Harlingen, rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905

Aan
den Heer Burgemeester
van
Harlingen


Leeuwarden, December 1905

In verband met het opmaken van mijn Jaarverslag heb ik de eer UEdel Achtbare beleefd te verzoeken, mij eenige daartoe noodige gegevens te verschaffen, zoo mogelijk vóór ultimo Februari e.k., door het doen invullen van één exemplaar der bijlagen.
Gaarne ontving ik omtrent elke fabriek of werkplaats, waar in 1905 gedurende korter of langer tijd jeugdige personen of vrouwen werkten, voor zoover aldaar eene door of namens U gewaarmerkte lijst, als bedoeld in artikel 11 der Arbeidswet was opgehangen, mededeeling van:
1e. de plaats, waar die fabriek of werkplaats is gelegen.
2e. den naam van het hoofd of van den bestuurder daarvan.
3e. de soort van het bedrijf dat aldaar wordt uitgeoefend.
4e. het aantal in 1905 aan dit hoofd of dezen bestuurder uitgereikte arbeidskaarten, als bedoeld in artikel 10 der Arbeidswet.
5e. het aantal geldige arbeidskaarten, ultimo December 1905 in het bezit van dit hoofd, afzonderlijk voor jongens en meisjes.
6e. het grootste aantal vrouwen, dat in den loop van het jaar 1905 gelijktijdig in de bedoelde fabriek of werkplaats heeft gewerkt.

Voor het geval dat aantekening is gehouden van de inspecties, gedaan door de gemeentepolitie gedurende 1905, en van de door haar opgemaakte processen-verbaal met het doel de goede naleving der Arbeidswet te bevorderen, verzoek ik U beleefd het aantal inspecties en de datums der processen-verbaal achter den naam van het bedrijfshoofd in de daarvoor bestemde kolommen aan te geven.

De Inspecteur van den Arbeid in de 9e Inspectie,
C.C.A. Last.


(Bron: Gemeentearchief Harlingen, archief Commissaris van Politie, niet geïnventariseerd.)


Ondanks bovenstaand verzoek om de kolommen betreffende de inspectie-bezoeken in te vullen, zijn die op een enkele uitzondering na leeg. Alleen bij de 'vischrookerij' van Lichtendahl aan de Roptaweg is op 15 april blijkbaar een proces-verbaal betreffende de Arbeidswet opgemaakt. Verder staat over de gehele lengte van de kolom 'Aantal in 1905 aan elke inrichting gebrachte bezoeken' "doorloopend" genoteerd.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam bedrijf werknemers ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+ adres
M. Bottema bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bildtstraat 13
K.J. Meinesz stoomhoutzaagmolen jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bolswardervaart 1
P. Blijstra grutterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 1
H. Hibma modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 3 Brouwersstraat 7
J. Lamminga timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 18
Tj. Jongma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 4 Brouwersstraat 24
S.W. Houtsma boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Carlvisschersteeg 5
Johs. Voogd rijwielreparateur jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Comediesteeg 1
firma J. Wijga korenmolenaar jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Dijkswal 1
wed. W. Nauta Ezn. verver jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Droogstraat 22
K. Fortuin bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 19
G. Bosma timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 34
S. Bos modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 10a
W. Noordbeek slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 3 Groote Breedeplaats 23
Y. Bolman stoffeerder jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 24
W.P. Dartee suikerwerker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 1 Groote Breedeplaats 25
A. van der Meer hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 33
Johs. Alta scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote helling 4
H. Groenewoud bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 3
H. van der Zee timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 23
D.W. Kroon kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Havenplein 6
Tj. Faber modiste jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heerensteeg 4
J.H. Stootman verver jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 8
C. Wilkeshuis boekdrukkerij jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 14
A.S. Klein bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 20
L. Wijnalda mineraalwaterfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 21
F. de Mol spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 27
F.J. Krol smederij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 32
Th. Veltman mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 48
firma S. van der Messel borstelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 60
Tj. Terpstra boekdrukkerij jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 12
D. Hilarius koperslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 28
Gr. Kamminga modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Hoogstraat 29
A. Schaap smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 38
Kl. Rodenhuis verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 29
firma H. Alkema mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 1 Kerkstraat 31
J. Huitema spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 38
firma Oolgaard en Co. wijnhandel jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 3
A. Sinnema hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Kleine Breedeplaats 4
H. Faber slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 9
H.D. Voogd kachelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 13
H. Husselman kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 21
P. Faber goudsmid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 25
M. Koopmans slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Kerkstraat 16
J.A. Drost modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Lanen 4
Th.G. van der Slooten verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 5
R. Oswald sigarenfabriek jongens: 11, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 10
R. Wink modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 1 Lanen 30
P. van der Meulen Kuné koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 35
J. Poort timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 53
S. de Vries koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 79
J. van der Schuit modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Liemendijk 4
G.B. Weenink timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Liemendijk 38
gebr. S. & P. Bauritius suikerwerkers jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Moriaanstraat 10
J. van der Zee modiste jongens: 0, meisjes: 6, vrouwen: 8 Nieuwstraat 54
S. van Hulst stoomhoutzaagmolen jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noord Oostersingel 3
P. Tuinhout smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 1
Dijk & van de Velde sigarenfabriek jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 21
J. Dijk smid jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 70
T. Terpstra bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noordijs 1
gebr. G. & H. Broersma timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rapenburg 22
H. van Asperen timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 5
wed. H. Ouendag Tzn. sigarenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 7
P. Wijbenga wagenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 2
R.N. Wijnalda slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 6
A. Blok slagerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 18
wed. J. Gonggrijp touwslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 2
S. Boomstra jr. vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 13
J.W. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 17
Fr. Anema timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rozenstraat 1
B. van der Weide verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 8
O. Sinnema slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 10
J. Riewald hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 13
L.L. van Gelder vleeschzouterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schoolsteeg 3
J. Hibma sigarenfabriek jongens: 5, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 32
G.S. Spoelstra timmerman jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 50
L. van der Weide banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 65
G. Hamstra smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Smidstraat 4
firma H. Parfumeur damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 10 St. Jacobstraat 3
J. Kroes Gzn. pettenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 11
J. Lok schoenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 13
J. Torenbeek timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 8
P. van der Velde-Visser hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 2 St. Odolphisteeg 14
H. Wiersma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 20
A. Nauta timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 3
gebr. M. & P. van der Wal smederij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 5
G. Koops vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Visscherstraat 2
L. Hoekers slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 9
A. Meter koek & banketbakkerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 10
B. Rikkers-Knapper hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 13
P. de Vries schoenmaker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 32
firma S. Trompetter Azn. sigarenfabriek jongens: 9, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 37
H. van der Meij kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 48
wed. M.F. van Ruth mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 49
J. van der Werf banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 51
N. Kruisweg mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 57
A. Blijstra meubelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 66
E.H. Hartog damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Voorstraat 69
S. de Wit kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 74
H.W.M. Schutten modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Voorstraat 76
F. van der Zwaag & zoon boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 84
F.S. Klein theehandel jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 85
wed. J. Bok banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 93
J. & H. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 17
H. de Bruin slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 82
C.P. Bisschop modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Zoutsloot 101
firma S. Tjallingii tegeltjefabriek jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 114
S. Hoekstra modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 0 Zoutsloot 118
J.J. Kuipers scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 12
F. Willekes kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 25
H. Leenstra modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Zuiderhaven 29
G. Ouendag modiste jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Zuiderhaven 81
gebr. van der Meer timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderplein 5