Harlingen, rijkstoezicht op fabrieken en werkplaatsen 1905

Aan
den Heer Burgemeester
van
Harlingen


Leeuwarden, December 1905

In verband met het opmaken van mijn Jaarverslag heb ik de eer UEdel Achtbare beleefd te verzoeken, mij eenige daartoe noodige gegevens te verschaffen, zoo mogelijk vóór ultimo Februari e.k., door het doen invullen van één exemplaar der bijlagen.
Gaarne ontving ik omtrent elke fabriek of werkplaats, waar in 1905 gedurende korter of langer tijd jeugdige personen of vrouwen werkten, voor zoover aldaar eene door of namens U gewaarmerkte lijst, als bedoeld in artikel 11 der Arbeidswet was opgehangen, mededeeling van:
1e. de plaats, waar die fabriek of werkplaats is gelegen.
2e. den naam van het hoofd of van den bestuurder daarvan.
3e. de soort van het bedrijf dat aldaar wordt uitgeoefend.
4e. het aantal in 1905 aan dit hoofd of dezen bestuurder uitgereikte arbeidskaarten, als bedoeld in artikel 10 der Arbeidswet.
5e. het aantal geldige arbeidskaarten, ultimo December 1905 in het bezit van dit hoofd, afzonderlijk voor jongens en meisjes.
6e. het grootste aantal vrouwen, dat in den loop van het jaar 1905 gelijktijdig in de bedoelde fabriek of werkplaats heeft gewerkt.

Voor het geval dat aantekening is gehouden van de inspecties, gedaan door de gemeentepolitie gedurende 1905, en van de door haar opgemaakte processen-verbaal met het doel de goede naleving der Arbeidswet te bevorderen, verzoek ik U beleefd het aantal inspecties en de datums der processen-verbaal achter den naam van het bedrijfshoofd in de daarvoor bestemde kolommen aan te geven.

De Inspecteur van den Arbeid in de 9e Inspectie,
C.C.A. Last.


(Bron: Gemeentearchief Harlingen, archief Commissaris van Politie, niet geïnventariseerd.)


Ondanks bovenstaand verzoek om de kolommen betreffende de inspectie-bezoeken in te vullen, zijn die op een enkele uitzondering na leeg. Alleen bij de 'vischrookerij' van Lichtendahl aan de Roptaweg is op 15 april blijkbaar een proces-verbaal betreffende de Arbeidswet opgemaakt. Verder staat over de gehele lengte van de kolom 'Aantal in 1905 aan elke inrichting gebrachte bezoeken' "doorloopend" genoteerd.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:49.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  naam bedrijf werknemers ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+ adres
M. Bottema bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bildtstraat 13
K. Fortuin bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 19
A.S. Klein bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 20
T. Terpstra bakker jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noordijs 1
H. Groenewoud bakker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 3
L. van der Weide banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 65
J. van der Werf banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 51
wed. J. Bok banketbakkerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 93
S.W. Houtsma boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Carlvisschersteeg 5
C. Wilkeshuis boekdrukkerij jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 14
Tj. Terpstra boekdrukkerij jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 12
F. van der Zwaag & zoon boekdrukkerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 84
firma S. van der Messel borstelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 60
firma H. Parfumeur damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 10 St. Jacobstraat 3
E.H. Hartog damesconfectie jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Voorstraat 69
P. Faber goudsmid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 25
P. Blijstra grutterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 1
A. van der Meer hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 33
A. Sinnema hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Kleine Breedeplaats 4
P. van der Velde-Visser hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 2 St. Odolphisteeg 14
J. Riewald hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 13
B. Rikkers-Knapper hoedenmaakster jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 13
H.D. Voogd kachelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 13
H. Husselman kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 21
D.W. Kroon kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Havenplein 6
H. van der Meij kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 48
S. de Wit kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 74
F. Willekes kleermaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 25
A. Meter koek & banketbakkerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 10
D. Hilarius koperslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 28
P. van der Meulen Kuné koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 35
S. de Vries koperslagerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 79
firma J. Wijga korenmolenaar jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Dijkswal 1
wed. M.F. van Ruth mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 49
N. Kruisweg mach. brei-inrichting jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Voorstraat 57
Th. Veltman mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 48
firma H. Alkema mach. breierij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 1 Kerkstraat 31
A. Blijstra meubelmakerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 66
L. Wijnalda mineraalwaterfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 21
H. Hibma modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 3 Brouwersstraat 7
S. Bos modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 10a
Gr. Kamminga modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Hoogstraat 29
Tj. Faber modiste jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heerensteeg 4
J.A. Drost modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 1 Lanen 4
R. Wink modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 1 Lanen 30
J. van der Schuit modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 2 Liemendijk 4
J. van der Zee modiste jongens: 0, meisjes: 6, vrouwen: 8 Nieuwstraat 54
H.W.M. Schutten modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Voorstraat 76
C.P. Bisschop modiste jongens: 0, meisjes: 1, vrouwen: 0 Zoutsloot 101
S. Hoekstra modiste jongens: 0, meisjes: 3, vrouwen: 0 Zoutsloot 118
H. Leenstra modiste jongens: 0, meisjes: 2, vrouwen: 0 Zuiderhaven 29
G. Ouendag modiste jongens: 0, meisjes: 4, vrouwen: 0 Zuiderhaven 81
J. Kroes Gzn. pettenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 11
Johs. Voogd rijwielreparateur jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Comediesteeg 1
Johs. Alta scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote helling 4
J.J. Kuipers scheepstimmerwerf jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderhaven 12
J. Lok schoenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Jacobstraat 13
P. de Vries schoenmaker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 32
R. Oswald sigarenfabriek jongens: 11, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 10
Dijk & van de Velde sigarenfabriek jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 21
wed. H. Ouendag Tzn. sigarenfabriek jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 7
J. Hibma sigarenfabriek jongens: 5, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 32
firma S. Trompetter Azn. sigarenfabriek jongens: 9, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 37
Tj. Jongma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 4 Brouwersstraat 24
W. Noordbeek slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 3 Groote Breedeplaats 23
H. Faber slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 9
M. Koopmans slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Kerkstraat 16
H. Wiersma slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 20
R.N. Wijnalda slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 6
A. Blok slagerij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 18
O. Sinnema slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 10
L. Hoekers slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 9
H. de Bruin slagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 82
F.J. Krol smederij jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 32
gebr. M. & P. van der Wal smederij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 5
A. Schaap smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Hoogstraat 38
P. Tuinhout smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 1
J. Dijk smid jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noorderhaven 70
G. Hamstra smid jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Smidstraat 4
F. de Mol spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 27
J. Huitema spekslager jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 38
Y. Bolman stoffeerder jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Breedeplaats 24
K.J. Meinesz stoomhoutzaagmolen jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Bolswardervaart 1
S. van Hulst stoomhoutzaagmolen jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Noord Oostersingel 3
W.P. Dartee suikerwerker jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 1 Groote Breedeplaats 25
gebr. S. & P. Bauritius suikerwerkers jongens: 3, meisjes: 0, vrouwen: 0 Moriaanstraat 10
firma S. Tjallingii tegeltjefabriek jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 114
F.S. Klein theehandel jongens: 4, meisjes: 0, vrouwen: 0 Voorstraat 85
J. Lamminga timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Brouwersstraat 18
G. Bosma timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Franikerend 34
J. Poort timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 53
G.B. Weenink timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Liemendijk 38
H. van der Zee timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Groote Ossenmarkt 23
J. Torenbeek timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 St. Odolphisteeg 8
H. van Asperen timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roepersteeg 5
Fr. Anema timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rozenstraat 1
gebr. G. & H. Broersma timmerman jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rapenburg 22
G.S. Spoelstra timmerman jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schritsen 50
A. Nauta timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Vijverstraat 3
gebr. van der Meer timmerman jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zuiderplein 5
wed. J. Gonggrijp touwslagerij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 2
wed. W. Nauta Ezn. verver jongens: 2, meisjes: 0, vrouwen: 0 Droogstraat 22
J.H. Stootman verver jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Heiligeweg 8
Kl. Rodenhuis verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kerkstraat 29
Th.G. van der Slooten verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Lanen 5
B. van der Weide verver jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Scheerstraat 8
S. Boomstra jr. vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 13
J.W. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Roptaweg 17
G. Koops vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Visscherstraat 2
J. & H. Lichtendahl vischrookerij jongens: 0, meisjes: 0, vrouwen: 0 Zoutsloot 17
L.L. van Gelder vleeschzouterij jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Schoolsteeg 3
P. Wijbenga wagenmaker jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Rommelhaven 2
firma Oolgaard en Co. wijnhandel jongens: 1, meisjes: 0, vrouwen: 0 Kleine Breedeplaats 3