Harlingen, personele impositie 1578 (Tresoar toegang 3 inv.nr. 1127)

'Register, Quoyer ende taux vande personale impositie der Burgeren ende ingesetenen van Harlingen in plaetse vanden schattinge opt dragen vant zijden ende vluweelen laekens onlangs bijden generale Staten geraempt geweest.'

Lijst van de namen die onder 'Harlingen' voorkomen in de zgn. personele impositie die rond 1578 geheven werd. De personele impositie was een belasting op het dragen van zijde en fluweel. Aangezien alleen gegoede burgers zich dit konden veroorloven, bevat deze lijst maar een beperkt aantal namen.

Het bedrag van de heffing is vermeld in caroliguldens (cg) en stuivers (st).

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voornaam patroniem familienaam   bedrag (gulden)
Agge pelser CG 1:10
Andries korffmaeker CG 1:00
Appollonia Knippers CG 2:00
Arendt barbier mr. CG 1:00
Augustinus laekencooper CG 1:10
Baeffken wed. dyrck lamberts CG 1:10
Baerndt slotmaeker CG 0:10
Claes kangieter CG 0:10
Cornelis Coenincx CG 6:00
Gerbrandt Walckema mr. CG 3:00
Gosse hoedmaeker CG 1:00
Hans fisker CG 0:10
Harckules crudnier CG 0:15
Harmen Hoenichman CG 0:10
Hendrick Creeft CG 0:10
Hylcke brouwer CG 0:15
Jacob backer CG 2:00
Jacob Ring, de CG 1:10
Jan Stael van mastricht CG 1:00
Jime backer CG 1:00
Jochem wielmaecker CG 0:15
Marten mesmaeker CG 1:00
Sybrandt schoenmaeker CG 1:10
Thijss Saltcooten, van CG 0:10
Thoenis Kunst CG 1:00
Willem baecker CG 6:00
Jochem Abbes CG 1:10
Neel Abbes wed. CG 1:00
Frans Adams CG 3:00
Albert Alberts CG 0:10
Lubbert Allerdts CG 0:10
Wouter Andries CG 1:10
Rynck Arians wed. CG 6:00
Allerdt Auckes CG 3:00
Anneken Blauwers CG 1:00
Joost Boens CG 3:00
Jan Claes CG 0:15
Reyner Claes CG 6:00
Sicke Claes Brandtsma CG 2:00
Tyaerdt Claes van dockum CG 3:00
Tyalcke Claes CG 1:10
Hessel Coenerdts CG 1:00
Caerle Cornelis CG 0:10
Hanke Cornelis CG 1:00
Juv Douwes CG 0:15
Euert Dyrcks CG 0:15
Meuis Dyrcks CG 1:10
Andries Egels CG 1:10
Jan Euerts CG 1:05
Sybrandt Feddricks CG 1:10
Pyeter Felkes CG 0:15
Joest Feyckes CG 0:15
Johannes Feyckes CG 0:15
Claes Folckerts CG 6:00
Tijss Folckerts wed. CG 5:00
Claes Freercks CG 1:10
Claes Geleyns CG 0:10
Symon Gerrydts CG 3:00
Gerbrandt Gosses CG 6:00
Mathijss Gouerts CG 3:00
Ede Grates CG 0:10
Johannes Guilhelmi mr. CG 1:15
Hans Hans CG 2:10
Aesge Harmens CG 4:00
Gerrydt Harmens CG 1:00
Harmen Harmens CG 0:15
Symon Harmens CG 3:00
Arian Heeres CG 0:10
Dyrck Hendricks CG 1:00
Schelte Hessels CG 2:00
Tyalff Hessels CG 1:00
Gijssbert Heymans CG 0:15
Alle Heynes CG 2:00
Michiel Intes CG 1:00
Anne Jacobs CG 3:00
Euert Jacobs CG 1:10
Marten Jacobs CG 1:10
Thoenis Jacobs CG 2:00
Albert Jans CG 0:15
Allerdt Jans CG 1:00
Dyrck Jans CG 3:00
Dominicus Jans CG 0:10
Frans Jans CG 5:00
Jan Jans CG 0:10
Jan Jans brouwer CG 0:10
Pyeter Jans CG 0:15
Pyeter Jans CG 1:10
Reyner Jans CG 1:00
Rogier Jans CG 2:00
Tyaerdt Jans CG 1:10
Tyerck Jans CG 1:00
Wybe Jans CG 1:00
Wybren Jans CG 0:10
Anna Jarichs wed. CG 0:15
Doede Jarichs CG 3:00
Gerbrandt Jorns CG 0:10
Albert Lamberts CG 6:00
Broer Lamberts CG 0:10
Dyrck Lamberts baeffken, wed. CG 1:10
Lijssbet Lenerts CG 3:00
Eelcke Lolckes CG 1:00
Pyeter Lubberts CG 6:00
Dyrck Lucas CG 2:00
Calleken Lyeuwe wed. CG 0:10
Claes Lyeuwes CG 0:15
Hobbe Lyeuwes CG 4:00
Syurdt Lyeuwes CG 2:00
Wijnoldt Lyeuwes CG 1:10
Rynse Martens CG 0:10
Douwe Melis CG 1:00
Cornelis Meuis CG 1:10
Reiner Minnes CG 1:00
Cornelis Ockes CG 2:00
Frouck Odses wed. CG 2:00
Pyeter Oedts zoons van wed. CG 1:00
Romcke Oenes CG 1:10
Arian Olifier CG 1:10
Jildert Paels CG 0:15
Syppe Poppes CG 3:00
Bente Pybes CG 1:10
Jan Pybes CG 2:00
Sybrandt Pyers CG 6:00
Tiesse Pyers CG 1:10
Arys Pyeters CG 0:10
Harckules Pyeters CG 0:10
Jan Pyeters CG 3:00
Meynert Pyeters CG 1:10
Reyner Pyeters CG 3:00
Saekle Pyeters CG 0:10
Jan Reyners CG 1:00
Reyner Reyners CG 1:00
Anne Reyns CG 1:00
Pyeter Reyns CG 1:00
Yde Reyns CG 1:10
Jelle Romckes CG 1:00
Meynert Rycx CG 3:00
Sypcke Ryurdts CG 1:10
Hendrick Sannes CG 1:10
Tyaerdt Sannes CG 0:15
Andries Seerps exchysmeester CG 6:00
Barbar Sybrandts CG 0:10
Gatse Sybrandts CG 0:10
Rommert Sybrandts CG 1:00
Seerp Sybrandts CG 3:00
Wypck Symons CG 1:00
Syurdt Syrcks CG 3:00
Anna Sytses wed. CG 6:00
Stoffel Syurdts CG 1:00
Tyebbe Syurdts mr. CG 3:00
Wyerdt Syurdts CG 3:00
Dyrck Taekes CG 0:10
Tijss Taekes wed. CG 1:10
Wopke Taekles CG 3:00
Claes Tanis CG 4:00
Claes Thoenis CG 1:00
Willem Thoenis CG 0:15
Tijss Tijsses wed. CG 1:00
Gerbrandt Tyaerdts CG 0:10
Tijsske Tyebbes CG 1:10
Jan Tyepckes CG 0:15
Taeke Tyepckes CG 0:10
Offe Tyercks CG 1:10
Baucke Watzes CG 0:15
Arian Willems CG 1:10
Dierck Willems CG 0:10
Floris Willems CG 1:10
Geys Willems CG 6:00
Mathijss Willems CG 6:00
Oestrum Willems CG 1:10
Ryurdt Wopckes CG 1:00
Pyeter Ypes CG 2:00