Harlingen, Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ("nu Berber Jacobs"). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op .folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
69 4 Jacob Rinses
£ 0-01-00
68 4 burgem[eeste]r de Gavere
£ 0-02-00
69 4 Iede Jans huys
£ 0-02-00
47 4 Jan Willems
£ 0-02-00
58 4 Rippert Jacobs
£ 0-02-00
23 2 Jacob Anskes huys
£ 0-02-00
60 4 Frans Hendricx
£ 0-02-08
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-03-00
[N.B. bij een van de posten op deze bladzijde mist 8 penningen]
23 2 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0-03-00
b[etaelt] 21 mey
23 2 Sytse Gerliffs
£ 0-03-00
betaelt den 7 juny
69 4 Jacob Jans camer
£ 0-04-00
71 4 Jacob Jansen q.q.
£ 0-04-00
80 0 Arent Tymens
£ 0-04-00
49 4 Hendryck Claessen
£ 0-04-00
te betaelen
28 3 Jelte Johannes
£ 0-04-00
34 3 Dirck Jacobs
£ 0-04-08
29 3 Jan Johannis
£ 0-04-08
30 3 Albert Annes
£ 0-04-08
30 3 Edger Douues
£ 0-04-08
50 4 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0-05-00
56 4 Harmen Pytters
£ 0-05-00
58 4 Tieerd Jelles
£ 0-05-00
68 4 Jan Jacobs de Wal
£ 0-05-00
10 2 Rinse Sybrens
£ 0-05-04
betaelt den 4 des[ember]
27 3 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0-05-08
28 3 Wybe Doeckes
£ 0-05-08
69 4 Schelt Wellems
£ 0-06-00
44 4 Jacob Arents wed[uw]e
£ 0-06-00
45 4 Feycke Sioerdts
£ 0-06-00
13 2 b[urgemeeste]r Popta erven huys
£ 0-06-00
betaelt den 12 9b [=november]
50 4 Evert Ruurdts
£ 0-06-00
b[etaelt] den 20 augustus
57 4 Jelis Bartous
£ 0-06-00
58 4 Evert Ruierdts
£ 0-06-00
be[taelt] den 20 augustus
59 4 Nanning Willems
£ 0-06-00
25 3 Anne Bouues cum soc[ii]s
£ 0-06-00
25 3 Reyn Lolckes
£ 0-06-00
26 3 Idsert van Hittinga
£ 0-06-00
28 3 Pytter Jansen
£ 0-06-00
5 1 Jan Tonis wever huys
£ 0-06-04
5 1 Jan Thonis huys
£ 0-06-04
5 1 nu Gerryt Sipckes
£ 0-06-04
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
5 1 Tacco Lauta erffgen[amen] camer
£ 0-06-04
b[etaelt] 10 mey
6 1 Wabbe Martens camer
£ 0-06-04
6 1 Jan Martens
£ 0-06-04
24 3 Folkert Lammerts
£ 0-06-12
29 3 Pytter Everts
£ 0-06-12
b[etaelt] 21 mey
35 3 Stadsarme camer
£ 0-07-00
41 4 Arien Werps
£ 0-07-00
13 2 Hoyte Hoytes huys
£ 0-07-00
betaelt den 13 9b [=november]
13 2 Evert Ariens huys
£ 0-07-00
14 2 Hans de Vries huys
£ 0-07-00
51 4 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 0-07-00
24 3 Claes Gerryts
£ 0-07-00
beta[elt] den 12 febr[uari]
24 3 Douue Tiepkes
£ 0-07-00
30 3 Minck Harmens
£ 0-07-00
30 3 Haye Sytses
£ 0-07-00
30 3 Saep Feddes op Flielandt huys
£ 0-07-00
4 1 Sybren Tieerdts keeth
£ 0-07-08
b[etaelt] den 12 febr[uari]
31 3 Tieerdt Douues
£ 0-08-00
31 3 Jidtie Lolles
£ 0-08-00
31 3 Jan Tieerdts
£ 0-08-00
31 3 't Weeshuis camer
£ 0-08-00
31 3 Willem Jacobs
£ 0-08-00
b[etaelt] den 3 juni
31 3 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 0-08-00
31 3 Reyn Hendricx
£ 0-08-00
31 3 Claeske Symens
£ 0-08-00
31 3 Jan Ryckles
£ 0-08-00
31 3 Jurien Tuyges
£ 0-08-00
71 4 Kerckearme camer
£ 0-08-00
is niet te vinden
47 4 Jan Jansen Valck
£ 0-08-00
56 4 Abbe Ruierdts
£ 0-08-00
23 2 Claes Cornelis
£ 0-08-00
bet[aelt] den 16 april
24 3 de heer Joan Wittert
£ 0-08-00
28 3 Jelle Annes
£ 0-08-00
70 4 Hendrick Bamman
£ 0-08-04
34 3 Steffen Abbes
£ 0-09-00
13 2 Jacob Joris huys
£ 0-09-00
betaelt den 10 9b [=november]
14 2 Atte Teckes huys
£ 0-09-00
22 2 b[urgemeeste]r Alema huys
£ 0-09-00
22 2 Hendrick Onnes cum soc[ii]s huys
£ 0-09-00
58 4 Jan Willems
£ 0-09-00
26 3 Hessel Fridses erven
£ 0-09-00
6 1 b[urgemeeste]r Hans Harmens weduwe huys
£ 0-09-04
70 4 Willem Sipkes
£ 0-10-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-10-00
3 1 Fedde Edgers huyssteeden
£ 0-10-00
3 1 Sipke Dircx huyssteede
£ 0-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 0-10-00
b[etaelt] 1 febrewari
14 2 Pytter Tymens huys
£ 0-10-00
53 4 Douue Mircx
£ 0-10-00
25 3 Pytter Dircks
£ 0-10-00
30 3 Harmen Beernts camer
£ 0-10-00
33 3 Frans Jacobs perck
£ 0-10-08
34 3 Jelle Annes perck
£ 0-10-08
25 3 Claes Freercx huys
£ 0-10-08
betaelt den 15 mey
40 4 Bauck
£ 0-11-00
58 4 Willem Stoffels
£ 0-11-00
45 4 Bartel Allerts
£ 0-12-00
45 4 Riemer Juriens
£ 0-12-00
45 4 de heer Lantingh
£ 0-12-00
45 4 Jacob Heeres
£ 0-12-00
46 4 Hendrick Bamman
£ 0-12-00
47 4 Hylcke Lolckes
£ 0-12-00
49 4 Wyger Jansen
£ 0-12-00
hier aff comt
59 4 Jan Heerts wed[uw]e huys
£ 0-12-00
28 3 b[urgemeeste]r Voorde
£ 0-12-00
28 3 Sicke Scheltes
£ 0-12-00
29 3 Aede Douues
£ 0-12-00
29 3 Warner Barents
£ 0-12-00
29 3 Rogier de Cock
£ 0-12-00
30 3 Symen Jouckes huys
£ 0-12-00
71 4 Pytter Reyners wed[uw]e
£ 0-13-00
b[etaelt] 7 mey
44 4 Griet
£ 0-13-00
25 3 T. Templar erffgen[aemen] huys
£ 0-13-00
70 4 Jan Harmens
£ 0-13-12
betaelt d[en] 20 aug[ustus]
25 3 Hendrick Coenraets
£ 0-13-12
70 4 Jan Rommerts
£ 0-14-00
32 3 Sybrant Sybrants
£ 0-14-00
b[etaelt 3 8b [=october] 1658
32 3 Dirck Gerryts
£ 0-14-00
72 4 Lammert Gijsberts
£ 0-14-00
35 3 Jan Jacobs perck
£ 0-14-00
betaelt d[en] 7 desemb[er]
41 4 Hendrick Jansen
£ 0-14-00
b[etaelt] 26 august[us] [staat: 26 dito]
41 4 Hendrick Arents
£ 0-14-00
47 4 Arien Aerts
£ 0-14-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e huys
£ 0-14-00
51 4 Jan Goyer
£ 0-14-00
51 4 Pier Sybrants
£ 0-14-00
56 4 Lieff Wilckes
£ 0-14-00
57 4 Rogier Jansen de Cocq
£ 0-14-00
58 4 Pytter Garman
£ 0-14-00
24 3 Pytter Huyberts
£ 0-14-00
29 3 Ellert Jansen
£ 0-14-00
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e
£ 0-14-00
betaelt xb [=october] 1657
68 4 Thomas Breda
£ 0-14-00
46 4 Dirck Dircx
£ 0-15-00
46 4 Auck ten Belt
£ 0-15-00
48 4 Recht Ockes wed[uw]e
£ 0-15-00
59 4 Aucke Jacobs
£ 0-15-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 0-15-00
63 4 Lieuue Scheltes
£ 0-15-00
b[etaelt] den 9 augustus
68 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0-15-00
57 4 Symen Jouckes
£ 0-16-00
60 4 Douue Pytters huys
£ 0-17-00
27 3 Tiomme Sierdts wed[uw]e huys
£ 0-17-00
27 3 Tieerd Schol
£ 0-17-00
27 3 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0-17-00
12 2 Saecke Claessen wed[uw]e
£ 0-17-08
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
26 3 b[urgemeeste]r Cartou
£ 0-17-08
27 3 Pytter Ipes
£ 0-17-08
42 4 Egbert Claessen
£ 0-18-00
55 4 Cornelis Ariens
£ 0-18-00
betaelt den 6 juny [?]
55 4 Doede Piers
£ 0-18-00
25 3 Freerck Jans
£ 0-18-00
55 4 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 0-19-00
72 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
4 1 T. Templar huys
£ 1-00-00
34 3 Jan Jacobs perck
£ 1-00-00
b[etaelt] den 7 desemb[er]
4 1 Walingh Tieerts keeth
£ 1-00-00
36 3 Sybren Jongman
£ 1-00-00
9 2 Rinse Sybrens huys
£ 1-00-00
betaelt den 4 desem[ber]
81 0 Laes Roeliffs
£ 1-00-00
[staat ook: een d' een]
42 4 Pytter Jacobs
£ 1-00-00
83 0 Gerbrant Hebbes wed[uw]e
£ 1-00-00
89 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 1-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
50 4 Sybren Jongman
£ 1-00-00
51 4 Remmerich Isacx
£ 1-00-00
51 4 Ded Fictoors
£ 1-00-00
53 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
21 2 Buue Fongers
£ 1-00-00
22 2 Hylcke Johannis
£ 1-00-00
60 4 Hans Pouuels camer
£ 1-00-00
60 4 de Flaemsgesinde camer
£ 1-00-00
104 0 Jacob Pybes
£ 1-00-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 1-00-00
104 0 Joris Jansen
£ 1-00-00
64 4 Jacob Ariens
£ 1-00-00
64 4 Dirck Matheus
£ 1-00-00
65 4 Dirck Gerryts
£ 1-00-00
65 4 Foppe Foppes hoff
£ 1-00-00
9 2 Hessel Jacobs
£ 1-01-00
holdt daer aff
40 4 Tiberius Templar
£ 1-01-00
41 4 Maycke Wander
£ 1-01-00
Lanen
10 2 Sipcke Jansen huys
£ 1-01-00
13 2 Hans de Vries wed[uw]e huys
£ 1-02-00
48 4 Cleys Bartels
£ 1-02-00
2 1 Laes Dircx huys ende stede
£ 1-02-08
10 2 Sybren Feyckes
£ 1-02-12
b[etaelt] den 12 [onduidelijk]
13 2 Symen Jouckes huys
£ 1-04-00
13 2 Fedde Gouckes huys
£ 1-04-00
66 4 Romcke Sents
£ 1-04-00
66 4 Claes Jelles
£ 1-04-00
4 1 Claes Haeytses huyssteede
£ 1-05-00
betaelt den 4 mey
4 1 nu Hendrick Mouts
£ 1-05-00
7 1 Jelle Claessen camer
£ 1-05-00
7 1 Wobbe Flielander huys
£ 1-05-00
7 1 nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1-05-00
80 0 Jaeytse Romckes
£ 1-05-00
49 4 Jacob Hansen
£ 1-05-00
50 4 Carst Aliffs
£ 1-05-00
50 4 Cornelis Feytema wed[uw]e
£ 1-05-00
92 0 Koen Jansen
£ 1-05-00
92 0 Gerryt Willems
£ 1-05-00
63 4 Jan Olpherts wed[uw]e
£ 1-05-00
65 4 Vlaemsgesinde camer
£ 1-05-00
65 4 Lucas Martens
£ 1-05-00
41 4 Jelle Tieerdts
£ 1-08-00
bet[aelt] 26 august[us]
10 2 d'heere Foecke Heemstra huys
£ 1-08-00
41 4 Willem Teeckes
£ 1-08-00
10 2 mr. Sicke Elings
£ 1-08-00
42 4 Hibbe Ustes wed[uw]e
£ 1-08-00
50 4 Tietske Piers hoff
£ 1-08-00
54 4 Jan Wouters
£ 1-08-00
54 4 Folckert Jansen
£ 1-08-00
b[etaelt] den 9 juni
54 4 Cornelis Wynnerts
£ 1-08-00
55 4 Warner Jansen
£ 1-08-00
64 4 Jacob Banga hoff
£ 1-08-00
64 4 Sioerd Laeses
£ 1-08-00
67 4 Meynert Sybes
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers hoff
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
beta[elt] den 1 febr[uar]i
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
[staat: dito Jan voors.]
67 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1-08-00
68 4 Dirck Sytses wed[uw]e
£ 1-10-00
69 4 het Weeshuys camer
£ 1-10-00
2 1 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1-10-00
32 3 Jan Dircx wed[uw]e
£ 1-10-00
72 4 uit Pytters Ruierdts twe huysen
£ 1-10-00
3 1 Sipcke Dircx huyssteede
£ 1-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
36 3 Caarl Pouuels
£ 1-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
49 4 Gellius Vetzensius
£ 1-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
89 0 T. Templar erven
£ 1-10-00
90 0 Pytter Jansen
£ 1-10-00
90 0 Folckert Jansen
£ 1-10-00
91 0 Hil Oened wed[uw]e
£ 1-10-00
91 0 Rippert Jacobs
£ 1-10-00
91 0 Willem Lucas soldaet
£ 1-10-00
53 4 Kerkearme camer
£ 1-10-00
53 4 Rippert Hendricx
£ 1-10-00
54 4 Jan Goyer
£ 1-10-00
56 4 Douue Meyntes
£ 1-10-00
99 0 Tiallingh Siouues
£ 1-10-00
99 0 Iisbrant Wynties
£ 1-10-00
59 4 Claes Siouma wed[uw]e huys
£ 1-10-00
61 4 Sioerd Laeses
£ 1-10-00
61 4 Eelck Jacobs
£ 1-10-00
61 4 Arien Victoors
£ 1-10-00
62 4 Pontanus
£ 1-10-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 1-10-00
65 4 Jacob Hotses
£ 1-10-00
65 4 de Kerckearme camer
£ 1-10-00
57 4 Aeff Tionis
£ 1-12-00
63 4 Lijsbeth Jelles
£ 1-12-08
betaelt den [onduidelijk] juni
63 4 Willem Beernts
£ 1-12-08
60 4 Roeliff lamslager huys
£ 1-14-00
32 3 de Groenlandsche Compagnie
£ 1-15-00
3 1 nu Igge Gerbens
£ 1-15-00
93 0 Jan Jansen
£ 1-15-00
93 0 de brouuers
£ 1-15-00
56 4 Pytter Folckerts
£ 1-15-00
62 4 Laes Dircx
£ 1-15-00
62 4 Ipke Jelles
£ 1-15-00
62 4 Tettingh Fongers*
£ 1-15-00
[daer] aff
4 1 eertijds Dirck Lammerts
£ 1-17-00
2 1 nu Evert Ruierdts
£ 1-17-08
b[etaelt] den 20 augustus
3 1 Gerryt Keth huyssteede tegens de keet
£ 1-17-08
betaelt den 20 april
4 1 T. Templar keeten t'samen
£ 1-17-08
5 1 Andries Harmens huys
£ 1-17-08
5 1 Feycke Everts huys
£ 1-17-08
6 1 Atte Franssen
£ 1-17-08
voor d'ander helfte, betaelt den 13 9b [=november]
6 1 nu Jan Jansen
£ 1-17-08
70 4 Marten Hansen
£ 2-00-00
3 1 Tiberius Templar huyssteeden
£ 2-00-00
33 3 Christiaen Juriens
£ 2-00-00
33 3 mr. Hendrick Schenkel
£ 2-00-00
35 3 Sybren Claessen
£ 2-00-00
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 2-00-00
37 3 Jan Gerryts
£ 2-00-00
81 0 Wopke Wytses
£ 2-00-00
83 0 Jacob Heeres
£ 2-00-00
85 0 Harmen Groyer
£ 2-00-00
betaelt den 15 may
86 0 bij Pytter Jacobs
£ 2-00-00
86 0 Meynte Douwes
£ 2-00-00
rest
86 0 Meynte Douues
£ 2-00-00
[doorgehaald]
14 2 Pytter Ackersloot huys
£ 2-00-00
betaelt den 18 n[ovembe]r
87 0 Tymen Haeyema
£ 2-00-00
87 0 Arien Watses
£ 2-00-00
87 0 Eke Abbes
£ 2-00-00
87 0 Eecke Abbes brouuerij
£ 2-00-00
16 2 Wyger Berckman camer
£ 2-00-00
huys (?) moet voor rest
16 2 Bauck Wybes
£ 2-00-00
16 2 Tacco Rommerts camer
£ 2-00-00
90 0 de b[urgemeeste]r Popta
£ 2-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
17 2 Amerens Piers
£ 2-00-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
91 0 Joris Arents camer
£ 2-00-00
17 2 de heeren Directeurs
£ 2-00-00
51 4 Haeytse Eelckes
£ 2-00-00
betaelt d[en] 7 juny
52 4 Heere Reins
£ 2-00-00
52 4 d' Keetsgesinde camer
£ 2-00-00
52 4 Rippert Hendricx
£ 2-00-00
52 4 Albert Harmens
£ 2-00-00
94 0 Gerlyff Lolckes
£ 2-00-00
19 2 Dirck Jansen
£ 2-00-00
betaelt den 10 may
94 0 de heer Ennema erven
£ 2-00-00
53 4 Jan Everts Goyer
£ 2-00-00
20 2 Tierck Jiskes huys
£ 2-00-00
54 4 Iisbrandt Wyntiens
£ 2-00-00
96 0 Douue Meines
£ 2-00-00
96 0 A. Groenwolt
£ 2-00-00
55 4 Boyen Beerns
£ 2-00-00
21 2 Pyter Iiges
£ 2-00-00
21 2 Marcus Hendricx
£ 2-00-00
21 2 Reynu Pytters
£ 2-00-00
21 2 Cornelis Hillebrants
£ 2-00-00
98 0 Claes Sanstra
£ 2-00-00
24 2 Lolcke Sydses
£ 2-00-00
60 4 Jacob Pytters
£ 2-00-00
b[etaelt] 7 juli
101 0 Buue keimpes cum soc[ii]s
£ 2-00-00
101 0 Pytter Ackersloot hoff
£ 2-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
103 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 2-00-00
103 0 Cornelis Rinses cum soc[ii]s
£ 2-00-00
63 4 Heere Doedes
£ 2-00-00
27 3 Freerck Samuels huysen
£ 2-00-00
64 4 Jan Wygers camer
£ 2-00-00
64 4 Albert jetses
£ 2-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 2-00-00
42 4 Hendrick Willems
£ 2-01-00
57 4 Jan Adams gleybackerije
£ 2-01-00
48 4 Jacob Popta cum soc[ii]s
£ 2-02-00
12 2 Sicke Elens huys
£ 2-03-07
12 2 Jonger Wabbes
£ 2-03-07
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 2-06-00
geeven jaerl[ycx] uit Hobbema sate
48 4 mr. Wytse Pytters
£ 2-06-00
ende
33 3 Jacob Jacobs
£ 2-10-00
betaelt den 4 mey
36 3 Jelle Pytters
£ 2-10-00
Dese twee gulden tien st[uyve]rs is gelecht op de huysinge van
11 2 Rienck Wybes kuyper
£ 2-10-00
84 0 Gosse Johannis
£ 2-10-00
84 0 Gattie Gerbens
£ 2-10-00
84 0 Philips Edes
£ 2-10-00
85 0 Hendrick smid
£ 2-10-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e schuyr
£ 2-10-00
61 4 Jetse Jansen
£ 2-10-00
62 4 Pytter Inties
£ 2-10-00
63 4 Lourens Goytiens
£ 2-10-00
9 2 Sicke Lubberts
£ 2-11-00
b[etaelt] den 30 juli
33 3 Jelle Annes cum soc[ii]s
£ 2-15-00
55 4 Claes Claessens wed[uw]e
£ 2-16-00
11 2 Keetsgesinde huys
£ 2-17-08
11 2 Bartel Sioerdts huys
£ 2-17-08
b[etaelt] 11 mey
11 2 Ruierd Pytters
£ 2-17-12
1 1 nu Evert Ariens wed[uw]e
£ 3-00-00
8 2 Claes Ariens huys
£ 3-00-00
8 2 Wybren Seerps cum soc[iis] huys
£ 3-00-00
40 4 Johannis Haeyes wed[uw]e
£ 3-00-00
9 2 Gerryt Wouters huys
£ 3-00-00
9 2 Rinse Sybrens brouuerij
£ 3-00-00
[doorgehaald: Symens Wouters] elck d'helfte, ende de helfte ontfangen van
9 2 Hessel Dircx huys
£ 3-00-00
betaelt den 3 april
11 2 Claes Jansen
£ 3-00-00
42 4 Pytter Hendricx
£ 3-00-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 3-00-00
43 4 Hans Jansen
£ 3-00-00
43 4 Folckert Folckerts
£ 3-00-00
43 4 Foppe Guilliaems
£ 3-00-00
betaelt 17 mey
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-00-00
44 4 Sybren Sipkes
£ 3-00-00
nihil nae de olde legger
12 2 b[urgemeeste]r Jan de Gavere wed[uw]e huys
£ 3-00-00
betaelt 1 febrewari
44 4 Hendrick seemtouwer
£ 3-00-00
44 4 Bauck Willems huys
£ 3-00-00
14 2 Pouuels Jansen huys
£ 3-00-00
15 2 Arien Hillebrants huys
£ 3-00-00
15 2 Allert Tonis huys
£ 3-00-00
b[etaelt] den 26 juni
16 2 Maycke Sybrants camer
£ 3-00-00
16 2 Claes Juriens camer
£ 3-00-00
b[etaelt] 12 juni
49 4 Hendrick Hansen
£ 3-00-00
92 0 Nanne Luytiens
£ 3-00-00
19 2 Reyner Jansen
£ 3-00-00
94 0 Pals Bauckes
£ 3-00-00
19 2 Broer Agges
£ 3-00-00
52 4 Jacob Claessen roeper
£ 3-00-00
53 4 Sioerd Laeses metseler
£ 3-00-00
94 0 Cornelis Jeltes cum soc[ii]s
£ 3-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 3-00-00
19 2 Iige Stoffels
£ 3-00-00
19 2 Trijn Lenerts
£ 3-00-00
98 0 Eelcke Rinnerts
£ 3-00-00
98 0 Aebe Hessels cum soc[iis]
£ 3-00-00
99 0 Gerryt Sickes
£ 3-00-00
24 2 Lyckle Andries
£ 3-00-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 3-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 3-04-06
ende van renten van 46 g[u]l[den]s cooppenningen
62 4 Tetting Fongers
£ 3-05-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 3-05-00
ende de selve voor renten van 47 g[u]l[den]s cooppenningen
66 4 Hendrick smid
£ 3-05-00
66 4 Frans Jansen
£ 3-05-00
11 2 Pytter Ates huys
£ 3-07-04
32 3 Dirck Jansen
£ 3-10-00
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-10-00
43 4 Gerryt Gerryts
£ 3-10-00
12 2 Willem Symens wed[uw]e huys
£ 3-10-00
19 2 Jacob Gijsberts
£ 3-10-00
56 4 Wallingh Tieerdts
£ 3-10-00
62 4 Daniel Caarls
£ 3-10-00
32 3 Symen Gerryts
£ 3-15-00
3 1 Pytter Claessen huyssteeden
£ 3-15-00
22 2 Trijn Dircx wed[uw]e
£ 3-16-00
33 3 Dirck Jansen goldsmid
£ 4-00-00
b[etaelt] 21 mey
74 0 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
74 0 Tacco Lauta erffgen[aemen]
£ 4-00-00
74 0 Harmen Synes
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
35 3 Gerryt Aliffs
£ 4-00-00
75 0 Heere Reyns
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins
£ 4-00-00
76 0 in plaats van Systse Harckes
£ 4-00-00
76 0 Hendrick Onnes
£ 4-00-00
76 0 Pybe Oedses
£ 4-00-00
b[etaelt] 28 mey
76 0 Claes Jansen smidt
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra holtsteck
£ 4-00-00
77 0 Tieerd Douues wed[uw]e
£ 4-00-00
77 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 4-00-00
36 3 Lieuue Gerryts
£ 4-00-00
77 0 Sent Huyberts
£ 4-00-00
37 3 b[urgemeeste]r Pytter Claessen
£ 4-00-00
b[etaelt] d[en] 6 mey
37 3 Jan Freercx
£ 4-00-00
78 0 Gosse Jansen smid
£ 4-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 4-00-00
78 0 b[urgemeeste]r Jan Knijff
£ 4-00-00
38 3 Claes Claessen
£ 4-00-00
ofte
38 3 Trijntie Metsches
£ 4-00-00
79 0 d' Groenlandse compagnie
£ 4-00-00
38 3 Obbe Obbes wed[uw]e
£ 4-00-00
noch twee g[u]l[den] tien st[uyve]rs wegens de erffgenamen van
38 3 Age Symens
£ 4-00-00
38 3 Pytter Dircx wed[uw]e
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
39 3 Frans Symens huys
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
39 3 Broer Hartmans erven
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
40 4 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4-00-00
9 2 Jinske Sybrens huys
£ 4-00-00
b[etaelt] den 12 febrew[ari]
40 4 Pier Foeckes wed[uw]e
£ 4-00-00
80 0 Jan Lolles
£ 4-00-00
81 0 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 4-00-00
81 0 Wynnert Poppes
£ 4-00-00
82 0 Foecke Jans wed[uw]e
£ 4-00-00
82 0 Douue Meintes erven
£ 4-00-00
82 0 Douue Meyntes erven
£ 4-00-00
82 0 Geertie Heeres erven
£ 4-00-00
82 0 Sent Huyberts wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
84 0 Hendrick Meynerts
£ 4-00-00
bet[aelt] den 7 9b [=november]
84 0 Reiner Jansen
£ 4-00-00
bet[aelt] den 3 xb [=oktober]
85 0 Fedde Bonnema
£ 4-00-00
85 0 Ruierdt bols[ver]derschipper
£ 4-00-00
85 0 Pytter Jelmers
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
86 0 Jelmer Pytters
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
86 0 Claes Burger
£ 4-00-00
46 4 mr. Sybren Feyes
£ 4-00-00
86 0 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 4-00-00
86 0 Douue Meintes
£ 4-00-00
46 4 Jacob Juriens
£ 4-00-00
b[etaelt 17 mey
46 4 Aesge Pouuels
£ 4-00-00
86 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4-00-00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
14 2 het weeshuys, bij de hopman Schop
£ 4-00-00
bewoont
87 0 Bauck Siercx erffgen[aemen]
£ 4-00-00
87 0 Tymen Haeyema
£ 4-00-00
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 Pytter Piphron
£ 4-00-00
88 0 b[urgemeeste]r Popta
£ 4-00-00
betaelt den 12 9b [=november]
88 0 b[urgemeeste]r J. Hillebrants
£ 4-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
89 0 Gerben Douues
£ 4-00-00
18 2 de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4-00-00
95 0 de heer Ennema
£ 4-00-00
20 2 Taecke Sydses smit
£ 4-00-00
20 2 Jan Jansen brouuer
£ 4-00-00
20 2 Jan Heerts erffgen[aemen]
£ 4-00-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 4-00-00
21 2 Luytien Halbes
£ 4-00-00
21 2 b[urgemeeste]r Buue Thomas huys
£ 4-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
96 0 Wytse Beima
£ 4-00-00
98 0 Hendrick Caesarius
£ 4-00-00
22 2 Jan Pieckes
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
23 2 Hans Harmens wed[uw]e huys
£ 4-00-00
23 2 Anne Buues
£ 4-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 4-00-00
23 2 Jan Jacobs
£ 4-00-00
24 2 Sybren Sybrens
£ 4-00-00
101 0 Jan Willems Schol
£ 4-00-00
101 0 Age Fransen
£ 4-00-00
101 0 Jan Aelties
£ 4-00-00
102 0 Rintie Minnes
£ 4-00-00
102 0 Minne Ruierdts
£ 4-00-00
102 0 Jan Eillerts
£ 4-00-00
bet[ael]t den 7 9b [=november]
102 0 Jidtie Johannis
£ 4-00-00
103 0 Claes Symens
£ 4-00-00
103 0 Gerben Riencx
£ 4-00-00
103 0 Age Fransen
£ 4-00-00
103 0 Jacob Douues
£ 4-00-00
104 0 Jan Boercke weduwe
£ 4-00-00
betaelt 20 novemb[er]
105 0 Foppe Sybrens
£ 4-00-00
8 2 Hendrick Willems wed[uw]e huys
£ 4-04-00
betaelt den 6 9b [=november]
93 0 Pytter Aebes
£ 4-15-00
1 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 5-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
33 3 mr. Hans Pytters
£ 5-02-00
78 0 Jacob Pytters
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
79 0 de Groenlandse compagnie
£ 5-10-00
105 0 Spenser cap[i]t[ey]n
£ 5-12-00
ende van renten voor 180 g[u]l[den]s cooppenningen
20 2 Gerryt Gerryts
£ 5-17-00
ende voor renten van 83 g[u]l[den] 16 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschooten
21 2 Luytien Halbes
£ 5-17-00
ende voor renten van 85 guldens 15 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschoten
8 2 Bente Jelles huys
£ 5-17-06
112 0 Jan Dircx wed[uw]e
£ 6-00-00
van 't geitiestek te huyr
81 0 Trijntie Gerryts
£ 6-00-00
14 2 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6-00-00
betaelt den 13 9b [=november]
15 2 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6-00-00
15 2 Wopke Wytses huys
£ 6-00-00
15 2 Pytter Piphron cum soc[ii]s
£ 6-00-00
88 0 Eelck Eelckes
£ 6-00-00
16 2 Claes Minnes huys
£ 6-00-00
16 2 Sytse Hilles huys
£ 6-00-00
17 2 Rinse Wigbolts
£ 6-00-00
betaelt den 15 mei
18 2 Pytter Jetses
£ 6-00-00
18 2 Symen Jouckes
£ 6-00-00
18 2 Jan Tiepkes
£ 6-00-00
52 4 Jan Pytters
£ 6-00-00
19 2 Jurien Scheltes erven
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
96 0 Willem Dircx brouuer
£ 6-00-00
96 0 Jacob Gerryts wed[uw]e
£ 6-00-00
97 0 Claes Juriens
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
97 0 Tacco Lauta hoff
£ 6-00-00
98 0 Claes Braem
£ 6-00-00
93 0 Hendrick Dircx
£ 6-05-00
8 2 nu Dirck Claessen
£ 6-06-12
2 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 7-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
17 2 Haeye Riemers huys ende molen
£ 7-00-00
op 't Blockhuys
17 2 Reeneman fiscael plaets
£ 7-10-00
108 0 van Costers camp
£ 8-00-00
87 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8-00-00
betaelt den 1 7b [=september]
89 0 T. Templar wed[uw]e
£ 8-00-00
93 0 Gerliff Lolckes
£ 8-00-00
20 2 Tierck Jiskes
£ 8-00-00
voors. geeft van renten van 125 g[u]l[den]s capitael tot het maecken van de wal verschooten jaerlycx
96 0 Rogier de Cocq erven
£ 8-00-00
97 0 Jacob Pytters
£ 8-00-00
betaelt den 9 xb [=november]
97 0 de Stadt
£ 8-00-00
97 0 Ime Dircx
£ 8-00-00
98 0 Hessel Fridses wed[uw]e
£ 8-00-00
99 0 Rogier Haspelman
£ 8-00-00
100 0 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8-00-00
102 0 Foppe Sybrens
£ 8-00-00
2 1 Andries Hendricx lijnslaeger van sijn baen te huyr
£ 9-00-00
15 2 Hans Harmens de Vries
£ 9-00-00
15 2 Fonger Idtsen huys
£ 9-00-00
tot Paraga
94 0 Sipke Reyns
£ 9-00-00
22 2 Abaham Bontekoe hoff
£ 9-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
78 0 Jacob Pytters wallinge
£ 9-06-10
gevallen, beloopen £ 134-09-14, die bij de Stadt per or[donnan]tie betaelt sijn, ende welcke penn[ingen] de selve Jacob wederom sal betaelen met de intressen a dato, actum den 26en 8bris [=october] 1644, belopende
108 0 Arien Bouuens
£ 10-00-00
1 1 d' molen bij de bilpoort jaerlycx
£ 10-00-00
17 2 Amerens Piers
£ 10-00-00
18 2 Claes Siouma
£ 10-00-00
72 4
£ 12-00-00
Uut alle huyssteeden gelegen aen de oostsijde van de Kims[ver]dervaert ofte diept, compt de stadt jaerlycx twaliff car[oli] g[u]l[den]s, die bij de overste Julius van Eisinga in plaetse van de heere Frans Eisinga erffgen[aemen] jaerlycx betaelt werden
15 2 Minne Claessen huys
£ 12-00-00
100 0 b[urgemeeste]r Sanstra timmerwerck
£ 12-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 14-00-00
ende van renten van 200 guldens cooppenningen
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 14-11-00
1 1 Gerryt Jansen de hellingh van 't noorderhooft vijftien car.gls.
£ 15-00-00
betaelt
96 0 Aitsema secretaris
£ 16-00-00
111 0 Sybe Reyns
£ 16-16-00
106 0 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19-00-00
61 4 het Bootsgesels huys ende hoff
£ 20-00-00
73 4 Wytse Meynerts huys
£ 22-08-00
als bewoner, achter het Raedhuys, mey 165[
112 0 Melis Sioerdts
£ 24-00-00
100 0 Lammert Annes lijnbaen
£ 24-13-06
geeft van grontpacht [NB met onderstaande onduidelijke uitsplitsing]
61 4 Laes Dircx
£ 27-00-00
75 0 Rogier Haspelman
£ 28-00-00
ende van renten van 400 g[u]l[den]s cooppenningen jaerlycx
107 0 Laes Laessen d'jonge
£ 29-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
110 0 Gerryt Everts
£ 29-06-00
20 g[oud]g[u]l[den]s 26 st[uyve]rs
112 0 Take Lauta erffgen[aemen]
£ 36-15-00
geven jaerlycx, b[etaelt] 10 may
106 0 Jan Willems coolker
£ 37-10-00
bet[aelt den 27 april
108 0 Marten Tiepkes brouuer
£ 37-16-00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
108 0 Jacob Jacobs
£ 40-00-00
betaelt den 29 desem[ber]
109 0 Jan Pytters
£ 41-13-00
29 g[oud]g[u]l[den]s 21 st[uyve]rs, betaelt den 11 xb [=october]
111 0 Jan Tuenis
£ 46-10-00
betaelt den 14 Ju[li?]
108 0 Gerryt Keth
£ 48-00-00
betaelt den 20 apr[il]
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e vergraven landt
£ 50-00-00
buyten de Franekerpoort, betaelt xb [=october]
107 0 Minne Douues bleecker
£ 50-00-00
betaelt den 11 dese[mber]
109 0 Jacob Jacobs
£ 56-00-00
40 g[oud]g[u]l[den]s, betaelt den 22 mart[y]
108 0 Sioerd Riencx
£ 60-00-00
b[etaelt] den 2 mart[y]
111 0 in plaats van Joost Hommes
£ 63-00-00
b[etaelt] 2 mart[y]
108 0 Seerp Aesges
£ 63-00-00
b[etaelt] den 17 febr[uari]
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 67-16-00
111 0 in plaats van Pytter Fransen
£ 70-00-00
108 0 Douue Oenes
£ 78-12-00
den 16e marty 1658 de somma van 40 car[oli]g[u]l[dens], den 6 augustus betaelt
107 0 b[urgemeeste]r Sanstra
£ 78-12-00
111 0 Gerben Minses tot Wynaem
£ 80-00-00
geeft in plaets van 126 g[u]l[den]s 18 st[uyve]rs 8 penn[ingen] 80 g[u]l[den]s voor vijff jaeren
106 0 Sybe Reyns
£ 87-10-00
bet[aelt den 21 mey. Is betaelt voor 't jaar 1656 te gebeuren. Den 14 septemb[er] betaelt vor het jaer 1657 dese 87-10.
108 0 Rioerd Riencx
£ 90-00-00
betaelt in verminderingen 130 g[u]l[dens], ten welken betaelt
108 0 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100-00-00
betaelt den 20 novem[ber]
107 0 Tieerd Meintes bleecker
£ 104-00-00
betaelt den 4 xb [=oktober]
111 0 Lolcke Buues
£ 110-00-00
betaelt 11 febrew[ari]
110 0 Sicke Elings wed[uw]e en erffgen[aemen]
£ 120-00-00
betaelt den 10 desemb[er]
106 0 weduwe van Arien Gabbes
£ 125-00-00
betaelt
108 0 Sybe Reyns
£ 210-00-00
voors.
24 2
£ 360-17-08
Somma van 't twiede quartier bedraecht drie hondert 't sestich car[oli] g[u]l[den]s 17 st[uyvers] 8 penn[ingen]