Harlingen, Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)

illustratie Grondpachtenkohier, 1657 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 221)
Kohier van grondpachten en van huren van nieuwe gronden, stadsbeneficielanden en de lijnbaan, 1657.

Een rondgang volgens een kwartierindeling (die niet gelijk is aan de kwartierindeling die in de reëelkohieren vanaf 1716 gebruikt wordt) somt in dit kohier de eigenaren op van de percelen die grondpacht verschuldigd zijn aan de stad Harlingen. Het verschuldigde bedrag is genoteerd en soms wordt aangegeven hoe het perceel wordt gebruikt bijv. huis, [schoenmakers]perk, schuur. Soms is ook aangetekend dat er een nieuwe eigenaar is ("nu Berber Jacobs"). Het register is blijkbaar overgeschreven van een vorig register, en aan de hand van nieuwe informatie bijgewerkt. Onregelmatig is (soms in een andere hand) aangetekend wanneer een grondpacht betaald is, maar meestal is er slechts door een paraaf aangegeven dat er is betaald. In beide gevallen is de post dan doorgehaald. Lang niet alle posten zijn blijkbaar betaald. In onderstaand overzicht is een eventuele betaaldatum overgenomen, een paraaf niet.

Binnen de kwartieren is geen nummering van de percelen aangegeven, maar soms zijn aanwijzingen betreffende de gevolgde route aangetekend. Per bladzijde is de grondpacht opgeteld, maar deze bedragen zijn hier niet overgenomen omdat ze geen informatie toevoegen. Wel zijn de opgetelde bedragen aan grondpacht per kwartier en overige totalen overgenomen.

De oorspronkelijke volgorde van alle gegevens, inclusief de aantekeningen over kwartieren en route, is te zien bij sortering op folio (standaard). Bij andere sorteringen worden alleen de dan relevante gegevens getoond. Met blokhaken zijn afkortingen opgelost en onduidelijkheden aangegeven.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op .A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  folio kwartier voornaam patroniem familienaam beroep gebruik grondpacht omschrijving
34 3 Steffen Abbes
£ 0-09-00
87 0 Eke Abbes
£ 2-00-00
87 0 Eecke Abbes brouuerij
£ 2-00-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e huys
£ 0-14-00
48 4 Jan Adams wed[uw]e schuyr
£ 2-10-00
57 4 Jan Adams gleybackerije
£ 2-01-00
93 0 Pytter Aebes
£ 4-15-00
101 0 Jan Aelties
£ 4-00-00
47 4 Arien Aerts
£ 0-14-00
108 0 Seerp Aesges
£ 63-00-00
b[etaelt] den 17 febr[uari]
19 2 Broer Agges
£ 3-00-00
50 4 Jacob Alberts van Pomeren
£ 0-05-00
35 3 Gerryt Aliffs
£ 4-00-00
50 4 Carst Aliffs
£ 1-05-00
45 4 Bartel Allerts
£ 0-12-00
24 2 Lyckle Andries
£ 3-00-00
33 3 Jelle Annes cum soc[ii]s
£ 2-15-00
34 3 Jelle Annes perck
£ 0-10-08
100 0 Lammert Annes lijnbaen
£ 24-13-06
geeft van grontpacht [NB met onderstaande onduidelijke uitsplitsing]
28 3 Jelle Annes
£ 0-08-00
30 3 Albert Annes
£ 0-04-08
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
49 4 Jan Ansckes
£ 1-10-00
23 2 Jacob Anskes huys
£ 0-02-00
41 4 Hendrick Arents
£ 0-14-00
44 4 Jacob Arents wed[uw]e
£ 0-06-00
91 0 Joris Arents camer
£ 2-00-00
1 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 5-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
1 1 nu Evert Ariens wed[uw]e
£ 3-00-00
2 1 Evert Ariens wed[uw]e
£ 7-00-00
betaelt den 4 desemb[er]
8 2 Claes Ariens huys
£ 3-00-00
13 2 Evert Ariens huys
£ 0-07-00
55 4 Cornelis Ariens
£ 0-18-00
betaelt den 6 juny [?]
64 4 Jacob Ariens
£ 1-00-00
11 2 Pytter Ates huys
£ 3-07-04
29 3 Warner Barents
£ 0-12-00
48 4 Cleys Bartels
£ 1-02-00
57 4 Jelis Bartous
£ 0-06-00
94 0 Pals Bauckes
£ 3-00-00
55 4 Boyen Beerns
£ 2-00-00
55 4 nu Ippe Beernts  
63 4 Willem Beernts
£ 1-12-08
30 3 Harmen Beernts camer
£ 0-10-00
108 0 Arien Bouuens
£ 10-00-00
25 3 Anne Bouues cum soc[ii]s
£ 0-06-00
108 0 Lolcke Buues   betaelt 11 febrew[ari]
111 0 Lolcke Buues
£ 110-00-00
betaelt 11 febrew[ari]
23 2 Anne Buues
£ 4-00-00
62 4 Daniel Caarls
£ 3-10-00
110 0 Jelle Claessen   48 g[oud]g[u]l[den]s 14 st[uyve]rs
3 1 Pytter Claessen huyssteeden
£ 3-15-00
35 3 Sybren Claessen
£ 2-00-00
37 3 b[urgemeeste]r Pytter Claessen
£ 4-00-00
b[etaelt] d[en] 6 mey
7 1 Jelle Claessen camer
£ 1-05-00
38 3 Claes Claessen
£ 4-00-00
ofte
8 2 nu Dirck Claessen
£ 6-06-12
41 4 nu Jarych Claessen  
42 4 Egbert Claessen
£ 0-18-00
12 2 Saecke Claessen wed[uw]e
£ 0-17-08
15 2 Minne Claessen huys
£ 12-00-00
15 2 nu Rogier Claessen  
49 4 Hendryck Claessen
£ 0-04-00
te betaelen
52 4 Jacob Claessen roeper
£ 3-00-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 38-01-00
112 0 Reyner Claessens erffgen[aemen]
£ 2-06-00
geeven jaerl[ycx] uit Hobbema sate
55 4 Claes Claessens wed[uw]e
£ 2-16-00
25 3 Hendrick Coenraets
£ 0-13-12
29 3 nu Jelte Corneles  
23 2 Claes Cornelis
£ 0-08-00
bet[aelt] den 16 april
25 3 Pytter Dircks
£ 0-10-00
32 3 Jan Dircx wed[uw]e
£ 1-10-00
2 1 Laes Dircx huys ende stede
£ 1-02-08
32 3 [nu] Jan Dircx wed[uw]e  
3 1 Sipke Dircx huyssteede
£ 0-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
3 1 Sipcke Dircx huyssteede
£ 1-10-00
betaelt den 22 novemb[er]
111 0 Claes Dircx  
112 0 Jan Dircx wed[uw]e
£ 6-00-00
van 't geitiestek te huyr
38 3 Pytter Dircx wed[uw]e
£ 4-00-00
9 2 Hessel Dircx huys
£ 3-00-00
betaelt den 3 april
46 4 Dirck Dircx
£ 0-15-00
93 0 Hendrick Dircx
£ 6-05-00
96 0 Willem Dircx brouuer
£ 6-00-00
97 0 Ime Dircx
£ 8-00-00
22 2 Trijn Dircx wed[uw]e
£ 3-16-00
61 4 Laes Dircx
£ 27-00-00
62 4 Laes Dircx
£ 1-15-00
28 3 Wybe Doeckes
£ 0-05-08
63 4 Heere Doedes
£ 2-00-00
31 3 Tieerdt Douues
£ 0-08-00
111 0 Douue Douues   b[etaelt] den 13 novemb[er]
77 0 Tieerd Douues wed[uw]e
£ 4-00-00
86 0 Meynte Douues
£ 2-00-00
[doorgehaald]
89 0 Gerben Douues
£ 4-00-00
103 0 Jacob Douues
£ 4-00-00
29 3 Aede Douues
£ 0-12-00
30 3 Edger Douues
£ 0-04-08
107 0 Minne Douues bleecker
£ 50-00-00
betaelt den 11 dese[mber]
86 0 Meynte Douwes
£ 2-00-00
rest
18 2 nu Cornelis Douwes  
84 0 Philips Edes
£ 2-10-00
3 1 Fedde Edgers huyssteeden
£ 0-10-00
88 0 Eelck Eelckes
£ 6-00-00
51 4 Haeytse Eelckes
£ 2-00-00
betaelt d[en] 7 juny
102 0 Jan Eillerts
£ 4-00-00
bet[ael]t den 7 9b [=november]
12 2 Sicke Elens huys
£ 2-03-07
48 4 Sicke Elens   [daer]op de helfte
110 0 Sicke Elings wed[uw]e en erffgen[aemen]
£ 120-00-00
betaelt den 10 desemb[er]
10 2 mr. Sicke Elings
£ 1-08-00
110 0 Gerryt Everts
£ 29-06-00
20 g[oud]g[u]l[den]s 26 st[uyve]rs
5 1 Feycke Everts huys
£ 1-17-08
18 2 nu Aeryen Everts  
53 4 Jan Everts Goyer
£ 2-00-00
29 3 Pytter Everts
£ 0-06-12
b[etaelt] 21 mey
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
35 3 Jaen Feddes
£ 2-00-00
30 3 Saep Feddes op Flielandt huys
£ 0-07-00
10 2 Sybren Feyckes
£ 1-02-12
b[etaelt] den 12 [onduidelijk]
46 4 mr. Sybren Feyes
£ 4-00-00
51 4 Ded Fictoors
£ 1-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 4-00-00
37 3 Maycke Fockes wed[uw]e
£ 2-00-00
14 2 nu Wiltie Fockes  
40 4 Pier Foeckes wed[uw]e
£ 4-00-00
43 4 Folckert Folckerts
£ 3-00-00
56 4 Pytter Folckerts
£ 1-15-00
21 2 Buue Fongers
£ 1-00-00
62 4 Tetting Fongers
£ 3-05-00
66 4 nu Tetten Fongers erven  
62 4 Tettingh Fongers*
£ 1-15-00
[daer] aff
65 4 Foppe Foppes hoff
£ 1-00-00
108 0 Pytter Fransen   beta[elt] den 22 april
111 0 in plaats van Pytter Fransen
£ 70-00-00
87 0 en Dirck Fransen  
54 4 nu Jacob Fransen  
101 0 Age Fransen
£ 4-00-00
103 0 Age Fransen
£ 4-00-00
6 1 Atte Franssen
£ 1-17-08
voor d'ander helfte, betaelt den 13 9b [=november]
84 0 nu Claes Freercks Braem   [doorgehaald]
17 2 nu Claes Freercks Braem  
37 3 Jan Freercx
£ 4-00-00
25 3 Claes Freercx huys
£ 0-10-08
betaelt den 15 mey
98 0 Hessel Fridses wed[uw]e
£ 8-00-00
26 3 Hessel Fridses erven
£ 0-09-00
106 0 weduwe van Arien Gabbes
£ 125-00-00
betaelt
3 1 nu Igge Gerbens
£ 1-15-00
8 2 Uulcke Gerbens huys  
84 0 Gattie Gerbens
£ 2-10-00
23 2 Sytse Gerliffs
£ 0-03-00
betaelt den 7 juny
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs  
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e  
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 67-16-00
110 0 in plaats van Tonis Gerloffs wed[uw]e
£ 14-11-00
31 3 Lubbert Gerryts camers   vier g[u]l[dens, daer aff moet betaelen
32 3 Dirck Gerryts
£ 0-14-00
32 3 Symen Gerryts
£ 3-15-00
36 3 Lieuue Gerryts
£ 4-00-00
37 3 Jan Gerryts
£ 2-00-00
81 0 Trijntie Gerryts
£ 6-00-00
43 4 Gerryt Gerryts
£ 3-10-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 4-00-00
96 0 Jacob Gerryts wed[uw]e
£ 6-00-00
20 2 Gerryt Gerryts
£ 5-17-00
ende voor renten van 83 g[u]l[den] 16 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschooten
24 3 Claes Gerryts
£ 0-07-00
beta[elt] den 12 febr[uari]
65 4 Dirck Gerryts
£ 1-00-00
106 0 Gerryt Gerryts papiermaker
£ 19-00-00
52 4 nu Gerryt Gijsbers  
72 4 Lammert Gijsberts
£ 0-14-00
7 1 nu Willem Gijsberts confoy[meester]
£ 1-05-00
19 2 Jacob Gijsberts  
19 2 Jacob Gijsberts
£ 3-10-00
13 2 Fedde Gouckes huys
£ 1-04-00
63 4 Lourens Goytiens
£ 2-10-00
43 4 Foppe Guilliaems
£ 3-00-00
betaelt 17 mey
40 4 Johannis Haeyes wed[uw]e
£ 3-00-00
4 1 Claes Haeytses huyssteede
£ 1-05-00
betaelt den 4 mey
21 2 Luytien Halbes
£ 4-00-00
21 2 Luytien Halbes
£ 5-17-00
ende voor renten van 85 guldens 15 stuyvers tot het opmaecken van de wal verschoten
70 4 Marten Hansen
£ 2-00-00
49 4 Hendrick Hansen
£ 3-00-00
49 4 Jacob Hansen
£ 1-05-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
95 0 Obbe Hansen
£ 5-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
83 0 Obbe Hansens wed[uw]e
£ 4-00-00
76 0 in plaats van Systse Harckes
£ 4-00-00
12 2 nu meyster Jan Hardis  
70 4 Jan Harmens
£ 0-13-12
betaelt d[en] 20 aug[ustus]
5 1 Andries Harmens huys
£ 1-17-08
6 1 b[urgemeeste]r Hans Harmens weduwe huys
£ 0-09-04
15 2 Hans Harmens de Vries
£ 9-00-00
52 4 Albert Harmens
£ 2-00-00
23 2 Hans Harmens wed[uw]e huys
£ 4-00-00
100 0 Hans Harmens   [samen met]
30 3 Minck Harmens
£ 0-07-00
39 3 Broer Hartmans erven
£ 4-00-00
83 0 Gerbrant Hebbes wed[uw]e
£ 1-00-00
82 0 Geertie Heeres erven
£ 4-00-00
83 0 Jacob Heeres
£ 2-00-00
45 4 Jacob Heeres
£ 0-12-00
20 2 Jan Heerts erffgen[aemen]
£ 4-00-00
59 4 Jan Heerts wed[uw]e huys
£ 0-12-00
11 2 nu Agge Hemmes  
31 3 Reyn Hendricx
£ 0-08-00
2 1 Andries Hendricx lijnslaeger van sijn baen te huyr
£ 9-00-00
72 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
6 1 Tymen Hendricx huys  
42 4 Pytter Hendricx
£ 3-00-00
52 4 Rippert Hendricx
£ 2-00-00
53 4 Hendrick Hendricx
£ 1-00-00
53 4 Rippert Hendricx
£ 1-10-00
21 2 Marcus Hendricx
£ 2-00-00
60 4 Frans Hendricx
£ 0-02-08
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 1-00-00
104 0 Hendrick Hendricx wed[uw]e
£ 3-05-00
ende de selve voor renten van 47 g[u]l[den]s cooppenningen
54 4 nu Intie Hendrycks wedu[we]  
52 4 nu Hendryck Hendryckx smit  
81 0 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 4-00-00
51 4 Sybrant Hessels wed[uw]e
£ 0-07-00
98 0 Aebe Hessels cum soc[iis]
£ 3-00-00
15 2 Arien Hillebrants huys
£ 3-00-00
88 0 b[urgemeeste]r J. Hillebrants
£ 4-00-00
betaelt den 14 9b [=november]
21 2 Cornelis Hillebrants
£ 2-00-00
16 2 Sytse Hilles huys
£ 6-00-00
111 0 in plaats van Joost Hommes
£ 63-00-00
b[etaelt] 2 mart[y]
65 4 Jacob Hotses
£ 1-10-00
13 2 Hoyte Hoytes huys
£ 0-07-00
betaelt den 13 9b [=november]
77 0 Sent Huyberts
£ 4-00-00
82 0 Sent Huyberts wed[uw]e
£ 4-00-00
24 3 Pytter Huyberts
£ 0-14-00
15 2 Fonger Idtsen huys
£ 9-00-00
tot Paraga
21 2 Pyter Iiges
£ 2-00-00
81 0 nu Trijn Inties  
62 4 Pytter Inties
£ 2-10-00
2 1 Pytter Ipes waegenmaker
£ 1-10-00
7 1 Tede Ipes huys  
53 4 nu Enne Ipes  
27 3 Pytter Ipes
£ 0-17-08
51 4 Remmerich Isacx
£ 1-00-00
108 0 Jacob Jacobs
£ 40-00-00
betaelt den 29 desem[ber]
31 3 Willem Jacobs
£ 0-08-00
b[etaelt] den 3 juni
109 0 Jacob Jacobs
£ 56-00-00
40 g[oud]g[u]l[den]s, betaelt den 22 mart[y]
33 3 Jacob Jacobs
£ 2-10-00
betaelt den 4 mey
33 3 Frans Jacobs perck
£ 0-10-08
74 0 Pytter Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
34 3 Dirck Jacobs
£ 0-04-08
74 0 nu Pytter Jacobs  
34 3 Jan Jacobs perck
£ 1-00-00
b[etaelt] den 7 desemb[er]
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
34 3 Frans Jacobs
£ 0-10-00
35 3 Jan Jacobs perck
£ 0-14-00
betaelt d[en] 7 desemb[er]
78 0 nu Pytter Jacobs  
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
79 0 Frans Jacobs d' Adam
£ 4-00-00
9 2 Hessel Jacobs
£ 1-01-00
holdt daer aff
40 4 nu Jacob Jacobs  
42 4 Pytter Jacobs
£ 1-00-00
42 4 Pytter Jacobs
£ 3-00-00
86 0 bij Pytter Jacobs
£ 2-00-00
86 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 4-00-00
bet[ael]t den 1 7b [=september]
87 0 Jan Jacobs tinnegieter
£ 8-00-00
betaelt den 1 7b [=september]
14 2 Jan Jacobs du Bois huys
£ 6-00-00
betaelt den 13 9b [=november]
15 2 Jacob Jacobs Hingst huys
£ 6-00-00
91 0 Rippert Jacobs
£ 1-10-00
56 4 nu Berber Jacobs  
58 4 Rippert Jacobs
£ 0-02-00
23 2 Jan Jacobs
£ 4-00-00
59 4 Aucke Jacobs
£ 0-15-00
61 4 Eelck Jacobs
£ 1-10-00
27 3 Jan Jacobs Gemeente camer
£ 0-05-08
67 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 1-08-00
68 4 Jan Jacobs de Wal
£ 0-05-00
68 4 Jan Jacobs Gesinde camer
£ 0-15-00
108 0 Jan Jacobs Boerke wed[uw]e
£ 100-00-00
betaelt den 20 novem[ber]
69 4 Jacob Jans camer
£ 0-04-00
69 4 Iede Jans huys
£ 0-02-00
82 0 Foecke Jans wed[uw]e
£ 4-00-00
25 3 Freerck Jans
£ 0-18-00
1 1 Gerryt Jansen de hellingh van 't noorderhooft vijftien car.gls.
£ 15-00-00
betaelt
32 3 Dirck Jansen
£ 3-10-00
71 4 Jacob Jansen q.q.
£ 0-04-00
33 3 Dirck Jansen goldsmid
£ 4-00-00
b[etaelt] 21 mey
76 0 Claes Jansen smidt
£ 4-00-00
6 1 nu Jan Jansen
£ 1-17-08
78 0 Gosse Jansen smid
£ 4-00-00
41 4 Hendrick Jansen
£ 0-14-00
b[etaelt] 26 august[us] [staat: 26 dito]
10 2 Sipcke Jansen huys
£ 1-01-00
11 2 Claes Jansen
£ 3-00-00
43 4 Hans Jansen
£ 3-00-00
84 0 Reiner Jansen
£ 4-00-00
bet[aelt] den 3 xb [=oktober]
84 0 nu Warner Jansen  
14 2 Pouuels Jansen huys
£ 3-00-00
47 4 Jan Jansen Valck
£ 0-08-00
49 4 Wyger Jansen
£ 0-12-00
hier aff comt
90 0 Pytter Jansen
£ 1-10-00
90 0 Folckert Jansen
£ 1-10-00
92 0 Koen Jansen
£ 1-05-00
17 2 Willem Jansen cuyper   ende
93 0 Jan Jansen
£ 1-15-00
93 0 nu Claes Jansen smit  
18 2 de heer Pouuels Jansen Ennema
£ 4-00-00
19 2 Reyner Jansen
£ 3-00-00
19 2 Dirck Jansen
£ 2-00-00
betaelt den 10 may
20 2 Jan Jansen brouuer
£ 4-00-00
54 4 Folckert Jansen
£ 1-08-00
b[etaelt] den 9 juni
55 4 Warner Jansen
£ 1-08-00
57 4 Rogier Jansen de Cocq
£ 0-14-00
23 2 Dirck Jansen goltsmidt
£ 0-03-00
b[etaelt] 21 mey
61 4 Jetse Jansen
£ 2-10-00
104 0 Joris Jansen
£ 1-00-00
27 3 Jacob Jansen d' Cock huys
£ 0-17-00
28 3 Pytter Jansen
£ 0-06-00
29 3 Ellert Jansen
£ 0-14-00
66 4 Frans Jansen
£ 3-05-00
30 3 nu Jacob Jansen Schol  
38 3 Anne Jelles   hier voor staende
8 2 Bente Jelles huys
£ 5-17-06
58 4 Tieerd Jelles
£ 0-05-00
62 4 Ipke Jelles
£ 1-15-00
63 4 Lijsbeth Jelles
£ 1-12-08
betaelt den [onduidelijk] juni
66 4 Claes Jelles
£ 1-04-00
85 0 Pytter Jelmers
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
94 0 Cornelis Jeltes cum soc[ii]s
£ 3-00-00
1 1 Feycke Jetses slachter   b[etaelt] den 4 desemb[er]
4 1 d' b[urgemeeste]r Evout Jetses   ende
18 2 Pytter Jetses
£ 6-00-00
64 4 Albert jetses
£ 2-00-00
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e
£ 0-14-00
betaelt xb [=october] 1657
107 0 Feycke Jetses wed[uw]e vergraven landt
£ 50-00-00
buyten de Franekerpoort, betaelt xb [=october]
20 2 Tierck Jiskes huys
£ 2-00-00
20 2 Tierck Jiskes
£ 8-00-00
voors. geeft van renten van 125 g[u]l[den]s capitael tot het maecken van de wal verschooten jaerlycx
33 3 Aerdt Johannes  
34 3 nu Ewerdt Johannes  
28 3 Jelte Johannes
£ 0-04-00
84 0 Gosse Johannis
£ 2-10-00
84 0 nu Gosse Johannis  
22 2 Hylcke Johannis
£ 1-00-00
102 0 Jidtie Johannis
£ 4-00-00
29 3 Jan Johannis
£ 0-04-08
13 2 Jacob Joris huys
£ 0-09-00
betaelt den 10 9b [=november]
13 2 Symen Jouckes huys
£ 1-04-00
18 2 Symen Jouckes
£ 6-00-00
57 4 Symen Jouckes
£ 0-16-00
99 0 nu Symen Jouckes erven  
30 3 Symen Jouckes huys
£ 0-12-00
33 3 Christiaen Juriens
£ 2-00-00
45 4 Riemer Juriens
£ 0-12-00
46 4 Jacob Juriens
£ 4-00-00
b[etaelt 17 mey
16 2 Claes Juriens camer
£ 3-00-00
b[etaelt] 12 juni
97 0 Claes Juriens
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
93 0 [nu] Ryemer Juryens  
101 0 Buue keimpes cum soc[ii]s
£ 2-00-00
53 4 Sioerd Laeses metseler
£ 3-00-00
61 4 Sioerd Laeses
£ 1-10-00
64 4 Sioerd Laeses
£ 1-08-00
107 0 Laes Laessen d'jonge
£ 29-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
4 1 eertijds Dirck Lammerts
£ 1-17-00
24 3 nu Folkert Lammerts  
24 3 Folkert Lammerts
£ 0-06-12
19 2 Trijn Lenerts
£ 3-00-00
47 4 Hylcke Lolckes
£ 0-12-00
93 0 Gerliff Lolckes
£ 8-00-00
94 0 Gerlyff Lolckes
£ 2-00-00
25 3 Reyn Lolckes
£ 0-06-00
31 3 Jidtie Lolles
£ 0-08-00
80 0 Jan Lolles
£ 4-00-00
107 0 van Sint Lourens camp  
9 2 Sicke Lubberts
£ 2-11-00
b[etaelt] den 30 juli
91 0 Willem Lucas soldaet
£ 1-10-00
92 0 Nanne Luytiens
£ 3-00-00
6 1 Wabbe Martens camer
£ 0-06-04
6 1 Jan Martens
£ 0-06-04
96 0 nu Marten Martens  
65 4 Lucas Martens
£ 1-05-00
64 4 Dirck Matheus
£ 1-00-00
96 0 Douue Meines
£ 2-00-00
82 0 Douue Meintes erven
£ 4-00-00
86 0 Douue Meintes
£ 4-00-00
107 0 Tieerd Meintes bleecker
£ 104-00-00
betaelt den 4 xb [=oktober]
5 1 Nanne Melchers camer  
38 3 Trijntie Metsches
£ 4-00-00
73 4 Wytse Meynerts huys
£ 22-08-00
als bewoner, achter het Raedhuys, mey 165[
84 0 Hendrick Meynerts
£ 4-00-00
bet[aelt] den 7 9b [=november]
20 2 nu Epe Meynerts  
20 2 nu Epe Meynerts  
82 0 Douue Meyntes erven
£ 4-00-00
56 4 Douue Meyntes
£ 1-10-00
94 0 [nu] Wytse Michiels  
16 2 Claes Minnes huys
£ 6-00-00
102 0 Rintie Minnes
£ 4-00-00
111 0 Gerben Minses tot Wynaem
£ 80-00-00
geeft in plaets van 126 g[u]l[den]s 18 st[uyve]rs 8 penn[ingen] 80 g[u]l[den]s voor vijff jaeren
53 4 Douue Mircx
£ 0-10-00
36 3 Obbe Obbes wed[uw]e   hieromme staende
38 3 Obbe Obbes wed[uw]e
£ 4-00-00
noch twee g[u]l[den] tien st[uyve]rs wegens de erffgenamen van
48 4 Recht Ockes wed[uw]e
£ 0-15-00
76 0 Pybe Oedses
£ 4-00-00
b[etaelt] 28 mey
91 0 Hil Oened wed[uw]e
£ 1-10-00
108 0 Douue Oenes
£ 78-12-00
den 16e marty 1658 de somma van 40 car[oli]g[u]l[dens], den 6 augustus betaelt
63 4 Jan Olpherts wed[uw]e
£ 1-05-00
76 0 Hendrick Onnes
£ 4-00-00
22 2 Hendrick Onnes cum soc[ii]s huys
£ 0-09-00
22 2 Jan Pieckes
£ 4-00-00
50 4 Tietske Piers hoff
£ 1-08-00
17 2 Amerens Piers
£ 10-00-00
17 2 Amerens Piers
£ 2-00-00
55 4 Doede Piers
£ 0-18-00
8 2 nu Aebe Pieters  
19 2 nu Jelle Pieters erven  
81 0 Wynnert Poppes
£ 4-00-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-10-00
71 4 Bastiaen Pouuels
£ 0-03-00
[N.B. bij een van de posten op deze bladzijde mist 8 penningen]
36 3 Caarl Pouuels
£ 1-10-00
46 4 Aesge Pouuels
£ 4-00-00
60 4 Hans Pouuels camer
£ 1-00-00
104 0 Jacob Pybes
£ 1-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 2-00-00
105 0 Jacob Pybes
£ 3-04-06
ende van renten van 46 g[u]l[den]s cooppenningen
109 0 Jan Pytters
£ 41-13-00
29 g[oud]g[u]l[den]s 21 st[uyve]rs, betaelt den 11 xb [=october]
3 1 Jan Pytters Leyener huyssteede  
33 3 mr. Hans Pytters
£ 5-02-00
6 1 Fedde Pytters   voor de eene helfte, ende
36 3 Jelle Pytters
£ 2-10-00
Dese twee gulden tien st[uyve]rs is gelecht op de huysinge van
78 0 Jacob Pytters
£ 5-10-00
78 0 Jacob Pytters wallinge
£ 9-06-10
gevallen, beloopen £ 134-09-14, die bij de Stadt per or[donnan]tie betaelt sijn, ende welcke penn[ingen] de selve Jacob wederom sal betaelen met de intressen a dato, actum den 26en 8bris [=october] 1644, belopende
10 2 nu Trijntie Pytters  
11 2 Ruierd Pytters
£ 2-17-12
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-10-00
43 4 Hans Pytters huys
£ 3-00-00
86 0 Jelmer Pytters
£ 4-00-00
betaelt den 9 xb [=oktober]
48 4 mr. Wytse Pytters
£ 2-06-00
ende
52 4 Jan Pytters
£ 6-00-00
97 0 Jacob Pytters
£ 8-00-00
betaelt den 9 xb [=november]
21 2 Reynu Pytters
£ 2-00-00
56 4 Harmen Pytters
£ 0-05-00
60 4 Jacob Pytters
£ 2-00-00
b[etaelt] 7 juli
60 4 Douue Pytters huys
£ 0-17-00
76 0 Heere Reins
£ 4-00-00
76 0 Heere Reins  
52 4 Heere Reins
£ 2-00-00
71 4 Pytter Reyners wed[uw]e
£ 0-13-00
b[etaelt] 7 mey
108 0 Sybe Reyns
£ 210-00-00
voors.
111 0 Sybe Reyns
£ 16-16-00
75 0 Heere Reyns
£ 4-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 9-00-00
94 0 Sipke Reyns
£ 3-00-00
106 0 Sybe Reyns
£ 87-10-00
bet[aelt den 21 mey. Is betaelt voor 't jaar 1656 te gebeuren. Den 14 septemb[er] betaelt vor het jaer 1657 dese 87-10.
17 2 Haeye Riemers huys ende molen
£ 7-00-00
op 't Blockhuys
108 0 Rioerd Riencx
£ 90-00-00
betaelt in verminderingen 130 g[u]l[dens], ten welken betaelt
108 0 Sioerd Riencx
£ 60-00-00
b[etaelt] den 2 mart[y]
103 0 Gerben Riencx
£ 4-00-00
44 4 weduwe van Jan Rinnerts huys  
98 0 Eelcke Rinnerts
£ 3-00-00
69 4 Jacob Rinses
£ 0-01-00
103 0 Cornelis Rinses cum soc[ii]s
£ 2-00-00
81 0 Laes Roeliffs
£ 1-00-00
[staat ook: een d' een]
67 4 Jan Rogiers hoff
£ 1-08-00
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
beta[elt] den 1 febr[uar]i
67 4 Jan Rogiers
£ 1-08-00
[staat: dito Jan voors.]
80 0 Jaeytse Romckes
£ 1-05-00
26 3 nu Seacke Romckes  
46 4 nu Rijntie Romkes  
70 4 Jan Rommerts
£ 0-14-00
16 2 Tacco Rommerts camer
£ 2-00-00
70 4 nu Evert Ruierdts  
2 1 nu Evert Ruierdts
£ 1-17-08
b[etaelt] den 20 augustus
110 0 Tierck Ruierdts   tien g[oud]g[u]l[den]s 11 st[uyve]rs, b[etaelt] den 10 juli
72 4 uit Pytters Ruierdts twe huysen
£ 1-10-00
56 4 Abbe Ruierdts
£ 0-08-00
58 4 Evert Ruierdts
£ 0-06-00
be[taelt] den 20 augustus
102 0 Minne Ruierdts
£ 4-00-00
50 4 Evert Ruurdts
£ 0-06-00
b[etaelt] den 20 augustus
35 3 nu Jelte Ruyrdts  
31 3 Jan Ryckles
£ 0-08-00
100 0 Harmen Saeckes Idsinga
£ 8-00-00
27 3 Freerck Samuels huysen
£ 2-00-00
48 4 [nu] Sicke Scheltes  
19 2 Jurien Scheltes erven
£ 6-00-00
b[etaelt] 12 juni
63 4 Lieuue Scheltes
£ 0-15-00
b[etaelt] den 9 augustus
28 3 Sicke Scheltes
£ 0-12-00
8 2 Wybren Seerps cum soc[iis] huys
£ 3-00-00
77 0 nu Warner Sents  
82 0 nu Huybert Sents wed[uw]e  
26 3 Sydse Sents erven
£ 0-15-00
26 3 Sydse Sents erven
£ 1-10-00
66 4 Romcke Sents
£ 1-04-00
99 0 Gerryt Sickes
£ 3-00-00
87 0 Bauck Siercx erffgen[aemen]
£ 4-00-00
27 3 Tiomme Sierdts wed[uw]e huys
£ 0-17-00
112 0 Melis Sioerdts
£ 24-00-00
11 2 Bartel Sioerdts huys
£ 2-17-08
b[etaelt] 11 mey
45 4 Feycke Sioerdts
£ 0-06-00
99 0 Tiallingh Siouues
£ 1-10-00
5 1 nu Gerryt Sipckes
£ 0-06-04
70 4 Willem Sipkes
£ 0-10-00
44 4 Sybren Sipkes
£ 3-00-00
nihil nae de olde legger
38 3 Christiaen Stoffels  
19 2 Iige Stoffels
£ 3-00-00
58 4 Willem Stoffels
£ 0-11-00
67 4 Meynert Sybes
£ 1-08-00
32 3 Sybrant Sybrants
£ 0-14-00
b[etaelt 3 8b [=october] 1658
16 2 Maycke Sybrants camer
£ 3-00-00
51 4 Pier Sybrants
£ 0-14-00
9 2 Jinske Sybrens huys
£ 4-00-00
b[etaelt] den 12 febrew[ari]
9 2 Rinse Sybrens brouuerij
£ 3-00-00
[doorgehaald: Symens Wouters] elck d'helfte, ende de helfte ontfangen van
9 2 Rinse Sybrens huys
£ 1-00-00
betaelt den 4 desem[ber]
10 2 Rinse Sybrens
£ 0-05-04
betaelt den 4 des[ember]
24 2 Sybren Sybrens
£ 4-00-00
102 0 Foppe Sybrens
£ 8-00-00
105 0 Foppe Sybrens
£ 4-00-00
20 2 Taecke Sydses smit
£ 4-00-00
24 2 Lolcke Sydses
£ 2-00-00
31 3 Claeske Symens
£ 0-08-00
33 3 nu Symen Symens weduw  
38 3 Age Symens
£ 4-00-00
39 3 Frans Symens huys
£ 4-00-00
12 2 Willem Symens wed[uw]e huys
£ 3-10-00
103 0 Claes Symens
£ 4-00-00
29 3 nu Symen Symens weduwe  
74 0 Harmen Synes
£ 4-00-00
25 3 nu Hincke Sypkes  
68 4 Dirck Sytses wed[uw]e
£ 1-10-00
30 3 Haye Sytses
£ 0-07-00
14 2 Atte Teckes huys
£ 0-09-00
41 4 Willem Teeckes
£ 1-08-00
21 2 b[urgemeeste]r Buue Thomas huys
£ 4-00-00
betaelt den 23 aug[ustus]
21 2 nu Buue Thomas  
22 2 nu Bouwe Thomas  
22 2 nu b[urgemeeste]r Buue Thomes  
5 1 Jan Thonis huys
£ 0-06-04
40 4 Bente Tiaerdts Bonck wed[uw]e
£ 4-00-00
101 0 nu Allert Tiaerdts  
31 3 Jan Tieerdts
£ 0-08-00
4 1 Sybren Tieerdts keeth
£ 0-07-08
b[etaelt] den 12 febr[uari]
41 4 Jelle Tieerdts
£ 1-08-00
bet[aelt] 26 august[us]
86 0 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 4-00-00
55 4 Bente Tieerdts wed[uw]e
£ 0-19-00
56 4 Wallingh Tieerdts
£ 3-10-00
4 1 Walingh Tieerts keeth
£ 1-00-00
108 0 Marten Tiepkes brouuer
£ 37-16-00
b[etaelt] 6 Sb [=september?]
18 2 Jan Tiepkes
£ 6-00-00
24 3 Douue Tiepkes
£ 0-07-00
57 4 Aeff Tionis
£ 1-12-00
63 4 nu Ydtie Tjepckes  
5 1 Jan Tonis wever huys
£ 0-06-04
15 2 Allert Tonis huys
£ 3-00-00
b[etaelt] den 26 juni
111 0 Jan Tuenis
£ 46-10-00
betaelt den 14 Ju[li?]
31 3 Jurien Tuyges
£ 0-08-00
50 4 nu Lolle Tyerds wed[uw]e  
41 4 [nu] Jelle Tyerts  
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 4-00-00
80 0 Arent Tymens
£ 0-04-00
14 2 Pytter Tymens huys
£ 0-10-00
42 4 Hibbe Ustes wed[uw]e
£ 1-08-00
61 4 Arien Victoors
£ 1-10-00
12 2 Jonger Wabbes
£ 2-03-07
41 4 Maycke Wander
£ 1-01-00
Lanen
87 0 Arien Watses
£ 2-00-00
69 4 Schelt Wellems
£ 0-06-00
41 4 Arien Werps
£ 0-07-00
17 2 Rinse Wigbolts
£ 6-00-00
betaelt den 15 mei
56 4 Lieff Wilckes
£ 0-14-00
8 2 Hendrick Willems wed[uw]e huys
£ 4-04-00
betaelt den 6 9b [=november]
40 4 weduwe van Hendrick Willems  
42 4 Hendrick Willems
£ 2-01-00
44 4 Bauck Willems huys
£ 3-00-00
47 4 Jan Willems
£ 0-02-00
92 0 Gerryt Willems
£ 1-05-00
58 4 Jan Willems
£ 0-09-00
59 4 Nanning Willems
£ 0-06-00
101 0 Jan Willems Schol
£ 4-00-00
106 0 Jan Willems coolker
£ 37-10-00
bet[aelt den 27 april
9 2 Gerryt Wouters huys
£ 3-00-00
9 2 Gerryt Wouters wedu[we]  
54 4 Jan Wouters
£ 1-08-00
9 2 Gerryt Wouters*   ende
11 2 Rienck Wybes kuyper
£ 2-10-00
16 2 Bauck Wybes
£ 2-00-00
64 4 Jan Wygers camer
£ 2-00-00
54 4 Cornelis Wynnerts
£ 1-08-00
54 4 Iisbrandt Wyntiens
£ 2-00-00
99 0 Iisbrant Wynties
£ 1-10-00
12 2 nu Foppe Wypkes  
81 0 Wopke Wytses
£ 2-00-00
15 2 Wopke Wytses huys
£ 6-00-00
103 0 [nu] Wopke Wytses erven  
105 0 nu Wopke Wytses weduwe  
105 0 nu Wopke Wytses weduwe