Zoek je huis


De omgeving van Heiligeweg 36 op Google Maps en op een plattegrond van ca. 1610, door Jacobus Laurentius
Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1610


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1745 Nummering 1746-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Heiligeweg 36 5-113 (niet bekend) 5-142 G-037 G-037
aangrenzende stegensteeg
Heiligeweg 36naamloze doorlopende steeg ten westen


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 pagina 351r van 9 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Douwe Douwes, bakker x Tiaerdtie Hessels koopt 1/2 huis waarvan boendermaker Hendrik Willems de andere 1/2 bezit, op de hoek zz. Grote Kerkstraat, verhuurd aan de koper. Ten O. erven bezemmaker Claes Alberts en een steeg, ten NW de Kerkbrug en de Herenstraat, ten Z. ook diezelfde steeg. Gekocht van koopman Hibbe Luues x Uylck Gepkes, voor 529 gg.


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 99v van 26 mei 1661 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Pieter Gaarman, herbergier, koopt een huis bij de Kerkbrug. Ten NO wl. Bastiaen Pouwels, ten ZW smid Pieter, ten O. een steeg, ten W. de straat. Grondpacht 3 st. Gekocht van (burgemeester Joost van de Voorde [Voorda] en Gellius Vetzentius [Jelle Wetsens] als commissarissen over de boedel van) wl. Rintse Abbes voor 170 gg.


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 206v van 10 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Jan Jansen [Graafsma] koopt 1/2 huis op de hoek zz. Grote Kerkstraat bij de Kerkbrug. Ten O. Rippert Jacobs Forsenburg, ten Z. en W. de straten, ten N. de Grote Kerkstraat. Over de andere 1/2 [Grote Kerkstraat 26] wordt decreet geleverd. Grondpacht 5 st. Gekocht van Tieerd Jelles Koesma, voor 555 gg 3 st 8 pn.


1711 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 134v van 4 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Jan Jacobs, mr. timmerman c.u. kopen een huis oz. Turfhaven. Ten O., Z. en W. de straten, ten N. het zojuist door Pieter Jansen c.u. gekochte huis [Grote Kerkstraat 26]. Grondpacht 2 st. Gekocht van mr. steenhouwer Jan Jansen Grafsma voor 360 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-113Heiligeweg 36huis en tuin
 
eigenaar Jacob Alberts
gebruiker Frans Fransen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:03:08


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-113Heiligeweg 36kamer
 
eigenaarburgem. Winalda
gebruiker Frans Fransen
huurwaardeCG 24:00:00
aanslag huurwaardeCG 04:16:00
aansl. huurw. voldaan23-7-1720
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:03:08
aansl. grondp. voldaan14-5-1720


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 308v van feb 1730 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Maartje Cornelis, wd. mr. kuiper Rinse Abbes, koopt een huis oz. Turfhaven bij de Kerkbrug. Ten O. en Z. een doorgaande steeg, ten W. de straat en Turfhaven, ten N. mr. schoenmaker Pyter Jansen. Gekocht van mr. timmerman en portier van de kerkpoort Jacob Jansen voor 335 gg.


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-113Heiligeweg 36kamer
 
eigenaar Frans Fransen
gebruiker Gerryt Hendriks
huurwaardeCG 10:00:00
aanslag huurwaardeCG 01:13:06
grondpacht aan Harmen Douwes
grondpachtCG 00:14:00
aanslag grondpachtCG 00:02:12


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0164v van 13 jan 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. Mogelijk zie je direct hierboven of hieronder een eerdere samenvatting van dezelfde proclamatie, gemaakt door Yde Elsinga.
adresgebruik
Heiligeweg 36Turfhaven OZ hoek Kerkbrughuis
 
koper van 3/4Trijntje Haanstra, gehuwd metGG 178:00:04
Teye Hilariusmr. koperslager
eigenaarTrijntje Haanstra
huurderAntje Jans CG 36:00:00
wijlen Jan Hansen
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenTurfhaven
naastligger ten noordenDirk Cornelis
verkoperPieter Sensius, enmr. chirurgijn
verkoperCornelis Bouwes Schiere, redders van de boedel voor 2/3 deel vanmr. zeilmaker
Trijntje Rinses
wijlen Jan Jansenzeilmaker
verkoper van 1/3Maartje Haanstra, weduwe van
wijlen vroedsman Hotze de Reus


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 164v van 2 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Trijntje Haanstra, gesterkt met haar man Teye Hilarius, mr. koperslager, koopt 3/4 een huis c.a. waarvan de koperse de overige 1/4 toebehoort, oz. Turfhaven op de hoek van de kerkbrug, thans als huurderse bewoond door Antje Jans, wd. Jan Hansen voor 36 cg. Ten O., Z. en W. de straat en steeg, ten N. Dirk Cornelis. Gekocht van (de redders van het sterfhuis van) Trijntje Rinses en haar wijlen man Jan Jansen Zeilmaker, voor 2/3, en Maartje Haanstra, wd. vroedsman Jan de Reus, voor 1/3, voor 178 gg. 4 penn.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 261r van jan 1788 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Cornelis Wassenaar, metselaar x Simkje Sybrens koopt een huis nz. Heiligeweg. Ten O. Johannes Alberts, ten W. Jelle Agema, ten Z. die straat, ten N. Jan Claassen, mr. metselaar. Met indeling van het huis. Gekocht van Christine de Veer, wd. Evert Beva, voor 450 cg.


1793 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 108r van 16 jun 1793 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36Christiaan Boormeester mr. steenhouwer x Froukje Sybrens Buursma koopt een steenhouwerij oz. Turfhaven na bij de Kerkbrug. Huurders zijn mr. kuiper Regt Walings c.u. voor 29 cg. Grondpacht 2 st aan de Stad. Ten O. en Z. en W. een doorgaande steeg, ten N. mr. schoenmaker Eise .... Gekocht van Magdalena Hilarius x mr. kleermaker te Franeker Johan Hendrik Schoenmaker voor 3/4 en mr. koperslager Teye Hilarius voor 1/4, als voogd over zijn zoon Watze, voor 161 gg.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-142 Heiligeweg 36Jan A BakkerCG 2:00:00stond: pijter bakker wed


1810 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49003 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 174 van 14 dec 1810
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis wijk G-037
 
verkoper Elisabeth Cornelis (weduwe van P. Bakker)
koper Jan Alberts Bakker


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 108r van 2 dec 1810 , betreft pand G-037 (exacte ligging niet zeker)
adressamenvatting
Heiligeweg 36


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0108r van 2 dec 1810 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen. Mogelijk zie je direct hierboven of hieronder een eerdere samenvatting van dezelfde proclamatie, gemaakt door Yde Elsinga.
adresgebruik
Heiligeweg 36Heiligeweg ZZ [staat: nabij de Kerkbrug] wijk G-037huis
 
koperJan A. Bakker CG 200:00:00
huurderDirk Dinhart
naastligger ten oostendoorlopende steeg
naastligger ten zuidendoorlopende steeg
naastligger ten westenHeiligeweg
naastligger ten noordenEise Freerks
verkoperHylke Minneskoopman
verkoperJan A. Bakker, gelastigde vankoopman
Elisabeth Cornelis
C. Bakker


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-037Heiligeweg 36Jan Alberts Bakker Pieter Aukes van Vliet wed


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Jan Alberts Bakker... de Vries, winkelier, Trijntje Hoogstra, Grietje Edsgers, gealimenteert, 1814. (GAH204); id. van wijk G-037; gebruiker is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-277; gebruiker Jiellis van ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Pieter Aukes van Vliet... HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1812, ovl 1813, huw 1818; wed. gebruiker wijk G-037; eigenaar is Jan Alb. Bakker, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk G-165; gebruiker Gerben Dijkstra, ... (alles)


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 92 van 30 dec 1819
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 175huis bij de Kerkbrug wijk G-037
 
verkoper Jan Sikkes IJzenbeek
verkoper Gouke Hingst
verkoper Martinus Gerbrands Pettinga
koper Jan van Sandvoort


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49017 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 64 van 17 dec 1824
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 200huis bij de Kerkbrug wijk G-037
 
verkoper Jan van Sandvoort
koper Marten Douma
cessionaris Hemmes van der Meulen


1827 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49020 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 329 van 23 dec 1827
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 450huis in wijk G-037
 
verkoper Marten Douwes Douma
koper Jan Walings Faber


1830 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49023 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 139 van 30 dec 1830
adressoortbedraggebruik
G-037Heiligeweg 36koopaktefl. 350huis op de Heiligeweg
 
verkoper Jan Walings Faber
koper Pieter Tuinhout


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1618Heiligeweg 36Pieter Asmus TuinhoutHarlingenkoopmanhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Fokeltje Harda... A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Jan Adams Olivier... 1811 HRL, ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Wiepkje Hendriks Erich op 24 mrt 1836 HRL, koorndrager, ovl wijk G-037 en korfmaker, zv Adam Jans O, en Aaltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1861; oud 28 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Johanna Spoelstrageb 1800 Sneek, ovl 24 jul 1852 HRL, huwt met Lieuwe de Vries, N.H., dv Sijbren S, en Baukje Kuipers; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-159, 193; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk G-037; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Lieuwe de Vries... overlijdens; oud 45 jaar, (vnm: Lieuwke), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-037; ... (alles)


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1618G-037 Pieter TuinhoutHarlingeneen nieuwe gevel, ramen, kozijnen enz. en alzoo veel verfraaid en verbeterd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-037Heiligeweg 36 Japke Boorsma... 1837, dv Gerrit B., en Trijntje ... ; BS geb 1837, huw 1840, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-199, wijk G-037; oud 58 jaar, geb Peins en won, . HRL. 1839, wijk E-117; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618G-037 (Heilige weg) Pieter Asmus Tuinhoutwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618G-037 (Gedempte Heiligeweg)Johannes W. Drostwoonhuis


1896 - gevelsteenadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen Heiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat)), HarlingenHeiligeweg 36 (noordgevel (Kerkstraat))Speijer, Clara EvaDen 1 Juni 1896 is
de eerste steen
gelegd door
CLARA EVA SPEIJER
oud 4 jaren.'


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1618Heiligeweg 36 (G-037) Hendrikus Nauta


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heiligeweg 36 Hendrikus Nautaslager
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heiligeweg 36 H. Nautakoopman in vetten


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 36rijksmonument 20405
  terug