Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
KLASES, REINER Reyner Claes koper huis met een ledige plaats erachterKarremanstraat159722836v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Syourdts smidverpachter grond Karremanstraat159722836v
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat159722836v
JAKOBS, TJEPKE Tyepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat159722836v
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat159722836v
WIEBES, GRIETJE Griet Wybes verkoper Karremanstraat159722836v
JELTES, JOHANNES Johannes Jeltes koper huis met ledige plaats van 24 x 12 havenistenvoetenKarremanstraat159722846r
DIRKS, MARIA Mary Dyrcx koper Karremanstraat159722846r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat159722846r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat159722846r
JELTES, JOHANNESde schuur? van de kopers Johannes Jeltes , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat159722846r
JELLES, JELLE Jelle Jelles verkoper Karremanstraat159722846r
JOEKES, Hacke Juckes verkoper Karremanstraat159722846r
FOKKES, MINNE Minne Fockes koper huis of kamer met plaatsKarremanstraat OZ159722853r
LIEUWES, ANTJE Anna Lyeuwes koper Karremanstraat OZ159722853r
LOO, JAKOB Jacob van Loonaastligger ten oosten Karremanstraat OZ159722853r
KRIJNS, PAULUS Poulus Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat OZ159722853r
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ159722853r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Karremanstraat OZ159722853r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huisKarremanstraat WZ159822893v
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ159822893v
, JAN Jan , [staat: Jan van Franeker]naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ159822893v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat WZ159822893v
JAKOBS, Jempcke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ159822893v
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ159822893v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper nieuw huisKarremanstraat1598228106v
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat1598228106v
JAKOBS, TJEPKE Tiepcke Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat1598228106v
KLASES, REINER Reyner Claes verkoper Karremanstraat1598228106v
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huisKarremanstraat1599228157r
PIETERS, IEMKJE Impck Pieters koper Karremanstraat1599228157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 CG)Karremanstraat1599228157r
ARJENS, LUITJEN Luytien Arys naastligger ten zuiden Karremanstraat1599228157r
KRIJNS, Haddewich Crijns naastligger ten noorden Karremanstraat1599228157r
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat1599228157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat1599228157r
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat1599228157r
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tjallings koper finaal huis en tuin daarachter c.a.Karremanstraat1602228302r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper finaal Karremanstraat1602228302r
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat1602228302r
, EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat1602228302r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat1602228302r
JANS, GRIETJE Gryet Jans verkoper Karremanstraat1602228302r
HASSELT, HENDRIK JANS Hendrick Jans van Hasseltverkoper q.q. Karremanstraat1603228382v
HASSELT, JAN JANShet weeskind van wijlen Jan Jans van Hasselt, de jongeverkoper Karremanstraat1603228382v
IENTES, AALTJEwijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat1603228382v
, DIRK Dirck wevernaastligger ten oosten Karremanstraat161222977r
, RIJK Rijck smidnaastligger ten westen Karremanstraat161222977r
FREERKS, DOOITSE Doytse Freercx verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat161222977r
SIEMENS, SIEMENde nagelaten weeskinderen van wijlen Symen Symens verkoper Karremanstraat161222977r
JOHANNES, EETSKEwijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat161222977r
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachterKarremanstraat OZ161222991v
BOKKES, FEITSEwijlen Feytse Bockes koper Karremanstraat OZ161222991v
, HARMEN Harmen soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat OZ161222991v
AUKES, PIETER Pyter Auckes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ161222991v
, STEFFEN Steffen Guntherverkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper q.q. Karremanstraat OZ161222991v
JOHANNES, PIETER Pyter Johannes metselaarkoper huisKarremanstraat WZ1613229162v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ1613229162v
, JAN Jan naastligger ten zuiden ([staat: Franeker Jan])Karremanstraat WZ1613229162v
PIETERS, HOMME Homme Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ1613229162v
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat WZ1613229162v
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrick Harmens verkoper Karremanstraat WZ1613229162v
HENDRIKS, HARMKE Harmen Hendricks verkoper Karremanstraat WZ1613229162v
HEMKES, HARING Haringh Hempckes koper huis, loods en plaatsjeKarremanstraat WZ1618230127v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipckes koper Karremanstraat WZ1618230127v
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Sioerdts smidverpachter grond ([of een afkoopsom van 20-00-00 CG ])Karremanstraat WZ1618230127v
PIPHRON, Piphronprotesteert Karremanstraat WZ1618230127v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat WZ1618230127v
HOMMES, JANKE Jantien Hommes verkoper Karremanstraat WZ1618230127v
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ1618230127v
SIPKES, SIEMEN Simon Sipkes koper huisKarremanstraat1621230270v
HARTS, GRIETJE Griet Heerts koper Karremanstraat1621230270v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verpachter grond Karremanstraat1621230270v
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat1621230270v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat1621230270v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen bakkerverkoper Karremanstraat1621230270v
IEPES, GRIETJE Griet Jeppes verkoper Karremanstraat1621230270v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper huisKarremanstraat1623230364r
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters* houtkoperverpachter grond Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van Pieter Pieters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat1623230364r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
ANNES, BROER Broer Annis verkoper van 1/2 Karremanstraat1623230364r
ANSKES, JAN Jan Anskes koper hoekhuis, strekkende westwaarts tot aan het andere huis van de verkopers, staande in de KarremansstraatKarremanstraat WZ162423125v
GERRITS, TIETJE Tied Gerryts koper Karremanstraat WZ162423125v
JANS, WILLEM Willem Jans schipper (veer-)verkoper Karremanstraat WZ162423125v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ162423125v
WIEBRENS, DIRKhet sterfhuis van Dirck Wibrants verkoper Karremanstraat162523153v
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u.koper huisKarremanstraat OZ164823611r
, KLAAS Claes wevernaastligger ten oosten Karremanstraat OZ164823611r
, CHRISTOFFEL Chrystoffel soldaatnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ164823611r
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u.verkoper Karremanstraat OZ164823611r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemanaastligger ten oosten Karremanstraat16552374v1
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat16552374v1
JANS, SIPKE Sipke Jansen naastligger ten westen Karremanstraat16552374v1
FOKKES, TJALLINGde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Tjalling Fockes wagenaarverkoper Karremanstraat16552374v1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Karremanstraat165623761r1
JOUKES, SIEBRENgrondpacht uit het huis van Sybrant Jouckes eigenaar perceel Karremanstraat165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Karremanstraat165623761r1
JANS, PAULUS Pouwels Jansen , c.u.bakkerkoper huisKarremanstraat OZ165623784v
, AALTJE Aeltie naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v
AARTS, JANwijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ165623784v
LAMMERTS, THOMASde erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvardanaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ165623784v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengeveltverkoper Karremanstraat OZ165623784v
, HANS Hans Rouschenburghsoldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roordakoper twee kamers aan elkaarKarremanstraat1658237168av
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits koper Karremanstraat1658237168av
, JAN Jan Blomburghnaastligger ten oosten Karremanstraat1658237168av
, LIEUWE Lieuue scheepstimmermannaastligger ten zuiden Karremanstraat1658237168av
, CHRISTOFFEL Christoffel glasmakernaastligger ten westen Karremanstraat1658237168av
, CHRISTOFFEL Christoffel , c.u.glasmakerverkoper Karremanstraat1658237168av
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 11-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r
FRANSES, TIEMENgrondpacht uit het pan- en estrikwerk van Tymon Fransen eigenaar perceel Karremanstraat16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 4-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r
JOOSTES, PIETERgrondpacht uit het huis van wijlen Pieter Joostes karremaneerdere eigenaar Karremanstraat16652396r
IJSBRANDS, MEINERTgrondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat16652396r
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Karremanstraat16652396r1
FRIESES, JARICHgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Jarich Frieses eigenaar perceel Karremanstraat16652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Karremanstraat16652396r1
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huisKarremanstraat OZ1669239205r
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekeeskoper Karremanstraat OZ1669239205r
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijnkoper Karremanstraat OZ1669239205r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ1669239205r
PAULUS, HILTJE Hiltie Poulus verkoper Karremanstraat OZ1669239205r
JANS, PAULUSwijlen Poulus Jansen , c.s.verkoper Karremanstraat OZ1669239205r
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huisKarremanstraat OZ1687242192r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schipperkoper Karremanstraat OZ1687242192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r
SIEMENS, MINNEwijlen Minne Symens schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1687242192r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters molenaarnaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1687242192r
JONAS, ANTONIUS Anthony Jonas koper huisKarremanstraat WZ1690242322v
JANS, SALOMON Salomon Jansen Grootsnaastligger ten zuiden Karremanstraat WZ1690242322v
HEMERT, GRIETJE kind van Grietie van Hemertnaastligger ten westen Karremanstraat WZ1690242322v
, Tessingh karremannaastligger ten noorden Karremanstraat WZ1690242322v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendricks wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat WZ1690242322v
, ENOCH Enoch van Ripperschirurgijn (mr. -)koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieelKarremanstraat1696243198r
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1696243198r
, JAN Jan baantjernaastligger ten zuiden Karremanstraat1696243198r
, GRIETJE Grietie Ruiskenaastligger ten noorden Karremanstraat1696243198r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croeseverkoper Karremanstraat1696243198r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis wever (mr. linnen-)koper huis en bleekveldjeKarremanstraat1703244236r
JANS, JAN Jan Jansen , n.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat1703244236r
TJEERDS, WIEBRENals bewoner Wybren Tjeerds naastligger ten noorden Karremanstraat1703244236r
HAITSES, BOUWE Bouwe Haytses schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat1703244236r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaarkoper huisKarremanstraat WZ170824569v
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat WZ170824569v
IENTES, JAN Jan Intjes metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ170824569v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesnaastligger ten westen Karremanstraat WZ170824569v
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ170824569v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekeesverkoper Karremanstraat WZ170824569v
GEERTS, KLAASwijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ170824569v
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vruchtbomenKarremanstraat1710245120r
FOKKES, REIERwijlen Rejer Fockes koper Karremanstraat1710245120r
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1710245120r
, JAN Jan baantjernaastligger ten westen Karremanstraat1710245120r
, GRIETJE Grietien Ruiskenaastligger ten noorden Karremanstraat1710245120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters schilder [staat: schilderaar] (mr. -)verkoper Karremanstraat1710245120r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases koper huis met twee kamersKarremanstraat OZ1726246258r
PIETERS, HIELKEwijlen Hylke Pieters timmermankoper Karremanstraat OZ1726246258r
TEUNIS, JANde weduwe van Jan Teunis , vanaf mei 1726huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat OZ1726246258r
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.)Karremanstraat OZ1726246258r
BOTSMA, KLAAS RINTJESde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1726246258r
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1726246258r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1726246258r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)verkoper Karremanstraat OZ1726246258r
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyters koper huisKarremanstraat OZ1728247127v
VOS, THOMAS wijlen Thomas de Voskoper Karremanstraat OZ1728247127v
BOTSMA, KLAAS REINERSde hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsmanaastligger ten oosten Karremanstraat OZ1728247127v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ1728247127v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetternaastligger ten noorden Karremanstraat OZ1728247127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogdkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat OZ1728247127v
BUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Buma, weesvoogdzilversmid (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat OZ1728247127v
KLASES, KORNELISKEwijlen de kinderen van Cornelia Claeses verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
PIETERS, HIELKEwijlen Hyltje Pieters verkoper Karremanstraat OZ1728247127v
, GERARDUS Gerardus Feltsmachirurgijnkoper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstokKarremanstraat1729247256v
DOUWES, LUITJENde kinderen van Luitjen Douwes naastligger ten oosten Karremanstraat1729247256v
JANS, AALTJE Aeltje Jans naastligger ten westen Karremanstraat1729247256v
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat1729247256v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Karremanstraat1729247256v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Karremanstraat1729247256v
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezelwever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat OZ175025288r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaarnaastligger ten westen Karremanstraat OZ175025288r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten noorden Karremanstraat OZ175025288r
BERENDS, FRANS Frans Beernts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Karremanstraat OZ175025288r
FRANSES, LIJSBET Lijsbert Fransen , minderjarigverkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
BERENDS, PIETJE Pietie Beernts verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
STEFFENS, AREND Arent Steffens wever (mr. bont-)verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
KUIPER, FETJE Fettie Kuiperverkoper van 1/3 Karremanstraat OZ175025288r
JELLES, ALLERTwijlen Allert Jelles , bejaarde vrijgezelerflater Karremanstraat OZ175025288r
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huisKarremanstraat1769257122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat1769257122v
SJOERDS, JAN Jan Sjoerds bewoner Karremanstraat1769257122v
KORNELIS, MINNE Minne Cornelis bewoner Karremanstraat1769257122v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat1769257122v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat1769257122v
JELTES, RUURD Ruird Jeltes naastligger ten westen Karremanstraat1769257122v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlfabrikeur in bontenkoper door niaar huisKarremanstraat ZZ1774258130r
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopmangeniaarde koper Karremanstraat ZZ1774258130r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters , c.s.bewoner Karremanstraat ZZ1774258130r
TJERKS, ROELOFde verkoper Roelof Tjerks naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ1774258130r
STIJL, SIEMEN Symon Stijlkoopmannaastligger ten westen Karremanstraat ZZ1774258130r
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat ZZ1774258130r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks verkoper Karremanstraat ZZ1774258130r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoopmankoper huisKarremanstraat1784261170r
TIETES, KLAAS Claas Tytes huurder Karremanstraat1784261170r
STAMBKE, dr. Stambkenaastligger ten oosten Karremanstraat1784261170r
JANS, GRIETJE Grietje Jansen verkoper Karremanstraat1784261170r
KUIPER, PIETER KORNELISwijlen Pieter Cornelis Cuiperverkoper Karremanstraat1784261170r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons koper huisKarremanstraat17882631r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat17882631r
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat17882631r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat17882631r
, BALThet testament van wijlen Baltus Moltszverkoper Karremanstraat17882631r
, wijlen Petronella Chaminverkoper Karremanstraat17882631r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11736249126v
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonis koper Karremanstraat 11736249126v
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 11736249126v
TIJSES, HENDRIK Hendrik Tijssen naastligger ten noorden Karremanstraat 11736249126v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopman en bontrederverkoper q.q. Karremanstraat 11736249126v
STIJL, SELIS SIEMENS Selis Symons Stijlverkoper en Karremanstraat 11736249126v
STIJL, SIEMEN SIEMENS Symon Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlkoopman en bontrederverkoper en Karremanstraat 11736249126v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en bontrederverkoper Karremanstraat 11736249126v
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper Karremanstraat 11736249126v
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaarwijnhandelaarkoper huisKarremanstraat 11740250102v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 11740250102v
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibismanaastligger ten oosten Karremanstraat 11740250102v
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 11740250102v
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 11740250102v
KLASES, KLAASwijlen Claas Claasen verkoper Karremanstraat 11740250102v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 117432511r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 117432511r
, SAKEde tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybismanaastligger ten oosten Karremanstraat 117432511r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s.naastligger ten noorden Karremanstraat 117432511r
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaarverkoper Karremanstraat 117432511r
HARMENS, HERE Heere Harmens wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 11752252197r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 11752252197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds , c.u.huurder Karremanstraat 11752252197r
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersmanaastligger ten oosten Karremanstraat 11752252197r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en fabrikantverkoper q.q. Karremanstraat 11752252197r
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerds verkoper Karremanstraat 11752252197r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 11752252197r
JANS, PIEBE Pybe Jansen , c.u.koper huisKarremanstraat 21633233109v
JAKOBS, AUKEde verkoper Aucke Jacobs , c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 21633233109v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 21633233109v
KLASES, TJEERD Tiaerdt Claessen* karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 21633233109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaarverkoper Karremanstraat 21633233109v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsjeKarremanstraat 2164023498r
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2164023498r
DIRKS, DIRKhet huis van Dirk Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2164023498r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten westen Karremanstraat 2164023498r
, TJEERDhuis en hof eerder van Tiaerdt karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELDhuis en hof van verkoper Bartel Seerps karremannaastligger ten noorden Karremanstraat 2164023498r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karremanverkoper Karremanstraat 2164023498r
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2164023498r
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts , c.u.koper huisKarremanstraat 21644235107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verpachter grond Karremanstraat 21644235107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21644235107r
BARTELDS, ANTJEde hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 21644235107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 21644235107r
PIETERS, KARST Karst Pyters , c.u.verkoper Karremanstraat 21644235107r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21645235182v
KORNELIS, MARIA Marijcke Cornelis koper Karremanstraat 21645235182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21645235182v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21645235182v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21645235182v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sybolts verkoper Karremanstraat 21645235182v
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 21645235182v
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 21646235202v
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 21646235202v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 21646235202v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten westen Karremanstraat 21646235202v
, HANS Hans Loopheennaastligger ten noorden Karremanstraat 21646235202v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Karremanstraat 21646235202v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u.koper huisKarremanstraat 21650236107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21650236107v
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 21650236107v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hajemakoper huis, schuur en tuinKarremanstraat 21664238220v
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 21664238220v
, JAN Jan Bijcknaastligger ten westen Karremanstraat 21664238220v
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u.verkoper Karremanstraat 21664238220v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slagerkoper huis, stal en tuinKarremanstraat 2167124062v
JANS, AAGJE Aechien Jans koper Karremanstraat 2167124062v
ZOMER, JAN Jan Somernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2167124062v
, JAN Jan Beykenaastligger ten westen Karremanstraat 2167124062v
HAYEMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Hajemaverkoper Karremanstraat 2167124062v
EVERTS, JAN Jan Ewerts koopmankoper huis, stal, hofke met bomen en plantenKarremanstraat 21676240232v
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 21676240232v
LUURTS, HARMENhet huis van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 21676240232v
JANS, AAGJE Aechien Jans verkoper Karremanstraat 21676240232v
BOUWES, JAKOBwijlen Jacob Bouwes slagerverkoper Karremanstraat 21676240232v
HESSELS, Teaeding Hessels koper huis, tuin, wagenhuis en paardenstalKarremanstraat 2168424228v
HESSELS, Teaeding Hessels huurder (p.j.)Karremanstraat 2168424228v
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2168424228v
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2168424228v
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsmaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 2168424228v
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Karremanstraat 2168424228v
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Karremanstraat 2168424228v
HENDRIKS, FEIKE Feyke Hendrix koper van 1/2 huisKarremanstraat 21730247357v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendrix koper van 1/2 Karremanstraat 21730247357v
RUURDS, RINTJE Rintje Ruurds bewoner om sunst Karremanstraat 21730247357v
, HENDRIK Hendrik wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 21730247357v
WIEBRENS, RINSKE Reinskjen Wybrens naastligger ten westen Karremanstraat 21730247357v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 21771257208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vriesgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 21771257208v
DIRKS, GERRITde weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 21771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 21771257208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 21771257208v
HEERKES, ELSKE Else Heerkes molenaar (rog-)koper stal en wagenhuisKarremanstraat 21800265236r
HUISINGA, Sybrandis Huisingakoopmankoper Karremanstraat 21800265236r
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 21800265236r
WIJGA, IEKE ENNESwijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 21800265236r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 21809268326r
GERRITS, WILLEMde weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 21809268326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 21809268326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoonkoopmanverkoper Karremanstraat 21809268326r
ATLAS, L. L. Atlaskoper huisKarremanstraat 31808268120v
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Veldekoper Karremanstraat 31808268120v
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 31808268120v
WIJMA, S. S. Wijmaprocureurnaastligger ten oosten Karremanstraat 31808268120v
GRATEMA, AURELIA de weduwe van Aurelia Gratamaverkoper Karremanstraat 31808268120v
TETRODE, P. wijlen P. Tetrodeverkoper Karremanstraat 31808268120v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarkoper kamerKarremanstraat 41630232155r
, ANTJE Anna weefsternaastligger ten oosten Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u.naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
PIERS, ANNEde hof van Anne Piers naastligger ten westen Karremanstraat 41630232155r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopmanverkoper Karremanstraat 41630232155r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmakerkoper huisKarremanstraat 41634233134r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerts koper Karremanstraat 41634233134r
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 41634233134r
JANS, PIEBE Pybe Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 41634233134r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 41634233134r
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Karremanstraat 4163723443r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4163723443r
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1])Karremanstraat 4163723443r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Looverkoper Karremanstraat 4163723443r
BOELEMA, MARTEN wijlen dr. Martinus Boelemaadvocaat Hof van Friesland en assessor van het Krijgsgerecht van het Fries Regimentverkoper Karremanstraat 4163723443r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachterKarremanstraat 41658237161v
STAAL, HANS wijlen Hans Staellkoper Karremanstraat 41658237161v
, HARMEN Harmen Luyrsen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41658237161v
ROMKES, SAKE Sake Romckes* brouwernaastligger ten noorden Karremanstraat 41658237161v
, DIRK Dirck Siccx, c.u.verkoper Karremanstraat 41658237161v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintjeKarremanstraat 41662238149r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 41662238149r
, HARMEN Harmen Luiersen Vrijmoetnaastligger ten zuiden Karremanstraat 41662238149r
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41662238149r
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 41662238149r
, HANSwijlen Hans Staelverkoper Karremanstraat 41662238149r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachterKarremanstraat 41669239189r
, HARMEN Harmen Luiersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 41669239189r
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 41669239189r
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u.verkoper Karremanstraat 41669239189r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wygamolenaarkoper door niaar huis en bleekveldKarremanstraat 41771257208v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
VRIES, SIEBE vroedsman Sybe de Vriesgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poortgeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greidanusapothekergeniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 41771257208v
DIRKS, GERRITde weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.)Karremanstraat 41771257208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galemanaastligger ten westen Karremanstraat 41771257208v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 41771257208v
HUISINGA, Sybrandis Huisingakoopmankoper huisKarremanstraat 41800265235r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.u.huurder Karremanstraat 41800265235r
GERRITS, WILLEMde weduwe van Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 41800265235r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESde stalling van wijlen Yke Ennes Wyganaastligger ten noorden Karremanstraat 41800265235r
, IEPE Ype Roodenhuisbakker en koopman (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 41800265235r
WIJGA, IEKE ENNESde boedel van wijlen Yke Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Karremanstraat 41800265235r
WEI, DIRK Dirk H. van der Weykoper twee huizenKarremanstraat 41809268326r
GERRITS, WILLEMde weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 41809268326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdanaastligger ten westen Karremanstraat 41809268326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoonkoopmanverkoper Karremanstraat 41809268326r
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmakerkoper huisKarremanstraat 51688242248r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 51688242248r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaarhuurder Karremanstraat 51688242248r
SLOTERDIJK, de hof van hopman Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 51688242248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 51688242248r
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 51688242248r
KALF, HENDRIK JANS Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 51776258243v
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Karremanstraat 51776258243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51776258243v
HARMENS, HEREde weduwe van Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51776258243v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51776258243v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans Smotskeverkoper Karremanstraat 51776258243v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 51778259139v
KALF, JAN Jan Hendrik Kalf, c.m.huurder Karremanstraat 51778259139v
STIJL, SIEMEN Symon Stijlnaastligger ten oosten Karremanstraat 51778259139v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoopnaastligger ten zuiden Karremanstraat 51778259139v
, naastligger ten westen Karremanstraat 51778259139v
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 51778259139v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 51778259139v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Karremanstraat 51778259139v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendrik Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 51778259139v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisKarremanstraat 5180826869v
LUITJENS, LIJSBET Elisabeth Luitjes koper Karremanstraat 5180826869v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperdahuurder (p.j.)Karremanstraat 5180826869v
, G. G. van Danswijknaastligger ten oosten Karremanstraat 5180826869v
DUMAN, FREERK Fredrik Dumannaastligger ten zuiden Karremanstraat 5180826869v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Karremanstraat 5180826869v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feikes brouwersknechtkoper huisKarremanstraat 61771257208r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galamanaastligger ten westen Karremanstraat 61771257208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 61771257208r
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks wever (bont-)verkoper Karremanstraat 61771257208r
FEIKES, ANTJE Antje Feikes koper 1/2 huis en plaatsKarremanstraat 61781260118r
AGES, HIELKEwijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 61781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens eigenaar van 1/2 Karremanstraat 61781260118r
JOHANNES, SIEBOUTde weduwe van Sybout Johannes naastligger ten oosten Karremanstraat 61781260118r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nautanaastligger ten westen Karremanstraat 61781260118r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens verkoper Karremanstraat 61781260118r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huisKarremanstraat 61784261153v
FREERKS, ANTJE Antje Freerks koper Karremanstraat 61784261153v
FEIKES, TJALLING Tjalling Feykes brouwersknechtverkoper Karremanstraat 61784261153v
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerderkoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71686242155r
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks koper Karremanstraat 71686242155r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 71686242155r
, JAN Jan Slapmetselaarnaastligger ten noorden Karremanstraat 71686242155r
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 71686242155r
JANS, LIEPKJE Lupke Jans verkoper Karremanstraat 71686242155r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopmankoper huis, loods en plaatsKarremanstraat 71688242260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat 71688242260v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 71688242260v
, JAN Jan Slapmetselaar (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 71688242260v
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarderverkoper Karremanstraat 71688242260v
HENDRIKS, AUKJE Auckjen Hendricks verkoper Karremanstraat 71688242260v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 71692242384v
SLOTERDIJK, T. de tuin van burgerhopman T. Sloterdijcknaastligger ten oosten Karremanstraat 71692242384v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 71692242384v
, FRANS Frans moutmakernaastligger ten noorden Karremanstraat 71692242384v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 71692242384v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Karremanstraat 71692242384v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper huis en tuintjeKarremanstraat 71714245206v
STIJL, SIEMEN JELLESde hof van Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 71714245206v
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat 71714245206v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 71714245206v
ABES, PIER Pier Abes arbeiderkoper weefwinkel en plaatsKarremanstraat 7178326136v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 7178326136v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, sr.koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 7178326136v
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten noorden Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts verkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7178326136v
OVERBEEK, GERRIT Gerryt Overbeekverkoper Karremanstraat 7178326136v
HENDRIKS, FREERK Frederik Hendriks koper huis, weefwinkel en plaatsKarremanstraat 71784261194v
RUURDS, ANTJE Antie Ruurds koper Karremanstraat 71784261194v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 71784261194v
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, seniorkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 71784261194v
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemanaastligger ten noorden Karremanstraat 71784261194v
ABES, PIER Pier Abes sjouwermanverkoper Karremanstraat 71784261194v
HARMENS, MAAIKE Mayke Harmens koper door niaar huis met loodsKarremanstraat 8170124495v
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zeekoper door niaar Karremanstraat 8170124495v
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Karremanstraat 8170124495v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters geniaarde koper Karremanstraat 8170124495v
JANS, BEITSKE Beydske Jans huurder Karremanstraat 8170124495v
ALBERTS, HENDRIKwijlen Hendrik* Alberts huurder Karremanstraat 8170124495v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8170124495v
LUURTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 8170124495v
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 8170124495v
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirdts , c.u.koper woningKarremanstraat 8171824629v
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes naastligger ten zuiden Karremanstraat 8171824629v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstranaastligger ten westen Karremanstraat 8171824629v
DOEKES, HANS Hans Doeckes schipper (oud -)verkoper Karremanstraat 8171824629v
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts koper huisKarremanstraat 8176425637v
HENDRIKS, ENGELTJE Engeltje Hendriks koper Karremanstraat 8176425637v
SIEBRENS, SIPKEde weduwe van Sipke Sybrens huurder Karremanstraat 8176425637v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8176425637v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Karremanstraat 8176425637v
ARENDS, EVERT Evert Arends schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81778259155r
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 81778259155r
SIETSES, DIRKde weduwe van Dirk Sytses huurder Karremanstraat 81778259155r
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 81778259155r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 81778259155r
HENDRIKS, JELLE Jelle Hendriks baantjerverkoper Karremanstraat 81778259155r
FEITES, HOITE Hooite Feites schoenmakerkoper huisKarremanstraat 81807267333r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 81807267333r
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 81807267333r
WIJGA, RUURD Ruurd A. Wyganaastligger ten zuiden Karremanstraat 81807267333r
HIDDES, ATSE Atze Hiddes verkoper Karremanstraat 81807267333r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker (mr. -)koper twee kamers met een tuintje c.o.a.Karremanstraat 9168524271v
SLOTERDIJK, TJEERD de hof van hopman Tjaerdt Sloterdijknaastligger ten oosten Karremanstraat 9168524271v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9168524271v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorderscheepstimmermanverkoper Karremanstraat 9168524271v
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.koper twee kamersKarremanstraat 91714245206r
STIJL, SIEMEN JELLES Simon Jelles Stijl, c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 91714245206r
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 91714245206r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huisKarremanstraat 91798265115r
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis koper Karremanstraat 91798265115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.)Karremanstraat 91798265115r
KORNELIS, HIELKJE Hyke Cornelis huurder Karremanstraat 91798265115r
, GERRIT Gerrit van Danswijknaastligger ten oosten Karremanstraat 91798265115r
DUMAN, FREERK Frederik Duman*leerlooiernaastligger ten noorden Karremanstraat 91798265115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijlverkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
IDSINGA, JOHANNES Johan van Idzingagriffier (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, JOHANNES Johannes Stijlleraar (oud -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 91798265115r
STIJL, SIEMEN wijlen Simon Stijl, c.u.erflater Karremanstraat 91798265115r
JANS, KLAAS Claas Jansen IJsenbeeckkoper huis met binnenkamer, loods en plaatsKarremanstraat 1016862429ra
FOPPES, PIETER Pytter Foppes koper Karremanstraat 1016862429ra
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrs naastligger ten westen Karremanstraat 1016862429ra
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 1016862429ra
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 1016862429ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 1016862429ra
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes , c.u.timmerman (mr. -)koper huis, loods en plaatsKarremanstraat 101699243398r
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101699243398r
LUURTS, HARMENde tuin van Harmen Luyrts naastligger ten westen Karremanstraat 101699243398r
LUBBERTS, JANmr. Jan Lubberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101699243398r
JANS, FOKELTJE Fokeltje Jans verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Isenbeecktimmerman (mr. huis-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
FOPPES, PIETER Pytter Foppes schipper (schuit-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 101699243398r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper door niaar huisKarremanstraat 101721246126r
PIETERS, HIELKE Hylke Pyters timmermangeniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
KLASES, KORNELISKE Cornelia Claeses geniaarde koper Karremanstraat 101721246126r
HAITSES, BOUWEhet verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 101721246126r
JANS, RUURD Ruird Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 101721246126r
RUURDS, SIEMEN Simen Ruirds naastligger ten noorden Karremanstraat 101721246126r
FOKKES, SIEMEN Simen Fockes pannenbakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 101721246126r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 101758254168r
GERBENS, KLAASwijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 101758254168r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101758254168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzennaastligger ten westen Karremanstraat 101758254168r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101758254168r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelieraanhandelaar huisKarremanstraat 101759254230r
JANS, SJOERD Sjoerd Jansen bewoner Karremanstraat 101759254230r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 101759254230r
VELSEN, KLAAS Claas van Velsennaastligger ten westen Karremanstraat 101759254230r
SIEBRENS, SIPKE Sipke Sybrens naastligger ten noorden Karremanstraat 101759254230r
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verwandelaar Karremanstraat 101759254230r
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper huisKarremanstraat 101774258161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campenhuurder (p.j.)Karremanstraat 101774258161v
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 101774258161v
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101774258161v
GIJSBERTS, SJOERD Sjoerd Gijsberts naastligger ten noorden Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, SIJKE DOEKES Sijke Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, ANTJE DOEKES Antje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, TIETJE DOEKES Tietje Doekes Galamaverkoper Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, PIETER DOEKES Pieter Doekes Galamatimmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 101774258161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pieters Galamaerflater Karremanstraat 101774258161v
WILLEMS, FRANS Frans Willems koper van 1/2 huisKarremanstraat 101788262255r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Berends koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r
DROST, HEIN Hein Drostkoper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 101788262255r
KOENRAADS, DJURREde weduwe van Jurre Coenraads huurder (p.j.)Karremanstraat 101788262255r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u.naastligger ten zuiden Karremanstraat 101788262255r
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101788262255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101788262255r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 101788262255r
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 101788262255r
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 101788262255r
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmankoper 1/2 huisKarremanstraat 101794264165v
WILLEMS, FRANS Frans Willems Leemkoolkoopmaneigenaar van 1/2 Karremanstraat 101794264165v
, GERBEN Gerben , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 101794264165v
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u.naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 101794264165v
PIETERS, RINTJE Rintje Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 101794264165v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 101794264165v
DROST, HEIN Hein Drostbrouwer en koopman (mr. -)verkoper Karremanstraat 101794264165v
BONNES, RINSE Rinse Bonnes koper huis bestaande uit twee woningenKarremanstraat 11170824554r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11170824554r
ULBES, WIEBREN Wybren Ulbes , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r
HESSELS, HENDRIK Hendrik Hessels , c.u.huurder Karremanstraat 11170824554r
WIJNGAARDEN, de hof van burgemeester Wijngaardennaastligger ten oosten Karremanstraat 11170824554r
KELDER, KLAAS de weduwe van Claas Keldernaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 11170824554r
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 11170824554r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerdamederechter van Baarderadeelverkoper q.q. Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, AUKJE Aukjen Tjommes verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrughkorfmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 11170824554r
TJOMMES, PIETJEwijlen Pyttie Tjommes erflater Karremanstraat 11170824554r
JANS, JAN Jan Janzen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 11174925230v
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u.huurder Karremanstraat 11174925230v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 11174925230v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11174925230v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaisterverkoper Karremanstraat 11174925230v
GERRITS, TJEBBEwijlen Tiebbe Gerrits schippererflater Karremanstraat 11174925230v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huisKarremanstraat 111771257248v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 111771257248v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 111771257248v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111771257248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 111771257248v
NIJSING, JAN Jan H. Nijsingwever (bont-)koper huis met daarachter een woning onder een dakKarremanstraat 11177825995r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11177825995r
JANS, BEERT Beer Jans , c.u.huurder achterwoning Karremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten oosten Karremanstraat 11177825995r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 11177825995r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 11177825995r
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlverkoper Karremanstraat 11177825995r
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper huisKarremanstraat 111782260310r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Karremanstraat 111782260310r
DEKKER, HENDRIK Hendrik Dekkerwever (bont-)huurder achterliggende woning met uitgang in de Achterstraat [staat: Anjeliersstraat] (p.w.)Karremanstraat 111782260310r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters* metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 111782260310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 111782260310r
KOK, DIRK Dirk Kokpottenbakkersknechtverkoper Karremanstraat 111782260310r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 11180826856v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 11180826856v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 11180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11180826856v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 11180826856v
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 11180826856v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11180826856v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks arbeider (stads -)koper huisKarremanstraat 11181026997v
WIJNALDA, SIKKE Sikke Wijnaldanaastligger ten oosten Karremanstraat 11181026997v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 11181026997v
FOKKES, SIETSKE Sytske Fokkes verkoper Karremanstraat 11181026997v
ROELOFS, TJEERDwijlen Tjeerd Roelofs verkoper Karremanstraat 11181026997v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huisKarremanstraat 121722246130v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 121722246130v
, IEMKEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Ymke meedbrengernaastligger ten westen Karremanstraat 121722246130v
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten noorden Karremanstraat 121722246130v
DOUWES, SJOUKJE Sjouckjen Douwes , c.s.verkoper Karremanstraat 121722246130v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 121722246130v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipperkoper huisKarremanstraat 121740250109v
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 121740250109v
TEUNIS, JANde weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 121740250109v
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 121740250109v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121740250109v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)verkoper Karremanstraat 121740250109v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)koper huisKarremanstraat 121763255201v
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.)Karremanstraat 121763255201v
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121763255201v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 121763255201v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeiderverkoper Karremanstraat 121763255201v
LIEUWES, IEBELTJEwijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 121763255201v
, BALT Baltus Moltzkoper huisKarremanstraat 121765256107r
, PETRONELLA Petronella Cheminghkoper Karremanstraat 121765256107r
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten westen Karremanstraat 121765256107r
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 121765256107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems brouwer (mr. -)verkoper Karremanstraat 121765256107r
KAMP, HARMEN Harmen Kampkoper huisKarremanstraat 121788262251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 121788262251r
WILLEMS, FRANS Frans Willems , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r
DROST, HEIN Hein Drost, c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 121788262251r
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 121788262251r
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 121788262251r
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 121788262251r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerkoper huisKarremanstraat 131728247140r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Karremanstraat 131728247140r
HARKES, TIJSde weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 131728247140r
FRANSES, FEIKEde weduwe van Feyke Fransens naastligger ten westen Karremanstraat 131728247140r
GLADSMA, PIER Pier Gladsmanaastligger ten noorden Karremanstraat 131728247140r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Karremanstraat 131728247140r
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Karremanstraat 131728247140r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmakoper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoetenKarremanstraat 131729247234r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes naastligger achter Karremanstraat 131729247234r
WIEBES, WIJNANDwijlen Wynne Wybes naastligger achter Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten oosten Karremanstraat 131729247234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten westen Karremanstraat 131729247234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsmanaastligger ten noorden Karremanstraat 131729247234r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper Karremanstraat 131729247234r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaenkoopmankoper schuur, stalling en zomerhuisKarremanstraat 13173524995r
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roordakoper Karremanstraat 13173524995r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakkerkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 13173524995r
BROERS, de erfgenamen van wijlen Truntie Broers naastligger ten westen Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
KLASES, TJEERD Tjeert Clasen schipperverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersmaverkoper q.q. Karremanstraat 13173524995r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelkoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsmaverkoper van 1/3 Karremanstraat 13173524995r
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1317352491ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Karremanstraat 1317352491ra
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352491ra
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1317352491ra
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1317352491ra
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige kinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1317352491ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1317352491ra
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huisKarremanstraat 1317352492va
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterschippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 1317352492va
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 1317352492va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 1317352492va
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Karremanstraat 1317352492va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a.wever (mr. -)verkoper Karremanstraat 1317352492va
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlschilder [staat: schilderaar] op de gleibakkerijkoper huis en weefwinkelKarremanstraat 131771257249v
, HARMEN Harmen Hemberbewoner Karremanstraat 131771257249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 131771257249v
, N. N. N. naastligger ten zuiden [staat: noorden] Karremanstraat 131771257249v
, ANTONIUS Anthoni Vuirpijlnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Karremanstraat 131771257249v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Heesfabrikeur in bonten (oud -)verkoper Karremanstraat 131771257249v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningenKarremanstraat 13177825994r
ROMKES, TIETJE Tietje Romkes koper door niaar Karremanstraat 13177825994r
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postmametselaargeniaarde koper Karremanstraat 13177825994r
, JAN Jan , c.u.wannemakerhuurder 1e woning Karremanstraat 13177825994r
KOK, BEREND Beernd Kok, c.u.huurder 2e woning Karremanstraat 13177825994r
FEITEMA, de weduwe van Feitemanaastligger ten oosten Karremanstraat 13177825994r
, BALTHASAR Balthasar Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poelnaastligger ten noorden Karremanstraat 13177825994r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poelverkoper Karremanstraat 13177825994r
, ANTONIUSwijlen Anthony Vuurpijlschilderverkoper Karremanstraat 13177825994r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boekbinder (mr. -)koper huisKarremanstraat 13180826856v
KOERS, HENDRIK Hendrik Koers, c.u.huurder Karremanstraat 13180826856v
GONGGRIJP, RINIA Rinia Gonggrijpnaastligger ten oosten Karremanstraat 13180826856v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 13180826856v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 13180826856v
SIEMENS, KLAAShet testament van Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Karremanstraat 13180826856v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13180826856v
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14163923474v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14163923474v
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14163923474v
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14163923474v
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14163923474v
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14163923474v
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14164023491r
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r
ROELOFS, JAN Jan Roelefs verkoper Karremanstraat 14164023491r
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r
BANGA, TJEERD Tiaerdt Bangaverkoper q.q. Karremanstraat 14164023491r
HENDRIKS, ROELOF Roelef Hendricx verkoper Karremanstraat 14164023491r
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelef Hendricx erflater Karremanstraat 14164023491r
LOURENS, MAAIKEwijlen Maicke Lourens erflater Karremanstraat 14164023491r
, FRANS Frans Jongbloedt, c.u.sergeantaanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 14165523716r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14165523716r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Karremanstraat 14165523716r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelderkoper huisKarremanstraat 141695243121v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 141695243121v
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendrix , c.u.schipper (schuit-)huurder Karremanstraat 141695243121v
IENTES, JAN Jan Ynties metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 141695243121v
TJERKS, TEEKE Teke Tjerx naastligger ten westen Karremanstraat 141695243121v
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen verkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claessen Braemverkoper q.q. Karremanstraat 141695243121v
DIRKS, JANhet testament van wijlen Jan Dirxen schipper (schuit-)verkoper Karremanstraat 141695243121v
, GERARDUS Gerhardus Feltsmachirurgijn (mr. -)koper huisKarremanstraat 141729247220v
KLASES, WILKE Wiltje Claeses* wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141729247220v
KLASES, TETJE Tetje Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 141729247220v
PIETERS, HIELKEde kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 141729247220v
KLASES, KORNELISKE Cornelia Clases verkoper Karremanstraat 141729247220v
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 141730247349r
KLASES, WILKE Wiltje Clases wever (bont-)naastligger ten zuiden Karremanstraat 141730247349r
LIEKELES, WOPKE Wopke Lykles naastligger ten westen Karremanstraat 141730247349r
, GERARDUS Gerard Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper Karremanstraat 141730247349r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomschoenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 14176325611r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses , c.s.huurder Karremanstraat 14176325611r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14176325611r
GERRITS, SJOUKEde weduwe van Sjouke Gerryts naastligger ten westen Karremanstraat 14176325611r
STRATEN, SAPE Sape van Stratenmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 14176325611r
RUURDS, WILLEM Willem Ruurds verkoper Karremanstraat 14176325611r
, BALT Baltus Moltswinkelierkoper door niaar huisKarremanstraat 141769257136v
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwerbrouwer en koopman (mr. -)geniaarde koper (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
HOUTEN, MARTEN Martinus van Houten, c.u.huurder voor (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
, ANTJE Anna Margaretha huurder achter (p.w.)Karremanstraat 141769257136v
LOUWS, JAN Jan Louws naastligger ten westen Karremanstraat 141769257136v
HENDRIKS, JAKOB Jacob Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 141769257136v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboomwever (mr. bont-)verkoper Karremanstraat 141769257136v
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten)Karremanstraat 15161723091v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15161723091v
JANS, BOTEmr. Botte Janssen verkoper Karremanstraat 15161723091v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmermankoper woningKarremanstraat 151766256229r
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetterhuurder (p.j.)Karremanstraat 151766256229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 151766256229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 151766256229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoperverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandigverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks , voor haar kinderenverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
TROMPETTER, JAN wijlen Jan Trompetterverkoper van 1/4 Karremanstraat 151766256229r
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 151766256229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 151766256229r
FOEKES, ANTJE Antje Foeckes dienstmaagdverkoper Karremanstraat 151766256229r
KLASES, ROMMERT Rommert Clases verkoper Karremanstraat 151766256229r
ROMMERTS, KLAAS Claas Rommerts verkoper Karremanstraat 151766256229r
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)koper huisKarremanstraat 151782260272r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 151782260272r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 151782260272r
, BALT Baltus Moltsnaastligger ten zuiden Karremanstraat 151782260272r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Nijssingnaastligger ten noorden Karremanstraat 151782260272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 151782260272r
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloetsergeant compagnie kapitein Poppe van Burmaniakoper huisKarremanstraat 161654236250v
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 161654236250v
, KORNELIS Cornelis Haucxnaastligger ten zuiden Karremanstraat 161654236250v
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten noorden Karremanstraat 161654236250v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezelverkoper Karremanstraat 161654236250v
, FRANSzijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt, c.u.sergeantverwandelaar (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende)Karremanstraat 16165523716r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes koper huisKarremanstraat 161682241203v
SIPKES, GERRIT Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 161682241203v
, de erfgenamen van wijlen Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 161682241203v
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 161682241203v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels verkoper Karremanstraat 161682241203v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes verkoper Karremanstraat 161682241203v
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaarkoper huisKarremanstraat 16168424240r
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pybes koper Karremanstraat 16168424240r
SIPKES, GERRIThet huis van Gerryt Sipkes glasmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 16168424240r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pytters Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Karremanstraat 16168424240r
OEBELES, TJEERD Tjeerd Uubles naastligger ten noorden Karremanstraat 16168424240r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmerman (huis-)verkoper Karremanstraat 16168424240r
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx verkoper Karremanstraat 16168424240r
KLASES, WILKE Wiltje Claeses wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161728247124v
JURJENS, FOKELTJE Fokeltie Jurjens koper Karremanstraat 161728247124v
ROELOFS, ANTJE Antje Roelofs naastligger ten zuiden Karremanstraat 161728247124v
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
DIRKS, DIRKwijlen Dirk Dirksen bakker (mr. -)verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 161728247124v
STIJL, JETSE JELLESwijlen Jetze Jelles Stijlkoopmanerflater Karremanstraat 161728247124v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent wever (bont-)koper huisKarremanstraat 161733248192r
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 161733248192r
BINKES, DIEUWKEde erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 161733248192r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 161733248192r
WILLEMS, JAN Jan Willems scheepstimmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161733248192r
KLASES, WILKE Wiltie Claases wever (bont-)verkoper Karremanstraat 161733248192r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdragerkoper huisKarremanstraat 161747251167v
JANS, WIEPKJE Wypkjen Jans koper Karremanstraat 161747251167v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 161747251167v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten westen Karremanstraat 161747251167v
WILLEMS, JAN Jan Willems timmermannaastligger ten noorden Karremanstraat 161747251167v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 161747251167v
BERENDS, HENDRIKwijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 161747251167v
PIETERS, JORIS Joris Pieters koper huisKarremanstraat 161778259108r
WIEBES, REBEKKA Rebecca Wybes koper Karremanstraat 161778259108r
KLASES, JETSE Jetze Claeses , c.u.huurder Karremanstraat 161778259108r
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 161778259108r
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wiegers naastligger ten westen Karremanstraat 161778259108r
, BALT Baltus Moltznaastligger ten noorden Karremanstraat 161778259108r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (oud schuit-)verkoper Karremanstraat 161778259108r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans koper huisKarremanstraat 171774258185r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Karremanstraat 171774258185r
, FREERK Freerk huurder Karremanstraat 171774258185r
, BALT Baltus Moltznaastligger ten oosten Karremanstraat 171774258185r
, BALT Baltus Moltznaastligger ten zuiden Karremanstraat 171774258185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 171774258185r
TEUNIS, REMMERTwijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 171774258185r
, BALT Baltus Moltzkoopmankoper woningKarremanstraat 171778259140v
DIRKS, KLAAS Claas Durks , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 171778259140v
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten oosten Karremanstraat 171778259140v
, BALT Baltus Moltzkoopmannaastligger ten zuiden Karremanstraat 171778259140v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 171778259140v
WOUDE, SIKKE Sicco van der Woudeadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Karremanstraat 171778259140v
KALF, HENDRIK JANSwijlen Hendriks Jans Kalfmetselaar (mr. -)verkoper Karremanstraat 171778259140v
JANS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jans verkoper Karremanstraat 171778259140v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pieters koper van 1/3 huis, loods en plaatsKarremanstraat 181664238233v
HANSES, PIERwijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 181664238233v
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 181664238233v
, FRANS Frans Jongebloedtnaastligger ten noorden Karremanstraat 181664238233v
, TJALLING Tjalling Gijckes , c.u.verkoper Karremanstraat 181664238233v
ROELOFS, ANTJE Antie Roeloffs koper huisKarremanstraat 181714245226v
, JAKOBwijlen Jacobus Wetsensiusassistentkoper Karremanstraat 181714245226v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 181714245226v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 181714245226v
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 181714245226v
WILLEMS, HIELKJE Hylckjen Willems verkoper Karremanstraat 181714245226v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopmankoper huisKarremanstraat 181729247283v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper Karremanstraat 181729247283v
JANS, JOB Job Jansen [staat: Claesen] naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v
BROERS, FEIKE Fijke Broers naastligger ten zuiden Karremanstraat 181729247283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes wolkammer (mr. -)naastligger ten westen Karremanstraat 181729247283v
KLASES, WILTJE Wiltje Claeses naastligger ten noorden Karremanstraat 181729247283v
JAKOBS, RINSKE Rinske Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JOOSTES, JAKOB Jacobus Joostens verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JAKOBS, ROELOF Roeloff Jacobus metselaar (mr. -)verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobus verkoper van 1/3 Karremanstraat 181729247283v
, BALT Baltus Moltskoopmankoper huis en drie grote weefgetouwenKarremanstraat 181771257202v
, PETRONELLA Petronella Chaminkoper Karremanstraat 181771257202v
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181771257202v
HAANTJES, HARMENde weduwe van Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 181771257202v
DIRKS, HAIEde weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 181771257202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 181771257202v
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmermanverkoper Karremanstraat 181771257202v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmakoopmanverkoper Karremanstraat 181771257202v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems koper huisKarremanstraat 181788262256v
WILLEMS, JANKE Janke Willems koper Karremanstraat 181788262256v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 181788262256v
KLASES, WIEBE Wybe Clases naastligger ten zuiden Karremanstraat 181788262256v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 181788262256v
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 181788262256v
, BALThet testament van wijlen Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 181788262256v
, PETRONELLAwijlen Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 181788262256v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper hoekhuisKarremanstraat 19164023495r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries koper Karremanstraat 19164023495r
, SJOERD Sioerd Leses naastligger ten oosten Karremanstraat 19164023495r
PIETERS, MEINERT Meynert Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164023495r
JANS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernt Jansen verkoper Karremanstraat 19164023495r
BERENDS, MARTEN Marten Beernts omroeper [staat: stadsroeper] (stads -)verkoper Karremanstraat 19164023495r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.koper hoekhuisKarremanstraat 19164423598v
JANS, HARMEN Harmen Janssen naastligger ten oosten Karremanstraat 19164423598v
JELMERS, PIETER Peter Jelmers naastligger ten zuiden Karremanstraat 19164423598v
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen , c.u.verkoper Karremanstraat 19164423598v
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts koper hoekkamerKarremanstraat 19165623772r
, LAMMERT Lammert schuitvoerdernaastligger ten zuiden Karremanstraat 19165623772r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19165623772r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u.verkoper Karremanstraat 19165623772r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmakerkoper huisKarremanstraat 191659237196r
JAKOBS, RINSKE Rensck Jacobs koper Karremanstraat 191659237196r
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten oosten Karremanstraat 191659237196r
BENNEMA, JELMER Jelmer Bennemanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191659237196r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelkerverkoper Karremanstraat 191659237196r
WILLEMS, AART Aert Willems gortmakerkoper hoekhuisKarremanstraat 191682241202v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx kleinredernaastligger ten oosten Karremanstraat 191682241202v
, DIRK Dirck bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 191682241202v
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 191682241202v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Karremanstraat 191682241202v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands schoenlapperkoper huisKarremanstraat 191728247106v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits koper Karremanstraat 191728247106v
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 191728247106v
TEUNIS, JANwijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 191728247106v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (mr. bont-)koper huisKarremanstraat 191728247145v
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 191728247145v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerryt Hilbrands , c.u.verkoper Karremanstraat 191728247145v
JANS, ALBERT Albert Jansen kalkkoperkoper huisKarremanstraat 191729247223r
ROMMERTS, MAAIKE Maike Rommerts koper Karremanstraat 191729247223r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Karremanstraat 191729247223r
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 191729247223r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjerkoper huisKarremanstraat 191732248165r
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 191732248165r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 191732248165r
JANS, ALBERT Albert Jansen cementmakerverkoper Karremanstraat 191732248165r
ROMMERTS, MAAIKE Mayke Rommerts verkoper Karremanstraat 191732248165r
SIEMENS, JAN Jan Symens bakker (mr. -)koper huisKarremanstraat 19176125551v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19176125551v
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 19176125551v
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19176125551v
CHRISTIAANS, GERRITwijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19176125551v
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknechtkoper huisKarremanstraat 191782260285r
UILKES, AUKJE Aukjen Uilkes koper Karremanstraat 191782260285r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.)Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten oosten Karremanstraat 191782260285r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten zuiden Karremanstraat 191782260285r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezetenverkoper q.q. Karremanstraat 191782260285r
BAKKER, JAN SIEMENSde nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakkerverkoper Karremanstraat 191782260285r
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakkerkoper huis met bestekte plaats daarachterKarremanstraat 20162923290r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 20162923290r
TJALLINGS, FOKKEhet huis van Focke Tiallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20162923290r
TEUNIS, JANde kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes naastligger ten westen Karremanstraat 20162923290r
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijmannaastligger ten noorden Karremanstraat 20162923290r
TJALLINGS, FOKKE Focke Tiallings verkoper Karremanstraat 20162923290r
FREERKS, AAFKE Aef Freercks verkoper Karremanstraat 20162923290r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteynrentmeesterkoper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoningKarremanstraat 201658237173r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmakoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllkoper van 1/3 Karremanstraat 201658237173r
, LOLKJE Lolck naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r
HANSES, HANSwijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201658237173r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Haucxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201658237173r
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper Karremanstraat 201658237173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 201658237173r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirx , c.u.bakkerkoper huis en achterwoningKarremanstraat 201664238218v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 201664238218v
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 201664238218v
FONTEIN, SCHELTE JURJENSoud gemeensman Schelto Jurjans Fonteinrentmeesterverkoper Karremanstraat 201664238218v
, FRANSburgerhopman Frans van Kyllverkoper Karremanstraat 201664238218v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakkerkoper huisKarremanstraat 20167024015r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20167024015r
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20167024015r
, KORNELISde erfgenamen van wijlen de vrouw van Cornelis Hauxnaastligger ten noorden Karremanstraat 20167024015r
DIRKS, HENDRIKde gecommitteerde crediteuren van Hendrik Dirx bakkerverkoper Karremanstraat 20167024015r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens , c.u.koper huisKarremanstraat 201714245229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
JANS, HILLE Hille Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 201714245229v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosnaastligger ten westen Karremanstraat 201714245229v
, JAKOBde weduwe van Jacobus Wetsennaastligger ten noorden Karremanstraat 201714245229v
WILLEMS, HIELKJE Hylkjen Willems verkoper Karremanstraat 201714245229v
ROELOFS, LIEUWEwijlen Lieuwe Roeloffs verkoper Karremanstraat 201714245229v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirdts Boetemakoper door niaar huisKarremanstraat 201722246151r
HUIGS, DIRKde verkopers Dirck Huigens , c.u.verpachter grond Karremanstraat 201722246151r
WILLEMS, HARMEN Harmen Willems geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
JANS, MARIA Marijke Jans geniaarde koper Karremanstraat 201722246151r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten zuiden Karremanstraat 201722246151r
, KORNELIS Cornelis Vinkebosnaastligger ten westen Karremanstraat 201722246151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201722246151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 201722246151r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 201722246151r
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u.koper huisKarremanstraat 201723246158v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds Boetemanaastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 201723246158v
, JAKOBde weduwe van Jacobes Vetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201723246158v
RUURDS, MAAIKE Mayke Ruirds verkoper Karremanstraat 201723246158v
POPPES, BROERwijlen Broer Poppes verkoper Karremanstraat 201723246158v
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 201726246285r
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntje Alberts koper Karremanstraat 201726246285r
REIGER, LIDIA Lydia Reygersbewoner Karremanstraat 201726246285r
, HENDRIKwijlen Hendrik Henne convooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Karremanstraat 201726246285r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 201726246285r
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 201726246285r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsensnaastligger ten noorden Karremanstraat 201726246285r
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 201726246285r
, HENDRIKwijlen Hendrik Henne verkoper Karremanstraat 201726246285r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potwinkelierkoper huisKarremanstraat 201747251177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrawinkelierkoper Karremanstraat 201747251177r
HERES, GERBEN Gerben Heeres huurder Karremanstraat 201747251177r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 201747251177r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claeses naastligger ten westen Karremanstraat 201747251177r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201747251177r
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 201747251177r
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipperverkoper Karremanstraat 201747251177r
JANS, BARTELD Bartel Jansen wever (bont-)koper huisKarremanstraat 201751252136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 201751252136v
LOURENS, JAKOB Jacob Lourens huurder Karremanstraat 201751252136v
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201751252136v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes , n.u.naastligger ten westen Karremanstraat 201751252136v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Karremanstraat 201751252136v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper Karremanstraat 201751252136v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstraverkoper Karremanstraat 201751252136v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads -)koper huisKarremanstraat 201775258198v
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks koper Karremanstraat 201775258198v
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Karremanstraat 201775258198v
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburgnaastligger ten zuiden Karremanstraat 201775258198v
SIPKES, HIDDE Hidde Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 201775258198v
, BALT Baltus Moltznaastligger ten noorden Karremanstraat 201775258198v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper en reversaalhouder Karremanstraat 201775258198v
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder Karremanstraat 201775258198v
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater Karremanstraat 201775258198v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 201775258198v
KLASES, WIEBE Wybe Claases scheepstimmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 20178326141v
SIEMENS, JOHANNES Johannes Simons huurder (p.j.)Karremanstraat 20178326141v
HIELKES, BOUWE Bouwe Hylkes naastligger ten westen Karremanstraat 20178326141v
, BALT Baltus Moltsznaastligger ten noorden Karremanstraat 20178326141v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdragerverkoper Karremanstraat 20178326141v
JANS, HILTJEwijlen Hiltje Jans verkoper Karremanstraat 20178326141v
PAULUS, EVERT Evert Poulus reidmakerkoper huisKarremanstraat 211752252217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 211752252217v
JAKOBS, IETJE Yttje Jacobs huurder (p.j.)Karremanstraat 211752252217v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Karremanstraat 211752252217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 211752252217v
JAKOBS, GERRITde weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 211752252217v
GOVERTS, IEKEde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkastverkoper Karremanstraat 211752252217v
SCHELTES, MARTJENde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 211752252217v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper huisKarremanstraat 211787262223v
, BERTRAM Bertrand Monvielle, c.u.huurder Karremanstraat 211787262223v
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veernaastligger ten oosten Karremanstraat 211787262223v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 211787262223v
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 211787262223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veerverkoper Karremanstraat 211787262223v
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevakoopmanverkoper Karremanstraat 211787262223v
TEUNIS, JAN Jan Tonis koper hoekhuisKarremanstraat 221635233170r
FOKKES, AUKJE Auckien Fockes koper Karremanstraat 221635233170r
MEINERTS, TIEDEhet huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 221635233170r
TEUNIS, JANde kopers Jan Tonis , c.u.naastligger ten noorden Karremanstraat 221635233170r
FREERKS, AAFKE Aef Freerckx verkoper Karremanstraat 221635233170r
TJALLINGS, FOKKEwijlen Focke Tjallings verkoper Karremanstraat 221635233170r
IEDES, JAN Jan Ides , c.u.koper huisKarremanstraat 221642234176v
HANSES, JOOST Joost Hansen [staat: Jansen] naastligger ten westen Karremanstraat 221642234176v
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221642234176v
FOKKES, TJALLING Tiallingh Fockes , c.u.verkoper Karremanstraat 221642234176v
JANS, SAKE Saecke Jansen koper huisKarremanstraat 221646235237v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx koper Karremanstraat 221646235237v
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 221646235237v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 221646235237v
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 221646235237v
, MARIA Mary Wybe verkoper Karremanstraat 221646235237v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.koper huisKarremanstraat 22164923680v
HANSES, JOOSThet huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22164923680v
TEUNIS, JANhet huis van Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22164923680v
JANS, SAKE Sake Jansen , c.u.verkoper Karremanstraat 22164923680v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuisKarremanstraat 22165523744r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22165523744r
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten noorden Karremanstraat 22165523744r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Willem Hendricx verkoper Karremanstraat 22165523744r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmankoper huisKarremanstraat 22167124045r
KEULEN, ANTJE Antie van Keulennaastligger ten westen Karremanstraat 22167124045r
, WILLEM Willem bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 22167124045r
JOHANNES, JETSE Jetse Joannis scheepstimmermanverkoper Karremanstraat 22167124045r
JANS, HILLE Hille Jansen koper provisioneel hoekhuisKarremanstraat 22168124132va
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22168124132va
JASPERS, JASPERwijlen Jasper Jaspers huurder Karremanstraat 22168124132va
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarderhuurder Karremanstraat 22168124132va
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostnaastligger ten westen Karremanstraat 22168124132va
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 22168124132va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvangerverkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs schipper (wijd-)verkoper q.q. Karremanstraat 22168124132va
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS Rogier Jacobs Haspelmanverkoper Karremanstraat 22168124132va
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u.koper huisKarremanstraat 221715245233v
POPPES, BROERde weduwe van Broer Poppes naastligger ten westen Karremanstraat 221715245233v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopmannaastligger ten noorden Karremanstraat 221715245233v
JANS, HILLE Hille Jansen koopmanverkoper Karremanstraat 221715245233v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huisKarremanstraat 221738249341r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks koper Karremanstraat 221738249341r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 221738249341r
DIRKS, KORNELISwijlen Cornelis Dirks huurder Karremanstraat 221738249341r
BROERS, FEIKE Feyke Broers naastligger ten westen Karremanstraat 221738249341r
JANS, JOB Job Jansen timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Karremanstraat 221738249341r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 221738249341r
HERMANS, HENDRIK JOHANNES Hendrik Johannes Heermansbakker (mr. -)koper huis met winkel in het voorhuisKarremanstraat 221747251187v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Karremanstraat 221747251187v
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 221747251187v
POT, JAN Jan Potnaastligger ten noorden Karremanstraat 221747251187v
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v
HENDRIKS, JANKE Janke Hendrix winkelierverkoper Karremanstraat 221747251187v
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u.huurder (p.j.)Karremanstraat 221796264362r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandykoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 221796264362r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTSminderjarige Anna Geerts Cloppenburgverkoper Karremanstraat 221796264362r
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburgkleermaker (mr. -)erflater Karremanstraat 221796264362r
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Grootkoper huis en bakkerijKarremanstraat 2218102691r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendragerkoper Karremanstraat 2218102691r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnaldaverkoper Karremanstraat 2218102691r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschatverkoper Karremanstraat 2218102691r
TJALLINGS, FOEKE Foecke Tzialings koper huisKarremanstraat 231600228202r
FREERKS, AAFKE Aeff Freercx koper Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters verpachter grond Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters hypotheekhouder (af te lossen met 25-00-00 CG p.j.)Karremanstraat 231600228202r
, HIELKE Hylcke metselaarnaastligger ten zuiden Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, SIPKE Sipcke Pytters naastligger ten noorden Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, PIETER Pyeter Pyeters eerdere eigenaar Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyeters verkoper Karremanstraat 231600228202r
RUURDS, GRIETJE Gryet Ryurdts verkoper Karremanstraat 231600228202r
PIETERS, MEINERT Meynert Pyters koper huisKarremanstraat 231606228501v
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters houtkopernaastligger ten noorden Karremanstraat 231606228501v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters houtstapelaarverkoper Karremanstraat 231606228501v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkeraanhandelaar huisKarremanstraat 23161222976r
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts aanhandelaar Karremanstraat 23161222976r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters verpachter grond Karremanstraat 23161222976r
, MAAIKE Maycke turfmeetsternaastligger ten zuiden Karremanstraat 23161222976r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 23161222976r
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verwandelaar Karremanstraat 23161222976r
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis verwandelaar Karremanstraat 23161222976r
IEPES, IEPE Jeppe Jeppes koper hoekhuis met ledige plaats daarachterKarremanstraat 231619230179r
JANS, LISKJE Lisck Jansen koper Karremanstraat 231619230179r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters houtkoperverpachter grond Karremanstraat 231619230179r
WILLEMS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Willems soldaatnaastligger ten oosten Karremanstraat 231619230179r
JANS, BOTEde kamer eerder van Botte Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r
BRUINS, BALTHASARde kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 231619230179r
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 231619230179r
HOMMES, JANKE Jantyen Hommes verkoper Karremanstraat 231619230179r
MINNES, JENNE Jenne Minnes koper huis, loods en plaats erachterKarremanstraat 2316312335v
DOOITSES, LIJSBET Lijsbeth Doytses koper Karremanstraat 2316312335v
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenland, c.u.verpachter grond Karremanstraat 2316312335v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2316312335v
PIETERS, JELMERde erfgenamen van wijlen Jelmer Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 2316312335v
GROENLAND, PIETER JANS Pieter Jansen Groenlandverkoper Karremanstraat 2316312335v
AUKES, UILKJE Ulck Auckes verkoper Karremanstraat 2316312335v
JANS, GEERT Geert Jansen koper huis en plaatsKarremanstraat 23169424380v
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23169424380v
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23169424380v
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23169424380v
, TEUNTJE Teuntie naastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
, IEMKEwijlen Impke meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 23169424380v
HENDRIKS, GOVERTde erfgenamen van wijlen Govert Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 23169424380v
PIETERS, SJOERD Sjoerdt Pyters schipper (kaag-)verkoper Karremanstraat 23169424380v
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters , c.u.koper huisKarremanstraat 2317182467v
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 2317182467v
RIENKS, IEMKEde weduwe van Ymke Rinks* meedbrengernaastligger ten zuiden Karremanstraat 2317182467v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat 2317182467v
JANS, GEERT Geert Jansen Varebrinkverkoper Karremanstraat 2317182467v
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huisKarremanstraat 231723246158r
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes koper Karremanstraat 231723246158r
NUTTERTS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 231723246158r
WILDEMAN, GERRIT de weduwe van Gerrit Wildemannaastligger ten zuiden Karremanstraat 231723246158r
GOVERTS, IEKE Yke Gowerts naastligger ten noorden Karremanstraat 231723246158r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Karremanstraat 231723246158r
PIETERS, RINTJEwijlen Rintie Pyters erflater Karremanstraat 231723246158r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes timmermankoper huisKarremanstraat 231760254255r
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 231760254255r
TJEERDS, TJEERDwijlen Tjeerd Tjeerdsen Feerdijkbewoner Karremanstraat 231760254255r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 231760254255r
BEVA, EVERT Evert Bevanaastligger ten noorden Karremanstraat 231760254255r
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmakerverkoper van 5/8 Karremanstraat 231760254255r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pytters Visserbaantjerverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoopmanverkoper van 1/8 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, HENDRIK Hendrik Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, GRIETJE Grietje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeiderverkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, STEFFEN Steffen Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, HENDRIKJE Hendrikje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper q.q. Karremanstraat 231760254255r
JOHANNES, JANKE Jantje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 231760254255r
JURJENS, JELLE Jelle Jurjens metselaar (mr. -)koper huisKarremanstraat 231803266210v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u.metselaarhuurder (p.j.)Karremanstraat 231803266210v
HERES, HARMEN Harmen Heeres* turfdragernaastligger ten zuiden Karremanstraat 231803266210v
FINK, M. M. Vinknaastligger ten noorden Karremanstraat 231803266210v
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekooperverkoper q.q. Karremanstraat 231803266210v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Karremanstraat 231803266210v
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Karremanstraat 231803266210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Karremanstraat 231803266210v
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes koper huis met getimmert en eigendom van de achterplaats en steegKarremanstraat 24zuid15972284v
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerts koper Karremanstraat 24zuid15972284v
PIEBES, WIETSE Wyttye Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid15972284v
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid15972284v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symens Vayesverkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid15972284v
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayesaanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
PIEBES, WIETSE Wytze Pybes naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1598228129r
HANSES, EILERTde weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid1598228129r
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)verwandelaar ([staat: in leven veerschipper])Karremanstraat 24zuid1598228129r
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds verwandelaar Karremanstraat 24zuid1598228129r
WIEGERS, TRIJNTJE Trijn Wiggers koper 1/4 huis en plaats daarachterKarremanstraat 24noord1602228339r
HANSES, EGBERTwijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord1602228339r
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1602228339r
, SIEDS Syts timmermannaastligger ten westen Karremanstraat 24noord1602228339r
EGBERTS, HANS Hans Eyberts verkoper Karremanstraat 24noord1602228339r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopmankoper ledige plaatsKarremanstraat 24zuid1615229252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u.naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid1615229252r
, TEUNISde plaats van Thoenis du Way(e)nnaastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid1615229252r
HOBBES, TIEMENde onlangs verkochte schuur van Tymen Hobbes naastligger ten westen Karremanstraat 24zuid1615229252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid1615229252r
LOURENS, KARST Carst Lourens koper huis, strekkende van de Zoutsloot zuidwaarts tot aan de dwarskamers toe, die nu gekocht zijn door de weduwe van Rienck Douwe EdgersKarremanstraat 24noord162823279r
AUKES, TETJE Tet Auckes koper Karremanstraat 24noord162823279r
, ROMMERT Rommert Suartienhuurder Karremanstraat 24noord162823279r
EILERTS, WIEGERde dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schippernaastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
, RIENKJEde dwarskamer nu van Rienck naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord162823279r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipperverkoper Karremanstraat 24noord162823279r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de ValkKarremanstraat 24noordde Valk1641234150r
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord1641234150r
, RIENKJE Rienx naastligger ten zuiden ([staat: Riencx Douues])Karremanstraat 24noord1641234150r
, DOUWEwijlen Douue naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1641234150r
LOURENS, KARST Carst Lourens , c.u.verkoper Karremanstraat 24noord1641234150r
SIEBRENS, FOKELTJE Fookel Sybrandts koper hoekhuis en plaatsjeKarremanstraat 24noord164323593r
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24noord164323593r
, RIENKJE Rinck naastligger ten zuiden ([staat: Rinck Douwes])Karremanstraat 24noord164323593r
, DOUWEwijlen Douwe naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord164323593r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pyters verkoper Karremanstraat 24noord164323593r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuisKarremanstraat 24noord1644235154v
JELTES, MAAIKE Mayke Jeltes koper Karremanstraat 24noord1644235154v
, RIENKJE Rinck naastligger ten zuiden ([staat: Rinck Douwes])Karremanstraat 24noord1644235154v
, DOUWEwijlen Douwe naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord1644235154v
SIEBRENS, FOKELTJE Fokel Sybrants verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v
THOMAS, JANwijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24noord1644235154v
JELLES, RIENKJEde kinderen en erfgenamen van wijlen Rinck Jelles verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r
EDGERS, DOUWEwijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid1662238132r
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters koper grondpacht van 0-10-00 CGKarremanstraat 251623230365v
TJEPKES, TJITSKE Tyesck Tyepkes koper Karremanstraat 251623230365v
PIETERS, MEINERTgrondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Meinert Pieters eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
JAKOBS, NEELTJEwijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 251623230365v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 251623230365v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Pieters verkoper Karremanstraat 251623230365v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerkoper huis met plaats en loods daarachterKarremanstraat 251624230378r
JAITSES, TRIJNTJE Trijn Jayties koper Karremanstraat 251624230378r
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 251624230378r
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses naastligger ten westen Karremanstraat 251624230378r
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantnaastligger ten noorden Karremanstraat 251624230378r
SIPKES, SIEMEN Simon Sipckes metselaarverkoper Karremanstraat 251624230378r
HARTS, GRIETJE Griet Heerts verkoper Karremanstraat 251624230378r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 25162523194r
GROENLAND, PIETER Pieter Groenlandnaastligger ten noorden Karremanstraat 25162523194r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerverkoper Karremanstraat 25162523194r
, TRIJNTJE Trijn Goytyes verkoper Karremanstraat 25162523194r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks naastligger ten zuiden Karremanstraat 251626231106r
, PIETER Pieter Groenlandtnaastligger ten noorden Karremanstraat 251626231106r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 251626231106r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 251634233141r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendrix naastligger ten zuiden Karremanstraat 251634233141r
, PIETER Pyter Groenlantnaastligger ten noorden Karremanstraat 251634233141r
LUITJENS, TRIJNTJE Trijntie Luytiens* , voor zich en haar kinderenverkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
JAKOBS, MINNE Minne Jacobs verkoper Karremanstraat 251634233141r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jans Sanstrakapiteinkoper huisKarremanstraat 251698243376v
KORNELIS, AUKJE Aukien Cornelis koper Karremanstraat 251698243376v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmakernaastligger ten zuiden Karremanstraat 251698243376v
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251698243376v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Karremanstraat 251698243376v
RINTJES, IEMKEwijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 251698243376v
DOUWES, GERRIT Gerrit Douwes , c.u.schipper (smal-)koper van een deel huisKarremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)koper van een deel Karremanstraat 251713245191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251713245191r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 251713245191r
HENDRIKS, TEUNTJE Theuntie Hendriks verkoper Karremanstraat 251713245191r
RIENKS, IEMKEwijlen Ymke Rinks meedbrengerverkoper Karremanstraat 251713245191r
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backerkoopmankoper q.q. 1/2 huis (p.j.)Karremanstraat 251732248113r
TIETES, DIRK Dirk Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 251732248113r
EESGES, TIETEwijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 251732248113r
DIRKS, AALTJEwijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 251732248113r
ALBERTS, TJALLINGde erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 251732248113r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 251732248113r
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 251732248113r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipperkoper door niaar huisKarremanstraat 251742250268r
TJEERDS, KEIMPE Keimpe Tjeerds sleefmaker (mr. -)geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r
HAIES, ANTJE Antie Hayes geniaarde koper Karremanstraat 251742250268r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Karremanstraat 251742250268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 251742250268r
TIETES, DIRK Dirk Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
TIETES, EESGE Esge Tietes wever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 251742250268r
BLOK, SJOERD TJEPKES Sjoerd Tjepkes Blokkompasmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 251760254256r
, Sebastyaan Ceunhuurder Karremanstraat 251760254256r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten zuiden Karremanstraat 251760254256r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 251760254256r
HENDRIKS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 251760254256r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes verkoper Karremanstraat 251760254256r
HERES, HARMEN Harmen Heeres turfdragerkoper huisKarremanstraat 25178826313r
WIETSES, DIRK Dirk Wytzes , c.u.balkvlotterhuurder Karremanstraat 25178826313r
, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbomnaastligger ten zuiden Karremanstraat 25178826313r
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten noorden Karremanstraat 25178826313r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 25178826313r
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261619230197v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper Karremanstraat 261619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper Karremanstraat 261619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels koper provisioneel huis met plaatsjeKarremanstraat 261620230209r
, naastligger ten oosten Karremanstraat 261620230209r
MINNES, JENNE Jenne Minnes naastligger ten zuiden Karremanstraat 261620230209r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 261620230209r
JELLES, RIENKJE Rinck Jelles koper dwarskamerKarremanstraat 26162923281v
EDGERS, DOUWEwijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGERhet huis van Wyger Eylarts schippernaastligger ten noorden Karremanstraat 26162923281v
EILERTS, WIEGER Wyger Eylarts schipperverkoper Karremanstraat 26162923281v
SIEDSES, PIETER Pieter Sydses timmermankoper huisKarremanstraat 271620230241v
DOUWES, Reincx Douues koper Karremanstraat 271620230241v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271620230241v
IEPES, RITSKE Ritske Jeppes naastligger ten oosten Karremanstraat 271620230241v
, SIEMEN Simon Altelaetnaastligger ten noorden Karremanstraat 271620230241v
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 271620230241v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 271620230241v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 271624230379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230379r
DOUWES, REINTJE Reinck Douues , voor haar kinderenverkoper Karremanstraat 271624230379r
SIEDSES, PIETERwijlen Pieter Sydses verkoper Karremanstraat 271624230379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkernaastligger ten noorden Karremanstraat 271624230386v
, JAN Jan Lousz koper hoekhuisKarremanstraat 2716312338v
DOUWES, ANTJE Antie Douues koper Karremanstraat 2716312338v
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Karremanstraat 2716312338v
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 2716312338v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs* bakker (Emder -)naastligger ten noorden Karremanstraat 2716312338v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Karremanstraat 2716312338v
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 2716312338v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmakerkoper hoekhuis, schuur en ledige plaatsKarremanstraat 271633233124v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Karremanstraat 271633233124v
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 271633233124v
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 271633233124v
LOUWS, JAN Jan Louws verkoper Karremanstraat 271633233124v
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolenKarremanstraat 27165523748r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27165523748r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27165523748r
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 27165523748r
DOUWES, EDGER Edger Douues schipper (groot-)verkoper Karremanstraat 27165523748r
HENDRIKS, WILLEMburgervaandrig Wyllem Hendrix koper huis en gorthuisKarremanstraat 271657237108v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v
HEPKES, KOENRAAD Coene Hepkes naastligger ten oosten Karremanstraat 271657237108v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsmannaastligger ten noorden Karremanstraat 271657237108v
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 271657237108v
KLASES, AART Aert Claesen , c.u.gortmakerkoper huis met schuurKarremanstraat 271659237212r
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271659237212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271659237212r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricx Vosmaverkoper Karremanstraat 271659237212r
, RUURD Ruird Wierdes , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 27166323819ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27166323819ra
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kindverkoper Karremanstraat 27166323819ra
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolenKarremanstraat 271673240121v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Karremanstraat 271673240121v
, RUURD Ruirdt Widdes , c.soc.naastligger ten oosten Karremanstraat 271673240121v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 271673240121v
HEERKES, KLAAS Claes Herkes , c.u.verkoper Karremanstraat 271673240121v
HOITES, Uubble Hoites koper provisioneel huis en gortmakerijKarremanstraat 27168324163va
OEDSES, PIETER Pieter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27168324163va
DOUWES, TIJS Thijs Douwes naastligger ten westen Karremanstraat 27168324163va
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, DIRK Dirck Willems bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, PIEBE Pybbe Willems verkoper q.q. Karremanstraat 27168324163va
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, AARTwijlen Aert Willems gortmaker (mr. -)erflater Karremanstraat 27168324163va
WILLEMS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Willems erflater Karremanstraat 27168324163va
DOUWES, JAN Jan Douwes koper huis en gorterijKarremanstraat 271692242399r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 271692242399r
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271692242399r
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u.commandeur Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Karremanstraat 271692242399r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerijKarremanstraat 271696243259r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 271696243259r
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes , c.s.naastligger ten oosten Karremanstraat 271696243259r
RIENKS, IEMKEde erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 271696243259r
DOUWES, JAN Jan Douwes gortmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 271696243259r
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas verkoper Karremanstraat 271696243259r
MINNES, JENNE Jenne Minnes aanhandelaar huisKarremanstraat 28noord1604228417r
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord1604228417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayernaastligger ten noorden Karremanstraat 28noord1604228417r
GERRITS, ANTJE Anna Gerrits verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
, MAGDALENA Machtelt Freedrix verwandelaar Karremanstraat 28noord1604228417r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met de halve wijnstok daarop liggendKarremanstraat 28noord162723226r
, ANTJE Antie Kiliaens koper Karremanstraat 28noord162723226r
WAAI, TEUNIS Toenis de Waynaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord162723226r
MINNES, ENNE Ienne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord162723226r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loodsKarremanstraat 28noord163823449v
JELTES, MAAIKE Maycke Jeltes koper Karremanstraat 28noord163823449v
WAYER, TEUNIS SIEMENSde erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayernaastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord163823449v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Karremanstraat 28noord163823449v
DOOITSES, LIJSBET Lijsbet Doytses verkoper Karremanstraat 28noord163823449v
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx koper huisKarremanstraat 28zuid163823451r
HARMENS, TJITSKE Tieetske Harmens koper Karremanstraat 28zuid163823451r
, HENDRIK Hendrik bakkerhuurder Karremanstraat 28zuid163823451r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Wayverkoper Karremanstraat 28zuid163823451r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid163823451r
TIJSES, DOUWE Douue Tijssen koper huis met plaats achter het huis daerden Valk uytsteecktKarremanstraat 28zuid1642234163v
WOUTERS, TRIJNTJE Trijntie Wouters koper Karremanstraat 28zuid1642234163v
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Wayverpachter grond Karremanstraat 28zuid1642234163v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker (mr. -)naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 28zuid1642234163v
JELTES, KORNELIS Cornelis Jeltes kleermaker (mr. -)naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Karremanstraat 28zuid1642234163v
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid1642234163v
DIRKS, SIEMEN Simen Dirx koopmanverkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v
HARMENS, TJITSKE Tzietske Harmens verkoper Karremanstraat 28zuid1642234163v
GROEN, WILLEM WILLEMS Willem Willems Groen, c.u.uitdragerkoper huis met plaats opzij, achter de ValckKarremanstraat 30de Valck164323586r
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakkernaastligger ten westen Karremanstraat 30164323586r
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 30164323586r
SIEMENS, FRANS Frans Symens koopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
DREYER, PIETER TJEBBES Pytter Tiebbes Dreyerverkoper q.q. Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
WATSES, ARJEN Arien Watses , voor zijn kindbakkerverkoper Karremanstraat 301657237263v
TEUNIS, BERBERwijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 301657237263v
IENTES, TEUNISwijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 301657237263v
SIPPES, GEERTJEwijlen Geertie Sippes erflater Karremanstraat 301657237263v
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)koper huis waaraan de valk in de gevel staatKarremanstraat 30de Valk1689242279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 301689242279r
WILLEMS, SIEMEN Symen Willems knoopmaker (mr. -)huurders Karremanstraat 301689242279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 301689242279r
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 301689242279r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 301689242279r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes kuiper (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs bakker (mr. -)verkoper q.q. Karremanstraat 301689242279r
JAKOBS, JANde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopmanverkoper Karremanstraat 301689242279r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huisKarremanstraat 301762255146r
SIEMENS, WILLEM Willem Symons huurder Karremanstraat 301762255146r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes naastligger ten zuiden Karremanstraat 301762255146r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Karremanstraat 301762255146r
SIEMENS, WILLEM Willem Symens arbeiderverkoper Karremanstraat 301762255146r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisKarremanstraat 30177225851v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30177225851v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 30177225851v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleperkoper huisKarremanstraat 3017832619v
SIEMENS, HIELKJE Hylkje Simons koper Karremanstraat 3017832619v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelnaastligger ten zuiden Karremanstraat 3017832619v
SIEBRENS, GERBENde weduwe van Gerben Sybrens naastligger ten westen Karremanstraat 3017832619v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper Karremanstraat 3017832619v
HERES, IDSKE Idske Heeres koper huisKarremanstraat 301788262253v
KAMS, JOHANNES wijlen Johannes Kamskoper Karremanstraat 301788262253v
KLASES, WIEBE Wybe Claases naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301788262253v
KOELMAN, B. B. Koelmanskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v
, JAN Jan Bettelskoopmanverkoper q.q. Karremanstraat 301788262253v
, BALT Baltus Moltzverkoper Karremanstraat 301788262253v
, PETRONELLA1e echtgenote ? Petronella Chaminverkoper Karremanstraat 301788262253v
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergwever (bont-)koper huisKarremanstraat 301795264247v
, CATHARINA Catharina Rutkoper Karremanstraat 301795264247v
JANS, DOUWE Douwe Jans , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Karremanstraat 301795264247v
PIETERS, JORIS Joris Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 301795264247v
OUDEBOON, GERRIT Gerryt Oudeboonmetselaar (mr. -)verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
KAMS, JOHANNA Johanna Kamsverkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
, GERRIT Gerrit Musschingwever (bont-)verkoper van 1/2 Karremanstraat 301795264247v
HERES, IDSKEwijlen Idske Heeres erflater Karremanstraat 301795264247v
, JOHANNESwijlen Johannes Camserflater Karremanstraat 301795264247v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huis waarin diverse woningenKarremanstraat 32de Beyert178326123v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelnaastligger ten zuiden Karremanstraat 32178326123v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten westen Karremanstraat 32178326123v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks slepernaastligger ten noorden Karremanstraat 32178326123v
DEKNATEL, JAN Jan Deknatelverkoper Karremanstraat 32178326123v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huisKarremanstraat 321805267181v
JANS, HARMENwijlen Harmen Jansen koper Karremanstraat 321805267181v
WILLEMS, IJSBRAND IJsbrand Willems naastligger ten zuiden Karremanstraat 321805267181v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten westen Karremanstraat 321805267181v
BERG, JOHANNES Johannes ten Bergnaastligger ten noorden Karremanstraat 321805267181v
PIETERS, JORIS Joris Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Karremanstraat 321805267181v
WIEBES, REBEKKAwijlen Rebekka Wybes verkoper Karremanstraat 321805267181v
ALLES, LUCIA Lucia Ales koper kamerKerkpad1614229207r
LAMMERTS, SASKERwijlen Sasker Lamberts koper Kerkpad1614229207r
ALLES, LUCIAde weduwe Lucia Ales naastligger ten zuiden Kerkpad1614229207r
DOUWES, REIN Reyn Douwes naastligger ten noorden Kerkpad1614229207r
WILLEMS, ANTJE Anna Willems verkoper Kerkpad1614229207r
IEMKES, HARMENwijlen Harmen Imkes gardenierverkoper Kerkpad1614229207r
RIEMERS, DOUWE Douwe Riemers Botternaastligger ten noordoosten Kerkpad WZ162523152v
FRANSES, MARTEN Marten Frans Kylexecuteurverkoper q.q. Kerkpad WZ162523152v
JANS, REMMERT Remmert Jans crediteur (triumphant) Kerkpad WZ162523152v
BIEUWES, BIEUWE Beuwe Beuwes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpad WZ162523152v
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapperkoper huisKerkpad1633233101v
WILKES, ANTJE Antie Wilkes koper Kerkpad1633233101v
JAKOBS, SJOERD Syuerdt Jacobs , q.q. en c.sverkoper Kerkpad1633233101v
HIBBES, ALBERT Albert Hebbes , c.u.koper twee kamersKerkpad WZ163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad WZ163923486r
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Kerkpad WZ163923486r
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses , c.soc.koper kamerKerkpad1646235192v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Kerkpad1646235192v
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad1646235192v
, TJEERD Tierd blekerverkoper Kerkpad1646235192v
, RINSKE Rins verkoper Kerkpad1646235192v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaarkoper twee kamersKerkpad WZ164823639r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs koper Kerkpad WZ164823639r
KARSTES, BEITSKE Beytske Carstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ164823639r
ARJENS, DIRKde hof van Dirck Arians naastligger ten westen Kerkpad WZ164823639r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters naastligger ten noorden Kerkpad WZ164823639r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs naastligger ten noorden Kerkpad WZ164823639r
HOBBES, ALBERT Albert Hobbes , c.u.verkoper Kerkpad WZ164823639r
JAKOBS, TIEMEN Tymen Jacobs lakenbereider (mr. -)koper kamer met een hof voor en achterKerkpad1652236217r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad1652236217r
KARSTES, BEITSKE Bijtske Karstens naastligger ten zuiden Kerkpad1652236217r
PIETERS, HANSde hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad1652236217r
JELLES, SIBBELE Sibbel Jelles naastligger ten noorden Kerkpad1652236217r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)verkoper Kerkpad1652236217r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieterkoper kamer, plaats en hofjeKerkpad WZ165523746r
PIETERS, DOUWE Douue Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ165523746r
KARSTES, BEITSKE Beitske Karstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ165523746r
PIETERS, HANSde hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad WZ165523746r
BAUKES, TIJSKEde kamer van Tieske Bauckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ165523746r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Kerkpad WZ165523746r
CODDE, Coddekapiteinkoper huis en hofKerkpad WZde Bruine Baard1657237122v
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Sioumaverkoper Kerkpad WZ1657237122v
CODDE, ISAAK Isaack Coddekoper door niaar woning met plaats en klein hofKerkpad WZ166623937r
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad WZ166623937r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs , c.s.timmermangeniaarde koper Kerkpad WZ166623937r
CODDE, ISAAK de retrahenten Isaack Codde, c.u.naastligger ten westen Kerkpad WZ166623937r
TJOMMES, GERBRICHJEde erfgenamen van wijlen Gerbrigh Tiommes verkoper Kerkpad WZ166623937r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaatkoper kamer en een weefwinkelKerkpad WZ166723972v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wynties naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166723972v
BERENDS, IEPEde plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ166723972v
POPPES, WIJNANDde hof van Wynert Poppes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166723972v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ166723972v
CODDE, ISAAK Isack Coddekoper twee kamers met een ledige plaatsKerkpad WZ1667239113r
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ1667239113r
DOUWES, GRIETJEwijlen Griet Douwes erflater Kerkpad WZ1667239113r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.u.koper hofKerkpad WZ1668239143r
SIETSES, GOOITSENhuis en hof van Goytjen Sytses naastligger ten westen Kerkpad WZ1668239143r
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u.verkoper Kerkpad WZ1668239143r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerhardus Heslinga, c.u.advocaatkoper 1/2 woning of kamerKerkpad WZ1669239199r
DIRKS, ARJENmr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ1669239199r
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pytters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1669239199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1669239199r
JANS, WALINGoud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ1669239199r
HOITES, JOUKE Jouke Hoytes koper huis, voormalige pastorie, met een plaats en gedeelte van een hofKerkpad WZ1670239215v
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis eerdere bewoner Kerkpad WZ1670239215v
, burgemeester Knyffnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1670239215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ1670239215v
HOITES, JOUKEde hof van Jouke Hoytes naastligger ten noorden Kerkpad WZ1670239215v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems verkoper Kerkpad WZ1670239215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ1670239215v
JANS, WALING Walingh Jansen koper woningKerkpad WZ16652394va
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ16652394va
PIETERS, JAKOBde weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ16652394va
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ16652394va
LOLKES, REINvroedsman Rein Lolkes verkoper q.q. Kerkpad WZ16652394va
SIETSES, SIPKEde nagelaten pupillen van wijlen Sipke Sytses verkoper Kerkpad WZ16652394va
HANSES, JANKE Janke Hanses verkoper Kerkpad WZ16652394va
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel hof met bomen, planten en prieelKerkpad WZ166923937va
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannis naastligger ten zuiden Kerkpad WZ166923937va
AUKES, JAKOBde kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
WILLEMS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
JANS, WILLEMhet huis van mr. Willem Jansen , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923937va
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Breda, c.s.koper provisioneel huis (de pastorie)Kerkpad WZ166923938ra
JOHANNES, GERKEbewoner van de pastorie ds. Gerco Joannes huurder Kerkpad WZ166923938ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ166923938ra
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffkoper provisioneel huis met tuin en loods en een uitgang op de Both ApothekerstraatKerkpad WZ166923939ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Renemanpastoorhuurder Kerkpad WZ166923939ra
, naastligger ten oosten Kerkpad WZ166923939ra
JOHANNES, GERKEhuis en hof bewoond door ds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Kerkpad WZ166923939ra
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Ackerslootkoper hof met vruchtbomen, planten en zomerhuisjeKerkpad167224089r
HILLEBRANDS, de hof van de oude Hillebrandtnaastligger ten oosten Kerkpad167224089r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten westen Kerkpad167224089r
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad167224089r
HANSES, MARTJEN Martien Hanses verkoper Kerkpad167224089r
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopmanverkoper Kerkpad167224089r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusraad Admiraliteitkoper hof met vruchtbomen, prieel en bloemenKerkpad WZ167224096r
KROON, GOOITSEN SIETSEShet huis en hof van vaandrig Goytien Zytses Croonnaastligger ten westen Kerkpad WZ167224096r
, MAAIKE Maycke Casariusverkoper Kerkpad WZ167224096r
BREDA, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen Bredaverkoper Kerkpad WZ167224096r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaermakelaar en havenmeesterkoper hof met prieelKerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241152v
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241152v
KROON, GOOITSEN SIETSESde weduwe van Goitien Sytses Croonnaastligger ten noorden Kerkpad WZ1681241152v
STANSIUS, THEODORUS Theodorus Stansiusverkoper Kerkpad WZ1681241152v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamerKerkpad WZ1681241163v
, ARJENmr. Arjen Krijtenburghnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1681241163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaerhavenmeesternaastligger ten westen Kerkpad WZ1681241163v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Kerkpad WZ1681241163v
PAULUS, BASTIAANwijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ1681241163v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijckkoper door niaar vierkant achtereind van een huis, en plaatsKerkpad WZ1683241268r
REINALDA, IEDE JAKOBSgezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldageniaarde koper Kerkpad WZ1683241268r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist]naastligger Kerkpad WZ1683241268r
REINALDA, IEDE JAKOBSGezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten noorden Kerkpad WZ1683241268r
REINALDA, IEDE JAKOBSGezworen gemeensman Yede Jacobs Reynaldanaastligger ten westen Kerkpad WZ1683241268r
SLOTERDIJK, WILLEM de heer Wilhelmus* Sloterdijcksecretarisnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1683241268r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes , c.u.verkoper Kerkpad WZ1683241268r
KUIK, AUKJE JOOSTES Auckje Joosten Kuyckkoper door niaar hof met prieelKerkpad WZ168524296v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens tingieter (mr. -)koper door niaar Kerkpad WZ168524296v
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauwgeniaarde koper Kerkpad WZ168524296v
CODDE, de hof van de erfgenamen van wijlen kapt. Codde, c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad WZ168524296v
KROON, SIETSEShet huis van de weduwe van Goyten Sytses Croonnaastligger ten noorden Kerkpad WZ168524296v
STEFFENS, WIETSEoud havenmeester Wytse Stevens makelaarverkoper Kerkpad WZ168524296v
JANS, WILLEM Willem Jansen opperbaas stadswerkhuiskoper twee kamersKerkpad WZ1695243131v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans koper Kerkpad WZ1695243131v
, ARJENde kamer van de erfgenamen van wijlen Arjen Critenburgnaastligger ten oosten Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten westen Kerkpad WZ1695243131v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten noorden Kerkpad WZ1695243131v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad WZ1695243131v
STOFFELS, HENDRIK Hendrik Stoffels sergeant infanteriekoper huis met plaats en tuintjeKerkpad WZ170024484v
JAKOBS, ROMKJE Romkjen Jacobs koper Kerkpad WZ170024484v
JANS, WILLEM Willem Jansens naastligger ten zuiden Kerkpad WZ170024484v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENSde tuin van vroedsman Sibren Sibrens Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburgchirurgijnverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JAN ARJENS Jan Arjens Crytenburgverkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris Crytenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, DOETJE Doetie Crytenburgh, meerderjarig verklaarde jongedochterverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgverkoper q.q. Kerkpad WZ170024484v
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antje Arjens Crytenburgverkoper van 1/5 Kerkpad WZ170024484v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeesterkoper dwarshuisKerkpad WZ1705244303v
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Kerkpad WZ1705244303v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s.huurder Kerkpad WZ1705244303v
BOEKHOUT, H. als bewoner ds. H. Boekholtnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1705244303v
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten noorden Kerkpad WZ1705244303v
HOITES, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten westen Kerkpad WZ1705244303v
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneekverkoper Kerkpad WZ1705244303v
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u.wever (bont-)koper twee kamersKerkpad WZ170924586r
JAKOBS, ROMKJEde kamer van Romkjen Jacobs sergeantskenaastligger ten oosten Kerkpad WZ170924586r
OOSTERVEEN, de hof van oud burgemeester Oosterveennaastligger ten zuiden Kerkpad WZ170924586r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad WZ170924586r
CANNEGIETER, de hof van de vroedsman Kannegieternaastligger ten noorden Kerkpad WZ170924586r
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u.korfmaker (mr. -)verkoper Kerkpad WZ170924586r
GOSLINGS, FEKKE Fecke Goslings , c.u.metselaarsknechtkoper kamerKerkpad1710245127v
CANNEGIETER, SIEBREN de vroedsman Sibrandt Kannegieternaastligger ten westen Kerkpad1710245127v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowelkoper door niaar twee kamersKerkpad WZ1717245282r
DOUWES, JAN Jan Douwes , c.u.schooldienaar (mr. -)geniaarde koper Kerkpad WZ1717245282r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpad WZ1717245282r
ROVEL, gemeensman Rowelnaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1717245282r
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sibren Sibrens naastligger ten westen Kerkpad WZ1717245282r
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sibren Sibrens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1717245282r
, PIETER Pyter Farrijn, c.u.verkoper q.q. Kerkpad WZ1717245282r
KARELS, JOOST Joost Carels verkoper Kerkpad WZ1717245282r
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers wever (bont-)koper dwarshuisKerkpad WZ1717245289v
WILLEMS, TJEERD Tieerd Willems , c.u.huurder zuidelijkste kamer (p.j.)Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1717245289v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten westen Kerkpad WZ1717245289v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes naastligger ten noorden Kerkpad WZ1717245289v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.verkoper Kerkpad WZ1717245289v
BURGERTS, BEREND Beernt Burcherts koper huisKerkpad WZ1726246295r
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ1726246295r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1726246295r
WILLEMS, JANde weduwe van Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad WZ1726246295r
VRIJMAN, JAN Jan Vrijmanwever (bont-)verkoper Kerkpad WZ1726246295r
JANS, SARAwijlen Sara Jans verkoper Kerkpad WZ1726246295r
JANS, SARAwijlen Sara Jans verkoper Kerkpad WZ1726246295r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopmankoper huisKerkpad WZ1733248249v
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters koper Kerkpad WZ1733248249v
GERRITS, JETSKE Jetske Gerrits bewoner Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten zuiden Kerkpad WZ1733248249v
FEKKES, DIRKde kopers Dirck Feckes , c.u.houtstapelaar en koopmannaastligger ten westen Kerkpad WZ1733248249v
GERRITS, JETSKE Jetske Gerrits naastligger ten noorden Kerkpad WZ1733248249v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Zwerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]koper huisKerkpad WZ1734248304v
LOURENS, FEIKJE Feikien Louwerens koper Kerkpad WZ1734248304v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaardenzilversmid (mr. -)protesteert vanwege een hypotheek Kerkpad WZ1734248304v
HENDRIKS, LUDSER Luiter Hendrix wever (mr. -)naastligger ten oosten Kerkpad WZ1734248304v
WIETSES, BEERT Beert Wytses naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1734248304v
, HANS Hans naastligger ten westen Kerkpad WZ1734248304v
BINSONIDES, THEODORUS oud burgervaandrig Theodorus Bensonidesverkoper Kerkpad WZ1734248304v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pietie Sybrens Kannegieterverkoper Kerkpad WZ1734248304v
TJEERDS, LIEPKJE Lupkjen Tjeerds koper huisKerkpad WZ174525189r
KLASES, PIETER Pytter Claesen wever (mr. bont-)koper Kerkpad WZ174525189r
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.s.huurder Kerkpad WZ174525189r
, JAN Jan Zagharias naastligger ten zuiden Kerkpad WZ174525189r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten westen Kerkpad WZ174525189r
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten noorden Kerkpad WZ174525189r
FEKKES, DIRKde excuteurs van de verlaten boedel van wijlen Dirk Fekkes verkoper Kerkpad WZ174525189r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pyters verkoper Kerkpad WZ174525189r
VELDHUIS, MICHIEL de weduwe van Michiel Velthuishuurder gedeelte 1 tot mei 1791 (p.w.)Kerkpad WZ1791263381r
, JAKOB Jacob Blesmahuurder gedeelte 1 vanaf mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.u.huurder gedeelte 2 tot mei 1791 (p.j.)Kerkpad WZ1791263381r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ1791263381r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad WZ1791263381r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaprocureur postulantverkoper q.q. Kerkpad WZ1791263381r
KORNELIS, PIETERde goederen van wijlen Pieter Cornelis Cleuvenverkoper Kerkpad WZ1791263381r
JORIS, ANTJEwijlen Antje Joris erflater Kerkpad WZ1791263381r
TJALLINGS, PIEKEwijlen Pieke Tjallings erflater Kerkpad WZ1791263381r
HENDRIKS, HEIN Heyne Hendricks koper huisKerkpad 11613229179r
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 11613229179r
FOLKERTS, JANde verkoper Jan Folckerts , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 11613229179r
FOLKERTS, JAN Jan Folckerts verkoper Kerkpad 11613229179r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 11613229179r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper huisKerkpad 1163223368r
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1163223368r
ROMMERTS, KLAAS Claes Romberts , c.u.verkoper Kerkpad 1163223368r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huisKerkpad 11647235260r
HEINS, FERDOU Feddu Heins koper Kerkpad 11647235260r
AUKES, JAN Jan Auckes naastligger ten noorden* Kerkpad 11647235260r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 11647235260r
HEINS, EMMERIKzonen van Emmerick Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
HEINS, FRANS Frans Heins verkoper Kerkpad 11647235260r
BRAAM, Goverius Braemkoopmankoper huisKerkpad 11683241239r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes naastligger ten westen Kerkpad 11683241239r
JANS, JOOST Joost Jansen naastligger ten noorden Kerkpad 11683241239r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglamaverkoper Kerkpad 11683241239r
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannes Nijholtverkoper Kerkpad 11683241239r
NIJHOLT, Niholtnotariskoper provisioneel huisKerkpad 1168024127va
HOITES, JOUKE Joucke Hoites naastligger ten westen Kerkpad 1168024127va
JANS, JOOST Joost Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 1168024127va
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerverkoper q.q. Kerkpad 1168024127va
HEINS, de nagelaten kinderen van wijlen Emmerich Heins verkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va
KROL, HEIN JANS Heyn Jansen Crollverkoper van 1/2 Kerkpad 1168024127va
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotariskoper huisKerkpad 11687242204r
JANS, JOOST Joost Jansen* schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11687242204r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Kerkpad 11687242204r
KOK, BOUWE JOOSTES Buwe Joostes Cockschoenmaker (mr. -)koper door niaar woning betsaande uit kamer en loodsKerkpad 11691242341v
STIJL, JELLE SIEMENS Jelle Symons Stijlbontverkopergeniaarde koper Kerkpad 11691242341v
, JOOST Joost schoenmakernaastligger ten noorden Kerkpad 11691242341v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackernotarisverkoper Kerkpad 11691242341v
JELLES, SJOUKJE Sjoukie Jelles verkoper Kerkpad 11691242341v
WIETSES, GRIETJE Grietie Wytzes , bejaarde dochterkoper woningKerkpad 1169424383v
KLASES, LOLKJEde weduwe Lolckjen Claeses naastligger ten noorden Kerkpad 1169424383v
KLASES, LOLKJE Lolckjen Claeses verkoper Kerkpad 1169424383v
JANS, JOOSTwijlen Joost Jansen schoenmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 1169424383v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses koper woningKerkpad 1170724518v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1170724518v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 1170724518v
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde dochterverkoper Kerkpad 1170724518v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerderkoper woningKerkpad 11710245105v
STEFFENS, AATJE Attie Steffens koper Kerkpad 11710245105v
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 11710245105v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses steenvoerderverkoper Kerkpad 11710245105v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 11710245105v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , bejaarde en ongehuwde dochterkoper twee kamersKerkpad 11714245208v
SJOERDS, JOHANNES Johannes Sioerdts sigarenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 11714245208v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerverkoper Kerkpad 11714245208v
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u.wever (bont-)koper twee grote kamersKerkpad 117182463v
FOPPES, JANde weduwe van Jan Foppes naastligger ten noorden Kerkpad 117182463v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 117182463v
KORNELIS, JARICHwijlen Jarigh Cornelis verkoper Kerkpad 117182463v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 1175025264v
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fokkes koper Kerkpad 1175025264v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krolverpachter grond Kerkpad 1175025264v
JANS, STIJNTJE Stijntje Jans huurder (inwoning) huis (p.j.)Kerkpad 1175025264v
BERENDS, BERENDverkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1175025264v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 1175025264v
BERENDS, JAN Jan Beernts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 1175025264v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpad 11763255207v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Kerkpad 11763255207v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krolverpachter grond Kerkpad 11763255207v
FREERKS, AREND Arent Freerks wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Kerkpad 11763255207v
KROL, ALLERT de weduwe van Allert Krolnaastligger ten noorden Kerkpad 11763255207v
JANS, GERRIT Gerryt Janzen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 11763255207v
FOKKES, WILLEMKE Willemke Fockes verkoper Kerkpad 11763255207v
BAKKER, WILLEM Willem Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisKerkpad 11786262113r
HAAS, MAAIKE Maayke de Haaskoper Kerkpad 11786262113r
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11786262113r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 11786262113r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 11786262113r
LINDEBOOM, EVERT JANS Evert Jansen Lindeboomkoper huisKerkpad 11787262166r
DJURRES, GRIETJE Grietje Jurres koper Kerkpad 11787262166r
, DIRK Dirk C. Wetsen, c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 11787262166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 11787262166r
HAAS, MAAIKE Maaike F. de Haasverkoper Kerkpad 11787262166r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , c.u.koper huis of kamer en plaatsjeKerkpad 21641234124v
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 21641234124v
KLASES, JANwijlen Jan Claesen verkoper Kerkpad 21641234124v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huisKerkpad 21784261138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes koper Kerkpad 21784261138r
ROELOFS, GERRITde weduwe van Gerryt Roelofs huurder Kerkpad 21784261138r
AGEMA, JELLE Jelle Agemanaastligger ten zuiden Kerkpad 21784261138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r
BOKKES, ANTJE Antje Bokkes naastligger ten noorden Kerkpad 21784261138r
BROUWER, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrens Brouwerkoopmanverkoper Kerkpad 21784261138r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Kerkpad 21784261138r
, TIBERIUS Tiberius Templaerkoper graf met een blauwe steenKerkpad 31629232107v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 31629232107v
, MARGARETAop het graf de naam van Margaretha van Lindtnaastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
KORNELIS, EEBEhet graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 31629232107v
LOUWS, JAKOBhet graf van wijlen Jacob Lous naastligger ten westen Kerkpad 31629232107v
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 31629232107v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittingakoper graf en grafsteen ten zuiden vh graf van de vader vd verkopersKerkpad 31631232175v
, ARJENhet graf van Arien Cunstnaastligger ten oosten Kerkpad 31631232175v
HETTINGA, IDSERT Idzart van Hittinganaastligger ten westen Kerkpad 31631232175v
MELLES, JAN Jan Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmakerverkoper Kerkpad 31631232175v
SIKKES, BEREND Beernt Sickes koper hoofdsteen en grafKerkpad 3163223344r
WIEBES, TEETSKE Taetske Wybes koper Kerkpad 3163223344r
FRANSES, FRANSKE Francina Franses afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r
HIBBES, GERBEN Gerbrant Hebbes afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Kerkpad 3163223344r
MARTENS, FRANShet graf van Frans Martens naastligger ten zuiden Kerkpad 3163223344r
, EDWARD Eduwart Fludverkoper Kerkpad 3163223344r
, JULIANA Juliana van Horionverkoper Kerkpad 3163223344r
, IDSERT Edzardt van Hittinghakoper graf met steen eropKerkpad 3163223366v
TJERKS, LIEUWEburgervaandrig Lieuue Tierckx koper twee graven of legerstedes met de blauwe steen daaropKerkpad 3163223368v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx naastligger ten oosten Kerkpad 3163223368v
WILKES, RUURD Ryuerd Wilckes naastligger ten westen Kerkpad 3163223368v
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Kerkpad 3163223368v
JANS, SIPKEwijlen Sipcke Jansen verkoper Kerkpad 3163223368v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 4178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 4178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 4178826325v
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 4178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 4178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 4178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 4178826325v
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 41802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 41802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 41802266167r
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 41802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 41802266167r
DANIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 41802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 41802266167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 41802266167r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 6178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 6178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 6178826325v
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 6178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 6178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 6178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 6178826325v
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 61802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 61802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 61802266167r
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 61802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 61802266167r
DANIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 61802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 61802266167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 61802266167r
JOBS, ARJEN Arian Jobs koper huisKerkpad 7162523144v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs koper Kerkpad 7162523144v
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbes naastligger ten oosten Kerkpad 7162523144v
KORNELIS, POPKE Popke Cornelis verkoper Kerkpad 7162523144v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7162523144v
PIETERS, GERBEN Gerben Piters koper huisKerkpad 71626231122v
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs koper Kerkpad 71626231122v
JOBS, ARJEN Arian Jops verkoper Kerkpad 71626231122v
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Kerkpad 71626231122v
OEDSES, ANNE Anne Oedts koper huis daer Dronrijp uutsteecktKerkpad 7Dronrijp162723219r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes koper Kerkpad 7162723219r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162723219r
HALBES, ANNE Anne Halbes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Kerkpad 7162723219r
PIETERS, GERBEN Gerben Piters verkoper Kerkpad 7162723219r
JAKOBS, SIJKE Sijke Jacobs verkoper Kerkpad 7162723219r
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts kleermaker [staat: snijder]aanhandelaar huis daar Dronrijp uithangtKerkpad 7Dronrijp162823235r
JANS, SIJKE Sij Jans aanhandelaar Kerkpad 7162823235r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7162823235r
OEDSES, ANNE Anne Oedts verwandelaar Kerkpad 7162823235r
SJOUKES, IETJE Ida Syouckes verwandelaar Kerkpad 7162823235r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.koper huis genaamd Dronrijp ([staat: 450 daalders])Kerkpad 7Dronrijp1633233110r
TJEBBES, HOMME Homme Tyebbis naastligger ten oosten Kerkpad 71633233110r
, JANhet huis genaamd den Dom van Almenum, nu bewoond door Jan Stuytennaastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat])Kerkpad 7de Dom van Almenum1633233110r
RUURDS, EVERT Ewert Ruyrdts , c.u.verkoper Kerkpad 71633233110r
FEDDES, JELLE Jelle Feddes , c.u.koper huisKerkpad 7164323590r
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7164323590r
ANSKES, JAN Jan Ansckes verkoper Kerkpad 7164323590r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen , c.u.koper huisKerkpad 7164823650v
DOUWES, MINNE Minne Douwes naastligger ten oosten Kerkpad 7164823650v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteurenverkoper Kerkpad 7164823650v
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpad 7164823650v
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huisKerkpad 71670239217r
SIEBES, SIEBEwijlen Sybe Sybes koper Kerkpad 71670239217r
DOUWES, MINNE Minne Douwes blekernaastligger ten oosten Kerkpad 71670239217r
JANS, FOLKERT Folckert Jans bezemmakerverkoper Kerkpad 71670239217r
OENES, ANTJE Antie Oenes koper door niaar huisKerkpad 71674240132v
DOUWES, MINNEwijlen Minne Douwes koper door niaar Kerkpad 71674240132v
MINNES, OENE Oene Minnes , maior anniskoper door niaar Kerkpad 71674240132v
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u.geniaarde koper Kerkpad 71674240132v
OENES, ARENDde niaarneemster Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71674240132v
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Kerkpad 71674240132v
DOEDES, TRIJNTJE Trijntie Doedes koper huisKerkpad 71681241167r
HARTMANS, HENDRIKwijlen Hendrick Hartmans koper Kerkpad 71681241167r
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 71681241167r
OENES, ANTJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes verkoper Kerkpad 71681241167r
KLASES, AAGJEweduwe Aaght Clases koper huisKerkpad 71690242312r
SLUIS, dr. van der Sluys, n.u.advocaat Hof van Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 71690242312r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Kerkpad 71690242312r
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakkerkoper huisKerkpad 71695243175r
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 71695243175r
SLUIS, de weduwe van van der Sluisnaastligger ten oosten Kerkpad 71695243175r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
STOFFELS, AGE Aege Stoffels scheepstimmermanverkoper Kerkpad 71695243175r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u.scheepstimmerman (mr. -)koper huisKerkpad 71721246108v
WILLEMS, JOUKE Jauke Willems naastligger ten oosten Kerkpad 71721246108v
LUBBERTS, KLAASKE Claeske Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v
JANS, OEPKE Upke Jans verkoper Kerkpad 71721246108v
LUBBERTS, BERBER Berber Lubberts verkoper Kerkpad 71721246108v
MARTENS, BERENDwijlen Berent Martens , c.s.verkoper Kerkpad 71721246108v
WIEBRENS, HERE Here Wybrens koper huisKerkpad 71766256220r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens koper Kerkpad 71766256220r
GERRITS, JURJEN Jurjen Gerryts , e.a.huurder Kerkpad 71766256220r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Kerkpad 71766256220r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems kastmaker (mr. -)verkoper Kerkpad 71766256220r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 8178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 8178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 8178826325v
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 8178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 8178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 8178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 8178826325v
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 81802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 81802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 81802266167r
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 81802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 81802266167r
DANIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 81802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 81802266167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 81802266167r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandkoper van 1/2 huis en hofKerkpad 10178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper van 1/2 Kerkpad 10178826325v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agema, c.u.huurder Kerkpad 10178826325v
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 10178826325v
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10178826325v
SALOMONS, GOMPERTde weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10178826325v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 10178826325v
AGEMA, JELLE Jelle Agemaverkoper Kerkpad 10178826325v
LANTING, RINSKE Rinske Lantingverkoper Kerkpad 10178826325v
FLORIS, REIN Reyn Floris koper huis en tuintjeKerkpad 101802266167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 101802266167r
KLEIN, STOFFEL Stoffel Klein, c.u.huurder Kerkpad 101802266167r
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Kerkpad 101802266167r
SALOMONS, GOMPERTde erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 101802266167r
DANIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Daniels , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 101802266167r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper van 1/2 Kerkpad 101802266167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratamaverkoper van 1/2 Kerkpad 101802266167r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgraverkoper huis, stal en tuinKerkpad 141730247325v
ULBES, MINKE Minke Ulbes koper Kerkpad 141730247325v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten zuiden Kerkpad 141730247325v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 141730247325v
HASELAAR, de weduwe van burgemeester Haselaarnaastligger ten noorden Kerkpad 141730247325v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes molenaarverkoper Kerkpad 141730247325v
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (huis-)koper huisKerkpad 141762255161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 141762255161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s.naastligger ten zuiden Kerkpad 141762255161r
LIEKELES, JELLEde weduwe van Jelle Lykles , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 141762255161r
LIEKELES, JELLEde weduwe van Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 141762255161r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (mr. bont-)verkoper Kerkpad 141762255161r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hofKerkpad 161675240178r
SIEMENS, WILLEMwijlen burgemeester Willem Symens koper Kerkpad 161675240178r
BEIMA, JOUKE HOITEShet huis van Joucke Hoytes Beymanaastligger ten zuiden Kerkpad 161675240178r
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretarisverkoper Kerkpad 161675240178r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper heerlijk en groot huisKerkpad 16170824559v
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16170824559v
BOEKHOUT, HENDRIK Henricus Boekholt, c.u.huurder (p.j.)Kerkpad 16170824559v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u.schoolmeesternaastligger ten noorden Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, TIETE Titus Sloterdijk, mede voor zichadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, WILLEM schrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijkverkoper Kerkpad 16170824559v
SLOTERDIJK, FREERK Frederik Sloterdijkadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 16170824559v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodoris van Crytenburgmedicinae doctorkoper huis en hof met ringmuurKerkpad 16173124859v
SIKKEMA, HENDRIK ds. Henricus Siccama, c.u.huurder Kerkpad 16173124859v
BROUWERS, BEERT de hof van Beert Brouwerskoopmannaastligger ten westen Kerkpad 16173124859v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles doodgravernaastligger ten noorden Kerkpad 16173124859v
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Kerkpad 16173124859v
, CATHARINA Catrina Hilmakoper huis, hof, tuinhuis en bleekveldKerkpad 161737249195r
BROUWER, BEERT burgervaandrig Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 161737249195r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles grafmakernaastligger ten noorden Kerkpad 161737249195r
, JUDITH Judith Margreta van Crytenborghverkoper Kerkpad 161737249195r
BLOK, REINER Reinier Blokverkoper Kerkpad 161737249195r
, THEODORUSwijlen dr. Theodorus van Crytenborgherflater Kerkpad 161737249195r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuisKerkpad 161749251259v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes koper Kerkpad 161749251259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
BROUWER, BEERT de hof van Beert Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 161749251259v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 161749251259v
, CATHARINAjuffrouw Catharina Hilma, bejaard en ongehuwdverkoper Kerkpad 161749251259v
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerdakoper huis en hofKerkpad 16175025267r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Claases Wijnsmakoper Kerkpad 16175025267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)naastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
BROUWER, B. oud burgervaandrig B. Brouwernaastligger ten westen Kerkpad 16175025267r
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles naastligger ten noorden Kerkpad 16175025267r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16175025267r
FEIKES, GRIETJE Grietie Feikes verkoper Kerkpad 16175025267r
, CATHARINA Catharina Maria Pauwelskoper huis en grote hof met zomerhuisKerkpad 161751252168v
, GERARDUSwijlen de heer Gerard Suiringarkoopmankoper Kerkpad 161751252168v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161751252168v
LIEKELES, JELLE Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161751252168v
FERWERDA, JOHANNES de crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Johannes Ferwerdaverkoper Kerkpad 161751252168v
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES Stijntie Clases Winsmaverkoper Kerkpad 161751252168v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)koper huis en hof met stenen zomerhuisKerkpad 161753253111r
HENDRIKS, JOOST Joost Hendriks wever (mr. bont-)koper Kerkpad 161753253111r
BISSCHOP, Bisschop, c.u.luitenanthuurder Kerkpad 161753253111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s.naastligger ten westen Kerkpad 161753253111r
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161753253111r
, CATHARINAvrouw Catharina Maria Pouwelsverkoper Kerkpad 161753253111r
, GERARDUSwijlen de heer Gerard Sybren Suiringarkoopmanverkoper Kerkpad 161753253111r
, FILIPPUS Philip huurder (p.j.)Kerkpad 161763255220v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 161763255220v
LIEKELES, JELLEde weduwe van Jelle Lykles , c.s.naastligger ten noorden Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts wever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
HEINS, GERRIT Gerrit Heins brouwer (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 161763255220v
HENDRIKS, JOOSThet nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburgwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Kerkpad 161763255220v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper huis met de voorgevel oostwaarts naar de straat met ook een ledige plaats of tuin daarbijKerkpad 181604228405r
PIETERS, JANKE Jantien Pieters koper Kerkpad 181604228405r
WILLEMS, HENDRIKde kopers Hendrick Willems , c.u.bewoner Kerkpad 181604228405r
, EGBERTwijlen Egbert ? eigenaar Kerkpad 181604228405r
BOTES, DOETJEwijlen Doed Bottes* eigenaar Kerkpad 181604228405r
ARJENS, JAN Jan Aryens verkoper q.q. Kerkpad 181604228405r
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 181604228405r
ARJENS, PIETERwijlen Pyter Aryens erflater Kerkpad 181604228405r
JANS, Bauck? Jans verkoper Kerkpad 181604228405r
, ANSKEwijlen Anske ?iedema verkoper Kerkpad 181604228405r
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Kerkpad 181604228405r
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Kerkpad 181604228405r
BOTES, DOETJEwijlen Doedt Bottes erflater Kerkpad 181604228405r
IENTES, KORNELISwijlen Cornelis Intes erflater Kerkpad 181604228405r
JELLES, SIEMEN Symon Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 181630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Kerkpad 181630232128r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper hoekhuisKerkpad 181641234141r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 181641234141r
JELLES, SIEMENde weduwe van Simen Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r
ARJENS, DIRKde hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 181641234141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u.verkoper Kerkpad 181641234141r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kosterkoper huisKerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis naastligger ten westen Kerkpad 181682241190r
FREERKS, JAN Jan Freercx verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakkerverkoper q.q. Kerkpad 181682241190r
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/4 Kerkpad 181682241190r
VRIJMAN, JAN Jan Vrijmankoper woningKerkpad 18172024676v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpad 18172024676v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpad 18172024676v
JANS, HUBERT Huibert Jansen naastligger ten zuiden Kerkpad 18172024676v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 18172024676v
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens verkoper Kerkpad 18172024676v
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs verkoper Kerkpad 18172024676v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper huis en hofKerkpad 181738249273v
JANS, SWAANTJE Swaantie Jans koper Kerkpad 181738249273v
, BEREND Berent Spiekeigenaar staketting tussen zijn erf en de kopers Kerkpad 181738249273v
ANNES, KORNELIS Kornelis Annes huurder voor 10 jaren (p.j.)Kerkpad 181738249273v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Kerkpad 181738249273v
HENDRIKS, LUITJEN Luitjen Hendriks naastligger ten oosten Kerkpad 181738249273v
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Kerkpad 181738249273v
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Kerkpad 181738249273v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoeschoolmeester [staat: schooldienaar]verkoper Kerkpad 181738249273v
LOURENS, FIEKE Fijke Louwrens verkoper Kerkpad 181738249273v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)koper woningKerkpad 181741250193r
BLAUW, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Blauwnaastligger ten zuiden Kerkpad 181741250193r
KORNELIS, HENDRIKde koper Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Kerkpad 181741250193r
WILLEMS, JANde weduwe van Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 181741250193r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Kerkpad 181741250193r
BURGERS, BEREND Barent Burgerswever (bont-)verkoper Kerkpad 181741250193r
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 181741250193r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes koper kamerKerkpad 201613229161r
HAANTJES, GRIETJE Griet Haentkes koper Kerkpad 201613229161r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis naastligger ten zuiden Kerkpad 201613229161r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 201613229161r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis verkoper Kerkpad 201613229161r
JAKOBS, ROELOF Roeliff Jacobs koper kamerKerkpad 20161623032v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonys naastligger ten zuiden Kerkpad 20161623032v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 20161623032v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes verkoper Kerkpad 20161623032v
JELLES, SIEMEN Symmen Jelles koper kamerKerkpad 201619230194v
LAMMERTS, DIEUWKE Dieuw Lamberts koper Kerkpad 201619230194v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Kerkpad 201619230194v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten noorden Kerkpad 201619230194v
JAKOBS, ROELOF Roeliff Jacobs verkoper Kerkpad 201619230194v
GREULTS, TIEMENTJE Tiem Greldts verkoper Kerkpad 201619230194v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix koper kamerKerkpad 201651236171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters koper Kerkpad 201651236171r
FEDDES, JELLEde weduwe van Jelle Feddes naastligger ten zuiden Kerkpad 201651236171r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendrix naastligger ten noorden Kerkpad 201651236171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters naastligger ten noorden Kerkpad 201651236171r
LAMMERTS, JETSKE Jets Lammerts verkoper van 1/3 Kerkpad 201651236171r
REINS, JANwijlen Jan Reins verkoper van 1/3 Kerkpad 201651236171r
LAMMERTS, RINSKE Rins Lammerts verkoper van 1/3 Kerkpad 201651236171r
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper van 1/3 Kerkpad 201651236171r
THOMAS, KORNELIS Cornelis Tomas verkoper van 1/6 Kerkpad 201651236171r
THOMAS, THOMAS Tomas Tomas verkoper van 1/6 Kerkpad 201651236171r
LAMMERTS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Lammerts erflater Kerkpad 201651236171r
LAMMERTS, DIEUWKEwijlen Dieu Lammerts erflater Kerkpad 201651236171r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen koper kamer ([staat: Lb])Kerkpad 20167124064r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen koper Kerkpad 20167124064r
JELLES, FEDDE Fedde Jelles naastligger ten zuiden Kerkpad 20167124064r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten noorden Kerkpad 20167124064r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen naastligger ten noorden Kerkpad 20167124064r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen wever (linnen-)verkoper Kerkpad 20167124064r
ALLERTS, IEPE Eppe Allerts koper kamerKerkpad 201682241213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 201682241213v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad 201682241213v
ARJENS, JAN Jan Janes schipper (wijd-)verkoper Kerkpad 201682241213v
JANS, HUBERT Huibert Jansen , c.u.zeemtouwerkoper woning of kamerKerkpad 20171924640r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 20171924640r
ARJENS, JETSKEde weduwe Jetske Arjens naastligger ten noorden Kerkpad 20171924640r
ARJENS, JETSKE Jetske Arjens verkoper Kerkpad 20171924640r
JAKOBS, ALBERTwijlen Albert Jacobs* kosterverkoper Kerkpad 20171924640r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans , c.p.koper huisKerkpad 20172124698r
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwkoper Kerkpad 20172124698r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten westen Kerkpad 20172124698r
VRIJMAN, JAN Jan Vrijmannaastligger ten noorden Kerkpad 20172124698r
JANS, HUBERT Huibert Jans , c.u.wever (bont-)verkoper Kerkpad 20172124698r
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmankoper woningKerkpad 201763255243v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis , c.u.huurder Kerkpad 201763255243v
KNOOP, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Knoopnaastligger ten zuiden Kerkpad 201763255243v
, JAN Jan Hendrik Snaaknaastligger ten westen Kerkpad 201763255243v
JANS, EGBERT Engbert Jansen* naastligger ten noorden Kerkpad 201763255243v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
JANS, JAN Jan Jansen olieslagersknechtverkoper van 1/4 Kerkpad 201763255243v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
JETSES, PIETER Pieter Jetzes wever (bont-)verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis wever (bont-)verkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
JOHANNES, TRIJNTJE Trijntje Johannes Hobbesverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
PIETERS, BRUIN Bruin Pyters olieslagersknechtverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
JOHANNES, BERBER Berbertje Johannes Hobbes, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/8 Kerkpad 201763255243v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper woningKerkpad 201770257176v
KOENRAADS, BEREND Beernt Coenraads , c.u.huurder (p.w.)Kerkpad 201770257176v
TJALLINGS, PIETERde weduwe van Pieter Tjallings naastligger ten zuiden Kerkpad 201770257176v
JANS, EGBERTde weduwe van Engbert Jansen naastligger ten westen Kerkpad 201770257176v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 201770257176v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotarisverkoper q.q. Kerkpad 201770257176v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts verkoper Kerkpad 201770257176v
PIETERS, SIEBRICHJE Sibrigje Pieters verkoper Kerkpad 201770257176v
REIDHORST, AUKJE meerderjarig vrijster Aukjen Reidhorstkoper huisKerkpad 201796264305v
HARINGS, PIETJE Pietje Harings huurder Kerkpad 201796264305v
BROERS, WIEBRENde verkoper Wybren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpad 201796264305v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 201796264305v
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunignaastligger ten noorden Kerkpad 201796264305v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Kerkpad 201796264305v
AGES, JAN Jan Ages Beustschippersknechtkoper huisKerkpad 201809268241v
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 201809268241v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten westen Kerkpad 201809268241v
HILLES, BEREND Beerend Hilles naastligger ten noorden Kerkpad 201809268241v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst, bejaarde vrijsterverkoper Kerkpad 201809268241v
JANS, BEREND Bernt Janssen koper kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpad 22161623032r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 22161623032r
LUITJENS, JOBde erfgenamen van wijlen Job Luyties naastligger ten zuiden Kerkpad 22161623032r
LUITJENS, JOBde erfgenamen van wijlen Job Luyties naastligger ten westen Kerkpad 22161623032r
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten noorden Kerkpad 22161623032r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad 22161623032r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u.koper kamerKerkpad 22163923472r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.koper Kerkpad 22163923472r
SCHELTES, SIKKEandere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpad 22163923472r
JELLES, SIEMENde kamer van de weduwe van Symen Jelles naastligger ten noorden Kerkpad 22163923472r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Kerkpad 22163923472r
GOVERTS, Jaccomeho Goverts verkoper Kerkpad 22163923472r
, LEENDERTwijlen Lenerdt Pickstockerflater Kerkpad 22163923472r
DIRKS, PIETER Pieter Durks schoolmeesterkoper huisKerkpad 2217922646v
PIETERS, DIRKzijn vader Durk Pieters koper Kerkpad 2217922646v
, JAKOB Jacob Blesmahuurder Kerkpad 2217922646v
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinnaastligger ten zuiden Kerkpad 2217922646v
WIETSES, JAN Jan Wytzes naastligger ten westen Kerkpad 2217922646v
BROERS, WIEBRENde verkoper Wiebren Broers timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 2217922646v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 2217922646v
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koper huisKerkpad 221805267131r
BURGHOUT, GERRIT Gerryt Burgholthuurder Kerkpad 221805267131r
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpad 221805267131r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 221805267131r
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorstnaastligger ten noorden Kerkpad 221805267131r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpad 221805267131r
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huisKerkpad 22180826871r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinnaastligger ten zuiden Kerkpad 22180826871r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 22180826871r
WIEBRENS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Wybrens naastligger ten noorden Kerkpad 22180826871r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephaniprocureur fiscaalverkoper q.q. Kerkpad 22180826871r
PIETERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Pieters verkoper Kerkpad 22180826871r
ABES, GOSSE Gosse Abes schipperkoper huisKerkpad 221809268245v
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 221809268245v
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpad 221809268245v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogelnaastligger ten westen Kerkpad 221809268245v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorstnaastligger ten noorden Kerkpad 221809268245v
DOUWES, TJEERD Tjeerd Douwes koemelkerverkoper Kerkpad 221809268245v
JANS, BEREND Bernt Janssen koper 1/2 loods ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpad 24161623032r
SIEDSES, IEMKJE Impcke Sydses koper Kerkpad 24161623032r
TEUNIS, WILLEMde erfgenamen van de overleden huisvrouw van wijlen Willem Thuenis eigenaar van 1/2 Kerkpad 24161623032r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad 24161623032r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinkoper huis en tuintjeKerkpad 241782260195r
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper Kerkpad 241782260195r
TJEERDS, REINwijlen Rein Tjeerds , c.u.eigenaar en bewoner Kerkpad 241782260195r
JOHANNES, WIEBE Wybe Johannes naastligger ten zuiden Kerkpad 241782260195r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks naastligger ten westen Kerkpad 241782260195r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis naastligger ten noorden Kerkpad 241782260195r
ROMKES, HOTSEvroedsman Hotze Romkes Rinxmakoopmanverkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
HEERMA, HESSEL FOPPES Hessel Foppes Heermabakker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpad 241782260195r
TJEERDS, REINde nalatenschap van wijlen Rein Tjeerds koren- en turfdragerverkoper Kerkpad 241782260195r
MEINERTS, AUKJEwijlen Aukje Meinderts verkoper Kerkpad 241782260195r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkerkoper woning of kamerKerkpad 281698243389v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pytters koper Kerkpad 281698243389v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten zuiden Kerkpad 281698243389v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Kerkpad 281698243389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctornaastligger ten noorden Kerkpad 281698243389v
, THEODORUS Theodorus Crijtenburghmedicinae doctorverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
ARJENS, BOEKE Buicke Adriaens verkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, DOETJE ARJENSjongedochter Doedtje Arjens Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, ANTJE ARJENS Antie Arjens Crytenburgh, c.m.verkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburghverkoper van 1/5 Kerkpad 281698243389v
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper hof met zomerhuisKerkpad 32achter1695243131r
SIEDSES, GRIETJE Grietie Sydses koper Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmanaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter1695243131r
ALBERTS, ALBERThet huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter1695243131r
SIEBRENS, SIEBRENde hof van Sybren Sybrens* tingieter (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpad 32achter1695243131r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpad 32achter1695243131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huis of woningKerkpad 321695243142r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmakoper Kerkpad 321695243142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandeigenaar van 1/2 Kerkpad 321695243142r
KORNELIS, HANSde hof van Hans Cornelis , c.u.naastligger ten westen Kerkpad 321695243142r
, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Critenburgnaastligger ten noorden Kerkpad 321695243142r
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpad 321695243142r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdragerkoper dwarshuisKerkpad 32170724532r
STEFFENS, AATJE Attje Steffens koper Kerkpad 32170724532r
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburghnaastligger ten noorden Kerkpad 32170724532r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichcommies Admiraliteit in Frieslandverkoper Kerkpad 32170724532r
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haarsmaverkoper Kerkpad 32170724532r
KASPERS, Leuiter Kaspers wever (mr. bont-)koper dwarshuisKerkpad 321709245102r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts koper Kerkpad 321709245102r
KRIJTENBURG, de erfgenamen van wijlen mr. Crytenburghnaastligger ten noorden Kerkpad 321709245102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u.turfdragerverkoper Kerkpad 321709245102r
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowelkoper woningKerkpad 32achter1712245173r
CANNEGIETER, SIEBREN het hoff van vroedsman Sibren Kannegieternaastligger ten noorden Kerkpad 32achter1712245173r
OOSTERVEEN, de crediteuren van oud burgemeester Oosterveen, c.u.verkoper Kerkpad 32achter1712245173r
MINSES, HANS Hans Minses koper twee aparte woningenKerkpad 32achter1733248227r
GEERTS, BAUKJE Bauckien Geerts koper Kerkpad 32achter1733248227r
KASPERS, LUITJEN Luite Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter1733248227r
BINSONIDES, THEODORUS Doris Bensonidesnaastligger ten noorden Kerkpad 32achter1733248227r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelontvanger van de boelgoederen en koopman (substituut -)verkoper Kerkpad 32achter1733248227r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (bont-)koper tuin met zomerhuisKerkpad 32achter175025263v
HENDRIKS, MARIA Marike Hendriks koper Kerkpad 32achter175025263v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.naastligger ten oosten Kerkpad 32achter175025263v
KASPERS, LUDSER Luiter Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter175025263v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Kerkpad 32achter175025263v
MINSES, HANS Hans Menses kooltjerverkoper Kerkpad 32achter175025263v
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 32achter175025263v
, BEREND Beernd Breukerswever (bont-)koper door niaar tuin en weefwinkelKerkpad 32achter175625424v
HARMENS, BERBER Berber Harmens koper door niaar Kerkpad 32achter175625424v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks huurder voor 1 jaar Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaargeniaarde koper Kerkpad 32achter175625424v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarnaastligger ten oosten Kerkpad 32achter175625424v
, BEREND Beernd Breukersnaastligger ten zuiden Kerkpad 32achter175625424v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten noorden Kerkpad 32achter175625424v
HENDRIKS, MARIAde hypothecaire crediteuren van Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 32achter175625424v
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beerns verkoper Kerkpad 32achter175625424v
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerkoper door niaar huis met tuinKerkpad 321758254121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragergeniaarde koper Kerkpad 321758254121v
RECHTS, GEERTJE Geertje Regtsgeniaarde koper Kerkpad 321758254121v
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpad 321758254121v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpad 321758254121v
, BEREND Beernd Breukersnaastligger ten westen Kerkpad 321758254121v
KNOOP, PIETER Pieter Knoopnaastligger ten noorden Kerkpad 321758254121v
JANS, JAN Jan Jansen timmermanverkoper Kerkpad 321758254121v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Kerkpad 321758254121v
KORNELIS, TJEERD Tjeerd Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Kerkpad 321758254121v
JAKOBS, ROMKJE Romke Jacobs verkoper Kerkpad 321758254121v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Kerkpad 321758254121v
HENDRIKS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Hendriks erflater Kerkpad 321758254121v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters timmermanerflater Kerkpad 321758254121v
TJEERDS, REIN Rein Tjeerds turfdragerkoper huis en tuinKerkpad 321762255142r
RECHTS, GEERTJE Geertje Regtskoper Kerkpad 321762255142r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpad 321762255142r
BROUWERS, BEREND Beernd Brouwersnaastligger ten westen Kerkpad 321762255142r
KLASES, PIETERde weduwe van Pieter Clases naastligger ten noorden Kerkpad 321762255142r
TJERKS, KLAAS Claas Tjerks arbeiderverkoper Kerkpad 321762255142r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks zoutdragerverkoper Kerkpad 321762255142r
, koper huisKerkpad 321799265140r
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 321799265140r
STEFFENS, PIETER Pieter Stevens huurder Kerkpad 321799265140r
, AREND Arend Teutlingnaastligger ten zuiden Kerkpad 321799265140r
BUDDING, BEREND Beernd Buddingnaastligger ten westen Kerkpad 321799265140r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 321799265140r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Kerkpad 321799265140r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Kerkpad 321799265140r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Kerkpad 321799265140r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmerman (huis-)koper 1/2 huis genaamd Bruine BeerdKerkpad 34de Bruine Baard170724530v
JANS, JETSKE Jetske Jans koper Kerkpad 34170724530v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens , c.u.timmerman (huis-)eigenaar van 1/2 Kerkpad 34170724530v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724530v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten noorden Kerkpad 34170724530v
AUKES, JOOST Joost Aukes metselaar (mr. -)verkoper Kerkpad 34170724530v
ALBERTS, Mouike Alberts verkoper Kerkpad 34170724530v
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huisKerkpad 34de Bruine Baard170724531v
HAANTJES, BERBER Berber Haantjes koper Kerkpad 34170724531v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34170724531v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichnaastligger ten noorden Kerkpad 34170724531v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrens timmerman (mr. huis-)verkoper Kerkpad 34170724531v
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper Kerkpad 34170724531v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (mr. bont-)koper huisKerkpad 34173124867r
, JAN Jan Mullenkampnaastligger ten westen Kerkpad 34173124867r
, THOMAS Thomas Lamert , c.u.naastligger ten noorden Kerkpad 34173124867r
OEPKES, POPKJE Popkjen Oepkes , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
HOLLANDER, GERRIT IEPESwijlen Gerryt Yppes Hollanderverkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
THOMAS, JANhuisman Jan Thomas verkoper van 1/2 Kerkpad 34173124867r
BOELENS, GAUKE wijlen Gauke Boelenscessionaris Kerkpad 34173124867r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts wever (mr. bont-)koper woningKerkpad 34175325369v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendrix koper Kerkpad 34175325369v
JANS, GRIETJE Grietie Jans huurder Kerkpad 34175325369v
GROOT, JAN JANSwijlen Jan Jansen de Groothuurder Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Kerkpad 34175325369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u.wever (mr. bont-)naastligger ten westen Kerkpad 34175325369v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 34175325369v
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters* timmermannaastligger ten noorden Kerkpad 34175325369v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjerverkoper Kerkpad 34175325369v
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 34175325369v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper woningKerkpad 34175625415r
, BEREND Beernd Breukersnaastligger ten zuiden Kerkpad 34175625415r
, BEREND Beernd Breukersnaastligger ten westen Kerkpad 34175625415r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks naastligger ten noorden Kerkpad 34175625415r
PIETERS, SIEBEwijlen Sybe Pyters* timmermannaastligger ten noorden Kerkpad 34175625415r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Kerkpad 34175625415r
BERENDS, HARMENwijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 34175625415r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)koper deftig huisKerkpad 341766256224r
JOCHEMS, JAN Jan Jogchums , c.u.huurder Kerkpad 341766256224r
, BEREND Beerent Breukersnaastligger ten westen Kerkpad 341766256224r
BERENDS, JAN Jan Beerents naastligger ten noorden Kerkpad 341766256224r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystrakoopmanverkoper Kerkpad 341766256224r
, AREND Arend Teutlingkoper huis en weefwinkelKerkpad 34178826330v
, AREND Arend Teutlinghuurder Kerkpad 34178826330v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten westen Kerkpad 34178826330v
BUDDING, BEREND Berend Buddingnaastligger ten noorden Kerkpad 34178826330v
, JAN Jan Teutlingwever (bont-)verkoper Kerkpad 34178826330v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaarkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/30 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1675240205v
TEUNIS, JONGE Jonge Theunis gebruiker Kerkpoortsmolen 11675240205v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 11675240205v
BIERMA, DIRK SJOERDSburgemeester Dirck Sjoerdts Biermakoper 1/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortswindmolenKerkpoortsmolen 1Kerkpoortswindmolen168424218r
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer, jongedochter doch maior annisverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, JOHANNESburgemeester Joannes Quicklenborghverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1168424218r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1168424218r
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderenverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper Kerkpoortsmolen 1168424218r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix zoutziederkoper 1/14 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1687242191r
BIERMA, DIRK SJOERDSde crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerdts Biermaverkoper Kerkpoortsmolen 11687242191r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koopmankoper 2/15 van een halve windmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, en molenaarshuisKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1688242228v
FRANSES, LIJSBET Liesbeth Fransen verkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
PAULUS, JANwijlen Jan Palses koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11688242228v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks koopmankoper 8/15 van 1/2 windmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1689242292v
WIJNSMA, RINNERT ARENDSoud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsmaverkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerds bakker (mr. -)verkoper 1/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11689242292v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper 6/15 deelKerkpoortsmolen 11689242292v
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis molenaar (hout-)koper 1/15 wind rogge- en weitmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1Kerkpoortsmolen1730247327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11730247327v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sjoerd Pytters Aerdenburgmolenaarkoper 1/15 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen met huis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen174425136v
RIENKS, JANhuisman Jan Rients koper Kerkpoortsmolen 1174425136v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannemaverkoper Kerkpoortsmolen 1174425136v
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen en woonhuis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1747251174r
TJALLINGS, SIETSKE Sydske Tjallings koper Kerkpoortsmolen 11747251174r
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11747251174r
DOEKELES, FOLKERT Folkert Doekles huurder molen Kerkpoortsmolen 11747251174r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaar en winkelierverkoper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11747251174r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc.Kerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1751252133r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11751252133r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
SCHELTES, HIELKJEwijlen Hylkjen Scheltes verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
GERBENS, KORNELIShuisman Cornelis Gerbens verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 11751252133r
PIETERS, REINER Reiner Pyters koopmankoper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met toebehoren, huis, schuur en stalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaareigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11755253210r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
TJALLINGS, SIETSKEwijlen Sytske Tjallings verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
ALLERTS, TJALLING Tjalling Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
ALLERTS, GEERT Geert Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 11755253210r
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmankoper door niaar 1/4 molen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstallingKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1758254136r
PIETERS, REINER Reinder Pyters eigenaar van 1/4 Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254136r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaargeniaarde koper Kerkpoortsmolen 11758254136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254136r
BINSONIDES, FRANS JOHANNES Frans Johannes Bensonidesmolenaarkoper 1/2 molen genaamd de Kerkpoortsmolen incl. zeilen, paard en karKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1758254159r
HOUT, TRIJNTJE Trijntje van der Houtkoper Kerkpoortsmolen 11758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 11758254159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11758254159r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaar (mr. -)koper 1/2 wind rogge- en boekweitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1759254201v
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 11759254201v
PIETERS, REINER Reinder Pyters koopmanverkoper Kerkpoortsmolen 11759254201v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper van 1/2 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstallingKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmoolen1770257164r
BRUINS, ELSKE Elske Bruins koper van 1/2 Kerkpoortsmolen 11770257164r
PIETERS, GERBEN Gerben Pyters , c.s.bewoner Kerkpoortsmolen 11770257164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortsmolen 11770257164r
, FRANS Frans Benzonidesmolenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11770257164r
HOUT, TRIJNTJE Trijntje van der Houtverkoper Kerkpoortsmolen 11770257164r
ATES, BAUKEmeerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknechtkoper wind rogge- en weitmolen genaamd de KerkpoortsmolenKerkpoortsmolen 1de Kerkpoortsmolen1782260190r
ALTENA, JAN de heer Jan Altenabewoner voorkamerKerkpoortsmolen 11782260190r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerhuurder achterhuisKerkpoortsmolen 11782260190r
KLEIN, BAUKE Bauke Kleinhuurder achterkamerKerkpoortsmolen 11782260190r
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarverkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
BRUINS, ELSKEwijlen Elske Bruins verkoper Kerkpoortsmolen 11782260190r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes koper hofke of plaatsKerkpoort (gebied)1626231114v
DIRKS, BERBER Berber Dirx koper Kerkpoort (gebied)1626231114v
JOCHEMS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Jochums naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)1626231114v
SIERKS, BAUKEde erfgenamen van wijlen Baucke Sierks naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1626231114v
JANS, SIKKE Sicke Jans naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1626231114v
SEERPS, PIETER Piter Seerps , c.soc.verkoper Kerkpoort (gebied)1626231114v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huisKerkpoort (gebied)163723442r
LAMMERTS, JELTJE Jel Lamberts koper Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)163723442r
KOENRAADS, ABEburgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)163723442r
PIETERS, JELLE Jelle Piters naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)163723442r
SIERDS, TJEPKE Tiepke Sierts verkoper Kerkpoort (gebied)163723442r
, JANKE Jantjen Clinghsverkoper Kerkpoort (gebied)163723442r
JANS, SIPKE Sipke Jansen , c.u.koper ledige plaatsKerkpoort (gebied)164323568r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanniaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied)164323568r
, HENDRIKde plaats van Hendricus Ceasarius naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)164323568r
JANS, MARTEN Marten Jansen blekerverkoper Kerkpoort (gebied)164323568r
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties koper hofKerkpoort (gebied)164323570v
HANSES, KRIJN Krijn Hanses koper Kerkpoort (gebied)164323570v
HAIES, IETJE Yd Hayes , alias viswijfviswijfnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323570v
HILLEBRANDS, de hof van de heer Hilbrantsnaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323570v
MARKS, DOUWE Douue Mercks brouwerverkoper Kerkpoort (gebied)164323570v
LOLKES, GERLOF Gerloff Lolckes koper estrikwerk met hofKerkpoort (gebied)164323577r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Kerkpoort (gebied)164323577r
PIETERS, JAN Jan Piters protesteert vanwege op zijn hof gemaakte lichten [=vensters] Kerkpoort (gebied)164323577r
GERBENS, DIRK Dirck Gerbens protesteert vanwege op zijn plaats gemaakte lichten [=vensters] Kerkpoort (gebied)164323577r
FRANSES, GOSSE Gosse Fransen molenaarnaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323577r
PIETERS, JANde hof van Jan Pyters naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)164323577r
DIRKS, TIEMENburgervaandrig Tymen Dircx , c.u.verkoper Kerkpoort (gebied)164323577r
JANS, KLAAS Claas Janssen , c.u.koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvestenKerkpoort (gebied)164323595v
JANS, MARTEN Marten Jansen blekernaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPEde verkoper Ipe Meynerts timmermannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)164323595v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmermanverkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes verkoper Kerkpoort (gebied)164323595v
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens koper schuur met een omheinde plaats ervoorKerkpoort (gebied)1645235167r
DOEDES, IEMKJE Emcke Doedes koper Kerkpoort (gebied)1645235167r
, JAKOBde schuur van Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235167r
, TIBERIUSburgerhopman Tiberius Templar, c.u.koopmanverkoper Kerkpoort (gebied)1645235167r
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.blekerkoper hofKerkpoort (gebied)1645235172v
LOUWS, TJERK Tierck Lous naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)1645235172v
HILLEBRANDS, de heer Hillebrantsnaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1645235172v
THEODORUS, L. L. Theodori procureur postulantverkoper Kerkpoort (gebied)1645235172v
JANS, JAN Jan Jansen Schonenbeeck, c.u.bakkerkoper grondpacht van 5-00-00 CGKerkpoort (gebied)1646235228r
STEFFENS, WOUTERgrondpacht uit de woning van Wouter Steevens eigenaar perceel Kerkpoort (gebied)1646235228r
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied)1646235228r
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1646235228r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens , c.u.verkoper Kerkpoort (gebied)1646235228r
JOHANNES, RINTJE Rintie Joannis gleibakkerkoper dwarshuisKerkpoort (gebied)1690242310r
MINSES, KORNELISde tuin van Cornelis Minses naastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1690242310r
NAUTA, SIERK de tuin van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1690242310r
IJSBRANDS, ANTJE Antie IJsbrants verkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
STELMA, DIEDERIK Didert Stellemasergeant van de comp. te voetverkoper Kerkpoort (gebied)1690242310r
JANS, TIJS Thijs Jansen koper huisKerkpoort (gebied)1692242384r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper Kerkpoort (gebied)1692242384r
TIJSES, FREERK Freerck Thijssen koper Kerkpoort (gebied)1692242384r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saeke Romkes Gaesmanaastligger ten oosten Kerkpoort (gebied)1692242384r
, JAN[als huurder] Jan Coekmannaastligger ten westen Kerkpoort (gebied)1692242384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSEShet pakhuis van Hessel Wytses Wassenaerrentmeester (oud -)naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied)1692242384r
, IEME Emo Lusius Aeldrighsrectorverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
HUBER, MARGARETA Margarita Huberverkoper Kerkpoort (gebied)1692242384r
, PIETER Pytter Saaves leertouwerkoper dwarshuisKerkpoort (gebied) WZ1703244223v
AUKES, IETJE Ydtie Auckes koper Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
, PIETERde kopers Pytter Saaves , c.u.leertouwerhuurder onder (p.w.)Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdsen naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
HASELAAR, LAAS de hof van vroedsman Laes Haselaernaastligger ten westen Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses koopmanverkoper Kerkpoort (gebied) WZ1703244223v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters koper huis met ledige plaats ten zuidenKerkpoortstraat159722815v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722815v
PIETERS, EVERT Ewert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722815v
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems verkoper Kerkpoortstraat159722815v
, HOTSE Hotze Sybryens koper huisKerkpoortstraat159722834r
RIENKS, MEINOU Meynu Ryens koper Kerkpoortstraat159722834r
HERES, Uilck Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722834r
WILLEMS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wilhelmy , aan de achtergevelnaastligger Kerkpoortstraat159722834r
, KLAAS Claes Gelens? verkoper Kerkpoortstraat159722834r
SJOERDS, BEERTJE Beert Sjuerdts verkoper Kerkpoortstraat159722834r
MARINUS, Marijn Marijens koper huisKerkpoortstraat159722850r
FREERKS, GRIETJE Gryet Freercx koper Kerkpoortstraat159722850r
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat159722850r
, NICOLAAS Niclaes de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat159722850r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters verkoper Kerkpoortstraat159722850r
KLASES, JANKE Jantyen Claasen verkoper Kerkpoortstraat159722850r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper huisje bij de hof van Aesge HarmensKerkpoortstraat159722853r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat159722853r
, GRIETJE Griet naastligger ten oosten Kerkpoortstraat159722853r
, TIETJEenen Tied naastligger ten westen Kerkpoortstraat159722853r
, LIEKELE Lickle Sibeles verkoper Kerkpoortstraat159722853r
KLASES, BOELE Boele Claesen koper twee kamersKerkpoortstraat NZ159822889r
JOUKES, Syeuw Jouckes koper Kerkpoortstraat NZ159822889r
HARMENS, EESGEde plaatsen van Aesge Harmens naastligger tegenover Kerkpoortstraat NZ159822889r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten [staat: westen] Kerkpoortstraat NZ159822889r
, JURJEN Jurien Feercampnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ159822889r
DOUWES, IEMKJE Ympck Douwes verkoper Kerkpoortstraat NZ159822889r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper huisKerkpoortstraat1599228163v
, FOEKJE Foeck Faaskes koper Kerkpoortstraat1599228163v
JOOSTES, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Joestes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat1599228163v
JOOSTES, KLAAS Claes Joestes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1599228163v
, NICOLAAS Niclaas de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1599228163v
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat1599228163v
FREERKS, Gryedt Freercx verkoper Kerkpoortstraat1599228163v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachterKerkpoortstraat NZ1600228187r
MATTEUS, DIEUWKE Dyw Matteus koper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs verpachter grond Kerkpoortstraat NZ1600228187r
TJALLINGS, AATJE Atke Tjallings naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1600228187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten noorden* Kerkpoortstraat NZ1600228187r
, ? verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228187r
SIEBES, JAKOB Jacob Sybes koper kamerKerkpoortstraat1600228189r
HIDDES, ANTJE Anna Hiddes koper Kerkpoortstraat1600228189r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1600228189r
PIEKES, TEEKE Taecke Pyeckes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228189r
NANNES, JAN Jan Nannes , voorstander der gereformeerde armenverkoper q.q. Kerkpoortstraat1600228189r
JELLES, SIMKJE Simpck Jelles verkoper Kerkpoortstraat1600228189r
REINERS, GERRITwijlen Gerryt Reyners verkoper Kerkpoortstraat1600228189r
LOURENS, JAN Jan Lourens koper huis, kamers en tuinKerkpoortstraat NZ1600228193r
LIEPKES, TETJE Teth Lubckes koper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
KORNELIS, JURJENde kamers van Jurryen Cornelis grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: dartiendehalve stuiver])Kerkpoortstraat NZ1600228193r
HARMENS, EESGEhet huis van Aesghe Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1600228193r
PIETERS, FREERK Freerck Pieters metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1600228193r
KORNELIS, JURJENde dwarskamers van Jurryen Cornelis naastligger ten noorden* Kerkpoortstraat NZ1600228193r
GIJSBERTS, JANals bewoner Jan Gijsberts naastligger ten noorden* Kerkpoortstraat NZ1600228193r
HANSES, RINNERTwijlen Rinnert Hansen , grootvader van de verkopereerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1600228193r
JURJENS, ANTJE Anne Juriens eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1600228193r
EILERTS, RINNERT Rinnert Eyllerts verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
, ANTJE Anne Monte verkoper Kerkpoortstraat NZ1600228193r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrens naastligger Kerkpoortstraat1600228198v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1600228198v
JANS, HARMEN Harmen Jansen naastligger ten westen Kerkpoortstraat1600228198v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1600228198v
JAKOBS, RINSE Rinse Jacobs timmermancrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1600228198v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1600228198v
LOURENS, JAN Jan Lourens koper vier kamersKerkpoortstraat1601228238r
LUCAS, Taeth Lukkes koper Kerkpoortstraat1601228238r
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u.verpachter grond Kerkpoortstraat1601228238r
PIETERS, TEUNIS Thonis Pieters protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat1601228238r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat1601228238r
MARTENS, TJALKEhet erf van Tyalcke Martens naastligger Kerkpoortstraat1601228238r
LOURENS, JANde hof van de proclamanten Jan Lourens , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1601228238r
, HANSde hof van Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228238r
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes notarisbetrokkene Kerkpoortstraat1601228238r
HETTINGA, JARICH Jarich Hettingaprocureur postulantverkoper q.q. Kerkpoortstraat1601228238r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. Kerkpoortstraat1601228238r
TESSEL, JURJEN KORNELISde crediteuren van Jurien Cornelis Tesselverkoper Kerkpoortstraat1601228238r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerkoper plaetsKerkpoortstraat NZ1601228257v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1601228257v
, EVERT Evert van Grijpskercknaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1601228257v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergierverkoper Kerkpoortstraat NZ1601228257v
ANTONIUS, Pauly Anthoni predikantkoper een groot en een klein huisKerkpoortstraat1601228261v
TJERKS, REINTJE Reynck Tiercx koper Kerkpoortstraat1601228261v
JANS, PIETER Pieter Janssen Bilckertnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1601228261v
, NICOLAAS Nicolaas de Berisnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1601228261v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verkoper Kerkpoortstraat1601228261v
, FOEKJE Foeck Faesses verkoper Kerkpoortstraat1601228261v
KLASES, DOUWE Douwe Claesen aanhandelaar kamerKerkpoortstraat1601228273r
HENDRIKS, METJE Meth Hendricx aanhandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sybrants naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1601228273r
, DIRKGroninger Dirck naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228273r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters verwandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
PIEBES, GOOITSKE Goyck Pybes verwandelaar Kerkpoortstraat1601228273r
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamerKerkpoortstraat ZZ1601228274v
BERENDS, HILTJE Hill Beernts koper Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
, NICOLAAS Nicolaes de Brisverpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
, NICOLAAS Nicolaes de Brisnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
, SIETSKE Syds naastligger ten noorden ([staat: Syds Auckes weduwe])Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
, AUKEwijlen Aucke naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
WILLEMS, BALTHASAR Baltasar Willems verkoper Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyeters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1601228274v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamerKerkpoortstraat1601228275r
JANS, HILTJE Hill Jans koper Kerkpoortstraat1601228275r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1601228275r
SIETSES, HARMEN Harmen Sytses naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1601228275r
HAITSES, GEERT Geert Haytses naastligger ten westen Kerkpoortstraat1601228275r
GOSSES, GOSSE Gosse Gosses verkoper Kerkpoortstraat1601228275r
TEUNIS, GRIETJE Griet Thonys verkoper Kerkpoortstraat1601228275r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1602228323r
JANS, PAULUS Pouwels Jans crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1602228323r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228323r
JANS, PAULUS Pauwel Jans crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1602228332r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwerverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1602228332r
KLASES, LUBBRICHJE Lubbrich Claesen koper huisKerkpoortstraat NZ1603228378v
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1603228378v
FREERKS, ENGELweduwe Engel Fredrix naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1603228378v
KLASES, JANKE Janneken Claes verkoper Kerkpoortstraat NZ1603228378v
ROORDA, RINNERT Rynert van Roordaverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228400r
RINNERTS, TJERK Tjerck Rynerts verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228400r
DONIA, KEIMPE Kempe van Donia, de jongeverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228400r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Doniaverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228400r
, TJITSKEjuffrouw Tjiets van Oeninghaverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228400r
ROORDA, RUURD Ryuert van Roorda, voor zichverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228406r
BANTS, RUURDS Tydse Ryeurts Bantsverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228406r
DONIA, KEIMPE Kempo van Donia, de jongeverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228406r
DONIA, SIXTUS dr. Sixtus Doniaverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1604228406r
, TJITSKEjuffrouw Tyeets van Oeningaverkoper Kerkpoortstraat NZ1604228406r
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner? Kerkpoortstraat1604228431v
GERRITS, HARMEN Herman Gerrits verkoper q.q. Kerkpoortstraat1604228431v
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen Vvan wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat1604228431v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond ([staat: gulden])Kerkpoortstraat1604228431v
DOUWES, HART Heert Douwes bewoner Kerkpoortstraat1604228431v
GERRITS, HARMEN Herman Gerrits verkoper q.q. Kerkpoortstraat1604228431v
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat1604228431v
, EELKJE Elck eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ1605228441r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ1605228441r
, ANDRIES Andries Borchartcrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1605228446r
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1605228446r
HARMENS, EESGEwijlen Esge Harmens erflater Kerkpoortstraat NZ1605228446r
, LAMMERT Lammert wagenaarnaastligger Kerkpoortstraat NZ1605228450v
HARMENS, EESGEwijlen Aesge Harmens bewoner Kerkpoortstraat NZ1605228455r
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ1605228455r
, ANDRIESmr. Andries Borchartcrediteur Kerkpoortstraat NZ1605228455r
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1605228455r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1606228492r
, WIEBE Wybe bakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1606228492r
JAKOBS, Robart Jacobs verkoper q.q. Kerkpoortstraat1606228492r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, JORIS Joris de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, MICHIEL Michiel de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, Maghelyna de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, Cathelijne de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, BERBER Barber de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
WOLF, MAAIKE Maeycke de Wolffverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
BOERUM, WOUTER Gualterus Burumverkoper q.q. Kerkpoortstraat1606228492r
, Jaynes Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
JOCHEMS, MARTENde erfgenamen van wijlen Marthen Joachims Hoeffnagelverkoper Kerkpoortstraat1606228492r
ARJENS, BERBERwijlen Barber Ariaens verkoper Kerkpoortstraat1606228492r
LOURENS, JAN Jan Lourens gebruiker Kerkpoortstraat1606228500r
, ANDRIESmr. Andries Burchartnaastligger Kerkpoortstraat1606228500r
GUALTERI, dr. Henrico Gualterisecretaris van Leeuwardencrediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1606228500r
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs wachtmeesterverkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat1606228500r
EESGES, ANSKEfloreenrente uit de hof van Ansck Aesges eigenaar perceel Kerkpoortstraat1606228514r
, ANNE Anne lijndraaierbewoner Kerkpoortstraat1606228514r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1606228514r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1606228514r
JANS, JAN Jan Jans zakkendragerkoper huisKerkpoortstraat161122914r
JOHANNES, PIETJE Pytrick Johannes koper Kerkpoortstraat161122914r
RIJKS, HARMEN Harmen Rijcx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161122914r
HENDRIKS, JANKE Jantgien Hendricx naastligger ten westen Kerkpoortstraat161122914r
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werckverkoper Kerkpoortstraat161122914r
HENDRIKS, METJE Meth Hendricx verkoper Kerkpoortstraat161122914r
DIRKS, JAN Jan Dircx koper kamerKerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOUTERS, THOMAS Thomas Wolters niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
WOUTERS, PIETER Piter Woltes niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
JARICHS, TRIJNTJEwijlen Trijn Jarichs niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat ZZ161122926v
THOMAS, WOUTERde niaarnemer Wolter Thomas naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ161122926v
, ANSKJE Ansck , moernaastligger ten noorden ([staat: Ansck moer])Kerkpoortstraat ZZ161122926v
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ161122926v
GERRITS, JOB Job Gerryts koper huis en schuurKerkpoortstraat161122928r
PIETERS, GEERTJE Geert Pieters koper Kerkpoortstraat161122928r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat161122928r
ANNES, BROER Broer Annis verkoper Kerkpoortstraat161122928r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Kerkpoortstraat161122928r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , vrijgezelboendermakerkoper huisKerkpoortstraat ZZ161122938r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyters koper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
WILLEMS, BALTHASARwijlen Balthasar Willems koper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
DIRKS, FOLKERT Folkert Dircx , alias Cleynenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ161122938r
, NICOLAASde erfgenamen van wijlen Niclaes de Briesnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ161122938r
SIPKES, MINNE Minne Sipckes tichelaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
, Foeck Thomans verkoper Kerkpoortstraat ZZ161122938r
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taackes crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat161122952v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat161122952v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes koper huis met ledige plaatsKerkpoortstraat NZ1612229102v
HESSELS, TJALTJE Tzial Hessels koper Kerkpoortstraat NZ1612229102v
RIJKS, HARMEN Harmen Rycks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229102v
HENDRIKS, JURJEN Jurgien Hendricks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1612229102v
KLASES, DOUWE Douwe Claes , vader van de koperverkoper Kerkpoortstraat NZ1612229102v
HENDRIKS, METJE Meth Hendricks verkoper Kerkpoortstraat NZ1612229102v
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229114r
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1612229114r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
, ANTJE Ancke crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Pheltenverkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ1612229114r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1612229116r
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1612229116r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters , c.u.crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ1612229116r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat NZ1612229116r
, HEIN Heyn reidmakerhuurder Kerkpoortstraat1612229124V
, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie verkoper Kerkpoortstraat1612229124v
, AARTwijlen mr. Aert verkoper Kerkpoortstraat1612229124v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas koper huisKerkpoortstraat NZ1613229137r
JILTS, GERRITJE Garst Jylts koper Kerkpoortstraat NZ1613229137r
PIETERS, BAUKEde weduwe van Bauck Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229137r
JAKOBS, LAMMERT Lambert Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229137r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229137r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229137r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229139v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Tomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229139v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderenverkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.])Kerkpoortstraat NZ1613229139v
FREERKS, KORNELISwijlen Cornelis Freercx verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
RUURDS, JAN Jan Ryoerdts verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maesverkoper Kerkpoortstraat NZ1613229139v
BOUWES, BOUWE Bouue Bouuens kistmakerkoper huis, loods en plaatsjeKerkpoortstraat NZ1613229146v
PIETERS, REINER Reyner Pyters verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229146v
HENDRIKS, SIBBELTJE Sibbel Hendricks verkoper Kerkpoortstraat NZ1613229146v
WIEBES, JAN Jan Wybes koper provisioneel van 1/2 huisKerkpoortstraat NZ1613229150r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts koper provisioneel van 1/2 Kerkpoortstraat NZ1613229150r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1613229150r
THOMAS, HENDRIK hendrick Thomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1613229150r
PIETERS, SIEBREN Sibrant Pyters koper kamerKerkpoortstraat1613229156r
HERES, JELTJE Jelle Heres koper Kerkpoortstraat1613229156r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat1613229156r
FRIESES, Martge Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229156r
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
ANDRIES, JENTJE Jancke [sic] Andries soldaatverkoper van 1/2 (soldaat in de compagnie van kapitein Frans van Humalda)Kerkpoortstraat1613229156r
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks , alias Cleyneverkoper q.q. Kerkpoortstraat1613229156r
EVERTS, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Everts verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
JANS, ANTJE Anna Jans verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229156r
ALEFS, KARST Carst Alephs aanhandelaar kamerKerkpoortstraat ZZ1613229156v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters aanhandelaar Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
SIETSES, weduwe van Ansckee Sytses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverwandelaar Kerkpoortstraat ZZ1613229156v
FOEKES, PIERburgemeester Pier Foeckes koper op redemptie huis en hofKerkpoortstraat1613229166r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper op redemptie Kerkpoortstraat1613229166r
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1613229166r
, HANSde keet van wijlen Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat1613229166r
REINERS, JANKE Jantien Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229166r
GERRITS, FRANSburgerhopman Frans Gerryts verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229166r
REINERS, JORIS Joris Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1613229166r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterkoper huisKerkpoortstraat ZZ1613229166v
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleynenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes de Brijsnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ1613229166v
JURJENS, HANS Hans Juriens koper huis, plaats en waterbakKerkpoortstraat ZZ1614229219v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleynenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterverkoper Kerkpoortstraat ZZ1614229219v
PIETERS, IENSE Jens Pieters , blindemankoper kamerKerkpoortstraat NZ1614229231r
SIPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sipckes verpachter grond Kerkpoortstraat NZ1614229231r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1614229231r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1614229231r
FOEKES, PIERde hof van Pier Foeckens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1614229231r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes verkoper Kerkpoortstraat NZ1614229231r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1614229231r
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
JETSES, Fij Jetsses koper Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesternaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1615229245r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229258v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229258v
BOERUM, WOUTER mr. Wolter Burumkoper huis met een ledige plaats erachter ten westenKerkpoortstraat1615229266v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1615229266v
SIPKES, MINNE Minne Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1615229266v
JANS, ALLE Alle Jansen wagenmakerkoper kamerKerkpoortstraat161723077r
HERES, HILTJE Hil Heres koper Kerkpoortstraat161723077r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat161723077r
FRIESES, MARTEN Marthen Fries naastligger ten oosten Kerkpoortstraat161723077r
PIETERS, SIEBRENde verkoper Sibrant Pieters , c.u.wever (linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat161723077r
PIETERS, SIEBREN Sibrant Pieters wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat161723077r
HERES, JELTJE Jel Heres verkoper Kerkpoortstraat161723077r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230115r
KRIJNS, GERRIT Gerryt Crijns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1618230115r
, HENDRIK Hendrick Sweedernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1618230115r
LOUWS, SIKKE Sicke Lous verkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
FREERKS, HENDRIKJE Hendrickjen Freercks , voor zich en haar drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
SIKKES, wijlen Crijne Sickes bakkerverkoper Kerkpoortstraat NZ1618230115r
PIERS, DIRK Dirck Piers koper provisioneel huisKerkpoortstraat NZ1618230121v
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ1618230121v
KRIJNS, GERRIT Gerryt Crijns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1618230121v
, HENDRIK Hendrick Sweedenaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1618230121v
SIKKES, de weduwe van wijlen Crijne Sickes verkoper Kerkpoortstraat NZ1618230121v
TJERKS, HAIE Haye Tiercks koper kamer en plaatsKerkpoortstraat NZ1619230183r
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden])Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HARMENS, EESGEde erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1619230183r
SIPKES, Hil Sipckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1619230183r
SIETSES, AUKE Aucke Sytses verkoper Kerkpoortstraat NZ1619230183r
HEI, WOUTER THOMAS Wouter Tomas Heyboendermakerkoper huisKerkpoortstraat1621230287v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Kerkpoortstraat1621230287v
, HANS Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1621230287v
, HANS Hans kleermaker [staat: snijder]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1621230287v
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat1621230287v
JANS, ANDRIES Andries Jansen verkoper Kerkpoortstraat1621230287v
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants koper huis of kamerKerkpoortstraat ZZ1622230309r
THOMAS, AALTJE Aeltie Tomas koper Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
, HENDRIK Hendrick boendermakerverpachter grond Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
, HENDRIK Hendrick boendermakernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Kerkpoortstraat ZZ1622230309r
SJOERDS, AREND Aene Siuerdts verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongaverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1622230332r
JOHANNES, RINNERTde zeven nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Johannis verkoper Kerkpoortstraat NZ1622230332r
JANS, TRIJNTJEwijlen Trijn Jansen verkoper Kerkpoortstraat NZ1622230332r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1623230334v
, JANde weduwe van wijlen Jans Gillyetnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Kerkpoortstraat1623230334v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdachverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdachverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Kerkpoortstraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Kerkpoortstraat1623230334v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdacherflater Kerkpoortstraat1623230334v
FOEKES, PIERde of van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1623230343r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1623230345v
, JANde weduwe van Jan Jilyetnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1623230345v
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1623230358r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuues crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1623230358r
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1623230358r
, BAUKJE Bauck bewoner ([staat: Bauck Buues weduwe])Kerkpoortstraat1623230360r
, BOUWEwijlen Buue bewoner Kerkpoortstraat1623230360r
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts , c.u.crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat1623230360r
JANS, REINER Reiner Jansen verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat1623230360r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat162523163v
THOMAS, Morgen Tomas* naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat162523163v
PIETERS, SIEBRENde nagelaten weeskinderen van Sibrant Pyters wever (rol-)verkoper Kerkpoortstraat162523163v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ162523165v
, Morgen naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523165v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemagebruiker Kerkpoortstraat NZ162523181v
LOLLES, TJEERD Tiaard Lollis crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
RINSES, ANTJE Antie Rinses crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat NZ162523181v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ162523181v
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ162523194v
FREERKS, ENGEL Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ162523194v
JANS, DOETJE Doed Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
, JAN Jan Hertsverkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
JOHANNES, SIEMENde kinderen van Simon Johannis verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
IEPKES, ANTJE Anna Epkes verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
JANS, WILLEMwijlen Willem Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ162523194v
KLASES, LUBBRICHJEde erfgenamen van wijlen Lubbrich Claeses erflater Kerkpoortstraat NZ162523194v
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231102r
THOMAS, Morgen Tomas naastligger ten noordwesten Kerkpoortstraat1626231102r
PIETERS, SIEBRENde weeskinderen van Sibrant Pieters verkoper Kerkpoortstraat1626231102r
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1626231106r
FREERKS, ENGELde weduwe van Engel Freercks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1626231106r
JANS, ALLE Alle Jans wagenmakernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1626231112r
TEUNIS, Morgen Toenis naastligger ten westen Kerkpoortstraat1626231112r
PIETERS, SIEBRENwijlen Sibrant Pieters verkoper Kerkpoortstraat1626231112r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claes van Minbackkoper huisKerkpoortstraat ZZ162723215v
SIKKES, Sickyen Sickes koper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
JURJENS, HANS Hans Jurians zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
WIEBRENS, HANShet huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723215v
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Tomas van Heyverkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723215v
FOLKERTS, PIER Pier Folckerts koper groot huis met een klein huis ten noorden daaraanKerkpoortstraat ZZ162723221v
JOHANNES, LIJSBET Beth Johannis koper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ162723221v
KLASES, HENDRIK Hindrick Claesen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ162723221v
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
JAKOBS, JANKE Jantyen Jacobs verkoper Kerkpoortstraat ZZ162723221v
JANS, JURJEN Jurjen Jansen wever (linnen-)koper kamer van twee woningen getekend met DKerkpoortstraat ZZ1630232147r
JAKOBS, MARIA Maria Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, Uupcke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
PIETERS, DIEUWKE Diucke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1630232147r
SIEBES, KLAAS Claes Sybis koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1633233100v
HENDRIKS, Lampck Hendricx koper Kerkpoortstraat NZ1633233100v
SIEBES, KLAAS Claes Sybis eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
HENDRIKS, THOMASde kinderen van Thomas Hendricks eigenaar van 2/3 Kerkpoortstraat NZ1633233100v
THOMAS, HENDRIKwijlen Hendrick Thomas bewoner Kerkpoortstraat NZ1633233100v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1633233100v
JAKOBS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lamberdt Jacobs wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1633233100v
JILTS, JILT Jildt Jildts verkoper Kerkpoortstraat NZ1633233100v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1634233129v
JANS, WIEGER Wyger Jansen , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1634233129v
JANS, GEESKE Gees Jans , mede voor haar kinderenverkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
, THOMASwijlen Thomas Witmond*verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
JANS, GEESKE Gees Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Kerkpoortstraat NZ1634233129v
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwerkoper 1/2 huisKerkpoortstraat1634233143v
, HANSde weduwe van Hans zoutdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1634233143v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1634233143v
NANNES, DIRKwijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat163623423r
RIENKS, RINSKE Reinsk Rienks bewoner Kerkpoortstraat163623423r
HENDRIKS, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter Hendriks , c.u.verkoper Kerkpoortstraat163623423r
PIETERS, JAN Jan Pytters koper huis (afkomstig uit Ierland)Kerkpoortstraat ZZ163723426v
JANS, GRIETJE Griet Jans koper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen Hans zoutdragernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ163723426v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen Suyrbierverkoper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
KLASES, AREND Aernt Claessen verkoper Kerkpoortstraat ZZ163723426v
HENDRIKS, ALLERT Allert Hendrix , c.u.koper ledige plaatsKerkpoortstraat NZ163823467r
FEIKES, JAKOB Jacob Feyckes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ163823467r
JILLES, BERBER Barber Jilles koper huisKerkpoortstraat163923472v
WIEBES, HAIEwijlen Haye Wyebes koper Kerkpoortstraat163923472v
, NICOLAAS Nicolai Jacobesnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat163923472v
TEEKES, TRIJNTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat163923472v
MARKS, PIER Pier Merx lichtervoerderverkoper Kerkpoortstraat163923472v
HENDRIKS, ANTJE Anne Hendrix koper kamerKerkpoortstraat ZZ163923484r
LODEWIJKS, JANwijlen Jan Lodewijck koper Kerkpoortstraat ZZ163923484r
PIETERS, JAN Jan Pyeters naastligger ten zuiden (afkomstig uit Ierland)Kerkpoortstraat ZZ163923484r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ163923484r
GERRITS, JAN Jan Gerryts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ163923484r
KLASES, AREND Aernt Claessen koper huis en plaatsKerkpoortstraat NZ1641234137r
PIETERS, IETJE Yttie Pytters koper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1641234137r
JANS, WILLEM Willem Jansen zakkendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1641234137r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1641234137r
WILLEMS, JAN Jan Willems grafmakerverkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1641234137r
HENDRIKS, VICTOR Victoor Hendrix , c.u.linnenwerkerkoper huis met loods en bemuurde plaats erachterKerkpoortstraat NZ164223522r
JANS, WILLEM Willem Jans Brecklevennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223522r
JANS, WIEGER Wiger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ164223522r
SIEBES, KLAAS Claes Sybes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223522r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrds , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ164223524r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223524r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ164223524r
BINNES, ROELOF Roeloff Bienes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223524r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamerKerkpoortstraat NZ164223535r
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ164223535r
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164223535r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ164223535r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ164223535r
KRAMER, DOEKE DOEKES Doecke Doeckes Cramer, c.u.koper kamer ([munteenheid niet vermeld])Kerkpoortstraat164323538r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dircx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat164323538r
JANS, DOUWE Douue Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164323538r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergiernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat164323538r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goierherbergierverkoper Kerkpoortstraat164323538r
MEINTES, HERE Heere Meyntes , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ164323580r
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna naastligger ten noorden ([staat: Anna Hans Lodewijx])Kerkpoortstraat ZZ164323580r
LODEWIJKS, HANSKEwijlen Hans Lodewijx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ164323580r
PIETERS, JAN Jan Pyters Yersman, c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ164323580r
HESSELS, SIEBREN Sybrant Hessels , c.u.koper huisKerkpoortstraat NZ164323594r
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ164323594r
, EEDEde weduwe van Ede Feytemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ164323594r
JAKOBS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Jacobs procureur fiscaalverkoper Kerkpoortstraat NZ164323594r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen koper huisKerkpoortstraat NZ1644235106r
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
JANS, WIEGER Wyger Jans wagenaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235106r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix metselaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1644235106r
HENDRIKS, VICTOR Victoor Hendrix wever (linnen-)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235106r
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix , c.u.koper 1/3 huisKerkpoortstraat NZ1644235116r
JANS, WIEGER Wyger Janssen huurder Kerkpoortstraat NZ1644235116r
JANS, FRANS Frans Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235116r
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamantenKerkpoortstraat NZ1644235117v
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNSTde verkoper Ernst Hendricks , c.u.metselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235117v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendricks , c.u.metselaarverkoper Kerkpoortstraat NZ1644235117v
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)koper huis (en een lijfrente van 6 st. op de verkopers)Kerkpoortstraat NZ1644235146r
FRANSES, JANKE Jancke Fransen koper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1644235146r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1644235146r
PIERS, de hof van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ1644235146r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
JANS, FOLKJE Folcku Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1644235146r
SIKKES, PIETER Pytter Sickes , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1645235170r
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrants bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
LODEWIJKS, HANSde weduwe van Hans Lodewijcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
MEINTES, HERE Heere Meintes , c.u.speelmanverkoper Kerkpoortstraat ZZ1645235170r
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templaerkoper grondpacht van 4-00-00 CGKerkpoortstraat ZZ1645235183r
, TIBERIUS Tiberius Templaernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1645235183r
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens verkoper Kerkpoortstraat ZZ1645235183r
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuisKerkpoortstraat1645235185v
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1645235185v
TIJSES, EGBERT Egbert Tijssen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1645235185v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1645235185v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ipe Beerns kuiper (mr. -)koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuinKerkpoortstraat NZRad van Avontuur1646235201r
RINNERTS, TRIJNTJEhet huis van Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235201r
JANS, WILLEMhet huis van Willim Jansen zakkendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1646235201r
RINNERTS, de hof van Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1646235201r
KLASES, AREND Aern Claessen Slechtverkoper Kerkpoortstraat NZ1646235201r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrickx , c.u.koper huis met weefwinkelKerkpoortstraat NZ1646235219r
JANS, JAKOB Jacob Jansens pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235219r
JANS, WIEGER Wyger Jansens wagenaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1646235219r
JAKOBS, WILLEM Willim Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1646235219r
KLASES, WILLEM Willim Claessen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1646235219r
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, ARENDverkoper Aernt Claesse naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1646235228v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1646235228v
KLASES, AREND Aernt Claesse , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1646235228v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1646235235v
, JAN Jan Goyernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1646235235v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1646235235v
KORNELIS, REIN Reyn Cornelis , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1647235252v
BERENDS, IEPEhet huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1647235252v
JANS, WILLEMde kamer van Willem Jans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1647235252v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1647235252v
RUURDS, EVERT Evert Ruierdts , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1647235252v
RUURDS, EVERT Evert Ruirds koopmankoper huisKerkpoortstraat164923659r
JANS, SIETSKE Sytse Jans koper Kerkpoortstraat164923659r
KORNELIS, PIETER Pyter Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164923659r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923659r
LUBBERTS, PIETER Pyter Lubberts verkoper Kerkpoortstraat164923659r
, de gemeensman Templarkoper door niaar ratione proximitatis schuurKerkpoortstraat164923662r
JANS, KLAAS Claes Jans geniaarde koper Kerkpoortstraat164923662r
, de gemeensman Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164923662r
DOEDES, IEMKE Imcke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923662r
, de gemeensman Templarkoper door niaar hoekhuisKerkpoortstraat164923664r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems geniaarde koper Kerkpoortstraat164923664r
JANS, KLAASde schuur van Claes Jans , q.q.naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923664r
DOEDES, IEMKE Imke Doedes verkoper Kerkpoortstraat164923664r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen koper twee kamers, koestal, tuin met bmen en plantenKerkpoortstraat NZ164923664v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ164923664v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ164923664v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u.koper dwarshuisKerkpoortstraat164923681r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat164923681r
KLASES, JAKOB Jacop Clasen koper door niaar paardenstal en plaatsKerkpoortstraat164923683v
RUURDS, EVERT Evert Ruerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts geniaarde koper Kerkpoortstraat164923683v
LASES, SJOERDde plaats van Sioerd Lases naastligger ten oosten Kerkpoortstraat164923683v
KLASES, JAKOB Jacop Clasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat164923683v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat164923683v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper huisKerkpoortstraat164923697v
PIETERS, JAN Jan Pyters naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat164923697v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen omroeper [staat: roeper]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat164923697v
DIRKS, HINNEwijlen oud-burgerhopman Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat164923697v
MARKS, DOUWE Douwe Merckx koper huisKerkpoortstraat1650236100v
, JAN Jan Goyernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1650236100v
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten westen Kerkpoortstraat1650236100v
JANS, GERLOF Gerlif Jans verkoper Kerkpoortstraat1650236100v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u.aanhandelaar kamerKerkpoortstraat NZ1650236124v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1650236124v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1650236124v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts verwandelaar Kerkpoortstraat NZ1650236124v
JURJENS, JAN Jan Jurjens , c.u.koper kamer met een weefwinkelKerkpoortstraat ZZ1651236151r
BOLMAN, KORNELIS de kamer van Cornelis Bollemannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1651236151r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ1651236155v
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers koper kamerKerkpoortstraat1651236171v
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes koper Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat1651236171v
JELLES, DIEUWKEWeduwe Dieuke Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1651236171v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters metselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1651236171v
SJOERDS, HEREhet kind van Heere Sioertsen verkoper Kerkpoortstraat1652236197r1
JURJENS, RIEMERhet huis van Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1652236206r
BERENDS, IEPEburgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
JURJENS, RIEMERde hof van Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1652236206r
HEEMSTRA, de hof van Heemstrasecretarisnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236206r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Kerkpoortstraat NZ1652236206r
TJEERDS, LOLLE Lolle Tiaerts , c.u.koper huis, bestaande in twee benedenkamers en een keukenKerkpoortstraat NZ1652236210v
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1652236210v
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1652236210v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1652236210v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.koper kamerKerkpoortstraat1653236222v
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters metselaarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236222v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendricx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1653236222v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers verkoper Kerkpoortstraat1653236222v
FEDDES, JELLEwijlen Jelle Feddes verkoper Kerkpoortstraat1653236222v
JAKOBS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs koopmankoper noord-ent hofKerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBERde kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburchnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1653236248r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBERde kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburchnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236248r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1653236248r
JURJENS, RIEMER Riemer Jurjens , c.soc.naastligger ten westen Kerkpoortstraat1653236248r
REENSTRA, ANNE de kamers van Annius Rheenstrasecretarisnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1653236248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburchverkoper Kerkpoortstraat1653236248r
HESSELS, SIEBRENwijlen Sibrant Hessels Banghaverkoper Kerkpoortstraat1653236248r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodskeKerkpoortstraat165623787r
PIETERS, DOUWE Douue Pytters verkoper Kerkpoortstraat165623787r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen koper huis met weefwinkelKerkpoortstraat NZ1657237102v
DIRKS, PIETJE Pyttie Dirx koper Kerkpoortstraat NZ1657237102v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
JANS, WIEGERhet huis van wijlen Wyger Jansen wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237102v
JANS, PABE Pabe Jansen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1657237102v
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper dwarskamerKerkpoortstraat NZ1657237122ar
HOPMAN, HINNE de voormalige koeschuur van Hinne Hopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
EVERTS, JAN Jan Ewerts Bijenkorfnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
, JANde erfgenamen van wijlen Jan de Goyerverkoper Kerkpoortstraat NZ1657237122ar
DOUWES, PIETER Pytter Douwes bakkerkoper huis met een kleine en een grote plaatsKerkpoortstraat NZ1657237122r
WILLEMS, JAN Jan Willems houtmeternaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1657237122r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan de Goyernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
OTTES, JURJEN Jurien Ottes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1657237122r
, JANerfgenamen Jan de Goyerverkoper Kerkpoortstraat NZ1657237122r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar (mr. -)koper huis met daaraan een klein huisjeKerkpoortstraat ZZ1658237142v
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
PIETERS, Arientie Pytters verkoper Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
AGES, FREERKwijlen Freerck Ages metselaarverkoper Kerkpoortstraat ZZ1658237142v
, EGBERTmr. Egbert de Gruiterkoper hofKerkpoortstraat1658237171v
GERRITS, LUTSKE Lutske Gerrits koper Kerkpoortstraat1658237171v
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1658237171v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde hof van hopman Riemer Jurriens Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1658237171v
BERENDS, IEPEburgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1658237171v
PIERS, AMERENSde hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat1658237171v
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1658237171v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernts verkoper Kerkpoortstraat1658237171v
DALEN, TEUNIS WILLEMSwijlen Teunis Willems van Dalenverkoper Kerkpoortstraat1658237171v
LIEKELES, JAKOB Jacob Lyckles , c.u.tamboer onder kaptitein Burmaniakoper huis met halve eigendom van de steegKerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1659237193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARD, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
WIJNGAARDEN, burgerhopman Wijngaerdennaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1659237193r
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1659237193r
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u.koper twee kamersKerkpoortstraat166023815v
, HILTJE Hiltie naastligger ten zuiden ([staat: Hiltie Haytses])Kerkpoortstraat166023815v
, HAITSEwijlen Haytse naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166023815v
HARMENS, de weduwe van Stijn Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166023815v
JURJENS, JAKOB Jacob Juriens , c.s.lakenkoperverkoper Kerkpoortstraat166023815v
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks wever (mr. linnen-)koper huisKerkpoortstraat166023846r
HENDRIKS, FRANS Frans Hendriks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166023846r
SCHUT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Schutnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166023846r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts verkoper Kerkpoortstraat166023846r
RINTJES, SIPKE Sipke Rinties , c.u.koper huis met tuin voor de deurKerkpoortstraat ZZ166023863r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166023863r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166023863r
HENDRIKS, HILTJE Hiltie Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ166023863r
GELKES, HAITSEwijlen Haitse Gelckes verkoper Kerkpoortstraat ZZ166023863r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarkoper huisKerkpoortstraat ZZ166023869v
TIJSES, ANTJE Antie Tijssen koper Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, ATSE Atse , c.u.leertouwerhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166023869v
, REINER Reiner Templar, c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ166023869v
FEITES, RITSKE Ritske Feytes , c.u.koper kamerKerkpoortstraat NZ166123878v
, burgemeester Bijencorffnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ166123878v
RITSKES, SAKE Saecke Ritskes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ166123878v
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Kerkpoortstraat NZ166123878v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat NZ166123882r
WILLEMS, SCHELTEgrondpacht uit het huis van Schelte Willems wevereigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat NZ166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Kerkpoortstraat NZ166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper Kerkpoortstraat NZ166123882r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx meelkerkoper door niaar hof met priëeltje, bomen en planten met een uit- en ingang ten zuiden naar het KarrepadKerkpoortstraat166123891r
GAARMAN, PIETER Pitter Gaarman, c.u.geniaarde koper Kerkpoortstraat166123891r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swermnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat166123891r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166123891r
MINNES, ALLEde hof van Alle Minnes naastligger ten westen Kerkpoortstraat166123891r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swermverkoper Kerkpoortstraat166123891r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de poort ten noorden van de SilverberghKerkpoortstraat1662238145r
STEENSMA, de heer Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde verkoper gemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Kerkpoortstraat1662238145r
, de schoonmoeder van dr. Frisynaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSgemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat1662238145r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSgemeensman Riemer Jurjens Wijngaerdenverkoper Kerkpoortstraat1662238145r
SALVES, MARTEN Marten Salvus schipper (wijd-)koper huisKerkpoortstraat1663238191r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntje Cornelis koper Kerkpoortstraat1663238191r
MINNES, ALLE Alle Minnes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1663238191r
FEITES, RITSKE Ritske Feites naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1663238191r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1663238191r
ROMKES, SAKE Saake Romkes , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1663238191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u.koper Kerkpoortstraat1663238192v
HANSES, JAKOB Jacob Hanses pijpmaker (mr. tabaks-)koper kamerKerkpoortstraat NZ1663238196v
, IEPE Ipe kuipernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1663238196v
LUURTS, HARMEN Harmen Luiers verkoper Kerkpoortstraat NZ1663238196v
JANS, JAN Jan Jansen Fijselar, c.u.kapitein ter zeekoper huisKerkpoortstraat1664238212r
ROMKES, SAKE Saake Romckes lakenkopernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1664238212r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat1664238212r
ABES, IEKEhuis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238212r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat1664238212r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat1664238220r
SIETSES, SIPKEde weduwe van Sipke Sytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1664238220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1664238220r
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat1664238220r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
, PIER Pier bakkernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
SIKKES, PIETER Pytter Sickes verkoper Kerkpoortstraat ZZ1664238223r
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
WILLEMS, SCHELTEhet huis achter de kerk Schelte Willems wevergrondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG])Kerkpoortstraat16612388va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Kerkpoortstraat16612388va1
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Kerkpoortstraat16612388va1
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirk Sibrants Longerhouweigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Kerkpoortstraat16612388va1
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Kerkpoortstraat16612388va1
LANTING, de heer burgemeester Lantingkoper provisioneel 1/2 grondpacht van 9-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat16612388va1
JANS, JANhet huis van de weduwe van Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar Kerkpoortstraat16612388va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Kerkpoortstraat16612388va1
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Kerkpoortstraat16612388va1
ROMKES, SAKE Saecke Romckes koper huis bestaande uit 3 op elkaar volgende kamers met een plaatsje met een vrije uit- en ingang in de MoriaanstraatKerkpoortstraat166123810va
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166123810va
EVERTS, JANde kinderen en erfgenamen van wijlen Jan Everts looierverkoper Kerkpoortstraat166123810va
ROMKES, SAKE Saake Romkes bieder 1/3 huis, loods en tuinKerkpoortstraat166323820ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsverkoper q.q. Kerkpoortstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Kerkpoortstraat166323820ra
JANS, JAN Jan Jansen koper provisioneel en finaal kamerKerkpoortstraat166323821va
PIPHRON, Piphronkoopmanverpachter grond Kerkpoortstraat166323821va
, PIETERde kamer van Pyter Molentienaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166323821va
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarig Frieses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166323821va
JOOSTES, THOMAS Thomas Joostes , c.u.koper kamer met een tuintjeKerkpoortstraat166523922v
SIETSES, SIPKEde weduwe van Sipke Sytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166523922v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166523922v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat166523922v
ANDRIES, TEUNIS Teunis Andries koper twee kamers onder 1 dakKerkpoortstraat ZZ166623942v
THOMAS, DIRK Dirk Tomas , c.u.turfdragerhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ166623942v
, SIPKEde voormalige kamers van Sipke schoenlappernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ166623942v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623942v
KLASES, KORNELIS Cornelis Clasen , c.u.koper kamer met een weefwinkelKerkpoortstraat ZZ166623956v
, SIPKE Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ166623956v
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ166623956v
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u.koper huis met schuur en plaats in gebruik als koemelkerijKerkpoortstraat NZ1668239151r
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1668239151r
JAKOBS, PIETERhet timmermanshuis en stalling daarachter van Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1668239151r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1668239151r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Kerkpoortstraat NZ1668239151r
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens verkoper Kerkpoortstraat NZ1668239151r
, IJSBRAND IJsbrandt Heynskoper nieuwe schuur en stalKerkpoortstraat166823922ra
JOHANNES, GERKEhet huis genaamd de Silverbergh van ds. Gerco Joannis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraatde Zilverberg166823922ra
JOHANNES, GERKEhet hofje van ds. Gerco Joannis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166823922ra
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis verkoper q.q. Kerkpoortstraat166823922ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823922ra
JORNA, SIEMEN de vroedsman Symon Jornakoper provisioneel hof met prieel, bomen en planten met een vrije uit- en ingang door de poort n.h. zuiden en de steeg n.h. noordenKerkpoortstraat166823928va
FRANSES, SIEMENde hof van Symen Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat166823928va
HESSELS, BOUWEde hof van Bouwen Hessels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat166823928va
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis verkoper q.q. Kerkpoortstraat166823928va
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823928va
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskoperkoper provisioneel klein hofkeKerkpoortstraat166823930va
JORNA, SIEMEN de ingang naar de hof van Simon Jornanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat166823930va
, de verkochte schuur van Heynskoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat166823930va
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen glaskopernaastligger ten westen Kerkpoortstraat166823930va
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van Simon Jornanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat166823930va
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannis pastorverkoper q.q. Kerkpoortstraat166823930va
WIJNGAARDEN, REIN Rein Wijngaardenverkoper Kerkpoortstraat166823930va
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweernotariskoper twee kamersKerkpoortstraat NZ167124071r
, JANKE Jancke Paradijskoper Kerkpoortstraat NZ167124071r
TJEERDS, RUURD Ruirdt Tjeerds* karremannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167124071r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Aleffs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167124071r
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woningKerkpoortstraat NZ167224090v
CODDE, wijlen Isaeck Coddekapiteinkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
FREERKS, SIEDS Sydts Freerx bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167224090v
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167224090v
KLASES, HIELKJE Hylk Claeses knoopmaaksterverkoper Kerkpoortstraat NZ167224090v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx koper kamerKerkpoortstraat NZ167224095v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Kerkpoortstraat NZ167224095v
JAITSES, JAKOBhet huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
JAITSES, JAKOBeen kamer achter het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167224095v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ167224095v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167224095v
EVERTS, RUURDmr. Ruirdt Everts Hogenhuisverkoper Kerkpoortstraat NZ167224095v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 3/4 huisKerkpoortstraat1673240124r
KORNELIS, HIELKJE Hylkjen Cornelis koper Kerkpoortstraat1673240124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat1673240124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124r
ANTONIUS, ANTONIUSmr. Anthony Anthonys verkoper Kerkpoortstraat1673240124r
BRUINS, PIETER Pieter Bruyns verkoper Kerkpoortstraat1673240124r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers koper 1/4 huisKerkpoortstraat1673240124v
KORNELIS, HIELKJE Hylkjen Cornelis koper Kerkpoortstraat1673240124v
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat1673240124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1673240124v
SIEBES, KORNELIS Cornelis Sybes verkoper Kerkpoortstraat1673240124v
BERENDS, ANDRIES Andries Beernts koper kamerKerkpoortstraat NZ1673240127v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis koper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
JAITSES, JAKOBeen kamer achter het huis en het huis van Jacob Jayties naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1673240127v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1673240127v
AKKERSLOOT, PIETER de hof van Pytter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1673240127v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1673240127v
IETES, AGE Age Ites , c.u.koper huis en hofKerkpoortstraatde Hollandse Tuin1674240143r
TJEPKES, SEERPde kamer en hof van Seerp Tjepkes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1674240143r
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1674240143r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1674240143r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1674240143r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix koper kamer en loodsKerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240179r
CODDE, MARIA de kamer van de erfgenamen van wijlen Maria Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
SALVES, JANde woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240179r
FEITES, RITSKE Ritsche Feytes verkoper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
TIJSES, LIJSBET Lijsbeth Tijssen verkoper Kerkpoortstraat NZ1675240179r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper door niaar nieuw gebouwd dwarshuisKerkpoortstraat1675240185v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat1675240185v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat1675240185v
ANNES, ALBERThet huis op de hoek van de Kerkpoort van Albart Annes , c.soc.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1675240185v
HILLEBRANDS, MINNEde hof van hopman Minne Hilbrants naastligger ten westen Kerkpoortstraat1675240185v
IJSBRANDS, JAKOBde hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1675240185v
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat1675240185v
KLASES, JAN Jan Claesen Both, c.soc.q.q.koper Kerkpoortstraat NZ1675240190v
HANSES, JAKOBburgervaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1675240190v
JAKOBS, PIETERhet huis en stal van Pytter Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1675240190v
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1675240190v
GREULTS, FEDDRIK Feddrick Greolts , c.u.slagerverkoper Kerkpoortstraat NZ1675240190v
, JOHANNESvroedsman Joannes Quicklenborghkoper hof met bomen en plantenKerkpoortstraat1675240196r
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltkoper Kerkpoortstraat1675240196r
, de hof van Vijselaarkapiteinnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1675240196r
WYNIA, EEDE REINSoud burgemeester Edo Reyns Wyniaverkoper Kerkpoortstraat1675240196r
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettingakoper hof, prieel, bomen en plantenKerkpoortstraat NZ1676240234v
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van vroedsman Symon Jorna, c.u.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1676240234v
GAARSMA, SAKE ROMKESde hof van de gemeensman Saco Romckes Gaesmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1676240234v
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ1676240234v
GERRITS, LUITJEN Luitien Gerrits koper provisioneel huis of woningKerkpoortstraat NZ167524025va
PIETERS, JAKOBde hof van Jacob Pieters bakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ167524025va
KLASES, HARMEN Harmen Claesen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ167524025va
CODDE, de erfgenamen van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ167524025va
FREERKS, SIEDSde kinderen van wijlen Sydts Freerx verkoper Kerkpoortstraat NZ167524025va
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Niholtnotariskoper dwarshuisKerkpoortstraat ZZ167924150r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ167924150r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses verkoper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claesses verkoper Kerkpoortstraat ZZ167924150r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis lakenkoperkoper hofKerkpoortstraat168024186v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat168024186v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat168024186v
HILLEBRANDS, Hillebrantsrentmeesternaastligger ten westen Kerkpoortstraat168024186v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen pannenbakkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat168024186v
, REINER Reiner Templaerverkoper Kerkpoortstraat168024186v
, ATE Ate Aaeckes koper dwarshuisKerkpoortstraat ZZ168024195v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ168024195v
, SIPKEde erfgenamen van wijlen Sipke schoenlappernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ168024195v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholtnotarisverkoper Kerkpoortstraat ZZ168024195v
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix koper kamer of loodskeKerkpoortstraat NZ1680241115v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylke Joannes Hanekuyckkoopmankoper Kerkpoortstraat NZ1680241115v
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1680241115v
CODDE, MARIA de erfgenamen van wijlen Marike Coddenaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1680241115v
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrix metselaarverkoper Kerkpoortstraat NZ1680241115v
SIEMENS, ARJEN Arjen Symens koper 1/6 kamerKerkpoortstraat1682241201r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201r
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Kerkpoortstraat1682241201r
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat1682241201r
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201r
SIEMENS, ARJEN Arjen Symens koper 1/6 kamerKerkpoortstraat1682241201v
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241201v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat1682241201v
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241201v
SIEMENS, ARJEN Arjen Symens koper 3/6 kamer ([staat: 3 zilveren dukatons])Kerkpoortstraat1682241202r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenkoper Kerkpoortstraat1682241202r
EEDES, JANde weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241202r
SIEMENS, JAKOBdorpsrechter Jacob Symens verkoper als mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat1682241202r
LEENDERTS, KLAASKEwijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat1682241202r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes koopmankoper kamerKerkpoortstraat1682241203r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes pannenbakkernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241203r
WIEBES, JAN Jan Wybes pannenbakkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1682241203r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarverkoper Kerkpoortstraat1682241203r
QUICKLENBURG, JOHANNES gemeensman Joannes Quicklenburghkoper 2/3 hof met prieelKerkpoortstraat1682241233r
QUICKLENBURG, JOHANNES gemeensman Joannes Quicklenburghnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1682241233r
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suirgernaastligger ten westen Kerkpoortstraat1682241233r
JANS, JAN Jan Jansen Viselaernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1682241233r
SIEBES, JANwijlen Jan Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat1682241233r
, JAN Jan Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat1682241233r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamerKerkpoortstraat NZ1683241248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
KUSSENDRAGER, HARKE Harcke Kussendragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1683241248v
, KLAAS Claes Haeringgaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
PIERSMA, ANTJE Antie Piersmaverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241248v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakkerkoper kamerKerkpoortstraat NZ1683241257v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackerslootnaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1683241257v
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackerslootnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1683241257v
SIERKS, HARKE Harke Ziercx kussendragerverkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkoper Kerkpoortstraat NZ1683241257v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper provisioneel hof, 2 prieeltjes en woningKerkpoortstraat NZ168224149ra
STEENSMA, EWOUT de hof van de weduwe van Ewout Steensmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen , c.s.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ168224149ra
, JORIS Joris Bootshaeck, voor zich en zijn miinderjarige kinderengewaldige provoost Admiraliteitverkoper Kerkpoortstraat NZ168224149ra
JAKOBS, GEERTJEwijlen Geurtie Jaccobs verkoper Kerkpoortstraat NZ168224149ra
QUICKLENBURG, JOHANNES Gemeensman Joannes Quicklenburghkoper provisioneel hof met prieelKerkpoortstraat168324167va
QUICKLENBURG, gemeensman Quicklenburghnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat168324167va
, JAN Jan Viselaernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat168324167va
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suirgernaastligger ten westen Kerkpoortstraat168324167va
SIEBES, JANwijlen Jan Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat168324167va
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, HARMEN Harmen Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, KORNELISKE Cornelia Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
JANS, JAN Jan Jansen Viselaerkapiteinverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, EVERTwijlen Evert Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
, EVAwijlen Eva Viselaerverkoper Kerkpoortstraat168324167va
EVERTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Everts Stanteverkoper Kerkpoortstraat168324167va
PIETERS, REINER Reyner Pytters herbergierkoper huisKerkpoortstraat NZ1686242121v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes herbergiersekoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1686242121v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1686242121v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1686242121v
EILES, JANKE Janke Elles verkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
ABRAHAMS, JANwijlen Jan Abrahams Kniphaenverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242121v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)koper grondpacht van 1-00-00 GGKerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERKgrondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ1686242151v
OKKINGA, H. H. van Ockingaverkoper Kerkpoortstraat NZ1686242151v
GERBENS, SIERKgrondpacht uit kamers van de koper Syerck Gerbens metselaar (mr. stads-)eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ1686242152v
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Kerkpoortstraat NZ1686242152v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u.koper huisKerkpoortstraat ZZ1687242174r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans huurder Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper door niaar tuin en prieelKerkpoortstraat ZZ1687242174v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)geniaarde koper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
NAUTA, SIERK Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van Claes Andries , c.u.verkoper Kerkpoortstraat ZZ1687242174v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
ALEFS, PELGRIM Pilgrum Alefs turfdragernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1689242284r
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweerverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerkoper huisKerkpoortstraat NZ1689242284r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapperhuurder Kerkpoortstraat NZ1689242284r
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijsverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweerverkoper Kerkpoortstraat NZ1689242284r
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper tuinKerkpoortstraat1690242320v
HEMERT, ARJEN Arjen van Heemertnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1690242320v
, Heyns, c.s.koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1690242320v
BRAAM, GOOITSEN Goitien Braamnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1690242320v
GAARSMA, SAKE ROMKESvroedsman Sake Romckes Gaasmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1690242320v
GRETTINGA, SIEMEN Symon Grettingaverkoper Kerkpoortstraat1690242320v
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat1690242320v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper door niaar huisKerkpoortstraat NZ169424395r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts bootsgezelgeniaarde koper Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ169424395r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ169424395r
ALEFS, PELGRIM Pelgrum Alefs , c.u.verkoper Kerkpoortstraat NZ169424395r
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscackkoper woningKerkpoortstraat1695243142v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes koper Kerkpoortstraat1695243142v
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u.huurder Kerkpoortstraat1695243142v
PIETERS, REIN Rein Pyters Boscack, c.u.naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1695243142v
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1695243142v
CODDE, SIEMEN dr. Simon Coddeadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
HAARSMA, MAAIKE Mayke Haersmaverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrichklerk Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat1695243142v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper dwarshuis of woningKerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nautanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Waling Janz Graudaverkoper Kerkpoortstraat ZZ1696243210v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper hof met bomen, planten, wijnstok en 2 prieelenKerkpoortstraat ZZ1697243308r
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaernaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Graudanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nautaverkoper Kerkpoortstraat ZZ1697243308r
PIETERS, NANNE Nanning Pytters koper woningKerkpoortstraat1701244102v
PIETERS, HINKE Hinke Pytters koper Kerkpoortstraat1701244102v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat1701244102v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hofKerkpoortstraat NZ1706244324r
ARENDS, GERRIT Gerrit Arents bewoner Kerkpoortstraat NZ1706244324r
VELSEN, F. de hof van ds. F. Velsennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1706244324r
BOUWES, T.burgemeester T. Bouwens naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1706244324r
HEINS, Heinskoopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1706244324r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gaveredijkgraaf van Wonseradeel (oud -)verkoper Kerkpoortstraat NZ1706244324r
GROEN, KASPER Caspar Groenwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat ZZ1706244335r
MINNERTS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Minnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
HARMENS, Jakalijntie Harmens verkoper Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
TJERKS, WILLEMwijlen Willem Tjerx verkoper Kerkpoortstraat ZZ1706244335r
HOMAN, HENDRIK Hendrik Homansweverkoper woningKerkpoortstraat NZ170824547v
JAKOBS, PIETERde hof van Pytter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ170824547v
JAKOBS, TIEDE Tiede Jacobs wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ170824547v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
VELDHUIS, JAKOB wijlen Jacobus Velthuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
, IETJE Ida van Quiklenburg, c.m.verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ170824547v
MINNES, MAAIKEwijlen Mayke Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ170824547v
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (mr. -)koper twee kamersKerkpoortstraat170824551r
JANS, GRIETJE Gryttie Jans koper Kerkpoortstraat170824551r
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat170824551r
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat170824551r
MELLES, TIETJE Tyttie Melles verkoper Kerkpoortstraat170824551r
SIEDSES, PIETERwijlen Pytter Zyds verkoper Kerkpoortstraat170824551r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.schaarslijperkoper woningKerkpoortstraat1710245122ar
DUINEN, RUURD Ruird op de Duinennaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1710245122ar
BRAAM, HUBERT Hubert Braamnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat1710245122ar
AUKES, JOB Job Auckes koper tuin off hof met een kamer daaraanKerkpoortstraat1711245154r
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1711245154r
BRAAM, HUBERT KLASES Hubert Claessen Braamnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1711245154r
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemanaastligger ten westen Kerkpoortstraat1711245154r
FRANSES, GRIETJE Grietie Fransen verkoper Kerkpoortstraat1711245154r
FRISIUS, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Frisiusverkoper Kerkpoortstraat1711245154r
KRAMER, JOHANNES JANS Johannes Jansen Cramerkoper panwerkKerkpoortstraat1711245156v
TIJSES, FREERK Freerk Tijssen , c.u.verkoper Kerkpoortstraat1711245156v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix , suae iuriskoper woning, plaats en tuintjeKerkpoortstraat ZZ172024662r
JANS, WILLEMde kamer van Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ172024662r
CANNEGIETER, de hof van vroedsman Kannegieternaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ172024662r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix , c.s.verkoper Kerkpoortstraat ZZ172024662r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Kerkpoortstraat ZZ172024662r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts wever (mr. -)koper huisKerkpoortstraat NZ172024689r
TIETES, HILTJE Hiltie Tyttes koper Kerkpoortstraat NZ172024689r
KORNELIS, TJEERD Tjaerd Cornelis brouwerverkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ172024689r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovelbode (gerechts-)koper door niaar huis bestaande uit twee kamersKerkpoortstraat172024690v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix geniaarde koper Kerkpoortstraat172024690v
PIETERS, PIETJE Pytie Pyters geniaarde koper Kerkpoortstraat172024690v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat172024690v
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowelnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat172024690v
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowelnaastligger ten westen Kerkpoortstraat172024690v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten noorden Kerkpoortstraat172024690v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u.verkoper Kerkpoortstraat172024690v
TEUNIS, JAN Jan Tuenis wever (mr. -)koper woningKerkpoortstraat1724246197v
TJERKS, RUURDde stal gebruikt door Ruirdt Tierks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat1724246197v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1724246197v
PIETERS, JILLES Jillis Pytters koper huisKerkpoortstraat NZ1725246242r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
BONKE, JAKOB de tuin Jacob Bonknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1725246242r
ANDRIES, Andriesz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1725246242r
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphesverkoper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijssen verkoper Kerkpoortstraat NZ1725246242r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper woningKerkpoortstraat ZZ1730247360r
JENTJES, KORNELISde pas gekochte woning van Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1730247360r
, JAN Jan kuipernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1730247360r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmankoper woningKerkpoortstraat ZZ1730247360v
HIDDES, MAAIKE Mayke Hiddes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1730247360v
JENTJES, KORNELISde pas gekochte woning van Cornelis Jentjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1730247360v
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis wever (bont-)koper twee kamers onder een dakKerkpoortstraat ZZ173124813v
, JAN Jan , c.u.wever (bont-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ173124813v
TIJSES, ROELOF Roelof Tijsen verkoper Kerkpoortstraat ZZ173124813v
ROVEL, ROBERT Robbert Rowelkoopmankoper woningKerkpoortstraat173124814r
JELGERS, MURKJE Murkje Jelgers huurder Kerkpoortstraat173124814r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezelverkoper Kerkpoortstraat173124814r
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
JAKOBS, IEDEwijlen Yde Jacobs aanhandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
, TJITSKE Tietske huurder Kerkpoortstraat1733248194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurverwandelaar Kerkpoortstraat1733248194v
ARJENS, SIEUWKE Sjeuke Arjens koper hof met 2 zomerhuizen, stal en wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1746251124v
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Hoogstraatenkoopmankoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutnaastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper Kerkpoortstraat ZZ1746251124v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperkKerkpoortstraat1748251216r
LOLLES, JAKOBwijlen Jacob Lolles koopmankoper Kerkpoortstraat1748251216r
, JAN Jan Craemernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1748251216r
, JAN Jan Craemernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1748251216r
GONGGRIJP, de erfgenamen van wijlen Gonggrijpnaastligger ten westen Kerkpoortstraat1748251216r
ANDRIES, AALTJE Aeltie Andrys verkoper Kerkpoortstraat1748251216r
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Kerkpoortstraat1748251216r
STINSTRA, Goojtjen Stinstramedicinae doctorkoper hof met zomerhuis en koepelKerkpoortstraat175725473v
ROORDA, JAN de weduwe van wijlen Jan Roordanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat175725473v
JANS, GERRITde woningen gekocht door Gerryt Jans , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat175725473v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmanverkoper Kerkpoortstraat175725473v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braamverkoper Kerkpoortstraat175725473v
HANEKUIK, Philliphus Hanekuikkoopmankoper provisioneel huis, tuin en bakkerijKerkpoortstraat NZ1757254263r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1757254263r
WIEBRENS, DOEKE Doeke Wybrens , c.s.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1757254263r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
JETSES, HANSwijlen Hans Jetses bakker (mr. -)verkoper van 3/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
TJERKS, ANTJE Antje Tjerks verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ1757254263r
HANSES, TJITSKE Tjietske Hanses , dochterverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat NZ1757254263r
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses , zoonerflater Kerkpoortstraat NZ1757254263r
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompkoper provisioneel leerlooiersperk met 9 kuipen en 2 kalkdobbenKerkpoortstraat1768257255r
STOMP, HENDRIK Hendrik Stomphuurder (p.j.)Kerkpoortstraat1768257255r
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersmanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat1768257255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westranaastligger ten westen Kerkpoortstraat1768257255r
HENDRIKS, WILT Wiltetus Hendriks omroeper [staat: stadsuytroeper] (stads -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat1768257255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kokleerlooierverkoper Kerkpoortstraat1768257255r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huisKerkpoortstraat NZ177325881r
JANS, HENDRIK Hendrik Janzen wever (mr. bont-)koper Kerkpoortstraat NZ177325881r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ177325881r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ177325881r
WILLEMS, EVERT Evert Willems naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ177325881r
BRUINING, GERRIT JANS Gerryt Janzen Bruiningwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat NZ177325881r
JANS, JOCHEM Jogchem Jans koper huisKerkpoortstraat ZZ177325883r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
, FENTJE Fenneke Margaretha huurder (p.j.)Kerkpoortstraat ZZ177325883r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
, PIETERwijlen Pieter Clamstraverkoper Kerkpoortstraat ZZ177325883r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1779259204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
JANS, KLAAS Claas Jansen , c.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
HEINS, KLAASvroedsman Klaas Heins verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberscheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
FABER, FOKKE JANShet nagelaten kind van wijlen Fokke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Kerkpoortstraat ZZ1779259204v
HAIES, DIRK Dirk Hayes molenaarkoper wagenhuisKerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
JANS, KLAAS Klaas Jans bakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat ZZ1780259269r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeekkoopmankoper huisKerkpoortstraat1805267171v
KOSTER, Kosterhuurder (p.w.)Kerkpoortstraat1805267171v
HEIMANS, Heymanshuurder (p.w.)Kerkpoortstraat1805267171v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJsenbeeknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat1805267171v
STOK, HARKE Harke J. van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat1805267171v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumakoper tuin, kamer, gallerij en kelderKerkpoortstraat NZ1806267210v
SIEMENS, TRIJNTJE Trijntje Symons koper Kerkpoortstraat NZ1806267210v
OOLGAARD, B. de koper B. Ohlgardhuurder tuin Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ARENDS, JAN Jan Anes huurder kamer, gallerij en kelder Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ALTENA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ1806267210v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthumanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
SIEMENS, TRIJNTJE Trijntje Symons naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ1806267210v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andraenaastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ1806267210v
OOLGAARD, B. B. Ohlgardhovenierverkoper Kerkpoortstraat NZ1806267210v
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper dwarshuis, loods, tuin en plaatskeKerkpoortstraat 11658237148v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper Kerkpoortstraat 11658237148v
, JAKOBJE Jacobi van Schaecknaastligger ten westen Kerkpoortstraat 11658237148v
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes [staat: Jetses] naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11658237148v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cockverkoper Kerkpoortstraat 11658237148v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs koper 1/2 dwarshuis met 2 kamers, loods en plaatsKerkpoortstraat 11663238161r
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper Kerkpoortstraat 11663238161r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11663238161r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11663238161r
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beimaverkoper Kerkpoortstraat 11663238161r
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs bieder 1/2 huisKerkpoortstraat 1166323817va
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1166323817va
BEIMA, WIETSE JOHANNES Wytse Johannes Beima, namens zijn drie kinderenverkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
JAKOBS, wijlen Elsabeth??? Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1166323817va
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper huisKerkpoortstraat 1167124044r
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sybrens koper Kerkpoortstraat 1167124044r
GREULTS, FEDDRIKhet huis van Feddrick Grolts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1167124044r
JOOSTES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Joosten naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1167124044r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1167124044r
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 1176025529v
ANNES, JETSE Jetse Annes , c.u.huurder zijkamer en loodske (p.j.)Kerkpoortstraat 1176025529v
HENDRIKS, TIETJE Tyttie Hendriks , c.u.huurder achterkamer (p.w.)Kerkpoortstraat 1176025529v
KORNELIS, TOBIAS Tobias Cornelis , c.u.huurder achterkamer (p.w.)Kerkpoortstraat 1176025529v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningsnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1176025529v
, KORNELIS Cornelis Beydschatkoemelkernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1176025529v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Klaas Willems Hoogstratenkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1176025529v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1176025529v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 1176025529v
JANS, JANwijlen Jan Jansen zakkendrager (gezworen -)verkoper Kerkpoortstraat 1176025529v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper huisKerkpoortstraat 11781260142r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs slotmaker (mr. -)koper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, JAN de weduwe van Jan Beidschatbewoner achterkamerKerkpoortstraat 11781260142r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningsnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 11781260142r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 11781260142r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 11783261124r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11783261124r
WIJGA, KORNELIS Cornelis E. Wyganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11783261124r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 11783261124r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs slotmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 11783261124r
, KORNELIS Cornelis Duinkersjouwerkoper huisKerkpoortstraat 11784261239v
ELIAS, MARTJEN Martentie Elias koper Kerkpoortstraat 11784261239v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoperhuurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11784261239v
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11784261239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11784261239v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hoogenhuisverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Kerkpoortstraat 11784261239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Kerkpoortstraat 11784261239v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Kerkpoortstraat 11784261239v
, KORNELIS Cornelis Beidtsgatkoper huisKerkpoortstraat 1179726552r
REINERS, RUURDJE Ruurdje Reinders koper Kerkpoortstraat 1179726552r
KARELS, GRIETJE Grietje Carels huurder Kerkpoortstraat 1179726552r
, H. H. Brunnignaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1179726552r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1179726552r
ELIAS, MARTJEN Martijntje Elias verkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
, KORNELISwijlen Cornelis Duinkerverkoper Kerkpoortstraat 1179726552r
STEFFENS, TEIE Teye Steffens , c.u.koper huisKerkpoortstraat 2167124043v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 2167124043v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen koper huisKerkpoortstraat 21690242311v
JANS, JAN Jan Jansen bontwerkerkoper huisKerkpoortstraat 21696243217r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 21696243217r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers schoenlapperkoper woning of kamerKerkpoortstraat 21697243264r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Kerkpoortstraat 21697243264r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases huurder Kerkpoortstraat 21697243264r
BRAAM, HUBERT Huybert Braemnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 21697243264r
JASPERS, MARCUS Marcus Jaspers , c.u.schoenlappernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 21697243264r
BRAAM, HUBERT Huybert Braemnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 21697243264r
BROUWER, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Brouwerkoper huisKerkpoortstraat 2173124823v
DROGENHAM, wijlen Drogenhambakenmeesterkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
JASPERS, MARCUSwijlen Merkus Jaspers verkoper Kerkpoortstraat 2173124823v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierkoper huisKerkpoortstraat 21733248250v
GERRITS, Lampkien Gerrits koper Kerkpoortstraat 21733248250v
BROUWER, TRIJNTJE DIRKS Trijntie Dirx Brouwerverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v
DROGENHAM, EVERT wijlen Everhard Drogenhambakenmeesterverkoper Kerkpoortstraat 21733248250v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes schipper (trekveer-)koper huisKerkpoortstraat 21737249186v
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes koper Kerkpoortstraat 21737249186v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenierverkoper Kerkpoortstraat 21737249186v
GERRITS, LAMKE Lampkjen Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 21737249186v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 21741250171v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems koper Kerkpoortstraat 21741250171v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
ROMKES, JETSKE Jetske Romkes winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21741250171v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstrakoper huisKerkpoortstraat 21771257194v
, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Clamstrafabrikantkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
WILLEMS, MARIA Marijke Willems verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirk Cornelis sleefmaker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 21771257194v
HERES, JAN Jan Heeres timmermankoper huisKerkpoortstraat 21786262123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 21786262123v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 21786262123v
JOCHEMS, JAN Jan Jochems winkelierverkoper Kerkpoortstraat 21786262123v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen wever (linnen-)koper door niaar huis en schuurKerkpoortstraat 51686242109r
LOUWS, TEUNIS Theunis Louws geniaarde koper Kerkpoortstraat 51686242109r
SIEBRENS, ROMMERT Rommert Sybrens bewoner Kerkpoortstraat 51686242109r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmaker (tabaks-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51686242109r
, ANTJE Antie Melx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 51686242109r
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 51686242109r
SIEDSES, TEEKE Take Sydses smid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51686242109r
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksmabakker (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 51730247328v
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat 51730247328v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts wever (bont-)naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51730247328v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden [staat: westen] Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks waterhalerverkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, ALBERT Albert Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
LIEUWES, SIETSKE Sytske Lieuwes verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
KLASES, HENDRIKwijlen Hendrik Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 51730247328v
BERENDS, JAN Jan Beerns wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5173424913r
SIETSES, RIEMKJE Riemke Sytses koper Kerkpoortstraat 5173424913r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens huurder Kerkpoortstraat 5173424913r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5173424913r
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5173424913r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 5173424913r
, HARMEN Harmen Breukenswever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 5achter1766256205r
, WILLEM Willem Beuzinknaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining, n.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
, KORNELIS Cornelis Beitzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
HARMENS, GEERTRUIDA Geertruid Harmens verkoper Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
, NOEL Noel Malzawever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1766256205r
VOGELSANG, HENDRIK Hendrik Vogelzangkoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 5achter1775258233r
, AREND Arend huurder Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
, WILLEM Willem Buizingnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining, n.u.naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
, BEREND Beernd Verlagewever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 5achter1775258233r
, BEREND Beernd Verlagekoper provisioneel huis en weefwinkelKerkpoortstraat 5achter17752585va
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5achter17752585va
, HARMKEwijlen Harmen Breukersbewoner Kerkpoortstraat 5achter17752585va
, WILLEM Willem Buizingnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter17752585va
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter17752585va
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter17752585va
HARMENS, JAN Jan Harmens crediteur Kerkpoortstraat 5achter17752585va
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter17752585va
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5achter17752585va
, HARMKEwijlen Harmen Breukersverkoper Kerkpoortstraat 5achter17752585va
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51782260232r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51782260232r
BEIDSCHAT, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Beitschatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51782260232r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelzangnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 51782260232r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51782260232r
JANS, SIETSKEwijlen Sytske Jans erflater Kerkpoortstraat 51782260232r
BRUINS, JAN Jan Bruin wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 51788262264r
JANS, WILHELMINA Willemijntje Jans koper Kerkpoortstraat 51788262264r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51788262264r
, HARMEN Harmen Homeulenkoopmanverkoper Kerkpoortstraat 51788262264r
, HARMEN Harmen Wennekerskoper huisKerkpoortstraat 51795264288r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51795264288r
, KORNELIS Cornelis Duinkernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 51795264288r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsangnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 51795264288r
BRUINS, JAN Jan Bruins wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 51795264288r
JANS, WILHELMINA Willemijntje Jans verkoper Kerkpoortstraat 51795264288r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 5179826590r
BISSCHOP, JOHANNA Johanna Bisschopkoper Kerkpoortstraat 5179826590r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 5179826590r
HANNEMA, JAN Jan Hannemanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5179826590r
, JAN Jan Beidzegatnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5179826590r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsangnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5179826590r
, HARMEN Harmen Wennekersverkoper Kerkpoortstraat 5179826590r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurkoopmankoper huisKerkpoortstraat 5achter1805267147r
KUSSENDRAGER, TIJS Thijs G. Kussendragernaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinganaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsangverkoper Kerkpoortstraat 5achter1805267147r
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lamberts Bisschopwever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 7achter170724510v
KORNELIS, KORNELISKE Cornelia Cornelis koper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
WORPS, HARMEN Harm Werps naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter170724510v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter170724510v
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alpheskoper huisKerkpoortstraat 71723246179v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 71723246179v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71723246179v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71723246179v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
WORPS, HARMENwijlen Harmen Werps verkoper Kerkpoortstraat 71723246179v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alpherskoper huisKerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphersnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Bisschopverkoper Kerkpoortstraat 7achter1724246192v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers wever (mr. bont-)koper stuk grond van 40 x 13 a 14 voetKerkpoortstraat 71730247336r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 71730247336r
MELCHERTS, HARMENde koper Harmen Melchers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSde verkoper, vroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 71730247336r
PIETERS, JOHANNES Johan Pieters naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71730247336r
ALLEMA, Ollemakoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71730247336r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 71730247336r
HINNES, JAN Jan Hennes koemelkerkoper door niaar ratione vicinitatis huisKerkpoortstraat 7achter173524924v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter173524924v
HENDRIKS, SIKKE Sikke Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter173524924v
THOMAS, HENDRIK Hendrik Tomas naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7achter173524924v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 7achter173524924v
JANS, HARMEN Harmen Jansen Brinkhuiswever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71751252112r
GERRITS, MARTJEN Maartie Gerryts koper Kerkpoortstraat 71751252112r
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71751252112r
MELCHERTS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Melchers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71751252112r
OLFERTS, BERENDde erfgenamen van wijlen Beernd Alpherts wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 71751252112r
TIJSES, HILTJE Hiltie Tijsen verkoper Kerkpoortstraat 71751252112r
JANS, EVERT Evert Jansen wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 71754253153v
GROEN, CATHARINA Catharina Groenkoper Kerkpoortstraat 71754253153v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71754253153v
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
, BEREND Beernd Hombergwever (mr. bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 71754253153v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Kerkpoortstraat 71754253153v
JANS, HARMENwijlen Harmen Janzen Brinkhuiswever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 71754253153v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)koper huis met 2 weefwinkelsKerkpoortstraat 71762255135v
PIETERS, STIJNTJE Stijntje Pieters koper Kerkpoortstraat 71762255135v
PIETERS, RUURDmeerderjarige vrijgezel Ruird Pyters koper Kerkpoortstraat 71762255135v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruinings, n.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71762255135v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
, BEREND Beernd Johanzen verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboomwever (bont-)verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
HENDRIKS, KASPER Casper Hendriks wever (bont-)verkoper van 2/8 Kerkpoortstraat 71762255135v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (mr. bont-)koper huis annex 2 weefwinkelsKerkpoortstraat 71762255168v
FOPPES, WILLEMKE Willemke Foppes koper Kerkpoortstraat 71762255168v
LINDEBOOM, JAN Jan Evert Lindeboomhuurder Kerkpoortstraat 71762255168v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining, n.u.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 71762255168v
DOUWES, BONSE Bonte Douwes schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
PIETERS, STIJNTJE Stijntje Pieters verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
PIETERS, RUURDmeerderjarige vrijgezel Ruird Pieters verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 71762255168v
, WILLEM Willem Buizinkwever (mr. bont-)koper deftig huis met twee weefwinkelsKerkpoortstraat 7176425664v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7176425664v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jansen , c.u.eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 7176425664v
FRANSES, Claaske Fransen huurder weefwinkel (p.w.)Kerkpoortstraat 7176425664v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 7176425664v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jansen Westendorpwever (bont-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, BEREND JANS Beernd Jansen Bosverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, JAN JANS Jan Jansen Bosverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
DORENBOS, JAN Jan Doorenboschverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
JANS, GEERTRUIDA Geertruid Jansen verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
BOS, GERRIT JANSwijlen Gerryt Jansen Boswever (mr. bont-)erflater Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, TIETJE Tyttie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeiderverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, KARSThuisman Carst Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, AGNIETJE Agnietie Fockes verkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeiderverkoper Kerkpoortstraat 7176425664v
FOKKES, WILLEMKEwijlen Willemke Fockes erflater Kerkpoortstraat 7176425664v
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 7achter1776258254v
JANS, GERRIT Gerryt Jans huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 7achter1776258254v
HANNEMA, JAN huis genaamd de Prins, van Jan Hannemanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achterde Prins1776258254v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 7achter1776258254v
, JAN Jan Willem Buizingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 7achter1776258254v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmankoper huisKerkpoortstraat 71776258257r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruiningnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 71776258257r
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71776258257r
, JAN Jan Willem Buizingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 71776258257r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs Gijssen Kussendragerkoopmankoper huisKerkpoortstraat 7achter1799265176r
JOHANNES, JANKE Janke Johannes huurder Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
HANNEMA, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Hannemanaastligger ten zuiden [staat: westen] Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Kerkpoortstraat 7achter1799265176r
KLEIN, CHRISTOFFEL Christoffel Kleinkoper huisKerkpoortstraat 7de Prins1803266194v
PIETERS, SAAKJE Saakje Pieters koper Kerkpoortstraat 71803266194v
, JAN Jan A. Volbrink, c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 71803266194v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 71803266194v
GIJSBERTS, TIJS Thijs Gijsen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 71803266194v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 71803266194v
SIEBES, HERE Heere Sybes slagerkoper kamerKerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
TJEERDS, JANKE Jantien Tiaerts koper Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
, DOETJE Doed naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
, ROELOF Roeleff Giennes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
LIEUWES, GRIETJE Griettie Liuwes verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1634233132r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euwes koper kamerKerkpoortstraat 91634233133r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes koper Kerkpoortstraat 91634233133r
, DOETJE Doed naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91634233133r
ULBES, DIRKwijlen Dirck Ulbes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91634233133r
SIEBES, HERE Heere Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91634233133r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.verkoper Kerkpoortstraat 91634233133r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haanties koper hof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrije in- en uitgangen (N-Z-W)Kerkpoortstraat 9166623957v
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes koper Kerkpoortstraat 9166623957v
AGRICOLA, JAN JANSde hof van Jan Jansen Agricolanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9166623957v
POPPES, de hof van Wynnert Poppes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9166623957v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9166623957v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Kerkpoortstraat 9166623957v
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Storksergeantkoper huisKerkpoortstraat 91682241182v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 91682241182v
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrant Wyntjes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91682241182v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
JAITSES, JAKOBwijlen Jacob Jayties verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
JAITSES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jeltie Jayties verkopers van 1/2 Kerkpoortstraat 91682241182v
FOKELES, JORIS Joris Fockles koper huis, loods en plaatsKerkpoortstraat 91698243345r
JORRITS, MARTJEN Maertie Jorrits koper Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
HANSES, PAULUS Poulus Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91698243345r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris van Barradeelverkoper Kerkpoortstraat 91698243345r
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen wever (bont-)koper kamerKerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes koper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
BRAAM, GOOITSEN de erfgenamen van wijlen Goytjen Braemsnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
FOKELES, JORISde erfgenamen van wijlen Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
PAULUS, AALTJE Aeltje Poulus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1729247292r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles gortmaker (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
GERRITS, JAKOBweduwe Jacob Gerrits huurder Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
STINSTRA, SIEMEN de hof van Symon Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
TIJSES, FRANS Frans Tijsen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
HARMENS, GEERT Geert Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9twee_achter173124854v
HENDRIKS, ELSKE Elsje Hendrix koper door niaar huisKerkpoortstraat 9173224892r
SCHAAF, SIETSE wijlen Sytse Pyter Schaafkoper door niaar Kerkpoortstraat 9173224892r
BERENDS, BEREND Beernt Berends wever (mr. bont-)geniaarde koper Kerkpoortstraat 9173224892r
, ELSKE Elsje Schaefnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9173224892r
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen* wevernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9173224892r
JORIS, AALTJE Aeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
, FOKELE Fokele Jorismachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
JORIS, JELTJE Jeltie Joris verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9173224892r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huisKerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
ULBES, TJITSKE Tietske Ulbes koper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
STINSTRA, Stinstrakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
FOKELES, JORISde erfgenamen van wijlen Joris Fokles naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
ALLES, LIEBBE Lubbe Alles naastligger Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1734248325r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopman (mr. -)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter174925237r
STINSTRA, SIEMEN de hof van wijlen Simon Stinstrakoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter174925237r
WIEBES, ALEF Alef Wybes wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter174925237r
FRANSES, KLAAS Claes Fransen wever (bont-)koper woningKerkpoortstraat 9een_achter176025538r
SIEMENS, IETJE Yttje Simons koper Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
STINSTRA, dr. Goitjens Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
HOITES, REIN Rein Hoites waagmeester (oud -)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Lening [staat: bankier]naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmanverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter176025538r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwerkoper woningKerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoites Brouwernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands , n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
FRANSES, KLAAS Claas Fransen wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
SIEMENS, IETJE Yttje Simons verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1763255224v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
HARMENS, JANhet huis gekocht door Jan Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacob Hilbrands naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotaris en procureur fiscaal van Het Bildtverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
BROUWER, B. B. Brouwerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwerverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwererflater Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 9een_achter1766256154v
HARMENS, JAN Jan Harmens wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91766256156v
LOUWS, JAN Jan Louws , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 91766256156v
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorpnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9de Witte Trompet1766256156v
RUURDS, JILLERTwoning gekocht door Jielderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91766256156v
RUURDS, HIDDEwoning gekocht door Hidde Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91766256156v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91766256156v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 91766256156v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwerverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 91766256156v
BROUWER, REIN wijlen Rein Brouwererflater Kerkpoortstraat 91766256156v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 91766256156v
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Moccamakoper huisKerkpoortstraat 9178126064r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 9178126064r
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9178126064r
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Kerkpoortstraat 9178126064r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Kerkpoortstraat 9178126064r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisKerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
JANS, ALLERT Allard Jans , c.u.bewoner Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
STIJL, de heer Stijlnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
MOCKEMA, A. A. Moccamanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1782260182r
JOOSTES, HENDRIK Hendrik Joosten koper huisKerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
, JOHANNA Johanna Rausenkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
JANS, JAN Jan Jansen huurder (p.w.)Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
STIJL, S. S. Stijlnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1784261149v
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 91787262210v
HEITMAN, JAN Jan Hendrik Heitmanwever (mr. bont-)huurder Kerkpoortstraat 91787262210v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 91787262210v
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockemaverkoper Kerkpoortstraat 91787262210v
, HARMEN Harmen Homeulenkoper huisKerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
SCHERMER, GRIETJE Grietje Schermerkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Costernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, JOHANNA Johanna Rausenverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, HENDRIKwijlen Hendrik Prausverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
, JOHANNA Johanna Rausenverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
BEER, BAUKE Bauke de Beerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
WARNERS, PIETER Pieter Warnders verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus, minderjarigverkoper Kerkpoortstraat 9een_achter1806267248v
HESSELS, WIEBE Wybe Hessels arbeiderkoper huisKerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens Reidmakerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Kosterverkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter1807267334r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerrits , vrijgezelwever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 101743250302v
TEEKES, LOUW Louw Taekes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101743250302v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
HARTMANS, MARIA Marya Hartmans verkoper Kerkpoortstraat 101743250302v
TEUNIS, GERRITwijlen Gerrit Teunis wever (bont-)erflater Kerkpoortstraat 101743250302v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101782260233r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemaverver en glasmakerkoper Kerkpoortstraat 101782260233r
ANTONIUS, JAN Jan Anthony wever (mr. bont-)huurders vierde huis (p.j.)Kerkpoortstraat 101782260233r
JANS, JOCHEM Jochum Jans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
, BERNARDUS Bernardus Coelmeniskoopmanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, PIETJE Pietje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
JANS, JOOST Joost Jans scheepstimmermanverkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmaijzerkramer (mr. -)verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
BONNES, TJITSKE Tjietske Bonnes , meerderjarige vrijsterverkopers van 1/4 Kerkpoortstraat 101782260233r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-)koper 1/4 woning en weefwinkelKerkpoortstraat 101796264323v
ANTONIUS, JAN Jan Anthony , c.u.huurder Kerkpoortstraat 101796264323v
BRIL, HARMKE Hermana Brilverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
WYTSMA, DIRK wijlen Dirk Wytsmaverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
, ELSKE Elsa Dorothea Brielverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
VOS, JAN Jan Vosverkoper Kerkpoortstraat 101796264323v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Kerkpoortstraat 101796264323v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper huis en weefwinkelKerkpoortstraat 101803266177v
JANS, JAN Jan Jans , c.u.huurder (p.w.)Kerkpoortstraat 101803266177v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101803266177v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Kerkpoortstraat 101803266177v
JANS, DAAM Daam Jans schoenmaker (mr. -)koper woning met weefwinkelKerkpoortstraat 101803266197r
ARENDS, SIETSKE Sydske Arends koper Kerkpoortstraat 101803266197r
JANS, JAN Jan Jans , c.u.huurder (p.w.)Kerkpoortstraat 101803266197r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 101803266197r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers verkoper Kerkpoortstraat 101803266197r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Kerkpoortstraat 11de Witte Trompet167924130r
RINNERTS, JELLEgrondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet van Jelle Rinnerts eigenaar perceel Kerkpoortstraat 11Rad van Avontuyr167924130r
, BARTELDde gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantinghverkoper Kerkpoortstraat 11167924130r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Kerkpoortstraat 111683241271r
VICTORS, TRIJNTJE Trijntie Victoors herbergierseaanhandelaar huis, loods en plaats genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet168424253r
GALEMA, IEGE Ige van Galamaaanhandelaar Kerkpoortstraat 11168424253r
RINNERTS, TRIJNTJEwijlen Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11168424253r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11168424253r
HENDRIKS, MELLE Melle Hendrix bombazijnwerkerverwandelaar huis en hofKerkpoortstraat 11168424253r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerdengortmaker (mr. -)koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaatsKerkpoortstraat 11de Witte1687242189v
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111687242189v
SIERKS, HARKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Harke Sierx kussendragernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 111687242189v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Kerkpoortstraat 111687242189v
GALEMA, IEGE Igo van Galamaverkoper Kerkpoortstraat 111687242189v
, NANNEoud burgervaandrig Nanning Stanzenbrouwer (mr. -)koper huis genaamd de Witte TrompetKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1714245220r
BRAAM, GOOITSEN het hoff van Goitien Braamnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111714245220r
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111714245220r
BRAAM, GOOITSEN het hoff van Goitien Braamnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111714245220r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks wever (bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1717245295r
BRAAM, GOOITSEN Goitien Braamkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111717245295r
FOKELES, JORIS Joris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111717245295r
BRAAM, GOOITSEN Goitien Braamkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111717245295r
, oud burgervaandrig Stanzenverkoper Kerkpoortstraat 111717245295r
BRINK, ELSKE HENDRIKS Elske Hendrix ten Brinkkoper huisKerkpoortstraat 11171924650v
PIETERS, SIEDSwijlen Siets Pyters Schaeffkoper Kerkpoortstraat 11171924650v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 11171924650v
, BEREND Beernt Mersman, c.u.huurder Kerkpoortstraat 11171924650v
BRAAM, de erfgenamen van wijlen Gooytien Braemkoopmannaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11171924650v
FOKELES, JORIS Jooris Fookles naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11171924650v
BRAAM, de erfgenamen van wijlen Gooytien Braemkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11171924650v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrikx verkoper Kerkpoortstraat 11171924650v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256181v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Kerkpoortstraat 111766256181v
JANS, FREERK Freerik Jansen , c.u.huurder Kerkpoortstraat 111766256181v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111766256181v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111766256181v
HARMENS, JANhuis gekocht door Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111766256181v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111766256181v
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwernotarisverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 111766256181v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafkoopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111766256181v
BROUWER, B. B. Brouwerverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111766256181v
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwerverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 111766256181v
BROUWER, W. wijlen W. Rein Brouwererflater Kerkpoortstraat 111766256181v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaferflater Kerkpoortstraat 111766256181v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisKerkpoortstraat 11de Witte Trompet1766256214r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)koper Kerkpoortstraat 111766256214r
JANS, FREERK Frerik Jansen , c.u.huurder Kerkpoortstraat 111766256214r
BERENDS, JAN Jan Beerends , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111766256214r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111766256214r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111766256214r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111766256214r
WESTENDORP, BEREND Berent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Kerkpoortstraat 111766256214r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks verkoper Kerkpoortstraat 111766256214r
ROELOFS, ROELOF Roelof Roelofs huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 111790263379r
BARTELDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 111790263379r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 111790263379r
BARTELDS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabersmid (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstraassistent Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Kerkpoortstraat 111790263379r
MEILES, JANKE Jannetje Meiles verkoper Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, MEILE DIRKSwijlen Meile Dirks Fabersmid (mr. -)erflater Kerkpoortstraat 111790263379r
FABER, DIRK CHRISTIAANSwijlen Dirk Christiaans Fabersmid (mr. -)erflater Kerkpoortstraat 111790263379r
TEEKES, LOUW Louws Teekes wever (mr. bont-)koper huisKerkpoortstraat 121732248166r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Kerkpoortstraat 121732248166r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121732248166r
, GERRIT Gerryt naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121732248166r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes , voor haar dochterverkoper q.q. Kerkpoortstraat 121732248166r
JASPERS, MARCUSwijlen Merkes Jaspers verkoper q.q. Kerkpoortstraat 121732248166r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 121732248166r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Kerkpoortstraat 121732248166r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beytzegatkoemelkerkoper huisKerkpoortstraat 12176025534r
JENTJES, KORNELISde weduwe van Cornelis Jentjes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 12176025534r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 12176025534r
JANS, ELSKE Elske Jans verkoper Kerkpoortstraat 12176025534r
TEEKES, LOUWwijlen Louw Taekes verkoper Kerkpoortstraat 12176025534r
HAIES, DIRK Durk Hayes molenaar (mr. -)koper 1/2 dwarshuisKerkpoortstraat 121779259170r
HENDRIKS, TIETE Tiete Hendriks huurder Kerkpoortstraat 121779259170r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121779259170r
, GERRIT Gerryt Huizelaarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121779259170r
RINTJES, LIEUWE Lieuwe Rintjes brouwersknechtverkoper Kerkpoortstraat 121779259170r
JANS, JOCHEM Jochem Jansz turfdragerkoper woningKerkpoortstraat 121781260143r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Kampen, c.u.huurder Kerkpoortstraat 121781260143r
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsmanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121781260143r
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, TEETSKE Taetske Beidschatverkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)verkoper Kerkpoortstraat 121781260143r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Kerkpoortstraat 121781260143r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. -)koper huisKerkpoortstraat 121802266100r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121802266100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 121802266100r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Kerkpoortstraat 121802266100r
JELLES, IEMKE Ymke Jolles koper huisKerkpoortstraat 121805267129r
, DOUWE Douwe Kleberhuurder Kerkpoortstraat 121805267129r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 121805267129r
JANS, DAAM Daam Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 121805267129r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmermanverkoper Kerkpoortstraat 121805267129r
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper 1/2 huisKerkpoortstraat 13167124039r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13167124039r
WIENSENS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrand Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13167124039r
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Kerkpoortstraat 13167124039r
JAITSES, JAKOB Jacob Jaities koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1316712405ra
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1316712405ra
WIENSENS, IJSBRANDhet huis van IJsbrandt Wynties naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1316712405ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts schipper (groot-)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1316712405ra
EGBERTS, KORNELIShet nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Kerkpoortstraat 1316712405ra
JELLES, FOKJE Fockjen Jolles verkoper Kerkpoortstraat 1316712405ra
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackerslootkoper huis met een hofke erachterKerkpoortstraat 131695243172v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braamkoopmankoper Kerkpoortstraat 131695243172v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 131695243172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131695243172v
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen turfdragerverkoper Kerkpoortstraat 131695243172v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 1317822611r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1317822611r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1317822611r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franekerverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Harlingenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1317822611r
MOUTER, ANTJE de 2 onmondige kinderen van Anna Mouterverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1317822611r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper tuin, kamer en galerij ([voor de twee percelen in deze akte])Kerkpoortstraat 13achter17822611r
ALTENA, JAN Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STIJL, S. dr. S. Stijlnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 13achter17822611r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, CATHARINA Catharina Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteinkoopmanverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, PIETER ds. Pieter Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Franekerverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, JOHANNES ds. Joannes Stinstraleraar van de Doopsgezinden te Harlingenverkoper q.q. Kerkpoortstraat 13achter17822611r
MOUTER, ANTJE de 2 onmondige kinderen van Anna Mouterverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstraverkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter17822611r
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis (p.j.)Kerkpoortstraat 131791263380r
ALTENA, JAN de heer Jan Altenanaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 131791263380r
STIJL, dr. Stijl, e.a.naastligger ten westen Kerkpoortstraat 131791263380r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u.naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 131791263380r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Kerkpoortstraat 131791263380r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgaardhovenier (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 131791263380r
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 131791263380r
DOEKES, AUKJEwijlen Akke Doekes verkoper Kerkpoortstraat 131791263380r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u.timmerknechtkoper twee huizen naast elkaarKerkpoortstraat 14179226465v
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u.wever (bont-)huurder 1 (p.j.)Kerkpoortstraat 14179226465v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerryts huurder 2 (p.j.)Kerkpoortstraat 14179226465v
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 14179226465v
JELLES, JETSE Jetze Jelles verkoper q.q. Kerkpoortstraat 14179226465v
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Kerkpoortstraat 14179226465v
BOOMSMA, JETSE Jetze Boomsma, c.u.verkoper Kerkpoortstraat 14179226465v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper huis met een vrije achteruit- en ingang noordwaarts naar de WeverstraatKerkpoortstraat 15de Olde Hilbrant1663238197v
JELLES, RUURDJE Ruirtie Jelles koper Kerkpoortstraat 151663238197v
TJEERDS, LOLLEde weduwe van Lolle Tieerds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, BAUKJEde verkoopster Bauckien Reins Bientiemanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151663238197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiemaverkoper Kerkpoortstraat 151663238197v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper kamerKerkpoortstraat 151734248338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 151734248338r
, JOHANNES Johannes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 151734248338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151734248338r
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 151734248338r
JAKOBS, EEUWEwijlen Yve Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 151734248338r
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes gleibakkerkoper huisKerkpoortstraat 151806267207v
WOUTERS, IETJE Ytje Wouters koper Kerkpoortstraat 151806267207v
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u.huurder Kerkpoortstraat 151806267207v
ATSES, HENDRIK Hendrik Atses naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 151806267207v
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 151806267207v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhoveniernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 151806267207v
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardhovenierverkoper Kerkpoortstraat 151806267207v
LOLLES, KLAASKE Claaske Lolles koper huisKerkpoortstraat 15180826847v
, NICOLAASwijlen Nicolaas van Burgaardenkoper Kerkpoortstraat 15180826847v
ATSES, HENDRIK Hendrik Atses naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 15180826847v
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 15180826847v
ROELOFS, ROELOFde weduwe van Roelof Roelofs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15180826847v
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes verkoper Kerkpoortstraat 15180826847v
WOUTERS, IETJE Yttje Wouters verkoper Kerkpoortstraat 15180826847v
ALLES, JELTJE Jeltje Alles koper woningKerkpoortstraat 171751252125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningkoper q.q. Kerkpoortstraat 171751252125r
BRAAM, TRIJNTJE GOOITSENS Trijntje Goytjens Braamnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 171751252125r
STINSTRA, SIEMEN wijlen Simon Stinstranaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 171751252125r
BEMEN, JOHANNES Johannes van Beemenbankhouder in de Bank van Leningnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 171751252125r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 171751252125r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts rentmeesterkoper nieuwe kamer getekend met A (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren)Kerkpoortstraat 181615229245v
GARDIEN, HILLEGONDA Hillegonda du Gardijnkoper Kerkpoortstraat 181615229245v
FREERKS, JAN Jan Freercx smidnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181615229245v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181615229245v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix , c.u.koper huisKerkpoortstraat 18170924596v
, ARJENde weduwe van Adriaan Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18170924596v
JELLES, JANde kamer van Jan Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 18170924596v
JAKOBS, REINER Reinout Jacobs zeevarendeverkoper Kerkpoortstraat 18170924596v
MEIES, SIPKE Sipke Mejes , c.u.koper huisKerkpoortstraat 181713245188v
, ARJENde weduwe van Adriaen Majoornaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181713245188v
JELLES, JANde kamer bewoond door de weduwe van Jan Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181713245188v
HENDRIKS, ISAAK Isaac Hendrix wever (bont-)verkoper Kerkpoortstraat 181713245188v
WIEPKES, PIETER Pieter Wypkes koper 1/2 huisKerkpoortstraat 18173524972v
BOUWES, JAN Jan Bouwes huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 18173524972v
SWART, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Swartnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18173524972v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 18173524972v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumakoper huisKerkpoortstraat 181738249267v
WINSEMIUS, Lewyntje Winsemiuskoper Kerkpoortstraat 181738249267v
TEUNIS, GERRIT Gerryt Teunis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181738249267v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181738249267v
SIEBES, ANSKE Anske Sibes metselaar (mr. -)verkoper q.q. Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, JETSKE Jetske Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, WIEPKE Wypke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
PIETERS, JAN Jan Pytters verkoper Kerkpoortstraat 181738249267v
WIEPKES, PIETERwijlen Pytter Wypkes steenvoerdererflater Kerkpoortstraat 181738249267v
ENGELS, IEMKJEwijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 181738249267v
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1817352491va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 1817352491va
BOUWES, JAN Jan Bouwes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1817352491va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (mr. -)bewoner Kerkpoortstraat 1817352491va
SWART, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Swartnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1817352491va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1817352491va
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Kerkpoortstraat 1817352491va
LAMMERTS, THOMASwijlen Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1817352491va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes koper provisioneel 1/2 huisKerkpoortstraat 1817352492va
WIEPKES, PIETER Pyter Wypkes , c.u.eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 1817352492va
BOUWES, JAN Jan Bouwes , c.u.huurder Kerkpoortstraat 1817352492va
SWART, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Swartnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1817352492va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopmanverkoper q.q. Kerkpoortstraat 1817352492va
PIETERS, SUSANNAde drie minderjarige voorkinderen van wijlen Susanna Pyters verkoper Kerkpoortstraat 1817352492va
LAMMERTS, THOMASwijlen Tomas Lammerts wever (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 1817352492va
SIKKES, GRIETJE Gryttie Sikkes Builaerdtkoper huisKerkpoortstraat 181751252107r
SLOTEN, JAN ARJENSwijlen Jan Janes van Slootenschipper (groot-)koper Kerkpoortstraat 181751252107r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181751252107r
TIMMERMAN, KORNELIS Cornelis J. Timmermannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181751252107r
BUMA, JAN vroedsman Jan Bumaverkoper Kerkpoortstraat 181751252107r
WINSEMIUS, LEVINA Lewyna Wensemiusverkoper Kerkpoortstraat 181751252107r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes winkeliersekoper huisKerkpoortstraat 181752252236r
WOUTERS, TEUNISwijlen Teunis Wouters koper Kerkpoortstraat 181752252236r
HEINS, ALLERT Allert Heins , c.u.huurder Kerkpoortstraat 181752252236r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens* wevernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 181752252236r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181752252236r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builardtverkoper Kerkpoortstraat 181752252236r
SLOTEN, JAN JEENSwijlen Jan Jaenes van Slootenverkoper Kerkpoortstraat 181752252236r
JANS, REINER Reinder Jans koper 1/4 huisKerkpoortstraat 181788262266r
SWART, JAN Jan Swartkleermaker (mr. -)huurder Kerkpoortstraat 181788262266r
BOOMSMA, JETSE Jetse Boomsmanaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 181788262266r
DIRKS, BRUIN Bruin Dirks verkoper Kerkpoortstraat 181788262266r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes gortmaker (mr. -)koper ledige plaatsKerkpoortstraat 191646235194r
DOEDES, Jelties Doedes koper Kerkpoortstraat 191646235194r
PIERS, de hof van Amerens Piers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
JANS, WIEGER Wyger Jans* wagenaarnaastligger ten oosten Kerkpoortstraat 191646235194r
ALBERTS, JAKOBde kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 191646235194r
KLASES, WILLEM Willem Claessen wever (mr. linnen-)verkoper Kerkpoortstraat 191646235194r
FRANSES, JANKE Jancke Fransen verkoper Kerkpoortstraat 191646235194r
LOUWS, TEUNIS Teunis Louwes koper huis en 2 schurenKerkpoortstraat 201689242282r
RIPPERTS, TRIJNTJE Trijntie Ripperts koper Kerkpoortstraat 201689242282r
WIEGERS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Wiggers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 201689242282r
, REINER Reyner Templareerdere eigenaar Kerkpoortstraat 201689242282r
, JOHANNES Joannes Terquinyeerdere eigenaar Kerkpoortstraat 201689242282r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Kerkpoortstraat 201689242282r
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelkerkoper huis en koemelkerijKerkpoortstraat 20180826877v
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelkerhuurder Kerkpoortstraat 20180826877v
, H. H. Winnekes, n.u.koopmannaastligger ten westen Kerkpoortstraat 20180826877v
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Kerkpoortstraat 20180826877v
GALENKAMP, FRANS wijlen Frans Galenkampverkoper Kerkpoortstraat 20180826877v
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 2216242314r
, JANde weduwe van Jan , in de Hamnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22de Ham16242314r
LUITJENS, MAAIKE Maycke Luytgens verkoper Kerkpoortstraat 2216242314r
HENDRIKS, HENDRIKwijlen Hendrick Hendricks schipperverkoper Kerkpoortstraat 2216242314r
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarkoper door niaar schuur met een ledige dongplaats ten oostenKerkpoortstraat 221644235134v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.s.geniaarde koper Kerkpoortstraat 221644235134v
FELTEN, JELTJE Jeltie van Feltenhuurder Kerkpoortstraat 221644235134v
WILLEMS, NANNEwijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 221644235134v
, TIBERIUSoud burgerhopman Tiberius Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221644235134v
POPTA, JAKOB Jacob Poptanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221644235134v
DIRKS, WILLEM Willem Dirxen koper huisKerkpoortstraat 22166623960v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 22166623960v
, REINERhuis en hof van Reiner Templarnaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22166623960v
EGBERTS, JAN Jan Egberts , c.u.molenaarverkoper Kerkpoortstraat 22166623960v
WIEGERS, TJEERD Tieerd Wygers , c.u.koper huis en stalKerkpoortstraat 22Saretten1668239160v
, REINER Reiner Templernaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221668239160v
, Reiner/Rignerus Templernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221668239160v
, REINER Reiner Templernaastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221668239160v
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwerverkoper Kerkpoortstraat 221668239160v
ANDRIES, SIEMEN Symen Andries koper huis met pakhuis ernaast, in gebruik als weverijKerkpoortstraat 22Suratten1695243120r
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221695243120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nautanaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221695243120r
LOURENS, TEUNIS Thuenis Lourens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerdsen bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
TJEERDS, EELKJE Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
FEDDER, Hermennus Fedderschermmeesterverkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 221695243120r
POPPES, POPPE Poppe Poppes koper huisKerkpoortstraat 221699243401r
SIEMENS, AALTJE Aeltie Symens koper Kerkpoortstraat 221699243401r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten , c.u.huurder (p.j.)Kerkpoortstraat 221699243401r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221699243401r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontredernaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221699243401r
LOUWS, TEUNIS Theunes Louws naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221699243401r
ANDRIES, SIEMENhuisman Symen Andries verkoper Kerkpoortstraat 221699243401r
STRUIK, JOHANNES Johannes Struikwinkelierkoper huis genaemt Suratten, met een pakhuis er naastKerkpoortstraat 22Suratten1705244298v
HARMENS, HENDRIKde ingang van de hof van de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221705244298v
HARMENS, HENDRIKde hof van de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 221705244298v
LOURENS, TEUNIShet huis van Theunis Louwrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 221705244298v
ANDRIES, SIEMENhuisman Symon Andries verkoper Kerkpoortstraat 221705244298v
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns , c.u.koper hof met twee prieelen en mandelige putKerkpoortstraat 221710245115r
WIETSES, PIEBEde erfgenamen van wijlen Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 221710245115r
HASELAAR, oud burgemeester Haselaarnaastligger ten westen Kerkpoortstraat 221710245115r
HENDRIKS, JANKE Janke Hendriks verkoper Kerkpoortstraat 221710245115r
JANS, JAKOB Jacob Jansen koperslager (mr. -)verkoper Kerkpoortstraat 221710245115r