Deze dag in de Harlinger historie

 
  219 jaar geleden: 1795-10-31
De municipaliteit van Harlingen besteedt aan de levering van 100 matrassen, 100 peluwen, 100 stroozakken en 400 beddelakens ten dienste van het Fransche garnizoen. Overleden te Harlingen Anthony Franciscus Steffens, bevelhebber van het oorlogschip Tjerk Hiddes de Vries. Verschenen bij v.d. Plaats te Harlingen: De gelukkige toestand van Friesland betoogd, waarin verscheidene bijzonderheden nopens den landbouw, koophandel, vragtvaart en fabrieken, door S. Gratama. Van denzelfden auteur: Zwarigheden tegen het invoeren van nieuwe katoen- en wolspinnerijen te Harlingen.
 
 

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een foto van Harlingen

Zomaar een website over Harlingen

Zomaar een website over Harlingen


Zomaar een nuttige website

Zomaar een nieuwe nuttige website