Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
, IDShet huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat1612229100r
GERBENS, FREERKde weduwe van Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat1612229100r
, PIERwijlen grote Pier verkoper ([niet de bekende Grutte Pier, die overleed 1520])Peterseliestraat1612229109r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaatsPeterseliestraat1613229128v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardeniergeniaarde koper Peterseliestraat1613229128v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat1613229128v
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v
SCHELTES, HENDRIKwijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat1613229128v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat1613229128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollegrondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat1613229128v
JANS, JAKOB Jacob Jans Crollenaastligger ten oosten Peterseliestraat1613229128v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat1613229128v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat1613229128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat1613229128v
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folckerts verkoper Peterseliestraat1613229128v
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmermankoper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaatsPeterseliestraat1614229196r
SIERKS, TRIJNTJE Trijn Siercx koper Peterseliestraat1614229196r
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat1614229196r
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat1614229196r
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat1614229196r
JANS, HEREburgemeester Hero Jans verkoper Peterseliestraat1614229196r
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat1614229196r
ANNES, JAN Jan Annis koper van 1/2 huis of twee woningenPeterseliestraat1614229212r
JOCHEMS, ANTJE Annetien Jochems koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat1614229212r
, HARMENde straat achter het huis van Harmen Honichmansnaastligger ten oosten Peterseliestraat1614229212r
ARJENS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat1614229212r
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongerenverkoper Peterseliestraat1614229212r
BRANDENBURG, REINER wijlen Reyner van Brandenburchverkoper Peterseliestraat1614229212r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerkoper twee kamersPeterseliestraat161723078v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat161723078v
, HIBBE Hibbe Ustes verkoper Peterseliestraat161723078v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat161723078v
JANS, ERASMUS Erasmus Jans Danussoldaatkoper twee kamersPeterseliestraat161723079r
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx koper Peterseliestraat161723079r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems boendermakerverkoper Peterseliestraat161723079r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079r
FOEKES, FOPPE Foppe Foeckes koper westelijkste van de hiervoor verkochte 2 kamersPeterseliestraat161723079v
PIETERS, GRIETJE Griet Pieters koper Peterseliestraat161723079v
JANS, ERASMUS Erasmus Jans soldaatverkoper Peterseliestraat161723079v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricx verkoper Peterseliestraat161723079v
JANS, FOEKE Foecke Jansen koper twee kamers of woningenPeterseliestraat1621230286v
GERBENS, FREERKde erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat1621230286v
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat1621230286v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Crolle, vrijgezelverkoper Peterseliestraat1621230286v
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huisPeterseliestraat1622230315v
FREERKS, Gerbrich Freerks koper Peterseliestraat1622230315v
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat1622230315v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurickverkoper q.q. Peterseliestraat1622230315v
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks verkoper Peterseliestraat1622230315v
BOTES, SIBBELTJE Sibbel Bottes verkoper Peterseliestraat1622230315v
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ1623230339v
TJEERDS, AUKJE Auck Tiaardts koper Peterseliestraat WZ1623230339v
, FREERK Freerck kasteleinnaastligger ten oosten Peterseliestraat WZ1623230339v
BAUKES, PIEBEgezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1623230339v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten westen Peterseliestraat WZ1623230339v
JANS, FOEKE Foecke Jansen verkoper Peterseliestraat WZ1623230339v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper kamerPeterseliestraat16272322v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Poptanaastligger ten oosten Peterseliestraat16272322v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat16272322v
WIERDS, ARJENde kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat16272322v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272322v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de noordelijkste van drie kamersPeterseliestraat16272323r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323r
JANS, JAKOB Jacob Jans naastligger ten noorden Peterseliestraat16272323r
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Poptakoper de middelste van drie kamersPeterseliestraat16272323v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meutkoper Peterseliestraat16272323v
POPTA, ARJEN WIERDSde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Poptaverkoper Peterseliestraat16272323v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedts koper kamerPeterseliestraat162823255v
GERLOFS, MARTENde kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat162823255v
DOUWES, Luytyen Douwes naastligger ten zuiden Peterseliestraat162823255v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Atses weduwe])Peterseliestraat162823255v
, ATSEwijlen Atse naastligger ten noorden Peterseliestraat162823255v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannis verkoper Peterseliestraat162823255v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper kamer (kopers moeten de verkopers voor 1 jaar onderhouden in kost, drank, huisvesting en anderszins voor 30 stuivers p.w.)Peterseliestraat1631232180v
LOURENS, ANTJE Antie Lourens koper Peterseliestraat1631232180v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1631232180v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat1631232180v
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Peterseliestraat1631232180v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat1631232180v
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huisPeterseliestraat163223341v
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat163223341v
, HARMEN Harmen Honingmannaastligger Peterseliestraat163223341v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat163223341v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat163223341v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat163223341v
BOTES, HESSEL Hessel Bottes verkoper Peterseliestraat163223341v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat163223341v
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmakerkoper twee kamers aanelkaarPeterseliestraat1634233143r
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat1634233143r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1634233143r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat1634233143r
TJALLINGS, REIN Reyn Tiallings verkoper Peterseliestraat1634233143r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat1634233143r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks smidkoper twee kamers aan elkaarPeterseliestraat WZ163623421v
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ163623421v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ163623421v
ARENDS, FLORIShuis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ163623421v
JOUKES, TJEERD Tiaard Joukes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ163623421v
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u.verkoper Peterseliestraat WZ163623421v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes , c.u.koper kamerPeterseliestraat163723435v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat163723435v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat163723435v
JANS, HEREde weduwe van wijlen burgemeester Hero Jans naastligger ten westen Peterseliestraat163723435v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.verkoper Peterseliestraat163723435v
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u.koper kamerPeterseliestraat164223545r
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat164223545r
DIRKS, SIETSEde weduwe van Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat164223545r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.verkoper Peterseliestraat164223545r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.koper kamerPeterseliestraat164323553r
GAVERE, burgemeester de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat164323553r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten westen Peterseliestraat164323553r
HERES, JAN Jan Heeres verkoper Peterseliestraat164323553r
, JAN Jan Arman, c.u.houtzagerkoper hoekhuis of twee kamersPeterseliestraat NZ1644235114r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1644235114r
WOUTERS, KLAASKE Claeske Wouters* naastligger ten noorden ([staat: Claeske Bastiaens])Peterseliestraat NZ1644235114r
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ1644235114r
, TJALLING Tialling Siouues , c.u.turfdragerverkoper Peterseliestraat NZ1644235114r
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper kamer ([staat: gulden])Peterseliestraat1644235155r
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat1644235155r
ERASMUS, ERASMUSde kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat1644235155r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes naastligger ten westen Peterseliestraat1644235155r
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopmanverkoper Peterseliestraat1644235155r
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u.koper kamer met plaats en loodsPeterseliestraat1646235240v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat1646235240v
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1646235240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat1646235240v
FOPPES, GERRIT Gerryt Foppes verkoper Peterseliestraat1646235240v
PIETERS, JAKOBJE Jaepjen Pyters koper kamerPeterseliestraat ZZ1647235267r
PABES, JANwijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ1647235267r
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1647235267r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1647235267r
JURJENS, RIEMER Riemer Juriens , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1647235267r
BAMMAN, HENDRIK Hendrick Bammankoper ledige plaatsPeterseliestraat ZZ16482368r
GERRITS, GERRITde kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16482368r
DUITS, WILLEM SIPKES Willem Sipkes Duytsnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ16482368r
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ16482368r
SILVESTERS, AREND Aernt Silvester koper kamerPeterseliestraat16482368v
ERASMUS, SIJKE Sijke Asmus koper Peterseliestraat16482368v
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat16482368v
, JAN Jan houtzagernaastligger ten oosten Peterseliestraat16482368v
, JURJEN Jurien fijlernaastligger ten westen Peterseliestraat16482368v
JANS, GERBEN Gerben Jansen verkoper Peterseliestraat16482368v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u.koper kamerPeterseliestraat164823634r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat164823634r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat164823634r
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat164823634r
ROELOFS, IEPE Ipe Roelefs , c.u.koper kamerPeterseliestraat1651236150v
JANS, IEDEde weduwe van Iede Jansen zakkendragernaastligger ten zuiden Peterseliestraat1651236150v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat1651236150v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat1651236150v
KLASES, JURJEN Jurien Claessen , c.u.koper kamerPeterseliestraat NZ1653236228v
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ1653236228v
UILKES, ALBERT Albert Uilckes naastligger ten westen Peterseliestraat NZ1653236228v
JANS, HARMEN Harmen Jansen , mede voor zijn kinderenstuurmanverkoper Peterseliestraat NZ1653236228v
REINS, GOOITSKEwijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ1653236228v
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat16552374v
GOSLINGS, LIJSBETde kamer van Lijsbet Goslycx naastligger ten noorden Peterseliestraat16552374v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoortverkoper q.q. Peterseliestraat16552374v
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat16552374v
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat16552374v
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat16552374v
GOSLINGS, BAUKJEwijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat16552374v
OEBELES, JETSKE Jets Ubles koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ165523726r
JELLES, PIETERwijlen Pytter Jelles koper Peterseliestraat ZZ165523726r
HENDRIKS, HENDRIKde brouwerij van Hendrick Hendrickx smidnaastligger ten westen Peterseliestraat ZZ165523726r
ATES, FROUKJE Frouck Ates verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper Peterseliestraat ZZ165523726r
RUURDS, EVERT Evert Rioerds koper 1/2 huisPeterseliestraat165523739r
, JURJEN Jurien naastligger ten oosten Peterseliestraat165523739r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat165523739r
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat165523739r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.koper 1/2 huisPeterseliestraat165523745v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.eigenaar van 1/2 Peterseliestraat165523745v
PIETERS, PIETER Pytter Pytters verkoper Peterseliestraat165523745v
LOUWS, LIJSBET Lijsbeth Lous verkoper Peterseliestraat165523745v
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamersPeterseliestraat165623765v
GIJSBERTS, LAMMERTwijlen Lambert Gijsberts kuiperkoper Peterseliestraat165623765v
ALBERTS, JANde kamer van Jan Alberts turfmeternaastligger ten oosten Peterseliestraat165623765v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat165623765v
JURJENS, GEESKEde ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat165623765v
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat165623765v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerPeterseliestraat ZZ1658237167v
JANS, JAKOBwijlen Jacob Jansen koper Peterseliestraat ZZ1658237167v
REINS, JANde hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1658237167v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1658237167v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ1658237167v
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader]huurder voor 1 jaar (p.j.)Peterseliestraat OZ1657237254v
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantnaastligger Peterseliestraat OZ1657237254v
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1657237254v
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamerPeterseliestraat1661238116r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat1661238116r
DIRKS, SIETSEde erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat1661238116r
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u.verkoper Peterseliestraat1661238116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaatsPeterseliestraat1662238146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat1662238146r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat1662238146r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat1662238146r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r
SIETSES, JETSEwijlen Jetse Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper van 1/2 Peterseliestraat1662238146r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamerPeterseliestraat1663238185r
, naastligger ten zuiden Peterseliestraat1663238185r
, naastligger ten westen Peterseliestraat1663238185r
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat1663238185r
JOHANNES, GERKE Gerco Johannes predikantnaastligger Peterseliestraat1663238185r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat1663238185r
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat ZZ1664238238r
REINS, JANde hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1664238238r
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1664238238r
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrik Feikes de Wittverkoper Peterseliestraat ZZ1664238238r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ166123811ra
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ166123811ra
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u.koper kamerPeterseliestraat166523913r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat166523913r
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat166523913r
ANDRIES, IETJE Ittje Andries verkoper Peterseliestraat166523913r
PIETERS, AGEwijlen Age Pieters Pettinghverkoper Peterseliestraat166523913r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaakoper kamerPeterseliestraat1669239192v
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1669239192v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1669239192v
, HENDRIKde heer burgemeester Henricus Cessarius , c.s.verkoper Peterseliestraat1669239192v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kenniskoper kamerPeterseliestraat OZ16702406r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ16702406r
DIRKS, SIEDSde weduwe van Syts Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ16702406r
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ16702406r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)koper tuintje met bomen en plantenPeterseliestraat167124068r
WILLEMS, TIETJE Tiedtie Willems koper Peterseliestraat167124068r
GERRITS, GERRITde kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat167124068r
SIPKES, WILLEMeertijds de kamer van Willem Sipkes naastligger ten westen Peterseliestraat167124068r
BAMMAN, HENDRIK sergeant Hendrick Bammanverkoper Peterseliestraat167124068r
BOUWES, ANNE Anne Bouwes koperslagerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ167224098r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntienaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ167224098r
GAVERE, de erfgenamen van wijlen burgemeester de Gaverenaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ167224098r
OEBELES, JETSKE Jets Ubles naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ167224098r
WABES, HESSEL Hessel Wabbes , c.u.verkoper Peterseliestraat ZZ167224098r
ALLERTS, JAN Jan Allerts , c.u.koper kamerPeterseliestraat1674240131v
WATSES, ARJENde erfgenamen van wijlen Arien Watses naastligger ten oosten Peterseliestraat1674240131v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Peterseliestraat1674240131v
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Peterseliestraat1674240131v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeidePeterseliestraat ZZ1677240268v
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Ewert Ruyrdts koper Peterseliestraat ZZ1677240268v
BOUWES, DIRKde kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1677240268v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1677240268v
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1677240268v
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v
BAUKES, SIEMENwijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ1677240268v
SJOERDS, ALBERT Albert Sjoerds koper provisioneel kamer met een winkel of loods en een ledige plaats daarachterPeterseliestraat ZZ16702404ra
BAUKES, SIEMENde weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ16702404ra
HEINS, AAFKEeen nagelaten weeskind van Aeff Heins turfwerksterverkoper Peterseliestraat ZZ16702404ra
LOURENS, JAKOB Jacob Louwrens Amackkoper achter- en voorkamer met de plaats daartussenPeterseliestraat ZZ1683241242v
PIETERS, LIJSBET Lijsbeth Piters koopvrouwkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
BOUWES, DIRKwijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1683241242v
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ1683241242v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1683241242v
SJOERDS, ALBERT Albert Sioerdts naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1683241242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
RUURDS, EVERTwijlen burgemeester Evert Ruyrds verkoper Peterseliestraat ZZ1683241242v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buyskoper provisioneel huisPeterseliestraat WZ168124135ra
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ168124135ra
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168124135ra
BOUWES, DIRKvroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168124135ra
BASTIAANS, ISAAKde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ168124135ra
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamerPeterseliestraat WZ168324210v
HESSELS, HARMEN Harmen Hessels koper q.q. Peterseliestraat WZ168324210v
, AUKE Aucke metselaarnaastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ168324210v
ARJENS, DANIELde gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ168324210v
ARENDS, AALTJE Aeltie Arens verkoper Peterseliestraat WZ168324210v
BUIS, KLAAS GERRITSwijlen Claes Gerryts Buysverkoper Peterseliestraat WZ168324210v
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamerPeterseliestraat WZ1687242196r
, AUKE Aucke metselaarnaastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ1687242196r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmakernaastligger ten noorden Peterseliestraat WZ1687242196r
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezelverkoper Peterseliestraat WZ1687242196r
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakkeraanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00])Peterseliestraat OZ1688242245v
HOITES, JOUKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jouke Hoites naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1688242245v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1688242245v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1688242245v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelmanglasmaker (mr. -)verwandelaar Peterseliestraat OZ1688242245v
KLASES, MARTEN Martien Claases koper kamerPeterseliestraat OZ1689242298r
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ1689242298r
HOITES, JOUKEde tuin van de erfgenamen van wijlen Jouwcke Hoytes naastligger ten oosten Peterseliestraat OZ1689242298r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1689242298r
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1689242298r
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakkerverkoper Peterseliestraat OZ1689242298r
JORIS, JANKE Janke Joris verkoper Peterseliestraat OZ1689242298r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen koper woning loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1690242318r
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendrix koper Peterseliestraat ZZ1690242318r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1690242318r
SIEMENS, JOHANNES Joannes Symens koopmanverkoper q.q. Peterseliestraat ZZ1690242318r
WOUTERS, PAULUS Poulus Wouters pottenbakkerverkoper Peterseliestraat ZZ1690242318r
JANS, MAAIKEwijlen Mayke Jans erflater Peterseliestraat ZZ1690242318r
KORNELIS, AREND Arent Cornelis , c.u.gleibakkerkoper woning, loods en plaatsPeterseliestraat ZZ1691242352v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx knoopmaker (mr. -)naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, JANde tuin van Jan Jansen Schonebeecknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen verkoper van 1/2 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BOUWES, HESSEL Hessel Bouwens verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ1691242352v
HENDRIKS, GRIETJEwijlen Grytie Hendrix erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, TJEERDwijlen Tjeerd Jansen erflater Peterseliestraat ZZ1691242352v
JANS, MICHIEL Michiel Jansen , c.u.koper kamerPeterseliestraat OZ1698243383v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ1698243383v
DIRKS, SIETSE Sytse Dirx naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ1698243383v
JELLES, JETSE Jetse Jelles verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ1698243383v
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backerkoopmankoper tuintje met zomerhuisPeterseliestraat ZZ1706244337r
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ1706244337r
KOK, LOLLE de hof van vroedsman Lolle Coknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1706244337r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix knoopmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r
WILLEMS, Tieedtie Willems verkoper Peterseliestraat ZZ1706244337r
, SAMUEL Samuel Schalepruikenmakerkoper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantensPeterseliestraat ZZ170924585v
, CATHARINA Catharina de Courtkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
KOK, LOLLE de hof van de vroedsman Lolle Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ170924585v
JANS, AUKE Aucke Jansen bakkerverkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ170924585v
HESSELS, IEPE Ype Hessels schipper (trek-)koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1717245299v
KOK, de hof van de weduwe van vroedsman Koknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1717245299v
, SAMUEL Samuel Schale, c.u.pruikenmaker (mr. -)verkoper Peterseliestraat ZZ1717245299v
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamerPeterseliestraat171824629r
IJSBRANDS, JAKOBwijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat171824629r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat171824629r
, JAKOBdiaconiekamer bewoond door Jacobus Laernaastligger ten oosten Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat171824629r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat171824629r
WYNIA, SIETSE DOEDESoud hopman Sytse Doedes Winiaverkoper Peterseliestraat171824629r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)koper tuin en zomerhuis bomen, bloemen, plantenPeterseliestraat ZZ1725246225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordakoper Peterseliestraat ZZ1725246225v
HENDRIKS, JANbetalen Jan Hendriks Kistieschipper (trek-)huurder voor 5 jaren (p.j.)Peterseliestraat ZZ1725246225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roordahuurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ1725246225v
KOK, LOLLE de tuin van de weduwe van vroedman Lolle Cocknaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1725246225v
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borgerschipper (trek-)verkoper Peterseliestraat ZZ1725246225v
ADAMS, HERE Here Adams korendragerkoper huisPeterseliestraat1725246243v
PIETERS, GEERTJE Geertien Pytters koper Peterseliestraat1725246243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaarbewoner tot mei 1726 Peterseliestraat1725246243v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten zuiden Peterseliestraat1725246243v
HILLEBRANDS, BEREND Beernd Hillebrands naastligger ten westen Peterseliestraat1725246243v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelisz naastligger ten Noorden Peterseliestraat1725246243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaarverkoper Peterseliestraat1725246243v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huisPeterseliestraat ZZ1728247202v
PIERS, HEINwijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ1728247202v
HENDRIKS, JANde tuin van de weduwe van Jan Hendrix naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ1728247202v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1728247202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1728247202v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ1728247202v
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)koper tuin en zomerhuisPeterseliestraat ZZ1738249258r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruinkoopmannaastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ1738249258r
HEINS, PIER Pier Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ1738249258r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roordaverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r
HENDRIKS, JANwijlen Jan Hendriks Kistjeverkoper Peterseliestraat ZZ1738249258r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)koper woningPeterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekmanaastligger ten oosten Peterseliestraat1754253176r
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Peterseliestraat1754253176r
HEINS, GERRIT Gerryt Heins brouwer (mr. -)naastligger ten westen Peterseliestraat1754253176r
BEKEMA, JAKOB HARMENSvroedsman Jacob Harmens Beekmaverkoper q.q. Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, HESSEL Hessel Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
JAKOBS, LIJSBETwijlen Lijsbert Jacobs erflater Peterseliestraat1754253176r
HESSELS, PIETERwijlen Pytter Hessels erflater Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelierverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters schilderverkoper van 1/3 Peterseliestraat1754253176r
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper 1/2 huisPlantsoen 4181026913v
HIBBES, PIETER Pieter Hibbes , c.u.huurder Plantsoen 4181026913v
JANS, KLAASKE Klaaske Jans naastligger ten oosten Plantsoen 4181026913v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4181026913v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten westen Plantsoen 4181026913v
HELMER, HENDRIK Hendrik Helmerverkoper q.q. Plantsoen 4181026913v
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4181026913v
JANS, WIEBEwijlen Wybe Jans metselaar (mr. -)verkoper Plantsoen 4181026913v
SIETSES, JILLES Jillis Sytses , c.u.koper kamerPompsteeg1669239203r
BERENDS, IEPEde erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg1669239203r
ANNES, ALBERT Albart Annes naastligger ten noorden Pompsteeg1669239203r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg1669239203r
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerdts verkoper Pompsteeg1669239203r
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oostenPoortje159822890v
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje159822890v
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje159822890v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822890v
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822890v
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper Poortje159822890v
JANS, GRIETJE Griet Jansen Craelverkoper Poortje159822890v
FEDDES, MARTEN Marten Feddes naastligger ten oosten Poortje159822891r
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje159822891r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes verkoper q.q. Poortje159822891r
HIELKES, BOUWE Buwe Hylckes verkoper q.q. Poortje159822891r
IEGES, GEERTJEde kinderen van Geert Yges verkoper Poortje159822891r
JANS, JANwijlen Jan Jansen Craelverkoper Poortje159822891r
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamerPoortje159822897v
, JANde kinderen van wijlen Jan Craelverkoper Poortje159822897v
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff])Poortje1601228268r
ARJENS, MAAIKE Maycke Ariaens koper Poortje1601228268r
FEDDES, MARTENde weduwe van wijlen Marten Feddes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje1601228268r
TJEERDS, GERBEN Gerbrant Tiaerts naastligger ten noorden Poortje1601228268r
SJOERDS, JAN Jan Syoerts verkoper Poortje1601228268r
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje1601228268r
SIEBRENS, SEERP Seerp Sybrants naastligger ten noorden Poortje1602228294r
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje1602228294r
HARMENS, WIETSKEde twee nagelaten weeskinderen van Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
FEDDES, MARTENwijlen Marten Feddes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
HARMENS, WIETSKE Wyts Hermans verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
HIELKES, SJOERD Syoert Hilckes verkoper van 1/2 Poortje1602228294r
HILLEBRANDS, ARJEN Arian Hilbrants koper door niaar twee kamersPoortje1652236202r
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje1652236202r
SJOERDS, SJOERDJE Sioertie Sioerts koper door niaar Poortje1652236202r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u.geniaarde koper Poortje1652236202r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje1652236202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten noorden Poortje1652236202r
BRUIN, ARJEN WILLEMS Arien Wellems Bruynverkoper Poortje1652236202r
HARMENS, JURJEN Jurjen Harmens chirurgijn (mr. -)koper huis waarin 4 kamersPoortje OZ1699243400v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntie Fockes koper Poortje OZ1699243400v
KNOOP, JAN ARJENS Jan Arjens Knoophuurder van 3 kamers Poortje OZ1699243400v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v
SCHELTES, KORNELISwijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ1699243400v
KARSTES, IJSBRANDde erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ1699243400v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSde weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellemaverkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pitters* Roos*verkoper van 1/2 Poortje OZ1699243400v
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ1699243400v
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wybe Feddrix Kalffbrouwer en zoutzieder (mr. -)verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerds verkoper van 1/4 Poortje OZ1699243400v
LIEUWES, GRIETJEwijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ1699243400v
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen Falckenburgerflater Poortje OZ1699243400v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelkoper kamerPoortje 115972286r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 115972286r
BOKKES, TEEKE Taecke Bockes naastligger ten oosten Poortje 115972286r
, HENDRIK Hendrick ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 115972286r
JORIS, JAKOB Jacob Joris verkoper Poortje 115972286r
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 115972286r
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 11599228137v
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 11599228137v
BOKKES, TEEKE Taake Bockes naastligger ten oosten Poortje 11599228137v
, HENDRIK Hendrick ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 11599228137v
JONAS, JAKOB Jacob Joons eerdere eigenaar Poortje 11599228137v
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 11599228137v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelverkoper Poortje 11599228137v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramerkoper kamerPoortje 11605228460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 11605228460v
BOKKES, TEEKE Taeke Bockes naastligger ten oosten Poortje 11605228460v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramernaastligger ten westen Poortje 11605228460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 11605228460v
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 11605228460v
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 11605228460v
HOOFT, PIETER WILLEMS Pyter Willems Hooftkoper huis of hofPoortje 1164823635v
BERENDS, HENDRIKhet huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1164823635v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 1164823635v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woningPoortje 1166023852r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1166023852r
TEUNIS, HENDRIKde kopers Hendrick Teunis , c.u.naastligger ten oosten Poortje 1166023852r
FOPPES, JANKE JANS Jantie Jans Foppesverkoper Poortje 1166023852r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghveltboekverkoperkoper huis en loodsPoortje 3164823636r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerverkoper Poortje 3164823636r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huisPoortje 31659237218v
WILLEMS, PIETERhuis toebehorende aan Pieter Willems naastligger ten westen Poortje 31659237218v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochveltboekverkoper (oud -)verkoper Poortje 31659237218v
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypemaapothekerkoper huis en paardenstalPoortje 31694243103r
KUIK, TRIJNTJE Trijntie Cuyckkoper Poortje 31694243103r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 31694243103r
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypemanaastligger ten noorden Poortje 31694243103r
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Poortje 31694243103r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huisPoortje 3178126015v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3178126015v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters huurder Poortje 3178126015v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelnaastligger ten zuiden Poortje 3178126015v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypmanaastligger ten noorden Poortje 3178126015v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypmaverkoper Poortje 3178126015v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenpredikant (emeritus -)verkoper Poortje 3178126015v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamerPoortje 5166723918va
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5166723918va
, JAKOBwijlen Jacob ijzerkramernaastligger ten noorden Poortje 5166723918va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5166723918va
, S.wijlen S. Stijllverkoper Poortje 5166723918va
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogelwolkammer (mr. -)koper huisPoortje 5181026939r
GERRITS, ALLE Ale Gerryts loodshuurder Poortje 5181026939r
ZIJLSTRA, C. schepen C. D. Zijlstranaastligger ten noorden Poortje 5181026939r
VETTEVOGEL, DOUWE oud vroedsman Douwe W. Vettevogelverkoper Poortje 5181026939r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 71613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 71613229141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 71613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 71613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 71613229141r
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 71613229141r
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerkoper woning met onder- en bovenkamerPoortje 71706244326v
KUIK, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Kuikkoper Poortje 71706244326v
MEEUWIS, GEERTJEde erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 71706244326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)naastligger ten noorden Poortje 71706244326v
TJEERDS, RUURD Ruird Tjeerds schipper (wijd-)verkoper q.q. Poortje 71706244326v
ERASMUS, ANTJE Antje Asmus verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
JELLES, PIETER Pytter Jelles zeevarend persoonverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
ANDRIES, JAN Jan Andries Holcamaverkoper van 1/4 Poortje 71706244326v
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
KOERTS, TRIJNTJE Trijntie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
KOERTS, ANTJE Antie Coerts verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
ANNES, HIELKE Hielke Annes verkoper van 1/8 Poortje 71706244326v
PIETERS, FAAS Faas Pyttes baantjerkoper huisPoortje 71747251166v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses , c.u.huurder Poortje 71747251166v
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s.naastligger ten zuiden Poortje 71747251166v
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71747251166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Poortje 71747251166v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slotenkoopmankoper huisPoortje 71790263222r
WIEBES, POPKE Popke Wybes , c.u.timmermansknechthuurder beneden (p.j.)Poortje 71790263222r
WATSES, STIJNTJE Styntje Watzes huurder boven (p.j.)Poortje 71790263222r
AKKRINGA, J. J. Ackringanaastligger ten zuiden Poortje 71790263222r
VETTEVOGEL, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytze Vettevogelnaastligger ten noorden Poortje 71790263222r
, ROELOFburgemeester Roelof Meintzverkoper q.q. Poortje 71790263222r
HEREMA, HESSEL Hessel Heeremabakker (mr. -)verkoper q.q. Poortje 71790263222r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks verkoper Poortje 71790263222r
JANS, JOHANNESwijlen Johan Janzen verkoper Poortje 71790263222r
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 91613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 91613229141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 91613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 91613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 91613229141r
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 91613229141r
WORPS, AATJE Attje Werps koper 1/2 woningPoortje 91756253262r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezelkoper Poortje 91756253262r
JELTES, JELTE Jelte Jeltes , c.u.huurder beneden Poortje 91756253262r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91756253262r
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91756253262r
GERRITS, BINKE Bente Gerryts bakker (mr. -)verkoper Poortje 91756253262r
GOSLINGS, EVERTprocureur fiscaal Evert Goslings stoelmakerkoper door niaar woningPoortje 91757254114v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergeniaarde koper Poortje 91757254114v
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings naastligger ten zuiden Poortje 91757254114v
PIETERS, FAAS Faes Pyters naastligger ten noorden Poortje 91757254114v
WORPS, AATJE Attje Werps verkoper Poortje 91757254114v
GIJSBERTS, OEDSwijlen Oeds Gijsberts varenspersoonverkoper Poortje 91757254114v
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u.koper drie kamers of woningenPoortje 111613229141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u.koper Poortje 111613229141r
HIDDES, JURJEN Georgien Hiddes naastligger ten zuiden Poortje 111613229141r
FEDDES, MARTENde weduwe van Marthen Feddes naastligger ten noorden Poortje 111613229141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 111613229141r
, SIPKEwijlen Sipcke Syoertz verkoper Poortje 111613229141r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)koper huisPoortje 11173424910v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11173424910v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten oosten Poortje 11173424910v
JANS, EILERT Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 11173424910v
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11173424910v
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Poortje 11173424910v
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Poortje 11173424910v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het Statenjachtkoper woningPoortje 111771257244v
DOUWES, AUKJE Aukjen Douwes koper Poortje 111771257244v
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u.huurder Poortje 111771257244v
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 111771257244v
AKKRINGA, EVERT de weduwe van Evert Akkringanaastligger ten noorden Poortje 111771257244v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringametselaar (mr. -)verkoper Poortje 111771257244v
JANS, TEEKE Teeke Jans varensgezelkoper huisPoortje 111802266170v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 111802266170v
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u.huurder Poortje 111802266170v
STOK, HARKE Harke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v
STOK, OKKE Ocke van der Stoknaastligger ten zuiden Poortje 111802266170v
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringanaastligger ten noorden Poortje 111802266170v
FREERKS, MICHIEL Migchiel Freerks matroos op het geweesen Statenjacht (oud -)verkoper Poortje 111802266170v
HIDDES, JURJEN Jurien Hiddes schipper (groot-)koper huis of twee kamersPoortje 131612229122v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten zuiden Poortje 131612229122v
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 131612229122v
VRIES, JAKOB Jacob Hey Friesverkoper Poortje 131612229122v
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknechtkoper 1/2 huisPoortje 131737249163r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper Poortje 131737249163r
JANS, EILERT[als huurder] Ellert Jansen naastligger ten zuiden Poortje 131737249163r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 131737249163r
GOSLINGS, RUTGER Rutger Goslings metselaar (mr. -)verkoper Poortje 131737249163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 131737249163r
VEEN, MINNE Minne van der Veenverver (mr. -)koper huisPoortje 131805267112v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds huurder kamer Poortje 131805267112v
JOHANNES, HENDRIKde weduwe van Hendrik Johannes huurder kamer Poortje 131805267112v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendriks naastligger ten zuiden Poortje 131805267112v
JANS, TEEKE Taeke Jans naastligger ten noorden Poortje 131805267112v
STOK, HARKE Harke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v
STOK, OKKE Okke J. van der Stokverkoper van 1/2 Poortje 131805267112v
, TEEKE Taecke naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ1619230197r
SIEBOUTS, IDSde verkoper, erfgenamen van wijlen Idts Sibouts naastligger ten zuiden Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten westen Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JANS, JAN Jan Jansen Sonnecampverkoper q.q. Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JANS, EVERThet nagelaten weeskind van wijlen Ewert Jansen kleermaker [staat: snijder]verkoper van 2/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDSES, FOKELTJE Foockel Idses , mede voor nog twee minderjarige broersverkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
IDSES, TRIJNTJE Trijn Idses verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ1619230197r
SIEBOUTS, IDSwijlen Idts Sibouts erflater Pothondjessteeg ZZ1619230197r
KET, DIRK WILLEMSburgemeester Dirck Willems Kethkoper provisioneel huisPothondjessteeg ZZ1620230210v
, TEEKE Taecke naastligger ten oosten Pothondjessteeg ZZ1620230210v
JANS, JOHANNES Johannes Jans naastligger ten westen Pothondjessteeg ZZ1620230210v
WIEBES, BROER Broer Wibes koper twee kamersPothondjessteeg 61622230316r
FEDDRIKS, HITJE Hittie Feddriks koper Pothondjessteeg 61622230316r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
WIEBES, ENNE Enne Wibes naastligger ingang steeg Pothondjessteeg 61622230316r
JILLES, WILLEM Willem Jelis naastligger ten oosten Pothondjessteeg 61622230316r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Pothondjessteeg 61622230316r
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses verkoper Pothondjessteeg 61622230316r
LAMMERTS, EELKJE Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 61622230316r
WILLEMS, BERENDde weduwe van Baernt Willems naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8161122953v
FOKKES, TEEKE Taecke Fockes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8161122953v
, ANTJE Anne , voor haar en haar kinderenverkoper Pothondjessteeg 8161122953v
IDSES, MEINERTwijlen Meynert Ydzes verkoper Pothondjessteeg 8161122953v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper oostelijke van twee kamers aan elkaar, met 17 houtvoeten plaats ten zuidenPothondjessteeg 81621230289r
IEMES, JANKE Jantyen Emes koper Pothondjessteeg 81621230289r
JILLES, WILLEM Willem Jelis naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81621230289r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Pothondjessteeg 81621230289r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Pothondjessteeg 81621230289r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 81621230289r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks ijzerkramerkoper huis, ledige plaats en loodsPothondjessteeg 81635233166v
HENDRIKS, Jeselyck Hendricx koper Pothondjessteeg 81635233166v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81635233166v
WATSES, HENDRIKde schuur van wijlen Hendrick Watses naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81635233166v
, de erfgenamen van wijlen burgemeester Bennamanaastligger ten westen Pothondjessteeg 81635233166v
JAKOBS, MARTJEN Martien Jacobs verkoper Pothondjessteeg 81635233166v
JILLES, WILLEMwijlen Willem Jeles verkoper Pothondjessteeg 81635233166v
WIEBRENS, PIETERGezworen gemeensman Pytter Wybrants , c.u.koper oostelijke van twee kamers aan elkaarPothondjessteeg 81653236227v
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81653236227v
BENNEMA, JELLE JASPERSde kinderen van wijlen de burgermr. Jelle Jaspers Bennemanaastligger ten zuiden Pothondjessteeg 81653236227v
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten westen Pothondjessteeg 81653236227v
MARTENS, PIETER Pytter Martens verkoper Pothondjessteeg 81653236227v
JELTES, GELSKE Gerlske Jeltes koper kamerPothondjessteeg 81659237218r
ABRAHAMS, GERRITwijlen Gerrit Abrahams koper Pothondjessteeg 81659237218r
SIERKS, PIERhaar neef Pier Siercx koper Pothondjessteeg 81659237218r
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 81659237218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 81659237218r
, JAN Jan Doorntienaastligger ten westen Pothondjessteeg 81659237218r
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Pothondjessteeg 81659237218r
ANDRIES, TJERK Tjerk Andries scheepstimmermankoper huis en tapperijPrinsensteeg 11729247254v
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts koper Prinsensteeg 11729247254v
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 11729247254v
JILLES, MARTEN Marten Jilles makelaarnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11729247254v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
, BERENDoud burgerluitenant Beern Bacherachverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
LUITJENS, ANDRIESwijlen Andries Luitjens verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11729247254v
HAAS, KASPER Casper de Haaskoper huis en tapperijPrinsensteeg 11733248214r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 11733248214r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdaghnaastligger ten oosten Prinsensteeg 11733248214r
ANDRIES, TJERK Tjerck Andrys scheepstimmermanverkoper Prinsensteeg 11733248214r
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts verkoper Prinsensteeg 11733248214r
SIEMENS, JAN Jan Simons koopmankoper huisPrinsensteeg 11762255152v
WILLEMS, FEIKE Feike Willems huurder Prinsensteeg 11762255152v
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 11762255152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslagerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters kompasmakerverkoper van 1/6 Prinsensteeg 11762255152v
MINNES, TEUNTJE Teuntje Minnes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
BLAUW, RUURD JANSwijlen Ruird Jansen Blauwverkoper van 1/3 Prinsensteeg 11762255152v
GUNTER, PIETER Pieter Gunterbrouwer (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
VELD, GERARDUS Gerardus Veldtgleibakkerverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
RAVEN, DIRK Dirk Ravensuikerraffineerderverkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans kleermaker (mr. -)verkoper q.q. Prinsensteeg 11762255152v
PIETERS, EELKJEwijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 11762255152v
HAAS, KASPER wijlen Casper de Haaserflater Prinsensteeg 11762255152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezelkoper huis of woningPrinsensteeg 3176125571v
FRANSES, JANKE Janke Fransen koper Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergiersenaastligger ten westen Prinsensteeg 3176125571v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierseverkoper Prinsensteeg 3176125571v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuiskoper huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1779259219r
JANS, KLAASKE Claaske Jans koper Prinsensteeg 31779259219r
SIEMENS, JAN Jan Simons naastligger ten westen Prinsensteeg 31779259219r
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper Prinsensteeg 31779259219r
ALBERTS, FRANSwijlen Frans Alberts verkoper Prinsensteeg 31779259219r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakerkoper van 1/2 huisPrinsensteeg 3de Drie Hoefijzers1782260241v
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokkoper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
JANS, SIPKE Sipke Jans , bloedverwant van de verkoopsterkoper door niaar van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblok- en mastmakergeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, WIEBE HENDRIKS Wybe Hendriks Blokgeniaarde koper van 1/2 Prinsensteeg 31782260241v
, MARTEN Marten , c.u.huurders (p.j.)Prinsensteeg 31782260241v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks binnenvader Doopsgezind weeshuisverkoper Prinsensteeg 31782260241v
JANS, KLAASKE Claaske Jans verkoper Prinsensteeg 31782260241v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmakerkoper 1/2 huisPrinsensteeg 31784261180r
BOLMAN, A. de weduwe van A. Bolmanhuurder Prinsensteeg 31784261180r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanontvanger huur Prinsensteeg 31784261180r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Bloknaastligger ten oosten Prinsensteeg 31784261180r
JANS, SIPKE Sipke Jans verkoper Prinsensteeg 31784261180r
WILLEMS, KLAAS Claas Willems Burgerkoper provisioneel noorder gedeelte van het pakhuis groot 52 x 38 voetPrinsenstraat 2166223814va
HANSES, AAFKEhuis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne1681241139r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roordasmid (mr. stads-)koper Prinsenstraat 21681241139r
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
SIEMENS, JANburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Prinsenstraat 21681241139r
FABER, KLAAS JANSde crediteuren van de gecedeerde boedel van wijlen Claes Jansen Faberverkoper Prinsenstraat 21681241139r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtschergerkoper huis genaamd de Hooge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1690242336v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmakerhuurder voor 3 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v
, JAN Jan van Bemmelenhuurder voor 2 jaren (p.j.)Prinsenstraat 21690242336v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pyter Luytjens Roordaverkoper Prinsenstraat 21690242336v
JANS, PIETER Pyter Jansen Ooymid (mr. anker-)koper huis genaamd de Hooge Tinne, verdeeld in 4 percelen waarvan 1 een winkelPrinsenstraat 2de Hooge Tinne1695243148v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 21695243148v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergerverkoper Prinsenstraat 21695243148v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1727246309r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper Prinsenstraat 21727246309r
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen Prinsenstraat 21727246309r
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baersverkoper Prinsenstraat 21727246309r
JANS, PIETERwijlen Pytter Jansen verkoper Prinsenstraat 21727246309r
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoonkoper huis en ankersmederij genaamd de Hoge TinnePrinsenstraat 2de Hoge Tinne1742250272v
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 21742250272v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierverkoper Prinsenstraat 21742250272v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braemverkoper Prinsenstraat 21742250272v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsingaontvanger van de boelgoederenkoper huis voorheen in gebruik als ankersmederijPrinsenstraat 21749251266v
SMIDS, dr. Smids, c.u.naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21749251266v
KEIZER, MARIA Marietje Keyserverkoper Prinsenstraat 21749251266v
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakkerkoopmanverkoper Prinsenstraat 21749251266v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmankoper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizenPrinsenstraat 21755253220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanhuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanushuurder pakhuis Prinsenstraat 21755253220r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsingahoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningenverkoper Prinsenstraat 21755253220r
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongmakoper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg17802605v
IJSENBEEK, THOMAS de weduwe van Thomas IJsenbeekhuurder gedeelte pakhuis Prinsenstraat 217802605v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes naastligger ten zuiden Prinsenstraat 217802605v
, AUGUSTINUS Augustinus Robbertus van Dalzennotarisverkoper q.q. Prinsenstraat 217802605v
JONGEMA, JAN EERKESwijlen Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Prinsenstraat 217802605v
ANDRIES, ALLE Ale Andries koper huisPrinsenstraat 2de Hoge Tinne of Zeeburg1784261222r
GOSSES, TRIJNTJE Trijntie Gosses koper Prinsenstraat 21784261222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peauxhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstrahavenmeesterhuurder beneden Prinsenstraat 21784261222r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blockblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21784261222r
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongmaverkoper Prinsenstraat 21784261222r
IJSENBEEK, KLAAS Klaas B. IJsenbeekbrouwer en koopmankoper huisPrinsenstraat 2Zeeburg1787262184r
PEAUX, P. vroedsman P. Peauxhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstrahavenmeesterhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmakerkoopmanhuurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.)Prinsenstraat 21787262184r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Prinsenstraat 21787262184r
ANDRIES, ALLE Ale Andries koopmanverkoper Prinsenstraat 21787262184r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper provisioneel zuider gedeelte van het pakhuis groot 92 x 26,5 voetPrinsenstraat 4166223814va
JELLEMA, TEEKE WIEBRENSvroedsman Taecke Wybrants Jellemakoper pakhuisPrinsenstraat 41675240193v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Rooskoper Prinsenstraat 41675240193v
KORNELIS, JANhet huis van Jan Cornelis , c.u.naastligger ten oosten Prinsenstraat 41675240193v
PIETERS, JANde weduwe van Jan Pieters havenmeesternaastligger ten westen Prinsenstraat 41675240193v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis , c.u.verkoper Prinsenstraat 41675240193v
MENALDA, REIN SIKKESburgemeester Rein Sickes Menaldakoper huisPrinsenstraat 41725246246r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baarskoper Prinsenstraat 41725246246r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdagnaastligger ten westen Prinsenstraat 41725246246r
KORNELIS, JAN Jan Cornelisz zeilmaker en koopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 41725246246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blockkoopmanverkoper Prinsenstraat 41725246246r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen zeilmakererflater Prinsenstraat 41725246246r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 4176125583v
BLOK, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Blokkoper Prinsenstraat 4176125583v
, JAKOB Jacob Nyeboernaastligger ten westen Prinsenstraat 4176125583v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menaldaverkoper Prinsenstraat 4176125583v
SMID, MATTEUS Mathijs Smit, J.U.D.koopmanverkoper Prinsenstraat 4176125583v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakerkoper 7/8 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Prinsenstraat 41778259119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks blokmaker (mr. -)koper Prinsenstraat 41778259119v
WIEBES, HENDRIK Hendrik Wybes blokmakereigenaar van 1/8 Prinsenstraat 41778259119v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s.naastligger ten westen Prinsenstraat 41778259119v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmanaastligger ten noorden Prinsenstraat 41778259119v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmanverkoper q.q. Prinsenstraat 41778259119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks verkoper Prinsenstraat 41778259119v
, HENDRIK Hendrik Deurnatkoper huis en blokmakerijPrinsenstraat 41806267228v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faberkoper Prinsenstraat 41806267228v
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 41806267228v
IJSENBEEK, KLAAS Klaas IJzenbeeknaastligger ten noorden Prinsenstraat 41806267228v
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper Prinsenstraat 41806267228v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerkoper huisPrinsenstraat 61674240141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten zuiden Prinsenstraat 61674240141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoond door Livius Siccamanaastligger ten westen Prinsenstraat 61674240141r
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoeverkoper Prinsenstraat 61674240141r
WIEBES, EGBERT Eybert Wybes blokmaker (mr. -)koper huisPrinsenstraat 61695243160v
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 61695243160v
, IJSBRANDhet huis van IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6de Nieuwe Pinas1695243160v
, IJSBRAND IJsbrand Heynskoopmannaastligger ten westen Prinsenstraat 61695243160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjerverkoper Prinsenstraat 61695243160v
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 61695243160v
LIEKELES, TJEPKE Tjepke Lykeles , c.u.koper huisPrinsenstraat 6172024664v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten westen Prinsenstraat 6172024664v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u.verkoper Prinsenstraat 6172024664v
, ANTONIUS Anthony Zeverdigkoper huisPrinsenstraat 6180426772v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters koper Prinsenstraat 6180426772v
, ANTONIUS Anthony Zeverdighuurder Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, PIETJE Pietje Pieters huurder Prinsenstraat 6180426772v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoonnaastligger ten zuiden Prinsenstraat 6180426772v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoonnaastligger ten westen Prinsenstraat 6180426772v
BLOK, H. H. W. Bloknaastligger ten noorden Prinsenstraat 6180426772v
BLOK, TJEPKE SJOERDS Tjepke Sjoerds Blokverkoper Prinsenstraat 6180426772v
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6180426772v
WIERDS, KLAAS Claas Wierds schipper (schuit-)koper huisPrinsenstraat 61806267255v
JANS, ANTJE Anna Sabina Jans koper Prinsenstraat 61806267255v
DOORNAT, HENDRIK Hendrik Doornatnaastligger ten noorden Prinsenstraat 61806267255v
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstraverkoper Prinsenstraat 61806267255v
, ANTONIUSwijlen Antony Zeevaardigverkoper Prinsenstraat 61806267255v