Bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit "Harlingen, inventaris der archieven", door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2013-02-24 14:56:37.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam info
R?erich, .... gebroeders; zie ook: Ruirich; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:10:0 voor 3/4 anker wijn ih Weeshuis gebruijkt bij verscheidene comparitien tdv het Weeshuis, kwit. no. 48, 24 nov 1781. (GAH1112); weduwe, (Anna Warr?), op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Raad, Jacoba Jans De geb. 1793 Groningen, ovl 18 aug 1863 HRL, huwt met Gorrit Geerts de Groot op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dienstbaar, wonende te HRL, ovl wijk H-106, wonende te HRL. 1837, dv Jan R, en Willemtje Jacobs; BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1863; oud 47 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-114; VT1839; Extract uit Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den jare Zeventienhonderd drie en negentig den vierden aug is ged Jacoba, dv Jan Klaassens Raed en Willemtien Jacobs; Ik ondergeteekende Jan Klaassens de Raad, sjouwer, wonende te Groningen, verklare door deezen mijne volkomen vaderlijke toestemming te geven en genoegen te nemen in het Huwelijk het welk mijne meerderjarige dochter J. d. R., dienstmeid. wonende te HRL, voornemens is aantegaan met den Jongman Gerrit Geerts de Groot, dienstknegt, mede aldaar woonachtig; En hebbe ik tot vestenisse deze in tegenwoordigheid van de twee ondergeteekende getuigen, beide te Groningen woonachtig geteekend, welke dit ook met hunne naamsverteekening hebben bekragtigd in Groningen den 23 okt 1815; Ik Ondergetekende Aafke Jans weduwe Geert Gerrijts de Groot, wonende te HRL, Verklarende hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Gerrijt Geerts de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met J.J. d. R. van beroep dienstbaar, Geboren te Groningen en wonende te HRL, dv Jan Klases Raad en Willemtie Jacobs; Mogende alsoo lijden dat dezelve door de Heer Pr. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop deeser in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Raaf, Cornelia De ovl. voor 1860, huwt met Jan Dirks Molanus; BS ovl 1859
Raaij, Matthijs Van zie ook: van Raijen; geb 1764 ... , huw.get. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, heerenknecht wonende te HRL 1813; BS huw 1813; M. v. R., soldaat in de compagnie van kapitein van Wevelinkhoven in ''t regiment van Generaal Majoor van Nostitz, en Sijtske Markus Rooseboom, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Donderdag den 4 Janrij 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegane Citatie van den Fiscus in ''s Gerechts vergadering den Burger M. v. Raaijen, ter zaake dezelve op gepasseerde Saturdag den 30 Decembr 1797 den Chirurgijn Keller had mishandelt, geboet voor twee Goud-guldens boven de kosten aan den Fiscus. (GAH43)
Raaijen, Sijtske Van De Raad extra ordinaris vergadert zijnde, is Fokeltje ?. Huisvrouw van Pieter Lucas Ooij, aangesteld, om de bezorging en beschikking te hebben over de Veertien daagsche Boelgoederen, in plaatze van S. v. R. Zijnde wijders bepaald dat het 14daagsche Boelgoed Provisioneel nog zal Werden geholden aan ''t huis, dat S. v. R. bewoond heeft. (GAH44)
Raalte, Henriette ontvangt lijfrente 1746-1761
Raam, Cornelis Van geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. H. Brouwer, op 24 dec 1760. (burgerboek); huwt met Geertruid Ottes, kind: Otto Cornelis van Raam, ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL
Raam, Otto Cornelis Van ged. 30 nov 1760 Westerkerk HRL, zv Cornelis van Raam en Geertruid Ottes
Raap, Antje Jeltes zie ook: Antje Jelles; geb 1763 ... , ovl 28 mrt 1812 HRL, huwt met Age Heeres Bakker, ovl wijk E-249, dv Jelte Wigles en Trijntje Stevens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1812, ovl 1849
Raap, Geertje ovl. voor 1870, huwt met Johannes Velkers; BS ovl 1869; kind: Sybren Johannes Felkens, geb 22 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL
Rachel, Hendrik ontvangt van de Stadsrentmeester f. 37:14:0 ter zake geleverd zand, ord. no 19, 25 apr 1775. (GAH1060)
Radelaar, Djurre Sijbrens geb. 24 mrt 1808 HRL, ged 10 apr 1808 HRL, N.H., huwt met Sjuwke Jacobs vd Werff op 2 apr 1835 HRL, ondermeester, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Sijbren Djurres R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835
Radelaar, Johannes mogelijk dezelfde als Johannes Rinzes; zie aldaar; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 65:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Ulrich Johannes en J.R., 4 jan 1809 (GAH1141)
Radelaar, Martje Sijbrens geb. 7 apr 1811 HRL, dv Sijbren Djurjens R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Djurres Radelaar en Joukje Walles
Radelaar, Sijbren Djurjens huwt met Joukje Walles op 17 mei 1807 HRL, komt van HRL, meester verwer en glazemaker en wonende te Wommels 1835, kinderen: Djurre Sijbrens, geb 24 mrt 1808 HRL, Martje, geb 7 apr 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1835; kind: Martje Sijbrens Radelaar, geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: S. Djurres R.
Radelaar, Sijbrigje Durks geb. 1789 HRL, ovl 18 apr 1835 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Djurre Hendriks en Trijntje Jelles; BS ovl 1835
Radema, Age Rommerts geb. 27 feb 1792 Wijnaldum, huwt met Sjerpje Postma, werkman in 1851, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; VT1839
Radema, Rommert huwt met Trijntje Ages, kind: Sjouwke Rommerts R, geb 1802 Wijnaldum; BS ovl 1846; oud 29 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839
Radema, Sjouwke Rommerts geb. 26 mrt 1802 Wijnaldum, ovl 22 jun 1846 HRL, huwt met Antje Sijbes Boomsma, werkman, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 1828 Midlum als boerenknecht, zv Rommert R, en Trijntje Ages; BS ovl 1846; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rademaker, Obbe Hendriks ijzerwarenhandelaar 1751-1755, ijzerkramer 1750-1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 111:10:0 voor geleverd ijzerwerk, kwit. no. 5, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 6:2:0, kwit. no. 11, 12 nov 1765 (GAH105); id. f. 10:4:0 terzake geleverde spijkers, kwit. no. 18, 13 nov 1764. (GAH1094)
Radersma, Antje Kornelis geb. 31 jul 1808 Wirdum, ovl 8 nov 1869 HRL, huwt met Oepke Hilwerda, (gk), op 17 mei 1838 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Botje Klases; BS huw 1838, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839
Radersma, Cornelis Jans ovl. 22 dec 1818 Almenum, huwt met Botje Klases, timmerknecht, kinderen: Antje R, geb 31 jul 1808 Wirdum, Klaaske Cornelis R, geb 1812 Wirdum, zv Jan Cornelis en Antje Jans; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1869
Radersma, Klaaske Cornelis geb. 1812 Wirdum, huwt met Jacob Ulbes Strikwerda op 19 mei 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Bottje Klases; BS huw 1836
Radersma, Sjuk Jans S.J.R. eigenaar van percelen nrs. 644 en 645 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 555, resp. huis, en pakhuis, resp. 45 en 50 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Radsma woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Radsma, Allert begraven Kleine Kerk, regel 4, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Radsma, Antje Nieses ovl. 19 nov 1825 Sexbierum, huwt met Lammert Reinders Mulder, indertijd echtelieden te Sexbierum, dv Nies Teekes R, en Sijtske Jans; BS huw 1829, ovl 1892
Radsma, Botje huwt met Martinus Nauta; BS ovl 1876
Radsma, Giertje Tjeerds geb. 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Radsma en Siboutje Buma van Hasenhoek
Radsma, H Donderdag den 28 Decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen na voorafgegaane Citatie, den Burger Hendrik Roelofs, Trekschipper, van Leeuwarden op HRL et V.V. ter zaake uit zijn Schip een pakje aan den Burger H:R. toebehorende Vermiste, en te zoek geraakt was, gecondemneert het Vermiste Pakje te Vergoeden boven de kosten hier over gevallen met Serieuse recommandatie, van in ''t toekoomende Sorgvuldig te weezen, dat dergelijke malheurs niet weder gebeuren. (GAH43)
Radsma, Harmanus slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uijtgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentatie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize dd. 29 Decemb. 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie vd secretaris. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H.R., Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding slot der rekening), dd 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H.R., S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); ovl 4 maij 1804 HRL, oud 47 jaar; huwt met Magdalena Vos op 9 feb 1794 Heerenveen, lid vd Gemeenteraad 1803-1804, mede-Raad id vroedschap van HRL, laatste afk. 2feb17 94, zijn met attestatie naar Heerenveen vertrokken, aldaar gehuwd volgens vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; ovl 30 apr 1804, 53 jaar, Medelid gemeente bestuur, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; H.R., mede raad in de Vroedschap van HRL. en Mejuffer Magdalena Vos van ''s Heerenveen, zijnde de aangave gedaan door burg. de Waart, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; H.R., mede-Raad in de vroedschap van HRL, en Juffer Magdalena Vos van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, zijn met attestatie naar ''t Heerenveen vertrokken; heeft een wagen met een kap, belasting: f. 12:0:0, 1798; (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 21, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 maij 1802, maij 1803. (GAH650); id. weduwe heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, maij 1804. (GAH650); op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:12. En daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis, berustende tien Ponden. Welke bovenstaande Summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaf te moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuizebinnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Albert W. Bakker, Simon Frieseman, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albada, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van 21- 6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, geree-kend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. Was getekend: J. IJsbrandi, H.R., Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wijma, G. Pettinga (GAH1127)
Radsma, Harmanus Jeltes geb. 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, zv Jelte Radsma en Feikje Tuininga
Radsma, Harmen mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; collecteur 1743-1751; huwt met Sjoerdtje Harmens, beijde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 Maij en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt; H.R. ende Sjoerdtje Harmens, beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Bierma desselvs neeff, 20 maij 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoertje Harmens Ratsma, ged 7 okt 1742 Westerkerk HRL, moeder ovl; huwt met IJtske Jelkes, beijde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5 Maij en 12 dito 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; H.R. en Ydske Jelkes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Jelke Jans, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Harmens Ratsma, ged 27 maij 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tjietske Jeltes; kind: Jelte Harmens Ratsma, ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als H. Jacobs R., moeder als IJtske Jeltes
Radsma, IJtje begraven Groot Kerk, regel 23, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Radsma, IJtske Jeltes geb. 1775 HRL, ovl 17 nov 1844 HRL, huwt met Johann Adam Reinius op 10 mei 1801 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1844
Radsma, J weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1806. (GAH650)
Radsma, Japke Ybeles zie ook: Jepke IJbles; geb 1794 HRL, ovl 5 feb 1830 Franeker, huwt met Johannes Luutzes Tichelaar op 3 jul 1814 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, naaister in 1830, dv Ybele Roelofs R, en Antje Jans (Nijboer); BS huw 1839, bs fr1814 huwelijken, ovl 1830, huw 1839
Radsma, Jelte geb. 1 feb 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, zv Menno (=Minne) R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1805
Radsma, Jitske oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-089; VT1839
Radsma, Joeke Minnes geb. 22 jun 1807 HRL, ovl 18 dec 1878 HRL, 1e huwt met Nancij van Hoften op 26 mei 1831 HRL, boekdrukkersknecht, 2e huwt met Sara Gijas, (gk), op 24 mei 1855 HRL, winkelier en bode, N.H., ged 19 jul 1807 HRL, zv Minne R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Radsma, Klaakse Jeltes geb. 1773 HRL, ovl 25 feb 1832 HRL, huwt met Jan Sietses Bierman vd Brug op 2 mei 1802 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1832, ovl 1839, ovl 1858; kind: Sietse Jans van der Brug, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans van der Brug, geb 27 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Radsma, Lieuwe Jouws ovl. voor 1840, huwt met Rinske Arends de Vries; BS huw 1839
Radsma, M heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650)
Radsma, Marten Tjeerds ged. 3 dec 1761 Westerkerk HRL, zv Tjeerds Ratsma en Aaltje Martens Tjarda; geb 3 dec 1761 HRL, ovl 16 okt 1835 HRL, 1e huwt met Tietje Minks, 2e huwt met Trijntje Ruurds vd Geest op 4 jul 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 jun 1819, huw.get. bij E. Wink en H. vd Veenb, 1814, uurwerkhersteller 1810 -1811, zv Tjeerd R, en Aaltje Martens Tjardi; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1835, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk I-020, horlogiemaker, 1814. (GAH204); M. Ratsma en Tytje Minks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; M.R. en Tietje Minks, beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 686:4:12 aan M.R. en Harmanus Peaux als geauthoreseerde Curatoren over Claaske Dirks Feddema, Als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, 10 nov 1809, quit. no. 16 (GAH1141); id. f. 3500:0:0, alsmeede voor Intres f. 58:7:0, tesamen: f. 3558:7:0, 30 dec 1809, quit. no. 17 (GAH1141); M.R., horologiemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; M.T.R. eigenaar van percelen nrs. 2084-2086 te HRL, horlogiemaker, woonplaats HRL, legger nr. 556, resp. plausiertuin, huis en erf, moestuin, resp. 570, 430 en 2360 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Radsma, Minne Jeltes geb. 11 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Jelte Radsma en Feikje Tuininga; geb 1781 HRL, ovl 28 mrt 1834 HRL, huwt met Grietje Joekes Bierma op 20 mei 1804 HRL, huw.get. bij P. Ouendag en J. Akkringa, groenmaker, oom bruid. 1819, sajetleverancier 1810, kinderen: Joeke, geb 22 jun 1807 HRL, Jelte R, geb 1 feb 1805 HRL, zv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL q1805, 1807, BS huw 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.R., (kleding), 31 dec 1810: f. 35:10:0 (GAH1142)
Radsma, Nies Teekes ovl. voor 1830, huwt met Sijtske Jans, kind: Antje Nieses R, geb ...; BS huw 1829
Radsma, Roelof geb. 1801 ... , huw.get. bij H. Gonggrijp en L.H. Poort, (2x gk), wonende te HRL, schoenmaker, 1841, id. bij J. Buisman en W.D. van Akkeren, (2x gk); BS huw 1841, huw 1842
Radsma, Roelof Ebeles geb. 1 jan 1798 HRL, schoenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Ebe- le Roelofs R, en ... ; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Radsma, Teeke Hermanus geb. 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Radsma en Aafke Stephani
Radsma, Tjeerd weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Radsma, Tjeerd Harmanus ged. 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Radsma en Aafke Stephani
Radsma, Tjeerd Jacobs faandrik in 1762; T.R. ende Aeltje Tjaerdi, beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom R.H. Brouwer, 1 Nov 1749; ovl 17 jun 1781 ... , huwt met Aaltje Martens Tjardi, kind: Marten R, geb 1761 HRL, uurwerkhersteller 1747-1766; BS huw 1819, ovl 1835; huwt met Aeltje Tjarda, beijde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Marten Tjeerds Ratsma, ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjeerds Ratsma, ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL; kind: Harmen Tjeerds Ratsma, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 terzake 1 jaar loon door Joeke Sjoerds, uurwerkmakersknegt, bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); id. f. 50:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1764. (GAH1094); id. 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 67:14:0, 17 mei 1766. (GAH1096); ontv van dito f. 10:0:0 terzake verruilen ve uurwerk, 12 mei 1762. (GAH1092); id. f. 16:0:0 terzake geleverde bankschroef voor Joeke Sjoerds, kwit. no. 12, 22 mei 1764. (GAH1094); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 30:16:0 ter zake het vernieuwen van ''t wijzerbord id nieuwe kerk, ord. no. 43, 16 aug 1775. (GAH1060); Jacob Tjeerds Radsma van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegens de bruijdegom desselfs vader T.R. en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; Geeven met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen Jacob Harmens, slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders T. Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is, deese zijn bedieninge op laetstgenoemde te transporteeren, ''t welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd:Achtbh:kunnende geschieden, soo addresseeren sij hen beide tot UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:in dit versogte transport gelieven te accordeeren, en T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get), B. Dreijer; (in margine Stonde); De magistraet gehoord t versoek accordeerende t zelve eligeert en nomineerd mits deesen T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreijer; (onder Stonde); op heeden den 5 jun 1743 heeft T.R. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Br. de Boer afgelegd. In kennisse van mij gesw:clercq (was get:), B. Dreijer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als klokkesteller op 20 dec 1758 over op Jacob Tjeerds Ratsma; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd T.R. betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Sijmon Jans Pannebakker als smitsknegt bij Jan Claasen op Dijkxhoek verdiend, 5 jun 1753. (GAH1082); T.R. ontvangt van de rentmeester f. 10:18:0 terzake restitutie van expensen door hem verlegt voor de weesjongen Sijmon Jans Pannebakker, werkende op Dijkxhoek, 5 jun 1753, kwit. no. 17. (GAH1082)
Radsma, Trijntje Jeltes geb. 28 jan 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Jelte Radsma en Feikje Tuininga; geb 13 apr 1787, ged 6 maij 1787 Grote Kerk HRL, dv Jelte Radsma en Foekje Tuininga; geb 1787 HRL, ovl 3 mrt 1844 HRL, huwt met Harmanus/Hemmes vd Meulen op 24 jun 1810 HRL, dv Jelte Harmens R, en Feikje Minnes Tamminga huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1844, ovl 1864; Hemmes Johannes van der Meulen en T.J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Hermanus van der Meulen, geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL
Radsma, Ybele Roelofs ovl. voor 1815, huwt met Antje Jans Nijboer op 29 sep 1793 HRL, komt van St. Anna, met vertoonde attestatie, laatste afk. 15 sep 1793, kinderen: Jepke Ybeles R, geb 1794 HRL, Roelof Ebeles R, geb 1 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1831, BS Franeker huw 1814, lijst ingez Minnga/ Sexb. 1825
Raed, Jan Klaassens J.K.R., huwt met Willemtien Jacobs, kind: Jacoba Jans Raed, ged 4 aug 1793 te Groningen; Ik ondergeteekende J.K. de Raad, sjouwer, wonende te Groningen, verklare door deezen mijne volkomen vaderlijke toestemming te geven en genoegen te nemen in het Huwelijk het welk mijne meerderjarige dochter Jacoba de Raad, dienstmeid. wonende te HRL, voornemens is aantegaan met den Jongman Gerrit Geerts de Groot, dienstknegt, mede aldaar woonachtig; En hebbe ik tot vestenisse deze in tegenwoordigheid van de twee ondergeteekende getuigen, beide te Groningen woonachtig geteekend, welke dit ook met hunne naamsverteekening hebben bekragtigd in Groningen den 23 okt 1815
Raeten, Carel Hendrik verkoopt een huis in 1799
Raets, Martha Pieter de Waard, soldaat in de compie van Kapitein Panneboeter, van HRL, en M.R. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Raijen, Matthijs Van zie ook: van Raaij; geb 1757 ... , ovl 19 feb 1814 HRL, werkman, ovl wijk E-196; BS ovl 1814; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ram, Hendrik huwt met Sietske Alberts op 9 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ram, Willem begraven Klein Kerkhof, regel 15, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ramaekers, Joanna Extract uit het register der Geborenen van de gemeente Roeremonde. Anno 1779 den 7 apr is ged Sibertus Ferdinandus, wettige zv Joannis Parens (=Parant) en J.M. . Afgegeven te Roermond door de Burgemeester Officier van de Burgerlijken Staat van Roeremonde den 17 mrt 1810
Ramaker Johannes Jansen, soldaat onder de comp. van capt. R., ende Antje Epkes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke Lieuwes de vader, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Johannes Berentjes, Tamboer onder de comp. van capt. R. van HRL, ende Geertje Ennes van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest Aadam Berentjes, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Carel Ernst Noord, Soldaat onder de comp. van capt. R., ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; Ernst Lodewijk Keel, soldaat onder de compagnie van capitein R. en Christina Fredriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende; Johannes Jans, soldaat in de compagnie van kapitein R., van HRL en Antje Epkes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 maij 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 12 daaraanvolgende; Johannes Berentjes, Tamboer in de comp. van R., van HRL, en G.E. van Anna Parochie, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Ramaker, Jasper gebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)
Ramkema, Klaas op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 6:0:0 (GAH650)
Ramsmeijer Donderdag den 11 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, verscheen verders ter Vergadering van den Raad, de Burger R. Versoekende dat hij geduurende de reeds begonnen Kermis, alhier met een Tent mogte staan, om Wassen beelden te laaten bezien, het geen aan hem geaccordeert wierd, onder verpligtinge, om ses Carguldens, aan de armen te geeven zoo als hij accepteerde. (GAH44)
Randwijk, Jan Van huwt met Alida de Wilde op 25 dec 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; J. vR. van HRL. en Alida de Wilde van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door prod. Stephanij, met een gebod in de week, 17 dec 1808; ondertrouw HRL
Ransen, Anna Gerrijt Dilling Trox van Groningen en A.R. van HRL, sijnde aangegeven door notaris Pesma, met vertoninge van schriftelijke last in deesen, 26 Jun 1751; van HRL, huwt met Gerrit Dilling Frox, van Groningen, geproclameerd den 27 jun en 4-11 jul 1751 doen ook getrouwdt
Ras, Janke Davids geb. 1800 HRL, ovl 21 mrt 1831 HRL, huwt met Sijtse Poppes Zijlstra op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, dv David R, en Anna Catharina Smit; BS huw 1821, ovl 1831, ovl 1841
Ras, Regina geb. 1764 HRL, ovl 1 jan 1825 HRL, huwt met Jan de Vries; BS ovl 1825; Jan de Vries en R. Magdalena R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; Johan Lodewijk Sigfried, Constapel Major op ''s Lands ooslogsfregat ''de Eendragt'', en R. Magdalena Rasch van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Hendrik Pijper en R.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1786 HRL, en zijn getrouwd den 14 dier maand
Rasch, Anna Catharina geb. 1800 HRL, ovl 14 sep 1848 HRL, 1e huwt met Menno Gabes Sibersma op 30 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821, visverkoopster, 2e huwt met Hendrik Lichtendahl op 8 okt 1835 HRL, visvrouw, dv David R, en Anna Catharina Smit; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1848
Rasch, David ovl. 21 feb 1809 HRL, huwt met Anna Catharina Smit, in leven opziener bij de marine, kinderen: Anna Catharina R, geb 1800 HRL, Janke Davids R, geb 1800 HRL; BS huw 1821, ovl 1831, huw 1835, ovl 1848; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Raschen, Geertrui Albertus geb. 16 apr 1794, ged 13 maij 1794 Grote Kerk HRL, dv Albertus Raschen en Trijntje Vettevogel
Rasje, Willem De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde is in plaatze van wijl:W.R., tot mede ordrs Turfdraager aangesteld, den Burger Gerrijt Hankes, en ten dien einde Daadelijk onder Eede genoomen zijnde de nieuw aangestelde van zijne Post als Koorndraager ontslaagen, ma, 3 jun 1799 (GAH45)
Rasjes, David huwt met Antie de Lange, kind: Lotsijana Davids R, geb 1802 HRL; BS huw 1813
Rasjes, Lotsijana Davids geb. 1802 HRL, ovl 1 okt 1813 HRL; wijk G-046, dv David R, en Antie de Lange; BS ovl 1813
Rasken, Albertus Jans ged. 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Antoni Rasken en Foekjen Taekes Stephani
Rasker, Hermannus Albertus ged. 22 okt 1747 Westerkerk HRL, zv Albertus Rasker en Lijsabet Kamp
Rasmus, Ulbe ovl. 16 aug 1774 Makkum, huwt met Otje Douwes, kind: Freerk Ulbes Smit, geb ... ; BS huw 1822
Rasschen, Albartus A. Raskens huwt met Elisabet Johannis Kamp, kind: Joanna Sophia Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; ovl 6 jan 1767, 62 jaar, Kamerbewaarder Admiraliteit, huwt met Lijsbeth Kampen, Grote Kerk; vdGaast Begraaflijst; Stadsrentmeester bet f. 65:0:0 aan de wed. A.R. wegens het afstaan van 2 1/2 graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 48, 20 dec 1775. (GAH1060); Melle Martini ende Hiltje Kampen, beijde van HRL, zijnde aangegeeven door de kamerbewaarder R., 7 Nov 1744; kind: Hermannus Albertus Rasker, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL, moeder als Lijsabet Kamp; kind: Jan Antonius Albertus Rasschen, ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL
Rasschen, Albertus Hermanus Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Cornelis Lautenbach, Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL, Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde; ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL, zv Hermanus Rasschen en Hijlkien Taekes Stephanii; A.H. Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Rasken en Hijlkjen Stephani; 1e huwt met Trijntje Vettevogel op 12 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jan 1794, N.H., 2e huwt met Sijtske Jelgersma op 16 sep 1804 HRL, eerste commies ter sekretarie en bode 1802-1811, huw.get. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd oom bruid. 1812, id. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reijding, (gk), 1812, id. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom, 1812, id. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, oom bruidegom, 1815, kinderen: Hijlkje R, geb 1797 ... , Hermanus, geb 30 dec 1802 HRL, Jan R, geb 30 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk B-034, 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.R., goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; A.R. ende Trijntje Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de bruidegom onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; A.R. en Sijdske B. Jelgersma, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom, met een gebod in de week, 8 sep 1804; ondertrouw HRL; A.R. en Trijntje Vettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 12 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 4e quartier, huisno. 35, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, maij 1803, maij 1805. (GAH650); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 voor geleverde 6 el bont, 31 dec 1805 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester f. 2000:0:0 op last en order van d. burgemeester C. Blok per recepis betaeld tot Stadsbehoefte Aan d. Clercq A.R., 30 sep 1808, quit. no. 8 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, Jacobus Hannema, J.H. Olinjus, J. Huijs, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A.R., gesw: Clercq (GAH1140); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 88:5:4 ter Zaeke Bon weegens d. bank van Leening voor d. Jaeren 1804 en 1805, 5 dec 1809 (GAH1141); id. f. 81:2:4 voor d. Jaeren 1806 en 1807, 5 dec 1809 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in qualiteit f. 1:0:0 ter Saeke Sint Jacobi Schatt:van ''t huis bewoond door J. Meijer, 25 sep 1809 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: K. Blok, H.P., Jan G. de Boer, IJ. Hoornstra, A.R., gesw:Clercq (GAH1141); kind: Geertrui Albertus Raschen, geb 16 apr 1794, ged 13 maij 1794 Grote Kerk HRL, moeder T. Vettevogel; kind: Harmanus Albertus Rasschen, geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Albertus Rasschen, geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen dat Gerbrandus Meinsma, woonachtig te Weijdum, aldaar is ovl in den Jare 1790, Gevende voor Redenen van Wetenschap dat ons uit hoofde van Familiebetrekkingen dit afsterven Volkomen bekend is. En hebben wij deze met onse handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij, en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL Verklaren bij desen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen Volkomen bekend is dat Wiltetus Bernardus Jelgersma, Predikant bij de Hervormde Gemeente van Boxum te Amsterdam is Overleden in de maand feb 1700 Ses en negentig, en dat deszelfs huisvrouw Maria Meinsma in de Maand mei 1800 en Seven te Leeuwarden is Overleden, en bij deszelfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. HRL den 29 mei 1815
Rasschen, Harmanus huwt met Hijlkjen Taekes Stephani, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 Febrij en getrout de 7 mrt 1769; kind: Albertus Hermanus Rasschen, ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Albertus Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Rasschen, Harmanus Albertus geb. 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel
Rasschen, Hermanus geb. 30 dec 1802 HRL, ged 23 jan 1803, N.H., zv Albertus R, en Trijntje Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1803
Rasschen, Hijlkje Albertus geb. 1797 ... , ovl 20 okt 1816 HRL, dv Albartus R, en Trijntje Vettevogel; BS ovl 1816; geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel
Rasschen, Jan geb. 30 dec 1800 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., zv Albertus R, en Trijntje Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1801
Rasschen, Jan Antonius Albertus ged. 10 apr 1740 Grote Kerk HRL, zv Albertus Rasschen en Elisabeth Kampen; Antoni R., huwt met Foekjen Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 jul 1764; kind: Albertus Jans Rasken, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Rasschen, Janke ovl. voor 1803; huwt met Hotse Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout de 10 jul 1763; kind: Romke Hotzes, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL; kind: Lijsbeth Hotzes Binksma, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL
Rasschen, Janna Sophia Joanna S. Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, dv Albertus Raskens en Elisabet Johannis Kamp; Hein Mollema en J.S.R., beide van HRL, hebbende met consent van den Agtbaren Magistraat een voorstel in de week gehad, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; huwt met Hein Mollema, kind: Elisabeth Mollema, geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Heins Mollema, geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL
Rasschen, Trijntje Albartus zie ook F. Kamsma; geb 15 jul 1736 HRL, ovl 28 mei 1821 HRL, huwt met Feijke Kamsma; BS ovl 1821; huwt met Sijbe de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 jul 1764; Feike Sijbrands Kamsma ende T.A.R., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Camsma onder Productie van behoorlijke verklaaringe, met een gebod in de week, 24 apr 1789; ondertrouw HRL; Feike Sybrands Kamsma en T.A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mei 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe Camsma op Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 40:0:0 (GAH650)
Rasser/rats, Willem W.R. ende Catharina Plagge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Alberts, goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Catharina Pugge (?), beijde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 30 dito; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ratelaar, Jelle Jurriens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter Saeke Uitzetting, 24 jul 1810, quit. no. 8 (GAH1142)
Rath, ?? Feike Jans verkoopt een huis in 1800
Ratsma, (junior), Tjeerd Jacobs T.R. jr, en Siboutje Buma van Hasenbroek, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 16 maij 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Giertje Tjeerds Radsma, geb 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL; ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ratsma en Hinke Bijlsma
Ratsma, Harmen mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Antie Tjerks de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 jul 1764; huwt met Aafke Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771; kind: Teeke Hermanus Radsma, geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Harmanus Radsma, ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Ratsma, Harmen Tjeerds ged. 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Jacobs Ratsma en Aeltje Martens Tjarda
Ratsma, Hiske oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wasvrouw, wijk B-025; VT1839
Ratsma, Jacob Harmens slotmaker 1740-1750, handelt in ijzer 1741-1743; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:8:0 weegens het onderhout van ''t uurwerk in ''t Weeshuijs, en andere noodwendigheden, ord. no. 15, 5 nov 1730. (GAH1060)
Ratsma, Jacob Tjeerds J.T.R. van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegenes de bruijdegom desselfs vader Tjeerd Radsma en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; van HRL, huwt met Hinke Jans Bijlsma, van Bolsward, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Tjeerd Ratsma, ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjeerd Jacobs Ratsma Stads Klokkesteller en borger Vaandrik binnen deeze Stad, dat den Supplnt wel geneegen was zijn bedieninge als Kloksteller af te Staan en te resigneeren in faveur van zijnen Zoon J.T.R. mr. Horologiemaeker en Borger alhier, dewelke in deze bedieninge zijnen Vaeder niet alleen Veelmaelen heeft geadsisteerd maar ook oneindig veel alleen te Wagt heeft genoomen, en uit dien hoofde kundig en Capabel en tot ''t Waarneemen dezer functie van herten inclineerende, met presentatie van zijn persoon ten dien einde op ''t eerbiedigste bij dezen; Versoeken derhalven beide zeer gedienstig dat UEd:Achtbh:J.T.R. in zijns Vaeders plaatze gelieven aan te Stellen tot ordris Stads Kloksteller, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt J.T.R. tot ordris Stads Klokkesteller, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een geschenk in de Armbus de Soma: de Soma van dartig Cargulds:Actum den 20 dec 1758. (was Get:) J:D:Toussaint (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op dato uts:heeft J.T.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint en de dartig gld:in de Armbusch betaald. In kennisse van mij gesw:Clercq S: Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ratsma, Jelte Harmens coopman; ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jacobs Ratsma en IJtske Jeltes; huwt met Feikje Minnes Tamminga/Tuininga, kinderen: Trijntje Jeltes R, geb 1787 HRL, IJtske Jeltes R, geb 1775 HRL, Minne R, geb 1781 HRL, Klaaske Jeltes R, geb 1773 HRL; BS ovl 1832; 1834 overlijdens, ovl 1844; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 voor geleverd sajet, kwit. no. 24, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 129:6:0, kwit. no. 18, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 36:8:0, kwit. no. 8, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 70:13:0, kwit no. 22, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 32:16:0, ord. no. 21, 30 nov 1784. (GAH1115); verleden 15 nov 1787 HRL, oud 45 jaar; weduwe woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 45:0:0 (GAH650); kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 28 jan 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Menne Jeltes Radsma, geb 11 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Jeltes Radsma, geb 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: F. Tuininga; kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 13 apr 1787, ged 6 maij 1787 Grote Kerk HRL, moeder als F. Tuininga; dopen Grote Kerk HRL; weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:10:0 voor geleverde sajet, 31 dec 1806 (GAH1138)
Ratsma, Sjoertje Harmens ged. 7 okt 1742 Westerkerk HRL, dv Harmen Jacobs Ratsma en wijlen Sjoertje Harmens
Ratsma, Trijntie Tjeerds ged. 26 apr 1754 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Jacobs Ratsma en Aaltje Martens
Ratsma, Trijntje Harmens ged. 27 maij 1749 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jacobs Ratsma en Tjietske Jeltes (ook wel: IJtske Jelkes)
Rau, Antie Willems Zie ook: A.W. Rouw; ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Willem Rau en IJmkie Hanses; Donderdag den 28 mrt 1799; De Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts na deliberatie goedgevonden, op den Requeste door A.W. Rauw, aan het Departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, waarneemende de Zaaken van het Collegie gepresenteert, ten einde om uit haare dententie in ''t Landschaps Tugt en Werkhuis te mogen werden ontslaagen, ingesonden navolgende berigt; De raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormaalig Gewest Friesland waarneemende de Zaaken van het Collegie; Burgers ! Omme te dienen van berigt, op den requeste van A.W. Rauw, hebben wij gedienstelijk de Eer te Zeggen, dat Zij onzes oordeels, onder haare gedaane betuiging, van berouw te hebben over haare voorige Conduite, en belofte van beterschap voor ''t toekomende, Wel uit haare detentie Zoude kunnen werden ontslaagen, en op vrije voeten gestelt. (GAH44); Woensdag den 24 apr 1799; De Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde A.W.R., Welke op aanklagte van de Diaconen der Gereformeerde Gemeente over haare aanhoudende Slordige Conduite, door de Majoor geconfineerd Was, na gehoord te Zijn gecondemneert, om tot Saturdag eerstkomende, te Water, en brood in de Pekelkuip te Zitten. (GAH44)
Rau, Willem huwt met IJmkie Hanses, kind: Antie Willems, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL; Donderdag den 24 Maij 1798. De Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog den Persoon van W. Rauw, in het Diaconijhuis alhier gealimenteerd, Werdende op aanklagte Van de Diaconen over deszelfs Slordig gedrag en gedurig dronken drinken zeer Scherpelijk gecorrigeerd, met bedreiging dat ingevalle hij zulks niet afliet, als dan na ''s Landschaps Tugt, en Werkhuis, ter zijner Verbeetering te zullen werden gezonden. (GAH44)
Rausen, Johanna geb. 3 mei 1761 HRL, ovl 24 nov 1821 HRL, huwt met Bernardi Willem Bruggemeijer; BS ovl 1821; 1825 huwelijken; Hendrik Joosten Praus en J.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 jun 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; weduwe op Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Rausen, Pieter ovl. voor 1815; erven P.R. eigenaar van wijk E-114; gebruiker Willem Bruggemeijer, koopman, 1814. (GAH204); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Raust, Joannes huwt met Elisabeth van Blei, kind: Maria Joannes Raust, ged 24 apr 1759 Grote Kerk HRL
Raust, Maria Joannes ged. 24 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Joannes Raust en Elisabeth van Blei
Rauwerda, Anna geb. 21 jan 1809 Oudkerk, huwt met Adriaan Frederik de Haan, (gk), Vst 25 nov 1851 uit Dronrijp, A 30 sep 1852 St. Jacob, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-292 wijk G-092
Rauwerda, Auke Jans geb. 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Aukes Rauwerda en Akke Durks Kuipers; geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Cuipers
Rauwerda, Elisabeth huwt met Hendrik Eisma; BS ovl 1879
Rauwerda, Femke Jans geb. 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Kuipers
Rauwerda, Jan Aukes ovl. voor 1812, huwt met Akke Dirks Kuiper, kind: Simke Jans R, geb 1783 ... ; BS huwafk. 1811; J.A.R. van HRL, en Akke Dirks Kuiper van Rauwerd, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 31Maij 1778 HRL, te Rauwerd getrouwd den 7 jun 1778 volgens daarvan vertoonde attestatie; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Rauwerda, geb 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Femke Jans Rauwerda, geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; verkoopt een huis in 1798; geboortig van Rauwerd, tot burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth op wo. 2 mrt 1785 en de gerechtigheid f. 10:10:0 betaald. (burgerboek)
Rauwerda, Janke Jans geb. 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Kuipers
Rauwerda, Jantje geb. 7 mrt 1790 Leeuwarden, ovl 28 sep 1868 HRL, huwt met Johannes Christoffel Knikker en huwt met Pieter Smeding, wonende te HRL. 1837, breidster in 1851, ovl wijk D-048 en wonende te HRL, wonende te Leeuwarden 1859, dv Pieter R, en Froukje ... , in certificaat voldoening nat. militie en doodextract staan verkeerde namen vlgs verklaring van J. Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; VT1839
Rauwerda, Pieter huwt met Froukje ... , kind: Jantje R, geb 7 mrt 1790 Leeuwarden; BS ovl 1868
Rauwerda, Simke Jans geb. 1783 ... , huwt met Eeltje Jelles, dienstmaagd, wonende te Irnsum, dv Jan R, en Akke Dirks Kuiper; BS Barradeel huwafk. 1811
Rauwerda, Tjitske geb. 1810 Rauwerd, huwt met Freerk Post, (gk), Vst 19 jul 1860 uit Sneek, A 1 dec 1869 Gouda, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-469
Rauwerda, Trijntje Aukes geb. 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221
Ravenstein, Maria Albertina Aulus Haselaer van HRL, ende M.A.R. van Dockum, komende de gesw: clercq Reidema met attestatie van Bruidegom en Bruid. 27 aug 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Raydz, .... Baron Willem Lodewijk van Mijnbergen, vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, ende Jonkvrouwe Everdina Kleijnhoff van Cuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door adjudant R., met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL
Rebekka ovl. 11 maij 1790 HRL, oud 78 jaar
Rebel, Anna Catharina geb. 1782 Leeuwarden, ovl 27 feb 1859 HRL, huwt met Gerrit Rinses de Vries, dv Jan R, en Elisabeth ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; Gerrit R. de Vries van HRL. en Catrina R. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839
Rebel, Jan huwt met Elisabeth ... , kind: Anna Catharina, geb 1782 Leeuwarden; BS huw 1859
Rebergen, Aletta Johan Filip Katwinkel, Sergeant in de compagnie van Capitein van der Feltz, en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende
Rechteren, Graave Van Johannes Welrum, Soldaat onder het 1e bataillon van ''t regiment van Lieut. Generaal G. vR., onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeeman van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774, H. Mentes, Eccles. Leov., en T. van Kooten, Coster; Johan Caspar Nessler, Corporaal in ''t 2de Battaillon Infanterij van Lieutnt Generaal Graave vR., en Geertje Hinkcamp, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Recihman, Grietie Fredriks ged. 24 jun 1762 Westerkerk HRL, dv Fredrik Reichman en Trijntie Lolkes
Reck (?), Justina Louisa Peter Hulsenbeek, Corporaal onder de comp. van Collonel Dumon en de J.L.R. (?), beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 18 jul 1789; ondertrouw HRL
Reck, Aukien Gerrijts huwt met Auke Gerbens, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Janew. 1758 in de Westerkerk
Reddigius, Wiebje Agatha geb. 14 sep 1780 Engelum, ovl 15 nov 1824 HRL, huwt met Ernst van Assen op 25 mei 1803 Engelum, laatste afk. 22 mei 1803; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1824; kind: Elizabeth Clasina van Assen, geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL
Redmers, Rinkje zie: Bergsma
Ree, Elisabeth geb. 18 dec 1799 HRL, ged 7 jan 1800, N.H., ovl 20 dec 1821 HRL, dv Hendrik Philippus R, en Berber Jelles Jelgersma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1821
Ree, Johan Hendrik ovl. 2 okt 1807 HRL, huwt met Berber Jelles Jelgersma, kinderen: Johanna, geb 27 okt 1807 HRL, Anna Elisabeth R, geb 5 jun 1799 HRL, Eli -sabeth R, geb 18 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS ovl 1821, huw 1831
Ree, Klaas ovl. voor 1897, huwt met Pietertje Molenaar; BS ovl 1896
Ree, Tjitske Dirks Van ovl. voor 1844, huwt met Bastiaan Smidt; BS huw 1843
Ree, Trijntje Willems huwt met Hilles Jans Stada, winkelierse te Terschelling; BS huw 1827
Reeden, Johan Joost huwt met Elizabeth Mekkes, kind: Willem Johans Reeden, geb 25 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Reeden, Willem Johans geb. 25 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, zv Johan Joost Reeden en Elizabeth Mekkes
Reekers, Sjoerd oud 28 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-165; VT1839
Reekes, Feikjen Hendriks ovl. 27 jul 1813 Joure, huwt met Thomas Theunis vd Werf, in leven echtelieden te Joure, dv Hendriks Jans R, en Sjuwke Pieters Pietersma vader ovl, gegevens niet bekend, moeder ovl 1 jun 1823 Balk; BS huw 1824, ovl 1842
Reekes, Hendrik Jans ovl. voor 1832, huwt met Sjuwke Pieters Pietersma, kind: Feikjen Hendriks R, geb ...; BS huw 1831
Reelfs, Kristoffel oud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839
Reeman, Ajetta ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaets van haer uitsetting aan kleding, kwit. no. 3, 21 mrt 1776. (GAH1107)
Reeman, Anna ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 strekkende tot betaling van haer uitsetting uit het Weeshuis, kwit. no. 2, 6 apr 1773. (GAH1104); EEMAN, JACOBUS
Reen, Jan Van geb. 8 feb 1801 Niehaske, huwt met Geertje de Boer, Vst 14 apr 1859 uit de Lemmer, A 19 okt 1859 Amsterdam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-302
Reen, Sijbren ovl. voor 1750, ontvangt interesse 1740-1753; predikant, 1754-1755
Reenen, Allert Sjoerds Van geb. 1792 Stavoren, ovl 2 nov 1846 HRL, 1e huwt met Tjietske Johannes van Belkum op 13 mei 1813 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, wonende te HRL, 2e huwt met Leena Herberts op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, wonende te HRL, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, kuipersknecht 1814, herenknecht in 1846, zv Sjoerd Tjerks vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-205; VT1839; Aldert v. R. eigenaar van perceel nr. 209 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 557, huis, 70 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Reenen, Sjoerd Tjerks Van huwt met Reinofke Allards Balk/de Vries, kinderen: Tjerk, geb 1789 HRL, Allert vR, geb 1792 Stavoren, is reeds meer dan 20 jaar absent geweest (in 1813), absent of ovl in 1826; BS huwafk. 1811, huw 1813, huw 1826, ovl 1846, ovl 1852
Reenen, Tjerk Sjoerds Van geb. 1789 HRL, ovl 3 dec 1852 HRL, huwt met Baukje Wopkes Hoekstra, turf drager in 1851, N.H., huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schoenmaker, broeder bruidegom, 1813, id. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, 1839, zv Sjoerd vR, en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; VT1839
Rees, Hans IJbeles Van geb. 1770 Pingjum/Arum, ovl 28 nov 1846 HRL, 1e huwt met Trijntje Lolkes Groendijk, 2e huwt met Wijpkje Tjalkes vd Veen op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, meester bakker in 1846, levert brood 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; Deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van H. IJ. v. R. en Wipkje Tjalkes dato 5 Oct. 1815 op Fol. 58 van het Register. In kennisse van mij President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; H.Y. v. R. eigenaar van perceel nr. 694 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 558, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Rees, IJbele Hanses Van zie ook: IJbele Hanses; huwt met Jantje Klases, kind: Hans IJbartus vR, geb 1770 Pingjum; BS huw 1846
Reets, Johanna geb. 27 okt 1807 HRL, ged 8 nov 1807 HRL, dv Josum Hendrik R, en Berber Klases Jelgersma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Regnerus, Petrus zie: de Cock
Regoord, Jacob Meinderts geb. 1773 HRL, huwt met Janke de Groot op 8 okt 1799 HRL, N.H., huw.get. bij J.H. Bandsma en K. Watses, varensgezel, 1818, id. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, 1839, kind: Meindert Jacobs R, geb 2 dec 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Regoord, Meindert geb. 1805 Bologne, Fr, huwt met Henke Gerrits de Vries op 13 dec 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Jacob Meinderts en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; VT1839
Regts, Antie huwt met Wijbrand Tjebbes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765; kind: Lupkjen Wijbrens, geb 18 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL
Regts, Antje zie ook: Onrust; geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Regt Walings en Henderika van Lint
Regts, Doetje zie ook: Onrust; geb 31 maij 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Regt Walings en Hendrika van Lint
Regts, Geertie huwt met Rein Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd den 29 maij de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Tjeerd Reins, ged 3 Janewari 1764 HRL, moeder vermeld als: Gertje Rekz; doopregisters N.H. HRL 1763; kind: Simontje Reins, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Reins, ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL
Regts, Hiltje huwt met Hendrik van Gorkum; BS ovl 1873
Regts, Jan ged. 7 sep 1745 Grote Kerk HRL, zv Regt Simons en Lupkjen Walings; huwt met Geeske Martens, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1770; kind: Lupkje Jans, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Regts, Jeltje zie: Onrust
Regts, Rintje zie: Onrust
Regts, Simon ovl. 1798 HRL, huwt met Antje Simons, weversknecht, indertijd echtelieden te HRL, kind: Rinske Simons, geb ...; BS huw 1819; huwt met Antie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 27 okt den 3 en getrout den 10 novemb 1754; ovl 27 maij 1805 HRL, oud 73 jaar; kind: Rinske Simons, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder als A. Hendriks; kind: Regt Simons, ged 4 nov 1755 Grote Kerk HRL
Regts, Waling geb. 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Regt Walings en Henderica van Lint
Regts, Waling ovl. 20 jan 1807 HRL, huwt met Antje Rienzes en Henderica van Lint, kinderen: Lubkje Walings, geb 1769 HRL, Regt Walings, geb 1760 ... ; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1829; huwt met Antie Rients, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout de 30 nov 1760; kind: Rients Walings, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jan Walings, geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Walings, geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder is H. van Lint; kind: Lupkie Walings, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Walings, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:14:0 terzaake ''t kuipen van vaten en tobben, quit. no. 60, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 29:2:0 terzaake kuiploon, quit. no. 47, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 15:11:8 terzaake kuiploon van vaten, quit. no. 55, 2 nov 1790. (GAH1122); Claas Wijbes IJntema ende Lijsbeth Walings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., deszelfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als Rigt W., moeder H. v. L. ; Maandag den 24 jun 1799. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane citatie ter vergadering den Burger W.R. mr. Cuiper alhier, dewelke zeer ernstig gecorrigeerd wierd, over misbruik van Sterke drank met recommandatie zich daar van te onthouden, bij poene anderzints met een detentie in de Pekelkuip zullen werden gestraft (GAH45)
Reiber, Maria Dorothea geb. 1797 Groningen, ovl 26 sep 1830 HRL, huwt met Johannes Berends Hankes; BS ovl 1830
Reichenbach, Antje Jans huwt met Aan IJeves, kind: IJve Aans, ged 28 apr 1768 Westerkerk HRL
Reidhooft, Hendrik Hendriks zie: H.H. Reidhorst
Reidhooft, Sara Hendriks ged. 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hendriks Reidhooft en Antje Jacobs
Reidhorst, Aukje heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650)
Reidhorst, Geertie huwt met Jacob Reinalda, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewaris 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL
Reidhorst, Hendrik ook: Rijdhorst; H. Hendriks Reidhooft, huwt met Antie Jacobs, kind: Sara Hendriks Reidhooft, ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL; opziener stadsimpositien 1751-1760; Lieuwe Sijbes en Tettje Hendriks Reidhorst, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs vaeder H. R, 6 Maij 1747; Geeft UEd:Agtb:met schuldige eerbied te kennen H.R. ten voors: Steede, dat door het overlijden van Jarigh Pieters Adema vacant is geworden het busschieters- en merkmeesters plaets van deese Stad Waer meede den supplnt:seer gaerne soude sijn verveerd hem ten dien einde addresseerende aan UEd:Aghtb:gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt:in plaets van den overleedene Jarigh Adema aen te stellen tot Busschieter en Merkmeester van deese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden, daar toe staande quo facto etc:/:was get:/H.R., requisitus R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In margine Stonde:); De Magistraet accordeerende het versoek nomineert en steld mits deesen de supplnt H.R. tot Stads Busschieter en merkmeester op een Tractement van hondert en twintigh cargls:in''t jaer en voorts op lasten pligten emolumenten en gehoorsaamheeden zampt instructie en resolutien daer toe specteerende en Welke dien aengaende nae deesen mogen worden gearresteerd, mits doende den Eed van getrouwigheijd. Actum 31 dec 1749. /:was get:/S:B: Bosscha /onder stonde/ Ter ordtie van de magistraet/:get:/M:V: Idsinga; (:Lager Stonde:); Jur jurandum prestitit ter Vergaederinge van de magistraet in handen van de Heer Presid:Burgemr Itsma den 5 jan 1750/:onder stonde:/In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. Aanstellingen stad HRL 1731-1759; Antonij Vink van HRL. ende Minke Minnes van Boerum, koomende voor de bruid H. Rijdhorst, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Reidhorst, Rinske huwt met Jan Rutgers Akkringa, weduwe verkoopt een huis in 1798
Reidhorst, Trijntie Hendriks huwt met Wijbrand Broers, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770
Reidmaker, Aafke Jans geb. 1777 HRL, ovl 23 jan 1862 HRL, huwt met Gerlof Tjalkes van Veen op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, ovl wijk G-173, N.H., dv Jan Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met A.J.R. oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. En heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816
Reidmaker, Antje Jans zie ook: Antje Jans; geb 1775 ... , ovl 18 nov 1816 HRL, huwt met Folkert Jans Park, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1809, 1811, BS ovl 1816; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Folkerts Park, geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Reidmaker, Daam Jans huwt met Catharina Nijkel op 4 jul 1802 HRL, N.H., kinderen: Loetske, geb 28 aug 1809 HRL, Geertruida R, geb 20 nov 1805 HRL, Jan, geb 22 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1809; kind: Loetske Daams Reidemaker, geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: C. Niekel; Donderdag den 11 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd D.J., Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Reidmaker, Geertruida geb. 20 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, dv Daam Jans R, en Catharina Nikkel; dopen Grote Kerk HRL 1805
Reidmaker, Jan geb. 22 mei 1803 HRL, ged 5 jun 1803, N.H., zv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1803
Reidmaker, Jan Siebrens geb. 1745 ... , ovl 12 aug 1811 HRL, huwt met Luutske Daams, kinderen: Aafke Jans R, geb 1777 HRL, Sijbren R, geb 1767 HRL, schoolmeester ih Weeshuis 1805, wonende te in de Kerkstraat in 1811; BS ovl 1811; 1816 hu, ovl 1837, ovl 1862; erven J.R. eigenaar van wijk G-148; gebruiker Jan Johannes wed., 1814 (GAH204); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven J.R. eigenaars van perceel nr. 1042 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 562, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); Donderdag den 11 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd Daam Jansen, Timmerknegt, Cum patre J.S. mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44); erven J.R. eigenaars van perceel nr. 1592 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 562, huis en erf, 125 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Reidmaker, Loetske geb. 28 aug 1809 HRL, N.H., Vst 15 feb 1859 uit Lemmer, A 25 mei 1869 Lemmer, huwt met Zacharias Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna Niekel
Reidmaker, Reinofkje geb. 15 mrt 1768 HRL, ovl 25 nov 1822 HRL, huwt met Klaas Jacobs Zoete; BS ovl 1822, ovl 1825; Klaas Jacobs en Reinouke Jans R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 24 sep 1808; ondertrouw HRL
Reidmaker, Siebren geb. 1767 HRL, ovl 12 jan 1837 HRL, weversreidmaker in 1837, huw getuige bij A.J. Reidmaker en G.T. vd Veen, broeder bruid. zv Jan Siebrens R, en Luutske Daams; BS huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk F-177; eigenaar en medegebruiker is Claas Jacobs Zoete, schipper, 1814. (GAH204)
Reidses, Arjen ontvangt van de Stadsrentmeester f. 108:0:0 wegens verdiende verfloon, ord. no. 64, 1 May 1776. (GAH1060); id. f. 37:14:0, ord. no. 65, 1 May 1776. (GAH1060); id. f. 260:0:0 wegens verdiende verflonen en vergulden der wijzerborden, ord. no. 88, 29 sep 1777. (GAH1060)
Reidses, Arjen huwt met Pijtie Janz, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756; kind: Reitze Arjens, ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Arjens, ged 30 apr 1771 Grote Kerk HRL
Reidses, Geertie huwt met huwt met Simon Wetterau, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 Xber (= december) 1756
Reidses, Lijkele schilder in 1761; L. Reijdses ende Sjeuke Hendriks, beijde van HRL, koomende voor de bruijd haar vaeder Hendrik Leenderts, 5 Mrt 1746; huwt met Sjeuke Hendriks, beijde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 mrt 1746 en doen ook getrouwt; kind: Hendrik Lijkles, ged 26 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Lijkles, ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Lijkles, ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Gertje Lijkles, ged 10 maij 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Reitse Lijkles, ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL; Frans Fransen ende Trijntie Reitses, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.R. van hier, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL
Reidses, Tjietske huwt met Rein Tjerds, beijde van HRL, geproklameerd den 28 jan en den 4 feb en den 11 dito 1753 en doen ook getrouwdt
Reidses, Trijntie huwt met Mattheus Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1766 in de Westerkerk
Reidses, Trijntje huwt met Wiegers Jarings, beijde van HRL, geproclameerd den 8 apr en den 15 dito en den 23 dito en den 29 dito 1753 getrouwdt
Reidsma, Aaltje mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-224, weesmoeder; medegebruiker Cornelis Poort, weesvader; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH24)
Reidsma, Antie huwt met Jacobus Groeneveld, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrouw de 9 aug 1767
Reidsma, Arent Jacob ovl. 28 aug 1805 HRL, oud ...
Reidsma, Bote ovl. voor 1839, huwt met Lutske Baukes; BS ovl 1838
Reidsma, Dieuwke geb. 12 feb 1792 HRL, ovl 20 feb 1875 HRL, ongehuwd, dv Douwe R, en Klaske Siderius; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Reidsma, Doutje huwt met Hendrik Alkema, wonende te Wons 1847; BS ovl 1847
Reidsma, Douwe Douwes geb. 1790 HRL, ovl 2 jan 1818 HRL, huwt met Trijntje Jurjens de Jong op 31 aug 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1815, koffijschenkersknecht, huw.get. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, wonende te HRL, neef vd bruidegom, 1811, id. bij E. Prillivitz en S. Jacobi, 1816, zv Douwe Douwes R, en Klaaske Berends Siderius; BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1818; eigenaar en gebruiker van wijk G-082, reidmaker, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv Douwe Douwes Reidsma en Klaaske Berends Siderius. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815; Deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van D.D.R. en Trijntje Jurjens de Jong dato 31 aug 1815 op Fol. 54 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Reidsma, Douwe Douwes waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 12 sep 1751 HRL, ovl 11 jun 1819 HRL, hm ... , huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, 1812, id. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, wonende te HRL, meester reidmaker, 1811, id. bij G.S. Groenewoud en A.H. Balkstra, oom bruid. 1815; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, ovl 1819
Reidsma, Douwe Douwes waarschijnlijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Klaaske Siderius, kinderen: Trijntje Douwes R, geb 1803 HRL, Dieuwke R, geb 12 feb 1792 HRL, Douwe Douwes R, geb 1790 HRL; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1855, ovl 1875; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv D.D.R. en Klaaske Berends Siderius. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Reidsma, Douwe Douwes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Appolonia Hessels, kind: Sjoerdtje Douwes R, geb 1762 HRL; BS ovl 1837
Reidsma, Douwe Hessels geb. 1786 HRL, ovl 12 apr 1837 HRL, huwt met Akje/Okje IJ. de Jong op 21 nov 1811 HRL, ondertrouw 6 Nov 1811, 1e afk. zondag 10 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 17 Nov 1811, huw.get. bij L. IJlstra en E. Riewald, 1815, id. bij P. Mulder en E. Meijer, behuwd broeder vd bruid. 1816, id. bij W. IJ. de Jong en E. Meijer, 1811, zv Hessel Douwes R, en Elisabeth Pieters Siderius; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1827; gebruiker van wijk B-003, timmerknegt; medegebruiker L.R. Wentholt, preceptor; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); D.H.R. eigenaar van perceel nr. 208 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 559, huis en erf, 88 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 210 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 559, huis, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. en mede E., eigenaars van perceel nr. 215 te HRL, timmerknegt woonplaats HRL, legger nr. 560, erf, 520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Reidsma, Gerben geb. 19 jan 1806 HRL, ovl voor 1812, ged 9 feb 1806 HRL, zv Jan Klases R, en Tjitske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Reidsma, Gerben Jans geb. 17 dec 1811 HRL, zv Jan Klaasen R, en Tjietske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan K. Reidsma en Tjietske Gerbens
Reidsma, Hessel Douwes huwt met Elisabeth Pieters Siderius, kind: Douwe Hessels R, geb 1786 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1837
Reidsma, Hoite huwt met Janke Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756; ovl 19 maij 1790 HRL, oud 60 jaar
Reidsma, IJemkje Jacobs geb. 12 okt 1774 HRL, ovl 26 okt 1818 HRL, 1e huwt met Klaas Cornelis Wijga op 17 mei 1795 HRL, laatste afk. 17 mei 1795, 2e huwt met Cornelis Dirks de Boer op 29 nov 1807 HRL, N.H., dv Jacob R, en Entje Willems; huw Grote Kerk HRL 1795, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1809, BS ovl 1818, huw 1821, huw 1835; Claas Cornelis Wijga ende IJ.J.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jacob Sijbrens Reidsma, 2 maij 1795; ondertrouw HRL; Cornelis Dirks de Boer en IJ.J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Jacoba Cornelis de Boer, geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL
Reidsma, IJtje S oud 42 jaar, geb Reistum en wonende te HRL. 1839, wijk E-182; VT1839
Reidsma, Jan Klaasen geb. 1770 HRL, ovl 17 dec 1830 HRL, huwt met Tjietske Gerbens Rinsma (in huwelijksakte: de Vries), op 9 nov 1799 HRL, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, oom bruidegom, 1814, id. bij J.F. de Vries en T. Leiker, oom vd bruid. koekbakker, 1815, N.H., kinderen: Gerben, geb 17 dec 1811 HRL, Gerben, geb 19 jan 1806 HRL, Klaas Jans R, geb 28 feb 1803 HRL, Sijke Jans, geb 7 okt 1800 HRL, zv Klaas Jans en Sijke ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; J.K.R. eigenaar van percelen nrs. 1541 en 1542 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 566, resp. huis en erf, huis, resp. 182en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1914 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 566, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Reidsma, Jantje Klazes geb. 1763 HRL, ovl 13 sep 1831 HRL, huwt met Cornelis Jans vd Meulen, dv Klaas Jans en Sijke ... ; BS ovl 1831; 1842 overlijdens; Kornelis Jansen van der Meulen van Almenum en J.K.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Cornelis van der Meulen, geb 21 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Reidsma, Jetske Jacobs ovl. 3 nov 1835 Workum, huwt met Sijbren Sakes Saakstra; BS huw 1837
Reidsma, Klaas Jans huwt met Simontje Aukes, kind: Jetske Klazes R, geb 1777 HRL; BS ovl 1829
Reidsma, Klaaske zie ook: Klaaske Klaases; geb 1767 ... , ovl 19 jul 1817 HRL, huwt met Robijn Hendriks Leijker; BS huw 1817; Robijn Leiker ende K.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Claas Jansen, 21 apr 1792; ondertrouw HRL; Robijn Leiker en K.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leijker, Bakker, en K.K.R., naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjaerigen dochter Trijntje Klases Reidsma (!) om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Foppes de Vries, van beroep Metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heere President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815. (HB |Harl. 1815, fiche 7); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den Agt & twintig sep is Geboren Trijntje, dv Robijn Hendriks Leijker en K.K.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 Sept. 1815
Reidsma, Pieter Hessels ovl. 11 jan 1809 HRL, huwt met Grietje Teunis Beva op 27 nov 1803 HRL, in leven verver en glasemaker, kind: Teetske Pieters R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meijer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 567, huis en erf, 151 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Reidsma, Pieter Jurjens geb. 1764 ... , ovl 25 feb 1813 HRL, huwt met Houkje Harmens Bonnema, kinderen: Dieuwke R, geb 1802 HRL, Sijke/Lucia R, geb 2 sep 1798 HRL; werkman in 1813, ovl wijk H-143; BS ovl 1813; 1832 overlijdens, ovl 1868, ovl 1874 wed. P.J.R. eigenaar en gebruiker van wijk H-143, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe P.J.R. eigenaresse van perceel nr. 1901 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 561, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Reidsma, S. C eigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)
Reidsma, Sietske Sijbrandus geb. 12 jun 1746 Tzummarum, ovl 19 okt 1818 HRL, huwt met ... , vlgs ovlakte weduwe; BS ovl 1818; Eldert Jurjens en S.S.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sybrandus Reitsma, de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL; Albert Hessels en S.S.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daar aanvolgende; Eldert Jurjens en S.S.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reidsma, Sjoerdtje Douwes geb. 1762 HRL, ovl 27 mei 1837 HRL, huwt met Jacob Scheij, dv Douwe Douwes R, en Appolonia Hessels; BS ovl 1837; 1847 overlijdens
Reidsma, Teetske Pieters geb. 1809 HRL, ovl 25 jun 1845 HRL, huwt met Jan Karels Timmer op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, dv Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839
Reidsma, Tjamkjen Wates huwt met Evert Everts Postma op 2 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Reidsma, Trijntje Douwes geb. 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839
Reidsma, Trijntje Klases Moet zijn: Trijntje Klases Leijker !; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leijker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen dochter T.K.R. (!) om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Foppes de Vries, van beroep Metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heere President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden Foppe Cornelis de Vries, Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te geven met Trijntje Robijns Leijker, (ook vermeld als T. Klases Reidsma)dv Robijn Hendriks Leijker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 sep 1815
Reiers, Jannetje zie: Kikkert
Reigenbach, Antie Jans A.J.R. En Ane Yeves, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 En getrout de 27 jul 1766; fixhes huw Grote Kerk HRL; kind: Stijntie Anes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, vader als A. Iwes
Reijdema, Frederik bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor huur vd vooropkamer van het huis op de Schritsen, 12 mei 1764. (GAH1094); id. f. 30:0:0 over 1765. (GAH1095); de huurpenningen van F.R. mei 1766 versch., hebben rede in de voorgegane rekening voor ontvang gebragt, dewijl die een jaar vooruit had betaald, 25 nov 1766. (GAH1095); rest f. 5:0:0 wegens huur vd voorbovenkamer door F.R. bewoond, mei 1767 versch, 1767. (GAH1097)
Reijdema, P. F notaris in 1745; Lieuwe Sieverds de Bruijn van HRL; ende Alida Westerbaan van Workum, zijnde aangegeeven door notaris R., 12 Sep 1744; Pieter Heijns ende Aukjen Claases beijde van HRL, zijnde de aengevinge gedaen door notaris P.R. bij procuratie en vertoninge van de bruids vaeders consent, 13 Maij 1747; ondertekent verschillende verzoeken tot transport van funktie in 1737, o. a. van Sape Jogchums en Oede Pijters; zie aldaar; tekent als gesworen clercq een aantal aanstellingen (aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Pesma ende Fijke de Waart, beide van HRL, exhiberende P.R. een attestatie van de moeder van de Bruit, 2 maij 1739; ondertrouw N.H. HRL; Daniel Benizee ende Maria Noblet beijde van HRL, zijnde aangegeeven door de notaris R. met vertooninge van een briev van des bruijdegoms broeder houdende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Oepke Ewerts van Bolswart ende Susanna Siverts Schrik van HRL; huw.aang. 3 maij 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit P: R., vertonende Attestatien van hun beider vaders resptv; huw.aang. HRL 1738
Reijers, Claes zie: Mahui
Reijers, Cornelia W oud 40 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-062; VT1839
Reijers, Grietie ovl. 9jul17. ., huisvr. Nicolaus Acker, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Reijers, Jacob zie: Reijersen
Reijers, Reijer zie: Visser
Reijers, Simon zie: Mooij
Reijersen, Jacob geb. 1787 HRL, huwt met Antje IJges Visser op 12 mrt 1812 HRL, 1e afk. 1 mrt 1812 om 12. 00 uur, 2e afk. 8 mrt 1812 om 12. 00 uur voor het ge-meentehuis, meester kleermaker in 1812, huw.get. bij C. Beidschat en J. Feddema, 1811, id. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra, 1811, zv Reijer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. (GAH204)
Reijert, Jan zie: de Goede
Reijnders, Jantje weduwe van Hijltje Abes; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 voor huir van 3 1/2 pondematen greijdeland en 4 pondematen bouwland, leggende ih noorden van HRL aan de Schapedijk onder Almenum, no. 10, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); J.R. van Wijnaem ende Hijlke Abes van Almenum, huw.aang. 27 mrt 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijke attestatie tot Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Reijnders, Sipkje zie: Meijer
Reijners, Johan Frederick J.F.R. en Tjalkje Fransen, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Reijners, Meijle tot Franequer ende Aefke Hendriks van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door des bruids vaeder Hendrik Guardenier, 7Dec17 48; kind: Hendrik Meiles, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Meiles, ged 6 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antje Meiles, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Melles, ged 16 maij 1751 Grote Kerk HRL, vader als Melle Reinerts
Reijners, Pieter weesvoogden bet f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Andries ... bij P.R. in 1 jaar met bootjemaken had verdient, 25 apr 1730. (GAH1030)
Reijners, Trintje medeweesvoogd Scheltinga bet f. 43:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede was te rest gebleven ten profijte van T.R., wordende ten laste van ''t Weeshuijs gealimenteert, 21 dec 1729. (GAH1060); rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:0:0 aan Froukje Teekes weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskind T.R., 18 jul 1730, ord. no. 3. (GAH1060)
Reijns, Foppe bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 135:0:0 weegens 1 jaar huijr van 5 stucken lant groot 19 pondematen onder den dorpe Midlum leggende, 14 jun 1730. (GAH1060)
Reijns, Hobbe van HRL., koopt ''Vier pondematen landt nevens Cornelis Conincx tichelwerck, de Franecker Vaert ten noorden''; proclamatieboek Franekeradeel
Reijns, Hugo burger te Dokkum op 19 jan 1646, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Reijns, Willem burger te Dokkum op 15 mei 1744, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Reijser, Doetje Salomons geb. 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839
Reijser, Samuel huwt met Bruna Isaaks, kind: Doetje Salomons R, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1841
Reijsinger, Stephanus huwt met Maria Carolina Linsing op 4 mei 1794 HRL, komt van HRL, kapitein id Compagnie vd luitenant-kolonel Blanke, laatste afk. 4 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; S.R., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel Blanke ende Maria Carolina Lansing (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambartus van der Poll, soldaat onder dezelfde comp. goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL; Stephanus Reijsinger, Corporaal in de compagnie van Lt. Collonel Blanke, en Maria Carolina Linsing, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 4 mei 1794 HRL, en azijn ten zelven dage getrouwt
Reiman, Fredrik huwt met Trijntie Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761 in de Westerkerk; kind: Grietie Fredriks Reichman, ged 24 jun 1762 Westerkerk HRL, vader als F. Reichman
Reimershuisen, Van wonende te Vollenhove in 1766; rentmeester van het Weeshuis bet f. 6:4:0 aan de mede-voogd Evert Wiarda wegens verschot aan medicinalia tdv de weeskinderen, van mevrouw vR. te Vollenhove ontboden, en gebruikt, kwit. no. 23, 19 nov 1765. (GAH1095)
Reinalda, Age ovl. voor 1778; weesvoogden bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een legaet door wijlen de koopman A.R. aan het Weeshuis gelegateert, 18 mrt 1777. (GAH1108); Gosse Pijtters en Trijntje Reijnalda, beijde van HRL, komende weegens de bruid A.R., desselfs broeder, 14 Aug 1745
Reinalda, IJede Cristiaan Wesling van Leeuwarden ende Hiske Clases van Almenum koomende voor de Bruit IJ.R., en vertoonde de Bruidegom twee attestatien tot geblijk van sijn en des Bruits vader consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reinalda, Jacob verkoopt een huis in 1802; huwt met Geertie Reidhorst, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL; J.R. zal zich nader verklaaren of op losse, of Lyfrenthe zal fourneren, op Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650)
Reinalda, Klaaske Gosses Barend Arenks, soldaat in het Regiment van Generaal Major van Brakel van Nijmegen, ende K.G.R. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de bruids oom Simon Jansen alhier, met een gebod in de week voor half jura, 1 jun 1793; ondertrouw HRL
Reinalda, Magdalena Jacobs ged. 6 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinalda en Geertie Reithorst; huwt met Dirk Annes Ypey, koopt een huis in 1798, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803; Dirk IJpeij en M.R., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephany onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; Dirk Ypey en M.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Dirks IJpeij, geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anneus Dirks IJpeij, geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Reinalda, Trijntje Jelles Gosse Pijtters en T.R., beijde van HRL, komende weegens de bruid Age Reijnalda, desselfs broeder, 14 Aug 1745; huwt met Gosse Pieters, beijde van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt 1745 en ook getrouwt
Reinard zie: Reinhard
Reinbach, Willem Maurits geb. 1785 ... , ovl voor 1858, huwt met Sijtske Zijlstra op 18 aug 1811 HRL, fungerend maire op den Eijland Vlieland, ondertrouw 31 Jul 1811, 1e afk. zondag 4 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk 11 Aug 1811, huw.get. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, schoonbroeder bruid. 1823, zv Gijsbert C.W.R. (gk), en Josina Temminck, (gk); BS huw 1811, huw en huwafk. 1823, BS Franeker ovl 1857; W.M.R. eigenaar van perceel nr. 480 te HRL, vrederegter, woonplaats HRL, legger nr. 563, huis, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Reinbergen, Fimke Van geb. 1773 Sneek, ovl 13 mei 1853 HRL, huwt met Frans Wuurman, dv Wijtze vR, en Antje Cornelis; BS ovl 1853
Reinbergen, Wijtze Van huwt met Antje Cornelis, kind: Fimke, geb 1773 Sneek; BS ovl 1853
Reinbold, Johanna Maria huwt met Pieter Scharff, kind: Johan Joost Scharff, ged 18 dec 1749 Westerkerk HRL
Reinders, Aagjie geboortig van Stiens, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 18 mei 1718. (burgerboek)
Reinders, Aaltje zie: Kronenburg; (2x)
Reinders, Albert huwt met Akke Pieters, kinderen: Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785 en Reinder Alberts, geb 2 okt 1782, beiden ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Reinders, Alegonda zie: Damen
Reinders, Angenietje zie: Kronenburg
Reinders, Anne zie: Blijstra, Gerbranda
Reinders, Antie huwt met Teunis Jansen ten Velde, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 10 mei 1767
Reinders, Antje huwt met Heert Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en Getrout de 7 jul 1771
Reinders, Antje ged. 5 sep 1748 Westerkerk HRL, dv Reinder Taekes en Sipkjen Corneelis
Reinders, Antje huwt met Willem Kramer, kind: Martjen Willems Kramer, geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Reinders, Antje ovl. 30 nov 1788 HRL, oud 78 jaar
Reinders, Antje geb. 1746 ... , ovl 26 okt 1812 HRL, huwt met Heert Rommerts, ovl wijk F-224; BS ovl 1812; huwt met Heert Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1771; kind: Sipkje Heerts, geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL
Reinders, Antje van HRL, huwt met Adriaen Barentze, van Terschelling, zijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en getrouwt den 9 Desember 1742; Adriaan Barentze van Terschelling ende A.R. van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Hans Reinders, mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Reinouw Adriaens Barentzee, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL
Reinders, Antje Gerrit Harmens (!), ende A.R., beijde van HRL, komende wegens de bruijd desselfs neev Jacob Claasen, bontweever, 24 Aug 1743; huwt met Gerrit Hendriks, beijde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Reinders, Antje huwt met Beerent Jans, beijde van HRL, geproclameerd den 21-28 Septemb en den 5 octob 1749 doe ook getrouwt
Reinders, Auke ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 83:6:0 terzake geleverde orten quit. no. 15, 8 apr 1788. (GAH1120)
Reinders, Barendt geb. 23 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Reinder Barends en Trijntje Johannes; geb 15 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 jul 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes
Reinders, Bauke huwt met Gatske Alberts, kind: Trijntje Baukes, geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL
Reinders, Bauke B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 5 apr 1785 HRL, met verlof van den President Burgemeester L.W. Steensma
Reinders, Broer zie ook: Weidema; geb 11 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Reinder Wiebes en Fijke Broers
Reinders, Cornelia geb. 1801 Nietap, ovl voor 1865, huwt met Dirk Reins Akkerboom op 9 jul 1835 HRL, dv Juike R, (gk), en Aaltje Everts Nanninga, (gk), vader laatst bakker, thans ovl of afwezig, moeder wonende te Leek, (1835); BS huw 1835, ovl 1864; oud 30 jaar, geb Leek en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Reinders, Cornelis zie: de Jong
Reinders, Doetje ovl. 12 mrt 1822 Huizum, huwt met IJme Cornelis Toutenburgh; BS huw 1828
Reinders, Durkje ged. 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Reinder Goverts en Foekje Jacobs
Reinders, Eelkjen huwt met Bauke Heins van Dijk, wonende te Makkum; BS huw 1833
Reinders, Eeltje zie: de Groot
Reinders, Eetske zie: Weidema
Reinders, Elske ged. 1 apr 1751 Westerkerk HRL, dv Reinder Taekes en Sipkje Cornelis
Reinders, Evert balsteenleverancier 1754
Reinders, Fokele geb. 18 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Sofia Joris
Reinders, Fokke geb. 1746 ... , ovl 11 jan 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwnaar; BS ovl 1817
Reinders, Frederik geb. 1778 ... , huw.get. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker, varensgezel, wonende te HRL; BS huw 1815
Reinders, Geert ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:14:4 voor 12 schouw turff en 16 korven Leeksterturff, mitsgaders voor dragen en meeten, kwit. no. 2, 29 apr 1780. (GAH1111); id. f. 68:18:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 1, 6 dec 1777. (GAH1109); id. f. 99:9:0, ord. no. 3, 6mrt17 78. (GAH1109); id. f. 130:3:10 voor 14 schouw en 17 korven turf, quit. no. 6, 18 jul 1786. (GAH1118)
Reinders, Geertje ovl. 14 jun 1792 HRL, oud 42 jaar
Reinders, Geertje huwt met Jan Gerrits, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1841
Reinders, Gerke woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0; rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reinders, Gerke ovl. voor 1822, huwt met Baukje Sjoerds; BS ovl 1821; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0, samen met Teede Jansen, van 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 29 jun 1785. (GAH1117); id. 8 jul 1786. (GAH1118); id. f. 65:10:0, 1/5 jaar, 31 dec 1789. (GAH1122); id. 2/5 jaar, 12 apr 1791. (GAH1123); id. 3/5 jaar, 9 jul 1792 (GAH1124); id. Petry 1792 versch., 18 jun 1793 (GAH1125); id. Petry 1793 verschenen, 24 nov 1793 (GAH1125); id. f. 4:0:0 door hen in het voorgaande jaare te weinig betaald, 29 jun 1785. (GAH1117); G.R. en Baukje Sjoerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 2 overdekte wagens en 1 chais, 1803; (GAH650)
Reinders, Gerke G.R. en Tjitske Sybes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 apr 1781 HRL, en zijn op den 8 daaraanvolgende getrouwd; kind: Tjitse Gerkes, geb 13 mrt 1782, ged 5 maij 1782 Grote Kerk HRL
Reinders, Germen zie: de Groot, Hoekstra
Reinders, Gerrit zie ook: Kroese; huwt met IJmkje Meiers, kind: Reinder Gerrits, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 26 mrt 1799; De Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders G.R., van Zijne Post als Koorndraager ontslaagen en weder in Plaatze van Wijlen Zijne Schoonvader Meije Harmens als Graanstorter aangesteldt, en ten dien einde onder Eede genoomen. (GAH44)
Reinders, Gerrit woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reinders, Grietje Adriaan Harmenze Koij van Terschelling ende G.R. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Hans Reinders, en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reinders, Grietje Ellert Jurri?ns en G.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 19 mrt 1775 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Reinders, Hans Adriaan Harmenze Koij van Terschelling ende Grietje Reinders van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder H.R., en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Adriaan Barentze van Terschelling ende Antie Reinders van HRL; koomende weegens de bruid desselvs broeder H.R., mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; H.R. ende Rinske Wijbes, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Romke Wassenaer; huw.aang. HRL. 1738
Reinders, Harmina zie: van der Veen
Reinders, Hein H.R. van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A. Rinia, Schoolm. te Zurich
Reinders, Hendrik zie: Brouwer, Damen, Faber, Snijder
Reinders, Hinke zie: de Groot
Reinders, Idske Jan Alberts van Almenum ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid Hijltie Abbes, 12 Dec 1750
Reinders, IJdske Johannes Ruurds van Ferwerd ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swager Hijlke Abes, 30 Jan 1745; van HRL, huwt met Johannis Ruurds, van Ferwerd, geproclameerd den 31 janua en de 7-14 Febru 1745 en getrouwt den 21 dito; kind: Ruurd Johannis, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Reinders, Jacob zie: de Boer
Reinders, Jacob turfleverancier 1747
Reinders, Jan burger te Dokkum op 28 mei 1697, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Reinders, Jan J.R. van Pingjum en Geertje Douwes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 25 maij 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 1 jun 1783, volgens vertoond getuigenis
Reinders, Jan geboortig van HRL, doch enige jaren bij Koningsbuirt gewoond hebbende, voor burger aangenomen, nadat hij aan pres. Stansius belooft vd Magistraat te zullen gehoorzamen, had gedaan, op 4 mei 1698. (burgerboek)
Reinders, Jan geboortig van Hoorn, doch het laatste gewoond hebbende tot Sliers (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 24 jun 1709. (burgerboek)
Reinders, Jan schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:3:8 voor 16 schouw en 15 korven Leekster turff mitsgaders voor dragen en meeten, kwit. no 3, 27 maij 1780. (GAH1111); id. f. 58:10:4 voor 9 schouw en 19 korven Leekster turff f. 5:3:0 ''t schou, alsmede voor dragen en meeten, kwit. no. 4, 9 jun 1780. (GAH1111); id. f. 132:14:0 voor 15 schouw en 5 korven Leekster turff f. 7 3/4 gld, alsmede voor dragen en meeten, kwit. no. 8, 22 nov 1783. (GAH1114); id. f. 39:12:0, ord. no. 5, 6 mrt 1779. (GAH1110)
Reinders, Jan huwt met IJttie Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 Febrij en getrout de 3 mrt 1765 in de Westerkerk
Reinders, Jan huwt met Janneke Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 aug 1765 in de Westerkerk; kind: Jan Jans, geb 4 jul 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 21 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Geert Jans, geb 14 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Beerntje Jans, ged 25 sep 1766 Westerkerk HRL, dit is vergeeten te besorgen; kind: Folkert Jans, ged 22 okt 1769 Westerkerk HRL; kind: Reinder Jans, ged 7 nov 1771 Grote Kerk HRL
Reinders, Jan Fredrik ovl. 22 aug 1822 HRL, huwt met Tjaltien Fransen Kievit, in leven zeeman; BS huw 1837, ovl 1842; gebruiker van wijk A-247, varensgesel; eigenaar is Landswoningen, 1814 (GAH204)
Reinders, Janneke, En Reins, Janna geb ... , ovl 21 nov 1811 HRL, huwt met Jan Gerrits, ovl ten huize van Berend Burgers in de Snakkerburen; BS ovl 1811; huwt met Lambertus Borgers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763; huwt met Lammert Borgers/Burgers; BS ovl 1827; 1839 overlijdens; Hendrik Gerrits en J.R., beide van HRL, hebben de laatste afkonkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reinders, Jeltje zie: Oetsma
Reinders, Jetske huwt met Dirk Rienks; BS ovl 1846
Reinders, Johannes zie: de Boer, Damen
Reinders, Johannes Maandag den 8 apr 1799; De Raad ordinaris vergadert Zijnde, verscheen ter vergadering, den Commandeutr van de Koornwerkers, aan den Raad te Kennen geevende, dat er thans agtien Koorndraagers in functie Waaren, en dat het getal dus nog met twee behoorde Vergroot te worden; Waarop J.R., na dat dezelve de Vereischte Burger Verklaringe had gepraesteerd, tot mede ordinaris Koorndraager is aangesteld, en onder eede genoomen. (GAH44)
Reinders, Johannes huwt met Jule Willems, kind: Jetje Johannes, geb 24 jul 1782, ged 6 aug 1782 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 24 feb 1784, ged 9 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes, geb 26 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 14 apr 1790, ged 11 maij 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes, geb 22 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 23 dec 1796, ged 10 jan 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Twee en Negentig den 22 mrt is geb Dieuwke, waarvan Vader J.R. en Moeder Jule Willems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 mei 1817
Reinders, Johannes zie ook: van Kampen; J.R. en Grietje Anthonij, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 maij 1806; ondertrouw HRL; kind: Akke Johannis, geb 16 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Antonides
Reinders, Joris zie: Kronenburg
Reinders, Klaas zie: Kronenburg, Pan, Vettevogel
Reinders, Klaas geb. 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits; Donderdag den 11 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd Daam Jansen, Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene C.R. zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Reinders, Lammert zie: Mulder
Reinders, Lijsbet Pieter Andries van Makkum en L.R. van HRL, zijn, na driemaal over onze kerken geproclameerd te zijn, en waarvan de laatste proclamatie geschied is op den 3 mai 1778 HRL, zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en daar getrouwd den 17 mai 1778 volgens ingebragte attestatie
Reinders, Lijsbeth zie: Houma
Reinders, Lijsbeth Tamme Jans en L.R., beide van HRL, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 21 mrt 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Reinders, Ludolph zie: Wentholt
Reinders, Luitje zie: van der Veer
Reinders, Maartje zie: de Boer
Reinders, Maike Marten Jansen en M.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs neev Wijbe Teekes, 22 Feb 1744; huwt met Marten Janzen, beijde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en getrouwt den 6 April; huw reg. N.H. HRL
Reinders, Martje ged. 19 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Reinder Berents en Trijntie Johannes
Reinders, Pieter ged. 9 jul 1771 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrijts
Reinders, Pieter huwt met Taedske IJedes, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito 1758
Reinders, Pieter huwt met Aaltje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 21 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Reinders, Pietje zie: Tolsma
Reinders, Pijter Jan Jansen ende Rigtsje Jacobs beide van HRL, komende voor de bruid P.R., 2 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Reinders, Richtje geb. 1770 ... , huwt met Pier IJpes, getuige bij geboorte aangifte van Grietje Schipper; BS geb 1811
Reinders, Rinske IJde Jansen de Groot ende R.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Johannes, waeterhaelder van Fontein, 27 Jun 1750; huwt met IJde Jansen de Groot, beijde van HRL, geproclameerd den 28 jun en den 5-12 jul 1750 en getrouwd
Reinders, Rinske huwt met Gerrijt Jans, beide van dese Stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Reinders, Roelof huwt met Antie Jans, kind: Jan Roelofs vd Woude, geb 1760 Noordwolde; BS huw 1813
Reinders, Ruurdje zie: Fikke
Reinders, Ruurdtje Jan Teunis Beidschat en R.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 maij 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinder Jans Beitschat, geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans Beitschat, geb 21 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jans Beytschat, geb 21 feb 1779, ged 9 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Reinders, Ruurdtje Jan Kornelis Beidschat in plaats van Jan Theunis Beidschat ??; Jan Theunis Beitsgat en R.R., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 6 oct 1776 HRL, en toen getrouwt; kinderen: Kornelis en Geertje Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Kornelis Jans Beidschat, geb 29 jan 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Jans Beidschat, geb 27 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Frans Jans Beidschat, geb 27 apr 1790, ged 8 jun 1790 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Geertje Jans Beidschat, geb 6 jul 1791, ged 26 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans, geb 22 dec 1794, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL; vader als J. Kornelis
Reinders, Sara zie: van der Veer
Reinders, Seike ged. 20 maij 1745 Westerkerk HRL, dv Reinder Teekes en Sipkjen Corneelis
Reinders, Setje geb. 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits
Reinders, Sierk zie: Tolsma
Reinders, Sijbrigje zie: van der Meulen
Reinders, Sijke zie: van der Veen
Reinders, Sjuwke geb. 30 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Reinder Goverts en Foekje Jakobs
Reinders, Taede zie: Tolsma
Reinders, Teunis zie: Donia
Reinders, Teunis huwt met Grietje Jelles, kind: Douwe Teunis, geb 29 jan 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Teunis, geb 17 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Teunis, geb 31 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL
Reinders, Thomas geb. 11 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Reinder Thomas en Janke Botes
Reinders, Thomas huwt met Maartje Willems, kind: Reinder Thomas Voorman, geb 1770 Sexbierum; BS huw 1815
Reinders, Tjietske zie: Voerman
Reinders, Tjietske huwt met Dirk Boterweg op 28 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Reinders, Trijntje Jakob Piebes van Almenum en T.P. van HRL, zijnde laatst geproclameert 19 feb 1775 HRL, en toen getrouwt
Reinders, Trijntje ovl. 22 nov 1791 HRL, oud 57 jaar
Reinders, Trijntje huwt met Klaas Freerks vd Veen op 1 sep 1793 HRL, komt van Anjum, en met attestatie vertrokken, laatste afk. 1 sep 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Claas Freerks van der Veen van HRL. ende T.R. van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door Luitjen Pieters op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Klaas Freerks van der Veen van HRL, en T.R. van Anjum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 sep 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Reinders, Trijntje huwt met Jan Haijes; BS huw 1816
Reinders, Trijntje huwt met Anthonj Jansen, beijde van HRL, geprokelameert 10, 17 en 24 Junj 1753 en getrout den 21 Julj
Reinders, Wijbrand geboortig van Molquerum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij had belooft aan handen van burg. Croese als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, 26 sep 1692. (burgerboek)
Reindersma, Janke Pieters zie ook J.P. Minks; (in huwelijksakte); geb 1788 Arum, ovl 26 mrt 1848 HRL, huwt met Johannes J. Potting op 28 mei 1812 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL. 1812, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Pieter R, en Hinke Herres Boonstra; BS huw 1812, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-195; VT1839
Reindersma, Pieter huwt met Hinke Boonstra, kind: Janke, geb 1788 Arum; BS ovl 1848
Reinderts, Geeske van HRL, huwt met Freerk Hendriks, van Kornwerd, sijn geproclameert den 29 Desember 1739 en de 3-10 Januarius 1740 en den 12 dito getrouwt in de Westerkerk; Freerk Hendriks van Cornwerd ende Geiske(!) R. van HRL, koomende voor de bruit Wouter Jetses aldaar, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Reinderts, Jan ovl. 8 nov 1803 HRL, oud 68 jaar; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde ter Vergadering ontbooden den Burger Marten Wijbes Vliet, Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug alhier, dewelke gecompareerd zijnde is dezelve ten ernstigsten aangemaand, van de agterstallige weekenloon, dien hij uit de Inkomsten van zijne Brug, aan de Brugwagter van de Vismarktsbrug J.R. gehouden is te betaalen, ten spoedigsten te voldoen, ma. 27 maij 1799 (GAH45); Nog wierde Marten Wijbes Vliet als Brugwagter van de zogenaamde Kettingsbrug, ten strictsten geordonneert, om de nog agt Weeken Loon, welke hij aan J.R. als Brugwagter van de Vismarkts Brug Schuldig is, ten eersten te betaalen bij poene van Privatie van zijn Post. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Donderdag Den 24 okt 1799. De raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens J.R. als Brugwagter Van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in seventien Weeken geene betaalinge, noopens de Waarneeminge Zijner Post, van Marten Wijbes Vliet, die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens deszelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem J.R. van dezelve Competeerde tot f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke Marten Wijbes Vliet gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmooge-lijk van Zijne Post te Konnen uitkeeren; Den Raad overweegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimten tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t generaal, en die van de Kettingsbrug in ''t bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter Marten Wijbes Vliet, in de tegenwoordige Conjunctuure van tijd en Zijne aangegaane Verbintenis boven vermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den Raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwachter Marten Wijbes Vliet van de betaalinge der ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan J.R. uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoede, en bovendien nog aan J.R. drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat Marten Wijbes Vliet verpligt Zal Zijn het Zelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie, der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt aan Zijne Verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G. Pettinga, als Administrerende de Correspondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan J.R. te Voldoen. (GAH45); Maandag Den 23 dec 1799; De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compereerde nog ter Vergadering den Burger J.R., dewelke uit hoofde van Zijne hooge Jaaren, en Swakheid van gang, voor Zijnen Post, als oppasser van de Raadhuis en Vischmerkts Brug, den Raad bedankte. (GAH45); Dingsdag den 26 mrt 1799; De Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts den Burger Marten Wijbes Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug geordonneert, om de agterstallige Weeken Tractament, aan J.R., Brugwagter van de Vischmerktsbrug ten spoedigsten te betaalen, en dezelve vervolgens overeenkomstig Zijne Instructie Weekelijks te voldoen. (GAH44)
Reinderts, Louw L.R. ende Mintje Hansen, beide van HRL, komende wegens de bruijd Focke Lolkes haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Mintje Hanses, beijde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 nov 1751 en doen ook getrouwdt
Reinderts, Pieter huwt met Fetje Claases, kind: Hans Pieters, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Pieters, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Reinderts, Pieter P.R. ende Sjoerdtje Claases, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs vader Claas Claasen, 23 Oct 1745; huwt met Sjoerdje Claases, beijde van HRL, geproclameerd den 24-31 otb en den 7 Novemb 1745 en getrouwt
Reindhorst, Tetje Lieuwe Sijbes en T. Hendriks R., beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs vaeder Hendrik Reijdhorst, 6 Maij 1747; huwt met Lieuwe Sijbes, beijde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 Maij 1747 en doen ook getrouwt
Reindorp, Henderina Meijer zie ook H.M. de Vries; huwt met Lipman Benjamins de Vries; BS ovl 1830
Reineri, S hellebaardier en staatsbode 1745-1751
Reiners, Aaltje huwt met Arjen Beernts, kind: Reiner Arjens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Reiners, Catharina huwt met Willem vd Meer; BS ovl 1874
Reiners, Itske huwt met Claas Scheltes, beijde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 Maij en den 13 dito en den 20 Maij 1753 getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Jeltje Klaases, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Reiners, Ybeltje zie: Fontein
Reinerts, Antje ovl. voor 1840, huwt met Hessel Imkes Dries; BS huw 1839, ovl 1855
Reines, Thomas Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1767 Den 17e Mei heeft T.R. Arbeider aan de Zeedijk onder Pietersbierum, Woonagtig Zijn Zoontje laten dopen en genaamt Zijnde Reiner. Afgegeven Seeventiende mrt Een duizend agt hondert vijftien, door de Schout van de Gemeente Sexbierum
Reinhart, Hendrik Johannes geb. 1792 HRL, ovl 15 jan 1827 HRL, huwt met Aukje Cornelis vd Vorm op 15 dec 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1816, varensgezel in 1827, zv Johannes Jacob R, en Trijntje Hotzes de Reus; BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1860; geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jakobs Reinhart en Trijntje Hotses de Reus; erven H.R. eigenaars van perceel nr. 798 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 565, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Reinhart, Hotze Jacobus geb. 15 mei 1801 HRL, ged 7 jun 1801, ovl 14 mrt 1829 HRL, N.H., ongehuwd boereknecht, zv Jacobus R, en Trijntje de Reus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1829; geb 20 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus Reinhardt en Trijntje Hotses
Reinhart, Jacob A JACOB A (in 1814), JOHANNES JACOBUS, (1816), ovl voor 1815; huwt met Trijntje Hotzes de Reus, in leven kastelein 1799-1809, N.H., kinderen: Hotze Jacobus T, geb 15 mei 1801 HRL, Hendrik R, geb 1792 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1829; erven J.R. eigenaar van wijk C-009; gebruiker Cornelis van Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooijke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Leegeer, deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; Johannes Jakobus R. en Trijntje Hotzes de Reus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 70, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804, maij 1805. (GAH650); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 52:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Hendrik Johannes Reinhart, geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hotse Johannes Reinhardt, geb 20 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Reinhout, geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Johans Reinard, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Jacobs Reinhart, geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; Zaturdag den 8 dec 1798. De Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: De Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van Departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saijsoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J:R. no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Reinhart, Maartje Jacobs geb. 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinhart en Trijntje de Reus
Reinharts, Anna Catharina huwt met Gerardus Willems; BS huw 1815; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zeven honderd vijf en Zeventig den Zes en twintigsten nov is ged een kind genaamd Johan Reinhart, zv Gerardus Willems en A.C. Reinharts, hier geb den twee en twintigsten nov daar tevoren. Afgegeven aan de Secretaris van de Stad Sneek den 13 apr 1815; REINARD, GERARDUS JOHANS
Reinhout, Johannes Jakobs geb. 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Jakob Reinhout en Trijntje de Reus
Reinia, Sijtske huwt met Jelle Roedema; BS ovl 1871
Reinius, Adam in 1843: Johann Adam R; geb 1767 Stadt Wetzlaar, Dld, ovl 17 aug 1843 HRL, huwt met IJtske Jeltes Radsma op 10 mei 1801 HRL, veerschipper in 1843, kinderen: Maria Catharina, geb 9 nov 1808 HRL, Jelle R., geb 6 okt 1804 HRL, Feijkje R, geb 1801 HRL, zv Johan Fredrik Cassiodorus R, (gk), en Maria Catharina R?hlin, (gk); huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS ovl 1812, ovl 1813, ovl 1843, ovl 1844; vrouw A.R. eigenaar en gebruiker van wijk B-025, 1814. (GAH204); A.R. eigenaar van wijk G-055; medegebruikers Dirk Feijkes de Boer, schoenmaker, Luitje Walstra, koekebakkersknegt, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Wetzelaar en wonende te HRL. 1839, trekschipper, wijk B-025; VT1839; A.R. eigenaar van perceel nr. 466 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); A.R. eigenaar van percelen nrs. 1580 en 1581 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, resp. huis, huis, resp. 30 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Reinius, Feijkje geb. 1801 HRL, ovl 18 nov 1812 HRL; wijk B-045, dv Adam R, en Itske Jelles Radsma; BS ovl 1812
Reinius, Jelte geb. 6 okt 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, ovl 6 nov 1813 HRL; wijk B-045, zv Adam R, en Hiske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813
Reinius, Maria Catharina geb. 9 nov 1808 HRL, ovl 5 dec 1813 HRL; wijk B-045, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, dv Adam R, en IJtske J. Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Reinking, Gerardus huwt met Jetske Eisma, kind: Jan Gerardus Reinking, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Reinking, Jan Gerardus geb. 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerardus Reinking en Jetske Eisma
Reinners, Jan zilversmid; Mr. in 1595. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Reinold, Andries A.R. en Ytje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 maij 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reinoldus, Elsjen huwt met Jan Adams, beide van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout den 24 Februwari 1756; kind: Jantje Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL
Reinouts, Balthasar ovl. voor 1819, huwt met Rinske IJlstra, kind: Wiebren IJlstra R, geb 1801 Sneek; BS huw 1818
Reinouts, Wiebren IJlstra geb. 1801 Sneek, huwt met Tjietske Pieters Nauta op 26 mrt 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, wonende te HRL, zv Balthasar R, en Rinske IJlstra; BS huw 1818
Reins, Aafke zie ook A. de Reus; geb 1771 HRL, ovl 18 jan 1827 HRL, huwt met Johannis Driesen op 5feb18 09 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827; Johannes Driesen en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 jan 1809; ondertrouw HRL; kind: Lijsbeth Johannes, geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL
Reins, Akke ovl. 20 sep 1826 Bolsward, huwt met Sijbren Gerbens Dijkstra, dv Rein Paulus en Janke Ates; BS huw 1832, huw 1833, ovl 1846
Reins, Anna M zie: Vettevogel
Reins, Antie ged. 5 okt 1762 Grote Kerk HRL, dv Rein Annes en Tettje Durks
Reins, Antje zie: Akkerboom, Klok, Tiemstra
Reins, Antje huwt met Tjerk Sipkes, kind: Sipke Tjerks, geb 25 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Tjerks, ged 22 nov 1768 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL
Reins, Antje Hessel IJmkes Dries van Almenum en A.R. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Johannes Harmens, 22 jan 1791; ondertrouw HRL
Reins, Antonie geb. 1 aug 1802 HRL, ovl 16 jan 1878 HRL, huwt met Jantje Hartman Joustra sjouwerman, Vst 3 nov 1855 uit Delft, Rooms Katholiek, zv Lammert R, en Catharina ...; BS ovl 1878; 1890 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-339, bev.reg. HRL 1860-80
Reins, Aukje zie: Lantinga
Reins, Barber zie: Otma
Reins, Barend zie: van Kampen
Reins, Baukje zie: Otma
Reins, Baukjen huwt met Tjebbe Jans, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 dec 1766 en getrout de 4 Jannewaris 1767
Reins, Claas weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, ter zaake verdiende loon van C.R., 18 dec 1792 (GAH1125); id. f. 30:0:0, samen met Pieter Lanting, 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 49:0:0, samen met Pieter Lanting, bij de Huistimmerman Jan Broers, 3 feb 1801 (GAH1133)
Reins, Dieuke huwt met Beernt Harmens, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755; kind: Harmen Beerents, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Beerents, ged 26xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eelkie Beernts, ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL
Reins, Dirk woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reins, Dirk Wijbrandus Christiaans ende Maijke Clases, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd D.R., goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL
Reins, Dirk ovl. voor 1812, huwt met Louisa Jans; BS ovl 1811; kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza Geerling; kind: Jan Frederik Dirks, geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL
Reins, Dirk geb. 29 aug 1811 HRL, zv Rein Dirks en Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Rein Dirks en Elizabeth Tjeerds
Reins, Doutje D.R., huwt met Jacob Jans Schoffelmeer, kind: Johannes Jacobs Schoffelmeer, geb f. 1790 Sappemeer, zie verder aldaar; Ik Ondergetekende Sijtske Freerks huisvrouw van Olphert Sijmons Duinker, Verklare bij desen(bij absentie van mijn Man die door Zeevarend te Zijn niet in staat is Zijn wil te Verklaren) te Consenteeren en toe te staan aan onsen dochter Janna Olpherts Duinker, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Johannes Jacobs Schoffelmeer, van beroep Varensgezel, zv Jacob Jans Schoffelmeer en D.R., mogende Alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de wet Vereischt worden proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. En hebbe ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL 13 nov 1815; Ik ondergetekende D. Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, verklare bij desen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Schoffelmeer, bij mij inwonende, en Jantje Holvers, woonachtig te HRL, dochtr van Holvert Simons en Sijtske Freerks, Eh. te HRL. Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om Zonder daartoe tegenwoordig te zijn en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te Voltrekken. Afgegeven te Sappemeer den 6de nov 1815
Reins, Douwe zie: Vettevogel
Reins, Durk zie ook: Akkerboom; (2x); ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL, dv Durk Reins en Tettje Durks
Reins, Elisabeth zie: Otma, Peifer
Reins, Elisabeth geb. 1780 ... , huwt met Abe Johannes op 8 nov 1804 HRL, doet overlijdensaangifte van Martina Jans in 1811; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811; Abbe (!) Johannes en Lijsbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. van Goch, goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Reins, Evert zie: Strandstra
Reins, Evert bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens landshuur no. 26, zijnde 3 pondematen greidland bij de Pingjumer Vishorne, 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0, 25 okt 1785. (GAH1117); id. versch. 12 nov 1787, 29 okt 1888. (GAH1120); id. f. 11:10:0 versch. 12 nov 1788, 29 okt 1788. (GAH1120); id. f. 23:0:0 over 1789 en 1790 nu no. 27, resp. 1/5 en 2/5 jaar, 24 nov 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 8 maij 1792 (GAH1124); id. f. 21:10:0, 20 nov 1793 (GAH1125); id. f. 21:10:0, twee jaren huur over 1794 en 1795, na aftrek van ''t Re?el, 30 dec 1795 (GAH1128); id. f. 5:15:0 een half jaar geschenk wegens 3 Pondematen greide onder Pingjum, 8 may 1792 (GAH1124)
Reins, Fetje ovl. voor 1834, huwt met Pieter Cornelis; BS huw 1833
Reins, Fettje zie: Kimstra
Reins, Fokje zie: Loots
Reins, Fokke Zie ook: Foppe Reins; ovl voor 1803, huurt visserij Roptazijl 1800-1808
Reins, Folkert zie: Gerbranda; Donderdag den 17 jan 1799; De Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; De Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moij, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij Delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, Deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeijer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haaijes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weijer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, F.R., Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Reins, Foppe zie ook: Fokke Reins; Maandag den 25 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, verscheen wijders in ''s Geregts vergadering den Burger Foppe R., Sluiswagter van de Roptazijl, Verzoekende van in deeze zijne post als mede in het gebruik der bij hem gehuurde Visscherij te mogen Continueeren, onder offerte van de tijd van Vijf Jaaren, ''s Jaarljks tien CarGuldens huur van de Visscherij meerder te willen geeven dan thans door hem besteed wierd, het welk aan hem is geaccordeert. (GAH43)
Reins, Frans zie: Eerenbeef
Reins, Geertje huwt met Rein Jentjes Pettinga; BS ovl 1831
Reins, Gerrit zie: Bleeker
Reins, Greult zie: Zijlstra
Reins, Grietje geb. 15 jan 1773 HRL, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, ovl 21 nov 1830 HRL, huwt met Eeltje Cornelis Akkerboom, dv Rein Annes en Froukje Oentjes/Oedzes; DTB N.H. HRL , dopen Grote Kerk HRL 1799, 1809, 1811, BS ovl 1817, ovl 1830, ovl 1832; kind: Trijntje Eeltjes, geb 3 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Oense Eeltjes, geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Eeltjes, geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Reins, Grietje huwt met Lieuwe Jans op 12 nov 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Reins, Grietje ovl. voor 1867, huwt met Pieter Halma; BS ovl 1866
Reins, Guillaume geb. 15 aug 1788 HRL, inschrijfnummer 1307, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Reins, Harmanus zie: Damen
Reins, Harmen ged. 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Rein IJedes en Trijntje Harmens
Reins, Heert houtzager 1753; H.R. ende IJffke Poulus, beijde van Almenum, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits desselfs goede bekende, 1 Maij 1751; huwt met IJfke Poulus, beijde van Almenum, geproclameerdt 2, 9 en 16 Maij 1751 en doen ook getrouwdt
Reins, Heiltje geb. 1745 ... , ovl 28 aug 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe; BS huw 1817
Reins, Hendrik ged. 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, zv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Reins, Hendriks zie H.R. Brouwer
Reins, Hero ovl. 20 apr 1667, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Reins, Hiltje zie: Damen
Reins, Hiltje ged. 28 jun 1746 Grote Kerk HRL, dv Rein Jans en Sjouwkje Alberts
Reins, Hiltje gebruiker van wijk H-131, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Reins, Hotske en Jan Ottes, beide van Hier, huw.aang. 14 maij 1735 HRL, komende voor de bruid Rein Wijbrens, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Reins, Ienskje zie: de Jong
Reins, IJde ged. 7 jul 1757 Westerkerk HRL, zv Rein IJdes en Trijntie Harmens Wassenaar
Reins, IJede zie: de Ruiter
Reins, IJmkien ged. 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aafke Hendriks; ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Reins, IJmkje zie: Strandstra
Reins, Itske zie: Tigchelaar; Haaije Gerbens van Almenum ende I.R. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Floris, deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Gerrijt Sijbrens en I.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL; Haje Gerbens van Almenum en I.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 30 daar aan volgende; kind: Pietje Haijes, geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL
Reins, Jacob van Arum, huwt met Aafke IJedes, van HRL, geproclameert 25-30 apr de 7-15 en getrout de 21 mei 1758 met attestasie
Reins, Jacomijntje zie: Vettevogel
Reins, Jan zie: Damen, Park, Steenstra, Wever, Zijlstra
Reins, Jan ged. 12 sep 1741 Grote Kerk HRL, zv Rein Jans en Sjoukjen Alberts
Reins, Jan Johanna Corneelis, kind: Pieterkje Jans, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL
Reins, Jan huwt met Sjoukjen Alberts, kind: Janke Jans, ged 7 jul 1748 Westerkerk HRL
Reins, Jan geb. 31 mei 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Ages en Antje Jans
Reins, Jan huwt met Grietje Hendriks, kind: Trijntje Jans, geb 3 jun 1758 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804
Reins, Janke zie: Miedema
Reins, Jetse van Midlum ende Anskjen Douwes van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL; komende voor de bruid Anne Eelkes; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Reins, Jetse begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaatze van een uitzetting, 6 may 1794, quit. no. 6 (GAH1126)
Reins, Jieldert Jilt Reins, ged 20 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Rein Corneelis en IJnske Jilts; geb 1743 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-173, doet overlijdensaangifte van Harke Sijtses in 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; Jielt R., huwt met Simkje Jans Schoone, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 24 jun 1770; kind: IJnskje Jildts, geb 18 okt 1773, ged 31 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jieldts, geb 20 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jildts, geb 20 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Jilts, geb 27 jun 1779, ged 18 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Jilts, geb 9 maij 1781, ged 24 maij 1781 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jildts, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reins, Johannes geb. 8 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Rein Berents en Trijntje Johannes; geb 6 mei 1780, ged 23 mei 1780 Grote Kerk HRL, zv Rein Berends en Tryntje Johannes
Reins, Joukje huwt met Dirk Bouwens, kind: Atje Dirks, geb 2 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL
Reins, Klaaske huwt met Douwe Atsis, kind: Trijntje Douwes, ged 13 jul 1752 Westerkerk HRL
Reins, Lammert huwt met Catharina ... , kind: Antonie R, geb 1803 HRL; BS ovl 1878
Reins, Lubkje huwt met Hendrik Salver de Jong; BS ovl 1825
Reins, Lupkje Lupkie R., ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; kind: Otte Ottes, geb in onegt 26 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de genoemde vader Otte Annes en de moeder L.R.
Reins, Lutske huwt met Douwe Bleeker; BS ovl 1837
Reins, Maaijke zie: Miedema
Reins, Maaike huwt met Lieuwe Mevis op 20 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Lieuwe Meves en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselvs vader Rein Floris, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Reins, Martje zie: van Kampen, Klok, Voerman
Reins, Martje zie ook: van Kampen; Nanning Harmanus Bruinsma en M.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Reins, Neinke ovl. 12 nov 1679, 31 1/2 jaar, huisvr. van de Koopman Tjerk Feddriks, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Reins, Pieter zie: Vormer
Reins, Pieter huwt met Janke Hendriks, kind: Ietje Pieters, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Reins, Pieter geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft behoorlijke borgereed gepresteerd in handen van pres. Crijtenburg, op 3 aug 1735. (burgerboek)
Reins, Pieter weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van P.R. op het tighelwerk van Sijbrand Hingst, 21 sep 1784. (GAH1115); id. f. 14:0:0 terzaake verdiende loon van P.R., 15 dec 1789. (GAH1122); id. f. 75:0:0 terzaake verdiende loon van Jan Berends, Haaije Andries, en P.R. als gleibackersgezels werkende bij de burg. H.R. Binksma, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 60:0:0 terzaake verdiende loon van P.R. na aftrek der kosten, 19 jul 1791. (GAH1123)
Reins, Pietje huwt met Hendrik Hollander; BS ovl 1837
Reins, Pijtter huwt met Antje Hanses, beijde van HRL, geproclameerd den 24 apr en den 1-8 Maij 1746 en den 15 dito getrouwt
Reins, Rein zie: Pettinga
Reins, Rein ged. 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Rein Jans en Hijke Abrahams
Reins, Reinouw Pieter Teekes van Almenum ende R.R. van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjiebbes, 20Maij 1747
Reins, Reinske Hendrik Haijes en R.R., beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed. Mog. Heeren Staten, Artic. is geboekt; kind: Romkje Hendriks, geb 31 mrt 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; huwt met Hendrik Haijes, kind: 10 jul 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rein Hendriks, geb 24 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Hendriks, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL
Reins, Rinkje zie R. Harmens
Reins, Rinske ged. 7 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Rein Corneelis en IJnske Jlts
Reins, Rintje zie: Kuurstra
Reins, Sietse zie: de Boer
Reins, Sijntje begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 59; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Reins, Sikke zie: Menalda
Reins, Simentje Simontje R., ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; huwt met Tijs Klaasses, kind: Jeltje Tijsses, geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; Donderdag den 9 aug 1798; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts Hiltje Johannes weduwe van Poppe Arjens, tot Turfmeetster aangesteld, en daar toe onder Eedde genoomen, in plaatze van S.R., Welke overleeden was. (GAH44)
Reins, Simon zie: Miedema; (4x)
Reins, Sjoerd zie: van der Meer
Reins, Sjoukie huwt met Gerben Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; ovl 31 dec 1789 HRL, oud 44 jaar; kind: Sijtske Gerbens, geb 30 aug 1773, ged 7 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerbens, geb 5 apr 1784, ged 11 maij 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL; fihches dopen Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL
Reins, Sjouwkje zie: Pettinga
Reins, Sybe huwt met Grietje Piers, kind: Geertje Sybes, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rein Sybes, geb 6 mrt 1783, ged 1 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Siebes, geb 25 sep 1784, ged 17 okt 1784 Grote Kerk HRL
Reins, Tietje zie: van der Meulen
Reins, Tietje ovl. 9 nov 1828 ... , huwt met Sijne Rinzes Bootsma; BS huw 1829, ovl 1845
Reins, Tjeerd ovl. voor 1815; wed. T.R. gebruiker van wijk G-146, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Reins, Tjeerd zie ook: Stoker; huwt met Lijske Adams, kind: Sijtske Tjeerds, geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Tjeerds, geb 11 apr 1796, ged 3 maij 1796 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Tjeerds, geb 15 maij 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Reins, Tjeerd ovl. 10 feb 1803 HRL, oud 40 jaar
Reins, Tjeerd ged. 3 Janewari 1764, zv Rein Tjeerds en Gertje Rekz (= Regts); doopregisters N.H. HRL 1764
Reins, Tjietske Abe Johannes ende T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, geode bekende, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; Abe Johannes en T.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reins, Tjietske zie ook: Pettinga; Johannes Hendriks ende T.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Louwrens, goede bekende, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reins, Trijntie ged. 4 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Rein Annes en Tetje Durks
Reins, Trijntje zie: Akkerboom, Otma
Reins, Trijntje Allert Joekes, kind: Reinke Allerts, ged 11 maij 1745 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Allerts, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL; T.R. ende Allert Joukes (!), beijde van HRL, huw.aang. 9 maij 1733 HRL, Comende voor de bruijd Pijter Gerbens; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Reins, Trijntje huwt met Anne Oenes, kind: Sas Annes, ged 19 mrt 1747 Westerkerk HRL; kind: Wemke Annes, ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Dooitie Annes, ged 9 sep 1742 Westerkerk HRL
Reins, Trijntje Claas Claesen ende T.R., beijde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen bij proclamatie door proc. Pesma, 11 Nov 1747; huwt met Claas Claasen, beijde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb en ook getrouwt; kind: Rein Claases, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Klaases, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Metje Klaases, ged 1 sep 1748 Westerkerk HRL
Reins, Wijbrandus zie: Vettevogel
Reinses, Govert arbeider in 1755; Wopke Jans ende Geeltje Bouwes, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd G. Reijnders, 18 Mrt 1747; Douwe Alberts ende Hiltie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid G.R., 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; G. Reiners, koemelker alhier ter stede als last hebbende van Cristiaan Olpherts van Schooten tot Belkum in qlt verklaart te Spieren de Huwelijks geboden van IJge Sijmons en Sijtske Andrijs hier bovengemelt om reeden vermits deselve Sijtske Andrijs onder Curatele van de Voogden van den dorpe Belkum behoort en onder dadelijke alimentatie is derhalven sonder Consent van deselve niet vermag te trouwer, actum uts, 6 nov 1734; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Den 10 nov 1734 Consent van de voogden van den Dorpe Belkum tot approbatie van bovengen. Huwelijk Consent getoond sijnde is daer mede dese Spiering wederom afgedaen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Reinsma, Johannes heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650)
Reinsma, Rinze IJntes geb. 1800 HRL, ovl 31 mrt 1861 HRL, 1e huwt met Trijntje Annes Stavenga op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, bakkersknecht, Vst 4 mrt 1857 uit Almenum, A 19 mei 1856 Almenum, N.H., bakkersknecht in 1851, ovl wijk F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk G-437
Reinsma, Sicco van Franeker, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waart op 11 apr 1793, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Reintjes, Hendrik mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 HRL, ovl 6 apr 1837 HRL, ongehuwd, zv Reintje Jans en Janna Hendriks; BS ovl 1837; geb 1 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Rintje Jans en Janna Hendriks Elfrink
Reintjes, Johanna zie: Hillinger, Rodenhuis
Reintjes, Tjepke geb. 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Reintje Tjepkes en Aletta Meinderts
Reintses, Beuwe zie: Reitsma
Reiss, Ibrahim Achmedi Donderdag den 28 jun 1798. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierd aan eenen Turksche Capitain van Tunis, Welke des zelfs schip Verlooren had, Zijnde genaamd I.A.R., uit de Correspondentiebeurs gegeeven een Summa van Seeven CarGuldens. (GAH44)
Reist, Tjettje Van ovl. voor 1859, huwt met Pieter Jacobs Horringa; BS ovl 1858
Reither, Nicolaus N.R., chirurgijn in ''t regiment van Maleprade ende Lovisa Juliana van Schaik, beijde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Ruird Jans de Swart met vertoninge van genoegsaeme last in deesen, 23 Jan 1751; huwt met Louisa Juliana van Schack, beijde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en den 11 dito getrouwt
Reitjes, Tryntje geb. 4 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL, dv Reitje Simons en Vrouwkje Koerts
Reitses, Arjen woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Reitses, Geeltje zie: Klaver
Reitses, Hijltje geb. 1799 Weidum, huwt met Geertruida vd Linden, (gk), op 2 nov 1843 HRL, werkman, wonende te HRL, dv Reitse Hijltjes en Imke Alberts; BS huw 1843
Reitses, IJbeltje ovl. voor 1829, huwt met Johan Coenraad Oswald; BS huw 1828; ovl 20 okt 1794 HRL, oud 72 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Coenraad Oswald, kind: Hendricus Coenraads Oswald, ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL
Reitses, Johannes zie: Hijlkema
Reitses, Pier huwt met Sibbeltje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Reitses, Trijntje huwt met Albert Jukes, kind: Hitje Alberts, ged 12 mrt 1748 Grote Kerk HRL
Reitses, Trijntje huwt met Frans Fransen, beijde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 sep 1740 en doe ook getrouwt; Frans Fransen ende T.R. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lijkele Reitses van hier, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jeltje Fransen, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Reitsma, Aaltje Sijbrandus mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1755 ... , huwt met Evert Cornelis Hoogzand, getuige bij geboorte aangifte van Geertje Jans in 1811; BS geb 1811, ovl 1842; Evert Cornelis Hoogsand en A.S.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob S. Reidsma, deszelfs broeder, 7nov17 89; ondertrouw HRL; kind: Sytske Everts, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Reitsma, Bouwe Reintses huwt met Fetze Klases vd Weij; BS ovl 1830
Reitsma, Dieuwke geb. 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042
Reitsma, Douwe D ovl. 11 mrt 1791 HRL, oud 75 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 13; Reg. Begr. Grk. Krk. HRL
Reitsma, Folkert zie S.S. Reitsma
Reitsma, Gerrit Entes huwt met Grietje Jaspers, kind: Jetske Gerrits R, geb 1807 Hitzum; BS huw 1829
Reitsma, Gerrit S zie S.S. Reitsma
Reitsma, Hendrik Jans huwt met Grietje Sierds vd Berg, winkelier te Rottevalle 1840, kind: Jan Hendriks R, geb 1801 Drachten; BS ovl 1840
Reitsma, Hendrik Jans ovl. voor 1812, huwt met Aaltje Sijbrandus, kinderen: Jeltje Hendriks R, geb 23 nov 1783 HRL, Jan Hendriks Gleibach, geb 1781 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1848
Reitsma, Hendriks Sijbrandiis huwt met Ebbe Folkerts Gerbranda (?), beide van HRL, geproclameerd den 24 apr de 1 en getrout de 8 mei 1757
Reitsma, IJtje Douwes geb. 1753 ... , ovl 4 dec 1816 HRL, huwt met Hendrik Allerts Balkstra; BS ovl 1813, ovl 1816, ovl 1848; I.D.R. huwt met Hendrik Allards Balksma, kind: Apollonia Hendriks Balksma; zie aldaar verder
Reitsma, Imkje Jacobs huwt met Cornelis de Boer, kinderen: Dirk en Sijbrigje Cornelis de Boer, tweelingen, geb 22 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL
Reitsma, Jacob Sijbrandus ovl. 28 aug 1805 HRL, huwt met Antje Willems, kind: IJmkje Jacobs, geb 12 okt 1774 HRL; BS huw 1821, huw 1835; huwt met Antje Willems, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763; Evert Cornelis Hoogsand en Aaltje Sijbrandus Reidsma, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.S. R, deszelfs broeder, 7 nov 1789; ondertrouw HRL; Claas Cornelis Wijga ende IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader J.S.R., 2 maij 1795; ondertrouw HRL
Reitsma, Jan Hendriks geb. 1801 Drachten, ovl 5 dec 1840 HRL; aan boord van zijn schip id haven dezer stad, huwt met Grietje Wijbes Dam, schipper en wonende te Rottevalle, zv Hendrik Jans R, en Grietje Sierds vd Berg; BS ovl 1840
Reitsma, Janneke Douwes begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 78; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Tjepke Sjoerds Blok, kind: Hiske Tjepkes Blok, geb 15 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Reitsma, Jeltje Hendriks ge. 23 nov 1783 HRL, ovl 27 mrt 1848 HRL, huwt met Gerrit Fransen Rikkers op 9 mrt 1806 HRL, ged 15 nov 1804 HRL, dv Hendrik R, en Aaltje Sijbrandus; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1848, ovl 1852; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Reitsma, Jetske oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839
Reitsma, Jetske Clases geb. 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Reitsma, Jetske Gerrits geb. 1807 Hitzum, ovl 25 nov 1829 HRL, huwt met Dirk Hilbrands van Loon, geen vaste woonplaats hebbende, dv Gerrit Entes R, en Grietje Jaspers; BS ovl 1829
Reitsma, Jetske Teunis geb. 1749 HRL, ovl 26 okt 1819 HRL, huwt met Wijbe Jans Meelman; BS ovl 1819, huw 1824, ovl 1853, ovl 1866
Reitsma, Klaas Jans geb. 28 feb 1803 HRL, ged 22 mrt 1803, ovl 28 mei 1874 HRL, 1e huwt met Harmina Allerts Wiersma op 22 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4feb18 27 HRL, 2e huwt met Dirkje Sakes Dijkstra op 23 jun 1831 HRL, N.H., koekbakker in 1851, zv Jan Klases R, en Tjietske Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; VT1839
Reitsma, Laltje Sijbrandus geb. 1755 Tzummarum, ovl 31 dec 1841 HRL, 1e huwt met Hendrik Jans de Boer, 2e huwt met Evert Cornelis, dv Sijbrandus R, en Jeltje Hendriks; BS ovl 1841
Reitsma, Rinske huwt met Fonger de Haan; BS ovl 1850
Reitsma, Sijbrandus huwt met Jeltje Hendriks, kind: Laltje Sijbrandus R, geb 1755 Tzummarum; BS ovl 1841
Reitsma, Sijbren Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 10:0:0 (GAH650)
Reitsma, Sijbren Sibrandus huwt met Elisabeth Jans Nota, verkoopt diverse huizen in 1799-1800; S.S.R. en Lijsbert Jans Nota, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL
Reitsma, Sijbren Teunis geb. 1756 HRL, ovl 17 mei 1841 HRL, ongehuwd, zv Teunis Sijbrens, en ... ; BS ovl 1841
Reitsma, Sijke/lucia geb. 2 sep 1798 HRL, ovl 31 jan 1874 HRL, huwt met Johannes vd Velde op 26 nov 1835 HRL, werkster, Rooms Katholiek, dv Pieter Jurriens R, en Houkje Bonnema; BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; VT1839
Reitsma, Sybrandus Eldert Jurjens en Sijtske Sybrandus Reitsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL
Reitsma, Tjamke Alles ovl. 6 mrt 1825 ... , huwt met Cornelis IJmes Toutenburgh; BS huw 1828
Reitsma, Trijntie M oud 37 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839
Reitsma, Trijntje geb. 1786 HRL, A 27 feb 1854 Wildervank, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-086
Rekenburg, Aaltje geb. 1770/79 HRL, ovl 17 jun 1856 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, gealimenteerd; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Rekkelijk, Anna Den ondergetekende 1 ste Officier van Z.K. Hoogheid Fregat van oorlog de ?van der Werff? Permitteert bij deezen den Constapel Cornelis Arends op het genoemde Fregat dienende om Zig met A.R. in den Echte te mogen begeven. HRL 27 jan 1815
Rekkelijts, Anna Deze bewijzen bestaande uit twee acten van Geboorte en een consent behooren tot de Huwelijksacte van Cornelis de Haas en A.R. dato 27 Jan. 1815 op Fol. 6 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Offocier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Rekkenburg, Antje Berends geb. 1771 HRL, ovl 18 nov 1832 HRL, 1e huwt met Fredrik Hes, 2e huwt met Wouter Burgerhof op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1816, dv Berend R, en Hieke Sibes; BS ovl 1832; 1840 overlijdens, ovl 1841; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & Sestig den Vijfde dec is Geboren Anna dv Berend Reckenborg en Hiltje Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 apr 1816
Rekkenburg, Berend ovl. voor 1815; huwt met Hieke/Hijlkje Sibes, wonende te HRL. 1811, kind: Antje R, geb 1771 HRL; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1832; wed. B.R. gebruiker van wijk F-046, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Sijbes, beide van HRL, geproclameerd de 20 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769; ovl 2 mrt 1790 HRL, oud 50 jaar; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & Sestig den Vijfde dec is Geboren Anna dv B. Reckenborg en Hiltje Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 apr 1816
Rekkenburg, IJtje ovl. 20 jun 1789 HRL, oud 13 jaar
Rekkenburg, Marijke Berends geb. 1777 HRL, ovl 23 nov 1824 HRL, huwt met Harmen Nolman; BS ovl 1824; 1828 overlijdens; Harmen Nolmans en Marijke B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Rekker, Watse Pieters W.P.R. en Tijtje Oeges, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rekkers, Geert huwt met Jetske Pieters, kind: Hiltje Geerts Rekkers, geb 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Geerts, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jakomijntje Geerts, ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Rekkers, Hiltje Geerts geb. 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Geert Rekkers en Jetske Pieters
Rekkers, Jakomijntje Geerts ged. 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Geert Rekkers en Jetske Pijtters
Rekus, Aaltje huwt met Rients Baarda; BS ovl 1899
Reltjes, Neeltje ovl. voor 1829, huwt met Reltje Jongeboer; BS huw 1828
Reltjes, Trijntje zue: Jongeboer
Remack, Salomon Josephs huwt met Antje Yntes op 14 feb 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; S.J. Rematch en Lijsbert Jochems, (!!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Reman, Jeltje geb. 5 mei 1810 Koudum, ovl 21 jun 1881 HRL, huwt met Heere Sjoerds Heeres (gk), Nederlands Hervormd; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk E-106, supp wijk A-291
Rembertus, IJmkje zie: de Cock
Remkes, Broer zie: de Vries; B.R. ende Aukjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs vader Remke Wopkes en wegens de bruid de vader Jan Michiels, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; B.R. en Aukje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Remkes, Neeltje zie ook: Neeltje Nemkes; Barend Abrahams en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan J. Cuiper, geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; Woensdag den 14 feb 1798; Het gerechte extra ordinrs:Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UL Missive, en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van de Gedetineerde N.R., wegens diefstal van een hembd, hebben wij goedgevonden UL te rescribeeren, dat wij deeze diefstal zo gering bevonden hebben deeze zaak aan UWL overlaaten om voorn N.R. daar over Zoodanig te Straffen als GijL in goeder Justitie verstaan zult te behooren; Waar toe ons Verlaatende beveelen wij UWL in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Leeuwarden den 13 feb 1798; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Gedetineerde ernstig te Corrigeeren over haare begaane misfaut, en daar op haar te ontslaan. (GAH43)
Remkes, Ruird huwt met Hijlkie Tjebbes, beide van HRL, geproclameert de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Remkes, Sijbren zie: Runia
Remking, Gerardus geboortig van Leeuwarden, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Oosterhout op ma. 17 sep 1787, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Remmelts, Antje ovl. 13 feb 1802 Oudega, huwt met Jurjen Salves Posthumus; BS huw 1822, ovl 1836
Remmerts, Anne zie: Visser
Remmerts, H. P geb. 1792 ... , bediende aan ''t kantoor der maire HRL, wonende te HRL. 1812, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman; BS huw 1812
Remmerts, Hijlkjen ende Pieter Watses Meetie, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL; koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compareerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader Cornelis Hessels, Jacob Wijbrens en de Steemoeder van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738
Remmerts, Johannis Floris Pieters van HRL, ende Antie Scheltes meede aldaar, huw aang. 10 maij 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs oom J.R. ; huw.aang. HRL 1738
Remmerts, Klaas huwt met Trijntje van der Velde, kind: Aletta Klaases, geb 30 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL
Remmerts, Yttje Bauke Jansen en Y.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Remmert Huiberts, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Remp, Johannes Jacobus huwt met Grietje Meintes de Jager op 26 nov 1805 HRL, komt van Delfzijl; huw Grote Kerk HRL 1805
Renalda, Maria huwt met Douwe Schat op 9 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1871
Renaldes, Fetje oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839
Renema, Antje Sieses geb. 8 mei 1794 Zurich, huwt met Rommert Klases Blaauw, arbeidster in 1855, Vst 2 mei 1855 uit Almenum; BS ovl 1848; bev.reg. HRL 1851 wijk D-165
Renema, Jarig Huites huwt met Rigtje Miedema; BS ovl 1858
Renema, Vokeltje ovl. 28 mei 1749, 61 jaar, huisvrouw van Joost Agema, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Reneman, Geertruid huwt met Frans Nicolaas Canter; zie verder: Anna Clara Canter
Reneman, Johannes weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Rimmert Hiddes, gevaren hebbende met J.R., 3 maij 1786. (GAH1118)
Reneman, Vokeltje huwt met Joost Agema; zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Rengers Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh, de bruidegom te Coudum, ende bruid te HRL, sijnde aangegeven door Ernst Willem van Wijdenbrugh wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer R. met een gebod in de week, 4 Jun 1751
Rengers, Harmen geboortig van Emsdetten in Munsterland, het burgerrecht geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. Tamboeser op 11 ape 1797, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 (burgerboek)
Rengers, Menzo M.R. eigenaar van perceel nr. 1502 te HRL, schoolmeester, woonplaats HRL, legger nr. 568, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Renia, Cornelis oud 34 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Renia, Sijbout Pieters ovl. voor 1844, huwt met Fettje Gerrits; BS huw 1834
Renke, Anthonij geboortig van Munster, tot burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. S. Frieseman op ma. 22 mei 1786 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek); huwt met Maria Holtlosser, kind: Jakobus Antonius Renke, geb 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL
Renke, Jakobus Antonius geb. 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Anthony Renke en Maria Holtlosser
Renke, Siebe ovl. voor 1870, huwt met Sophia Sinclaer; BS ovl 1869
Repko, Christoffel geb. 1780 HRL, ovl 20 sep 1831 HRL, huwt met Durkje Cornelis Braaksma op 10 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zv Jan Frederiks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1828, ovl 1831; C.R. eigenaar van percelen nrs. 1448 en 1449 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 569, resp. huis, huis en erf, resp. 15 en 84 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, b. 49)
Repko, Fredrik Johan geb. 1791 HRL, ovl 24 dec 1842 HRL, huwt met Catharina Johannes Beuker op 18 apr 1816 HRL, kantoorbediende, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, huw getuige bij J.P. Leijen en C.B. Nijhuis, 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, werkman in 1842, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1816, huw 1817, ovl 1842; geb 25 aug 1791 HRL, inschrijfnummer 1565, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Klaas J. Gonggrijp, mr. schoenmaker en F.J.R., zonder beroep te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat Johannes van der Ploeg op den 22 okt 1813 in eene der Hospitaalen te Magdenburg als Militair overleeden is, geevende voor redenen van wetenschap dat wij ons destijds als Militairen in Magdenburg bevonden, en hebben de ik laatstgemelde oog getuige van deszelfs overlijden geweest. HRL den 5 jun 1815; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Anna Franciscus Kroese, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. En hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Ik Ondergetekende Jan Freerk Repko, Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon F.J.R., bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv Jan Freerks Repko en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; F.R. eigenaar van perceel nr. 1531 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Repko, Helena Maria geb. 1811 Franeker, ovl 21 dec 1890 HRL, huwt met Pieter Abrahams de Ruiter op 30 jun 1831 HRL, wonende te HRL, ook wonende te HRL. 1846, dv Hendrik Johan R, en Sijke Reinders vd Veen; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1890
Repko, Hendrik Johan geb. 1785 HRL, ovl 23 okt 1821 Franeker, 1e huwt met Sijke Reinders vd Veen op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Janke Luitjes vd Heide op 11 jul 1819 Franeker, wonende te Franeker 1819, huw.get. bij E. Wink en H. vd Veen, blaauwverver, wonende te Franeker, behuwd broeder bruid. 1814, id. bij R. vd Veen en S. Bijlstra, behuwd zoon bruidegom, 1814, kind: Helena Maria, geb 1811 Franeker, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1890, BS Franeker huw 1819; Hendricus Jans R. en Sijke Reinders van der Veen, beide van HRL; zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Repko, IJbele Johan geb. 1799 HRL, ovl 19 dec 1838 HRL, huwt met Grietje de Wilde, scheepsmakelaar, wonende te aande Grote Breedeplaats, zv Jan Fredriks R, en Helena Oswald; BS ovl 1838; Iebele Jansz R. eigenaar van perceel nr. 512 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. en mede-eigenaren van perceel nr. 2020 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 572, huis en er, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Repko, Jan Freerks geb. 28 aug 1742 Stettin, ovl 16 sep 1822 HRL, huwt met Helena Maria Oswald, kinderen: Theodorus, geb 1794/96 HRL, Fredrik Johan R, geb 1791 HRL, IJbele Johan R, geb 1799 HRL, Christoffel R, geb 1780 HRL, Hendrik Johan R, geb 1785 HRL, huw.get. bij E. Wink en J. vd Veen, wonende te HRL, makelaar, 1814, id. bij J. van Eeeken en B.A. Tuinhout, 1811, scheepsmakelaar in 1819, koopman en wonende te Breedeplaats in 1811; BS huw 1811, huw 1814, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1842, ovl 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd; woont in 8e quartier, huisno. 2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, maij 1803, maij 1804. (GAH650); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:4:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 voor een schippond kaas, 31 dec 1805, quit. no. 2 (GAH1138); Voorts wierde gedelibereerd over de Post als Makelaar, door het overlijden van Joeke Bierma vacant geworden, en is uit aanmerking der menigvulheid van Sollicitanten goedgevonden drie van de geschikste derzelve door het Lot te doen beslissen, aan wien die post geconfereerd zoude worden, en zijn ten dien fine in ''t Lot gebragt de Burgers, J.R., Matthijs Pieters en Jacob Gerlofs de Vries, aan welke laatsgemelde de Post als Makelaar bij Lotinge is ten deel gevallen en is dezelve daar op daadelijk als Makelaar aangesteld, do. 30 may 1799. (GAH45); Ik Ondergetekende J.F.R., Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon Fredrik Jan Repko, bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv J.F.R. en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Repko, Johan Koenraad geb. 1795 HRL, ovl 24 mei 1825 Franeker, huwt met Trijtje Willems Annema op 7 nov 1819 Franeker, bakkersknecht, wonende te Franeker 1819, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; BS Franeker huw 1819, ovl 1825
Repko, Theodorus Jans geb. 1794 HRL, ovl 22 feb 1852 HRL, huwt met IJbeltje Oswald op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en 15 en 22 jun 1817 Bolsward, horlogiemaker in 1852, EvL, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald BS huw 1817, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel nr. 1155 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr, . 573, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 18312, bl. 46)
Repman, Jakob soldaat in ''t Regiment van Nostitz, huwt met Katharina Elisabeth Boegsieven, kind: Katharina Jakobs Repman, geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Repman, Katharina Jakobs geb. 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakob Repman, soldaat in ''t Regiment van Nostitz, en Katharina Elisabeth Boegsieven
Reske, Cornelia geb. 15 nov 1811 HRL, dv Klaas Bouwes R, en Jantje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1811; Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Fedde B.R.
Reske, Klaas Bouwes huwt met Jantje Jans, kind: Cornelia R, geb 15 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, hij vermeld als: Fedde B.R.
Retera, Michiel zie ook: Retering; M.R. en Antje Slijm, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw Grote Kerk ha; Machiel R. en Susanna Margaretha Slijm gehuwd 13 mei 1810 HRL
Retering, Michiel huwt met Susanna Rijns; BS geb 1811
Reus, Aafke De zie A. Reins
Reus, Antje De huwt met Pieter Postma, kind: Elizabeth Pieters Postma, geb 28 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind Asuerus Pieters Postma, geb 13 jun 1797, ged 27 jun 1797 Grote Kerk HRL
Reus, Cornelis geb. 1809 Terschelling, ovl 3 dec 1875 HRL, huwt met Alida Buisman, zv Teunis dR, en Trijntje Bakker; BS ovl 1875
Reus, Evert De huwt met Hillegonda van Lon, kinderen: Feikje dR, geb 1801 Vlieland, Taekje dR, geb 1803 Vlieland; BS ovl 1888; 1894 overlijdens
Reus, Feikje De geb. 1801 Vlieland, ovl 1 feb 1888 HRL, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1888
Reus, Fokeltje mede-voogdes in 1762; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 terzake betaalde penningen aan F. Lantinga voor geleverd lint, 10 aug 1762. (GAH1092)
Reus, Fokeltje Hotzes De ged. 24 nov 1765 Westerkerk HRL, dv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Reus, Hotse De geb. 1 jan 1803 HRL, ged 6 feb 1803 HRL, N.H., zv Jan dR, en Gesina Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1803
Reus, Hotse Jans De ged. 24 dec 1741 Westerkerk HRL, zv Sijrozijn Meester Jan Reus en Fokeltje Swerms; ovl voor 1836 HRL, huwt met Maartje Haanstra, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1764, kind: Jan Hotses dR, geb ...; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1835; kind: Watze de Reus, geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hotzes de Reus, geb 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Hotzes de Reus, ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Hotses Reus, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL
Reus, Jan De Yede Hoornstra als administrator wegens de goederen van J. dR. Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 58:0:0 (GAH650)
Reus, Jan De old collonel in 1789; meester chirurgijn in 1751; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:13:0 terzake geleverde pannen en estrikken, kwit. no. 9, 10 jan 1764. (GAH1094); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de erfgenamen van den old collonel J. dR. aan ''t Weeshuis tot een geschenk gegeeven, terzake ''t volgen van ''t lijk door de weeskinderen, bij de begrafenisse van gedagte old collonel dR., 1789. (GAH1121); Lodewijk Bakker, chergiant, ende Trijntie Tjerks, beijde van HRL; koomende weegens de bruid J. dR., 26 Jan 1749; ovl 1 aug 1789, 79 jaar, Burgemeester-Cicur; (bedoelt wordt: chirurgijn), Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Fokeltje Hotses Swerms, zie aldaar; J. d. Rues en Fokeltje Swerms, beide van HRL, huw.aang. 7 jan 1735 HRL. Extraordrs, komende voor de bruid Pieter Scheltema, desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735; ovl 6 aug 1789 HRL, oud 79 jaar; Sijrozijn Meester J.R., huwt met Fokeltje Swerms, kind: Hotse Jans de Reus, ged 24 dec 1741 Westerkerk HRL; Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als administratoren over het legaat Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader J. dR. aanbeerfd, bij de weesvoogden op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); id. 1. f. 000:0:0 terzaake genegotieerde penningen over het erfdeel Trijntje, en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader J. dR. aanbe?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); Carel Langep? ende Janneke Taekes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit J. d. R., mr. chirurgijn; huw.aang. HRL 1739
Reus, Jan Hotses De geb. 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Hotze de Reus en Maartje Hendriks; ovl 1817 Cura?ao, huwt met Geiske Hendriks Tijsema op 16 jun 1799 HRL, buitenvaarder en afwezig of ovl in 1835, kinderen: Metje, geb 1 apr 1807 HRL, Martha Jans dR, geb 9 jan 1804 HRL, Maartje Jans dR, geb 1797 HRL, Hotse, geb 1 jan 1803 HRL, Martha dR, geb 16 jan 1801 HRL, zv Hotse Jans dR en Maartje Haanstra; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1804, 1807, BS huw 1835, huw 1836, ovl 1839; gebruiker van wijk G-070, varensgesel; medegebruiker Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. dR. gebruiker van wijk G-265; medegebruiker Harmen vd Berg; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als administratoren over het legaat J.H. dR., van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, bij de weesvoogden op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); id. 1. f. 000:0:0 terzaake genegotieerde penningen over het erfdeel Trijntje, en J.H. dR., van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, 28 dec 1790. (GAH1123)
Reus, Janna Lammerts De Age Pieters ende J.L. dR., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 9 may 1795; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Maaijke Ages, geb 28 maij 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL
Reus, Joanna Lambertus ged. 23 feb 1766 Westerkerk HRL, dv Lambertus Reus en Antje Bartels
Reus, Lammert De geb. f. 1738 ... , verkoopt een huis in 1801; huwt met Antie Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 70:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Joanna Lambertus Reus, ged 23 feb 1766 Westerkerk HRL, dv Lambertus Reus en Antje Bartels
Reus, Maartje Jans De geb. 1797 HRL, ovl 16 jun 1839 HRL, huwt met Cornelis Klazes vd Zee, dv Jan Dr, en Geiske Tijsema; BS ovl 1839; 1860 overlijdens
Reus, Martha De geb. 16 jan 1801 HRL, ovl voor 1805, N.H., ged 8 feb 1801, dv Jan Hotses dR, en Geiske/Gesina Hendriks (Tijsema); dopen Grote Kerk HRL 1801
Reus, Martha Jans De geb. 9 jan 1804 HRL, ovl 21 feb 1839 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, dv Jan HotsesdR, en Geiske Hendriks Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1839
Reus, Metje Jans De geb. 1 apr 1807 HRL, ged 5 mei 1807 HRL, huwt met Cornelis Klases vd Zee op 12 mei 1836 HRL, dienstmaagd, dv Jan Hotses dR, en Geiske Hendriks Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1839
Reus, Taekje De geb. 1803 Vlieland, ovl 20 jan 1894 HRL, huwt met IJnse de Boer, wonende te HRL; 1890, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1890; 1894 overlijdens
Reus, Teunis Cornelis De ovl. voor 1846, huwt met Trijntje Cornelis Bakker, kind: Cornelis dR, geb 1809 Terschelling; BS ovl 1845; 1875 overlijdens
Reus, Trijntje Hotzes De ged. 11 mei 1769 Westerkerk HRL, dv Hotse Reus en Maartje Haanstra; huwt met Johannes Jacobus Reinhart, verkoopt helft van een huis in 1800; BS huw 1816, ovl 1829; weesvoogden bet 1. f. 000:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake genegotieerde penningen van Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra, als administratoren over het erfdeel T.H. dR. en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbe?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); Johannes Jacobus Reinhart ende T.H. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Leegeer, deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; Johannes Jakobus Reinhart en T.H. dR., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrik Johannes Reinhart, geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Reinhout, geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Jacobs Reinhart, geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL
Reus, Watze De geb. 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Reuser, Carel Heinrich woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:4:0 (GAH650)
Reussien, Albertje oud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk H-158; VT1839
Reuter Coenraad Michel, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Johanna Michiels Kok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 24 nov 1787; ondertrouw HRL; Johan Hendrik Mulder, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Trijntje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd den sergeant R., goede bekende, 8 dec 1787; ondertrouw HRL; Jan Flik, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en Anna Margreta Swarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd sergeant R., 22 dec 1787; ondertrouw HRL; Hendrik van Houten, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Sibbeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 7 feb 1789; ondertrouw HRL; Peter Hulsenbeek, Corporaal onder de comp. van Coolonel Dumon ende Justina Louisa Reck (?), beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 18 jul 1789; ondertrouw HRL
Reuter, Harmanus huwt met Fijke Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Reutling, Hendrik ovl. 27 dec 1803 HRL, oud 46 jaar; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Revel, Foekje Jakobus Vloek van HRL, en F.R. van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 maij 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Reversma, Job Piers geb. 1806 Herbaijum, 1e huwt met Thomaske Jolkes Zondervan, 2e huwt met Akke Riemers de Schaaf op 27 nov 1836 Franeker, wolkammersknecht en wonende te Franeker, zv Pier Jobs R, en Klaaske Gerrits Ruiten; BS Franeker huw 1836
Reversma, Pier Jobs ovl. voor 1837, huwt met Klaaske Gerrits Ruiten, kind: Job Piers R, geb 1806 Herbaijum; BS Franeker huw 1836
Rewerda, Antie oud 34 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839
Rex, Aukje Gerrits huwt met Eeltje Hiddes Witteroos op 20 mei 1798 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803
Rex, Christophorus Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 12 feb 1667 betaelt aen de Notaris C.R. ter causa diensten in''t sterfhuis gedaen (Nanneke Atses wv Tjerk Hiddes de Vries) f. 27:17:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; REX, GERRIJT JANS
Rex, Johanna Gerrits zie ook: Janna Gerrtis; ovl voor 1805, huwt met Sijtse Romkes van Hettinga op 16 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1846, ovl 1847; Sijtze van Hettinga ende Janna G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Gerrijt Jans Rex, 23 apr 1796
Reyns, Jan Dongjum, Stemcohier 1640: J.R. te HRL, manist, eigenaar van stem nr. 3, grootte 26 p. m., samen met Dr. Solckema, reformeerde, grootte ook 26 p. m., floreen f. 7:21:0, Femme Poppes gebruiker bij Dr. Solckema, J.R. heeft een broer Watse Reyns, Focke Boeles gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640); Dongjum, Stemcohier 1640: Watse Reyns, eigenaar van stem nr. 6 voor 1/2, samen met syn broer J.R. voor 1/2, grootte 100 p. m., floreen f. 28:0:0, Watse Reyns gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Reyns, Watse Dongjum, Stemcohier 1640: W.R. eigenaar van stem nr. 6 voor 1/2, samen met syn broer Jan Reyns voor 1/2, grootte 100 p. m., floreen f. 28:0:0, Watse Reyns gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Rhee, Dirk Van D. vR. en Trijntje Hessels, geproclameert op dato dezes 20 nov 1774 en toen getrouwd; kind: Jakobus Dirks van Rhee, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, moeder als: T. Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Rhee, Jakobus Dirks Van geb. 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, zv Dirk van Rhee en Trijntje Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Rheen, (rhein), Harmannus ovl. 29 jul 1652, 47 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rheins, Koopman Jood, geboortig van de Elsas, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed volgens het formulier der Joden gepresteerd in handen van pres. burg. Olivier op 4 mrt 1767. (burgerboek)
Ribalt, Hillebrand Ruurds zie ook: Riewald; geb 3 dec 1795, ged 20 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Hillebrands Ribalt en Trijntje Jans Huizinga
Ribalt, Ruurd Hillebrands zie: Riewald
Richard, Tetje oud 38 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Richter, Carel Friedrich D?nj?s geb. 1808 Gollouw, kon. Pruissen, ovl voor 1893, huwt met Geertje Polleboer en Klaasje Hanses de Vries op 20 jan 1831 HRL, wonende te HRL, varensgezel, wonende te HRL. 1847, zv Johann Gottlieb R, (gk), en Maria Catharina Herfeld, (gk), vader in leven wagenmakersknecht, ovl te Gollouw, moeder ovl te Gollouw; BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1892; oud 33 jaar, geb Stettin, (!) en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk A-092; VT1839
Ridder, Grijtie Willems van HRL, ende Jacob Bouwes van Midlum, huw.aang. 12 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Fedde Minnes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Ridder, Jetske Douwes zie ook: Jetske Douwes; huwt met Klaas IJkes Wijga, kind: Geertje Klaases Wijga, geb 22 nov 1796 ged 6 dec 1796 Grote kerk HRL
Riddersma, Johannes geb. 4 okt 1800 Franeker, ovl 30 dec 1874 HRL, huwt met Maria Jans Bos op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, bakkersknecht, Rooms Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; VT1839
Riddersma, Johannes Jans ovl. 24 grasmaand 1810 HRL, huwt met Sipkje Annes Bos, kinderen: Johannes R, geb 4 okt 1800 Franeker, Anna Johannes, geb 1803 HRL, meester bakker HRL; BS huw 1812, ovl 1813, huw 1830, ovl 1848, ovl 1874
Riddersteen, Antonij Harmanus huwt met Pietje Harmens, wonende te HRL. 1812, kinderen: Aukje, geb 1784 HRL, Jaantje, geb 1774 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853
Riddersteen, Aukje geb. 1784 HRL, ovl 17 sep 1853 HRL, huwt met Wijbe Freerks de Boer op 23 apr 1812 HRL, ondertrouw 4 Dec 1811, 1e afk. zondag 8 Dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 15 dec 1811, naaister in 1812, dv Antonij R, en Pietje Harmens; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839
Riddersteen, Jaantje geb. 1774 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Age Baron, dv Anthoon Hermanus (R), en Pietje Harmens; BS ovl 1846
Ridserts, Aukje zie: Postma
Ridserts, Jan geb. 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Ridsert Rinses en Lutske Jans
Ridzerts, Aukje geb. 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, dv Ridzert Rinses en Lutske Jans; geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Ridsert Rinses en Luutske Jans
Riedelstein, Harmanus Anthonij geb. 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Riedhout, Elisabeth oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839
Rief, Christiaan Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Riekeles, Lieuwe zie: de Vries
Riekeles, Rijkele zie: de Jong
Rieks, Dieuwke zie: Beers
Riel, Berendina Van geb. 14 aug 1804 HRL, ged 9 okt 1804 HRL, dv Cornelis vR, en Dina Wielandt; dopen Grote Kerk HRL 1804
Riel, Cornelis Van huwt met Dina Wielandt, kind: Berendina vR, geb 14 aug 1804 HRL, 1e luitenant bij het 4de Bataillon Artillerie; dopen Grote Kerk HRL 1804
Riel, Van ovl. voor 1819, huwt met Adrians van Andringa; BS ovl 1818
Riem, Christiaan geb. Buschwijler bij Strassburg, ovl 1765 op zee, kind: Pieter, geb 1758 Goudkust; doopregisters Luth. Kerk HRL 1766
Riem, Christiaan Pieters geb. 1781 HRL, ovl 11 jan 1829 HRL, huwt met Marike Sjierks Wijnalda, werkman in 1829, N.H., wonende te in ''de 12 Nieuwe Woningen'' in 1811, kinderen: Sjierk Christiaans, geb 17 sep 1808 HRL, Pieter Christiaans, geb 9 mei 1806 HRL, Grietje Christiaans R, geb 1806 HRL, zv Pieter R, en Gerritje Laazes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk G-226, militair; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, IJpe Jelles wwd., gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Riem, Gerritje Christiaans geb. 1806 HRL, ovl 26 mei 1835 HRL, huwt met Jacob Arijs Woudenberg op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Christiaan Pieters en Marijke Sjierks Wijnalda; BS huw 1827, ovl 1835, ovl 1853
Riem, Hendrik Pieters geb. 1784 HRL, ovl 18 aug 1826 HRL, huwt met Sipkje Folkerts Bakker op 10 jun 1813 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, werkman in 1826, huw.get. bij G.J. Keijser en M.J. de Vries, zv Pieter Christiaans R, en Gerritje Lases; BS huw 1813, ovl 1826, ovl 1859; gebruiker van wijk G-209, sjouwer; eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven timmerwinkel, 1814. (GAH204)
Riem, Hinke Pieters geb. 1785 HRL, ovl 4 okt 1833 HRL, huwt met Karst Thomas vd Meulen op 17 jan 1819 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1819, dv Pieter Christiaans R, en Gerritje Laazes; BS huw 1819, ovl 1833, ovl 1848
Riem, Pieter Christiaans geb. 1758 Goudkust, ovl 29 sep 1808 HRL, huwt met Gerritje Laazes, kinderen: Hinke Pieters R, geb 1785 HRL, Christiaan Pieters R, geb 1781 HRL, Hendrik Pieters R, geb 1784 HRL, ''Pieter Riem, ruim 8 jaar oud volgens gissinge, zijnde van de Goudkuste van Afrika herwaarts gebracht, de Vader was Christiaan Riem uit Buscwijler bij Strassburg en Lutherse zijnde ''t jaar tevoren ovl op een herwaarts komend Hollands schip genaamt ''De Guinesche Velvaart''. De moeder was eene Heidinne op de kust van Guin?e voor vier jaaren na gissinge overleden. Hebbende Aggie Pieters van Sexbierum en bootsman van ''t voornoemde schip als Getuige van deze gedoopten geweest en als curator over den selven volgens Testament van den ovl Vader'', zv Christiaan R. en ... ; doop reg. Luth. Kerk HRL 1766, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1829, ovl 1833; P.C.R. en Gerritje Laases, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben van 25 apr 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Riem, Pieter Christiaans geb. 9 mei 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, ovl 10 apr 1887 HRL, huwt met Romkje Ages Postma op 24 mei 1832 HRL, metselaar, N.H., werkman in 1851, zv Christiaan Pieters (R), en Maaike Sjierks Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Riem, Sjierk Christiaans geb. 17 sep 1808 HRL, ged 4 okt 1808, N.H., ovl 29 mrt 1887 HRL, huwt met Antje Tjeerds Faber, (gk), op 16 jul 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, turfdrager in 1851, zv Christiaan Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk G-238
Rieman, Jacobus J.R. ende Lijsbert Cromhuisen, beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Cramer, 4 Sep 1751; huwt met Lijsbet Cromhuisen, beijde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep en den 28 dito 1751 getrouwdt
Riemens, Dirk huwt met Baukje Dirks, kind: Dirk Dirks, geb 1 mrt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Riemers, Akke zie: de Schaaf
Riemers, Baukje zie: Pool
Riemers, Dirk Sijtse Gerrijts van HRL, ende Marijke Jans van Ried (?), koomende weegens de bruid D.R., 29 Mrt 1749
Riemers, Fedde zie: Hofstra
Riemers, Geeltje huwt met Abe Hofstra; BS ovl 1860
Riemers, Henderik geb. 13 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Ruimer Henderiks en Jentske Jakles, vader is Riemer H.
Riemers, Jacob geb. 22 feb 1807 HRL, ged 5 apr 1807 HRL, ovl voor 1812, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Riemers, Jacob geb. 9 dec 1811 HRL, zv Riemer Jacobs en Berendje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1811
Riemers, Jan weesvoogden betalen f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.R., 6 may 1794 (GAH1126)
Riemers, Jelmer turfleverancier 1755-1757
Riemers, Marijke zie ook: Lamminga; geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Riemers, Oetske huwt met Pieter Johannes, kind: Riemer Pieters, geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Riemers, Otje ovl. voor 1836 Wymbritseradeel, huwt met Nies Durks Oppedijk; BS geb en huw 1835
Riemers, Pierkje geb. 1 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803, N.H., dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803
Riemers, Ruurd turfleverancier 1761-1765
Riemers, Sijke zie: Pool
Riemers, Sijke huwt met Hendrik Hessels; BS ovl 1831
Riemers, Sjerp zie: de Ring
Riemers, Tjebbe zie: de Boer
Riemersma, Cornelis Sijtses ovl. 17 feb 1823 Almenum, huwt met Eelkjen Eeltjes, huisman onder Almenum 1812, kinderen: Klaas Cornelis R, geb 1786 Hichtum, Eeltje R, geb 1787 Burgwerd, Fokeltje Cornelis R, geb 1781 Wommels, Sietse Cornelis R, geb ... , Trijntje Cornelis, geb 7 dec 1781 Burgwerd; BS huw 1812, huw 1818, huw 1832, ovl 1851, ovl 1861
Riemersma, Eeltje geb. 1787 Burgwerd, ovl 30 mrt 1851 HRL, 1e huwt met Romkje Hendriks Haarsma, 2e huwt met Antje Fokkes, 3e huwt met Angenietje Schulp, werkman, huw getuige bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, wonende te Almenum 1812, broeder bruidegom, id. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, zaagmolenaar, neef bruidegom, wonende te HRL, 1817, id. bij L. Koster en T. Cornelis, 1818, zv Cornelis R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-051
Riemersma, Fokeltje Cornelis geb. 1781 Wommels, ovl 15 jan 1832 HRL, huwt met Jans Jansen Wagenaar op 30 dec 1810 HRL, komt van HRL, dv Cornelis R, en Eeke Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, ovl 1832
Riemersma, Frans Johannes Johannes Fransen Riemersma van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder F.J.R. en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Riemersma, Hendrik huwt met Tjalkje ... , kind: Jetske R, geb 1 nov 1795 IJlst; BS ovl 1875
Riemersma, Jetske geb. 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183
Riemersma, Johannes Fransen J.F.R. van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder Frans Johannes Riemersma en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL; J.F.R. van HRL, en Elizabeth Fredriks Kock van ; t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Riemersma, Klaas Cornelis geb. 1786 Burgwerd/Hichtum, ovl 20 mei 1861 HRL, 1e huwt met Berber Rommerts Overdijk op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1812 HRL. en Sneek, wonende te Almenum 1812, 2e huwt met Grietje O, Overdijk op 8 nov 1832 HRL, wonende te Almenum, houtzaagmolenaarsknecht in 1851, Vst 15 nov 1853 uit Midlum, N.H., A nov 1855 Almenum, ovl wijk G-173, zv Cornelis Sijtses R, en Eelkjen Eeltjes; BS huw 1812, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk I-016
Riemersma, Pietje Cornelis huwt met Tjalling Aukes Steensma, wonende te Midlum; BS huw 1838
Riemersma, Sijtse Cornelis huwt met IJtje Jans op 18 nov 1804 HRL, komt van Almenum, huw.get. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, wonende te Almenum 1812, broeder bruidegom; kinderen: Jantje Zietses, geb 4 jan 1810 HRL, IJbeltje Sietses, geb 23 feb 1807, Eelkje Sijtses, geb 24 sep 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS huw 1812
Riems, Jan huwt met Hiltje Willems Feenstra; BS ovl 1828
Riemshoorn, Taatje huwt met Lammert Zelders, kind: Willem Lammerts Zelders, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Riems Lammerts Selders, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lambertus, ged 12 maij 1767 Grote Kerk HRL
Riencksdr, Trijntje huwt met Hendrick Jansen van Hasselt; zie aldaar
Rienkes, Douwe zie ook: Brouwer; geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Rienke Romkes en Akke Douwes
Rienks, Aaltje zie: de Boer, Stoker
Rienks, Aaltje ged. 12 mrt 1741 Westerkerk HRL, dv Rienk Heins en Grijtje Antoni
Rienks, Aeltje Gerrijt Sjoerds van Wijnnaem ende A.R. van HRL, komende weegens de bruijd Jacob Folkerts desselfs buurman, 29 oct 1746
Rienks, Akke zie ook: de Boer; geb 21 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Rienk Wiebes en Annigje Pieters
Rienks, Anna oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-063; VT1839
Rienks, Antje zie ook: de Boer; geb 1 aug 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienks Wijbes en Annigje Pieters
Rienks, Antje geb. 28 jan 1806 HRL, ged 18 feb 1806 HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1806
Rienks, Arjen zie: Bouritius; (2x)
Rienks, Bauke zie ook: van Oosten; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. Den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is Rienk Abes en de moeder Maike Baukes beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 Maij 1778 en genaamt Bauke
Rienks, Berbera zie: Hobma
Rienks, Cornelia zie: Sleeswijk
Rienks, Cornelis zie: Valk
Rienks, Dieuwke zie ook: Bakker; Duuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok
Rienks, Dirk huwt met Trijntje Leuwes, kind: Trijntje Dirks, geb 1795 HRL; BS ovl 1860
Rienks, Dirk huwt met Jetske Reinders, kind: Rienk Dirks, geb 1758 Tzum; BS ovl 1846
Rienks, Feitze geb. 17 maij 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL, zv Rienk Pieters en Francina Adolfs
Rienks, Gaatske Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie G.R. huisvrouw van Claes Hendriks van HRL, en Maike Lammerts j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Rienks, Gerben zie: Bouritius
Rienks, Greelt zie: Hobma
Rienks, Grietje huwt met Pieter Halma, kind: Rinske Pieters Halma, geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters Halma, geb 2 maij 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, vader als: P. Jans H.
Rienks, Harke zie ook: Bakker; geb 3 jun 1799 HRL, ged 23 jun 1799 HRL, zv Rienk Ruurds, (later: Bakker), en Aaltje Harkes, (later: Ake van der Stok); dopen Grote Kerk HRL 1799
Rienks, Hendrik zie: Hobma
Rienks, Hijlkien huwt met Rienk Isaaks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en de 2 en getrout de 9 jun 1765
Rienks, IJsaak ged. 19 maij 1743 Westerkerk HRL, zv Rienk Heins en Grietje Antoni
Rienks, Jan zie: Bouritius
Rienks, Jan De Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: Johannes Migchiels, J.R., Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieter, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op Lasten pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr presiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaederinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rienks, Jan verkoopt grond 1760; huwt met Hijlkie Watses, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 en getrout de 25 mrt 1760
Rienks, Janke zie ook: Stoker; geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienk Pieters en Francijntje Pas
Rienks, Janneke van Wynaem en Bote Sjerks van Almenum, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Pijter Rienks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Rienks, Jeltje huwt met Jacob Hessels, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762
Rienks, Jetske zie ook: J.R. Dirks; zie ook: J. Rients; Teunes de Beer en J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Rienks, Johannes zie: Pool
Rienks, Jouwerke van Wijneam, voor Welke Compareerde Filippus Sas, distelatuer binnen dese Stad, met eenen Schelte Cornelis van Almenum, voor welke ter Secretarie Comperaarde de Fiscael H:Wiaerda en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijkgeboden van deselve alhier aen te geeven, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rienks, Jurjen zie: Bakker
Rienks, Klaas ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:19:0 ter Saeke 3 Schouw Turf met de arbeidsloonen, 3 apr 1806, quit. no. 1 (GAH1138)
Rienks, Lieuwe zie: Dirks
Rienks, Lijsbet Geeft met verschuldige Eerbied te kennen Foekjen Douwes huisvrouw van Jelle Pijters woonagtig alhier te Stede, met deselve haer man gest:dat sij supplnte geerne wilde zijn gebeneficeerd met het ampt van vis afdragen door het overlijden van L.R. vacant geworden; Alwaeromme de supplnte seer dienstig versoekt UEd:Agtb:gelieven haer in plaets van L.R. aen te stellen tot mede afdraegster van de vis binnen dese Stadt en zulx op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende q. f. etc:(was getekent), P. Reidema. ; In margine Stonde; De Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Foekjen Douwes tot meede afdraegster van de vis binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 30 nov 1740 (was get:), J. Agema, Ter Ordtie van de Raed ab:sec:(get:), P. Reidema; Dewijl door ''t overlijden van Foekjen Douwes in bovenstaende request gemeld, deselve bediening is vacant geworden, hebben haer Achtb:goedgevonden in des overleedenes plaetse wederom aen te stellen haer man tot afdraeger van de vis. Actum in de vergaderinge van de magistr. den 21 feb 1742, Ter Ordtie van de Magistr, ab:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rienks, Machiel Pieter Hendriks ende Magdaleentie Tabes, beide van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739, komende voor de bruid M.R. ; huw.aang. HRL 1739
Rienks, Marijke zie: Stoker
Rienks, Martha huwt met Nutte Visser; BS ovl 1897
Rienks, Meink huwt met Tjitske Pijtters, kind: Pijtter Meinks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL
Rienks, Michiel Sijbe Sijbes ende Janneke Johannis beide van HRL, komende voor de Bruit M.R., bierdrager alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; laat zijn funktie van bierdrager enige tijd waarnemen door Jan Harmens op 5 feb 1753; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als bierdrager op 3 okt 1753 over op Dirk van der Muir; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Marike Taebes, kind: Fetje Michiels, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL; Remonstreert met schuldig respect Bartel Willems meede geswooren bierdrager deeser Steede dat hij wel geneegen Soude Sijn die bedieninge te transporteeren op de persoon van M. Rienx burger binnen deese Stad dewelke Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt; doch alsoo dat transport niet kan geschieden Sonder Consent van Ued: Achtb:Soo Versoeken die beijde Supplnten door deesen Seer gedienstig Ued Achtb:gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de meede Supplnt M.R. tot meede geswooren bierdrager aen te Stellen op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was Vertekent M V Idsinga; De Magistr accorderende in het transport ten requeste versogt, eligeert de meede Supplnt M.R. tot meede ordris bierdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende mits doende den Eed om Sigh getrouwelijk in deese Sijne bedieninge te Sullen gedragen in handen van de hr Burgemr Hania Actum den 29 Maert 1730 was Vert:Ulbe Hania Ter ordtie van de Magistr; Arnold van Idsinga; Op heeden den 29 Maert 1730 heeft M.R. den eed als bierdrager afgelegt in handen van de Hr Praesident Ulbo Hania. In kennisse van mij Secrts vertekent Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730); Vertoont met Schuldig respect M.R. burger binnen deese Stadt dat hij Supplnt wel geneegen is Sijn bedieninge van ordris turfdrager over te dragen op de persoon van Hendrik Clases een man daer toe bequaem en die Sulks van harten is begeerende dogh alsoo dit niet en kan geschieden Sonder Ued:Achtb:gunstige approbatie Soo addresseeren die beijde Supplnten Sich tot Ued:Achtb:met Seer gedienstig Versoek dat Ued:Achtb:de meede Supplnt Hendrik Clasen tot meede ordris Turfdrager deeser Steede gelieven aen te Stellen op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was Vert M V Idsinga. ; In margine stonde; De Magistr:accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van Hendrik Clasen tot meede ordris Turfdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden der toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheijt in handen Van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads Actum den 5 apr 1730 was Vert J V Crijtenburg ter ordtie van de magistr abs:sec M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft Hendrik Clases den Eed van getrouwigheijt gepraesteert in handen van de Hr Praesid Burgemr Crijtenburg Actum uts In kennisse van mij abs:sec:Vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Rienks, Neeltje zie ook: Dirks; geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes
Rienks, Petrus geb. 20 feb 1807 HRL, ged 10 mrt 1807 HRL, zv Rienk Wijbes en Annigje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Rienks, Piebe zie: Glas
Rienks, Pieter zie: de Boer
Rienks, Pieter van Almenum ende Rinske Jurjens van Midlum, koomende weegens de bruid Herke Harmens, 2 mei 1744
Rienks, Pijter van Midlum, ende Hinke Sibles van Almenum, huw.aang. 3 apr 1734 HRL; comende voor de bruid Gerrijt Jacobs; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rienks, Pijter Janneke Rienks van Wynaem en Bote Sjerks van Almenum, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid P.R., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Rienks, Rienkje zie ook: de Boer; geb 22 jul 1789, ged 4 aug 1789 grote Kerk HRL, dv Rienk Wijbes en Annigje Pieters
Rienks, Ruurd geb. 23 feb 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Rienk Ruurds en Altje Harkes van der Stok
Rienks, Sieuwke zie: Bakker
Rienks, Sijbren zie: Bouritius
Rienks, Sijtske zie: Vlieger
Rienks, Sijtske Age Sijbrens van HRL. en S.R. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL
Rienks, Sjerk oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; VT1839
Rienks, Sjoerd zie: Hobma
Rienks, Sjoerdt ged. 27 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Rienk Clases en Auckj Hendricks
Rienks, Sjuke geb. 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok
Rienks, Steffentje huwt met Gosse Baukes Klaver, kind: Anna Sofia Gosses Klaver, geb 15 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rienk Gosses Claver, geb 9 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Gosses, geb 4 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Rienks, Teetske huwt met Lieuwe Claeses, beijde van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 20 dito; Lieuwe Clasen ende T.R. beide van HRL, komende voor de Bruit Jacob Sierks, turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rienks, Trijntje zie ook: van der Meulen; geb 22 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes
Rienks, Trijntje Geeft met Schuldige Eerbiedigheid te kennen Eelkje Douwes wede van wijl Harmen Beernds, en ordris houtmeetster binnen deze Stad, dat zij Suppliante door haare Ouderdom wel genegen was haar Voorsr:bedieninge te transporteren op eenen T.R., nog ongehuwde dogter mede alhier en welke tot dezen van herten is inclinerende; edog Sulcx niet als met UEd:Achtbh teostemminge en bijzondere gratie kunnende geschieden, Soo neemen de Suppliantes gelijkelijk de Vrijmoedigheid Sig aan UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanig Verzoek, dat UEd:Achtbh:T.R. in des eerstgemeldes Suppliantes Eelkje Douwes plaatze gelieven aan te Stellen tot ordris gesworen houtmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe Staande:requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Verzoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte T.R. tot ordinaris Houtmeetster deeser Steede op Lasten pligten profijtten en gehoorzaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch vijf Cargulds:Actum den 9 maij 1757 (was geteekend)A:Roosen (onderstonde)Ter ordtie van de magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; T.R. heeft den Eed Van getrouwigheid als houtmeetster gepresteerd in handen Van de Hr Presid:Burgemr A:Roosen den 9maij17 57. In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rienks, Wiebe zie: de Boer; (2x)
Rienks, Willemke huwt met Douwe Stephanus, kind: Stephanus Douwes, geb 8 feb 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL
Riens, Gijsbert ged. 23 feb 1751 Grote Kerk HRL, zv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Riens, Grietje huwt met Johannes van der Meulen, kind: Marike Johannes van der Meulen, geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL
Riens, Rienstie kind: Johannes, geb 6 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder die dit kind in onecht heeft gebaard, R.R.
Riens, Simontje huwt met Tijs Zwolstra; BS ovl 1843
Riens, Trijntje begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 11, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rienstra, .... keetknecht, woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: . -1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rienstra, Bokke Sikkes stadsbouwmeester 1740-1762; Pijtters Edsgers ende Cornelia Dirks, beijde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsgers des selvs broeder en weegens de bruijd B.R., stadsbouwmr., 8 Apr 1747; Job Jans en Doedtie Anes, beide van HRL, huw.aang. 25 maij 1737 HRL; komende voor de Bruit de Procr. B.R. ; huw.aang. HRL 1737
Rienstra, Claas Jiesses C.J.R. van Franequer ende Angenietie Pieters Pook van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs vader, 19 jul 1788; ondertrouw HRL; K.J.R. van Franeker en Angenietje Pieters Pook van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rienstra, Goikjen Dirks ende Gerrit Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 13 nov 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselvs vader Dirk Pijtters; huw.aang. HRL 1738
Rienstra, Jan ovl. voor 1860, huwt met Aaltje Sjoerds Okkes; BS ovl 1859
Rienstra, Sijtske Klases huwt met Bauke Watses Wieringa; BS ovl 1847
Rienstra, Sikke ontvanger der doodskistgelden 1763-1773; medevoogd in 1779-1788, procureur in 1791; huwt met Claake Vettevogel, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; fiscaal 1763-1765, betaalt strijkgeld voor besteding kaarsen 1752, ontvangt interesse 1801-1803, verkoopt zoutkeet 1800; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor 3 doodkisten, 25 jan 1763, kwit. no. 3. (GAH1093); id. f. 9:10:0 voor twee doodkisten, kwit. no. 2, 13 jan 1767. (GAH1097); id. f. 19:10:0 wegens 4 doodskisten voor ovl weeskinders ih beloop van 1768, kwit. no. 2, 12 jan 1769. (GAH1100); id. f. 6:0:0 wegens 1 kist der overledene ih Weeshuis, kwit no. 1, 9 jan 1770. (GAH1101); id. f. 25:19:0 tersaeke 3 doodkisten voor ih jaer 1771 ovl weeskinders, kwit. no. 1, 7 jan 1772. (GAH1103); id. f. 25:2:0 voor 3 doodkisten voor weeskinders, kwit. no. 1, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 3:10:0 voor een doodkist voor een weesmeisje in 1763 in het Weeshuis overleden, kwit. no. 10, 6 mrt 1764. (GAH1094); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin, 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wijbenga, Evert Wiarda, secr. S.R. (GAH1097); id. slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uijtgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan enz. 29 Decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.S. Steensma, Sijds Schaaff, Jaa ne van Slooten, S. Bosscha, S.R., H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding van het slot der rekening): E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S.R., J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S.R., Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 26 jan 1780; was getekend L.W. Steensma, P. Aukema, (als gelastigde van Antje Meijer wed. de Haas), vd Brugh, Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 voor geleverde 9 loopen mout, kwit. no. 12, 12 nov 1776. (GAH1107); id. samen met A. van Dalsen, f. 9:15:0 wegens geleverde boenders etc kwit. no. 16, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 20:16:0 voor geleverd zout voor ''t Weeshuijs, kwit. no. 35, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 23:8:0, kwit. no. 35, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 35:0:0, kwit. no. 28, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 16:10:0, ord. no. 13, 25nov177 9. (GAH1110); id. f. 37:12:0, ord. no. 5, 2 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 14:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van 4 jongens op ''t panwerk vd medevoogd S.R., 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 27:6:12 van 3 jongens, 6 feb 1781. (GAH1112); id. f. 28:16:0 tot Nieuwjaar 1785, 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 85:0:0 van 2 jongens, 12 apr 1786. (GAH1118); id. f. 85:0:0 van diverse weesjongens, 15 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 40:0:0 van 2 weesjongens, 15 feb 1788. (GAH1120); id. f. 20:11:0 van diverse weesjongens, 29 may 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:12:0 voor diverse verschotten zoo wegens de Bank van Leening als t. a. v. de scheiding met dhr Camper, kwit. no. 38, 27 nov 1780. (GAH1111); weesvoogden bet f. 60:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 43 vragten pankleij door S.R. gebruijkt f. 32 stuivers de vragt, onder korting van f. 8:12:0 voor ontdekken en slegten, 6 feb 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:8:0 voor verschoten geld ve anker wijn gebruijkt bij de aanstelling van Weesvader en moeder etc, kwit. no. 40, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 13:16:10 tot restitutie van betaald reeel wegens de Bank van Lening, kwit. no. 17, 27 aug 1782. (GAH1113); In de Lwd. Crt van 2 jul 1774 komt de volgende advertentie voor: ''Wie genegen is op onpartijdige Tauxatie over te nemen: Fraay gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan ''t Sterfhuis van Harmanus Videlius in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te HRL, of bij de Procureur S. Rienstra aldaar''. (Gildeboek 1741-1774); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:4:0 tot restitutie wegens verschooten strijkgeld bij de verhuiringe der landen, quit. no. 1, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 16:0:0 tot restitutie van ge?xpendeerd strijkgeld bij de verkoopinge van diverse Lands obligatien, quit. no. 3, 7 maij 1788. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: G. Andreae, S.R., IJ. Hoornstra, H. Stapert, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 af: schatting f. 63:14:0, resteert f. 74:6:0 de huur van 8 pondematen greide onder Almenum, nos. 9 en 10, 2/20 jaar, 4 nov 1790. (GAH1122); id. 14 dec 1791. (GAH1123); id. 4/10 jaar, 30 okt 1792 (GAH1124); id. 26 nov 1793 (GAH1125); weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij procureur S.R. ontvangen in vermindering der ervenis van wijl: Catje Zeeman, 8 sep 1791. (GAH1123); id. 24 nov 1791. (GAH1123); rekening, bewijs en reliqua gedaan door de Stadsrentmeester A.J. Conradi, wegens den ontvang en uitgaaf door hem gehad en gedaan ter gelegenheid van ''t stigten eener nieuwe kerk binnen HRL, ingevolge de Resolutie vd Agtbare Magistraat, gezworen gmeeente en gansche Vroedschap aldaar in dato d. 29 Juny 1771. Beginnende met d. 1 ste Juny 1774 en eijndigende den laatsten Decemb. 1778, zijnde deeze Rekening overzulks een vervolg op die welke door S.R. wegens de erven van wijlen harm. Videlius gesloten is den laatsten Maij 1774 en aan de Drieledige Regeringe verantwoord d. 23. July deszelven jaars, 1778. (GAH1060); generale ontvang: in de eerste plaats werd voor ontvang gesteld het slot der rekeninge, bij de Drieledige vergadering opgenomen, en gedaan door S.R., uit name vd gezamentlijke erfgenamen van wijlen de rentmeester H. Videlius op 23. July 1774 waar bij gebleek, zuiver overgeschoten te zijn f. 19562:15:4, welke door den rendant aan de tegenwoordige rentmeester deels in recipissen, deels in baren gelde onder behoorlijke quitantie is overgegeven, 1 Juny 1774. (GAH1060); Jan Josephs Goutier ende Fettje Claasen Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; opvolger van R.J. de Swart als gezworen klerk per 2 jun 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, maij 1796, maij 1797; (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 67, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804, maij 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 220:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0, af: de floreenschatting: f. 65:14:0, resteert: f. 74:6:0, voor de huur van 8 Pondematen greidland onder Almenum, nos. 9 en 10, 30 nov 1794 (GAH1126); id. alsmede 6 Pondematen greidland onder Almenum, 30 okt 1795 (GAH1127); id. f. 73:3:8, (in mindering floreenschatting: f. 66:16:8), 12 jul 1796 (GAH1128)
Rienstra, Trijntie Bokkes huwt met Wijbrand Wijngaard, beide van HRL, geproclameerd de 2-4 en getrout de 9 dec 1759; huwt met Valentinus Solthouber, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij de 29 dito en getrout de 4 mrt 1764 in de Westerkerk; kind: Elisabeth Valentinus Slothouber, ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, vader thans Rector der Latijnse Schoolen te Leeuwarden; kind: Wijbrand Wijbrands Wijngaard, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Rienstra, V koopt greidland 1799
Rientjes, Abe huwt met Jeltje Jans op 10 jan 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; A.R. ende Jeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Haantjes, deszelfs neef, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; kind: Rients Abes, geb 15 nov 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL
Rientjes, Grietje geb. 1762 Sneek, ovl 26 okt 1826 HRL, huwt met Johannes vd Meulen, koopt een huis 1802, getuige bij geboorte aangifte van Grietje vd Meulen; BS geb 1811, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1858; Johannes van der Meulen en G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 maij 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes van der Meulen, geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rients Johannes van der Meulen, geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Johannes van der Meulen, geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Johannes van der Meulen, geb 17 okt 1794, ged 9nov17 94 Grote Kerk HRL
Rientjes, Sikke zie: van der Meulen
Rients, Aaltje Johannes Freerks en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn den 13 naastvolgende getrouwd
Rients, Aaltje huwt met Roelof Johannis, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Jannewari 1768; geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Johannes en Aaltje Rients; kind: Johannis Roelofs, ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Roelofs, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL
Rients, Abe Maandag Den 9 sep 1799. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde is den Burger Eise Freerks door ''t lot, tegens A.R., aangestelt tot Lantaarnopsteker; (GAH45)
Rients, Abraham zie: Tichelaar
Rients, Akke huwt met Willem de Ruiter op 11 aug 1799 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Rients, Antje zie: Walinga
Rients, Dirk zie ook: de Wit; D.R. en Berber Jans, beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 7 dec 1776 HRL, en toen getrouwt; Douwe Alles van Almenum ende Ientie Tjerks van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator D.R., kalkbrander onder Almenum, 21 maij 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Rients Durks, geb 29 maij 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Dirks, geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rintses; kind: Japke Dirks, geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Dirks, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 3 maij 1797, ged 28 maij 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv D.R. en Berber Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Rients, Durk geb. 24 dec 1786, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Rients Durks en Trijntje Lieuwes
Rients, Eeltje zie: Baarda
Rients, Fedde zie: de Wit
Rients, Goeijkjen hu Jurjen Gerrijts, beijde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jul en getrouwt den 28 dito 1739; Jurjen Gerrits ende Goijkjen R., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef Gerrit Gerrits, 11 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rients, Grietje zie: Onrust
Rients, Hendrik Willem Jans ende Lijsbert Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader H.R., 4 jan 1794; ondertrouw HRL
Rients, Hendrik huwt met IJpkien Sikkes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 4 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Hendriks, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Abijgael Hendriks, ged 26 jan 1762 Grote Kerk HRL
Rients, Hendrik Heijn Wijtses en Lijsbert Hendriks, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs vader H.R., 14 oct 1747
Rients, Hendrikje ged. 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv Rients Tjeerds en Janke Johannes
Rients, Hendriks H.R. ende Trijntje Clases, beide van HRL, komende wegens de bruid Claas Alberts, 28 Aug 1751; huwt met Grietje Claases, beijde van HRL, geproclameerd den 29 aug en den 5-12 Septemb 1751 en doen ook getrouwd
Rients, IJede ovl. voor 11 apr 1769; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake huir van 1 pondemaat greijdeland, beklemd in 3 pondematen, gelegen id plaats dhr Kamper toebehorende, even buiten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop ih jaar 1760 door dhr Kamper een nieuwe huijsinge is gezet, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 13 mei 1763. (GAH1093); id. over 1764. (GAH1794); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. no. G, over 1768. (GAH1099); id. over 1769. (GAH1100); ontv van dito f. 64:11:0 terzake geleverde soetemelk sedert 1 nov 1761 tot 12 mei 1762, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 43:11:0 vlgs kwit., 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 48:13:0 van 3 mei tot 31 okt 1767, kwit. no. 4, 31 okt 1767. (GAH1097); id. f. 63:17:8 van nov 1767 tot 1 mei 1768, kwit. no. 2, 10 mei 1768 . (GAH1098); id. f. 52:17:0 van mei tot okt 1768, kwit. no. 1, 10 nov 1768. (GAH1099); id. f. 67:11:0 terzake geleverde soetemelk in een 1/2 jaar, kwit. no. 2 31 mei 1763. (GAH1093); id. f. 46:11:0, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. 78 -17:0, kwit. no. 4, 22 mei 1764. (GAH1094); id. f. 54:13:0 wegens dito en bonen tot 30 okt 1764, kwit. no. 6, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 59:15:0 voor een 1/2 jaar soetemelk, kwit. no. 2, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:8:0, kwit., no. 4, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 64:8:0 van 3 nov 1765 tot ultimo apr 1766, kwit. no. 1, 6 mei 1766. (GAH1096); id. f. 43:16:0 van 1 mei tot uitimo okt 1766, kwit. no. 5, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 60:3:0 van primo nov 1766 tot ultimo apr 1767, kwit. no. 2, 12 mei 1767. (GAH1097); id. f. 75:1:0 aan de erven van IJ.R. voor geleverde zoetemelk van primo nov 1768 tot 1 mei 1769, kwit. no. 2, 11 apr 1769. (GAH1100); IJ.R. vrijgesel op voorgaande belijdenis des geloofs Aengenomen te Lichtmis 1754; met Attestatie van HRL op St. Jacob 1762. (inventarisnummer 115 NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Rients, Isaak ged. 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaaks en Hijlkje Rients
Rients, Jelle huwt met Froukje Minnes de Jong, N.H., kind: Hijlkje Jelles, geb 5 mrt 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Rients, Jeltje huwt met Jacob Hessels, kind: Trijntie Jacobs, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Rients, Jeltje huwt met Dirk IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; ovl 24 nov 1794 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 9 jun 1774, ged 21 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: IJmke Dirks, ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Rients, Jetske zie ook: J. Rienks; huwt met Teunes de Beer, kind: Sjoerdje Teunis de Beer, geb 4 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL
Rients, Lieuwe geb. 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Rients Durks en Trijntje Lieuwes
Rients, Michiel huwt met Marijke Tabes, kind: Rients Michiels, ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Michiels, ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Michiels, ged 2 jul 1743 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks
Rients, Rintje zie: Wagenaar
Rients, Rintje geb. 22 nov 1806 HRL, ged 2 dec 1806 HRL, ovl voor 1809, zv Rients Rintjes en Sipke Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Rients, Tjeerdt ged. 27 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Rients Tjeerds en Janke Johannes
Rients, Trijntie huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 1 dec 1767
Rients, Trijntje ovl. 1773 HRL, huwt met Durk Cornelis Wetzens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764, dv Rients Pieters en Tjietske Piers; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1824, ovl 1838; kind: Cornelis Dirks, geb 26 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks Wetsen, ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks Wetsen, ged 3 jan 1769 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks Wetsen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Rientses, Aafke zie: Hofman
Rientses, Abraham ovl. voor 1843, huwt met Johann a Cornelis, kind: Feikje Tigchelaar, geb 1807 Midlum; BS huw 1842
Rientses, Benskje Bens R., ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Rients Tjeerdts en Janke Johannes; geb 1765 HRL, ovl 2 nov 1827 HRL, huwt met Dirk Boterweg op 18 nov 1810 HRL, ook huwt met Arjen Douwes, koopt/verkoopt een huis 1801-1802; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1827; Arjen Douwes ende B.R., beide van HRL, zijnde de aangave deezer Huwelijksche geboden gedaan door de proc. Jacob Wassenaar onder Productie van genoegzama bewijzen, 22 maij 1790; ondertrouw HRL; Dirk Boterweg en B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; Arjen Douwes en B.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rientses, Engele zie: Posthumus
Rientses, Hijke huwt met Rients Isaaks, kind: Jetske Rientses, geb 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Isaak Rients, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R. ; kind: Jetske Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien R. ; kind: Rients Rientses, ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R.
Rientses, Jacob zie: Steensma
Rientses, Jan zie: Hiddinga, van Velzen
Rientses, Japke huwt met Paulus Hansen, kind: Rients Paulus, geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rients Paulus, geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Rientses, Jetske geb. 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Rients Isaaks en Hijke Rientses; J. Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, dv Rientz Isaacs en Hijlkien Rientz
Rientses, Neeltje geb. 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Rients Dirks en Trijntje Lieuwes
Rientses, Pieter zie: Tichelaar; P.R. van Achlum en Mettje Jans van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Rientses, Rients ged. 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaks en Hijlkje Rientses
Rientses, Rientske Wijbe Pijtters van HRL, ende R.R. van Fraeneker, koomende weegens de bruid Harmen Jansen, weever tot HRL, 9 Aug 1749
Rientses, Rinske zie: Bilsma
Rientses, Rinske geb. 1770 ... , ovl 10 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Rientses, Ruurd zie: Bakker
Rientses, Sijke zie: Wagenaar
Rientses, Sjuke geb. 24 jun 1810 HRL, dv Rients Ruurds en Aaltje vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1810
Rientzes, Antje ovl. 27 sep 1809 HRL, huwt met Waling Regts; BS huw 1823, ovl 1829; huwt met Waling Regts, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout de 30 nov 1760; kind: Jan Walings, geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Walings, geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rients Walings, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Walings, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Walings, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Rientzes, Douwe huwt met Trijntje Ruurds, kind: Ruurd Douwes, geb 1788 HRL; BS huw 1816 kind: Ruurd Douwes, geb 19 feb 1787, ged 11 mrt 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en tachtig den Negentiende februarui is Geboren Ruurd, zv D.R. en Trijntje Ruurds. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 19 mei 1815. (HB Hrl. 1816, fiche 1)
Rientzes, Lieuwe zie: Wagenaar
Riepama, Luwkje geb. feb 1707, ovl 1794, 87 jaar, wed. van Gerhardus van Velsen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rieringh, Jan Hendrik huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 27 mrt en de 3 en getrout den 11 apr 1757; J.H.R. ende Trijntje Heerkes (!) Smedingk, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd Heeske Jans Smeedingh des selvs vaeder, 11 Nov 1747; huwt met Trijntje Freerks Smeeding, beijde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 Novem 1747 en 28 getrouwt; Willem Willems ende Pijttie Pijtters, beijde van HRL, koomende wegens de bruid J.H.R., 11 Maij 1748
Riet, Catharina geb. 1763 ... , ovl 16 jan 1830 HRL, huwt met Johannes Hendriks Schut en Johannes ten Berg, getuige bij geboorte aangifte van Martje Cramner in 1811, wonende te HRL 1819; BS geb 1811, huw 1819, huw 1834, ovl 1853; Hendrikus Schutte en C.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Riet, Jacob geb. 1754 ... , huwt met Adriana Jansen, huw.get. bij G. ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus R., goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Riet, Jetske Sikkes Van geb. 1778 Ried, ovl 6 nov 1825 HRL, huwt met Bonne Haijes Brouwer op 8 mei 1808 HRL, komt van HRL, dv Sikke Roelofs en Maaijke Haantjes; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1825, ovl 1826
Riethorst, Aukje zie: Rijdhorst
Rietsing, (rietsma), Hans Michels Onder Wachtmeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Rietveld, Aafke Gerrits geb. 1804 Sneek, ovl 22 apr 1859 HRL, 1e huwt met Hendrik Douwes de Haan op 9 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Ebele Hendriks Drijfhout op 25 feb 1836 HRL, dv Gerrit R, en Niekeltje Pieters; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839
Rietveld, Gerrit ovl. 29 apr 1820 Amsterdam, huwt met Liekeltje Pieters, tabakskerver, kinderen: Aafke, geb 1804 Sneek, Janneke R, geb 1798 Sneek; BS geb 1824, huw 1829, ovl 1859, ovl 1867
Rietveld, Janneke Gerrits geb. 1798 Sneek, ovl 20 jan 1867 HRL, 1e huwt met Abraham Steegsma op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Frans Ludinga op 28 apr 1835 HRL, baakster 1867, N.H., ovl wijk F-137, dv Gerrit R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; VT1839
Riewald, Aukje Ruurds zie ook: Aukje Ruurds; geb 1803 ... , ovl 30 nov 1813 HRL; wijk F-190, dv Ruurd Hillebrands R, en ... ; BS ovl 1813
Riewald, Engeltje Ruurds zie ook: Engeltje Ruurds; geb 1790 HRL, ovl 19 feb 1868 HRL, huwt met Lolke IJlstra op 1 jun 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, N.H., A 20 jan 1854 Sexbierum, Vst 29 jan 1855 uit Almenum, ovl wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; Deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke Wessels IJlstra en E.R.R. dato 1 jun 1815 op Fol. 39 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Riewald, Hillebrand hm ... , kind: Ruurd Hillebrands R, geb 1762 HRL; BS ovl 1838
Riewald, Hillebrand Ruurds zie: Ribalt
Riewald, Jan Ruurds geb. 20 sep 1792 HRL, huwt met Itske Heemstra op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, kuipersknecht, wonende te HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Ruurd Hilbrands R, en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1820, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Riewald, Marten geb. 3 dec 1804 HRL, 1e huwt met Feikje Jelles Hibma op 13 aug 1829 HRL; huw.afk. 2 en 9 aug 1829, 2e huwt met Antje de Boer, (gk), op 1 apr 1841 te HRL, metzelaar in 1851, ged 16 dec 1804 HRL, zv Ruurd Hilbrands R, en Durkje Fransen, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; VT1839
Riewald, Neeltje Everts geb. 1777 HRL, ovl 24 aug 1839 Franeker, huwt met Geert Lieuwes Telenga wonende te Franeker, dv Evert Ruurds en Grietje Simons; BS Franeker huw 1839, ovl 1839
Riewald, Rinske Everts geb. 1759 HRL, ovl 2 dec 1827 HRL, huwt met Hendrik Merkelbach, dv Evert Ruurds en Maaike Cornelis; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1839
Riewald, Ruurd Hilbrands in doopreg. 1795 als Ribalt; geb 1762 HRL, ovl 16 okt 1838 HRL, huwt met Dirkje Fransen Dijkstra op 15 mei 1801 Kimwerd, ook huwt met Trijntje Jans Huizenga, meester kuiper en huw.get. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, oom bruidegom, 1813, clavier 1800-1811, kinderen: Hilbrand Ruurds, geb 26 sep 1809 HRL; Aukje Ruurds R, geb 1803 ... , Engeltje R, geb 1790 HRL, Jan R, geb 1793 HRL, Marten Ruurds, geb 3 dec 1804 HRL, in zijn ovlakte vermeld met geslnm ''Ruaart'', zv Hillebrand R, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1809, BS huw 1813, huw 1820, ovl 1838, ovl 1868; kind: Hillebrand Ruurds Ribalt, geb 3 dec 1795, ged 20 dec 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Agttiende feb is Geboren Engeltje dv R.R. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mei 1815; R.H.R. eigenaar van perceel nr. 1018 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 574, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Riewersen, Pieter ovl. 14 mrt 1671, 54 jaar, Veerschipper tot Bolsward, huwt met Liefke Louers, Westerkerk; vdGaast gebraaflijst
Riezen, Aafke Van geb. 1805 Drachten, ovl 13 jul 1874 HRL, huwt met Sijbren Anema, dv Gerke vR, en Grietje Feenstra; BS ovl 1874
Riezen, Gerke Van huwt met Grietje Feenstra, kind: Aafke vR, geb 1805 Drachten; BS ovl 1874
Riga, Catharina Francina geb. 1799 HRL, ovl 30 apr 1848 HRL, huwt met Anne Willems vd Meulen, dv Frans R, en Grietje ... ; BS ovl 1848
Riga, Frans huwt met Grietje ... , kind: Catharina Francina, geb 1799 HRL; BS ovl 1848
Rijdhorst, Aukje op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 9:12:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rijdhorst, Casper huwt met Mettje Hendriks, mandenmaker te Leeuwarden 1848, wonende te in 1838 ook te Leeuwarden, kind: Elisabeth Berbera, geb 1810 Leeuwarden BS huw 1838, ovl 1848
Rijdhorst, Elisabeth Berbera geb. 1810 Leeuwarden, ovl 29 feb 1848 HRL, 1e huwt met Dirk Jager, (gk), op 10 mei 1838 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Johannes Jacob Jeekel, dv Casper R, en Mettje Hendriks; BS huw 1838, ovl 1848
Rijkeles, Hiske Geeft met Eerbied UEd Agtb:te kennen H.R. huijsvrouw van Horatius van Zeist in deesen met consent en Sterkinge van deselve dat sij geerne geneegen was haer bedieninge als turfmeetster te transporteren op haer dogter Antje Horatius; Dog sulks buijten UEd Achtb consent niet kunnende geschieden addresseert derhalven sig aan de Tafel van UEd:agtb ootmoedig versoekende UEd Agtb gelieven Antje Horatius in plaats van haer moeder H.R. aan te stellen tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op daer toe staande pligten en profijtten beloovende Antje Horatius alvoorens den Eed van getrouwigheid te doen q:f: was geteek:B:Dreijer. ; In margine stonde; De Magistraat accordeert het versoek eligeert mits deesen de persoon van Antje Horatius tot meede ordrs Turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 6 jul 1746 was geteekend Junius Munter Ter ordtie van de Magistr:M:v:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 6 jul 1746 heeft Antje Horatius den Eed als turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr Bretton: In kennsisse van mij secretaris was geteekd M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:agtb te kennen H.R. vrouw van Horatius van Zeist, in deesen met dezelve gesterkt, dat de supplnte wel geneegen is haer bediening als stoelbewaarster van de kleine Kerk alhier te transporteren op haer zoon Rijkele Horatius, zijnde een persoon uijt sig selfs incapabel om sijn kost te winnen dewelke derhalwen deese overdragt geerne siet dog daer van niets kunnende geschieden buijten UEd:Achtb:gunst:addresseren sig derhalwen aan de tafel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd agtb gelieven Rijkele Horatius aan te stellen in plaats van sijn moeder H.R. tot meede ordrs stoelbewaarder van de kleine kerk alhier op daer toe staande pligten en voordeelen beloovende R.H. den Eed van getrouwigheid te doen, quo facto en was get:B:Dreijer. ; In margine stonde; De Magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen R.H. tot stoelbewaarder van de kleine Kerk, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 6 jul 1746 wes geteekend Junius Munter, Ter ordtie van de magistr M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 6 jul 1746 heeft R.H. den Eed als stoelbewaarder in de kleine kerk gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr Bretton actum den 6 jul 1746 In kennisse van mij secrts was get: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rijkels, Rijckeltje zie: Postma
Rijkert, Jan zie: Appeldoorn
Rijks, Jan huwt met Antje Freerks, kind: Aukje Jans, ged 3 jun 1745 Westerkerk HRL
Rijks, Jan huwt met Aeltje Jelles, beijde van HRL, sijn geproclameert den 28 jun en den 5-12 Julius 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.R. ende Aaltie Jelles, beide van HRL, koomende voor de Bruit Hillebrandt Dirks, coster van de Kleine of Westerkerk alhier, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rijks, Jan huwt met Janke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 6 dec 1761
Rijks, Petronella zie: Beers
Rijks, Trijntje huwt met Hendrik Euzelaer, beijde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Hendrik Euselaar ende T.R., beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Rijks desselvs broeder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 11 mrt 1749 Grote Kerk HRL, vader als H. Hendriks; kind: Anna Hendriks, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik Hendriks; kind: Rijk Hendriks, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik hendriks; kind: Hendrik Hendriks Euzelaer, ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL
Rijmers, Catarina ged. 22 apr 1799 HRL, ged 30 apr 1799 HRL, dv Rijmer Hendriks, later Pool), en Jentje Jakles, (later: Donia); dopen Grote Kerk HRL 1799
Rijnjes, Geert Geeft UEd:Achtb:met eerbied te kennen G.R., Burger en zeevarends persoon binnen deze Stad; dat ene Simon Sybrens mede alhier wonagtig enige jaaren als Loodsman heeft geageerd op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, dog korts door UEd:Achtbh:om moverende redenen van de exercitie dier bedieninge gedemitteerd, en den Supplnt:daar gaarne toe inclinerende, neemt de Vrijmoedigheid Sig by dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren met gedienstig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem Suppliant (tot wedervervullinge van de Vacante plaats)aan te Stellen tot Loodsman van deze Stad, op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; De magistraat geinformeerd zynde van des Suppliants bequaamheid. accordeert desselvs Verzoek, en Stelt mits dezen dezelve tot ordris:Loodsman van deze Stad op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders Reglement en ordtie daar op bepaald, des doende den Eed van getrouwigheid; Actum den 30 okt 1754 (was getekd) Age D: Hogeboom, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs: sec:. ; Lager Stonde; Op heden den 30 okt 1754 heeft G.R. van de getrouwigheid als Doopsgezind gepresteerd, om deze Loodsmansbedieninge na Vermogen waar te nemen; In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rijns, Susanna zie: Antje Slijm
Rijpema, Geeske ovl. 19 aug 1751, 53 jaar, wv Jan van Krijtenburg, Grote Kerk; Gaast begraaflijst
Rijpema, Maartie voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een geschink vd juffer M.R. na het overlijden van desself broeder Dom. Ritsko Rijpema bi wiens begraeffenis de weeskinders geadsisteerd hadden, 27 feb 1770. (GAH1101); id. f. 250:0:0 zijnde een gifte door de erven van wijlen de juffer M.R. aan het Weeshuis besorgd, 12 dec 1780. (GAH1112)
Rijpma, Herke geb. 11 aug 1800 Wijnaldum, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rijpma, Janke Sijbes zie ook: Rijpstra; zie ook: Janke Sijbes; huwt met Cornelis Jans Weidema op 19 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Rijpma, Leeuwkje ovl. 7 okt 1794 HRL, oud 87 jaar
Rijpma, Sipke Pieters geb. 20 sep 1807 Wijnaldum, schipper en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rijpma, Sipke Wouters geb. 15 jan 1797 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum zv Wouter Sipkes R; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rijpma, Trijntje Wouters geb. 1809 Franeker, ovl 19 mrt 1827 HRL, ongehuwd, dv Wouter Sipkes R, en Teetske Uilkes Dijkstra; BS ovl 1827
Rijpma, Wouter Sipkes ovl. 27 wintermaand 1810 HRL, huwt met Tietske Uilkes Dijkstra op 7 nov 1802 HRL, komt van Almenum, houtmolenaarsknecht, kinderen: Dieuwke Wouters R, geb 1805 Franeker, Trijntje Wouters R, geb 1809 Franeker, Trijntje Wouters, geb 7 okt 1803 HRL en ovl in een turfschip, levenloos kind 5jun18 11 HRL, Sipke Wouters R, geb 15 jan 1797 Almenum; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1827, huw 1828, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rijpperda, R rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 5200:0:0 aan R.R., als Raad en Rentemeester Generaal van ''t Comptoir der Domeinen van Friesland, om te strekken in vermindering der waarde van het 1/6 gedeelte der Vastigheeden, effecten, en verdere bezittingen, toebehoorende aan het Stads Weeshuis alhier, ter voldade aan het Decreet van den 6 okt 1796, door het Provinciaal Bestuur van Friesland gearresteerd, volgens recipis no. 415, 24 nov 1796 (GAH1128)
Rijpsma, Joukje Wiegers ovl. 25 dec 1802 ... , huwt met Wopke Djoerds vd Stel; BS huw 1813, huw 1819, ovl 1847, ovl 1854
Rijpstra, Grietje Taekes geb. 1773 Kimswerd, ovl 8 sep 1819 in huis nr. 99 te Berlikum, huwt met Tjeerd Oebels Staalstra; BS ovl 1819
Rijpstra, Janke Sijbes zie ook: Rijpma; zie ook: Janke Sijbes; geb 1780 HRL, ovl 13 apr 1852 HRL, huwt met Cornelis Jans Weidema, N.H., kind: Jan W, geb 18 sep 1807 HRL, onwettig kind, dv Maartje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; Cornelis Jans Weijdema van de Joure en J.S. Rijpma (!) van HRL; zijnde de aangave gedaan door Jelle Agema, goede bekende, 4maij 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Rijrneke, Trijntie ovl. 1666, 72 jaar, wedu van Hendrijck Jansen, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Rijswijk, Jan/johannes woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrente: f. 300:0:0 (GAH650)
Rijtsma, Albert zonder bedrijf, ovl voor 1829, huwt met Trijntje Baukes Andringa, wordt vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Rijx, Harmen H. Rijks ende Maijke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Claas Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Maeike Jacobs, kind: Jan Harmens, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rijke Harmens, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Rijkes; turfarbeider; Geeft met alle schuldige eerbied UEd:Achtb:te kennen, Jacob Geerts, turfdrager alhier, dat hij suppliant voormaals die bedieninge door toestemminge en gunste van UEd:Achtb:bekomen hebbende nu wederom om maverende redenen deselve wel soude willen overdragen op de persoon van H.R., schoenmaker mede alhier, daartoe bequaam. En dewijl UEd:Achtb:toestemminge in desen wort vereischt, soo versoekt de supplnt onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dese overdragte gelieven te accordeeren en voorsr H.R. in sijn plaats tot mede turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders den eed van getrouwigheit daer toe staande en behorende, quo facto etc, (Was get. ), Jacob Geerts Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; De Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits desen de meede supplnt H.R. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft H.R. den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. In kennis van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Euselaar ende Trijntje Rijks, beide van HRL, koomende weegens de bruid H.R. desselvs broeder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Rijx, Jan Geeft met onderdanigh respect te kennen Eelke Pijtters Rog Verschieter te HRL, dat door het overlijden van J.R. binnen deese Stad een turfdraegers ampt is koomen te vaceeren, en dat hij supplnt:daar meede bij dispositie van UEd:Achtb:daar meede gaarne wenschte te worden gebeneficieerd. Derhalven versoekt de supplnt:seer Eerbiedigh dat UEd:Achtb:hem in plaats van J.R. tot ordrs Turfdrager believen aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, praesenteerende den gewoonlijken Eed in handen van UEd:Achtb:af te leggen q:f:etc:/:was get:/P:F:Reijdema 1747; (In Margine Stonde); De Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:Eelke Pieters tot ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheijt Actum den 24 apr 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M: V:Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 24 apr 1747 heeft Eelke Pieters den Eed als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Bretton, In kennisse van mij secretrs:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rikker, Frans Gerrits geb. 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Rikker en Jeltje Reitsma
Rikkers, Aaltje geb. 1 feb 1806 HRL, ged 9 mrt 1806 HRL, huwt met Johan Heinrich Flieth- ner op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1851, A 2 mei 1862 Amsterdam, dv Gerrit R, en Jeltje Hendriks (Reitsma); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839
Rikkers, Eerde Pieters geb. 1809 HRL, huwt met Antje Jans Klaver, (gk), op 10 mrt 1836 HRL, kleermaker, hoornblazer bij het 1 ste Bataillon 1 ste afdeling Vriese schutterij, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1836
Rikkers, Frans Pieters huwt met Trijntje Gerrits Hanekroot, kinderen: Liskje Fransen R, geb 1782 Franeker, Pieter Fransen R, geb 1774 Franeker, Gerrit R, geb 1778 Franeker; BS ovl 1834; 1846 overlijdens, ovl 1852
Rikkers, Frans Pieters geb. 1803 HRL, ovl 27 mrt 1843 HRL, huwt met Janna Hilarius op 5 mei 1831 HRL, bakker, winkelier te HRL. 1843, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1831, ovl 1843; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; VT1839; P.F. Rikkerts, Meester Bakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Rikkers, Gerrit geb. 1778 Franeker, ovl 25 apr 1852 HRL, huwt met Jeltje Hendriks Reitsma op 9 mrt 1806 HRL, kinderen: Aaltje, geb 11 feb 1806 HRL, Trijntje Gerrits R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 1811, id. bij J.J. de Boer en K. Feddema, 1811, id. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, neef bruid. 1811, id. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper, zwager bruidegom, 1811, id. bij W. Wagenaar en R.S. Mulder, agent van policie, 1814, zv Frans Pieters en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hartmans, 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. van Kempem, wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars op 5 ordonnantien f. 250:0:0, 1811. (GAH491); G.R. eigenaar van perceel nr. 1236 te HRL, policiedienaar, woonplaats HRL, legger nr. 575, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl47)
Rikkers, Jan Pieters geb. 1807 HRL, huwt met Trijntje Hijltjes de Boer op 16 mei 1833 HRL, bakkersknecht, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes (Gleibakker); BS huw 1833; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-119; VT1839
Rikkers, Liskje Fransen zie ook: Liskje Fransen; geb 1782 Franeker, ovl 22 aug 1846 HRL, huwt met Jan Harmens Deurnat op 30 sep 1804 HRL, dv Frans Pieters R, en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846; Han Harms en L.F.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Rasschen onder productie van genoegzaam bewijs, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839
Rikkers, Minne Pieters geb. 1811 HRL, ovl 28 feb 1889 HRL, huwt met Antje Althuisjes, uurwerkmaker, zv Pieter Frans R, en Rigtje Minnes; BS ovl 1889; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839
Rikkers, Pieter Fransen geb. 1774 Franeker, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Hiltje/Richtje Minnes Gleibakker/Gleistra op 15 nov 1801 HRL, kinderen: Frans Pieters R, geb 1803 HRL, Minne Pieters R, geb 1811 HRL, Jan Pieters R, geb 1807 HRL, Eerde Pieters R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 181, id. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, 1813, id. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, 1815, koopt een huis is 1801, meester broodbakker 1834, zv Frans Pieters R, en Trijntje Gerrits Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, maij 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:14:0 voor geleverd brood in 2 maanden, 12 jul 1809, quit. no. 29 (GAH1141); P.F.R. eigenaar van perceel nr. 1175 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, stal, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1411 en 1412 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, pakhuis of bergplaats, huis en erf, resp. 35 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1419 en 1420 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Rikkers, Trijntje Gerrits geb. 1809 HRL, 1e huwt met Hendrik Gerrits Veenstra op 25 nov 1831 HRL; hoedjemaakster, 2e huwt met Klaas Hendriks Kramer op 11 mei 1843 HRL, dv Gerrit E, en Jeltje Hendriks (Reitsma); BS huw 1831, ovl 1840, huw 1843, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839
Rimeri, Imke ontvangt lijfrente 1765
Rimkema, Dirkje Jans huwt met Huibertus van Drooge, wonende te Hindeloopen; BS huw 1842
Rimkema, Lambertus oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk G-268; VT1839
Rimkema, Lambertus Rimkes geb. 1781 Oldemarkt, huwt met Sjoukje Lijkles Venema, kinderen: Lijkle, geb 1805 Wonseradeel, Margjen R, geb 1805 Sneek, Rimke Lamberts R geb 803 Sneek, societeitshouder in 1844 HRL, huw.get. bij W. Stoker en I.K. de Vries, koffijhuishouder, wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1843, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, huuis, 354 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 1806-1809 te HRL, societeitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, resp. palisiertuin, huis, kolfbaan, zomerhuis, resp. 690, 176, 77 en 44 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 60, 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Rimkema, Lijkle geb. 1805 Wonseradeel, ovl 10 okt 1854 in het 3e gesticht te Veenhuizen, huwt met Trijntje vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; VT1839
Rimkema, Margje oud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Rimkema, Margjen geb. 1805 Sneek, ovl 8 jan 1844 HRL, huwt met Eelke Jans Wagenaar op 13 feb 1840 HRL, wonende te HRL, dv Lammert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Rimkema, Rimke Lamberts geb. 1803 Sneek, ovl 23 mei 1843 HRL, huwt met Jetske Jans Bakker op 6 mei 1830 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij E.J. Wagenaar en M. Rimkema, kantoorbediende, wonende te HRL, 1840, id. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, (2x gk), broeder bruid. 1842, zv Lambert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1830, huw 1840, huw 1842, ovl 1843, ovl 1855
Rimkes, Bauke zie ook: Bauke Rinkes; geb 27 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rimke Baukes en Janke Hilbrands
Rimkes, Lambertus zie: Rimkema
Rimkes, Neeltje ged. 18 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Rimke Wopkes en Foekjen Broers Barent Abrahams en N.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1792 HRL, en getrouwd ten selfden dage
Rimkes, Paulus zie: Pannebakker
Rimkes, Rinske zie: Kleinvogel
Rimkes, Rinske Frans Pieters en R.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Rimkes, Siebrigje zie ook: Klein; huwt met Douwe Wybes, kind: Wybe Douwes, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Remke Douwes, geb 31 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; moeder als S. Remkes; kind: Wiebe Douwes, geb 7 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Wijbe Douwes, geb 19 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Maike Douwes, geb 13 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Rimkes, Teeke S zie: Komst
Rimkes, Wopke zie: Kleinvogel; W.R. ende Trijntje Clases de Beer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, deszelfs vader, met een gebod in de week, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Barts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Broer Wopkes, geb 17 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als T. Burds
Rimmerts, Beernd turfleverancier in 1764; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Jan Allerts f. 58:1:0 voor 10 schouw en 4 korven turf ih Weeshuis geleverd f. 5 3/4 gld, alsmede aan B.R. voor dragen en meten f. 10:2:0, kwit. no. 2, 24 okt 1766 (GAH096); huwt met Ariaantje Clases, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dito dec 1753; Claas Jansen ende Grietje Hiddes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom B.R., 18 dec 1790; ondertrouw HRL; Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Jeppe Jansz ordris turfdrager binnen deze Stad; dat hij Suppliant wel genegen was van deze bedieninge te desisteren, en dezelve te resigneren in faveur van B.R., bontwever alhier, daar toe capabel en inclinerende:dog zulx buiten UEd Achtb approbatie nietig zynde, zoo Versoeken de Supplianten zeer Ootmoedig, dat in plaatze Van de Eerst de laastgemelde Supplnt werde aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande:q:f:etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; De magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:B.R. tot mede ordris Turfdrager dezer Steede; op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch twintig Cargls:, Actum den 28 feb 1759, (was get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; B.R. heeft den Eed van getrouwigheid gedaan coram Praeside Tabes, en de twintig gls in de Armbusch betaeld, den 28 feb 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellinbgen Stad HRL 1731-1759)
Rimmerts, Bruin huwt met IJmkie Wijbes, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 31 mrt 1765; B.R. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 maij 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rimmerts, Ebeltje huwt met Maerten Johannes, kind: Johannes Maertens, ged 5ju1753 Westerkerk HRL
Rimmerts, Foekjen huwt met Hendrik Beerning, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Rimmerts, Geertje zie: Hogenbrug
Rimmerts, Gepke Rinnert de Beer en G.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Rimmerts, Gerrit ovl. 12 dec 1794 HRL, oud 7 jaar; geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Gerrits en Aaltje Johannes
Rimmerts, Govert huwt met Anna Catharina Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 feb 1770; kind: Sijbrigje Goverts, geb 25 sep 1772, ged 11 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Goverts, geb 14 jan 1775, ged 19 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Goverts, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rimkje Goverts, geb 26 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Goverts, ged 23 dec 1770 Grote Kerk HRL
Rimmerts, Hendrik geb. 22 mei 1808 HRL, ged 14 jun 1808 HRL, N.H., zv Rimmert Ruurds en Elisabeth Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Rimmerts, IJbeltie Johannes Martens ende IJ.R., beide van HRL, komende wegens de bruijd Cornelis Dirks, 2 Oct 1751; huwt met Johannis Martens, beijde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Rimmerts, IJtje huwt met Bauke Janzen, kind: Jan Baukes, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Rimmerts, Jieke zie: Noordhuis
Rimmerts, Johannes zie: Hogenburg
Rimmerts, Klaaske zie ook: Pannebakker; geb 28 apr 1798, ged 15 maij 1798 Grote Kerk HRL, dv Rimmert Martens en Trijntje Paulus
Rimmerts, Lijsbeth huwt met Wierd Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en de 1 en getrout de 3 dec 1765
Rimmerts, Lijsbeth zie ook: Manus Jansen; Harmanus van der Weerd en L.R., van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Manus, geb 27 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Manes, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, vader als Manes Jansen
Rimmerts, Marten zie: Panbakker
Rimmerts, Marten woonr in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rimmerts, Marten wed. M.R. gebruiker van wijk A-089, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Baukje Sijttes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 52; Reg. Gr. Krk. HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL
Rimmerts, Robijn zie ook: Zijlstra; geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Johannes en Antje Robijns; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv Rimmert Gerrijts en Antje Robijns. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 Maij 1815
Rimmerts, Rommert zie: de Vries
Rimmerts, Rommert huwt met Hiske Hoekes de Haan, kind: Hoeke Rommerts, geb 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hoeke Rommerts, geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rigstje Rommerts, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv R.R. en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rimmerts, Rommert R.R. en Rinske Jans, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Rimmerts, Rommert huwt met Antie Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jan 1763; kind: Rimmert Rommerts, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Rimmerts, Rommert huwt met Hendrina Benjamins, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; op belijdenisse des Geloofs ged 2 aug 1765 Grote Kerk HRL, Egte man in de Kale Visserssteeg, gelijk met Joannes Rommerts Egte man bij de Zoutsloot; kind: Benjamins Rommerts, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beniamin Rommerts, ged 5 maij 1767 Grote Kerk HRL
Rimmerts, Ruurd zie: Noordhuis
Rimmerts, Theunis ged. 10 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Theunis en Antje Gerrits
Rimmerts, Trijntje zie: Schipper
Rimmerts, Wemeltje zie: Hogenbrug; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv Rimmert Gerrijts en Aaltje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL dedn 2 Maij 1815
Rimmerts, Wendeltie huwt met Gerrit Gerrits, kind: Catharina Gerrits, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; huwt met Gerrit Arents, beide van HRL, geproclameert de 21-28 okt en de 4 Novemb:en getrout de 18 dito 1759 in de Westerkerk; huwt met Jan van der Weerd, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; Willem Thomas en W.R., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Rimmerts, Wiepkje zie: Noordhuis
Rimpkes, Jisk huwt met Roelof Brens, kind: Mettje Roelofs Brens, ged 30 nov 1766 Grote Kerk HRL
Rincks, Jan onder Midlum ende Hijcke Scheltes onder Almenum, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende voor de Bruijd Gorrijt Jacobs, Cooltier; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rinders, Trijntje huwt met Anthoni Jansen, beijde van HRL, geproklameerd den 30 jun en den 17 dito en den 24 1753 getrouwdt
Rinderts, Anne geb. 1 sep 1807 HRL, ged 8 mei 1808 HRL, N.H., zv Rindert Feitses en Frouwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Rinderts, Antje huwt met Abel Bolhuis, kind: Rindert Abels Bolhuis, geb 1 jan 1796, ged 8 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Rinderts, Beitske zie: Vliestra
Rinderts, Geert zie: de Beer
Rinderts, Jan geb. 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Rindert Jans en Jeltje Martens
Rinderts, Stijntje ged. 3 sep 1752 Grote Kerk HRL, dv Rindert Geerts en Eeke Baukes
Rinderts, Trijntje huwt met Jelle Simons op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ring, Aafke Sjebs De ovl. voor 1840, huwt met Daniel Nagtegaal; BS huw 1839, ovl 1863
Ring, Akke Sjoerds Van huwt met Sijbe Jacobs op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Ring, Catharina Van geb. 6 feb 1792 HRL, ovl 26 mrt 1861 HRL, ongehuwd, naaister, Rooms Katholiek, ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839
Ring, Douwe De huwt met Tietje Lolkes, kind: Geertje, geb 12 feb 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ring, Geertje De geb. 12 feb 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, N.H., dv Douwe dR, en Tietje Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ring, Gerbrandus Antonius Van geb. 1787 HRL, ovl voor 1863, huwt met Aukje de Boer op 15 dec 1817 HRL; huw.afk. 30 nov en 7 dec 1817, commies ter recherche bij het departement der Convoyen en licentien, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 en was toen rijkscommies, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, neef vd bruid. wonende te HRL, 1811, zv Anthony dR en Agatha Bolta; BS huw 1811, huw 1817, ovl 1862, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ring, Hans De geb. 1774 Workum, ovl 1817 ... , huwt met ... , DG, zv Seerp Rimmerts dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Ring, Maaike Tjerks De geb. 1779 Workum, ovl 31 jan 1839 HRL, ongehuwd, dv Sjerp Riemers dR en Wijpkje Haaijes; BS ovl 1839
Ring, Pieter Tjeerds De huwt met Corneliske Cornelis Baukes, timmerman, wonende te Arum; BS huw 1843
Ring, Riemer De geb. 1770 ... , ovl 1855 ... , ongehuwd, DG, wonende te Dokkum 1773, zv Seerp Riemers dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Ring, Sjerp Riemers De huwt met Wijpkje Haaijes, schipper te Workum, kinderen: Maaike Tjerks dR, geb 1779 Workum, Riemer, geb 1770, (zie verderop), Hans, geb 1774 (zie verderop), koopt met zijn vrouw in 1773 een huis te Workum, (Recht. Archief EE 15, 22 v?); 4 van hun kinderen, geb tussen 1764 en 1778, overlijden als ''De Ring''. De zoon Riemer, 1770-1855, was ongehuwd; terwijl van Hans (1774-1817) geen kinderen bekend zijn; BS ovl 1839; GJ969, bl. 48
Ringer, Jan Hendriks huwt met Hijke Oedzes, kind: Meindert Jans R, geb 1769 Drachten; BS ovl 1826
Ringer, Meindert Jans geb. 1769 Drachten, ovl 30 okt 1826 HRL, huwt met Reino Cornelis Stoker, schippersknecht, wonende te Leeuwarden, zv Jan Hendriks R, en Hijke Oedzes; BS ovl 1826
Ringers, Harmen heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805. (GAH650)
Ringers, Johannes huwt met Trijntje Ouda, kind: Minze Johannes, geb 1801 Franeker; BS ovl 1855
Ringers, Klaaske Jacobs geb. 1795 HRL, ovl 16 jul 1837 HRL, huwt met Remmer Weidama op 17 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, dienstmeid. in 1837 turfmeetster, dv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS huw 1822, ovl 1837
Ringers, Lijsbet van Minnertsga, huwt met Jan Roelofs, van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwt
Ringers, Minze Johannes geb. 1801 Franeker, ovl 25 jan 1855 HRL, huwt met Maaike Rients Atsma, Nederlands Hervormd onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; VT1839
Ringers, Pieter geb. 1792 Franeker, ovl 13 dec 1831 HRL, werkman, ongehuwd, zv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS ovl 1831
Ringers, Pieter Hessels P.H.R. en Hiltje Jans Bontekoe, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Ringes, Arij Maandag Den 3 jan 1799; De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. De burger A.R. en Ebert Daues; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; De Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, De Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. De poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heijdemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44)
Ringh, Abraham Van geb. 1803 ... , ovl 18 sep 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, zv Anthonij vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Ringh, Anthonius Henricus Van Maandag Den 11 jun 1798. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Eindelijk geleezen een Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Zitting Van Woensdag den 6 jun 1798. Ter Vergadering geleezen zijnde den Requeste van de Burgers A. v. R., en B:Boomsma, geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL met het daar opgegeeven Berigt, van den Raad der Gemeente weder berigt van de Burgers A. v. R. en B:Boomsma, met eene bijlage Sub D. zijnde Verklaaring van gecommitteerden, uit de Kiesers van HRLden 19 feb 1796 gefungeert hebbende, en eindelijk het door den Raad der Gemeente ingeleverde duplieq luidende: Fiat Insentio; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en Verstaan, den Raad der Gemeente van HRL in qualificeeren, zoo als zulks geschied bij deezen, om aan de Burgers A. v. R., en B:Boomsma, afbetaaling te doen wegens agterstallige Tractementen aan hun in qualiteit als geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL Competeerende en wel volgens bijgaande Specificatie, en overeenkomstig het bij gecommitteerdens uit de Kiesers genoomen besluit op den 19 Febr. 1798; En zal Extract deezes aan den Raad der Gemeente van HRL tot hunne gqulificatie, en aan de Burgers A. v. R. en B:Boomsma tot haare Informatie worden afgegeeven; Accordeert met voorsch:notulen In kennisse van mij Secretaris (Get) H:W:Alma; Specificque opgaave door de Burgers A. v. R. & B:Boomsma, wegens te goede hebbende Tractamenten; Door de Commissie benoemd tot regulering der Tractementen, zoo voor de geweezen Leeden der Municipaliteit, als het Geregt van HRL volgens Publicatie van de Repraesentanten Van het voormalig Gewest de dato den 4 Sept 1795: is het Tractement voor ijder Lid der Eerstgenoemde gesteld op f. 375:0:0 mits dan alle ontvangen Jura & Emolumenten ten voordeele van Stads Cas zouden koomen: Wijders vermits 2 der Leeden uit de Municipaliteit met Naamen Westra en Roorda niet langer dan vier maanden hebben gefungeerd, is door gedagte Commissie bepaald dat voorn:Burgers pro rato van dien tijd, in dat Tractement zouden deelenen de overschietende penningende competentie der andere Ses Leeden, voor hunne meerdere Werksaamheeden zouden vergoeden; Op deese Basis dan, als zijnde het Wettig besluit dier Commissie hebben de Specificanten deeze berekening gefundeert in deeser voegen; Premitif Tract:voor elk der Leeden f. 375:0:0, de ontfangen Jura en Emolumenten waar af Rekening en Verantwoording aan een Commissie uit de Raad der Gemeente deezer Stad hebben gedaan, zijn in ''t geheel voor alle Leeden f. 1490:10:14, Waar van elk der Specificanten in Vermindering van Tractement heeft ontvangen f. 228:2:9. Resteert dus voor ijder hier van: f. 146:17:7. Het volle Tractement voor de Burgers Westra & Roorda is voor ijder f. 375:0:0 dus voor beiden f. 750:0:0 Waar af voor hun aandeel voor den tijd van 4 maanden of 1/3 deel bedraagt f. 250:0:0 Resteerende dus f. 500:0 -, van welke Somma elk der Specificatien toebehoord 1/6 deel zijnde f. 83:6:10 en ommestaande Tractament f. 146:17:7, zijnde dus hunne gehele Competentien als Leeden der Municipaliteit. Nu hebben dezelve nog te goede voor den tijd, dewelke in het Geregt zittinge hebbende gehad, van den 22 jan tot den 18 apr 1796. Zijnde 87 daagen belopende also f. 89:7:10. Waar op gekort word voor ontfangen Jura etc. en van mede Rekening en Verantwoording aan den Raad der Gemeente hebben gedaan eene Summa f. 48:6:13. Resteert dus hier van f. 41:0:13., blijkende dus, de geheele Somma van ijders Competentie te weezen Een Somma Van Twee hondert Een en zeventig Gulden vier Stuivers en Veertien penningen. Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden hetzelve aan te neemen voor qualificatie, en wijders beslooten de Burgers A. v. R. en B:Boomsma naar Inhoud dies hunne agterstallige Tractamenten te voldoen en ten dien einde behoorlijke Ordonnantien aan hun te Suppediteeren. (GAH44); geb 1756 Groningen, ovl 18 okt 1818 HRL, huwt met Agatha Bolta, kinderen: Johannes vR, geb 1786 ... , Abraham vR, geb 1803 ... , Regina vR, geb 1806 ... , Catharina vR, geb 6 feb 1792 HRL, Leonardus vR, geb 1787 HRL, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, wonende te HRL, 1811, medicinaal doctor te HRL. 1818, wonende te op de Zuiderhaven in 1811 en was toen weduwnaar, lid schepenbank 1809; BS huw 1811, ovl 1816, huw 1817, ovl 1818, ovl 1847, ovl 1861, GJ1969, bl. 48; medicinae doctor, geboortig van Groningen, voor burger aangenomen, nadat hij zijn diploma of doctorale bulle had vertoond, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burg. E.F. Harkenroth, op wo. 27 nov 1782, en de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad betaald. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk H-158, med. doctor, 1814. (GAH204); A. vR., Medicinae Doctor en Agatha Bolta, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 aug 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum, en aldaar, volgens ingekomen verklaaring, getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, huisno. 193, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803. (GAH650); op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. Was getekend: J. IJsbrandi, Harmen Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:v. R., S. Wijma, G. Pettinga (GAH1127); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, De Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. v. R. en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); De Heer A. v. R. medicinae doctor en de Juffer Agatha Bolta beijden van HRL, Den 14 aug 1785 alhier in den Echt bevestigt nadat geproduceerd hadden attestatie van HRL, waeruit gebleek, dat zij op den 7. 9. en 14. Augustij 1785 aldaar onverhindert over de kerk geproclameerd waren. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810); Maandag Den 20 nov 1797; Het Gerechte ordrs vergadert zijnde, verscheenen in ''s Gerechts vergadering, de Burgers Boomsma en v. R., verzoekende als Leeden van de voormalige Municipaliteit, en Gerechte , betaalinge te mogen erlangen, van hunne nog Competerende Salaris, - Waar over gedelibereerd zijnde is goedgevonden, eene Commissie uit het Geregte te benoemen, om in deezen alles na te gaan en te onderzoeken, welke Salaris hun Competeerden en daarop Gerechts Jura, bij haar ontfangen zijn, zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers Hendriks en Albada. (GAH43); Donderdag Den 28 Decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Rapporteerden voorts de Burgers D:Hendriks en L:Albada, ter Gerechts Vergadering, dat zij agtervolgens hunne Commissie, met de in den Jaare 1796 afgegaane Geregtsleeden B:Boomsma en A:v. R. in dato den 15 dec l. l. in Conferentie Waaren geweest over de bekende zaak, der betaalinge hunner Tractementen, dat gedagte Burgers bij die zaamenkomst geeischt hadden, dezelve te ontvangen overeenkomstig, het besluit der Kiesers de dato 19 feb 1796 genoomen, tendeerende dat in zoo verre de Burgers Westra en Roorda, minder tijd zittinge hadden gehat dan de overige Ses Municipaliteits Leeden het Tractement van de beide eerstgemelde na hun afgaan, aan de aanblijvende zoude accesseeren, -dat zij in dato den 21 dec met gedagte Burgers weder eene zamenkomst hadden gehouden en als toen volgens Gerechts besluit aan dezelve hadden te kennen gegeeven, dat het Gerechte voor als nog difficulteerde, om in dier voegen aan den Eisch te voldoen, laatende de geweezen Municipaliteisleeden Salvs regt zich daar over te addresseeren, ter plaatze waar zij zich zouden Vermeenen te behooren ''t welk na de Commissie voor hun genoomen moeite bedankt te hebben, aangenoomen is, voor Rapport in forma. (GAH43)
Ringh, Johannes Van geb. 1786 ... , ovl 18 mei 1816 HRL, dv Anthonij dR, en Anna Bolta; BS ovl 1816
Ringh, Regina Van geb. 1806 ... , ovl 31 okt 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, dv Anthonij H. vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Ringnalda, Bouwe ovl. 2 okt 1824 Achlum, huwt met Aaltje Saagmans, in leven predikant te Achlum, kind: Johannes Bouwes R, geb 1805 Achlum; BS huw 1832
Ringnalda, Gosse huwt met Aafke Gosses, kind: Klaaske Gosses R, geb 1774 HRL; BS ovl 1839
Ringnalda, Hotze huwt met Lolkje Murks Faber, kind: Murk Hotzes R, geb 1786 IJlst; BS huw 1831
Ringnalda, Jacobus Martens ovl. voor 1864, huwt met Anna Hendriks Willekes, klokmakersknecht en wonende te Sneek 1830, kind: Teetske R, geb 1804 Sneek; BS huw 1830, ovl 1863
Ringnalda, Johannes Bouwes geb. 1805 Achlum, huwt met Trijntje Hilarius op 12 apr 1832 HRL, wonende te HRL, bakker, zv Bouwe R, en Aaltje Saagmans; BS huw 1832
Ringnalda, Klaaske Gosses geb. 1774 HRL, ovl 31 mei 1839 HRL, huwt met Berend Arink, dv Gosse R, en Aafke Gosses; BS ovl 1839; 1840 overlijdens, ovl 1847
Ringnalda, Murk Hotzes geb. 1786 IJlst, ovl 4 jan 1831 HRL, huwt met Maria Gerbens Landstra, predikant der Hervormde Gemeente, zv Hotze R, en Lolkje Murks Faber; BS ovl 1831; M.H.R. eigenaar van perceel nr. 1132 te HRL, predikant, woonplaats HRL, legger nr. 578, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Ringnalda, Sjerp Tijssen geb. 1781 St, Jacobiparochie, ovl 20 aug 1833 HRL, huwt met Jeltje Taekes Posthuma, schipper in 1833, zonder vaste woonplaats en wonende te in het schip, daarmee liggende te HRL, zv Tijs Sjerps R, en Sijtske ... ; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Ringnalda, Teetske Jacobs geb. 1804 Sneek, ovl 11 mei 1863 HRL, huwt met Klaas Straatsma op 23 dec 1830 HRL, ovl wijk G-192, Rooms Katholiek, dv Jacobus Martens R, en Anna Willekes; BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Ringnalda, Tijs Sjerps huwt met Sijtske ... , kind: Sjerp Tijssen R, geb 1781 St. Jacob; BS ovl 1833
Ringneri, Maria huwt met Jan Eernstman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1830
Ringring, Catharina Jans Hendriks zie ook: Catharina Jans; Berend Hilles en C.J.H.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ringsma, Antje Hendriks geb. 1786 HRL, ovl 28 mei 1823 HRL, huwt met Jan Allerts Knol op 20 apr 1817 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1817, werkster, dv Hendrik Ulbes R, en Antje Fransen Ludinga; BS huw 1817, ovl 1823
Ringsma, Frans Hendriks geb. 1792 HRL, ovl 1 jul 1847 HRL, 1e huwt met Jantje Jans vd Wijk, 2e huwt met IJda Fredriks Hes op 31 okt 1839 HRL, werkman, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Franses Ludinga; BS huw 1839, ovl 1847; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-207; VT1839
Ringsma, Hendrik Ulbes zie ook: Hendrik Ulbes; ovl 25 dec 1800 HRL, huwt met Antje Fransen Ludinga, in leven varensgezel, kinderen: Ulbe Hendriks, geb 1798 HRL, Frans Hendriks R, geb 1792 HRL, Lolkje R, geb 1795 HRL, Antje Hendriks R, geb 1786 te HRL; BS huw 1817, huw 1830, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1872
Ringsma, Keimpe Pieters geb. 1798 HRL, ovl 22 aug 1849 Franeker, huwt met Trijntje Hendriks Idsinga op 22 mei 1827 Franeker, grofsmidsknecht, wonende te Franeker 1827, turfmeter in 1849 en wonende te Franeker, zv Pieter Hessels en Trijntje Ritskes; BS Franeker huw 1827, ovl 1849
Ringsma, Lolkje geb. 30 apr 1795 HRL, ovl 31 dec 1872 HRL, 1e huwt met Jan Hendriks, 2e huwt met Jan Beuker op 8 jul 1830 HRL, N.H., dv Hendrik Ulberts (R), en Antje Ludinga; BS huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-219; VT1839
Ringsma, Ritske Pieters geb. 1798 HRL, ovl 23 okt 1834 Franeker, huwt met Aukje Ridserts Postma op 23 aug 1824 Franeker, grofsmidsknecht wonende te Franeker, dv Trijntje Ritskes, id. huwelijksakte wordt vermeld dat de vader onbekend is, maar in 1834 vermeld als ''Pieter Hessels''; BS Franeker huw 1824, ovl 1834
Ringsma, Ulbe Hendriks geb. 1798 HRL, ovl 6 sep 1854 HRL, huwt met Antje Klaases de Vries op 8 nov 1832 HRL, thans dienende bij de mobiele Vriese Schutterij, gekann. te Hees, werkman in 1854, N.H., huw.get. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, broeder vd bruidegom, 1839, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Frantzen Ludinga; BS huw 1832, huw 1839, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Rinia, Arjen ovl. voor 1860, huwt met Aaltje Sjoerds Okkens; BS ovl 1859
Rinia, C. A Hein Reinders van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A.R., Schoolm. te Zurich
Rinia, Cornelis Cornelis ovl. voor 1839, huwt met Sipkje Arjens/Adriaans Zijlstra, kinderen: Engeltje Cornelis R, geb 10 feb 1803 Wijnaldum, Cornelis Cornelis R, geb 1805 Wijnaldum; BS huw 1838, ovl 1868
Rinia, Cornelis Cornelis geb. 1805 Wijnaldum, 1e huwt met Trijntje Cornelis vd Boom, 2e huwt met Hiltje Tjallings Steensma, (gk), op 1 nov 1838 HRL, wonende te HRL, laatst te Almenum, zv Cornelis Cornelis R, en Sipkje Adriaans Zijlstra; BS huw 1838
Rinia, Engeltje Cornelis geb. 10 feb 1803 Wijnaldum, ovl 24 aug 1868 HRL, huwt met Meijer L. Schippers, (gk), Herst. EvL, Vst 13 mei 1850 uit Almenum, A 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; VT1839
Rinia, Joost zie: Gonggrijp
Rinia, Klaaske Martens huwt met Sipke Gerrits vd Tol, wonende te onder Midlum; BS huw 1833
Rinjes, Japke geb. 1758 HRL, ovl 30 apr 1835 HRL, 1e huwt met Bernardus Engelberts op 22 mei 1796 HRL, 2e huwt met Paulus Hansen Houtsma op 20 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1835
Rink, Anna geb. 1798 HRL, ovl 22 okt 1877 HRL, huwt met Jan Kerkhoven op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1818, N.H., dv Hendrik R, en Clara Hendriks Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, 455
Rink, Anna Jan Hendrik Wolbers van HRL, ende A.R. van Wuller in Munsterland, koomende weegens de bruid Gerrit Harmens vertoonende schriftelijk consent van des bruids vaeder, 29 Aug 1750; van Wuller in Munsterland, huwt met Jan Hendrik Wolberst, van HRL, geproclameerd den 30 August en den 6 den 13 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Rink, Elisabeth Willems geb. 1771 HRL, ovl 30 nov 1825 HRL, huwt met Johannes Velthuis, dv Willem R, en Neeltje Willems; BS ovl 1825; 1827 huwelijken, ovl 1849; Johannes Velthuis ende Lysbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL
Rink, Hendrik geb. 1769 HRL, ovl 13 jul 1851 HRL, huwt met Clara Nak, huw.get. bij F. Nak en H. Helmer, metselaar, 1814, id. bij S. Poelstra en E. Westerhof, oom bruid. 1815, id. bij J. Huisman en A.J. vd Zee, oom bruid. 1814, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, oom bruid. 1819, kind: Anna R, geb 1798 HRL, zv Willem R. en ... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lourens Nak, de vader, 4 may 1793; ondertrouw HRL; H.R. en Klara Nak, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en getrouwd ten selfden dage 20 may 1793 HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-063; VT1839
Rink, Hiltje zie Martina/Christina Willems Rinks
Rink, Lysbeth Johannes Velthuis en L.R., beijde van HRL, hebbende laatste afkondiging gehad op den 1 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Rink, Trijntje Hendriks geb. 1767 ... , ovl 30 dec 1817 HRL, huwt met Berend Hilles; BS ovl 1817; 1849 overlijdens
Rink, Willem ovl. voor 1828, huwt met Neeltje Willems, kinderen: Hendrik, geb 1769 HRL, Elisabeth Willems R, geb 1771 HRL; BS huw 1827, ovl 1851; Johannes Velthuis ende Lysbert Rink, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL; Jurjen Steffens van HRL. ende Maartje Gerlofs van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag 16 Augt. 1798; De Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van de Raaden van Justitie, van ''t voormalig Gewest Friesland, dienen de tot Antwoord, op eene Missive door de Raad der Gemeente in dato den 14 Augt 1798 aan de Raaden van Justitie ingezonden bij de Crimineele Informatien wegens geperpetreerde diefstal van een paar Silver gespen, ten huize van W.R., alhier (vide het missive boek) zijnde de missive van de Raaden van Justitie van deezen Inhoud; Burgers ! Wij hebben wel ontfangen UL Missive van den 14 deezer, en de daarbij door den Procr Genrl. gerequireerde Informatien, en na deliberatie goedgevonden UL te rescribeeren, op de vraag: ?of een Nedergerechte? gehouden is op requisitie van de Procr:Genrl. Criminele Informatien te moeten inwinnen, zonder daar toe ordre van ?den Hove te hebben?, dat hoewel de voorige Procrs Generaal Veeltijds de gewoonte hadden, om in Zodanige Zaaken aan den Fiscaal van het Gerechte te Schrijven, ten einde die als dan bevorderde het geen de Procr Generaal Verzogte, of requireerde echter het ons voorkomt dat Jaa de Procr Genrl:uit hoofde van den inhoud zijner Commissie, en Instructie, zulks wel kan requireeren, zonder onze voorafgaande order, en Burgers daar dit zaaken zijn, waar aan de Justitie veel geleegen ligt en geen ieverig Procr Genrraal in het uitoeffenen van zijn zwaarwigtigen post, ten nadeele van den Lande, eenog dilaij behoort te worden toegebragt, of doet hij iets dat niet naar ouder gewoonte is, dog egter Vermeend daar toe genoegzame Authoriteit te hebben, het hem zulks niet kwaalijk kan genoomen nog behoort te worden. - en hier mede verblijven wij, na UL in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 15 Aug 1798. (GAH44)
Rinkema, Anne Feddes geb. 3 mrt 1803 Almenum, ovl 23 feb 1851 HRL, huwt met Tjietske Reinders Voerman op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en Minnertsga melktapper in 1851, N.H., ged 22 mrt 1803, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-139; VT1839; A.F.R. eigenaar van perceel nr. 1693 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 580, huis en erf, 134 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Rinkema, Antje geb. 23 mrt 1806 Almenum, ged 15 apr 1806 HRL, ovl 10 jan 1885 HRL, huwt met Evert Sijtses Hoog op 11 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te onder Almenum, dienstmeid. N.H., dv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; VT1839
Rinkema, Dirk Feddes geb. 10 jul 1799 Almenum, herbergier, vertrok naar HRL. na 1825 uit Minnertsga/Sexbierum; lijst ingez. Minnga/Sex. 1825; huwt met Pietje Pieters vd Werf 26 mei 1822 Franeker, molenaarsknecht, wonende te Sexbierum, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; BS Franeker huw 1822; ged 28 jul 1799 HRL, zv Fedde Douwes (Rinkema), en Trijntje Dirks dopen Grote Kerk HRL 1799
Rinkema, Douwe ovl. voor 1866, huwt met Geertje Plekker; BS ovl 1865
Rinkema, Douwe Feddes zie ook: Douwe Feddes; geb 19 apr 1797 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rinkema, Fedde Douwes geb. 1768 Leeuwarden, ovl 4 jan 1830 HRL, 1e huwt met Trijntje Durks op 18 jun 1797 HRL, wonende te Almenum, 2e huwt met Jantje Jans Rinkema op 29 okt 1809 HRL, komt van Almenum, N.H., melktapper in 1830, landman onder Almenum 1822, kinderen: Anne, geb 3 mrt 1803 Almenum, Trijntje Feddes, geb 5 apr 1809 HRL, Antje, geb 23 mrt 1806 HRL, Tjitske Feddes, geb 14 aug 1804 HRL, Fokke Feddes R, geb 4 mei 1801 HRL, Dirk Feddes R, geb 10julHRL, zv Douwe Hommes en Antje Hiddes; huw Grote Kerk HRL 1797, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1804, 1806, 1809, BS ovl 1830, huw 1834, ovl 1841, ovl 1851, BS Franeker huw 1822
Rinkema, Fokke Feddes geb. 4 mei 1801 HRL, ged 17 mei 1801, N.H., houtmolenaarsknecht, wo. Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1801, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Rinkema, Jan Berends huwt met Corneliske Alberts, kind: Jantje Jans R, geb 1780 Opeinde; BS ovl 1841
Rinkema, Jantje Jans geb. 1780 Opeinde, ovl 4 feb 1841 HRL, huwt met Fedde Douwes Rinkema op 29 okt 1809 HRL, komt van Grootegast, dv Jan Berends R, en Corneliske Alberts; huw Grote Kerk HRL 1809; Fedde Douwes van Almenum en J.J.R. van Grootegast, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb Opende en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk G-229; VT1839; J.J.R. weduwe Fedde Douwes, eigenaresse van perceel nr. 916 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 579, huis en erf, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 42)
Rinkema, Trijntje Feddes zie ook: Trijntje Feddes; geb 5 apr 1809 onder Almenum, huwt met Goortje Tjallings Schaafsma op 27 nov 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1834
Rinkes, Agnes geb. 30 dec 1796 HRL, ovl 20ja1874 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, dv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Rinkes, Anne zie: van der Werf
Rinkes, Bauke zie ook: Komst; zie ook: Bauke Rimkes
Rinkes, Ebe zie: Bakker
Rinkes, Freerk F.R. en Doedtje Dirks Siderius, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Rinkes, Geertie zie: Bakker
Rinkes, Geertje huwt met Johan Willem Arend op 6 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Rinkes, Gerardus geb. 1759 Bronsum (= Brunssum), ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Margaretha/Grietje Timmermans, koopman te HRL. 1832, verkoopt een huis in 1802, levert garens in 1810, kinderen: Hendricus, geb 1786 te HRL, Maria Catharina, geb 1790 HRL, Maria Johanna R, geb 1787 Brunssum, Jacobus R, geb 8 nov 1799 HRL, Agnes R, geb 30 dec 1796 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1832, ovl 1852, ovl 1858, ovl 1865, ovl 1867, ovl 1874; geboortig van Aken, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 ter Sake geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 19 (GAH1142); id. f. 55:12:0, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 39:19:0, 22 may 1806, quit. no. 20 (GAH1138); id. f. 30:10:0, 18 sep 1806, quit. no. 22 (GAH1138); id. f. 73:9:0 voor geleverde Gaerens naelden etc., primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. f. 4:2:0 ter Saeke kleedbaere stoffen, 14 jul 1807, quit. no. 16 (GAH1139); id. f. 25:0:0, 5 jul 1808, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 44:2:0, 25 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 19:9:0, 30 dec 1809, quit. no. 41 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G. Rinkius, (kleding), 31 dec 1810: f. 20:16:0 (GAH1142); G.R. eigenaar van perceel nr. 632 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 581, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 39)
Rinkes, Hendrik HENDRIK (1814), HENDRICUS, (1858); geb 1786 HRL, ovl 30 mrt 1858 HRL, Rooms Katholiek, huwt met IJda Mols op 23 mei 1811 HRL, koopman, 1e huw.afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; VT1839
Rinkes, Jacobus geb. 8 nov 1799 HRL, ovl 6 jun 1867 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, ovl wijk G-067, zv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; VT1839
Rinkes, Jan zie: Bakker
Rinkes, Johanna Hendrik Tijssen en J.R., beijde van HRL, komende wegens de bruijd Romke Jans, mr. kleermacker, 11 Feb 1747; huwt met Hendrik Thijssen, beijde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 Febru 1747 en doen ook getrouwt; kind: Jacob Hendriks, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkjen Hendriks, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 11 nov 1753 Westerkerk HRL; kinderen: Rinke en Tijs Hendriks, beiden ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL
Rinkes, Johannis en IJttie Daniels, beijde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Christoffels; huw aang. HRL 1737; huwt met IJtje Daniels, kind: IJtje Johannis, ged 29 maij 1742 Grote Kerk HRL; kind: Christoffel Johannes, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL
Rinkes, Maartje zie: van der Meulen; Aldert Jans en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Sijbes, deszelfs neef, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Geertje Alberts, geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Albert J.
Rinkes, Maria Catharina geb. 1790 Brunssum, ovl 19 nov 1852 HRL, huwt met Willem Annes Hovenier op 27 sep 1832 HRL, wonende te HRL, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; VT1839
Rinkes, Maria Johanna geb. 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839
Rinkes, Mietje ovl. voor 1844, kind: Juliana Rinkes/Gerrits de Vries, geb 1805 Workum; BS huw 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839
Rinkes, Neeltje ovl. 1 mrt 1805 HRL, oud 30 jaar
Rinkes, Rinske ovl. 2 mrt 1728 HRL, oud 27 jaer; invnet. nr. 320
Rinkes, Sibout ovl. voor 1815; wed. S.R. gebruiker van wijk G-204; medegebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, 1814. (GAH204); Juke Engels ende Grietje Sijbolts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt R., deszelfs vader; hiervan moet acte van Indemniteit van Veendam voor de bruidegom bezorgt worden, 7 dec 1805; ondertrouw HRL; huwt met Sytje Cornelis, kind: Rinnikjen Sybolts, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinke Sibouts, geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Rinkes, Willem van HRL, huwt met Neeltje Jans, van Sexbierum, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 jun 1765
Rinkes, Ysak ovl. 1 maij 1787 HRL, oud 22 jaar
Rinkes/gerrtis, Juliana zie: de Vries
Rinking, Jacomina huwt met Tjeerd Acronius; BS ovl 1857
Rinkink, Hiltje Jans geb. 1752/1761 Groningen, ovl 28 nov 1822 HRL, huwt met Schelte Doedes de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Sipkje Sjoukes in 1811; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1842
Rinks, Jan huwt met Antie Dirks, beide van Almenum, geproclameerd de 20 nov 1757 en doen sijn de boden gespied nu gegaan de 7-14 en getrout de 16 Januwari 1759
Rinks, Joukje zie: Wagenaar
Rinks, Martina/christina Willems ook bekend als Hiltje Rink; geb 1771 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Salomon Heins op 17 apr 1803 te HRL, ovl wijk E-293; huw Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1846
Rinks, Rink geb. 15 feb 1788, ged 2 mrt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rink Wybes en Annigje Pieters
Rinks, Tetje zie: Bakker
Rinksma, Johannes J.R. en Meinou van Boon, beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 maij 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 28 daar aan volgende
Rinnerds, Johannes geb. 6 feb 1785, ged 1 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Rinnerd Johannes en Antje Robijn; geb 19 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Rinnerts, Antie zie ook: de Beer; ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Rinnerts, Auke ovl. voor 1838, huwt met Beitske Lieuwes; BS huw 1837
Rinnerts, Aukjen ovl. 13 jun 1727 HRL, old 72 jaren
Rinnerts, Bauke ged. 21 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Rinnerts, Baukje zie: Panbakker
Rinnerts, Baukjen Van HRL, ende Arjen Wouters Van Terschelling, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, koomende Voor de bruid desselvs broodheer de Old Br. (+ burgemeester) J:Nollides; huw.aang. HRL 1737
Rinnerts, Baukjen Remonstreert met alle onderdanigheid B.R. ongehuwde dogter binnen HRL dat door ''t overlijden van IJttje Sierks in leven gesworen turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; de Suppliante hier toe van herten inclinerende neemt de vrijmoedigheid Sig mits dezen aan UEd Achtbh:te addresseren, ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven dezelve bedieninge op des Suppliantes persoon te defereren en haar in des overledenes plaatse aan te Stellen tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende. En aangezien de Supplnte haar tegenwoordig dienstbaar bevindt, So Soude het haar van de grootste utiliteit en nuttigheid wezen gedagte bedieninge provisioneel door een gesubstitueerde te laten waarnemen, waartoe Sij Eerbiedelijk aan UEd Achtbh:koomt voor te Stellen de persoon van Cornelia Daniels, dewelke door ''t ongeluckig verlies van haar wijl:man de verdienste welke hier uit nog voortkoomt tot onderhoud van haar Zelve ende beide kinderen waar mede Sij is blijven Sitten ten uitersten nodig is, presenterende haar perzoon bij dezen. q:f:etc:was get S:Rienstra; (In Margien Stonde); De Magistraat accorderende het versoek, eligeert en Stelt mits dezen de Suppliante B.R. tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende; En qualificeert provisioneel tot ''t waarnemen van dezelve de mede Suppliante Cornelia Daniels mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 jan 1756. was get:/ Hendk Schaaff onderstonde Ter ordtie van de magistr get:S:Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; op Heeden den 19 jan 1756 hebben de beide Suppliantes B.R. en Cornelia Daniels de eerstgemelde corperelijk en de laaste more mennonitorum den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H. Schaaf In kennisse van mij gesw:Clercq /:get:/S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 16-16. :0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinnerts, Berend zie ook: Vogelzang; B.R. en Jantje Klases, beide wonende te HRL, kind: Grietje Berends, geb 19 okt 1762 HRL, zie verder aldaar
Rinnerts, Claes van Almenum ende Jetske Jans insgelijks van onder Almenum, Comende voor de bruid Jan Sijmons, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Rinnerts, Claes ovl. 12 sep 1727 HRL, old 58 jaer
Rinnerts, Cornelis zie: Vinja
Rinnerts, Geert huwt met Tryntje Daniels, kind: Rinnert Geerts, geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; huwt met Hijke Walles, kind: Sjoerd Geerts, geb 15 feb 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Rinnerts, Govert ged. 27 nov 1740 Westerkerk HRL, zv Rinnert Bruins en Grietje Beerents
Rinnerts, Grietie ged. 29 sep 1757 Westerkerk HRL, dv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Rinnerts, Grietje zie: de Beer, Zijlstra
Rinnerts, Grietje geb. 14 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Rinnerts, IJttie Jouke Saekes van Almenum ende IJ.R. van Oosterbierum, 12 Aug 1747; foche gemeente HRL
Rinnerts, Jeltje geb. 1751 ... , ovl 23 jan 1814 HRL; wijk H-181; BS ovl 1814; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als binnenmoeder, samen met Cornelis Poort als binnenvader, ter Saeke 1/4 Jaar Tractement, 6 feb 1810, quit. nos. 1 en 2 (GAH1142); id. 2 maij 1810, quit. nos. 3 en 4 (GAH1142); id. 31 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 (GAH1142)
Rinnerts, Johannes zie: Zijlstra
Rinnerts, Poppe van Workum, huwt met Aukje Hilles, van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout met Attestasie de 30 apr 1771 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Rinnerts, Sijbrigje zie ook: Zijlstra; geb 12 jan 1792, ged 31 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Rinnerts, Sjoerd ged. 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Rinnerts, Sjuke ovl. 29 aug 1727 HRL, old 83 jaeren
Rinnerts, Stijntje zie: de Beer
Rinnerts, Teunis ged. 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Klaases en Sijttje Everts
Rinnerts, Trijntie huwt met Jacob Sjoukes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760 in de Westerkerk; kind: Sjouke Jacobs, ged 30 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 1 jun 1766 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen T.R., dat door ''t overlijden van Antje Alefs burgerse binnen dese Stad de bedieninge van ophaelder van de Zuiderbrug alhier is koomen te vaceeren, en de supplnte sig gaerne met die bedieninge sag begunstigen, zoo addresseert deselve sig bij desen aen UEd:Achtb:met seer gedienstig versoek UEd:Achtb:gelieven haer met die functie te begunstigen en alsoo tot ophaelster van de Zuiderbrug aen te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, En dewijl de supplnte tot nog toe geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om die bedieninge zelve waer te nemen zoo zoude deselve met eenen zeer ootmoedig versoeken om die bedieninge door een bequaem persoon te laeten waernemen, waerop de supplnte een goedgunstig appoinetement van UEd:Achtb:afwagt q:f:etc, Requisitus, B. Dreijer. ; In margine Stonde; De magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.R. tot ophaelster van de Zuiderbrug binnen dese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daartoe staende; authoriseerende deselve om dito functie door een gequaem persoon te laten waernemen. Actum den 28n oct 1739, (was get), Wopco Buma, ter ordtie van de magistr:ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinnerts, Trijntje geb. 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Klaases en Sijtje Everts
Rinnerts, Wiebe ged. 17 apr 1763 Westerkerk HRL, zv Rinnert Wijbes en Frouwkje Jans
Rinsen, Antie ende Pijter Jansen, beijde van HRL, huw.aang. 2 maij 1734 HRL, Comende voor de bruid Sipke Willems, van desselfs verre vriendschap; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rinses, Aafke zie: Rinsma; Geëtraheerd uit het Doop Reg. van het Hervormde Kerkgenootschap van Oudeschoot cum annexis. 1778 (Zeventien honderd Agt en Zeventig) Den 21 (??n en twintigsten Junij)is geb en den 12 (twaalfden) jul te Oudechoot ged het kv Rintse Johannes en Antje Intes egtel. te Mildam, gent Afke. Afgegeven te Oudeschoot den 1 ste Mei 1815; Deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van Sibertus Ferdinandus Parant en A.R. dato 18 mei 1815 op Fol. 32 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Rinses, Aafke David Berends en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 maij 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Davids, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Rinses, Aaltje zie: de Vries; Jacob Jelles en A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinse Gerrijts, deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL; kind: Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Rinses, Aaltje ovl. 27 dec 1804 HRL, ovl 64 jaar
Rinses, Abbe cuiper, ovl voor feb 1733; substituit Ytigmeester, mr cuiper en borger faendrik te HRL; gehuwd met Janke Jans; in zijn plaats aangesteld Tiebbe Herkes; zie Ate Freerks en Tiebbe Herkes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:8:0 weegens het kuipen van vaatwerk door hem tbv ''t Weeshuijs gedaan, ord. no. 25, 21 nov 1730. (GAH1060); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van Lammert Rinses, Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van A.R. gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; De Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van A.R. tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van A.R. den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Rinses, Akke huwt met David Berends, kind: Atje Davids, geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL
Rinses, Antie ende Durck Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 10 maij 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom Eeke Jans desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder Eeltie Rinses; huw.aang. HRL 1738
Rinses, Antonij ovl. 31 mrt 1728 HRL, old 78 jaer
Rinses, Aukje zie: Rinsma; Rients Rintjes en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Rinses, Aukje huwt met Gerben Gerbens Kingma; BS huw 1814, ovl 1837
Rinses, Baukje huwt met Siebe Sjierks Bijlstra; BS huw 1814
Rinses, Broer B.R. van Workum en Idske Johannes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum, en aldaar door ''t Ed. Gerechte getrouwd den 9 maij 1786, volgens ingekomen verklaaring
Rinses, Christiaan ged. 21 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Rinse Douwes en Janke Christiaans
Rinses, Cornelia ged. 21 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Rinse Wopkes en Cijtske Cornelis
Rinses, Cornelis Jan Jansen en Attie Wijbes beijde van HRL, komende voor de bruijd C.R., desselfs Oom, 3 aug 1736. (fiche huw.aang. HRL. 1736)
Rinses, Cornelis ged. 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Rinses, Corneliske ged. 21 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Rinse Errets en Aaltie Arents
Rinses, Dirk zie: Jager
Rinses, Dirk huwt met Riemkje Gerrijts, beide van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Gerrijt Dirks, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Rinses, Douwe ged. 22 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Janke Christiaans en Rinse Douwes
Rinses, Douwe huwt met Trijntie Jelkes, kind: Pietje Douwes, ged 31 aug 1758 Westerkerk
Rinses, Douwtsen zie: Harkema
Rinses, Durck ged. 12 sep 1758 Grote Kerk HRL, zv Rinse Douwes en Janke Christiaans
Rinses, Eelke Aitse Rinties van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid E.R. ; huw.aang. HRL 1735
Rinses, Eelke huwt met Wijtske Jacobs, wonende te Rinsumageest 1802, koopt een huis in 1802
Rinses, Eeltie Antie Rinses ende Durck Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 10maij 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom Eeke Jans desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder E.R. ; huw.aang. HRL 1738; hovenier 1750-1764; Gaitse Rinses ende Sijmentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid E.R. des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Rinses, Eva ged. 28 mei 1754 Westerkerk HRL, dv Rinse Wopkes en Eva Hendriks ovl 20 mrt 1799 HRL, huwt met Oepke Minnes; BS huw 1822, ovl 1850; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinses, Frans ovl. 27 aug 1793 HRL, oud 6 jaar
Rinses, Gaatse huwt met Sijmontje Sakles, beijde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 Maij 1742 en doe ook getrouwt; Gaitse R. ende Sijmentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid Eeltie Rinses des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gaitses, ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL
Rinses, Geert Vertoont UEd:Achtb: met onderdanig Respect G.R. meede ordrs koorndrager deeser Stede, als dat de supplnt wel geneegen zoude weesen om sijne bedieninge als koorndrager deeser Steede op de persoon van Tymen Tijssen burger binnen deese Stadt te transporteeren en over te dragen en alsoo sulx niet kan geschieden als met consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de voorn. Tijmen Tijssen dat UEd:Achtb:hem believen aen te stellen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede en dat op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc: Requisitus, (was geteekent) P. Marnstra. ; In margine Stonde; De magistraet accordeerende het transport ten requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Tijmen Tijssen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 jun 1741. (was get) J. Donker Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (Onder Stonde); Den 26 jun 1741 heeft Tijmen Tijssen den Eed van getrouwigheid in handen van de Heer Presid. Burgemr. Donker gepresteerd. In kennisse van mij secrts. (was get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinses, Geeske zie: Bootsma
Rinses, Gerrit zie: Heringa, Ongeboer; de Vries
Rinses, Goitse huwt met Simontje Sakles, kind: Durk Goitses, ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Uilkje Gaeitses, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, vader als Gaeitse R.
Rinses, Grietie zie: Roorda, de Vries
Rinses, Haije zie ook: de Jong; huwt met Trijntje Martens, kind: Jacobus Hajes, geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Rinses, Harmanus zie: Smit
Rinses, Hilbrand ovl. 27 apr 1790 HRL, oud 64 jaar
Rinses, IJde huwt met Baukjen Jans, beijde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 August 1739 en doe ook getrouwt; IJ.R. ende Baukjen Jans, beide van HRL, komende voor de bruid Gerrit Beerns, desselvs neef, 15 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rinses, IJede turfarbeider 1760; Addresseren met alle Onderdanigheid Jan Martens mede ordris turfdraeger en Y.R., burger binnen deze Stad, te kennen gevende dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, waer toe UEd:Achtbh consent en bewilliging ten hoogsten noodig is, nemen derhalven hun toevlugt tot UEd:Achtbh tafel, gedienstig Versoekende UeEd:Achtbh: gelieven Y.R. in plaatze van Jan Martens aan te Stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande. requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de meede Suppliant Y.R. in plaatze van Jan Martens, tot mede ordris Turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch twintig Cargls:Actum den 6 okt 1756. (was geteekend) Hendk Wassenaar onder Stonde Ter ordtie van de magistr (was get:) S: Rienstra. abs:sec:. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside de Hr Wassenaar den 6 okt 1756. In kennisse van mij gesw:Clercq (get) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheid Arjen Bottes ordris Ratelwagt binnen deze Stad, dat hij Suppliant zeer gaarne zoude genegen zyn deze bedieninge af te staan en te resigneren in faveur van Y.R., Borger dezer Steede, die hier toe inclineert en zijn persoon op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb:presenteert. Verzoekende ten dien einde dat UEd Achtb:voorsr:bedieninge van de Eerst op de laastgenoemde Suppliant gelieven te defereren, en de persoon van Y.R. aan te Stellen tot mede ordris Haven of Ratelwagt binnen deeze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande. q:f:etc:(getekend) S:Rienstra. ; In margine stonde; De Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Suppliant Y.R. tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande:om welke bedienige getrouwelijk na behooren waar te nemen, heeft gedagte Y.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint. Actum den 6 dec 1758, (was getekend) J:D:Toussaint, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinses, IJede huwt met Fokeltje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mrt 1766; kind: Tettje IJdes, ged 27 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Rinses, IJmkje ovl. 2 okt 1749 ... , huwt met Gerrit Gerrits de Vries; BS huw 1824
Rinses, IJmkjen huwt met Gerrijt Gerrijts, beijde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 nov 1739 en doe ook getrouwt; Gerrit Gerrits ende Y.R. beide van HRL, komende voor de bruid Ynse Rinses desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rinses, Imke huwt met Jilles Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Rinze Jilles, geb 2 jan 1780, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jilles, 6 maij 1781, ged 22 maij 1781 Grote Kerk HRL; moeder ook als: Fimke R.
Rinses, Inte zie: Rinsma
Rinses, Jacob koopt huis en ijzersmederij 1800
Rinses, Jan ged. 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, zv Rinse Dirkz en Joukje Jans
Rinses, Jan geb. 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Rinse Sijbrens en Bregtje Igles
Rinses, Jan ovl. 20 jun 1792 HRL, oud 54 jaar
Rinses, Jan ovl. voor 1819, huwt met Popkje Harings; BS ovl 1818
Rinses, Janke ged. 30 apr 1752 Grote Kerk HRL, dv Rinse Douwes en Janke Cristiaens
Rinses, Janke Jacob Cornelis ende J.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid Jacobus Wijbes, 8 Nov 1749; huwt met Jacob Corneelis, beijde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb 1749 en doen ook getrouwt
Rinses, Jetse zie ook: Spiering; ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Rinse Wopkes en Cijtske Cornelis; huwt met Aafke Norbruis, kind: Marijke Jetses, geb 14 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 14 apr is geb Marijke dogter van J.R. en Aafke Norbruis. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Rinses, Jetske ged. 7 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Rinse Wopkes en Sijtske Cornelis
Rinses, Johannes woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinses, Johannis zie: Rinsma, van Texel
Rinses, Klaas zie ook: Klaas Rintjes; huwt met Neeltje Jacobs, kind: Hiltje Klaases, geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Rinses, Klaas geb. 27 jun 1800 HRL, ged 8 jul 1808, N.H., zv Rinse Sijbrens en Bregtje Jijles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Rinses, Klaaske Jakob Simon van der Ley van Leeuwarden en K.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 12 nov 1780 naastvolgende
Rinses, Klaaske ged. 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Rinse Hobbes en Grietie Jans; geb 1757 HRL, ovl 1 mrt 1814 HRL, huwt met Pieter Willems Nauta, ovl wijk D-137; BS ovl 1814; Pieter Willems ende C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Gerrijt Schuurmans, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Rinse Pieters, geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL
Rinses, Lammert Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van L.R., Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van Abbe Rinses gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; De Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van Abbe Rinses tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van Abbe Rinses den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Rinses, Lijsabeth ged. 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Rinses, Maaike zie ook: Zeba; geb 30 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Rinse Sijbrens en Bregtje IJgles
Rinses, Minne zie: Lovius
Rinses, Pieter huwt met Eke Wouters, kind: Rinse Pieters, geb 12 aug 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL
Rinses, Pieter woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinses, Pieter ovl. voor 1824, huwt met Trijntje Jacobs op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1823
Rinses, Pietje ovl. 11 okt 1804 HRL, oud 47 jaar
Rinses, Ridsert zie: Postma
Rinses, Ridzert huwt met Lutske Jans, kind: Aukje Ridzerts, geb 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ridserts, geb 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Ridserts, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Rinses, Rindert R.R. van Bolsward en Hijke Sijbes van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Rinses, Rinske huwt met Minne Hendriks, kind: Trijntje Minnes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Rinses, Ruurd huwt met Hijke Pieters op 13 okt 1805 Bolsward, komt van Bolsward; huw Grote Kerk HRL 1805
Rinses, Sepkje op belijdenisse des Geloofs ged 25 jan 1765 Grote Kerk HRL; Jonge Dogter op de Lanen; Gerrit Abrahams van Danswijk en S.R., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Henderina Gerrits, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL
Rinses, Sijmon betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:0:0 ter zake huur van 3 1/2 Pondematen greideland, onder Almenum, no. 17, 14 mei 1794 (GAH1127)
Rinses, Sijtske ovl. voor 1818, huwt met Tjeerd Douwes Dijkstra, in leven echtelieden te Hantum; BS huw 1817; kind: Gerben Tjeerds, geb 30 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Rinses, Sijtske ovl. voor 1812, huwt met Cornelis Jans, indertijd echtelieden te Hantum BS Barradeel huwafk. 1811
Rinses, Sijtske huwt met Salomon Jansen Builart, beide van HRL, geproclameert de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759
Rinses, Sjoerdje zie: van der Werf
Rinses, Sjoerdje huwt met Beernd Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr de 5 en getrout de 12 mei 1765; kind: Johannes Beernds, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL
Rinses, Sytske huwt met Geert Douwes, kind: Fijke Geerts, geb 18 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Rinses, Tetje Taeke Jans Plantinga en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijnn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Taekes Plantinga, geb 9 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Taekes Plantinga, geb 31 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Broer Taekes Plantinga, geb 12 maij 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Rinses, Tjamkje zie: Tolsma
Rinses, Tjietske zie: de Vries
Rinses, Tjitske Tjijtske R. en Jan Jansz Zeilmaker, beide Van HRL, huw.aang. 30 nov 1737 HRL, Comsris Br Schrik, komende Voor de bruid desselvs Swager Watse Haanstra; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Jans Zeilmaaker, kind: Lambert Jan Zeilmaaker, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans Zeilmaker, ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans Zeilmaker, ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL
Rinses, Tonke huwt met Jillis Keimpes, kind: Keimpe Jillis, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Rinses, Trijntie ende Gerrijt Jacobs, beijde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, comende voor de bruid Rinse Pijters, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Rinses, Trijntie huwt met Hendrik Alberts, beide van HRL, geproclameert de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1759
Rinses, Trijntie huwt met Jan Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout de 4 apr 1763
Rinses, Trijntie huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Rinses, Trijntje huwt met Watse Wijbrandts, kind: Maatje Watses, ged 6 feb 1746 Westerkerk HRL
Rinses, Uilke U.R. van Almenum en Hendrikje Gerrits van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinses, Uiltje ovl. 26 sep 1791 HRL, oud 69 jaar
Rinses, Willem zie: Hidma
Rinses, Ygle geb. 13 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rinse Sybrens en Bregtje Ygles
Rinses, Ynse Gerrit Gerrits ende Ymkjen Rinses, beide van HRL, komende voor de bruid Y.R. desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Rinskes, Maria Elisabeth geb. 19 jan 1810 HRL, als vader opgegeven Cornelis Vink, in onecht geboren, dv Rinske Tjetts; dopen Grote Kerk HRL 1810
Rinsma, Aafke Rinses zie ook: Afke Rintses; geb 1777 Mildam, ovl 18 sep 1840 HRL, huwt met Siebertus Ferdinand Parant op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wonende te HRL, dv Rinse Johannes R, en Antje Intes; BS huw 1815, ovl 1840; oud 62 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-081; VT1839
Rinsma, Aukje Rinses geb. 1773 Mildam, ovl 11 jul 1841 HRL, huwt met Rients Rintjes Wagenaar op 21 mei 1809 HRL, dv Rinse R, en Antje IJntes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-076; VT1839
Rinsma, Bauke B oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839
Rinsma, Eiso staatsbode 1752
Rinsma, Hendrik Jetses ovl. 16 nov 1807 HRL, huwt met Jenne Jans op 18 jan 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 jan 1795, N.H., varensgezel, kinderen: Jetske R, geb 1801 HRL, IJbeltje R, geb 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1874
Rinsma, IJbeltje Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 terzake 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 3 1/2%, maij 1776. (GAH1060)
Rinsma, IJbeltje Hendriks geb. 1799 HRL, ovl 22 feb 1840 HRL, 1e huwt met Sierk Sierks Posthuma op 11 apr 1833 HRL, winkelierse, 2e huwt met Johannes Geelhof op 12 okt 1837 HRL, dv Hendrik Jetzes en Jenne Jans; BS huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1869
Rinsma, Inte Rinses begraven op 7 jul 1802 HRL, huwt met Martje Jans de Bruin op 16 nov 1799 HRL, schoenmakersknecht, N.H., kinderen: Rinse R, geb 1800 HRL, Inskje Intes, geb 16 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1854, ovl 1861; weesvoogden betalen f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Y.R., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 27:0:0, 28 maij 1793 (GAH1125)
Rinsma, Jantje Jans geb. 1783 HRL, ovl 1 feb 1856 HRL, huwt met Sape Jacobs Hilwerda, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Piers in 1811, dv Jan Johannes en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-277; kind: Tetje Sakes, geb 7 mrt 1809, ged 21 mrt 1809 Grote Kerk HRL, vader als: Sake J.H.
Rinsma, Johannes Maandag den 30 apr 1798. De Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Emploij van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van maij 1798 tot maij (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkertsma van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, J.R. tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: J.R. f. 100:0:0, Sikke Wijnalda ?80:0:0, Frans Leemkoel ?30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands, en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, de Summa van f. 140 :0:0, dat deeze drie laatsgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige der Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uitte keeren. (GAH44); geb 1761 Mildam bij Heerenveen, ovl 29 mei 1833 HRL, huwt met Meinouw Baukes Bakker, boelgoedsklerk 1800-1811, waagmeester in 1833, huw.get. bij R. Tuininga en W. Feddema, koopman, oom bruid. 1813, id. bij P. Ouendag en J. Akkringa, wonende te HRL, 1819, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, oom bruid. 1823, zv Rinse R, en Elske Viers; BS huw 1813, huw 1819, huw 1823, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk C-044, koopman, 1814. (GAH204); J.R. ende Meinou van Boon, (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bauke Thomas, deszelfs vader, 12 maij 1792; ondertrouw HRL; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 7:1:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1810, quit. no. 24 (GAH1142); id. f. 13:4:0, 8 jul 1807, quit. no. 8 (GAH1139); id. f. 85:17:0 9 jan 1808, quit. no. 10 (GAH1140); id. f. 90:0:0, 29 dec 1808, quit. no. 36 (GAH1140); id. f. 92:7:0, 7 sep 1809, quit no. 16 (GAH1141); id. f. 18:1:0, 30 dec 1809, quit. no. 40 (GAH1141); Maandag den 24 jun 1799. Voorts wierde aan Hendrik Djurres op deszelfs verzoek geaccordeert, van zijnen Post als Boelgoedsroeper Ses weeken bij Substitutie te moogen laaten bedienen, door den Persoon van J.R. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Degelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteijt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H:Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en J.R., welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. De raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en J.R., als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daardoor van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt, S'' voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1 sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddag 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S''voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst in niet opgenomen). (GAH45); Maandag Den 15 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog J.R. op de Instructie voor hem noopens het Waarneemen van het Boelgoedsontfang geformeerd, onder Eede genoomen, en de Cautie Welke hij verpligt Was te stellen geperferteerd. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; De Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Emploij van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van Maij 1799 tot Maij 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van Maij 1799 tot Maij 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van Maij 1799 tot Maij 1802. En tot Collecteurs voor een Jaar van maij 1799 tot Maij 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; J.R. tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: J.R., als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44); Maandag Den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, J.R., en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroijeren. (GAH43); Woensdag den 6 dec 1797; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request waar bij J.R., als Ontvanger Generaal der vijf Specien, en T:S:Stephanij als Executeur van deeze Stad, zich addresseeren, aan de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaaken van ''t Collegie, om een maand Prolongatie, van Termijn te moogen erlangen, noopens de finaale afrekening van de vijf Specien met verzoek aan ''t Geregte van daar bij, eene missive van voorschrijvinge, te willen voegen, waar toe daadelijk wierd geconcludeerd, zijnde die missive van de navolgende Inhoud; Het Geregte der Stad HRL, Aan: de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaken van ''t Collegie. Burgers ! Wij neemen de Vrijheid aan UWL, bijgaande Request van onzen Collecteur Generaal der vijf Specien, en Executeur in te zenden, met bijvoeging dat de redenen en Motiven daar in aangevoerd, zo wel gefundeert zijn dat het verzoek niets anders Insluit, of ten doel heeft, aan de belangens van den Lande, en eenig gemak en toegeeflijkheid. aan zommige onzer behoeftige Ingezetenen, al waaromme wij deezen daar bij Inzenden om hetzelve versoek te Corroboreren, overigs Verblijven wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 6 dec 1797. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door de Burgers Pettinga en Tamboezer, ter Vergadering uitgebragt navolgende Rapport; Aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! De ondergetekenden Ulieder meede Leeden, /door den mond van den Praesident den 11 deezer, naamens deeze Vergadering Verzogt zijnde, om ons te vervoegen bij den Burger J.R. Fungeerende in qualiteit, als Boelgoedsontfanger, ten einde nauwkeuriglijk te onderzoeken, de Staat en Toestand van gedagte Comptoir, en of daar uit niet weder konden worden gerestitueerd, de aan vermelde Comptoir uit Stads Casse Verschotene gelden/deelen Ulieden het navolgende mede voor Rapport: dat door ons zeer nauwkeuriglijk onderzogt zijn, de Boeken van het vermelde Comptoir, en bevonden dezelve in de juiste ordre: naar Examinatie gebleek het ons ten duidelijksten, dat op het voorige Jaar, tot 1 nov In het Burger Maandboek op onderscheidene Persoonen (grootendeels Houtkoopers, en veel al bekend voor Valide Lieden) eene Praetentie is van f. 6245, - en 14 daagens Boek f. 809, -, zijnde dus te Zaamen f. 7054, -; Daar en tegen is op gedagte Sum geen schuld, als zijnde de Houtveilingen(waar uit grootendeels deeze praetentien zijn voortgekoomen) voldaan wat betreft het 14 daagens boek, hier van is het overgenoeg bekend, dat zulke penningen dadelijk naar dat de goederen verkogt zijn, aan hun wien goederen hebben laaten verkoopen, worden uitgeteld, zijnde het daar en tegen zeeker, dat veelen wien in het 14d: Boelhuis koopen zeer zelden binnen drie maanden betaalden; Dat de Houtkopers niet op de tijd de gelden hebben bezorgd, is ten deele toe te schrijven, omdat Zijlieden doorgaans (om de reisen te Vermijden) van de eene Veiling tot den andere) hiermede Wagten: en in de gepasseerde Herfst zeer laat in de tijd (zoo als men verwagt had)geene houtveilingen zijn gehouden, ook kunnen zij Lieden met Recht de Gelden tegen ''s Procento (volgens Boelarticulen)(naar de Ses Weeken binnen welke anders moeten betaalen)de tijd van 6 maanden te laaten Staan zonder dat, (ten zij invalide Persoonen zijnde) kunnen worden aangesprooken, Een gedeelte der penningen kunnen in de eerstkoomende Maand feb worden ingevordert, dog de grootste helft is niet voor de Maand apr ontvangbaar: Wat het Boel Comptoir Zedert den 1 Noveembr betreffe, wij zullen niet ontkennen, dat er Zedert dien tijd nog al aanmerkelijke Verkoopingen zijn gehouden dan bestaan (behalven een Klein Burger boelgoed waar van al mede onder korting door de Verkoopers de gelden zijn ontvangen en de 14d:boelgoeden, welke als vooren is gezegd, dadelijk worden voldaan)uit goederen van alhier in Avazie Zijnde Scheepen, welke gelden mede door de Verkoopers ter goedmaking van kosten, spoedig worden ingevorder, Zijnde de bijkas en van tijd tot tijd door het Comptoir ingebeurdwordende gelden nauwelijks toereikende; -wij erkennen tevens wel(en zulks brengen wij U Lieden met een groot genoegen onder het oog, dat de Stuiver gelden nog al eene aanmerkelijke Sum uitmaaken, als zijnde zulks in den voorigen Jaare geweest, Zoo van Particulieren, Hout- en 14dg:Boelgoederen eene Summa van drie Duizend Zeven hondert en tien Guldens, tien Stuivers, dan zulks is niet toereikende geweest, om het Capitaal van f. 7054 :0:0, hetgeen het Comptoir had kunnen bij Cas hebben, indien allens Rigtig Was voldaan, te kunnen Stoppen, Uit al het vooren gemelde, Zal het/:onses inziens/UWL genoeg geblijken, dat het verschot, Zo uit Stads Cas als van Twee particulieren tegen maandgeld ontfangen Zeer noodzakelijk was, en voor als nog door ht Comptoir aan het Stads Comptoir niet kan wroden gerestitueerd, ten zij men(zoo als wij UWLieden voorstellen, behoudens beter weeten)voor het Boelgoedscomptoir onder Guarantie van de stad, bij Particulieren, voor Twee a drie maanden tegen behoorlijk maandgeld, tragte te bekoomen, eene Summa van drie duisent gulden; Hiermede Vermeenen Wij aan Ulieder intentie te hebben voldaan, en noemen ons naar toebede van Heil Ulieder Medeburgers G:Pettinga, J:Tamboeser; Waarover gedelibereerd, en gedagte Burgers voor hun gedaan Rapport bedankt zijnde, goedgevonden wierd, dezelve Commissie te authoriseeren, zoals geauthoriseerd worden bij deeze om voor de tijd van drie maanden, ten behoeve der Stad, een Summa van drie duizend Guldens te negotieeren. Wordende de Verdere Schikking als mede de bepaaling der Intrest hieromtrent aan gedagte Commissie, overgelaaten. (GAH43)
Rinsma, Rinse huwt met Elske Viers, kind: Johannes R, geb 1761 Mildam; BS ovl 1833
Rinsma, Rinse Johannes huwt met Antje IJntes, kinderen: Aukje Rinses R, geb 1773 Mildam, Aafke Rinses R, geb 1777 Mildam; BS ovl 1840; 1841 overlijdens
Rinsma, Rinze IJ oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839
Rinsma, Tjietske Gerbens zie ook T.G. de Vries; geb 1768 Wirdum, ovl 13 mrt 1836 HRL, huwt met Jan Klaasen Reidsma op 9 nov 1799 HRL, komt van Leeuwarden, drijvende een koekbakkerij in 1831; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831, ovl 1836
Rinties, Aaltje huwt met Gosse Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 jun 1755
Rinties, Aitse van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Eelke Rinses; huw.aang. HRL 1735
Rinties, Anne ovl. voor 1732; was sackedrager binnen HRL; in zijn plaats aangesteld Tjebbe Lases op 23 mei 1731; zie aldaar
Rinties, Antie ende Jan Harmens, beijde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruijd Rintie Ruerds, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rinties, Grietje huwt met Oege Johannes, kind: Johannes Oeges, ged 23 apr 1758 Westerkerk HRL; kind: Fettie Oeges, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Rintie Oeges Feenstra, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL
Rinties, Grijtie en Pijter Pijters, beijde van hier, huw.aang. 12 Xber(=dec) 1733 HRL, Comende voor de bruid Rintie Ruerds, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rinties, Jeltje ged. 16 okt 1763 Grote Kerk HRL, dv Rintie Pijters en Jeltie Lieuwes
Rinties, Johannes ged. 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Rintie Harings en Pijtie Johannes
Rinties, Johannes huwt met Trijntie Eilerts, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Xber (december) 1756 en de 2 en getrout den 4 Jannewaris 1757; kind: Rintje Johannes, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL
Rinties, Pieter ged. 26 aug 1753 Westerkerk HRL, zv Rintie Annes en Antie Lieuwes
Rintjens, Anne ged. 22 okt 1747 Westerkerk HRL, zv Rintjen Annes en Antje Lieuwes
Rintjes, Aafke huisvrou van Douwe Jans, ged 3 aug 1770 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs
Rintjes, Aaltje huwt met Johannes Dirks, kind: Rintje Johannes, geb 7 apr 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Rintjes, Age zie: Dijkstra
Rintjes, Akke geb. 1743 Bolsward, ovl 14 mrt 1828 HRL, huwt met Johannes Durks van Seist; BS ovl 1828; kind: Dirk Johannes van Zeist, geb 7 maij 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Johannes van Seist, geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, vader als: J. van Seist; kind: Aukje Johannes van Zeist, geb 6 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, vader als J. van Zeist; kind: Dirk Johannes van Seist, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Johannes van Seist, geb 7 apr 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes van Seist, geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL
Rintjes, Akke geb. 1755 ... , doet overlijdensaangifte van Wouter Keizer; BS ovl 1811
Rintjes, Anna/antje zie: Deventer
Rintjes, Antie ged. 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Rintje Jans en Jantje Hendriks
Rintjes, Antje huwt met Pieter Jans, kind: Jacob Pieters, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL
Rintjes, Antje ged. 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Rintjes, Antje geb. 7 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL, dv Rintje Tjepkes en Aletta Meinerts
Rintjes, Antje Geeft UEd:Agtbh:met onderdanige eerbied te kennen Trijntje Gerrijts ordris Turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante Van grote dienst ende nuttigheid Soude zyn indien UEd: Achtbh:haar geliefden te permitteren deze bedieninge door een Subst te laten Waarnemen; Versoekt daarom ootmoedig dat UEd: Achtbh: de persoon van A.R. tot dat einde gelieven te qualificeren; q:f:etc:(get:) S:Rienstra; De magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits desen den mede Supplnte A.R. tot Subst Turfmeetster, op lasten en pligten daar toe behorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 8 may 1754 (was getekend) Wopco Buma, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Buma den 8 may 1754. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rintjes, Antje Arend Jansen en A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rintjes, Antje Hendrik Christiaens ende A.R., beijde tot HRL, komende weegens de bruid Jacob Bouwens des selfs swaeger, 2 Maij 1750; huwt met Hendrik Christiaens, beijde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 Maij 1750 en doen ook getrouwd den 31 dito
Rintjes, Antje/anna zie: Deventer, Gaikema
Rintjes, Beitske zie: Kuipers, van der Post
Rintjes, Beitske zie ook: Kuipers en B. Rinzes
Rintjes, Benske zie ook: Wagenaar; zie ook: Renske Rintjes; Bens Rinties, ged 3 aug 1760 Westerkerk HRL, dv Rintie Harings en Pietie Johannes; Gerrijt Hendriks en B.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Hendriks en Bonskje R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 maij 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pietje Gerrits, geb 8 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Benskje R. ; kind: Hendrik Gerrits, geb 23 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 14 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Rintjes, Daniel geb. 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Rintjes, Dieuwke ovl. voor 1841, huwt met Sikke Antonius Stellingwerf; BS huw 1840
Rintjes, Dirk zie: Bakker
Rintjes, Dirkjen Willem Jelles van Franeker ende D.R. van HRL, komende wegens de bruijd Rintje Ruirds desselfs vader, 8 Jan 1746
Rintjes, Elisabeth zie: Deventer
Rintjes, Gabe zie: van der Zee
Rintjes, Gabe ovl. voor 1812, huwt met Antje Sipkes; BS ovl 1811
Rintjes, Geertje Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Memorie Van de Voogden en Voogdessen van ''t Stads Weeshuis alhier Contineerende dat een Weesmeid G.R. genaamd (oud 19 Jaaren) zich zoo verre in onkuisheid hadde verloopen, dat zij reede in de 5de maand Swanger was, zoo als zij zeide van een Soldaat Zandwijk genaamd, egter dat zij naderhand weder vleeschelijke gemeenschap hadde gepleegd met een Matroos Jan Jansen genaamd, Vaarende op een Coff, welke voor eenige daagen uit de Haaven was Vertrokken, en waar door zij onzuiver en bedorven was geworden, welke zo verre haar Swanger en onzuiverheid betrof, door een Attestatie Van de Chirurgijn Cup wierd bevestigd dat de Voogden hadden beschouwd, dat dit als zaaken van kwaaden gevolge zijn, ten Exempel van anderen behoorden te werden gestraft en diesvolgens overeenkomstig de Instructie voor hun Weeshuis van den Jaare 1668 en wel Speciaal het 10de Articul van dezelve, gedagte G. Rinkes hadden gecondemneert de verdere Inwoninge in het Stads Weeshuis Verbeurt te hebben, beneffens de uitzettinge van dien, met Versoek dat het Gerechte deeze Sententie als oppervoogden van het Weeshuis geliefden te approbeeren; Waar over gedelibereerd zijnde wierde uit Consideratie Van de belangrijkheid der zaake, goedgevonden, de Sententie der Weesvoogden en Voogdessen, volkoomen te approbeeren, en dezelve Memorie met een dergelijk appoinctement uit te geeven. (GAH43)
Rintjes, Gertje huwt met Tijs Sjerps, kind: Rintje Tijsses, ged 31 jul 1740 Grote Kerk HRL
Rintjes, Grietje huwt met Luitje Ulbes op 31 mrt 1799 HRL, koopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1799; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Rintjes, Haije zie ook: Haje Rinses; huwt met Trijntje Martens op 23 mrt 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; H.R. en Trijntje Martens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 mrt 1806; ondertrouw HRL
Rintjes, Hans geb. 18 maij 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Rintjes, Haring ged. 8 aug 1762 Westerkerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannes; geb 1761 ... , ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Hiske Lieuwes op 22 nov 1807 HRL, komt van HRL, wonende te in de Twaalf Nieuwe Woningen 1811, kinderen: Rintje Harings, geb 18 okt 1808 HRL, Sijke, geb 17 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1811, ovl 1858; wed. H.R. gebruiker wijk H-141, gealimenteerd; eigenaar is P. van Thielen, 1814. (GAH204); Ruurd Teekes ende Joukjen Rintjes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; (later met de naam: Wagenaar); Gerrijt Hendriks en Benskjen Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; H.R. en Hiske Lieuwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Sijke Harings, geb 17 jan 1810, ged 4 feb 1810 Grote Kerk HRL
Rintjes, Heere huwt met Geertje Tjeerds, kind: Rintje Heeres, geb 1772 Firdgum; BS huw 1812
Rintjes, Hendrik mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; rentmeester van het Weeshuis bet f. 25:0:0 aan Trijntje Claasen ter zaake 1 jaar kostpenningen en kleding van H.R., quit. no. 17, 14 mrt 1787. (GAH1119); id. quit. no. 20, 11 mrt 1788. (GAH1120); id. 23 mrt 1790. (GAH1122); id. f. 9:12:4 aan Willem van Nijentjank wegens 20 weken kostgeld van H.R., quit. no. 33, 16 aug 1791. (GAH1123); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van H.R., 6 may 1789. (GAH1121); id. f. 56:8:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 60:0:0, 6 may 1794 (GAH1126); id. f. 65:10:0, 5 nov 1795 (GAH1127)
Rintjes, Hendrik turfleverancier 1752-1754
Rintjes, Hinke geb. 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Rintjes, Hinke zie: Bakker; Hendrik Jans de Boer en H.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 19 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk HRL
Rintjes, Hiske geb. 13 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL, dv Rintje Harings en Pietje Johannes
Rintjes, Hyke Yede Klaassen van Almenum en H.R. van Oosterbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 maij 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rintjes, IJtske zie: Leensma
Rintjes, Jakkle zie: de Boer
Rintjes, Jan geb. 10 apr 1787, ged 8 maij 1787 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses; fioches dopen Grote Kerk HRL
Rintjes, Janke zie: de Graaf
Rintjes, Janke huwt met Joannes van Dalsen, kind: Dirk Joannes van Dalsen, geb 24 mrt 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; fichs dopen Grote Kerk HRL
Rintjes, Jeltje zie: Gaijkema, Visser
Rintjes, Jeltje kind: Antje Uilkes, in onegt gebooren 11 nov 1797, ged 28 dec 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Uilke Jacobs, (volgens opgave), en J.R.
Rintjes, Jeltje huwt met Jan Johannes, kind: Lutske Jans, geb 22 dec 1787, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL
Rintjes, Jetske geb. 26 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Rintjes, Jetske huwt met Bauke Feikes op 24 mei 1801 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802
Rintjes, Jetske huwt met Philippus Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Pietje Philippus, geb 10 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Rintjes, Johanna zie ook: Wagenaar; huwt met Johannes Hendriks, kind: Johannes Johannes, geb 12 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Haring Johannes, geb 15 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Reintjes; kind: Hendrik Johannes, geb 20 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Rintjes, Johanneske geb. 3 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Rintje Harings en Pijtje Johannis
Rintjes, Joukje zie: Steensma, Wagenaar
Rintjes, Joukjen Joukie R., ged 13 feb 1759 Grote Kerk HRL, dv Rintie Harings en Pietie Johannes; Ruurd Teekes ende J.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes deszelfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; (later met de naam: Wagenaar); Ruurd Taekes en J.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rintje Ruurds, geb 4 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens verschotten bij diversche Comparitien en Speciaal bij de Looting van de Concrits van het jaar 1788; (buitengewone en onvoorziene Uitgaven 1811, B491)
Rintjes, Klaas huwt met Stijntje Andrijs, kind: Rintje Klaases, oudt zijnde 12 en 3/4 jaar, de vader ovl
Rintjes, Klaas zie: Kuipers; zie ook: Klaas Rinses; Teeke Halbes ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL; C.R. ende Neeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Lieuwes, 3 may 1794; ondertrouw HRL; K.R. en Neeltje Jakobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 maij 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; Pieter Jans ende Reinskje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Teunis Klaases, geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL, moeder is: Neeltje Jacobs; kind: Rintje Klaases, geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Rintjes, Lieuwe zie: Bangma
Rintjes, Lieuwe ged. 31 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Rintje Annes en Antje Lieuwes
Rintjes, Lieuwe bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:2:0 terzake huir van 5 pondematen land, gaat af Re?el f. 1:16:2, resteert f. 4:5:14, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. f. 6:6:0 eeuwige rente leggende op de sate aan de Pingjumer Vishorne, toebehorende aan de heer Vierssen, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766 (GAH1096); id. uit de plaats bij de Pingjumer Vischhorne(geen naam eigenaar), 23 may 1787. (GAH1119); id. -6-6. terzaake 1 jaar grondpagt van deszelfs bewoonde plaats bij de Pingjumer Vischhorne, 28 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 26 may 1790. (GAH1122); id. 30 maij 1792 (GAH1124); id. 30 maij 1793 (GAH1125); id. 3 jun 1795 (GAH1127); id. 10 jun 1796 (GAH1128); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 ter zaake 2 Jaaren Eeuwige Renthe uit deszelfs in gebruik hebbende Plaats onder Pingjum, maij 1801 en 1802 verschenen, 13 okt 1801 (GAH1133)
Rintjes, Loetske ovl. 6 dec 1803 HRL, oud 71 jaar; van St. Jacobi Parochie, huwt met Johannes Tjebbes, (van der Meulen), van HRL, geproclameerd den 5-7 en 12 en getrout met Aattestasie de 19 dec 1756; weduwe op Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe vertoond f. 400:0:0 (GAH650); kind: Tjebbe Johannes, ged 13 dec 1757 Grote Kerk HRL
Rintjes, Maike zie: Tigchelaar
Rintjes, Marijke ged. 2 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Rintjes, Meinte huwt met Jetske ... , kind: Tjeerd Meintes Kooistra, geb 1774 Huins; BS huw 1830
Rintjes, Meintje zie: Meinsma
Rintjes, Minke zie: van der Post
Rintjes, Nieske zie ook: N.R. Bakker; geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amktje Hanses; huwt met Pieter Werner, kind: Marike Pieters Werner, geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Rintjes, Pieter zie: Dooijema
Rintjes, Pieter ged. 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Rintjes, Pieter geb. 3 jan 1780. ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Rintjes, Pieter huwt met Geertje Folkerts, kind: Rintje Pieters vd Post, geb 1765 Aalsum; BS ovl 1835
Rintjes, Reinskje Pieter Jans ende R.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Teuntje Pieters, geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv Pieter Jans en R.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Rintjes, Renske zie ook: Benske Rintjes; huwt met Gerrit Hendriks, kind: Pietje Gerrits, geb 21 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Rintjes, Rients zie: Wagenaar; geb 12 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannis; R.R. en Aukje Rinses, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Rintjes, Rinske ged. 5 okt 1755 Westerkerk HRL, dv Rintje Clases en Teuntje Teunis
Rintjes, Rinske zie: Kuipers; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld
Rintjes, Rinske mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-243; VT1839
Rintjes, Rinske huwt met Sijbe Botes Tollinga; BS huw 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is ged Lijsbeth dv Siebe Pieters Tollinga en van R.R., dewelke te Dockum Geboren is den Twintigsten jun Een duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815
Rintjes, Rinske huwt met Minne Hendriks, beijde van HRL, sij sijn geproclameert 10, 18 en 24 apr 1740 en doe ook getrouwt; Minne Hendriks ende R.R. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Lubbert Beerns, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rintjes, Rinske Huijbert Outgers van Midlum ende R.R. van Almenum, koomende weegens de bruid desselfs halfbroeder Jelte Jeltes, 9 Nov 1743
Rintjes, Rintje zie ook: Bakker/Postma; geb 10 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Antje Hanses; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv Rintje Pieters en Antie Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rintjes, Rintje begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 65; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rintjes, Siebe zie: Smidt
Rintjes, Sijdske geb. 14 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Rintjes, Sijtse ged. 15 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Rintje Annes en Sijtske Joukes
Rintjes, Stijntje geb. 1766 HRL, ovl 9 nov 1826 HRL, huwt met Taeke Halbes Kuipers, turfmeetster; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1826, ovl 1833; Teeke Halbes ende S.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Taeke Halbes en S.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 maij 1793 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; kind: Rintje Taekes, geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende S.R. weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Rintje Taekes Kuiper, bij mijnen wijlen Man in echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Harmens van den Berg, mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & negentig den Agtste sep is geb Rintje, zv Taeke Halbes en S.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Rintjes, Tjalling Aan de hand van een drietal proclamaties kan vastgesteld worden dat de tegenwoordige woning St. Jacobstraat 15 op dezelfde plaats staat als eertijds de ''IJseren Man''. Tjerk Hiddes (de Vries) kocht het woninkje van zijn zwager T.R. voor drie honderd carolus guldens. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron Harlinger Courant 9 mrt 1984; RINTJES, TRIJNTJE
Rintjes, Trientje huwt met Ocke Fransen op 14 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; T.R. en Okke Frantzen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 14 Maij 1797, en Zijn getrouwd ten Zelven dage
Rintjes, Trijntie ged. 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Rintjes, Trijntje ged. 27 jul 1749 Westerkerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes; ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes; ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes
Rintjes, Trijntje ovl. 28 jul 1794 HRL, oud 46 jaar
Rintjes, Trijntje eigenaar van wijk A-212; gebruiker Hendrikje Poppes, vischvrouw, 1814. (GAH204)
Rintjes, Trijntje geb. 1744 ... , ovl 8 apr 1811 HRL, huwt met Klaas Wijdberg, wonende te op de Bargebuurt; BS ovl 1811
Rintjes, Trijntje geb. 1757 HRL, ovl 5 jul 1814 HRL, dienstbaar, ovl wijk A-038; BS huw 1814
Rintjes, Trijntje huwt met Jan Jansen, beide van Almenum, geproclameerd de 20-27 7 ber (= september) en getrout de 4 okt 1767; kind: Marten Jans, geb 3 nov 1772, ged 1 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jans, geb 6 okt 1775, ged 24 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Arriaantje Jans, geb 11 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 25 mrt 1779, ged 13 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sjuke Jans, ged 9 apr 1771 Grote Kerk HRL
Rintjes, Ynte weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Y.R., als schoenmakersgezel bij Abraham Tjallings, 17 may 1791. (GAH1123)
Rintjes, Zijbe ged. 5 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pijttie Johannes
Rintzes, Marten zie: Hoekstra
Rinzes, Aaltje Douwe Lovius van Lekkum en A.R. van HRL, deze zijn laatst geproclameert 30 mei 1773 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Lekkum
Rinzes, Antje geb. 1749 ... , ovl 22 okt 1812 HRL, huwt met Harmanus Anthonij Smits, ovl wijk H-186; BS ovl 1812; 1831 overlijdens
Rinzes, Baukje Pieter Geerts en B.R., beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Rinzes, Beitske zie ook: B. Rintjes; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Rinzes, Bernardus zie: Wesseling
Rinzes, Dieuke ovl. feb 1727 HRL. als Stads Arme
Rinzes, Dirkje huwt met Jan Janszen, kind: Grietje Jans, geb 31 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 20 jan 1775, ged 24 jan 1775 Grote Kerk HRL
Rinzes, Hebbeltje Hibbeltje R., ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Rinses Hobbes en Grietje Jans; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Rinzes, IJmkje zie: de Vries
Rinzes, IJnte begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 57; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Y.R., 19 mei 1795 (GAH1127)
Rinzes, IJtske zie: Dijkstra
Rinzes, Imkjen huwt met Jillis Keimpes, kind: Rinze Jillis, geb 30 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL
Rinzes, Jisseltje zie ook: Zeba; geb 12 jul 1793, ged 30 jul 18793 Grote Kerk HRL, dv Rinse Sijbrens en Bregtje Igles
Rinzes, Johannes mogelijk dezelfde als Johannes Radelaar; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Ulrich Harmens en J.R., 21 jan 1808 (GAH1140)
Rinzes, Klaas zie: de Vries
Rinzes, Pieter Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; De Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en P.R., vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leijenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoijte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. Deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en Declaratie ingezonden; De naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Rinzes, Pieter ged. 22 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Rinze Pieters en Doettje Fransen
Rinzes, Pieter Pieter Alberts ende IJtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.R., deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL
Rinzes, Pieter rentmeester van het Weeshuis bet f. 44:14:0 aan IJede Hoornstra wegens verschooten penningen van zeekleeren voor P.R., quit. no. 10, 9 mrt 1790. (GAH1122)
Rinzes, Pieter ged. 30 mrt 1756 HRL, zv Rinze Douwes en Janke Christiaans; dopen reg. N.H. HRL 1756
Rinzes, Sijne zie ook: Bootsma; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:0:0 de huur van 3 1/2 Pondematen greidland onder Almenum, no. 17, 4 dec 1793 (GAH1126); id. 1 jun 1796 (GAH1128); huwt met Tietje Reins, kind: Rein Sijnes, geb 25 mrt 1798, ged 17 apr 1798 Grote Kerk HRL
Rinzes, Sile begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinzes, Trijntje huwt met Jan Jansen, kind: Auckje Jans, geb 17 nov 1774, ged 13 dec 1773 Grote Kerk HRL
Ripema, Risco ovl. 27 jan 1770, 68 jaar, Oud predikant te Antwerpen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ook: Ritske Rijpema, dominee, ovl eind 1769/begin 1770; zie: M. Rijpema; RIJPMA, DIEUWKE WOUTERS
Ripperda, (1814), Rippers, (1820), Trijntje J geb. 6 dec 1742 Makkum, ovl 11 jan 1820 HRL, ongehuwd; BS ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk A-200, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650); op Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796, moet betalen f. 47:0:0; heeft f. 100:0:0 be-taald op Lyfrenthe; (GAH650)
Ripperts, Andrijs huwt met Fokeltje Tjeerds, beijde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 Maaij 1743 en doen ook getrouwt; A.R. ende Fokeltie Tjeerds, beide van HRL, vertoonde de bruidegom attestatie van ''s bruids moeder tot consent in deesen, 4 mei 1743 fiches ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Andrijs, ged 7 jul 1744 Grote Kerk HRL
Ripperts, Berber Van ovl. 25 aug 1788 HRL, oud 57 jaar
Rippertsdochter, Anneke verkoopt op 22 apr 1648 een woning aan Claas Freerx Braam voor 4001 goudguldens. Het betreft de Voorstraat 61. In dit huis heeft Tjerk Hiddes de Vries ook gewoond. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; RIPPERTS, BAUKJEN
Rispens, Eeltje Hanses geb. 1781 Franeker, ovl 2 mei 1829 HRL, huwt met Sipkje Teedes en Namkje Jans Klinkert, scheepstimmerbaas 1829, kind: Sietske Eeltjes, geb 1803/06 Heerenveen, zv Hans Eeltjes R, en Sijtske Gerbens; BS ovl 1829, ovl 1850
Rispens, Hans Eeltjes huwt met Sijtske Gerbens, kind: Eeltje Hanses R, geb 1781 Franeker; BS ovl 1829
Rispens, Sietske Eeltjes geb. 1806 Heerenveen, ovl 3 dec 1850 HRL, huwt met Gerben Jans Fluitman op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, wonende te HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; VT1839
Risthuijsen, Johannes Hendriks zie Johannes Hendriks; J.H.R. ende Geertje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJege Visser, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; J.H.R. en Geertje Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 maij 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Risthuis, Jetske Johannes zie ook bij S.J. Rusthuis; geb 1797 HRL, ovl 18 jun 1843 HRL, huwt met Jan Berends Arink op 10 nov 1831 HRL, dienstmeid. dv Johannes Hendriks R, en Geertje Baukes; BS huw 1831, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-120; VT1839
Risthuis, Sjoukje oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839
Rit, Catharina Johannes ten Berg en C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Rit, deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL; Johannes ten Berg en C.R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rit, Jacobus Johannes ten Berg en Catharina Rit, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.R., deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL
Ritsbergen, Johanna Everts Ruurd Jans Builard ende J.E.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Michiel Jans, deszelfs schoonbroeder, 1nov17 94; ondertrouw HRL; Ruurd Jans Bulard en J.E.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ritsbergen, Johannes Everts huwt met Ruurd Jans Builard op 16 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 nov 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Ritsbergen, Stijntje Everts zie ook C. Nauta; geb 1743 Witmond, ovl 14 dec 1827 HRL, huwt met Machiel Jansen; BS geb 1813, ovl 1827, ovl 1838
Ritskes, Eelke zie: Kronenburg
Ritskes, Geeske huwt met Eeltje Everts, kind: Richtje Eeltjes, geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Ritske Eeltjes, geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Ritskes, Geeske zie ook: Hamers; ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Ridske Keimpes en Rigtsie Gerrijts; Teunis H. van der Meulen ende G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske Keimpes, deszelfs vader, 3 aug 1796; ondertrouw HRL; Eeltje Everts en G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ritskes, Gerrijt ged. 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes en Richtje Gerrijts
Ritskes, Iebeltie ged. 3 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en IJmkie Jans
Ritskes, Jan zie ook: Kronenburg; geb 31 dec 1792, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans en Trijntje Bakker
Ritskes, Jannigjen ovl. voor 1818, huwt met Johannes Jans Ruitenschild; BS Franeker huw 1817
Ritskes, Jeltje ged. 10 sep 1743 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Trijntje Haeijes; ged 26 sep 1751 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Imme Jans
Ritskes, Keimpe ged. 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes, ged Rixtje Gerrijts
Ritskes, Meijnke Hendrik Dirks ende Sijtske Gerbens, beijde van HRL, zijnde aangegeeven door Beernt Willems ende Arjen Arjens weegens de bruijdegom en door M.R. weegens haar dogter de bruid. 9 Sep 1747
Ritskes, Oene Jurjen Mulder onder Almenum en Rinske Oene svan HRL, koomende wegens de bruijd O.R. desselfs vader, 26 Oct 1748
Ritskes, Pieter ovl. 21 apr 1684, 24 jaar, Jongesel, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Ritskes, Rinske ged. 27 jun 1747 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Trijntje Haeijes; Simon Hendriks en R.R., beide van HRL, zijnde de eerste proclamatie geschied 5 jul 1772, en de tweede wegens tusschengekomen spiering, op 2 nov en de derde op den 8sten dito, en toen getrouwt; kind: Grietje Simons, geb 19 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Simons van Hettinga, geb 30 apr 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Simons, geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Simons, geb 4 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Ritskes, Rinske huwt met Pier Jans, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 Maij 1767; kind: Ritzke Piers, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Ritskes, Saake ged. 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes en Rigsje Gerrijts; ovl 24 mrt 1790 HRL, oud 18 jaar
Ritskes, Tjeerdje zie: Kronenburg
Ritskes, Tjeerdtje huwt met Jan Eelkes, beijde van HRL, geproclameerd den 28 Maij en de 4-11 jun 1752 doen ook getrouwdt; kind: Aeltje Jans, ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertie Ritskers
Ritskes, Tjetje geb. 22 aug 1788, ged 9 sep 1788 Grote kerk HRL, dv Ritske Jans en Trijntje Alberts Bakker
Ritskes, Trijntje ged. 28 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Ritske Keimpes en Rixtje Gerrijts; ovl voor 1825, huwt met Pieter Hessels, kind: Ritske Pieters Ringsma, geb 1798 HRL; BS Franeker huw 1824, huw 1827; geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Ritske Keimpes en Richtje Gerrits; Donderdag den 28 jun 1798. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is eenen T.R., dogter van Ritske Keimpes ter zaake dezelve eenen Hiltje Jans, Huisvrouw van Pieter Hessels, zeer geslaagen en mishandelt had, geboet voor vijf GoudGuldens boven de Kosten, of anderzints drie etmaal te waater en brood in de Pekelkuip te werden gestraft. (GAH44)
Ritskes, Trijntje huwt met Willem Hendriks, beijde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en ook getrouwt in de Westerkerk; Willem Hendriks ende T.R. beide van HRL, koomende voor de bruid Geert Gerrits, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Eeltje Willems, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL; kind: Jouwerke Willems, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Willems, ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL
Riuerdts, Claes huwt met Lysbeth Johannes, beiden te Berlikum; zie verder: Rinse Jetses Roorda
Riva, Anna geb. 1778 ... , ovl 9 feb 1816 HRL, huwt met Cornelis Boumans, dv Casper R, en ...; BS ovl 1812; 1816 overlijdens, huw 1827, ovl 1843, ovl 1851; In het Jaar Een Duizend agthondert en sestien den 9 feb is overleden: J.R. huisvrouw van Cornelis Bouwman, oud 38 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jul 1816
Riva, Casper hm ... , kinderen: Johanna R, geb 1778 ... , Mietje Frederiks R, geb 1765 ...; BS ovl 1812
Riva, Mietje Frederiks geb. 1765 ... , ovl 17 mrt 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-309, dv Casper R, en ...; BS ovl 1812
Rive, Nieske De La ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 7, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Roach, Jan Adam Abrahams zie ook: J.A. Abraham; geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); Lijst van personen welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persenta over de Stadt HRL voor den 12 sep 1796: f. 36:0:0 (GAH650)
Rob, Jan Bernds geb. 1797 Medemblik, ovl 17 mei 1836 op zee, extract ''afschrift van een proces-verbaal, opgemaakt aan boord van het kofschip ''Groot Lankum'', door den scheepskapitein Jan oortjes Stuit, waaruit blijkt dat J.B. Rob, op den 17e mei dezes jaars ten half drie ure namiddags in zee is gevallen en alzoo zijn leven heeft verloren'' huwt met Dirkje vd Hief op 4 feb 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1821, wonende te HRL, zeepziedersknecht, matroos in 1836, zv Berend R, (gk), en Catharina Melgerts, (gk); BS huw 1821, ovl 1836
Robartus, Wessel zie: Cuperus
Robijn, Haije Pieters geb. 1808 Achlum, ovl 18 sep 1884 HRL, 1e huwt met Jiskjen Oosterbaan, 2e huwt met Jetske Sijswerda, koopman in 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk G-400
Robijn, Janke Pieters huwt met Sijbren Pieters Dijkstra, werkster; BS huw 1840
Robijn, Klaas zie: Leijker
Robijn, Pieter huwt met Dieuwke Hidma, kind: Haije Pieters R, geb 1808 Achlum; BS ovl 1884
Robijns, Antje ged. 19 sep 1758 Grote Kerk HRL, dv Robijn Harmens en Grietje Taekes; geb 1757 HRL, ovl 9 jan 1828 HRL, huwt met Rimmert Johannes Zijlstra, man is meester blokmaker, dv Robijn ... , en Geertje Taekes; BS ovl 1828, ovl 1844; Rinnert Johannes en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn de 12 den daaraanvolgende getrouwd; kind: Johannes Rinnerds, geb 6 feb 1785, ged 1 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Rinnerts, geb 14 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Rimmerts, geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrig Rinnerts, geb 12 jan 1792, ged 31 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Rinnerts, geb 19 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en A.R. Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Robijn Rimmerts Zijlstra, mede alhier woonachtig, Om Zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenburg, van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. Mogende Alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 3 Maij 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv Rimmert Gerrijts en A.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 Maij 1815
Robijns, Dirk ged. 1 maij 1740 Grote Kerk HRL, zv Robijn Corneelis en Teuntje Dirks
Robijns, Elle zie: Blanksma
Robijns, Frans ovl. voor 1836, huwt met Sara Jacobs Wever; BS ovl 1835
Robijns, Jan zie ook: Parkement; Jan en Ruurd Robijns, tweelingen, geb 2 may 1793, ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaases en Sjoukje Ruurds
Robijns, Jan huwt met Tjietske Pijters, beide van HRL, geproclameert de 28 okt de 4 Novem: 11 en getrout de 20 nov 1759
Robijns, Klaas geb. 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaasses en Sjoukje Ruurds
Robijns, Ruierd ged. 1 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Robijn Ruierds en Janneke Pieters
Robijns, Ruijrd Jelger Elias ende Auckien Jacobs, beijde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruijd R.R., seggende dat de moeder mondelinge Last hadde gegeven; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Robijns, Susanna zie: Nauta
Robijns, Tietje Berend Berends van HRL, en T.R. van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage
Robijns, Tjerk huwt met Tietske Klases, kind: Gerrit Tjerks Tigchelaar, geb 1793 Midlum/Harl; BS ovl 1858
Robijns, Tjitske Tietske R., ende Sioerd Dirks, beide van HRL, huw.aang. 6 dec 1738 HRL, koomende voor de Bruit Anne Everts desselfs Neef; huw.aang. HRL 1738; huwt met Sjoerd Durks, kind: Sjoerdtje Sjoerds, ged 30 apr 1748 Grote Kerk HRL, de vader ovl ; kind: Durk Sjoerds, ged 11 sep 1742 Grote Kerk HRL
Robijns, Trijntje ged. 12 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Robijn Ruierdts en Janneke Pieters
Robijns, Trijntje begraven Kleine Kerk, regel 5, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Robijns, Trijntje zie ook: Leiker; huwt met Hendrik Jans Leiker, kind: Ruurd Leiker, geb 9 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks, geb 27 mrt 1776, ged 23 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks, geb 31 dec 1779, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Hendriks, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hendriks, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Robijns, Trijntje Martinus van Houten ende T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke van der Leij, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Martinus van Houten en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789; Sijtse Pieters en T.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Robutter, Elisabeth oud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839
Robyns, Ruurd geb. 24 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, zv Robyn Klaasses en Sjoukje Ruurds; Ruurd en Jan Robijns, tweelingen, geb 2 may 1793, ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaases en Sjoukje Ruurds
Rochen, Maria huwt met Arnold van Kersen; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Frederik aug Arnolds van Kersen, geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Marij R.
Roda, Aeltje Tiddes zie ook: A.T. Roorda; Johannes van Beemen van Almenum ende A.T.R. van HRL, vertoonende de procr. Pesma een attestatie van Bruidegom en bruid. 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, moeder als A.T. Rooda
Roda, Jouwkje Pieters ged. 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Leenderts Roda en Trijntie IJpes
Roda, Lammert Vertoond met Schuldige Eerbied L.R. Gesw:Turfdrager binnen dese Stad dat hij om redenen Seer geneegen is die bedieninge te Transporteren en over te draegen op de Persoon van Claes Claesen burger alhier ter Stad dogh alsoo dit Transport niet vermagh te geschieden Sonder Consent en Approbatie van Ued:Achtb:Soo addresseren Sich die beide Suplntn tot Ued Achtb:Seer Oodmoediglijk Versoekende dat Ued:Achtb:Sich dit Versoghte Transport gelieven te Laeten Wel gevallen, en alsoo de Persoon Van Claes Claesen tot ordris gesw Turfdrager deser Steede aen te Stellen Quo facto etc: reqtus M:V:Idsinga. ; In margine stonde; De Magistraet der Stad HRL accorderende het Versoek ten Requeste gemelt, eligeert mits desen de Persoon van Claes Claesen tot ordris Turfdrager deser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in Handen van de Heer Praesid:Burgemr deses Stad actum den 12 Febr 1731. Was Verteekent J:V:Crijtenburgh Ter ordtie Van de Magistr. M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 12 feb heeft Claes Claesen den Eed als ordris Turfdraeger gepraesteert in Handen vanb de hr. Praesid:Burgemr Crijtenburg in kennisse van Mij Secrts:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731)
Rodaes, Jan J.R., stalknegt, sijn wijf ovl 7 apr 1727 HRL, old 26jaeren
Rodenburg, Albert geb. 1793 Joure, ovl 23 jun 1855 Veenhuizen in het tweede gesticht huwt met Gelske Fokkes de Jong, tabakskerver, zv Ruurd R, en Tiedes Minks; BS ovl 1843; 1855 overlijdens; nr. 1039, geb 12 aug 1792, Hervormd, aangekomen op 6 aug 1845 van Assen, ontslagen 28 sep 1849, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 47 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk B-158; VT1839
Rodenburg, Christiaen huwt met Wilhelmina Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Rodenburg, Hitje Hanses huwt met Coenraad Dirks IJsbrandi, wonende te Franeker 1822 en 1826; BS Franeker huw 1822, huw 1826
Rodenburg, Pieter Christiaens ged. 9 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Christiaen Rodenburg en Wilhelmina Rodenburg
Rodenburg, Ruurd huwt met Tiedes Minks, kind: Albert, geb 1793 Joure; BS ovl 1855
Rodenburg, Wilhelmina huwt met Christiaen Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Rodenhuis, Arius Johannes Pieters geb. 1812 HRL, huwt met Josine Wilhelmine Braams op 7 feb 1833 HRL, huw getuige bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, (gk), broeder vd bruidegom, 1838, zeehandelaar in 1841, zv Pieter R, en Margaretha Hendrika Mentes; BS huw 1833, huw 1838, ovl 1841; geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margaretha Hendrica Mentes
Rodenhuis, Barend geb. 25 apr 1800 HRL, ovl 1 jan 1820 HRL, zv Pieter R, en Grietje Visser; BS ovl 1820
Rodenhuis, Bouwe geb. 1790 HRL, ovl 4 apr 1834 HRL, huwt met Iemkje Houtsma op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26May181, ondertrouw 15 May 1811, kantoorbediende, huw.get. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd broeder bruidegom, 1812, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1827, zeehandelaar in 1834, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, ovl 1834; gebruiker van wijk A-021, kantoorbediende; eigenaar is B. Visser & zoon 1814. (GAH204); B.R. eigenaar van percelen nrs. 49 en 53 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, huis en erf, en erf, resp. 28 en 410 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en nihil. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 92 en 93 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, en stal, resp. 890 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen resp. 160 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 95-97 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. huis, schuur, en erf, resp. 95, 76 en 500 m2, klasse onbebouwd 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, . 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 170-172 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, huis, en huis en erf, resp. 1150, 96 en 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar in komen bebouwd resp. 240, 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); B.R., wonende te HRL, oud Sesentwintig Jaren, Brittische viceConsul, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Rodenhuis, Epeus geb. 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes
Rodenhuis, Gabe Sjoerds geb. 1787 HRL, ovl 6 jan 1849 HRL, huwt met Sijtske Dirks Wetzen/Witsing op 13 mei 1813 HRL, metselaarsknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij H. vd Weide en P. Rodenhuis, 1811, id. bij J.H. vd Weide (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838, id. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd neef bruidegom, 1815, id. bij K.S. Rodenhuis en A.A. Koopmans, broeder bruidegom, 1818, zv Sjoerd Gabes R, en Mintje Gerrijts; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1818, huw 1838, ovl 1849, ovl 1853; gebruiker van wijk F-203, metzelknegt; medegebruiker Minne Jans wed. ; eigenaar en medegebruiker is Hendrik Meijer, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-105; VT1839; G.R. eigenaar van perceel nr. 219 te HRL, metselaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 586, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Rodenhuis, Hinke geb. 1785 HRL, ovl 23 apr 1845 HRL, huwt met Sikke Posthuma op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, dv IJpe R, en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; VT1839
Rodenhuis, IJpe Jetzes geb. 1751 Baard, ovl 1 mei 1835 HRL, huwt met Hendrikje Pieters Scheltema, kinderen: Jetze R, geb 1788 HRL, Hinke R, geb 1785 HRL, Bouwe R, geb 1790 HRL, Pieter R, geb 1777 ... , oud burgemeester van deze stad, lid Gemeenteraad en stroleverancier 1803-1807, verkoopt rog- en weitmolen 1800, verkoopt huis en stalling 1800, koopman in 1811, zv Jetze R, en Grietje ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1845, ovl 1846; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJde Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y.R., J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y.R., B. Fontein, A.D. IJpeij, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, eene summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijne volgende Rekening, voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ.R., Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); IJ.J.R. en Hendrikje Pieters Scheltema, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL; woont in 1e quartier, huisno. 104, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804, maij 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:10:0 voor geleverde gort, 31 dec 1810, quit. no. 40 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van IJ.R., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 127:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 483:1:0 ter Saeke geleverde 451/4 lopen Rogge en 6 lopen gepelde garst, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 357:17:0 voor geleverde Rogge, 10 jul 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 395:3:0 ter Saeke geleverde 50 Lopen Rogge 14 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze Opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, IJ.R., C.D. Zijlstra, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 104:0:0 voor geleverde erweten, 14 nov 1808, quit. no. 63 (GAH1140); id. f. 66:0:0 ter Saeke geleverde pelde garst, 29 dec 1808, quit. no. 78 (GAH1140); id. f. 110:0:0 ter Saeke geleverde Gordt, 6 sep 1809, quit. no. 48 (GAH1141); id. f. 88:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 76 (GAH1141); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden: Op heeden den 9 maij 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Petitie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij Gecommitteerden de zetting van het Brood, conform de prijs van de middelzoort der weit a 8 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een Grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 2:0:6, Duitsche Bolle 26 lood: f. 2:0:6; Fijne Fransch Bolle 28 lood: f. 2:0:10; Regel Wegge op 21 lood: . -2:0; Frans Brood op 19 lood: . -2:0; Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. In kennisse onze handen, (get:) J:Buisman, J. Pulinx Accordeert met voorz: Boek. In kennisse van Premier Clercq (get) E:ter Maat. Met rapport dezelve missive aan de Commissaris over het geweezen Bakkers gilde, den Burger IJ.R. bij receptie gecommuniceerd te hebben om zulks bij de Bakkers te laaten omzeggen (GAH54); De Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers! Daar de prijzen van de Rogge zodanig gesteigerd zijn, dat eene opzetting van het Roggenbrood, al weeder noodzaakelijk is geworden; -zoo hebben Wij goedgevonden, de prijs van elk Roggenbrood weegende elf pond, te bepaalen op Twaalf stuivers, de mindere, en meerdere ponden nar advenant. En op dat deeze zetting effect Sorteere, gelasten Wij Ul. dezelve op de gewoone wijze, en met den meeste Spoed, aan de Bakkers in Uws Stad bekend te maaken. Heil en Broederschap. De Commissie tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland. J. van Hijlckema, vz, Ter ord. tie van de Commissie Bosma, Loco Secr: Waar van copia is gezonden aan de Commissaris van het voormalig Bakkers gilde den Burger IJ.R., om dezelve aan de Bakkers te Communiceeren, do. 16 maij 1799. (GAH45); Eindelijk wierde van de navolgende Missive weegens de zetting van het Roggenbrood aan den Burger IJ.R., als Commissaris over het Bakkersgilde, copia gezonden, om daar van aan de Bakkers kennisse te geeven. AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Bij onze Resolutie van heeden, de prijs van het Roggenbrood wegende Elf ponden, bepaald hebbende op Dertien Stuivers, de meerdere en mindere ponden naar rato; - zoo hebben wij noodig geoordeeld UL: mitz deezen te gelasten, om aan de Bakkers onder UL ressort wonende op de gewoone wijze daar van de nodige kennisse te doen bekoomen ten einde hun naar gemelde zettinge Stiptelijk te gedraagen, Leeuwarden, 27 maij 1799, het 5e jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH45); Vrijdag, 7 jun 1799. Is ontvangen navolgende Aanschrijvinge weegens de Zetting van het Tarwen Brood: Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting boek der Stad Leeuwarden: ''Op heeden den 6 jun 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Politie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij gecommitteerden de Zetting van het Brood, Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 9 1/2 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 0:2:10, Duitsche Bolle f. 26 lood: f. 2:0:10, Fine Fransche Bolle f. 28 lood f. 2:0:14; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap! De Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: De Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Wij hebben goedgevonden de prijs van het Roggenbrood Wegende Elf ponden te bepalen op Twaalff Stuivers de meerdere en mindere ponden naa nadvenant. En Waar van Wij Ul. door dezen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om zonder verwijl daar van de nodige Kennis te doen toe Komen aan de Bakkers, en Ul. Bedrijve, met last aan dezelve om hun daar na te gedragen. Heil en Broederschap, Leeuwarden den 29 jul 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar van de facto Copia is gezonden aan de Burger IJ.R., als Commissaris over het gewezen Bakkers Gild, met verzoek om zulks aan de Bakkers te willen laaten bekent maaken''. (GAH45); Vrijdag den 20 dec 1799. De Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Communiceerde de Praesident L:Albada dat op Woensdag avond den 18 deeZer bij hem ontvangen Was, eene Missive van de Commissie, tot de Administratie der Financien, in het voormaalig Gewest Friesland, noopens de Zetting van het Roggenbrood; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. De Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Aan De Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers ! Wij hebben goedgevonden de Prijs van het Roggen Brood, Wegende Elf ponden, te bepalen op dertien Stuivers, de Meerdere en mindere ponden naar Advenant; En Waar Wij Ul. doo0r deeZen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om Zonder Verwijl daar van de nodige Kennis te doen toekomen aan de Bakkers in Ul. Bedrijven, met last om Zich daarna te gedragen; Leeuwarden, den 17 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar van bij den ontvangst Copia Was gesonden, aan den Commissaris IJ.R. om Zulks aan de Bakkers te doen rondZeggen, en bekendmaaken. (GAH45); Sondag den 1 jul 1798. De Raad Extra ordrs Vergadert zijnde, wierde geleezen navolgende missive nopens de Zettinge van het Roggenbrood. Burgers ! Wij hebben goedgevonden ter voldoening aan de Publicatie van den 31 dec 1795, de prijs van het Roggenbrood Weegende elf pond, te bepaalen op 7 1/2 stuivers mindere of meerdere Swaarte na proportie gerekend, zonder dat die prijs zal moogen worden vermeerdert, maar wel vermindert. Wij verzoeken, en zoo veel noodig gelasten, U hier van de vereischte Advertentie in Uw Stad te doen, en Verblijven in die Verwagting. Leeuwarden den 29 jun 1798; Waar van de facto eene Copia is gezonden aan den Burger IJ:R., als geweezen officier van het voormalig geexisteerd hebbende Bakkersgilde, met Verzoek zulks aan de Bakkers alhier te willen doen Communiceeren. (GAH44); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 342 en 343te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 126 en 480 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 360 en 361 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. wagenhuis, en pakhuis, resp. 35 en 120 m2, klasse onbeouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 15 en 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 616 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 116 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag Den 2 jul 1798. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen een Request, van den Burger IJ.R., zijnde van den navolgenden Inhoud; Aan de Raad der Gemeente te HRL; Geeft met eenen behoorlijken Eerbied te kennen IJ.R. mr. Bakker te HRL, laatste onderman zijnde van het gesubsisteert hebbend Bakkersgild, in die qlt:dat de Supplnt:voor eenigen tijd Comparitie gehouden heeft van de gezamentlijke Gildegenooten om te spreken hoedaanig in ''t vervolg zouden hebben te handelen, met de goederen bij hetzelve zijnde, waaromtrent zeer differente gevoelens geweest zijn, en ook van deeze en geene onaangenaame woorden Suppliant uitdrukkingen gebeezigt, zo dat den Suppliant niets meeder begeerde, om maar te mogen weeten aan wien hij de last dai hij nog kwam waar te neemen konde overdraagen, dan naderhand zeer vriendelijk met voormaalige Policijen er over gesproken, welken het best voorkwam, dat de Suppliant Provisioneel maar als bezitter van gem:goederen bleef, en de schikkingen of orders die er mogten voorvallen kwam te effectueeren. Waar meede de Supplnt:den Raad geen ondienst zoude doen, gelijk den Suppliant ten plaiziere van dezelve aangenoomen en te wagt heeft genoomen; Dan de Suppliant tot zijn innig Leedweezen moet betuigen, daar nu de kennisgeeving van de Prijs van ''t brood geweest is, en zulks heeft laaten doen, door de Boode van het gem:geweezen Gild dezelve zodanige ontmoedingen heeft gehad, de Suppliant bedreigingen gedaan, dat de Supplnt:zig door deezen ter Tafel van UWL moet vervoegen hoe gaarne ook de Administratie op UWL:Verzoek zoude te Wagt neemen dewijl eenen Rijnia Gonggrijp zig heeft uitgelaaten alles naderhand op de Suppliant te zullen verhaalen, de Suppliant alzoo in onaangenaamheeden konde worden ingewikkeld, daar de Supplnt:en UWL het met het beste oogmerk hadden overlegt; Weshalven de Suppliant zeer vriendelijk Verzoekt, van dien post te moogen werden ontslaagen, en te weeten aan wien de overgaave van alles moet geschieden, dewijl den Supplnt niet weet hoe met het geene nog bij het Gild is te zullen handelen, dan zo UWL hier over eenige hesitatie mogte hebben, of er naderhand ook eenige reclame zoude konnen geschieden, dat niet beschouwd wierd juist als een Eigendom der Presente geweest zijnde Leeden van gem: gesubsisteerd hebbend gild, ieder prose toe te behooren dat er door UWL zodanig ondersoek moge werden gedaan, hetzij bij het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormalig Gewest Friesland, of anderzints zoo als UWL zouden Vermeenen te behooren, dewijl de Supplnt:zig niet anders in deezen kan adresseeren, als tot UWL, Welke als opzienders van hetzelve geweest zijn; Waar over gedelibeert zijnde, Wierde goedgevonden zig desweegens te adresseeren aan het Intermadiair Administratif Bestuur van dit voomalig Gewest met Verzoek van door hetzelve Bestuur te moogen werden ge?lucideert, hoe omtrent de Bezittingen der gilden in ''t algemeen en dat van de Bakkers in ''t bijzonder bij de Plaatzelijke Bestuuren zoude moeten werden gehandeld. (GAH44); Voorts wierde ingevolge het besluit van gisteren, aan het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormaalig Gewest Friesland ingezonden navolgende missive; De Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalige Gewest Friesland; Burgers ! Wij hadden onlangs met den burger IJ.R. mr. Bakker alhier, als laatste onderman, van het binnen deeze plaats gesubsisteert hebbende Bakkers gilde bepaald, dat hij voor als nog de gelden en goederen aan gedagten gilde behoorende, Provisioneel onder zig zoude behouden, ter tijd en wijle omtrent de gildens in ''t algemeen eene finaale Schikking zoude zijn gemaakt. Dan daar dezelve in deeze bij ons, en hem met het beste oogmerk genoomen maatregelen, op eene zeer onbescheidene en Butale wijze word tegengegaan, heeft hij zig desweegens aan ons bij Requeste geaddresseert, Welk Request wij de vrijheid neemen hier neevens aan UWL in te zenden, met gedienstig versoek aan ons te willen elucideeren, hoe wij ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gildens binnen deeze plaats in ''t algemeen, en dat der Bakkers in ''t bijzonder zullen moeten handelen; Hier op spoedig met UWL antwoord te mogen werden vereerd, zal zeer aangenaam zijn, aan hen die na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 3 jul 1798. (GAH44); Missive van den Commis van het Intermediari Administratif bestuur, van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Aan Den Raad der gemeente van HRL. Burgers ! Tot Antwoord op Uwe Missive in dato 3 en 5 jul l. l. behelsende, verzoek om elucidatie hoe zig te gedraagen ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gilden in ''t algemeen, en die van de Bakkers in het bijzonder, dient dat, daar de Vergadering voor ontvangst van de laatstgemelde reeds op het eerste heeft beslooten, den Commis te gelasten te rescribeeren, dat Gijl: U:daarom trent zult behooren te adresseeren aan den Agent van Algemeene Politie in den Haag, Ik Uw ten dien einde het Request van IJ.R. mr. Bakker weder bij deezen re rug zende. Leeuwarden den 5 jul 1798 Het 4de Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden. Op heeden den 5 jul 1798 Compareerden voor ons Policijmeesteren van het Bakkers Gilde, op den Raadhuize der Stad Leeuwarden, de Keurmeesteren van denzelven Gilde, en hebben wij Policijmeesteren de Zetting van het brood Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 71/4 Gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouwweiten Bolle f. 1 pond 11 Lood: f. 2:0:4, Duitsche Bolle 26 Lood: f. 2:0:4, Fijne Fransche bolle 28 Lood: f. 2:0:8, Rogelwegge op 22 Lood: . -2:0, Frans Brood op 20 Lood: . -2:0 . Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. Leeuwarden den 5 jul 1798; Waar van aan den Burger IJ.R., een Copia is gesonden, met Verzoek zulks aan de backers te willen doen aanzeggen. (GAH44); Dingsdag Den 24 jul 1798; De Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van den Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; De Agent bij het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq, Aan De Municipalitit van HRL In Den Haag den 18 jul 1798 Het Vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Mede Burgers ! Uit Uwe Missive van den 11 deezer gezien hebbende, dat gijlieden Verzoekt te worden geinformeerd hoe in het algemeen te handelen met de bezittingen der ge?xteerd hebbende gildens binnen Uwe Stad en in het bijzonder omtrent die van het Bakkersgilde. Zoo dien deeze om UL aan te schrijven, dat schoon bij het 53 Art:der algemeen beginzelen der Staatsregeling daadelijk bij derzelver aanneeming alle gilden Zijn vervallen Verklaart, echter ook bij dat zelfde art:niet alleen aan het Wetgeevende Lichaam is aanbevoolen, om te zorgen dat de goede orde in deezen worde Verzekerd, maar zelfs bij Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 25 Maij L:L:is gestatueerd, dat Zoo lange door het Wetgevend Lichaam de te maaken Schikkingen niet zijn daargesteld, Speciaal ook uit hoofde van gem:Publicatie ten aanzien van het Bakkers gilde de tot hier toe plaats hebbende bepaalingen, moeten gerekend worden te blijven en op den tegenwoordigen voet, mitsdien mijns oordeel ten aanzien der Eigendommen en bezittingen van eenige gildens evenmin als omtrent de inrigtingen en zelve eenige bepaalde Schikkingen kunnen worden vastgesteld, -maar dat integendeel de Zaak behoord te worden gelaten in Statu tot dat door het Wetgevend Lichaam desweegens nadere bepalingen en arrangementen Zullen zijn gemaakt. Waar mede blijve, Heil en Broederschap; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden van gedagte missive aan den Burger IJ.R. kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; De Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leijenaar, vinders; Backers: IJ.R. en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoijte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. Deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en Declaratie ingezonden; De naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; De Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJ.R., Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); IJ.R. eigenaar van perceel nr. 1251 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 587-590 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, resp. weiland, huis, pelmolen, weiland, resp. 12550, 170, 240 en 7270 m2, klasse onbebouwd: 2, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp: nihil, 36, 300, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 647 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, bouwland, 108070 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Rodenhuis, IJppe geb. 12 aug 1801 HRL, ged 6 sep 1801, N.H., zv Pieter R, en Grietje B. Visser; dopen Grote Kerk HRL 1801
Rodenhuis, Jetze huwt met Grietje ... , kind: IJpe R, geb 1751 Baard; BS ovl 1835
Rodenhuis, Jetze IJpes geb. 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; dopen Grote Kerk HRL; geb 1788 HRL, ovl 16 dec 1847 HRL, huwt met Rinske Gratama op 3 jun 1810 HRL, ridder vd orde vd Nederlandschen Leeuw, burgemeester der stad HRL, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1817, id. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, 1833, zv IJpe R, en Hendrikje Scheltema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1817, huw 1827, huw 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk A-038, koopman; eigenaar is IJpe Rodenhuis, 1814. (GAH204); J. IJ.R. en Rinske T. Gratama, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-028; VT1839; heeft een chais met 1 paard, nadere aangaaff, belasting: f. 3:6:0, 1804, maij 1805. (GAH650); J.R. eigenaar van perceel nr. 334 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 583, huis en erf, 260 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Rodenhuis, Johanna Rein geb. 1783 ... , huwt met Jan Andries Hensel, wonende te HRL 1825; BS ovl 1825; Jan Andries Hensel en J.R.R. (in de ondertrouw aangave vermeld als: Veenrodenhuis), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske J. Kronenburg, goede bekende, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Rodenhuis, Klaas Jetzes geb. 12 okt 1806 Mantgum, klokmaker, N.H., Vst 2 jul 1859 uit Beers, A 9 dec 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-259, supp wijk G-457
Rodenhuis, Klaas Sjoerds geb. 16 okt 1789 HRL, ovl 16 nov 1875 HRL, huwt met Aaltje Andries Koopmans op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, wolkammersknecht, metzelaar in 1851, N.H., huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, 1813, id. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, schoonbroeder bruidegom, 1820, id. bij J.H. vd Weide, (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838 zv Sjoerd Gerbens R, en (Mintje Gerbens); BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, huw 1838, ovl 1847, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-134; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-141; VT1839
Rodenhuis, Lijkele Sjoukes geb. 1804 Vrouwenparochie, huwt met Martentje Jans Roorda op 18 jun 1835 HRL, slagter, wonende te HRL, dienende bij de 2e Bataillon 1e afdeling Friese Schutterij, zv Sjouke Sjoukes R, en Rienkje Siedses Hogenhuis; BS huw 1835
Rodenhuis, Mintje Broers ovl. voor 1843, huwt met Andries Gerbens Schaafsma; BS huw 1842
Rodenhuis, Pieter IJpes geb. 1777 ... , ovl 10 okt 1826 Franeker, 2e huwt met Margaretha Hendrika Mentes op 7 dec 1809 Amsterdam, komt van HRL, 1e huwt met Grietje Barends Visser op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Epeus, geb 26 sep 1810 HRL, Arius Johannes R, geb 1812 HRL, Barend R, geb 25 apr 1800 HRL, staat borg voor Sake Foppes 1811, N.H., in leven zeehandelaar en lid der Staten van Friesland, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. wonende te HRL, 1811, wonende te Franeker in 1826, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; hu Grote Kerk HRL 1799, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door de advocaat Wijma onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, huisno. 19, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, maij 1805. (GAH650); kind: Epeus Pieters Rodenhuis, geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Arius Johannes Pieters Rodenhuis, geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:14:0 Huur voor vlaggen, 6 feb 1810, quit. no. 1 (GAH1142); Franeker, Sectie B, 1832: erven P.R. te HRL, eigenaars van de percelen nrs. 3, 4 en 10, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp. 133 90 m2, 16310 m2 en 9960 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen 121 en 125, legger nr. 369, Moestuinen, grootte resp. 2790 m2 en 6390 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 122, legger nr. 369, Cingel als Bouwland, grootte 107 90 m2, klaase onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 123 en 130, legger nr. 369, Huizen, grootte resp. 40 en 280 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 180; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 124, legger nr. 369, Stalling, grootte 136 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 126 en 127, legger nr. 369, Gracht als Bouwland, grootte resp. 1200 m2 en 1470 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 128, legger nr. 369, Zomerhuis, grootte 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 129, legger nr. 369, Water als Bouwland, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 131, legger nr. 369, Plaziertuin, grootte 16850 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 132 en 143, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp 13340 m2 en 14080 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 139, legger nr. 369, Opvaart als Bouwland, grootte 3670 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 427 en 428, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10430 m2 en12240 m2, klasse onbebouwd: beide 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 445, legger nr. 200, Weidland, grootte 7910 2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 450, 453, 454, 455, 456, 460, 462 en 463, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 8060 m2, 13020 m2, 13510 m2, 6950 m2, 8890 m2, 22570 m2, 124 30 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2/3, 2, 2, 2, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 451, 452, 457 en 461, legger nr. 199, Weidlanen, grootte resp. 21670 m2, 890 m2, 4680 m2 en 9680 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 458, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 2630 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 459, legger nr. 199, Boomgaard, grootte 1480 m2 klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 466, legger nr. 199, Bouwland, grootte 8180 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 467, legger nr. 199, Weidland, grootte 13630 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 471, legger nr. 200, Water als Weiland, grootte 1820 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 472 en 473, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 5160 m2 en 5400 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 475, 476 en 477, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 11160 m2, 9360 m2 en 11920 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 482, legger nr. 199, Weidland, grootte 12830 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 564, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 1860 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 565, legger nr. 199, Tuin, grootte 1910 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 566 en 570, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 3430 m2 en 13340, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 571, 572 en 574, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 19190 m2, 6000 m2 en 17310 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589 590, 591, 592, 594, 595, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10490 m2, 10250 m2, 10410 m2, 11770 m2, 9720 m2, 8580 m2, 6900 m2, 7750 m2, 11570 m2, 14490 m2, 2810 m2, 7270 m2, 6670 m2, 14380 m2, 11120 m2, en 12840 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 583 en 593, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 12080 m2 en 14550 m2, klasse onbebouwd beiode 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 298-301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. stal en erf, schuur of pakhuis, erf, en pakhuis, resp. 80, 180, 350 en 88 m2, klasse onbebouwd allen 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 56, nihil, en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. P.R. erven eigenaars van percelen nrs. 310 tm 315 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. huis en erf, huis, huis en erf, huis of zeilmakerij, huis, stalling, resp. 96, 85, 330, 176, 30 en 138 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 75, 270, 75, 27 en 60. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van perceel nr. 317 te HRL, legger nr. 584, pakhuis, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van percelen nrs. 324 en 325 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 144 en 276 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 354 en 355 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, beide pakhuis, resp. 102 en 150 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 110 en 70. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 504 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 1955-1958 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. erf, plaiziertuin, pakhuis, pakhuis, resp. 105, 1060, 105 en 168 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 70 en 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 1966 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 2041 en 2042 te HRL, legger nr. 584, woonplaats HRL, resp. lijnbaan en erf, huis en erf, resp. 2590 en 162 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 300 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 58); weduwe P.R. eigenaresse van percelen nrs. 293 en 294 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, resp. bergplaats, huis, resp. 410 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd 30 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van percelen nrs. 331 en 332 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, beide weiland, resp. 13470 en 11440 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107)
Rodenhuis, Pietje geb. 13 dec 1779 HRL, ovl 3 okt 1867 HRL, huwt met Hendrik vd Weide op 8 aug 1811 HRL, ondertrouw 24 Jul 1811, 1e afk. zondag 28 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 Aug 1811, N.H., ovl wijk A-167, dv Sjoerd Gabes R, en Mijntje Gerrijts; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk F-286; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-221; VT1839
Rodenhuis, Sara geb. 1803 HRL, huwt met Jan Valckenier op 14 sep 1827 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1827, dv Pieter R, en Grietje Barends Visser; BS huw 1827
Rodenhuis, Sjoerd Gabes ovl. voor 1812, huwt met Mintje Gerrijts, kinderen: Gabe Sjoerds R, geb 1787 HRL, Pietje Sjoerds R, geb 13 dec 1779 HRL, Klaas R, geb 16 okt 1789 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1849, ovl 1875; Geert Gerrijts ende Aafke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., goede bekende, 15 sep 1792; ondertrouw HRL
Rodenhuis, Sjouke Sjoukes huwt met Rienkje Siedses Hogenhuis, kind: Lijkele Sjoukes R, geb 1804 Vrouwenparochie, arbeider, wonende te HRL; BS huw 1835
Rodermans, Alijda oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-130; VT1839
Rodijk, Albert A.R., Soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, ende Clara Meijers van Deventer, zijnde de aangaave gedaan door den sergeant Arnoldus Grijper, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Rodmers, Hidtje zie: Beket; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:16:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 3:12:0 (GAH650)
Rodmers, Lijsbeth Pier Ruirds ende L.R., beijde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Rodmer Arjans, 9 Nov 1743; huwt met Pier Ruurds, beijde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Pietertje Piers, ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als L. Roebers; kind: Rodmer Piers, ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Piers, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL
Rodoold, Paulina oud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk F-078; VT1839
Roebers, Lijsbeth zie bij: L. Rodmers
Roedema, Doeke geb. 29 jul 1811 Zurich, ovl 25 nov 1871 HRL, ongehuwd, schipper, N.H., schulpvisser 1860-1871, zv Jelle R, en Sijtske Reinia; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1860-80
Roedema, Douwe Keimpes geb. 1798 Cornwerd, ovl 7 aug 1858 HRL, huwt met Trijntje Poelstra, Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, N.H., boer in 1858, zv Keimpe R, en Attje Gatzes; BS ovl 1846; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-237
Roedema, Jelle huwt met Sijtske Reinia, kind: Doeke R, geb 1811 Zurich; BS ovl 1871
Roedema, Keimpe Doekes huwt met Attje Gatzes, kinderen: Douwe Keimpes R, geb 1798 Cornwerd, Pieter Keimpes, geb 1796 Cornwerd; BS ovl 1846; 1858 overlijdens
Roedema, Maartje R oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839
Roedema, Pieter Keimpes geb. 1796 Cornwerd, ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Maatje Voerman, melktapper, zv Keimpe Doekes en Atje Gatzes; BS ovl 1846; oud 42 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-090; VT1839
Roeding, Aaltje huwt met Louwerens Weesenter, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mei en getrout de 5 jun 1763
Roedolf, Lena De Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen, dat de Huwelijksafkondingen van Frans Dassel oud vijfent wintig Jaren, Werkman, geb en wonende te HRLmeerderjarige zv Pieter Petrus Daddel en L.R., en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Dienstbaar, geb te Workum, woonende te HRL, en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden Zondagen als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalt uuren voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad, zonder daat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789, Frans, zv P. Petrus Dassel en L.R
Roedolf, Lena ROELANTS, JACOBUS
Roelfs, Akke zie: Wildervank
Roelfs, Arjen woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelfs, Elias zie: Visser
Roelfs, Fokje zie: Dijters
Roelink, Grijttie Jans van Leeuwarden, huwt met Jan Eiberts Kok, van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout met attestasie de 11 sep 1763
Roelofs, Aaltje huwt met Jan Pieters, echtelieden woonagtig te Leeuwarden, doch thans hier wegens de kermis, kind: Jannike Jans, geb 8 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Roelofs, Aaltje geb. 10 feb 1775, ged 14 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntje Jans
Roelofs, Aaltje huwt met Dirk Wiltjes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763
Roelofs, Albert zie: van der Berg, Gort; Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente Alhier. 1781 Den 2 sep is ged A.R. zv Roelof Roelofs en Jantje Alberts Mulder. Blokzijl den 28 apr 1815; Deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van A.R. en Lijsbeth Jans dato 1 jun 1815 op F? 38. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Roelofs, Anna C zie: Diemers
Roelofs, Annigje huwt met Wigger Haijes, kind: Annigje Wiggers, geb 9 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL
Roelofs, Antje zie: Bos, van Dijk, Meints, Postma
Roelofs, Antje ged. 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Roelofs, Antje geb. 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Roelof Roelofs en Tietje Romkes; ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Roelof Roelofs en Tietje Romkes
Roelofs, Antje huwt met Meindert Isa?cs op 3 apr 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808; Meindert IJzaaks en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL
Roelofs, Arjen zie: de Vries
Roelofs, Arjen A.R. en Antje Harmens Bok, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Roelof Arjens, geb 12 apr 1785, ged 1 maij 1785 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Arjens, geb 28 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote kerk HRL; kind: Johannes Arjens, geb 5 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Marike Arjens, geb 5 dec 1793, ged 5 jan 1794 Grote Kerk HRL
Roelofs, Arnoldus zie: Tuinema
Roelofs, Barend zie: Kroes, de Vries
Roelofs, Baukje 1e huwt met Koop Geerts, 2e huwt met Feitze Roelofs; R''falle troch ...
Roelofs, Bolette Wijnant Heering ende B.R. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer Freerk van der Hout, 12 maij 1742; ondertrouw N.H. HRL
Roelofs, Claas ged. 4 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Claases en Geertje Jans
Roelofs, Cornelis zie: van Dijk, Kromhout, Peizel
Roelofs, Daniel ovl. 17 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Roelofs, Dirk geb. 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Roelofs, Dirk D.R. en Johanna Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Roelof Dirks, geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Durk Durks, geb 28 jan 1784, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL
Roelofs, Dirk van Hogeland, huwt met Baatje Douwes, beijde van HRL, sijn geproclameert den 12 en 19-26 aug 1742 en getrout de 16 December; D.R. van ''t Hoogeland ende Baetje Douwes van HRL, vertoonde de bruids vader attestatie dat de huwelijx geboden aen ''t Hoogeland meede aengegeeven waeren, 11 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kindL Douwe Dirks, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Akke Durks, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Dirks, ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Dirks, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fennigje Durks, ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Durks, ged 13 dec 1744 Grote Kerk HRL
Roelofs, Dirk huwt met Dieuke Anthoni, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 sep 1756 en getrout de 20 mrt 1757
Roelofs, Dirk Jan Staats Wilkingh en Yttie Baukes, beijde van HRL, koomende wegens de bruijd D.R., 25 Feb 1746
Roelofs, Doede geboortig van Borkum in Oostvriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft de behoorlijke eed gepresteerd in handen van pres. burg. W. Buma, op 7 aug 1745. (burgerboek)
Roelofs, Douwe zie: Nachtegaal, Visser
Roelofs, Douwe huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei dito 1755
Roelofs, Durkje ged. 19 aug 1762 Westerkerk HRL, dv Roelof Meinderts en Eva Jans
Roelofs, Ebele zie: Pros?
Roelofs, Eele zie: Driesten
Roelofs, Eelkje ged. 3 dec 1767 Westerkerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJmes
Roelofs, Eke huwt met Wijtse Broers Blom, kind: Roelof Wijtses Blom, geb 16 okt 1793, ged 10 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Wietses Blom, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Eelkjen R. ; kind: Pieter Wijtzes Blom, geb 15 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL
Roelofs, Ewardus zie: Meints
Roelofs, Feijtze geb. 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Frouwkje Tjeerds
Roelofs, Feitze geb. 1693 ... , ovl 25 mrt 1759 R''falle 1e huwt met Pijtje Brands in 1716 te Drachten, 2e huwt met Baukje Roelofs in 1755, kind 1e huw: Brand Feitzes, kinderen 2e huw: Roelof Feitzes vdVeen, geb 1733, Lijsbeth Feitzes, Jeltje Feitzes, Klaas Feitzes; R''falle troch. bl. 273
Roelofs, Fettie huwt met Conradus Gijsbertus Benfort, kind: Rudolphina Conradus Benfort, ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Johan Reinhart Coenraads Bentfort, ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Coenraads Bentfort, ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL
Roelofs, Fettje zie: Visser
Roelofs, Frans huwt met Antje Jans op 20 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Roelofs, Frouwkje zie: Posthuma
Roelofs, Geert zie: Hamstra, van der Woude
Roelofs, Geert huwt met Aaltje Hendriks, kind: Stijntje Geerts, geb 4 maij 1794, ged 25 maij 1794 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Geerts, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 30 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 26 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Roelofs, Geert woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelofs, Geert woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelofs, Geert G.R. ende Grietje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Gerrijts, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; G.R. en Grietje Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Geerts, geb 8 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL
Roelofs, Geert geboortig van Oostermeer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frank, op 10 sep 1792. (burgerboek)
Roelofs, Geert ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:10:0 voor geleverde turf en werkloon, kwit. no. 1, 22 dec 1773. (GAH1105); id. f. 72:0:0 voor 12 schou turf en werkloon, kwit. no. 3, 3 feb 1776. (GAH1107); id. f. 40:12:0, ord. no. 4, 6 mrt 1779. (GAH1110)
Roelofs, Geertje huwt met Cornelis Linstra; BS ovl 1843
Roelofs, Gerben zie: Schoef
Roelofs, Gerrit G.R. ende Riemke Jans beide van HRL, komende wegens de bruid Arent Jans desselfs broeder, 28 Sep 1743; huwt met Riemke Janz, beijde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Dieuke Gerrits, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Rinskjen J. ; kind: Rijkje Gerrits, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Gerrits, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL
Roelofs, Grietje zie: vd Meulen, van der Velde, Wagenaar
Roelofs, Grietje ged. 20 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Roelof Johannes en Aaltje Rients
Roelofs, Grietje huwt met Dirkx Sierks, kind: Aaltje Dirkxs, geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Roelofs, Grietje Hendriks geb. 1806 St Jansga, 1e huwt met Hendrik Jans Daalwijk, (gk), 2e huwt met Martinus Lieuwma op 22 okt 1874 HRL, Vst 16 dec 1861 uit Havelte, dv Hendrik Roelofs en Jantje Lamberts; BS huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155
Roelofs, Hans voogden bet f. 24:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaer loon door H.R. bi Sijbren de Groot verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 36:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als stoeldraaigersknegt bj S. de Groot, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 22:0:0, 23 mei 1778. (GAH1109)
Roelofs, Harmen zie: Dieters, de Graaf
Roelofs, Heere H.R. van HRL, en Geertje Sipkes van Bolswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoond getuigenis
Roelofs, Hendrik zie: Posthuma, Postma, Terdeus
Roelofs, Hendrik Donderdag den 28 Decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen na voorafgegaane Citatie, den Burger H.R., Trekschipper, van Leeuwarden op HRL et V.V. ter zaake uit zijn Schip een pakje aan den Burger H:Radsma toebehorende Vermiste, en te zoek geraakt was, gecondemneert het Vermiste Pakje te Vergoeden boven de kosten hier over gevallen met Serieuse recommandatie, van in ''t toekoomende Sorgvuldig te weezen, dat dergelijke malheurs niet weder gebeuren. (GAH43)
Roelofs, Hendrik geb. 26 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Trijntje Simons
Roelofs, Hendrik turfleverancier 1740-1759
Roelofs, Hendrik huwt met Jantje Lamberts, kind: Grietje Hendriks Roelofs, geb 1806 St Jansga; BS huw 1874
Roelofs, Hendrikje zie: van der Zee; Sjoerd Jansen van der Weide en H.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Roelofs, 1 nov 1788; ondertrouw HRL; Sjoerd Jans van der Weyde en H.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 nov 1788 HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weijde, geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weide, geb 20 okt 1795, ged 8 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eva Sjoerds van der Weide, geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL
Roelofs, Hendrikjen Rienk Hansen van Midlum ende H.R. van HRL, comparerende bruidegom en bruid. beide in persoon, 21 Sep 1743
Roelofs, Hielkje huwt met Cornelis Klazes; BS ovl 1846
Roelofs, Hilligje huwt met Jan Adams, kind: Annigje Jans, ged 15 jun 1751 Grote Kerk HRL
Roelofs, Houkje zie ook: Hamstra; huwt met Feike Dirks Tadema, kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Roelofs, IJbele zie: Radsma; IJ.R. van St. Anna Parochie ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Saake van der Meij, goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; IJ.R. van Sint Anna Parochie en Antje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd 29 dito, met vertoonde attestatie; kind: Jepke IJbles, geb 6 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof IJbeles, geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Roelofs, IJebe ovl. jun 1727 HRL, als Stads Arme
Roelofs, IJnse zie ook: van der Zee; huwt met Baukje Gerbens, kind: Akke IJnses, geb 15 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Roelofs, Jacob zie: de Boer, Tuin
Roelofs, Jacobus ged. 23 maij 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobus en Johanna Melles
Roelofs, Jacobus ged. 6 feb 1748 grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobs en Agnietje Andrijs
Roelofs, Jan zie: Huisman, vd Woude, van Wijk
Roelofs, Jan ged. 4 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jans en Aaltje Taedes (= ook Teekes)
Roelofs, Jan ged. 5 okt 1752 Westerkerk HRL, zv Roelof Diemers en Lijsbet Door
Roelofs, Jan huwt met Geertjen Alberts, kind: Albertje Jans, geb 27 jan 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL, beiden van Noordwolde
Roelofs, Jan geb. 6 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Roelof Paulus en Trijntje Markus
Roelofs, Jan woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelofs, Jan Geeven met schuldige Eerbied te kennen J.R. meede ordrs sakkedrager ende Arnoldus Ydes Jongman beide binnen dese Stadt, dat de Eerstgenoemde genegen was sijne bedieninge aen de laestgenoemde met consent van UEd. Achtb. over te dragen. Versoekende derhalven UEd. Achtb. gelieven genoemde Arnoldus Ydes tot meede ordrs Sakkedrager binnen deese Stad aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, q:f:etc: (was get), P. Reidema. ; In margine Stonde; De Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Arnoldus Ypes tot meede ordrs Sakkedrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Pres. Burgemr. deeser Stadt. Actum den 14en nov 1740. (was get), Junius Munter Ter Ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heeden den 14 nov 1740 heeft Arnoldus Ypes den Eed van getrouwigheit gedaen in handen van de Hr. Burgemr. Donker. In kennisse van mij gesw. clercq (was get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roelofs, Jan zie ook: van der Woude; Sijtze Harrits en Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.R., deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL
Roelofs, Jan zie ook: van der Zee; J.R. ende Henke Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Sjoerd van der Weide, goede bekende, 5 jun 1790; ondertrouw HRL; J.R. en Hinke Aukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Jans, geb 7 jan 1793, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jans, geb 24 apr 1794, ged 13 maij 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eva Jans, geb 24 sep 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jans, geb 27 feb 1797, ged 19 mrt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke A.
Roelofs, Jan Sjoerd Jansen van der Weide en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder J.R., 1 nov 1788; ondertrouw HRL
Roelofs, Jan ovl. voor 1771; voogden bet f. 86:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis uit de boedel van wijlen J.R. en dus de inbreng van Wijbe en Uilke Jans, 31 jul 1770. (GAH1101)
Roelofs, Jan voogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van J.R. bi Tjeerd van der Form verdiend, mei 1771. (GAH1102); id. f. 60:0:0 wegens 2 jaer verdiend loon, 17 mei 1773. (GAH1104); id. f. 75:0:0, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 78:15:0, 7 jun 1777. (GAH1108)
Roelofs, Jan turfleverancier 1761; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:17:8 voor 8 schouw en 9 korven sponturff f. 11 gld het schouw, dragen en meeten, ord. no. 5 6 maij 1784. (GAH1115); id. f. 60:8:0 voor leverantie en werkloon van 6 schouw sponturf, quit. no. 3, 29 sep 1785. (GAH1117); id. f. 159:9:4 ter zake geleverde Turf met arbeidsloon, 13 jan 1796, quit. no. 1 (GAH1128)
Roelofs, Jan van HRL, huwt met Lijsbet Ringers, van Minnertsga, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwt
Roelofs, Jan Beernt Jans van HRL, ende Fokeltie Jans van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid J.R. desselfs swager, 8 Nov 1749
Roelofs, Jan Hendrik Boekhold ende Lijsbert Sambergh, beijde van HRL, koomende weegens de bruid J.R. met vertooninge van ''s bruids vaders consent Jan Sambergh, 26 Sep 1751
Roelofs, Janke huwt met Jacob Pieters; BS ovl 1858
Roelofs, Jantje ged. 13 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Roelofs, Jelle Adigerus Wijngaarden van deese Staden Catharina Wijngaarden van Fraenequer, koomende weegens de bruid J.R., 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Roelofs, Jeltje Durk Hendriks en J.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwd
Roelofs, Jeme ged. 5 mei 1771 Westerkerk HRL, zv Roelof Thomas en Dieuwke Jemes
Roelofs, Jetsche zie: Prosee
Roelofs, Jetske ged. 8 jul 1744 Westerkerk HRL, dv Roelof Meinerts en Eva Jansen
Roelofs, Jetske Hette Fokkes en J.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelofs, Jochem zie: van der Woude
Roelofs, Jogchem geb. 8 nov 1772, ged 6 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jogchems en Trijntje Jans
Roelofs, Johannes zie: Prose, Terdeus
Roelofs, Johannes huwt met Geertje Pieters, kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789 HRL; BS ovl 1820; kind: Roelof Johannes, geb 29 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Roelofs, Johannis ged. 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Roelof Johannis en Aaltje Rients
Roelofs, Joseph zie: Markenstein
Roelofs, Klaas huwt met Tjitske Jelles, kind: Neeltje Klases, geb 1786 Sexbierum, meester chirurgijn en vroedmeester te Sexbierum; BS Barradeel huwafk. 1811
Roelofs, Klaasje huwt met Watse Sibrands, kind: Michiel Watses, geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Roelofs, Lamkjen zie: Dieters
Roelofs, Liefke huwt met Willem Barents, kind: Marijke Willems, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Willems, ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL
Roelofs, Lijsbert huwt met Hessel Lolkes Hommema; BS ovl 1848
Roelofs, Lijsbeth zie: Terdeus
Roelofs, Lucas turfleverancier 1748
Roelofs, Luitje zie: van Dijk
Roelofs, Marijke ged. 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jogchems en Trijntie Jans
Roelofs, Marijke ovl. voor 1862, huwt met Lodewijk Georg, wonende te Franeker 1825; BS huw 1825, ovl 1861
Roelofs, Marike Derk Mouwen, Soldaat onder de comp. van capt. Evers ende M.R., zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Dirks Mouw, geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks Mau, geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, vader als: Derk Mouwen
Roelofs, Martje huwt met Gerrit Sijmons op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Pietje Gerrits, geb 12 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Roelofs, Meindert huwt met Hendrikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3 en getrout de 10 nov 1771; kind: Eva Meinerts, geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 11 dec 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL
Roelofs, Michiel geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth, op wo. 30 jun 1779. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 45:7:8 wegens geleverd breidgaarn, kwit. no. 5, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 17:12:0, kwit. no. 11, 25 nov 1783. (GAH1114); ovl 28 aug 1788 HRL, oud 41 jaar; M.R. en Hotske Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 16 maij 1779 HRL, en zijn alhier op den 24 Maij, zijnde dn tweeden Pinksterdag, getrouwd; hu Grote Kerk ha
Roelofs, Minke Johan Hendrik Henning en M.R., beide van HRL, en laatst geproclameert 3 sep 1775 HRL, en toen getrouwt
Roelofs, Nantje geb. 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Geerts en Antje Tjallingsl
Roelofs, Neinke zie: Hamstra; Dirk Faber en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Roelofs, Oege geb. 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Hendriks en Teetske Oeges
Roelofs, Pieter zie: Marton
Roelofs, Pieter ged. 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Roelofs, Pieter P.R. van Kimswerd en Jaitske Jans van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Roelofs, Reines doet expressediensten 1746
Roelofs, Rinske huwt met Ids Fongers, kind: Gertje Idses, ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Idses, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Roelofs, Rinske huwt met Age Sibrands op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Roelofs, Rinske ovl. voor 1829, huwt met Jan Jansen; BS ovl 1828
Roelofs, Roelof zie: Posthuma, 2x Postma
Roelofs, Roelof Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente Alhier. 1781 Den 2 sep is ged Albert Roelofs zv R.R. en Jantje Alberts Mulder. Blokzijl den 28 apr 1815
Roelofs, Roelof Donderdag Den 9 jan 1800. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, R.R., en Ijpe Jelgersma, bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger Pettinga te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45); Maandag Den 27 jan 1800. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Verders beslooten, uit Consideratie dat den Persoon van R.R., welke den 7 jan l. l. was opgeligt, en vervolgens naar Utrecht vervoerd thans weder geretourneerd waar om onder het Guarnisoen alhier ondergestooken te werden, dus zijn Tractement trok, en weder voor zijn Huisgezin konde zorgen, de 30 Stuivers ?S weeks welke des zelfs Huisvrouw uit de Correnpondentie Beurs geduurende de absentie van haare Man, genooten had, in te trekken, en daar van de Burger Pettinga kennisse te geeven. (GAH45)
Roelofs, Roelof betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 45:0:0 wegens 1 Jaar Huur van ''t Huis in de Karremanstraat maij 1801 verschenen 1 aug 1801 (GAH1133)
Roelofs, Roelof huwt met Trijntje Simons, kind: Tiete Roelofs, geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL; doop dtb 303; kind: Hendrik Roelofs, geb 26 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL
Roelofs, Roelof geb. 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Johannes en Aaltje Riensts
Roelofs, Roelof geb. 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes
Roelofs, Roelof huwt met Tietje Romkes, kind: Roelof Roelofs, geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Roelofs, Roelof woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelofs, Roelof woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Roelofs, Roelof begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelofs, Roelof Pieter Haantjes ende Marijke Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 16 jun 1795; ondertrouw HRL; Andele Jansen ende Baukjen Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL
Roelofs, Roelof zie ook: van der Velde; R.R. ende Froukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de gesw. clercq Feddema, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; kind: Tjeerd Roelofs, geb 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Feijtze Roelofs, geb 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, geb 16 nov 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL
Roelofs, Roelof ovl. voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Roelofs, Roelof R.R. ende Hendrikjen Sijbrands, beijde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs oom Jan Beernts, 21 Dec 1748; huwt met Hendrikje Sibrandts, beijde van HRL, geproclameerd den 22-29 Desemb 1748 en den 5 jan 1749 en den 21 dito getrouwdt
Roelofs, Roelof ende Sibelle Fransen, beijde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Aerents Groen sijnde des bruids neef met vertooninge van schriftelijke last, 2 Nov 1748
Roelofs, Roelofje zie: van Dijk
Roelofs, Roelofke huwt met Christiaan Krans op 28 jun 1796 HRL, met vertoonde attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796
Roelofs, Romke geb. 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tijtje Romkes; geb 1 apr 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tytje Romkes
Roelofs, Serina zie: van Wijk; Jurjen Jelles en S.R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 jan 1809; ondertrouw HRL
Roelofs, Sijke geb. 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJemes; ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL, dv Roelof Tomas en Dieuwke IJemes
Roelofs, Sijtse huwt met Liskje Jans Bierema, kind: Jan Bierman vd Burg, geb 1779 HRL; BS ovl 1839; weduwe op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); weduwe woont in 3e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Roeloff Sijtses, geb 10 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sytses, geb 30 nov 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL; weduwe S.R. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:6:8 ter zaake geleverde Luiwagens etc., 14 apr 1801, quit. no. 5 (GAH1133); huwt met Trijntje Tietes, kind: Styntje Siedses, geb 30 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Roelofs, Simon zie Posthuma
Roelofs, Sjoerd huwt met Grietie Ekkes, kind: Koene Sjoerds, ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL
Roelofs, Sjoukje zie: van der Meulen
Roelofs, Stijntje ovl. 19 mrt 1793 HRL, oud 35 jaar; ged 26xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Roelofs, Taeke ged. 1 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jans en Aaltje Taekes
Roelofs, Teunis zie: Terdeus
Roelofs, Tiete zie ook: Posthuma; geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Trijntje Simons
Roelofs, Tietje huwt met Gerrit Lammerts op 12 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Gerrijt Lammerts en T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jager, goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; kind: Evertje Gerrits, geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Roelofs, Tietje geb. 5 feb 1800 HRL, ged 23 feb 1800, N.H., dv Roelof Roelofs en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Roelofs, Tijs huwt met Aefke Corneelis, beijde van HRL, sij zijn geproclameert 7, 14 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt; T.R. ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een rotale(?) van ''t consent van desselfs vader Roelof Tijssen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Roelofs, Tjalling geb. 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Geerts en Antje Tjallings
Roelofs, Tjeerd zie: Kabeljouw, van der Velde, 2x
Roelofs, Tjeerd geb. 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Vroukje Tjeerds
Roelofs, Tjeerd ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:14:0 ter zaake geleverde Papier en Pennen, 24 dec 1794, quit. no. 38 (GAH1126); id. f. 25:6:0, 5 dec 1795, quit. no. 41 (GAH1127)
Roelofs, Tjeerd woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 4:12:0 (GAH650)
Roelofs, Tjeerd T.R. en Sytske Fokkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelofs, Tonnes zie verslag bij L. van Goch en H. Stroband inzake het schip ''De Wilhelmina'' (GAH45)
Roelofs, Trijntie ged. 22 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Roelofs, Trijntie van Collum, huwt met Gerlof Jans Corvinus, van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en getrout met attestasie de 8 nov 1761 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Roelofs, Trijntje zie: Schutten
Roelofs, Trijntje huwt met Douwe Pieters, kind: Trijntje Douwes, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 14 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Douwes, geb 1 mrt 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Roelofs, Trijntje geb. 15 okt 1774, ged 15 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Hendriks en Tetje Oeges
Roelofs, Trijntje geb. 6 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Roelof Dirks en Janke Pieters; Trijntie R., ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Roelof Dirks en Janke Pijtters
Roelofs, Trijntje huwt met Gosse Zaagsma; BS ovl 1860
Roelofs, Trijntje begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 13, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelofs, Zacharias zie: Vellinga
Roelofs, Zacheus Z.R. en Atje Sierks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 maij 1784 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende
Roelofs, Zwaantje geb. 1801 Bolsward, ovl 31 dec 1823 HRL, ongehuwd, dv Roelof ... , en ... ; BS ovl 1824
Roels, Aaltje ovl. voor 1838, huwt met Sikke Sierds; BS huw 1837
Roels, Hendrik huwt met Acke Sijds, beide van HRL, geproclameerd de 27 Febrij en de 6 en getrout de 13 mrt 1763 in de Westerkerk; kind: Gelske Hendriks, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL
Roels, Jan Frans Jans ende Eeke Gerrits, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs aengetroude oom J.R., 8 Apr 1747; Jan Gerrits en Tjietske Jans, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd J.R., des selvs neev, 23 Sep 1747
Roels, Joukje huwt met Oebele Thijssens Platje, wonende te Beneden Knijpe; BS huw 1823
Roels, Martha zie ook: Raets; Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Roelving, Gerrit zie ook: G.J. Rolvink
Roemer zie: W.J. Romer; Anthonij Jacobs en W.J.R., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Reinder Jans, goede bekende, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Roemer, Jan Vrijdag Den 6 sep 1799; De Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde gelee-zen eene Missive van het Departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het Departementaal Bestuur avnde Eems, Aan De raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Heden morgen is door J.R. aan ons gepraesenteerd nevensgaande Paspoort door de Municipaliteit der Stad Hoorn aan dezelve afgegeeven, om te gaan naar HRL ten einde van daar aardappels voor gemelde Stad te halen, en Wij hebben daarop beslooten, Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschied bij Deezen, om gemelde Perzoon met zijn Schip en alle andere Welke met diergelijke Speciale Paspoorten of Certificaten van Wettig geconstitueerde machten in deeze Republiek Zijn voorzien uit de haven te laten vertrekken. Heil en Broederschap. Leeuwardenb, Den 5 Septbr 1799 5de Jr der B:V
Roemerman, Jan mogelijk een broer van Michiel P. ; zie aldaar; geboortig van Roodahuizen, het burgerrecht geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger P.J. Coulbout op 8 aug 1800 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Roen Junior, Jan leidekker 1749-1755; geboortig van Medemblik, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in de vergadering vd Magistraat en de Geregte, op 14jul751. (burgerboek)
Roen, Maria oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839
Roen, Marijke Jans geb. 1755 HRL, ovl 14 aug 1828 HRL, huwt met Willem Jurjens; BS ovl 1828
Roeper, Jan Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 18 jan 1667 Betaelt aen Mr. J.R. Chirurgijn voor enige diensten in''t sterfhuis gedaen (betreft Nanneke Atses wv T.H. de Vries) f. 6:6:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron:HRL; Crt. dd 9 mrt 1984; ROERDA, PIETER TJERKS
Roest, Carel Marius C.M.R., vaanderich bij ''t Regiment Oranje Friesland van Leeuwarden ende mejuffer Jacoba van der Straten van HRL, sijnde de aangave gedaan door secr. Conradi onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; C.M.R., vaandrig bij ''t Regiment Oranje Friesland, van Leeuwarden en mejuffer Jakoba van der Straten van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, huisno. 159, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803. (GAH650); kind: Willem Adriaan Roest, geb 19 apr 1796, ged 3 maij 1796 Grote Kerk HRL
Roest, Willem Adriaan geb. 19 apr 1796, ged 3 maij 1796 Grote Kerk HRL, zv Carel Marius Roest en Jacoba van der Straaten
Roester, Fokje geb. 1791 Leeuwarden, ovl 19 sep 1870 HRL, huwt met Thijs Notting, dv Jan Jacobs R, en Etje Groenewoud; BS ovl 1870
Roester, Hendricus geb. 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276
Roester, Jan Jacobs huwt met Etje Groenewoud, kind: Fokje R, geb 1791 Leeuwarden; BS ovl 1870
Roeterman, Catharina Elisabeth geb. 1772 HRL, ovl 24 jul 1844 HRL, huwt met Hendrik de Wit, koopvrouw HRL. 1828, dv Johannes Ferdinand R, en Grietje Harmens; BS geb en ovl 1828, ovl 1844
Roets, Martha zie ook: Raets en Roels; huwt met Pieter de Waard, kind: Kornelia Pieters de Waard, geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Roeven, Harmanus Van ovl. 15 okt 1787 HRL, oud 31 jaar
Rogaar, Hindrikje Thiessens Extract Uit het Reg. der Acten van overlijden voor de Gemeente Veendam over den jare achttien honderd en veertien alwaar men onder anderen leest: In het Jaar een duizend achthonderd en veertien, op Zondag den vijfentwintigsten sep in het huis getekend No. O, aan het oosterdiep binnen deze Gemeente ovl is, H.T.R., Echtgenote van A.H.S. Veendam den vijfden nov 1800 en vijftien
Rogger, Hendrikje ovl. voor 1864, huwt met Albert Stuur; BS ovl 1863
Roij, Louisa De huwt met Johannes Heisterkam, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Augus t en getrout de 1 7 ber (= september) 1771
Roijen, Jacob Harmanus Van ovl. 19 lentemaand 1810 HRL, huwt met Pietje Sipkes de Weerd, ook huwt met Lutske Pieters Rooseboom op 15 jan 1797 HRL, werkman, in 1810, kinderen: Lutske, geb 27 feb 1808 HRL, Hendrikje vR, geb 1805 HRL; Geertruida Jans vR, geb 3 mrt 1794 HRL, Tjietske van Roijen, geb 4 sep 1799 HRL, ged 17 sep 1799 HRL, zv Harmanus Harmens vR, en Gertruida Jac. Weewer; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1808, BS huw 1833, ovl 1839, ovl 1862
Roijen, Lutske Jans Van geb. 27 feb 1808 HRL, ged 27 mrt 1808 HRL, N.H., ovl 1 jul 1839 HRL, huwt met Jan Baukes Blom op 12 mei 1837 HRL, dienstmeid. dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1837, ovl 1839
Roijen, Tjietske Van geb. 4 sep 1799 HRL, ged 17 sep 1799 HRL, dv Jacobus van Roijen en Lutske Pieters Roseboom; dopen Grote Kerk HRL 1799
Rojen, Truike Hendriks Van geb. 15 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hermanus van Rojen en Antje Jacobs
Roldaat, Andries K niet huwt met Liesbet Siebes, zou de vader van haar kind Durkje zijn; dopen Grote Kerk HRL 1807
Rolink, Catharina huwt met Lammert Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Roll, Maria C oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839
Rollewagen, Antje huwt met Hermanus Verheul; BS ovl 1838
Rolmans, Tekela G huwt met Johannes Luitgerus Leembeek op 24 jun 1787 HRL; mil. huw Gerf gemeente HRL; Johannes Luitgerus Leembeek, soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter, en T.G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rolsma, Gabe Sjoukes notaris te Bolsward, Johannes Albarda geeft bij hem huw toestemming van Jan Albarda 11mrt819; BS huw 1819
Rolving, Joann Henrich Hermann geb. 1796 Ottenstein, kon. Pruissen, huwt met Anna Gertruij Telsemeijer op 10 apr 1834 HRL, koopman, wonende te Amsterdam, zv Anton R, (gk), en Anna Margaretha Sch?pping, (gk), vader wever te Ottenstein, aldaar ovl 17 nov 1798, moeder wonende te Ottenstein in 1834; BS huw 1834
Rolvink, Gerhard Johan wordt ook genoemd ''Gerrit Roelving'' in 1830; zie hieronder; geb 1788 ... , huw.get. bij K. Straatsma en T.J. Ringnalda, weversknecht, wonende te HRL; BS huw 1830; geb 1787 Vreden, Munsterland, 1e huwt met Tjietske Cornelis Bolleman op 12 jul 1832 HRL, wever, wonende te HRL, 2e huwt met Anna Knoop op 23 apr 1840 HRL, wever te HRL. 1834, zv Gerhard R, (gk), en Johanna Wegman, (gk), vader werkman te Vreden, wonende te aldaar en aldaar ovl 13 mei 1802, moeder wonende te Vreden, aldaar ovl 28 jan 1797; BS ovl 1826; 1832 huwelijken, ovl 1834, huw 1840; oud 52 jaar, geb Vreede, Munster en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-287; VT1839
Rolwagen, Hendrik Hendriks balsteenleverancier 1752
Roman, Jan Geeft met schuldige eerbied te kennen J.R. binnen dese Stad wonagtig, hoe door ''t wegblijven van Arjen Jacobs in leven turfdrager alhier, desselfs bedieninge is vacant geworden, waar mede hij geerne soude sijn begiftigt. Al waaromme sig bij desen aan Ued Achtb:komt addresseren met eerbiedig versoek Ued. Achtb gelieven hem supplnt in plaatse van Arjen Jacobs tot mede ordrs Turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, q:f:etc., Was getekent P. Reidema 1737. ; In margine stonde; De Magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeerd mits desen de persoon van J.R. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 13 jan 1738. (Was get) Junius Munter, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; tekst wordt niet vermeld. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit J.R. residerende binnen dese Stadt, dat den supplnt wel genegen was sijn turfdragersplaats over te transporteren aan de persoon van Jan Willems Burger tot HRL zijnde daartoe seer bequaam om die functie te bekleden en sulx van harten ook is begerende. Dies volgens den supplnt seer gedienstig versoekt Haar Achtb:gelieven de persoon van J.W. tot ge?digde turfdrager aan te stellen binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc, (was getekent), H. Wiaerda. ; In margine stonde; De Magistraat accorderende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Jan Willems tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eedt in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 21 maij 1738, (get), H. Schaaf, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit jus jurendum coram prsid. H. Schaaf den 21 maij 1738, In Kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roman, Johannis en Sioukjen Vomelius, beide van HRL, huw.aang. 18 maij 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Jacob Johannis vertonende een Zedultie van de bruits vader; huw.aang. HRL 1737
Romans, Johannes gebruiker van wijk E-082, kroeghouder; eigenaar is Jacob van Slooten q. q., 1814. (GAH204)
Romar, Trijntje ovl. voor 1824, huwt met Samuel Wijtema; BS Franeker huw 1823
Rombeek, Anna Van huwt met Feite Simons, kind: Catrina Margrieta Feites, ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Romein, Jacoba/japikje geb. 1789 Leeuwardenolv. 7 aug 1857 HRL, huwt met Gerben Kramer, wonende te te HRL. 1843, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS huw 1843, ovl 1857, bev r HRL 1851 wijk D-162
Romein, Thomas huwt met Neeltje Marinus, kind: Jacoba/Japikje, geb 1789 Leeuwarden, Willemke, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1848; 1857 overlijdens
Romein, Willemke geb. 1777 Leeuwarden, ovl 3 sep 1848 HRL, ongehuwd, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS ovl 1848
Romer, Wopkje Jans zie ook: W.J. ; zie ook: Roemer
Romerman, Michiel Pieters geb. 1749 ... , ovl 16 aug 1814 HRL, winkelier, koopt een huis in 1800, ovl wijk C-192; BS ovl 1814; mogelijk een broer van Jan Roemerman; zie aldaar; geboortig van Roordahuizen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 29 dec 1803. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-192, winkelier; medegebruiker Lourens Lens, bestelder, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805. (GAH650)
Romersheim, Matthijs M.R., soldaet in de Compie van Majoor O.J. Albarda in ''t Regiment van Generaal Lt. B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL en Geeske Geerts meede ten voors:Steede, koomende weegens de bruijd Arent Lammerts, soldaet onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; soldaat onder de Compagnie van de majoor O.J. Alberda, huwt met Geeske Geerts, beijde tot HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Romewal, Grietje Dirks ovl. voor 1844, huwt met Ruurd Piers Baanstra; BS huw 1843, ovl 1872
Romkes (?), Matthijs huwt met Maria van der Wouden, kind: Anna Maria Matthijses, geb 7 mrt 1793, ged 26 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Romkes, Alle ged. 21 feb 1740 Westerkerk HRL, zv Romke Jansen en Neeltje Alles DTB N.H. HRL 1740; van HRL, huwt met Geertruid Jans, van Amsterdam, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1768 en getrout met attestasie den 19 Febrij 1769 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 voor ''t maeken van 8 pakken kleren tot de uitsetting, kwit. no. 4, 12 mej 1777. (GAH1108); id. f. 29:18:0 voor het maeken van kleren etc, ord. no. 7, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 2:11:0 voor het maeken van 1 pak kleren, ord. no. 10, 3 nov 1778. (GAH1109); id. f. 25:14:0 voor ''t maaken van de kleeren tot de uitzetting van diverse jongens, ord. no. 5, 11 mei 1779. (GAH1110); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kleermaker te HRL in 1782; aangesteld tot smidskoolmeter en drager; op 11 mrt 1796 uit het ambt ontzet wegens het weigeren afleggen van de bewuste verklaring; is hierdoor in armoede geraakt en moest om publiek onderhoud vragen; dient verzoek in om in het ambt hersteld te worden. (GAH200); ROMKES, ANTJE
Romkes, Antie ende Jacob Haijes, beijde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruijd Jurjen Carsten; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Romkes, Antie geb. 1742 ... , ovl 2 sep 1817 HRL; BS ovl 1817
Romkes, Antie huwt met Claas Pijters, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 jan 1756; kind: Anne Claases, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; kind: Grietie Klaases, ged 7 jun 1756 Grote Kerk HRL
Romkes, Aukje geb. 1748 ... , ovl 12 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Ernst, ovl wijk F-183; BS ovl 1814
Romkes, Claes ovl. 9 okt 1727 HRL, old 84 jaer
Romkes, Dirk kuipersgezel, burger te Dokkum op 11 jun 1673, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Romkes, Dirk ovl. 2 jul 1791 HRL, oud 51 jaar; huwt met Jetske Andries; D.R. en Jetske Andries, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Durks, geb 17 mrt 1779, ged 4 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Andries Dirks, geb 8 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Romkes, Doekle zie: van Hettinga
Romkes, Douwe zie: Nauta
Romkes, Elisabeth zie: Butter
Romkes, Elizabeth huwt met Ippe Annes Butter; BS ovl 1826
Romkes, Folkert ovl. voor 1779; bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis vd Weeslanden vd huirders: Yep Feikes f. 2:5:0, Taedse Abrahams f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama f. 7:15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, F.R. f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, Eeltje Aukes f. 1:10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 46:1:0 terzake 1/2 jaar leverantie van 254 vaten suip f. 3 1/2 st en 190 schoven stro, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 50:1:0 wegens 286 vaten suip, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 42:0:0 wegens levering van 236 1/2 vat suip f. 3 1/2 stv in 1 jaar geleverd, kwit. no. 1, 31 mei 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 21:10:0 terzake huir van 4 pondematen bouwland onder Midlum, no. 16, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1098); id. f. 25:0:0 over 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (B110 2); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 35:0:0 over 1780, nu no. 23, 1780. (GAH1111); id. over 1781 (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed bet f. 25:0:0 over 1778, nu nr. 16. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 23. (GAH1110); ontv van dito f. 47:3:0 terzake geleverde 269 vaten zuip van 13 mei tot 11 nov 1763, 10 jan 1764, kwit. no. 2. (GAH1094); id. f. 42:19:0 wegens 245 1/2 vaten zuip f. 3 1/2 stv, kwit. no. 5, 10 jul 1764. (GAH1094); id. f. 44:13:0 wegens 251 vaten zuip in een 1/2 jaar, kwit. no. 7, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 44:0:0 wegens geleverd zuip in een 1/2 jaar, tot 10 mei 1765, kwi t. no. 3, 21 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:0:0, kwit. no. 5, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 42:5:0 voor 241 1/2 vaten zuip van 12 dec 1765 tot 9 mei 1766, kwit no. 2, 27 mei 1766. (GAH1096); id. f. 46:9:0 wegens 147 vaten zuip van 15 nov 1768 tot 12 mei 1769, kwit. no. 4, 28 mei 1769. (GAH1100); id. f. 45:18:0 voor geleverde zuip, kwit. no. 7, 12 nov 1769. (GAH1100); id. f. 44:0:0 van 12 mei tot 11 nov 1766, kwit. no. 3, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 42:6:0 wegens karnemelk geleverd ih Weeshuis van 12 nov 1766 tot 12 mei 1767, kwit. no. 3, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 43:11:8 van 12 mei tot 12 nov 1767, kwit. no. 6, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 41:19:0 van 13 nov 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 3, 17 mei 1768. (GAH1098); id. f. 45:8:4 van meitot nov 1768, kwit. no. 3, 13 nov 1768. (GAH1099); bet propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, van 3 pondematen, no. 14: f. 9:10:0 en 4 pondematen, no. 16: f. 6:12:10., 1768. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 19:0:0 voor 3 pondematen bouland aan de Hal, no. 14, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 25:0:0 over 1780, nu no. 21, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed. bet over 1778 f. 19:0:0, nu nr. 14. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 21. (GAH1110); jaerschink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch., no. 14, 3 pondematen: f. 9:10:0, en no. 16 wegens 4 pondematen: f. 12:10:0, 1773. (GAH1104); F.R. onder Almenum ende Antje Jobs van Wijnnaam, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Job Douwes, 24 Apr 1751
Romkes, Foppe F.R. van HRL. en Akke Joosten van Terbant, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Heerenveen en aldaar getrouwd den 2 feb 1783 volgens vertoond getuigenis; kind: Romke Foppes, geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Romkes, Gerben geb. 27 mei 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Romke Johannes en Pietje Gerbens
Romkes, Gosse Jetse Romkes ende Maria van den Berg, beijde van HRL, huw.aang. 30 maij 1733 HRL; Comende voor de bruid G.R. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Romkes, Grietje zie: Bakker
Romkes, Grietje ged. 21 jul 1743 Grote Kerk HRL, dv Romke Jansen en Neeltje Alles ovl 22 nov 1792 HRL, oud 48 jaar
Romkes, Grietje huwt met Migchiel Melles, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1770; kind: IJntje Michiels, geb 31 dec 1773, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Migchiels, ged 6 aug 1771 Grote Kerk HRL
Romkes, Haije zie: Bakker
Romkes, Heere Johannes Baltus en Sara Broers, beijde van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruijd H.R., desselfs Oom; huw aang. HRL 1736
Romkes, Heerke weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.R., 27 maij 1788. (GAH1120)
Romkes, Hendrik zie ook: Bakker; geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Romke Jacobs en IJetje Hendriks
Romkes, Hendrika zie: Agema
Romkes, Hinke huwt met Jan Pas, beide van HRL, geproclameert 2, 6 en 9 en getrout den 11 mrt 1755; kind: Pieter Jans, ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL, vader als Jan Pieters; kind: Diuwke Jans Pas, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Pas, ged 15 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Jacobus Jans, ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL, vader als J. Pieters
Romkes, Hinne zie: van Hiddinga
Romkes, Hotse zie: Binksma
Romkes, Hotse H.R. ende Antie Sijtses, beijde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Anne Sijtses, 12 Apr 1749; huwt met Antje Sijtses, beijde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Romkes, Hotse huwt met Grijtie Johannes Elgersma, beide van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Romkes, Hotse huwt met Sjieuke Hessels, beide van HRL, geproclameert de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759; kind: Sjiewke Hotzes, ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Romkes, Hotse huwt met Janke Rasschen, beide van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout de 10 jul 1763; kind: Romke Hotzes, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL
Romkes, Ippe zie: Butter; (2x)
Romkes, Jacob zie: Bakker
Romkes, Jakob geb. 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Romke Herkes en Itske (ook: Sijbrigje) Jakobs
Romkes, Jan J.R. ende Antje Harmens, beijde van HRL, koomende weegens de bruid Lieuwe Alles en verklaerde des bruijdegoms vaeder dat dit met sijn consent was, 2 mei 1744; huwt met Antje Harmens, beijde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 Maij 1744 en doen ook getrouwt; kind: Baukje Jans, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Romkes, Japke geb. 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Romke Sybes en Rinske Pieters
Romkes, Jelte trekschipper op Leeuwarden in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -12:0 weegens het ontvangen van Landshuijr van het lant te Oosterbierum leggende, ''t Weeshuijs toebehorende, sonder ord., 15 jul 1730. (GAH1060)
Romkes, Jetse ende Maria van den Berg, beijde van HRL, huw.aang. 30 maij 1733 HRL; Comende voor de bruid Gosse Romkes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Romkes, Mattheus huwt met Trijntie Reidses, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1766 in de Westerkerk
Romkes, Michel Michiel R., ende Trijntie Jans, beide van HRL, huw.aang. 17maij17 38 HRL, koomende voor de Bruit Jan Popkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Jans, beijde van HRL, sijn geproclameert den 11-18 Maij 1738 en getrouwt den 28 jul 1739
Romkes, Pijttie huwt met Roelof Postma, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 12 en getrout de 20 mei 1771
Romkes, Popkje zie: Lamring
Romkes, Rein weesvoogden bet f. 89:11:4 aan de rentmeester van het Weeshuis uijt de nalatenschap van R.R. wegens 3 kinderen in ''t Weeshuis gealimenteerd wordende, 16 nov 1784. (GAH1115)
Romkes, Rienk zie: Ondersma
Romkes, Rienke zie ook: Brouwer; huwt met Akke Douwes, kind: Douwe Rienkes, geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Romkes, Rienske begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Romkes, Rimke R.R. en Akke Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Romkes, Rinse ovl. 8 feb 1787 HRL, oud 63 jaar; invent/nr. 320
Romkes, Rinske zie: Agema, Lanting
Romkes, Romke zie: Butter
Romkes, Saco Vroedtsman tot HRL syn erven, eigenaars van plaats nr. 180 te Almenum, grootte 0, 75 pondematen, floreen f. 0:8:12, gebruiker Ofke Feddes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Romkes, Sibbeltje geb. 11 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., dv Romke Jacobs en IJtje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Romkes, Sietse zie: van Hettinga
Romkes, Simon zie: de Vries
Romkes, Sybe geb. 27 apr 1784, ged 18 maij 1784 Grote Kerk HRL, zv Romke Sybes en Rinske Pieters
Romkes, Tietje geb. 14 jan 1753 Dokkum, ovl 19 jan 1820 HRL, huwt met Roelof Roelofs Posthuma; BS ovl 1820; 1822 overlijdens; kind: geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Romkes, Tietsse rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van Pieter Henricks, Henrick Gerrijts en T.R., 20 maij 1805 (GAH1138); id. f. 46:0:0 verdiende Loon van T.R., 29 sep 1807 (GAH1139)
Romkes, Tjietse huwt met Dieuwke Johannes, kind: Christina/Stijntje de Boer, geb 1757 Balk; BS ovl 1838
Romkes, Tjietze weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van T.R. als backersknegt gewerkt hebbende bij Fokjen Cuiper, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 25:0:0 als backersknegt bij burg. Strooband, 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 175:16:0, 17 jul 1792 (GAH1124); id. f. 55:11:8, 18 jun 1793 (GAH1125); id. f. 9:8:0 terzaake ??n maand gagie van T.R., als matroos op ''s lands oorlogsschip ''de Eensgezindheid'', 22 sep 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zaeke een uitzetting, 28 maij 1793, quit. no. 6 (GAH1125)
Romkes, Tjiske geb. 7 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, z/dv Romke Heerkes en Idtske Jakobs
Romkes, Tjitze zie: Zeldenrijk
Romkes, Trijntie huwt met Ruirdt Taekes, kind: Voske Ruirdts, ged 25 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ruurds, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Romkes, Trijntie huwt met Gerrijt Claasen Spitske, beide van HRL, geproclameerd de 27 jul de 3 en getrout de 10 aug 1760 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Neeltje Gerrijts Spitske, ged 19 sep 1762 Westerkerk HRL; kind: Grietje Gerrijts, ged 22 jun 1766 Grote Kerk HRL
Romkes, Trijntie huwt met Jacob Hendriks Backer, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; kind: Romke Jakobs, geb 13 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jacobs, ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL
Romkes, Trijntje ovl. 29 dec 1794 HRL, oud 80 jaar; ovl 15 mrt 1791 HRL, oud 55 jaar; ovl 21 dec 1804 HRL, oud 71 jaar
Romkes, Trijntje huwt met Klaas Willems Langendijk, wonende te Leeuwarden; BS huw 1834
Romkes, Trijntje geb. 3 okt 1800 HRL, ged 11 nov 1800, N.H., dv Romke Ippes (Bakker), en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Romkes, Ulbe U.R. van HRL, ende Lijsbert Pijtters uts:sijnde de aengeevinge gedaen door wedersijdse vaeders, 30 Apr 1746; huwt met Lijsbeth Pijtters, beijde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Maij 1746en doen ook getrouwt
Romkes, Weltje zie: Seldrijk; geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Romke Heerkes en Sibrigje Jakobs
Romkes, Wiebren zie: Lamring
Romkes, Wijpkje zie: Lamring
Romkes, Willem ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:7:8 voor leverantie en werkloon van 12 schouw turf, quit. no. 1, 28 jan 1786. (GAH1118)
Rommert, Klaas C.R. ende Grietje Jansen Trompetter, beijde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader Jan Trompetter, 28 Aug 1745; huwt met Grijtje Jans Trompetter, beijde van HRL, geproclameerd den 29 Augusti en 5-12 Septemb 1745 ook getrouwt
Rommerts, Aaltje zie ook: Faber; geb 20 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feijes
Rommerts, Aefke huwt met Beerent Jans, beijde van Midlum, met attestasie getrouwt den 17 January 1741 hebben haar 3 huwelijkse proclmatien gehadt in 4 voorschreven doop; kind: Jan Beents, ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL
Rommerts, Age zie: Radema
Rommerts, Age geb. 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Ages
Rommerts, Anne geb. 25 aug 1802 HRL, ged 1 sep 1802, N.H., zv Rommert Klaasen en Gepkje Thijssen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Rommerts, Antje geb. 1747 HRL, ovl 3 okt 1827 HRL, huwt met Klaas IJedes Bloemsma, man is spindersbaas; BS ovl 1827; 1828 overlijdens; Klaas Idses van Dokkum en A.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 jul 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Rommerts, Antje geb. 4 nov 1802 HRL, ged 16 nov 1802, N.H., dv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1802
Rommerts, Antje Claas Ottes ende A. R, beijde van HRL, koomende weegens de bruid schipper Fredrik Sijbrands, 28 Oct 1747; huwt met Klaas Ottes, beijde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jelle Klaases, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grijttie Claases, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL. op een Sondag-Avont; kind: Anne Klaases, ged 8 dec 1754 Westerkerk HRL; kind: Rommert Klaases, ged 20 maij 1753 Westerkerk HRL; kind: Berber Klaeses, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Otte Klaases, ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL
Rommerts, Auke zie: Koolker
Rommerts, Baukje geb. 28 dec 1805 HRL, ged 11 feb 1806 HRL, N.H., dv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1806
Rommerts, Benjamin Beniamin R., ged 5 maij 1767 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Beniamins; ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Benjamins; weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaije Andries, Hendrik Johannis en B.R., 20 aug 1783. (GAH1114)
Rommerts, Berber zie ook: Overdijk; geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Gepke Tijssen
Rommerts, Berber geboortig van Burgers (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gepresteerd in handen van pres. burg. K. Lanting, op 25 nov 1772. (burgerboek)
Rommerts, Bregtie huwt met Eilert Jurriens, beide van HRL, geproclameerd de 28 7 ber (= september) en de 5 en getrout de 12 okt 1766
Rommerts, Bregtje Ockke Jarigs en B.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Rommerts, Bregtje huwt met Pieter Douwes, beijde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 Maij 1739 en doe ook getrouwt; Pieter Douwes ende B.R. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Rommert Clasen, 9 maij 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Douwe Pieters, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Rommerts, Claas huwt met Meindertje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout de 12 Aprilo 1767
Rommerts, Dirk geb. 4 jun 1811 HRL, zv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rommert Dirks en Lollkje Gerrits
Rommerts, Eeke ovl. 1791 Lollum, huwt met Hillebrand Jelles Bruinsma, in leven wonende te Lollum; BS huw 1831
Rommerts, Foekje ovl. 3 jun 1789 HRL, oud 46 jaar
Rommerts, Geertje en Gerrit Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Rommerts, Gerrit zie: Kool
Rommerts, Gerrit en Geertje Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Rommerts, Getje geb. 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Gepkje Tijssen
Rommerts, Grietje geb. 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Agema
Rommerts, Heert ovl. voor 1813, huwt met Antje Reinders; BS ovl 1812; huwt met Antje Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1771; kind: Sipkje Heerts, geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:15:0 voor het maaken en leveren van smits ijzerwerk, ord. no. 41, 30 nov 1784. (GAH1115); id. 48-11 :0, quit. no. 7, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 34:11:0, quit. no. 57, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 50:19:0 voor geleverd ijserwerk en reparatie van dien, quit. no. 48, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 70:16:0, quit. no. 61, 25 nov 1788. (GAH1120); Claas Simons ende Sijke Wijbes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs neef, met een gebod in de week 7 feb 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden H.R., mr. ijsersmid bij de Zuiderpoort te doen Insinueeren om geen ruischernen meer buiten de Zuiderpoort te houden-nog kruiwaagens met vuilnis voor zijn deur bij de Publicque Staar te zetten bij poene van drie Carguldens boete. (GAH43)
Rommerts, Hinne geb. 1795 ... , ovl 18 mrt 1817 HRL, zv Rommert Sietses en (Feikje Poppes); BS ovl 1817; geb 17 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Rommert Pieters ! en Feikje Poppes
Rommerts, Hoeke geb. 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes de Haan; geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes de Haan
Rommerts, IJtje huwt met Bauke Jans, beijde van HRL, sijn geproclameert den 28 Januar en 4-11 Februar 1742 en doe ook getrouwt
Rommerts, Jan ovl. 25 apr 1748 ... , ontvangt lijfrente 1742-1748
Rommerts, Jetske geb. 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rommert Sijtses en Feikje Popkes
Rommerts, Jetske ovl. nov 1801 Workum, huwt met Jan Tjebbes vd Zee; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1859; Jan Tjebbes van HRL, en J.R. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rommerts, Jetske Jelte Jeltes en J.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Pieter Douwes en vertoonde een zedultje van des bruijdegoms moeder Beertje Freerks, zijnde de bruijdegom op een reijs na Holland, 24 Aug 1743; huwt met Jelte Jeltes, beijde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt; kind: Floris Jeltes, ged 28 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Jeltes, ged 3 jan 1754 Westerkerk HRL; kind: Rommerts Jeltes, ged 2 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Rommert Jeltes, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, vader als J. Jetses; kind: Jelte Jeltes, ged 9 maij 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Jeltes, ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL
Rommerts, Joannes op belijdenisse des Geloofs ged 2 aug 1765 Grote Kerk HRL, Egte man bij de Zoutsloot, gelijk met Rommert Rimmerts, Egte man in de Kale Vissers Steeg
Rommerts, Johannis J.R. ende Lijsbert Claeses beijde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Laurens desselfs vaeder, 28 Feb 1750; huwt met Lijsbet Claases, beijde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en getrouwt; kind: Lijsbet Johannis, ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL
Rommerts, Johannis huwt met Grijtie Feikes, beide van HRL, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk; kind: Rommert Johannes, ged 3 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Johannes, ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL
Rommerts, Klaas zie: Blaauw, (2x) Overdijk
Rommerts, Klaas geb. 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Romert Klaasses en Antje Pieters; geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Agema; geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaases en Antje Agema
Rommerts, Lamkjen huwt met Klaas Barteles; BS ovl 1834; kind: Bartel Klaases, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Klaases, ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Klaases, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Klaases, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Rommerts, Matthijs zie: Overdijk
Rommerts, Mintje zie: Faber
Rommerts, Mintje geb. 24 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feijes
Rommerts, Neeltje Zie ook: N.R. Blaauw; geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages; geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages Agema; geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Antje Ages Agema; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van Rommert Klaases en Antje Ages Agema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Rommerts, Pieter zie: Broersma
Rommerts, Pieter huwt met Antje Wiegers, kind: Rommert Pieters, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL
Rommerts, Pietje zie ook: de Jager; geb 16 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Rommert Sijtses en Feikje Poppes
Rommerts, Pietje ovl. 4 sep 1789 HRL, huwt met Sijtse Hinnes; BS ovl 1816; 1821 huwelijken; bij ovl 66 jaar
Rommerts, Poppe zie ook: Jager; geb 11 dec 1789, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Rommert Sytses en Feikje Poppes
Rommerts, Riemke huwt met Pieter Dirks, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; DTB N.H. HRL 1765; kind: Dirk Pijters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Rommerts, Rigstje ged. 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rommerts, Rigtje zie: de Vries
Rommerts, Rigtje mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-111, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Rommerts, Rigtje mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Dirk Jans; BS ovl 1841
Rommerts, Rimmert en Berber Martens, beijde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruijd Hendrik Poulus; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rommerts, Rimmert ged. 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Antje Dirks
Rommerts, Sietse zie: de Jager
Rommerts, Sjerp ovl. voor 1848, huwt met Akke Eeltjes Faber; BS ovl 1847
Rommerts, Sjouke huwt met Hendrikje Jacobs, wonende te HRL 1817; BS ovl 1817
Rommerts, Sjoukje geb. 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Gepke Tyssen
Rommerts, Sjouwke zie: Radema
Rommerts, Tettie huwt met Frans Servaes van Bemen; zie aldaar
Rommerts, Theunis Gerben Wigles ende Lijsbert Feddriks, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd desselfs neef T.R., 7 Dec 1748
Rommerts, Trijntje zie: de Jager
Rommerts, Tryntje geb. 20 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feijes
Rommerts, Wijbe zie: Faber
Rommerts, Willem ovl. voor 1835 HRL, huwt met Foekje Johannes; BS ovl 1834
Rommerts, Wybe geb. 10 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Rommert Wybes en Aukje Feijes
Rondaan, Geertruid zie ook: Jakobus Huberts; huwt met Jakobus Houbers, kind: Petrus Jakobus Houbers, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Jakobus, geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Rondaan, Gerrit ovl. voor 1839, huwt met Maartje Reinders (M. Jacobs) de Boer; BS ovl 1838
Rondaan, Klaaske Lolles zie ook: Klaaske Lolles; geb 16 okt 1756 HRL, ovl 15 mei 1822 HRL, 1e huwt met Nicolaas van Burgaarden, 2e huwt met Lammert Johannes Brandes op 16 jul 1812 HRL, huw afk. 28 jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, ook huwt met Sjerp Pieters vd Sluis, dv Lolle Gooijtjes en Aaltje Jacobs; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1859
Rondaan, Lolle Gooitjens huwt met Willemke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1764; kind: Wijtske Lolles Rondaan, ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Lolles Rondaan, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL
Rondaan, Sjoukie Lolles ged. 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens Rondaan en Willemke Klases
Rondaan, Wijtske Lolles ged. 11 feb 1766 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens Rondaan en Willemke Claases
Ronner, Arjen huwt met Gerbrigje Bakker, ind: Eelke Arjens Ronner, geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Ronner, Berent Feijkes geb. 17 nov 1748 Dokkum, 1e huwt met Fokelje Sytses Hansma op 16 apr 1769 Dokkum, 2e huwt met Janke Dirks Zijlstra, van HRL, op 6 jun 1808 Dokkum komt van Dokkum, zv Feike Beernts R, (gk), en Janke Arjens, (gk); GJ ... , huw Grote Kerk HRL 1808; B.F.R. van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied door bode Jan de Boer, onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 maij 1808; ondertrouw HRL
Ronner, Eelke Arjens geb. 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Arjen Ronner en Gerbrigje Bakker
Roo, Dina Alberts De mogelijk ook als: D. Albert de Roos; zie aldaar; huwt met Gerrit Geerts, beijde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en dito getrouwt; Gerrit Geerts ende D.A. dR. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swager Sijbren Jogchums, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Roo, Dina De heeft een zuster Maria de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuijse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Roo, Maria De heeft een zuster Dina de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuijse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Roock, Adriaan De geb. 15 feb 1748 ... , equipagemeester 1801-1811; regattdv1826-93, sch lett-r; ovl 04 feb 1834 HRL wijk C-138, oud bijna 86 jaar, gepensioneerd kapitein ter Zee, geb te Zalt Bommel, wonende te HRL, wednr van Hendrina van Beuker, en zv Gerhard de Roock (gk) en Ester van Heijningen, (gk), beiden ovl; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-137, 1814. (GAH204); id. van wijk C-138, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee en Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester dR., met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; De Weledele Gestrenge Heer A. dR., capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en de Weledel Geboren Juffer Hendrina van Beucker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard Adriaans de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, huisno. 101, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804, maij 1805. (GAH650); op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe: f. 1050:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 140, legger nr. 129, Weiland, grootte 27090 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 144, legger nr. 129, Weiland, grootte 49990 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 155 en 157, legger nr. 129, grootte resp. 28830 en 18960 m2, klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 156, legger nr. 129, Molen en Erf als Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 164, legger nr. 129, Boomgaard, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 165, legger nr. 129, Huis en Erf, grootte 1540, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 166 en 167, Weiland, grootte resp. 1710 en 74280 m2 klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 274, legger nr. 116, Weiland, grootte 2880 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Akkrum, Sectie A, 1832: Adriaan d. R., Lid der Staten van Vriesland te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 137, 138, 139, 140 en 141, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 37500 m2, 14920 m2, 56850 m2, 26680 m2 en 20370 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 3, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl 1832); id. perceel nr. 142, Watermolen, grootte 192 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 143, 144, 145 en 148, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 9600 m2, 1460 m2, 1920 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 146, legger nr. 159, Huis en Erf, grootte 1150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 33; (bron: Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 147, legger nr. 159, Boomgaard, grootte 2530 m2, klasde onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp 69760 m2 en 47540 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Akkrum, Sectie B, 1832: A. d. R., Lid der Staten, te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 277, 278, 279, 281, 282, 283 en 284, legger nr. 160, Weilanden, grootte resp. 37050 m2, 47020 m2, 10930 m2, 1330 m2, 5630 m2, 7150 m2 en 27710 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 280, legger nr. 160, Watermolen, grootte 154 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 285, 288, 294 en 304, legger nr. 160, Hooiland, grootte resp. 63510 m2, 24660 m2, 31240 m2 en 36800 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Oldeboorn, Sectie D, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 357, legger nr. 176, Hooiland, grootte 53130 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl, 1832); Witmarsum, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, als Administrateur, legger nr. 191, Weidland, grootte 17420 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 686, legger nr. 191, Weidland, grootte 420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); eigenaar van perceel nr. 601 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, stal en wagenhuis, 168 2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 603a te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, steeg, erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 605 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, huis en tuin, 320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Saturdag den 4 aug 1798; De Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident Marten Bos, ter Vergadering voorgesteld, dat de Equipagiemeester d. R. aan hem hadde gecommuniceerd, den Inhoud eener Missive bij dezelve van den Commissaris Directeur van ''s Lands Marine, resideerende te Amsterdam, (den Burger G:J:Jacobson), ontvangen tendeerende dat den Scheepstimmerman P. Schuit door de Municipaliteit van HRL genoodzaakt wierde, boven zijne Contributie, nog Wagtgelden te betaalen, met Verzoek aan den Equipagiemeester om de Municipaliteit in het vrindelijke onder het oog te willen brengen, Dat de voor:P: Schuit in zijne Qlt:als Scheepstimmerman twee brandspuiten onder deszelfs directie had, waar van hij in tijd van nood eene zoo wel, tot welzijn van de Stad, als van ''s Lands gebouwen zou gebruiken, en dat het met de post niet bestaanbaar was, dat hij (Pr. Schuit) de gewoone Burgelijke Wagten en Togten, Waarnaame, en Verdere reedenen en motiven daar bij vermeld, over Welk voorstel gedelibereerd zijnde, wierde bij den Raad goedgevonden en geconcludeert, omtrent dit Susjet bij hunne voorige genoomen besluiten, te persisteeren, en dat zulks door de Commissarien, over de Wagtgelden, aan de Equipagiemeester d. R. zal Werden gecommuniceerd, met alle mogelijke Elucidatie teffens Welke de redenen en motiven geweest zijn, waarom den Raad de Scheepstimmerman P:Schuit op Wagtgeld gesteld heeft, en tot de betaalinge dies door gepaste middelen van Rechten, wil Constringeeren. (GAH44); A. d. R. eigenaar van percelen nrs. 25 en 26 Sexbierum sectie A, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 16700 en 12490 m2, klasse onbebouwd 3/5(67, 33), en 4/5(75, 25). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 102); id. van perceel nr. 37 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, weiland, 12380 m2, klasse onbebouwd 4/5(80, 20), belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van perceel nr. 134 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 5810 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 147 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 6120 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 155 en 156 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 3250 en 13140 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 104); id. van percelen nrs. 161-166 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, resp. bouwland, bouwland, weiland, huis en erf, boomgaard, bouwland, resp. 15000, 15810, 21110, 1010, 1400 en 3340 m2, klasse onbebouwd: 2, 2, 2, 1, 2, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, nihil, 36, nihil en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 172 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 14430 en 14070 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 203 en 204 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 15510 en 19350 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 207 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12590 m2, klasse onbebouwd 1/2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 214 en 215 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 13730 en 14900 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 830 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, opvaart als bouwland, 2030 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114); id. van perceel nr. 318 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, bouwland, 3540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van percelen nrs. 371, 378 en en 382 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x bouwland, resp. 15380, 9670 en 15940 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 128); id. van percelen nrs. 777-779 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x weidland, resp. 15080, 30600 en 36120 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 5, en 4/5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 807-818 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. 6 x weidland, watermolen en erf, 5 x weidland, resp. 27580, 16120, 14230, 11910, 9950, 9910, 220, 4990, 11900, 13970, 8100 en 16180 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5 x 5, 1, 5, 4, 4, 3, 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 821-833 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. bouwland, huis en schuur en erf, boomgaard, bouwland, 3 x weidland, 6 x bouwland, resp. 3390, 2670, 2660, 1180, 5280, 12300, 11620, 9740, 9970, 9790, 8220, 6770 en 8750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 2, 3, 4 x 4, 3, 3, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nr. 822: 45, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133/135)
Roock, Gerhard Adriaans De geb. 10 nov 17187, ged 2 dec 1787 Grote kerk HRL, zv Adriaan de Roock en Hendrina van Beucker
Rood, Cornelis Claeses Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende Geertie Cornelis Rood van Almenum, koomende weegens de bruid C.C.R., olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rood, Geertje Cornelis van Almenum, huwt met Michiel Harmens Wassenaar, van HRL, sijn geproclameerd de 14 en den 28 apr en den 5 Maij 1743 en getrouwt den 12 dito; Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende G.C.R. van Almenum, koomende weegens de bruid Cornelis Claeses Rood, olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rooda, Hinke huwt met Jan Jansen, kind: Feitje Jans, geb 1 apr 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Rooda, Jan Sijbes geb. 1794 Leeuwarden, ovl voor 1845, huwt met Sijtske Sijbrens Molenaar op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, wonende te HRL, stalknecht in 1819, zv Sijbe Jans en Aukje Douwes; BS huw 1819, ovl 1844
Rooda, Marijke Rients geb. 8 okt 1778, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Rients Michiels Rooda en Lolkje Jakobs Bakker
Rooda, Rients Michiels huwt met Lolkje Jakobs Bakker, kind: Marijke Rients Rooda, geb 8okt17 78, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL
Rooda, Sijke ovl. voor 1880, huwt met Eeltje Nauta; BS ovl 1879
Roodbeen, Jan geb. 1801 Doodewaard, ovl 18 nov 1883 HRL, 1e huwt met Froukje vd Zee op 5 nov 1857 HRL, 2e huwt met Pietje Stoker op 18 jan 1866 HRL, 3e huwt met Jetske vd Zee, marktmeester te HRL. in 1883, zv Christina R, (gk); BS huw 1857, huw 1866, ovl 1868, ovl 1883
Roodenburg, Geeltje huwt met Adnaar van den Boom, kind: Jeltje van den Boom, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Frans Adriaans van der Boon, geb 3 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader als Adriaan vd Boon
Roodje, Johannes gebruiker van wijk D-067; eigenaar is wed. Jan Roedje, koemelker, 1814. (GAH204)
Roodkop, Maij M.R. dogter, ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
Roodtie, Jan Jansen zie ook: Jan Johannes, geb 1789; geb 1790 HRL, ovl 10 mrt 1816 HRL, huwt met Wietske Luitjes de Jong op 27 jul 1815 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1815, huegwt bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, voerman, wonende te HRL, 1814, ook wonende te HRL. 1817, zv Jan Klases R, en Grietje Jans (Postma); BS huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1817; Ik Ondergetekende Luitzen Annes de Jong, Arbeider wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter Wijtske Luitsens de Jong, Dienstmaagd te HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zeven honderd Vier en tagtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw Wijke Gerbens in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan J.R., Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zeventienden jun Achtienhonderd en Vijftien; Deeze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte een van bekendheid en een van ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van Johannes J.R. en Wijtske Luitsens de Jong dato 27 jul 1815 op Fol. 53 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Roodtje, Akke Jans geb. 1804 HRL, ovl 27 sep 1850 HRL, huwt met Aan Sijtzes Wilkes op 1 jul 1841 HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Roodtje, Claas Jans geb. 1778 HRL, ovl 22 jun 1813 HRL, huwt met Trientie Harings, koemelker in 1813, ovl wijk D-067, huurt vergraven land, kinderen: Akke Jans geb 1804 HRL, Grietje R, geb 1808 HRL, Jan Klaasen R, geb 1811 ..., zv Jan Klases R, en ...; BS ovl 1811; 1813 overlijdens, ovl 1831, ovl 1850, ovl 1855; Donderdag Den 31 Maij 1798. De Raad der Gemeente Vergadert zijnde, den Burger C.J.R. Cum Patre gesterkt geciteerd zijnde ter Instantie van den fiscus om boete en breuken tot Tien Gguldens ter zaake dezelve op Saturdag den 19 Maij 1798 eenen meid Akke genaamd, met het Geweer had gekwetst, waar op de Vader Jan Claasen Rotje gecompareerd zijnde, en betuigde dat zulks bij ongelijk gekoomen was, zonder eenig kwaad opzet, is dezelve op die betuiging gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Roodtje, Doekje Klaases geb. 26 jan 1807 HRL, ged 15 mrt 1807, ovl voor 1850, huwt met Rein Zuderma op 19 mrt 1835 HRL, wonende te Almenum, dv Klaas Sjoukes R, en Antje Paulus Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1849
Roodtje, Eelkje Sjoukes zie ook: Eelkje Sjoukes; huwt met Jan Jansen, arbeidster te Almenum in 1836; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836
Roodtje, Jacob Alberts huwt met Hendrikje Johannes, sjouwerman, kind: Johannes R, geb 6 dec 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1816
Roodtje, Johannes Jacobs geb. 6 dec 1811 ... , ovl 6 dec 1816 HRL, zv Jacob Alberts R, en Hendrikje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1816
Roodtje, Klaas Sjoukes geb. 1780 ... , ovl 15 apr 1826 HRL, huwt met Antje Poulus Wiersma, asman in 1826, kind: Doekje R, geb 1807 Almenum, zv Sjouke R, en Foekje Jans; BS ovl 1826; 1827 overlijdens
Rooij, Harmanus Jacobus De geb. 9 jun 1811 HRL, ovl 9 sep 1876 HRL, huwt met Ietje de Boer, ook huwt met Elisabeth Lubberts Visser op 26 sep 1839 HRL, werkman in 1851, Nederlands Hervormd zv Jacobus dR, en Minke Innes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1839, ovl 1851, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-127, wijk G-010, 182, supp wijk G-474; 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-124; VT1839
Rooij, Hendrik De geb. 1794 den Helder, ovl 19 dec 1830 HRL, huwt met IJnskje Posthuma op 29 aug 1819 HRL, huw.afk. 1 en 8 aug den Helder en 8 en 15 aug 1819 HRL, varensgezel, wonende te HRL, herbergier in 1830, zv Gerrit dR, (gk) en Adriana vd Linden, (gk); BS huw 1819, ovl 1830
Rooij, Hermanus Jacobus De geb. 9 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Jacobus de Rooij en Minke Ennes
Rooij, Jacobus De geb. 1772 Groningen, ovl 3 jan 1835 HRL, huwt met Minke Innes vd Weij op 1 dec 1801 HRL, huw.get. bij J.B. Smit en S. Gerrits, wonende te HRL, geneverbrandersknecht, 1812, turfdrager in 1835, stokersknecht in 1811, kinderen: Harmanus Jacobus, geb 9 jun 1811 HRL, Sjoerd, geb 10 sep 1807 HRL, Japke Jacobus dR, geb 1805 Groningen; huw Grote Kerk HRL 1801 dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1835, ovl 1836; gebruiker van wijk G-217, stokersknegt; eigenaar is W. Hanekuik, 1814. (GAH204); kind: Hermanus Jacobus de Rooij, geb 9 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Ennes
Rooij, Japke Jacobus De geb. 1805 Groningen, ovl 23 jun 1836 HRL, ongehuwd, dv Jacobus dR, en Minke Innes vd Weij; BS ovl 1836
Rooij, Jogchums Sijbrens De Jurjen Jansen ende Marijke Jogchums de Rooij., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.S. dR., 1 jun 1793
Rooij, Johan Heinrich Christoffel Jonas J.H.C.J.R. ende Wilhelmina Dhamen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Aukes, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; J.H.C.J.R. en Wilhelmina Dahmen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 31 maij 1789 HRL
Rooij, Maria Pieters Hubert Graat ende M.P.R., beijde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Ruird Jans de Swart gesw:clercq met vertooninge van genoegsaeme schriftelijke last in deesen, 1 Maij 1751; huwt met Hubert Graadt, beijde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Maij 1751 en den 31 dito getrouwd
Rooij, Marijke Jogchums De Jurjen Jansen ende M.J. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jogchum Sijbrens de Rooij, 1 jun 1793; Jurjen Jansen en M.J. dR., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jun 1793 HRL, en sijn getrouwd ten selfden dage
Rooij, Sjoerd Jacobus De geb. 10 sep 1807 HRL, ovl 7 dec 1872 HRL, huwt met Trijntje Meinderts Bonnema op 10 jul 1834 HRL, touwslagersknecht, thans dienende bij de 8 ste Afdeling infanterie, ged 15 sep 1807 HRL, werkman in 1872 zv Jacob dR, en Minke Innes vd Weij; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-102; VT1839
Rooijen, Anna Van geb. 1766 Weesp, ovl 7 dec 1831 HRL, huwt met Jan Gerrits Tigchelaar op 28 okt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1831, ovl 1832; Jan Gerrits en A. vR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sipke Hiddes, goede bekende, 13 okt 1804; ondertrouw HRL
Rooijen, Antje Van geb. 24 mei 1801 HRL, ged 9 jun 1801, N.H., dv Harmanus vR, en Pietertje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Rooijen, Frederika Van geb. 15 mrt 1810 HRL, dv Hendrik Harmanus vR, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1810
Rooijen, Geertruida Jans Van geb. 3 mrt 1794 HRL, ovl 13 jun 1862 HRL, huwt met Jurjen Michiels Boch op 30 mei 1833 HRL, ovl wijk D-142, N.H., dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; BS huw 1833, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-104, 168, wijk E-145, supp wijk D-193; oud 45 jaar, (vnm: Truike), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-075; VT1839
Rooijen, Harmanus Harmens Van ovl. herfst 1786 HRL, huwt met Truike Jacobs Weewer, kinderen: Hendrik Harmanus vR, geb 1783 HRL, Jan Harmanus vR, geb ...; BS ovl 1811, huw 1822, huw 1833, ovl 1836
Rooijen, Harmanus Van huwt met Pietertje Sipkes, N.H., kind: Antje vR, geb 24 mei 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Rooijen, Hendrik Hermanus Van geb. 1783 HRL, ovl 22 apr 1836 HRL, 1e huwt met Antje Jacobs op 25 mei 1806 HRL, 2e huwt met Catharina Posthumus/Trijntje Wijtses Postma op 27 jan 1822 HRL, huw.afk. 13 en 20 jan 1822, panbakkersknecht, kinderen: Frederika, geb 15 mrt 1810 HRL, Tamke, geb 15 mrt 1810 HRL, Joukje, geb 6 feb 1807 HRL, zv Harmanus Harmens vR, en Geertruida Jacobs Weewer; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1817, huw 1822, ovl 1836, ovl 1853; H. vR. en Antje Jacobs, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 maij 1806; ondertrouw HRL; kind: Truike Hendriks van Rojen, geb 15 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Rooijen, Hendrikje Jans Van geb. 6 mrt 1805 HRL, ged 24 mrt 1805 HRL, ovl 22 sep 1833 HRL, ongehuwd, dv Jan Harmanus vR, en Pietje Sipkes de Weerdt; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1833
Rooijen, Jac Van vrouw JvR. eigenaar van wijk G-092; gebruiker Hartog Jacobs vrouw, 1814 (GAH204)
Rooijen, Jan Harmanus Van huwt met Pietertje Sipkes op 8 sep 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk 8 sep 1793 HRL, koopt een woning in 1801; huw Grote Kerk HRL 1793; J.H. vR. ende Pietertje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sipke Hiddes, 24 aug 1793; ondertrouw HRL; J.H. vR. en Pietertje Sipkes, beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage
Rooijen, Jan Van ovl. voor 1812, huwt met Truike Pieters; BS geb 1811; wed. J. vR. gebruiker wijk B-050, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Rooijen, Joukje Van geb. 6 feb 1807 HRL, ged 1 mrt 1807 HRL, dv Hendrik Harmens vR, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817
Rooijen, Tamke Van geb. 15 mrt 1810 HRL, dv Hendrik Harmanus vR, en Antje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1810
Rooijen, Willem Van ovl. voor 1820, huwt met Trijntje Jans Pas; BS ovl 1819; begraven Groot Kerkhof, regel 3, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rooijenakker, Jan ovl. 24 okt 1794 HRL, oud 26 jaar
Rook, Johanna Geertruida De huwt met Pieter Debbe op 13 mei 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Pieter Dilli?, Eerste Luitenant ter Zee en Adjudant van den Commies Generaal en J.G. dR., beide van HRL, 27 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Roorda (ook Wel Als Roorbach), Berber Hendriks geb. 1759/61 Leeuwarden, ovl 7 feb 1827 HRL, huwt met Gerrit Gerrits Postma op 4 jan 1801 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Cornelis Kallenborn in 1811, doet overlijdensaangifte van Barentje Verwoest in 1811; huw Grote Kerk HRL 1801, BS geb 1811, ovl 1827
Roorda, Aaltje Pijters Vertoond met Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens, en in deesen met deselve gesterkt, dat de supplnte wel genegen souse weesen om hun bedieninge te doen bedienen en door deesen te substitueren voor haer supplnte, Eenen A.P.R. provisioneel magh werden aangesteld in plaets van de supplnte om het Turfmeeten waar te neemen, en dat op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc:Requisitus (vertek:), P. Marnstra. ; In margine stonde; De Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert de meede supplnte A.P.R. om ''t Turfmeeters ampt voor Trijntje Gerrits bij substitutie waar te neemen, des doende den Eed van Getrouwigheit. Actum den 17 feb 1745. /:onder stonde en verteekent:/ H. Schaaf Ter ordtie van de Magistr. abs:sec:etc:R. de Swart, gezw. Klercq. ; Onder stonde; Op dato als boven heeft a. P.R. den Eed van getrouwigheijt als subst. Turfmeetersche gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. H. Schaaf. Actum als voren, In kennisse van mij secrts (get:) abs:sec:R. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoont UEd:Aghtbh:met Verschuldigde Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt, dat eenen A.P.R. voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde, soo soude sij supplnte nu wel geneegen, sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen Dirkjen Geerts Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; Edogh sulx niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte:Dirkjen Geerts sulx ook begeerende; soo is de supplnten beijder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte Dirkjen Geerts Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede supplnte:Trijntje Geerts, en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); De Magistr:accorderende het versoek nomineert mits deesen Dirkjen Geerts tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheijt, actum des 18 maij 1746 (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Den 18 maij 1746 heeft Dirkjen Geerts den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roorda, Aeltje Tiddes zie ook: A.T. Roda; huwt met Johannis van Beemen, kind: Frans Johannis van Beemen, ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL
Roorda, Anna geb. 11 mrt 1731, ovl 21 sep 1734, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Roorda, Berbera Sioerds en Claes Pijters, beijde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruijd Here Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Roorda, Bruin Clases geb. 1765 Farmsum, ovl 10 nov 1833 HRL, huwt met Berber Jans Plengnath huw.get. bij J.R. Smit en G.E. Smidt, 1815, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, varensgezel, 1816, id. bij G. Gobertus en E. Gerrijts, wonende te HRL, sjouwer, 1814, brugman in 1853, zv Klaas Bruins R, (gk), en Trijntje Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1822, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-072, varensgesel; medegebruiker Michiel Plengnat wed., 1814. (GAH204); B.C.R. en Berber Jans Plengnat, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Feddema op vertoonde procuratie, 1 nov 1794; ondertrouw HRL; Wij Ondergetekenden B.K.R., Jan Minnes, Van beroep Varensgezel, en Jan Eedes van der Woude, kruijer, alle wonende te HRL, Verklare bij dezen dat ons volkomen bekend is, dat Michiel Plegnat te Amsterdam is Overleden den dertiende nov Een duizend Agt honderd, en den Agttiende dier maand te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij, door een dagelijksche Omgang met Gemelde Plegnat en uit hoofde van Familiebetrekkingen, deszelfs Afsterven Volkomenbekend is, en bij deszelfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. HRL den 10 jan 1816
Roorda, Dirk Jansen huwt met Maycke Pistorius; heeft een zoon: Jan Dirksen Roorda; zie aldaar
Roorda, Erven betalen overgebleven gelden burgerbewapening terug aan de gemeente 1805
Roorda, Evert huwt met Everarda Wijbrigs, kind: Jacob Everts Roorda, geb 28 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; (in buiten de provincie), op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0 (GAH650); huwt met Everarda Wijborgh, kind: Geertruida Jacoba Everts Roorda, geb 1 maij 1794, ged 3 jun 1794 Grot Kerk HRL; kind: Gerbrecht Everts Roorda, geb 30 jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Everts Roorda, geb 4 maij 1797, ged 30 maij 1797 Grote Kerk HRL, moeder als E. Wijborgh; Donderdag Den 2 jan 1800. De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, om over de Penningen aan de f. 1534:5:0 Wegens uitbetaalde Soldijen, aan de Stedelijke Schutterijen, alhier, thans ten dienste der Stad gereed leggende aan het Bureau ter betaalinge der Nationaale Arm?e te disponeeren, aan de ordre van de Substituut ontvanger E.W. alhier, en ten einde Adsignatie aan dezelve af te geeven. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800. De Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: De Leeden van het Bureau van Betaalinge der Nationaale Arm?e in ''s Hage; Burgers ! Wij hebben ons, op zijn tijd, zeer vereerd gevonden met UWL:missive van den 24 dec 1799 in overeenkomst van UWL ordre, of liever de aan ons gegeven keuse, hebben wij de vrijheid genoomen op huiden de f. 1524:5:0 Pr adsignatie aan den Burger E.R. /:of ordre/op UWL: te trekken Waar af wij de Eer hebben UWL:bij deezen te adviseren, en in verwagtinge dat onze traitte door UWL:gehonoreerd zal werden, met waare hoogagtinge verblijven. HRL den 3 jan 1800, Ao. 6. (GAH45); Donderdag den 24 Maij 1798. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeente directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. De Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan De commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! De Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan der organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798: onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangesteld Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger E.R. met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 Maij 1798 Het vierde jaar der Batt: Vrijheid. (GAH44); Maandag Den 11 jun 1798. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk geleezen een Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland; Zitting van Woensdag den 6 jun 1798; Ter Vergadering geleezen zijnde den Requeste van de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL met het daar op gegeeven Berigt, van den Raad der Gemeente. Weder berigt van de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, met eene bijlaage Sub D. zijnde Verklaaring van gecommitteerden uit de Kiesers van HRL, den 19 feb 1796 gefungeert hebbende, en eindelijkhet door den Raad der Gemeente ingeleverdeduplicq luidende Fiat Insertio; Waar over gedelibeerd zijnde, is goedgevonden en verstaan, den Raad der Gemeente van HRL te qualificeeren, zoo als zulks geschied bij deezen, om aan de Burgers A. van Ring, en B:Boomsma, afbetaling te doen wegens agterstallige Tractamenten aan hun in qualiteit als geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL Competeerende en wel volgens bijgaande Specificatie, overeenkomstig het bij gecommitteerdens uit de Kiesers genoomen besluit op den 19 Febr. 1798; En zal Extract deezes aan den Raad der Gemeente van HRL tot hunne qualificatie, en aan de Burgers A. van Ring en B. Boomsma tot haare Informatie worden afgegeeven. Accordeert met voorsch: notulenIn kennisse van mij Secretaris (get:) H:W:Alma; Specifique opgaave door de Burgers A. van Ring & B:Boomsma, wegens te goede hebbende Tractamenten; Door de Commissie benoemd tot regulering der Tractamenten, zoo voor de geweezen Leeden der Municipaliteit, als het Geregt van HRL volgens Publicatie van de Repraesentanten van het voormalig Gewest de dato den 4 Sept 1795:is het Tractament voor ijder Lid der Eerstgenoemde gesteld op f. 375:0:0 mits dan alle ontvangenJura & Emolumenten ten voordeele van Stads Cas zouden koomen; Wijders vermits 2 der Leeden uit de Municipaliteit met namen Westra & E.R. niet langer dan vier manden hebben gefungeerd, is door gedagte Commissie bepaald dat voorn:Burgers pro rato van dien tijd, in dat Tractament zonder deelen en de overschietende penningen de Competentie der andere Ses Leeden, voor hunne meerdere Werksaamheeden zouden Vergrooten; Op deeze Basis dan, als zijnde het Wettig besluit dier Commissie hebben de Specificanten deeze berekening gefundeert in deeser voegen. Premitif Tract:voor elkd er Leeden f. 375:0:0 de ontfangen Jura en Emolumenten. Waar aan de Rekening en Verantwoording aan een Commissie uit de Raad der Gemeente deezer Stad hebben gedaan, zijn in ''t geheel voor alle Leeden f. 1490:10:14 Waar van elk der Specificanten in Vermindering van Tractament heeft ontfangen f. 228:2:9. Resteert dus voor ijder, hier van f. 146:17:7. Het volle Tractament voor de Burgers Westra & E.R. is voor ijder f. 375:0:0 . Waar af voor hun aandeel voor den tijd van 4 maanden of 1/3 deel bedraagt f. 250:0:0 Resteert dus f. 500:0:0 Van welke Somma elk der Specificanten toebehoord 1/6 deel zijnde f. 83:6:10; ommestaande Tractament f. 146:17:7. Zijnde dus hunne gehele Competentien als Leeden der Municipaliteit. Nu hebben dezelve nog te goede voor den tijd, dewelke in het Geregt zittinge hebbende gehad, van den 22 jan tot den 18 apr 1796 Zijnde 87 daagen belopende also f. 89:7:10. Waar in gekort word voor ontfangen Jura etcen van mede Rekening en Verantwoording aan den Raad der Gemeente hebben gedaan eene Summa f. 48:6:13. Resteert dus hier van f. 41:0:13. Blijkende dus, de gehele Somma van ijders Competentie te weezenEen Somma Van Tweehondert Een en zeventig gulden vier Stuivers en Veertien penningen; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden hetzelve aan te neemen voor Qualificatie, en wijders beslooten, de Burgers A. van Ring en B:Boomsma naar Inhoud dies hunne agterstallige Tractamenten te voldoen, en ten dien einde behoorlijke Ordonnantien aan hun te Suppediteeren. (GAH44)
Roorda, Feikje Jans geb. 2 apr 1796 HRL, ovl 31 dec 1861 HRL, huwt met Klaas Gerrits Burghout op 21 dec 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1823, inlandse kramer in 1851, N.H., turfmeetster in 1861 en ovl wijk D-098, dv Jan Jansen (Klein), en Hinke Roorda; BS huw 1823, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-040, wijk H-079, supp wijk D-208; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bolloopster, wijk H-084; VT1839
Roorda, Fettje Migchiels huwt met Dirk Claases Cuperus, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en de 8 en getrout de 15 dito 1762
Roorda, Fettje Rienks Vertoond met Schuldige Eerbiedigheid F.R.R. ordris Turfmeetster binnen deze Stad, dat zij Suppliante door UEd Achtbh Sonderlinge gratie deze bedieninge bij wege Van Substitutie heeft laten Waarneemen door eenen Antje Hiddes, dewelke voor een weinig tijds door de dood is weggerukt geworden:En de Suppliante haar nog in dezelve omstandigheeden bevindende, dat haare teegenwoordigheid tot bevorderinge haarer kostwinnege dagelijx ten huise noodzakelijk is, invoegen het dezelve als nog van gelijken nut en dienstigheid zoude weezen deze bedieninge door een Subst te laten waarnemen, zoo koomt de Suppliante zeer gedienstig daar toe aan UEd:Achtb:voor te Stellen de persoon van Antje Hijlkes, zijnde een jonge dogter daar toe bequaam en inclinerende, en welke haar Versoek bij dat der Suppliante Voegende, zeer Ootmoedig Verwagten dat UEd:Achtb:in dit Voorstel een Welgevallen zullen gelieven te neemen, en haar Antje Hijlkes provisioneel tot Subst Turfmeetster te qualificeren. requisitus (get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Verzoek Stelt mits deesen de meede Suppliante Antje Hijlkes tot Substituit Turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe behorende mits doende den Eed van Getrouwigheid Actum den 21 mrt 1759. (was Get:) Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Antje Hijlkes heeft den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr L:Tabes den 21 mrt 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsdinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roorda, Frans Jetses geboortig van Tzummarum, heeft het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij als voren de behoorlijke burgereed bij manuale stipulatie in handen van burg. Theodorus Stantius had gepresteerd op 14 sep 1696, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek); IId, /F.J.R., ?ntfanger fan Barradiel, berne Tsjummearum om 1640 hinne en st. 10 sep 1719 (begr. te Tsjummearum), boasket Gerj. Barradiel 17 okt 1665 Rinske Sipkes Ennema, dochter fan Sipke Keimpes Ennema en Wytske Wybes Meilema te Pitersbierrum. Frans syn besit fan goed 20 pmt. yn sate 16 fan Ysbrechtum (1698) komt fansels by de Ennema''s wei, lukas it besit yn stimmen 27 en 31 fan Raard. Ek de stimmen 25 en 27 fan Wytamrsum en in part fan stim 9 fan Pitersbierrum hearre yn 1698 ta it besit fan Frans. Yn 1673 is Frans Minniste lidmaat te Harns; yn 1696 wurdt hy boarger fan dy st?d. D?r set er him er te wenjen. Yn 1697 keapet Frans ''sekere woninge'' oan''e Droogstraat. Yn 1698, 1701 en 1705 fine wy him as diaken by de Minnisten. Frans testearret yn 1719. Hy wol hawwe dat keapman Foppe Goitjens Braam de f?dij op him nimt oer syn fjouwer pakesizzers; dy man wurdt yndie letter dat jier as sadanich oansteld. Ut dat boask: 1, Jacob, folget IIIc. (Gen. Jierboekje 1894); Sneek, Floreencohier 1700: de schepen Wybrandus Meppel nom. ux., Keympe Martens en Ybeltie Martens tot Sneek, Gatse Ymes, Keympe Ymes, Inne Ymes tot Bosum, de kinderen van Tryntie Ymes en F.F.R. tot HRL, eigenars van plaats nr. (49), grootte 23 p. m., floreen f. 5:0:0, gebruiker Fonger Sickes, ferskaat: omtrent halff-wegen Ylst; 12 p. m., het old weeshuys van Sneek O., de Sneker kerkeplaats en de geestelijke staat W. ; de Geeuw Z., de Rydweg van Sneek na Ylst na Ylst N. ; 11 p. m. in ''t Ynga, de Geeuw N. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1700)
Roorda, Geeltje Migchiels huwt met Jan Harmens van ''t Vlie, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764; ovl 5 jan 1789 HRL, oud 50 jaar; kind: Michiel Jans van Vliet, geb 11 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Jans van Vlie, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL
Roorda, Geertruida Jacoba Everts geb. 1 maij 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Evert Roorda en Everarda Wijborgh
Roorda, Gerbrecht Everts geb. 30 jul 1795, ged 25 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Evert Roorda en Everarda Wijborgh
Roorda, Grietie Rinses ovl. voor 1701, huwt met Evert Claases Oosterbaan; DG-Oosterbaan, schema IV
Roorda, Hendrik Pieters geb. 1 okt 1807 Drachten, Vst 18 nov 1861 uit Wartena, A 11 mei 1866 Hoorn, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-021, supp wijk H-294
Roorda, Hendrik Sijtses huwt met Elisabeth Harmanus Holmans, schoorsteenveger, huw.get. bij H. van Dijk, (gk), en W. Notting, (gk), 1838; BS huw 1838, ovl 1849; H.S.R. eigenaar van perceel nr. 1360 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 588, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Roorda, Hinke ovl. 27 feb 1813 HRL, huwt met Jan Jansen (Klein), dv Pieter Leenderts R, en Trijntje Eppens; BS huw 1823, ovl 1862; Jan Jansen ende Henke Pieters R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Roorda, 29 sep 1792; ondertrouw HRL; Jan Jansen en Hinke Pieters R., beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd den 16de
Roorda, Jacob Everts geb. 28 mei 1799 HRL, ged 25 jun 1799 HRL, zv Evert Roorda en Everarda Wijbrigs; dopen Grote Kerk HRL 1799; geb 4 maij 1797, ged 30 maij 1797 Grote Kerk HRL, zv Evert Roorda en Everarda Wijborgh
Roorda, Jacob Fransen keapman te Harns, boasket Gerj. Harns 27 feb 1697 Antie Jans Grauda, berne om 1675 hinne en st. 4 aug 1723, dochter fan Jan Folkerts en Teatske Lieuwes. Jacob komt yn 1696 mei attestaasje nei de Minniste gemeente fan Harns. Antie docht d?r op 15 jann. 1698 belidenis. Yn 1705 keapet Jacob in ''heerlijke en wel ter nering staande huisinge'' binnen Harns fan syn heit en fan Gatse Freerx fanwege de erven fan Antie Douwes. Net lang d?rnei is hy stoarn; de widdo boasket 2. Gerj. Harns 8 apr 1708 Jacob Meiles en 3. d?r 31 des. 1712 Jan Ruirdts Boeteman. Ut is boask fan Jacob en Antie fjouwer bern: 1. Jan, folget IVb, 2. Jetse, folget IVc, 3. Rinske Jacobs Roorda, berne Harns 7 apr 1702, dopersk doopt 9 feb 1726 en d?r st. 18 apr 1759, boasket Gerj. Harns 12 aug 1724 Freerk Allards Scheltinga, keapman, griff. doopt Harns 24 feb 1701 en d?r dopersk doopt 27 jan 1725, st. Harns 8 apr 1746 (begr. yn''r Groote Kerk), sona fan Dr. Allardus Scheltinga en Inskien Ruirds Terpstra. 4. Pietje Jacobs Roorda, dopersk doopt Harns 5 feb 1730, d?r stoarn 7 feb 1748, tr. Gerj. Harns 3 nov 1725 Claas Everts Oosterbaan berne Harns 13 feb 1701, dopersk doopt 5 feb 1730 en st. Harns 19 jul 1762, sona fan Evert Claases Oosterbaan en Neeltje Minses, (ferl IIb). Claas is yn 1736 en letter diaken fan''e Minniste gemeente, Pietje dat jier diakones. Claas wie overman van het grootschippersgilde (1735), zoutbrander (1740), en wie fierder anneks mei de fiskerij bij Grienl?n en yn''e Str. Davis. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, JACOB JANS
Roorda, Jacob Jetses IIc. /J.J.R., boer te Penjum, d?re st. 9 mrt 1698, boasket Acke Jans, dy''t foar him weirekke. Yn 1698 wurdt fan de erven de skieding fan besit taret, it jiers d?rop lizze Frans Jacobs Roorda en Douwe Jans, keapjlu te Harns, nochris in rekken oer fan harren administraasje. De bern en de bernsbern fan Jacob en Acke ferkeapje yn 1700 18 pmt. bou ?nder Tsjummearum oan Dirck Pieters. As sibbe leit Rinse Johannes Roorda (IIIa) it near op dizze verkeap. Ut dit boask: 1. Antie Jacobs, boasket Penjum 25 feb 1683 Schelte Pieters, fan Boer. Tyerck Jacobs en Wybe Ruirts binne yn 1700 de f?den oer harren weesbern: Pieter, (berne 1686) en Antje. 2. (wierskynlyk) Jetse Jacobs Roorda, boasket Penjum 3 apr 1687 Foekel Sieerps, fan Makkum. Hja sille wei rekke w?ze s?nder bern, want wy komme harren ?nder de erven fan Jacob net wer tjsin. 3. Pyttie Jacobs Roorda, boasket Penjum 15 jul 1688 Wybe Ruyrdts, boer te Surch. 4. Tjerk, folget IIIb, (niet verder uitgewerkt), 5. Hylckie Jacobs, boasket foar 1700 Sybren Bonnes, bakker te Penjum, 6. Janke Jacobs, berne om 1685 hinne. (Gen. Jierboekje 1984); ROORDA, JAN
Roorda, Jan Jacobs geb. 19 nov 1698, ovl 9 jan 1735, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; J.J.R., ?ntfanger fan Barradiel, skriuwer (1749), berne 19 nov 1698 dopersk doopt Harns 1 feb 1727, d?r st. 9 jann 1755 (!), boasket Gerj Harns 19 feb 1730 Anna Vermeersch, dochter fan Gillis Vermeersch en Marij Gysberts Fontein. Jan is yn 1733 diaken fan''e Minniste gemeente. Yn 1724 keapet hy Luursmastate ?nder Kimswert; yn 1738 wurdt hy, als ?ntfanger fan Barradiel, oansteld as f?d oer Corneeliske Ameels. Jan Jacobs Roorda is een zv Jacob Fransen Roorda en Antie Jans Grauda. Ut dit boask: 1. Jacob, folget V
Roorda, Jetse Jacobs skriuwer fan in kompany, berne maaie 1700, dopersk doopt Harns 5 feb 1735, stoarn yn 1777, boasket Gerj. Harns 1 apr 1741 Baukjen Seerps Bakker, dv Seerp Doedes Bakker en Aukjen Huiberts Braem. Dizze Aukje lit yn 1742 by testamint blike dat hja net folle op hat mei har skoansoan; itselde jier - nei''t Aukje wei is - krijt Doedes Seerps Bakker de administraasje oer it besit fan syn suster. Jetse is yn 1728 eigner fan de grutte helte fan stim 9 fan Pitersbierrum. Foar 0 mrt 1778 rekket Baukje as widdo ?t''e tiid. Der wiene hjin bern en it besit fan Baukje komt oan''e muoikesizzers. J.J.R. is een zv Jacob Fransen Roorda en Antie Jans Grauda. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, JETSKE RINSES
Roorda, Lijsbeth huwt met Haite Teites op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Roorda, Lijsbeth Migchiels huwt met Jan Bemmer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771; kind: Hendrik Jans Bemmer, geb 26 mrt 1774, ged 19 apr 1774 Grote Kerk HRL
Roorda, Luitjen Pieters ende IJtske Pieters, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Siebes, desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Roorda, Marijke Michiels geb. 1735 HRL, ovl 9 feb 1820 HRL, huwt met Atse Hiddes; BS ovl 1820
Roorda, Martentje Jans geb. 1806 Finkum, huwt met Lijkele Sjoukes Rodenhuis op 18 jun 1835 HRL; wonende te HRL, dv Jan Tjerks R, en Knierke Hessels Hommema; BS huw 1835
Roorda, Neeltje Boyens dv Seetske Jetses Roorda en Booyen Claeses, heeft een zuster Pytie Boyens Roorda en een broer Claes Boyens Roorda; zij zijn in 1698 eigenaar van de halve plaats Roordastate. In 1701 verkopen Neeltje, Claes en Pytie Boyens Roorda een plaats van 64 pondematen te Welsrijp. Een deel van deze plaats was in 1642 door hun pake en beppe gekocht. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, PIETER LEENDERTS
Roorda, Pytie Boyens dv Seetske Jetses Roorda en Booyen Claeses, heeft een zuster Seetske Boyens Roorda en een broer Claes Boyens Roorda; zij zijn in 1698 eigenaar van de halve plaats Roordastate. In 1701 verkopen Neeltje, Claes en Pytie Boyens Roorda een plaats van 64 pondematen te Welsrijp. Een deel van deze plaats was in 1642 door hun pake en beppe gekocht. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, PIETJE JACOBS
Roorda, Rients Michiels R.M.R. en Lolkje Jakobs Bakker, beide van HRL, zijn, da driemalige proclamatien, waarvan de laatste geschied is den 17 jul 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd
Roorda, Rinse Jetses IIb. /R.J.R., ''scheepsreder en koren- en askoper'' te Harns, d?re st. yn 1684, boasket 1. Gerj. Barradiel 9 nov 1653 Antie Jans, grif ?fkomstig fan Hallum. Yn 1665 komme beide foar op''e lidmatelist fan''e Flaamske gemeente. Yn 1675 is Rinse f?d oer de bern fan Claes Ruierdts en Lysbeth Johannes te Berltsum. Antie rekket op 24 nov 1672 wei en Rinse boasket 2. Gerj. Harns 26 nov 1681 Wytske Freercx, in widdo. It jiers d?rop wurdt Jacob Jetses Roorda f?d oer if foarbern. Rinse hat in ferskaat oan hannel by de ein h?n; sa ferkocht er mei oaren wyn nei ''Dansick''. Op 31 maaie 1684 keapet Rinse noch in 50 pmt. l?n yn in pleats te Surch, op de 23 ste juny is hy wei en wurdt Frans Jetses Roorda oansteld as f?d oer syn bern. Deselde deis wurdt der ynventarisearre. Syn widdo libbet yn 1698 noch, is dan mei har dochter eigner fan stim 43 fan Stiens. Bern, allegearre ''t ie earste boask: 1. Antie, stoarn 21 apr 1673, 2. Jan, stoarn 30 mrt 1680, 3. Grietie Rinses Roorda, berne om 1667 hinne, en st. yn 1698, boasket Gerj. Harns 15 dec 1688 Evert Claessens Oosterbaan, keapman te Harns, berne yn aug 1663 en st. 15 feb 1727, soan fan Claes Everts en Foekje Gosses. Yn 1691 keapje hja in fierde fan 7 1/2 pmt. l?n ?nder Burchwert fan Feddrick en Baukje Anskes, yn 1694 in h?s en in ''paerdestal off packhuis'' te Harns. Grietie wurdt op 15 jann. 1698 doopsgezind lidmaat; yn''e stemkohieren fan dat jier fine wy har widner as eigner fanwege syn bern (Foekje en Grietie) fan de helte fan stim 12 fan Skraard. Evert boasket 2. Gerj Harns 4 maaie 1700 Neeltie Minses. Harren soan Claas boasket Pietje Roorda, (IIIc. )(Gen. Jierboekje 1984); ROORDA, RINZE RINTZIES
Roorda, Rinske Rinses dv Rinse Rinses Roorda en Pytie Boyens Roorda, dopersk doopt Harns 20 jan 1731 en st. yn desimber 1737, boasket Gerj. Harns 12 nov 1730 Folkert Pieters (Schellinkwou), houtkeaper, dopersk doopt Harns 5 jul 1727 en st. yn 1767, soan fan Pieter Gerlofs en Meyke Folkerts Gerbranda. Folkert tr. 2 Antje Feddricks Nieuwenhuis. Rinse Rinses Roorda is een zv Rinse Johannes Roorda en Doutien Bauckes Allinga, en Rinse Johannes Roorda is een zv Setske Rinses Roorda en Johannes Sjouckes. (Gen. Jierb. 1984); ROORDA, SETSKE RINSES
Roorda, Rinze houtleverancier 1753
Roorda, Titia Dirks huwt met Freerck Wijgers Mockema; zie aldaar
Roorda, Tjerk Pieters huwt met Martentje Broers, kind: Jan Tjerks R, geb 1778 Finkum; BS ovl 1836
Roorda, Trijntje ovl. 1694, 24 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Roorda, Trijntje Jans geb. 1801/03 HRL, ovl 20 feb 1860 HRL, huwt met Jacob Kach, (gk), N.H., dv Jan R, en Henderika Roorda; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-159, supp wijk G-437
Roordema, Pieter Leenderts P.L.R. en Anna Christina Leensma, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Roos, Aafke Cornelis De geb. 1775 ... , ovl 14 sep 1830 vijf uren daaromtrent onder Oosterbierum ovl bevonden te zijn, ouderdom onbekend, doch geschat op 55 jaar, huwt met Berend Jans Braammeijer op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS ovl 1830, ovl 1856
Roos, Antje Pieters De geb. 1742 ... , ovl 8 feb 1826 HRL, huwt met Klaas Pieters Metzelaar, doet overlijdensaangifte van Antje Ottes in 1811; BS ovl 1811; 1826 overlijdens
Roos, Aukje Douwes De begraven Klein Kerkhof, regel 10, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roos, Cornelis De huwt met Hijke Feikes, kind: Douwe Cornelis dR, geb 1776 HRL; BS ovl 1826; weesvoogden betalen f. 36:12:12 door Harke van der Stok aan ''t Weeshuis ge?xhibeerd ter zake kinderinbreng van de kinders van C. d. R., 17 nov 1795 (GAH1127)
Roos, Cornelis Douwes De geb. 28 okt 1806 HRL, ovl 2 nov 1839 HRL, huwt met Grietje Klazes Bleeker op 19 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, timmerknecht in 1839, ged 9 nov 1806 HRL, N.H., zv Douwe Cornelis dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1839, ovl 1849
Roos, Dina Albert De zie ook: D. Alberts de Roo; huwt met Gerrit Geerts, kind: Geert Gerrits, ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL
Roos, Dirk Klaas geb. 06 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 908, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Roos, Douwe Cornelis De geb. 1776 HRL, ovl 2 jun 1826 HRL, huwt met Antje Dirks Wijngaarden op 24 mei 1801 HRL, doet overlijdensaangifte van Aafke Tjallingii in 1811, kuiper in 1826, huw.get. bij J.J. van Ruiten en T. Ennes, pakhuisknegt 1813, id. bij J. Dijk en P. Meijer 1814, id. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber, oom bruidegom, 1816, id. bij J. Hillers en A. vd Zee, 1818 kinderen: Cornelis, geb 28 okt 1806 HRL, Jenne dR, geb 29 okt 1804 HRL, Hieke dR, geb 13 mei 1802 HRL, zv Cornelis dR, en Hijke Feikes; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, BS ovl 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1826, ovl 1839, ovl 1878; eigenaar van wijk D-084; gebruiker Geert Panjer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-097; gebruiker Jacob B. Noorman, timmerknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-208, pakhuisknegt; eigenaar is Jan Fontein, wagenhuis, 1814. (GAH204); weesvoogden betalen f. 23:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke verdiende loon van D.C. d. R., 14 maij 1793 (GAH1125); id. f. 45:0:0, 12 mei 1795 (GAH1127); erven D.C. de Roos eigenaars van percelen nrs. 75-77, woonplaats HRL, legger nr. 590, resp. huis, huis en erf, en huis, resp. 30, 54 en 9 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 3. (bron Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 32); weduwe D. d. R. eigenaresse van perceel nr. 847 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 589, huis en erf, 195 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Roos, Eeltje Hiddes De zie ook E.H. Witteroos; huwt met Matje Jans, kind: Nieske, geb 4 sep 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Roos, Fredrik Ludwig huwt met Margaretha Storm, sergeant onder het Regiment vd generaal Geusau, van HRL, laatste afk. 31 aug 1794 en zijn met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; F.L.R., Sergeant onder ''t Regiment van Generaal Geusau van HRL; ende Margarieta Storm van Arnhem, zijnde de aangaave gedaan door castelein Hendrik Winter onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 23 aug 1794; ondertrouw HRL
Roos, Gerritje Douwes De geb. 1755 HRL, ovl 2 sep 1825 HRL, huwt met Cornelis Vorst, getuige bij geb aang. van Sijmontie Schaap in 1825, vlgs ovlakte 2 kinderen; BS ovl 1825, ovl 1826; kind: Tryntje Kornelis Vorst, geb 18 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, vader als: K. Sierks V.
Roos, Hieke Douwes De geb. 13 mei 1802 HRL, ged 6 jun 1802, N.H., ovl 6 mrt 1878 HRL, huwt met Jan Bos op 13 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, naaister, dv Douwe Cornelis dR, en Antje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-066; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; VT1839
Roos, Hiske Klazes De geb. 1775 HRL, ovl 10 nov 1858 HRL, huwt met Jan Tjebbes de Groot op 13 jan 1799 HRL, N.H., dv Klaas dR, en Baukje Pieters Polske; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, supp wijk G-437; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk E-176; VT1839
Roos, IJeme D. De oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-128; VT1839
Roos, IJke Heeres De geb. 1785 Lemmer, huwt met IJpe Minnes vd mei op 22 mei 1828 HRL, huw afk. 4 en 11 mei 1828 HRL. en Minnertsga, dienstmeid. wonende te HRL, dv Heere Atzes en Gertje Uilkes; BS huw 1828
Roos, IJtje Klases De huwt met Aldert Jans op 10 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Roos, Jacob De geboortig uit Langrou in het Franckrijck, heeft op heden het burgerrecht gewonnen, nadat hij belooft heeft zich als een eerlijk burger te gedragen, onder manuale stipulatie in plaats van eed aan handen van burg. Jan Dircksen Cuick, op 25 mei 1685, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Roos, Jan Jacobs geboortig van Wormerveer, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen nadat hij onder solemnese eed belooft heeft zich als een eerlijk burger te comporteren, in handen vd Commissaris Jan Dircksen Cuijck, op 21 jul 1686, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Roos, Janke De geb. 1755 ... , huwt met Cornelis Sjierks, getuige bij geboorte aangifte van Cornelis Alberts; BS geb 1811
Roos, Jenne Douwes De geb. 29 okt 1804 HRL, ged 11 nov 1804 HRL, ovl 8 jul 1888 HRL, huwt met Johannes IJmkes Kamminga op 21 jan 1830 HRL, dv Douwe Cornelis dR, en Antje Dirks (Wijngaarden); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-124
Roos, Jurien Wed. J.R. tot HRL eigenaresse van plaats nr. 86 te Almenum, grootte 3, 75 pondematen, floreen f. 0:21:0, gebruiker Sybrand Jansen, wagenmaker, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Roos, Klaas De huwt met Baukje Pieters Polske, kind: Hiske Klases dR, geb 1775 HRL; BS ovl 1858
Roos, Lutske Izaaks De Rintje Pieters en L.I. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Roos, Martijn De geboortig van Normandi?, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij de behoorlijke eed in forma heeft gepresteert in handen van burg. Rindert Arents Wijnsma, op 7 mei 1683, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Roos, Nieske De ook wel: Witteroos; geb 4 sep 1808 HRL, ged 18 sep 1808 HRL, N.H., dv Eeltje Wittes dR, en Matje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Roos, Rachel De huwt met Salomon Levi Haaxma; BS ovl 1884
Roos, Rinske Douwes De huwt met Johannes Jacobus Cleebe, beide van HRL, geproclameert de 20-27 jul en getrout de 3 aug 1760; kind: Sibylla Elisabeth Johannes Cleebe, geb 10 jun 1775, ged 25 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Johan Jacob Johannes Clebi, ged 23 jun 1761 Grote Kerk HRL; vader als J.J. Clebi; kind: Joan Jacob Joannes Cleve, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Johannes Clebe, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL; ovl 16 maij 1788 HRL, oud 51 jaar; inventr. nr. 320; Klaas Poort, Mede-Raad in de Vroedschap, en R.D. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn den 15 daaraanvolgende getrouwd
Roos, Thierri Nicolas geb. 06 apr 1788 HRL, inschrijfnummer 5617, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Roos, Trijntje Douwes De geb. 18 jun 1749 HRL, ovl 22 mei 1821 HRL, huwt met Harke vd Stok; BS ovl 1821; Harke van der Stok ende T.D. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Michiel Freerks, 25 sep 1790; ondertrouw HRL; Harke Jurjens van der Stok en T.D. dR., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roosboom, Hendrik Dirks van HRL, huwt met Geertje Harmens, van Welsrijp, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep 1759 met attestasie
Rooseboom, Lutske Pieters huwt met Jacob Hermanus van Rooijen op 15 jan 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799
Rooseboom, Sijtske Markus Matthijs van Raaij, soldaat in de compagnie van kapitein van Wevelinkhoven in ''t regiment van Generaal Majoor van Nostitz, en S.M.R., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rooseboom, Wessel Dirks huwt met Berber Martens, beijde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Rooseboom, Wijpkjen Harmanus Meijners Bakker van Bolswerd en W.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar volgens ingebragte verklaaring getrouwd den 3 dec 1786
Roosen, Abraham Isaacs zie ook: Abram Isacks; huwt met Janke Ferrits, kind: Hinke Abrahams R, geb 1775 ... ; BS ovl 1812; huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 jul 1769 in de Westerkerk; kind: Hinke Abrahams Roosen, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, moeder is J. Pieters; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen Izac Roosen, Burger dezer Steede, dat door ''t Overlijden van Feddrik Allerts de bedieninge van ordris Smidskoolmeeter binnen deze Stad is opengevallen en den Suppliant zeer gaarne zoude Zien dat Sijn Soontje A.I.R. daer mede wierde gebeneficeerd, Soo neemt de Supplnt:deswegens de Vrijmnoedigheid zig op het onderdanigste aan UEd:Achtb:te addresseren, met gedienstig Verzoek dat UEd:Achtb: gemelde zijn Soon A.I.R. gelieven aan te Stellen tot ordris Smidskoolmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt dat deze A.I.R. geen bequame jaaren heeft om deze functie selv te bekleeden, Soo presenteert den Supplnt Sig in persoon op ''t nedrigste voor UEd:Achtb:, om deze bedieninge wegens Sijn Soon bij Substitutie waar te neemen ter tijd ende Zoo lange gemelde desselvs Soon genoegsame jaaren heeft bereikt en UEd:Achtb:in des Suppliants dienst genoegen neemen, Verzoekende UEd:Achtbh qualificatie ten dien fine. requisitus (was Get:) S: Rienstra; (In Margine Staat voor Appt); De Magistraat accorderende het Versoek, Nomineert en Stelt mits deesen A.I.R. tot ordinaris meter van de Smidskool binnen deze Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande:Authoriserende tot de Waarneeminge van die functie geduirende desselvs minderjarigheid en tot Haar Achtb:kennelijk Wederseggen de meede Supplnt Izac Roosen, die daar toe den Eed in forma zal hebben af te leggen Actum den 15 mrt 1758. (was get:) Claas van der Brug/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 15 mrt 1758 heeft Izac Roosen den Eed van Getrouwigheid als Subst smidskoolmeeter gepresteerd in handen van de Heer Burgemr H:Wassenaar In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met behoorlijke eerbied Izac Rooden Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon A.I.R. tot ordris Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd Achtb. heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge Van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd tot zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan, zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrijmnoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd Achtb. voor te Stellen de persoon van Jacob Jacobs borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig, dat UEd. Achtb. Jacob Jacobs in plaatze Van Izac Roosen (geduirende de minoriteit van desselvs soon/gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad; requisitus (get:) S:Rienstra; in margine Staat; De magistraat accorderende het Versoek Authoriseert mits dezen Jacob Jacobs tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van A.I.R., mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:)Hendk Schaaff, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft Jacob Jacobs den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roosen, Andries burgemeester in 1750; ondertekent verschillende aanstellingen in de periode 1731-17 59, Aanstellingen Stad HRL, o. a. in 1758, bij Antje Jans tot visopdraagster; ROOSEN, ANNE ISAAK
Roosen, Andrijs burgemeester 1748-1758; burgemeester in 1750; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:14:0 weegens ijserwerk door hem tbv ''t Weeshuijs gelevert, ord. no. 31, 21 nov 1730. (GAH1030)
Roosen, Doekje Hendrik hendriksen, Corporaal onder de comp. van Collonel van Til van Nijmegen ende D.R. van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema op vertoonde last, met een gebod in de week, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Hendriks, Corporaal in de Compie van Collonel van Till, van Nijmegen, en D.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Roosen, Hinke Abrahams ged. 5 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Abraham Roosen en Janke Pieters geb 1775 ... , ovl 21 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Baukes Komst op 28 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 28 jun 1795, ovl wijk F-120, dv Abraham R, en Janke Ferrits; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1808, BS ovl 1812; Jan Baukes Komst ende Henke A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Sijtzes, deszelfs neef, 13 jun 1795; ondertrouw HRL
Roosen, Ysack ovl. voor 1747, huwt met Doekje Doekes; zie aldaar; huwt met Claeske Anne Huidekooper; zie aldaar; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen I.R., Burger dezer Steede, dat door ''t Overlijden van Feddrik Allerts de bedieninge van ordris Smidskoolmeeter binnen deze Stad is opengevallen en den Suppliant zeer gaarne zoude Zien dat Sijn Soontje Abraham Izacs Roosen daer mede wierde gebeneficeerd, Soo neemt de Supplnt:deswegens de Vrijmnoedigheid zig op het onderdanigste aan UEd:Achtb:te addresseren, met gedienstig Verzoek dat UEd: Achtb:gemelde zijn Soon A.J. Roosen gelieven aan te Stellen tot ordris Smidskoolmeter binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt dat deze Abraham I:Roosen geen bequame jaaren heeft om deze functie selv te bekleeden, Soo presenteert den Supplnt Sig in persoon op ''t nedrigste voor UEd:Achtb:, om deze bedieninge wegens Sijn Soon bij Substitutie waar te neemen ter tijd ende Zoo lange gemelde desselvs Soon genoegsame jaaren heeft bereikt en UEd:Achtb:in des Suppliants dienst genoegen neemen, Verzoekende UEd:Achtbh qualificatie ten dien fine. requisitus (was Get:) S: Rienstra; (In Margine Staat voor Appt); De Magistraat accorderende het Versoek, Nomineert en Stelt mits deesen Abraham Isaacs Roosen tot ordinaris meter van de Smidskool binnen deze Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande:Authoriserende tot de Waarneeminge van die functie geduirende desselvs minderjarigheid en tot Haar Achtb:kennelijk Wederseggen de meede Supplnt I.R., die daar toe den Eed in forma zal hebben af te leggen Actum den 15 mrt 1758. (was get:) Claas van der Brug/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 15 mrt 1758 heeft I.R. den Eed van Getrouwigheid als Subst smidskoolmeeter gepresteerd in handen van de Heer Burgemr H:Wassenaar In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met behoorlijke eerbied I.R. Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon Abraham Izaacs Roosen tot ordris Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd Achtb; heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge Van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd tot zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan, zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrijmnoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd Achtb. voor te Stellen de persoon van Jacob Jacobs borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig, dat UEd. Achtb. Jacob Jacobs in plaatze Van I.R. (geduirende de minoriteit van desselvs soon/gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad; requisitus (get:) S:Rienstra; in margine Staat; De magistraat accorderende het Versoek Authoriseert mits dezen Jacob Jacobs tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van Abraham Izaacs Roosen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:)Hendk Schaaff, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs: sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft Jacob Jacobs den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Roosendal, Teunis (ook: Tomas), ovl voor 1763; wed. T.R. bet f. 34:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door Berend Harmens bij haar op weven verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 56:0:0 aan en wegens dito, 19 mei 1764. (GAH1094); president-voogd Andrijs Wijbenga bet f. 41:7:8 aan de dito terzake 1 jaar loon van Berent Harmens, weversknegt bij de wed. T.R., 14 jun 1763. (GAH1093); voogden bet f. 45:19:8 aan en wegens dito, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 44:0:0, 26 aug 1766. (GAH1096)
Roosendal, Theunis huwt met Stijntje Beernts, beijde van HRL, geproclameerd den 30 jan en 6-13 feb 1752 en doen ook getrouwdt
Roosewinkel, J op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roosinga, Engeltje Hendriks Matthijs Pieters Bosman en E.H.R., beide van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 31 jan 1773 HRL, en toen getrouwt
Roosje, Belia huwt met Marcus Koopman, wonende te Bolsward; BS Franeker huw 1818
Roosje, Janke begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 67; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roosjes, Hinke huwt met Jan Baukes, kind: Bauke Jans, geb 3 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL
Roosma, Eelkje Hendriks geb. 1791 Franeker, ovl 11 feb 1839 HRL, huwt met Pieter vd Sluis op 26 feb 1835 HRL, werkster, wonende te HRL, dv Hendrik Tjepkes R, en Antje Sints; BS huw 1835, ovl 1839
Roosma, Hendrik Tjepkes ovl. 1806 Franeker, huwt met Antie Sints, zadelmaker, kinderen: Idske Hendriks R, geb 1794 Franeker, Eelkje Hendriks R, geb 1791 Franeker; BS huw 1818, huw 1835, ovl 1839, ovl 1841
Roosma, Idske Hendriks geb. 1794 Franeker, ovl 17 jun 1841 HRL, huwt met Johannes Dirks Tjomsma op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, dienstmeid. wonende te te HRL, dv Hendrik R, en Antie Sints; BS huw 1818, ovl 1841, ovl 1852
Roosma, Maria Tjerks zie ook: M.T. Rosema; huwt met Albert Bruining, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1763; kind: Dames Alberts Bruining, ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Baafie Alberts Bruining, ged 5 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Rooster, Fokje geb. 16 jun 1791 Leeuwarden, huwt met Tijs Willems Notting, turfmeetster in 1844 en wonende te HRL, koopvrouw te HRL. in 1826, N.H., werkster te HRL. in 1838; BS ovl 1826; 1838 huwelijken, huw 1844, bev.reg. HRL 1851 wijk F-256; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, turfmeetster, wijk F-215; VT1839
Rooswinkel, Henricus huwt met Elisabeth Idema, wonende te Leeuwarden 1854, kantoorbediende Leeuwarden, kind: Jacobus Cernelis R, geb 15 feb 1800 Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1881
Rooswinkel, Jacobus Cornelis geb. 15 feb 1800 Leeuwarden, ovl 7 jan 1881 HRL, 1e huwt met Ida Benning op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, wonende te HRL, 2e huwt met Maria van Klaveren, (gk), op 3 aug 1854 HRL, letterzetter in 1851, Rooms Katholiek, koopman, zv Henricus R, en Elisabeth Idema; BS huw 1828, huw 1854, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk C-123, wijk G-188; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koffijhuishouder, wijk F-076; VT1839
Rooswinkel, Maria huwt met Fredericus Gastrik; BS ovl 1848
Rooterman, Johannes Ferdinand huwt met Grietje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 27 Jan:en de 3 en getr: de 10 Febrij. 1771, kind: Catharina Elisabeth R., geb 1772 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1844
Rooth, Elisabeth oud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839
Rootje, Akke Sjoukes geb. 1793/96 HRL, ovl 14 mrt 1860 HRL, 1e huwt met Harmen Spandouw op 16 jul 1840 HRL, 2e huwt met Bernardus Spandouw op 10 mrt 1842 HRL, N.H., dv Sjouke Klases R, en Foekje Jans; BS huw 1840, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; VT1839
Rootje, Grietje geb. 1808 HRL, ovl 16 mei 1831 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Claas Jans R, en Trijntje Harings; BS ovl 1831
Rootje, Jan Clases geb. 1740 ... , ovl 16 sep 1811 HRL, huwt met Grietje Postma, wonende te in de Kerkstraat in 1811, huurt greidlanden 1800-1811, kind: Jan Jansen R, geb 1790 HRL; BS ovl 1811; 1815 hu, ov; wed. J.C.R. eigenaar van wijk D-129; gebruiker Daniel Wassem, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); wed. eigenaar en gebruiker van wijk D-130, stalling, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-231; gebruikers Jelle Agema wed., en Jelle Agema, 1814. (GAH204); id. van wijk G-253; gebruiker Claas Cornelis wed., 1814. (GAH204); wed. J.R. eigenaar en gebruiker van wijk D-067, koemelker; medegebruiker Johannes Roedje, 1814. (GAH204); geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 2 overdekte wagens en 2 chaisen, 1803; (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 203, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 10:16:0 (GAH650); id. Jan Gerrijts de Boer en J.K.R., als curatoren over de Erfportie van Claas Caspers, 2e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); Donderdag Den 31 Maij 1798. De Raad der Gemeente Vergadert zijnde, den Burger Claas Jansen Roodtje Cum Patre gesterkt geciteerd zijnde ter Instantie van den fiscus om boete en breuken tot Tien Gguldens ter zaake dezelve op Saturdag den 19 Maij 1798 eenen meid Akke genaamd, met het Geweer had gekwetst, waar op de Vader J.C. Rotje gecompareerd zijnde, en betuigde dat zulks bij ongelijk gekoomen was, zonder eenig kwaad opzet, is dezelve op die betuiging gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Rootje, Jantje Sjoukes geb. 1788 onder Almenum, ovl 20 nov 1827 HRL, werkster, ongehuwd, dv Jan R, en Foekje Jans; BS ovl 1827
Rootje, Sjouke Klases geb. 1746 Arum, ovl 24 dec 1822 HRL, huwt met Foekje Jans, kinderen: Akke geb 1793/96 HRL, Jantje Sjoukes R, geb 1788 onder Almenum, Klaas Sjoukes R, geb 1780 ... , vlgs ovlakte 4 kinderen, huw.get. bij M. Merkelbach en J. Zegeling, oom bruid. wonende te HRL, melktapper, 1814, melktapper in 1826, huurt gras aan het Bolwerk 1800-1811, askarreman 1808-1811; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1827, ovl 1860; eigenaar en gebruiker van wijk G-300, koemelker, 1814. (GAH204); id. van wijk H-002, stalling, 1814. (GAH204); S.K.R., aschman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonend te HRL
Rootjes, Jan Klaasen geb. 1811 ... , ovl 8 dec 1855 Hardegarijp, hm ... , wonende te HRL. 1855, zv Klaas R, en Trijntje Haren; BS ovl 1855
Roozee, Jacob Andries huwt met Henderina Jans van Haarlem, beijde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt
Roozendaal, Piebe Berends Van ovl. voor 1844, huwt met Antje de Groot, kind: Piebe Piebes vR, geb 1808 St Jacob; BS ovl 1843
Roozendaal, Piebe Piebes Van geb. 1808 St, Jacob, ovl 23 okt 1843 HRL, 1e huwt met Rinske Jans Vrieswijk, 2e huwt met Klaaske Cornelis Petersen, zv Piebe Berends vR, en Antje de Groot; BS ovl 1843; 1858 overlijdens
Ropta, Kunera ovl. 1 mrt 1555, Frau v. Christow v. Sternsee, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Roquette, Cornelia huwt met Hendrik Toussaint; Harl. Crt
Roquette, T gebruiker van wijk G-026, kantoorbediende; eigenaar en medegebruiker is Bote Tuininga, winkelier, 1814. (GAH204)
Ros, (1814), Rost, (doopreg, Bsha), Hans Hanses huwt met Trijntje Klaases Wiersma, voormaals kantoorbediende, doch thans afwezig of ovl 1831 en 1835, kinderen: Hans, geb 1 apr 1804 HRL, Grietje R, geb 5 sep 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS huw 1831 1835 huwelijken, ovl 1856; vrouw H.R. gebruiker wijk E-230; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204)
Ros, Doede huwt met Hendrikje ... , kind: Grietje Doedes R, geb 1776 Leeuwarden; BS ovl 1843
Ros, Grietje zie ook: Grietje Doedes en G.D. Rost; en Murk Jacobs, staande volgens zeggen hedenavond, in de echt verenigd te worden; dopen Grote Kerk HRL 1799
Ros, Jan Pieters geb. 1786 Leeuwarden, ovl 27 mrt 1829 HRL, zilversmidsknecht, kind: Maria R, geb 25 okt 1801 Leeuwarden (?), zv Pieter R, en Neeltje Heeres; BS ovl 1829; 1868 overlijdens
Ros, Johanna huwt met Berend Meikman, kind: Johanna Berends Meikman, geb 13 apr 1789, ged 17 apr 1789 Grote Kerk HRL
Ros, Maria Jans geb. 25 okt 1801 Leeuwarden, ovl 14 mrt 1868 HRL, huwt met Johannes Riddersma op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. visvrouw in 1868, ovl wijk H-036, Rooms Katholiek, dv Jan Pieters R, en Anna Jurjens; BS huw 1830, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233; oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; VT1839
Ros, Melcherd M.R. en Marijke Hendriks Volbrink, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Ros, Pieter huwt met Neeltje Heeres, kind: Jan Pieters R, geb 1786 Leeuwarden; BS huw 1829
Ros?, Johannes Jacobs J.J.R. van Amsterdam ende Antje Harmens, zijnde wegens de bruid gecompareerd doct. Hanekuik, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; J.J.R. van Amsterdam en A.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rosa, Andries Hibbe Gabes ende Marijke Andries, beijde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vader Gabe Hibbes en wegens de bruijd A.R. sijnde desslefs vader, 12 Dec 1744
Rose, Albertina Jacobs De La huwt met Tjeerd van Beemen, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en getrout den 5 apr 1772
Roseboom, Aaltje geb. 1764 Bolsward, ovl 1 okt 1822 HRL, huwt met Anthonij Volkheimer; BS ovl 1822, ovl 1853
Roseboom, Dirk Jansen Gerrit Jansen ende Sjoerdtje Dirks, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader D.J.R., 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Jansen en Grijtie Dirks, beijde van HRL, huw.aang. 5maij17 36 HRL, komende voor de bruijd desselfs Vaeder D.J.R. ; huw.aang. HRL 1736
Roseboom, Jacoba Engelina huwt met Lex de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1810; huwt met L. de Vries, kind: Harmanus Engelbertus de Vries, geb 24 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL
Rosee, Eleonora Johanna geb. 1735 ... , ovl 3 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikus Antonius Bauwer, ovl wijk E-044; BS ovl 1813; 1828 overlijdens
Rosema, Hendricus H.R. van Franequer ende Antie Sents van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke Hendriks, goede bekende, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; Hendrik R. van Franeker en Antje Sints van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rosema, Maria Tjerks zie ook: M.T. Roosma; huwt met Albert Bruining, kind: Jannetie Alberts Bruining, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL
Rosema, Rein huwt met Eelkje Spoelstra op 25 mei 1794 Leeuwarden, strandmeester van HRL, laatste afk. 18 mei 1794, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; R.R., Strandmeester van HRL, ende Eelkjen Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangevinge gedaan door proc. B. Tuininga, 3may17 94; ondertrouw HRL; R.R., strandmeester van HRL, en Eelkje Spoelstra van Leeuwarden hebben de laatste afkondiging gehad 18 maij 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en zijn aldaar getrouwt 25 maij 1794, volgens vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha
Rosen, Pieter P.R., Canonnier onder de compagnie Artilleristen van capitein Majors Matack van HRL, en Angenis Driessen van Nijmegen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Rosier, Jacoba Willems geb. 1783 HRL, ovl 19 jun 1813 HRL, huwt met Folkert Reins Gerbranda, ovl wijk D-002, dv Willem Stevens R, en Antje Jans Holma; BS geb en ovl 1813, huw 1832, ovl 1836, ovl 1850
Rosier, Willem Stevens ovl. voor 1833, huwt met Antje Jans Holma, kind; Jacoba Willems S, geb 1783 HRL; BS huw 1832, ovl 1834
Roskott, Christina geb. 1768 Nesterland, Oostfriesland, ovl 16 mrt 1828 HRL, huwt met Wermold Petersen; BS ovl 1828; Wij Ondergeschrevenen Wijtze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en C.R. Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv Wernold Petersen en C.R. Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Rossen, Louis Van huwt met Johanna Willems, wonende te Franeker 1819, kind: Louisa vR, geb 23 sep 1785 Franeker; BS ovl 1819
Rossen, Louisa Van geb. 23 sep 1785 Franeker, ovl 12 nov 1819 HRL, dv Louis vR, en Johanna Willems; BS ovl 1819
Rosskamp, Johann Gerhard geb. 1800 Bissemherf, huwt met Grietje Dora Krapff op 5 sep 1839 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Johann Rudolph R, (gk), en Maria Gertrud B?- se, (gk), ouders beiden ovl voor 1840; BS huw 1839
Rossum, Helena Charlotta Van ovl. voor 1815, huwt met Reinier de Klerk Dibbitz op 3 okt 1784 St. Anna, komt van Franeker; BS huw 1814; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wijbo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te Deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Rienier de Klerk Dibbetz en Mevrouw H.C. v. R. in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; En hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Rossum, Jacomina Geertruida Rosetta Van huwt met Haije Tuinhout; BS huw 1814
Rossum, Van weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805. (GAH650)
Rost, Grietje geb. 5 sep 1805 HRL, ged 15 sep 1805 HRL, huwt met Jan Jacobs Zeven op 2 jun 1831 HRL, dienstmeid. N.H., dv Hans Hanses R, en Trijntje Klaases (Wiersma); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-185 supp wijk A-304
Rost, Grietje Doedes in 1799 als Grietje Ros; zie aldaar; geb 1776 Leeuwarden, ovl 15 dec 1843 HRL, huwt met Murk Jacobs Hoek op 11 aug 1799 HRL, uitdraagster in 1833, N.H., tapperse in 1842, dv Doede R, en Hendrikje ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1810, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-104; VT1839
Rost, Hans geb. 11 apr 1804 HRL, ged 1 mei 1804 HRL, ovl 31 jan 1856 HRL, huwt met Womkje Stedehouwer op 21 mei 1835 HRL, metzelaar in 1851, zv Hans Hanses R, en Trijntje Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-228
Rost, Klaas K oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk E-171; VT1839
Rost, Minke huwt met Sicco Petrus Ens, wonende te Franeker 1834; BS huw 1834, ovl 1880
Rostel, Frans geb. 1790 ... , huw.get. bij J.D. Bongaard en T.O. Hoekstra, wever, wonende te HRL; BS huw 1818
Rotgans, Remptje Pieters huwt met Dirk Frederiks Ruijf, wonende te Terschelling; BS huw 1842
Rotgans, Sieke Pieters huwt met Willem Naber, wonende te Terschelling; BS huw 1843
Rotgers, Hendrik zie: Westveld; Extract uit het doopboek gehouden bij de Geref. Gemeente te Veendam, berustende op het Bureau van den Burgerlijken Stand der zelfde Gemeente. In het jaar een duizend zevenhondert en negentig den vijfden apr is ged Hendrik zv Rotgert Hendriks en van Marchien Friedriks Echtel
Rouckes, Magdalena Van de apotheker Botte Broers Buwema is een handtekening bewaard gebleven als ondertekening van een akte van aanstelling tot: ''administrator ende voormondt over M.R. dochter''. Het stuk hield in dat Botte Broerszoon Buwama ode opvoeding en verzorging op zich nam van het kv Rouckes Wijbes zn. Deze Roucke was weduwnaar en zeevarende. De akte is ondertekend door Botte Buwama, Roucke Willems zn en de klerk ter sekretarie Claas Bornstra. Het stuk is gedateerd op 27 aug 1597. Zie verder bij Botte Broers Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983. S. Wobma
Rouing, Albert Harmens ovl. 20 mei 1806 Dokkum, huwt met Maria Hendriks ten Hulst, schipper, kinderen: Alida R, geb 1805 Dokkum, Hermanus Albertus R, geb 15 feb 1798 Dokkum; BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1868
Rouing, Alida geb. 1805 Dokkum, ovl 6 dec 1846 HRL, huwt met Antonius Hendriks Knipper op 11 nov 1830 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Allert Harmens R, en Maria Hendriks ten Hulst; BS huw 1830, ovl 1846
Rouing, Hermanus Albertus geb. 15 feb 1798 Dokkum, ovl 12 dec 1868 HRL, huwt met Geertruida Johannes Andela op 8 jan 1829 HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, wonende te HRL, zilversmid. Rooms Katholiek, panbakker, ovl wijk D-113, zv Albert Harmens R, en Maria ten Hulst; BS huw 1829, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk G-156, wijk H-075, supp wijk F-365, supp wijk G-449, 467
Roukema, Hinke Alberts Van ovl. voor 1845, huwt met Wiebren Tjeerds Buma; BS huw 1844
Roukema, Lieuwe Sijbrens huwt met Aagje Gerrits Bergsma, wolkammersknecht, wonende te Franeker, kind: Sijbren Lieuwes R, geb 1804 Franeker; BS Franeker huw 1827
Roukema, Margaretha ovl. 31 okt 1872 ... , ontvangt lijfrente 1755-1762
Roukema, Sijbren Lieuwes geb. 1804 Franeker, huwt met Geertrui vd Weide op 18 nov 1827 Franeker, wolkammersknecht, wonende te Franeker, zv Lieuwe Sijbrens R, en Aagje Gerrits Bergsma; BS Franeker huw 1827
Roukes, Antje huwt met Johannis Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 Maij en getrout de 7 jun 1767
Roukes, Geiske van Leeuwarden, huwt met Willem Backer, van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestasie de 21 nov 1762; kind: Coenraad Willems Backker, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Roukes, Hanke/nanke huwt met Jan Arents Benulke, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 mei en getrout de 26 dito 1765
Roukes, Houkje begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roukes, Jieskje geb. 1740 HRL, ovl 25 mei 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818; eigenaar en gebruiker van wijk E-202, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roukes, Oege ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:8 voor 13 schou en 27 korven turf en voor werkloon, kwit. no. 3, 12 apr 1775. (GAH1106)
Roukes, Piebe ovl. 1 sep 1804 HRL, oud 68 jaar
Roukes, Riemke huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Rous, Govert De G. dR. en Jetske IJmkes, zijnde beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 17 jan 1773 HRL, en toen getrouwt
Rous, Jacoba Christina huwt met Rudolph Houbein; BS ovl 1887
Rousma, Betje geb. 1777 Amsterdam, ovl 14 okt 1843 HRL, huwt met Sikke Bonnes vd Beest BS ovl 1818, ovl 1843
Roussel, Pieter geboortig van Gulikkerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in handen van presiderent burg. Tabes, op 21 jul 1762. (burgerboek); huwt met Johanna Westendurp, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1766, (zijn geslnm nu vermeld als ''Roussen'')
Rouw, Alida oud 33 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-233; VT1839
Rouw, Antje Willems zie ook: A.W. Rau; is naar tuchthuis gebracht 1804/1805; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerde ter Vergadering A.W.R., dewelke op aanklacht der Diaconen van de Herformde Gemeente alhier, over haar aller Slordigste Conduite en Verkwistend gedrag, zampt dronken drinken etc., door de Majoor, en Dienaaren in bewaaringe genoomen was, en is na haar gehoord te hebben, beslooten, haar wederom, ter haarer verbeetering zoo zij dog eens tot Inkeer mogte koomen, na ''s Landschaps Tugt en Werkhuis over te zenden, zie verder het missiveboek. Ma. 20 maij 1799 (GAH45); Wijders Compareerde ter Vergadering den Bierdraager Jan Visser dewelke door den Fiscus geciteerd was ter zaake dezelve onlangs eene gevangne A.W.R. genaamd, welke na ''s Landschaps Tugthuis getransporteerd zoude worden mishandeld had behalven dat hij zich aan eenige malversatien jegens den Stads Majoor de Vries had schuldig gemaakt, bestaande zijne beschuldiging hier in speciaal. Dat hij voorzeide gevangne in den Nagt van den 20 maij Wanneer zij verzogte van haar behoefte moogen doen, geweigerd had van na ''t privaat te gaan, met eenige vuile uitdrukkingen daar bij, te Schandelijk om te noteeren. Dat hij dezelve Gevangene zeer insolent bejegend had, in praesentie van de Majoor de Vries, en eenen Jan Beerends uit het Diaconije huis, ter gelegenheid dat de laatstgemelde haar eenige Verschooning bragt, met bedreiging dat wanneer zij hem wilde tegenspreeken, hij haar op de kooij zoude gooijen, en meer brutaale Expressien. Dat hij dezelve Gevangene zeer onheus behandeld had, bij occagie dat haare kinders van haar als deszelfs moeder, afscheid wilden neemen, hebbende haar toen ook gedreigd, van haar op de kooij te willen Smijten. Dat dezelve gevangene hem vier Stuivers had gegeven om daar voor Snuiftabak voor haar te koopen, dewelke aan haar ten dien einde door de Diaconen gegeeven waaren, en in plaatze van aan ''t verlangen der Gevangene te voldoen, had hij daar voor Jenever gekogt. En eindelijk dat hij de Majoor de Vries, welken hem hier over onderhouden wilde, zeer brutaal behandeld had, met deeze Expressien, heb je alles gedaan dan kin je heen gaan, ik ben hier baas, en gij hebt niets te zeggen, of anders daar heb je de Sleutels. Alle welke facta door den Fiscus, met behoorlijke attestatien beweezen wierden, en zaaken zijnde een dienaar der Justitie in ''t geheel niet passende, tendeerende den Eisch van den Fiscus dat den beklaagde van zijne post, als Wijnwerker of Bierdraager met den aankleeve van dien, mogte werden gedeporteerd, of anderzints zodanig gestraft als den Raad in goede Justitie, zoude verstaan te behooren. Waarover rond gevraagd zijnde, wierde uit Consideratie der menigvuldige Correctien en straffen, welke den Beklaagde reeds over begaane feiten en wanbedrijven in zijne post ondergaan had en zulks alles tot zijne verbetering niet had moogen helpen, als mede uit aanmerking dat hem onlangs, bij zijne jongste straf ernstig onder het oog gebragt was, dat ingevalle hij zich weder in het minste kwam te vergrijpen, als dan van zijne post te zullen werden afgezet, behalven dat hij den Raad in het verhoor over voorenstaande beschuldigingen grove onwaarheeden had zoeken wijs te maaken, en beschuldigingen tegens anderen, en wel speciaal tegens den Majoor de Vries had ingebragt, over daaden waar aan bij onderzoek gebleek, dat hij zelven schuldig was, na rijpe deliberatie goedgevonden den Beklaagde van zijne Post, als Bierdraager met den aankleeve van dien te deporteeren zoo als hij gedeporteerd word bij deezen, zijnde wijders goedgevonden hem de facto in de bedieninge van voorz:Zijne Post te Surcheren en bij de eerstkoomende Vergadering dit besluit van den Raad voor te leezen en bekend te maaken, ma. 3 jun 1799, B45); Donderdag Den 21 nov 1799. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen een Request, door A.W. Rauw, aan het Departementaal Bestuur van de Eems gepresenteerd, Contineerende verzoek, om uit haare detentie in ''s Landschaps Tugt, en Werkhuis, ontslaagen te mogen werden, Welk Request ten fine van berigt, aan den Raad Was ingesonden. Waarover gedelibereerd Zijnde, Wierde beslooten, uit Consideratie van des Suppliantes Continueele allerslordigste Conduite, op hetzelve Request een declinatoir berigt te geeven. (GAH45); De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders goedgevonden ingevolge ''t besluit omtrent deezen genoomen op den requeste van A.W.R., navolgend berigt aan het Departementaal Bestuur van de Eems inteZenden. De Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Om te dienen van berigt op bijgaanden Requeste van A.W. Rauw vinden Wij ons verplicht, UWL tot ons Leedweezen te moeten Zeggen, dat Zij een Zoodanige Slordig Subject is, dat Wij er geen voorbeeld van Weeten, dat Zij herhaalde maalen (althans niet minder dan vier keeren)ter haare Verbetering in het Landschaps Tugt en Werkhuis is gebannengeweest Zonder dat Zulks iets op haare levensverbetering heeft uitgewerkt, dat Wij Zeer Weinige dagen, na haare laatste ontslaaking, ons Weder in de onaangenaame noodZakelijkheid hebben bevonden, haar als een allerSchaadelijkst Lid. in de Zaamenleving, na het Landschaps Tugt en Werkhuis te moeten o-verzenden. Dus Wij Zijn van Zeer eerbiedig goedbedunken dat Zij vooralsnog niet behoort te Werden ontslaagen. HRL, den 26 Novembr 1799 Ao. 5. (GAH45); Donderdag Den 23 aug 1798; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts A.W. Rauw op aanklagte van de Diaconen der Herformde Gemeente alhier, na aangehoorde Confessie, over haare aller Slordigste Conduite, en Continueel Dronken drinken, gecomdemneert, om voor vier etmaal te waater en brood in de Pekelkuip gedetineerd te worden, met verdere bedreiging van op de minste wanbedrijven, weder na ''t Landschaps Tugt, en Werkhuis te zullen werden gezonden. (GAH44); Maandag Den 15 okt 1798. De Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts A.W.R. uit hoofde van haare aller Slordigste Conduite, en Verregaande verloop in de sterke Drank, in dier voegen dat haare Aliementatores de Diaconen der Gereformeerde Gemeente volstrekt met haar verleegen waaren, )niet tegenstaande zij deeze Straf herhaalde maalen ondergaan had), Wederom gecondemneert tot eene detentie in ''t Landschaps Tugt en Werkhuis. (GAH44); Maandag den 19 mrt 1798; Het Gerecht ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts A.R. Rauw op aanklagte van de Diaconen der gereformeerde gemeente alhier van wien zij gealimenteerd word in het Diaconijhuis, dat zij een allerslordigst Conduite hield, en zich geduurig te buiten ging in de Sterke Drank, door de Majoor en Dienaars in ''s Gerechts Vergadering gehaald, en, na aangehoorde Confessie, gecondemneert, om drie etmaalen te Water en brood in de Pekelkuip gedetineerd te Werden. (GAH43)
Rouw, Pijtter Fredrik Scherrer, Geboortig van Gilberg in Toergoi, huwt met Magdalena de Monserand, kind: Pijtter Fredriks Scherrer, ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, Waar van Peeter is Geweest P.R. en Meeter Antonet
Rouwen, Jan Beernds huwt met Jetske Jansen Groen, beide van HRL, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762
Rouwkes, Jetske Johannes Fransen Riemersma van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder Frans Johannes Riemersma en J.R., 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Rouwkes, Tettje Gerrit Jansen ende T.R., beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs moeder Trijntie Poulus, 8 Nov 1749; huwt met Gerrit Jansen, beijde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb 1749 en den 30 dito getrouwt; huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Rouwsma, Betje oud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Rowel, B ovl. de huisvrouw van vroedsman B.R., ovl 19 dec 1727 HRL, old 63 (?) jaer
Rozel, Hendrik Willem H.W.R., soldaat onder de compagnie van capitein Dolleman, en Maria Catharina Dilles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rozendal, Pieter Van oud 32 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-222 VT1839
Rozinga, Evert Jans huwt met Elizabeth Piekes, kind: Petrus R, geb 1766 Bolsward; BS ovl 1828
Rozinga, Petrus geb. 1766 Bolsward, ovl 20 mrt 1828 HRL, huwt met Anna Joosten de Vries op 6 okt 1814 HRL, huw.afk. 25 sep en 2 okt 1814 HRL. en Leeuwarden wonende te Leeuwarden, huw.get. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815, id. bij B. van Loon en J.E. Heideman, 1818, zv Evert Jans R, en Elizabeth Piekes; BS huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1828
Ruaart, Ruurd Hilbrands zie: R.H. Riewald
Ruardy, Cornelia Fredericus geb. 1796 ... , ovl 29 aug 1829 HRL, huwt met Geert Martens Fenema; BS ovl 1829
Rudelaar, Tjalle Tjarres geb. 10 mei 1786 HRL, inschrijfnummer 1028, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Rudolfs, Kaatje zie: Kuts; huwt met Jan Jans, kind: Grietje Jans, geb 15 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL, vader als: J. Jansen Kiel, moeder als: K. Rodolfus; kind: Jakob Jans, geb 28 jun 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans Kiel, geb 7 nov 1784, ged 7 dec 1784 Grote Kerk HRL, vader als: J. Jansen Kiel en moeder als: K. Rodolphus
Rudolph, Johan zie: Houbein
Rudoplh, Willem won. Embden, koopt een huis 1801; heeft een chais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, maij 1802. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 111, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 maij 1802. (GAH650)
Ruel, Fokje geb. 8 feb 1747 Leeuwarden, ovl 7 mei 1820 HRL, huwt met Jacobus Flux; BS ovl 1820, ovl 1827
Ruel, Frans huwt met Elisabeth Vossenberg, kind: Frans R, geb 22 jan 1789 HRL; BS huw 1821; vrouw F.R. gebruiker wijk F-199, naaister; medegebruikers Hinne W. de Boer, Feite Jarigs de Boer, gleijbakkersknegt, Willem Cornelis wed. ; eigenaar is R. vd Veen, 1814. (GAH204)
Ruel, Frans geb. 22 jan 1789 HRL, ovl 26 okt 1821 HRL, ongehuwd, zv Frans R, en Elisabeth Vossenberg; BS ovl 1821
Ruel, Grietje L oud 52 jaar, geb Embden en wonende te HRL. 1839, wijk A-156; VT1839
Ruer, Casper geboortig van Harpoort, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat hij alvorens aan de burgs. Asperen en Nauta als Commissarissen had beloofd, om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 28 dec 1691. (burgerboek)
Ruerds, Rintie Grijtie Rinties en Pijter Pijters, beijde van hier, huw.aang. 12 Xber(=dec) 1733 HRL, Comende voor de bruid R.R., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruerds, Rintie van HRL, ende Stijntie Abrahams Van Midlum, huw.aang. 30 maij 1733 HRL, Comende voor de bruijd Here Jarigs; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruerds, Rintie Jan Harmens ende Antie Rinties, beijde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruijd R.R., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruerds, Sweerd Freerk Heeres en Lijsbert Clases, beijde van HRL, comende voor de bruijd S.R. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruerts, Gertie ged. 13 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Ruert Heeres en Hiltje Doekes
Ruierds, Robijn ged. R. Ruirdts, 20 apr 1742 Grote Kerk HRL, Egte man Bij de Blauwe Trappen, op zijn Belijdenis; R.R. ende Janneke Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 3 maij 1738 HRL; koomende voor de Bruit Sioerd Pijtters en vertoonde de Bruidegom attestatie van ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738; huwt met Janneke Pieters, kind: Ruierd Robijns, ged 1 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Robijns, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Ruierds, Sijldren huwt met Sjoukjen Pieters, beijde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 Maij 1741 en getrouwt den 4 jun 1741 in de Westerkerk; S.R. ende Sioukjen Pijtters, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Faas Pijtters, en vertoonde de Bruidegom sijn vaders consent voor geschrift, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL
Ruierdtie Lwd, klokslag, Floreencohier 1700 nr. 189, grootte 4 pm, floreen f. 2:0:0, R. en Weene tot HRL eigenaars, Willem Lieuwes gebruiker (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580)
Ruierts, Heere ged. 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Ruiert Heeres en Hiltje Doekes ovl 29 nov 1804 HRL, oud 38 jaar
Ruijf, Dirk Frederiks huwt met Remptje Pieters Rotgans, wonende te Terschelling, arbeider; BS geb en huw 1842
Ruijl, Barend Luitjes van Embden, het burgerrecht geaccordeert, des hij zijne inwoning hier neemt, en heeft de coopman Barend Visser, alhier, ten dien fine bij absentie van gedagte B.L.R., als daartoe van hem speciale last en procuratie hebbende, ingev. procuratie dd 2 feb 1795, voor burgemeesteren en raad der stad Embden gepasseerd, de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Backer, op 9 feb 1795. (burgerboek)
Ruijtenbag, Andries huwt met Maartje Lammers Wenselaar, kind: Andries Andries Ruijtenbag, geb 17 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL
Ruijtenbag, Andries Andries geb. 17 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Andries Ruijtenbag en Maartje Lammers Wenselaar
Ruijtinga, Jacob Johannes ged. 8 jan 1754 Grote Kerk HRL, zv Johannes Ruijtinga en Ietje Leverlandt; ovl voor 1819, huwt met Hiske Alberts Osinga, kind: Margaretha, geb 20 dec 1784 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1818; J.R. en Hiske Osinga, beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtbaaren Magistraat een gebod in de week gehad, zijnde geproclameert 7, 9 en 14 nov 1773 HRL, en vervolgens op dato dezes aan ''t huijs van de bruid door het gerecht getrouwt; kind: IJda Ruitinga, geb 12 nov 1773, ged 30 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Jakobs Ruitinga, geb 21 jan 1781, ged 25 feb 1781 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 Decemb. 1781. In kennisse derzelver handen, benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, J.R., Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); kind: Margaretha Jacobs Ruitinga, geb 20 dec 1784, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL. op belijdenis des geloofs, dv Jacob Ruitinga en Hiske Osinga
Ruimzaalder, Tjampke Hendriks huwt met David Heijns, kind: Jochem Davids, geb 23 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL
Ruinenburg, Aaltje Hommes geb. 1751 Bolsward, ovl 7 okt 1826 HRL, ongehuwd; BS ovl 1826
Ruinenburg, Leentje Hommes geb. 1753 Bolsward, ovl 6 nov 1826 HRL, huwt met Taeke Meinderts/Hendriks Poort, doet overlijdensaangifte van Grietje Wiggers in 1811; BS geb en ovl 1811, ovl 1826, ovl 1836, ovl 1854
Ruirds, Aaltie ende Hendrik Jurres, beide van HRL, huw.aang. 21 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Ruird Hessels; huw.aang. HRL 1739
Ruirds, Albert A.R. ende Trijntie Jans, beide van HRL, komende voor de Bruit Sijberen ... (abusive staat in ''t Egtboek), 4 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Ruirds, Claas Geeft met alle eerbied te kennen Claas Pijters meede ordris Ratelwagt binnen deese Stad, dat hij Supplnt wel geneegen is deze bedieninge te transporteren op eenen C.R., Varendsgezel en Borger dezer Steede, dewelke hier toe van herten is inclinerende; edog zulken transport niet kunnende geschieden zonder approbatie van UEd:Achtbh, Soo addresseeren de Supplianten haar op ''t nedrigste aan UEd:Achtbh tafel, met Ootmoedig Verzoek dat UEd:Achtbh deze overdragte gelieven te Consenteren en C.R. in des eerstgemeldes Suppliants plaatze aan te Stellen tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, welx diende enz:requisitus (was geteekend) S:Rienstra; (In Margine Stonde); De Magistraat accorderende het Versoek ten requeste gemeld, nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt C.R. tot meede ordris Ratelwagt deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van Getriouwigheid. Actum den 8 dec 1756. (was get:)Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes den 8 dec 1756 in kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ruirds, Claas huwt met Tijttie Watzes, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 Novemb 1755
Ruirds, Claas huwt met Tijttie Ulbes, beide van HRL, geproclameert de 5-7 en 12 en getrout de 27 mrt 1758; kind: Janke Klaases, ged 30 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, ged 9 sep 1760 grote Kerk HRL, moeder als Titje U. ; kind: Janke Klaases, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Ruirds, Evert huwt met Grietje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 Maij 1767 in de Westerkerk
Ruirds, Freerk mr bakker in 1764-1781, ovl medio aug 1782; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 terzake bakloon van weiten als roggenbrood, vlgs kwit. 5 jan 1762. (GAH1092); id. f. 9:10:0 voor 17 bakten roggen en 2 bakten weitenbrood van 6 jan tot 10 apr 1762, vlgs kwit., 4 mei 1762. (GAH1092); id. 26 mei 1763, kwit. no. 7. (GAH1093); id. kwit. no. 10, 1 mei 1764. (GAH1094); id. f. 9:0:0 voor 18 bakten brood van 4 mei tot 30aug, 26 okt 1762. (GAH1092); id. f. 11:0:0 terzake 22 bakten brood, 4 jan 1763. (GAH1093); id. 10 jan 1764, kwit. no. 6. (GAH1094); id. f. 8:10:0 wegens loon van 17 bakten brood, id. no. 11, 6 aug 1763. (GAH1093); id. f. 8:0:0 wegens 16 bakten brood van 4 mei tot 31 aug 1764, 4 sep 1764. (GAH1094); id. f. 18:0:0 wegens 36 bakten brood en weggen van 7 sep 1764 tot 29 apr 1765, kwit. no. 4 30 apr 1765. (GAH1095); id. kwit. no. 2, 31 dec 1765. (GAH1096); id. f. 8:10:0 voor 16 bakten brood en een dito weggen f. 10 stuivers, 29 apr 1766, kwit. no. 7. (GAH1096); id. voor 17 bakten brood het bakt tot 10 stv, van 3 mei tot 1sep, kwit. no. 13, 1 sep 1766. (GAH1096); id. f. 22:0:0 van 44 bakten roggen en weitenbrood van 8 sep 1766 tot 26 mei 1767 kwit. no. 5, 26 mei 1767. (GAH1097); id. f. 13:0:0 wegens 26 bakten brood f. 10 stuivers ijder bakt van 2 jun tot 21 nov 1767, kwit. no. 10, 24 nov 1767 (GAH1097); id. f. 19:0:0 wegens 38 bakten brood, kwit. no. 3, 28 jun 1768. (GAH1099); id. f. 25:10:0 wegens bakloon van 51 bakten brood 18 stuivers ''t bakt, van jul 1768 tot mei 1769, kwit. no. 5, 26 mei 1769. (GAH1100); id. f. 27:0:0 wegens bakloon van 30 mei 1769 tot 19 apr 1770, kwit. no. 2, 24 apr 1770. (GAH1101); id. f. 15:10:0 wegens 31 bakten brood tdv het Wees huis gedaen van 27 apr tot 10 nov 1770 ingesloten, kwit. no. 12, 17no v1770. (GAH1101); id. f. 17:10:0 tersaeke bakloon van roggen en weiten brood tot 3 mei 1771 incluis, kwit. no. 3, 7 mei 1771. (GAH1102); id. 25:0 - . wegens 50 bakten brood van 11 mei 1771 tot 19 feb 1772, kwit. no. 3 3 mrt 1771. (GAH1102); id. f. 16:0:0 voor 32 bakten brood f. 10 stuivers ieder bakt, kwit. no. 9, 6 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:0:0 wegens 24 bakten brood van 29 dec 1780 tot 1 maij 1781 f. 10 stuivers ieder bakt, kwit. no 11, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 18:10:0 voor 37 bakten brood ih Weeshuis, kwit. no. 6, 30 apr 1782. (GAH1113); id. aan de erven van F.R. f. 12:10:0 wegens verdiend loon als bakker ih Weeshuis van mei tot 30 aug 1782, kwit. no. 11, 10 sep 1782. (GAH1113)
Ruirds, Gerrijtie huwt met Evert Pijters, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 15 mei 1758 in de Westerkerk; kind: Pieter Everts, ged 16 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Everts, ged 9 dec 1770 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Ruirds, Govert van Franequer, ende Janke Bartels van HRL, huw.aang. 23 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Bartel Willems, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Ruirds, Hilbrand ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:17:0 terzake kuipen van vaten, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 13:8:0, kwit. no. 10, 27 sep 1763. (GAH1093); id. f. 11:10:8, kwit. no. 16, 6 nov 1764. (GAH1094); huwt met Pietje Cornelis, beide van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 feb 1752 en getrouwdt; van HRL, huwt met Engeltje Sierks, van Jorvert, geproclameerd de 8-15 en getrout met attestasie de 22 aug 1762 in de Westerkerk; kind: Ruurd Hilbrands, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als E. Sikkes; kind: Neeltje Hillebrands, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL; Saturdag den 29 jan 1752: De Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: Johannes Migchiels, Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieter, H.R., Cornelis IJes, op Lasten pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr presiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaederinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ruirds, Jan en Grittje Jacobs, beijde van HRL, huw.aang. 24 maij 1738 HRL, koomende voor de bruijd desselvs oom Hendrik Thomas; huw.aang. HRL 1738
Ruirds, Jeltie huwt met Johannes Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 aug 1756
Ruirds, Johannes huwt met Meinouw Ulbes, beide van HRL, geprocla:den 23-30 Novem: en getrout den 7 dec 1755; kind: Hiltje Johannes, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Ruurt Johannes, ged 3 feb 1756 Grote Kerk HRL
Ruirds, Lourenz huwt met Antie Jansz, beide van HRL, geproclameert de 26 apr en de 3 en de 11 en getrout de 17 mei 1761; kind: Antje Lourens, ged 6 okt 1761 Grote Kerk HRL
Ruirds, Rinske huwt met Pier Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758; kind: Renske Piers, ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder is R.R.
Ruirds, Rintje Willem Jelles van Franeker ende Dirkjen Rintjes van HRL, ko-mende wegens de bruijd Rintje Ruirds desselfs vader, 8 Jan 1746
Ruirds, Rixtje van de Noorderdragten, huwt met Sijbout Tjerks, van Almenum, geproclameerd de 11-18 en getrout met attestasie de 25 dec 1768; kind: Tjitske Sijbouts, geb 16 jan 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Sijbouts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Ruirds, Teeke Hans Meijnderts ende IJttie Teekes, beijde van HRL, koomende weegens de bruijd T.T. des selvs vaeder, 18 Nov 1747
Ruirds, Tijte Joris Ottes ende Tettie Lammerts, beide van HRL, vertoonende Joris Hijltjes een schriftelijk versoek van de Bruidegom tot ''t aengeeven van desselvs huwelijx gebode, en koomende wegens de bruid T.R. desselvs halfbroeder, 19 maij 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ruirdts, Freedrik huwt met Beerentje Piers, beijde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; F.R. ende Beerentje Piers beijde van HRL, komende wegens de bruid Jacob Dirks, knoopmaker die meede Curator was over de bruijdegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Freerks, ged 10 mrt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pier Freerks, ged 23 feb 1744 Westerkerk HRL; kind: Ruurd Freerks, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Ruirdts, Jilderen ged. 27 jan 1757 Grote Kerk op Belijdenis des Geloof, wonende te op de Viever
Ruirich, Adam zie ook: Roerich; geboortig van Wildongen in het Waldeckse, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. S. Altena op 21 mei 1764. (burgerboek); weesvoogden bet f. 29:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis voor de laatste helft de coopsumma ve huijs id Pieter Molentie Steeg aan A.R. (nu: R?erich) en D. Venema verkogt, 22 jan 1781. (GAH1112)
Ruirts, Aukie ged. 26 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Ruirt Heeres en Hiltje Douwes (ook wel: Doekes)
Ruirts, Evert huwt met Maike Gabbes, kind: Neeltje Everts, ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL; kind: Rinske Everts, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL
Ruirts, Sicke geboortig van Surich (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerschap o 8 dec 1710. (burgerboek)
Ruirts, Wybe W.R. en Tyerck Jacobs zijn in 1700 voogden over Pieter, geb 1686 en Antje, weeskinderen van Antje Jacobs Roorda, (dv Jacob Jetses Roorda en Acke Jans) en Schelte Piers; (Gen. Jierb. 1984); W.R. huwt met Pytie Jacobs Roorda op 15 jul 1688 te Pingjum; hij was boer te Zurich. (Gen. Jierb. 1984); RUERDS, WIJKE
Ruiten, Aaltie A oud 40 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-082 VT1839
Ruiten, Auke Foekes Van geb. 1801 Oostermeer, huwt met Hielkje Pieters Joris op 27 jun 1824 HRL; huw.afk. 30 mei en 6 jun HRL. en 6 en 13 jun 1824 Bergum, zeepziederknecht, wonende te HRL, zv Foeke Aukes en Rinske Johannes; BS huw 1824, ovl 1850
Ruiten, Christiaan oud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-104; VT 1839
Ruiten, Jentje Jans Van geb. 17 jul 1760 Menaldum, ovl 19 jun 1819 HRL, huwt met Tjitske Pieters, en Teekje Ennes op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, doet overlijdensaangifte van Aafke Tjallingii in 1811 en is winkelier, pakhuisknecht in 1819, huw.get. bij J. Dijk en P. Meijer, winkelier, wonende te te HRL, 1814, id. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang, 1815, kinderen: Klaaske Jentjes vR, geb 1788 HRL, Piter Jentjes vR, geb 1793 te HRL, zv Jan Gerrijts en Klaaske Jentjes; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk G-203, winkelier; eigenaar is Simon Gerrijts erven 1814. (GAH204); J. v. R., winkelier, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Ruiten, Klaaske Gerrits ovl. voor 1837, huwt met Pier Jobs Reversma; BS Franeker huw 1836
Ruiten, Klaaske Jentjes Van zie ook: Klaaske Jentjes; geb 1788 HRL, ovl 11 nov 1829 HRL, huwt met Hendrik Jans Velthuis op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, dv Jentje Jans vR, en Tjitske Pieters; BS huw 1827, ovl 1829, ovl 1847
Ruiten, Pieter Jentjes Van ovl. voor 1815; wed. P.J. vR. eigenaar en gebruiker van wijk D-068, winkeliersche, 1814. (GAH204); zie ook: Pieter Jentjes; zie ook: van Buiten; geb 1793 HRL, huwt met Gatske Jans Visser op 1 okt 1812 HRL, huw.afk. 20 en 27 sep 1812 HRL, voor de hoofddeur van het gemeentehuis, horlogemakersknecht, zv Jentje Jans vR, en Tjetske Pieters; BS geb en huw 1812; Wij Ondergetekenden Albartus Rasschen, Eerste Commis ter Secretarij en Cornelis Lautenbach, Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL, Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat P.J. v. R., Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde. HRL den 3 jan 1815
Ruiten, Trijntje Arends geb. 1801 Veendam, huwt met Cornelis Roelofs Peizel op 5 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, wonende te HRL, hoedjemaakster, dv Arend Christiaans R, (gk), en Fennigjen Jans Pik, (gk), ouders wonende te Veendam, vader is schipper; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; VT1839
Ruitenbach, Anna Andries zie: Janna A. Ruitenbach
Ruitenbach, Jan Andries huwt met Maartje Lammerts, kind: Lysbeth Jans Ruitenbach, geb 9 dec 1790 ged 14 dec 1790 Grote Kerk HRL
Ruitenbach, Janna Andries geb. 1757 Franeker, ovl 18 jan 1842 HRL, huwt met Frederik Klander, (gk); BS huw 1826, ovl 1842; oud 80 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-112; VT1839; kind: Frederica Frederiks Clander, geb 28 jan 1792, ged 14 feb 1792 Grote Kerk HRL; moeder als Anna R. ; kind: Frederica Fredriks Klander, geb 4 maij 1794, ged 27 maij 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Anna A.R.
Ruitenbach, Lysbeth Jans geb. 9 dec 1790, ged 14 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Andries Ruitenbach en Maartje Lammerts
Ruitenga, Anthonij Watses geb. 1787 HRL, ovl 22 aug 1848 HRL, huw.get. bij H.J. van Es en B.D. Ruitinga, broeder bruid. ongehuwd, 1817, doet ovlaang. van Egbert Jan Greve in 1811, zv Watse R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1811; 1817 huwelijken, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 18 sep 1787, ged 23 sep 1787 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta Otterlo
Ruitenga, Johannes huwt met IJtje Leverland, stoelbekleder 1764, kind: Watse, geb 1756 HRL; BS ovl 1848; ; kind: Watze Johannes Ruijtinga, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes Ruijtinga, ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Joannes Rujtinga, ged 24 aug 1751 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Johannes Rujtinga, ged 5 maij 1750 grote Kerk HRL
Ruitenschild, Feite Jakobs huwt met Fennigje Huisinga, kind: Jakob Feites Ruitenschild, geb 19 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Maria Feites Ruitenschild, geb 20 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Lambertus Feikes Ruitenschild, geb 14 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Ruitenschild, Jacob Johannis huwt met Grijttie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 Febrij:en getrout den 4 mrt 1770; ovl 20 jun 1803 HRL, oud 88 jaar
Ruitenschild, Jakob Feites geb. 19 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Feite Jakobs Ruitenschild en Fennigje Huisinga
Ruitenschild, Jan Johannes geb. 1768 St. Anna, ovl voor 1863, huwt met Trijntje Jelles Postma op 8 jun 1817 Franeker, meester bakker, wonende te Franeker, zv Johannes Jans R, en Jannigjen Ritskes; BS Franeker huw 1817, ovl 1862
Ruitenschild, Johannes Jans ovl. voor 1818, huwt met Jannigjen Ritskes, kind: Jan Johanne, geb 1768 St. Anna; BS Franeker huw 1817
Ruitenschild, Lambertus Feikes geb. 14 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Feike Jakobs Ruitenschild en Fennigje Lambertus Huisinga
Ruitenschild, Maria Feites geb. 20 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Feite Ruitenschild en Fennigje Huisinga
Ruitenschilt, Fetje Jakobs huwt met Frederikus Wassenaar, kind: Arjen Frederikus Wassenaar, geb 27 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Ruiter, Abraham De oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boekhandelaar, wijk E-016; VT1839
Ruiter, Abraham Frederiks De geb. 1777 IJlst, ovl 23 jan 1834 HRL, huwt met Gerritje Pieters op 15 sep 1799 HRL, koopman in 1834, huw.get. bij S. Boon en M.S. de Haan, won HRL, 1816, id. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, 1816, grutter in 1825 kinderen: Rinske, geb 24 okt 1808 HRL, Pieter, geb 16 sep 1810 HRL, Tjistke, geb 7 jan 1806 HRL, Pieter dR, geb 8 jul 1804 HRL, Fredrik dR, geb 5 nov 1801 HRL, Tjitske dR, geb 5 jan 1800 HRL, zv Frederikus Martinus en Reinskjen Tomas; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, 1808, 1806, 1810, BS huw 1816, huw 1825, ovl 1834, ovl 1869; eigenaar van wijk E-242; gebruiker Jelle Hanekamp, geweermaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk G-139; gebruiker Cornelis Schaafsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-155; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-156; gebruiker Wijtske Folkerts, 1814. (GAH204); id. van wijk G-275; gebruiker Carel Marius van Vliet, varensgesel, 1814 (GAH204); kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; Arum, Sectie A, 1832: Erven Abraham Fredrik de Ruiter, Grutte te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 654, legger nr. 188, Bouwland, grootte 14460, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Erven A. d. R., Grutter te HRL, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 900, legger nr. 193, Bouwland, grootte 930 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 130 en 132 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis en huis, resp. 48 en 120 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. TL. Barr. dl. en HRL, 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 513 te HRL, woonplaats HRL, grutter, legger nr. 591, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1017 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 270 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1364 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 591, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van percelen nrs. 1500 en 1501 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. pakhuis of stal en erf, huis en erf, resp. 90 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van percelen nrs. 1578 en 1579 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. stal, huis en grutterij, resp. 45 en 290 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en H75/G70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van percelen nrs. 1600 en 1601 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 35 en 28 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van perceel nr. 1686 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, huis, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1695 te HRL, (grutter), woonplaats HRL legger nr. 591, erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1776 en 1777 te HRL, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. huis en erf, huis, resp. 36 en 16 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceln nr. 2096 en 2097 te Harligen, (grutter), woonplaats HRL, legger nr. 591, resp. weiland, weiland, resp. 12060 en 13790 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beiden nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, . en HRL. 1832, bl. 58); erven A.F. d. R. met mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 2809 te HRL, legger nr. 592, (grutter), woonplaats HRL, water als weiland, 880 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); A.F. d. R. (het gebouw aan Wieger Harmens), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven A.F. d. R. eigenaars van percelen nrs. 560, 560A en 564 te Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. weiland, weiland, erf, resp. 8750, 8120 en 740 m2, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van percelen nrs. 561-563 te Sexbierum sectie A, (het gebouw aan J.A. van der Werf), woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, tuin, pelmolen, resp. 290, 550 en 144 m2, klasse onbebouwd: 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110)
Ruiter, Antje Harmanus De Arjen Geerts Bos ende A.H. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Johannes, de swager, 7 may 1791; ondertrouw HRL; ovl 1 nov 1794 HRL, oud 32 jaar; Arjen Geerts Bos en A.H. dR., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 maij 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruiter, Antje Sakes De ovl. jul 1808 HRL, huwt met Cornelis Jans; BS huw 1832
Ruiter, Dirk De geboortig van den Burgt op Texel, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. K. Lanting, op 21 dec 1772. (burgerboek)
Ruiter, Frederik De zou vlgs opgaveniet gehuwd zijn met Joukje Pieters, kind: Pieter, geb 13 nov 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ruiter, Fredrik Abrahams De geb. 5 nov 1801 HRL, huwt met Jeltje Sjoerds Schaafsma op 1 mei 1825 HRL; huw.afk. 17 en 24 apr HRL. en Minnertsga, ook huwt met Corneliske Teppema, (gk), winkelier in 1851, huw.get. bij R.A. de Ruiter, (gk), en F.R. Lamminga, (gk), broeder bruidegom, 1843, boekverkoper 1836, N.H., ged 12 nov 1801, zv Abraham dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, huw 1843, ovl 1836, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk E-022, wijk D-047, 104
Ruiter, Fredrik Martinus De geb. 1756 HRL, ovl 27 jan 1824 HRL, huwt met Reinskjen Tomas Zwanenburg huw.get. bij J.H. Bandsma en K. Watses, schoenmaker, 1818, vlgs ovl akte vrouw 1 kind: Abrahams Frederiks dR, geb 1779 IJlst; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk G-276, schoenlapper, 1814. (GAH204)
Ruiter, Harmanus De hm ... , kind: Sijtske dR, geb 1769 HRL; BS ovl 1834; weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruiter, IJede IJedes De ende Antie Joosten Popta, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit de Coopman Claas Willems; huw.aang. HRL 1739
Ruiter, IJede Reins De geb. 22 jun 1757 HRL, ovl 22 apr 1818 HRL, huwt met Marijke Everts op 11 jul 1802 Kimswerd, huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, meester bakker, 1812, id. bij G.N. vd Woude en R. van Hoek, bakker, neef vd bruidegom, 1815, id. bij J.D. Buisman en T.W. ter Zweege, 1816, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, collecteur van 1805- 1806; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1815, huw 1816, ovl 1818, ovl 1829; gebruiker van wijk C-124, bakker; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); IJ.R. dR. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:6:0 voor geleverd Roggenbrood in 2 maanden, 12 sep 1809, quit. no. 49 (GAH1141); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJ. d. R., en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Ruiter, Janke De huwt met Johannes Sweserijn, (in huwelijksakte Zwijsepijn), op 4 mei 1800 te Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1800
Ruiter, Janneke Cornelis De zie ook: Janneke Cornelis; ovl 27 mei 1802 HRL, huwt met Johannes Cornelis Oosterhof; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1844; begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Johannes Oosterhooff, Soldaat onder de comp. van capt. Evers ende J. dR., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Paulus van der Meulen, goede bekende, 21 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Oosterhof, soldaat in de comp. van Capitein Evers, en J. dR., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Cornelis Johannes Oosterhof, geb 10 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Johannes Oosterhof, geb 27 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL; kond: Sake Johannes Oosterhout, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL
Ruiter, Janneke De geb. 1777 HRL, ovl 19 jan 1848 HRL, huwt met Schelte Brouwer op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dienstbaar, dv Johannes Sakes dR, en Geeske Martens; BS huw 1815, ovl 1848; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-137; VT1839
Ruiter, Johanna De geb. 11 feb 1800 HRL, ged 25 feb 1800, N.H., dv Willem dR, en Aukje Rijnses; dopen Grote Kerk HRL 1800
Ruiter, Johannes Sakes De zie ook: Johannes Sakes; huwt met Geeske Martens Kaptein, kinderen: Sake Johannes dR, geb 15 feb 1778 HRL, Janneke dR, geb 1777 HRL; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1841, ovl 1848
Ruiter, Klaas De geb. 24 aug 1811 HRL, ovl 16 dec 1857 Franeker, huwt met Geeske Taekes de Vries, (gk), op 29 okt 1837 Franeker, ook huwt met Tietje Keimpes Jansen, verversknecht, wonende te Franeker, 1837, zv Fettje Klases; BS geb 1811, BS Franeker huw 1837, ovl 1857
Ruiter, Lammert Sierks De geb. 1772 Oldeboorn, ovl 21 aug 1839 HRL, huwt met Grietje Gorter op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 dec 1817, varensgezel, wonende te HRL, huw getuige bij H. Koestra en D. Gorter, wonende te HRL, 1817, zv Sierk Hepkes Ren Aafke Lammerts; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1839
Ruiter, Marijke Hermanus De Bernardus Hillen en M.H. dR., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruiter, Pieter Abrahams De geb. 16 sep 1810 HRL, ovl 5 okt 1846 HRL, huwt met Helena Maria Repko op 30 jun 1831 HRL, huw.get. bij R.A. de Ruiter, (gk), en F.R. Lamminga, (gk), broeder bruidegom, grutter, 1843, zv Abraham F. dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1831, huw 1843, ovl 1846; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grutter, wijk G-056; VT1839; geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk Harlzv Abraham F. de Ruiter en Gerritje Pieters; P.A. d. R. eigenaar van perceel nr. 1690 te HRL, gruttersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 593, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Ruiter, Pieter De geb. 13 nov 1808 HRL, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, in onegt geb zv Frederik dR, en Joukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ruiter, Pieter De geb. 8 jul 1804 HRL, ged 12 jul 1804 HRL, ovl voor okt 1810 HRL, zv Abraham dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1804
Ruiter, Rein IJedes De verkoopt een huis in 1801; ovl 23 apr 1805 HRL, oud 82 jaar; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 14:18:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 15:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruiter, Rinske De geb. 24 okt 1808 HRL, ged 20 nov 1808 HRL, N.H., dv Abraham F. dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ruiter, Saakje IJdes De S. IJ. dR. en Antje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt
Ruiter, Sake Johannes De geb. 15 feb 1778 HRL, ovl 27 jun 1841 aan het Tweede Etablissement Veenhuizen, gemeente Norg, huwt met Maria Wijnands op 9 apr 1812 HRL, 1e afk. Leeuwarden zondag 22 mrt 1812, 2e afk. Leeuwarden zondag 29 mrt 1812, 1e afk. HRL. zondag 29 mrt 1812, 2e afk. HRL. zondag 4 apr 1812, zv Johannes Sakes dR, en Geeske Martens Kaptein; BS huw 1812, ovl 1841
Ruiter, Sierk Hepkes ovl. voor 1819, huwt met Aafke Lammerts, echtelieden te Oldeboorn, kind: Lammert Sierks R, geb 1772 Oldeboorn; BS huw 1818, ovl 1839
Ruiter, Sijtske De geb. 1769 HRL, ovl 22 sep 1834 HRL, huwt met Jacobus Beuker, dv Harmanus dR, en ... ; BS ovl 1834
Ruiter, Tjietske Abrahams De geb. 17 jan 1806 HRL, ovl 14 jun 1886 HRL, 1e huwt met Obe Sjoerds Schaafsma op 2 mrt 1828 HRL, huw.afk. 17 en 24 feb 1828, 2e huwt met Hendrik Gonggrijp, (gk), op 13 apr 1854 HRL, winkelier in 1886, N.H., dv Abraham Frederiks dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1828, ovl 1838, huw 1854, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; VT1839
Ruiter, Tjitske De geb. 5 jan 1800 HRL, ged 26 jan 1800, N.H., ovl voor 1807 HRL, dv Abraham Frederiks dR, en Gerritje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1800
Ruiter, Willem De huwt met Akke Rients op 11 aug 1799 HRL, soldaat id 4de Compagnie 2e Bataillon 4de halve Brigade, wonende te in de Twaalf Nieuwe Woningen in 1811, kinderen: Rienk Willems, geb 1810 ... , Johanna dR, geb 11 feb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1811
Ruitinga, Andries geboortig van Franeker, tot burger aangenomen en heeft de jura f. 10:10:0 aan de gemeenteraad voldaan na prestatie des eeds in handen van pres. P. Strooband, op 9 jun 1790. (burgerboek)
Ruitinga, Beitske Doedenia geb. 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv Watse Ruitinga en Beitske Fenema
Ruitinga, Beitske Duconia geb. 1791 HRL, huwt met Henricus Johannes van Es op 1 jun 1817 HRL, huw afk. 4 en 11 mei HRL. en 11 en 18 mei 1817 Vlissingen, dv Watse R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS huw 1817; B. Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7 nov 1790 Grote Kerk HRL, dv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta van Otterloo; De Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het Departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: B.D.R., oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Ruitinga, Grietje oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-125; VT1839
Ruitinga, IJda geb. 12 nov 1773, ged 30 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Jakob Ruitinga en Hiske Osinga
Ruitinga, IJpeus geb. 16 aug 1793 HRL, ovl 10 okt 1881 HRL, ongehuwd, N.H., zv Watze R, en Geertruida Antonetta van Otterloo; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk C-107, 231, wijk G-051; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839; geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Geertruida Antonetta van Otterloo
Ruitinga, Jaantje huwt met Wilt T. vd Meulen, verkoopt huis, tuin en bleekveld in 1800; Wilt Theunis van der Meulen en Jaartje R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ruitinga, Jaartje Johannes huwt met Albert Olingjus, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Johannes Olingius, geb 2 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJda Alberts Olinjus, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, vader als A. Heins O.
Ruitinga, Johanna Jakobs geb. 21 jan 1781, ged 25 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Jakob Ruitinga en Hiske Alberts Osinga
Ruitinga, Johannes vroedsman in 1762, 1779; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 32:0:0 terzake 1 jaar loon door Sijtse Everts bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); zadelmaker, geboortig van Nieuwe Bildtzijl, heeft borgereed gedaan in handen van pres. burg. A. Hoogeboom op 15 okt 1749 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 voor geleeverde 2 sw. fluweelen zakjes voor de Weesdiaconen, ord. no. 11, aug 1779. (GAH1110)
Ruitinga, Johannes Watses geb. 10 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Watse Ruitinga en Beitske Fenema; gebruiker van wijk A-055, apothecar; eigenaar en medegebruiker is W. Ruitinga, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk I-003, terpentijnstokerij; medegebruiker Andries Keller, sjouwer, 1814. (GAH204); geb 10 jun 1780 HRL, ovl 24 nov 1862 HRL, huwt met Elisabeth Lycklama ? Nijeholt, doet overlijdensaangifte van Egbert Jans Greve in 1811, huw.get. bij IJ. vd Meer, (gk), en J. Wassenaar, (gk), apotheker, 1842, id. bij H.J. van Es en B.D. Ruitinga, broeder bruid. 1817, id. bij S. Braaksma en I. Peaux, steegvdr bruidegom, 1835, id. bij C. Bakker, (gk), en T.J. Peaux, (gk), 1837, ovl wijk A-055, zv Watse R, en Beitske Fenema; BS ovl 1811, huw 1817, ovl 1829, huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-048; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-056; VT1839; Arum, Sectie B, 1832: Johannes Ruitenga te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 175, 179 en 180, legger nr. 185, Weidlanden, grootte resp. 8720 m2, 15740 m2 en 20750 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 452, 453, 455, 457, 458 en 459, legger nr. 185, Weidlanden, grootte resp. 18970 m2, 2230 m2, 21510 m2, 11770 m2, 19010 m2 en 14650 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 467, legger nr. 185, Bouwland, grootte 26020 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 470, 471, 472, 473, 474 en 475, legger nr. 185, Weidlanden, grootte resp. 19500 m2, 28540 m2, 19530 m2, 23290 m2, 24290 m2 en 21210 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 1, 1, 2 en 2/3; (bron Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 496, 497, 498, 499 en 504, legger nr. 185, Bouwlanden, grootte resp. 24170 m2, 11600 m2, 7890 m2, 13630 m2 en 1250 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2, 1, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 500, legger nr. 185, Huis en Erf, grootte 2440 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord); id. van perceel nr. 501, legger nr. 185, Water als Weiland, grootte 1490 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 502 en 503, legger nr. 185, Boomgaarden, grootte resp. 4750 m2 en 1290 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 505, legger nr. 185, Bouwland, grootte 29000 m2, klasse onbbeouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 523, legger nr. 185, Water Opvaart als Weiland, grootte 2280 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 532, 540, 542 en 544, legger nr. 185, Bouwlanden grootte resp. 6550 m2, 6100 m2, 23550 m2 en 1790 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 595 en 597, legger nr. 185, Bouwlanden, grootte resp. 26960 m2 en 6000 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Arum, Sectie B, 1832: Johannes Ruitenga te HRL en consorten, eigenaars en vruchtgebruikers van percelen nrs. 454, 456 en 460, legger nr. 186, Laanen als Weilanden, grootte resp. 330 m2, 1720 m2 en 3030 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); Arum, Sectie C, 1832: Johannes Watses Ruitenga, Apothcar te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 611, legger nr 187, Weiland, grootte 14580 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 242-244 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 594, resp. huis, huis en erf, en plaisiertuin, resp. 56, 58 en 280 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Ruitinga, Margaretha Jacobs geb. 20 dec 1784 HRL, ovl 9 nov 1854 HRL, huwt met Pieter Sjoerds de Groot op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818, dienstmeid. ged 8 feb 1811 HRL, schoolhouderse in 1854, dv Jacob R, en Hiske Osinga; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1818, ovl 1843; geb 20 dec 1784, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL. op belijdenis des geloofs, dv Jacob Ruitinga en Hiske Osinga
Ruitinga, Sjieuwke Jacobs geb. 1783 HRL, ovl 1 sep 1821 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Lieuwe Sjerps op 18 dec 1803 HRL, spinster; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1821
Ruitinga, Watze Johannes ged. 22 feb 1756 Grote Kerk HRL, zv Johannes Ruijtinga en Ietje Leverland; geb 1756 HRL, ovl 10 aug 1848 HRL, 1e huwt met Beitske Fenema, 2e huwt met Geertruida Antonetta van Otterloo, kinderen: Anthonij, geb 1787 HRL, Johannes R, geb 10 jun 1780 HRL, IJpeus R, geb 16 aug 1793 HRL; Beitske Duconia R, geb 1791 HRL, in zijn ovl Egbert Jans Greve, apotecar 1848, huw.get. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, id. bij S. Braaksma en I. Peaux, 1835, schilder 1803-1810, zv Johannes R, en IJtje Leverland; BS huw 1817, huw 1821, huw 1835, ovl 1848, ovl 1881; kind: Johannes Watteus Ruitinga, geb 10 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL, moeder is: Beitske Fenema; kind: Beitske Doedenia Ruitinga, geb 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7nov17 90 Grote Kerk HRL, moeder is G.A. van Otterloo; kind: IJpe?s Watses Ruitinga, geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antony Watses Ruitinga, geb 18 sep 1787, ged 23 sep 1787 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:10:0 voor geleverde medicamenten, kwit. no. 36, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 33:19:0 wegens geleverde medicijnen, kwit. no. 37, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 49:12:0, kwit no. 8, 11 feb 1783. (GAH1114); id. f. 29:14:0, kwit. no. 42, 25 nov 1783. (GAH1114); d, f. 24:3:0, ord. no. 44, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 14:2:0, quit. no. 16, 10 jan 1786. (GAH1118); id. f. 14:1:0, quit. no. 52, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:10:0, quit. no. 43, 27 nov 1787. (GAH1119); eigenaar en gebruiker van wijk A-055, drogist; medegebruiker Johannes Ruitinga, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-056; gebruiker G. Andreae wed., renteniersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-063, laboratorium, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-093, stal en wagenhuis; eigenaar is Jacob Roorda, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-094, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk B-155, pakhuis, 1814. (GAH204); W.R. van HRL, en Geertruida Antonetta van Otterloo, van Zutphen, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Zutfen getrouwd den 2 jul 1786; oud 85 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk A-055; VT1839; heeft een chais (open wagentje/Phaeton) met een paard, belasting: f. 3:0:0, maij 1797, 1798, 1799, maij 1802; (GAH650); id. belasting: f. 3:5:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 3:6:0, may 1804, maij 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, maij 1805, maij 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 206, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 maij 1802, maij 1803, maij 1804, maij 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld op lijsten van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, 1e quartier; vermeld met: te weinig; jaar ? (GAH650); op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); id. W.R. in qualt. als Administrator over de nagelaten goederen van Andries Akersloot, 1e quartier: f. 75:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:4:0 ter Saeke geleverde indego, 13 feb 1810, quit. no. 2 (GAH1142); id. f. 21:13:0 ter Zaeke geleverde blausel, 31 dec 1805 (GAH1138); id. f. 32:16:0 voor geleverde Stijssels en blausel, 26 feb 1807, quit. no. 23 (GAH1139); id. f. 22:4:0, 13 jan 1808, quit. no. 24 (GAH1140); id. f. 17:19:0, 19 jan 1809, quit. no. 12 (GAH1141); Maandag Den 23 dec 1799. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene Missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalige Gewest Fries-and Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. De Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: Den Rad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge het Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddriftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. De nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingezamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen enuiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met een Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: W.R. x Claas Oosterbaan, 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke WiglinghuiZen, 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stel, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag Den 27 dec 1799. De Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 1 ste Quartier gecollecteerd was: f. 75:0:0 en in het totaal f. 394:16:2, dog bij nadere examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); W.J. Ruitenga eigenaar van perceel nr. 32 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, pakhuis, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 245 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, pakhuis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van percelen nrs. 377 tm 380 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 595, resp. huis en erf, huis en erf, huis, huis en erf, resp. 252, 186, 35 en 55 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 75, 15 en 27. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 35); Donderdag den 7 mrt 1799; De Raad der gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde den Burger W.R., welke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve 9 flessen Wijn, na den Wijnkooper Stroband had laaten brengen, Zonder daartoe de Geswooren Bierdraagers te gebruiken, Welke op betuiging van Zijne onkunde in deezen, van de boete is gelibereerd, dog verweezen in de Kosten van de Citatie, en ''t loon der Bierdraagers. (GAH44); De Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het Departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv W.R., en van Geertruida Otterloo, beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Ruitinga, Wijtske Doedenea ovl. 30 jan 1789, 6 jaar, Dogtertje, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Ruitsma, Aaltie oud 83 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839
Rujtinga, Grietje Joannes ged. 24 aug 1751 Grote Kerk HRL, dv Joannes Rujtinga en Ietje Leverland; G. Johannes Rujtinga, ged 5 maij 1750 Grote Kerk HRL, dv Johannes Watzes Rujtinga en IJtje Jacobs Leverland
Runia, Schelte Hendriks huwt met Sietske Cornelis, timmerman te Bolsward, kind: Trijntje Scheltes R, geb 1813 Bolsward, (gk); BS huw 1837
Rusthuijs, Jan Hendrik huwt met Sjoukie Tjebbes, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 7 en getrout de 14 jun 1761
Rusthuis, Sjoukje Johannes zie ok bij J.J. Risthuis; geb 1795 HRL, 1e huwt met Tjebbe Nicolaas de Vries, 2e huwt met Jan Pieters Kann? op 17 mei 1838 HRL, winkelierse, dv Johannes Hendriks R, en Geertje Baukes; BS huw 1838
Rut, Jacobus Isaaks Van ged. 15 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Isaak van Rut en Christina Heins
Rutgers, Aagje Piebe Tjeerds en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 maij 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rutgers, Adam ged. 24 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Rutger Goslinghs en Tetje Piers
Rutgers, Aegje ged. 6 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Rutger Tjerks en Janke Pieters
Rutgers, Andries won. Amsterdam, levert leien 1747-1754
Rutgers, Antje geb. 6 mei 1775 HRL, ovl 25 jul 1820 HRL; BS ovl 1820
Rutgers, Dieuwke huwt met Johannes Fransen, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759
Rutgers, Goslingh ged. 9 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Rutger Goslinghs en Tettie Piers
Rutgers, Grietje Haaring Wiegers en G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rutger Wouters, deszelfs neeff, 13 feb 1796; ondertrouw HRL
Rutgers, Grietje huwt met Jochem Jans, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 1759 dito; kind: Antje Jochems, geb 13 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jochems, geb 29 jul 1779, ged 10 aug 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Ruths; kind: Jan Jochems, ged 24 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jochems, ged 13 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Rutger Jogghems, ged 12 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Rutger Jochems, ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL; kind: Rut Jochems, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, moeder als G. Ruts
Rutgers, Jan zie ook: Akkringa; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:8:0 ter zaake metzelloon, 24 dec 1793, quit. no. 42 (GAH1126)
Rutgers, Jan Hendrik J.H.R. ende Lysbeth Fransen, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Frans Beernts, 15 May 1751; huwt met Lijsbet Fransen, beijde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 Maij 1751 en doen ook getrouwdt
Rutgers, Marijke ovl. 23 feb 1787 HRL, oud 47 jaar
Rutgers, Pier metzelaar; zie ook P.R. Akkringa; weesvoogden bet f. 103:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Albert Johannis bij P.R., metzelaar, 12 feb 1782. (GAH1113); metselaar; huwt met Sijbrigje Gosses, beide van HRL, geproclameert 18, 23 en 24 en getrout den 11 dec 1753; huwt met Rinske Ruirds, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758; kind: Renske Piers, ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, moeder is R.R. ; kind: Tetje Piers, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Rutgers, Pijtter ged. 9 jan 1748 grote Kerk HRL, zv Rutger Tjerks en Antje Wouters
Rutgers, Ruirt huwt met Amelia Klein, kind: Helena Ruirts, ged 18 jan 1763 Grote Kerk HRL
Rutgers, Tjerk ovl. voor 1752; hm ... , van wijlen de weduwe verkochte huizen wegens achterstallige grondpacht 1751; rentmeester van het Weeshuis bet f. 44:0:0 aan de medevoogd P. Tetrode wegens 2 jaren huur van T.R. wed., en f. 15:15:0 aan Pieter Kuijper voor het trilpad na ''s Weeshuijs kleilanden, kwit. no. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. ontv f. 26:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor huijshuur aan haar geaccordeerd voor onderhoud ve kind, kwit. no. 35, 26 nov 1782 (GAH1113)
Rutgers, Tjerk ged. 20 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Rutger Tjerks en Antje Wouters huwt met Meinskje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 7 ber (= september) en getrout de 2 okt 1768; huwt met Antje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1772; kind: Antje Tjerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Rutgers, Willem ovl. 14 mrt 1727 HRL, old 60 jaeren
Rutgers, Wouter huwt met Fettje Jacobs, kind: IJtje Wouters, geb 1779 ... ; BS ovl 1812; huwt met Fettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; ovl 14 okt 1794 HRL, oud 55 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 15 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 10 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 11 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 30 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 24 nov 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Rutger Wouters, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Wouters, ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Jeltje J.
Rutgers, Zijtske ged. 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Rutger Goslings en Tetje Piers huwt met Jan Teunis, kind: Teunis Jans, ged 21 okt 1770 Grote Kerk HRL
Ruth, Aagje huwt met Jan Feikes, kind: Jan Jans, geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Ruth, Anna Sofia Chatharina IJsaaks Van ged. 18 jun 1752 Grote Kerk HRL, dv IJsaak van Ruth en Christiana Philippina Charlotta Heijns
Ruth, Anna Van ovl. 20 aug 1787 HRL, oud 33 jaar
Ruth, Bonifacia Van huwt met Fedde van der Brug, beide van HRL, geproclameerd de 17-19 en getrout de 24 aug 1766; kind: Christiana Sibilla vd Brug, geb 22 sep 1772, ged 15 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddos van der Brugh, geb 2 sep 1775, ged 17 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Christiana Sybilla van der Brugh, geb 6 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Feddes van der Brug, geb 19 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Iza?k Klaas van der Brugh, geb 14 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Auke Feddos van der Bruch, geb 22 feb 1789, ged 12 apr 1789 Grote Kerk HRL
Ruth, Bonnefaas Izaks Van Bonefacius IJsaaks v. R., ged 8 okt 1747 Westerkerk HRL, zv IJsaak van Ruth en Christiana Steins; ged 2 sep 1756 Westerkerk, zv Izak van Rut en Christiana Heins; B. vR. van HRL, ende Juffer Wijtske Beekkerk van Leeuwarden, sijnde de aangaave gedaan door F. van der Brug onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; B. vR. van HRL, en Wijtske Beekkerk van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingekomen verklaaring, getrouwd te Rijperkerk den 6 jul 1788; op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 18:0:0 (GAH650)
Ruth, Daniel Van D. vR. van Leeuwarden en Neeltje van Beemen van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd
Ruth, Fredrik Casimier Isaks Van ged. 7 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Isak van Ruth en Christina Steins
Ruth, Hiddijna Albertijnaizaks Van ged. 18 aug 1754 Westerkerk HRL, dv Izak van Ruth en Christiana Philippina Charlotte Steijns; ovl 29 jan 1793 HRL, oud 38 jaar
Ruth, Isaac Van verkoopt een tuin in 1797; van Franaquer, huwt met Christina Heins, van HRL, sijn geproclameert den 26 jun en 3-10 jul 1740 en getrouwt den 18 October; Y. vR. van Franequer ende Cristina Steinsma(!) van HRL, koomende voor de Bruidegom Johannis ... (niet ingevuld), als daar toe bij missive gelast, en wegens de Bruit Daniel Christoffels, 25 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Bonnefaas Izaks van Rut, ged 2 sep 1756 Westerkerk; kind: Hiddina Albertina Izaks van Ruth, ged 18 aug 1754 Westerkerk HRL, moeder als Christiana Philippina Charlotte Steijns; kind: Anna Sofia Chatharina IJsaaks van Ruth, ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL, moeder als Christiana Philippina Charlotta H. ; kind: Fredrik Casimier Isaks van Ruth, ged 7 dec 1749 Westerkerk HRL; moeder als C. Steins; kind: Bonifacius IJsaaks van Ruth, ged 1 okt 1747 Westerkerk HRL; moeder als Christiana Steins; kind: Jacobus Isaaks van Rut, ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL; begraven Kleine Kerk, regel 3, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; I. vR., ykmeester van het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland en Geertje Buma, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruths, Grietje zie ook: G. Ruths; huwt met Haring Wijgers op 28 feb 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Kornelis Hendriks Tromp en G.R., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mei 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Haring Wiegers pro se en als man en voogd over deszelfs Huisvrouw G.R., op Lijst der Perzoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Rutkens, Jan begraven Groot Kerkhof, regel 41, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ruts, Aagjen Douwe Jansen ende A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs schoonbroeder, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; Douwe Jansen en A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruurda, Dirk Harings van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 8/9 feb 1803. Presteert eed van getrouwheid in handen van drost H.J. Westra. (burgerboek)
Ruurda, Rients Sjoerds huwt met Antje Christoffels Koster; BS Franeker ovl 1825
Ruurds, Aagje zie: van Pingjum
Ruurds, Aaltje huwt met Johannes Sjoerds Ferwerda, zich in 1830 ophoudende te Bolsward; BS ovl 1830
Ruurds, Aaltje geb. 12 jul 1800 HRL, ged 22 jul 1800, N.H., dv Ruurd Johannes en Getje Fokkes (Visser); dopen Grote Kerk HRL 1800
Ruurds, Akke Rommert Jeltes en A.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 25 jun 1775 HRL, en toen getrouwt
Ruurds, Albert zie: Rodenburg
Ruurds, Andries huwt met Catriena Jans Kolm op 21 okt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Ruurds, Anna Gerrit Bosvogel, Bombardier onder ''t Corps Artilleristen van Major Matack en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruurds, Antie ged. 14 jan 1755 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Heeres en Hiltje Doekes
Ruurds, Antje zie ook: Parkement; huwt met Fredrik Hendriks Duman, kind: Gertje Frederiks, geb 3 dec 1796, ged 25 dec 1796 Grote Kerk HRL
Ruurds, Antje ovl. voor 1818, huwt met Popke Wijbes, wonende te Franeker 1815, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS Franeker huw 1815, huw 1817; Popke Wybes van HRL, en A.R. van Ried, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 maij 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Ried, en aldaar volgens ingekomen bericht, getrouwd den 30 may 1784; kind: Tjitske Popkes, geb 8 apr 1785, ged 3 maij 1785 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Popkes, geb 3 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Popkes, geb 21 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ruurdje Popkes, geb 28 dec 1792, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Wiebe Popkes, geb 1 aug 1796, ged 23 aug 1796 Grote Kerk HRL
Ruurds, Antje geb. 19 nov 1806 HRL, ged 7 dec 1806 HRL, dv Ruurd Frederiks en Geertruida Andries; dopen Grote Kerk HRL 1806
Ruurds, Ate geb. 28 jul 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Ruurds Stevens en Vroukje Johannes
Ruurds, Aukje zie ook: Riewald; geb 27 sep 1798, ged 9 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans
Ruurds, Baatje huwt met Wijbe Aukes op 31 aug 1800 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1800
Ruurds, Barend ovl. 20 jan 1787 HRL, oud 38 jaar
Ruurds, Bente zie: van der Veer
Ruurds, Dirk zie: Baanstra, Bakker
Ruurds, Douwe zie: Dreijer
Ruurds, Durk geb. 27 dec 1777, ged 25 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Sijtses en Katharina Jurjens
Ruurds, Elisabeth zie ook: van Dijk; zie ook: Lijsbeth Ruurds; huwt met Ruurd Pieters, geb Johannes Ruurds, geb 18 jun 1810, ged 1jul18 10 Grote Kerk HRL
Ruurds, Elizabeth geb. 29 sep 1807 HRL, ged 11 okt 1807 HRL, ovl 11 mei 1811 HRL, wonende te op de Laanen 1811, dv Ruurd Pieters en Liesbert Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ruurds, Engeltje zie ook: Riewald; geb 18 feb 1790, ged 9 mrt 1790 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Agttiende feb is Geboren Engeltje dv Ruurd Riewald en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mei 1815
Ruurds, Evert ovl. voor 1829, huwt met Maaike Cornelis en huwt met Grietje Simons, kinderen: Rinske Everts Riewald, geb 1759 HRL, Neeltje Everts Riewald, geb 1777 HRL; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, BS Franeker ovl 1839
Ruurds, Fede zie: Weidema
Ruurds, Fokke zie ok: Visser; geb 7 jul 1793, ged 28 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes
Ruurds, Frederik zie: Duman
Ruurds, Frouwkje zie: Parkement, Wijga, 2x Zwart
Ruurds, Gatske zie ook: Visser; geb 1 maij 1787, ged 17 maij 1787 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes
Ruurds, Geertje zie: van der Geest
Ruurds, Gepke zie: van Dijk
Ruurds, Gepke huwt met Jan Bonnes; BS huw 1815; De Regtbank in eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Eersten Mei Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onse gewone Teregtzitting, Hendrik Minnes Minnema, Schipper, Douwe Wijbes Quest Buitenschipper, Pieter Fransen Rikkerts, Meester Bakker, Jakkle Johannes Jager, Meester Slager, Lolke Sijbrens Swaal en Schelte Piers van der Hoef, beide Meesters Huistimmerlieden alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn Een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Bonne Jans van Dijk varendsgezel en wonende te HRL, Wiens ouder zijn geweest Jan Bonnes en G.R., gewoond hebbende te Dragten; Welk verzoek zij mids dezen Voldoende Verklaren te Weten dat genoemde Bonne Jans van Dijk is geb te Dragten den Elfde feb Een duizend zeeven hondert Seeventig dat dezelve geen acte van geboorte of Doop Kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende zij Comparanten redene van Wetenschap dat zij dien Bonne Jans van Dijk niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten vollen overtuigd houden; En hebben de Comparanten nae gedaene Voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier ondertekend, op dato Voornoemd zijnde ons alvorens uit een Certificaat, door den Heer Burgemeester deeser Stad, in dato den agtiende apr deeses jaars afgegeven, Voldoende gebleeken dat Voornoemde Bonne Jans van Dijk, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen. Geregistreerd te HRL Gratis den tweeden Mei 1815 fo. 116 retto Vak 2
Ruurds, Grietje zie: van Dijk, Jongsma
Ruurds, Grietje huwt met Jan Banksma op 1 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Jan Barinksma en G.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Ruurds, Hauck (ook Wibranda); hm ... , weduwe in 1589 te HRL; gesl. Walsweer; wed. van Hidde Lolckes te HRL., verkoopt op 17 mrt 1589 land in Naniasate te Oosterlittens aan Rein Ithiesn en Lolck Lolckedr te Bolsward. Op 17 mei 1591 vraagt zij consent op de verkoop van 14 pondematen land te Oosterlittens. In aug 1597 wordt door haar de verkoop geproklameerd van de sate land te Oosterlittens, gebruikt door Isbrant Semmes (man van Jeltke Jelledr, haar omazegger), met raad en consent van Lolcke Hiddes, haar zoon, en Frouck Unya ''zijn Lolckes wijff''. De gebruikers Isbrant Sems en Jelcke Jelledr protesteren; kleinkinderen Hobbe Jelles, Hessel Jelles en Jelcke Jelledr, verspieren. Op 13 mrt 1598 wordt er 10 pondematen land te Britswert, verhuurd door H.R. (in elk geval nu overleden), verkocht door de drie kleinkinderen Hobbe Jelles, Hessel Jelles en Isbrant Sems vanwege Jelcke Jelles, (kinderen van H.R. haar zoon Jelle Hiddes); In 1561/1562 verkoopt Syuerdt Ryuerdtsen 16 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck, zijn huisvrouw. (Ryuerdts). In 1561/1562 verkoopt Claes Ryuerdts 11 pondematen land te Oosterlittens aan Hidde Lolckes en Hauck zijn huisvrouw; Hessel Ryurdts en zijn vrouw Lolck Tyercks Unia verkochten in 1569/1570 9 pondematen land te Oosterlittens (mede-eigenaar Hero Hille Jetlssn) aan Hidde Lolckes en zijn huisvrouw (H.R. ); Op 17 mei 1591 willen Hessel Ryuerdts en Lolck Unya, man en vrouw te Beers, 14 pondematen land te Oosterlittens kopen van Lolcke Hiddes en Frouck Unya ''en dat bij wille'' en consent van H.R. (Gen. Jaarb. 1984/Pier en Sipcke Hoytes); Lolcke Hiddes trouwde in 1572 te Boslward met His Paulus Symonsdr van Bolsward, dv Paulus Symons en Syts Holle Sjoerdsdr. Lolcke trouwde voor de tweede keer, nu met Frouck Tiercksdr Unia, van Beers. In 1631 een ''donatiebrieff tusschen Hidde Lolckes ende H.R. (ouders van Lolcke), echteluyden ter eene, ende Paals Symens ende Syts Holle Sioerdts (ouders van His), ten anderen sijden ende gegeven Lolcke Hiddes ende His Paulus Simonsdr in dato den 20en jan 1572''. Lolcke krijgt als huwelijksgift van zijn vader 120 pondematen land, nl. de plaats ''Rouwerts'' op de Gaastmeer, 50 pondematen veen in Allert Hoornstrasate te Wartena en 20 pondematen land te Oosterlittens. (Gen. Jaarb. 1984/Pier en Sipcke Hoytes)
Ruurds, Helena zie ook: Akkringa; H. Ruirts, ged 18 jan 1763 Grote Kerk HRL, dv Ruirt Rurgers en Amelia Klein
Ruurds, Hendrik zie: Loots
Ruurds, Hendrik geb. 5 mrt 1778, ged 22 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Herkes en Hendrikje Hendriks; geb 17 sep 1780, ged 1 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Herkes en Hendrikje Hendriks
Ruurds, Hendrik zie ook: Jongsma; H.R. en Maria Jolles, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 maij 1808; ondertrouw HRL; kind: Ruurd Hendriks, geb 9 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Ruurds, Herre ged. 5 apr 1753 Westerkerk HRL, zv Ruurd Heeres en Hiltje Doekes
Ruurds, Hette zie ook: Brouwer; geb 15 apr 1797, ged 7 maij 1797 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Sijmkje Hettes
Ruurds, Hidde ged. 23 apr 1745 Grote Kerk HRL, op Belijdenis Des Geloofs, jongeling op de Vijver
Ruurds, Hieke geb. 1789 ... , ovl 22 aug 1811 HRL, ovl in het huis van de wed, Hendrik Bouwes agter de Kerk; BS ovl 1811; geb 4 may 1789, ged 21 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Simkje Hettes
Ruurds, Hilbrand geb. 26 sep 1809 HRL, huwt met Grietje Geerts Telenga, (gk), op 17 nov 1839 Franeker, (vlgs huwelijksakte is geslnm Riewald), N.H., kuiper en wonende te St Anna in 1839, zv Ruurd Hilbrands en Dirkje Fransen; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS Franeker huw 1839
Ruurds, Hilbrand geb. 26 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Hilbrands en Durkje Frantzens
Ruurds, Hilbrand huwt met Engeltje Sikkes, kind: Grietje Hilbrands, geb 21 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hillebrands, geb 21 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hilbrands, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL
Ruurds, Ietje ged. 9 nov 1762 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; IJetje Ruirds, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pieters en Lijsbeth Andries; ged 17 maij 1767 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijtters en Lijsbeth Andries; IJtie Ruirds, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijters en Lijsbeth Andries; geb 1768 HRL, ovl 20 okt 1842 HRL, huwt met Jan Tjerks Zuidersma op 1 dec 1805 HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1839, ovl 1842; Jan T. Sudesma (!) ende IJ.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 2 nov 1805; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-126; VT1839
Ruurds, IJebeltje zie ook: Brouwer; geb 10 apr 1794, ged 4 maij 1794 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Simkje Hettes
Ruurds, IJebeltje zie ook: Draijer; Jan Cornelis en IJ.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Ruurds, IJeme zie: Hellema
Ruurds, IJtje huwt met Tjerk Oude; BS ovl 1825; huwt met Tjerk Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1761 in de Westerkerk
Ruurds, Inne geb. 3 feb 1807 HRL, ged 22 feb 1807 HRL, zv Ruurd Innes en Metje Tevis; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ruurds, Jan zie: van Pingjum, Riewald
Ruurds, Jan Geeven met eerbied UEd:Agtb:te kennen Jan Wijbrens meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooijer binnen HRL, sampt J.R., metselaar, dat de eerste wel genegen was deese zijn bedieningen te transporteren aen Laastgenoemde; dog buijten UEd:Agtb:consent niet kunnende geschieden, soo versoeken UEd:agtb:gelieven in deese overdragt te accordeeren en J.R. aan te stellen in plaats van Jan Wijbrens tot meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooijer op daertoe staende pligten en profijten quo facto /:get:/B. Dreijer; /in Margine Stonde/ De Magistraat accordeerende het versoek steld mits deesen aan tot meede ordrs Ratelwagt en Beeste Vooijer deeser Steede de persoon van J.R., op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden mits doende den Eed van Getrouwigheeden daar toe staande Actum den 28 dec 1746/:get:/Lourens Tabes, onder stonde ter ord. tie van de magistr/get:/R.J. de Swart gesw:clercq. ; Onder stonde; Op heeden den 28 dec 1746 heeft J.R. den Eed als Ratelwagt en Beeste Vooijer gepresteerd coram praeside L:Tabes onder stonde In kennisse van mij /:get:/abs:sec:R:J:de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ruurds, Jappe zie: van Veer; J.R. en Maria Willems Zondervan, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmnd 1809; ondertrouw HRL; kind: Ruurd Jappes, geb 30 jul 1810, ged 19 aug 1810 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jappes, geb 14 feb 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Ruurds, Jeske Philip Jerips en J.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ruurds, Jitse Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ruurds, Johannes zie: Visser
Ruurds, Johannes geb. 5 feb 1790, ged 28 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Gertje Fokkes
Ruurds, Johannes geb. 16 dec 1781, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Stevens en Vroukje Johannes
Ruurds, Johannes ovl. 4 jan 1788 HRL, oud 58 jaar
Ruurds, Johannes geb. 18 jun 1810 HRL, zv Ruurd Pieters en Elisabeth Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 18 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Elizabeth Ruurds
Ruurds, Johannis J.R. van Ferwerd ende Idske Reijnders van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swager Hijlke Abes, 30 Jan 1745; van Ferwerd, huwt met IJdske Reinders, van HRL, geproclameerd den 31 janua en de 7-14 Febru 1745 en getrouwt den 21 dito; kind: Ruurd Johannis, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Ruurds, Klaas K.R. en Jantje Kornelis Swart, beide van HRL, en laatst geproclameert 29 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Antje Klaases, geb 5 jul 1774, ged 24 jul 1774 Grote Kerk HRL; moeder als Janneke Kornelis; kind: Cornelis Klaases, geb 14 dec 1775, ged 31 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetze Klaases, geb 28 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Janneke K.
Ruurds, Klaaske zie: Schaap
Ruurds, Lieuwe zie: de Groot
Ruurds, Lijsbeth zie ook: Elizabeth Ruurds; huwt met Ruurd Pieters, kind: Pieter Ruurds, geb 23 okt 1798, ged 6nov17 98 Grote Kerk HRL
Ruurds, Lolle zie: Lollema
Ruurds, Marten zie: Riewald
Ruurds, Matheus gebv. 5 okt 1804 HRL, ged 21 okt 1804 HRL, zv Ruurd Wijgers en Merkje Teeuwis; dopen Grote Kerk HRL 1804
Ruurds, Meinouw ovl. ovl 15 okt 1793 HRL, oud 9 jaar
Ruurds, Minke geb. 1 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes
Ruurds, Minne huwt met Antje Hansen, kind: Ruurd Minnes, ged 16 jul 1743 Grote Kerk HRL; M. Ruerds ende Antie Hanses, beijde van HRL, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruid Hessel Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruurds, Mozes zie: van der Gaast
Ruurds, Nanningh ged. 19 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Rinske Nannings
Ruurds, Pier P.R. ende Lijsbeth Rodmers, beijde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Rodmer Arjans, 9 Nov 1743; huwt met Lijsbeth Rodmers, beijde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Pietertje Piers, ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als L. Roebers; kind: Rodmer Piers, ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Piers, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL
Ruurds, Pieter ged. 15 sep 1744 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Rinske Nannings
Ruurds, Pieter ged. 3 aug 1754 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Lijsbert Andries
Ruurds, Pieter zie ook: Zwart; geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Pieters en Lijsbeth Ruurds
Ruurds, Pieter huwt met Baukje Harmens, kind: Pietje Pieters, geb 2 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, geb 2 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Ruurds, Rients zie: Bakker
Ruurds, Rients/rienk zie: Bakker; Rients R. en Aaltje Harkes van der Stok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke van der Stok, de vader, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; Rients R. en Aaltje Harkes van der Stok, beijde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jan 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; Rienk Ruurds huwt met Aaltje Harkes, kind: Harke Rienks, geb 3 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjuke Rienks, geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Rienks, geb 23 feb 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Ruurds, Rigtje geb. okt 1792 Huizum, ovl 7 apr 1818 HRL, huwt met Wiebe Germens vd Meulen; BS ovl 1818
Ruurds, Rimmert R.R., buitenschipper, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Ruurds, Rimmert zie: Noordhuis; huwt met Elizabeth Pieters Tollinga; woont in 1e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Ruurds, Rink zie: van der Veer
Ruurds, Rinske zie: Bakker
Ruurds, Rinske geb. 7 sep 1773, ged 5 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Sijtses en Catharina Jurjens
Ruurds, Rinske ovl. 21 nov 1793 HRL, oud 61 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ruurds, Rinske huwt met Wijbe Driesen op 29 jul 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810 Wijbe Drieses van HRL. ende R.R. van Herbaijum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Hooijmnd 1810; ondertrouw HRL
Ruurds, Rinske huwt met Hessel Heerema; BS ovl 1830; van HRL, huwt met Hessel Foppes, van Franequer, geproklameerd den 10 jun en den 17 dito en den 24 dito 1753 getrouwt; kind: Fettie Hessels, ged 5 jul 1757 Grote Kerk HRL, vader als H. Poppes; kind: Ruirdt Hessels, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hessels, ged 27 mei 1755 Grote Kerk HRL
Ruurds, Rintje geb. 4 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Taekes en Joukje Rintjes
Ruurds, Rintje zie: Steensma
Ruurds, Ruurd zie: Zwart
Ruurds, Sjirk ovl. 8 jun 1793 HRL, oud 64 jaar; inventr. nr. 320; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Sjerik R., huwt met Eke Durks, kind: Pietie Sjeriks, ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL
Ruurds, Sjoukje huwt met Robijn Klaasses, kind: Klaas Robijns, geb 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Robyns, geb 24 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL; Jan en Ruurd Robijns, tweelingen, geb 2 may 1793, ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaases en Sjoukje Ruurds
Ruurds, Sjoukje geb. 1760 HRL, ovl 5 nov 1813 HRL, huwt met Tjerk van Tienen, ovl wijk F-060; BS ovl 1813
Ruurds, Sjoukje huwt met Ruurd Parkement, getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Wijbrandus Westerbaan; BS geb 1811
Ruurds, Swerus Jacob Sijmons ende Trijntje Louwrens, beijde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder S.R., 20 Jun 1750
Ruurds, Teertke Tetske R., ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijtters en Lijsbeth Andrijs; geb 1760 HRL, ovl 25 aug 1847 HRL, huwt met Louwrens Botes Tuininga, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; BS ovl 1847; 1856 overlijdens; Louwrens Botes Tuininga en T.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jan 1780 HRL, en zijn den 13 feb naastvolgende getrouwd; oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-045; VT1839; kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Laurens Tuininga, geb 5 mrt 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lourens, geb 11 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Laurens Tuininga, geb 27 jul 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lourens Tuininga, geb 12 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jannigje Lauws Tuininga, geb 29 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Ruurds, Teetske ged. 28 maij 1747 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pijtters en Rinske Nannings
Ruurds, Tetje huwt met Jakob Thomas, kind: Ruurd Jakobs, geb 12 okt 1787, ged 6 nov 1787 Grote Kerk HRL
Ruurds, Tijmen zie: Schaap
Ruurds, Tijtje woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruurds, Tjeerdtje huwt met Frans Galenkamp; BS ovl 1813; Frans Gallenkamp en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruurds, Tjerk zie: Bangma
Ruurds, Tjerkje ged. 27 maij 1753 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Jakobs en Tipkje Jakobs
Ruurds, Tjertje huwt met Anske Andries, kind: Ruurd Anskes, geb 7 feb 1778, ged 24 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Anskje Anskes, geb 29 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Ruurds, Tjetje ovl. 26 dec 1806 Franeker, huwt met Anske Andries; BS huw 1823, ovl 1847
Ruurds, Trijntie ged. 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Taekes en wijlen Trijntie Romkes
Ruurds, Trijntje zie: Draijer, vd Geest, 2x Stookstra
Ruurds, Trijntje geb. 9 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Ruurds Stephanus en Elisabeth Pieters; geb 1 jan 1795, ged 20 jan 1795 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Steffens en Lijsbeth Pieters; geb 3 dec 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Steffens en Elizabeth Pieters
Ruurds, Trijntje begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 20, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ruurds, Trijntje Hendrik Horstink en T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hein Drost, goede bekende, 9 apr 1791; ondertrouw HRL; Hendrik Horsting en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 apr 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende
Ruurds, Trijntje ovl. voor 1838, huwt met Pieter Jans; BS huw 1837
Ruurds, Trijntje geb. 1765 ... , ovl 20 apr 1825 HRL, huwt met Hendrik Jans, bleekerinne 1825, kind: Johannes IJsenbeek geb 28 okt 1800 HRL; BS ovl 1825; huw 1828, ovl 1868
Ruurds, Trijntje huwt met Douwe Rientzes; BS huw 1816; kind: Ruurd Douwes, geb 19 feb 1787, ged 11 mrt 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en tachtig den Negentiende februarui is Geboren Ruurd, zv Douwe Rientses en T.R. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 19 mei 1815. (HB Hrl. 1816, fiche 1)
Ruurds, Trijntje huwt met Lieuwe Jacobs; BS huw 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Lieuwe Jacobs en T.R., egtelieden hebben op heden den 16 apr 1775, alhier hun kind, geb te Workum den 31 mrt 1775, laten dopen met de naam Ruurd. Voor Extract Conform; RUIRDS, TRIJNTJE
Ruurds, Ulbe zie ook: Visser; geb 24 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Vier & twintig jan is Geboren Ulbe zv Ruurd Johannes en Fetje Fokkes. Afgegeven op den Raadhuizen binnen HRL den 7 mei 1816
Ruurds, Voske geb. 1755 HRL, ovl 7 jun 1828 HRL, huwt met Arend Huisjemaker; BS geb en ovl 1828, ovl 1840; ged 25 jan 1757 Grote Kerk HRL, dv Ruirdt Taekes en Trijntie Romkes; Arend Huisjemaaker en V.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 dec 1784 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Arends Huijsjemaker, geb 20 sep 1792, ged 2 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Geert Arends Huisjemaker, geb 13 maij 1794, ged 3 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Gesina Arents Huisjemaaker, geb 8 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL; huwt met Hendrik Bouwhuis, kind: Romke Hendriks Bouwhuis, geb 6 may 1783 ged 20 maij 1783 Grote Kerk HRL
Ruurds, Vroukje huwt met Inne Innes Wijga; BS ovl 1839
Ruurds, Vroukjen huwt met Jan Hendriks, kind: Henderina Jans, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL
Ruurds, Wietske ovl. voor 1818, huwt met Dirk Siderius, in leven echtelieden te Workum; BS huw 1817; Dirk Douwes Siderius van Makkum en W.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar volgens getuigenis getrouwd den 1 apr 1781; kind: Douwe Dirks Siderius, geb 6 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Katarina Dirks Siderius, geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Durks Siderius, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Ruurds, Wijtske geb. 3 okt 1791, ged 23 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Johannes en Simkje Hettes
Ruurds, Willem ovl. 8 okt 1787 HRL, oud 62 jaar
Ruurds, Ynskie ovl. 10 jul 1712, 43 jaar, huisvrou van Dr. Allard Scheltinga, Grote Kerk; vdGaast betgraaflijst
Ruurdts, Andries ged. 25 okt 1763 grote Kerk HRL, zv Ruurdt Pieters en Lijsbeth Andries
Ruurdts, Andries A.R. ende Tietske Jans, beijde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door notaris Pesma met vertooninge van genoegsaem consent in deesen, 16 Maij 1750; huwt met Tjietske Jans, beijde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 Maij 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Ruurd Andries, ged 31 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Andries, ged 13 feb 1753 Grote Kerk HRL
Ruurdts, Froukjen Wijbe Fongers ende F.R., beijde van HRL, koomende wegens de bruijd Pieke Zacharias, 13 Dec 1749; huwt met Wijbe Fongers, beijde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 Desemb 1749 en getrouwd den 6 janua 1750
Ruurdts, Jeltje Samuel hendriks ende J.R. beijde van HRL, koomende weegens de bruijd Minne Abes des selvs oom, 28 Dec 1748; huwt met Samuel Hendriks, beijde van HRL, geproclameerd den 29 Desember 1748 en den 5-12 jan 1749 en doen ook getrouwt
Ruurdts, Jetse J.R. ende Trijntie Jansen, beijde van HRL, komende weegens de bruid Jacob Willems, des selfs schoonsuster, 25 Jan 1749; huwt met Trijntje Jans, beijde van HRL, geproclameerd den 26 janua en den 2-9 feb 1749 en doen ook getrouwt; kind: Hessel Jetzes, ged 11 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jetzes, ged 8 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieukien Jetzes, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Jetses, ged 19 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Janke Jetses, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL; Geeven UEd:Achtbh:met eerbied te kennen Claas Jacobs Danser ordris turfdrager en J.R. beide binnen HRL, dat de eerstgemelde wel genegen was Syn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde welke Sulx is Verlangende; Versoeken derhalven gedienstelyk dat J.R. inplaatse van Claas J:Danser tot ordris turfdrager binnen deze Stad mag worden aangesteld op Lasten en Voordelen daar toe Staande, q:f:etc:(getekd) S:Rienstra. ; In margine stonde; De Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:J.R. tot mede ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch twintig Cargls:, Actum den 27 dec 1752 (was getekd:) Claas van der Brugh, onderstonde, Ter ordtie van de magistr (get:/M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; J.R. heeft den gewonen Eed Van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr C:V:der Brugh, en in de Armbusch betaald twintig guldens, den 27 dec 1752. In kennisse van my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreren met alle onderdanigheid Cornelis Eis ordris Ra-telwagt en J.R., Burger dezer Steede, dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, die daar toe van herten is inclinerende; addresseren haar ten dien fine aen de taefel van UEd:Achtb:, met gedienstig Versoek dat UEd:Achtb:J.R. in plaatze van Cornelis Eis gelieven aan te Stellen tot ordris Ratelwagt binnen dese Stad; op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende:q: f:etc:(was get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; De magistraat accorderende het Verzoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:J.R. tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 28 dec 1757. (was get:) Lammert Hauckema. (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr (Get:)M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum Praestitit coram Praeside Hauckema, dato uts:In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); weduwe woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650); Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat J.R. in leven wonende te HRL aldaar is Overleden in den Jare 1791 en deszelfs huisvrouw Trijntje Leks in den Jare 1800. HRL den 23 jan 1815
Ruurdts, Jiskjen Johannes Hijlkes en J.R., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Hijlke Johannes, geb 11 okt 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Johannes, geb 20 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL, vader ovl
Ruurdts, Jurjen geb. 22 apr 1775, ged 14 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Ruurdt Sijtzes en Katharijna Jurjens
Ruurdts, Laurens huwt met Aaltje Bakels, kind: Frouwkjen Laurens, geb 8 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Lourens, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Ruurt Louwerens, ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL, vader als Louwerens R., moeder als A. Fransen
Ruurts, Sjoukie ged. 6 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Ruurt Heeres en Hiltje Doekes
Ruwerts, Pieter ovl. voor 1835, huwt met Foekje Johannes
Rypema, Lieuwe Oostrum, Floreencohier 1700; L.R. tot HRL eigenaar van plaats nr. (23); grootte 9 p. m., floreen f. 2:0:0, gebruiker is Gerben Olpherts ferskaat: de Groene wegh W., de Dyck Z. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. )
Rypema, Livius burgemeester, ovl 5 dec 1727 HRL, old 66 jaer