Harlingen, volkstelling 1744

illustratie volkstelling 1744
Register der Huysgesinnen, woonende in de Stad Harlingen en onder Jurisdictie van dien, beneevens de vrijwillige aanbod der Ingeseetenen, om jaarlijks op termijnen aan den Lande te Contribueeren in plaatse van de impositien nu en zeedert lange jaaren geheeven van de waaren en koopmanschappen van buyten in deese Provincie wordende ingevoerd; met aanwijsinge der verdere Huysgesinnen die niets gepraesenteerd hebben en nochtans tot eenige Contributie in Staat zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'vermogend']; ook die onvermoogende zijn [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'insolvent'] off geälimenteerd worden [in onderstaande tabel aangeduid met een x in de kolom 'gealimenteerd'], beneevens het getal der persoonen in ieder Huysgesin, opgemaakt ende beschreeven Ingevolge de Resolutie der Heeren Staaten van Friesland in dato den 13 maart 1744 en daer op gevolgde aanschrijvinge van den selven dag.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48.nummer kwartier folio voorn patr familienaam bijdrage verhoging ver-
mo-
gend
in-
sol-
vent
geali-
men-
teerd
per-
so-
nen
opmerking schatting
1 1 1v wed. Wigge Pieters           4
4 1 1v Teuntje Jans           1
5 1 1v Huibert Jetses CG 04:00:00         3 1-003
6 1 1v Grietje Hendriks           3
7 1 1v Douwe Symons CG 12:00:00         3 1-004
8 1 1v Douwe Jansz Zeylmaker CG 10:00:00         2 1-005
10 1 1v Taetske Ruurds Bontekoe           1 1-006
14 1 2r Carst Pieters CG 01:10:00         1 1-008
16 1 2r Jacob Douwes CG 16:00:00         3 1-009
17 1 2r Maeike Reiners CG 05:00:00         1
18 1 2r Dirk Harmens       x   4
19 1 2r Pieter Carsten CG 10:00:00         2
21 1 2r Antje Jans Bakker CG 40:00:00         2 1-011
23 1 2r Janneke Jans Blauw CG 02:10:00         1
26 1 2v wed. Gerrit Douwes CG 01:10:00         3 1-017
29 1 2v Trijntje Everts Oosterbaan CG 10:00:00         1 1-021
32 1 2v Sjoerd Wessels CG 08:00:00         5
38 1 3r Feddrik Ayses Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 1-024
44 1 3r Jan Oldaans CG 50:00:00         3 1-030
45 1 3r Willem Mouter CG 50:00:00         4 1-031
48 1 3r Claas Jacobs CG 05:00:00         6 houtkooper 1-034
49 1 3v Douwe Hanekuik CG 60:00:00         5 bij naeder aangeevinge praesenteert voor t 1e jaar dubbeld 1-036
52 1 3v Jelle Ottes           5 1-040
53 1 3v wed. Jan Poppes           2
54 1 3v Jillis Dirks CG 06:00:00         2
55 1 3v Pieter Huyberts           3 1-044
56 1 3v Jan Sjoerds CG 05:00:00         4 1-045
58 1 3v Hendrik Annes           8
59 1 3v wed. Jan van Collum           4
60 1 3v Oeds Lolkes           5 1-045
61 1 4r Dieuwke Pieters CG 02:00:00         2 en Trijntje Hendriks 1-046
62 1 4r IJsbrand Cornelis CG 04:00:00         5
63 1 4r Bauke Jochems CG 04:00:00         5
64 1 4r Dirk Roelofs CG 04:00:00         4 1-048
65 1 4r Cornelis Jansen CG 02:10:00         2
67 1 4r Hylkjen Fongers           1
70 1 4r Ernst Jansen CG 04:00:00         3 1-050
71 1 4r Paulus Jansen           3
72 1 4r Dirk Ypkes           3 1-051
74 1 4v Marten Hessels CG 04:00:00         4
78 1 4v Ymkjen Pieters CG 01:00:00         1
79 1 4v Jacob Cornelis CG 06:00:00         3
80 1 4v Okke Doedes CG 07:10:00         5 1-040
81 1 4v Yttje Sikkes       x   1
82 1 4v wed. Marius Gerrits           3
83 1 4v Oede Pieters CG 07:00:00         3
84 1 4v Keimpe Sakes CG 04:00:00         7
91 1 5r Willem Jansen           4 soldaet
92 1 5r Grietje Heeres       x   1
93 1 5r Lijsbeth Jans           2
96 1 5r Lens Gerrits           5
102 1 5v Hendrik Ydes CG 07:00:00         2
105 1 5v Ydske Cornelis CG 01:10:00         1
111 1 6r Jan Cristiaens CG 06:00:00         2
112 1 6r Harmen Warners CG 06:00:00         3 1-064
114 1 6r wed. Jouke Johannes CG 01:10:00         1 1-065
117 1 6r Douwe Wybes CG 01:00:00         7 1-068
121 1 6v Lijsbeth Hendriks       x   1
127 1 6v Claas Fontein           1 1-076
130 1 6v burgemr. Doncker CG 50:00:00         4 1-079
131 1 7r de Suikerraffinaderij           5 segt wel circa 127 gls jaers door de afschaffing te kunnen profyteren
133 1 7r Sijke       x   1
134 1 7r Lolkjen       x   1 vrijster
135 1 7r Freerk Hendriks CG 04:00:00         2
142 1 7r wed. Fokke Abbes       x   1 1-089
146 1 7v wed. Jan Teunis CG 05:00:00         3 1-114
147 1 7v Rinske Mosk       x   1
148 1 7v Jan Willems CG 08:00:00         2 1-110
149 1 7v Beernt Jansen       x   5 1-111
150 1 7v Grietje Jans       x   4
151 1 7v Hendrik Hendriks CG 02:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
152 1 7v Arjen Tjepkes CG 03:00:00         3 1-112
154 1 7v wed. Dirk Ymkes           1
155 1 8r Sikke Jansen           5
158 1 8r Rinske Gerrits       x   1
160 1 8r Jaapjen Jacobs CG 01:10:00         1
161 1 8r Ulbe Cornelis CG 05:00:00         5
163 1 8r Symon Claasen CG 05:00:00         2
164 1 8r Otte Aukes CG 15:00:00         3 1-095
165 1 8r Dirk Pieters           10 havenchercher 1-096
166 1 8r Lammert Martens           1 1-097
167 1 8v wed. Jan Coderk       x   2
168 1 8v Jan Jylts           3
172 1 8v Trijntje Bikker CG 03:00:00         1 1-101
175 1 8v Sierkjen Harmens CG 01:10:00         1
176 1 8v wed. Pieter Wassenaar CG 01:10:00         4
177 1 8v Bauke Reiners CG 04:00:00         3
178 1 8v Fijke Broers CG 01:10:00         1
179 1 9r Tjeerd Claeses CG 10:00:00         3
181 1 9r Eelkjen Jobs CG 03:00:00         1 1-107
182 1 9r Jurjen Jansen CG 04:00:00         2
183 1 9r Hendrik Beerns           7
185 1 9r Claas Gerbens CG 05:00:00         2 1-116
186 1 9r Trijntje Ruurds           1
188 1 9r Lieuwe Alles CG 08:00:00         4
189 1 9r wed. Sybren Pieters           3
192 1 9v wed. Wybe Tjerks CG 02:00:00         1
194 1 9v Yfke Jansen Blauw       x   2
196 1 9v Dieuke Martens CG 01:00:00         1
197 1 9v Feyke Hendriks           4
199 1 9v Gerrit Dirks           6
200 1 9v wed. Thomas Kuypers           1
201 1 9v Aeltje Meinerts           1
202 1 9v Lijsbeth Claeses       x   1
205 1 10r wed. Claas Cornelis CG 01:10:00         2
209 1 10r Ruird Hessels           1 1-122
213 1 10r Aefke Foekes CG 02:10:00         1 1-127
214 1 10r Jan Sikkes CG 08:00:00         2 1-128
219 1 10v wed. Heere Annes           3
222 1 10v Anske Sybes CG 05:00:00         2 1-132
224 1 10v wed. Wytse Heyns CG 06:00:00         3
226 1 10v wed. Gerben Lieuwes           3
227 1 11r Jentje Dirks           5
228 1 11r wed. Pieter Pieters           5
229 1 11r Geertje Tjallings           3
230 1 11r Freerk Lolkes CG 02:00:00         2
231 1 11r Grietje Jans           1
232 1 11r wed. Jochem Jochems           3
233 1 11r Jeltje Claeses           3
234 1 11r wed. Jan Floris       x   1
235 1 11r Haeye Willems       x   4
236 1 11r wed. Rienk Jansen CG 01:00:00         2
238 1 11r Heere Jelles CG 02:00:00         5
239 1 11v Hendrik Duman CG 04:00:00         3 1-139
240 1 11v Ybeltje Jans CG 02:00:00         1 1-140
241 1 11v Reyn Jansen CG 03:00:00         2
247 1 11v Rigstje Ruirds CG 05:00:00         1
249 1 11v Claas Sytses CG 16:00:00         3 1-147
250 1 11v Jacob Josephs CG 40:00:00         5 1-148
251 1 12r burgemr. Hiddema CG 30:00:00         2 1-149
253 1 12r Hendrik Norel CG 20:00:00         7
254 1 12r Jan Alberts       x   5
258 1 12r Antje Jelles           1
259 1 12r Wobbeltje Thomas       x   2
261 1 12r Antje Pieters       x   2
262 1 12r Rinske Taekes           1
263 1 12v Claas Jansen de Wylde           3
264 1 12v Hiltje Gerbens           1
265 1 12v Idske Wybrens           3
266 1 12v Jan Amelander       x   1
269 2 13v Doutjen Claeses CG 03:00:00         1
271 2 13v Douwe Ypkes CG 08:00:00         2
272 2 13v Dirk Roelofs CG 05:00:00         2
273 2 13v Johannes Jansen CG 10:00:00         2 2-004
274 2 13v Eelke Jelles CG 10:00:00         3 2-004
275 2 13v Douwe Luytjes CG 10:00:00         5 2-005
277 2 13v Dirk Sytses CG 06:00:00         2 2-007
279 2 13v Antje Symons CG 01:10:00         4
281 2 14r Attje Martens CG 01:00:00         1 2-011
285 2 14r Thomas Lammerts CG 05:00:00         3 2-014
286 2 14r Jan Hendriks CG 01:10:00         3 2-015
289 2 14r Beitske Willems           6
290 2 14r Jan Fokkes CG 03:00:00         3
291 2 14r Ype Dirks CG 07:00:00         5 2-017
293 2 14v Hendrik Hendriks CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversgesellen
294 2 14v Jan Eiberts           4
295 2 14v Jan Teunis           7
298 2 14v wed. Cornelis Pieters           2
299 2 14v Antje Dirks           2
300 2 14v wed. Cornelis Symons           5 2-021
302 2 14v Hendrik Thijssen           6 2-022
303 2 14v wed. Jan Johannes           6
304 2 14v Doutjen Luitjens           3
306 2 15r Lieuwe Dirks           9
310 2 15r Harmen Jansen CG 04:00:00         6
318 2 15v wed. Jan Claasen           4 2-028
323 2 15v Sipke Arjens CG 05:00:00         4 2-031
326 2 15v Geertje Geerts CG 02:00:00         2 2-034
328 2 15v Lolkjen Scheltema CG 02:10:00         1
329 2 16r Jetske Jans           1
330 2 16r Pieter Symons CG 08:00:00         3 2-036
331 2 16r Trijntje Ages CG 02:00:00         1
332 2 16r Henning Cornelis CG 01:00:00         3 2-038
335 2 16r Jelmer Gerbens CG 10:00:00         2 2-041
337 2 16r Minne Hendriks CG 02:10:00         4
343 2 16v Hendrina van Beemen CG 05:00:00         1 2-053
345 2 16v kinderen Pieter Dreyer CG 40:00:00         6 2-055
346 2 16v dr. Stinstra CG 50:00:00         7 zoude wel meerder geneegen zijn uyt te bieden als niet met officie geld wel beswaard 2-056
348 2 16v Ysaak Fokkes CG 05:00:00         5
349 2 16v wed. Jan Aukes           1
351 2 16v Antje Gerrits           1
352 2 16v Haitse Claases CG 01:10:00         2
354 2 17r Jacob Wouters CG 10:00:00         1 2-061
357 2 17r Claas Suypenbol           3
358 2 17r Antje Hanses CG 01:10:00         2
364 2 17r wed. Jacob Dirks           5
365 2 17v Barent Gerrits           6
366 2 17v Rinske Symons           3
367 2 17v Antje Baukes       x   1
370 2 17v Abel Lenses           5
372 2 17v Yke Symons           5
374 2 17v Beernt Jansen           2 en Hendrik Arends
380 2 18r Tettje Jans       x   1
381 2 18r wed. Cornelis Geerts CG 01:00:00         1 2-074
386 2 18r Jan Jansen           5
389 2 18v Antje Hessels CG 02:00:00         1 2-079
390 2 18v Dieuke Uilkes           1
391 2 18v Trijntje Hanses           2
393 2 18v Albert Jacobs CG 04:00:00         4
394 2 18v Douwe Thomas           5
396 2 18v Ye Feykes           1 2-065
401 2 18v Feyke Sjoerds           3
402 2 19r wed. Evert Hendriks       x   1 2-085
404 2 19r Rinske Claases CG 01:00:00         1 2-086
408 2 19r Beernt Jansen           0 weggetrokken 2-089
410 2 19r wed. Jan van Rippers       x   1
411 2 19r Jan Caspars CG 04:00:00         2 2-091
412 2 19r Beernt Alberts CG 05:00:00         3 2-092
414 2 19v wed. Ate Joris           1 2-094
415 2 19v Sander Jansen           6
417 2 19v Bouwe Claeses CG 10:00:00         4
419 2 19v Samuel Hendriks CG 04:00:00         2
420 2 19v Beernt Beernts CG 02:00:00         3 weeversknegt
421 2 19v wed. Gerrit Hendriks           4
424 2 19v Jacob Poppes CG 08:00:00         5 2-099
426 2 20r Tjeerd Jansen CG 03:00:00         2 2-100
430 2 20r wed. Gerrit           1 cooltjer 2-104
432 2 20r Lieuwe Tjerks CG 06:00:00         3 2-100
433 2 20r Andrys Ymkes CG 03:00:00         1 2-106
435 2 20r Jeltje Claases CG 01:00:00         1
436 2 20r Jan Lammerts CG 02:00:00         2
438 2 20v Wopke Hanses CG 06:00:00         2
440 2 20v Pieter Beerns CG 05:00:00         5 2-110
445 2 20v wed. Dirk Pieters CG 02:00:00         1 2-115
446 2 20v Gerrit Gerrits CG 02:00:00         3
447 2 20v Antje Wygers       x   1
448 2 20v Anthony Gerardi CG 10:00:00         3 2-116
450 2 21r Trijntje Boneta       x   1
451 2 21r wed. Marten Andrys       x   2
453 2 21r wed. Cornelis Sipkes           2
455 2 21r Teunis Jelles CG 06:00:00         3 2-121
457 2 21r burgemr. Munter CG 40:00:00         3 2-123
460 2 21r wed. Claas Jacobs CG 01:00:00         1
463 2 21v Claas Claasen           3
464 2 21v Sjoerdje Folkerts CG 01:00:00         1
465 2 21v Jan Alles CG 04:00:00         3
467 2 21v Wybren Sierks CG 04:00:00         1 2-126
472 2 21v Schelte Arjens CG 10:00:00         6 2-131
473 2 21v Sytske Ruirds CG 02:00:00         2
474 2 22r Pieter Claases CG 06:00:00         6
475 2 22r Marijke Teunis           1
476 2 22r wed. Wybe Wybes           1
477 2 22r IJsbrand Thomas CG 08:00:00         5 2-131
479 2 22r Dirk Jans CG 03:00:00         3
480 2 22r wed. Obbe Gerbens CG 01:10:00         1 2-133
481 2 22r Evert Sybrens CG 04:00:00         3 2-134
488 2 22v Jan Hendriks CG 02:00:00         5 2-137
489 2 22v Dirk Hendriks CG 04:00:00         2
491 2 22v wed. Jan Hessels           1
493 2 22v Bregtje Pieters           1
494 2 22v Albert Pieters CG 25:00:00         5 2-142
495 2 22v Hans Hansen CG 06:00:00         2
496 2 22v Jan Pieters CG 06:00:00         3
497 2 22v wed. burgemr. R. S. Menalda CG 35:00:00         3 2-143
498 2 23r Tjalling Geerts       x   2
504 2 23r Claas R. Mahui CG 100:00:00         2 praesenteert eens voor al 500 gl 2-149
507 2 23r Freerk Scheltinga CG 30:00:00         6 2-152
509 2 23r Harmanus Portier CG 80:00:00         3 2-154
510 2 23v Jan Hendriks CG 08:00:00         5 2-156
512 2 23v burgemr. Veersma CG 24:00:00         6 2-158
515 2 23v Aleph van der Meulen CG 50:00:00         6 2-161
516 2 23v Cornelis Brouwer CG 50:00:00         3 praesenteert voor het 1e jaar dubbeld 2-162
518 2 23v dr. Gerard Suiringar CG 55:00:00         7 2-164
519 2 23v Stijntje Jacobs           2 2-168
520 2 23v Claas Louwrens CG 10:00:00         7
526 2 24r Sjoerd van der Hout       x   2
534 2 24v wed. Pieter Thomas       x   2
535 2 24v Tjalling Tjallings CG 08:00:00         5 2-183
536 2 24v Melle Ynses CG 18:00:00         5 2-184
540 3 25v Bregtje Claeses       x   1
541 3 25v Pieter Jansen CG 08:00:00         6
542 3 25v Marij Beerns       x   1
545 3 25v wed. Jyllert Sipkes       x   2 3-006
546 3 25v Meinert Arendsma CG 10:00:00         5
547 3 25v Jan Gerrits CG 08:00:00         3
548 3 25v Harmen Gerrits CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-008
549 3 25v Pieke Zacharias CG 05:00:00         3 3-010
550 3 25v Hendrik Fransen CG 10:00:00         3 3-011
552 3 26r Lammert Jansen           5
553 3 26r Wopke Johannes CG 10:00:00         2 3-013
554 3 26r Cornelis Pieters CG 07:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
556 3 26r Harmen Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-017
557 3 26r Hendrik Jansen CG 07:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-018
558 3 26r Swerus Ruirds           5 3-018
559 3 26r Meynert Cobus CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-019
560 3 26r Jan Alberts CG 08:00:00         4 3-019
561 3 26r wed. Jan Jansen CG 03:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-019
562 3 26r Reyn Cornelis CG 08:00:00         5 3-015
563 3 26v wed. Jylt Baukes CG 05:00:00         2 3-015
564 3 26v Freerk Ates CG 12:00:00         3
565 3 26v wed. Pieter Hendriks CG 04:00:00         4 3-020
566 3 26v Broer Tjeerds CG 08:00:00         3
567 3 26v Willem Willems CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-023
568 3 26v Willem Andrys CG 06:00:00         3
569 3 26v Hendrik Alberts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-025
571 3 26v Elias Jansen CG 05:00:00         6 3-027
574 3 26v Hendrik Beerns CG 10:00:00         8 heeft 2 weeversknegts 3-030
575 3 27r Jan de Wit CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-031
576 3 27r Leenerd Jansen CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-032
577 3 27r Sjoerd Heerts           2 stalman
578 3 27r Johannes Wighuys CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-033
579 3 27r Harmen Everts CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-033
580 3 27r Marijke Lammerts       x   2
581 3 27r Wierke Wierkes           1 heeft 2 weeversknegts
583 3 27r Reyner Jansen CG 08:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 3-033
586 3 27r Minne Ages CG 08:00:00         4 3-035
587 3 27v wed. Arjen Cornelis CG 06:00:00         4 3-036
589 3 27v Albert Jaans CG 08:00:00         4 3-038
590 3 27v Hendrik Everts           3 3-039
591 3 27v Hiske Jacobs       x   1
593 3 27v Aukjen Cornelis       x   4
594 3 27v Gerrit Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt
595 3 27v wed. Arjen Claases CG 03:00:00         1 3-042
596 3 27v Jyske Sjoerds CG 02:00:00         1
597 3 27v Pietje Abels CG 01:10:00         1
598 3 27v Meynert Willems CG 04:00:00         2
600 3 28r Jan Jaans           3 3-057
601 3 28r Jan Fopkes CG 04:00:00         2 3-056
602 3 28r Hans Jacobs CG 06:00:00         9 3-055
603 3 28r wed. Jacob Cristiaans CG 08:00:00         2 3-054
604 3 28r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 3-053
605 3 28r Jan Jacobs CG 10:00:00         3 3-052
606 3 28r Tjeerd Gerrits CG 08:00:00         2 3-051
607 3 28r Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 3-050
608 3 28r Jocchem Cornelis           5 3-049
609 3 28r Gerrit Gijsberts CG 06:00:00         1 3-048
610 3 28r Johannes Ockes       x   2 3-047
613 3 28v Rienk Hansen CG 25:00:00         4
614 3 28v wed. Pieter Wytses CG 05:00:00         1 3-060
615 3 28v Pier Beerns CG 05:00:00         1
616 3 28v Marijke Arnoldus           1
617 3 28v Antje Wouters CG 05:00:00         4 3-061
618 3 28v Johannes Fransbergen CG 10:00:00         2 3-062
619 3 28v Pybe Jacobs           4
620 3 28v Gerben Pieters CG 08:00:00         2
621 3 28v wed. Symon Sybes CG 10:00:00         4 3-064
622 3 28v Sjoerd Olpherts CG 10:00:00         7 3-065
623 3 29r Johannes Douwes CG 08:00:00         2 3-066
624 3 29r Philippus Levy CG 06:00:00         4 3-067
625 3 29r Willem Anthony CG 01:00:00         2
626 3 29r Tjalling Sopingius CG 08:00:00         4 3-068
627 3 29r Johannes Gerbens CG 15:00:00     x   1
628 3 29r Hans Warners           3 3-069
629 3 29r Jurjen Jansen CG 08:00:00         3
632 3 29r Claas Arjens CG 08:00:00         6
633 3 29r Dieuke Aukes CG 02:00:00         2 3-072
634 3 29r wed. Hendrik Lieuwes           3
635 3 29v Sipke Willems           3 3-073
636 3 29v Tyte Hendriks CG 08:00:00         6
637 3 29v wed. Tjerk S. Wijnstra       x   1
638 3 29v Hiltje Jans           1
639 3 29v Jan Hendriks           2
640 3 29v Jan Beernts CG 08:00:00         3 heeft 3 weeversknegts 3-074
641 3 29v Beernt Alpherts CG 10:00:00         3 3-075
642 3 29v Hendrik Arends           4 gaat vertrekken nae overijssel 3-076
643 3 29v Jyllis Pieters CG 08:00:00         5 3-077
644 3 29v Harmen Alberts CG 06:00:00         4
645 3 29v Geertje Harmens           6 3-078
646 3 29v Claas Lodewijks           6
647 3 30r Ale Wybes CG 06:00:00         3 3-079
648 3 30r Evert Jansen CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-080
649 3 30r Frans Beerns CG 08:00:00         5
650 3 30r Egbert Beernts CG 08:00:00         6 3-080
651 3 30r Jan Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-082
652 3 30r Geeske Gerrits       x   1 3-082
653 3 30r Hendrik Sacharias CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
654 3 30r Albert Beerns CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 3-083
655 3 30r Dirk Claasen CG 06:00:00         4 3-084
656 3 30r Harmen Beerns           4
657 3 30r Beernt Harmens           5
658 3 30r Goikjen           3
660 3 30v Leentje Thijssen           ?
661 3 30v Remmert Luitjens CG 10:00:00         ? 3-088
662 3 30v Loiter Jansen CG 06:00:00         ? bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-088
663 3 30v Willem Nannings CG 08:00:00         ? heeft 1 weeversknegt 3-089
664 3 30v Hendrik Dirks       x   ?
665 3 30v Frans Alberts CG 06:00:00         3
666 3 30v Jan Willems CG 05:00:00         3 3-093
668 3 30v Rients Hendriks CG 06:00:00         5 3-095
669 3 30v Evert Hendriks           5
672 3 31r Jan Arends CG 06:00:00         1 heeft 2 weeversknegts
673 3 31r Hendrik Gerbens           5
676 3 31r Hendrik Jansen           3 heeft 1 weeversknegt
677 3 31r Nanning Willems CG 10:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 3-102
679 3 31r Teunis Jansen CG 06:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft twee weeversknegts 3-104
680 3 31r Gerrit Beerns CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
682 3 31r Jan Jansen           4
683 3 31v Gerrit Jansen CG 07:00:00         3 3-106
684 3 31v Albert Fekkes CG 05:00:00         3 3-106
685 3 31v Caspar Cristiaans CG 06:00:00         4 heeft 1 weeversknegt 3-107
686 3 31v wed. Gerrit Johannes           1
687 3 31v Lolkjen Jans       x   1
688 3 31v wed. Jacob Gerrits           4 3-110
690 3 31v Regina Jans       x   3
691 3 31v Dirk van Weert           2
692 3 31v Geeske Beerns           2 3-113
693 3 31v Gerrit Hendriks CG 06:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
694 3 31v Rutger Tjerks CG 06:00:00         6 3-115
695 3 32r Gerrit Hendriks CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 3-116
696 3 32r Coenraad Beerns CG 08:00:00         5 heeft 1 weeversknegt
697 3 32r Allert Adriaens CG 08:00:00         2 3-117
698 3 32r Frans Adriaens CG 08:00:00         1 3-117
699 3 32r Beernt Harmens           2 heeft 2 weeversknegts
700 3 32r Hendrik Beernts CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
701 3 32r Jan Poppes CG 08:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
702 3 32r Beernt Roelofs           2
703 3 32r vroedsman Jan Buma CG 20:00:00         4 en biedt aan eens vooral 25 gulds gereed 3-119
704 3 32r Gerrit Harmens CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-119
705 3 32r Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-119
706 3 32r Louw Taekes           6 3-120
707 3 32v Wessel Gerrits           1 3-120
708 3 32v Dirk Cornelis CG 10:00:00         4 3-121
710 3 32v Beernt Hendriks CG 08:00:00         3 3-124
711 3 32v Roelof Tijssen           3 3-124
712 3 32v Harmen Hendriks CG 07:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-124
713 3 32v Harmen Gerrits CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-125
714 3 32v Hendrik Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 3-126
715 3 32v wed. Beernt Lammerts           3 3-147
716 3 32v Gerrit Jansen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 3-146
717 3 32v Tjerk Rutgers           2
718 3 32v Aeltje Pieters       x   2 3-130
719 3 33r Antje Reyners       x   2
720 3 33r Tobias Cornelis CG 06:00:00         4 3-131
721 3 33r Claas Pieters CG 06:00:00         2 3-133
722 3 33r Pieter Claasen CG 04:00:00         1 3-133
724 3 33r wed. Claas Symons           3 3-135
725 3 33r Meinert Orks CG 08:00:00         2 3-136
726 3 33r Sikke Jelles CG 06:00:00         5 3-137
727 3 33r Beernt Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
728 3 33r Cornelis Gerrits CG 05:00:00         5 heeft 2 weeversknegts
729 3 33r Teunis Dirks CG 06:00:00         2 heeft 3 weeversknegts 3-140
730 3 33r Gerrit Gerrits CG 06:00:00         1
731 3 33v Dirk Roseboom CG 06:00:00         ? 3-141
732 3 33v Pieter Joris CG 06:00:00         ?
733 3 33v Jean Linnich CG 10:00:00         ? 3-149
734 3 33v Pieter Joostens CG 05:00:00         ? 3-151
735 3 33v wed. Beernt Abrahams           ?
736 3 33v Ydske Jacobs           ?
737 3 33v wed. Jan Claasens           ?
739 3 33v Jentje Pieters           ?
741 3 33v Thomas Waterbeek CG 05:00:00         ?
742 3 33v Beernt Beernts           ? soldaat
743 3 34r Gerrit Harmens           3 soldaat
744 3 34r Hendrik Jansen CG 09:00:00         4 3-155
745 3 34r Rinske       x   1 scheerster
749 3 34r Ruird Pieters CG 08:00:00         2
752 3 34r Tjam Sierks CG 03:00:00         1
753 3 34r Cobus Fransen           7
754 3 34r Trijntje Ruirds CG 03:00:00         3 3-163
755 3 34v Leentje Jans           3
756 3 34v Neeltje Willems           1
757 3 34v Hendrik Jansen CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 3-164
758 3 34v Hendrik Thomas       x   2
759 3 34v Caspar Caspars CG 07:00:00         2 3-165
760 3 34v Trijntje Alberts CG 02:00:00         1 3-166
761 3 34v Pieter Jansen Seevenbergen           2 3-166
762 3 34v Jan Hinnes CG 08:00:00         2 3-167
764 3 34v wed. Marten Beerns           2
765 3 34v Tjeerd Jacobs CG 04:00:00         2
766 3 35r Paulus Daniels CG 08:00:00         4 3-169
767 3 35r Hendrikjen Daniels           4 3-170
768 3 35r wed. Goitjen Jans           2
769 3 35r Jan Gerrits CG 05:00:00         3 3-171
770 3 35r Rouke Wytses           7
772 3 35r Trijntje Fransen CG 03:00:00         3
773 3 35r Bonte Beerns           2
774 3 35r Sape Jocchems           8
775 3 35r Folkert Jansen       x   4
776 3 35r Willem Symons           6 heeft 1 weeversknegt 3-178
777 3 35r Cornelis Cornelis           2 3-179
778 3 35v Gerlof Jansen CG 10:00:00         2 3-180
780 3 35v Jan de Wylde           2 3-182
781 3 35v wed. Jan Gerlofs           1 3-183
783 3 35v vroedsman Baksma CG 13:00:00         2 3-187
785 3 35v Antje Mooy       x   1
787 3 35v wed. Hylke Johannes Hanekuik CG 40:00:00         5 3-190
788 3 35v kinderen Joost de Klerk       x   6 3-191
789 3 35v wed. Abbe Rinses CG 06:00:00         2 3-192
790 3 36r Tyte Tjommes CG 06:00:00         5 3-193
791 3 36r Gerben Jansen CG 15:00:00         3 3-194
793 3 36r Tjebbe Herkes CG 10:00:00         3 3-196
794 3 36r Marijke Leenerds           1
798 3 36r Douwe Sybes CG 07:10:00         3 3-200
799 3 36r Michiel Wassenaar           3
800 3 36r Jan de Boer CG 10:00:00         4 3-201
801 3 36r Wybe Jansen CG 07:10:00         5 3-202
802 3 36v Sybren Jocchems CG 13:00:00         3 3-202
803 3 36v Otte Johannes CG 10:00:00         2 3-203
804 3 36v Jan Schonebeek CG 15:00:00         3 3-204
805 3 36v Eeke Sjoerds CG 08:00:00         2 3-205
806 3 36v wed. Tjeerd Poort CG 06:00:00         2 3-206
807 3 36v Rinse Tjepkes CG 06:00:00         3
808 3 36v Akke Tobias       x   1
809 3 36v Tettje Gerbens CG 04:00:00         4 3-207
810 3 36v Beernt Adams           5 3-208
811 3 36v Tjerk Lolkes           2 3-207
813 3 36v de heer Beucker CG 120:00:00         6
815 4 37v Ype Broers CG 08:00:00         4
817 4 37v Tjerk IJsenbeek CG 10:00:00         2 4-005
818 4 37v Jan Lammerts CG 10:00:00         3 4-006
819 4 37v wed. Jan Jansen CG 14:00:00         2 4-007
820 4 37v Hendrik Reidhorst           7 havenchercher 4-008
821 4 37v Yde Ydes CG 06:00:00         3 4-009
822 4 37v Ruird Hotses           3
825 4 37v Gerrit Everts           2
826 4 38r wed. Claas Willems       x   2 4-013
827 4 38r Jan Hendriks CG 06:00:00         2
828 4 38r Johannes Claasen CG 06:00:00         2
829 4 38r wed. Taekle Yntes CG 10:00:00         3
830 4 38r Auke Ottes CG 06:00:00         3 4-020
831 4 38r wed. Jan Geerts CG 05:00:00         1 4-021
833 4 38r Antje Kimstra CG 05:00:00         1
834 4 38r Sytse Poelstra CG 10:00:00         5
835 4 38r wed. Dirk Agema CG 16:00:00         4
836 4 38r wed. Age Claessens CG 05:00:00         1 4-023
837 4 38r Freerk Pieters           3 4-025
838 4 38v Antje Jentjes       x   3
839 4 38v Eelke Pieters           1
840 4 38v Pieter Bokkes CG 05:00:00         4 soldaet
841 4 38v Haring Sipkes CG 05:00:00         7
842 4 38v Pieter Gerrits CG 08:00:00         5
844 4 38v conrector Schulze CG 12:00:00         1
845 4 38v Tjebbe Spannenburg CG 15:00:00         2 4-027
849 4 38v Jan Hendriks CG 25:00:00         7
851 4 39r Ybeltje Broers CG 06:00:00         1
852 4 39r Eeke Jansen CG 18:00:00         4 4-034
853 4 39r Teunis Jansen CG 10:00:00         3 4-035
854 4 39r Thomas Meyer CG 10:00:00         4
855 4 39r Pieter Gelinda CG 50:00:00         4 4-036
856 4 39r ds. Harkenroth CG 40:00:00         6 4-037
857 4 39r Sake Ydes CG 05:00:00         4
858 4 39r Cornelis Geerts           2
859 4 39r Doitse Tjeerds CG 05:00:00         3 4-038
860 4 39r Baartje Jans           1
861 4 39r Ate de Vries CG 16:00:00         3
862 4 39v Anthony de Groot CG 25:00:00         2 4-039
863 4 39v Cornelis van Velsen           2
864 4 39v burgemr. Brouwer CG 40:00:00         3 4-041
865 4 39v burgemr. van der Brugh CG 40:00:00         7 4-042
866 4 39v Pier Wouters CG 12:00:00         3 4-043
868 4 39v wed. Jan de Groot CG 05:00:00         1
869 4 39v wed. Gosse Jansen           2 4-045
871 4 39v Jan Lammerts CG 06:00:00         4
872 4 39v Johannes Jacobs           6 4-048
873 4 39v Fedde Jans           7
874 4 40r Pieter Douwes CG 08:00:00         3 4-049
875 4 40r Antje Douwes           1 4-050
876 4 40r Hendrik Beernts CG 05:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-051
877 4 40r Eelke Pieters CG 05:00:00         5 4-052
878 4 40r wed. Harmen Ysraels CG 05:00:00         2 4-054
879 4 40r Jan Sacharias CG 08:00:00         5 4-053
880 4 40r Jan Wouters           3 4-055
881 4 40r Hendrik Jans CG 05:00:00         3 4-055
882 4 40r Beernt Jansen CG 08:00:00         4 bij naeder aangeeving, heeft 3 weeversknegts
883 4 40r Gerrit Steffens CG 05:00:00         3 heeft 1 weeversknegt 4-056
885 4 40r Albert Dirks CG 06:00:00         2 4-057
886 4 40v Jan Sluyter       x   2 soldaet
887 4 40v Hendrik Rienks CG 06:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-063
888 4 40v Gerrit Gerrits CG 08:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 4-064
891 4 40v Jan Gerrits           3 heeft 1 weeversknegt
893 4 40v Jacob Jansen CG 15:00:00         2 4-069
894 4 40v Jan Ottes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-070
896 4 40v Beernt Jansen CG 08:00:00         3 heeft 2 weeversknegts 4-072
897 4 41r Aeltje Paulus       x   1
898 4 41r Schelte Bruyns CG 08:00:00         5
899 4 41r Theodorus Bensonides CG 05:00:00         1
900 4 41r wed. Jacob Sapes           1 4-073
902 4 41r Jan Huyselaer           3
903 4 41r Evert Jansen CG 08:00:00         4 4-074
906 4 41r Arjaantje Arjens       x   1
907 4 41r Antje Ypes CG 04:00:00         1
908 4 41r wed. Johannes Teunis           1
909 4 41v Setske Lieuwes           1
910 4 41v Lucas Jansen           3 4-080
912 4 41v Trijntje Aukes CG 04:00:00         4
913 4 41v Wouter Jansen CG 06:00:00         1 1/2 huis, heeft 1 weeversknegt 4-084
915 4 41v Yde Tjeerds           1
916 4 41v Nieske Ydes           1
918 4 41v Sjoerd Pieters CG 15:00:00         3 4-086
919 4 41v wed. Harmen Hilbrands CG 05:00:00         2
920 4 41v Age Jacobs CG 10:00:00         3
921 4 42r Ane Claesen           2 4-091
923 4 42r Dirk Cramer CG 10:00:00         3 4-093
925 4 42r wed. Hendrik Hendriks           4 heeft 2 weeversknegts 4-095
926 4 42r wed. Hendrik Jansen CG 04:00:00         2 heeft 1 weeversknegt 4-096
929 4 42r Wybe Piers CG 05:00:00         3 4-098
930 4 42r Abraham Bouman           3
931 4 42r Jelte Jeltes CG 05:00:00         2
932 4 42r Trijntje Ymes           1 4-101
933 4 42v Cristiaan Anthony CG 06:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
934 4 42v Hendrik Jansen CG 08:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
935 4 42v Huibert Pieters CG 05:00:00         3 4-104
936 4 42v Sipke Iedes           2 heeft 1 weeversknegt
940 4 42v Hendrik Adams CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-105
942 4 42v wed. Frans Michiels           5 4-106
945 4 43r Jan Sybrens           2
946 4 43r wed. Auke Jans           4 4-108
947 4 43r Freerk Wybrens CG 06:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-109
948 4 43r wed. Wouter Haitses           2 4-112
949 4 43r Andrys Wouters           1
950 4 43r Aeltje Gerrits           1 4-113
953 4 43r Ymkjen Harmens           1 4-116
954 4 43r Hylke Bouwes           2 4-117
955 4 43r Haitse Wouters CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
956 4 43r Jan Roelofs CG 05:00:00         4 heeft 3 weeversknegts 4-118
958 4 43v Bonne Teunis           3 4-119
959 4 43v Yve Heeres           6
960 4 43v Jan Jansen           3
961 4 43v Gosse Tjebbes CG 10:00:00         4 4-121
962 4 43v Jan Oebles CG 06:00:00         3 4-123
963 4 43v IJsbrand Ypes CG 05:00:00         3 4-122
964 4 43v ds. Piekenbroek CG 30:00:00         3 4-124
966 4 43v Harmen Beerns           2 heeft 2 weeversknegts 4-126
967 4 43v Jacob Jarigs CG 05:00:00         2 4-127
968 4 43v Bonte Douwes CG 08:00:00         3 4-128
969 4 44r Albert Jansen           4
970 4 44r wed. Johannes Haentjes           2 4-129
971 4 44r Regt Symons           6 4-131
972 4 44r Jacob Pieters CG 08:00:00         5
973 4 44r Anthony Vink CG 08:00:00         2 4-134
974 4 44r Dinglum Arjens CG 06:00:00         3 4-135
975 4 44r Jan Broers           2 4-139
976 4 44r Ype Meinderts CG 05:00:00         2 4-140
977 4 44r Jan Pieters           8
980 4 44r Antje Tijssen           1
981 4 44v Hendrik Lucas           6 heeft 2 weeversknegts 4-141
982 4 44v Trijntje Jans       x   1
983 4 44v wed. Cornelis Menses       x   2 4-142
984 4 44v Jan Pieters CG 08:00:00         7 4-143
986 4 44v Johannes de Waerd CG 08:00:00         6 4-145
989 4 44v wed. Sikke Douwes       x   2 4-148
991 4 44v Hauk Hilles CG 04:00:00         1
992 4 44v capt. Stapert CG 40:00:00         4 4-149
993 4 44v vroedsman Hogeboom CG 22:00:00         2 4-150
994 4 45r wed. vroedsman Siderius CG 25:00:00         5 4-151
995 4 45r Geeske Jans CG 05:00:00         2 4-153
996 4 45r Gerrit Pieters CG 04:00:00         3
997 4 45r Liskjen Pieters           2
998 4 45r wed. Harmanus Dortman CG 05:00:00         2
999 4 45r Ary van der Jagt CG 05:00:00         1
1002 4 45r wed. Anne Rintjes           1
1003 4 45r Eibert Ypes CG 05:00:00         2
1005 4 45r burgemr. van der Form CG 12:00:00         4
1006 4 45v Rinske Gerrits           2
1007 4 45v Hendrik Jansen           3
1010 4 45v wed. Tjeerd Jurjens       x   4
1012 4 45v Jan Bakker CG 15:00:00         2
1013 4 45v Tjebbe Gosses CG 08:00:00         1 4-165
1015 4 45v Antje Jans       x   1 4-166
1016 4 45v Roelof Jacobus CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1017 4 45v Harmen Dirks CG 06:00:00         2
1018 4 46r Jan Hendriks CG 06:00:00         4
1019 4 46r burgemr. Buma CG 25:00:00         6 4-166
1020 4 46r Claas Ypes CG 06:00:00         3 4-168
1021 4 46r Jurjen Everts CG 10:00:00         8
1023 4 46r Mighel Romkes           4 4-175
1024 4 46r wed. Hans Yverts CG 05:00:00         5
1025 4 46r Tyttje Pybes           2
1026 4 46r Riemke           2
1027 4 46r Grietje Lodewijks           1
1028 4 46r Willem Pieters           1
1029 4 46r Geertje Jans           1
1030 4 46v Trijntje Dirks           1
1031 4 46v Willemke Tymens           1
1032 4 46v wed. Jan Minnes           1
1033 4 46v Fokeltje Baukes           1
1034 4 46v Hendrikjen Jans           1
1035 4 46v Attje Ulbes           1
1036 4 46v Antje Anthony           1
1037 4 46v Pieter Freerks           2
1038 4 46v Hiltje Hendriks           1
1039 4 46v Johanna Hendriks           2 en Lolkjen Jurjens
1040 4 46v Aeltje Dirks           2
1041 4 46v Grietje Willems           1
1042 4 47r Doetje Thomas           1
1043 4 47r Jan Jyllis           3
1044 4 47r Trijntje Hendriks           1
1045 4 47r Rigstje Hanses           1
1046 4 47r Leentje Arends           1
1047 4 47r Evertje Jans           3
1048 4 47r Symon Jansen           2
1049 4 47r Antje Arends           1
1050 4 47r Pietje Hessels           1
1051 4 47r Jacob Jacobs           2
1052 4 47r Antje Jans           1
1053 4 47r Trijntje Fokkes           1
1054 4 47v Aukjen Alberts           1
1055 4 47v Wybe Heins           3
1056 4 47v Tetse Alberts           1
1057 4 47v Grietje Claeses           1
1058 4 47v Stijntje Pieters           1
1059 4 47v Sytske Jans           1
1060 4 47v Oene Ritskes           1
1061 4 47v Rinske Tjepkes           1
1062 4 47v Tjeerdtje Rienks           1
1063 4 47v Rinske Oepkes           4
1064 4 47v Wytske Feddes           4
1065 4 47v Grietje Beerns           7
1066 4 48r Tjeerd Dooitses           5
1067 4 48r wed. Foppe Foppes           3
1068 4 48r Antje Baukes           2
1070 4 48r Beernt Harmens CG 05:00:00         3 heeft 2 weeversknegts
1071 4 48r Beernt Jansen CG 08:00:00         2 heeft 2 weeversknegts 4-171
1073 4 48r Harmen Geerts           5
1074 4 48r Jan Hendriks CG 05:00:00         3 4-171
1075 4 48r Jan Gerbens CG 08:00:00         4
1076 4 48r Folkert Doekles CG 12:00:00         5 4-175
1078 4 48r Johannes Gerrits CG 10:00:00         4
1080 4 48v Elsken Jans           1
1082 4 48v Lubbert Beerns           3 4-182
1083 4 48v burgemr. Hania CG 20:00:00         4
1085 4 48v Cornelis Middagten           1
1086 4 48v de boode Heidkamp CG 12:00:00         4 4-186
1088 4 48v Cornelis Cornelis CG 05:00:00         2
1089 4 48v Ruird Rintjes CG 05:00:00         6 heeft 1 weeversknegt
1091 4 48v wed. Claas Harmens           8
1093 4 49r de hr. Wijdenbrug CG 150:00:00         11 4-195
1094 4 49r de hr. Beyma           0 segt tot Oosterbierum aangegeven te hebben 4-194
1095 4 49r Claas Scheltes CG 05:00:00         5 4-193
1097 4 49r de captn. Guitet CG 40:00:00         5 4-192
1098 4 49r de hr. Kempenaer CG 100:00:00         6 4-191
1099 4 49r Jan Cramer CG 50:00:00         5 4-190
1100 4 49r Fokke Tjeerds CG 40:00:00         5 4-189
1101 4 49r Gerlof Pieters           2 dogter 4-201
1102 4 49r Jan Hendriks           2 heeft 1 weeversknegt 4-200
1104 4 49v Ulbe Ypes CG 05:00:00         3
1105 4 49v Akke Gerrits       x   1
1106 4 49v Jacob Johannes           6 4-198
1107 4 49v Symon Sjoerds CG 05:00:00         2
1108 4 49v Jacob Sybes CG 05:00:00         6
1109 4 49v Geertje Taekes           1
1110 4 49v Claaske Haeyes       x   4
1113 4 49v Gerrit Jansen           3 heeft 1 weeversknegt 4-219
1114 4 49v Beernt Beernts           3 4-219
1116 4 50r Keimpe Bouwes           3
1118 4 50r Holke Obbes           2 4-216
1120 4 50r Imke Hendriks           5
1121 4 50r wed. Jyllis Hendriks       x   4
1122 4 50r Frans Claeses           2
1123 4 50r Marten Dirks CG 10:00:00         4 4-203
1124 4 50r de commys Scheltinga CG 63:00:00         3 4-202
1125 4 50r Hendrik Beerns           4
1126 4 50r Hendrik Jongma CG 30:00:00         5
1127 4 50r Jan Jongma CG 50:00:00         3 4-206
1128 4 50v Evert Oosterbaan CG 40:00:00         3 4-211
1129 4 50v Berber Tytes       x   3
1131 4 50v wed. Gerrit Hendriks           1 4-225
1132 4 50v Pieter Meetje           7 4-227
1133 4 50v Hessel Jansen CG 06:00:00         5
1134 4 50v wed. Gerrit Jansen       x   1 4-228
1135 4 50v Heere Jansen van Slooten           1
1136 4 50v Ottje Ydes           2
1137 4 50v Hans Claver           3
1139 4 50v wed. Pieter Gerlofs CG 20:00:00         2 4-230
1140 4 51r Trijntje Greidanus           1
1142 4 51r Pieter Keimpes CG 20:00:00         3 4-233
1143 4 51r Douwe Claases CG 05:00:00         3 4-234
1145 4 51r wed. Stoffel Sakes           3 4-236
1147 4 51r Fokke Joosten           2 4-238
1149 4 51r Benne Thomas           4
1150 4 51r Tjietse Freerks           3
1151 4 51r Albert Hiddes CG 05:00:00         1
1152 4 51v Hendrik Dirks CG 08:00:00         2
1153 4 51v Salomon Hoytes           3
1154 4 51v Carst Hansen           4
1155 4 51v Abraham Hoef           3
1156 4 51v Pieter Gaeles           4
1157 4 51v Ruird Jansen CG 06:00:00         2
1158 4 51v Eeltje Tjallings           4
1159 4 51v Hendrik Jansen Douwes CG 05:00:00         6 4-242
1160 4 51v Symon Hiddes           3 4-243
1161 4 51v Hendrik Jansen       x   4 4-244
1162 4 51v Sybe Lieuwes CG 06:00:00         4 4-245
1163 4 51v Wypke Jans           5 4-245
1164 4 52r wed. IJsbrand Salvus           2
1165 4 52r Hendrik Camphuys           6
1166 4 52r Jan Jansen           6 heeft 1 weeversknegt 4-249
1167 4 52r Hendrik Martens           4
1168 4 52r wed. Jacob Jansen       x   2
1170 4 52r Doitse Anes CG 05:00:00         5 4-250
1171 4 52r wed. Abe Jacobs           1 4-253
1172 4 52r Douwe Lieuwes CG 06:00:00         3 4-254
1173 4 52r Pieter Gerrits CG 06:00:00         3
1174 4 52r Willem Joosten       x   7
1175 4 52r Douwe Claasen CG 05:00:00         5
1176 4 52v wed. Schelte Tytes CG 05:00:00         6 4-255
1177 4 52v Ype IJsbrands CG 08:00:00         4 4-256
1178 4 52v Jurjen Carsten CG 30:00:00         5 4-257
1179 4 52v Tjerk Andrys CG 08:00:00         6 4-258
1180 4 52v Jetse Wouters CG 10:00:00         4 4-259
1182 4 52v Abraham Vermeulen CG 05:00:00         7 4-261
1183 4 52v Beernt Hendriks           4 4-262
1188 5 53v Hendrik Harmens CG 10:00:00         3
1191 5 53v Douwe Pieters CG 10:00:00         3 5-006
1193 5 53v wed. burgemeester Laquart CG 45:00:00         6 5-008
1194 5 53v rentmeester Lanting CG 40:00:00         4 5-009
1195 5 53v Willem Westerhof CG 15:00:00         2 5-010
1196 5 54r Benjamin Levy CG 10:00:00         3 5-011
1197 5 54r Wytse Heins           2 5-012
1198 5 54r Jan Martens CG 05:00:00         2 5-012
1199 5 54r Lijsbeth Wybrens           1
1200 5 54r Baukjen Piers           3
1201 5 54r Lykle en Tjietske Reitses CG 08:00:00         2
1202 5 54r Marijke Davids CG 03:00:00         1 5-013
1203 5 54r Broer Wybrens CG 10:00:00         4 5-014
1204 5 54r wed. Dirk Jyllis           2
1205 5 54r Pieter Harmens           4
1206 5 54r Keimpe Bouwes CG 06:00:00         1 5-016
1207 5 54r Jan Uilkes           2 5-016
1208 5 54v Abe Harmens           3
1209 5 54v Jelle Haeyes CG 10:00:00         3
1210 5 54v Dirk Beerns CG 12:00:00         3 5-019
1211 5 54v Wyger Jarigs CG 07:00:00         6 5-020
1212 5 54v Lieuwe Everts CG 08:00:00         2 5-021
1213 5 54v Jelte Douwes CG 10:00:00         3 5-022
1214 5 54v wed. Reiner Pieters CG 12:00:00         5 heeft 1 slaper 5-023
1215 5 54v Arjen Wassenaar CG 30:00:00         6
1216 5 54v wed. Gerrit Gerrits CG 25:00:00         5 5-024
1217 5 54v Cornelis Louwrens CG 20:00:00         6 5-026
1218 5 54v Gijsbert Wildschut CG 75:00:00         7 5-027
1220 5 55r wed. Stinstra CG 50:00:00         4 5-029
1221 5 55r Jan Bretel CG 12:00:00         3 5-030
1222 5 55r Lieuwe Willems CG 15:00:00         4
1223 5 55r Jan Gerrits CG 08:00:00         3
1224 5 55r Sipke Dirks CG 05:00:00         3 5-031
1225 5 55r Feyke Collinga CG 15:00:00         5 5-032
1226 5 55r Claas Doedes CG 15:00:00         2 5-033
1227 5 55r wed. Pieter Douwes       x   1
1229 5 55r Jan Douwes CG 10:00:00         2 5-035
1230 5 55r Jan Blauw CG 10:00:00         3 5-035
1231 5 55r Johannes Baltus           3 5-038
1232 5 55v Joris Beerns           4
1233 5 55v Hessel Lammerts           2
1235 5 55v Pieter Hendriks CG 20:00:00         2 5-039
1236 5 55v wed. Dirk Hendriks CG 10:00:00         3 5-040
1237 5 55v Beernt Dirks CG 10:00:00         3 5-041
1238 5 55v Hans Abrahams CG 08:00:00         6
1239 5 55v Trijntje Pieters CG 02:00:00         1
1240 5 55v Pietje Ages CG 02:00:00         1
1241 5 55v Trijntje Feykes CG 03:00:00         1
1242 5 55v Rinske Marnstra           1
1243 5 55v Tjalling Hylkes CG 06:00:00         2 heeft 1 weeversknegt en logeert 1 slaper 5-043
1245 5 56r Pieter Gerrits CG 08:00:00         2
1246 5 56r Sytske Rintjes           1
1247 5 56r Doeke Symons CG 12:00:00         4 5-046
1248 5 56r Antje Pieters       x   1
1249 5 56r wed. Sikke Jansen           4
1251 5 56r wed. Pieke Hommes       x   1 5-047
1254 5 56r Antje Feykes CG 04:00:00         1
1255 5 56r wed. Yde Wijngaarden CG 10:00:00         4 5-050
1257 5 56v wed. Jacob Dirks           2
1258 5 56v Pieter Joekkes           1
1259 5 56v soldaet Jan Schilt       x   4
1260 5 56v Jacob Jeremias CG 10:00:00         2 5-055
1261 5 56v wed. Pieter Jacobs       x   1
1262 5 56v Jan Bouwes CG 20:00:00         4 5-056
1263 5 56v Beitske Sybes CG 03:00:00         1
1264 5 56v Rein Gerlofs CG 05:00:00         2 heeft 2 weeversknegts
1265 5 56v Sybrigjen Hoytes CG 05:00:00         3
1266 5 56v wed. Jan Schonebeek CG 03:00:00         1 5-058
1267 5 56v Antje Jarigs           1
1268 5 57r Claas Harings CG 05:00:00         2
1270 5 57r Jan Gerrits CG 10:00:00         7 5-059
1271 5 57r Pieter Jochems CG 08:00:00         2
1272 5 57r Hessel Beima CG 08:00:00         2
1274 5 57r Janke Pieters           1
1275 5 57r Rinske Willems       x   1
1276 5 57r Foppe Symons CG 05:00:00         3
1277 5 57r Grietje Hendriks       x   1
1278 5 57r wed. Servaes Willems           3
1280 5 57v Pieter Bokkes CG 10:00:00         3 5-063
1281 5 57v Jacob Joosten CG 08:00:00         2 5-063
1282 5 57v Pieter Dirks CG 12:00:00         4 5-064
1283 5 57v Hein Freerks CG 12:00:00         2 5-065
1284 5 57v Jan Claasen CG 10:00:00         2 5-065
1286 5 57v Hessel Haeyes CG 05:00:00         2 5-066
1288 5 57v wed. Albert Gerrits       x   1
1289 5 57v Uilke Foekes CG 05:00:00         2 5-068
1291 5 57v Wopke Edsgers CG 06:00:00         4 5-069
1292 5 58r Johannes Gerrits CG 06:00:00         2
1293 5 58r Janke Wildschut           1 5-070
1294 5 58r Rein Sjoukes CG 10:00:00         3
1295 5 58r wed. Bauke Pieters CG 10:00:00         3
1296 5 58r Jacob Joukes           2
1298 5 58r Filippus Swart CG 20:00:00         2 5-073
1300 5 58r Frans Fransen CG 08:00:00         3 heeft 1 weeversknegt
1301 5 58r Tyte Jansen           2
1302 5 58r Heere Hoytes CG 12:00:00         5 5-076
1303 5 58r Minne Ruirds CG 06:00:00         6 5-078
1304 5 58v Hylke Harmens           6
1306 5 58v Florus Pieters CG 10:00:00         4 heeft 1 weeversknegt
1307 5 58v wed. Ruyrd Willems CG 04:00:00         2
1308 5 58v Jacob Wybrens CG 12:00:00         4
1309 5 58v Hendrik Paulus CG 10:00:00         2 5-081
1310 5 58v Jacob Dirks CG 12:00:00         3 5-082
1311 5 58v Haeye Pieters CG 08:00:00         3 5-083
1313 5 58v Hendrik Warners CG 06:00:00         6
1314 5 58v Johannes Lodewijks           3
1315 5 58v wed. Abraham Tjommes CG 06:00:00         3
1316 5 59r Reyn Feytes CG 08:00:00         3 5-086
1317 5 59r Cornelis Lautenbach CG 10:00:00         6
1318 5 59r Imke Johannes CG 04:00:00         1
1319 5 59r Allert Crol           4 5-087
1320 5 59r Jan Beerns CG 06:00:00         4
1321 5 59r Willem Jansen CG 08:00:00         4 heeft 1 weeverknegt
1322 5 59r Beernt Beernts CG 10:00:00         4 heeft 2 weeversknegts 5-088
1323 5 59r Jelle Lykles CG 10:00:00         4 5-089
1324 5 59r Pieter Ulbes CG 04:00:00         1
1326 5 59r wed. burgemeester Hilma CG 10:00:00         3
1328 5 59v Freerk Lucas CG 10:00:00         3 5-093
1329 5 59v wed. Fedde Reins CG 04:00:00         4 5-094
1330 5 59v Trijntje Jelles CG 03:00:00         3
1331 5 59v Harmen Harmens CG 06:00:00         4 heeft 2 weeversknegts
1333 5 59v Jan Gerrits CG 06:00:00         2
1335 5 59v Jochem Meyes           7
1336 5 59v Gerrit Harmens           3 heeft 1 weeverknegt 5-099
1337 5 59v Minne Cornelis           5
1338 5 59v soldaet Beernt Hendriks       x   4
1339 5 59v Gerben Jetses           4 5-099
1340 5 60r Jacob Jansen CG 05:00:00         4 5-100
1341 5 60r Pieter Jacobs           2 5-100
1342 5 60r wed. Gabe Douwes CG 03:00:00         2
1345 5 60r Wybe Harmens           4
1347 5 60r Gerrit Arends CG 08:00:00         5 heeft 2 weeversknegts 5-102
1348 5 60r Sybren Taekes CG 05:00:00         2
1349 5 60r Jan Jelles           8 5-103
1351 5 60r Freerk Tjeerds           5 5-104
1352 5 60v wed. Pieter van Campen           3 5-105
1353 5 60v Jan J. van Haerlem CG 10:00:00         3 5-105
1354 5 60v Pieter Pieters           3
1356 5 60v Elbert Heyns           2
1357 5 60v Stoffel Christiaens CG 06:00:00         4 heeft 1 weeverknegt 5-106
1358 5 60v Heere Adams           2
1359 5 60v Gerrit Jelles CG 06:00:00         2
1360 5 60v Jan Roelofs CG 06:00:00         4 5-107
1361 5 60v Aukjen Hessels CG 02:00:00         1
1362 5 60v Luitjen Meinderts       x   3 5-108
1363 5 60v Fokke Martens CG 05:00:00         2 5-109
1364 5 61r IJsbrand Jochems CG 06:00:00         2
1365 5 61r Gerrit Hendriks CG 06:00:00         6 heeft 2 weeversknegts
1366 5 61r Marten Martens CG 08:00:00         3 5-110
1367 5 61r Haantje Jacobs CG 05:00:00         3 5-110
1370 5 61r Ymke Dirks CG 04:00:00         7 5-111
1373 5 61r Allert Lieuwes           3 5-112
1374 5 61r Haeye Boeles CG 08:00:00         5
1375 5 61r Jan Zeilmaeker CG 15:00:00         7
1376 5 61v Robijn Cornelis CG 07:00:00         2 5-112
1377 5 61v wed. Joost Popta           2 5-112
1379 5 61v Jacob Jelles CG 08:00:00         3 5-116
1381 5 61v Jacob Willems CG 10:00:00         4 5-118
1382 5 61v Jacob Cornelis CG 08:00:00         3 5-119
1383 5 61v Joseph Gottier CG 08:00:00         4
1385 5 61v Pier Heins CG 32:00:00         3 5-121
1386 5 61v wed. Douwe Martens CG 06:00:00         3 5-122
1387 5 61v Gerrit Jacobs CG 10:00:00         3
1388 5 62r vroedsman Roosen CG 15:00:00         2 5-123
1389 5 62r Boote Gerbens           2
1390 5 62r Janneke Jelles           2
1391 5 62r Antje Leyen       x   2
1392 5 62r soldaet Pieter Plas       x   5
1393 5 62r Wybe Pieters       x   4 5-124
1394 5 62r Jan Markus           3 5-125
1395 5 62r wed. Andrys Sytses           1
1396 5 62r wed. Gerrit Willems       x   1 5-126
1399 5 62r boode Peima CG 20:00:00         2 5-129
1401 5 62v Paulus Jansen CG 10:00:00         2
1402 5 62v Aeltje en Albertje Jans       x   2
1403 5 62v soldaet Gerrit Jansen       x   2
1404 5 62v Lijsbeth en Wemke Pieters           2 5-132
1405 5 62v Jantje Fransen       x   3
1406 5 62v Fettje Folkerts       x   3
1408 5 62v Judikjen Joukes           1
1410 5 62v Pieter Eelkes           3 5-142
1411 5 62v Christiaan Charpentier CG 10:00:00         2 5-143
1412 5 62v Sjoerd Dirks           3 5-144
1413 5 63r Pybe Jacobs           4
1415 5 63r Laas Piers       x   1
1416 5 63r wed. IJsbrand Dirks CG 03:00:00         2 5-145
1417 5 63r Harmen Rijks CG 08:00:00         4
1418 5 63r Sybrand Camsma CG 30:00:00         5 5-153
1419 5 63r Johannes Bensonides CG 06:00:00         2 5-154
1420 5 63r Jaapjen Claases           1
1421 5 63r wed. Claas Aerts       x   1
1422 5 63r Harmen Hendriks CG 08:00:00         5
1424 5 63r Jacob Cornelis CG 05:00:00         2 5-156
1425 5 63v Hylke Abbes CG 08:00:00         4
1426 5 63v Maeike Meintes       x   1
1428 5 63v Jan Annes CG 05:00:00         3
1429 5 63v Dieuke Jurjens       x   1 5-160
1430 5 63v Sybout Buma CG 12:00:00         2 5-161
1431 5 63v Johannes Jansen CG 05:00:00         2 5-162
1432 5 63v Pietje Lieuwes CG 02:00:00         1
1433 5 63v Antje Beerns CG 02:00:00         1
1434 5 63v Romke Jansen CG 12:00:00         6
1435 5 63v Tijs Hendriks CG 10:00:00         5 5-164
1436 5 63v Heere Martens       x   4
1439 5 64r Okke Bootes CG 08:00:00         3 5-167
1440 5 64r Lucas Bos       x   6
1441 5 64r Pieter Cornelis           6 5-168
1442 5 64r Antje Allerds       x   2
1443 5 64r wed. Gerben Aukes CG 10:00:00         4
1444 5 64r Trijntje Lieuwes       x   1
1446 5 64r Tijs Nannings CG 06:00:00         4 5-170
1447 5 64r boode Zeeman CG 20:00:00         3
1448 5 64r Anskjen Andles CG 02:10:00         1 5-172
1449 5 64v Jelle Jetses CG 16:00:00         3 5-173
1452 5 64v Jan Hessels CG 12:00:00         2 5-176
1454 5 64v wed. Foppe Foppes           1
1455 5 64v Jan Jansen CG 08:00:00         4
1457 5 64v Jan Wybrens CG 20:00:00         2 5-151
1459 5 64v wed. Hendrik Martens       x   6 5-149
1462 5 65r Abraham Wijngaerden CG 15:00:00         3 5-171
1463 5 65r Lijsbeth Claases       x   1
1464 5 65r Schelte Sipkes CG 08:00:00         6 5-170
1465 5 65r wed. Jarig Claver CG 06:00:00         5
1466 5 65r Hans Jansen CG 05:00:00         5 5-137
1467 5 65r Foekke Johannes CG 10:00:00         2 5-136
1468 5 65r Sybe Stoffels CG 05:00:00         2
1469 5 65r Hendrik Paulus           2
1471 5 65r Yttje en Antje Claases CG 06:00:00         2
1472 5 65r Sytse Annes CG 12:00:00         4
1473 5 65v Daniël Christoffels CG 06:00:00         4 5-132
1474 5 65v Christiaen Burman           3
1475 6 66v wed. Claas Hindelopen CG 40:00:00         2
1477 6 66v Pietje Heeres           1
1478 6 66v Pieter Sakes       x   4 6-019
1481 6 66v Dirk Wynia           2
1482 6 66v Boote Oebles CG 05:00:00         2
1483 6 66v Sybrigjen Hiddes       x   2
1484 6 66v Beitske Minnes           1
1485 6 66v Jan IJsenbeek CG 50:00:00         5 6-023
1488 6 67r de hr. Haarsma CG 40:00:00         2 6-026
1490 6 67r de secrtrs. Braam           0 heeft te sexbierum aangeevinge gedaen 6-028
1493 6 67r Tyttje en Trijntje Haeyes           2
1494 6 67r Susanna Haeyes CG 02:00:00         1
1495 6 67r wed. Sytse Harkes           5
1496 6 67r Jan Sybrens CG 10:00:00         5 6-030
1497 6 67r Claas Braam           0 segt onder Almenum aangegeeven te hebben 6-032
1499 6 67v vroedsman Siccama CG 20:00:00         4 6-033
1500 6 67v wed. Jan P. Scheltema           1 6-033
1501 6 67v wed. burgemr. Rijpema CG 60:00:00         6 6-034
1502 6 67v Jacob Harmens CG 14:00:00         2
1503 6 67v wed. Cornelis Fokkes CG 52:00:00         4
1504 6 67v wed. Johannes Baltus CG 12:00:00         2 6-037
1505 6 67v Marten Ates       x   3
1506 6 67v Antje Jakles CG 02:00:00         1
1507 6 67v Meinert van Hoek CG 10:00:00         8 6-038
1508 6 67v Tjeerd Radsma CG 20:00:00         3 6-039
1509 6 67v Joseph Norden CG 15:00:00         3 6-040
1512 6 68r wed. Sybeda CG 05:00:00         1 6-043
1513 6 68r wed. Jan Geerts CG 06:00:00         1 6-043
1515 6 68r Antje Scheltes       x   1
1516 6 68r Jan Pieters CG 08:00:00         3 6-046
1519 6 68r Jan Pieters Vettevogel CG 04:00:00         1
1521 6 68r Jan Jacobs           3
1522 6 68r Jacob Claasen CG 02:00:00         3
1525 6 68v Wytse Vettevogel CG 20:00:00         5 6-051
1527 6 68v Enog van Rippers CG 15:00:00         2
1529 6 68v Albert Beuwes CG 06:00:00         3 6-054
1530 6 68v erven Jacob Jocchems CG 08:00:00         2 6-055
1531 6 68v Sikke Eelkes CG 03:00:00         2 6-055
1533 6 68v Yske Claases CG 04:00:00         1 6-057
1534 6 68v Werp Heins CG 06:00:00         2
1538 6 69r wed. Lieuwe Huyberts       x   2 6-060
1540 6 69r wed. Reyn Sybes CG 03:00:00         1 6-062
1541 6 69r Yttje Ulbes CG 05:00:00         2 6-063
1542 6 69r Femme Hansen           4
1543 6 69r Geertje Bokkes       x   3 6-064
1544 6 69r Jan Hey           2
1548 6 69v Tjietske en Ake Everts CG 05:00:00         ? 6-069
1549 6 69v Doeke Pieters CG 15:00:00         ? 6-070
1550 6 69v Rients Symons           ?
1551 6 69v Harmen Dirks           ?
1552 6 69v Taeke Schrik CG 20:00:00         ?
1555 6 69v Sytske Jentjes CG 03:00:00         ?
1556 6 69v Jeltje Lases           ?
1557 6 69v Hendrik Melchers           ?
1558 6 69v Ybeltje Claases CG 02:00:00         ?
1559 6 70r Jan Ruirds CG 04:00:00         3
1562 6 70r Dirk Tytes CG 05:00:00         3
1563 6 70r Evert Jurjens       x   6
1564 6 70r Adigerus Wijngaerden CG 05:00:00         3
1565 6 70r Evert Goslings CG 06:00:00         5 6-078
1566 6 70r Willem Thomas CG 04:00:00         4
1568 6 70r Baukjen Ripperts CG 03:00:00         1
1570 6 70r Jan Olivier CG 12:00:00         2 6-081
1571 6 70v vroedsman Heyns CG 10:00:00         1
1572 6 70v Sake Jacobs CG 04:00:00         1
1573 6 70v Trijntje Hendriks           2
1574 6 70v Rintje Harmens CG 04:00:00         4 6-084
1575 6 70v wed. Cornelis Ulbes CG 02:00:00         3 6-085
1576 6 70v wed. Braam           1
1577 6 70v Stittert Adams Bontekoe CG 10:00:00         4 6-086
1579 6 70v Wytske Willems           2
1580 6 70v Jan Hendriks CG 04:00:00         2
1581 6 70v Clara Claases           2 6-089
1582 6 70v Arent Arnoldus       x   5
1583 6 71r Jan Gerrits CG 06:00:00         2 6-090
1585 6 71r Geertje Jans           1
1586 6 71r Gerben Johannes CG 06:00:00         2 6-091
1587 6 71r Steeven Obbes CG 04:00:00         3 6-091
1588 6 71r Jacob Joosten CG 06:00:00         2
1589 6 71r wed. Jelle Douwes CG 04:00:00         1 6-092
1590 6 71r Sjoerd           2
1591 6 71r IJsbrand Felten CG 06:00:00         4 6-064
1592 6 71r Harke Gales CG 04:00:00         6
1593 6 71r Hendrik Bourmeester CG 05:00:00         3
1594 6 71r Elske Huyberts CG 10:00:00         4 6-094
1595 6 71v Jacob Symens CG 06:00:00         2
1598 6 71v Geert Willems CG 04:00:00         2 6-098
1599 6 71v Harmen Hylkes CG 05:00:00         5 6-099
1600 6 71v Aukjen Baukes CG 04:00:00         3
1601 6 71v Claas Ydes CG 04:00:00         2 6-100
1602 6 71v Martjen Alephs CG 02:00:00         1
1603 6 71v Albertje Willems CG 02:10:00         1 6-101
1604 6 71v Wyts IJsbrands CG 03:00:00         3
1606 6 71v Pieter Sytses CG 06:00:00         5
1607 6 72r Jan Jansen CG 08:00:00         4
1608 6 72r Aefke Sjoerds           1
1610 6 72r Hendrik Thomas CG 04:00:00         3 6-105
1611 6 72r Anthony Beuker           6 6-106
1612 6 72r Jacob Geerts       x   6 6-107
1613 6 72r Hille Claesen CG 06:00:00         6 6-107
1614 6 72r Eerk Jansen CG 05:00:00         5 6-107
1615 6 72r Dirk Christiaens CG 04:00:00         2
1616 6 72r Harmen Beernts CG 12:00:00         5 6-109
1617 6 72r Allert Joeckes CG 03:00:00         5
1618 6 72r Elske Annes           3 en Antje Jans
1622 6 72v Fokeltje Reyns           3
1623 6 72v Maeike Wybes Calf           3
1624 6 72v Marten Willems           3
1625 6 72v Jan Jocchems CG 05:00:00         7 6-111
1627 6 72v Sipke Jansen CG 08:00:00         2 6-113
1628 6 72v Eelkjen Jacobs           1
1631 6 73r Hendrik Take CG 05:00:00         2
1633 6 73r Pieter Jentjes CG 03:00:00         3
1635 6 73r Doetje Stoffels       x   1
1636 6 73r Hendrik Willems           5 heeft 1 weeverknegt
1638 6 73r Dirk Jansen CG 03:00:00         1 6-125
1639 6 73r Rintje Annes CG 06:00:00         3
1641 6 73r Wyert Dirks CG 08:00:00         2
1642 6 73r Melle           3
1643 6 73v Albert Willems CG 02:10:00         4
1644 6 73v Willem Haeyes           3
1645 6 73v Janneke Jacobs           3
1646 6 73v Freerk Pieters CG 04:00:00         6 6-128
1647 6 73v Claas Johannes CG 04:00:00         2
1648 6 73v Harmke Warners CG 02:00:00         2
1649 6 73v wed. Jan Sikkes CG 05:00:00         2
1650 6 73v Tytte Jans CG 03:00:00         4 6-130
1651 6 73v Pyttje en Romkjen Jacobs           2
1652 6 73v Antje en Geertje Harkes           2
1654 6 73v Bauke Martens CG 10:00:00         3 6-132
1655 6 74r Trijntje CG 02:00:00         1
1656 6 74r Aafke en Sjoukjen Jetses CG 03:00:00         2
1657 6 74r Trijntje Hoytes CG 15:00:00         1 6-134
1659 6 74r Hittje Johannes           2
1661 6 74r vroedsman Bontekoe CG 20:00:00         2 6-136
1662 6 74r Pieter Scheltema CG 25:00:00         5 6-137
1663 6 74r Hendrik Pieters CG 20:00:00         3 6-138
1665 6 74r Maeike Willems       x   2
1666 6 74r Hendrik Leenerds CG 05:00:00         4
1667 6 74v Hans Jansen CG 05:00:00         2 6-139
1669 6 74v Aefke Fransen       x   1
1670 6 74v Pieter Jetses CG 06:00:00         3 6-141
1671 6 74v Stijntje Ulbes CG 05:00:00         2
1672 6 74v Allert Symons CG 10:00:00         3 6-143
1673 6 74v wed. Douwe Fransen       x   2
1675 6 74v Claas IJsenbeek CG 40:00:00         6 6-145
1677 6 74v Warner Jacobs CG 05:00:00         3
1678 6 74v Pieter Doekes           3
1679 6 75r Frans Jansen CG 05:00:00         5
1680 6 75r wed. Willem Jansen CG 05:00:00         2
1681 6 75r Jan Eerks Jongma CG 20:00:00         6 6-148
1682 6 75r wed. burgemr. Nollides CG 70:00:00         5 6-149
1683 6 75r wed. capt. Stapert CG 15:00:00         2 6-150
1684 6 75r Jelle Roelofs           1
1685 6 75r wed. Schaaff CG 15:00:00         2
1688 6 75r Reiner Wybes CG 06:00:00         2 6-155
1691 6 75r Albert Wygers           2
1692 6 75v Florus Pieters CG 05:00:00