Harlingen, Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ("nu Berber Jacobs"). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op .A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
107 0 Minne Douues bleecker
£ 50-00-00
betaelt den 11 dese[mber]
107 0 Tieerd Meintes bleecker
£ 104-00-00
betaelt den 4 xb [=oktober]
85 0 Ruierdt bols[ver]derschipper
£ 4-00-00
20 2 Jan Jansen brouuer
£ 4-00-00
96 0 Willem Dircx brouuer
£ 6-00-00
108 0 Marten Tiepkes brouuer
£ 37-16-00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
103 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 2-00-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 3-00-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 5-12-00
ende van renten voor 180 g[u]l[den]s cooppenningen
7 1 nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1-05-00
106 0 Jan Willems coolker
£ 37-10-00
bet[aelt den 27 april
17 2 Willem Jansen cuyper   ende
17 2 Reeneman fiscael plaets
£ 7-10-00
33 3 Dirck Jansen goldsmid
£ 4-00-00
b[etaelt] 21 mey
23 2 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0-03-00
b[etaelt] 21 mey
11 2 Rienck Wybes kuyper
£ 2-10-00
60 4 Roeliff lamslager huys
£ 1-14-00
2 1 Andries Hendricx lijnslaeger van sijn baen te huyr
£ 9-00-00
53 4 Sioerd Laeses metseler
£ 3-00-00
18 2 Cornelis wed[uw]e molenaer   d'helfte moet betaelen
97 0 nu Baerd ontfanger  
106 0 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19-00-00
52 4 Jacob Claessen roeper
£ 3-00-00
96 0 Aitsema secretaris
£ 16-00-00
44 4 Hendrick seemtouwer
£ 3-00-00
1 1 Feycke Jetses slachter   b[etaelt] den 4 desemb[er]
66 4 Hendrick smid
£ 3-05-00
66 4 Hendrick smid hovinge  
78 0 Gosse Jansen smid
£ 4-00-00
85 0 Hendrick smid
£ 2-10-00
76 0 Claes Jansen smidt
£ 4-00-00
20 2 Taecke Sydses smit
£ 4-00-00
52 4 nu Hendryck Hendryckx smit  
93 0 nu Claes Jansen smit  
91 0 Willem Lucas soldaet
£ 1-10-00
86 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4-00-00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
87 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8-00-00
betaelt den 1 7b [=september]
2 1 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1-10-00
5 1 Jan Tonis wever huys
£ 0-06-04