Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
1 1 1v wed. Wigge Pieters           4
4 1 1v Teuntje Jans           1
6 1 1v Grietje Hendriks           3
10 1 1v Taetske Ruurds Bontekoe           1 1-006
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
52 1 3v Jelle Ottes           5 1-040
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
55 1 3v Pieter Huyberts           3 1-044
58 1 3v Hendrik Annes           8
59 1 3v wed. Jan van Collum           4
60 1 3v Oeds Lolkes           5 1-045
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
71 1 4r Paulus Jansen           3
72 1 4r Dirk Ypkes           3 1-051
81 1 4v Yttje Sikkes       x   1
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
91 1 5r Willem Jansen           4 soldaet
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
93 1 5r Lijsbeth Jans           2
96 1 5r Lens Gerrits           5
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
127 1 6v Claas Fontein           1 1-076
131 1 7r de Suikerraffinaderij           5 segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
147 1 7v Rinske Mosk       x   1
149 1 7v Beernt Jansen       x   5 1-111
150 1 7v Grietje Jans       x   4
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
155 1 8r Sikke Jansen           5
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
165 1 8r Dirk Pieters           10 havenchercher 1-096
166 1 8r Lammert Martens           1 1-097
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
168 1 8v Jan Jylts           3
183 1 9r Hendrik Beerns           7
186 1 9r Trijntje Ruurds           1
189 1 9r wed. Sybren Pieters           3
194 1 9v Yfke Jansen Blauw       x   2
197 1 9v Feyke Hendriks           4
199 1 9v Gerrit Dirks           6
200 1 9v wed. Thomas Kuypers           1
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
209 1 10r Ruird Hessels           1 1-122
219 1 10v wed. Heere Annes           3
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
227 1 11r Jentje Dirks           5
228 1 11r wed. Pieter Pieters           5
229 1 11r Geertje Tjallings           3
231 1 11r Grietje Jans           1
232 1 11r wed. Jochem Jochems           3
233 1 11r Jeltje Claeses           3
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
235 1 11r Haeye Willems       x   4
254 1 12r Jan Alberts       x   5
258 1 12r Antje Jelles           1
259 1 12r Wobbeltje Thomas       x   2
261 1 12r Antje Pieters       x   2
262 1 12r Rinske Taekes           1
263 1 12v Claas Jansen de Wylde           3
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
265 1 12v Idske Wybrens           3
266 1 12v Jan Amelander       x   1
289 2 14r Beitske Willems           6
294 2 14v Jan Eiberts           4
295 2 14v Jan Teunis           7
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
299 2 14v Antje Dirks           2
300 2 14v wed. Cornelis Symons           5 2-021
302 2 14v Hendrik Thijssen           6 2-022
303 2 14v wed. Jan Johannes           6
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
306 2 15r Lieuwe Dirks           9
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
329 2 16r Jetske Jans           1
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
351 2 16v Antje Gerrits           1
357 2 17r Claas Suypenbol           3
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
365 2 17v Barent Gerrits           6
366 2 17v Rinske Symons           3
367 2 17v Antje Baukes       x   1
370 2 17v Abel Lenses           5
372 2 17v Yke Symons           5
374 2 17v Beernt Jansen           2 en Hendrik Arends
380 2 18r Tettje Jans       x   1
386 2 18r Jan Jansen           5
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
391 2 18v Trijntje Hanses           2
394 2 18v Douwe Thomas           5
396 2 18v Ye Feykes           1 2-065
401 2 18v Feyke Sjoerds           3
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
414 2 19v wed. Ate Joris           1 2-094
415 2 19v Sander Jansen           6
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
447 2 20v Antje Wygers       x   1
450 2 21r Trijntje Boneta       x   1
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
463 2 21v Claas Claasen           3
475 2 22r Marijke Teunis           1
476 2 22r wed. Wybe Wybes           1
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
493 2 22v Bregtje Pieters           1
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
519 2 23v Stijntje Jacobs           2 2-168
526 2 24r Sjoerd van der Hout       x   2
534 2 24v wed. Pieter Thomas       x   2
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
542 3 25v Marij Beerns       x   1
545 3 25v wed. Jyllert Sipkes       x   2 3-006
552 3 26r Lammert Jansen           5
558 3 26r Swerus Ruirds           5 3-018
577 3 27r Sjoerd Heerts           2 stalman
580 3 27r Marijke Lammerts       x   2
581 3 27r Wierke Wierkes           1 heeft 2 weeversknegts
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
600 3 28r Jan Jaans           3 3-057
608 3 28r Jocchem Cornelis           5 3-049
610 3 28r Johannes Ockes       x   2 3-047
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
619 3 28v Pybe Jacobs           4
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
635 3 29v Sipke Willems           3 3-073
637 3 29v wed. Tjerk S. Wijnstra       x   1
638 3 29v Hiltje Jans           1
639 3 29v Jan Hendriks           2
642 3 29v Hendrik Arends           4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
646 3 29v Claas Lodewijks           6
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
656 3 30r Harmen Beerns           4
657 3 30r Beernt Harmens           5
658 3 30r Goikjen           3
660 3 30v Leentje Thijssen           ?
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
669 3 30v Evert Hendriks           5
673 3 31r Hendrik Gerbens           5
676 3 31r Hendrik Jansen           3 heeft 1 weeversknegt
682 3 31r Jan Jansen           4
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
687 3 31v Lolkjen Jans       x   1
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
690 3 31v Regina Jans       x   3
691 3 31v Dirk van Weert           2
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
702 3 32r Beernt Roelofs           2
706 3 32r Louw Taekes           6 3-120
707 3 32v Wessel Gerrits           1 3-120
711 3 32v Roelof Tijssen           3 3-124
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
717 3 32v Tjerk Rutgers           2
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
719 3 33r Antje Reyners       x   2
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
736 3 33v Ydske Jacobs           ?
737 3 33v wed. Jan Claasens           ?
739 3 33v Jentje Pieters           ?
742 3 33v Beernt Beernts           ? soldaat
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
753 3 34r Cobus Fransen           7
755 3 34v Leentje Jans           3
756 3 34v Neeltje Willems           1
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
761 3 34v Pieter Jansen Seevenbergen           2 3-166
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
770 3 35r Rouke Wytses           7
773 3 35r Bonte Beerns           2
774 3 35r Sape Jocchems           8
775 3 35r Folkert Jansen       x   4
776 3 35r Willem Symons           6 heeft 1 weeversknegt 3-178
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
780 3 35v Jan de Wylde           2 3-182
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
785 3 35v Antje Mooy       x   1
788 3 35v kinderen Joost de Klerk       x   6 3-191
794 3 36r Marijke Leenerds           1
799 3 36r Michiel Wassenaar           3
808 3 36v Akke Tobias       x   1
810 3 36v Beernt Adams           5 3-208
811 3 36v Tjerk Lolkes           2 3-207
820 4 37v Hendrik Reidhorst           7 havenchercher 4-008
822 4 37v Ruird Hotses           3
825 4 37v Gerrit Everts           2
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
837 4 38r Freerk Pieters           3 4-025
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
839 4 38v Eelke Pieters           1
858 4 39r Cornelis Geerts           2
860 4 39r Baartje Jans           1
863 4 39v Cornelis van Velsen           2
869 4 39v wed. Gosse Jansen           2 4-045
872 4 39v Johannes Jacobs           6 4-048
873 4 39v Fedde Jans           7
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
880 4 40r Jan Wouters           3 4-055
886 4 40v Jan Sluyter       x   2 soldaet
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
902 4 41r Jan Huyselaer           3
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
908 4 41r wed. Johannes Teunis           1
909 4 41v Setske Lieuwes           1
910 4 41v Lucas Jansen           3 4-080
915 4 41v Yde Tjeerds           1
916 4 41v Nieske Ydes           1
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks           4 heeft 2 weeversknegts 4-095
930 4 42r Abraham Bouman           3
932 4 42r Trijntje Ymes           1 4-101
936 4 42v Sipke Iedes           2 heeft 1 weeversknegt
942 4 42v wed. Frans Michiels           5 4-106
945 4 43r Jan Sybrens           2
946 4 43r wed. Auke Jans           4 4-108
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
949 4 43r Andrys Wouters           1
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
953 4 43r Ymkjen Harmens           1 4-116
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
958 4 43v Bonne Teunis           3 4-119
959 4 43v Yve Heeres           6
960 4 43v Jan Jansen           3
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
969 4 44r Albert Jansen           4
970 4 44r wed. Johannes Haentjes           2 4-129
971 4 44r Regt Symons           6 4-131
975 4 44r Jan Broers           2 4-139
977 4 44r Jan Pieters           8
980 4 44r Antje Tijssen           1
981 4 44v Hendrik Lucas           6 heeft 2 weeversknegts 4-141
982 4 44v Trijntje Jans       x   1
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
997 4 45r Liskjen Pieters           2
1002 4 45r wed. Anne Rintjes           1
1006 4 45v Rinske Gerrits           2
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1010 4 45v wed. Tjeerd Jurjens       x   4
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1023 4 46r Mighel Romkes           4 4-175
1025 4 46r Tyttje Pybes           2
1026 4 46r Riemke           2
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1028 4 46r Willem Pieters           1
1029 4 46r Geertje Jans           1
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1031 4 46v Willemke Tymens           1
1032 4 46v wed. Jan Minnes           1
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1035 4 46v Attje Ulbes           1
1036 4 46v Antje Anthony           1
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1041 4 46v Grietje Willems           1
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1043 4 47r Jan Jyllis           3
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1046 4 47r Leentje Arends           1
1047 4 47r Evertje Jans           3
1048 4 47r Symon Jansen           2
1049 4 47r Antje Arends           1
1050 4 47r Pietje Hessels           1
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1052 4 47r Antje Jans           1
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1055 4 47v Wybe Heins           3
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1058 4 47v Stijntje Pieters           1
1059 4 47v Sytske Jans           1
1060 4 47v Oene Ritskes           1
1061 4 47v Rinske Tjepkes           1
1062 4 47v Tjeerdtje Rienks           1
1063 4 47v Rinske Oepkes           4
1064 4 47v Wytske Feddes           4
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1066 4 48r Tjeerd Dooitses           5
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1068 4 48r Antje Baukes           2
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1080 4 48v Elsken Jans           1
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1085 4 48v Cornelis Middagten           1
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1094 4 49r de hr. Beyma           0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1101 4 49r Gerlof Pieters           2 dogter 4-201
1102 4 49r Jan Hendriks           2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1106 4 49v Jacob Johannes           6 4-198
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
1113 4 49v Gerrit Jansen           3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1118 4 50r Holke Obbes           2 4-216
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1121 4 50r wed. Jyllis Hendriks       x   4
1122 4 50r Frans Claeses           2
1125 4 50r Hendrik Beerns           4
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1132 4 50v Pieter Meetje           7 4-227
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1135 4 50v Heere Jansen van Slooten           1
1136 4 50v Ottje Ydes           2
1137 4 50v Hans Claver           3
1140 4 51r Trijntje Greidanus           1
1145 4 51r wed. Stoffel Sakes           3 4-236
1147 4 51r Fokke Joosten           2 4-238
1149 4 51r Benne Thomas           4
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1153 4 51v Salomon Hoytes           3
1154 4 51v Carst Hansen           4
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1156 4 51v Pieter Gaeles           4
1158 4 51v Eeltje Tjallings           4
1160 4 51v Symon Hiddes           3 4-243
1161 4 51v Hendrik Jansen       x   4 4-244
1163 4 51v Wypke Jans           5 4-245
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1165 4 52r Hendrik Camphuys           6
1166 4 52r Jan Jansen           6 heeft 1 weeversknegt 4-249
1167 4 52r Hendrik Martens           4
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1171 4 52r wed. Abe Jacobs           1 4-253
1174 4 52r Willem Joosten       x   7
1183 4 52v Beernt Hendriks           4 4-262
1197 5 54r Wytse Heins           2 5-012
1199 5 54r Lijsbeth Wybrens           1
1200 5 54r Baukjen Piers           3
1204 5 54r wed. Dirk Jyllis           2
1205 5 54r Pieter Harmens           4
1207 5 54r Jan Uilkes           2 5-016
1208 5 54v Abe Harmens           3
1227 5 55r wed. Pieter Douwes       x   1
1231 5 55r Johannes Baltus           3 5-038
1232 5 55v Joris Beerns           4
1233 5 55v Hessel Lammerts           2
1242 5 55v Rinske Marnstra           1
1246 5 56r Sytske Rintjes           1
1248 5 56r Antje Pieters       x   1
1249 5 56r wed. Sikke Jansen           4
1251 5 56r wed. Pieke Hommes       x   1 5-047
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1258 5 56v Pieter Joekkes           1
1259 5 56v soldaet Jan Schilt       x   4
1261 5 56v wed. Pieter Jacobs       x   1
1267 5 56v Antje Jarigs           1
1274 5 57r Janke Pieters           1
1275 5 57r Rinske Willems       x   1
1277 5 57r Grietje Hendriks       x   1
1278 5 57r wed. Servaes Willems           3
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1293 5 58r Janke Wildschut           1 5-070
1296 5 58r Jacob Joukes           2
1301 5 58r Tyte Jansen           2
1304 5 58v Hylke Harmens           6
1314 5 58v Johannes Lodewijks           3
1319 5 59r Allert Crol           4 5-087
1335 5 59v Jochem Meyes           7
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1337 5 59v Minne Cornelis           5
1338 5 59v soldaet Beernt Hendriks       x   4
1339 5 59v Gerben Jetses           4 5-099
1341 5 60r Pieter Jacobs           2 5-100
1345 5 60r Wybe Harmens           4
1349 5 60r Jan Jelles           8 5-103
1351 5 60r Freerk Tjeerds           5 5-104
1352 5 60v wed. Pieter van Campen           3 5-105
1354 5 60v Pieter Pieters           3
1356 5 60v Elbert Heyns           2
1358 5 60v Heere Adams           2
1362 5 60v Luitjen Meinderts       x   3 5-108
1373 5 61r Allert Lieuwes           3 5-112
1377 5 61v wed. Joost Popta           2 5-112
1389 5 62r Boote Gerbens           2
1390 5 62r Janneke Jelles           2
1391 5 62r Antje Leyen       x   2
1392 5 62r soldaet Pieter Plas       x   5
1393 5 62r Wybe Pieters       x   4 5-124
1394 5 62r Jan Markus           3 5-125
1395 5 62r wed. Andrys Sytses           1
1396 5 62r wed. Gerrit Willems       x   1 5-126
1402 5 62v Aeltje en Albertje Jans       x   2
1403 5 62v soldaet Gerrit Jansen       x   2
1404 5 62v Lijsbeth en Wemke Pieters           2 5-132
1405 5 62v Jantje Fransen       x   3
1406 5 62v Fettje Folkerts       x   3
1408 5 62v Judikjen Joukes           1
1410 5 62v Pieter Eelkes           3 5-142
1412 5 62v Sjoerd Dirks           3 5-144
1413 5 63r Pybe Jacobs           4
1415 5 63r Laas Piers       x   1
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
1426 5 63v Maeike Meintes       x   1
1429 5 63v Dieuke Jurjens       x   1 5-160
1436 5 63v Heere Martens       x   4
1440 5 64r Lucas Bos       x   6
1441 5 64r Pieter Cornelis           6 5-168
1442 5 64r Antje Allerds       x   2
1444 5 64r Trijntje Lieuwes       x   1
1454 5 64v wed. Foppe Foppes           1
1459 5 64v wed. Hendrik Martens       x   6 5-149
1463 5 65r Lijsbeth Claases       x   1
1469 5 65r Hendrik Paulus           2
1474 5 65v Christiaen Burman           3
1477 6 66v Pietje Heeres           1
1478 6 66v Pieter Sakes       x   4 6-019
1481 6 66v Dirk Wynia           2
1483 6 66v Sybrigjen Hiddes       x   2
1484 6 66v Beitske Minnes           1
1490 6 67r de secrtrs. Braam           0 heeft te sexbierum aangeevinge gedaen 6-028
1493 6 67r Tyttje en Trijntje Haeyes           2
1495 6 67r wed. Sytse Harkes           5
1497 6 67r Claas Braam           0 segt onder Almenum aangegeeven te hebben 6-032
1500 6 67v wed. Jan P. Scheltema           1 6-033
1505 6 67v Marten Ates       x   3
1515 6 68r Antje Scheltes       x   1
1521 6 68r Jan Jacobs           3
1538 6 69r wed. Lieuwe Huyberts       x   2 6-060
1542 6 69r Femme Hansen           4
1543 6 69r Geertje Bokkes       x   3 6-064
1544 6 69r Jan Hey           2
1550 6 69v Rients Symons           ?
1551 6 69v Harmen Dirks           ?
1556 6 69v Jeltje Lases           ?
1557 6 69v Hendrik Melchers           ?
1563 6 70r Evert Jurjens       x   6
1573 6 70v Trijntje Hendriks           2
1576 6 70v wed. Braam           1
1579 6 70v Wytske Willems           2
1581 6 70v Clara Claases           2 6-089
1582 6 70v Arent Arnoldus       x   5
1585 6 71r Geertje Jans           1
1590 6 71r Sjoerd           2
1608 6 72r Aefke Sjoerds           1
1611 6 72r Anthony Beuker           6 6-106
1612 6 72r Jacob Geerts       x   6 6-107
1618 6 72r Elske Annes           3 en Antje Jans
1622 6 72v Fokeltje Reyns           3
1623 6 72v Maeike Wybes Calf           3
1624 6 72v Marten Willems           3
1628 6 72v Eelkjen Jacobs           1
1635 6 73r Doetje Stoffels       x   1
1636 6 73r Hendrik Willems           5 heeft 1 weeverknegt
1642 6 73r Melle           3
1644 6 73v Willem Haeyes           3
1645 6 73v Janneke Jacobs           3
1651 6 73v Pyttje en Romkjen Jacobs           2
1652 6 73v Antje en Geertje Harkes           2
1659 6 74r Hittje Johannes           2
1665 6 74r Maeike Willems       x   2
1669 6 74v Aefke Fransen       x   1
1673 6 74v wed. Douwe Fransen       x   2
1678 6 74v Pieter Doekes           3
1684 6 75r Jelle Roelofs           1
1691 6 75r Albert Wygers           2
1693 6 75v Fredrik Wybes           6 havenchercher
1704 7 76v Jan Claasen           1
1720 7 77r Harmen Harmens           2
1721 7 77v Lieuwe Lammerts           6
1722 7 77v Wiltje Claases           4
1727 7 77v Hessel Sybrens Hingst           1 7-026
1730 7 77v Antje Heeres           1 7-028
1737 7 78r Willem Ages           2 7-031
1754 7 78v wed. Eeke Everts           1
1757 7 79r Grietje Cornelis           3
1758 7 79r Jetske Rinses       x   1
1759 7 79r Grietje Laases       x   1
1760 7 79r Aukjen Melles       x   2
1765 7 79r wed. Folkert Rintjes           3
1774 7 79v Jan Alberts           2
1782 7 80r Martjen Joosten           1
1785 7 80r wed. Obbe Vinkelbosch       x   5 7-060
1789 7 80r Jurjen           2
1796 7 80v Carel Cromhausen           2
1802 7 80v wed. Evert Drogenham           4
1803 7 80v wed. Nathanael Cromhausen       x   2 7-073
1816 7 81r wed. Dirk Schiere       x   3 7-086
1819 7 81v Hidde Sipkes       x   6 7-086
1820 7 81v Lolkjen Ages           3 7-087
1848 7 82v Sara Andrys           1 7-110
1857 7 83r Gabe Hibbes           6 7-114
1859 7 83r Claas Gerrits           7
1861 7 83r Weltje Wopkes           3 7-117
1864 7 83r wed. Hendrik Beerns           5
1866 7 83v Claas Gerrits           2
1868 7 83v Hans Wopkes           8
1870 7 83v Pieter Steffens           1
1879 7 84r Reinskjen Sipkes           6
1902 7 85r Karel Langepé           5 soldaat
1903 7 85r Hiltje           1
1908 8 86v Trijntje en Rinske Romkes           2
1913 8 86v Jetse Pieters           2
1926 8 87r wed. Sake Ritskes           1
1928 8 87r vier gealimenteerde kostgangers           4 van Lolke Beerns
1929 8 87r Jan Alberts       x   6 8-024
1930 8 87r Eilert Jurjens       x   3
1931 8 87r wed. Boldewijn Jansen       x   4 8-027
1932 8 87v Sytske Pieters           1
1942 8 87v Dirk Jacobs           2 heeft 3 gealimenteerde kostgangers
1943 8 87v drie gealimenteerde kostgangers           3 van Dirk Jacobs
1948 8 88r Jan Jansen           6
1949 8 88r wed. Pieter Faases       x   2
1950 8 88r Dirk Claases           3
1951 8 88r Ype Eiberts           2
1952 8 88r Folkert Sakes           5
1954 8 88r Jan Rijckerts           2
1955 8 88r Tjerk Botes           3
1956 8 88v Hendrik Hendriks           3
1957 8 88v Pieter Louws           3
1975 8 89r Paulus Beerns           7
1976 8 89r Ybeltje Fongers           1
1977 8 89r Jentje Gerrits           5 8-055
1982 8 89v Jeltje Jocchems           2
1987 8 89v wed. Sybout Douwes       x   3
1988 8 89v de captn. Prigge           0 segt tot Midlum aangegeeven te hebben 8-061
1989 8 89v wed. Edsger Cornelis       x   1 8-063
1992 8 90r Lutske Claases           2
1993 8 90r wed. Freerk Tjietses           1
1995 8 90r wed. Taeke Johannes           2
1996 8 90r Neeltje Tytes           1
1997 8 90r wed. Douwe Luitjens           2
1999 8 90r Rinske Meinerts       x   1
2000 8 90r wed. Jan Bijlenberg       x   1
2002 8 90r Tettje Douwes       x   1
2005 8 90v Antje Hiddes           ?
2006 8 90v Jacob           ? wolkammer
2009 8 90v Aukjen Jans           ?
2010 8 90v Romkjen           ? vischwijf
2011 8 90v wed. Hoyte Seerps           ?
2017 8 91r Cornelis Ypes           3 8-074
2023 8 91r Lucas Tiets           7 havenchercher
2028 8 91r Grietje Beerns           2
2029 8 91v Gerrit Roelofs           1
2030 8 91v Hendrik           1 8-081
2031 8 91v Sytske Yges           1
2033 8 91v Jacob Cornelis           1
2042 8 92r eerste zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2043 8 92r tweede zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2044 8 92r derde zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2045 8 92r Dirk Jacobs           3
2048 8 92r Tjietske en Sipkjen Douwes           1
2049 8 92r Jacob Jurjens           3 8-092
2050 8 92r wed. Jacob Jacobs           1
2051 8 92r vrouw Arjen Fransens       x   6 8-093
2055 8 92v Auke Gerrits           2
2058 8 92v twee gealimenteerde kostgangers           2 van Gerrit Gerrits 8-095
2064 8 92v wed. Salomon Stapert           1 8-103
2083 8 93v Mattheus van Gerven       x   3 soldaet
2089 8 94r wed. Jetse Hylkes           2
2092 8 94r Antje Wygers       x   3
2099 8 94r Boote Okkes           2 8-119
2103 8 94v Rodmer Arjens           3
2104 8 94v Jan Roelofs           4
2105 8 94v Jacob Jansen           3
2111 8 94v Maeike Ewouts       x   1
2114 8 95r Pieter Jacobs       x   5
2115 8 95r Evert Jurjens           3
2116 8 95r Ruird Dirks           2
2124 8 95r wed. Jocchem Douwes           2
2131 8 95v Aert Hessels       x   5
2134 8 95v wed. Jan Joukes       x   5
2139 8 96r Willem Hendriks           2
2143 8 96r Janneke Johannes           2
2145 8 96r Pieter Daniels       x   8 8-140
2146 8 96r Thomas Jansen           3
2147 8 96r Johannes van Haerlem           1
2155 8 96v Maeike en Geertje Claases       x   2
2158 8 96v Jeltje Gerrits           1
2160 8 96v Jan Johannes           3
2163 8 97r Jan Gerrits           5 havenchercher 8-148
2164 8 97r wed. Reynalda       x   1
2179 8 97v juffr. van der Wolt           1 8-153
2184 8 97v Sjoerdje Sjoerds           1
2191 8 98r Foekjen       x   1 8-163
2194 8 98r Freerk Jansen       x   5 gleibakker
2195 8 98r Yde           2
2202 8 98v wed. Tymon Andrys           2
2205 8 98v hr. van der Haar           0 segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben 8-171
78 1 4v Ymkjen Pieters CG 01:00:00         1
117 1 6r Douwe Wybes CG 01:00:00         7 1-068
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
236 1 11r wed. Rienk Jansen CG 01:00:00         2
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
288 2 14r Jan Laeses CG 01:00:00 CG 04:00:00       4
296 2 14v Jurre Jansen CG 01:00:00 CG 04:00:00       3
325 2 15v wed. Pier Andrys CG 01:00:00 CG 01:00:00       1 2-033
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
416 2 19v Claas Jansen CG 01:00:00 CG 03:00:00       3
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
114 1 6r wed. Jouke Johannes CG 01:10:00         1 1-065
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
173 1 8v Marten Lammerts CG 01:10:00 CG 02:10:00       3 1-102
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
176 1 8v wed. Pieter Wassenaar CG 01:10:00         4
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
257 1 12r Ymkjen Jelles CG 01:10:00 CG 01:10:00       1
279 2 13v Antje Symons CG 01:10:00         4
280 2 13v Symon Sybrens CG 01:10:00 CG 03:10:00       2 2-010
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
305 2 15r Jan Harmens CG 01:10:00 CG 01:10:00       4
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
384 2 18r Feyte Hoytes CG 01:10:00 CG 02:10:00       5
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
1766 7 79r Grietje Daniels CG 01:10:00         1
1901 7 85r Sierk Geitjebaan CG 01:10:00         3 7-148
2069 8 93r Hiltje Keimpes CG 01:10:00         1
2080 8 93v Wybrigjen Cornelis CG 01:10:00         1
25 1 2v Evert Louwrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
94 1 5r Yde Jansen CG 02:00:00 CG 01:00:00       7
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
159 1 8r Tjeerd Harmens CG 02:00:00 CG 04:00:00       3 1-092
184 1 9r Cornelis Dirks CG 02:00:00 CG 03:00:00       6 1-115
192 1 9v wed. Wybe Tjerks CG 02:00:00         1
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
218 1 10v Jurjen Cristiaans CG 02:00:00 CG 02:00:00       5
221 1 10v Johannes Freerks CG 02:00:00 CG 03:00:00       3
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
238 1 11r Heere Jelles CG 02:00:00         5
240 1 11v Ybeltje Jans CG 02:00:00         1 1-140
287 2 14r Beernt Sybes CG 02:00:00 CG 03:00:00       6
297 2 14v Tyttje Symons CG 02:00:00 CG 01:00:00       3
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
360 2 17r Janke Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
379 2 18r Claas Wopkes CG 02:00:00 CG 04:00:00       3
385 2 18r Uilke Jans CG 02:00:00 CG 01:00:00       5 2-077
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
405 2 19r Harmen Arends CG 02:00:00 CG 02:00:00       6 2-087
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
473 2 21v Sytske Ruirds CG 02:00:00         2
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
596 3 27v Jyske Sjoerds CG 02:00:00         1
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
1239 5 55v Trijntje Pieters CG 02:00:00         1
1240 5 55v Pietje Ages CG 02:00:00         1
1361 5 60v Aukjen Hessels CG 02:00:00         1
1432 5 63v Pietje Lieuwes CG 02:00:00         1
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1494 6 67r Susanna Haeyes CG 02:00:00         1
1506 6 67v Antje Jakles CG 02:00:00         1
1522 6 68r Jacob Claasen CG 02:00:00         3
1558 6 69v Ybeltje Claases CG 02:00:00         ?
1575 6 70v wed. Cornelis Ulbes CG 02:00:00         3 6-085
1602 6 71v Martjen Alephs CG 02:00:00         1
1648 6 73v Harmke Warners CG 02:00:00         2
1655 6 74r Trijntje CG 02:00:00         1
1767 7 79r wed. Christiaen Claases CG 02:00:00         1
1786 7 80r Antje Jans CG 02:00:00         1 7-061
1858 7 83r Sipkjen Johannes CG 02:00:00         1
1944 8 88r Geertje Obbes CG 02:00:00         2
2035 8 91v wed. Bouwe Symens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
2036 8 91v Aukjen Sybrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-086
2039 8 91v wed. Beernt Hemmes CG 02:00:00         1 8-088
2056 8 92v Grietje Hessels CG 02:00:00         1
2057 8 92v wed. Gerrit Gerrits CG 02:00:00         1 8-095
2059 8 92v Grietje Thomas CG 02:00:00         1 8-096
2073 8 93r Dirk Gerbens CG 02:00:00         3
2079 8 93v Antje Emmeriks CG 02:00:00         1 8-111
2085 8 93v wed. Pieter Claeses CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-114
2127 8 95v Aeltje Wytses CG 02:00:00         2 8-133
2161 8 96v Abigel Castelhun CG 02:00:00         1
2181 8 97v wed. Anjus Sjoerds CG 02:00:00         3 8-156
23 1 2r Janneke Jans Blauw CG 02:10:00         1
30 1 2v wed. Sybe Aukes CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-021
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
122 1 6v Janke Gerrits CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-071
174 1 8v Sybren Symons CG 02:10:00 CG 02:10:00       2 1-103
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
328 2 15v Lolkjen Scheltema CG 02:10:00         1
337 2 16r Minne Hendriks CG 02:10:00         4
359 2 17r Willem Boneta CG 02:10:00 CG 02:10:00       7 2-086
449 2 20v Hessel Jelles CG 02:10:00 CG 02:10:00       5 2-118
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
1448 5 64r Anskjen Andles CG 02:10:00         1 5-172
1517 6 68r Baukjen Okkes CG 02:10:00 CG 01:00:00       2 6-047
1603 6 71v Albertje Willems CG 02:10:00         1 6-101
1643 6 73v Albert Willems CG 02:10:00         4
2138 8 96r Beitske Arends CG 02:10:00         2
2169 8 97r wed. Carst Fokkes CG 02:10:00         2
34 1 2v Hendrik Jurjens CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
51 1 3v Jan Eggers CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
57 1 3v Harmen Blom CG 03:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 1-043
77 1 4v Pieter Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
90 1 5r Willem Jansen CG 03:00:00 CG 04:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 1-055
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
99 1 5v Yfke Huyberts CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
107 1 5v Claes Jacobs Danser CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 1-062
119 1 6v Keimpe Johannes CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
140 1 7r Ruird Hilbrands CG 03:00:00 CG 03:00:00       7
145 1 7v Wybren Wybes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
172 1 8v Trijntje Bikker CG 03:00:00         1 1-101
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
220 1 10v Jan Jansen Sanstra CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 1-131
223 1 10v Jan Everts CG 03:00:00 CG 03:00:00       7 heeft 1 weewersknegt 1-134
237 1 11r Hendrik Zegers CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
241 1 11v Reyn Jansen CG 03:00:00         2
255 1 12r Teunis Remmerts CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
283 2 14r wed. Foecke Harmens CG 03:00:00 CG 02:00:00       5 2-013
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
301 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00 CG 05:00:00       7 2-022
320 2 15v Hendrik ten Vaerde CG 03:00:00 CG 05:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
339 2 16r Jelle Jocchems CG 03:00:00 CG 03:00:00       5 2-050
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
368 2 17v Johannes Steffens CG 03:00:00 CG 01:00:00       8 2-067
369 2 17v Wouter Hessels CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-068
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
387 2 18r Jarig Arjens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-078
392 2 18v Ork Freerks CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 2-080
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
425 2 19v Hendrik Marcus CG 03:00:00 CG 03:00:00       5
426 2 20r Tjeerd Jansen CG 03:00:00         2 2-100
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
437 2 20r Jan Beernts CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 2-108
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
459 2 21r Hylke Orkes CG 03:00:00 CG 03:00:00       4
462 2 21v Andrys Jans CG 03:00:00 CG 02:00:00       5
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
484 2 22r Jan Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
490 2 22v Willem Gerbens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-138
528 2 24r Hendrik Wolles CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
530 2 24r Evert Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
746 3 34r Wiltje Pieters CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 3-158
752 3 34r Tjam Sierks CG 03:00:00         1
754 3 34r Trijntje Ruirds CG 03:00:00         3 3-163
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
1202 5 54r Marijke Davids CG 03:00:00         1 5-013
1241 5 55v Trijntje Feykes CG 03:00:00         1
1263 5 56v Beitske Sybes CG 03:00:00         1
1266 5 56v wed. Jan Schonebeek CG 03:00:00         1 5-058
1330 5 59v Trijntje Jelles CG 03:00:00         3
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1371 5 61r Jan Jetses CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 5-111
1372 5 61r Hessel Jacobs CG 03:00:00 CG 01:00:00       3 5-112
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1531 6 68v Sikke Eelkes CG 03:00:00         2 6-055
1540 6 69r wed. Reyn Sybes CG 03:00:00         1 6-062
1555 6 69v Sytske Jentjes CG 03:00:00         ?
1568 6 70r Baukjen Ripperts CG 03:00:00         1
1604 6 71v Wyts IJsbrands CG 03:00:00         3
1609 6 72r Harmen Jyllis CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
1617 6 72r Allert Joeckes CG 03:00:00         5
1633 6 73r Pieter Jentjes CG 03:00:00         3
1638 6 73r Dirk Jansen CG 03:00:00         1 6-125
1650 6 73v Tytte Jans CG 03:00:00         4 6-130
1653 6 73v wed. Wybe Sybrands CG 03:00:00 CG 01:00:00       1 6-131
1656 6 74r Aafke en Sjoukjen Jetses CG 03:00:00         2
1703 7 76v wed. Jacob Pieters CG 03:00:00         1 7-006
1752 7 78v Johannes Pieters CG 03:00:00         3
1762 7 79r wed. Hessel Sytses CG 03:00:00         4 7-048
1775 7 79v Sjieuke Oeges CG 03:00:00         1
1777 7 79v Okke Jarigs CG 03:00:00         2 7-056
1797 7 80v Tjeerdtje Goverts CG 03:00:00         2
1842 7 82v Antje Pieters CG 03:00:00         2 woont 2 huysen voorwaerds
1871 7 83v Trijntje Steffens CG 03:00:00         1
1895 7 84v Ane Martens CG 03:00:00         2
1970 8 89r wed. ds. Oudkerk CG 03:00:00         1
1978 8 89r Hendrik Hendriks CG 03:00:00         6 heeft 2 weeversknegts
1979 8 89r Harmen Jurjens CG 03:00:00         4 heeft 1 weeverknegt 8-055
1994 8 90r wed. Pieter Pieters CG 03:00:00         3
2016 8 90v Tjietske en Sipkjen CG 03:00:00         2
2021 8 91r Gerrit Edsgers CG 03:00:00         3
2024 8 91r wed. Douwe Pieters CG 03:00:00         1
2034 8 91v Uilke Pieters CG 03:00:00         3 8-083
2052 8 92r Beernt Feddriks CG 03:00:00 CG 01:00:00       3
2053 8 92v Cornelis Hendriks CG 03:00:00 CG 01:00:00       4
2067 8 93r Okke Sjoerds CG 03:00:00 CG 01:00:00       4 8-106
2071 8 93r Douwe Jansen CG 03:00:00 CG 01:00:00       4 8-108
2074 8 93r Johannes Jarigs CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
2084 8 93v Jocchemke Theunis CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
2091 8 94r Jelle Steffens CG 03:00:00         3 8-117
2109 8 94v Wemke Tjommes CG 03:00:00         1
2113 8 95r wed. burgemr. Crytenburg CG 03:00:00         1
2119 8 95r Jan Miechiels CG 03:00:00         2
2122 8 95r Engel Gerrits CG 03:00:00         2 8-130
2126 8 95v Andle Bonnes CG 03:00:00         3
2156 8 96v wed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00         2 8-146
2167 8 97r Jacob Sybes CG 03:00:00         2
2193 8 98r Johannes Eelkes CG 03:00:00         3
2200 8 98v Jacob Sakes CG 03:00:00 CG 01:00:00       3
2203 8 98v wed. Pieter Reiners CG 03:00:00 CG 01:00:00       6 8-170
2204 8 98v Thomas Hiddes CG 03:00:00 CG 01:00:00       5
15 1 2r Sybe Symons CG 03:10:00 CG 03:10:00       4
321 2 15v Gerrit Jansen CG 03:10:00 CG 01:10:00       3 heeft 1 weeversknegt 2-028
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
31 1 2v Wijnant Heering CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
33 1 2v wed. Uiltje Aukes CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
63 1 4r Bauke Jochems CG 04:00:00         5
64 1 4r Dirk Roelofs CG 04:00:00         4 1-048
66 1 4r Claas Sybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 1-048
68 1 4r Wybe Fongers CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
74 1 4v Marten Hessels CG 04:00:00         4
75 1 4v Gerrit Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
76 1 4v Willem Lammerts CG 04:00:00 CG 01:00:00       6
84 1 4v Keimpe Sakes CG 04:00:00         7
85 1 5r Douwe Arjens CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
97 1 5v Jentje Wybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
108 1 6r Cornelis Tjerks CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
143 1 7v Wopke Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       5
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
182 1 9r Jurjen Jansen CG 04:00:00         2
217 1 10v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 heeft 2 weeversknegts
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
270 2 13v Claaske Lolkes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
309 2 15r Jan Jansen CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-024
310 2 15r Harmen Jansen CG 04:00:00         6
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
340 2 16r Hartman Hartmans CG 04:00:00 CG 01:00:00       4 2-051
356 2 17r Jan Rijks CG 04:00:00 CG 06:00:00       3
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
375 2 17v Claas Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 2-070
377 2 18r Beernt Beernts CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 heeft 2 weeversknegts 2-071
378 2 18r Taeke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 2-073
393 2 18v Albert Jacobs CG 04:00:00         4
397 2 18v Andrys Jans CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
406 2 19r Jocchem Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-088
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
429 2 20r Age Cornelis CG 04:00:00 CG 03:00:00       4 2-103
431 2 20r Claas Joosten CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 2-105
439 2 20v Lammert Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
461 2 21r Tijs Ulbes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-125
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
466 2 21v Doede Sierks CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-126
467 2 21v Wybren Sierks CG 04:00:00         1 2-126
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
482 2 22r Teunis Zegers CG 04:00:00 CG 02:00:00       4
485 2 22r Hendrik Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 2-135
487 2 22v Symons Douwes CG 04:00:00 CG 04:00:00       5
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
525 2 24r Gerrit Jacobs CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-172
529 2 24r Benjamin Lenses CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
565 3 26v wed. Pieter Hendriks CG 04:00:00         4 3-020
582 3 27r Jan Coenraeds CG 04:00:00 CG 02:00:00       5 heeft 1 weeversknegt 3-033
598 3 27v Meynert Willems CG 04:00:00         2
599 3 28r Cornelis Johannes CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 3-058
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
678 3 31r Beernt Lammerts CG 04:00:00 CG 04:00:00       4 3-103
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
738 3 33v wed. Sybe Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       ? 3-152
765 3 34v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00         2
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
809 3 36v Tettje Gerbens CG 04:00:00         4 3-207
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
912 4 41v Trijntje Aukes CG 04:00:00         4
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
1096 4 49r Paulus Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       5
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1307 5 58v wed. Ruyrd Willems CG 04:00:00         2
1318 5 59r Imke Johannes CG 04:00:00         1
1324 5 59r Pieter Ulbes CG 04:00:00         1
1329 5 59v wed. Fedde Reins CG 04:00:00         4 5-094
1370 5 61r Ymke Dirks CG 04:00:00         7 5-111
1519 6 68r Jan Pieters Vettevogel CG 04:00:00         1
1533 6 68v Yske Claases CG 04:00:00         1 6-057
1559 6 70r Jan Ruirds CG 04:00:00         3
1566 6 70r Willem Thomas CG 04:00:00         4
1569 6 70r wed. Heere Dirks CG 04:00:00 CG 01:00:00       1 6-080
1572 6 70v Sake Jacobs CG 04:00:00         1
1574 6 70v Rintje Harmens CG 04:00:00         4 6-084
1578 6 70v Felten Gerrits CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-087
1580 6 70v Jan Hendriks CG 04:00:00         2
1587 6 71r Steeven Obbes CG 04:00:00         3 6-091
1589 6 71r wed. Jelle Douwes CG 04:00:00         1 6-092
1592 6 71r Harke Gales CG 04:00:00         6
1598 6 71v Geert Willems CG 04:00:00         2 6-098
1600 6 71v Aukjen Baukes CG 04:00:00         3
1601 6 71v Claas Ydes CG 04:00:00         2 6-100
1610 6 72r Hendrik Thomas CG 04:00:00         3 6-105
1615 6 72r Dirk Christiaens CG 04:00:00         2
1646 6 73v Freerk Pieters CG 04:00:00         6 6-128
1647 6 73v Claas Johannes CG 04:00:00         2
1668 6 74v Sipke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-140
1699 7 76v wed. Jouke Jelles CG 04:00:00         2 7-003
1711 7 77r Gerrit Geerts CG 04:00:00         2 7-012
1748 7 78v wed. Tabe Jansen CG 04:00:00         2 7-042
1753 7 78v Pieter Hendriks CG 04:00:00         3
1755 7 78v Gerrit Douwes CG 04:00:00         3 7-046
1756 7 78v Rienk Bokkes CG 04:00:00         3 7-045
1768 7 79r Rinse Abbes CG 04:00:00         2 7-052
1769 7 79v Cornelis Pieters CG 04:00:00         2
1795 7 80v Eelke Emmeriks CG 04:00:00         3
1827 7 81v Claas Rintjes CG 04:00:00         3
1851 7 82v Dirk Jeppes CG 04:00:00         2
1865 7 83v Jan Coenraads CG 04:00:00         4
1918 8 86v Roelof Meinderts CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
1923 8 87r Jan Hendriks CG 04:00:00         4
1927 8 87r Lolke Beerns CG 04:00:00         4 heeft 4 gealimenteerde kostgangers 8-024
1991 8 89v Jan Wybes CG 04:00:00         8 8-065
1998 8 90r Otte Joris CG 04:00:00         3
2004 8 90r Hendrik Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       7
2008 8 90v Hendrik Daniels CG 04:00:00         ?
2013 8 90v Joris Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       1
2068 8 93r Reyn Jansen CG 04:00:00 CG 02:00:00       3
2075 8 93r Lieuwe Dirks CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2076 8 93r Freerk Botes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3
2078 8 93v Wopke Jans CG 04:00:00         2
2088 8 93v Gijsbert Tijssen CG 04:00:00         8 8-116
2101 8 94v wed. Haring Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
2117 8 95r wed. Jacob Arends CG 04:00:00         2 heeft 1 weeverknegt 8-129
2129 8 95v Eeltje Pieters CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
2130 8 95v Jan Claasen CG 04:00:00 CG 01:00:00       7
2135 8 95v Hendrik Croese CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2141 8 96r Fijke Douwes CG 04:00:00         3
2142 8 96r Jan Holkes CG 04:00:00 CG 02:00:00       4 8-141
2144 8 96r Frans Jeltes CG 04:00:00         5
2150 8 96v Cornelia Kuyk CG 04:00:00         1 8-144
2166 8 97r Tymen Jetses CG 04:00:00         4
2183 8 97v Akke Melis CG 04:00:00         1
2190 8 98r Jan Harmens CG 04:00:00 CG 01:00:00       3 8-163
2199 8 98v Horatius van Zeist CG 04:00:00         5 8-169
2201 8 98v Douwe Alefs CG 04:00:00         3
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
17 1 2r Maeike Reiners CG 05:00:00         1
36 1 2v Sybe Jylts CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
48 1 3r Claas Jacobs CG 05:00:00         6 houtkooper 1-034
50 1 3v Wybren Hessels CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
56 1 3v Jan Sjoerds CG 05:00:00         4 1-045
87 1 5r Harmen Willems CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 1-056
89 1 5r Eelke Bernardus CG 05:00:00 CG 02:00:00       5 1-056
101 1 5v Sjoerd Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2
103 1 5v Jan Claeses CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
106 1 5v Gerben Douwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 1-061
109 1 6r Doekjen Jongma CG 05:00:00 CG 03:00:00       1
110 1 6r Heyn Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       3 1-063
113 1 6r Tjeerd Joukes CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
137 1 7r Dirk Sanstra CG 05:00:00 CG 02:00:00       4
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
161 1 8r Ulbe Cornelis CG 05:00:00         5
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
191 1 9v Pieter Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
203 1 10r Gijsbert Johannes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
204 1 10r Gaitse Rinses CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
206 1 10r Joost Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 1-120
210 1 10r Jochem Stellingwerf CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 1-125
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
225 1 10v Dirk Annes CG 05:00:00 CG 02:00:00       5
245 1 11v Jan Kuyck CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 1-144
247 1 11v Rigstje Ruirds CG 05:00:00         1
267 1 12v Willem Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
284 2 14r Jan Trompetter CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-013
285 2 14r Thomas Lammerts CG 05:00:00         3 2-014
307 2 15r Sybren Sipkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-023
308 2 15r Pier Harkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       5
311 2 15r Willem Josephs CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 2 weeversknegts
312 2 15r Meindert Lieuwes CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
322 2 15v Foppe Pieters CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
323 2 15v Sipke Arjens CG 05:00:00         4 2-031
324 2 15v Trijntje Ypkes CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 2-032
334 2 16r Lolke Jacobs CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 2-040
341 2 16v Wybe Dirks CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
348 2 16v Ysaak Fokkes CG 05:00:00         5
383 2 18r Heere Meyles CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 2-076
407 2 19r Jan Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       6
409 2 19r Bauke Jyles CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 2-090
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
428 2 20r Pieter Gerbens CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-102
440 2 20v Pieter Beerns CG 05:00:00         5 2-110
454 2 21r Dirk Uilkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 2-120
533 2 24r Jan Michiels CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
549 3 25v Pieke Zacharias CG 05:00:00         3 3-010
551 3 26r Gerben Heeres CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 3-012
555 3 26r Steeven Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 1 weeversknegt
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
571 3 26v Elias Jansen CG 05:00:00         6 3-027
614 3 28v wed. Pieter Wytses CG 05:00:00         1 3-060
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
617 3 28v Antje Wouters CG 05:00:00         4 3-061
631 3 29r Jan Beerns CG 05:00:00 CG 02:00:00       6 3-071
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
734 3 33v Pieter Joostens CG 05:00:00         ? 3-151
740 3 33v Sytse Andrys CG 05:00:00 CG 03:00:00       ?
741 3 33v Thomas Waterbeek CG 05:00:00         ?
750 3 34r wed. Symon Jacobs CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
771 3 35r Sape Theunis CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 3-172
823 4 37v Lammert Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 4-011
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
840 4 38v Pieter Bokkes CG 05:00:00         4 soldaet
841 4 38v Haring Sipkes CG 05:00:00         7
857 4 39r Sake Ydes CG 05:00:00         4
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
868 4 39v wed. Jan de Groot CG 05:00:00         1
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
877 4 40r Eelke Pieters CG 05:00:00         5 4-052
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
884 4 40r Tevis Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
895 4 40v Harmen Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts 4-071
899 4 41r Theodorus Bensonides CG 05:00:00         1
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
914 4 41v wed. Albert Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 1/2 huis 4-084
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
922 4 42r Jan Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-092
924 4 42r Jan Rienks CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-094
927 4 42r Loiter Caspars CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 heeft 3 weeversknegts 4-097
929 4 42r Wybe Piers CG 05:00:00         3 4-098
931 4 42r Jelte Jeltes CG 05:00:00         2
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
939 4 42v Jan Wouters CG 05:00:00 CG 03:00:00       5 heeft 2 weeversknegts
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
943 4 42v Hoite Wybrens CG 05:00:00 CG 03:00:00       4 heeft 1 weeversknegt 4-107
952 4 43r Jan Beernts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 4-115
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
956 4 43r Jan Roelofs CG 05:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 4-118
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
976 4 44r Ype Meinderts CG 05:00:00         2 4-140
978 4 44r Sybren Jocchems CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
979 4 44r wed. Marten Tjallings CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1016 4 45v Roelof Jacobus CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1024 4 46r wed. Hans Yverts CG 05:00:00         5
1069 4 48r Harmen Bramers CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 1 weeversknegt 4-172
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1072 4 48r Willem Beernts CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1089 4 48v Ruird Rintjes CG 05:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1095 4 49r Claas Scheltes CG 05:00:00         5 4-193
1103 4 49r Hendrik Arends CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-199
1104 4 49v Ulbe Ypes CG 05:00:00         3
1107 4 49v Symon Sjoerds CG 05:00:00         2
1108 4 49v Jacob Sybes CG 05:00:00         6
1112 4 49v Cornelis Hendriks CG 05:00:00 CG 02:00:00       4 4-220
1115 4 49v Tjeerd Paulus CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-218
1117 4 50r Beernt Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       6 heeft 2 weeversknegts
1130 4 50v Pals Bokkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       5 4-223
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1144 4 51r Rinse Pieters CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 4-235
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1159 4 51v Hendrik Jansen Douwes CG 05:00:00         6 4-242
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1176 4 52v wed. Schelte Tytes CG 05:00:00         6 4-255
1182 4 52v Abraham Vermeulen CG 05:00:00         7 4-261
1198 5 54r Jan Martens CG 05:00:00         2 5-012
1224 5 55r Sipke Dirks CG 05:00:00         3 5-031
1234 5 55v Jacob Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
1264 5 56v Rein Gerlofs CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1265 5 56v Sybrigjen Hoytes CG 05:00:00         3
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
1276 5 57r Foppe Symons CG 05:00:00         3
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1289 5 57v Uilke Foekes CG 05:00:00         2 5-068
1327 5 59r Harmen Gerrits CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
1332 5 59v Caspar Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 5-096
1340 5 60r Jacob Jansen CG 05:00:00         4 5-100
1348 5 60r Sybren Taekes CG 05:00:00         2
1363 5 60v Fokke Martens CG 05:00:00         2 5-109
1367 5 61r Haantje Jacobs CG 05:00:00         3 5-110
1368 5 61r Hendriks Eiberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 5-110
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1428 5 63v Jan Annes CG 05:00:00         3
1431 5 63v Johannes Jansen CG 05:00:00         2 5-162
1466 5 65r Hans Jansen CG 05:00:00         5 5-137
1468 5 65r Sybe Stoffels CG 05:00:00         2
1482 6 66v Boote Oebles CG 05:00:00         2
1512 6 68r wed. Sybeda CG 05:00:00         1 6-043
1518 6 68r Wyger Alberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
1526 6 68v Robijn Ruirds CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1541 6 69r Yttje Ulbes CG 05:00:00         2 6-063
1548 6 69v Tjietske en Ake Everts CG 05:00:00         ? 6-069
1562 6 70r Dirk Tytes CG 05:00:00         3
1564 6 70r Adigerus Wijngaerden CG 05:00:00         3
1567 6 70r Sikke Jansen CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 6-077
1593 6 71r Hendrik Bourmeester CG 05:00:00         3
1599 6 71v Harmen Hylkes CG 05:00:00         5 6-099
1605 6 71v Arnoldus Ydes CG 05:00:00 CG 02:00:00       2
1614 6 72r Eerk Jansen CG 05:00:00         5 6-107
1621 6 72v Cornelis Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1625 6 72v Jan Jocchems CG 05:00:00         7 6-111
1631 6 73r Hendrik Take CG 05:00:00         2
1649 6 73v wed. Jan Sikkes CG 05:00:00         2
1658 6 74r Okke Hessels CG 05:00:00 CG 03:00:00       4
1666 6 74r Hendrik Leenerds CG 05:00:00         4
1667 6 74v Hans Jansen CG 05:00:00         2 6-139
1671 6 74v Stijntje Ulbes CG 05:00:00         2
1677 6 74v Warner Jacobs CG 05:00:00         3
1679 6 75r Frans Jansen CG 05:00:00         5
1680 6 75r wed. Willem Jansen CG 05:00:00         2
1692 6 75v Florus Pieters CG 05:00:00         2
1706 7 76v Hendrik Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 7-008
1710 7 77r Antje en Reinskjen Dirks CG 05:00:00         2
1729 7 77v Anthony de Vries CG 05:00:00         5 7-027
1731 7 77v Ype Heeres CG 05:00:00         3 7-028
1750 7 78v Jan Rienks CG 05:00:00         3
1763 7 79r Pieter Aukes CG 05:00:00         2
1772 7 79v Claas Claasen CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1778 7 79v wed. Pier Benedictus CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1779 7 79v Claas Voordewijn CG 05:00:00         5
1788 7 80r Bartel Oedses CG 05:00:00         6
1813 7 81r wed. Tyte Rienks CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
1825 7 81v Grietje Heeremyt CG 05:00:00         1
1856 7 83r Neeltje Greolts CG 05:00:00         1
1874 7 83v wed. Jan Broers CG 05:00:00         2 7-125
1878 7 84r wed. Pieter Dirks CG 05:00:00         3 7-130
1889 7 84v Sybout Sierks CG 05:00:00         2
1893 7 84v Harke Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 7-140
1896 7 84v Pieter Aris CG 05:00:00         6
1912 8 86v Jan Feykes CG 05:00:00         4
1916 8 86v Feyke Jansen CG 05:00:00         2 8-015
1945 8 88r Jelle Gerrits CG 05:00:00         3
1953 8 88r Heere Ruirds CG 05:00:00         5
1962 8 88v Jilles Sakes CG 05:00:00 CG 01:00:00       4 8-043
1963 8 88v Tjebbe Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       4
1969 8 89r Haring Claasen CG 05:00:00         4 8-049
1974 8 89r wed. Cornelis Louwrens CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
2001 8 90r Otte Hettes CG 05:00:00 CG 02:00:00       4