Zoek je huis


De omgeving van Heiligeweg 36 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1610, door Jacobus Laurentius
Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1745 Nummering 1746-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
Heiligeweg 36 5-113 5-142 G-037 G-037


Aangrenzende stegen:  
Heiligeweg 36 naamloze doorlopende steeg ten westen


Reëelkohier 1716:
Soort onroerend goed: kamer (5-113)
Eigenaar: burgem. Winalda
Gebruiker: Frans Fransen
Huurwaarde: 24 gulden 0 stuivers 0 penningen
Aanslag huurwaarde: 4 gulden 16 stuivers 0 penningen
Grondpacht aan: harmen douwes
Grondpacht: 0 gulden 14 stuivers 0 penningen
Aanslag grondpacht: 0 gulden 3 stuivers 8 penningen


Reëelkohier 1719:
Soort onroerend goed: kamer (5-113)
Eigenaar: burgem. Winalda
Gebruiker: Frans Fransen
Huurwaarde: 24 gulden 0 stuivers 0 penningen
Aanslag huurwaarde: 4 gulden 16 stuivers 0 penningen
Aansl. huurw. voldaan: 23-7-1720
Grondpacht aan: harmen douwes
Grondpacht: 0 gulden 14 stuivers 0 penningen
Aanslag grondpacht: 0 gulden 3 stuivers 8 penningen
Aanslag grondp. voldaan: 14-5-1720


Proclamatieboek 228 pagina 485r van 25 jan 1601 (locatie niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
  Willem Egberts x Sara Jans kopen huis op de hoeck van de olde kercke poorts brugge. Ten O. Folkert Tonys, ten W. en N. de straat. Grondpacht 14 st. Zoals eerder gekocht van Jan Eylerts x Iske Hayes. Gekocht van Jan Jansen x Tonycken Willems, voor 408 GG.


Proclamatieboek 232 pagina 351r van 9 jan 1631 (locatie niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
  Douwe Douwes, bakker x Tiaerdtie Hessels koopt 1/2 huis waarvan Hendrik Willems, boendermaker, de andere 1/2 bezit, op de hoek zz. Grote Kerkstraat, verhuurd aan de koper! Ten O. de erven Claes Alberts, bezemmaker, en een steeg, ten NW de Kerkbrug en de Herenstraat, ten Z. ook diezelfde steeg. Verkoper is Hibbe Luues, koopman x Uylck Gepkes, voor 529 GG.


Proclamatieboek 238 folio 206v van 11 jan 1664 (locatie vrij zeker)
  Jan Jansen [Graafsma] koopt 1/2 huis op de hoek zz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten N. die straat, ten O. Rippert Jacobs Forsenburg en ten W. en Z. de straten?. Verkoper is Tieerd Jelles Koesma, voor 555 gg.


Proclamatieboek 245 folio 134v van 4 jan 1711 (locatie vrij zeker)
  Jan Jacobs, mr. timmerman, koopt een huis oz. Turfhaven. Ten O. en W. de straten en ten N. het huis dat door Pieter Jansen is gekocht (Grote Kerkstraat 26). Verkoper is Jan Jansen Graafsma, voor 360 gg.


Proclamatieboek 247 folio 308v van feb 1730 (locatie vrij zeker)
  Maartje Cornelis, wed. Rinse Abbes, mr. kuiper, koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. de straat en Turfhaven en ten N. Pyter Jansen, mr. schoenmaker. Verkoper is Jacob Jansen, mr. timmerman en portier v.d. Kerkpoort, voor 335 gg.


Proclamatieboek 259 folio 126r van mei 1778 (locatie niet zeker)
  Yede Tjeerds v.d. Hoek koopt huis Heiligeweg bij de Kerkbrug. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. de straat en ten N.? Verkoper is Rein Gerbranda, mr. bakker.


Proclamatieboek 262 folio 261r van jan 1788 (locatie niet zeker)
  Cornelis Wassenaar, metselaar x Simkje Sybrens koopt een huis nz. Heiligeweg. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. die straat en ten N. Jan Claassen, mr. metselaar. Met indeling van het huis. Verkoper is Christine de Veer, wed. Evert Beva, voor 450 cg.


Proclamatieboek 269 folio 108r van 2 dec 1810, betreft pand G-037 (locatie niet zeker)


Notariaat toeg. 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 174 van 14 Jul 1810
 betreft pand G-037 (huis wijk G-037)
koopakte: fl. 200
verkoper: Elisabeth Cornelis (weduwe van P. Bakker)
koper: Jan Alberts Bakker


Notariaat toeg. 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 30 Mar 1819
 betreft pand G-037 (huis bij de Kerkbrug wijk G-037)
koopakte: fl. 175
verkoper: Jan Sikkes IJzenbeek
verkoper: Gouke Hingst
verkoper: Martinus Gerbrands Pettinga
koper: Jan van Sandvoort


Notariaat toeg. 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 Mar 1824
 betreft pand G-037 (huis bij de Kerkbrug wijk G-037)
koopakte: fl. 200
verkoper: Jan van Sandvoort
koper: Marten Douma
cessionaris: Hemmes van der Meulen


Notariaat toeg. 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 329 van 23 Oct 1827
 betreft pand G-037 (huis in wijk G-037)
koopakte: fl. 450
verkoper: Marten Douwes Douma
koper: Jan Walings Faber


Notariaat toeg. 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 30 Apr 1830
 betreft pand G-037 (huis op de Heiligeweg)
koopakte: fl. 350
verkoper: Jan Walings Faber
koper: Pieter Tuinhout


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
BAKKER, JAN ALBERTS: ged. 19 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Albert Wijmers Bakker en Jetske Jans; geb 1770 HRL, ovl 6 mrt 1827 HRL, huwt met Detje Johannes Bekius op 25 sep 1803 HRL, winkelier in 1827, huw.get. bij J.R. Kronenburg en S. Godthelp, koopman, oom vd bruidegom, 1814, id. bij E.R. Kronenburg en J.A. Baantjer, oom bruidegom, 1821, kinderen: Jetske Bakker, geb 2 mrt 1810 HRL, Albert, geb 11 mei 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-235; gebruikers Jetse Lens wed. en Dirk Lautenbach wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-236, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-173, pakhuis; eigenaar is R. Kronenburg erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-176; gebruikers Claas Heeres de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van Straaten, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Jetske Jans Bakker, geb 2 mrt 1810, ged 25 mrt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:0 voor geleverde Azijn, 31 dec 1810, quit. no. 36 (GAH1142); id. f. 19:10:0 ter Sake geleverd Zout, 30 jun 1808, quit. no. 42 (GAH1140); id. f. 29:12:0 ter Saeke geleverde Azijn, 18 jan 1809, quit. no. 4 (GAH1141); id. f. 10:5:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 11 aug 1809, quit. no. 36 (GAH1141); id. f. 51:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 82 (GAH1141); Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Pieter Pieters is Overleden in den Jare 1765 en Geertje Alberts (deszelfs huisvrouw)in den Jare 1764. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker aldaar, Verklaren bij desen dat aan ons volkomen bekend is dat Janke Jetses huisvrouw van Pieter Pieters Louenaar is ovl in den Jare 1795. HRL 23 jan 1815; Wij Ondergetekenden J.A.B., Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat Jetse Ruurds in leven wonende te HRL aldaar is ovl in den Jare 1791 en deszelfs huisvrouw Trijntje Leks innden Jare 1800


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
BOORSMA, JAPKE: geb. 1782 Peins, ovl 13 nov 1852 HRL, huwt met Rein Douwes Bleeker, N.H., winkelierse, wonende te HRL. 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; VT1839


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
HARDA, FOKELTJE: geb. 18 sep 1790 Franeker, N.H., A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; VT1839


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
OLIVIER, JAN ADAMS: geb. 14 okt 1811 HRL, ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Wiepkje Hendriks Erich op 24 mrt 1836 HRL, koorndrager, ovl wijk G-037 en korfmaker, zv Adam Jans O, en Aaltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk G-073; VT1839; geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Adam Jans Olivier en Aaltje Pieters


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
SPOELSTRA, JOHANNA: geb. 1800 Sneek, ovl 24 jul 1852 HRL, huwt met Lieuwe de Vries, N.H., dv Sijbren S, en Baukje Kuipers; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-159, 193; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-037; VT1839


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
VLIET, PIETER AUKES VAN: zie ook: Pieter Aukes; geb 1777 HRL, ovl 9 mei 1813 HRL, huwt met Roelofje van Dijk op 18 jan 1807 HRL, kinderen: Antje Pieters, geb 11 feb 1809 HRL, Jetske, geb 2 aug 1811 HRL, Roelof, geb 7 nov 1807 HRL, gleibakkersknecht in 1813, ovl wijk G-165, huw.get. bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812 id bij G.J. de Boer en E.J. Droogsma, 1818; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, gleijbakkersknegt, 1814. (GAH204); kind: Jetske Pieters van Vliet, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd dertien den negende mei is Overleden P.A. v. V., Zijnde Gehuwd met Roelofke van Dijk. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815


Het voormalige adres wijk G-037 komt voor bij bewoner:
VRIES, LIEUWE DE: geb. 1793 Leeuwarden, ovl 23 nov 1844 HRL, huwt met Johanna Spoelstra, kind: Johanna, geb 1800 Sneek, zeepziedersknecht 1844, zv Riekele dV, en Stijntje Bijlsma; BS ovl 1844; 1852 overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; VT1839


Burgerwapening 1804: geen vermelding


Sint Jacobischatting 1810: kwartier 5-142 (Heiligeweg 36)
Eigenaar: Jan A Bakker
Betaalt: 2 gulden 0 stuivers 0 penningen
Opmerking: stond: pijter bakker wed


Woningregister 1814: wijk G-037 (Heiligeweg 36)
Eigenaar: Jan Alberts Bakker
Gebruiker: Pieter Aukes van Vliet wed


Memorie van Successie: 1827-1856 geen vermelding


Kadasternummer in 1832: sectie A nummer 1618 kad.nr. omlaag (1617) kad.nr. omhoog (1619)
Eigenaar: Pieter Asmus Tuinhout
Beroep: koopman
Woonplaats: Harlingen
Gebruik: Huis
Oppervlakte: 0 bunder, 0 roede en 48 el


Wijziging in 1842 :
Eigenaar: Pieter Tuinhout
Woonplaats: Harlingen
Wijziging: een nieuwe gevel, ramen, kozijnen enz. en alzoo veel verfraaid en verbeterd


Kiesregister 1839: geen vermelding


Personele belasting 1841: geen vermelding


Kadasternummer in 1862: sectie A nummer 1618 kad.nr. omlaag (1617) kad.nr. omhoog (1619)
Eigenaar: Pieter Asmus Tuinhout
Straat: Heilige weg
Wijk + nummer: G-037
Gebruik: woonhuis


Kadasternummer in 1880: sectie A nummer 1618 kad.nr. omlaag (1617) kad.nr. omhoog (1619)
Eigenaar: Johannes W. Drost
Straat: Gedempte Heiligeweg
Wijk + nummer: G-037
Gebruik: woonhuis


Eigenaar 1905: adres naam bijzonderheden
  Heiligeweg 36 (woonhuis) Hendrikus Nauta


Adresboek 1928: adres naam beroep
Heiligeweg 36 H. Nauta koopman in vetten


Telefoonboeken: geen vermelding


Adresboek 1965: geen vermelding


Monument status: adres soort kadastraal score
Heiligeweg 36 rijksmonument 20405 (RCE)    


Gevelstenen:
  Huidig adres: Heiligeweg 36
  Plaats: noordgevel (kerkstraat) 
  Opschrift: "Den 1 Juni 1896 is
de eerste steen
gelegd door
CLARA EVA SPEIJER
oud 4 jaren." 
  Namen: speijer, clara eva 
  Beschrijving:  
  Foto:
terug