Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
TJEERDS, HANS Hans Tyaards smidkoper huis met ledige plaats ten oostenNiet geldig, doorgehaalde akte159822877r
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
JANS, HANS Hans Jansen Gruesverkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822877r
LOUWS, TJEERD Tyaerdt Louws koper 1/2 huis en plaats ([staat: guldens corent])Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822885r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
ENS, PIETER Pyeter Ens, c.u.eerdere eigenaar (door wandeling verkregen)Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
FEIKES, TJEERD Tziaerdt Feyckes verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte159822892r
ARJENS, JAKOBJE Jacob Aris koper 1/2 huisNiet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
OKKES, KORNELISWijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
, GOSSEwijlen Gosse hoedenmakernaastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
JANS, SIEBREN Sybrant Jansen verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte1598228122v
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte1622230326v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
ROCHUS, TEEKE Taacke Roches , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht159722855r
JOHANNES, HOTSE Hotze Johannes schipper (veer-)aanhandelaar karveelschip ([staat: in leven veerschipper])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SJOERDS, JELTJE Jel Syoerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1598228129r
JELLES, ALLERT Allert Jelles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1601228265v
FOPPES, AREND Aernt Foppens procureur postulantverkoper q.q. Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PIETERS, JAN Jan Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
PAULUS, WILLEM Willem Poules crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
BOKKES, TJERK Tierck Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228304r
JANS, WILLEM Willem Jans koper provisioneel in de grond leggend karveelschipNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
JANS, WILLEM Willem Jans crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1602228312r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerryts aanhandelaar huisNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
KLASES, JAKOB Jacob Claese verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
JANS, GRIETJE Griet Jans verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht NZ1606228495r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ1620230234v
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIEMENS, GEESKE Geys Simons verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324r
SIERKS, SIPKE Sipke Siercks , c.u.crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1622230324v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
HILLES, AUKJE Auck Hilles crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
SIEBES, ANNE Anne Sybes verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
PIETERS, RUTGER Rutger Pieters verkoper (gecondemneerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht16242317r
JANS, SIKKE Sicke Jans aanhandelaar schip met mast, spriet, zeil, treil en verdere gereedschappenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
LUBBERTS, SJOERD Siuerd Lubberts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1627231173v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmankoper eeuwige rente van 10-00-00 GG uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkochthet Witte Hoefijzer (Sneek)162823249r
STEFFENS, Rijckyen Stevens Craputverkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
BEIMA, JAN Jan Beymaverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, AALTJE Aeltie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, TRIJNTJEde lasthebbenden van Trijntie Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, doctor Joanne Revioverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
, DIEUWKEde lasthebbenden van Dieucke Augustiniverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
VOS, JOHANNES wijlen dr. Johanne Vosverkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht162823249r
DOUWES, IENSE Inse Douues , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1635233176v
ANDRIES, ANDRIES Andries Andries Dingaaanhandelaar drie huizen (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
SJOERDS, JANKE Jannetie Sioerds aanhandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
, JAN Jan Jepsen verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1640234104r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164223520v
ALEFS, SIETSE Sytse Aleffs , c.u.koper kaagschip met zeil, anker en touwNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
RUURDS, MINNE Minne Ruierdts , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164323553v
WILLEMS, TJEERD Tierd Willems , c.u.koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OLFERTS, DIRKhet terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
OTTES, IETJEde weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
SIEMENS, ANDRIES Andries Symens , c.u.verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht164423599r
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaaanhandelaar kamer (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1652236194v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte])Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JAKOB Jacobus Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
, JOHANNES Johannes Wijngaardtpastorverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrantsverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht166023855v
ULBES, RUURDvroedsman Ruyrd Ulbes , c.u.aanhandelaar 6 pm bouwlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
VELDHUIS, HENDRIK vroedsman Hendrick Velthuysverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
RUURDS, AUKJE Auckien Ruyrdts verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1681241143r
BRUINSVELD, THEODORUS de heer Theodorus Bruinsveltsecretaris rekenkamer Groningenaanhandelaar 1/2 van 14 pm greidlandNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
SJOUKES, JAN Jan Sjouckes ontvanger van Deinumgebruiker Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adiusschrijver van een compagnie infanterieverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
BLAUW, MARIA juffrouw Maria de Blauwverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1703244220v
KLASES, PIETJE Pietie Claases , meerderjarige vrijsterwinkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
PIETERS, JANKE Jancke Pieters winkeliersebetrokkene Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1733248219v
FONTEIN, REINER Reiner Fonteinkoopmanaanhandelaar 61 1/2 pm land met daarop huis, schuur en hof t.w.v. 5050-00-00 CGNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u.huurder (p.j.)Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1741250161r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)aanhandelaar 1/2 veerschip op LeeuwardenNiet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes eigenaar van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-)verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht1759254203r
MINSES, JAN Jan Minses timmerman (huis-)koper kamerNieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 11672240111v
FONTEIN, de kamer of stalling van Fonteynnaastligger ten westen Nieuweburen 11672240111v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 11672240111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries glasmaker (mr. -)koper kamerNieuweburen 31672240112r
HARMENS, GERRITkamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 31672240112r
MINSES, JANkamer nr. 1 van Jan Minses naastligger ten westen Nieuweburen 31672240112r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 31672240112r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenierkoper kamerNieuweburen 51672240112v
HEEMSTRA, de stalling van Heemstranaastligger ten oosten Nieuweburen 51672240112v
ANDRIES, WILLEMkamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 51672240112v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Nieuweburen 51672240112v
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschakoper woningeNieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanuskoper Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten oosten Nieuweburen 51780259281r
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordannaastligger ten westen Nieuweburen 51780259281r
BOSSCHA, TJALLING gemeensman Tjalle Bosschanaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
GREIDANUS, MARIA Maria Greidanusnaastligger ten noorden Nieuweburen 51780259281r
VELDHUIS, ANTJE BERENDSmeerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuisverkoper Nieuweburen 51780259281r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 71800265263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q.koopmanverkoper Nieuweburen 71800265263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Volkert Pieters Schellingwouwerflater Nieuweburen 71800265263r
FEDDRIKS, ANTJEwijlen Antie Feddriks erflater Nieuweburen 71800265263r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmankoper woning no. 6Nieuweburen 11178126097v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.)Nieuweburen 11178126097v
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinganaastligger ten oosten Nieuweburen 11178126097v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopmannaastligger ten westen Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Nieuweburen 11178126097v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Nieuweburen 11178126097v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 11178126097v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Nieuweburen 11178126097v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Nieuweburen 11178126097v
LOON, FOLKERT Folkert van Loonkoper door niaar huisNieuweburen 13178126032r
LOON, N. dr. N. van Loonkoper door niaar Nieuweburen 13178126032r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13178126032r
ROMKES, DIRK Dirk Romkes huurder Nieuweburen 13178126032r
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 13178126032r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersmanaastligger ten westen Nieuweburen 13178126032r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingaverkoper Nieuweburen 13178126032r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds koper huis no. 7Nieuweburen 131782260230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 131782260230r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Nieuweburen 131782260230r
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Jelgersmanaastligger ten westen Nieuweburen 131782260230r
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Nieuweburen 131782260230r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes houtkoperkoper huisNieuweburen 13178826359r
SJOERDS, TJERK Tjerk Sjoerds arbeiderverkoper Nieuweburen 13178826359r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13178826359r
JURJENS, PIETER Pieter Jurjens koper kamer in de zgn. nieuwe woningen, met nr. 8 gequoteerdNieuweburen 15180226658r
SIEMENS, DIRK Dirk Simons , c.u.huurder Nieuweburen 15180226658r
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten oosten Nieuweburen 15180226658r
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenbergverkoper Nieuweburen 15180226658r
THIELE, PAULUS Paulus van Thielekoper huisNieuweburen 191795264281r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes huurder (p.j.)Nieuweburen 191795264281r
HARINGA, RINTJE wijlen Rintje Haringahuurder Nieuweburen 191795264281r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabesverkoper Nieuweburen 191795264281r
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsmakoopmankoper huis no. 12 van de zogenaamde twaalf nieuwe woningenNieuweburen 231791263366v
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 231791263366v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Nieuweburen 231791263366v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Nieuweburen 231791263366v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Nieuweburen 231791263366v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinNieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten zuiden Nieuweburen 251687242210r
KORNELIS, MINSEde tuin van Minse Cornelis naastligger ten westen Nieuweburen 251687242210r
BOELES, FEDDE Fedde Boeles schipper (smal-)verkoper Nieuweburen 251687242210r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 251687242210r
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valkenbrouwer (mr. -)koper kamer en plaatsNieuweburen 251724246194v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltingekoper Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDhet huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten oosten Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELDde tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters naastligger ten zuiden Nieuweburen 251724246194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 251724246194v
PIETERS, HILTJE Hiltie Pytters verkoper Nieuweburen 251724246194v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersmamoutmakerkoper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer173524939v
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Nieuweburen 25173524939v
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltingaverkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
DOUWES, KLAASwijlen Claes Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersmaschipperverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkensverkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nautatingieter (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuweburen 25173524939v
JOCHEMS, EELKEmeerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperijNieuweburen 25Pasveer1741250187v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u.huurder (p.j.)Nieuweburen 251741250187v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nautabrouwer (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 251741250187v
, HANSde tuin van vroedsman Hans Yversen* gardeniernaastligger ten zuiden Nieuweburen 251741250187v
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuweburen 251741250187v
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Nieuweburen 251741250187v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper door niaar huisNieuweburen 25het Pasveer1748251225v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Casselblauwverver (mr. -)geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 251748251225v
, GRIETJE Gryttie Heeremytverkoper Nieuweburen 251748251225v
HANNEMA, EELKE JOCHEMSwijlen Eelke Jochums Hannemaverkoper Nieuweburen 251748251225v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkkoper huis en grote hofNieuweburen 25Pasveer1759254183r
BROUWER, BEERT Beerd Brouwerkoper Nieuweburen 251759254183r
DOUWES, KLAASde kleinkinderen van Claes Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen koemelkerverkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 251759254183r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 251759254183r
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecimakoopmankoper 1/2 huis en hofNieuweburen 25Pasveer1779259159r
FINK, ANTJE Antje Vinkkoper Nieuweburen 251779259159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s.schoenmaker (mr. -)huurder Nieuweburen 251779259159r
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251779259159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwerverkoper Nieuweburen 251779259159r
KRAMER, SIEBOUT Sybout Cramerverkoper Nieuweburen 251779259159r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huis en tuinNieuweburen 25Pasveer1780259298v
SJOERDS, GOSLING Gosling Sjoerds , c.u.timmerman (mr. -)huurder Nieuweburen 251780259298v
BEIDSCHAT, KORNELIS Cornelis Beidschatnaastligger ten oosten Nieuweburen 251780259298v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimaverkoper Nieuweburen 251780259298v
FINK, ANTJE Antje Vinkverkoper Nieuweburen 251780259298v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes scheepstimmerman (mr. -)koper huisNieuweburen 25Pasveer1784261175v
BOER, LOLKE Lolke J. de Boerkoper Nieuweburen 251784261175v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s.huurder Nieuweburen 251784261175v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 251784261175v
FRANK, JOHANNES vroedsman Johannes Vrankkoopmanverkoper q.q. Nieuweburen 251784261175v
, JANKEminderjarige vrijster Jannetje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
, LOUIS Louis Nôyverkoper q.q. Nieuweburen 251784261175v
, SWAANTJEminderjarige Swaantje Nôyverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokkoopmanerflater Nieuweburen 251784261175v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stokverkoper van 1/2 Nieuweburen 251784261175v
STOK, JURJEN OKKESwijlen Jurjen Okkes van der Stokerflater Nieuweburen 251784261175v
BOER, LOLKJE JANS Lolke Jans de Boerkoper huis en tuinNieuweburen 25178526210r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds naastligger ten oosten Nieuweburen 25178526210r
DOEDES, KLAAS Klaas Doedes scheepstimmerbaasverkoper Nieuweburen 25178526210r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huis en hofNieuweburen 25het Pasveer1809268257v
LOO, MARIA meerderjarige vrijster Marijke Looverkoper Nieuweburen 251809268257v
JANS, MARIA Marijke Jans Holmantverkoper Nieuweburen 251809268257v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmankoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271681241143v
, TJITSKE Tjitske Lantinghverkoper Nieuweburen 271681241143v
SIETSES, REIN Reyn Sytses verkoper Nieuweburen 271681241143v
JANS, REINER Reyner Jansen vetermakerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271689242280v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper Nieuweburen 271689242280v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripemaapothekerkoper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271690242313v
JANS, REINER Reynert Jansen verkoper Nieuweburen 271690242313v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts schipper (trekveer-)koper hof met kamers en een paardenstalNieuweburen 2716922437r
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypmaapothekernaastligger ten oosten Nieuweburen 2716922437r
PIETERS, HINKE Henke Pyters verkoper Nieuweburen 2716922437r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwerverkoper Nieuweburen 2716922437r
DIRKS, JAN Jan Dirksen , c.u.metselaar (mr. -)koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271706244318r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper Nieuweburen 271706244318r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokkenNieuweburen 271710245117v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Nieuweburen 271710245117v
HANSES, LAMMERTmr. Lambertus Hansen* organistkoper huis met bomen, planten en prieelNieuweburen 271714245208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper Nieuweburen 271714245208r
TAMMES, JANwijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 271714245208r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)koper huis en tuin met vruchtdragende bomen en plantenNieuweburen 271724246207r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annis koper Nieuweburen 271724246207r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lammert Hansen organist (mr. -)naastligger ten oosten Nieuweburen 271724246207r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271724246207r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 271724246207r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pyters verkoper Nieuweburen 271724246207r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruynkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandkoper huis en tuinNieuweburen 271725246216r
HANSES, LAMMERTde tuin van Lambert Hansen organistnaastligger ten oosten Nieuweburen 271725246216r
DOUWES, KLAAShet huis van Claes Douwes naastligger ten noorden Nieuweburen 271725246216r
JANS, DIRK Dirk Jansen wever (mr. -)verkoper Nieuweburen 271725246216r
ANNES, STIJNTJE Stijntie Annes verkoper Nieuweburen 271725246216r
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper hof met vruchtbomen, bloemen en plantenNieuweburen 27173925014v
, HANS Hans Yversen* hoveniernaastligger ten westen Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts blekerverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierverkoper van 1/2 Nieuweburen 27173925014v
JANS, TEUNIS Theunis Jansen koemelkerkoper huis en hofNieuweburen 271745251104r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
, HANSwijlen Hans Yversen hovenierverkoper van 1/12 Nieuweburen 271745251104r
BEIDSCHAT, KORNELIS JANS Cornelis Janzen Beitschatkoemelkerkoper koestalling met plaatsNieuweburen 271758254135r
PIETERS, MARTEN Marten Pytters koemelkerhuurder Nieuweburen 271758254135r
DOUWES, KLAASkleinkinderen van Claas Douwes naastligger ten westen Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, TEUNISwijlen Teunis Jansen verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper q.q. Nieuweburen 271758254135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 271758254135r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Breidzegatkoemelkerkoper woningNieuweburen 271759254233v
PIETERS, MARTEN Marten Pieters koemelkerhuurder Nieuweburen 271759254233v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten oosten Nieuweburen 271759254233v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Breidzegatnaastligger ten zuiden Nieuweburen 271759254233v
BROUWERS, BEERT Beerd Brouwersnaastligger ten westen Nieuweburen 271759254233v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Nieuweburen 271759254233v
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, ANTJE Antje Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, KLAAS Claas Elgersmaverkoper Nieuweburen 271759254233v
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes schipperverkoper Nieuweburen 271759254233v
ELGERSMA, GRIETJE wijlen Grietje Elgersmaerflater Nieuweburen 271759254233v
TJEERDS, DOUWE Douwe Tjeerds timmermansknecht (huis-)koper huisNieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, TEETSKE KORNELIS Taetske Cornelis Beidschatkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, JAN KORNELISmeerderjarig vrijgezel Jan Cornelis Beidschatwagenaarverkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Beidschatverkoper Nieuweburen 271781260138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoperschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Nieuweburen 271781260138ar
BEIDSCHAT, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Beidschatherbergier en wagenaarerflater Nieuweburen 271781260138ar
MINNES, MINSE Mintze Minnes koper twee kamers, loods; en een gemeenschappelijke steegNieuwstraat1599228162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat1599228162v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat1599228162v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten noorden Nieuwstraat1599228162v
LOLLES, PIETER Pieter Lolles verkoper Nieuwstraat1599228162v
GERRITS, AUKJE Auck Gerryts verkoper Nieuwstraat1599228162v
GREULTS, GERRIT Gerryt Grelts koper finaal kamerNieuwstraat1604228411r
REMMERTS, RINSKE Rinscke Remmerts koper finaal Nieuwstraat1604228411r
PIETERS, WARNER Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat1604228411r
GREULTS, GERRITde proclamanten Gerryt Grelts , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat1604228411r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1604228411r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat1604228411r
WOUTERS, FEDDE Fedde Wolters verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendricx verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1605228457v
GERBENS, HENDRIK Hendrick Gerbrens verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
WOUTERS, GERBENwijlen Gerbren Wolters verkoper Nieuwstraat WZ1605228457v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaarNieuwstraat WZ1622230329r
HENDRIKS, FROUKJE Frouk Hendriks koper Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)verpachter grond Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIERde verkopers Pier Diorres , c.u.metselaar (mr. stads-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1622230329r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. stads-)verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ1622230329r
JANS, PIETER Pieter Jansen Groenlantkoper van 1/2 van 3/4 huisNieuwstraat1623230366r
JANS, PIETER Pieter Jansen koper van 1/2 van 3/4 Nieuwstraat1623230366r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper van 1/4 Nieuwstraat1623230366r
KLASES, REINERde ledige plaats van de voormalige zoutkeet van Reiner Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat1623230366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat1623230366r
BARTHOLOMEUS, KORNELISde kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat1623230366r
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemtNieuwstraat162823267v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat162823267v
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat162823267v
PIETERS, JOCHEM Jochum Piters verkoper Nieuwstraat162823267v
ALBERTS, ROMKE Romke Alberts koper nieuw huis ([staat: gulden])Nieuwstraat163223346v
JANS, DOETJE Doed Jans koper Nieuwstraat163223346v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat163223346v
GATSES, ANDRIESwijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163223346v
GERBENS, GERRITde hof van Gerryt Gerbens naastligger ten noorden Nieuwstraat163223346v
UILKES, ANDRIES Andries Uulckes verkoper Nieuwstraat163223346v
HESSELS, MARIA Mary Hessels verkoper Nieuwstraat163223346v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westenNieuwstraat1633233114v
JETSES, TRIJNTJE Trijn Jetses koper Nieuwstraat1633233114v
HARMENS, HANSstalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten Nieuwstraat1633233114v
LUITJENS, JAN Jan Luyties smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat1633233114v
ANDRIES, TIEMENde weduwe en erfgenamen van wijlen Tymen Andries naastligger ten westen Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , voor zijn zoonverkoper q.q. Nieuwstraat1633233114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat1633233114v
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Nieuwstraat1633233114v
HEETSES, Heetie Heets verkoper van 1/4 Nieuwstraat1633233114v
JANS, PIETER Pyter Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat1633233114v
HANSES, AATJEwijlen Attie Hanses erflater Nieuwstraat1633233114v
JANS, HEREwijlen burgemeester Heere Jansen erflater Nieuwstraat1633233114v
PIETERS, FRANS Frans Pyters soldaatkoper kamerNieuwstraat WZ1635233165v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Nieuwstraat WZ1635233165v
PIETERS, GOSSE Gosse Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1635233165v
JANS, AREND Arent Janssen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1635233165v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat WZ1635233165v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens koper kamer en weefwinkelNieuwstraat163723433r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat163723433r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat163723433r
, SIEBREN Sybrant Suyriger, c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat163723433r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat163723433r
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat163723433r
GATSES, ANDRIESde weduwe van Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat163823471r
JILLES, JAN Jan Jilles naastligger ten westen Nieuwstraat163823471r
IEPES, PIETERde hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat163823471r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
JELKES, PIETER Pyetter Jelckes verkoper q.q. Nieuwstraat163823471r
KLASES, RINSKE Rintscke Claesen verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, HART Heert Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ROMKES, SIETSKE Sytscke Romckes verkoper Nieuwstraat163823471r
ALBERTS, ROMKEwijlen Romcke Alberts erflater Nieuwstraat163823471r
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaatsNieuwstraat OZ164823640v
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823640v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823640v
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823641v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823641v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823641v
JANS, HARMEN Harmen Jans koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823642r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823642r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823642v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823643r
JANS, DOUWEde plaats van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823643r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper ledige plaatsNieuwstraat OZ164823643v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ164823643v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ164823643v
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u.koper kamerNieuwstraat WZ164823652r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, WOPKJE Wopck Jans verkoper Nieuwstraat WZ164823652r
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.koper huisNieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ164923669r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramiusapothekerkoper huis en ledige plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar het BolwerkNieuwstraat OZ1650236127v
GAUKES, EVA Eva Goukes koper Nieuwstraat OZ1650236127v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1650236127v
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u.verkoper Nieuwstraat OZ1650236127v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u.koper nieuw huisNieuwstraat OZ1654236262r
, HAIE Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1654236262r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1654236262r
JANS, NANNEoud burgerhopman Nanne Jansen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ1654236262r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheyde, c.u.koper huisNieuwstraat OZ165523718v
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ165523718v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ165523718v
GERRITS, HAIE Haeye Gerrits metselaarverkoper Nieuwstraat OZ165523718v
PIETERS, JAN Jan Pitters van Hellemont, c.u.koper huis met daarachter een aparte woningNieuwstraat OZ1658237175ar
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1658237175ar
PAULUS, LAMMERTde weduwe van Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1658237175ar
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheideverkoper Nieuwstraat OZ1658237175ar
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous koper huis met een loods en hof erachterNieuwstraat OZ1661238117v
WILLEMS, SIEBRENwijlen Sibren Willems koper Nieuwstraat OZ1661238117v
, HAIEhet voormalige huis van Haye metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1661238117v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1661238117v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ1661238117v
PAULUS, LAMMERTwijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat OZ1661238117v
, ARJEN Arrien Redgers koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat OZ1662238121v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Nieuwstraat OZ1662238121v
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1662238121v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1662238121v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Helmondtverkoper Nieuwstraat OZ1662238121v
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.koper huis met een aparte woning erachterNieuwstraat OZ1663238178v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1663238178v
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdragernaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1663238178v
, ARJEN Arrjen Redjers , c.u.verkoper Nieuwstraat OZ1663238178v
TJALLINGS, JAN Jan Tjallings koper huisNieuwstraat OZ166523914r
SIEBES, ANTJE Antje Sybes koper Nieuwstraat OZ166523914r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166523914r
, EMMERIK Emrik metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166523914r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Nieuwstraat OZ166523914r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes verkoper Nieuwstraat OZ166523914r
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Scholschipper (trek-)koper kamerNieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ166723964r
, PIETER Pytter timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ166723964r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases , c.s.verkoper Nieuwstraat WZ166723964r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwarden (trek-)koper huis bestaand uit 2 aparte woningenNieuwstraat OZ1668239175v
KORNELIS, ELSKE Elske Cornelis koper Nieuwstraat OZ1668239175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1668239175v
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1668239175v
DOUWES, JAN Jan Douwes verkoper Nieuwstraat OZ1668239175v
, BAVIUSgemeensman Bavius Ziricuskoper huisNieuwstraat OZ1669239210r
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1669239210r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Nieuwstraat OZ1669239210r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feikes koper provisioneel en finaal 1/2 huisNieuwstraat OZ16652391ra
, OEDSde kamer van Oeds schoenlappernaastligger ten oosten Nieuwstraat OZ16652391ra
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ16652391ra
, KLAASde weduwe van Claas Arrjans naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ16652391ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Fabermede eigenaar Nieuwstraat OZ16652391ra
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-)verkoper q.q. Nieuwstraat OZ16652391ra
JELLES, FEDDE Fedde Jelles verkoper Nieuwstraat OZ16652391ra
WILLEMS, JAN Jan Willems koper provisioneel nieuw gebouwd huis met plaats, bleekveld en tuintjeNieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
GROEN, JAN de weduwe van Jan Groennaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylckes , c.u.koper provisioneel nieuw gebouwd huis met keuken loods en tuintjeNieuwstraat OZ166823927va
TJALLINGS, JAN Jan Tiallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ166823927va
REINERS, EMMERIKde erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat OZ166823927va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huis, put, bak en een tuintjeNieuwstraat OZ167024022v
WIEBES, FEITEhet huis bewoond door de weduwe van Feyte Wybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ167024022v
JOCHEMS, JAKOB Jacob Jochums schipper op Leeuwardennaastligger ten noorden Nieuwstraat OZ167024022v
, BAVIUSoud gemeensman Bavius Ziricus, c.u.verkoper Nieuwstraat OZ167024022v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper huis, loods en tuintjeNieuwstraat OZ167124036r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat OZ167124036r
JOUWS, AALTJE Aeltie Jous verkoper Nieuwstraat OZ167124036r
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valkenkoper twee kamersNieuwstraat1674240142v
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarich Frieses verkoper Nieuwstraat1674240142v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pyters smid (mr. -)koper kamer en loodsNieuwstraat1675240208r
SIEBES, JANde hof van Jan Sybes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat1675240208r
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat1675240208r
ARENDS, HEREwijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat1675240208r
BOUWES, TJEERDgemeensman Tjeerd Bouwens , c.u.koper hof, prieel, bomen en plantenNieuwstraat1676240225v
BOUWES, ANNE Anne Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat1676240225v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u.verkoper Nieuwstraat1676240225v
, ALBERTJE Albertie koper provisioneel huis bestaande uit twee aparte woningenNieuwstraat OZ16712407ra
FLEUR, KOERT wijlen Koert Fleurkoper provisioneel Nieuwstraat OZ16712407ra
BRAAM, GAUKE de hof van Goucke Braemnaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ16712407ra
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat OZ1681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat OZ1681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ1681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ1681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat OZ1681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat OZ1681241146r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendragerkoper huisNieuwstraat WZ1682241178r
MINSES, JAN Jan Minses timmermanbewoner Nieuwstraat WZ1682241178r
, JAKOB Jacob Smeerstoternaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1682241178r
, KLAAS Claes kooltjernaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1682241178r
JANS, TJALLING Tjallingh Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat WZ1682241178r
PIERS, JARICH Jarigh Piers Brettonkoper huisNieuwstraat1682241226r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperbewoner Nieuwstraat1682241226r
, JAN Jan Leermanssmidnaastligger ten noorden Nieuwstraat1682241226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijperverkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans halfzuster van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JANS, EELKJEwijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat1682241226r
JOHANNES, MARIA Mary Johannes koper kamerNieuwstraat WZ1683241242r
MARTENS, TJEERDwijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ1683241242r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1683241242r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannis naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1683241242r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1683241242r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1683241242r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
DOUWES, GRIETJE Grietie Douwes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
, GERRIT Gerryt Vossingachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
KLASES, TIETJE Tyttia Claesen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1683241242r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemapothekerkoper provisioneel huis bestaande uit twee kamersNieuwstraat OZ168224147va
BRAAM, GAUKE Goucke Braemnaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ168224147va
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat OZ168224147va
KOERTS, HENDRIK Hendrickus Coerts Fleursverkoper Nieuwstraat OZ168224147va
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes gortmakerkoper huisNieuwstraat WZ1686242105r
ANDRIES, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Andries naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, JOHANNES Joannes Joannes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1686242105r
BUIS, KLAAS de weduwe van Claes Buisnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1686242105r
JOHANNES, MARIA Mary Joannes verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs meter (stads -)verkoper Nieuwstraat WZ1686242105r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper stal begrepen in een huis genaamd De StelpNieuwstraatde Stelp1689242297v
, KLAASde stal van de weduwe van Claas Buiskenaastligger ten oosten Nieuwstraat1689242297v
, JOHANNESwijlen Johannis zakkendragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat1689242297v
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Nieuwstraat1689242297v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes koper kamerNieuwstraat1692242395v
SWART, JAN JANSeen gemeentekamer met als huurder Jan Jansen Swartnaastligger ten zuiden Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN tuin en stal van Arjen van Hemertnaastligger ten westen Nieuwstraat1692242395v
HEMERT, ARJEN tuin en stal van Arjen van Hemertnaastligger ten noorden Nieuwstraat1692242395v
, PIETER Pyter Farijnverkoper Nieuwstraat1692242395v
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijperkoper kamerNieuwstraat169924425r
BRAAMS, HUBERT de hof van Huybert Braamsnaastligger ten westen Nieuwstraat169924425r
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat169924425r
IDSINGA, ARNOLDUS dr. Arnold van Idsingasecretaris en ontvanger van de boelgoederenverkoper Nieuwstraat169924425r
VORM, TJEERD TJEERDS Tjeerdt Tjeerdsen van der Formzoutziederkoper tuin met mandelige putNieuwstraat WZ1705244281r
RINNERTS, WILLEMde verkoper Willem Rinnerts pottenbakker (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1705244281r
RINNERTS, WILLEM Willem Rinnerts pottenbakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat WZ1705244281r
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vaderkoper kamerNieuwstraat1705244308v
BRAAMS, HUBERT de hof van Huibert Braamsnaastligger ten westen Nieuwstraat1705244308v
, ARJENde stal van Arjen van Hemertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat1705244308v
IDSINGA, ARNOLDUS Arnold van Idsingaontvanger van de boelgoederen en servituten van de stede Harlingenverkoper Nieuwstraat1705244308v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerverkoper Nieuwstraat1705244308v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.koper kamerNieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1713245198v
LAQUART, ALLERT Allardus Laquart, c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1713245198v
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u.koper huisNieuwstraat WZ1716245266v
KLASES, REINERde huisinge van Reiner Clases , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1716245266v
JANS, JILLESde huisinge van vroedsman Jilles Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1716245266v
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u.schipper (wijd-)verkoper Nieuwstraat WZ1716245266v
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burg, c.u.koper tuin met medicinale planten en vruchtdragende bomenNieuwstraat171924644r
BONKE, GRIETJE KORNELIS Grietje Cornelis Bonknaastligger ten zuiden Nieuwstraat171924644r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat171924644r
BRAAM, GAUKE Gouke Braamapothekerverkoper Nieuwstraat171924644r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pakhuisNieuwstraat WZ1728247106r
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1728247106r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Nieuwstraat WZ1728247106r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Nieuwstraat WZ1728247106r
DOUWES, JANoud burgervaandrig Jan Douwes schoolmeesterkoper door niaar woningNieuwstraat1729247265v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat1729247265v
HYLKEMA, JOHANNES kamer gekocht door de koper Johannes Hylkemanaastligger ten noorden Nieuwstraat1729247265v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendrix wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat WZ1732248118v
JANS, MARIA Marike Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, TJEERDS Sierckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estanaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, SIERKJE TJEERDS Sierckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruynkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayk Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
BROERS, JAN Jan Broers brouwer (oud mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinverkoper q.q. Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIERKJE Sierckien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ1732248118v
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkelNieuwstraat WZ1732248157v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Nieuwstraat WZ1732248157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Nieuwstraat WZ1732248157v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1732248157v
ADEMA, JARICH Jarig Adamabakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vetnaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, MAAIKE TJEERDS Maike Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
DOUWES, IEMKJE Impjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat WZ1732248157v
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingstkoper stallingNieuwstraat WZ1732248175v
IEDES, JANKE Janke Ydes koper Nieuwstraat WZ1732248175v
HINGST, KLAAS HAANTJESde koper Claes Haenties Hingstnaastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1732248175v
DIRKS, PIETER Pyter Dirks koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1732248175v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinwijnhandelaar en koopmanverkoper Nieuwstraat WZ1732248175v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper Nieuwstraat WZ1732248175v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper door niaar huisNieuwstraat173524963r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks geniaarde koper Nieuwstraat173524963r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Minses naastligger ten westen Nieuwstraat173524963r
BOS, ANTJE ARENDS Antie Arents Bosverkoper Nieuwstraat173524963r
HESSELS, WIEBRENwijlen Wybren Hessels verkoper Nieuwstraat173524963r
JANS, HARMEN Harmen Jansen wever (bont-)koper huisNieuwstraat WZ17392508r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks koper Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, MARTJEN Martien Anderys huurder Nieuwstraat WZ17392508r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ17392508r
GERRITS, SIKKEwijlen Sicke Gerryts erflater Nieuwstraat WZ17392508r
ANDRIES, MARTJENwijlen Martien Anderys erflater Nieuwstraat WZ17392508r
BAUKES, HILTJEwijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, GEERT Geert Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ17392508r
SIKKES, BAUKE Bauke Sickes , meerderjarige vrijgezelverkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ17392508r
HARMENS, TRIJNTJE Trijntje Harmens koper huisNieuwstraat WZ1761255109v
KLASES, LOUWwijlen Louw Clases schipper op Dokkum (trekveer-)koper Nieuwstraat WZ1761255109v
HANSES, RIENKde weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1761255109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
JARICHS, WIEGER Wyger Jarigs wever (mr. -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
GERBENS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, GERBENburgerhopman Gerben Tjommes verkoper Nieuwstraat WZ1761255109v
JAKOBS, LUTSKEwijlen Lutske Jacobs erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
TJOMMES, FEITEwijlen Feyte Tjommes erflater Nieuwstraat WZ1761255109v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koopmankoper woningNieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1766256224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ1766256224v
GERRITS, HUGO Huyge Gerryts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1766256224v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
GABES, JOUKEwijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ1766256224v
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper huis en steedeNieuwstraat1778259113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten oosten Nieuwstraat1778259113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat1778259113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat1778259113r
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat1778259113r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat1778259113r
SJOERDS, JOHANNESwijlen Johannes Sjoerds verkoper Nieuwstraat1778259113r
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat WZ1780259258r
, MICHIEL Michiel , c.u.pannenboeterbewoner Nieuwstraat WZ1780259258r
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat WZ1780259258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat WZ1780259258r
, JAN Jan Teutlingwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat OZ178326163r
, WILLEM Willem Flamanhuurder Nieuwstraat OZ178326163r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ178326163r
, JANhuisman Jan Gebbinkverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
, JENKE Jenneke Gebbinkverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
BOUWMAN, TEUNTJE Teune Bouwmanverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
, HENDRIKwijlen Hendrik Gebbinkverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
, GEELTJE Geeltje Gebbinkverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
HARMSEN, JAN Jan Berend Harmsenverkoper Nieuwstraat OZ178326163r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peentimmermankoper huisNieuwstraat WZ1785261297r
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ1785261297r
GERRITS, HUGOde erfgenamen van wijlen Hugo Gerryts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ1785261297r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ1785261297r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaikemaverkoper Nieuwstraat WZ1785261297r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmankoper zeemtouwerij, onlangs nieuw gebouwdNieuwstraat WZ178826337r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwerkoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
, GOSLING Gosling Piekingakoopmankoper Nieuwstraat WZ178826337r
BAKKER, GEERT Geert Bakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ178826337r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. Nieuwstraat WZ178826337r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat WZ178826337r
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar Nieuwstraat1789263124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)geniaarde koper Nieuwstraat1789263124v
BERG, HARMEN Harmen van den Bergnaastligger ten oosten Nieuwstraat1789263124v
, JOHANNES Johannes zadelmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat1789263124v
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes verkoper Nieuwstraat1789263124v
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 11742250253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 11742250253v
, burgemeester Donckernaastligger ten oosten Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11742250253v
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 11742250253v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 11742250253v
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 11742250253v
, JANburgemeester Jan Donckerkoopmankoper woningNieuwstraat 31742250252r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Nieuwstraat 31742250252r
ATES, FREERK Freerk Ates , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31742250252r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31742250252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 31742250252r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 31742250252r
ULBES, PIETER Pyter Ulbes schipper (trekveer-)koper woning en weefwinkelNieuwstraat 31767256238r
, JAN Jan Bartholdhuurder (p.j.)Nieuwstraat 31767256238r
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31767256238r
HENDRIKS, FREERK Freerk Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 31767256238r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Nieuwstraat 31767256238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper Nieuwstraat 31767256238r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoperkoper huis en weefwinkelNieuwstraat 3177725950r
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3177725950r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.)Nieuwstraat 3177725950r
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3177725950r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 3177725950r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3177725950r
AGEMA, AGE wijlen Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 3177725950r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelloodgieter (mr. -)koper van 1/2 woningNieuwstraat 41795264290v
JANS, WIEBE Wybe Jans metselaar (mr. -)koper van 1/2 Nieuwstraat 41795264290v
KLOPPENBURG, DIRK Durk Cloppenburghuurder (p.j.)Nieuwstraat 41795264290v
HANNEMA, JAN Jan Hannema, curatorkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 41795264290v
GERRITS, CATHARINAde boedel van wijlen Catharina Gerryts , weduweverkoper Nieuwstraat 41795264290v
, JANwijlen Jan Hein Volbrinkverkoper Nieuwstraat 41795264290v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaarkoper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintjeNieuwstraat 51740250107r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietie Jans Sanstrakoper Nieuwstraat 51740250107r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51740250107r
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaarnaastligger ten noorden Nieuwstraat 51740250107r
GERBENS, HERE Here Gerbens voermanverkoper Nieuwstraat 51740250107r
JOHANNES, JANKE Janke Johannis verkoper Nieuwstraat 51740250107r
ATES, FREERK Freerk Ates wever (damast-)koper woning en tuintjeNieuwstraat 51742250250r
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters koper Nieuwstraat 51742250250r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51742250250r
BAUKES, JILTde weduwe van Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 51742250250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezelverkoper Nieuwstraat 51742250250r
ZANDSTRA, GRIETJE JANS Grietje Jans Sanstraverkoper Nieuwstraat 51742250250r
BEVA, DANIEL Daniel P. Bevakoper huis en hof mitsgaders weefwinkelNieuwstraat 51769257130v
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 51769257130v
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 51769257130v
JILTS, ANTJE Antje Jielts naastligger ten noorden Nieuwstraat 51769257130v
PIETERS, SIETSKE Sytske Pyters verkoper Nieuwstraat 51769257130v
ATES, FREERKwijlen Freerk Ates verkoper Nieuwstraat 51769257130v
BOOM, DIRK Dirk Boomstimmermansknechtkoper huisNieuwstraat 5178926375r
PIETERS, RINTJE Rintie Pieters schipper op Dokkumhuurder Nieuwstraat 5178926375r
PAULUS, DANIELde erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5178926375r
HENDRIKS, HARMENde weduwe van Harmen Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat 5178926375r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerverkoper Nieuwstraat 5178926375r
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 61759254220v
, JAN Jan Maershuurder deel ([totale huur])Nieuwstraat 61759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 61759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 61759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 61759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 61759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 61759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 61759254220v
KLASES, PIETER Pieter Claesen turfdragerkoper door niaar huisNieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 71751252105v
STEFFENS, AREND Arend Steffens wever (mr. bont-)geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 71751252105v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 71751252105v
ATES, FREERK Freerk Ates naastligger ten noorden Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, KLAAS Claas Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, PIETER Pyter Claases turfdragerverkoper Nieuwstraat 71751252105v
KLASES, JAN Jan Claasen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 71751252105v
LANSING, HENDRIK Hendricus Lansingfabrikant en koopmankoper woning met twee vertrekkenNieuwstraat 81759254220v
, JAN Jan Maershuurder deel ([totale huur])Nieuwstraat 81759254220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 81759254220v
JANS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 81759254220v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten westen Nieuwstraat 81759254220v
JURJENS, JAN Jan Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 81759254220v
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Nieuwstraat 81759254220v
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Nieuwstraat 81759254220v
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhalerkoper huisNieuwstraat 91688242253r
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 91688242253r
BRAAM, GAUKE de tuin van Gauke Braemsnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91688242253r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claeses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91688242253r
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 91688242253r
GEELES, TJALLINGwijlen Tjallingh Geles verkoper Nieuwstraat 91688242253r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes voermankoper huisNieuwstraat 91691242371r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts weverhuurder Nieuwstraat 91691242371r
BRAAM, GAUKE Goucke Braemsnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91691242371r
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91691242371r
BRAAM, GAUKE het prieel van Goucke Braemsnaastligger ten noorden Nieuwstraat 91691242371r
SIEMENS, JAN Jan Symens Bylaensverkoper q.q. Nieuwstraat 91691242371r
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
MARTENS, MARTENwijlen Marten Martens* waterhalerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 91691242371r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 91725246229v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swartkoper Nieuwstraat 91725246229v
BRAAM, GAUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braemnaastligger ten oosten Nieuwstraat 91725246229v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Clasens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 91725246229v
BRAAM, GAUKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Goucke Braemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 91725246229v
JOHANNES, HARMEN Harmen Johans voermanverkoper Nieuwstraat 91725246229v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 9173524986r
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Nieuwstraat 9173524986r
ARENDS, ANTJE Antie Arents huurder Nieuwstraat 9173524986r
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Nieuwstraat 9173524986r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 9173524986r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmankoper woningNieuwstraat 9174525161r
HENDRIKS, PIETERde weduwe van Pyter Hendrix huurder (p.w.)Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 9174525161r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds naastligger ten noorden Nieuwstraat 9174525161r
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9174525161r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdawolkammer (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper van 1/4 Nieuwstraat 9174525161r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 9174525161r
KLASES, WILLEMhuisman Willem Clasen koper woning met bleekveldNieuwstraat 91752252185r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 91752252185r
, LIEUWEde weduwe van Lieuwe metselaarhuurder Nieuwstraat 91752252185r
TJEERDS, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Tjeerds zakkendragernaastligger ten noorden Nieuwstraat 91752252185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA Christina Huidekoperverkoper Nieuwstraat 91752252185r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarkoopmanverkoper Nieuwstraat 91752252185r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles koper leeg en bouvallig huisNieuwstraat 9180126614v
DIRKS, CATHARINA Katje Durks huurder Nieuwstraat 9180126614v
TEUNIS, BERNARDUSwijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 9180126614v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 9180126614v
, JAN Jan Cammeronszeilmakerkoper huisNieuwstraat 91805267139v
MULDER, LAMKE Lammigje Mulderskoper Nieuwstraat 91805267139v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 91805267139v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 91805267139v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogelbakker (banket-)koper huisNieuwstraat 9181026948r
RENGERS, HARMEN Harmen Ringersnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 9181026948r
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 9181026948r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 101704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 101704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101704244250r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 101728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 101728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 101728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 101728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 101728247107r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 101742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 101742250217v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 101742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 101742250217v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 10175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10175025287v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van Beernt Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 10175025287v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 101755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 101755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 101755253243v
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 101769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 101769257109r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 101769257109r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingakoper dubbele ijzersmederijNieuwstraat 10177225843r
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 10177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10177225843r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 10177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 10177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 10177225843r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 101780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 101780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 101780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 101780259261v
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingaverkoper Nieuwstraat 101780259261v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 10178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 10178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 10178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 10178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 10178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 10178826328r
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 101806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 101806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 101806267250r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen koper dwarshuis, loods en tuinNieuwstraat 111681241146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat 111681241146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 111681241146r
JAKOBS, PIETER Piter Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 111681241146r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 111681241146r
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 111681241146r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 1117432516r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsberth Hendriks koper Nieuwstraat 1117432516r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1117432516r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gijsberts , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 1117432516r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 1117432516r
, HARMEN Harmen Plaggewever (mr. bont-)koper huis met twee weefwinkelsNieuwstraat 111771257231r
JANS, LEENTJE Lene Janzen koper Nieuwstraat 111771257231r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems , c.u.huurder Nieuwstraat 111771257231r
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 111771257231r
HUISMAN, WILLEM Willem Huismannaastligger ten noorden Nieuwstraat 111771257231r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 111771257231r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes koper door niaar schuurNieuwstraat 121704244250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix gortmaker (mr. -)geniaarde koper Nieuwstraat 121704244250r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121704244250r
DOUWES, JOHANNES Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121704244250r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stalNieuwstraat 121728247107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 121728247107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121728247107r
DOUWES, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Johan Douwes naastligger ten westen Nieuwstraat 121728247107r
ANDRIES, GERRIT Gerryt Andries verkoper Nieuwstraat 121728247107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 121728247107r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmankoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 121742250217v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 121742250217v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121742250217v
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Nieuwstraat 121742250217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Nieuwstraat 121742250217v
SAKES, PIETER Pyter Zaakes brouwer (mr. -)koper stal en wagenhuisNieuwstraat 12175025287v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12175025287v
JANS, GERLOFvoormalig huis van Gerloff Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12175025287v
GEERTSMA, BEREND de weduwe van Beernt Geersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12175025287v
DIRKS, SIETSKE Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12175025287v
KLASES, CHRISTIAANwijlen Christiaan Claases sleperverkoper Nieuwstraat 12175025287v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazetschipper (trekveer-)koper huis bestaande uit een paardenstal en kamerNieuwstraat 121755253243v
SAKES, PIETER Pytter Zakes brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 121755253243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 121755253243v
FABER, AUKE JANSburgervaandrig Auke Jans Fabersmid (mr. ijzer-)koper stalNieuwstraat 121769257109r
DJURRES, BOUWE Bouwe Jurres huurder (p.j.)Nieuwstraat 121769257109r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121769257109r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121769257109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffverkoper Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaerflater Nieuwstraat 121769257109r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingakoper dubbele ijzersmederijNieuwstraat 12177225843r
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulschernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 12177225843r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Camsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12177225843r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 12177225843r
JANS, AUKEde geabandonneerde boedel van Auke Jans verkoper Nieuwstraat 12177225843r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiperverkoper Nieuwstraat 12177225843r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper wagenhuisNieuwstraat 121780259261v
FABER, MINNE ABESde erfgenamen van wijlen Minne Abes Fabernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 121780259261v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 121780259261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverlandverkoper Nieuwstraat 121780259261v
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingaverkoper Nieuwstraat 121780259261v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerkoper stalling en wagenhuisNieuwstraat 12178826328r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12178826328r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten westen Nieuwstraat 12178826328r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper Nieuwstraat 12178826328r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper Nieuwstraat 12178826328r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 12178826328r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper Nieuwstraat 12178826328r
, TEUNIS Teunis Beydschatkoper stal en wagenhuisNieuwstraat 121806267250r
HENDRIKS, MARTJEN Martjen Hendriks Huvingkoper Nieuwstraat 121806267250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezerverkoper Nieuwstraat 121806267250r
HENDRIKS, JOHANNES Johannis Hendrix schuitvoerderkoper huis met erfNieuwstraat 13169924414v
OEPKES, HINKE Hincke Upkes koper Nieuwstraat 13169924414v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13169924414v
KLASES, KORNELISde stalling van Cornelis Claessens naastligger ten noorden Nieuwstraat 13169924414v
JANS, SCHELTE Schelte Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, REIN Rein Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Nieuwstraat 13169924414v
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachterNieuwstraat 131709245100v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis koper Nieuwstraat 131709245100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131709245100v
KLASES, KORNELISde stal van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131709245100v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks verkoper Nieuwstraat 131709245100v
OEPKES, HINKE Hinke Upkes verkoper Nieuwstraat 131709245100v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u.koper huis en erveNieuwstraat 131714245211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131714245211v
KLASES, KORNELISde stalling van de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen naastligger ten noorden Nieuwstraat 131714245211v
KORNELIS, ROMKJE Romkjen Cornelis verkoper Nieuwstraat 131714245211v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 131714245211v
TJERKS, JOUKE Jouke Tjercks koper huisNieuwstraat 131721246109v
GERRITS, IETJE Yttie Gerrits koper Nieuwstraat 131721246109v
LAMMERTS, BEREND Berent Lammerts , c.u.huurder voor 1 jaar Nieuwstraat 131721246109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131721246109v
KLASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Claesens naastligger ten noorden Nieuwstraat 131721246109v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Nieuwstraat 131721246109v
, TIJS Tijs Rinnes verkoper Nieuwstraat 131721246109v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 131733248218v
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131733248218v
BONKE, vroedsman Boncqnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131733248218v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Jouckes rogdrager (oud -)verkoper Nieuwstraat 131733248218v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huisNieuwstraat 131736249132r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Nieuwstraat 131736249132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131736249132r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131736249132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 131736249132r
ANTONIUS, ANTJE Antje Anthonys verkoper Nieuwstraat 131736249132r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeetkoper huisNieuwstraat 131780259278r
, WILLEM Willem Flamanhuurder Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 131780259278r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijperflater Nieuwstraat 131780259278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDSwijlen Baukje IJsbrands Persijnerflater Nieuwstraat 131780259278r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper huisNieuwstraat 131802266169v
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s.naastligger ten noorden Nieuwstraat 131802266169v
KLASES, HERE Heere Claases koopmanverkoper Nieuwstraat 131802266169v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hovenierkoper stuk grond, afgebroken huisNieuwstraat 131803266308r
STIJL, SIEMEN dr. Symon Stijlnaastligger ten zuiden [staat: noorden] Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten westen Nieuwstraat 131803266308r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes hoveniernaastligger ten noorden [staat: zuiden] Nieuwstraat 131803266308r
ALBERTS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat 131803266308r
BEIDSCHAT, TEUNIS KORNELIS Teunis Cornelis Beidschatkoper huis en grondNieuwstraat 13180426749r
STIJL, S. de heer S. Stijlnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 13180426749r
, H. H. Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 13180426749r
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Nieuwstraat 13180426749r
BOER, ATE LUITJENS Ate Luitjes de Boerkoper huis en tuinNieuwstraat 131809268194r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters koper Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschathuurder Nieuwstraat 131809268194r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 131809268194r
RENGERS, HARMEN Harmen Rengersnaastligger ten noorden Nieuwstraat 131809268194r
BEIDSCHAT, TEUNIS Theunis C. Beidschatverkoper Nieuwstraat 131809268194r
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes koper kamerNieuwstraat 14167024029v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Nieuwstraat 14167024029v
HENDRIKS, ANDRIESde weduwe van Andries Hendrix naastligger ten oosten Nieuwstraat 14167024029v
FRIESES, JARICHde weduwe van Jarigh [staat: Haring] Frieses naastligger ten westen Nieuwstraat 14167024029v
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14167024029v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper stallingNieuwstraat 141734248344r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens koper Nieuwstraat 141734248344r
HYLKEMA, JOHANNES Johannis Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 141734248344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper Nieuwstraat 141734248344r
JANS, GERLOF Gerlof Jansen karreman (stads -)koper stallingNieuwstraat 141737249212v
HYLKEMA, JOHANNES Johannis Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 141737249212v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens verkoper Nieuwstraat 141737249212v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutzieder (gezworen -)koper stalNieuwstraat 14175025266v
HYLKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Hylkamanaastligger ten noorden Nieuwstraat 14175025266v
JANS, GERLOF Gerloff Janzen karreman (oud -)verkoper Nieuwstraat 14175025266v
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherbontfabrikantkoper stalNieuwstraat 14176425663r
JANS, ANTJE Antje Jans winkelierseverkoper Nieuwstraat 14176425663r
JOCHEMS, SIEBRENwijlen Sybren Jogchems verkoper Nieuwstraat 14176425663r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper weefwinkelNieuwstraat 141775258230r
FABER, AUKE Auke Faber*naastligger ten noorden Nieuwstraat 141775258230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 141775258230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 141775258230r
HANEKUIK, JAKOB WIEBES Jacob Wybes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 141775258230r
HANEKUIK, JAKOB W. Jacob W. Hanekuikkoper provisioneel huisNieuwstraat 1417722582ra
FABER, AUKE Auke Fabernaastligger ten noorden Nieuwstraat 1417722582ra
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 1417722582ra
JANS, FOKKE Fokke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1417722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
HULSCHER, GERRIT wijlen Gerryt Hulscherverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
HULSCHER, SEVERIJN hun minderjarige zoon Severinus Hulscherverkoper Nieuwstraat 1417722582ra
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 141779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 141779259198r
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 141779259198r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 141779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 141779259198r
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 141779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 141779259198r
EKEMA, DIRK Durk Ecamaverkoper Nieuwstraat 141779259198r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 14178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 14178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 14178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 14178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 14178126012r
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckeles koper huisNieuwstraat 161681241145v
TEEKES, JAKOBwijlen Jacob Taekes voermankoper Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes bewoner en voormalig eigenaar Nieuwstraat 161681241145v
TJALLINGS, JANde weduwe van Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 161681241145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 161681241145v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
ANDRIES, KLAAS Claes Andries verkoper q.q. Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, SJOERDde boedel van Sjoerd Hylckes verkoper Nieuwstraat 161681241145v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylkes koper door niaar kamerNieuwstraat 16171924635v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16171924635v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16171924635v
THOMAS, SIMKJE Simke Tomas naastligger ten westen Nieuwstraat 16171924635v
JOHANNES, HARMENde stal van Harmen Johans naastligger ten noorden Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs verkoper q.q. Nieuwstraat 16171924635v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16171924635v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts wever (bont-)koper kamerNieuwstraat 16175325363v
, GERRIT Gerryt Langezaalhuurder Nieuwstraat 16175325363v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16175325363v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16175325363v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchems naastligger ten noorden Nieuwstraat 16175325363v
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16175325363v
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 16175325363v
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollanderwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 16177225814r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16177225814r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 16177225814r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 16177225814r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulschernaastligger ten noorden Nieuwstraat 16177225814r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Nieuwstraat 16177225814r
EKEMA, DIRK Dirk Ecamaschoolmeesterkoper huisNieuwstraat 161775258230v
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekholdnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 161775258230v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 161775258230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecamaschoolmeesternaastligger ten noorden Nieuwstraat 161775258230v
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 161775258230v
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuiswever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 161775258230v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Fabersmid (mr. grof-)koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 161779259198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 161779259198r
, KASPER Casper Dillardhuurder Nieuwstraat 161779259198r
ALEMA, WILLEM Willem Alamahuurder Nieuwstraat 161779259198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 161779259198r
RUITINGA, J. J. Ruitinganaastligger ten noorden Nieuwstraat 161779259198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poortverkoper q.q. Nieuwstraat 161779259198r
EKEMA, DIRK Durk Ecamaverkoper Nieuwstraat 161779259198r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamersNieuwstraat 16178126012r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts koper Nieuwstraat 16178126012r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder Nieuwstraat 16178126012r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16178126012r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ABEwijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
JANS, JARICH Jarig Jans arbeiderverkoper van 1/2 Nieuwstraat 16178126012r
MINNES, ANTJEwijlen Antje Minnes erflater Nieuwstraat 16178126012r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koopmankoper pottenbakkerijNieuwstraat 181723246157r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181723246157r
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiukoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES Hylke Douwes Hanekuikkoopmanverkoper Nieuwstraat 181723246157r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 181732248159r
LAMMERTS, GERRIT Gerryt Lammerts huurder Nieuwstraat 181732248159r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181732248159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sioukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
ESTA, FOKKE TJEERDS Focke Tieerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIEUWKE Sieuke Douwes , meerderjarige vrijsterverkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 181732248159r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)koper huisNieuwstraat 181736249123v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 181736249123v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks huurder Nieuwstraat 181736249123v
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181736249123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten westen Nieuwstraat 181736249123v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181736249123v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuyswever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181742250224r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 181742250224r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 181742250224r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 181742250224r
PIEBES, WIKJEwijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 181742250224r
BOEKHOUT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Boekholdwever (bont-)koper huis en weefwinkelNieuwstraat 181746251129v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuyswever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 181746251129v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezelkoper huis of woningNieuwstraat 191697243280r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 191697243280r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191697243280r
SCHELTES, JANde weduwe van Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat 191697243280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191697243280r
WILLEMS, Nannings Willems koper huisNieuwstraat 191702244154r
ASSUERUS, LIJSBET Lijsbet Asuerus koper Nieuwstraat 191702244154r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joosten timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191702244154r
SCHELTES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 191702244154r
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 191702244154r
JAKOBS, KLAASwijlen Claes Jacobs bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 191702244154r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u.wever (bont-)koper huis off woningNieuwstraat 191715245244r
HANSES, LOUW Louw Hansen wevernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191715245244r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffnaastligger ten noorden Nieuwstraat 191715245244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 191715245244r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)koper huisNieuwstraat 19173124839v
HENDRIKS, ELSKE Elske Hendriks koper Nieuwstraat 19173124839v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts huurder Nieuwstraat 19173124839v
WARNERS, HANSbewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173124839v
JOUKES, TJEBBE Tjebbe Joukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173124839v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jentjes koopmanverkoper Nieuwstraat 19173124839v
ALBERTS, JANwijlen Jan Alberts verkoper Nieuwstraat 19173124839v
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Nieuwstraat 19173124839v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. -)koper huisNieuwstraat 19173524937v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19173524937v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19173524937v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (mr. -)verkoper Nieuwstraat 19173524937v
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beekerwever (bont-)koper huisNieuwstraat 19174325116v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19174325116v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 19174325116v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 19174325116v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19174325116v
EGBERTS, JAN Jan Engberts wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 191774258165r
KLAVER, DIRK Dirk Claavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 191774258165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191774258165r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 191774258165r
JANS, JAN Jan Janzen koper provisioneel huisNieuwstraat 1917722582ra
KLAVER, DIRK Dirk Clavernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 1917722582ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 1917722582ra
BESSELING, EVA Eva Besselingverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
HULSCHER, GERRIT wijlen Gerryt Hulscherverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
HULSCHER, SEVERIJN hun minderjarige zoon Severinus Hulscherverkoper Nieuwstraat 1917722582ra
STIJL, SIEMEN dr. Simon Stijlkoper huisNieuwstraat 191801265294r
, DOUWE Douwe naastligger ten zuiden Nieuwstraat 191801265294r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 191801265294r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 191801265294r
ROELOFS, JOHANNES Johannes Roelofs koper huisNieuwstraat 19180426782r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Nieuwstraat 19180426782r
VOGELSANG, DOMINICUS Dominicus Vogelzanghuurder (p.j.)Nieuwstraat 19180426782r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutkoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijlverkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
IDSINGA, JOHANNES mr. Johan Idsingagriffier van de Staat te Leeuwarden (oud -)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19180426782r
STIJL, SIEMEN wijlen dr. Simon Stijlerflater Nieuwstraat 19180426782r
GERRITS, JAN Jan Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201710245109v
JANS, MARIA Marike Jans koper Nieuwstraat 201710245109v
TJERKS, BAUKEde weduwe van Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201710245109v
JANS, SCHELTEhet pothuis van Schelte Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 201710245109v
JANS, DIRK Dirk Jansen , alias Parkkoemelkerverkoper Nieuwstraat 201710245109v
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenwever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 201737249199v
LODEWIJKS, ANTJE Antie Lodewijks koper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden en Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201737249199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems* naastligger ten noorden Nieuwstraat 201737249199v
JANS, REINER Reiner Jansen wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201737249199v
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Nieuwstraat 201737249199v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper huis, weefwinkel en plaatsjeNieuwstraat 20176825756r
PIETERS, FOLKERTwijlen Folkert Pyters koopmankoper Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20176825756r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 20176825756r
GROEN, JAN KOENRAADS Jan Coenraads Groenverkoper Nieuwstraat 20176825756r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 201775258211r
ANDRIES, KLAARTJE Clara Andries koper Nieuwstraat 201775258211r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 201775258211r
BOEKHOUT, HENDRIK Hendrik Boekhoudnaastligger ten noorden Nieuwstraat 201775258211r
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuisverkoper Nieuwstraat 201775258211r
SCHELLINGWOU, F. P.wijlen F. P. Schellingwouverkoper Nieuwstraat 201775258211r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisNieuwstraat 201784261145r
HENDRIKS, JANde weduwe van Jan Harmen Hendriks huurder Nieuwstraat 201784261145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 201784261145r
, LOURENS Louwrens Nacknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261145r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerdaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261145r
BERENDS, HARMEN Harmen Berends wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 201784261145r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)koper voor- en achterhuisNieuwstraat 201784261257r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 201784261257r
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 201784261257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisenverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 201784261257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 201784261257r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 201784261257r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u.timmerman (huis-)koper huisNieuwstraat 20178526215r
WILDE, H. H. de Wildanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 20178526215r
NAK, LOURENS Louwrens Naknaastligger ten noorden Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 20178526215r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pyters Claverschipper (trek-)koper huisNieuwstraat 21175625443v
JANS, SIETSKE Sydske Jans koper Nieuwstraat 21175625443v
, HANSde weduwe van Hans Rodhuizumhuurder (p.j.)Nieuwstraat 21175625443v
HENDRIKS, LOUW Louw Hendriks varensgezelverkoper Nieuwstraat 21175625443v
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghenkastelein in Romakoper huisNieuwstraat 21Rome1784261132r
JANS, TABE Tabe Jans huurder Nieuwstraat 211784261132r
IESES, BAUKEde weduwe van Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 211784261132r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claververkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen uitdragerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquerverkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks molenaarsknecht (rog-)verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JANS, HILLEGONDA Hillegonda Jans verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
JAKOBS, TEEKEwijlen Teeke Jacobs verkoper van 1/4 Nieuwstraat 211784261132r
KLAVER, DIRK PIETERSwijlen Dirk Pieters Claaverouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
JANS, SIETSKEwijlen Sydske Jans ouder van verkopers Nieuwstraat 211784261132r
BOUWES, HINKE Hinke Bouwes herbergierse in De Benthemkoper huisNieuwstraat 22178126088v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltemakoper Nieuwstraat 22178126088v
BURGERS, LAMMERT Lammert Burgers, c.u.huurder Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Bertelsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 22178126088v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholtnaastligger ten westen Nieuwstraat 22178126088v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSde weduwe van Folkert Pieters Schellingwounaastligger ten noorden Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
, JAN Jan Teutelingwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Nieuwstraat 22178126088v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Nieuwstraat 22178126088v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Nieuwstraat 22178126088v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Nieuwstraat 22178126088v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper door niaar huisNieuwstraat 221782260290r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Fabersmid (mr. grof-)geniaarde koper Nieuwstraat 221782260290r
, JAN Jan Teutlinghuurder (p.j.)Nieuwstraat 221782260290r
WESSELING, JAN Jan Wesselingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltemanaastligger ten westen Nieuwstraat 221782260290r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
IJSENBEEK, REINER Reinder IJsenbeekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
SMID, REIN Rein Smidtsecretaris van Barradeelverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper Nieuwstraat 221782260290r
, ANDRIES Andries Spieringshoekverkoper Nieuwstraat 221782260290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltemaeerste chirurgijn op 's Lands fregat van oorlog De Pallas van de Admiraliteitverkoper Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper q.q. Nieuwstraat 221782260290r
DREYER, JAN HANSESde erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyerverkoper Nieuwstraat 221782260290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxverkoper Nieuwstraat 221782260290r
BOUWES, HINKEwijlen Hinke Bouwes erflater Nieuwstraat 221782260290r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221784261241v
FOPKES, ALLE Alle Fopkes huurder Nieuwstraat 221784261241v
, JAN Jan Weslingnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221784261241v
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhoudernaastligger ten westen Nieuwstraat 221784261241v
FINK, MINNE Minne Vinknaastligger ten noorden Nieuwstraat 221784261241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus Hogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 221784261241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 221784261241v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 221784261241v
, JAN Jan Bertelskoopmankoper door niaar huis en wagenhuisNieuwstraat 221793264136v
SIEDSES, HINNE Henne Sydses voermangeniaarde koper Nieuwstraat 221793264136v
KOK, DIRK JANS Dirk Jans Kokhuurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.)Nieuwstraat 221793264136v
WESSELS, JAN Jan Wessels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 221793264136v
JANS, GEERTde tapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221793264136v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 221793264136v
HEINEMAN, KORNELIS burgemeester Cornelis Heinemanverkoper Nieuwstraat 221793264136v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffkoper huis en wagenhuisNieuwstraat 221802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 221802266118v
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s.huurder Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 221802266118v
JANS, GEERTtapperij van Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 221802266118v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtjenaastligger ten noorden Nieuwstraat 221802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 221802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 221802266118v
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huisNieuwstraat 251695243123v
JANS, TJALLINGwijlen Tjallingh Jans koper Nieuwstraat 251695243123v
, LAMMERT Lammert lijnslagernaastligger ten zuiden* Nieuwstraat 251695243123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u.zakkendragerverkoper Nieuwstraat 251695243123v
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 251736249133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251736249133r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 251736249133r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huisNieuwstraat 251737249161r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 251737249161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 251737249161r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 251737249161r
HARMENS, JANKEvrijster Janke Harmens verkoper Nieuwstraat 251737249161r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huisNieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingiuskoper Nieuwstraat 2517392509r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 2517392509r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u.huurder Nieuwstraat 2517392509r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 2517392509r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 2517392509r
WIERDS, JAKOB Jacob Wierds verkoper Nieuwstraat 2517392509r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits wever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 251748251236r
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 251748251236r
JANS, KLAAS Claas Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251748251236r
SOPINGIUS, DIRKJE Dirkjen Sopingiusverkoper Nieuwstraat 251748251236r
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Nieuwstraat 251748251236r
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdragerkoper huisNieuwstraat 25177725946v
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25177725946v
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klavernaastligger ten noorden Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper q.q. Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken, minderjarigverkoper Nieuwstraat 25177725946v
BERENDS, GEERTRUIDAwijlen Geertruid Beernts Borgerserflater Nieuwstraat 25177725946v
BRUINING, LUCAS wijlen Lucas Bruiningerflater Nieuwstraat 25177725946v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Albardamedicinae doctorkoper huisNieuwstraat 251791263311v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251791263311v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251791263311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddemaprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 251791263311v
IEMKES, AUKJEde gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 251791263311v
IESES, BAUKEwijlen Bauke Jiesses verkoper Nieuwstraat 251791263311v
FOPPES, GERRIT Gerrit Foppes koper huisNieuwstraat 251806267259v
JOHANNES, AUKJE Aukje Johannes koper Nieuwstraat 251806267259v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 251806267259v
BERGUM, RINSE Rinze van Bergumnaastligger ten noorden Nieuwstraat 251806267259v
ALBERDA, JOHANNES Johannes Alberdadrost van Wonseradeel en Hennaarderadeelverkoper Nieuwstraat 251806267259v
JANS, JAN Jan Jansen koper huisNieuwstraat 261724246199v
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis koper Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMENde mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 261724246199v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 261724246199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 261724246199v
TJEERDS, JANKE Janke Tieerds verkoper Nieuwstraat 261724246199v
BARTELS, JURJEN JANS Jurjen Jansen Bartelswever (bont-)koper huisNieuwstraat 261737249204r
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 261737249204r
AERNTSMA, MEINERT burgervaandrig Meindert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 261737249204r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 261737249204r
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis verkoper Nieuwstraat 261737249204r
JANS, JANwijlen Jan Jansen verkoper Nieuwstraat 261737249204r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffkoper huisNieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases koper Nieuwstraat 261802266118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaffhuurder (p.j.)Nieuwstraat 261802266118v
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claases huurder Nieuwstraat 261802266118v
JANS, GEERT Geert Jans brouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 261802266118v
, JAN Jan Bertelskoopmanverkoper Nieuwstraat 261802266118v
, GRIETJE Grietje Tingeskoopvrouwverkoper Nieuwstraat 261802266118v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)koper ledige plaatsNieuwstraat 281650236127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKEhet huis van Wopke Jelles naastligger ten noorden Nieuwstraat 281650236127r
JELLES, WOPKE Wopke Jelles verkoper q.q. Nieuwstraat 281650236127r
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u.koper huisNieuwstraat 281651236147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ype Meynerts , c.u.timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 281651236147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 281651236147v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerwever (mr. bont-)koper huisNieuwstraat 281730247342v
REINERS, ANTJE Antje Reyners koper Nieuwstraat 281730247342v
ANDRIES, GERRIT Gerrit Andrys naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281730247342v
, JAN Jan van Haerlemnaastligger ten noorden Nieuwstraat 281730247342v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters verkoper Nieuwstraat 281730247342v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Jansen verkoper Nieuwstraat 281730247342v
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds wever (mr. bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsNieuwstraat 281758254137r
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts koper Nieuwstraat 281758254137r
TJEERDS, JAN Jan Tjeerds huurder (p.j.)Nieuwstraat 281758254137r
JOOSTES, PIETER Pytter Joosten naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281758254137r
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boertimmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 281758254137r
BARTELDS, JAN Jan Bertels koper huis met gewezen weefwinkelNieuwstraat 28178126044v
, GRIETJE Grietje Tings koper Nieuwstraat 28178126044v
JOOSTES, PIETERde weduwe van Pieter Joostens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 28178126044v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Nieuwstraat 28178126044v
ALLERTS, ANTJE Antje Allards verkoper Nieuwstraat 28178126044v
TJEERDS, JANwijlen Jan Tjeerds verkoper Nieuwstraat 28178126044v
BOTERWEG, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Boterwegkoper huis, loots en weefwinkelNieuwstraat 281800265256v
JANS, JELTJE Jeltje Jans koper Nieuwstraat 281800265256v
LIEUWES, ATE Ate Lieuwes huurder Nieuwstraat 281800265256v
WOLF, WILLEM Willem Wolfhuurder Nieuwstraat 281800265256v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks* naastligger ten zuiden Nieuwstraat 281800265256v
BARTELDS, JAN Jan Bertels verkoper Nieuwstraat 281800265256v
, GRIETJE Grietje Tinges verkoper Nieuwstraat 281800265256v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 291770257178v
GERRITS, WIETSKE Wytske Gerryts koper Nieuwstraat 291770257178v
JANS, DIRK Dirk Janzen , c.u.bewoner Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 291770257178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 291770257178v
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes verkoper Nieuwstraat 291770257178v
KASPERS, JAN Jan Kaspers wever (mr. bont-)verkoper Nieuwstraat 291770257178v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huisNieuwstraat 30164923694v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30164923694v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 30164923694v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.koper kamerNieuwstraat 301651236158v
HENDRIKS, ERNSTde kamer van Eernst Hendrix , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301651236158v
JANS, DOUWE Douwe Jansen , in de hontscamernaastligger ten noorden Nieuwstraat 301651236158v
BANIERS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 301651236158v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisNieuwstraat 30165623797v
HENDRIKS, ERNSTde weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 30165623797v
SIERKS, JAN Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30165623797v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30165623797v
ANDRIES, JETSKE Jetske Andrys verkoper Nieuwstraat 30165623797v
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drostkoper huisNieuwstraat 301658237175r
JANS, AUKJE Auckien Jans koper Nieuwstraat 301658237175r
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301658237175r
SIERKS, JANde weduwe van wijlen Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 301658237175r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoffverkoper Nieuwstraat 301658237175r
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesverkoper Nieuwstraat 301658237175r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u.koper huisNieuwstraat 30166123893r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Liues naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30166123893r
SIERKS, JANde weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat 30166123893r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u.verkoper Nieuwstraat 30166123893r
DOEDES, KORNELIS Cornelis Doedes schipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 301683241240v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes huurder Nieuwstraat 301683241240v
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301683241240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 301683241240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen blekerverkoper Nieuwstraat 301683241240v
RINSES, GEERT Geert Rinses schipper (schuit-)koper 1/3 huisNieuwstraat 301738249335v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems koper Nieuwstraat 301738249335v
JOHANNES, WELMOED Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 301738249335v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Ackerverkoper Nieuwstraat 301738249335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper Nieuwstraat 301738249335v
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huisNieuwstraat 30173824918va
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824918va
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824918va
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824918va
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper finaal 2/3 huisNieuwstraat 30173824919ra
AKKER, GERRIT de weduwe van Gerrit Ackervoormalig eigenaarse Nieuwstraat 30173824919ra
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaarverkoper q.q. Nieuwstraat 30173824919ra
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30173824919ra
JOOSTES, PIETER Pyter Joosten turfdragerkoper huisNieuwstraat 301752252233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 301752252233v
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 301752252233v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 301752252233v
WILLEMS, SIETSKE Sytske Willems verkoper Nieuwstraat 301752252233v
AGES, MINNE Minne Ages verkoper Nieuwstraat 301752252233v
SIEMENS, FEIKE Feycke Symons koper huisNieuwstraat 311686242121r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 311686242121r
, STOFFEL Stoffel Raapennaastligger ten noorden Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
FEIKES, SIEMEN Symen Feyckes verkoper Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochterverkoper Nieuwstraat 311686242121r
WIJNGAARD, WIEBREN JANS Wybren Jansen Wijngaertkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Nieuwstraat 311686242121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat 311686242121r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u.lijnslagerkoper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehorenNieuwstraat 31169324352r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169324352r
, STOFFEL Stoffel Rapennaastligger ten noorden Nieuwstraat 31169324352r
SIEMENS, FEIKE Feike Symens , c.u.schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 31169324352r
JOOSTES, WIEBE Wybe Joostes gardenierkoper huis, plaatsje en bleekveldjeNieuwstraat 31169424387r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schuitvaarderhuurder Nieuwstraat 31169424387r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31169424387r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 31169424387r
HEINS, JETSE Jetze Heins, c.u.verkoper Nieuwstraat 31169424387r
JANS, JILLES Jillis Jansen Wiertsmakoper lijnbaan, woning en pakhuisNieuwstraat 311705244310v
KLASES, IEMKJE Immetie Claeses koper Nieuwstraat 311705244310v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 311705244310v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 311705244310v
ALLES, TETJE Tettje Alles verkoper Nieuwstraat 311705244310v
TROMP, LAMMERT KLASESwijlen Lambert Clases Tromplijnslagerverkoper Nieuwstraat 311705244310v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 311725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 311725246214r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 311725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 311725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 311725246214r
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)koper huisNieuwstraat 31172824768r
JOUKES, MAAIKE Mayke Joukes koper Nieuwstraat 31172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 31172824768r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingiusnaastligger ten noorden Nieuwstraat 31172824768r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31172824768r
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekkoopmanverkoper Nieuwstraat 31172824768r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lieuues koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 32166023841r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32166023841r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 32166023841r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 32166023841r
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatskeNieuwstraat 321663238195v
JELLES, AAFKE Aefke Jelles koper Nieuwstraat 321663238195v
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 321663238195v
RINNERTS, HENDRIK Hendrik Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 321663238195v
LIEUWES, LUITJEN Luytien Liuues , c.u.verkoper Nieuwstraat 321663238195v
LOLKES, FOKKE Focke Lolkes pannenbakkerkoper kamer met een loodske erachterNieuwstraat 321695243180v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 321695243180v
, OEPKE Oepke stokernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321695243180v
WIEBES, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybes naastligger ten westen Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis , e.a.kleermaker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis kleermaker (mr. -)verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, TETJE Tettie Cornelis , ongehuwde meerderjarige dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , ongehuwde jonge dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, GRIETJE Grietje Cornelis , ongehuwde dochterverkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, HINNE Henning Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 321695243180v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis koper huisNieuwstraat 321725246218r
HETTINGA, STIJNTJE Stijntie Hettingakoper Nieuwstraat 321725246218r
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321725246218r
AKKER, GERRIT Gerrit Ackernaastligger ten noorden Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, FREERK Freek Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper q.q. Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 321725246218r
JANS, PIETER Pytter Jansen timmermankoper huisNieuwstraat 32174425144r
RINTJES, ANTJE Antie Rintjes koper Nieuwstraat 32174425144r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32174425144r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32174425144r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntje Foppes winkelierseverkoper Nieuwstraat 32174425144r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmermanverkoper Nieuwstraat 32174425144r
HENDRIKS, SIEMEN Simon Hendriks zoutdragerkoper huisNieuwstraat 321788262265r
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 321788262265r
PET, JAN Jan van der Petschippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 321788262265r
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u.eerdere eigenaar Nieuwstraat 321788262265r
GAAIKEMA, PIETER Pieter Gaikematimmermansknechtverkoper Nieuwstraat 321788262265r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx koper plaatsNieuwstraat 33164823641r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164823641r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelifs naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164823641r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper nieuw huis, loods, plaats en putNieuwstraat 33164923657v
FRIESES, JARICH Jarig Frieses protesteert vanwege een hypotheek Nieuwstraat 33164923657v
, DOUWEde plaats van Douwe molenaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 33164923657v
JANS, DOUWEhet huis van Douwe Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33164923657v
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsmakoper huis met een loods, plaats en tuintjeNieuwstraat 331697243273r
WOPKES, GERRIT Gerryt Wopkes schuitvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331697243273r
TROMP, LAMMERT Lammert Tromplijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331697243273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331697243273r
JANS, JILLES Jillis Jansen lijnslagerkoper huisNieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases koper Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331706244329v
JANS, JILLES Jillis Jansen lijnslagernaastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
KLASES, IEMKJE Immetje Clases naastligger ten noorden Nieuwstraat 331706244329v
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat 331706244329v
JANS, IEME Yme Jans verkoper Nieuwstraat 331706244329v
AUKES, OTTEwijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 331706244329v
IJSENBEEK, THOMAS JANS Thomas Jansen IJsenbeekkoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 331725246214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 331725246214r
JETSES, Greetie Jetzes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 331725246214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 331725246214r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Claesen verkoper Nieuwstraat 331725246214r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns wever (bont-)koper huisNieuwstraat 331728247107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 331728247107v
, ROELOF Roelof wever (bont-)huurder Nieuwstraat 331728247107v
KLASES, JAN Jan Claesen wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 331728247107v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 331728247107v
IJSENBEEK, THOMAS JANSwijlen Thomas Jansen IJsenbeekwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331728247107v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters smid (mr. grof-)koper huisNieuwstraat 331775258219r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekelnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331775258219r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331775258219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 331775258219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 331775258219r
JANS, BEREND Beernd Jans smid (mr. ijzer-)koper ijzersmederijNieuwstraat 331784261238v
PIETERS, REINER Reinder Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 331784261238v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331784261238v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Nieuwstraat 331784261238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Nieuwstraat 331784261238v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Nieuwstraat 331784261238v
LOLKES, HENDRIKmeerderjarig vrijgezel Hendrik Lolkes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331793264110v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331793264110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331793264110v
RING, ANTONIUS Anthony van Ringhmedicinae doctorverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
BONNES, DOUWE Douwe Bonnes Zeefsmakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 331793264110v
JANS, BERENDde geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 331793264110v
WILLEMS, JELTJEwijlen Jeltje Willems verkoper Nieuwstraat 331793264110v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331795264250r
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Nieuwstraat 331795264250r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 331795264250r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 331795264250r
LOLKES, HENDRIK Hendrik Lolkes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 331795264250r
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegsmid (mr. ijzer-)koper huis en ijzersmederijNieuwstraat 331799265144r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper Nieuwstraat 331799265144r
HAANTJES, JOHANNESwijlen Johannes Haantjes verkoper Nieuwstraat 331799265144r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u.koper huis, loods en plaatsNieuwstraat 341653236244r
, JOHANNESde weduwe van Johannis Bosejongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341653236244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341653236244r
, JILLESmr. Jelis Schenckelchirurgijnverkoper Nieuwstraat 341653236244r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopmankoper huisNieuwstraat 341654236265r
, JOHANNESde weduwe van Johannes Bosejongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341654236265r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341654236265r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laerverkoper Nieuwstraat 341654236265r
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroederkoper huis, loods en plaatsNieuwstraat 34165623778v
, JOHANNESde weduwe van Johannes Boosjongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34165623778v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34165623778v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34165623778v
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper finaal huis, loods en plaatsNieuwstraat 341659237239r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u.koper provisioneel Nieuwstraat 341659237239r
, JOHANNESde weduwe van Joannes Boosiongenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341659237239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 341659237239r
ALGERA, IEPKE Ypcke Algera, c.u.verkoper q.q. Nieuwstraat 341659237239r
SJOERDS, LAMMERThet weeskind van wijlen Lammert Sioerds verkoper Nieuwstraat 341659237239r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.schipper op Sneekkoper kamerNieuwstraat 341661238109v
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341661238109v
, LUITJEN Luitien timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341661238109v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs verkoper Nieuwstraat 341661238109v
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper Nieuwstraat 341661238109v
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaatsNieuwstraat 341664238229r
WILLEMS, ANTJE Antje Willems koper Nieuwstraat 341664238229r
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341664238229r
LIEUWES, LUITJENhet huis voormaals van Luitjen Lieuwes* timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341664238229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.verkoper Nieuwstraat 341664238229r
TJALLINGS, JAN Jan Tiallinghs zoutdragerkoper huis met loods en plaatsNieuwstraat 341668239177v
SIEBES, ANTJE Antie Sybbes koper Nieuwstraat 341668239177v
JAKOBS, PIETERde kamer van Pytter Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341668239177v
, JAN Jan zeemtouwernaastligger ten westen Nieuwstraat 341668239177v
, LUITJENhet huis voorheen van Luitjen timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 341668239177v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Nieuwstraat 341668239177v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaarkoper huisNieuwstraat 341683241261r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341683241261r
, DOUWE Douwe smidnaastligger ten westen Nieuwstraat 341683241261r
RINSES, GRIETJE Gryttie Rinses verkoper Nieuwstraat 341683241261r
KROON, GOOITSEN SIETSESwijlen burgervaandrig Goytien Sytses Croonverkoper Nieuwstraat 341683241261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)koper huisNieuwstraat 34achter1687242164r
SCHELTES, JANde koper Jan Scheltes schipper op Franeker (trek-)naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1687242164r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1687242164r
, BAUKE Baucke brouwerontvangt jaarhuur Nieuwstraat 34achter1687242164r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirxsen smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1687242164r
AGES, HARMEN Harmen Aeges brouwer (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter1723246179r
VORM, JANKE TJEERDS Janke Tieerds van der Formkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u.naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1723246179r
WILLEMS, GRIETJE Griettie Willems , n.f.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1723246179r
VOS, SIETSE oud burgemeester Sytse Vosverkoper Nieuwstraat 34achter1723246179r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijsterkoper 1/3 huisNieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, GRIETJE Grietje Sopingiuseigenaar van 1/3 Nieuwstraat 341736249133r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems huurder Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 341736249133r
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341736249133r
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341736249133r
SOPINGIUS, TJALLING HARMENS Tjalling Harmens Sopingiuswolkammerverkoper Nieuwstraat 341736249133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341740250129v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 341740250129v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341740250129v
AERNTSMA, MEINERT Meinert Arentsmabrouwer (mr. -)naastligger ten westen Nieuwstraat 341740250129v
KORNELIS, ARJEN Arjen Cornelis naastligger ten noorden Nieuwstraat 341740250129v
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingiusverkoper Nieuwstraat 341740250129v
JOOSTES, JAN Jan Joosten timmerman en trekveerschipper (mr. -)verkoper Nieuwstraat 341740250129v
GROENEWOUD, SARA Saara Groenewoldkoper huisNieuwstraat 34achter1745251111r
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus van Crytenburgmedicinae doctorkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1745251111r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1745251111r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1745251111r
AERNTSMA, MEINERT JASPERS Meyndert Jaspers Arentsmabrouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 34achter1745251111r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries zoutdragerkoper huisNieuwstraat 341758254124r
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper Nieuwstraat 341758254124r
KOERTS, DOUWE Douwe Coerts huurder Nieuwstraat 341758254124r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 341758254124r
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 341758254124r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leystraverkoper Nieuwstraat 341758254124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdragerverkoper Nieuwstraat 341758254124r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 341758254124r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldkoper huisNieuwstraat 34achter1770257171r
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
SAS, KORNELIS Cornelis Sashuurder boven (p.j.)Nieuwstraat 34achter1770257171r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter1770257171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter1770257171r
JANS, PIETERde weduwe van Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1770257171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenbergverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1770257171r
DOYEMA, JAN WIEBRENS Jan Wybrandus Doyemasoldaat in dienst van de Oostindische compagnijeverkoper Nieuwstraat 34achter1770257171r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venemaglasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter17722585v
LOHMAN, MELCHERT Melcher Lomanshuurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder (p.w.)Nieuwstraat 34achter17722585v
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter17722585v
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter17722585v
JANS, PIETERde weduwe van Pieter Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter17722585v
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper Nieuwstraat 34achter17722585v
GRIFFIN, DAVID David Griffinkoopmanverkoper Nieuwstraat 34achter17722585v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huisNieuwstraat 34177225860r
REINERS, PIETERwijlen Pyter Reinders timmerman (huis-)koper Nieuwstraat 34177225860r
VENEMA, DOEKE Doeke Venemanaastligger ten westen Nieuwstraat 34177225860r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34177225860r
JANS, PIETERde weduwe van Pieter Janzen naastligger ten noorden Nieuwstraat 34177225860r
ANDRIES, SIETSE Sytze Andries verkoper Nieuwstraat 34177225860r
JANS, GRIETJE Greetje Jans verkoper Nieuwstraat 34177225860r
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs schipper (beurt-)koper huisNieuwstraat 34179826586v
HARMENS, KLAAS Klaas Harmens , c.u.brouwersknechthuurder Nieuwstraat 34179826586v
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34179826586v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 34179826586v
, SIEMEN Simon Zoutdragerkoopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 34179826586v
PET, JOHANNES Johannes van der Petkoopmanverkoper Nieuwstraat 34179826586v
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koper huisNieuwstraat 34achter1806267203r
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter1806267203r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter1806267203r
BRINK, JAN Jan ten Brinkverkoper Nieuwstraat 34achter1806267203r
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakkerkompasmaker (mr. -)koper huisNieuwstraat 34achter180826833v
DIRKS, W.de weduwe van W. Dirks huurder boven (p.w.)Nieuwstraat 34achter180826833v
, HARMEN Harmen Gosjes , c.u.huurder beneden (p.j.)Nieuwstraat 34achter180826833v
VISSER, de weduwe van Vissernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter180826833v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 34achter180826833v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Nieuwstraat 34achter180826833v
AUKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes verkoper Nieuwstraat 34achter180826833v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huisNieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper Nieuwstraat 341809268188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 341809268188v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis huurder Nieuwstraat 341809268188v
, Plaggekoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 341809268188v
BRINK, JAN Jan ten Brinkkoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 341809268188v
HENDRIKS, SIEMEN Symon Hendriks naastligger ten noorden Nieuwstraat 341809268188v
JAKOBS, MICHIEL Miggiel Jacobs schipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Nieuwstraat 341809268188v
JANS, JOHANNES Joannes Jansen koper huisje met tuintjeNieuwstraat 351687242216v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 351687242216v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps timmerman (mr. huis-)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351687242216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 351687242216v
HESSELS, JAN Jan Hessels timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 351687242216v
AUKES, UILKE Uilke Auckes schipper (wijd-)koper door niaar huis en tuintjeNieuwstraat 351703244224r
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 351703244224r
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 351703244224r
OTTES, AUKJE Auk Ottes naastligger ten noorden Nieuwstraat 351703244224r
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes schipper (schuit-)verkoper Nieuwstraat 351703244224r
WIT, JAN Jan de Witwever (bont-)koper huis en tuinNieuwstraat 351728247119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 351728247119r
AUKES, UILKE Uiltje Aukes schipper (wijd-)verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes verkoper van 2/3 Nieuwstraat 351728247119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
HESSELS, DIRK Dirk Hessels turfdragerverkoper van 1/3 Nieuwstraat 351728247119r
GERRITS, JOHANNES Johannis Gerryts pannenbakkerkoper huis en tuintjeNieuwstraat 351754253188v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 351754253188v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters verkoper Nieuwstraat 351754253188v
WIT, JAN wijlen Jan de Witverkoper Nieuwstraat 351754253188v
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekelwever (bont-)koper dwarshuisje en tuintjeNieuwstraat 35176425687r
, JOOST Joost wever (bont-)huurder Nieuwstraat 35176425687r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35176425687r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts pannenbakkerverkoper Nieuwstraat 35176425687r
KRONENBURG, REINER PIETERS Reinder Pieters Kronenburgtimmerman (mr. huis-)koper dwarshuis en tuin ([een lijfrente])Nieuwstraat 351782260221r
BOS, SOFIA JORIS Sophia Joris van Boskoper Nieuwstraat 351782260221r
KAMP, HARMEN Harmen Kampnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 351782260221r
SMID, TJEERD Tjeerd Smitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 351782260221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaarwever (bont-)verkoper Nieuwstraat 351782260221r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaschipper op Medemblikkoper huisNieuwstraat 35179226445v
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsenkoper Nieuwstraat 35179226445v
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. -)huurder Nieuwstraat 35179226445v
, RUURD Ruurd Eekelverkoper Nieuwstraat 35179226445v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaardmetselaarsknechtkoper Nieuwstraat 351793264122v
KLASES, JELLE Jelle Claasen , c.u.schoenmakerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 351793264122v
, RUURD Ruurd Eekelverkoper Nieuwstraat 351793264122v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.schipper op Franekerkoper kamerNieuwstraat 361641234154r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361641234154r
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphronverkoper Nieuwstraat 361641234154r
JOHANNES, JOHANNES Johannis Johannis schipper op Franekerkoper door niaar huis of kamerNieuwstraat 36164323570r
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts koper door niaar Nieuwstraat 36164323570r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses geniaarde koper Nieuwstraat 36164323570r
JOHANNES, JOHANNESde niaarnemers Johannis Johannis , c.u.schipper op Franekernaastligger ten westen Nieuwstraat 36164323570r
KLASES, JELLE Jelle Claessen koopmankoper oud pothuis of schuurNieuwstraat 361653236230r
SIETSES, ANTJE Antie Sytses koper Nieuwstraat 361653236230r
JELLES, WOBBE Wobbe Jelles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361653236230r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 361653236230r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper Nieuwstraat 361653236230r
DOUWES, DOUWE Douue Douues , c.u.aanhandelaar huis met een ledige plaats ten noordenNieuwstraat 361659237215r
JELLES, WABE Wabbe Jelles schippernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361659237215r
WIEBRENS, RINSE Rinse Wybrens naastligger ten noorden Nieuwstraat 361659237215r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts naastligger ten noorden Nieuwstraat 361659237215r
KLASES, JELLE Jelle Clasen , c.u.verwandelaar Nieuwstraat 361659237215r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaar (mr. -)koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 361682241210v
JELLES, WOBBE Wobbe Jelles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361682241210v
KROON, GOOITSEN de weduwe van wijlen vaandrig Goytie Croonnaastligger ten noorden Nieuwstraat 361682241210v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes bakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 361682241210v
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.koper huis, schuur en koestalNieuwstraat 36168424225r
JELLES, WOBBE Wobbe Jelles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36168424225r
KROON, GOOITSEN de weduwe van Goitjen Croonnaastligger ten noorden Nieuwstraat 36168424225r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes metselaarverkoper Nieuwstraat 36168424225r
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhalerkoper huisNieuwstraat 361687242206r
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 361687242206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes* smidnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361687242206r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 361687242206r
ARJENS, TJALLING Tjallingh Janes naastligger ten noorden Nieuwstraat 361687242206r
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.timmermanverkoper Nieuwstraat 361687242206r
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 361698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 361698243338v
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361698243338v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 361698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 361698243338v
JANS, DETMER Dedmer Jansen , c.u.wever (mr. bont-)koper woningNieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEhet huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 361710245124r
SIERKS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 361710245124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 361710245124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters verkoper Nieuwstraat 361710245124r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.koper huisNieuwstraat 361721246116r
LOON, WILLEM Willem Loonnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 361721246116r
BLINKSMA, HETTE de tuin van de erfgenamen van wijlen Hette Blinxmanaastligger ten westen Nieuwstraat 361721246116r
THOMAS, WILLEM Willem Tomas , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 361721246116r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs verkoper Nieuwstraat 361721246116r
JANS, DETMERwijlen Dedmer Jansen verkoper Nieuwstraat 361721246116r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plagwever (bont-)koper huisNieuwstraat 361756253255r
JANS, LEENTJE Leene Janzen koper Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder Nieuwstraat 361756253255r
ARJENS, AGE Age Janes wever (oud bont-)verkoper van 1/2 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, LEENTJEmeerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
ALBERTS, JEENvrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 361756253255r
, BEREND Beernd Plaggekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 361780259258r
, HARMEN Harmen Plaggebewoner Nieuwstraat 361780259258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen bewoner Nieuwstraat 361780259258r
, HARMEN Harmen Plaggeverkoper Nieuwstraat 361780259258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat 361780259258r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs , c.u.koper ledige plaatsNieuwstraat 37164823638r
DOUWES, TJEERD Tiaerd Douwes verkoper Nieuwstraat 37164823638r
SIEBES, SEERP Seerp Sybes , c.u.koper huisNieuwstraat 37165523724v
ABELS, DOUWE Douue Abeles naastligger ten noorden Nieuwstraat 37165523724v
JANS, FOLKERT Folckert Jansen tichelaarverkoper Nieuwstraat 37165523724v
STEENSMA, EWOUT JETSESburgerhopman Evout Jetses Steensmaverkoper q.q. Nieuwstraat 37165523724v
ARJENS, JAN Jan Adriaensen koper huis met plaatsNieuwstraat 371697243322v
HANSES, JANKE Janke Hanses koper Nieuwstraat 371697243322v
WOPKES, GERRIT Gerrit Wopkes [staat: Aukes] naastligger ten noorden Nieuwstraat 371697243322v
JANS, GRIETJE Grietie Jans verkoper Nieuwstraat 371697243322v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps timmerman (huis-)verkoper Nieuwstraat 371697243322v
ARJENS, FEITEde weduwe van Feite Arjens , c.s.huurder Nieuwstraat 371743250285v
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 371743250285v
JASPERS, JAKOBmeerderjarige vrijgezel Jacob Jaspers verkoper Nieuwstraat 371743250285v
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper huisNieuwstraat 371759254235v
, HENDRIKJE Hendrikje Heynskoper Nieuwstraat 371759254235v
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruirds Bontekoehuurder Nieuwstraat 371759254235v
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerryts pottenbakkernaastligger ten noorden Nieuwstraat 371759254235v
SALVES, JAN Jan Salvis koper door niaar ratione sanguinis huisNieuwstraat 38159722830r
JOCHEMS, ANTJE Anne Jochums koper door niaar ratione sanguinis Nieuwstraat 38159722830r
PIETERS, MINNERT Minnert Pieters wevergeniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
ABELS, LIJSBET Lijsbeth Abels geniaarde koper Nieuwstraat 38159722830r
KLASES, PIETER Pieter Claesen tichelaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 38159722830r
, MARIA Mary , [staat: Mary Pieters weduwe]naastligger ten noorden Nieuwstraat 38159722830r
, PIETERwijlen Pieter naastligger ten noorden Nieuwstraat 38159722830r
WOPKES, JELLE Jelle Wopckes verkoper Nieuwstraat 38159722830r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles koper huisNieuwstraat 38164323596r
PIETERS, RIEMKJE Riem Pyters koper Nieuwstraat 38164323596r
JANS, ABE Abe Janssen koopmanniaarnemer Nieuwstraat 38164323596r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38164323596r
JANS, JOHANNESde verkoper Johannes Janssen , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 38164323596r
JANS, JOHANNES Johannes Janssen verkoper Nieuwstraat 38164323596r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sioerds verkoper Nieuwstraat 38164323596r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamerkoper kamer met een tuintje erachterNieuwstraat 381645235177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381645235177r
JOHANNES, JOHANNES Johannes Johannes Bosejongenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381645235177r
, STOFFEL Stoffel Berniers verkoper Nieuwstraat 381645235177r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie putNieuwstraat 38achter1653236239r
OEDSES, GRIETJE Griettie Oedses koper Nieuwstraat 38achter1653236239r
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1653236239r
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1653236239r
HARTS, ARJEN Arien Heerts , c.u.verkoper Nieuwstraat 38achter1653236239r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u.koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een putNieuwstraat 38achter1654236277v
HAMER, DIRK Dirck Hamernaastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1654236277v
PAULUS, EESGEhet pothuis van Aesge Pouwels naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1654236277v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs , c.u.verkoper Nieuwstraat 38achter1654236277v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs timmerman (mr. huis-)koper twee kamers achter elkaar staande en met het mede gebruik van de steeg ten zuidenNieuwstraat 381662238155v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntie Jacobs koper Nieuwstraat 381662238155v
FEIKES, KLAASde schuur van Claes Feickes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 381662238155v
, JOHANNESde weduwe van Johannes Boosjongenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381662238155v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u.verkoper Nieuwstraat 381662238155v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. ijzer-)koper twee kamers achter elkaarNieuwstraat 38168424258v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis koper Nieuwstraat 38168424258v
, JOHANNESde weduwe van Joannes Bosejongenaastligger ten noorden Nieuwstraat 38168424258v
PIETERS, IEDE Iede Pytters timmerman (mr. huis-)verkoper Nieuwstraat 38168424258v
EELKES, REINER Reyner Eelckes metselaar (mr. -)koper huisNieuwstraat 381686242156v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 381686242156v
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper op het West (kaag-)verkoper Nieuwstraat 381686242156v
PIETERS, Friskjen Pyters koper huisNieuwstraat 381696243236r
TJERKS, BAUKEwijlen Baucke Tierx brouwerkoper Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 381696243236r
WILLEMS, JAN Jan Willems schipper (kaag-)eerdere eigenaar Nieuwstraat 381696243236r
EELKES, REINER Reyner Eelkes metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 381696243236r
RUURDS, TETJE Tetjen Ruyrdts verkoper Nieuwstraat 381696243236r
PIETERS, JAN Jan Pieters bootsgezelkoper kamer en woningNieuwstraat 38achter1698243332v
IEPKES, KLAASde stal van Claes Ypkes smid (mr. -)naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter1698243332v
, de zoutkeet en koemelkerij van dr. Schaef, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38achter1698243332v
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter1698243332v
AGES, JEEN Jaen Aeges* waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter1698243332v
IEPKES, KLAAS Claes Ypkes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 38achter1698243332v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.koper 1 van 2 aanelkaar staande huizen of woningen ([voor de twee kamers in deze akte])Nieuwstraat 381698243338v
BLINKSMA, HETTE TIETESburgerhopman Hette Tietes Blinxma, c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 381698243338v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 381698243338v
PIETERS, TJEERD Tiaard Pieters verkoper Nieuwstraat 381698243338v
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u.schipper (schuit-)koper woningNieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKEde tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 381711245149v
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 381711245149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 381711245149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters verkoper Nieuwstraat 381711245149v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts koper huisNieuwstraat 381726246254v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes koper Nieuwstraat 381726246254v
HAMER, HENDRIK Hendrick Hamer, c.s.huurder Nieuwstraat 381726246254v
THOMAS, WILLEM Willem Thomus naastligger ten noorden Nieuwstraat 381726246254v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper Nieuwstraat 381726246254v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts metselaar (mr. -)koper huis en paardestalNieuwstraat 381738249234r
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes koper Nieuwstraat 381738249234r
FONTEIN, FREERK de stalling van Freerk Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381738249234r
TJALLINGS, GATSE Gatze Tjallings* koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 381738249234r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 381738249234r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever en kalkkroder (bont-)verkoper Nieuwstraat 381738249234r
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings koordewerkerkoper huisNieuwstraat 38175025261v
DOUWES, TETJE Tettie Douwes koper Nieuwstraat 38175025261v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 38175025261v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings , c.u.koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 38175025261v
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38175025261v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts metselaarverkoper Nieuwstraat 38175025261v
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes scheepstimmermankoper huis en weefwinkelNieuwstraat 38176125566v
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes koper Nieuwstraat 38176125566v
FONTEIN, FREERK Freedrik Fonteinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 38176125566v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerkernaastligger ten westen Nieuwstraat 38176125566v
, HARMEN Harmen Plagge*wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 38176125566v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerkerverkoper Nieuwstraat 38176125566v
JOHANNES, JOHANNES Johan Johans metselaar (mr. -)koper huisNieuwstraat 381779259214r
GERRITS, ELSKE Elske Gerryts koper Nieuwstraat 381779259214r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes , c.u.huurder Nieuwstraat 381779259214r
ALEMA, JUNIUS Junius van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381779259214r
, HARMEN Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381779259214r
DOUWES, ARJEN Arjen Douwes verkoper Nieuwstraat 381779259214r
POPPES, ALBERTJE Albertje Poppes verkoper Nieuwstraat 381779259214r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisNieuwstraat 381783261121r
, CHRISTINA Christina Brielskoper Nieuwstraat 381783261121r
FOLKERTS, ANDELE Andele Folkerts huurder (p.j.)Nieuwstraat 381783261121r
ALEMA, J. dr. J. van Alemanaastligger ten westen Nieuwstraat 381783261121r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381783261121r
BAKKER, ALBERT WIEMERSvroedsman Albert Wijmers Bakkerverkoper q.q. Nieuwstraat 381783261121r
JOHANNES, JOHANNESwijlen Johan Johannes metselaarverkoper Nieuwstraat 381783261121r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-)koper huisNieuwstraat 381796264322r
ZEILMAKER, ATE Ate Zeilmaker, c.u.huurder (p.j.)Nieuwstraat 381796264322r
, BEREND Beernd Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381796264322r
BOLMAN, ALLERT Aldert Bolmankoopmanverkoper van 1/2 Nieuwstraat 381796264322r
BRIL, HARMEN Harmen Brilverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsmaverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
BRIL, ELSKE Elsa Dorothea Brilverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
VOS, JAN Jan Vosverkoper van 1/4 Nieuwstraat 381796264322r
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanerflater Nieuwstraat 381796264322r
LINDE, JAKOB Jacob van de Lindekoper huisNieuwstraat 381803266279r
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vrieshuurder (p.j.)Nieuwstraat 381803266279r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 381803266279r
, BERENDde erfgenamen van wijlen Beerent Plaggenaastligger ten noorden Nieuwstraat 381803266279r
DIRKS, JAN Jan Dirks verkoper Nieuwstraat 381803266279r
KLASES, PIETER Pieter Claeses Texelerkoper huisNieuwstraat 4015972287r
TEUNIS, FROUKJE Vrou Thoenis koper Nieuwstraat 4015972287r
KLASES, PIETER Pieter Claeses , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 4015972287r
WOPKES, JELLE Jelle Wopckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 4015972287r
KLASES, REINER Reyner Claeses tegelerverkoper Nieuwstraat 4015972287r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziederkoper 1/4 zoutkeetNieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40161222999v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutziedereigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40161222999v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters verkoper q.q. Nieuwstraat 40161222999v
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Nieuwstraat 40161222999v
TEUNIS, FROUKJE Frouk Thonis verkoper Nieuwstraat 40161222999v
KLASES, PIETERwijlen Pyter Claes Tesselaerverkoper Nieuwstraat 40161222999v
MEINTES, TJEERD Tierd Meyntes , c.u.blekerkoper huis, schuur, koestal en loodsNieuwstraat 401646235207r
PIETERS, JANzoutkeet van Jan Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401646235207r
, Dierx Hammernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401646235207r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Banniers verkoper Nieuwstraat 401646235207r
FEIKES, KLAAS Claes Feyckes koper huis, schuur en koestallingNieuwstraat 401658237149r
TJEERDS, JAN Jan Tieerts koper Nieuwstraat 401658237149r
PIETERS, JANde zoutkeet van Jan Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401658237149r
, naastligger ten noorden Nieuwstraat 401658237149r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammertsnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401658237149r
MEINTES, TJEERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintes blekerverkoper Nieuwstraat 401658237149r
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u.gortmakerkoper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steegNieuwstraat 40167124035v
PIETERS, SIEDSde zoutkeet van Syds Pytters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40167124035v
, PIETERhet huis van Pieter timmermannaastligger ten noorden Nieuwstraat 40167124035v
FEIKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Feickes verkoper Nieuwstraat 40167124035v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruikNieuwstraat 40169324336r
HARINGS, TIETE Tytte Haringhs koemelkerhuurder Nieuwstraat 40169324336r
OLDAANS, de zoutkeet van Oldaenskoopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 40169324336r
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 40169324336r
REINALDA, EEDE JAKOBSgemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u.verkoper Nieuwstraat 40169324336r
OOSTERVEEN, HANS KORNELISvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeetNieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffkoper Nieuwstraat 401701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffeigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 401701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 401701244122v
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 401701244122v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaffmedicinae doctorverkoper Nieuwstraat 401701244122v
GERRITS, JAN Jan Gerrits koper kamerNieuwstraat 401706244317r
IEDES, JANKE Jancke Ides koper Nieuwstraat 401706244317r
GERRITS, JAN Jan Gerrits huurder (p.j.)Nieuwstraat 401706244317r
IEDES, JANKE Jancke Ides huurder Nieuwstraat 401706244317r
OOSTERVEEN, burgemeester Oosterveennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401706244317r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 401706244317r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 401706244317r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 401706244317r
HENDRIKS, JOHANNES Johannis Hendricks koper schuur of stallingNieuwstraat 401715245240v
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes koper Nieuwstraat 401715245240v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401715245240v
JEENS, AGE Age Jaans wevernaastligger ten noorden Nieuwstraat 401715245240v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis verkoper Nieuwstraat 401715245240v
IEPES, KLAASwijlen Claes Ypes smid (mr. -)verkoper Nieuwstraat 401715245240v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper stal tegenover de Leeuwarder PeerdestalNieuwstraat 401727246300r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estakoper Nieuwstraat 401727246300r
OOSTERVEEN, de zoutketen van Oosterveen [staat: Oosterbaan]koopmannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 401727246300r
JEENS, AGE Aege Jaens naastligger ten noorden Nieuwstraat 401727246300r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks verkoper Nieuwstraat 401727246300r
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 401727246300r
BROUWER, KORNELISKE Cornelis Brouwerkoopmankoper zoutkeet, paardenstal en wagenhuisNieuwstraat 401759254204r
HANEKUIK, HINKE WIEBES Henke Wybes Hanekuikkoper Nieuwstraat 401759254204r
FONTEIN, FREERK Freek Fonteinkoopmanverkoper Nieuwstraat 401759254204r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintkoper zoutkeet, stalling en wagenhuisNieuwstraat 4018012661r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekverkoperkoper Nieuwstraat 4018012661r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis (p.j.)Nieuwstraat 4018012661r
, HINKE Hinke Haanekuykverkoper Nieuwstraat 4018012661r
BROUWER, KORNELIS wijlen Cornelis Brouwerverkoper Nieuwstraat 4018012661r
HUIS, JOHANNES Johannes Huiskoper zoutkeet met paardestal en wagenhuisNieuwstraat 40180426727r
FABER, ANTJE Anna Geertruida Faberkoper Nieuwstraat 40180426727r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder Nieuwstraat 40180426727r
PLAATS, V. V. van der Plaatsverkoper Nieuwstraat 40180426727r
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaintverkoper Nieuwstraat 40180426727r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips koper keetNieuwstraat 421605228479v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claesen gebruiker Nieuwstraat 421605228479v
TEUNIS, FROUKJEde verkoper Frouck Thoenys naastligger ten noorden Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselernaastligger ten noorden Nieuwstraat 421605228479v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenys verkoper Nieuwstraat 421605228479v
KLASES, PIETERwijlen Pieter Claes Tesselerverkoper Nieuwstraat 421605228479v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 421622230326r
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 421622230326r
FILIPPUS, JAKOBwijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 421622230326r
TEUNIS, FROUKJEde erfgenamen van wijlen Frou Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421622230331r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koopmankoper zoutkeet met de gereedschappenNieuwstraat 421627231162v
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper Nieuwstraat 421627231162v
TEUNIS, FROUKJEde erfgenamen van wijlen Frou Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421627231162v
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts , c.u.verkoper Nieuwstraat 421627231162v
ENNEMA, PAULUS JANSburgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u.koper zoutkeetNieuwstraat 421642234174v
TJEERDS, HIELKJEde erfgenamen van wijlen Hylke Tiaerds naastligger ten westen Nieuwstraat 421642234174v
TEUNIS, de erfgenamen van wijlen Frou Teunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 421642234174v
HINGST, JAKOB HESSELS Jacob Hessels Hingst, c.u.verkoper Nieuwstraat 421642234174v
PIETERS, JAN Jan Piters zoutziederkoper zoutkeetNieuwstraat 421645235166r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Nieuwstraat 421645235166r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u.verkoper Nieuwstraat 421645235166r
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42168124141va
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42168124141va
, PETRUS Petrus Schaeffmedicinae doctorkoper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noordenNieuwstraat 421695243147v
PIETERS, SIEDS Zydts Pytters apothekergeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
JANS, PIETJE Pietertje Jans geniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmangeniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis geniaarde koper Nieuwstraat 421695243147v
, JANde weduwe van Jan Hardenburgheigenaar van 1/3 Nieuwstraat 421695243147v
SIEDSES, PIETER Pieter Zydses eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 421695243147v
KLASES, TIJS Thijs Clasen* schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 421695243147v
IEPES, KLAAS Claes Yppes smid (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 421695243147v
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Hardenburghverkoper Nieuwstraat 421695243147v
SIEBRENS, BOUWE Buwe Sybrens verkoper Nieuwstraat 421695243147v
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 4216992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper Nieuwstraat 4216992449r
PIETERS, SIEDSgrondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper Nieuwstraat 4216992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater Nieuwstraat 4216992449r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopmankoper 1/3 zoutkeetNieuwstraat 42169924421r
SIEDSES, GRIETJE Griettie Sydses koper Nieuwstraat 42169924421r
, TIJSde weduwe van Thijs schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 42169924421r
PIETERS, SIEDS Syds Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 42169924421r
, PETRUSdr. Petrus Schaefnaastligger ten noorden Nieuwstraat 42169924421r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42169924421r
GONGGRIJP, THOMAS Thomas Gongrijpschoenmaker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 42169924421r
OOSTERVEEN, HANS KORNELISvroedsman Hans Cornelis Oosterveenkoper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeetNieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffkoper Nieuwstraat 421701244122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveeneigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaffeigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 421701244122v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421701244122v
IEPES, KLAASde paardenstal van Claes Ypes* smidnaastligger ten noorden Nieuwstraat 421701244122v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaffmedicinae doctorverkoper Nieuwstraat 421701244122v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])Nieuwstraat 42170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Nieuwstraat 42170824553r
OOSTERVEEN, HANS KORNELISgrondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveeneigenaar perceel Nieuwstraat 42170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper Nieuwstraat 42170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Nieuwstraat 42170824553r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper woningNieuwstraat 421712245172av
OOSTERVEEN, de crediteuren van oud burgemeester Oosterveen, c.u.verkoper Nieuwstraat 421712245172av
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles , c.u.koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederenNieuwstraat 421712245174v
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421712245174v
NOLLES, JANde woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 421712245174v
OOSTERVEEN, de crediteuren van de olde burgemr. Oosterveen, c.u.verkoper Nieuwstraat 421712245174v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks koper deftige en neringrijke zoutkeet met de panne daar in zijnde en een woning aan de noordzijde van de keetNieuwstraat 421715245234r
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaenkoper Nieuwstraat 421715245234r
FEIKES, DOEDEde weduwe van Doede Feickes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 421715245234r
IEPES, KLAASde weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 421715245234r
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 421715245234r
, AUKJE Aukjen Lantinghverkoper Nieuwstraat 421715245234r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes timmermankoper huisNieuwstraat 461605228454r
, TRIJNTJE Trijnke Aleps koper Nieuwstraat 461605228454r
FABER, JAN Jan Faberverpachter grond ([staat: 3-00-00 CG min een botje])Nieuwstraat 461605228454r
WOPKES, DOETJE Doed Wopckes verpachter grond Nieuwstraat 461605228454r
, IEKJE Icke naastligger ten zuiden ([staat: Icke Willems weduwe])Nieuwstraat 461605228454r
, WILLEMwijlen Willem naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461605228454r
HOBBES, TIEMEN Tymmen Hobbes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 461605228454r
SIKKES, MINKde erfgenamen van wijlen Minck Sickes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 461605228454r
LIEUWES, AUKJEwijlen Auck Lyuues verkoper van 1/2 Nieuwstraat 461605228454r
JANS, JAN Jan Jan verkoper van 1/4 Nieuwstraat 461605228454r
SIETSES, SIETSE Sytze Sytzes verkoper van 1/4 Nieuwstraat 461605228454r
, JORIS Joris Piphron koper huisNieuwstraat 46161122965r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46161122965r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thonis naastligger ten noorden Nieuwstraat 46161122965r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper Nieuwstraat 46161122965r
KLASES, WIEBRICHJE Wybrich Clasen verkoper Nieuwstraat 46161122965r
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants koper huisNieuwstraat 461613229130r
IEPES, HISKE His Epes koper Nieuwstraat 461613229130r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461613229130r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 461613229130r
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphronadvocaat en practizijnverkoper Nieuwstraat 461613229130r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes verkoper Nieuwstraat 461613229130r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461621230288v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Toenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 461621230288v
PIPHRON, dr. Piphron, c.u.crediteur (triumphant) Nieuwstraat 461621230288v
SIEBRENS, FEDDE Fedde Sibrants , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 461621230288v
PIETERS, WILLEM Willem Pyters schipper op Dokkumkoper huisNieuwstraat 461650236142r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Nieuwstraat 461650236142r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461650236142r
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 461650236142r
PIETERS, JANde [zout]keet van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 461650236142r
LASES, SJOERD Sioerd Laeses metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 461650236142r
PIETERS, AATJE Attje Pyters verkoper Nieuwstraat 461650236142r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper huisNieuwstraat 46170024435v
KIEWIET, ROMKE JANS Romke Jansen Kievitkoper Nieuwstraat 46170024435v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46170024435v
KORNELIS, HANSzoutkeet van Hans Cornelis , c.s.koopmannaastligger ten noorden Nieuwstraat 46170024435v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 46170024435v
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper huisNieuwstraat 461714245225v
, KLAAShet huis van Claes gleibakkernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 461714245225v
NOLLES, JANde keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 461714245225v
FOLKERTS, BERBER Berber Folkerts verkoper Nieuwstraat 461714245225v
FEIKES, DOEDEwijlen Doede Feickes verkoper Nieuwstraat 461714245225v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arends Baksmakoper huisNieuwstraat 461740250128v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 461740250128v
JANS, MEINERTde weduwe van Meinert Jansen huurder Nieuwstraat 461740250128v
BAKSMA, HARMEN ARENDS Harmen Arends Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461740250128v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461740250128v
JANS, KLAAS Claas Jansen gleibakkerverkoper Nieuwstraat 461740250128v
TJEERDS, BROER Broer Tieerds graandragerkoper huisNieuwstraat 461747251198r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes graanmeterkoper Nieuwstraat 461747251198r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 461747251198r
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 461747251198r
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmaverkoper Nieuwstraat 461747251198r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 461747251198r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistrakoopmankoper huisNieuwstraat 4617492529r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen huurder (p.j.)Nieuwstraat 4617492529r
, vroedsman Baxmanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 4617492529r
WILLEMS, MEINERT Meindert Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 4617492529r
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinnaastligger ten noorden Nieuwstraat 4617492529r
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds graandragerverkoper Nieuwstraat 4617492529r
BOEKES, ARJEN Arjen Boikes portier van de Havenpoortverkoper Nieuwstraat 4617492529r
IJSENBEEK, SIKKE Sicco IJzenbeekkoopmankoper huisNieuwstraat 46180426786r
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u.huurder Nieuwstraat 46180426786r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbranda, c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46180426786r
JANS, WIEBEde weduwe van Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 46180426786r
LEISTRA, PIETER Pieter Leistraverkoper Nieuwstraat 46180426786r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeekkoopmankoper huisNieuwstraat 46achter181026912r
BOS, JOHANNES Johannes Bos, c.u.huurder Nieuwstraat 46achter181026912r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko IJsenbeeknaastligger ten oosten Nieuwstraat 46achter181026912r
VEERSMA, AREND Arend Feersmanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 46achter181026912r
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerdrogist en koopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 46achter181026912r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Nieuwstraat 46achter181026912r
JANS, WIEBEwijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 46achter181026912r
JAKOBS, SIPKJE Sipck Jacobs koper kamerNieuwstraat 48161122925r
JAKOBS, GERBENwijlen Gerben Jacobs koper Nieuwstraat 48161122925r
, ARJEN Arian leidekkerverpachter grond Nieuwstraat 48161122925r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48161122925r
KLASES, REINERde gewezen keten van wijlen Reyner Claesen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48161122925r
POPPES, KORNELIS Cornelis Poppes verkoper Nieuwstraat 48161122925r
, Alyth Hanne verkoper Nieuwstraat 48161122925r
KLASES, ANNE Anne Claesen aanhandelaar kamerNieuwstraat 481620230240v
FREERKS, TRIJNTJE Trijn Freercks aanhandelaar Nieuwstraat 481620230240v
KLASES, REINERde keet van Reiner Claesen naastligger Nieuwstraat 481620230240v
KLASES, REINER Reiner Claesen verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 481620230240v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48162523192v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48162523192v
ALBERTS, DOUWEde nagelaten weeskinderen van wijlen Douwe Alberts verkoper Nieuwstraat 48162523192v
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481626231106r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 481626231106r
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huisNieuwstraat 481644235119r
PIETERS, RIEMKJE Riemke Pyters koper Nieuwstraat 481644235119r
, GREULT Greolt schoenmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481644235119r
RINSES, SAAKJE Saeckjen Rintzes verkoper Nieuwstraat 481644235119r
HARINGS, ABELwijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 481644235119r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirckx schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 481654236249v
PIETERS, IETJE Ydtie Pyters koper Nieuwstraat 481654236249v
, AGE Age schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481654236249v
LASES, SJOERDhet Muntjehuis van Sioerd Laeses naastligger ten noorden Nieuwstraat 48het Muntjehuis1654236249v
SEEKELES, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 481654236249v
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huisNieuwstraat 481658237176r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Pitters koper Nieuwstraat 481658237176r
, AGE Agge Ritdsers schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481658237176r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwardenverkoper Nieuwstraat 481658237176r
PIETERS, IETJE Ittie Pitters verkoper Nieuwstraat 481658237176r
KLASES, ROMKE Romke Clasen , c.s.schipper op Dokkumkoper huisNieuwstraat 48166523915v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48166523915v
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u.verkoper Nieuwstraat 48166523915v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningenNieuwstraat 481689242284v
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Graudageniaarde koper Nieuwstraat 481689242284v
WOPKES, JOHANNES Johannes Wopkes , c.u.huurder Nieuwstraat 481689242284v
GEERTS, SIEBOUT Sibout Geerts huurder Nieuwstraat 481689242284v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Moschzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 481689242284v
ADIUS, HENDRIK Hendrick Adiusnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481689242284v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 481689242284v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 481689242284v
HENDRIKS, LIJSBETde erfgenamen van wijlen Liesbeth Hendricks verkoper Nieuwstraat 481689242284v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen koper huisje of kamerNieuwstraat 48169324347v
KLASES, TIJS Thijs Claessen , thans ter zee uitlandigkoper Nieuwstraat 48169324347v
, IETJE Yttie huurder (p.j.)Nieuwstraat 48169324347v
DUIKER, JAN wijlen Jan Duikerzoutdragerhuurder Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48169324347v
IEPES, KLAAShet vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u.naastligger ten westen Nieuwstraat 48169324347v
, de erfgenamen van wijlen Jetskemoey naastligger ten noorden Nieuwstraat 48169324347v
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 48169324347v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 48169324347v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks brouwer en koopmankoper kamerNieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48170024452r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s.naastligger ten westen Nieuwstraat 48170024452r
KIEWIET, ROMKE Romke Kievitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 48170024452r
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Fransen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
KLASES, TIJSwijlen Thijs Clasen verkoper Nieuwstraat 48170024452r
JANS, KLAAS Claes Jansen koper kamerNieuwstraat 481703244219v
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pytters koper Nieuwstraat 481703244219v
BOUWES, HESSELals bewoner Hessel Bouwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481703244219v
BOUWES, HESSELals bewoner Hessel Bouwes naastligger ten westen Nieuwstraat 481703244219v
KIEWIET, ROMKE Romke Kievytnaastligger ten noorden Nieuwstraat 481703244219v
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix brouwer (mr. -)verkoper Nieuwstraat 481703244219v
SIPKES, SIEBREN Sybrand Sipkes , c.u.koper kamerNieuwstraat 481721246106v
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481721246106v
KIEWIET, ROMKE de erfgenamen van wijlen Romke Kievitnaastligger ten noorden Nieuwstraat 481721246106v
JONKMAN, FROUKJE SIEBRENS Frouckjen Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
JONKMAN, GEERTJE SIEBRENS Geertie Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
JONKMAN, SIEBRENS Hendrixjen Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkmanverkoper Nieuwstraat 481721246106v
, HARMENburgerkolonel Harmen Baxsmakoper van 1/2 woningNieuwstraat 48172724753r
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerkoper van 1/2 Nieuwstraat 48172724753r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48172724753r
FOPKES, JAN Jan Fopkes naastligger ten westen Nieuwstraat 48172724753r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 48172724753r
SIPKES, SIEBREN Sybren Sipkes wever (bont-)verkoper Nieuwstraat 48172724753r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbrandakoper huisNieuwstraat 48180426791r
WILLEMS, JAKOBJE Jacoba Willems koper Nieuwstraat 48180426791r
GAAIKEMA, P. P. Gaikemanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 48180426791r
JANS, WIEBEde weduwe van Wybe Jans naastligger ten westen Nieuwstraat 48180426791r
JELLES, HENDRIK Hendrik Jelles verkoper Nieuwstraat 48180426791r
JELLES, RINSE Rinse Jelles verkoper Nieuwstraat 48180426791r
JELLES, TIEMEN Tymen Jelles verkoper Nieuwstraat 48180426791r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykemakoper huisNieuwstraat 481805267184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks koper Nieuwstraat 481805267184r
GAAIKEMA, PIETER PIETERS Pieter Pieters Gaykemanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481805267184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 481805267184r
IJSENBEEK, SIKKE Sikko B. IJzenbeeknaastligger ten noorden Nieuwstraat 481805267184r
GERBRANDA, FOLKERT Folkert Gerbrandaschoenmakersknechtverkoper Nieuwstraat 481805267184r
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens koper huisNieuwstraat 481806267244r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters koper Nieuwstraat 481806267244r
VEERSMA, AREND Arend Feersmanaastligger ten westen Nieuwstraat 481806267244r
VEERSMA, AREND Arend Feersmanaastligger ten zuiden Nieuwstraat 481806267244r
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykemaverkoper Nieuwstraat 481806267244r
DIRKS, GEERTJEwijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 481806267244r
FREERKS, JAKOB Jacob Freercks bakkerkoper huis met kleine plaats ten zuiden, en met twee verhuurde achterkamersNieuwstraat 501621230262v
KLASES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Toenis Claesen verpachter grond Nieuwstraat 501621230262v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501621230262v
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501621230262v
JANS, BOUWEde erfgenamen van wijlen Buue Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 501621230262v
DOUWES, AUKE Aucke Douues verkoper Nieuwstraat 501621230262v
HERBERTS, GRIETJE Griet Herberts verkoper Nieuwstraat 501621230262v
KLASES, TEUNISde erfgenamen van wijlen Tonis Claesen verpachter grond Nieuwstraat 50162923285r
IEPES, PIETER Pieter Yepes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50162923285r
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50162923285r
IEMES, PIETJE Pietie Yemes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
FREERKS, JAKOBwijlen Jacob Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOBS, GRIETJEde curatoren over Grietie Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOBS, ENNEde curator over Enne Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
JAKOBS, WILLEMKE Willemke Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50162923285r
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwardenkoper huisNieuwstraat 501646235239v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Nieuwstraat 501646235239v
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501646235239v
SJOERDS, GREULTkamers van verkoper Greolt Sioerdts naastligger ten westen Nieuwstraat 501646235239v
SEEKELES, RUURD Ruierd Saeckles naastligger ten noorden Nieuwstraat 501646235239v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerdts verkoper Nieuwstraat 501646235239v
WILLEMS, IEKEburgerhopman Eco Willems , c.u.koper huisNieuwstraat 501687242206v
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501687242206v
MINNES, EESGE Asge Minnes naastligger ten noorden Nieuwstraat 501687242206v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u.waterhalerverkoper Nieuwstraat 501687242206v
IEPES, KLAAS Claes Yppes koper huis en tuintjeNieuwstraat 50169324347r
JANS, OEPKE Oepke Jans koper Nieuwstraat 50169324347r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmanverpachter grond Nieuwstraat 50169324347r
FEIKES, DOEDE Doede Feykes zoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 50169324347r
, DOUWE Douwe schipper op Sneeknaastligger ten zuiden Nieuwstraat 50169324347r
FRANSES, TRIJNTJEhet volgende verkochte perceel met Trijntie Fransen naastligger ten noorden Nieuwstraat 50169324347r
WILLEMS, IEKEde weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib.verkoper Nieuwstraat 50169324347r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 50169324347r
JANS, OEPKE Oepke Jansen distillateurkoper 1/2 kamer ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 50170024460v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fonteinverpachter grond Nieuwstraat 50170024460v
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 50170024460v
FOPKES, JAN Jan Fopkes , c.u.wever (bont-)koper huis en tuintjeNieuwstraat 50171824616r
KLASES, JURJENde erfgenamen van wijlen Jurrien Claeses verpachter grond Nieuwstraat 50171824616r
JOHANNES, SIEBE Sybe Johannis steenvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 50171824616r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 50171824616r
HARMENS, REINER Reiner Harmens verkoper Nieuwstraat 50171824616r
OEPKES, DOETJE Doedtie Upkes verkoper Nieuwstraat 50171824616r
HINNES, SIPKE Sipke Hennis bakker (mr. -)koper huis en tuinNieuwstraat 501723246185v
ADAM, AALTJE PIETERSde erfgenamen van wijlen Aeltie Pyters de Adamverpachter grond Nieuwstraat 501723246185v
JOHANNES, SIEBE Sybe Johannes steenvoerdernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 501723246185v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 501723246185v
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 501723246185v
CHRISTIAANS, JAKOBwijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 501723246185v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierkoper huis en weefwinkel en tuintjeNieuwstraat 501748251245v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrigje Pieters winkelierkoper Nieuwstraat 501748251245v
BRUG, KLAAS PIETERSoud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderenverpachter grond Nieuwstraat 501748251245v
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sybe Pyters naastligger ten zuiden Nieuwstraat 501748251245v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma, e.a.naastligger ten noorden Nieuwstraat 501748251245v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahuikoopmanverkoper Nieuwstraat 501748251245v
VEERSMA, AREND Arend Feersmatimmermankoper huisNieuwstraat 501806267242v
GAAIKEMA, ANTJE Antje Gaikemakoper Nieuwstraat 501806267242v
JURJENS, TJALLING Tjalling Jurjens naastligger ten noorden Nieuwstraat 501806267242v
GAAIKEMA, PIETER wijlen Pieter Gaykemaverkoper Nieuwstraat 501806267242v
DIRKS, GEERTJEwijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 501806267242v
, IEPE Ipe Grytgiens koper huis of kamerNieuwstraat 52161122964r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes koper Nieuwstraat 52161122964r
JANS, THOMAS Thomas Jans brouwerverpachter grond Nieuwstraat 52161122964r
EEUWES, HIBBE Hibbe Yves naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52161122964r
DOUWES, AUKE Aucke Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
WIERDS, WARMOLT Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
JANS, SASKER Sasker Jans , voor zich en zijn kindverkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
PIETERS, DOETJEwijlen Doed Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52161122964r
WIERDS, WARMOLT Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521613229181r
JANS, SASKER Sascker Jans crediteur q.q. Nieuwstraat 521613229181r
GOOITSENS, IEPE Epe Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 521613229181r
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 521613229181r
WIERDS, Wermel Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 521615229251r
GOOITSENS, IEPE Ype Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 521615229251r
REINS, BINKEbewoner Bente Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 521615229251r
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huis of kamerNieuwstraat 52162823261v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Nieuwstraat 52162823261v
, HIBBE Hibbe Ystes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52162823261v
DOUWES, AUKE Aucke Douues naastligger ten noorden Nieuwstraat 52162823261v
REINS, BINKE Bente Reins verkoper Nieuwstraat 52162823261v
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Uniaverkoper Nieuwstraat 52162823261v
, JOHANNES Johannes Coenraedt Guldeniuspredikantkoper huisNieuwstraat 521683241273r
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galamakoper Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 521683241273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 521683241273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 521683241273r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper Nieuwstraat 521683241273r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarderkoper kamer of woningNieuwstraat 52168424230v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424230v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424230v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424230v
, JOHANNES Joannes Coenraet Gulderiusverkoper Nieuwstraat 52168424230v
GALEMA, KNIERKE Cunira van Galamaverkoper Nieuwstraat 52168424230v
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmermankoper kamer of woningNieuwstraat 52168424239v
HANSES, IETJE Ytje Hanses koper Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168424239v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmermannaastligger ten westen Nieuwstraat 52168424239v
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168424239v
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvoerderverkoper Nieuwstraat 52168424239v
FREERKS, JANKE Jancke Freerx verkoper Nieuwstraat 52168424239v
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts koper kamerNieuwstraat 52168524276r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirx koper Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52168524276r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52168524276r
AGES, JEEN Jaen Ages waterhalernaastligger ten noorden Nieuwstraat 52168524276r
DJOERDS, JAN Jan Djoerts scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 52168524276r
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateurkoper door niaar van 1/2 kamerNieuwstraat 521696243261r
IEPES, KLAAS Claes Epes smid (mr. -)koper door niaar van 1/2 Nieuwstraat 521696243261r
PIEKES, HESSEL Hessel Pykes geniaarde koper Nieuwstraat 521696243261r
OTTES, ANTJE Antie Ottes geniaarde koper Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521696243261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521696243261r
JANS, OEPKE Upke Jans stoker (mr. -)naastligger ten noorden Nieuwstraat 521696243261r
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
DIRKS, LAAS Laes Dirx verkoper Nieuwstraat 521696243261r
JANS, OEPKE Oepke Jans distillateurkoper 1/2 huis met daarachter een tuintje ([voor de twee percelen in deze akte])Nieuwstraat 52170024460v
IEPES, KLAAS Claes Ypis smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 52170024460v
JOHANNES, SIEBE Sybe Johannis , c.u.koper kamerNieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 521711245138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 521711245138v
HARMENS, RIENKhet huis van verkoper Rienck Harmens , c.u.smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 521711245138v
HARMENS, RIENK Rienck Harmens , c.u.smid (mr. ijzer-)verkoper Nieuwstraat 521711245138v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper woningNieuwstraat 52173124858v
JANS, HENDRIKwijlen Hendrik Jansen steenvoerderkoper Nieuwstraat 52173124858v
, DOUWE Douwe , c.u.huurder Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52173124858v
MINNES, EESGEde erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52173124858v
FOPKES, JAN Jan Fopkes wever (bont-)naastligger ten noorden Nieuwstraat 52173124858v
LUITJENS, KLAASde nagelaten kinderen van wijlen Klaas Luitjens verkoper Nieuwstraat 52173124858v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjes brugmanverkoper Nieuwstraat 52173124858v
ALLES, DOUWE Douue Alles , vrijgezelkoper huisNieuwstraat 541615229278r
, TJITSKE Tiets Meuus koper Nieuwstraat 541615229278r
ALLES, OEGEwijlen Oege Alles koper Nieuwstraat 541615229278r
, JOCHEM Jochum gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541615229278r
REINS, BINKE Bente Reyns naastligger ten noorden Nieuwstraat 541615229278r
, HIBBE Hibbe Eestes verkoper Nieuwstraat 541615229278r
OEPKES, Uulcke Oepkes verkoper Nieuwstraat 541615229278r
SJUKS, AUKJE Auck Syuckes , jongedochter, volle nicht van de verkoperkoper door niaar ratione sanguinis huisNieuwstraat 541620230222r
PIETERS, THOMAS Tomas Pieters verpachter grond Nieuwstraat 541620230222r
WIEBRENS, HANS Hans Wibrants kleermaker [staat: snijder]geniaarde koper Nieuwstraat 541620230222r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 541620230222r
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten noorden Nieuwstraat 541620230222r
ALLES, DOUWE Douue Alles scheepstimmermanverkoper Nieuwstraat 541620230222r
MEINTES, HENDRIK Hendrick Meyntes schipper op Dokkum (veer-)koper huis daer het Doccumer Veerschip uytsteecktNieuwstraat 54het Dokkumer Veerschip163123311v
DOEDES, LIJSBET Lijsbet Doedes koper Nieuwstraat 54163123311v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54163123311v
, LIEFKE Lieff naastligger ten westen ([staat: Lieff Jan Deens weduwe])Nieuwstraat 54163123311v
, JANwijlen Jan Deennaastligger ten westen Nieuwstraat 54163123311v
IEPES, PIETER Pieter Epes naastligger ten noorden Nieuwstraat 54163123311v
KLASES, JAN Jan Clasen bakkerverkoper Nieuwstraat 54163123311v
, AUKJE Auckien Syukes verkoper Nieuwstraat 54163123311v
KRAMER, DOEKE Doeke Kramerschipper op Sneek (veer-)koper huisNieuwstraat 54180826846v
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Dooyes Tolsmakoper Nieuwstraat 54180826846v
, GERARDUS Gerard Barrebas, c.u.huurder Nieuwstraat 54180826846v
FERF, ANNE Anne Ferffschoolmeester in de Diaconie Schoolverkoper Nieuwstraat 54180826846v
BOER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems de Boerverkoper Nieuwstraat 54180826846v
ROOS, DOUWE Douwe de Rooskoper huisNieuwstraat 54181026983r
KAMPHUIS, JOHANNES Johannes Kamphuishuurder Nieuwstraat 54181026983r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorpnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 54181026983r
VEEN, JAN Jan L. van der Veennaastligger ten noorden Nieuwstraat 54181026983r
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Doyes Tolsmaverkoper Nieuwstraat 54181026983r
KRAMER, DOEKE wijlen Doeke Kramerverkoper Nieuwstraat 54181026983r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561615229255v
ALLES, DOUWE Douue Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 561615229255v
JOCHEMS, ANTJE Anna Jochums verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WIEBRENS, HEERKE Heercke Wybrants verkoper Nieuwstraat 561615229255v
JOCHEMS, ANTJE Anna Jochums verkoper Nieuwstraat 561615229255v
SIETSES, JOCHEMhet nagelaten voorkind van wijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v
SAKES, RIENKJEwijlen Rinck Saeckes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes , voor haar kindverkoper Nieuwstraat 561615229255v
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229255v
WABES, REPKJE Repck Wabbes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
HAIES, WABE Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 561615229255v
SIETSES, JOCHEMwijlen Jochum Sydtses gortmakererflater Nieuwstraat 561615229255v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper provisioneel huis en rosmolen met het paardNieuwstraat 561615229261v
SIETSES, JOCHEMdit is het sterfhuis van wijlen Jochum Sytses gortmakerverkoper Nieuwstraat 561615229261v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters , c.u.koper huis met rosmolenNieuwstraat 561619230152r
BOUWES, BINTJE Bintke Buwes koper Nieuwstraat 561619230152r
SIEMENS, BAUKE Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561619230152r
ALLES, DOUWE Douwe Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 561619230152r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmakerverkoper Nieuwstraat 561619230152r
JANS, PIETJE Piet Jans verkoper Nieuwstraat 561619230152r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huisNieuwstraat 56162623199r
GERRITS, JAKOBJE Jacobtien Gerryts koper Nieuwstraat 56162623199r
SIEMENS, BAUKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56162623199r
ALLES, DOUWE Douwe Alles naastligger ten noorden Nieuwstraat 56162623199r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper Nieuwstraat 56162623199r
BOUWES, BINTJE Bincke Buues verkoper Nieuwstraat 56162623199r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warners koper huis (wordt betaald met 1/16 part in het schip van Jan Bentes)Nieuwstraat 56162823278r
SIEMENS, BAUKEde weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56162823278r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 56162823278r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Piters Hagenverkoper Nieuwstraat 56162823278r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanses koper huisNieuwstraat 56163323389r
SIEMENS, BAUKEde weduwe van Bauke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56163323389r
MINSES, HENDRIK Hendrik Meynsis naastligger ten noorden Nieuwstraat 56163323389r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , c.u.verkoper Nieuwstraat 56163323389r
HENDRIKS, SIEMEN Simen Hendricx , (schoon?)broeder van de verkoperkoper door niaar huisNieuwstraat 56164423597v
BAUKES, SIEBOUT Sybout Bauckes , c.u.geniaarde koper Nieuwstraat 56164423597v
SIEMENS, BAUKEde weduwe van Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56164423597v
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten noorden Nieuwstraat 56164423597v
JANS, JAN Jan Janssen , c.u.gortmakerverkoper Nieuwstraat 56164423597v
JANS, OEPKE Oepke Jansen koper huisNieuwstraat 561682241184r
, JAN Jan Duykerzoutdragerhuurder (p.j.)Nieuwstraat 561682241184r
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herckes gortmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 561682241184r
JANS, JANde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Jansen gortmakerverkoper Nieuwstraat 561682241184r
ROELOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Roels koper huisNieuwstraat 561741250162v
HORNSTRA, WIEGER DIRKSwijlen Wyger Dirks Hornstraherbergierkoper Nieuwstraat 561741250162v
TJEBBES, HEERKEde erfgenamen van wijlen Herke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561741250162v
, IEMKJE Ymkjen naastligger ten noorden Nieuwstraat 561741250162v
OEPKES, HINKEwijlen Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 561741250162v
HENDRIKS, JOHANNESwijlen Johannes Hendriks verkoper Nieuwstraat 561741250162v
PIETERS, PIETERmeerderjarige vrijgezel Pieter Pieters timmermankoper huis en weefwinkelNieuwstraat 561769257145r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u.huurder (p.j.)Nieuwstraat 561769257145r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561769257145r
, TIEMEN Tymen naastligger ten noorden Nieuwstraat 561769257145r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelierverkoper Nieuwstraat 561769257145r
PIETERS, SIEBRICHJE Sybrichie Pieters winkelierverkoper Nieuwstraat 561769257145r
GEERTS, JAN Jan Geerts koper huisNieuwstraat 561800265244r
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 561800265244r
HAIES, JAN Jan Haayes , c.u.bewoner Nieuwstraat 561800265244r
REINERS, GERKE Gerke Reynders , n.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 561800265244r
BOER, WILLEM Willem de Boernaastligger ten noorden Nieuwstraat 561800265244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 561800265244r
GROENEWOUD, L. L. V. Groenewoudverkoper Nieuwstraat 561800265244r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230336r
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230336r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sibolts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 581623230336r
SIEMENS, BAUKEwijlen Baucke Simons verkoper Nieuwstraat 581623230336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581623230345v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters naastligger ten noorden Nieuwstraat 581623230345v
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , zoon van de verkopersekoper door niaar huis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met ledige plaats ten zuidenNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen1647235244r
FONGERS, JAN Jan Fongers geniaarde koper Nieuwstraat 581647235244r
AGES, HIELKJE Hilck Ages geniaarde koper Nieuwstraat 581647235244r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 581647235244r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 581647235244r
SIEBOUTS, TEEKJE Taeck Sybouts verkoper Nieuwstraat 581647235244r
SIEMENS, BAUKEwijlen Baucke Symens verkoper Nieuwstraat 581647235244r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , c.u.koper 3/16 huisNieuwstraat 58164823649r
DOUWES, SASKER Saske Douwes verkoper Nieuwstraat 58164823649r
PIETERS, JETSEvrijgezel Jetse Pytters koper huis waar de Zwarte Gortmolen uithangt, en schuur c.q. voorhuis en gorthuis erachter, en ook nog een grote schuur en bakkerij met een paardestal ertussenNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166023823r
DOUWES, SASKERwijlen Sas Douues eerdere bewoner Nieuwstraat 58166023823r
, naastligger ten oosten Nieuwstraat 58166023823r
, KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166023823r
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166023823r
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 58166023823r
POPKES, JAN Jan Popkes koper huis waar de Swarte Gortmolen uithangt, en schuurNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen1661238113r
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 581661238113r
, KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 581661238113r
JANS, JANhet huis van Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 581661238113r
PIETERS, JETSE Jetse Pieters , c.u.verkoper Nieuwstraat 581661238113r
, KLAAS Claes poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 5816592382ra
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 5816592382ra
AGES, SIEMEN Symen Ages verkoper q.q. Nieuwstraat 5816592382ra
DOUWES, SASKEde nagelaten weeskinderen van Sas Douwes verkoper Nieuwstraat 5816592382ra
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes koper huis en schuur (voorhuis en het gorthuis erachter) en nog een grote schuurNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166523928r
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes koper Nieuwstraat 58166523928r
, KLAAS Claas poortsluiternaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166523928r
JANS, JAN Jan Jansen* gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 58166523928r
POPKES, JANde crediteuren van Jan Popkes verkoper Nieuwstraat 58166523928r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58166523928r
HARKES, TJEBBE Tjebbe Harkes koper huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangtNieuwstraat 58de Zwarte Gortmolen166723998v
TEEKES, PIETJE Pyttje Taekes koper Nieuwstraat 58166723998v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs* timmermannaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58166723998v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 58166723998v
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes , c.u.verkoper Nieuwstraat 58166723998v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpijpenkoper huisNieuwstraat 58175325381v
HEERKES, ANTJE Antie Heerkes koper Nieuwstraat 58175325381v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portiernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 58175325381v
HEERKES, LIJSBEThypothecaire crediteur van Lijsbert Heerkes verkoper Nieuwstraat 58175325381v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukemazilversmidsknechtverkoper Nieuwstraat 58175325381v
DOUWES, ALLE Alle Douwes schuitmakernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 60161222987r
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 60161222987r
REMMERTS, RINSKE Rins Remmerts , voor zich en haar kinderenverkoper Nieuwstraat 60161222987r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suytelaar]verkoper Nieuwstraat 60161222987r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suytelaar]verkoper Nieuwstraat 60161222992r
GREULTS, GERRITwijlen Gerryt Grioelts bewoner Nieuwstraat 60161623053r
DOUWES, ALLEvoorheen het huis van Alle Douwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60161623053r
SIEMENS, BAUKE Baucke Symons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60161623053r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts moutmakerverkoper q.q. Nieuwstraat 60161623053r
DREYER, PIETER ARJENS Pieter Arys Dreyerverkoper q.q. Nieuwstraat 60161623053r
GREULTS, GERRITde kinderen van wijlen Gerryt Grioelts verkoper Nieuwstraat 60161623053r
REMMERTS, RINSKE Ryns Remmelts verkoper Nieuwstraat 60161623053r
DJURRES, PIER Pier Djorres metselaarnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 60161723057v
SIEMENS, BAUKE Baucke Symens naastligger ten noorden Nieuwstraat 60161723057v
GREULTS, GERRITde kinderen van wijlen Gerryt Greolts handelaar [staat: suitelaar]verkoper Nieuwstraat 60161723057v
, HIBBE Hibbe Ustes koper huisNieuwstraat 601621230267r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes koper Nieuwstraat 601621230267r
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230267r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simens naastligger ten noorden Nieuwstraat 601621230267r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakkerverkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
GERRITS, KLAASKE Claes Gerryts verkoper q.q. Nieuwstraat 601621230267r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
ATSES, GERRITwijlen Gerryt Atses verkoper van 1/2 Nieuwstraat 601621230267r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huisNieuwstraat 601621230287r
TEEKES, RINSKE Rints Taeckes koper Nieuwstraat 601621230287r
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 601621230287r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 601621230287r
, HIBBE Hibbe Uustes verkoper Nieuwstraat 601621230287r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes verkoper Nieuwstraat 601621230287r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huisNieuwstraat 60162423120r
RIENKS, ANTJE Antie Riencks koper Nieuwstraat 60162423120r
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60162423120r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60162423120r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Nieuwstraat 60162423120r
MELLES, SIETSKE Sytske Melles verkoper Nieuwstraat 60162423120r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisNieuwstraat 60166723992r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60166723992r
DIRKS, ALBERTde weduwe van Albert Dirx naastligger ten noorden Nieuwstraat 60166723992r
IEKES, SIPKE Sipcke Ekes koper huisNieuwstraat 621598228112v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts koper Nieuwstraat 621598228112v
IEKES, SIPKEde proclamant Sipcke Ekes , c.u.naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621598228112v
DOUWES, ALLEde verkoper Alle Douwes , c.u.naastligger ten noorden Nieuwstraat 621598228112v
DOUWES, ALLE Alle Douwes verkoper Nieuwstraat 621598228112v
SIETSES, LIJSBET Lysbeth Syttyes verkoper Nieuwstraat 621598228112v
DOUWES, ALLEwijlen Alle Douwes schuitmakerbewoner Nieuwstraat 621614229188v
DOUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Alle Douwes schuitmakerverkoper Nieuwstraat 621614229188v
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaarkoper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaarNieuwstraat 621614229200v
DOUWES, ALLEhet sterfhuis van wijlen Alle Douues , c.u.schuitmakerverkoper Nieuwstraat 621614229200v
ARENDS, HANS Hans Aerns zoutdragerkoper door niaar kamerNieuwstraat 621618230116v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters schipper op Franekergeniaarde koper Nieuwstraat 621618230116v
SIEMENS, GEESKE Geys Symens geniaarde koper Nieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621618230116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 621618230116v
ATSES, GERRIT Gerryt Atses naastligger ten noorden Nieuwstraat 621618230116v
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621618230116v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat 621618230116v
DOUWES, LUITJEN Luytien Douuis zoutmeterkoper kamerNieuwstraat 62163323398v
ANNES, SIETSKE Sytske Annis koper Nieuwstraat 62163323398v
ARENDS, HANSwijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62163323398v
ARENDS, HANSwijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62163323398v
ATSES, GERRIT Gerrydt Atsis naastligger ten noorden Nieuwstraat 62163323398v
HANSES, AREND Arendt Hansen , c.soc.verkoper Nieuwstraat 62163323398v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper kamerNieuwstraat 621641234147r
ARENDS, HANShet huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621641234147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 621641234147r
ANNES, SIETSKE Sytske Annes verkoper Nieuwstraat 621641234147r
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermankoper huis genaamd de BoomsluiterNieuwstraat 62de Boomsluiter166523926r
GATSES, TRIJNTJE Trijntje Gatzes koper Nieuwstraat 62166523926r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62166523926r
HARKES, HESSEL Hessel Harkes naastligger ten westen Nieuwstraat 62166523926r
POPKES, JAN Jan Popkes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62166523926r
SIKKES, GERRITvroedsman Gerrit Sikkes Orsingaverkoper Nieuwstraat 62166523926r
HERES, ANTJE Antje Heres verkoper Nieuwstraat 62166523926r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipper op Franeker (veer-)koper huis of woningNieuwstraat 62de Boomsluyter1697243274r
HUBERTS, BERBER Berber Huyberts koper Nieuwstraat 621697243274r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes korendragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 621697243274r
ROSEE, MARTEN Marten Roseenaastligger ten westen Nieuwstraat 621697243274r
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 621697243274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters timmerman (mr. -)verkoper Nieuwstraat 621697243274r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huisNieuwstraat 62173124845v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62173124845v
JANS, PIETER Pieter Jansen* naastligger ten westen Nieuwstraat 62173124845v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62173124845v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Nieuwstraat 62173124845v
GERRITS, TJEERD Tjeerd Gerrits pannenbakkerkoper Nieuwstraat 62174325125v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Nieuwstraat 62174325125v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pytters houtkopergeniaarde koper Nieuwstraat 62174325125v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62174325125v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62174325125v
RINSES, LOLKJE Lolkjen Rinses verkoper Nieuwstraat 62174325125v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes verkoper Nieuwstraat 62174325125v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Nieuwstraat 62174325125v
, KORNELIS Cornelis Beitsegatkoemelkerkoper huisNieuwstraat 621770257145ar
HEERKES, TJEBBE Tjebbe Herkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmannaastligger ten westen Nieuwstraat 621770257145ar
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 621770257145ar
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistrakoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621770257145ar
JAKOBS, BERBERhet testament van wijlen Berber Jacobs verkoper Nieuwstraat 621770257145ar
GERRITS, TJEERDwijlen Tjeert Gerryts verkoper Nieuwstraat 621770257145ar
STAPERT, JELTJE JELLES Jeltje Jelles Stapertkoper huisNieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystrakoper Nieuwstraat 621774258144r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters gebruiker Nieuwstraat 621774258144r
HEERKES, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Heerkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621774258144r
STAPERT, JELTJE JELLES Jeltje Jelles Stapertnaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
LEISTRA, KLAAS wijlen vroedsman Claas Leystranaastligger ten westen Nieuwstraat 621774258144r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 621774258144r
, KORNELIS Cornelis Beitsgatkoemelkerverkoper Nieuwstraat 621774258144r
JELLES, HENDRIKvrijgezel Hendrik Jelles koper huisNieuwstraat 621804267103r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 621804267103r
JETSES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Jetzes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 621804267103r
REINHART, J. J. Reinhartnaastligger ten westen Nieuwstraat 621804267103r
LODEWIJKS, AREND Arend Lodewijks naastligger ten noorden Nieuwstraat 621804267103r
LEISTRA, PIETER Pieter C. Leystra, thans uitlandigverkoper Nieuwstraat 621804267103r
ABES, JANKE Jantje Abes verkoper Nieuwstraat 621804267103r
, GERARDUS Gerardus Barrebasschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 621809268234r
HOORNSTRA, RINSKE Rinske Hoornstrakoper Nieuwstraat 621809268234r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulennaastligger ten zuiden Nieuwstraat 621809268234r
LODEWIJKS, AREND Arend Lodewijks naastligger ten noorden Nieuwstraat 621809268234r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
GIJSBERTS, TIJS Tijs Gijses koopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 621809268234r
JELLES, TIEMEN Tymen Jelles , meerderjarig ongehuwdverkoper Nieuwstraat 621809268234r
JELLES, HENDRIKwijlen Hendrik Jelles briefbesteller Leeuwarder veererflater Nieuwstraat 621809268234r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdragerkoper Nieuwstraat 641615229240r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Nieuwstraat 641615229240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q.verpachter grond Nieuwstraat 641615229240r
ARENDS, HANS Hans Aernts , c.u.zoutdragernaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641615229240r
DOUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Ale Douwes* schuitmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641615229240r
JETSES, SIERK Sierck Jetses brouwerverkoper Nieuwstraat 641615229240r
ANDRIES, GRIETJE Griet Andries verkoper Nieuwstraat 641615229240r
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamerNieuwstraat 641633233104v
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes koper Nieuwstraat 641633233104v
EESGES, JENTJE Jentie Aesgis huurder Nieuwstraat 641633233104v
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerryts verkoper Nieuwstraat 641633233104v
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Nieuwstraat 641633233104v
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamerNieuwstraat 641646235241r
JANS, BRUIN Bruyn Jansen geniaarde koper Nieuwstraat 641646235241r
FRANSES, ATEhet huis van Atte Fransens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641646235241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiternaastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 641646235241r
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes verkoper Nieuwstraat 641646235241r
MARTENS, WABEwijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 641646235241r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamerNieuwstraat 641658237143r
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.soc.geniaarde koper Nieuwstraat 641658237143r
FRANSES, ATEde erfgenamen van wijlen Atte Fransen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641658237143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
MELCHERTS, NANNEde erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 641658237143r
HERES, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Griet Heres verkoper Nieuwstraat 641658237143r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisNieuwstraat 64169424386v
JANS, GERLOF Gerloff Jansen huurder Nieuwstraat 64169424386v
DIRKS, JAKOBde weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64169424386v
, GRIETJE Grietie melkwijfnaastligger ten westen Nieuwstraat 64169424386v
DIRKS, JOHANNESals huurster de weduwe van Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64169424386v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64169424386v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeesterverkoper Nieuwstraat 64169424386v
WORPS, TJITSKE Tjiedske Werps koper woningNieuwstraat 641705244306r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Herkes koper Nieuwstraat 641705244306r
, MARTEN Marten Roszeenaastligger ten westen Nieuwstraat 641705244306r
DIRKS, JAKOBde weduwe van Jacob Dirx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 641705244306r
BLAUW, JAN Jan Blauwnaastligger ten noorden Nieuwstraat 641705244306r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes korendragerverkoper Nieuwstraat 641705244306r
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trekveer-)koper huisNieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64178326197r
HENDRIKS, BERENDde weduwe van Berend Hendriks huurder Nieuwstraat 64178326197r
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Nieuwstraat 64178326197r
TJALLINGS, ANTJE Antje Tjallings verkoper Nieuwstraat 64178326197r
HEERKES, TJEBBEwijlen Tjebbe Heerkes erflater Nieuwstraat 64178326197r
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans van Rippertserflater Nieuwstraat 64178326197r
HEERKES, SIBBELTJE Sibbeltje Heerkes koper huisNieuwstraat 64178626260v
JETSES, SIEMEN Simon Jetses koper Nieuwstraat 64178626260v
WAARD, H. burgemeester H. de Waardnaastligger ten westen Nieuwstraat 64178626260v
WAARD, H. burgemeester H. de Waardnaastligger ten noorden Nieuwstraat 64178626260v
KLERK, HENDRIK JOOSTES Hendrik Joosten de Clercqschipper (trek-)verkoper Nieuwstraat 64178626260v
HENDRIKS, AAFKEwijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64178626260v
HEMKES, SIPKE Sipke Hemkes koper huisNieuwstraat 641809268323v
KLASES, SIKKEde weduwe van Sikke Claasen huurder (p.j.)Nieuwstraat 641809268323v
REINHART, J. J. Reinhartkasteleinnaastligger ten zuiden Nieuwstraat 641809268323v
, Barrebasschippernaastligger ten noorden Nieuwstraat 641809268323v
HAAS, S. S. de Haaskoopmanverkoper q.q. Nieuwstraat 641809268323v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Heynemanverkoper Nieuwstraat 641809268323v
KLASES, SIKKE Sicke Claesen koper Nieuwstraat 661600228213v
JANS, AAFKE Aeffke Jans koper Nieuwstraat 661600228213v
STINNERTS, DOUWE Douwe Stinnerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661600228213v
, ALLE Alle schuitmakernaastligger ten noorden Nieuwstraat 661600228213v
IEKES, SIPKE Sipcke Eekes verkoper Nieuwstraat 661600228213v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Nieuwstraat 661600228213v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis daer den Blauue Clock uuythanghtNieuwstraat 66de Blauwe Klok163223359r
FRANSES, AATJE Aete Fransens koper Nieuwstraat 66163223359r
BALLINGS, AUKJE Auck Ballings bewoner Nieuwstraat 66163223359r
ARENDS, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66163223359r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper huisNieuwstraat 661732248164r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 661732248164r
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661732248164r
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 661732248164r
TJEBBES, HEERKE Herke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661732248164r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Stevenschipper (oud -)verkoper Nieuwstraat 661732248164r
KLASES, WIEPKJE Wypkien Clases winkeliersekoper huisNieuwstraat 66173524979v
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerryts koper Nieuwstraat 66173524979v
REINS, JETSE Jetse Reins huurder Nieuwstraat 66173524979v
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 66173524979v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten westen Nieuwstraat 66173524979v
TJEBBES, HEERKE Herke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66173524979v
BAKSMA, HARMEN ARENDSvroedsman Harmen Arents Baksmabakker (mr. -)verkoper Nieuwstraat 66173524979v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Nieuwstraat 66173524979v
JAKOBS, SIEMEN Simon Jacobs aanhandelaar huisNieuwstraat 661738249280r
HEINS, HELENA Helena Heins aanhandelaar Nieuwstraat 661738249280r
OKKES, JOHANNEShet huis eerder van Johannis Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 661738249280r
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.soc.naastligger ten westen Nieuwstraat 661738249280r
TJEBBES, HARKE Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 661738249280r
KLASES, WIEPKJE Wypkjen Clases verwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
GERRITS, ENNEwijlen Enne Gerrits winkelierverwandelaar Nieuwstraat 661738249280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhardkasteleinkoper door niaar huisNieuwstraat 661805267186r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurmanschipper en koopmangeniaarde koper Nieuwstraat 661805267186r
REINALDA, JAKOB Jacob Reynaldaverkoper Nieuwstraat 661805267186r
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts koper in de noorder nieuwestad159722864v
ALLES, AALTJE Aelcke Alles koper in de noorder nieuwestad159722864v
JANS, LUITJEN Luytien Jans naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad159722864v
JAKOBS, RINSEde verkoper Rintze Jacobs , c.u.timmermannaastligger ten noorden in de noorder nieuwestad159722864v
JAKOBS, RINSE Rintze Jacobs timmermanverkoper in de noorder nieuwestad159722864v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper in de noorder nieuwestad159722864v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper huis met een ledige plaats tot aan de Zoutsloot strekkendin de noorder nieuwestad OZ161623037v
JILLERTS, SJOUKJE Siouck Jelderts koper in de noorder nieuwestad OZ161623037v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad OZ161623037v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad OZ161623037v
JANS, JAN Jan Janssen verkoper in de noorder nieuwestad OZ161623037v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berns verkoper in de noorder nieuwestad OZ161623037v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper tuintje ?, zijnde 9e plaats in de derde loting volgens de kaart met het kruis erop getekendin de noorder nieuwestad161623044r
ULBES, TRIJNTJE Trijnke Uulbes koper in de noorder nieuwestad161623044r
REINERS, REINERhet huis van Reyner Reyners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad161623044r
JANS, SJOERDde kamer van Sioerd Janssen naastligger ten westen in de noorder nieuwestad161623044r
JANS, LOURENS Lourens Janssen verkoper in de noorder nieuwestad161623044r
DIRKS, AMERENS Amerens Dircx verkoper in de noorder nieuwestad161623044r
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaatsin de noorder nieuwestad1618230151r
SIEMENS, DIRK Dirck Symens naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad1618230151r
ROGIERS, IEME Eme Rogiers koopmanverkoper in de noorder nieuwestad1618230151r
KLASES, SIPKE Sipcke Claesen naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1619230154r
JELTES, REMMERTde ledige plaats van`de erfgenamen van wijlen Rempt Jeltis naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1619230154r
SIERKS, DOUWE Douue Siercks tichelaarverkoper q.q. in de noorder nieuwestad1619230154r
LUBBERTS, SJOERD Sioerd Lubberts notarisverkoper q.q. in de noorder nieuwestad1619230154r
HERES, RINNERTde weeskinderen van wijlen Rinnert Heris schuitvoerderverkoper in de noorder nieuwestad1619230154r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apothekerkoper tuinin de noorder nieuwestad1622230320r
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarichs naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1622230320r
PIETERS, WORP Werp Pieters naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1622230320r
RIENKS, GOFFE Goffe Rienckx naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1622230320r
KLASES, ARJEN Arian Claesen verkoper in de noorder nieuwestad1622230320r
FEDDES, JAKOB Jacob Feddes verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG])in de noorder nieuwestad1623230371r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1623230371r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1623230371r
, JANhet erf van de weduwe van wijlen Jan kuipernaastligger ten noorden in de noorder nieuwestad1623230371r
ALLERTS, JOOST Joost Allerts , voor zijn kindverkoper in de noorder nieuwestad1623230371r
AUKES, TEEKJEwijlen Taecke Auckes verkoper in de noorder nieuwestad1623230371r
ALLERTS, JOOST Joost Allerts naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1624230384r
GERRITS, MELIS Melis Gerryts naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1624230384r
JANS, WIEBREN Wybrant Jans koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsin de noorder nieuwestad162623196r
SIEMENS, GRIETJE Grietie Simons koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANDRIESKEde verkoper Andries Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad162623196r
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinkes , c.u.geniaarde koper in de noorder nieuwestad162623196r
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad162623196r
PIETERS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Pieters naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad162623196r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes , c.u.verkoper in de noorder nieuwestad162623196r
TIETES, PIER Pier Tytes koper tuin, zijnde de negende plaats in de derde lotinge volgens de kaart met het kruis getekendin de noorder nieuwestad1626231118r
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad1626231118r
JANS, SJOERDde kamer van Sioerd Jans naastligger ten westen in de noorder nieuwestad1626231118r
PIETERS, KLAASde curatoren over het sterfhuis van Claes Piters verkoper in de noorder nieuwestad1626231118r
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants koper tuinin de noorder nieuwestad162723228v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad162723228v
REINERS, REINERhet huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad162723228v
JANS, SJOERDde kamer van Siuerd Jans naastligger ten westen in de noorder nieuwestad162723228v
TIETES, PIERde gelastigde van Pier Tytes verkoper in de noorder nieuwestad162723228v
SJOUKES, PIETER Pieter Siouckes naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad163323379v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen in de noorder nieuwestad163323379v
HUISMAN, JAN Jan Huisman, c.u.koper huisin de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , c.u.huurder (p.j.)in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
GERBENS, GERBENde verkoper Gerben Gerbens , c.u.metselaar (mr. -)naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
RUURDS, MINNE Minne Ruyerdts naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u.metselaar (mr. -)verkoper in de noorder nieuwestad ZZ1651236181r
AKKER, ALBERT Albert Ackerkoopmankoper provisioneel twee kamers onder een dakNoordergrachtswal167924111ra
EVERTS, ARJENde lijnbaan van Arjen Ewerts naastligger Noordergrachtswal167924111ra
HOITEMA, HECTOR de hof van Hector Hoitemanaastligger ten oosten Noordergrachtswal167924111ra
AARTS, JAKOBde hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal167924111ra
, KLAASoud burgerhopman Claes Valckenburghbrouwerverkoper q.q. Noordergrachtswal167924111ra
ANDRIES, HENDRIKhet nagelaten weeskind van wijlen Hendrick Andries verkoper Noordergrachtswal167924111ra
WIJNGAARDEN, KORNELIS Mede-vroedschap Cornelius Wijngaardenkoper grondNoordergrachtswal1686242153v
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjerverkoper Noordergrachtswal1686242153v
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjerkoper woningNoordergrachtswal1742250238r
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits koper Noordergrachtswal1742250238r
JANS, ULBE Ulbe Jans bakker (oud mr. -)naastligger ten oosten Noordergrachtswal1742250238r
OOSTERBAAN, EVERT Evert Oosterbaankoopmannaastligger ten westen Noordergrachtswal1742250238r
LASES, PIETER Pyter Lases verkoper Noordergrachtswal1742250238r
JURJENS, ANTJE Antie Jurjens verkoper Noordergrachtswal1742250238r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmankoper 1/4 van 6 pm weiland gebruikt als blekerijNoordergrachtswal1762255127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal1762255127v
BEIMA, HESSEL Hessel Beimatigchelbaas onder Midlum (oud -)verkoper van 1/2 Noordergrachtswal1762255127v
VORM, TJEERD Tjeerd van der Formkoperslagerverkoper Noordergrachtswal1762255127v
VORM, HILLEBRAND Hilbrand van der Formwever (bont-)verkoper Noordergrachtswal1762255127v
VORM, TRIJNTJE Trijntje van der Formverkoper Noordergrachtswal1762255127v
, MARTEN Martijn Ulefantverkoper Noordergrachtswal1762255127v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaardenverkoper Noordergrachtswal1762255127v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis blekerkoper schuur, koestal, grondNoordergrachtswalde Spijker1793264142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper Noordergrachtswal1793264142r
ANNES, DOUWE Douwe Annes koemelkerverkoper Noordergrachtswal1793264142r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte])Noordergrachtswal NZ180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
GEERTS, Geere Geerts , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal NZ180826853v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten oosten Noordergrachtswal NZ180826853v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten zuiden Noordergrachtswal NZ180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaanpredikant (doopsgezind)verkoper Noordergrachtswal NZ180826853v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinkoopmankoper door niaar zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte])Noordergrachtswal 57180826853v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, q.q.koopmankoper Noordergrachtswal 57180826853v
TETRODE, PIETER wijlen Pieter Tetrodeerflater Noordergrachtswal 57180826853v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57180826853v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Noordergrachtswal 57180826853v
GEERTS, Geere Geerts , c.u.huurder (p.j.)Noordergrachtswal 57180826853v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten oosten Noordergrachtswal 57180826853v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten zuiden Noordergrachtswal 57180826853v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikverkoper Noordergrachtswal 57180826853v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaanpredikant (doopsgezind)verkoper Noordergrachtswal 57180826853v
STEFFENS, JAKOBwijlen Jacob Steffens huurder Noorderhaven15972289v
, LOLKJEwijlen Lolck Iemckes huurder Noorderhaven15972289v
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, zijn broer Steyn Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TEUNISzijn broer Thoenis Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, JANzijn broer Jan Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
JAKOBS, TETJEhun onmondige zuster Tet Jacobs verkoper Noorderhaven15972289v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper provisioneel huisjeNoorderhaven159722819v
JAKOBS, de curator van Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven159722819v
PIETERS, SIEMEN Symon Pieters Oppedoeskoper huis en steedeNoorderhaven NZ1600228195r
EGBERTS, HARING Haring Egberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven NZ1600228195r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Noorderhaven NZ1600228195r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Noorderhaven NZ1600228195r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper 1/4 achterkamer, met vrij medegebruik van de steeg en de plaatsNoorderhaven ZZ1600228200r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ1600228200r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ1600228200r
EDSES, GERRIT Gerrit Aetses naastligger ten westen Noorderhaven ZZ1600228200r
SIEBRENS, GRATE Grette Sybrants verkoper Noorderhaven ZZ1600228200r
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper Noorderhaven ZZ1600228200r
SJOERDS, STOFFELde erfgenamen van wijlen Stoffel Syourdts smidbegunstigde van een losbare rente (p.j.)Noorderhaven NZ1600228202v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1600228202v
DOUWES, WIEBREN Wybrandt Douwes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1600228202v
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven NZ1600228202v
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven NZ1600228202v
EEBES, RIEMKJEwijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ1600228202v
ROMKES, JOHANNES Johannes Romckes koper provisioneel huisNoorderhaven1600228218r
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven1600228218r
PIETERS, TJERK Tierck Pieters verkoper q.q. Noorderhaven1600228218r
PIETERS, MINNERTde nagelaten weeskinderen van Minnert Pieters wagenaarverkoper Noorderhaven1600228218r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsses koopmankoper huis met houtstek en ledige plaats daar achter ten westenNoorderhaven NZ1601228263r
ENNES, JURJEN Jurriaen Innes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1601228263r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1601228263r
REINERS, TRIJNTJEhet huis en erf van Trijn Reyners naastligger ten westen Noorderhaven NZ1601228263r
MINNES, REINER Reyner Minnes verkoper Noorderhaven NZ1601228263r
LUBBERTS, GRIETJE Griedt Lubberts verkoper Noorderhaven NZ1601228263r
KLASES, PIETER Pieter Claessen koper 1/2 ledige plaats waarvan de westelijke helft verkocht isNoorderhaven1603228371r
JOCHEMS, TRIJNTJE Trijn Jochums koper Noorderhaven1603228371r
, KLAAS Claes Botternaastligger ten oosten Noorderhaven1603228371r
MINNES, FOPKE Fopcke Minnes naastligger ten westen Noorderhaven1603228371r
FREERKS, LIEKELE Lyckle Fredricx verkoper Noorderhaven1603228371r
BASTIAANS, ROMKJE Romcke Bastiaens verkoper Noorderhaven1603228371r
BROERS, AUKE Aucke Broers koper huisNoorderhaven NZ1603228373r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Noorderhaven NZ1603228373r
HERES, MARTEN Marten Heeres koper huis, houtstek en ledige plaatsNoorderhaven NZ1604228388r
REINS, JETSKE Jetske Reyns koper Noorderhaven NZ1604228388r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1604228388r
JOOSTES, FEIKE Feycke Joestes naastligger ten westen Noorderhaven NZ1604228388r
ABES, DOUWE Douwe Abbes verkoper Noorderhaven NZ1604228388r
TJERKS, HILTJE Hil Tiercks verkoper Noorderhaven NZ1604228388r
RUURDS, JAKOB Jacob Ruerts koper kamer met daarachter een ledige plaatsNoorderhaven1613229176v
GERRITS, MAGDALENA Machtel Gerryts koper Noorderhaven1613229176v
, PIETER Pieter Syuucks naastligger ten oosten Noorderhaven1613229176v
FEDDES, KLAASde hof van Claes Feddes naastligger ten westen Noorderhaven1613229176v
GIJSBERTS, AREND Aernt Gijsberts lijnslagerverkoper Noorderhaven1613229176v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte])Noorderhaven NZ1615229277v
FEDDES, PIETERkopers zoon Pieter Feddes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ1615229277v
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen koper huis strekkende voor van de straat of het diept tot achter aan de steegNoorderhaven1615229279r
SIEBRENS, SIETSKE Sydts Sybrandts koper Noorderhaven1615229279r
JOHANNES, JOUKEde loods van Joucke Johannes naastligger ten oosten Noorderhaven1615229279r
JANS, KORNELIS Cornelis Janssen , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven1615229279r
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes verkoper Noorderhaven1615229279r
ANNES, TJITSKE Tyescke Annes verkoper Noorderhaven1615229279r
SJOERDS, POPPE Poppe Syoerdts koper kamer met een ledige plaatsNoorderhaven161623018v
REINERS, ANTJE Anne Reyners koper Noorderhaven161623018v
JANS, IETJEde plaats van Ida Jans naastligger ten oosten Noorderhaven161623018v
JANS, LAMMERTde plaats van Lambert Janssen wachtmeesternaastligger ten westen Noorderhaven161623018v
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Noorderhaven161623018v
KORNELIS, SIETSKE Sydts Cornelis verkoper Noorderhaven161623018v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues zeilmakerkoper huisNoorderhaven NZ1620230250r
GERRITS, AAGJE Aecht Gerryts koper Noorderhaven NZ1620230250r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1620230250r
, DOETJE Doed naastligger ten westen ([staat: Doed Epes weduwe])Noorderhaven NZ1620230250r
, IEPEwijlen Epe naastligger ten westen Noorderhaven NZ1620230250r
WIEBES, OEDSburgemeester Oedts Wybes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
PIEBES, JETSKE Jetske Piebes verkoper Noorderhaven NZ1620230250r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162423134r
TEUNIS, RINSEhet huis van de erfgenamen van wijlen Rints Toenis naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ162423134r
SJOERDS, ALLERTde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Allert Siuerdts bakkerverkoper Noorderhaven ZZ162423134r
, JANKEwijlen Jantyn verkoper Noorderhaven ZZ162423134r
WILLEMS, DIRKde schuur van oud burgemeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ162523150v
TEUNIS, RINSEhet huis van de erfgenamen van wijlen Rins Toenis naastligger ten westen Noorderhaven ZZ162523150v
SIPKES, GERRIThet sterfhuis van wijlen Gerryt Sipckes verkoper Noorderhaven NZ162523153v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huisNoorderhaven NZ1630232143r
SIEBRENS, MAGDALENA Magdalena Sybrens koper Noorderhaven NZ1630232143r
IENTES, TIEMEN Tymen Intes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ1630232143r
, Jacobaeus, q.q.protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ1630232143r
TEEKES, KEIMPE Keympe Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ1630232143r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues naastligger ten oosten Noorderhaven NZ1630232143r
, BINKE Bente Tyaliffs naastligger ten westen Noorderhaven NZ1630232143r
WIEBES, ROELOF Roeliff Wybes Teppenboerverkoper Noorderhaven NZ1630232143r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans naastligger ten oosten Noorderhaven NZ163223371v
TEUNIS, IJSBRANDde weduwe en erfgenamen van wijlen Isbrant Tonis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163223371v
LIEUWES, EESGEde weduwe en de curatoren van de weeskinderen van wijlen Esge Lieuues zeilmakerverkoper Noorderhaven NZ163223371v
GERRITS, AAGJE Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
LIEUWES, EESGEwijlen Aesge Lieuwes verkoper Noorderhaven NZ163323378v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagenverkoper Noorderhaven NZ163323378v
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakkerverkoper q.q. Noorderhaven NZ163323378v
EESGES, SEERP Seerp Aesges verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verkoper q.q. Noorderhaven NZ163323378v
LIEUWES, EESGEde andere vijf nagelaten weeskinderen van Aesge Lieuwes* verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ163323378v
JANS, LIEUWE Lieuwe Janssen naastligger ten oosten Noorderhaven NZ163323379v
TEUNIS, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ163323379v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems , c.u.koopmankoper 1/3 huisNoorderhaven ZZ172024674v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s.naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ172024674v
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ172024674v
HERES, HENDRIK Hendrick Heeres naastligger ten westen Noorderhaven ZZ172024674v
JOOSTES, TRIJNTJE Trijntie Joosten verkoper Noorderhaven ZZ172024674v
JANS, KORNELIS Cornelis Janzen smid (mr. ijzer-)koper smederijNoorderhaven 1177225820r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1177225820r
FRANK, HENDRIK wijlen Hendrik Frankverkoper Noorderhaven 1177225820r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoper huis en ijzersmederijNoorderhaven 1179726559r
GRATEMA, T. T. Gratamakoper Noorderhaven 1179726559r
BEER, RINNERT Rinnert de Beernaastligger ten oosten Noorderhaven 1179726559r
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens naastligger ten noorden Noorderhaven 1179726559r
SCHIERE, JAN Jan Schiereverkoper q.q. Noorderhaven 1179726559r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemaverkoper q.q. Noorderhaven 1179726559r
FABER, KORNELIS JANSde minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Jans Fabersmid (mr. ijzer-)eigenaar en bewoner Noorderhaven 1179726559r
HORREUS, JAN JELLES Jan Jelles Horreuskoper huis en grofsmederijNoorderhaven 11809268308r
LUITJENS, PIETER Pieter Luitjes huurder Noorderhaven 11809268308r
SWART, ANDRIES de weduwe van Andries Swartnaastligger ten oosten Noorderhaven 11809268308r
SIEBRENS, HARTMANde helling van Hartman Sybrens , en comp.naastligger ten noorden Noorderhaven 11809268308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 11809268308r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamakoopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 11809268308r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 11809268308r
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Frieskoper Noorderhaven 2164223516v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Tonis koper Noorderhaven 2164223516v
KORNELIS, DIRKhet houtstek van Dirck Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 2164223516v
BOYS, JAN JAKOBSplaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boysnaastligger ten zuiden Noorderhaven 2164223516v
WALINGS, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2164223516v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis schipper (groot-)koper provisioneel huis genaamd het Wapen van FrieslandNoorderhaven 2het Wapen van Friesland167924115ra
JOCHEMS, TETJE Tettie Jochums huurder (p.j.)Noorderhaven 2167924115ra
ARENDS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Arents naastligger ten oosten Noorderhaven 2167924115ra
, MAAIKE Maycke Cartouwnaastligger ten zuiden Noorderhaven 2167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammamaverkoper en nagelaten kind Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Noorderhaven 2167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Noorderhaven 2167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Noorderhaven 2167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoffbestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 2167924115ra
LIEKELES, RUURD Ruyrd Lyckles blokmaker (mr. -)koper door niaar huis genaamd het MoriaantjeNoorderhaven 2het Moriaantje1733248241v
MINNES, HENDRIK Hendrick Minnes blokmaker (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 21733248241v
LEENDERTS, LEVIde jood Levi Leenderts huurder Noorderhaven 21733248241v
LIEKELES, RUURD Ruyrd Lyckles naastligger ten oosten Noorderhaven 21733248241v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 21733248241v
JORRITSMA, Ayte Jorritsmakoopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsmaverkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
BRUININGA, SIEMEN Symon Bruyningabrouwer (mr. -)verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
POPPES, PIETERwijlen Pieter Poppes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
PIERS, JAKLEhuisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, SJOERDwijlen Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 21733248241v
JORRITSMA, FOEKE DIRKSwijlen Foeke Dirx Jorritsmaerflater Noorderhaven 21733248241v
TEEKES, DOUWTJEwijlen Doutjen Teekes Jonaserflater Noorderhaven 21733248241v
PIETERS, MICHIEL Mychiel Pytters Romermanschipper (turf-) [staat: turfvoeder]koper huis genaamd het MoriaantjeNoorderhaven 2het Moriaantje1800265228r
HESSELS, AUKJE Akke Hessels schipper (turf-) [staat: turfvoeder]koper Noorderhaven 21800265228r
JANS, KLAAS Claas Jans , c.u.huurder Noorderhaven 21800265228r
DIRKS, LIEKELE Lykle Dirks huurder Noorderhaven 21800265228r
TJEPKES, SCHELTE Schelte Tjepkes naastligger ten oosten Noorderhaven 21800265228r
BLOK, TJEPKE Tjepke Blokkompasmaker en verver (mr. -)verkoper Noorderhaven 21800265228r
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beerkapitein op het Statenjachtkoper huisNoorderhaven 3179326484r
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3179326484r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks , c.u.huurder Noorderhaven 3179326484r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smidnaastligger ten westen Noorderhaven 3179326484r
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens , c.s.naastligger ten noorden Noorderhaven 3179326484r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 3179326484r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 3179326484r
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmakerverkoper Noorderhaven 3179326484r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietkoper huisNoorderhaven 3180426751v
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 3180426751v
LUITJENS, PIETER Pieter Luitjes smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Noorderhaven 3180426751v
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens naastligger ten noorden Noorderhaven 3180426751v
BEER, GEERT Geert de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BEER, BAUKE Bauke de Beerkoopmanverkoper Noorderhaven 3180426751v
BEER, RINNERT wijlen Rindert de Beererflater Noorderhaven 3180426751v
JANS, SIBBELTJE Sibbeltje Jans koper huisNoorderhaven 3180826883r
WIEBES, ANDRIESwijlen Andries Wybes koper Noorderhaven 3180826883r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 3180826883r
SIEBRENS, HARTMAN Hartman Sybrens naastligger ten noorden Noorderhaven 3180826883r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietbrugman Kettingbrugverkoper Noorderhaven 3180826883r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakkerkoper huis en houtstekNoorderhaven 4164223530r
FOKKES, IEBELTJE Iebel Fockes koper Noorderhaven 4164223530r
, GOSSE Gosse smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 4164223530r
VRIES, HANS HARMENShet onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4164223530r
WALINGS, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4164223530r
ARENDS, PIETER Pytter Arents , c.u.blokmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 4165523754r
HESSELS, BOUWE Bouwe Hessels smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 4165523754r
VRIES, HANS HARMENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Noorderhaven 4165523754r
KORNELIS, BARTELD Bartout Cornelis verkoper Noorderhaven 4165523754r
FOKKES, IEBELTJE Iebeltie Fockes verkoper Noorderhaven 4165523754r
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis bakkerverkoper Noorderhaven 4165523754r
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles blokmakerkoper huisNoorderhaven 41725246246v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitien Pytters Roordanaastligger ten oosten Noorderhaven 41725246246v
SIEBES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Sybes naastligger ten zuiden Noorderhaven 41725246246v
, SAMUELmonsieur Samuel Scalepruikenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 41725246246v
JORRITSMA, FOKKE Focke Jorritsmanaastligger ten westen Noorderhaven 41725246246v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases huurder Noorderhaven 41725246246v
TJEERDS, POPPE Poppe Tjeerds verkoper q.q. Noorderhaven 41725246246v
POPPES, JAN Jan Poppes , meerderjarige vrijgezelzeevarendeverkoper Noorderhaven 41725246246v
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blokkoper van 1/2 huis Noorderhaven ZZ en timmerhuis Noorderhaven NZNoorderhaven 41799265155r
BUISMAN, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Buismankoper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
TJEPKES, SAKE Saake Tjepkes koper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstrakoper van 1/2 Noorderhaven 41799265155r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 41799265155r
JARICHS, HIELKE Hylke Jarigs naastligger ten westen Noorderhaven 41799265155r
REUS, Reusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 41799265155r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 41799265155r
KLASES, REINER Reyner Claesen aanhandelaar huis en steedeNoorderhaven 51599228178r
, JANKE Janthien Bartrams aanhandelaar Noorderhaven 51599228178r
EGBERTS, HARING Haeringh Eghberts smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 51599228178r
NANNES, HESSEL Hessel Nanninghs verwandelaar Noorderhaven 51599228178r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verwandelaar Noorderhaven 51599228178r
EGBERTS, HARINGde weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523142r
JANS, ELSKE Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523142r
SIPKES, GERRITwijlen Gerryt Sipkes verkoper Noorderhaven 5162523142r
EGBERTS, HARINGde weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523185r
JANS, ELSKE Els Jans , voor haar en haar kinderenverkoper Noorderhaven 5162523185r
SIPKES, GERRITwijlen Gerryt Sipkes verkoper Noorderhaven 5162523185r
HARINGS, SIEBOUTde erfgenamen van wijlen Sybout Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5162523188r
, HARINGde erfgenamen van wijlen Haring smidnaastligger ten oosten Noorderhaven 5163923471v
RINTJES, ANDRIESde erfgenamen van wijlen Andries Rinties verkoper Noorderhaven 5163923471v
BONTEKOE, SIEBE RUURDS Sybe Ruerds Bontekoe, c.u.koper huisNoorderhaven 5164923687r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5164923687r
FOPPES, TIETE Tytte Foppes , c.u.verkoper Noorderhaven 5164923687r
PIETERS, SIEMEN Simen Pyters koper huisNoorderhaven 51721246121v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes koper Noorderhaven 51721246121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 51721246121v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoeverkoper van 1/8 Noorderhaven 51721246121v
, RUURD Ruird Zweerds verkoper Noorderhaven 51721246121v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs verkoper Noorderhaven 51721246121v
SIEBES, SIJKE Sijke Sybes verkoper van 7/8 Noorderhaven 51721246121v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties verkoper Noorderhaven 51721246121v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases , c.u.koper huisNoorderhaven 51726246252v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 51726246252v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters verkoper Noorderhaven 51726246252v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes verkoper Noorderhaven 51726246252v
KLASES, JURJEN Jurjen Claesen winkelierkoper huis precario op stadsgrondNoorderhaven 5het Kaske172724731r
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes koper Noorderhaven 5172724731r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts kooltjerverkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
GEERTS, BAUKJE Boukjen Geerts verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
JANS, REIN Reyn Jans verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5172724731r
THOMAS, ANTJEwijlen Antje Thomas erflater Noorderhaven 5172724731r
GERARDUS, PIETER Pytter Gerardus metselaar (mr. -)koper huisNoorderhaven 5174925220r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerryts koper Noorderhaven 5174925220r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5174925220r
KLASES, JURJEN Jurjen Claeses Croseemakelaarverkoper Noorderhaven 5174925220r
, TJEPKJE Tjepkjen Bentjens verkoper Noorderhaven 5174925220r
JANS, KEIMPE Keimpe Jansen kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 5176125567v
GERBENS, GRIETJE Grytje Gerbens koper Noorderhaven 5176125567v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5176125567v
GERRITS, Triijntje Gerryts verkoper Noorderhaven 5176125567v
GERARDUS, PIETERwijlen Pyter Gerardus metselaar (mr. -)verkoper Noorderhaven 5176125567v
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannes koper houtstek of bestekte ledige plaatsNoorderhaven 6163623416v
OKKES, TRIJNTJE Trijntje Okkes koper Noorderhaven 6163623416v
JOHANNES, DOEKE Doeke Joannis blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 6163623416v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis verkoper Noorderhaven 6163623416v
BONKE, KORNELIS KORNELISwijlen Cornelis Cornelis Bonkverkoper Noorderhaven 6163623416v
HESSELS, BOUWE Buwe Hessels smid (mr. -)koper huisNoorderhaven 61651236182v
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Noorderhaven 61651236182v
JOHANNES, DOEKE Doecke Joannis* blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61651236182v
AKKERSLOOT, PIETER lege plaats en put van Peter Ackerslootnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61651236182v
JOHANNES, GOSSE Gosse Johannis , c.u.verkoper Noorderhaven 61651236182v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roordasmid (mr. stads-)koper huisNoorderhaven 61682241228r
DOEKES, JOHANNESde weduwe en erfgenamen van wijlen Joannes Doeckes blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61682241228r
, DOEKEwijlen Doecke blokmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 61682241228r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackerslootnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61682241228r
ARENDS, PIETER Pytter Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 61682241228r
AUKES, THOMASvroedsman Thomas Auckes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
BOUWES, ANTJE Antie Bouwens verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens schipper (trek-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 61682241228r
JANS, JURJEN Jurrien Jansen bakkerkoper huisNoorderhaven 61698243386v
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roordabakkerkoper Noorderhaven 61698243386v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles naastligger ten oosten Noorderhaven 61698243386v
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans naastligger ten westen Noorderhaven 61698243386v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roordaverkoper Noorderhaven 61698243386v
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS Trijntie Luitjens Roorda, bejaarde vrijsterkoper huisNoorderhaven 61748251209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roordakoper Noorderhaven 61748251209r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjekoper Noorderhaven 61748251209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roordanaastligger ten oosten Noorderhaven 61748251209r
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten zuiden Noorderhaven 61748251209r
LIEKELES, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Lykles naastligger ten westen Noorderhaven 61748251209r
ROORDA, LUITJENS Leendeert Luitjens Roordasmid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 61748251209r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmankoper huis waarin voormalig een ijzersmederij wasNoorderhaven 61759254194v
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes koper Noorderhaven 61759254194v
, HENDRIK Hendrik Norbrus, c.u.havenchergerhuurder (p.j.)Noorderhaven 61759254194v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 61759254194v
PUTTER, JAN huis gekocht door Jan Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61759254194v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61759254194v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roordaverkoper van 1/3 Noorderhaven 61759254194v
HUBERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Huiberts turfdragerverkoper van 1/3 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roordasmid (oud mr. ijzer-)verkoper van 1/3 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roordasmid (oud mr. ijzer-)verkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 61759254194v
PIETERS, LUITJEN Luitzen Pyters smid (ijzer-)koper huisNoorderhaven 61763255228r
HARRITS, JETSKE Jietske Harryts koper Noorderhaven 61763255228r
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Putternaastligger ten oosten Noorderhaven 61763255228r
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Casselnaastligger ten zuiden Noorderhaven 61763255228r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 61763255228r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Sivardanaastligger Noorderhaven 61763255228r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper Noorderhaven 61763255228r
ANNES, TRIJNTJE Trijntje Annes verkoper Noorderhaven 61763255228r
KLASES, HARING Haring Clases koper door niaar huisNoorderhaven 71726246255v
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Symen Jacobs Kuiper, c.u.schipper (wijd-)geniaarde koper Noorderhaven 71726246255v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens naastligger ten oosten Noorderhaven 71726246255v
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246255v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 71726246255v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitiens koper huis en losse en vaste goederenNoorderhaven 71726246277v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes koper Noorderhaven 71726246277v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71726246277v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters Parsijnnaastligger ten westen Noorderhaven 71726246277v
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 71726246277v
KORNELIS, FIEKE Fijke Cornelis verkoper Noorderhaven 71726246277v
IENSES, MELLE Melle Ynses schipper (beurt-)koper door niaar huisNoorderhaven 71738249291r
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 71738249291r
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems geniaarde koper Noorderhaven 71738249291r
, GEERTRUIDA Geertruit Jonasgeniaarde koper Noorderhaven 71738249291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 71738249291r
, JURJEN Jurjen Croseemakelaarnaastligger ten westen Noorderhaven 71738249291r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitjens brugmanverkoper Noorderhaven 71738249291r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Noorderhaven 71738249291r
JARICHS, HIELKE Hylke Jarigs schipperkoper huisNoorderhaven 71799265128r
TEEKES, FETJE Fettie Taakes koper Noorderhaven 71799265128r
ARJENS, ALBERT Albert Janes huurder kelder (p.j.)Noorderhaven 71799265128r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe Boomsma, c.u.koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, SIETSKE Zytske D. Zeilmakerverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingiikoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 71799265128r
ZEILMAKER, KEIMPE hun wijlen oom Keimpe Zeilmakererflater Noorderhaven 71799265128r
JOHANNES, DOEKE Doecke Joannes koper ledige plaatsNoorderhaven 81633233121v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, BAUKE Boucke Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis naastligger ten westen Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, BAUKE Boucke Cornelis verkoper Noorderhaven 81633233121v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis verkoper Noorderhaven 81633233121v
JANS, HARING Haringh Jansen , c.u.kompasmaker (mr. -)koper huisNoorderhaven 8172124698v
, PIETERaan de erfgenamen van wijlen Pyter Ackersloothverpachter grond Noorderhaven 8172124698v
SJOERDS, TJEERD Tjeerd Sjoerds Sywerdanaastligger ten zuiden Noorderhaven 8172124698v
PIETERS, LUITJEN Luytien Pyters naastligger ten westen Noorderhaven 8172124698v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Noorderhaven 8172124698v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 8172124698v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix kistmakerkoper huisNoorderhaven 81721246111v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonkkoper Noorderhaven 81721246111v
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Ackerslootverpachter grond Noorderhaven 81721246111v
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syverdakoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 81721246111v
ROORDA, LUTSKE PIETERS Luytien Pyters Roordanaastligger ten westen Noorderhaven 81721246111v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Noorderhaven 81721246111v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper q.q. Noorderhaven 81721246111v
JANS, HARING Haringh Jansen kompasmakerverkoper Noorderhaven 81721246111v
HARINGS, TRIJNTJEzijn dochter Trijntje Haringhs verkoper Noorderhaven 81721246111v
PUTTER, JAN GERRITS Jan Gerritsz Putterkoopmankoper huisNoorderhaven 81759254196v
STINSTRA, de erfgenamen van wijlen Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS Trijntje Luitjens Roordabewoner Noorderhaven 81759254196v
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 81759254196v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelius Sivardanaastligger ten zuiden Noorderhaven 81759254196v
, TEEKEhuis gekocht door vroedsman Taeke Stefaninaastligger ten westen Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roordaverkoper van 1/3 Noorderhaven 81759254196v
HUBERTS, LIEUWEwijlen Lieuwe Huiberts turfdragerverkoper van 1/3 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roordasmid (oud mr. ijzer-)verkoper van 1/3 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
BOUWES, HIELKE Hylke Bouwes schipperverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roordasmid (oud mr. ijzer-)verkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roordaverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
HANSES, KLAASwijlen Claes Hansen varenspersoonverkoper van 1/9 Noorderhaven 81759254196v
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENSwijlen Trijntje Luitjens Roordaerflater Noorderhaven 81759254196v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huisNoorderhaven 8176425647v
ANNES, JANKE Jantje Annes koper Noorderhaven 8176425647v
STINSTRA, JOHANNES ds. Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 8176425647v
SIEBRENS, FREERK Freerk Sybrens huurder Noorderhaven 8176425647v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 8176425647v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Siverdanaastligger ten zuiden Noorderhaven 8176425647v
PIETERS, LUITJEN Luitzen Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 8176425647v
PUTTER, JAN GERRITSHeer Jan Gerrytsz Putterkoopmanverkoper Noorderhaven 8176425647v
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes koper huisNoorderhaven 81803266300r
STINSTRA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen dr. Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81803266300r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 81803266300r
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstrapruikenmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 81803266300r
JANS, TJITSKEwijlen Tjietske Jans erflater Noorderhaven 81803266300r
, ADAM Adam Hartog slager (joods -)koper huisNoorderhaven 81807267352r
MOSES, BEELTJE Bela Moses koper Noorderhaven 81807267352r
STINSTRA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Stinstraverpachter grond Noorderhaven 81807267352r
PIETERS, LUTSKE Luitje Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 81807267352r
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes verkoper Noorderhaven 81807267352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen verkoper Noorderhaven 81807267352r
BONTEKOE, SWIER SIEBES Sweer Zybes Bontekoekoper huisNoorderhaven 916702405r
JANS, JANKE Jancke Jans koper Noorderhaven 916702405r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Noorderhaven 916702405r
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 916702405r
JENNES, AALTJE Aeltie Jennes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
WILLEMS, SJOUKJE Sjouk Willems verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
PIEBES, MEEUWIS Meuwis Pybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 916702405r
JARICHS, KEIMPE Keimpe Jaerichs , c.u.koper huisNoorderhaven 91695243136v
TJEERDS, REINER Reyner Tjeerdts zilversmid (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 91695243136v
EGBERTS, HARINGde erfgenamen van wijlen Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 91695243136v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper van 1/2 Noorderhaven 91695243136v
BONTEKOE, SWIER SIEBESwijlen Sweerd Sybes Bontekoeverkoper van 1/2 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, TEETSKE Teetske Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs schipper (wijd-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts schipper (smal-)verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, LIJSBETmeerderjarige ongehuwde dochter Lijsbeth Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, AATJEmeerderjarige ongehuwde dochter Attie Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
SWIERS, RUURDminderjarige zoon Ruyrd Sweerdts verkoper van 1/10 Noorderhaven 91695243136v
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huisNoorderhaven 91725246223v
RINSES, AALTJE Aeltie Renses koper Noorderhaven 91725246223v
TJEERDS, REINER Reiner Tjeerds naastligger ten oosten Noorderhaven 91725246223v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 91725246223v
ANDRIES, WIEBE Wybe Drieses verkoper Noorderhaven 91725246223v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven 91725246223v
JARICHS, KEIMPEwijlen Keimpe Jarighs verkoper Noorderhaven 91725246223v
VLIET, MARTEN Marten van Vlietkoper huisNoorderhaven 9180826884r
PIETERS, TETJE Tettje Pieters koper Noorderhaven 9180826884r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s.huurder Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWESverkoper Aaltje Douwes de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 9180826884r
TEEKES, FETJE Fettje Taakes* naastligger ten westen Noorderhaven 9180826884r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jongverkoper Noorderhaven 9180826884r
BOOMSMA, BOUWE wijlen Bouwe Boomsmaverkoper Noorderhaven 9180826884r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u.koper 1/2 huisNoorderhaven 101653236223r
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101653236223r
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meinerts bewoner Noorderhaven 101653236223r
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jansen schoolmeester van Vlielandbewoner Noorderhaven 101653236223r
HESSELS, BOUWEmr. Bouuen Hessels* smidhuurder voor 1 jaar Noorderhaven 101653236223r
LASES, LAAShet huis van oud burgemeester Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 101653236223r
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101653236223r
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis naastligger ten westen Noorderhaven 101653236223r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
JANS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jansen van Grijnverkoper Noorderhaven 101653236223r
PIETERS, KORNELISburgemeester Cornelis Pietersen verkoper Noorderhaven 101653236223r
DIRKS, REIERweesmeester Reyer Dircxen Spijckerverkoper Noorderhaven 101653236223r
HESSELS, BOUWE Bouue Hessels , c.u.smid (mr. -)koper 1/2 huisNoorderhaven 101657237132v
HARMENS, JANburgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101657237132v
LASES, LAASde erfgenamen van wijlen Laes Laessens naastligger ten oosten Noorderhaven 101657237132v
VRIES, HANS HARMENShet huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101657237132v
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis naastligger ten westen Noorderhaven 101657237132v
PIETERS, KARST Carst Pytters , c.u.verkoper Noorderhaven 101657237132v
HESSELS, IEMKJE Imk Hessels koper door niaar 1/2 huisNoorderhaven 101661238107v
DOUWES, AUKE Aucke Douues , c.u.geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 101661238107v
SJOERDS, JOUKJE Jouck Sioerds geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 101661238107v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrandts eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101661238107v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 101661238107v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis naastligger ten zuiden Noorderhaven 101661238107v
JANS, DOEKE Doecke Jansen naastligger ten westen Noorderhaven 101661238107v
HESSELS, BOUWE Bouuen Hessels , c.u.verkoper Noorderhaven 101661238107v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopmankoper 1/2 huisNoorderhaven 101668239144v
HESSELS, IEMKJEbewoner Imck Hessels eigenaar van 1/2 Noorderhaven 101668239144v
JANS, HARMEN Harmen Jansen , c.s.verkoper Noorderhaven 101668239144v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huisNoorderhaven 10167224096v
KINGMA, HENDRIK MICHIELSde weduwe van Hendrix Michiels Kingmakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 10167224096v
DOEKES, JOHANNES Joannis Doeckes blokmaker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 10167224096v
HESSELS, BOUWEde erfgenamen van wijlen mr. Bouwen Hessels , c.soc.verkoper Noorderhaven 10167224096v
HESSELS, wijlen Imck Hessels erflater Noorderhaven 10167224096v
DOEKELES, TEEKE Take Doeles koper door niaar huis en plaatsNoorderhaven 101687242162r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Pytters koper door niaar Noorderhaven 101687242162r
HIELKES, PIETER Pytter Hylkes , c.u.geniaarde koper Noorderhaven 101687242162r
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 101687242162r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
JOOSTES, IJSBRAND IJsbrant Joosten Heynsnaastligger ten zuiden Noorderhaven 101687242162r
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles* blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 101687242162r
HENDRIKS, KLAASde crediteuren van Claes Hendricks verkoper Noorderhaven 101687242162r
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 101687242162r
JOHANNES, DOEKE Doecke Johannis blokmaker (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 101716245273v
LOUWS, ARJEN Arjen Louws , c.u.beeldhouwergeniaarde koper Noorderhaven 101716245273v
DIRKS, DIRKde huisinge van Dirk Dirksen naastligger ten oosten Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten zuiden Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.naastligger ten westen Noorderhaven 101716245273v
DOEKELES, TEEKE Taeke Doeles , c.u.verkoper Noorderhaven 101716245273v
FEITES, HOITE Hoite Feites koper door niaar dwarshuisNoorderhaven 10172124696v
ANNES, DOETJE Doetje Annes geniaarde koper Noorderhaven 10172124696v
OLIVIERS, THOMASwijlen Tomas Oliviers geniaarde koper Noorderhaven 10172124696v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10172124696v
HEINSIUS, burgemeester Heinsiusnaastligger ten zuiden Noorderhaven 10172124696v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Noorderhaven 10172124696v
DOEKELES, TEEKEwijlen Take Doeles verkoper Noorderhaven 10172124696v
HEMERT, FEIKE JANS Feike Jansen Hemert, c.u.koper dwarshuisNoorderhaven 101721246112r
DIRKS, DIRK Dirk Dirxen naastligger ten oosten Noorderhaven 101721246112r
DOEKELES, TEEKEde weduwe van Teake Doeles naastligger ten zuiden Noorderhaven 101721246112r
FEITES, HOITE Hoyte Feytes , c.u.schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 101721246112r
JANS, FEIKE Feike Jansen beeldhouwer (mr. -)koper door niaar huisNoorderhaven 10achter1723246153v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes , c.u.brouwer (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 10achter1723246153v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter1723246153v
JANS, FEIKE Feike Jans [staat: Joris] naastligger ten noorden Noorderhaven 10achter1723246153v
JOHANNES, HIELKJE Hylkjen Johannes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
FEITES, HOITE Hoite Feites verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
JELLES, STEFFENwijlen Steffen Jelles verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
ALEFS, GERRIT Gerrit Alefs verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Noorderhaven 10achter1723246153v
, FREERKds. Fredericus Botterwegverkoper q.q. Noorderhaven 10achter1723246153v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potkoper huisNoorderhaven 101751252113r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sjerks Hornstrakoper Noorderhaven 101751252113r
DIRKS, DIRKde weduwe van Dirk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 101751252113r
HEMERT, FEIKE JANSpakhuis van de weduwe van Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101751252113r
JANS, GEESKE Geeske Jans verkoper Noorderhaven 101751252113r
HEMERT, FEIKE JANSwijlen Feyke Jansen van Heemertbeeldhouwer (mr. -)verkoper Noorderhaven 101751252113r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmermankoper huis en pakhuisNoorderhaven 101770257153r
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101770257153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101770257153r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101770257153r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 101770257153r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 101770257153r
WIEGERS, JETSKE Jetske Wiegers koper huisNoorderhaven 101778259143v
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems tichelaarkoper Noorderhaven 101778259143v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101778259143v
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jongnaastligger ten oosten Noorderhaven 101778259143v
JANS, FOKKEde weduwe van Fokke Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 101778259143v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes verkoper q.q. Noorderhaven 101778259143v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstraverkoper q.q. Noorderhaven 101778259143v
KLASES, WIEGER Wieger Claas verkoper Noorderhaven 101778259143v
KORNELIS, PIETER Pietje Cornelis verkoper Noorderhaven 101778259143v
WIEGERS, KORNELISwijlen Cornelis Wiegers wever (bont-)erflater Noorderhaven 101778259143v
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Noorderhaven 101778259143v
TEUNIS, REMMERTwijlen Remmert Theunis verkoper Noorderhaven 101778259143v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts koper huisNoorderhaven 101782260273r
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris koper Noorderhaven 101782260273r
, EDGER Edsger bakkerhuurder Noorderhaven 101782260273r
, EDGER Edsger bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 101782260273r
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101782260273r
WILLEMS, JOHANNES Johannes Willems verkoper Noorderhaven 101782260273r
WIEGERS, JETSKE Jetske Wygers verkoper Noorderhaven 101782260273r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)koper woningNoorderhaven 10achter1790263200r
WIEBES, DOUWE Douwe Wybes , c.u.huurder beneden (p.j.)Noorderhaven 10achter1790263200r
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.)Noorderhaven 10achter1790263200r
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 10achter1790263200r
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Noorderhaven 10achter1790263200r
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10achter1790263200r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Noorderhaven 10achter1790263200r
GEERTS, AUKJEde boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts verkoper Noorderhaven 10achter1790263200r
FLORIS, IEDEwijlen Yde Floris verkoper Noorderhaven 10achter1790263200r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsmaprocureur postulantkoper huisNoorderhaven 101791263300v
JANS, FREERK Fredrik Jans , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 101791263300v
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 101791263300v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101791263300v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101791263300v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Noorderhaven 101791263300v
GEERTS, AUKJEnalatenschap van Aukje Geerts verkoper Noorderhaven 101791263300v
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris verkoper Noorderhaven 101791263300v
JAKOBS, JENTJE Jentje Jacobs koper huisNoorderhaven 101791263322v
GERBENS, Wilhelmijntje Gerbrands koper Noorderhaven 101791263322v
JANS, FREERK Freerk Jans , c.u.huurder (p.j.)Noorderhaven 101791263322v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten oosten Noorderhaven 101791263322v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 101791263322v
NANNES, SIEBRENde weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 101791263322v
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephanyprocureur fiscaalverkoper Noorderhaven 101791263322v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werffkoopmanverkoper Noorderhaven 101791263322v
STOK, HARKE Harke J. van der Stokkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 101791263322v
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsmaprocureur postulantverkoper Noorderhaven 101791263322v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u.koper huisNoorderhaven 111657237119v
LOURENS, PIETERde weduwe van Pytter Lourens naastligger ten oosten Noorderhaven 111657237119v
, Jennes hoedenmakernaastligger ten westen Noorderhaven 111657237119v
, AUKJEde erfgenamen van wijlen Auckien verkoper ([staat: Auckien Stevens)Noorderhaven 111657237119v
GABES, STEFFENTJEwijlen Steven Gabbes* verkoper Noorderhaven 111657237119v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollanderkoper huisNoorderhaven 111668239173r
LOURENS, PIETERde weduwe van Pytter Lourens zeilmakernaastligger ten oosten Noorderhaven 111668239173r
FOPPES, JENNE Jenne Foppes naastligger ten westen Noorderhaven 111668239173r
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems , c.u.verkoper Noorderhaven 111668239173r
TJEERDS, REINER Reynier Tjeerdts mr. zeilmakerkoper huisNoorderhaven 111685242103v
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoenaastligger ten oosten Noorderhaven 111685242103v
BONTEKOE, SWIER SIEBESde weduwe van Sweer Sybes Bontekoenaastligger ten westen Noorderhaven 111685242103v
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmen van 't Vlieverkoper Noorderhaven 111685242103v
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Noorderhaven 111685242103v
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)koper huisNoorderhaven 111809268203r
BLOEM, WIETSE Wytze Blomschipper op Amsterdam (beurt-)huurder (p.j.)Noorderhaven 111809268203r
VISSER, BEREND de heer Barend Visser, en zoonnaastligger ten oosten Noorderhaven 111809268203r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vlietnaastligger ten westen Noorderhaven 111809268203r
JONG, A. A. de Jongverkoper Noorderhaven 111809268203r
BOOMSMA, B. wijlen B. Boomsmaverkoper Noorderhaven 111809268203r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u.koper ledige plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daarop staat, achter en naast het huis waarin Hanssen Roilebuit woontNoorderhaven 121653236237r
, JILLESmr. Jillis Schenckelchirurgijnverkoper Noorderhaven 121653236237r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper grondpacht van 2-00-00 CGNoorderhaven 1216592386v
SCHONENBURG, grondpacht uit het huis van Tiaitien Schonenburgh, c.u.eigenaar perceel Noorderhaven 1216592386v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u.verkoper Noorderhaven 1216592386v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper huisNoorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 12166023856v
HESSELS, BOUWE Bouuen Hessels , c.s.naastligger ten westen Noorderhaven 12166023856v
HASELAAR, AUKE JANS Aucke Jansen Haselaer, c.u.verkoper Noorderhaven 12166023856v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper plaats achter kopers nieuwe huisNoorderhaven 121661238105v
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 121661238105v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopmankoper grondpacht van 3-14-00 GGNoorderhaven 12de Witte Boterton166523924r
MICHIELS, HENDRIKgrondpacht uit het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels eigenaar perceel ([staat: GG 3-14-00])Noorderhaven 12de Drie Dissels166523924r
, REGNERUS Regnerus Templarverkoper Noorderhaven 12166523924r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)koper huisNoorderhaven 121688242252r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes koper Noorderhaven 121688242252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen bakker (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 121688242252r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes huurder Noorderhaven 121688242252r
TIETES, HOUKEals huurder Holke Tettinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 121688242252r
TJEERDS, RUURDhet huis van Ruyrdt Tjeerdts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Noorderhaven 121688242252r
DOEKELES, TEEKEhet huis van Taeke Doeles blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 121688242252r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendricks verkoper Noorderhaven 121688242252r
JELLES, AALTJEwijlen Aeltie Jelles erflater Noorderhaven 121688242252r
MICHIELS, HENDRIKwijlen Hendrick Michiels erflater Noorderhaven 121688242252r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendricks verkoper Noorderhaven 121688242252r
, EVERT Ewert Hynghstkoopmanverkoper Noorderhaven 121688242252r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperkoper huis en voormalige bakkerijNoorderhaven 121788262269r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemankoopmankoper Noorderhaven 121788262269r
GONGGRIJP, HARMEN majoor Harmen Gonggrijpnaastligger ten oosten Noorderhaven 121788262269r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121788262269r
FLORIS, IEDEde weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 121788262269r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirksen de Jong, bejaard vrijgezelverkoper Noorderhaven 121788262269r
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmankoper huis, voormaals bakkerijNoorderhaven 121789263169r
GONGGRIJP, H. majoor H. Gonggrijpnaastligger ten oosten Noorderhaven 121789263169r
ARUM, P. P. van Arumkoopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 121789263169r
FLORIS, IEDEde weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 121789263169r
KUIPER, MARTHA JAKOBS Martha Jacobs Kuiperverkoper Noorderhaven 121789263169r
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemanverkoper Noorderhaven 121789263169r
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx koper huisNoorderhaven 131642234166v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenkoper Noorderhaven 131642234166v
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten oosten Noorderhaven 131642234166v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 131642234166v
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Noorderhaven 131642234166v
NANNES, RINSEwijlen Rinse Nannes kuiperverkoper Noorderhaven 131642234166v
LOURENS, PIETER Pytter Lourens zeilmakerkoper 1/4 huisNoorderhaven 13165623790r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pytters koper Noorderhaven 13165623790r
LOURENS, PIETERde koper Pytter Lourens , c.u.zeilmakereigenaar van 1/4 Noorderhaven 13165623790r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 13165623790r
, AUKJE Auckien naastligger ten westen Noorderhaven 13165623790r
GABES, STEFFENwijlen Steven Gabbes naastligger ten westen Noorderhaven 13165623790r
BOUWES, JAKOB Jacob Buues , c.u.verkoper Noorderhaven 13165623790r
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeesterkoper provisioneel huis alwaer de Zeeton uithanghtNoorderhaven 13de Zeeton166923937ra
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannes Hanekuycknaastligger ten oosten Noorderhaven 13166923937ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollandernaastligger ten westen Noorderhaven 13166923937ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper q.q. Noorderhaven 13166923937ra
FRANSES, JOHANNES Joannes Fransen verkoper q.q. Noorderhaven 13166923937ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoekoper provisioneel huis alwaer de Zeeton in de gevel staetNoorderhaven 13de Zeeton168124134va
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautanaastligger ten oosten Noorderhaven 13168124134va
JELTES, IENSE Ynse Jeltes naastligger ten westen Noorderhaven 13168124134va
JANS, SIBBELE Sibble Jansen brugsluiterverkoper Noorderhaven 13168124134va
REINERS, WIEBE Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderenmetselaarverkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AAKJEwijlen Aken Jans verkoper Noorderhaven 13168124134va
JANS, AALTJE Aeltie Jans , meerderjarige jongedochterverkoper Noorderhaven 13168124134va
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters havenmeestererflater Noorderhaven 13168124134va
, TETJEwijlen Tettie Wijnes erflater Noorderhaven 13168124134va
DREYER, BEREND Beerend Dreyerprocureur fiscaalkoper van 1/3 huis alwaer de Zeeton in de geevel staetNoorderhaven 13de Zeeton1748251232v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)koper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurkoper van 1/3 Noorderhaven 131748251232v
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens , c.u.huurder Noorderhaven 131748251232v
GABES, MINKE Minke Gaebes huurder Noorderhaven 131748251232v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 131748251232v
DOUWES, JAN Jan Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 131748251232v
HOEDJE, SIEBREN HENDRIKS Sybren Hendriks Hoedtjetimmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 131748251232v
BONTEKOE, TEETSKE RUURDSwijlen Taetske Ruirds Bontekoe, bejaarde vrijstererflater Noorderhaven 131748251232v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteurkoper 1/3 huisNoorderhaven 131752252193v
HAAS, AGE majoor Age de Haesexecuteureigenaar van 1/3 Noorderhaven 131752252193v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper Noorderhaven 131752252193v
JOUKES, HEIN Hein Joukes schipperkoper huisNoorderhaven 131756253254v
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 131756253254v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper van 1/3 Noorderhaven 131756253254v
HAAS, AGE wachtmeester Age de Haasexecuteurverkoper van 2/3 Noorderhaven 131756253254v
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (mr. -)koper huisNoorderhaven 13179326499v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Noorderhaven 13179326499v
BEER, RINNERT Rinnert de Beerschipperhuurder Noorderhaven 13179326499v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 13179326499v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, SIETSKE Sytske D. Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, KEIMPE Keimpe Zeilmakerverkoper Noorderhaven 13179326499v
ZEILMAKER, REINER wijlen Reinder J. Zeilmakerkoopmanerflater Noorderhaven 13179326499v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipper (schuit-)koper huisNoorderhaven 131795264296v
WIEBES, SETSKE Setske Wybes koper Noorderhaven 131795264296v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 131795264296v
HERES, JAN Jan Heeres timmerman (mr. -)verkoper Noorderhaven 131795264296v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs verkoper Noorderhaven 131795264296v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoonkoopmankoper huisNoorderhaven 13180226694v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten oosten Noorderhaven 13180226694v
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 13180226694v
MINNES, POPKE Popke Minnes schipperverkoper Noorderhaven 13180226694v
WIEBES, SETSKE Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13180226694v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)koper 1/6 huisNoorderhaven 14164923677r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts blokmaker (mr. -)bewoner Noorderhaven 14164923677r
SIEMENS, WILLEMburgemeester Willem Symens verkoper q.q. Noorderhaven 14164923677r
, STIJNTJE Stijntie verkoper Noorderhaven 14164923677r
DIRKS, TJEERDwijlen? Tieerd Dirckx verkoper Noorderhaven 14164923677r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts , c.u.koper huisNoorderhaven 14164923677v
FEITSES, FEIKE Feycke Fetses slagernaastligger ten zuiden Noorderhaven 14164923677v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 14164923677v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u.koper huisNoorderhaven 141652236189v
PIETERS, Jacops Pyters Jaepmannaastligger ten oosten Noorderhaven 141652236189v
KEIMPES, NANNEhet huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 141652236189v
LASES, LAASburgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 141652236189v
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Noorderhaven 141652236189v
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaarkoper huis en erfNoorderhaven 14173124863r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus slager (mr. -)huurder (p.j.)Noorderhaven 14173124863r
KORNELIS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 14173124863r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14173124863r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersmabakker (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 14173124863r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendriks verkoper Noorderhaven 14173124863r
HINGST, EVERT wijlen Evert Hingstkoopmanverkoper Noorderhaven 14173124863r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes zeilmakerkoper pakhuisNoorderhaven 141759254218ar
JANS, ANTJE Antje Jans koper Noorderhaven 141759254218ar
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 141759254218ar
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten zuiden Noorderhaven 141759254218ar
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 141759254218ar
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper q.q. Noorderhaven 141759254218ar
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper q.q. Noorderhaven 141759254218ar
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Noorderhaven 141759254218ar
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 141759254218ar
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Noorderhaven 141759254218ar
DIRKS, ARJEN Arian Dircks koper huis met ledige plaats erachterNoorderhaven 15161222989v
FOPPES, TETJE Teth Foppes koper Noorderhaven 15161222989v
NANNES, RINSE Rinse Nannes kuipernaastligger ten westen Noorderhaven 15161222989v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
POPPES, LIEUWE Liuwe Poppes schipper (groot-)verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckles verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
JASPERS, EERKE Erick Jaspers verkoper van 1/2 Noorderhaven 15161222989v
JOHANNES, HIELKJE Hylke Joannes Hanecuyckkoper dwarshuis met een ledige plaats erachterNoorderhaven 151667239123r
JANS, MINNEde verkoper Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151667239123r
LOURENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Lourens naastligger ten westen Noorderhaven 151667239123r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwerverkoper Noorderhaven 151667239123r
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backerschipper (wijd-)koper dwarshuisNoorderhaven 151711245150r
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 151711245150r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruird Sybes Bontekoenaastligger ten westen Noorderhaven 151711245150r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannis Hanekuikkoopmanverkoper Noorderhaven 151711245150r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperkoper heerlijk huisNoorderhaven 151765256109r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pyters Butterkoopkoper Noorderhaven 151765256109r
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarnaastligger ten oosten Noorderhaven 151765256109r
ZEILMAKER, DOUWE Douwe Zeylmakernaastligger ten westen Noorderhaven 151765256109r
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 151765256109r
JOUKES, HEINwijlen Hein Joukes schipperverkoper Noorderhaven 151765256109r
BRUINSVELD, JETSKE Jetske Bruinsveldkoper huisNoorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSwijlen Jan Pieters Trompetterkoopmankoper Noorderhaven 15180426763v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoonnaastligger ten oosten Noorderhaven 15180426763v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoonnaastligger ten westen Noorderhaven 15180426763v
VISSER, BEREND Barend Visserverkoper q.q. Noorderhaven 15180426763v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuisverkoper q.q. Noorderhaven 15180426763v
TROMPETTER, JAN PIETERSde boedel van wijlen Jan Pieters Trompetterverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERSwijlen Neeltje Pieters Boterkoperverkoper van 1/2 Noorderhaven 15180426763v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
VRIES, GERLOF Gerlof de Vrieskoopmanverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeekverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
, PIETERluitenant bij de Infanterie Pieter Franciscus Battaverkoper van 1/4 Noorderhaven 15180426763v
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 16167124049r
SIEMENS, TETJE Tedtie Symons koper Noorderhaven 16167124049r
ARJENS, EVERTde weduwe van Ewert Ariens naastligger ten oosten Noorderhaven 16167124049r
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16167124049r
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16167124049r
ROORDA, PIETER JAKOBSde gecedeerde boedel van Pytter Jacobs Roorda, c.u.verkoper Noorderhaven 16167124049r
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmakerkoper huis op een kelder gebouwd, met leuken en plaats daar achterNoorderhaven 161676240238r
KLASES, KORNELIS Cornelis Claessen blokmakerkoper Noorderhaven 161676240238r
ARJENS, EVERTde weduwe van Ewert Arjens naastligger ten oosten Noorderhaven 161676240238r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161676240238r
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 161676240238r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymaverkoper Noorderhaven 161676240238r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingiiapothekerkoper grondpacht van 7-10-00 CGNoorderhaven 161758254180r
, KORNELISgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis blokmakereigenaar perceel Noorderhaven 161758254180r
HOITES, RUURDJE Ruirdtje Hoites verkoper Noorderhaven 161758254180r
JAKOBS, WIEBREN Wybren Jacobs verkoper Noorderhaven 161758254180r
JOUKES, HOITEwijlen Hoite Joukes verkoper Noorderhaven 161758254180r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potuitdragerkoper voortreffelijk groot huisNoorderhaven 161759254188v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstrauitdraagsterkoper Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, TJALLING Tjalling Symons huurder Noorderhaven 161759254188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingiiapothekerverpachter grond Noorderhaven 161759254188v
FREERKS, SIEBREN Sybren Fredriks naastligger ten oosten Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, KLAAS Claes Symens bakkernaastligger ten zuiden Noorderhaven 161759254188v
HANSES, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 161759254188v
SIEMENS, TJALLING Tjalling Simons blokmakerverkoper Noorderhaven 161759254188v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjerkoper huisNoorderhaven 161770257156v
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161770257156v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161770257156v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potverkoper Noorderhaven 161770257156v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstraverkoper Noorderhaven 161770257156v
PIETERS, REINER Reinder Pyters timmerman (mr. huis-)koper huisNoorderhaven 161773258108r
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerrits koper Noorderhaven 161773258108r
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161773258108r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten zuiden Noorderhaven 161773258108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjerverkoper Noorderhaven 161773258108r
AUKES, OTTE Otte Aukes blokmakerkoper huisNoorderhaven 161775258225r
SJOUKES, SJOUKJE Sjouwkje Sjoukes koper Noorderhaven 161775258225r
FREERKS, SIEBREN Sybren Freerks naastligger ten oosten Noorderhaven 161775258225r
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten zuiden Noorderhaven 161775258225r
PIETERS, REINER Reinder Pieters timmerman (mr. huis-)verkoper Noorderhaven 161775258225r
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerryts verkoper Noorderhaven 161775258225r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huisNoorderhaven 161809268218v
VEENSTRA, HEILTJE Heiltje L. Feenstrakoper Noorderhaven 161809268218v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 161809268218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 161809268218v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 161809268218v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijkblokmaker (mr. -)verkoper Noorderhaven 161809268218v
JANS, MINNE Minne Jans , c.s.bakkerkoper nieuw aangebouwd huis met vrije uit- en ingang naar de ZoutslootNoorderhaven 171667239122v
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dirksen brouwerverkoper Noorderhaven 171667239122v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarkoper dwarshuisNoorderhaven 17176425678v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Noorderhaven 17176425678v
REINERS, PIETERde weduwe van Pieter Reinders , c.s.huurder Noorderhaven 17176425678v
JAKOBS, JANeigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 17het Wanschapen176425678v
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17176425678v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermankoper huisNoorderhaven 171782260299r
SAKES, ANTJE Antje Saakes koper Noorderhaven 171782260299r
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 171782260299r
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarverkoper Noorderhaven 171782260299r
VISSER, BEREND Barend Visserkoper huisNoorderhaven 17het Wanschapen179226426v
JANS, SARA Sara Jans koper Noorderhaven 17179226426v
JANS, SARA Sara Jans koper Noorderhaven 17179226426v
VISSER, BEREND Barend Vissernaastligger ten oosten Noorderhaven 17179226426v
JANS, SARA Sara Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 17179226426v
JANS, SARA Sara Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 17179226426v
TROMPETTER, JAN Jan P. Trompetternaastligger ten westen Noorderhaven 17179226426v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmermanverkoper Noorderhaven 17179226426v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Noorderhaven 17179226426v
GATSES, GERBEN Gerben Gatties koper huisNoorderhaven 181618230118v
ALLERTS, TRIJNTJE Trijn Allerts koper Noorderhaven 181618230118v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes naastligger ten oosten Noorderhaven 181618230118v
, ANTJEde weduwe Anna naastligger ten zuiden Noorderhaven 181618230118v
, KORNELISwijlen Cornelis Cunstnaastligger ten zuiden Noorderhaven 181618230118v
IEPES, PIETERhet huis van wijlen Pieter Epis naastligger ten westen Noorderhaven 181618230118v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramerverkoper q.q. Noorderhaven 181618230118v
GOSSES, JAN Jan Gosses hoedenmakerverkoper q.q. Noorderhaven 181618230118v
, ANTJE Anna verkoper ([staat: Anna Cornelis Cunste weduwe])Noorderhaven 181618230118v
, KORNELISwijlen Cornelis Cunstverkoper Noorderhaven 181618230118v
SIKKES, STIJNTJE Stijntje Sikkes koper 1/2 huis, loods en plaatsNoorderhaven 181664238216v
, EVERTwijlen Evert Arrjans lijnslagerkoper Noorderhaven 181664238216v
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes naastligger ten oosten Noorderhaven 181664238216v
, HILTJE Hiltje Oedendallnaastligger ten zuiden Noorderhaven 181664238216v
JAKOBS, PIETERburgervaandrig Pieter Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 181664238216v
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems verkoper Noorderhaven 181664238216v
TIEMENS, PIETERwijlen Pieter Tymens blokmakerverkoper Noorderhaven 181664238216v
SIKKES, STIJNTJE Styntje Sikkes koper provisioneel en finaal 1/2 huis, loods en plaatsNoorderhaven 18166423824va
ARJENS, EVERTwijlen Evert Arrjens koper provisioneel en finaal Noorderhaven 18166423824va
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pybes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 18166423824va
, HILTJE Hiltje Oedendallnaastligger ten zuiden Noorderhaven 18166423824va
ROORDA, PIETER JAKOBSburgervaandrig Pieter Jacobs Roordanaastligger ten westen Noorderhaven 18166423824va
WILLEMS, HILTJE Hiltje Willems , voor haar dochterverkoper Noorderhaven 18166423824va
TIEMENS, PIETERwijlen Pieter Tymens blokmakerverkoper Noorderhaven 18166423824va
PIETERS, ANTJEdochter Antje Pieters verkoper Noorderhaven 18166423824va
JANS, EVERT Ewert Jansen lijnslager (mr. -)koper 2/3 huisNoorderhaven 181695243173r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuipernaastligger ten oosten Noorderhaven 181695243173r
SCHIERE, GERRIT de vroedsman Gerrit Schierenaastligger ten zuiden Noorderhaven 181695243173r
, KORNELISals bewoner de weduwe van Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181695243173r
EEDES, JELLEde sonen van Jelle Aedes eigenaar van 1/3 Noorderhaven 181695243173r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Noorderhaven 181695243173r
DIRKS, PIETER Pieter Dirxen koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
KLASES, EVERT Evert Clases koopmanverkoper Noorderhaven 181695243173r
WIEBRENS, HERE Heere Wibrandus koper van 1/3 5/9 huisNoorderhaven 181710245137v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts koper van 1/3 Noorderhaven 181710245137v
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Noorderhaven 181710245137v
SCHIERE, oud burgemeester Schierenaastligger ten zuiden Noorderhaven 181710245137v
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 181710245137v
JELLES, EEDEhuisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 181710245137v
LIEUWES, HERE Heere Lieuwes tichelbaas en koopmankoper huisNoorderhaven 181737249183r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tiebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181737249183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181737249183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181737249183r
KORNELIS, SIEMENde weduwe van Symen Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181737249183r
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Ewerts Oosterbaanverkoper Noorderhaven 181737249183r
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties koopman en fabrikantverkoper Noorderhaven 181737249183r
HENDRIKS, POPPE Poppe Hendriks aanhandelaar huisNoorderhaven 181741250152v
OENES, GOOITSKE Goykjen Oenes aanhandelaar Noorderhaven 181741250152v
LIEUWES, HEREde weduwe van Heerre Lieuwes koopmanhuurder Noorderhaven 181741250152v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leynaastligger ten oosten Noorderhaven 181741250152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181741250152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersmanaastligger ten zuiden Noorderhaven 181741250152v
KORNELIS, SIEMENde weduwe van Symon Cornelis blokmakernaastligger ten westen Noorderhaven 181741250152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes bakker (mr. -)verwandelaar Noorderhaven 181741250152v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmankoper huisNoorderhaven 181751252171v
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes koper Noorderhaven 181751252171v
HENDRIKS, POPPEde weduwe van Poppe Hendriks schipper (schuit-)huurder Noorderhaven 181751252171v
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven 181751252171v
GILLES, SARA Sara Gilles naastligger ten zuiden Noorderhaven 181751252171v
GILLES, SARA Sara Gilles naastligger ten zuiden Noorderhaven 181751252171v
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symons naastligger ten westen Noorderhaven 181751252171v
HENDRIKS, POPPEde crediteuren van de verlaten boedel van wijlen Poppe Hendriks schipper (schuit-)verkoper Noorderhaven 181751252171v
OENES, GOOITSKE Gooikjen Oenes verkoper Noorderhaven 181751252171v
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybren Freerks de Grootstoeldraaier (mr. -)koper huisNoorderhaven 181755253214r
VRIES, GATSKE HIDDES Gatske Hiddes de Vrieskoper Noorderhaven 181755253214r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes naastligger ten oosten Noorderhaven 181755253214r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeeknaastligger ten zuiden Noorderhaven 181755253214r
SIEMENS, KORNELIS Cornelis Symens naastligger ten westen Noorderhaven 181755253214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopmanverkoper Noorderhaven 181755253214r
FEIKES, GRIETJE Grietie Feykes verkoper Noorderhaven 181755253214r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper 2/3 huisNoorderhaven 181808268115v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzeekoper Noorderhaven 181808268115v
SCHIERE, B. B. Schierenaastligger ten oosten Noorderhaven 181808268115v
GONGGRIJP, de weduwe van Gonggrijpnaastligger ten zuiden Noorderhaven 181808268115v
OVERDIJK, O. O. Overdijknaastligger ten westen Noorderhaven 181808268115v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENSde weduwe van Trijntje Sybrens de Grootverkoper van 1/3 Noorderhaven 181808268115v
BOS, MARTEN wijlen Marten Boskuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 181808268115v
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Grootverkoper van 1/3 Noorderhaven 181808268115v
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijkverkoper Noorderhaven 181808268115v
JANS, BASTIAAN Bastiaen Jansen koper huis genaamd de Arcke NoaeNoorderhaven 19de Arcke Noae1644235151r
KORNELIS, AAFKE Aeff Cornelis koper Noorderhaven 191644235151r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191644235151r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 191644235151r
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper ([AlleFriezen: Leeuwarden 1590 Romck Sebastiaens x Lycle Freercks])Noorderhaven 191644235151r
LIEKELES, ANTJE Antie Lyckles verkoper Noorderhaven 191644235151r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx koper huisNoorderhaven 19166023835v
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 19166023835v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten westen Noorderhaven 19166023835v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis verkoper Noorderhaven 19166023835v
HOITES, HOITE Hoyte Hoites , c.u.koper huis het Groot Wanschapen of Noachs Ercke genaamd, bestaande uit verscheidene woningen en plaatsenNoorderhaven 19het Groot Wanschapen of Noachs Ercke1667239122r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191667239122r
DIRKS, WILLEMde verkopers, de erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwernaastligger ten westen Noorderhaven 191667239122r
DIRKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Dirx brouwerverkoper Noorderhaven 191667239122r
AUKES, JAN Jan Auckes schipper (wijd-)koper huis genaamd het Groot Wanschapen en bestaand uit verscheidene woningen en plaatsen (direct bij het tekenen te voldoen en een resterend bedrag later)Noorderhaven 19het Groot Wanschapen1669239180r
POPPES, ANTJE Antie Poppis koper Noorderhaven 191669239180r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercks Braemnaastligger ten oosten Noorderhaven 191669239180r
HOITES, HOITEhet kleine huis van Hoyte Hoytes naastligger ten westen Noorderhaven 191669239180r
HOITES, HOITEde crediteuren van Hoyte Hoytes , c.u.verkoper Noorderhaven 191669239180r
AUKES, THOMAS Thomas Auckes , c.u.schipper (wijd-)koper huis met een ledige plaats daarachterNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1676240231r
JANS, MINNE Minne Jansen bakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 191676240231r
LOURENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Lourens naastligger ten westen Noorderhaven 191676240231r
HENDRIKS, Sweyntie Hendrix verkoper Noorderhaven 191676240231r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyckverkoper Noorderhaven 191676240231r
HENDRIKS, WINTJEhuis genaamd het Groot Wanschapen Weyntien Hendrix koper dwarshuisNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1681241156v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNESwijlen Hylcke Joannes Hanekuyckkoper Noorderhaven 191681241156v
JANS, MINNE Minne Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 191681241156v
LOURENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Louwrens naastligger ten westen Noorderhaven 191681241156v
NAUTA, THOMAS AUKESvroedsman Thomas Auckes Nautaverkoper Noorderhaven 191681241156v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopmankoper door niaar huisNoorderhaven 191728247206v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar Noorderhaven 191728247206v
SIEBES, REIN Reyn Sybes geniaarde koper Noorderhaven 191728247206v
FEDDES, WIEBE Wybe Feddes bakkernaastligger ten westen Noorderhaven 191728247206v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 191728247206v
OLDAANS, PIETER JANS Pyter Jansen Oldaensverkoper q.q. Noorderhaven 191728247206v
MINNES, JAN Jan Minnes bakker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 191728247206v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx koster van de Westerkerkverkoper van 1/2 Noorderhaven 191728247206v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoortkoper 5/6 huisNoorderhaven 19de Ark van Noach of het Groot Wanschapen174525199v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoorteigenaar van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes huurder bovenste gedeelte (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes huurder achterkamer en keuken (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
JANS, MARTEN Marten Jansen huurder voorste kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens huurder 2e kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
KARSTES, PIETER Pytter Carstens huurder 3e kelder met aparte ingang (p.j.)Noorderhaven 19174525199v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahuikoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 19174525199v
JAKOBS, DOUWEmedeverkoper Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezelnaastligger ten westen Noorderhaven 19174525199v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezelverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, AUKE Auke Bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakkerverkoper q.q. Noorderhaven 19174525199v
WIEGERS, GERLOF Gerlof Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
WIEGERS, JAKOB Jacob Wygers , minderjarigverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
DOUWES, JAKOBwijlen Jacob Douwes erflater Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakkerverkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens verkoper van 1/6 Noorderhaven 19174525199v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstverkoper van 1/12 Noorderhaven 19174525199v
SIEBRENS, HESSELmeerderjarige vrijgezel Hessel Sybrens Hengstverkoper van 1/12 Noorderhaven 19174525199v
WILLEMS, JAN Jan Willems timmerknechtkoper 1/2 huis genaamd Groot en Klein Wanschape of Noachs Arke, en groot erfNoorderhaven 19het Groot Wanschapen1776258249v
WILLEMS, KARST Carst Willems timmerknechtkoper Noorderhaven 191776258249v
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings koper Noorderhaven 191776258249v
DRAAIER, de weduwe van Drayernaastligger ten oosten Noorderhaven 191776258249v
LAAR, HENDRIK Hendrik van Laarnaastligger ten westen Noorderhaven 191776258249v
HEERKES, ANTJE Antje Heerkes verkoper Noorderhaven 191776258249v
JAKOBS, JANwijlen Jan Jacobs verkoper Noorderhaven 191776258249v
VISSER, BEREND Barend Visserkoopmankoper huisNoorderhaven 19het Groot Wanschapen of Noachs Ark1784261165v
WILLEMS, KARSTde weduwe van Carst Willems , e.a.huurder Noorderhaven 191784261165v
HAMER, JAN WILLEMS Jan Willems Hamertimmerman (huis-)verkoper Noorderhaven 191784261165v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes koopmankoper 1/6 huisNoorderhaven 20161623055r
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoytes koper Noorderhaven 20161623055r
BAUKES, ENNEde brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 20161623055r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramernaastligger ten westen Noorderhaven 20161623055r
JANS, HARMENhet nagelaten weeskind van wijlen Harmen Janssen lijndraaiereerdere eigenaar Noorderhaven 20161623055r
JURJENS, SUSANNAwijlen Susanna Jurjens eerdere eigenaar Noorderhaven 20161623055r
HOITES, KLAAS Claes Hoytes soldaat onder Graaf Willemverkoper Noorderhaven 20161623055r
ALBERTS, TEUNIS Thoenis Alberts koper van 1/2 huisNoorderhaven 201620230236r
SJOERDS, RINSKE Rints Syuerdts koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
REINS, JAKOB Jacob Reyns koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 201620230236r
JETSES, SIERKals huurder Sierck Jetses naastligger ten oosten Noorderhaven 201620230236r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen naastligger ten zuiden Noorderhaven 201620230236r
GERBENS, TIEMEN Tyman Gerbrants naastligger ten westen Noorderhaven 201620230236r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Noorderhaven 201620230236r
HOITES, TRIJNTJE Trijncke Hoytes verkoper Noorderhaven 201620230236r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 20167924138r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Noorderhaven 20167924138r
VISSER, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Visschernaastligger ten oosten Noorderhaven 20167924138r
UILKES, MEILEde kinderen en erfgenamen van wijlen Meyle Uilckes bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 20167924138r
SIKKES, STIJNTJEde erfgenamen van wijlen Stijntie Sickes naastligger ten westen Noorderhaven 20167924138r
ARJENS, EVERTwijlen Ewert Arjens naastligger ten westen Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
JANS, WILLEMwijlen Willem Jansen verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, WIEPKJE Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
JELLES, PIETER Pieter Jelles verkoper van 1/3 Noorderhaven 20167924138r
PIEBES, MEEUWISwijlen Mevis Piebes erflater Noorderhaven 20167924138r
JANS, WIEBRICHJEwijlen Wibrich Jans erflater Noorderhaven 20167924138r
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u.kuiper (mr. -)koper huisNoorderhaven 201721246121r
BEIMA, de weduwe van burgerhopman Beimanaastligger ten oosten Noorderhaven 201721246121r
BEIMA, de weduwe van burgerhopman Beimanaastligger ten zuiden Noorderhaven 201721246121r
WIEBRENS, HEREerfgenamen v Heere Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 201721246121r
JAKOBS, SIETSE Sytse Jacobs kuiper (mr. -)verkoper Noorderhaven 201721246121r
, TJEBBE Tiebbe Zyerx schipperkoper huisNoorderhaven 201723246162r
GOSLINGS, JANKE Janke Goslinghs koper Noorderhaven 201723246162r
BEIMA, de weduwe van hopman Beymanaastligger ten oosten Noorderhaven 201723246162r
BEIMA, de weduwe van hopman Beymanaastligger ten zuiden Noorderhaven 201723246162r
WIEBRENS, HEREde erfgenamen van wijlen Here Wyberens naastligger ten westen Noorderhaven 201723246162r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 201723246162r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 201723246162r
BOUWES, KORNELIS Cornelis Bouwes mr. zeilmakerkoper huisNoorderhaven 201741250176v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Noorderhaven 201741250176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 201741250176v
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmanverkoper Noorderhaven 201741250176v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotariskoper pakhuisNoorderhaven 201806267230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarishuurder (p.j.)Noorderhaven 201806267230v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 201806267230v
WYNIA, TRIJNTJE Trijntje Wyniaverkoper Noorderhaven 201806267230v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaffverkoper Noorderhaven 201806267230v
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper huisNoorderhaven 211614229238r
WIEBES, ANTJE Antie Wybes koper Noorderhaven 211614229238r
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 211614229238r
, HENDRIKwijlen Hendrick Lens?ijzerkramerverkoper Noorderhaven 211614229238r
HESSELS, ALBERT Albert Hessels verkoper Noorderhaven 211614229238r
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens dorpsrechter en mr. schoenmakerkoper huisNoorderhaven 211753253122r
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blokkoper Noorderhaven 211753253122r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes huurder (p.j.)Noorderhaven 211753253122r
SLOTEN, wijlen Jaenes van Slotenhuurder Noorderhaven 211753253122r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein van de Admiraliteit (oud -)verkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuisverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopmanverkoper van 1/6 Noorderhaven 211753253122r
STINSTRA, JOHANNES dr. Johannis Stinstraverkoper q.q. Noorderhaven 211753253122r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitemaverkoper Noorderhaven 211753253122r
MOUTER, wijlen Neynke Mouterverkoper Noorderhaven 211753253122r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitemaverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
STINSTRA, GOOITSEN dr. Goytjen Stinstraverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouterverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
HESSELING, JAKOB ds. Jacobus Hesselingverkoper van 1/8 Noorderhaven 211753253122r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiukoopmanerflater Noorderhaven 211753253122r
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacobus Freerks Scheltingakoopmankoper deftig huisNoorderhaven 211758254157v
MINNES, BERENDJE Beerntje Minnes koper Noorderhaven 211758254157v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 211758254157v
HARMENS, SJOERD Sjoerd Harmens schoenmaker en dorpsrechter (mr. -)verkoper Noorderhaven 211758254157v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u.bakker (mr. koek-)koper huis en woningNoorderhaven 22168424222r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 22168424222r
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22168424222r
SIETSES, JAKOBbewoner Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22168424222r
FOPPES, Hylckjen Foppes verkoper Noorderhaven 22168424222r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)koper kamerNoorderhaven 22achter1698243390r
ARJENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Arjens naastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter1698243390r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Noorderhaven 22achter1698243390r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmanaastligger ten noorden Noorderhaven 22achter1698243390r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes Hilmaverkoper Noorderhaven 22achter1698243390r
BEIMA, HILLEBRAND burgerkolonel Hilbrandt Beymachirurgijn (mr. -)koper huisNoorderhaven 22170024483r
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsmakoper Noorderhaven 22170024483r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Ewert Arjens Oosterbaannaastligger ten oosten Noorderhaven 22170024483r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Noorderhaven 22170024483r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytzes kuiper (mr. -)naastligger ten westen Noorderhaven 22170024483r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Seyes Hilmakoopmanverkoper Noorderhaven 22170024483r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaardenverkoper Noorderhaven 22170024483r
SCHIERE, FREERK Freerk Schierebontreder en koopmankoper huisNoorderhaven 22173124868r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses koper Noorderhaven 22173124868r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Blockkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22173124868r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmannaastligger ten zuiden Noorderhaven 22173124868r
KLASES, SWIERde weduwe van Sweer Clases naastligger ten westen Noorderhaven 22173124868r
SIERKS, TJEBBEde weduwe van Tjebbe Sjerks naastligger ten westen Noorderhaven 22173124868r
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsmaverkoper Noorderhaven 22173124868r
BEIMA, HILLEBRAND wijlen oud burgerkolonel Hilbrand Beimaverkoper Noorderhaven 22173124868r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sioerds Schrikkoper huisNoorderhaven 221740250135r
LEI, SIERK TJEBBES Sierk Tjebbes van der Leykoopmankoper Noorderhaven 221740250135r
JAKLES, ANTJE Antje Jaikles teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
, KORNELIS Cornelis Oldaen, bejaarde vrijgezel, oom van moederswegen van verkoperse Acke Sytsesteruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 221740250135r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 221740250135r
SJOERDS, LOLKJE Lolkjen Sioerds naastligger ten westen Noorderhaven 221740250135r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses , voor zijn minderjarige kindkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SCHIERE, ANTJE JANSwijlen Antje Jans Schiereverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
KLASES, PIETJE Pytje Clases , minderjarigeverkoper Noorderhaven 221740250135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schierekoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 221740250135r
LEI, SIERK Sierk van der Leykoopmankoper kamerNoorderhaven 22achter1755253218v
SCHRIK, LOLKJE Lolkje Schrikkoper Noorderhaven 22achter1755253218v
HAAS, de erfgenamen van wijlen burgermajoor de Haasnaastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter1755253218v
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Noorderhaven 22achter1755253218v
LEI, SIERK Sierk van der Ley, c.u.koopmannaastligger ten noorden Noorderhaven 22achter1755253218v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons pan- en estrikbakkerverkoper Noorderhaven 22achter1755253218v
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22176725715r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)koper koopmanshuis met pakhuisNoorderhaven 22achter176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22176725715r
ROELOFS, TETJE Tettie Roelofs koper Noorderhaven 22achter176725715r
GELINDE, JAN Jan Gelindakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22176725715r
GELINDE, JAN Jan Gelindakoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 22achter176725715r
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22176725715r
, ADAM Adam van Urknaastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22176725715r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22achter176725715r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 22176725715r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 22achter176725715r
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Leyverkoper Noorderhaven 22176725715r
LEI, SIERK de geabandonneerde boedel van Sierk van der Leyverkoper Noorderhaven 22achter176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22176725715r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrikverkoper Noorderhaven 22achter176725715r
JETSES, BOUWE Bouwe Jetzes , vrijgezelkoper koopmanshuis met toonbank, winkelplanken, banken etc. ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 22177325877r
JELLES, Jetzes Jelles koopmankoper q.q. Noorderhaven 22177325877r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten westen Noorderhaven 22177325877r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22177325877r
JETSES, BOUWE Bouwe Jetzes , vrijgezelkoper huis nieuw aangelegd tot een kaarsenmakerij ([voor de twee percelen in deze akte])Noorderhaven 22achter177325877r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper q.q. Noorderhaven 22achter177325877r
BENTFORD, KOENRAAD GIJSBERTS Coenraad Gijsbertus Bentfortbode (gerechts-)verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
ROELOFS, TETJE Tettje Roelofs verkoper Noorderhaven 22achter177325877r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper huisNoorderhaven 231612229118r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claes koper Noorderhaven 231612229118r
LASES, HAIE Haye Laas protesteert Noorderhaven 231612229118r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Gijsberts naastligger ten oosten Noorderhaven 231612229118r
ANDRIES, HEERKE Heercke Andries verkoper Noorderhaven 231612229118r
ALEFS, AAFKE Aeff Aleffs verkoper Noorderhaven 231612229118r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)koper door niaar van 1/2 1/2 huisNoorderhaven 23178626271r
, JAN Jan Trompeterkoper door niaar van 1/2 Noorderhaven 23178626271r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)geniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23178626271r
, JAN Jan Trompetergeniaarde koper van 1/4 Noorderhaven 23178626271r
VISSER, BEREND Barend Vissergeniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 23178626271r
, J. J. Christiaan Metzelaarhofmeesterhuurder Noorderhaven 23178626271r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismannaastligger ten oosten Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backernaastligger ten noorden Noorderhaven 23178626271r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybengaverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper q.q. Noorderhaven 23178626271r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backerverkoper Noorderhaven 23178626271r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochum Pieters Asmusbootsman Admiraliteit (adjunct -)koper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231787262167r
TIETES, ANTJE Antje Tietes koper Noorderhaven 231787262167r
, PIETER Pieter Lensius, jr.huurder Noorderhaven 231787262167r
, JAN Jan L. Buysmannaastligger ten oosten Noorderhaven 231787262167r
, PIETER Pieter Lensiuschirurgijn (mr. -)verkoper Noorderhaven 231787262167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Noorderhaven 231787262167r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmuskapiteinkoper huis, tuintje en houtschuurNoorderhaven 231791263358r
BUISMAN, JAN Jan L. Buismannaastligger ten oosten Noorderhaven 231791263358r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarprocureur postulantverkoper q.q. Noorderhaven 231791263358r
ASMUS, JOCHEM PIETERS Jochem Pieters Asmusequipagemeester Admiraliteit op de Maze residerend in Hellevoetsluis.verkoper Noorderhaven 231791263358r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstrakoper door niaar huis met pakhuis daarachterNoorderhaven 231806267193r
ZIJLSTRA, DIRK Dirk Zijlstrakoopmangeniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
ADEMA, DIRKJE Dirkje Ademageniaarde koper Noorderhaven 231806267193r
BRUG, KORNELIS Cornelis van der Brug, c.u.commieshuurder huisNoorderhaven 231806267193r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Napbootsman voormalig Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Noorderhaven 231806267193r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmusequipagemeesterverkoper Noorderhaven 231806267193r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSvroedsman Evert Arjens Oosterbaankoper 4/5 huisNoorderhaven 241692242396v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges koper Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENSde koper vroedsman Evert Arjens Oosterbaan, c.u.eigenaar van 1/5 Noorderhaven 241692242396v
WILLEMS, REMMERT Remmert Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 241692242396v
GROENEWOUD, ISAAK de weduwe van Ysack Groenewoltnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241692242396v
, SIEBEvroedsman Sybe Sijens naastligger ten westen Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, IEMKJE ARJENS Ymcke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
RUURDS, ULBE Ulbe Ruyrdts bode (koopmans-)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, AAFKE ARJENS Aeffke Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen blokmaker (mr. -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
SWERMS, STEFFEN SEERPS Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, GEERTJE ARJENSwijlen Geertie Arjens Oosterbaanverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis koopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241692242396v
OOSTERBAAN, KLAASKE ARJENS Claeske Arjens Oosterbaan, minderjarigeverkoper van 1/5 [=1/4 van het verkochte] Noorderhaven 241692242396v
SURINGAR, HESSEL dr. Hesselius Suringarkoper huisNoorderhaven 24de Lijnbaan170824575r
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaankoper Noorderhaven 24170824575r
REMMERTS, WILLEM Willem Rimmerts pottenbakkernaastligger ten oosten Noorderhaven 24170824575r
, WILKE Wiltie Wattinganaastligger ten zuiden Noorderhaven 24170824575r
OOSTERBAAN, E. vroedsman E. A. Oosterbaanverkoper Noorderhaven 24170824575r
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Noorderhaven 24170824575r
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, jongman veniam aetatiskoper door niaar huis met touwwinkel, en hofNoorderhaven 241741250148v
AARDENBURG, SJOERD PIETERS Sioerd Pytters Aardenburg, c.u.molenaar (mr. -)geniaarde koper Noorderhaven 241741250148v
ARJENS, JANKE Janke Arjens begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 241741250148v
RUURDS, ULBEwijlen Ulbe Ruirds begunstigde van een lijfrente Noorderhaven 241741250148v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmannaastligger ten oosten Noorderhaven 241741250148v
, P.burgemeester P. Brettonnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241741250148v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoudnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241741250148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blokkoopmanverkoper Noorderhaven 241741250148v
GELINDE, JAN Jan Gelindekoopmankoper huis en hofNoorderhaven 241754253141v
TALMA, PIEBE Piebe Talma, c.sororehuurder (p.j.)Noorderhaven 241754253141v
ULBES, TRIJNTJE Trijntje Ulbes begunstigde van een lijfrente (p.j.)Noorderhaven 241754253141v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten oosten Noorderhaven 241754253141v
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaafnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241754253141v
KRIJTENBURG, de weduwe van dr. Crytenburgnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241754253141v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blokkoopmanverkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
BLOK, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Blokglasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Noorderhaven 241754253141v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopmankoper huisNoorderhaven 241779259222v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Noorderhaven 241779259222v
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u.naastligger ten oosten Noorderhaven 241779259222v
SCHAAF, SIEDS de erfgenamen van wijlen Syds Schaaffnaastligger ten zuiden Noorderhaven 241779259222v
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 241779259222v
GELINDE, JARICH Jarig Gelindekoopmanverkoper Noorderhaven 241779259222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschutverkoper Noorderhaven 241779259222v
GELINDE, JAN wijlen Jan Gelindekoopman en fabrikant van bontenerflater Noorderhaven 241779259222v
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademauitdragerkoper huisNoorderhaven 241782260244r
, AALTJE Aaltje van Dalzenkoper Noorderhaven 241782260244r
BETZOUW, HARMEN Harmanus Betzouw, c.u.huurder Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241782260244r
ANTONIUS, TEUNISde erfgenamen van wijlen Teunis Anthony naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
BLOK, M. M. Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241782260244r
BOOMSMA, BOUWE JETSEShet pakhuis van Bouwe Jetzes Boomsmakoopmannaastligger ten westen Noorderhaven 241782260244r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stokmetselaar en koopman (mr. -)verkoper Noorderhaven 241782260244r
DOUWES, GEERTJEwijlen Geertje Douwes verkoper Noorderhaven 241782260244r
TOBIAS, JAN Jan Tobias schipper (schuit-)koper huis en herbergNoorderhaven 241784261200r
LIEKELES, FREERK Freerk Lyckeles schipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
OENES, SIEMEN Simon Oenes schipper (schuit-)koper Noorderhaven 241784261200r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemaprotesteert Noorderhaven 241784261200r
JOHANNES, TIJS Tijs Johannes Stoefprotesteert Noorderhaven 241784261200r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemaprotesteert q.q. Noorderhaven 241784261200r
JOHANNES, TIJS Tijs Johannes Stoefprotesteert q.q. Noorderhaven 241784261200r
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Meyprotesteert Noorderhaven 241784261200r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes protesteert Noorderhaven 241784261200r
JOHANNES, JELMER Jelmer Johannes protesteert Noorderhaven 241784261200r
HAAN, JAN SIEMENS Jan Simons de Haanprotesteert Noorderhaven 241784261200r
HAAN, SIEMEN JANS Simon Jansen de Haanprotesteert Noorderhaven 241784261200r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerprotesteert Noorderhaven 241784261200r
JANS, JAKOB Jacob Jansen protesteert Noorderhaven 241784261200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241784261200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241784261200r
BLOK, MINNE Minne Blok, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241784261200r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademaherbergierverkoper Noorderhaven 241784261200r
, AALTJE Aaltje van Dalzenverkoper Noorderhaven 241784261200r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotariskoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippers Gezelschap1794264186r
HEEMSTRA, HENDRIK Hendrik Hemstrahuurder (p.j.)Noorderhaven 241794264186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q.naastligger ten oosten Noorderhaven 241794264186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q.naastligger ten zuiden Noorderhaven 241794264186r
BOOMSMA, BOUWE JETSEShet pakuis van Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten westen Noorderhaven 241794264186r
SLOTEN, THOMAS ARJENS Thomas Janes van Slootenkoopmanverkoper q.q. Noorderhaven 241794264186r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visserschipper (oud schuit-)verkoper Noorderhaven 241794264186r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kokkoper 1/5 huis en herbergNoorderhaven 24het Schippersgezelschap180126630r
SLOTEN, S. wijlen S. van Slootenkoper Noorderhaven 24180126630r
HEEMSTRA, HENDRIK Hendrik Hemstrakasteleinhuurder (p.j.)Noorderhaven 24180126630r
WESTRA, dr. Westranaastligger ten oosten Noorderhaven 24180126630r
WESTRA, dr. Westranaastligger ten zuiden Noorderhaven 24180126630r
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Noorderhaven 24180126630r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Ghijsberts koper huis met ledige plaats en loodsNoorderhaven 25161122913r
JANS, ANTJE Anna Jans koper Noorderhaven 25161122913r
PIETERS, JOCHEM Jochum Pyters naastligger ten oosten Noorderhaven 25161122913r
ANDRIES, HEERKE Heercke Andries smidnaastligger ten westen Noorderhaven 25161122913r
KLASES, HAANTJE Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
JANS, GEERTJE Geertgie Jansen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
KLASES, RUURD Ruert Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles verkoper van 1/2 Noorderhaven 25161122913r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper oude schuur