Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes koper kameronbekend159722811r
ALBERTS, HINKE Hyncke Alberts koper onbekend159722811r
PIETERS, IETJEde weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend159722811r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend159722811r
TJEPKES, JAN Jan Tyepkes houtkoperverkoper onbekend159722811r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend159722811r
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes korfmakerkoper door niaar ledige plaatsonbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend159722817v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmakergeniaarde koper onbekend159722817v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes* geniaarde koper onbekend159722817v
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmakernaastligger ten oosten onbekend159722817v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts smidnaastligger ten westen onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722817v
SIPKES, HEEBELTJE Habel Sipckes verkoper onbekend159722817v
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend159722817v
JOOSTES, JAN Jan Joosten koper ledige plaatsonbekend159722824v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend159722824v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters niaarnemer ratione sanguinis onbekend159722824v
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend159722824v
TJEERDS, HANS Hans Tyerdts* smidnaastligger ten westen onbekend159722824v
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend159722824v
TJOMMES, Gertien Tzommes verkoper onbekend159722824v
HAIES, PIETJE Pyetrick Hayes verkoper onbekend159722824v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huisjeonbekend159722831r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend159722831r
, DOEDE Doede pannenbakkerverpachter grond (af te kopen voor 30-00-00 CG)onbekend159722831r
, DOEDE Doede pannenbakkernaastligger ten zuiden onbekend159722831r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrdts verkoper onbekend159722831r
SIKKES, SIKJE Sicke Sickes verkoper onbekend159722831r
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens koper huisonbekend NZ159722832r
ANNES, LIJSBET Lijsbeth Annes koper onbekend NZ159722832r
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG])onbekend NZ159722832r
RUURDS, JAN Jan Ruyrts naastligger onbekend NZ159722832r
SIETSES, SIPKE Sipke Syttyes naastligger ten westen onbekend NZ159722832r
JANS, AREND Aernt Jansen verkoper onbekend NZ159722832r
WILLEMS, AALTJE Aeltyen Willems verkoper onbekend NZ159722832r
RUURDS, WIEBE Wybe Ryurdts koper twee kamersonbekend159722833v
HENDRIKS, JANKE Jantien Hendricks koper onbekend159722833v
TJOMMES, GEERTJE Gertien Tzommes verpachter grond onbekend159722833v
TJOMMES, GEERTJEde ledige plaats van Gertien Tzommes naastligger ten zuiden onbekend159722833v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden onbekend159722833v
SIEMENS, PIETER Pyeter Symons verkoper onbekend159722833v
THOMAS, SIEUWKE Syuw Thomas verkoper onbekend159722833v
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzylkoper kamer of loodsjeonbekend159722847v
, ANTJE Anna Stoffregenskoper onbekend159722847v
KLASES, REINERde hof van Reyner Claesen naastligger ten zuiden onbekend159722847v
, HENDRIK Hendrick Houcx?naastligger ten noorden onbekend159722847v
, Sicke? Sickes? verkoper onbekend159722847v
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend159722849v
JANS, TIEMEN Thymen Jansen crediteur (triumphant) onbekend159722849v
ARJENS, JOOST Joost Aryens Speltcrediteur (triumphant) onbekend159722849v
JURJENS, CHRISTIAAN Carstiaen Jurryens , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722849v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend159722850v
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend159722850v
KLASES, GRIETJE Gryet Claesen koper kamer staand achter het Groen laekenonbekend159722852r
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lammerts slotmakerkoper onbekend159722852r
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten zuiden onbekend159722852r
MEINERTS, PIETER Pieter Meynerts naastligger ten noorden onbekend159722852r
HETTES, FOEKE Foecke Hettes verkoper onbekend159722852r
OEDSES, OEPKEwijlen Upcke Oedses verkoper onbekend159722852r
TJERKS, KLAASKE Claes Tyercx koper huisonbekendhet Groene Laken159722856r
WIEBES, AATJE Aeth Wybes koper onbekend159722856r
AUKES, HANS Hans Auckes naastligger ten zuiden onbekend159722856r
JANS, TRIJNTJEde erfgenamen van Trijn Jans naastligger ten noorden onbekend159722856r
HARKES, SJOERD Syoert Harckes verkoper onbekend159722856r
HENDRIKS, AALTJE Aelcke Hendricx verkoper onbekend159722856r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis met een plaats erachteronbekend159722860r
RITSKES, TJITSKE Tyeets Ritskes koper onbekend159722860r
FOX, de ledige plaats van Lodowick Foxnaastligger ten westen onbekend159722860r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper onbekend159722860r
GERRITS, [niet ingevuld] Gerryts verkoper onbekend159722860r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
TEUNIS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Tonis eigenaar perceel onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend159722860v
MATTEUS, PIETERgrondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend159722860v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend159722860v
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 1-10-00 CG ([koopsom niet vermeld])onbekend159722863v
ALLES, NANNEgrondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend159722863v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koperverkoper onbekend159722863v
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderenverkoper onbekend159822872v
SJOERDS, ALBERT Albert Syoerds koper kameronbekend159822876v
WATSES, ANDELTJE Andel Watses koper onbekend159822876v
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend159822876v
JANS, LIEUWE Lieuue Jans naastligger ten noorden onbekend159822876v
GROES, HANS JANS Hans Jans Groesverkoper onbekend159822876v
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend159822876v
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten])onbekend159822877v
SIEBRENS, LIEKELTJE Lyckel Sybrens aanhandelaar onbekend159822877v
LUCAS, BEREND Beernt Lucas naastligger ten zuiden onbekend159822877v
, HESSEL Hessel Coenerdts naastligger ten noorden onbekend159822877v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes verwandelaar onbekend159822877v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend159822877v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels koper huisonbekend159822881r
POPKES, Atth Popckes koper onbekend159822881r
, LOUW Louw de Rincknaastligger ten oosten onbekend159822881r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend159822881r
PIETERS, EVERT Ewert Pieters verkoper onbekend159822881r
PIETERS, HOTSE Hottye Pieters koper 4 pm landonbekend159822882r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper onbekend159822882r
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten oosten onbekend159822882r
WILLEMS, MATTEUSde erven van wijlen Mathijs Willems naastligger ten zuiden onbekend159822882r
HILLEBRANDS, DIRKburgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden onbekend159822882r
LUBBERTS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pieter Lubberts verkoper onbekend159822882r
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachteronbekend159822883v
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers koper onbekend159822883v
WILLEMS, ROBERT Robbert Willems naastligger ten zuiden onbekend159822883v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden onbekend159822883v
JANS, LUITJEN Luytien Jansen verkoper onbekend159822883v
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lyeuwes verkoper onbekend159822883v
TJALLINGS, FOKKE Focke Tyalles koper ledige plaats onbekend159822886r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend159822886r
MICHIELS, EVERT Evert Michiels naastligger ten westen onbekend159822886r
, LOURENSde tuin van de verkoper Louwerens de Rincknaastligger ten noorden* onbekend159822886r
, LOURENS Louwerens de Rinckverkoper onbekend159822886r
PIETERS, Hiltyen Pieters verkoper onbekend159822886r
WIEGERS, PIETER Pieter Wygers koper kamertjeonbekend159822898v
ROBERTS, JANKE Jantyen Robberts koper onbekend159822898v
JANS, ULBE Uulbe Jansen verpachter grond onbekend159822898v
HARMENS, JANKE Jantyen Harmens naastligger ten oosten onbekend159822898v
GERRITS, JOUW Juw Gerryts naastligger ten westen onbekend159822898v
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper onbekend159822898v
EVERTS, IESKJE Jeesk Ewerts koper huis met de plaats waarop het staatonbekend1598228105v
OKKES, DIRKwijlen Dierck Ockes koper onbekend1598228105v
EVERTS, IESKJE de proclamant, de weduwe Jeesk Ewerts naastligger ten oosten onbekend1598228105v
, LOUWde plaats van Louw de Rincknaastligger ten westen onbekend1598228105v
, DOUWE Douwe schoenlappereerdere eigenaar onbekend1598228105v
, TRIJNTJE Trijn eerdere eigenaar onbekend1598228105v
SIEMENS, JAN Jan Symons verkoper onbekend1598228105v
JANS, Haedu Jansen verkoper onbekend1598228105v
JANS, ANDRIES Andries Jansen koper klein huisje of hutje met de plaats waar het op staatonbekend1598228108r
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend1598228108r
JANS, ANDRIESde proclamant Andries Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend1598228108r
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend1598228108r
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes verkoper onbekend1598228108r
REIDS, Ryele Reyts koper huisonbekend1598228110r
GERRITS, AALTJE Aelcke Gerryts koper onbekend1598228110r
, WIEBE Wybe korfmakernaastligger ten zuiden onbekend1598228110r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verkoper onbekend1598228110r
HARMENS, Maertgyen Harmens koper kameronbekend1598228110v
BERENDS, JANwijlen Jan Beernts koper onbekend1598228110v
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts verpachter grond onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties])onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend1598228110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend1598228110v
ATSES, GERRIT Gerryt Atzes verkoper onbekend1598228110v
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend1598228110v
SIEMENS, JAN Jan Symons koper klein huisje met achterplaatsonbekend1598228111r
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend1598228111r
OKKES, DIRKde weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend1598228111r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend1598228111r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper onbekend1598228111r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen metselaarkoper nieuw huisonbekend1598228113r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend1598228113r
ANDRIES, HEERKE Heerke Andries smidprotesteert vanwege een vordering onbekend1598228113r
MEINERTS, WIETSEburgemeester Wytse Meynerts protesteert vanwege een hypotheek onbekend1598228113r
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels protesteert vanwege een hypotheek onbekend1598228113r
ANNES, BROER Broer Annes protesteert vanwege een vordering onbekend1598228113r
, EILERTde verkoper Eylert van Knipes, c.u.naastligger ten westen onbekend1598228113r
, EILERT Eylert van Knipesverkoper onbekend1598228113r
ROBERTS, TIETJE Tied Roberts verkoper onbekend1598228113r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerkoper door niaar ratione sanguinis onbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas Barbidebewoner onbekend1598228126r
, KLAASmr. Claas Barbideafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis onbekend1598228126r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kistmakerprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
JANS, Aryen Jansen protesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
KLASES, JAN Jan Claasen molenaarprotesteert vanwege bloedverwantschap onbekend1598228126r
, ANTJE Anna verkoper ([staat: Anna Symens weduwe])onbekend1598228126r
, SIEMENwijlen Symen verkoper onbekend1598228126r
LIEKELES, TJITSKE Tyes Lyckles koper kamer onbekend1598228126v
HAIES, RUURDwijlen Ruyrd Haayes koper onbekend1598228126v
, JOUKE Joucke metselaarnaastligger ten zuiden onbekend1598228126v
, FOKELE Foockle pottenbakkernaastligger ten westen onbekend1598228126v
PIETERS, ELING Elingh Pyeters verkoper onbekend1598228126v
WIETSES, ANTJE Anna Wytses verkoper onbekend1598228126v
SIETSES, JELTE Jelte Sytses koper huis met loods en ledige plaatsonbekend1598228127r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper onbekend1598228127r
DOUWES, SIENE Sinne Douwes naastligger ten oosten onbekend1598228127r
HOBBES, TIEMENde ledige plaats van de verkoper Tymen Hobbes naastligger ten westen onbekend1598228127r
HOBBES, TIEMEN Tymen Hobbes verkoper onbekend1598228127r
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achteronbekend1598228128r
JOOSTES, IEMKJE Impck Joosten koper onbekend1598228128r
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten oosten onbekend1598228128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend1598228128r
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend1598228128r
RINTJES, DOUWE Douwe Rintyes koper provisioneel huis en kameronbekend1599228141v
GERRITS, JAN Jan Gerryts kolfmakerkoper huisonbekend1599228144v
JANS, ARJAANTJE Aryaen Jansen koper onbekend1599228144v
KLASES, JAN Jan Claesen molenaarnaastligger onbekend1599228144v
GERRITS, JANde proclamant Jan Gerryts , c.u.kolfmakernaastligger ten zuiden onbekend1599228144v
FREERKS, KLAASmr. Claes Freercx naastligger ten noorden onbekend1599228144v
FOPPES, JAKOB Jacob Foppes molenaarverkoper onbekend1599228144v
MINKS, MINKE Meyns Mincks verkoper onbekend1599228144v
, HANS Hans Gruyskoper provisioneel karveel- of wijdschip onbekend1599228146r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons schipperverkoper onbekend1599228146r
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte broers nieuw gebouwde woningonbekend1599228159v
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers verpachter grond onbekend1599228159v
BROERS, BOTE Botte Broers naastligger ten oosten onbekend1599228159v
, KLAAS Claes zeilmakernaastligger ten westen onbekend1599228159v
HENDRIKS, HILLEBRAND Hilbrandt Hendricx verkoper onbekend1599228159v
KORNELIS, SIEBRICHJE Sybrich Cornelis verkoper onbekend1599228159v
LIEKELES, SJOERD Syourdt Lyckles koper kameronbekend1599228162r
PIETERS, MINKE Mincke Pieters koper onbekend1599228162r
, LOURENSde tuin van Louwerens de Rincknaastligger ten oosten onbekend1599228162r
WILLEMS, ALBERT Albert Willems naastligger ten westen onbekend1599228162r
MICHIELS, LOUW Louw Michiels verkoper onbekend1599228162r
WOPKES, AATJE Att Wopckes verkoper onbekend1599228162r
WOPKES, JAKOB Jacob Wopckes aanhandelaar huisonbekend1599228168v
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar onbekend1599228168v
JANS, LUITJEN Luytien Jans verpachter grond onbekend1599228168v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsmannaastligger ten zuiden onbekend1599228168v
SJOERDS, PIETER Pieter Syourdts naastligger ten noorden onbekend1599228168v
, JAN Jan Emmis verwandelaar onbekend1599228168v
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers verwandelaar onbekend1599228168v
JANS, LOLKE Lolcke Jans koper kameronbekend1599228176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispenskoper onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverpachter grond onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verpachter grond onbekend1599228176r
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts naastligger ten oosten onbekend1599228176r
POLS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1599228176r
KLASES, JAN Jan Claes zeilmakerverkoper onbekend1599228176r
JANS, WIETSKE Wyts Jans verkoper onbekend1599228176r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1599228179v
WIEBRENS, ANTJE Anna Wybrants koper onbekend1599228179v
SJOERDS, STOFFEL Stoffel Sjuerdts smidnaastligger ten oosten onbekend1599228179v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend1599228179v
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal onbekend1599228181r
HENDRIKS, ALEFhet huis van Aleff Hendricx naastligger ten noorden onbekend1599228181r
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper onbekend1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])onbekend1599228181r
WIEBES, WIEBEwijlen Wybe Wybes smiderflater onbekend1599228181r
ARENDS, JAKOB Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsjeonbekend1600228192v
JOUKES, ANTJE Anne Jouckes koper onbekend1600228192v
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten onbekend1600228192v
ROMKES, ROMKE Rompcke Rompckes naastligger ten westen onbekend1600228192v
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend1600228192v
ANNES, AUKJE Auck Annes verkoper onbekend1600228192v
KLASES, WOBBE Wobbe Claes koper huis of dwarskameronbekend1600228208r
SIEBRENS, SIETSKE Syts Sybrandts koper onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKEde verkoper Baucke Bauckes , c.u.naastligger ten oosten onbekend1600228208r
, Sjurdts Macallnaastligger ten westen onbekend1600228208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend1600228208r
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend1600228208r
KORNELIS, MEINT Meynte Cornelis koper kameronbekend1600228214v
HAIES, LIJSBET Lijsbeth Hayes koper onbekend1600228214v
BERENDS, BOKKE Bocke Beernts timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228214v
HANSES, SIEMENde verkoper Symen Hanses , c.u.naastligger ten noorden onbekend1600228214v
HANSES, SIEMEN Symen Hanses verkoper onbekend1600228214v
JELLES, AALTJE Aelcke Jelles verkoper onbekend1600228214v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerbewoner onbekend1600228216v
, PIETERhet huis van Pieter timmermannaastligger ten zuiden onbekend1600228216v
HOBBES, LAMMERThet huis van Lammert Hobbes naastligger ten noorden onbekend1600228216v
, GRIETJE Griedt crediteur (triumphant) weduwe van ([staat: Griedt Aelties weduwe])onbekend1600228216v
, wijlen Aeties crediteur (triumphant) onbekend1600228216v
ARJENS, ARJEN Ariaen Ariaens glasmakerverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228216v
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner onbekend1600228221r
SIKKES, MEINERT Meynert Syckes naastligger ten zuiden onbekend1600228221r
JANS, EGBERT Egbert Jans naastligger ten noorden onbekend1600228221r
KORNELIS, Caerle Cornelis crediteur (triumphant) onbekend1600228221r
JELLES, IESKJE Jees Jelles verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228221r
BERENDS, REINERwijlen Reyner Berns verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1600228221r
JANS, REINER Reyner Jans koper huis met plaats van 15 x 24 havenistenvoetenonbekend1600228227v
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1600228227v
, HARMEN Herman lijndraaiernaastligger onbekend1600228227v
, ANTJE Anne naastligger ten oosten ([staat: Anne Jelle Sickes])onbekend1600228227v
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend1600228227v
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1600228227v
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs verkoper onbekend1600228227v
WIEBRENS, ANTJE Anne Wybrants verkoper onbekend1600228227v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans van Amsterdamkoper nieuwe kameronbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters , voor zichprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WESSELS, PIETERde verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
WOUTERS, RINSE Rintse Wouters protesteert q.q. onbekend1601228239r
WESSELS, PIETEReen kind van de verkoper Pieter Wessels Ongersmanprotesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
IEPES, GRIETJEwijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend1601228239r
JANS, JENTJE Janke Jans huurder onbekend1601228239r
HILLEBRANDS, GIJSBERT Gijs Hilbrants naastligger ten oosten onbekend1601228239r
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraetnaastligger ten westen onbekend1601228239r
WESSELS, PIETER Pieter Wessels Ongersmanverkoper onbekend1601228239r
ABBEMA, SIPKE Sipcke Abbemakoper kameronbekend1601228250v
JANS, LOLKEde verkoper Lolcke Jans , c.u.verpachter grond onbekend1601228250v
, KLAAS Claes naastligger ten oosten onbekend1601228250v
POLS, HENDRIK Hendrick Polsnaastligger ten westen onbekend1601228250v
JANS, LOLKE Lolcke Jans verkoper onbekend1601228250v
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispensverkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter])onbekend1601228250v
KLASES, IENTE Inte Claesen koper kameronbekend1601228255r
, Oratio Provanaverpachter grond onbekend1601228255r
, HENDRIKde weduwe van Hendrick Pels?naastligger ten westen onbekend1601228255r
, SIPKE Sipcke Abbesmaverkoper onbekend1601228255r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.koper plaats of tuinonbekend1601228259r
, JOHANNES Johannes Vincentiiprocureur postulantkoper q.q. onbekend1601228259r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants lijndraaiernaastligger ten oosten onbekend1601228259r
WILKES, WOUTER Wouter Wilckes naastligger ten westen onbekend1601228259r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Bernts naastligger ten noorden onbekend1601228259r
SIEMENS, MARTEN Marten Symons verkoper onbekend1601228259r
STOFFELS, LIJSBET Liesbeth Stoffels verkoper onbekend1601228259r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) q.q. onbekend1601228264r
RUURDS, HINKEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Hencke Ruyrdts crediteur (triumphant) onbekend1601228264r
JANS, ULBE Uulbe Jans , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1601228264r
JANS, GEERTJEweduwe Geertien Jans koper kameronbekend1601228275v
WILDE, ARJEN Adryaen de Wildenaastligger ten zuiden onbekend1601228275v
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden onbekend1601228275v
ROMKES, JOHANNES Johannys Romckes verkoper onbekend1601228275v
WILLEMS, TJEPKE Tiepcke Willems koper kameronbekend1602228281r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles koper onbekend1602228281r
, HARMEN Herman lijndraaiernaastligger onbekend1602228281r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten oosten onbekend1602228281r
GIJSBERTS, AREND Arent Gijsberts naastligger ten westen onbekend1602228281r
HENDRIKS, MICHIEL Michiel Hendricx verkoper onbekend1602228281r
, JETSKE Jedts Himpckes verkoper onbekend1602228281r
KAN, KLAAS mr. Claes Kanchirurgijnaanhandelaar grondpacht van 2-14-00 GGonbekend1602228298v
JILLES, HANSgrondpacht uit het huis van Hans Jelis , c.u.eigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])onbekend1602228298v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u.eerdere eigenaar onbekend1602228298v
JILLES, HANS Hans Jelis , c.u.eerdere eigenaar onbekend1602228298v
JARICHS, TRIJNTJE Trijntie Jarichs verwandelaar onbekend1602228298v
PIETERS, GERRIT Gerrits Pieters verwandelaar onbekend1602228298v
KLASES, SIPKE Sipcke Claes koper huis, hooiberg en plaatsonbekend1602228301r
UILKES, WOUTER Wouter Uulckes brouwernaastligger ten oosten onbekend1602228301r
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend1602228301r
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend1602228301r
, HEINwijlen Heyn Tjipckes verkoper onbekend1602228301r
HESSELS, JAN Jan Hessels koper provisioneel huisonbekend1602228312r
HESSELS, JAN Jan Hessels crediteur (triumphant) onbekend1602228312r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228312r
HARMENS, GERRITmr. Gerrit Hermans advocaat Hof van Frieslandkoper grondpacht van 7-00-00 GGonbekendhet Heilige Land1602228314v
, KAREL Carolus Caroli Cardanusmedicinae doctorverkoper onbekend1602228314v
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend1602228314v
GERRITS, Crijne Gerryts koper huis en plaats van 50 x 24 havenistenvoetenonbekend1602228320r
HARMENS, LUTSKE Lucke Harmens koper onbekend1602228320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels verpachter grond ([staat: derdehalve])onbekend1602228320r
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Sjoerdts smidverpachter grond onbekend1602228320r
, HARMEN Harmen lijndraaiernaastligger onbekend1602228320r
, ANTJE Anna naastligger ten oosten ([staat: Anna Jelle Sickes])onbekend1602228320r
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes naastligger ten oosten onbekend1602228320r
STOFFELS, MARIA Mary Stoffels naastligger ten westen onbekend1602228320r
SJOERDS, STOFFELwijlen Stoffel Sjoerdts smidnaastligger ten westen onbekend1602228320r
SIETSES, Aeff Sytses verkoper onbekend1602228320r
KLASES, RIKSTJE Rixt Claesen verkoper onbekend1602228320r
ARENDS, JASPERhet huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend1602228321v
KUINDER, KORNELIS KLASES Cornelis Claes Cuindernaastligger ten westen onbekend1602228321v
, OBBE Obbe Geerties , nom. quonaastligger ten noorden onbekend1602228321v
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend1602228321v
JORIS, GERBEN Gerbrant Jorys crediteur (triumphant) onbekend1602228321v
JOOSTES, JAN Jan Joestes korfmaker [staat: korffker]verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228321v
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 GGonbekend1602228324r
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper onbekend1602228324r
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes koper onbekend1602228324r
, CECILIA Sely eigenaar perceel ([staat: Sely Pauwel Jans])onbekend1602228324r
JANS, PAULUSwijlen Pauwel Jans eigenaar perceel onbekend1602228324r
, TJALLING Tiallingh eigenaar perceel onbekend1602228324r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend1602228324r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper onbekend1602228324r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper kameronbekend1602228324v
WIERDS, LUTSKE Lutske Wierts koper onbekend1602228324v
, KLAAShet huis eerder van Claes Stans naastligger ten westen onbekend1602228324v
DIRKS, KLAAShet huis nu van Claes Dircks naastligger ten westen onbekend1602228324v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen* verkoper onbekend1602228324v
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lammerts* slotmakerverkoper onbekend1602228324v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper grondpacht van 3-00-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1602228325r
FASES, FOUKJE Fouck Faeses koper onbekend1602228325r
HESSELS, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Hessels eigenaar perceel ([staat: 3-00-00 GG])onbekend1602228325r
, FOUKJE Fouck Faesse eigenaar perceel onbekend1602228325r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend1602228325r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper onbekend1602228325r
IEPES, WOPKEeeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel onbekend1602228335r
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden onbekend1602228335r
GELDER, ANTONIUS Anthonys van Geldernaastligger ten noorden onbekend1602228335r
GERBENS, SIPKE Sipcke Gerbrandts crediteur (triumphant) onbekend1602228335r
, Greedt verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228335r
IEPES, WOPKEwijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1602228335r
BARTELDS, TJEERD Tyaerdt Bartels koper kameronbekend1603228350v
JAKOBS, JANKE Jannetgien Jacobs koper onbekend1603228350v
JELLES, FEITSE Fedtse Jelles verkoper onbekend1603228350v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 5 pm greidlandonbekend1603228353r
ARJENS, JANKE Janneken Ariaens koper onbekend1603228353r
PIETERS, AGEhet huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend1603228353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrumnaastligger ten oosten onbekend1603228353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrumnaastligger ten zuiden onbekend1603228353r
OOSTRUM, HUBERT Huybert Oostrumnaastligger ten westen onbekend1603228353r
SIPKES, JAKOB Jacob Sipkes naastligger ten westen onbekend1603228353r
HILLEBRANDS, KLAAS Claes Hilbrants verkoper onbekend1603228353r
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper onbekend1603228353r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huisonbekend1603228356v
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes koper onbekend1603228356v
ENGELSMAN, ROBERT Robert Engelsmaneerdere eigenaar onbekend1603228356v
JOHANNES, JAN Jan Johannes verkoper onbekend1603228356v
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper onbekend1603228356v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwercrediteur (triumphant) onbekend1604228383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1604228383r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters schoenmakerverkoper q.q. onbekend1604228396r
FEDDRIKS, KLAASde weeskinderen van wijlen mr. Claes Fedricx verkoper onbekend1604228396r
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Pieters verkoper onbekend1604228396r
DOUWES, PIETJE Pietrick Douwes koper huisonbekend1604228414v
KLASES, DOUWEwijlen Douwe Claes koper onbekend1604228414v
WILLEMS, TIEMENledige plaatse van Thymen Willems naastligger ten oosten onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend1604228414v
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend1604228414v
JAKOBS, ANTJEde erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend1604228414v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts aanhandelaar kameronbekend ZZ1604228417v
, MAGDALENA Machtelt Freedrix aanhandelaar onbekend ZZ1604228417v
GERRITS, ANTJE Anna Geryts naastligger ten oosten onbekend ZZ1604228417v
, JAN Jan schoorsteenvegernaastligger ten westen onbekend ZZ1604228417v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ1604228417v
PIETERS, MELCHERT Melchior Pieters koper huisonbekend1604228428r
JAKOBS, Gertgien Jacobs koper onbekend1604228428r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten noorden onbekend1604228428r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps verkoper onbekend1604228428r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend1604228428r
DOUWES, HART Heert Douwes herbergierbewoner onbekend1605228439v
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend1605228439v
JOCHEMS, SIETSE Sytze Jochums protesteert vanwege een hypotheek onbekend1605228441r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend1605228441r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis koper finaal ledige plaats, de 9e plaats in de derde loting, met het kruis getekendonbekend1605228442v
, DIRK Dirck metselaarnaastligger ten oosten onbekend1605228442v
, Caarle houtzagernaastligger ten westen onbekend1605228442v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper onbekend1605228442v
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts verkoper onbekend1605228442v
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 tuin en kameronbekend1605228449r
, HETTE Hette leertouwerbewoner onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpachtonbekend1605228449r
HARMENS, EESGEgrondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend1605228449r
, HETTE Hette leertouwerbewoner onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 3 pm landonbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend1605228449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van 2 pm land te Pingjumonbekend1605228449r
PIEKES, TEEKEin de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
GERLOFS, PIERrente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 van 1/3 van jaarlijkse renteonbekend1605228449r
TEEKELES, REINrente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
, ANDRIESmr. Andries Borchartkoper finaal 1/5 grondpacht van 10-00-00 GGonbekend1605228449r
ANNES, LAMMERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG)onbekend1605228449r
FRIESES, SIPKE Sipcke Frieses verkoper onbekend1605228449r
LUITJENS, JOUW Jou Luyties koper huis met plaats daarachteronbekend1606228487v
JANS, GEERTJE Gets Jans koper onbekend1606228487v
WARNERS, BINNERT Binnert Warners naastligger ten oosten onbekend1606228487v
HARMENS, SIEMEN Symen Harmens naastligger ten westen onbekend1606228487v
DOUWES, WIEBREN Wybren Douwes verkoper onbekend1606228487v
WIEBRENS, MARIA Mary Wybrandts verkoper onbekend1606228487v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters lakenkoper (zijden-)koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
, HANSgrondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans])onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-17-08 CG [staat: 2-01-08 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
TJERKS, KLAASgrondpacht uit de huisstede van de weduwe van Claes Tierx eigenaar perceel onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 3-14-12 CG [staat: 2-18-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
GERLOFS, ADAMgrondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaareigenaar perceel onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
PIETERS, JELLE Jelle Pyters koper grondpacht van 2-11-12 CG [staat: 1-23-12 GG] ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend1606228494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend1606228494v
BERENDS, TRIJNTJEgrondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend1606228494v
, IEME Eme Roiers naastligger ten zuiden onbekend1606228494v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten noorden onbekend1606228494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
KLASES, JOHANNES Johannes Claes , mede voor zichverkoper onbekend1606228494v
HARKES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend1606228494v
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema])onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
LASES, HAIE Haeye Laes bode (stads -)koper provisioneel kameronbekend1606228497v
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner onbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
ATSES, GERRIT Gerryt Atses schipper op Leeuwarden (veer-)koper provisioneel kameronbekend1606228497v
PIEBES, MARTEN Marten Pybes verkoper onbekend1606228497v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems koper provisioneel vier kamers of woningen met plaatsonbekend1606228497v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege de rooiing van de afscheiding onbekend1606228497v
, BERBER Barber verkoper onbekend1606228497v
, MARTENwijlen Marten verkoper onbekend1606228497v
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend1606228502v
FEDDES, KLAASburgemeester Claes Feddes bruidegom onbekend1606228502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend1606228502v
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
PAULUS, CECILIAgrondpacht uit de kamer van Sely Pouwels eigenaar perceel onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
JANS, MARIAgrondpacht uit de kamer van Mary Jans eigenaar perceel onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
SJOERDS, AUKE Aucke Sioerts koper grondpacht van 4-07-00 GG (over drie kamers) ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1606228502av
KORNELIS, HENDRIK Hendrick Cornelis verkoper onbekend1606228502av
SIERKS, WIEBE Wybe Syrx karremankoper ledige plaats met tuin en hof met vruchtbomen en kruiden ([staat: seventiendehalve])onbekend1606228520r
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend1606228520r
, BEREND Beernt trompetternaastligger ten oosten onbekend1606228520r
SIERKS, WIEBEde koper Wybe Syrx , c.u.karremannaastligger ten zuiden onbekend1606228520r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend1606228520r
IENTES, IDSKEde verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend1606228520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend1606228520r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend1606228520r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend1606228520v
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendde Unie1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
DIRKS, GOVERT Govert Dyrx Woutyerskoopmankoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])onbekendhet Groene Laken1606228526r
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses eigenaar perceel onbekend1606228526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228526r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228526r
SIEBES, DOEDE Duede Sybes koopmankoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vijf grondpachten in deze akte])onbekend1606228527r
DIRKS, JANgrondpacht uit het huis van mr. Jan Dyrx eigenaar perceel onbekend1606228527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend1606228527r
RINSES, ANTJE Antien Rintses verkoper onbekend1606228527r
WILLEMS, ARJEN Ariaen Willems koper huis met ledige plaatsonbekend16112298r
PIETERS, BERBER Barbara Pyters koper onbekend16112298r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden onbekend16112298r
REINERS, JAN Jan Reyners schipper (groot-)verkoper onbekend16112298r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend16112298r
DOUWES, REIN Reyn Douues koper huis en erfonbekend161122930v
KLASES, TIETJE Tiedt Claeses koper onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond ([af te kopen voor 20-00-00 GG])onbekend161122930v
, HARMEN Harmen gardeniernaastligger ten zuiden onbekend161122930v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend161122930v
HILLEBRANDS, GRIETJE Griet Hilbrants verkoper van 1/2 onbekend161122930v
DIRKS, EGBERTwijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend161122930v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 (dochter van Griet Hilbrants)onbekend161122930v
JELLES, JAN Jan Pieter Jelles koper kameronbekendde Olifant159022938v
JOHANNES, TJALTJE Tiael Johannis koper onbekend159022938v
, Willebort Baysbewoner onbekend159022938v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Syoerdts naastligger ten oosten onbekend159022938v
KORNELIS, ANTJE Anna Cornelis naastligger ten westen onbekend159022938v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper onbekend159022938v
PIETERS, SJOUKJE Syouck Pieters verkoper onbekend159022938v
JANS, MINNE Minne Jans scheepstimmermankoper voor- en achterhuis met ledige plaatsonbekend161122960v
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tziaerts koper onbekend161122960v
, FOKKE Focke naastligger ten oosten onbekend161122960v
JELLES, FEITSE Fetse Jelles naastligger ten westen onbekend161122960v
, JOUW Jouw Luytgies tichelerverkoper onbekend161122960v
JOHANNES, GRETSKE Grets Johannis verkoper onbekend161122960v
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomerenverkoper onbekend161122960v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Poptakoper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond])onbekend1613229138r
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Enskoper onbekend1613229138r
ANDRIES, IEME Eme Andries verkoper onbekend1613229138r
ANDRIES, JARICHwijlen Jarich Andries verkoper onbekend1613229138r
, ANDRIESmr. Andries chirurgijnnaastligger onbekend1613229155v
HESSELS, WIEPKE Wypcke Hessels crediteur (triumphant) onbekend1613229155v
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1613229155v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Voswijnheerkoper grondpacht van 7-07-00 CG uit verschillende huizen en kamersonbekend1613229177v
VRIES, JAN HESSELS Jan Hessels de Friesverkoper onbekend1613229177v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Poptakoper huis met een ledige plaats er achteronbekend161623024v
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstrakoper onbekend161623024v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u.naastligger ten oosten onbekend161623024v
JANS, AUGUSTINUSde erfgenamen van wijlen Augustinus Janssen naastligger ten zuiden onbekend161623024v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u.naastligger ten noorden onbekend161623024v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend161623024v
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend161623024v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts koopmankoper huis en getimmert en de ledige plaats tot aan de verkopers loods alsmede een vrije uitgangonbekend161623054r
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek onbekend161623054r
ROELOFS, ALBERT Albart Roelandts scheepstimmermanverkoper onbekend161623054r
JANS, Annetye Jans verkoper onbekend161623054r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper provisioneel huis en houtstekonbekend1618230114r
ALLERTS, ARJEN Arjen Allerts , c.u.huurder onbekend1618230114r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper onbekend1619230155r
, DAVID David Provanakoper 1/4 huis en achtererfonbekend1619230188r
, DAVID David Provanaeigenaar van 1/2 onbekend1619230188r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend1619230188r
ARENDS, HANSmr. Hans Arents naastligger ten oosten onbekend1619230188r
, MATTEUSde weduwe van wijlen Mathijs Huygens naastligger ten westen onbekend1619230188r
, Antonio Zalisetisverkoper onbekend1619230188r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretaris van Harlingenkoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])onbekend1620230209r
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis koper twee kamers met plaatsje daarachteronbekend1620230212v
JOEKES, LAMMERTwijlen Lambert Juckes koper onbekend1620230212v
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend1620230212v
KLASES, ROELOF Roeliff Claesen naastligger ten zuidoosten onbekend1620230212v
BERENDS, JANde verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend1620230212v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend1620230212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend1620230212v
HARMENS, HILTJE Hil Harmens verkoper onbekend1620230212v
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner onbekend1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)onbekend1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper onbekend1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper onbekend1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper onbekend1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater onbekend1620230215v
, SIEMEN Symen , c.soc.bezemmakerbewoner huis onbekend1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper onbekend1620230220v
KET, JAKOB JANS Jacob Jansen de Kethkoper huisonbekend1620230224v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeffkoper onbekend1620230224v
, JAN Jan Rutten, en zijn oudste zoonkoper onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. P. Piphronteruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend1620230224v
PIPHRON, G. G. P. Piphronnaastligger ten oosten onbekend1620230224v
GERRITS, FILIPPUSde erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend1620230224v
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huisonbekend1620230226v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper onbekend1620230226v
ENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ensverpachter grond onbekend1620230226v
HERES, DIRKals eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend1620230226v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks naastligger ten westen onbekend1620230226v
HERES, DOEDE Doede Heris verkoper onbekend1620230226v
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpegleibakkerkoper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1621230259r
JANS, MARTJEN Martye Jansen koper onbekend1621230259r
PIETERS, JAKOBhet perk van oud burgemeester Jacob Pieters naastligger ten zuiden onbekend1621230259r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend1621230259r
GUNTER, STEFFEN STEFFENS Steffen Steffens Gunterverkoper onbekend1621230259r
JELLES, SIEBRICHJE Sibrich Jelles verkoper onbekend1621230259r
JILLES, WILLIBRORD Willebrord Jelis verkoper q.q. onbekend1621230272v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. onbekend1621230272v
, JANde boedel van Jan Cortten Hoefijsers, althans absent sijndeverkoper onbekend1621230272v
, DIRK Dirck Hoefijserverkoper q.q. onbekend1621230272v
, BAARTJE Bartha Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
, JAN Jan Cortten Hoefijsersverkoper onbekend1621230272v
, SJOERD Siuerd Syuucks koper ledige plaatsonbekend1621230278r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend1621230278r
EILERTS, WIEGERde plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten onbekend1621230278r
, SJOERDplaats en huis van de proclamanten Siuerd Syuucks , c.u.naastligger ten westen onbekend1621230278r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoperverkoper onbekend1621230278r
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts koper 1/6 huis met plaats of hof en kamers daar achteronbekend1621230278v
EWOUTS, AALTJE Aeltie Ewouts koper onbekend1621230278v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten oosten onbekend1621230278v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten westen onbekend1621230278v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper onbekend1621230278v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis , stiefdochter van de koperverkoper onbekend1621230278v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteeckenonbekendde Drie Loodsluiden1621230281v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vos, pro se et soc.crediteur (triumphant) onbekend1621230281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u.verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1621230281v
THOMAS, ANNE Anne Thomas bewoner onbekend1621230284r
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend1621230284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een vordering onbekend1621230284r
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels protesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
BONKE, KORNELIS Cornelis Bonckprotesteert vanwege een reversaal onbekend1621230284r
JANS, WILLEM Willem Jansen koopmancrediteur q.q. onbekend1621230284r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) onbekend1621230284r
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend1621230284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1621230284r
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend1621230290r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1621230290r
GOFFES, RIENK Rienck Goffes verkoper q.q. onbekend1621230290r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters verkoper q.q. onbekend1621230290r
RIENKS, GOFFEde nagelaten weeskinderen van wijlen Goffe Riencks verkoper onbekend1621230290r
TEEDES, TETJEwijlen Tet Tades verkoper onbekend1621230290r
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achteronbekend NZ1622230294r
FOKKES, ANTJE Anna Fockes koper onbekend NZ1622230294r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ1622230294r
EVERTS, MAGDALENA Machtel Everts naastligger ten westen onbekend NZ1622230294r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen verkoper onbekend NZ1622230294r
TJEPKES, GRIETJE Griet Tyepckes verkoper onbekend NZ1622230294r
GATSES, HERE Heere Gatses koper provisioneel huisonbekend1622230297r
KLASES, ARJENde lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend1622230297r
JAKOBS, MAGDALENA Machtel Jacobs naastligger ten westen onbekend1622230297r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants crediteur (triumphant) onbekend1622230301v
KORNELIS, SIEMENTJE Simon Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) onbekend1622230301v
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribuskoper kameronbekend1622230313r
JOOSTES, JEROEN Jeroen Joostes naastligger ten zuiden onbekend1622230313r
TJEBBES, JAKOB Jacob Tyebbes naastligger ten noorden onbekend1622230313r
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs verkoper onbekend1622230313r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend1622230313r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums bakkerkoper ledige plaats van 20 x 60 houtvoetenonbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.verpachter grond onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten oosten onbekend1622230321r
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc.naastligger ten westen onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERKde verkoper Sierk Tiaarts , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230321r
TJEERDS, SIERK Sierk Tiaarts verkoper onbekend1622230321r
SIEBES, SJOUKJE Siouk Sibes verkoper onbekend1622230321r
WABES, MARTEN Marten Wabbes schoenmaker (mr. -)koper kamer met plaatsonbekend1622230322v
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend1622230322v
KLASES, MARIA Mary Claesen verkoper onbekend1622230322v
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend1622230322v
ANNES, KLAASwijlen Claes Annes erflater onbekend1622230322v
WILLEMS, FROUKJEwijlen Frouck Willems erflater onbekend1622230322v
JELLES, PIETER Pieter jellis koper kamer met weefwinkelonbekend1622230323r
HOTSES, RIENKJE Rinck Hottyes koper onbekend1622230323r
PIEBES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend1622230323r
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten onbekend1622230323r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten zuiden onbekend1622230323r
, HARMEN Harmen bakkernaastligger ten westen onbekend1622230323r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden onbekend1622230323r
EELSES, HAANTJEoud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper onbekend1622230323r
BOKKES, SIEUWKE Syuck Boeckes verkoper onbekend1622230323r
PIETERS, IENSE Jens Pieters koper kameronbekend1622230327r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes koper onbekend1622230327r
JANS, TRIJNTJEde voorkinderen van de verkoperse Trijn Jansen naastligger ten zuiden onbekend1622230327r
PIETERS, IENSEde proclamant Jens Pieters , c.u.naastligger ten noorden onbekend1622230327r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper onbekend1622230327r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend1622230327r
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend1622230329v
HARMANI, HARMEN Harmen Hermanniverkoper q.q. onbekend1622230329v
MINNES, GOSSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Gosse Minnes verkoper onbekend1622230329v
, FRANS Frans van Embdenbewoner onbekend1622230331v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend1622230331v
JANS, ALBERT Albert Jansen verkoper onbekend1622230331v
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Olivierverkoper onbekend1622230331v
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend1622230331v
WILLEMS, TIJS Tijs Willems verkoper q.q. onbekend1622230331v
HARMENS, SIERKburgemeester Sierck Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
JANS, PIETERhet weeskind van wijlen Pieter Jansen verkoper onbekend1622230331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend1622230331v
GERRITS, GRIETJE Grietye Gerryts verkoper onbekend1622230331v
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts , moeder en bestemoedererflater onbekend1622230331v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes verkoper ledige plaats met bomen en plantenonbekend1623230337v
DIRKS, RIKSTJE Richt Dircks verkoper onbekend1623230337v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend1623230337v
FEIKES, JETSEde proclamant Jetse Feyckes , c.u.naastligger ten westen onbekend1623230337v
, MARTEN Martijn Davijnverkoper onbekend1623230337v
LUCAS, Luytyen Lucas verkoper onbekend1623230337v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230361v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend1623230361v
, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230361v
DOUWES, FREERKals bewoner Freerck Douues naastligger ten oosten onbekend1623230364v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend1623230364v
, ANTONIUS Antoni Salizetisverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1623230364v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaatsonbekend NZ1624230378v
TJEERDS, MARIA Mary Tiaardts koper onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HARMENde plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, WIEBEhet huis van Wybe Allerts metselaarnaastligger ten westen onbekend NZ1624230378v
ALLERTS, ENNEde lijnbaan van Enne Allerts naastligger ten noorden onbekend NZ1624230378v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ1624230378v
JURJENS, GEERTJE Geertie Jurians verkoper onbekend NZ1624230378v
HIDDES, JURJEN Jurian Hiddes koper q.q. kameronbekend1624230391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopmangeniaarde koper ratione proximitatis onbekend1624230391r
, PIETER Pieter Wijnerts naastligger ten oosten onbekend1624230391r
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend1624230391r
RINNERTS, BOUWE Buwe Rinnerts verkoper onbekend1624230391r
GOSSES, LUTSKE Lyeuts Gosses verkoper onbekend1624230391r
STOFFELS, WATSE Watze Stoffels verkoper onbekend1624230391r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanzes verkoper onbekend1624230391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
PIERS, LIJSBETwijlen Lijsbet Piers verkoper q.q. onbekend1624230391r
ALBERTS, MINK Mincke Alberts weververkoper q.q. onbekend1624230391r
MINKS, TRIJNTJE Trijn Minckes* verkoper onbekend1624230391r
MINKS, MARTEN Martijn Minckes* verkoper onbekend1624230391r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters koper nieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder en tuin met planten en wijnstok van twee huisplaatsenonbekend1624230392r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen koper onbekend1624230392r
WIETSES, MEINERT Meinert Wytzes verkoper onbekend1624230392r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper onbekend1624230392r
WILLEMS, Hadewij Willems koper westelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
WILLEMS, Hadewij Willems koper oostelijke van twee kamers met een ledige plaats ten zuidenonbekend1624230392v
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethkoper onbekend1624230392v
WILLEMS, de andere kamers van de koper Hadewij Willems naastligger ten oosten onbekend1624230392v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden onbekend1624230392v
WIEGERS, FREERKde hof van Freerck Wiegers naastligger ten westen onbekend1624230392v
WILLEMS, de hof van de koper Hadewij Willems naastligger ten noorden onbekend1624230392v
PIETERS, IDS Idts Pieters verkoper onbekend1624230392v
POPPES, SIEUWKE Syou Poppes verkoper onbekend1624230392v
IDSES, PIETERwijlen Pieter Idzes verkoper onbekend1624230392v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaatsonbekend162423111v
HAIES, FIEKE Fijcke Hayes koper onbekend162423111v
TJERKS, SEERP Seerp Tyercks verpachter grond onbekend162423111v
TJERKS, SEERP Seerp Tyercks naastligger ten oosten onbekend162423111v
BEERTS, GERRIT Gerryt Beerts naastligger ten westen onbekend162423111v
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper onbekend162423111v
ARJENS, IETJE Ydke Arians verkoper onbekend162423111v
OEDSES, RINNERTburgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ162423117v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerkoper q.q. onbekend WZ162423117v
SIEBES, WOPKE Wopke Sybes verpachter grond onbekend WZ162423117v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten zuiden onbekend WZ162423117v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ162423117v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ162423117v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmermanverkoper onbekend WZ162423117v
BINNES, ROELOF Roeleff Bienis koper kameronbekend OZ162423119v
HAIES, ANTJE Anna Hayes koper onbekend OZ162423119v
FREERKS, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Freercks naastligger ten zuiden onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENSEde erfgenamen van wijlen Jens Pieters naastligger ten noorden onbekend OZ162423119v
SIKKES, DOETJE Doed Sickes verkoper onbekend OZ162423119v
PIETERS, IENSEwijlen Jens Pieters verkoper onbekend OZ162423119v
OEPKES, PIETERburgemeester en raad Admiraliteit in Friesland Pieter Uupkes Cromwalkoper 1/2 schuur, begiet of koornbak en een ledige plaats bij oude burgermr. Pier Foeckes tot en aan het zuidelijkste huis, brouwerij en kelder daaronderonbekend164223124v
JARICHS, ANTJE Antie Jarichs koper onbekend164223124v
FOEKES, PIERoud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend164223124v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Voskoper twee kamers aan elkaaronbekend162423129v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts koper onbekend162423129v
RIENKS, GOFFEde weduwe van Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162423129v
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend162423129v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend162423129v
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend162523163r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u.crediteur (triumphant) onbekend162523163r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend162523163r
, BEREND Berent Ekelkoper kameronbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten oosten onbekend162523184r
HARMENS, EESGEde hof van Aesge Harmans Pheltensnaastligger ten zuiden onbekend162523184r
REEN, PIER ANNESde kamers van Pier Annes Reennaastligger ten westen onbekend162523184r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper onbekend162523184r
JANS, REINER Reiner Jans koper huisonbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres koper onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten zuiden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters naastligger ten westen onbekend WZ1626231103v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
HERES, UILKJE Ulck Heres naastligger ten noorden onbekend WZ1626231103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ1626231103v
PIETERS, Diuck Pieters verkoper onbekend WZ1626231103v
SIEBRENS, SIEBREN Sibrant Sibrants koper kamer met het achtergebouw en plaatsonbekend1626231111r
HASPELMAN, JAKOB PIETERShuis of kamer van Jacob Pieters Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1626231111r
, MATTEUShet stek van Mathijs Swartyennaastligger ten zuiden onbekend1626231111r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper onbekend1626231111r
HILLES, AUKJE Auck Hillis verkoper onbekend1626231111r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegenonbekend1626231116r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend1626231116r
JOHANNES, LISKJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Liske Johannis verkoper onbekend1626231116r
EGBERTS, EGBERTwijlen Egbert Egberts verkoper onbekend1626231116r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper twee kamersonbekend1626231121v
ANDRIES, BERENDJE Beernke Andries koper onbekend1626231121v
HILLEMA, de plaats of tuin van mijnheer Hillemanaastligger ten oosten onbekend1626231121v
, JAN Jan ijzerkramernaastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDeen vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten westen onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRANDde hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants naastligger ten noorden onbekend1626231121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend1626231121v
SIEBRENS, MAGDALENA Magdaleentie Sibrants verkoper onbekend1626231121v
FRANSES, PIETER Pieter Frans crediteur (triumphant) onbekend1626231124r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1626231124r
ALLERTS, DOUWE Douwe Allerts koper huis en omheinde plaats, ten zuiden van dit huis gelegenonbekend ZZ1626231130r
SIEMENS, ANTJE Antie Simons koper onbekend ZZ1626231130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ1626231130r
WIEBES, ALLE Aele Wybes naastligger ten westen onbekend ZZ1626231130r
BERENDS, HENDRIKde last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ1626231130r
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ1626231130r
JANS, ANTJEgrondpacht uit het huis van Anna Jans eigenaar perceel onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper onbekend1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
, HANSgrondpacht uit het huis van Hans pannenboetereigenaar perceel onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper onbekend1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
GRAAF, JAKOB WILLEMSgrondpacht uit het huis van Jacob Willems de Graeff, c.soc.eigenaar perceel onbekend1626231146r
SIKKES, SIKKE Sicke Sickes verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend1626231146r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. onbekend1626231146r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. onbekend1626231146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend1626231146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend1626231146r
SIKKES, WIEPKJE Wypck Sickes verkoper onbekend1626231146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholtverkoper onbekend1626231146r
DJOERDS, JOUKJE Jouck Joerts verkoper onbekend1626231146r
, WILLEM Wilhelmo Dimersverkoper onbekend1626231146r
, TRIJNTJE Trijntie Dyoerdts verkoper onbekend1626231146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapertverkoper q.q. onbekend1626231146r
, ELSKEde jongste kinderen van Elske Dyoerdts verkoper q.q. onbekend1626231146r
JAKOBS, PIETERwijlen Pieter Jacobs erflater onbekend1626231146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend1626231146r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs molenaarkoper twee kamers aan elkaaronbekend1627231170r
RIENKS, GOFFEde weduwe van Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend1627231170r
HEMERT, JAN KORNELISde hof van Jan Cornelis van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend1627231170r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annii Vosverkoper onbekend1627231170r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstrakoper ledige plaats of huisstedeonbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten oosten onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend162723220r
HEEMSTRA, FOEKE PIERSrentmeester Foecke Piers Heemstranaastligger ten westen onbekend162723220r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend162723220r
JANS, SASKER Sasker Jans , mede voor zichverkoper van 1/2 onbekend162723220r
JANS, SIETSKE Syts Jans verkoper van 1/2 onbekend162723220r
HERES, JAN Jan Heris verkoper van 1/2 onbekend162723220r
KLASES, FREERKde curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend162723220r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper van 1/4 onbekend162723220r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper van 1/4 onbekend162723220r
ADAMS, REIERwijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend162723220r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkameronbekend162823276r
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend162823276r
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend162823276r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend162823276r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend162823276r
OENES, WIEBEde erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend162823276r
WILLEMS, SIEMEN Simon Willems verkoper onbekend162823276r
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend162823276r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper onbekend162823276r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
, ARJENgrondpacht uit het huis van Arien lijndraaiereigenaar perceel onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend162823279v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend162823279v
, WORPgrondpacht uit het huis van Worp smideigenaar perceel onbekend162823279v
STOFFELS, ROMMERT Rommert Stoffels verkoper onbekend162823279v
LOUWS, JAN Jan Lous koper gortmolen met alle annexen en gereedschappenonbekend162923291r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes koper onbekend162923291r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend162923291r
WATSES, KLAAS Claes Watses koper 1/2 voorhuis en stede strekkende naar het wateronbekend1629232102v
JANS, KLAAS Claes Jans eigenaar van 1/2 onbekend1629232102v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanbewoner onbekend1629232102v
MINNES, TJEERD Tiaerdt Minnes verkoper onbekend1629232102v
BOUWES, AAGJE Aecht Bouuens verkoper onbekend1629232102v
HENDRIKS, LEENDERTgrondpacht uit het huis van Lenart Hendricks eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
RINNERTS, IEBELTJEgrondpacht uit het huis van Ibel Rinnerts eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
FRIESES, ROELOFgrondpacht uit het huis van Roeliff Frieses eigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper onbekend1630232129v
, MAAIKEgrondpacht uit het huis van Maycke eigenaar perceel onbekend1630232129v
SCHAFT, ARJEN wijlen Arien Schafteigenaar perceel onbekend1630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. onbekend1630232129v
ULBES, JANnagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper van 1/2 onbekend1630232129v
DOEDES, DOEDE Doede Doedes koper rode withoofde koe en wagen ([voor de vier percelen in deze akte])onbekend1630232151r
KLASES, SIETSKE Syts Clases koper onbekend1630232151r
VOGELSANG, SIETSE PIETERSburgemeester Sytse Pieters Fogelsangverkoper onbekend1630232151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Bangaverkoper onbekend1630232151r
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkelonbekend WZ16312334v
, PIETERwijlen Pieter Veuckkoper onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel onbekend WZ16312334v
AUKES, MARTENde kamer van Marten Auckes naastligger ten zuiden onbekend WZ16312334v
JANS, PIETERde hof van Pieter Jansen , c.u.naastligger ten westen onbekend WZ16312334v
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper onbekend WZ16312334v
GERRITS, DOUWTJE Doutien Gerryts verkoper onbekend WZ16312334v
JANS, JAN Jan Jansen koper grondpacht van 5-00-00 GGonbekend163123312r
WILLEMS, SIEMEN Symon Willems koper onbekend163123312r
GERRITS, LUBBERTgrondpacht uit de lijnbaan van Lubbert Gerryts eigenaar perceel onbekend163123312r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u.verkoper onbekend163123312r
HENDRIKS, PIETERde hof van Pieter Hendricks bode op Amsterdamnaastligger onbekend163123334v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend163123334v
KLASES, BERENDwijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend163123334v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Moddermanverkoper van 1/4 onbekend163123334v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderenverkoper van 1/4 onbekend163123334v
KLASES, JURJENwijlen Jurien Claessen verkoper van 1/4 onbekend163123334v
, KLAAS Claes Gerstenberghkorporaalkoper kamer en ledige plaatsonbekend163223343v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptillahopmankoper onbekend163223343v
SURINGAR, TJEERD de [zout]keet van Tiaerd Suirigernaastligger onbekend163223343v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend163223343v
SURINGAR, SJOERD TJEERDS Syuerdt Tiaerts Suirigerkoper huisonbekend163223345v
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a.bewoner onbekend163223345v
BIRDEMA, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Birdemanaastligger ten oosten onbekend163223345v
DOUWES, DOUWE Douue Douues verkoper onbekend163223345v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens verkoper onbekend163223345v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx koper dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachteronbekend1633233113v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuues koper onbekend1633233113v
JILLES, JOOST Joost Jeles naastligger ten zuiden onbekend1633233113v
JILLES, JOOST Joost Jeles naastligger ten westen onbekend1633233113v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses verkoper onbekend1633233113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens verkoper onbekend1633233113v
, ARENDde vrouw van Arent Huisskesbewoner onbekend1634233144v
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend1634233144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend1634233144v
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper zes voeten plaats achter hun huis ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1634233153r
JANS, IETJE Jidtie Jans koper onbekend1634233153r
SIKKES, JOHANNESgrondpacht uit het huis van Joannes Sickes , c.u.eigenaar perceel ([staat: Lb])onbekend1634233153r
PIETERS, JAN Jan Pyters verkoper onbekend1634233153r
PIETERS, SJOERD Sioerdt Pyters verkoper onbekend1634233153r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuisonbekend1635233164r
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper onbekend1635233164r
JANS, GRIETJE Griet Jans protesteert vanwege een hypotheek onbekend1635233164r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger onbekend1635233164r
ALEFS, JOHANNES Joannes Alephs naastligger ten oosten onbekend1635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten westen onbekend1635233164r
MEYER, GEERT JANSals bewoner Geert Janssen Meyer, c.u.naastligger ten noorden onbekend1635233164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyerverkoper onbekend1635233164r
GIJSBERTS, ANTJE Antie Gijsbarts verkoper onbekend1635233164r
WILLEMS, JAN Jan Willems koordemakeraanhandelaar huisonbekend1635233169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis aanhandelaar onbekend1635233169v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters verwandelaar onbekend1635233169v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts verwandelaar onbekend1635233169v
PIETERS, DOEDE Doede Pyters koper oude kamer met ledige plaats ten zuidenonbekend16362342v
KLASES, RIENKde plaats van Rienck Claesses naastligger ten westen onbekend16362342v
ABES, KOENRAADde keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend16362342v
SJOERDS, TJEERD Tiaerdt Sioerdts koopmanverkoper q.q. onbekend16362342v
PAULUS, HANS Hans Pauwels koper huisonbekend163723423v
JAKOBS, AALTJE Aeltien Jacobs koper onbekend163723423v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hillebrandts naastligger onbekend163723423v
, Sijdtje naastligger ten oosten onbekend163723423v
JARICHS, FOPPE Foppe Jarichs naastligger ten zuiden onbekend163723423v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen onbekend163723423v
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend163723423v
SIEUWES, TJALLING Tialle Syouwes koper kameronbekend163723426r
DIRKS, GRIETJE Griet Dirx koper onbekend163723426r
DOUWES, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytie Douwes naastligger ten zuiden onbekend163723426r
ALEFS, JOHANNESde erfgenamen van wijlen Joannes Aleffs naastligger ten noorden onbekend163723426r
OEDSES, RINNERToud burgemeester Rinnert Oedses , c.u.verkoper onbekend163723426r
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kameronbekend163723443v
JANS, MARTENwijlen Marten Janssen Slierekoper onbekend163723443v
HARMENS, HARMKEde koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend163723443v
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend163723443v
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Enttens naastligger ten noorden onbekend163723443v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 onbekend163723443v
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisxverkoper q.q. van 1/2 onbekend163723443v
MARKS, DOUWE Douue Marx koper door niaar hofonbekend163823461r
RUURDS, JANburgemeester Jan Ruirdts geniaarde koper onbekend163823461r
MARKS, DOUWEhet huis van Douwe Marx naastligger ten westen onbekend163823461r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerverkoper onbekend163823461r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerkoper kameronbekend163923489r
HARMENS, MARIAnu Mari Harmens bewoner onbekend163923489r
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten noorden onbekend163923489r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipsonverkoper q.q. onbekend163923489r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. onbekend163923489r
, GERBEN Gerbrandus Hebbaus koper 1/2 van 1/2 pm weilandonbekend164023499v
FRANSES, FRANSKE Fransina Franses Kylkoper onbekend164023499v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper onbekend164023499v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper huis met een vrije steeg ten zuidenonbekend1640234110r
REEN, HARMEN Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatenkoper onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten zuiden onbekend1640234110r
DIRKS, ARJENde mouterij en huis van wijlen Ariaen Dirx naastligger ten westen onbekend1640234110r
RIENSTRA, ANNE de koper Annius Rienstrasecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
REEN, HARMEN de koper Harmanus Reenschrijver van een compagnie soldatennaastligger ten noorden onbekend1640234110r
DOEDES, EVERT Evert Doedes , c.u.verkoper onbekend1640234110r
, JOHANNES Johannis Klinckebijlsecretaris van Barradeelkoper grondpacht van 2-05-00 CGonbekend1641234128v
TEUNIS, IDSKE Itske Tuenis Vrijthoffkoper onbekend1641234128v
MINSES, MEIKEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Mecke Meynses eigenaar perceel onbekend1641234128v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend1641234128v
, PIETER Pyter Kromwalverkoper onbekend1641234128v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieterkoper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en ingang ten westenonbekend1641234131r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerryts koper onbekend1641234131r
IEDES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytamanaastligger ten oosten onbekend1641234131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1641234131r
, JULIUSJr. Julius Mockema van Unianaastligger ten noorden onbekend1641234131r
, JULIUSJr. Julius Mockema van Uniaverkoper onbekend1641234131r
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u.koper huis, loods en plaatsonbekend1641234133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234133r
FREERKS, FREERK Freerck Freerx bakkernaastligger ten westen onbekend1641234133r
ATES, DOOITSE Doytse Ates verkoper onbekend1641234133r
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend1641234133r
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaerkoper hofonbekend1641234136v
JANS, NANNE Nanne Jansen smidnaastligger ten oosten onbekend1641234136v
JAKOBS, MAAIKE Mayke Jacobs naastligger ten zuiden onbekend1641234136v
KLASES, JAN Jan Claesen Leyenaernaastligger ten westen onbekend1641234136v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend1641234136v
WORPS, Tiaedtske Werps koper kameronbekend1641234153r
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerx koper onbekend1641234153r
, Focce Focces naastligger ten zuiden onbekend1641234153r
, Focce Focces naastligger ten westen onbekend1641234153r
WILLEMS, JAN Jan Willems , c.u.verkoper onbekend1641234153r
ALLES, MINNE Minne Alles , c.u.koper huis en loodsonbekend1642234177v
SIEMENS, AGE Agge Simens naastligger ten noorden onbekend1642234177v
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend1642234177v
GERRITS, MELLEwijlen Melle Gerryts verkoper onbekend1642234177v
LOURENS, ANDRIES Andries Louwerens koper kameronbekend1642234180r
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper onbekend1642234180r
ROMKES, ROMKE Romke Romkes bakker (koek-)verkoper onbekend1642234180r
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisonbekend164223525r
TJEERDS, SIEBRENde zoutkeet van Sibren Tiaerds naastligger ten zuiden onbekend164223525r
TEUNIS, JAN Jan Toenis wevernaastligger ten noorden onbekend164223525r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend164223525r
KLASES, RIJKJE Rijck Claeses verkoper onbekend164223525r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen koper huisonbekend164223528r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend164223528r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend164223528r
, SIEBRENde weduwe van Sibren timmermannaastligger ten westen onbekend164223528r
GIJSBERTS, GIJSBERT Gisbert Gisberts , c.u.timmerman (mr. stads-)verkoper onbekend164223528r
ANDRIES, AMERENS Amerens Andries koper door niaar huis, mouterij, schuur en ledige plaatsonbekend164323555r
FOEKES, PIERwijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend164323555r
JARICHS, ANTJE Anna Jarichs verkoper onbekend164323555r
OEPKES, PIETERwijlen burgemeester Pyter Upkes Kromwalverkoper onbekend164323555r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstkoper hof met bomen en plantagie, tevens de woning en opkamertje met een bleekveld aan de voorzijdeonbekend ZZ164323558v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts koper onbekend ZZ164323558v
EVERTS, PIETERde hof van Piter Everts naastligger onbekend ZZ164323558v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen bakkernaastligger onbekend ZZ164323558v
GOSSES, JAN Jan Gosses naastligger onbekend ZZ164323558v
, LAMMERT Lamberto Theodoriprocureur postulantverkoper onbekend ZZ164323558v
FREERKS, FREERK Freerck Freerx , c.u.koper ledige plaats of huisstedeonbekend1644235103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIKde verkoper Hendrick Hendrix , c.u.naastligger onbekend1644235103v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix , c.u.verkoper onbekend1644235103v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries koper kameronbekend1644235115v
JOOSTES, MARIA Maritien Joostes koper onbekend1644235115v
DIRKS, LAAS Laes Dirxen metselaarverpachter grond onbekend1644235115v
TJEERDS, EEUWE Euue Tieerds stuurmannaastligger ten oosten onbekend1644235115v
JANS, TJITSKE Tieedts Jans naastligger ten westen onbekend1644235115v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.verkoper onbekend1644235115v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horstglasmakerkoper kameronbekend1644235135r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx huurder onbekend1644235135r
HUBERTS, SINTburgemeester Sent Huiberts koper huis en erfonbekend1644235136v
, MAAIKE Mayke Wernners koper onbekend1644235136v
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend1644235136v
FEITSES, GATSE Gattie Fetties verkoper onbekend1644235136v
STEFFENS, WOUTER Wouter Stevens bakker (mr. -)koper huis, bakhuis en plaatsonbekend1644235139v
DOEDES, IEMKE Emcke Doedes koper onbekend1644235139v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten onbekend1644235139v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten zuiden onbekend1644235139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper onbekend1644235139v
ANNES, RINSKE Rintk Annes verkoper onbekend1644235139v
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerloffs koper kamer ([voor 1/32 aandeel in de schip van Edger Douwes])onbekend1644235160r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendrix bewoner onbekend1644235160r
DOUWES, EDGER Edger Douwes betrokkene onbekend1644235160r
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horstverkoper onbekend1644235160r
, TRIJNTJE Trijntie koper grondpacht van 4-00-00 CGonbekend1645235188v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen bezemmakerkoper onbekend1645235188v
KLASES, KORNELISgrondpacht uit de kamer bewoond door Trijntie de weduwe van Cornelis Claessen bezemmakereigenaar perceel onbekend1645235188v
FRANSES, ATE Atte Fransen verkoper onbekend1645235188v
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts timmerman (mr. -)koper door niaar kamer met een achteruitonbekend1646235196v
HIELKES, SIETSE Sytse Hilckes geniaarde koper onbekend1646235196v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts geniaarde koper onbekend1646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMSde verkopers Theunis Willims van Dalen, c.u.naastligger ten oosten onbekend1646235196v
SINTS, ROMKEde weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen onbekend1646235196v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden onbekend1646235196v
DALEN, TEUNIS WILLEMS Theunis Willims van Dalenverkoper onbekend1646235196v
, PIETJE Pytie Baertsverkoper onbekend1646235196v
GAUKES, FEDDEmr. Fedde Gouckes Bomgaerdenchirurgijn (mr. -)koper putonbekend1646235215r
JELLES, BINKE Bente Jelles verkoper onbekend1646235215r
DOUWES, TJEERD Tierd Douwes koper huisonbekend1646235235r
TJEERDS, PIETJE Pytie Tierdts koper onbekend1646235235r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend1646235235r
SIETSES, JAN Jan Sytses naastligger ten westen onbekend1646235235r
, JAN Jan Beyemverkoper q.q. onbekend1646235235r
ENS, AGE Agge Ensexecuteur onbekend1646235251r
HARTS, OENE Oene Hardus koper kameronbekend1647235259v
, JAKOB Jacob slotmakernaastligger onbekend1647235259v
KLASES, EGBERTverkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend1647235259v
HENDRIKS, REMMERT Remmert Hendrickx naastligger ten noorden onbekend1647235259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaierverkoper onbekend1647235259v
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper van 1/2 ledige plaats zo breed als kopers huisonbekend1647235266r
KLASES, LIJSBET Lijsbettie Claeses , moeder van de verkopersekoper door niaar van 1/2 onbekend1647235266r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper door niaar van 1/2 onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERDplaats van verkoper Sioerd Tierdts , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1647235266r
FRANSES, PIETERhet huis van koper Pytter Fransen naastligger ten westen onbekend1647235266r
TJEERDS, SJOERD Sioerd Tierdts , c.u.lakenkoperverkoper onbekend1647235266r
HETTINGA, Idseart van Hettinga, c.s.gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamer met tuinonbekend ZZ1647235267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten onbekend ZZ1647235267r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ1647235267r
, NICOLAASdr. Nicolaus Dionisiusverkoper onbekend ZZ1647235267r
SJOERDS, HEIN Heyn Sioerdts brouwerkoper huis, brouwerij met kamers en gereedschappenonbekend1647235269v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerrits koper onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIKde schuur van verkoper Hendrick Hendrickx smid (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINde hof van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten zuiden onbekend1647235269v
SJOERDS, HEINbewoond huis van koper Heyn Sioerdts brouwernaastligger ten westen onbekend1647235269v
SCHELTES, SIKKEhet hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend1647235269v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)verkoper onbekend1647235269v
HIDDES, JILLERT Jildert Hiddes , c.u.koper huis en plaatsonbekend1647235270r
PAULUS, AREND Aernt Pouwels naastligger ten oosten onbekend1647235270r
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend1647235270r
KEIMPES, HANS Hans Keimpes [staat: Kimpes] , c.u.timmerman (mr. -)verkoper onbekend1647235270r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u.koper kameronbekend16472362v
WOUTERS, GERRIT Gerrit Wouters naastligger ten zuiden onbekend16472362v
JAKOBS, HESSELde kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend16472362v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u.verkoper onbekend16472362v
HENDRIKS, ERNST Ernst Hendrix koper van 1/3 huisonbekend16472364r
HENDRIKS, SIPKE Sipcke Hendrix koper van 1/3 onbekend16472364r
HENDRIKS, TIJS Tijs Hendrix koper van 1/3 onbekend16472364r
TIJSES, JETSE Jitse Tijssen timmerman (mr. -)verkoper onbekend16472364r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u.koper huisonbekend164823612r
ABES, DIRKde potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend164823612r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmermannaastligger ten westen onbekend164823612r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u.meelmanverkoper onbekend164823612r
JANS, DOUWE Douwe Jansen koper kameronbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend164823614r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten oosten onbekend164823614r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend164823614r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen onbekend164823614r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend164823614r
JANS, HESSEL Hessel Jansen verkoper onbekend164823614r
ALGERA, GERRIT SIEMENS Gerrit Symens Algerakoordemaker (mr. -)koper huisonbekend164823614v
LOLLES, Tiaeerd Lolles naastligger ten oosten onbekend164823614v
, HENDRIKhet huis van Hendrick moutmakernaastligger ten westen onbekend164823614v
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper onbekend164823614v
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachteronbekend164823645v
, TJEPKEwijlen Tiepke Baartskoper onbekend164823645v
ROGIERS, HESTERde kamer van Hester Rogiers naastligger ten noorden onbekend164823645v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend164823645v
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u.koper kameronbekend164923660v
, MARCUS Marcus Nordemannaastligger ten zuiden onbekend164923660v
, KLAAS Claes timmermannaastligger ten noorden onbekend164923660v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx verkoper onbekend164923660v
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u.uurwerkmakerkoper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bollemanonbekend164923675r
BOLMAN, KORNELIS Cornelis Bollemannaastligger ten westen onbekend164923675r
DIRKS, HINNEburgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend164923675r
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaatsonbekend164923683r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u.geniaarde koper onbekend164923683r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend164923683r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelissen naastligger ten westen onbekend164923683r
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend164923683r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koper 1/2 hof met bomen en plantenonbekend164923688r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers koper onbekend164923688r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes niaarnemer ratione proximitatis onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten zuiden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten westen onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten westen onbekend164923688r
KNIJFF, JAN huis en hof van burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten noorden onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertnaastligger ten noorden onbekend164923688r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijfverkoper onbekend164923688r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertverkoper onbekend164923688r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekendde Appelboom164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
, SJOUKJEgrondpacht uit het huis van Siouck uitdraagstereigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
RUURDS, MINNEgrondpacht uit het huis van Minne Ruerts eigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
MINNES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Minnis eigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])onbekend164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper onbekend164923690v
HESSELS, HAANTJEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper onbekend164923690v
EISES, AGEburgemeester van Franeker Agge Eyses koper twee bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehorendeonbekend164923695r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx verkoper onbekend164923695r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx meelkerkoper schuur en ledige plaatsonbekend1650236111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend1650236111v
GERBENS, UILKEwijlen Uulke Gerbens verkoper onbekend1650236111v
DOUWES, PIETER Pyter Douwes koper huisonbekend1650236132r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix meelmannaastligger ten oosten onbekend1650236132r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden onbekend1650236132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u.verkoper onbekend1650236132r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix koper fulmolenonbekend1651236148r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend1651236148r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.zeemtouwerverkoper onbekend1651236148r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u.koper kamer en loodsonbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1652236191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopmannaastligger ten westen onbekend1652236191r
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrant Wyntjes verkoper onbekend1652236191r
HAIES, JANde crediteuren van Jan Hayes verkoper onbekend1652236197r1
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend1652236197r1
JOCHEMS, HENDRIK Hendrick Jochums koper kamer of woningonbekend165523729v
, H.oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten zuiden onbekend165523729v
, H.oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten westen onbekend165523729v
, H.oud burgerhopman H. Caesarisnaastligger ten noorden onbekend165523729v
, H.oud burgerhopman H. Caesarisverkoper onbekend165523729v
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis bakkerkoper huis, loods en plaatsonbekend165523737v
MINSES, WIEBEde weduwe van Wybe Minties naastligger ten zuiden onbekend165523737v
PIETERS, SJOERDde plaats van de erfgenamen van wijlen Sioerd Pytters naastligger ten noorden onbekend165523737v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend165523737v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoperschoenmakerkoper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisjeonbekend165623766v
DOUWES, BARTELD Bartle Douues geniaarde koper onbekend165623766v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens schoenmakernaastligger ten oosten onbekend165623766v
FREERKS, JAN Jan Freercx naastligger ten zuiden onbekend165623766v
SIEBES, PIETER Pytter Sybes naastligger ten noorden onbekend165623766v
JOUKES, MAAIKE Maeycke Jouckes verkoper onbekend165623766v
DIRKS, HESSELwijlen Hessel Dircx verkoper onbekend165623766v
POPTA, BEELTJE Belyke Poptakoper grondpacht van 1-04-00 CGonbekend165623781r
POPTA, BEELTJE grondpacht uit het huis bewoond door Belyke Poptabewoner onbekend165623781r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts bewoner onbekend165623781r
NAUTA, ritmeester Nautaverkoper onbekend165623781r
JOHANNES, HARMEN Harmen Joannes , c.u.koper kameronbekend1658237149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten oosten onbekend1658237149v
OTTES, JETSE Jetse Ottes naastligger ten westen onbekend1658237149v
HASPELMAN, ROGIER Rogier Haspelmannaastligger ten noorden onbekend1658237149v
JANS, WIETSKE Wytske Jans verkoper onbekend1658237149v
REINS, GERRITwijlen Gerryt Reyns verkoper onbekend1658237149v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wyniakoopmankoper hofonbekend1659237191v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten noorden onbekend1659237191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend1659237191v
, Pauuels Wiltzangkoper woning en schuuronbekend1659237214r
ROORDA, JOHANNES commandeur Johan Roordaverkoper onbekend1659237214r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u.bakker (pastei-)koper van 1/2 huisonbekend1659237214r
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u.koper van 1/2 onbekend1659237214r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smidnaastligger ten zuiden onbekend1659237214r
WILLEMS, JAKOBmr. Jacob Willems , c.u.graanrooierverkoper onbekend1659237214r
MINKS, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Mincks eigenaar perceel onbekend1657237255v
VOGELSANG, THEODORUS dr. Theodorus Fogelsanghsecretaris van Franekeradeelverkoper q.q. onbekend1657237255v
HEEMSTRA, JOHANNES Johannis Heemstraverkoper onbekend1657237255v
HEEMSTRA, ANDRIES wijlen dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper onbekend1657237255v
DOMA, WIETSKE wijlen dr. Wytske Domaverkoper onbekend1657237255v
JELLES, ANNEwijlen Anne Jelles bewoner onbekend1655237266v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmerman (mr. -)koper huisonbekend165923812v
JANS, MINNE Minne Jans koper onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJEde weduwe Trintie Sioerdts naastligger ten zuiden onbekend165923812v
SJOERDS, LAMMERTde erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend165923812v
SJOERDS, TRIJNTJE Trintie Sioerdts verkoper onbekend165923812v
JANS, JOHANNESwijlen Joannis Jansen verkoper onbekend165923812v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pyter Pyters Akkerslootkoopmankoper loods en plaatsonbekend166023834r
LUURTS, HARMEN Harmen Luyrs verkoper onbekend166023834r
ZANDSTRA, JAN RUURDSoud burgemeester Jan Ruirdts Sanstrakoper ledige plaats grootte ca. 40 x 8 voetenonbekend166023851r
ZANDSTRA, JAN RUURDSde schuur van oud burgemeester Jan Ruirdts Sanstranaastligger ten oosten onbekend166023851r
, HANShet huis van de erfgenamen van wijlen mr. Hans naastligger ten westen onbekend166023851r
SIPKES, ANNEde hof van Anne Sipckes naastligger ten noorden onbekend166023851r
SIPKES, ANNE Anne Sipckes verkoper onbekend166023851r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kameronbekend166123881r
SCHELLINGER, JELMER de kamer van Jelmer Schellingernaastligger ten oosten onbekend166123881r
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van Frans Symons naastligger ten zuiden onbekend166123881r
, FRANSde hof van Frans Kyllnaastligger ten westen onbekend166123881r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper onbekend166123881r
BREDA, THOMAS JANS Tomas Jansen Bredabode (koopmans-)koper 1/2 kameronbekend166123881v
ANDRIES, RUURD Ruyrd Andries huurder onbekend166123881v
, DIRK Dirk schoenlappernaastligger ten westen onbekend166123881v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper onbekend166123881v
LANTING, BARTELD KLEISESburgemeester Bartel Kleisen Lantingkoper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte])onbekend NZ166123882r
JANS, JANgrondpacht uit het huis van de weduwe van Jan Jansen schipper (smal-)eigenaar perceel onbekend NZ166123882r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper onbekend NZ166123882r
REEN, Maria Rheenverkoper onbekend NZ166123882r
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGonbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
TADEMA, WOPKE JANSgrondpacht uit het huis van Wopke Jansen Tademaeigenaar perceel onbekend1663238189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGonbekend1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper q.q. onbekend1663238189v
ARENDS, NANNEgrondpacht uit het huis van de weduwe van Nanning Aernts eigenaar perceel onbekend1663238189v
HAIES, MARTEN Marten Hayes schipper (wijd-)koper hoekhuisonbekend1664238204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper onbekend1664238204r
ADEMA, GOSSE JOHANNES Gosse Joannis Adamanaastligger ten oosten onbekend1664238204r
TJEERDS, MEINT Meinte Tjeerdts naastligger ten noorden onbekend1664238204r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis chirurgijn (mr. -)verkoper onbekend1664238204r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ensverkoper onbekend1664238204r
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u.koper kameronbekend1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes naastligger ten oosten onbekend1664238214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend1664238214r
WIENSENS, IJSBRANDde weduwe van IJsbrandus Wyntjes verkoper van 1/2 onbekend1664238214r
DOEDES, JAN Jan Doedes verkoper van 1/4 onbekend1664238214r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/4 onbekend1664238214r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.koper kamer met zolder erbovenonbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten zuiden onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten westen onbekend1664238224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u.naastligger ten noorden onbekend1664238224v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s.verkoper onbekend1664238224v
DIRKS, JAKOBherberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergierbetrokkene onbekendde Ooievaar16602386va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q.deurwaarder Hof van Frieslandbetrokkene onbekend16602386va
, REINER Reiner Templar, q.q.crediteur (triumphant) onbekend16602386va
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsmaverkoper (gesuccumbeerde) onbekend16602386va
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kameronbekend16612388va
REEN, PIER de kamer van de verkoper Pierke Rheennaastligger ten oosten onbekend16612388va
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van Frans Symens naastligger ten zuiden onbekend16612388va
, FRANSde hof van de hopman Frans Kylnaastligger ten westen onbekend16612388va
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. onbekend16612388va
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper onbekend16612388va
DIRKS, JAN Jan Dirks goudsmid (mr. -)koper 1/4 huis en tuin en 2 woningenonbekend166523913r
, T. T. Theodorinotarishuurder onbekend166523913r
WALINGS, JAN Jan Walings , c.s.huurder onbekend166523913r
BUITENPOST, Ballingio Buitenpostverkoper onbekend166523913r
POPTA, LIJSBET Lijsbettje Poptaverkoper onbekend166523913r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u.koper huis met put, bak en plaatsonbekend166623948v
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper onbekend166623948v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens kaarsenmaker (mr. -)koper 1/2 huis met een tuintje erachteronbekend166723969v
DIRKS, PIETER Pytter Dirx huurder onbekend166723969v
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van wijlen burgemeester Jan de Gaverenaastligger ten oosten onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen onbekend166723969v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper onbekend166723969v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes kuiper (mr. -)koper kameronbekend166723993v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend166723993v
FRIESES, JARICHde kamer van Jarich Fries naastligger ten noorden onbekend166723993v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker (mr. -)koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straatonbekend1667239105r
POPPES, FROUKJE Frouckjen Poppes koper onbekend1667239105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend1667239105r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaankoper door niaar kameronbekend1669239193r
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkapiteingeniaarde koper onbekend1669239193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaennaastligger ten noorden onbekend1669239193r
HOITES, HOITEde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes , c.u.verkoper onbekend1669239193r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstalonbekend1669239200r
FABER, JAN mr. Jan Faber, c.u.verkoper onbekend1669239200r
, JAN Jan Finkis ontvanger en dorprechter van Sint Annaparochiekoper 1/2 huis en paardenstallingonbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten onbekend167024018r
, GEERTde kamers van Geert Aeberts , c.soc.naastligger ten zuiden onbekend167024018r
HENDRIKS, DOEDEten dele de hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten zuiden onbekend167024018r
LOLLES, JANhet hoff van wijlen Jan Lolles naastligger ten westen onbekend167024018r
GIJSBERTS, ARJEN Arjen Gijsberts verkoper onbekend167024018r
KLASES, ROGIER Rogier Claeses koper kamer en loodsje met de helft van de schuur, zijnde woning die de ene gebruiker van de blockhuistermolen gebruiktonbekend1672240101v
MINNES, JANKE Jancke Minnes koper onbekend1672240101v
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend1672240101v
HENDRIKS, PIETERwijlen Pytter Hendrix verkoper onbekend1672240101v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters verkoper onbekend1672240101v
TJEBBES, PIETER Pytter Tjebbes kuiper (mr. -)koper 1/2 huis, door hem bewoondonbekend1672240103r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend1672240103r
ANDRIES, HENDRIKde andere helft van het verkochte huis van Hendrick Andries naastligger ten noorden onbekend1672240103r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts moutmakerverkoper onbekend1672240103r
IDSINGA, SAKE Saco Idsingaontvanger Admiraliteit in Frieslandkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend1673240118v
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsingaeigenaar perceel onbekend1673240118v
FINK, JAN eerder eigendom van Jan Finck, c.u.eigenaar perceel onbekend1673240118v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend1673240118v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappenonbekend1673240120r
AUKES, Teedtsche Auckes koper onbekend1673240120r
GOSSES, JAN Jan Gosses , c.u.eigenaar van 1/2 onbekend1673240120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u.verkoper onbekend1673240120r
BINKES, MARTJEN Maartien Bentes koper kamer, opkamer en zolder, in beloop met Reyner Heres oud hoornsvaarders huisonbekend1673240128r
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersenverpachter grond onbekend1673240128r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix Hoedtieschipperhuurder onbekend1673240128r
JANS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Antie Jans verkoper onbekend1673240128r
HERES, ARJENwijlen Arien Heres Kleyntieverkoper onbekend1673240128r
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix koper huis en schuuronbekend1674240155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper onbekend1674240155r
HIDDES, FOKELTJE Foockel Hiddes verkoper onbekend1674240155r
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagerverkoper onbekend1674240155r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar hof met royaal zomerhuisonbekend1676240234r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynswijnkoperkoper door niaar onbekend1676240234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertgeniaarde koper onbekend1676240234r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamgeniaarde koper onbekend1676240234r
, de schuur van de kooplieden Heynsnaastligger ten zuiden onbekend1676240234r
GLAS, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Glasnaastligger ten westen onbekend1676240234r
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symon Jorna, c.u.naastligger ten noorden onbekend1676240234r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u.verkoper onbekend1676240234r
JANS, FILIPPUS Philippus Jansen lakenbereiderkoper huisonbekend1677240269r
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper onbekend1677240269r
JANS, KLAAS Claes Jansen Valckenburghbrouwer (mr. -)naastligger ten oosten onbekend1677240269r
STEENSMA, LIJSBET het pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensmanaastligger ten zuiden onbekend1677240269r
MELIS, JAN Jan Melis naastligger ten zuiden onbekend1677240269r
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen naastligger ten noorden onbekend1677240269r
JAKOBS, Seep Jacobs kooltjerverkoper onbekend1677240269r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges verkoper onbekend1677240269r
LOUWS, FEDDEmr. Fedde Louws , nom. lib.verkoper onbekend1677240269r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jongeverkoper onbekend1677240269r
LEENDERTS, IEBELTJE Yebeltie Leenerts verkoper onbekend1677240269r
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper onbekend1677240269r
OEGES, wijlen Hillie Oeges erflater onbekend1677240269r
HENDRIKS, DIRK Dirk Hendrix koper provisioneel kameronbekend16702402ra
TJEERDS, BASTIAANde kamer van Bastiaan Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend16702402ra
, BERENDde kamer van Beern glasmakernaastligger ten westen onbekend16702402ra
, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede verkoper onbekend16702402ra
, BINTJEwijlen Bintie verkoper onbekend16702402ra
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamersonbekend16772411v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurris koper onbekend16772411v
EELKEMA, EELKE RINNERTSde hof van Eelco Rinnerts Eelcomanaastligger ten zuiden onbekend16772411v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend16772411v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend16772411v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend16772411v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumkoper huisonbekend167924132v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten zuiden onbekend167924132v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks naastligger ten noorden onbekend167924132v
FREERKS, JAN Jan Freercks verkoper q.q. onbekend167924132v
HUBERTS, KLAAS Claas Huyberts verkoper q.q. onbekend167924132v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Piters verkoper onbekend167924132v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valckkoper grondpacht van 0-15-00 CGonbekend167924154v
VALK, HARMEN PIETERSgrondpacht uit het huis van de koper Harmen Pieters Valckeigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, BINKE Bente Tjeerdts bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-08-00 CGonbekend167924154v
TJEERDS, BINKEgrondpacht uit het huis van de koper Bente Tjeerdts bakker (mr. -)eigenaar perceel onbekend167924154v
LOLKES, SIETSEde kinderen en erfgenamen van wijlen Sytse Lolckes koper grondpacht van 1-01-00 CGonbekend167924154v
LOLKES, SIETSEgrondpacht uit het huis van de koper Sytse Lolckes eigenaar perceel onbekend167924154v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper grondpacht van 2-10-00 CGonbekend167924154v
VOSMA, WILLEM HENDRIKSgrondpacht uit het huis van de koper Willem Hendrix Vosmaeigenaar perceel onbekend167924154v
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 1-15-00 CGonbekend167924154v
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes koper grondpacht van 1-17-00 CGonbekend167924154v
FOPPES, TEUNISde weduwe en erfgenamen van wijlen Theunis Foppes koper onbekend167924154v
FOPPES, JANgrondpacht uit het huis van de koper de weduwe en de erfgenamen van wijlen Jan Foppes , c.f.eigenaar perceel onbekend167924154v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koper grondpacht van 1-17-00 CGonbekend167924154v1
GAUKES, GERRITgrondpacht uit het huis van de koper Gerryt Gouckes eigenaar perceel onbekend167924154v1
SURINGAR, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrandts Suyrgerkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend167924154v1
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSgrondpacht uit het huis van de koper Tjeerd Sybrandts Suyrgereigenaar perceel onbekend167924154v1
TJEERDS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Tjeerdts koper grondpacht van 0-09-08 CGonbekend167924154v1
TJEERDS, JELLEgrondpacht uit het huis van de koper Jelle Tjeerdts eigenaar perceel onbekend167924154v1
AKKERSLOOT, PIETER Pyter Ackerslootkoper grondpacht van 1-00-00 CGonbekend167924154v1
AKKERSLOOT, PIETER grondpacht uit het huis van de koper Pyter Ackerslooteigenaar perceel onbekend167924154v1
TIETES, KLAAS Claes Tyttes scheepstimmermankoper huisonbekend168024167v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend168024167v
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels naastligger ten westen onbekend168024167v
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems naastligger ten westen onbekend168024167v
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden onbekend168024167v
STOFFELS, ANTJE Antie Stoffels verkoper onbekend168024167v
WILLEMS, KARELwijlen Carl Willems verkoper onbekend168024167v
BIERMA, DIRK SJOERDSgemeensman Dirck Sjoerdts Biermakoper door niaar kameronbekend168024191v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Buysgeniaarde koper onbekend168024191v
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaargeniaarde koper onbekend168024191v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems naastligger ten oosten onbekend168024191v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns naastligger ten westen onbekend168024191v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestranaastligger ten noorden onbekend168024191v
WILLEMS, KARELde weduwe van Carl Willems verkoper onbekend168024191v
QUICKLENBURG, JOHANNES Mede-gezworen gemeensman Joannes Quicklenburgkoper kameronbekend1680241107r
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltkoper onbekend1680241107r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoites Beimanaastligger ten zuiden onbekend1680241107r
QUICKLENBURG, JOHANNES Joannes Quicklenburgnaastligger ten noorden onbekend1680241107r
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltnaastligger ten noorden onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
, JOHANNES Joannes Tarquinijchirurgijn (mr. -)verkoper onbekend1680241107r
MEY, WILLEM JANSwijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperseerflater onbekend1680241107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Meyverkoper q.q. onbekend1680241107r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Meyverkoper onbekend1680241107r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstrakoper grondpacht van 01-08-00 CGonbekend1681241169v
BRAAM, FREERK wijlen Freerck Braemkoper onbekend1681241169v
TJEERDS, WALINGgrondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend1681241169v
KRIEKS, MAGDALENA Magdalena Kriexverkoper onbekend1681241169v
BOUMA, HAIE wijlen Hayo van Boumaverkoper onbekend1681241169v
JANS, JAKOB Jacob Jansen koper huis, bestaande uit 2 bijzondere woningenonbekend OZ1682241190v
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder onbekend OZ1682241190v
STEFFENS, WIETSE Wytse Stevens havenmeesternaastligger ten zuiden onbekend OZ1682241190v
FREERKS, JAN Jan Freercx gecommitteerde onbekend OZ1682241190v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix gecommitteerden uit onbekend OZ1682241190v
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes bakker (mr. -)verkoper q.q. onbekend OZ1682241190v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , absent ter zeeverkoper onbekend OZ1682241190v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts koper tuintjeonbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend1682241192v
BOKKES, KORNELIS Cornelis Bockes naastligger ten zuiden onbekend1682241192v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts naastligger ten westen onbekend1682241192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend1682241192v
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend1682241192v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend1682241192v
TJERKS, SIPKEwijlen Sipke Tjerx zakkendragerverkoper onbekend1682241192v
ARJENS, HINKE Hencke Arjens verkoper onbekend1682241192v
FEDDES, SIEBE Sybe Feddes verkoper onbekend1682241192v
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekerkoper 1/4 huis, tuin, schuur en kamersonbekend1682241229r
PIETERS, SIEDS Syts Pieters apothekereigenaar van 3/4 onbekend1682241229r
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagtenkoopmanverkoper onbekend1682241229r
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 3-14-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
STEENSTRA, EWOUT JETSESgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Ewout Jetses Steenstraeigenaar perceel onbekend168124141va
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
JELLES, PIETERgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Jelles eigenaar perceel onbekend168124141va
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het huis van Fedde Pieters tichelaareigenaar perceel onbekend168124141va
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Suyrgereigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het land gebruikt door Feycke Jeppes eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-02-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
STOFFELS, GRIETJEgrondpacht uit het huis van Grietie Stoffels eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-02-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va1
LOLKES, REINERgrondpacht uit het huis van de weduwe van Reiner Lolckes eigenaar perceel onbekend168124141va1
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va2
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend168124141va2
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va2
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend168124141va2
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va2
, FREERK Fredrick Bourmankoper provisioneel grondpacht van 0-12-00 CG ([voor de zevenentwintig grondpachten in deze akte])onbekend168124141va2
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend168124141va2
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper provisioneel huisonbekend168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beimagebruiker onbekend168224144va
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten westen onbekend168224144va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper onbekend168224144va
BEIMA, WIETSE wijlen Wytse Beymakapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper onbekend168224144va
BEIMA, FROUKJE Frouckien Beymaverkoper onbekend168224144va
GABBEMA, BOTE wijlen Boetius Gabbemaverkoper onbekend168224144va
BEIMA, TRIJNTJE Trijntie Beyma, c.u.verkoper onbekend168224144va
BEIMA, MARIA Maritie Beyma, c.u.verkoper onbekend168224144va
, GRIETJE Grietie turfmeetsterkoper provisioneel kameronbekend168324170va
MOOI, JAN Jan Mooynaastligger ten oosten onbekend168324170va
KORNELIS, ANTJE Antie Knelis naastligger ten westen onbekend168324170va
, MARGARETA Margarieta van Wittensteinverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
, JANwijlen Jan Paepverkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend168324170va
, JOHANNES Joannes Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
, BOUWE Bouwe Paepzoon van de verkoper onbekend168324170va
DOUWES, HERBERT Harpert Douwes , c.u.koper huisonbekend168424241v
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424241v
ANDRIES, WILLEMde tuin van Willem Andries naastligger ten westen onbekend168424241v
JANS, SIEMENde tuin van de kamer van Symen Jansen naastligger ten noorden onbekend168424241v
TIETES, TRIJNTJE Trijntie Tyttes , voor zich en haar kinderenverkoper onbekend168424241v
HECTORS, ADAMwijlen Adam Hector verkoper onbekend168424241v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huisonbekend168424259r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper onbekend168424259r
STEENSMA, EWOUT JETSESde weduwe van Ewout Jetses Steensmaverpachter grond onbekend168424259r
WIT, WILLEM ANDRIESde tuin van Willem Andries de Witnaastligger ten westen onbekend168424259r
JANS, SIEMENde hof van Symen Jansen dekenkramernaastligger ten noorden onbekend168424259r
DOUWES, HERBERTwijlen Harpert Douwes verkoper onbekend168424259r
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper onbekend168424259r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Sloterdijckkoper kamer ([staat: 8 zilveren ducatons])onbekend168524296r
SIEMENS, TEUNTJE Teuntie Simons koper onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten zuiden onbekend168524296r
SLOTERDIJK, THEOTARDUS de hof van Theotardus Sloterdijcknaastligger ten westen onbekend168524296r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaatverkoper q.q. onbekend168524296r
VRIES, CATHARINA de crediteuren van Catharina de Vriesverkoper onbekend168524296r
AMAMA, JOHANNES Johan van Ammamaverkoper onbekend168524296r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenkoper kameronbekend1686242112r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelius Wijngaerdenkoper kameronbekend1686242112r
NIJKERK, SIEBRICHJE Sybrichie Nijkerkkoper onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten zuiden onbekend1686242112r
GOSLINGS, JAKOBoud burgemeester Jacobus Goslings naastligger ten westen onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjernaastligger ten noorden onbekend1686242112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerverkoper onbekend1686242112r
GERBENS, TJITSKE Tyetske Gerbens koper 7 voeten en 4 duim grondonbekend1687242179v
PIETERS, RITSKE Ritske Pytters , absent wegens op zeezeevarendekoper onbekend1687242179v
RITSKES, EELSEde zoon van Aeltie Ritskes verkoper onbekend1687242179v
GROENEWOUD, JURJEN wijlen Jurjen Groenewoltkapiteinverkoper onbekend1687242179v
SIEMENS, JAN Jan Symens koper 6/7 van 5-12-00 CG grondpacht uit 3 huizen ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1690242304v
GROENEWOUD, JURJEN grondpacht uit het huis van Jurjen Groenewolteigenaar perceel onbekend1690242304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
SIEMENS, JAN Jan Symens koper 6/7 van 5-12-00 CG grondpacht uit 3 huizen ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1690242304v
GERRITS, BEERTgrondpacht uit het huis van Beert Gerryts eigenaar perceel onbekend1690242304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
SIEMENS, JAN Jan Symens koper 6/7 van 5-12-00 CG grondpacht uit 3 huizen ([voor de drie grondpachten in deze akte])onbekend1690242304v
JANS, TIJSgrondpacht uit het huis van Thijs Jansen eigenaar perceel onbekend1690242304v
ZANDSTRA, RUURD Ruyrd Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TJERK Tjerck Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLEIS Cleis Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, TIETJE Tietie Zanstraverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstraequipagemeesterverkoper van 1/7 onbekend1690242304v
ZANDSTRA, JAN RUURDSwijlen burgemeester Jan Ruyrdts Zanstraerflater onbekend1690242304v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmankoper woning staande achter het huis van R.G. Fonteinonbekend1690242332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten oosten onbekend1690242332v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermannaastligger ten westen onbekend1690242332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten noorden onbekend1690242332v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziederkoper kameronbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten oosten onbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten westen onbekend1691242356v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutziedernaastligger ten noorden onbekend1691242356v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. -)verkoper onbekend1691242356v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks koper kameronbekend ZZ1691242363v
HENDRIKS, GRIETJE Grytie Hendricks koper onbekend ZZ1691242363v
HIELKES, JAKOB Jacob Hylckes naastligger ten westen onbekend ZZ1691242363v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransens naastligger ten zuiden onbekend ZZ1691242363v
FRANSES, SIEMENde tuin van Symen Fransens naastligger ten oosten onbekend ZZ1691242363v
, HIELKE Hylcke , c.u.gleibakkerkoper kameronbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten oosten onbekend1692242390r
PIETERS, AUGUSTINUSburgemeester Augustynis Pyters brouwernaastligger ten noorden onbekend1692242390r
BEIMA, FROUKJE Frouckjen Beymanaastligger ten westen onbekend1692242390r
SIEMENS, JELLE Jelle Symens Stijllverkoper onbekend1692242390r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmankoper twee kamersonbekend169224321r
SIEBRENS, GRIETJE Grietie Syberens huurder 1 kamer onbekend169224321r
, LIJSBET Lijsbeth huurder 1 kamer onbekend169224321r
, PIETERwijlen Pieter Corporaalhuurder 1 kamer onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten westen onbekend169224321r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof en kamer van Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten noorden onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper onbekend169224321r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper onbekend169224321r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper onbekend169224321r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper onbekend169224321r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper onbekend169224321r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater onbekend169224321r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater onbekend169224321r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater onbekend169224321r
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakerkoper 1/2 woningonbekend169324349v
JANS, REINER Reyner Jansen mr. zeilmakereigenaar van 1/2 onbekend169324349v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopmanverkoper onbekend169324349v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 twee kamersonbekend1695243150r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteinkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoopmankoper van 1/3 onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten oosten onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten westen onbekend1695243150r
FONTEIN, REINER Reyner Fonteinnaastligger ten noorden onbekend1695243150r
PIERS, ANDRIESoud burgerhopman Andries Piers estrikbakkerkoper kameronbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten oosten onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten zuiden onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten westen onbekend1695243183r
PIERS, ANDRIEShet estrikwerk van Andries Piers estrikbakkernaastligger ten noorden onbekend1695243183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend1695243183r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelkoper hofonbekend1696243201r
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten oosten onbekend1696243201r
IDSINGA, de heer Matijz van Idsingasecretaris van Barradeelnaastligger ten zuiden onbekend1696243201r
HOITEMA, de erfgenamen van wijlen Hoitemanaastligger ten westen onbekend1696243201r
JOHANNES, MAAIKE Mayke Johannes verkoper onbekend1696243201r
BONKE, SIEMEN PIETERSwijlen Symen Pieters Bonckverkoper onbekend1696243201r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 3-14-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
STEENSMA, EVERT grondpacht uit het huis van de weduwe van Evert Steensmaeigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
JELLES, PIETERgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Jelles eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
PIETERS, FEDDEgrondpacht uit het tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r
SURINGAR, TJEERD grondpacht uit het huis van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tjeerd Surigereigenaar perceel onbekend16992449r
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
IEPES, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feicke Jeppes eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
BOUWES, ANNEgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Anne Bouwes eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
HESSELS, HARMENgrondpacht uit het huis van Harmen Hessels eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
STOFFELS, GRIETJEgrondpacht uit het huis van Griet Stoffels eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
PIETERS, AUGUSTINUSgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
LOLKES, REINgrondpacht uit het huis van de weduwe van Rein Lolkes eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
FOKKES, BAUKEgrondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaereigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r1
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r1
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend16992449r1
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r1
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r1
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
DIRKS, DIRKgrondpacht uit het huis van Dirk Dirx eigenaar perceel onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
GJALTS, RINSEgrondpacht uit het huis van Rinse Jolts eigenaar perceel onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
BASTIAANS, TRIJNTJEgrondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
PIETERS, TJALLINGburgervaandrig Tjalling Pieters bakker (mr. koek-)koper 25 grondpachten ([voor de 25 grondpachten in deze akte])onbekend16992449r2
, KORNELISKE Cornelia Viselaerkoper onbekend16992449r2
FOLKERTS, KLAASgrondpacht uit het huis van Claes Folckerts eigenaar perceel onbekend16992449r2
BORMAN, MEINERT Meinert Bormanchirurgijnverkoper onbekend16992449r2
BORMAN, FREERK wijlen burgervaandrig Fredrich Bormanerflater onbekend16992449r2
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staatonbekend170024473v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend170024473v
, B. B. Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend170024473v
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend170024473v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend170024473v
KLASES, SIEBE Sybe Claesen , c.u.verkoper onbekend170024473v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huisonbekend1701244111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend1701244111r
JANS, BRECHTJE Brecht Jansen Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1701244111r
FRIDSES, PIETER Pieter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1701244111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1701244111r
KLASES, SIEBE Sybe Clasen verkoper onbekend1701244111r
TIETES, MARTJEN Martien Tietes verkoper onbekend1701244111r
JANS, JOUKJE Joukjen Jansen Reyers, ongehuwde dochterkoper grondpacht van 2-00-00 CGonbekendde Drie Kronen1701244119v
KOENRAADS, WILLEMgrondpacht uit een pakhuis achter het huis in de Katterug van Willem Coenes eigenaar perceel onbekend1701244119v
KLASES, RUURDJE Ruirdtje Clases verkoper onbekend1701244119v
FOKKES, IDS Ids Fockes molenaarverkoper onbekend1701244119v
PIETERS, JOHANNES Johannes Pytters koper kamer met een gang er vooronbekend1703244215v
HIDDES, HITJE Hidtje Hiddes koper onbekend1703244215v
, BRECHTJE Brecht Hobbekeesnaastligger ten oosten onbekend1703244215v
FRIDSES, PIETER Pytter Fridzes naastligger ten zuiden onbekend1703244215v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend1703244215v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend1703244215v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend1703244215v
TJEERDS, JOHANNES Johannes Tjeerds wever (mr. linnen-)koper huis waarin twee woningenonbekend1705244269v
HARMENS, HIELKJE Hylkjen Harmens koper onbekend1705244269v
TJEERDS, JOHANNESde koper Johannes Tjeerds , c.u.wever (mr. linnen-)bewoner onbekend1705244269v
JAKOBS, ALBERTde weduwe van Albert Jacobs kosternaastligger ten oosten onbekend1705244269v
CANNEGIETER, SIEBREN vroedsman Sibren Kannegieternaastligger ten zuiden onbekend1705244269v
DOEDES, HENDRIK Hendrik Doedes naastligger ten westen onbekend1705244269v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarendeverkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs verkoper van 1/3 onbekend1705244269v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/3 onbekend1705244269v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-14-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
SIEMENS, FEIKEgrondpacht uit het huis van Feike Symons eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
JAKOBS, SIEMENgrondpacht uit de oliemolen van Simon Jacobs eigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r
SCHIERE, JAN grondpacht uit de keet van Jan Schierekoopmaneigenaar perceel onbekend170824553r
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r1
WILLEMS, ANDRIESgrondpacht uit het land gebruikt door Andries Willems eigenaar perceel onbekend170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r1
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes verver (mr. -)koper grondpacht van 0-15-00 CG ([voor de drieentwintig grondpachten in deze akte])onbekend170824553r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend170824553r1
ABRAHAMS, MOSESgrondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend170824553r1
BRAAKSMA, TJALLING oud burgerhopman Tjalling Braaxmaverkoper onbekend170824553r1
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper onbekend170824553r1
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.koper huisonbekend1710245124v
, JANmr. Jan kousenbreier [staat: hoosbreider]naastligger ten oosten onbekend1710245124v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes , c.u.naastligger ten zuiden onbekend1710245124v
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s.naastligger ten westen onbekend1710245124v
JOUKES, HOITEde hof van Hoite Joukes naastligger ten noorden onbekend1710245124v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes naastligger ten noorden onbekend1710245124v
JOUKES, HOITE Hoite Joukes verkoper onbekend1710245124v
JOUKES, KLAAS Claas Joukes verkoper onbekend1710245124v
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollideskoper onbekend1712245176v
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend1712245176v
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansiuskoper loodsjeonbekend171824611v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munter, c.u.naastligger onbekend171824611v
MUNTER, MICHIEL Michiel Munter, c.u.verkoper onbekend171824611v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmankoper grondpacht van 1-02-00 CGonbekend1725246232v
HOITES, PIETERgrondpacht uit het huis van Pyter Hoites koopmaneigenaar perceel onbekend1725246232v
HOITES, PIETER Pyter Hoites koopmanverkoper onbekend1725246232v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sjoerds Weymakoper drie voet grond van de stalling van de verkoperonbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmannaastligger ten oosten onbekend1728247112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weymanaastligger ten zuiden onbekend1728247112v
MENALDA, de weduwe Menaldanaastligger ten westen onbekend1728247112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopmanverkoper onbekend1728247112v
DONKER, JAN PIETERSvroedsman Jan Pieters Donkerkoopmankoper hof van ca. 90 x 80 voeten en zomerhuisonbekend WZ173124817r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarkoper onbekend WZ173124817r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Symon Johannes Stinstrakoopmannaastligger ten zuiden onbekend WZ173124817r
BONKE, vroedsman Bonknaastligger ten westen onbekend WZ173124817r
LENNEP, ANTJE Anna Elisabeth van Lennepverkoper onbekend WZ173124817r
, EELKEwijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringarjurist en advocaat Hof van Frieslandverkoper onbekend WZ173124817r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts wever (mr. bont-)koper gedeelte van een hofonbekend1732248112r
LIEKELES, JELLE Jelle Lyckles grafmakerverkoper onbekend1732248112r
JANS, KLAAS Claes Jansen wever (mr. -)koper huisonbekend173524962r
MARTENS, AATJE Attie Martens koper onbekend173524962r
, TJALLING Tjalling , c.s.huurder onbekend173524962r
SURINGAR, GERRIT Gerryt Suringarnaastligger ten zuiden onbekend173524962r
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee, c.s.naastligger ten westen onbekend173524962r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannis verkoper onbekend173524962r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper onbekend173524962r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popmakoper huisonbekend1736249121r
, STIJNTJE Stijntje koper onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten noorden onbekend1736249121r
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten westen onbekend1736249121r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoutnaastligger ten oosten onbekend1736249121r
BRAAKSMA, LIJSBET TJALLINGS Lijsbeth Tjallings Braaksmaverkoper onbekend1736249121r
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters verkoper onbekend1736249121r
TJEERDS, KLAAS Claas Tjeerds gardenierkoper hof met 2 zomerhuizenonbekend1736249121v
DOEDES, SEERPde weduwe van Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend1736249121v
BAKKER, JOB Job A. Backerkoopmannaastligger ten westen onbekend1736249121v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nautaverkoper onbekend1736249121v
LAQUART, ALLERT wijlen burgemeester Allardus Laquartverkoper onbekend1736249121v
BUMA, JAN SIPKESvroedsman Jan Sipkes Bumabetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, JOHANNES Johannis Winsemiusprocureurbetrokkene onbekend1737249167r
WINSEMIUS, LOUISA Louisa Winsemiusbetrokkene onbekend1737249167r
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersenraad Hof van Frieslandbetrokkene onbekend1737249167r
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donkerbetrokkene onbekend1737249175r
HOMAN, wijlen Homansbetrokkene onbekend1737249175r
HENDRIKS, BEREND Berent Hendriks wever (bont-)koper huis en weefwinkelonbekend1737249202r
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend1737249202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramernaastligger ten zuiden onbekend1737249202r
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1737249202r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend1737249202r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper onbekend1737249202r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend1737249202r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks wever (bont-)koper huisonbekend1737249214r
JOHANNES, JELTJE Jeltie Johannis koper onbekend1737249214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tieerds naastligger ten westen onbekend1737249214r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend1737249214r
ARENDS, JAN Jan Arents wever (mr. bont-)verkoper onbekend1737249214r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene onbekend1738249228r
BOKKES, MEINOU Meinouw Bockes betrokkene onbekend1738249228v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene onbekend1738249228v
EVERTS, JAN Jan Ewerts schoenmaker (oud mr. -)aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuisonbekend1738249339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverpachter grond ([voor 1/1])onbekend1738249339v
WIJDENBRUG, PIETER Pytter Barent van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden onbekend1738249339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelkerverwandelaar onbekend1738249339v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene administratie van zijn goederen wordt geinterdiceertonbekend1738249340v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen betrokkene ingetrokken volgens sententie van het Hofonbekend1740249340v
BOKKES, MEINOU Meinuw Bockes betrokkene provisionele dispositie van 21-12-1737 ingetrokkenonbekend1738249352r
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockemakoper hof met zomerhuisonbekend173925064r
SWERMS, SEERP Gemeensman Seerp Swermskoper onbekend173925064r
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folkerts huurder onbekend173925064r
WILLEMS, JAKOBde lijnbaan van Jacob Willems naastligger ten oosten onbekend173925064r
HERES, EVERT Evert Heres naastligger ten oosten onbekend173925064r
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beukernaastligger ten westen onbekend173925064r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper onbekend173925064r
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper onbekend173925064r
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Wintermedeverkoper onbekend173925064r
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Lovisa Agatha Wintermedeverkoper onbekend173925064r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits wever (bont-)koper hof met 2 zomerhuizenonbekend173925078v
JOOSTES, JAKOBJE Jacoba Joosten koper onbekend173925078v
DOEDES, SEERPde tuin van de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend173925078v
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backernaastligger ten westen onbekend173925078v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend173925078v
TJEERDS, KLAASwijlen Claas Tjeerds gardenierverkoper onbekend173925078v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper kameronbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
SIERKS, ANDRIESde weduwe van Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipperkoper ledige plaatsonbekend1740250110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend1740250110v
HIELKES, HARMENde kamer van Harmen Hylkes naastligger ten oosten onbekend1740250110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u.schippernaastligger ten zuiden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsternaastligger ten noorden onbekend1740250110v
GROENEWOUD, WIETSKE BROERS Wytske Broers Groenewoud, bejaarde vrijsterverkoper onbekend1740250110v
HEINSIUS, VINCENT wijlen de heer Vincent Heinsiuserflater onbekend1740250110v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ1741250150r
TABES, LOURENS vroedsman Louwrens Tabeskoper door niaar huis of woningonbekend1741250179r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u.schoolmeester [staat: schooldienaar]geniaarde koper onbekend1741250179r
MOCKEMA, vroedsman Moccamanaastligger ten oosten onbekend1741250179r
SIERKS, ANTJEvrouw Antie Sierks Hilaerdanaastligger ten zuiden onbekend1741250179r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemakoopmannaastligger ten westen onbekend1741250179r
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Poolnaastligger ten noorden onbekend1741250179r
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters verkoper onbekend1741250179r
SIKKES, DOEDEwijlen Doede Sickes wolkammer (mr. -)verkoper onbekend1741250179r
, REINvroedsman Rein Syberdabetrokkene onbekend174425147v
, REINvroedsman Reyn Syberdabetrokkene onbekend174525155v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend174525174v
JELKES, TIETJE Tytje Jelkes betrokkene onbekend174525174v
JANS, JELKE Jelke Jans betrokkene onbekend174525174v
JANS, GRIETJE Grietje Jans betrokkene onbekend174525174v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoldbetrokkene (heeft 60-00-00 CG grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend174525174v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardbetrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen)onbekend174525174v
GERRITS, ANTJE Anna Gerryts requirante onbekend174525184r
OYEN, JAN Jan van Oyenhovenierrequireerde onbekend174525184r
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds wever (bont-)koper door niaar woning en weefwinkelonbekend1754253156v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantgeniaarde koper onbekend1754253156v
SJOERDS, PIETER Pyter Sjoerds , c.u.wever (bont-)huurder onbekend1754253156v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend1754253156v
, JAN Jan naastligger ten zuiden onbekend1754253156v
MENALDA, ULBE JANSde weduwe van Ulbe Janz Menaldanaastligger ten westen onbekend1754253156v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmanverkoper onbekend1754253156v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks scheepstimmermankoper huisonbekend1754253189v
HENDRIKS, JANde koper Jan Hendriks scheepstimmermannaastligger ten westen onbekend1754253189v
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanuskoopmanverkoper onbekend1754253189v
FOKKES, TRIJNTJE Trijntje Fokkes koper huis, 2 kamers, loodsje en plaatsonbekend1755253197r
HIDDES, ALBERT Albert Hiddes arbeiderkoper onbekend1755253197r
KRAMER, DIRK Dirk Kramernaastligger onbekend1755253197r
KLASES, AREND Ane Clazen scheepstimmermanverkoper onbekend1755253197r
JOHANNES, ANTJEwijlen Antje Johannes verkoper onbekend1755253197r
KLASES, TRIJNTJE Trijntje Claeses koper bovenverdieping vh huis vd verkoperonbekend175725467r
BONTEKOE, STITTERT wijlen Stittert Bontekoeverkoper onbekend175725467r
MINNES, ANTJE Antje Minnes verkoper onbekend175725467r
BAKKER, WIEBE SIEBRENSwijlen Wybe Sybrands Backerschipper (groot-)verkoper onbekend175725467r
NOREL, JAKOB Jacob Norelloodgieter (mr. -)betrokkene onbekend1757254112r
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulenbetrokkene onbekend1757254112r
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulenbetrokkene onbekend1757254112r
ALLERTS, MAAIKE Mayke Allerts betrokkene onbekend1757254112r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper huisonbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten oosten onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten zuiden onbekend176125564v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmannaastligger ten noorden onbekend176125564v
, BERBER Berber Heynsverkoper onbekend176125564v
DROST, HENDRIK Hendrik Drostwever (mr. bont-)verkoper onbekend176125564v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huisonbekend ZZ1761255100r
JETSES, JAN Jan Jetzis , c.s.huurder (p.w.)onbekend ZZ1761255100r
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ1761255100r
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ1761255100r
HEINS, GERRIT Gerryt Heinsnaastligger ten westen onbekend ZZ1761255100r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens gortmaker (mr. -)verkoper onbekend ZZ1761255100r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaarkoper huis en weefwinkelonbekend1762255125v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper onbekend1762255125v
TIJSES, AREND Arent Tijssen wever (bont-)huurder (p.j.)onbekend1762255125v
HEIMANS, vroedsman Heimansnaastligger ten zuiden onbekend1762255125v
BAKKER, DOEDE Doede Backernaastligger ten westen onbekend1762255125v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden onbekend1762255125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds wever (bont-)verkoper onbekend1762255125v
HENDRIKS, BERENDwijlen Beernd Hendriks erflater onbekend1762255125v
HARMENS, ARJAANTJEwijlen Arjaantje Harmens erflater onbekend1762255125v
BERENDS, JAN Jan Beernds wever (bont-)koper huisonbekend ZZ176325617v
JOHANNES, PIETJE Pyttje Johannes koper onbekend ZZ176325617v
SJOUKES, JAKOB Jacob Sjoukes huurder onbekend ZZ176325617v
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten oosten onbekend ZZ176325617v
TJEERDS, KEIMPEde weduwe van Keimpe Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend ZZ176325617v
HEINS, GERRIT Gerryt Heinsnaastligger ten westen onbekend ZZ176325617v
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjerverkoper onbekend ZZ176325617v
BOURBOOM, P. P. Bourbonprocureur generaalbetrokkene verzoekt onder curatelestelling vanonbekend176425644v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veenbakker (oud -)betrokkene onbekend176425644v
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerkoopmanbetrokkene verzoekt scheiding van handel vanonbekend176825760r
OLTHOF, ALT Aylt Olthofbrouwer (mr. -)betrokkene onbekend176825760r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmakerhuurder onbekend1770257167r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJEStuin en ververij van de erfgenamen van de weduwe van wijlen Cornelis Jentjes Timmermankoopmannaastligger ten noorden onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuisverkoper onbekend1770257167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuisverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKSJuffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuiskoper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte])onbekend1770257167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERSwijlen Folkert Pieters Schellingwouwkoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper van 1/2 onbekend1770257167r
JANS, REINER Reinder Janzen zeilmakerhuurder onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuisverkoper onbekend1770257167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roordakoopmanverkoper onbekend1770257167r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuisverkoper onbekend1770257167r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelverkoper onbekend1770257167r
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (voorlopig verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225845v
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225845v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmanbetrokkene (definitief verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend ZZ177225859v
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builartschipper op Leeuwarden (trek-)betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend ZZ177225859v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulenmolenaarkoper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolenonbekend NZde Bildtpoortsmolen1774258156v
TALMA, de erfgenamen van wijlen Talmaeigenaar schuur bij de molen onbekend NZ1774258156v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaarverkoper onbekend NZ1774258156v
WILDE, HARMEN HESSELS Harmen Hessels de Wildekoper huisonbekend1775258203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menaldakoper onbekend1775258203v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten oosten onbekend1775258203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wildanaastligger ten zuiden onbekend1775258203v
ZEILMAKER, REINER Reinder Zeylemakernaastligger ten westen onbekend1775258203v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstraverkoper en reversaalhouder onbekend1775258203v
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper en reversaalhouder onbekend1775258203v
JANS, BARTELDwijlen Bartel Jansen wever (bont-)erflater onbekend1775258203v
HAANTJES, MAAIKEwijlen Mayke Haantjes erflater onbekend1775258203v
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slootenbetrokkene (verzoek tot aanstelling van een curator)onbekend17762586va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanbetrokkene onbekend17762586va
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slootenschipper (schuit-)betrokkene onbekend17762586va
, EELKE Eeltje Travaillebetrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank)onbekend17762586va
HIBMA, JAKOB Jacob Hibmakoopmankoper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer ([voor de drie percelen in deze akte])onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, HARMEN vroedsman, burgemeester etc. Hermanus van Sloterdijkverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
BOURBOOM, IESKJE Jiskjen Catharina Bourboomverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijkverkoper van 1/2 onbekend1779259196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijkgriffier Admiraliteiterflater onbekend1779259196v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelonbekend178126033v
, PIETER Pieter Slootehuurder (p.j.)onbekend178126033v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend178126033v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)verkoper onbekend178126033v
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrugadvocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandbetrokkene onbekend NZ1782260317r
ASSENBERG, LOUISA vrouwe Louisa Assenbergbetrokkene onbekend NZ1782260317r
STIJL, SIEMEN Simon Stijl, jr.betrokkene onbekend17852615va
BOOMSMA, ANTJE Anna Boomsmabetrokkene onbekend17852615va
GRATEMA, JAN Jan Gratamabetrokkene onbekend17852617ra
GRATEMA, TJEPKE Tjepke* Gratamabetrokkene onbekend17852617ra
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huisonbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend180226673v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend180226673v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerryts verkoper onbekend180226673v
WIND, JOHANNES HENDRIKSwijlen Johannes Hendriks de Windverkoper onbekend180226673v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper onbekend180226673v
OENES, JANwijlen Jan Oenes verkoper onbekend180226673v