Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
1094 4 49r de hr. Beyma           0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1490 6 67r de secrtrs. Braam           0 heeft te sexbierum aangeevinge gedaen 6-028
1497 6 67r Claas Braam           0 segt onder Almenum aangegeeven te hebben 6-032
1909 8 86v Jan van Ooyen CG 10:00:00         0 segt op t Heerenveen opgeschreeven te zijn dog geeft aan
1959 8 88v Jan Craemer CG 06:00:00         0 veerschipper, woont tot Amsterdam en biedt aan 8-038
1988 8 89v de captn. Prigge           0 segt tot Midlum aangegeeven te hebben 8-061
2205 8 98v hr. van der Haar           0 segt tot Koudum aangeeving gedaan te hebben 8-171
4 1 1v Teuntje Jans           1
10 1 1v Taetske Ruurds Bontekoe           1 1-006
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
17 1 2r Maeike Reiners CG 05:00:00         1
23 1 2r Janneke Jans Blauw CG 02:10:00         1
29 1 2v Trijntje Everts Oosterbaan CG 10:00:00         1 1-021
30 1 2v wed. Sybe Aukes CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-021
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
78 1 4v Ymkjen Pieters CG 01:00:00         1
81 1 4v Yttje Sikkes       x   1
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
109 1 6r Doekjen Jongma CG 05:00:00 CG 03:00:00       1
114 1 6r wed. Jouke Johannes CG 01:10:00         1 1-065
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
122 1 6v Janke Gerrits CG 02:10:00 CG 00:10:00       1 1-071
127 1 6v Claas Fontein           1 1-076
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
147 1 7v Rinske Mosk       x   1
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
166 1 8r Lammert Martens           1 1-097
172 1 8v Trijntje Bikker CG 03:00:00         1 1-101
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
186 1 9r Trijntje Ruurds           1
192 1 9v wed. Wybe Tjerks CG 02:00:00         1
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
198 1 9v Jacob Hendriks CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
200 1 9v wed. Thomas Kuypers           1
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
209 1 10r Ruird Hessels           1 1-122
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
231 1 11r Grietje Jans           1
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
240 1 11v Ybeltje Jans CG 02:00:00         1 1-140
247 1 11v Rigstje Ruirds CG 05:00:00         1
257 1 12r Ymkjen Jelles CG 01:10:00 CG 01:10:00       1
258 1 12r Antje Jelles           1
262 1 12r Rinske Taekes           1
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
266 1 12v Jan Amelander       x   1
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
325 2 15v wed. Pier Andrys CG 01:00:00 CG 01:00:00       1 2-033
328 2 15v Lolkjen Scheltema CG 02:10:00         1
329 2 16r Jetske Jans           1
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
351 2 16v Antje Gerrits           1
354 2 17r Jacob Wouters CG 10:00:00         1 2-061
360 2 17r Janke Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
367 2 17v Antje Baukes       x   1
380 2 18r Tettje Jans       x   1
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
396 2 18v Ye Feykes           1 2-065
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
414 2 19v wed. Ate Joris           1 2-094
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
447 2 20v Antje Wygers       x   1
450 2 21r Trijntje Boneta       x   1
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
467 2 21v Wybren Sierks CG 04:00:00         1 2-126
475 2 22r Marijke Teunis           1
476 2 22r wed. Wybe Wybes           1
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
493 2 22v Bregtje Pieters           1
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
542 3 25v Marij Beerns       x   1
581 3 27r Wierke Wierkes           1 heeft 2 weeversknegts
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
596 3 27v Jyske Sjoerds CG 02:00:00         1
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
614 3 28v wed. Pieter Wytses CG 05:00:00         1 3-060
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
627 3 29r Johannes Gerbens CG 15:00:00     x   1
637 3 29v wed. Tjerk S. Wijnstra       x   1
638 3 29v Hiltje Jans           1
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
687 3 31v Lolkjen Jans       x   1
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
707 3 32v Wessel Gerrits           1 3-120
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
752 3 34r Tjam Sierks CG 03:00:00         1
756 3 34v Neeltje Willems           1
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
771 3 35r Sape Theunis CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 3-172
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
785 3 35v Antje Mooy       x   1
794 3 36r Marijke Leenerds           1
808 3 36v Akke Tobias       x   1
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
839 4 38v Eelke Pieters           1
844 4 38v conrector Schulze CG 12:00:00         1
851 4 39r Ybeltje Broers CG 06:00:00         1
860 4 39r Baartje Jans           1
868 4 39v wed. Jan de Groot CG 05:00:00         1
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
899 4 41r Theodorus Bensonides CG 05:00:00         1
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
908 4 41r wed. Johannes Teunis           1
909 4 41v Setske Lieuwes           1
913 4 41v Wouter Jansen CG 06:00:00         1 1/2 huis, heeft 1 weeversknegt 4-084
915 4 41v Yde Tjeerds           1
916 4 41v Nieske Ydes           1
927 4 42r Loiter Caspars CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 heeft 3 weeversknegts 4-097
932 4 42r Trijntje Ymes           1 4-101
949 4 43r Andrys Wouters           1
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
953 4 43r Ymkjen Harmens           1 4-116
980 4 44r Antje Tijssen           1
982 4 44v Trijntje Jans       x   1
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
1002 4 45r wed. Anne Rintjes           1
1013 4 45v Tjebbe Gosses CG 08:00:00         1 4-165
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1028 4 46r Willem Pieters           1
1029 4 46r Geertje Jans           1
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1031 4 46v Willemke Tymens           1
1032 4 46v wed. Jan Minnes           1
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1035 4 46v Attje Ulbes           1
1036 4 46v Antje Anthony           1
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1041 4 46v Grietje Willems           1
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1046 4 47r Leentje Arends           1
1049 4 47r Antje Arends           1
1050 4 47r Pietje Hessels           1
1052 4 47r Antje Jans           1
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1058 4 47v Stijntje Pieters           1
1059 4 47v Sytske Jans           1
1060 4 47v Oene Ritskes           1
1061 4 47v Rinske Tjepkes           1
1062 4 47v Tjeerdtje Rienks           1
1080 4 48v Elsken Jans           1
1085 4 48v Cornelis Middagten           1
1092 4 49r Wessel Keimpes CG 07:10:00 CG 02:10:00       1 4-196
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1135 4 50v Heere Jansen van Slooten           1
1140 4 51r Trijntje Greidanus           1
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1171 4 52r wed. Abe Jacobs           1 4-253
1199 5 54r Lijsbeth Wybrens           1
1202 5 54r Marijke Davids CG 03:00:00         1 5-013
1206 5 54r Keimpe Bouwes CG 06:00:00         1 5-016
1227 5 55r wed. Pieter Douwes       x   1
1239 5 55v Trijntje Pieters CG 02:00:00         1
1240 5 55v Pietje Ages CG 02:00:00         1
1241 5 55v Trijntje Feykes CG 03:00:00         1
1242 5 55v Rinske Marnstra           1
1246 5 56r Sytske Rintjes           1
1248 5 56r Antje Pieters       x   1
1251 5 56r wed. Pieke Hommes       x   1 5-047
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1258 5 56v Pieter Joekkes           1
1261 5 56v wed. Pieter Jacobs       x   1
1263 5 56v Beitske Sybes CG 03:00:00         1
1266 5 56v wed. Jan Schonebeek CG 03:00:00         1 5-058
1267 5 56v Antje Jarigs           1
1274 5 57r Janke Pieters           1
1275 5 57r Rinske Willems       x   1
1277 5 57r Grietje Hendriks       x   1
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1293 5 58r Janke Wildschut           1 5-070
1297 5 58r Jarig Adema CG 07:00:00 CG 03:00:00       1 5-072
1318 5 59r Imke Johannes CG 04:00:00         1
1324 5 59r Pieter Ulbes CG 04:00:00         1
1361 5 60v Aukjen Hessels CG 02:00:00         1
1395 5 62r wed. Andrys Sytses           1
1396 5 62r wed. Gerrit Willems       x   1 5-126
1408 5 62v Judikjen Joukes           1
1415 5 63r Laas Piers       x   1
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
1426 5 63v Maeike Meintes       x   1
1429 5 63v Dieuke Jurjens       x   1 5-160
1432 5 63v Pietje Lieuwes CG 02:00:00         1
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1444 5 64r Trijntje Lieuwes       x   1
1448 5 64r Anskjen Andles CG 02:10:00         1 5-172
1454 5 64v wed. Foppe Foppes           1
1463 5 65r Lijsbeth Claases       x   1
1477 6 66v Pietje Heeres           1
1484 6 66v Beitske Minnes           1
1494 6 67r Susanna Haeyes CG 02:00:00         1
1500 6 67v wed. Jan P. Scheltema           1 6-033
1506 6 67v Antje Jakles CG 02:00:00         1
1512 6 68r wed. Sybeda CG 05:00:00         1 6-043
1513 6 68r wed. Jan Geerts CG 06:00:00         1 6-043
1515 6 68r Antje Scheltes       x   1
1519 6 68r Jan Pieters Vettevogel CG 04:00:00         1
1533 6 68v Yske Claases CG 04:00:00         1 6-057
1540 6 69r wed. Reyn Sybes CG 03:00:00         1 6-062
1568 6 70r Baukjen Ripperts CG 03:00:00         1
1569 6 70r wed. Heere Dirks CG 04:00:00 CG 01:00:00       1 6-080
1571 6 70v vroedsman Heyns CG 10:00:00         1
1572 6 70v Sake Jacobs CG 04:00:00         1
1576 6 70v wed. Braam           1
1585 6 71r Geertje Jans           1
1589 6 71r wed. Jelle Douwes CG 04:00:00         1 6-092
1602 6 71v Martjen Alephs CG 02:00:00         1
1603 6 71v Albertje Willems CG 02:10:00         1 6-101
1608 6 72r Aefke Sjoerds           1
1628 6 72v Eelkjen Jacobs           1
1635 6 73r Doetje Stoffels       x   1
1638 6 73r Dirk Jansen CG 03:00:00         1 6-125
1653 6 73v wed. Wybe Sybrands CG 03:00:00 CG 01:00:00       1 6-131
1655 6 74r Trijntje CG 02:00:00         1
1657 6 74r Trijntje Hoytes CG 15:00:00         1 6-134
1664 6 74r Pieter Heins CG 10:00:00 CG 02:00:00       1 6-139
1669 6 74v Aefke Fransen       x   1
1684 6 75r Jelle Roelofs           1
1703 7 76v wed. Jacob Pieters CG 03:00:00         1 7-006
1704 7 76v Jan Claasen           1
1717 7 77r wed. Dirk Huigens CG 08:00:00 CG 02:00:00       1
1727 7 77v Hessel Sybrens Hingst           1 7-026
1730 7 77v Antje Heeres           1 7-028
1735 7 78r ds. Schuler CG 08:00:00         1
1754 7 78v wed. Eeke Everts           1
1758 7 79r Jetske Rinses       x   1
1759 7 79r Grietje Laases       x   1
1766 7 79r Grietje Daniels CG 01:10:00         1
1767 7 79r wed. Christiaen Claases CG 02:00:00         1
1775 7 79v Sjieuke Oeges CG 03:00:00         1
1782 7 80r Martjen Joosten           1
1786 7 80r Antje Jans CG 02:00:00         1 7-061
1808 7 81r de nots. Reidema CG 10:00:00         1
1825 7 81v Grietje Heeremyt CG 05:00:00         1
1848 7 82v Sara Andrys           1 7-110
1853 7 83r burgemr. van der Sluys CG 24:00:00         1 segt opgetekend te zijn tot Wommels dog geeft hier aan bij naeder aangeeving
1856 7 83r Neeltje Greolts CG 05:00:00         1
1858 7 83r Sipkjen Johannes CG 02:00:00         1
1867 7 83v wed. Andrys Jocchems CG 06:00:00 CG 01:00:00       1 7-120
1870 7 83v Pieter Steffens           1
1871 7 83v Trijntje Steffens CG 03:00:00         1
1903 7 85r Hiltje           1
1926 8 87r wed. Sake Ritskes           1
1932 8 87v Sytske Pieters           1
1961 8 88v de commys Beem CG 12:00:00         1
1970 8 89r wed. ds. Oudkerk CG 03:00:00         1
1976 8 89r Ybeltje Fongers           1
1984 8 89v wed. Pieter Oldaan CG 08:00:00 CG 02:00:00       1
1985 8 89v Cornelis Oldaan CG 10:00:00         1 8-059
1989 8 89v wed. Edsger Cornelis       x   1 8-063
1993 8 90r wed. Freerk Tjietses           1
1996 8 90r Neeltje Tytes           1
1999 8 90r Rinske Meinerts       x   1
2000 8 90r wed. Jan Bijlenberg       x   1
2002 8 90r Tettje Douwes       x   1
2012 8 90v wed. Jacob Wopkes CG 05:00:00 CG 01:00:00       1
2013 8 90v Joris Arjens CG 04:00:00 CG 01:00:00       1
2014 8 90v Geertje Rynjes CG 05:00:00 CG 01:00:00       1 8-073
2024 8 91r wed. Douwe Pieters CG 03:00:00         1
2025 8 91r Robijn Arjens CG 25:00:00 CG 05:00:00       1 8-078
2029 8 91v Gerrit Roelofs           1
2030 8 91v Hendrik           1 8-081
2031 8 91v Sytske Yges           1
2033 8 91v Jacob Cornelis           1
2035 8 91v wed. Bouwe Symens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1
2036 8 91v Aukjen Sybrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-086
2039 8 91v wed. Beernt Hemmes CG 02:00:00         1 8-088
2042 8 92r eerste zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2043 8 92r tweede zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2044 8 92r derde zoon           1 van Hyltje Joris 8-090
2048 8 92r Tjietske en Sipkjen Douwes           1
2050 8 92r wed. Jacob Jacobs           1
2056 8 92v Grietje Hessels CG 02:00:00         1
2057 8 92v wed. Gerrit Gerrits CG 02:00:00         1 8-095
2059 8 92v Grietje Thomas CG 02:00:00         1 8-096
2064 8 92v wed. Salomon Stapert           1 8-103
2069 8 93r Hiltje Keimpes CG 01:10:00         1
2079 8 93v Antje Emmeriks CG 02:00:00         1 8-111
2080 8 93v Wybrigjen Cornelis CG 01:10:00         1
2085 8 93v wed. Pieter Claeses CG 02:00:00 CG 01:00:00       1 8-114
2107 8 94v Wapke Jans CG 05:00:00         1
2109 8 94v Wemke Tjommes CG 03:00:00         1
2111 8 94v Maeike Ewouts       x   1
2113 8 95r wed. burgemr. Crytenburg CG 03:00:00         1
2123 8 95r wed. Jacob Carstens CG 05:00:00         1
2147 8 96r Johannes van Haerlem           1
2150 8 96v Cornelia Kuyk CG 04:00:00         1 8-144
2158 8 96v Jeltje Gerrits           1
2161 8 96v Abigel Castelhun CG 02:00:00         1
2164 8 97r wed. Reynalda       x   1
2176 8 97v Jurjen Stapert CG 05:00:00         1
2179 8 97v juffr. van der Wolt           1 8-153
2183 8 97v Akke Melis CG 04:00:00         1
2184 8 97v Sjoerdje Sjoerds           1
2191 8 98r Foekjen       x   1 8-163
2 1 1v Jurjen Crozee CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-001
3 1 1v Claas Wouters CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-003
8 1 1v Douwe Jansz Zeylmaker CG 10:00:00         2 1-005
9 1 1v Sjoerd Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 1-006
19 1 2r Pieter Carsten CG 10:00:00         2
21 1 2r Antje Jans Bakker CG 40:00:00         2 1-011
25 1 2v Evert Louwrens CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
31 1 2v Wijnant Heering CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
33 1 2v wed. Uiltje Aukes CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
35 1 2v Tjalling Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
38 1 3r Feddrik Ayses Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 1-024
41 1 3r wed. Wybe Hanekuyk CG 15:15:00 CG 04:05:00       2
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
54 1 3v Jillis Dirks CG 06:00:00         2
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
69 1 4r Jarig Fransen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 1-049
86 1 5r Douwe Beerns CG 02:00:00 CG 01:00:00       2
87 1 5r Harmen Willems CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 1-056
88 1 5r Yme Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
93 1 5r Lijsbeth Jans           2
97 1 5v Jentje Wybrens CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
98 1 5v Beernt Beernts CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 1 weeversgesel
99 1 5v Yfke Huyberts CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
101 1 5v Sjoerd Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2
102 1 5v Hendrik Ydes CG 07:00:00         2
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
123 1 6v Claas Haukema CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 1-072
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
138 1 7r Jan Doekes CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
148 1 7v Jan Willems CG 08:00:00         2 1-110
153 1 7v Albert Hannes CG 02:00:00 CG 03:00:00       2
162 1 8r wed. Sierk Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 1-094
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
170 1 8v Meye Harmens CG 06:00:00 CG 06:00:00       2 1-099
171 1 8v Betze Cornelis CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 1-100
174 1 8v Sybren Symons CG 02:10:00 CG 02:10:00       2 1-103
182 1 9r Jurjen Jansen CG 04:00:00         2
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
191 1 9v Pieter Jansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
194 1 9v Yfke Jansen Blauw       x   2
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
208 1 10r Heere Heeres CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 1-123
212 1 10r Claas Foekes CG 05:00:00 CG 05:00:00       2 1-127
214 1 10r Jan Sikkes CG 08:00:00         2 1-128
220 1 10v Jan Jansen Sanstra CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 1-131
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
236 1 11r wed. Rienk Jansen CG 01:00:00         2
237 1 11r Hendrik Zegers CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
241 1 11v Reyn Jansen CG 03:00:00         2
244 1 11v Arjen Aris CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
245 1 11v Jan Kuyck CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 1-144
246 1 11v Johannes Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
251 1 12r burgemr. Hiddema CG 30:00:00         2 1-149
259 1 12r Wobbeltje Thomas       x   2
261 1 12r Antje Pieters       x   2
271 2 13v Douwe Ypkes CG 08:00:00         2
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
273 2 13v Johannes Jansen CG 10:00:00         2 2-004
277 2 13v Dirk Sytses CG 06:00:00         2 2-007
278 2 13v Uilke Anskes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 2-008
280 2 13v Symon Sybrens CG 01:10:00 CG 03:10:00       2 2-010
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
299 2 14v Antje Dirks           2
313 2 15r Hendrik Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
335 2 16r Jelmer Gerbens CG 10:00:00         2 2-041
344 2 16v de nots. Walrich CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 2-054
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
361 2 17r Ysaac Roozen CG 26:00:00 CG 04:00:00       2 2-064
363 2 17r Engeltje Doedes CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-066
369 2 17v Wouter Hessels CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-068
373 2 17v Harmen Hendriks CG 04:00:00 CG 04:00:00       2 2-069
374 2 17v Beernt Jansen           2 en Hendrik Arends
376 2 17v Jan Harmens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 en Gerrit Arends
378 2 18r Taeke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 2-073
382 2 18r Dieuwke Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 2-075
383 2 18r Heere Meyles CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 2-076
387 2 18r Jarig Arjens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-078
391 2 18v Trijntje Hanses           2
392 2 18v Ork Freerks CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 2-080
395 2 18v Sibble Lodewijks CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
397 2 18v Andrys Jans CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
398 2 18v Johannes Ypes CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 2-082
403 2 19r Frans Beernts CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-085
409 2 19r Bauke Jyles CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 2-090
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
423 2 19v Jan Gerrits CG 03:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-098
426 2 20r Tjeerd Jansen CG 03:00:00         2 2-100
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
438 2 20v Wopke Hanses CG 06:00:00         2
442 2 20v Jan Sybes CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 2-112
443 2 20v wed. Tjeerd Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
452 2 21r Aegjen Dirks CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 2-119
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
468 2 21v Yde Pieters CG 10:00:00 CG 01:00:00       2 2-128
473 2 21v Sytske Ruirds CG 02:00:00         2
478 2 22r wed. Dirk Gerrits CG 02:00:00 CG 01:00:00       2 2-132
484 2 22r Jan Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
490 2 22v Willem Gerbens CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 2-138
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
501 2 23r wed. burgemr. S. Menalda CG 20:00:00 CG 05:00:00       2 2-146
504 2 23r Claas R. Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 2-149
513 2 23v Symon Stijl CG 40:00:00 CG 05:00:00       2 2-159
517 2 23v Sjoerd Hendriks CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 2-163
519 2 23v Stijntje Jacobs           2 2-168
522 2 24r Freerk Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 2-170
524 2 24r Doede Dirks CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
526 2 24r Sjoerd van der Hout       x   2
529 2 24r Benjamin Lenses CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
530 2 24r Evert Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
532 2 24r Broer Baukes CG 16:00:00 CG 04:00:00       2 2-177
533 2 24r Jan Michiels CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
534 2 24v wed. Pieter Thomas       x   2
545 3 25v wed. Jyllert Sipkes       x   2 3-006
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
553 3 26r Wopke Johannes CG 10:00:00         2 3-013
555 3 26r Steeven Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 1 weeversknegt
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
570 3 26v Gerrit Jurjens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-026
577 3 27r Sjoerd Heerts           2 stalman
580 3 27r Marijke Lammerts       x   2
592 3 27v Gatske Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
594 3 27v Gerrit Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt
598 3 27v Meynert Willems CG 04:00:00         2
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
606 3 28r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00         2 3-051
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
610 3 28r Johannes Ockes       x   2 3-047
618 3 28v Johannes Fransbergen CG 10:00:00         2 3-062
620 3 28v Gerben Pieters CG 08:00:00         2
623 3 29r Johannes Douwes CG 08:00:00         2 3-066
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
639 3 29v Jan Hendriks           2
653 3 30r Hendrik Sacharias CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
670 3 30v Pieter Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-097
675 3 31r Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 3-101
677 3 31r Nanning Willems CG 10:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-102
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
691 3 31v Dirk van Weert           2
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
702 3 32r Beernt Roelofs           2
705 3 32r Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-119
709 3 32v Harmen Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-123
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
717 3 32v Tjerk Rutgers           2
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
719 3 33r Antje Reyners       x   2
721 3 33r Claas Pieters CG 06:00:00         2 3-133
725 3 33r Meinert Orks CG 08:00:00         2 3-136
729 3 33r Teunis Dirks CG 06:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-140
746 3 34r Wiltje Pieters CG 03:00:00 CG 02:00:00       2 3-158
747 3 34r Jan Hansen CG 08:00:00 CG 01:00:00       2
749 3 34r Ruird Pieters CG 08:00:00         2
750 3 34r wed. Symon Jacobs CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
757 3 34v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-164
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
761 3 34v Pieter Jansen Seevenbergen           2 3-166
762 3 34v Jan Hinnes CG 08:00:00         2 3-167
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
765 3 34v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00         2
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
773 3 35r Bonte Beerns           2
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
778 3 35v Gerlof Jansen CG 10:00:00         2 3-180
780 3 35v Jan de Wylde           2 3-182
782 3 35v Hans Cristoffels CG 04:00:00 CG 01:00:00       2 3-185
783 3 35v vroedsman Baksma CG 13:00:00         2 3-187
784 3 35v Hanso Jonas van Hasenhoek CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 3-188
789 3 35v wed. Abbe Rinses CG 06:00:00         2 3-192
792 3 36r Remmert Huyberts CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 3-195
803 3 36v Otte Johannes CG 10:00:00         2 3-203
805 3 36v Eeke Sjoerds CG 08:00:00         2 3-205
806 3 36v wed. Tjeerd Poort CG 06:00:00         2 3-206
811 3 36v Tjerk Lolkes           2 3-207
817 4 37v Tjerk IJsenbeek CG 10:00:00         2 4-005
819 4 37v wed. Jan Jansen CG 14:00:00         2 4-007
823 4 37v Lammert Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 4-011
825 4 37v Gerrit Everts           2
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
827 4 38r Jan Hendriks CG 06:00:00         2
828 4 38r Johannes Claasen CG 06:00:00         2
843 4 38v Johannes Acama CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 4-026
845 4 38v Tjebbe Spannenburg CG 15:00:00         2 4-027
858 4 39r Cornelis Geerts           2
862 4 39v Anthony de Groot CG 25:00:00         2 4-039
863 4 39v Cornelis van Velsen           2
869 4 39v wed. Gosse Jansen           2 4-045
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
884 4 40r Tevis Hendriks CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
886 4 40v Jan Sluyter       x   2 soldaet
893 4 40v Jacob Jansen CG 15:00:00         2 4-069
894 4 40v Jan Ottes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-070
901 4 41r Jacob Annes CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
905 4 41r Taede Dirks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 4-077
914 4 41v wed. Albert Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 1/2 huis 4-084
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
931 4 42r Jelte Jeltes CG 05:00:00         2
936 4 42v Sipke Iedes           2 heeft 1 weeversknegt
937 4 42v Augustinus Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
938 4 42v Hendrik Stiphout CG 07:00:00 CG 01:00:00       2
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
945 4 43r Jan Sybrens           2
947 4 43r Freerk Wybrens CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-109
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
952 4 43r Jan Beernts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 4-115
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
957 4 43v Douwe Douwes CG 07:00:00 CG 03:00:00       2 4-118
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
970 4 44r wed. Johannes Haentjes           2 4-129
973 4 44r Anthony Vink CG 08:00:00         2 4-134
975 4 44r Jan Broers           2 4-139
976 4 44r Ype Meinderts CG 05:00:00         2 4-140
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
993 4 44v vroedsman Hogeboom CG 22:00:00         2 4-150
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
997 4 45r Liskjen Pieters           2
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1006 4 45v Rinske Gerrits           2
1012 4 45v Jan Bakker CG 15:00:00         2
1016 4 45v Roelof Jacobus CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1025 4 46r Tyttje Pybes           2
1026 4 46r Riemke           2
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1048 4 47r Symon Jansen           2
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1068 4 48r Antje Baukes           2
1071 4 48r Beernt Jansen CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-171
1072 4 48r Willem Beernts CG 05:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1101 4 49r Gerlof Pieters           2 dogter 4-201
1102 4 49r Jan Hendriks           2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1107 4 49v Symon Sjoerds CG 05:00:00         2
1118 4 50r Holke Obbes           2 4-216
1122 4 50r Frans Claeses           2
1136 4 50v Ottje Ydes           2
1139 4 50v wed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00         2 4-230
1147 4 51r Fokke Joosten           2 4-238
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1157 4 51v Ruird Jansen CG 06:00:00         2
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1181 4 52v Wybren Douwes CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 4-260
1195 5 53v Willem Westerhof CG 15:00:00         2 5-010
1197 5 54r Wytse Heins           2 5-012
1198 5 54r Jan Martens CG 05:00:00         2 5-012
1201 5 54r Lykle en Tjietske Reitses CG 08:00:00         2
1204 5 54r wed. Dirk Jyllis           2
1207 5 54r Jan Uilkes           2 5-016
1212 5 54v Lieuwe Everts CG 08:00:00         2 5-021
1226 5 55r Claas Doedes CG 15:00:00         2 5-033
1229 5 55r Jan Douwes CG 10:00:00         2 5-035
1233 5 55v Hessel Lammerts           2
1235 5 55v Pieter Hendriks CG 20:00:00         2 5-039
1243 5 55v Tjalling Hylkes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper 5-043
1245 5 56r Pieter Gerrits CG 08:00:00         2
1253 5 56r Wyger Cornelis CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1260 5 56v Jacob Jeremias CG 10:00:00         2 5-055
1264 5 56v Rein Gerlofs CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
1269 5 57r Jan Tjeerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-059
1271 5 57r Pieter Jochems CG 08:00:00         2
1272 5 57r Hessel Beima CG 08:00:00         2
1273 5 57r Jan Claasen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 5-061
1281 5 57v Jacob Joosten CG 08:00:00         2 5-063
1283 5 57v Hein Freerks CG 12:00:00         2 5-065
1284 5 57v Jan Claasen CG 10:00:00         2 5-065
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1289 5 57v Uilke Foekes CG 05:00:00         2 5-068
1292 5 58r Johannes Gerrits CG 06:00:00         2
1296 5 58r Jacob Joukes           2
1298 5 58r Filippus Swart CG 20:00:00         2 5-073
1301 5 58r Tyte Jansen           2
1307 5 58v wed. Ruyrd Willems CG 04:00:00         2
1309 5 58v Hendrik Paulus CG 10:00:00         2 5-081
1312 5 58v Beernt Hendriks CG 08:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-084
1325 5 59r wed. Hendrik Caspars CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-090
1333 5 59v Jan Gerrits CG 06:00:00         2
1334 5 59v Jan Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 heeft 2 weeversknegts 5-096
1341 5 60r Pieter Jacobs           2 5-100
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1348 5 60r Sybren Taekes CG 05:00:00         2
1356 5 60v Elbert Heyns           2
1358 5 60v Heere Adams           2
1359 5 60v Gerrit Jelles CG 06:00:00         2
1363 5 60v Fokke Martens CG 05:00:00         2 5-109
1364 5 61r IJsbrand Jochems CG 06:00:00         2
1368 5 61r Hendriks Eiberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2 5-110
1371 5 61r Jan Jetses CG 03:00:00 CG 01:00:00       2 5-111
1376 5 61v Robijn Cornelis CG 07:00:00         2 5-112
1377 5 61v wed. Joost Popta           2 5-112
1388 5 62r vroedsman Roosen CG 15:00:00         2 5-123
1389 5 62r Boote Gerbens           2
1390 5 62r Janneke Jelles           2
1391 5 62r Antje Leyen       x   2
1399 5 62r boode Peima CG 20:00:00         2 5-129
1400 5 62v Filippus Bos CG 10:00:00 CG 04:00:00       2 5-130
1401 5 62v Paulus Jansen CG 10:00:00         2
1402 5 62v Aeltje en Albertje Jans       x   2
1403 5 62v soldaet Gerrit Jansen       x   2
1404 5 62v Lijsbeth en Wemke Pieters           2 5-132
1411 5 62v Christiaan Charpentier CG 10:00:00         2 5-143
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1419 5 63r Johannes Bensonides CG 06:00:00         2 5-154
1423 5 63r Jan Harmens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-155
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1430 5 63v Sybout Buma CG 12:00:00         2 5-161
1431 5 63v Johannes Jansen CG 05:00:00         2 5-162
1442 5 64r Antje Allerds       x   2
1445 5 64r Take Dijksma CG 20:00:00 CG 05:00:00       2
1451 5 64v Harm. van der Geest CG 12:00:00 CG 02:00:00       2 5-175
1452 5 64v Jan Hessels CG 12:00:00         2 5-176
1456 5 64v Wytse Cornelis CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 5-152
1457 5 64v Jan Wybrens CG 20:00:00         2 5-151
1458 5 64v Hessel Doekles CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 5-150
1467 5 65r Foekke Johannes CG 10:00:00         2 5-136
1468 5 65r Sybe Stoffels CG 05:00:00         2
1469 5 65r Hendrik Paulus           2
1471 5 65r Yttje en Antje Claases CG 06:00:00         2
1475 6 66v wed. Claas Hindelopen CG 40:00:00         2
1481 6 66v Dirk Wynia           2
1482 6 66v Boote Oebles CG 05:00:00         2
1483 6 66v Sybrigjen Hiddes       x   2
1488 6 67r de hr. Haarsma CG 40:00:00         2 6-026
1493 6 67r Tyttje en Trijntje Haeyes           2
1502 6 67v Jacob Harmens CG 14:00:00         2
1504 6 67v wed. Johannes Baltus CG 12:00:00         2 6-037
1511 6 68r burgemr. Bretton CG 15:00:00 CG 05:00:00       2 6-042
1517 6 68r Baukjen Okkes CG 02:10:00 CG 01:00:00       2 6-047
1518 6 68r Wyger Alberts CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
1527 6 68v Enog van Rippers CG 15:00:00         2
1530 6 68v erven Jacob Jocchems CG 08:00:00         2 6-055
1531 6 68v Sikke Eelkes CG 03:00:00         2 6-055
1532 6 68v wed. Doede Sikkes CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 6-056
1534 6 68v Werp Heins CG 06:00:00         2
1538 6 69r wed. Lieuwe Huyberts       x   2 6-060
1541 6 69r Yttje Ulbes CG 05:00:00         2 6-063
1544 6 69r Jan Hey           2
1560 6 70r Douwe Gabes CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 6-074
1561 6 70r vroedsman Wijngaerden CG 14:00:00 CG 06:00:00       2 6-075
1570 6 70r Jan Olivier CG 12:00:00         2 6-081
1573 6 70v Trijntje Hendriks           2
1578 6 70v Felten Gerrits CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-087
1579 6 70v Wytske Willems           2
1580 6 70v Jan Hendriks CG 04:00:00         2
1581 6 70v Clara Claases           2 6-089
1583 6 71r Jan Gerrits CG 06:00:00         2 6-090
1584 6 71r Gijsbert en Trijntje Sybes CG 15:00:00 CG 03:00:00       2
1586 6 71r Gerben Johannes CG 06:00:00         2 6-091
1588 6 71r Jacob Joosten CG 06:00:00         2
1590 6 71r Sjoerd           2
1595 6 71v Jacob Symens CG 06:00:00         2
1596 6 71v Gosse Pieters CG 10:00:00 CG 03:00:00       2 6-096
1597 6 71v wed. Andries Sierks CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 6-097
1598 6 71v Geert Willems CG 04:00:00         2 6-098
1601 6 71v Claas Ydes CG 04:00:00         2 6-100
1605 6 71v Arnoldus Ydes CG 05:00:00 CG 02:00:00       2
1609 6 72r Harmen Jyllis CG 03:00:00 CG 02:00:00       2
1615 6 72r Dirk Christiaens CG 04:00:00         2
1621 6 72v Cornelis Douwes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1627 6 72v Sipke Jansen CG 08:00:00         2 6-113
1629 6 72v Foppe Dirks CG 06:00:00 CG 01:00:00       2 6-120
1631 6 73r Hendrik Take CG 05:00:00         2
1641 6 73r Wyert Dirks CG 08:00:00         2
1647 6 73v Claas Johannes CG 04:00:00         2
1648 6 73v Harmke Warners CG 02:00:00         2
1649 6 73v wed. Jan Sikkes CG 05:00:00         2
1651 6 73v Pyttje en Romkjen Jacobs           2
1652 6 73v Antje en Geertje Harkes           2
1656 6 74r Aafke en Sjoukjen Jetses CG 03:00:00         2
1659 6 74r Hittje Johannes           2
1661 6 74r vroedsman Bontekoe CG 20:00:00         2 6-136
1665 6 74r Maeike Willems       x   2
1667 6 74v Hans Jansen CG 05:00:00         2 6-139
1668 6 74v Sipke Pieters CG 04:00:00 CG 02:00:00       2 6-140
1671 6 74v Stijntje Ulbes CG 05:00:00         2
1673 6 74v wed. Douwe Fransen       x   2
1680 6 75r wed. Willem Jansen CG 05:00:00         2
1683 6 75r wed. capt. Stapert CG 15:00:00         2 6-150
1685 6 75r wed. Schaaff CG 15:00:00         2
1688 6 75r Reiner Wybes CG 06:00:00         2 6-155
1691 6 75r Albert Wygers           2
1692 6 75v Florus Pieters CG 05:00:00         2
1694 6 75v Gabe Sybesma CG 20:00:00         2 6-158
1699 7 76v wed. Jouke Jelles CG 04:00:00         2 7-003
1701 7 76v Haantje Joosten CG 07:00:00         2
1702 7 76v Jan Jansen CG 08:00:00         2
1705 7 76v Jacobus Folkerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-007
1709 7 77r wed. Dirk IJsbrands CG 20:00:00         2 7-010
1710 7 77r Antje en Reinskjen Dirks CG 05:00:00         2
1711 7 77r Gerrit Geerts CG 04:00:00         2 7-012
1713 7 77r Hans Pieters CG 12:00:00 CG 02:00:00       2 7-014
1714 7 77r Roeloff Jansen CG 16:00:00 CG 04:00:00       2
1720 7 77r Harmen Harmens           2
1723 7 77v Anne Beerns CG 07:00:00         2 7-022
1737 7 78r Willem Ages           2 7-031
1744 7 78r Beernt Ysaäk CG 06:00:00         2 7-039
1748 7 78v wed. Tabe Jansen CG 04:00:00         2 7-042
1760 7 79r Aukjen Melles       x   2
1763 7 79r Pieter Aukes CG 05:00:00         2
1768 7 79r Rinse Abbes CG 04:00:00         2 7-052
1769 7 79v Cornelis Pieters CG 04:00:00         2
1773 7 79v Andries Ripperts CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-054
1774 7 79v Jan Alberts           2
1777 7 79v Okke Jarigs CG 03:00:00         2 7-056
1789 7 80r Jurjen           2
1794 7 80v Fedde Acronius CG 15:00:00 CG 03:00:00       2 7-067
1796 7 80v Carel Cromhausen           2
1797 7 80v Tjeerdtje Goverts CG 03:00:00         2
1801 7 80v Bauke Floris CG 06:00:00         2 7-072
1803 7 80v wed. Nathanael Cromhausen       x   2 7-073
1810 7 81r Aeltje Norel CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
1815 7 81r Taetske Vos CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-084
1821 7 81v Bernardus Edsgers CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
1831 7 82r Jacob Willems CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 7-095
1836 7 82r Obbe Hendriks CG 15:00:00         2 7-100
1842 7 82v Antje Pieters CG 03:00:00         2 woont 2 huysen voorwaerds
1846 7 82v Andrys Doedes CG 20:00:00         2 7-109
1847 7 82v Sjoerd Andrys CG 06:00:00 CG 04:00:00       2 7-110
1849 7 82v Wopke Doedes CG 18:00:00         2 7-111
1851 7 82v Dirk Jeppes CG 04:00:00         2
1866 7 83v Claas Gerrits           2
1874 7 83v wed. Jan Broers CG 05:00:00         2 7-125
1876 7 83v Jan Hendriks CG 16:00:00 CG 01:00:00       2
1880 7 84r Geertje Jansen CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
1881 7 84r Coenraad Hendriks CG 08:00:00 CG 02:00:00       2 7-132
1884 7 84r Jan Wax CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
1886 7 84r Petrus Marnstra CG 06:00:00         2 7-113
1889 7 84v Sybout Sierks CG 05:00:00         2
1893 7 84v Harke Seerps CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 7-140
1895 7 84v Ane Martens CG 03:00:00         2
1897 7 84v wed. Laquart CG 15:00:00         2 7-143
1908 8 86v Trijntje en Rinske Romkes           2
1910 8 86v Jan Joukes CG 06:00:00         2
1911 8 86v Sake Folkerts CG 06:00:00         2
1913 8 86v Jetse Pieters           2
1916 8 86v Feyke Jansen CG 05:00:00         2 8-015
1918 8 86v Roelof Meinderts CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
1925 8 87r Caspar de Haas CG 20:00:00         2 8-025
1935 8 87v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2
1936 8 87v wed. Lieuwe Piers CG 10:00:00 CG 02:00:00       2 8-029
1938 8 87v Arjen Bottes CG 20:00:00         2 8-031
1942 8 87v Dirk Jacobs           2 heeft 3 gealimenteerde kostgangers
1944 8 88r Geertje Obbes CG 02:00:00         2
1949 8 88r wed. Pieter Faases       x   2
1951 8 88r Ype Eiberts           2
1954 8 88r Jan Rijckerts           2
1966 8 88v Hendrik Everts CG 15:00:00 CG 05:00:00       2
1968 8 89r wed. Reiner Janssens CG 10:00:00 CG 02:00:00       2
1974 8 89r wed. Cornelis Louwrens CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
1980 8 89v Jan Sidonides CG 10:00:00         2
1981 8 89v Claas Gerrits CG 06:00:00         2
1982 8 89v Jeltje Jocchems           2
1983 8 89v wed. Dirk Cramer CG 06:00:00         2 8-071
1990 8 89v Johannes Pieters CG 12:00:00 CG 03:00:00       2 8-065
1992 8 90r Lutske Claases           2
1995 8 90r wed. Taeke Johannes           2
1997 8 90r wed. Douwe Luitjens           2
2003 8 90r Keimpe Jans CG 06:00:00 CG 02:00:00       2
2015 8 90v Luitjen Rooda CG 40:00:00         2 8-074
2016 8 90v Tjietske en Sipkjen CG 03:00:00         2
2018 8 91r burgemr. de Boer CG 30:00:00 CG 02:00:00       2 8-075
2028 8 91r Grietje Beerns           2
2037 8 91v IJsbrand Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 8-087
2046 8 92r Jan Harmens CG 05:00:00         2
2047 8 92r Jacob Jetses CG 06:00:00         2
2055 8 92v Auke Gerrits           2
2058 8 92v twee gealimenteerde kostgangers           2 van Gerrit Gerrits 8-095
2060 8 92v wed. ds. van der Slooten CG 25:00:00 CG 05:00:00       2 8-099
2063 8 92v Wijke en Attje Martens CG 08:00:00         2 8-102
2066 8 93r Dirk Jansen CG 16:00:00 CG 02:00:00       2 8-104
2070 8 93r Douwe Pieters CG 08:00:00         2 8-107
2074 8 93r Johannes Jarigs CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
2075 8 93r Lieuwe Dirks CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2078 8 93v Wopke Jans CG 04:00:00         2
2081 8 93v Heere Harmens CG 05:00:00 CG 03:00:00       2
2084 8 93v Jocchemke Theunis CG 03:00:00 CG 01:00:00       2
2089 8 94r wed. Jetse Hylkes           2
2095 8 94r Cornelis Edsgers CG 08:00:00         2 8-118
2096 8 94r Frans Pieters CG 05:00:00         2
2097 8 94r Doede Alberts CG 05:00:00 CG 01:00:00       2 8-118
2099 8 94r Boote Okkes           2 8-119
2101 8 94v wed. Haring Jans CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
2108 8 94v Hilbrand en Antje Dunja CG 08:00:00         2 8-126
2116 8 95r Ruird Dirks           2
2117 8 95r wed. Jacob Arends CG 04:00:00         2 heeft 1 weeverknegt 8-129
2119 8 95r Jan Miechiels CG 03:00:00         2
2121 8 95r Wopke Tjepkes CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 8-130
2122 8 95r Engel Gerrits CG 03:00:00         2 8-130
2124 8 95r wed. Jocchem Douwes           2
2127 8 95v Aeltje Wytses CG 02:00:00         2 8-133
2129 8 95v Eeltje Pieters CG 04:00:00 CG 01:00:00       2
2135 8 95v Hendrik Croese CG 04:00:00 CG 02:00:00       2
2138 8 96r Beitske Arends CG 02:10:00         2
2139 8 96r Willem Hendriks           2
2143 8 96r Janneke Johannes           2
2148 8 96r Jurre Hendriks CG 07:00:00 CG 01:00:00       2 8-142
2152 8 96v Auke Gerbens CG 10:00:00         2 8-146
2155 8 96v Maeike en Geertje Claases       x   2
2156 8 96v wed. Cornelis Emmeriks CG 03:00:00         2 8-146
2167 8 97r Jacob Sybes CG 03:00:00         2
2168 8 97r Jan Feykes CG 05:00:00 CG 01:00:00       2
2169 8 97r wed. Carst Fokkes CG 02:10:00         2
2170 8 97r Homme Claasen CG 10:00:00         2 8-149
2172 8 97r Banier Schuttenius CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
2175 8 97v Wijntjen Rost CG 08:00:00 CG 02:00:00       2
2178 8 97v Reyn Swaal CG 20:00:00         2
2185 8 97v comsrs. Koen CG 30:00:00         2 sr. 8-160
2192 8 98r Wouter Jetses CG 06:00:00 CG 02:00:00       2 8-164
2195 8 98r Yde           2
2197 8 98r Thomas Wopkens CG 25:00:00         2 8-165
2202 8 98v wed. Tymon Andrys           2
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
6 1 1v Grietje Hendriks           3
7 1 1v Douwe Symons CG 12:00:00         3 1-004
11 1 1v Hans Reiners CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 1-007
12 1 1v Frans Goitjens CG 08:00:00 CG 04:00:00       3 1-007
13 1 2r Jan Hansen CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-007
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
20 1 2r Philippus Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 praesenteert eens tot een praesent te geeven 500 gl indien de havenpagten afgeschaft worden 1-011
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
34 1 2v Hendrik Jurjens CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
42 1 3r Evert Hanekuyk CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 1-028
43 1 3r Yke Goverts CG 35:00:00 CG 05:00:00       3 1-029
44 1 3r Jan Oldaans CG 50:00:00         3 1-030
46 1 3r Auke Bakker CG 50:00:00 CG 10:00:00       3 biedt aan voor eens tot een praesent te geeven 500 gl 1-032
50 1 3v Wybren Hessels CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
55 1 3v Pieter Huyberts           3 1-044
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
71 1 4r Paulus Jansen           3
72 1 4r Dirk Ypkes           3 1-051
77 1 4v Pieter Jansen CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
83 1 4v Oede Pieters CG 07:00:00         3
110 1 6r Heyn Joukes CG 05:00:00 CG 05:00:00       3 1-063
112 1 6r Harmen Warners CG 06:00:00         3 1-064
119 1 6v Keimpe Johannes CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
120 1 6v Arjen Cornelis CG 03:00:00 CG 02:00:00       3
128 1 6v Dirk IJsenbeek CG 06:00:00 CG 03:00:00       3 1-077
136 1 7r Wybe Dirks CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 1-085
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
156 1 8r Heere Wybrens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 1-090
157 1 8r Gerrit Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 1-091
159 1 8r Tjeerd Harmens CG 02:00:00 CG 04:00:00       3 1-092
164 1 8r Otte Aukes CG 15:00:00         3 1-095
168 1 8v Jan Jylts           3
173 1 8v Marten Lammerts CG 01:10:00 CG 02:10:00       3 1-102
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
179 1 9r Tjeerd Claeses CG 10:00:00         3
180 1 9r Pieter Riens CG 10:00:00 CG 04:00:00       3 1-106
189 1 9r wed. Sybren Pieters           3
204 1 10r Gaitse Rinses CG 05:00:00 CG 03:00:00       3
206 1 10r Joost Hendriks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 1-120
215 1 10v Leenerd Leenerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 1-129
219 1 10v wed. Heere Annes           3
221 1 10v Johannes Freerks CG 02:00:00 CG 03:00:00       3
224 1 10v wed. Wytse Heyns CG 06:00:00         3
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
229 1 11r Geertje Tjallings           3
232 1 11r wed. Jochem Jochems           3
233 1 11r Jeltje Claeses           3
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
243 1 11v Pieter Lenses CG 12:00:00 CG 04:00:00       3 1-143
249 1 11v Claas Sytses CG 16:00:00         3 1-147
263 1 12v Claas Jansen de Wylde           3
265 1 12v Idske Wybrens           3
267 1 12v Willem Symons CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
274 2 13v Eelke Jelles CG 10:00:00         3 2-004
284 2 14r Jan Trompetter CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-013
285 2 14r Thomas Lammerts CG 05:00:00         3 2-014
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
296 2 14v Jurre Jansen CG 01:00:00 CG 04:00:00       3
297 2 14v Tyttje Symons CG 02:00:00 CG 01:00:00       3
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
307 2 15r Sybren Sipkes CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-023
311 2 15r Willem Josephs CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 2 weeversknegts
319 2 15v Harmen Harmens CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 2-028
321 2 15v Gerrit Jansen CG 03:10:00 CG 01:10:00       3 heeft 1 weeversknegt 2-028
324 2 15v Trijntje Ypkes CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 2-032
330 2 16r Pieter Symons CG 08:00:00         3 2-036
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
333 2 16r Nanning Hendriks CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-039
336 2 16r Douwe Alberts CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 2-042
341 2 16v Wybe Dirks CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
342 2 16v Claas Harmens CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
347 2 16v Haantje Baltus CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 2-057
350 2 16v Ulbe Jansen CG 10:00:00 CG 05:00:00       3 2-059
356 2 17r Jan Rijks CG 04:00:00 CG 06:00:00       3
357 2 17r Claas Suypenbol           3
366 2 17v Rinske Symons           3
371 2 17v Bauke Cornelis CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-068
379 2 18r Claas Wopkes CG 02:00:00 CG 04:00:00       3
388 2 18r wed. Claas Douwes CG 12:00:00 CG 03:00:00       3 2-079
401 2 18v Feyke Sjoerds           3
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
413 2 19r Heere Gerbens CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 2-093
416 2 19v Claas Jansen CG 01:00:00 CG 03:00:00       3
418 2 19v Oene Fokkes CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
428 2 20r Pieter Gerbens CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 2-102
432 2 20r Lieuwe Tjerks CG 06:00:00         3 2-100
444 2 20v Pieter Tjeerds CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-114
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
455 2 21r Teunis Jelles CG 06:00:00         3 2-121
457 2 21r burgemr. Munter CG 40:00:00         3 2-123
461 2 21r Tijs Ulbes CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-125
463 2 21v Claas Claasen           3
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
466 2 21v Doede Sierks CG 04:00:00 CG 02:00:00       3 2-126
471 2 21v Johannes Caspars CG 06:00:00 CG 04:00:00       3 2-130
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
483 2 22r Dirk Cornelis CG 02:10:00 CG 03:10:00       3
496 2 22v Jan Pieters CG 06:00:00         3
497 2 22v wed. burgemr. R. S. Menalda CG 35:00:00         3 2-143
503 2 23r Jacob Hanekuyk CG 25:00:00 CG 10:00:00       3 2-148
509 2 23r Harmanus Portier CG 80:00:00         3 2-154
516 2 23v Cornelis Brouwer CG 50:00:00         3 praesenteert voor het 1e jaar dubbeld 2-162
521 2 23v Heere Renkes CG 36:00:00 CG 04:00:00       3 2-169
525 2 24r Gerrit Jacobs CG 04:00:00 CG 04:00:00       3 2-172
527 2 24r Pieter Willems CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 2-173
528 2 24r Hendrik Wolles CG 03:00:00 CG 03:00:00       3
537 2 24v Gerrit Offringa CG 15:00:00 CG 05:00:00       3 2-185
543 3 25v Johan Pieters CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
544 3 25v Pieter Johannes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 3-005
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
549 3 25v Pieke Zacharias CG 05:00:00         3 3-010
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
554 3 26r Cornelis Pieters CG 07:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
566 3 26v Broer Tjeerds CG 08:00:00         3
567 3 26v Willem Willems CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-023
568 3 26v Willem Andrys CG 06:00:00         3
578 3 27r Johannes Wighuys CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-033
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
585 3 27r Jan de Boer CG 07:00:00 CG 01:00:00       3 3-035
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
600 3 28r Jan Jaans           3 3-057
604 3 28r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 3-053
605 3 28r Jan Jacobs CG 10:00:00         3 3-052
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
629 3 29r Jurjen Jansen CG 08:00:00         3
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
635 3 29v Sipke Willems           3 3-073
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
647 3 30r Ale Wybes CG 06:00:00         3 3-079
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
658 3 30r Goikjen           3
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
671 3 31r Harmen Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 2 weeversknegts 3-098
676 3 31r Hendrik Jansen           3 heeft 1 weeversknegt
683 3 31v Gerrit Jansen CG 07:00:00         3 3-106
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
690 3 31v Regina Jans       x   3
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
711 3 32v Roelof Tijssen           3 3-124
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
716 3 32v Gerrit Jansen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-146
723 3 33r Jacob Jansen CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 3-134
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
748 3 34r Lijsbeth Remmerts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 3-159
754 3 34r Trijntje Ruirds CG 03:00:00         3 3-163
755 3 34v Leentje Jans           3
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
786 3 35v Marten Hansen CG 06:00:00 CG 01:00:00       3 3-189
791 3 36r Gerben Jansen CG 15:00:00         3 3-194
793 3 36r Tjebbe Herkes CG 10:00:00         3 3-196
797 3 36r Freerk Fontein CG 50:00:00 CG 05:00:00       3 3-199
798 3 36r Douwe Sybes CG 07:10:00         3 3-200
799 3 36r Michiel Wassenaar           3
802 3 36v Sybren Jocchems CG 13:00:00         3 3-202
804 3 36v Jan Schonebeek CG 15:00:00         3 3-204
807 3 36v Rinse Tjepkes CG 06:00:00         3
818 4 37v Jan Lammerts CG 10:00:00         3 4-006
821 4 37v Yde Ydes CG 06:00:00         3 4-009
822 4 37v Ruird Hotses           3
824 4 37v Tymon Pieters CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
829 4 38r wed. Taekle Yntes CG 10:00:00         3
830 4 38r Auke Ottes CG 06:00:00         3 4-020
837 4 38r Freerk Pieters           3 4-025
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
846 4 38v Albert Ruirds CG 16:00:00 CG 02:00:00       3 4-028
848 4 38v Beert Brouwer CG 15:00:00 CG 03:00:00       3
853 4 39r Teunis Jansen CG 10:00:00         3 4-035
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
861 4 39r Ate de Vries CG 16:00:00         3
864 4 39v burgemr. Brouwer CG 40:00:00         3 4-041
866 4 39v Pier Wouters CG 12:00:00         3 4-043
874 4 40r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 4-049
880 4 40r Jan Wouters           3 4-055
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
887 4 40v Hendrik Rienks CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-063
890 4 40v Beernt Beernts CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 3 weeversknegts 4-066
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
896 4 40v Beernt Jansen CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-072
902 4 41r Jan Huyselaer           3
910 4 41v Lucas Jansen           3 4-080
917 4 41v Sent Ypes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-085
918 4 41v Sjoerd Pieters CG 15:00:00         3 4-086
920 4 41v Age Jacobs CG 10:00:00         3
922 4 42r Jan Gerrits CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-092
923 4 42r Dirk Cramer CG 10:00:00         3 4-093
924 4 42r Jan Rienks CG 05:00:00 CG 03:00:00       3 heeft 1 weeversknegt 4-094
929 4 42r Wybe Piers CG 05:00:00         3 4-098
930 4 42r Abraham Bouman           3
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
941 4 42v Gerrit Harmens CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 heeft 1 weeversknegt
958 4 43v Bonne Teunis           3 4-119
960 4 43v Jan Jansen           3
962 4 43v Jan Oebles CG 06:00:00         3 4-123
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
964 4 43v ds. Piekenbroek CG 30:00:00         3 4-124
965 4 43v Hendrik Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 4-125
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
985 4 44v Olphert Everts CG 08:00:00 CG 03:00:00       3 4-144
990 4 44v Frans Hessels CG 06:00:00 CG 02:00:00       3
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
1001 4 45r Jan Harmens CG 09:00:00 CG 02:00:00       3 4-156
1004 4 45r Cornelis Annes CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 logeert 2 vrijgesellen 4-158
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1020 4 46r Claas Ypes CG 06:00:00         3 4-168
1022 4 46r Fredrik Fredriks CG 06:00:00 CG 04:00:00       3
1043 4 47r Jan Jyllis           3
1047 4 47r Evertje Jans           3
1055 4 47v Wybe Heins           3
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1077 4 48r Sjoerd Rommerts CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1087 4 48v Jacob Tjallings CG 08:00:00 CG 02:00:00       3 4-187
1104 4 49v Ulbe Ypes CG 05:00:00         3
1113 4 49v Gerrit Jansen           3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1124 4 50r de commys Scheltinga CG 63:00:00         3 4-202
1127 4 50r Jan Jongma CG 50:00:00         3 4-206
1128 4 50v Evert Oosterbaan CG 40:00:00         3 4-211
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1137 4 50v Hans Claver           3
1142 4 51r Pieter Keimpes CG 20:00:00         3 4-233
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1144 4 51r Rinse Pieters CG 05:00:00 CG 02:00:00       3 4-235
1145 4 51r wed. Stoffel Sakes           3 4-236
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1153 4 51v Salomon Hoytes           3
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1160 4 51v Symon Hiddes           3 4-243
1172 4 52r Douwe Lieuwes CG 06:00:00         3 4-254
1173 4 52r Pieter Gerrits CG 06:00:00         3
1184 5 53v Cornelis Jacobus CG 10:00:00 CG 02:00:00       3
1186 5 53v Jelle Stijl CG 45:00:00 CG 05:00:00       3 5-002
1188 5 53v Hendrik Harmens CG 10:00:00         3
1189 5 53v Dirk Hendriks CG 14:00:00 CG 03:00:00       3 5-003
1191 5 53v Douwe Pieters CG 10:00:00         3 5-006
1192 5 53v Claas Jansen Pot CG 25:00:00 CG 03:00:00       3 5-007
1196 5 54r Benjamin Levy CG 10:00:00         3 5-011
1200 5 54r Baukjen Piers           3
1208 5 54v Abe Harmens           3
1209 5 54v Jelle Haeyes CG 10:00:00         3
1210 5 54v Dirk Beerns CG 12:00:00         3 5-019
1213 5 54v Jelte Douwes CG 10:00:00         3 5-022
1221 5 55r Jan Bretel CG 12:00:00         3 5-030
1223 5 55r Jan Gerrits CG 08:00:00         3
1224 5 55r Sipke Dirks CG 05:00:00         3 5-031
1230 5 55r Jan Blauw CG 10:00:00         3 5-035
1231 5 55r Johannes Baltus           3 5-038
1234 5 55v Jacob Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3
1236 5 55v wed. Dirk Hendriks CG 10:00:00         3 5-040
1237 5 55v Beernt Dirks CG 10:00:00         3 5-041
1250 5 56r Keimpe Tjeerds CG 12:00:00 CG 01:00:00       3 5-047
1252 5 56r wed. Keimpe Gerrits CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 5-048
1256 5 56v Abel Dirks CG 09:00:00 CG 01:00:00       3 5-053
1265 5 56v Sybrigjen Hoytes CG 05:00:00         3
1276 5 57r Foppe Symons CG 05:00:00         3
1278 5 57r wed. Servaes Willems           3
1280 5 57v Pieter Bokkes CG 10:00:00         3 5-063
1287 5 57v wed. Geert Dirks CG 08:00:00 CG 01:00:00       3
1290 5 57v wed. Douwe Jansen CG 12:00:00 CG 02:00:00       3 5-069
1294 5 58r Rein Sjoukes CG 10:00:00         3
1295 5 58r wed. Bauke Pieters CG 10:00:00         3
1300 5 58r Frans Fransen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
1305 5 58v Pieter Jansen CG 10:00:00 CG 02:00:00       3 5-079
1310 5 58v Jacob Dirks CG 12:00:00         3 5-082
1311 5 58v Haeye Pieters CG 08:00:00         3 5-083
1314 5 58v Johannes Lodewijks           3
1315 5 58v wed. Abraham Tjommes CG 06:00:00         3
1316 5 59r Reyn Feytes CG 08:00:00         3 5-086
1326 5 59r wed. burgemeester Hilma CG 10:00:00         3
1327 5 59r Harmen Gerrits CG 05:00:00 CG 02:00:00       3
1328 5 59v Freerk Lucas CG 10:00:00         3 5-093
1330 5 59v Trijntje Jelles CG 03:00:00         3
1332 5 59v Caspar Dirks CG 05:00:00 CG 01:00:00       3 5-096
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1344 5 60r Lammert Feyes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1346 5 60r Pieter Hylkes CG 08:00:00 CG 02:00:00       3
1352 5 60v wed. Pieter van Campen           3 5-105
1353 5 60v Jan J. van Haerlem CG 10:00:00         3 5-105
1354 5 60v Pieter Pieters           3
1355 5 60v Beernt Jansen CG 06:00:00 CG 02:00:00       3 heeft 1 weeverknegt
1362 5 60v Luitjen Meinderts       x   3 5-108
1366 5 61r Marten Martens CG 08:00:00         3 5-110
1367 5 61r Haantje Jacobs