Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
LUITJENS, JARICH Jarich Loetes koper kamerGardenierstraat15972287v
FOPPES, HOUKJE Houck Foppes koper Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat15972287v
, RIENK Rienck wevernaastligger ten noorden Gardenierstraat15972287v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat15972287v
, ANTJE Anna Damels verkoper Gardenierstraat15972287v
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westenGardenierstraat159722812r
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verpachter grond Gardenierstraat159722812r
WILLEMS, JAN Jan Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat159722812r
HESSELS, SIEBRICHJEde weduwe Sybrich Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat159722812r
BARTELDS, JANmr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat159722812r
WIEBES, TJEERD Tyaert Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat159722812r
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat159722812r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamerGardenierstraat159722838r
HEERKES, TJITSKE Tyeets Heerkes koper Gardenierstraat159722838r
, DIRK Dierck wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat159722838r
, HENDRIK Hendrick wevernaastligger ten westen Gardenierstraat159722838r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat159722838r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat159722838r
FOLKERTS, SIKKE Sicke Folckerts koper huisGardenierstraat159722844r
ANDRIES, TEETSKE Teets Andries koper Gardenierstraat159722844r
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Gardenierstraat159722844r
, DIRK Dirck wevernaastligger ten westen Gardenierstraat159722844r
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat159722844r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat159722844r
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat159722861v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten oosten Gardenierstraat159722861v
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat159722861v
, N. N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat159722861v
HILLES, KLAAS Claes Hilles verkoper Gardenierstraat159722861v
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat159722861v
JANS, IEBELEde weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat159722861v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes koper provisioneel oud huisjeGardenierstraat159822879r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters koper provisioneel ledige plaatsGardenierstraat159822879r
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat NZ159822889v
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat NZ159822889v
LASES, KORNELIS Cornelis Laeses naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ159822889v
, het huis van Jets , moersnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ159822889v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ159822889v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat NZ159822889v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte])Gardenierstraat159822889v
ARJENS, ARJENwijlen Aerien Aeriens smidkoper Gardenierstraat159822889v
WIEBES, Tyaertke Wybes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822889v
, de tuin van Jets , moersnaastligger ten westen Gardenierstraat159822889v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat159822889v
ROMKES, JAN Jan Romckes verkoper Gardenierstraat159822889v
STEIN, JAN BARTELDSmr. Jan Bartels van Steynchirurgijnkoper ledige plaatsGardenierstraat159822892v
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat159822892v
JANS, JAN Jan Jansen Botternaastligger ten westen Gardenierstraat159822892v
, PIERde kamer van Pyer naastligger ten noorden* Gardenierstraat159822892v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Gardenierstraat159822892v
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat159822892v
SJOERDS, WIERD Wyerd Syoerds koper huisGardenierstraat1598228118r
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingenprotesteert q.q. Gardenierstraat1598228118r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat1598228118r
, LOLKE Lolke Lucas ? naastligger ten noorden Gardenierstraat1598228118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Gardenierstraat1598228118r
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmermankoper huis of woning met plaatsGardenierstraat1599228152r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat1599228152r
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat1599228152r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat1599228152r
HARMENS, PIETER Pyeter Harmens verkoper Gardenierstraat1599228152r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claesen koper huis c.a.Gardenierstraat1599228176v
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes koper Gardenierstraat1599228176v
JANS, ARJEN Ariaen Jansen verkoper van 1/2 Gardenierstraat1599228176v
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat1599228176v
TJERKS, JANwijlen Jan Tiercx verkoper van 1/2 Gardenierstraat1599228176v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huisGardenierstraat1600228194r
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat1600228194r
, LUITJENde erfgenamen van wijlen Luytien ? naastligger ten oosten Gardenierstraat1600228194r
, PIETER Pieter naastligger ten westen Gardenierstraat1600228194r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Gardenierstraat1600228194r
JAKOBS, TJITSKE Tjiets Jacobs verkoper Gardenierstraat1600228194r
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaatsGardenierstraat ZZ1601228263v
ALLES, Ryene Alles koper Gardenierstraat ZZ1601228263v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1601228263v
, HENDRIK Hendrick metselaarnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1601228263v
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ1601228263v
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamerGardenierstraat1603228348v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat1603228348v
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat1603228348v
WOLFERTS, AGE Agge Wolffs , c.u.verkoper Gardenierstraat1603228348v
JANS, JAN Jan Jans , c.u.verkoper Gardenierstraat1603228348v
FOPKES, SIEBREN Sybrant Fopkes koper kamerGardenierstraat1603228351r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat1603228351r
JORIS, FOPPE Foppe Joris naastligger ten oosten Gardenierstraat1603228351r
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrts naastligger ten westen Gardenierstraat1603228351r
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderenverkoper Gardenierstraat1603228351r
BARTELDS, JANwijlen mr. Jan Bartels chirurgijnverkoper Gardenierstraat1603228351r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis koper kamerGardenierstraat1603228359v
WIERDS, JANKE Jan Wiers koper Gardenierstraat1603228359v
, ANTJEhet huis van Anna Baeffkens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat1603228359v
ANDRIES, JELLEde zoon van Jelle Andries naastligger ten oosten Gardenierstraat1603228359v
BARTELDS, JANde weduwe van mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat1603228359v
JOHANNES, FOPPE Foppe Johannes verkoper Gardenierstraat1603228359v
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat1603228359v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans koper finaal huisGardenierstraat1604228410v
JANS, Maritgien Jans koper finaal Gardenierstraat1604228410v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blockgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat1604228410v
, JAKOB Jacob , in de Vlasbloemnaastligger ten oosten Gardenierstraat1604228410v
BLOK, HENDRIK Hendrick Blocknaastligger ten zuiden Gardenierstraat1604228410v
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat1604228410v
JANS, HENDRIKde proclamanten Hendrick Jans , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1604228410v
JANS, HENDRIKde proclamanten Hendrick Jans , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat1604228410v
TJEERDS, SIEBREN Sybrant Tyaerdts verkoper Gardenierstraat1604228410v
JANS, ANTJE Anne Jans verkoper Gardenierstraat1604228410v
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamerGardenierstraat1605228436r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat1605228436r
PIETERS, GOOITSEN Goytien Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228436r
FOPKES, SIEBRENde kopers Sybren Fopckes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1605228436r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat1605228436r
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat1605228436r
FOPKES, SIEBREN Sybren Fopckes koper kamerGardenierstraat1605228437v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andryes koper Gardenierstraat1605228437v
PIETERS, Goytgen Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228437v
FOPKES, SIEBRENde kopers Sybren Fopckes , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1605228437v
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1605228437v
BARTELDS, JANwijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat1605228437v
ARJENS, KLAAS Claes Aryens koper huisGardenierstraat1605228438v
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228438v
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat1605228438v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat1605228438v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten oosten ([staat: Trijn Claesses weduwe])Gardenierstraat1605228452r
, KLAASwijlen Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat1605228452r
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1605228452r
BERENDS, JOOST Joost Berns , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1605228452r
SIETSES, IETJEwijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat1605228452r
TJEERDS, DOUWE Douwe Tyaerdts slagerverkoper q.q. Gardenierstraat1605228452r
KORNELIS, STIJNTJE Styn Cornelis* verkoper Gardenierstraat1605228452r
SIETSES, KORNELISwijlen Cornelis Sytzes verkoper Gardenierstraat1605228452r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper huisGardenierstraat ZZ1605228452v
, MAGDALENA Madalena Louwys koper Gardenierstraat ZZ1605228452v
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1605228452v
, HENDRIK Hendrick metselaarnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1605228452v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
ALLES, Ryene Alles verkoper Gardenierstraat ZZ1605228452v
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemkoopmankoper huisGardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat1605228453r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMSde kamer van de koper Jacob Willems Vlasbloemkoopmannaastligger ten westen Gardenierstraat1605228453r
JANS, DIRK Dyrck Jansen wevereerdere eigenaar Gardenierstraat1605228453r
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns gardenierkoper ledige plaatsGardenierstraat1606228531v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat1606228531v
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1606228531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1606228531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat1606228531v
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmakerverkoper Gardenierstraat1606228531v
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat1606228531v
MEINTES, RITSKE Ritske Meyns koper huis met een ledige plaatsGardenierstraat1606228532r
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat1606228532r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten oosten Gardenierstraat1606228532r
MEINTES, RITSKEde koper Ritske Meyns , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1606228532r
KLASES, TRIJNTJE Trijn Claeses verkoper Gardenierstraat1606228532r
AUKES, JAKOBwijlen Jacob Auckes verkoper Gardenierstraat1606228532r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerkoper kamerGardenierstraat16112298v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts koper Gardenierstraat16112298v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat16112298v
, de weduwe van Grytgien zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat16112298v
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat16112298v
SIETSES, RINSKE Reynsck Sydtses verkoper Gardenierstraat16112298v
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper kamerGardenierstraat161122953r
PIETERS, IENSEwijlen Intie Pieters koper Gardenierstraat161122953r
KLASES, JAN Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat161122953r
VLASBLOEM, JAKOB WILLEMS Jacob Willems Vlasbloemnaastligger ten westen Gardenierstraat161122953r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Gardenierstraat161122953r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat161122953r
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters aanhandelaar kamerGardenierstraat161222975v
KORNELIS, IEMKJE Impck Cornelis aanhandelaar Gardenierstraat161222975v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat161222975v
, weduwe van Grytgien zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat161222975v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans bakkerverwandelaar Gardenierstraat161222975v
ROMMERTS, KLAARTJE Clara Rommerts verwandelaar Gardenierstraat161222975v
RINSES, JETSKE Jets Rinses koper kame , tuin en plaatskeGardenierstraat ZZ1613229163v
FEDDES, EDGERwijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ1613229163v
, AAFKE Aeff verfsternaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1613229163v
, hof, tuin en plaatske van Vlasblomnaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1613229163v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1613229163v
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.])Gardenierstraat ZZ1613229163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1613229163v
HANSES, Henni Hansen koper huisGardenierstraat1613229165r
, TRIJNTJE Trijn Uupckes koper Gardenierstraat1613229165r
FOPKES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Fopckes naastligger ten oosten Gardenierstraat1613229165r
, GRIETJE Griet Beuues naastligger ten westen Gardenierstraat1613229165r
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat1613229165r
RINSES, TJITSKE Tzietscke Rintses verkoper Gardenierstraat1613229165r
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamerGardenierstraat1613229165v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat1613229165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts zoutmeterverpachter grond Gardenierstraat1613229165v
ALLERTS, JAN Jan Allerts naastligger ten oosten Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, de weduwe van Grytgie Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1613229165v
PIETERS, GOSSE Goossen Pyters verkoper Gardenierstraat1613229165v
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis verkoper Gardenierstraat1613229165v
DOUWES, LUITJEN Luytien Douwes koper kamerGardenierstraat1614229211r
ANNES, SIETSKE Sydts Annes koper Gardenierstraat1614229211r
LASES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Laeses naastligger ten zuiden Gardenierstraat1614229211r
, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Ruyts naastligger ten noorden Gardenierstraat1614229211r
PIETERS, JORIS Joris Pieters wever (linnen-)verkoper Gardenierstraat1614229211r
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts verkoper Gardenierstraat1614229211r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenierkoper huis en ledige plaats erachterGardenierstraat1615229242v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u.rogstorternaastligger ten oosten Gardenierstraat1615229242v
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat1615229242v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat1615229242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorterverkoper Gardenierstraat1615229242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat1615229242v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffkoper kamerGardenierstraat16152305r
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys koper Gardenierstraat16152305r
KLASES, JANde kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten oosten Gardenierstraat16152305r
GRAAF, JAKOB WILLEMShet zomerhuisje van Jacob Willems de Graeff, c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat16152305r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels verkoper Gardenierstraat16152305r
, JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat16152305r
HESSELS, AAFKE Aeff Hessels koper twee kamersGardenierstraat16152305v
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMSde kamer van Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat16152305v
, JETSKE Jetske naastligger ten westen ([staat: Jetske Edsgers Feddes weduwe])Gardenierstraat16152305v
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat16152305v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat16152305v
LOUISES, MAGDALENA Magdaleentie Lowys verkoper Gardenierstraat16152305v
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper 1/2 huis met plaatsjeGardenierstraat161623043r
MEINTES, TRIJNTJE Trijn Meyntes koper Gardenierstraat161623043r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen , c.u.eigenaar van 1/2 Gardenierstraat161623043r
, JETSKE Jetske naastligger ten oosten ([staat: Jetske Edsgers])Gardenierstraat161623043r
FEDDES, EDGERwijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat161623043r
LUITJENS, GRIETJE Griet Luyties naastligger ten westen Gardenierstraat161623043r
HENDRIKS, ANTJE Anna Hendricx verkoper Gardenierstraat161623043r
HARRENTS, JAN Jan Harrents verkoper Gardenierstraat161623043r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoperkoper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstokGardenierstraat161723094r
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat161723094r
KORNELIS, MINSEwijlen Mintze Cornelis bakkergeniaarde koper Gardenierstraat161723094r
FOPKES, SIEBRENde weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Fopckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat161723094r
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieternaastligger ten noorden Gardenierstraat161723094r
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat161723094r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat161723094r
RINSES, FETJE Fed Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat161723094r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat161723094r
RINSES, ROMKE Rompcke Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
JOCHEMS, SIETSE Sytse Jochums verkoper q.q. Gardenierstraat161723094r
RINSES, KLAAS Claes Rinses verkoper Gardenierstraat161723094r
ROMKES, RINSE Rinse Rompckes erflater Gardenierstraat161723094r
SJOERDS, JENTJE Jencke Suerts koper huis en plaats erachterGardenierstraat1618230125r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat1618230125r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardeniernaastligger ten oosten Gardenierstraat1618230125r
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat1618230125r
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat1618230125r
JOEKES, SIEUWKE Syuw Juckes verkoper Gardenierstraat1618230125r
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230215v
EEDES, JANmr. Jan Eedis chirurgijnverkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga)Gardenierstraat1620230215v
HAIES, Lolck Hayes verkoper Gardenierstraat1620230215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderenverkoper Gardenierstraat1620230215v
HAIES, TJITSKEwijlen Tjeetske Hayes verkoper Gardenierstraat1620230215v
LASES, HAIEwijlen Haye Laes , vader en bestevadererflater Gardenierstraat1620230215v
ROMKES, RINSEwijlen Rinse Rompckes kaarsenmakereerdere eigenaar Gardenierstraat1620230220v
LASES, HAIEde kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes bode (gerechts-)verkoper Gardenierstraat1620230220v
JANS, PIETER Pieter Jans turfdragerkoper huis met een plaats darachterGardenierstraat1620230222v
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerliffs koper Gardenierstraat1620230222v
, LIJSBET Lijsbet naastligger ten oosten Gardenierstraat1620230222v
FOKKES, SIEBREN Sibrant Fockes naastligger ten oosten Gardenierstraat1620230222v
, GRIETSEN Griet Beuis turfmeesternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230222v
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderenturfdragerverkoper Gardenierstraat1620230222v
OEPKES, TRIJNTJEwijlen Trijn Upckes verkoper Gardenierstraat1620230222v
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamerGardenierstraat1620230227v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat1620230227v
, LEENTJE Leyntie , in de vlasbloemshofnaastligger ten zuiden Gardenierstraat1620230227v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat1620230227v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat1620230227v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters verkoper Gardenierstraat1620230227v
LOLKES, ALBERT Albert lolckes koper kamerGardenierstraat1620230242r
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat1620230242r
ALBERTS, JAN Jan Alberts verpachter grond Gardenierstraat1620230242r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat1620230242r
PIETERS, GOOITSENde weduwe van wijlen Goytien Pieters zoutmeternaastligger ten westen Gardenierstraat1620230242r
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat1620230242r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat1620230242r
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuinGardenierstraat NZ1620230245v
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ1620230245v
, GRIETJE Griet Beueues naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1620230245v
EVERTS, JENTJE Jencke Ewerts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1620230245v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1620230245v
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenierverkoper Gardenierstraat NZ1620230245v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ1620230245v
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Gardenierstraat1620230253r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1620230253r
GOVERTS, JAN Jan Goverts apothekerverkoper Gardenierstraat1620230253r
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat1620230253r
IJSBRANDS, SIEMENwijlen Simon Isbrants verkoper Gardenierstraat1620230253r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen koper provisioneel huisGardenierstraat1621230264r
JANS, GEERT Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Gardenierstraat1621230264r
JELLES, FEITSE Fetse Jellis naastligger ten westen Gardenierstraat1621230264r
, KLAAS Claes bezemmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat1621230264r
, JAKOB Jacob Terdijstkoper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachterGardenierstraat ZZ162423115v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162423115v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162423115v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat ZZ162423115v
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huisGardenierstraat162523168r
ROELOFS, GEESKE Geys Roelifs koper Gardenierstraat162523168r
EVERTS, IENTE Jente Everts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523168r
JANS, DJURRE Jurre Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat162523168r
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat162523168r
JOOSTES, KLAAS Claas Joostes koper kamer met beheinde plaats er achterGardenierstraat162523170v
JANS, ANTJE Anke Jans koper Gardenierstraat162523170v
ALBERTS, AGEals bewoner Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat162523170v
BERNARDUS, TEEKEhet huis van Taecke Bernardi naastligger ten westen Gardenierstraat162523170v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat162523170v
PIETERS, Ankce Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
ROUKES, SIEBREN Sibren Rouckes verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Piters verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
SIEMENS, IDS Ids Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
SIEMENS, ENGEL Engel Simons verkoper van 1/4 Gardenierstraat162523170v
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachterGardenierstraat1626231126r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat1626231126r
ALBERTS, AGEals bewoner de weduwe van Agge Alberts naastligger ten oosten Gardenierstraat1626231126r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat1626231126r
JOOSTES, KLAAS Claaes Joostes verkoper Gardenierstraat1626231126r
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat1626231126r
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamerGardenierstraat1627231159v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat1627231159v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat1627231159v
JANS, HENDRIK Hendrick Jans naastligger ten westen Gardenierstraat1627231159v
EDGERS, SIEUWKE Syuck Edgers verkoper Gardenierstraat1627231159v
HENDRIKS, SIERK Sierck Hendricks verkoper Gardenierstraat1627231159v
, KLAAS Claes Happeladelborst onder Julius van Eysingakoper huis met de ledige plaats daarachter, met de eigendom van de steeg aldaar zuid en noord strekkendeGardenierstraat16272329r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis koper Gardenierstraat16272329r
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat16272329r
PIETERS, FRANS Frans Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat16272329r
HARMENS, JAN Jan Harms verkoper Gardenierstraat16272329r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks verkoper Gardenierstraat16272329r
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat162723224v
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat162723224v
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat162723224v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graafnaastligger ten westen Gardenierstraat162723224v
GERRITS, JAN Jan Gerryts verkoper Gardenierstraat162723224v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat162723224v
EEDES, TJITSKE Tjeets Aedes koper kamer en loodsGardenierstraat ZZ162823243r
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ162823243r
, KLAAS Claes Happelnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ162823243r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ162823243r
, PIETER Pieter Eenckes verkoper Gardenierstraat ZZ162823243r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts koper kamer met ledige plaats, tuin en hovingeGardenierstraat162823275v
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat162823275v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat162823275v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graefverkoper Gardenierstraat162823275v
LOUISES, MAGDALENA Magdalena Louys verkoper Gardenierstraat162823275v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatskeGardenierstraat NZ1631232178v
SIEMENS, AGE Agge Symons , c.soc.geniaarde koper Gardenierstraat NZ1631232178v
BAUKES, PIEBEhuis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1631232178v
, TIJShet huis van Tijs zakkendragernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1631232178v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1631232178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1631232178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1631232178v
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ1631232178v
KLASES, MAAIKE Mayke Clases koper kamerGardenierstraat ZZ163123313v
WILLEMS, KLAASwijlen Claes Willems koper Gardenierstraat ZZ163123313v
GOOITSENS, PIETER Pieter Goyties naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ163123313v
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ163123313v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Gardenierstraat ZZ163123313v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ163123313v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes koper huis (steeg ten oosten)Gardenierstraat163223340v
GOSLINGS, ALBERTJE Albertie Goslicks koper Gardenierstraat163223340v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat163223340v
BAUKES, PIEBEde hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat163223340v
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat163223340v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat163223340v
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeusprocureur postulant voor het gerechtkoper huis, hof en kamerGardenierstraat163223355r
ANDRIES, ANTJE Antie Andries koper Gardenierstraat163223355r
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffnaastligger ten oosten Gardenierstraat163223355r
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat163223355r
BERENDS, AALTJE Aeltye Berents , voor zich en haar kinderenverkoper Gardenierstraat163223355r
ALBERTS, BERENDwijlen Berent Alberts verkoper Gardenierstraat163223355r
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoonverkoper q.q. Gardenierstraat163223355r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks , oom van de kinderenverkoper q.q. Gardenierstraat163223355r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s.koper q.q. kamerGardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1634233135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper Gardenierstraat ZZ1634233135v
GRAAF, JAKOB WILLEMS Jacob Willems de Graeffverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1634233135v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaatsGardenierstraat1634233144r
SIEDSES, WIEBRICHJE Wybrich Sydses koper Gardenierstraat1634233144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat1634233144r
PIETERS, FRANS Frans Pyters naastligger ten westen Gardenierstraat1634233144r
KORNELIS, FENTJE Fenne Cornelis verkoper Gardenierstraat1634233144r
, KLAASwijlen Claes Happelverkoper Gardenierstraat1634233144r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper q.q. Gardenierstraat1634233154r
JANS, HARMEN Harmen Janssen verkoper q.q. Gardenierstraat1634233154r
JANS, SJOERDde weeskinderen van wijlen Sioerd Jans verkoper Gardenierstraat1634233154r
TJEPKES, GRIETJEwijlen Griet Tiepckes verkoper Gardenierstraat1634233154r
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Gardenierstraat1634233156v
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat1634233156v
BAUKES, PIEBEburgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib.verkoper Gardenierstraat1634233156v
JOUKES, TJEERD Tiaerdt Jouckes brouwerkoper 1/2 huis, tuin en 2 halve kamers aanelkaarGardenierstraat NZ1635233169r
BAUKES, PIEBEoud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ1635233169r
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeffkoper huis met ledige plaats erachterGardenierstraat16362349v
PIETERS, SIETSKE Sydske Pytters koper Gardenierstraat16362349v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat16362349v
PIETERS, FRANS Frans Pytters naastligger ten westen Gardenierstraat16362349v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat16362349v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat16362349v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses koper kamerGardenierstraat ZZ163623411r
OTTES, STIJNTJE Stijntie Ottes koper Gardenierstraat ZZ163623411r
IENTES, PIETERde kamer van Pyter Intes naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
JAKOBS, KLAASde kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ163623411r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ163623411r
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat ZZ163623411r
IDSES, KORNELISde erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat163623421r
GAVERE, JAN ROGIERSburgemeester Jan Rogiers de Gavere, c.u.koper twee kamersGardenierstraat NZ163723432v
JANS, IEDE Ido Janssen , c.u.bewoner Gardenierstraat NZ163723432v
, HENDRIK Hendrick wieldraaierbewoner Gardenierstraat NZ163723432v
GAVERE, JAN ROGIERSde hof van burgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ163723432v
RUURDS, JOCHEM Jochum Ruirdts verkoper Gardenierstraat NZ163723432v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens verkoper Gardenierstraat NZ163723432v
BANGA, JAKOB Jacob Bangakoper door niaar kamerGardenierstraat ZZ1642234181r
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u.geniaarde koper Gardenierstraat ZZ1642234181r
LASES, SJOERD Sioerd Laesen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1642234181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ1642234181r
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzagerkoper hoekkamerGardenierstraat164323548r
TEEKES, EEUWEde kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat164323548r
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeetsternaastligger ten westen Gardenierstraat164323548r
LASES, SJOERD Sioerd Lases metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat164323548r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijn (mr. -)koper twee dwarskamersGardenierstraat NZ1644235159v
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses koper Gardenierstraat NZ1644235159v
KNIJFF, JAN de kamers en plaats van Jan Knijffnaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1644235159v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1644235159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ1644235159v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u.koper kamerGardenierstraat ZZ1646235217r
, BOTE Boote Hieckes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1646235217r
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamerGardenierstraat ZZ1650236121r
PIEBES, PAULUSwijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ1650236121r
, de hof van Lijntien Vlasblomnaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1650236121r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1650236121r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.verkoper Gardenierstraat ZZ1650236121r
FOPPES, FOPPEoud gemeensman Foppe Foppes koper hof met bomen en plantenGardenierstraat ZZ1651236164v
REINS, JAN Jan Reins , c.u.schipper (groot-)verkoper Gardenierstraat ZZ1651236164v
MURKS, DOUWE Douwe Mirckx koper kamerGardenierstraat ZZ1652236203v
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Claessen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1652236203v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ1652236203v
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.koper plaats, wijd 7 voet, lang 14 voetGardenierstraat1653236235r
, FRANS Frans ververnaastligger ten oosten Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1653236235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat1653236235r
JELLES, KLAAS Claes Jelles , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat1653236235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat1653236235r
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes koper grondpacht van 0-10-00 CGGardenierstraat NZ1654236269r
SJOERDS, LAMMERTgrondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroereigenaar perceel Gardenierstraat NZ1654236269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ1654236269r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts koper van 1/2 kamerGardenierstraat ZZ165523733v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmermankoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ165523733v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165523733v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ165523733v
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ165523733v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper huis en plaatsGardenierstraat NZ165623770v
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat NZ165623770v
GAVERE, JAN ROGIERSde hof van wijlen burgemeester Jan Rogiers de Gaverenaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ165623770v
HENDRIKS, HENDRIKde kopers Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat NZ165623770v
HENDRIKS, HENDRIKde kopers Hendrick Hendricx , c.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ165623770v
SIEBES, MEINERT Meynert Sybes , c.u.verkoper Gardenierstraat NZ165623770v
SIEBES, MEINERT Meinert Sybes , c.u.turfdragerkoper kamerGardenierstraat ZZ165623787v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ165623787v
SIEMENS, DOUWEde woning van Douue Symens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ165623787v
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ165623787v
JANS, PIER Pier Jansen , c.u.brouwerkoper twee kamers met een plaatsjeGardenierstraat ZZ1658237167r
ULBES, JETSKE Jets Uulbes naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1658237167r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Gardenierstraat ZZ1658237167r
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
REINERS, PIETERwijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat1655237266v
SIEMENS, GERRIT Gerryt Symens koordewerkernaastligger ten noorden Gardenierstraat1655237266v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamerGardenierstraat ZZ1662238130v
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ1662238130v
, JANde kamer van wijlen Jan Worstnaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1662238130v
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1662238130v
PABES, JANde kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1662238130v
JANS, BEREND Beernt Jansen weverkoper kamer en plaats daarachterGardenierstraat1662238143v
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat1662238143v
JILTS, LIJSBET Lijsbeth Jiltes naastligger ten oosten Gardenierstraat1662238143v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat1662238143v
BANGA, TRIJNTJE de hof van Trijntie Banganaastligger ten westen Gardenierstraat1662238143v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes naastligger ten noorden Gardenierstraat1662238143v
DOEDES, EVERT Evert Doedes verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
DIRKS, SIEMEN Simen Dirxen verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat1662238143v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsmannaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ166123811ra
FOPPES, FOPPEde tuin van Foppe Foppes rentmeesternaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ166123811ra
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723967v
SIEMENS, MAURITSals bewoner Maurus Symens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723967v
JAKOBS, LOLKEde weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723967v
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723967v
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ166723967v
SIEMENS, MAURITS Maurus Symons koper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723968r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723968r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723968r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelverkoper Gardenierstraat NZ166723968r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus koper 1/2 kamerGardenierstraat NZ166723969r
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ166723969r
DIRKS, PIETERals bewoner Pytter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723969r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix verkoper Gardenierstraat NZ166723969r
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.koper kamerGardenierstraat1668239126v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat1668239126v
JAKOBS, TJEERDJE Tjeerdtje Jacobs verkoper Gardenierstraat1668239126v
MEINERTS, GOSLINGwijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat1668239126v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u.koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?)Gardenierstraat ZZ1669239206v
, JOOSTde hof van mr. Joost Havestadtnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1669239206v
FOPPES, FOPPEde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Foppe Foppes , sr.verkoper Gardenierstraat ZZ1669239206v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers , c.u.koper finaal kamerGardenierstraat ZZ16662396va
SIEBES, MEINERTdeze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdragereerdere bewoner Gardenierstraat ZZ16662396va
BANGA, de erfgenamen van wijlen burgerhopman Banganaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ16662396va
SIEMENS, DOUWE Douwe Simens naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ16662396va
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs timmermankoper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
JAKOBS, LOLKEde weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons koper 1/2 huisGardenierstraat NZ166723913va
SIEMENS, MAURITS Maurus Simons huurder Gardenierstraat NZ166723913va
PIETERS, FLORISals bewoner Floris Pytters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamerGardenierstraat NZ166723913va
PIETERS, FLORIS Floris Pytters huurder Gardenierstraat NZ166723913va
DIRKS, PIETERals bewoner Pieter Dirx naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde hof van het sterfhuis van Hendrik Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachterGardenierstraat NZ166723913va
GAVERE, JAN de hof van de weduwe van burgemeester Jan de Gaverenaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkopernaastligger ten westen Gardenierstraat NZ166723913va
HENDRIKS, HENDRIKde minderjarige erfgenaam van Hendrik Hendriks koolkoperverkoper Gardenierstraat NZ166723913va
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingstkoper provisioneel 1/2 hofGardenierstraat166923940va
FOPPES, FOPPEde nagelaten hof van Foppe Foppes rentmeester (oud -)verkoper Gardenierstraat166923940va
GOSLINGS, SIEBE Sybe Goslings gleibakkerkoper kamerGardenierstraat167124057v
KORNELIS, ANTJE Antie Cornelis koper Gardenierstraat167124057v
JANS, BEREND Beernt Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat167124057v
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc.verkoper Gardenierstraat167124057v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Gardenierstraat167124057v
THOMAS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat167124057v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers rogstorterkoper door niaar hoekkamer en een plaatsGardenierstraat ZZ167224079v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pytters , vrijgezelgeniaarde koper Gardenierstraat ZZ167224079v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ167224079v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ167224079v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ167224079v
DOUWES, BAUKJE Baukje Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ167224079v
DOUWES, OENE Oene Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ167224079v
HAIES, PIER Pier Hayes koper huisGardenierstraat NZ1673240117r
DOUWES, TRIJNTJE Trijntie Douwes koper Gardenierstraat NZ1673240117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1673240117r
JAKOBS, PIETERhet huis van Pytter Jacobs timmermannaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1673240117r
, de hof van de weduwe van dr. Arkenboutnaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1673240117r
PIETERS, JOOST Joost Pytters verkoper Gardenierstraat NZ1673240117r
WILLEMS, BRECHTJE Bregt Willems verkoper Gardenierstraat NZ1673240117r
KREEFT, JAN Jan Kreeft, c.u.herbergierkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ168424244r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424244r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ168424244r
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrick Coenraedts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ168424244r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoenchirurgijn (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
SIEMENS, ARJENhuisman Arjen Symens verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
JAKOBS, JANhuisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ168424244r
HEMMES, ANTJE Antie Hemmes koper kamer of woningGardenierstraat ZZ168424248r
JAKOBS, HANSwijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayenbetrokkene Gardenierstraat ZZ168424248r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Burgernaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ168424248r
ANDRIES, HERE Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ168424248r
KOENRAADS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Coenderts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ168424248r
KREEFT, JAN Jan Kreeftherbergierverkoper Gardenierstraat ZZ168424248r
KORNELIS, AUKJE Auckie Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ168424248r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat NZ1688242226r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns metselaar (mr. -)koper Gardenierstraat NZ1688242226r
, KEIMPE Keimpe timmermannaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1688242226r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1688242226r
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenakoper ledige plaatsGardenierstraat ZZ1690242326r
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s.naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1690242326r
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1690242326r
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1690242326r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1690242326r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar (mr. stads-)verkoper Gardenierstraat ZZ1690242326r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs , c.u.wever (linnen-)koper woningGardenierstraat1691242373v
THOMAS, FROUKJE Frouckjen Tomas bewoner Gardenierstraat1691242373v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat1691242373v
, naastligger ten zuiden Gardenierstraat1691242373v
JANS, JANde tuin gehuurd door Jan Jansen chirurgijn (mr. -)naastligger ten westen Gardenierstraat1691242373v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat1691242373v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemakerverkoper Gardenierstraat1691242373v
JAKOBS, LOLLEvroedsman Lolle Jacobs schoenmaker (mr. -)koper tuintje met zomerhuisjeGardenierstraat ZZ169324350v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s.naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ169324350v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324350v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ169324350v
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenaverkoper Gardenierstraat ZZ169324350v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes koper kamerGardenierstraat ZZ169324351v
PIETERS, PIETERwijlen Pyter Pytersen koper Gardenierstraat ZZ169324351v
WOUTERS, BERENDde kamer van w. Beernt Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ169324351v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ169324351v
JASPERS, ANTJE Antie Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ169324351v
HAITSES, DOEIE Doye Haytses korfmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ169324351v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker (mr. -)koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuisGardenierstraat ZZ1701244108v
JANS, EVERT Ewert Jansen koper Gardenierstraat ZZ1701244108v
HESSELS, PIETERde hof van Pytter Hessels , c.s.bode (gilde-)naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1701244108v
HINGST, EVERT Ewert Hingstkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1701244108v
FREERKS, SIETSKE Sytske Freerks verkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerts Schierekoopmanverkoper van 5/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
HERES, ANTJE Antie Heres verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ1701244108v
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar (mr. -)aanhandelaar tuintje en zomerhuisjeGardenierstraat ZZ1704244249v
ARJENS, KEIMPE Kempe Arjens , c.soc.naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1704244249v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1704244249v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1704244249v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1704244249v
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokverwandelaar Gardenierstraat ZZ1704244249v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper 1/2 kamerGardenierstraat ZZ1705244293r
KLASES, PIETERwijlen Pytter Clasen koper Gardenierstraat ZZ1705244293r
KEIMPES, SIJKEde weduwe Sijke Keimpes , c.f.eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ1705244293r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244293r
HAIES, HINKE Hinke Hayes verkoper Gardenierstraat ZZ1705244293r
SCHIERE, JAN BOUWESwijlen Jan Bouwes Schiereverkoper Gardenierstraat ZZ1705244293r
SIEBES, JELLE Jelle Sybes koper tuintje met zomerhuisGardenierstraat ZZ1705244309v
SIEMENS, Ringke Symons koper Gardenierstraat ZZ1705244309v
ARJENS, KEIMPE Keimpe Arjens , c.s.naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1705244309v
, JAKOB Jacob ruilebuitnaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1705244309v
, KORNELIS Cornelis timmermannaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1705244309v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ1705244309v
DIRKS, JAN Jan Dirksen metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ1705244309v
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes koper kamerGardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ170924590r
, PIETERde kamer van Pieter Farrijnnaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ170924590r
PIERS, LIEUWEde hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ170924590r
BOKKES, TJEERD Tieerd Bockes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ170924590r
KORNELIS, AUKJE Auckjen Cornelis verkoper Gardenierstraat ZZ170924590r
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruird Jansen Sanstraverkoper Gardenierstraat ZZ170924590r
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)koper huisGardenierstraat NZ1711245159v
, naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1711245159v
FRANSES, KLAASals bewoner Claes Fransen naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1711245159v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ1711245159v
KOK, de hof van de vroedsman Koknaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1711245159v
WIJNALDA, oud burgemeester Winaldanaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1711245159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat NZ1711245159v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u.wever (bont-)koper huisGardenierstraat171824620ar
PLAS, PIETER Pieter Plasbontwerkernaastligger ten oosten Gardenierstraat171824620ar
, GERBEN Gerben naastligger ten zuiden Gardenierstraat171824620ar
KOK, LOLLE JAKOBSde erfgenamen van wijlen vroedsman Lolle Jacobs Koknaastligger ten westen Gardenierstraat171824620ar
ALBERTS, JAKOBburgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat171824620ar
BERENDS, JAN Jan Berents wever (bont-)verkoper Gardenierstraat171824620ar
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumakoopmankoper hofGardenierstraat ZZ171824625r
HESSELS, PIETERde hof van Pieter Hessels naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ171824625r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ171824625r
JANS, FOPPE Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)koper tuin met vruchtbomen, wijnstokken, planten en zomerhuisGardenierstraat ZZ1723246182v
, JETSKE Jedske Gatdzes koper Gardenierstraat ZZ1723246182v
HESSELS, PIETERde tuin van Pyter Hessels bode (gilde-)naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1723246182v
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Bumaverkoper Gardenierstraat ZZ1723246182v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendrix koper 1/3 kamer met toebehorenGardenierstraat ZZ1724246206v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Gardenierstraat ZZ1724246206v
HESSELS, PIETERde tuin van Pyter Hessels naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1724246206v
JAKOBS, BOTEde tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1724246206v
JANS, HILTJE Hiltie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ1724246206v
SIEMENS, DOEDEwijlen Doede Symens verkoper Gardenierstraat ZZ1724246206v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pyters sleefmakerkoper huisGardenierstraat ZZ1728247203v
OVERZEE, JAN Jan Overseekoper Gardenierstraat ZZ1728247203v
JANS, FOPPEde tuin van Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1728247203v
, SIPKE Sipke turfdragernaastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1728247203v
HESSELS, SUSTER Suster Hessels verkoper Gardenierstraat ZZ1728247203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ1728247203v
UILKES, DIRK Dirk Uylkes koper woningGardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters koper Gardenierstraat ZZ1731247387v
JANS, FOPPEde hof van Foppe Jansen schoenmaker (mr. -)naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ1731247387v
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1731247387v
PIETERS, TJEERD Tjeerd Pieters sleefmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat ZZ1731247387v
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzeeverkoper Gardenierstraat ZZ1731247387v
HIDDES, THOMAS Tomas Hiddes varenspersoonkoper huisGardenierstraat ZZ1732248136r
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ1732248136r
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ1732248136r
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ1732248136r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Gardenierstraat ZZ1732248136r
HENDRIKS, SIKJEwijlen Sicke Hendrix verkoper Gardenierstraat ZZ1732248136r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans wever (bont-)koper huis, weefwinkel en plaatsGardenierstraat NZ1737249189v
KORNELIS, AUKJE Aukjen Cornelis koper Gardenierstraat NZ1737249189v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1737249189v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, EVERT HIELKES Ewert Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, DOUWE HIELKES Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntie Hylkes Hanekuikverkoper Gardenierstraat NZ1737249189v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoonkoper woningGardenierstraat NZ1749251261v
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums koper Gardenierstraat NZ1749251261v
, JAN Jan Damastverpachter grond Gardenierstraat NZ1749251261v
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1749251261v
JANS, BEREND Beernt Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1749251261v
, HERE Heere naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1749251261v
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels verkoper Gardenierstraat NZ1749251261v
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)koper provisioneel woning en weefwinkelGardenierstraat NZ1753253273r
JANS, HENDRIK Hendrikus Janzen , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat NZ1753253273r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1753253273r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruinnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1753253273r
HESSELS, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Hessels naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1753253273r
WITTE, HENDRIK Hendrik de Wittewever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
OTTES, JAN Jan Ottes wever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1753253273r
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ1753253273r
JANS, BERENDwijlen Beernd Janzen erflater Gardenierstraat NZ1753253273r
KLASES, SIERKJEwijlen Sierkje Clazes erflater Gardenierstraat NZ1753253273r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerkoper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1762255162r
LEX, MARIA Marijke Lexkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyernotaris en procureur fiscaalverkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
GEEST, AALTJE Alida van der Geestverkoper Gardenierstraat ZZ1762255162r
JANS, GERRIT Gerryt Jans wever (bont-)koper huisGardenierstraat NZ1763255178v
JANS, ANTJE Antje Jans koper Gardenierstraat NZ1763255178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1763255178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1763255178v
ANTONIUS, MARIA Marijke Anthonis verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
HAARLEM, JAN JANS Jan Jans van Haarlemwever (mr. bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1763255178v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstrakoopmankoper fraaie woningGardenierstraat NZ1766256153v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstrakoper Gardenierstraat NZ1766256153v
PIETERS, PIETJE Pyttje Pytters huurder Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ1766256153v
, JAN Jan Damastverpachter grond Gardenierstraat NZ1766256153v
, ALBERT Albert Noordganaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1766256153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1766256153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1766256153v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDESvroedsman Lieuwe Hiddes Tjesmaverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs koperslager (mr. -)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarigverkoper Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs , minderjarigverkoper Gardenierstraat NZ1766256153v
JAKOBS, JAKOBwijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ1766256153v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)koper huis en grote tuinGardenierstraat1767256230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat1767256230r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat1767256230r
JANS, PIETER Pyter Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat1767256230r
BROUWER, GERRIT HEINS Gerryt Heins Brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat1767256230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman (mr. -)verkoper Gardenierstraat1767256230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat1767256230r
JANS, BEREND Beerent Jansen wever (bont-)koper huis en weefwinkelGardenierstraat NZ17672577r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ17672577r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ17672577r
HULSCHER, GERRIT Gerryt Hulscherkoopman en fabrikantverkoper q.q. Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, BEREND Berent Jansen Verlagewever (mr. bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen wever (bont-)verkoper van 1/2 Gardenierstraat NZ17672577r
, GERRIT Gerryt Sprickverkoper Gardenierstraat NZ17672577r
, MARIA Marijke Sprik, innocentverkoper Gardenierstraat NZ17672577r
, BEREND Beerent Sprikwever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ17672577r
, ANTJEwijlen Antje Sprikerflater Gardenierstraat NZ17672577r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Jansen wever (bont-)erflater Gardenierstraat NZ17672577r
BROUWER, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Brouwerkoper door niaar ratione sanguinis woningGardenierstraat NZ176825750v
TUININGA, BOTE wijlen Bote Tuiningakoper door niaar ratione sanguinis Gardenierstraat NZ176825750v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantgeniaarde koper Gardenierstraat NZ176825750v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings geniaarde koper Gardenierstraat NZ176825750v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ176825750v
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ176825750v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgafabrikantnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ176825750v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ176825750v
JANS, PIETER Pieter Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ176825750v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat NZ176825750v
BROUWER, JAN HENDRIKSwijlen Jan Hendriks Brouwerverkoper Gardenierstraat NZ176825750v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens pannenbakkerkoper woningGardenierstraat NZ1769257118v
RITSKES, GRIETJE Grietje Ritskes huurder Gardenierstraat NZ1769257118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1769257118v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1769257118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1769257118v
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)koper gedeelte tuin of hofGardenierstraat17722588v
, SJOERD Sjoerd huurder Gardenierstraat17722588v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat17722588v
JANS, BEREND Berend Jans wever (mr. bont-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat17722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)naastligger ten westen Gardenierstraat17722588v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat17722588v
GERRITS, HEIN Heyn Gerryts naastligger ten noorden Gardenierstraat17722588v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens reidmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat17722588v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat17722588v
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschopwever (bont-)koper huis en weefwinkelGardenierstraat NZ1773258116r
GERBENS, PIETERde weduwe van Pyter Gerbens Clamstranaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1773258116r
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Gardenierstraat NZ1773258116r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwerkoopmannaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1773258116r
, GERRIT Gerrit naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1773258116r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogmanwever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r
, BEREND Baarnd Verlagewever (bont-)verkoper q.q. Gardenierstraat NZ1773258116r
OTTES, JANde nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilberswever (bont-)verkoper Gardenierstraat NZ1773258116r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuisGardenierstraat ZZ1778259129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts koper Gardenierstraat ZZ1778259129v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems uitdragerverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
LEX, MARIA JANS Marijke Jans Lexverkoper Gardenierstraat ZZ1778259129v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuskoper 4/5 woningGardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178126056r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstranaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ178126056r
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178126056r
BISSCHOP, PIETER Pieter Bisschop [staat: Bosschop]naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ178126056r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakkerverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, TJERK Tjerk Pieters tichelaarverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagdverkoper Gardenierstraat NZ178126056r
MEYER, HARTOG Hartog Meyerslager (joods -)koper huisGardenierstraat NZ178326183r
, BENEDICTUS Benedictus Josephkoopman (joods -)koper Gardenierstraat NZ178326183r
VLIE, KLAAS Claas van 't Vliehuurder Gardenierstraat NZ178326183r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ178326183r
BROERS, MINSE Minse Broers naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178326183r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ178326183r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ178326183r
FOEKENS, SJOERD Sjoerd Foekenskoopmankoper woning, weefwinkel en plaatsje ?Gardenierstraat NZ1787262185r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jongkoopvrouwkoper Gardenierstraat NZ1787262185r
GROEN, JAKOB Jacob Groenhuurder (p.w.)Gardenierstraat NZ1787262185r
GERBENS, PIETERde weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1787262185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1787262185r
BAKKER, GATSKE WILLEMSongehuwde dochter Gatske Willems Bakkerverkoper Gardenierstraat NZ1787262185r
PIETERS, MINNE Minne Pieters timmerman (mr. -)koper woningGardenierstraat1788262242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuikadvocaat Hof van Frieslandverkoper Gardenierstraat1788262242v
RING, A. dr. A. van Ringhkoopmankoper huisGardenierstraat NZ178926371v
, DOUWE Douwe B. Leefsmakoopmankoper Gardenierstraat NZ178926371v
GROEN, J. J. Groen, c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat NZ178926371v
GERBENS, PIETERde weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ178926371v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ178926371v
FOEKES, SJOERD Sioerd Foekes verkoper Gardenierstraat NZ178926371v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jongverkoper Gardenierstraat NZ178926371v
DOEDES, ALBERT Albert Doedes scheepstimmermankoper woningGardenierstraat NZ179226446v
KLASES, ROMMERT Rommert Claases , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat NZ179226446v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ179226446v
JANS, BEREND Beernd Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ179226446v
FREERKS, PIER Pier Freerks* naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuiningaslager (mr. -)verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuiningaturfdragerverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leistraverkoper q.q. Gardenierstraat NZ179226446v
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuiningavarenspersoonverkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ179226446v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper woningGardenierstraat NZ1800265275v
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper Gardenierstraat NZ1800265275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhoovenkoper Gardenierstraat NZ1800265275v
HORST, HENDRIK Hendrik ter Horst, c.s.huurder (p.j.)Gardenierstraat NZ1800265275v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten oosten Gardenierstraat NZ1800265275v
, WOUTER Wouter Burgerhofnaastligger ten westen Gardenierstraat NZ1800265275v
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u.naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1800265275v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijnkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1800265275v
JANS, GERRITwijlen Gerrit Jans verkoper Gardenierstraat NZ1800265275v
, BERNARDUS Bernardus van Taakenkoopmankoper woningGardenierstraat NZ1801265309r
, KLAASde weduwe van Claas Vlielanderhuurder Gardenierstraat NZ1801265309r
BARTLING, AREND Arent Bartlingnaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1801265309r
HARKEROTH, EILE Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat NZ1801265309r
GERBENS, PIETERwijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper Gardenierstraat NZ1801265309r
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1801265310r
HESSELS, MAAIKE Maayke Hessels huurder Gardenierstraat ZZ1801265310r
HARKEROTH, EILE dr. Eylardus Folkardus Harkenrothverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogelprocureurverkoper q.q. Gardenierstraat ZZ1801265310r
BLOEMBERG, ANTJE TJAMMES Antje Tjamkes Blombergverkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
KLASES, KLAAS Claas Claasens verkoper Gardenierstraat ZZ1801265310r
, WOUTER Wouter Burgerhofkoper plek grond waarvan de woning afgebroken isGardenierstraat ZZ180226673r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Gardenierstraat ZZ180226673r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werfnaastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ180226673r
, HARMEN Harmen Winnekes, n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ180226673r
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ180226673r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
STOK, HARKE Harke van der Stokverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhovenverkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ180226673r
WIETSES, IJSBRAND IJsbrand Wytzes verversknechtkoper kamer of woningGardenierstraat ZZ1802266114v
, TRIJNTJE Trijntje huurder Gardenierstraat ZZ1802266114v
, BERNARDUS Bernardus van Takenkoopmanverkoper Gardenierstraat ZZ1802266114v
STOK, HARKE Harke van der Stokmetselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat180426717v
DIEMER, ADAM Adam Dimmerhuurder Gardenierstraat180426717v
HIBMA, BOUDEWINA Boudewina Hibmaverkoper Gardenierstraat180426717v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaanverkoper Gardenierstraat180426717v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huisGardenierstraat ZZ180426752v
PIETERS, PIEBEwijlen Piebe Pieters koper Gardenierstraat ZZ180426752v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnaldahuurder Gardenierstraat ZZ180426752v
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ180426752v
HERES, WIEBRENde erfgenamen van wijlen Wybren Heeres naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ180426752v
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaververkoper Gardenierstraat ZZ180426752v
, JOHANNESwijlen Johannes Bensonidusverkoper Gardenierstraat ZZ180426752v
BARTLING, Ahrend Bartlingkoper woningGardenierstraat NZ1806267202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u.huurder Gardenierstraat NZ1806267202r
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ1806267202r
, GERARDUS Gerardus Eelkomanaastligger ten noorden Gardenierstraat NZ1806267202r
BLOEM, WIETSE DIRKSstadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blomverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
, BERNARDUSwijlen Bernardus van Taakenverkoper Gardenierstraat NZ1806267202r
, HENDRIK Hendrik smidnaastligger ten oosten Gardenierstraat 116552374v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 116552374v1
SPOEL, ROMKE de weduwe van Romcke Spoelnaastligger ten westen Gardenierstraat 116552374v1
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 116552374v1
JANS, FRANSde crediteuren van het sterfhuis, of de weeskinderen van wijlen Frans Jansen , c.u.verkoper Gardenierstraat 116552374v1
DALEN, TEUNIS WILLEMS Thonis Willems van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 11657237257v
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten zuiden Gardenierstraat 11657237257v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsbarts , of zijn successeurnaastligger ten noorden Gardenierstraat 11657237257v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
JAKOBS, ROMKE Romcke Jacobs koopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11657237257v
FONGERS, TETTEde nagelaten weeskinderen van wijlen Tetting Fongers verkoper Gardenierstraat 11657237257v
KLASES, BERBERwijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 11657237257v
JAKOBS, LOLKE Lolcke Jacobs , c.u.koper kamer met een tuintjeGardenierstraat 1165923811v
DALEN, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas van Dalennaastligger ten oosten Gardenierstraat 1165923811v
SINTS, ROMKEde weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1165923811v
GIJSBERTS, GERRIT Gerryt Gijsberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1165923811v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trintie Sibrens verkoper Gardenierstraat 1165923811v
WIEBRENS, JAN Jan Wyberens kleermaker (mr. -)koper kamer met een tuintje erachterGardenierstraat 1166623957r
KORNELIS, SJOUKJE Siouckien Cornelis koper Gardenierstraat 1166623957r
HENDRIKS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrik Hendrix Coudnagelnaastligger ten oosten Gardenierstraat 1166623957r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Gardenierstraat 1166623957r
, JAN Jan kuipernaastligger ten noorden Gardenierstraat 1166623957r
JOHANNES, AUKJE Auck Joannis verkoper Gardenierstraat 1166623957r
JAKOBS, LOLKEwijlen Lolcke Jacobs verkoper Gardenierstraat 1166623957r
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jogchums koper kamer met een tuintjeGardenierstraat 1175025287r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Gardenierstraat 1175025287r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten Gardenierstraat 1175025287r
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1175025287r
, A.burgemeester A. Roosennaastligger ten noorden Gardenierstraat 1175025287r
DIJKSMA, TEEKE Taeke Dijksmakleermaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 1175025287r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sjouwer Admiraliteitkoper huis en tuintjeGardenierstraat 1176125569v
BOUWES, AATJE Attie Bouwes koper Gardenierstraat 1176125569v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1176125569v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1176125569v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offeringanaastligger ten noorden Gardenierstraat 1176125569v
JOCHEMS, SIEBREN Sybren Jochums zoutdragerverkoper Gardenierstraat 1176125569v
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Gardenierstraat 1176125569v
, ALBERTburgervaandrig Albert Noordgakoopmankoper fraai huis en tuintjeGardenierstraat 1176525694r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper Gardenierstraat 1176525694r
HENDRIKS, JANde weduwe van Jan Hendriks naastligger ten oosten Gardenierstraat 1176525694r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 1176525694r
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten noorden Gardenierstraat 1176525694r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wieberens arbeiderverkoper Gardenierstraat 1176525694r
BOUWES, AATJEwijlen Attje Bouwes verkoper Gardenierstraat 1176525694r
LINT, HENDRIK Hendrik van Lintschoenmaker (mr. -)koper huis en tuintjeGardenierstraat 11784261233r
JANS, Doeddtie Jans koper Gardenierstraat 11784261233r
KLASES, KORNELIS Cornelis Clases huurder Gardenierstraat 11784261233r
TUININGA, BOTE de weduwe van Bote Tuininganaastligger ten oosten Gardenierstraat 11784261233r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 11784261233r
, FOKKE Fokke Metzelaarnaastligger ten noorden Gardenierstraat 11784261233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 11784261233r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Gardenierstraat 11784261233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 11784261233r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 11798265123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Gardenierstraat 11798265123r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerryts , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat 11798265123r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 11798265123r
STEFANUS, TEEKE Taeke Stephanyprocureur fiscaalverkoper q.q. Gardenierstraat 11798265123r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaarverkoper q.q. Gardenierstraat 11798265123r
, CATHARINAde geabandonneerde boedel van Catie van Lindtverkoper Gardenierstraat 11798265123r
JANS, BERENDwijlen Beernt Jans verkoper Gardenierstraat 11798265123r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen koper noordelijke van twee kamers, met plaatsjeGardenierstraat 21622230323v
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuues rogmeterbewoner zuidelijke kamer Gardenierstraat 21622230323v
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 21622230323v
JANS, GEERTJE Geertie Jansen verkoper Gardenierstraat 21622230323v
OEBELES, WATSE Watse Ubles koper door niaar huisGardenierstraat 216312338r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 216312338r
LIEUWES, IJSBRANDde proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 216312338r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 216312338r
JANS, KORNELIS Cornelis Jans , [voot 56-00-00 CG]verkoper van 1/2 Gardenierstraat 216312338r
JANS, GRIETJE Griet Jans , [voor 50-00-00 GG]verkoper van 1/2 Gardenierstraat 216312338r
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u.koper kamerGardenierstraat 21646235223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21646235223v
HORST, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Horst, c.u.verkoper Gardenierstraat 21646235223v
LASES, LAASde kinderen en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Laes Laessen koper kamerGardenierstraat 2165523741v
, LIEUWE Lieuwe kramernaastligger ten oosten Gardenierstraat 2165523741v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2165523741v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanusverkoper Gardenierstraat 2165523741v
JANS, JETSKE Jetske Jans koper kamerGardenierstraat 21664238240v
REINS, GERRITwijlen Gerrit Reins koper Gardenierstraat 21664238240v
SCHELTES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21664238240v
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21664238240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u.apothekerverkoper Gardenierstraat 21664238240v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems , c.u.koper kamerGardenierstraat 2167124062r
SCHELTES, LIEUWEde weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2167124062r
SAMUELS, FREERKde hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2167124062r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.u.verkoper Gardenierstraat 2167124062r
GOSSES, PIETER Pytter Gosses zeevarendekoper kamerGardenierstraat 21701244133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 21701244133v
STINNERTS, KLAASde weduwe van Claes Stinnerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 21701244133v
WILLEMS, BERENDde verkoper Beern Willems , c.u.turfdragernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21701244133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdragerverkoper Gardenierstraat 21701244133v
HENDRIKS, IESKJE Jiskjen Hendrix verkoper Gardenierstraat 21701244133v
JANS, GATSKE Gatske Jans , ongehuwde meerderjarige dochterkoper kamerGardenierstraat 21705244304v
TEEDES, FOEKEhet huis gekocht door Foeke Taedes , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
ABES, MARTENhet huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21705244304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21705244304v
GOSSES, PIETER Pytter Gosses verkoper Gardenierstraat 21705244304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 21705244304v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker (mr. -)koper door niaar kamerGardenierstraat 21716245259v
KORNELIS, AAFKE Aeffke Cornelis koper door niaar Gardenierstraat 21716245259v
KLASES, TIETJE Tyttie Clases geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
TIJSES, EERKEwijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 21716245259v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 21716245259v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21716245259v
JANS, GATSKE Gatske Jans , bejaarde dochterverkoper Gardenierstraat 21716245259v
JANS, JAN Jan Jansen wever (bont-)koper woningGardenierstraat 217522539v
JELLES, HESSEL Hessel Jelles huurder Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat 217522539v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
DOUWES, AAFKE Aefke Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper van 1/2 Gardenierstraat 217522539v
JAKOBS, ALBERTburgervaandrig Albert Jacobs Noordgafabrikantkoper woningGardenierstraat 21755253203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 21755253203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u.naastligger ten zuiden Gardenierstraat 21755253203r
JANS, JAN Jan Jansen wever (mr. bont-)verkoper Gardenierstraat 21755253203r
HESSELS, JELGER Jelger Hessels sleperkoper huis met woning ernaastGardenierstraat 21765256137v
JANS, LISKJE Liskje Jans koper Gardenierstraat 21765256137v
HAIES, SIBBELEde weduwe van Sible Hayes huurder Gardenierstraat 21765256137v
OFFRINGA, GERRIT Gerryt Offringanaastligger ten oosten Gardenierstraat 21765256137v
BOS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Bosnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21765256137v
GERRITS, HUGO Huige Gerryts koopmanverkoper Gardenierstraat 21765256137v
PIETERS, SIEBRICHJE Sybregje Pyters verkoper Gardenierstraat 21765256137v
HENDRIKS, JOHANNESburgervaandrig Johannes Hendriks koopmankoper huisGardenierstraat 21784261232r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds koper Gardenierstraat 21784261232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 21784261232r
DROST, HEIN Hein Drostnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 21784261232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgkoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
DUMAN, KOERT Coerd Dumankoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 21784261232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakkerverkoper Gardenierstraat 21784261232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordgaverkoper Gardenierstraat 21784261232r
PETTINGA, G. G. Pettingakoopmankoper huisGardenierstraat 2178926396r
RUURDS, HENDRIK Hendrik Ruurds huurder (p.j.)Gardenierstraat 2178926396r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2178926396r
DROST, HEIN Hein Drostnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 2178926396r
WIND, JOHANNES HENDRIKS Johannes Hendriks de Windverkoper Gardenierstraat 2178926396r
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands , c.u.koper huisGardenierstraat 31722246126v
, KORNELIS Cornelis , c.u.schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31722246126v
WIEBRENS, JANde weduwe van Jan Wyberens naastligger ten westen Gardenierstraat 31722246126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31722246126v
PIETERS, IEDE Yede Pytters verkoper Gardenierstraat 31722246126v
JELLES, JAN Jan Jelles zeevarendekoper huisGardenierstraat 31727246306v
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters koper Gardenierstraat 31727246306v
, KORNELIS Cornelis schipper op Sneeknaastligger ten oosten Gardenierstraat 31727246306v
WIEBRENS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Wybren naastligger ten westen Gardenierstraat 31727246306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31727246306v
HILLEBRANDS, GERRIT Gerrit Hilbrands schoenlapperverkoper Gardenierstraat 31727246306v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Gardenierstraat 31727246306v
HENDRIKS, JAN Jan Hendrix brouwer (mr. -)koper woningGardenierstraat 31753253125v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 31753253125v
JOCHEMS, SIEBREN Sibren Jogchems naastligger ten westen Gardenierstraat 31753253125v
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 31753253125v
JELLES, JAN Jan Jelles verkoper Gardenierstraat 31753253125v
PIETERS, SAAPKE Saapke Pytters verkoper Gardenierstraat 31753253125v
HANNEMA, JAKOB SJOERDS Jacobus Sjoerds Hannemaapothekerkoper huisGardenierstraat 3179226427v
DREYER, RINSKE HIELKES Rinske Hylkes Dreyerkoper Gardenierstraat 3179226427v
KIEWIET, PIETER JANS Pieter Jansen Kievytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 3179226427v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Liuues koper kamer met een ledige plaats daarachterGardenierstraat 41634233151r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat 41634233151r
LUITJENS, BOUWE Buwe Luyties naastligger ten oosten Gardenierstraat 41634233151r
LIEUWES, IJSBRANDde koper IJsbrandt Liuues , c.u.naastligger ten westen Gardenierstraat 41634233151r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swollverkoper Gardenierstraat 41634233151r
FRANSES, JAN Jan Fransen , c.u.koper kamer, loods en tuin daarachterGardenierstraat 41650236102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 41650236102v
, LOURENS Lourens wevernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 41650236102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u.verkoper Gardenierstraat 41650236102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes koper kamer, loods en tuin daarachterGardenierstraat 41650236143r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Gardenierstraat 41650236143r
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wevernaastligger ten oosten Gardenierstraat 41650236143r
, LOURENS Lourens wevernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 41650236143r
PONTANUS, de kamer van Pontanusnaastligger ten westen Gardenierstraat 41650236143r
FRANSES, JAN Jan Fransen verkoper Gardenierstraat 41650236143r
PIETERS, MAAIKE Maycke Pytters koper kamer met een plaats en tuin en een vrije steeg ten oostenGardenierstraat 4166723982r
, PIETERwijlen Pytter bakkerkoper Gardenierstraat 4166723982r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4166723982r
JELGERSMA, WILT de verkochte kamer van Wilthetus Jelgersmanaastligger ten westen Gardenierstraat 4166723982r
STINNERTS, KLAAS Claes Stennerts timmerman (mr. stads-)koper huis met plaatsGardenierstraat 4168024166v
SJOUKES, SIEUWKE Sjuwke Sjouckes koper Gardenierstraat 4168024166v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taeke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 4168024166v
WILLEMS, BEREND Beernt Willems naastligger ten westen Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, JANwijlen Jan Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
PIETERS, GERRITwijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 4168024166v
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintjeGardenierstraat 41704244264r
KORNELIS, AAFKE Aefke Cornelis koper Gardenierstraat 41704244264r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten oosten Gardenierstraat 41704244264r
GOSSES, PIETER Pytter Gosses naastligger ten westen Gardenierstraat 41704244264r
SJOUKES, SJOUKJE Sjouke Sjoukes verkoper Gardenierstraat 41704244264r
TEEDES, FOEKE Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuisverkoper Gardenierstraat 41704244264r
JOEKES, ALLERT Allert Joekes wever (damast-)koper huisGardenierstraat 41736249141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper Gardenierstraat 41736249141r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes huurder Gardenierstraat 41736249141r
REUS, JAN Jan Reusnaastligger ten oosten Gardenierstraat 41736249141r
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41736249141r
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41736249141r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks verkoper Gardenierstraat 41736249141r
STOFFELS, GERBEN Gerben Stoffels ruilebuitverkoper Gardenierstraat 41736249141r
AGEMA, JOOST burgemeester Joost Agemakoper huisGardenierstraat 41741250186v
REUS, JAN de hof van Jan Reus, c.s.chirurgijn (mr. -)naastligger ten oosten Gardenierstraat 41741250186v
LUCAS, FREERK Freerk Lucas naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41741250186v
ABES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 41741250186v
JOEKES, ALLERT Allert Joekes , c.u.wever (mr. damast-)verkoper Gardenierstraat 41741250186v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachterGardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermankoper Gardenierstraat 4175225329v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmermaneigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4175225329v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 4175225329v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten westen Gardenierstraat 4175225329v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4175225329v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmermanverkoper Gardenierstraat 4175225329v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 41778259133r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjen Folkerts koper Gardenierstraat 41778259133r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 41778259133r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten oosten Gardenierstraat 41778259133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41778259133r
WIJNGAARDEN, GATSKE Gatske Wijngaardennaastligger ten westen Gardenierstraat 41778259133r
, BEREND Beernd naastligger ten westen Gardenierstraat 41778259133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper Gardenierstraat 41778259133r
KORNELIS, AAFKEwijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 41778259133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman (mr. huis-)verkoper q.q. Gardenierstraat 41778259133r
DIRKS, IEMKJE Ymkie Dirks verkoper Gardenierstraat 41778259133r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks verkoper Gardenierstraat 41778259133r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks verkoper Gardenierstraat 41778259133r
FLORIS, PIETER Pieter Floris koper woningGardenierstraat 41791263355r
WARNERS, SIKKE Sikke Warnders meesterknechthuurder (p.w.)Gardenierstraat 41791263355r
ALTENA, JAN Jan Altenakoopmanbetrokkene Gardenierstraat 41791263355r
JANS, GERRIT Gerrit Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 41791263355r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 41791263355r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s.naastligger ten westen Gardenierstraat 41791263355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat 41791263355r
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varelkoper huis en tuinGardenierstraat 41808268152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks koper Gardenierstraat 41808268152v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varelhuurder Gardenierstraat 41808268152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks huurder Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 41808268152v
, WOUTER Wouter Burgershoffapothekersknechtnaastligger ten oosten Gardenierstraat 41808268152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 41808268152v
, WOUTER Wouter Burgershoffapothekersknechtverkoper Gardenierstraat 41808268152v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes koper huisGardenierstraat 51732248154r
DIRKS, RINSKE Rinske Dirx koper Gardenierstraat 51732248154r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 51732248154r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten westen Gardenierstraat 51732248154r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 51732248154r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx verkoper Gardenierstraat 51732248154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 51732248154r
SIEMENS, PIETER Pytter Symons timmermankoper huisGardenierstraat 51755253244v
JOCHEMS, HINKE Hinke Jogchums koper Gardenierstraat 51755253244v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 51755253244v
BROUWER, JAN Jan Brouwernaastligger ten westen Gardenierstraat 51755253244v
MARTENS, DOUWEde erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 51755253244v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager (gezworen -)verkoper Gardenierstraat 51755253244v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks verkoper Gardenierstraat 51755253244v
PIETERS, RUURD Ruurd Pyters koper huisGardenierstraat 5176725710r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries koper Gardenierstraat 5176725710r
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten oosten Gardenierstraat 5176725710r
BROUWER, JAN de weduwe van Jan Brouwernaastligger ten westen Gardenierstraat 5176725710r
JANS, PIETER Pytter Jansen Kiewytnaastligger ten noorden Gardenierstraat 5176725710r
SIEMENS, PIETER Pytter Symons timmerman (mr. -)verkoper Gardenierstraat 5176725710r
JOCHEMS, HINKE Hincke Jogchems verkoper Gardenierstraat 5176725710r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper twee kamers met een loods, plaats en putGardenierstraat 616702404v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 616702404v
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 616702404v
LAMMERTS, JELTJE Jell Lambarts verkoper Gardenierstraat 616702404v
BERENDS, WILLEMwijlen Willem Berents verkoper Gardenierstraat 616702404v
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS Taecke Jacobs Haspelmankoper twee kamers met een loods, plaats, tuintje en putGardenierstraat 6167124058r
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierx koper Gardenierstraat 6167124058r
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 6167124058r
, MAAIKE Maycke baksternaastligger ten westen Gardenierstraat 6167124058r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 6167124058r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems koper huis bestaande uit 2 woningenGardenierstraat 61682241194r
PIETERS, MATTEUS Matheus Pieters huurder Gardenierstraat 61682241194r
GJALTS, JELLE Jelle Jolts huurder Gardenierstraat 61682241194r
, TJEPKE Tjepke schipper (wijd-)naastligger ten zuiden Gardenierstraat 61682241194r
STINNERTS, KLAAS Claes Stinnerts timmerman (stads -)naastligger ten westen Gardenierstraat 61682241194r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix verkoper Gardenierstraat 61682241194r
JETSES, RINSE Rinse Jetses verkoper Gardenierstraat 61682241194r
JANS, GERRIT Gerryt Jans koopmankoper 1/2 huisGardenierstraat 61779259179v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus koper Gardenierstraat 61779259179v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werffnaastligger ten oosten Gardenierstraat 61779259179v
HINNES, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten zuiden Gardenierstraat 61779259179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 61779259179v
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 61779259179v
SIERKS, DIRK Dirk Sierks verkoper Gardenierstraat 61779259179v
JANS, GERRIT Gerrit Jans wever (mr. bont-)koper 1/2 huisGardenierstraat 617802601r
JANS, GERRIT Gerrit Jans eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werffnaastligger ten oosten Gardenierstraat 617802601r
HINNES, LOLKE Lolke Hennings naastligger ten zuiden Gardenierstraat 617802601r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 617802601r
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdragerverkoper van 1/2 Gardenierstraat 617802601r
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerx , c.u.koper kamer en plaats achterGardenierstraat 71722246126r
HARDA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Hardanaastligger ten oosten Gardenierstraat 71722246126r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirx naastligger ten westen Gardenierstraat 71722246126r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 71722246126r
HESSELS, PIETER Pyter Hessels verkoper Gardenierstraat 71722246126r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs verkoper Gardenierstraat 71722246126r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmankoper hof met vruchtbomeb, prieeltje en stenen zomerhuisGardenierstraat 71726246268v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Gardenierstraat 71726246268v
PIERS, HEINweduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 71726246268v
KOK, AALTJE LOLLES Aeltje Lolles Cockverkoper Gardenierstraat 71726246268v
RIENKS, HEIN Hein Rienks schipper (wijd-)verkoper Gardenierstraat 71726246268v
BRUIN, PIETER Pyter de Bruin, veniam aetatiskoopmankoper door niaar woningGardenierstraat 71759254226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmangeniaarde koper Gardenierstraat 71759254226v
DANSER, JOHANNES de weduwe van Johannes Danserbewoner Gardenierstraat 71759254226v
DIRKS, ALBERTwijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat 71759254226v
TJEERDS, FREERK Freerk Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 71759254226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 71759254226v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 71759254226v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruinkoopmanverkoper Gardenierstraat 71759254226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper door niaar woningGardenierstraat 717632562r
TEEKES, ANTJE Antje Takes , meerderjarige vrijstergeniaarde koper Gardenierstraat 717632562r
, JOHANNESde weduwe van Johannes Danzerhuurder (p.w.)Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten oosten Gardenierstraat 717632562r
TJEERDS, FREERK Freek Tjeerds naastligger ten westen Gardenierstraat 717632562r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermannaastligger ten noorden Gardenierstraat 717632562r
BRUIN, PIETER vroedsman Pieter de Bruinverkoper Gardenierstraat 717632562r
REIDEMA, PIETER Pieter Reidemanotariskoper huisGardenierstraat 81748251231r
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs , c.s.huurder Gardenierstraat 81748251231r
BRUINS, PIETER Pieter Bruinsnaastligger ten oosten Gardenierstraat 81748251231r
GERRITS, TRIJNTJE Trijntie Gerrits naastligger ten zuiden Gardenierstraat 81748251231r
BOTES, ARJEN Arjen Bottes bakker (oud mr. -)verkoper Gardenierstraat 81748251231r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Klaas Leystrakoper huisGardenierstraat 8175025258v
JAKOBS, TJEERD Tjeerd Jacobs huurder Gardenierstraat 8175025258v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks huurder Gardenierstraat 8175025258v
BRUINS, PIETER Pieter Bruins naastligger ten oosten Gardenierstraat 8175025258v
GERRITS, TRIJNTJE Trijntje Gerrits naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8175025258v
SJORDEMA, HISKE Hiske Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
ALGERA, HAIE Haye Algraverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourtverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourtverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
SJORDEMA, EILE wijlen Eylardus Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
SJORDEMA, LOLKJE Lolkjen Sjordemaverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
VERRUCI, JAN Jan Willem Verrucifiscaalverkoper van 1/3 Gardenierstraat 8175025258v
PIETERS, JOHANNES Johannis Pyters scheepstimmermankoper huisGardenierstraat 81763255194r
MELIS, ANTJE Antje Melis koper Gardenierstraat 81763255194r
BRUINS, PIETER Pytter Bruinsnaastligger ten oosten Gardenierstraat 81763255194r
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 81763255194r
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claas Leistraverkoper Gardenierstraat 81763255194r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobeeoppasser aan de voorpoort van het lands magazijnkoper huisGardenierstraat 81806267240v
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 81806267240v
OENES, JANde weduwe van Jan Oenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 81806267240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat 81806267240v
JOHANNES, MELIS Melis Johannes gleibakkerverkoper Gardenierstraat 81806267240v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Gardenierstraat 81806267240v
JOHANNES, IEMKJE Ymkje Johannes verkoper Gardenierstraat 81806267240v
JOHANNES, GERRIT Gerryt Johannes verkoper Gardenierstraat 81806267240v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes verkoper Gardenierstraat 81806267240v
PIETERS, JOHANNESwijlen Johannes Pieters erflater Gardenierstraat 81806267240v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuinGardenierstraat 9172724747v
PIERS, HEINwijlen Heyn Piers brouwer (mr. -)koper Gardenierstraat 9172724747v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 9172724747v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sjoerds de Bruynkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 9172724747v
FREERKS, TJEERD Tjeerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 9172724747v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 9172724747v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, TRIJNTJE Trijntie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
, TIETE Tiete Blixemabode (gerechts-)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
HOEK, MEINERT Meyndert van Hoekblikslager (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, GRIETJE Grietje Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
, JOHANNES Johannes Bevanverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, IETJE Yttie Feykes Feltsmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
DIJKSMA, JAN burgervaandrig Jan Dijksmaverkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsmachirurgijn (mr. -)verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9172724747v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruinkoopmankoper huis met tuinGardenierstraat 91733248280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estakoper Gardenierstraat 91733248280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 91733248280r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwes Sioerds de Bruinkoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 91733248280r
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Tieerds van Estanaastligger ten oosten Gardenierstraat 91733248280r
FREERKS, TJEERD Tieerd Freerks naastligger ten westen Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, PIER Pier Heinsbrouwer (mr. -)naastligger ten noorden Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, GERRIT Gerryt Heinskoopmanverkoper Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, PIER Pier Heinsverkoper Gardenierstraat 91733248280r
HEINS, JAN Jan Heinsverkoper Gardenierstraat 91733248280r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmermankoper tuin, kamer en kelderGardenierstraat 91759254225v
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat 91759254225v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten oosten Gardenierstraat 91759254225v
GOSSES, OEBELEals geniaarde naastligger Oeble Gosses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 91759254225v
HEINS, GERRIT Gerrit Heins naastligger ten noorden Gardenierstraat 91759254225v
KUIPER, JAKOB SIEMENS Jacob Symons Kuiperverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Gardenierstraat 91759254225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruinkoopmanverkoper Gardenierstraat 91759254225v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kuiper (mr. -)koper kamerGardenierstraat 101658237141v
JANS, AAFKE Aefke Jans koper Gardenierstraat 101658237141v
HOTSES, JAKOB Jacob Hotses naastligger ten oosten Gardenierstraat 101658237141v
SJOERDS, BARTELDde erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 101658237141v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 101658237141v
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes koper kamerGardenierstraat 10167124044v
WOUTERS, BEREND Beern Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat 10167124044v
JASPERS, HAIE Haye Jaspers naastligger ten westen Gardenierstraat 10167124044v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 10167124044v
BRUIN, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Bruinbrugmankoper door niaar huisGardenierstraat 101738249226v
HOITES, IETJE Ytie Hoites koper door niaar Gardenierstraat 101738249226v
LUITJENS, REMMERT Rimmert Luitzens brugmangeniaarde koper Gardenierstraat 101738249226v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes geniaarde koper Gardenierstraat 101738249226v
UILKES, DIRK Dirk Uilkes naastligger ten oosten Gardenierstraat 101738249226v
, KLAAS Claas sleefmakernaastligger ten westen Gardenierstraat 101738249226v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Schonebeeknaastligger ten zuiden Gardenierstraat 101738249226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakkerverkoper Gardenierstraat 101738249226v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper Gardenierstraat 101738249226v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdragerkoper huisGardenierstraat 101770257183r
JOCHEMS, SIETSKE Sytske Jogchems koper Gardenierstraat 101770257183r
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder (p.j.)Gardenierstraat 101770257183r
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens naastligger ten oosten Gardenierstraat 101770257183r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pieters naastligger ten westen Gardenierstraat 101770257183r
BRUIN, PIETER JAKOBS Pieter Jacobs Bruinkorendragerverkoper Gardenierstraat 101770257183r
DALEN, TEUNIS WILLEMS Teunis Willems van Dalen, c.u.koper twee kamers met hof, tuin en planten ten oosten en noordenGardenierstraat 111641234154v
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat 111641234154v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix smidnaastligger ten noorden Gardenierstraat 111641234154v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleys , c.u.verkoper Gardenierstraat 111641234154v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx smid (mr. -)koper hof en huis met bomen, plantagie en een kamerGardenierstraat 111646235198r
EEDES, BERBER Berber Aedes koper Gardenierstraat 111646235198r
, MEINERT Meynert turfdragernaastligger ten oosten Gardenierstraat 111646235198r
HIELKES, SIETSE Sytse Hylckes naastligger ten westen Gardenierstraat 111646235198r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrickx , c.u.smid (mr. -)naastligger ten noorden Gardenierstraat 111646235198r
WILLEMS, TEUNIS Theunus Willims verkoper Gardenierstraat 111646235198r
BERENDS, PIETJE Pytie Beerns verkoper Gardenierstraat 111646235198r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u.koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijdeGardenierstraat 11170024486r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 11170024486r
, JAN Jan Cnoopnaastligger ten noorden Gardenierstraat 11170024486r
EISMA, ANTJE Anna Eysmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
EISMA, CATHARINA Cathalina Eysmaverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomeliuspredikantverkoper van 1/2 Gardenierstraat 11170024486r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaarkoper huisGardenierstraat 111701244106r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws koper Gardenierstraat 111701244106r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244106r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambertus de Gavereverkoper Gardenierstraat 111701244106r
DIRKS, JAN Jan Dirksen metselaar (mr. -)koper huis met schuurtjeGardenierstraat 111701244117r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs koper Gardenierstraat 111701244117r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirks Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111701244117r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
, JANde schuur van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111701244117r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaarverkoper Gardenierstraat 111701244117r
LOUWS, HILTJE Hiltie Louws verkoper Gardenierstraat 111701244117r
JANS, BEREND Beern Jansen wever (bont-)koper twee kamersGardenierstraat 111702244190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper Gardenierstraat 111702244190r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watze Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111702244190r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 111702244190r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111702244190r
DIRKS, JAN Jan Dirxen metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat 111702244190r
JAKOBS, PIETJE Pyttie Jacobs verkoper Gardenierstraat 111702244190r
KOK, LOLLE JAKOBSvroedsman Lolle Jacobs Cokschoenmaker (mr. -)aanhandelaar tuinGardenierstraat 111704244249r
HARDA, WATSE DIRKSvroedsman Watse Dirx Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111704244249r
BROUWER, HEIN PIERS Hein Piers Brouwernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111704244249r
, JANde tuin van Jan knoopmakernaastligger ten noorden Gardenierstraat 111704244249r
DIRKS, JAN Jan Dirx metselaar (mr. -)verwandelaar Gardenierstraat 111704244249r
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs koper twee kamersGardenierstraat 111712245184v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 111712245184v
HARDA, vroedsman Hardanaastligger ten westen Gardenierstraat 111712245184v
KOK, vroedsman Koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111712245184v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 111712245184v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat 111712245184v
JANS, BERENDwijlen Beernt Jansen wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 111712245184v
ARENDS, GERRIT Gerrit Arents , c.u.koper twee kamersGardenierstraat 111721246110v
HARDA, de erfgenamen van wijlen vroedsman Hardanaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
JAKOBS, LOLLEde erfgenamen van wijlen Lolle Jacobs koknaastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
DIRKS, JAN Jan Dirx naastligger ten noorden Gardenierstraat 111721246110v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs verkoper Gardenierstraat 111721246110v
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper kamerGardenierstraat 121661238107r
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties koper Gardenierstraat 121661238107r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten oosten Gardenierstraat 121661238107r
FOPPES, FOPPEde hof van Foppe Foppes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 121661238107r
ARJENS, HENDRIK Hendrick Ariens , c.u.verkoper Gardenierstraat 121661238107r
ADAMS, HERE Heere Adams koper woningGardenierstraat 1217382502r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Gardenierstraat 1217382502r
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaatskoopmannaastligger ten zuiden Gardenierstraat 1217382502r
HENDRIKS, SIPKE Sipke Hendriks naastligger ten westen Gardenierstraat 1217382502r
UILKES, DIRK Dirk Uilkes verkoper Gardenierstraat 1217382502r
PIETERS, IEMKJE Imke Pytters verkoper Gardenierstraat 1217382502r
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens pannenbakkerkoper woningGardenierstraat 12176125576r
TIETES, BERBER Berber Tyttes koper Gardenierstraat 12176125576r
DREYER, B. de hof van B. Dreyerprocureur fiscaalnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 12176125576r
BRUIN, PIETER Pieter Bruinnaastligger ten westen Gardenierstraat 12176125576r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12176125576r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdragerverkoper Gardenierstraat 12176125576r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12176125576r
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nautaschipperverkoper Gardenierstraat 12176125576r
PIETERS, GEERTJEwijlen Geertje Pieters erflater Gardenierstraat 12176125576r
ADAMS, HEREwijlen Heere Adams erflater Gardenierstraat 12176125576r
BINSONIDES, JOHANNES Johannes Bensonidesmr. zeilmakerkoper huisGardenierstraat 121791263329r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens , c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat 121791263329r
HERES, WIEBRENde erfgenamen Wybren Heeres naastligger ten oosten Gardenierstraat 121791263329r
DIJK, ROELOF Roelof van Dijknaastligger ten zuiden Gardenierstraat 121791263329r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 121791263329r
HOORNSTRA, SIEBOUT oud burgemeester Sybout Hoornstraverkoper Gardenierstraat 121791263329r
, PIETER Pieter Lenziuskoopmanverkoper q.q. Gardenierstraat 121791263329r
PIETERS, MINNEde geabandonneerde boedel van Minne Pieters verkoper Gardenierstraat 121791263329r
, ANTJE Antje Hoffiusverkoper Gardenierstraat 121791263329r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmankoper kamerGardenierstraat 141695243149v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans huurder Gardenierstraat 141695243149v
, AUKJEde kamer in Roomen? van Auck naastligger ten oosten Gardenierstraat 141695243149v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludingapredikantverkoper Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, HENDRIK KOENRAADSwijlen Hendrick Coenraedts Ludingaerflater Gardenierstraat 141695243149v
KORNELIS, RIKSTJE Rixtie Cornelis verkoper Gardenierstraat 141695243149v
LUDINGA, wijlen dr. Ludingaerflater Gardenierstraat 141695243149v
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamerGardenierstraat 141695243171r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx koper Gardenierstraat 141695243171r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans huurder Gardenierstraat 141695243171r
, AUKJEde kamer in Romen van Auck naastligger ten oosten Gardenierstraat 14Romen1695243171r
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries zeilmakernaastligger ten zuiden Gardenierstraat 141695243171r
STIJL, JETSE JELLES Jetse Jelles Stijlkoopmanverkoper Gardenierstraat 141695243171r
BOKKES, TJEERD Tjeerd Bockes , c.u.koper kamerGardenierstraat 14170824570r
ZANDSTRA, RUURD de woninge van capit: Ruird Sanstra, c.u.naastligger ten oosten Gardenierstraat 14170824570r
SEERPS, GATSEde hof van de erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14170824570r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaarverkoper Gardenierstraat 14170824570r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)koper woningGardenierstraat 14177225822v
KORNELIS, FRANS Frans Cornelis huurder Gardenierstraat 14177225822v
JANS, JOCHEM Jogchem Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 14177225822v
WILLEMS, JAKOBde tuin van Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14177225822v
SIEBRENS, WIEBREN Wybren Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 14177225822v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)koper huisGardenierstraat 141782260261v
LIEKELES, LIEUWE Lieuwe Lykles huurder (p.j.)Gardenierstraat 141782260261v
JANS, JOCHEM Jochem Jans naastligger ten oosten Gardenierstraat 141782260261v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 141782260261v
SIEBRENS, IEMKJE Ymkje Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 141782260261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes metselaar (mr. -)verkoper Gardenierstraat 141782260261v
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes koper woning of kamerGardenierstraat 1617032456r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelierverkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkleermaker (mr. -)verkoper q.q. Gardenierstraat 1617032456r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamerGardenierstraat 161711245142v
HEINS, FEDDEwijlen Fedde Heins koper Gardenierstraat 161711245142v
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat 161711245142v
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrick Baltus verkoper Gardenierstraat 161711245142v
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes , c.u.pannenbakkerkoper kamerGardenierstraat 161717245290v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat 161717245290v
HEINS, FEDDEwijlen Fedde Heins verkoper Gardenierstraat 161717245290v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoonkoper huisGardenierstraat 161735249103r
JANS, FOPPE Foppe Jans naastligger ten zuiden Gardenierstraat 161735249103r
JOHANNES, KLAAS Claes Johannes verkoper Gardenierstraat 161735249103r
HIELKES, SIETSKE Sytske Hylkes verkoper Gardenierstraat 161735249103r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelierkoper door niaar huisGardenierstraat 161743250294r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)geniaarde koper Gardenierstraat 161743250294r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 161743250294r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdragerkoper woningGardenierstraat 161756253258r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eiberts koper Gardenierstraat 161756253258r
DREYER, de tuin van Dreyerfiscaalnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 161756253258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezelverkoper Gardenierstraat 161756253258r
WIEBRENS, JENTJE Jentje Wybrens sluiswachter op de kleine sluiskoper woningGardenierstraat 16176825758r
, KLAAS Claas , c.u.huurder (p.w.)Gardenierstraat 16176825758r
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 16176825758r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Gardenierstraat 16176825758r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 16176825758r
JANS, JOCHEM Jogchem Jans turfdragerkoper woningeGardenierstraat 1617722589v
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper Gardenierstraat 1617722589v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u.huurder (p.j.)Gardenierstraat 1617722589v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1617722589v
RUTGERS, WOUTER Wouter Rutgers wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 1617722589v
, TJERK Tjerk wever (bont-)verkoper Gardenierstraat 1617722589v
, PIETER Pieter Farrijnwinkelierkoper kamerGardenierstraat 181694243112v
ANDRIES, HEREde hof van Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 181694243112v
, AUKJEde kamer van Romen, met Auck naastligger ten westen Gardenierstraat 181694243112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollanderschoenmaker (mr. -)verkoper Gardenierstraat 181694243112v
JENTJES, WIEBREN Wybren Jentjes koper kamerGardenierstraat 181704244264v
WIEBRENS, JANKE Janke Wybrens koper Gardenierstraat 181704244264v
ANDRIES, HEREde hof van de erfgenamen van wijlen Heere Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat 181704244264v
GROENEWOUD, JAN de kamer van Jan Groenewoltnaastligger ten westen Gardenierstraat 181704244264v
, PIETER Pytter Farrijnwinkelierverkoper Gardenierstraat 181704244264v
MARTENS, MARTEN Marten Martens wever (bont-)koper woningGardenierstraat 181751252124v
MEIES, JOCHEMde weduwe van Jogchum Meyes koper Gardenierstraat 181751252124v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatsnaastligger ten zuiden Gardenierstraat 181751252124v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstranaastligger ten westen Gardenierstraat 181751252124v
, MATTEUS Mathijs Helsinghe, van Straatsburgaanhandelaar huis alwaer het Swarte Schaep uuythangetGrote Bredeplaats NZ het Zwarte schaap1598228101r
, Louys Sigges aanhandelaar Grote Bredeplaats NZ1598228101r
NANNES, JAKOB Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
DIRKS, JAN Jan Dircx protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1598228101r
JANS, REINER Reyner Jansen protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1598228101r
TJEBBES, SJOERD Syoerdt Tyebbes protesteert q.q. Grote Bredeplaats NZ1598228101r
HARMENS, SJOUKE Syoucke Harmens protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats NZ1598228101r
KOENRAADS, HARMEN Harmen Coenerts protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats NZ1598228101r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ1598228101r
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1598228101r
UILKES, Tzialcke Uulckes verwandelaar Grote Bredeplaats NZ1598228101r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats ZZ1600228191v
, ANDRIEShet huis van Andries kuipernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
SIEBRENS, JOOST Joest Sybrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen smidverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieterverkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
JANS, KOENRAADde nagelaten kinderen van wijlen Coene Jansen , c.u.smidverkoper Grote Bredeplaats ZZ1600228191v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricks bewoner Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HARMENS, SJOUKJE Syouck Hermans protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEBBES, SJOERD Syourt Tiebbes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JAN Jan Pieters metselaarprotesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Grote Bredeplaats NZ1600228218v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats NZ1600228218v
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ1600228218v
PIETERS, JAN Jan Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ1600228218v
JANS, REINER Reyner Jans molenaarcrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats NZ1600228218v
UILKES, TJALKE Tyalcke Uulckes verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats NZ1600228218v
JANS, REINER Reyner Jans molenaar [staat: mollener]koper provisioneel huis daer het Swarte Schaep uutsteecktGrote Bredeplaats NZhet Zwarte Schaap1600228224r
, HENDRIK Hendrick bewoner Grote Bredeplaats NZ1600228224r
JANS, REINER Reyner Jans molenaar [staat: mollener]crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats NZ1600228224r
JAKOBS, Ariaentgien Jacobs koper huis daert Swarte Schaap uuthanghtGrote Bredeplaatshet Zwarte Schaap1601228245r
, ARJENwijlen Adriaen Quirinus koper Grote Bredeplaats1601228245r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tyaerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats1601228245r
, KLAAS Claes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats1601228245r
JANS, REINER Reyner Jans molenaarverkoper Grote Bredeplaats1601228245r
DOEDES, PIER Pier Doedis kuiperbewoner Grote Bredeplaats ZZ1619230189v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats ZZ1619230189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ1619230189v
DOEDES, PIER Pier Doedis kuiperbewoner Grote Bredeplaats ZZ1620230215r
HENDRIKS, SAPEoud burgemeester Saeff Hendrixs crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats ZZ1620230215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytemaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ1620230215r
PIPHRON, G. G. P. Piphronkoper door niaar ratione sanguinitatis huisGrote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper door niaar ratione sanguinitatis Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
PIETERS, PIETER Pieter Pieters , c.u.geniaarde koper Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants huurder voor 2 jaren (p.j.)Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
JANS, PAULUSburgerhopman Pouuels Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
SIEBRENS, JOOST Joost Sibrants verkoper Grote Bredeplaats ZZ1622230314r
HARMENS, MARTENde weeskinderen van wijlen Marten Harmens verkoper Grote Bredeplaats NZ1634233136r
, PIETERwijlen Pyter Uupckes Cromwallbewoner Grote Bredeplaats1634233155v
, PIETERde erfgenamen van wijlen Pyter Uupckes Cromwallverkoper Grote Bredeplaats1634233155v
SINTS, HUBERT Huybert Sents , c.u.schipper (groot-)koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vrije plaatsGrote Bredeplaats164223517v
HEINS, MELIS Melis Heyns , c.u.verkoper Grote Bredeplaats164223517v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huisGrote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, MARTENwijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats1657237116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats1657237116r
BERENDS, MARTENde erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats1657237116r
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziederkoper provisioneel 1/4 huisGrote Bredeplaats ZZde Stokvis168024128ra
ENNEMA, ANTONIUS Anthonius Ennemazoutziedereigenaar van 3/4 Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
, GERLOF Gerloff kaarsenmakerhuurder Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
STOFFELS, IEGEde erfgenamen van wijlen Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderenverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
ENNEMA, JOHANNES wijlen Joannes Ennemacommiesverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
BRUNIA, AGE ANDRIESoud burgemeester tot Franeker Age Andries Bruniaverkoper Grote Bredeplaats ZZ168024128ra
SIEBES, JELLE Jelle Sybes schipper (grootveer-)koper huisGrote Bredeplaats 11690242307r
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11690242307r
TEUNIS, HENDRIKde erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11690242307r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans , n.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11690242307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 11690242307r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Grote Bredeplaats 11690242307r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 11801265304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
HOGERHUIS, de weduwe Hogerhuisnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11801265304v
HOGERHUIS, de weduwe Hogerhuisnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11801265304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuseigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 11801265304v
REUS, JAN Jan de Reuseigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 11801265304v
REUS, LAMMERT Lammert de Reusbakker (oud mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11801265304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reuskoper 1/4 huisGrote Bredeplaats 11803266265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkasteleinkoper Grote Bredeplaats 11803266265r
REUS, JAN Jan de Reuskoopmanverkoper Grote Bredeplaats 11803266265r
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes herbergiersekoper huis, schuur en ledige plaats waar de Gulden Pauw uitsteektGrote Bredeplaats 2de Gulden Pauw1612229115v
ROMKES, SIEBRENwijlen Sibrant Rompckes koper Grote Bredeplaats 21612229115v
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21612229115v
WIEBES, TRIJNTJEde kuil van de koper Trijn Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21612229115v
ROELOFS, HIPPOLITUS Hippolitus Roeliffs grietman van Aengwirdenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 21612229115v
DOEKES, DOEKELTJEzijn moeder Doecke Doeckes verkoper Grote Bredeplaats 21612229115v
EVERTS, ARJEN Arien Everts , cum fratribuskoper huis, hof met bomen, planten en huisstedenGrote Bredeplaats 2de Pauw1657237121r
GERRITS, Heris? Gerryts huurder Grote Bredeplaats 21657237121r
CANTER, ANTJE JANS Antie Jans Cantershuurder Grote Bredeplaats 21657237121r
REINS, JAN Jan Reyns naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21657237121r
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWESde erfgenamen van wijlen Trijntie Douwes Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 21657237121r
ANDRIES, HERE Heere Andries koper 1/24 huis genaamd de Pauw ([staat: 32 zilveren dukatons])Grote Bredeplaats 2de Pauw167924150v
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts koper Grote Bredeplaats 2167924150v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2167924150v
DOEIES, AUKJE Auckien Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2167924150v
DIRKS, PIETER Pieter Dirx verkoper Grote Bredeplaats 2167924150v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Grote Bredeplaats 2167924150v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper 1/12 huisGrote Bredeplaats 2168424229r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424229r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424229r
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424229r
GOIES, AUKJEals bewoner Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424229r
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsmaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424229r
WOUTERS, AUKJE Aukien Wouters verkoper Grote Bredeplaats 2168424229r
OOSTERBAAN, JAN EVERTSwijlen Jan Ewerts Oosterbaanverkoper Grote Bredeplaats 2168424229r
ANDRIES, HERE Heere Andries mr. zeilmakerkoper 1/12 huisGrote Bredeplaats 2de Pauw168424233v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts koper Grote Bredeplaats 2168424233v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoek, c.u.huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424233v
KLASES, SJOERD Sjoerdt Clasen Schyereschipper (groot-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424233v
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424233v
HETTES, SIKKE Sicke Hettes , voor zijn kinderenkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 2168424233v
EVERTS, GEERTJEwijlen Geertje Everts verkoper Grote Bredeplaats 2168424233v
PIETERS, PIETERgedeputeerde staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaenkoper q.q. 19/24 huisGrote Bredeplaats 2de Pauw168424235r
SWERMS, SEERP LAMMERTSburgerhopman Seerp Lamberts Swermskoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
GROOT, JAN HENDRIKS Jan Hendrix de Grootkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424235r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424235r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424235r
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424235r
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
JELLES, AAGJE Aecht Jelles verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
KLASES, JORISwijlen Joris Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
JELLES, EEDE Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2168424235r
PIETERS, PIETERGedeputeerde Staat van Friesland en olderman Pytter Pytters Oldaenkoper q.q. 1/24 huisGrote Bredeplaats 2de Pauw168424236r
SWERMS, SEERP LAMMERTSburgerhopman Seerp Lamberts Swermskoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
GROOT, JAN HENDRIKS Jan Hendrix de Grootkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236r
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236r
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424236r
KLASES, EVERT Ewert Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2168424236r
PIETERS, PIETERGedeputeerde Staat van Friesland Pytter Pytters Oldaenkoper q.q. 1/12 huisGrote Bredeplaats 2de Pauw168424236v
SWERMS, SEERP LAMMERTSburgerhopman Seerp Lamberts Swermskoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloemkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
GROOT, JAN HENDRIKS Jan Hendrix de Grootkoper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
ARJENS, JAN Jan Janes koper q.q. Grote Bredeplaats 2168424236v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoeckhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 2168424236v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2168424236v
GOIES, AUKJE Akke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2168424236v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopmanverkoper Grote Bredeplaats 2168424236v
HOEK, MEINERT JANS Meynert Jansen Hoekbewoner Grote Bredeplaats 216842423ra
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 216842423ra
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, EVERT Evert Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, IEMKJE Imcke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
GERLSMA, RUURD ULBEShaar schoonvader Ruyrdt Ulbes Gerlsmaverkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, KLAASKE Claeske Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
HETTES, SIKKE Sikke Hettes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
ANDRIES, HERE Here Andries verkoper q.q. Grote Bredeplaats 216842423ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Grote Bredeplaats 216842423ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTSwijlen Arjen Everts Oosterbaanerflater Grote Bredeplaats 216842423ra
LUBBERTS, JAN Jan Lubberts chirurgijn (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 31690242308r
SIEBES, JELLEhuis alwaer de Prins uythanght, door de verkopers verkocht aan Jelle Sybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3de Prins1690242308r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens , n.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31690242308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar (gezworen -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
JANS, BROER Broer Jans zeilmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31690242308r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouwverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
KOOLHART, PIETER HIELKESwijlen vroedsman Pyter Hylckes Coolhartverkoper Grote Bredeplaats 31690242308r
, SAMUEL Samuel Scaleekoper huisGrote Bredeplaats 3171924657v
, CATHARINA Catharina de Courtkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
SIEBES, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Sybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3171924657v
BASTIAANS, JANde weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3171924657v
RIJKS, ANTJE Antie Riekes verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3171924657v
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles blokmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 31736249147v
, ELIAS Elias de Jodewinkelierhuurder Grote Bredeplaats 31736249147v
REUS, JAN Jan de Reuschirurgijnnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31736249147v
LIEKELES, RUURD Ruurd Lykles naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31736249147v
, SAMUEL Samuel Scaleepruikenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 31736249147v
, CATHARINA Catharina de Courtverkoper Grote Bredeplaats 31736249147v
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kokkoper huisGrote Bredeplaats 31799265156r
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hogerhuiskoper Grote Bredeplaats 31799265156r
REUS, LAMMERT Lamert de Reusnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31799265156r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Bloknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31799265156r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper Grote Bredeplaats 31799265156r
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters smid (mr. grof-)verkoper Grote Bredeplaats 31799265156r
JELLEMA, SJOUKE WIEBES Sioucke Wybes Jellemakoper huis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutstecktGrote Bredeplaats 4161623022v
TEES, SJOERDJE Sioerdtke Taes koper Grote Bredeplaats 4161623022v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verpachter grond Grote Bredeplaats 4161623022v
AUKES, FOLKERThet huis van Folckert Auckes naastligger Grote Bredeplaats 4161623022v
WIEBES, TRIJNTJE Trijn Wybes verkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
ROMKES, SIEBRENwijlen Sibrandt Romckes verkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENShaar zoon Claes Sybrants Sioumaverkoper Grote Bredeplaats 4161623022v
, KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41620230249r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230249r
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230249r
THOMAS, ROMMERTburgemeester Rombert Thomas verkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
VOGELSANG, REIN burgemeester Rein Uupckes Fogelsangh, mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zichverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
JELLEMA, SJOUKE WIEBESde crediteuren van wijlen Syoucke Wybes Jellemaverkoper Grote Bredeplaats 41620230249r
, KLAAS Claes Syoumakoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 41620230251r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41620230251r
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41620230251r
JELLEMA, SJOUKE WIEBESwijlen Syoucke Wybes Jellemaverkoper Grote Bredeplaats 41620230251r
KLASES, RUURD Ruierd Claesen koper huisGrote Bredeplaats 41623230354v
JELLES, TRIJNTJE Trijntie Jelles koper Grote Bredeplaats 41623230354v
, KLAAS Claes Syoumaverpachter grond Grote Bredeplaats 41623230354v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41623230354v
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 41623230354v
THOMAS, ROMMERT Rombert Tomas verkoper Grote Bredeplaats 41623230354v
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs koper huisGrote Bredeplaats 4163223353r
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens koper Grote Bredeplaats 4163223353r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163223353r
, KLAAS Claes Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163223353r
KLASES, RUURD Ryuerd Claessen blokmakerverkoper Grote Bredeplaats 4163223353r
JELLES, TRIJNTJE Trijn Jelles verkoper Grote Bredeplaats 4163223353r
REINS, JAN Jan Reins schipper (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 4163823469v
HAIES, TRIJNTJE Trijntje Hayes koper Grote Bredeplaats 4163823469v
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4163823469v
SJOUMA, KLAAS weduwe van wijlen Claes Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 4163823469v
, KLAAS Claes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 4163823469v
STEFFENS, RIJKJE Rijckien Stevens Crapoot, voor zich en haar kinderenverkoper Grote Bredeplaats 4163823469v
JARICHS, LIEUWEwijlen Lieuwe Jarigs verkoper Grote Bredeplaats 4163823469v
BEIMA, JAN de heer directeur Jan Beymaverkoper Grote Bredeplaats 4163823469v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 4169924433v
JANS, RINSKE Rinske Jans koper Grote Bredeplaats 4169924433v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4169924433v
SCHIERE, SJOERD KLASES Siewert Clasen Schiereverkoper Grote Bredeplaats 4169924433v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere, meerderjarige dochterkoper huisGrote Bredeplaats 41705244289r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41705244289r
POSTHUMUS, RIENK Rienik Posthumusbode Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 41705244289r
FABER, RINSKE JANS Rinske Jansen Faberverkoper Grote Bredeplaats 41705244289r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper huisGrote Bredeplaats 41716245272v
FREERKS, JAKOB Jacob Fredericks kapitein op een fregatkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaensnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41716245272v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiereverkoper Grote Bredeplaats 41716245272v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 4de Pauw1752252201r
OEGES, BAUKJE Baukjen Oeges huurder Grote Bredeplaats 41752252201r
OLDAANS, KORNELIS Cornelis Oldaansnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41752252201r
FONTEIN, KLAAS erfgezeten Claas Fonteinverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwerkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 41752252201r
OEGES, BAUKJEde verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, REINER JANSwijlen Reiner Jansen Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croonfabrikeur (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 41752252201r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaljewinkelierkoper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving)Grote Bredeplaats 41759254228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenwinkelierkoper Grote Bredeplaats 41759254228r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongmakoopmanhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 41759254228r
, G. G. Luppus commieshuurder Grote Bredeplaats 41759254228r
, Potenbergkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 41759254228r
STIJL, ANTJE SIEMENS Antje Symons Stijlverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, GIJSBERT wijlen Gijsbert Wildschutkoopmanerflater Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, DIRK GIJSBERTS Dirk Gijsberts Wildschut, minderjarig kindverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, JELLE GIJSBERTS Jelle Gijsberts Wildschut, minderjarig kindverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, SEERP GIJSBERTS Seerp Gijsberts Wildschutkoopmanverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, SIEMEN GIJSBERTS Symen Gijsberts Wildschutkoopmanverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
WILDSCHUT, GEERTJE GIJSBERTS Gertje Gijsberts Wildschutverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
HEIMANS, RINNERT Rinnert Heimansmedicinae doctorverkoper van 1/10 Grote Bredeplaats 41759254228r
, ROELOF Roelof Meintsschipper (smak-)koper huisGrote Bredeplaats 4177725946r
POSTMA, TJITSKE Tjietske Postmakoper Grote Bredeplaats 4177725946r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4177725946r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
, E.wijlen E. A. Travailleverkoper Grote Bredeplaats 4177725946r
BONKE, KORNELIS SJOERDS Cornelis Syourdts Bonckschipper (groot-)koper 1/5 huis en erfGrote Bredeplaats 5oost1615229266r
JAKOBS, ALLERTwijlen oud burgemeester Allert Jacobs eerdere bewoner Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JANS, Mary Jan Vlysnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
JAKOBS, ALLERToud burgemeester Allert Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
FRANSES, GILLES Gilles Fransen Ruysharingkoperverkoper Grote Bredeplaats 5oost1615229266r
BONKE, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis Bonckkoper 4/5 huis en houtstekGrote Bredeplaats 5oost1633233115r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis koper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
HARMENS, MARTEN Marten Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
SIEBRENS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tiaerdt Sybrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
VRIES, JAKOB SIEMENS Jacob Symens de Friesverkoper (verkopers zijn broers en zussen)Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
VRIES, SIEGER SIEMENS Seger Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
VRIES, SIBBELTJE SIEMENS Sibbel Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
VRIES, AAGJE SIEMENS Aechtie Symens de Friesverkoper Grote Bredeplaats 5oost1633233115r
HUBERTS, KLAAS Claes Huiberts , c.u.koopmankoper huis, tuin met bomen en planten, paardestal en loods met een vrije achteruitgang en op- en afslag reed en driste naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 5oost166023822v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmakernaastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost166023822v
HESSELS, BOUWE Bouuen Hessels naastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost166023822v
JANS, PIETERhet huis bewoond door Pytter Jansen waagmeesternaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5oost166023822v
CNOSSEN, ANTJE SIEMENShet huis waar de Pynas uithangt en bewoond wordt door Antie Symens Knossensnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5oostde Pynas166023822v
JANS, DOEKE Doecke Jansen blokmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost166023822v
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pytter Pytters Ackersloot, c.s.verkoper Grote Bredeplaats 5oost166023822v
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper provisioneel huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322481ra
VOS, RINTJE HESSELS Rintie Hessels de Vos, c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 5west17322481ra
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322481ra
ROORDA, LUITJEN Luitje Roordasmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17322481ra
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmankoper finaal huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pinas17322482va
VOS, RINTJE HESSELS Rintie Hessels de Vos, c.u.huurder Grote Bredeplaats 5west17322482va
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerd Sjoerds Siverdakoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17322482va
HUIGS, DIRK Dirk Hugens koopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17322482va
, WILLEM Wilhelmus van Castelkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Oude Pynas1754253131r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 5west1754253131r
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sjoerds Sieverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west1754253131r
, TJEPKE Tjepke kompasmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1754253131r
ROORDA, LEENDERT Leendert Roordasmid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1754253131r
HUIGS, MARIA Marijke Huigens verkoper Grote Bredeplaats 5west1754253131r
JANS, ROELOFwijlen Roelof Jansen verkoper Grote Bredeplaats 5west1754253131r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopmankoper provisioneel huis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de ValkGrote Bredeplaats 5westde Valk17722581ra
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters bewoner Grote Bredeplaats 5west17722581ra
TJEBBES, GOSSEwijlen Gosse Tjebbes bewoner Grote Bredeplaats 5west17722581ra
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmakernaastligger Grote Bredeplaats 5west17722581ra
SYVERDA, C. dr. C. Sivardanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 5west17722581ra
JOUKES, JANde weduwe van Jan Joukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west17722581ra
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west17722581ra
HOORNSTRA, SIEBOUT Sybout Hoornstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, JOHANNA Johanna Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
WILLEMS, WILLEM Willem Wilhelmus van Kastelverkoper Grote Bredeplaats 5west17722581ra
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westhet Zwart Kruis1801265289r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers koper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u.huurder Grote Bredeplaats 5west1801265289r
HOGERHUIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Hogerhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1801265289r
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1801265289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfhavenmeester en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 5west1801265289r
KAMMINGA, JOHANNES HARMENS Johannes Harms Camminga, c.u.koper huis en herbergGrote Bredeplaats 5westde Gouden Romer1803266233r
HOGERHUIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Hogerhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1803266233r
PIETERS, LUITJEN Luitjen Pieters smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1803266233r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatterverkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts verkoper Grote Bredeplaats 5west1803266233r
GEBEL, JOHANNES Johannes Gebel, c.u.koper huis en herbergGrote Bredeplaats 5west1810268360v
BAKKER, P. de weduwe van P. C. Bakkernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west1810268360v
FABER, LUITJEN Luitje Fabernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west1810268360v
KAMMINGA, J. J. H. Cammingakasteleinverkoper Grote Bredeplaats 5west1810268360v
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
ARJENS, SIKKE Sicke Aris bewoner Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
, GRIETJE Griet verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
KORNELIS, KARELwijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 6oost_achter1603228345v
HARTS, DOUWE Douwe Heerts koper dwarshuis of kamerGrote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
ANDRIES, KORNELISKE Cornelis Andries koper Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrants naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
ROELOFS, KORNELIShet huis van Cornelis Roeliffs naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
KORNELIS, Lyckle Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter161122963v
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermankoper huis met de steed (huisstede?) en plaats met het eigendom van de halve steeg ( uitkomend in de Vijverstraat?)Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
JOCHEMS, SIETSKE Syts Jochums koper Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrandts zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
HARTS, DOUWEde schuur van Douwe Heerts naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
JELLEMA, SJOUKE WIEBESvoor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
SIEMENS, JAKOB Jacob Symens protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kylprotesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
LASES, HAIE Haye Laeses protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
BARTHOLOMEUS, KORNELIS Cornelis Bartholomaeus protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
FORMERS, FORMER Fermer Fermers protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
WIEBES, SJOUKE Sjoucke Wybes protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
AUKES, FOLKERT Folckert Auckes verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
KORNELIS, LIEKELTJE Lyckel Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor161623031v
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sibrants Sioumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
HARTS, DOUWEde crediteuren van wijlen Douue Heerts wagenaarverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230162r
SIEBRENS, JOOSTde schuur van Joost Sibrants zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syoumanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
MINNES, KLAAS Claes Minnes scheepstimmermannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
HARTS, DOUWEhet sterfhuis van wijlen Douwe Heerts verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1619230168r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boerkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 6west1654236253r
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans eigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar])Grote Bredeplaats 6west1654236253r
JANS, STIJNTJE Stijntie Jans afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 6west1654236253r
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1654236253r
REINS, JAN Jan Reins naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1654236253r
JETSES, PIETER Pieter Jetses , c.u.verkoper Grote Bredeplaats 6west1654236253r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pytters Oldaenskoopmankoper 1/2 huis ([staat: Lb])Grote Bredeplaats 6west167124064v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis koper Grote Bredeplaats 6west167124064v
PIPHRON, JORIS SIEMENShet huis van Joris Symons Piphronnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west167124064v
, oud burgemeester Vetzeniusnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west167124064v
, KLAAShet huisje genaamd de Paussteert van Claes Burgernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6westde Pauwenstaart167124064v
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiereschippernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west167124064v
HANNEMA, STIJNTJE JANS Stijntie Jans Hannemaverkoper Grote Bredeplaats 6west167124064v
, Foppius, jr.verkoper Grote Bredeplaats 6west167124064v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, SINTJE Sijntie Hiddemakoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
OLDAANS, Oldaenskoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1710245128v
HEINS, AGNIETJE Agnieta Heins koper huisGrote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
HIDDES, BERENDde weduwe van capitein Beern Hiddes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1713245187r
JANS, PAULUS Poulus Jansen koper huisGrote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
WOPKES, BERBER Berber Wopkes koper Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
VRIES, BEREND HIDDESde weduwe van Beern Hiddes de Vriesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schippernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddemaadvocaat Hof van Friesland en pensionaris van Leeuwardenverkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter1716245262v
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaanskoper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
LASES, GRIETJE Grietie Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
HEDDEMA, SINTJE JORIShuur aan Sijntie Joris Heddemahuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
BOK, SJOERD OBBEShuur aan Sjoerd Obbes de Bokhuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jansen kaarsenmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaansnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
HEDDEMA, SINTJE JORIS Sijntie Joris Heddemaverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
BOK, SJOERD OBBES Sjoerd Obbes de Bokverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246239r
LOUWS, ARJEN Arjen Louws beeldhouwerkoper huisGrote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
SIEBRENS, AAFKE Aefke Syberens koper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
HIDDEMA, SINTJE JORIS Sijntie Joris Hiddemahuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
LASES, GRIETJE Grietie Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
LASES, MAAIKE Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaenskoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jansen Oldaenskoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1725246240r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huisGrote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
WIEBES, JAN Jan Wybes matroos transportjacht Admiraliteit in Frieslandgeniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
JOBS, KORNELIS Cornelis Jobs schipper (schuit-)huurder Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
PRIGGE, L. L. V. Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
ANDRIES, HEREwoning Heere Andrys naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
OLDAANS, KORNELIS JANS Cornelis Jans Oldaenskoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
WOPKES, BERBER Berber Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
JANS, PAULUSwijlen Poulus Jansen verkoper Grote Bredeplaats 6oost_achter173224893r
, REIN Reyn Swaelkapiteinkoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 6oostde Pauw17442512ra
WASSENAAR, GRIETJE Grytje Wassenaerhuurder begane grond (p.j.)Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
, KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
, KORNELIS Cornelis Oldaennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntje Hendriks verkoper Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
DOUWES, SIEBOUTwijlen Sybout Douwes verkoper Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
SIEBOUTS, AUKJE Aukjen Sybouts verkoper Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
SIEBOUTS, DOUWE Douwe Sybouts verkoper Grote Bredeplaats 6oost17442512ra
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmankoper huisGrote Bredeplaats 6west1752252229r
, REIN Rein Swaelkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1752252229r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppusnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west1752252229r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaensverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
HUIDEKOPER, JAN ANNESwijlen Jan Annes Huidekoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
HENDRIKS, SJOERD Sjoerd Hendriks koopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, JAN PIETERS Jan Pieters Oldaenskoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
DOUWES, JANKE Janke Douwes verkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
, FOLKERT Folkert van der Plaetsboekverkoperverkoper Grote Bredeplaats 6west1752252229r
OLDAANS, KORNELIS JANSwijlen Cornelis Jansen Oldaenserflater Grote Bredeplaats 6west1752252229r
, JAN Jan Christiaan Potenbergkapitein op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1755253208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
HILLEMA, juffrouw Hillemahuurder Grote Bredeplaats 6west1755253208v
ZWAAL, REIN Rein Swaalnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1755253208v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppusnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west1755253208v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1755253208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1755253208v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppuscommies convooien en licentenkoper huisGrote Bredeplaats 6westde Pauw1761255102r
PRIGGE, IETJE Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, REIN Rein Swaelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1761255102r
, EELKE Eeltje Travailjenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1761255102r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
CHRISTIAANS, JANwijlen Jan Christiaens Potembergkapitein op het Admiraliteitsjachtverkoper Grote Bredeplaats 6west1761255102r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeekkoopmankoper op redemptie huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1771257225r
HINGST, PIETJE KLASES Pyttje Clazes Hingstkoper op redemptie Grote Bredeplaats 6west1771257225r
, REINde verkoopers en de weduwe van Rein Swaelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west1771257225r
, EELKEde Pauw en Eeltje Travaillienaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6westde Pauw1771257225r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerard Luppuscommies (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
PRIGGE, Titzia Priggeverkoper Grote Bredeplaats 6west1771257225r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJsenbeekbrouwer (oud -)koper huisGrote Bredeplaats 6oost_voorde Pauw1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eeke Wildschuthuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
ZWAAL, REIN wijlen Rein Swaalhuurder Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Hylke IJsenbeeknaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
IJSENBEEK, HIELKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Hylke IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
SMID, REIN Rein Smitsecretaris van Barradeelcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, DIRK Durk Wildschutkoopmancrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschutcrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
WYBENGA, wijlen Wybengacrediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
ZWAAL, MARIA Maria Swaalverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
, HENDRIK Henricus van der Merchtverkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor1779259190r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateursekoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1782260275r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nautakoper Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaintmedeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west1782260275r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1782260275r
LUPPUS, GERARDUS Gerrard Luppuscommies (oud -)reversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
PRIGGE, TIETJE Titia Priggereversaalhouder Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeekeerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, HINKE KLASES Hinke Clases IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrikverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
SCHRIK, METJE Mettje Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint, jr.koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
STEENSTRA, ANTJE wijlen Anna Steenstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint, jr.koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1782260275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniël Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
KLOPPER, HARMEN Harmanus Klopperkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west1782260275r
STAPERT, MAAIKE JELLES Mayke Jelles Stapertkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruida Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
, PAULUSwijlen Paulus Olphertskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsiuskoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west178326179v
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west178326179v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nautakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west178326179v
WAARD, HARMEN burgemeester Hermanus de Waardkoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west178626259v
, AAGJE Aagje Bretonkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west178626259v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west178626259v
STAPERT, MAAIKE JELLES Maayke Jelles Stapert, meerderjarige vrijsterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruda Heinsiusverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
OLFERTS, PAULUSwijlen Paulus Olpherts verkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
HEINSIUS, MARIA Maria Elisabeth Heinsius, ongehuwde dochterverkoper Grote Bredeplaats 6west178626259v
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanuspraeceptorkoper huis en tuinGrote Bredeplaats 6west1798265109v
VELLINGA, TRIJNTJE Trijntje Fellingakoper Grote Bredeplaats 6west1798265109v
ALBERDA, de weduwe van Albardahuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 6west1798265109v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west1798265109v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsmakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west1798265109v
WAARD, HARMEN de boedel van wijlen Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 6west1798265109v
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergiersehuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 7167924115ra
HUBERTS, KLAAS Claes Huyberts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 7167924115ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7167924115ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsmaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, AGATHA Agatha van Ammamaverkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JELTJE Jeltie van Ammamaverkoper en nagelaten kind Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JOCHEM Jochum van Ammamakapiteinverkoper en nagelaten kinderen van Grote Bredeplaats 7167924115ra
AMAMA, JOHANNES wijlen Joan van Ammamalid Gedeputeerde Staten van Frieslanderflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
VRIES, CATHARINA wijlen Catharina de Vrieserflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
TEUNIS, JELTJEwijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamenerflater Grote Bredeplaats 7167924115ra
DOEDES, ANDRIES Andrys Doedes winkelierkoper huis en erfGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1742250261r
FRANSES, ANTJE Antje Fransen winkelierkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempelhuurder Grote Bredeplaats 71742250261r
FOKKES, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Fokkes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71742250261r
SYVERDA, TJEERD Tjeerd Syvardanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71742250261r
JANS, FEIKE Feike Jansen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71742250261r
, PIETER Pieter Bonne koopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71742250261r
HOUT, FREERK Freerk van der Houtkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71742250261r
HEINSIUS, VINCENT de boedel van wijlen oud burgemeester Vincent Heinsius, J.U.D.verkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
HEINSIUS, JUSTUS de boedel van wijlen Justus Heinsiusverkoper Grote Bredeplaats 71742250261r
SIEMENS, JAN Jan Symens distillateur en koopmankoper huisGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1762255143v
, CHRISTOFFEL Christoffel Hempel, c.u.huurder Grote Bredeplaats 71762255143v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71762255143v
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Siverdanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71762255143v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71762255143v
DOEDES, ANDRIES Andries Doedes verkoper Grote Bredeplaats 71762255143v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Grote Bredeplaats 71762255143v
JANS, FOKKE Focke Jans wever (bont-)koper huis en erfGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1766256213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases koper Grote Bredeplaats 71766256213r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71766256213r
SYVERDA, KORNELIS dr. Cornelis Syverdanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71766256213r
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71766256213r
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backerdistillateur en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 71766256213r
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper door niaar huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1794264177v
ARJENS, FRANS Frans Arjens bakker (mr. -)geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v
, GOSLING Gosling Piekingakoopmangeniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 71794264177v
DIRKS, HEIN Hein Durks huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 71794264177v
ARUM, PIETER Pieter van Arumnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71794264177v
SYVERDA, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelius Siverdanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 71794264177v
PIETERS, LUITJEN Luitje Pieters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71794264177v
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 71794264177v
JANS, FOKKEwijlen Fokke Jans verkoper Grote Bredeplaats 71794264177v
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezelkoper huis en herbergGrote Bredeplaats 7het Zeepaard1802266173r
LUITJENS, FEMKE Fimke Luitjes koper Grote Bredeplaats 71802266173r
STEFFENS, RUURD Ruurd Steffens , c.u.huurder beneden Grote Bredeplaats 71802266173r
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u.huurder boven Grote Bredeplaats 71802266173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jongkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 71802266173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jongkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 71802266173r
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71802266173r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 71802266173r
ARUM, PIETER de twee minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 71802266173r
GIJSBERTS, MARIA Mary Gijsberts protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
, ANDRIEShet huis van Andries kuipernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
MEINES, TEUNIS Tonys Meynes zwaardmaker [staat: zwaardveger]naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrens zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
JANS, KOENRAADde drie nagelaten weeskinderen van wijlen Coene Jansen smidverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIEBES, AALTJEwijlen Aelcke Wybes verkoper ([blijkt uit een protest])Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
JANS, TEUNIShet sterfhuis van Toenis Jans smiderflater Grote Bredeplaats 8west_voor1599228181r
WIARDA, BOKKE DOOITSES Bocke Doytzes Wyaerdakoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
JANS, HILTJE Hil Jansen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
HANSES, ANDRIEShet huis van Andries Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
MEINERTS, TEUNIS Tonys Meynerts naastligger ten zuiden* Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
JANS, KOENRAAD Coene Jansen smideerdere eigenaar Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1601228244v
JANS, TJEPKE Tiepcke Jans koper huis, schuur en ledige plaatsGrote Bredeplaats 8oost1603228371v
TJEPKES, TRIJNTJE Trijn Tiepckes koper Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmakerbewoner Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
, Greedt , met toestemming van haar kinderenverkoper ([staat: Greedt Andries cuypers weduwe])Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
, ANDRIESwijlen Andries kuiperverkoper Grote Bredeplaats 8oost1603228371v
JANS, TJEPKE Tziepcke Jansen schipper (veer-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
SIEBRENS, JOOST Joost Sybrants zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
JANS, HILTJE Hill Jansen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
WIARDA, BOKKE DOOITSESwijlen Bocke Doytses Wyaerdaverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
JANS, HILTJE Hill Jans secretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
BOKKES, SIEBREN Sybrant Bockes verkoper van 1/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
BOKKES, TJALLING Tziallingh Bockes verkoper van 2/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
, SIETSE Sytse Gertgies verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
SIETSES, SIEBREN Sybrant Sytses verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
JANS, SIEBE Sybe Jans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
WIARDA, BOKKE DOOITSESde nagelaten jongste onmondige kinderen van wijlen Bocke Doytses Wyaerdaverkoper van 4/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
JANS, HILTJE Hill Jans verkoper van 4/7 van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_voor16112295r
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems koper provisioneel Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
JANS, TJEPKE Tziepcke Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
, JOOST Joost zeilmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
DOOITSES, BOKKEde weduwe en de jongste kinderen van Bocke Doytses verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor161122917v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u.koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter165623781v
PIETERS, JELLEde kinderen en erfgenamen van wijlen Jelle Pytters eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
STOFFELS, IEGE Ige Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
JOUKES, SIEMEN Symen Jouckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
WATSES, JAN Jan Watses verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter165623781v
JELLES, DOUWE Douwe Jellis koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
JANS, JAKOB Jacob Jansen eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
JOUKES, SIEMENwijlen Symen Jouckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
ENNEMA, de erfgenamen van wijlen de heer Ennemanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
PIETERS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Pyters verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter1663238176v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen pijpmaker (tabaks-)koper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8west_achter167924148v
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symons Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
, GERLOF Gerloff kaarsenmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
JELLES, DOUWE Douwe Jelles schipper (groot-)verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter167924148v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vrieskapiteinkoper provisioneel Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
HIDDEMA, JORIS SIEMENS Joris Symens Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
, GERLOF Gerloff kaarsenmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
TJITSES, TRIJNTJE Trijntie Tjesses verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
HANSES, JAKOBwijlen Jacob Hansen verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
TJITSES, TRIJNTJE Trijntie Tjesses verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, PAULUS Poulus Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
WORPS, HARMEN Harmen Werps verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter168124144ra
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmankoper huis met eigen steeg uitkomend in de Hondenstraat [staat: Vijverstraat]; huur 80 CG p.jr.Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
WIEBES, JANKE Janke Wybes koper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SCHIERE, GERRIT BOUWESvroedsman Gerrit Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
IEGES, HIDDE Hidde Yges pannenbakkernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
SIEMENS, SAAKJE Saakjen Symens verkoper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
KINGMA, RINTJE KORNELIS Rintie Cornelis Kingmaboelgoedroeperverkoper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
RINTJES, BAUKJE Bauckjen Rinties verkoper Grote Bredeplaats 8oost1696243250v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
FRANSES, MAAIKE Mayke Fransen koper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
VRIES, TJERK de weduwe van Tierk de Vrieskapiteinnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1698243368v
WIJNGAARDEN, HUBERT oud burgemeester en burgerkolonel Huibertus Wijngaardenkoper huisGrote Bredeplaats 8oost170724536v
VOSMA, AAFKE Aefke Vosmakoper Grote Bredeplaats 8oost170724536v
WIJNGAARDEN, HUBERT de koper Huibertus Wijngaardenverzoekt opschorting van de derde proclamatie en inwijzing Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ARJENS, DOUWEde verkoper Douwe Arjens koopmanverzoekt voortgang van de derde proclamatie en inwijzing Grote Bredeplaats 8oost170724536v
SCHIERE, oud burgemeester Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost170724536v
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost170724536v
JANS, SIEMEN Simon Jansen kaarsenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost170724536v
ARJENS, DOUWE Douwe Arjens koopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost170724536v
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardeneigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
PIETERS, PIETER Pytter Pytters , c.s.naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
JANS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Simen Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
VOSMA, AAFKE Aefjen Vosmaverkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesverkoper Grote Bredeplaats 8oost1723246165r
PRIGGE, LIEUWE Livius Priggekapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8west_voor17272475r
WIJNGAARDEN, KLAASKE Claeske Wijngaardenkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
VRIES, BEREND HIDDESde weduwe van wijlen Barent Hiddes de Frieskapiteinnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
LOUWS, ARJEN Arjen Lous beeldhouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
EVERTS, HENDRIKoud burgemeester Hendrik Everts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
SIEMENS, JAN Jan Symons verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
SIEMENS, MAAIKE Mayke Symons verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
JANS, SIEMENwijlen Symon Jansen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
FRANSES, MAAIKEwijlen Mayke Fransen erflater Grote Bredeplaats 8west_voor17272475r
, EELKE Eeltje Travailekoopmankoper huis met tuin, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 81754253160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slotenkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
KORNELIS, EDGERde erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81754253160v
ZWAAL, REIN Rein Swaalnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81754253160v
PRIGGE, TIETJE erfgezeten Tietia Yda Priggeverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppesverkoper Grote Bredeplaats 81754253160v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetterschipperkoper 1/2 huisGrote Bredeplaats 8oost176025539r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooperkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
DOYS, J. J. Doysequipagemeesterhuurder Grote Bredeplaats 8oost176025539r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176025539r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaillekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 8oost176025539r
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppuscommies convooien en licentenkoper huis en tuintje, stal en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor176425635v
PRIGGE, Titzia Yda Priggekoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
, grootmajoor Giesou, c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
LUPPUS, GERARDUS Gerrardus Luppusnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailjekoopmanverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slootenverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor176425635v
BRUG, FEDDE Feddo van der Brugkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 8oost176425659v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperbewoner Grote Bredeplaats 8oost176425659v
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost176425659v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost176425659v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
, JOSEF Joseph Fernandes de Cosgayanotarisverkoper Grote Bredeplaats 8oost176425659v
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 8oost1769257110r
BOURICIUS, WISKJE Vrouwe Wiskjen Bouriciuskoper Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppescommiesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
BRUG, FEDDE Feddo van der Brugverkoper Grote Bredeplaats 8oost1769257110r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuisGrote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
WIARDA, Ab. Wiardasecretaris van Baarderadeelgeniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
TOUSSAINT, M. M. Toussaintcommiesbewoner Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
SCHELTINGA, Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppuscommies convooien en licenten Admiraliteit in Friesland (oud -)verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
PRIGGE, TIETJE Tytsia Ida Priggeverkoper Grote Bredeplaats 8west_voor1773258127r
STRATEN, P. P. van der Stratenontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelenGrote Bredeplaats 81780259231r
SIEBES, JANde weduwe van Jan Sybes , c.s.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81780259231r
IJSENBEEK, BINKE Bente IJzenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81780259231r
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltingaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 81780259231r
TUINHOUT, HAIE de heer Hayo Tuinhoutcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Frieslandkoper dubbelhuis en tuinGrote Bredeplaats 81805267136r
REPKO, J. J. F. Repkonaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 81805267136r
IJSENBEEK, GRIETJE Grietje IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81805267136r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, KEIMPE Campegius Cornelius van der Straatencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, JAKOBJE Jacoba van der Straatenverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roestkapitein lands infanterie (oud -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, JAKOB Jacob Adriaan van der Straatenkapitein-luitenant ter zeeverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, JOHANNES Johan van der Straatenverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, BERBER Barbara Paulina van der Straaten, absentverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
, J. J. de Suberbielleverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, WILLEM Willem van der Straaten, absentverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, LEENDERT Leonardus Daniel Pompejus van der Straaten, absent en innocentverkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 81805267136r
STRATEN, P. wijlen P. van der Straatenconvooimeester Admiraliteit in Frieslanderflater Grote Bredeplaats 81805267136r
REINS, JAN Jan Reyns schipper (groot-)koper huis met voorplaats en een voorkamerGrote Bredeplaats 9het Paradijs1618230131v
LAMMERTS, EETSKE Eets Lamberts koper Grote Bredeplaats 91618230131v
JANS, HEREoud burgemeester Heero Janssen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91618230131v
JANS, MARIA Mary Jan Vlysnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOBS, REINERhet huis gehuurd door Reyner Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91618230131v
JANS, GRIETJE Griet Jans verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 91618230131v
JAKOBS, JAKOBtweede echtgenoot Jacob Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91618230131v
PIETERS, RIENKde kinderen van wijlen haar 1e echtgenoot Rincke Pieters molenaar en veerschipperverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 91618230131v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u.koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de NoorderhavenGrote Bredeplaats 91641234152v
, LOLKJE Lolk naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91641234152v
JANS, HERE Hero Jans naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91641234152v
LASES, LAASburgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91641234152v
JANS, EETSKE Eets Jans verkoper Grote Bredeplaats 91641234152v
REINS, JANwijlen Jan Reyns verkoper Grote Bredeplaats 91641234152v
JANS, JAN Jan Jans , de jongeverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91641234152v
CODDE, SIEMEN JANS Symon Jansen Coddekoper voor- en achterhuis met plaats en een eigen steegGrote Bredeplaats 9164223531r
DOEDES, MARIA Maritie Doedes koper Grote Bredeplaats 9164223531r
JANS, HEREde weduwe en de erfgenamen van wijlen burgemeester Here Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9164223531r
JANS, ALLEhet groot veerschippers gilde huis bewoont door Alle Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 9164223531r
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laessens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9164223531r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9164223531r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper Grote Bredeplaats 9164223531r
SCHENKEL, JILLES HENDRIKS Jillis Hendricx Schenkelchirurgijn (mr. -)koper huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis van Laes LaesensGrote Bredeplaats 9164323586v
GORIS, SIPKJE Sepk Goris koper Grote Bredeplaats 9164323586v
JANS, HEREde weduwe van Here Jansens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9164323586v
JANS, ALLE Alle Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 9164323586v
, LAASoud burgemeester Laes Laesens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9164323586v
DOEDES, MARIA Maritie Doedes verkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
CODDE, SIEMEN JANSwijlen Symen Janssen Coddekapitein te waterverkoper Grote Bredeplaats 9164323586v
TJEERDS, PIEKE Pycke Tjeerdts schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 9167124049v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Grote Bredeplaats 9167124049v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9167124049v
SCHENKEL, WILLEMKE JILLES Willemcke Jilles Schenkelverkoper Grote Bredeplaats 9167124049v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes koper van 1/2 61/96 huisGrote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts koper van 1/2 Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar q.q. Grote Bredeplaats 91688242237v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 91688242237v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, RUURD Ruyrdt Tjeerdts eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 91688242237v
JAIES, MINNE Minne Jeyes kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91688242237v
MICHIELS, HENDRIKde keuken van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91688242237v
JONGE, GERRIT JANS Gerryt Jansen de Jonge, c.u.chirurgijn (mr. -)huurder (totaal p.j.)Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, SIBBELTJE Sibbel Tjeerdts verkoper van 5/48 Grote Bredeplaats 91688242237v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes verkoper van 5/48 Grote Bredeplaats 91688242237v
ERASMUS, ANTJE Antie Asmus verkoper van 1/32 Grote Bredeplaats 91688242237v
JOCHEMS, AUKE Aucke Jochums schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/32 Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts schipper (wijd-)erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, IETJE Yttie Tjeerdts verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, BERBER Berber Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JANS, HARINGwijlen Haringh Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, KLAASKE Claeske Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JAKOBS, SIEMEN Symen Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JANS, JAN Jan Jansen schipper (smal-)verkoper Grote Bredeplaats 91688242237v
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
TJEERDS, PIEKEwijlen Pieke Tjeerdts erflater Grote Bredeplaats 91688242237v
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 91731247384r
TJALLINGS, TJITSKE Tjietske Tjallings koper Grote Bredeplaats 91731247384r
JAIES, MINNEde erfgenamen van wijlen Minne Jeies naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91731247384r
MICHIELS, HENDRIKde keuken van de erfgenamen van wijlen Hendrik Mighiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91731247384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
WIEGERS, PIETERwijlen Pieter Wiegers verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
KORNELIS, MARTJEN Maertje Cornelis verkoper Grote Bredeplaats 91731247384r
RUURDS, PIEKEwijlen Pieke Ruirds verkoper Grote Bredeplaats 91731247384r
PIEKES, GRIETJE Grietie Pykes verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
RUURDS, SIPKJE Sipkjen Ruirds verkoper van 2/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
SIPKES, DIRKwijlen Dirk Sipkes verkoper van 2/5 Grote Bredeplaats 91731247384r
, GEESKEjuffer Gezina Catharina Tenckingkoper huis en tuintjeGrote Bredeplaats 91769257114v
, JOHANNAjuffer Johanna Rebecca Tenckingkoper Grote Bredeplaats 91769257114v
, KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91769257114v
JANS, FOKKE Focke Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 91769257114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91769257114v
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91769257114v
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks wever (bont-)verkoper Grote Bredeplaats 91769257114v
ARUM, PIETER Pieter van Arumkoopmankoper huis en tuinGrote Bredeplaats 91775258173r
HANSES, ANTJE Antje Hanzes koper Grote Bredeplaats 91774258173r
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91774258173r
JANS, FOKKEde weduwe van Focke Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 91774258173r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91774258173r
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91774258173r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebacca Tenckinkverkoper Grote Bredeplaats 91774258173r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jongmolenaar en koopman (oud houtzaag-)koper huisGrote Bredeplaats 91802266164v
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijpnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 91802266164v
VRIES, JENTJE Jentje de Vriesnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 91802266164v
HINGST, SIEBREN Sibrand Hingstkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91802266164v
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 91802266164v
ARUM, PIETER de minderjarige kinderen van Pieter van Arumkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 91802266164v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Buwes Schiere, c.u.koper huisGrote Bredeplaats 10166023866v
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10166023866v
TJEPKES, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tiepkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10166023866v
FONTEIN, TRIJNTJE JURJENSde erfgenamen van wijlen Trijntie Jurriens Fonteynverkoper Grote Bredeplaats 10166023866v
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schierekoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 1016782414ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUSburgervaandrig Theodorus Theodori Posthumushuurder Grote Bredeplaats 1016782414ra
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schierekousenbreier [staat: hoosbrijder]naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1016782414ra
, SIEMEN Symon Smachtschuitvoerdernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1016782414ra
, GERLOF Gerlof kaarsenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 1016782414ra
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagtenexecuteur van de stad Harlingenverkoper ten profijte van Grote Bredeplaats 1016782414ra
SJOERDS, DIRKburgervaandrig Dirck Sjoerdts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1016782414ra
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS Wybe Sjoerdts Wildschutverkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes , jr.verkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
JANS, STIJNTJEwijlen Stijntie Jans verkoper Grote Bredeplaats 1016782414ra
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u.kooltjerkoper huisGrote Bredeplaats 101715245235r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix gortmakernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101715245235r
HARMENS, JURJEN Jurrien Harmens naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Bredeplaats 101715245235r
WIJNGAARDEN, HUBERT Hubert Wijngaardenkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101715245235r
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiereschipper op Leeuwarden (trek-)verkoper Grote Bredeplaats 101715245235r
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huisGrote Bredeplaats 10175725481r
WIEBES, JAN Jan Wybes stuurman van het Admiraliteitsjacht van Frieslandkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
, JOHANNESde weduwe van Johannes Potkastnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10175725481r
, EELKE Eeltje Travailenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10175725481r
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
EESGES, WOPKEwijlen Wopke Edsges verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WOPKES, TRIJNTJE Trijntje Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
WOPKES, DOEDE Doede Wopkes verkoper Grote Bredeplaats 10175725481r
JANS, FROUKJE Vrouwkjen Jans koper door niaar huisGrote Bredeplaats 10177625911v
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerkoper door niaar Grote Bredeplaats 10177625911v
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
FOPPES, MARIA Marijke Foppes geniaarde koper Grote Bredeplaats 10177625911v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10177625911v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10177625911v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10177625911v
SCHELTINGA, Scheltinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 10177625911v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10177625911v
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper Grote Bredeplaats 10177625911v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardgardenierkoper huisGrote Bredeplaats 101782260218r
PAULUS, JEENde erfgenamen van wijlen Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101782260218r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101782260218r
STRATEN, van Stratenconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101782260218r
JANS, FROUKJE Froukjen Jans verkoper Grote Bredeplaats 101782260218r
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjerverkoper Grote Bredeplaats 101782260218r
REPKO, JAN Jan Frederik Repkokoper huisGrote Bredeplaats 101784261250r
, WILLEM Willem scheepstimmermanhuurder Grote Bredeplaats 101784261250r
PAULUS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 101784261250r
STRATEN, van der Stratennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 101784261250r
KOSTER, KORNELIS Cornelis Costernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 101784261250r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Olgaardgardenierverkoper Grote Bredeplaats 101784261250r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes kistmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 111651236176r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111651236176r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111651236176r
HERES, JANburgerhopman Jan Heeres verkoper Grote Bredeplaats 111651236176r
JAIES, MINNE Minne Jeyes kuiper (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 11167124060v
WILLEMS, TIETJE Tyttie Willems koper Grote Bredeplaats 11167124060v
FOKKES, IEBELTJE Ibel Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11167124060v
, WILLEMKE Willemcke Schinkelnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 11167124060v
MICHIELS, HENDRIKde weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11167124060v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
JORIS, PIETJE Pyttie Joris verkoper Grote Bredeplaats 11167124060v
MINNES, ENNE Inne Minnes kuiper (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 111722246132r
PIETERS, ARJEN Aris Pyters , c.u.geniaarde koper Grote Bredeplaats 111722246132r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111722246132r
TJEERDS, TJEERDerfgenamen en kinderen van Tjeerd Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 111722246132r
HINGST, EVERT weduwe v Ewert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111722246132r
BUMA, GERLOF JANS Gerloff Jansen Buma [staat: Bouma]verkoper q.q. Grote Bredeplaats 111722246132r
TIJSES, MINNE Minne Tijssen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 111722246132r
, KOENRAAD Coenraad Oswaldhofmeester op het Prinsenjachtkoper huisGrote Bredeplaats 111759254218r
SIEMENS, KLAAS Claes Symons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 111759254218r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 111759254218r
BOUWES, KORNELIShet pakhuis van Coernelis Bouwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 111759254218r
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)verkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Postverkoper Grote Bredeplaats 111759254218r
HANSES, AALTJEwijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
MINNES, ENNEwijlen Enne Minnes erflater Grote Bredeplaats 111759254218r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijpwachtmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 11178526245r
KOK, AAFKE Aafke de Kokkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11178526245r
ARUM, P. P. van Arumnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 11178526245r
SCHIERE, KORNELIS de weduwe van Cornelis Schierenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11178526245r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
, KOENRAADde weduwe van Coenraad Oswaldverkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
, JOHANNES Johannes Oswaldverkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
, BAARTJE Baatje Oswaldverkoper Grote Bredeplaats 11178526245r
PAULUS, JAN Jan Paulus timmerman (mr. huis-)koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 12177325866r
GUNTER, PIETER de stalling van Pyter Gunternaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 12177325866r
WIEBES, JAN Jan Wybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12177325866r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 12177325866r
FREERKS, ROMKJEwijlen Romkje Freerks verkoper Grote Bredeplaats 12177325866r
, JOHANNESwijlen Johannes Pieter Potkastverkoper Grote Bredeplaats 12177325866r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 121789263376r
, JAN Jan Repconaastligger ten westen Grote Bredeplaats 121789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 121789263376r
, JANde nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Grote Bredeplaats 121789263376r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums bakkerbewoner Grote Bredeplaats 131621230261r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks , nom. curatorioprotesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 131621230261r
LOUWS, TJEERD Tiaerd Lous secretaris van Harlingenprotesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 131621230261r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums , voor zich en zijn kinderenbakkerverkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
TJEERDS, MAGDALENAwijlen Machtel Tiaardts verkoper Grote Bredeplaats 131621230261r
KUNST, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131621230264v
JANS, HEREoud burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 131621230264v
TEEKES, ATE Atte Taeckes koper huis daer de Hulck uythangtGrote Bredeplaats 13de Hulck163823463r
KLASES, ANTJE Antie Claesses koper Grote Bredeplaats 13163823463r
, KORNELISde weduwe van Cornelis Cunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13163823463r
JANS, HEREwijlen burgemeester Hero Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13163823463r
PIETERS, JAKOBhet huis bewoond door Jacob Pyetters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13163823463r
FRANSES, JAN Jan Fransen Sleuteleverkoper Grote Bredeplaats 13163823463r
LAMMERTS, GRIETJE Gryettie Lamberts verkoper Grote Bredeplaats 13163823463r
FOKKES, IEBELTJE Ebeltie Fockes koper huisGrote Bredeplaats 13165523747v
KORNELIS, DIRKwijlen Dirck Cornelis koper Grote Bredeplaats 13165523747v
KUNST, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Kunstnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13165523747v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 13165523747v
PIETERS, JAKOB Jacob Pytters bierstekernaastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 13165523747v
TEEKES, ATE Atte Takes schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 13165523747v
REINS, DOUWE Douwe Reins molenaar (hout-)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 131716245256v
KLASES, TEETSKE Teetske Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131716245256v
RUURDS, MEILE Meile Ruirds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
SJOERDS, AAFKE Aeffke Sioerds geniaarde koper Grote Bredeplaats 131716245256v
SCHIERE, GERRIT GERRITS Gerrit Gerrits Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131716245256v
JAIES, MINNE Minne Jeies kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 131716245256v
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis blokmaker (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131716245256v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 131716245256v
GERRITS, TJITSKE Tjetske Gerrits koper huisGrote Bredeplaats 131726246252r
HANSES, JETSEwijlen Jetse Hanses bakker (mr. -)koper Grote Bredeplaats 131726246252r
WIERSMA, GILLES JANSde erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersmanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131726246252r
JAIES, MINNE Minne Jejes kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 131726246252r
KORNELIS, SIEMENals bewoner Simon Cornelis blokmakernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131726246252r
REINS, DOUWE Douwe Reins verkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
BONTEKOE, TEETSKE KLASES Taetske Clases Bontekoeverkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
DIRKS, DOUWEwijlen haar eerste man Douwe Durx molenaar (hout-)verkoper Grote Bredeplaats 131726246252r
JANS, ALBERT Albert Jans bakker (mr. -)koper door niaar huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131763255186r
KLASES, FETJE Fettje Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 131763255186r
SIEMENS, JAN Jan Symons distillateurgeniaarde koper Grote Bredeplaats 131763255186r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (gerechts-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131763255186r
, KOENRAAD Coenraad Ostwaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131763255186r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131763255186r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r
SIEMENS, KLAASwijlen Claas Symons bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131763255186r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131782260268r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Grote Bredeplaats 131782260268r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meynaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131782260268r
, KOENRAAD Coenraad Oswaldnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131782260268r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131782260268r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131782260268r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes bakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 131802266148r
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsmabedienaar van het boelgoedsontvangkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
VEERSMA, FRANS Frans Feersmanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 131802266148r
GONGGRIJP, HARMEN de weduwe van Harmen Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 131802266148r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 131802266148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Grote Bredeplaats 131802266148r
PIETERS, HARMENburgervaandrig Harmen Pyters brouwerkoper 1/2 huis, brouwerij en mouterijGrote Bredeplaats 141658237172ar
REINERS, AAKJE Akien Reiners koper Grote Bredeplaats 141658237172ar
HENDRIKS, AUKJE Auckie Hendricx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
HENDRIKS, WOUTER Wouter Hendricx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
STOFFELS, AALTJEhet huis in de Vijverstraat van de erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141658237172ar
JANS, HOBBE Hobbe Jansen verkoper Grote Bredeplaats 141658237172ar
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendricx verkoper Grote Bredeplaats 141658237172ar
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuis, c.u.koper huis, brouwerij en paardestalGrote Bredeplaats 141712245175r
WOUTERS, BINKEde weduwe van Bente Wouters naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141712245175r
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 141712245175r
OVERZEE, JAN vroedsman Jan Overzeekoper huisGrote Bredeplaats 141732248145v
SIEMENS, JANKE Janke Symons koper Grote Bredeplaats 141732248145v
, JAKOB Jacob van Beetzelkapitein gewaldige Admiraliteit in Frieslandafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
GONGGRIJP, AUKJE Auckien Gonggrijpafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
PFEIFFER, wijlen Pfeiffercommiesafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoopmanafgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 141732248145v
IJSENBEEK, KLAAS Claes IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141732248145v
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuysbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
HILARIUS, GATSKE Gatske Hilariusverkoper Grote Bredeplaats 141732248145v
GUNTER, PIETER Pieter Gunterkoper huis, brouwerij en loodsenGrote Bredeplaats 141759254212r
THEKEN, JETSKE Jetske van Teekenkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
IJSENBEEK, THOMAS Thomas IJsenbeekkoopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141759254212r
OVERZEE, HIELKJE Hylkjen Overzeeverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
AARSEN, MAGNUS vroedsman Magnus van Aarsenverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
OVERZEE, HENDRIK Hendrik Overzeemakelaarverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
OVERZEE, JANKE vrijster Jannetje Overzeeverkoper Grote Bredeplaats 141759254212r
OVERZEE, JAN wijlen vroedsman Jan Overzeebrouwer (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 141759254212r
KUIPER, JANKE SIEMENSwijlen Janke Symons Kuipererflater Grote Bredeplaats 141759254212r
OVERZEE, SIEMEN wijlen Simon Overzee, overleden broedererflater Grote Bredeplaats 141759254212r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellingakoper huis en brouwerij met inventarisGrote Bredeplaats 141778259124r
TOLSMA, IETJE Ytie Tolsmakoper Grote Bredeplaats 141778259124r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeeknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 141778259124r
GUNTER, PIETER Pieter Gunterbrouwer (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 141778259124r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx ijzerkramerkoper huisGrote Bredeplaats 15161122954v
TEUNIS, Jeslyck Thonis koper Grote Bredeplaats 15161122954v
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunstgrondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats 15161122954v
MELIS, OENE Oene Melis bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15161122954v
JOCHEMS, JAN Jan Jochums naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15161122954v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oudeverkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
SIKKES, NEELTJE Neel Sickes verkoper Grote Bredeplaats 15161122954v
, HILTJE Hiltie Oedendallkoper 2/3 en 2/5 van 1/3 (=12/15) huis waar de Goutbergh uithangt, en plaatsGrote Bredeplaats 15de Goutbergh16592382v
JORIS, JAKOBde weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592382v
FOKKES, IEBELTJE Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1516592382v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiukselverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
BONKE, WILLEM KORNELISde erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, c.u.verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 1516592382v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 1516592382v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 1516592382v
, HILTJE Hiltie Oedendallkoper provisioneel 3/5 van 1/3 (=3/15) huis en plaatsGrote Bredeplaats 15de Goutbergh16592383raa
, HILTJE Hiltie Oedendallhuurder Grote Bredeplaats 1516592383raa
JORIS, JAKOBde weduwe van Jacob Joris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1516592383raa
FOKKES, IEBELTJE Ibell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1516592383raa
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger Grote Bredeplaats 1516592383raa
ALLERTS, JAN Jan Allerts schipper op Terschellingverkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
PRINS, HENDRIK JANSde nagelaten wezen van Hendrik Jans Prinsverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1516592383raa
MOOI, JAN GERRITSde onmondige kinderen van Jan Gerrits Moyverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
VOS, FOLKERT ALBERTSwijlen Folkert Alberts Vosverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 1516592383raa
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddrix koper huis genaamd de GoltbergGrote Bredeplaats 15de Goudberg1686242120v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151686242120v
FOKKES, IEBELTJEde erfgenamen van wijlen Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151686242120v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151686242120v
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqkoper 1/2 huis ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151688242220r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Bouwes Schierekoper door niaar 1/2 huis alwaar de goltbergh uithanght ([voor 1/1])Grote Bredeplaats 15de Goudberg1688242220r
JANS, ANTJE Antie Jans IJsenbeecqgeniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (koek-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151688242220r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151688242220r
FEDDRIKS, WIEBE Wybe Feddriks schipper (wijd-)verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
SJOERDS, TRIJNTJE Trijntie Sjoerdts verkoper Grote Bredeplaats 151688242220r
JANS, JILLESvroedsman Jilles Jansen Wiertsmalijnslager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 151717245284r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151717245284r
REINS, DOUWE Douwe Reins bakker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151717245284r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrandts lijnslager (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151717245284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper Grote Bredeplaats 151717245284r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen bewoner Grote Bredeplaats 151751252242r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151751252242r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151751252242r
HENDRIKS, POPPEde weduwe van Poppe Hendriks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151751252242r
KLOPPENBURG, SIKKE Sicke Cloppenburgdeurwaarder Hof van Frieslandverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151751252242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reenbouwmeesterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151751252242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmabewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen bewoner Grote Bredeplaats 151752252244r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151752252244r
SIEMENS, KLAAS Claas Simons naastligger ten westen Grote Bredeplaats 151752252244r
HENDRIKS, POPPEde weduwe van Poppe Hendriks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, TIETJE Titia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, ANTJE Anna Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, MARIA Maria Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, FREERK Fredericus Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, KORNELISKE Cornelia Craberfgenaam Grote Bredeplaats 151752252244r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemacrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crabapothekercrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 151752252244r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reenbouwmeesterverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schierepredikantverkoper q.q. Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsmaverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
KLASES, SWIERwijlen Swerus Clasen verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 151752252244r
JANS, FRANS Frans Jans pruikenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 151781260116r
, JOHANNES Johan Metzelaar, c.u.hofmeester op het Statenjachtbewoner Grote Bredeplaats 151781260116r
, JAN Jan Repconaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 151781260116r
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 151781260116r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybren Freerks de Grootnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 151781260116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 151781260116r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Bredeplaats 16164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Grote Bredeplaats 16164923690v
BINKES, HENDRIKgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Hendrick Bentes eigenaar perceel Grote Bredeplaats 16164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 16164923690v
FOKKES, TJEERD Tieerdt Fockes koopmankoper huisGrote Bredeplaats 1617182469r
ROSEE, MARTEN Marten Rozeeverpachter grond Grote Bredeplaats 1617182469r
, ds. Fr. Botterwegnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1617182469r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u.brouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1617182469r
BINKES, LIENTJE Lijntie Bentes verkoper Grote Bredeplaats 1617182469r
GROENEWOUD, JURJEN burgerhopman Jurrien Groenwoltverkoper Grote Bredeplaats 1617182469r
HANEKUIK, ANTJE HIELKES Antje Hylkes Hanekuikkoper huisGrote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeekkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
ROSEE, PIETER Pieter Rozeekoopmanverpachter grond Grote Bredeplaats 161730247344r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes huurder Grote Bredeplaats 161730247344r
BOTERWEG, FREERK dr Fredericus Botterweghnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161730247344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuysbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161730247344r
ESTA, TJEERD FOKKES Tjeerd Fockes van Estakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 161730247344r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeekkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 16176125558v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16176125558v
GUNTER, PIETER Pyter Gunternaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16176125558v
GUNTER, PIETER Pyter Gunternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 16176125558v
IJSENBEEK, THOMAS KLASES Thomas Clasen IJzenbeekkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 16176125558v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingasolliciteurkoper huisGrote Bredeplaats 16178326119r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmakoper Grote Bredeplaats 16178326119r
SMID, de weduwe van Smitthuurder Grote Bredeplaats 16178326119r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16178326119r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16178326119r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16178326119r
IJSENBEEK, HINKE Hinke Cl. IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrikkoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 16178326119r
SCHRIK, MARIA Maria Schrikverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaintverkoper q.q. Grote Bredeplaats 16178326119r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
IJSENBEEK, ANTJE Anna IJsenbeekverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
KLOPPER, HARMEN Harmen Klopperverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16178326119r
DAM, HENDRIK HESSELS Hendrik Hessels van Damschipper (smak-)koper huisGrote Bredeplaats 161803266180r
JANS, IETJE Ida Jans koper Grote Bredeplaats 161803266180r
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper Grote Bredeplaats 161803266180r
TOLSMA, IETJE Yttje Tolsmaverkoper Grote Bredeplaats 161803266180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoper huisGrote Bredeplaats 161806267209v
JANS, HUBERT Hubert Jans , c.s.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161806267209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 161806267209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingaverkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
JANS, IETJE Ida Jans verkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
DAM, HENDRIK HESSELSwijlen Hendrik Hessels van Damverkoper Grote Bredeplaats 161806267209v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmankoper huis, thans ledigGrote Bredeplaats 161806267224v
JETSES, GEERTJE Geertje Jetzes koopvrouwkoper Grote Bredeplaats 161806267224v
JANS, HUBERT Hubert Jans naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 161806267224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedennaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 161806267224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 161806267224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingadirecteur van het fonds van de O & A zeeliedenverkoper Grote Bredeplaats 161806267224v
JORIS, JAKOB Jacob Joris koper 2/3 huisGrote Bredeplaats 17163723448v
TEEDES, IEMKJE Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17163723448v
JANS, BOUDEWIJNde kinderen en erfgenamen van wijlen Boldewijn Janssen eigenaar van 1/3 Grote Bredeplaats 17163723448v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17163723448v
DOEDES, HARMEN Harmen Doedes , c.u.verkoper Grote Bredeplaats 17163723448v
JORIS, JAKOB Jacob Joris eigenaar van 2/3 Grote Bredeplaats 17164223512v
JANS, BOUDEWIJNde erfgenamen van wijlen Boldewijn Jans verkoper Grote Bredeplaats 17164223512v
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 17168424257v
FOPPES, IEMKJE Ymckjen Foppes koper Grote Bredeplaats 17168424257v
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17168424257v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17168424257v
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17168424257v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollemakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 17168424257v
SIJES, SIEBE Sybe Sijes bakker (mr. koek-)koper plaats met loods op afbraakGrote Bredeplaats 17achter168524279r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwerke Cornelis koper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
SIJES, SIEBE Sybe Syes , c.u.bakker (mr. koek-)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17achter168524279r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyckzilversmid (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter168524279r
SIETSES, JAKOB Jacob Sytses kuiper (mr. -)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17achter168524279r
FOKKES, TJEERD Tjeerdt Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 17achter168524279r
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes koper door niaar huisGrote Bredeplaats 171695243141r
DOEKES, SJOUKJE Sjouckjen Doeckes koper door niaar Grote Bredeplaats 171695243141r
, ANTONIUS Anthonius Westerovenchirurgijn (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 171695243141r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylckjen Dirx Sjaerdageniaarde koper Grote Bredeplaats 171695243141r
ARJENS, SIEBREN Sybren Arjens bakkernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171695243141r
SCHIERE, GERRIT gemeensman Gerrit Schierenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 171695243141r
SIJES, SIEBEburgemeester Sybe Sijes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 171695243141r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 171695243141r
BERENDS, WILLEM Willem Barends schipper op Amsterdam en koopman (veer-)koper huisGrote Bredeplaats 17175325377v
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs koper Grote Bredeplaats 17175325377v
HAAS, de erfgenamen van wijlen oud burgermajoor de Haesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17175325377v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17175325377v
IJSENBEEK, THOMAS JANSde erfgenamen van wijlen Thomas Jansen IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17175325377v
LEI, SIERK Sierk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17175325377v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons koopmanverkoper Grote Bredeplaats 17175325377v
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks van Urkhofmeester op het Admiraliteitsjachtkoper huisGrote Bredeplaats 17176425658v
ROELOFS, LIEFKEde weduwe van Liefke Roelofs huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 17176425658v
HAAS, SIEMEN de erfgenamen van wijlen burgermajoor Simon de Haasnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17176425658v
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 17176425658v
LEI, SIERK Sjerk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17176425658v
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierseverkoper Grote Bredeplaats 17176425658v
BERENDS, WILLEMwijlen Willem Barents verkoper Grote Bredeplaats 17176425658v
REPKO, JAN FREERKS Jan Freerks Repkokoper huisGrote Bredeplaats 171778259122r
BOTTINGA, de heer Bottingahuurder Grote Bredeplaats 171778259122r
MINNES, NEELTJE Neeltie Minnes [staat: Warnders] naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 171778259122r
ZEEMAN, JOOST de weduwe van Joost Zemannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 171778259122r
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetzes Boomsmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 171778259122r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nautastrandmeester Vijf Deelen Zeedijkenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 171778259122r
, A. A. van Urkverkoper Grote Bredeplaats 171778259122r
EESGES, GIJSBERTmr. Gijsbert Aesges koper huisGrote Bredeplaats 1815972282r
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taekes koper Grote Bredeplaats 1815972282r
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1815972282r
IEMKES, AGEhet huis van Agge Iemkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1815972282r
PIEBES, JURJEN Jurian Pybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 1815972282r
JAKOBS, ALLERTburgemeester Allert Jacobs lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 1815972282r
REINERS, AALTJE Aeltyen Reyners verkoper Grote Bredeplaats 1815972282r
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeffchirurgijnbewoner Grote Bredeplaats 181604228431v
IEMES, AGE Agge Eemes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181604228431v
SCHELTES, TRIJNTJEde erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181604228431v
GERRITS, HARMEN Herman Gerrits verkoper q.q. Grote Bredeplaats 181604228431v
EESGES, GIJSBERTde twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Grote Bredeplaats 181604228431v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeffbewoner Grote Bredeplaats 181605228439v
PIEBES, BINKE Bente Pybes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181605228439v
PIEBES, JURJEN Jurriaen Pybes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181605228439v
NANNES, RINSE Rinse Nannis koper huis met het vrije gebruik van de steeg ten oostenGrote Bredeplaats 181627231162r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters koper Grote Bredeplaats 181627231162r
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181627231162r
STOFFELS, AALTJE Aeltie Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181627231162r
BINKES, HENDRIK Hendrick Bentis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181627231162r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytemakoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martensverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 181627231162r
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huisGrote Bredeplaats 18163923482v
HESSELS, HEERKE Herke Hessels koper Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNEde verkoper Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18163923482v
BINKES, HENDRIKde weduwe van Hendrick Bentes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18163923482v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u.kuiper (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 18163923482v
KIMSTRA, REIN SIETSESoud burgemeester Rein Sytzes Kimstrakoper provisioneel huis, kamer en loodsjeGrote Bredeplaats 181701244349r
FONGERS, AATJE Attie Fongers , c.soc.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 181701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244349r
GROENEWOUD, JURJEN Jurjen Groenewoltnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181701244349r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 181701244351v
FONGERS, AATJE Attie Fongers , c.soc.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 181701244351v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds* brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181701244351v
GROENEWOUD, JURJEN Jurrien Groenewoltnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181701244351v
VOSMA, AAFKE Aafje Vosmakoper huisGrote Bredeplaats 181747251204r
NOLLIDES, JAN wijlen burgemeester Jan Nollideskoper Grote Bredeplaats 181747251204r
ATES, GERBEN Gerben Ates naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181747251204r
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 181747251204r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNESdr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 181747251204r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwerpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 181747251204r
BOTERWEG, FREERK wijlen Fredricus Botterweghpredikanterflater Grote Bredeplaats 181747251204r
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierreerflater Grote Bredeplaats 181747251204r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes metselaar (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18176725732r
IJSENBEEK, H. H. IJsenbeekkoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JANKE juffrouw Janke Nollidesverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
ALTENA, SIEDS oud burgemeester de heer Syds Altenaverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollideskoopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18176725732r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissenbroekmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 18177725979r
MULDER, LIJSBET Elisabeth Mulderkoper Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18177725979r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18177725979r
IJSENBEEK, IJsenbeeknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18177725979r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaarverkoper Grote Bredeplaats 18177725979r
DUMAN, KOERT BROERS Coert Broers Dumankoper door niaar huisGrote Bredeplaats 181796264350r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers timmerman (mr. huis-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver en glasmaker (mr. -)geniaarde koper Grote Bredeplaats 181796264350r
DUMAN, KOERT Coert H. Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181796264350r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181796264350r
WINTER, HENDRIK Hendrik Winterkastelein in het Herenlogementverkoper Grote Bredeplaats 18het Herenlogement1796264350r
, HENDRIKdr. Hendrik Philip Stamkeadvocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 181796264350r
TOBIAS, JAN Jan Tobias commissaris van het veer op Amsterdamkoper huisGrote Bredeplaats 1817962651r
ANDRIES, GRIETJE Grietje Andries koper Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1817962651r
NOLLIDES, de weduwe van Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1817962651r
VELLINGA, D. D. Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 1817962651r
DUMAN, KOERT Coert Dumanschoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 1817962651r
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersmatimmerknechtkoper huisGrote Bredeplaats 18180126627r
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes Gaaykemakoper Grote Bredeplaats 18180126627r
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18180126627r
NOLLIDES, de weduwe van Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18180126627r
VELLINGA, Vellinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 18180126627r
TOBIAS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Tobias commissaris van het Harlinger veer op Amsterdamverkoper Grote Bredeplaats 18180126627r
VEERSMA, FRANS JANS Frans Jans Feersmakoper zeeliedenhuisGrote Bredeplaats 181807267301v
BACHUM, AGNIETJE Agnietje Bachumkoper Grote Bredeplaats 181807267301v
VEERSMA, AREND Arend Feersmauurwerkmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 181807267301v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 181807267301v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 181807267301v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 181807267301v
VEERSMA, AREND JANS Arend Jans Feersmaverkoper Grote Bredeplaats 181807267301v
JANS, HANS Hans Jansen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jans Bommelbewoner Grote Bredeplaats 191603228340v
BAKKER, OENE Oene Backersmidnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191603228340v
DIRKS, GABE Gabbe Dirx verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
JANS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
FOPPES, ARNOLDUS Arnoldus Foppes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191603228340v
JANS, HANSde nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommeleigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
JANS, JAN Jan Janssen eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 191603228340v
HENDRIKS, wijlen Apolonie Hendricx erflater (hun resp. moeder en bestemoeder)Grote Bredeplaats 191603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuisGrote Bredeplaats 191603228345v
JANS, HANS Hans Janssen Gruyseerdere bewoner Grote Bredeplaats 191603228345v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Janssen Bommelbewoner Grote Bredeplaats 191603228345v
JANS, HANS Hans Janssen Gruyseigenaar Grote Bredeplaats 191603228345v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 191603228345v
JANS, BOUDEWIJN Boudewijn Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 191623230372v
JANS, GRIETJEwijlen Grietie Jansen erflater Grote Bredeplaats 191623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 191623230372v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191624230383v
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses koper huis en brouwerij met een ledige plaats ten zuiden daaroor gelegen, strekkende van voren van de straat af tot achter aan de havenGrote Bredeplaats 191626231128v
JELTES, RINSE Rinse Jeltes koper Grote Bredeplaats 191626231128v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, BAUKE Baucke Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, GEERTJE Geert Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
ENNES, GRIETJE Grietie Enes verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Grote Bredeplaats 191626231128v
DIRKS, FRANS Frans Dircx koper huis en brouwerij met de ledige plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende van voren de straat tot achter aan de havenGrote Bredeplaats 191626231143r
HERES, JANKE Jantien Herens koper Grote Bredeplaats 191626231143r
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191626231143r
OEDSES, RINNERTburgerhopman Rinnert Oedses verkoper Grote Bredeplaats 191626231143r
JELTES, RINSE Rinse Jeltes verkoper Grote Bredeplaats 191626231143r
JURJENS, ARJEN Arian Juriens koper huis met daarachter twee kamersGrote Bredeplaats 191633233121v
JARICHS, GRIETJE Griet Jarichs koper Grote Bredeplaats 191633233121v
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191633233121v
DIRKS, PIETER Pyter Dirckx naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 191633233121v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 191633233121v
ARJENS, SIEBREN Sibren Arjens Bilckertbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 19168024190v
VISSER, HEIN FRANSESwijlen Hein Franses Visscherbewoner Grote Bredeplaats 19168024190v
GROENEWOUD, JURJEN de weduwe van wijlen Jurjen Groenwoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19168024190v
UILKES, MEILEhet huis nagelaten door wijlen Meyle Uylckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19168024190v
GOSLINGS, JAKOB burgemeester Jacobus Goslingsverkoper q.q. Grote Bredeplaats 19168024190v
SIEMENS, JAN Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Grote Bredeplaats 19168024190v
VISSER, HEIN FRANSESde vacante boedel van wijlen Heyn Franses Visscherverkoper Grote Bredeplaats 19168024190v
ARJENS, SIEBREN Sibren Arjens koper kelder onder des kopers huisGrote Bredeplaats 191680241101v
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntie Tjallings koper Grote Bredeplaats 191680241101v
FOPPES, HIELKJE Hylckien Foppes verkoper Grote Bredeplaats 191680241101v
PIETERS, TJALLINGvaandrager Tjalling Pyters , c.u.koper huisGrote Bredeplaats 191699243398v
JURJENS, HANS Hans Jurjens , c.u.bode (koopmans-)huurder Grote Bredeplaats 191699243398v
GROENEWOUD, JURJEN de weduwe van Jurjen Groenewoltkapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 191699243398v
FOKKES, SIEMEN Symen Fockes timmerman (mr. huis-)naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191699243398v
TJALLINGS, TRIJNTJE Trijntje Tjallings verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v
ARJENS, SIEBRENwijlen Sybren Arjens bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191699243398v
HAAS, SIEMEN Symon de Haeswachtmeester (stads -)koper huis en koekenbakkerijGrote Bredeplaats 19174425134v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agemakoper Grote Bredeplaats 19174425134v
SIEMENS, FOKKE Fokke Symens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19174425134v
SIEMENS, FOKKE Fokke Symens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19174425134v
POPTA, JAN Jan Poptabakker (mr. koek-)verkoper Grote Bredeplaats 19174425134v
, STIJNTJE Stijntie Spiegelverkoper Grote Bredeplaats 19174425134v
KORNELIS, ANDRIES Andries Cornelis schipper (beurt-)koper door niaar huis nieuw geboud in 1756Grote Bredeplaats 191766256165v
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes koper door niaar Grote Bredeplaats 191766256165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorpwever (mr. bont-)geniaarde koper Grote Bredeplaats 191766256165v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks geniaarde koper Grote Bredeplaats 191766256165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 191766256165v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191766256165v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoldnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 191766256165v
, AREND Arent van Urkhofmeesternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191766256165v
LEI, SIERK Sierk van der Leynaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, AGE majoor Age de Haasexecuteurverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, BERBER Berber de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, CATHARINA Catharina de Haasverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukemazilversmid (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringersverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, GOVERT wijlen Goovert de Haasprocureur fiscaal van Franekeradeelverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringersverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas, minderjarigverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
HAAS, ANTJE Anna de Haas, ongehuwde jongedochter veniam aetatisverkoper Grote Bredeplaats 191766256165v
BOOMSMA, BOUWE JETSES Bouwe Jetses Boomsmakoper huisGrote Bredeplaats 191780259300v
DOUWES, ANTJE Antje Douwes koper Grote Bredeplaats 191780259300v
REPKO, JAN Jan Repkonaastligger ten westen Grote Bredeplaats 191780259300v
BOOMSMA, BOUWE JETSESde kopers Bouwe Jetses Boomsma, c.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 191780259300v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Grote Bredeplaats 191780259300v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 191780259300v
MINNES, NEELTJEde boedel van Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
KLEIN, ANDRIES KORNELISwijlen Andries Cornelis Kleinschipperverkoper Grote Bredeplaats 191780259300v
WILLEMS, MEINERT Meinert Willems kuiper (mr. -)koper huis met een steeg ten westen en een ledige plaats met een loods daarachterGrote Bredeplaats 201662238140v
DOUWES, FIEKE Fijcke Douues koper Grote Bredeplaats 201662238140v
HOITINGA, FRANS de weduwe van oud burgemeester Fransiscus Hoitinganaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201662238140v
JANS, WOPKE Wopke Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201662238140v
HESSELS, de weduwe van Fecke?/Freerck? Hessels naastligger ten westen (Opm.: Fecke c.q. Freerck [zie verderop in de akte])Grote Bredeplaats 201662238140v
STOFFELS, AALTJEde erfgenamen van wijlen Aeltie Stoffels naastligger ten westen ([in de Hondenstraat])Grote Bredeplaats 201662238140v
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pyters , c.u.brouwerverkoper Grote Bredeplaats 201662238140v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huis met steegGrote Bredeplaats 201701244349r
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 201701244349r
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds brouwernaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201701244349r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopmankoper provisioneel huisGrote Bredeplaats 201701244351v
SIPKES, WOUTER Wouter Sipkes kuiper (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 201701244351v
SJOERDS, PIETER Pytter Sjoerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201701244351v
ATES, GERBEN Gerben Ates koper huisGrote Bredeplaats 201747251205r
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201747251205r
NOLLIDES, de weduwe van burgemeester Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201747251205r
NOLLIDES, de weduwe van burgemeester Nollidesnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 201747251205r
SWALUE, BERNARDUS JOHANNESdr. Bernhardus Johannes Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 201747251205r
SWALUE, ALEXANDER dr. Alexander Otto Swalueadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 3/8 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, JAN Jan Carolus Kutschbouwmeester (oud -)verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, AMALIA Amelia Johanna Kutschverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwerpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
KOETS, KAREL Carolus Kutschpredikantverkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 201747251205r
BOTERWEG, FREERK wijlen Fredricus Botterweghpredikanterflater Grote Bredeplaats 201747251205r
LESPIERRE, JOOSTJE wijlen juffrouw Josine de Lespierreerflater Grote Bredeplaats 201747251205r
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 2017732584ra
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder gedeelte van het huis (p.j.)Grote Bredeplaats 2017732584ra
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes huurder achterkamer Grote Bredeplaats 2017732584ra
MECIMA, J. J. Mecimanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2017732584ra
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 2017732584ra
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2017732584ra
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper Grote Bredeplaats 2017732584ra
GERRITS, FONGERKE Fongerke Gerrits verkoper Grote Bredeplaats 2017732584ra
DUMAN, KOERT HENDRIKS Coert Hendriks Dumanschoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 201778259131r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Grote Bredeplaats 201778259131r
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 201778259131r
, SIPKE Sipke huurder beneden achter Grote Bredeplaats 201778259131r
JANS, HARMEN Harmen Jans huurder boven voor Grote Bredeplaats 201778259131r
MECIMA, J. J. Mecima, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 201778259131r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 201778259131r
PRUISSEN, JOHANNES Johannes van Pruissennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 201778259131r
JANS, SARA Sara Jans verkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
JANS, SARA Sara Jans verkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visserschipper (groot-)verkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierverkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visserverkoper Grote Bredeplaats 201778259131r
TJERKS, KORNELIS Cornelis Tierx naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, HENDRIKde brouwerij van Hendrick Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 211603228340v
DIRKS, GABE Gabbe Dirx verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytse Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 211603228340v
FOPPES, ARNOLDUS Arnoldus Foppes verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, HANSde nagelaten weeskinderen van wijlen Hans Janssen Gruysverkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 211603228340v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommeleigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
JANS, JAN Jan Janssen eigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u.eigenaar Grote Bredeplaats 211603228340v
HENDRIKS, wijlen Apolonie Hendricx erflater (hun resp. moeder en bestemoeder)Grote Bredeplaats 211603228340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachterGrote Bredeplaats 211603228345v
ULDRIKS, JURJEN Jurriaen Ulrichs herbergierbewoner Grote Bredeplaats 211603228345v
HENDRIKS, de erfgenamen van wijlen Apolonie Hendricx crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 211603228345v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes bewoner Grote Bredeplaats 211623230372v
, GAUKEmr. Goucke Gerfliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 211623230372v
JANS, GRIETJEwijlen Grietie Jansen erflater Grote Bredeplaats 211623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 211623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 211623230372v
HOITES, HOITEoud burgerhopman Hoyte Hoytes , c.u.koper huis daar de Vergulden Hopcorff uytsteecktGrote Bredeplaats 21de Vergulde Hopcorff163823455r
JANS, DOETJE Doetie Jans* bewoner Grote Bredeplaats 21163823455r
ZOET, JAN wijlen Jan Soetbewoner Grote Bredeplaats 21163823455r
GERLOFS, GAUKEde erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21163823455r
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 21163823455r
JANS, DOETJE Doetje Jans verkoper Grote Bredeplaats 21163823455r
ZOET, JAN HANSESwijlen Jan Hanssen Soetverkoper Grote Bredeplaats 21163823455r
HOITES, HOITE Hoite Hoites koopmankoper kamerGrote Bredeplaats 21achter166523914v
GAUKES, FEDDEde weduwe van mr. Fedde Gouckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21achter166523914v
HOITES, HOITE Hoite Hoites koopmannaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 21achter166523914v
DIRKS, FRANSde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Frans Dirks verkoper Grote Bredeplaats 21achter166523914v
GROENEWOUD, ISAAK Isack Groenewoutkoper huisGrote Bredeplaats 211669239195v
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes , c.u.huurder Grote Bredeplaats 211669239195v
SALVERDA, RINSKE Rinske Salverdanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211669239195v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Fisschernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 211669239195v
HOITES, HOITEde gecommitteerde crediteuren van Hoyte Hoytes verkoper Grote Bredeplaats 211669239195v
, SARA Sara Groenewoldtkoper 4/5 huisGrote Bredeplaats 21175325368r
, SARA Sara Groenewoldtkoper 4/5 huisGrote Bredeplaats 21175325368r
KRIJTENBURG, wijlen dr. Crytenburgkoper Grote Bredeplaats 21175325368r
THEKEN, JETSKE Jetske van Theekenhuurder beneden (p.j.)Grote Bredeplaats 21175325368r
WESSELS, SJOERD Sjoerd Wesselshuurder achterkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21175325368r
BLOK, TEUNIS Theunis Blocknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltemaverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccamaverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
GROENEWOUD, KLAAS meerderjarig vrijgezel Claes Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
, DAVID David Griffenverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltemawinkelierverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoldverkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21175325368r
JOHANNES, WIETSE Wytze Johannis schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 211766256227r
HENDRIKS, HILTJE Hiltje Hendriks koper Grote Bredeplaats 211766256227r
JOHANNES, WIETSE Wytze Johannis huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 211766256227r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 211766256227r
GELINDE, JAN Jan Gelindenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 211766256227r
GROENEWOUD, JANKE Janke Groenewoudverkoper Grote Bredeplaats 211766256227r
GRIFFIN, DAVID David Griffinverkoper Grote Bredeplaats 211766256227r
GROENEWOUD, SARA wijlen Sara Groenewouderflater Grote Bredeplaats 211766256227r
GROENEWOUD, SARA wijlen Sara Groenewouderflater Grote Bredeplaats 211766256227r
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardenkoper huisGrote Bredeplaats 221606228530r
KAN, KLAAS mr. Claes Kanverpachter grond ([staat: 12-14-00 GG])Grote Bredeplaats 221606228530r
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardenverpachter grond ([staat: 16-02-08 GG])Grote Bredeplaats 221606228530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges betrokkene Grote Bredeplaats 221606228530r
GUALTERI, HENDRIK dr. Hendricus Gualterysecretaris van Leeuwardencrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 221606228530r
JILLES, HANS Hans Jelis tromslagerverkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 221606228530r
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses kleermakerkoper huisGrote Bredeplaats 22161122922v
TEEKES, Ydien Taeckes koper Grote Bredeplaats 22161122922v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22161122922v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytemanaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22161122922v
, naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 22161122922v
GUALTERI, dr. Henrico Gualterisecretaris van Leeuwardenverkoper Grote Bredeplaats 22161122922v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huisGrote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, NANNEwijlen Nanne Rinses kuiperkoper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
RINSES, KORNELIS Cornelis Rinses koper door niaar Grote Bredeplaats 221642234172v
JARICHS, GRIETJE Griet Jarichs geniaarde koper Grote Bredeplaats 221642234172v
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221642234172v
, RINSEde erfgenamen van wijlen Rinse kuipernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221642234172v
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, c.f.verkoper Grote Bredeplaats 221642234172v
HOITINGA, FRANS Fransiscus Hoitingaprocureur postulantkoper huisGrote Bredeplaats 221650236140v
GRETTINGA, ANTJE RINNERTS Antie Rinnerts Grettingakoper Grote Bredeplaats 221650236140v
ALLES, THOMASde erfgenamen van wijlen Tomas Alles naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221650236140v
RINSES, NANNEde weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221650236140v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes verkoper Grote Bredeplaats 221650236140v
GOSLINGS, JAKOB Burgervaandrig Jacobus Goslings, c.u.notariskoper huisGrote Bredeplaats 221677240260r
AKKER, WOPKE JANShet huis van de gemeensman Wopke Jansen Ackernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221677240260r
PIETERS, MARTENhet huis en kamer van Marten Pieters kuiper (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221677240260r
GRETTINGA, ANTJE Antie Grettingaverkoper Grote Bredeplaats 221677240260r
HOITINGA, FRANS wijlen burgemeester Frans Hoytingaverkoper Grote Bredeplaats 221677240260r
HIELKES, TJEERD Tjeerd Hylckes verkoper Grote Bredeplaats 221677240260r
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollides, c.u.koper kamer met een afdakjeGrote Bredeplaats 22achter170924594r
NOLLIDES, JAN Jan Nollides, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22achter170924594r
, LIEUWKJE Leeukjen mestwijfnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22achter170924594r
BOTERWEG, FREERK ds. Fred. Botterweghnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22achter170924594r
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u.naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 22achter170924594r
GOSLINGS, oud burgemeester Goslings, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 22achter170924594r
JARICHS, PIER Pier Jarigs , c.u.koper huisGrote Bredeplaats 22171924636v
NOLLIDES, vroedsman Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22171924636v
NOLLIDES, vroedsman Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22171924636v
BOTERWEG, dr. Butterweghnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22171924636v
GOSLINGS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacobus Goslingsnotarisverkoper Grote Bredeplaats 22171924636v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)aanhandelaar huis 1Grote Bredeplaats 221729247247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slootenaanhandelaar Grote Bredeplaats 221729247247r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221729247247r
, FREERKds. Fredericus Butterwegnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221729247247r
JARICHS, PIERburgemeester Pier Jarigs Brettonverwandelaar Grote Bredeplaats 221729247247r
JANS, HENDRIKJE Hendrikje Jans verwandelaar Grote Bredeplaats 221729247247r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmaboekbinder (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 22173524991v
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongmakoper Grote Bredeplaats 22173524991v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongmahuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 22173524991v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22173524991v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22173524991v
, FREERK Fredericus Boterweghpredikantnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22173524991v
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper op Amsterdam (oud beurt-)verkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jans van Slotenverkoper Grote Bredeplaats 22173524991v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkkoper huisGrote Bredeplaats 221762255154v
JURJENS, DIRK Dirk Jurjens , c.u.huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221762255154v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221762255154v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221762255154v
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts metselaarnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221762255154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongmakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongmaverkoper Grote Bredeplaats 221762255154v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slootenkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 221790263181r
GERRITS, HARMKE Harmina Gerryts huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221790263181r
SMID, JAN wijlen Jan Smithschrijnwerker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 221790263181r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221790263181r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221790263181r
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221790263181r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Grote Bredeplaats 221790263181r
BOER, WILLEM Willem de Boerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 221790263181r
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecimaverkoper Grote Bredeplaats 221790263181r
FINK, ANTJE wijlen Antje Vinkverkoper Grote Bredeplaats 221790263181r
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 221791263372v
FREERKS, GRIETJE Grietje Fredriks koper Grote Bredeplaats 221791263372v
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221791263372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221791263372v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221791263372v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slotenkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 221791263372v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkampkoper huisGrote Bredeplaats 22180226696v
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Vissernotariskoper Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22180226696v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22180226696v
DUMAN, KOERT Coert Dumannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 22180226696v
BERG, JOHANNES Johannes van den Bergverver (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 22180226696v
FREERKS, GRIETJE Grietje Fredriks verkoper Grote Bredeplaats 22180226696v
JANS, HUBERT Huibert Jans koopman in houtkoper van 1/2 huisGrote Bredeplaats 221805267180v
DJOERDS, WOPKE Wopke Djoerds koopman in houtkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 221805267180v
, JAN Jan van Swichumuurwerkmaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Bredeplaats 221805267180v
DUMAN, C. C. Dumanschoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 221805267180v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkampverkoper Grote Bredeplaats 221805267180v
DIJK, RUURD Ruurd van Dijkkasteleinverkoper Grote Bredeplaats 221805267180v
GALEMA, WILTJE Weltje Galemakoper huisGrote Bredeplaats 221808268173r
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemkehuurder Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 221808268173r
NOLLIDES, J. J. Nollidesnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 221808268173r
DUMAN, C. C. Dumanschoenmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 221808268173r
JANS, HUBERT Hubert Jans houtverkoperverkoper Grote Bredeplaats 221808268173r
DJOERDS, WOPKE Wopke Joerds houtverkoperverkoper Grote Bredeplaats 221808268173r
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns huurder Grote Bredeplaats 23159822888r
SIKKES, JELLE Jelle Sickes bierstekerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 23159822888r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23159822888r
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 23159822888r
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23159822888r
BAUKES, IEME Eme Baukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23159822888r
KROL, HENDRIK PIETERSde erfgenamen van wijlen Hendrick Pieters Crolcrediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 23159822888r
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 23159822888r
ANTONIUS, PAULUS Paulus Antoni , predikantkoper huis met een vrije in- en uitgang van de steeg; tussen Mary Jan Dircx en de kamer van Appolonia Jans en het huis van Ane BauckesGrote Bredeplaats 231599228138v
TJERKS, RINSKE Reynsck Tziercx koper Grote Bredeplaats 231599228138v
, ANTJE Anna protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
SIKKES, JELLEwijlen Jelle Sickes protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakerprotesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats 231599228138v
PIETERS, MEEUWIS Meuwis Pieters kistmakertrekt zijn protest in Grote Bredeplaats 231599228138v
JANS, Pyts Jansen protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 231599228138v
WALINGS, IEBELTJE Ibel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 231599228138v
BOMMEL, HENDRIK JANS Hendrick Jansen Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231599228138v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
, MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
DIRKS, JANwijlen Jan Dircx naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
JANS, APOLLONIA Appolonia Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231599228138v
ARENDS, FOPPE Foppe Aernts verkoper Grote Bredeplaats 231599228138v
JANS, NIESKE Nies Jans verkoper Grote Bredeplaats 231599228138v
, JAN Jan Dolphijnkoper huisGrote Bredeplaats 2316112292v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 2316112292v
, JAN Jan Dolphijn, c.u.bewoner Grote Bredeplaats 2316112292v
BOMMEL, HENDRIK het huis van wijlen Henrick Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2316112292v
BAUKES, IEME Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Mary Jan Dircx])Grote Bredeplaats 2316112292v
DIRKS, JANwijlen Jan Dircx naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
JANS, Aplonis Jans naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2316112292v
ANTONIUS, PAULUS Paulo Anthony predikantverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, TJERK Tierck Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, GODFRIED Godefridus Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
PAULUS, Gerardo Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 2316112292v
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs visjagerhuurder Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FLORIS, MARTJENde verkoper Martien Floris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter161723058r
, JAN Jan Dolphijnnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 23achter161723058r
, APOLLONIAde erfgenamen van wijlen Apolonia Knippersnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter161723058r
FLORIS, MARTJEN Martien Floris verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEwijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter161723058r
, WILLEM Willem Stienstonbakker (pastei-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter161723058r
BAUKES, ENNEde nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
JANS, GRIETJEwijlen Griet Jans verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter161723058r
IEPES, WIEBE Wybe Ipes koper provisioneel kamerGrote Bredeplaats 23achter161723064v
BAUKES, ENNEde weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 23achter161723064v
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper huisGrote Bredeplaats 231621230285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 231621230285r
GERLOFS, GAUKE Goucke Gerliffs chirurgijnhuurder voor 5 jaren (p.j.)Grote Bredeplaats 231621230285r
BOMMEL, HENDRIK wijlen Hendrick Bommelnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231621230285r
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
, MARIA Mary naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
DIRKS, JANwijlen Jan Dircks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
JANS, de oude kamer van Apolonia Jansen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231621230285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 231621230285r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 231621230285r
, JAN Jan Dolphijn, uitlandig te Kopenhagenverkoper Grote Bredeplaats 231621230285r
WESSELS, JAKOB Jacob Wessels schipper (wijd-)koper huisGrote Bredeplaats 231722246134v
SLOTEN, PIETJE JANS Pytie Jans van Slotenkoper Grote Bredeplaats 231722246134v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuiknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231722246134v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewold, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 231722246134v
HUIDEKOPER, ANNE JANS Anne Jansen Huidekoper, c.u.koopmanverkoper Grote Bredeplaats 231722246134v
JARICHS, PIERburgemeester Pier Jarigs Brettonaanhandelaar huis genaamd de DolfijnGrote Bredeplaats 23de Dolphijn1729247247r
JANS, HENDRIKJE Hendrikje Jans aanhandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuikbakker (mr. -)naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 231729247247r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, cum sororenaastligger ten westen Grote Bredeplaats 231729247247r
SLUIS, JAKOB WESSELS Jacob Wessels Sluisschipper (wijd-)verwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slootenverwandelaar Grote Bredeplaats 231729247247r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffkoper stuk grond of tuinGrote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, SIEDS wijlen mr. Syds Schaaff, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaffkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
BLOK, MINNE Minne Cl. Blokkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
, HARMEN Harmanus Betzouhuurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmaker (mr. -)huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus huurder Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meynaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
STOK, JURJEN OKKESde verkoper Jurjen Okkes van der Stock, c.u.koopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
ANTONIUS, TEUNISde weduwe van Teunis Anthony naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stockkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Grote Bredeplaats 23achter1780259292v
KAMSMA, SIEBREN FEIKES Sybrand Feykes Kamsmakoper Grote Bredeplaats 231808268147r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faberkoper Grote Bredeplaats 231808268147r
AKKRINGA, G. G. Akkringakoopmanbewoner Grote Bredeplaats 231808268147r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijpnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 231808268147r
PEISEL, Peyselbakkernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 231808268147r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241614229236v
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 241614229236v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , meerderjarigverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarigverkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jans verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 241614229236v
JOBS, JAN Jan Jobs verkoper Grote Bredeplaats 241614229236v
BARTELDS, BARTELDbestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 241614229236v
ARJENS, DIRKde twee jongste weeskinderen van wijlen Dirck Arians verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241614229236v
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241614229236v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmakerkoper huisGrote Bredeplaats 241615229247r
ARJENS, DIRK Dirck Arians verkoper Grote Bredeplaats 241615229247r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaftkoper huisGrote Bredeplaats 24161723063r
ARJENS, MAAIKE Maycke Arjans koper Grote Bredeplaats 24161723063r
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburchnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24161723063r
SIEBRENS, IEBELTJEhet huis van wijlen Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24161723063r
DOOITSES, MEINERT Meynert Doytses verkoper Grote Bredeplaats 24161723063r
TEEKES, HITJE Hidtke Taeckes verkoper Grote Bredeplaats 24161723063r
AKKER, WOPKE JANS Wopcke Jansen Acker, c.u.koper huis met een achterhuis en een plaatske er tusseninGrote Bredeplaats 241661238106v
DIRKS, SIEMEN Symen Dircxen boterkoperhuurder (p.j.)Grote Bredeplaats 241661238106v
JELLES, ANNE Anne Jelles Stijll, c.u.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241661238106v
HOITINGA, oud burgemeester Hoitinganaastligger ten westen Grote Bredeplaats 241661238106v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241661238106v
JANS, ANTJE Antie Jansen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 241661238106v
WIJNGAARD, KORNELIS Burgerhopman Cornelis Wijngaerdenkoper huisGrote Bredeplaats 241681241134r
WIJNGAARDEN, KORNELIS Burgerhopman Cornelis Wijngaerdenkoper huisGrote Bredeplaats 241681241134r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerckkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
CANTER, FRANS de weduwe van Franciscus Canterraad en advocaat fiscaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 241681241134r
, JAKOBburgemeester Jacobus Goslinghnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 241681241134r
AKKER, WOPKE JANSgemeensman Wopke Jansen Ackerverkoper Grote Bredeplaats 241681241134r
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolleskoper huis en tuinGrote Bredeplaats 24170824557r
LANTING, AUKJE Aukjen Lantingkoper Grote Bredeplaats 24170824557r
NAUTA, DOEKE ontvanger-generaal Duco Nautanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24170824557r
GOSLINGS, JAKOB Jacobus Goslingsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 24170824557r
WIJNGAARDEN, SJOUKJE Sjoukjen Wijngaardenverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
GONGGRIJP, HANS wijnkoper Hans Gonggrijpverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
WIJNGAARDEN, LIEUWE Livius Wijngaardenadvocaat Hof van Frieslandverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24170824557r
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper drie kamers of huisGrote Bredeplaats 251604228384v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 251604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251604228384v
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 251604228384v
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs schipperkoper huis met alle gereedschappen vandienGrote Bredeplaats 25west1605228486v
JOUKES, SIJKE Sijke Jouckes koper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
ROMKES, KLAAS Claes Rompckes kuiperbewoner Grote Bredeplaats 25west1605228486v
, KOENRAADde erfgenamen van wijlen mr. Coenert naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25west1605228486v
, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechsnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25west1605228486v
WAYER, TEUNIS SIEMENS Tonis Symons de Wayerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25west1605228486v
GERRITS, PIETER Pyter Gerryts moutmakerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25west1605228486v
BOMMEL, HENDRIK JANShet sterfhuis van wijlen Hendrick Jansen Bommelverkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
OKKES, GRIETJEwijlen Griet Ockes verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
ROELOFS, GERRIT Gerryt Roeleffs verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
WIEBES, FEIKJE Feyck Wybes verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
BOMMEL, HENDRIK JANShet laatst gestorven kind van wijlen Hendrick Jansen Bommel, c.u.verkoper Grote Bredeplaats 25west1605228486v
, JAN Jan Dolphijnkoper kamerGrote Bredeplaats 2516112293r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 2516112293r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2516112293r
, het huis waar de Hollandse Daalder uitsteekt naastligger ten zuiden* Grote Bredeplaats 25de Hollandse Daalder16112293r
, JANde plaats van Jan Dolphijn, c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2516112293r
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
FLORIS, Marijthen Floris verkoper Grote Bredeplaats 2516112293r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper kamerGrote Bredeplaats 251621230285r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 251621230285r
TEUNIS, KLAAS Claas Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251621230285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 251621230285r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 251621230285r
, JAN Jan Dolphijn, uitlandig te Kopenhagenverkoper Grote Bredeplaats 251621230285r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
GERLOFS, GAUKEhet huis daer de Hollantsche Dalers uutsteecken, van mr. Goucke Gerliffs* naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achterde Hollandse Daalders1623230372v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten noorden ([staat: Trijn Cornelis Hanckes])Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
HAANTJES, KORNELISwijlen Cornelis Hanckes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
JANS, BOUDEWIJN Boldewijn Jansen verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
JANS, GRIETJEwijlen Grietie Jansen erflater Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
PIETERS, FLORIS Floris Pieters verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENde vier voorkinderen van wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
BAUKES, ENNEwijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
FLORIS, MARTJENzijn twee kinderen bij wijlen Martyen Floris verkoper Grote Bredeplaats 25achter1623230372v
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Toenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
, GAUKEde kamer van mr. Gouke naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
, ALBERThuis of kamers van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
KORNELIS, TRIJNTJE Trijn Cornelis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25achter1624230383v
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs chirurgijnkoper huisGrote Bredeplaats 25162523171r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25162523171r
ATES, HENDRIK Hendrick Atis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs , c.u.chirurgijnnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerliffs , c.u.chirurgijnnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25162523171r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerdt Tyebbes Poptaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
KORNELIS, EEBE Aebe Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25162523171r
JOUKES, SIJKE Sijcke Jouckes verkoper Grote Bredeplaats 25162523171r
GERLOFS, GAUKEmr. Goucke Gerlofs koper kamer, staande achter het huis van de Hollantsche DalerGrote Bredeplaats 25achter162923292r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes koper Grote Bredeplaats 25achter162923292r
TEUNIS, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Teunis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter162923292r
GERLOFS, GAUKEhet huis van de Hollandsche Daler, van mr. Goucke Gerlofs naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achterde Hollandsche Daler162923292r
FEDDES, FOKELTJE Foockel Feddes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter162923292r
, ALBERThet huis van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25achter162923292r
JOOSTES, JEROENde weduwe van Jeroen Joostes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25achter162923292r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Grote Bredeplaats 25achter162923292r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Grote Bredeplaats 25achter162923292r
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, c.u.koper huis en bakhuisGrote Bredeplaats 251650236108v
ATSES, HENDRIKde eigenaars van het huis van Hendrick Atses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251650236108v
GAUKES, FEDDEmr. Fedde Goukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 251650236108v
GAUKES, FEDDEmr. Fedde Goukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251650236108v
GAUKES, DIEUWKE Dieucke Gouckes verkoper Grote Bredeplaats 251650236108v
PAULUS, HUBERT Huybert Pouwels verkoper Grote Bredeplaats 251650236108v
KUIK, JAKOB JANS Jacob Jansen Kuikbakker (mr. -)koper huis en pakhuis daarachterGrote Bredeplaats 25170924590v
JOCHEMS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Jochems naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25170924590v
TJEBBES, DIENAhet huis van Dina Tiebbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25170924590v
KINGMA, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrandt Kingmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25170924590v
JANS, ANTJE Antie Jans Finkelbosverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetterverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
, KORNELIS Cornelis Finkelbosverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
, JANwijlen Jan Finkelbos, nom.filiaverkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25170924590v
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)koper huis, bakkerij en pakhuisGrote Bredeplaats 251737249164r
SIENES, AUKJE Auckien Synes koper Grote Bredeplaats 251737249164r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251737249164r
, PIERoud burgemeester Pier Brettonnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251737249164r
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251737249164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuikbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251737249164r
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks bakker (mr. -)koper huis en bakkerij met een pakhuis erachterGrote Bredeplaats 251741250143v
HENDRIKS, IETJE Ytje Hendriks Wijnaldumkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
AUKES, OTTE Otte Aukes , c.s.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251741250143v
, PIERburgemeester Pier Brettonnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251741250143v
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251741250143v
ALKES, FREERK Freerk Alkes bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
SIENES, AUKJE Aukjen Synes verkoper Grote Bredeplaats 251741250143v
MEY, HENDRIK Hendrik H. van der Meykoper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 251780259259v
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeemankoper Grote Bredeplaats 251780259259v
OTTES, AUKEde weduwe van wijlen Auke Ottes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251780259259v
SCHAAF, HILTJE Hyltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251780259259v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251780259259v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 251780259259v
KOSTER, LOURENS Lourens Costerslager (mr. -)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 251780259259v
HENDRIKS, HARMENde gerepudieerde boedel van wijlen Harmen Hendriks bakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v
HENDRIKS, IETJEwijlen Ytie Hendriks verkoper Grote Bredeplaats 251780259259v
GONGGRIJP, ALBERT vroedsman Albert Gonggrijpbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326130r
KOSTER, T. T. L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326130r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178326130r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetterkoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178326130r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Meybakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeemanverkoper Grote Bredeplaats 25178326130r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)koper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178326186r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijpkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
JAKOBS, SAKE Saake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178326186r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178326186r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178326186r
JANS, HARMEN Harmen Jansen bierdrager (substituut -)verkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backerverkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wygamolenaar (rog-)verkoper Grote Bredeplaats 25178326186r
, GOSLING Gosling Piekingakoper huis en bakkerijGrote Bredeplaats 25178926365v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirotkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
LOURENS, TEUNIS Theunis Louwrens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25178926365v
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westranaastligger ten westen Grote Bredeplaats 25178926365v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetternaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25178926365v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsenbakker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijpverkoper Grote Bredeplaats 25178926365v
HEINS, HENDRIK Hendrik Heins koopmankoper huisGrote Bredeplaats 251811269149v
, JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u.huurder Grote Bredeplaats 251811269149v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251811269149v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 251811269149v
KAMSMA, S. S. Kamsmaprocureurnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 251811269149v
, P. P. Tjallinginaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 251811269149v
, GOSLING Gosling Piekengakoopmanverkoper Grote Bredeplaats 251811269149v
ANNES, LAMMERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26west1618230149v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaftnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west1618230149v
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburg, voor zich en zijn kinderenverkoper Grote Bredeplaats 26west1618230149v
LAMMERTS, ANTJEwijlen Antie Lambert verkoper Grote Bredeplaats 26west1618230149v
HANENBURG, KORNELIS JELLES Cornelis Jellis Hanenburchbewoner Grote Bredeplaats 26west1619230160v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/3 en 1/15 huis ([485 + 97 GG])Grote Bredeplaats 26west16362346v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thoenis koper Grote Bredeplaats 26west16362346v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west16362346v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
ROELOFS, JANoud burgerhopman Jan Roeliffs verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west16362346v
HANENBURG, ANTJE KORNELIS Antie Cornelis Hanenborchverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west16362346v
DIRKS, RIENK Rienck Dircks verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west16362346v
VRIES, HANS HARMENSburgemeester Hans Harmens de Frieskoper 1/5 en 1/3 huisGrote Bredeplaats 26west163623415r
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west163623415r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesariusconvooimeester Admiraliteit in Frieslandbewoner Grote Bredeplaats 26west163623415r
HANENBURG, GIJSBERT KORNELIS Gijsbert Cornelis Hanenborghverkoper Grote Bredeplaats 26west163623415r
VRIES, HANS HARMENSoud burgemeester Hans Harmens de Vrieskoper 2/15 huis en plaatsGrote Bredeplaats 26west163823466v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west163823466v
ANNES, HENDRIK Hendrix Annes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26west163823466v
ALLES, THOMAS Tomas Alles naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, BOUWE Bouwe Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
KORNELIS, AALTJE Aeltie Cornelis Hanenborgverkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west163823466v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 261749251263v
JANS, JANde weduwe van Jan Jansen huurder voorste gedeelte (p.j.)Grote Bredeplaats 261749251263v
WIEBES, FREERK Freerk Wybes huurder achterste gedeelte (p.j.)Grote Bredeplaats 261749251263v
, ELSKEde erfgenamen van wijlen Elsje Schaef, e.a.naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261749251263v
STAPERT, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokko Stapertkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261749251263v
PIETERS, SIEBREN Sybrandt Pieters Feytemaplateelbakker en koopmanverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, SJOERD Sjoerd Hannemakoopman en fabrikantverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, GRIETJE Grietie Hannemaverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
STIJL, SIEMEN Simon Stijlkoopman en fabrikantverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
HANNEMA, PIETER Pieter Hannemasteenbakker en koopmanverkoper van 1/6 Grote Bredeplaats 261749251263v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuyskapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland (oud -)koper huis, bleekveldGrote Bredeplaats 261760254258v
SCHAAF, ELSKE de erfgenamen van wijlen Elsje Schaafnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 261760254258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuisnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 261760254258v
ALBERTS, AGE Age Alberts schoenmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 261760254258v
JANS, HENDRIK Hendrick Janssen koper drie kamers of huisGrote Bredeplaats 271604228384v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 271604228384v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271604228384v
, ALBERThuis of kamer van Albert timmermannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 271604228384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 271604228384v
ATES, HENDRIK Hendrick Ates blokmakerkoper huis waar de Conincx Daeler uitsteektGrote Bredeplaats 27de Conicx Daeler16152306v
ANNES, TRIJNTJE Trijn Annes koper Grote Bredeplaats 2716152306v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten (servituten vastgelegd op 19 aug 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
GEERTS, HENDRIK Hendrick Geerts , c.u.naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2716152306v
BOMMEL, HENDRIK kamers hierachter verkocht aan Hendrick Bommel, c.u.eerdere eigenaar (verkocht op 28 mrt 1603)Grote Bredeplaats 2716152306v
KOENRAADS, HESSELwijlen Hessel Coenerts eerdere eigenaar (volgens een koopbrief van 15 nov 1585)Grote Bredeplaats 2716152306v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
WATSES, ABEwijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 2716152306v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscampverkoper Grote Bredeplaats 2716152306v
FEDDER, JAN REINERSwijlen Jan Reyners Fedderverkoper Grote Bredeplaats 2716152306v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huisGrote Bredeplaats 271662238125v
, de heer Bijenkorffnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 271662238125v
MOOI, PIETER MARTENSde weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moynaastligger ten westen Grote Bredeplaats 271662238125v
WOUTERS, HARMEN Harmen Wouters , c.s.verkoper Grote Bredeplaats 271662238125v
DIRKS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Dircx verkoper Grote Bredeplaats 271662238125v
JOCHEMS, JELLE Jelle Jochems constapel op het jacht Frisiakoper huisGrote Bredeplaats 27167824121r
STEFFENS, BERBER Berber Steffens koper Grote Bredeplaats 27167824121r
, JANde weduwe van Jan Vinckelboskapiteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27167824121r
HOITES, HOITEals bewoner Huite Huites naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27167824121r
, JANde weduwe van Jan Vinckelboskapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 27167824121r
, NEELTJEgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
ABES, KOENRAADgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
TEUNIS, KLAASgebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis naastligger Grote Bredeplaats 27167824121r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
WIENSENS, ALEF Aleff Wynties schipper (veer-)verkoper Grote Bredeplaats 27167824121r
JELLES, GRIETJE Grytie Jelles koper 1/3 huisGrote Bredeplaats 271721246113r
AUKES, OTTE Otte Aukes koper Grote Bredeplaats 271721246113r
JELLES, STEFFENde weduwe van Steffen Jelles bewoner Grote Bredeplaats 271721246113r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 271721246113r
KORNELIS, JAN Jan Cornelis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 271721246113r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntje Harings , minderjarigeverkoper (de minderjarige mag dit 1/3 deel v h huis opeisen na taxatie van een onpartijdige)Grote Bredeplaats 271721246113r
JANS, HARINGwijlen Haringh Jansen kompasmaker (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 271721246113r
JELLES, GRIETJE Grietje Jelles koper 1/3 huisGrote Bredeplaats 27174425139v
AUKES, OTTE Otte Aukes schipper (beurt-)koper Grote Bredeplaats 27174425139v
JELLES, GRIETJE Grietje Jelles eigenaar van 2/3 Grote Bredeplaats 27174425139v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27174425139v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27174425139v
HENDRIKS, HARMEN Harmen Hendriks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 27174425139v
SCHELTEMA, PAULUS oud burgemeester Poulus Scheltemaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 27174425139v
VRIES, JAKOB JOSEFS Jacob Josephs de Vrieskoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 27174425139v
JELLES, STEFFENde verlaten boedel van Steffen Jelles verkoper Grote Bredeplaats 27174425139v
JOHANNES, ABELTJE Abeltje Johannes verkoper Grote Bredeplaats 27174425139v
EVERTS, JAN Jan Everts bakker (koek-)koper doorgaand huis vanaf de Grote Bredeplaats [staat: Voorstraat] tot de havenGrote Bredeplaats 291629232110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 291629232110r
JANS, MAAIKE Maicke Jans* naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Jans])Grote Bredeplaats 291629232110r
WIERDS, ANDRIESwijlen Andries Wierts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291629232110r
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmakernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291629232110r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 291629232110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
KLASES, KLAAS Claes Clasen verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 291629232110r
, JAN Jan Finkelboschkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 291673240129v
SIEMENS, JAN Jan Simons schipper (wijd-)koper Grote Bredeplaats 291673240129v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fonteinnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291673240129v
BENNEMA, JELMER de erfgenamen van wijlen Jelmer Bennemanaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291673240129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes ververnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
, medekoper Finkelboschnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 291673240129v
ZANDSTRA, RUURD Ruirdt Sanstrakapiteinverkoper Grote Bredeplaats 291673240129v
, ANTJE Antie Bijencorffverkoper Grote Bredeplaats 291673240129v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 291698243390v
SIPKES, ANTJE Antie Sipkes koper Grote Bredeplaats 291698243390v
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoecknaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291698243390v
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schierenaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291698243390v
STEFFENS, JELLEde erfgenamen van wijlen Jelle Steffens naastligger ten westen Grote Bredeplaats 291698243390v
JANS, JAN Jan Jansen Vinckelbosverkoper van 4/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
JANS, SIEMEN Symen Jansen kaarsenmaker (mr. -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
JANS, JANKE Jancke Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen koperslager (mr. -)verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
JANS, jongedochter Impktien Jans verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 291698243390v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)verkoper q.q. Grote Bredeplaats 291698243390v
KLASES, LOURENS Lourens Claeses slager (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 29175325367r
KLASES, LOURENSde koper Lourens Claeses slager (mr. -)huurder voor (p.j.)Grote Bredeplaats 29175325367r
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29175325367r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes huurder achter Grote Bredeplaats 29175325367r
LEISTRA, KLAAS Claes Leystranaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29175325367r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijknaastligger ten westen Grote Bredeplaats 29175325367r
TALMA, SJOERD het Wit Hart van Sjoerd Talmakoopmannaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 29het Wit Hart175325367r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiukoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 29175325367r
FRANSES, JOHANNESde gerepudieerde boedel van wijlen Johannes Fransen slager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 29175325367r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers slagersknechtkoper huisGrote Bredeplaats 291803266271r
HENDRIKS, SIETSKE Sytske Hendriks koper Grote Bredeplaats 291803266271r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs Cabeljaauwnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 291803266271r
SWART, SAKE Sake Swartschipper (beurt-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 291803266271r
, HENDRIK Hendrik Buxnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 291803266271r
KOSTER, TEUNIS Teunis L. Costerslager (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 291803266271r
SIEMENS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Simons naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311623230343r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Toenis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311623230343r
, MAAIKE Maycke verkoper ([staat: Maycke Claes Harmens])Grote Bredeplaats 311623230343r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311623230343r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrickx bode op Amsterdamkoper huis met 2 kamers daarachter staande en het medegebruik van de steeg ten westenGrote Bredeplaats 311630232153r
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendrix koper Grote Bredeplaats 311630232153r
JANS, MAAIKEde weduwe Maycke Jans Oliphierhuurder (Maycke mag nog 4 jaar in het pand wonen met gebruik van 1 achterkamer, vooropkamer, houtkamerke en de voorhuiszolder.)Grote Bredeplaats 311630232153r
GREULTS, ROMKE Romcke Greolts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311630232153r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311630232153r
JANS, MAAIKE Maycke Jans Oliphierverkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
HARMENS, KLAASwijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 311630232153r
LAUTA, TEEKE Taecke Lautakoper huisGrote Bredeplaats 311647235242r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Poptakoper Grote Bredeplaats 311647235242r
SJOERDS, TJEERDde erfgenamen van wijlen Tierd Sioerdts naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311647235242r
EVERTS, JANburgemeester Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311647235242r
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broerverkoper Grote Bredeplaats 311647235242r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSvroedsman Schelto Juriens Fonteinrentmeesterkoper huisGrote Bredeplaats 3116592387r
EVERTS, JANde heer Jan Everts Bijencorffnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 3116592387r
LAUTA, AALTJE juffrouw Alathea Lautaverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersensecretaris provinciale rekenkamerverkoper Grote Bredeplaats 3116592387r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandkoper huisGrote Bredeplaats 311683241251r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterckchirurgijn (stads -)huurder Grote Bredeplaats 311683241251r
TJEERDS, FEDDEwijlen Fedde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 311683241251r
, de erfgenamen van wijlen Vinckelboschkapiteinnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311683241251r
FONTEIN, MARIA Marya Fonteyn, jongedochterverkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteynmedicinae doctorverkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteynmedicinae doctorverkoper q.q. Grote Bredeplaats 311683241251r
FONTEIN, SUSANNA Susanna Fonteynverkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
, JAKOB Jacob Ruitenschildtglasschrijververkoper Grote Bredeplaats 311683241251r
FONTEIN, SCHELTE JURJENSwijlen oud burgemeester Schelte Jurjens Fonteynerflater Grote Bredeplaats 311683241251r
SYBEMA, MARIA wijlen Maria Sybemaerflater Grote Bredeplaats 311683241251r
HOEK, MEINERT JANS Meinert Jansen Hoekkoper huisGrote Bredeplaats 311697243323v
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels koper Grote Bredeplaats 311697243323v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311697243323v
SCHIERE, GERRIT BOUWESgemeensman Gerrit Buwes Schierenaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311697243323v
, FILIPPUSde gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D.advocaat Hof van Frieslandverkoper Grote Bredeplaats 311697243323v
JOCHEMS, ANDRIES Andries Jochums pottenbakker (mr. -)koper huisGrote Bredeplaats 311728247141v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes koper Grote Bredeplaats 311728247141v
JANS, HARMEN Harmen Jansen blikslager (mr. -)huurder gedeelte (p.j.)Grote Bredeplaats 311728247141v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen slager (mr. -)naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311728247141v
ANNES, KORNELIS Cornelis Annes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311728247141v
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntje Michiels Bosverkoper Grote Bredeplaats 311728247141v
LEISTRA, KLAAS vroedsman Claes Leystrakoopmankoper huisGrote Bredeplaats 311752252218v
FRANSES, JOHANNES Johannes Fransen naastligger ten westen Grote Bredeplaats 311752252218v
KORNELIS, JOCHEMde weduwe van Jogchum Cornelis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311752252218v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 311752252218v
JOCHEMS, ANDRIESwijlen Andries Jogchums verkoper Grote Bredeplaats 311752252218v
WAARD, HARMEN gezworen gemeensman Harmanus de Waardkoper huisGrote Bredeplaats 311783261119r
, MICHIEL Michiel Schaffenrothhuurder Grote Bredeplaats 311783261119r
KOSTER, TEUNIS LOURENS Theunis Lourens Costernaastligger ten westen Grote Bredeplaats 311783261119r
GOSLINGS, DANIELde weduwe van Daniel Goslings naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 311783261119r
LEISTRA, PIETER huisman Pieter Leystraverkoper Grote Bredeplaats 311783261119r
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs boek- en papierverkoperkoper groot huisGrote Bredeplaats 31179826598v
VOGELSANG, AUKE SWIERS Auke Swerus Vogelsang, c.u.huurder voorhuis en voorkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes , c.u.huurder voorbovenkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
JANS, HAIEde weduwe van Haye Jans huurder achterbovenkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
DJURRES, HIELKE Hyke Jurres huurder achterbenedenkamer (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
SIEMENS, HENDRIK Hendrik Simons , c.u.huurder achterwoning (p.j.)Grote Bredeplaats 31179826598v
KOSTER, TEUNIS LOURENS Teunis Lourens Kosternaastligger ten westen Grote Bredeplaats 31179826598v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31179826598v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsmakoopmanverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarnotarisverkoper q.q. Grote Bredeplaats 31179826598v
WAARD, HARMEN Harmanus de Waertkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 31179826598v
JANS, TEUNIS Thonis Jansen koper huisGrote Bredeplaats 331598228123r
HENDRIKS, JANKE Jantyen Hendricx koper Grote Bredeplaats 331598228123r
JANS, TJEPKE Tyepcke Jansen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331598228123r
OENES, SIEBE Sybe Oenes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 331598228123r
TJEPKES, IESKJE Jeesck Tyepckes verkoper Grote Bredeplaats 331598228123r
JANS, SIEMENwijlen Symon Jansen verkoper Grote Bredeplaats 331598228123r
TJEPKES, UILKJE Uulck Tyepckes verkoper Grote Bredeplaats 331598228123r
PIETERS, KORNELISwijlen Cornelis Pyeters verkoper Grote Bredeplaats 331598228123r
TJEPKES, JAN Jan Tiepckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331606228530v
OENES, SIEBEde kamer van Sybe Oenes naastligger ten noorden* Grote Bredeplaats 331606228530v
JANS, TEUNIS Tonys Janssen , voor zijn kindbakkerverkoper Grote Bredeplaats 331606228530v
HENDRIKS, JANKEwijlen Jantien Hendricx verkoper Grote Bredeplaats 331606228530v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen aanhandelaar kamerGrote Bredeplaats 33achter1641234151v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SJOERDS, TJEERD Tiaerd Sioerds naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
LASES, LAASoud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes verwandelaar Grote Bredeplaats 33achter1641234151v
JOBS, SIEMEN Symon Jobs koper gortmakerij ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems koper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
PIETERS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Pyters Valcksnaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Grote Bredeplaats 33achter1689242289r
SLUIS, FOEKJE Foekjen van der Sluiskoper huis en steedeGrote Bredeplaats 331737249203r
BRAAK, AUGUSTINUS wijlen Augustus Braakkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
KLASES, RINTJE Rintie Clases huurder Grote Bredeplaats 331737249203r
DOUWES, EELKEde erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 331737249203r
KNOOP, WOPKE KLASES Wopke Clases Knoopkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 331737249203r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper huisGrote Bredeplaats 33175325365v
ALTENA, TRIJNTJE Trijntje Altenahuurder Grote Bredeplaats 33175325365v
, Bastyaan Bickernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33175325365v
, Bastyaan Bickernaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33175325365v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth van Braakverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
WILDSCHUT, DIRK Dirk Wildschutkoopmanverkoper Grote Bredeplaats 33175325365v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopmankoper woning met een oud gorthuisGrote Bredeplaats 33achter1754253172r
WILLEMS, IEPE Ype Willems huurder Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkopernaastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
JELGERSMA, de weduwe van burgemeester Jelgersmanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikkerverkoper q.q. Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoperverkoper Grote Bredeplaats 33achter1754253172r
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straatencolonel ter zeekoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 33181026978v
FONTEIN, MARGARETA Margaretha Fonteinkoper Grote Bredeplaats 33181026978v
STEENWIJK, JOHANNA Johanna Maria van Steenwijkverkoper Grote Bredeplaats 33181026978v
BROUWER, RUTGER Rutger Brouwerkoper huisGrote Bredeplaats 351670239220v
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351670239220v
HANNEMA, FRANS LASESde brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannemanaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351670239220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannemaverkoper Grote Bredeplaats 351670239220v
ASPEREN, HESSEL LOURENSoud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen, c.u.gortmaker (mr. -)koper door niaar huisGrote Bredeplaats 351682241217r
KROESE, JAKOB Jacobus Kroesewijnkopergeniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
WILLEMS, FROUKJE Frouckien Wilhelmi geniaarde koper Grote Bredeplaats 351682241217r
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351682241217r
VALK, HARMEN PIETERSwijlen Harmen Pytters Valcknaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351682241217r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosmanaastligger Grote Bredeplaats 351682241217r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 351682241217r
ULBES, PIETER Pytter Ulbes koper provisioneel huisGrote Bredeplaats 35168224158ra
, DOUWEvroedsman Douwe Lantinghbewoner Grote Bredeplaats 35168224158ra
TJEERDS, FEDDE Fedde Tjerts naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35168224158ra
PIETERS, HARMEN Harmen Pytters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35168224158ra
BOUWES, TRIJNTJE Trijntie Bouwens verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
, SIEMEN Symon de Weinsecretaris van Franekerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
WOUTERS, BOUWE Bouwen Wouters hoedenmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
BROUWER, IESK RUTGERS Eeske Ruths Brouwerverkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35168224158ra
JOBS, SIEMEN Symon Jobs koper huis ([voor de twee percelen in deze akte])Grote Bredeplaats 351689242289r
WILLEMS, TJITSKE Tjetske Willems koper Grote Bredeplaats 351689242289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 351689242289r
TJEERDS, FEDDEde erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds naastligger ten westen Grote Bredeplaats 351689242289r
PIETERS, HARMENde erfgenamen van wijlen Harmen Pyters naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351689242289r
ASPEREN, HESSEL LOURENSburgervaandrig Hessel Lourens Asperengortmakerverkoper Grote Bredeplaats 351689242289r
BROERS, TRIJNTJE Trijntie Broers verkoper Grote Bredeplaats 351689242289r
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u.chirurgijn (mr. -)koper fraai huis met graanzoldersGrote Bredeplaats 35170124492v
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerryt Middagtennaastligger ten westen Grote Bredeplaats 35170124492v
HUIGS, DIRK Dirk Huiges metselaarnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170124492v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricolaverkoper q.q. Grote Bredeplaats 35170124492v
, ALBERTburgervaandrig Albert Hulscampverkoper q.q. Grote Bredeplaats 35170124492v
IEPES, IEPE Ype Ypes gortmaker (mr. -)verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v
WILLEMS, TJITSKE Tjedske Willems verkoper Grote Bredeplaats 35170124492v
DOUWES, EELKEmr. gortmaker Eelke Douwes koper huisGrote Bredeplaats 35170824565v
JOHANNES, PIETJE Pyttie Johannes koper Grote Bredeplaats 35170824565v
, GERRITde erfgenamen van wijlen Gerrit Middagtenkoopmannaastligger ten westen Grote Bredeplaats 35170824565v
DOUWES, EELKEde koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170824565v
JOHANNES, PIETJE Pyttie Johannes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35170824565v
, ENOCH Enog van Ripperschirurgijn en koopmanverkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
FOKKES, GRIETJE Gryttie Fockes verkoper Grote Bredeplaats 35170824565v
WIETSES, PIETER Pieter Wytses schilder [staat: schilderaar]koper heerlijk huisGrote Bredeplaats 351758254139r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans koper Grote Bredeplaats 351758254139r
BEER, RINNERT Rinnert de Beer, c.u.huurder Grote Bredeplaats 351758254139r
, SEERP Seerp Wilschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351758254139r
WILDSCHUT, SIEMEN Simon Wildschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351758254139r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetterschipperverkoper Grote Bredeplaats 351758254139r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerkoper huisGrote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarkoper Grote Bredeplaats 351787262164r
, GIJSBERTde weduwe van Gijsbert Wilschutnaastligger ten westen Grote Bredeplaats 351787262164r
, JANraadsman Jan Waxnaastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351787262164r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 351787262164r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Bredeplaats 351787262164r
BOT, LIJSBET JANSwijlen Lijsbert Jans Boterflater Grote Bredeplaats 351787262164r
ZIJLSTRA, Zijlstrakoopmankoper huis en erfGrote Bredeplaats 351805267173r
FONTEIN, Fonteinkoopmankoper huis en erfGrote Bredeplaats 351805267173r
SIEMENS, KLAAS Claas Symons naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 351805267173r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkercommissaris van de trekschepenverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaarverkoper Grote Bredeplaats 351805267173r
WILLEMS, JANburgemeester Jan Willems koper provisioneel mouterij, bakhuis, schuur en loodsenGrote Kerkstraat1601228236v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes bewoner Grote Kerkstraat1601228236v
ROMKES, JELLE Jelle Romckes verkoper Grote Kerkstraat1601228236v
, PIETJE Pietrick baksterbewoner ([staat: Pietrick Jan Wybes])Grote Kerkstraat1604228424r
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes bewoner Grote Kerkstraat1604228424r
IEPES, DOETJE Doed Ipes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat1604228424r
MAMES, JANwijlen Jan Mammes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, ARJENoud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
BARTELDS, BARTELD Bartout Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
HENDRIKS, LAAS Laes Hendrix crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
, de nagelaten weeskinderen van wijlen Adriaentgien crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
, KLAASwijlen Claes Barrtouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat1604228424r
, PIETJE Pietrick baksterverkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat1604228424r
WIEBES, JANwijlen Jan Wybes verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat1604228424r
OUTGERS, DOOITSE Doytse Outges protesteert vanwege een borgstelling Grote Kerkstraat1606228523r
HESSELS, ALBERThet huis van Albert Hessels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1606228523r
, TJEERDhet huis van Tierdt smidnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1606228523r
DOUWES, HILTJE Hill Douwes crediteur (impetrant en triumphant) Grote Kerkstraat1606228523r
SJOERDS, TJEERDwijlen Tierdt Siuerts crediteur (impetrant en triumphant) Grote Kerkstraat1606228523r
DIRKS, JAKOBde voormombers en de erfgenamen van wijlen Jacob Dirx verkoper (gecondemneerde) Grote Kerkstraat1606228523r
IEDES, JETSKEwijlen Jetske Ydes verkoper Grote Kerkstraat1606228523r
TJALLINGS, JETSKEwijlen Jets Tyalings erflater Grote Kerkstraat1606228523r
, IEDEwijlen Yde Gretes erflater Grote Kerkstraat1606228523r
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens koper kamerGrote Kerkstraat161122940r
JANS, IEBELTJE Ebel Jansen koper Grote Kerkstraat161122940r
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat161122940r
JANS, REINER Reyner Jansen verkoper Grote Kerkstraat161122940r
JANS, ANTJE Antgie Jansen verkoper Grote Kerkstraat161122940r
PIEBES, JANwijlen Jan Pybes verkoper Grote Kerkstraat161222985v
JANS, GEERT Geert Jansen bakkerkoper ledige plaats recht achter zijn huisGrote Kerkstraat161723085r
JANS, GEERTde proclamant Geert Jansen bakkernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat161723085r
BOT, GERRIT ATSES Gerryt Atses Botnaastligger ten westen Grote Kerkstraat161723085r
JANS, JAN Jan Jansen verkoper Grote Kerkstraat161723085r
JANS, PIETJE Pytrick Jansen verkoper Grote Kerkstraat161723085r
KLASES, HIDDE Hidde Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ1619230154v
FOKKES, IDS Idts Fockes naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ1619230154v
TEUNIS, KARSTde weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230154v
TEUNIS, KARSThet sterfhuis van wijlen Karst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ1619230163r
JELLES, KLAAS Claes Jellis koper kamer en loodsGrote Kerkstraat NZ1627231164r
JANS, ELSKE Elske Jans koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJE Doedtie Pieters koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
JANS, BERENDwijlen Berent Jans koper Grote Kerkstraat NZ1627231164r
MEINERTS, Rouer? Meinerts verpachter grond Grote Kerkstraat NZ1627231164r
, N. N. N. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ1627231164r
JELLES, KLAASde kopers Claes Jellis , c.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
PIETERS, DOETJEde koper Doedtie Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1627231164r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses verkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ1627231164r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ1627231164r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ162823239r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van de weduwe Beyts Martens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, HARMENde erfgenamen van wijlen Harman Honighmansnaastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, DOUWE Douwe verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
JELLES, PIETER Piter Jellis verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, GRIETJE Griet , voor haar kindverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat ZZ162823239r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat ZZ162823239r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, DOUWE Douwe verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
JELLES, PIETER Piter Jellis verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
, GRIETJE Griet , voor haar kindverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
AUKES, MARTEN Marten Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
BELIDA, HENDRIK OLFERTSburgemeester Hendrick Olpherts Belidaverkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ162823240r
AUKES, PIETERde nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Auckes verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
, MARTENwijlen Marten Aliffs verkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenverkoper Grote Kerkstraat WZ162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat WZ162823240r
, JANde kamer van Jan spinnernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, DOUWE Douwe verkoper Grote Kerkstraat162823240r
JELLES, PIETER Piter Jellis verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
, GRIETJE Griet , voor haar kindverkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
, JAN Jan spinnernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat162823240r
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulkes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAN Jan Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, JAKOB Jacob Piters , mede voor zichverkoper Grote Kerkstraat162823240r
PIETERS, GRIETJE Griet Piters verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, DOUWE Douwe verkoper Grote Kerkstraat162823240r
JELLES, PIETER Piter Jellis verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, GRIETJE Griet Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, IEKEwijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, AUKJEwijlen Auck Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
, GRIETJE Griet , voor haar kindverkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ALBERTwijlen Albert Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
FOEKES, WISSE Wisse Foeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, JAN Jan Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
HEINS, ANTJE Antie Heyns verkoper Grote Kerkstraat162823240r
, MATTEUS Mathijs steenvoerderverkoper Grote Kerkstraat162823240r
MARTENS, BEITSKEde erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat162823240r
ALBERTS, KLAASwijlen Claes Alberts bezemmakererflater Grote Kerkstraat162823240r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat162823247r
JANS, SJOERD Siuerd Jansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat162823247r
, JANde kamer van Jan spinnernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat162823247r
UILKES, ALBERTde tuin van Albert Ulckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat162823247r
, Ghillis Baerdtskoper huisGrote Kerkstraat163223357v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers* bewoner Grote Kerkstraat163223357v
, HARMEN Harmen bewoner Grote Kerkstraat163223357v
, PIETJE Pytrick bewoner Grote Kerkstraat163223357v
SIPKES, JAKOB Jacob Sipckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat163223357v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers verkoper Grote Kerkstraat163223357v
HENDRIKS, MINSE Minse Hendricks verkoper Grote Kerkstraat163223357v
FOLKERTS, FOEKJE Foeck Folckers verkoper q.q. Grote Kerkstraat163223357v
LIEUWES, BOTE Boote Lieuuis verkoper Grote Kerkstraat163223357v
HOITES, PIER Pyer Hoites , c.u.koper huisGrote Kerkstraat NZ1633233110v
, HARMEN Harmen turfdragernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ1633233110v
WORPS, ARJEN Arrien Werps naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ1633233110v
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ1633233110v
HAITSES, ANNEwijlen Anne Haitses verkoper Grote Kerkstraat NZ1633233110v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper kamerGrote Kerkstraat1633233123r
RINSES, ANTJE Antie Rinses koper Grote Kerkstraat1633233123r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens , c.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1633233123r
JANS, EVERTde brouwerij van Evert Jans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat1633233123r
PIPHRON, G. G. Piphronverkoper Grote Kerkstraat1633233123r
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u.chirurgijn (mr. -)koper tuin of klein hofjeGrote Kerkstraat OZ1652236214r
JOOSTES, WIEBEde ruyscherne van Wybe Joostes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat OZ1652236214r
JOOSTES, WIEBEde schuur van Wybe Joostes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat OZ1652236214r
LASES, KORNELISde verkochte woningen van Cornelis Laessens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat OZ1652236214r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.u.verkoper Grote Kerkstraat OZ1652236214r
HARMENS, FREERK Freerck Harmens , vrijgezelkoper kamerGrote Kerkstraat1653236242v
GRETTINGA, de erfgenamen van wijlen de heer Grettinganaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1653236242v
, GEERT Geert bakkernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat1653236242v
ANSKES, JAN Jan Anskes koopmanverkoper Grote Kerkstraat1653236242v
JELLES, TRIJNTJE Trijntie Jelles verkoper Grote Kerkstraat1653236242v
TJEPKES, SJOERD Sioerd Tiepkes bieder 1/3 kamerGrote Kerkstraat NZ166323820ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsverkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat NZ166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Grote Kerkstraat NZ166323820ra
HERES, TEETSE Taedze Heeres melktapperkoper huisGrote Kerkstraat1789263130r
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapperkoper Grote Kerkstraat1789263130r
JANS, GEERT Geert Jans , c.u.huurder Grote Kerkstraat1789263130r
, JOHANNA Johanna Rausennaastligger ten westen Grote Kerkstraat1789263130r
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten westen Grote Kerkstraat1789263130r
, JOHANNA Johanna Rausennaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1789263130r
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat1789263130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat1789263130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u.naastligger ten noorden Grote Kerkstraat1789263130r
, JOHANNA Johanna Rausenverkoper Grote Kerkstraat1789263130r
JOOSTES, HENDRIKwijlen Hendrik Joosten Prausverkoper Grote Kerkstraat1789263130r
KLASES, THOMAS Tomas Claesen verpachter grond Grote Kerkstraat 1a162523189r
REINERS, KLAAS Claes Reiners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a162523189r
JOUWS, DOEIE Doeye Juus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a162523189r
ANDRIES, TRIJNTJE Trijntie Andries , voor haar en haar weeskinderenverkoper Grote Kerkstraat 1a162523189r
JANS, REINERwijlen Reiner Jans , in de Bonte Hondverkoper Grote Kerkstraat 1ade Bonte Hond162523189r
JANS, REINERwijlen Reiner Jans , in de Bonte Hondverkoper Grote Kerkstraat 1ade Bonte Hond1626231101v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper huis met plaatske en loodske of keukenGrote Kerkstraat 1a1630232164v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomerenkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
KLASES, THOMAS Tomas Clasen verpachter grond Grote Kerkstraat 1a1630232164v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1630232164v
JOUWS, DOEIE Doye Juws verkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
MURKS, TRIJNTJE Trijntie Mirckx verkoper Grote Kerkstraat 1a1630232164v
JANS, SALVES Salvis Jansen , c.u.chirurgijn (stads -)koper huisGrote Kerkstraat 1a1645235184v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1645235184v
OKKES, FOKELTJE Fookel Ockes verkoper Grote Kerkstraat 1a1645235184v
JELMERS, TJEBBEwijlen Tiebbe Jelmers verkoper Grote Kerkstraat 1a1645235184v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Poptakoper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 1a164923690v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijnkoper Grote Kerkstraat 1a164923690v
, SALVESgrondpacht uit het huis van mr. Salvus eigenaar perceel Grote Kerkstraat 1a164923690v
KAMSTRA, HOMME jr. Homme van Camstra, c.u.verkoper Grote Kerkstraat 1a164923690v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannes chirurgijn (mr. -)koper huis, loods en plaats met een eigen steeg ten oostenGrote Kerkstraat 1a1663238170v
PIERS, BINTJE Bentie Piers koper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
LANTING, burgemeester Lantingnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1663238170v
HAANTJES, AMALIAde erfgenamen van wijlen Lyke Haentjes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a1663238170v
HEMKES, JETSKE Jetske Hemckes verkoper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
JANS, SALVESwijlen mr. Salvus Jansen verkoper Grote Kerkstraat 1a1663238170v
HARMENS, JURJENmr. Jurrien Harmens ledezetterkoper huisGrote Kerkstraat 1a1712245166v
, JAN Jan Bostijnnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1712245166v
VOORDA, Voordanotarisnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a1712245166v
JOHANNES, MARTEN Marten Johannis , c.soc.chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 1a1712245166v
, MARIAvrouw Maria Zuyringarkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 1a1733248188v
VOORDA, JUSTUS wijlen Justus Voordakoper door niaar Grote Kerkstraat 1a1733248188v
NOREL, HENDRIK Hendrik Noreltimmerman (mr. -)geniaarde koper Grote Kerkstraat 1a1733248188v
WILDSCHUT, Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertcollecteur van de lands impositienverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, GEESKE Geeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
STAPERT, KLAASKE Claeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochterverkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a1733248188v
SIEMENS, JOHANNES Johan Symens koper huisGrote Kerkstraat 2161122937r
JANS, IEBELTJE Ybel Jans koper Grote Kerkstraat 2161122937r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2161122937r
JANS, REINER Reyner Jansen naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 2161122937r
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2161122937r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
KLASES, AATJE Atke Claeses verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
ATSES, GERRIT Gerryt Atses verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
, RINSKE Reynsck verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2161122937r
SJOERDS, TJITSKE Tjedtske Sjoerdts koper huisGrote Kerkstraat 21688242231r
SPEKMAN, JAN GERRITSwijlen Jan Gerrits Spekmankoper Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21688242231r
JANS, BROER Broer Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21688242231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21688242231r
, HENDRIK Hendrick Donckernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 21688242231r
PIETERS, SUSANNA Susanna Pyeters verkoper Grote Kerkstraat 21688242231r
, wijlen Bangmansergeantverkoper Grote Kerkstraat 21688242231r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eeckholthoutkoperkoper huisGrote Kerkstraat 21702244140v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21702244140v
PIERS, JOUKEde erfgenamen van wijlen Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21702244140v
DONKER, HENDRIK de weduwe van Hendrik Donkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 21702244140v
WIEBES, MARTEN Marten Wybes verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
HENDRIKS, SJOUKJE Sjouke Hendrix verkoper Grote Kerkstraat 21702244140v
KLASES, JURJEN Jurrien Clases , c.u.metselaarkoper huisGrote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKEnaastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 21711245143v
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21711245143v
PIERS, JOUKE Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21711245143v
, HENDRIKhet huis genaamd het Swarte Kruis van de erfgenamen van wijlen Hendrik Donkersnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 2het Zwart Kruis1711245143v
HESSELS, GERRIT Gerrit Hessels verkoper q.q. Grote Kerkstraat 21711245143v
DIRKS, PIETER Pyter Dirx turfdragerkoper huisGrote Kerkstraat 21728247213v
JANS, JETSKE Ietske Jans koper Grote Kerkstraat 21728247213v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , c.s.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21728247213v
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands* tingieternaastligger ten westen Grote Kerkstraat 21728247213v
KLASES, JURJEN Jurjen Clases makelaarverkoper Grote Kerkstraat 21728247213v
BINKES, TJEPKJE Tjepken Bentes verkoper Grote Kerkstraat 21728247213v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts wever (mr. bont-)koper huisGrote Kerkstraat 2173124861r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2173124861r
DIRKS, PIETERde verkopers Pyter Dirks , c.u.naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Kerkstraat 2173124861r
DONKER, JAN Jan Donkernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 2173124861r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2173124861r
JANS, JETSKE Jetske Jans verkoper Grote Kerkstraat 2173124861r
KAMSMA, SIEBREN oud burgerkolonel Sybrand Camsmakoper huisGrote Kerkstraat 2176825754r
BOUWES, FOPPE Foppe Bouwes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2176825754r
KLASES, WIEBREN Wybren Claeses , n.u.naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2176825754r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2176825754r
DIRKS, JAN Jan Dirks wever (bont-)verkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
, HENDRIK Hendrik Teutelaarverkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
HOMAN, BEREND JANS Beernd Jans Homanverkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds verkoper Grote Kerkstraat 2176825754r
DIRKS, TRIJNTJEwijlen Trijntje Dirks erflater Grote Kerkstraat 2176825754r
ALBERTS, DIRKwijlen Dirk Alberts wever (mr. bont-)erflater Grote Kerkstraat 2176825754r
SIETSES, HINNEmeerderjarige vrijgezel Hinne Sytzes koper huisGrote Kerkstraat 2178326120r
WATSES, AGE Age Watzes , c.u.huurder Grote Kerkstraat 2178326120r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2178326120r
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178326120r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, DIRKJE SIEBRENS Dirkjen Sybrands Kamsma, bejaarde vrijsterverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
KAMSMA, FEIKE vroedsman Feike S. Kamsmaverkoper Grote Kerkstraat 2178326120r
JANS, SIPKE Sipke Jans koper huisGrote Kerkstraat 2178626289v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2178626289v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2178626289v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2178626289v
SIETSES, HINNE Henne Sytses , meerderjarig vrijgezelverkoper Grote Kerkstraat 2178626289v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jagertichelaar op Grettingabuurtkoper huisGrote Kerkstraat 21787262205v
, broer of zwager van de koper , c.u.huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 21787262205v
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 21787262205v
KLASES, WIEBREN Wybren Claasen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 21787262205v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21787262205v
JANS, SIEBE Sybe Jans arbeiderverkoper Grote Kerkstraat 21787262205v
, JAN Jan van Freenkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 3161122961v
BERENDS, BAUKJEwijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3161122961v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytemaverpachter grond Grote Kerkstraat 3161122961v
, KOERT Koert geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3161122961v
, EVERTde weduwe van Evert wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 3161122961v
JANS, REINERhet huis genaamd de Bonte Hond Reyner Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3de Bonte Hond161122961v
BERENDS, BAUKJEwijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3161122961v
JANS, REINER Reyner Janssen molenaarnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 316152304r
ANDRIES, LIJSBETde weduwe Lijsbeth Andries naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 316152304r
VEEN, JAN Jan van Vreencrediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 316152304r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx geweermaker [staat: roermaker]verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 316152304r
REINERS, KLAAS Claes Reiners koper 3/4 huisGrote Kerkstraat 3162523151r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper Grote Kerkstraat 3162523151r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytemaverpachter grond Grote Kerkstraat 3162523151r
JANS, REINER Reiner Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3de Bonte Hond162523151r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
TJALLINGS, JAAIKE Jay Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
TJALLINGS, SIKKE Sicke Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
TJALLINGS, AALTJE Aeltie Tyallings verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3162523151r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u.zwaardmaker [staat: zwaardveger]koper huisGrote Kerkstraat 31668239150r
, STEFFEN Steffen Elemanhuurder Grote Kerkstraat 31668239150r
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31668239150r
KLEISES, BARTELDburgemeester Bartel Kleysen Lantinghverkoper Grote Kerkstraat 31668239150r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 31681241171v
BRUGMAN, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Brugmanszwaardmaker [staat: zwaardveger]eigenaar perceel Grote Kerkstraat 31681241171v
, SIEBREN Sybrant Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31681241171v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31681241171v
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 31681241171v
BANGA, AUKE JANSburgerhopman Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 3169324361v
, MARTENmr. Marten naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 3169324361v
JANS, JAN Jan Janses Bostijnkleermaker (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 31706244323v
DOUWES, SJOUKJE Sjoukje Douwes koper Grote Kerkstraat 31706244323v
JOHANNES, MARTENmr. Marten Johannis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31706244323v
BRUGMAN, JAKOB Jacobus Brugmanverkoper Grote Kerkstraat 31706244323v
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnkoopman en fabrikantkoper door niaar huisGrote Kerkstraat 31731247382r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en fabrikantgeniaarde koper Grote Kerkstraat 31731247382r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.huurders Grote Kerkstraat 31731247382r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31731247382r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutkoopman en fabrikantnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, SAAKJE Saekjen Jans Bostijn [staat: Bastijn]verkoper van 3/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, JAN Jan Janzen Blaeuwschipperverkoper van 3/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, JAN Jan Jansen Blaeuwschipperverkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, SIEDS Syds Jans Bostijn [staat: Bastijn]verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31731247382r
JANS, AALTJE Aeltie Jans verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
FEDDRIKS, DOUWEwijlen Douwe Feddriks verkoper van 1/5 Grote Kerkstraat 31731247382r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikeurkoper huisGrote Kerkstraat 31733248206r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u.bewoner Grote Kerkstraat 31733248206r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapertnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 31733248206r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wiltschutfabrikantnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31733248206r
JANS, JAN Jan Jansen Bostijnverkoper Grote Kerkstraat 31733248206r
JANS, REINER Reyner Jans koper huisGrote Kerkstraat 416112294r
JANS, Anckie Jans koper Grote Kerkstraat 416112294r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 416112294r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 416112294r
GRATES, SIEBRENhet huis van wijlen Sybren Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 416112294r
LEENDERTS, OKKEmr. Ocke Lenarts chirurgijnverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheenverkoper Grote Kerkstraat 416112294r
JANS, IEBELTJE Ebel Jans , mede voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 4161623054v
SIEMENS, JOHANNESwijlen Johan Symens verkoper Grote Kerkstraat 4161623054v
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers koper huis met de twee kamers daarachterGrote Kerkstraat 4162523190v
HARTMANS, HISKE His Hartmans koper Grote Kerkstraat 4162523190v
KLASES, JAN Jan Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4162523190v
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4162523190v
MARCUS, GORIS Goris Marcus verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4162523190v
JANS, IEBELTJE Ibel Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4162523190v
JANS, SIEMEN Simon Jans verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 4162523190v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 4162523190v
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 41633233117v
GRATES, EEDEde erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41633233117v
JASPERS, PIETER Pyter Jaspers verkoper Grote Kerkstraat 41633233117v
PIETERS, HARTMAN Hartmans Pyters* verkoper Grote Kerkstraat 41633233117v
HARTMANS, HISKEwijlen His Hartmans verkoper Grote Kerkstraat 41633233117v
ANNES, KLAAS Claes Annes metselaar (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 4169924427r
JANS, SJOERDJE Sjoertie Jans koper Grote Kerkstraat 4169924427r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntie Cornelis naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4169924427r
ARJENS, KEIMPEde erfgenamen van wijlen Keimpe Arjens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4169924427r
, HENDRIK Hendrik Eekhoutsleefmaker (mr. -)naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4169924427r
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4169924427r
IDSES, HAIE Haje Idzes koper q.q. huisGrote Kerkstraat 4170824574r
STOKER, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Stokernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4170824574r
STOKER, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Stokernaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4170824574r
EEKHOUT, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendrix Eekholtnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 4170824574r
ANNES, KLAAS Claes Annes , c.u.metselaar (mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 4170824574r
KLASES, JAN Jan Claessen koper huisGrote Kerkstraat 41730247332v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerrits koper Grote Kerkstraat 41730247332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 41730247332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 41730247332v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks [staat: Hendriks] naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41730247332v
SIEBES, HESSEL Hessel Sybes veerman vd Scheltingverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
BOTES, DOUWE Douwe Botes koopmanverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41730247332v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakker (mr. -)koper grondpacht van 1-16-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 51681241171v
JANS, EVERTgrondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Evert Jansen eigenaar perceel Grote Kerkstraat 51681241171v
, SIEBREN Sybrant Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 51681241171v
SJOERDS, PIETER Pieter Sjoerdts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 51681241171v
, de kinderen van Eduwert Feytemaverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 51681241171v
BANGA, AUKE JANS Aucke Jansen Bangakoper grondpacht van 1-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte])Grote Kerkstraat 5169324361v
GERRITS, ANTJEgrondpacht uit de kamer van [wijlen?] Antie Gerrits eigenaar perceel Grote Kerkstraat 5169324361v
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkerverkoper Grote Kerkstraat 5169324361v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis koper woningGrote Kerkstraat 5175025252v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes wever (bont-)koper Grote Kerkstraat 5175025252v
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 5175025252v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5175025252v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 5175025252v
ALLES, LIEBBEde erfgenamen van wijlen Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 5175025252v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuitverkoper Grote Kerkstraat 5175025252v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutkoopman en fabrikantkoper woningGrote Kerkstraat 51751252110v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaarnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 51751252110v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbert Wildschutnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 51751252110v
ALLES, LIEBBEde erfgenamen van wijlen Lubbe Alles naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 51751252110v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis verkoper Grote Kerkstraat 51751252110v
VRIES, SIKKE ENNES Sicke Ennes de Vriesverkoper Grote Kerkstraat 51751252110v
PIETERS, JAKOB Jacob Piters trekt zijn (hier niet aangetroffen) protest in Grote Kerkstraat 61619230198v
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61619230198v
, ALBERTheer Albert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 61619230198v
JILLES, JANKE Jantyen Jelis verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
AARTS, HENDRIKwijlen Hendrick Aerts Ducisverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
JORIS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Joris Ollemansverkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 61619230198v
PIETERS, JELMER Jelmer Pyters koper provisioneel huis daer Sodoma uytsteecktGrote Kerkstraat 6Sodom1620230208v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs waagmeesterkoper door niaar huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaatsGrote Kerkstraat 6Sodoma163223339r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schipper (groot-)geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
IENTES, WIETSKE Wytske Yntes geniaarde koper Grote Kerkstraat 6163223339r
JOUKES, TJEERDhuis en brouwerij van Tiaerd Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6163223339r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 6163223339r
JASPERS, PIETER Pieter Jaspers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 6163223339r
KLASES, JANde erfgenamen van wijlen burgerhopman Jan Claeses verkoper Grote Kerkstraat 6163223339r
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijntie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 6163223339r
, JURJEN Jurrien Langhekoper huis waar Sodoma uithangt, loods, ledige plaats en hof achter twee huizenGrote Kerkstraat 6Sodoma16362347r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 616362347r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 616362347r
JAKOBS, DOEIEde verkoper Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 616362347r
JANS, BROERde weduwe van wijlen Broer Jansen* brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 616362347r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 616362347r
, SJOUKJE Sjouk uitdraagsterbewoner Grote Kerkstraat 6163623420r
JANS, BROERde weduwe van Broer Jansen* brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 6163623420r
BOKKES, WIEBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6163623420r
HERES, JAKOB Jacob Heris koper huis daer Sodoma uithangt, loods en hofGrote Kerkstraat 6Sodoma1641234137v
JANS, Rijckland Jans koper Grote Kerkstraat 61641234137v
KLEISES, BARTELDhuis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61641234137v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61641234137v
JANS, Cataline Jans naastligger ten westen Grote Kerkstraat 61641234137v
ISAAKS, Remmerich Isacks* verkoper Grote Kerkstraat 61641234137v
, JURJENwijlen Jurien Langhe*verkoper Grote Kerkstraat 61641234137v
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Blokschilder [staat: schilderaar] (mr. -)koper huisGrote Kerkstraat 617722582v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs boendermaker (mr. -)huurder (p.j.)Grote Kerkstraat 617722582v
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haas, c.s.naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 617722582v
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swartnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 617722582v
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakkerkoperslager (oud mr. -)verkoper Grote Kerkstraat 617722582v
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakkerkoopmankoper huisGrote Kerkstraat 61787262161r
, HENDRIK Hendrik Merkelbachhuurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks huurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
WIETSES, WIEBE Wybe Wytses huurder deel Grote Kerkstraat 61787262161r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 61787262161r
STEFANUS, T. burgemeester T. Stephaninaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 61787262161r
HEINS, WIETSE Wytse Heins schilderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
, JOHANNES Johannes Kibbelaararbeiderverkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
HEINS, RIKSTJE Rigtje Heins verkoper van 3/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
BOT, BERBER JANS Berber Jans Bot, meerderjarige vrijsterverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydemanverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakkerverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaarverkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 61787262161r
BLOK, PIETER WIETSESwijlen Pieter Wytses Blokschilder (mr. -)erflater Grote Kerkstraat 61787262161r
BOT, LIJSBET JANSwijlen Lijsbert Jans Boterflater Grote Kerkstraat 61787262161r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutfabrikantkoper woningGrote Kerkstraat 71729247257r
BAKKER, AUKE de weduwe van Auke Backerverpachter grond Grote Kerkstraat 71729247257r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschutnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 71729247257r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutfabrikant en koopmankoper woningGrote Kerkstraat 71729247291r
, JANde erfgenamen van wijlen Jan Sackmannaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 71729247291r
, JAN Jan Voordennotarisnaastligger ten westen Grote Kerkstraat 71729247291r
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbartus Wildschutnaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 71729247291r
TJEPKES, GEERTJE Geertje Tjepkes verkoper Grote Kerkstraat 71729247291r
ARENDS, GERRITwijlen Gerryt Anes verkoper Grote Kerkstraat 71729247291r
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 91629232111v
, naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 91629232111v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbet Andries naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 91629232111v
KLASES, DOEIEde huisplaatsen van Doye Claes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 91629232111v
JANS, EVERTde loods van Evert Jans brouwernaastligger ten noorden Grote Kerkstraat 91629232111v
JANS, SIEMEN Symon Jans lakenkoperverkoper q.q. Grote Kerkstraat 91629232111v
NANNES, HIDDE Hidde Nannis koper huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan JacobsGrote Kerkstraat 101626231120r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Grote Kerkstraat 101626231120r
, AUKE Auk , voor haar en haar kinderenverpachter grond Grote Kerkstraat 101626231120r
HARINGS, LIEKELEwijlen Lykle Harings verpachter grond Grote Kerkstraat 101626231120r
JAKOBS, JANhet huis van Jan Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 101626231120r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wieldraaiernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 101626231120r
JOUKES, TJEERD Tiaerd Jouckis brouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 101626231120r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Grote Kerkstraat 101626231120r
THOMAS, BAUKJE Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 101626231120r
GROES, GERRIT KLASES Gerryt Claeses Groesnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10163723425r
JOUKES, TJEERD Tiaard Jouckes Swaentiebrouwernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10163723425r
HIDDES, KLAAS Claes Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 10163723425r
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10163723425r
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10163723425r
NANNES, HIDDEhet jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 10163723425r
AGEMA, HARMEN Harmen Agamakoper pakhuisGrote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10173524922r
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10173524922r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrugontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandverkoper Grote Kerkstraat 10173524922r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper huisGrote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, AGE Age de Haasexecuteurkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
GERBRANDA, R. R. Gerbrandanaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 101766256210r
, J. J. Eelkomanaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 101766256210r
BAKKER, S. S. Backernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 101766256210r
WIARDA, EVERT Evert Wiardazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
AGEMA, AGE Age Agemasteenhouwer (mr. -)verkoper q.q. Grote Kerkstraat 101766256210r
AGEMA, HARMEN de boedel van wijlen oud burgerhopman Harmen Agemaverkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
VORM, JANKE TJEERDSwijlen Janke Tjeerds van der Formverkoper Grote Kerkstraat 101766256210r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaskoper 1/2 huisGrote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haaseigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 10177325895r
BRUGMAN, JAN Jan Brugmannaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT Albartus de Haasnaastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10177325895r
BLOK, PIETER WIETSES Pieter Wytses Bloknaastligger ten westen Grote Kerkstraat 10177325895r
HESSELS, DIRKde weduwe van Dirk Hessels huurder beneden (over het geheel)Grote Kerkstraat 10177325895r
, BEREND Beernd koordewerkerhuurder achter opkamer (p.w.)Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, ALBERT vroedsman Albartus de Haasverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Friesemankoopmanverkoper q.q. Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, BERBER de minderjarige Berber de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, SIEMEN de minderjarige Simon de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, JANKE de minderjarige Janke de Haasverkoper Grote Kerkstraat 10177325895r
HAAS, AGE wijlen stadsmajoor Age de Haaserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
SOPINGIUS, DIRKJE wijlen Dirkje Sopingiuserflater Grote Kerkstraat 10177325895r
RINSES, WIEBREN Wybrant Rintses bakkerkoper huisGrote Kerkstraat 11161222974r
FRANSES, RINSKE Rins Fransen koper Grote Kerkstraat 11161222974r
HENDRIKS, burgemeester Saaff Hendricx verpachter grond Grote Kerkstraat 11161222974r
, weduwe van Jylles glasmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11161222974r
, HENDRIK Hendrick geweermaker [staat: roermaker]naastligger ten westen Grote Kerkstraat 11161222974r
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
JANS, EVERTwijlen Evert Jans , mede voor zichwieldraaierverkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
HANSES, WIEBE Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11161222974r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuues koper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricks verpachter grond Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
SIEMENS, PIER Pier Simens huurder Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
JANS, HEREburgemeester Hero Jans protesteert vanwege acht voorgeschoten Philipsdaalders [staat: Spaensche cluytten] Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
PIPHRON, doctor Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
RINSES, WIEBREN Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
, de kamer van Tijlle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
EGBERTS, TRIJNTJEde loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
HENDRIKS, AALTJE Aeltie Hendricks verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
JANS, FEDDEwijlen Fedde Jans verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229260v
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts scheepstimmermankoper kamer met een ledige plaats strekkende tot an de loods van Trijn EgbertsGrote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
, SIETSE Sytse rogdragerhuurder Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
HENDRIKS, SAPEburgemeester Saeff Hendricx verpachter grond Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
RINSES, WIEBRENhet huis van Wybren Rynses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
, de kamer van Tijle schoenlappernaastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
EGBERTS, TRIJNTJEde loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydelverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuwes verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1615229281v
JANS, BEREND Berent Jans Goormankoper van 1/2 huis daer Berlcum uytsteecktGrote Kerkstraat 11Berlikum1620230207r
PIETERS, DOETJE Doed Pyters koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
JELLES, KLAAS Claes Jelles koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
JANS, ELSKE Elske Jans koper van 1/2 Grote Kerkstraat 111620230207r
HENDRIKS, SAPEoud burgemeester Saeff Hendricks verpachter grond Grote Kerkstraat 111620230207r
, JILLESde weduwe van Jelis glasmakernaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 111620230207r
, HENDRIKde weduwe van Hendrick geweermaker [staat: roermaker]naastligger ten westen Grote Kerkstraat 111620230207r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 111620230207r
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Poptaverkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
ARENDS, HANS Hans Arents verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
FRANSES, JAKOB Jacob Fransen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 111620230207r
RINSES, WIEBREN Wibrant Rinses , c.u.verkoper Grote Kerkstraat 111620230207r
JANS, EVERT Evert Jans brouwerkoper kamerGrote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
PIPHRON, dr. Piphronnaastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
TIELES, ANTJEde weefkamer van Anna Tijles naastligger ten westen Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
JANS, SIEMEN Symon Jans lakenkoperverkoper Grote Kerkstraat 11een_achter1629232112r
JANS, ELSKEde verkoper Elske Jans bewoner Grote Kerkstraat 11163823453v
JANS, ELSKE Elske Jans , voor haar kinderenverkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
JILLES, KLAASwijlen Claes Jilles verkoper Grote Kerkstraat 11163823453v
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts gleibakkerkoper twee kamersGrote Kerkstraat 11achter1663238167v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses koper Grote Kerkstraat 11achter1663238167v
PIETERS, ANNE Anne Pyters zoutmeternaastligger ten oosten <