Harlingen, kiesregister 1839

Het volgende is ontleend aan "De lijsten van kiezers ter benoeming van afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886" door B.M.A. de Vries.

In de periode 1815-1848 kende Nederland een indirect kiesstelsel, waarbij via vele trappen de leden van de Tweede Kamer benoemd werden. In dit stelsel was een centrale rol toebedeeld aan de diverse colleges van Provinciale Staten: elk statencollege wees een aantal leden van de Tweede Kamer aan. De Provinciale Staten zelf werden gekozen door de drie standen, nl. de ridderschappen, de steden en de landelijke stand. Alleen de ridderschappen wezen hun vertegenwoordigers in de Provinciale Staten direct aan, in de steden en op het platteland was het recht om te stemmen afhankelijk van een bepaalde - per plaats variabele - aanslag in de grond- en personele belasting. In de steden mochten de stemgerechtigden een kiescollege aanwijzen en het kiescollege [de zgn. kiezers] koos de leden voor de Gemeenteraad. Op zijn beurt koos de Gemeenteraad een of meerdere personen voor de Provinciale Staten. Op het platteland was er één trap minder, de stemgerechtigden kozen daar een kiescollege, dat direct de vertegenwoordigers in de Provinciale Staten aanwees. De grondwetsherziening van 1848 betekende een radicale verandering van het kiesstelsel. Voortaan werden de leden van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad direct gekozen door de kiesgerechtigden. De kieswet van 4 juli 1850 (Stbl. 37) behelsde een nadere regeling.


De begeleidende brief bij deze "Namenlijst der Kiezers en Stemgerechtigden van 1839", van Burgemeester en Wethouders van Harlingen aan 'den Heere Staatsraad Gouverneur van Vriesland', zegt:


Harlingen den 26 April 1841

Opgave van het getal stemgeregtigden


Ten gevolge van UWEdl Missive van den 21 dezer No 234/3431 hebben wij de eer hiernevens aan UWEdl te doen toe komen, drie Lijsten, behelzende
1e. de namen der Kiezers, gelijk mede die der aanblijvende
2e. de namen der personen, die de vereischten bezitten om tot Kiezer te kunnen worden benoemd, en ten
3e. de namen dergenen, welke in de grondbelasting enz. buiten het patentregt f 12,- en daarboven betalen, waaruit geblijkt het getal stemgeregtigden aan welken volgens Art. 12 der Stedelijke reglementen, in den jare 1839 alhier stembilletten ter invulling zijn toegezonden

Burgemeester & Wethouders der Stad Harlingen
(get.) Sjoerd S. Wijma

Ter ordonantie vandezelve
(get.) K. Blok

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.  voornaam familienaam genoemde wijk huidig adres
kiezer F D Fontein A Noorderhaven 31a (schatting)
stemgerechtigde Ruurd J van der Veer A-006 Dijksteeg 1
stemgerechtigde P Zuiderhout A-009 Noorderhaven 13
stemgerechtigde W Roos jr A-010 Noorderhaven 15
stemgerechtigde R Snoek A-016 Noorderhaven 25
stemgerechtigde C Teves A-026 Noorderhaven 45
stemgerechtigde E H Borgers A-066 Bildtstraat 23
stemgerechtigde G Rikkers A-068 Bildtstraat 24
stemgerechtigde H Schrage A-069 Bildtstraat 22
stemgerechtigde B H van der Wal A-106 Zoutsloot 40
stemgerechtigde L O Wassenaar A-110 Zoutsloot 30
stemgerechtigde Rinse van Vliet A-111 Bildtstraat 13
stemgerechtigde Sybren Zwaal A-113 Bildtstraat 17
stemgerechtigde C A Boonstra A-116 Bildtstraat 20
stemgerechtigde P Haitsma A-117 Bildtstraat 18
stemgerechtigde H Kroon A-118 Bildtstraat 16
stemgerechtigde P Drost A-119 Bildtstraat 8
stemgerechtigde J W Feddema A-121 Zoutsloot 28
stemgerechtigde P de Groot A-125 Zoutsloot 18
stemgerechtigde L S Zwaal A-139 Zoutsloot 21
stemgerechtigde J Kuipers A-141 Zoutsloot 25
stemgerechtigde Jacob de Boer A-144 Zoutsloot 31
stemgerechtigde A Kreil A-152 Zoutsloot 45
stemgerechtigde Jan H de Boer A-154 Zoutsloot 49
stemgerechtigde Louw Balkstra A-155 Zoutsloot 51
stemgerechtigde J Panbakker A-185 Karremanstraat 12
stemgerechtigde Evert Bouwknegt B-006 Rommelhaven 11
stemgerechtigde H Damen B-010 Scheerstraat 3
stemgerechtigde Jelle H van der Wal B-012 Scheerstraat 7
stemgerechtigde P Benning B-027 Hoogstraat 12
stemgerechtigde Sytze van Dijk B-047 Hoogstraat 27
stemgerechtigde P G Bouma B-053 Hoogstraat 37
stemgerechtigde J Kuipers B-055 Hoogstraat 41
stemgerechtigde F Minkes B-091 Herenwaltje 5
stemgerechtigde P Duinmeyer B-106 Zoutsloot 54
stemgerechtigde Jan T Klaver B-112 Karremanstraat 27
stemgerechtigde F van der Muur B-113 Zoutsloot 69
stemgerechtigde J Metzlaar B-156 Anjelierstraat 27
stemgerechtigde H Modders B-163 Liemendijk 12
stemgerechtigde Rinke Oorthuis B-165 Liemendijk 4
kiezer A van Eeken C Noorderhaven 88 (schatting)
stemgerechtigde J F Hemminga C-003 Havenplein 3
stemgerechtigde J Schrage C-010 Grote Bredeplaats 3
stemgerechtigde D Lautenbach C-015 Grote Bredeplaats 11
stemgerechtigde N Schenkius C-018 Grote Bredeplaats 17
stemgerechtigde B H Noorman C-020 Grote Bredeplaats 21
stemgerechtigde J Hanekamp C-022 Grote Bredeplaats 25
stemgerechtigde S R de Jager C-025 Grote Bredeplaats 31
stemgerechtigde P de Vries C-029 Voorstraat 3
stemgerechtigde H Hobma C-030 Voorstraat 5
stemgerechtigde H G Aukes C-031 Voorstraat 7
stemgerechtigde L M Blok C-033 Voorstraat 9
stemgerechtigde E W Petersen C-039 Voorstraat 19
stemgerechtigde T S Schaafsma C-057 Tuinsteeg
stemgerechtigde H Zwanenburg C-073 Voorstraat 89
stemgerechtigde N IJsenbeek C-078 Voorstraat 97
stemgerechtigde H IJ van Rees C-086 Rommelhaven 28
stemgerechtigde S G van Smeden C-105 Rommelhaven 4
stemgerechtigde W O Wijbinga C-106 Rommelhaven 2
stemgerechtigde J Drost C-108 Sint Jacobstraat 3
stemgerechtigde L Spier C-109 Sint Jacobstraat 5
stemgerechtigde S Jager C-113 Sint Jacobstraat 13
stemgerechtigde Cornelis B Zoete C-117 Sint Jacobstraat 21
stemgerechtigde G E Bijlsma C-120 Sint Jacobstraat 14
stemgerechtigde Okke de Boer C-124 Sint Jacobstraat 8
stemgerechtigde Anne Bleeker C-127 Sint Jacobstraat 2
stemgerechtigde Abe van Slooten C-128 Noorderhaven 114
stemgerechtigde Hendrik Veenstra C-141 Noorderhaven 98
stemgerechtigde T Adema C-144 Noorderhaven 90
stemgerechtigde A Wijngaarden C-152 Noorderhaven 72
stemgerechtigde Douwe de Boer C-163 Noorderhaven 46
stemgerechtigde N Smit C-170 Noorderhaven 36
stemgerechtigde J C Harting C-176 Noorderhaven 34
stemgerechtigde K Bleeker C-180 Noorderhaven 24
stemgerechtigde Romke van Hettinga C-184 Noorderhaven 16
stemgerechtigde T Pannebakker C-193 Prinsenstraat 2
stemgerechtigde J de Koning C-196 Prinsenstraat 4
stemgerechtigde Elle Blanksma D-003 Scheerstraat 8
stemgerechtigde J Sinnema D-009 Scheerstraat 2
stemgerechtigde S de Jong D-018 Noordijs 17
stemgerechtigde F Rikkers D-024 Noordijs 27
stemgerechtigde N Geel D-025 Franekereind 1
stemgerechtigde C Boterweg D-027 Franekereind 5
stemgerechtigde N Meyer D-028 Franekereind 7
stemgerechtigde H J Wouda D-030 Franekereind 13
stemgerechtigde D van der Weide D-040 Hoogstraat 45
stemgerechtigde B van der Meulen D-041 Hoogstraat 47
stemgerechtigde R van Baren D-042 Hoogstraat 49
stemgerechtigde J Hettema D-048 Hoogstraat 40
stemgerechtigde M B van Smeden D-049 Hoogstraat 38
stemgerechtigde J R van Wijk D-050 Hoogstraat 36
stemgerechtigde J R Gonggrijp D-052 Hoogstraat 32
stemgerechtigde P Bekius D-056 Lombardstraat 4
stemgerechtigde D A Zeilmaker D-068 Franekereind 17
stemgerechtigde Jan Posthumus D-077 Franekereind 29
stemgerechtigde A L van der Pijp D-082 Nieuwstraat 60
stemgerechtigde Douwe Molenaar D-084 Nieuwstraat 54
stemgerechtigde Simon van der Meer D-086 Nieuwstraat 50
stemgerechtigde P F Schaafsma D-089 Nieuwstraat 44
stemgerechtigde P D Roedema D-090 Nieuwstraat 40
stemgerechtigde Haring Nielsen D-152 Nieuwstraat 35
kiezer Jan J van Glinstra E Lanen 65 (schatting)
stemgerechtigde Tjerk Zwanenburg E-003 Voorstraat 90
stemgerechtigde Paulus Pannebakker E-006 Voorstraat 84
stemgerechtigde J Witte E-008 Voorstraat 82
stemgerechtigde Jacobus Berndes E-011 Voorstraat 76
stemgerechtigde A Hoeksma E-012 Voorstraat 74
stemgerechtigde F de Ruiter E-016 Voorstraat 66
stemgerechtigde Jentje van Glinstra E-026 Voorstraat 52
stemgerechtigde A Cohen E-035 Voorstraat 34
stemgerechtigde E P Faber E-037 Voorstraat 30
stemgerechtigde J Meyer jr E-042 Voorstraat 22
stemgerechtigde F Mulder E-055 Grote Bredeplaats 20
stemgerechtigde W Mulder E-056 Grote Bredeplaats 18
stemgerechtigde Jan Goverts E-062 Grote Bredeplaats 6
stemgerechtigde Jacob Visser E-066 Zuiderhaven 13
stemgerechtigde Steven de Vries E-073 Hondenstraat 8
stemgerechtigde Jan Prins E-076 Hondenstraat 2
stemgerechtigde L J de Boer E-077 Zuiderhaven 15
stemgerechtigde U Visser E-078 Zuiderhaven 17
stemgerechtigde J G Leyen E-091 Herenknechtenkamerstraat
stemgerechtigde D M van der Mey E-099 Vijver 4
stemgerechtigde J de Leeuw E-110 Kleine Bredeplaats 24
stemgerechtigde G Schrage E-112 Kleine Bredeplaats 20
stemgerechtigde H C Haagsma E-119 Kleine Bredeplaats 6
stemgerechtigde H Heslinga E-122 Voorstraat 2
stemgerechtigde T Hilarius E-123 Kleine Bredeplaats 1
stemgerechtigde D Snijder E-126 Kleine Bredeplaats 7
stemgerechtigde T Repko E-127 Kleine Bredeplaats 9
stemgerechtigde S Heslinga E-128 Kleine Bredeplaats 11
stemgerechtigde H J Godthelp E-130 Kleine Bredeplaats 15
stemgerechtigde W S van der Woude E-131 Kleine Bredeplaats 17
stemgerechtigde F Benning E-135 Kleine Bredeplaats 25
stemgerechtigde T D Bakker E-140 Poortje 5
stemgerechtigde A Molenaar E-145 Lanen 7
stemgerechtigde C Toutenburg E-154 Lanen 9
stemgerechtigde S Polak E-155 Lanen 11
stemgerechtigde P D Siderius E-157 Lanen 15
stemgerechtigde G Haveman E-163 Lanen 21
stemgerechtigde L Hoekers E-170 Lanen 33
stemgerechtigde G Meyer E-172 Lanen 37
stemgerechtigde J D Wiersma E-175 Sint Odolphisteeg 20
stemgerechtigde Johannes Baron E-191 Lanen 47
stemgerechtigde W Dikmans E-204 Lanen 75
stemgerechtigde J G Schokker E-205 Lanen 75
stemgerechtigde H Walkenhorst E-219 Simon Stijlstraat 2
stemgerechtigde H van der Zee E-220 Simon Stijlstraat 1
stemgerechtigde A J Jansen E-229 Kleine Kerkstraat 18
stemgerechtigde M B van Hoften E-231 Kleine Kerkstraat 14
stemgerechtigde G Groenewoud E-235 Kleine Kerkstraat 6
stemgerechtigde O van Hoften E-237 Kleine Kerkstraat 2
stemgerechtigde M B Riewald E-245 Grote Kerkstraat 19
stemgerechtigde F Wijga E-247 Grote Kerkstraat 23
stemgerechtigde H Hogerhuis E-248 Heiligeweg 21
stemgerechtigde M B Wijckel E-249 Heiligeweg 23
stemgerechtigde K Gonggrijp E-250 Heiligeweg 25
kiezer A Decker F Lanen 84 (schatting)
stemgerechtigde H Witte F-004 Zuiderhaven 45
stemgerechtigde K Welger F-006 Zuiderhaven 53
stemgerechtigde F de Jong F-020 Zuiderhaven 77
stemgerechtigde F Ferwerda F-026 Brouwersstraat 24
stemgerechtigde M B van Gelder F-028 Brouwersstraat 20
stemgerechtigde F de Bruin F-029 Brouwersstraat 18
stemgerechtigde F Zwanenburg F-036 Brouwersstraat 2
stemgerechtigde C Nijkamp F-037 Schritsen 58
stemgerechtigde A Sluik jr F-058 Schritsen 52
stemgerechtigde IJ Alkama F-060 Schritsen 50
stemgerechtigde G W van der Bos F-065 Raamstraat 8
stemgerechtigde M J Ringers F-067 Raamstraat 6
stemgerechtigde T Zwanenburg F-068 Raamstraat 4
stemgerechtigde Monte van Slooten F-071 Schritsen 38
stemgerechtigde L Wijnalda F-073 Schritsen 34
stemgerechtigde H Duman F-077 Schritsen 28
stemgerechtigde N Lindegaard F-078 Schritsen 26
stemgerechtigde Y de Groot F-084 Schritsen 10
stemgerechtigde Elle IJlstra F-088 Schritsen 2
stemgerechtigde R M Sondag F-090 Jan Ruurdstraat 3
stemgerechtigde H Rinkes F-091 Grote Ossenmarkt 20
stemgerechtigde P A de Boer F-094 Grote Ossenmarkt 16
stemgerechtigde E Wagenaar F-100 Grote Ossenmarkt 6
stemgerechtigde Robijn Zijlstra F-105 Zuiderhaven 27
stemgerechtigde W Nauta F-106 Zuiderhaven 29
stemgerechtigde P Johannes Zijlstra F-108 Grote Ossenmarkt 1
stemgerechtigde J W Veel F-114 Grote Ossenmarkt 11
stemgerechtigde Jakkele de Boer F-115 Grote Ossenmarkt 13
stemgerechtigde Jan P Rikkers F-119 Grote Ossenmarkt 21
stemgerechtigde Cornelius van Ende F-123 Schritsen 1
stemgerechtigde J Cohen F-124 Schritsen 3
stemgerechtigde C Burgaard F-127 Schritsen 9
stemgerechtigde J C Blokmaker F-128 Schritsen 11
stemgerechtigde J C van der Veer F-132 Schritsen 19
stemgerechtigde S Duif F-133 Schritsen 21
stemgerechtigde G Jorna F-136 Schritsen 27
stemgerechtigde Johannes Eilers F-139 Schritsen 33
stemgerechtigde Matthijs Mommer F-140 Schritsen 35
stemgerechtigde Jan Meyer F-141 Schritsen 37
stemgerechtigde H Dieters F-144 Schritsen 43
stemgerechtigde H Faber F-148 Schritsen 51
stemgerechtigde P Botes F-149 Schritsen 53
stemgerechtigde Cornelis B Wagenaar F-152 Schritsen 61
stemgerechtigde R Steeksma F-153 Schritsen 63
stemgerechtigde Casper Schokker F-158 Heiligeweg 1
stemgerechtigde H J Wagenaar F-159 Heiligeweg 3
stemgerechtigde F Park F-160 Heiligeweg 5
stemgerechtigde S Gebel F-164 Heiligeweg 13
stemgerechtigde A Blom F-168 Grote Kerkstraat 24
stemgerechtigde Roelof van Wijk F-172 Grote Kerkstraat 16
stemgerechtigde J Oosterbaan F-174 Grote Kerkstraat 12
stemgerechtigde C van Hoften F-179 Grote Kerkstraat 2
stemgerechtigde J IJskamp F-181 Lanen 91
stemgerechtigde G Hartman F-182 Lanen 93
stemgerechtigde S O van der Meer F-187 Spekmarkt 1
stemgerechtigde U Voordewind F-189 Spekmarkt 4
stemgerechtigde D van der Molen F-191 Lanen 80
stemgerechtigde K K Wassenaar F-194 Lanen 74
stemgerechtigde H G Mooiman F-200 Lanen 62
stemgerechtigde R Bakker F-206 Lanen 50
stemgerechtigde H IJ Brouwer F-208 Lanen 46
stemgerechtigde M B Vreedenburg F-210 Lanen 42
stemgerechtigde J Huizinga F-212 Lanen 38
stemgerechtigde M W de Beer F-216 Lanen 30
stemgerechtigde J van Kampen F-219 Lanen 28
stemgerechtigde Jan Zwaal F-222 Lanen 22
stemgerechtigde H Poort F-227 Lanen 16
stemgerechtigde D F Tadema F-229 Lanen 6
stemgerechtigde J Schei F-230 Lanen 4
stemgerechtigde W Faber F-235 Kleine Ossenmarkt 4
stemgerechtigde J van der Elst F-242 Vijverstraat 26
stemgerechtigde P Buisman G-022 Heiligeweg 70
stemgerechtigde Coenraad Slijm G-023 Heiligeweg 68
stemgerechtigde N Vulsma G-024 Heiligeweg 66
stemgerechtigde J Bergsma G-026 Heiligeweg 62
stemgerechtigde B Agema G-030 Heiligeweg 56
stemgerechtigde B Omans G-031 Heiligeweg 54
stemgerechtigde A L Bakker G-034 Heiligeweg 48
stemgerechtigde Joseph Pais G-038 Heiligeweg 34
stemgerechtigde H Huisman G-042 Heiligeweg 28
stemgerechtigde J Hoppe G-044 Heiligeweg 24
stemgerechtigde Sjoerd de Boer G-045 Heiligeweg 22
stemgerechtigde P Miranda G-046 Heiligeweg 20
stemgerechtigde J Broodkorf G-049 Heiligeweg 14
stemgerechtigde U van Leeuwen G-054 Heiligeweg 4
stemgerechtigde Rinse Lovius G-057 Brouwersstraat 3
stemgerechtigde Jacobus Schrage G-058 Brouwersstraat 5
stemgerechtigde J B Telsemeyer G-061 Brouwersstraat 11
stemgerechtigde W van Loon G-064 Brouwersstraat 17
stemgerechtigde S Gebel G-065 Brouwersstraat 19
stemgerechtigde Thomans Smith G-066 Brouwersstraat 21
stemgerechtigde L O Duiker G-067 Brouwersstraat 23
stemgerechtigde A S Foekens G-068 Brouwersstraat 25
stemgerechtigde S Olthof G-082 Both Apothekerstraat 15
stemgerechtigde Hendrik T Smith G-083 Hofstraat 7
stemgerechtigde J Schuur G-178 Kerkpad 1
stemgerechtigde Fokke Klein G-182 Grote Kerkstraat 40
stemgerechtigde M Hovenier G-185 Grote Kerkstraat 36
stemgerechtigde W O Visser G-188 Grote Kerkstraat 30
stemgerechtigde J Potting G-195 Grote Kerkstraat 29
stemgerechtigde Jan Keyzer G-201 Grote Kerkstraat 37
stemgerechtigde Johannes Geelof G-204 Lammert Warndersteeg 18a
stemgerechtigde A van Reenen G-205 Lammert Warndersteeg 16a
stemgerechtigde J J Noortkamp G-244 Kerkpoortstraat 23
stemgerechtigde J K de Boer G-278 Kerkpoortstraat 53a
stemgerechtigde S Spoelstra G-279 Kerkpoortstraat 55
stemgerechtigde B W Pieksma G-291 Kerkpad 7
stemgerechtigde J Molenaar G-295 Hofstraat 37
stemgerechtigde J A Wiersma G-300 Hofstraat 47
stemgerechtigde D de Vries G-315 Klaverbladstraat 20
stemgerechtigde Johannes van der Hoek H-001 Kerkpoortstraat 24
stemgerechtigde D B Monsma H-009 Hofstraat 14
stemgerechtigde J Oolgaard H-012 Hofstraat 6
stemgerechtigde D van der Meer H-019 Zuiderplein 5
stemgerechtigde H van Vliet H-022 Rozengracht 5
stemgerechtigde Bauke Bergsma H-033 Rozengracht 25
stemgerechtigde P Walgreen H-178 Zuiderhaven 24
stemgerechtigde W Leenmans H-179 Zuiderhaven 26
stemgerechtigde W S de Boer H-184 Zuiderstraat 10
stemgerechtigde Betting de Boer H-185 Zuiderstraat 8
stemgerechtigde J Beuker H-208 Zuiderstraat 25
stemgerechtigde K A van der Werff H-209 Zuiderstraat 27
stemgerechtigde Jan H de Boer H-225 Weeshuisstraat 5
stemgerechtigde J H Kappen H-228 Zuiderhaven 6