Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:12

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenaanhandelaar kamerBargebuurt166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt166123898r
SIEBES, SIPKEwijlen Sipcke Sybes verwandelaar Bargebuurt166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuseaanhandelaar kamerBargebuurt166123898v
WIEBES, PIETJE Pyttie Wybes huurder Bargebuurt166123898v
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt166123898v
SIEBES, SIPKEwijlen Sipcke Sybes verwandelaar Bargebuurt166123898v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters koper kamerBargebuurt WZ166523923r
KORNELIS, BAUKJE Bauck Cornelis koper Bargebuurt WZ166523923r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ166523923r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ166523923r
RIENKS, JELLE Jelle Rienx verkoper Bargebuurt WZ166523923r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmermankoper kamerBargebuurt1681241137v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.bewoner Bargebuurt1681241137v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241137v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts koper kamerBargebuurt1681241138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt1681241138r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koper kamerBargebuurt1681241138v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper Bargebuurt1681241138v
RIENKS, JANde weduwe van Jan Rienx rogverschieterbewoner Bargebuurt1681241138v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt1681241138v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.koper kamerBargebuurt WZ168424251v
, naastligger ten oosten Bargebuurt WZ168424251v
, IEPE Ype pannenbakkernaastligger ten zuiden Bargebuurt WZ168424251v
GERRITS, KLAAS Claas Gerryts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ168424251v
WILLEMS, EGBERT Eybert Willems kuiper (mr. -)verkoper Bargebuurt WZ168424251v
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarendeverkoper Bargebuurt WZ168424251v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarkoper woningBargebuurt1692242392r
KOERTS, GRIETJE Gritie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt1692242392r
HIELKES, GREULT Greolt Hylckes schipper (trek-)verkoper Bargebuurt1692242392r
WILLEMS, JAN Jan Willems bootsgezelkoper kamerBargebuurt16842423ra
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Bargebuurt16842423ra
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens bewoner Bargebuurt16842423ra
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Bargebuurt16842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Bargebuurt16842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
HETTES, SIKKE Sikke Hettes verkoper q.q. Bargebuurt16842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Bargebuurt16842423ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Bargebuurt16842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Bargebuurt16842423ra
GREULTS, KLAASKE Claeske Greolts koper provisioneel huis of kamerBargebuurt WZ169124224va
GREULTS, NEELTJE Neeltje Greolts koper provisioneel Bargebuurt WZ169124224va
REINS, BAUKJE Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ169124224va
, SIEBE Sybe timmermannaastligger ten noorden Bargebuurt WZ169124224va
HEINS, GRIETJE Grietie Heyns huurder Bargebuurt WZ169124224va
, NICOLAASwijlen Nicolaus soldaathuurder Bargebuurt WZ169124224va
SPROTTINGA, JAKOB burgemeester Jacobus Sprottingaverkoper q.q. Bargebuurt WZ169124224va
MARTENS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Bargebuurt WZ169124224va
ALBERTS, ANTJEwijlen Antie Alberts verkoper Bargebuurt WZ169124224va
TJEERDS, JAKOB Jacob Tjeerdts koper woningBargebuurt WZ1696243215r
GREULTS, ANTJE Antie Grelts koper Bargebuurt WZ1696243215r
KOERTS, GRIETJE Grietie Coerts naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ1696243215r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarverkoper Bargebuurt WZ1696243215r
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes koper kamerBargebuurt WZ1704244248v
KOERTS, GRIETJE Gryttje Coerts koper Bargebuurt WZ1704244248v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ1704244248v
HAIES, FOEKE Foecke Hayes naastligger ten westen Bargebuurt WZ1704244248v
LIEUWES, PIETERde kopers Pytter Lieuwes , c.u.naastligger ten noorden Bargebuurt WZ1704244248v
HEMERT, JAN Jan Hymertverkoper van 1/2 Bargebuurt WZ1704244248v
, TRIJNTJE Trijntje verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ1704244248v
JANS, LAMMERTwijlen Lambert Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ1704244248v
PIETERS, WIEBREN Wybren Pytters varenspersoonkoper huisBargebuurt1706244341r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt1706244341r
, BRECHTJE Bregt Hobbekeesnaastligger ten oosten Bargebuurt1706244341r
HAAN, PIETER Pytter Haannaastligger ten zuiden Bargebuurt1706244341r
ABES, JAKOB Jacob Abes smid (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1706244341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaarverkoper Bargebuurt1706244341r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper Bargebuurt1706244341r
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u.koper woningBargebuurt OZ170924583r
HINGST, EVERT Evert Hingstnaastligger ten oosten Bargebuurt OZ170924583r
, JAKOBde kamer van Jacob Tanisnaastligger ten zuiden Bargebuurt OZ170924583r
BOLTEN, ANTJE Antie Bolteverkoper Bargebuurt OZ170924583r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt OZ170924583r
FRIDSES, KLAAS Claes Fridzes , c.u.zeevarendekoper kamerBargebuurt WZ1712245182v
JOCHEMS, ANDRIEShet pothuis van Andries Jochems naastligger ten oosten Bargebuurt WZ1712245182v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ1712245182v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ1712245182v
FEKKES, KLAASKE Claeske Feckes verkoper Bargebuurt WZ1712245182v
HENDRIKS, REINERwijlen Reiner Hendricks verkoper Bargebuurt WZ1712245182v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper huisBargebuurt WZ173124852r
RUURDS, SIETSKE Sytske Ruirds huurder Bargebuurt WZ173124852r
, ANTONIUS Anthoni naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ173124852r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis naastligger ten westen Bargebuurt WZ173124852r
SCHIERE, FREERK Freerk Schierekoopmankoper huisBargebuurt WZ173524953r
HINGST, AUKJE SIETSES Aukjen Sytses Hingstkoper Bargebuurt WZ173524953r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ173524953r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ173524953r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten noorden Bargebuurt WZ173524953r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ173524953r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Bargebuurt WZ173524953r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanuskoopmankoper huis of woningBargebuurt1740250130r
ANNES, HENDRIK Hendrik Annes , c.u.huurder (p.w.)Bargebuurt1740250130r
ANDRIES, PIETER Pytter Anderys naastligger ten zuiden Bargebuurt1740250130r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases metselaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt1740250130r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wyberens varensgezelkoper huisBargebuurt OZ1741250150v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Bargebuurt OZ1741250150v
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Bargebuurt OZ1741250150v
HANEKUIK, HIELKE DOUWESde erfgenamen van wijlen Hylke Douwes Hanekuiknaastligger ten oosten Bargebuurt OZ1741250150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ1741250150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ1741250150v
SIKKES, ARNOLDUS Arnoldus Sikkes koper woning of kamerBargebuurt176025530v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bockkoper Bargebuurt176025530v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts* naastligger ten oosten Bargebuurt176025530v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt176025530v
TJERKS, TEUNIS Teunis Tjerks verkoper Bargebuurt176025530v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillekoopmanverkoper Bargebuurt176025530v
WESTRA, JAN Jan Westrakoopmankoper door niaar grond (eerder leerlooiersperk), stalling en kamerBargebuurtde Weegkamer1765256109v
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jogchems leerlooiergeniaarde koper Bargebuurt1765256109v
SIPKES, SAKE Sake Sipkes huurder Bargebuurt1765256109v
, TEEKEde weduwe van burgemeester Taeke Stefani, c.s.naastligger ten oosten Bargebuurt1765256109v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten westen Bargebuurt1765256109v
PIETERS, FOKJE Fokjen Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt1765256109v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, c.s.naastligger ten noorden Bargebuurt1765256109v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fokjen Pyters Oldaansverkoper Bargebuurt1765256109v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Bargebuurt1765256109v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tjeerds van Estakoopmankoper huisBargebuurthet Halfgemaakte Schip1766256228r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt1766256228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt1766256228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Bargebuurt1766256228r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaffkoopmankoper door niaar woningBargebuurt OZ176725726r
WESTRA, JAN Jan Westrakoopmangeniaarde koper Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Bargebuurt OZ176725726r
, JOHANNES Johannes Overmeyer, c.u.huurder Bargebuurt OZ176725726r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ176725726r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt OZ176725726r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Bargebuurt OZ176725726r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)koper perk en looierijBargebuurt1789263173v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Grootkoper Bargebuurt1789263173v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt1789263173v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Bargebuurt1789263173v
HERES, KLAASde weduwe van Claas Herres , c.s.naastligger ten westen Bargebuurt1789263173v
FABER, MEILE de erfgenamen van wijlen Meile Fabernaastligger ten noorden Bargebuurt1789263173v
BINKSMA, HOTSE ROMKESburgemeester Hotse Romkes Binksmaverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haaskoopman en fabrikantverkoper q.q. Bargebuurt1789263173v
, JOHANNESde geabandonneerde boedel van wijlen Johannes Cresnerverkoper Bargebuurt1789263173v
HAAS, KARELTJE wijlen Carolina de Haasverkoper Bargebuurt1789263173v
TJITSES, JALKE Jolke Tjietzes leerlooierkoper leerlooierijBargebuurt1791263285r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuiknaastligger ten zuiden Bargebuurt1791263285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt1791263285r
, ANDRIES Andries van Ziegenverkoper Bargebuurt1791263285r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurt179326490r
UILKES, LOLKJE Lolkje Uilkes koper Bargebuurt179326490r
JANS, DOUWE Douwe Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt179326490r
MOLEN, JAN Jan C. van der Molennaastligger ten noorden Bargebuurt179326490r
DOUWES, SIEMENTJE Simontje Douwes verkoper Bargebuurt179326490r
BOEKHOUT, H. wijlen H. Boekholtverkoper Bargebuurt179326490r
BEUKER, JOHANNES Johannes Beukerkoper huisBargebuurt WZ179726534r
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Bargebuurt WZ179726534r
HARMENS, GEERTde weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ179726534r
DIRKS, AUKE Auke Dirks naastligger ten noorden Bargebuurt WZ179726534r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Bargebuurt WZ179726534r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Bargebuurt WZ179726534r
FABER, JANSde boedel van wijlen Conelis Jans Faberverkoper van 1/2 Bargebuurt WZ179726534r
JANS, PIETER Pieter Jansen schipper (oud beurt-)verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ179726534r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wygakoper van 1/2 stallingBargebuurt1799265195r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wygakoper van 1/2 Bargebuurt1799265195r
TJITSES, JELKE Jelke Tjetzes leerlooierverkoper Bargebuurt1799265195r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaarkoper vier woningen naast elkaarBargebuurt180126639v
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends koper Bargebuurt180126639v
GEERTS, HARMENde weduwe van Harmen Geerts huurder perceel 1 (p.w.)Bargebuurt180126639v
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u.huurder perceel 2 (p.w.)Bargebuurt180126639v
MULDER, JOHANNES Johannes Mulder, c.u.huurder perceel 3 (p.w.)Bargebuurt180126639v
DAMEN, JAN Jan Daame, c.u.militairhuurder perceel 4 (p.w.)Bargebuurt180126639v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faberverkoper Bargebuurt180126639v
GROEN, JAN JOHANNES Jan Johannes Groenwever (cri-)verkoper Bargebuurt180126639v
TJITSES, JELKE Jelke Tjietzes koemelkerkoper 1/2 stallingBargebuurt1806267207r
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt1806267207r
WIJGA, ENNE Enne Y. Wijgaverkoper Bargebuurt1806267207r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielenhorlogemaker (mr. -)koper huisBargebuurt OZ1806267211r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u.huurder Bargebuurt OZ1806267211r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolennaastligger ten oosten Bargebuurt OZ1806267211r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ1806267211r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulenmolenaar (hout-)verkoper Bargebuurt OZ1806267211r
JANS, PIETER Pytter Jansen schipper (schuit-)koper woning met hok er tegenoverBargebuurt 11705244295v
HENDRIKS, JOCHEMde weduwe van Jochum Hendrix pottenbakkernaastligger ten oosten Bargebuurt 11705244295v
FOKKES, IETJE Yttje Fockes naastligger ten zuiden Bargebuurt 11705244295v
JANS, JANwijlen Jan Jansen Hackepay, c.u.erflater Bargebuurt 11705244295v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woningBargebuurt 11740250140v
BOUWES, TRIJNTJE Trijntie Bouwes koper Bargebuurt 11740250140v
JANS, PIETER Pytter Jansen , c.u.huurder Bargebuurt 11740250140v
KORNELIS, WIETSEpottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten oosten Bargebuurt 11740250140v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 11740250140v
STOFFELS, TRIJNTJE Trijntie Stoffers verkoper Bargebuurt 11740250140v
, SUFFRIDUS Suffridus Feltingbode provinciaal van Groningen en Ommelandenverkoper Bargebuurt 11740250140v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper woningBargebuurt 1176425687v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper Bargebuurt 1176425687v
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 1176425687v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 1176425687v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeiderverkoper Bargebuurt 1176425687v
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sybesmaverkoper Bargebuurt 1176425687v
SIETSES, JAN Jan Zytses koper kamerBargebuurt 2zuid170724519r
JARICHS, GRIETJE Gryttje Jarigs koper Bargebuurt 2zuid170724519r
KLASES, JELLE Jelle Clasen naastligger ten zuiden Bargebuurt 2zuid170724519r
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurt 2zuid170724519r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 2zuid170724519r
HAIES, FOEKE Foeke Hayes verkoper Bargebuurt 2zuid170724519r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Bargebuurt 2zuid170724519r
GRAUWERT, SIETSE JANS Sytse Jansen Grauwertkoper huis of woningBargebuurt 31676240220v
HENDRIKS, JOCHEMmr. Jochum Hendrix pottenbakkernaastligger ten oosten Bargebuurt 31676240220v
, JAN Jan Heynsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 31676240220v
, het huis van Hackepaynaastligger ten noorden Bargebuurt 31676240220v
TJALLINGS, WIETSKE Wytske Tjallings koper huisBargebuurt 3168524283r
, JAKOBwijlen Jacob Eyderts molenaarkoper Bargebuurt 3168524283r
HENDRIKS, JOCHEMde pottenbakkerij van Jochum Hendrik pottenbakker (mr. -)naastligger ten oosten Bargebuurt 3168524283r
, JAN Jan Heynsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 3168524283r
, ANTJE Antie Hacquepaisnaastligger ten noorden Bargebuurt 3168524283r
SIETSES, HILTJE Hiltie Sytses verkoper Bargebuurt 3168524283r
SIETSES, GRIETJE Grietie Sytses verkoper Bargebuurt 3168524283r
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Bargebuurt 3168524283r
GRAUWERT, SIETSE JANS Sytse Jansen Grauwertverkoper Bargebuurt 3168524283r
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendricks schipper (wijd-)koper huisBargebuurt 31689242269v
HENDRIKS, JOCHEMde pottenbakkerij van Jochum Hendricks naastligger ten oosten Bargebuurt 31689242269v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Bargebuurt 31689242269v
, ANTJE Antje Hackepaynaastligger ten noorden Bargebuurt 31689242269v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens verkoper q.q. Bargebuurt 31689242269v
ROELOFS, HENDRIK Hendrick Roelofs verkoper q.q. Bargebuurt 31689242269v
TJALLINGS, WIETSKEde crediteuren van Wytske Tjallinghs verkoper Bargebuurt 31689242269v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems koper huisBargebuurt 51723246183r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 51723246183r
GERRITS, ALBERTde weduwe van Albert Gerrits naastligger ten westen Bargebuurt 51723246183r
RINIA, ANTONIUS Antoni Ryniaverkoper Bargebuurt 51723246183r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pyters verkoper Bargebuurt 51723246183r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks koper huisBargebuurt 51746251151r
JANS, JANKE Janne Jans koper Bargebuurt 51746251151r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bargebuurt 51746251151r
KORNELIS, WIETSEde pottenbakkerij van Wytse Cornelis naastligger ten noorden Bargebuurt 51746251151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 51746251151r
JANS, MARIAwijlen Marijke Jans verkoper Bargebuurt 51746251151r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts bakker (pastei-)koper kamerBargebuurt 61657237125r
KEIMPES, JANcrediteuren van Jan Keympes , c.u.verkoper Bargebuurt 61657237125r
HIELKES, GREULT Greolt Hylkes koper kamer of woningBargebuurt 61664238230v
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 61664238230v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u.verkoper Bargebuurt 61664238230v
ALEMA, JUNIUS medegedeputeerde Junius Alemakoper schuurBargebuurt 71657237140v
AMAMA, JAN Jan Ammemakoper Bargebuurt 71657237140v
LAMMERTS, JOUKE Joucke Lammerts slagernaastligger ten oosten Bargebuurt 71657237140v
, JAN Jan Hackepay, c.soc.naastligger ten westen Bargebuurt 71657237140v
HOITINGA, FRANS burgemeester Franciscus Hoitingaverkoper Bargebuurt 71657237140v
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u.slagerkoper schuurBargebuurt 7het Oude Commediantshuis1659237198r
LAMMERTS, JOUKE Jouke Lammerts naastligger ten oosten Bargebuurt 71659237198r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammema, c.soc.convooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bargebuurt 71659237198r
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamerBargebuurt 816602387ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 816602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 816602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 816602387ra1
HERES, IEPE Ype Heeres zeevarensgezelkoper hoekkamerBargebuurt 81680241118r
PIETERS, JAKOBwijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81680241118r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten westen Bargebuurt 81680241118r
HIELKES, GREULT Greolt Hylckes naastligger ten noorden Bargebuurt 81680241118r
IEPES, HERE Heere Ypes stuurmanverkoper Bargebuurt 81680241118r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 81782260263r
SAPES, ANNE Anne Sapes molenaar (mr. -)koper Bargebuurt 81782260263r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder (p.j.)Bargebuurt 81782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 81782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 81782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 81782260263r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bargebuurt 81782260263r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 8178326190v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molenpottenbakkergeniaarde koper Bargebuurt 8178326190v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder (p.j.)Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 8178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 8178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt 8178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)mede eigenaar Bargebuurt 8178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 8178326190v
PIETERS, MINNE Minne Pieters koper woningBargebuurt 81787262197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Bargebuurt 81787262197v
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Bargebuurt 81787262197v
PIETERS, MINNE Minne Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 81787262197v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus naastligger ten zuiden Bargebuurt 81787262197v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Bargebuurt 81787262197v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Bargebuurt 81787262197v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 81787262197v
SIEMENS, KLAAS Claas Simons besteller van het beurtschippersgildekoper huisBargebuurt 81791263305r
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 81791263305r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Bargebuurt 81791263305r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper q.q. Bargebuurt 81791263305r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 81791263305r
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Bargebuurt 81791263305r
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Bargebuurt 81791263305r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinderkoper woningBargebuurt 8180826858r
IEPES, IENTEde weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.)Bargebuurt 8180826858r
KERKHOVEN, JOHANNES Johannes Kerkhovennaastligger ten zuiden Bargebuurt 8180826858r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 8180826858r
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurt 8180826858r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Bargebuurt 8180826858r
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis koper 1/2 huisBargebuurt 91737249168r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.)Bargebuurt 91737249168r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecopernaastligger ten oosten Bargebuurt 91737249168r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huydecopernaastligger ten zuiden Bargebuurt 91737249168r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters verkoper Bargebuurt 91737249168r
, FREERKwijlen Frederik Dobberthovenierverkoper Bargebuurt 91737249168r
VOGELSANG, JAN JANS Jan Jansen Vogelzangklompmakerkoper huisBargebuurt 91760254251v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt 91760254251v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Huidenkoopernaastligger ten oosten Bargebuurt 91760254251v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Huidenkoopernaastligger ten zuiden Bargebuurt 91760254251v
LOLKES, WILLEMKE Willemke Lolkes verkoper Bargebuurt 91760254251v
KORNELIS, HINNEwijlen Henning Cornelis verkoper Bargebuurt 91760254251v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierkoper woningBargebuurt 9176525697r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u.huurder Bargebuurt 9176525697r
HUIDEKOPER, JAN de weduwe van Jan Huidekopernaastligger ten oosten Bargebuurt 9176525697r
HUIDEKOPER, JAN Jan Huidekopernaastligger ten zuiden Bargebuurt 9176525697r
JANS, JAN Jan Jansen klompmakerverkoper Bargebuurt 9176525697r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 11Bargebuurt 1016602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1016602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1016602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1016602387ra
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragerkoper huis en weefwinkelBargebuurt 101782260263r
SAPES, ANNE Anne Sapes molenaar (mr. -)koper Bargebuurt 101782260263r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes huurder (p.j.)Bargebuurt 101782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 101782260263r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 101782260263r
KUSSENDRAGER, TIJS GIJSBERTS Tijs Gieses Kussendragernaastligger ten westen Bargebuurt 101782260263r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bargebuurt 101782260263r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts pottenbakkerkoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de twee percelen in deze akte])Bargebuurt 10178326190v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molenpottenbakkergeniaarde koper Bargebuurt 10178326190v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes , c.u.huurder (p.j.)Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten oosten Bargebuurt 10178326190v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 10178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)naastligger ten westen Bargebuurt 10178326190v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u.molenaar (mr. -)mede eigenaar Bargebuurt 10178326190v
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmanverkoper Bargebuurt 10178326190v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)koper woningBargebuurt 101787262198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)koper Bargebuurt 101787262198v
SMID, KOENRAAD de weduwe Coenraad Smitthuurder (p.j.)Bargebuurt 101787262198v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten zuiden Bargebuurt 101787262198v
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus timmerman (huis-)naastligger ten noorden Bargebuurt 101787262198v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Bargebuurt 101787262198v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Bargebuurt 101787262198v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Bargebuurt 101787262198v
JANS, ANNE Anne Jansen huidenkoper en koopmankoper schuir off wagenhuisBargebuurt 111712245179v
WILLEMS, ANDRIES Andries Willems verkoper Bargebuurt 111712245179v
FEIKES, RINSKE Rinske Feickes verkoper Bargebuurt 111712245179v
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper finaal kamer nr. 10Bargebuurt 1216602387ra
OEPKES, REINER Reiner Upkes koper provisioneel Bargebuurt 1216602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1216602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1216602387ra
KLASES, DIRK Dirk Clasen koper finaal kamer nr. 9Bargebuurt 1416602387ra
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper provisioneel Bargebuurt 1416602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1416602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1416602387ra
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningBargebuurt 141769257121v
SJOERDS, AATJE Attje Sjoerds huurder Bargebuurt 141769257121v
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs huurder Bargebuurt 141769257121v
BRETEL, JAN Jan Bretelnaastligger ten zuiden Bargebuurt 141769257121v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141769257121v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurt 141780259242v
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.)Bargebuurt 141780259242v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 141780259242v
BRETEL, JAN de weduwe van Jan Bretelnaastligger ten zuiden Bargebuurt 141780259242v
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten noorden Bargebuurt 141780259242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 141780259242v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 141780259242v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Bargebuurt 141780259242v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Bargebuurt 141780259242v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems , c.u.koper kamerBargebuurt 161662238158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u.verkoper Bargebuurt 161662238158r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper finaal kamer nr. 8Bargebuurt 1616602387ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper provisioneel Bargebuurt 1616602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1616602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1616602387ra
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen , voor haar minderjarige kinderenkoper 4/5 huisBargebuurt 161774258172r
BRETEL, JAN wijlen Jan Bretelkoopmankoper Bargebuurt 161774258172r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen eigenaar van 1/5 Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, IEDEde weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.)Bargebuurt 161774258172r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 161774258172r
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 161774258172r
JAKOBS, huisman Sempke Jacobs , c.s.verkoper Bargebuurt 161774258172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper woningBargebuurt 161796264325r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , c.u.huurder (p.j.)Bargebuurt 161796264325r
BROERS, JAN Jan Broers , c.s.naastligger Bargebuurt 161796264325r
LEI, JARICH Jarig van der Leyverkoper q.q. Bargebuurt 161796264325r
POPTA, S. S. Poptaverkoper q.q. Bargebuurt 161796264325r
BRETEL, JAN Jan Bretelverkoper Bargebuurt 161796264325r
HENDRIKS, GEERTJEwijlen Geertje Hendriks verkoper Bargebuurt 161796264325r
HANSES, KOERT Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7Bargebuurt 1816602387ra
HANSES, KOERT Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 1816602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 1816602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 1816602387ra
KLASES, WIEBE Wybbe Claessen timmermankoper kamerBargebuurt 18167024013v
FONGERS, AATJE Attie Fongers koper Bargebuurt 18167024013v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten zuiden Bargebuurt 18167024013v
WILLEMS, STOFFEL Stoffel Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 18167024013v
DIRKS, WILLEM Willem Dirx , c.u.bootsgezelverkoper Bargebuurt 18167024013v
JANS, HILTJE Hiltie Jans , meerderjarige jongedochterkoper door niaar huisBargebuurt 181723246175v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Bargebuurt 181723246175v
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Bargebuurt 181723246175v
, naastligger ten oosten Bargebuurt 181723246175v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luyties naastligger ten zuiden Bargebuurt 181723246175v
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt 181723246175v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipperverkoper Bargebuurt 181723246175v
JANS, BRUCHTde erfgenamen van wijlen Brecht Jans Hobbekeesverkoper Bargebuurt 181723246175v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes koper huisBargebuurt 181730247319v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits koper Bargebuurt 181730247319v
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens naastligger ten zuiden Bargebuurt 181730247319v
JOCHEMS, KLAAS Claes Jocchems naastligger ten noorden Bargebuurt 181730247319v
AMELANDER, JAN JANS Jan Jansen Amelanderverkoper Bargebuurt 181730247319v
JANS, ABE Abbe Jansen koper woningBargebuurt 181765256104v
BRETEL, JAN Jan Bretelnaastligger ten noorden Bargebuurt 181765256104v
OKKES, DOEDE Doede Ockes metselaarverkoper Bargebuurt 181765256104v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansz smid (mr. ijzer-)koper huisBargebuurt 181775258227v
JANS, PIETER Pieter Janzen schipper (schuit-)koper Bargebuurt 181775258227v
SIETSES, GERRITde weduwe van Gerryt Sytzes huurder Bargebuurt 181775258227v
BRETEL, JAN de weduwe van Jan Bretelnaastligger ten noorden Bargebuurt 181775258227v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelierverkoper Bargebuurt 181775258227v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx koper finaal kamer nr. 6Bargebuurt 2016602387ra
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper provisioneel Bargebuurt 2016602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2016602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2016602387ra
HENDRIKS, BEREND Beern Hendriks koper kamerBargebuurt 2016652392r
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts koper Bargebuurt 2016652392r
DIRKS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerk Dirks eerdere eigenaar Bargebuurt 2016652392r
FONGERS, ANTJE Antje Fonghers verkoper Bargebuurt 2016652392r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u.koper woning of kamerBargebuurt 201716245269v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.huurder Bargebuurt 201716245269v
SIEMENS, JAN Jan Symens naastligger ten zuiden Bargebuurt 201716245269v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 201716245269v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkoper Bargebuurt 201716245269v
KORNELIS, ANTONIUSwijlen Antoni Cornelis verkoper Bargebuurt 201716245269v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woningBargebuurt 201730247330r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Bargebuurt 201730247330r
SIEBES, HILTJE Hiltje Sybes huurder Bargebuurt 201730247330r
SIEMENS, JANde weduwe van Jan Symons naastligger ten zuiden Bargebuurt 201730247330r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes* naastligger ten noorden Bargebuurt 201730247330r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitjens verkoper Bargebuurt 201730247330r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes verkoper Bargebuurt 201730247330r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes estrikbakker (mr. -)koper huisBargebuurt 201732248141r
JANS, LIJSBET Lijsberth Jans koper Bargebuurt 201732248141r
SIEMENS, JANde weduwe van Jan Symons naastligger ten zuiden Bargebuurt 201732248141r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 201732248141r
PIERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
PIERS, ANTJEmeerderjarige vrijster Antje Piers verkoper Bargebuurt 201732248141r
JOHANNES, ROBIJN Robijn Johannes wever (mr. bont-)koper 1/2 woningBargebuurt 201766256154r
ROELOFS, DIRK Durk Roelofs , nom. liberorumeigenaar van 1/2 Bargebuurt 201766256154r
JOHANNES, ROBIJN Robijn Johannes koper Bargebuurt 201766256154r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u.huurder Bargebuurt 201766256154r
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 201766256154r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 201766256154r
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes pannenbakkerverkoper van 1/2 Bargebuurt 201766256154r
IEPKES, DOUWEwijlen Douwe Ypkes erflater Bargebuurt 201766256154r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper 1/2 huisBargebuurt 201774258142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 201774258142v
JOHANNES, ROBIJNde erfgenamen van wijlen Robijn Johannes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 201774258142v
HIDDES, SIPKE Sipke Hiddes bewoner Bargebuurt 201774258142v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 201774258142v
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 201774258142v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeiderverkoper Bargebuurt 201774258142v
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirks , meerderjarige vrijsterverkoper Bargebuurt 201774258142v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , meerderjarige jongedochterverkoper Bargebuurt 201774258142v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 201774258182v
HERES, GEERT Geert Heeres huurder (p.w.)Bargebuurt 201774258182v
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzensnaastligger ten zuiden Bargebuurt 201774258182v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 201774258182v
GERRITS, HAIE Haye Gorrits verkoper Bargebuurt 201774258182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 201774258182v
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5Bargebuurt 2216602387ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 2216602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2216602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2216602387ra
SIEMENS, JAN Jan Symons koper kamerBargebuurt 221706244329r
JANS, AALTJE Aeltje Jans koper Bargebuurt 221706244329r
HOBBES, RINSKEwijlen Rinske Hobbes bewoner Bargebuurt 221706244329r
HESSELS, WOUTERbewoner Wouter Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurt 221706244329r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 221706244329r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper q.q. Bargebuurt 221706244329r
WIEBES, WIJNAND Wynne Wybes verkoper q.q. Bargebuurt 221706244329r
HOBBES, RINSKEwijlen Rinske Hobbes erflater Bargebuurt 221706244329r
PAULUS, HESSEL Hessel Pouwles koper woningBargebuurt 221752252235r
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes koper Bargebuurt 221752252235r
JANS, KOERTde dochter van Coert Jans blauwververhuurder Bargebuurt 221752252235r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 221752252235r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 221752252235r
SIEBRENS, SIEMEN Symon Sybrens verkoper Bargebuurt 221752252235r
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woningBargebuurt 221758254119v
JANS, RIENKwijlen Rients Jans koper Bargebuurt 221758254119v
JOHANNES, EVERT Evert Johannes , c.u.huurder Bargebuurt 221758254119v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 221758254119v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 221758254119v
PAULUS, HESSEL Hessel Poulus turfdragerverkoper Bargebuurt 221758254119v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper van 1/2 huisBargebuurt 221789263163v
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper van 1/2 Bargebuurt 221789263163v
EVERTS, STEFFEN Steven Everts , c.u.huurder (p.w.)Bargebuurt 221789263163v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten zuiden Bargebuurt 221789263163v
IJSENBEEK, IJzenbeekkoopmannaastligger ten noorden Bargebuurt 221789263163v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Bargebuurt 221789263163v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Bargebuurt 221789263163v
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzensverkoper Bargebuurt 221789263163v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmolenaar (eek-)koper huisBargebuurt 22180226662r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Siebrands , c.u.huurder (p.j.)Bargebuurt 22180226662r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 22180226662r
SWART, REINER Reinder A. Zwartnaastligger ten noorden Bargebuurt 22180226662r
STOK, HARKE Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 22180226662r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bargebuurt 22180226662r
FOKKES, ANTJE Antje Fokkes koper woningBargebuurt 221809268201r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adema, thans afwezigkoper Bargebuurt 221809268201r
STOKER, RIENK de weduwe van Rienk Stokerhuurder Bargebuurt 221809268201r
HERES, WIEBREN Wybren Heeres naastligger ten zuiden Bargebuurt 221809268201r
SWART, REINER Reinder A. Swartnaastligger ten noorden Bargebuurt 221809268201r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokkoopmanverkoper Bargebuurt 221809268201r
GAARMAN, PIETER Pieter Gaarmankoper finaal kamer nr. 4Bargebuurt 2416602387ra
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurt 2416602387ra
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurt 2416602387ra
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurt 2416602387ra
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakkerkoper woningBargebuurt 241729247285r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Bargebuurt 241729247285r
PIETERS, HARMENde weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt 241729247285r
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten zuiden Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmanaastligger ten noorden Bargebuurt 241729247285r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 241729247285r
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamerBargebuurt 24174425137v
HENDRIKS, DIRKwijlen Dirk Hendriks koper Bargebuurt 24174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkeliersekoper Bargebuurt 24174425137v
PIETERS, REINERwijlen Reiner Pytters koper Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)koper Bargebuurt 24174425137v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierseeigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24174425137v
JANS, PIETER Pytter Jansen wever (mr. -)huurder Bargebuurt 24174425137v
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 24174425137v
SIEMENS, SIEBREN Sybren Symens naastligger ten noorden Bargebuurt 24174425137v
WOUTERS, GRIETJE Gryttje Wouters verkoper Bargebuurt 24174425137v
DOUWES, ATSEwijlen Atse Douwes verkoper Bargebuurt 24174425137v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes , bejaarde vrijsterverkoper Bargebuurt 24174425137v
ABELS, ENGELTJEhun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24174425137v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamerBargebuurt 24176125599r
JANS, ERNST Ernst Jans huurder (p.w.)Bargebuurt 24176125599r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmaker (mr. -)verkoper van 2/3 Bargebuurt 24176125599r
DIRKS, ABEL Abel Dirks schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bargebuurt 24176125599r
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaarkoper woningBargebuurt 24176825747v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaarnaastligger ten zuiden Bargebuurt 24176825747v
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24176825747v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerverkoper Bargebuurt 24176825747v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.knoopmakerkoper kamerBargebuurt 26166723974r
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26166723974r
, AALTJE Aeltie melkwijfnaastligger ten noorden Bargebuurt 26166723974r
KLASES, WILLEM Willem Clasen verkoper Bargebuurt 26166723974r
SIEBES, REINER Reyner Sybes kousenbreier [staat: hoosbreyder] (mr. -)koper kamer of woningBargebuurt 26168424253v
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. huis-)koper Bargebuurt 26168424253v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26168424253v
HAIES, IEMKJE Ymk Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26168424253v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker en trekschipperverkoper Bargebuurt 26168424253v
WILLEMS, TIETJE Tyed Willems verkoper Bargebuurt 26168424253v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes koper woningBargebuurt 261692242387r
DOOITSES, LUTSKE Lutske Doites koper Bargebuurt 261692242387r
DOOITSES, HIELKEde kamer van Hylcke Doites naastligger ten zuiden Bargebuurt 261692242387r
HAIES, Ymck Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 261692242387r
SIEBES, REINER Reyner Sybes kousenbreier [staat: hoosbreider] (mr. -)verkoper Bargebuurt 261692242387r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. huis-)verkoper Bargebuurt 261692242387r
, HARMENvroedsman Harmen Baxmakoper kamerBargebuurt 261729247231v
, HARMEN Harmen Baxmanaastligger ten zuiden Bargebuurt 261729247231v
PIETERS, REINER Reyner Pyters naastligger ten noorden Bargebuurt 261729247231v
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems trekbaas ad Trekwegkoper woningBargebuurt 261730247314r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Bargebuurt 261730247314r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261730247314r
, HARMEN Harmen Baxmabakker (mr. -)verkoper Bargebuurt 261730247314r
HEINS, WIEBE Wybe Heins koper huisBargebuurt 261732248153r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters koper Bargebuurt 261732248153r
SIPKES, KORNELIS Cornelis Sipkes huurder Bargebuurt 261732248153r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261732248153r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems verkoper Bargebuurt 261732248153r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Bargebuurt 261732248153r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts koper huisBargebuurt 261734248343r
WIEBES, PIETJE Pietie Wybes koper Bargebuurt 261734248343r
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt 261734248343r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 261734248343r
HEINS, WIEBE Wybe Heins verkoper Bargebuurt 261734248343r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters verkoper Bargebuurt 261734248343r
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurt 261778259141v
JANS, JAN Jans Jansen , c.u.huurder Bargebuurt 261778259141v
STIEKEL, WILLEM Willem Stickelnaastligger ten zuiden Bargebuurt 261778259141v
WILLEMS, WIEBREN Wybrand Willems naastligger ten noorden Bargebuurt 261778259141v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurt 261778259141v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Bargebuurt 261778259141v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 261778259141v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper woningBargebuurt 26178126086v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.huurder Bargebuurt 26178126086v
STIEKEL, WILLEM Willem Stykelnaastligger ten zuiden Bargebuurt 26178126086v
WILLEMS, WIEBRENde weduwe van Wybren Willems metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Bargebuurt 26178126086v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurt 26178126086v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurt 26178126086v
LEIENAAR, HENDRIK Hendrik J. Leyenaarmetselaarkoper huisBargebuurt 261808268174v
JENNES, FOLKERT Folkert Jennes , c.u.huurder Bargebuurt 261808268174v
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 261808268174v
HARMENS, ATE Ate Harmens , c.u.huurder Bargebuurt 261808268174v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 261808268174v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt 261808268174v
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens naastligger ten westen Bargebuurt 261808268174v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Bargebuurt 261808268174v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Bargebuurt 261808268174v
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stokverkoper Bargebuurt 261808268174v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Bargebuurt 261808268174v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokverkoper Bargebuurt 261808268174v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokverkoper Bargebuurt 261808268174v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendrickx koper kamerBargebuurt 28164923658r
, WIEGERwijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28164923658r
HENDRIKS, BERBERde uiterste kamer van Berber Hendrickx naastligger ten zuiden Bargebuurt 28164923658r
, WIEGERwijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28164923658r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemertverkoper Bargebuurt 28164923658r
JANS, GERBEN Gerben Jans bakker (mr. -)koper woningBargebuurt 281753253104v
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Bargebuurt 281753253104v
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281753253104v
, GERRITde weduwe van Gerrit gleibakkernaastligger ten noorden Bargebuurt 281753253104v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 281753253104v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerderverkoper Bargebuurt 281753253104v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckelschoenmaker (mr. -)koper provisioneel 4e woningBargebuurt 281765256264r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.)Bargebuurt 281765256264r
BOER, TJERK JANS Tjerk Jans de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281765256264r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 281765256264r
WOUTERS, AREND Arent Wouters bakker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelierverkoper q.q. Bargebuurt 281765256264r
VEEN, GERBEN JANSde door de hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veenbakker (oud -)verkoper Bargebuurt 281765256264r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmankoper huisBargebuurt 28178326170v
LIEUWES, ANTJEde weduwe Antje Lieuwes huurder Bargebuurt 28178326170v
BOER, TJERK Tjerk de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 28178326170v
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 28178326170v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckelkasteleinverkoper Bargebuurt 28178326170v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper huisBargebuurt 281784261133r
, JOHANNES Johan Fredrikmilitairhuurder Bargebuurt 281784261133r
BOER, TJERK Tjerk de Boernaastligger ten zuiden Bargebuurt 281784261133r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Heere Wybrens naastligger ten noorden Bargebuurt 281784261133r
, ANDRIES Andries van Ziegenkoopmanverkoper Bargebuurt 281784261133r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaankoper door niaar woningBargebuurt 281794264207v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes timmerman (mr. -)geniaarde koper Bargebuurt 281794264207v
KLASES, ALBERTde weduwe van Albert Clases huurder ([staat: om sunts])Bargebuurt 281794264207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt 281794264207v
HERES, WIEBREN Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 281794264207v
FABER, REIN vroedsman Rein Faberverkoper Bargebuurt 281794264207v
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamerBargebuurtspoortje1634233154v
FEDDES, JELTJE Jeltie Feddes koper Bargebuurtspoortje1634233154v
HIDDES, JURJEN Jurgen Hiddes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje1634233154v
JANS, DIRKde verkopers Dirck Janssen , c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1634233154v
JANS, DIRK Dirck Janssen verkoper Bargebuurtspoortje1634233154v
JELMERS, GRIETJE Griet Jelmers verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1634233154v
JELMERS, WIEBRICHJE Wybrich Jelmers verkoper Bargebuurtspoortje1634233154v
TJERKS, JOHANNES Johannes Tjerks scheepstimmermankoper kamerBargebuurtspoortje WZ1706244320v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1706244320v
WIEGERS, FONGER Fonger Wygers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1706244320v
JANS, ANNEhet perk van Anne Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1706244320v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u.koper woningBargebuurtspoortje1710245116v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje1710245116v
FOKKES, SIEMENhet pakhuis van Simon Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje1710245116v
LIEKELES, WOPKEverkoper Wopke Lykles naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje1710245116v
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
KLASES, TETJE Tettje Clases verkoper Bargebuurtspoortje1710245116v
JANS, RUURD Ruurd Jansen koopmankoper woningBargebuurtspoortje WZ1710245122av
JANS, RUURDhet perk van Ruurd Jansen koopmannaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles verkoper Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ1710245122av
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamerBargebuurtspoortje WZ171924647v
, TRIJNTJE Trijntie Loikes koper Bargebuurtspoortje WZ171924647v
DOEDES, HOITEde weduwe van Hoite Doedes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ171924647v
FOKKES, SIEMENde stal van Simen Fockes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ171924647v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ171924647v
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs koper kamerBargebuurtspoortje WZ17272479v
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ17272479v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts , n.u.naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ17272479v
HERES, PIETERde weduwe van Pyter Heeres naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ17272479v
KLASES, DOUWTJEmeerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ17272479v
LAMMERTS, ANTONIUS Anthony Lammerts koper kamerBargebuurtspoortje WZ1730247356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
ROELOFS, DIRK Dirk Roelofs naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
JANS, FETJE Fettje Jans verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247356r
TJALLINGS, GERLOF Gerlof Tjallings koper kamerBargebuurtspoortje WZ1730247365r
SIEMENS, TIETJE Tytje Symons koper Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakkernaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
HUIDEKOPER, JAN ANNES Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ1730247365r
JOCHEMS, BAUKE Bauke Jocchums koper huisBargebuurtspoortje173524921r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans koper Bargebuurtspoortje173524921r
TJEBBES, SJOERD Sjoerd Tiebbes bewoner Bargebuurtspoortje173524921r
LAMMERTS, TEUNIS Tuenis Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje173524921r
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmanverkoper Bargebuurtspoortje173524921r
PIETERS, FAAS Faas Pieters koper door niaar huisBargebuurtspoortje WZ1738249234v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper door niaar Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roelofs herbergiergeniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
, PIETERde weduwe van Pyter huurder Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
HESSELS, JAN Jan Hessels naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
ANNES, JANhet perk van Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
PIETERS, FAAS Faas Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje WZ1738249234v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterkoper woningBargebuurtspoortje176825779ar
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Camsmakoper Bargebuurtspoortje176825779ar
RONDAAN, LOLLE GOOITSENS Lolle Goitjens Rondaanhuurder Bargebuurtspoortje176825779ar
SIEMENS, TIETJE Tytje Symons naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje176825779ar
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten westen Bargebuurtspoortje176825779ar
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje176825779ar
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmermankoper woningBargebuurtspoortje WZ1771257224r
FEIKES, FROUKJE Froukjen Feikes koper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
, WILLEM Willem Tomas, c.u.huurder Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
SIEMENS, TIETJE Tietje Symons naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautastrandmeesterverkoper Bargebuurtspoortje WZ1771257224r
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems metselaar (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1779259175v
HENDRIKS, EGBERTde weduwe van Eybert Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
, IETJE Ytie Anthoniverkoper Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
JARICHS, JAN Jan Jarigs Claeverturfdragerverkoper Bargebuurtspoortje WZ1779259175v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)koper van 1/2 woningBargebuurtspoortje WZ1781260159r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyershuurder Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
FEIKES, FROUKJE Froukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
JANS, FOKKEde erfgenamen van wijlen Focke Jans naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sybren Willems metselaar (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1781260159r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper woningBargebuurtspoortje WZ1782260182r
BRINK, BERNARDUS Bernardus Brinkhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260182r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper 1/2 huisBargebuurtspoortje WZ1782260215r
FEIKES, FROUKJE Vroukje Feikes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
JANS, FOKKEde erfgenamen van wijlen Fokke Jansen naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedemaverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarigverkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarigverkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries makelaarerflater Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Bargebuurtspoortje WZ1728260215r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries erflater Bargebuurtspoortje WZ1782260215r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgildekoper huisBargebuurtspoortje WZ1782260225r
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdragerhuurders vierde huis (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
DALFSEN, van Dalsennotarisnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
JANS, JOHANNES Johan Jansen naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdragerverkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks schoenmaker (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, HENDRIKJE Hendrina Hendriks verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HEERKES, RUURD Ruurd Heerkes verkopers van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
EGBERTS, BERBERwijlen Berber Eiberts erflater Bargebuurtspoortje WZ1782260225r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipperkoper huisBargebuurtspoortje WZ1784261152r
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes koper Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
BRINK, BERNARDUS de weduwe van Bernardus Brinkhuurder (p.w.)Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
JANS, JOHANNES Johan Jans naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Bargebuurtspoortje WZ1784261152r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1785261290r
, AALTJE Aaltje turfmeetsterhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261290r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje WZ1785261291r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar (mr. -)koper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
JANS, ALLERT Allert Jans huurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
WIJMA, W. W. J. Wijmaprocureur fiscaalnaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1785261291r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelkoper woningBargebuurtspoortje WZ1787262172v
KORNELIS, DIRKJE Dirkje Cornelis koper Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
HENDRIKS, EEBEde weduwe van Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
FABER, ISAAK Ysak Fabernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s.naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper Bargebuurtspoortje WZ1787262172v
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuisnaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje1791263309v
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje1791263309v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks schipper (oud schuit-)verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
ROMKES, TRIJNTJE Trijntje Romkes verkoper Bargebuurtspoortje1791263309v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1802266106v
THEKEN, MARIA Marijke van Theekenhuurder (p.j.)Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmaverkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
JANS, RUURD Ruird Jans Builardschipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
JELLES, JETSEwijlen Jetze Jelles koopmanerflater Bargebuurtspoortje WZ1802266106v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper woningBargebuurtspoortje1803266236r
WESTRA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Westra, c.s.naastligger Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, ALBERT Albartus Binksmakoopmanverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschenklerk ter secretarie (gezworen -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
, C. C. de Meulenmeesterverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje1803266236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsmaverkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje1803266236r
BINKSMA, HOTSE ROMKESwijlen oud burgemeester Hotze Romkes Binksmaerflater Bargebuurtspoortje1803266236r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschenerflater Bargebuurtspoortje1803266236r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisBargebuurtspoortje WZ1805267130r
, ANTONIUS Anthoon Verkooyehuurder Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Bargebuurtspoortje WZ1805267130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper 1/2 huisBargebuurtspoortje1805267169v
, IEPEoud burgemeester Ype Roodenhuiseigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje1805267169v
RECHTS, WALING Waling Regtshuurder (p.w.)Bargebuurtspoortje1805267169v
STOK, OKKE Okke J. van der Stokverkoper Bargebuurtspoortje1805267169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltemaverkoper Bargebuurtspoortje1805267169v
JANS, JAN Jan Jansen koper finaal kamer nr. 11 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 2zuid16602387ra2
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper finaal hoekkamer nr. 12 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 2noord16602387ra2
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.koper kamerBargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
DIRKS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
THOMAS, TRIJNTJE Trijn Thomas verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
JANS, JANwijlen Jan Jansen weververkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1668239162v
HAIES, FOEKE Foeke Hayes koper kamerBargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses koper Bargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u.verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid1672240100r
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjerkoper woningBargebuurtspoortje 21751252125v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Bargebuurtspoortje 21751252125v
ELIAS, JELGER Jelger Elyas huurder (p.w.)Bargebuurtspoortje 21751252125v
, BAUKE Bauke naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 21751252125v
HUIDEKOPER, JAN ANNESde weduwe van Jan Annes Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 21751252125v
KORNELIS, IJSBRAND IJsbrand Corneelis varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 21751252125v
, MATTEUS Matthijs Ouwendaghoedenmaker (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 2noord180226651v
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
FRIESEMAN, SIEMEN oud burgemeester Symon Friesemannaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fokkes verkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
, JOHANNES Johannes Olinjusverkoper Bargebuurtspoortje 2noord180226651v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs* Hingstkoper finaal kamer nr. 8 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4zuid16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 9 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4midden16602387ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 10 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
VALK, JURJEN Jurrien Valkkoper provisioneel Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 4noord16602387ra1
FONGERS, ANTJE Antie Fongers koper finaal kamer nr. 6 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 616602387ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel Bargebuurtspoortje 616602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 616602387ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper finaal kamer nr. 7 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 616602387ra1
GLAA, HARMEN Harmen Glaakoper provisioneel Bargebuurtspoortje 616602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 616602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 616602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 816602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 816602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 816602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 816602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 1016602387ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 1016602387ra1
PIETERS, FAAS Faes Pyters koper huisBargebuurtspoortje 101733248180v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks koper Bargebuurtspoortje 101733248180v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts wever (bont-)naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101733248180v
ANNES, JAN Jan Annes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101733248180v
FONGERS, WIEBE Wybe Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101733248180v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoperse Bargebuurtspoortje 101733248180v
RUURDS, SIETSE Sytse Ruerds Swaelvarenspersoonverkoperse Bargebuurtspoortje 101733248180v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pouwlus koper kamerBargebuurtspoortje 101742250232r
SIPKES, TJITSKE Tjietske Sipkes koper Bargebuurtspoortje 101742250232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101742250232r
PRIGGE, L. L. Priggekapiteinnaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101742250232r
PIETERS, FAAS Faes Pytters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101742250232r
JANS, PAULUS Poulus Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
JANS, JAN Jan Jansen schuitvoerderverkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
JANS, GEERTJE Gertie Jans verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
JURJENS, TJEERD Tjeerd Jurjens metselaarverkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
HESSELS, JANminderjarige Jan Hessels verkoper van 1/4 Bargebuurtspoortje 101742250232r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper woningBargebuurtspoortje 101748251226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 101748251226v
ANNES, JANde weduwe van Jan Annes Huydekoopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 101748251226v
FONGERS, HIELKJE Hylkjen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 101748251226v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns wever (mr. bont-)verkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
JANS, WOPKE Wopke Jans varenspersoonverkoper Bargebuurtspoortje 101748251226v
JOHANNES, HENDRIKJEwijlen Hendrikjen Johannes erflater Bargebuurtspoortje 101748251226v
FONGERS, WIEBEwijlen Wybe Fongers erflater Bargebuurtspoortje 101748251226v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruirds timmerman (mr. huis-)koper woningBargebuurtspoortje 10176125548v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds zeilmakerkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.)Bargebuurtspoortje 10176125548v
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 10176125548v
PIETERS, FAAS Faas Pyters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10176125548v
HUIDEKOPER, de weduwe Huidekopernaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10176125548v
FONGERS, HARMEN Harmen Fongers naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 10176125548v
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraalwolspinner (mr. -)verkoper Bargebuurtspoortje 10176125548v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper finaal kamer nr. 3 van de westerse kamersBargebuurtspoortje 1216602387ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper provisioneel Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
JELLES, JAN Jan Jolles schipper (groot-)verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bokverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
HEMERT, FREERK DIRKSde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemertverkoper Bargebuurtspoortje 1216602387ra1
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts koper huisBargebuurtspoortje 121733248194r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 121733248194r
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Aeges Aegemaverkoper Bargebuurtspoortje 121733248194r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper woningBargebuurtspoortje 121762255169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzennaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 121762255169v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 121762255169v
JANS, PAULUSde weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 121762255169v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyerverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 121762255169v
SIEBRENS, SIEMEN Symen Sybrens verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 121762255169v
IEPKES, DIRKwijlen Dirk Ypkes verkoper Bargebuurtspoortje 121762255169v
HOITES, TRIJNTJE Trijntje Hoytes verkoper Bargebuurtspoortje 121762255169v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdragerkoper woningBargebuurtspoortje 12176425662v
JANS, PAULUSde weduwe van Paulus Jansen huurder Bargebuurtspoortje 12176425662v
STEFANUS, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Stephaninaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12176425662v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdragerverkoper Bargebuurtspoortje 12176425662v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmerman (mr. -)koper huisBargebuurtspoortje 121785261289r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.)Bargebuurtspoortje 121785261289r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden* Bargebuurtspoortje 121785261289r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Bargebuurtspoortje 121785261289r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Jansen schipper (oud wijd-)verkoper Bargebuurtspoortje 121785261289r
HENDRIKS, JOHANNES Joannes Hendriks koper kamerBargebuurtspoortje 1416652398r
FEKKES, KLAASKE Claaske Fekkes Wolkamakoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
RIENKS, SEERP Seerp Rienks timmermannaastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1416652398r
, LIEUWE Lieuwe timmermannaastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1416652398r
KLASES, FOPPE Foppe Clasen verkoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
JANS, SIETSKE Sytske Jans verkoper Bargebuurtspoortje 1416652398r
FABER, REIN Reyn Fabersmid (mr. grof-)koper woningBargebuurtspoortje 141799265141r
SJOUKES, DOUWE Douwe Sjoukes huurder Bargebuurtspoortje 141799265141r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 141799265141r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Bargebuurtspoortje 141799265141r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Bargebuurtspoortje 141799265141r
GOSSES, DOUWE Douwe Gosses crediteur (triumphant) Bildtpoortsmolen1603228367r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes molenaar [staat: mollener]verkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoortsmolen1603228367r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmakoopmankoper 1/12 Bildtpoorts NoordermolenBildtpoortsmolen 1167824118v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilseniusverkoper Bildtpoortsmolen 1167824118v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper 2/11 van 1/2 windmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1687242199v
BIERMA, DIRK SJOERDSoud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Bildtpoortsmolen 11687242199v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper molen genaamd de Bildtpoortsmolen en molenaarshuis ([voor de twee percelen in deze akte])Bildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
, FOLKERT Folkert , blijft in dienst tot mei 1737molenaarsknechtbetrokkene Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper (het gebruik van een) schuur of stalling ([voor de twee percelen in deze akte])Bildtpoortsmolen 11737249178v
BROERS, SARA Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmakereerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrandt Wyntjes eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 11737249178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsmaverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talmawijnhandelaar en koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11737249178v
RIENKS, HERE Herre Rinkes koopmankoper door niaar rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen, schuur of stal en drie woningenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1742250234r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmangeniaarde koper van 1/4 Bildtpoortsmolen 11742250234r
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Aerdenburggeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaargeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
OENES, JAN Jan Oenes molenaargeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles molenaargeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
FREERKS, JAN Jan Freerks koemelkergeniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 11742250234r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 11742250234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
BALTES, JOHANNESwijlen Johannes Baltus molenaarverkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes verkoper Bildtpoortsmolen 11742250234r
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaarkoper wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen174525187v
GERLOFS, JANde schuur van Jan Gerlofs Builartbakker (mr. -)naastligger Bildtpoortsmolen 1174525187v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1174525187v
BROERS, HOITE Hoyte Broers bakker (mr. koek-)koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325345v
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes molenaar (mr. -)verkoper Bildtpoortsmolen 1175325345v
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen175325346v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaar (mr. -)verkoper Bildtpoortsmolen 1175325346v
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmankoper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1753253105v
REINERS, JELLE Jelle Reinders huurder van 1/2 (p.j.)Bildtpoortsmolen 11753253105v
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaarverkoper Bildtpoortsmolen 11753253105v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1757254110r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 11757254110r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen176125562r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1176125562r
BROERS, HOITE Hoyte Broers Libariuskoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1176125562r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmoolen1771257215r
KRAMER, SIEBOUT Sibout Cramerkoopmankoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
, TJITSKE Tjietske Heidekampverkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
DIRKS, HAIEwijlen Haye Dirks verkoper Bildtpoortsmolen 11771257215r
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen177225824v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1177225824v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerkoopmanverkoper Bildtpoortsmolen 1177225824v
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen178326189r
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar Bildtpoortsmolen 1178326189r
WOUTERS, RIKSTJE Richtje Wouters verkoper Bildtpoortsmolen 1178326189r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerverkoper Bildtpoortsmolen 1178326189r
DIRKS, IDSvrijgezel Ids Dirks molenaarsknechtkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1786262139r
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11786262139r
GONGGRIJP, HARMEN JANS Harmen Jans Gonggrijpverkoper Bildtpoortsmolen 11786262139r
MELLES, BINNE Binne Melles koper 1/2 wind roggemolen genaamd de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen1800265242r
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries koper Bildtpoortsmolen 11800265242r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulenverkoper Bildtpoortsmolen 11800265242r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wigamolenaarkoper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en karBildtpoortsmolen 1de Bildpoortsmolen1800265266v
MELLES, BINNE Binne Melles eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11800265266v
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 11800265266v
MELLES, BINNE Binne Melles verkoper Bildtpoortsmolen 11800265266v
ANDRIES, TJITSKE Tjetske Andries verkoper Bildtpoortsmolen 11800265266v
HOUTSMA, SIPKE Sipke W. Houtsmabakker (mr. -)koper 1/2 huis van de BildtpoortsmolenBildtpoortsmolen 1de Bildtpoortsmolen180826855v
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1180826855v
STOK, H. H. van der Stoknaastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1180826855v
WIARDA, IDSKE Idske Wiardaverkoper Bildtpoortsmolen 1180826855v
FRIESEMAN, SIEMEN wijlen oud burgemeester Symon Friesemanverkoper Bildtpoortsmolen 1180826855v
UILKES, UILKE Uulcke Uulckes koper huisBildtpoort (gebied)159822880v
DOUWES, TJITSKE Tyesck Douwes koper Bildtpoort (gebied)159822880v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)159822880v
PIETERS, DIEUWKE Dyeucke Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)159822880v
JANS, GERBEN Gerbrant Jansen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)159822880v
HASSELT, JAN mr. Jan van Hasseltnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)159822880v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper Bildtpoort (gebied)159822880v
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts verkoper Bildtpoort (gebied)159822880v
IJSBRANDS, DOUWE Douwe IJsbrandts koper huis, en steede van 30 x 20 havenistenvoetenBildtpoort (gebied)159822896v
AUKES, Hyll Auckes koper Bildtpoort (gebied)159822896v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)159822896v
KRIJNS, PAULUS Pouwels Crijns naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)159822896v
FOKKES, MINNE Minne Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)159822896v
LIEUWES, ANTJE An Lieuwes verkoper Bildtpoort (gebied)159822896v
HIELKES, PIER Pier Hilckes koper van 1/2 nieuw huisBildtpoort (gebied)1598228102v
WILLEMS, AUKJE Auck Willems koper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1598228102v
DJURRES, SIEMEN Symen Djorres koper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1598228102v
WILLEMS, JANKE Jantien Willems koper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1598228102v
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
HENDRIKS, Offken Hendrix , nom.quoprotesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
WILKES, UILKE Uulcke Wilckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
SIEMENS, JETSKE Jetske Symons protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
, OBBE Obbe Geerties protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
PIEBES, RIENK Rincke Pybes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
TJEPKES, JAN Jan Tjepckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
DOUWES, ULBE Uulbe Douues protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
, DOEDE Doede Michyls protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
HENDRIKS, SAPEoud burgemeester Saeff Hendricx protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied)1598228102v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1598228102v
, EILERT Eylert van Knippenskuiperverkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
ROBERTS, TIETJE Tyedt Roberts verkoper Bildtpoort (gebied)1598228102v
, BOTE Botte Syenties koper kamerBildtpoort (gebied)1599228153v
WIEPKES, AAFKE Aeff Wypckes koper Bildtpoort (gebied)1599228153v
SIPKES, HANS Hans Sipckes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1599228153v
IJSBRANDS, DOUWE Douwe Isbrants verkoper Bildtpoort (gebied)1599228153v
KLASES, JAN Jan Claesen koper huis en plaats van 60 x 24 havenistenvoetenBildtpoort (gebied)1599228155r
JAKOBS, IETJE Ydt Jacobs koper Bildtpoort (gebied)1599228155r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228155r
HARMENS, SIEMEN Symon Harmens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1599228155r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens verkoper Bildtpoort (gebied)1599228155r
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied)1599228155r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarbewoner Bildtpoort (gebied)1599228186r
, EILERTeen ledige plaats eerder van Eyllert van Knippensnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOBeen ledige plaats nu van Jacob Claesen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1599228186r
DOUWES, SIEMEN Symen Douwes , c.soc.naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied)1599228186r
, EILERTde crediteuren van Eyllert van Knippenscrediteur (triumphant) Bildtpoort (gebied)1599228186r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Bildtpoort (gebied)1599228186r
, Geke lijndraaiernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1602228295r
JANS, MEINT Meynte Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1602228295r
DIRKS, JAN Jan Dircx verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1602228295r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gijsbert Ghijsberts verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, ROMMERT[de nagelaten weeskinderen van wijlen] Rommert Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
GIJSBERTS, MARIAwijlen Mary Ghijsberts verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, LIJSBET Lijsbeth Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
STOFFELS, JETSKE Jets Stoffels verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
JEROENS, JAKOB Jacob Jeroens verkoper Bildtpoort (gebied)1602228295r
SIPKES, TETMAN Tetman Sipckes aanhandelaar huis en schuurBildtpoort (gebied) NZ1602228310r
SIETSES, Sympck Sytses aanhandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
, UILKEde weduwe van wijlen Uulke van Gaestnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
JANS, GERBEN Gerbrandt Jans verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
FREERKS, JETSKE Iets Freercx verwandelaar Bildtpoort (gebied) NZ1602228310r
GERRITS, SIEBREN Sybrant Gerrits varend persoonverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1604228425r
TIETES, PIER Pyer Tietes verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1604228425r
JOHANNES, LIJSBETde nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Johannes verkoper Bildtpoort (gebied)1604228425r
HARINGS, RUURD Ruyrt Harings verkoper Bildtpoort (gebied)1604228425r
FOEKES, PIER Pyer Foeckes koper huis met schuur daarachter en de ledige plaats er tegenover in de DroogstraatBildtpoort (gebied)1606228499r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper Bildtpoort (gebied)1606228499r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1606228499r
, de weduwe van Uulcke van Gaest, of haar gewezen huisnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1606228499r
SIPKES, Tethman Sypckes verkoper Bildtpoort (gebied)1606228499r
SIETSES, SIMKJE Simck Syttyes verkoper Bildtpoort (gebied)1606228499r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161122968r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161122968r
, HITJE Hitke Sipcke , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtpoort (gebied)161122968r
GABES, JOHANNESwijlen Johan Gabbes verkoper Bildtpoort (gebied)161122968r
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161222981r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161222981r
GABES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Gabbes verkoper Bildtpoort (gebied)161222981r
SIEMENS, SIEMENwijlen Symen Symens bewoner Bildtpoort (gebied)161222985v
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis bewoner Bildtpoort (gebied)161222985v
JAKOBS, PAULUS Paulus Jacobs adelborst onder Julius van Eysingakoper drie kamers aanelkaarBildtpoort (gebied)161222990r
ARENDS, Annelies Aernts koper Bildtpoort (gebied)161222990r
JETSES, SIERK Sierck Jetses brouwerverkoper Bildtpoort (gebied)161222990r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Bildtpoort (gebied)161222990r
, BEREND Beernt Garmers trompetterkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.houtkoperverpachter grond Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETERde verkoper Pieter Pieters , c.u.houtkopernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229175r
, BERENDde proclamant Beernt Garmens , c.u.naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1613229175r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkoperverkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
HOITES, JANKE Jantien Hoytes verkoper Bildtpoort (gebied)1613229175r
GERKES, HERE Hero Gerckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijkskoper huis strekkende van het 't diept achter tot aan de schuur vd verkopersBildtpoort (gebied)1613229181v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Bildtpoort (gebied)1613229181v
LOUWS, TJEERDsecretaris Tiard Lous verpachter grond Bildtpoort (gebied)1613229181v
TEEKES, TEEKEde hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1613229181v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaarnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1613229181v
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeesterverkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied)1613229181v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
, UILKEde weduwe van Uulcke van Gaestnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
BOUWES, Tziaedtske Buues verkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
ULBES, TJEERDwijlen Tiaerdt Uulbes Buvaldaverkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) NZ1615229246v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts koper huis of 2 kamers met een ledige plaats erachter en met de uitgang tot achter aan de walBildtpoort (gebied)161623038v
PIETERS, MARTJEN Martyen Pieters koper Bildtpoort (gebied)161623038v
, PIETER Pieter metselaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161623038v
, LUITJEN Luytien zakkendragernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161623038v
, Freddrick van Caerthuysensoldaatverkoper (soldaat onder de manhaftige hopman Frans van Humalda)Bildtpoort (gebied)161623038v
JANS, MEINOU Meynu Jans verkoper Bildtpoort (gebied)161623038v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx aanhandelaar kamer met het plaatsje erachterBildtpoort (gebied)161723090v
DOOITSES, DOETJE Doed Doytses aanhandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
JANS, SIPKE Sipcke Janssen naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)161723090v
, DIRK Dierck Mastenbroecknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)161723090v
GABES, OBBE Obbe Gabbes verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
BERENDS, MARIA Mary Bernts verwandelaar Bildtpoort (gebied)161723090v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1617230102v
PIETERS, JANhet sterfhuis van wijlen Jan Pieters Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied)1617230102v
, JANhet sterfhuis van Jan Tinnemanverkoper Bildtpoort (gebied)1618230106r
EVERTS, SWAANTJE Swaentie Everts koper kamer met plaatsje daarachterBildtpoort (gebied)1618230143v
JANS, SIPKE Sipke Jans naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1618230143v
BERENDS, GOOITSEN Goycke Beerns naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1618230143v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Bildtpoort (gebied)1618230143v
DOOITSES, DOETJEwijlen Doedtke Doytses verkoper Bildtpoort (gebied)1618230143v
SJOERDS, GREULT Greolt Siuerdts koper huis met zomerhuis en ledig plaatsje ten oostenBildtpoort (gebied)1623230370r
ROELOFS, ROELOFKE Roeliffke Roeliffs koper Bildtpoort (gebied)1623230370r
EILERTS, WIEGERde ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1623230370r
SIEMENS, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Simons naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1623230370r
GEERTS, GOOITSKEde erfgenamen van wijlen Goyck Geerts verkoper Bildtpoort (gebied)1623230370r
, ALBERT Albert Stadslandersoldaatkoper kamer met loodske en plaatske daarachter (soldaat in de compagnie van overste Julius van Eysinga)Bildtpoort (gebied)1630232134r
JANS, AALTJE Aeltye Jans koper Bildtpoort (gebied)1630232134r
JOHANNES, LUITJEN Luytien Johannis naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1630232134r
KLASES, JAN Jan Clasen houtstapelaarverkoper Bildtpoort (gebied)1630232134r
SEERPS, ARJAANTJE Arien Seerps verkoper Bildtpoort (gebied)1630232134r
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper huis met loodske en het plaatske daarachterBildtpoort (gebied)1630232149r
FOKKES, AUKJE Auck Fockes koper Bildtpoort (gebied)1630232149r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1630232149r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels verkoper Bildtpoort (gebied)1630232149r
WOPKES, Aeth Wopckes verkoper Bildtpoort (gebied)1630232149r
TJEERDS, WIEBE Wybe Tiaerdts koper huis met ledige plaats erachterBildtpoort (gebied) WZ163323394v
MARTENS, MARTJEN Marthien Martens koper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
JANS, JETSE Jetse Jans teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
JANS, PIETER Pieter Jans teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
JANS, JANhet panwerk en huis van Jan Jansen pannenbakkernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
KORNELIS, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytien Cornelis naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
, GERRIT Gerrydt Minnerdts verkoper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
KLASES, HISKE His Clasen verkoper Bildtpoort (gebied) WZ163323394v
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u.koper huisBildtpoort (gebied)164423599r
KARSTES, RINSE Rinse Karstes kuiperhuurder Bildtpoort (gebied)164423599r
, KORNELIS Cornelis bakkernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)164423599r
OTTES, IETJEde weduwe Ydtie Ottes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)164423599r
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.verkoper Bildtpoort (gebied)164423599r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , c.u.koper huis, loods en plaatsBildtpoort (gebied)1647235256v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1647235256v
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1647235256v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1647235256v
KLASES, PIETER Pytter Claessen verkoper Bildtpoort (gebied)1647235256v
RIENKS, ANTJE Antie Riencx verkoper Bildtpoort (gebied)1647235256v
ALEFS, PIEBE Pybe Alefs Eggingachirurgijn (mr. -)koper huisBildtpoort (gebied)1652236183v
, LUITJEN Luitien Joannnis naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1652236183v
, FOKKE Focke blekernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1652236183v
JANS, AALTJE Aeltie Jans Staetlanderverkoper Bildtpoort (gebied)1652236183v
JOUKES, TIEMEN Tymen Jouckes koper een nieuwe kamerBildtpoort (gebied)1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1652236205v
VALK, JURJEN Jurien Valcknaastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1652236205v
PIETERS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Pytters IJsmaverkoper Bildtpoort (gebied)1652236205v
SIKKES, STIJNTJE Styntie Sickes koper schuur op afbraakBildtpoort (gebied)1657237133v
ARJENS, EVERTwijlen Evert Ariens lijnslagerkoper Bildtpoort (gebied)1657237133v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Bildtpoort (gebied)1657237133v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huisBildtpoort (gebied)1661238101r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied)1661238101r
JOHANNES, LUITJEN Luitien Joannis naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1661238101r
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1661238101r
RUURDS, EVERT Evert Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper Bildtpoort (gebied)1661238101r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper schuurBildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
KLASES, MARTEN Marten Clasen koper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
TJEERDS, SIJKE Sijke Tjaerds verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1663238168r
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u.koper schuurBildtpoort (gebied)1663238186r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper Bildtpoort (gebied)1663238186r
KLASES, MARTEN Marten Clasen verkoper Bildtpoort (gebied)1663238186r
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs koper gortmolen, en schuur met gerechtigheden voor de molenaarBildtpoort (gebied)1668239152r
FOKKES, JAN Jan Fockes gortmakerverkoper Bildtpoort (gebied)1668239152r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamerBildtpoort (gebied)167124052r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)167124052r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Bildtpoort (gebied)167124052r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis bakker (mr. -)koper huis of kamerBildtpoort (gebied)1674240146v
, het huis van Stadtlandernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1674240146v
FOKKES, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Fockes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1674240146v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen weduwe Antie naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1674240146v
KLASES, TEUNIS Theunis Claesen verkoper Bildtpoort (gebied)1674240146v
WILLEMS, LODEWIJK Lodewijk Willems verkoper Bildtpoort (gebied)1674240146v
WILLEMS, JANmr. Jan Willems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)167924144v
LAMMERTS, LOURENS Louwrens Lammerts verkoper Bildtpoort (gebied)167924144v
, ANTONIUS Anthoni Riniestrandmeester of opzichter van Zeedijk....?koper huis of stallingBildtpoort (gebied)1695243153r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters koper Bildtpoort (gebied)1695243153r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerdts Schierenaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1695243153r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1695243153r
HENDRIKS, JOCHEMhet pothuis van Jochum Hendrix pottenbakker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1695243153r
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix pottenbakker (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1695243153r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbet Andries verkoper Bildtpoort (gebied)1695243153r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)koper gortmakerij en schuurBildtpoort (gebied)1699243397r
DIRKS, AAKJE Ake Dirx koper Bildtpoort (gebied)1699243397r
, JAN Jan molenaarnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1699243397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1699243397r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1699243397r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koopmankoper kamerBildtpoort (gebied)170024479v
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)170024479v
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)170024479v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaatverkoper Bildtpoort (gebied)170024479v
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes wever (mr. linnen-)koper kamerBildtpoort (gebied)1701244122r
TJEERDS, GRIETJE Gryttie Tjeerds koper Bildtpoort (gebied)1701244122r
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1701244122r
, KASPER Casper distillateurnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1701244122r
, naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1701244122r
, naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1701244122r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes verkoper Bildtpoort (gebied)1701244122r
JETSES, EELKE Eelcke Jetses , c.u.koper woning de Foek genaamdBildtpoort (gebied)de Foek1712245182av
BLOKZIJL, GERRIT Gerrit Blokzijlverkoper Bildtpoort (gebied)1712245182av
HAIES, GERRIT Gerryt Haies , c.u.koper woningBildtpoort (gebied)de Foek1717245280v
BROERS, JANmr. Jan Broers naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1717245280v
JETSES, EELKE Eelcke Jetses zeevarendeverkoper Bildtpoort (gebied)1717245280v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u.koper woning, loodsje en plaatsBildtpoort (gebied)171824610v
JANS, TIJStuintje van Tijs Jansen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)171824610v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u.naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)171824610v
, naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)171824610v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmakoper gortmakerij en schuur, met o.a. meel-, gort- en mosterdstenenBildtpoort (gebied)1723246180v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTSburgemeester Claes Rinnerts Winsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1723246180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1723246180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pytters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1723246180v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1723246180v
JANS, MARIA Marijke Jans koper door niaar huisBildtpoort (gebied)1724246198r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks koper door niaar Bildtpoort (gebied)1724246198r
ANNES, SANDER Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1724246198r
TJERKS, WIEBE Wybe Tierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1724246198r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1724246198r
ABES, MINNE Minne Abes smidnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1724246198r
JANS, JESAJAS Jesaias Jansen verkoper Bildtpoort (gebied)1724246198r
PIEBES, ANSKJE Anskjen Pybes verkoper Bildtpoort (gebied)1724246198r
JANS, HILTJE Hiltje Jans koper woning en loodsBildtpoort (gebied)de Foeck1731247379v
, JOCHEM Joghum Mortelkoper Bildtpoort (gebied)1731247379v
TJEBBES, JAKOB Jacob Tjebbes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1731247379v
HAIES, GERRIT Gerrit Hayes verkoper Bildtpoort (gebied)1731247379v
TJEERDS, WIERD Wierd Tjeerds koper huis en stallingBildtpoort (gebied)174425145r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joostes koper Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, FOKKEde weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied)174425145r
JAKOBS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)174425145r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s.naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)174425145r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes , meerderjarige jongemanverkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)174425145r
FOKKES, MAAIKE Maike Fokkes verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)174425145r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahuikoopmankoper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuisBildtpoort (gebied)1749251285v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts huurder Bildtpoort (gebied)1749251285v
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Woldeverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, FREERK wijlen Freerk Stapertkapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, HIELKE Hylke Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapiteinverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, TRIJNTJE Trijntie Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, JURJEN Jurjen Stapertcommies convooien en licentenverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
JONGEMA, HENDRIK Hendrik Jongmakoopmanverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
STAPERT, IDSKE Idske Stapertverkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied)1749251285v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks smid (mr. ijzer-)koper huis en koemelkerijBildtpoort (gebied)1752252237r
WOPKES, THOMAS Thomas Wopkes , c.u.huurder (p.w.)Bildtpoort (gebied)1752252237r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1752252237r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1752252237r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1752252237r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1752252237r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1752252237r
ABES, MINNEde boedel van wijlen Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtpoort (gebied)1752252237r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix stokersknechtkoper woningBildtpoort (gebied)1754253133r
JANS, JANKE Jane Jans koper Bildtpoort (gebied)1754253133r
JANS, SANDER Sander Jans , c.u.huurder Bildtpoort (gebied)1754253133r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1754253133r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks* smidnaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1754253133r
HOP, JAN Jan Hopwinkelierverkoper Bildtpoort (gebied)1754253133r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten koper door niaar huis met smederij en op de Liemendijk 2 paardenstallenBildtpoort (gebied)1754253165v
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Bildtpoort (gebied)1754253165v
GERBENS, TJERK Tjerk Gerbens geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1754253165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Bildtpoort (gebied)1754253165v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1754253165v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtpoort (gebied)1754253165v
RUURDS, JELTJE Jeltje Ruirds verkoper Bildtpoort (gebied)1754253165v
FRANSES, JAN Jan Fransen koper huis en smederij en 2 paardenstallen op de LiemendijkBildtpoort (gebied)1755253207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Bildtpoort (gebied)1755253207r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks , c.u.huurder Bildtpoort (gebied)1755253207r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1755253207r
JOOSTES, RIEMKJE Riemke Joosten verkoper Bildtpoort (gebied)1755253207r
TJEERDS, WIERDwijlen Wierd Tjeerds verkoper Bildtpoort (gebied)1755253207r
BEVA, EVERT Evert Bevareidmaker (mr. -)koper huis of woningBildtpoort (gebied)176025524v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u.huurder Bildtpoort (gebied)176025524v
GERLOFS, JANhet pakhuis van Jan Gellofs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)176025524v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)176025524v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)176025524v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuyperschipper (trekveer-)verkoper Bildtpoort (gebied)176025524v
SIEBRENS, HOITE Hoyte Syberens koemelkerkoper huis en stalBildtpoort (gebied)1765256144v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1765256144v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1765256144v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1765256144v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelkerverkoper Bildtpoort (gebied)1765256144v
FABER, FOKKE JANS Fokke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper woningBildtpoort (gebied)1770257182r
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks huurder (p.j.)Bildtpoort (gebied)1770257182r
WIGLES, GERBENwijlen Gerben Wigles huurder Bildtpoort (gebied)1770257182r
JOCHEMS, BAUKJEde weduwe van Baukje Jogchems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1770257182r
WESTRA, JAN Jan Westranaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1770257182r
FINK, ANTONIUS de erfgenamen van wijlen Anthoni Vinknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1770257182r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperverkoper Bildtpoort (gebied)1770257182r
OLDAANS, FOKJE PIETERSde erfgenamen van zijn wijlen moeder Fokjen Pieters Oldaansverkoper Bildtpoort (gebied)1770257182r
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergierkoper twee huizenBildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds huurder woning 2 (p.w.)Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
, HOITE Hoite naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
FRANSES, JAN Jan Fransen herbergiernaastligger ten westen Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes wever (bont-)verkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1773258126v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekerkoper 1/2 huis of zwavelraffinaderijBildtpoort (gebied)1779259188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaapothekereigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied)1779259188v
, JOUKEburgemeester Jouke Olingusverkoper Bildtpoort (gebied)1779259188v
, Alb. Olinguskoopmanverkoper Bildtpoort (gebied)1779259188v
KIEL, JAN JANS Jan Jansen Kielkoper huis en herberg, wagenhuis en stalBildtpoort (gebied)de Roskam1782260162v
, CATHARINA Kaatje Rudolphy koper Bildtpoort (gebied)1782260162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphenherbergierbewoner en gebruiker Bildtpoort (gebied)1782260162v
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1782260162v
SIEMENS, HOITE Hoite Simons , e.a.naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1782260162v
JANS, SWAANTJE Swaantje Jans verkoper Bildtpoort (gebied)1782260162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphenherbergierverkoper Bildtpoort (gebied)1782260162v
, JAN Jan Kylkastelein en stalmankoper huis, koe- en paardenstalBildtpoort (gebied)1782260266r
RUDOLFS, CATHARINA Kaatje Rudolphs koper Bildtpoort (gebied)1782260266r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1782260266r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1782260266r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied)1782260266r
SIEMENS, HOITE Hoyte Simons koemelker en voermanverkoper Bildtpoort (gebied)1782260266r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisBildtpoort (gebied)1783261110v
KLASES, JAN Jan Claasen wolkammersknechthuurder Bildtpoort (gebied)1783261110v
HUBERTS, EVERT Evert Huyberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1783261110v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1783261110v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1783261110v
BAKKER, RIENK Rinke Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1783261110v
SIEMENS, JAN Jan Simons metselaar (mr. -)verkoper Bildtpoort (gebied)1783261110v
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakkerkoper huis en weefwinkelBildtpoort (gebied)1784261149r
WIEGERS, DOETJE Doedtje Wiegers koper Bildtpoort (gebied)1784261149r
KOK, MICHIEL de weduwe van Michiel Kokhuurder Bildtpoort (gebied)1784261149r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1784261149r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. -)verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied)1784261149r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeiderkoper huisBildtpoort (gebied) NZhet Halfmaakt Schip1784261151r
FABER, MEILE Meile Faber, c.s.naastligger Bildtpoort (gebied) NZ1784261151r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Bildtpoort (gebied) NZ1784261151r
ANNES, DOUWE Douwe Annes gerechtsdienaarkoper huis met benedenkamer, turfkelder en vrije plaatsBildtpoort (gebied)1785261260r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalkoper Bildtpoort (gebied)1785261260r
FABER, MEILE Meile D. Fabereerdere eigenaar Bildtpoort (gebied)1785261260r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Arjens huurder Bildtpoort (gebied)1785261260r
HEINS, KLAAS Klaas Heins naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1785261260r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1785261260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Bildtpoort (gebied)1785261260r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Bildtpoort (gebied)1785261260r
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerbaaskoper middelste van drie huizenBildtpoort (gebied)178626257r
OOSTENDORP, ARJEN Arjen Oostendorpvoormalig huurder Bildtpoort (gebied)178626257r
ANNES, DOUWE Douwe Annes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)178626257r
R., A. A. R. van Dalzennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626257r
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stoknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)178626257r
TUININGA, B. B. Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626257r
FABER, MEILE D.de geabandonneerde boedel van Meile D. Faberverkoper Bildtpoort (gebied)178626257r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Bildtpoort (gebied)178626257r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)koper westelijke van drie huizenBildtpoort (gebied)178626279v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper Bildtpoort (gebied)178626279v
WARNERS, PIETJE Pietje Warnders huurder Bildtpoort (gebied)178626279v
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)178626279v
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsennaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)178626279v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
JACOBS, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannes Jacobsverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)178626279v
FABER, MEILE DIRKSde geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faberverkoper Bildtpoort (gebied)178626279v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Bildtpoort (gebied)178626279v
FRIESEMAN, SIEMEN burgemeester Simon Friesemankoper huisBildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmakoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u.huurder Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ANNES, PIETER Pieter Annes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalverkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
ANNES, DOUWEwijlen Douwe Annes assistentverkoper Bildtpoort (gebied) ZZ1790263271r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar huisBildtpoort (gebied)179226441v
TETRODE, P. P. Tetrodekoopmankoper door niaar Bildtpoort (gebied)179226441v
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmangeniaarde koper Bildtpoort (gebied)179226441v
WILDE, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)179226441v
WILDE, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)179226441v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)179226441v
, BAUKJE Baukje Feytamaverkoper Bildtpoort (gebied)179226441v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper Bildtpoort (gebied)179226441v
FINK, AGE SIEBRENSoud burgemeester Age Sybrens Vinkkoper door niaar huisBildtpoort (gebied)1794264199v
LUITJENS, IEFKE Yefke Luitjes koper door niaar Bildtpoort (gebied)1794264199v
FINK, MINNE Menno Vinkgeniaarde koper Bildtpoort (gebied)1794264199v
SIEBRENS, AGE Age Sybrens , c.u.huurder Bildtpoort (gebied)1794264199v
JOOSTES, HENDRIKde weduwe van Hendrik Joosten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied)1794264199v
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjerverkoper Bildtpoort (gebied)1794264199v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper huisBildtpoort (gebied)1795264254r
STOK, HARKE Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobus Kerkhoventimmerman (mr. huis-)koper Bildtpoort (gebied)1795264254r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijknaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1795264254r
SJOERDS, MARIA Marijke Sjoerds naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)1795264254r
WIEGERS, DOETJE Doetje Wiegers verkoper Bildtpoort (gebied)1795264254r
MOLEN, JAN JANSwijlen Jan Jansen van der Molenverkoper Bildtpoort (gebied)1795264254r
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van Andries Hendriks huurder beneden (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
EMILIUS, SIJE Seye Amelius huurder boven (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
HENDRIKS, IENTE Ynte Hendriks , c.u.huurder achter (p.j.)Bildtpoort (gebied)1793264360r
SMID, HENDRIK wijlen Hendrik Smithexecuteurverkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
, JOHANNESwijlen Johannes van Pruisenbroekmaker (mr. -)verkoper q.q. Bildtpoort (gebied)1793264360r
, JAN Jan Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kindverkoper Bildtpoort (gebied)1793264360r
, ANTJE Anna Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kindverkoper Bildtpoort (gebied)1793264360r
SJOERDS, JANwijlen Jan Siverts erflater Bildtpoort (gebied)1793264360r
WIEGERS, WIETSKEwijlen Wytske Wiegers erflater Bildtpoort (gebied)1793264360r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjerkoper woningBildtpoort (gebied)1803266216r
, DANIEL Daniel Wasserhuurder Bildtpoort (gebied)1803266216r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles , c.u.huurder (p.j.)Bildtpoort (gebied)1803266216r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)1803266216r
SIEBRENS, AGE Age Sybrens varensgezelverkoper Bildtpoort (gebied)1803266216r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkerkoopmankoper huisBildtpoort (gebied) OZ1803266222v
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u.kosterhuurder Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
MIEDEMA, S. S. Miedemanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
, M. M. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschenverkoper Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSwijlen vroedsman Feike Sybrens Kamsmaverkoper Bildtpoort (gebied) OZ1803266222v
RUITINGA, JOHANNES Johannes W. Ruitingakoper 1/3 terpentijnstokerij en huisBildtpoort (gebied)1803266288r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitingadrogist en apothekerkoper Bildtpoort (gebied)1803266288r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecimaeigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ADDENS, HARMEN Harmanus Addenseigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ASSEN, ERNST Ernst van Asseneigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied)1803266288r
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicinae doctorverkoper Bildtpoort (gebied)1803266288r
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper woningBildtpoort (gebied)180826873r
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsmanaastligger ten oosten Bildtpoort (gebied)180826873r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied)180826873r
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten westen Bildtpoort (gebied)180826873r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintverkoper Bildtpoort (gebied)180826873r
ANNES, PIETER Pieter Annes verkoper Bildtpoort (gebied)180826873r
ARJENS, KLAAS Claes Ariens , c.u.koopman (Schots -)koper huis, loods en ledige plaats ten zuidenBildtstraat WZ1645235169r
JANS, JAN Jan Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Bildtstraat WZ1645235169r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Bildtstraat WZ1645235169r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs timmerman (huis-)koper huis of kamer, met loodsjeBildtstraat WZ172724729r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ172724729r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ172724729r
DREYER, FEDDE PIETERSde weduwe van Fedde Pyters Dreyerkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat WZ172724729r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts naastligger ten noorden Bildtstraat WZ172724729r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Bildtstraat WZ172724729r
BLAUW, RUURD RUURDSwijlen Ruyrd Ruyrdsen Blauwverkoper Bildtstraat WZ172724729r
JURJENS, JURJEN Jurien Juriens koper huisBildtstraat 11640234105v
, GREULT Greolt schoenmakernaastligger ten oosten Bildtstraat 11640234105v
SIEMENS, WILLEMoud burgemeester Willem Simens verkoper Bildtstraat 11640234105v
JURJENS, TJERK Tierck Jurriens , zoon van de verkoperkoper door niaar huisBildtstraat 1166123873v
KLASES, Saaff Clasen geniaarde koper Bildtstraat 1166123873v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, vader van de koperverkoper Bildtstraat 1166123873v
HILLES, DOUWE Douue Hilles , c.u.koper huisBildtstraat 11662238123v
VALK, TJERK JURJENS Tierck Juriens Valckverkoper Bildtstraat 11662238123v
SIEBRENS, SIERK Sierk Sybrandts koper huisBildtstraat 11669239205v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pytters verpachter grond Bildtstraat 11669239205v
KOK, JAN BARTELDShet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1Salomons Tempel1669239205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnemabrouwernaastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen)Bildtstraat 11669239205v
HUBERTS, ANTJE Antie Huyberts verkoper Bildtstraat 11669239205v
HILLES, DOUWEwijlen Douwe Hilles wagenmakerverkoper Bildtstraat 11669239205v
SIEBRENS, SIERK Syrk Sybrandts lijnslagerkoper provisioneel huisBildtstraat 1166923940ra
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters verpachter grond Bildtstraat 1166923940ra
KOK, JAN Jan Cocqnaastligger ten oosten* Bildtstraat 1166923940ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnamabrouwernaastligger Bildtstraat 1166923940ra
HUBERTS, ANTJE Antje Huiberts , mede voor haar kinderenverkoper Bildtstraat 1166923940ra
HILLES, DOUWEwijlen Douwe Hilles wagenmakerverkoper Bildtstraat 1166923940ra
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries koper door niaar 1/2 huis, voorheen bewoond door wijlen lijnslager Andries HendrixBildtstraat 1167224091r
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries eigenaar van 1/2 Bildtstraat 1167224091r
HAIES, JAKOB Jacob Hayes geniaarde koper Bildtstraat 1167224091r
HENDRIKS, ANDRIESwijlen Andries Hendrix eerdere bewoner Bildtstraat 1167224091r
SIEBRENS, JANhet andere huis van Jan Sybrandts , c.soc.naastligger ten zuiden Bildtstraat 1167224091r
KOK, JAN Jan Kocknaastligger ten noorden Bildtstraat 1167224091r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts moutmakerverkoper Bildtstraat 1167224091r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts Forssenburghbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1168024176v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocqnaastligger ten oosten Bildtstraat 1168024176v
SLOTERDIJK, SIEMEN oud burgemeester Simon Sloterdijck, cum soc.verkoper q.q. Bildtstraat 1168024176v
SIEBRENS, SIERKwijlen Sierck Sybrandts lijnslagerverkoper Bildtstraat 1168024176v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)koper provisioneel dwarshuisBildtstraat 117282473va
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 117282473va
JARICHS, PIER Pier Jarigs Brettonverkoper q.q. Bildtstraat 117282473va
EGBERTS, JELTJE Jeltje Eiberts verkoper Bildtstraat 117282473va
EGBERTS, BERBER Berber Eiberts verkoper Bildtstraat 117282473va
LOUWS, BERBERwijlen Berber Louws erflater Bildtstraat 117282473va
JANS, EGBERTwijlen Eibert Jansen erflater Bildtstraat 117282473va
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks smid (mr. ijzer-)koper voorste gedeelte van een huis en smederij ([voor de twee percelen in deze akte])Bildtstraat 1175025269v
RUURDS, JELTJE Jeltie Ruurds koper Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Bildtstraat 1175025269v
ABES, MINNE Minne Abes smid (mr. ijzer-)verkoper Bildtstraat 1175025269v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 21747251175v
RUURDS, ANTJE Antje Ruirds koper Bildtstraat 21747251175v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes , c.u.molenaar (mr. -)huurder Bildtstraat 21747251175v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes naastligger ten zuiden Bildtstraat 21747251175v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart, c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 21747251175v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten westen Bildtstraat 21747251175v
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 21747251175v
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 21747251175v
BALTES, JOHANNESwijlen Johannes Balthus molenaar (mr. -)verkoper Bildtstraat 21747251175v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Bildtstraat 21747251175v
, JANvroedsman Jan Waxkoper huisBildtstraat 21770257159r
ARENDS, EVERT Evert Arents huurder (p.j.)Bildtstraat 21770257159r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Mayke Folkerts de Haesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 21770257159r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten westen Bildtstraat 21770257159r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 21770257159r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas (tweede -)koper huisBildtstraat 21782260265r
FOEKES, ANSKE Antje Foekes koper Bildtstraat 21782260265r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens koemelkerkoper q.q. Bildtstraat 21782260265r
TJEBBES, SIPKE Sipke Tjebbes huurder (p.j.)Bildtstraat 21782260265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 21782260265r
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts naastligger ten westen Bildtstraat 21782260265r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Bildtstraat 21782260265r
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koper huisBildtstraat 2180426711v
BOER, JAN Jan de Boerbode (stads -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 2180426711v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2180426711v
FOEKES, ANTJE Antje Foekes verkoper Bildtstraat 2180426711v
DIRKS, MARTENwijlen Marten Dirks verkoper Bildtstraat 2180426711v
, JOHANNES Johannes Hombergkoper huisBildtstraat 21805267109r
VEENSTRA, SJOUKJE Sjoukje Feenstrakoper Bildtstraat 21805267109r
BOER, JAN Jan de Boerbodenaastligger ten zuiden Bildtstraat 21805267109r
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 21805267109r
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes verkoper Bildtstraat 21805267109r
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huisBildtstraat 31644235127v
JANS, JETSKE Jits Jans koper Bildtstraat 31644235127v
GERBENS, GATSEde plaats van Gattie Gerbens naastligger ten oosten Bildtstraat 31644235127v
IEMES, SIETSEde weduwe van Sytse Iemes naastligger ten zuiden Bildtstraat 31644235127v
DIRKS, DIRK Durck Durcksen kistmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 31644235127v
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tieerdts verkoper Bildtstraat 31644235127v
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrens , c.u.winkelierkoper huisBildtstraat 3169324348r
POPPES, JETSEde weduwe van Jetse Poppes naastligger ten oosten Bildtstraat 3169324348r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3169324348r
KOK, BOUWE JOOSTES Bouwe Joostes Kockschoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
JOOSTES, AUKE Aucke Joostes schoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 3169324348r
WIEBRENS, SIERK Sierck Wyberens koper van 1/2 huisBildtstraat 31695243122r
DOEDES, SIEUWKE Sjuucke Doedes koper van 1/2 Bildtstraat 31695243122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopmankoper van 1/2 Bildtstraat 31695243122r
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u.bakkernaastligger ten oosten Bildtstraat 31695243122r
MEINERTS, AAFKEde erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 31695243122r
SJOERDS, DETJE Dettie Sioerdts verkoper Bildtstraat 31695243122r
WIEBRENS, DOUWEwijlen Douwe Wyberens verkoper Bildtstraat 31695243122r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkkoopmankoper huisBildtstraat 31755253201r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens huurder (p.j.)Bildtstraat 31755253201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 31755253201r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten zuiden Bildtstraat 31755253201r
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menaldaverkoper Bildtstraat 31755253201r
SMID, MATTEUS Matthijs Smithverkoper Bildtstraat 31755253201r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes brouwersknechtkoper huisBildtstraat 31784261135r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedemanaastligger ten oosten Bildtstraat 31784261135r
WIEGERS, GERLOFde weduwe van Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31784261135r
FINK, ANTJE Antje Vinkverkoper Bildtstraat 31784261135r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoopmanverkoper Bildtstraat 31784261135r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregtskoper huisBildtstraat 31805267145r
SCHUURMAN, JANKE JANS Janke Jans Schuurmankoper Bildtstraat 31805267145r
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedemanaastligger ten oosten Bildtstraat 31805267145r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31805267145r
FEIKES, TJALLING Tjalle Feykes verkoper Bildtstraat 31805267145r
WIEBES, JANKE Janke Wybes verkoper Bildtstraat 31805267145r
BLOEMBERGEN, FEIKJE Feikje Blombergen, meerderjarige ongehuwde dochterkoper huisBildtstraat 31809268213r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten zuiden Bildtstraat 31809268213r
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechtsverkoper Bildtstraat 31809268213r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u.koper schuurBildtstraat 41658237161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 41658237161r
JANS, PIETERde panbakkerij van Pyter Jansen naastligger ten westen Bildtstraat 41658237161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Bildtstraat 41658237161r
JANS, JAN Jan Jansen Schoegster, c.u.koper huis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat en brugBildtstraat 41661238103r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 41661238103r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx Koeckennaastligger ten westen Bildtstraat 41661238103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u.verkoper Bildtstraat 41661238103r
JAKOBS, MEINERT Meynert Jacobs zeevarend persoonkoper van 1/2 huis en tuinBildtstraat 41689242278r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs , c.u.koper van 1/2 Bildtstraat 41689242278r
SJOERDS, WATSEhet huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat 41689242278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarnaastligger ten noorden Bildtstraat 41689242278r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 41689242278r
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Bildtstraat 41689242278r
DOUWES, GERBENhet huis het Stekje van Gerben Douwes koper huisBildtstraat 4het Stekje1737249205v
SIEMENS, GEERTJE Gertie Simons koper Bildtstraat 41737249205v
PIETERS, JAN Jan Pieters huurder Bildtstraat 41737249205v
KORNELIS, SIETSKE Sytske Cornelis huurder Bildtstraat 41737249205v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 41737249205v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullartnaastligger ten westen Bildtstraat 41737249205v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltus naastligger ten noorden Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerverkoper en Bildtstraat 41737249205v
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaar (mr. -)verkoper Bildtstraat 41737249205v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmankoper huis en tuintjeBildtstraat 4het Stekje1756253253v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemaherbergierkoper Bildtstraat 41756253253v
PIETERS, FREERK Freerk Pyters huurder deel (p.j.)Bildtstraat 41756253253v
GERBENS, JAN Jan Gerbens , c.u.huurder andere deel (p.j.)Bildtstraat 41756253253v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 41756253253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten westen Bildtstraat 41756253253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten noorden Bildtstraat 41756253253v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schipperverkoper Bildtstraat 41756253253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuikkoopmankoper 1/2 huis t Stekje genaamdBildtstraat 4het Stekje175625418v
PAULUS, TEEKE Take Poulus , c.u.naastligger ten zuiden Bildtstraat 4175625418v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten westen Bildtstraat 4175625418v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten noorden Bildtstraat 4175625418v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemaherbergierverkoper Bildtstraat 4175625418v
JANS, SALOMON Salomon Jans Builardmatroos op het Statenjachtkoper huis en bleekveldBildtstraat 4het Stekje178826355v
RINSES, SIETSKE Sydske Rinses koper Bildtstraat 4178826355v
JANS, KLAASde weduwe van Claas Jans huurder Bildtstraat 4178826355v
GERRITS, TJEERD Tjeerd Gerrits , c.u.huurder Bildtstraat 4178826355v
POPKES, MINNE Minne Popkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 4178826355v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4178826355v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4178826355v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS Maeike Folkerts de Haasverkoper Bildtstraat 4178826355v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 4178826355v
BOER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks de Boerbode (stads -)koper huis met tuintje en bleekveldBildtstraat 4het Stekje1800265254v
JANS, DETJE Dedtje Jans koper Bildtstraat 41800265254v
P., MINNE Minne P. Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41800265254v
HAANTJES, SIEMEN Simen Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 41800265254v
DIRKS, MARTENde weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 41800265254v
JANS, SALOMON Salomon Jansz Builardverkoper Bildtstraat 41800265254v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses verkoper Bildtstraat 41800265254v
KLASES, IEMKJE Ymkje Klaases koper huis en tuintjeBildtstraat 4het Stekje1811269125r
HAIES, WIEGER Wieger Hayes , thans uitlandigschipperkoper Bildtstraat 41811269125r
, MINNE Minne Houttuinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 41811269125r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 41811269125r
, J.de weduwe van J. Hombergnaastligger ten noorden Bildtstraat 41811269125r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmankoper huisBildtstraat 51730247369v
JAKOBS, SIEMEN Symon Jacobs koopmankoper Bildtstraat 51730247369v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerns huurder Bildtstraat 51730247369v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51730247369v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 51730247369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 51730247369v
JANS, ANTONIUS Antoni Jansen koper huisBildtstraat 51732248135r
SIKKES, FROUKJE Vroukien Sickes koper Bildtstraat 51732248135r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51732248135r
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51732248135r
MENALDA, burgemeester Menaldanaastligger ten noorden Bildtstraat 51732248135r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symon Jacobs Cuiperkoopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pyters koopmanverkoper Bildtstraat 51732248135r
WOBBES, WOBBE Wobbe Wobbes schoenlapperkoper huisBildtstraat 51741250189r
GERRITS, Rinskse Gerrits koper Bildtstraat 51741250189r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u.schoenmakerhuurder Bildtstraat 51741250189r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 51741250189r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 51741250189r
MENALDA, REINER SIKKESde weduwe van Reiner Sikkes Menaldanaastligger ten noorden Bildtstraat 51741250189r
SIKKES, Folkoun Sickes verkoper Bildtstraat 51741250189r
JANS, ANTONIUSwijlen Antony Jans verkoper Bildtstraat 51741250189r
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytie Symons Kuiperkoper huisBildtstraat 5174925239r
SJOUKES, SJOUKEwijlen Siouke Sioukes schipperkoper Bildtstraat 5174925239r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Bildtstraat 5174925239r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5174925239r
HARMENS, TJEERD Tieerd Harmens naastligger ten zuiden Bildtstraat 5174925239r
, MATTEUS Mathijs smidnaastligger ten noorden Bildtstraat 5174925239r
GERRITS, RINSKE Rinske Gerrits verkoper Bildtstraat 5174925239r
WOBBES, WOBBEwijlen Wobbe Wobbes verkoper Bildtstraat 5174925239r
MUUR, DIRK JANS Dirk Janzen van der Muurkoopmankoper huis of kamerBildtstraat 61770257157r
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings koper Bildtstraat 61770257157r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelnaastligger ten zuiden Bildtstraat 61770257157r
, JAN Jan Waxnaastligger ten westen Bildtstraat 61770257157r
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 61770257157r
WIEBES, TEEKJE Tayke Wybes verkoper Bildtstraat 61770257157r
, KORNELIS Cornelis korfmakerverkoper Bildtstraat 61770257157r
MUUR, HELENA Helena van der Muurkoper pakhuisBildtstraat 61784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 61784261207v
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogelkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 61784261207v
FOLKERTS, KLAAS Klaas Folkerts metselaar (mr. -)naastligger ten westen Bildtstraat 61784261207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 61784261207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 61784261207v
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muurkoopmanverkoper Bildtstraat 61784261207v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten koper huis met daarachter een plaatskeBildtstraat 71630232149v
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes koper Bildtstraat 71630232149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u.bewoner Bildtstraat 71630232149v
GATSES, GERBEN Gerben Gatses naastligger ten oosten Bildtstraat 71630232149v
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 71630232149v
ALBERTS, ENNEde lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtstraat 71630232149v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis verkoper Bildtstraat 71630232149v
DIRKS, BRECHTJE Brecht Dirckx verkoper Bildtstraat 71630232149v
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huisBildtstraat 7164923674r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huisBildtstraat 7164923674r
RING, HANS IEMESwijlen Hans Iemes de Ringhkoper Bildtstraat 7164923674r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 7164923674r
POPPES, AAFKE Aeffke Poppes verkoper Bildtstraat 7164923674r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendricx lijnslagerkoper huisBildtstraat 71658237168r
GREULTS, GOSKE Goslyck Greolts koper Bildtstraat 71658237168r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 71658237168r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens naastligger ten zuiden Bildtstraat 71658237168r
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendricx , c.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 71658237168r
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensmaverkoper van 1/2 Bildtstraat 71658237168r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper van 1/2 Bildtstraat 71658237168r
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens koper 1/2 woningBildtstraat 71729247257v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 71729247257v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 71729247257v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 71729247257v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 71729247257v
VRIES, Wigles de Vriesstrandmeesterkoper huisBildtstraat 71759254209v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Clazes Blockkoper Bildtstraat 71759254209v
ROOY, GEERTJE Geertje Royhuurder (p.j.)Bildtstraat 71759254209v
OTTES, KLAAS Claes Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 71759254209v
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans naastligger ten zuiden Bildtstraat 71759254209v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Bildtstraat 71759254209v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)verkoper Bildtstraat 71759254209v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 91651236169r
DIRKS, RIKSTJE Rixt Dirx koper Bildtstraat 91651236169r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 91651236169r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236169r
IEMES, HANSde weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 91651236169r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens verkoper Bildtstraat 91651236169r
OLFERTS, ANTJE Antie Olpharts verkoper Bildtstraat 91651236169r
JENNES, WILLEM Willem Jennes koper huisBildtstraat 91651236181v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis koper Bildtstraat 91651236181v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 91651236181v
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 91651236181v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , c.u.kuiperverkoper Bildtstraat 91651236181v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 91696243252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 91696243252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents bakker (mr. -)huurder Bildtstraat 91696243252v
POPPES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse Poppes naastligger ten oosten Bildtstraat 91696243252v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs [staat: Jansen] bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 91696243252v
, HARMEN Harmen kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 91696243252v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis koper Bildtstraat 91696243252v
JENNES, WILLEMwijlen Willem Jennes koper Bildtstraat 91696243252v
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelierkoper huisBildtstraat 9174425146v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , c.u.metselaar en winkelierhuurder (p.j.)Bildtstraat 9174425146v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 9174425146v
FOLKERTS, SIERKde weduwe van Sjirk Folkerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 9174425146v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 9174425146v
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backerkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 9174425146v
SIKKES, IEMKEde kinderen van Ymke Sikkes verkoper Bildtstraat 9174425146v
IEMKES, SIKKEwijlen Sicke Ymkes erflater Bildtstraat 9174425146v
HARTMANS, HARTMAN Hartman Hartmans metselaarkoper huisBildtstraat 91752252199v
JANS, KLAARTJE Claartje Jans koper Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder bovenste deel (p.j.)Bildtstraat 91752252199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s.huurder kelder (p.w.)Bildtstraat 91752252199v
AUKES, OTTE Otte Auckes Overdijcknaastligger ten oosten Bildtstraat 91752252199v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds naastligger ten zuiden Bildtstraat 91752252199v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTSwijlen Sierk Folkerts Geitjebaannaastligger ten zuiden Bildtstraat 91752252199v
HARMENS, TJEERD Tjeerd Harmens naastligger ten noorden Bildtstraat 91752252199v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 91752252199v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts schipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 91752252199v
BOERMAN, JOHANNES Johan Christoffel Burmanschilder (mr. -)koper huisBildtstraat 91780259254r
GOSSES, ROMKJE Romkje Gosses koper Bildtstraat 91780259254r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmanaastligger ten oosten Bildtstraat 91780259254r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten zuiden Bildtstraat 91780259254r
VRIES, S. de weduwe van S. de Vriesnaastligger ten noorden Bildtstraat 91780259254r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 91780259254r
JOHANNES, FOEKJEde boedel van wijlen Foekje Johannes verkoper Bildtstraat 91780259254r
IJSBRANDS, WILLEMwijlen Willem IJsbrands verkoper Bildtstraat 91780259254r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsmanaastligger ten oosten Bildtstraat 917832612ra
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muurnaastligger ten zuiden Bildtstraat 917832612ra
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankasteleinverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 917832612ra
BOERMAN, ROMKE Romke Burmanverkoper Bildtstraat 917832612ra
BOERMAN, JOHANNES wijlen Johan Christoffel Burmanschilder (mr. -)erflater Bildtstraat 917832612ra
GOSSES, ROMKJEwijlen Romkje Gosses erflater Bildtstraat 917832612ra
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsmamolenaar (rog-)koper huisBildtstraat 91787262216r
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarkoper Bildtstraat 91787262216r
VISSER, JAN Jan Visser, c.u.huurder Bildtstraat 91787262216r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedemanaastligger ten oosten Bildtstraat 91787262216r
POPPES, MINNE Minne Poppis naastligger ten zuiden Bildtstraat 91787262216r
VRIES, SIEBE de weduwe van Sybe de Vriesnaastligger ten noorden Bildtstraat 91787262216r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper Bildtstraat 91787262216r
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynkoopmankoper huisBildtstraat 9179826581v
ALBERTS, JAN Jan Alberts lands opzichterhuurder (p.j.)Bildtstraat 9179826581v
MIEDEMA, S. S. Miedemanaastligger ten oosten Bildtstraat 9179826581v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuynnaastligger ten zuiden Bildtstraat 9179826581v
VRIES, SIEBE de weduwe van Sibe de Vriesnaastligger ten noorden Bildtstraat 9179826581v
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarverkoper Bildtstraat 9179826581v
MONSMA, IDS DIRKSwijlen Ids Dirks Monsmaverkoper Bildtstraat 9179826581v
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaarverkoper Bildtstraat 9179826581v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 9179826581v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper hoekhuisBildtstraat 111635233172v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbettie Lyuues koper Bildtstraat 111635233172v
, TRIJNTJE Trijntie naastligger ten oosten Bildtstraat 111635233172v
GATSES, GERBENwijlen Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 111635233172v
DOEDES, EVERThet nagelaten huis van wijlen de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111635233172v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Bildtstraat 111635233172v
THOMAS, AUKJE Auctien Thomas verkoper Bildtstraat 111635233172v
WILLEMS, Huiegh Willems koper 1/2 huisBildtstraat 111667239108v
PIETERS, PIETJE Pyttie Pytters koper Bildtstraat 111667239108v
, TRIJNTJE Trijntje naastligger ten oosten Bildtstraat 111667239108v
GATSES, GERBENwijlen Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 111667239108v
DOEDES, EVERThet nagelaten huis van de vader van Evert Doedes kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 111667239108v
JELLES, GOVERT Govert Jelles verkoper Bildtstraat 111667239108v
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 111667239108v
WILLEMS, HUGO Huyg Willems koper 1/2 huisBildtstraat 111667239125r
PIETERS, PIETJE Pyttie Pytters koper Bildtstraat 111667239125r
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 111667239125r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 111667239125r
TJERKS, HILLE Hille Tiercks verkoper Bildtstraat 111667239125r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)koper provisioneel huisBildtstraat 1116782411ra
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen naastligger ten oosten Bildtstraat 1116782411ra
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 1116782411ra
WILLEMS, HUGO Huygh Willems , mede voor zijn minderjarige kinderenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 1116782411ra
PIETERS, PIETJEwijlen Pytie Pieters verkoper Bildtstraat 1116782411ra
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta, c.u.koper huis en bakkerijBildtstraat 111714245205v
AUKES, OTTE Otte Auckes naastligger ten oosten Bildtstraat 111714245205v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111714245205v
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansmaverkoper Bildtstraat 111714245205v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 111728247124r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otto Aukes Overdijknaastligger ten oosten Bildtstraat 111728247124r
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111728247124r
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Boltaverkoper Bildtstraat 111728247124r
DOUWES, IETJE Ytje Douwes verkoper Bildtstraat 111728247124r
FOLKERTS, SIERK Sierk Folkerts metselaar (mr. -)koper huisBildtstraat 111738249271v
BERENDS, LISKJE Lischjen Beerns koper Bildtstraat 111738249271v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts huurder Bildtstraat 111738249271v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 111738249271v
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 111738249271v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullartbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 111738249271v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts turfdragerkoper huisBildtstraat 1117522538r
AUKES, OTTE Otte Aukes Overdijcknaastligger ten oosten Bildtstraat 1117522538r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts , n.u.naastligger ten noorden Bildtstraat 1117522538r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochterwinkelierseverkoper Bildtstraat 1117522538r
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTSwijlen Sierk Folkerts Geitjebaanverkoper Bildtstraat 1117522538r
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaanverkoper Bildtstraat 1117522538r
JANS, DIRK Dirk Jans van der Muirwinkelierkoper huisBildtstraat 11176425633v
TJALLINGS, CATHARINA Catharina Tjallings Sopingjuswinkelierkoper Bildtstraat 11176425633v
JANS, TJERK Tjerk Jans huurder Bildtstraat 11176425633v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11176425633v
HARTMANS, HARTMANde erfgenamen van wijlen Hartman Hartmans naastligger ten noorden Bildtstraat 11176425633v
RIENKS, FETJE Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11176425633v
FOLKERTS, JAKOBwijlen Jacob Folkerts verkoper Bildtstraat 11176425633v
MUUR, HELENA Helena van der Muurkoper huisBildtstraat 111784261207v
POPPES, MINNE Minne Poppes Houttuinkoper Bildtstraat 111784261207v
MIEDEMA, S. S. Miedemastrandmeesternaastligger ten oosten Bildtstraat 111784261207v
VISSER, JAN FOKKES Jan Fokkes Vissernaastligger ten noorden Bildtstraat 111784261207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 111784261207v
SOPINGIUS, CATHARINA Catharina Sopingiusverkoper Bildtstraat 111784261207v
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muurkoopmanverkoper Bildtstraat 111784261207v
FREERKS, RITSKE Ritscke Frerix koper huisBildtstraat 121604228390r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Bildtstraat 121604228390r
SIPKES, IEPE Epo Sipckes protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
JURJENS, JAN Jan Juriens protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
DOUWES, WIEBEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Wybe Douwes protesteert vanwege een obligatie ([staat: Wybe Douwes Epozn.])Bildtstraat 121604228390r
, IEPE Epo protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heeremaprotesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
EVERTS, RINSE Rynse Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
EVERTS, IJSBRAND IJsbrandt Everts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
IJSBRANDS, EVERTwijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
RINSES, BAUKJEwijlen Bauck Rynses protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 121604228390r
ABES, DOUWE Douwe Abbes naastligger ten oosten Bildtstraat 121604228390r
NANNES, ANDRIES Andrys Nannighs naastligger ten zuiden Bildtstraat 121604228390r
ABES, HARMEN Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 121604228390r
BAUKES, JETSKE Jicke Bauckes verkoper Bildtstraat 121604228390r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts bakkerkoper huisBildtstraat 12161222972v
SIEMENS, ANTJE Anneke Symens koper Bildtstraat 12161222972v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 12161222972v
PIETERS, EVERThuis van Evert Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 12161222972v
FREERKS, RITSKE Ritske Freercks verkoper Bildtstraat 12161222972v
MEINERTS, BERBER Barbara Meynerts verkoper Bildtstraat 12161222972v
MINSES, KORNELIS Cornelis Meynses koper huisBildtstraat 12163123320v
ARJENS, SJOUKJE Sjouck Ariens koper Bildtstraat 12163123320v
HALBES, LUITJEN Luiten Halbes smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 12163123320v
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters naastligger ten westen Bildtstraat 12163123320v
DOUWES, RIKSTJE Rixst Douues , universele erfgenaam van haar vaderverkoper Bildtstraat 12163123320v
JANS, FOLKERT Folckert Jans verkoper Bildtstraat 12163123320v
SIEMENS, ANTJE Antie Symens verkoper Bildtstraat 12163123320v
ALLERTS, DOUWEwijlen Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 12163123320v
SJOERDS, DIRK Dirck Sioerds koper huisBildtstraat 121662238120v
SJOERDS, ELBRICHJE Elbrich Sioerds koper Bildtstraat 121662238120v
GERRITS, BANIERde erfgenamen van wijlen Bennier Gerrits naastligger ten zuiden Bildtstraat 121662238120v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts naastligger ten westen Bildtstraat 121662238120v
, SJOUKJE Siouckien verkoper Bildtstraat 121662238120v
MINSES, KORNELISwijlen Cornelis Minses verkoper Bildtstraat 121662238120v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakkerkoper huisBildtstraat 121680241111v
MARTENS, FOKELTJE Foockeltie Martens koper Bildtstraat 121680241111v
BANIERS, GERRIT Gerryt Baniers naastligger ten zuiden Bildtstraat 121680241111v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts verkoper Bildtstraat 121680241111v
GREULTS, HIELKE Hylke Greolts schipper (wijd-)koper huis alwaer de Gloyende Owen uithanghtBildtstraat 12de Gloeiende Oven1705244302v
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKSde erfgenamen van wijlen Sybren Sierx Geitiebaannaastligger ten zuiden Bildtstraat 121705244302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten westen Bildtstraat 121705244302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 121705244302v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens van den Hawenverkoper Bildtstraat 121705244302v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelkoopmankoper huisBildtstraat 12177325886r
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellingakoper Bildtstraat 12177325886r
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten zuiden Bildtstraat 12177325886r
JOCHEMS, SUSANNA Susanna Jochems naastligger ten westen Bildtstraat 12177325886r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademanaastligger ten westen Bildtstraat 12177325886r
JOCHEMS, SUSANNA Susanna Jochems verkoper Bildtstraat 12177325886r
TADEMA, REINER PIETERSwijlen Reinder Pieters Tademaverkoper Bildtstraat 12177325886r
, MINNE Minne Houttuinkoopmankoper huisBildtstraat 12181026937v
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijpnaastligger ten zuiden Bildtstraat 12181026937v
WESTRA, Westrabaljuwnaastligger ten westen Bildtstraat 12181026937v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogelverkoper Bildtstraat 12181026937v
RUTGERS, JENKE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 13163123336r
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts naastligger ten zuiden Bildtstraat 13163123336r
SJOERDS, WIEGER Wyger Syoerds verkoper van 4/6 Bildtstraat 13163123336r
HENDRIKS, SJOERD Syoerd Hendricks verkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
ROORDA, JAKOB KLASES Jacob Clases van der Roordaverkoper q.q. Bildtstraat 13163123336r
PIETERS, JANde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pieters Bilkertverkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
HENDRIKS, BAUKJEweduwe Bauck Hendricks verkoper van 1/6 Bildtstraat 13163123336r
FREERKS, GABE Gabbe Freerckx koper huis waar de Vergulde Zon uitsteektBildtstraat 13de Vergulde Zon1633233127r
ANDRIES, IESKJE Jisch Andries koper Bildtstraat 131633233127r
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 131633233127r
GREULTS, ROMKE Rompcke Greolts naastligger ten zuiden Bildtstraat 131633233127r
LIEUWES, LIJSBET Lijsbet Liuwes , c.s.verkoper Bildtstraat 131633233127r
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis verkoper Bildtstraat 131633233127r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Piters koper kamerBildtstraat 131642234165v
DIRKS, ARJENwijlen Ariaen Dirx koper Bildtstraat 131642234165v
PIETERS, HEILTJEde weduwe Heyltie Piters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131642234165v
SIETSES, LOUW Lou Sytses naastligger ten noorden Bildtstraat 131642234165v
ANDRIES, IESKJE Jisk Andries verkoper Bildtstraat 131642234165v
FREERKS, GABEwijlen Gabbe Freerx verkoper Bildtstraat 131642234165v
POPPES, AAFKE Aefke Poppes koper huis alwaar de Vergulde Zon uithangtBildtstraat 13de Vergulde Zon1652236199v
KARSTES, TJERKwijlen burgemeester Tierck Carstes koper Bildtstraat 131652236199v
TJERKS, ANTJE Antie Tierckx koper Bildtstraat 131652236199v
KLASES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Claeses koper Bildtstraat 131652236199v
SIPKES, FREERK Frederick Sipkes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 131652236199v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrand Peters naastligger ten zuiden Bildtstraat 131652236199v
GABES, FREERK Freerck Gabbes , c.f.verkoper Bildtstraat 131652236199v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds koper huisBildtstraat 13171924655r
HESSELS, ANTJE Antie Hessels koper Bildtstraat 13171924655r
BIERMA, SJOERD vroedsman Sjoerd Pyter Bierma, q.q.naastligger ten zuiden Bildtstraat 13171924655r
TJERKS, PIETER Pyter Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirxen IJsenbeekverkoper Bildtstraat 13171924655r
TJERKS, KLAASKE Claeske Tjerx verkoper Bildtstraat 13171924655r
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13171924655r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huis en losse goederenBildtstraat 131723246188r
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Bildtstraat 131723246188r
STELLINGWERF, JOCHEM Joghum Stellingwerffnaastligger ten oosten Bildtstraat 131723246188r
BIERMA, SJOERD Sjoerd Biermanaastligger ten zuiden Bildtstraat 131723246188r
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131723246188r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper huis en neeringrijke backerijBildtstraat 131770257161r
HALMA, PIETER Pieter Halmahuurder (p.j.)Bildtstraat 131770257161r
SPELTJE, JAN Jan H. Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 131770257161r
, IEMKJE Imkje Builardnaastligger ten zuiden Bildtstraat 131770257161r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Bildtstraat 131770257161r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131787262234r
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienks koper Bildtstraat 131787262234r
SPELTJE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 131787262234r
WYNIA, S. de weduwe S. Wynia, c.s.naastligger ten zuiden Bildtstraat 131787262234r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Bildtstraat 131787262234r
ALLES, ANSKE Anske Alles bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 131796264336r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halmakoper Bildtstraat 131796264336r
WYNIA, S. de weduwe van S. Winianaastligger ten zuiden Bildtstraat 131796264336r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 131796264336r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaatsBildtstraat 141605228456r
GABES, Feddke Gabbes koper Bildtstraat 141605228456r
, HARMEN Harmen pannenbakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 141605228456r
FREERKS, RITSKE Ritske Frercx naastligger ten noorden Bildtstraat 141605228456r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrandus verkoper Bildtstraat 141605228456r
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 141605228456r
WIJNANDS, REIN Reyn Wijnerings , c.u.koper huis en plaats, behalve de noodstal, bak, puisters en smidsgereedschapBildtstraat 14163323390r
JURJENS, ARJEN Aryen Juriens naastligger ten oosten Bildtstraat 14163323390r
, BARTHOLOMEUS Bartholomaeus Teepelsnaastligger ten zuiden Bildtstraat 14163323390r
ALLERTS, DOUWEde weduwe en erfgenamen van wijlen Douwe Allerts naastligger ten noorden Bildtstraat 14163323390r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes verkoper Bildtstraat 14163323390r
HANSES, HANS Hans Hansen schipperkoper huis en plaatsBildtstraat 1416362343r
, LOLKJE Lolck Schelte koper Bildtstraat 1416362343r
JANS, JAN Jan Janssen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 1416362343r
ALLERTS, DOUWEhet huis van de weduwe van Douwe Allardts bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 1416362343r
MINNES, OTTE Otto Minnes verkoper Bildtstraat 1416362343r
MOLLES, SIETSKE Sytske Molles verkoper Bildtstraat 1416362343r
MINKS, SASKE Saske Minckes koper huis en plaatsBildtstraat 141641234161r
TJERKS, AUKEwijlen Auke Tierx koper Bildtstraat 141641234161r
JANS, JAN Jan Jansen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 141641234161r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141641234161r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.verkoper Bildtstraat 141641234161r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhouschipper (groot-)koper huisBildtstraat 141646235206v
REINS, TJITSKE Tiedtske Reynes koper Bildtstraat 141646235206v
JANS, JAN Jan Jansen koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 141646235206v
MINSES, KORNELIS Cornelis Mintses bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 141646235206v
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u.verkoper Bildtstraat 141646235206v
GERRITS, BANIER Bennier Gerrits , c.u.koopman (Schots -)koper huisBildtstraat 14164823615r
IJSBRANDS, IJSBRANDhet huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14164823615r
MINSES, KORNELIShet huis van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat 14164823615r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 14164823615r
, JAN Jan van Zwollnotariskoper provisioneel huisBildtstraat 14166623910va
, JAN Jan Mirandanaastligger ten zuiden Bildtstraat 14166623910va
MINSES, KORNELISde weduwe van Cornelis Minses naastligger ten noorden Bildtstraat 14166623910va
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 14166623910va
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachtenverkoper Bildtstraat 14166623910va
EELKES, TIEMENvrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huisBildtstraat 141680241116v
EELKES, IESEvrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 141680241116v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 141680241116v
HARMENS, RINNERTwijlen Rinnert Harmens koper van 1/2 Bildtstraat 141680241116v
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstranaastligger ten zuiden Bildtstraat 141680241116v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Bildtstraat 141680241116v
SJOERDS, DIRKgemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten noorden Bildtstraat 141680241116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachtenverkoper Bildtstraat 141680241116v
DOEKES, JAN Jan Doeckes timmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 14173124842r
ZANDSTRA, TJERK de erfgenamen van wijlen Tjerk Sandstranaastligger ten zuiden Bildtstraat 14173124842r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten westen Bildtstraat 14173124842r
HIELKES, HARMENweduwe Harmen Hylkes naastligger ten noorden Bildtstraat 14173124842r
GEITJEBAAN, SIERK SIEBRENS Sjerk Sybrens Geitiebaanverkoper Bildtstraat 14173124842r
BLOK, KORNELIS Corneles Blokglasmaker en verver (mr. -)koper fraai huisBildtstraat 14175625432v
, IEPKJE Jepke Waltus koper Bildtstraat 14175625432v
EILERTS, EILERT Eylert Eylerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 14175625432v
DANSER, KLAAS Claas Dansernaastligger ten westen Bildtstraat 14175625432v
PIETERS, REINER Reynder Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 14175625432v
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 14175625432v
PIETERS, IEME Yeme Pieters koper huisBildtstraat 141780259270v
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper Bildtstraat 141780259270v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 141780259270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelnaastligger ten westen Bildtstraat 141780259270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelnaastligger ten noorden Bildtstraat 141780259270v
BLOK, EELKJE KORNELISmeerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blokverkoper Bildtstraat 141780259270v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Bildtstraat 141780259270v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoonkoper huisBildtstraat 14178126011r
PIERS, ANTJE Antje Piers koper Bildtstraat 14178126011r
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten zuiden Bildtstraat 14178126011r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelnaastligger ten westen Bildtstraat 14178126011r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelnaastligger ten noorden Bildtstraat 14178126011r
PIETERS, IEME Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14178126011r
JANS, GRIETJE Grietje Jans verkoper Bildtstraat 14178126011r
GONGGRIJP, JAN Jan H. Gonggrijppruikenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 141809268256r
OVERDIJK, GRIETJE Grietje Overdijkkoper Bildtstraat 141809268256r
BONNEMA, H. H. Bonnemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 141809268256r
, JOHANNES Johannes Humannaastligger ten westen Bildtstraat 141809268256r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogelnaastligger ten noorden Bildtstraat 141809268256r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings timmerknecht (huis-)verkoper Bildtstraat 141809268256r
HILLEBRANDS, PIETERhet nagelaen weeeskind van wijlen Pieter Hilbrandts koper 2/3 huis met ledige plaats en loodsBildtstraat 151614229233v
ANDRIES, LIEPKJE Lupke Andries koper Bildtstraat 151614229233v
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes verkoper q.q. Bildtstraat 151614229233v
BOER, JAN JANS Jan Janssen de Boerverkoper q.q. Bildtstraat 151614229233v
HILLEBRANDS, PIETERhet nagelaten weeeskind van wijlen Pieter Hilbrandts , c.u.eigenaar van 1/3 Bildtstraat 151614229233v
RIENKS, WIEBE Wybe Rienckx* kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 151614229233v
, de weduwe van wijlen Sonnemannaastligger ten noorden Bildtstraat 151614229233v
HILLEBRANDS, BRECHTJE Brecht Hilbrants verkoper Bildtstraat 151614229233v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Bildtstraat 151614229233v
HILLEBRANDS, EELKJE Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 151614229233v
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx verkoper Bildtstraat 151614229233v
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoperkoper dwarskamer en ledige plaatsBildtstraat 15161723076r
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters koper Bildtstraat 15161723076r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters verpachter grond Bildtstraat 15161723076r
DIRKS, ARJENde proclamanten Ariaen Dircx , c.u.houtkopernaastligger ten zuiden Bildtstraat 15161723076r
JANS, ISAAK Isack Janssen naastligger ten noorden Bildtstraat 15161723076r
HENDRIKS, REINER Reinert Hendricks , ouder dan 25 jarenverkoper Bildtstraat 15161723076r
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks koper kamerBildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters koper Bildtstraat 15162523177r
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 15162523177r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 15162523177r
FREERKS, GABEde nieuw gebouwde kamer van Gabbe Freercks naastligger ten noorden Bildtstraat 15162523177r
ANDRIES, IESKJE Jysk Andries naastligger ten noorden Bildtstraat 15162523177r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Bildtstraat 15162523177r
ANDRIES, IESKJE Jysk Andries verkoper Bildtstraat 15162523177r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisBildtstraat 15168424215v
IEPES, IEMEde brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15168424215v
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15168424215v
, TJERK Tjerck Hockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 15168424215v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridses , c.s.timmermanhuurder (p.j.)Bildtstraat 15168424215v
FREERKS, JAN Jan Freerx koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 15168424215v
HILLEBRANDS, ANTJE Antie Hillebrants verkoper Bildtstraat 15168424215v
RIENKS, BOTE Botte Rienx stuurmanverkoper Bildtstraat 15168424215v
HILLEBRANDS, PIETER Pytter Hillebrants verkoper Bildtstraat 15168424215v
PIETERS, GABEde gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters verkoper Bildtstraat 15168424215v
SJOERDS, SJOERD Sjoerdt Sjoerdtsen bezemmakerkoper huisBildtstraat 151689242276r
EVERTS, ANTJE Antje Everts koper Bildtstraat 151689242276r
IEPES, ANNEde brouwerij van de weduwe van Anne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 151689242276r
ABES, RINSEde weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 151689242276r
PIETERS, TJERKhet hok van Tjerck Pyters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 151689242276r
TJEERDS, AUKJE Auckjen Tjeerds verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
MARTENS, FOKKEwijlen Fokke Martens verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
TJEERDS, AUKJE Auckjen Tjeerds verkoper q.q. Bildtstraat 151689242276r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes verkoper Bildtstraat 151689242276r
BIERUMA, SJOERD PIETERSvroedsman Sioerd Pieters Bieruma, c.u.koper huisBildtstraat 151715245240r
, NANNE Nanningh Stansenbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Bildtstraat 151715245240r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten zuiden Bildtstraat 151715245240r
PIETERS, TJERKde erfgenamen van wijlen Tierk Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 151715245240r
SJOERDS, EVERT Evert Sioerds verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
KOENRAADS, JAN Jan Coenes verkoper van 1/2 Bildtstraat 151715245240r
HARMENS, ABEL Abel Harmens korfmaker (mr. -)koper Bildtstraat 151732248124v
SIEMENS, JAN Jan Symons kuiper (mr. -)bewoner Bildtstraat 151732248124v
STELLINGWERF, JOCHEM Jocchum Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 151732248124v
HUBERTS, REMMERT Rimmert Huberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 151732248124v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs bakker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 151732248124v
VOORDA, JANKE Janneke Voordaverkoper Bildtstraat 151732248124v
BIERMA, SJOERD PIETERSwijlen oud burgemeester Sioerd Pyters Biermaverkoper Bildtstraat 151732248124v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huisBildtstraat 15176125561r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts naastligger ten zuiden Bildtstraat 15176125561r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten noorden Bildtstraat 15176125561r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmangortmakerverkoper Bildtstraat 15176125561r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts schoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 151775258215v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Bildtstraat 151775258215v
PIETERS, BERENDde weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 151775258215v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builardverkoper Bildtstraat 151775258215v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanverkoper Bildtstraat 151775258215v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters koopmankoper huisBildtstraat 15180826842v
PIETERS, SWIER Sweerus Pieters , c.u.bewoner Bildtstraat 15180826842v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Bildtstraat 15180826842v
GERRITS, LIJSBETde geabandonneerde boedel van Elisabeth Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
WYNIA, S. wijlen S. Wyniaverkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
GERRITS, RINSE Rinse Gerryts verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
PIETERS, SWIER Swerus Pieters , n.u.verkoper van 1/3 Bildtstraat 15180826842v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters koper huis met steeg ten westenBildtstraat 161599228173v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 161599228173v
, RINSE Rintze timmermannaastligger ten zuiden Bildtstraat 161599228173v
, TEUNIS Thoenys timmermannaastligger ten noorden Bildtstraat 161599228173v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts pannenbakkerverkoper Bildtstraat 161599228173v
GERRITS, ANTJEjuffrouw Anna Geryts van Houdtkoper huis en plaatsBildtstraat 161601228252v
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Enskoper Bildtstraat 161601228252v
, RINSE Rinse , gebruiker v.d. steegtimmermannaastligger Bildtstraat 161601228252v
, REINER Reyner , gebruiker v.d. steegkuipernaastligger Bildtstraat 161601228252v
HARINGS, RUURDschuur en huis van wijlen Rioerd Harings , gebruiker v.d. steegnaastligger Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , gebruiker v.d. steeghoutkopernaastligger Bildtstraat 161601228252v
, RINSE Rinse timmermannaastligger ten zuiden Bildtstraat 161601228252v
JANS, TEUNIS Thonis Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 161601228252v
, HARMEN Harmen pannenbakkereerdere eigenaar Bildtstraat 161601228252v
PIETERS, FEIKE Feycke Pieters verkoper Bildtstraat 161601228252v
MARTENS, AATJE Atke Martens verkoper Bildtstraat 161601228252v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.koopmankoper huis, plaats en loodsBildtstraat 16163323387r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen protesteert vanwege een hypotheek Bildtstraat 16163323387r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16163323387r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smidnaastligger ten noorden Bildtstraat 16163323387r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Friesverkoper q.q. Bildtstraat 16163323387r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 161647235246r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels koper ([staat: Stoffel Baniers dochter])Bildtstraat 161647235246r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 161647235246r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhounaastligger ten noorden Bildtstraat 161647235246r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.verkoper Bildtstraat 161647235246r
SIEMENS, ALBERT Albert Symens schipper (groot-)koper huis, loods en plaatsBildtstraat 16165623758r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16165623758r
GERRITS, BANIERde erfgenaam van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16165623758r
STOFFELS, MAAIKE Maeycke Stoffels , voor zich en haar kinderenverkoper Bildtstraat 16165623758r
, wijlen Iisbrant Iisbrants schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16165623758r
, JAN Jean de Mirandecommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huis met een plaats met een uitgang in de steegBildtstraat 16166123887v
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuipernaastligger ten zuiden Bildtstraat 16166123887v
GERRITS, BANIERhet huis van het kind van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16166123887v
SIEMENS, ALBERT Albert Symons , c.u.schipper (groot-)verkoper Bildtstraat 16166123887v
JANS, MINNE Minne Jansen koper huisBildtstraat 16167124040r
ZWOLLE, BAUKJE Bauckjen van Swolnaastligger ten noorden Bildtstraat 16167124040r
, JAN Jan Mirandaverkoper Bildtstraat 16167124040r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huisBildtstraat 161715245255r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes naastligger ten zuiden Bildtstraat 161715245255r
GEITJEBAAN, SIEBREN de kinderen van Sibren S. Geitiebaannaastligger ten noorden Bildtstraat 161715245255r
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper q.q. Bildtstraat 161715245255r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahuiverkoper q.q. Bildtstraat 161715245255r
PIETERS, PIETERde crediteuren van Pieter Pieters , c.u.verkoper Bildtstraat 161715245255r
ZANDSTRA, TJEERD Tieerd Sanstra, c.u.schipper (groot-)koper huisBildtstraat 161716245267v
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes naastligger ten zuiden Bildtstraat 161716245267v
GEITJEBAAN, SIEBREN TJERKSde erfgenamen van wijlen Sybren Tierx Geitiebaannaastligger ten noorden Bildtstraat 161716245267v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker en koopman (mr. -)verkoper Bildtstraat 161716245267v
HARMENS, MEIE Meye Harmens schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 16174325120r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjekoper Bildtstraat 16174325120r
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 16174325120r
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 16174325120r
ZANDSTRA, DIRK TJEERDS Dirk Tjeerds Sanstraschipper (oud -)verkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
ZANDSTRA, ANDRIES TJEERDSmeerderjarige jongeman Andrys Tjeerds Sanstraverkoper van 1/2 Bildtstraat 16174325120r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens koper huisBildtstraat 161754253145r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens koper Bildtstraat 161754253145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s.huurder Bildtstraat 161754253145r
DIRKS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 161754253145r
DOEKES, JAN Jan Doekes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 161754253145r
HARMENS, MEIEvroedsman Meye Harmens verkoper Bildtstraat 161754253145r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltjeverkoper Bildtstraat 161754253145r
JANS, JOHANNES Johannes Jans bierdragerkoper huisBildtstraat 161763255261r
BOOMSMA, JAN Jan Boomsma, c.u.huurder Bildtstraat 161763255261r
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten zuiden Bildtstraat 161763255261r
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 161763255261r
JURJENS, EILERT Eildert Jurjens wijdschippersknechtverkoper Bildtstraat 161763255261r
JANS, JAN Jan Janzen pottenbakkerkoper huisBildtstraat 16177225827v
WIEGERS, DOETJE Doettje Wiegers koper Bildtstraat 16177225827v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.)Bildtstraat 16177225827v
BLOK, KORNELIS Cornelis Bloknaastligger ten noorden Bildtstraat 16177225827v
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes naastligger ten zuiden Bildtstraat 16177225827v
WESTRA, JAN Jan Westraprocureur postulant en koopmanverkoper q.q. Bildtstraat 16177225827v
MOOI, JOHANNES JANSwijlen Johannes Jansen Mooyverkoper Bildtstraat 16177225827v
ZWAAL, ANTJE wijlen Antje Swaalverkoper Bildtstraat 16177225827v
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnemakoopmankoper huisBildtstraat 161805267116v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas*naastligger ten zuiden Bildtstraat 161805267116v
WIEGERS, HARING Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 161805267116v
WIEGERS, DOETJE Doetje Wygers verkoper Bildtstraat 161805267116v
MOLEN, JAN JANSwijlen Jan Jans van der Moolenpottenbakkerverkoper Bildtstraat 161805267116v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts aanhandelaar huisBildtstraat 171620230257v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries aanhandelaar Bildtstraat 171620230257v
JANS, ISAAK Isaac Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 171620230257v
HILLEBRANDS, RIKSTJEde erfgenamen van wijlen Richt Hilbrants naastligger ten noorden Bildtstraat 171620230257v
RIENKS, WIEBE Wybe Riencks verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 171620230257v
SJOERDS, BARTELD Bartell Sioerdts koper huisBildtstraat 171633233118r
RUTGERS, JENTJE Jentke Rutgers brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 171633233118r
ROOS, PIETER als bewoner Pyter Roosnaastligger ten noorden Bildtstraat 171633233118r
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat 171633233118r
HILLEMA, HILTJE TJEPKES Hiltie Tiepckes Hillemaverkoper Bildtstraat 171633233118r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems kleermakerkoper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel164223532r
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes koper Bildtstraat 17164223532r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Bildtstraat 17164223532r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 17164223532r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Bildtstraat 17164223532r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes koper huis waar Barradeel uithangtBildtstraat 17Barradeel1644235141v
MELIS, PIEBEwijlen Pybe Melis koper Bildtstraat 171644235141v
IEMES, HANShaar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 171644235141v
DOEDES, KLAAShaar zwager Claes Doedes koper Bildtstraat 171644235141v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171644235141v
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pytters naastligger ten noorden Bildtstraat 171644235141v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes verkoper Bildtstraat 171644235141v
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Wyllems verkoper Bildtstraat 171644235141v
MINSES, KORNELIS Cornelis Mentses verkoper Bildtstraat 171644235141v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper van 1/3 huisBildtstraat 17165923810r
VERHAGEN, JOHANNES de weduwe van Johannes Verhagenkoper van 2/3 Bildtstraat 17165923810r
IEPES, ENNEde brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17165923810r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 17165923810r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrant Pytters naastligger ten noorden Bildtstraat 17165923810r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes verkoper Bildtstraat 17165923810r
MELIS, PIEBEwijlen Pybe Melis verkoper Bildtstraat 17165923810r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Franssen Visscherkoper huisBildtstraat 171662238138r
ZWOLLE, JAN Jan van Swolnotariskoper Bildtstraat 171662238138r
IEPES, IEMEde brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171662238138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smidnaastligger ten zuiden Bildtstraat 171662238138r
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Bildtstraat 171662238138r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.bierdragerverkoper Bildtstraat 171662238138r
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huisBildtstraat 171664238204v
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes koper Bildtstraat 171664238204v
IEPES, IEMEde brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 171664238204v
PIETERS, HILLEBRAND Hilbrant Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 171664238204v
ZWOLLE, JAN Jan van Swolverkoper Bildtstraat 171664238204v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmermankoper huisBildtstraat 171732248155r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes koper Bildtstraat 171732248155r
ZWAAL, REIN ANNES Rein Annes Swaalhuurder Bildtstraat 171732248155r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 171732248155r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Bildtstraat 171732248155r
HUBERTS, RINNERT Rinnert Huyberts pottenbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 171732248155r
BRONGER, ROMKJE Romkje Brongerskoper huisBildtstraat 171755253235v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerkoper Bildtstraat 171755253235v
, CHRISTIAAN Christiaan huurder Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171755253235v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 171755253235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171755253235v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannis verkoper Bildtstraat 171755253235v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper (beurt-)verkoper Bildtstraat 171755253235v
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs erflater Bildtstraat 171755253235v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopmankoper huisBildtstraat 171756253267r
JANS, CHRISTIAAN Christiaan Jansen kleermaker (mr. -)huurder Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 171756253267r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 171756253267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 171756253267r
BRONGER, ROMKJE Romkje Brongersverkoper Bildtstraat 171756253267r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesmavisafslagerverkoper Bildtstraat 171756253267r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faeses Fisserlijnslagerkoper deftig huis (p.j.)Bildtstraat 17175725484v
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sytske Freerks Diklandkoper Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17175725484v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17175725484v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17175725484v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17175725484v
PIETERS, BEREND Beernd Pyters stuurmankoper huisBildtstraat 17176025533r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten oosten Bildtstraat 17176025533r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17176025533r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekmanaastligger ten noorden Bildtstraat 17176025533r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visserlijnslagerverkoper q.q. Bildtstraat 17176025533r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visserverkoper Bildtstraat 17176025533r
DIKLAND, SIETSKE FREERKS Sydske Freerks Diklandverkoper Bildtstraat 17176025533r
JANS, GERRIT Gerrit Jans varensgezelkoper huisBildtstraat 17180426767v
OENES, FOKJE Fokkje Oenes koper Bildtstraat 17180426767v
JANS, LIJSBETwaarvan Lijsbet Jans eerdere bewoner Bildtstraat 17180426767v
, ABRAHAM Abraham Tjallingiuslands opzichterhuurder Bildtstraat 17180426767v
GEIS, WILLEM Willem Geiszadelmakernaastligger ten zuiden Bildtstraat 17180426767v
WYNIA, SJOERD de weduwe van Sjoerd Winianaastligger ten noorden Bildtstraat 17180426767v
, PIETER Pieter Embdenaarschrijver aan het comptoir van de losrenten te Leeuwardenverkoper Bildtstraat 17180426767v
RIENKS, EVERT Evert Rinx koper huisBildtstraat 181603228336r
JANS, GRIETJE Griet Jans koper Bildtstraat 181603228336r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181603228336r
JAKOBS, RINSE Rintse Jacobs timmermanverkoper Bildtstraat 181603228336r
AARTS, Lysken Aerts verkoper Bildtstraat 181603228336r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper huisBildtstraat 181618230133r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Bildtstraat 181618230133r
FREERKS, JAKOB Jacob Freericx bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181618230133r
HOUT, ANTJE Anna van Houtnaastligger ten noorden Bildtstraat 181618230133r
HEMMERT, KORNELIS BARTHOLOMEUS Cornelis Bartholomeus van Hemmertverkoper Bildtstraat 181618230133r
KORNELIS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Cornelis verkoper Bildtstraat 181618230133r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, JAN KORNELIS Jan Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, DIRK KORNELIS Dierck Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HEMERT, LEENTJE KORNELIS Leyntje Cornelis van Hemertverkoper Bildtstraat 181618230133r
HULST, JAN Jan van der Hulstverkoper Bildtstraat 181618230133r
JANS, GRIETJEwijlen Griet Jans erflater Bildtstraat 181618230133r
DOEDES, EVERT Evert Doedes kuiperkoper huisBildtstraat 181621230282r
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 181621230282r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181621230282r
HOUT, ANTJE juffrouw Anna ten Houtnaastligger ten noorden Bildtstraat 181621230282r
AGES, RIPPERT Rippert Ages verkoper Bildtstraat 181621230282r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Bildtstraat 181621230282r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries koper huisBildtstraat 18167124042r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters koper Bildtstraat 18167124042r
, ELIAShet huis van ds. Elias Hanonidesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 18167124042r
, JAN Jan Mirandanaastligger ten noorden Bildtstraat 18167124042r
SIETSES, DOEDEde meerderjarige kinderen van wijlen Doede Sytses verkoper Bildtstraat 18167124042r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes timmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 181687242173r
, REINERals huurder Reyner kousenbreier [staat: hoosbreider]naastligger ten zuiden Bildtstraat 181687242173r
JANS, MINNE Minne Jansen koopmannaastligger ten noorden Bildtstraat 181687242173r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Bildtstraat 181687242173r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwerkoper huisBildtstraat 181725246222v
KLASES, SARA Saartie Claesen koper Bildtstraat 181725246222v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181725246222v
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tieerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181725246222v
BRAAM, JAKOB Jacob Romke Braamkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiukoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 181725246222v
SIEBES, SIEBEhet testament van wijlen Sybe Sybes timmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 181725246222v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker (mr. -)koper huisBildtstraat 181730247336v
DOEKES, HIELKJE Hylkjen Doekes koper Bildtstraat 181730247336v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181730247336v
ZANDSTRA, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181730247336v
, JANburgervaandrig Jan Bumanverkoper Bildtstraat 181730247336v
STEIN, SARA Sara van der Steinverkoper Bildtstraat 181730247336v
STEIN, SARA Sara van der Steinverkoper Bildtstraat 181730247336v
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezelkoper van 1/2 huis en bakkerijBildtstraat 181734248298r
ANNES, Dirkien Annes koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat 181734248298r
SIEBES, DOUWE Douwe Sybes naastligger ten zuiden Bildtstraat 181734248298r
ZANDSTRA, TJEERD DIRKSde erfgenamen van wijlen Tjeerd Dirx Sanstranaastligger ten noorden Bildtstraat 181734248298r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx bakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181734248298r
DOEDES, HIELKJE Hylkien Doedes verkoper Bildtstraat 181734248298r
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkerkoper huis en bakkerijBildtstraat 18176425689v
FOKKES, MAAIKE Mayke Fockes koper Bildtstraat 18176425689v
REINS, HENDRIK Hendrik Reins naastligger ten zuiden Bildtstraat 18176425689v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen bierdragernaastligger ten noorden Bildtstraat 18176425689v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 18176425689v
BOUWES, JOHANNES Johannes Bouwes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBildtstraat 181771257193v
BOUWES, BOUWE Bouwen Bouwes koper Bildtstraat 181771257193v
FABER, HENDRIK REINSde erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Fabernaastligger ten zuiden Bildtstraat 181771257193v
JANS, JOHANNES Johannes Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 181771257193v
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakkerbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181771257193v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Frankkoper huis en bakkerijBildtstraat 18178526218r
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)koper Bildtstraat 18178526218r
FABER, REIN Reyn Fabernaastligger ten zuiden Bildtstraat 18178526218r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 18178526218r
BOUWES, JAN Jan Bouwes wagenmaker (oud -)verkoper Bildtstraat 18178526218r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankkoper huisBildtstraat 181796264338v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringakoper Bildtstraat 181796264338v
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u.huurder (p.j.)Bildtstraat 181796264338v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs [staat: Pieters] naastligger ten zuiden Bildtstraat 181796264338v
WESTRA, H. dr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181796264338v
MOLEN, JAN JANSde weduwe van Jan Janse van der Moolennaastligger ten noorden Bildtstraat 181796264338v
HALMA, PIETER Pieter Halmabakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 181796264338v
ABES, JAN Jan Abes schipperkoper Bildtstraat 181800265249v
HESSELS, SIETSKE Sytske Hessels koper Bildtstraat 181800265249v
DOUWES, REIN Rein Douwes Vettervogel, c.u.huurder Bildtstraat 181800265249v
MOLEN, JAN JANS Jan Janzen van der Molennaastligger ten noorden Bildtstraat 181800265249v
FRANK, JOHANNES Johannes Frankverkoper Bildtstraat 181800265249v
OFFINGA, GEERTJE Geertie Offingaverkoper Bildtstraat 181800265249v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huisBildtstraat 181802266142r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs koper Bildtstraat 181802266142r
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringanaastligger ten zuiden Bildtstraat 181802266142r
WESTRA, H. dr. H. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 181802266142r
MOLEN, JAN JANSde weduwe van Jan Janzen van der Molennaastligger ten noorden Bildtstraat 181802266142r
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventerverkoper Bildtstraat 181802266142r
HESSELS, SIETSKE Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 181802266142r
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlasbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 1818042678v
VELDE, JOCHEMKE WIEBES Jochemke Wybes van der Veldekoper Bildtstraat 1818042678v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 1818042678v
WESTRA, H. dr. H. J. Westranaastligger ten westen Bildtstraat 1818042678v
MOLEN, JAN JANSde weduwe van Jan Jansen van der Moolennaastligger ten noorden Bildtstraat 1818042678v
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 1818042678v
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper Bildtstraat 1818042678v
, JOOST Joost kussendragerbewoner Bildtstraat 191613229139r
SIEBES, HIELKEde erfgenamen van wijlen Hylcke Sybes verkoper Bildtstraat 191613229139r
TAMMES, LIEUWE Lieuwe Tammes Moninckhuyskoper provisioneel huisBildtstraat 191613229150r
, JOOST Joost de Schrieverbewoner Bildtstraat 191613229150r
FEIKES, JETSE Jitse Feyckes koper huisBildtstraat 19161623023v
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Diercx koper Bildtstraat 19161623023v
THOMAS, PIETERde weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat 19161623023v
RIENKS, WIEBE Wybe Rienckx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161623023v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper Bildtstraat 19161623023v
TAMMES, wijlen Lieuwe ? Tammes verkoper Bildtstraat 19161623023v
WIEBES, Lieuwe ? Wybes verkoper Bildtstraat 19161623023v
OEDSES, KEIMPE Keimpe Oedses koper huisBildtstraat 19161723087r
JOCHEMS, GRIETJE Griedt Jochums koper Bildtstraat 19161723087r
THOMAS, PIETERde weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat 19161723087r
RIENKS, WIEBE Wybe Riencx kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 19161723087r
FEIKES, JETSE Jetse Feykes verkoper Bildtstraat 19161723087r
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Dircks verkoper Bildtstraat 19161723087r
JANS, ISAAK Isaac Jansen koper huis met loodsje en ledige plaatsBildtstraat 191621230271r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 191621230271r
FEDDES, DIEUWKEde bouwerij van Dieucke Feddes naastligger ten oosten Bildtstraat 191621230271r
GOSSES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietie Gosses naastligger ten zuiden Bildtstraat 191621230271r
, WIEBE Wybe kuipernaastligger ten noorden Bildtstraat 191621230271r
TEUNIS, REIER Reyer Thoenis verkoper Bildtstraat 191621230271r
JELLES, BRECHTJE Brecht Jelles verkoper Bildtstraat 191621230271r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuues koper huis daer Barradeel uytsteecktBildtstraat 19Barradeel163123318r
PIETERS, GEERTRUIDA Geertruit Pieters koper Bildtstraat 19163123318r
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 19163123318r
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems naastligger ten noorden Bildtstraat 19163123318r
JANS, ISAAKde gezamelijke erfgenamen van wijlen Ysaack Jans verkoper Bildtstraat 19163123318r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs verkoper Bildtstraat 19163123318r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerts koper door niaar huisBildtstraat 19163723448r
ATES, GERLOF Gerliff Ates geniaarde koper Bildtstraat 19163723448r
BOELES, JANKE Jantie Boeles geniaarde koper Bildtstraat 19163723448r
JANS, PAULUS Pouwels Janssen naastligger ten zuiden Bildtstraat 19163723448r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Bildtstraat 19163723448r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u.verkoper Bildtstraat 19163723448r
JANS, PAULUSburgemeester Pouwels Jans koper door niaar huisBildtstraat 19163923479v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper door niaar Bildtstraat 19163923479v
ATES, GERLOF Gerliff Aetes , c.u.geniaarde koper Bildtstraat 19163923479v
RUTGERS, JENTJE Jentie Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 19163923479v
JANS, PAULUSde retrahent, burgemeester Pouwels Jans naastligger ten zuiden Bildtstraat 19163923479v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19163923479v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u.verkoper Bildtstraat 19163923479v
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u.koper huisBildtstraat 19164923699r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperseafgewezen niaarnemer Bildtstraat 19164923699r
, FEDDRIK Feddrick brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 19164923699r
JANS, PAULUS Pouwels Jansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 19164923699r
WIEBES, KORNELISKE Cornelia Wybes naastligger ten noorden Bildtstraat 19164923699r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u.verkoper Bildtstraat 19164923699r
SIPKES, JAN Jan Sipkes , c.u.chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 191676240229v
DOUWES, ROMKE Romke Douwes smid (mr. -)huurder Bildtstraat 191676240229v
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, JANhet huis bewoond door Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 191676240229v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden Bildtstraat 191676240229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 191676240229v
, BARTELDburgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper q.q. Bildtstraat 191676240229v
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendrick Caesariusverkoper q.q. Bildtstraat 191676240229v
DOKKUM, JAN JANS Jan Jansen van Dockumkoper huisBildtstraat 191683241257r
PIERS, BERBER Berber Piers koper Bildtstraat 191683241257r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens uitdraagsterbewoner Bildtstraat 191683241257r
IEPES, IEME Eme Ypes brouwernaastligger ten oosten Bildtstraat 191683241257r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 191683241257r
ABES, RINSEde weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat 191683241257r
WIEBRENS, JANMede-vroedschap Jan Wybrants verkoper q.q. Bildtstraat 191683241257r
BRAAM, Goverius Braamapothekerverkoper q.q. Bildtstraat 191683241257r
SIPKES, JANde crediteuren van Jan Sipkes chirurgijn (mr. -)verkoper Bildtstraat 191683241257r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huisBildtstraat 191769257138r
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipper (groot-)koper Bildtstraat 191769257138r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191769257138r
FONTEIN, KLAAS Claes Fonteinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 191769257138r
PIETERS, BEREND Baarnd Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 191769257138r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Bildtstraat 191769257138r
GEIS, JURJEN Georg Willem Geiszadelmakerkoper huisBildtstraat 191780259236v
ELFRINK, MARIA Maria Alida Elfringkoper Bildtstraat 191780259236v
SPELTJE, JAN HARMENSde erfgenamen van wijlen Jan Harmens Speltjenaastligger ten oosten Bildtstraat 191780259236v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 191780259236v
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 191780259236v
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes Olinjusschipper (groot-)verkoper Bildtstraat 191780259236v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 191810268351r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Bildtstraat 191810268351r
MARS, B. B. Marscommiesnaastligger ten zuiden Bildtstraat 191810268351r
JANS, GERRIT Gerrit Jans schippernaastligger ten noorden Bildtstraat 191810268351r
GEIS, ANDRIES Andries Geiszadelmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
GEIS, CATHARINA Catrina Geisverkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
GEIS, ANTJE Anna Maria Geisverkoper van 1/3 Bildtstraat 191810268351r
GEIS, JURJEN wijlen Georg Willem Geiserflater Bildtstraat 191810268351r
, MARIAwijlen Maria Elida Elffringerflater Bildtstraat 191810268351r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks koper huis en kamerBildtstraat 20171924641r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Bildtstraat 20171924641r
SIEBES, SIEBE Sybe Sybes naastligger ten noorden Bildtstraat 20171924641r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludingaverkoper Bildtstraat 20171924641r
KROL, wijlen ds. Crolverkoper Bildtstraat 20171924641r
BUMA, PIER burgemeester Pier Bumaverkoper Bildtstraat 20171924641r
SIEBES, DOUWE Douwe Sybes koper huis met kamer daarachterBildtstraat 20173124825r
REINERS, GEESKE Geeske Reyners koper Bildtstraat 20173124825r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 20173124825r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper Bildtstraat 20173124825r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Bildtstraat 20173124825r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)koper huisBildtstraat 20175025255v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vrieskoper Bildtstraat 20175025255v
, BALTHASAR Baltzer huurder kleine kelderkamer (p.w.)Bildtstraat 20175025255v
SPEELMAN, JAKOB Jacob Speelmanhuurder achterkamer (p.w.)Bildtstraat 20175025255v
VLIET, JAN DIRKSde erfgenamen van wijlen Jan Dirks Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 20175025255v
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20175025255v
HENDRIKS, FREERKwijlen Freerk Hendriks verkoper Bildtstraat 20175025255v
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisBildtstraat 201762255122r
JANS, DIRK Dirk Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 201762255122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper Bildtstraat 201762255122r
VRIES, GEERTJE ENNESwijlen Geertje Ennes de Vriesverkoper Bildtstraat 201762255122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vlietbakker (mr. -)verkoper q.q. Bildtstraat 201762255122r
WIEBES, SIETSKE Sytske Wybes verkoper Bildtstraat 201762255122r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisBildtstraat 201794264205v
JANS, JANKE Jantje Jans koper Bildtstraat 201794264205v
IEPES, IEMKE Ymke Ypes kuiper (mr. -)huurder Bildtstraat 201794264205v
HALMA, PIETER Pieter Halmanaastligger ten noorden Bildtstraat 201794264205v
FABER, REIN vroedsman Rein Faberverkoper Bildtstraat 201794264205v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringakoper huis en wagenmakerijBildtstraat 20181026926v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraekoper Bildtstraat 20181026926v
AKKRINGA, EVERT Evert Akkringahuurder Bildtstraat 20181026926v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andraehuurder Bildtstraat 20181026926v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlasnaastligger ten noorden Bildtstraat 20181026926v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)verkoper Bildtstraat 20181026926v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts koper hoekhuis met daarachter een plaatskeBildtstraat 211634233138v
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 211634233138v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses wachtmeesterkoper Bildtstraat 211634233138v
FRANSES, PIETER Pyter Franssen naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Bildtstraat 211634233138v
JANS, ISAAKhet huis nagelaten door Isack Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 211634233138v
JELMERS, PIETER Pyter Jelmers verkoper Bildtstraat 211634233138v
ENNEMA, PAULUS JANSoud burgemeester Pauwels Janssen Innemakoper hoekhuis met klein plaatsje daarachterBildtstraat 21163823452v
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Bildtstraat 21163823452v
THOMAS, BOUWEburgerhopman Buwe Thomas , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, SJOERD Sioerd Piters , q.q.protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21163823452v
RUTGERS, JENTJEde brouwerij van Jentje Rutgers naastligger ten oosten Bildtstraat 21163823452v
, naastligger ten zuiden Bildtstraat 21163823452v
FRANSES, PIETERhet hoekhuis van Piter Fransen naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Bildtstraat 21163823452v
, naastligger ten westen Bildtstraat 21163823452v
JANS, ISAAKde weduwe van Ysak Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21163823452v
THOMAS, BOUWEburgerhopman Buwe Thomas , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, JAN Jan Piters , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
PIETERS, SJOERD Sioerd Piters , q.q.verkoper q.q. Bildtstraat 21163823452v
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses verkoper ([blijkt uit een protest])Bildtstraat 21163823452v
TJEERDS, SJOERD Sioerdt Tieerdts , c.u.koper huis op een gewelfde kelder, met plaats erachter tot aan de DroogstraatBildtstraat 211646235211r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.u.huurder ([staat: Lb])Bildtstraat 211646235211r
PIEBES, ROELOF Roeleff Pybes naastligger ten oosten Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAMhet kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u.apothekernaastligger ten noorden Bildtstraat 211646235211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u.apothekerverkoper Bildtstraat 211646235211r
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziederkoper provisioneel 1/4 huisBildtstraat 21168024128ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziedereigenaar van 3/4 Bildtstraat 21168024128ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Bildtstraat 21168024128ra
IEPES, IEMEde brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21168024128ra
SIPKES, JANhet huis eerder bewoond door mr. Jan Sipkes naastligger ten noorden Bildtstraat 21168024128ra
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester te Franeker Age Andries Bruniaverkoper q.q. Bildtstraat 21168024128ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderenverkoper Bildtstraat 21168024128ra
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennemacommiesverkoper Bildtstraat 21168024128ra
JANS, IEGE Yege Jans schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 21172724755r
HARTMANS, ANTJE Antje Hartmans koper Bildtstraat 21172724755r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochem Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21172724755r
STELLINGWERF, PIETER Pieter Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21172724755r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten noorden Bildtstraat 21172724755r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21172724755r
RIENKS, HERE Heere Renkes verkoper Bildtstraat 21172724755r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwerwinkelierkoper huisBildtstraat 21173124860v
JARICHS, ANSKJE Anschjen Jarigs koper Bildtstraat 21173124860v
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerfnaastligger ten oosten Bildtstraat 21173124860v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21173124860v
JANS, IEGE Yge Jans schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 21173124860v
HARTMANS, ANTJE Antje Hartmans verkoper Bildtstraat 21173124860v
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliettimmerman (mr. -)koper huisBildtstraat 211737249215r
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelboskoper Bildtstraat 211737249215r
STELLINGWERF, JOCHEM Jochum Stellingwerffnaastligger ten oosten Bildtstraat 211737249215r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 211737249215r
BROUWER, BEERT DIRKSburgervaandrig Beert Dirks Brouwerkoopmanverkoper Bildtstraat 211737249215r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipperkoper huisBildtstraat 211742250216v
DOEKES, HIELKJE Hylkjen Doeckes koper Bildtstraat 211742250216v
KLASES, JAN Jan Clasen* wevernaastligger ten oosten Bildtstraat 211742250216v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 211742250216v
ALEFS, PIETER Pytter Alefs timmerman (mr. -)verkoper Bildtstraat 211742250216v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis Vinkelbosverkoper Bildtstraat 211742250216v
GERRITS, PIETER Pytter Gerrits metselaar (mr. -)koper door niaar huisBildtstraat 211746251152r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits koper door niaar Bildtstraat 211746251152r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens glasmaker (mr. -)geniaarde koper Bildtstraat 211746251152r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans van Rippertsgeniaarde koper Bildtstraat 211746251152r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Bildtstraat 211746251152r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 211746251152r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 211746251152r
JONGEMA, HIELKJE DOEKESwijlen Hylkjen Doekes Jongmaverkoper Bildtstraat 211746251152r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fonteinkoper huisBildtstraat 2117522537r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Tomas , c.u.huurder Bildtstraat 2117522537r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerryts verkoper Bildtstraat 2117522537r
GERARDUS, PIETER Pyter Gerardus metselaar (mr. -)verkoper Bildtstraat 2117522537r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerkoper huisBildtstraat 211769257141r
KORNELIS, SIETSKE Sytske Cornelis koper Bildtstraat 211769257141r
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersmahuurder (p.j.)Bildtstraat 211769257141r
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmahuurder Bildtstraat 211769257141r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , c.s.naastligger ten oosten Bildtstraat 211769257141r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claes Fonteinverkoper Bildtstraat 211769257141r
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jongschoenmaker (mr. -)koper huisBildtstraat 211776258247r
FOPPES, SIEUWKE Sjieuwke Foppes koper Bildtstraat 211776258247r
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 211776258247r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 211776258247r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes bierdragerverkoper Bildtstraat 211776258247r
KORNELIS, SIETSKE Sytske Cornelis verkoper Bildtstraat 211776258247r
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes koper huisBildtstraat 211794264196v
BARTELDS, IETJEwijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 211794264196v
FABER, REIN vroedsman Rein Fabernaastligger ten oosten Bildtstraat 211794264196v
GEIS, JURJEN Georg Wilhelm Geisnaastligger ten noorden Bildtstraat 211794264196v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaprocureur postulantverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
BANDSTRA, TIJS Thijs Saake Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Bildtstraat 211794264196v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers verkoper Bildtstraat 211794264196v
JONG, KLAAS KLASESwijlen Claas Claasen de Jongverkoper Bildtstraat 211794264196v
MARS, BEREND Barend Marscommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper huisBildtstraat 211807267294v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 211807267294v
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes verkoper Bildtstraat 211807267294v
JANS, ISAAK Isaack Jans koper huisBildtstraat 221613229152r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 221613229152r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Bildtstraat 221613229152r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten zuiden Bildtstraat 221613229152r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 221613229152r
ALLERTS, DOUWE Douue Allerts bakkerverkoper Bildtstraat 221613229152r
SIEMENS, ANTJE Antie Symons verkoper Bildtstraat 221613229152r
SIETSES, LOUW Louw Sytses koper huis en loodsBildtstraat 221620230205r
ARENDS, HILTJE Hiltie Aarns koper Bildtstraat 221620230205r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Pyters verpachter grond Bildtstraat 221620230205r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 221620230205r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkernaastligger ten noorden Bildtstraat 221620230205r
JANS, Isaack Jansen verkoper Bildtstraat 221620230205r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper Bildtstraat 221620230205r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrickx , c.u.koper huisBildtstraat 221646235218v
LOUWS, SIETSE80-00-00 CG tot een vereeringe voor Sytse Lous toehaak Bildtstraat 221646235218v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Bildtstraat 221646235218v
PIETERS, HILTJE[een steeg van] Hiltie Pytters naastligger ten westen Bildtstraat 221646235218v
SIETSES, LOUW Lou Sytses verkoper Bildtstraat 221646235218v
LOUWS, SIETSE Sytse Lous kleermakerkoper provisioneel hoekhuisBildtstraat 22164923657r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten zuiden Bildtstraat 22164923657r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters naastligger ten westen Bildtstraat 22164923657r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens , voor zich en haar vier kinderenverkoper Bildtstraat 22164923657r
HENDRIKS, KLAASwijlen Claes Hendrickx kramerverkoper Bildtstraat 22164923657r
WOUTERS, BOUWE Bouwe Wouters koper huisBildtstraat 221689242298v
BOUWES, MARTJEN Martje Bouwes huurder Bildtstraat 221689242298v
BRAAM, HUBERT Huybert Braemkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 221689242298v
BRAAM, HUBERT Huybert Braemkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 221689242298v
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 221689242298v
EVERTS, TJERK Tjerk Everts Duimke, c.u.koper 3/6 huisBildtstraat 221714245207v
BRAAM, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 221714245207v
BRAAM, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Braamkoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 221714245207v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Bildtstraat 221714245207v
MOLENAAR, TIJS GERRITS Tijs Gerrits Molenaerverkoper Bildtstraat 221714245207v
VLIE, HARMEN JANS Harmen Jansen van het Vlie, c.u.koper huisBildtstraat 22172024663r
OLDAANS, Oldaenskoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 22172024663r
OLDAANS, Oldaenskoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 22172024663r
EVERTS, TJERK Tjerck Eewerts , en kinderenverkoper Bildtstraat 22172024663r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds koper huisBildtstraat 221801265298v
PRINS, ARJEN Arjen Prinshuurder bovenkamer Bildtstraat 221801265298v
OVERZEE, ANTONIUS Anthony Overzeehuurder woonkelder Bildtstraat 221801265298v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten westen Bildtstraat 221801265298v
OVERZEE, GERRITJE Gerrytje Overzeeverkoper Bildtstraat 221801265298v
VLIE, JAN wijlen Jan van 't Vlieverver en glasmakerverkoper Bildtstraat 221801265298v
BOUWES, SIEBREN Siebren Bouwes koper huisBildtstraat 22181026957v
MURKS, SIEBRICHJE Siebrigje Murks koper Bildtstraat 22181026957v
, JAKOB Jacob Strelitzkoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 22181026957v
SCHOUWENBURG, de heer Schouwenburgnaastligger ten westen Bildtstraat 22181026957v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (oud beurt-)cessionaris Bildtstraat 22181026957v
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds verkoper Bildtstraat 22181026957v
FRANSES, PIETER Pieter Fransen schipper (groot-)koper hoekhuis met kelder en plaatsjeBildtstraat 23163223342r
DOEKES, MAGDALENA Magdalena Duckes koper Bildtstraat 23163223342r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters Cleinnaastligger ten zuiden Bildtstraat 23163223342r
GERBENS, JORISde erfgenamen van wijlen Joris Gerbens verkoper Bildtstraat 23163223342r
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Griet Hendricks verkoper Bildtstraat 23163223342r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermankoper huisBildtstraat 231687242181v
KUIPER, THOMAS Thomas Kuyperbewoner Bildtstraat 231687242181v
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten oosten Bildtstraat 231687242181v
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 231687242181v
BRAAM, GAUKE Gouke Braemverkoper Bildtstraat 231687242181v
ABES, DOUWE Douwe Abes smid (mr. -)koper huisBildtstraat 231697243267r
WILLEMS, HIELKJE Hycke Willems koper Bildtstraat 231697243267r
BRAAM, GAUKE KLASESde hof van Goucke Claessen Braemapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 231697243267r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 231697243267r
WILLEMS, JELLE Jelle Willems voermanverkoper Bildtstraat 231697243267r
STOFFELS, ELSKE Elske Stoffels verkoper Bildtstraat 231697243267r
HENDRIKS, RIENK Rien Hendriks , c.u.smid (mr. -)koper huisBildtstraat 23170024440v
BRAAM, GAUKE Gouke Braamnaastligger ten oosten Bildtstraat 23170024440v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten zuiden Bildtstraat 23170024440v
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetzes Roordakoopmanverkoper Bildtstraat 23170024440v
HAIES, JOOST Joost Hayes verkoper Bildtstraat 23170024440v
, ANTONIUS Anthony Renijestrandmeesterverkoper Bildtstraat 23170024440v
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)koper huis en bleekveldBildtstraat 231800265220v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Sideriuskoper Bildtstraat 231800265220v
JANS, DIRK Dirk Jans naastligger ten oosten Bildtstraat 231800265220v
, JAN Jan Schrinekoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 231800265220v
VISSER, SIEBE Sybe Vissernotarisverkoper q.q. Bildtstraat 231800265220v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismankapitein (oud -)verkoper q.q. Bildtstraat 231800265220v
FABER, REIN HENDRIKSde erfgenamen van wijlen oud vroedsman Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Bildtstraat 231800265220v
FREERKS, JAN Jan Freerks schipper (schuit-)koper huisBildtstraat 23180726816r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks koper Bildtstraat 23180726816r
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten zuiden Bildtstraat 23180726816r
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Sideriusverkoper Bildtstraat 23180726816r
MEY, MARTEN JANSwijlen Marten Jans van der Meyschipper (schuit-)verkoper Bildtstraat 23180726816r
MEY, DOUWE Douwe van der Meyverkoper Bildtstraat 23180726816r
MEY, SIEMEN Symon van der Meyverkoper Bildtstraat 23180726816r
MEY, WIEPKJE Wypkje van der Meyverkoper Bildtstraat 23180726816r
MEY, FEDDE Fedde van der Meyverkoper Bildtstraat 23180726816r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper kamerBildtstraat 241621230269v
ANDRIES, IESKJE Jysck Andries koper Bildtstraat 241621230269v
DIRKS, ARJENde verkoper Arian Dircks verpachter grond Bildtstraat 241621230269v
DIRKS, ARJENde verkoper Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 241621230269v
DIRKS, ARJENde verkoper Arian Dircks naastligger ten westen Bildtstraat 241621230269v
SIETSES, LOUW Louw Sytses naastligger ten noorden Bildtstraat 241621230269v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Bildtstraat 241621230269v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Bildtstraat 241621230269v
BRAAM, KLAAS HUBERTS Claes Huiberts Braemkoopmankoper huis (waaruit Gerrit Biloots is versturven)Bildtstraat 24167224088v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wyniarentmeester van Harlingenprotesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24167224088v
PIETERS, HEILTJEde verkochte mouterij van de erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters naastligger ten zuiden Bildtstraat 24167224088v
SIKKEMA, LIEUWE het huis bewoond door Lieuwe Siccamanaastligger ten noorden Bildtstraat 24167224088v
PIETERS, HEILTJEde erfgenamen van wijlen Heyltie Pytters verkoper Bildtstraat 24167224088v
KLASES, ANTJE Antie Clases , ongehuwde dochterkoper huisBildtstraat 241713245186v
BOUWES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Bouwens naastligger ten noorden Bildtstraat 241713245186v
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Bildtstraat 241713245186v
BRAAM, HUBERT KLASESwijlen Huibert Claessen Braamverkoper Bildtstraat 241713245186v
OLDAANS, PIETER JANS Pieter Jansen Oldaenskoopmankoper van 1/4 huisBildtstraat 241725246221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baardakoopmankoper van 1/4 Bildtstraat 241725246221r
OLDAANS, JAN Jan Oldaensnaastligger ten zuiden Bildtstraat 241725246221r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaensnaastligger ten zuiden Bildtstraat 241725246221r
OLDAANS, JAN Jan Oldaensnaastligger ten westen Bildtstraat 241725246221r
OLDAANS, PIETER Pyter Oldaensnaastligger ten westen Bildtstraat 241725246221r
JANS, HARMEN Harm Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 241725246221r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Bildtstraat 241725246221r
JANS, PIETER Pyter Jansen gleibakkerverkoper Bildtstraat 241725246221r
WYTSMA, DIRK Dirk Wytsmagewaldige provoost Admiraliteitkoper huis vroeger genaamd het Bierhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Bildtstraat 241785261311v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlienaastligger ten noorden Bildtstraat 241785261311v
SMID, TJITSE Tjitze Smitnaastligger ten westen Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademakerverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swartverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, HINKE Hinke Huidekoperverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoperverkoper Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LEI, JARICH Jarig J. van der Leykoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
LEI, JARICH Jarig A. van der Leykoopmanverkoper Bildtstraat 241785261311v
LAMBSMA, TEEKELE Taekle Lambsmaontvanger-generaal Vijf Deelen Zeedijken binnendijksverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoperverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, IEME FREERKSwijlen Yme Freerks Tichelaarkoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaarkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
OLDAANS, JAN PIETERSde erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaanskoopmanverkoper van 1/8 Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltemasecretaris van de stad Franekerverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemaverkoper van 2/6 Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmanverkoper q.q. Bildtstraat 241785261311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/3 van 1/2 Bildtstraat 241785261311v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmankoper huis achter 1e en 2e perceel in deze akte ([voor twee percelen in deze akte])Bildtstraat 241790263255r
, EVERT Evert Strootmanmeesterknecht suikerraffinaderijhuurder Bildtstraat 241790263255r
SMID, TJITSE Tjitze Smitnaastligger ten westen Bildtstraat 241790263255r
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vlietnaastligger ten noorden Bildtstraat 241790263255r
, HARMKE Harmanna Brielverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaprovoost Admiraliteitverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, SJUK Sjoek Wytsma, meerderjarige zoonverkoper van 1/2 Bildtstraat 241790263255r
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaerflater Bildtstraat 241790263255r
POLET, MATTEUS Matthijs Poletkoper huisBildtstraat 241791263325v
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts koper Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 241791263325v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten westen Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmannaastligger ten westen Bildtstraat 241791263325v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlienaastligger ten noorden Bildtstraat 241791263325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengakoopmanverkoper Bildtstraat 241791263325v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vliekoper door niaar huisBildtstraat 24179326493v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikgeniaarde koper Bildtstraat 24179326493v
GRATEMA, S. S. Gratemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 24179326493v
GRATEMA, T. T. Gratemanaastligger ten zuiden Bildtstraat 24179326493v
VLIE, JAN Jan van 't Vlienaastligger ten westen Bildtstraat 24179326493v
VLIE, JAN Jan van 't Vlienaastligger ten noorden Bildtstraat 24179326493v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet [staat: Spolet], c.u.verkoper Bildtstraat 24179326493v
, JAKOB Jacob S. Strelitzkoopman (joods -)koper huisBildtstraat 241800265219v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes metselaar (mr. -)huurder Bildtstraat 241800265219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)naastligger ten westen Bildtstraat 241800265219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 241800265219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlieverver en glasmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 241800265219v
, JAKOB Jacob Doodenhuizenslager (mr. -)koper huisBildtstraat 241803266176v
, WIJNAND Wijnand Hoekershuurder (p.j.)Bildtstraat 241803266176v
GRATEMA, T. T. Gratamanaastligger ten oosten Bildtstraat 241803266176v
PIETERS, MICHIEL Michiel Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 241803266176v
MINNES, POPKE Popke Minnes naastligger ten westen Bildtstraat 241803266176v
JANS, DIRK Dirk Jans verkoper Bildtstraat 241803266176v
FOPPES, TJEERDJE Tjettje Foppes verkoper Bildtstraat 241803266176v
BRAAM, Goverius Braamapothekerkoper huisBildtstraat 251683241258v
BRAAM, Goverius Braamapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 251683241258v
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 251683241258v
DOUWES, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper Bildtstraat 251683241258v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper huis en chyrurgijnswinkelBildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten oosten Bildtstraat 25172024674r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopmannaastligger ten zuiden Bildtstraat 25172024674r
HENDRIKS, REIN Rein Hendrix naastligger ten noorden Bildtstraat 25172024674r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Bildtstraat 25172024674r
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Bildtstraat 25172024674r
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes kuiper (mr. -)koper huisBildtstraat 271674240137r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braemsapothekernaastligger ten oosten Bildtstraat 271674240137r
BRAAM, GAUKE tuin en huis van Goucke Braemsapothekernaastligger ten zuiden Bildtstraat 271674240137r
DOUWES, FOPPEhet huis van Foppe Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Bildtstraat 271674240137r
BONTEKOE, PAULUS dr. Paulus Bontekoeconvooimeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Bildtstraat 271674240137r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)koper huisBildtstraat 271681241150r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemnaastligger ten oosten Bildtstraat 271681241150r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemnaastligger ten zuiden Bildtstraat 271681241150r
DOUWES, FOPPE Foppe Douwes naastligger ten noorden Bildtstraat 271681241150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiperverkoper Bildtstraat 271681241150r
ROBIJNS, JAN Jan Robijns koper schuur en kamerBlindemanssteeg167124058v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Blindemanssteeg167124058v
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes naastligger ten oosten Blindemanssteeg167124058v
DIRKS, DIRKde kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden Blindemanssteeg167124058v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feyckes verkoper Blindemanssteeg167124058v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotariskoper huisBlindemanssteeg OZ169424398r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koper Blindemanssteeg OZ169424398r
GAUKES, GERRITde hof van de erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes naastligger ten oosten Blindemanssteeg OZ169424398r
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stocknaastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ169424398r
IEPES, WIEPKJEmeerderjarige ongehuwde dochter Wypk Ypes verkoper q.q. Blindemanssteeg OZ169424398r
ROBIJNS, JANwijlen Jan Robijns zakkendragerverkoper Blindemanssteeg OZ169424398r
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs koopmankoper 1/2 huisjeBlindemanssteeg OZ1695243133r
GAUKES, GERRITde hof van de erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes naastligger ten oosten Blindemanssteeg OZ1695243133r
STOK, DIRK Dirck Stocknaastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ1695243133r
AKKER, GERARDUS Gerhardus Akkernotarisverkoper Blindemanssteeg OZ1695243133r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts koper kamerBlindemanssteeg170724527r
JILLES, JELTJE Jeltie Jilles koper Blindemanssteeg170724527r
BRAAM, GOOITSEN Goytjen Braamnaastligger ten oosten Blindemanssteeg170724527r
, JAKOB Jacob Bouck, c.u.naastligger ten noorden Blindemanssteeg170724527r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg170724527r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmakerverkoper Blindemanssteeg170724527r
BERENDS, BEREND Berent Berends , c.u.wever (mr. -)koper huisBlindemanssteeg OZ172024688v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix , c.u.naastligger ten oosten Blindemanssteeg OZ172024688v
JANS, TEETSKE Taetske Jans naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ172024688v
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
JAKOBS, SIEMENwijlen Simen Jacobs verkoper Blindemanssteeg OZ172024688v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -)koper huisBorstelsteeg 11769257123v
DIRKS, RINTJE Rintje Dirks , c.u.huurder (p.j.)Borstelsteeg 11769257123v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten zuiden Borstelsteeg 11769257123v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenswinkelierverkoper Borstelsteeg 11769257123v
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons koper woningBorstelsteeg 11810268341r
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinkenhuurder Borstelsteeg 11810268341r
AUKES, PIETER Pieter Aukes naastligger ten noorden Borstelsteeg 11810268341r
, JAN Jan Steenbrinkkoopmanverkoper Borstelsteeg 11810268341r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -)koper woningBorstelsteeg 31771257212r
, WILLEM Willem de Hoeven, c.u.soldaathuurder (p.w.)Borstelsteeg 31771257212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -)naastligger ten noorden Borstelsteeg 31771257212r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Borstelsteeg 31771257212r
JELTES, FLORIS Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]Borstelsteeg 41809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 41809268246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 41809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 41809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 41809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 41809268246v
PIETERS, LIJSBETde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 41809268246v
DOUWES, HESSELwijlen Hessel Douwes verkoper Borstelsteeg 41809268246v
JELTES, FLORIS Flores Jeltes koper huis wijk G-163, G-162 en G-159 [staat: 195]Borstelsteeg 61809268246v
DOUWES, SIETSKE Zydske Douwes koper Borstelsteeg 61809268246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 61809268246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 [staat: 195] Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten oosten Borstelsteeg 61809268246v
BARTELDS, JAN Jan Bettels koopmannaastligger ten zuiden Borstelsteeg 61809268246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberdaverver (mr. -)verkoper q.q. Borstelsteeg 61809268246v
PIETERS, LIJSBETde gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 61809268246v
DOUWES, HESSELwijlen Hessel Douwes verkoper Borstelsteeg 61809268246v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterkoper huisBorstelsteeg 121810269100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiternaastligger ten zuiden Borstelsteeg 121810269100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Borstelsteeg 121810269100v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten noorden Borstelsteeg 121810269100v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Borstelsteeg 121810269100v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Borstelsteeg 121810269100v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkeraanhandelaar kamer met ledige plaatsBoth Apothekerstraat OZ161122920v
OENES, Lampck Oenes aanhandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
DIRKS, JURJEN Jurgen Dircx naastligger Both Apothekerstraat OZ161122920v
TAMMES, JOB Job Tammes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ161122920v
PIETERS, RUURD Ryoert Pyters rogmeternaastligger ten westen Both Apothekerstraat OZ161122920v
JANS, LOUW Louw Jansen rogmeterverwandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
TIETES, FROUKJE Frouck Tytes verwandelaar Both Apothekerstraat OZ161122920v
, HENDRIK Hendrick Eernstys koper huis of kamerBoth Apothekerstraat WZ161122964v
SIPKES, Iaycke Sipckes koper Both Apothekerstraat WZ161122964v
VEEN, JAN Jan van Vreenverpachter grond Both Apothekerstraat WZ161122964v
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ161122964v
VEEN, JAN Jan van Vreenverkoper Both Apothekerstraat WZ161122964v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis of kamerBoth Apothekerstraat1614229200r
SYBRANDI, WIKJE Wickien Sibrandikoper Both Apothekerstraat1614229200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, JAN Jan Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, GRIETJE Griet Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricks verkoper Both Apothekerstraat1614229200r
RUURDS, KLAASKE Claescke Rioerdts , meerderjarigverkoper Both Apothekerstraat1614229200r
PIETERS, RUURDwijlen Rioerd Pieters erflater Both Apothekerstraat1614229200r
BERENDS, SIEBREN Sybrandt Beerns [staat: Bernssoen] huurder Both Apothekerstraat OZ161523011v
STOFFELS, GERRITde nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gerryt Stoffels schoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Both Apothekerstraat OZ161523011v
EGBERTS, TRIJNTJE Trijn Egberts verkoper Both Apothekerstraat OZ161523011v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis of twee kamersBoth Apothekerstraat161723059v
NANNES, RIENKJE Rinck Nannes koper Both Apothekerstraat161723059v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaarverpachter grond Both Apothekerstraat161723059v
RIENKS, SIEGER Seger Riencx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat161723059v
GERRITS, KLAASde weduwe en erfgenamen van wijlen Claes Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat161723059v
SIETSES, FROUKJE Frouck Sytses , mede voor haar kinderenverkoper Both Apothekerstraat161723059v
ROMKES, SINTwijlen Cent Rompckes verkoper Both Apothekerstraat161723059v
SINTS, ROMKEhaar zoon Rompcke Cents verkoper Both Apothekerstraat161723059v
PIERS, DIRK Dierck Pyers koper provisioneel huis en plaatsBoth Apothekerstraat161723072r
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrants verkoper q.q. Both Apothekerstraat161723072r
, S..? Heynsverkoper q.q. Both Apothekerstraat161723072r
WIEBRENS, REINERhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrandts verkoper Both Apothekerstraat161723072r
, wijlen Does Heynsverkoper Both Apothekerstraat161723072r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums koper van 1/2 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163723434v
JANS, PIETER Pytter Jansses Clieffoetkoper van 1/2 Both Apothekerstraat163723434v
BOS, PIETER JANSde kamer van Pytter Janssen van den Bosnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat163723434v
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens verkoper Both Apothekerstraat163723434v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper 1/2 schuurBoth Apothekerstraat163823469r
BOS, PIETER JANSde kamer van Pyetter Jans van der Bosnaastligger ten westen Both Apothekerstraat163823469r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper kamerBoth Apothekerstraat OZ164923695v
KLASES, ROELOFwijlen Roelif Clasen koper Both Apothekerstraat OZ164923695v
, JAN Jan wevernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ164923695v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.kuipernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ164923695v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.kuiperverkoper Both Apothekerstraat OZ164923695v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Both Apothekerstraat WZ165523752r
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper woningBoth Apothekerstraat WZ165523752r
JETSES, LOLKE Lolcke Jetses naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ165523752r
, PIETER Pytter Molentienaastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ165523752r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes verkoper q.q. Both Apothekerstraat WZ165523752r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts verkoper q.q. Both Apothekerstraat WZ165523752r
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u.lakenbereiderkoper vervallen kamerBoth Apothekerstraat OZ166623960r
, JAN Jan wevernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ166623960r
, JAN Jan gortmaker [staat: gortjer]naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ166623960r
JANS, WALING Walingh Jansen lakenbereidernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ166623960r
ROELOFS, KLAAS Claas Roeloffs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
ROELOFS, REBEKKA Rebecca Roelofs verkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
FINK, JAN Jan Vinkverkoper Both Apothekerstraat OZ166623960r
KROON, JOCHEM JANS Jochum Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper kamerBoth Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ168424257r
DOUWES, JAN Jan Douwes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ168424257r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ168424257r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat OZ168424257r
VINCENTS, JAN Jan Vincent , c.u.koper kamerBoth Apothekerstraat OZ169324340v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ169324340v
ARJENS, JAN Jan Janes scheepstimmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ169324340v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ169324340v
KROON, JOCHEM JANS Jochem Jansen Croonkapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Both Apothekerstraat OZ169324340v
HUBERTS, THOMASburgemeester Tomas Huberts , c.u.koper kamerBoth Apothekerstraat1696243234r
HUBERTS, THOMASde hof van Tomas Huberts naastligger Both Apothekerstraat1696243234r
ANDRIES, SARAde erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat1696243234r
ANDRIES, SARAde erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat1696243234r
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Thomas Huyberts Wijngaerdenkoper door niaar huis met een tuintieBoth Apothekerstraat OZ1711245144r
ISRAELS, JAN Jan Ysraels , vrijgezelgeniaarde koper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
WIJNGAARDEN, T. de hof van burgemeester T. H. Wijngaardennaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1711245144r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Lourens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1711245144r
, ANDRIES Andries Tjirx naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1711245144r
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurres verkoper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat OZ1711245144r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar 3/4 huisBoth Apothekerstraat OZ1721246112v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands , c.u.geniaarde koper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)eigenaar van 1/8 van de verkochte 3/4 Both Apothekerstraat OZ1721246112v
REINS, SIEBE Sybe Reins naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246112v
BARTELDS, HIELKJE Hycke Bartels verkoper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
WIEBRENS, TJALLING Tjalling Wybrens verkoper Both Apothekerstraat OZ1721246112v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1721246117v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmankoper tuinBoth Apothekerstraat WZ1726246259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talmakoopmannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ1726246259v
MARTENS, PIETJEde kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ1726246259v
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat WZ1726246259v
LOLLES, GRIETJE Grietie Lolles verkoper Both Apothekerstraat WZ1726246259v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat WZ173124824v
PIETERS, DETJE Detje Pyters koper Both Apothekerstraat WZ173124824v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks huurder (p.j.)Both Apothekerstraat WZ173124824v
PIETERS, DETJE Detje Pyters huurder Both Apothekerstraat WZ173124824v
TALMA, WIETSE de hof van de erfgenamen van wijlen Wytse Talmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ173124824v
MARTENS, PIETJEde kinderen van Pietje Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ173124824v
FREERKS, PIETER Pyter Freerks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ173124824v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocqverkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
LOLLES, GRIETJE Grytje Lolles verkoper Both Apothekerstraat WZ173124824v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat OZ178126090r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ178126090r
, FILIPPUS Philip Oligaartverkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ178126090r
, EVERT Evert Strotmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ178126090r
KRAMER, HENDRIK wijlen Hendrik Kramer, c.u.verkoper Both Apothekerstraat OZ178126090r
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmankoper 1/2 woningBoth Apothekerstraat OZ1781260134v
FINK, MINNE Minne Vinkeigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat OZ1781260134v
POORT, JAN ARJENSde weduwe van Jan Arjens Poorthuurder Both Apothekerstraat OZ1781260134v
JETSES, JELLE Jelle Jetzes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ1781260134v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautanaastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarige vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Both Apothekerstraat OZ1781260134v
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Both Apothekerstraat OZ1781260134v
ROMKES, RITSKE Ritske Romckes koper huisBoth Apothekerstraat 11682241194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11682241194v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrandts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11682241194v
ROMKES, DIRK Dirck Romckes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11682241194v
VOS, REINTJE ROMKES Reintien Romckes de Vosnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11682241194v
, RIENK Rienck koordemakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11682241194v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Both Apothekerstraat 11682241194v
JETSES, RINSE Rinse Jetses verkoper Both Apothekerstraat 11682241194v
KLASES, KLAAS Claes Claessen koper woningBoth Apothekerstraat 1169324342r
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters koper Both Apothekerstraat 1169324342r
ROMKES, DIRKde weduwe van Dirck Romkes huurder Both Apothekerstraat 1169324342r
DIRKS, HINKE Hincke Dirx verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1169324342r
RUURDS, UILKE Uylke Ruyrdts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1169324342r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx , c.u.verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1169324342r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemverkoper q.q. Both Apothekerstraat 1169324342r
DIRKS, FOKJE Fockjen Dirx verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1169324342r
ROMKES, DIRKwijlen Dirck Romkes erflater Both Apothekerstraat 1169324342r
GIJSBERTS, SIEBOUT Sybout Gijsberts , vrijgezelkoper woningBoth Apothekerstraat 11697243317v
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens kleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11697243317v
, JAKOB Jacob turfdragernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11697243317v
KLASES, KLAAS Claes Claessen verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pytters verkoper Both Apothekerstraat 11697243317v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateuraanhandelaar huisBoth Apothekerstraat 11733248194v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntje Yves , moeder van de verwandelaarhuurder Both Apothekerstraat 11733248194v
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens huurder Both Apothekerstraat 11733248194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 11733248194v
JAKOBS, IEDEwijlen Yde Jacobs verwandelaar Both Apothekerstraat 11733248194v
ARENDS, GERRIT Gerryt Arents wever (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 11736249123r
HUBERTS, JANKE Janneke Huberts koper Both Apothekerstraat 11736249123r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11736249123r
WIEBRENS, JAN Jan Wybrens naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11736249123r
ANDRIES, MARIA Marijke Andrys verkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
GOSLINGS, PIETER Pyter Goslings , thans uitlandigverkoper Both Apothekerstraat 11736249123r
JANS, JAN Jan Jansen koper huisBoth Apothekerstraat 11754253138v
HAANTJES, ANTJE Antje Haentjes koper Both Apothekerstraat 11754253138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Both Apothekerstraat 11754253138v
JOCHEMS, SIEBREN Sibren Jogchems naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11754253138v
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens , c.s.naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11754253138v
, TEUNIS Teunis Weslinkbontreder en winkelierverkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
BLOEM, JAN Jan Blomwever (mr. bont-)verkoper Both Apothekerstraat 11754253138v
POSTHUMUS, JOHANNES Johannes Posthumuskoper huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 11805267111v
WESTRA, BRECHTJE Bregtje Westrakoper Both Apothekerstraat 11805267111v
CHRISTIAANS, JURJEN Jurjen Christiaans huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 11805267111v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haas, c.s.naastligger ten noorden* Both Apothekerstraat 11805267111v
, JAN Jan de Vriboekdrukkerverkoper Both Apothekerstraat 11805267111v
HAAS, FOLKERT Folkert de Haaskoper huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
ROBIJNS, POPKE Popke Robijns huurder Both Apothekerstraat 11809268264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11809268264r
HAAS, FOLKERT Folkert de Haasnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11809268264r
BLOEM, ROELOFKE Roelofje Blomnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11809268264r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregtje Zikkes Westraverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumusverkoper Both Apothekerstraat 11809268264r
GABES, ARJEN Aerien Gabbes koper kamerBoth Apothekerstraat 2163823458v
HENDRIKS, BERBER Berbara Hendriks koper Both Apothekerstraat 2163823458v
JARICHS, JAKOB Jacob Jarichs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2163823458v
HARMENS, HARMENhet huis van wijlen Harmen Harmens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2163823458v
GABES, ARJENde koper Aerien Gabbes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2163823458v
HEINS, SALVES Salvus Heyns , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 2163823458v
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknechtkoper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Both Apothekerstraat 21674240162r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
ARJENS, MARTJENwijlen Martijntie Ariens koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
ANDRIES, ARJAANTJE Ariaentie Andries koper van 1/12 Both Apothekerstraat 21674240162r
PIETERS, LUBBERTde achterkamer van Lubbert Pieters naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21674240162r
KRIJNS, JANde achterkamer van Jan Crijns naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21674240162r
ARJENS, GABEwijlen Gabbe Ariens verkoper Both Apothekerstraat 21674240162r
JANS, ANTONIUS Anthony Jansen koper kamerBoth Apothekerstraat 21689242277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Both Apothekerstraat 21689242277r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21689242277r
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten westen Both Apothekerstraat 21689242277r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21689242277r
IEKES, ANTJE Antje Eekes verkoper Both Apothekerstraat 21689242277r
ATES, HENDRIK Hendrick Ates brouwer (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 21689242277r
PIETERS, JAN Jan Pyters Sevenbergen, c.u.koper woning of kamerBoth Apothekerstraat 2169424385r
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2169424385r
, HILLE Hille boterkopernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 2169424385r
ANDRIES, OUTGERde erfgenamen van wijlen Alger Andries naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2169424385r
STALMAN, ANTONIUS JANS Anthony Jansen Stalman, c.u.verkoper Both Apothekerstraat 2169424385r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper kamerBoth Apothekerstraat 21703244213r
DOOITSES, IEDEwijlen Yde Doitses kooltjerkoper Both Apothekerstraat 21703244213r
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Hardanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 21703244213r
BUTTERKOPER, HILLE Hille Butterkoperboterkoper?naastligger ten westen Both Apothekerstraat 21703244213r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21703244213r
PIETERS, JAN Jan Pytters Sevenbergenverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
JANS, PIETER Pytter Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
JANS, PIER Pier Jansen verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 21703244213r
PIERS, TRIJNTJEhun wijlen moeder Trijntje Piers erflater Both Apothekerstraat 21703244213r
DIRKS, TETJE Tettie Dirx koper huis/kamerBoth Apothekerstraat 21721246120r
JANS, HENDRIKwijlen Hendrick Jans koper Both Apothekerstraat 21721246120r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 21721246120r
TAMMES, GATSKE Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 21721246120r
, IEDEwijlen Yede Dooites verkoper Both Apothekerstraat 21721246120r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mensis koper kamerBoth Apothekerstraat 2173224871r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks koper Both Apothekerstraat 2173224871r
OTTES, SIEBEde erfgenamen van wijlen Sybe Ottes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2173224871r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwververnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2173224871r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper Both Apothekerstraat 2173224871r
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 2176125585v
SLOTERDIJK, H. juffrouw H. G. Sloterdijkverpachter grond Both Apothekerstraat 2176125585v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2176125585v
, ALBERT Albert Noordga, c.s.naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2176125585v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2176125585v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 2176125585v
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks verkoper Both Apothekerstraat 2176125585v
MINNES, KORNELISwijlen Cornelis Minnes verkoper Both Apothekerstraat 2176125585v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks schuitvaarderkoper huis en tuintje met bomenBoth Apothekerstraat 3168424216v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder Both Apothekerstraat 3168424216v
, de hof van de erfgenamen van wijlen dr. Swaelvenaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3168424216v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3168424216v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168424216v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieternaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168424216v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix molenaar (hout-)verkoper Both Apothekerstraat 3168424216v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaarkoper huis en tuinBoth Apothekerstraat 3168524265r
SWALUE, B. de erfgenamen van wijlen dr. B. Swaluenaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3168524265r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3168524265r
JAKOBS, WELMOED Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168524265r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrig Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3168524265r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix schipper (schuit-)verkoper Both Apothekerstraat 3168524265r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper huisBoth Apothekerstraat 3169324356r
HARMENS, ROELOFwijlen Roeloff Harmens glasmakerkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
SWALUE, de hof van dr. Swaluwenaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3169324356r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324356r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324356r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324356r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
FREERKS, JANKE Jancke Freercks verkoper Both Apothekerstraat 3169324356r
MARTENS, JAN Jan Martens aanhandelaar huis en een tuintjeBoth Apothekerstraat 3169324362v
FREERKS, JANKE Jancke Freecks aanhandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
SWALUE, B. de hof van de erfgenamen van wijlen B. Swaluwenaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3169324362v
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324362v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324362v
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrigh Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324362v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u.verwandelaar Both Apothekerstraat 3169324362v
JOHANNES, KLAAS Claas Johannis , c.u.scheepstimmermankoper huis met een klein tuintje erachterBoth Apothekerstraat 3169324370r
JANS, ANTJE Antie Jans naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3169324370r
JAKOBS, WELMOEDhet verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324370r
FOPPES, GERBRICHJEhet verkochte huis van Gerbrich Foppes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3169324370r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 3169324370r
WILLEMS, BEREND Beern Willems wever (mr. linnen-)koper door niaar kamer met tuintjeBoth Apothekerstraat 31701244121v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses bootsgezelgeniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 31701244121v
STOK, DIRK Dirk Stok, c.u.huurder Both Apothekerstraat 31701244121v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31701244121v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31701244121v
FEDDRIKS, SALOMON Salomon Federix verkoper Both Apothekerstraat 31701244121v
HOGENBOOM, AGE oud burgemeester Age Hogeboomkoper door niaar kamer en tuintjeBoth Apothekerstraat 3175325385r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmangeniaarde koper Both Apothekerstraat 3175325385r
HOGENBOOM, AGE burgemeester Age Hogeboomhuurder (p.j.)Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325385r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3175325385r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3175325385r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3175325385r
LAMMERTS, JAN Jan Hendrik Lammerts wever (mr. bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 3175325390r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Both Apothekerstraat 3175325390r
JELLES, HESSEL Hessel Jelles huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 3175325390r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3175325390r
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3175325390r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 3175325390r
JANS, BEREND Beernd Janzen wever (mr. bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 31755253219v
, LIJSBET Elisabeth Keuningskoper Both Apothekerstraat 31755253219v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31755253219v
HOGENBOOM, burgemeester Hogeboomnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31755253219v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31755253219v
LAMMERTS, JAN Jan Jurjen Lammerts wever (bont-)verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LAMMERTS, AREND Arent Harmen Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LAMMERTS, LIJSBET Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
, HENDRIK Hendrik Munstermanverkoper Both Apothekerstraat 31755253219v
LAMMERTS, JANwijlen Jan Hendrik Lammerts wever (mr. bont-)erflater Both Apothekerstraat 31755253219v
HESSELS, JELGER Jelger Hessels sleperkoper huisBoth Apothekerstraat 31766256168r
JANS, LISKJE Liskje Jans koper Both Apothekerstraat 31766256168r
, JAN Jan van Gerven, e.a.huurder Both Apothekerstraat 31766256168r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31766256168r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31766256168r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31766256168r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reusverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
DOKTER, GERBEN JANShuisman Gerben Jansen Doctorverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 31766256168r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Both Apothekerstraat 31766256168r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Both Apothekerstraat 31766256168r
REINERS, PIETER Pieter Reinders timmermankoper huisBoth Apothekerstraat 31770257180r
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjerkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmermankoper Both Apothekerstraat 31770257180r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31770257180r
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31770257180r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels slepernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31770257180r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels sleperverkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
JANS, LISKJEwijlen Liskje Jans verkoper Both Apothekerstraat 31770257180r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjerkoper 1/3 huisBoth Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)koper Both Apothekerstraat 3177225824r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjereigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (huis-)eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3177225824r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3177225824r
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3177225824r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3177225824r
PIETERS, REINER Reinder Pyters timmerman (huis-)verkoper Both Apothekerstraat 3177225824r
HOOP, TJEPKE Tjepke de Hoopnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31780259307v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31780259307v
JAKOBS, FOLKERT Folkert Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31780259307v
HOORNSTRA, SIEBOUT vroedsman Sybout Hoornstraverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31780259307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nautaverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31780259307v
LANSENBERG, JAN PAULUSde nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenbergverkoper Both Apothekerstraat 31780259307v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasslotmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 3de Oude Stokerij1784261216r
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs koper Both Apothekerstraat 31784261216r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u.naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 31784261216r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 31784261216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haasnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 31784261216r
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slootenverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstraverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
BOOMSMA, J. J. P. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 31784261216r
EVERTS, SEERPKEwijlen Seerpje Everts verkoper Both Apothekerstraat 31784261216r
HEINEMAN, ANTJE Anke Heinemanverkoper Both Apothekerstraat 31784261216r
FREERKS, JAN Jan Fredriks wever (bont-)koper huisBoth Apothekerstraat 3179226444v
BIJLAND, BEREND Beernt Bijland, c.u.huurder Both Apothekerstraat 3179226444v
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3179226444v
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
KAMP, HARMEN Harmen Kampwever (bont-)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beernds verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer (mr. -)verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
, FRANS Frans W. Leemkoolkoopmanverkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3179226444v
JARICHS, JAN Jan Jarichs koper kamerBoth Apothekerstraat 4163623413v
RITSKES, TRIJNTJE Trijntje Ritskes koper Both Apothekerstraat 4163623413v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 4163623413v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4163623413v
KROL, FREERK Fredrick Crollverkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4163623413v
TJEERDS, PIETER Pieter Tiaardts kuiperkoper kamerBoth Apothekerstraat 81623230351r
SIETSES, HIELKJE Hylck Sytzes koper Both Apothekerstraat 81623230351r
TJEERDS, PIETERhet huis van de kopers Pieter Tiaardts , c.u.kuipernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 81623230351r
TJEERDS, PIETEReen andere kamer van de koper Pieter Tiaardts , c.u.kuipernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81623230351r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Both Apothekerstraat 81623230351r
REINS, ANSKJE Ansck Reins verkoper Both Apothekerstraat 81623230351r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer, c.u.koper twee kamersBoth Apothekerstraat 81646235209v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81646235209v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen , c.u.kuiper (mr. -)koper twee kamersBoth Apothekerstraat 8164823631r
HIBBES, GERBENhet huis van de weduwe van Gerbrant Hebbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8164823631r
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyernaastligger ten westen Both Apothekerstraat 8164823631r
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyerverkoper Both Apothekerstraat 8164823631r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricx , c.u.metselaarkoper twee dwarskamers aan elkaarBoth Apothekerstraat 81656237100v
KLASES, HARMENde weduwe van Harmen Claessen Groeyernaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81656237100v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerdts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81656237100v
PIERS, PIETER Pieter Piersen verkoper Both Apothekerstraat 81656237100v
SIEMENS, SIBBELTJE Sibilla Symons stijfsterkoper woning waarin twee dwarskamerBoth Apothekerstraat 81661238115r
, HARMENde weduwe van Harmen Groeyersnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81661238115r
HENDRIKS, SIPKEde verkoper Sipke Hendricx , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten westen Both Apothekerstraat 81661238115r
BONER, EVERT majoor Evert Bonernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81661238115r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricx , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81661238115r
HARDA, WATSE DIRKSburgervaandrig Watse Dirx Haerdakaarsenmaker (mr. -)koper deftige nieuwe woningBoth Apothekerstraat 8168524277v
, C.dr. C. Luydinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8168524277v
IJSBRANDS, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8168524277v
ADIUS, JOHANNA Joanna Adiusnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8168524277v
, wijlen Bruynveltschout bij nachtnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8168524277v
SIEMENS, SIBBELTJEde erfgenamen van wijlen Sybilla Symons verkoper Both Apothekerstraat 8168524277v
KLEISES, TRIJNTJE Trijntje Cleises koper huisBoth Apothekerstraat 8172724746v
BERENDS, BERENDwijlen Beern Beerns wever (mr. -)koper Both Apothekerstraat 8172724746v
ALTENA, als bewoner vroedsman Altenanaastligger ten westen Both Apothekerstraat 8172724746v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
, JOHANNES Johannes Bevanverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksmaverkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8172724746v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , n.p.bieder ? huisBoth Apothekerstraat 817402505va
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Sideriushuurder (p.j.)Both Apothekerstraat 817402505va
LUDINGA, KORNELIS ds. Cornelis Luidinganaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 817402505va
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 817402505va
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Costerverkoper q.q. Both Apothekerstraat 817402505va
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 817402505va
KASPERS, BERENDwijlen Berend Caspers erflater Both Apothekerstraat 817402505va
KLASES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Clases erflater Both Apothekerstraat 817402505va
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Sideriuskoper huisBoth Apothekerstraat 81782260213v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81782260213v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81782260213v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
WILLEMS, SIPKE Sipke Willems bakker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper q.q. Both Apothekerstraat 81782260213v
SPANNENBURG, IEFKE Yfke Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoekverkoper Both Apothekerstraat 81782260213v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (mr. -)koper huis en plaatsBoth Apothekerstraat 8178826358r
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8178826358r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8178826358r
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8178826358r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Leidenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 8178826358r
SPANNENBURG, DOETJE Doedtje Spannenburgverkoper Both Apothekerstraat 8178826358r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmaverkoper Both Apothekerstraat 8178826358r
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 81809268204v
JELLES, AUKJE Aukje Jelles koper Both Apothekerstraat 81809268204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 81809268204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 81809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 81809268204v
JAKOBS, TEUNIS Theunis Jacobs soldaat onder kapitein Johan Gerckes Hoptillakoper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9163723445v
RIENKS, ANTJE Antje Rinckx koper Both Apothekerstraat 9163723445v
VICTORS, ARJENhet huis van Aerien Victoors wever (linnen-)naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9163723445v
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wyntjes timmermannaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9163723445v
MARKS, PIER Pier Marx lichtervoerderverkoper Both Apothekerstraat 9163723445v
DOEDES, HERE Hero Doedes , c.u.koper hoekhuisBoth Apothekerstraat 916422352v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 916422352v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden [staat: westen] Both Apothekerstraat 916422352v
JAKOBS, TEUNIS Teunis Jacobs , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 916422352v
HAITSES, SJOERD Siuerd Haytses , c.u.koper hoekhuisBoth Apothekerstraat 9164323539v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9164323539v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Winties naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9164323539v
DOEDES, HERE Hero Doedes , c.u.wever (linnen-)verkoper Both Apothekerstraat 9164323539v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 9164823624v
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes koper Both Apothekerstraat 9164823624v
, ARJENhet huis van Arian Fictoor naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9164823624v
HAITSES, SJOERD Sioerd Haytses , c.u.verkoper Both Apothekerstraat 9164823624v
HOBBES, HENDRIK Hendrick Hobbes bierdragerkoper twee huizenBoth Apothekerstraat 9167924126r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9167924126r
JOOSTES, KLEIS Cleis Joostes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9167924126r
HOBBES, HENDRIK Hendrick Hobbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9167924126r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9167924126r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claesses verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9167924126r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9167924126r
HENDRIKS, PAULUS Pouwels Hendricks verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9167924126r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper huisBoth Apothekerstraat 91682241204v
KLASES, RUURDwijlen Ruyrdt Claessen schipper op Franekerkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
JOOSTES, KLEIS Cleys Joosten naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91682241204v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans molenaar (hout-)naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91682241204v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
HOBBES, HENDRIKwijlen Hendrick Hobbes bierdragerverkoper Both Apothekerstraat 91682241204v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper huis en losse goederenBoth Apothekerstraat 91725246230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 91725246230r
HIELKES, KLAAS Claes Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91725246230r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91725246230r
TJERKS, ANDRIES Andries Tierx verkoper Both Apothekerstraat 91725246230r
JANS, IDSKE Idske Jans verkoper Both Apothekerstraat 91725246230r
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerkerkoper huisBoth Apothekerstraat 9173124816r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9173124816r
HIELKES, KLAAS Claas Hylkes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9173124816r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9173124816r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper Both Apothekerstraat 9173124816r
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9173124816r
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaafkoopmankoper van 1/2 huisBoth Apothekerstraat 9175225319v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
JANS, JAN Jan Jansen huurder Both Apothekerstraat 9175225319v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9175225319v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus, n.u.naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9175225319v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9175225319v
GERBRANDA, REIN Rein Gerbrandakoopmankoper 1/2 woningBoth Apothekerstraat 91770257155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaafeigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 91770257155v
FREERKS, TRIJNTJE Trijntje Freerks huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 91770257155v
BERENDS, JAN Jan Berents naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91770257155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91770257155v
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdragerverkoper Both Apothekerstraat 91770257155v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)koper huisBoth Apothekerstraat 91779259216v
STRIK, LOURENS Lourens Strikhuurder (p.w.)Both Apothekerstraat 91779259216v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 91779259216v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 91779259216v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Both Apothekerstraat 91779259216v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffverkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 91779259216v
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 91779259216v
LOOTS, HENDRIK Hendrik Lootsschipperkoper huis en achterhuisBoth Apothekerstraat 101809268204v
JELLES, AUKJE Aukje Jelles koper Both Apothekerstraat 101809268204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 101809268204v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 101809268204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopmanverkoper Both Apothekerstraat 101809268204v
JANS, JETSE Jetse Jansen , c.u.koper huis en tuinBoth Apothekerstraat 111644235161r
, ANTJE Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Pyter Annes weduwe])Both Apothekerstraat 111644235161r
ANNES, PIETERwijlen Pytter Annes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111644235161r
HAITSES, SJOERD Sioerdt Haytses wever (mr. linnen-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111644235161r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 111644235161r
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragerkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 11166723985v
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baardabierdragereigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11166723985v
, PIETER Pytter Molentienaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11166723985v
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11166723985v
JETSES, REINER Reiner Jetses , vrijgezelverkoper Both Apothekerstraat 11166723985v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111703244203r
JOUKES, NANKE Nancke Jouckes koper Both Apothekerstraat 111703244203r
HUBERTS, THOMASde hof van oud burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111703244203r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111703244203r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Louwrens naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111703244203r
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhalerverkoper Both Apothekerstraat 111703244203r
JILLES, FOKKE Focke Jilles koper huisBoth Apothekerstraat 11170724517r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Both Apothekerstraat 11170724517r
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Thomas Huiberts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11170724517r
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11170724517r
LOURENS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjalling Louwrens naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11170724517r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes verkoper Both Apothekerstraat 11170724517r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes verkoper Both Apothekerstraat 11170724517r
FINK, ANTONIUS Antoni Vinkhovenierkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111753253102r
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Both Apothekerstraat 111753253102r
IEDES, IEDEde weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.)Both Apothekerstraat 111753253102r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111753253102r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111753253102r
EEUWES, HARRIT Harrit Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111753253102r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Both Apothekerstraat 111753253102r
FLORIS, IEDE Yede Floris koper huis met tuintjeBoth Apothekerstraat 111758254130r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts koper Both Apothekerstraat 111758254130r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111758254130r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111758254130r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111758254130r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkverkoper Both Apothekerstraat 111758254130r
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Both Apothekerstraat 111758254130r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipperkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111765256125v
SIEMENS, GRIETJE Gryttje Symons koper Both Apothekerstraat 111765256125v
MULDER, JURJEN de hof van Jurjen Muldernaastligger Both Apothekerstraat 111765256125v
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakkerverkoper Both Apothekerstraat 111765256125v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Both Apothekerstraat 111765256125v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen turfdragerkoper huis en tuintjeBoth Apothekerstraat 111766256212r
ALBERTS, MINKE Minke Alberts koper Both Apothekerstraat 111766256212r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 111766256212r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 111766256212r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 111766256212r
SIEMENS, GRIETJE Gryttje Symons verkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstravarenspersoonverkoper Both Apothekerstraat 111766256212r
HARMENS, RINNERT Rinnert Harmanni koper provisioneel huis en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord161623016r
CHRISTOFFELS, GERRITde voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels verkoper Both Apothekerstraat 15noord161623016r
IDSES, HANS Hans Idses koper huis met plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1622230306r
MARTENS, WIETSKE Wyts Martens koper Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
ANNES, PIETER Pieter Annis naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmanni verkoper q.q. Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
HARMENS, RINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Harmanni verkoper Both Apothekerstraat 15noord1622230306r
JANS, JANdiaken Jan Jansen koper q.q. Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
HANSES, HENDRIKdiaken Hendrick Hanses koper q.q. Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
, KORNELIS Cornelis Geesdorpnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
ANNES, PIETERwijlen Pieter Annes verkoper Both Apothekerstraat 15zuid162523160r
RIENKS, RIENK Rienck Rienckx koper twee kamersBoth Apothekerstraat 15zuid1634233145v
JANS, MAAIKE Maycke Jans koper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
, PETRUS Petrus Geesdorpnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
GERRITS, ANSKE Ansch Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
RINNERTS, JAN Jan Rinnerdts verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
PIETERS, FOEKJE Foeck Pyters verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1634233145v
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u.wever (linnen-)koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oostenBoth Apothekerstraat 15zuidhet Spinhuis164323564v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid164323564v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid164323564v
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u.verkoper Both Apothekerstraat 15zuid164323564v
GOSLINGS, JAN Jan Goslix koper huis met een plaats of hofke daarachterBoth Apothekerstraat 15noord164823625r
DIRKS, LAASde hof van Laes Dirckx naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord164823625r
JANS, JETSEhet huis van Jetse Jans naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord164823625r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens Beyemverkoper Both Apothekerstraat 15noord164823625r
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u.koper huis en hofkeBoth Apothekerstraat 15noord1651236152v
LASES, SJOERD Sjoerd Lases naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
JANS, JETSEde weduwe van Jetse Jans naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
, Teets verkoper Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
GOSLINGS, JANwijlen Jan Goslyx verkoper Both Apothekerstraat 15noord1651236152v
HERES, ANTJE Antie Heeres koper door niaar huis genaempt het SpinhuisBoth Apothekerstraat 15zuidhet Spinhuis165623767r
JELLES, IEPKE Jipke Jelles koper door niaar Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
ARJENS, SJOERD Sioerd Ariens Aerdenburghsergeant onder kapitein Johan van Roordageniaarde koper Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
LASES, SJOERDeen zand- of kalkhok van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
, ANTJE Antie naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
JELLES, IEPKE Jipcke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
, ANTJE Antie naastligger ten westen Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
JELLES, IEPKE Jipcke Jelles naastligger ten westen Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
KARELS, DANIEL Daniel Caarls wever (mr. dopjes-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
LASES, DIRK Dirck Laesen verkoper Both Apothekerstraat 15zuid165623767r
LOURENS, TJALLING Tjalling Lourens wever (dopjes-)koper dwarshuisBoth Apothekerstraat 15zuid1669239210v
HIELKES, PIETER Pytter Hylckes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
JELLES, IEPKEde weduwe van Ipke Jelles naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pytters Molentienaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1669239210v
LOURENS, TJALLING Tjallingh Lourens wever (dopjes-)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1689242275r
JANS, ANTJE Antje Jans , jongedochterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1689242275r
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruyrds Bontekoekoper provisioneel huis met weefwinkelBoth Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westranaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
FOKKES, SWAANTJE Zwaantie Fockes , voor haar kinderenwinkelierseverkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
TJALLINGS, MARTENwijlen Marten Tiallings verkoper Both Apothekerstraat 15noord17332486ra
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoonkoper kamerBoth Apothekerstraat 15zuid173524998r
EGBERTS, HILTJE Hiltie Eyberts koper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
JANS, ANDRIES Andrys Jansen huurder Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
TJEBBES, GOSSE Gosse Tjebbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
RUURDS, SWIER Swerus Ruierds naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
WESTRA, JARICH Jarigh Westralakenkoperverkoper en Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westraverkoper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijpwijnhandelaarverkoper Both Apothekerstraat 15zuid173524998r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1740250136v
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
HIELKES, PIETER Pytter Hylkes , c.s.huurder Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
PRIGGE, LIEUWE HENDRIKSde heer Livius Henricus Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Sweerd Ruirds Bontekoeschoolmeesterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1740250136v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)koper huisBoth Apothekerstraat 15noord1742250262r
HIELKES, PIETER Pyter Hylkes huurder Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1742250262r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)koper woning weefwinkel en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1746251130v
THOMAS, ANTJE Antie Thomas koper Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
WOUTERS, HAITSE Haytse Wouters , c.u.huurder Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1746251130v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1754253171r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks koper Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1754253171r
, HENDRIK Hendrik Craamerturfdragerkoper deftige kamerBoth Apothekerstraat 15zuid1765256108r
, TIETJEde erfgenamen van wijlen Tytje Commandeur, n.u.naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
, DOUWE Douwe reidmakernaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Both Apothekerstraat 15zuid1765256108r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper huis en plaatsBoth Apothekerstraat 15noord1774258155v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, BEREND Barend Jans verkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, BEREND Berend Fockverkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, BEREND Berend Fockverkoper q.q. Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, JAN Jan Beerend Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, CHRISTIAAN Christiaan Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, LIJSBET Elisabeth Kleydeiterverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, EVERT Evert Ostkotteverkoper Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
DIRKS, HARMENwijlen Harmen Dirks koopmanerflater Both Apothekerstraat 15noord1774258155v
, ADAM Adam Roerichkoper door niaar van 1/2 huis en weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, ADAM Adam Roerichkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
VENEMA, DOEKELTJE Doeke Venemageniaarde koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes huurder Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
JANS, JANwijlen Jan Jansen huurder Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
GERRITS, HENDRIK Hendricus Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1780259288v
, CHRISTIAAN Christiaan Reusertrompetter op het Admiraliteitsjachtkoper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1787262176v
, militairen huurder Both Apothekerstraat 15zuid1787262176v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1787262176v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1787262176v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1787262176v
, de weduwe en erfgenamen van wijlen Roerichverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1787262176v
GELINDE, JAN Jan Gelindeverver en glasmaker (mr. -)koper huis en achterkamer of weefwinkelBoth Apothekerstraat 15zuid1789263121v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
, CHRISTIAAN Christiaan Roesertrompetter op het Admiraliteitsjachtverkoper Both Apothekerstraat 15zuid1789263121v
, GERRIT Gerryt Heidmanswever (bont-)koper huis en plaatsjeBoth Apothekerstraat 15noord1805267179r
MULLER, JURJEN de erfgenamen van wijlen Jurjen Mullernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
GELINDE, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Gelindenaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
GERRITS, HENDRIK Henricus Gerryts wever (bont-)verkoper Both Apothekerstraat 15noord1805267179r
GELINDE, PIETER Pieter Gelindekasteleinkoper 1/2 huisBoth Apothekerstraat 15zuid181026924v
MULDER, JURJEN de erfgenamen van wijlen Jurjen Muldernaastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid181026924v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid181026924v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid181026924v
GELINDE, JARICH Jarig Gelindeschipper (trekveer-)verkoper Both Apothekerstraat 15zuid181026924v
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)koper stallingBoth Apothekerstraat 181691242351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 181691242351r
, TIETEde weduwe en erfgenamen van wijlen Tytte commandeurnaastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 181691242351r
WIEBES, SIETSKEhet huis genaamd het Vergulde Rad van Sytske Wybes naastligger ten westen Both Apothekerstraat 18het Vergulde Rad1691242351r
HOEF, JAN wijlen Jan Hoeffcommissarisnaastligger ten westen Both Apothekerstraat 181691242351r
LUDINGA, de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Ludinganaastligger ten noorden Both Apothekerstraat 181691242351r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Both Apothekerstraat 181691242351r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper huisBrouwersstraat159722825v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat159722825v
, BOUWEde weduwe van Bouwen bakkerverpachter grond Brouwersstraat159722825v
LUCAS, FEIKE Feycke Lucas naastligger ten zuiden Brouwersstraat159722825v
FRANSES, Liyuwe Fransen naastligger ten noorden Brouwersstraat159722825v
WESSELS, Pyther Wessels Ongersmanverkoper Brouwersstraat159722825v
WOUTERS, RINSKE Rins Wouters verkoper Brouwersstraat159722825v
BARTELDS, FREERK Freerck Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ159822895r
KLASES, BIEUWE Beue Claasen naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ159822895r
BASTIAANS, RUURDde crediteuren van wijlen Ruyrd Bastiaans verkoper Brouwersstraat OZ159822895r
BASTIAANS, wijlen Ryourdt Bastiaens verkoper Brouwersstraat OZ1598228106r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huisBrouwersstraat1598228121r
, CLEMENSmr. Clemens Heliaekoper huis Brouwersstraat1599228138r
JAKOBS, RIKSTJE Ricxt Jacobs koper Brouwersstraat1599228138r
, JASPER Jasper de Waelnaastligger ten zuiden Brouwersstraat1599228138r
, GOOITSKE Goyck naastligger ten noorden ([staat: Goyck Bouwens weduwe])Brouwersstraat1599228138r
, BOUWEwijlen Bouwen naastligger ten noorden Brouwersstraat1599228138r
MINSES, JENTJE Jantye Mintses metselaarverkoper van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
, IEBELTJE Ebel verkoper van 1/3 van 1/2 ([staat: Ebel Jacobs huisvrouw)Brouwersstraat1599228138r
, JAKOB Jacob verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
, DIRKJE Dirckien Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
, MAAIKE Maicke Jantyes verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat1599228138r
DOUWES, AREND Aernt Douwes bewoner Brouwersstraat OZ1599228171r
HASSELT, JOHANNES Johannys Hasseltcrediteur q.q. Brouwersstraat OZ1599228171r
BUITEN, PIETER Pieter van Buytencrediteur q.q. Brouwersstraat OZ1599228171r
BASTIAANS, RUURDhet staerfhuis van wijlen Ruyrt Bastiaens crediteur (triumphant) Brouwersstraat OZ1599228171r
DOUWES, AREND Aernt Douwes verkoper (gesuccumbeerde) Brouwersstraat OZ1599228171r
JURJENS, JAN Jan Juriens koper kamerBrouwersstraat1600228206v
HERES, IESKJE Isck Heeres koper Brouwersstraat1600228206v
DOMINICUS, JOOST Joest Dominicus protesteert vanwege een gerechtigheid Brouwersstraat1600228206v
LIEUWES, JANde plaats van Jan Lieuwes naastligger Brouwersstraat1600228206v
DOMINICUS, JOOST Joest Dominicus naastligger ten zuiden Brouwersstraat1600228206v
, TJAMKE Tyam Heynsnaastligger ten noorden Brouwersstraat1600228206v
ARJENS, JAN Jan Aryens verkoper Brouwersstraat1600228206v
MINKS, GRIETJE Griet Mincks verkoper Brouwersstraat1600228206v
TJERKS, EVERT Evert Tjerx koper huisBrouwersstraat1604228412v
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat1604228412v
, RIENK Rincke bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat1604228412v
BOUWES, JAN Jan Bouwens naastligger ten noorden Brouwersstraat1604228412v
JAKOBS, RIKSTJE Rixt Jacobs verkoper Brouwersstraat1604228412v
, CLEMENSwijlen mr. Clemens Elyeverkoper Brouwersstraat1604228412v
OUTGERS, PIETER Pyter Outgers verkoper Brouwersstraat1613229134r
AGES, SIEMEN Symen Agges gortmakerverkoper q.q. Brouwersstraat1613229134r
OUTGERS, ANTJE Anna Outgers verkoper Brouwersstraat1613229134r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses koper provisioneel Brouwersstraat1613229144r
AGES, SIEMENhet gortmakershuis van Symen Agges naastligger Brouwersstraat1613229144r
BOUWES, JAN Jan Bouuens verkoper q.q. Brouwersstraat1614229234v
JANS, het nagelaten weeskind van wijlen Aecht Jans verkoper Brouwersstraat1614229234v
GATSES, FEITSE Fettie Gatties koper huis met loods en ledige plaats erachterBrouwersstraat WZ1614229236r
, RIENKJE Rinck Beuue koper Brouwersstraat WZ1614229236r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1614229236r
BONKE, TJEERD SJOERDSde andere plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten westen Brouwersstraat WZ1614229236r
BONKE, TJEERD SJOERDSde ledige plaats van Tziaert Sioerts Boncknaastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1614229236r
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermanverkoper Brouwersstraat WZ1614229236r
DOUWES, Rimpck Douues verkoper Brouwersstraat WZ1614229236r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ161623014r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ161623014r
WIEBES, WIGLEde crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerderverkoper Brouwersstraat OZ161623014r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptakoper huisBrouwersstraat OZ161623021r
WIEBES, WIGLEde crediteuren van wijlen Wighle Wybes verkoper Brouwersstraat OZ161623021r
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaatsBrouwersstraat WZ1621230258r
JANS, MINKE Menke Jansen koper Brouwersstraat WZ1621230258r
GATSES, FEITSE Fettye Gatses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1621230258r
WIETSES, MEINERT Meynert Wytses naastligger ten westen Brouwersstraat WZ1621230258r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1621230258r
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts verkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
, GEERTJE Geertie Tialliffs , voor zich en haar kinderenverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
BONKE, TJEERD SJOERDSwijlen Tiaard Siuerdts Bonckverkoper Brouwersstraat WZ1621230258r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerdakoper huisBrouwersstraat WZ1621230290v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Brouwersstraat WZ1621230290v
RIENKS, AART Aert Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ1621230290v
HARDA, BOUWE als huurders Buue Haentyes Haerda, c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ1621230290v
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat WZ1621230290v
, HANS Hans kleermaker [staat: schroor]bewoner Brouwersstraat1622230333r
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
GERBENS, GOOITSEN Goycke Gerbrants verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
JANS, WIETSE Wytze Janssen verkoper q.q. Brouwersstraat1622230333r
LIEUWES, JANde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Lieuues verkoper van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat1622230333r
LIEUWES, JANwijlen Jan Lieuues erflater Brouwersstraat1622230333r
JAKOBS, BAUKJEwijlen Bauck Jacobs erflater Brouwersstraat1622230333r
HARTS, MICHIEL Michiel Heerts koper huis en ledige plaats daarachterBrouwersstraat162423119r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper Brouwersstraat162423119r
, BOUWE Buue Haentyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat162423119r
, MEINOU Meynu naastligger ten noorden Brouwersstraat162423119r
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes verkoper Brouwersstraat162423119r
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes verkoper Brouwersstraat162423119r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ163623417r
HARMENS, BROERhuis en brouwerij van Broer Harmens naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ163623417r
RIENKS, AARTde crediteuren van Aert Rienks , c.u.verkoper Brouwersstraat WZ163623417r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts koper huisBrouwersstraat WZ163823460r
MEINERTS, LUDOU Ludu Meinerts koper Brouwersstraat WZ163823460r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarichs naastligger ten oosten Brouwersstraat WZ163823460r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten westen Brouwersstraat WZ163823460r
KLASES, ENGELTJE Engel Claesses verkoper Brouwersstraat WZ163823460r
DIRKS, ARJENwijlen Aris Dirx verkoper Brouwersstraat WZ163823460r
SIEMENS, FRANS Frans Symens , c.u.koper kamerBrouwersstraat WZ164823648r
PIETERS, DIRKJE Dircktien Pyters verkoper Brouwersstraat WZ164823648r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat OZ1675240211r1
MEINERTS, JILLERTgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jellert Meynerts eigenaar perceel Brouwersstraat OZ1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat OZ1675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat OZ1675240211r1
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes bewoner Brouwersstraat 11634233156v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Brouwersstraat 11634233156v
GABES, ARJEN Aryen Gabbes koper huis, plaats en kamerBrouwersstraat 1b1635233162v
HENDRIKS, BERBER Barbar Hendricx koper Brouwersstraat 1b1635233162v
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hilbrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1635233162v
BOYS, JAKOB JANS Jacob Janssen du Boysnaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1635233162v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b1635233162v
BOYS, JAKOB JANS Jacob Janssen du Boyskoper huis, de vrijwillige (d.w.z. de meerderjarige) partBrouwersstraat 11635233165r
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerdts koper Brouwersstraat 11635233165r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11635233165r
, ANNEde weduwe en erfgenamen van wijlen mr. Anne Astrophorusnaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 11635233165r
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Bauckes , mede voor zijn kinderenverkoper ([staat: in het geheel])Brouwersstraat 11635233165r
SIEBRENS, WIKJE Wickien Sibrandi verkoper Brouwersstraat 11635233165r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknechtkoper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte])Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochterkoper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, MARTJENwijlen Martijntie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ANDRIES, OUTGER Alger Andries koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
ANDRIES, ARJAANTJE Ariaentie Andries koper van 1/12 Brouwersstraat 1b1674240162r
HILLEBRANDS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Hillebrants naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1674240162r
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1674240162r
ARJENS, GABEwijlen Gabbe Ariens verkoper Brouwersstraat 1b1674240162r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 1b1675240211r1
GABES, ARJENgrondpacht uit het huis van de weduwe van Arjen Gabes eigenaar perceel Brouwersstraat 1b1675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 1b1675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 1b1675240211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 11675240211r1
BOIS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob de Boiseigenaar perceel Brouwersstraat 11675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 11675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 11675240211r1
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom16992444r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwververgeniaarde koper Brouwersstraat 116992444r
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 116992444r
PIETERS, OENE Oene Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 116992444r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 116992444r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1de Vijgenboom169924429r
JELMERS, ANTJE Antie Jelmers koper Brouwersstraat 1169924429r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.s.blauwverver (mr. -)huurder Brouwersstraat 1169924429r
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1169924429r
PIETERS, OENE Oene Pytters schipper (wijd-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 1169924429r
FRANSES, JAN Jan Fransen gortmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1169924429r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters van der Grafftverkoper Brouwersstraat 1169924429r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.blauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b170024436v
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b170024436v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes , c.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b170024436v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaerverkoper Brouwersstraat 1b170024436v
KUIK, Stephanius Kuikverkoper Brouwersstraat 1b170024436v
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u.kleermaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1713245197r
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1713245197r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1713245197r
AUKES, WIEBEvrijgezel Wybe Auckes koper huisBrouwersstraat 1b1716245274v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwwerkernaastligger ten oosten Brouwersstraat 1b1716245274v
SLOTERDIJK, TIETE ds. Titus Sloterdijknaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1716245274v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwwerkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1716245274v
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u.kleermaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 1b1716245274v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huisBrouwersstraat 1173524977v
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper door niaar Brouwersstraat 1173524977v
STEFANUS, TEEKE Teeke Stephanus, c.u.geniaarde koper Brouwersstraat 1173524977v
KASSEL, WILLEM Willem van Casselblauwverver (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 1173524977v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 1173524977v
, JOHANNES Johannes de Waerdnaastligger ten noorden Brouwersstraat 1173524977v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverver (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 1173524977v
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Casselblauwverver (mr. -)koper huisBrouwersstraat 11737249175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopmanverkoper Brouwersstraat 11737249175v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)koper huis en tuintjeBrouwersstraat 117602554v
HIBMA, WIEPKJE KLASES Wypkjen Claeses Hibmakoper Brouwersstraat 117602554v
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 117602554v
WAARD, JOHANNES Johannes de Waartnaastligger ten noorden Brouwersstraat 117602554v
WILLEMS, HESTER Hester Wilhelmus van Kastelverkoper Brouwersstraat 117602554v
, GEERT Geurt van Kryckenbakkerverkoper Brouwersstraat 117602554v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenmetselaarkoper huisBrouwersstraat 1b1784261229r
KLASES, TJITSKE Tjetske Klases koper Brouwersstraat 1b1784261229r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenerts schipperhuurder Brouwersstraat 1b1784261229r
AUKES, PIETER Pieter Aukes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1784261229r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 1b1784261229r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Brouwersstraat 1b1784261229r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettingachirurgijn (mr. -)koper door niaar huis en gortmakerijBrouwersstraat 11786262136r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijgageniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakkergeniaarde koper Brouwersstraat 11786262136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 11786262136r
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininganaastligger ten noorden Brouwersstraat 11786262136r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmaverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollemaverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
HANEKUIK, PIETER Pieter J. Hanekuikverkoper q.q. Brouwersstraat 11786262136r
MOLLEMA, HEIN de minderjarige kinderen van Hein Mollemakoopmanverkoper Brouwersstraat 11786262136r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting]chirurgijn (mr. -)koper door niaar huisBrouwersstraat 1b1788262240v
, BEREND Berend Oorthuisbrouwersknechtgeniaarde koper Brouwersstraat 1b1788262240v
JANS, BEITSKE Beitske Jans geniaarde koper Brouwersstraat 1b1788262240v
BIERMA, LISKJE Liskje Biermahuurder (p.j.)Brouwersstraat 1b1788262240v
JOCHEMS, SAKE Sake Jogchums naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b1788262240v
PETTINGA, GERARDUS Gerardus* Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 1b1788262240v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaardenkoopmanverkoper Brouwersstraat 1b1788262240v
OTTES, IENTE Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21624230380v
GEERTS, GEERThet huis ten westen daaraan staande van Geert Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21624230380v
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibrandinaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21624230380v
TJERKS, EVERT Ewert Tyercks verkoper q.q. Brouwersstraat 21624230380v
JANS, WIGLE Wigle Jansen verkoper q.q. Brouwersstraat 21624230380v
JANS, FREERK Freerck Jansen verkoper q.q. Brouwersstraat 21624230380v
JAKOBS, TJERK Tyerck Jacobs verkoper Brouwersstraat 21624230380v
JANS, MURKJE Moercke Jansen , in het gasthuisverkoper Brouwersstraat 21624230380v
IEPES, PIETER Piter Epes koper hoekhuisBrouwersstraat 21626231114r
PIETERS, KLAASKE Claaske Piters koper Brouwersstraat 21626231114r
OTTES, IENTEhet huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21626231114r
GEERTS, GERRIThet huis ten westen daaraan staande van Gerryt Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 21626231114r
SYBRANDI, PIETER Piter Sibrandinaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21626231114r
JAKOBS, SIERKhet kleine huis van Sierk Jacobs naastligger ten westen Brouwersstraat 21626231114r
JAKOBS, SIERK Sierk Jacobs verkoper Brouwersstraat 21626231114r
DOUWES, WILLEM Willem Douues knoopmakerkoper hoekhuisBrouwersstraat 21635233171r
TJERKS, DOETJE Doetie Tiercx koper Brouwersstraat 21635233171r
KLASES, PIETER Pyter Claesen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21635233171r
IEPES, PIETERde kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 21635233171r
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 21635233171r
LOLKES, RINSKE Rints Lolckes verkoper Brouwersstraat 21635233171r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts koper 1/2 huisBrouwersstraat 216832429r
HARMENS, HILTJE Hiltie Harmens koper Brouwersstraat 216832429r
WIEGERS, HIDDE Hidde Wygers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 216832429r
KLASES, PIETERde zoon van oud burgemeester Pytter Claessens naastligger ten zuiden Brouwersstraat 216832429r
, EVERT Ewert Morgen naastligger ten westen Brouwersstraat 216832429r
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 216832429r
SIEMENS, RUURD Ruird Simens , c.p.bakkersgezelkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 2172024686v
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 2172024686v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten westen Brouwersstraat 2172024686v
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits verkoper Brouwersstraat 2172024686v
ALEFS, WIENSENwijlen Wyntien Aleffs verkoper Brouwersstraat 2172024686v
GERRITS, ANTJE Antien Gerrits , cum marito en c.s.verkoper Brouwersstraat 2172024686v
KROP, JAN Jan Krop, minderjarige jongmanbakkersknechtkoper huis en bakkerijBrouwersstraat 21793264153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veenkastelein in de Valkkoper Brouwersstraat 21793264153v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21793264153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veenkastelein in de Valknaastligger ten noorden Brouwersstraat 21793264153v
TROMP, WIETSE Wytze Trompnaastligger ten westen Brouwersstraat 21793264153v
RUURDS, RINSKE Rinske Ruurds verkoper Brouwersstraat 21793264153v
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 21793264153v
JELTES, JAN Jan Jeltes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijBrouwersstraat 21803266304v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Brouwersstraat 21803266304v
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, c.u.huurder Brouwersstraat 21803266304v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Steenveldnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 21803266304v
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds naastligger ten westen Brouwersstraat 21803266304v
KROP, JAN ROELOFS Jan Roelofs Cropopzichterverkoper Brouwersstraat 21803266304v
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper huis daer de Swarte Aernt uutsteeckt, loods en ledige plaatsBrouwersstraat 3de Zwarte Arend1623230346v
GERRITS, PIETJEwijlen Pieter Gerryts koper Brouwersstraat 31623230346v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen mijnheer Frans van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 31623230346v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues gortmakernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 31623230346v
EDGERS, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 31623230346v
GERRITS, TEETSKE Taets Gerryts verkoper Brouwersstraat 31623230346v
, HENDRIKwijlen Hendrick Gildts metselaarverkoper Brouwersstraat 31623230346v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmerman (mr. -)koper huis, loods en ledige plaatsBrouwersstraat 3de Zwarte Arend163823457r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3163823457r
KLASES, ENGEL Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3163823457r
GABES, ARJEN Aeriaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3163823457r
HARMENS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Harmens verkoper Brouwersstraat 3163823457r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 31675240211r1
GIJSBERTS, WILLEMgrondpacht uit het huis van Willem Gijsberts eigenaar perceel Brouwersstraat 31675240211r1
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 31675240211r1
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 31675240211r1
JANS, HILLE Hille Jansen Cruysebroerkoper huis, loods en plaatsBrouwersstraat 3168424220v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Brouwersstraat 3168424220v
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eisingaverpachter grond Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, IEKEde dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, EELKJEde dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3168424220v
DIRKS, WATSEburgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3168424220v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3168424220v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (huis-)verkoper Brouwersstraat 3168424220v
FABER, DOUWE JANS Douwe Jansen Faberblauwververkoper door niaar huis en plaatsBrouwersstraat 3172024659r
JANS, JAN Jan Jansen geniaarde koper Brouwersstraat 3172024659r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 3172024659r
BAUKES, JELTJEde kamer van Jeltie Bauckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3172024659r
GERRITS, IETJE Jidtie Gerryts Orsinganaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3172024659r
HARDA, wijlen gemeensman Hardanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3172024659r
PIETERS, TIJS Thijs Pyters naastligger ten noorden Brouwersstraat 3172024659r
SLOTERDIJK, TIETE vroedsman Tytus Sloterdijkverkoper Brouwersstraat 3172024659r
FRANSES, DIRK Dirk Franzen koper huisBrouwersstraat 31725246236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs koper Brouwersstraat 31725246236v
FRANSES, DIRKhuur aan Dirk Franzen huurder voor 5 jaren (p.j.)Brouwersstraat 31725246236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs huurder voor 5 jaren Brouwersstraat 31725246236v
BAUKES, JELTJEals bewoner Jeltie Baukes naastligger ten oosten Brouwersstraat 31725246236v
HARDA, de weduwe van Hardanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 31725246236v
PIETERS, TIJS Thijs Pytters naastligger ten noorden Brouwersstraat 31725246236v
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberblauwverververkoper Brouwersstraat 31725246236v
AUKES, PIETER Pyter Aukes molenaar (pel-)koper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder veer175225323v
, GEERTJE Geertie naastligger ten oosten Brouwersstraat 3175225323v
SIEBES, GIJSBERT Gijsbert Sybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3175225323v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3175225323v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks verkoper Brouwersstraat 3175225323v
, KORNELIS Corneelis Oudemanverkoper Brouwersstraat 3175225323v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoekoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer1785261271v
TANGERMAN, FREERK wijlen vroedsman Fredericus Tangermankoper Brouwersstraat 31785261271v
DIRKS, JELTE Jelte Dirks bakker (mr. -)huurder (p.j.)Brouwersstraat 31785261271v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 31785261271v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten noorden Brouwersstraat 31785261271v
BINKSMA, H. vroedsman H. Binksmakoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 31785261271v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpkoopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 31785261271v
PIETERS, AKEde kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
PIETERS, SIEBREN Sybren Pieters koopmanverkoper van 1/2 Brouwersstraat 31785261271v
AUKES, PIETERwijlen Pieter Aukes koopmanerflater Brouwersstraat 31785261271v
JOCHEMS, SAKE Sake Jochums koper huisBrouwersstraat 3Het Bolswarderveer17882632v
HENDRIKS, JAKOBJE Japke Hendriks koper Brouwersstraat 317882632v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 317882632v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaardennaastligger ten noorden Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoekoper Brouwersstraat 317882632v
HENDRIKS, MARTJEN Marten Hendriks matroos op het Prinsenjachtkoper Brouwersstraat 317882632v
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tademaapothekerkoper huisBrouwersstraat 3het Bolswarder Veer179726527r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Brouwersstraat 3179726527r
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten oosten Brouwersstraat 3179726527r
BEMEN, BEREND Beernd van der Beemennaastligger ten zuiden Brouwersstraat 3179726527r
PETTINGA, G. G. Pettinganaastligger ten noorden Brouwersstraat 3179726527r
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Meykoopmanverkoper Brouwersstraat 3179726527r
HENDRIKS, JAKOBJEwijlen Japke Hendriks verkoper Brouwersstraat 3179726527r
HESSELS, RIENK Rincke Hessels koper huisBrouwersstraat 41602228321r
ANDRIES, AALTJE Aelken Andries koper Brouwersstraat 41602228321r
, naastligger ten oosten Brouwersstraat 41602228321r
SIETSES, TJALKE Tyalcke Sytses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41602228321r
, CLEMENSmr. Clements naastligger ten noorden Brouwersstraat 41602228321r
ROBERTS, JASPER Jasper Roberts verkoper Brouwersstraat 41602228321r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes verkoper Brouwersstraat 41602228321r
ROBERTS, JASPER Jaspert Roberts koper huisBrouwersstraat 41603228362r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claesses koper Brouwersstraat 41603228362r
SIETSES, TJALKEuit het huis van Tialcke Sytses verpachter grond Brouwersstraat 41603228362r
HENDRIKS, Maartgien Hendricx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41603228362r
HESSELS, RIEMKJE Riemke Hessels naastligger ten noorden Brouwersstraat 41603228362r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaarverkoper Brouwersstraat 41603228362r
FRANSES, ANTJE Antke Fransses verkoper Brouwersstraat 41603228362r
JOCHEMS, GRIETJE Griet Jochems verkoper Brouwersstraat 41603228362r
RIENKS, Grietke Riencx verkoper Brouwersstraat 41603228362r
FRANSES, JAN Jan Franssen verkoper Brouwersstraat 41603228362r
SJOERDS, AUKE Auck Sioerts , absent sijndeverkoper Brouwersstraat 41603228362r
JANS, FRANSwijlen Frans Jans erflater Brouwersstraat 41603228362r
, SJOUKJEwijlen Syouck Giecke erflater Brouwersstraat 41603228362r
WABES, MARTEN Marten Wabbes koper huisBrouwersstraat 41605228486r
ABRAHAMS, SIETSKE Sydtske Abrahams koper Brouwersstraat 41605228486r
, ELSKEhet huis van Elsien grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 41605228486r
JETSES, FOKELE Foockele Jetses pottenbakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41605228486r
, ELSKEde plaats van enen Elsien naastligger ten westen* Brouwersstraat 41605228486r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx naastligger ten noorden Brouwersstraat 41605228486r
PIETERS, SIETSE Sytse Pyters , mondig en over de 25 jaren oudverkoper Brouwersstraat 41605228486r
PIETERS, HERE Heere Pyters , mondig en over de 25 jaren oudverkoper Brouwersstraat 41605228486r
SWIERS, SIEBOUT Sybout Swierts verkoper q.q. Brouwersstraat 41605228486r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntien Pyters , over 25 jaren of daaromtrentverkoper Brouwersstraat 41605228486r
TJERKS, JAKOB Jacob Tziercx koper huis met ledige plaatsBrouwersstraat 41614229210r
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx koper Brouwersstraat 41614229210r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229210r
SIETSES, Tzialcke Sytzes naastligger ten noorden Brouwersstraat 41614229210r
JANS, GEERT Geert Janssen verkoper Brouwersstraat 41614229210r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens verkoper Brouwersstraat 41614229210r
JANS, ANDRIESburgervaandrig Andries Janssen koper huis met de plaats erachterBrouwersstraat 41614229212v
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229212v
SIETSES, TJALKE Tyalcke Sytzes naastligger ten noorden Brouwersstraat 41614229212v
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 41614229212v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Henricx verkoper Brouwersstraat 41614229212v
AUGUSTINUS, Marrytye Augustinus verkoper Brouwersstraat 41614229212v
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrick Bernts verkoper Brouwersstraat 41614229212v
JANS, GEERT Geert Janssen koper huis met de plaats erachterBrouwersstraat 41614229216r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens koper Brouwersstraat 41614229216r
KLASES, KLAAS Claes Claesen leertouwernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41614229216r
SIETSES, TJALKE Tyalcke Sytses naastligger ten noorden Brouwersstraat 41614229216r
JANS, ANDRIESburgervaandrig Andries Janssen pottenbakkerverkoper Brouwersstraat 41614229216r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmermankoper huisBrouwersstraat 41618230129r
LODEWIJKS, GEERTJE Geertie Lodewijcks koper Brouwersstraat 41618230129r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41618230129r
BOUWES, JANde nieuwe kamer van Jan Bouwens , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 41618230129r
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyerkcs naastligger ten noorden Brouwersstraat 41618230129r
BOUWES, JAN Jan Bouwens verkoper Brouwersstraat 41618230129r
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Brouwersstraat 41618230129r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230345r
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230345r
LODEWIJKS, GEERTJE Geertie Lodewijcks verkoper Brouwersstraat 41623230345r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
WOPKES, HARKE Harcke Wopkes verkoper q.q. Brouwersstraat 41623230345r
LODEWIJKS, GEERTJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Geertie Lodewijcks verkoper Brouwersstraat 41623230345r
SASKERS, LAMMERTwijlen Lambert Saskers timmermanverkoper Brouwersstraat 41623230345r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230348r
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230348r
SYBRANDI, PIETER Pieter Sibranditimmermankoper huisBrouwersstraat 41623230356r
TIEMENS, JELTJE Jeltie Timans koper Brouwersstraat 41623230356r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41623230356r
TJERKS, JAKOB Jacob Tyercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41623230356r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper Brouwersstraat 41623230356r
KLASES, PIETER Pieter Claes koper huisBrouwersstraat 41629232103r
MEINERTS, HIELKJE Hylck Meynerts koper Brouwersstraat 41629232103r
FREERKS, FREERK Freerck Freercks bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41629232103r
BOUWES, JANde nieuwe kamer van Jan Bouues naastligger ten westen Brouwersstraat 41629232103r
TJERKS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Tiercks naastligger ten noorden Brouwersstraat 41629232103r
TIEMENS, Jelty Tymens verkoper Brouwersstraat 41629232103r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sybrants verkoper Brouwersstraat 41629232103r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen gortmakerkoper huisBrouwersstraat 41689242271v
FREERKS, JAN Jan Freerx bakkernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41689242271v
JENTJES, PIERde kamer van de weduwe van Pier Janties naastligger ten westen Brouwersstraat 41689242271v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , n.u.naastligger ten noorden Brouwersstraat 41689242271v
RENGERS, VITUS Vitus Ringerspredikantverkoper Brouwersstraat 41689242271v
SIEMENS, RUURD Ruird Symens bakker (mr. -)koper door niaar huis, gortmakerij en stallingBrouwersstraat 41732248101r
BOUWES, SJOERDvrijgezel Sioerd Bouwes geniaarde koper Brouwersstraat 41732248101r
GILLES, MARTEN Marten Gillis naastligger ten zuiden Brouwersstraat 41732248101r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten westen Brouwersstraat 41732248101r
SIEMENS, RUURD Ruird Simons [staat: Andris] bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41732248101r
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaardengortmaker (oud mr. -)verkoper Brouwersstraat 41732248101r
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstrakoper huisBrouwersstraat 4173524935v
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetterhuurder Brouwersstraat 4173524935v
GILLES, MARTEN Marten Gilles naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4173524935v
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andrys naastligger ten noorden Brouwersstraat 4173524935v
SIEMENS, RUURD Ruird Symons bakker (mr. -)verkoper Brouwersstraat 4173524935v
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andrys verkoper Brouwersstraat 4173524935v
PIETERS, GERBENkussendrager van de burgerwacht Gerben Pyters koper huisBrouwersstraat 4174425148v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Brouwersstraat 4174425148v
, REINvroedsman Rein Sybedanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 4174425148v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 4174425148v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruurd Simons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 4174425148v
HEREMIET, MARIA HIDDES Maria Hiddes Heremytverkoper Brouwersstraat 4174425148v
HAANSTRA, TAMME Tamerus Haanstraprocureur fiscaalverkoper Brouwersstraat 4174425148v
JANS, MARIA Marijke Jans koper huisBrouwersstraat 41759254186v
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freerks koper Brouwersstraat 41759254186v
, REINde erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Sybedanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41759254186v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruird Symons bakkernaastligger ten westen Brouwersstraat 41759254186v
SIEMENS, RUURDde weduwe van Ruird Symons bakkernaastligger ten noorden Brouwersstraat 41759254186v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Brouwersstraat 41759254186v
PIETERS, GERBENwijlen Gerben Pieters Kussendraegerverkoper Brouwersstraat 41759254186v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumkoper huisBrouwersstraat 41789263165r
, ANTJE Antje Steenveldkoper Brouwersstraat 41789263165r
JANS, WILLEM Willem Janzen , c.u.huurder (p.j.)Brouwersstraat 41789263165r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten westen Brouwersstraat 41789263165r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 41789263165r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Brouwersstraat 41789263165r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper Brouwersstraat 41789263165r
ROBERTS, ROBERT Robert Roberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 51623230343v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51623230343v
, HENDRIKde weduwe en erfgenamen van wijlen Henderick Jyldts naastligger ten noorden Brouwersstraat 51623230343v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks koper huis, loods en plaatsBrouwersstraat 5162523144r
KLASES, ENGELTJE Engel Claeses koper Brouwersstraat 5162523144r
EISINGA, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 5162523144r
ROBERTS, ROBERT Robert Roberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 5162523144r
BALLINGS, JANhet huis van Jan Balling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5162523144r
HILLEBRANDS, ARJENhet huis van Arian Hilbrants naastligger ten noorden Brouwersstraat 5162523144r
JOBS, ARJEN Arian Jobs verkoper Brouwersstraat 5162523144r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Brouwersstraat 5162523144r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter162723224v
TJEERDS, WALING Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter162723224v
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Brouwersstraat 5achter162723224v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Brouwersstraat 5achter162723224v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses koper huisBrouwersstraat 5achter164323577v
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter164323577v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter164323577v
GABES, ARJEN Ariaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter164323577v
HARMENS, JAN Jan Harmens Beiem, hoofddiaken der gereformeerde kerkverkoper Brouwersstraat 5achter164323577v
HIELKES, TJEERDde kamer waarlangs vrije in- en uitgang ten zuiden, van mede-curator Tiaerd Hylckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 51658237250v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51658237250v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gisberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 51658237250v
HIELKES, TJEERD Tierdt Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
JAKOBS, Rocke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 51658237250v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 51658237250v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claeses verkoper Brouwersstraat 51658237250v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEhet voorhuis van de verkoper, wijlen Tetting Fongers naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter1657237257v
GABES, ARJENde weduwe van Arien Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Brouwersstraat 5achter1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Brouwersstraat 5achter1657237257v
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woningBrouwersstraat 5achter166023869r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes koper Brouwersstraat 5achter166023869r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter166023869r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter166023869r
GABES, ARJENde weduwe van Arien Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter166023869r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes , c.u.verkoper Brouwersstraat 5achter166023869r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 51675240211r
BOUWES, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Bouwens eigenaar perceel Brouwersstraat 51675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 51675240211r
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 51675240211r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers molenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 5169924430r
PIETERS, SJOERDJE Sjoertie Pytters koper Brouwersstraat 5169924430r
, Roos Soetekauwhuurder (p.j.)Brouwersstraat 5169924430r
WIEGERS, MARTEN Marten Wygers naastligger ten oosten Brouwersstraat 5169924430r
KINGMA, SIEBREN Sybren Kingmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 5169924430r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS oud hopman Theotardus Sloterdijknaastligger ten noorden Brouwersstraat 5169924430r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestraverkoper Brouwersstraat 5169924430r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes wolkammer (mr. -)koper huis en pakhuisBrouwersstraat 5172724745v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5172724745v
FRANSES, DIRK Dirk Fransen naastligger ten noorden Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
BLINKSMA, TIETE Tiete Blinxmabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
HOEK, MEINERT Meynert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
BEVA, JOHANNES Johannes Bevaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksmaverkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
FEIKES, GERARDUS Gerhardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5172724745v
WEILAND, SIPKE Sipke Weilandhoedenmaker (mr. -)koper huisBrouwersstraat 51765256114v
WEILAND, SIPKE Sipke Weilandhuurder (p.j.)Brouwersstraat 51765256114v
HOGEBOOM, AGE de weduwe van burgemeester Age Hoogeboomnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51765256114v
AUKES, PIETER Pyter Aukes naastligger ten noorden Brouwersstraat 51765256114v
SIEBES, GIJSBERT Gijsbert Sybes verkoper Brouwersstraat 51765256114v
SIEBES, TRIJNTJE Trijntje Sybes verkoper Brouwersstraat 51765256114v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis kapitein op 's lands snauw de Meeuwkoper huisBrouwersstraat 51782260223r
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindtkoper Brouwersstraat 51782260223r
WEILAND, JETSKE Jetske Weilandvoormalig bewoner Brouwersstraat 51782260223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsmanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 51782260223r
LENTS, JAKOB Jacob Lentsnaastligger ten noorden Brouwersstraat 51782260223r
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Brouwersstraat 51782260223r
WEILAND, JETSKE de nagelaten goederen van wijlen Jetske Weilandverkoper Brouwersstraat 51782260223r
BEMEN, BEREND Barend van Beemenmarktmeesterkoper huisBrouwersstraat 51791263348v
BEIDSCHAT, HENDRIKJE JANS Hendrikje Jans Beitschatkoper Brouwersstraat 51791263348v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 51791263348v
MEY, SAKE Sake van der Meynaastligger ten noorden Brouwersstraat 51791263348v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis verkoper Brouwersstraat 51791263348v
KLASES, GEESKE Geeske Claasen verkoper Brouwersstraat 51791263348v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper 2/3 kamerBrouwersstraat 6164823634v
JANS, MINSE Minse Jansens verkoper Brouwersstraat 6164823634v
JANS, BOUWE Bouwen Jansens verkoper Brouwersstraat 6164823634v
KLASES, PIETERoud burgemeester Pytter Claesses , c.u.koper kamerBrouwersstraat 6165623759r
KLASES, PIETERde koper Pytter Claesses , c.u.naastligger ten oosten Brouwersstraat 6165623759r
KLASES, PIETERde koper Pytter Claesses , c.u.naastligger ten westen Brouwersstraat 6165623759r
TEEKELES, SIEMEN Symen Taeckles naastligger ten noorden Brouwersstraat 6165623759r
JANS, JAKOB Jacob Jansen , vrijgezelverkoper Brouwersstraat 6165623759r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)koper kamer die zijn uitgang heeft in de steeg tuseen Pyter Fransen en het huis van Jan Freerx op de BrouwersgrachtBrouwersstraat 61692242403v
, HISKE Hiske , moeyhuurder voor 1 jaar Brouwersstraat 61692242403v
FRANSES, PIETERde koper Pyter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten westen Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESde verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten noorden Brouwersstraat 61692242403v
PIERS, ANDRIESburgerhopman Andries Piers , c.u.verkoper Brouwersstraat 61692242403v
JANS, DOUWE Douue Jansen koper huis en getimmerBrouwersstraat 71622230292v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper Brouwersstraat 71622230292v
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen dr. Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 71622230292v
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jonge, c.u.verkoper Brouwersstraat 71622230292v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pytters , c.u.koper huis, put, bak grote plaats. Loods en een kamer daarachter in de Botapotekersstraat en een loods tussen dit huis en kamerBrouwersstraat 71652236192r
TJEERDS, JELLEhet huis van Jelle Tieerds naastligger ten zuiden Brouwersstraat 71652236192r
FONGERS, TETTE Tetting Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 71652236192r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper Brouwersstraat 71652236192r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (mr. stads-)koper huis met kamer er achterBrouwersstraat 7165623782r
TJEERDS, JELLE Jelle Tierdts metselaarnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 7165623782r
FONGERS, TETTE Tetten Fongers naastligger ten noorden Brouwersstraat 7165623782r
PIETERS, TJEERD Tiaerdt Peters , c.u.verkoper Brouwersstraat 7165623782r
, HENDRIK Hendrik Brunsveldtschout bij nachtkoper huis met een kamer erachterBrouwersstraat 7166623935v
JANS, GEERTRUIDA Geertruidt Jans koper Brouwersstraat 7166623935v
, HENDRIK Hendrick Brunsveldt, c.u.naastligger ten zuiden Brouwersstraat 7166623935v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes , c.u.timmerman (stads -)verkoper Brouwersstraat 7166623935v
BERENDS, Aerntie Beerns koper huisBrouwersstraat 71668239154v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks koper Brouwersstraat 71668239154v
BRUINSVELD, HENDRIK de heer Hendrick Bruynsveltschout bij nachtnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 71668239154v
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nachtnaastligger ten noorden Brouwersstraat 71668239154v
BRUINSVELD, HENDRIK de heer Hendrick Bruynsvelt, als weduwnaar en voogd van zijn kinderen, erfgenamen van hun moederverkoper Brouwersstraat 71668239154v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 71675240211r
PIEBES, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Pybes eigenaar perceel Brouwersstraat 71675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 71675240211r
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 71675240211r
TJERKS, EVERT Evert Tiercx schipper op Bolswardkoper kamerBrouwersstraat 81605228474r
KLASES, MARIA Mary Claes koper Brouwersstraat 81605228474r
, AALTJE Aeltie naastligger ten zuiden ([staat: Aeltie Rinse Hessels weduwe])Brouwersstraat 81605228474r
HESSELS, RINSEwijlen Rinse Hessels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 81605228474r
GEERTS, GERRIT Gerryt Gerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 81605228474r
LUCAS, FEIKEde crediteuren van Feycke Luyckes , c.u.verkoper Brouwersstraat 81605228474r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateuraanhandelaar tuintje naast het huis vanBrouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijpaanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 81738249274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijpverwandelaar Brouwersstraat 81738249274v
KLASES, AGEwijlen oud burgerhopman Age Clasen verwandelaar Brouwersstraat 81738249274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagkoper huisBrouwersstraat 817392504r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakkerdistillateurkoper Brouwersstraat 817392504r
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agemanaastligger ten zuiden Brouwersstraat 817392504r
AGEMA, de weduwe van oud burgerhopman Agemanaastligger ten westen Brouwersstraat 817392504r
KIMSTRA, ANTJE Anke Kimstranaastligger ten noorden Brouwersstraat 817392504r
SIEMENS, RUURD Ruird Simons naastligger ten noorden Brouwersstraat 817392504r
JANS, AAGJE Aachjen Jans Bullartverkoper Brouwersstraat 817392504r
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gillis Mesdagmakelaarverkoper Brouwersstraat 817392504r
, REINvroedsman Rein Sybedagleibakkerkoper huis en stokerijBrouwersstraat 81743250289v
JANS, PIETJE Pyttie Jans begunstigde van een lijfrente (p.j.)Brouwersstraat 81743250289v
FOEKES, HARMENwijlen Harmen Foekes begunstigde van een lijfrente Brouwersstraat 81743250289v
KIMSTRA, ANTJE Antie Kimstra, e.a.naastligger ten noorden Brouwersstraat 81743250289v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backerdistillateurverkoper Brouwersstraat 81743250289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdagverkoper Brouwersstraat 81743250289v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE Trijntie Oosterhoutkoper huis en stokerijBrouwersstraat 81794264195r
, KORNELISwijlen Cornelis Watzeskoper Brouwersstraat 81794264195r
, H. H. Oswaldkoopmanhuurder Brouwersstraat 81794264195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81794264195r
JANS, ANTJE Antje Jansen naastligger ten noorden Brouwersstraat 81794264195r
ALTENA, REINER Renardus Hessel van Altenaadvocaat en notarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81794264195r
SPANNENBURG, JOHANNES oud hopman Johannes Spannenburgverkoper Brouwersstraat 81794264195r
KORNELIS, EELKE Eeltje Cornelis koper huisBrouwersstraat 81795264258v
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboomkoper Brouwersstraat 81795264258v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81795264258v
JANS, ANTJE Antje Jans naastligger ten noorden Brouwersstraat 81795264258v
, IEPE Ype Roodenhuisbakker (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v
BOS, MARTEN Marten Boschkuiper (mr. -)verkoper q.q. Brouwersstraat 81795264258v
OOSTERHOUT, TRIJNTJE de boedel van wijlen Trijntje Oosterhoutverkoper Brouwersstraat 81795264258v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germanskeurslijfmakerkoper huisBrouwersstraat 81799265186r
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 81799265186r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 81799265186r
BERGUM, de weduwe van van Bergumnaastligger ten noorden Brouwersstraat 81799265186r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmakerverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Brouwersstraat 81799265186r
KORNELIS, EELKEde geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis wolkammer (mr. -)verkoper Brouwersstraat 81799265186r
REINS, GRIETJE Griettie Reins verkoper Brouwersstraat 81799265186r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsmabakker (mr. -)koper huis en jeneverstokerijBrouwersstraat 8180726814r
BERGUM, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse van Bergumnaastligger ten noorden Brouwersstraat 8180726814r
ZIJLSTRA, REGINA Regina Zijlstraverkoper Brouwersstraat 8180726814r
HUBERTS, IGNATIUS wijlen Ignatius Hubertritmeesterverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, IGNATIUS HENDRIKS Ignatius Hendrikus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, HENDRIK Hendrikus Anastarius Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, CYPRIANUS Ciprianus Regnaldus Geermansverkoper Brouwersstraat 8180726814r
HUBERTS, REGINA wijlen Regina Huberterflater Brouwersstraat 8180726814r
GEERMANS, JAKOB wijlen Jacobus Geermansstoker (mr. -)erflater Brouwersstraat 8180726814r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper huisBrouwersstraat 91620230240r
TIETES, GRIETJE Griet Tietes koper Brouwersstraat 91620230240r
EISINGA, EEDE de erfgenamen van wijlen Aede van Eysingaverpachter grond Brouwersstraat 91620230240r
TJEERDS, PIER Pier Tiaardts kuipernaastligger ten zuiden Brouwersstraat 91620230240r
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jongenaastligger ten noorden Brouwersstraat 91620230240r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 91620230240r
PIEBES, HOTSKE Hotse Pybes verkoper Brouwersstraat 91620230240r
CAESARIUS, HENDRIK burgervaandrig Hendricus Caesariuskoper 3/4 huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met daarachter een kamerBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel1659237202v
PIETERS, TJAMME Tiamcke Pytters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91659237202v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes scheepstimmerman (mr. -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237202v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tiaerdts verkoper Brouwersstraat 91659237202v
PIETERS, TJAMME Tjamcke Pytters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 91659237240r
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 91659237240r
DOUWES, PIETER Pytter Douues verkoper q.q. Brouwersstraat 91659237240r
JELLES, PIETERde kinderen van wijlen Pytter Jelles verkoper Brouwersstraat 91659237240r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds erflater Brouwersstraat 91659237240r
BONER, EVERT Sergeant-majoor Evert Boner, c.u.koper huis waar de Blauwe Troffel uithangt, loods, plaats en tuin met bomen en planten en een kamer daarachterBrouwersstraat 9de Blauwe Troffel16592388v
PIETERS, TANNEKE Tanneke Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 916592388v
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Brouwersstraat 916592388v
CAESARIUS, HENDRIK burgemeester Hendricus Caesariusverkoper Brouwersstraat 916592388v
BRUINSVELD, HENDRIK Hendrik Bruynsveltkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 3/4 huisBrouwersstraat 91662238152r
BONER, EVERT de weduwe en de dochter van majoor Evert Bonerverkoper Brouwersstraat 91662238152r
BRUINSVELD, HENDRIK Hendrik Brunsveldkoper provisioneel 1/4 huis en kamer daarachterBrouwersstraat 9166323822va
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Brouwersstraat 9166323822va
PIEBES, JAKOB Jacob Pybes timmerman (stads -)naastligger ten noorden Brouwersstraat 9166323822va
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jakle Pybes Sinnemaverkoper Brouwersstraat 9166323822va
BONER, KLAASKE wijlen Claaske Bonersverkoper Brouwersstraat 9166323822va
KLASES, JAKOB Jacob Claessen koopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vijftien grondpachten in deze akte])Brouwersstraat 91675240211r
, grondpacht uit het huis van Bruynsweltkapiteineigenaar perceel Brouwersstraat 91675240211r
KAMSTRA, TJALLING jhr. Tjallingh Homme van Camstraverkoper Brouwersstraat 91675240211r
BURMANIA, FOKELTJE juffrouw Foockel van Burmaniaverkoper Brouwersstraat 91675240211r
ADIUS, JOHANNA juffrouw Joanna Adiuskoper 1/2 huisBrouwersstraat 91677240268r
BRUINSVELD, HENDRIK wijlen Hendrick Bruynsveltschout bij nachtkoper Brouwersstraat 91677240268r
IJSBRANDS, JETSEde kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmermannaastligger ten zuiden Brouwersstraat 91677240268r
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 91677240268r
OLDAANS, MARIA PIETERS Maritie Pieters Oudaensverkoper van 1/4 Brouwersstraat 91677240268r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaerverkoper Brouwersstraat 91677240268r
, ISAAK Ysaac de Geerverkoper Brouwersstraat 916772