Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u.koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachterVianen NZ1652236185r
HENDRIKS, ERNSTde kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ1652236185r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Vianen NZ1652236185r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacops Hayemaaanhandelaar kamer, loods, hof, bomen en plantagieVianen NZ1652236194v
BREDA, THOMAS JANS Thomas Jansen Bredaverwandelaar Vianen NZ1652236194v
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huisVianen ZZ1701244106v
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antonikoper Vianen ZZ1701244106v
KORNELIS, AREND Arent Cornelis huurder (p.w.)Vianen ZZ1701244106v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Bostijnnaastligger ten oosten Vianen ZZ1701244106v
SIEBRENS, SIEBRENde hof van vroedsman Sybrand Sybrands naastligger ten zuiden Vianen ZZ1701244106v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graednaastligger ten westen Vianen ZZ1701244106v
ANDRIES, DIRK Dirk Andries metselaar (mr. -)verkoper Vianen ZZ1701244106v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u.koper woningVianen1716245276v
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunnenaastligger ten oosten Vianen1716245276v
CANNEGIETER, SIEBREN gemeensman Sibrand Kannegieternaastligger ten zuiden Vianen1716245276v
GRAAT, KLAAS PIEKESmr. Claes Piekes de Graadlandmeter (geadmitteerde -)naastligger ten westen Vianen1716245276v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vianen1716245276v
PIETERS, TJEERD Tieerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Vianen1716245276v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u.koper huisVianen ZZ171924643v
DUNNE, JOHANNES de weduwe van Johannes Dunnenaastligger ten oosten Vianen ZZ171924643v
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u.naastligger ten zuiden Vianen ZZ171924643v
GRAAT, KLAAS PIEKESde erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graadnaastligger ten westen Vianen ZZ171924643v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u.mr. zeilmakerverkoper Vianen ZZ171924643v
HENDRIKS, Luther Hendriks koper huis waarin 2 kamersVianen ZZ172724724v
JANS, MARIA Marijke Jans koper Vianen ZZ172724724v
KOSTER, ALBERT JAKOBSde weduwe van Albert Jacobs Costernaastligger ten oosten Vianen ZZ172724724v
CANNEGIETER, vroedsman Kannegieternaastligger ten zuiden Vianen ZZ172724724v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ172724724v
WILLEMS, JANwijlen Jan Willems verkoper Vianen ZZ172724724v
CANNEGIETER, PIETJE SIEBRENS Pytje Sybrens Kannegieterkoper huis, tuinVianen ZZ172824792r
BINSONIDES, THEODORUS Theodorus Binsonideskoper Vianen ZZ172824792r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ172824792r
, de tuin van vroedsman Rowelsnaastligger ten zuiden Vianen ZZ172824792r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Vianen ZZ172824792r
KUIK, STEFFEN Steven Kuikkamerbewaarder Admiraliteit in Frieslandverkoper Vianen ZZ172824792r
KUIK, JAN vroedsman Jan Kuikverkoper Vianen ZZ172824792r
CANNEGIETER, SIEBREN wijlen vroedsman Sybren Cannegietererflater Vianen ZZ172824792r
KUIK, AUKJE wijlen Aukjen Kuikerflater Vianen ZZ172824792r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns wever (mr. bont-)koper huis en weefwinkelVianen1737249174r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen1737249174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen1737249174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen1737249174r
, SIEBEde weduwe van Sybe timmermannaastligger ten noorden Vianen1737249174r
RUURDS, SWIER Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen1737249174r
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen1737249174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Vianen1737249174r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens wever (bont-)koper huisVianen WZ1746251140v
KLASES, TIETJE Tyttje Claases koper Vianen WZ1746251140v
BLAUW, JAN JANS Jan Jans Blauwnaastligger ten zuiden Vianen WZ1746251140v
, HENDRIKde weduwe van Hendrik Lutternaastligger ten westen Vianen WZ1746251140v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Vianen WZ1746251140v
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Poolwever (mr. bont-)koper woning en weefwinkelVianen175325386r
HESSELS, SIEBRICHJE Sybrigjen Hessels koper Vianen175325386r
ROS, FRANS Frans Ros, c.u.huurder Vianen175325386r
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen175325386r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Corneelis naastligger ten zuiden Vianen175325386r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Vianen175325386r
WIT, HENDRIK JANS Hendrik Jansen de Witwever (mr. bont-)verkoper Vianen175325386r
JANS, MARIA Marijke Jans , voor haar kinderenverkoper Vianen175325386r
HENDRIKS, LUDSERwijlen Luiter Hendriks verkoper Vianen175325386r
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengstkoopmankoper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveldVianen ZZ1766256172r
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vianen ZZ1766256172r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vianen ZZ1766256172r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten zuiden Vianen ZZ1766256172r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten noorden Vianen ZZ1766256172r
KLASES, KLAASKE Claaske Clases verkoper Vianen ZZ1766256172r
NAGEL, BEERT wijlen Beerd Nagelverkoper Vianen ZZ1766256172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper drie woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaarVianen1786262127r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen1786262127r
VELDE, TEUNIS Teunis te Veldehuurder Vianen1786262127r
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Vianen1786262127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmannaastligger ten oosten Vianen1786262127r
BUDDING, BEREND Berend Buddingnaastligger ten zuiden Vianen1786262127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmannaastligger ten noorden Vianen1786262127r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen1786262127r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderenverkoper van 1/3 Vianen1786262127r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper van 1/3 Vianen1786262127r
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper Vianen1786262127r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen1786262127r
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen1786262127r
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendragerkoper woning en weefwinkelVianen1787262228r
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen1787262228r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten oosten Vianen1787262228r
LEX, MARIA Marijke Lexnaastligger ten zuiden Vianen1787262228r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen1787262228r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderenverkoper Vianen1787262228r
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper Vianen1787262228r
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u.huurder (p.w.)Vianen ZZ1803266186r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ1803266186r
WILLEMS, JAKOBde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Willems naastligger ten noordwesten Vianen ZZ1803266186r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vianen ZZ1803266186r
JOHANNES, MARTEN Marten Joannes chirurgijn (mr. -)koper dwarshuisVianen 2167924143r
SIETSES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Goitie Sytses naastligger ten zuidoosten Vianen 2167924143r
, JANwijlen Jan rogmeternaastligger ten noordwesten Vianen 2167924143r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeterverkoper Vianen 2167924143r
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u.koolmeterkoper dwarshuisVianen 21705244310r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graadnaastligger ten zuidoosten Vianen 21705244310r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis chirurgijnverkoper Vianen 21705244310r
LUITJENS, REMMERT Remmert Luitiens , c.u.turfdragerkoper dwarshuisVianen 21721246102r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen 21721246102r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haytzes naastligger ten noordwesten Vianen 21721246102r
JELLES, MINKE Mintie Jelles verkoper Vianen 21721246102r
IENSES, JOOSTwijlen Joost Jinties verkoper Vianen 21721246102r
HEINS, TEEKE Take Heins , c.u.koper dwarshuis, loods, plaats, put, bakVianen 21725246245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities bewoner Vianen 21725246245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 21725246245r
HARMENS, JANde weduwe van Jan Harmensz naastligger ten zuidoosten Vianen 21725246245r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 21725246245r
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luities verkoper Vianen 21725246245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 21725246245r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huisVianen 2173124870r
DOUWES, IETJE Yttie Douwes koper Vianen 2173124870r
, GERRIT Gerrit Pricknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173124870r
HAITSES, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173124870r
HEINS, TEEKE Tecke Heins verkoper Vianen 2173124870r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks verkoper Vianen 2173124870r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper dwarshuisVianen 2173224895r
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2173224895r
, GERRIT Gerryt Priknaastligger ten zuidoosten Vianen 2173224895r
HAITSES, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Haytses naastligger ten noordwesten Vianen 2173224895r
HEINS, TEEKE Taeke Heins verkoper Vianen 2173224895r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrikx verkoper Vianen 2173224895r
, BERNARDUS Bernardus van Thakenweversbaaskoper huis, winkel en tuinVianen 61803266237v
, BERNARDUS Bernardus van Thakennaastligger ten zuiden Vianen 61803266237v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper Vianen 61803266237v
BUDDING, BEREND wijlen Beernt Buddingverkoper Vianen 61803266237v
LEIENAAR, JOHANNES Johannes Leyenaarmetselaar (mr. -)koper huis en tuinVianen 61806267199r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuurkoopmankoper Vianen 61806267199r
DIRKS, HARMEN Hermanus Dirks , c.u.huurder woning Vianen 61806267199r
VEEN, HETTE Hette van der Veenhuurder tuin Vianen 61806267199r
VEEN, HETTE Hette van der Veennaastligger ten zuiden Vianen 61806267199r
BLOEM, WIETSE DIRKSstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper q.q. Vianen 61806267199r
, BERNARDUSwijlen Bernardus van Taakenverkoper Vianen 61806267199r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogelkoopmankoper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaarVianen 141786262125v
KLASES, ROMMERT Rommert Clases huurder Vianen 141786262125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 141786262125v
BAKKER, PIER Pier E. Bakkernaastligger ten oosten Vianen 141786262125v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vinkverkoper q.q. Vianen 141786262125v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderenverkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
HENDRIKS, KORNELISwijlen Cornelis Hendriks sluiswachterverkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
HENDRIKS, ANSKJE Anskje Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
KOOPS, HIDDE Hidde Coops verkoper van 1/3 Vianen 141786262125v
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna de Waelnaastligger ten westen Vianen 161630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 161630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 161630232128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 161630232128r
, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna de Waelnaastligger ten westen Vianen 181630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 181630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 181630232128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 181630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 221630232128r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vianen 221630232128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrick verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendricks verkoper van 1/2 van 1/2 Vianen 221630232128r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Orisandvarensgezelkoper huisVianen 221809268232v
, ANTJE Antje Klumpertverkoper Vianen 221809268232v
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 221809268232v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpertverkoper Vianen 221809268232v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 221809268232v
MOES, WILLEM Willem Moesschipper (turf-)koper huisVianen 22181026915v
HENDRIKS, BERBER Berber Hendriks koper Vianen 22181026915v
H., JOHANNES Johannes H. Orisandverkoper Vianen 22181026915v
BROERS, WIEBE Wybe Broers bewoner Vijver1601228250r
, IESKJE Jees verkoper (gesuccumbeerde) Vijver1601228250r
BERENDS, REINERwijlen Reyner Beerns verkoper (gesuccumbeerde) Vijver1601228250r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Hagenkoper tuin en twee kamersVijver WZ1613229167r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ1613229167r
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijver WZ1613229167r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Vijver WZ1613229167r
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Gruysenaastligger ten zuiden Vijver WZ161723058r
HAGEN, JAN PIETERSnu de hof van Jan Pieters Hagennaastligger ten westen Vijver WZ161723058r
, HANSeerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Vijver WZ161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Vijver WZ161723058r
TJEPKES, GERBEN Gerben Tiepkes koper grondpacht van 6-00-00 CGVijver1619230156v
LASES, HAIEgrondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver1619230156v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver1619230156v
JELLES, BINKE Bente Jellis schipper (groot-)verkoper Vijver1619230156v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver1619230156v
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs verkoper Vijver1619230156v
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver1619230156v
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver1619230156v
ATES, HENDRIKhet werkhuis van Hendrick Atis blokmakernaastligger ten zuiden Vijver OZ1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijver OZ1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijver OZ1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijver OZ1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijver OZ1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijver OZ1620230215v
ATES, HENDRIKhet werkhuis van Hendrick Atis blokmakernaastligger ten zuiden Vijver OZ1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijver OZ1620230220v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmakerkoper huis met tuintje en plaats daarachterVijver1620230229r
HIDDES, SIJKE Sijcke Hiddes koper Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Vijver1620230229r
PIETERS, JAKOBhof van Jacob Pieters naastligger ten westen Vijver1620230229r
LASES, HAIE Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver1620230229r
JELLES, BINKE Bente Jellis schipper (groot-)verkoper Vijver1620230229r
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver1620230229r
JAKOBS, TJEERD Tiaerdt Jacobs verkoper Vijver1620230229r
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver1620230229r
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver1620230229r
KOERTS, JURJEN Jurian Coerts koper grondpacht van 6-00-00 CGVijver1620230249v
KOERTS, JURJENgrondpacht uit het huis nu van Jurian Coerts eigenaar perceel Vijver1620230249v
LASES, HAIEgrondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver1620230249v
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten zuiden Vijver1620230249v
TJEPKES, GERBEN Gerbrant Tyepckes verkoper Vijver1620230249v
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver1620230249v
, naastligger ten oosten Vijver WZ162523146r
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Grusenaastligger ten zuiden Vijver WZ162523146r
HAGEN, JAKOB PIETERSde hof van Jacob Pieters Hagennaastligger ten westen* Vijver WZ162523146r
ULBES, TJEBBE Tyebbe Uulbes verkoper Vijver WZ162523146r
KOERTS, JURJENde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Jurian Coerts verkoper Vijver WZ162523146r
ULBES, DOETJEwijlen Doed Uulbes verkoper Vijver WZ162523146r
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Grusenaastligger ten zuiden Vijver WZ162523156v
JANS, PIETER Pieter Jansen viskoperkoper huis daer Maccum althans uytsteecktVijver WZMakkum163123322v
, UILKJE Ulck Lieuus koper Vijver WZ163123322v
, HENDRIK Hendrick blokmakernaastligger ten zuiden Vijver WZ163123322v
JANS, PAULUSde hof van de heer Pouuels Jansens naastligger ten westen Vijver WZ163123322v
HENDRIKS, REINERde hof van Reyner Hendricks naastligger ten noorden Vijver WZ163123322v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ163123322v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijver WZ163123322v
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huisVijver WZ1641234146r
TJALLINGS, RINTJEwijlen Rintie Tiallings kapiteinkoper Vijver WZ1641234146r
PIETERS, JAKOBde kamers van Jacob Piters Hagensnaastligger ten zuiden Vijver WZ1641234146r
JANS, PAULUSonlangs verkochte hof van burgemeester Paulus Jansen , c.u.naastligger ten westen Vijver WZ1641234146r
JANS, PIETER Piter Jansen naastligger ten noorden Vijver WZ1641234146r
JANS, PAULUSburgemeester Paulus Jansen , c.u.verkoper Vijver WZ1641234146r
JASPERS, JAN Jan Jaspers , c.u.koper kamerVijver164923660r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen naastligger ten zuiden Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver164923660r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver164923660r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen verkoper Vijver164923660r
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs , c.u.koper kamerVijver164923678v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen naastligger ten zuiden Vijver164923678v
JANS, DIRKde hof van Dirck Jansen sergeantnaastligger ten westen Vijver164923678v
JASPERS, JAN Jan Jaspers naastligger ten noorden Vijver164923678v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx verkoper Vijver164923678v
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u.koper huisVijver OZ1651236156r
, PIER Pier kuipernaastligger ten oosten Vijver OZ1651236156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ1651236156r
FRANSES, AGE Agge Fransen verkoper Vijver OZ1651236156r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingstkoper kamerVijver WZ16592384r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten zuiden Vijver WZ16592384r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten westen Vijver WZ16592384r
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Vijver WZ16592384r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmakerverkoper Vijver WZ16592384r
KLASES, MEINERT Meinert Claasen , c.u.koper huisVijver WZ1662238155r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ1662238155r
ENNEMA, PAULUS JANSde hof van wijlen Pouwels Jansen Innemanaastligger ten westen Vijver WZ1662238155r
HENDRIKS, REINERde hof van wijlen Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver WZ1662238155r
JANS, WIEBRENhuisman Wybren Jansen verkoper Vijver WZ1662238155r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalkoper huisVijver ZZ174925223v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver ZZ174925223v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmanaastligger ten zuiden Vijver ZZ174925223v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruinnaastligger ten westen Vijver ZZ174925223v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver ZZ174925223v
DOUWES, WILLEMwijlen Willem Douwes verkoper Vijver ZZ174925223v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1161122965v
SIEBRENS, IEBELEde weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1161122965v
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderenverkoper Vijver 1161122965v
, WIEBEwijlen Wybe Ryuerts verkoper Vijver 1161122965v
BROERS, JAN Jan Broers pottenbakkerverkoper q.q. Vijver 1161122965v
PIERS, PIER Pier Piers kuiperkoper huis of 2 kamersVijver 11613229183r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 11613229183r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11613229183r
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 11613229183r
GIJSBERTS, Wentien Gijses verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
SJOERDS, RICHARDwijlen Rijckert Syoerts verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
SIKKES, REIN Reyn Sickes verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
JAKOBS, LUCAS Luycke Jacobs verkoper van 1/3 Vijver 11613229183r
OKKES, KORNELISwijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 11613229183r
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tiercks koper huis of 2 kamers (staat: de achtiende halve stuivers)Vijver 11618230127r
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 11618230127r
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u.kuiperverpachter grond Vijver 11618230127r
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 11618230127r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 11618230127r
EILERTS, PIETER Pieter Eylerts naastligger ten noorden Vijver 11618230127r
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiperverkoper Vijver 11618230127r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 11618230127r
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 11626231151v
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 11626231151v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 11626231151v
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderenverkoper Vijver 11626231151v
TJERKS, KORNELISwijlen Cornelis Tyercks verkoper Vijver 11626231151v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1163223373v
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1163223373v
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smidnaastligger ten noorden Vijver 1163223373v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderenverkoper Vijver 1163223373v
TJERKS, KORNELISwijlen Cornelis Tiercx kistmakerverkoper Vijver 1163223373v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1163223373v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Vijver 1163223373v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smidnaastligger ten noorden Vijver 1163323379v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes huurder voor 1 jaar Vijver 11659237239v
PIERS, PIERhet huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 11659237239v
KLASES, SJOERD Sioerd Claesen schipper (groot-)naastligger ten zuiden Vijver 11659237239v
, TJIMKJE Tiemck naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
PIETERS, EILERTwijlen Ellert Pytters naastligger ten noorden Vijver 11659237239v
SIENES, HARMENvroedsman Harmen Synes equipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Vijver 11659237239v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis Hanekuickverkoper q.q. Vijver 11659237239v
MEINERTS, IEPEde kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 11659237239v
ATSES, KLAAS Claas Atses koper huisVijver 11662238128v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 11662238128v
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakkerhuurder (p.j.)Vijver 11662238128v
, PIERhet huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 11662238128v
KLASES, SJOERD Sioerd Claeses naastligger ten zuiden Vijver 11662238128v
BOUWES, ANNE Anne Bouues naastligger ten noorden Vijver 11662238128v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermanverkoper Vijver 11662238128v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes timmerman (mr. -)koper 1/2 huisVijver 1166523929r
HENDRIKS, ANTJE Antje Hendriks koper Vijver 1166523929r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1166523929r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claases naastligger ten zuiden Vijver 1166523929r
BOUWES, ANNE Anne Buwes naastligger ten noorden Vijver 1166523929r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppenbakkerverkoper Vijver 1166523929r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ipes Zeestrakoper 1/4 huis met put en bakVijver 1167124065v
, JAN Jan Bathornbewoner Vijver 1167124065v
SIKKES, GERRIThet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinganaastligger ten oosten Vijver 1167124065v
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124065v
BOUWES, ANNEhet huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1167124065v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrandts verkoper Vijver 1167124065v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestrakoper provisioneel 1/4 huis, put en bakVijver 1167124010va
SIKKES, GERRIThet huis van de erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsinganaastligger ten oosten Vijver 1167124010va
UILKES, Imck Uilkes naastligger ten zuiden Vijver 1167124010va
BOUWES, ANNEhet huis van Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 1167124010va
ANDRIES, HENDRIK Hendrick Andries verkoper Vijver 1167124010va
HENDRIKS, ANDRIES Andries Hendrix verkoper Vijver 1167124010va
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeter (stads -)koper Vijver 11681241159r
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts koper Vijver 11681241159r
, PIERwijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 11681241159r
KLASES, SJOERD Sjoerd Claessen naastligger ten zuiden Vijver 11681241159r
BOUWES, ANNEde erfgenamen van wijlen Anne Bouwes naastligger ten noorden Vijver 11681241159r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverkoper Vijver 11681241159r
GERRITS, GERARDUS Gerardus Gerryts koper huisVijver 1171924654r
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1171924654r
PIETERS, JETSEhet gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1171924654r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 1171924654r
BLAUW, JAN HENDRIKS Jan Hendrix Blauwnaastligger ten noorden Vijver 1171924654r
JANS, FEIE Feye Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, PIETER Pyter Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, Tymekjen Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen verkoper Vijver 1171924654r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Vijver 1171924654r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosschakoper huisVijver 11763255213r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmaker (mr. -)koper Vijver 11763255213r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosschanaastligger ten oosten Vijver 11763255213r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 11763255213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmannaastligger ten noorden Vijver 11763255213r
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 11763255213r
GERRITS, GERARDUSwijlen Gerardus Gerryts verkoper Vijver 11763255213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmankoper huisVijver 1176525696v
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1176525696v
GERRITS, GERARDUSwijlen Gerardus Gerryts huurder Vijver 1176525696v
BOSSCHA, TJALLING Tjalling Bosschanaastligger ten oosten Vijver 1176525696v
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 1176525696v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schriknaastligger ten noorden Vijver 1176525696v
BOSSCHA, GRIETJE Griettje Bosschaverkoper Vijver 1176525696v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nautagortmakerverkoper Vijver 1176525696v
KET, FREERK Fredrik de Keth [staat: Deketh]koper huis en tuinVijver 11808268116v
KET, CATHARINA Catharina de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, GOVERT Govert de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, TETJE Tettje de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, ANTJE Anna de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, JANKE Janneke de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth [staat: Deketh]koper Vijver 11808268116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveenerflater Vijver 11808268116v
KET, JAN wijlen mr. Jan de Keth [staat: Deketh]lid Nationale Rekenkamererflater Vijver 11808268116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Sideriusbaljuwkoper q.q. Vijver 11808268116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth [staat: Deketh]ontvangerkoper q.q. Vijver 11808268116v
PERSIJN, de weduwe van Persijnnaastligger ten zuiden Vijver 11808268116v
BEIMA, KOERT mr. Coert Lambertus van Beymaverkoper Vijver 11808268116v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes , c.u.koopmankoper nieuw huisVijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)naastligger ten zuiden Vijver 21653236224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u.timmerman (mr. -)verkoper Vijver 21653236224r
VALK, JURJEN JURJENS Jurien Juriens Falck, c.u.bakkerkoper huisVijver 2165623780r
PIETERS, BEREND Beern Pyters , c.u.koper Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2165623780r
MEINERTS, IEPEeen vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2165623780r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes verkoper Vijver 2165623780r
JANS, KLAAS Claes Jansen bakkerkoper huisVijver 21659237205v
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 21659237205v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten westen Vijver 21659237205v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, c.u.verkoper Vijver 21659237205v
KORNELIS, KORNELISvrijgezel Cornelis Cornelis koper huisVijver 21661238113v
HIDDES, TJERK Tjerk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 21661238113v
SPITS, KLAAS JANS Claas Jansen Spits, c.u.bakkerverkoper Vijver 21661238113v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis koper grondpacht van 1-00-00 CGVijver 21663238172v
HIDDES, TJERKvroedsman Tierk Hiddes naastligger ten zuiden Vijver 21663238172v
VALK, HARMEN PIETERSoud burgervaandrig Harmen Pyters Valckverkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 21663238172v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper huis c.o.a.Vijver 2168524273r
JANS, EEBE Aebe Jansen schipper (wijd-)huurder Vijver 2168524273r
HANSES, OBBEhuurder Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 2168524273r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases naastligger ten westen Vijver 2168524273r
SIEBES, TRIJNTJE Trijntie Sybes verkoper Vijver 2168524273r
KORNELIS, KORNELISwijlen Cornelis Cornelis verkoper Vijver 2168524273r
ROMKES, KLAAS Claas Romckes schipper (wijd-)koper huisVijver 21686242127v
POPPES, GRIETJE Grietie Poppes koper Vijver 21686242127v
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaarrentmeesternaastligger ([dit is schuin tegenover het verkochte])Vijver 21686242127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 21686242127v
KLASES, KORNELIS Cornelis Claesen naastligger ten westen Vijver 21686242127v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlverkoper Vijver 21686242127v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 21686242127v
JORIS, HIELKE Hylcke Joris schipper (schuit-)koper huisVijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten zuiden Vijver 21716245261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Boknaastligger ten westen Vijver 21716245261v
ROMKES, KLAAS Claes Romkes , c.u.verkoper Vijver 21716245261v
KRIJTENBURG, THEODORUS Theodorus Crytenburghmedicinae doctorkoper huisVijver 21726246257v
ZWAGA, ANTJE Anna Swagakoper Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 21726246257v
ANDRIES, JAKOBals bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 21726246257v
JANS, HIELKE Hyltie Jans , c.u.verkoper Vijver 21726246257v
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haenschipperkoper huisVijver 21732248170v
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 21732248170v
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten zuiden Vijver 21732248170v
JORIS, HILTJE Hyltie Joris naastligger ten westen Vijver 21732248170v
, THEODORUS Theodorus van Krytenburgmedicinae doctorverkoper Vijver 21732248170v
PAULUS, REIN Reyn Paals schipper (veer-)koper nieuw huis en ledige plaatsVijver 3161222979r
EVERTS, GRIETJE Griet Everts koper Vijver 3161222979r
PIERS, PIERverkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3161222979r
STEFFENS, TRIJNTJE Trijn Stevens brandewijnbrandsternaastligger ten zuiden Vijver 3161222979r
, WIEBEhuis van Wybe korfmakernaastligger ten noorden Vijver 3161222979r
PIERS, PIER Pier Piers kuiperverkoper Vijver 3161222979r
PIETERS, ANTJE Antgie Pyters verkoper Vijver 3161222979r
BOUWES, FONGER Fonger Buues naastligger ten zuiden Vijver 31626231102r
TJERKS, KORNELISde weduwe van Cornelis Tierx naastligger ten noorden Vijver 31626231102r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 31626231102r
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 31626231102r
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 31626231108v
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 31626231108v
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231108v
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderenverkoper Vijver 31626231108v
EVERTS, GRIETJEwijlen Griet Ewerts verkoper Vijver 31626231108v
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paalsverkoper Vijver 31626231108v
TJALLINGS, RIENK Rincke Tyallings , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paalsverkoper Vijver 31626231108v
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 31626231113r
BOUWES, FONGER Fonger Bouwes naastligger ten zuiden Vijver 31626231113r
PIERS, PIERhet huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 31626231113r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaerrentmeester van Harlingen (oud -)koper provisioneel huisVijver 3168324163ra
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 3168324163ra
HEINS, RIENK Rienck Heyns naastligger ten zuiden Vijver 3168324163ra
KORNELIS, JAN Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3168324163ra
, IEMKJEde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3168324163ra
JANS, PIETERwijlen Pieter Jansen waagmeesterverkoper Vijver 3168324163ra
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u.koper huisVijver 31712245181v
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransen naastligger ten oosten Vijver 31712245181v
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 31712245181v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis rogmeternaastligger ten noorden Vijver 31712245181v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u.verkoper Vijver 31712245181v
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis , c.u.koper huisVijver 3171824620r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 3171824620r
KORNELIS, SIEMEN Simen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 3171824620r
KORNELIS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 3171824620r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3171824620r
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks verkoper Vijver 3171824620r
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Voskoper huisVijver 31723246174r
JANS, HESSELwijlen Hessel Jansen koper Vijver 31723246174r
FRANSES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Fransens naastligger ten oosten Vijver 31723246174r
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 31723246174r
KORNELIS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Cornelis naastligger ten noorden Vijver 31723246174r
KORNELIS, REINER Reiner Cornelis verkoper Vijver 31723246174r
MARTENS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 31723246174r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper huisVijver 31754253149r
WASSENAAR, HESSEL WIETSESde erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaarverpachter grond Vijver 31754253149r
VALK, TRIJNTJE HARMENSwijlen Trijntje Harmens Valkverpachter grond Vijver 31754253149r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks , c.u.huurder beneden Vijver 31754253149r
HESSELS, GRIETJEde verkoopster, wijlen Grytje Hessels bewoner boven Vijver 31754253149r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten oosten Vijver 31754253149r
BOSSCHA, SJOERD BOUWES Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten zuiden Vijver 31754253149r
GERRITS, GERRITde weduwe van Gerryt Gerryts naastligger ten noorden Vijver 31754253149r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaensverkoper q.q. Vijver 31754253149r
HESSELS, GRIETJEde boedel en nalatenschap van wijlen Grytje Hessels , bejaarde vrijsterverkoper Vijver 31754253149r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisVijver 3178326122v
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.)Vijver 3178326122v
SCHRIK, Sj. Schrikkoopmannaastligger ten oosten Vijver 3178326122v
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsverkoper Vijver 3178326122v
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters smid (mr. grof-)koper huisVijver 31785261262r
ANDRIES, FOKELTJE Fokeltje Andries koper Vijver 31785261262r
SMID, MARTEN Marten Smithuurder (p.j.)Vijver 31785261262r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 31785261262r
JANS, THOMAS Thomas Jans naastligger ten zuiden Vijver 31785261262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Vijver 31785261262r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Vijver 31785261262r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Vijver 31785261262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Vijver 31785261262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Vijver 31785261262r
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Vijver 31785261262r
HIDDES, TJERK Tierck Hiddes , c.u.koper nieuw huisVijver 41654236257v
HUISMAN, WIEBREN Wybren Huismannaastligger ten zuiden Vijver 41654236257v
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis naastligger ten noorden Vijver 41654236257v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u.verkoper Vijver 41654236257v
ZANDSTRA, TJERK JANS Tierck Jansen Sanstrakoper huisVijver 4166623947v
BOUWES, MARIA Marijcke Buwes koper Vijver 4166623947v
VRIES, TJERK HIDDESde heer Tierck Hiddes de Vriesluitenant-admiraalverkoper Vijver 4166623947v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (groot-)koper huisVijver 4167924133r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts koper Vijver 4167924133r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vriesprotesteert vanwege een reversaal Vijver 4167924133r
VRIES, HIDDESde kinderen van wijlen Tjeck Hiddes de Vriesluitenant-admiraal van de Landschappeprotesteert Vijver 4167924133r
KLASES, MEINERT Meinert Claessen schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 4167924133r
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis naastligger ten noorden Vijver 4167924133r
ZANDSTRA, TJERK JANS Tjerck Jansen Sanstraverkoper Vijver 4167924133r
BOUWES, MAAIKE Maycke Bouwes verkoper Vijver 4167924133r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters koper huisVijver 41722246128v
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants koper Vijver 41722246128v
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41722246128v
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 41722246128v
JORIS, HIELKE Hylke Joris naastligger ten noorden Vijver 41722246128v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bokverkoper Vijver 41722246128v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)koper huisVijver 41722246136r
TJEERDS, ANSKJE Anskje Tjeerds koper Vijver 41722246136r
ROBIJNS, RUURD Ruird Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41722246136r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 41722246136r
JORIS, HIELKE Hylke Joris naastligger ten noorden Vijver 41722246136r
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters verkoper Vijver 41722246136r
WIJNANDS, ANTJE Antie Winants verkoper Vijver 41722246136r
JORIS, HIELKE Hylke Joris schipper (wijd-)koper door niaar huisVijver 41725246244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts wever (mr. bont-)geniaarde koper Vijver 41725246244r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)bewoner Vijver 41725246244r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts bewoner Vijver 41725246244r
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns naastligger ten zuiden Vijver 41725246244r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten westen Vijver 41725246244r
JORIS, HIELKE Hylke Joris schippernaastligger ten noorden Vijver 41725246244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries timmerman (huis-)verkoper Vijver 41725246244r
TJEERDS, ANSKJE Anskien Tjeerdts verkoper Vijver 41725246244r
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)koper huisVijver 4177225823v
RUURDS, JILLERT Jildren Ruirds naastligger ten zuiden Vijver 4177225823v
HAAN, ANNE HIELKES Anne Hylkes de Haanschipper (trekveer-)naastligger ten westen Vijver 4177225823v
OTTES, JORIS Jooris Ottes naastligger ten noorden Vijver 4177225823v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijsterverkoper Vijver 4177225823v
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haankoper huisVijver 4178626291v
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingstluitenant ter zee Admiraliteitkoper Vijver 4178626291v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 4178626291v
HEINS, KLAAS vroedsman Claes Heinsnaastligger ten westen Vijver 4178626291v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haannaastligger ten noorden Vijver 4178626291v
RUURDS, JILLERT Jilderen Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds timmerman (huis-)verkoper Vijver 4178626291v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles schoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeVijver 41802266166r
JAKOBS, RIKSTJE Rigtje Jacobs koper Vijver 41802266166r
AMELANDER, Amelanderschrijverhuurder Vijver 41802266166r
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten zuiden Vijver 41802266166r
, ROELOF Roeloff W. Meyntsnaastligger ten westen Vijver 41802266166r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultznaastligger ten noorden Vijver 41802266166r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntje Sjoerds verkoper Vijver 41802266166r
HAAN, JOHANNES HIELKESwijlen Johannis Hyltjes de Haanverkoper Vijver 41802266166r
, ANTJEwijlen ongehuwde jongedochter Anne Hinxterflater Vijver 41802266166r
OEVER, KLAAS Claas van den Oeverkoper huis en tuintjeVijver 41808268133r
SCHOT, HENDRIKJE Hendrina Schotkoper Vijver 41808268133r
BAKKER, R. de weduwe van R. Bakkerhuurder Vijver 41808268133r
HEINS, KLAAS de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten zuiden Vijver 41808268133r
, ROELOFde weduwe van Roelof Meintsnaastligger ten westen Vijver 41808268133r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultznaastligger ten noorden Vijver 41808268133r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 41808268133r
JAKOBS, RIKSTJE Rixtje Jacobs verkoper Vijver 41808268133r
KORNELIS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 51612229122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 51612229122r
JANS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbert Jans verkoper Vijver 51612229122r
STEFFENS, CATHARINAwijlen Catharina Stevens verkoper Vijver 51612229122r
PIERS, PIERenen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythancktVijver 5het Gouden Hart1613229130v
JANS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Engbert Jans uurwerkstellerverkoper Vijver 51613229130v
STEFFENS, TRIJNTJEwijlen Trijn Stevens verkoper Vijver 51613229130v
BOUWES, FONGER Fonger Buwes koper huis met ledige plaats daer 't Gulden Hart uuthanghtVijver 5het Gouden Hart161723063v
ANNES, HOUKJE Houck Annes koper Vijver 5161723063v
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Ammel Aernts verpachter grond ([staat: 5-00-00 GG])Vijver 5161723063v
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5161723063v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5161723063v
TIJSES, TIJS Tijs Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
TIJSES, MAAIKE Maycke Tijsses verkoper Vijver 5161723063v
BLOK, MARIA Maria de Blockkoper eeuwige rente van 5-00-00 GG uit een huis daer het Vergulden Hart uuthanght ([voor de drie percelen in deze akte])Vijver 5het Vergulde Hart1627231161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssengriffierkoper Vijver 51627231161v
BLOK, GRIETJE Grytien de Blockkoper Vijver 51627231161v
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannis Scheltingasecretaris rekenkamerkoper Vijver 51627231161v
BLOK, ANTJE Anna de Blockkoper Vijver 51627231161v
BOUWES, FONGERgrondpacht uit het huis van Fonger Bouues eigenaar perceel ([staat: 5-00-00 GG])Vijver 51627231161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptakoopmangeniaarde koper Vijver 51627231161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper Vijver 51627231161v
BLOK, MARIA Maria de Blockverkoper Vijver 51627231161v
KROESE, DIRK Dirck Croeserchirurgijnverkoper Vijver 51627231161v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schipper (groot-)koper nieuw gebouwd huis en 1/2 plaatsVijver 516552372v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Vijver 516552372v
JANS, PIETER Pytter Jansen visjagernaastligger ten oosten Vijver 516552372v
TJERKS, IEPE Ipe Tiercx naastligger ten zuiden Vijver 516552372v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman (mr. -)verkoper Vijver 516552372v
HEINS, RIENK Rienck Heins schipper (wijd-)koper woningVijver 5169424375r
WIEBES, JANKE Janke Wybes naastligger ten oosten Vijver 5169424375r
JAKOBS, AARTvroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5169424375r
HEINS, RIENK Rienck Heins naastligger ten westen Vijver 5169424375r
FRANSES, JAN Jan Fransen naastligger ten noorden Vijver 5169424375r
KOERTS, KOERT Coert Coertsen verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
JELLES, PIETER Pyter Jelles verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
KOERTS, KLAARTJE Clara Coerts verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
ANDRIES, JAN Jan Andries verkoper van 1/4 Vijver 5169424375r
TJEERDS, RUURD Ruyrd Tjeerdts schipper (wijd-)verkoper van 1/8 en namens zijn zusters dochterVijver 5169424375r
ERASMUS, ANTJE Antie Asmus verkoper van 1/8 Vijver 5169424375r
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschagortmaker (mr. -)koper door niaar huis en tuinVijver 51746251150r
HAIES, JELLE Jelle Hayes schoenmaker (mr. -)geniaarde koper Vijver 51746251150r
LIEUWES, GRIETJE Gryttie Lieuwes geniaarde koper Vijver 51746251150r
BOSSCHA, SJOERD BOUWESvroedsman Sjoerd Bouwes Bosschanaastligger ten oosten Vijver 51746251150r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruinnaastligger ten zuiden Vijver 51746251150r
HESSELS, GRIETJE Grytie Hessels naastligger ten noorden Vijver 51746251150r
RIENKS, HEIN Heyn Rienks verkoper Vijver 51746251150r
JENTJES, THOMAS Thomas Jantjens koper huisVijver 5178526217r
FEITSES, ANTJE Antje Feitzes koper Vijver 5178526217r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijnnaastligger ten oosten Vijver 5178526217r
SJOUKES, HIELKJE Hylkjen Sjouwkes naastligger ten zuiden Vijver 5178526217r
WIEGERS, GERLOFwijlen Gerlof Wiegers naastligger ten zuiden Vijver 5178526217r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten noorden Vijver 5178526217r
BOSSCHA, GRIETJE Grietje Bosschaverkoper Vijver 5178526217r
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiels Nautastrandmeesterverkoper Vijver 5178526217r
JANS, PAULUSgedeputeerde staat van Friesland Pouwels Jans koper hof en zomerhuisVijver 6tuin162723218r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses koper Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten oosten Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERSde kamer van Jacob Pieters Hagennaastligger ten zuiden Vijver 6tuin162723218r
EERKES, HANSde getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin162723218r
BINKES, HENDRIKde tuin van Hendrick Bentis naastligger ten noorden Vijver 6tuin162723218r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Vijver 6tuin162723218r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoekoper door niaar hof met bomen en plantagieVijver 6tuin1651236179v
ENNEMA, ANTJE PAULUS Antie Pouwels Ennemakoper door niaar Vijver 6tuin1651236179v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u.geniaarde koper Vijver 6tuin1651236179v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs naastligger ten oosten Vijver 6tuin1651236179v
HENDRIKS, REINERde weduwe van Reiner Hendricx naastligger ten noorden Vijver 6tuin1651236179v
ENNEMA, PAULUS JANS Pauwels Jans Ennemaverkoper Vijver 6tuin1651236179v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas , c.u.koper hof met bepoting, beplanting en zomerhuisjeVijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
WIETSES, AAGJE Aecht Wytses protesteert Vijver 6tuin165623763r
ENNEMA, ANTJE PAULUSde kinderen van Antie Pouuels Ennemaprotesteert Vijver 6tuin165623763r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 6tuin165623763r
EERKES, HANSde getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin165623763r
HENDRIKS, REINERde weduwe van Reiner Hendrix naastligger ten noorden Vijver 6tuin165623763r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin165623763r
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoemede directeurverkoper Vijver 6tuin165623763r
PIETERS, THEODORUSde erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notariskoper huisVijver 61691242368v
KORNELIS, SIEMENvroedsman Symen Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 61691242368v
SWERMS, SEERP LAMMERTSde weduwe van burgerhopman Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten westen Vijver 61691242368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bockschipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 61691242368v
RINSES, HIELKJE Hylck Rinses verkoper Vijver 61691242368v
KLASES, MEINERTwijlen Meyndert Claeses schipper (grootveer-)verkoper Vijver 61691242368v
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Walingh Jansen Graudakoper tuin met zomerhuisVijver 6tuin1692242405r
, ALBERTde kamer van Albert bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1692242405r
, AARTde kamers van Aert schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
, KLAAS Claes schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1692242405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1692242405r
EERKES, HANS Hans Erix [staat: Dirx] eerdere eigenaar Vijver 6tuin1692242405r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannemaverkoper Vijver 6tuin1692242405r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemamedicinae doctorverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatisverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper q.q. Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, STEFFEN Steven Swermsverkoper q.q. Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swermsverkoper Vijver 6tuin1692242405r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaanskoopmankoper hof met vruchtdragende bomen en zomerhuisVijver 6tuin1695243167r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Corneles koper Vijver 6tuin1695243167r
KLASES, ALLERTandere kamers o.a. van Allert Clasens* bakkernaastligger ten zuiden Vijver 6tuin1695243167r
JAKOBS, AARTvroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
, KLAASde kamer van Claas schuitvoerdernaastligger ten westen Vijver 6tuin1695243167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-)naastligger ten noorden Vijver 6tuin1695243167r
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijver 6tuin1695243167r
HINNES, BEREND Beern Hinnes koper huisVijver 61726246288r
GOVERTS, LIJSBET Lijsbeth Goverts koper Vijver 61726246288r
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten zuiden Vijver 61726246288r
JANS, KORNELISde hof van Cornelis Jansen naastligger ten westen Vijver 61726246288r
ROBIJNS, RUURD[afgewezen niaarnemer] Ruurd Robijns* naastligger ten noorden Vijver 61726246288r
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters Schinkverkoper van 1/2 Vijver 61726246288r
JANS, JAKOB Jacob Jansen verkoper van 1/4 Vijver 61726246288r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper van 1/4 Vijver 61726246288r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes verkoper van 1/4 Vijver 61726246288r
HEINS, JAN Jan Heinsschoolmeester stadsweeshuiskoper hof met zomerhuisVijver 6tuin1752252234r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, c.s.naastligger ten zuiden Vijver 6tuin1752252234r
JANS, KEIMPE Keimpe Jans , c.s.naastligger ten noorden Vijver 6tuin1752252234r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pyters Oldaansverkoper Vijver 6tuin1752252234r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin1752252234r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Vijver 6tuin1752252234r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pyters Oldaanskoopmanverkoper Vijver 6tuin1752252234r
DOUWES, JANKE Janke Douwes verkoper Vijver 6tuin1752252234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsboekverkoperverkoper Vijver 6tuin1752252234r
OLDAANS, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Oldaanserflater Vijver 6tuin1752252234r
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)koper woningVijver 61755253206v
, GERRIT Gerryt , c.u.huurder Vijver 61755253206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61755253206v
HEINS, JAN Jan Heinskleermaker (mr. -)naastligger ten westen Vijver 61755253206v
ROBIJNS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 61755253206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)verkoper Vijver 61755253206v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)verkoper Vijver 61755253206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-)koper provisioneel woningVijver 61754253274r
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes schipper (trekveer-)koper provisioneel Vijver 61754253274r
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 61754253274r
HEINS, JAN de hof van Jan Heinsnaastligger ten westen Vijver 61754253274r
ROBIJNS, RUURDde erfgenamen van wijlen Ruird Robijns naastligger ten noorden Vijver 61754253274r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Vijver 61754253274r
GOVERTS, LIJSBETde nagelaten goederen van wijlen Lijsbeth Goverts verkoper Vijver 61754253274r
HEMMES, BERENDwijlen Beernd Hemmes varensgezelverkoper Vijver 61754253274r
GOVERTS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Goverts erflater Vijver 61754253274r
BERENDS, GRIETJEwijlen Grytje Beernds erflater Vijver 61754253274r
HEINS, MELIS Melis Heyns naastligger ten zuiden Vijver 7163723430r
JANS, PIETER Piter Janssen naastligger ten noorden voor Vijver 7163723430r
BOUWES, FONGER Fonger Buwes naastligger ten noorden achter Vijver 7163723430r
BERENDS, GRIETJEde erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Vijver 7163723430r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u.pastorkoper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuidenVijver 71664238234r
ANDRIES, SIEBOUThet nieuwe achterhuis van Sibolt Andries naastligger ten oosten Vijver 71664238234r
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 71664238234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks naastligger ten noorden Vijver 71664238234r
PIETERS, JETSKE Jetske Pieters verkoper Vijver 71664238234r
TJEPKES, IEPEwijlen Ype Tiepkes verkoper Vijver 71664238234r
WILLEMS, JAN Jan Willems metselaar (mr. -)koper huisVijver 7167024024v
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper Vijver 7167024024v
ANDRIES, SIEBOUThet achterhuis van Siebolt Andries naastligger ten oosten Vijver 7167024024v
SINTS, HUBERTde weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7167024024v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7167024024v
, HARMEN Harmannus Sapeidispredikant [staat: V.D.M.]verkoper Vijver 7167024024v
JAKOBS, AART Aert Jacobs chirurgijn (mr. -)koper 1/2 huisVijver 71682241224v
JAKOBS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Jacobs timmermaneigenaar van 1/2 Vijver 71682241224v
JAKOBS, MINK Mink Jacobs verkoper Vijver 71682241224v
JANS, WILLEMwijlen Willem Jansen verkoper Vijver 71682241224v
JAKOBS, AART Aart Jacobs chirurgijn (mr. -)koper huisVijver 71687242200r
OEPKES, TJITSKE Tietske Oepkes koper Vijver 71687242200r
SWERMS, wijlen hopman Swermsnaastligger ten oosten Vijver 71687242200r
KORNELIS, JELTJE Jeltie Cornelis naastligger ten zuiden Vijver 71687242200r
SIEBRENS, EELKEwijlen Eelke Sybrandts schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Vijver 71687242200r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen hopman Seerp Lammerts Swermsnaastligger ten noorden Vijver 71687242200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstraequipagemeester Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijver 71687242200r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendricks koper huisVijver 71715245254r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 71715245254r
GRAUDA, WIEBE PIETERS Wybe Pieters Graudanaastligger ten oosten Vijver 71715245254r
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemertnaastligger ten zuiden Vijver 71715245254r
HEINS, RIENKde erfgenamen van wijlen Rienck Heins naastligger ten noorden Vijver 71715245254r
JACOBIDES, AART oud burgemeester Aert Jacobidesverkoper Vijver 71715245254r
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman (mr. -)verkoper Vijver 71715245254r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes Estakoopmankoper huisVijver 71729247272v
GRAUDA, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Graudanaastligger ten oosten Vijver 71729247272v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 71729247272v
KLASES, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 71729247272v
HILLES, MAAIKE Maike Hilles koper huisVijver 71731247384v
HARINGS, JANwijlen Jan Harings kompasmakerkoper Vijver 71731247384v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 71731247384v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten zuiden Vijver 71731247384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 71731247384v
JAKOBS, HENDRIKwijlen Hendrik Jacobs varensgezelverkoper Vijver 71731247384v
KUIPER, GERRITJE SIEMENS Gerrytje Symons Kuiperkoper huis alwaer de Koegel in de geevel staat, met beneden stalling voor twee paarden en wagenhuisVijver 7de Kogel1759254224v
SJOUKES, SJOUKEwijlen Sjouke Sjoukes koper Vijver 71759254224v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bewoner achter en weefwinkel Vijver 71759254224v
BOSSCHA, SJOERD BOUWESde gedeelde plaats van Sjoerd Bouwes Boschaerven van Vijver 71759254224v
LUITJENS, DOUWEde weduwe van Douwe Luytjens bewoner zolder Vijver 71759254224v
DIRKS, JILLES Jielles Dirks , c.u.bewoner achter bovenkamer Vijver 71759254224v
BOSSCHA, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosschanaastligger ten oosten Vijver 71759254224v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart, c.soc.naastligger ten zuiden Vijver 71759254224v
BOSSCHA, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Bosschanaastligger ten noorden Vijver 71759254224v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vijver 71759254224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vijver 71759254224v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vijver 71759254224v
THOMAS, SWIER Sweerd Tomas , c.u.koper huisVijver 8166623933v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs naastligger ten zuiden Vijver 8166623933v
THOMAS, BOUWEde hof van oud burgemeester Buwe Tomas naastligger ten westen Vijver 8166623933v
KLASES, MEINERT Meinert Claasen naastligger ten noorden Vijver 8166623933v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes schipper (wijd-)verkoper Vijver 8166623933v
ATSES, GEERTJE Geertje Atzes verkoper Vijver 8166623933v
JANS, JETSKE Jetske Jans koper huisVijver 81696243260v
TJEBBES, JAKOBwijlen Jacob Tjebbes koper Vijver 81696243260v
, TRIJNTJE Trijntie akkermaaksterhuurder Vijver 81696243260v
BOON, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Boonnaastligger ten zuiden Vijver 81696243260v
PIETERS, JANde hof van Jan Pieters naastligger ten westen Vijver 81696243260v
, HIELKJE Hielck naastligger ten noorden ([staat: Hylck Meynerts])Vijver 81696243260v
, wijlen Meynerdts naastligger ten noorden Vijver 81696243260v
KORNELIS, SIEMENburgemeester Symen Cornelys koopmanverkoper Vijver 81696243260v
JOHANNES, JAN Jan Johannes koper huis en losse goederenVijver 81726246272v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pytters koper Vijver 81726246272v
WESSELS, WIETSE Wytse Wessels , c.u.huurder Vijver 81726246272v
JANS, IJSBRAND IJsbrant Jansen naastligger ten zuiden Vijver 81726246272v
JANS, PIETER Pieter Jansen Oldaennaastligger ten westen Vijver 81726246272v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten noorden Vijver 81726246272v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntje Pytters naastligger ten noorden Vijver 81726246272v
JANS, JAKOB Jacob Jansen timmerman (mr. huis-)verkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JANS, JELTJE Jelske Jansen verkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes turfdragerverkoper van 1/4 Vijver 81726246272v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters , buitenslands verblijvende vrijgezelverkoper van 1/2 Vijver 81726246272v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes matroos op het Prinsenjachtkoper huis of woningVijver 8173925018v
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks koper Vijver 8173925018v
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens , c.u.huurder Vijver 8173925018v
JANS, IJSBRAND IJsebrand Jansen naastligger ten zuiden Vijver 8173925018v
, KORNELISde tuin van Cornelis Oudaanskoopmannaastligger ten westen Vijver 8173925018v
ANNES, BEREND Berend Annes naastligger ten noorden Vijver 8173925018v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q.verkoper q.q. Vijver 8173925018v
DOUWES, KLAASde kinderen van wijlen Claas Douwes Falkensreversaalhouder ([volgens obligatie dd 07-09-1728])Vijver 8173925018v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736])Vijver 8173925018v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736])Vijver 8173925018v
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper q.q. Vijver 8173925018v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8173925018v
JOHANNES, JANwijlen Jan Johannis erflater Vijver 8173925018v
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Pieters erflater Vijver 8173925018v
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerkoper huisVijver 8180826866v
KROL, SJOERDJE JANS Sjoerdtje Jans Krolkoper Vijver 8180826866v
FOLKERTS, TEEKE Teeke Folkerts , c.u.huurder (p.j.)Vijver 8180826866v
FOPPES, KLAASde woning gekocht door Claas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 8180826866v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 8180826866v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 8180826866v
SIEMENS, KLAASwijlen Klaas Symons schipper (wijd-)verkoper Vijver 8180826866v
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Rooskoper huisVijver 81810268336r
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes naastligger ten zuiden Vijver 81810268336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten westen Vijver 81810268336r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten noorden Vijver 81810268336r
, JAN Jan Spitskeboekdrukkerverkoper Vijver 81810268336r
VEEN, GIJSBERT JANS Gijsbert Jans Venokoper door niaar huisVijver 91617230100r
, BERBER Barber verpachter grond Vijver 91617230100r
MEEUWIS, GORISwijlen Goris Meeves verpachter grond Vijver 91617230100r
PIETERS, TEEKE Taacke Pieters geniaarde koper Vijver 91617230100r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Venonaastligger ten oosten Vijver 91617230100r
VEEN, GIJSBERT de ledige plaats of poort van Gijsbert Venonaastligger ten zuiden Vijver 91617230100r
JELTES, DOEDE Doede Jeltes verkoper Vijver 91617230100r
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis verkoper Vijver 91617230100r
HEINS, MELIS Melis Heyns koper huis en stalling ([voor de twee percelen in deze akte])Vijver 9162823244r
FOKKES, RIKSTJE Richt Fockes koper Vijver 9162823244r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyeskoper Vijver 9162823244r
KORNELIS, ANTJE Anneke Cornelis koper Vijver 9162823244r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , c.soc.naastligger ten zuiden Vijver 9162823244r
BERENDS, NEELTJEde erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9162823244r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Annis Vosverkoper Vijver 9162823244r
SIEBRENS, RIEMKJE Rieme Sibrants verkoper Vijver 9162823244r
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuurVijver 91646235222v
SINTS, HUBERTkoper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 91646235222v
ALLES, ANSKJEde erfgenamen van wijlen Ansck Alles naastligger ten zuiden Vijver 91646235222v
HEINS, MELIS Melis Heins , c.u.verkoper Vijver 91646235222v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemertkoper huisVijver 91712245167v
KLASES, ANTJEmedeverkoperse Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 91712245167v
KET, JOHANNES Johannes de Ket [staat: Deket]naastligger ten zuiden Vijver 91712245167v
JACOBIDES, burgemeester Jacobidesnaastligger ten noorden Vijver 91712245167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderenverkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 91712245167v
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huisVijver 91717245286r
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 91717245286r
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 91717245286r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket], q.q.naastligger ten zuiden Vijver 91717245286r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks koemelkernaastligger ten noorden Vijver 91717245286r
HEMERT, JAN de weduwe en kinderen van Jan Hemertverkoper Vijver 91717245286r
HANEKUIK, FILIPPUS Filippus Hanekuikkoopmankoper huisVijver 91758254143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper Vijver 91758254143v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u.huurder voor beneden Vijver 91758254143v
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u.huurder achter beneden Vijver 91758254143v
TIJSES, TEEKE Taeke Tijssen , c.u.huurder voor boven Vijver 91758254143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91758254143v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91758254143v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper Vijver 91758254143v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmankoper 1/2 huisVijver 91763255215v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmaneigenaar van 1/2 Vijver 91763255215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91763255215v
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91763255215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuikkoopmanverkoper Vijver 91763255215v
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs metselaar (mr. -)koper huisVijver 91771257239v
JANS, GERRIT Gerryt Jans Spitske, c.u.huurder voorhuis (p.j.)Vijver 91771257239v
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Vijver 91771257239v
TABES, JAN de weduwe van Jan Tabeshuurder achterkamer (p.w.)Vijver 91771257239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten oosten Vijver 91771257239v
DIJKSMA, TEEKE de erfgenamen van wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten zuiden Vijver 91771257239v
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper Vijver 91771257239v
GRATEMA, TJEPKE wijlen Tjepke Gratamaverkoper Vijver 91771257239v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases timmermansknecht (huis-)koper huisVijver 91793264162r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Vijver 91793264162r
LEEUW, JAN Jan de Leeuw, c.u.huurder (p.j.)Vijver 91793264162r
IEKES, KLAAS Claas Ykes bakker (mr. -)naastligger ten oosten Vijver 91793264162r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijkverkoper Vijver 91793264162r
SIEBRENS, JAKOBwijlen Jacob Sybrens verkoper Vijver 91793264162r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huisVijver 9180126610r
DOUWES, JETSKE Jetske Douwes koper Vijver 9180126610r
IEKES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9180126610r
EILES, ANDRIES Andries Elles naastligger ten zuiden Vijver 9180126610r
AGEMA, ANTJE Antje Agema, voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Vijver 9180126610r
KLASES, ROMMERTwijlen Rommert Claases verkoper Vijver 9180126610r
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-)koper huisVijver 10168024180r
GERLOFS, JANde weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10168024180r
THOMAS, SWIERwijlen vroedsman Sweerd Thomas naastligger ten noorden Vijver 10168024180r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 10168024180r
ALBERTS, POPPEwijlen Poppe Alberts verkoper Vijver 10168024180r
JANS, FREERK Freerck Jansen schipper (smak-)koper huisVijver 10168424247v
GERLOFS, JANde weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10168424247v
THOMAS, SWIERvroedsman Sweerdt Thomas naastligger ten noorden Vijver 10168424247v
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver 10168424247v
JANS, MEINERTwijlen Meyndert Jansen verkoper Vijver 10168424247v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts , zoon van verkoperverkoper Vijver 10168424247v
KLASES, PIETER Pytter Clasen scheepstimmermankoper huisVijver 101699243393v
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 101699243393v
TROMPETTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Trompettertrompetter?naastligger ten zuiden Vijver 101699243393v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pytters Oldaansnaastligger ten westen Vijver 101699243393v
JANS, JETSKE Jetske Jans naastligger ten noorden Vijver 101699243393v
FREERKS, JAN Jan Freercx zeevarendeverkoper Vijver 101699243393v
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen timmermankoper Vijver 101725246232r
KLASES, Auckjen Clases koper Vijver 101725246232r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 101725246232r
PIETERS, JANde hof van de erfgenamen van wijlen Jan Pieters Oldaannaastligger ten westen Vijver 101725246232r
, JAKOB Jacob Schink, c.u.naastligger ten noorden Vijver 101725246232r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Vijver 101725246232r
WIETSES, FEDDEwijlen Fedde Wytses verkoper Vijver 101725246232r
TEEKES, WIEBEweduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderenvarensgezelkoper door niaar huis of woningVijver 10174925212v
JURJENS, JAKOBwijlen Jacob Jurjens varensgezelgeniaarde koper Vijver 10174925212v
DIRKS, GRIETJE Grietie Dirx geniaarde koper Vijver 10174925212v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaansnaastligger ten zuiden Vijver 10174925212v
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaansnaastligger ten westen Vijver 10174925212v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10174925212v
JANS, IJSBRAND Isbrand Jansen verkoper Vijver 10174925212v
FOPPES, KLAAS Klaas Foppes koper woningVijver 10180826867v
FOPPES, KLAASde koper Klaas Foppes , c.u.huurder Vijver 10180826867v
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten zuiden Vijver 10180826867v
HEINS, KLAAS de tuin van de weduwe van Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 10180826867v
, JANde woning gekocht door Jan Spitske, c.u.naastligger ten noorden Vijver 10180826867v
WIEBES, SIJKE Sijke Wybes verkoper Vijver 10180826867v
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons schipper (oud -)verkoper Vijver 10180826867v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaanskoopmankoper huisVijver 121734248318r
REINS, SIERK Sierk Reins bewoner Vijver 121734248318r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeerschnaastligger ten zuiden Vijver 121734248318r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaanskoopmannaastligger ten westen Vijver 121734248318r
JANS, IJSBRAND IJsbrand Jansen naastligger ten noorden Vijver 121734248318r
REINS, SIERK Sierk Reins verkoper Vijver 121734248318r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)koper woningVijver 121752252230v
, AUKJE Acke huurder (p.w.)Vijver 121752252230v
JETSES, JELLE Jelle Jetses naastligger ten zuiden Vijver 121752252230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten westen Vijver 121752252230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailenaastligger ten noorden Vijver 121752252230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Vijver 121752252230v
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Vijver 121752252230v
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 121752252230v
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Vijver 121752252230v
DOUWES, JANKE Janke Douwes verkoper Vijver 121752252230v
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Vijver 121752252230v
OLDAANS, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Oldaanserflater Vijver 121752252230v
JELLES, JETSE Jetze Jelles koopmankoper Vijver 121782260183r
DOUWES, JOUKJE Joukjen Douwes huurder (p.j.)Vijver 121782260183r
JELLES, JETSE Jetze Jelles naastligger ten zuiden Vijver 121782260183r
HEINS, KLAAS Claas Heinsnaastligger ten westen Vijver 121782260183r
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 121782260183r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds verkoper Vijver 121782260183r
RUURDS, HIDDE Hidde Ruurds verkoper Vijver 121782260183r
JENTJES, AGE Agge Jenckes koper huis (de kopers ontvangen dadelijk 1 last rogge voor 115 GG en 200 GG en jaarlijks 50 GG tot de volle betaling)Vijverstraat159722821v
DOUWES, DOUWTJE Dou Douwes koper Vijverstraat159722821v
BOOTSMA, JETSKE juffrouw Jeets Bootsmaprotesteert vanwege een vordering Vijverstraat159722821v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat159722821v
JENTJES, AGE Agge Jenckes , c.u.naastligger ten noorden Vijverstraat159722821v
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts geweermaker [staat: roermaker]verkoper Vijverstraat159722821v
MINNES, AUKJE Auck Mennes verkoper Vijverstraat159722821v
PIETERS, IENSE Intze Pieters bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat1599228181v
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts naastligger ten zuiden Vijverstraat1599228181v
JOHANNES, JAN Jan Johannes naastligger ten westen Vijverstraat1599228181v
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat1599228181v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat1599228181v
GERRITS, GRIETJEde nagelaten weeskinderen van wijlen Griedt Gerryts verkoper Vijverstraat1599228181v
IDSES, SIEBOUTwijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat1599228181v
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts koper provisioneel huisVijverstraat1600228190r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts bewoner Vijverstraat1600228190r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat1600228190r
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts verkoper q.q. Vijverstraat1600228190r
IDSES, SIEBOUTde nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat1600228190r
GERRITS, GRIETJEwijlen Griet Gerryts verkoper Vijverstraat1600228190r
LONGERHOUW, SIEBREN JANS Sybrant Jans Longerhouverkoper q.q. Vijverstraat1604228398r
GERRITS, ANDRIESde weeskinderen van wijlen Andreas Gerrits verkoper Vijverstraat1604228398r
RINTJES, WILLEMKEwijlen Willemke Rintjes verkoper Vijverstraat1604228398r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamerVijverstraat1604228408r
JANS, SIEBREN Sybrant Janssen , curatore nomineverkoper Vijverstraat1604228408r
REIDS, GABE Gabbe Riedts , voor zijn drie kinderenkoper door niaar kamer met een loodseVijverstraat1605228481r
WIEBES, TRIJNTJEwijlen Trijn Wybes koper door niaar Vijverstraat1605228481r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen geniaarde koper Vijverstraat1605228481r
HENDRIKS, GRIETJE Griet Hendrix* geniaarde koper Vijverstraat1605228481r
, JULIUSde ledige plaats van Julius Boltinganaastligger ten oosten Vijverstraat1605228481r
MEEUWIS, MEINERT Meynert Meves naastligger ten westen Vijverstraat1605228481r
WIETSES, RITSKE Ritscke Wytzes soldaatverkoper Vijverstraat1605228481r
BOTNIA, JOUKE DOUWES Joucke Douwes van Botniakoper door niaar kamerVijverstraat ZZ1605228488v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen geniaarde koper Vijverstraat ZZ1605228488v
HENDRIKS, GRIETJE Gryet Hendrix geniaarde koper Vijverstraat ZZ1605228488v
BOTNIA, JOUKE DOUWEShuis en tuin van Jouke Douwes van Botnianaastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1605228488v
MINNES, MEINERTde kamer onder hetzelfde dak, van Meynert Mennes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1605228488v
WIETSES, RITSKE Ritske Wytses verkoper Vijverstraat ZZ1605228488v
DIRKS, JOEKE Juke Dircx koper huisVijverstraat161122956v
ARJENS, WOUTERde weduwe van wijlen Wouter Aerians naastligger ten oosten Vijverstraat161122956v
KORNELIS, OEGE Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat161122956v
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes verkoper Vijverstraat161122956v
HOITES, TRIJNTJE Trijntie Hoytes verkoper Vijverstraat161122956v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes koper huisVijverstraat1612229105r
TEEKES, SIBBELTJE Sibbel Taeckes koper Vijverstraat1612229105r
OEPKES, PIETER Pyter Upckes naastligger ten oosten Vijverstraat1612229105r
TEEKES, HENDRIKde weduwe van Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Vijverstraat1612229105r
, FRANShet huis van wijlen Frans kuipernaastligger ten westen Vijverstraat1612229105r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Vijverstraat1612229105r
JARICHS, FEDDRIKwijlen Feddrick Jarichs verkoper Vijverstraat1612229105r
FEDDRIKS, GERRIT Gerryt Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat1612229105r
FEDDRIKS, JAN Jan Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
FEDDRIKS, TRIJNTJE Trijn Feddricks verkoper Vijverstraat1612229105r
JARICHS, ANTJEhun wijlen bestemoeder Anna Jarichs erflater Vijverstraat1612229105r
HILLEBRANDS, OEDS Oets Hilbrants koper kamerVijverstraat1614229233r
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijn Sybrandts koper Vijverstraat1614229233r
, HANSde hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat1614229233r
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis naastligger ten zuiden Vijverstraat1614229233r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans naastligger ten noorden ([staat: Cornelis Jan Tammes])Vijverstraat1614229233r
TAMMES, JAN Jan Tammes naastligger ten noorden Vijverstraat1614229233r
BOUWES, LIEPKJE Lupck Buwes verkoper Vijverstraat1614229233r
PIETERS, SIEMENwijlen Symen Pieters lijndraaierverkoper Vijverstraat1614229233r
WIEBES, ROBIJN Robijn Wybes schipper (groot-)aanhandelaar huisVijverstraat1615229284v
TJEERDS, MARIA Maria Tyaerdts aanhandelaar Vijverstraat1615229284v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat1615229284v
KORNELIS, OEGEde erfgenamen van wijlen Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat1615229284v
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Vijverstraat1615229284v
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Vijverstraat1615229284v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huisVijverstraat161723064v
, HANSde erfgenamen van wijlen Hans Gruyssenaastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
BOTES, SIEGER Seger Bottes koper provisioneel tuin of ledige plaatsVijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat161723064v
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes koper huisVijverstraat1618230107r
SIKKES, MARIA Mary Sickes koper Vijverstraat1618230107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u.verpachter grond Vijverstraat1618230107r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten Vijverstraat1618230107r
, SIPKEde weduwe van Sipcke schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat1618230107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat1618230107r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Bangaverkoper Vijverstraat1618230107r
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner Vijverstraat1620230215v
, HILLEBRAND Hilbrant meelmannaastligger tegenover Vijverstraat1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Vijverstraat1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Vijverstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Vijverstraat1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Vijverstraat1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Vijverstraat1620230215v
, KEIMPE Kempo bierdragerbewoner huis Vijverstraat1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Vijverstraat1620230220v
GERLOFS, SIETSKE Syts Gerliffs koper huisVijverstraat NZ1620230245r
LUBBERTS, wijlen Lasman Lubberts koper Vijverstraat NZ1620230245r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat NZ1620230245r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaarnaastligger ten oosten Vijverstraat NZ1620230245r
, GERBENde weduwe van wijlen Gerbrant schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat NZ1620230245r
HEERKES, KLAAS Claes Heerckes Pudeusverkoper Vijverstraat NZ1620230245r
SIKKES, MARIA Mari Sickes verkoper Vijverstraat NZ1620230245r
KINGMA, PIETER RUURDS Pieter Riuerdts Kingmaprotesteert vanwege twee hypotheken Vijverstraat NZ162523148v
LAURENTIUS, T. T. Laurentiussecretaris van Harlingenprotesteert vanwege een hypotheek Vijverstraat NZ162523148v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ162523148v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
JELMERS, PIETER Pieter Jelmers verkoper q.q. Vijverstraat NZ162523148v
JENTJES, AGEde crediteuren van wijlen Agge Janckes , c.u.verkoper Vijverstraat NZ162523148v
JANS, TJEPKEde uitgang van Tyepke Jans naastligger ten westen Vijverstraat NZ162523156v
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten noorden Vijverstraat NZ162523156v
JENTJES, AGE Agge Janckes verkoper Vijverstraat NZ162523156v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper huisVijverstraat NZ162723229r
, NANNE Nanne Luytyes koper Vijverstraat NZ162723229r
DOEDES, ALBERT Albert Doedes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ162723229r
, GRIETJE Grietie naastligger ten westen Vijverstraat NZ162723229r
EEDES, SIEBRENwijlen Sibrant Edes Feytemanaastligger ten westen Vijverstraat NZ162723229r
JANS, RIKSTJE Richt Jans verkoper Vijverstraat NZ162723229r
TEEDES, JOUKEwijlen Joucke Tades bakenmeesterverkoper Vijverstraat NZ162723229r
FOKKES, SIETSE Sytse Fockes bewoner Vijverstraat1633233125v
, SIPKE Sipcke slotmakernaastligger ten oosten Vijverstraat1633233125v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx naastligger ten westen Vijverstraat1633233125v
HARINGS, EGBERTde kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, SIEUWKE Siucke Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
HIDDES, RUURD Ruyrt Hiddes verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, HIELKJE Hylckien Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Vijverstraat1633233125v
ROBIJNS, HEERKJE Heertie Robijns verkoper Vijverstraat1633233125v
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes metselaar (mr. -)koper huisVijverstraat NZ1635233163v
SIPKES, JAAIKE Jaycke Sipckes koper Vijverstraat NZ1635233163v
, PIETERde erfgenamen van wijlen burgemeester Pyter Cromwallnaastligger ten oosten Vijverstraat NZ1635233163v
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten westen Vijverstraat NZ1635233163v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
STOFFELS, MAAIKE Maycke Stoffels verkoper Vijverstraat NZ1635233163v
OUTGERS, HESSEL Hessel Outgers Staffangerkoper kamerVijverstraat NZ163823456v
ROMKES, FOKELTJE Fokel Romkes koper Vijverstraat NZ163823456v
OEPKES, PIETERde erfgenamen van wijlen burgemeester Piter Upkes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ163823456v
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten westen Vijverstraat NZ163823456v
ALBERTS, TEEKE Take Albarts verkoper Vijverstraat NZ163823456v
UILKES, DOETJE Doed Ulkes koper huisVijverstraat1640234108r
KLASES, JANde dochter van Jan Claessen naastligger ten zuiden Vijverstraat1640234108r
FRANSES, AGEde erfgenamen van wijlen Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat1640234108r
ANNES, BOUWE Buwe Annes verkoper Vijverstraat1640234108r
FONGERS, Tetty Fongers verkoper Vijverstraat1640234108r
HIELKES, TJEERD Tiaerd Hylckes verkoper Vijverstraat1640234108r
HOITES, TIETE Tiete Hoytes , c.u.schipper (wijd-)koper ledige plaatsVijverstraat ZZ1645235189v
, JOHANNES Johannes stroomannaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1645235189v
SIETSES, LOLKE Lolcke Sytses schipper (groot-)naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1645235189v
HOITES, TIETEons huis in de Vijverstraat Tiete Hoytes naastligger ten noorden Vijverstraat ZZ1645235189v
DIRKS, JAN Jan Dircksen , c.s.verkoper Vijverstraat ZZ1645235189v
WIEBES, ANNE Anne Wybes koper huisVijverstraat ZZ1650236110r
WIEBES, ANNE Anne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1650236110r
LASES, SJOERD Sioerd Lases naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1650236110r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx , c.u.verkoper Vijverstraat ZZ1650236110r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes koper 2/5 huis ([voor de twee percelen in deze akte])Vijverstraat ZZ1651236157v
PAULUS, HANSde pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1651236157v
VRIES, HANS burgemeester Hans Harmnes de Friesnaastligger ten westen Vijverstraat ZZ1651236157v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u.verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ1651236157v
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamerVijverstraat1651236180r
DOUWES, ALLERTwijlen burgemeester Allert Douwes koper Vijverstraat1651236180r
JELLES, RUURDde kamer van Ruyrd Jelles naastligger ten oosten Vijverstraat1651236180r
SMIDS, ANTJE Antie Smidsnaastligger ten westen Vijverstraat1651236180r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes , c.u.verkoper Vijverstraat1651236180r
HARMENS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat1652236205v
KLASES, SJOERD Sioerd Claessen , c.u.schipperkoper huis, loods en plaatsVijverstraat NZ1653236229r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ1653236229r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijverstraat NZ1653236229r
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ1653236229r
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u.verkoper Vijverstraat NZ1653236229r
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker, c.u.koper huisVijverstraat NZ1657237113r
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beuckernaastligger ten oosten Vijverstraat NZ1657237113r
HIDDES, RUURD Ruierdt Hiddes naastligger ten westen Vijverstraat NZ1657237113r
VIERSEN, Assuereus van Viersen, c.u.verkoper Vijverstraat NZ1657237113r
JANS, PIETER Pieter Jansen wagenmakerkoper huisVijverstraat NZ166023819v
PIERS, PIERde erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ166023819v
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijverstraat NZ166023819v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat NZ166023819v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs naastligger ten noorden Vijverstraat NZ166023819v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiereverkoper Vijverstraat NZ166023819v
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huisVijverstraat ZZ166123898r
SIEBES, SIPKEwijlen Sipcke Sybes koper Vijverstraat ZZ166123898r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs huurder van 1/3 Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huisVijverstraat ZZ166123898r
SIEBES, SIPKEwijlen Sipcke Sybes koper Vijverstraat ZZ166123898r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits huurder Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten westen Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huisVijverstraat ZZ166123898r
SIEBES, SIPKEwijlen Sipcke Sybes koper Vijverstraat ZZ166123898r
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ166123898r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusenverkoper Vijverstraat ZZ166123898r
TJALKES, PIETER Pytter Tialkes koper 1/2 kamerVijverstraat1662238133v
JELLES, RUURD Ruird Jelles naastligger ten oosten Vijverstraat1662238133v
SMIDS, ANTJE Antie Smidsnaastligger ten westen Vijverstraat1662238133v
SJOERDS, PIETERde put ten oosten van het bewoonde huis van Pytter Sioerds naastligger Vijverstraat1662238133v
TJALKES, ULBE Ulbe Tialckes , c.u.verkoper Vijverstraat1662238133v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings schipper (kaag-)koper huisVijverstraat ZZ167124032r
BOUWES, WOMKJE Womkjen Buwes koper Vijverstraat ZZ167124032r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauwschippernaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ167124032r
SIEBRENS, SIEBREN Sybren Sybrens naastligger ten westen Vijverstraat ZZ167124032r
SIETSES, LOLKEde erfgenamen van wijlen Lolcke Sytses verkoper van 2/3 Vijverstraat ZZ167124032r
BOKKES, JANKEde erfgenamen van wijlen Jancke Boeckes verkoper van 1/3 Vijverstraat ZZ167124032r
PIETERS, RUURD Ruiert Pytters koopmankoper door niaar 1/2 huisVijverstraat NZ1703244190v
PIETERS, RUURD Ruiert Pytters koopmaneigenaar van 1/2 Vijverstraat NZ1703244190v
GRAAF, PIETER DIRKS Pytter Dirx Graaffgeniaarde koper Vijverstraat NZ1703244190v
JOUKES, ANTJE Antie Joukes geniaarde koper Vijverstraat NZ1703244190v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u.huurder Vijverstraat NZ1703244190v
STOFFELS, LIEUWEals bewoner Lieuwe Stoffels naastligger ten oosten Vijverstraat NZ1703244190v
KLINKHAMER, AUKE PIETERS Aucke Pytters Klinkhamernaastligger ten westen Vijverstraat NZ1703244190v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pytters Oldaensnaastligger ten noorden Vijverstraat NZ1703244190v
FONTEIN, REINER KLASES Reinder Clasens Fonteinkoopmanverkoper q.q. Vijverstraat NZ1703244190v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslingakoopmanverkoper q.q. Vijverstraat NZ1703244190v
KLASES, ALLERTde crediteuren van Allert Clasens verkoper Vijverstraat NZ1703244190v
, SAAPKE Saepke Sibeles verkoper Vijverstraat NZ1703244190v
HOITES, HOITE Hoite Hoytes , c.u.bakker (mr. koek-)koper hoekhuisVijverstraat ZZ1705244272r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1705244272r
DOUWES, DOUWTJE Doutjen Douwes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1705244272r
WARNERS, UILKJE Uilkjen Warners , voor zich en haar zoonverkoper Vijverstraat ZZ1705244272r
TJEPKES, SAKEwijlen Saacke Tjepkes verkoper Vijverstraat ZZ1705244272r
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)koper 1/2 huis of woningVijverstraat ZZ1709245101v
REINERS, Sweintie Reiners koper Vijverstraat ZZ1709245101v
ANNES, SIETSE Sytse Annis scheepstimmerman (mr. -)eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ1709245101v
REINERS, Sweintie Reiners eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ1709245101v
PIETERS, RUURD Ruird Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1709245101v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschnaastligger ten westen Vijverstraat ZZ1709245101v
HANSES, AUKJE Auckjen Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat ZZ1709245101v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u.verkoper Vijverstraat ZZ1709245101v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuyskoper huisVijverstraat ZZ1724246213v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Slotenkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuysnaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1724246213v
SLOTEN, FEDDE Fedde van Slotennaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ1724246213v
WIJNGAARDEN, PIETER FRANSES Pieter Fransen Wijngaarden, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ1724246213v
PIETERS, JETSE Jetse Pyters naastligger ten westen Vijverstraat ZZ1724246213v
RUURDS, SIEUWKE Sieuwke Ruirds verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
MARTENS, HIELKEwijlen Hylke Martens verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, RUURD Ruurd Robijns , mede voor zichzeilmakerverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, JILLERT Jilderen Robijns , tegenwoordig uitlandigverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
ROBIJNS, HIELKJE Hylkje Robijns verkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis varenspersoonverkoper Vijverstraat ZZ1724246213v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmankoper huisVijverstraat ZZ174525176r
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecqkoper Vijverstraat ZZ174525176r
LIEUWES, MAAIKEde erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ174525176r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltemakoopmannaastligger ten westen Vijverstraat ZZ174525176r
JANS, SJOERDJE Sjoedtje Jans winkelierseverkoper Vijverstraat ZZ174525176r
KLASES, PIETERwijlen Pytter Claeses verkoper Vijverstraat ZZ174525176r
THOMAS, BOUWEburgemeester Buue Thomas , c.u.koper beneden- en bovenkamer, kamer en loodsVijverstraat 1165523719r
FONGERS, BOUWE Buue Fongers naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat])Vijverstraat 1165523719r
THOMAS, BOUWEhet houtstek van koper burgemeester Buue Thomas , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 1165523719r
DIRKS, TRIJNTJEde plaats van de weduwe Trijntie Dircx naastligger ten noorden Vijverstraat 1165523719r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannes schipper (groot-)verkoper Vijverstraat 1165523719r
KORNELIS, JANgrondpacht uit het huis van Jan Cornelis eigenaar perceel Vijverstraat 11683241271r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestraverwandelaar Vijverstraat 11683241271r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries tentzetterkoper huisVijverstraat 11753253101r
HARMENS, FROUKJE Froukjen Harmens koper Vijverstraat 11753253101r
JENTJES, ANTJE Antje Jenties huurder (p.j.)Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggenaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusnaastligger ten oosten Vijverstraat 11753253101r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Vijverstraat 11753253101r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten noorden Vijverstraat 11753253101r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Vijverstraat 11753253101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Vijverstraat 11753253101r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommieskoper huisVijverstraat 11763255256v
PRIGGE, Titzia Priggekoper Vijverstraat 11763255256v
LUITJENS, IETJE Yttje Luytjens , c.s.huurder Vijverstraat 11763255256v
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommiesnaastligger ten noorden Vijverstraat 11763255256v
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholenkoper huisVijverstraat 11806267205r
VRIES, SIEBE Sybe de Vries, c.u.huurder Vijverstraat 11806267205r
TUINHOUT, H. de Heer H. Tuinhoutnaastligger ten oosten Vijverstraat 11806267205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholennaastligger ten westen Vijverstraat 11806267205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanusrector van de Latijnse Scholennaastligger ten noorden Vijverstraat 11806267205r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureurverkoper q.q. Vijverstraat 11806267205r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppusverkoper Vijverstraat 11806267205r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 21781260314r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts huurder Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 21781260314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 21781260314r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes , voor haar twee minderjarige kinderenverkoper Vijverstraat 21781260314r
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 21781260314r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claasen , dochterverkoper Vijverstraat 21781260314r
KLASES, WIEBE Wybe Claasen , zoonverkoper Vijverstraat 21781260314r
, HERE Heere Enningasmid (mr. ijzer-)koper huisVijverstraat 21802266122v
KEIMPEMA, LIJSBET Elizabeth Keimpemakoper Vijverstraat 21802266122v
MARGADANT, JOHANNES de weduwe van Johannes Margadanthuurder beneden (p.w.)Vijverstraat 21802266122v
ADEMA, LUBBERT Lubbert Ademahuurder boven (p.w.)Vijverstraat 21802266122v
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smedingnaastligger ten oosten Vijverstraat 21802266122v
SMEDING, BERNARDUS Bernardus Smedingnaastligger ten zuiden Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Vijverstraat 21802266122v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmanverkoper q.q. Vijverstraat 21802266122v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper q.q. Vijverstraat 21802266122v
PIETERS, HOITEwijlen Hoite Pieters smid (mr. ijzer-)verkoper Vijverstraat 21802266122v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants aanhandelaar kamerVijverstraat 41620230212r
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues aanhandelaar Vijverstraat 41620230212r
MEEUWIS, JAN Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 41620230212r
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten oosten Vijverstraat 41620230212r
TEEKES, TEEKEde gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden* Vijverstraat 41620230212r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten westen Vijverstraat 41620230212r
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricks verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
DOUWES, IEMKJE Imck Douues verwandelaar Vijverstraat 41620230212r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voermankoper dwarskamer en loodsVijverstraat 41624230390v
DOEDES, ANTJE Antie Doedes koper Vijverstraat 41624230390v
MEEUWIS, JANburgerhopman Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 41624230390v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten oosten Vijverstraat 41624230390v
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants schipper (veer-)naastligger ten westen Vijverstraat 41624230390v
SIEBRENS, ROUKE Roucke Sibrants scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 41624230390v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Houtschipper (galjoot-)koper huisVijverstraat 41696243233v
, JANde weduwe van Jan Kapiteintienaastligger ten oosten Vijverstraat 41696243233v
PIETERS, NIESKE Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41696243233v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterschipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 41696243233v
WIEGERS, SIBBELTJE Sibbeltie Wigges verkoper Vijverstraat 41696243233v
ARJENS, EVERTvroedsman Evert Arjens koopmanverkoper Vijverstraat 41696243233v
TJERKS, ANDRIES Andrys Tjerx timmerman (mr. -)koper huisVijverstraat 4172724734r
JANS, JETSKE Ytske Jans koper Vijverstraat 4172724734r
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetterhuurder (p.j.)Vijverstraat 4172724734r
, JAN Jan Capiteintienaastligger ten oosten Vijverstraat 4172724734r
ROS, JAKOB mr. Jacob Rosnaastligger ten zuiden Vijverstraat 4172724734r
, JAN Jan van Rippertskoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 4172724734r
HOUT, SJOERD Sjoerd van der Houtblokmaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 4172724734r
KROON, JAKOB Jacob Croonkoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
FOKKE, SALOMON Salomon Fokkekoopmanverkoper Vijverstraat 4172724734r
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Watermanschipper (groot-)koper huisVijverstraat 41774258188v
JOHANNES, HINKE Hinke Johannes koper Vijverstraat 41774258188v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten oosten Vijverstraat 41774258188v
, JANburgerhopman Jan Schoonebeeknaastligger ten zuiden Vijverstraat 41774258188v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 41774258188v
ANDRIES, LOLKJE Lolkjen Andries verkoper Vijverstraat 41774258188v
, PIETERwijlen Pieter I. Damesschipper (groot-)verkoper Vijverstraat 41774258188v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijsterkoper 1/2 huisVijverstraat 41782260210r
PIETERS, FETJEde kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijstereigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 41782260210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 41782260210r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes verkoper Vijverstraat 41782260210r
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen schipper (kof-)verkoper Vijverstraat 41782260210r
JONG, JOHANNES Johan Willem de Jongschipperkoper huisVijverstraat 41803266266r
KLEIN, JELTJE PIETERS Jeltje Pieters Kleinverkoper Vijverstraat 41803266266r
SMEDING, JOHANNES BERNARDUS Johannes Bernardus Smedingkoopmanverkoper Vijverstraat 41803266266r
HAAN, JAN TJITSES Jan Tjietzes de Haankoper huisVijverstraat 41806267206r
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstrakoper Vijverstraat 41806267206r
, Enningasmid (mr. ijzer-)naastligger ten westen Vijverstraat 41806267206r
JONG, JAN Jan W. de Jongverkoper Vijverstraat 41806267206r
, PIETER Pyter visjagerkoper huis en halve plaatsVijverstraat 5achter1646235223r
, PIETERhet huis van Pyter schoenmakernaastligger ten oosten Vijverstraat 5achter1646235223r
, KLAASverkoper Claes Jonasnaastligger ten westen Vijverstraat 5achter1646235223r
FRANSES, AGE Agge Fransen naastligger ten noorden Vijverstraat 5achter1646235223r
KLASES, KLAAS Claes Claesses Jonas*, c.u.verkoper (z.v. Claes Jonas)Vijverstraat 5achter1646235223r
ANNES, BOUWE Bouue Annes bieder huisVijverstraat 516592382ra
ANNES, BOUWE Bouue Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 516592382ra
FABER, FEIKE Feyke Fabernaastligger ten westen Vijverstraat 516592382ra
HUISMAN, WIEBREN JANS Wybrant Jansen Huismanverkoper q.q. Vijverstraat 516592382ra
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper van 1/2 Vijverstraat 516592382ra
JORIS, PIETJEwijlen Pyttertie Joris erflater Vijverstraat 516592382ra
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannis verkoper q.q. Vijverstraat 516592382ra
JANS, PIETERde onmondige minderjarige weeskinderen van Pitter Jansen verkoper van 1/2 Vijverstraat 516592382ra
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels koper huisVijverstraat 51703244197v
JAIES, KLAASKE Claeske Jeyes koper Vijverstraat 51703244197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 51703244197v
SWERMS, STEFFEN burgerhopman Steven Swermsnaastligger ten westen Vijverstraat 51703244197v
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochums naastligger ten noorden Vijverstraat 51703244197v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaensnaastligger ten noorden Vijverstraat 51703244197v
ALLERTS, AALTJE Aeltje Allards verkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSwijlen gezworen gemeensman Pytter Jacobs Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamerverkoper q.q. Vijverstraat 51703244197v
KLINKHAMER, AUGUSTINUS Augustinus Klinkhamerverkoper van 1/2 Vijverstraat 51703244197v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipperkoper huisVijverstraat 51758254163r
KLASES, SJOUKJE Sjoukje Clases koper Vijverstraat 51758254163r
NAUTA, RUURD Ruird Nautanaastligger ten oosten Vijverstraat 51758254163r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes , c.s.naastligger ten westen Vijverstraat 51758254163r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 51758254163r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes verkoper Vijverstraat 51758254163r
TJEPKES, DIEUWKE Dieuke Tjepkes koper huisVijverstraat 51785261278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmkoper Vijverstraat 51785261278r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 51785261278r
PIETERS, MATTEUS Matthijs Pieters koopmanverkoper Vijverstraat 51785261278r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buismanschipper op de schuit Admiraliteit in Frieslandkoper huisVijverstraat 51793264157v
DUINEN, van Duinen, c.u.luitenanthuurder Vijverstraat 51793264157v
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lexnaastligger ten oosten Vijverstraat 51793264157v
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 51793264157v
WILDSCHUT, JELLE Jelle Wildschutverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingiiverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstraverkoper q.q. Vijverstraat 51793264157v
WYBENGA, Sch. Wybengaverkoper Vijverstraat 51793264157v
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colmschipperverkoper Vijverstraat 51793264157v
ANDRIES, LIEKELE Lyckle [staat: Lolcke] Andries smidkoper huis met een ledige plaatsVijverstraat 6161623020v
JELLES, BERBER Barber Jelles koper Vijverstraat 6161623020v
HENDRIKS, MARTEN Marten Hendricx scheepstimmermangrondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 6161623020v
JANS, SIBBELEde verkoper Sibbele Janssen , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 6161623020v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaarnaastligger ten westen Vijverstraat 6161623020v
JANS, SIBBELE Sibbele Janssen verkoper Vijverstraat 6161623020v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper Vijverstraat 6161623020v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes koopmankoper huis en ledige plaatsVijverstraat 61621230272r
SIEBRENS, LIEUWKJE Lyuck Sibrants koper Vijverstraat 61621230272r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes naastligger ten oosten Vijverstraat 61621230272r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 61621230272r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis naastligger ten westen Vijverstraat 61621230272r
MEEUWIS, JAN Jan Meus kistmaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 61621230272r
BOUWES, AUKJE Aucke Bouues verkoper Vijverstraat 61621230272r
IEMES, GEERTJE Geertie Eemes koper huis en plaats ([staat: Geertie Eeme Bauckes dr.])Vijverstraat 6162723230v
DIRKS, DIRKwijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6162723230v
OENES, LIEUWE Lieuwe Oenes voermannaastligger ten westen Vijverstraat 6162723230v
JILLERTS, SIERK Sierck Jilderts verkoper Vijverstraat 6162723230v
SJOUKES, BINNE Binne Syouckes verkoper Vijverstraat 6162723230v
JILLERTS, TJITSKE Tyeedts Jilderts verkoper Vijverstraat 6162723230v
TJEERDS, JETSE Jetse Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat 6162723230v
IENTES, HENDRIKwijlen Hendrick Inties koopmanerflater Vijverstraat 6162723230v
FEDDES, UILKJE Uulck Feddes , mede voor zichverkoper Vijverstraat 6162723230v
LIEUWES, AATJE Atke Lieuwes verkoper Vijverstraat 6162723230v
JELLES, Hoyte Jelles verkoper Vijverstraat 6162723230v
JELLES, SIEBREN Sibren Jelles verkoper Vijverstraat 6162723230v
SIEBRENS, LIEUWKJEwijlen Lyuck Sibrens erflater Vijverstraat 6162723230v
IENTES, HENDRIKwijlen Hendrick Intyes erflater Vijverstraat 6162723230v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u.koper huis en plaatsVijverstraat 61653236229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Vijverstraat 61653236229v
HOITES, TIETEde weduwe van Tiete Hoytes naastligger ten zuiden Vijverstraat 61653236229v
IEMES, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Iemes verkoper Vijverstraat 61653236229v
JANS, GRIETJE Grietie Jans koper 1/3 huisVijverstraat 6169924412v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx koper Vijverstraat 6169924412v
JANS, GRIETJE Grietie Jans eigenaar van 1/3 Vijverstraat 6169924412v
DIRKS, DOUWE Douwe Dirx eigenaar van 1/3 Vijverstraat 6169924412v
JANS, JANde kinderen van wijlen Jan Jansen eigenaar van 1/3 Vijverstraat 6169924412v
JANS, JANKE Janke Jans verkoper Vijverstraat 6169924412v
, JAKOB Jacobus Maroichirurgijn (mr. -)verkoper Vijverstraat 6169924412v
ZEEMAN, J. J. Zeemanbodekoper provisioneel huisVijverstraat 617412507ra
HOITES, TIETEde weduwe van Tyte Hoites grondpacht verschuldigd aan dit perceel Vijverstraat 617412507ra
JELGERSMA, burgemeester Jelgersmanaastligger ten zuiden Vijverstraat 617412507ra
JANS, PIETER Pytter Jansen Damesschippernaastligger ten westen Vijverstraat 617412507ra
DOUWES, FROUKJE Froukjen Douwes verkoper Vijverstraat 617412507ra
JANS, JANwijlen Jan Jansen Capiteinkapiteinverkoper Vijverstraat 617412507ra
JANS, SIEMEN Symon Jansen verkoper Vijverstraat 617412507ra
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-)koper door niaar dwarshuis en bleekveldVijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
ANDRINGA, JOHANNA Johanna Clara van Andringageniaarde koper Vijverstraat 61779259178r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks huurder Vijverstraat 61779259178r
OOLGAARD, Oolgardhoveniernaastligger ten oosten Vijverstraat 61779259178r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersmanaastligger ten zuiden Vijverstraat 61779259178r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 61779259178r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 61779259178r
KORNELIS, HENDRIKwijlen Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)verkoper Vijverstraat 61779259178r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmithkoopman (joods -)koper huisVijverstraat 61805267133r
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 61805267133r
MULDER, vrouw Mulderhuurder Vijverstraat 61805267133r
OOLGAARD, P. de erfgenamen van wijlen P. Ohlgardnaastligger ten oosten Vijverstraat 61805267133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmithnaastligger ten zuiden Vijverstraat 61805267133r
SMEDING, B. B. Smeedingnaastligger ten westen Vijverstraat 61805267133r
WIEBES, IESKJE Jieskjen Wybes verkoper Vijverstraat 61805267133r
HANSES, KLAASwijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 61805267133r
WEIDE, IDS Its van der Weydekoper huisVijverstraat 61806267196r
JANS, EVERT Evert Jans huurder Vijverstraat 61806267196r
JOHANNES, RINNERT Rinnert Johannes naastligger ten zuiden [staat: westen] Vijverstraat 61806267196r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs verkoper q.q. Vijverstraat 61806267196r
, JAKOB Jacob Goldsmidverkoper Vijverstraat 61806267196r
DOUWES, ALLERTde weduwe van Allert Douwes huurder Vijverstraat 71640234117v
DIRKS, TRIJNTJEde weduwe Trijntie Dircx naastligger ten westen Vijverstraat 71640234117v
JANS, PAULUSde hof van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat 71640234117v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx verkoper q.q. Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx verkoper van 1/3 Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 71640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 71640234117v
LEX, TRIJNTJE Trijntje Lexkoper huisVijverstraat 717922643r
RUURDS, JETSEwijlen Jetze Ruurds koper Vijverstraat 717922643r
MINNES, JANKE Janke Minnes huurder Vijverstraat 717922643r
JOHANNES, KLAASwijlen Claas Johannes huurder Vijverstraat 717922643r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds naastligger ten oosten Vijverstraat 717922643r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten westen Vijverstraat 717922643r
HEINS, KLAAS vroedsman Claas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 717922643r
HOOGSTRATEN, SJOUKJE Sjouwkjen Hoogstratenverkoper Vijverstraat 717922643r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nautaverkoper Vijverstraat 717922643r
PIETERS, MEEUWIS Maeus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 8161723058r
JANS, HEREburgemeester Hero Jansen naastligger ten oosten Vijverstraat 8161723058r
, JAN Jan Maeus naastligger ten westen Vijverstraat 8161723058r
PIETERS, MARTEN Marthen Pieters verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
, JAN Jan Meuus verkoper q.q. Vijverstraat 8161723058r
JANS, SIBBELEde verlaten boedel en goederen van wijlen Sibble Jansen verkoper Vijverstraat 8161723058r
ARENDS, MARTJENwijlen Martien Aernts verkoper Vijverstraat 8161723058r
BEEK, JAN Jan Beeckkoper provisioneel 2/3 huis daer de Gulden Besem uytsteecktVijverstraat 8de Gouden Bezem161723064v
JANS, SIBBELE Sibble Jansen , c.u.verkoper Vijverstraat 8161723064v
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes scheepstimmermanaanhandelaar 2/3 huis daer den Vergulden Besem uutsteeckt, met een ledige plaats daarachterVijverstraat 8de Vergulde Bezem1618230136v
ULBES, BEITSKE Beyts Ulbes aanhandelaar Vijverstraat 81618230136v
PIETERS, MEEUWIS Meves Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81618230136v
JANS, HEREde erfgenamen van wijlen de vrouw van burgemeester Heer Jansen naastligger ten oosten Vijverstraat 81618230136v
MEEUWIS, JAN Jan Meves kistmakernaastligger ten westen Vijverstraat 81618230136v
BEEK, JAN ANNES Jan Annes Beeckverwandelaar Vijverstraat 81618230136v
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums verwandelaar Vijverstraat 81618230136v
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters koper 2/3 van 2-00-00 CG grondpacht van het huis daer den Gulden Besem uyt steeckt (koper is reeds eigenaar 1/3 part)Vijverstraat 8de Gouden Bezem1620230201r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters eigenaar van 1/3 Vijverstraat 81620230201r
OENES, DOUWEgrondpacht uit het huis van Douue Oenis eigenaar perceel Vijverstraat 81620230201r
HIELKES, JOHANNES Johannes Hylckes verkoper Vijverstraat 81620230201r
EVERTS, JAN Jan Ewerts houtkoperkoper 1/3 huis alwaer den Besem uuthanght, plaats, steeg en achteruitgangVijverstraat 8de Bezem1623230368r
WOUTERS, HILTJE Hiltye Wouters koper Vijverstraat 81623230368r
PIETERS, MEEUWIS Meus Pieters kistmakerverkoper Vijverstraat 81623230368r
, JANKE Jantyen vlechtsternaastligger ten oosten Vijverstraat 8162523186r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8162523186r
EVERTS, JANburgervaandrig Jan Ewerts verkoper van 1/3 Vijverstraat 8162523186r
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderenverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
VOGELSANG, GERRIT FOLKERTS Gerryt Folckerts Fogelsangverkoper q.q. Vijverstraat 8162523186r
JOHANNES, TJAMKE Tiam Johannis* verkoper van 1/3 Vijverstraat 8162523186r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Johannis* verkoper van 1/3 Vijverstraat 8162523186r
HIELKES, JOHANNESwijlen Johannis Hylckes erflater Vijverstraat 8162523186r
, JANKE Jantyen vlechtsternaastligger ten oosten Vijverstraat 8162523191r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8162523191r
ANDRIES, TIEMEN Tymen Andries koper huis daer de Gulden Besem uuytsteeckt, loods en plaats erachterVijverstraat 8163323382r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Arents koper Vijverstraat 8163323382r
, JANKE Jantien vlechternaastligger ten oosten Vijverstraat 8163323382r
IENTES, HENDRIK Hendrik Yntes naastligger ten westen Vijverstraat 8163323382r
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u.verkoper Vijverstraat 8163323382r
BOUWES, ANNE Anne Bouues , c.u.koper huis waar de Vergulden Besem uithangtVijverstraat 8de Vergulden Besem164323561v
HARMENS, HANSoud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8164323561v
IEMES, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8164323561v
TIEMENS, AREND Aern Timens verkoper Vijverstraat 8164323561v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, c.u.brouweraanhandelaar huis waar de Vergulden Besem uithangtVijverstraat 8de Vergulden Besem166023824r
STOFFELS, GRIETJE Griet Stoffels huurder Vijverstraat 8166023824r
SINTS, HILTJE Hiltie Cents* strowijfnaastligger ten zuiden Vijverstraat 8166023824r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 8166023824r
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslager (mr. -)verwandelaar Vijverstraat 8166023824r
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Graudakoper huisVijverstraat 8de Vergulde Bezem169224316r
, KLAAS Claes schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 8169224316r
PIETERS, RITSKEde weduwe van Ritske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 8169224316r
JANS, JANde weduwe van Jan Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, LAAS LASESvroedsman Laes Laessen Hannemaverkoper Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannemamedicinae doctorverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, STEFFEN SEERPSburgervaandrig Steven Seerps Swermsmakelaar (stads -)verkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semploniuspredikantverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, AAFKE SEERPSongehuwde dochter Aefke Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swermsverkoper Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandigverkoper Vijverstraat 8169224316r
BOUWES, FOKELTJEwijlen Fookeltie Bouwes erflater Vijverstraat 8169224316r
SWERMS, SEERP LAMMERTSwijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swermskoopmanerflater Vijverstraat 8169224316r
HANNEMA, LAAS LASESwijlen Laes Laesen Hannemaerflater Vijverstraat 8169224316r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes beeldhouwer (mr. -)koper huisVijverstraat 8de Vergulden Besem1697243309r
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikien Pytters koper Vijverstraat 81697243309r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas schipper (schuit-)naastligger ten oosten Vijverstraat 81697243309r
PIETERS, RITSKEde weduwe van Ritske Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 81697243309r
JANS, JANde weduwe van Jan Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 81697243309r
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Waling Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 81697243309r
OOLGAARD, FILIPPUS Phylip Oolgaard [staat: Ulygard]hovenierkoper huisVijverstraat 8176825770v
, TEUNTJE Teuntje Barmandkoper Vijverstraat 8176825770v
HENDRIKS, ALBERT Albert Hendriks huurder achterdeel (p.j.)Vijverstraat 8176825770v
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8176825770v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters naastligger ten zuiden Vijverstraat 8176825770v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 8176825770v
JANS, JAN Jan Jansen Huyselaarconstabel op het jacht Admiraliteit in Frieslandverkoper Vijverstraat 8176825770v
JANS, JAN Jan Jansen Huyselaar, de jongekleermaker (mr. -)verkoper Vijverstraat 8176825770v
JANS, MARGARETAwijlen Margaretha Jans erflater Vijverstraat 8176825770v
SIEBRENS, TIEDE Tiede Sibrants naastligger ten oosten Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSde erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagennaastligger ten westen Vijverstraat 91640234117v
JANS, PAULUSde hof van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat 91640234117v
DIRKS, SIPKE Sipke Dirx verkoper q.q. Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
TIJSES, HENDRIKwijlen Hendrick Tijsen verkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagenverkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
DIRKS, LOURENS Lourens Dirx verkoper van 1/3 Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, ARJAANTJE Ariaentje Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
FOPPES, FOPPEgemeensman Foppe Foppes verkoper q.q. Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, ARJEN Ariaen Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, ANTJE Antie Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
AKKERSLOOT, KORNELIS Cornelis Ackerslootverkoper Vijverstraat 91640234117v
HAGEN, JAKOB PIETERSwijlen Jacob Peters Hagenerflater Vijverstraat 91640234117v
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties , c.u.koper woningVijverstraat 91658237152v
THOMAS, BOUWEburgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat 91658237152v
RUURDS, WIEBREN Wybren Ruierts verkoper Vijverstraat 91658237152v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjerkoper fraai huis met meerdere verhuurde kamersVijverstraat 9168524290r
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts koper Vijverstraat 9168524290r
BROUWER, PIETER HAIES Pytter Hayes Brouwerhuurder Vijverstraat 9168524290r
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Krollhuurder Vijverstraat 9168524290r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrix huurder Vijverstraat 9168524290r
WIJNANDS, DOUWE Douwe Wynerings naastligger ten oosten Vijverstraat 9168524290r
PIETERS, AUGUSTINUSoud burgemeester Augustinus Pytters brouwernaastligger ten westen Vijverstraat 9168524290r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdennaastligger ten noorden Vijverstraat 9168524290r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdennaastligger ten noorden Vijverstraat 9168524290r
LIEKELES, PIETER Pytter Lyckles schuitvaarderverkoper Vijverstraat 9168524290r
SIETSES, ANNE Anne Zytses , c.u.koper woning zijnde een kamer en een loodsVijverstraat 91699243398v
VERMEERS, GILLES als bewoner Gilles Vermeerschnaastligger ten oosten Vijverstraat 91699243398v
FEITES, HOITE Hoyte Feites huurder Vijverstraat 91699243398v
, ALLERT Allert , c.s.bakkernaastligger ten westen Vijverstraat 91699243398v
OLDAANS, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Oldaenskoopmannaastligger ten noorden Vijverstraat 91699243398v
ATSES, GEERTJE Geertje Atses verkoper Vijverstraat 91699243398v
RINTJES, TJALLINGwijlen Tjalling Rintjes verkoper Vijverstraat 91699243398v
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wybrens varensgezelkoper huisVijverstraat 9174425149v
TJERKS, ETJE Ettje Tjerks koper Vijverstraat 9174425149v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 9174425149v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 9174425149v
, KORNELIS Cornelis Oldaannaastligger ten noorden Vijverstraat 9174425149v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 9174425149v
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reynders verkoper Vijverstraat 9174425149v
BERENDS, ANTJE Antje Beernds koper huisVijverstraat 91758254167r
DOUWES, SIETJE Syttje Douwes huurder Vijverstraat 91758254167r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 91758254167r
NAUTA, JELTE RUURDSde erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nautanaastligger ten westen Vijverstraat 91758254167r
HEINS, JAN Jan Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 91758254167r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens varensgezelverkoper Vijverstraat 91758254167r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons briefbesteller (oud -)koper huisVijverstraat 9180126613v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 9180126613v
RUURDS, JETSEde weduwe van Jetse Ruurds naastligger ten westen Vijverstraat 9180126613v
, KLAASde weduwe van Claas Heynsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180126613v
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , oud meerderjarige vrijsterverkoper Vijverstraat 9180126613v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huisVijverstraat 9180826875r
BERENDS, REINERde weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.)Vijverstraat 9180826875r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten oosten Vijverstraat 9180826875r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 9180826875r
HEINS, KLAAS de weduwe van Klaas Heinsnaastligger ten noorden Vijverstraat 9180826875r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijkbakker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r
LAUTENBACH, KORNELIS Kornelis Lautenbachschoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 9180826875r
SIEMENS, KLAAShet testament van wijlen Klaas Symons schipper (oud wijd-)erflater Vijverstraat 9180826875r
KLASES, SIEMEN Symon Klases , uitlandigverkoper Vijverstraat 9180826875r
, HANSburgemeester Hans Ericx koper huisVijverstraat 11159822886v
REINERS, PIETJE Pietke Reyners koper Vijverstraat 11159822886v
EERKES, HANSde hof van de kopers Hans Erix , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 11159822886v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijn Alberts verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
SIEMENS, ENNEwijlen Inne Symons verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ALBERTS, TRIJNTJE Trijn Alberts verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
PIETERS, REINER Reyner Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
SIEMENS, ENNEde twee jongste kinderen van wijlen Inne Symons verkoper van 2/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
ENNES, DOOITSKE Doyts Innes , meerderjarigverkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
SIEMENS, ENNEwijlen Inne Symons verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11159822886v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeerschkoper woningVijverstraat 111695243152r
GIJSBERTS, MARIA Marike Gijsberts koper Vijverstraat 111695243152r
ATSES, GEERTJE Geertie Atses naastligger ten westen Vijverstraat 111695243152r
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 111695243152r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Vijverstraat 111695243152r
DIRKS, JAKOBwijlen Jacob Dirxen koper Vijverstraat 111695243152r
KEIMPES, PIETERoud burgemeester Pieter Keimpes bouwmeester (oud -)koper huisVijverstraat 11173925074v
FEITES, HOITE Hoite Feites huurder Vijverstraat 11173925074v
ANNES, SIETSE Sytse Annes naastligger ten westen Vijverstraat 11173925074v
, KORNELIS Cornelis Oudaannaastligger ten noorden Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch, J.U.D.koopmanverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeerschverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
ROORDA, JAN Jan Roordaontvanger-generaal Barradeelverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, JANKE Janneke Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VERMEERS, LIJSBET Elisabeth Vermeersch, meerderjarige jufferverkoper van 1/5 Vijverstraat 11173925074v
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper huisVijverstraat 12163823455v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Vijverstraat 12163823455v
OENES, NANNEmr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12163823455v
VRIES, HANS HARMENSde stal van koper Hans Harmens de Vries, c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 12163823455v
, TRIJNTJE Trijntie naastligger ten westen ([staat: Trijntje Timen Aerns])Vijverstraat 12163823455v
ARENDS, TIEMENweduwe Timen Aerns naastligger ten westen Vijverstraat 12163823455v
JAKOBS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs pottenbakkerverkoper Vijverstraat 12163823455v
GERRITS, JARICH Jarich Gerrits , c.u.koper huisVijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten oosten Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJEde verkoper Jeltie Tonis Wrijthooffnaastligger ten zuiden Vijverstraat 121663238179r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swarmsnaastligger ten westen Vijverstraat 121663238179r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Tonis Wrijthooffverkoper Vijverstraat 121663238179r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings , c.u.koper schuur of stallingVijverstraat 12172024671v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reusnaastligger ten oosten Vijverstraat 12172024671v
JELLES, AAFKE Afke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 12172024671v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reusverkoper Vijverstraat 12172024671v
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS Sybren Wybrens Wijngaardenbontrederkoper huisVijverstraat 13172824776r
ANNES, BOUWEde erfgenamen van wijlen Bouwe Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 13172824776r
SALOMONS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13172824776r
KET, JAN Jan de Ket [staat: Deket]verkoper q.q. Vijverstraat 13172824776r
KET, FREERK Frederik de Ket [staat: Deket]verkoper Vijverstraat 13172824776r
WIJNGAARD, ANTJE WIEBRENS Antie Wyberens Wijngaardkoper huisVijverstraat 131740250112r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmakleermaker (mr. -)koper Vijverstraat 131740250112r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131740250112r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Vijverstraat 131740250112r
WIJNGAARD, SIEBREN WIEBRENS Syberen Wyberens Wijngaardkoopmanverkoper Vijverstraat 131740250112r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitsegatvoermankoper huisVijverstraat 13176825740r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrens Hengstnaastligger ten oosten Vijverstraat 13176825740r
DIJKSMA, TEEKE de weduwe van Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 13176825740r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builardnaastligger ten noorden Vijverstraat 13176825740r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters vader Doospgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 13176825740r
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes moeder Doopsgezind weeshuisverkoper Vijverstraat 13176825740r
DIRKS, HINKE Hinke Durks koper huisVijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, IETJE Yttje Dijxmahuurder voorste gedeelte (p.j.)Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntje Andrys huurder achterkamer (p.w.)Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmanaastligger ten oosten Vijverstraat 131771257237r
GRATEMA, de weduwe van Gratamanaastligger ten noorden Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 131771257237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 131771257237r
DIJKSMA, TEEKE wijlen Taeke Dijxmaverkoper Vijverstraat 131771257237r
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 131795264295v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 131795264295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 131795264295v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 131795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 131795264295v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 131795264295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 131795264295v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 131799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 131799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 131799265130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 131799265130v
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 131799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 131799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 131799265130v
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakkerkoper huisVijverstraat 131809268305v
GERRITS, ALLE Ale Gerrits huurder (p.j.)Vijverstraat 131809268305v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Willekesnaastligger ten oosten Vijverstraat 131809268305v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 131809268305v
EILES, ANDRIES Andries Elles scheepstimmerman (mr. -)verkoper Vijverstraat 131809268305v
GOEDE, IEME HERES Ime Heeres de Goede, c.u.koper stal met plaats en tuin daarachterVijverstraat 141668239155v
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 141668239155v
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141668239155v
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammamaverkoper Vijverstraat 141668239155v
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanschipper (grootveer-)koper stalling met een tuin daarachterVijverstraat 141677240262v
JANS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 141677240262v
DIRKS, HOMME Homme [staat: Hobbe] Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 141677240262v
GROENEWOUD, Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141677240262v
SIKKES, MEINERTde crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u.verkoper Vijverstraat 141677240262v
SIKKES, MEINERT Meynert Sickes koper provisioneel stalling voor vijf paarden, zes koeien en twee wagens, met een tuin daarachterVijverstraat 14167224016ra
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14167224016ra
DIRKS, HOMME Homme Dirx naastligger ten oosten Vijverstraat 14167224016ra
PIEBES, ALEWIJNniet verder dan de plaats van Alewijn Pybes naastligger ten oosten Vijverstraat 14167224016ra
GROENEWOUD, JURJEN Jurrien Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 14167224016ra
AMAMA, JOHANNES de heer Joan Ammama, voor zich en zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Friesland (oud -)verkoper Vijverstraat 14167224016ra
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Vriesverkoper Vijverstraat 14167224016ra
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopmankoper schuur en stallingVijverstraat 14167924136r
JANS, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14167924136r
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurmannaastligger ten oosten Vijverstraat 14167924136r
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 14167924136r
SIKKES, MEINERTwijlen Meindert Sickes eerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
AMAMA, JAN Gedeputeerde Staat Jan van der Ammamaeerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieseerdere eigenaar Vijverstraat 14167924136r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS Jacob Rogiers Haspelmanverkoper Vijverstraat 14167924136r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs slager (mr. -)koper schuurVijverstraat 141692242375v
HOMMES, JENKE Jentie Hommes naastligger ten oosten Vijverstraat 141692242375v
GROENEWOUD, de weduwe van Groenewoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141692242375v
JELLES, Aeffke Jelles naastligger ten westen Vijverstraat 141692242375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 141692242375v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix uitdragerkoper huisVijverstraat 141725246217v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx koper Vijverstraat 141725246217v
REINS, DOUWEstal in gebruik door Douwe Reins naastligger ten oosten Vijverstraat 141725246217v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 141725246217v
KLASES, JELLE Jelle Claesen verkoper van 1/2 Vijverstraat 141725246217v
LOLKES, FREERK Freerk Lolkes verkoper van 1/6 Vijverstraat 141725246217v
LOLKES, KLAASKEals alimentators van Claeske Lolkes verkoper van 1/6 Vijverstraat 141725246217v
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huisVijverstraat 141736249150r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Vijverstraat 141736249150r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen huurder (p.j.)Vijverstraat 141736249150r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tiallings gortmaker (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 141736249150r
GROENEWOUD, de erfgenamen van wijlen Groenewoltkapiteinnaastligger ten zuiden Vijverstraat 141736249150r
JANS, JAN Jan Jans Huiselaarnaastligger ten westen Vijverstraat 141736249150r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks uitdragerverkoper Vijverstraat 141736249150r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirx verkoper Vijverstraat 141736249150r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjachtkoper huisVijverstraat 141778259132r
SIKKES, GRIETJE Grietie Sikkes Builartkoper Vijverstraat 141778259132r
JANS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Jans naastligger ten oosten Vijverstraat 141778259132r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardnaastligger ten westen Vijverstraat 141778259132r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Vijverstraat 141778259132r
IEDES, FLORISwijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 141778259132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huis, tuin en bleekveldVijverstraat 141790263210r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builardkoper Vijverstraat 141790263210r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes , c.u.scheepstimmermanhuurder (p.j.)Vijverstraat 141790263210r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis naastligger ten oosten Vijverstraat 141790263210r
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten zuiden Vijverstraat 141790263210r
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u.naastligger ten westen Vijverstraat 141790263210r
REUS, LAMMERT Lammert de Reusverkoper Vijverstraat 141790263210r
REUS, JAN wijlen oud burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)erflater Vijverstraat 141790263210r
AGEMA, JOOST oud burgemeester Joost Agemakoper huisVijverstraat 151729247281r
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltje Renemankoper Vijverstraat 151729247281r
GAUKES, SIEBRENde weduwe van Sybren Goukes naastligger ten oosten Vijverstraat 151729247281r
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 151729247281r
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat 151729247281r
JANS, RINSKE Rinske Jans verkoper Vijverstraat 151729247281r
ALBERTS, MARCUSwijlen Marcus Alberts verkoper Vijverstraat 151729247281r
RUURDS, SIETSE Sytse Ruirds koper huisVijverstraat 151732248102v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dircx koper Vijverstraat 151732248102v
JANS, DOUWE Douwe Janssen huurder Vijverstraat 151732248102v
GAUKES, SIEBRENde weduwe van Sybren Gaukes naastligger ten oosten Vijverstraat 151732248102v
WIEBRENS, SIEBREN Sybren Wybrens naastligger ten westen Vijverstraat 151732248102v
MEINERTS, SJOUKJEwijlen Sjoukien Meynderts naastligger ten noorden Vijverstraat 151732248102v
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agamaverkoper Vijverstraat 151732248102v
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltie Renemanverkoper Vijverstraat 151732248102v
PIETERS, DOUWE Douwe Pytters varensgezelkoper huisVijverstraat 151742250214av
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes koper Vijverstraat 151742250214av
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 151742250214av
, GAUKEde erfgenamen van wijlen Gouke Suiringanaastligger ten oosten Vijverstraat 151742250214av
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijxmanaastligger ten westen Vijverstraat 151742250214av
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builartnaastligger ten noorden Vijverstraat 151742250214av
KLASES, CHRISTIAANde hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijperverkoper Vijverstraat 151742250214av
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoper Vijverstraat 151742250214av
LIEKELES, TEUNIS Theunis Lykles koper twee woningenVijverstraat 151795264295v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 151795264295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 151795264295v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 151795264295v
LIEKELES, TEUNISkoper Theunis Lykles , c.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 151795264295v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases naastligger ten noorden Vijverstraat 151795264295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 151795264295v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 151799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 151799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 151799265130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 151799265130v
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 151799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 151799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 151799265130v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs slager (mr. -)koper door niaar woningVijverstraat 161702244178r
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels , c.u.geniaarde koper Vijverstraat 161702244178r
IJSENBEEK, KLAAS de weduwe van Claes IJsenbeeknaastligger ten oosten Vijverstraat 161702244178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten zuiden Vijverstraat 161702244178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reusnaastligger ten westen Vijverstraat 161702244178r
JANS, SALOMON Salomon Jansen schipper (groot-)koper door niaar huisVijverstraat 17168524264v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
FOKKES, MARTEN Marten Fockes geniaarde koper Vijverstraat 17168524264v
JANS, ALLE Alle Jans smid (mr. -)naastligger ten oosten Vijverstraat 17168524264v
BOUWES, SIEDS Sydts Buwes schipper (wijd-)naastligger ten westen Vijverstraat 17168524264v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis verkoper Vijverstraat 17168524264v
KORNELIS, KORNELIS Cornelis Cornelis schipper (groot-)verkoper Vijverstraat 17168524264v
JANS, ALLE Alle Jansen spijkermaker (mr. -)koper huisVijverstraat 171712245168r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelkergeniaarde koper Vijverstraat 171712245168r
JANS, ALLE Alle Jansen naastligger ten oosten Vijverstraat 171712245168r
SIETSES, DIRKhet bewoonde huis door Dirk Sytses naastligger ten westen Vijverstraat 171712245168r
KLASES, ANTJEmedeverkoperse Antie Clases naastligger ten noorden Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
KLASES, KORNELISwijlen Cornelis Claessen verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builharthavenmeesterverkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderenverkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SALOMONS, GERLOFwijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 171712245168r
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrands Hengstkoper huisVijverstraat 17175325343v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers koper Vijverstraat 17175325343v
, SIEBREN Sybrand , c.u.schoenlapperhuurder boven Vijverstraat 17175325343v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans naastligger ten oosten Vijverstraat 17175325343v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters schippernaastligger ten westen Vijverstraat 17175325343v
, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 17175325343v
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sybrands Hengstwever (bont-)verkoper Vijverstraat 17175325343v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles koper woningVijverstraat 171796264315r
JANS, ANTJE Antje Jans koper Vijverstraat 171796264315r
, HENDRIK Hendrik naastligger ten oosten Vijverstraat 171796264315r
LIEKELES, TEUNISkoper Teunis Lykles naastligger ten westen Vijverstraat 171796264315r
KLASES, ROMMERT Rommert Clases naastligger ten noorden Vijverstraat 171796264315r
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 171796264315r
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizenVijverstraat 171799265130v
JANS, SIETSKE Zytske Jans koper Vijverstraat 171799265130v
WILKES, HENDRIK Hendrik Willekes wever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 171799265130v
KLASES, ROMMERT Rommert Claassen naastligger ten noorden Vijverstraat 171799265130v
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper q.q. Vijverstraat 171799265130v
LIEKELES, TEUNIS Teunis Lykles verkoper Vijverstraat 171799265130v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Vijverstraat 171799265130v
HARMENS, HANS Hans Harmens koopmankoper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steecktVijverstraat 18het Witte Paard163323390v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thonis koper Vijverstraat 18163323390v
TEUNIS, JAN Jan Thonis Aalman, c.u.bewoner Vijverstraat 18163323390v
JANS, DOETJE Doed Jans naastligger Vijverstraat 18163323390v
JELLES, PIEKEde dwarskamer bewoond door Pyecke Jelles naastligger Vijverstraat 18163323390v
JANS, HEREde stalling destijds van burgemeester Heere Jans naastligger ten westen Vijverstraat 18163323390v
LUITJENS, JANde stalling nu gekocht door Jan Luyties smidnaastligger ten westen Vijverstraat 18163323390v
JOHANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Johannes verkoper Vijverstraat 18163323390v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen schipper (groot-)koper van 1/2 1/2 huisVijverstraat 181653236237v
JOHANNES, AART Aert Johannes koopmankoper van 1/2 Vijverstraat 181653236237v
DIRKS, HOMME Homme Dircx , c.u.eigenaar van 1/2 Vijverstraat 181653236237v
JOHANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Johannes verpachter grond Vijverstraat 181653236237v
HARMENS, HANSde uitgang van de hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat 181653236237v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u.verkoper Vijverstraat 181653236237v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes koper provisioneel 1/2 huisVijverstraat 18het Wit Paerdt166823932ra
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen koopmanverpachter grond Vijverstraat 18166823932ra
SIEBES, JAN Jan Sybes , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 18166823932ra
PIETERS, KLAASde kamer van Claes Pytters naastligger ten westen Vijverstraat 18166823932ra
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat 18166823932ra
HILLEBRANDS, RUURDde weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeurnaastligger Vijverstraat 18166823932ra
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijverstraat 18166823932ra
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de* Fries*verkoper Vijverstraat 18166823932ra
IJSENBEEK, KLAAS JANS Claes Jansen IJsenbeekkoper huis alwaer het Wit Peerd pleegh uit te hangenVijverstraat 18het Witte Paard1692242375r
, TEEKE Taeke schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 181692242375r
OBBES, LOLKEde weduwe van Lolke Obbes naastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
JANS, DIRKde kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Vijverstraat 181692242375r
HERES, NEELTJEde tuin van Neeltie Heeres naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
HOMMES, JENTJE Jentie Hommes naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
PIETERS, KLAASde tuin van Claes Pyters naastligger ten westen Vijverstraat 181692242375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdragerverkoper Vijverstraat 181692242375r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)koper huisVijverstraat 19175325342v
, HESSEL Hessel Hengst, c.u.huurder Vijverstraat 19175325342v
, JOHANNES Johannes Potkastnaastligger ten oosten Vijverstraat 19175325342v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans wever (bont-)naastligger ten westen Vijverstraat 19175325342v
, SALOMON Salomon Builart*bakkernaastligger ten noorden Vijverstraat 19175325342v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sybrands Hengstbontrederverkoper Vijverstraat 19175325342v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Wilkeskoper huisVijverstraat 191785261294v
BRUINS, MARIA Marijke Bruins koper Vijverstraat 191785261294v
BRUINS, ANTONIUS Anthony Bruins wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Vijverstraat 191785261294v
WILLEKES, HENDRIK Hendrik Wilkeswever (mr. bont-)naastligger ten oosten Vijverstraat 191785261294v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks naastligger ten westen Vijverstraat 191785261294v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmannaastligger ten noorden Vijverstraat 191785261294v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstkoopmanverkoper Vijverstraat 191785261294v
BROERS, TRIJNTJE Trijntje Broers verkoper Vijverstraat 191785261294v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper provisioneel grote stal met een wagenhuis ten westenVijverstraat 20166823932va
HILLEBRANDS, RUURDde weduwe van Ruierd Hilbrandts commandeurnaastligger ten westen Vijverstraat 20166823932va
AMAMA, JOHANNES Johan Ammama, mede voor zijn kinderenlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Vijverstraat 20166823932va
VRIES, CATHARINA wijlen juffrouw Catharina de Friesverkoper Vijverstraat 20166823932va
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.timmermankoper huisVijverstraat 201691242349r
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 201691242349r
, TEEKE Teke schoolmeesternaastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242349r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Vijverstraat 201691242349r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes molenaar (hout-)verkoper van 1/2 Vijverstraat 201691242349r
JANS, JAN Jan Jansen Reyersgortmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Vijverstraat 201691242349r
JANS, IETJE Yttie Jans verkoper van 1/4 Vijverstraat 201691242349r
WILLEMS, PIETER Pyter Willems moutmakerverkoper van 1/4 Vijverstraat 201691242349r
TJEPKES, SAKE Saeke Tjebkes , c.soc.schipper (oud wijd-)koper hoekhuisVijverstraat 201691242354r
WARNERS, UILKJE Uylckjen Warners koper Vijverstraat 201691242354r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Pybes naastligger ten zuiden Vijverstraat 201691242354r
BOUWES, SIEBRENde kinderen en erfgenamen van wijlen Sybren Buwes schipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Vijverstraat 201691242354r
TJEPKES, ANTJEwijlen Antie Tjebkes verkoper Vijverstraat 201691242354r
HIELKES, PIETER Pieter Hylkes timmerman (mr. -)koper dubbelhuisVijverstraat 20177725968v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkie Scheltemakoper Vijverstraat 20177725968v
HINGST, SIEBREN Sybren Hingsthuurder Vijverstraat 20177725968v
ANNES, KLAAS Klaas Anjus , c.u.scheepstimmerman (mr. -)huurder Vijverstraat 20177725968v
DOUWES, KEIMPE Keimpe Douwes naastligger ten oosten Vijverstraat 20177725968v
JANS, LIJSBET Lijske Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
JANS, Aanneke Jans , e.a.naastligger ten zuiden Vijverstraat 20177725968v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reusnaastligger ten westen Vijverstraat 20177725968v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Vijverstraat 20177725968v
SANNES, HINNE Hinne Sannes bakker (mr. -)verkoper Vijverstraat 20177725968v
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis koper dubbel huisVijverstraat 201782260301r
PIEBES, JANKE Janke Piebes koper Vijverstraat 201782260301r
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arriaans scheepstimmermanhuurder grootste huis Vijverstraat 201782260301r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafnaastligger ten zuiden Vijverstraat 201782260301r
REUS, JAN stadskolonel Jan de Reusnaastligger ten westen Vijverstraat 201782260301r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltemaverkoper Vijverstraat 201782260301r
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nautaverkoper Vijverstraat 201782260301r
ADEMA, JOHANNES Johannes Ademakoopmankoper van 1/2 dubbel huisVijverstraat 20179226425r
KROP, JAN Jan Kropkoper van 1/2 Vijverstraat 20179226425r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sipkje Christiaans koper van 1/2 Vijverstraat 20179226425r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWESde erfgenamen van wijlen Keimpe Douwes Vlasbloemnaastligger ten oosten Vijverstraat 20179226425r
REUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Reusnaastligger ten westen Vijverstraat 20179226425r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaafnaastligger ten zuiden Vijverstraat 20179226425r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis verkoper Vijverstraat 20179226425r
PIETERS, JANKE Janke Pieters verkoper Vijverstraat 20179226425r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters koper dubbel woonhuisVijverstraat 20de Gekroonde Zeevaart1794264203r
VRIES, EELKE Eelco de Vrieskoper Vijverstraat 201794264203r
, LOUW Louw P. Louw, c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 201794264203r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 201794264203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201794264203r
ROMKES, HOTSE Hotze Romkes koopmanverkoper q.q. Vijverstraat 201794264203r
VEEN, JAN Jan van der Veenkoopmanverkoper q.q. Vijverstraat 201794264203r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters verkoper Vijverstraat 201794264203r
VRIES, EELKE Eelco de Vriesverkoper Vijverstraat 201794264203r
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamaverkoper Vijverstraat 201794264203r
KROP, JAN Jan Cropverkoper Vijverstraat 201794264203r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkjen Christiaans verkoper Vijverstraat 201794264203r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurmankoper dubbel huisVijverstraat 201803266303r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkje Christiaans koper Vijverstraat 201803266303r
STEEN, ELSKE Elsje Steenhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
, FRANSwijlen Frans Brouwensteinhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
, CHRISTINA Christina Brouwensteinhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
, LOUWwijlen Louw P. Louwhuurder deel in gebruik als herberg Vijverstraat 201803266303r
HAGEN, sergeant majoor van Haagen, c.u.huurder het andere deel Vijverstraat 201803266303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 201803266303r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerrits verkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
PIETERS, WILLEMwijlen Willem Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
ZIJLSTRA, MARGARETA Margen Zijlstraverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuurmedicinae doctorverkoper van 1/2 Vijverstraat 201803266303r
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts koper provisioneel dwarshuisVijverstraat 21168024117va
JANS, AMERENS Amerenske Jans bewoner Vijverstraat 21168024117va
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 21168024117va
, ALLERT Allert spijkermakernaastligger ten westen Vijverstraat 21168024117va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roordagoudsmid (mr. -)verkoper Vijverstraat 21168024117va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauwverkoper Vijverstraat 21168024117va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21168024117va
ROORDA, DIRK JANSwijlen Dirck Jansen Roordaerflater Vijverstraat 21168024117va
GRAUDA, WALING burgerhopman Waelingh Graudakoper huisVijverstraat 211695243120v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243120v
JANS, ALLE Alle Jansen spijkermakernaastligger ten westen Vijverstraat 211695243120v
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels verkoper Vijverstraat 211695243120v
RUURDS, HAIEwijlen Haye Ruyrdts verkoper Vijverstraat 211695243120v
EVERTS, FRANS Frans Everts slager (mr. -)koper huisVijverstraat 211695243146v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Vijverstraat 211695243146v
KORNELIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Cornelis bakkernaastligger ten oosten Vijverstraat 211695243146v
JANS, ALLE Alle Jansen spijkermakernaastligger ten westen Vijverstraat 211695243146v
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Waelingh Jansen Graudaverkoper Vijverstraat 211695243146v
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrix gortmaker (mr. -)koper woning met wagenhuis of paardestalling daaronderVijverstraat 21169924411r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirx huurder (p.j.)Vijverstraat 21169924411r
, PIETER Pyter schoolmeesternaastligger ten oosten Vijverstraat 21169924411r
JANS, ALLE Alle Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 21169924411r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper Vijverstraat 21169924411r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirx koopman (Schots -)verkoper Vijverstraat 21169924411r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)koper door niaar huis of wagenhuisVijverstraat 2117562545r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaartbakker (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 2117562545r
JANS, DIRK Dirk Jansen metselaarnaastligger ten oosten Vijverstraat 2117562545r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christyaans naastligger ten westen Vijverstraat 2117562545r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaartnaastligger ten noorden Vijverstraat 2117562545r
FREERKS, ROMKJE Romkje Freerks verkoper Vijverstraat 2117562545r
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters Potkastverkoper Vijverstraat 2117562545r
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes schipper (wijd-)koper huis of wagenhuisVijverstraat 211763255225v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias koper Vijverstraat 211763255225v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes , c.u.schipper (wijd-)naastligger ten oosten Vijverstraat 211763255225v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaardnaastligger ten noorden Vijverstraat 211763255225v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein (oud -)verkoper Vijverstraat 211763255225v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u.matrooskoper huisVijverstraat 22172024689v
SIEMENS, BOUWE Bouwe Simens , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 22172024689v
ANNES, MARTENde erfgenamen van wijlen Martien Annes naastligger ten oosten Vijverstraat 22172024689v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 22172024689v
JANS, BENJAMIN Benjamin Jansen verkoper q.q. Vijverstraat 22172024689v
JANS, PIETER Pyter Jansen portierverkoper Vijverstraat 22172024689v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tjallings gortmaker (mr. -)koper huisVijverstraat 221742250267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 221742250267r
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Vijverstraat 221742250267r
BOKKES, RIENK Rienk Bokkes , thans uitlandigvarensgezelverkoper Vijverstraat 221742250267r
KATS, ISRAEL Israel Cats, joodsslagerkoper pakhuisVijverstraat 221805267158r
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus koper Vijverstraat 221805267158r
GALEMA, JAN Jan Galamakuiper (mr. -)huurder Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan* Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 221805267158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 221805267158r
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthemboekdrukkerverkoper Vijverstraat 221805267158r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloemverkoper Vijverstraat 221805267158r
BOUWES, ANNE Anne Buues koperslager (mr. -)aanhandelaar huisVijverstraat 24166023824v
HANSES, Benjemyn Hansen huurder voor 1 jaar Vijverstraat 24166023824v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts brouwerverwandelaar Vijverstraat 24166023824v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts koper huisVijverstraat 241729247281v
KORNELIS, RINSKE Rinske Cornelus koper Vijverstraat 241729247281v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Vijverstraat 241729247281v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 241729247281v
JANS, RINSKE Rinske Jans verkoper Vijverstraat 241729247281v
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts verkoper Vijverstraat 241729247281v
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermankoper huisVijverstraat 241759254199r
AGES, METJE Mettje Ages koper Vijverstraat 241759254199r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Vijverstraat 241759254199r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 241759254199r
KORNELIS, RINSKE Rinske Cornelis verkoper Vijverstraat 241759254199r
ALLERTS, FEDDRIKwijlen Feddrik Allerts verkoper Vijverstraat 241759254199r
ANDRIES, JOHANNES Johannes Andries koper huisVijverstraat 241767256262r
HARMENS, FROUKJE Froukje Harmens koper Vijverstraat 241767256262r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten oosten Vijverstraat 241767256262r
TJALLINGS, GERRIT Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 241767256262r
ALLES, TJEBBE Tjebbe Alles scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 241767256262r
AGES, METJE Mettje Ages verkoper Vijverstraat 241767256262r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjachtkoper huisVijverstraat 241787262204v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builardkoper Vijverstraat 241787262204v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder oud Vijverstraat 241787262204v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmermanhuurder nieuw (p.j.)Vijverstraat 241787262204v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten oosten Vijverstraat 241787262204v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 241787262204v
JONG, ANDRIES JOHANNES Andries Johannis de Jongverver (mr. -)verkoper Vijverstraat 241787262204v
VICTORS, JAN Jan Fictoors koper 3/4 huisVijverstraat 261650236116v
SIEBRENS, LUTSKE Luytien Sibrants koper Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 261650236116v
ANSKES, JAKOBde weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 261650236116v
PIETERS, DOEDE Doede Piters , c.soc.verkoper Vijverstraat 261650236116v
HERES, SARA Saarke Heeres koper huisVijverstraat 26170724521v
WIJNANDS, DOUWEwijlen Douwe Winerings koper Vijverstraat 26170724521v
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26170724521v
SIEBRENS, AAGJEde huisinge van Aegjen Sibrens , c.s.naastligger ten oosten Vijverstraat 26170724521v
ANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Annes naastligger ten westen Vijverstraat 26170724521v
SIEBRENS, SIBBELTJE Sibbeltie Sybrens verkoper Vijverstraat 26170724521v
HANSES, JARICH Jarig Hansen schipper binnenjacht van Hare Hoogheid de prinsesse van Friesland te Leeuwardenverkoper Vijverstraat 26170724521v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u.bierdragerkoper huisVijverstraat 26171924635r
SIEBRENS, AAGJEde erfgenamen van wijlen Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26171924635r
ANNES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Annes naastligger ten westen Vijverstraat 26171924635r
HERES, SARA Sara Heres verkoper Vijverstraat 26171924635r
HERES, SARA Sara Heres verkoper Vijverstraat 26171924635r
WIJNANDS, DOUWEwijlen Douwe Winerings verkoper Vijverstraat 26171924635r
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssens koper huisVijverstraat 261732248142r
FEIKES, ANTJE Antie Feykes koper Vijverstraat 261732248142r
RIPPERTS, JAN Jan Ripperts naastligger ten oosten Vijverstraat 261732248142r
ALLERTS, Feddriks Allerts naastligger ten westen Vijverstraat 261732248142r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes verkoper Vijverstraat 261732248142r
DIRKS, RINSKE Rinske Dirx verkoper Vijverstraat 261732248142r
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings koper door niaar huisVijverstraat 261749251271v
TJEERDS, BROER Broer Tjeerds zakkendragergeniaarde koper Vijverstraat 261749251271v
TJALLINGS, GERRIT Gerrit Tiallings naastligger ten oosten Vijverstraat 261749251271v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 261749251271v
TIJSES, GIJSBERT Gijsbert Tijssen varenspersoonverkoper Vijverstraat 261749251271v
FEIKES, AAFKEwijlen Aefke Feikes verkoper Vijverstraat 261749251271v
GIJSBERTS, AAFKE Aefke Gijsberts verkoper Vijverstraat 261749251271v
LASES, SJOERD Sioerdt Lases , c.u.metselaar (mr. -)koper dwarshuis met een ledige plaats ervoor en een loodsVijverstraat 281645235172r
, SIEBREN Sybrant naastligger ten oosten Vijverstraat 281645235172r
HILLEBRANDS, KORNELISde weduwe van Cornelis Hilbrants naastligger ten westen Vijverstraat 281645235172r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dirx verkoper Vijverstraat 281645235172r
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper Vijverstraat 281645235172r
ANNES, JELTE Jelte Annes verkoper Vijverstraat 281645235172r
JOCHEMS, AUKJEwijlen Auck Jochums erflater Vijverstraat 281645235172r
RIPPERTS, JAN Jan Ripperts matroos op het Prinsenjachtkoper huisVijverstraat 281729247294v
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faberkoper Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijpkoopmanverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gongrijpverkoper q.q. Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
, PIETER Pieter Vayionkoopmanverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijpverkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 281729247294v
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postmaverkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
SIPKES, SIEBREN Sybren Sipkes verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
STEFFENS, JELLE Jelle Steffens verkoper van 1/16 Vijverstraat 281729247294v
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Fabersmid (mr. ijzer-)koper huisVijverstraat 281763255190v
STEFFENS, JELLEde weduwe van Jelle Steffens naastligger ten oosten Vijverstraat 281763255190v
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 281763255190v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Vijverstraat 281763255190v
TIJSES, IEDEwijlen Yede Tijssen scheepstimmermanverkoper Vijverstraat 281763255190v
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 2817812607r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 2817812607r
TJALLINGS, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Tjallings naastligger ten westen Vijverstraat 2817812607r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Vijverstraat 2817812607r
FABER, HENDRIK REINSwijlen Hendrik Reins Fabererflater Vijverstraat 2817812607r
JELLES, JANKEwijlen Janke Jelles erflater Vijverstraat 2817812607r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisVijverstraat 281803266191v
, BENJAMIN Benjamin Cohen, c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten oosten Vijverstraat 281803266191v
BENTHEM, T. T. van Benthem, n.u.naastligger ten westen Vijverstraat 281803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 281803266191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 281808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 281808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 281808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 281808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 281808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 281808268156r
STOK, H. H. van der Stokmetselaarverkoper Vijverstraat 281808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 281808268156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 281808268156r
STOK, ANTJE Antje H. van der Stok, meerderjarig vrijsterverkoper Vijverstraat 281808268156r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Vijverstraat 281808268156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Vijverstraat 281808268156r
SIEBRENS, TIETJE Tied Sibrens koper huis (akte: tegenwoordig wonende in Harlingen)Vijverstraat 30162423123v
TEUNIS, SIEBREN Sibren Toennis koper Vijverstraat 30162423123v
WIEBES, ENNE Enne Wybes naastligger ten oosten Vijverstraat 30162423123v
JOCHEMS, AUKE Auck Jochums naastligger ten westen Vijverstraat 30162423123v
PIETERS, PIETJE Pietke Pieters verkoper van 1/2 Vijverstraat 30162423123v
KLASES, PIETER Pieter Claeses verkoper Vijverstraat 30162423123v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs verkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, FOKELTJE Foeckel Ockes verkoper q.q. Vijverstraat 30162423123v
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, AUKE Aucke Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, MURKJE Moerck Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annisverkoper Vijverstraat 30162423123v
MEINERTS, JAN Jan Meinerts verkoper Vijverstraat 30162423123v
HEERKES, HEERKE Heerke Heerkes verkoper q.q. Vijverstraat 30162423123v
OKKES, PIETER Pieter Ockes , oud 22 jaarverkoper Vijverstraat 30162423123v
OKKES, DIRK Dirck Ockes , oud 20 jaarverkoper Vijverstraat 30162423123v
JELLES, JANKE Janke Jelles koper door niaar huisVijverstraat 301771257236r
FABER, HENDRIKJE REINSwijlen Hendrik Reins Faberkoper door niaar Vijverstraat 301771257236r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar (mr. -)geniaarde koper Vijverstraat 301771257236r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes geniaarde koper Vijverstraat 301771257236r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 301771257236r
FABER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Fabernaastligger ten westen Vijverstraat 301771257236r
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper Vijverstraat 301771257236r
STEFFENS, JELLEwijlen Jelle Steffens verkoper Vijverstraat 301771257236r
BOLMAN, JAN Jan Bolmankoopmankoper huisVijverstraat 3017812608r
IDSINGA, M. de heer M. van Idzinganaastligger ten oosten Vijverstraat 3017812608r
BOLMAN, JAN Jan Bolmannaastligger ten westen Vijverstraat 3017812608r
FABER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Fabersmid (mr. ijzer-)verkoper Vijverstraat 3017812608r
FABER, HENDRIK REINSwijlen Hendrik Reins Fabererflater Vijverstraat 3017812608r
JELLES, JANKEwijlen Janke Jelles erflater Vijverstraat 3017812608r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stokmetselaar (mr. -)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Vijverstraat 301803266191v
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u.huurder (p.j.)Vijverstraat 301803266191v
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmannaastligger ten westen Vijverstraat 301803266191v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Vijverstraat 301803266191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopmankoper huisVijverstraat 301808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 301808268156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 301808268156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 301808268156r
PIETERS, EVERTde weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 301808268156r
BENTHEM, T. T. van Benthemnaastligger ten westen Vijverstraat 301808268156r
STOK, H. H. van der Stokmetselaarverkoper Vijverstraat 301808268156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stokverkoper Vijverstraat 301808268156r
RUURDS, RIENK Rienk Ruurds bakkersknechtverkoper Vijverstraat 301808268156r
STOK, ANTJE Antje H. van der Stok, meerderjarig vrijsterverkoper Vijverstraat 301808268156r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roosverkoper Vijverstraat 301808268156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stokmetselaar (mr. -)verkoper Vijverstraat 301808268156r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoperkoper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte])Vioolsteeg162423128r1
TEEKES, HENDRIKgrondpacht uit de kamer van wijlen Hendrik Taeckis eigenaar perceel Vioolsteeg162423128r1
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn oudersverkoper Vioolsteeg162423128r1
, SAAKJE Saeck turfmeetsternaastligger ten zuiden Vioolsteeg162523138r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels naastligger ten noorden Vioolsteeg162523138r
HESSELS, FRIDS Fridts Hessels verkoper Vioolsteeg162523138r
FREERKS, JAKOB Jacob Freecks bakkerverkoper q.q. Vioolsteeg162523138r
ADAMS, ANTJE Anna Adams verkoper Vioolsteeg162523138r
, PIETERwijlen Pieter Roeromverkoper Vioolsteeg162523138r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendricks koper kamerVioolsteeg162523178r
JAKOBS, DIEUWKE Dieucke Jacobs koper Vioolsteeg162523178r
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants huurder Vioolsteeg162523178r
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pieters verpachter grond ([bedrag niet vermeld])Vioolsteeg162523178r
, HANS Hans naastligger ten zuiden ([staat: Jouster Hans])Vioolsteeg162523178r
GERLOFS, ADAMde erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Vioolsteeg162523178r
SIEBRENS, BOKKE Bocke Sibrants verkoper Vioolsteeg162523178r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses naastligger ten zuiden Vioolsteeg163623422v
GABES, SIEMEN Simen Gabbes verkoper q.q. Vioolsteeg163623422v
JETSES, KORNELIS Cornelis Jetses metselaarverkoper q.q. Vioolsteeg163623422v
SIEMENS, SAKEhet nagelaten weeskind van Saek Simens verkoper Vioolsteeg163623422v
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u.koper 1/2 kamerVioolsteeg163923486r
ANSKES, JAN Jan Ansckes , c.soc.eigenaar van 1/2 Vioolsteeg163923486r
, MEINERT Meynert metselaarnaastligger ten zuiden Vioolsteeg163923486r
GREULTS, GERRIT Gerryt Greolts naastligger ten noorden Vioolsteeg163923486r
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Vioolsteeg163923486r
, LEENDERTde erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickstonverkoper Vioolsteeg163923486r
TEUNIS, SIEMEN Simon Tonis Kennis, c.u.koper twee kamersVioolsteeg16652399v
ANNES, JELLEde erfgenamen van wijlen de weduwe van Jelle Annes naastligger ten oosten Vioolsteeg16652399v
HIELKES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Hylkes naastligger ten zuiden Vioolsteeg16652399v
VISSER, KLAAS Claas Visschernaastligger ten westen Vioolsteeg16652399v
HEEMSTRA, FOKKE de stal van de oud burgemeester Focco Heemstranaastligger ten noorden Vioolsteeg16652399v
FOPPES, SIETSEde erfgenamen van wijlen burgerhopman Sytse Foppes verkoper Vioolsteeg16652399v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis koper huisVioolsteeg OZ1681241132v
GERRITS, MINNE Minne Gerryts huurder Vioolsteeg OZ1681241132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ1681241132v
, HAIE Haye slotmakernaastligger ten noorden Vioolsteeg OZ1681241132v
HIELKES, SJOERD Sjoerd Hylckes verkoper Vioolsteeg OZ1681241132v
JANS, MELISmatroos Melis Jansen koper woning en kamerVioolsteeg OZ170824561r
KLASES, LEENTJE Leentie Clases koper Vioolsteeg OZ170824561r
PIETERS, PIETERmatroos Pieter Pieters huurder (p.w.)Vioolsteeg OZ170824561r
PAUW, Pauwnaastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ170824561r
OOSTERBAAN, EVERT KLASESkoopman Evert Claesen Oosterbaannaastligger ten noorden Vioolsteeg OZ170824561r
PIETERS, SJOERDkoopman Sioerdt Pieters verkoper Vioolsteeg OZ170824561r
BIERMA, PIETER SJOERDSkoopman Pieter Sioerds Biermaverkoper Vioolsteeg OZ170824561r
HEINS, RIENK Riens Heins schoenmaker (mr. -)koper kamer met portaalVioolsteeg1735249101r
ANTONIUS, Grutie Antonis koper Vioolsteeg1735249101r
KALF, MARIA Marijke Kalffeigenaar zolder van de kamer aan het voorste huis Vioolsteeg1735249101r
JANS, ANTJE Antie Jans huurder Vioolsteeg1735249101r
JANS, TABE Tabe Jans naastligger ten oosten Vioolsteeg1735249101r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten zuiden Vioolsteeg1735249101r
KALF, MARIA Marijke Kalffnaastligger ten noorden Vioolsteeg1735249101r
IEDES, WATSEde erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 11604228396r
TEUNIS, WILLEMde plaats van de weduwe van Willem Thoenis naastligger ten zuiden Vismarkt 11604228396r
ANNES, BROER Broer Annes verkoper q.q. Vismarkt 11604228396r
ANNES, BOUWEde weeskinderen van wijlen zijn broer Buwe Annes verkoper Vismarkt 11604228396r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 11604228396r
SJOUMA, TRIJNTJE Trijntie Sioumakoper huis daer de Witte Zon uuthangtVismarkt 1de Witte Zon1644235153v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENSwijlen Claes Sybrants Sioumakoper Vismarkt 11644235153v
HARMENS, ALBERTals bewoner Albert Harmens naastligger ten zuiden Vismarkt 11644235153v
ANNES, HAANTJEde erfgenamen van wijlen Haentie Annes verkoper Vismarkt 11644235153v
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks koper van 1/2 huis met een kelderVismarkt 1166623944r
ARJENS, MARIA Marijcke Ariens koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
WOPKES, KLAAS Claas Wopckes bakkerkoper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
DIRKS, GATSKE Gatscke Dirx koper van 1/2 Vismarkt 1166623944r
BINKES, TJEERD Tieerdt Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166623944r
, PAULUSoud burgemeester Paulus Wiltfanghverkoper Vismarkt 1166623944r
QUICKLENBURG, JOHANNES Joannes Quicklenburgkoper 1/2 hoekhuis met pakzolders ([voor 1/1])Vismarkt 11669239201r
BINKES, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 11669239201r
WOPKES, KLAAS Claes Wopkes , c.u.bakker (mr. -)verkoper Vismarkt 11669239201r
, JOHANNES Joannes Quiklenburghkoper provisioneel 1/2 hoekhuis ([voor 1/1])Vismarkt 1166923940va
BINKES, TJEERDde weduwe van Tjeerd Bentes naastligger ten zuiden Vismarkt 1166923940va
WOPKES, KLAAS Claas Wopkes verkoper q.q. Vismarkt 1166923940va
DIRKS, TJEPKEhet nagelaten weeskind Tjepke Dirx verkoper Vismarkt 1166923940va
GONGGRIJP, JUSTUS oud burgemeester Justus Gonggrijpwijnstekerkoper huisVismarkt 11729247277r
WIJNGAARD, PIETER Pieter Wijngaerdenhuurder Vismarkt 11729247277r
WIJNGAARDEN, PIETER Pieter Wijngaerdenhuurder Vismarkt 11729247277r
BOKKES, PIETER Pieter Bockes naastligger ten zuiden Vismarkt 11729247277r
, IETJE Ida van Quiklenburgverkoper Vismarkt 11729247277r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaerverkoper Vismarkt 11729247277r
BRINKMAN, KASPER Casparus Brinkmankoopmankoper huisVismarkt 1173524976v
, KLAAS Claas Brettonnaastligger ten zuiden Vismarkt 1173524976v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Vismarkt 1173524976v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Vismarkt 1173524976v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruinwijnhandelaarkoper Vismarkt 1173925043v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukjen Tjeerds van Estakoper Vismarkt 1173925043v
, KLAAS Claas Brittonhoedenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Vismarkt 1173925043v
, WILHELMINA Wilhelmina Carberghverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
BRINKMAN, KASPER wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
TUININGA, JAKOB Jacobus Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Vismarkt 1173925043v
BRINKMAN, KASPER de nagelaten boedel van wijlen Casparus Brinkmankoopmanverkoper van 1/2 Vismarkt 1173925043v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmankoper huisVismarkt 11759254222v
BRAAK, LIJSBET Elijsabeth Braakkoper Vismarkt 11759254222v
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haennaastligger ten oosten Vismarkt 11759254222v
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten zuiden Vismarkt 11759254222v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Vismarkt 11759254222v
BRUIN, LIEUWE SJOERDSde eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruinkoopmanverkoper Vismarkt 11759254222v
BRAAK, EVA Hr. Eva Braakkoper door niaar modern huisVismarkt 11765256139v
, R.wijlen R. van Dalzencontrarolleur Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar Vismarkt 11765256139v
DALFSEN, van Dalsennotariskoper q.q. Vismarkt 11765256139v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijkklerk Admiraliteit (eerste -)geniaarde koper Vismarkt 11765256139v
HAAN, EDGER de weduwe van wijlen Edsger de Haannaastligger ten oosten Vismarkt 11765256139v
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten zuiden Vismarkt 11765256139v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Vismarkt 11765256139v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braakverkoper Vismarkt 11765256139v
OOSTERBAAN, HERE Heere Oosterbaanleraar van de Doopsgezindenkoper huisVismarkt 11788262249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuikkoper Vismarkt 11788262249r
SPREE, J. de heer J. Spree, c.u.luitenanthuurder Vismarkt 11788262249r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slootennaastligger ten oosten Vismarkt 11788262249r
JETSES, JELLE Jelle Jetzes naastligger ten zuiden Vismarkt 11788262249r
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotaris en procureur postulantverkoper Vismarkt 11788262249r
REINERS, SIJKEmeerderjarige vrijster Sijke Reiners koper huisVismarkt 4171924648v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4171924648v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4171924648v
, LIJSBET Lijsbet Weidenaernaastligger ten noorden Vismarkt 4171924648v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.naastligger ten noorden Vismarkt 4171924648v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u.verkoper Vismarkt 4171924648v
, DIRK Dirk Huygens koper huisVismarkt 4172824793v
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix koper Vismarkt 4172824793v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten zuiden Vismarkt 4172824793v
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntje Hendrix naastligger ten zuiden Vismarkt 4172824793v
DOUWES, EELKEhet gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4172824793v
, LIJSBET Lijsbet Weidenaernaastligger ten noorden Vismarkt 4172824793v
REINERS, SIJKE Sijke Reyners , bejaardverkoper Vismarkt 4172824793v
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners , bejaardverkoper Vismarkt 4172824793v
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukemakoopmankoper huisVismarkt 4173524926r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmakoper Vismarkt 4173524926r
DOUWES, EELKEhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4173524926r
DOUWES, EELKEhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4173524926r
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukemanaastligger ten noorden Vismarkt 4173524926r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsmanaastligger ten noorden Vismarkt 4173524926r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopmanverkoper Vismarkt 4173524926r
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes verkoper Vismarkt 4173524926r
RINTJES, AUKJEwijlen Aukjen Rinties verkoper Vismarkt 4173524926r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huisVismarkt 41758254145v
, JAN Jan Waxbakker (mr. -)koper Vismarkt 41758254145v
, AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 41758254145v
WIETSES, PIETER Pytter Wytses naastligger ten zuiden Vismarkt 41758254145v
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschutnaastligger ten westen Vismarkt 41758254145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema, c.u.koopmannaastligger ten noorden Vismarkt 41758254145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckemakoopmanverkoper Vismarkt 41758254145v
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsmaverkoper Vismarkt 41758254145v
, JAN Jan Focke gortmaker (mr. -)koper schuurVissersstraat ZZ166723998r
TJEBBES, GEERTJE Geertie Tiebbes koper Vissersstraat ZZ166723998r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ166723998r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems pottenbakkernaastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ166723998r
MICHIELS, WIETSEburgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Vissersstraat ZZ166723998r
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ166723998r
REINERS, LOURENS Lourens Reiners koper gortmakerij, en schuur t.b.v. paard, kar en hooi van de molenaarVissersstraat ZZ1669239194r
JAKOBS, IEME Ime Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1669239194r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1669239194r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1669239194r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koper schuur en gortmakerij, paard en alle andere gereedschappenVissersstraat ZZ1677240257r
BINKES, SIETSKE Sydtsche Bentes koper Vissersstraat ZZ1677240257r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1677240257r
UILKES, MEILEde pottenbakkerij van Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1677240257r
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u.gortmakerverkoper Vissersstraat ZZ1677240257r
JARICHS, JAKOB Jacob Jarigs koper gortmakerij en schuurVissersstraat ZZ167824124v
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat ZZ167824124v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ167824124v
UILKES, MEILEwijlen Meile Uilckes pottenbakkernaastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ167824124v
BINKES, SIETSKE Sytske Bentes verkoper Vissersstraat ZZ167824124v
JAKOBS, JARICHwijlen Jarig Jacobs verkoper Vissersstraat ZZ167824124v
TAMMES, JAN Jan Tammes koper gortmakerij en schuurVissersstraat ZZ1681241152r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat ZZ1681241152r
UILKES, MEILEwijlen Meyle Uylckes naastligger ten zuiden Vissersstraat ZZ1681241152r
JARICHS, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jarigs verkoper Vissersstraat ZZ1681241152r
HIDDES, FOKELTJE Foockeltie Hiddes koper door niaar schuur geschikt als paarden- en koeienstalVissersstraat 11670239217v
DIRKS, LIEUWEwijlen Liuwe Dirx slagerkoper door niaar Vissersstraat 11670239217v
ALEFS, HUBERT Huibert Alefs slagergeniaarde koper Vissersstraat 11670239217v
DIRKS, LIEUWEde weduwe van Liuwe Dirx slagernaastligger ten westen Vissersstraat 11670239217v
LAMMERTS, JOUKEde erfgenamen van wijlen Joucke Lamberts verkoper Vissersstraat 11670239217v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagerkoper schuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logerenVissersstraat 11672240100v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Vissersstraat 11672240100v
HIDDES, FOKELTJEde andere schuur van Fookel Hiddes naastligger ten westen Vissersstraat 11672240100v
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagernaastligger ten westen Vissersstraat 11672240100v
HIDDES, FOKELTJE Fookel Hiddes verkoper Vissersstraat 11672240100v
DIRKS, LIEUWEwijlen Lieuwe Dirx slagerverkoper Vissersstraat 11672240100v
HENDRIKS, JOCHEM Jochum Hendrix pottenbakkerkoper stalVissersstraat 1168424237r
MEILES, JAKOBde stal van Jacob Meyles naastligger ten westen Vissersstraat 1168424237r
EVERTS, FRANS Frans Everts slager (mr. -)verkoper Vissersstraat 1168424237r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoopmankoper paardenstal en wagenhuisVissersstraat 11740250114r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper Vissersstraat 11740250114r
HINGST, KLAAS SIETSES Claas Sytses Hingstfabrikantverkoper q.q. Vissersstraat 11740250114r
HINGST, PIETJE KLASES Pietje Clases Hingst, minderjarigeverkoper van 1/2 Vissersstraat 11740250114r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schierekoopmanerflater Vissersstraat 11740250114r
SIETSES, AUKJE Akke Sytses verkoper van 1/2 Vissersstraat 11740250114r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes slager (mr. -)koper paardenstal en wagenhuisVissersstraat 11748251247r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschutkoopmanverkoper Vissersstraat 11748251247r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopmanverkoper Vissersstraat 11748251247r
BOERMAN, CHRISTIAAN Christiaan Burmankastelein in de Gouden Leeuwkoper paardestalling en wagenhuisVissersstraat 1de Gouden Leeuw17762594r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 117762594r
TIJSMA, LIEUWE HIDDESwijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsmaverkoper Vissersstraat 117762594r
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jochums koper van 4/5 pothuisVissersstraat 21713245189r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper van 4/5 Vissersstraat 21713245189r
RINIA, ANTONIUS Antoni Rinianaastligger ten zuiden Vissersstraat 21713245189r
JOCHEMS, JETSKE Jetske Jochums , c.s.verkoper Vissersstraat 21713245189r
KORNELIS, WIETSE Wytse Cornelis pottenbakker (mr. -)koper pottenbakkerij en erfVissersstraat 21730247355v
HESSELS, TRIJNTJE Trijntje Hessels koper Vissersstraat 21730247355v
, HARMEN Harmen steenvoerdernaastligger ten zuiden Vissersstraat 21730247355v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f.verkoper Vissersstraat 21730247355v
JOCHEMS, ANDRIESwijlen Andries Jochums pottenbakkerverkoper Vissersstraat 21730247355v
JOCHEMS, HENDRIK Hendrik Jogchums leerlooierkoper woonhuis en een gedeelte van een panwerkVissersstraat 21752252181r
, Aagniet Jogchaminne koper Vissersstraat 21752252181r
JANS, AUKE Aucke Jansen koopmanverkoper Vissersstraat 21752252181r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmanverkoper Vissersstraat 21752252181r
JANS, HINKE Hincke Jans koper pottenbakkerijVissersstraat 21763255232v
SCHELTES, JANwijlen Jan Scheltes pottenbakkerkoper Vissersstraat 21763255232v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten zuiden Vissersstraat 21763255232v
JOUWS, FEIKJEde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws verkoper Vissersstraat 21763255232v
KORNELIS, WIETSEwijlen Wytse Cornelis pottenbakkerverkoper Vissersstraat 21763255232v
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakkerkoper pottenbakkerijVissersstraat 2176825746v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks naastligger ten zuiden Vissersstraat 2176825746v
JANS, HINKE Hinke Jans verkoper Vissersstraat 2176825746v
SCHELTES, JANwijlen Jan Scheltes verkoper Vissersstraat 2176825746v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulenmolenaar (hout-)koper huisVissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstrakoper Vissersstraat 21789263151r
, GEERT Geert Horrits , c.u.huurder (p.j.)Vissersstraat 21789263151r
JANS, JAN Jan Jansen pottenbakkernaastligger ten oosten Vissersstraat 21789263151r
HENDRIKS, JANde weduwe van Jan Hendriks naastligger ten zuiden Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISde erfgenamen van wijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELISwijlen Dirk Cornelis Zijlstraverkoper van 1/2 Vissersstraat 21789263151r
HARMENS, WIEGER Wyger Harmenskoopmankoper pottenbakkerijVissersstraat 21807267337v
MOLEN, JAN JANSde weduwe van Jan Jansen van der Moleneigenaar Vissersstraat 21807267337v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaarnaastligger ten zuiden Vissersstraat 21807267337v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Vissersstraat 21807267337v
FONTEIN, JAN Jan Fonteinverkoper q.q. Vissersstraat 21807267337v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmensverkoper q.q. Vissersstraat 21807267337v
MOLEN, JAN JANSde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molenverkoper Vissersstraat 21807267337v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)koper stal en naastgelegen pakhuisVissersstraat 4175325394r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)koper Vissersstraat 4175325394r
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmannaastligger ten zuiden Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuycknaastligger ten westen Vissersstraat 4175325394r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuyckkoopmanverkoper Vissersstraat 4175325394r
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses schilder (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41754253148v
DIRKS, SIEBRENde stalling van Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 41754253148v
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten zuiden Vissersstraat 41754253148v
HANEKUIK, EVERT de weduwe van Evert Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41754253148v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 41754253148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 41754253148v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blombergschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41771257234r
DIRKS, SIEBRENde stallinge van Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 41771257234r
TOLSMA, SIERK Sierk Talsmakoopmannaastligger ten zuiden Vissersstraat 41771257234r
TOLSMA, SIERK Sierk Talsmakoopmannaastligger ten westen Vissersstraat 41771257234r
HENDRIKS, SIEUWKE Sjeuke Hendriks winkelierseverkoper Vissersstraat 41771257234r
BLOEMBERG, LIEKELE REITSESwijlen Lykle Reytses Blombergverkoper Vissersstraat 41771257234r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkerschoenmaker (mr. -)koper pakhuisVissersstraat 41779259166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeester (stads -)koper Vissersstraat 41779259166r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 41779259166r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakkernaastligger ten oosten Vissersstraat 41779259166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpnaastligger ten zuiden Vissersstraat 41779259166r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Vissersstraat 41779259166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blombergverkoper Vissersstraat 41779259166r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks sleperkoper paardenstalVissersstraat 61753253117r
, DOUWE Douwe Haenekuiknaastligger ten zuiden Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPEhet pakhuis van Ype Feykes herbergier (oud -)naastligger ten westen Vissersstraat 61753253117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier (oud -)verkoper Vissersstraat 61753253117r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker (mr. -)verkoper Vissersstraat 61753253117r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sybrens koper paardenstallingVissersstraat 61789263132v
MOLENAAR, ANNE Anne Molenaarnaastligger ten oosten Vissersstraat 61789263132v
JANS, JAN Jan Janzen naastligger ten westen Vissersstraat 61789263132v
SWART, REINER Reinder Zwartnaastligger ten zuiden Vissersstraat 61789263132v
SIPKES, ANTJE Antje Sipkes verkoper Vissersstraat 61789263132v
DIRKS, SIEBRENwijlen Sybren Dirks sleperverkoper Vissersstraat 61789263132v
, JANvroedsman Jan Waxkoper twee woningen en weefwinkelsVissersstraat 101770257158r
GERRITS, PIETERde weduwe van Pieter Gerryts huurder kamer en weefwinkel (p.j.)Vissersstraat 101770257158r
JOHANNES, WOPKE Wopke Johannes huurder kamer en weefwinkel (p.j.)Vissersstraat 101770257158r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten oosten Vissersstraat 101770257158r
, JANvroedsman Jan Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 101770257158r
DIRKS, HAIE Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 101770257158r
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builardschipper (trekveer-)verkoper Vissersstraat 101770257158r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker (mr. -)koper woningVissersstraat 12176725725r
EISES, EISKE Eyskjen Eyses huurder Vissersstraat 12176725725r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten oosten Vissersstraat 12176725725r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten zuiden Vissersstraat 12176725725r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builartnaastligger ten westen Vissersstraat 12176725725r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaffverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talmaverkoper Vissersstraat 12176725725r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (mr. -)koper woningVissersstraat 121769257105v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts huurder Vissersstraat 121769257105v
, GERLOF Gerlof Builardnaastligger ten oosten Vissersstraat 121769257105v
, JAN Jan Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 121769257105v
, GERLOF Gerlof Builardnaastligger ten westen Vissersstraat 121769257105v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker (mr. -)verkoper Vissersstraat 121769257105v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huisVissersstraat 121773258107r
, JOHANNES Johannes Overmeyerbewoner (p.w.)Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten oosten Vissersstraat 121773258107r
, FOLKERT Folkert Waxnaastligger ten zuiden Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)naastligger ten westen Vissersstraat 121773258107r
, JANvroedsman Jan Waxbakker (koek-)verkoper Vissersstraat 121773258107r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts koper huisVissersstraat 121779259168r
, JOHANNES Johannes Overmeyer, c.u.huurder (p.w.)Vissersstraat 121779259168r
, JAN Jan Waxnaastligger ten oosten Vissersstraat 121779259168r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten zuiden Vissersstraat 121779259168r
, JAN Jan Waxnaastligger ten westen Vissersstraat 121779259168r
MENALDA, POPPE Poppe E. Menaldaverkoper Vissersstraat 121779259168r
FOKKES, ANTJE Antje Fockes koper huisVissersstraat 121787262202v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper Vissersstraat 121787262202v
, FOLKERTde weduwe van Folkert Waxhuurder Vissersstraat 121787262202v
, ANTJE Antje Blokmakernaastligger ten oosten Vissersstraat 121787262202v
ADEMA, JOHANNES Johannes Adamanaastligger ten zuiden Vissersstraat 121787262202v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens , c.s.naastligger ten westen Vissersstraat 121787262202v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Vissersstraat 121787262202v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Vissersstraat 121787262202v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Vissersstraat 121787262202v
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Syourdts Enskoper q.q. 14-00-00 CG losbare renteVoorstraat ZZ1600228212v
STOFFELS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Stoffels koper Voorstraat ZZ1600228212v
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes bewoner Voorstraat ZZ1600228212v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1600228212v
OLIVIERS, ARJENde weduwe van Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ1600228212v
KLASES, TJALKE Tyalcke Claes verkoper Voorstraat ZZ1600228212v
SIEBRENS, ANTJE Anne Sybrandts verkoper Voorstraat ZZ1600228212v
JAKOBS, REINER Reyner Jacobs koper huis met steeg ten westenVoorstraat NZ1601228257r
HESSELS, TETJE Tetke Hessels koper Voorstraat NZ1601228257r
TJITSES, SIMKJEde verkoperse Simck Tjisses verpachter grond Voorstraat NZ1601228257r
BARTELDS, JANmr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat NZ1601228257r
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs naastligger ten westen Voorstraat NZ1601228257r
TJITSES, SIMKJEde achterkamer van de verkoperse Simck Tjisses naastligger ten noorden* Voorstraat NZ1601228257r
MARTENS, JELTEals huurder Jelte Martens naastligger ten noorden* Voorstraat NZ1601228257r
TJITSES, SIMKJE Simck Tjisses verkoper Voorstraat NZ1601228257r
WOPKES, TEEKELEwijlen Taeckele Wopckes verkoper Voorstraat NZ1601228257r
, AALTJE Aelthien koper grondpacht van 6-00-00 GGVoorstraat1602228313r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels koper Voorstraat1602228313r
, AALTJEgrondpacht uit het huis van Aelthien eigenaar perceel ([staat: 6-00-00 GG])Voorstraat1602228313r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels eigenaar perceel Voorstraat1602228313r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, nom. matrisprotesteert vanwege een rentebrief Voorstraat1602228313r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters bewoner Voorstraat1602228313r
ABES, IEDE Ide Abbes verkoper Voorstraat1602228313r
, ABE Abbe smidverkoper Voorstraat1602228313r
SIEMENS, PIETER Pieter Symons slagerkoper huis daer de Vergulde Cam aenstaetVoorstraat NZde Vergulde Kam1603228349v
THOMAS, Syouw Tomas koper Voorstraat NZ1603228349v
, KLAAShet huis van Claes Baertsnaastligger ten oosten Voorstraat NZ1603228349v
JANS, WILLEM Willem Jans schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat NZ1603228349v
SIETSES, JANde loods ter zijde staande Jan Sytzes naastligger Voorstraat NZ1603228349v
, MINNEals bewoner Minne Gosselernaastligger Voorstraat NZ1603228349v
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts weververkoper Voorstraat NZ1603228349v
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters bewoner Voorstraat1604228401v
JAKOBS, ROBERT Robert Jacobs crediteur q.q. Voorstraat1604228401v
VALK, JAKOB KLASES Jacob Claessen Valckcrediteur q.q. Voorstraat1604228401v
, PIETERhet nagelaten weeskind van wijlen Pieter P? crediteur (triumphant) Voorstraat1604228401v
PIETERS, LUBBERT Lubbert Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat1604228401v
SJOERDS, GEERTJE Geerthien Sioerdts verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat1604228401v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidkoper provisioneel huisVoorstraat ZZ161122919v
HARMENS, SIERK Sierck Harmens goudsmidbewoner Voorstraat ZZ161122919v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters huurder Voorstraat ZZ1618230135r
JAKOBS, TJEERD Tiaerd Jacobs crediteur (triumphant) Voorstraat ZZ1618230135r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat ZZ1618230135r
SIETSES, PIETER Pieter Sytses koper grondpacht van 1-00-00 CGVoorstraat ZZ1618230141v
, EEBEgrondpacht uit het huis van wijlen Ebe Asties eigenaar perceel Voorstraat ZZ1618230141v
JANS, THOMASoud burgerhopman en burgemeester Thomas Jansen verkoper Voorstraat ZZ1618230141v
SJOERDS, ALLERT Allert Sioerdts koper provisioneel Voorstraat NZ1619230155r
ARJENS, LOLKEhet sterfhuis van wijlen Lolcke Ariens verkoper Voorstraat NZ1619230155r
PIETERS, LUCIAwijlen Lucia Pieters verkoper Voorstraat NZ1619230155r
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphierbewoner Voorstraat NZ1622230332v
HENDRIKS, JANmr. Jan Hendricks protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1622230332v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivierprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1622230332v
JANS, MAAIKE Maycke Jansen Oliphier, voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat NZ1622230332v
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat NZ1622230332v
ANDRIES, BEREND Berent Andries , q.q.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
, GORIS Goris de Wert, in comp.protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
, MEINERT Meinert Bensprotesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ1624230390r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat NZ1624230390r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen kramernaastligger ten westen Voorstraat NZ1624230390r
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
VOORDA, JAKOB KLASES Jacob Claesen Voordaverkoper q.q. Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, IJSBRANDde nagelaten weeskinderen van wijlen Isbrant Pieters verkoper Voorstraat NZ1624230390r
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertie Pieters Ollemansverkoper Voorstraat NZ1624230390r
LOUWS, TJEERD Tiaard Lous secretarisnaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ162523137r
IEPKES, SJOERDde weduwe en erfgenamen van wijlen Suierd Epkes naastligger ten westen Voorstraat ZZ162523137r
KRAMER, LAMMERT JANShet huis van Lambert Jans Cramernaastligger ten noorden Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens , voor zich en zijn verstorven broerverkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, HARMENde crediteuren van wijlen Harmen Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
SIPKES, JAN Jan Sipkes naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierck Harmens , voor zich en zijn verstorven broerverkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
FELTEN, HARMEN GERRITSburgemeester Harmen Gerryts Pheltenverkoper q.q. Voorstraat ZZ162523137r
HARMENS, HARMENde crediteuren van wijlen Harmen Harmens verkoper Voorstraat ZZ162523137r
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten oosten Voorstraat1633233116v
FRANSES, JAKOBde weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Fransen naastligger ten zuiden Voorstraat1633233116v
TJEERDS, SJOERD Sioerdt Tiaerts naastligger ten westen Voorstraat1633233116v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses , q.q.naastligger ten noorden Voorstraat1633233116v
OEDSES, RINNERTburgemeester Rinnert Oedses verkoper q.q. Voorstraat1633233116v
OEDSES, WIEBEde nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat1633233116v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper 1/2 huis en 11 houtvoeten ledige plaatsVoorstraat ZZ1636233181v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Voorstraat ZZ1636233181v
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten zuiden Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwernaastligger ten westen Voorstraat ZZ1636233181v
JANS, EVERT Evert Jansen brouwerverkoper Voorstraat ZZ1636233181v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , c.u.schoenmakerkoper huisVoorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folkerts verpachter grond Voorstraat ZZ1640234103v
JANS, BARELD Barelt Jansen , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1640234103v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claes Folckerts , c.u.naastligger ten westen Voorstraat ZZ1640234103v
HARMENS, SIERKoud burgemeester Sierk Harmens verkoper Voorstraat ZZ1640234103v
WIEBRENS, PIETER Pieter Wibrens koper huisVoorstraat ZZ1640234116v
WILLEMS, JAN Jan Willems verkoper Voorstraat ZZ1640234116v
SJOERDS, JANKEwijlen Jantien Sioerds verkoper Voorstraat ZZ1640234116v
WILLEMS, JANvader van een voorstander over zijn twee onmondige kinderen Jan Willems , vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1641234116v
WIEBRENS, PIETER Piter Wibrens , c.u.koper 3/5 huisVoorstraat ZZ1641234135r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ1641234135r
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs naastligger ten westen Voorstraat ZZ1641234135r
WILLEMS, JAN Jan Willems , vader van en voorstander over zijn twee onmondige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1641234135r
SJOERDS, JANKEwijlen Jantien Sioerds verkoper Voorstraat ZZ1641234135r
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs slager [staat: vleeshouwer]koper ledige plaats met een vrij pad zuidwaarts naar de LanenVoorstraat ZZ164323558r
TIEMENS, AREND Aen Timens naastligger ten oosten Voorstraat ZZ164323558r
ALEFS, HUBERTde schuur van de koper Huybert Aleffs naastligger ten westen Voorstraat ZZ164323558r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts , c.u.naastligger ten noorden Voorstraat ZZ164323558r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts verkoper Voorstraat ZZ164323558r
SIERKS, PIERKJE Peerck Siercx verkoper Voorstraat ZZ164323558r
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u.koper 1/6 huisVoorstraat ZZ164823633v
OENES, HENDRIKhet huis van Hendrick Onnes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ164823633v
, JELTJE Jeltie naastligger ten westen Voorstraat ZZ164823633v
ALLES, THOMASwijlen Thomas Alles naastligger ten westen Voorstraat ZZ164823633v
JOHANNES, ANTONIUS Antonius Johannes verkoper Voorstraat ZZ164823633v
BUITENPOST, Ballingiy Buytenposteiser 3/4 huisVoorstraat ZZ1667239121ar
, TJERK Tarquinius Theodorihuurder Voorstraat ZZ1667239121ar
, SIEMEN Symon Abagaegedaagde Voorstraat ZZ1667239121ar
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrantsadvocaat Hof van Frieslandkoper huisVoorstraat NZ1668239128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winiarentmeesterhuurder Voorstraat NZ1668239128r
IEPES, ANSKEhet zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestranaastligger ten oosten Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES verkoper de heer Joan Wittertnaastligger ten westen Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES verkoper de heer Joan Wittertnaastligger ten noorden [staat: zuiden] Voorstraat NZ1668239128r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmanverkoper q.q. Voorstraat NZ1668239128r
WITTERT, JOHANNES Joan Wittertverkoper Voorstraat NZ1668239128r
SIEMENS, JORIShet huis van Joris Symens naastligger ten oosten Voorstraat NZ167524026ra
HIBBES, FROUKJE Frouckjen Hibbes naastligger ten noorden Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, FROUKJE Frouckjen Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, ANTJE Anna Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, PETRUS Petrus Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, JAKOB Jacob Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, LIJSBET Elisabeth Reniaverkoper Voorstraat NZ167524026ra
RINIA, PIETER KLASESwijlen Pyter Claessen Reniaerflater Voorstraat NZ167524026ra
VALK, TIETJE wijlen Tyttie Valckerflater Voorstraat NZ167524026ra
PIETERS, WIEBRENde kinderen en erfgenamen van wijlen Wybren Pieters koper grondpacht van 1-08-00 CGVoorstraat ZZ167924154v
PIETERS, WIEBRENgrondpacht uit het huis van de koper Wybren Pieters eigenaar perceel Voorstraat ZZ167924154v
GERRITS, ENNE Inne Gerryts schoenmaker (mr. -)aanhandelaar kamerVoorstraat ZZ1687242209r
WARNERS, FOEKE Foecke Warners zeevarend gezelverwandelaar Voorstraat ZZ1687242209r
SONNEMA, SIEBREN PIETERS Sibrand Pieters Sonnema, c.u.zilversmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat NZ173925029v
HUIGS, DIRK Dirk Huigens naastligger ten oosten Voorstraat NZ173925029v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat NZ173925029v
VRIES, ENNE HIDDES Enne Hiddes de Vriesnaastligger ten noorden Voorstraat NZ173925029v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaardenverkoper Voorstraat NZ173925029v
PRIGGE, LIEUWE de heer Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandverkoper Voorstraat NZ173925029v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veenkoper 1/3 huis en bakkerijVoorstraat ZZ1773258111r
BAKSMA, AREND WOUTERS Arent Wouters Baksma, oom van de kopereigenaar van 1/3 Voorstraat ZZ1773258111r
KLASES, MARTEN Marten Clases bewoner huis bij de grote sluis Voorstraat ZZ1773258111r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongmanbakkersgezelverkoper Voorstraat ZZ1773258111r
ROELOFS, TRIJNTJE Trijntje Roelofs , minderjarigverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
ROELOFS, OEGE Oege Roelofs , minderjarigverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderenverkoper Voorstraat ZZ1792264358r
HENDRIKS, ROELOFwijlen Roelof Hendriks verkoper Voorstraat ZZ1792264358r
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys koper huis en plaats met een opslagkelder onder de pijpVoorstraat 11601228258v
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs protesteert vanwege een testament Voorstraat 11601228258v
SAPES, HEIN Hein Saves betrokkene Voorstraat 11601228258v
JANS, WILLEM Willem Janssen schoenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 11601228258v
ANNES, BOUWE Buwe Annes ververnaastligger ten noorden* Voorstraat 11601228258v
HEINS, Saeff Heyns verkoper Voorstraat 11601228258v
HEINS, TRIJNTJE Trijn Heyns verkoper Voorstraat 11601228258v
DOEKES, PIETER Pieter Doeckes verkoper Voorstraat 11601228258v
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper achterhuis, strekkende van de scheidmuur tussen het vooreinde huis en plaats zuidwaarts tot aan de steeg toeVoorstraat 116272327v
ROMKES, KLAASKE Claeske Romckes koper Voorstraat 116272327v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verpachter grond Voorstraat 116272327v
FEDDES, SIPKE Sipke Feddes verkoper Voorstraat 116272327v
HIDDES, AAFKE Aefke Hiddes verkoper Voorstraat 116272327v
STIJL, FOEKJE SIEMENSvroedsman Foeckien Symens Stijlkoper door niaar huisVoorstraat 11698243391v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper door niaar Voorstraat 11698243391v
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 11698243391v
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , c.u.huurder Voorstraat 11698243391v
DIRKS, SJOERD Sjoerd Dircks naastligger ten oosten Voorstraat 11698243391v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] hopman Jan Klinckhamernaastligger ten oosten Voorstraat 11698243391v
, JAKOBde weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborghnaastligger ten noorden Voorstraat 11698243391v
KLASES, IETJE Ittje Claeses verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
BONKE, BINKE TJEERDS Bente Tjeerds Boncqkoopman (Schots -)verkoper van 1/2 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
FOKKES, GRIETJE Grietie Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
PIETERS, ENOCH Enoch Pyters chirurgijn (mr. -)verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopmanverkoper q.q. Voorstraat 11698243391v
FOKKES, IEBELTJE Ibeltje Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 11698243391v
BOKKES, PIETER Pieter Bockes koper huisVoorstraat 11715245236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 11715245236v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten oosten Voorstraat 11715245236v
, IETJEhet huis van Yda Quiklenburgnaastligger ten noorden Voorstraat 11715245236v
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes , c.s.verkoper Voorstraat 11715245236v
EESGES, LIEUWEwijlen Lieuwe Esges schipperverkoper Voorstraat 11715245236v
LIEUWES, SJOERDwijlen Sioerd Lieuwes koopmanerflater Voorstraat 11715245236v
JARICHS, KLAAS Claas Jarighs Brittonhoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 11731247375v
ASPEREN, IESKJE HESSELS Jiskjen Hessels Asperenkoper Voorstraat 11731247375v
, JOHANNES Johannes Vetsenssecretarisnaastligger ten noorden Voorstraat 11731247375v
REINERS, KLAAShuisman Claas Reiners verkoper q.q. Voorstraat 11731247375v
BOKKES, PIETERwijlen Pieter Bockes blauwverver (mr. -)erflater Voorstraat 11731247375v
JELLES, JETSE Jetse Jelles glasmaker (mr. -)koper huis, met 2 in- en uitgangen in de steeg ten oostenVoorstraat 11747251189v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 11747251189v
BRUIN, LIEUWE Lieve de Bruinkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 11747251189v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Brettonhoedenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 11747251189v
HESSELS, IESKJE Jischien Hessels verkoper Voorstraat 11747251189v
EERKES, HANSburgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingenkoper huisVoorstraat 2159722824r
REINERS, PIETJE Pytke Reyners koper en huurder Voorstraat 2159722824r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 2de Blauwe Kroon159722824r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden Voorstraat 2159722824r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Voorstraat 2159722824r
, JANKE Jantyen Bartrams verkoper Voorstraat 2159722824r
PEIMA, WORP Worp Peyma, e.a.bewoner Voorstraat 21615229246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Voorstraat 21615229246r
EERKES, HANSwijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 21615229246r
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Voorstraat 21615229246r
FOPPES, AREND Aernt Foppens koper finaal huisVoorstraat 21615229257r
, HANS Hans Erichs verkoper Voorstraat 21615229257r
REINERS, PIETJEwijlen Pytke Reyners verkoper Voorstraat 21615229257r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagenkoper hoekhuisVoorstraat 21653236241v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits huurder (p.j.)Voorstraat 21653236241v
PIETERS, HARTMAN Hartman Peters huurder (p.j.)Voorstraat 21653236241v
BRANDS, DOEDEde weduwe en erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21653236241v
JANS, FREERK Freerck Jansen zeilmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 21653236241v
GEERTSMA, BRUIN GIJSBERTSburgemeester Bruyn Gijsberts Geersmaverkoper Voorstraat 21653236241v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brants naastligger ten oosten Voorstraat 21658237249r
VERHAGEN, JOHANNES Johannes Verhagen, veniam aetatisverkoper van 1/2 Voorstraat 21658237249r
RIJKS, SJOERD Sioerd Rijckes verkoper q.q. Voorstraat 21658237249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagenverkoper van 1/2 Voorstraat 21658237249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagenverkoper van 1/2 Voorstraat 21658237249r
, BANIERwijlen Banier Schinkelverkoper van 1/2 Voorstraat 21658237249r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Mindenkoper door niaar 1/2 huisVoorstraat 21681241142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 21681241142r
IMMERZEEL, Huybert Immerzeeldrukker (stads -)geniaarde koper Voorstraat 21681241142r
ARENDS, JANKE Jannetie Arents geniaarde koper Voorstraat 21681241142r
, DOUWE Douwe boekbindernaastligger ten oosten Voorstraat 21681241142r
HOITEMA, HECTOR de weduwe van Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Voorstraat 21681241142r
WINTER, SIJKE Sijke Winterverkoper Voorstraat 21681241142r
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes apothekerkoper huisVoorstraat 21687242187r
PIETERS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakkernaastligger ten oosten Voorstraat 21687242187r
HETTINGA, IEFKE Eefke van Hettinganaastligger ten zuiden Voorstraat 21687242187r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts verkoper Voorstraat 21687242187r
SIEBRENS, Beerntie Sybrens kleermaker (mr. -)verkoper Voorstraat 21687242187r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Yppes Zeestrakoper huisVoorstraat 2169224311v
HOITES, HOITEde weduwe van Hoite Hoites naastligger ten oosten Voorstraat 2169224311v
FEDDES, SJOERD Sioerd Feddes , c.u.verkoper Voorstraat 2169224311v
NAUTA, Ydverke Nauta, suae iuriskoper huisVoorstraat 2171924650r
HOITES, HOITE Hooyte Hooytes naastligger ten oosten Voorstraat 2171924650r
, vroedsman Zeestraverkoper Voorstraat 2171924650r
HOITES, BROER Broer Hoites , c.u.koper huisVoorstraat 21721246122v
HOITES, HOITE Hoite Hoites naastligger ten oosten Voorstraat 21721246122v
GONGGRIJP, RINIA oud hopman Rinia Gongrijpnaastligger ten zuiden Voorstraat 21721246122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nautaverkoper Voorstraat 21721246122v
ALEMA, JUNIUS Junius Alemaverkoper Voorstraat 21721246122v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper huisVoorstraat 2175725494r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s.huurder Voorstraat 2175725494r
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 2175725494r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 2175725494r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2175725494r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2175725494r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2175725494r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes erflater Voorstraat 2175725494r
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fockes erflater Voorstraat 2175725494r
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisVoorstraat 21758254147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 21758254147v
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 21758254147v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 21758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)aanhandelaar hoekhuisVoorstraat 21759254230r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 21759254230r
BROERS, HOITE Hoite Broers naastligger ten oosten Voorstraat 21759254230r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21759254230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijsterwinkelierverwandelaar Voorstraat 21759254230r
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstrakoper huisVoorstraat 21766256198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u.kleermaker (mr. -)huurder Voorstraat 21766256198v
SCHELTEMA, FOEKJE Foekjen Scheltemanaastligger ten oosten Voorstraat 21766256198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 21766256198v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 21766256198v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper huisVoorstraat 21800265246r
HAANSTRA, de verkoopster Maartje Haanstrabewoner beneden Voorstraat 21800265246r
, JOHANNESwijlen Johannes Legeenbewoner beneden Voorstraat 21800265246r
REUS, JAN Jan de Reushuurder boven Voorstraat 21800265246r
GROOT, JAN Jan Y. de Grootnaastligger ten oosten Voorstraat 21800265246r
HILARIUS, WATSE Watze Hilariusnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartnaastligger ten zuiden Voorstraat 21800265246r
HAANSTRA, MARTJEN Maartje Haanstraverkoper Voorstraat 21800265246r
, JOHANNESwijlen Johannes Legeerverkoper Voorstraat 21800265246r
GATSES, FROUKJE Frouck Gatses protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 31604228430r
GOOITSENS, FEITE Feyte Goyties protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 31604228430r
JANS, WILLEM Willem Janssen bierschooierbewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJE Teth Claessen bewoner Voorstraat 31604228430r
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraaverkoper q.q. Voorstraat 31604228430r
JANS, WILLEMhet sterfhuis van wijlen Willem Janssen bierschooierverkoper Voorstraat 31604228430r
KLASES, TETJEwijlen Teth Claessen verkoper Voorstraat 31604228430r
SIEMENS, PIETER Pieter Symons slagernaastligger ten oosten Voorstraat 31605228439v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis naastligger ten westen Voorstraat 31605228439v
JANS, WILLEM Willem Janssen bierschooierverkoper Voorstraat 31605228439v
, PIETER Pieter Symonssen slagernaastligger ten oosten Voorstraat 3161623053r
TEUNIS, WILLEM Willem Tonys kleermaker [staat: scroer]naastligger ten westen Voorstraat 3161623053r
ALLERTS, TEUNIShet huis genaamd het Amelander Wapen, van Tonys Allerts naastligger ten noorden Voorstraat 3het Amelander Wapen161623053r
OLIVIER, MAAIKE JANS Maycke Jans Olivierverkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, SIERK Syrck Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens verkoper Voorstraat 3161623053r
LASES, MARTEN Marten Laessen schoenmaker (mr. -)koper voor- en achterhuisVoorstraat 31633233124v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 31633233124v
GREULTS, ROMKEmedeverkoper Rompcke Greolts naastligger ten oosten Voorstraat 31633233124v
KLASES, KLAAS Claes Claesen naastligger ten westen Voorstraat 31633233124v
GREULTS, ROMKE Rompcke Greolts naastligger ten noorden Voorstraat 31633233124v
GREULTS, ROMKE Rompcke Greolts , c.s.verkoper Voorstraat 31633233124v
HAAN, REIN PIETERS Rein Pytters de Haenkoper van 1/2 huis met kelder eronder en woningen erachterVoorstraat 31658237153r
SINTS, JANKE Jancke Sents koper van 1/2 Voorstraat 31658237153r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannes Hanekuickkoper van 1/2 Voorstraat 31658237153r
HENDRIKS, WINTJE Weintie Hendricks koper van 1/2 Voorstraat 31658237153r
ARJENS, SIEMEN Symen Ariens hoedenmakerhuurder Voorstraat 31658237153r
AUKES, JELLE Jelle Auckes schipper (groot-)huurder Voorstraat 31658237153r
JOCHEMS, JOCHEM Jochum Jochums huurder Voorstraat 31658237153r
FONGERS, ANTJE Antie Fongers huurder Voorstraat 31658237153r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 31658237153r
, SIEBRENwijlen Sybren Suyringernaastligger ten oosten Voorstraat 31658237153r
BINKES, TJEERD Tieerd Bentes bakkernaastligger ten westen Voorstraat 31658237153r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 31658237153r
, SIEBRENwijlen Sybren Suyringernaastligger ten noorden Voorstraat 31658237153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blauschipper (groot-)verkoper Voorstraat 31658237153r
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koper huis met tuintjeVoorstraat 3170024454v
HENDRIKS, STIJNTJE Stijntie Hendriks koper Voorstraat 3170024454v
KLINKHAMER, JAN Jan Klinkhamer, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 3170024454v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 3170024454v
LIEUWES, SJOERDals huurder* Sjoerd Lieuwes naastligger ten westen (mede gebruiker van de steeg)Voorstraat 3170024454v
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Donkersnaastligger ten noorden Voorstraat 3170024454v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma, c.m.verkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
BIERSMA, SJOERD DIRKS Sjoerd Dirks Biersmaverkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylke Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, GRIETJE JOHANNES Grietie Johannes Hanekuikverkoper van 1/8 Voorstraat 3170024454v
JOUKES, RIENKJE Rincke Jouckes verkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikverkoper van 1/4 Voorstraat 3170024454v
HAAS, AGE majoor Age de Haes, c.u.executeurkoper kamer gebruikt als bokkinghang, en plaatsjeVoorstraat 3achter1752252194r
, JOCHEM Jogchum hoedenmakerhuurder Voorstraat 3achter1752252194r
DOEDES, WOPKE Wopke Doedes naastligger ten oosten Voorstraat 3achter1752252194r
, ROELOFde weduwe van Roelof turfopzichternaastligger ten zuiden Voorstraat 3achter1752252194r
HAAS, AGE Age de Haes, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 3achter1752252194r
HUIGS, MARIA Marijke Hugens verkoper Voorstraat 3achter1752252194r
, ROELOFwijlen Roelof turfopzichterverkoper Voorstraat 3achter1752252194r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Hugens erflater Voorstraat 3achter1752252194r
ZACHARIAS, JOCHEM Jogchum Zacharias hoedenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 31766256200v
ZACHARIAS, JOCHEM Jogchum Zacharias , c.u.bewoner Voorstraat 31766256200v
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backernaastligger ten oosten Voorstraat 31766256200v
JELLES, JETSE Jetse Jelles naastligger ten westen Voorstraat 31766256200v
, JAN Jan Elshofnaastligger ten noorden Voorstraat 31766256200v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenkerverkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, STIJNTJE GERRITS Stijntje Gerryts de Jong, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jongschoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsenswinkelierverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 31766256200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsensverkoper Voorstraat 31766256200v
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens koopman en winkeliererflater Voorstraat 31766256200v
SLOTEN, TJEERDJE Tjettie van Slotenkoper huisVoorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootenkoper Voorstraat 31810269112v
ZACHARIAS, JOCHEMde weduwe van Jochem Zacharias hoedenmakerhuurder Voorstraat 31810269112v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruiskoperslager (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 31810269112v
BOOMSMA, JELLE Jelle Boomsmakoopmannaastligger ten westen Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, TJEERDJE Tjettie van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slootennaastligger ten noorden Voorstraat 31810269112v
FOLKERTS, HILTJE Hiltie Volkerts verkoper van 5/8 Voorstraat 31810269112v
ZACHARIAS, JOCHEMwijlen Jochem Zacharias Hoffiusverkoper van 5/8 Voorstraat 31810269112v
, KLAAS Claas Hoffiushoedenmakerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
, Hoffiusverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
OOLGAARD, B. B. Oolgaardhovenier en kooltjerverkoper van 1/8 Voorstraat 31810269112v
ABBEMA, HIELKE Hylke Abma, thans uitlandigverkoper van 1/16 Voorstraat 31810269112v
ABBEMA, JOCHEM Jochem Abmaverkoper van 1/16 Voorstraat 31810269112v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper dwarshuisVoorstraat 41619230151v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Voorstraat 41619230151v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verpachter grond Voorstraat 41619230151v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 41619230151v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts naastligger ten westen Voorstraat 41619230151v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper Voorstraat 41619230151v
ARJENS, SIEMEN Symen Ariens Cnoop, c.u.koper 1/2 huisVoorstraat 4166023847v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten oosten Voorstraat 4166023847v
HOITEMA, HECTOR Hector Hoitemanaastligger ten zuiden Voorstraat 4166023847v
HENGEVELD, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Hengevelt, c.u.verkoper Voorstraat 4166023847v
, HANS Hansonius Haulamagoudsmid (mr. -)koper 1/2 hoekhuisVoorstraat 4167024011v
, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandt naastligger ten oosten Voorstraat 4167024011v
HOITSMA, HECTOR Hector Hoytsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 4167024011v
ARJENS, SIEMEN Symen Arjens Cnoop, c.u.verkoper Voorstraat 4167024011v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis koper dwarshuis met bakkerij in de kelderVoorstraat 4169224225ra
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u.bakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten oosten Voorstraat 4169224225ra
FEDDES, SJOERD Sjoerdt Feddes naastligger ten westen Voorstraat 4169224225ra
FEDDES, HUBERTals huurder Huybert Feddes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 4169224225ra
FOPPES, AALTJE Aeltje Foppes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
JAKOBS, DOEDEwijlen Doede Jacobs bakker en distillateur (mr. -)verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, ENGELTJE Engeltje Doedes verkoper Voorstraat 4169224225ra
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romckes Braemkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 4169224225ra
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/2 Voorstraat 4169224225ra
ALTENA, SIEDS vroedsman Syds Altenakoper door niaar huisVoorstraat 41757254105r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollideskoper door niaar Voorstraat 41757254105r
, EKKE Ekke Frysemangeniaarde koper Voorstraat 41757254105r
HAAS, BERBER SIEMENS Berbera Symons de Haesgeniaarde koper Voorstraat 41757254105r
ALLEMA, JAN Jan van Allema, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 41757254105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmanaastligger ten oosten Voorstraat 41757254105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altenanaastligger ten zuiden Voorstraat 41757254105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altenanaastligger ten westen Voorstraat 41757254105r
WIJNGAARDEN, TRIJNTJE Trijntje Wijngaardenverkoper Voorstraat 41757254105r
WIJNGAARD, JOHANNES Johannes Wijngaardkoopmanverkoper Voorstraat 41757254105r
, JANvroedsman Jan Waxkoper huisVoorstraat 41771257187r
REUS, LAMMERT Lammert Reusbakker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 41771257187r
RADSMA, vroedsman Radsmanaastligger ten oosten Voorstraat 41771257187r
HAANSTRA, vroedsman Haenstranaastligger ten westen Voorstraat 41771257187r
HAANSTRA, vroedsman Haenstranaastligger ten zuiden Voorstraat 41771257187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltemaverkoper Voorstraat 41771257187r
SANNES, HINNE Henne Sannes bakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41771257187r
HENDRIKS, REIN Rein Hendriks brouwerkoper huis en bakkerijVoorstraat 41775258233v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Voorstraat 41775258233v
RADSMA, vroedsman Radsmanaastligger ten oosten Voorstraat 41775258233v
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstranaastligger ten zuiden Voorstraat 41775258233v
HAANSTRA, de weduwe van vroedsman Haanstranaastligger ten westen Voorstraat 41775258233v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper Voorstraat 41775258233v
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerijVoorstraat 41784261219v
BROUWER, REIN Rein Brouwereerdere bewoner Voorstraat 41784261219v
, Bendfortnaastligger ten oosten Voorstraat 41784261219v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 41784261219v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 41784261219v
BROUWER, REIN Rein Brouwerbakker (mr. -)verkoper Voorstraat 41784261219v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Voorstraat 41784261219v
TJEERDS, SIEBREN Sybrandt Tiaerdts , c.u.zoutziederkoper huisVoorstraat 51635233161r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Friesnaastligger ten oosten Voorstraat 51635233161r
LASES, MARTEN Marten Laessen* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51635233161r
GREULTS, ROMKE Rompcke Greolts , c.s. en q.q.verkoper Voorstraat 51635233161r
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjerkoper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de havenVoorstraat 516842424va
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten oosten Voorstraat 516842424va
, JANburgervaandrig Jan Klinchamernaastligger ten westen Voorstraat 516842424va
HUBERTS, REINER Reynert Huyberts makelaarnaastligger ten noorden Voorstraat 516842424va
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties verkoper van 1/2 Voorstraat 516842424va
TJEERDS, SIEBRENwijlen Sibrand Tjeerds Zuirigerverkoper van 1/2 Voorstraat 516842424va
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes koopmanverkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
SIEBRENS, HIELKJE Hylckjen Sibrands verkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosts de Gaverelandmeter en wijnrooier (gezworen -)verkoper q.q. Voorstraat 516842424va
SIEBRENS, TJEERDde kinderen van Tjeerd Sibrands verkoper van 1/4 Voorstraat 516842424va
KORNELIS, HESSEL Hessel Cornelis koper wel ter nering staand huisVoorstraat 5170124497v
ANNES, AATJE Attie Annes koper Voorstraat 5170124497v
PIEBES, DIRK Dirk Pybes , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
KLASES, SIEBE Sybbe Clases , c.u.huurder Voorstraat 5170124497v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v
GOVERTS, FRANSals bewoner Frans Goverts , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5170124497v
KLINKHAMER, JAN [als huurder] burgerhopman Jan Klinkhamernaastligger ten westen Voorstraat 5170124497v
GOVERTS, FRANShet bakhuis van Frans Goverts naastligger ten noorden Voorstraat 5170124497v
, AMALIA Amelia Suirrigerverkoper (zij is ook hypotheek- en reversaalhoudster)Voorstraat 5170124497v
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Renemanpredikantverkoper Voorstraat 5170124497v
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51728247205v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51728247205v
, DIRK Dirk Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51728247205v
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51728247205v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Voorstraat 51728247205v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 51728247205v
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 51733248207r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 51733248207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51733248207r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Arjens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51733248207r
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51733248207r
ARENDS, HARMENvroedsman Harmen Arents Baxmabakker (mr. -)verkoper Voorstraat 51733248207r
FONGERS, BROER Broer Fongers koper huisVoorstraat 51734248314r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs koper Voorstraat 51734248314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51734248314r
ADAM, PIETER ARJENS Pieter Ariens de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51734248314r
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 51734248314r
ARENDS, WOUTER Wouter Arents schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 51734248314r
ALBERTS, IETJE Yttie Alberts verkoper Voorstraat 51734248314r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huisVoorstraat 51747251206v
FOKKES, KORNELISwijlen Cornelis Fokkes koper Voorstraat 51747251206v
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten oosten Voorstraat 51747251206v
HUIGS, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Huigens naastligger ten westen Voorstraat 51747251206v
ADAM, PIETER Pieter de Adamnaastligger ten noorden Voorstraat 51747251206v
FONGERS, BROER Broer Fongers scheepstimmermanverkoper Voorstraat 51747251206v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Voorstraat 51747251206v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmankoper huisVoorstraat 51782260309r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses koper Voorstraat 51782260309r
BAKKER, JAKOB C.de weduwe van Jacob C. Bakkerhuurder Voorstraat 51782260309r
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 51782260309r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers naastligger ten noorden Voorstraat 51782260309r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakkerkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingstkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 51782260309r
BAKKER, FOKJE KORNELISde goederen van Fokje Cornelis Bakkerverkoper Voorstraat 51782260309r
BAKKER, JAKOB WIEGERSwijlen Jacob Wygers Bakkerkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 51782260309r
RIENKS, LOLKJEwijlen Lolkje Rinkes , moeder van de verkopererflater Voorstraat 51782260309r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuiskoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 5178326162r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakkerkoper Voorstraat 5178326162r
WESTENDORP, A. A. Westendorpbakker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 5178326162r
ZACHARIAS, JOCHEM Jochem Zacharias* hoedenmakernaastligger ten westen Voorstraat 5178326162r
WIEGERS, GERLOFde erfgenamen van wijlen Gerlof Wiegers naastligger ten noorden Voorstraat 5178326162r
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 5178326162r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses verkoper Voorstraat 5178326162r
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61620230239v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 61620230239v
SIEBRENS, SEERP Seerp Sibrants naastligger ten oosten Voorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDEde koper Doede Brants , c.u.bakkernaastligger ten westen Voorstraat 61620230239v
KLASES, KLAAS Claes Claesen verkoper Voorstraat 61620230239v
ROMKES, ANTJE Antie Romckes verkoper Voorstraat 61620230239v
BRANDS, DOEDE Doede Brants bakkerkoper 1/4 huisVoorstraat 61629232105v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brants , c.u.bakkereigenaar van 3/4 Voorstraat 61629232105v
SEERPS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 61629232105v
BRANDS, DOEDE Doede Brantsnaastligger ten westen Voorstraat 61629232105v
DOEDES, JAN Jan Doedes , zoon en stiefzoon van de kopersverkoper Voorstraat 61629232105v
KORNELIS, HESSEL Hessel Cornelis , c.u.koper huisVoorstraat 6de Schelvis1710245132v
RIJPMA, de gemeensman Ripemanaastligger ten oosten Voorstraat 61710245132v
FOPPES, JAN Jan Foppes schoenmakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61710245132v
HOITES, HOITEde woninge van Hoite Hoites naastligger ten westen Voorstraat 61710245132v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m.verkoper Voorstraat 61710245132v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 61710245132v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsmahorlogemaker (mr. -)koper door niaar huisVoorstraat 61741250199v
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstrakoperslager (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 61741250199v
RINSES, TRIJNTJE Trijntie Rinses geniaarde koper Voorstraat 61741250199v
REINALDA, JOHANNES de weduwe van Johannes Reinalda, c.s.huurder Voorstraat 61741250199v
RIJPMA, LIEUWE de weduwe van burgemeester Livius Rypemanaastligger ten oosten Voorstraat 61741250199v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsmahorlogemakernaastligger ten zuiden Voorstraat 61741250199v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Voorstraat 61741250199v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Voorstraat 61741250199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 61741250199v
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfortkoper huisVoorstraat 6177825998r
RIJPMA, juffrouw Rypmanaastligger ten oosten Voorstraat 6177825998r
RADSMA, F. F. Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 6177825998r
BROUWER, REIN Rein Brouwernaastligger ten westen Voorstraat 6177825998r
TJERKS, ANTJE Antie Tjerks verkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
RADSMA, JELTE Jelte Radsmaverkoper q.q. Voorstraat 6177825998r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsmaverkoper q.q. Voorstraat 6177825998r
RADSMA, LUCIA het aandeel van Lucia Radsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
RADSMA, JELTE Jelte Radsmaverkoper van 1/3 Voorstraat 6177825998r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsmaerflater Voorstraat 6177825998r
BENTFORD, AALTJE Alletta Petronella Bentfort, bejaarde jufferkoper door niaar huisVoorstraat 6178826321r
, PIETER Pieter Joseph Coulbautkleermaker (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 6178826321r
WIJNGAARDEN, ANTJE Anna Wijngaardengeniaarde koper Voorstraat 6178826321r
, PIETER Pieter Joseph Coulbaut, c.u.huurder Voorstraat 6178826321r
ZIJLSTRA, C. C. D. Zijlstranaastligger ten oosten Voorstraat 6178826321r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6178826321r
BENTFORD, MARIA Maria Sophia Geertruid Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 6178826321r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipper (kof-)koper huisVoorstraat 61794264168v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Voorstraat 61794264168v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 61794264168v
BENTFORD, AALTJE Aletta Petronella Bentfort, bejaarde jufferverkoper Voorstraat 61794264168v
VEEN, JAN Jan van der Veenhorlogemaker (mr. -)koper huisVoorstraat 6180226654v
BENNINGA, JOHANNA Johanna Jacoba Benningakoper Voorstraat 6180226654v
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 6180226654v
GROOT, C. de weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 6180226654v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiardaschipperverkoper Voorstraat 6180226654v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 6180226654v
FRIESEMAN, SIEMEN oud burgemeester Symon Friesemankoper huisVoorstraat 61805267128r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstrakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 61805267128r
RADSMA, MARTEN Marten Radsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 61805267128r
GROOT, C. de weduwe van C. de Grootnaastligger ten westen Voorstraat 61805267128r
VEEN, JAN Jan van der Veenhorlogemaker (mr. -)verkoper Voorstraat 61805267128r
ROELOFS, JANburgerhopman Jan Roelifs koper huis en schuur, strekkende van de straat af noordwaarts op tot aan de nieuwe havenVoorstraat 716272326r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Voorstraat 716272326r
WATSES, HENDRIK Hendrick Watzes slagernaastligger ten oosten Voorstraat 716272326r
GREULTS, ROMKE Romck Greolts naastligger ten westen Voorstraat 716272326r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, GERRIT DIRKSburgemeester Gerryt Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Kethverkoper van 1/6 Voorstraat 716272326r
KET, DIRK WILLEMSwijlen burgemeester Dirck Willems Ketherflater Voorstraat 716272326r
NANNES, PIETERburgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Voorstraat 716272326r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterijVoorstraat 71630232153v
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lammerts koper Voorstraat 71630232153v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses slagernaastligger ten oosten Voorstraat 71630232153v
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts naastligger ten westen Voorstraat 71630232153v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs verkoper Voorstraat 71630232153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 71630232153v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allert Teunis Blockkoper huis met plaats en een eigen steegVoorstraat 7a-oost1663238183r
FEIKES, JETSEde weduwe van Jetse Feickes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1663238183r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoffnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
VRIES, HANS HARMENSwijlen burgemeester Hans Harmens de Vriesnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
AMAMA, JAN Jan Ammamaconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1663238183r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mocknaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1663238183r
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomansadvocaatverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
, EMILIUSdr. Aemilius Valerischepenverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
POST, TJERK burgervaandrig mr. Tjerck ten Postverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
, PIETJE Pytie Valeriverkoper Voorstraat 7a-oost1663238183r
JANS, JOHANNES Joannes Jansen van der Uyllgoudsmid (mr. -)koper van 1/2 huis waar Amstelredam uithangtVoorstraat 7a-oostAmstelredam1668239132v
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmaker (mr. -)koper van 1/2 Voorstraat 7a-oost1668239132v
FEIKES, JETSEde weduwe van Jetse Feikes naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1668239132v
AMAMA, JAN de heer Jan Amamanaastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1668239132v
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Moknaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1668239132v
BLOK, ALLERT TEUNISburgerhopman Allard Thonis Blocqverkoper Voorstraat 7a-oost1668239132v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerd Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 7a-west1682241192r
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-west1682241192r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes bewoner Voorstraat 7a-west1682241192r
UIL, luitenant van der Uylnaastligger ten oosten Voorstraat 7a-west1682241192r
, apothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekernaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1682241192r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijckbakker (koek-)naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1682241192r
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmakerverkoper Voorstraat 7a-west1682241192r
, HENDRIKJE Hendrickien Declantverkoper Voorstraat 7a-west1682241192r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuyskoper provisioneel huisVoorstraat 7168024124ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbierstekerbewoner Voorstraat 7168024124ra
JANS, PIETER Pieter Jansen zadelmakernaastligger ten oosten Voorstraat 7168024124ra
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Suyrgernaastligger ten westen Voorstraat 7168024124ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaadvocaat Hof van Frieslandverkoper q.q. Voorstraat 7168024124ra
AMAMA, JOHANNES de kinderen van wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Voorstraat 7168024124ra
GOVERTS, FRANS Frans Goverts bakker (mr. -)koper huis van boven naar beneden in 2en gedeeld en met het eigendom van een steeg en ledige plaatsVoorstraat 7a-oost1698243350r
ARJENS, FILIPPINA Philippijntje Ariens koper Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens eigenaar van 1/2 Voorstraat 7a-oost1698243350r
JANS, FEIKE Feike Jans , c.u.schoenmaker (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 7a-oost1698243350r
EVERTS, FRANSde weduwe van Frans Everts slagernaastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOUWES, TJEERDburgemeester de heer Tieerd Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost1698243350r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester de heer Jacobus Velthuisnaastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost1698243350r
JOHANNES, Pytie Joannes van der Uilverkoper Voorstraat 7a-oost1698243350r
CUP, Wilhelmus Cupverkoper Voorstraat 7a-oost1698243350r
BOOTSMA, ARJEN Arjen Bootsmakoper huis en tuintieVoorstraat 71715245234v
BOOTSMA, FRANS Frans Bootsmakoper Voorstraat 71715245234v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tieerd Bouwens naastligger ten oosten Voorstraat 71715245234v
KORNELIS, HESSEL Hessel Cornelis naastligger ten westen Voorstraat 71715245234v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens naastligger ten westen Voorstraat 71715245234v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 71715245234v
HUBERTS, REINERde weduwe en erfgenamen van wijlen Reiner Huberts naastligger ten noorden Voorstraat 71715245234v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 71715245234v
ADAM, HEILTJE FRANSES Heiltie Fransen de Adamverkoper Voorstraat 71715245234v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpbakker (mr. banket-)koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververijVoorstraat 7het Paradijs175325387r
, DEBORA Debora van Dijstkoper ondanks niaar Voorstraat 7175325387r
HAAS, AGE burgermajoor Age de Haesnaastligger ten westen Voorstraat 7175325387r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Voorstraat 7175325387r
STEFANUS, TEEKE vroedsman Taeke Stephanus, c.s.naastligger ten noorden Voorstraat 7175325387r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper Voorstraat 7175325387r
DOEDES, WOPKEwijlen Wopke Doedes wolkammer (mr. -)verkoper Voorstraat 7175325387r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes koper door niaar huisVoorstraat 7a-west1762255149r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen koper door niaar Voorstraat 7a-west1762255149r
JANS, TJALLING Tjalling Jansen brugman (oud -)geniaarde koper Voorstraat 7a-west1762255149r
SIKKES, IEMKEde weduwe van Ymke Sickes huurder (p.j.)Voorstraat 7a-west1762255149r
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes , n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 7a-west1762255149r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a-west1762255149r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west1762255149r
VEERSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Feersmaverkoper Voorstraat 7a-west1762255149r
ARJENS, TIETJE Tyttje Arjens koper twee halve huizen onder 1 dakVoorstraat 7a1775258199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laankoper Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Anna Fransen huurder halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes huurder halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Anna Fransen verkoper halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper halve huis ten westen Voorstraat 7a1775258199v
ARJENS, TIETJE Tyttje Arjens bewoner halve huis ten oosten Voorstraat 7a1775258199v
LAAN, SIKKE Sikko van Laanbewoner halve huis ten oosten Voorstraat 7a1775258199v
LEI, SIEMEN Simon van der Leynaastligger ten oosten Voorstraat 7a1775258199v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a1775258199v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 7a1775258199v
FRANSES, ANTJE Anna Fransen verkoper Voorstraat 7a1775258199v
DOEDES, ANDRIESwijlen Andries Doedes verkoper Voorstraat 7a1775258199v
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)koper door niaar dubbel huis met winkelVoorstraat 7a1802266139r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokblokmaker en koopman (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrageniaarde koper Voorstraat 7a1802266139r
JURJENS, JURJEN Jurjen Jurjens huurder voorboven (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
HEINS, JAKOB Jacob Heines huurder achterboven (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
JANS, SCHELTE Schelte Jans huurder achterbeneden (p.j.)Voorstraat 7a1802266139r
GOGH, L. L. van Gochkoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 7a1802266139r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 7a1802266139r
ARJENS, TIETJE Tietie Arjens verkoper Voorstraat 7a1802266139r
LAAN, SIKKE wijlen Sikko van Laankoopmanverkoper Voorstraat 7a1802266139r
SCHIERE, JAN Jan C. Schierekoper westelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huisVoorstraat 7a1803266284r
BLOK, SAKE TJEPKES Saake Tjepkes Blok, c.u.bewoner Voorstraat 7a1803266284r
JANS, SCHELTEhet keukentje in gebruik bij Schelte Jans , c.u.gebruiker Voorstraat 7a1803266284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schierepruikenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 7a1803266284r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokkoopmankoper huisVoorstraat 7a1803266290r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrakoper Voorstraat 7a1803266290r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blokhuurder (p.j.)Voorstraat 7a1803266290r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstrahuurder Voorstraat 7a1803266290r
GOGH, L. L. C. van Gochnaastligger ten oosten Voorstraat 7a1803266290r
WESTENDORP, de erfgenamen van wijlen Westendorpnaastligger ten westen Voorstraat 7a1803266290r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.u.naastligger ten noorden Voorstraat 7a1803266290r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiereverkoper Voorstraat 7a1803266290r
SIEMENS, AGE Agge Symonsz aanhandelaar 1/7 huis en kamer (verwandeld tegen 2/64 scheepsparten)Voorstraat 8163223362r
FOPPES, SAAKJE Saeckien Foppes aanhandelaar Voorstraat 8163223362r
FEITSES, ANNE1/64 schip gevoerd door Anne Fetties toehaak Voorstraat 8163223362r
JOHANNES, 1/64 schip gevoerd door Rijnert Johannes toehaak Voorstraat 8163223362r
JANS, JAN Jan Jansen bewoner Voorstraat 8163223362r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaftnaastligger ten oosten Voorstraat 8163223362r
BRANDS, DOEDE Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8163223362r
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes verwandelaar Voorstraat 8163223362r
SEERPS, WIEBRENburgerhopman Wibrant Seerps koopmankoper door niaar 1/7 huis en plaatsVoorstraat 8164323589r
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horst, c.u.koopmangeniaarde koper Voorstraat 8164323589r
JANS, JAN Jan Janssen , e.a.koopmanhuurder Voorstraat 8164323589r
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochums van der Horst, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 8164323589r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix ijzerkramernaastligger ten westen Voorstraat 8164323589r
BRANDS, DOEDE Doede Brants , e.a.naastligger ten westen Voorstraat 8164323589r
FRANSES, PIETER Pyter Franssen schipper (groot-)verkoper Voorstraat 8164323589r
, MAGDALENA Maegdaleentie Doecks? verkoper Voorstraat 8164323589r
, JAKOB Jaques Lijbart, c.u.koper 6/7 voor- en achterhuisVoorstraat 8164823618r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix naastligger ten zuiden Voorstraat 8164823618r
BRANDS, DOEDEhet huis van Doede Brants naastligger ten westen Voorstraat 8164823618r
SIEBRENS, SEERPde erfgenamen van wijlen Seerp Sibrants verkoper Voorstraat 8164823618r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groenkoper voor- en achterhuis met een grote ledige plaats er tussen in tevens met een vrije eigen steeg ten westenVoorstraat 81661238115v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Voorstraat 81661238115v
JANS, PIETER Pytter Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 81661238115v
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 81661238115v
, JAKOB Jaques Lijbarts, c.u.verkoper Voorstraat 81661238115v
DIRKS, SIEMEN Symon Dirks koper huis met plaats en tuin en nog een eigen vrije steeg uitgang hebbende door de poort op de Grote PlaatsVoorstraat 816652395ra
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 816652395ra
BRANDS, DOEDEde erfgenamen van wijlen Doede Brandts naastligger ten westen Voorstraat 816652395ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen, voor zich en zijn kindverkoper Voorstraat 816652395ra
JANS, ANTJEwijlen Antje Jans verkoper Voorstraat 816652395ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fonteinverkoper q.q. Voorstraat 816652395ra
JANS, ANTJEde drie nagelaten voor-kinderen van Antje Jans verkoper Voorstraat 816652395ra
ANDRIES, PIETERwijlen Pieter Andries bakkerverkoper Voorstraat 816652395ra
DOUWES, BAUKE Bauke Douwes schipper (smal-)koper huis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steegVoorstraat 8168724211va
SWIERS, SIEBE Sybe Sweerdts gortmaker (mr. -)huurder Voorstraat 8168724211va
JANS, PIETERde woning van de erfgenamen van wijlen Pyter Jansens naastligger ten zuiden Voorstraat 8168724211va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs bakker (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 8168724211va
SIETSES, TEEKE Teeke Sytses smid (mr. grof-)verkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes Cooltierverkoper q.q. Voorstraat 8168724211va
FOPPES, TJERK Tjerk Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, MAAIKE Maycke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, AAFKE Aefke Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
WOUTERS, GERRIT Gerryt Wouters verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
HEERKES, SIEMEN Symen Herckes verkoper Voorstraat 8168724211va
FOPPES, DIRK Dirck Foppes verkoper Voorstraat 8168724211va
TJERKS, FOPPEwijlen Foppe Tjercks erflater Voorstraat 8168724211va
SIEMENS, GEPKEwijlen Gepke Symens erflater Voorstraat 8168724211va
RIJPMA, LIEUWE Livius Rypema, c.u.koper huis waar de Drie Roomers uithangen met plaats en tuintjeVoorstraat 8de Drie Roomers169424389v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)naastligger ten zuiden Voorstraat 8169424389v
JAKOBS, PIETER Pyter Jacobs schipper (wijd-)naastligger ten westen Voorstraat 8169424389v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-)verkoper Voorstraat 8169424389v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKSburgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstrakoper huis en tuinVoorstraat 8178126015v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Voorstraat 8178126015v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypmanaastligger ten zuiden Voorstraat 8178126015v
BENTFORD, SOFIA Sophia Bentfort, e.a.naastligger ten westen Voorstraat 8178126015v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypmaverkoper Voorstraat 8178126015v
VELSEN, GERARDUS weleerwaarde heer ds. Gerrardus van Felzenpredikant (emeritus -)verkoper Voorstraat 8178126015v
HENDRIKS, SIEDS Syds Hendricks slager [staat: vleeshouwer]koper huis daer tegenwoordich den Witten Roos uytsteecktVoorstraat 9de Witte Roos161723096v
HANSES, RINSKE Rintscke Hanses koper Voorstraat 9161723096v
, WILLEM Willem bakker (koek-)naastligger ten oosten Voorstraat 9161723096v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses naastligger ten westen Voorstraat 9161723096v
TEUNIS, KLAAShuis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9161723096v
WATSES, HENDRIK Hendrick Watses verkoper Voorstraat 9161723096v
BUMA, IETJE ANNES Ydke Annes Bumaverkoper Voorstraat 9161723096v
HARINGS, RIEMERde heer Riemer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
BUMA, ANTJE ANNES Ancke Annes Bumaverkoper Voorstraat 9161723096v
NAUTA, doctore Gajo Nautasecretaris van Sneekverkoper Voorstraat 9161723096v
FABRICIUS, JAKOB dr. Jacobus Fabritiusadvocaat Hof van Frieslandverkoper Voorstraat 9161723096v
FREERKS, IEPKJE Ypke Freercks verkoper Voorstraat 9161723096v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloemkoopmanverkoper Voorstraat 9161723096v
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes koper huis, loods en plaatsVoorstraat 9163123313r
DIRKS, RIKSTJE Rixst Dirckx koper Voorstraat 9163123313r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Voorstraat 9163123313r
WATSES, HENDRIK Hendrik Watses naastligger ten westen Voorstraat 9163123313r
JASPERS, JELLEburgemeester Jelle Jaspers Bennamaverkoper q.q. Voorstraat 9163123313r
HENDRIKS, SIEDSde geabandonneerde goederen van wijlen Syds Hendrikx slagerverkoper Voorstraat 9163123313r
HANSES, RINSKEwijlen Rinske Hanses verkoper Voorstraat 9163123313r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts slager (mr. -)koper huisVoorstraat 9167924153v
HARMENS, MAAIKE Maycke Harmens koper Voorstraat 9167924153v
STIENSTRA, GOSLING mr. Goslyck Stienstranaastligger ten oosten Voorstraat 9167924153v
UIL, JOHANNES luitenant Joannes van der Uylnaastligger ten westen Voorstraat 9167924153v
SNEL, ARJEN de weduwe van Arjen Snelnaastligger ten noorden Voorstraat 9167924153v
FEIKES, DIRK Dirk Feyckes slager (mr. -)verkoper Voorstraat 9167924153v
JANS, SIEMEN Symon Jansen kaarsenmaker (mr. -)koper huis en stalVoorstraat 91701244352v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems drukker (stads -)verpachter grond Voorstraat 91702244352v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirksen , c.u.bewoner Voorstraat 91701244352v
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems drukker (stads -)naastligger ten oosten Voorstraat 91701244352v
GOVERTS, FRANS Frans Goverts naastligger ten westen Voorstraat 91701244352v
GOSLINGS, oud burgemeester Goslingsnaastligger ten noorden Voorstraat 91701244352v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterknaastligger ten noorden Voorstraat 91701244352v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager [staat: vleeshouwer]verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
JANS, SIEMEN Symon Jansen kaarsenmaker (mr. -)verkoper van 1/10 Voorstraat 91702244352v
EVERTS, LIEUWE Liuwe Ewerts slager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 91702244352v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 91702244352v
EVERTS, FRANSde erfgenamen van wijlen Frans Ewerts slager (mr. -)verkoper Voorstraat 91702244352v
JANS, AALTJE Aeltie Jansen verkoper Voorstraat 91702244352v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirksen verkoper Voorstraat 91702244352v
FRANSES, FRANSde weduwe van wijlen Frans Fransen erflater Voorstraat 91702244352v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkkoper huisVoorstraat 9176025531v
MINNES, MINKE Minke Minnes koper Voorstraat 9176025531v
HENDRIKS, WILT Wiltetus Hendriks slager (mr. -)huurder Voorstraat 9176025531v
HENDRIKS, Deeltie Hendriks naastligger ten oosten Voorstraat 9176025531v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes , n.u.naastligger ten westen Voorstraat 9176025531v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 9176025531v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Voorstraat 9176025531v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerk (gezworen -)verkoper q.q. Voorstraat 9176025531v
HENDRIKS, WILTde verlaten boedel van Wiltetus Hendriks slager (mr. -)verkoper Voorstraat 9176025531v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)koper huisVoorstraat 91763255229v
JOHANNES, JOHANNA Johanna Johannes koper Voorstraat 91763255229v
AUKES, PIETER Pieter Aukes molenaar (pel-)huurder (p.j.)Voorstraat 91763255229v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 91763255229v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes , n.u.naastligger ten westen Voorstraat 91763255229v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91763255229v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhovenierverkoper Voorstraat 91763255229v
MINNES, MINKE Minke Minnes verkoper Voorstraat 91763255229v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoper huisVoorstraat 91769257134r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeekkoper Voorstraat 91769257134r
DOEDES, ANDRIESde weduwe van Andries Doedes naastligger ten westen Voorstraat 91769257134r
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91769257134r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 91769257134r
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmankoper huisVoorstraat 91774258171v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanhuurder (p.j.)Voorstraat 91774258171v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 91774258171v
DOEDES, ANDRIESde weduwe van Andries Doedes naastligger ten westen Voorstraat 91774258171v
SJOUKES, SJOUKEde weduwe van Sjouke Sjoukes naastligger ten noorden Voorstraat 91774258171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 91774258171v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeekverkoper Voorstraat 91774258171v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeserkoper huisVoorstraat 9177725962v
STAVEREN, GRIETJE Grietie van Staverenkoper Voorstraat 9177725962v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser, c.u.huurder Voorstraat 9177725962v
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 9177725962v
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 9177725962v
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakkernaastligger ten noorden Voorstraat 9177725962v
LEI, SIEMEN Simon van der Leykoopmanverkoper Voorstraat 9177725962v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoper huis (winkel)Voorstraat 9178926387v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backerkoper Voorstraat 9178926387v
SLOTEN, JEEN Jane van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 9178926387v
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 9178926387v
BAKKER, GERLOF WIEGERSde weduwe van Gerlof Wiegers Backernaastligger ten noorden Voorstraat 9178926387v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezerverkoper Voorstraat 9178926387v
STAVEREN, GRIETJE Grietie van Staverenverkoper Voorstraat 9178926387v
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Gochschildersgezelkoper huisVoorstraat 91795264283v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootennaastligger ten oosten Voorstraat 91795264283v
LAAN, SIKKE Sikke van Laannaastligger ten westen Voorstraat 91795264283v
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 91795264283v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonkerkoopmanverkoper Voorstraat 91795264283v
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakkerkoopvrouwverkoper Voorstraat 91795264283v
JELTES, RINSE Rintse Jeltes apothekernaastligger ten oosten Voorstraat 101619230157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunznotarisverkoper q.q. Voorstraat 101619230157v
, FRANSde weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kylverkoper Voorstraat 101619230157v
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerdaverkoper Voorstraat 101619230157v
MARTENS, FRANShet sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 101619230163v
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , c.u.koper huis loods plaats erachter(zuidwaarts tot huis en loods Harmen Rieners huisVoorstraat 10163323393r
GERRITS, PIETERhet huis nagelaten door wijlen Pieter Gerrits naastligger ten oosten Voorstraat 10163323393r
RIEMERS, HARINGhuis en loods van Haringh Riemers naastligger ten zuiden* Voorstraat 10163323393r
HEEMSTRA, dr. Andraea Heemstrasecretarisverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper q.q. Voorstraat 10163323393r
SCHAFT, ARJENSde erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaftverkoper Voorstraat 10163323393r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums glasmakerkoper huisVoorstraat 10een_achter163823461v
WIGBOLDS, ANTJE Antje Wigbolts koper Voorstraat 10een_achter163823461v
JORRITS, WIEBE Wibe Jorrits naastligger ten oosten Voorstraat 10een_achter163823461v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter163823461v
JOCHEMS, JANde koper Jan Jochums glasmakernaastligger ten noorden Voorstraat 10een_achter163823461v
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u.verkoper Voorstraat 10een_achter163823461v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoperVoorstraat 101644235151v
HEMERT, AALTJE Aeltie van Hemertkoper Voorstraat 101644235151v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 101644235151v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochoms van der Horst, c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 101644235151v
HORST, JAN JOCHEMSburgerhopman Jan Jochoms van der Horstverkoper Voorstraat 101644235151v
WIGBOLDS, ANTJE Antie Wigbolts verkoper Voorstraat 101644235151v
, JAN Jan Wirokoper van 1/6 huis met een ledige plaats erachter en tuin en met een vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg (Drie Roemerseeg)Voorstraat 101645235190r
, GRIETJE Gritie Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, Gertruyde Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, Jeva Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, HILTJE Hiltie Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
, LIJSBET Lijsbeth Wirokoper van 1/6 Voorstraat 101645235190r
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 101645235190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus*verkoper ([AlleFriezen: Dionisius Pontanus x Aelcke Jans van Hemert])Voorstraat 101645235190r
JANS, AALTJE Aeltie Jans van Hemeertverkoper Voorstraat 101645235190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamer of loodsVoorstraat 10twee_achter1645235190v
JANS, EILERT Ellert Jansen niaarnemer Voorstraat 10twee_achter1645235190v
TJEERDS, FOPPEde weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 10twee_achter1645235190v
HENDRIKS, JANde vader van Ellert Jansen Jan Hendricx naastligger ten zuiden Voorstraat 10twee_achter1645235190v
HENDRIKS, JANde vader van Ellert Jansen Jan Hendricx naastligger ten westen Voorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusnaastligger ten noorden Voorstraat 10twee_achter1645235190v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx , vader van Ellert Jansenverkoper Voorstraat 10twee_achter1645235190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u.koper loodsVoorstraat 101645235191r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlappernaastligger ten noorden* Voorstraat 101645235191r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenlapperverkoper Voorstraat 101645235191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanuskoper kamerVoorstraat 10een_achter1646235229r
, JAN Jan schoenlappernaastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter1646235229r
, JAN Jan Wironaastligger ten noorden Voorstraat 10een_achter1646235229r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx verkoper Voorstraat 10een_achter1646235229r
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)koper huisVoorstraat 10168424228r
GRAUDA, MAAIKE WALINGS Mayke Walinghs Graudakoper Voorstraat 10168424228r
IEPES, JURJENals bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 10168424228r
JANS, JANKE Jancke Jans , c.sororenaastligger ten zuiden Voorstraat 10168424228r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
SJOERDS, SJOERDwijlen Sjoerdt Sjoerdts bezemmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 10168424228r
, EVA Eva Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper Voorstraat 10168424228r
HENDRIKS, HEILTJE Heyltie Hendrix verkoper Voorstraat 10168424228r
SMID, JAN JANS Jan Jansen Smidtverkoper Voorstraat 10168424228r
HENDRIKS, Wieroo Hendrix verkoper Voorstraat 10168424228r
, HENDRIK Hendrick Wieroosverkoper Voorstraat 10168424228r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. stads-)koper huis met achterwoningVoorstraat 101685242101v
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 101685242101v
JANS, JANKE Jancke Jans , c.sororenaastligger ten zuiden Voorstraat 101685242101v
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes tingieter (mr. -)verkoper Voorstraat 101685242101v
WALINGS, MAAIKE Maycke Walings verkoperse Voorstraat 101685242101v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes kistmaker (mr. -)koper huis met achterhuisVoorstraat 101688242221v
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters koper Voorstraat 101688242221v
MARNSTRA, HORATIUS burgerhopman Horatius Dominicus Marnstra, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 101688242221v
FOPPES, JANde weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Foppes naastligger ten oosten Voorstraat 101688242221v
JANS, JANKE Janke Jans , c.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 101688242221v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterckchirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 101688242221v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u.koopmankoper huis met de agterwoning en kamer ten zuidenVoorstraat 101714245229r
GRAUDA, WALING JANShet huis van Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 101714245229r
JANS, JANKE Jancke Jans , c.s.naastligger ten zuiden Voorstraat 101714245229r
RIJPMA, gemeensman Ripemanaastligger ten westen Voorstraat 101714245229r
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes , c.u.kistmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101714245229r
STINSTRA, SIEMEN JOHANNES Simon Johannis Stinstrakoopmankoper q.q. 1/4 huisVoorstraat 101738249345r
JANS, BERBER Berber Jansen Bothkoper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen Bothkoper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
HARINGS, ANDRIESwijlen Anderies Harings erflater Voorstraat 101738249345r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaarglasmaker (mr. -)koper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
JANS, JANKE Janke Jansen Bothkoper door niaar van 1/3 Voorstraat 101738249345r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaffgeniaarde koper Voorstraat 101738249345r
BIERMA, AAFKE Aafke Biermageniaarde koper Voorstraat 101738249345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 101738249345r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis schoenmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 101738249345r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huisVoorstraat 10173925010v
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccamatingieter (mr. -)koper Voorstraat 10173925010v
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groothuurder beneden Voorstraat 10173925010v
DOEDES, JAN Jan Doedes , c.u.huurder boven Voorstraat 10173925010v
BOKKES, PAULUS Pals Bokkes , c.u.huurder boven Voorstraat 10173925010v
GRAUDA, WALING JANSde erfgenamen van wijlen Waling Jansen Graudanaastligger ten oosten Voorstraat 10173925010v
SCHELTEMA, JAN de weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltemanaastligger ten zuiden Voorstraat 10173925010v
FRANSES, SAAPKE Saapke Fransen verkoper Voorstraat 10173925010v
SCHELTEMA, JAN wijlen Jan Scheltemakoopmanverkoper Voorstraat 10173925010v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts naastligger ten oosten Voorstraat 11oost1620230203r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230203r
JANS, BARTELD Bartel Jansen , meerderjarig, mede voor zichverkoper Voorstraat 11oost1620230203r
JANS, DIRK Dirck Jansen , meerderjarig, mede voor zichverkoper Voorstraat 11oost1620230203r
JANS, IENSKE Yns Jansen , oud 21 jarenverkoper Voorstraat 11oost1620230203r
JANS, JAN Jan Jansen , oud 18 jarenverkoper Voorstraat 11oost1620230203r
EEDES, AALTJEwijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost1620230203r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels erflater Voorstraat 11oost1620230203r
HARTS, HENDRIK Hendrick Heerts koper provisioneel huisVoorstraat 11oost1620230210v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts naastligger ten oosten Voorstraat 11oost1620230210v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 11oost1620230210v
, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie verkoper ([staat: Aeltie Jan Bartels])Voorstraat 11oost1620230210v
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Voorstraat 11oost1620230210v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper huisVoorstraat 11west1631232173r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers koper Voorstraat 11west1631232173r
JELTES, RINSEweduwe van Rinse Jeltes naastligger ten oosten Voorstraat 11west1631232173r
, RINSKE Rinske naastligger ten westen ([staat: Rinske Syds Hendricks weduw])Voorstraat 11west1631232173r
HENDRIKS, SIETSKEwijlen Syds Hendricks naastligger ten westen Voorstraat 11west1631232173r
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems bakker (koek-)verkoper Voorstraat 11west1631232173r
JELTES, RINSE Rinse Jeltes naastligger ten oosten Voorstraat 11west1633233121r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west1633233121r
FRIESES, JARICHde kinderen van Jarich Frieses verkoper Voorstraat 11west1633233121r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers verkoper Voorstraat 11west1633233121r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Waykoper door niaar huisVoorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerkoper door niaar Voorstraat 11west163923477r
ALBERTS, Bartl Alberts bakkergeniaarde koper Voorstraat 11west163923477r
JELTES, RINSEde weduwe van Rinse Jeltes naastligger ten oosten Voorstraat 11west163923477r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes naastligger ten westen Voorstraat 11west163923477r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Voorstraat 11west163923477r
KLASES, WILLEMwijlen Willem Claeses bakkerverkoper Voorstraat 11west163923477r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Wayverkoper Voorstraat 11west163923477r
IMMERZEEL, HUBERT Hubertus van Immerzeelboekhouder (mr. stads-)koper huisVoorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstraverpachter grond Voorstraat 11west1683241237v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1683241237v
EVERTS, FRANS Frans Everts slagernaastligger ten westen Voorstraat 11west1683241237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstrachirurgijn (mr. -)verkoper Voorstraat 11west1683241237v
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte])Voorstraat 11west1689242281r
FEDDRIKS, TJERK Tjerck Feddrix koper Voorstraat 11west1689242281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 11west1689242281r
IMMERZEEL, HUBERT grondpacht uit het huis van Hubertus van Immerseeleigenaar perceel Voorstraat 11west1689242281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Voorstraat 11west1689242281r
DOUWES, HANS Hans Douwes verkoper Voorstraat 11west1689242281r
WIJNGAARD, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
WIJNGAARDEN, KORNELIS vroedsman Cornelis Wijngaerdenverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
KUIK, STEFFEN Steven Kuyckverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstraverkoper q.q. Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
SJOERDS, DOUWE Douwe Sioerts verkoper Voorstraat 11west1689242281r
EELSES, SJOERDwijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west1689242281r
DOUWES, JELTJEwijlen Jeltie Douwes erflater Voorstraat 11west1689242281r
WILLEMS, KORNELIS Cornelis Willems koper huisVoorstraat 11west1694243115v
JETSES, AALTJE Aeltie Jetses koper Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, FRANShet huis van Frans Eeverts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 11west1694243115v
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten westen Voorstraat 11west1694243115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager [staat: vleeshouwer]naastligger ten noorden Voorstraat 11west1694243115v
IMMERZEEL, HUBERT burgemeester Hubertus Immerseelverkoper Voorstraat 11west1694243115v
REINALDA, JOHANNES Johannes Reynaldaprocureur postulantkoper huisVoorstraat 11west1705244270v
DOEDES, IETJE Ydtie Doedes koper Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIKhet erf ten noorden, van Hendrik Ewerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)naastligger ten westen Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts slager (mr. -)naastligger ten noorden Voorstraat 11west1705244270v
WILLEMS, KORNELISde hypothecaire crediteuren van Cornelis Willems boekdrukkerverkoper Voorstraat 11west1705244270v
JETSES, AALTJE Aeltje Jetses verkoper Voorstraat 11west1705244270v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts koper door niaar huisVoorstraat 11west174025093r
WILTS, TRIJNTJE Trijntie Wiltetis koper door niaar Voorstraat 11west174025093r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetse Jelles verpachter grond Voorstraat 11west174025093r
ZEILMAKER, JAN JANS Jan Jansen Zeilmakercommandeurgeniaarde koper Voorstraat 11west174025093r
RINSES, TJITSKE Tjietske Rinses geniaarde koper Voorstraat 11west174025093r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma, c.u.naastligger ten oosten Voorstraat 11west174025093r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten westen Voorstraat 11west174025093r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten noorden Voorstraat 11west174025093r
DOEDES, IETJE Ytje Doedes verkoper Voorstraat 11west174025093r
REINALDA, JOHANNES wijlen Johannis Reinaldaprocureur en gezworen klerkverkoper Voorstraat 11west174025093r
JORNA, BERNARDUS Bernardus Jornakoper q.q. stalling of pakhuisVoorstraat 11west1759254249v
MEYER, MEIE HARMENSgezworen gemeensman Meye Harmens Meyerkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, BERNARDUS gezworen gemeensman dr. Bernardus Jelgersmapredikantkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersmakoper van 1/2 Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersmakoper van 1/2 Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersmanaastligger ten oosten Voorstraat 11west1759254249v
HENDRIKS, WILT Wiltetus Hendriks naastligger ten westen Voorstraat 11west1759254249v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 11west1759254249v
GONGGRIJP, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmanus Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 11west1759254249v
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraklerkverkoper q.q. Voorstraat 11west1759254249v
HENDRIKS, WILTde verlaten boedel van Wiltetus Hendriks slager (mr. -)verkoper Voorstraat 11west1759254249v
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersmakoopmankoper huisVoorstraat 11west17602551r
SIEBRENS, IENTE Ynte Sybrens , c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 11west17602551r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterbegunstigde van een lijfrente (p.j.)Voorstraat 11west17602551r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersmakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 11west17602551r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinknaastligger ten westen Voorstraat 11west17602551r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersmakoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 11west17602551r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijsterverkoper Voorstraat 11west17602551r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper huisVoorstraat 11oost1781260109v
JELGERSMA, BERNARDUS de weduwe van dr. Bernardus Jelgersmabewoner Voorstraat 11oost1781260109v
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten noorden Voorstraat 11oost1781260109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11oost1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Voorstraat 11oost1781260109v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slootenkoper huisVoorstraat 11west1781260109v
JANS, GERRIT Gerryt Jans boekbinder (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 11west1781260109v
TAMBOESER, JAN vroedsman Jan Tamboezernaastligger ten westen Voorstraat 11west1781260109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Voorstraat 11west1781260109v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Voorstraat 11west1781260109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 11west1781260109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 11west1781260109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Voorstraat 11west1781260109v
, JAN Jan Dolphijnkoper huis, schuur en plaatsVoorstraat 12159722867v
HENDRIKS, Baart Hendricx koper Voorstraat 12159722867v
, JELTE Jelte koper Voorstraat 12159722867v
RINSES, TRIJNTJE Trijn Rinses koper Voorstraat 12159722867v
OEPKES, REIN Reyn Opckes brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 12159722867v
GERRITS, BANIER Bennier Gerryts naastligger ten zuiden* Voorstraat 12159722867v
LIEUWES, DIRKhet huis van wijlen Dirck Lyeuwes naastligger ten westen Voorstraat 12159722867v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans verkoper Voorstraat 12159722867v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuer Jacobs verkoper Voorstraat 12159722867v
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes koper huis met ledige plaats en tuintjeVoorstraat 12achter161122934r
WILLEMS, Marijtgien Willems koper Voorstraat 12achter161122934r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter161122934r
, REIN Reyn Uupckes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter161122934r
RIEKELES, SIEMEN[als huurder] Symen Ryckles naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter161122934r
SJOERDS, DIRKweduwe van wijlen Dirck Syoerts naastligger ten westen Voorstraat 12achter161122934r
ANNES, DOUWE Douue Annis naastligger ten westen Voorstraat 12achter161122934r
, JAN Jan Dolphijnkruidenierverkoper Voorstraat 12achter161122934r
SCHELTES, ANTJE Antgie Scheltes verkoper Voorstraat 12achter161122934r
MARTENS, SALVES Salvus Marthens koper huis met ledige plaats en een klein tuintjeVoorstraat 12achter1619230159v
HENDRIKS, CATHARINA Cathalina Hendricks koper Voorstraat 12achter1619230159v
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1619230159v
OEPKES, REINburgemeester Reyn Upkes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1619230159v
SJOERDS, DIRKde weduwe van Dirck Sioerdts naastligger ten westen Voorstraat 12achter1619230159v
ANNES, DOUWE Douue Annius naastligger ten westen Voorstraat 12achter1619230159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes lakenkoperverkoper Voorstraat 12achter1619230159v
WILLEMS, MARTJEN Martien Willems verkoper Voorstraat 12achter1619230159v
, REINburgemeester Reyn Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 121622230330r
MARTENS, SALVES Salvus Martens naastligger ten zuiden Voorstraat 121622230330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121622230330r
JELTES, RINSE Rinse Jeltes apothekerverkoper van 1/2 Voorstraat 121622230330r
REINERS, OTTE Otte Reiners verkoper Voorstraat 121622230330r
TEUNIS, SIEUWKE Syucke Toenis , voor haar kinderenverkoper van 1/2 Voorstraat 121622230330r
JELTES, BOUWEwijlen Buue Jeltes verkoper van 1/2 Voorstraat 121622230330r
, REINde weduwe van wijlen oud burgemeester Rein Uupckes naastligger ten oosten Voorstraat 121623230341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121623230341v
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerts koper huis met plaatsVoorstraat 121634233138r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Voorstraat 121634233138r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 121634233138r
JORRITS, WIEBE Wybe Joryts naastligger ten zuiden Voorstraat 121634233138r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaftnaastligger ten westen Voorstraat 121634233138r
SJOERDS, TJEERD Tiaert Siverts , c.s.verkoper Voorstraat 121634233138r
PIERS, JAN Jan Piers koper huisVoorstraat 12achter1647235257v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper Voorstraat 12achter1647235257v
IENTES, RIPPERThet huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1647235257v
IENTES, RIPPERThet huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1647235257v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrickx naastligger ten westen Voorstraat 12achter1647235257v
TJEBBES, HOMMEhet huis van de kinderen van Homme Tjebbes* naastligger ten westen Voorstraat 12achter1647235257v
WIEBES, RINSEde zonen van Rinse Wybes verkoper Voorstraat 12achter1647235257v
WIEBES, FEIKE Feycke Wybes verkoper Voorstraat 12achter1647235257v
EVERTS, PIETER Pieter Everts koper huis met een grote plaatsVoorstraat 12achter1662238152v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper Voorstraat 12achter1662238152v
BRAAM, KLAAS FREERKShuis, mouterij, turfhuis en loods van Claas Freercx Braemnaastligger ten oosten* Voorstraat 12achter1662238152v
IENTES, RIPPERTde kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter1662238152v
IENTES, RIPPERTde kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter1662238152v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 12achter1662238152v
TJEBBES, HOMMEde kinderen van Homme Tjebbes naastligger ten westen Voorstraat 12achter1662238152v
TJEERDS, FOPPEhet huis waar de Witte Eenhoorn uithangt, van de weduwe van Foppe Tjeerds naastligger ten noorden Voorstraat 12achterde Witte eenhoorn1662238152v
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter1662238152v
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems timmerman (mr. -)koper provisioneel huisVoorstraat 12168824215ra
, JAKOB Jacobus Barrytii, c.u.horlogemakerhuurder Voorstraat 12168824215ra
JAKOBS, PIETJE Pietie Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 12168824215ra
KLASES, KORNELISde woning van Cornelis Claesen , c.soc.naastligger ten zuiden Voorstraat 12168824215ra
STERK, BALT mr. Baltus Casparii Sterknaastligger ten westen Voorstraat 12168824215ra
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Arjens verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12168824215ra
DJURRES, ANTJE Antie Durres verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
HESLINGA, FOPPE wijlen Foppe Heslingaerflater Voorstraat 12168824215ra
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claesen Braem, voor zijn kinderenverkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, AATJEwijlen Attie Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, ANTJE Antie Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
BRAAM, HUBERT KLASES Huybert Claesen Braemverkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
GERRITS, JANKE Janke Gerryts , voor haar kinderenverkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
FOPPES, TEUNISwijlen Teunis Foppes verkoper van 1/5 Voorstraat 12168824215ra
GRAUDA, WALING JANSburgerhopman Waeling Jansen Graudakoper huisVoorstraat 12169424394v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes koper Voorstraat 12169424394v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 12169424394v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u.naastligger ten zuiden Voorstraat 12169424394v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Voorstraat 12169424394v
WILLEMS, GERRIT Gerrit Willems timmerman (mr. huis-)verkoper Voorstraat 12169424394v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningakoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 12173824921va
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 12173824921va
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 12173824921va
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltemanaastligger ten westen Voorstraat 12173824921va
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 12173824921va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12173824921va
BRAAM, KLAAS de heer Claas Braamontvanger en koopmankoper 5/6 van 1/2 huisVoorstraat 12173925038v
BRAAM, KLAAS Claas Braamontvanger en koopmaneigenaar van 1/6 Voorstraat 12173925038v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pyttie Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten oosten Voorstraat 12173925038v
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pyttie Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
SIKKES, DIRKwijlen Dirk Sikkes koopmannaastligger ten zuiden Voorstraat 12173925038v
SIKKEMA, vroedsman Sickamanaastligger ten westen Voorstraat 12173925038v
WALINGS, MARIA Marijke Walings verkoper Voorstraat 12173925038v
, JOHANNES Johannes Steenbrekerruiter in dienst van de Republiekverkoper Voorstraat 12173925038v
FERWERDA, JOHANNES Johannes Ferwerdakoper provisioneel 1/2 huisVoorstraat 1217392503ra
FERWERDA, PIETER Pieter Ferwerdakoper provisioneel Voorstraat 1217392503ra
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietje Jacobs Braamnaastligger ten oosten Voorstraat 1217392503ra
BRAAM, PIETJE JAKOBS Pietje Jacobs Braamnaastligger ten zuiden Voorstraat 1217392503ra
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltemanaastligger ten westen Voorstraat 1217392503ra
LOO, ALBERT Albert van Lookoopmanverkoper q.q. Voorstraat 1217392503ra
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 1217392503ra
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschutkoopmankoper huisVoorstraat 12175325393r
GELINDE, JARICH Jaerig Gelindahuurder (p.j.)Voorstraat 12175325393r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten oosten Voorstraat 12175325393r
YTSMA, WIEBREN Wybrandus van Itsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 12175325393r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamanaastligger ten westen Voorstraat 12175325393r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 12175325393r
BRAAM, JAKOB wijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 12175325393r
BRUG, JAN Jan van der Brugblikslager (mr. -)koper huisVoorstraat 121807267350r
RADSMA, KLAASKE Klaaske Radsmakoper Voorstraat 121807267350r
, WIJNAND Wijnand Hoekersslager (mr. -)huurder (p.j.)Voorstraat 121807267350r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Graatemaverkoper q.q. Voorstraat 121807267350r
WYBENGA, S. S. Wybengaverkoper q.q. Voorstraat 121807267350r
HANNEMA, PIETER wijlen Pieter J. Hannemaverkoper Voorstraat 121807267350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wijlen Hendrina Wildschutverkoper Voorstraat 121807267350r
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerbewoner Voorstraat 131602228338v
, Rijcklandt naastligger ten oosten ([staat: Rijcklandt Claes Gleyns weduwe])Voorstraat 131602228338v
, KLAASwijlen Claes Gleynsnaastligger ten oosten Voorstraat 131602228338v
BARTELDS, JANde weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Voorstraat 131602228338v
JANS, MEINT Meynte Jansen naastligger ten noorden Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmakerverkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
GOSSES, JAN Jan Gosses verkoper q.q. Voorstraat 131602228338v
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs verkoper Voorstraat 131602228338v
ABES, MARIAwijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 131602228338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper q.q. Voorstraat 131603228380r
, JAN Jan Gooszes verkoper q.q. Voorstraat 131603228380r
ROELOFS, ELBERTde nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs verkoper Voorstraat 131603228380r
ABES, MARIAwijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 131603228380r
KLASES, JAN Jan Clasen metselaar (mr. -)koper huisVoorstraat 13173925067av
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u.stoeldraaier (mr. -)huurder Voorstraat 13173925067av
HIDDEMA, SIEMEN oud burgemeester Symon Hiddemanaastligger ten oosten Voorstraat 13173925067av
LAQUART, juffrouw Laquartnaastligger ten noorden Voorstraat 13173925067av
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 Voorstraat 13173925067av
GREIDANUS, TJEERD Tjeerd Greydanusapothekerkoper huisVoorstraat 131763255199v
BOK, JORIS de heer Joris de Boknaastligger ten oosten Voorstraat 131763255199v
JANS, JOHANNES Johan Jans schippernaastligger ten noorden Voorstraat 131763255199v
KLASES, JAN Jan Klasen metselaar (mr. -)verkoper Voorstraat 131763255199v
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jongkoopmankoper huis of winkelVoorstraat 13178826346r
LAM, ANTJE DOUWES Antje Douwes Lamkoper Voorstraat 13178826346r
NAUTA, FOEKJE Foeckjen Nauta, moeder van de verkopershuurder Voorstraat 13178826346r
STUURMAN, GERRIT Gerryt Stuurmannaastligger ten oosten Voorstraat 13178826346r
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13178826346r
GREIDANUS, AUSONIUS Ausonius Greidanuspredikantverkoper van 1/2 Voorstraat 13178826346r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanusverkoper van 1/2 Voorstraat 13178826346r
HOUTSMA, JAN WILLEMS Jan Willems Houtsmakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 13178826346r
TJEERDS, MATTEUS Matthijs Tjeerds Ouwendagkoper huis, thans ledigVoorstraat 131795264280r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Brooskoper Voorstraat 131795264280r
KINGMA, PIETER Pieter Durk Kingmahuurder (p.j.)Voorstraat 131795264280r
STUURMAN, GERRIT Gerryt Stuurmannaastligger ten oosten Voorstraat 131795264280r
TIJSES, PIETEReen achterkamer van Pieter Thijssen naastligger ten noorden Voorstraat 131795264280r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jongkoopmanverkoper Voorstraat 131795264280r
LAM, AATJE DOUWES Attje Douwes Lamverkoper Voorstraat 131795264280r
OEPKES, REIN Reyn Upkes koper huis, schuur en een ledige plaats erachter en met een vrije uit- en ingang achter op de LanenVoorstraat 14de Smack159722846v
FRANSES, STIJNTJE Styncke Fransen koper Voorstraat 14159722846v
AUKES, ALLERTvoorhuis van Allert Auckes naastligger ten oosten Voorstraat 14159722846v
HESSELS, achterhuis van Tyalleff Hessels naastligger ten oosten Voorstraat 14159722846v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Voorstraat 14159722846v
JANS, AUGUSTINUS Augustinus Jans naastligger ten westen Voorstraat 14159722846v
ADAMS, FRANS Frans Adams verkoper Voorstraat 14159722846v
PIETERS, Marichyen Pieters verkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, MAAIKE Maycke Fransen* , meerderjarigverkoper Voorstraat 14159722846v
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen* , ca. 20 jaren oudverkoper Voorstraat 14159722846v
HESSELS, het huis van Tialiff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141630232131r
GERRITS, PIETER Pieter Gerryts naastligger ten westen Voorstraat 141630232131r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zichverkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
REINERS, ARJENgemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwerverkoper Voorstraat 141630232131r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
VOGELSANG, OEPKE REINSde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsangverkoper Voorstraat 141630232131r
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 141630232131r
KLASES, HIDDEhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 141630232131r
REINS, GRIETJEwijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 141630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsangerflater Voorstraat 141630232131r
FRANSES, STIJNTJEwijlen Stijntie Fransen erflater Voorstraat 141630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen Reyn Upckes Fogelsangverpachter grond Voorstraat 14achter1630232131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESde erfgenamen van wijlen Reyn Upckes Fogelsangnaastligger ten zuiden Voorstraat 14achter1630232131r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
JORRITS, WIEBE Wybe Jurryts naastligger ten westen Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zichverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINERS, ARJENgemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
HENDRIKS, REINER Reyner Hendrickx brouwerverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, OEPKE REINSde nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsangverkoper Voorstraat 14achter1630232131r
KLASES, REINER Reyner Clasen verkoper q.q. Voorstraat 14achter1630232131r
KLASES, HIDDEhet nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
REINS, GRIETJEwijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 14achter1630232131r
VOGELSANG, REIN OEPKESwijlen burgemeester Reyn Upckes Fogelsangerflater Voorstraat 14achter1630232131r
FRANSES, STIJNTJEwijlen Stijntie Fransen erflater Voorstraat 14achter1630232131r
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuurVoorstraat 14163323389v
DIRKS, IETJE Idtie Dyrcx koper Voorstraat 14163323389v
HESSELS, het huis van Tyalff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 14163323389v
ABES, KOENRAADburgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14163323389v
GERRITS, PIETER Pyter Gerryts naastligger ten westen Voorstraat 14163323389v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14163323389v
EDGERS, FEDDEoud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14163323389v
RIPPERTS, ANTJE Anneken Ripperts , veniam aetatis van de hof bekomen hebbendekoper huis, loods en ledige plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hofVoorstraat 141642234175r
HANSMA, dr. Hansmasecretaris te Workumkoper q.q. Voorstraat 141642234175r
HESSELS, het huis van Tiaelff Hessels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 141642234175r
ABES, KOENRAADoud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 141642234175r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 141642234175r
JORRITS, WIEBEhet huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 141642234175r
DIRKS, IETJE Itie Dirx verkoper Voorstraat 141642234175r
IEDES, REINERwijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 141642234175r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freerckx Braemkoper huis, zomerkeuken, ledige plaats, brouwerij, mouterij, hof met bomen en plantenVoorstraat 14164823626r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Voorstraat 14164823626r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaes Boncampkoper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamerVoorstraat 14170024457r
HESSELS, AAKJE Aecke Hessels koper Voorstraat 14170024457r
MARNSTRA, de weduwe van Marnstranotarisverhuurder voor 1 jaar Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten oosten Voorstraat 14170024457r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsmanaastligger ten zuiden Voorstraat 14170024457r
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (koek-)naastligger ten westen Voorstraat 14170024457r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Clases Braemverkoper Voorstraat 14170024457r
BONKE, BINKE TJEERDSwijlen Bente Tjeerds Bonkverkoper Voorstraat 14170024457r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaankoopmankoper huis, hof en pakhuis of kamer daarachterVoorstraat 141701244118v
SEERPS, HINKE Hinke Seerps koper Voorstraat 141701244118v
BOTSMA, Botsmakoopmannaastligger ten oosten Voorstraat 141701244118v
FOPPES, JAN Jan Foppes bakker (mr. koek-)naastligger ten westen Voorstraat 141701244118v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampverkoper Voorstraat 141701244118v
WASSENAAR, AAKJE HESSELS Aken Hessels Wassenaarverkoper Voorstraat 141701244118v
YTSMA, WIEBREN de heer burgemeester Wybrandus van Itsmalid Staten Generaalkoper huis, grote tuin en stalVoorstraat 14175325397v
BOEF, MARIA vrouw Maria Boefkoper Voorstraat 14175325397v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
BROEK, LIJSBET Elisabeth van Broekafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuiskapitein ter recherche Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14175325397v
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeeknaastligger ten zuiden Voorstraat 14175325397v
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fontein, c.s.naastligger ten westen Voorstraat 14175325397v
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fonteinverkoper Voorstraat 14175325397v
BRAAM, JAKOB wijlen dr. Jacobus Braamverkoper Voorstraat 14175325397v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaafkoper huis, grote tuin en stallingVoorstraat 141759254219r
BIERMA, AALTJE Aaltje Biermakoper Voorstraat 141759254219r
, DIRK Dirk IJsenbeecqnaastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
PIETERS, DOEKEde weduwe van Doeke Pytters naastligger ten zuiden Voorstraat 141759254219r
FONTEIN, KLAAS [als bewoner?] Claes Fonteinnaastligger ten westen Voorstraat 141759254219r
BOEF, MARIA Maria Boefverkoper Voorstraat 141759254219r
YTSMA, WIEBREN wijlen burgemeester Wybrandus van Itsmaverkoper Voorstraat 141759254219r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen kuiperkoper provisioneel huisVoorstraat 151620230208v
ARJENS, MARTJEN Martyen Arians , mede voor haar kinderenverkoper Voorstraat 151620230208v
TJEERDS, HESSELwijlen Hessel Tyaerdts verkoper Voorstraat 151620230208v
GOSSES, JOUKE Joucke Gossis aanhandelaar huisVoorstraat 151623230338v
RIENKS, TEETSKE Taedts Rinckes aanhandelaar Voorstraat 151623230338v
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes naastligger ten oosten Voorstraat 151623230338v
JELMERS, TJEBBE Tyebbe Jelmers naastligger ten oosten Voorstraat 151623230338v
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts naastligger ten westen Voorstraat 151623230338v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 151623230338v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen verwandelaar Voorstraat 151623230338v
TEUNIS, ANTJE Antie Toenis verwandelaar Voorstraat 151623230338v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmerman (mr. huis-)koper huisVoorstraat 15177325880r
JANS, MARIA Marijke Jans koper Voorstraat 15177325880r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman (mr. -)koper Voorstraat 15177325880r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper Voorstraat 15177325880r
, WILLEM Willem Rouw, c.u.wever (mr. kousen-)huurder (p.j.)Voorstraat 15177325880r
WIARDA, EVERT [geniaarde koper] Evert Wiardanaastligger ten oosten Voorstraat 15177325880r
JANS, JOHANNES Johan Jans naastligger ten noorden Voorstraat 15177325880r
BOK, SJOERD Sievert de Bokadvocaat Hof van Hollandverkoper Voorstraat 15177325880r
BOK, SIEMEN Simon de Bokkoopmanverkoper Voorstraat 15177325880r
VORM, TJEERD Tjeerd van der Formkoperslager (mr. -)koper huisVoorstraat 151775258220r
, SARA Sara Sinotkoper Voorstraat 151775258220r
, SARA Sara Sinotkoper Voorstraat 151775258220r
LANTING, B. B. Lantingexecuteurhuurder Voorstraat 151775258220r
BEMEN, T. T. van Beemennaastligger ten oosten Voorstraat 151775258220r
JANS, JOHANNES Johan Jans naastligger ten noorden Voorstraat 151775258220r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstratimmerman (mr. -)verkoper Voorstraat 151775258220r
JANS, MARIA Marijke Jans verkoper Voorstraat 151775258220r
IEMES, JAN Jan Yemes verkoper Voorstraat 151775258220r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis verkoper Voorstraat 151775258220r
STUURMAN, GERRIT Gerryt J. Stuurmanboekbinderkoper huisVoorstraat 15178326143v
STORM, T. de weduwe van T. van der Stormhuurder Voorstraat 15178326143v
, T. T. van Bemenkleermaker (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 15178326143v
GREIDANUS, T. de weduwe van T. Greidanusnaastligger ten westen Voorstraat 15178326143v
TIJSES, PIETER Pieter Tijssen scheepstimmerbaasnaastligger ten noorden Voorstraat 15178326143v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikverkoper Voorstraat 15178326143v
, T. T. van Bemenverkoper Voorstraat 15178326143v
VORM, T. de verlaten boedel van wijlen T. van der Formkoperslager (mr. -)verkoper Voorstraat 15178326143v
, SARAwijlen Sara Synotverkoper Voorstraat 15178326143v
, SARAwijlen Sara Synotverkoper Voorstraat 15178326143v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper van 1/2 huisVoorstraat 16het Zwarte Kruis1766256179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamagrootnegotiantkoper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerkoper van 1/2 Voorstraat 161766256179r
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s.huurder (p.j.)Voorstraat 161766256179r
VERMEERS, juffrouw Vermeerschnaastligger ten oosten Voorstraat 161766256179r
SCHAAF, burgemeester Schaafnaastligger ten westen Voorstraat 161766256179r
VRIES, UILKE DOUWES Uilke Douwes de Vriesverkoper Voorstraat 161766256179r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekemaverkoper Voorstraat 161766256179r
LUDINGA, HELENA wijlen juffrouw Helena Luidingaerflater (overleden op 30 maart 1765)Voorstraat 161766256179r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 16het Zwarte Kruis176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16176825738v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16176825738v
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s.huurder Voorstraat 16176825738v
VERMEERS, de erfgenamen van wijlen juffrouw Vermeerschnaastligger ten oosten Voorstraat 16176825738v
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 16176825738v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoopmanverkoper van 1/2 Voorstraat 16176825738v
DONKER, RINSKE Rinske Donkerverkoper van 1/2 Voorstraat 16176825738v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratamakoper huis en hofVoorstraat 161769257111r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerkoper Voorstraat 161769257111r
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaafnaastligger ten westen Voorstraat 161769257111r
VERMEERS, de erfgenamen van wijlen de juffers Vermeerschnaastligger ten oosten Voorstraat 161769257111r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes verkoper Voorstraat 161769257111r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 161769257111r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratamaadvocaat Hof van Frieslandkoper huis, tuin en achterhuisVoorstraat 16178626294v
SCHAAF, burgemeester Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 16178626294v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Voorstraat 16178626294v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Voorstraat 16178626294v
HARMENS, WIEGER Wyger Harmens koopmankoper huisVoorstraat 161805267132ar
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollemakoper Voorstraat 161805267132ar
FONTEIN, FREERK de heer Freerk Fonteinhuurder (p.j.)Voorstraat 161805267132ar
STINSTRA, de heer Stinstranaastligger ten oosten Voorstraat 161805267132ar
SCHAAF, de weduwe van Schaaffnaastligger ten westen Voorstraat 161805267132ar
GRATEMA, S. S. Gratamahoogleraar natuur- en volkerenrechtverkoper Voorstraat 161805267132ar
SIEMENS, FOLKERTde erfgenamen van wijlen Folckert Symons protesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 171599228154r
HEMMES, TEEKE Take Hemmes slagerprotesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
HEMMES, AISE Aise Hemmes protesteert vanwege een betalingsachterstand Voorstraat 171599228154r
, de weesmeesters van protesteert vanwege een vordering Voorstraat 171599228154r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 171599228154r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten oosten Voorstraat 171599228154r
KLASES, Rijcklandt Claesen Gleynsnaastligger ten westen Voorstraat 171599228154r
BUITEN, PIETER Pyeter van Buytenverkoper q.q. Voorstraat 171599228154r
GERRITS, GERRITde crediteuren van Gerryt Gerryts slagerverkoper Voorstraat 171599228154r
ADAMS, ANTONIUS Anthonys Adams koper provisioneel 1/2 huis daer den ouden leeuwe uutstecktVoorstraat 17de Oude Leeuw1599228166r
BUITEN, PIETER Pieter van Buytenverkoper q.q. Voorstraat 171599228166r
GERRITS, GERRIThet sterfhuis van wijlen Gerryt Gerryts slagerverkoper Voorstraat 171599228166r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielkoper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckendeVoorstraat 17westde Oude Leeuw1602228316r
, JETSKE Jedts Baertskoper Voorstraat 17west1602228316r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten oosten Voorstraat 17west1602228316r
, KLAASde weduwe van wijlen Claes Gleynsnaastligger ten westen Voorstraat 17west1602228316r
ADAMS, ANTONIUS Anthonis Adams verkoper Voorstraat 17west1602228316r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramerkoper huisVoorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertskoper Voorstraat 17oost1606228512r
STOFFELS, JAN Jan Stoffels brouwernaastligger ten oosten Voorstraat 17oost1606228512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylzijdekramernaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten westen Voorstraat 17oost1606228512r
FOLKERTS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Folckerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
DOEDES, IETJE Ida Doedes Baertsnaastligger ten noorden Voorstraat 17oost1606228512r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts slagerverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
ANTONIDES, CATHARINA Catalina Antoniverkoper Voorstraat 17oost1606228512r
KLASES, JAN Jan Claesen verkoper Voorstraat 17oost1606228512r
AISES, TRIJNTJE Trijnke Ayses verkoper Voorstraat 17oost1606228512r
GERRITS, FOPPE Foppe Gerryts crediteur (triumphant) Voorstraat 171615229281r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 171615229281r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17161623013v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Emder -)huurder Voorstraat 17161623013v
POPTA, SJOERD TJEBBEShet huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17Dantzigh161623013v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts slagernaastligger ten westen Voorstraat 17161623013v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17161623013v
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baertverkoper Voorstraat 17161623013v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangtVoorstraat 17oostde Olde Liew161623021r
PIETERS, THOMAS Thomas Pieters slagerhuurder Voorstraat 17oost161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17oost161623021r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhkoper huis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangtVoorstraat 17westde Olde Liew161623021r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakkerhuurder Voorstraat 17west161623021r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kylverkoper Voorstraat 17west161623021r
JELMERS, TJEBBE Tyebbe Jelmers koper 1/2 huis (westelijke helft)Voorstraat 17west1620230205v
RUURDS, FETJE Fettie Ruierdts koper Voorstraat 17west1620230205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties eigenaar van 1/2 (oostelijke helft) Voorstraat 17west1620230205v
TJEBBES, SJOERD Siuerd Tyebbes naastligger ten oosten Voorstraat 17west1620230205v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaardts naastligger ten westen Voorstraat 17west1620230205v
BOER, JAN erf of plaats van Jan de Boernaastligger ten noorden Voorstraat 17west1620230205v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringhverkoper Voorstraat 17west1620230205v
JAKOBS, Trijncke Jacobs verkoper Voorstraat 17west1620230205v
SJOERDS, GREULT Greolt Sioerds , c.u.koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1640234104v
JELMERS, TJEBBE Tiebbe Jelmers eigenaar van 1/2 Voorstraat 17oost1640234104v
JELMERS, TJEBBEhet huis waar Danswick uitsteekt van Tiebbe Jelmers naastligger ten oosten Voorstraat 17oostDanswick1640234104v
GOSSES, JOUKE Joucke Gossis naastligger ten westen Voorstraat 17oost1640234104v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
LOLKES, GERLOF Gerliff Lolkes verkoper Voorstraat 17oost1640234104v
LOLKES, AALTJE Aeltie Lolkes verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
JANS, Rogier Jans de Coqverkoper van 1/4 Voorstraat 17oost1640234104v
PIETERS, WIEBREN Wybren Pytters koper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1658237147v
JANS, AALTJE Aeltie Jans koper Voorstraat 17west1658237147v
SJOERDS, GREULTde weduwe van Graelt Sioerds naastligger ten oosten Voorstraat 17west1658237147v
POPTA, burgemeester Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 17west1658237147v
, LIEUWE Leuue slagernaastligger ten westen Voorstraat 17west1658237147v
BOER, JAN het erf van Jan de Boernaastligger ten noorden Voorstraat 17west1658237147v
JELMERS, TJEBBEde kinderen en erfgenamen van wijlen Tiebbe Jelmers verkoper Voorstraat 17west1658237147v
BOUWES, TJEERD Tjeerd Bouwens hoedenmakerkoper westelijke helft van een huisVoorstraat 17west1664238239v
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sjoerdts koper Voorstraat 17west1664238239v
DIRKS, JAN Jan Dirksen naastligger ten oosten Voorstraat 17west1664238239v
JOUKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simon Jouckes naastligger ten westen Voorstraat 17west1664238239v
JOHANNES, GERLOF Gerloff Joannis naastligger ten noorden Voorstraat 17west1664238239v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sjoerds eigenaar van de oostelijke 1/2 Voorstraat 17west1664238239v
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 17west1664238239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west1664238239v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1675240183r
DIRKS, JAN Jan Dirx goudsmid (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 17oost1675240183r
BOUWES, TJEERDhet huis van vroedsman Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost1675240183r
JOHANNES, GERLOF Gerloff Joannis naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1675240183r
KALF, FEDDRIK GREULTS Feddrick Greolts Calffslager (mr. -)verkoper Voorstraat 17oost1675240183r
GROEN, TRIJNTJE ALBERTS Trijntie Albarts Groenverkoper Voorstraat 17oost1675240183r
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengeveltkoper 1/2 huisVoorstraat 17oost16832423v
ROORDA, JAN DIRKSwijlen Jan Dirxen Roordakoper Voorstraat 17oost16832423v
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengevelteigenaar van 1/2 Voorstraat 17oost16832423v
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumuskuiper (mr. -)huurder Voorstraat 17oost16832423v
HENGEVELD, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendrix Hengeveltnaastligger ten oosten Voorstraat 17oost16832423v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjeerdt Bouwens naastligger ten westen Voorstraat 17oost16832423v
JOHANNES, GERLOF Gerloff Joannes naastligger ten noorden Voorstraat 17oost16832423v
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopmanverkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost16832423v
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
SWIERS, TEETSKE Tetske Sweerds verkoper van 1/3 Voorstraat 17oost16832423v
BOUWES, TJEERDburgemeester Tjaard Bouwens koper 1/2 huisVoorstraat 17oost1698243386r
SJOERDS, LUTSKE Lutske Sioerds koper Voorstraat 17oost1698243386r
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roordanaastligger ten oosten Voorstraat 17oost1698243386r
BOUWES, TJEERD Tjaard Bouwens , c.u.naastligger ten westen Voorstraat 17oost1698243386r
JANS, DOUWE Douwe Jansen naastligger ten noorden Voorstraat 17oost1698243386r
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roordaverkoper Voorstraat 17oost1698243386r
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbet Jansen Roordaverkoper Voorstraat 17oost1698243386r
WINTER, dr. Winterverkoper Voorstraat 17oost1698243386r
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenkleermaker (mr. -)koper door niaar 2/3 van een dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171775258211v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)geniaarde koper Voorstraat 171775258211v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasgeniaarde koper Voorstraat 171775258211v
BEMEN, TJEERD Tjeerd van Beemenhuurder gedeelte van het huis Voorstraat 171775258211v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmanaastligger ten oosten Voorstraat 171775258211v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis timmermannaastligger ten westen Voorstraat 171775258211v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloemnaastligger ten noorden Voorstraat 171775258211v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijsterverkoper Voorstraat 171775258211v
BENTHEM, TJERK Tjerk van Bentemboekdrukkerkoper dubbel huis onder 1 dakVoorstraat 171799265193v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblomkoper Voorstraat 171799265193v
KOSTER, MARTEN Marten Kosterslager (mr. -)huurder westelijk gedeelte (p.j.)Voorstraat 171799265193v
POST, PIETER Pieter Postverver (mr. -)naastligger ten oosten Voorstraat 171799265193v
STUURMAN, GERRIT Gerriet Stuurmannaastligger ten westen Voorstraat 171799265193v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemenkosterverkoper Voorstraat 171799265193v
STINSTRA, SIEMEN Symon Stinstramedicinae doctorkoper huis en wagenhuisVoorstraat 181774258153v
BRAAM, ANTJE Anna Braamkoper Voorstraat 181774258153v
VERMEERS, G. de weduwe van wijlen G. Vermeerschvoormalig bewoner Voorstraat 181774258153v
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirk Jansen IJzenbeeknaastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
BEIDSCHAT, JAN Jan Beitschatnaastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 181774258153v
STINSTRA, SIEMEN de koper Symon Stinstra, c.u.medicinae doctornaastligger ten oosten Voorstraat 181774258153v
GRATEMA, T. de erfgenamen van wijlen T. Gratamanaastligger ten westen Voorstraat 181774258153v
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeerschverkoper van 5/8 Voorstraat 181774258153v
VOORDA, JAN wijlen Jan Voordaverkoper van 5/8 Voorstraat 181774258153v
HOUT, LIJSBET Elisabeth van der Houtverkoper en Voorstraat 181774258153v
VERMEERS, GIJSBERT wijlen dr. Gijsbertus Vermeerschverkoper en Voorstraat 181774258153v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeerschverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
G., J. J. G. Woldringluitenant-kolonelverkopers van 3/8 Voorstraat 181774258153v
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricks , vader van de verkoperkoper door niaar huis, mouterij, hophuis met daarachter een ledige plaatsVoorstraat 191613229131r
SAPES, MEINERTde verkopers Meynert Saves , e.a.verpachter grond Voorstraat 191613229131r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Bangageniaarde koper ([staat: Anna Jacob Banga dr.])Voorstraat 191613229131r
, EELKEwijlen Eelcke Harmannigeniaarde koper Voorstraat 191613229131r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 191613229131r
WOUTERS, Itgien Wouters naastligger ten westen Voorstraat 191613229131r
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 191613229131r
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper Voorstraat 191613229131r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Poptakoper huis en plaats daer Dantzick uutsteecktVoorstraat 19Dantzick1615229274r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels koper Voorstraat 191615229274r
TIJSES, ANNE Anne Tijsses naastligger ten oosten Voorstraat 191615229274r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyllnaastligger ten westen Voorstraat 191615229274r
TEEKES, TEEKEhet huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 191615229274r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerkoper huis met daarachter een kamerVoorstraat 191659237196v
, TIJS Thijs blikslagerhuurder van de kamer Voorstraat 191659237196v
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 191659237196v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen]secretaris provinciale rekenkamerverkoper Voorstraat 191659237196v
DIRKS, JAN Jan Dirksen goudsmid (mr. -)koper huis waar Dantzigt uithangtVoorstraat 19Dantzigt166123883r
SJOERDS, FEIKE Feike Sioerts naastligger ten oosten Voorstraat 19166123883r
SJOERDS, GREULTde weduwe en erfgenamen van wijlen Greolt Sioerds* schoenmakernaastligger ten westen Voorstraat 19166123883r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u.naastligger ten noorden Voorstraat 19166123883r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsmaapothekerverkoper Voorstraat 19166123883r
ANDRIES, PIETER Pieter Anderies koopmankoper huisVoorstraat 19173925056v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u.tingieter (mr. -)huurder Voorstraat 19173925056v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks huurder Voorstraat 19173925056v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u.huurder Voorstraat 19173925056v
, MARTJEN Martijntje Corvernaastligger ten oosten Voorstraat 19173925056v
BEMEN, SERVAAS de erfgenamen van wijlen Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 19173925056v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpnaastligger ten noorden Voorstraat 19173925056v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
CONRADI, JOHANNES Johannes Conradiapothekerverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, CATHARINA meerderjarige ongehuwde dochter Catharina Magdalena Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
WINTER, LOUISA meerderjarige ongehuwde dochter Louisa Agatha Winterverkoper Voorstraat 19173925056v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsmakoper door niaar huisVoorstraat 191789263125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogelkoopmangeniaarde koper Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike Kamsmahuurder (p.j.)Voorstraat 191789263125v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 191789263125v
ZEEMAN, FRANS Frans Zeemannaastligger ten noorden Voorstraat 191789263125v
KAMSMA, SIEBREN Sybrand F. Kamsmaprocureur postulantverkoper Voorstraat 191789263125v
POST, PIETER Pieter Postschilder (mr. -)koper huisVoorstraat 19179726521v
REUS, AALTJE Aaltje Reuskoper Voorstraat 19179726521v
KAMSMA, F. de weduwe van F. S. Kamsmahuurder (p.j.)Voorstraat 19179726521v
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsmahuurder beneden (p.j.)Voorstraat 19179726521v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemennaastligger ten westen Voorstraat 19179726521v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19179726521v
BINKSMA, HOTSE ROMKES Hotze Romkes Binksmakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Voorstraat 19179726521v
KAMSMA, FEIKE SIEBRENSde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feyke Sybrands Kamsmaverkoper Voorstraat 19179726521v
DUBLINGA, FREERK Fredrik Dublingakoper huisVoorstraat 191801265297r
GRAAF, TRIJNTJE Trijntje J. de Graafkoper Voorstraat 191801265297r
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 191801265297r
POSTMA, PIETER Pieter Postmaverkoper Voorstraat 191801265297r
REUS, ANTJE Antje de Reusverkoper Voorstraat 191801265297r
WATSES, IEPE Epo Watses koper huisVoorstraat 20159722866v
HENDRIKS, MAAIKE Maycke Hendricks koper Voorstraat 20159722866v
SJOERDS, WIERD Wyert Sjuerdts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 20159722866v
, MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 20159722866v
BUITEN, PIETER Pyeter van Buytennaastligger ten westen Voorstraat 20159722866v
TIJSES, MARIAde erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20159722866v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes koper huisVoorstraat 201599228155v
PIETERS, HOTSEwijlen Hotze Pieters brouwerkoper Voorstraat 201599228155v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmidbewoner Voorstraat 201599228155v
, MARTEN Martijn Dawijnnaastligger ten oosten Voorstraat 201599228155v
BUITEN, PIETER Pieter van Buytennaastligger ten westen Voorstraat 201599228155v
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricx verkoper (verkregen per decreet)Voorstraat 201599228155v
MEINERTS, MAAIKE Maycke Meynerts verkoper Voorstraat 201599228155v
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 20161623012v
, MARTEN Martijn Dawijnhoedenmakernaastligger ten oosten Voorstraat 20161623012v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20161623012v
JELTES, RINSE Rynse Jeltes apothekercrediteur (triumphant) Voorstraat 20161623012v
JANS, THOMAS Thomas Jansen brouwerverkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 20161623012v
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huisVoorstraat 201618230147r
FRANSES, ANTJE Antie Fransen koper Voorstraat 201618230147r
GIJSBERTS, BRUIN Bruyn Gijsberts protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 201618230147r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , e.a.goudsmidhuurder Voorstraat 201618230147r
, Marthijn Davijnnaastligger ten oosten Voorstraat 201618230147r
SCHELTES, JURJEN Jurjan Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 201618230147r
JANS, THOMAS Thomas Janssen verkoper Voorstraat 201618230147r
SIPKES, TRIJNTJE Trijn Sipckes verkoper Voorstraat 201618230147r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pytters koper huis, loods, plaats met hof en koeschuur en een schapenstal daarachter en de hof ten oosten van de schuurVoorstraat 201668239160r
TJEERDS, ALLERTwijlen Allert Tieerdts koper Voorstraat 201668239160r
WIEBRENS, PIETER Pytter Wybrandts naastligger ten oosten Voorstraat 201668239160r
WRINGER, de erfgenamen van wijlen de heer Wringernaastligger ten oosten Voorstraat 201668239160r
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Ghijsbert Jurjens Fonteinnaastligger ten westen Voorstraat 201668239160r
PIETERS, GRIETJE Grytie Pytters verkoper Voorstraat 201668239160r
HUBERTS, JETSEwijlen Jetse Huyberts verkoper Voorstraat 201668239160r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvanger van Sexbierumkoper huis, hof, stal en wagenhuisVoorstraat 201730247365v
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 201730247365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaverkoper Voorstraat 201730247365v
DOUWES, KLAASwijlen Claas Douwes Falkensbrouwer (mr. -)verkoper Voorstraat 201730247365v
KLASES, TRIJNTJEdochter Trijntje Clases Falkens, c.u.verkoper Voorstraat 201730247365v
KLASES, ANTJEdochter Antje Clases Falkens, c.u.verkoper Voorstraat 201730247365v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fonteinkoper huis, tuin, stalling en wagenhuisVoorstraat 201731247386r
DREYER, FEDDE PIETERSwijlen Fedde Pyters Dreyerkoopmankoper Voorstraat 201731247386r
HAAR, van der Haar, c.u.commies-generaalhuurder Voorstraat 201731247386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltingaontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
DOUWES, KLAASwijlen Claas Douwes Falkensontvanger 1 jaar huur Voorstraat 201731247386r
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wybrens naastligger ten oosten Voorstraat 201731247386r
SLUIS, JELLE Jelle van der Sluisontvangerverkoper Voorstraat 201731247386r
SJOERDS, PIETER Pieter Syoerdts secretaris van Hennaarderadeelkoper 1/4 grondpacht van 2-08-00 CG ([koopsom niet vermeld])Voorstraat 21de Gouden Helm159722863v
PIETERS, SJOERD Syoerd Pieters protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 21159722863v
FOLKERTS, GRIETJEzijn kinderen bij [wijlen] Gryet Folckerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Voorstraat 21159722863v
SJOERDS, HOUKE Holle Syoerdts , broeder van de koperverkoper Voorstraat 21159722863v
, GERKE Gercke Sjurdts koper huis daer den Vergulden Helm uytsteecktVoorstraat 21de Vergulde Helm1600228208v
TIJSES, ANTJE Anna Tijssen koper Voorstraat 211600228208v
MEKKES, IEPE Ipe Meckes koper Voorstraat 211600228208v
SJOERDS, PIETER Pieter Siourdts verpachter grond ([blijkt uit zijn protest])Voorstraat 211600228208v
SJOERDS, PIETER Pieter Siourdts protesteert vanwege grondpacht Voorstraat 211600228208v
KLASES, DIRK Dyrck Claes naastligger ten oosten Voorstraat 211600228208v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels naastligger ten westen Voorstraat 211600228208v
WALINGS, HENDRIK Hendrick Walings verkoper Voorstraat 211600228208v
PIETERS, GRIETJE Grytie Peters verkoper Voorstraat 211600228208v
IEPES, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochum Ipes eigenaar van 1/4 Voorstraat 21162523147v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 21162523147v
PIETERS, PIETJE Pietie Pieters , voor zich en haar kinderenverkoper Voorstraat 21162523147v
IEPES, DIRKwijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21162523147v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , e.a.bewoner Voorstraat 21162523156v
, KLAAS Claes van Ruyven, c.u.secretariskoper 1/4 huis met plaatsVoorstraat 211633233107r
, KLAAS Claes van Ruyvensecretariseigenaar van 3/4 Voorstraat 211633233107r
EGBERTS, KORNELISde weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Egberdts naastligger ten oosten Voorstraat 211633233107r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten westen Voorstraat 211633233107r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211633233107r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , c.u.glasmaker (mr. -)verkoper Voorstraat 211633233107r
SJOERDS, FEIKE Feycke Sioerdts , c.u.koper huis daer de Vergulden Helm uythangtVoorstraat 21de Vergulde Helm1652236186v
, JAKOBdr. Jacobus Hillebransnaastligger ten oosten Voorstraat 211652236186v
LAUTA, burgemeester Lautanaastligger ten noorden Voorstraat 211652236186v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)koper 1/2 huisVoorstraat 211682241214r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes schipper op Dokkum (trek-)eigenaar van 1/2 huis Voorstraat 211682241214r
HILLEBRANDS, MENELAUS vroedsman Menelaus Hillebrantsnaastligger ten oosten Voorstraat 211682241214r
, ANTJE Antie Vetsensiusnaastligger ten noorden Voorstraat 211682241214r
, JURJENwijlen Jurjen Syburghkoopmannaastligger ten noorden Voorstraat 211682241214r
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 211682241214r
HENDRIKS, TRIJNTJEburgerhopman Trijntie Hendrix Hingeleveltkoper door niaar huis in 2 gedeelten bewoondVoorstraat 211690242316r
ROORDA, JAN DIRKSwijlen Jan Dirxen Roordagoudsmid (mr. -)koper door niaar Voorstraat 211690242316r
MARNSTRA, MINNE JANSburgerhopman Minne Jansen Marnstrageniaarde koper Voorstraat 211690242316r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts blikslager (mr. -)huurder westzijde voor 1 jaar Voorstraat 211690242316r
, Grippert Gripperts schoolmeesterhuurder oostzijde voor 1 jaar Voorstraat 211690242316r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten oosten Voorstraat 211690242316r
GOSSES, BINKE Bente Gosses schipper (wijd-)naastligger ten noorden Voorstraat 211690242316r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes verkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
FOKKES, HANS Hans Fockes kooltjerverkoper q.q. Voorstraat 211690242316r
FEIKES, SJOERDwijlen Sioerd Feykes schipper op Dokkum (trek-)verkoper Voorstraat 211690242316r
, BAUKJE Baukien Coedirkkoper 1/3 huis waarin wijnhandel, en tuinVoorstraat 21175325399r
, ANTJE Antie Coedirkkoper Voorstraat 21175325399r
, JOHANNESwijlen Johannes Coedirkerflater Voorstraat 21175325399r
, MARTJENwijlen Martijntie Corvererflater Voorstraat 21175325399r
, BAUKJE Baukien Coedirkeigenaar van 2/3 Voorstraat 21175325399r
, ANTJE Antie Coedirkeigenaar van 2/3 Voorstraat 21175325399r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u.huurder (p.j.)Voorstraat 21175325399r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.snaastligger ten oosten Voorstraat 21175325399r
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Voorstraat 21175325399r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppusverkoper Voorstraat 21175325399r
BRUIN, PIETER Pyter de Bruinkoopmankoper door niaar 1/2 huis met hof en stenen galerijVoorstraat 21175625436r
, ANTJE Anna Coedirkkoper door niaar Voorstraat 21175625436r
BRUIN, PIETER Pyter de Bruin, c.u.eigenaar van 1/2 Voorstraat 21175625436r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersmakoopmangeniaarde koper Voorstraat 21175625436r
JORNA, CATHARINA Catharina Jornageniaarde koper Voorstraat 21175625436r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s.naastligger ten oosten Voorstraat 21175625436r
, BAUKJE Baukjen Coedirkverkoper Voorstraat 21175625436r
, JAKOB Jacob Noordgakoopman en fabrikeurverkoper Voorstraat 21175625436r
WILLEMS, JAN Jan Willems koper huisVoorstraat 22162423117r
SJOERDS, JANKE Jantyen Syoerdts koper Voorstraat 22162423117r
FEIKES, JETSE Jetse Feyckes niaarnemer Voorstraat 22162423117r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22162423117r
FEIKES, JETSE Jetze Feickes naastligger ten westen Voorstraat 22162423117r
, MARTEN Martijn Dawijnverkoper Voorstraat 22162423117r
LUCAS, Luytyen Lucas verkoper Voorstraat 22162423117r
HENDRIKS, DIRKde erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22163923476v
ALEFS, HUBERT Huybert Aleffs slagernaastligger ten westen Voorstraat 22163923476v
BANGA, TJEERD Tiaardt Bangaverkoper q.q. Voorstraat 22163923476v
WILLEMS, JAN Jan Willems , voor zich en zijn kinderenverkoper Voorstraat 22163923476v
SJOERDS, JANKE Jantien Sioerdts verkoper Voorstraat 22163923476v
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants koper door niaar mouterij met o.a. eest- en opkamer en een vrije uit- en ingang aan de straat waar de Boogh uithangtVoorstraat 22de Boogh164323566r
HAITSES, OEPKE Upcke Haytses koper door niaar Voorstraat 22164323566r
HENDRIKS, JAN Jan Hendrycx , c.u.ijzerkramergeniaarde koper Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKEde brouwerij van Upke Haytses naastligger ten oosten Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKEde brouwerij van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 22164323566r
TIEMENS, AREND Aernt Tymens verkoper Voorstraat 22164323566r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses koper 1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de ledige plaats ten oosten etc.Voorstraat 221644235100v
WIEBRENS, PIETER Pyter Wybrants verkoper Voorstraat 221644235100v
WIEBRENS, JANhuis genaamd de Bonte Oss Jan Wybrants glasmaker (mr. -)koper 1/2 huisVoorstraat 22de Bonte Os1683241264r
WIEBRENS, LAMMERT Lammert Wybrens verkoper Voorstraat 221683241264r
JANS, MAAIKE Maycke Jans verkoper Voorstraat 221683241264r
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstrakoper huis, tuin en achterhuisVoorstraat 221795264271v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel, n.u.naastligger ten oosten Voorstraat 221795264271v
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstranaastligger ten zuiden Voorstraat 221795264271v
STINSTRA, GOOITSEN Goetius Stinstranaastligger ten westen Voorstraat 221795264271v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Voorstraat 221795264271v
HILVERDA, ABE Abe Hilverdakoopmanverkoper q.q. Voorstraat 221795264271v
PIETERS, ANTJEvrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 221795264271v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoopmanverkoper Voorstraat 221795264271v
MENS, AUGUSTINUS JANS Augustinus Jans Menskruidenierkoper huis genaempt de Arcke van NoahVoorstraat 23de Ark van Noach1601228258r
JILLES, MAAIKE Maycke Jelis koper Voorstraat 231601228258r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kielprotesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 231601228258r
, MARIA Mariken naastligger ten oosten Voorstraat 231601228258r
, TJEBBEwijlen mr. Tiebbe naastligger ten oosten Voorstraat 231601228258r
MEKKES, IEPE Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 231601228258r
SJOERDS, STOFFELhet huis van Stoffel Syourdts smidnaastligger ten noorden Voorstraat 231601228258r
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
GERRITS, Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
SIEBRENS, JOOST Joest Sybrandts zeilmakerverkoper q.q. Voorstraat 231601228258r
GERRITS, SARAhet nagelaten [half]weeskind van Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
GERRITS, SARAhet nagelaten [half]weeskind van Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
JOOSTES, SIKKEwijlen Sicke Joestes verkoper van 1/2 Voorstraat 231601228258r
JANS, HANS Hans Janssen blekerkoper huisVoorstraat 231615229242r
WIEBES, HIELKJE Hilck Wybes koper Voorstraat 231615229242r
HETTES, HITJE Hette Hettes verpachter grond Voorstraat 231615229242r
REINS, ANNE Anne Reyns wielmakernaastligger ten oosten Voorstraat 231615229242r
, IEME Yeme Royers naastligger ten westen Voorstraat 231615229242r
FEIES, MEINERTde kamer van Meynert Feyes naastligger ten noorden Voorstraat 231615229242r
LAMMERTS, TRIJNTJE Trijn Lammerts verkoper Voorstraat 231615229242r
DOUWES, ARENDwijlen Aernt Douwes verkoper Voorstraat 231615229242r
ARENDS, DOUWE Douwe Aernts verkoper Voorstraat 231615229242r
GERRITS, BEREND Berent Gerryts eigenaar van 3/4 Voorstraat 231624230379v
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini eigenaar van 3/4 Voorstraat 231624230379v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231624230379v
IEPES, DIRK Dirck Epes naastligger ten westen Voorstraat 231624230379v
ALBERTS, ANTJE Anneke Alberts verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
JANS, EISE Eyse Jansen verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
ALBERTS, ANTJE Anneke Alberts verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
JANS, AUGUSTINUSwijlen Augustijn Jans verkoper q.q. Voorstraat 231624230379v
AUGUSTINUS, ALBERT Albert Augustini , voorzoonverkoper van 1/4 Voorstraat 231624230379v
GERRITS, BEREND Berent Gerryts verkoper van 3/4 Voorstraat 231624230379v
AUGUSTINUS, CATHARINA Catalina Augustini verkoper van 3/4 Voorstraat 231624230379v
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis koper huis genaempt de Arke NoaVoorstraat 23de Arke Noah162523187v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts koper Voorstraat 23162523187v
TJEBBES, SJOERD Siuerd Tyebbes naastligger ten oosten Voorstraat 23162523187v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Voorstraat 23162523187v
, CATHARINA Catalina Augustiniverkoper van 1/4 Voorstraat 23162523187v
GERRITS, BEREND Berent Gerryts verkoper van 1/4 Voorstraat 23162523187v
, ALBERT Albert Augustinverkoper van 3/4 Voorstraat 23162523187v
EGBERTS, KORNELISde weduwe van Cornelis Egberdts bewoner Voorstraat 231634233155r
TJEBBES, SJOERD Sioerdt Tiebbes naastligger ten oosten Voorstraat 231634233155r
, NICOLAAS Nicolaes Ruyvensnaastligger ten westen Voorstraat 231634233155r
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis verkoper Voorstraat 231634233155r
EGBERTS, WILLEMburgemeester Willem Egberts koper huisVoorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten oosten Voorstraat 231635233165v
, NICOLAAS Nicolaes van Ruyvensnaastligger ten westen Voorstraat 231635233165v
POPTA, SJOERD TJEBBESde kamer van Sioerdt Tiebbes Poptanaastligger ten noorden Voorstraat 231635233165v
KORNELIS, EGBERTde erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis verkoper Voorstraat 231635233165v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemertapothekerkoper huisVoorstraat 231688242230r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettingaapothekerbewoner Voorstraat 231688242230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gaverenaastligger ten oosten Voorstraat 231688242230r
FEIKES, SJOERD Sioerd Feyckes schipper op Dokkumnaastligger ten westen Voorstraat 231688242230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gaverenaastligger ten noorden Voorstraat 231688242230r
HILLEBRANDS, MENELAUS burgemeester Menelaus Hillebrantsverkoper Voorstraat 231688242230r
JANS, ANNE Anne Jansen koopmankoper huisVoorstraat 231696243186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyerkoper Voorstraat 231696243186v
SPANNENBURG, GOSSE toekomstig huurder Gosse Spannenburg, c.u.zilversmid (mr. -)huurder voorste gedeelte (p.j.)Voorstraat 231696243186v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gaverenaastligger ten oosten Voorstraat 231696243186v
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengeveltnaastligger ten westen Voorstraat 231696243186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gaverenaastligger ten noorden Voorstraat 231696243186v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemertapothekerverkoper Voorstraat 231696243186v
VRIES, HERE DOUWES Heere Douwes de Vries, c.u.koper huisVoorstraat 231714245227v
BIERMA, vroedsman Biermanaastligger ten oosten Voorstraat 231714245227v
HENGEVELD, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Hengevelt