Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)koper ledige plaatsRaamstraat 11645235184r
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes koper Raamstraat 11645235184r
ROMKES, huis en plaats van Jaytie Romckes naastligger ten zuiden Raamstraat 11645235184r
, de hof van Templaernaastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat])Raamstraat 11645235184r
ANNES, JELLE Jelle Annes , c.s.naastligger ten noorden Raamstraat 11645235184r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis secretaris op Amelandverkoper Raamstraat 11645235184r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laenverkoper Raamstraat 11645235184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 1164923689r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u.zeemtouwergeniaarde koper Raamstraat 1164923689r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1164923689r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 1164923689r
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenwolt, c.u.kapiteinkoper huisRaamstraat 11652236213r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapiteinnaastligger ten oosten Raamstraat 11652236213r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapiteinnaastligger ten zuiden Raamstraat 11652236213r
ANNES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 11652236213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u.verkoper Raamstraat 11652236213r
JANS, TJEBBE Tiebbe Jansen koper van 1/2 ledige plaats van 37 1/2 x 20 1/4 voet ([geen derde proclamatiedatum, niet ingewezen?])Raamstraat 1165523720r
LIEUWES, BAUKJE Bauck Lieuues koper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens koper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
ANNES, JELLEwijlen Jelle Annes verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENSwijlen Symen Symens Grettingaverkoper van 1/2 Raamstraat 1165523720r
GROENEWOUD, HENDRIKJE Hendrickjen Ysax Groenewolt, ongehuwde dochterkoper huisRaamstraat 11692242398r
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen chergerhuurder voor 1 jaar Raamstraat 11692242398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten oosten Raamstraat 11692242398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitemanaastligger ten zuiden Raamstraat 11692242398r
IEGES, PIETER Pieter Yges schipper (groot-)naastligger ten noorden Raamstraat 11692242398r
GROENEWOUD, JURJEN JANSde erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewoltkapiteinverkoper Raamstraat 11692242398r
RITSKES, AALTJEwijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 11692242398r
JANS, GOSSE Gosse Jansen schipper (smak-)koper huisRaamstraat 11732248103v
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
LEI, JAKOB Jacob van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 11732248103v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten noorden Raamstraat 11732248103v
HARMENS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten oosten Raamstraat 11732248103v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltemabodeverkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltemaverkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
SIKKEMA, H. H. Siccamatingieter (mr. -)verkoper van 1/2 Raamstraat 11732248103v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringakoper huisRaamstraat 11784261161r
LAMBERGEN, Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 11784261161r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 11784261161r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 11784261161r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringaverkoper Raamstraat 11784261161r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwververkoper huisRaamstraat 11794264163v
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewindkoper Raamstraat 11794264163v
STEFFENS, AREND Arent Steffens , c.u.bewoners Raamstraat 11794264163v
TETRODE, P. P. Tetrodenaastligger ten oosten Raamstraat 11794264163v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 11794264163v
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksmanaastligger ten noorden Raamstraat 11794264163v
JANS, IESKJE Jiskjen Jans verkoper Raamstraat 11794264163v
MEILES, HEREwijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 11794264163v
GRATEMA, Aurelia Gratamakoper huisRaamstraat 11807267300v
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrodekoper Raamstraat 11807267300v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.u. en c.s.huurder Raamstraat 11807267300v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamanaastligger ten oosten Raamstraat 11807267300v
TJALLINGII, F. F. Tjallingiinaastligger ten noorden Raamstraat 11807267300v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts blauwverververkoper Raamstraat 11807267300v
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechtkoper 1/2 huisRaamstraat 2168424246r
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2168424246r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknechteigenaar van 1/2 Raamstraat 2168424246r
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes , c.m.verkoper Raamstraat 2168424246r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper door niaar looierij of perkRaamstraat 3164923689r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u.zeemtouwergeniaarde koper Raamstraat 3164923689r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3164923689r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laennaastligger ten noorden Raamstraat 3164923689r
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u.commissaris Admiraliteit in Frieslandkoper huis, loods, plaats met een houtstek daarachterRaamstraat 31651236180v
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 31651236180v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPEhet huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 31651236180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 31651236180v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwoltprocureur postulantkoper huis genaamd de SteurRaamstraat 3de Steur167224093v
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3167224093v
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Renemanpredikantbewoner Raamstraat 3167224093v
JAITSES, JOUKE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3167224093v
, JURJENhet huis van Jurrien Groenwoldtkapiteinnaastligger ten noorden Raamstraat 3167224093v
PIETERS, TIEMENde boedelredders van Tymen Pytters Steurverkoper Raamstraat 3167224093v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewoltkoper huisRaamstraat 3de Steur170024458v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters timmerman (mr. -)koper Raamstraat 3170024458v
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten zuiden Raamstraat 3170024458v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u.naastligger ten noorden Raamstraat 3170024458v
GERKES, ROMKE Romke Gerx schipper op Dokkum-Stroobos (trekveer-)verkoper Raamstraat 3170024458v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Symons Groenewoltverkoper Raamstraat 3170024458v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoper huis genaamd de SteurRaamstraat 3de Steur1728247210r
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 31728247210r
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u.schippernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
KORNELIS, TJEERDvroedsman Tjeerd Cornelis brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31728247210r
SCHELTES, ANTJEde verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 31728247210r
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltemanaastligger ten noorden Raamstraat 31728247210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 31728247210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemabode (gerechts-)verkoper van 1/2 Raamstraat 31728247210r
PIETERS, SCHELTEwijlen Schelte Pieters bouwmeestererflater Raamstraat 31728247210r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezelkoper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintjeRaamstraat 3173925033v
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3173925033v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3173925033v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3173925033v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3173925033v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3173925033v
BROUWER, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 3173925033v
JANS, GOSSEde weduwe van Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3173925033v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 3173925033v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3173925033v
, WILLEM Wilhelmus van Kastelherbergierkoper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintjeRaamstraat 31751252173r
MELIS, UILKEde weduwe van Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 31751252173r
BROUWER, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31751252173r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 31751252173r
JANS, GOSSEde weduwe van Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 31751252173r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Leykoopmanverkoper Raamstraat 31751252173r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman (mr. -)koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintjeRaamstraat 31763255252r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Raamstraat 31763255252r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 31763255252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31763255252r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 31763255252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Raamstraat 31763255252r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyerverkoper Raamstraat 31763255252r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Raamstraat 31763255252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintjeRaamstraat 31761255264r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 31761255264r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwernaastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31761255264r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 31761255264r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephaniverkoper q.q. Raamstraat 31761255264r
, WILLEMde minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castelherbergierverkoper Raamstraat 31761255264r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper twee kamersRaamstraat 3achter1774258132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter1774258132r
, N. N. N. pannenbakkerhuurder woning 2 Raamstraat 3achter1774258132r
LAMBERGEN, Siberius Lambergencommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten zuiden Raamstraat 3achter1774258132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmannaastligger ten westen Raamstraat 3achter1774258132r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter1774258132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopmanverkoper Raamstraat 3achter1774258132r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)koper huis en wagenhuisRaamstraat 3177725965r
IJSBRANDS, JOUKJE Joukje IJsbrandikoper Raamstraat 3177725965r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs timmerman (mr. -)huurder (p.j.)Raamstraat 3177725965r
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 3177725965r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3177725965r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3177725965r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopmanverkoper Raamstraat 3177725965r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes timmerman (mr. -)koper timmerwinkelRaamstraat 31780259296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 31780259296v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringanaastligger ten noorden Raamstraat 31780259296v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs bouwmeester (stads -)verkoper Raamstraat 31780259296v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper pakhuisRaamstraat 31801265292r
LAMBERGEN, de heer Lambergennaastligger ten oosten Raamstraat 31801265292r
MENTES, ds. Mentesnaastligger ten zuiden Raamstraat 31801265292r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten noorden Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes blokmaker (mr. -)verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerman (huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
LOLKES, SIEBRENwijlen Sybren Lolkes varenspersoonverkoper Raamstraat 31801265292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, AUKJEwijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, MINNE Minne Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters* verkoper Raamstraat 31801265292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faberkuiper (mr. -)verkoper Raamstraat 31801265292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 31801265292r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u.koper schoenmakersperkRaamstraat 5achter164223518r
JANS, PIETERhet perk van Piter Jansen naastligger ten oosten Raamstraat 5achter164223518r
HESSELS, SIEBRENde hof van Sibrant Hessels naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter164223518r
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter164223518r
JAKOBS, JANhet perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter164223518r
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u.verkoper Raamstraat 5achter164223518r
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperkRaamstraat 5achter165523710v
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Rioerdts Sanstraafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter165523710v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adamgeniaarde koper Raamstraat 5achter165523710v
ZANDSTRA, JAN RUURDSde retrahent Jan Rioerdts Sanstranaastligger ten zuiden Raamstraat 5achter165523710v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter165523710v
JENTJES, JOUKJE Jouck Janties naastligger ten westen Raamstraat 5achter165523710v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter165523710v
WIEBRENS, de crediteuren van het sterfhuis van Bieue Wybrants verkoper Raamstraat 5achter165523710v
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u.koper ledige plaats of schoenmakersperkRaamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten zuiden Raamstraat 51663238175r
VISSER, DIRK FRANSESgezworen gemeensman Dirk Fransen Visschernaastligger ten westen Raamstraat 51663238175r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissarisnaastligger ten noorden Raamstraat 51663238175r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u.schoenmakerverkoper Raamstraat 51663238175r
TJERKS, JAN Jan Tierx koper huis met een ledige plaats of tuintjeRaamstraat 51697243279r
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 51697243279r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f.naastligger ten oosten Raamstraat 51697243279r
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstranaastligger ten oosten Raamstraat 51697243279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteynnaastligger ten zuiden Raamstraat 51697243279r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f.naastligger ten noorden Raamstraat 51697243279r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten timmerman (mr. huis-)verkoper Raamstraat 51697243279r
JOOSTES, ROMKE Romke Joostes verkoper Raamstraat 51697243279r
YPEY, WILLEM Willem Ypeycontrarolleur convooien en licentenkoper huisRaamstraat 5178126053r
YPEY, WILLEM de koper Willem Ypey, c.s.naastligger ten zuiden Raamstraat 5178126053r
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5178126053r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reusverkoper q.q. Raamstraat 5178126053r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemaverkoper q.q. Raamstraat 5178126053r
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-)verkoper Raamstraat 5178126053r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Raamstraat 5178126053r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteynkoopmankoper hof met bomenRaamstraat 6noord168524274r
JEDEMA, IEFKE JELLESde verkoper Yffke Jelles Jeddemanaastligger ten noorden Raamstraat 6noord168524274r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddemaverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluysadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddemaverkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord168524274r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDSburgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschutkoper 1/2 hofRaamstraat 6noord168524278r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fonteinverkoper Raamstraat 6noord168524278r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u.koper hof met zomerhuisRaamstraat 6zuid1702244173v
, JAN Jan van Seystnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
POPTA, J. het pakhuis van J. Poptanaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1702244173v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1702244173v
FONTEIN, REINER KLASESde hof van Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1702244173v
WILDSCHUT, geregisteerde crediteuren van Wildschut, c.u.verkoper Raamstraat 6zuid1702244173v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertkoper hof met bomen, planten en somerhuisRaamstraat 6zuid1717245300v
POPTA, de weduwe van Poptakoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1717245300v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1717245300v
FONTEIN, REINER KLASESde hof van Reiner Claessen Fonteinnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1717245300v
WILHELMY, FROUKJE Froukjen Wilhelmiverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croeseverkoper Raamstraat 6zuid1717245300v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertkoper huis en kamerhuisRaamstraat 6noord1728247149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapertnaastligger ten zuiden Raamstraat 6noord1728247149v
JANS, JAKOBkind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord1728247149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapertnaastligger ten noorden Raamstraat 6noord1728247149v
FONTEIN, REINER KLASESde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteinverkoper Raamstraat 6noord1728247149v
ATES, GERBEN Gerben Ates koper door niaar hof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuisRaamstraat 6zuid1734248332r
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamkoper door niaar Raamstraat 6zuid1734248332r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]ontvanger van Franekeradeel (substituut -)geniaarde koper Raamstraat 6zuid1734248332r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingiusgeniaarde koper Raamstraat 6zuid1734248332r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc.naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248332r
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeerschnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248332r
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1734248332r
HEINS, TRIJNTJEde verkoper Trijntie Heins naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248332r
SWART, FILIPPUS de verkoper Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248332r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Raamstraat 6zuid1734248332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swartboekhouder bij de suikerraffinaderijverkoper Raamstraat 6zuid1734248332r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper tuin en zomerhuisRaamstraat 6zuid1734248336v
SWERMS, gemeensman Swermshuurder (p.j.)Raamstraat 6zuid1734248336v
FONTEIN, MARIA Maria Fonteinnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248336v
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeerschnaastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamnaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1734248336v
SWART, FILIPPUS Philippus Swartvoorzangernaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1734248336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adamverkoper Raamstraat 6zuid1734248336v
ATES, GERBEN Gerben Ates verkoper Raamstraat 6zuid1734248336v
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildemanpredikantkoper tuin met zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Raamstraat 6zuid1774258134r
KET, EVERT Everhardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildemanpredikantgebruiker Raamstraat 6zuid1774258134r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid1774258134r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnaldanaastligger ten westen Raamstraat 6zuid1774258134r
SWART, vrouw Swartnaastligger ten noorden Raamstraat 6zuid1774258134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coenverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steedingverkoper Raamstraat 6zuid1774258134r
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boerschipperkoper plek grond of tuintje met huisjesRaamstraat 61807267305v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsmakoper Raamstraat 61807267305v
KET, P. P. de Keth [staat: Deketh]naastligger ten zuiden Raamstraat 61807267305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boernaastligger ten noorden Raamstraat 61807267305v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoekverkoper Raamstraat 61807267305v
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulenverkoper Raamstraat 61807267305v
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper door niaar huisRaamstraat 81703244230r
TJERKS, PIETER Pytter Tjerks geniaarde koper Raamstraat 81703244230r
JANS, GRIETJE Gryttje Jans geniaarde koper Raamstraat 81703244230r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Raamstraat 81703244230r
, JAN Jan van Zeistverkoper Raamstraat 81703244230r
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakkerkoper huisRaamstraat 81766256221v
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts koper Raamstraat 81766256221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Raamstraat 81766256221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koennaastligger ten westen Raamstraat 81766256221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koennaastligger ten noorden Raamstraat 81766256221v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingiiadvocaat Hof van Frieslandverkoper Raamstraat 81766256221v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermankoper huisRaamstraat 81783261108v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons koper Raamstraat 81783261108v
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 81783261108v
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Raamstraat 81783261108v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 81783261108v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 81783261108v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Raamstraat 81783261108v
FLORIS, IEDEwijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 81783261108v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Meykoper huisRaamstraat 8178826322v
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haashuurder Raamstraat 8178826322v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leynaastligger ten zuiden Raamstraat 8178826322v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten westen Raamstraat 8178826322v
WILDEMAN, ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 8178826322v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmermanverkoper Raamstraat 8178826322v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons verkoper Raamstraat 8178826322v
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huisRaamstraat 8179726525v
, JOHANNA Johanna koper Raamstraat 8179726525v
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u.huurder (p.j.)Raamstraat 8179726525v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildemannaastligger ten westen Raamstraat 8179726525v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildemannaastligger ten noorden Raamstraat 8179726525v
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Meykoopmanverkoper Raamstraat 8179726525v
HENDRIKS, JAKOBJEwijlen Japke Hendriks verkoper Raamstraat 8179726525v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamersRapenburg162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Rapenburg162523179v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Rapenburg162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Rapenburg162523179v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Rapenburg162523179v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Rapenburg162523179v
PAULUS, WILLEM Willem Pouls verkoper Rapenburg162523179v
PIETERS, AUKJE Aucke Pyters verkoper Rapenburg162523179v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts , c.u.koper huis, loods en ledige plaats (of jaarlijkse afbetaling van 50 GG tot een bedrag van 582 GG is voldaan)Rapenburg ZZ1644235138r
, FREERK Freerck wevernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1644235138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg ZZ1644235138r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u.smid (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ1644235138r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuidenRapenburg1644235139r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg1644235139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg1644235139r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Rapenburg1644235139r
JANS, SIJKE Sijke Jans verkoper Rapenburg1644235139r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis met een plaatsRapenburg1644235150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg1644235150r
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes verkoper Rapenburg1644235150r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper nieuw gebouwd hoekhuis met een kleine plaats en bakhuis erachterRapenburg1644235156v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg1644235156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg1644235156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1644235156v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper twee kamersRapenburg1644235159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Piters koper Rapenburg1644235159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg1644235159r
TJEERDS, RUURD Ruierdt Tierdts naastligger ten westen Rapenburg1644235159r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg1644235159r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts verkoper Rapenburg1644235159r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u.koper nieuw huisRapenburg1645235166r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg1645235166r
KNIJFF, JAN Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg1645235166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Rapenburg1645235166r
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oostenRapenburg ZZ1645235188r
BRAAM, NICOLAAS de kamers van Nicolaus Bramiusnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1645235188r
, FREERK Freeck wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1645235188r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.u.smidverkoper Rapenburg ZZ1645235188r
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u.bode (gerechts-)koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en plantenRapenburg ZZ1646235201v
ARJENS, KORNELISverkoper Cornelis Ariens Iselmondenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1646235201v
, DIONISIUSdr. Dionisius naastligger ten westen Rapenburg ZZ1646235201v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u.verkoper Rapenburg ZZ1646235201v
HIBBES, EILERT Eylert Hebbes , c.u.koper kamerRapenburg NZ1646235203v
, ANTJE Antie Tiisses koper Rapenburg NZ1646235203v
KNIJFF, JOHANNES Johannis Knijff [staat: Cnief]naastligger ten oosten Rapenburg NZ1646235203v
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten westen Rapenburg NZ1646235203v
PIETERS, WIETSEde verkoper Wytse Pyters , c.u.naastligger ten noorden Rapenburg NZ1646235203v
PIETERS, WIETSE Wytse Pyters verkoper Rapenburg NZ1646235203v
RINSES, BEITSKE Beytske Rinses verkoper Rapenburg NZ1646235203v
, NICOLAASdr. Nicolaus Dyonisiuskoper hof met prieelRapenburg1646235231v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten oosten Rapenburg1646235231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg1646235231v
JOCHEMS, JANoud burgerhopman Jan Jochems , c.u.verkoper Rapenburg1646235231v
, TIBERIUSoud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer, c.u.koper huisRapenburg ZZ1647235244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten westen Rapenburg ZZ1647235244v
ANNES, Trijske Annes verkoper Rapenburg ZZ1647235244v
ARJENS, KORNELISwijlen Cornelis Ariens Iselmondeverkoper Rapenburg ZZ1647235244v
KLASES, AART Aert Claessen koper huis of twee dwarskamersRapenburg16472363r
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg16472363r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten oosten Rapenburg16472363r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten zuiden Rapenburg16472363r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijfnaastligger ten westen Rapenburg16472363r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u.verkoper Rapenburg16472363r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts koopmankoper huis, loods en plaatsRapenburg164823622v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Rapenburg164823622v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg164823622v
, ATSE Atse leertouwernaastligger ten zuiden Rapenburg164823622v
ELINGS, SIEMENhet andere huis van Symen Elinghs naastligger ten noorden Rapenburg164823622v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs verkoper Rapenburg164823622v
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huisRapenburg164823646r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts* wevernaastligger ten oosten Rapenburg164823646r
, MARTENde weduwe van Marten blekernaastligger ten westen Rapenburg164823646r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg164823646r
KNIJFF, JAN Jan Knijffkoper door niaar hof of tuinRapenburg164823654r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemertkoper door niaar Rapenburg164823654r
GAUKES, FEDDE Fedde Gouckes Boomgaardengeniaarde koper Rapenburg164823654r
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg164823654r
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u.koper twee kamersRapenburg164923668r
PIETERS, WIETSEde kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Rapenburg164923668r
TJEERDS, RUURD Ruerd Tieerds naastligger ten westen Rapenburg164923668r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg164923668r
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens koper schuurRapenburg164923679v
JAKOBS, JAN Jan Jacops koper Rapenburg164923679v
DIRKS, HINNEhet huis van Hinne Dirckx naastligger ten westen Rapenburg164923679v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Rapenburg164923679v
KNIJFF, JAN Jan Knijff, c.u.koper door niaar kamerRapenburg NZ164923692v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u.geniaarde koper Rapenburg NZ164923692v
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ164923692v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijffnaastligger ten noorden Rapenburg NZ164923692v
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pyters , c.u.verkoper Rapenburg NZ164923692v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.timmermankoper huis, weefwinkel en ledige plaatsRapenburg ZZ1650236114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1650236114v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg ZZ1650236114v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u.koper hof met bomen, planten en prieelRapenburg NZ1651236174v
JAKOBS, SEERPde hof van de weduwe van Seerp Jacops naastligger ten oosten Rapenburg NZ1651236174v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg NZ1651236174v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg NZ1651236174v
GERBENS, ULBEwijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Rapenburg NZ1651236174v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper kamerRapenburg NZ1652236208r
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pyters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1652236208r
EGBERTS, JANde kamer van Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1652236208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
GOSLINGS, JANwijlen burgemeester Jan Goslicx verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
JANS, Jepck Jans verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
PIETERS, JAN Jan Pyters pannenbakkerverkoper van 1/2 Rapenburg NZ1652236208r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)koper kamerRapenburg NZ1654236258v
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236258v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1654236258v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ1654236258v
SJOERDS, JAN Jan Sioerts houtkoperkoper kamerRapenburg NZ1654236267v
PIETERS, DOEDEde hof van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ1654236267v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ1654236267v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes , c.soc.verkoper Rapenburg NZ1654236267v
JOOSTES, GEERTgezworen gemeensman en oud burgemeester Geurt Joostes Cartoukoper kamer en tuin of hofRapenburg ZZ165523731r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)naastligger ten oosten Rapenburg ZZ165523731r
BRAUNIUS, NICOLAAS Nicolaes Brauniusnaastligger ten westen Rapenburg ZZ165523731r
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittingaverkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
HETTINGA, KLAAS Claes van Hittingaluitenant (oud -)verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ165523731r
JANS, KLAAS Claes Jansen rustmeesterkoper twee kamersRapenburg1657237135r
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Poppingkoper Rapenburg1657237135r
, NANNE Nanne van Pelsennaastligger ten zuiden Rapenburg1657237135r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Rapenburg1657237135r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc.bakker (pastei-)koper twee kamersRapenburg NZ1658237150v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1658237150v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1658237150v
, FRANSburgervaandrig Frans Kyll, c.soc.verkoper Rapenburg NZ1658237150v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamerRapenburg1658237170v
, TEUNISwijlen Theunis Holtingekoper Rapenburg1658237170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bellnaastligger ten oosten Rapenburg1658237170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg1658237170v
FREERKS, FREERK Freerck Freercx verkoper Rapenburg1658237170v
JANS, PAULUSvroedsman Pouwels Jansen Wiltvanghwijnkoperkoper hof met prieel en voor een kamerRapenburg ZZ1658237178v
SJOUMA, GRIETJE Grietie Sioumakoper Rapenburg ZZ1658237178v
HIDDES, NANNEde hof van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ1658237178v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1658237178v
JOOSTES, GEERToud burgemeester Geert Joostes Cartoubouwmeesterverkoper Rapenburg ZZ1658237178v
ABES, IEKEgemeensman Eeke Abbes brouwerkoper hofRapenburg1659237208v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg1659237208v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg1659237208v
JAKOBS, SIERK Sierck Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg1659237208v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Fransiscus Hoitingaverkoper Rapenburg1659237208v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)aanhandelaar huis waar de Drie Rapen uithangen, met plaats met ingang via de steeg ten westen (p.j.)Rapenburg ZZde Drie Rapen166023853r
GRETTINGA, NANNE HIDDESde kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinganaastligger ten westen Rapenburg ZZ166023853r
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u.verwandelaar Rapenburg ZZ166023853r
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaarkoper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westenRapenburg166123874v
HIELKES, TJEERDde hof van Tieerd Hylkes naastligger ten oosten Rapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten zuiden Rapenburg166123874v
TJEPKES, SEERPandere kamers van Seerp Tiepkes tichelaarnaastligger ten noorden Rapenburg166123874v
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper Rapenburg166123874v
, KLAAS Claes bakkerkoper kamerRapenburg ZZ166123892v
KLASES, TRIJNTJE Trintie Claesses koper Rapenburg ZZ166123892v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Beltnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166123892v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems* Leeuwardernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166123892v
, GRIETJE Grietie verkoper Rapenburg ZZ166123892v
, TEUNISwijlen Teunis van Lobbessonverkoper Rapenburg ZZ166123892v
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u.koper kamerRapenburg NZ166123893v
PIETERS, DOEDEde hof van de vrouw van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ166123893v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ166123893v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (veer-)verkoper Rapenburg NZ166123893v
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groenkoper hofRapenburg1662238121r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg1662238121r
ABES, IEKEde weduwe van Eke Abbes brouwernaastligger ten oosten Rapenburg1662238121r
HIELKES, TJEERDde stalling van Tieerd Hylckes , c.u.naastligger ten noorden Rapenburg1662238121r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper Rapenburg1662238121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Rapenburg1662238121r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRapenburg ZZ1663238162v
JOHANNES, RINSKE Rinske Johannes koper Rapenburg ZZ1663238162v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1663238162v
HERES, JAKOB Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
WIENSENS, IJSBRANDwijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ1663238162v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CGRapenburg1663238189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludumkoper Rapenburg1663238189v
TJEPKES, IENTEgrondpacht uit het huis van Ynte Tiepkes eigenaar perceel Rapenburg1663238189v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltjeRapenburg NZ1664238221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Rapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE(de proclamant?) Doede Hendriks bakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ1664238221r
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Rapenburg NZ1664238221r
ABES, AKEde weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ1664238221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s.bakkerkoper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuidenRapenburg ZZ1664238221v
HIDDES, NANNEde hof van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburg ZZ1664238221v
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Rapenburg ZZ1664238221v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakkerkoper oud huis en plaatsRapenburg1664238229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrien Ghijsberts koper Rapenburg1664238229v
JANS, PIETERde Rapenburghmolen van Pieter Jansen , c.s.naastligger Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.naastligger Rapenburg1664238229v
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.s.verkoper van 1/2 Rapenburg1664238229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s.verkoper van 1/2 Rapenburg1664238229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrjen Gijsberts koper 1/2 hofRapenburg NZ166423825va
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ166423825va
GROEN, ALBERT SIEBESde hof van Albart Sybes Groennaastligger ten westen Rapenburg NZ166423825va
KOENRAADS, HENDRIKburgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Rapenburg NZ166423825va
ABES, AKEde nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ166423825va
ROORDA, JANKE Janneke Roordaverkoper van 1/2 Rapenburg NZ166423825va
SIEMENS, JAN Jan Symens lakenkoperverkoper van 1/2 Rapenburg NZ166423825va
RUURDS, IETJE Ytje Ruyrds koper hof met prieel, bomen en plantenRapenburg ZZ166423828ra
FABER, KLAAS vroedsman Claes Fabernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166423828ra
, burgemeester Wiltfangknaastligger ten westen Rapenburg ZZ166423828ra
HIDDES, NANNEde curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg ZZ166423828ra
SJOERDS, WIEBREN Wybren Sjoerds , c.u.koper twee kamersRapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKEhof gelegen tussen de beide kamers van Tjepke Claesen , c.u.naastligger Rapenburg ZZ166623938r
, SIEMEN Simon molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623938r
, TEUNIS Teunis molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ166623938r
, oud burgemeester Wiltfangknaastligger ten westen Rapenburg ZZ166623938r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u.schipper (wijd-)verkoper Rapenburg ZZ166623938r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersmachirurgijnkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op RapenburgRapenburg ZZ166623954v
HUBERTS, WINTJE Weintien Huiberts koper Rapenburg ZZ166623954v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaarnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ166623954v
, PAULUSde hof van burgemeester Paulus Wiltfangnaastligger ten westen Rapenburg ZZ166623954v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.verkoper Rapenburg ZZ166623954v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u.kapiteinkoper hof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op RapenburgRapenburg1668239156v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus van Siersma, c.u.chirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1668239156v
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u.koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op RapenburgRapenburg1668239170r
ZANDSTRA, RUURD Ruierd Sanstra, c.u.kapiteinverkoper Rapenburg1668239170r
WILLEMS, Stijn Willems koper kamerRapenburg NZ1669239213v
BEL, WILLEM KLASESde kamer van Willem Claessen Belnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1669239213v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1669239213v
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwerkoper finaal huis met een plaatskeRapenburg ZZ16652391ra
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg ZZ16652391ra
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ16652391ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ16652391ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg ZZ16652391ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg ZZ16652391ra
FREERKS, FREERKde kinderen van wijlen Freerk Freerx verkoper Rapenburg ZZ16652391ra
LOLKES, JAN Jan Lolkes koper finaal hof met zomerhuis, kelder, bomen, planten en wijnstokRapenburg NZ16652396ra
, ARJEN Arrjen Ghijsbarts , c.s.naastligger ten oosten Rapenburg NZ16652396ra
KNIJFF, de kamers van oud burgemeester Knijffnaastligger ten zuiden Rapenburg NZ16652396ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ16652396ra
HIELKES, TJEERDde kamer of stal van Tjeerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ16652396ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen, mede als voogd van zijn kindverkoper Rapenburg NZ16652396ra
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ16652396ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fonteinverkoper q.q. Rapenburg NZ16652396ra
JANS, ANTJEde drie nagelaten voor-kinderen van wijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ16652396ra
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Rapenburg NZ16652396ra
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westenRapenburg ZZ166823922va
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts wever (mr. linnen-)naastligger ten oosten Rapenburg ZZ166823922va
JANS, KLAAS Claes Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166823922va
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roordaverkoper q.q. Rapenburg ZZ166823922va
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ166823922va
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuurRapenburg ZZ166923935ra
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg ZZ166923935ra
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakkernaastligger ten westen Rapenburg ZZ166923935ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , voor haar kinderenverkoper Rapenburg ZZ166923935ra
EEUWES, HANSwijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Rapenburg ZZ166923935ra
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
EEUWES, HANSwijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ166923935ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u.koper hof, bomen, planten en prieelRapenburg167124034v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg167124034v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u.naastligger ten westen Rapenburg167124034v
AGES, SIEMENde stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg167124034v
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jolles verkoper Rapenburg167124034v
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u.koper huis, loods en plaats met een tuinRapenburg ZZ167124060r
OEDES, SAPE Sape Oedes* leertouwernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167124060r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wevernaastligger ten westen Rapenburg ZZ167124060r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg ZZ167124060r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidereRapenburg ZZ167224091v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackerkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ167224091v
BRAAM, Gaverinus Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ167224091v
JANS, PAULUSoud burgemeester Paulus Jansen Wiltfanghverkoper Rapenburg ZZ167224091v
JANS, OEDS Oets Jans koper kamerRapenburg ZZ1673240121r
, de hof van oud burgemeester Wiltfanghnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1673240121r
, oud burgemeester Wiltfanghverkoper Rapenburg ZZ1673240121r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beymakoper grondpacht van 1-08-00 CGRapenburg1674240147r
JANS, JANgrondpacht uit het huis van Jan Jansen eigenaar perceel Rapenburg1674240147r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg1674240147r
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg1674240147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg1674240147r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240171v
JANS, JANde kamer van Jan Jansen naastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240171v
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240171v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240171v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper door niaar kamerRapenburg NZ1675240172r
SIEBRENS, DOUWE Douwe Sybrens geniaarde koper Rapenburg NZ1675240172r
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240172r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240172r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240172v
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijffnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240172v
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240172v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamerRapenburg NZ1675240173r
HIBBES, EILERTde kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173r
TJEPKES, SEERPde hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240173r
RUURDS, HAIE Haye Ruirdts koper kamerRapenburg NZ1675240173v
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240173v
CODDE, de kamer van de weduwe van Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240173v
TJEPKES, SEERPde kamer van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijffsecretaris Universiteit van Franekerverkoper Rapenburg NZ1675240173v
BONKE, PIETER Pytter Boncqkoper kamerRapenburg NZ1675240195r
PIETERS, SIEDS Sydts Pieters koper Rapenburg NZ1675240195r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Mindennaastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240195r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ1675240195r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240195r
CHRISTIAANS, DIRKde crediteuren van Dirck Christiaens , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Rapenburg NZ1675240195r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts brouwerkoper huis of kamerRapenburg NZ1675240203v
EMMERIKS, AUKJE Auckien Emmericks koper Rapenburg NZ1675240203v
MEINERTS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ1675240203v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Belnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1675240203v
KNIJFF, JAN de kopers van de kamers van burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg NZ1675240203v
HIELKES, TJEERDde hof van Tjeerdt Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1675240203v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.lijndraaierverkoper Rapenburg NZ1675240203v
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnotariskoper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noordenRapenburg ZZ1676240238v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Ackernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1676240238v
BRAAM, Gaberius Braemapothekernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1676240238v
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltvanghverkoper Rapenburg ZZ1676240238v
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goytiens wever (linnen-)koper huisRapenburg ZZ1677240264r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1677240264r
LANGE, JAKOB JURJENSvroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1677240264r
, JAKOB Jacob brugmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ1677240264r
PIETERS, SAPE Sape Pyters , c.u.leertouwerverkoper Rapenburg ZZ1677240264r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper provisioneel hof met bomen, planten en prieelRapenburg NZ16712404ra
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ16712404ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ16712404ra
AGES, SIEMENde stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ16712404ra
JELLES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Jolles schipper (groot-)verkoper Rapenburg NZ16712404ra
FEIKES, SJOERDmolen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamde de Nieuwe Molen, molenaarshuis en hofRapenburg ZZde Nieuwe Molen167924149v
AKKER, Albertie Ackerkoopmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ167924149v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakkerverkoper Rapenburg ZZ167924149v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper twee kamersRapenburg ZZ1682241200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ1682241200r
AKKER, ALBERT burgerhopman Albert Akkernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1682241200r
, THEOTARDUSburgerhopman Theotardus Lantinghnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1682241200r
REINERS, JANdiaken van de Armen der Gereformeerde Gemeente Jan Reyners verkoper Rapenburg ZZ1682241200r
KEIMPES, ARJAANTJEwijlen Arjaentie Keympes erflater Rapenburg ZZ1682241200r
SJOERDS, WIEBRENwijlen Wybren Sjoerdts handelaar [staat: soetelaar]erflater Rapenburg ZZ1682241200r
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamerRapenburg NZ1683241267v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Coddekapiteinnaastligger ten westen Rapenburg NZ1683241267v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1683241267v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmakerverkoper Rapenburg NZ1683241267v
, DAVIDsergeant Davidt d' Nieuve?koper kamerRapenburg168424237v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg168424237v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx smid (mr. -)verkoper Rapenburg168424237v
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamerRapenburg NZ1686242150v
ALBERTS, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Mindennaastligger ten oosten Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, WILLEMde erfgenamen van wijlen Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix koopmannaastligger ten noorden Rapenburg NZ1686242150v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborghverkoper Rapenburg NZ1686242150v
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duytsschipper (wijd-)verkoper Rapenburg NZ1686242150v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamerRapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ1687242168r
, ALLERT Allert gardeniernaastligger ten westen Rapenburg NZ1687242168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ1687242168r
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1687242168r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1687242168r
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dakRapenburg NZ16922435r
HUBERTS, BERBER Berber Huiberts koper Rapenburg NZ16922435r
, WILLEM Willem gleibakkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ16922435r
JAKOBS, JANKEde hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ16922435r
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendrix , c.u.schuitvaarderverkoper Rapenburg NZ16922435r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Rapenburg NZ16922435r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Rapenburg NZ16922435r
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons])Rapenburg NZ1697243307v
BRAAM, HUBERT Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg NZ1697243307v
BRAAM, HUBERT Hubert Braamkoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1697243307v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ1697243307v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmankoper kamerRapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg NZ1698243336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braemkoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1698243336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ1698243336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ1698243336v
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelierkoper huisRapenburg NZ1698243344v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelierkoper Rapenburg NZ1698243344v
, MINNE Minne , c.u.soldaathuurder Rapenburg NZ1698243344v
, WILLEM Willem Fransmangleibakkersgezelnaastligger ten oosten Rapenburg NZ1698243344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ1698243344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1698243344v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen wever (mr. linnen-)verkoper Rapenburg NZ1698243344v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u.aanhandelaar paardestal (p.j.)Rapenburg ZZ169924413r
GRATEMA, TJEPKE stal van Tiepke Gratemanaastligger ten oosten Rapenburg ZZ169924413r
GRATEMA, TJEPKE de hof van Tiepke Gratemanaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ169924413r
GRATEMA, Tiepe Gratemanaastligger ten westen Rapenburg ZZ169924413r
FILIPPUS, JAN Jan Philips slager (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ169924413r
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakkerkoper kamerRapenburg NZ1702244187v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ1702244187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1702244187v
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ1702244187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1702244187v
SURINGAR, GAUKE Gouke Surigarzoutzieder en koopmanverkoper Rapenburg NZ1702244187v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper hof, stal, kamer, zomerhuis enzRapenburg NZ1706244319v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ1706244319v
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosmakoopmanverkoper Rapenburg NZ1706244319v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pytters glasverkoperkoper doorgangRapenburg170824550v
PIETERS, JURJENhet huis van Jurjen Pytters glasverkopernaastligger ten oosten Rapenburg170824550v
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg170824550v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratamakoopmanverkoper Rapenburg170824550v
BOUWES, JANvrijgezel Jan Buwes koper huisRapenburg NZ170924595v
, WILLEM Willem Fransmannaastligger ten oosten Rapenburg NZ170924595v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ170924595v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ170924595v
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis verkoper Rapenburg NZ170924595v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Rapenburg NZ170924595v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huisRapenburg NZ1721246104r
PIETERS, WOUTERwijlen Wouter Pyters koper Rapenburg NZ1721246104r
DOEDES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1721246104r
, GERRITde weduwe van Gerrit molenaarnaastligger ten westen Rapenburg NZ1721246104r
DOEDES, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ1721246104r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezelverkoper Rapenburg NZ1721246104r
JANS, OEPKE Oepke Jansen , c.u.pannenbakkerkoper huisRapenburg NZ1721246108v
JOHANNES, GERRITde weduwe van Gerrit Johannes naastligger ten oosten Rapenburg NZ1721246108v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ1721246108v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1721246108v
BOUWES, JAN Jan Bouwes verkoper Rapenburg NZ1721246108v
MARTENS, JAN Jan Martens Helderopkoper huis, bomen, bloemen, zomerhuisRapenburg NZ1723246176v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds koper Rapenburg NZ1723246176v
DOEDES, SEERPde weduwe van Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ1723246176v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organistverkoper Rapenburg NZ1723246176v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen smid (mr. -)koper tuin met bomen en plantenRapenburg1725246228r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Roschirurgijn (mr. -)verkoper Rapenburg1725246228r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huisRapenburg1729247258r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Rapenburg1729247258r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Helderopnaastligger ten oosten Rapenburg1729247258r
GRATEMA, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saepke Gratamanaastligger ten westen Rapenburg1729247258r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakkerverkoper Rapenburg1729247258r
KORNELIS, SCHELTEhuisman Schelte Cornelis Beitsegatkoper 7/8 huis en tuinRapenburg ZZ1730247350r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeerschnaastligger ten westen Rapenburg ZZ1730247350r
STEFFENS, GERRIT Gerrit Steffens huurder (p.j. totaal)Rapenburg ZZ1730247350r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks huurder Rapenburg ZZ1730247350r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmanverkoper van 2/8 Rapenburg ZZ1730247350r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghmolenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
SIEMENS, MEILE Meyle Symons molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
OENES, JAN Jan Oenes molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
BALTES, GERRIT Gerrit Balthus molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
FREERKS, JAN Jan Freerks molenaarverkoper van 1/8 Rapenburg ZZ1730247350r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamkoper hof met kamer en zomerhuisRapenburg ZZ1731247391v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper Rapenburg ZZ1731247391v
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeerschkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1731247391v
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ1731247391v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijsterverkoper van 3/4 Rapenburg ZZ1731247391v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen, q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg ZZ1731247391v
TALMA, WIETSE PIEBESde kinderen van wijlen Wytse Piebes Talmaverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper van 1/4 Rapenburg ZZ1731247391v
TJERKS, RUTGER Rut Tierks wever (bont-)koper huisRapenburg NZ1732248104v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Rapenburg NZ1732248104v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ1732248104v
ARJENS, ALLERT Allert Arjens naastligger ten westen Rapenburg NZ1732248104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ1732248104v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1732248104v
JOHANNES, GERRITwijlen Gerryt Johannis verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1732248104v
GERRITS, HENDRIKvrijgezel Hendrik Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ1732248104v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. bont-)koper dwarshuisRapenburg ZZ1736249132v
POPPES, JAN Jan Poppes huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1736249132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1736249132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1736249132v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ1736249132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopmanverkoper Rapenburg ZZ1736249132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper kamerRapenburg ZZ1737249170r
BRAAM, FROUKJE Froukien Braamkoper Rapenburg ZZ1737249170r
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ1737249170r
HARMENS, BERENDwijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ1737249170r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeerschnaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249170r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portierkoper door niaar huisRapenburg ZZ1737249212r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wyberens geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
TJERKS, ETJE Ettie Tierks geniaarde koper Rapenburg ZZ1737249212r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1737249212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg ZZ1737249212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmannaastligger ten zuiden Rapenburg ZZ1737249212r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ1737249212r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (mr. -)verkoper Rapenburg ZZ1737249212r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelierkoper woningRapenburg NZ17392509v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelierkoper Rapenburg NZ17392509v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u.naastligger ten oosten Rapenburg NZ17392509v
ARJENS, ALBERT Albert Arjaans naastligger ten westen Rapenburg NZ17392509v
IJSBRANDS, DIRKde hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ17392509v
TJERKS, RUTGER Ruth Tiercx wever (bont-)verkoper Rapenburg NZ17392509v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters verkoper Rapenburg NZ17392509v
JANS, FRANS Frans Jansen wever (bont-)koper huisRapenburg NZ1749251253v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ1749251253v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg NZ1749251253v
IJSBRANDS, DIRKde weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ1749251253v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelierverkoper Rapenburg NZ1749251253v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper woning en weefwinkelRapenburg NZ1750252104r
BUREN, FRANS Frans Buurennaastligger ten oosten Rapenburg NZ1750252104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemanaastligger ten westen Rapenburg NZ1750252104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1750252104r
OEPKES, ANTJE Antie Oepkes verkoper Rapenburg NZ1750252104r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg NZ1750252104r
RIENKS, JANhuisman Jan Rienks koper 1/2 huis en tuintjeRapenburg ZZ1751252149v
STEFFENS, GERRIT Gerryt Steffens huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1751252149v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.)Rapenburg ZZ1751252149v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roordaontvangernaastligger ten westen Rapenburg ZZ1751252149v
GERBENS, KORNELIShuisman Cornelis Gerbens verkoper Rapenburg ZZ1751252149v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper woning en weefwinkelRapenburg NZ1756253257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder (p.j.)Rapenburg NZ1756253257v
JANS, FRANS Frans Jansen naastligger ten oosten Rapenburg NZ1756253257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmannaastligger ten westen Rapenburg NZ1756253257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmannaastligger ten noorden Rapenburg NZ1756253257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierverkoper Rapenburg NZ1756253257v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braamverkoper Rapenburg NZ1756253257v
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huisRapenburg NZ175625426v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerryts koper Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg NZ175625426v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamanaastligger ten westen Rapenburg NZ175625426v
IJSBRANDS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ175625426v
JANS, FRANS Frans Jans verkoper Rapenburg NZ175625426v
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeiderkoper huis en gedeelte van een hofRapenburg ZZ1784261157r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ1784261157r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankkoopmannaastligger ten westen Rapenburg ZZ1784261157r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankkoopmanverkoper Rapenburg ZZ1784261157r
, JOHANNES Johannes van Seisthovenierkoper zomerhuis en tuinRapenburg1785261300r
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg1785261300r
, JOHANNES Johannes Kiblerhuurder (p.j.)Rapenburg1785261300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaarnaastligger ten noorden Rapenburg1785261300r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backernaastligger ten westen Rapenburg1785261300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg1785261300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg1785261300r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Rapenburg1785261300r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg1785261300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ1785261307r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ1785261307r
, JEROEN Jeroen Geukershuurder (p.j.)Rapenburg NZ1785261307r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten westen Rapenburg NZ1785261307r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten noorden Rapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits wever en visser (mr. bont-)naastligger ten oosten Rapenburg NZ1785261307r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Rapenburg NZ1785261307r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ1785261307r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852621r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ17852621r
FREERKS, WOPKE Wopke Frederiks bewoner (p.j.)Rapenburg NZ17852621r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten oosten Rapenburg NZ17852621r
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten westen Rapenburg NZ17852621r
, JOHANNES Johannes van Seistnaastligger ten noorden Rapenburg NZ17852621r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Rapenburg NZ17852621r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ17852621r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts wever en visser (mr. bont-)koper kamer en weefwinkelRapenburg NZ17852622r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ17852622r
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten oosten Rapenburg NZ17852622r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ17852622r
JANS, LUTSKE Lutske Jans naastligger ten westen Rapenburg NZ17852622r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Rapenburg NZ17852622r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Rapenburg NZ17852622r
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenierkoper kamer, tuin en hofRapenburg ZZ17852629r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ17852629r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles naastligger ten westen Rapenburg ZZ17852629r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeiderverkoper Rapenburg ZZ17852629r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdragerkoper huis en weefwinkelRapenburg NZ1786262132r
, BEREND Berend Collinghuurder Rapenburg NZ1786262132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Rapenburg NZ1786262132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinknaastligger ten westen Rapenburg NZ1786262132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1786262132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Rapenburg NZ1786262132r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderenverkoper Rapenburg NZ1786262132r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper Rapenburg NZ1786262132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkkoper woning en weefwinkelRapenburg NZ1787262222v
SIEBES, BOUWE Bouwe Sybes schoenmakerhuurder Rapenburg NZ1787262222v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ1787262222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten westen Rapenburg NZ1787262222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten noorden Rapenburg NZ1787262222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Rapenburg NZ1787262222v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderenverkoper Rapenburg NZ1787262222v
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper Rapenburg NZ1787262222v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper huisRapenburg NZ180226667v
HARMENS, JURJENwijlen Jurjen Harmens wever (bont-)koper Rapenburg NZ180226667v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkernaastligger ten oosten Rapenburg NZ180226667v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden [staat: noorden] Rapenburg NZ180226667v
, naastligger ten noorden [staat: zuiden] Rapenburg NZ180226667v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Rapenburg NZ180226667v
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper kamerRapenburg 1169324329r
GERRITS, BERBER Berber Gerrits huurder Rapenburg 1169324329r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1169324329r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1169324329r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u.uurwerkmakerkoper woningRapenburg 11710245103v
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg 11710245103v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tiepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg 11710245103v
GRAUDA, WALING JANSoud hopman Walingh Jansen Graudaverkoper Rapenburg 11710245103v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huisRapenburg 1172024685r
, WOUTERwijlen Wouter pannenbakkerkoper Rapenburg 1172024685r
TEUNIS, GRIETJEde koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1172024685r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruurd Sybes Bontekoenaastligger ten westen Rapenburg 1172024685r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratemanaastligger ten noorden Rapenburg 1172024685r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Rapenburg 1172024685r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper huis en weefwinkelRapenburg 1179226464v
TROMP, KORNELIS Cornelis Trompkoper Rapenburg 1179226464v
, JAKOB Cobes Flunkoperslagersknechthuurder (p.w.)Rapenburg 1179226464v
GERRITS, SIETSKE Sytske Gerrits naastligger ten oosten Rapenburg 1179226464v
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1179226464v
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakkernaastligger ten noorden Rapenburg 1179226464v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1179226464v
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmermanverkoper Rapenburg 1179226464v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopmankoper huis en weefwinkelRapenburg 1180226699r
SMID, de weduwe van Smithuurder (p.w.)Rapenburg 1180226699r
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1180226699r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1180226699r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1180226699r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Rapenburg 1180226699r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper kamer met weefwinkelRapenburg 21647235269r
, JANde kamer van Jan Kniffnaastligger ten oosten Rapenburg 21647235269r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijnnaastligger ten zuiden Rapenburg 21647235269r
FRANSES, PIETERkoper Pytter Fransen naastligger ten westen Rapenburg 21647235269r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Rapenburg 21647235269r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u.koper huisRapenburg 3166123896v
MEINERTS, IEPEde erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3166123896v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Belnaastligger ten oosten Rapenburg 3166123896v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 3166123896v
HIELKES, TJEERDde hof van Tieerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg 3166123896v
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg 3166123896v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woningRapenburg 3173124853v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3173124853v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratamanaastligger ten oosten Rapenburg 3173124853v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3173124853v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratamanaastligger ten noorden Rapenburg 3173124853v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u.koper ledige plaats met no. 5Rapenburg 41644235118v
, HENDRIK Hendricus Cesarius, met advies van zijn vaderverkoper Rapenburg 41644235118v
BOER, PIETER FRANSES Pytter Fransen de Boerkoper huis met 3 kamers aanelkaar staandRapenburg 41644235157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 41644235157r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Rapenburg 41644235157r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u.verkoper Rapenburg 41644235157r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistkoper door niaar huis en hofRapenburg 41705244271r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 41705244271r
SCHELTES, SCHELTEwijlen Schelte Scheltes bakkerkoper door niaar Rapenburg 41705244271r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (mr. bont-)geniaarde koper Rapenburg 41705244271r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans geniaarde koper Rapenburg 41705244271r
JANS, ALLE Alle Jansen , c.soc.huurder Rapenburg 41705244271r
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 41705244271r
IDSINGA, M. M. van Idsingasecretarisnaastligger ten westen Rapenburg 41705244271r
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakkerverkoper Rapenburg 41705244271r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u.wever (bont-)koper huis met een hof daarachterRapenburg 41712245174r
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 41712245174r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinganaastligger ten westen Rapenburg 41712245174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organistverkoper Rapenburg 41712245174r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoopmankoper huisRapenburg 41800265274v
JANS, GRIETJE Grietje Jans huurder (p.j.)Rapenburg 41800265274v
SIPKES, KORNELISwijlen Cornelis Sipkes huurder Rapenburg 41800265274v
, JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41800265274v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 41800265274v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jans wever (bont-)verkoper Rapenburg 41800265274v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknechtkoper huisRapenburg 418042676r
JARICHS, FRIETSEN Fritske Jarigs koper Rapenburg 418042676r
, BINKE Bente B. Hankes, c.u.huurder Rapenburg 418042676r
, JAKOB Jacobus Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 418042676r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerverkoper Rapenburg 418042676r
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstrasleperkoper huisRapenburg 41808268123v
, JOHANNA Johanna Campskoper Rapenburg 41808268123v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 41808268123v
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 41808268123v
, JAKOB Jacob Rietnaastligger ten oosten Rapenburg 41808268123v
, JAKOB Jacob Rietnaastligger ten zuiden Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
FABER, DIRK Dirk Faberverkoper van 1/3 Rapenburg 41808268123v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huisRapenburg 51799265179v
, JOHANNES Johannes Fokhuurder Rapenburg 51799265179v
FINK, M. M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 51799265179v
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 51799265179v
FINK, M. M. Vinknaastligger ten noorden Rapenburg 51799265179v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 51799265179v
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Rapenburg 51799265179v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretariskoper huis en weefwinkelRapenburg 5180426756r
, JOHANNES Johannes Fokhuurder (p.j.)Rapenburg 5180426756r
FINK, M. M. Vinknaastligger ten oosten Rapenburg 5180426756r
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5180426756r
CONRADI, A. A. J. Conradinaastligger ten noorden Rapenburg 5180426756r
HARMENS, JOHANNEShuisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg 5180426756r
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrdts koper door niaar huis en tuintjeRapenburg 6west168024167r
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west168024167r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west168024167r
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west168024167r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west168024167r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west168024167r
JANS, KLAASwijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west168024167r
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huisRapenburg 6west1687242161v
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west1687242161v
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 6west1687242161v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieterverkoper Rapenburg 6west1687242161v
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Veldebontwerkerkoper huisRapenburg 6west1689242297r
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west1689242297r
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderenchirurgijnverkoper Rapenburg 6west1689242297r
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west1689242297r
BERENDS, THOMAS Thomas Beens wever (linnen-)koper huis met een schuurtje erachterRapenburg 6west1690242328v
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west1690242328v
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 6west1690242328v
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Veldebontwerkerverkoper Rapenburg 6west1690242328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts wever (mr. linnen-)koper door niaar huisRapenburg 6oost169424381r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmakergeniaarde koper Rapenburg 6oost169424381r
JANS, EVERT Evert Jansen bontredernaastligger ten oosten Rapenburg 6oost169424381r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6oost169424381r
BERENDS, BEREND Berend Berends wever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1738249262r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 6oost1738249262r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6oost1738249262r
GERRITS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Gerrits naastligger ten westen Rapenburg 6oost1738249262r
GELINDE, PIETER Pieter Gelindekoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1738249262r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpostkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1738249262r
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rexwever (mr. bont-)koper huis en bleekjeRapenburg 6west174325115v
SIEDSES, JANKE Janke Syses koper Rapenburg 6west174325115v
LOHMAN, BEREND Beint Lomansnaastligger ten oosten Rapenburg 6west174325115v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west174325115v
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
GERRITS, WILLEMvrijgezel Willem Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west174325115v
, BEREND Beernd Pelsterwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1763255226v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes koper Rapenburg 6oost1763255226v
, JANde weduwe van Jan Blommersnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1763255226v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6oost1763255226v
MULDER, ANTJE Antje Muldersverkoper Rapenburg 6oost1763255226v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomanswever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 6oost1763255226v
, JAN Jan H. Teutlingwever (mr. bont-)koper huisRapenburg 6oost1782260188v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.)Rapenburg 6oost1782260188v
, GERRITde weduwe van Gerryt Nijnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1782260188v
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten westen Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
, JAN Jan H. Teutlingwever (bont-)verkoper Rapenburg 6oost1782260188v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, ANTJE de goederen van Anna Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werfverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramerkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 6oost1782260188v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Rapenburg 6oost1782260188v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Rapenburg 6oost1782260188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderenverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
, JANwijlen Jan Teutlingverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling, minderjarig kindverkoper Rapenburg 6oost1793264359r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstrakoopmankoper huisRapenburg 6oost1799265177r
GERRITS, FRANS Frans Gerryts huurder Rapenburg 6oost1799265177r
, WILLEM Willem Platingnaastligger ten oosten Rapenburg 6oost1799265177r
, JAKOB Jacobus naastligger ten westen Rapenburg 6oost1799265177r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost1799265177r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donkerverkoper Rapenburg 6oost1799265177r
, JAKOB Jacob Rietwever (bont-)koper van 1/2 huisRapenburg 61807267296r
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins wever (bont-)koper van 1/2 Rapenburg 61807267296r
, HENDRIK Hendrik Weghuizen, n.u.verkoper Rapenburg 61807267296r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)verkoper Rapenburg 61807267296r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Rapenburg 61807267296r
, ROELOF Roelof moutmakernaastligger ten westen Rapenburg 61807267296r
HAAN, SUSANNA Susanne de Haanverkoper? Rapenburg 61807267296r
BROUWERS, HEIN wijlen Hein Brouwersverkoper? Rapenburg 61807267296r
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vinkkoper kamer en weefwinkelRapenburg 71794264185r
JANS, JAN Jan Jansen huurder (p.j.)Rapenburg 71794264185r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Rapenburg 71794264185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluisluitenantverkoper q.q. Rapenburg 71794264185r
HANNEMA, JAN Jan Hannemakoopmanverkoper q.q. Rapenburg 71794264185r
FREERKS, WIEGERwijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads -)verkoper Rapenburg 71794264185r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaenlijnslager (mr. -)koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvestenRapenburg 81689242291v
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 81689242291v
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s.naastligger ten oosten Rapenburg 81689242291v
, JAKOB Jacob Brughmanzwaardveger (mr. -)verkoper Rapenburg 81689242291v
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 81689242291v
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransmawever (mr. dopjes-)koper huis met loods, plaatske en tuinRapenburg 81702244165v
SIEUWES, Jaukie Sjouwes koper Rapenburg 81702244165v
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 81702244165v
JANS, BEREND Berent Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 81702244165v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 81702244165v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaanlijnslager en koopman (mr. -)verkoper Rapenburg 81702244165v
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blomwever (mr. bont-)koper huis en tuinRapenburg 81740250126v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 81740250126v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wever (bont-)naastligger ten oosten Rapenburg 81740250126v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients wever (bont-)naastligger ten oosten Rapenburg 81740250126v
BERENDS, BEREND Barent Barents wever (mr. bont-)naastligger ten westen Rapenburg 81740250126v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 81740250126v
JANS, GRIETJE Grietje Jans verkoper Rapenburg 81740250126v
JANS, FRANS Frans Jans wever (bont-)koper huisRapenburg 81789263134r
HARMENS, HENDRIKde weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg 81789263134r
, JAN Jan Teutlingnaastligger ten westen Rapenburg 81789263134r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopmanverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens blekerverkoper q.q. Rapenburg 81789263134r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper Rapenburg 81789263134r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Janzen Nijeweererflater Rapenburg 81789263134r
BLOEM, ANTJE wijlen Antje Blomerflater Rapenburg 81789263134r
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Langekoper door niaar kamerRapenburg 10oost1687242182r
SIPKES, DOEDE Doede Sipkes Hoytamakoper door niaar Rapenburg 10oost1687242182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 10oost1687242182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.)Rapenburg 10oost1687242182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten oosten Rapenburg 10oost1687242182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemnaastligger ten zuiden Rapenburg 10oost1687242182r
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 10oost1687242182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braemverkoper Rapenburg 10oost1687242182r
JANS, BEREND Beernt Janses timmerman (mr. -)koper huisRapenburg 10west1688242261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 10west1688242261r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten oosten Rapenburg 10west1688242261r
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Langenaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1688242261r
, JAKOB Jacob Brughmannaastligger ten westen Rapenburg 10west1688242261r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens wever (mr. dopjes-)verkoper Rapenburg 10west1688242261r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper 2/3 woningRapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 10west1715245244v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west1715245244v
, NANNE Nanningh sleefmakernaastligger ten oosten Rapenburg 10west1715245244v
, NANNE Nanningh sleefmakernaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1715245244v
JAKOBS, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 10west1715245244v
JANS, WILLEM Willem Jansen koper provisioneel huis en hof daaragterRapenburg 10oost1712245315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaenkoopmannaastligger ten oosten Rapenburg 10oost1712245315v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten westen Rapenburg 10oost1712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 10oost1712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 10oost1712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 10oost1712245315v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts koper huisRapenburg 10west1729247255v
JANS, ELSKE Elske Jans koper Rapenburg 10west1729247255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg 10west1729247255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg 10west1729247255v
JAKOBS, POPPEde erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 10west1729247255v
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes blauwverver (mr. -)verkoper Rapenburg 10west1729247255v
JANS, BERENDvrijgezel Beernd Jansen Soekwever (bont-)koper deftig huis met daarin een weefwinkelRapenburg 10west1759254189v
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u.naastligger ten oosten Rapenburg 10west1759254189v
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u.naastligger ten zuiden Rapenburg 10west1759254189v
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blomnaastligger ten westen Rapenburg 10west1759254189v
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstratencrediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens crediteur q.q. Rapenburg 10west1759254189v
LUITJENS, REMMERTde boedel van Rimmert Luitjens crediteur Rapenburg 10west1759254189v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes crediteur Rapenburg 10west1759254189v
JANS, BEREND Beernt Jansen , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 10west1759254189v
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstandwever (mr. bont-)verkoper q.q. Rapenburg 10west1759254189v
GERRITS, GERRITde nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerryts wever (bont-)verkoper Rapenburg 10west1759254189v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthony Verbruggenwever (bont-)koper huisRapenburg 10west176825784v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten oosten Rapenburg 10west176825784v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u.naastligger ten zuiden Rapenburg 10west176825784v
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blomnaastligger ten westen Rapenburg 10west176825784v
JANS, BEREND Beernd Jans Soekwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west176825784v
MOUTER, ANTJE juffrouw Anna Mouterkoper huis, weefwinkel en hofRapenburg 10achter1769257112r
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goytjen Stinstramedicinae doctorkoper Rapenburg 10achter1769257112r
MOUTER, ANTJE Anna Mouternaastligger ten oosten Rapenburg 10achter1769257112r
STINSTRA, GOOITSEN wijlen Goytjen Stinstramedicinae doctornaastligger ten oosten Rapenburg 10achter1769257112r
BRUGGEN, ANTONIUS Anthoni van Bruggennaastligger ten westen Rapenburg 10achter1769257112r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Blokschilder en koopman (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteitverkoper q.q. Rapenburg 10achter1769257112r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
HEINS, WIETSE Wytze Heins verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpverkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
HENDRIKS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Hendriks verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
WESTENDORP, JAN de minderjarige Jan Westendorpverkoper van 1/4 Rapenburg 10achter1769257112r
JANS, BEREND Beerend Jansen Soekwever (mr. bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1774258149v
GERRITS, HEIN Hein Gerrits brouwer (mr. -)geniaarde koper Rapenburg 10west1774258149v
, BEREND Beernd Zoekhuurder (p.j.)Rapenburg 10west1774258149v
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstranaastligger ten oosten Rapenburg 10west1774258149v
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstranaastligger ten zuiden Rapenburg 10west1774258149v
, GERRIT Gerrit Nijweertnaastligger ten westen Rapenburg 10west1774258149v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthoni Verbruggenwever (bont-)verkoper Rapenburg 10west1774258149v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens wever (bont-)koper door niaar huisRapenburg 10west1778259147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems geniaarde koper Rapenburg 10west1778259147v
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwerkoopmangeniaarde koper Rapenburg 10west1778259147v
, GERRITde weduwe van Gerryt Nijnaastligger ten westen Rapenburg 10west1778259147v
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans Soekwever (mr. bont-)verkoper van 1/2 Rapenburg 10west1778259147v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 10west1778259147v
BROUWER, HEIN Hein Brouwerkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 10west1778259147v
, JAN Jan B. Soekverkoper Rapenburg 10west1778259147v
HETTES, SIKKE Sicke Hettes koper huis en prieelRapenburg 12tuin1687242187v
, THEOTARDUS Theotardus Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1687242187v
LANGE, JAKOB JURJENSde erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens de Langenaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1687242187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemnaastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1687242187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braemverkoper Rapenburg 12tuin1687242187v
AKKER, GERARDUS Gerardus Ackerkoper kamerRapenburg 121687242202v
ELIAS, KORNELIS Cornelius Elias huurder Rapenburg 121687242202v
, T.de kamer van T. Lantinghkolonelnaastligger ten oosten Rapenburg 121687242202v
BRAAM, GAUKE KLASESde verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braamnaastligger ten westen Rapenburg 121687242202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braamapothekerverkoper Rapenburg 121687242202v
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopmankoper tuinRapenburg 12tuin1690242327r
, THEOTARDUSde tuin van burgerkolonel Theotardus Lantinghnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1690242327r
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1690242327r
JURJENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens naastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
AKKER, GERARDUS Gerardus Akkernotarisnaastligger ten noorden Rapenburg 12tuin1690242327r
HETTES, SIKKE Sikke Hettes koopmanverkoper Rapenburg 12tuin1690242327r
GOSSES, FOEKJE Foekjen Gosses verkoper Rapenburg 12tuin1690242327r
ARJENS, JAN Jan Arjens , c.u.schipper (smal-)koper kamerRapenburg 12169424379r
ELIAS, KORNELIS Cornelis Elias huurder Rapenburg 12169424379r
, T.de ingang van de hof en de kamer van T. Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 12169424379r
JANS, EVERTde hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten zuiden Rapenburg 12169424379r
JANS, EVERTde hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten westen Rapenburg 12169424379r
AKKER, G. G. Akker, c.u.notarisverkoper Rapenburg 12169424379r
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnwever (mr. linnen-)koper kamerRapenburg 121696243193r
, ARJEN Arrien Mildaathuurder Rapenburg 121696243193r
, THEOTARDUSingang van de hof en kamer van Teotardus Lantinghcommiesnaastligger ten oosten Rapenburg 121696243193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rapenburg 121696243193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rapenburg 121696243193r
WILDE, JAN ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper Rapenburg 121696243193r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rapenburg 121696243193r
SIETSES, DIRK Dirk Sytses koper provisioneel dwarshuisRapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten oosten Rapenburg 121712245315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopmannaastligger ten zuiden Rapenburg 121712245315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 121712245315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 121712245315v
LANGE, TIEMEN de krankzinnige dr. Timen de Langeverkoper Rapenburg 121712245315v
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks koper dwarshuis en putRapenburg 121726246289v
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten oosten Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten zuiden Rapenburg 121726246289v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg 121726246289v
SIETSES, DIRK Dirk Sytses verkoper Rapenburg 121726246289v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaankoper 1/2 huis, zomerhuis en boomgaardRapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaaneigenaar van 1/2 Rapenburg 12tuin1728247134r
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gilles Vermeerschnaastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1728247134r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg 12tuin1728247134r
TALMA, WIETSE Wytse Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahuikoopmanverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahuikoopmanverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Evert Clasen Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Everts Oosterbaanverkoper Rapenburg 12tuin1728247134r
BLEKER, LOUW TEUNISburgervaandrig Louw Theunis Blekerkoper dwarshuisRapenburg 121729247274v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaennaastligger ten oosten Rapenburg 121729247274v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rapenburg 121729247274v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg 121729247274v
DIRKS, AGE Age Dirx verkoper en medecurator over Rapenburg 121729247274v
JOOSTES, OTJE Ottje Joostes verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
BLEKER, TEUNIS burgervaandrig Theunis Bleekerverkoper en administrator van Rapenburg 121729247274v
SIETSES, DIRKwijlen Dirk Sytses erflater Rapenburg 121729247274v
DIRKS, MARTJENkinderen wijlen Martjen Dirx verkoper van 1/6 Rapenburg 121729247274v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper van 1/6 Rapenburg 121729247274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk knoopmaker en turfdrager (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirx schoenmaker en koster van de kleine kerk (mr. -)verkoper van 7/24 Rapenburg 121729247274v
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedens verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
JENTJES, JELLEwijlen Jelle Jentjes verkoper van 1/8 Rapenburg 121729247274v
, JAN Jan Adam Straushorlogemaker (mr. -)koper tuin en zomerhuisRapenburg 12tuin180726811v
, JOHANNA Johanna Magdalena Dentzschkoper Rapenburg 12tuin180726811v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin180726811v
WILDSCHUT, JELLE de heer Jelle Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin180726811v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frankverkoper Rapenburg 12tuin180726811v
, JOHANNES Johannes Proosterbeekkoper tuin en zomerhuisRapenburg 12tuin1810268359v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten oosten Rapenburg 12tuin1810268359v
WILDSCHUT, J. J. Wildschutnaastligger ten westen Rapenburg 12tuin1810268359v
, J. J. A. Straus, c.u.verkoper Rapenburg 12tuin1810268359v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeerschkoopmankoper hof met zomerhuis en een kamer daarachter ten noordenRapenburg 161701244117v
FONTEIN, MARIA Marijke Fonteinkoper Rapenburg 161701244117v
VERMEERS, GILLES de hof van Gilles Vermeerschnaastligger ten oosten Rapenburg 161701244117v
OOSTERBAAN, EVERT JANSde hof van Ewert Jansen* Oosterbaannaastligger ten westen Rapenburg 161701244117v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersenverkoper Rapenburg 161701244117v
, THEOTARDUSwijlen Theotardus Lantinghcommiesverkoper Rapenburg 161701244117v
JANS, GERRIT Gerryt Jans wever (mr. bont-)koper gemaakte woning waarin vijf woningen, met elf voeten tuinRapenburg 16175725468r
DIRKS, Sjoerdtjen Dirks koper Rapenburg 16175725468r
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roordanaastligger ten oosten Rapenburg 16175725468r
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725468r
WIETSES, HEIN Heyn Wytses* naastligger ten westen Rapenburg 16175725468r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierverkoper Rapenburg 16175725468r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claases Braamverkoper Rapenburg 16175725468r
STINSTRA, GOOITSEN Gooitjen Stinstramedicinae doctorkoper aaneengemaakte woningen met elf voeten tuinRapenburg 16175725482r
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roordanaastligger ten oosten Rapenburg 16175725482r
STINSTRA, GOOITSEN de tuin van Gooitjen Stinstranaastligger ten zuiden Rapenburg 16175725482r
WIETSES, HEIN Hein Wytses naastligger ten westen Rapenburg 16175725482r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (mr. bont-)verkoper Rapenburg 16175725482r
DIRKS, SJOERDJE Sjoerdtje Dirks verkoper Rapenburg 16175725482r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRapenburg 161809268235v
, BAUKE Bauwke J. Komsnaastligger ten oosten Rapenburg 161809268235v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks verkoper Rapenburg 161809268235v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoopmankoper twee kamersRapenburg 18169424376r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschnaastligger ten zuiden Rapenburg 18169424376r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 18169424376r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 18169424376r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 18169424376r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 18169424376r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 18176725718r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Rapenburg 18176725718r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 18176725718r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 18176725718r
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuinRapenburg 181780259295r
FRANSES, RINSKE Rinske Fransen koper Rapenburg 181780259295r
FRANK, JOHANNES de verkoper Johannes Franknaastligger ten oosten Rapenburg 181780259295r
FRANK, JOHANNES de verkoper Johannes Franknaastligger ten zuiden Rapenburg 181780259295r
STINSTRA, de weduwe van dr. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 181780259295r
FRANK, JOHANNES Johannes Frankverkoper Rapenburg 181780259295r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 181782260264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 181782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 181782260264r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 181782260264r
FRANK, JOHANNES Johannes Franknaastligger ten westen Rapenburg 181782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 181782260264r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 1817922645v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 1817922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 1817922645v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huisRapenburg 18180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 18180826863v
KUMMEL, PIETER de weduwe van Piet Kummelhuurder (p.w.)Rapenburg 18180826863v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 18180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 18180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 18180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 18180826863v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes , c.u.koper twee kamers aan elkaarRapenburg 20165623791r
HIELKES, TJEERDde hof van de koper Tieerd Hylckes naastligger ten zuiden Rapenburg 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSde andere kamers van de verkoper Jan Willems Knijffnaastligger ten westen Rapenburg 20165623791r
KNIJFF, JAN WILLEMSburgerhopman-kolonel Jan Willems Knijff, c.u.verkoper Rapenburg 20165623791r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoopmankoper twee kamersRapenburg 20169424376r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschnaastligger ten zuiden Rapenburg 20169424376r
, de kamer van commies Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 20169424376r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panningaverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjerverkoper q.q. Rapenburg 20169424376r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 20169424376r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feickes schipper op Dokkum (trekveer-)verkoper Rapenburg 20169424376r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frankhovenierkoper huis, tuin en zomerhuisRapenburg 20176725718r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Rapenburg 20176725718r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstranaastligger ten westen Rapenburg 20176725718r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roordakoopmanverkoper Rapenburg 20176725718r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 201782260264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 201782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 201782260264r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 201782260264r
FRANK, JOHANNES Johannes Franknaastligger ten westen Rapenburg 201782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 201782260264r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2017922645v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 2017922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2017922645v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woningRapenburg 20180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 20180826863v
, JAKOBde weduwe van Jacobus Fausthuurder (p.j.)Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20180826863v
TAMMES, NIESKEde koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 20180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 20180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 20180826863v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerskoopmankoper tuin en prieelRapenburg 221687242177r
, Lantinghcommiesnaastligger ten westen Rapenburg 221687242177r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feykes naastligger ten noorden Rapenburg 221687242177r
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Ackerverkoper Rapenburg 221687242177r
, JAN Jan Waxbakker en koopman (mr. -)koper dubbel huis onder 1 dak met hofRapenburg 221766256204r
, JAN Jan Hendk. Rusthuishuurder oostelijke deel (p.j.)Rapenburg 221766256204r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen , c.u.huurder westelijke deel (p.j.)Rapenburg 221766256204r
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roordanaastligger ten westen Rapenburg 221766256204r
JANS, MAAIKE Mayke Jans verkoper Rapenburg 221766256204r
VELSEN, JAN SIETSEShuisman Jan Sytses Velsenverkoper Rapenburg 221766256204r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons briefbestellerkoper dubbel huis en hofRapenburg 2217922645v
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 2217922645v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar (mr. -)verkoper Rapenburg 2217922645v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuisRapenburg 22180826863v
KOMST, BAUKE JANSwijlen Bauke Jans Komstkoper Rapenburg 22180826863v
TJERKS, SIEMEN Symon Tjerks naastligger ten westen Rapenburg 22180826863v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rapenburg 22180826863v
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)verkoper Rapenburg 22180826863v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 22180826863v
, ALBERT Albertus Reen a Mentespredikant (gereformeerd -)koper tuin en zomerhuisRapenburg 221809268259r
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoevenaastligger ten westen Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 221809268259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 221809268259r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknechtkoper dubbel huis met tuinRapenburg 331782260264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 331782260264r
BRUINS, JAN Jan Bruins huurder oost (p.j.)Rapenburg 331782260264r
BRUINING, EGBERT Engbert Bruininghuurder west (p.j.)Rapenburg 331782260264r
FRANK, JOHANNES Johannes Franknaastligger ten westen Rapenburg 331782260264r
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Rapenburg 331782260264r
FEIKES, SJOERD Sjoerdt Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 windmolen genaamd de Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuinRapenburgermolen 1de Nieuwe Molen1688242250v
VERMEERS, huis en tuin van Vermeerskoopmannaastligger ten westen Rapenburgermolen 11688242250v
REINS, SJOERD Sjoerdt Reyns , voor zijn kinderenmolenaarverkoper Rapenburgermolen 11688242250v
ARENDS, SUSTERwijlen Suster Arents verkoper Rapenburgermolen 11688242250v
JANS, ALBERT Albert Jansen kalk- en steenkoperkoper 1/2 molen, urnmolen en huisRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1728247114r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelkereigenaar van 1/2 Rapenburgermolen 11728247114r
LAQUART, ALLERT oud burgemeester Allardus Laquartverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
, HARMEN Harmen Uyfkes tichelaar en koopmanverkoper q.q. Rapenburgermolen 11728247114r
PIETERS, JANde failliete boedel van de weduwe van Jan Pyters molenaarverkoper Rapenburgermolen 11728247114r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper van 2/8 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de RapenburgermolenRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1729247269v
SIEMENS, MEILE Meile Symons molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
FREERKS, JAN Jan Freerx molenaar (hout-)koper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247269v
JOHANNES, SJOERD Sjoerd Johannes huurder (p.j.)Rapenburgermolen 11729247269v
JANS, ALBERT Albert Jansen molenaar (cement-)verkoper Rapenburgermolen 11729247269v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmadistillateur en koopmankoper van 2/8 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de RapenburgermolenRapenburgermolen 1de Rapenburgermolen1729247270v
SIEMENS, MEILE Meile Symons molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
OENES, JAN Jan Oenes molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Adenburgmolenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaarkoper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
FREERKS, JAN Jan Freerx molenaar (hout-)koper van 1/8 Rapenburgermolen 11729247270v
DOEKELES, FOLKERT Folkert Doekles huurder (p.j.)Rapenburgermolen 11729247270v
LEENDERTS, MARTJENerfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipperverkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LEENDERTS, KLAASerfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
LEENDERTS, LIJSBETerfgename Lijsbeth Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurmanverkoper van 1/3 Rapenburgermolen 11729247270v
KLASES, NEELTJEwijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 11729247270v
HENDRIKS, ULBEwijlen Ulbe Hendrix erflater Rapenburgermolen 11729247270v
JELLES, FEITSE Fedtze Jelles koper kamer1602228284r
KORNELIS, ARJEN Arryen Cornelis eerdere eigenaar 1602228284r
, RINNERT Rinnert eerdere eigenaar 1602228284r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1602228284r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602228284r
KORNELIS, de gezamenlijke crediteuren van Jurryien Cornelis verkoper 1602228284r
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes schipperkoper kamer1602228305v
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1602228305v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602228305v
KORNELIS, JURJENde gezamenlijke crediteuren van Jurien Cornelis* verkoper 1602228305v
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen verkoper 1602228305v
LUITJENS, GRIETJE Griet Luitiens koper kamer1603228345r
STEFFENS, WILLEM Willem Stevens verkoper q.q. 1603228345r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes verkoper q.q. 1603228345r
KORNELIS, JURJENde gezamenlijke crediteuren van Jurriaen Cornelis Tesselsverkoper 1603228345r
JORKS, ROMMERT Rommert Jurcx adelborstkoper huis (adelborst onder de manhafte hopman Johan Saegman)Rinnertspijp WZ159822883r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijncke Tonys koper Rinnertspijp WZ159822883r
, Fenniken , voor zich en haar kinderenprotesteert vanwege een hypotheek Rinnertspijp WZ159822883r
BAUKES, LOUWwijlen Louw Baucks protesteert vanwege een hypotheek Rinnertspijp WZ159822883r
PIEBES, JAN Jan Pibes protesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
AARTS, PIETER Pieter Aerts wijnkoperprotesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ159822883r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis protesteert vanwege een obligatie Rinnertspijp WZ159822883r
JANS, DIRK Dirck Jansen bakkernaastligger Rinnertspijp WZ159822883r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansses naastligger Rinnertspijp WZ159822883r
MARCUS, JAN Jan Mercx verkoper Rinnertspijp WZ159822883r
LUITJENS, HIELKJE Hylck Luyttyes verkoper Rinnertspijp WZ159822883r
HERES, PIETER Pyeter Heres koper kamer met kelderRinnertspijp WZ1600228228v
ELBERTS, RINNERT Rinnert Elberts bewoner Rinnertspijp WZ1600228228v
KORNELIS, JURJEN Jurian Cornelis verkoper Rinnertspijp WZ1600228228v
HERES, HIDDE Hidde Heeres koper kamerRinnertspijp1605228454v
HIDDES, TRIJNTJE Trijn Hiddes koper Rinnertspijp1605228454v
DIRKS, JAN Jan Dircx metselaarnaastligger ten noorden Rinnertspijp1605228454v
JANS, TJEPKE Tiepcke Jans verkoper Rinnertspijp1605228454v
JANS, PAULUS Pouwels Jans verkoper Rinnertspijp1605228454v
JANS, JILLERT Jildert Jans verkoper Rinnertspijp1605228454v
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tyepckes naastligger ten zuiden Rinnertspijp1624230384v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks naastligger ten noorden Rinnertspijp1624230384v
KORNELIS, AATJE Atke Cornelis koper kamerRinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, KORNELISwijlen Cornelis Pouwels koper Rinnertspijp WZ162523160v
BAUKES, ENNEde kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ162523160v
, ARJENde erfgenamen van wijlen Arian lijnslagernaastligger ten westen Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, JAN Jan Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
PAULUS, MICHIEL Michiel Pouwels , mede voor zich zelfverkoper q.q. Rinnertspijp WZ162523160v
JANS, KENAUde andere erfgenamen van wijlen Kenu Jans verkoper Rinnertspijp WZ162523160v
HIDDES, TJITSKE Tiets Hiddes , voor haar en haar kinderenkoper 1/4 huis waar de Ploegh uitsteektRinnertspijpde Ploeg1642234168r
WIEBES, WIEGERwijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp1642234168r
HIDDES, TJITSKE Tiets Hiddes , als erfgenaam van haar moedereigenaar van 1/4 Rinnertspijp1642234168r
HIDDES, TRIJNTJE Trijn Hiddes protesteert vanwege een erfeniskwestie Rinnertspijp1642234168r
SIKKES, AGE Agge Sickes protesteert vanwege een erfeniskwestie Rinnertspijp1642234168r
EVERTS, SCHELTE Schelte Everts , c.u.verkoper Rinnertspijp1642234168r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts , c.u.koper woningRinnertspijp1658237164v
HETTES, PIETER Pytter Hettes naastligger ten zuiden Rinnertspijp1658237164v
GERRITS, GERRITde proclamanten Gerryt Gerryts , c.u.naastligger ten noorden Rinnertspijp1658237164v
JASPERS, PAULUS Pouuels Jaspers verkoper Rinnertspijp1658237164v
DIRKS, JAN Jan Dyrx koper huisRinnertspijp 11600228201v
JANS, TJEPKE Tjepcke Jans brouwernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11600228201v
, JAN Jan Guilletnaastligger ten noorden Rinnertspijp 11600228201v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 11600228201v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper kamerRinnertspijp 1161623016v
JANS, GRIETJE Griedt Jans koper Rinnertspijp 1161623016v
HENDRIKS, HENDRIKde koper Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1161623016v
, JAN Jan Gullettnaastligger ten noorden Rinnertspijp 1161623016v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterverkoper Rinnertspijp 1161623016v
TEEKES, TEEKEburgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 11623230370v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks crediteur (triumphant) Rinnertspijp 11623230370v
JANS, GRIETJE Griet Jans crediteur (triumphant) Rinnertspijp 11623230370v
HINNES, IJSBRAND Isbrant Hinnes verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
BROERS, KLAASKE Claeske Broers verkoper (gesuccumbeerde) Rinnertspijp 11623230370v
LASES, LAAS Laes Laesen koper kamerRinnertspijp 1162723214v
TJEPKES, EETSKE Eedts Tyepkes koper Rinnertspijp 1162723214v
HANSES, REINER Reiner Hansen naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1162723214v
, JANde weduwe van Jan Gulyetsnaastligger ten noorden Rinnertspijp 1162723214v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks verkoper Rinnertspijp 1162723214v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes [staat: Foppes] aanhandelaar kamerRinnertspijp 11641234151v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Rinnertspijp 11641234151v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Rinnertspijp 11641234151v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen verwandelaar Rinnertspijp 11641234151v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosmakoper huis of mouterijRinnertspijp 1167024013r
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters naastligger ten oosten Rinnertspijp 1167024013r
BROUWER, RUTGER Ruth Brouwernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1167024013r
ROEST, JOUKE Joucke Roestnaastligger ten noorden Rinnertspijp 1167024013r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannemaverkoper Rinnertspijp 1167024013r
POPTA, JAKOB Jacob Poptakoopmankoper provisioneel pakhuisRinnertspijp 1168224155va
VALK, HARMEN PIETERSde erfgenamen van wijlen Harmen Pieters Valcknaastligger ten oosten Rinnertspijp 1168224155va
, DOMINICUSvroedsman Dominicus Lantinghnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1168224155va
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersmanaastligger ten noorden Rinnertspijp 1168224155va
VOSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Vosmaverkoper van 1/4 Rinnertspijp 1168224155va
VOSMA, JOHANNES WILLEMS Joannes Willems Vosmaverkoper van 1/4 Rinnertspijp 1168224155va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gaverelandmeter en wijnrooierverkoper q.q. Rinnertspijp 1168224155va
JANS, DIEUWKEde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans verkoper van 1/2 Rinnertspijp 1168224155va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSwijlen Tjeerd Sybrens Suyrgerverkoper van 1/2 Rinnertspijp 1168224155va
WILLEMS, NEELTJE Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaarRinnertspijp 1170124493v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper door niaar Rinnertspijp 1170124493v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u.geniaarde koper Rinnertspijp 1170124493v
HUIGS, DIRK Dirk Huiges metselaarnaastligger ten oosten Rinnertspijp 1170124493v
, ENOCHhet huis uit de vorige akte van Enog van Rippertsnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 1170124493v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersmanaastligger ten noorden Rinnertspijp 1170124493v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s.verkoper Rinnertspijp 1170124493v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes boterkoperkoper gorthuis met 3 fraaie graanzoldersRinnertspijp 11702244185r
JOCHEMS, PIETJE Pyttie Jochums koper Rinnertspijp 11702244185r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten oosten Rinnertspijp 11702244185r
, ENOCH Enog van Rippertskoopmannaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11702244185r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersmanaastligger ten noorden Rinnertspijp 11702244185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper Rinnertspijp 11702244185r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmaker (mr. -)verkoper Rinnertspijp 11702244185r
, AUGUSTINUSvroedsman Augustinus Mokkemakoper huisRinnertspijp 11781260106r
KAMS, JOHANNES Johannes Kams, c.u.huurder (p.j.)Rinnertspijp 11781260106r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , n.u.naastligger ten oosten Rinnertspijp 11781260106r
WILDSCHUT, S. S. Wildschutnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 11781260106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11781260106r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Rinnertspijp 11781260106r
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Rinnertspijp 11781260106r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11781260106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Rinnertspijp 11781260106r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Rinnertspijp 11781260106r
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRinnertspijp 11800265239r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder benedenkamer (p.w.)Rinnertspijp 11800265239r
, NICOLAAS Nicolaas Gerdnermilitair sergeanthuurder bovenkamer (p.w.)Rinnertspijp 11800265239r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten oosten Rinnertspijp 11800265239r
PIETERS, KLAASde koper Klaas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 11800265239r
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakkerkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
PEAUX, PIER Pierre Peauxkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 11800265239r
MOCKEMA, AUGUSTINUS de boedel van wijlen Augustinus Mockemaverkoper Rinnertspijp 11800265239r
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte])Rinnertspijp 1181026978v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fonteinkoper Rinnertspijp 1181026978v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkverkoper Rinnertspijp 1181026978v
JANS, MARTEN Marten Jans Slierekoper kamer of huisRinnertspijp 4162423126r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Rinnertspijp 4162423126r
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspers naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4162423126r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Tonis naastligger ten westen Rinnertspijp 4162423126r
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers* naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes])Rinnertspijp 4162423126r
JOUWS, HIDDEwijlen Hidde Juwes* naastligger ten noorden Rinnertspijp 4162423126r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks reversaalhouder Rinnertspijp 4162423126r
WILLEMS, DIRKoud burgemeester Dirck Willems , mede namens de andere erfgenamenverkoper destijds Rinnertspijp 4162423126r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper Rinnertspijp 4162423126r
STEFFENS, WILLEMwijlen Willem Stevens erflater Rinnertspijp 4162423126r
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspars naastligger Rinnertspijp 4163723438v
EVERTS, JANburgemeester Jan Ewerts naastligger ten westen* Rinnertspijp 4163723438v
JANS, MARTENde kinderen en erfgenamen van wijlen Marten Janssen Sliereverkoper Rinnertspijp 4163723438v
JANS, BAUKE Bauke Jans koper huisRinnertspijp 4178826310v
, WILLEM Willem van Kempen, c.u.huurder Rinnertspijp 4178826310v
JANS, BAUKE Bauke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4178826310v
, ANNE Anne Stonalnaastligger ten noorden Rinnertspijp 4178826310v
FABER, JAN ARENDS Jan Arends Fabersmid (mr. grof-)verkoper Rinnertspijp 4178826310v
SIEBES, ANTJE Antie Sybes koper huisRinnertspijp 8170924584v
KORNELIS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Cornelis koper Rinnertspijp 8170924584v
SCHIERE, GERRIT oud burgemeester Gerrit Schierenaastligger ten zuiden Rinnertspijp 8170924584v
REEN, ds. Reennaastligger ten westen Rinnertspijp 8170924584v
FRANSES, JOHANNES Johannis Fransen slager (mr. -)naastligger ten westen Rinnertspijp 8170924584v
SIEBES, ANTJE Antie Sybes naastligger ten noorden Rinnertspijp 8170924584v
KORNELIS, IJSBRANDwijlen IJsbrand Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 8170924584v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits van Langerackschoenmakerverkoper Rinnertspijp 8170924584v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes koper kamer en kelderRinnertspijp 81726246248r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens koper Rinnertspijp 81726246248r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaan naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81726246248r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen* slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 81726246248r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Rinnertspijp 81726246248r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens naastligger ten noorden Rinnertspijp 81726246248r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schierepredikant (gereformeerd -)verkoper Rinnertspijp 81726246248r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmankoper huisRinnertspijp 81782260239r
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81782260239r
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Kosternaastligger ten westen Rinnertspijp 81782260239r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 81782260239r
ERASMUS, PIETER Pieter Asmus schipper (buiten-)verkoper Rinnertspijp 81782260239r
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)koper huisRinnertspijp 8178326144v
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8178326144v
KOSTER, TEUNIS Teunes L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 8178326144v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8178326144v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper Rinnertspijp 8178326144v
SJOUKES, HIELKJE Hylkje Sjouwkes koper huisRinnertspijp 81784261173v
BAKKER, GERLOF WIEGERSwijlen Gerlof Wiegers Backerkoopmankoper Rinnertspijp 81784261173v
JANS, PIER Pier Jans huurder (p.j.)Rinnertspijp 81784261173v
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 81784261173v
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten westen Rinnertspijp 81784261173v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 81784261173v
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijpverkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijpverkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijpkuiper (mr. -)verkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rinnertspijp 81784261173v
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijpverkoper van 1/4 Rinnertspijp 81784261173v
GONGGRIJP, JAN HARMENSwijlen Jan Harmens Gonggrijpkuiper (mr. -)erflater Rinnertspijp 81784261173v
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaens koper woning met een kelder daaronderRinnertspijp 101716245278r
HANSES, MAAIKE Mayke Hanses koper Rinnertspijp 101716245278r
VERMEERS, GILLES het huis van Gilles Vermeerschnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101716245278r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schierepredikantnaastligger ten noorden Rinnertspijp 101716245278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Rinnertspijp 101716245278r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerbaas (mr. stads-)koper door niaar huisRinnertspijp 101726246294v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs geniaarde koper Rinnertspijp 101726246294v
HANSES, JETSKE Yetske Hanses geniaarde koper Rinnertspijp 101726246294v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeerschblikslagernaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101726246294v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slagernaastligger ten westen Rinnertspijp 101726246294v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Rinnertspijp 101726246294v
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaans verkoper Rinnertspijp 101726246294v
PIETERS, JAN Jan Pieters timmerman (mr. -)koper woningRinnertspijp 10173925037r
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes koper Rinnertspijp 10173925037r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.huurder Rinnertspijp 10173925037r
JOCHEMS, ANDRIESde weduwe van Anderies Jochums naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10173925037r
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten westen Rinnertspijp 10173925037r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Rinnertspijp 10173925037r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Rinnertspijp 10173925037r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Rinnertspijp 10173925037r
TIJSES, TIEMEN Tymon Tijssen koper huis of woningRinnertspijp 101740250111r
KOENRAADS, GRIETJE Grytje Coenraads koper Rinnertspijp 101740250111r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u.huurder Rinnertspijp 101740250111r
JOCHEMS, ANDRIESde weduwe van Anderys Jochums naastligger ten zuiden Rinnertspijp 101740250111r
FRANSES, JOHANNES Johannis Fransen naastligger ten westen Rinnertspijp 101740250111r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Rinnertspijp 101740250111r
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis naastligger ten noorden Rinnertspijp 101740250111r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmerman (mr. -)verkoper Rinnertspijp 101740250111r
GOSLINGS, DANIEL Daniel Goslings koper woningRinnertspijp 101770257151v
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 101770257151v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leistranaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101770257151v
KLASES, LOURENS Lourens Claezes naastligger ten westen Rinnertspijp 101770257151v
ASMUS, PIETER Pieter Asmusnaastligger ten noorden Rinnertspijp 101770257151v
KOENRAADS, GRIETJE Grietje Coenraads verkoper van 1/2 Rinnertspijp 101770257151v
TIEMENS, HENDRIK Hendrik Tymons , mede voor zichzeilmakerverkoper van 1/2 Rinnertspijp 101770257151v
TIEMENS, ANTJE Antje Tymons , c.m.verkoper van 1/2 Rinnertspijp 101770257151v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes timmermansbaas (huis-)koper woningRinnertspijp 101795264244v
WAARD, H. H. de Waardnaastligger ten zuiden Rinnertspijp 101795264244v
LOURENS, TEUNIS Teunis Lourens naastligger ten westen Rinnertspijp 101795264244v
SCHIERE, JAN Jan Schierenaastligger ten noorden Rinnertspijp 101795264244v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 101795264244v
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslingsverkoper Rinnertspijp 101795264244v
FOLKERTS, Toenys Folckerts koper huisRoeperssteeg OZ159722822r
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ159722822r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sybrants verpachter grond ([staat: derdehalve GG])Roeperssteeg OZ159722822r
SIPKES, PIETER Pieter Sipckes naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ159722822r
DIRKS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Dyrcx naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, OLFERT Olphert Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, SEERP Seerp Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, RIKSTJE Rixt Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
GERRITS, JANwijlen Jan Gerryts verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
ROMKES, STIJNTJE Styn Romckes verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
TJEERDS, MEEUWIS Mevus Tjaerdts verkoper Roeperssteeg OZ159722822r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytemakoper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte])Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytemakoper Roeperssteeg OZ1620230234v
SIPKES, PIETERgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter Sipkes eigenaar perceel Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopersverkoper Roeperssteeg OZ1620230234v
EEDES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytemaverpachter grond ([staat: gulden])Roeperssteeg OZ1622230296r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1622230296r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230296r
JANS, SIEMEN Simon Jansen verkoper q.q. Roeperssteeg OZ1622230296r
FOLKERTS, TEEUWISde nagelaten weeskinderen van wijlen Teus Folckerts verkoper Roeperssteeg OZ1622230296r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1622230301r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1622230301r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martenskoper huisRoeperssteeg OZ1626231131r
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemakoper Roeperssteeg OZ1626231131r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martensverpachter grond Roeperssteeg OZ1626231131r
EEDES, SIEBRENde kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytemaverpachter grond Roeperssteeg OZ1626231131r
ARENDS, SIKKE Sicke Anis naastligger ten zuiden Roeperssteeg OZ1626231131r
KLASES, DIRKde kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ1626231131r
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes verkoper Roeperssteeg OZ1626231131r
JELMERS, LIJSBET Lijsbeth Jelmers verkoper Roeperssteeg OZ1626231131r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg1631232170r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg1631232170r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijn Jacobs , mede voor haar kinderenverkoper Roeperssteeg1631232170r
, SIKKEwijlen Sicke Altelaetverkoper Roeperssteeg1631232170r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bongakoper achterhuisRoeperssteeg 71627231171r
, DIEUWKE Dieu Wimerts koper Roeperssteeg 71627231171r
WIERDS, ARJENhet grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 71627231171r
POPTA, ARJEN WIERDSde erfgenamen van wijlen Arian Wierts Poptaverkoper Roeperssteeg 71627231171r
VRIES, HOITE PIETERS Hoyte Pytters de Vrieskoper q.q. huisRoeperssteeg 71672240113r
KLASES, RINTJE Rintie Claesen koopmankoper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
JANS, HANS Hans Jansen koper q.q. Roeperssteeg 71672240113r
LOLKES, SIETSEhet huis van de weduwe van Sytze Lolkes naastligger ten oosten Roeperssteeg 71672240113r
, HENDRIKhet huis van Hendrick Moutsnaastligger ten zuiden Roeperssteeg 71672240113r
FEITEMA, SIEBREN Sybrandt Feitemaverkoper Roeperssteeg 71672240113r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx koper twee kamersRomastraat159722837r
FREERKS, MAGDALENA Machtelt Freercx koper Romastraat159722837r
JANS, Ath Jans naastligger ten oosten Romastraat159722837r
ARENDS, EEBEde verkopers Aebe Aenes , c.u.naastligger ten westen Romastraat159722837r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat159722837r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx koper twee kamersRomastraat159722837v
JANS, JANKE Janke Jans koper Romastraat159722837v
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx naastligger ten oosten Romastraat159722837v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blocknaastligger ten westen Romastraat159722837v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat159722837v
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat159722837v
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters koper kamerRomastraat159722849r
REINERS, Hardij Reyners naastligger ten oosten Romastraat159722849r
JOUKES, LIEUWE Lyeuwe Jouckes naastligger ten westen Romastraat159722849r
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans verkoper q.q. Romastraat159722849r
JANS, MINNE Minne Jans verkoper q.q. Romastraat159722849r
BRUINS, GERRIT Gerryt Bruyns koper huis met hof en een kamer ten oostenRomastraat ZZ159722852v
HULST, JANS Lijsken Jans van der Hulstkoper Romastraat ZZ159722852v
VERMEER, JORIS kamer Joris Vermeernaastligger ten oosten Romastraat ZZ159722852v
BROERS, BOTEde hof van Botte Broers , c.u.naastligger ten oosten Romastraat ZZ159722852v
, JAKOB Jacob molenaarnaastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
, JAN Jan metselaarnaastligger ten westen Romastraat ZZ159722852v
BROERS, BOTE Botte Broers Buwamaverkoper Romastraat ZZ159722852v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijnke Cornelis verkoper Romastraat ZZ159722852v
JANS, PASSCHIER Passchier Janssen koper hof of tuinRomastraat1598228100r
MARTENS, MEINOU Meynuw Martens koper Romastraat1598228100r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper Romastraat1598228100r
LOUISES, LEENTJE Leentje Louys koper Romastraat1598228100r
FOLKERTS, SIKKEeen kamer van Sicke Folckerts naastligger Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat1598228100r
ARENDS, EEBEde kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat1598228100r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts naastligger ten noorden* Romastraat1598228100r
, JAN Jan van Heeverkoper Romastraat1598228100r
JANS, JANKE Jantyen Jansen verkoper Romastraat1598228100r
HENDRIKS, IJSBRAND Isbrandt Hendricx koper huisRomastraat NZ1599228174r
FEKKES, WIEPKJE Wypck Feckes koper Romastraat NZ1599228174r
JANS, AATJE Atke Jans naastligger ten oosten Romastraat NZ1599228174r
, AREND Aernt zakkendragernaastligger ten westen Romastraat NZ1599228174r
AMES, ABE Abbe Ames verkoper Romastraat NZ1599228174r
DANIELS, ANTJE Anna Danyels verkoper Romastraat NZ1599228174r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijnke Cornelis bewoner Romastraat ZZ1599228182r
BROERS, BOTEwijlen Botte Broers Buwmabewoner Romastraat ZZ1599228182r
BORRES, REIN Reyn Boers verkoper q.q. Romastraat ZZ1599228182r
KORNELIS, TRIJNTJEde nagelaten kinderen van Trijnke Cornelis verkoper Romastraat ZZ1599228182r
BROERS, BOTEwijlen Botte Broers Buwmaverkoper Romastraat ZZ1599228182r
JANS, ALLERT Allert Janssen schippercrediteur (triumphant) Romastraat1603228348r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper (gesuccumbeerde) Romastraat1603228348r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendrix wieldraaierkoper twee kamers of woningen onder 1 dakRomastraat1605228482r
FREERKS, MAGDALENA Machtel Frerix koper Romastraat1605228482r
JOHANNES, GERRIT Gerryt Joannes naastligger ten oosten Romastraat1605228482r
, AGE Agge wieldraaier [staat: wielster]naastligger ten westen Romastraat1605228482r
JELKES, EEBE Aebe Jelckes verkoper Romastraat1605228482r
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat1605228482r
DOUWES, REIN Reyn Douwes koper kamer (de oostelijkste van de nieuwe kamers gebouwd door botte apotheker)Romastraat1606228502ar
KLASES, TIETJE Tiedt Clases koper Romastraat1606228502ar
GERRITS, KLAAS Claes Gerryts verkoper Romastraat1606228502ar
EGBERTS, ANSKJE Ansck Egberts verkoper Romastraat1606228502ar
MATTEUS, MATTEUSmr. Matthijs Matthijs schoolmeester [staat: schooldienaar]koper twee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijdenRomastraat ZZ1613229134v
JANS, JANKE Jantien Jans koper Romastraat ZZ1613229134v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat ZZ1613229134v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses naastligger ten oosten Romastraat ZZ1613229134v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten westen Romastraat ZZ1613229134v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricks schoenmakerverkoper Romastraat ZZ1613229134v
SEERPS, HILTJE Hill Seerps verkoper Romastraat ZZ1613229134v
RINSES, JETSKE Jetske Rinses koper huis waar de Rode Trompet uitsteekt, daarachter een ledige plaats ([staat: een hondert en veertichste halve goudguldens])Romastraatde Rode Trompet1614229196v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Romastraat1614229196v
JELLES, JANde weduwe van wijlen Jan Jelles naastligger ten oosten Romastraat1614229196v
, MEINERTde weduwe van Meynert zakkendragernaastligger ten westen Romastraat1614229196v
BLOK, AREND HENDRIKS Aernt hendricks Blocksoldaatverkoper Romastraat1614229196v
HUMALDA, FRANS Frans van Humaldaverkoper Romastraat1614229196v
GOOITSENS, ANTJE Antie Goyties crediteur (triumphant) Romastraat NZ1614229235r
LAMMERTS, BAUKEhet sterfhuis van Baucke Lamberts eerdere bewoner Romastraat NZ1614229235r
EVERTS, EVERT Evert Everts , c.u.verkoper Romastraat NZ1614229235r
, OKKE Ocke Jurckes koper kamer en weefwinkel tegenover het huis waar Romen uitsteektRomastraat NZ1614229237r
LAMMERTS, BAUKEde crediteuren van wijlen Baucke Lamberts verkoper Romastraat NZ1614229237r
, FILIPPUShet huis van Phillipus naastligger ten noorden Romastraat161623024r
JOHANNES, ARJENwijlen Ariaen Johannes verkoper Romastraat161623024r
JOBS, GERRIT Gerryt Jobs smidkoper provisioneel kamer met een ledige plaats ten zuiden en met een vrije uitgang in de steeg ten oostenRomastraat161623029v
JOHANNES, ARJENde crediteuren van Arian Johannes verkoper Romastraat161623029v
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper kamerRomastraat ZZ1618230122r
, TJEERDde kamer van Tyaerd bakkernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1618230122r
RINSES, TRIJNTJEde kamer van Trijn Rintses naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230122r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants verkoper Romastraat ZZ1618230122r
, JULIUS Julius Hammelkoper kamerRomastraat ZZ1618230130r
AARTS, LIJSBET Lisbeth Aerdts koper Romastraat ZZ1618230130r
, HIBBE Hebbe Hessies naastligger ten oosten Romastraat ZZ1618230130r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts naastligger ten westen Romastraat ZZ1618230130r
KLASES, TJEERD Tziaerdt Claesen verkoper Romastraat ZZ1618230130r
, HIELKJE Hilcke Haytzies verkoper Romastraat ZZ1618230130r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants koper huis of kamer met ledige plaats daar bijRomastraat1621230266r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Romastraat1621230266r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten* Romastraat1621230266r
GERRITS, GRIETJE Griet Gerryts naastligger ten westen* Romastraat1621230266r
DIRKS, SIKKE Sicke Dircks , meerderjarigverkoper Romastraat1621230266r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks , meerderjarigverkoper Romastraat1621230266r
JANS, KLAAS Claes Jansen Leckerbierkoper huis of kamer met ledig plaatsje ten zuidenRomastraat1621230268v
HUISINGA, FILIPPUS Philippus Huysingapredikantnaastligger ten noorden Romastraat1621230268v
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Romastraat1621230268v
ARJENS, JOHANNESwijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat1621230268v
TJEERDS, FRANS Frans Tiaardts verkoper q.q. Romastraat1621230268v
ARJENS, JOHANNESde kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat1621230268v
OBBES, ATE Aete Obbis koper huis met achteruit of hofRomastraat ZZ1621230286r
, FENTJE Fenne Aliphs koper Romastraat ZZ1621230286r
OBBES, WOUTER Wolter Obbes , broeder van de proclamantbewoner Romastraat ZZ1621230286r
, JETSKE Jetske naastligger ten oosten ([staat: Jetske Edgers weduwe])Romastraat ZZ1621230286r
, EDGERwijlen Edger naastligger ten oosten Romastraat ZZ1621230286r
, JULIUS Julius Hammelnaastligger ten westen Romastraat ZZ1621230286r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hillebrants verkoper Romastraat ZZ1621230286r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Romastraat ZZ1621230286r
TEUNIS, Luytyen Tonis naastligger ten oosten Romastraat1623230334v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pyters naastligger ten westen Romastraat1623230334v
MEINTES, Jacobmijntie Meyns verkoper Romastraat1623230334v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdachverkoper Romastraat1623230334v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.soc.verkoper q.q. Romastraat1623230334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdachverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zichverkoper q.q. Romastraat1623230334v
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaireverkoper Romastraat1623230334v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdacherflater Romastraat1623230334v
TIJSES, HERE Here Tijsen koper q.q. westelijke van twee kamersRomastraat NZ1623230342r
JELTES, RINSE Rintse Jeltes koper q.q. Romastraat NZ1623230342r
JANS, AATJEde verkoper Atke Jans naastligger ten oosten Romastraat NZ1623230342r
JANS, AATJE Atke Jans verkoper ([staat: Atke Jan Jellisdr.])Romastraat NZ1623230342r
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ1623230342r
TEUNIS, Luytyen Toenis naastligger ten oosten Romastraat1623230345v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts niaarnemer q.q. huis en ledige plaatsRomastraat1623230353r
HILLEBRANDS, KORNELISde kinderen van Cornelis Hilbrants niaarnemer ratione sanguinis Romastraat1623230353r
PIETERS, JAN Jan Pieters protesteert vanwege een reversaal Romastraat1623230353r
EDGERS, FEDDEburgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat1623230353r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes rogdragergeniaarde koper Romastraat1623230353r
EDGERS, FEDDEburgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat1623230353r
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants verkoper Romastraat1623230353r
RIPPERTS, JAKOB Jacob Ripperts koper huis met voorplaatsRomastraat1623230358v
SIPKES, GRIETJE Griet Sipkes bewoner Romastraat1623230358v
HEMKES, HARINGwijlen Haringh Hempkes bewoner Romastraat1623230358v
HILLEBRANDS, KORNELIS Cornelis Hilbrants naastligger ten oosten Romastraat1623230358v
HAMEL, JULIUS Julius Hamelnaastligger ten westen Romastraat1623230358v
KET, DIRK WILLEMS Dirck Willems Kethverkoper Romastraat1623230358v
TEEKES, GRIETJE Griet Taeckes verkoper Romastraat1623230358v
DIRKS, GERRITwijlen Gerryt Dircks verkoper Romastraat1623230358v
OEDSES, RINNERTdiaken en burgerhopman Rinnert Oets verkoper q.q. Romastraat NZ16242317v
JELTES, RINSEdiaken Rintse Jeltes apothekerverkoper q.q. Romastraat NZ16242317v
, IJSBRAND Isbrant naastligger ten oosten ([staat: Isbrant van Woudseynd])Romastraat NZ16242317v
, JETSKEde erfgenamen van wijlen Jetske naastligger ten westen ([staat: Jetske Edgers])Romastraat NZ16242317v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ16242317v
JANS, AATJE Atke Jans verkoper ([staat: Atke Jan Jellis weduwe Agge Wolfs])Romastraat NZ16242317v
WOLFERTS, AGEwijlen Agge Wolffs verkoper Romastraat NZ16242317v
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ162523187r
, GRIETJE Griet crediteur (triumphant) Romastraat ZZ162523187r
MARTENS, JANwijlen Jan Martens crediteur (triumphant) Romastraat ZZ162523187r
, TRIJNTJE Trijn Bientyes verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ162523187r
JANS, PAULUSwijlen Pouwels Jans verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ162523187r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ162523187r
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ162523192r
JOBS, ARJEN Arien Jops koper huisRomastraat1626231123r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Romastraat1626231123r
DIRKS, LAASde uitgang van de hof van Laas Dircx naastligger ten oosten Romastraat1626231123r
MARTENS, SIEDS Syds Martens naastligger ten westen Romastraat1626231123r
, RUURD Ruierd Meckis verkoper Romastraat1626231123r
JELMERS, LIJSBET Lijsbeth Jelmers verkoper Romastraat1626231123r
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes koper huisRomastraat NZ1626231130v
JELMERS, LIJSBET Lijsbeth Jelmers koper Romastraat NZ1626231130v
DIRKS, LAASde uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ1626231130v
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat NZ1626231130v
MARTENS, GRIETJE Grietie Jan Martens verkoper Romastraat NZ1626231130v
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemaverkoper Romastraat NZ1626231130v
, NICOLAASproc.postulant Nicolaus Jacobaeuskoper huisRomastraat1630232135r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries Burchartkoper Romastraat1630232135r
DIRKS, LAASuitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat1630232135r
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat1630232135r
JOBS, ARJEN Arien Jobs verkoper Romastraat1630232135r
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs verkoper Romastraat1630232135r
OKKES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Ockes verpachter grond Romastraat ZZ163123333r
SIERKS, ROMKE Romcke Syrcks naastligger ten oosten Romastraat ZZ163123333r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pieters naastligger ten westen Romastraat ZZ163123333r
MATTEUS, MATTEUSde gezamenlijke crediteuren van wijlen Matthijs Matthijssen verkoper Romastraat ZZ163123333r
WOPKES, JAN Jan Wopckes koper kamer, loods en plaatsRomastraat NZ163223350v
ANNES, GRIETJE Grietie Annes koper Romastraat NZ163223350v
JANS, FENTJE Fenne Jans verkoper Romastraat NZ163223350v
JANS, KLAASwijlen Claes Jans zakkendragerverkoper Romastraat NZ163223350v
PAULUS, HANS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkelRomastraat NZ1633233112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ1633233112r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendricx , c.soc.naastligger ten oosten Romastraat NZ1633233112r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendricx , c.soc.naastligger ten zuiden Romastraat NZ1633233112r
, HIBBE Hibbe Uustes naastligger ten westen Romastraat NZ1633233112r
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolffverkoper Romastraat NZ1633233112r
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ1633233112r
WALINGS, JAN Jan Walings koper kamer met weefwinkelRomastraat ZZ164323566v
HARMENS, HILLEBRAND Hilbrandus Harmanni blikslagerafgewezen niaarnemer Romastraat ZZ164323566v
KOSTER, TIJS wijlen Thijs Costereerdere bewoner Romastraat ZZ164323566v
, HILLEBRAND Hilbrant blikslagernaastligger ten oosten Romastraat ZZ164323566v
SINTS, ROMKE Romke Sents naastligger ten westen Romastraat ZZ164323566v
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Romastraat ZZ164323566v
WIEGERS, JAN Jan Wygers scheepstimmermankoper dwarshuis of twee kamersRomastraat NZ1646235195r
SIEBRENS, EELKJE Eelck Sibrants koper Romastraat NZ1646235195r
JETSES, ALBERT Albert Jetses , c.u.koper kamerRomastraat NZ1646235212v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses naastligger ten oosten Romastraat NZ1646235212v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts koopmankoper huisRomastraat ZZ164823645r
DOEDES, HERE Hero Doedes huurder (p.j.)Romastraat ZZ164823645r
JANS, FRANS Frans Jansen naastligger ten oosten Romastraat ZZ164823645r
ARJENS, DIRKde kamer van Dirck Arians naastligger ten zuiden Romastraat ZZ164823645r
PAULUS, HANS Hans Pouwels verkoper Romastraat ZZ164823645r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx , c.u.metselaar (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ1650236104v
, de kamer van Wilbrant blikslagernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1650236104v
LASES, SJOERDde hof van Sioerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1650236104v
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ1650236104v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmankoper twee kamersRomastraat ZZ1650236132v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters metselaar (mr. -)koper Romastraat ZZ1650236132v
LASES, SJOERDde hof van Sjoerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1650236132v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1650236132v
, KASPER Caspar Rehage, c.u.verkoper Romastraat ZZ1650236132v
HARMENS, wijlen Wilbrant Harmens , c.u.blikslagererflater Romastraat ZZ1650236132v
PIETERS, HANSmr. Hans Piters , c.u.koper hofRomastraat ZZ1651236160v
ARJENS, DIRK Dirck Arjens verkoper Romastraat ZZ1651236160v
DIRKS, JAN Jan Dirx , tot profijt van hun kinderenzakkendragerkoper twee kamersRomastraat ZZ1651236170v
TEEKES, FROUKJE Frouck Tekes koper Romastraat ZZ1651236170v
SIEMENS, SIEMEN Symen Symens naastligger ten oosten Romastraat ZZ1651236170v
LASES, SJOERDde hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1651236170v
FONGERS, TETTE Tettingh Fongers naastligger ten westen Romastraat ZZ1651236170v
ANSKES, JAN Jan Anskes verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1651236170v
PIETERS, DOUWE Douwe Piters verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1651236170v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.koper kamerRomastraat ZZ1652236185v
HARMENS, HENDRIKhet huis bewoond door Hendrick Harmens , c.u.naastligger ten oosten Romastraat ZZ1652236185v
LASES, SJOERDde hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1652236185v
HENDRIKS, ERNST Erenst Hendrix verkoper Romastraat ZZ1652236185v
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moykoopmankoper tuin of hof met bomen, planten, zomderhuisje en wijnstokRomastraat NZ165623775r
LASES, SJOERDde kamer van Sioerd Lases naastligger ten westen Romastraat NZ165623775r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.verkoper Romastraat NZ165623775r
LASES, SJOERD Sioerd Laeses koper kamerRomastraat165623779r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymanwijnkoperkoper kamer en loodsRomastraat1659237210r
STANSIUS, ds. Stansiusnaastligger ten oosten Romastraat1659237210r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooymannaastligger ten zuiden Romastraat1659237210r
STANSIUS, ds. Stansiusnaastligger ten noorden Romastraat1659237210r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajema, c.u.verkoper Romastraat1659237210r
JANS, FREERKde kamer van Freerck Jansen naastligger ten oosten Romastraat ZZ1657237257v
ANSKES, JANde kamer van Jan Ansckes naastligger ten westen Romastraat ZZ1657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat ZZ1657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat ZZ1657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Romastraat ZZ1657237257v
SIEMENS, MARCUS Mercus Symens , c.u.koper kamerRomastraat NZ166023845v
KLASES, KLAAS Claas Claasen naastligger ten oosten Romastraat NZ166023845v
PAULUS, JANKE Janke Pouuels naastligger ten westen Romastraat NZ166023845v
BOER, HENDRIK Hendrik de Boernaastligger ten noorden Romastraat NZ166023845v
JANS, KLAAS Claas Jansen verkoper Romastraat NZ166023845v
SIETSES, Goitjes Sydtses , c.u.koper huis en hofRomastraat1664238222r
NAUTA, de hof van oud burgemeester Nautanaastligger ten zuiden Romastraat1664238222r
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u.verkoper Romastraat1664238222r
TJEPKES, IETJE Ittje Tiepckes koper door niaar huisRomastraat NZRoma1664238232r
MEIERTS, PIETERde kamer van naastligger Pieter Meyer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Romastraat NZ1664238232r
HERES, JAKOB Jacob Heeres kistmaker (mr. -)geniaarde koper Romastraat NZ1664238232r
MEIERTS, PIETERde kamer van Pieter Meyer naastligger ten zuiden Romastraat NZ1664238232r
, WIEPKJE Wypk Gleinsverkoper van 1/2 Romastraat NZ1664238232r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmens verkoper van 1/2 Romastraat NZ1664238232r
SIEMENS, SIEMENde weduwe van Symen Symens soldaatnaastligger ten oosten Romastraat166123811ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmakernaastligger ten westen Romastraat166123811ra
KLASES, WIEBE Wybe Clasen , c.u.koper huisRomastraat166723967r
SIETSES, Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Romastraat166723967r
, JAN Jan rogmeternaastligger ten noordwesten Romastraat166723967r
HUBERTS, KLAAS Claas Huiberts , c.s.verkoper Romastraat166723967r
HARMENS, WILLEM Willem Harmens koper kamerRomastraat1667239105v
, LEENDERT Lenert timmermannaastligger Romastraat1667239105v
TIJSES, PIETER Pytter Tijsen verkoper Romastraat1667239105v
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u.koper hofjeRomastraat NZ1668239151v
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten oosten Romastraat NZ1668239151v
JOHANNES, GERKEds. Gerco Joannes naastligger ten noorden Romastraat NZ1668239151v
ROMKES, SAKEvroedsman Sako Romkes verkoper Romastraat NZ1668239151v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks koper kamerRomastraat NZ1669239192r
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelisen koper Romastraat NZ1669239192r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat NZ1669239192r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten westen Romastraat NZ1669239192r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes naastligger ten noorden Romastraat NZ1669239192r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Jooris Symens Hiddemaverkoper Romastraat NZ1669239192r
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
DIRKS, HANSgrondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottieeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
SIEMENS, JORISgrondpacht uit de kamer van Joris Symens eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, PIETERgrondpacht uit de kamer van Pytter Jacobs timmermaneigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
JAKOBS, DIRKgrondpacht uit de kamer van Dirk Jacobs schoenmakereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
LAMMERTS, SEERPgrondpacht uit de kamer van Seerp Lamberts Swermeigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
HARMENS, WILLEMgrondpacht uit de kamer van Willem Harmens houtzagereigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
ANDRIES, WELMOEDgrondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat ZZ1670239218v
KAT, KLAAS grondpacht uit de kamer van Claes Kateigenaar perceel Romastraat ZZ1670239218v
, JOOSTmr. Joost Havestadkoper tuin met prieel, bomen en plantenRomastraat NZ166723918ra
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeester van het weeshuisnaastligger ten oosten Romastraat NZ166723918ra
JANS, HENDRIKde tuin en plaats van Hendrik Jansen naastligger ten westen Romastraat NZ166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat NZ166723918ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkoperkoper kamerRomastraat ZZ1675240206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkopernaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1675240206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermshoutkopernaastligger ten westen Romastraat ZZ1675240206v
JANS, MELLE Melle Jansen voermanverkoper q.q. Romastraat ZZ1675240206v
JAKOBS, DIRKde weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ1675240206v
GJALTS, RINSE Rinse Jolties , c.u.koper kamer, loods en tuinRomastraat NZ1675240210v
HOITES, JOUKEhet huis van Joucke Hoytes naastligger ten oosten Romastraat NZ1675240210v
GJALTS, RINSEde tuin van Rinse Jolties , c.u.naastligger ten westen Romastraat NZ1675240210v
KOSTER, SIETSE DIRKSde woning van Sytse Dirx Kosternaastligger ten noorden Romastraat NZ1675240210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u.verkoper Romastraat NZ1675240210v
SWALUE, Beernhardus Swaluemedicus (stads -)koper hof van ca. 95 x 36 voet, met bomen en plantenRomastraat ZZ1676240240r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Romastraat ZZ1676240240r
HIELKES, PIETERwijlen vroedsman Pytter Hylckes Colartverkoper Romastraat ZZ1676240240r
EVERTS, HARING Haringh Everts koper huisRomastraat1682241183r
HOITES, JOUKE Joucke Hoytes naastligger ten oosten Romastraat1682241183r
ABRAHAMS, MOSESde tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat1682241183r
ABRAHAMS, MOSESde tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat1682241183r
DIRKS, SIETSKE Sydske Dirx naastligger ten noorden Romastraat1682241183r
JAKOBS, TJEERDJE Tieerdtie Jacobs verkoper Romastraat1682241183r
GJALTS, RINSEwijlen Rinse Jolts timmermanverkoper Romastraat1682241183r
WILLEMS, BEREND Beernt Willems rogverschieterkoper huisRomastraat ZZ1683241253r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks molenaar (hout-)naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1683241253r
JAKOBS, WELMOEDals bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat ZZ1683241253r
FOPPES, GERBRICHJE Gerbrig Foppes verkoper Romastraat ZZ1683241253r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper twee kamersRomastraat NZ168524269v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat NZ168524269v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat NZ168524269v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Romastraat NZ168524269v
PIEKES, KLAAS Claes Pyekes schoolmeester (mr. -)koper huis, hofje en prieelRomastraat ZZ1687242180v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Romastraat ZZ1687242180v
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens* tingieternaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1687242180v
SIETSES, GOOITSENde weduwe van burgervaandrig Goitien Sytses verkoper Romastraat ZZ1687242180v
JANS, GERRIT Gerrit Janssen wever (mr. linnen-)koper twee kamers onder 1 dakRomastraat ZZ1690242302v
LAMMERTS, SEERPhof en kamer van de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1690242302v
LAMMERTS, SEERPhof en kamer van de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten westen Romastraat ZZ1690242302v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat ZZ1690242302v
HESSELS, IETJEoud burgemeester Yttie Hessels , meerderjarige dochterkoper door niaar 1/2 tuinRomastraat1690242325v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyckkoopmangeniaarde koper Romastraat1690242325v
JOOSTES, JOHANNES Johannes Joosten Havestadteigenaar van 1/2 Romastraat1690242325v
, JOOSTmr. Joost Havestadt, c.soc.eigenaar van 1/2 Romastraat1690242325v
TJERKS, WILLEM Willem Tjerks voermanverkoper Romastraat1690242325v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)koper woningRomastraat NZ169224320v
HEINS, EELKE Eelke Heins weverhuurder Romastraat NZ169224320v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Romastraat NZ169224320v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat NZ169224320v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Romastraat NZ169224320v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Romastraat NZ169224320v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Romastraat NZ169224320v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuyskoper door niaar twee kamers onder 1 dakRomastraat ZZ169424377r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes koopmangeniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
FOPPES, Impckjen Foppes geniaarde koper Romastraat ZZ169424377r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ169424377r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuysnaastligger ten westen Romastraat ZZ169424377r
HARMENS, BERBERde crediteuren van wijlen Berber Harmens verkoper Romastraat ZZ169424377r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Groenwoltkapiteinverkoper Romastraat ZZ169424377r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , c.u.wever (linnen-)koper woningRomastraat ZZRoomen1695243147r
LIEUWKES, TRIJNTJEhuurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten oosten Romastraat ZZ1695243147r
LIEUWKES, TRIJNTJEhuurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1695243147r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerx verkoper Romastraat ZZ1695243147r
GERBENS, SIERKwijlen Zierk Gerbens metselaar (mr. -)verkoper Romastraat ZZ1695243147r
, WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamersRomastraat ZZRomen1695243170v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Romastraat ZZ1695243170v
LIEUWKES, TRIJNTJEhuurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten oosten Romastraat ZZ1695243170v
LIEUWKES, TRIJNTJEhuurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1695243170v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (linnen-)verkoper Romastraat ZZ1695243170v
JANS, JANKE Janke Jans koper woningRomastraat ZZ1695243182v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries koper Romastraat ZZ1695243182v
WOUTERS, PIETER Pieter Wouters naastligger ten oosten Romastraat ZZ1695243182v
SWALUE, de erfgenamen van wijlen dr. Swaluenaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1695243182v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1695243182v
WIJNGAARD, THOMAS HUBERTSregerend burgemeester Tomas Huberts Wijngaerdenkoper tuinRomastraat ZZ1696243225v
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSregerend burgemeester Tomas Huberts Wijngaerdenkoper tuinRomastraat ZZ1696243225v
VELDHUIS, burgemeester Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat ZZ1696243225v
VELDHUIS, burgemeester Velthuisnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1696243225v
PAULUS, TJALLING Tialling Poulus naastligger ten westen Romastraat ZZ1696243225v
, AALTJE Aeltie Swalve, c.s.verkoper Romastraat ZZ1696243225v
ROELOFS, ANDRIES Andries Roelofs zeevarendekoper kamerRomastraat ZZ1698243376r
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems koper Romastraat ZZ1698243376r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits verkoper Romastraat ZZ1698243376r
GRAAF, DIRK wijlen Dirk Graefverkoper Romastraat ZZ1698243376r
GERBENS, JURJEN Jurjen Gerbens gleibakkerkoper huisRomastraat ZZ1702244164v
JORIS, JANKE Janke Joris koper Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ1702244164v
WIJNGAARDEN, T. burgemeester T. M. Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1702244164v
WILLEMS, BEREND Berent Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1702244164v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Romastraat ZZ1702244164v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat ZZ1702244164v
WIETSES, GRIETJE Gryttie Wytses , bejaarde vrijsterkoper kamer of woningRomastraat ZZ170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat ZZ170724530r
WIJNGAARDEN, THOMAS oud burgemeester Thomas Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat ZZ170724530r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ170724530r
JANS, JANKE Jancke Jans , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Romastraat ZZ170724530r
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat ZZ170724530r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar kamer of woningRomastraat ZZ1716245260r
WIJNGAARD, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaerdenkoper door niaar Romastraat ZZ1716245260r
ANDRIES, JAN Jan Andries , c.u.geniaarde koper Romastraat ZZ1716245260r
HUBERTS, THOMASde hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Tomas Huiberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ1716245260r
HUBERTS, THOMASde hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Tomas Huiberts naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1716245260r
WILLEMS, BERENDde hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ1716245260r
LOURENS, HENDRIK Hendrick Lourens , c.u.koper huisRomastraat ZZ171824630r
WIJDENBRUG, de erfgenamen van wijlen Wiedenbrugverpachter grond Romastraat ZZ171824630r
PRIGGE, Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ171824630r
, van der Woldtkapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ171824630r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u.verkoper Romastraat ZZ171824630r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.wever (bont-)koper huis en tuinRomastraat ZZ172024681v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten oosten Romastraat ZZ172024681v
CANNEGIETER, vroedsman Cannegieternaastligger ten zuiden Romastraat ZZ172024681v
OBBES, BOTJEweduwe Bottie Obbes verkoper Romastraat ZZ172024681v
JANS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jansen verkoper Romastraat ZZ172024681v
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters , c.u. en c.s.verkoper Romastraat ZZ172024681v
PIETERS, GRIETJE Griettie Pyters , c.u. en c.s.verkoper Romastraat ZZ172024681v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters , c.u. en c.s.verkoper Romastraat ZZ172024681v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwkoper woningRomastraat NZ1730247311v
JANS, AALTJE Aeltje Jansen naastligger ten oosten Romastraat NZ1730247311v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltjenaastligger ten westen Romastraat NZ1730247311v
JANS, FOPPEde tuin van Foppe Jans naastligger ten noorden Romastraat NZ1730247311v
ELGERSMA, JOHANNES Johannis Elgersmaschipperkoper van 1/2 woningRomastraat ZZ173124856r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierkoper van 1/2 Romastraat ZZ173124856r
WIJDENBRUG, mevr. Wijdenbrughverpachter grond Romastraat ZZ173124856r
DOUWES, FREERKJE Freerk Douwes huurder Romastraat ZZ173124856r
OLFERTS, BEREND Beernt Alphers naastligger ten oosten Romastraat ZZ173124856r
, de tuin van burgemeester Corvernaastligger ten zuiden Romastraat ZZ173124856r
DOEKES, WIEBREN Wybren Doekes koper door niaar huisRomastraat NZ1733248261r
JAKOBS, APOLLONIA Apolonia Jacobs koper door niaar Romastraat NZ1733248261r
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Romastraat NZ1733248261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters geniaarde koper Romastraat NZ1733248261r
JAKOBS, PLEUNTJE Pleuntie Jacobs naastligger ten noorden Romastraat NZ1733248261r
JANS, MARTEN Marten Jansen rogdrager (oud -)verkoper Romastraat NZ1733248261r
JANS, AUKE Auke Janssen koper huisRomastraat ZZ1734248350r
BOUWES, JANKE Janke Bouwes koper Romastraat ZZ1734248350r
OLFERTS, BEREND Beernt Alpherts naastligger ten oosten Romastraat ZZ1734248350r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk Syderiusnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1734248350r
ELGERSMA, JOHANNES Johannes Elgersmaschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
TJERKS, JAKOB Jacob Tjerks herbergierverkoper van 1/2 Romastraat ZZ1734248350r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsingkoper huis, weefwinkel en hofRomastraat ZZ1736249124v
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten oosten Romastraat ZZ1736249124v
RUURDS, SWIER Sweerd Ruirds naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans naastligger ten noorden Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BEREND Berent Jansen wever (mr. bont-)naastligger ten noorden Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper Romastraat ZZ1736249124v
JANS, BEREND Berent Jansen wever (mr. bont-)verkoper Romastraat ZZ1736249124v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper woningRomastraat NZ1741250175r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts huurder Romastraat NZ1741250175r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat NZ1741250175r
TJOMMES, FEITE Feite Tjommes naastligger ten zuiden Romastraat NZ1741250175r
DOEKES, WIEBREN Wybren Doekes naastligger ten noorden Romastraat NZ1741250175r
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woningRomastraat ZZ17492523v
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gilles Mesdagkoper Romastraat ZZ17492523v
SCHUURMAN, AREND Arent Schuurman, c.u.huurder huur ca. 5-7 strs. (p.w.)Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ17492523v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapiteinnaastligger ten westen Romastraat ZZ17492523v
HAIES, FOLKJE Folkjen Hayes verkoper Romastraat ZZ17492523v
KLOPPENBURG, SIERK huisman Sierk Kloppenburgverkoper Romastraat ZZ17492523v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoffkoopmanverkoper Romastraat ZZ17492523v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyergerechtsfiscaalkoper hof met zomerhuisRomastraat NZ17522531r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestkoper Romastraat NZ17522531r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Romastraat NZ17522531r
HAAS, AGE Age de Haesexecuteurkoper huisRomastraat ZZ175325366r
WAGENAAR, JOHANNES Johannes Wagenaer, c.u.huurder (p.w.)Romastraat ZZ175325366r
, REIN Rein naastligger ten oosten Romastraat ZZ175325366r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u.naastligger ten zuiden Romastraat ZZ175325366r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppus, n.u.naastligger ten westen Romastraat ZZ175325366r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiureversaalhouder Romastraat ZZ175325366r
JANS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ175325366r
MESDAG, MARTEN GILLESwijlen Marten Gilles Mesdagverkoper Romastraat ZZ175325366r
MULLER, JURJEN Jurien Mullerkoper hof met een kamerRomastraat ZZ1753253100r
OENES, RINSKE Rinske Oenes koper Romastraat ZZ1753253100r
, ANTONIUS Anthony Finksnaastligger ten westen Romastraat ZZ1753253100r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Romastraat ZZ1753253100r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Romastraat ZZ1753253100r
JOCHEMS, HIELKJE Hycke Joghems koper woningRomastraat ZZ1758254158v
JURJENS, MARTEN Marten Jurjens matrooskoper Romastraat ZZ1758254158v
, EELKE Eeltje Travaillenaastligger ten westen Romastraat ZZ1758254158v
GERBENS, JANKE Janke Gerbens verkoper Romastraat ZZ1758254158v
SIEBRENS, JANwijlen Jan Sybrens verkoper Romastraat ZZ1758254158v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingstkoopmankoper woning of kamerRomastraat1767256234r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Romastraat1767256234r
, ANTJE Antje huurder (p.j.)Romastraat1767256234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingstnaastligger ten zuiden Romastraat1767256234r
JANS, BEREND Beernd Jans Sprikwever (mr. bont-)verkoper Romastraat1767256234r
VENEMA, DOEKE Doeke Fenemaverver en glasmaker (mr. -)koper huis en weefwinkelRomastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Romastraat ZZ178126034v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noordwesten Romastraat ZZ178126034v
HAITSES, TRIJNTJEmeerderjarige vrijster Trijntje Haytses verkoper Romastraat ZZ178126034v
HAITSES, BAUKJE Baukjes Haytses verkoper Romastraat ZZ178126034v
KLASES, HARMEN Harmen Claases wever (bont-)verkoper Romastraat ZZ178126034v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks , meerderjarige vrijsterkoper 1/2 van 5 woningenRomastraat1781260138r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.)Romastraat1781260138r
VELDE, TEUNIS Teunis ten Veldehuurder 2e achterste woning (p.j.)Romastraat1781260138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkernaastligger Romastraat1781260138r
HINGST, GAAIKE SIEBRENS Gaike Sybrands Hingst, e.a.naastligger Romastraat1781260138r
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
JOHANNES, ANDRIESwijlen Andries Johannes verkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
KOOPS, HIDDE Hidde Coops matroos op het Jachtverkoper van 1/2 Romastraat1781260138r
FINK, MINNE Minne Vinkkoper van 1/3 huisRomastraat ZZ1784261254r
BROERS, JAN Jan Broers koper van 1/3 Romastraat ZZ1784261254r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers koper van 1/3 Romastraat ZZ1784261254r
TIJSES, MAAIKE Mayke Tijssen huurder Romastraat ZZ1784261254r
, KORNELIS Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1784261254r
, KORNELIS Cornelis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ1784261254r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten westen Romastraat ZZ1784261254r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Romastraat ZZ1784261254r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Romastraat ZZ1784261254r
, KORNELIS Cornelis sleefmakerkoper huisRomastraat ZZ1785261306r
JOUKES, JELLE Jelle Joukes wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Romastraat ZZ1785261306r
, KORNELISde koper Cornelis sleefmakernaastligger ten oosten Romastraat ZZ1785261306r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1785261306r
, huis en hof Roma naastligger ten noorden Romastraat ZZ1785261306r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Romastraat ZZ1785261306r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Romastraat ZZ1785261306r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMSvroedsman Sipke Willems Houtsmakoper huisRomastraat ZZ1794264172v
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks , c.u.wever (bont-)huurder (p.j.)Romastraat ZZ1794264172v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ1794264172v
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS Sipke Willems Houtsmanaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1794264172v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmanverkoper Romastraat ZZ1794264172v
ARENDS, HARMEN Harmen Arents wever (mr. bont-)koper woning en tuintjeRomastraat1795264242v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks verkoper Romastraat1795264242v
KUIPER, JAN JANS Jan Jansen Cuiperzakkendragerkoper huisRomastraat ZZ1803266302r
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsmanaastligger ten oosten Romastraat ZZ1803266302r
JONKER, KORNELISKE Cornelis Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat ZZ1803266302r
MULLER, Catharina Mullernaastligger ten westen Romastraat ZZ1803266302r
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuisverkoper Romastraat ZZ1803266302r
POORT, HENDRIK Hendrik Poortbakker (mr. -)koper huisRomastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechthuurder Romastraat NZ1808268180v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ1808268180v
STEFANUS, T. T. S. Stephany, q.q.naastligger ten zuiden Romastraat NZ1808268180v
STOK, JURJEN Jurjen H. van der Stokmetselaarverkoper Romastraat NZ1808268180v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Romastraat NZ1808268180v
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Romastraat NZ1808268180v
STOK, ANTJE meerderjarige vrijster Antje H. van der Stokverkoper Romastraat NZ1808268180v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Romastraat NZ1808268180v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Romastraat NZ1808268180v
WIEBRENS, REINER Reyner Wybrandts koper huis en loodsRomastraat 11600228188v
HEINS, DOETJE Doed Heyns koper Romastraat 11600228188v
IJSBRANDS, SIEMEN Symon Isbrants naastligger ten oosten Romastraat 11600228188v
JANS, JANde verkopers Jan Jans , c.soc.apothekernaastligger ten noorden Romastraat 11600228188v
JANS, JAN Jan Jans blekerverkoper van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, JAN Jan Jans blekerverkoper q.q. Romastraat 11600228188v
JANS, GRIETJE Griet Jans , minderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, NEELTJE Neel Jans , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
JANS, GEERTJE Geert Jans , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 11600228188v
PIERS, DIRK Dirck Piers naastligger ten oosten Romastraat 1161723062v
WIEBRENS, SIKKE Sicke Wybrens verkoper q.q. Romastraat 1161723062v
HEINS, SALVES Salvus Heyns schipper (groot-)verkoper q.q. Romastraat 1161723062v
WIEBRENS, REINERhet nagelaten weeskind van wijlen Reyner Wybrens verkoper Romastraat 1161723062v
HEINS, DOETJEwijlen Doed Heyns verkoper Romastraat 1161723062v
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakkerkoper huis en plaatsRomastraat 116312337v
PIERS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirck Piers* wever (bedsteek-)naastligger ten oosten Romastraat 116312337v
WIEBES, JAN Jan Wybes bakkerverkoper Romastraat 116312337v
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goities naastligger ten oosten Romastraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Romastraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Romastraat 11657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Romastraat 11657237257v
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper door niaar huisRomastraat 11706244334r
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absentkoper door niaar Romastraat 11706244334r
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 11706244334r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 11706244334r
JANS, GRIETJE Gryttje Jans geniaarde koper Romastraat 11706244334r
, SJOUKJE Sjouk beddenmaaksterhuurder Romastraat 11706244334r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 11706244334r
WILLEMS, BEREND Barent Willems wevernaastligger ten noorden Romastraat 11706244334r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. en q.q.zilversmid (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 11706244334r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)koper huisRomastraat 1175225321r
LUCAS, FREERKde weduwe van Freerk Lucas naastligger ten oosten Romastraat 1175225321r
, EELKEhet huis gekocht door Eeltje Travailenaastligger ten noorden Romastraat 1175225321r
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Romastraat 1175225321r
ANDRIES, SARAjongedochter Sara Andries koper kamerRomastraat 2166023860v
ANDRIES, SARAjongedochter Sara Andries koper kamerRomastraat 2166023860v
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2166023860v
CAESARIUS, de hof van burgemeester Caesariusnaastligger ten zuiden Romastraat 2166023860v
, KLAAS Claas Cratsnaastligger ten westen Romastraat 2166023860v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.metselaar (mr. -)koper huis of woningRomastraat 2166623958r
KLASES, KLAAS Claas Clasen naastligger ten oosten Romastraat 2166623958r
BEER, HENDRIK Hendrick de Beernaastligger ten zuiden Romastraat 2166623958r
PAULUS, JANKE Jancke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2166623958r
SIEMENS, MARCUS Marcus Symens verkoper Romastraat 2166623958r
KLASES, FRANS Frans Claessen koper huisRomastraat 2167024014r
FOPPES, GEPKE Gepke Foppes koper Romastraat 2167024014r
KLASES, KLAAS Claes Claessen naastligger ten oosten Romastraat 2167024014r
BAAR, HENDRIK Hendrik Baernaastligger ten zuiden Romastraat 2167024014r
PAULUS, JANKE Janneke Pouwels naastligger ten westen Romastraat 2167024014r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u.verkoper Romastraat 2167024014r
JANS, HOTSE Hotze Jansen , c.u.koper woningRomastraat 21712245182ar
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Tomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten oosten Romastraat 21712245182ar
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSburgemeester Tomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 21712245182ar
TJERKS, ANDRIES Andries Tjerx naastligger ten westen Romastraat 21712245182ar
HIELKES, KLAAS Claes Hylckes koper huisRomastraat 2171824631r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 2171824631r
PRIGGE, Prigge, n.u.kapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 2171824631r
TJERKS, ANDRIES Andries Tierx naastligger ten westen Romastraat 2171824631r
JANS, HOTSE Hotze Jansen , c.u.verkoper Romastraat 2171824631r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)koper huisRomastraat 21782260283r
RUITER, JAN Jan de Ruiterhuurder (p.j.)Romastraat 21782260283r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Romastraat 21782260283r
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger ten zuiden Romastraat 21782260283r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. -)naastligger ten westen Romastraat 21782260283r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmermankoper huisRomastraat 21782260300r
RUITER, JAN Jan de Ruiterhuurder Romastraat 21782260300r
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten oosten Romastraat 21782260300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Romastraat 21782260300r
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (mr. huis-)verkoper Romastraat 21782260300r
, GEERTRUIDA Geertruid Luisingkoper huisRomastraat 21799265181v
ARENDS, HARMENwijlen Harmen Arendts koopmankoper Romastraat 21799265181v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts huurder Romastraat 21799265181v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten oosten Romastraat 21799265181v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten zuiden Romastraat 21799265181v
BROERS, JAN Jan Broers naastligger ten westen Romastraat 21799265181v
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 21799265181v
HEERKES, ALLERT Allert Herckes bewoner Romastraat 3163123330r
JELLES, LIJSBET Lijsbet Jelles naastligger ten oosten Romastraat 3163123330r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163123330r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakkerverkoper q.q. Romastraat 3163123330r
DIRKS, JANKE Jantien Dircks , en haar absente zusterverkoper van 1/2 Romastraat 3163123330r
PIERS, DIRKwijlen Dirck Piers verkoper van 1/2 Romastraat 3163123330r
BERENDS, GOOITSEN Goycke Berents koper huis en weefwinkelRomastraat 3163223370v
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3163223370v
JELLES, LIJSBET Lijbet Jelles naastligger ten oosten Romastraat 3163223370v
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163223370v
, AUKE Aucke Tieards , c.u.verkoper Romastraat 3163223370v
JELLES, LIJSBET Lijsbet Jelles naastligger ten oosten Romastraat 3163923475r
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3163923475r
BERENDS, GOOITSENde curatoren van wijlen Goytyen Beerns , c.u.wever (mr. linnen-)verkoper Romastraat 3163923475r
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goyties , c.u.koper huis en weefwinkel met een loods en ledige plaatsRomastraat 3164323575v
JELLES, LIJSBET Lijsbet Jelles naastligger ten oosten Romastraat 3164323575v
OEBELES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3164323575v
HENDRIKS, VICTOR Fictoor Hendrix verkoper Romastraat 3164323575v
JANS, MARTEN Marten Jansen , c.u.koper huis, weefwinkel, loods en plaatsRomastraat 31658237158v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 31658237158v
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goities verkoper Romastraat 31658237158v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)koper huisRomastraat 31680241102r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessens naastligger ten oosten Romastraat 31680241102r
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Piter Jacobs naastligger ten westen Romastraat 31680241102r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten noorden Romastraat 31680241102r
SWERMS, SEERP LAMMERTSburgerhopman Seerp Lammerts Swermsverkoper q.q. Romastraat 31680241102r
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Romastraat 31680241102r
, KLAAS Claes Crats, c.u.koper kamerRomastraat 4west1650236134r
JULIUS, LIJSBET Lijsbeth Julius naastligger ten oosten Romastraat 4west1650236134r
VICTORS, ARJEN Arjen Victoors naastligger ten westen Romastraat 4west1650236134r
HENDRIKS, VICTOR Fictor Hendrix verkoper Romastraat 4west1650236134r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u.scheepstimmermankoper huisRomastraat 4oost1661238110v
LAMMERTS, SEERPuitgang van de hof van Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost1661238110v
LAMMERTS, SEERPde hof van Seerp Lamberts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1661238110v
EELKES, DOETJEde kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1661238110v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost1661238110v
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u.koper huis, loods en plaatsRomastraat 4oost1664238225r
LAMMERTS, SEERPde uitgang van de hof van Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat 4oost1664238225r
LAMMERTS, SEERPde hof van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1664238225r
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost1664238225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 4oost1664238225r
HIELKES, PIETERvroedsman Pytter Hylckes Koolhertschipper (wijd-)koper hof met bomen en planten en een zomerhuisRomastraat 4oost1668239164r
, MAAIKE Mayke Cartouwkoper Romastraat 4oost1668239164r
SWERMS, SEERP LAMMERTSde hof van Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1668239164r
SWERMS, SEERP LAMMERTSde hof van Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1668239164r
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a.naastligger ten westen Romastraat 4oost1668239164r
CAESARIUS, burgemeester Caesariusverkoper Romastraat 4oost1668239164r
HOGENHUISEN, RUURD EVERTS Ruird Everts Hogenhuysbode (gerechts-)koper kamer met put en bakRomastraat 4oost1669239204r
LAMMERTS, SEERPde kamer van de erfgenamen van wijlen Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost1669239204r
, DOEKEde hof van Doeke naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1669239204r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebosverkoper Romastraat 4oost1669239204r
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte])Romastraat 4oost1670239218v
, RUURDgrondpacht uit de kamer van Ruird bodeeigenaar perceel Romastraat 4oost1670239218v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u.steenvoerderkoper huisRomastraat 4oost167024023r
, RUURDmr. Ruird Hogenhuisverkoper Romastraat 4oost167024023r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes koper kamerRomastraat 4west167024031v
WIENSENS, PIETJE Pyttie Wynties koper Romastraat 4west167024031v
, WELMOEDde weduwe Welmoed naastligger ten oosten Romastraat 4west167024031v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaarnaastligger ten westen Romastraat 4west167024031v
, KLAAS Claes Crasverkoper Romastraat 4west167024031v
TJERKS, JETSKE Jetske Tjerx koper huisRomastraat 4oost1687242178r
ANDRIES, HEREwijlen Heere Andries koper Romastraat 4oost1687242178r
LAMMERTS, SEERPde weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1687242178r
, ARJENde weduwe van Arjen Krytenburghnaastligger ten westen Romastraat 4oost1687242178r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes zoetvisserbewoner Romastraat 4oost1687242178r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterkoper huisRomastraat 4oost1697243305r
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper Romastraat 4oost1697243305r
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdragerhuurder Romastraat 4oost1697243305r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1697243305r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1697243305r
, ARJENde kinderen en erfgenamen van wijlen Arjen Krytenburghnaastligger ten westen Romastraat 4oost1697243305r
HERES, RUURD Ruird Heeres varenspersoonverkoper Romastraat 4oost1697243305r
ARJENS, BOIEN Boyke Arjens winkelierkoper 4/5 kamerRomastraat 4west1701244128r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorternaastligger ten oosten Romastraat 4west1701244128r
WIJNGAARDEN, THOMAS HUBERTSde hof van burgemeester Thomas Huiberts Wijngaardennaastligger ten zuiden Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper van 2/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, JAN Jan Crytenburgchirurgijnverkoper q.q. Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, ANTJE Antie Crytenburgverkoper van 1/5 Romastraat 4west1701244128r
KRIJTENBURG, DOETJE Doedtie Crytenburgverkoper van 1/5 Romastraat 4west1701244128r
HERES, RUURD Ruird Heres varenspersoonkoper huis waarin kamer, kelder en keuken, met plaatsRomastraat 4oost1705244271v
FOLKERTS, RIEMKJE Riemke Folkerts koper Romastraat 4oost1705244271v
KLEISES, BARTELD Bartel Kleises naastligger ten zuiden Romastraat 4oost1705244271v
KRIJTENBURG, ARJEN de erfgenamen van wijlen mr. Arjen Crytenburgnaastligger ten westen Romastraat 4oost1705244271v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorterverkoper Romastraat 4oost1705244271v
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis verkoper Romastraat 4oost1705244271v
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes koper huisRomastraat 4oost170824572v
DIRKS, WATSE Watse Dirx koper Romastraat 4oost170824572v
, JAKOBde uitgang van de kamer van Jacob naastligger ten zuiden Romastraat 4oost170824572v
KLASES, BARTELDde weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat 4oost170824572v
, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Critenborgnaastligger ten westen Romastraat 4oost170824572v
HUBERTS, THOMASde hof van burgemeester Tomas Huiberts naastligger ten westen Romastraat 4oost170824572v
HERES, RUURD Ruird Heeres verkoper Romastraat 4oost170824572v
FOLKERTS, RIEMKJE Riemcke Folkerts verkoper Romastraat 4oost170824572v
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u.koper huisRomastraat 4oost1711245161r
, de hof van vroedsman Corvernaastligger ten oosten Romastraat 4oost1711245161r
, van den Woltkapiteinnaastligger ten oosten Romastraat 4oost1711245161r
, van den Woltkapiteinnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1711245161r
HUBERTS, THOMASde wijngaard van burgemr. Thomas Huberts naastligger ten westen Romastraat 4oost1711245161r
, de erfgenamen van wijlen mr. Critenborgnaastligger ten westen Romastraat 4oost1711245161r
EVERTS, HARING Haring Everts verkoper Romastraat 4oost1711245161r
GRAAF, PIETER Pieter Graaffverkoper q.q. Romastraat 4oost1711245161r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes verkoper Romastraat 4oost1711245161r
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovienscheepstimmermanverkoper Romastraat 4oost1711245161r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisRomastraat 4oost1752252191r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierkoper Romastraat 4oost1752252191r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughverpachter grond Romastraat 4oost1752252191r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252191r
HYLKEMA, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hylkemanaastligger ten oosten Romastraat 4oost1752252191r
HYLKEMA, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hylkemanaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1752252191r
GILLES, MARTENde weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252191r
PRIGGE, vrouw Tytzia Priggeverkoper Romastraat 4oost1752252191r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppusluitenant (oud -)verkoper Romastraat 4oost1752252191r
JANS, REIN Rein Jans leerlooiersknechtkoper huisRomastraat 4oost1752252213r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams koper Romastraat 4oost1752252213r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrughverpachter grond Romastraat 4oost1752252213r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.)Romastraat 4oost1752252213r
HYLKEMA, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hylkemanaastligger ten oosten Romastraat 4oost1752252213r
HYLKEMA, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hylkemanaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1752252213r
GILLES, MARTENde weduwe van Marten Gilles naastligger ten westen Romastraat 4oost1752252213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Romastraat 4oost1752252213r
FINK, ANTONIUS Antony Vinkhovenierverkoper Romastraat 4oost1752252213r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)koper huisRomastraat 4oost176425621r
LIEUWES, JOSEF Joseph Lieuwes , c.u.huurder Romastraat 4oost176425621r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams verkoper Romastraat 4oost176425621r
JANS, REINwijlen Rein Jans verkoper Romastraat 4oost176425621r
REINS, JAN Jan Reins verkoper Romastraat 4oost176425621r
JANS, MEINERT Meindert Jans koper huisRomastraat 4oost176925799r
DOUWES, BINTJE Bents Douwes koper Romastraat 4oost176925799r
RUURDS, FREERK Freerk Ruirds , c.u.huurder Romastraat 4oost176925799r
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Sideriusnaastligger ten westen Romastraat 4oost176925799r
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat 4oost176925799r
KORNELIS, ABRAHAMwijlen Abraham Cornelis Beitzegatverkoper Romastraat 4oost176925799r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzenskoopmankoper huisRomastraat 4west1774258147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopmankoper Romastraat 4west1774258147v
RIENKS, JAN Jan Rients huurder (p.w.)Romastraat 4west1774258147v
JANS, MEINERT Meindert Jans naastligger ten oosten Romastraat 4west1774258147v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten zuiden Romastraat 4west1774258147v
MULDER, JURJEN Jurjen Muldernaastligger ten westen Romastraat 4west1774258147v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
FRIESEMAN, EKKE Ecko Friesemankoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1774258147v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, SIEMEN Symon de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, JANKE Janke de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haasverkoper Romastraat 4west1774258147v
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiusverkoper Romastraat 4west1774258147v
JANS, JAN Jan Janzen metselaarsknechtkoper huisRomastraat 4oost1775258217r
JAKOBS, PIETJE Pytje Jacobs koper Romastraat 4oost1775258217r
SCHRADER, J. J. Schradernaastligger Romastraat 4oost1775258217r
DOUWES, BINTJE Bents Douwes verkoper Romastraat 4oost1775258217r
JANS, MEINERTwijlen Meinert Jans verkoper Romastraat 4oost1775258217r
, GOSLING Gosling Piekingaschoenmaker (mr. -)koper huisRomastraat 4oost1780259290v
GERRITS, ROELOF Roelof Gerryts wever (bont-)huurder (p.j.)Romastraat 4oost1780259290v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost1780259290v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 4oost1780259290v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Sideriusnaastligger ten westen Romastraat 4oost1780259290v
, AAGJE Aagje Brettonverkoper van 3/8 Romastraat 4oost1780259290v
IJSENBEEK, THOMAS wijlen Thomas Cl. IJsenbeekkoopmanverkoper van 3/8 Romastraat 4oost1780259290v
, de weduwe van Cransenverkoper van 5/8 Romastraat 4oost1780259290v
BERENDS, HARMEN Harmen Berends koper huisRomastraat 4oost1784261129v
JANS, SUSANNA Susanna Jans koper Romastraat 4oost1784261129v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureurverpachter grond Romastraat 4oost1784261129v
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a.commiesnaastligger ten zuiden* Romastraat 4oost1784261129v
JAKOBS, PIETJE Pietje Jacobs verkoper Romastraat 4oost1784261129v
JANS, JANwijlen Jan Jansen metselaarverkoper Romastraat 4oost1784261129v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhovenierkoper huisRomastraat 4west1789263160v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder (p.w.)Romastraat 4west1789263160v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 4west1789263160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhoveniernaastligger ten zuiden Romastraat 4west1789263160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulderhoveniernaastligger ten westen Romastraat 4west1789263160v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERSvroedsman Sibren Pieters Molenaarverkoper q.q. Romastraat 4west1789263160v
BOER, WILLEM Willem de Boerkoopmanverkoper q.q. Romastraat 4west1789263160v
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk Wetzensverkoper Romastraat 4west1789263160v
JELLES, HARKE Harke Jelles koper huis en tuinRomastraat 41809268278v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts koper Romastraat 41809268278v
FREERKS, JOHANNES Johannes Frederiks huurder tuinRomastraat 41809268278v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Romastraat 41809268278v
JONKER, C. C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 41809268278v
, HARMEN Harmen Winnekesnaastligger ten westen Romastraat 41809268278v
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakkerverkoper Romastraat 41809268278v
VRIES, HENDRIK JANS Hendrik Jans de Vriesdoodgraverkoper huisRomastraat 4181026981r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten oosten Romastraat 4181026981r
JONKER, C. C. A. Jonkernaastligger ten zuiden Romastraat 4181026981r
WENNEKES, HARMEN Harmen Wennekesnaastligger ten westen Romastraat 4181026981r
JILLES, HARKE Harke Jilles verkoper huis en tuinRomastraat 4181026981r
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts verkoper Romastraat 4181026981r
JANS, LOUW Lou Jansen rogdragerkoper huisRomastraat 51606228497r
TIETES, FROUKJE Frouck Tietes koper Romastraat 51606228497r
DIRKS, GERRITweduwe van Geryt Dircx naastligger ten oosten Romastraat 51606228497r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten westen Romastraat 51606228497r
JANS, ALLERT Allert Jans verkoper q.q. Romastraat 51606228497r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. Romastraat 51606228497r
WILLEMS, JAKOBde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Willems houtzagerverkoper Romastraat 51606228497r
JANS, AAFKEwijlen Aeff Jans verkoper Romastraat 51606228497r
HERES, REINER Reyner Heeres koper huisRomastraat 51614229214r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts koper Romastraat 51614229214r
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 51614229214r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 51614229214r
ROMKES, Cendt Rompkes bezemmakerverkoper Romastraat 51614229214r
SIETSES, FROUKJE Vrouck Sytzes verkoper Romastraat 51614229214r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huisRomastraat 51657237137r
BEERTS, TJEPKEwijlen Tepke Beerts koper Romastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper q.q. Romastraat 51657237137r
TJEPKES, BEERT Beert Tiepkes koper Romastraat 51657237137r
DROST, ROMMERT mr. Rombertus Drostnaastligger ten oosten Romastraat 51657237137r
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goyties [staat: Wytses] naastligger ten westen Romastraat 51657237137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 51657237137r
GRATINGA, HARMEN RINNERTS Harmen Rinnerts Gratingaverkoper Romastraat 51657237137r
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u.koper 2/3 huisRomastraat 5166623943r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 5166623943r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten westen Romastraat 5166623943r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5166623943r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks verkoper Romastraat 5166623943r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes verkoper Romastraat 5166623943r
FOPKES, ANDRIES Andries Fopkes koper huisRomastraat 51682241232v
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermannaastligger ten oosten Romastraat 51682241232v
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Romastraat 51682241232v
KLASES, TJEPKE Tjepke Clases schipper (wijd-)verkoper Romastraat 51682241232v
ULBES, STEFFEN Steven Ulbes koper 1/2 huisRomastraat 51717245283v
FOPKES, SJOUKJE Sjouwke Fopkes koper Romastraat 51717245283v
ULBES, STEFFENde koper Steven Ulbes , c.u.eigenaar van 1/2 Romastraat 51717245283v
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 51717245283v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51717245283v
FOPKES, JAN Jan Fopkes verkoper Romastraat 51717245283v
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Romastraat 51717245283v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert wever (bont-)koper huisRomastraat 51728247116v
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Michiels koper Romastraat 51728247116v
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 51728247116v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 51728247116v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten noorden Romastraat 51728247116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhofwinkelierverkoper q.q. Romastraat 51728247116v
BOUMA, SIEBOUT burgerhopman Sybout Boumazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
KOK, JAKOB LOLLES Jacob Lolles Cocqschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaetsboekbinder (mr. -)verkoper q.q. Romastraat 51728247116v
ULBES, STEFFENde kinderen van wijlen Steven Ulbes verkoper Romastraat 51728247116v
FOPKES, SIEUWKEwijlen Sjieuke Fopkes verkoper Romastraat 51728247116v
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)koper huisRomastraat 5175725473r
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes koper Romastraat 5175725473r
FEDDES, KORNELIS Cornelis Feddes wever (bont-)naastligger ten oosten Romastraat 5175725473r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5175725473r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes* turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 5175725473r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Migchiels verkoper Romastraat 5175725473r
LUCAS, FREERKwijlen Freerk Lucas verkoper Romastraat 5175725473r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmermankoper huisRomastraat 5176325613r
, ELSKE Elske koper Romastraat 5176325613r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings huurder Romastraat 5176325613r
JANS, BEREND Berend Jansen naastligger ten oosten Romastraat 5176325613r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts* timmermannaastligger ten westen Romastraat 5176325613r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Romastraat 5176325613r
HENDRIKS, KOERT Coert Hendriks wever (bont-)verkoper Romastraat 5176325613r
FEDDES, HILTJE Hiltje Feddes verkoper Romastraat 5176325613r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmermankoper huisRomastraat 5178626251r
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Sideriuskoper Romastraat 5178626251r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626251r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5178626251r
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten noorden Romastraat 5178626251r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 5178626251r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper door niaar huisRomastraat 5178626276r
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (bont-)geniaarde koper Romastraat 5178626276r
LOURENS, MARIA Mary Louwrens geniaarde koper Romastraat 5178626276r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends naastligger ten oosten Romastraat 5178626276r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5178626276r
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten noorden Romastraat 5178626276r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaasverkoper Romastraat 5178626276r
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Sideriusverkoper Romastraat 5178626276r
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossierkoper kamerRomastraat 6162523177v
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 6162523177v
MARTENS, JULIUS Julius Martens naastligger ten westen Romastraat 6162523177v
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgervaandrig Hendrick Olpherts Belidaverkoper Romastraat 6162523177v
HANSES, Ytgie Hanses verkoper Romastraat 6162523177v
HANSES, MARTEN Marten Hansen koper kamerRomastraat 61646235208r
SINTS, ROMKEde hof van Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 61646235208r
JULIUS, LIJSBET Liesbeth Julius naastligger ten westen Romastraat 61646235208r
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q.koper kamerRomastraat 61653236240r
HARMENS, KORNELISwijlen Cornelis Harmens koper Romastraat 61653236240r
HENDRIKS, ERNSThet huis bewoond door Eernst Hendrickx naastligger ten oosten Romastraat 61653236240r
LASES, SJOERDde hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat 61653236240r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u.knoopmakerverkoper Romastraat 61653236240r
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , c.u.koper kamerRomastraat 61669239199v
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 61669239199v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Romastraat 61669239199v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemaverkoper Romastraat 61669239199v
VELDHUIS, JAKOB vroedman Jacob Velthuiskoper door niaar kamerRomastraat 6169324345v
RUURDS, AUKJE Auckjen Ruyrdts , bloedverwante van de verkoperskoper door niaar Romastraat 6169324345v
AKKER, GERARDUS Gerhardus Ackernotarisgeniaarde koper Romastraat 6169324345v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolkes huurder Romastraat 6169324345v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen wever (linnen-)naastligger ten oosten Romastraat 6169324345v
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Romastraat 6169324345v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Romastraat 6169324345v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Romastraat 6169324345v
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Romastraat 6169324345v
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Romastraat 6169324345v
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Romastraat 6169324345v
HIDDEMA, SIEMEN Simon Hiddemaapothekerkoper hof met zomerhuisRomastraat 61705244301v
RUURDS, AUKJEde eigen kamer van Aukjen Ruirds naastligger ten oosten Romastraat 61705244301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuisnaastligger ten oosten Romastraat 61705244301v
RUURDS, AUKJE Aukjen Ruirds verkoper Romastraat 61705244301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuisverkoper Romastraat 61705244301v
DOUWES, DIRK Dirk Douwes blauwverver (mr. -)koper hof en zomerhuisRomastraat 6173224887v
TJEERDS, IEFKE Yfke Tierds koper Romastraat 6173224887v
, MARTJEN Martijntie Corververkoper Romastraat 6173224887v
, JOHANNES Johannes Coderqwijnhandelaarverkoper Romastraat 6173224887v
, EELKE Eeltje Travaljekoopmankoper woningRomastraat 6175325362v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Romastraat 6175325362v
, JAN Jan Brettonnaastligger ten westen Romastraat 6175325362v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (ijzer-)koper huisRomastraat 61759254221v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Romastraat 61759254221v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Romastraat 61759254221v
SIDERIUS, Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 61759254221v
, JANwijlen Jan Brettonnaastligger ten westen Romastraat 61759254221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Romastraat 61759254221v
MEILES, HERE Heere Meyles blauwververkoper huisRomastraat 6176725722r
JANS, IEKJE Jiecke Jans koper Romastraat 6176725722r
SIDERIUS, de weduwe van Sideriusnaastligger ten zuiden Romastraat 6176725722r
, JAN Jan Brettonnaastligger ten westen Romastraat 6176725722r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Romastraat 6176725722r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huisRomastraat 61775258218r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntie Wopkes koper Romastraat 61775258218r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder (p.w.)Romastraat 61775258218r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver (oud -)verkoper Romastraat 61775258218r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper kamerRomastraat 81602228285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses koper Romastraat 81602228285v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond Romastraat 81602228285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses verpachter grond Romastraat 81602228285v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels naastligger ten oosten Romastraat 81602228285v
FASES, FOEKJE Foeck Faeses naastligger ten oosten Romastraat 81602228285v
PIETERS, TEUNIS Thoenis Pieters naastligger ten westen Romastraat 81602228285v
JAKOBS, JELTE Jelte Jacobs verkoper Romastraat 81602228285v
, IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 81602228285v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en weefwinkelRomastraat 81612229108v
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes koper Romastraat 81612229108v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81612229108v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendricx naastligger ten oosten Romastraat 81612229108v
WOUTERS, ARJEN Arian Wouters naastligger ten westen Romastraat 81612229108v
, Purijntgie van Dammeverkoper Romastraat 81612229108v
PIETERS, ANDRIESwijlen Andries Pieters verkoper Romastraat 81612229108v
, Purijntgie van Dammeverkoper Romastraat 81612229108v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
ANDRIES, CATHARINA Cathalina Andries , maior annisverkoper Romastraat 81612229108v
SINTS, ROMKE Rompke Sents koper kamer en weefhuis of winkelRomastraat 81614229226v
BERENDS, RINSKE Rynscke Bernts koper Romastraat 81614229226v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81614229226v
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Matthijssen naastligger ten oosten Romastraat 81614229226v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 81614229226v
JANS, TIJS Thijs Janssen linnenwerkerverkoper Romastraat 81614229226v
JANS, TIJS Tijs Jans koper kamer en weefwinkelRomastraat 81615229269r
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 81615229269r
MATTEUS, MATTEUSmr. Mathijs Mathijsen naastligger ten oosten Romastraat 81615229269r
WOUTERS, ARJEN Ariaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 81615229269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 81615229269r
EIES, WIETSKE Wytske Eyes verkoper Romastraat 81615229269r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstrastudent [staat: philosophia studiosus]koper kamerRomastraat 81654236270r
SIEMENS, SIEMENde kamer van wijlen Symen Symens naastligger ten westen Romastraat 81654236270r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst compagnie kapitein Johan van Roordaverkoper q.q. Romastraat 81654236270r
MEIERTS, HANS Hans Meyer stoofmakerverkoper Romastraat 81654236270r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamerRomastraat 816552371v
SIEMENS, SIEMENals bewoner de weduwe van Symen Symens naastligger ten westen Romastraat 816552371v
HEEMSTRA, ANDRIES Andreas Heemstrasecretaris (stads -)verkoper q.q. Romastraat 816552371v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstrastudent [staat: philosophia studiosus]verkoper Romastraat 816552371v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis , c.u.koper kamerRomastraat 8165523740r
SIEMENS, SIEMENals bewoner de weduwe van wijlen Simen Symens naastligger ten westen Romastraat 8165523740r
JANS, JAKOB Jacob Jansen , c.u.verkoper Romastraat 8165523740r
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u.koper kamerRomastraat 81668239149v
SIEMENS, SIEMENde weduwe van Symen Symens naastligger ten westen Romastraat 81668239149v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks verkoper Romastraat 81668239149v
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Romastraat 81668239149v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper woning betaande uit twee kamersRomastraat 81688242226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Romastraat 81688242226r
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs weverhuurder Romastraat 81688242226r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens koper huisRomastraat 8173124813r
ANDRIES, WILLEMKE Willemke Andries koper Romastraat 8173124813r
WIJDENBRUG, mevrouw Widenbrughverpachter grond Romastraat 8173124813r
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 81783261118r
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat 81783261118r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Romastraat 81783261118r
MARTENS, JURJEN Jurjen Martens verkoper Romastraat 81783261118r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper provisioneel huis en hof daer nu tegenwoordich Roemen uutsteecktRomastraat 10Roma1600228190v
BROERS, BOTEde weduwe van wijlen Botte Broers apothekerbewoner Romastraat 101600228190v
BROERS, REIN Reyn Broers verkoper q.q. Romastraat 101600228190v
BROERS, BOTEde kinderen van wijlen Botte Broers apothekerverkoper Romastraat 101600228190v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u.naastligger ten oosten Romastraat 10164323557v
LASES, SJOERDvrije uitgang naar de Hofstraat onder de zolder door van Sioerd Lases , c.u.naastligger ten zuiden Romastraat 10164323557v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u.naastligger ten zuiden Romastraat 10164323557v
, HANS Hans [niet ingevuld] naastligger ten westen Romastraat 10164323557v
LASES, SJOERD Sioerd Lases verkoper Romastraat 10164323557v
PIETERS, AATJE Atke Piters verkoper Romastraat 10164323557v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisRomastraat 111658237179v
KRIJNS, MAAIKE May Crijnes naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 111658237179v
TJEPKES, IETJE Yttie Tiepckes naastligger ten westen Romastraat 111658237179v
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 111658237179v
DROST, mr. Rombarth Drost, c.u.verkoper Romastraat 111658237179v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u.koper huisRomastraat 11168424211r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 11168424211r
ANDRIES, FOPKE Fopke Andries naastligger ten westen Romastraat 11168424211r
PIETERS, JAN Jan Pytters timmermanverkoper Romastraat 11168424211r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (huis-)koper huis, loods en plaatsRomastraat 111688242221r
JAKOBS, SJOUKJE Sjouckjen Jacobs koper Romastraat 111688242221r
MARTENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 111688242221r
ANDRIES, FOPKE Fopke [staat: Popke] Andries naastligger ten westen Romastraat 111688242221r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Romastraat 111688242221r
JELLES, ANTJE Antie Jelles verkoper Romastraat 111688242221r
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u.koper huisRomastraat 111715245253v
HANSES, ARENDde weduwe van Ane Hansen naastligger ten oosten Romastraat 111715245253v
ANDRIES, POPKEde weduwe van Popke Andries naastligger ten westen Romastraat 111715245253v
WILLEMS, JAKOBde weduwe van Jacob Willems naastligger ten westen Romastraat 111715245253v
SIEBES, JELLEhet hoff van de weduwe van Jelle Sybes naastligger ten noorden Romastraat 111715245253v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u.verkoper Romastraat 111715245253v
ARENDS, HARMEN Harmen Arends wever (bont-)koper huisRomastraat 111778259148v
HENDRIKS, DOUWTJE Doutje Hendriks koper Romastraat 111778259148v
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten oosten Romastraat 111778259148v
HINNES, LOLKE Lolke Hennings* naastligger ten westen Romastraat 111778259148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten noorden Romastraat 111778259148v
JANS, TEUNTJE Theuntje Jans verkoper Romastraat 111778259148v
JANS, BERENDwijlen Beernd Jans verkoper Romastraat 111778259148v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts , c.u.koper huisRomastraat 121657237107v
LAMMERTS, SIKKE Sikke Lammerts verkoper Romastraat 121657237107v
JANS, JAN Jan Jansen koper huisRomastraat 12165923810v
SJOERDS, JAN Jan Sioerdts verkoper Romastraat 12165923810v
, GEERT Geert Oostman, c.u.koper huisRomastraat 1216702409r
, WIEBE Wybe timmermannaastligger ten oosten Romastraat 1216702409r
VALK, JAN JANS Jan Jansen Valkverkoper Romastraat 1216702409r
DOEDES, HERE Hero Doedes , c.u.koper kamerRomastraat 131650236121v
, TJITSKE Tiets naastligger ten westen Romastraat 131650236121v
OLFERTS, JANwijlen Jan Olpharts naastligger ten westen Romastraat 131650236121v
KORNELIS, BONSE Bonte Cornelis verkoper Romastraat 131650236121v
PAULUS, KARST Karst Palses , c.u.koper kamerRomastraat 131651236182r
BANGA, burgerhopman Banganaastligger ten oosten Romastraat 131651236182r
, TJITSKE Tiets naastligger ten westen Romastraat 131651236182r
OLFERTS, JANwijlen burgemeester Jan Olpherts naastligger ten westen Romastraat 131651236182r
DOEDES, HERE Heere Doedes verkoper Romastraat 131651236182r
MARTENS, JAN Jan Martens koper huisRomastraat 13168024168r
, JOOSTmr. Joost Havestadtnaastligger ten oosten Romastraat 13168024168r
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten noorden Romastraat 13168024168r
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdragerverkoper Romastraat 13168024168r
KARSTES, GRIETJE Grietie Carstens verkoper Romastraat 13168024168r
LOLLES, TJEERD Tjeerd Lolles verkoper Romastraat 13168024168r
DIRKS, SIERK Zierck Dirx chirurgijnverkoper q.q. Romastraat 13168024168r
HENDRIKS, SJOUKJE Siouckien Hendrix verkoper Romastraat 13168024168r
KRIJNS, MAAIKE Maycke Crines verkoper Romastraat 13168024168r
JANS, JANKE Jancke Jans koper huisRomastraat 13169224313v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries timmerman (huis-)koper Romastraat 13169224313v
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moyses Abrahams knoopmakernaastligger ten oosten Romastraat 13169224313v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13169224313v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13169224313v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u.koper huisRomastraat 13169324370v
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13169324370v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13169324370v
JANS, JANKE Jancke Jans verkoper Romastraat 13169324370v
ANDRIES, FOPKEwijlen Fopke Andries verkoper Romastraat 13169324370v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters koper huisRomastraat 13170124488r
SIEBRENS, SIJKE Sijke Sybrens koper Romastraat 13170124488r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13170124488r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13170124488r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13170124488r
FREERKS, JANKE Jancke Freerks verkoper Romastraat 13170124488r
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huisRomastraat 131705244307v
HANSES, ARENDwijlen Ane Hansen schipper (wijd-)koper Romastraat 131705244307v
ABRAHAMS, MOSESde hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 131705244307v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 131705244307v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper q.q. Romastraat 131705244307v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pytters verkoper Romastraat 131705244307v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix koper dwarshuisRomastraat 131729247236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Romastraat 131729247236r
HESSELS, PIETERde tuin van de weduwe van Pieter Hessels naastligger ten oosten Romastraat 131729247236r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmaker (mr. -)naastligger ten noorden Romastraat 131729247236r
ARENDS, RINSKE Rinske Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
JANS, KLAAS Claes Jansen gleibakkerverkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 131729247236r
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus koper huisRomastraat 13173224872r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits koper Romastraat 13173224872r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13173224872r
JAKOBS, BOTEde erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13173224872r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Koekmanverkoper Romastraat 13173224872r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13173224872r
POPPES, JAN Jan Poppes wever (mr. bont-)koper woningRomastraat 13175025291v
HENDRIKS, FROUKJE Froukjen Hendriks koper Romastraat 13175025291v
, JANde weduwe van Jan Schoonebeecqnaastligger ten oosten Romastraat 13175025291v
LEISTRA, vroedsman Leystranaastligger ten noorden Romastraat 13175025291v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerryts verkoper van 1/2 Romastraat 13175025291v
MATTEUS, KLAASwijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13175025291v
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13175025291v
KLASES, IEMKJE Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13175025291v
FOKKES, SWAANTJE Swaantje Fockes vroedvrouw (stads -)koper huisRomastraat 131760254252v
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 131760254252v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 131760254252v
HENDRIKS, FOEKJE Foekje Hendriks verkoper Romastraat 131760254252v
POPPES, JANwijlen Jan Poppes verkoper Romastraat 131760254252v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)koper door niaar huisRomastraat 13176125575r
ISAAKS, SIJKE Sijke Izacs koper door niaar Romastraat 13176125575r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters scheepstimmermangeniaarde koper Romastraat 13176125575r
MELIS, ANTJE Antje Meelis geniaarde koper Romastraat 13176125575r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13176125575r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingiiboekbinder en koopmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
FRANSES, JAN Jan Fransen wagenaar en stalmanverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingiiverkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vlietbakker (mr. -)verkoper van 1/3 Romastraat 13176125575r
EVERTS, GOSLING Gosling Everts metselaarkoper huisRomastraat 13176125584v
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs koper Romastraat 13176125584v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 13176125584v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistranaastligger ten noorden Romastraat 13176125584v
ISAAKS, SIJKE Sijke Yzaks verkoper Romastraat 13176125584v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-)verkoper Romastraat 13176125584v
ANDRIES, TEEKE Taeke Andries koper huisRomastraat 131780259277v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Romastraat 131780259277v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten oosten Romastraat 131780259277v
WAARD, H. vroedsman H. de Waardnaastligger ten noorden Romastraat 131780259277v
JAKOBS, STIJNTJE Stijntje Jacobs verkoper Romastraat 131780259277v
GOSLINGS, EVERTwijlen Evert Goslings verkoper Romastraat 131780259277v
VRIES, SJOERD JAKOBS Sjoerd Jacobs de Vrieskoper huisRomastraat 13178326156r
PIETERS, SIETSKE Sydske Pieters koper Romastraat 13178326156r
ANDRIES, TEEKELE Taekle Andries verkoper Romastraat 13178326156r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkerkoopmankoper huisRomastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerkoper Romastraat 131803266187v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonkerkoopmanhuurder (p.j.)Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakkerhuurder Romastraat 131803266187v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten oosten Romastraat 131803266187v
MELIS, JOHANNESde weduwe van Johannes Meelis naastligger ten noorden Romastraat 131803266187v
VRIES, SJOERD JAKOBS Sjoerd Jacobs de Vriesmatroos lands uitlegger ter recherche op de Abt Admiraliteit in Frieslandverkoper Romastraat 131803266187v
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakkerverkoper Romastraat 131803266187v
JANS, JANKE Janke Jans koper 1/6 tuin met vruchtbomenRomastraat 151729247261r
HESSELS, PIETERwijlen Pieter Hessels koper Romastraat 151729247261r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten westen Romastraat 151729247261r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens boendermaker (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, JASPER Jasper Harmens blikslager (mr. -)verkoper Romastraat 151729247261r
HARMENS, MINNE Minne Harmens , minderjarig vrijgezelverkoper Romastraat 151729247261r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper tuin met vruchtbomenRomastraat 151729247282r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten westen Romastraat 151729247282r
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Romastraat 151729247282r
HESSELS, PIETERwijlen Pieter Hessels verkoper Romastraat 151729247282r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeekchirurgijn (mr. -)koper door niaar tuintje met zomerhuisRomastraat 151758254147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalgeniaarde koper Romastraat 151758254147r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestgeniaarde koper Romastraat 151758254147r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer, c.u.procureur fiscaalnaastligger ten oosten Romastraat 151758254147r
HENDRIKS, FOKJE Fokjen Hendriks naastligger ten westen Romastraat 151758254147r
BRUIN, PIETER Pyter Bruinnaastligger ten noorden Romastraat 151758254147r
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarig vrijgezelverkoper Romastraat 151758254147r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof en tuinRomastraat 151789263106r
LEIENAAR, JOHANNES Johannes J. Leyenaarmetselaar (mr. -)huurder (p.j.)Romastraat 151789263106r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten oosten Romastraat 151789263106r
JAKOBS, SJOERD Sjoerd Jacobs naastligger ten westen Romastraat 151789263106r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 151789263106r
JANS, GRIETJE Grietje Jans Schoonebeekverkoper Romastraat 151789263106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leyverkoper Romastraat 151789263106r
HAIES, PIER Pier Haies koper kamerRomastraat 25166723918ra
, KLAAS Claas Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25166723918ra
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Romastraat 25166723918ra
BANGA, EDGER FEDDESde erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Bangaverkoper Romastraat 25166723918ra
JORIS, NEELTJE Neeltie Joris koper kamerRomastraat 25167124068v
WOUTERS, BEREND Beernt Wouters koper Romastraat 25167124068v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 25167124068v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten westen Romastraat 25167124068v
HAIES, PIER Pier Hayes verkoper Romastraat 25167124068v
DOEIES, TRIJNTJE Trijntie Doyes verkoper Romastraat 25167124068v
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmakerkoper kamerRomastraat 251675240194v
, KLAASde kamer van Claes Burgernaastligger ten oosten Romastraat 251675240194v
KRIJNS, MAAIKE Maycke Crijns naastligger ten westen Romastraat 251675240194v
, JOOSTde hof van Joost Hawestadtnaastligger ten noorden Romastraat 251675240194v
GEERTSMA, BEREND Beernt Geersmakoopmankoper huisRomastraat 25174925238r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Romastraat 25174925238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx naastligger ten westen Romastraat 25174925238r
, JAN Jan Schoonebeecknaastligger ten noorden Romastraat 25174925238r
DIRKS, KASPER Casper Dirx verkoper Romastraat 25174925238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster en gezworen makelaarverkoper Romastraat 25174925238r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agemakoper woning en weefwinkelRomastraat 251753253109r
MICHIELS, JOHANNES Johannes Mighels , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 251753253109r
SIEMENS, JANKEde tuin van Janke Symons naastligger ten noorden Romastraat 251753253109r
SIEMENS, JANKE Janke Symons verkoper Romastraat 251753253109r
WALDA, HENDRIK LUITJENS Hendrik Luitjens Woldaverkoper Romastraat 251753253109r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmermankoper huisRomastraat 251766256150v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds zeilmakerkoper Romastraat 251766256150v
WOUTERS, Haaytse Wouters huurder Romastraat 251766256150v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdanaastligger ten oosten Romastraat 251766256150v
, JANde tuin van Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251766256150v
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 251766256150v
AGEMA, HARMEN AGESoud burgerhopman Harmen Ages Agemaverkoper Romastraat 251766256150v
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Romastraat 251766256150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantkoper huisRomastraat 251782260182r
JOUKES, de weduwe van Euse Joukes huurder (p.j.)Romastraat 251782260182r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten oosten Romastraat 251782260182r
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251782260182r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251782260182r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Romastraat 251782260182r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Romastraat 251782260182r
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenkoper van 1/2 huisRomastraat 251784261152v
, WELMOED Welmoed koper van 1/2 Romastraat 251784261152v
STELLINGWERF, JAN JOHANNES Jan Johannes Stellingwerfkoper van 1/2 Romastraat 251784261152v
RIENKS, TRIJNTJE Trijntje Rienks koper van 1/2 Romastraat 251784261152v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 251784261152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 251784261152v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper Romastraat 251784261152v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)koper huisRomastraat 251788262243v
BOLMAN, JAN de weduwe Jan Bolmannaastligger ten oosten Romastraat 251788262243v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 251788262243v
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenkoopmanverkoper Romastraat 251788262243v
STELLINGWERF, JAN JOHANNES Jan Johannes Stellingwerfverkoper Romastraat 251788262243v
FREDERIKS, JOHANNES JANS Johannes Jans Fredrikskoper huisRomastraat 25181026918r
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes koper Romastraat 25181026918r
HUISMAN, ANTONIUS de weduwe van Anthon Huismanhuurder (p.j.)Romastraat 25181026918r
KRONENBURG, RITSKE Ritske Kronenburgnaastligger ten oosten Romastraat 25181026918r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonkernaastligger ten westen Romastraat 25181026918r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 25181026918r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
PIETERS, KLAASwijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25181026918r
KUIK, DIRK JANS Dirk Jans Kuikkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma1698243349r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripamaapothekerkoper Romastraat 271698243349r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (mr. stads-)naastligger ten oosten Romastraat 271698243349r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 271698243349r
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat 271698243349r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes schaarmaker (mr. -)verkoper Romastraat 271698243349r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands koper twee kamers of dwarshuisRomastraat 27Roma17092453v
STINNERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Stinnerts timmerman (mr. -)naastligger ten oosten Romastraat 2717092453v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 2717092453v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten noorden Romastraat 2717092453v
RIJPMA, LIEUWE vroedsman Livius Rypemaapothekerverkoper Romastraat 2717092453v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , c.u.koper huisRomastraat 27173224872v
PIERS, GERBENde erfgenamen van wijlen Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27173224872v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeeknaastligger ten westen Romastraat 27173224872v
JANS, FOPPE Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Romastraat 27173224872v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Romastraat 27173224872v
LOURENS, REINwijlen Rein Lauwrens verkoper Romastraat 27173224872v
DIRKS, KASPER Casper Dirx wever (mr. bont-)koper huisRomastraat 271733248238r
GERBENS, JAKOBde weduwe van Jacob Gerbens naastligger ten oosten Romastraat 271733248238r
, JAN Jan Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271733248238r
JANS, Fopkie Jansen naastligger ten noorden Romastraat 271733248238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerkverkoper Romastraat 271733248238r
PIETERS, REINER Reiner Pieters koopmankoper dwarshuisRomastraat 271737249158v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Scheltemakoopmankoper Romastraat 271737249158v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskoopmankoper Romastraat 271737249158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 271737249158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271737249158v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 271737249158v
JANS, FOPPE Foppe Jans naastligger ten noorden Romastraat 271737249158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, JAKOB Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 271737249158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Romastraat 271737249158v
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 271737249158v
KOEN, ANTJE wijlen Antie Coenerflater Romastraat 271737249158v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverdakoopmankoper dwarshuisRomastraat 271738249227r
JANS, FEMME Femme Jansen metselaarhuurder en Romastraat 271738249227r
JANS, KARST Karst Jansen wever (mr. -)huurder Romastraat 271738249227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 271738249227r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 271738249227r
JANS, FOPPEde erfgenamen van wijlen Foppe Jansen naastligger ten noorden Romastraat 271738249227r
PIETERS, REINER Reiner Pytters verkoper en Romastraat 271738249227r
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltemaverkoper en Romastraat 271738249227r
NIEUWENHUIS, EVERT Ewert Nieuwenhuisverkoper Romastraat 271738249227r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smid (mr. ijzer-)koper huisRomastraat 27177325874v
HENDRIKS, MARCUS Marcus Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 27177325874v
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27177325874v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruirds naastligger ten westen Romastraat 27177325874v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 27177325874v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmanverkoper Romastraat 27177325874v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper huisRomastraat 271774258177r
MEILES, SIEMENde vrouw van Simon Meyles huurder (p.j.)Romastraat 271774258177r
PIETERS, DIRKde weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 271774258177r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds naastligger ten westen Romastraat 271774258177r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruirds naastligger ten westen Romastraat 271774258177r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 271774258177r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans smid (mr. ijzer-)verkoper Romastraat 271774258177r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisRomastraat 2717812609r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 2717812609r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes* naastligger ten oosten Romastraat 2717812609r
RUURDS, JILLERT Jieldren Ruurds naastligger ten westen Romastraat 2717812609r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 2717812609r
GERLOFS, ANSKJE Anskje Gerlofs verkoper Romastraat 2717812609r
KONING, ALBERT wijlen Albert Kooningverkoper Romastraat 2717812609r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)koper hof, tuin en zomerhuisRomastraat 271786262114r
KORNELIS, JETSKE Jetske Cornelis koper Romastraat 271786262114r
, J. J. Schoonebeeknaastligger ten westen Romastraat 271786262114r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 271786262114r
HANSES, ABRAHAMwijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 271786262114r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisRomastraat 27179226432v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder (p.w.)Romastraat 27179226432v
HESSELS, FOKKE Fokke Hessels naastligger ten oosten Romastraat 27179226432v
PIETERS, KLAAS Klaas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27179226432v
, JOHANNA Johanna Christina Brielverkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, JAN wijlen Jan Bolmanverkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Romastraat 27179226432v
HESSELS, FOKKE Fokke Hessels koper door niaar huis waarin twee woningenRomastraat 271796264351v
BARTLING, AREND Arend Bartlingwever (mr. bont-)geniaarde koper Romastraat 271796264351v
BISSCHOP, MARIA Marijke Bisschopgeniaarde koper Romastraat 271796264351v
PIETERS, JANKE Janke Pieters huurder Romastraat 271796264351v
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 271796264351v
HESSELS, JOHANNES Johannes Hessels naastligger ten oosten Romastraat 271796264351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271796264351v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 271796264351v
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Romastraat 27het Herenlogement1796264351v
STAMBKE, HENDRIK dr. Hendrik Philip Stambkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Romastraat 271796264351v
KRONENBURG, RITSKE Ritske J. Kronenburgtimmerman (mr. -)koper twee woonkamersRomastraat 271802266137r
HESSELS, HENDRIKJE Hendrikje Hessels , c.u.huurder 1 kamer (p.w.)Romastraat 271802266137r
, CHRISTIAAN Christiaan Burmeester, c.u.huurder 1 kamer (p.w.)Romastraat 271802266137r
MENALDA, POPPE het onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menaldanaastligger ten oosten Romastraat 271802266137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 271802266137r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 271802266137r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 271802266137r
HESSELS, FOKKEwijlen Fokke Hessels verkoper Romastraat 271802266137r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems Burgerkoper twee kamers of dwarshuisRomastraat 291667239119r
GIJSBERTS, LAMMERTde kamer van Lammert Gijsberts naastligger ten oosten Romastraat 291667239119r
WILLEMS, KLAASde kamer van Claes Willems naastligger ten westen Romastraat 291667239119r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten noorden Romastraat 291667239119r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Frieskapitein ter zee (ordinaris -)verkoper Romastraat 291667239119r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnkoper huisRomastraat 291738249232r
FEDDRIKS, DOUWEwijlen Douwe Feddriks koper Romastraat 291738249232r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijnnaastligger ten westen Romastraat 291738249232r
JANS, FOPPEwijlen Foppe Jans naastligger ten noorden Romastraat 291738249232r
JANS, SAAKJE Saakjen Jans Bostijnverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauwverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
JANS, JANKE Janneke Jans Bostijnverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wieringverkoper van 1/2 Romastraat 291738249232r
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans koper huis met weefwinkelRomastraat 29175025271r
BERENDS, BERENDwijlen Beernt Beernts wever (mr. bont-)koper Romastraat 29175025271r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29175025271r
PLAATS, FOLKERT de tuin van Folkert van der Plaatsnaastligger ten noorden Romastraat 29175025271r
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes verkoper Romastraat 29175025271r
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, thans uitlandigsoldaatverkoper Romastraat 29175025271r
DOUWES, DOUWE Douwe Douwes reidmaker (mr. -)verkoper Romastraat 29175025271r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper huis en weefwinkel en aparte woning aaneen gebouwdRomastraat 291767256258v
PIETERS, DIRKwijlen Dirk Pyters koper Romastraat 291767256258v
JANS, REGINA Regina Jans huurder Romastraat 291767256258v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 291767256258v
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten noorden Romastraat 291767256258v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)verkoper Romastraat 291767256258v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes koper huisRomastraat 291780259286r
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes koper Romastraat 291780259286r
BARTLING, DIRK Dirk Bartlingslager (spek-)verkoper q.q. Romastraat 291780259286r
DIRKS, PIETER Pieter Durks verkoper Romastraat 291780259286r
DIRKS, AGNIETJE Agnieta Durks verkoper Romastraat 291780259286r
DIRKS, JOHANNES Johannes Durks verkoper Romastraat 291780259286r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda [staat: Manalda]koopmankoper huisRomastraat 29178126083v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u.huurder (p.j.)Romastraat 29178126083v
WIETSES, MAAIKE Maayke Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 29178126083v
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 29178126083v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29178126083v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
, JAN Jan H. Teutelingwever (bont-)verkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, ANTJE Anna Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werffverkoper Romastraat 29178126083v
KRAMER, JOHANNES Johannes Kramerkoopmanverkoper Romastraat 29178126083v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramerverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartlingverkoper Romastraat 29178126083v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartlingerflater Romastraat 29178126083v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorperflater Romastraat 29178126083v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper huisRomastraat 291782260307v
GERBENS, AUKJE Akke Gerbens koper Romastraat 291782260307v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes huurder (p.j.)Romastraat 291782260307v
WIETSES, MAAIKE Maaike Wytzes huurder (p.w.)Romastraat 291782260307v
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 291782260307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 291782260307v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmanverkoper Romastraat 291782260307v
HESSELS, FOKKE Fokke Hessels metselaarsknechtkoper huisRomastraat 291789263145r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntje Bastiaans koper Romastraat 291789263145r
, JAKOB Jacob de [niet ingevuld], c.u.huurder (p.j.)Romastraat 291789263145r
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.)Romastraat 291789263145r
BOLMAN, JAN de weduwe van Jan Bolmannaastligger ten westen Romastraat 291789263145r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 291789263145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiperverkoper Romastraat 291789263145r
MENALDA, POPPE IEKESwijlen Poppe Eekes Menaldakoopmanverkoper q.q. Romastraat 291789263145r
GERBENS, AUKJE Aukje Gerbens verkoper Romastraat 291789263145r
HARMENS, HENDRIKwijlen Hendrik Harmens verkoper Romastraat 291789263145r
JANS, JOHANNES Johannes Jans reversaalhouder Romastraat 291789263145r
DIRKS, AGNIETJE Angenietje Dirks reversaalhouder Romastraat 291789263145r
KUIPER, FOEKJE Foekje Kuiperkoper huisRomastraat 291802266141r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menaldakoper Romastraat 291802266141r
HESSELS, FOKKEde weduwe van Fokke Hessels huurder Romastraat 291802266141r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten noorden Romastraat 291802266141r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukker en koopmanverkoper q.q. Romastraat 291802266141r
HESSELS, FOKKEwijlen Fokke Hessels verkoper Romastraat 291802266141r
JANS, LOUW Louw Jans rogmeteraanhandelaar kamerRomastraat 31161122921r
TIETES, FROUKJE Frouck Tytes aanhandelaar Romastraat 31161122921r
GEERTS, Goert Goerts naastligger ten oosten Romastraat 31161122921r
HENDRIKS, AREND Aernt Hendricx wieldraaiernaastligger ten westen Romastraat 31161122921r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakkerverwandelaar Romastraat 31161122921r
OENES, Lampck Oenes verwandelaar Romastraat 31161122921r
GEERTS, Goert Goerts koper kamer met weefwinkelRomastraat 33161122926r
PIETERS, AUKJE Auck Pyters koper Romastraat 33161122926r
JANS, LOUW Louw Jans naastligger ten westen Romastraat 33161122926r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lammerts verkoper Romastraat 33161122926r
SIERKS, ROMKJE Rompck Siercx verkoper Romastraat 33161122926r
REINS, JAN Jan Reyns schipper (veer-)koper hof met prieel, bomen en plantagieRomastraat 33164323556v
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Hayes koper Romastraat 33164323556v
BANGA, JAKOB Jacob Banganaastligger ten westen Romastraat 33164323556v
, NICOLAASde erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeoverkoper Romastraat 33164323556v
FOKELES, JORIS Joris Fookles doodgraverkoper hof met zomerhuisRomastraat 351715245239v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351715245239v
EVERTS, HARING Haring Everts turfdragernaastligger ten noorden Romastraat 351715245239v
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u.koopmanverkoper Romastraat 351715245239v
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwerkoper hof en zomerhuisRomastraat 351731247390r
JARICHS, ANSKJE Anskjen Jaerigs koper Romastraat 351731247390r
FABER, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Faberverpachter grond Romastraat 351731247390r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes naastligger ten oosten Romastraat 351731247390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 351731247390r
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper van 1/2 Romastraat 351731247390r
FOKELES, JORISwijlen Joris Fokles doodgraververkoper van 1/2 Romastraat 351731247390r
JORIS, AALTJE Aeltje Joris verkoper van 1/4 Romastraat 351731247390r
GERRITS, JAN Jan Gerrits kleermaker (mr. -)verkoper van 1/4 Romastraat 351731247390r
JORIS, JELTJE Jeltje Joris , meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/4 Romastraat 351731247390r
JANS, JAN Jan Janzen timmerman (huis-)koper hof en zomerhuisRomastraat 351769257140r
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits koper Romastraat 351769257140r
HENDRIKS, DOUWE Douwe Hendriks verpachter grond Romastraat 351769257140r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwerkoopmanverkoper Romastraat 351769257140r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoetimmerman (mr. huis-)koper huisRomastraat 35178326146v
BOER, JAN JANS Jan Jansen de Boerverkoper Romastraat 35178326146v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35178326146v
IEBELES, WIEBE Wybe Ibeles koper kamerRommelhaven ZZ1602228331r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijn Scheltes koper Rommelhaven ZZ1602228331r
RUURDS, PIETER Pieter Ruyrts naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ1602228331r
, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochem wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven ZZ1602228331r
JANS, WATSE Watse Jansen schipperverkoper Rommelhaven ZZ1602228331r
REINS, REINER Reyner Reyns koper kamerRommelhaven1602228331v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts koper Rommelhaven1602228331v
, Reyns schoenmakerverpachter grond Rommelhaven1602228331v
, JAKOB Jacob lijndraaiernaastligger ten oosten Rommelhaven1602228331v
, PAULUSde erfgenamen van wijlen Pouwels naastligger ten westen Rommelhaven1602228331v
JANS, RINSKE Rintske Jans verkoper Rommelhaven1602228331v
, JOOSTwijlen Joost van der Heeleverkoper Rommelhaven1602228331v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper drie kamersRommelhaven ZZ16312339r
DOUWES, HIELKJE Hylck Douues koper Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ16312339r
JOHANNES, TJALLING Tialling Johannes bewoner kamer 2 Rommelhaven ZZ16312339r
AMBROSIUS, TJOMME Tjomme Ambrosius bewoner kamer 3 Rommelhaven ZZ16312339r
, WIEBRENmr. Wibrandus Leonisverkoper Rommelhaven ZZ16312339r
JANS, AAFKE Aeffke Jans verkoper Rommelhaven ZZ16312339r
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven163723440r
BOUWES, Fridtz Bouuens verkoper q.q. Rommelhaven163723440r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper Rommelhaven163723440r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper 1/2 kamerRommelhaven ZZ172824799r
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles koper Rommelhaven ZZ172824799r
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ172824799r
ROBIJNS, ARJEN Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ172824799r
ARJENS, REIER Reyer Arjens koopmanverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahuikoopmanverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
WESTRA, LOLKE JARICHSvroedsman Lolke Jaerigs Westraverkoper q.q. Rommelhaven ZZ172824799r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESwijlen Ewert Claesen Oosterbaenkoopmanerflater Rommelhaven ZZ172824799r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Ewerts Oosterbaen, meerderjarige dochterverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
TALMA, WIETSE Wytze Talma, voor zijn minderjarige kinderenkoopmanverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTSwijlen Grietje Ewerts Oosterbaenverkoper Rommelhaven ZZ172824799r
HINNES, JAN Jan Hinnes koemelkerkoper huisRommelhaven ZZ173524938v
JARICHS, MURKJE Murkjen Jarigs koper Rommelhaven ZZ173524938v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fonteinnaastligger ten oosten Rommelhaven ZZ173524938v
VOS, SIETSE Sytse Voshofmeester (oud -)naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ173524938v
GERRITS, NIESKE Niesje Gerryts naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ173524938v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ173524938v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaanverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ173524938v
, GIJSBERT Gijsbert Wildtschutkoopman en bontrederkoper huisRommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Rommelhaven NZ1737249177v
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersmanaastligger ten westen Rommelhaven NZ1737249177v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten westen Rommelhaven NZ1737249177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten noorden Rommelhaven NZ1737249177v
VORM, JAKOB oud burgemeester en vroedsman Jacobus van der Formverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
BEIMA, TETJE Tettie Beimaverkoper Rommelhaven NZ1737249177v
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)koper bovenkamerRommelhaven1753253128r
ZWAAL, SIETSKE Sytske Swaalnaastligger ten westen Rommelhaven1753253128r
SIPKES, TJEERDJE Tjeertje Sipkes verkoper Rommelhaven1753253128r
SLOTEN, JANSwijlen Jaenes Jansen van Slootenverkoper Rommelhaven1753253128r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisRommelhaven ZZ1770257160r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoperkoopmanhuurder kelder Rommelhaven ZZ1770257160r
BARTELDS, JETSKEde verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurnaastligger ten oosten Rommelhaven ZZ1770257160r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaarnaastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ1770257160r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Rommelhaven ZZ1770257160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuiningaprocureurverkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, MINNE Menno Tuiningachirurgijnverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulantverkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ1770257160r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper 1/2 huisRommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandereigenaar van 1/2 Rommelhaven 11658237151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 11658237151r
JARICHS, JAKOBde weduwe van wijlen Jacob Jarichs naastligger ten noorden Rommelhaven 11658237151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigchelerverkoper Rommelhaven 11658237151r
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmakerkoper huisRommelhaven 1169424396v
FOPPES, LIJSBET Lijsberth Foppes koper Rommelhaven 1169424396v
HENDRIKS, JARICH Jarich Hendricks huurder voorhuis, zijnde kamer en keuken (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
KLASES, ANTJE Antie Clases huurder voorkamertje (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
TJEBBES, HOMME Homme Tjebbes huurder kamer met de ingang op de straat ten zuiden met de keuken erbij (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
TJERKS, ALLERT Allert Tjercks huurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
, ENGEL Engel houtstapelaarhuurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
ARJENS, RUURD Ruyrdt Arjens huurder kelder (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
SLUIS, de weduwe van dr. van der Sluyshuurder onderste graanzolders (p.j.)Rommelhaven 1169424396v
WIEBES, PIETER Pyter Wybes bakkerhuurder bovenste graanzolder (p.m.)Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKSals huurder Hendrick Hendricks Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 1169424396v
JANS, JAN Jan Jansen huurder Rommelhaven 1169424396v
WESSELS, HENDRIK Hendrick Wessels naastligger ten noorden Rommelhaven 1169424396v
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Hollanderverkoper Rommelhaven 1169424396v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmankoper huis met graanzoldersRommelhaven 11730247355r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11730247355r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendrix timmermannaastligger ten noorden Rommelhaven 11730247355r
JELTES, MURKJE Murkjen Jeltes , c.m.verkoper Rommelhaven 11730247355r
KUIPER, SIEMEN JAKOBS Simon Jacobs Kuiperkoopmankoper huisRommelhaven 11738249354r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 11738249354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahuikoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
BRAAM, REGNERUS dr. Regnerus Braamsecretarisverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
LAMBSMA, SIEMEN KLASES Simon Clasen Lambsmakoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 11738249354r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTSde gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltingaverkoper Rommelhaven 11738249354r
ROORDA, RINSKE Rinske J. Roordaverkoper Rommelhaven 11738249354r
, SAMUEL Samuel Roerichkastelein en kokkoper 1/2 huisRommelhaven 1het Blauw Panhuis177325875v
STEENSMA, TEEDE wijlen Taede Steensmanaastligger ten oosten Rommelhaven 1177325875v
, JAN Jan Hendrik Sykman, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 1177325875v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Rommelhaven 1177325875v
FABER, AUKE JANSde geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faberkoopmanverkoper Rommelhaven 1177325875v
KUIPER, HIELKJE ABESwijlen Hylkje Abbes Kuiperverkoper Rommelhaven 1177325875v
, SAMUEL Samuel Roerichkoper door niaar 1/2 huis (wekelijkse lijfrente)Rommelhaven 1het Blauw Panhuis178326131v
WIEBRENS, BROER Broer Wybrens timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
BROERS, JAN Jan Broers timmerman (huis-)geniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmangeniaarde koper Rommelhaven 1178326131v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1178326131v
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar)verkoper Rommelhaven 1178326131v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks smidkoper grondpacht van 0-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rommelhaven 2west1619230172r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Rommelhaven 2west1619230172r
HENDRIKS, BERENDgrondpacht uit het huis van Beern Hendricks , c.u.eigenaar perceel Rommelhaven 2west1619230172r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2west1619230172r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2west1619230172r
SIPKES, FEIKEwijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2west1619230172r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks smidkoper grondpacht van 0-06-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Rommelhaven 2oost1619230172r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper Rommelhaven 2oost1619230172r
, STIJNTJEgrondpacht uit het huis van het kindskind van Stijn eigenaar perceel Rommelhaven 2oost1619230172r
JANS, RUURDwijlen Ruuerd Jansen eigenaar perceel Rommelhaven 2oost1619230172r
RUURDS, MINNE Menno Ruierdts eerdere eigenaar Rommelhaven 2oost1619230172r
UILKES, RIKSTJE Richt Uulckes verkoper Rommelhaven 2oost1619230172r
SIPKES, FEIKEwijlen Feycke Sipkes verkoper Rommelhaven 2oost1619230172r
JANS, SIEDS Sydts Jans smidkoper 1/2 hoekhuisRommelhaven 2west162823245r
SJOERDS, JISSELTJE Jesel Siuerdts koper Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verpachter grond Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns smidbewoner Rommelhaven 2west162823245r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west162823245r
HARMENS, KLAAShet huis van Claes Harmens Groeyersnaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west162823245r
RIPPERTS, LOUWhet hoekhuis van Lou Ripperts hardhouwer (mr. -)naastligger ten westen* ([dit is aan de overkant van de straat])Rommelhaven 2west162823245r
SIPKES, JAN Jan Sipkes smid (mr. -)verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, TEETSKE Tatie Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
LAMMERTS, SAKE Saecke Lamberts verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
NANNES, ANTJE Anna Nannes verkoper Rommelhaven 2west162823245r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, GERBENwijlen Gerben Beerns verkoper Rommelhaven 2west162823245r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper q.q. Rommelhaven 2west162823245r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west162823245r
JANS, JANKE Jantyen Jans verkoper Rommelhaven 2west162823245r
HENDRIKS, VICTOR Victor Hendricks verkoper Rommelhaven 2west162823245r
GERRITS, DOUWTJE Doutyen Gerryts verkoper Rommelhaven 2west162823245r
SIPKES, PIEBEwijlen Piebe Sipkes erflater Rommelhaven 2west162823245r
JANS, GRIETJEwijlen Griet Jans erflater Rommelhaven 2west162823245r
BERENDS, IEPE Epe Beerns kuiperkoper 1/2 huisRommelhaven 2west163323399r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerridts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west163323399r
HARMENS, KLAAShet huis verkocht door Claes Harmens [staat: Gerridts] Groeyernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west163323399r
KLASES, JAKOB Jacob Claeses kuiperverkoper Rommelhaven 2west163323399r
TJEERDS, FEITE Feyte Tiaerts , c.u.koper huisRommelhaven 2oost164923686v
OENES, DOUWEhet huis van Douwe Oenes naastligger ten zuiden Rommelhaven 2oost164923686v
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 2oost164923686v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u.verkoper Rommelhaven 2oost164923686v
FOLKERTS, JAKOB Jacob Folckerts koper 1/5 huisRommelhaven 2west168024177v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmakerkoper Rommelhaven 2west168024177v
TJEERDS, FEITE Feyte Tjeerdts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west168024177v
DOUWES, OENE Oene Douwes voermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west168024177v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Piters schoenmakerverkoper Rommelhaven 2west168024177v
LAMMERTS, DOUWEminderjarige Douwe Lammerts koper hoekhuisRommelhaven 2west1699243403r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyktorenblazer (stads -)koper q.q. Rommelhaven 2west1699243403r
FEITES, ABE Abbe Feytes schipper (wijd-)naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1699243403r
WOUTERS, KLAAS Claes Wouters schipper (schuit-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1699243403r
PIETERS, BEREND Beernt Pytters korfmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 2west1699243403r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmakerkoper huisRommelhaven 2west1723246161r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Rommelhaven 2west1723246161r
ZEEMAN, FRANS JOOSTESde erfgenamen van wijlen Frans Joosten Zeeman, c.soc.naastligger ten oosten Rommelhaven 2west1723246161r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks* uitdragernaastligger ten zuiden Rommelhaven 2west1723246161r
KORNELIS, GATSKEde gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis verkoper Rommelhaven 2west1723246161r
HERES, HENDRIKwijlen Hendrik Heres smid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 2west1723246161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrick Alberts [staat: Alerts] wagenmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, JAN Jan Willems Schoonegeniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
SIETSES, MARIA Marijke Sytses geniaarde koper Rommelhaven 2oost172724744v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2oost172724744v
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstrahuurder Rommelhaven 2oost172724744v
NOLLES, JELLEals bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost172724744v
KLASES, GERBENals bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost172724744v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendriks naastligger ten zuiden Rommelhaven 2oost172724744v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten westen Rommelhaven 2oost172724744v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koopmanverkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
JANS, EILERT Ellert Jansen timmerman (huis-)verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
JOOSTES, EELKJE Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
JOOSTES, FRANSwijlen Frans Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost172724744v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)koper huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaastRommelhaven 21748251227v
JENTJES, PIETJE Pyttje Jentjes koper Rommelhaven 21748251227v
MUNTER, burgemeester Munter, c.soc.naastligger ten zuiden Rommelhaven 21748251227v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, SIEUWKE Sjieuke Hendrix , meerderjarige jongedochterverkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, MINKE Minke Hendriks verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix verkoper van 1/5 en zijn broederRommelhaven 21748251227v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendrix verkoper van 1/5 Rommelhaven 21748251227v
MELLEMA, HENDRIK ALBERTSwijlen Hendrik Alberts Mellemawagenmakererflater Rommelhaven 21748251227v
JANS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jans erflater Rommelhaven 21748251227v
RUITINGA, JOHANNES Johannes Ruitingazadelmaker (mr. -)koper huis, pakhuis en wagenmakerijRommelhaven 21760254257v
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandkoper Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21760254257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Rommelhaven 21760254257v
BANIERS, SIETSE Sytze Baniers naastligger ten zuiden Rommelhaven 21760254257v
KLASES, JAKOB Jacob Clazen uitdragerverkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
KLASES, JOHANNES Johannes Claezen zadelmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 21760254257v
KLASES, DOUWEde afgestane boedel van Douwe Clazen verkoper Rommelhaven 21760254257v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huis en wagenmakerijRommelhaven 21767256240r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Rommelhaven 21767256240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes huurder (p.j.)Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 21767256240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 21767256240r
, PIETER Pyter Roussennaastligger ten zuiden Rommelhaven 21767256240r
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingaverkoper Rommelhaven 21767256240r
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverlandverkoper Rommelhaven 21767256240r
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b1633233123v
ARJENS, PIETERde weduwe van wijlen Pyter Arys naastligger ten westen Rommelhaven 3b1633233123v
REINERS, GRIETJE Griettie Reyners verkoper Rommelhaven 3b1633233123v
SIEDSES, REINERwijlen Reyner Sydses verkoper Rommelhaven 3b1633233123v
DREYER, TJEBBE PIETERS Tiebbe Pyters Dreyerverkoper Rommelhaven 3b1633233123v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u.koopmankoper huisRommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten oosten Rommelhaven 3b1696243204r
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollandernaastligger ten noorden Rommelhaven 3b1696243204r
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Hollanderverkoper Rommelhaven 3b1696243204r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts , c.u.timmerman (mr. -)koper huisRommelhaven 31698243374r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 31698243374r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 31698243374r
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 31698243374r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven 31698243374r
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Rommelhaven 31698243374r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmasmid (mr. grof-)koper 5/20 huisRommelhaven 31737249215v
STUURMAN, DOEDE SIERKS Doede Sierks Stuurmanhuurder huis Rommelhaven 31737249215v
KUIK, JAN Jan Kuikhuurder zolders Rommelhaven 31737249215v
, ANTONIUS Antoni naastligger ten oosten Rommelhaven 31737249215v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinganaastligger ten westen Rommelhaven 31737249215v
, ANTONIUS Antoni naastligger ten noorden Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
REINERS, FOPPE Foppe Reinders brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
TEEDES, FOEKEwijlen Foeke Taedes erflater Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, BERBER Berbera Steensmaverkoper Rommelhaven 31737249215v
STEENSMA, FOEKE wijlen Foeke Steensmaerflater Rommelhaven 31737249215v
RUITINGA, JOHANNES vroedsman Johannes Ruitingakoper huisRommelhaven 31775258210v
, TJEERD Tjeerd huurder Rommelhaven 31775258210v
SIEMENS, DOUWE Douwe Simons huurder voor 1 jaar Rommelhaven 31775258210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 31775258210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, KORNELIS Cornelis Steensmaschoolmeesterverkoper Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, PETRUS Petrus Steensmapredikantverkoper Rommelhaven 31775258210v
STEENSMA, ALBERT wijlen Albartus Steensmaerflater Rommelhaven 31775258210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huisRommelhaven 31781260153r
, WILLEM Willem van der Putte, c.u.bewoner benedenRommelhaven 31781260153r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburghuurder graanzolders (p.j.)Rommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 31781260153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 31781260153r
LEVERLAND, IETJE Yttje Leverlandverkoper Rommelhaven 31781260153r
RUITINGA, JOHANNES wijlen vroedsman Johannes Ruitingazadelmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 31781260153r
, G. G. A. Herklotskoopmankoper pakhuis, was timmerwinkelRommelhaven 31809268296r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringanaastligger ten oosten Rommelhaven 31809268296r
AKKRINGA, GOSLING Gosling Akkringanaastligger ten noorden Rommelhaven 31809268296r
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Marian van Steenwijkverkoper Rommelhaven 31809268296r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper grondpacht van 0-14-00 CGRommelhaven 41635233173r
JANS, SIEDSgrondpacht uit huis en plaats van Syds Jans , c.u.eigenaar perceel Rommelhaven 41635233173r
JURJENS, JURJEN Jurien Juriens verkoper Rommelhaven 41635233173r
BOUWES, TJERK Tierk Bouwes , c.u.smidkoper huisRommelhaven 41640234101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 41640234101v
PIETERS, GERRITde kamer van Gerryt Piters naastligger ten zuiden Rommelhaven 41640234101v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts naastligger ten westen Rommelhaven 41640234101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmakerverkoper Rommelhaven 41640234101v
JOHANNES, SIKKE Sicke Joannes koopmankoper drie kamers aan elkaar staandRommelhaven 4een_achter1644235132r
, HENDRIK Hendrick , c.soc.mesmakerhuurder voor 8 jaren van 1 kamer ([staat: Lb])Rommelhaven 4een_achter1644235132r
, SIXTUSmr. Sixtus Elenschirurgijnprotesteert vanwege wil weten hoe het verkochte verkregen is Rommelhaven 4een_achter1644235132r
ATES, GERLOF Gerloff Ates naastligger ten westen Rommelhaven 4een_achter1644235132r
BOUWES, TJERK Tierck Bouwes naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1644235132r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pytters Isma, c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1644235132r
AGES, GREULT Greolt Ages koper huisRommelhaven 4164823618v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4164823618v
APPELMAN, HARMEN GERRITS Harmen Gerrits Appelmannaastligger ten westen Rommelhaven 4164823618v
BOUWES, TJERK Tiarck Bouwes , c.u.smid (mr. -)verkoper Rommelhaven 4164823618v
AGES, GREULT Greolt Ages koper door niaar drie kamersRommelhaven 4een_achter166123889v
TJALLINGS, IEDE Ide Tiallings geniaarde koper Rommelhaven 4een_achter166123889v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter166123889v
MOSTERMAN, KLAAS de kinderen van Claes Mostermannaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter166123889v
OENES, DOUWE Douwe Oenes naastligger ten westen* Rommelhaven 4een_achter166123889v
AGES, GREULT Grelt Ages* smidnaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter166123889v
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter166123889v
TJEERDS, FEITE Feite Tieerds koper drie kamersRommelhaven 4een_achter1663238185v
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1663238185v
, KLAAS Claes Mostermansnaastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1663238185v
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1663238185v
JANS, RIENKJE Rinck Jans verkoper Rommelhaven 4een_achter1663238185v
AGES, BOTE Botte Ages verkoper Rommelhaven 4een_achter1663238185v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper door niaar vier kamersRommelhaven 41682241186v
KLASES, HIDDE Hidde Claessen geniaarde koper Rommelhaven 41682241186v
FOPPES, HIELKJE Hylck Foppes naastligger ten oosten Rommelhaven 41682241186v
APPELMAN, FEITE Feyte Appelmannaastligger ten westen Rommelhaven 41682241186v
PIETERS, JAN Jan Pieters* wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 41682241186v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Rommelhaven 41682241186v
GERBENS, KLAAShuisman Claes Gerbens , c.u.koper huis en smederijRommelhaven 41692242403r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41692242403r
ABES, HOITE Hoite Abbes naastligger ten zuiden Rommelhaven 41692242403r
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 41692242403r
KORNELIS, JOOST Joost Cornelis , gebruiker van 't gereedschapbetrokkene Rommelhaven 41692242403r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmancrediteur Rommelhaven 41692242403r
JANS, JAN Jan Jansen , c.s.kleermaker (mr. -)crediteur Rommelhaven 41692242403r
SIEDSES, TEEKEwijlen Taco Zydses smid (mr. grof-)erflater Rommelhaven 41692242403r
AGES, Grolt Agges verkoper Rommelhaven 41692242403r
JANS, REINTJE Rinth Jans verkoper Rommelhaven 41692242403r
KORNELIS, JOOST Joost Cornelis smid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 41692242403r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites koper 5/6 kamerRommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNIS Theunis Feites eigenaar van 1/6 Rommelhaven 4een_achter169324367r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter169324367r
SJOERDS, HIELKJE Hylckjen Sjoerds naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter169324367r
UILKES, JAN Jan Olkes naastligger ten westen Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, TEUNISde koper Theunis Feites naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter169324367r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
FEITES, SIPKEwijlen Sipke Feites , c.s.verkoper Rommelhaven 4een_achter169324367r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaffkoper woningRommelhaven 4een_achter1710245107r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens koper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1710245107r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1710245107r
, HENDRIK Hendrik smidnaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1710245107r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites , c.u.verkoper Rommelhaven 4een_achter1710245107r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1721246106r
WIJNANDS, ANTJE Antie Wijnants koper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
FEITES, TEUNIS Teunis Feites huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter1721246106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs huurder Rommelhaven 4een_achter1721246106r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1721246106r
ARENDS, DIRKde kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter1721246106r
, HENDRIK Hendrik smidnaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1721246106r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaffverkoper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
MINSES, TIJS Tijs Minses verkoper Rommelhaven 4een_achter1721246106r
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Sloten, c.u.koper kamerRommelhaven 41722246137r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41722246137r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten westen Rommelhaven 41722246137r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 41722246137r
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsmaverkoper Rommelhaven 41722246137r
SLOTERDIJK, DOMINICUS wijlen oud burgemeester Dominicus Sloterdijkverkoper Rommelhaven 41722246137r
STEENSMA, TEEDE GERRITS Teede Gerrits Steensma, vrijgezelkoper huis en smidseRommelhaven 41723246164r
HESSELS, PIETER Pytter Hessels koper q.q. Rommelhaven 41723246164r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendrix naastligger ten oosten Rommelhaven 41723246164r
PIETERS, TJEERD Tieerd Pytters , c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 41723246164r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , voor zijn kinderenscheepstimmerman (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
KLASES, GERBENhuisman Gerben Claesen verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Claeses verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
RINTJES, TJERK Tierk Rinties verkoper van 1/3 Rommelhaven 41723246164r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeektimmerman (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4een_achter1724246193v
PIETERS, TJEERD Tjeerdt Pyters sleefmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
TJERKS, RUURD Ruurd Tierks huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter1724246193v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks wagenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter1724246193v
ARENDS, DIRKhet huis van Dirk Aenties naastligger ten zuiden (gezamelijke vrij in- en uitgang en op en afslag over de plaats van dit huis)Rommelhaven 4een_achter1724246193v
STEENSMA, TJEERD Tjeerd Steensmasmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter1724246193v
OFFES, HARMEN Harmen Uiftes tichelaar (mr. -)verkoper Rommelhaven 4een_achter1724246193v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)koper van 1/2 huisRommelhaven 4twee_achter1730247304r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper van 1/2 Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
JELLES, JOUKE Jouke Jelles schippernaastligger ten westen Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
HOGENBOOM, AGE DIRKS Age Dirx Hogeboombakker (mr. -)verkoper Rommelhaven 4twee_achter1730247304r
ARENDS, WOUTERsubstituut burger en stadstamboer Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 4een_achter173524952r
ALLERTS, IETJE Yttje Allerds koper door niaar Rommelhaven 4een_achter173524952r
ULBES, KORNELIS Cornelis Ulbes turfdragergeniaarde koper Rommelhaven 4een_achter173524952r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s.huurder (p.j.)Rommelhaven 4een_achter173524952r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten oosten Rommelhaven 4een_achter173524952r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter173524952r
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter173524952r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters koopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJsenbeektimmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, TJERK JANS Tjerk Jansen IJsenbeekbakker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeekverkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
, JAN Jan van Rippersglasmaker (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter173524952r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisRommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4173524984r
MARCUS, JAN Jan Merkus huurder Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 4173524984r
JELLES, JOUKE Jouke Jelles naastligger ten westen Rommelhaven 4173524984r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents schoenmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 4173524984r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker en koopman (oud mr. -)verkoper Rommelhaven 4173524984r
JANS, TJERK Tjerk Jans steenvoerderkoper huis met smidswinkelRommelhaven 41746251121v
PIETERS, AUKJE Akke Pytters koper Rommelhaven 41746251121v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten oosten Rommelhaven 41746251121v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten zuiden Rommelhaven 41746251121v
STEENSMA, TEEDE vroedsman Taede Steensmasmid (mr. ijzer-)verkoper Rommelhaven 41746251121v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 41746251121v
JANS, WALING Waeling Jansen Faebersmid (ijzer-)koper huisRommelhaven 41755253202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.)Rommelhaven 41755253202r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 41755253202r
JANS, GERBEN Gerben Jansen bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 41755253202r
JANS, TJERK Tjerk Jans steenvoerderverkoper Rommelhaven 41755253202r
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 41755253202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans smid (mr. ijzer-)koper provisioneel 1/3 woning en benedenkamerRommelhaven 41767257252r
HIDDES, SIPKE Sipke Hiddes huurder woning (p.w.)Rommelhaven 41767257252r
RECHTS, SIEMEN Symon Regtshuurder benedenkamer (p.j.)Rommelhaven 41767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Rommelhaven 41767257252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 41767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Rommelhaven 41767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Rommelhaven 41767257252r
VEEN, WOUTER GERBENSde goederen van Wouter Gerbens van der Veenverkoper Rommelhaven 41767257252r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellemawagenmaker (mr. -)koper houtstekRommelhaven 51697243297r
JANS, MINKE Mincke Jans koper Rommelhaven 51697243297r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven 51697243297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 51697243297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u.naastligger ten noorden Rommelhaven 51697243297r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven 51697243297r
VLIE, JAN HARMENSburgervaandrig Jan Harmens van 't Vlieverkoper Rommelhaven 51697243297r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUSvroedsman Anthony Gerardi Wijngaardenwinkelierkoper door niaar houtstekRommelhaven 51732248116v
OVERZEE, JAN Jan Overzeegeniaarde koper Rommelhaven 51732248116v
PIETERS, TJEERD Tjaard Pyters huurder (p.j.)Rommelhaven 51732248116v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Rommelhaven 51732248116v
STEENSMA, TEEDE Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 51732248116v
GERARDUS, ANTONIUS Anthoni Gerardi naastligger ten noorden Rommelhaven 51732248116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 51732248116v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Rommelhaven 51732248116v
WIEBRENS, PIETER Pyeter Wybrandt koper huis met plaats (per last)Rommelhaven 61600228188r
GIJSBERTS, MARTJEN Maertien Gijsberts koper Rommelhaven 61600228188r
JANS, HILLEBRAND Hilbert Jansen moutmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 61600228188r
GERLOFS, PIER Pyer Gerloffs naastligger ten zuiden* Rommelhaven 61600228188r
JANS, FRANS Frans Jansen kuipernaastligger ten westen Rommelhaven 61600228188r
HOBBES, LIEUWE Lyuwe Hobbes verkoper Rommelhaven 61600228188r
ANNES, ANTJE Ancke Annis verkoper Rommelhaven 61600228188r
FONTEIN, JURJEN SCHELTESoud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteynkoper huisRommelhaven 61634233142v
WILLEMS, MARTJEN Maertie Willems koper Rommelhaven 61634233142v
WOUTERS, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Wouters naastligger ten oosten Rommelhaven 61634233142v
BERENDS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 61634233142v
PIETERS, WIEBREN Wybrant Pyters verkoper Rommelhaven 61634233142v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper huis, loods en een ledige plaatsRommelhaven 616422353r
REINS, BOTJE Botie Reyns koper Rommelhaven 616422353r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirxen naastligger ten oosten Rommelhaven 616422353r
BOUWES, TJERK Tierck Bouues naastligger ten westen Rommelhaven 616422353r
SCHELTES, JURJENgezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 616422353r
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens chirurgijn (mr. -)koper ledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huisRommelhaven 6drie_achter1645235173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apothekernaastligger ten oosten* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
HARMENS, ATSE Atse Harmens chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten noorden* Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes , c.u.verkoper Rommelhaven 6drie_achter1645235173r
FEDDES, SIERK Sierck Feddes koper door niaar twee kamers, daar een slijpmolen in de erve isRommelhaven 61651236156v
AGES, GREULT Greolt Agges koper door niaar Rommelhaven 61651236156v
OENES, DOUWE Douwe Oenes koper door niaar Rommelhaven 61651236156v
, AREND Ane kramergeniaarde koper Rommelhaven 61651236156v
, FEIKE Feicke bakkerverkoper Rommelhaven 61651236156v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper 1/2 huisRommelhaven 61663238182r
DIRKS, JOCHEMhet huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 61663238182r
REINS, BOTE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 61663238182r
AGES, GREULTde weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 61663238182r
REINS, BOTJE Bottje Reins verkoper Rommelhaven 61663238182r
FEDDES, SIERKwijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 61663238182r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper provisioneel en finaal 1/2 huis met een steeg ten westen in gedeeld eigendomRommelhaven 6een_achter166323821ra
DIRKS, JOCHEMhet huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter166323821ra
REINS, BOTJE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter166323821ra
AGES, GREULTde weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 6een_achter166323821ra
REINS, BOTJE Bottje Reins , mede als moeder van hun kinderenverkoper Rommelhaven 6een_achter166323821ra
FEDDES, SIERKwijlen Sierk Feddes verkoper Rommelhaven 6een_achter166323821ra
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmermankoper vier kamers met put, bak en loodsRommelhaven 61669239203v
VISSER, KLAAS FRANSEShet achterhuis van Claas Fransen Visschernaastligger ten oosten Rommelhaven 61669239203v
TJEERDS, FEITE Feite Tjeerds naastligger ten westen Rommelhaven 61669239203v
, JAN Jan wagenmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, JAKOB Jacob Zierks wagenmakerverkoper Rommelhaven 61669239203v
REINS, BAUKE Bauke Reins verkoper q.q. Rommelhaven 61669239203v
SIERKS, REIN Reyn Zierx verkoper Rommelhaven 61669239203v
WOUTERS, AREND Arent Wouters koper provisioneel 1/3 huis en tuinRommelhaven 61767257252r
BOUWES, BROER Broer Bouwes , c.u.kuiper (mr. -)huurder voor (p.j.)Rommelhaven 61767257252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenhuurder achter en tuin (p.j.)Rommelhaven 61767257252r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61767257252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Fabernaastligger ten westen Rommelhaven 61767257252r
WOUTERS, AREND Arent Wouters verkoper q.q. Rommelhaven 61767257252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelierverkoper q.q. Rommelhaven 61767257252r
VEEN, WOUTER GERBENSde goederen van Wouter Gerbens van der Veenverkoper Rommelhaven 61767257252r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezelaanhandelaar 1/3 huis en tuinRommelhaven 61773258109r
KLASES, MARTEN Marten Clases slager (mr. varkens-)huurder (p.j.)Rommelhaven 61773258109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61773258109r
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten zuiden Rommelhaven 61773258109r
JANS, WALING Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 61773258109r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verwandelaar Rommelhaven 61773258109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper door niaar 2/3 huis en tuinRommelhaven 61774258150v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper door niaar Rommelhaven 61774258150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaprocureur postulant voor het gerecht van Harlingengeniaarde koper Rommelhaven 61774258150v
OLTHOF, GEERT Geert Olthofeigenaar van 1/3 huis en tuin Rommelhaven 61774258150v
KLASES, MARTEN Marten Claazen huurder (p.j.)Rommelhaven 61774258150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61774258150v
HERES, ALBERT Albert Heeres naastligger ten zuiden Rommelhaven 61774258150v
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 61774258150v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig vrijgezelverkoper Rommelhaven 61774258150v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamerRommelhaven 6een_achter1775258221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenmedeverkoper en bewoner Rommelhaven 6een_achter1775258221r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, AREND Arent Baksmanaastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veennaastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Fabernaastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1775258221r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veeneigenaar van en bewoner van de opkamer Rommelhaven 6een_achter1775258221r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksmabakker (mr. -)verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veenverkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
OLTHOF, GEERT Geert Olthofverkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veenverkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1775258221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)koper bovenkamer van een huisRommelhaven 6een_achter1776258246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_achter1776258246v
GERBENS, WOUTER Wouter Gerbens bewoner Rommelhaven 6een_achter1776258246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veennaastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter1776258246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veennaastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter1776258246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter1776258246v
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veenarbeiderverkoper van 2/3 Rommelhaven 6een_achter1776258246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veenverkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1776258246v
OLTHOF, GEERT Geert Olthofverkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter1776258246v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel huis en ijzersmederijRommelhaven 61779259306v
DIRKS, ALBERTde weduwe van wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61779259306v
BAKSMA, AREND Arent W. Baksma, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 61779259306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes verkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faberverkoper q.q. Rommelhaven 61779259306v
FABER, WALING JANSde nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faberverkoper Rommelhaven 61779259306v
FOKKES, IEGE Yege Fokkes smid (mr. ijzer-)koper huis en ijzersmederijRommelhaven 61782260178v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes koper Rommelhaven 61782260178v
DOOITSES, KARSTwijlen Carst Dooytzes bewoner Rommelhaven 61782260178v
DIRKS, ALBERTde weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260178v
BAKSMA, AREND Arend W. Baksmanaastligger ten zuiden Rommelhaven 61782260178v
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper q.q. Rommelhaven 61782260178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 61782260178v
DOOITSES, KARSTde boedel van wijlen Carst Dooytzes smid (mr. ijzer-)erflater Rommelhaven 61782260178v
JANS, PIETJEwijlen Pyttje Jans erflater Rommelhaven 61782260178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 61782260274r
VONK, MICHIEL Michiel Fonkhuurder achterwoning Rommelhaven 61782260274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten oosten Rommelhaven 61782260274r
WOUTERS, AREND Arend Wouters naastligger ten westen Rommelhaven 61782260274r
FOKKES, IEGE Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven 61782260274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor zichverkoper Rommelhaven 61782260274r
ALBERTS, DIRKJEhaar dochter Dirkjen Alberts verkoper Rommelhaven 61782260274r
PIEBES, MELIS Meiles Pybes koper huisRommelhaven 71602228327v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Rommelhaven 71602228327v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 71602228327v
WIEBRENS, PIEKE Piecke Wybrandts naastligger ten westen Rommelhaven 71602228327v
PIETERS, JELMER Jelmer Pieters verkoper q.q. Rommelhaven 71602228327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 71602228327v
JANS, GERLOFwijlen Gerloff Jansen verkoper Rommelhaven 71602228327v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.koper huis, loods, plaats en houtstekRommelhaven 7164323549r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerdsen houtkopernaastligger ten oosten Rommelhaven 7164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 7164323549r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u.verkoper Rommelhaven 7164323549r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricx Hollanderkoper door niaar huisRommelhaven 71646235216r
LOLKES, GERLOF Gerliff Lolckes koopmangeniaarde koper Rommelhaven 71646235216r
JANS, ANTJE Antie Jans geniaarde koper Rommelhaven 71646235216r
TJEERDS, ENNE Inne Tierds naastligger ten oosten Rommelhaven 71646235216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendricks Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 71646235216r
ARJENS, KORNELIShet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmondenaastligger ten noorden Rommelhaven 71646235216r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde, c.u.verkoper Rommelhaven 71646235216r
MINNES, PIETER Pyter Minnes timmerman (mr. huis-)koper huis en tuinRommelhaven 717722586v
HOORNSTRA, SIEBOUT Sibout Hoornstra, c.s.naastligger ten oosten Rommelhaven 717722586v
STEENSMA, TEEDE de erfgenamen van wijlen Taede Steensmanaastligger ten westen Rommelhaven 717722586v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Rommelhaven 717722586v
HARMENS, WARNERde geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 717722586v
JENTJES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jentjes verkoper Rommelhaven 717722586v
JELLES, JURJEN Jurjen Jelles timmerman (mr. huis-)koper huis en schuurRommelhaven 718032671r
GEERTS, JELTJE Jelte Geerts koper Rommelhaven 718032671r
SIEDSES, ROMMERT Rommert Zydses , c.s.huurder Rommelhaven 718032671r
, JAN Jan Bouwknegtnaastligger ten oosten Rommelhaven 718032671r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstraverkoper Rommelhaven 718032671r
DOUWES, SJUK Syucke Douwes koper twee kamersRommelhaven 8een_achter159722825r
ROMKES, JELTJE Jelcke Romckes koper Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERTde verkopers Albert Jansen , c.u.moutmakerverpachter grond Rommelhaven 8een_achter159722825r
HENDRIKS, WOUTERde weduwe van Wouter Hendricks naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERTde verkopers Albert Jansen , c.u.moutmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter159722825r
JANS, ALBERT Albert Jansen moutmakerverkoper Rommelhaven 8een_achter159722825r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwer Jacobs verkoper Rommelhaven 8een_achter159722825r
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 8161623021v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wybrens naastligger ten westen Rommelhaven 8161623021v
WILLEMS, DIRKburgemeester Dirck Willems Ketthverkoper q.q. Rommelhaven 8161623021v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623021v
JANS, ALBERTwijlen Albert Janssen moutmakerverkoper Rommelhaven 8161623021v
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes koper provisioneel huis, mouterij en loods met de kamer ten zuidenRommelhaven 8161623031r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8161623031r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jansen moutmakerverkoper Rommelhaven 8161623031r
JAKOBS, DIEUWKEde crediteuren van Dieuuer Jacobs , voor zich en haar kinderenverkoper Rommelhaven 81618230146r
JANS, ALBERTwijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81618230146r
JANS, ALBERThet sterfhuis van wijlen Albert Jans moutmakerverkoper Rommelhaven 81619230155r
WIEBES, JAN Jan Wybes koper kamerRommelhaven 8een_achter1619230189r
HOBBES, BERBER Barbar Hobbes koper Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WIEBES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Siuerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WIEBRENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Wybrants naastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WORPS, ARJENhet huis onlangs gekocht door Arien Werps naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1619230189r
PIERS, TJITSKE Tyeedts Piers naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1619230189r
WORPS, ARJEN Arian Werps verkoper Rommelhaven 8een_achter1619230189r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huisRommelhaven 8een_achter1634233145v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Arents koper Rommelhaven 8een_achter1634233145v
HENDRIKS, ANNEde kamer gekocht door Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1634233145v
WIEBRENS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Wybrands naastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1634233145v
OLY, FOLKERT JANS Folckert Janssen Oly, c.soc.verkoper Rommelhaven 8een_achter1634233145v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes erflater Rommelhaven 8een_achter1634233145v
HOBBES, BERBERwijlen Barber Hobbes erflater Rommelhaven 8een_achter1634233145v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoekoper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuisRommelhaven 81659237204v
MARSUM, wijlen Grietie van Marsumkoper Rommelhaven 81659237204v
FOPPES, FOPKJE Foppe Foppes rentmeester van het weeshuiskoper q.q. Rommelhaven 81659237204v
HENDRIKS, ANNEde kamer gekocht door Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
KLASES, ABRAHAMde kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
WIEBES, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 81659237204v
FEDDES, SIERK Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81659237204v
DIRKS, JOCHEMwijlen gemeensman Jochum Dircx eerdere eigenaar Rommelhaven 81659237204v
BONTEKOE, wijlen burgemeester Bontekoeverkoper Rommelhaven 81659237204v
DIRKS, JOCHEMwijlen gemeensman Jochum Dircx eerdere bewoner Rommelhaven 816602385va
HENDRIKS, ANNE Anne Hendricx naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
WIEBES, SJOERDde erfgenaam van Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 816602385va
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes naastligger ten westen Rommelhaven 816602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 816602385va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERSde nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoeverkoper Rommelhaven 816602385va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 816602385va
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, huis en schuur van de erfgenamen van wijlen burgemeester Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter16602385va
FEDDES, SIERKde weduwe van Sierck Feddes wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter16602385va
DIRKS, JOCHEMhet sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter16602385va
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes rentmeesterverkoper q.q. Rommelhaven 8een_achter16602385va
BONTEKOE, ABRAHAM de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoeverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsumverkoper Rommelhaven 8een_achter16602385va
SJOERDS, DIRK Dirks Sjoerdts , c.u.bakkerkoper kamer en zomerkeuken met een kelderRommelhaven 8een_achter166623939v
WIEBES, SJOERD Sjoerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter166623939v
BONTEKOE, huis en schuur van wijlen burgemeester Bontekoenaastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter166623939v
PIETERS, JANals bewoner Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter166623939v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visschernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter166623939v
JETSES, KORNELIS Cornelis Jetzes metselaarverkoper Rommelhaven 8een_achter166623939v
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakerkoper kamerRommelhaven 8een_achter1682241212r
WIEBES, SJOERD Sioerd Wybes naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter1682241212r
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
PIETERS, JAN Jan Pieters wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8een_achter1682241212r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Fiskernaastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter1682241212r
SJOERDS, DIRKgezworen gemeensman Dirck Sioerds verkoper Rommelhaven 8een_achter1682241212r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81691242347v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschilt, c.u.glasmaker (mr. -)bewoner Rommelhaven 81691242347v
HAIES, JELTJE Jeltie Haies naastligger ten oosten Rommelhaven 81691242347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 81691242347v
JANS, ALBERT Albert Jansen wagenmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 81691242347v
ENNES, TJEERDvroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huisRommelhaven 81691242347v
, ALBERT Albert wagenmaker (mr. -)bewoner achterliggende kamerRommelhaven 81691242347v
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 81691242347v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles verkoper Rommelhaven 81691242347v
FOPPES, HIELKJEwijlen Hylckjen Foppes erflater Rommelhaven 81691242347v
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visschererflater Rommelhaven 81691242347v
JANS, FREERK Freerk Jansen , c.u.koper huisRommelhaven 81717245307r
JANS, FREERK Freerk Jansen , c.u.bewoner Rommelhaven 81717245307r
FOLKERTS, Pietie Folkerts naastligger ten oosten Rommelhaven 81717245307r
, ALBERT Albert wagenmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 81717245307r
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 81717245307r
ROSEE, MARTEN Marten Rozeekoopmanverkoper Rommelhaven 81717245307r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graafwagenmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 81730247345r
DONKER, HENDRIKJE Hendrikjen Donkerkoper Rommelhaven 81730247345r
MELLES, AUKJE Aukjen Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81730247345r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten zuiden Rommelhaven 81730247345r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents naastligger ten westen Rommelhaven 81730247345r
JOHANNES, GRIETJE Grietje Johannes verkoper Rommelhaven 81730247345r
ZWAAL, REIN ARENDS Rein Anes Swaalverkoper Rommelhaven 81730247345r
JANS, FREERKwijlen Freerk Jansen erflater Rommelhaven 81730247345r
, RINSKE Rinske Donckerkoper huisRommelhaven 81749251280r
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratemakoper Rommelhaven 81749251280r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 81749251280r
ARENDS, WOUTER Wouter Arends naastligger ten zuiden Rommelhaven 81749251280r
ARENDS, WOUTER Wouter Arends naastligger ten westen Rommelhaven 81749251280r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Donkerwinkelierverkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERSwijlen Augustinus Pyters de Graafverkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
GRAAF, JAN AUGUSTINUS Jan Augustinus de Graafzadelmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 81749251280r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 81767256237r
ANDRIES, SJOERD Sjoerd Andries geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
TEIES, AMERENS Amarenske Teyes geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
SIERKS, JOHANNA Johanneske Sierks geniaarde koper Rommelhaven 81767256237r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems , c.u.huurder Rommelhaven 81767256237r
DREYER, HIELKE Hylke Dreyer, c.s.naastligger ten oosten Rommelhaven 81767256237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten zuiden Rommelhaven 81767256237r
WOUTERS, AREND Arent Wouters naastligger ten westen Rommelhaven 81767256237r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Rommelhaven 81767256237r
GRATEMA, TJEPKE Tiepke Gratamakoopmanverkoper Rommelhaven 81767256237r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)koper 1/3 huisRommelhaven 81776258261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Rommelhaven 81776258261r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Rommelhaven 81776258261r
, ALBERTde vrouw van Albert huurder Rommelhaven 81776258261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. huis-)naastligger ten oosten Rommelhaven 81776258261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 81776258261r
HERES, JAN Jan Heeres naastligger ten zuiden Rommelhaven 81776258261r
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 81776258261r
VEEN, IETJE GERBENS Yttie Gerbens van der Veenverkoper Rommelhaven 81776258261r
OLTHOF, GEERT Geert Olthofmoutmakerverkoper Rommelhaven 81776258261r
ALBADA, LAMMERT Lammert Albedaverver (mr. -)koper huisRommelhaven 8178326169v
WIT, TRIJNTJE KLASES Trijntje Clases de Wittkoper Rommelhaven 8178326169v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.timmerman (mr. -)huurder Rommelhaven 8178326169v
DREYER, J. juffrouw J. Dreyernaastligger ten oosten Rommelhaven 8178326169v
DREYER, R. juffrouw R. Dreyernaastligger ten oosten Rommelhaven 8178326169v
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 8178326169v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes* wagenmakernaastligger ten westen Rommelhaven 8178326169v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Rommelhaven 8178326169v
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Rommelhaven 8178326169v
TJEERDS, ENNE Enne Tyaardts houtkoperkoper huis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]Rommelhaven 91630232115r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs koper Rommelhaven 91630232115r
, SIPKEde weduwe van Sipcke slotmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 91630232115r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 91630232115r
PIEBES, MELIS Melis Pybes naastligger ten westen Rommelhaven 91630232115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochterverkoper Rommelhaven 91630232115r
DIRKS, FEKKEwijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 91630232115r
JELTES, IENSE Ynse Jeltes koper huis en houtstek met de wal ten zuiden tot aan de Nieuwe SluisRommelhaven 91662238127r
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten oosten Rommelhaven 91662238127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 91662238127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollandernaastligger ten westen Rommelhaven 91662238127r
PIETERS, LAAS Laes Pyters naastligger ten westen Rommelhaven 91662238127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 91662238127r
ROMKES, JELLE Jelle Romckes koper huis met wijde steegRommelhaven 10achter1599228168v
GATSES, JETSKE Jetske Gaatzes koper Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen verpachter grond Rommelhaven 10achter1599228168v
AUKES, GERRIT Geryt Auckes naastligger ten oosten Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 10achter1599228168v
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 10achter1599228168v
DOUWES, SIMKE Symke Douwes verkoper Rommelhaven 10achter1599228168v
ROMKES, JELTJE Jelke Romckes verkoper Rommelhaven 10achter1599228168v
WIEBES, SJOERD Syourdt Wybes koper huis ([staat: 428-00-00 GG])Rommelhaven 10achter1599228169r
ABELS, HILTJE Hill Abels koper Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERT Albert Jansen verpachter grond Rommelhaven 10achter1599228169r
AUKES, GERRIT Geryt Auckes naastligger ten oosten Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ALBERT Albert Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 10achter1599228169r
ROMKES, JELLE Jelle Romckes verkoper Rommelhaven 10achter1599228169r
GATSES, JETSKE Jetske Gaatzes verkoper Rommelhaven 10achter1599228169r
JANS, ANTJE Anna Jans koper huisRommelhaven 101602228326v
JELLES, HENDRIKwijlen Hendrick Jelles koper Rommelhaven 101602228326v
SIETSES, BAUKJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Rommelhaven 101602228326v
, KORNELISwijlen Cornelis Coninghsverpachter grond Rommelhaven 101602228326v
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes naastligger ten oosten Rommelhaven 101602228326v
JANS, ALBERT Albert Jans naastligger ten westen Rommelhaven 101602228326v
KORNELIS, Wtbrandt Cornelis verkoper Rommelhaven 101602228326v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper Rommelhaven 101602228326v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10163823453r
ROELOFS, SIPKEde crediteuren van Sipcke Roeliffs verkoper Rommelhaven 10163823453r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Rommelhaven 10163823453r
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylckes koper grondpacht van 0-14-00 CGRommelhaven 10164223530v
TEEKES, BOUWEgrondpacht uit het huis van Buue Takes kleermaker [staat: snijder] (mr. -)eigenaar perceel Rommelhaven 10164223530v
HESSELS, FRIDS Frids Hessels naastligger ten oosten Rommelhaven 10164223530v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10164223530v
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylkes koper huisRommelhaven 10164223533r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes koper Rommelhaven 10164223533r
HETTINGA, IDSERT Idsardt Hittingaverpachter grond Rommelhaven 10164223533r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten oosten Rommelhaven 10164223533r
KLASES, ABRAHAMde erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10164223533r
DIRKS, JOCHEMhet bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10164223533r
TEEKES, BOUWE Buwe Taeckes , c.u.kleermakerverkoper Rommelhaven 10164223533r
OEPKES, HAIE Haye Upkes horlogemakerkoper huisRommelhaven 10166623950v
KLASES, JELTJE Jeltje Claases koper Rommelhaven 10166623950v
DOUWES, UILKJEuitgezonderd de winkelborden van Ulk Douwes betrokkene Rommelhaven 10166623950v
HIELKES, SJOERDde kamer van Sjoerdt Hylkes , c.u.naastligger ten zuiden Rommelhaven 10166623950v
VISSER, KLAAS Claas Visschernaastligger ten westen Rommelhaven 10166623950v
HIELKES, SJOERD Sjoerdt Hylkes verkoper Rommelhaven 10166623950v
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipkes verkoper Rommelhaven 10166623950v
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)koper door niaar huisRommelhaven 101698243381r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyktorenblazer (stads -)geniaarde koper Rommelhaven 101698243381r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs* glasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 101698243381r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 101698243381r
HAIES, KLAAS Claes Hayes tichelaar en koopmanverkoper Rommelhaven 101698243381r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts , ongehuwde dochterkoper huisRommelhaven 1016992446r
FOLKERTS, PIETJE Pietie Folkerts huurder Rommelhaven 1016992446r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs glasmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u.zeefmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 1016992446r
ROSEE, MARTEN Marten Roseezeefmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 1016992446r
, JELTJE Jeltie Hueverkoper Rommelhaven 1016992446r
, FREERK Freerk a Schettingakoopmankoper van 1/2 huisRommelhaven 101729247235v
HYLKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Hylkamaschipper (beurt-)koper van 1/2 Rommelhaven 101729247235v
ARENDS, REIN Rein Anes naastligger ten westen Rommelhaven 101729247235v
MELLES, AUKJE Aukjen Mellis koper huisRommelhaven 101730247313v
JOHANNES, KLAASwijlen Claes Johannes koper Rommelhaven 101730247313v
ARENDS, REIN Reyn Anes naastligger ten westen Rommelhaven 101730247313v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltingakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 101730247313v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 101730247313v
SCHUT, JAN Jan Schutwijnhandelaar en koffieschenkerkoper huisRommelhaven 10176125574v
, PIETER Pyter kompasmakernaastligger ten zuiden Rommelhaven 10176125574v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemanaastligger ten westen Rommelhaven 10176125574v
ROORDA, JAKOB Jacob Roordaverkoper Rommelhaven 10176125574v
DREYER, HIELKE hr. Hylke Dreyerkoopmankoper huis 2 jaar oudRommelhaven 10176425672v
HEINS, DANIEL hr. Daniel Heinskoopmankoper Rommelhaven 10176425672v
HAIES, SIBBELEde weduwe van Sible Hayes huurder huis (p.j.)Rommelhaven 10176425672v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters naastligger ten zuiden Rommelhaven 10176425672v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 10176425672v
WYBENGA, ANDRIES Andries Wybingakoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 10176425672v
LAQUART, SIERK Sjerk Laquardkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 10176425672v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schutkoffieschenker en wijnhandelaarverkoper Rommelhaven 10176425672v
DREYER, HIELKE de minderjarige kinderen van wijlen Hylke Dreyerkoopmankoper 1/2 huisRommelhaven 10177325891v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmankoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
GERRITS, GERRIT Gerriet Gerriets huurder (p.j.)Rommelhaven 10177325891v
PIETERS, PIETER Pieter Pieters naastligger ten zuiden Rommelhaven 10177325891v
KET, EVERT Everardus de Keth [staat: Deketh]vendumeester Admiraliteitverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper q.q. Rommelhaven 10177325891v
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsiuskoopmanverkoper Rommelhaven 10177325891v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steegRommelhaven 1116702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten oosten Rommelhaven 1116702403ra
BERENDS, IEPEhet huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 1116702403ra
KLASES, TRIJNTJEhet huis van de erfgenamen van wijlen Trijntie Claeses naastligger ten noorden Rommelhaven 1116702403ra
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs schoenmakerverkoper Rommelhaven 1116702403ra
WIJNGAARDEN, FREERK Freerck Wijngaardenbode (gerechts-)koper huisRommelhaven 111687242197v
SJOERDS, WIETSE Wytse Sjoerdts koopmanbewoner Rommelhaven 111687242197v
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 111687242197v
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Rommelhaven 111687242197v
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 111687242197v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
ROBIJNS, KLAAS Claes Robijns koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
WILLEMS, JOHANNES Joannes Willems ?koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 111687242197v
ANDRIES, KLAASde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Claes Andries verkoper Rommelhaven 111687242197v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters verkoper Rommelhaven 111687242197v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses aanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
PIETERS, JANKE Janke Pytters aanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
JANS, JAN Jan Jansen Reyersnaastligger ten oosten Rommelhaven 111704244244r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 111704244244r
JANS, JAN Jan Jansen Reyersnaastligger ten noorden Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARD, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, FREERK Freerk Wijngaerdenbode (oud gerechts-)verwandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARD, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIJNGAARDEN, ANTJE FREERKS Antje Freerks Wijngaerdenaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
OVERHART, THOMAS Tomas Overhartaanhandelaar Rommelhaven 111704244244r
WIEBES, AUKJE Auckjen Wybes koper huisRommelhaven 111713245193r
FEIES, HARTMAN Hartman Fejes schipperkoper Rommelhaven 111713245193r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyersnaastligger ten oosten Rommelhaven 111713245193r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 111713245193r
WILLEMS, PIETERde huisinge van Pieter Willems naastligger ten noorden Rommelhaven 111713245193r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Rommelhaven 111713245193r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper (schuit-)koper huisRommelhaven 111765256130v
JENTJES, TRIJNTJE Trijntje Jentjes koper Rommelhaven 111765256130v
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u.huurder Rommelhaven 111765256130v
FEITEMA, S. S. Feitamakoopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 111765256130v
, naastligger ten zuiden Rommelhaven 111765256130v
EELKEMA, JARICH Jarichius Eelcomaonderwijzer van de Latijnse schoolverkoper q.q. Rommelhaven 111765256130v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollemagortmaker (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 111765256130v
IEGES, HARTMANde goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges verkoper Rommelhaven 111765256130v
HARTMANS, ANTJEwijlen Antje Hartman verkoper Rommelhaven 111765256130v
BOUWES, OKKEwijlen Ocke Bouwes verkoper Rommelhaven 111765256130v
WILLEMS, WIEBREN Wybren Willems koper huisn en tuintjeRommelhaven 1117722587v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pieters koper Rommelhaven 1117722587v
LIEKELES, FREERK Freerks Lykles , c.u.huurder (p.j.)Rommelhaven 1117722587v
FEITEMA, SIEBREN Sybrand Feitamanaastligger ten oosten Rommelhaven 1117722587v
SCHIERE, ANDRIES Andries Schierenaastligger ten noorden Rommelhaven 1117722587v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Rommelhaven 1117722587v
HARMENS, WARNERwijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 1117722587v
JENTJES, TRIJNTJEwijlen Trijntje Jentjes verkoper Rommelhaven 1117722587v
EVERTS, JAN Jan Everts Bouwknegtschipper op Haarlemkoper huisRommelhaven 111799265129r
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes koper Rommelhaven 111799265129r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiinaastligger ten oosten Rommelhaven 111799265129r
DOUWES, ARJENde weduwe van Arjen Douwes naastligger ten noorden Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters turfdrager (oud -)verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, FEIKJE Feikje Pieters , bejaarde vrijsterverkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, MARIA Marijke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
SWART, REINER Reinder Swartschipper op Amsterdam (beurt-)verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, JANKE Janneke Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
GOOITSENS, BOKKEwijlen Bokke Gooikes verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, KARSTvrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 111799265129r
PIETERS, TRIJNTJEhun wijlen zuster Trijntje Pieters erflater Rommelhaven 111799265129r
WILLEMS, WIEBRENwijlen Wybren Willems erflater Rommelhaven 111799265129r
HIELKES, SJOERD Sioerd Hylckes , c.u.koper dwarshuis bestaande uit 5 kamersRommelhaven 121658237174av
FOPPES, SIETSKEde erfgenamen van wijlen Sytske Foppes naastligger ten zuiden Rommelhaven 121658237174av
DIRKS, JOCHEMgemeensman Jochum Dircxen naastligger ten westen Rommelhaven 121658237174av
HIELKES, SJOERD Sioerdt Hylckes* houtstapelaarnaastligger ten noorden Rommelhaven 121658237174av
JETSES, KORNELIS Cornelis Jetses metselaar (mr. -)verkoper Rommelhaven 121658237174av
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes timmerman (mr. stads-)koper woningRommelhaven 121728247116r
SIEBRENS, IETJE Ytje Sybrens koper Rommelhaven 121728247116r
SIEMENS, FROUKJE Froukjen Symons naastligger ten zuiden Rommelhaven 121728247116r
JOHANNES, GRIETJE Grietje Johannis naastligger ten westen Rommelhaven 121728247116r
, IETJE Ytje wasvrouwnaastligger ten noorden Rommelhaven 121728247116r
SIEMENS, FROUKJE Froukjen Symons verkoper Rommelhaven 121728247116r
JAKOBS, JOHANNESwijlen Johannes Jacobs verkoper Rommelhaven 121728247116r
GERRITS, TJEERD Tieerdt Gerryts estrikbakkerkoper huisRommelhaven 121736249146v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs koper Rommelhaven 121736249146v
RINSES, JETSKE Jetske Rinses huurder Rommelhaven 121736249146v
WILLEMS, JAKOBwijlen Jacob Willems huurder Rommelhaven 121736249146v
, AUGUSTINUS Augustinus de Graffwagenmaker (mr. -)naastligger ten westen Rommelhaven 121736249146v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten zuiden Rommelhaven 121736249146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 121736249146v
PIETERS, KLAAS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper van 2/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
PIETERS, KLAAS Claas Pytters smid (mr. ijzer-)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. -)verkoper q.q. Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, JOCHEM Jochum Cornelis timmerman (mr. -)verkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
KORNELIS, ANNE Anne Cornelis herbergierverkoper van 1/6 Rommelhaven 121736249146v
PIETERS, PIETER Pyter Pytters kompasmaker (mr. -)koper huisRommelhaven 12175025262v
, HILTJE Hiltie koper Rommelhaven 12175025262v
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburg, n.u.naastligger ten zuiden Rommelhaven 12175025262v
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12175025262v
GERRITS, TJEERD Tieerd Gerryts sleperverkoper Rommelhaven 12175025262v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Rommelhaven 12175025262v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisRommelhaven 121781260125r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeekkoper Rommelhaven 121781260125r
, JOHANNES Johannes weverhuurder 1e benedenkamer (p.w.)Rommelhaven 121781260125r
, BEREND Beernt weverhuurder 3e bovenkamer (p.w.)Rommelhaven 121781260125r
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten zuiden Rommelhaven 121781260125r
DIRKS, ALBERTde erfgenamen van wijlen Albert Dirks* timmermannaastligger ten westen Rommelhaven 121781260125r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreyernaastligger ten noorden Rommelhaven 121781260125r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakkerverkoper Rommelhaven 121781260125r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visserkompasmaker (mr. -)verkoper Rommelhaven 121781260125r
KLASES, FEDDEburgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstekRommelhaven 13de Blauwe Engel1602228330r
MARTENS, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse Martens verpachter grond Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten oosten Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Rommelhaven 131602228330r
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes verkoper Rommelhaven 131602228330r
ALBERTS, IETJE Ydt Alberts verkoper Rommelhaven 131602228330r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte])Rommelhaven 13de Blauwe Engel1615229277v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes , zoon van de koperverkoper Rommelhaven 131615229277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 131615229277v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaarkoper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noordenRommelhaven 13164023492v
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendriks Hollanderkoper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters koper van 1/2 Rommelhaven 13164023492v
ARJENS, JELMERhet huis van burgemeester Jelmer Ariens naastligger ten oosten Rommelhaven 13164023492v
, WIEBRENhet huis van Wibrant kuipernaastligger ten noorden Rommelhaven 13164023492v
BONKE, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Bonkverkoper Rommelhaven 13164023492v
ANNES, ALBERT Albart Annes verkoper Rommelhaven 13164023492v
FOLKERTS, ALBERTJE Albertie Folkerts verkoper Rommelhaven 13164023492v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyergortmakerkoper 2/3 huis of pottenbakkerijRommelhaven 131675240189v
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Rommelhaven 131675240189v
REIER, JAN JANShet huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat Jan Jansen Reyer, c.u.gortmakereigenaar van 1/3 Rommelhaven 131675240189v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131675240189v
REIER, JAN JANShet huis van Jan Jansen Reyernaastligger ten noorden Rommelhaven 131675240189v
JANS, MAAIKE Mayke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 131675240189v
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkerverkoper van 1/3 Rommelhaven 131675240189v
JANS, IENSKE Ynske Jans verkoper van 1/3 Rommelhaven 131675240189v
PIETERS, JAN Jan Pytters Leyenaer, c.u.koper huis genaamd De Blauwe BijlRommelhaven 13de Blauwe Bijl1688242229v
JANS, JANhet huis van Jan Jansen Reyersnaastligger ten oosten Rommelhaven 131688242229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkopernaastligger ten zuiden Rommelhaven 131688242229v
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 131688242229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoperverkoper Rommelhaven 131688242229v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u.gortmaker (mr. -)koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachterRommelhaven 131710245103r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braamnaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsmanaastligger ten oosten Rommelhaven 131710245103r
WILLEMS, PIETER Pieter Willems naastligger ten westen Rommelhaven 131710245103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses naastligger ten westen Rommelhaven 131710245103r
JANS, JOUKJE Joukjen Jans Rejersverkoper Rommelhaven 131710245103r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopmanverkoper Rommelhaven 131710245103r
FEITEMA, SIEBREN PIETERS Sybrand Pyters Feitemakoopmankoper door niaar ratione sanguinis huis, pakhuis met plaats en tuintjeRommelhaven 131758254128v
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitamakoper door niaar ratione sanguinis Rommelhaven 131758254128v
MOLLES, HEIN Hein Molles gortmaker (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibmageniaarde koper Rommelhaven 131758254128v
OSINGA, ALBERT IEBESvroedsman Albert Yebs Osinganaastligger ten oosten Rommelhaven 131758254128v
MOUTER, WILLEM PIETERSde erfgenamen van wijlen Willem Pyters Mouter, c.s.naastligger ten westen Rommelhaven 131758254128v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyerschipper (oud trek-)verkoper Rommelhaven 131758254128v
, REINvroedsman Rein Sybedakoopmankoper kamerRommelhaven 141742250279v
EGBERTS, JAN Jan Egberts huurder Rommelhaven 141742250279v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141742250279v
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graefnaastligger ten westen Rommelhaven 141742250279v
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Rommelhaven 141742250279v
GEERTSMA, BEREND Beernd Geersmaverkoper Rommelhaven 141742250279v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper woningRommelhaven 141771257185v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper Rommelhaven 141771257185v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper Rommelhaven 141771257185v
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 141771257185v
PIETERS, PIETER Pyter Pyters kompasmakernaastligger ten noorden Rommelhaven 141771257185v
SPANNENBURG, JOHANNES burgerhopman Johannes Spannenburgverkoper Rommelhaven 141771257185v
DIRKS, JILLERT Jeldert Dircks koper huis genaempt ofte getekent metten Roden LeuwRommelhaven 15de Rode Leeuw162723230r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Rommelhaven 15162723230r
BONGA, HORATIUS Horatius Bongaprotesteert vanwege een hypotheek Rommelhaven 15162723230r
KLASES, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15162723230r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonganaastligger ten noorden Rommelhaven 15162723230r
AARSEN, JOSUA Josias van Aersenverkoper Rommelhaven 15162723230r
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15162723230r
DIRKS, IEME Ieme Dirx koper huis genaamd de Roode Leeuw, met drie wallen er voorRommelhaven 15de Roode Leeuw1644235108v
SIEDSES, TETJE Tettie Sydses koper Rommelhaven 151644235108v
SIEBES, JAN Jan Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 151644235108v
BONGA, HOITE Hoyte Bonganaastligger ten noorden Rommelhaven 151644235108v
JOHANNES, BOUWE Buue Johannes verkoper Rommelhaven 151644235108v
WOPKES, JOUKJE Jouck Wopkes verkoper Rommelhaven 151644235108v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u.koper hoekhuis genaamd de Rode LeeuwRommelhaven 15de Rode Leeuw1650236122r
WILLEMS, SIENE Syne Willems , c.u.koper Rommelhaven 151650236122r
SIEBES, JAN Jan Sibes pottenbakkernaastligger ten westen Rommelhaven 151650236122r
JANS, JOHANNES Johannis Jansen , c.soc.naastligger ten noorden Rommelhaven 151650236122r
DIRKS, IEME Ieme Dirx , c.u.verkoper Rommelhaven 151650236122r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS Jacob Hendrix Hollanderkoper van 1/2 huis genaamd de Roo Leiuw en de wal ervoorRommelhaven 15de Roo Leiuw1662238127r
SIEBES, JAN Jan Sybes pottenbakkernaastligger ten westen Rommelhaven 151662238127r
TJEERDS, ENNE Inne Tieerds verkoper Rommelhaven 151662238127r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arjens de Wildeschipper (smal-)koper huis met de Rode Leeuw aan de gevelRommelhaven 15de Roode Leeuw169324331r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes koper Rommelhaven 15169324331r
JANS, JANde gortmakerij van Jan Jansen Reyersnaastligger ten westen Rommelhaven 15169324331r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 15169324331r
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15169324331r
RINSES, OEPKE Upke Rinses bakker (mr. -)koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1696243194r
PIETERS, JANKE Jancke Pieters koper Rommelhaven 151696243194r
WILDE, JAN ARJENS Jan Arriens de Wilde, c.u.huurder Rommelhaven 151696243194r
REIER, JAN JANSde gortmakerij van Jan Jansen Reyernaastligger ten westen Rommelhaven 151696243194r
AKKERSLOOT, PIETER Pieter Ackersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 151696243194r
WILDE, JAN ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper Rommelhaven 151696243194r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rommelhaven 151696243194r
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopmankoper huis met de Rode Leeuw in de gevelRommelhaven 15de Rode Leeuw1698243379v
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas koper Rommelhaven 151698243379v
JANS, JANde gortmakerij van Jan Jansen Reyersnaastligger ten westen Rommelhaven 151698243379v
AKKERSLOOT, PIETER Pytter Akkersloot, c.s.naastligger ten noorden Rommelhaven 151698243379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopmanverkoper Rommelhaven 151698243379v
PIETERS, JANKE Janke Pytters verkoper Rommelhaven 151698243379v
HERES, RIENK Rinke Heeres , c.u.koopmankoper huis waar de Rode Leeuw in de gevel staatRommelhaven 15de Rode Leeuw1713245198r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejersnaastligger ten westen Rommelhaven 151713245198r
AKKERSLOOT, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ackerslootnaastligger ten noorden Rommelhaven 151713245198r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsmakoopmanverkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
ASPEREN, JAN JANS Jan Jansen Asperenbakker (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 151713245198r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis met de Rode Leeuw in de gevelRommelhaven 15de Rode Leeuw1729247241v
FOKKES, KORNELIS Cornelis Fockes bakker (mr. koek-)koper Rommelhaven 151729247241v
JANS, SIEBE Sybe Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 151729247241v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pieter Akerslootnaastligger ten noorden Rommelhaven 151729247241v
HERES, TEETSKE Taetske Heeres verkoper Rommelhaven 151729247241v
HERES, RIENKwijlen Rinke Heeres verkoper Rommelhaven 151729247241v
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens schipper (kof-)koper huisRommelhaven 15de Rode Leeuw173424911v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Rommelhaven 15173424911v
HERES, RIENKde weduwe van Rinke Heres huurder woning Rommelhaven 15173424911v
KORNELIS, JOHANNES Johannes Cornelis huurder kelder (p.j.)Rommelhaven 15173424911v
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings gortmaker (mr. -)huurder 2e graanzolder van boven (p.j.)Rommelhaven 15173424911v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyernaastligger ten westen Rommelhaven 15173424911v
STINSTRA, SIEMEN Symon Stinstrakoopmannaastligger ten noorden Rommelhaven 15173424911v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Rommelhaven 15173424911v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes bakker (mr. koek-)verkoper Rommelhaven 15173424911v
AUKES, JAN Jan Aukes metselaarkoper huisRommelhaven 151754253182r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis koper Rommelhaven 151754253182r
SIEBES, JAN Jan Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 151754253182r
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 151754253182r
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens schipper op Bremenverkoper Rommelhaven 151754253182r
JANS, SIJKE Sijke Jans verkoper Rommelhaven 151754253182r
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerknechtkoper huis de Roode Leeuw genaamdRommelhaven 15de Roode Leeuw179626510r
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds koper Rommelhaven 15179626510r
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyerhuurder Rommelhaven 15179626510r
, FRANS Frans Tjallingijnaastligger ten westen Rommelhaven 15179626510r
HOUTSMA, SIPKE Sipke Houtsmanaastligger ten noorden Rommelhaven 15179626510r
STOK, OKKE Okke van der Stokkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 15179626510r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamaverkoper q.q. Rommelhaven 15179626510r
MEYER, AUKE JANSde geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyerverkoper Rommelhaven 15179626510r
JAKOBS, WIETSKE Wytske Jacobs verkoper Rommelhaven 15179626510r
, DIRK Dirck Huygens koopmankoper huis met een gedeelte van de zolderRommelhaven 161734248301v
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)geniaarde koper Rommelhaven 161734248301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaannaastligger ten oosten Rommelhaven 161734248301v
, naastligger ten oosten Rommelhaven 161734248301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaannaastligger ten zuiden Rommelhaven 161734248301v
, DIRKde ingang van het pakhuis van Dirck Huygens naastligger ten westen Rommelhaven 161734248301v
HANSES, TRIJNTJEde verkoperse Trijntie Hansen naastligger ten noorden Rommelhaven 161734248301v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hansen verkoper Rommelhaven 161734248301v
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannes verkoper Rommelhaven 161734248301v
GEERTSMA, BEREND Berend Geersmabrouwer (mr. -)koper kamerRommelhaven 161737249183v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 161737249183v
, TJEERD Tieerd naastligger ten noorden Rommelhaven 161737249183v
GRAAF, AUGUSTINUS Augustinus de Graaffnaastligger ten westen Rommelhaven 161737249183v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Rommelhaven 161737249183v
JOHANNES, JAKOBwijlen Jacob Johannis verkoper Rommelhaven 161737249183v
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmankoper woningRommelhaven 161766256191r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.)Rommelhaven 161766256191r
BEVA, EVERT Evert Beva, c.s.naastligger ten zuiden Rommelhaven 161766256191r
, GERBENkinderen van Gerben bakkernaastligger ten westen Rommelhaven 161766256191r
SPANNENBURG, JOHANNES Johannes Spannenburgnaastligger ten noorden Rommelhaven 161766256191r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, MARIA GERRITSmeerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, STIJNTJE GERRITSmeerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jongverkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, MARIA KORNELISminderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsensverkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 161766256191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Rommelhaven 161766256191r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens , oudoom van de verkoperskoopman en winkeliererflater Rommelhaven 161766256191r
LEI, TEUNIS Teunis van der Leykoopmankoper van 1/3 woningRommelhaven 161771257184r
LEI, BINKE Bente van der Leykoopmankoper van 1/3 Rommelhaven 161771257184r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper van 1/3 Rommelhaven 161771257184r
THIJSSEN, TRIJNTJE Trijntje Tijssenhuurder (p.w.)Rommelhaven 161771257184r
BEVA, EVERT Evert Bevaijzerkoperverkoper Rommelhaven 161771257184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veerverkoper Rommelhaven 161771257184r
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes koper huisRommelhaven 18159722843v
TJALKES, IDSKE Idske Tzialckes koper Rommelhaven 18159722843v
FRANSES, JOCHEM Jochem Fransen* wielmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 18159722843v
LUITJENS, Thoen Luyties verkoper Rommelhaven 18159722843v
JANS, Ibeltien ? Jans verkoper Rommelhaven 18159722843v
HESSELS, Fridtz Hessels , voor zich en zijn kinderenpaardenvanger [staat: hinxtevanger]koper huis met onbelaste grondRommelhaven 18161122951r
WIEBES, SIETSKEwijlen Sydtske Wybes koper Rommelhaven 18161122951r
JOCHEMS, PIETER Pyter Jochums wielmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 18161122951r
AUKES, GERRIT Gerryt Auckes timmerman (mr. stads-)verkoper Rommelhaven 18161122951r
WIEBES, LAMKE Lampcke Wybes verkoper Rommelhaven 18161122951r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas koper kamerRommelhaven 18162723228r
ROGIERS, JENKE Jenneke Rogiers koper Rommelhaven 18162723228r
SIKKES, JAN Jan Sickes schrijver van een compagnie soldaten residerende binnen Leeuwardenverkoper Rommelhaven 18162723228r
AARTS, HENDRIKJE Hendrickyen Aerts koper kamerRommelhaven 18twee_achter162823271v
WILLEMS, TEEKEde weduwe van Take Willems naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
, HANSde kamer van de erfgenamen van wijlen Hans turfdragernaastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DOEDES, HERE Here Doedes wever (linnen-)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
EEUWES, RINSKE Rintske Ewes verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakkerverkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
EEUWES, JANKE Jantyen Ewes verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter162823271v
JETSES, KORNELIS Cornelis Jetses , c.u.metselaar (mr. stads-)koper kamerRommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JANS, LOLKE Lolcke Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter164323590v
ARJENS, HENDRIKJE Hendrickjen Aris verkoper Rommelhaven 18twee_achter164323590v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Rommelhaven 18twee_achter164323590v
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesses koper door niaar grondpacht 02-11-00 CGRommelhaven 18twee_achter1646235221v
PIETERS, OKKEwijlen Ocke Pyters koper door niaar Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
JETSES, KORNELISwijlen Cornelis Jetses metselaar (stads -)geniaarde koper Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
JETSES, KORNELISgrondpacht uit het huis van Cornelis Jetses metselaar (stads -)eigenaar perceel Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
BOLTEN, ARNOLDUS dr. Arnoldus Boltenadvocaat Hof van Frieslandverkoper Rommelhaven 18twee_achter1646235221v
EEBES, SIEBE Sybe Aebes , c.u.schipper (grootveer-)koper huisRommelhaven 181652236187v
JOCHEMS, PIETERde kinderen en erfgenamen van wijlen Pyter Jochums wagenmakernaastligger ten oosten Rommelhaven 181652236187v
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes brouwernaastligger ten zuiden Rommelhaven 181652236187v
HESSELS, FRIDSde erfgenamen van wijlen Frids Hessels verkoper Rommelhaven 181652236187v
GIJSBERTS, SIPKE Sipke Ghijsberts , c.u.koper huisRommelhaven 18twee_achter1667239121r
JOOSTES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Joostens naastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
BOKKES, KLAASde kamer van Claes Bockes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
HESLINGA, de stalling van dr. Heslinganaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
TJEPKES, MARTEN Marten Tiepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
JETSES, KORNELIS Cornelis Jetses , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Rommelhaven 18twee_achter1667239121r
, AALTJE Aaltje Ruwes koper kamerRommelhaven 1816652394ra
, GEERTwijlen Geert Suierkoper Rommelhaven 1816652394ra
, HARMEN Harmen houtstapelaarhuurder Rommelhaven 1816652394ra
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kenniskoper huisRommelhaven 18twee_achter167924135r
GIJSBERTS, SIPKEwijlen Sipke Giesberts timmermanbewoner Rommelhaven 18twee_achter167924135r
, GIJSBERTde kamer van Geis Donckernaastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter167924135r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
HESLINGA, wijlen Heslinganaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter167924135r
TJEPKES, MARTENde weduwe van Marten Tjepkes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter167924135r
GIJSBERTS, SIPKEwijlen Sipke Gijsberts verkoper Rommelhaven 18twee_achter167924135r
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel huisRommelhaven 18een_achter168124130ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Rommelhaven 18een_achter168124130ra
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter168124130ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter168124130ra
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sybouts , mede voor haar kinderenverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, SIEBRENwijlen Sybren Martens brouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
SIEBOUTS, ANDRIESwijlen Andries Sybouts verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoeverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatisverkoper Rommelhaven 18een_achter168124130ra
TJEPKES, MARTENwijlen Marten Tjepkes brouwererflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
HESSELS, AATJEwijlen Attie Hessels erflater Rommelhaven 18een_achter168124130ra
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u.koper kamerRommelhaven 181694243100r
KLASES, KLAAS Claes Claessen , c.u.baantjerhuurder Rommelhaven 181694243100r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerts naastligger ten oosten Rommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde kamer van Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten zuiden Rommelhaven 181694243100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaennaastligger ten westen Rommelhaven 181694243100r
JANS, JANKE Janke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 181694243100r
, GILLES Gillis Sweersen koopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 181694243100r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermakoopmankoper kamer of woningRommelhaven 18twee_achter1696243226r
BIERMA, PIETER SJOERDS Pieter Sioerds Biermanaastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u.koopmannaastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
JANS, JANKE Jancke Jans naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaenkoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
ROORDA, GRIETJE RINSES Grietie Rinses Roordaverkoper Rommelhaven 18twee_achter1696243226r
JANS, MARTEN Marten Jansen koper kamer/woningRommelhaven 18drie_achter1723246163v
ROBIJNS, ARJENde tuin van Arjen Robijns koopmannaastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
JANS, JANKE Janke Jans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
OOSTERBAAN, EVERT KLASESde tuin van Evert Clasen Oosterbaannaastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
SIEMENS, FROUKJE Vrouck Simens naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
JANS, GRIETJE Grytie Jans verkoper Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
GEERTS, FEIKE Feike Geerts verkoper Rommelhaven 18drie_achter1723246163v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix wever (bont-)koper huis, loodsRommelhaven 18een_achter172724743r
SIEMENS, SIEBE Sybe Symons naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter172724743r
RIENKS, JANde weduwe van Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter172724743r
, Fjamke Zinses verkoper Rommelhaven 18een_achter172724743r
KLASES, HIDDEwijlen Hidde Clasen verkoper Rommelhaven 18een_achter172724743r
MONSES, MEINERT Meindert Monses koper woningRommelhaven 18drie_achter1729247242v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
OOSTERBAAN, FOEKJE Foekjen Oosterbaannaastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
SIEMENS, FROUKJE Froukjen Symons naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
JANS, MARTEN Marten Jansen verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247242v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaarkoper huisRommelhaven 18drie_achter1729247256r
FREERKS, ANTJE Antje Freerx koper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
ROBIJNS, ARJENde erfgenamen van wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
SIEMENS, FROUKJE Froukjen Symons naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
MONSES, MEINERTwijlen Meinert Monses verkoper Rommelhaven 18drie_achter1729247256r
HYLKEMA, JOHANNES oud burgervaandrig Johannis Hylkemabrouwer (mr. -)koper huisRommelhaven 18twee_achter1729247283r
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
JOHANNES, LIJSBET Lijsbeth Johannis , met haar kinderenverkoper Rommelhaven 18twee_achter1729247283r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks brouwer (mr. -)koper woning en loodsRommelhaven 18een_achter173124840r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Rommelhaven 18een_achter173124840r
, Achjen huurder Rommelhaven 18een_achter173124840r
HINNES, JAN Jan Hinnes huurder (p.j.)Rommelhaven 18een_achter173124840r
SIEBES, SIEMEN Symon Sybes naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter173124840r
RIENKS, JANweduwe Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter173124840r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks wever (bont-)verkoper Rommelhaven 18een_achter173124840r
POORT, TJEERD KLASESoud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poortchirurgijn (mr. -)koper kamerRommelhaven 18drie_achter173224871v
OOSTERVEEN, JETSKE Jetske Oosterveenkoper Rommelhaven 18drie_achter173224871v
ROBIJNS, ARJENhof wijlen Arjen Robijns naastligger ten oosten Rommelhaven 18drie_achter173224871v
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkemabrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter173224871v
BOUWES, KEIMPE Keimpe Bouwes metselaarverkoper Rommelhaven 18drie_achter173224871v
FREERKS, ANTJE Antje Freerks verkoper Rommelhaven 18drie_achter173224871v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Tomas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper huis voorheen tapperijRommelhaven 18twee_achter1742250265r
SIEBES, EEBE Aebe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
HYLKEMA, JOHANNES Johannes Hylkamabrouwer (mr. -)verkoper Rommelhaven 18twee_achter1742250265r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (bont-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter1766256169v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks koper Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
, JANKE Janke Nanders huurder Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
OOSTERVEEN, JETSKE Jetske Oosterveenverkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
POORT, KLAAS Claas Poortchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter1766256169v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts fabrikant en koopman (oud -)koper woningRommelhaven 18drie_achter1766256218v
ISAAKS, JAKOB Jacob Ysaaks , c.u.huurder (p.w.)Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeeknaastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)verkoper Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks verkoper Rommelhaven 18drie_achter1766256218v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)koper kamer of woningRommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Faberkoper Rommelhaven 18drie_achter177225813r
KLASES, LODEWIJK Lodewijk Claezes huurder Rommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, DIRK CHRISTIAANSde koper Dirk Christiaans Fabersmid (mr. ijzer-)naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
FABER, ANTJE HENDRIKS Antje Hendriks Fabernaastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten noorden Rommelhaven 18drie_achter177225813r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Heesfabrikeur (oud -)verkoper Rommelhaven 18drie_achter177225813r
LEI, TEUNIS Theunis van der Leykoper huisRommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, BINKE Bente van der Leykoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, JARICH Jaerig van der Leykoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
RUTGERS, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Rutgers, c.u.huurder Rommelhaven 18twee_achter177625919v
CHRISTIAANS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter177625919v
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeeknaastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter177625919v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterkoopmanverkoper q.q. Rommelhaven 18twee_achter177625919v
, EELKE Eeltie Travaillekoopmanverkoper Rommelhaven 18twee_achter177625919v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper huisRommelhaven 18voor1781260127r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeekkoper Rommelhaven 18voor1781260127r
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakkerbewoner voorste gedeelteRommelhaven 18voor1781260127r
, JOHANNES Johannes smidhuurder 1e benedenkamer (p.w.)Rommelhaven 18voor1781260127r
BONTEKOE, PIER de weduwe van Pier Bontekoehuurder 1e bovenkamer (p.w.)Rommelhaven 18voor1781260127r
MICHIELS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor17