Harlingen, resultaten Werkgroep Archiefonderzoek

Deze pagina toont resultaten van het project Proclamatieboeken van Harlingen, van de Werkgroep Archiefonderzoek. Deze werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen heeft van september 2012 tot oktober 2020 de belangrijkste gegevens overgenomen uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. Het gaat in totaal om 18080 verkopen van onroerend goed in Harlingen en de Harlinger Uitburen van 1597 tot 1811.

Om een sortering te kiezen kan op de betreffende kolomkop geklikt worden. Er wordt dan gefilterd op het gekozen veld, dus bij 'beroep' zijn alleen nog maar gegevens te zien waar een beroep is ingevuld, alle andere regels worden niet getoond.


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2023-01-22 15:07:41

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroephoedanigheidadres huisnaamjaarboekfolio
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaarWasbleek NZ165623799v
KOK, ROGIER de erfgenamen van wijlen Rogier de Cockverkoper van 1/2 Wasbleek NZ165623799v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes schipper (wijd-)verkoper van 1/2 Wasbleek NZ165623799v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherkoper hof met bomen, planten en prieelWasbleek1668239171v
SAS, ANTJE Anneke Saskoper Wasbleek1668239171v
REEN, MARIA Maria Reenverkoper Wasbleek1668239171v
SCHELLINGER, JELMER wijlen Jelmer Schellingerverkoper Wasbleek1668239171v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselerkapitein ter zeekoper drie kamersWasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts koper Wasbleek167124045v
JANS, JANde hof en ingang van Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten oosten Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten oosten Wasbleek167124045v
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten westen Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten westen Wasbleek167124045v
JANS, JAN Jan Jansen kapitein ter zeenaastligger ten noorden Wasbleek167124045v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts naastligger ten noorden Wasbleek167124045v
HOUT, HANS Hansonius van der Houtverkoper q.q. Wasbleek167124045v
HAIMA, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Haimaverkoper Wasbleek167124045v
NAUTA, DOEKE Duco Nautaontvanger-generaal Admiraliteit in Frieslandkoper hof met bomen, planten, nieuw zomerhuis, vijver net stenen kanaal door de stadswalWasbleek1680241103v
ALEMA, FOEKJE Foeckien Alemakoper Wasbleek1680241103v
FONTEIN, JURJEN Jurjen Fonteinnaastligger ten westen Wasbleek1680241103v
FABER, KLAAS Gemeensman Claes Fabervoormalig eigenaar en gebruiker der hof Wasbleek1680241103v
STANSIUS, THEODORUS burgemeester Theodorus Stansiusverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
SIEMENS, JANburgemeester Jan Symens Bijlaenverkoper q.q. Wasbleek1680241103v
FABER, KLAAS Claes Faberverkoper Wasbleek1680241103v
IDSINGA, SAKE Saco Idzingaraad en advocaat fiscaal Admiraliteitkoper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht])Wasbleek1680241118v
FRANKENA, KNIERKE Coenira Franckenakoper Wasbleek1680241118v
JANS, REINER Reiner Jansen winkelierverkoper Wasbleek1680241118v
, JOHANNESburgemeester Johannes Quicklenborghkoper drie kamersWasbleek168424217r
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde hof van de kinderen van Tjeerdt Sybrants Suyrgernaastligger ten westen Wasbleek168424217r
, JOHANNESde hof van burgemeester Johannes Quicklenborghnaastligger ten noorden Wasbleek168424217r
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer, jongedochter doch maior annisverkoper Wasbleek168424217r
, HARMEN Harmen Vijselaerzilversmid (mr. -)verkoper Wasbleek168424217r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Frieslandverkoper Wasbleek168424217r
, JOHANNESburgemeester Joannes Quicklenborghverkoper q.q. Wasbleek168424217r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
HOEF, JAN Jan Hoeffcommissaris ter recherche Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek168424217r
, EVERTde kinderen van Evert Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
HOEF, AALTJE Aeltie Hoeffverkoper Wasbleek168424217r
FABER, HENDRIK Hendrick Faber, voor zijn kinderenverkoper Wasbleek168424217r
, EVAwijlen Eva Vijselaerverkoper Wasbleek168424217r
ARENDS, ELSKEhuisman Elske Erents koper door niaar huis en tuinWasbleek ZZ1687242162v
BOELES, FEDDE Fedde Boeles koper door niaar Wasbleek ZZ1687242162v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx geniaarde koper Wasbleek ZZ1687242162v
ALLERTS, GRIETJE Grietie Allerts afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ1687242162v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijkenafgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ1687242162v
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek ZZ1687242162v
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
FRANSES, KLAASwijlen Claes Fransen verkoper Wasbleek ZZ1687242162v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper (trek-)koper huis en tuinWasbleek1687242169r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten zuiden Wasbleek1687242169r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis naastligger ten westen Wasbleek1687242169r
FOPPES, HIELKJE Hylckjen Foppes verkoper Wasbleek1687242169r
VISSER, KLAAS FRANSESwijlen Claes Fransen Visserverkoper Wasbleek1687242169r
RITSKES, GERBEN Gerben Ritskes koper door niaar huis en hof met bomen en plantenWasbleek16922434r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen , c.u.gortmaker (mr. -)geniaarde koper Wasbleek16922434r
PIETERS, HINKE Hinke Pytters geniaarde koper Wasbleek16922434r
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rypmanaastligger ten westen Wasbleek16922434r
JANS, MARIA Marike Jansen verkoper Wasbleek16922434r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis brouwerverkoper Wasbleek16922434r
WESTRA, JARICHSvroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u.koper huis en zomerhuisWasbleek1721246114v
VRIES, BAUKJE Baukje de Vriesnaastligger ten westen Wasbleek1721246114v
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u.rentmeesterverkoper Wasbleek1721246114v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamerWasbleek1727246300V
MINSES, GRIETJE Grietje Minses koper Wasbleek1727246300V
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valkennaastligger ten noorden Wasbleek1727246300V
BRUIN, KLAAS Klaas de Bruynkoopmanverkoper Wasbleek1727246300V
, HANS Hans Boeselachhovenierkoper huis, hof en belvedereWasbleek ZZ1730247333v
DOUWES, KLAASde erfgenamen van wijlen Claas Douwes Falckensnaastligger ten westen Wasbleek ZZ1730247333v
AGEMA, HARMEN AGESburgerhopman Harmen Ages Agemabrouwer (mr. -)verkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltingacommies Admiraliteit in Frieslandverkoper q.q. Wasbleek ZZ1730247333v
ADAMS, HENDRIKwijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ1730247333v
BOS, FILIPPUS Philippus Bosdistillateurkoper hofWasbleek173524954r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen smid (mr. -)verkoper Wasbleek173524954r
IEPES, SINT Zent Ypes haarwever (mr. -)koper huisWasbleek1736249112v
AUKES, JETSKE Ydske Aukes koper Wasbleek1736249112v
SJOERDS, PIETERde weduwe van wijlen Pieter Sjoerds molenmakernaastligger ten westen Wasbleek1736249112v
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburghnaastligger ten oosten Wasbleek1736249112v
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek1736249112v
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek1736249112v
FOPPES, AALTJE Aeltie Foppes verkoper Wasbleek1736249112v
SINTS, IEPEwijlen Ype Zents haarwever (mr. -)verkoper Wasbleek1736249112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster grote kerk (substituut -)koper huis en weefwinkelWasbleek NZ1738249287r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Wasbleek NZ1738249287r
JANS, HARMEN Harmen Jansen huurder Wasbleek NZ1738249287r
PIETERS, SJOERD Sioerd Pytters molenaar (mr. -)naastligger ten oosten Wasbleek NZ1738249287r
KRAMER, JAN Jan Cramerkoopmannaastligger ten westen Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
DONKER, JAN Jan Donkernaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarnaastligger ten noorden Wasbleek NZ1738249287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, CATHARINA Catarina Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
DONKER, JAN Jan Donkerverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
HASELAAR, AUKE Auke Haselaarverkoper van 1/3 Wasbleek NZ1738249287r
JOHANNES, JAKOB Jacob Johannes havenchergerkoper hof met bomen, planten, zomerhuis en vijver, gedeelte lijnbaan en baanpad met kamers, keuken, stalling, twee wagenhuizen en een haverzolderWasbleek17432517r
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek17432517r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaerlid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Wasbleek17432517r
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman Bernardus Jelgersmamedicinae doctorkoper drie woningen aan elkaar en weefwinkelsWasbleek WZ1755253226r
ARENDS, JAN Jan Arents , c.u.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks , c.s.wever (mr. bont-)huurder Wasbleek WZ1755253226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s.naastligger ten zuiden Wasbleek WZ1755253226r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleek WZ1755253226r
PIETERS, REINER Reinder Pyters , c.s.naastligger ten noorden Wasbleek WZ1755253226r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzenssecretaris Vijf Deelen Zeedijkenverkoper Wasbleek WZ1755253226r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautaverkoper Wasbleek WZ1755253226r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper 11/16 van 2 woningen en weefwinkelsWasbleek1762255128v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jansen Builarteigenaar van 5/16 Wasbleek1762255128v
ALBERTS, GERLOFwijlen Gerlof Alberts eigenaar van 5/16 Wasbleek1762255128v
HEES, HENDRIK Hendrik van Hees, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u.wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleek1762255128v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersmanaastligger ten oosten Wasbleek1762255128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten westen Wasbleek1762255128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westranaastligger ten noorden Wasbleek1762255128v
FONTEIN, FREERK Freerk Fonteinkoopmanverkoper q.q. Wasbleek1762255128v
MENALDA, POPPE Poppe Menaldakoopmanverkoper q.q. Wasbleek1762255128v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans blauwververseverkoper Wasbleek1762255128v
RUURDS, ALBERTwijlen Albert Ruirds verkoper Wasbleek1762255128v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmamedicinae doctorkoper huis en weefwinkelWasbleek176425639v
STERN, GERRIT Gerryt van Stern, c.u.huurder (p.j.)Wasbleek176425639v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten oosten Wasbleek176425639v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleek176425639v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten noorden Wasbleek176425639v
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Wasbleek176425639v
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425639v
JAKOBS, FOKELTJEde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek176425639v
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425639v
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman dr. Bernhardus Jelgersmakoper huis of woningWasbleek176425642r
GERRITS, HAIE Haye Gerryts , c.u.huurder (p.w.)Wasbleek176425642r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten oosten Wasbleek176425642r
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleek176425642r
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersmanaastligger ten noorden Wasbleek176425642r
GERBENS, PIETERburgerhopman Pieter Gerbens Clamstraverkoper q.q. Wasbleek176425642r
, ABRAHAM Abraham Israel koopmanverkoper q.q. Wasbleek176425642r
JAKOBS, FOKELTJEde hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek176425642r
DEKKER, JAKOB SIEBES Jacob Sybes Deckertimmerman (mr. -)verkoper Wasbleek176425642r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergierkoper verscheidene woningen met hof bijelkaarWasbleek1766256148r
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a.huurder Wasbleek1766256148r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reusverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
BOS, JOHANNA de goederen van Johanna Bosverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, LUCAS Lucas Bosarbeiderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
BOS, CHRISTOFFEL Christoffel Bosgarentwijnderverkoper van 1/3 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Wasbleek1766256148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegatmolenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vriesverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis molenaar (hout-)verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Wasbleek1766256148r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Beitzegatkoemelker en voermanverkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PAULUS, PIETERwijlen Pyter Poulus verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
BUWALDA, GERRIT ULBES Gerryt Ulbes Buwaldamolenmakerverkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek1766256148r
, JANhuisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Wasbleek1766256148r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, EELKEhuisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
JAKOBS, TRIJNTJE Trijntje Jacobs Beitzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
DOKTER, GERBEN JANShuisman Gerben Jansen Doctorverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, JAKOBwijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegatverkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek1766256148r
KORNELIS, GRIETJEwijlen Gryttje Cornelis Beitzegaterflater Wasbleek1766256148r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Boserflater Wasbleek1766256148r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper 5/16 huisWasbleek176925797v
HARMENS, JOHANNESwijlen Johannes Harmens koper Wasbleek176925797v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes eigenaar van 11/16 Wasbleek176925797v
HARMENS, JOHANNESwijlen Johannes Harmens eigenaar van 11/16 Wasbleek176925797v
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.soc.huurder Wasbleek176925797v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans verkoper Wasbleek176925797v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmanverkoper Wasbleek176925797v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper twee woningen naast elkaar ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleek ZZ1781260145r
KOENRAADS, BERENDde weduwe van Beernt Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.)Wasbleek ZZ1781260145r
HENDRIKS, BEREND Beernt Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek ZZ1781260145r
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten oosten Wasbleek ZZ1781260145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Wasbleek ZZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleek ZZ1781260145r
BAARTES, DIRKde weduwe van Dirk Barts huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
SIEBRENS, KLAAS Claas Sybrens huurder (p.j.)Wasbleek1789263376r
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek1789263376r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Wasbleek1789263376r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten noorden Wasbleek1789263376r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKSoud burgemeester Sybout Sjerks Hoornstraverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
BAKKER, ALBERT WIEMERSmederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakkerverkoper q.q. Wasbleek1789263376r
, JAN Jan Paulesen verkoper Wasbleek1789263376r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmankoper huisWasbleek NZ1799265145r
, PIETER Pieter Burghoff, c.u.huurder Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten oosten Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek NZ1799265145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmankoper huisWasbleek NZ1799265145r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Royenhuurder Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten westen Wasbleek NZ1799265145r
ESTA, FRANS Frans F. van Estakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek NZ1799265145r
HANEKUIK, WIEBE dr. Wybo J. Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureurverkoper q.q. Wasbleek NZ1799265145r
JOHANNES, WIEBEde gerepudieerde boedel van wijlen Wybe Johannes koopmanverkoper Wasbleek NZ1799265145r
RUURDS, ALBERT Albert Ruirds blauwverver (mr. -)koper 3/4 van 2 nieuwe woningen en weefwinkelsWasbleek 31742250229r
, HARMEN Harmen Breumers, c.u.huurder Wasbleek 31742250229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u.huurder Wasbleek 31742250229r
, JAN Jan Craemernaastligger ten oosten Wasbleek 31742250229r
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijpnaastligger ten westen Wasbleek 31742250229r
WESTRA, JARICH de tuin van Jarig Westrakoopmannaastligger ten noorden Wasbleek 31742250229r
RUURDS, ANTJE Antie Ruirds verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillartbakker (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
RUURDS, MINNE Minne Ruirds blauwverver (mr. -)verkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopmanverkoper q.q. Wasbleek 31742250229r
RUURDS, PIETER Pieter Ruirds , thans uitlandigverkoper van 1/4 Wasbleek 31742250229r
JELLES, JETSEde erfgenamen van wijlen Jetze Jelles koper huis, tuin en zomerhuisWasbleek 7180826880r
ESTA, F. de Heer F. F. van Estanaastligger ten oosten Wasbleek 7180826880r
HAAS, CHRISTOFFEL Christoffel de Haasnaastligger ten westen Wasbleek 7180826880r
JANS, HUBERT Huibert Jans naastligger ten noorden Wasbleek 7180826880r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiterboekbindersknechtverkoper q.q. Wasbleek 7180826880r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u.verkoper Wasbleek 7180826880r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar ratione sanguinis twee woningen ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleek 13178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar ratione sanguinis Wasbleek 13178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleek 13178126057v
KOENRAADS, BERENDde weduwe van Beernd Coenraads huurder oostelijke perceel (p.w.)Wasbleek 13178126057v
HENDRIKS, BEREND Beernd Hendriks wever (mr. bont-)huurder westelijke perceel (p.j.)Wasbleek 13178126057v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten oosten Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS het wagenhuis van Bernhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersmanaastligger ten noorden Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleek 13178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Wasbleek 13178126057v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleek 13178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderenverkoper ([volgens DTB: Abitzch])Wasbleek 13178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Wasbleek 13178126057v
KLASES, JAN Jan Klaases voermankoper paarden- en koestallingWasbleek 231784261237v
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.)Wasbleek 231784261237v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuiningaverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuisverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Wasbleek 231784261237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faberverkoper Wasbleek 231784261237v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Wasbleek 231784261237v
ESTA, F. F. F. Estakoper paarden- en koestallingWasbleek 231805267147v
ESTA, F. F. F. Estanaastligger ten westen Wasbleek 231805267147v
ESTA, F. F. F. Estanaastligger ten noorden Wasbleek 231805267147v
KLASES, JAN Jan Klaasen Roodtjeverkoper Wasbleek 231805267147v
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaarkoper door niaar ratione sanguinis tuin, zomerhuis en 4 woningenWasbleek 92178126080r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar (mr. -)geniaarde koper Wasbleek 92178126080r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams slager (mr. -)afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92178126080r
JOSEFS, Sis Josephs bewoner kamer 1 Wasbleek 92178126080r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.)Wasbleek 92178126080r
ROMMERTS, KASPERde weduwe van Casper Rombartus huurder kamer 2 Wasbleek 92178126080r
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92178126080r
, militairen huurder kamer 4 (p.w.)Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, JAKOB HIELKES Jacob Hylkes Cammingachirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Cammingaverkoper Wasbleek 92178126080r
, JAN Jan Snijdlerchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleek 92178126080r
ANDRIES, ANSKE Anske Andries makelaar (gezworen -)verkoper Wasbleek 92178126080r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes verkoper Wasbleek 92178126080r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes verkoper Wasbleek 92178126080r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Cammingaerflater Wasbleek 92178126080r
SIEBES, HIELKEwijlen Hylke Sybes erflater Wasbleek 92178126080r
JAKOBS, RIEMKJEwijlen Riemke Jacobs erflater Wasbleek 92178126080r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.)Wasbleek 921782260216r
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 921782260216r
JAKOBS, ARJEN Arjen Jacobus huurder derde huis Wasbleek 921782260216r
, militairen huurders vierde huis (p.w.)Wasbleek 921782260216r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedemaverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopmanverkoper q.q. Wasbleek 921782260216r
ANSKES, HIELKE Hylke Anskes , minderjarigverkoper Wasbleek 921782260216r
ANSKES, ANDRIES Andries Anskes , minderjarigverkoper Wasbleek 921782260216r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries makelaarerflater Wasbleek 921782260216r
KAMMINGA, ANTJE HIELKESwijlen Antje Hylkes Kammingaerflater Wasbleek 921782260216r
RUURDS, TJEERDJE Tjeerdtje Ruurds verkoper Wasbleek 921782260216r
ANDRIES, ANSKEwijlen Anske Andries erflater Wasbleek 921782260216r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)koper wagenhuisWasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1761255112v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ1761255112v
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zichchirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandigverkoper Wasbleekstraat WZ1761255112v
ALTENA, JAN Jan J. Altenakoopmankoper wagenhuisWasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1778259123r
JELGERSMA, BERNARDUS oud burgemeester dr. Bernardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ1778259123r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1778259123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reuschirurgijn (mr. -)verkoper Wasbleekstraat WZ1778259123r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
JANS, SIEMEN Simon Jans huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Fabernaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS het vierde perceel in deze akte van Bernhardus Jelgersmanaastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar pakhuis waarnaast een woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamakoper door niaar woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ178126057v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmankoper door niaar Wasbleekstraat WZ178126057v
JELLES, JETSE Jetse Jelles koopmangeniaarde koper Wasbleekstraat WZ178126057v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersmanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ178126057v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersmapredikantverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
HOORNSTRA, SIEBOUT burgemeester Sybolt Hoornstraverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nautaverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulenverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
IDSINGA, MATTEUS Mathijs van Idsingasecretaris (oud -)verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
BLOK, MINNE Minne Blokkoopmanverkoper q.q. Wasbleekstraat WZ178126057v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschzverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersmaverkoper Wasbleekstraat WZ178126057v
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
JANS, Simons Jans huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
FABER, MEILE Meile D. Fabernaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1781260145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper pakhuis en woning ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
FRANSES, FRANS Frans Fransen huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
ESTA, FRANS FOKKES Frans Fokkes van Estakoopmankoper woning en weefwinkel ([voor de vijf percelen in deze akte])Wasbleekstraat WZ1781260145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs wever (mr. bont-)huurder (p.j.)Wasbleekstraat WZ1781260145r
HAIES, DIRK Dirk Hayes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1781260145r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratamaverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrodekoopmanverkoper Wasbleekstraat WZ1781260145r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmanaanhandelaar wagenhuisWasbleekstraat WZ1794264214r
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaarnaastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ1794264214r
ESTA, F. Heer F. van Estanaastligger ten westen Wasbleekstraat WZ1794264214r
BROUWER, JAN Jan Brouwernaastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ1794264214r
KOOL, SIEBRICHJE Sybrigje Koolverwandelaar Wasbleekstraat WZ1794264214r
ALTENA, JAN wijlen Jan Altenakoopmanverwandelaar Wasbleekstraat WZ1794264214r
PIETERS, JAN Jan Pyters zoutziederkoper hof met bepoting en beplantingWasbleekstraat 3163923489v
JANS, ANTJE Antie Jans koper Wasbleekstraat 3163923489v
SIEBRENS, IEDEde hof van Yde Sibrandts Feytamanaastligger ten oosten Wasbleekstraat 3163923489v
JILLES, JOOSTde weduwe en erfgenamen van wijlen Joost Jillis naastligger ten westen Wasbleekstraat 3163923489v
, TIEMEN Tymen pottenbakkernaastligger ten noorden Wasbleekstraat 3163923489v
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens schoenmaker (mr. -)verkoper Wasbleekstraat 3163923489v
JOOSTES, SIETSKE Sytske Joosten verkoper Wasbleekstraat 3163923489v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircksen , c.u.koper hofWasbleekstraat 3164923676r
KOK, ROGIER JANS Rogier Jansen de Cocqnaastligger ten oosten Wasbleekstraat 3164923676r
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3164923676r
PIETERS, JAN Jan Pyters koopmanverkoper Wasbleekstraat 3164923676r
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u.smid (mr. -)koper hof met bomen en plantenWasbleekstraat 3165623760r
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3165623760r
KOK, ROGIER Rogier de Cocqnaastligger ten westen Wasbleekstraat 3165623760r
KOK, ROGIER het panwerk van de erfgenamen van wijlen Rogier de Cocqnaastligger ten noorden Wasbleekstraat 3165623760r
BOER, KORNELIS DOUWES Cornelis Dousen de Boer, c.u.verkoper Wasbleekstraat 3165623760r
SJOUMA, DOMINICUS de weduwe en erfgenamen van wijlen Dominicus Sioumaaanhandelaar huis, prieeltje, bomen en plantenWasbleekstraat 3166023853v
JURJENS, RIEMERde panbakkerij van burgerhopman Riemer Juriens naastligger Wasbleekstraat 3166023853v
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3166023853v
JURJENS, RIEMERde hopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3166023853v
JANS, KLAAS Claes Jansen smid (mr. -)verwandelaar Wasbleekstraat 3166023853v
, JAN Jan van Swollnotariskoper hof, prieeltje, bomen en plantenWasbleekstraat 3166023858r
JANS, KLAAS Claes Jansen smidkoper Wasbleekstraat 3166023858r
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3166023858r
JURJENS, RIEMERde panbakkerij van burgerhopman Riemer Juriens naastligger ten noorden Wasbleekstraat 3166023858r
, REINER Reiner Templarverkoper q.q. Wasbleekstraat 3166023858r
, AAGJE Aechien Templarsverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SJOUMA, DOMINICUS wijlen Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
SJOUMA, DOMINICUS de crediteuren van Dominicus Sioumaverkoper van 1/2 Wasbleekstraat 3166023858r
JANS, KLAASvroedsman Claes Jansen smid (mr. -)koper 1/2 hof met bomen, planten, prieeltje en 2 bloementuinenWasbleekstraat 31662238138v
JANS, KLAASvroedsman Claes Jansen smid (mr. -)eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat 31662238138v
BAUKES, PAULUSde hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 31662238138v
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 31662238138v
JANS, JOBhet panwerk van Jop Jansen naastligger ten noorden Wasbleekstraat 31662238138v
SIEBES, JAN Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 31662238138v
ZWOLLE, JAN Jan van Swolnotarisverkoper Wasbleekstraat 31662238138v
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles , voor zichkoper hof en zomerhuisje met bomen en planten en tevens met een vrije eigen steeg langs de wester zijmuur van de panbakkerijWasbleekstraat 31664238215r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendriks Vosmakoper Wasbleekstraat 31664238215r
JELLES, IEBELTJE Ibel Jelles koper q.q. Wasbleekstraat 31664238215r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Wasbleekstraat 31664238215r
LAMMERTS, JANwijlen Jan Lamberts koper Wasbleekstraat 31664238215r
BAUKES, PAULUSeen kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 31664238215r
EEBES, PIETERde hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 31664238215r
SIEBES, JANhet panwerk van Jan Sybes naastligger ten noorden Wasbleekstraat 31664238215r
FABER, KLAAS JANSvroedsman Claas Jansen Faber, c.u.verkoper Wasbleekstraat 31664238215r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix koopmankoper huis, tuin, zomerhuisWasbleekstraat 317272474r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks koper Wasbleekstraat 317272474r
HASELAAR, burgemeester Haselaernaastligger ten oosten Wasbleekstraat 317272474r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Wasbleekstraat 317272474r
SURINGAR, AMALIA TJEERDS Emilia Tjeerds Surigerverkoper Wasbleekstraat 317272474r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Renemanpastor (emeritus -)verkoper Wasbleekstraat 317272474r
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJzenbeekkoopmankoper huisWasbleekstraat 41806267208v
KEULEN, JAKOB Jacobus van Keulen, c.u.huurder Wasbleekstraat 41806267208v
ESTA, F. F. van Estanaastligger ten zuiden Wasbleekstraat 41806267208v
ESTA, F. F. van Estanaastligger ten westen Wasbleekstraat 41806267208v
IJSENBEEK, KLAAS de koper Claas IJzenbeekkoopmannaastligger ten noorden Wasbleekstraat 41806267208v
ATES, BAUKE Bauke Ates blekerverkoper Wasbleekstraat 41806267208v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Wasbleekstraat 41806267208v
HAARSMA, EERKE dr. Ericus Haersmakoper grondpacht van 7-10-00 CGWeeshuisstraat1681241165v
CANTER, ANTJE Anna Clara Canterkoper Weeshuisstraat1681241165v
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits koper 1/2 kamerWeeshuisstraat169324340r
, ARJENwijlen Arjen Critenborghkoper Weeshuisstraat169324340r
GERRITS, GRIETJEde koperse Grietie Gerrits , en kindereneigenaar van 1/2 Weeshuisstraat169324340r
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat169324340r
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.u.?naastligger ten zuiden Weeshuisstraat169324340r
GARDINGIUS, ds. Gardingius, c.s.naastligger ten westen Weeshuisstraat169324340r
, ARJENde weduwe van Arjen Critenborghnaastligger ten noorden Weeshuisstraat169324340r
HEEMSTRA, MARIA Maria Heemstraverkoper Weeshuisstraat169324340r
HESLINGA, GERARDUS wijlen dr. Gerhardus Heslingaverkoper Weeshuisstraat169324340r
SIEBES, PIETER Pyter Sybes binnenvader van het weeshuiskoper ledige plaats of huisstede getekend met nr. 5 van 46 x 22 voet, en een plaats westwaarts van 20 x 18 voetWeeshuisstraat 111663238172r
WILLEMS, de erfgenamen van wijlen Ghijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 111663238172r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx naastligger ten noorden Weeshuisstraat 111663238172r
LOLKES, REINvroedsman Rein Lolkes koper ledige plaats van 46 x 22 voet met nog een plaats westwaarts van 20 x 18 voetWeeshuisstraat 111663238186v
SIEBES, PIETERde weduwe van Pieter Sybes weeshuisvaderverkoper Weeshuisstraat 111663238186v
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes koper 1/2 huis en schuurWeeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes koper Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAAS Claes Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
FEDDES, PIETER Pieter Feddes eigenaar van 1/8 Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerdengortmakerverkoper Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTSwijlen Claes Everts Wijngaerdenerflater Weeshuisstraat 11169324363r
, SIERKwijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s.erflater Weeshuisstraat 11169324363r
SIPKES, TRIJNTJEwijlen Trijntie Sipkes erflater Weeshuisstraat 11169324363r
LOLKES, REINwijlen vroedsman Rein Lolkes erflater Weeshuisstraat 11169324363r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuurWeeshuisstraat 11170024447v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaankoper Weeshuisstraat 11170024447v
KROESE, oud burgemeester Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, HUBERT Huibert Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAAS Claes Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, KLAASKE Claeske Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
FEDDES, PIETER Pieter Feddes verkoper Weeshuisstraat 11170024447v
JARICHS, JAN Jan Jarigs koper door niaar huis en schuirWeeshuisstraat 111713245192r
ANDRIES, MAAIKEwijlen Mayke Drieses koper door niaar Weeshuisstraat 111713245192r
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u.schipper (schuit-)geniaarde koper Weeshuisstraat 111713245192r
KROESE, burgemeester Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 111713245192r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopmanverkoper Weeshuisstraat 111713245192r
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipperkoper huisWeeshuisstraat 11178626253r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Veldekoper Weeshuisstraat 11178626253r
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels huurder Weeshuisstraat 11178626253r
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstranaastligger ten westen Weeshuisstraat 11178626253r
KROESE, S. S. Croesenaastligger ten oosten Weeshuisstraat 11178626253r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderenverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
ZEE, SIETSE ANDRIESwijlen Zytse Drieses van der Zeeverkoper Weeshuisstraat 11178626253r
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schipper (schuit-)koper huisWeeshuisstraat 111803266193r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Weeshuisstraat 111803266193r
STOFFELS, LUITJENde weduwe van Luitje Stoffels naastligger ten oosten Weeshuisstraat 111803266193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Veldeverkoper Weeshuisstraat 111803266193r
VRIES, JURJEN ANDRIESwijlen Jurjen Andries de Vriesverkoper Weeshuisstraat 111803266193r
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesariuskoper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4Weeshuisstraat 131663238163r
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 131663238163r
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163r
NAUTA, HARMEN SIENESoud burgemeester Harmen Synes Nautakoper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4Weeshuisstraat 131663238163v
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 131663238163v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteinnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 131663238163v
CAESARIUS, HENDRIK oud burgemeester Henricus Caesariusverkoper Weeshuisstraat 131663238163v
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningenWeeshuisstraat 13167024027r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 13167024027r
LOLKES, REINde erfgenamen van wijlen vroedsman Rein Lolckes naastligger ten westen Weeshuisstraat 13167024027r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 13167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 13167024027r
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 131790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 131790263211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 131790263211v
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 131790263211v
, KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 131790263211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochterverkoper Weeshuisstraat 131790263211v
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croezeerflater Weeshuisstraat 131790263211v
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 131791263342r
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 131791263342r
, CATHARINAwijlen Kaatje Leemanshuurder van 1/2 Weeshuisstraat 131791263342r
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u.huurder van 1/2 (p.j.)Weeshuisstraat 131791263342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 131791263342r
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u.naastligger ten westen Weeshuisstraat 131791263342r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Weeshuisstraat 131791263342r
, CATHARINAde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemansverkoper Weeshuisstraat 131791263342r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roordahuurder 1e woning (p.j.)Weeshuisstraat 131798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 131798265314r
, FRANS Frans Leemkoolverkoper q.q. Weeshuisstraat 131798265314r
JANS, JETSKEde nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kindverkoper Weeshuisstraat 131798265314r
STOFFELS, LUITJENwijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 131798265314r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-)koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningenWeeshuisstraat 15167024027r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper Weeshuisstraat 15167024027r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES Hylcke Joannis Hanekuikkoopmannaastligger ten oosten Weeshuisstraat 15167024027r
JURJENS, KLAASde erfgenamen van wijlen vroedsman Claes Jurjens koopmannaastligger ten noorden Weeshuisstraat 15167024027r
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u.verkoper Weeshuisstraat 15167024027r
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeeman, ongehuwde oude dochterkoper dubbelhuisWeeshuisstraat 151790263211v
ZEEMAN, CATHARINA Caatje F. Zeemanhuurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
BRUINING, C. C. Bruining, c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 151790263211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 151790263211v
REMMERTS, KLAASde weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 151790263211v
, KORNELIS Cornelis , c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 151790263211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van WetzensBailluw van Ameland (oud substituut -)verkoper Weeshuisstraat 151790263211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochterverkoper Weeshuisstraat 151790263211v
KROESE, SIERK wijlen Sierk Croezeerflater Weeshuisstraat 151790263211v
STOFFELS, LUITJEN Luitje Stoffels schipper (schuit-)koper dubbel huisWeeshuisstraat 151791263342r
AUKES, ANTJE Antje Aukes koper Weeshuisstraat 151791263342r
, CATHARINAwijlen Kaatje Leemanshuurder van 1/2 Weeshuisstraat 151791263342r
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u.huurder van 1/2 (p.j.)Weeshuisstraat 151791263342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 151791263342r
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries , n.u.naastligger ten westen Weeshuisstraat 151791263342r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Weeshuisstraat 151791263342r
, CATHARINAde boedel en nalatenschap van de bejaarde vrijster Kaatje Leemansverkoper Weeshuisstraat 151791263342r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roordahuurder 1e woning (p.j.)Weeshuisstraat 151798265314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werfverkoper q.q. Weeshuisstraat 151798265314r
, FRANS Frans Leemkoolverkoper q.q. Weeshuisstraat 151798265314r
JANS, JETSKEde nagelaten kinderen en boedel van wijlen Jetske Jans , mede voor haar kindverkoper Weeshuisstraat 151798265314r
STOFFELS, LUITJENwijlen Luitje Stoffels verkoper Weeshuisstraat 151798265314r
JOHANNES, HIELKE Hilcke Johannes Hanecuyckkoper lege huisstede getekend met nr. 2Weeshuisstraat 171663238164r
WILLEMS, GIJSBERTde erfgenamen van wijlen Gijs Willems verpachter grond Weeshuisstraat 171663238164r
JURJENS, KLAAS Claes Jurjans naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171663238164r
KLASES, HARING Haring Clases , c.u.koper huisWeeshuisstraat 171726246249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinnaastligger ten oosten Weeshuisstraat 171726246249v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Clasen Fonteinnaastligger ten zuiden Weeshuisstraat 171726246249v
KROON, REINER JANS Reinder Jansen Kroonnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 171726246249v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
JOHANNES, HIELKEwijlen Hylke Johannes Hanekuickverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
, JAKOB Jacob Verfaljegortmaker (mr. -)verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 171726246249v
STEFFENS, FOPPE Foppe Steevens koordewerker (mr. -)koper huisWeeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 171766256195r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalnaastligger ten oosten Weeshuisstraat 171766256195r
KROESE, SIERK Sierk Croesenaastligger ten westen Weeshuisstraat 171766256195r
ZWAAL, ANTJE Anna Swaalnaastligger ten noorden Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer (mr. -)verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 171766256195r
KLASES, HARINGwijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 171766256195r
KORNELIS, FIEKEwijlen Fijke Cornelis erflater Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 171766256195r
HILLES, JOHANNES Johannes Hilles , c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 171792264357v
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis, voor haar vijf minderjarige kinderenverkoper Weeshuisstraat 171792264357v
FOPPES, SJOERDwijlen Sjoerd Foppes verkoper Weeshuisstraat 171792264357v
STEFFENS, FOPPEwijlen Foppe Stevens , c.u.erflater Weeshuisstraat 171792264357v
JANS, MICHIEL Michiel Jans , c.u.huurder (p.j.)Weeshuisstraat 171800265225v
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 171800265225v
STOFFELS, de weduwe Luitie Stoffels naastligger ten westen Weeshuisstraat 171800265225v
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 171800265225v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-)verkoper Weeshuisstraat 171800265225v
CONRADI, A. A. J. Conradisecretaris (oud -)koper huisWeeshuisstraat 17180226650v
AGEMA, JELLE oud majoor Jelle Agemahuurder (p.j.)Weeshuisstraat 17180226650v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17180226650v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s.naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17180226650v
, J.oud burgemeester J. H. Olinjusverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
FINK, M. oud burgemeester M. Vinkverkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17180226650v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarkoper kamer met een loodsWerfpad ZZ169324364r
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ169324364r
BRUINSVELD, TRIJNTJE Trijntie Bruynsveltnaastligger ten westen Werfpad ZZ169324364r
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad ZZ169324364r
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ169324364r
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltkoper door niaar kamer met een loods erachterWerfpad169324368v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers scheepstimmerman (mr. -)geniaarde koper Werfpad169324368v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad169324368v
RINSES, ABEde kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad169324368v
BRUINSVELD, CATHARINA Catharina Bruinsveltnaastligger ten westen Werfpad169324368v
HIDDEMA, JORIS de hof van de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad169324368v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaarverkoper Werfpad169324368v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesterkoper woning of kamerWerfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad ZZ1695243139r
HIELKES, ARENDde weduwe van Ane Hylkes naastligger ten westen Werfpad ZZ1695243139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansiusequipagemeesternaastligger ten noorden Werfpad ZZ1695243139r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersmaschipper (wijd-)verkoper Werfpad ZZ1695243139r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)koper kamerWerfpad ZZ1698243351r
JANS, MAAIKE Mayke Jans koper Werfpad ZZ1698243351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBSde erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1698243351r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1698243351r
DOEKES, DIRK Dirk Doekes naastligger ten noorden Werfpad ZZ1698243351r
JANS, JAKOB Jacob Jansen scheepstimmermanverkoper Werfpad ZZ1698243351r
HESSELS, RIENK Rienck Hessels scheepstimmerman (mr. -)koper woningWerfpad1699243396r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten oosten Werfpad1699243396r
QUICKLENBURG, JOHANNES de weduwe van burgemeester Johannes Quicklenburgnaastligger ten westen Werfpad1699243396r
HIDDEMA, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Hiddemanaastligger ten noorden Werfpad1699243396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman (mr. -)verkoper Werfpad1699243396r
HARMENS, SIETSKE Sytske Harmens verkoper Werfpad1699243396r
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamerWerfpad ZZ170024487v
, KEIMPEde weduwe van Keimpe smidnaastligger ten oosten Werfpad ZZ170024487v
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Werfpad ZZ170024487v
HINGST, EVERT de hof van Ewert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad ZZ170024487v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)koper 4/5 kamerWerfpad1706244317v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u.wever (bont-)eigenaar van 1/5 Werfpad1706244317v
JANS, BROERde stal van Broer Jansens naastligger ten oosten Werfpad1706244317v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Werfpad1706244317v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad1706244317v
DOUWES, LUITJEN Luitien Douwes , n.l.verkoper Werfpad1706244317v
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Werfpad1706244317v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauwverkoper van 1/5 Werfpad1706244317v
LOURENS, JAN Jan Louwrens zeevarendekoper woningWerfpad ZZ170724521r
PIETERS, ANTJE Antie Pytters koper Werfpad ZZ170724521r
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ170724521r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes schoenmaker (mr. -)naastligger ten westen Werfpad ZZ170724521r
KLASES, RINTJE Rintie Clases blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ170724521r
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarendeverkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
SAPES, ROELOFwijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad ZZ170724521r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts geniaarde koper Werfpad170824548r
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Werfpad170824548r
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten oosten Werfpad170824548r
GABES, UILKE Uilke Gabes naastligger ten westen Werfpad170824548r
, het huis en hof van Tellinkhuiskapiteinnaastligger ten noorden Werfpad170824548r
, ANTJE Anna Landrebenverkoper Werfpad170824548r
, ARNOLDUS Arnoldus Landrebenpredikantverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, JOHANNA wijlen Johanna Stansiusverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, JAKOB Jacobus Stansiusverkoper Werfpad170824548r
STANSIUS, MAURITS Mauritius Stansiuspredikantverkoper Werfpad170824548r
IJLST, HESTER Hester van IJlstverkoper Werfpad170824548r
GERLOFS, PIETERkoopman Pytter Gerlofs koper westelijke kamer van een woning ([voor de twee percelen in deze akte])Werfpad ZZ170824564v
BIERMA, PIETER SJOERDSde erfgenamen van wijlen Pytter Sjoerds Biermakoopmanverkoper Werfpad ZZ170824564v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper huisWerfpad ZZ1710245121v
MATTEUS, KORNELISde weduwe van Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1710245121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Werfpad ZZ1710245121v
KLASES, RINTJE Rintie Claessen blokmakernaastligger ten noorden Werfpad ZZ1710245121v
LOURENS, JAN Jan Lourens , c.u.verkoper Werfpad ZZ1710245121v
BEIMA, KOERT de heer Coert van Beimakoper woningWerfpad ZZ1712245169v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses geniaarde koper Werfpad ZZ1712245169v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs geniaarde koper Werfpad ZZ1712245169v
RUITENSCHILD, TRIJNTJE de woninge gekogt door Trijntie Ruitenschiltnaastligger ten oosten Werfpad ZZ1712245169v
GABES, UILKE Uilke Gabbes naastligger ten westen Werfpad ZZ1712245169v
BEIMA, de heer Beimanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1712245169v
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisenkoopmanverkoper Werfpad ZZ1712245169v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmankoper ledig plaatske met dak overdektWerfpad ZZ1715245248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u.korendragernaastligger ten oosten Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT het somerhuis van Evert Hingstkoopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1715245248v
HINGST, EVERT de hof van Evert Hingstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1715245248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u.korendragerverkoper Werfpad ZZ1715245248v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.koper ledige plaats of ruimteWerfpad ZZ1716245275v
HINGST, EVERT Evert Hingstkoopmannaastligger ten oosten Werfpad ZZ1716245275v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes , c.u.naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1716245275v
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten zuiden Werfpad ZZ1716245275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde hof van de erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1716245275v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen Blokmakerkoopmanverkoper Werfpad ZZ1716245275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.koper woningWerfpad1717245280v
FEMMES, KORNELIS Cornelis Femmes naastligger ten oosten Werfpad1717245280v
, naastligger ten zuiden Werfpad1717245280v
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetjenaastligger ten westen Werfpad1717245280v
KLASES, RINTJEde erfgenamen van wijlen Rintie Claessen naastligger ten noorden Werfpad1717245280v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Werfpad1717245280v
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Coencommies ter recherche Admiraliteit in Frieslandkoper kamerWerfpad ZZ172824779r
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quicklenburgnaastligger ten oosten Werfpad ZZ172824779r
HASELAAR, wijlen oud burgemeester Haselaernaastligger ten oosten Werfpad ZZ172824779r
KORNELIS, GERRIT Gerryt Cornelis naastligger ten westen Werfpad ZZ172824779r
JOCHEMS, ANDRIESde schuur van Andries Jochems pottenbakkernaastligger ten noorden Werfpad ZZ172824779r
TJERKS, TJALLING Tjalling Tjerks huurder Werfpad ZZ172824779r
FOLKERTS, LOURENS Lourens Folkerts verkoper Werfpad ZZ172824779r
RUURDS, SJOERDJE Sjoertje Ruirds verkoper Werfpad ZZ172824779r
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes matroos (jonggezel -)koper huisWerfpad173224873r
PIETERS, KLAASweduwe Klaas Pietes naastligger ten oosten Werfpad173224873r
BIERMA, PIETER SJOERDSwoning Pieter Sjoerds Biermanaastligger ten westen Werfpad173224873r
KORNELIS, GERRIT Gerrit Cornelis verkoper Werfpad173224873r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen wever (bont-)koper huis en plaatskeWerfpad ZZ1734248328r
FOPPES, TRIJNTJE Trijntie Foppes koper Werfpad ZZ1734248328r
JANS, MARTEN Marten Jansen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1734248328r
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmermannaastligger ten westen Werfpad ZZ1734248328r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ1734248328r
STELLINGWERF, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Stellingwerfverkoper Werfpad ZZ1734248328r
FEMMES, KORNELISwijlen Cornelis Femmes verkoper Werfpad ZZ1734248328r
HARMENS, BEREND Berent Harmens weversknecht (bont-)koper huisWerfpad ZZ17392507r
JANS, BEREND Berent Jansen , c.u.huurder Werfpad ZZ17392507r
, HOUKEde erfgenamen van wijlen Holke timmermannaastligger ten oosten Werfpad ZZ17392507r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ17392507r
JONGEMA, JAN Jan Jongmakoopmannaastligger ten noorden Werfpad ZZ17392507r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ17392507r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Werfpad ZZ17392507r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtkoper woningWerfpad1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten oosten Werfpad1742250231r
GERLOFS, PIETERde weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Werfpad1742250231r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koencommissaris op de Abtnaastligger ten noorden Werfpad1742250231r
DIRKS, PIETERde nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Werfpad1742250231r
GERRITS, Sybriigje Gerrits verkoper Werfpad1742250231r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermankoper woningWerfpad ZZ1748251244v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Werfpad ZZ1748251244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u.huurder Werfpad ZZ1748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten oosten Werfpad ZZ1748251244v
GERLOFS, PIETERde weduwe van Pieter Gerlofs koopmannaastligger ten westen Werfpad ZZ1748251244v
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks smid (mr. ijzer-)naastligger ten noorden Werfpad ZZ1748251244v
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swermsverkoper q.q. Werfpad ZZ1748251244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantverkoper q.q. Werfpad ZZ1748251244v
KOEN, GIJSBERT de nagelaten goederen van wijlen de heer Gijsbertus Coencommissaris op de Abt (oud -)verkoper Werfpad ZZ1748251244v
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruurds timmerman (mr. -)koper woningWerfpad ZZ1749251265v
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1749251265v
LOHMAN, BEREND Beernt Lomansnaastligger ten westen Werfpad ZZ1749251265v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1749251265v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u.verkoper Werfpad ZZ1749251265v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstraturfdragerkoper woningWerfpad ZZ1754253187r
WOUTERS, JAN Jan Wouters wever (bont-)huurder (p.j.)Werfpad ZZ1754253187r
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ1754253187r
LOHMAN, BEREND Beernd Lomansnaastligger ten westen Werfpad ZZ1754253187r
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1754253187r
RUURDS, JILLERT Jielderen Ruirds timmerman (mr. -)verkoper Werfpad ZZ1754253187r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkhovenierkoper huis met plaatske en bleekveldWerfpad1758254125v
, JAN Jan Vrijdag, c.u.huurder (p.j.)Werfpad1758254125v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talmanaastligger ten oosten Werfpad1758254125v
, BEREND Berent Loogmansnaastligger ten westen Werfpad1758254125v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongmanaastligger ten noorden Werfpad1758254125v
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Werfpad1758254125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeekverkoper Werfpad1758254125v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)koper woning en weefwinkelWerfpad176125578v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes koper Werfpad176125578v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinknaastligger ten westen Werfpad176125578v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema, c.soc.naastligger ten noorden Werfpad176125578v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen wever (bont-)verkoper Werfpad176125578v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltingakoopmankoper huis, houtschuur, hof en plaatsWerfpad ZZ1762255157v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringakoper Werfpad ZZ1762255157v
VRIES, SEERP Seerp de Vries, c.u.huurder Werfpad ZZ1762255157v
, juffrouw de weduwe Koedurkhuurder Werfpad ZZ1762255157v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmanverkoper van 2/3 Werfpad ZZ1762255157v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinkbijker en hovenierverkoper van 1/3 Werfpad ZZ1762255157v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaarkoper huis en weefwinkelWerfpad1763255222v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntje Wybes koper Werfpad1763255222v
FINK, A. A. Vinknaastligger ten westen Werfpad1763255222v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s.naastligger ten noorden Werfpad1763255222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds wever (bont-)verkoper Werfpad1763255222v
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper Werfpad1763255222v
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talmareversaalhouder Werfpad1763255222v
HERINGA, A. dr. A. Heeringakoper door niaar twee woningenWerfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmankoper door niaar Werfpad1763255237r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinkhoveniergeniaarde koper Werfpad1763255237r
, EELKE Eeltje Travailjekoopmangeniaarde koper Werfpad1763255237r
JANS, PIETER Pieter Janzen , c.u.huurder Werfpad1763255237r
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten oosten Werfpad1763255237r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks naastligger ten westen Werfpad1763255237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad1763255237r
HASELAAR, CATHARINA Catharina Haselaarverkoper Werfpad1763255237r
HILLEMA, TJEPKE wijlen burgemeester Tjepke Hillemaverkoper Werfpad1763255237r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuikkoopmankoper huisWerfpad ZZ17632568r
HENDRIKS, MARTJEN Maartje Hendriks huurder Werfpad ZZ17632568r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Werfpad ZZ17632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten westen Werfpad ZZ17632568r
HANEKUIK, DOUWE Douwe Hanekuiknaastligger ten noorden Werfpad ZZ17632568r
HIELKES, STIJNTJE Stijntje Hylkes Hanenkuikkoper hof en zomerhuisWerfpad ZZ176525691v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsmakoopmankoper Werfpad ZZ176525691v
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten zuiden Werfpad ZZ176525691v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ176525691v
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad ZZ176525691v
HANEKUIK, DOUWE HIELKESwijlen Douwe Hylkes Hanekuikkoopmanverkoper Werfpad ZZ176525691v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Syberens Hingstkoopmankoper huisWerfpad176525693r
SIEBRENS, JOCHEM Jogchem Sybrens , c.u.huurder (p.j.)Werfpad176525693r
SIEMENS, FOPPE Foppe Symons naastligger ten oosten Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten westen Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJEhet zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuiknaastligger ten noorden Werfpad176525693r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuikverkoper Werfpad176525693r
HIELKES, DOUWEwijlen Douwe Hylkes Hanenkuikkoopmanverkoper Werfpad176525693r
, DIRK Dirk Wijnkes wever (bont-)koper huisWerfpad ZZ1765256116r
SIEDSES, GRIETJE Gryttje Sydses koper Werfpad ZZ1765256116r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinknaastligger ten oosten Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten westen Werfpad ZZ1765256116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ1765256116r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Lomanwever (bont-)verkoper Werfpad ZZ1765256116r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberkoper huisWerfpad1780259289v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerkoper Werfpad1780259289v
, de weduwe van Antoneshuurder Werfpad1780259289v
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vinkverkoper Werfpad1780259289v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecimakoopmanverkoper Werfpad1780259289v
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks naastligger ten westen Werfpad ZZ178126023v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Werfpad ZZ178126023v
HIELKES, JELLEwijlen Jelle Hylkes verkoper Werfpad ZZ178126023v
HIELKES, JELLEde weduwe van Jelle Hylkes naastligger ten oosten Werfpad178126028r
FREERKS, JOHANNES Johannes Freerks scheepstimmermanverkoper van 1/2 Werfpad178126028r
JOHANNES, FREERKzijn zoon Freerk Johannes verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
JOHANNES, ANTJE Antje Johannes verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
JOHANNES, PIETJE Pietje Johannes verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
PIETERS, JAN Jan Pieters verkoper van 1/6 Werfpad178126028r
FABER, REIN HENDRIKShet perceel onlangs gekocht van Rein Hendriks Fabernaastligger ten oosten Werfpad ZZ178126029r
, DIRK Dirk Wijnekes wever (bont-)verkoper Werfpad ZZ178126029r
SIEDSES, GRIETJE Grietje Sydses verkoper Werfpad ZZ178126029r
FABER, REIN perceel onlangs gekocht van Rein H. Fabernaastligger ten westen Werfpad ZZ178126030r
SCHELTINGA, ALLERT perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126030r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Werfpad ZZ178126030r
JOHANNES, AGEhet perceel onlangs gekocht van Age Johannes naastligger ten oosten Werfpad ZZ178126031r
SCHELTINGA, ALLERT het perceel onlangs gekocht van Allard Scheltinganaastligger ten noorden Werfpad ZZ178126031r
FABER, REIN HENDRIKSvroedsman Rein Hendriks Faberverkoper van 1/2 Werfpad ZZ178126031r
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sybrens blekerverkoper van 1/2 Werfpad ZZ178126031r
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Werfpad1782260172v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Werfpad ZZ1782260173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van Tolsmanaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe van Tolsmanaastligger ten noorden Werfpad ZZ1782260173v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakkerverkoper Werfpad ZZ1782260173v
RITSKES, FETJE Fetje Ritskes verkoper Werfpad ZZ1782260173v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Werfpad ZZ1782260174v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260174v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s.bakkernaastligger ten zuiden Werfpad ZZ1782260174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Werfpad ZZ1782260174v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES Stijntje Hylkes Hanekuikverkoper Werfpad ZZ1782260174v
TOLSMA, SIERK wijlen Sierk Tolsmaverkoper Werfpad ZZ1782260174v
HEILIGER, PIETER Piet Heiligerhuurder Werfpad ZZ1782260175v
PLETTENBERG, de heer van Plettenbergnaastligger ten oosten Werfpad ZZ1782260175v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakkerverkoper Werfpad ZZ1782260175v
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gouke Sybrands Hingstverkoper Werfpad ZZ1782260175v
GABES, UILKE Uylke Gabes koper twee kamers aan elkaar onder 1 dakWerfpad 7169324343v
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans koper Werfpad 7169324343v
GERRITS, POPKE Popke Gerrits naastligger ten oosten Werfpad 7169324343v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 7169324343v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingstnaastligger ten noorden Werfpad 7169324343v
IEPES, GERRIThuisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7169324343v
HENDRIKS, LAMMERT Lammert Hendrix koperslager (mr. -)verkoper Werfpad 7169324343v
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirgerkoopmanverkoper Werfpad 7169324343v
JANS, BROER Broer Jansen brouwer (mr. -)koper 1/2 kamerWerfpad 7169324362r
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Werfpad 7169324362r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u.naastligger ten oosten Werfpad 7169324362r
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstnaastligger ten westen Werfpad 7169324362r
, EVERTde uitgang van de tuin van Evert Hinghstkoopmannaastligger ten noorden Werfpad 7169324362r
GABES, UILKE Uilcke Gabes verkoper Werfpad 7169324362r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans verkoper Werfpad 7169324362r
, LOURENS Lourens Clinkhamer, c.u.koper groote paardestalWerfpad 71712245170v
WIJDENBRUG, de heer Widenbrughverpachter grond Werfpad 71712245170v
HERES, JELLEde hypothecaire crediteuren van Jelle Heeres voormanverkoper Werfpad 71712245170v
HOTSES, JOUKE Joucke Hoitzes verkoper q.q. Werfpad 71712245170v
TJERKS, SIEMEN Simon Tierx verkoper Werfpad 71712245170v
JANS, SIEBREN Sybren Jansen wagenmakerverkoper Werfpad 71712245170v
MELIS, JAN Jan Melis koper huisWerfpad 91695243176r
HERES, IDSKE Idske Heeres koper Werfpad 91695243176r
STANSIUS, Theodorous Stansiusequipagemeesternaastligger ten oosten Werfpad 91695243176r
JANS, BROER Broer Jansen brouwernaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
HINGST, EVERT Ewert Hingstnaastligger ten westen Werfpad 91695243176r
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmermanverkoper Werfpad 91695243176r
, REGNERUSds. Regnerus Lollidesverkoper q.q. Westerkerklaan16712407ra
HENDRIKS, HENDRIK Hendrik Hendriks koper huisWesterkerklaan1740250105r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Gerlofs koper Westerkerklaan1740250105r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens , c.u.wever (mr. -)naastligger ten noorden Westerkerklaan1740250105r
JURJENS, HARMEN Harmen Jurjens wever (mr. -)verkoper Westerkerklaan1740250105r
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs verkoper Westerkerklaan1740250105r
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Bouue Tomas koper vervallen dwarshellingWesterstraat 11663238174r
BRAAM, KLAAS FREERKS Claes Freercx Braemkoper Westerstraat 11663238174r
JANS, TJALLING Tialling Jans verkoper Westerstraat 11663238174r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmermankoper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallenWesterstraat 11809268290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmermankoper van 1/4 Westerstraat 11809268290r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekopernaastligger ten zuiden Westerstraat 11809268290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuiknotarisverkoper Westerstraat 11809268290r
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes scheepstimmerman (mr. -)koper huisWesterstraat 121670239219v
KLASES, WOPKJE Wopkjen Claeses koper Westerstraat 121670239219v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 121670239219v
THOMAS, BOUWEoud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 121670239219v
ARJENS, BERBER Berber Arjens verkoper Westerstraat 121670239219v
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknechtkoper zomerhuisWesterstraat 431785261270v
LEI, JARICH Jarig van der Leynaastligger ten westen Westerstraat 431785261270v
JANS, KORNELIS Cornelis Jans verkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs verkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaarverkoper q.q. Westerstraat 431785261270v
FABER, MEILE Meile D. Faberverkoper Westerstraat 431785261270v
SIEBES, JANKE Janke Sybes verkoper Westerstraat 431785261270v
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veerkoper zomerhuisWesterstraat 431790263261r
BEVA, E. wijlen E. Bevakoper Westerstraat 431790263261r
WIARDA, MONSE Monte Wiardahuurder (p.j.)Westerstraat 431790263261r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leynaastligger ten oosten Westerstraat 431790263261r
LEI, JARICH Jarig J. van der Leynaastligger ten westen Westerstraat 431790263261r
BLOK, HENDRIK WIEBES Hendrik Wybes Blokblokmaker (mr. -)verkoper q.q. Westerstraat 431790263261r
KLASES, PIETER Pieter Claases , verblijvende in Oostindieverkoper Westerstraat 431790263261r
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Bevaverkoper Westerstraat 431790263261r
KLASES, PIETER Pieter Claases verkoper Westerstraat 431790263261r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoper zomerhuisWesterstraat 431796264342r
STOK, HARKE Harke van der Stokkoper Westerstraat 431796264342r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobus koper Westerstraat 431796264342r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen , c.u.huurder (p.w.)Westerstraat 431796264342r
SIPKES, LIEUWE Lieuwe Sipkes , c.u.huurder Westerstraat 431796264342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veerverkoper Westerstraat 431796264342r
BEVA, EVERT wijlen Evert Bevaverkoper Westerstraat 431796264342r
JANS, JOHANNES Johannes Jans koper huis of zomerhuisWesterstraat 43179726545v
FRANSES, AUKJE Akke Fransen koper Westerstraat 43179726545v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten oosten Westerstraat 43179726545v
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmannaastligger ten noorden Westerstraat 43179726545v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolman, c.soc.verver en glasmaker (mr. -)verkoper Westerstraat 43179726545v
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels koper grondpacht van 2-14-00 GG ([voor de twee grondpachten in deze akte])Weverstraat1602228325r
, FOUKJE Fouck Faesses koper Weverstraat1602228325r
, JAKOBgrondpacht uit het huis van Jacob Princeeigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat1602228325r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper Weverstraat1602228325r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper Weverstraat1602228325r
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaarkoper huisWeverstraat NZ1606228509r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans koper Weverstraat NZ1606228509r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels verpachter grond ([staat: 2-14-00 GG])Weverstraat NZ1606228509r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricx naastligger ten westen Weverstraat NZ1606228509r
, EEBE Aebe Astiens verkoper Weverstraat NZ1606228509r
SIEBES, SJOUKJE Syouck Sybes verkoper Weverstraat NZ1606228509r
JURJENS, HANS Hans Jurgiens zoutdragerkoper kamer en weefwinkelWeverstraat161222993v
JAKOBS, JANKE Jantgien Jacobs koper Weverstraat161222993v
JANS, TEUNIS Thoenis Jans naastligger ten oosten Weverstraat161222993v
JANS, WIEGER Wieger Jans naastligger ten westen Weverstraat161222993v
JANS, JAKOB Jacob Jans verkoper Weverstraat161222993v
EVERTS, JELTJE Jel Everts verkoper Weverstraat161222993v
KORNELIS, SIEMEN Simon Cornelis koper kamerWeverstraat1612229106r
LASES, TJAMKE Tziam Laeses koper Weverstraat1612229106r
FOPPES, FEDDRIK Feddrick Foppes naastligger ten zuiden Weverstraat1612229106r
OEDSES, FEDDEde weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Weverstraat1612229106r
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Frieslandverkoper Weverstraat1612229106r
JANS, PIER Pier Jans koper kamerWeverstraat1613229158v
SIEBRENS, JOUKJE Jouck Sibrants koper Weverstraat1613229158v
LOURENS, JAN Jan Lourens verpachter grond Weverstraat1613229158v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten zuiden Weverstraat1613229158v
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten noorden Weverstraat1613229158v
, WILLEM Willem Carter, Engelsmansoldaatverkoper (soldaat in de compagnie van kapitein George Flud)Weverstraat1613229158v
JANS, GEESKE Geyscke Jans verkoper Weverstraat1613229158v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeterkoper kamerWeverstraat1614229219r
JANS, TEUNIS Theunis Janssen naastligger ten oosten Weverstraat1614229219r
JANS, WIEGER Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat1614229219r
JURJENS, HANS Hans Juriens verkoper Weverstraat1614229219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs verkoper Weverstraat1614229219r
JURJENS, HANS Hans Juriens koper kamerWeverstraat1614229219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs koper Weverstraat1614229219r
LOURENS, JAN Jan Lourens verpachter grond Weverstraat1614229219r
LOURENS, JANde hof van Jan Lourens naastligger ten zuiden Weverstraat1614229219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeternaastligger ten noorden Weverstraat1614229219r
DIRKS, JANKE Jan Diercx verkoper Weverstraat1614229219r
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijsterkoper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsjeWeverstraat1619230173r
LOLLES, TJEERD Tiard Lolles bakkerkoper q.q. Weverstraat1619230173r
JANS, WIGLE Wigle Jansen , c.soc.geniaarde koper Weverstraat1619230173r
JANS, WIEGER Wieger Jansen naastligger ten oosten Weverstraat1619230173r
SIETSES, BAUKEde erfgenamen van wijlen Bauck Sytses naastligger ten westen Weverstraat1619230173r
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , bestemoeder van de koperverkoper Weverstraat1619230173r
PIETERS, JAN Jan Pieters koper kamer of loods + nog iets, zie vorig itemWeverstraat162523175v
LOURENS, JANde hof van Jan Lourens naastligger ten westen* Weverstraat162523175v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Weverstraat162523175v
THOMAS, KLAAS Claes Tomas koper plaats met de woning daaropWeverstraat ZZ1626231111v
ROGIERS, JANKE Janneke Rogiers koper Weverstraat ZZ1626231111v
ARENDS, HANSde weduwe van mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1626231111v
, DAVID David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1626231111v
EEDES, Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1626231111v
KORNELIS, NIDINGde curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis verkoper Weverstraat ZZ1626231111v
JANS, ULBEde weduwe en erfgenamen van wijlen Ulbe Jans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ16272325v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ16272325v
GERBENS, RINSKEde crediteuren van Rinske Gerbens verkoper Weverstraat ZZ16272325v
ARENDS, HANSwijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ16272325v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Weverstraat162923295v
LOURENS, JAN Jan Lourens naastligger ten noorden Weverstraat162923295v
, PIERde crediteuren van Pier waterhalerverkoper Weverstraat162923295v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis met plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de hof van Cornelis Edis FeytemaWeverstraat ZZ1629232104r
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ1629232104r
, DAVIDde klosbaan van David Provanabankhouder in de Bank van Lening [staat: lombert]naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1629232104r
DIRKS, JANhet huis van Jan Dircksen zoutdragernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1629232104r
EEDES, KORNELISde hof van Cornelis Edis Feytemanaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1629232104r
PIETERS, JANde kamers daar recht tegenover, van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat ZZ1629232104r
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerdt Lolles naastligger ten noorden Weverstraat ZZ1629232104r
EEDES, de plaats van Martie Aedes naastligger ten noorden Weverstraat ZZ1629232104r
EESGES, JENTJE Jencke Aesges verkoper Weverstraat ZZ1629232104r
, SIEBRICHJE Sybrich Nydingsverkoper Weverstraat ZZ1629232104r
, OTTE Otte Nydingsverkoper Weverstraat ZZ1629232104r
HESSELS, SIEBREN Sybrant Hessels koper ledige plaats en hof met bomen en kruidenWeverstraat ZZ1630232124r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Weverstraat ZZ1630232124r
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes ontvanger van de floreen Weverstraat ZZ1630232124r
, BROER Broer Hardtman naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232124r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van Davit Provanonaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1630232124r
EEDES, MARTJEN Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1630232124r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
ROGIERS, JENKE Jenneken Rogiers verkoper Weverstraat ZZ1630232124r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues koper door niaar twee kamers aanelkaarWeverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems , c.u.geniaarde koper Weverstraat ZZ1630232152r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1630232152r
WILLEMS, HENDRIK Hendrick Willems naastligger ten westen Weverstraat ZZ1630232152r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ1630232152r
REINS, ANTJE Anna Reyns verkoper Weverstraat ZZ1630232152r
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerds verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
ULBES, JANde weeskinderen van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat1631232175r
WOPKES, SIEBE Sybe Wopkes verkoper q.q. Weverstraat1631232175r
ULBES, SIEBEde goederen van Sybe Ulbes verkoper Weverstraat1631232175r
SIEBES, SJOUKJEwijlen Siouck Sybes erflater Weverstraat1631232175r
DIRKS, JANhet huis van Jan Dircx zoutdragernaastligger ten zuiden Weverstraat163123334r
PIETERS, JANde kamer van Jan Pieters naastligger ten westen Weverstraat163123334r
LOLLES, TJEERDde plaats van Tiaerd Lolles , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat163123334r
, DAVIDde klosbaan van David Provananaastligger ten noorden Weverstraat163123334r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , voor zich en zijn kinderenverkoper Weverstraat163123334r
DIRKS, LIENTJEwijlen Lijntie Dircks verkoper Weverstraat163123334r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx aanhandelaar ledige plaats of hofWeverstraat163223358v
, Janthyn Euuis aanhandelaar Weverstraat163223358v
, MARIA Marytien naastligger ten westen Weverstraat163223358v
, wijlen Adis naastligger ten westen Weverstraat163223358v
HESSELS, SIEBRENburgervaandrig Sybrant Hessels verwandelaar Weverstraat163223358v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verwandelaar Weverstraat163223358v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper kamer, weefwinkel en plaats erachterWeverstraat163323385v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakkernaastligger ten oosten Weverstraat163323385v
DIRKS, JANhet huis van Jan Dircx naastligger ten westen Weverstraat163323385v
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmermanverkoper q.q. Weverstraat163323385v
EVERTS, JAN Jan Eeverts bakker (koek-)koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en plantenWeverstraat ZZ163323398r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Weverstraat ZZ163323398r
HARTMANS, BROER Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ163323398r
, DAVIDde ledige plaats en kamer van David Provananaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ163323398r
EEDES, MARTJEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ163323398r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircks , c.u.pottenbakkerverkoper Weverstraat ZZ163323398r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses glasmakerkoper hoekhuis waarin twee woningenWeverstraat163923486v
LOUISES, ANTJE Antie Lowys naastligger ten oosten Weverstraat163923486v
DIRKS, JAN Jan Dirx zoutdragernaastligger ten noorden Weverstraat163923486v
HEEMSTRA, ANDRIES dr. Andreas Heemstrasecretaris van Harlingenverkoper q.q. Weverstraat163923486v
GOVERTS, JANKE Janneke Goverts verkoper Weverstraat163923486v
HARMENS, ATSEmr. Atse Harmens , c.u.koper hofWeverstraat163923488v
HARTMANS, BROERde weduwe van Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat163923488v
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat163923488v
LIEUWES, JARICH Jarigh Lieuwes verkoper Weverstraat163923488v
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnenkoper kamerWeverstraat163923488v
PAULUS, ANNEde kamer van Anne Pouwels naastligger ten oosten Weverstraat163923488v
, de hof van Anne? naastligger ten zuiden Weverstraat163923488v
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat163923488v
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkenkoper kamerWeverstraat164323561r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijkennaastligger ten oosten Weverstraat164323561r
, NICOLAASde erfgenamen van wijlen Nicolao* Jacobaeoverkoper Weverstraat164323561r
KLASES, JAN Jan Claessen koper kamerWeverstraat1644235107v
BERENDS, BERBER Berber Beerns koper Weverstraat1644235107v
, LEENTJE Leen vlasternaastligger ten oosten Weverstraat1644235107v
, DOEDE Doede gortmakernaastligger ten westen Weverstraat1644235107v
FRIESES, JARICH Jarich Frieses verkoper Weverstraat1644235107v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper van 1/2 kamer, loods, weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ164823617v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ164823617v
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ164823617v
HANSES, HENDRIKde woning van Hendrick Hanses naastligger ten oosten Weverstraat NZ164823617v
GERRITS, JANde kamer van Jan Gerrits naastligger ten zuiden Weverstraat NZ164823617v
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdragerverkoper Weverstraat NZ164823617v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelffs , c.u.koper kamerWeverstraat164823632r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Weverstraat164823632r
ALBERTS, ULBEde kamer van Ulbe Alberts naastligger ten westen Weverstraat164823632r
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdragerverkoper Weverstraat164823632r
ROELOFS, DOEDE Doede Roeliffs , c.u.koper kamer, lood, plaats en weefwinkelWeverstraat NZ164823632v
WIEGERS, JAN Jan Wiggerts naastligger ten westen Weverstraat NZ164823632v
, JAN Jan Beyemverkoper Weverstraat NZ164823632v
FRIESES, JARICH Jarigh Frieses koper kamerWeverstraat NZ1650236117v
TJERKS, GEERTJE Geertie Tierx koper Weverstraat NZ1650236117v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties verpachter grond Weverstraat NZ1650236117v
JILLES, JANde kamer van Jan Jelis naastligger ten oosten Weverstraat NZ1650236117v
, TEUNISde kamer van Teunis ketellappernaastligger ten westen Weverstraat NZ1650236117v
IEPES, PIETERde hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ1650236117v
ULDRIKS, ALBERT Albart Uldrichs verkoper Weverstraat NZ1650236117v
SIERDS, PIETER Pyter Sierds , c.u.kleermakerkoper huis en loodsWeverstraat NZ1651236172v
DIRKS, HILTJE Hiltie Dirckx , zuster van de verkoperseniaarnemer ratione sanguinis Weverstraat NZ1651236172v
GERRITS, MINNERT Minnert Gerrits niaarnemer ratione sanguinis Weverstraat NZ1651236172v
RUURDS, WIEBREN Wybren Ruyrds niaarnemer ratione proximitatis Weverstraat NZ1651236172v
AMELANDER, GERRIT Gerryt Amelantnaastligger ten noorden Weverstraat NZ1651236172v
DIRKS, SIEBRICHJE Sybrich Dircks verkoper Weverstraat NZ1651236172v
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Weverstraat1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Weverstraat1652236206r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jans verkoper Weverstraat1652236206r
FEITEMA, KORNELIS IEDESwijlen Cornelis Ydes Feitemaverkoper Weverstraat1652236206r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ1652236217v
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat NZ1652236217v
, JELLE Gellius Vetzensiusprocureur postulantverkoper Weverstraat NZ1652236217v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes bode (gerechts-)verkoper Weverstraat NZ1652236217v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.lakendrapierkoper kamer, weefwinkel en plaats met het medegebruik en eigendom van de 1/2 van de gang, tussen deze en de westerkamer gelegenWeverstraat NZ1653236236r
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ1653236236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u.naastligger ten westen Weverstraat NZ1653236236r
HENDRIKS, SIEMEN Symen Hendricx verkoper Weverstraat NZ1653236236r
KOERTS, HANS Hans Jurjen Coerts soldaat compagnie kapitein Johan van Roordakoper kamerWeverstraat1653236246r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten oosten Weverstraat1653236246r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen Weverstraat1653236246r
JILLES, JAN Jan Jelis verkoper Weverstraat1653236246r
PIETERS, WIETSEmr. Wytse Pyters , c.u.koper huisWeverstraat1654236255r
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat1654236255r
, RINSE Rinse Duinmaeyer, c.soc.naastligger ten westen Weverstraat1654236255r
HAIES, Aette Haeyes verkoper Weverstraat1654236255r
OKKES, RICHTwijlen Recht Ockes verkoper Weverstraat1654236255r
JANS, FOLKERT Folckert Jansen , c.u.tichelerkoper hof met bomen en plantagie, prieelen een huis ten zuiden daarvanWeverstraat1654236261v
HARMENS, BROERhet huis van de weduwe van Broer Harmens naastligger ten oosten Weverstraat1654236261v
EEDES, MARTENhet huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat1654236261v
, SIXTUS Sixtus Elenschirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat1654236261v
DAM, TRIJNTJE Trijntie van Damverkoper Weverstraat1654236261v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen , c.u.koper kamer met een weefwinkel en plaatsWeverstraat NZ1654236271v
HENDRIKS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemanaastligger ten westen Weverstraat NZ1654236271v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayemaverkoper Weverstraat NZ1654236271v
PIETERS, OTTE Otte Pytters verkoper q.q. Weverstraat16552374v
, ARJEN Arien Gijjsberts verkoper q.q. Weverstraat16552374v
PIETERS, TRIJNTJEde twee nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Pytters verkoper Weverstraat16552374v
, GERRITwijlen Gerryt koordemakerverkoper Weverstraat16552374v
IEPES, PIETERwijlen Pytter Ipes , bestevader van de weeskinderenerflater Weverstraat16552374v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u.apothekerkoper hof met prieelWeverstraat165523714r
ANSKES, JANde kamers van Jan Anskes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat165523714r
DALEN, TEUNIS de hof van Tonis van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat165523714r
HEEMSTRA, TJITSKE Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat165523714r
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrandt Wynties naastligger ten noorden Weverstraat165523714r
BREDA, THOMAS Thomas Breda, c.u.verkoper Weverstraat165523714r
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayema, c.u.koper kamer met weefwinkel (moet een wijnstok toestaan)Weverstraat165523751v
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsmanaastligger ten zuiden Weverstraat165523751v
WIENSENS, Iisbrant Wynties , c.u.timmermanverkoper Weverstraat165523751v
DIRKS, GEESKE Geiske Dircx , dochter van de verkopersekoper door niaar huisWeverstraat165623773r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krolgeniaarde koper Weverstraat165623773r
WIEGERS, JAN Jan Wygers naastligger ten oosten Weverstraat165623773r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs naastligger ten westen Weverstraat165623773r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dircx verkoper Weverstraat165623773r
ARENDS, Iisbrants Arents koper hofWeverstraat ZZ1656237100r
HARTMANS, BROERhet huis van de weduwe van Broer Hartmans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1656237100r
EEDES, MARTJENhet huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1656237100r
DOUWES, RIKSTJE Rixtie Douues verkoper Weverstraat ZZ1656237100r
JANS, FOLKERTwijlen Folckert Jansen verkoper Weverstraat ZZ1656237100r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper kamerWeverstraat1658237163v
JANS, JANde weduwe van wijlen Jan Jans naastligger ten zuiden Weverstraat1658237163v
IESKES, LUITJEN Luitien Jeskes naastligger ten noorden Weverstraat1658237163v
ANSKES, JANde crediteuren van Jan Ansckes verkoper Weverstraat1658237163v
JAKOBS, LOURENS Louwerens Jacobs , c.u.gortmakerkoper plaats waarop een vervallen huisWeverstraat1658237175v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Weverstraat1658237175v
JAKOBS, LOURENSde schuur van de kopers Louwerens Jacobs , c.soc.naastligger ten westen Weverstraat1658237175v
JAKOBS, WIEBE Wybe Jacobs timmermannaastligger ten noorden Weverstraat1658237175v
DIRKS, ELSKE Elske Dircx verkoper Weverstraat1658237175v
JOUKES, WOPKEwijlen Wopke Joukes verkoper Weverstraat1658237175v
AGRICOLA, JAN JANS Jan Jansen Agricolakoper hof met prieelWeverstraat1659237199r
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templarkoper Weverstraat1659237199r
ANSKES, JANde kamers van Jan Ansckes , c.soc.naastligger ten oosten Weverstraat1659237199r
DALEN, TEUNIS WILLEMSde hof van Teunis Willems van Dalennaastligger ten zuiden Weverstraat1659237199r
HEEMSTRA, ANDRIES de erfgenamen van wijlen secretaris Andreas Heemstranaastligger ten westen Weverstraat1659237199r
WIENSENS, IJSBRANDde kamers van Isbrand Wynties , c.soc.naastligger ten noorden Weverstraat1659237199r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsmaapothekerverkoper Weverstraat1659237199r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscherkoper hofWeverstraat1659237217r
, NANNEde weduwe van Nanne Kruissebroernaastligger ten oosten Weverstraat1659237217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1659237217r
, FRANSKE Francina Kyllverkoper Weverstraat1659237217r
PIETERS, AUKEweduwnaar Aucke Pytters , voor zijn kindverkoper Weverstraat1658237246r
POPPES, Wijnert Poppes koopmankoper hof met bomen en plantenWeverstraat16592386r
WIJNGAARD, de hof van hopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Weverstraat16592386r
WIJNGAARDEN, de hof van hopman Wijngaerdennaastligger ten oosten Weverstraat16592386r
ANDRIES, de hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Andris naastligger ten westen Weverstraat16592386r
, EGBERTmr. Egbert de Gruiter, c.u.verkoper Weverstraat16592386r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottiekoper kamerWeverstraat NZ166023835r
TJEBBES, HARMENwijlen Hermen Tiebbes Middeloombewoner Weverstraat NZ166023835r
, AREND Aernt wevernaastligger ten zuiden Weverstraat NZ166023835r
GERRITS, ARENDde hof van Aernt Gerryts naastligger ten noorden Weverstraat NZ166023835r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Vischerkoper kamer met een loodsje erachterWeverstraat ZZ166023840r
IEDES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166023840r
VISSER, KLAAS FRANSESde hof van Claes Fransen Vischernaastligger ten westen Weverstraat ZZ166023840r
REINS, ANTJE Antie Reins verkoper Weverstraat ZZ166023840r
LIEUWES, NANNEwijlen Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ166023840r
TJEERDS, LIJSBET Lijsbeth Tiaerts koper hof met prieel, bomen en plantenWeverstraat166023861v
SIEMENS, FRANSwijlen Frans Symens koopmankoper Weverstraat166023861v
, THOMAS Thomas Bredaanaastligger ten oosten Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten oosten Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardennaastligger ten westen Weverstraat166023861v
REENSTRA, de kamers van de erfgenamen van wijlen Reenstrasecretarisnaastligger ten noorden Weverstraat166023861v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSvroedsman en burgerhopman-kolonel Riemer Jurians Wijngaardenverkoper Weverstraat166023861v
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van twee kamers onder 1 dakWeverstraat166123880v
TJALLINGS, EEDE Aede Tiallinghs koper Weverstraat166123880v
HENDRIKS, KLAAS Claas Hendricx huurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
, JAKOB Jacob stoelmatterhuurder van 1 kamer Weverstraat166123880v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Weverstraat166123880v
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van Frans Symons naastligger ten westen Weverstraat166123880v
WIJNGAARDEN, de kamers van hopman Wijngaardennaastligger ten noorden Weverstraat166123880v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellingerverkoper Weverstraat166123880v
REEN, Maria Rheenverkoper Weverstraat166123880v
FREERKS, FREERK Freerk Freerks Liouchterkoper 1/2 van 2 kamersWeverstraat166123882v
BREDA, THOMAS de kamer van Tomas Bredanaastligger ten oosten Weverstraat166123882v
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van hopman Frans Symons naastligger ten zuiden Weverstraat166123882v
JANS, KLAASde kamer bewoond door Claes Janzen naastligger ten westen Weverstraat166123882v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u.verkoper Weverstraat166123882v
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper 2/3 kamer, weefwinkel en huisWeverstraat NZ1663238181r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen naastligger ten oosten Weverstraat NZ1663238181r
WIEBES, JANeerder de kamer van Jan Wybes naastligger ten westen Weverstraat NZ1663238181r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Weverstraat NZ1663238181r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ1663238181r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ1663238181r
GIJSBERTS, GERRIT Gerrit Gisberts koper kamerWeverstraat NZ1663238195r
SIEBRENS, GRIETJE Griete Sybrens koper Weverstraat NZ1663238195r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen naastligger ten oosten Weverstraat NZ1663238195r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hajemaverkoper Weverstraat NZ1663238195r
SIEMENS, FRANSde weduwe van Frans Symons koper door niaar kamerWeverstraat1664238215v
FRANSES, MINNE Minne Fransen strandlopergeniaarde koper Weverstraat1664238215v
BREDA, THOMAS Tomas Bredanaastligger ten oosten Weverstraat1664238215v
FRISIUS, de hof van dr. Frisiusnaastligger ten zuiden Weverstraat1664238215v
, JAN Jan schoenlappernaastligger ten westen Weverstraat1664238215v
BREDA, THOMAS Tomas Bredaverkoper Weverstraat1664238215v
JANS, MINNE Minne Jansen koper 1/2 van 2 kamers onder 1 dakWeverstraat1664238237v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsull Hendriks naastligger ten zuiden Weverstraat1664238237v
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van Frans Symons naastligger ten westen Weverstraat1664238237v
WIJNGAARDEN, de kamers van de erfgenamen van wijlen gemeensman Wijngaardennaastligger ten noorden Weverstraat1664238237v
TJALLINGS, EEDEde erfgenamen van wijlen Aede Tjallings verkoper Weverstraat1664238237v
FREERKS, FREERK Freerk Freex koper provisioneel 1/2 van 2 kamersWeverstraat ZZ16612388va1
, FRANSde hof van burgerhopman Frans Kylnaastligger Weverstraat ZZ16612388va1
BREDA, THOMAS Tomas Bredanaastligger ten oosten Weverstraat ZZ16612388va1
SIEMENS, FRANSde hof van de weduwe van burgerhopman Frans Symons naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ16612388va1
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijffverkoper q.q. Weverstraat ZZ16612388va1
REEN, PIER Pierke Rheenverkoper Weverstraat ZZ16612388va1
HAYEMA, TIEMEN Tymen Hayemakoper provisioneel 1/3 weefwinkel, kamer en tuinWeverstraat166323820ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsverkoper q.q. Weverstraat166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat166323820ra
HESSELS, BOUWE Bouwen Hessels koper hof met prieel, bomen en plantenWeverstraat166423826ra
BREDA, THOMAS Tomas Bredanaastligger ten oosten Weverstraat166423826ra
TJEERDS, LIJSBEThet prieel van de hof van Lijsbeth Tjeerdts naastligger ten zuiden Weverstraat166423826ra
WIJNGAARDEN, REINER REINERSde hof van Reiner Reiners Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat166423826ra
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastorverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
WIT, HENDRIK FEIKESburgervaandrig Hendrick Feikes de Wittverkoper q.q. Weverstraat166423826ra
, FRANSde nagelaten kinderen van de hopman Frans van Kyllverkoper Weverstraat166423826ra
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiemaverkoper Weverstraat166423826ra
JANS, DIRK Dirk Jansen koper provisioneel kamerWeverstraat ZZ166423826va
, de kamer van dr. Frisiinaastligger ten oosten Weverstraat ZZ166423826va
, de hof van dr. Frisiinaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166423826va
JOOSTES, DIEUWKEde weduwe Dieuke Joostes naastligger ten westen Weverstraat ZZ166423826va
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joostes , voor haar kindverkoper Weverstraat ZZ166423826va
FREERKS, FREERKwijlen Freerk Freerks waker (gezworen -)verkoper Weverstraat ZZ166423826va
AKKER, WOPKE JANSgezworen gemeensman Wopcke Jansen Ackerkoper kamer met een loods erachterWeverstraat166723989r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Claeses Braemkoper Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat166723989r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes naastligger ten zuiden Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat166723989r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstraverkoper Weverstraat166723989r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper 1/2 hof met bomen en plantenWeverstraat ZZ166723999av
POPPES, de hof van Wijnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ166723999av
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes naastligger ten westen Weverstraat ZZ166723999av
, AAGJE Aechien Templarverkoper Weverstraat ZZ166723999av
AGRICOLA, JAN JANSwijlen Jan Jansen Agricolaverkoper Weverstraat ZZ166723999av
JASPERS, HENDRIK Hendrick Jaspers , c.u.koper kamerWeverstraat1667239102r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat1667239102r
WIJNGAARD, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Weverstraat1667239102r
WIJNGAARDEN, REINER JURJENSde voormalige hof van Reiner Jurjens Wijngaerdennaastligger ten westen Weverstraat1667239102r
JANS, MINNE Minne Jansen naastligger ten noorden Weverstraat1667239102r
, JAN Jan Aliffs verkoper Weverstraat1667239102r
VISSER, HEIN FRANSESburgervaandrig Hein Fransen Vischerkoper hof met bomen, planten en allerhande bloemen (koper en verkoper zijn broers)Weverstraat1667239111r
, NANNE Nanne Cruyseboernaastligger ten oosten Weverstraat1667239111r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat1667239111r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscherverkoper Weverstraat1667239111r
SIKKES, GERRITvroedsman Gerryt Sickes Orsingakoper kamerWeverstraat NZ1668239163v
POPPES, de hof van Wynnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat NZ1668239163v
BROERS, JANde hof van wijlen Jan Broers naastligger ten westen Weverstraat NZ1668239163v
, KLAAS Claes Burgernaastligger ten noorden Weverstraat NZ1668239163v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u.verkoper Weverstraat NZ1668239163v
ROMKES, SAKEvroedsman Saecke Romkes koper hof met bomen en plantenWeverstraat1668239166r
WILLEMS, HIELKJE Hylk Willems koper Weverstraat1668239166r
FRISIUS, de weduwe van dr. Frisiusnaastligger ten oosten Weverstraat1668239166r
WIJNGAARD, RIEMER JURJENSde erfgenamen van wijlen burgerhopman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat1668239166r
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENSde erfgenamen van wijlen burgerhopman Riemer Jurjens Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat1668239166r
HESSELS, BOUWE Bouwen Hessels smid (grof-)verkoper Weverstraat1668239166r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de WeverstraatWeverstraat166723919va
, AAGJE Aaghjen Templarverkoper Weverstraat166723919va
AGRICOLA, JANKE wijlen Jan Agricolaverkoper Weverstraat166723919va
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix bakkerkoper 1/2 hof, kamer en paardenstalWeverstraat167024030r
HENDRIKS, DOEDEde hof van Doede Hendrix bakkernaastligger ten oosten Weverstraat167024030r
, GEERTde erfgenamen van wijlen Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat167024030r
JELLES, JANde hof van wijlen Jan Jolles naastligger ten westen Weverstraat167024030r
FEIKES, JAN Jan Feickes verkoper Weverstraat167024030r
EVERTS, RUURD Ruird Ewerts Hogenhuiskoper kamerWeverstraat167224089v
JORNA, SIEMEN vroedsman Simon Jornanaastligger ten oosten Weverstraat167224089v
JAITSES, JAKOB Jacob Jayties naastligger ten zuiden Weverstraat167224089v
POPPES, de hof van Wijnaert Poppes naastligger ten noorden Weverstraat167224089v
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat167224089v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buiskoper kamerWeverstraat1675240169v
JANS, HARMEN Harmen Jansen koper Weverstraat1675240169v
BRINK, JAN Jan Brinck, c.u.bombazijnwerker (mr. -)huurder Weverstraat1675240169v
, IEMKJE Impk verkoper Weverstraat1675240169v
MATTEUS, JANwijlen Jan Matijssen verkoper Weverstraat1675240169v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemertkoper hofWeverstraat1676240235r
ADAM, HEILTJE FRANSES Heyltie Fransen de Adamkoper Weverstraat1676240235r
JOOSTES, KORNELIS Cornelis Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
JOOSTES, IJSBRAND Isbrant Joosten Heynskoopmanprotesteert vanwege gelijktijdig niaar op een naastligger Weverstraat1676240235r
FRANSES, SIEMEN Symon Fransen naastligger ten zuiden Weverstraat1676240235r
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symen Jorna, c.u.naastligger ten westen Weverstraat1676240235r
ROMKES, SAKEgemeensman Saco Romckes naastligger ten noorden Weverstraat1676240235r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u.verkoper Weverstraat1676240235r
IEPES, ANSKEvroedsman Ansche Ypes Zeestrakoper kamerWeverstraat1677240257v
KINGMA, SIEBREN de kamer van Sybren Kingmanaastligger ten oosten Weverstraat1677240257v
FRISIUS, de hof van de weduwe van doctor Frisiusnaastligger ten zuiden Weverstraat1677240257v
PIETERS, LAMMERTde kamer van Lammert Pieters slotmakernaastligger ten westen Weverstraat1677240257v
POPPES, de hof van de erfgenamen van wijlen Wynnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat167224012va
RINNERTS, EELKEde hof van Eelco Rinnerts koopmannaastligger ten westen Weverstraat167224012va
, KLAAS Claes naastligger ten noorden Weverstraat167224012va
SIKKES, GERRITde erfgenamen van wijlen vroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper Weverstraat167224012va
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)koper kamerWeverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten oosten Weverstraat167924146r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Withglasmaker (mr. -)naastligger ten westen Weverstraat167924146r
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoonverkoper Weverstraat167924146r
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buyskoper kamer, weefwinkel en plaatsWeverstraat1680241109r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper Weverstraat1680241109r
HENDRIKS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symen Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat1680241109r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems naastligger ten westen Weverstraat1680241109r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen verkoper Weverstraat1680241109r
NAUTA, Ziricus Nautaapothekerkoper hofWeverstraat1681241145r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellemakoper Weverstraat1681241145r
WIEGERS, TJEERD Tjeerd Wiggers naastligger ten oosten Weverstraat1681241145r
ANDRIES, KLAAS Claes Andries rentmeesternaastligger ten zuiden Weverstraat1681241145r
JANS, TJEERD Tjeerd Jansen pannenbakkernaastligger ten noorden Weverstraat1681241145r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis verkoper Weverstraat1681241145r
KROES, WIEBE BOUWES Wybe Bouwes Croeskoper huisWeverstraat NZ1681241147r
BEIMA, Beimakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241147r
, OEDSwijlen Oeds krodernaastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241147r
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Weverstraat NZ1681241147r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1681241147r
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboerbewoner Weverstraat NZ1681241147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters wever (mr. linnen-)bewoner Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1681241147r
WILLEMS, GERRIT Gerryt Willems verkoper Weverstraat NZ1681241147r
HANSES, SIETSKEwijlen Sydtske Hanses verkoper Weverstraat NZ1681241147r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmankoper door niaar kamer met stoep en luifelWeverstraat1681241149r
EEBES, SIEBEde weduwe van Sybe Aebes bewoner Weverstraat1681241149r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske H. Heemstranaastligger Weverstraat1681241149r
, FEIKE Feyke schuitvoerdernaastligger ten oosten Weverstraat1681241149r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes naastligger ten zuiden Weverstraat1681241149r
AKKER, WOPKE de keet van Wopke Ackernaastligger ten westen Weverstraat1681241149r
AKKER, WOPKE gemeensman Wopke Ackerverkoper Weverstraat1681241149r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottingakoper vier kamersWeverstraat1681241157v
BEIMA, Beymakapiteinnaastligger ten oosten Weverstraat1681241157v
, OEDSwijlen Oeds krodernaastligger ten oosten Weverstraat1681241157v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Weverstraat1681241157v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Gerbens? Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1681241157v
BOUWES, WIEBE Wybe Bouwes verkoper Weverstraat1681241157v
JOUKES, TJEBBE Tiebbe Jouckes verkoper Weverstraat1681241157v
JELLES, JAN Jan Jelles wever (mr. -)koper kamer, weefwinkel en plaatsjeWeverstraat NZ1681241159v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Weverstraat NZ1681241159v
HENDRIKS, SIEMENde erfgenamen van wijlen Symon Hendrix naastligger ten oosten Weverstraat NZ1681241159v
WILLEMS, GERLOF Gerlof Willems naastligger ten westen Weverstraat NZ1681241159v
BUIS, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Buysverkoper Weverstraat NZ1681241159v
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeterkoper kamerWeverstraat1682241205r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeternaastligger ten oosten Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten westen Weverstraat1682241205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENSoud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat1682241205r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootkoper achter uit- en ingangWeverstraat ZZ1682241210r
ROMKES, SAKE Sake Romckes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1682241210r
GRETTINGA, SIEMEN Symen Grettinganaastligger ten oosten Weverstraat ZZ1682241210r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskopernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1682241210r
AKKERSLOOT, PIETER PIETERS Pieter Pieters Ackerslootnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1682241210r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen glaskoperverkoper Weverstraat ZZ1682241210r
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u.koper kamer en loodskeWeverstraat1683241262v
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Weverstraat1683241262v
HARMENS, JOOSTde vrouw van Joost Harmens , uitlandigverkoper Weverstraat1683241262v
ALTENA, ARJEN ARJENSburgervaandrig Arjen Arjens Altenakoper van 1/3 hof met bomen en plantenWeverstraat168424238r
KLINKHAMER, PIETER JAKOBSvroedsman Pytter Jacobs Clinckhamergoudsmidkoper van 1/3 Weverstraat168424238r
KOERTS, SIKKE Sicke Coerts koopmankoper van 1/3 Weverstraat168424238r
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaatnaastligger ten zuiden Weverstraat168424238r
STEENSMA, JAN FOPPES Jan Foppes Steensmaverkoper Weverstraat168424238r
REGNERUS, JOHANNES Joannis Regniers koper kamerWeverstraat NZ1686242124v
, Levijntie van den Brandekoper Weverstraat NZ1686242124v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten oosten (eerder) Weverstraat NZ1686242124v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten oosten (nu) Weverstraat NZ1686242124v
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerryts bakker (mr. -)verkoper Weverstraat NZ1686242124v
SIETSES, ANTJE Antie Sytses verkoper Weverstraat NZ1686242124v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamerkoper tuin met prieelWeverstraat ZZ1687242167v
ASPEREN, burgemeester Asperenkoper Weverstraat ZZ1687242167v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1687242167v
LAMMERTS, KARSThet diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1687242167v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrandt Ruyrdts verkoper q.q. Weverstraat ZZ1687242167v
SIKKES, RUURD Ruyrdt Sickes verkoper Weverstraat ZZ1687242167v
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester en oud raad Admiraliteit in Friesland Pytter Pytters Oldaanskoper tuin met prieelWeverstraat ZZ1688242258r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietje Pytters Oldaanskoper Weverstraat ZZ1688242258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaanskoper Weverstraat ZZ1688242258r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claasen Braamkoper Weverstraat ZZ1688242258r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claasen Fonteinkoopmankoper Weverstraat ZZ1688242258r
PIETERS, IEBELTJEwijlen Ybeltje Pytters koper Weverstraat ZZ1688242258r
REINERS, AUKJEwijlen Auck Reyners erflater Weverstraat ZZ1688242258r
GRETTINGA, SIEMEN Simon Grettinganaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1688242258r
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1688242258r
, SIEMEN Simon naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1688242258r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Saake Romckes Gaasmaverkoper Weverstraat ZZ1688242258r
WILLEMS, HIELKJEwijlen Hylck Willems verkoper Weverstraat ZZ1688242258r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper tuinWeverstraat OZ1692242381r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen koper Weverstraat OZ1692242381r
FRANSES, SIEMEN Symen Fransen naastligger ten oosten Weverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekernaastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
TJEERDS, TJEERD Tjeerdt Tjeerdtsen naastligger ten zuiden Weverstraat OZ1692242381r
GAARSMA, SAKE ROMKESgemeensman Sake Romkes Gaasmaeerdere eigenaar Weverstraat OZ1692242381r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fonteinverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstraverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerck Claesen Braemverkoper van 10/28 Weverstraat OZ1692242381r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrughverkoper van 8/28 Weverstraat OZ1692242381r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grytie Pyters Oldaensverkoper van 8/28 Weverstraat OZ1692242381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemertapothekerkoper kamerWeverstraat1692242395r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewalwaagmeesterkoper drie woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; met het vrije gebruik van de steeg achter deze huizenWeverstraat NZ1695243125r
SPROTTINGA, oud burgemeester Sprottingaprotesteert vanwege verzwegen precario Weverstraat NZ1695243125r
, JAN Jan Uytermannaastligger ten westen Weverstraat NZ1695243125r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat NZ1695243125r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat NZ1695243125r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackerslootkoper hof met bomen en plantenWeverstraat169924418r
BRAAM, KLASES Goitie Clasen Braemkoper Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten oosten Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakernaastligger ten zuiden Weverstraat169924418r
WORPS, HARMEN Harmen Werps pijpmaker (mr. tabaks-)naastligger ten westen Weverstraat169924418r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u.naastligger ten noorden Weverstraat169924418r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerdengortmakerverkoper Weverstraat169924418r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper door niaar huis met loodske en plaatskeWeverstraat NZ169924426v
MICHIELS, NEELTJEwijlen Neeltie Michiels geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
GEERTS, EEUWEwijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ169924426v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwalnaastligger ten oosten Weverstraat NZ169924426v
FOKKES, TJEERD Tiaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat NZ169924426v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwalnaastligger ten noorden Weverstraat NZ169924426v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Weverstraat NZ169924426v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes zoutziederverkoper Weverstraat NZ169924426v
VELSEN, FRANS ds. Franciscus Velsen, c.u.predikantkoper kamerWeverstraat ZZ1701244126v
FRISIUS, de hof van dr. Frisiusnaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1701244126v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemertnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1701244126v
JANS, JAKOB Jacob Jansen schipper (schuit-)koper kamer en keuken daaragterWeverstraat ZZ1711245155v
SURINGAR, het hoff van Suringarkoopmannaastligger ten oosten Weverstraat ZZ1711245155v
ROMKES, JAKOBhet hoff van Jacob Romckes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1711245155v
FOPPES, GRIETJE Grietie Foppes naastligger ten westen Weverstraat ZZ1711245155v
KORNELIS, AMERENS Amarenske Cornelis verkoper Weverstraat ZZ1711245155v
HARMENS, GEERTwijlen Geert Harmens verkoper Weverstraat ZZ1711245155v
NOLLES, JANvroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuisWeverstraat1711245156r
, AUKJE Auckjen Lantinghkoper Weverstraat1711245156r
HIDDEMA, SIEMEN het hoff van Simon Hiddemaapothekernaastligger ten oosten Weverstraat1711245156r
, het huis van de erfgenamen van wijlen Glas Glasse naastligger ten zuiden Weverstraat1711245156r
BRAAM, GOOITSEN het hoff van Goitien Braamnaastligger ten westen Weverstraat1711245156r
BOUWES, TJEERDoud burgemr. Tieerd Bouwens verkoper Weverstraat1711245156r
LAQUART, ALLERT Allardus Laquartkoopmankoper tuin, zomerhuis en zeven kamersWeverstraat1712245165r
NAUTA, PIEKJE Peekjen Nautakoper Weverstraat1712245165r
BRAAM, HUBERT de tuin van Hubert Braamkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat1712245165r
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backernaastligger ten westen Weverstraat1712245165r
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen Sjucksmaverkoper Weverstraat1712245165r
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersmaverkoper Weverstraat1712245165r
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmankoper kamerWeverstraat ZZ172724725v
LAQUART, oud burgemeester Laquartnaastligger ten oosten Weverstraat ZZ172724725v
LAQUART, oud burgemeester Laquartnaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ172724725v
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backerkoopmannaastligger ten westen Weverstraat ZZ172724725v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Potschipper (oud wijd-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
REINS, DOUWE Douwe Reyns bakker (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
PIERS, TJERK Tsjerk Piers molenaar (hout-)verkoper q.q. Weverstraat ZZ172724725v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portierkoopmankoper schuur of koestal ([voor de twee percelen in deze akte])Weverstraat NZ1729247236v
JANS, JELLE Jelle Jansen naastligger ten oosten Weverstraat NZ1729247236v
SOPINGIUS, oud burgemeester Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat NZ1729247236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezelverkoper Weverstraat NZ1729247236v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmankoper hof en zomerhuisWeverstraat NZ173524951r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kosterhuurder (p.j.)Weverstraat NZ173524951r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschutkoopmannaastligger ten oosten Weverstraat NZ173524951r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten westen Weverstraat NZ173524951r
HUIGS, DIRK Dirk Huigens koopmannaastligger ten noorden Weverstraat NZ173524951r
KLASES, HILTJE Hiltie Clases verkoper Weverstraat NZ173524951r
DOUWES, SIEMEN Symon Douwes matroos op het Prinsenjachtverkoper Weverstraat NZ173524951r
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuyskoper huis, tuintje en gangWeverstraat ZZ1736249145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens koper Weverstraat ZZ1736249145v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuysnaastligger ten oosten Weverstraat ZZ1736249145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1736249145v
JELLES, SIKKE Sicke Jelles naastligger ten westen Weverstraat ZZ1736249145v
ALLEMA, MEILE Meile Ollemaverkoper Weverstraat ZZ1736249145v
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardaverkoper Weverstraat ZZ1736249145v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoper door niaar huisWeverstraat ZZhet Haantje1747251203r
DONKER, RINSKE Rinske Donkerkoper door niaar Weverstraat ZZ1747251203r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyerprocureur fiscaalgeniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ1747251203r
ZEEMAN, JOOST Joost Zeemanbode (stads -)geniaarde koper van 1/2 Weverstraat ZZ1747251203r
, SIEBEde weduwe van Sybe timmermannaastligger ten oosten Weverstraat ZZ1747251203r
GRATEMA, T. de tuin van T. Graetemanaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1747251203r
HERES, HERE Heere Heeres naastligger ten westen Weverstraat ZZ1747251203r
LENNEP, ANTJE juffrouw Anna Elisabeth van Lennepverkoper Weverstraat ZZ1747251203r
SURINGAR, EELKE wijlen de heer Eelco Ignatius Suringarverkoper Weverstraat ZZ1747251203r
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winiakoper woning met tuintjeWeverstraat1749251281r
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens , c.s.naastligger ten oosten Weverstraat1749251281r
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat1749251281r
SMID, LODEWIJK de tuin van Lodewijk Smitnaastligger ten noorden Weverstraat1749251281r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat1749251281r
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Weverstraat1749251281r
HIDDEMA, SIEMEN wijlen burgemeester Simon Hiddemaverkoper Weverstraat1749251281r
SMIDS, LODEWIJK Lodewijk Smidshovenierkoper hof met zomerhuisWeverstraat ZZ1749251282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks koper Weverstraat ZZ1749251282v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1749251282v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1749251282v
NOLLIDES, NOLLE de erfgenamen van wijlen Nolle Nollidesnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1749251282v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat ZZ1749251282v
DREYER, BERNARDUS Bernhardus Dreyerprocureur fiscaalverkoper q.q. Weverstraat ZZ1749251282v
HIDDEMA, SIEMEN wijlen burgemeester Simon Hiddemaverkoper Weverstraat ZZ1749251282v
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulenapothekerkoper tuin met zomerhuisWeverstraat ZZ1751252138v
, GRIETJE Grietie Rouwelkoper Weverstraat ZZ1751252138v
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens naastligger ten oosten Weverstraat ZZ1751252138v
WYNIA, DIRK vroedsman Dirk Winianaastligger ten zuiden Weverstraat ZZ1751252138v
NOLLIDES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Nollidesnaastligger ten westen Weverstraat ZZ1751252138v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ1751252138v
SMID, LODEWIJK wijlen Lodewijk Smitgardenierverkoper Weverstraat ZZ1751252138v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper woningWeverstraat177225821v
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses , c.u.huurder (p.j.)Weverstraat177225821v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tjepke Gratamanaastligger ten oosten Weverstraat177225821v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten zuiden Weverstraat177225821v
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmannaastligger ten westen Weverstraat177225821v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens koper van 1/2 woningWeverstraat1787262203v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruiskoper van 1/2 Weverstraat1787262203v
, HENDRIK Hendrik H. wannemakerhuurder Weverstraat1787262203v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a.naastligger Weverstraat1787262203v
, JANvroedsman Jan Waxverkoper q.q. Weverstraat1787262203v
, FOLKERTde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u.verkoper Weverstraat1787262203v
FOLKERTS, KLAASwijlen Claas Folkerts metselaar (mr. -)erflater Weverstraat1787262203v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Lourens Asperengortmaker (mr. -)koper koestalWeverstraat 1169324328r
ASPEREN, LOURENS het gorthuis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten westen Weverstraat 1169324328r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrick Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 1169324328r
ASPEREN, LOURENS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Lourens Asperenverkoper Weverstraat 1169324328r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantkoper huisWeverstraat 11732248156r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Weverstraat 11732248156r
JANS, ROELOF Roelof Jans bewoner Weverstraat 11732248156r
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten oosten Weverstraat 11732248156r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Weverstraat 11732248156r
ESTA, SJOUKJE TJEERDS Sjouckien Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jongkoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
ESTA, AUKJE TJEERDS Auckien Tieerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruinkoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
ESTA, MAAIKE TJEERDS Mayke Tjeerds van Estaverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
BROERS, JAN Jan Broers brouwerverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
ESTA, FREERK TJEERDS Freerck Tjeerds van Estakoopmanverkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
DOUWES, ANTJE Antie Douwes verkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
FRANSES, ARJEN Arjen Fransen schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/5 Weverstraat 11732248156r
DOUWES, SJOUKJE Sjouke Douwes , meerderjarige dochterverkoper van 1/3 van 1/5 Weverstraat 11732248156r
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Weverstraat 11732248156r
DOUWES, SIJKE Sijke Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Weverstraat 11732248156r
VISSER, HARMEN JANS Harmen Jansen Visserwever (mr. bont-)koper huisWeverstraat 11752252226r
HESSELS, BAUKJE Baukjen Hessels koper Weverstraat 11752252226r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks , c.u.huurder (p.j.)Weverstraat 11752252226r
, BEREND Beernt naastligger ten oosten Weverstraat 11752252226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 11752252226r
PIETERS, SIEBEde weduwe van Sybe Pyters naastligger ten noorden Weverstraat 11752252226r
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 11752252226r
JELLES, SIKKEwijlen Sicke Jelles wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 11752252226r
MENALDA, POPPE Poppe Menaldabakker en koopman (mr. -)koper huis en weefwinkelWeverstraat 11771257240v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts naastligger ten oosten Weverstraat 11771257240v
DIRKS, IEBELTJEwijlen Yebeltje Dirks erflater Weverstraat 11771257240v
VISSER, HARMEN wijlen Harmen Visschererflater Weverstraat 11771257240v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmankoper door niaar huis en weefwinkelWeverstraat 1178126087v
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Weverstraat 1178126087v
, militairen huurder (p.w.)Weverstraat 1178126087v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten Weverstraat 1178126087v
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijkverkoper Weverstraat 1178126087v
JAKOBS, DIRKwijlen Dirk Jacobs metselaar (mr. -)verkoper Weverstraat 1178126087v
SURINGAR, GAUKE GERRITS Goucke Gerrits Suyrger, n.u.koopmankoper twee kamers aan elkaarWeverstraat 21692242382v
SURINGAR, GAUKE GERRITSde tuin van Goucke Gerrits Suyrger, n.u.koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 21692242382v
, MARTEN Marten koordewerkernaastligger ten oosten Weverstraat 21692242382v
, KLAAS Claes zakkendragernaastligger ten westen Weverstraat 21692242382v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braemkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 21692242382v
GERRITS, PIETER Pieter Gerrits zoutdragerkoper woningWeverstraat 21696243200r
ZANDSTRA, AAFKE TJERKS Aefke Tierx Sanstrakoper Weverstraat 21696243200r
FOKELES, JORIS Joris Fookles , c.u.grafmakerhuurder Weverstraat 21696243200r
SIEMENS, FEIKE Feicke Symens naastligger ten oosten Weverstraat 21696243200r
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 21696243200r
GAUKES, GERRITde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes koopmanverkoper Weverstraat 21696243200r
SIEBRENS, HIELKJE Hylkjen Sybrandts verkoper Weverstraat 21696243200r
STIJL, JELLE Jelle Stijlkoopmankoper woningWeverstraat 21767256235r
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens pottenbakkerbewoner Weverstraat 21767256235r
STIJL, JELLE de tuin van koper Jelle Stijlnaastligger ten zuiden Weverstraat 21767256235r
STIJL, JELLE ingang van de tuin van koper Jelle Stijlnaastligger ten westen Weverstraat 21767256235r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs smid (mr. ijzer-)verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenkscheepstimmerman (oud -)verkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesmanotarisverkoper q.q. Weverstraat 21767256235r
KLASES, ETJEhet testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
SWART, JAN HESSELSde onlangs overleden Jan Hessels Swartverkoper van 1/2 Weverstraat 21767256235r
TEEDES, DIRK Dirck Taedes wever (mr. -)koper huisWeverstraat 3169224310r
, JAN Jan Uitersmannaastligger ten oosten Weverstraat 3169224310r
SOPINGIUS, HENDRIK de hof van Hendrick Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 3169224310r
, verkoper Weverstraat 3169224310r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts wever (bont-)koper huis en gangWeverstraat 3176825773r
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks koper Weverstraat 3176825773r
TOUSSAINT, JOHANNES een weefwinkel van burgemeester Johan Daniel Toussaint, n.u.naastligger ten oosten Weverstraat 3176825773r
VISSER, HARMEN Harmen Vissernaastligger ten westen Weverstraat 3176825773r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Costerkoopmankoper huis en weefwinkelWeverstraat 31786262143v
HENDRIKS, MARIA Marijke Hendriks bewoner Weverstraat 31786262143v
GERRITS, HARMENwijlen Harmen Gerryts bewoner Weverstraat 31786262143v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 31786262143v
HANEKUIK, H. H. Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 31786262143v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Weverstraat 31786262143v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks wever (mr. bont-)verkoper Weverstraat 31786262143v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmanverver (mr. -)koper huisWeverstraat 3178926382v
EVERTS, DIRK Dirk Everts , c.u.huurder Weverstraat 3178926382v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaintnaastligger ten oosten Weverstraat 3178926382v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 3178926382v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Kosterkoopmanverkoper Weverstraat 3178926382v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends koper huisWeverstraat 3180826836v
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters koper Weverstraat 3180826836v
BERENDS, HARMEN Harmen Berends , c.u.huurder Weverstraat 3180826836v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten oosten Weverstraat 3180826836v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuiknaastligger ten westen Weverstraat 3180826836v
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmankoopmanverkoper Weverstraat 3180826836v
SIEMENS, FEIKE Feike Simons , c.u.koper kamer met een keuken erachterWeverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten oosten Weverstraat 4166723980r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 4166723980r
HEEMSTRA, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tietske Heemstraverkoper Weverstraat 4166723980r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes koper woningWeverstraat 4170724516v
FOPPES, GRIETJE Gryttje Foppes koper Weverstraat 4170724516v
KORNELIS, AMERENS Amarinske Cornelis naastligger ten oosten Weverstraat 4170724516v
BONKE, JAKOB Jacob Bonk, n.u.naastligger ten zuiden Weverstraat 4170724516v
JOHANNES, ANDRIESde kamer van Andries Johannes naastligger ten westen Weverstraat 4170724516v
SIEMENS, FEIKE Feyke Symons verkoper Weverstraat 4170724516v
JANS, FOEKJE Foekje Jans verkoper Weverstraat 4170724516v
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 4172124692v
JANS, SJOUKJE Sjoukjen Jans koper Weverstraat 4172124692v
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 4172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 4172124692v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurres verkoper Weverstraat 4172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4172124692v
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 41723246162v
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 41723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 41723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 41723246162v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopman en winkelierkoper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder ([voor de vijf percelen in deze akte])Weverstraat 51791263360r
JANS, HARMENde weduwe van Harmen Jans huurder (p.j.)Weverstraat 51791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten oosten Weverstraat 51791263360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Weverstraat 51791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 51791263360r
VETTEVOGEL, JAN het vierde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten noorden Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 51791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 51791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 51791263360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Weverstraat 51791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 51791263360r
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmond, c.u.koper 2/3 kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238181v
AGRICOLA, JOHANNES de hof van Joannis Agricolanaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 61663238181v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 61663238181v
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Weverstraat 61663238181v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat 61663238181v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat 61663238181v
SIKKES, MELLE Melle Sickes , c.u.koper kamer en weefwinkelWeverstraat 61663238191v
BOER, JAN de hof van Jan de Boernaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 61663238191v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 61663238191v
PIETERS, JAN Jan Pyters van Hellemontverkoper Weverstraat 61663238191v
PIETERS, JAN Jan Pieters Helmondbieder 1/3 van een kamer en weefwinkelWeverstraat 6166323820ra
BOER, JAN de hof van Jan de Boernaastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 6166323820ra
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 6166323820ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swermsverkoper q.q. Weverstraat 6166323820ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 6166323820ra
ELIAS, LIJSBETwijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat 6166323820ra
JANS, GABE Gabe Jans schipper (trek-)koper kamer met een loods erachterWeverstraat 6166723966r
JARICHS, LIJSBET Lijsbet Jarigs koper Weverstraat 6166723966r
AGRICOLA, JAN JANSde hof van Jan Jansen Agricolanaastligger ten oosten Weverstraat 6166723966r
GAUKES, GERRITde hof van Gerrit Gouckes naastligger ten zuiden (met wijnstok)Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstranaastligger ten westen Weverstraat 6166723966r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERSde erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstraverkoper Weverstraat 6166723966r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopmankoper ledige plaatsWeverstraat 61676240213v
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper Weverstraat 61676240213v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx zakkendragerkoper kamerWeverstraat 6het Haantje167924157v
BOER, JAN Jan de Boernaastligger ten oosten Weverstraat 6167924157v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten zuiden Weverstraat 6167924157v
SIEMENS, FEIKE Feycke Symens naastligger ten westen Weverstraat 6167924157v
JANS, GABE Gabe Jansen schipper (trek-)verkoper en erfgenaam Weverstraat 6167924157v
JARICHS, LIJSBET Lijsbeth Jarighs verkopers en erfgenaam Weverstraat 6167924157v
ARJENS, ALBERT Albert Janes koper huis bestaande uit twee kamersWeverstraat 6172124692v
JANS, SJOUKJE Sjoukjen Jans koper Weverstraat 6172124692v
, EELKEde hof van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 6172124692v
, EELKEde kamer van dr. Eelko Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 6172124692v
DJURRES, GRIETJE Grietie Jurres verkoper Weverstraat 6172124692v
ERNSTES, MARTENwijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6172124692v
PIETERS, JAN Jan Pieters sleefmakerkoper huisWeverstraat 61723246162v
, EELKEde tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten zuiden Weverstraat 61723246162v
, EELKEde kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringarnaastligger ten westen Weverstraat 61723246162v
JEENS, ALBERT Albert Jaenes verkoper Weverstraat 61723246162v
SYVERDA, ANTJE Anna Sivardakoper woning en weefwinkelWeverstraat 6het Haantje174925234r
, MEILEwijlen Meyle Olemakoper Weverstraat 6174925234r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemanaastligger ten zuiden Weverstraat 6174925234r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks naastligger ten westen Weverstraat 6174925234r
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks verkoper Weverstraat 6174925234r
PIETERS, SIEBEwijlen Sibe Pieters timmermanverkoper Weverstraat 6174925234r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts koper huis met potkastWeverstraat 6180126629r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts huurder (p.j.)Weverstraat 6180126629r
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andraenaastligger ten zuiden Weverstraat 6180126629r
ANDREAE, de erfgenamen van wijlen dr. Andraenaastligger ten westen Weverstraat 6180126629r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateur (oud -)verkoper Weverstraat 6180126629r
GROEN, JAN LODEWIJKS Jan Lodewijks Groenmetselaarkoper huis met potkastWeverstraat 61802266135r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes huurder (p.j.)Weverstraat 61802266135r
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuiknaastligger Weverstraat 61802266135r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andreanaastligger ten zuiden Weverstraat 61802266135r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andreanaastligger ten westen Weverstraat 61802266135r
FOLKERTS, MARIA Marijke Folkerts verkoper Weverstraat 61802266135r
HARMENS, GERRITwijlen Gerryt Harmens verkoper Weverstraat 61802266135r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopman en winkelierkoper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder ([voor de vijf percelen in deze akte])Weverstraat 71791263360r
HILLES, BEREND Beernd Hilles huurder (p.j.)Weverstraat 71791263360r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringanaastligger ten oosten Weverstraat 71791263360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Weverstraat 71791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 71791263360r
LEX, MARIA de erfgenamen van wijlen Marijke Lexnaastligger ten noorden Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 71791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 71791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 71791263360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Weverstraat 71791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 71791263360r
WEIMA, JARICH SJOERDSburgemeester Jaerigh Sjoerds Weymakoper huisWeverstraat 81730247351r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerdakoper Weverstraat 81730247351r
JAKOBS, SJOUKJE Sjoukjen Jacobs naastligger ten zuiden Weverstraat 81730247351r
WEIMA, JARICH SJOERDS Jaerigh Sjoerds Weymanaastligger ten noorden Weverstraat 81730247351r
ALEMA, JUNIUS oud burgerhopman Junius van Alemaverkoper q.q. Weverstraat 81730247351r
BOUMA, SIEBOUT Sybout Boumazilversmid (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat 81730247351r
TEEKES, JANKEhet weeskind Janke Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
TEEKES, TRIJNTJEhet weeskind Trijntje Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
TEEKES, MARTJENhet weeskind Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoonverkoper van 1/3 Weverstraat 81730247351r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmankoper huis en hofWeverstraat 81755253206r
WEIMA, JANKE Janke Weima, meerderjarige vrijsterverkoper Weverstraat 81755253206r
DOEDES, KLAAS Claas Doedes schoenmaker (mr. -)koper door niaar paardenstal met woonkamer en div.Weverstraat 8176125552r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts bontfabrikantgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
, HENDRIK Hendricus Lansonbontfabrikantgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
HESSELS, FRANS Frans Hessels schipper op Bolswardgeniaarde koper van 1/3 Weverstraat 8176125552r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braamverkoper Weverstraat 8176125552r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portierverkoper Weverstraat 8176125552r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaardenkoper huisWeverstraat 81766256183r
WIEBES, ALEF Alef Wybes huurder (p.j.)Weverstraat 81766256183r
SLOTERDIJK, de tuin van de weduwe van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 81766256183r
JANS, GERRITde weduwe van Gerryt Jansen naastligger ten zuiden Weverstraat 81766256183r
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menaldanaastligger ten noorden Weverstraat 81766256183r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 81766256183r
DOEDES, KLAASwijlen Claas Doedes koopmanverkoper Weverstraat 81766256183r
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmankoper huis, weefwinkel en tuinWeverstraat 81779259165r
STOMP, H. H. Stompkoopmankoper Weverstraat 81779259165r
BARTELDS, JAN Jan Bartles naastligger ten oosten Weverstraat 81779259165r
FOLKERTS, KLAAS Claas Folkerts naastligger ten westen Weverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, J. J. Toussaintkoopmannaastligger ten noorden Weverstraat 81779259165r
STOMP, H. H. Stompkoopmannaastligger ten noorden Weverstraat 81779259165r
GERRITS, JANKE Janke Gerryts verkoper van 1/3 Weverstraat 81779259165r
HENDRIKS, KORNELIS Cornelis Hendriks kalkkroderverkoper Weverstraat 81779259165r
GERRITS, JAN Jan Gerryts kleermakersbaasverkoper van 1/3 Weverstraat 81779259165r
GERRITS, JOCHEMKEmeerderjarige vrijster Jochumke Gerryts verkoper van 1/3 Weverstraat 81779259165r
JOCHEMS, ANTJE Antje Jochems verkoper (krijgt levenslang vrije inwoning bij Arend Wever, huurder van een huis toehorende aan J. Toussaint)Weverstraat 81779259165r
JANS, GERRITwijlen Gerryt Jansen verkoper Weverstraat 81779259165r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoper 1/2 huis en leerlooierijWeverstraat 81783261126v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussainteigenaar van 1/2 Weverstraat 81783261126v
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompleerlooier en koopmanhuurder Weverstraat 81783261126v
KLASES, JANKE Janke Claases huurder Weverstraat 81783261126v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 81783261126v
JANS, GERRITde weduwe van Gerryt Jans naastligger ten zuiden Weverstraat 81783261126v
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompleerlooier en koopmanverkoper Weverstraat 81783261126v
KLASES, JANKE Janke Claases verkoper Weverstraat 81783261126v
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper hof, tuin en zomerhuisWeverstraat 8180426715r
, ANTJE Anna Maria Misgonkoper Weverstraat 8180426715r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 8180426715r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardgardenierverkoper Weverstraat 8180426715r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper kamerWeverstraat 9169924423r
FOPPES, IEMKJE Ympkien Foppes koper Weverstraat 9169924423r
, LUITJENde weduwe van Luitien putgravernaastligger ten oosten Weverstraat 9169924423r
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat 9169924423r
REGNERUS, JOHANNES Johannes Regniers koren- en zakkendragerverkoper Weverstraat 9169924423r
, Levijntie van der Brandeverkoper Weverstraat 9169924423r
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes koper drie huizen achterelkaar onder 1 dakWeverstraat 9170024478v
FOPPES, IEMKJE Ympkjen Foppes koper Weverstraat 9170024478v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wevernaastligger ten oosten Weverstraat 9170024478v
FOKKES, TJEERD Tjeerd Fockes , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 9170024478v
SPROTTINGA, J. oud burgemeester J. Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 9170024478v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruurds waagmeesterverkoper Weverstraat 9170024478v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopman en winkelierkoper voorhuis of ondervertrek, kamer daarboven en daarboven een zolder ([voor de vijf percelen in deze akte])Weverstraat 9het Staltje1791263360r
PIERS, JAN Jan Piers huurder (p.j.)Weverstraat 91791263360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten oosten Weverstraat 91791263360r
BOLMAN, ALBERT Albert Bolmannaastligger ten westen Weverstraat 91791263360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten noorden Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 91791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 91791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 91791263360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Weverstraat 91791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 91791263360r
PIETERS, JAN Jan Pyters timmermankoper woning verhuurd in twee percelenWeverstraat 101689242290v
JANS, MARTJEN Martjen Jans koper Weverstraat 101689242290v
NICOLAAS, HANSde kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101689242290v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 101689242290v
ASPEREN, burgemeester Asperennaastligger ten westen Weverstraat 101689242290v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten noorden Weverstraat 101689242290v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts verkoper Weverstraat 101689242290v
LIEUWES, FRANSwijlen Frans Lieuwes verkoper Weverstraat 101689242290v
OKKES, JAN Jan Ockes sergeantkoper huisWeverstraat 101692242400r
DIRKS, ANTJE Antie Dirx koper Weverstraat 101692242400r
, HANS Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel kamer daarbij staandeWeverstraat 101692242400r
ASPEREN, LOURENS oud burgemeester Lourens Asperennaastligger ten westen Weverstraat 101692242400r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrans naastligger ten oosten Weverstraat 101692242400r
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten noorden Weverstraat 101692242400r
PIETERS, JAN Jan Pytters , c.u.timmermanverkoper Weverstraat 101692242400r
AUKES, HARMEN Harmen Auckes turfdragerkoper nieuw huisWeverstraat 101695243124v
, DOEDE Doede Mosch, c.u.huurder Weverstraat 101695243124v
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 101695243124v
KARSTES, LAMMERTde mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat 101695243124v
, de hof van de vroedsman Hylaerdanaastligger ten westen Weverstraat 101695243124v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 101695243124v
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes koper huisWeverstraat 101722246138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis koper Weverstraat 101722246138r
NICOLAAS, FEITE Feytel Nickels bewoner Weverstraat 101722246138r
IJSBRANDS, PIETERde weduwe van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 101722246138r
, ALBERT Albert speelmannaastligger ten zuiden Weverstraat 101722246138r
WEIMA, burgemeester Weimanaastligger ten westen Weverstraat 101722246138r
HARMENS, PIETER Pytter Harmens verkoper Weverstraat 101722246138r
DIRKS, JOHANNES Joannes Dirks waterhalerkoper huis en tuin erachterWeverstraat 101723246171r
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Weverstraat 101723246171r
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101723246171r
IJSBRANDS, PIETERde hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 101723246171r
, ALBERTde weduwe en erfgenamen van wijlen Albert speelmannaastligger ten zuiden Weverstraat 101723246171r
WEIMA, JARICH burgemeester Jarigh Weima, n.u.naastligger ten westen Weverstraat 101723246171r
VOSMA, JOHANNES Joannes Vosmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 101723246171r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis verkoper Weverstraat 101723246171r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes verkoper Weverstraat 101723246171r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jans Sanstrablauwververaanhandelaar huisWeverstraat 10173925025v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeekaanhandelaar Weverstraat 10173925025v
SLOTERDIJK, de hof van Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandnaastligger ten oosten Weverstraat 10173925025v
WEIMA, JARICH de hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weimanaastligger ten westen Weverstraat 10173925025v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks houtdragerverkoper Weverstraat 10173925025v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans verkoper Weverstraat 10173925025v
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)koper huis met plaatske en tuintjeWeverstraat 101758254127r
GOSSES, BAUKJE Baukjen Gosses koper Weverstraat 101758254127r
JANS, GERRIT Gerrit Jans grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 101758254127r
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s.huurder (p.w.)Weverstraat 101758254127r
SLOTERDIJK, SIEMEN Simon Sloterdijknaastligger ten oosten Weverstraat 101758254127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten zuiden Weverstraat 101758254127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portiernaastligger ten westen Weverstraat 101758254127r
ZANDSTRA, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Sanstraverkoper Weverstraat 101758254127r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Janz Schonebeekverkoper Weverstraat 101758254127r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldakoopmankoper huisWeverstraat 10176525690v
SLOTERDIJK, SIEMEN de weduwe van Symon Sloterdijknaastligger ten oosten Weverstraat 10176525690v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten zuiden Weverstraat 10176525690v
DOEDES, KLAAS Claas Doedes naastligger ten westen Weverstraat 10176525690v
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks wever (bont-)verkoper Weverstraat 10176525690v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menaldakoopmankoper grote tuinWeverstraat 101766256182v
FREERKS, WIEBE Wybe Freedriks huurder (p.j.)Weverstraat 101766256182v
MENALDA, IEKE JANSde tuin van Eeke Jans Menaldanaastligger ten oosten Weverstraat 101766256182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaardennaastligger ten zuiden Weverstraat 101766256182v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 101766256182v
DOEDES, KLAASwijlen huisman Claas Doedes verkoper Weverstraat 101766256182v
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompkoper hof en huisWeverstraat 101769257127v
KLASES, JANKE Janke Claezes koper Weverstraat 101769257127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hoveniernaastligger ten oosten Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerdennaastligger ten zuiden Weverstraat 101769257127v
MENALDA, IEKE Eke Menaldaverkoper Weverstraat 101769257127v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintkoper 1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipenWeverstraat 101778259107r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaintkoper Weverstraat 101778259107r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 101778259107r
JANS, GERRITde weduwe van Gerryt Jans naastligger ten zuiden Weverstraat 101778259107r
STOMP, HENDRIK Hendrik Stompleerlooier en koopmanverkoper Weverstraat 101778259107r
PIJPER, KLAAS Claas Pieperzoutdragerkoper huisWeverstraat 10180426715r
, ANTJE Anna Maria Misgonkoper Weverstraat 10180426715r
BOSMAN, GERARDUS Gerardus Bosman, c.u.huurder (p.j.)Weverstraat 10180426715r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 10180426715r
OOLGAARD, BONIFATIUS Bonnefacius Ohlgardgardenierverkoper Weverstraat 10180426715r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopman en winkelierkoper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder ([voor de vijf percelen in deze akte])Weverstraat 111791263360r
OVERBEEK, GERRIT de weduwe van Gerrit Overbeekhuurder (p.j.)Weverstraat 111791263360r
VETTEVOGEL, JAN het eerste perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten oosten Weverstraat 111791263360r
VETTEVOGEL, JAN het vijfde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten westen Weverstraat 111791263360r
VETTEVOGEL, JAN het derde perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten noorden Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 111791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 111791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 111791263360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Weverstraat 111791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 111791263360r
BERENDS, BEREND Beernt Beernts verkoper q.q. Weverstraat 13161723065v
HENDRIKS, JANde nagelaten boedel en goederen van wijlen Jan Hendricks weververkoper Weverstraat 13161723065v
TEEDES, BEITSKEwijlen Beitscke Tades verkoper Weverstraat 13161723065v
, ROELOF Roeliff Friesakoper provisioneel huis en plaatsWeverstraat 13161723072v
HENDRIKS, JANde crediteuren van wijlen Jan Hendricks , c.u.wever (linnen-)verkoper Weverstraat 13161723072v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinkoper kamerWeverstraat 131668239129v
, DIRKde erfgenamen van wijlen Dirk Havelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 131668239129v
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 131668239129v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.kapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 131668239129v
JANS, OEDS Oeds Jansen verkoper Weverstraat 131668239129v
OKKES, JANsergeant Jan Ockes koper huis of kamersWeverstraat 1316832424v
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten oosten Weverstraat 1316832424v
JELLES, JAN Jan Jelles naastligger ten westen Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 1316832424v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottingaverkoper Weverstraat 1316832424v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper door niaar kamerWeverstraat 131695243126r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pyters geniaarde koper Weverstraat 131695243126r
BALTES, HENDRIKde verkopers, nu Hendrick Baltus naastligger ten oosten Weverstraat 131695243126r
RUURDS, HILLEBRANDde kamers gekocht door Hilbrand Ruyrdts naastligger ten westen Weverstraat 131695243126r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 131695243126r
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 131695243126r
ALLEMA, MEILE Meile Ollemakoper huis (vier woningn en een paardestal)Weverstraat 131717245292v
SYVERDA, ANTJE Anna Syverdakoper Weverstraat 131717245292v
ANDRIES, MARTENde huisinge van Marten Andries naastligger ten oosten Weverstraat 131717245292v
TEEDES, DIRKde weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat 131717245292v
SOPINGIUS, de hof van burgemr. Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 131717245292v
FOKKES, TJEERD Tieerd Fockes verkoper Weverstraat 131717245292v
PIETERS, SIEBE Sybe Pyters timmermankoper provisioneel huisWeverstraat 1317282475ra
ALLEMA, MEILE Meyle Ollemakoopmannaastligger ten westen Weverstraat 1317282475ra
ANDRIES, MARTENde erfgenamen van wijlen Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 1317282475ra
DIRKS, JAN Jan Dirks wever (mr. bont-)verkoper q.q. Weverstraat 1317282475ra
JETSES, JAN Jan Jetses verkoper van 3/4 Weverstraat 1317282475ra
DIRKS, LIJSBETwijlen Lijsbeth Dirks erflater Weverstraat 1317282475ra
JANS, JETSEwijlen Jetse Jans erflater Weverstraat 1317282475ra
JETSES, PIETER Pyter Jetses verkoper van 1/4 Weverstraat 1317282475ra
PIETERS, RIKSTJE Rigstje Pyters verkoper Weverstraat 1317282475ra
JANS, JETSEwijlen Jetse Jans verkoper Weverstraat 1317282475ra
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelkoopman en winkelierkoper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder ([voor de vijf percelen in deze akte])Weverstraat 131791263360r
ARENDS, JANde weduwe van Jan Arends huurder (p.j.)Weverstraat 131791263360r
VETTEVOGEL, JAN het tweede perceel in deze akte, gekocht door Jan W. Vettevogelnaastligger ten westen Weverstraat 131791263360r
AKKRINGA, JAN RUTGERS Jan Rutgers Akkringanaastligger ten noorden Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaintverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaintdistillateurverkoper van 1/3 Weverstraat 131791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BALLINGS, ALBERTwijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersmakoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKESde kinderen van Johannes Sipkes Terpstraverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaatsboekhandelaarverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaintverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerkkoopmanverkoper q.q. Weverstraat 131791263360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerkverkoper van 1/9 Weverstraat 131791263360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollemaerflater Weverstraat 131791263360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussainterflater Weverstraat 131791263360r
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper huis en zomerhuis en boomgaardWeverstraat 141730247324v
BOKKES, PIETERde hof van Pyter Bockes koopmannaastligger ten oosten Weverstraat 141730247324v
, ALBERTde weduwe van Albert speelmannaastligger ten westen Weverstraat 141730247324v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpbakker en koopman (mr. -)verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
GOSSES, PIETERwijlen Pyter Gosses verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247324v
SLOTERDIJK, SIEMEN Symon Sloterdijkconvooimeester Admiraliteit in Frieslandkoper kamer naast tuin kopersWeverstraat 141730247330v
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersmakoper Weverstraat 141730247330v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijpkoopmanverkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses verkoper van 1/2 Weverstraat 141730247330v
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenierkoper hof, stenen zomerhuis en galerijWeverstraat 14176825788r
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14176825788r
RUT, ISAAK Ysac van Ruthnaastligger ten oosten Weverstraat 14176825788r
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschutnaastligger ten oosten Weverstraat 14176825788r
SLOTERDIJK, TEEKE Taeco Sloterdijkverkoper Weverstraat 14176825788r
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulenhuurder huis en tuin (p.j.)Weverstraat 141789263375r
OEDSES, JANde weduwe van Jan Oedses huurder huis achter de tuin (p.j.)Weverstraat 141789263375r
RUT, ISAAK de heer Isaac van Ruth, c.s.naastligger ten oosten Weverstraat 141789263375r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vinkverkoper q.q. Weverstraat 141789263375r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardhovenier (mr. -)verkoper q.q. Weverstraat 141789263375r
BARTELDS, JANde kinderen van wijlen Jan Bartels hovenier (mr. -)verkoper Weverstraat 141789263375r
DOEKES, AUKJEwijlen Akke Doekes verkoper Weverstraat 141789263375r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhartkastelein in de Oyevaarkoper huis met grote tuinWeverstraat 14de Ooievaar1806267285v
BOS, P. P. Bos, c.u.hovenierhuurder voorste gedeelte (p.j.)Weverstraat 141806267285v
DOUWES, JAN Jan Douwes huurder achterwoning (p.j.)Weverstraat 141806267285v
VEEN, JAN Jan van der Veennaastligger ten oosten Weverstraat 141806267285v
PIJPER, KLAAS Klaas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 141806267285v
SMID, HENDRIK JANS Hendrik Jansz Smithpostulantverkoper q.q. Weverstraat 141806267285v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes timmerman (huis-)verkoper Weverstraat 141806267285v
MIEDEMA, REIN Rein Miedemastrandmeesterkoper huizenWeverstraat 14181026975v
VISSER, GRIETJE Grietje Visser, c.s.huurder Weverstraat 14181026975v
VEEN, J. J. van der Veennaastligger ten oosten Weverstraat 14181026975v
PIJPER, KLAAS Claas Piepernaastligger ten westen Weverstraat 14181026975v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boerverkoper q.q. Weverstraat 14181026975v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterwegpannenboeterverkoper q.q. Weverstraat 14181026975v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhartkasteleinverkoper Weverstraat 14181026975v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks koper huis met plaatsWeverstraat 151603228355r
TEEDES, BEITSKE Beytske Taedes koper Weverstraat 151603228355r
JANS, ULBE Uulbe Jans verpachter grond Weverstraat 151603228355r
, ABE Abbe Sytgies naastligger ten oosten Weverstraat 151603228355r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes naastligger ten westen Weverstraat 151603228355r
SIETSES, SIPKE Sipcke Sytzes verkoper Weverstraat 151603228355r
OTTES, ANTJE Anneke Ottes verkoper Weverstraat 151603228355r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeteraanhandelaar kamerWeverstraat 151613229157r
KOENES, JAKOB HESSELSde weduwe van wijlen Jacob Hessels Koenesverpachter grond Weverstraat 151613229157r
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151613229157r
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten westen Weverstraat 151613229157r
ALEFS, KARST Carst Alephs verwandelaar Weverstraat 151613229157r
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verwandelaar Weverstraat 151613229157r
AMBROSIUS, AMBROSIUS Ambrosius Ambrosy wagenaarkoper kamerWeverstraat 151618230140v
WILLEMS, ANTJE Anna Willems koper Weverstraat 151618230140v
, FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 151618230140v
HESSELS, JAKOBwijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151618230140v
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151618230140v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten westen Weverstraat 151618230140v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeterverkoper Weverstraat 151618230140v
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts koper 1/2 kamerWeverstraat 151618230145r
HARMENS, MARIA Mary Harmens koper Weverstraat 151618230145r
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts , c.u.eigenaar van 1/2 Weverstraat 151618230145r
HERES, DIRK Dirck Heris verpachter grond ([voor 1/1])Weverstraat 151618230145r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten oosten Weverstraat 151618230145r
, ROELOF Roeliff Friesanaastligger ten westen Weverstraat 151618230145r
, ROELOF Roeliff Friesanaastligger ten noorden Weverstraat 151618230145r
AMBROSIUS, JAN Jan Ambrosy verkoper Weverstraat 151618230145r
, ANTJE Anna Liuens verkoper Weverstraat 151618230145r
, ROELOF Roeliff Friesakoper kamerWeverstraat 151622230318v
, LEENTJE Leyntie Embrichs koper Weverstraat 151622230318v
, FOEKJE Foeck verpachter grond Weverstraat 151622230318v
HESSELS, JAKOBwijlen Jacob Hessels verpachter grond Weverstraat 151622230318v
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks naastligger ten oosten Weverstraat 151622230318v
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks naastligger ten westen Weverstraat 151622230318v
BINNERTS, BINNERT Binnert Binnerts verkoper Weverstraat 151622230318v
HARMENS, MARIA Mary Harmens verkoper Weverstraat 151622230318v
FRIESES, JARICHgrondpacht uit het huis van Jarich Frieses eigenaar perceel Weverstraat 151630232129v
ULBES, SIEBE Sybe Ulbes , voor zichverkoper Weverstraat 151630232129v
SJOERDS, PIETER Pieter Sioerdts verkoper q.q. Weverstraat 151630232129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts verkoper q.q. Weverstraat 151630232129v
ULBES, JANhet nagelaten weeskind van wijlen Jan Ulbes verkoper Weverstraat 151630232129v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekerkoper huis en hof met een hof daarachterWeverstraat 151650236136v
JURJENS, MAAIKE Mayke Jurjens koper Weverstraat 151650236136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverpachter grond Weverstraat 151650236136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verpachter grond Weverstraat 151650236136v
, DIRKde proclamants kamer naast Dirck Haevelanstnaastligger ten oosten Weverstraat 151650236136v
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen naastligger ten westen Weverstraat 151650236136v
, TRIJNTJEde hof van Trijntie Gorgelts naastligger ten noorden Weverstraat 151650236136v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirx koopmanverkoper Weverstraat 151650236136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verkoper Weverstraat 151650236136v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u.koper kamerWeverstraat 151650236137v
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds schipper op Franekernaastligger ten oosten Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.naastligger ten westen Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDEde hof van Doede Roelefs , c.u.naastligger ten noorden Weverstraat 151650236137v
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs , c.u.verkoper Weverstraat 151650236137v
BEIMA, WIETSE Wytse Beyma, c.u.koper 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 151662238130r
DIRKS, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 151662238130r
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 151662238130r
JURJENS, MAAIKE Maycke Juriens verkoper Weverstraat 151662238130r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 151662238130r
BEIMA, WIETSE Wytse Beymakoper provisioneel 1/2 huis en hof met vruchtbomen en een vrije achteruitgang oostwaarts naar de stadsvestenWeverstraat 15166223813ra
DIRKS, JOCHEMde erfgenamen van wijlen Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat 15166223813ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten oosten Weverstraat 15166223813ra
JANS, JAN Jan Jansen gortmaker [staat: gorter]naastligger ten westen Weverstraat 15166223813ra
BEIMA, WIETSE Wytse Beymanaastligger ten noorden Weverstraat 15166223813ra
JURJENS, MAAIKE Maycke Juriens , voor haar kinderenverkoper Weverstraat 15166223813ra
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds schipper op Franekerverkoper Weverstraat 15166223813ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamersWeverstraat 151695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 151695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 151695243125v
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes koper kamerWeverstraat 151713245196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Weverstraat 151713245196r
JANS, JETSE Jetse Jansen naastligger ten oosten Weverstraat 151713245196r
FOKKES, TJEERD Tjaard Fockes naastligger ten westen Weverstraat 151713245196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes naastligger ten westen Weverstraat 151713245196r
SOPINGIUS, HENDRIK Hendrik Sopingiusnaastligger ten noorden Weverstraat 151713245196r
ANDRIES, MARTEN Marten Andries naastligger ten noorden Weverstraat 151713245196r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)koper door niaar huisWeverstraat 151793264148r
KUSSENDRAGER, TIJS Tijs G. Kussendragerkoopmangeniaarde koper Weverstraat 151793264148r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Weverstraat 151793264148r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 151793264148r
SAS, JAN Jan Sasnaastligger ten noorden Weverstraat 151793264148r
WEIMA, SIEMEN Simon Weimaverkoper q.q. Weverstraat 151793264148r
JOHANNES, AGE Age Johannes koopmanverkoper Weverstraat 151793264148r
HENDRIKS, CHRISTIAAN Cryt Hendricks koper huis of woningWeverstraat 171612229114v
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes koper Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARSTde verkoper Carst Alephs naastligger ten westen Weverstraat 171612229114v
ALEFS, KARST Carst Alephs verkoper Weverstraat 171612229114v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verkoper Weverstraat 171612229114v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters glasmaker [staat: glaesker]koper kamerWeverstraat 171618230132r
KORNELIS, IEMKJE Impcke Cornelis koper Weverstraat 171618230132r
HENDRIKS, Crydt Hendricx verkoper Weverstraat 171618230132r
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 171618230132r
TJEERDS, JELLE Jelle Tieerds koper kamerWeverstraat 171650236137r
JURJENS, MAAIKE Mayke Jurjens koper Weverstraat 171650236137r
ROELOFS, DOEDE Doede Roelefs naastligger ten westen Weverstraat 171650236137r
TEEDES, HARMEN Harmen Taedes naastligger ten noorden Weverstraat 171650236137r
BEIMA, WIETSE Wytse Beima, c.u.koper kamerWeverstraat 17166023861r
JURJENS, MAAIKE Mayke Juriens* naastligger ten zuiden ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 17166023861r
TJEERDS, JELTJEwijlen Jelle Tieerds* naastligger ten zuiden Weverstraat 17166023861r
JURJENS, MAAIKE Mayke Juriens* naastligger ten westen ([staat: Mayke Jelles])Weverstraat 17166023861r
TJEERDS, JELLEwijlen Jelle Tieerds* naastligger ten westen Weverstraat 17166023861r
BEIMA, WIETSE Wytse Beimanaastligger ten noorden Weverstraat 17166023861r
WILLEMS, JAN Jan Willems Groenheide, c.u.verkoper Weverstraat 17166023861r
PIETERS, GOVERT Govert Pytters klerkkoper huisWeverstraat 171667239109v
HAIES, ANTJE Anna Haeyes koper Weverstraat 171667239109v
OKKES, JAN Jan Ockis naastligger ten westen Weverstraat 171667239109v
OKKES, JAN Jan Ockis steenvoerderkoper huisWeverstraat 17167024016v
DIRKS, AUKJE Auckie Dirx koper Weverstraat 17167024016v
HAIES, ANTJE Anne Hayes verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
PIETERS, ROBERTwijlen Robert Pytters verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
PIETERS, DIRK Dirk Pytters verkoper van 1/2 Weverstraat 17167024016v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamersWeverstraat 171695243125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinganaastligger ten noorden Weverstraat 171695243125v
OKKES, JANde crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeterverkoper Weverstraat 171695243125v
JANS, JETSE Jetse Jans wever (mr. bont-)koper huisWeverstraat 17170724522r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirx koper Weverstraat 17170724522r
JANS, ELSKEjongedochter Elske Jans huurder Weverstraat 17170724522r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes naastligger ten westen Weverstraat 17170724522r
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrik Baltus naastligger ten westen Weverstraat 17170724522r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottingakapiteinnaastligger ten noorden Weverstraat 17170724522r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Weverstraat 17170724522r
BALTES, HENDRIKwijlen Hendrik Baltus verkoper Weverstraat 17170724522r
PIETERS, REINER Reinder Pieters huurder (p.j.)Weverstraat 171794264226r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogelnaastligger ten zuiden Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans naastligger ten westen Weverstraat 171794264226r
SAS, JAN Jan Sasnaastligger ten noorden Weverstraat 171794264226r
JANS, KLAAS Claas Jans bakker (mr. -)verkoper Weverstraat 171794264226r
FRANSES, REINER Reyner Fransen koper 1/2 keet (de zuider helft)William Boothstraat159822878r
TJEBBES, Aachtyen Tyebbes koper William Boothstraat159822878r
FRANSES, REINER Reyner Fransen , c.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat159822878r
LASES, WIEBE Wybe Laasen naastligger ten noorden William Boothstraat159822878r
FEIKES, TJEERD Tyaard Feyckes verkoper William Boothstraat159822878r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrants verkoper William Boothstraat159822878r
JANS, OLFERT Olffert Jansen koper huisWilliam Boothstraat OZ1600228224v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1600228224v
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper William Boothstraat OZ1600228224v
OEDSES, TRIJNTJE Trijn Oedses verkoper William Boothstraat OZ1600228224v
, OUTGERde kamer van Outger metselaarnaastligger ten oosten* William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1600228231v
TJEERDS, GAUKE Gaucke Tyaerts naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. William Boothstraat OZ1600228231v
JANS, KLAAS Claes Jansen verkoper q.q. William Boothstraat OZ1600228231v
PIETERS, SIETSEde nagelaten weeskinderen van wijlen Sytze Pieters verkoper William Boothstraat OZ1600228231v
IEDES, ANTJEwijlen Anne Ydes verkoper William Boothstraat OZ1600228231v
PAULUS, JAKOB Jacob Pouwels koper kamerWilliam Boothstraat1603228379v
SJOUKES, IETJE Idt Syouckes koper William Boothstraat1603228379v
SIEBES, OTTE Otte Siebes naastligger ten zuiden William Boothstraat1603228379v
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten noorden William Boothstraat1603228379v
DIEUWES, SIEBE Sybe Dues verkoper William Boothstraat1603228379v
SIPKES, IEFKE Yeff Sipkes verkoper William Boothstraat1603228379v
REINS, IEDE Yde Reyns naastligger ten zuiden William Boothstraat1603228381r
BARTELDS, ARJEN Arien Bartouts naastligger ten noorden William Boothstraat1603228381r
HENDRIKS, KLAAS Claes Hendricx verkoper q.q. William Boothstraat1603228381r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper q.q. William Boothstraat1603228381r
EWOUTS, JORISde nagelaten weeskinderen van wijlen Jorys Evouts verkoper William Boothstraat1603228381r
PIETERS, TRIJNTJEwijlen Trijn Pieters verkoper William Boothstraat1603228381r
JANS, grondpacht uit het huis van Reyliff Jans eigenaar perceel William Boothstraat1619230197v
JANS, LOLKE Lolcke Jansen naastligger ten zuiden William Boothstraat1619230197v
SIEMENS, BOTE Botte Simens naastligger ten noorden William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. William Boothstraat1619230197v
KLASES, STOFFEL Stoffel Claesen verkoper William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, ROMMERT Rombert Stoffels verkoper q.q. William Boothstraat1619230197v
STOFFELS, JETSKEhet zoontje van zijn wijlen zuster Jets Stoffels verkoper William Boothstraat1619230197v
SIEBRENS, KLAASwijlen Claes Sibrants verkoper William Boothstraat1619230197v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templairkoper zoutkeetWilliam Boothstraat OZ1620230252r
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Poptakoper William Boothstraat OZ1620230252r
OLIVIER, KORNELIS Cornelis Ariaesn Olivierteruggetrokken niaarverzoeker ratione sanguinis William Boothstraat OZ1620230252r
ALBERTS, JETSE Jetse Alberts naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1620230252r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lamberts , c.soc.naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1620230252r
WARNERS, LAMMERTburgerhopman Lambert Warnarts verkoper William Boothstraat OZ1620230252r
OLIVIER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Olivierverkoper William Boothstraat OZ1620230252r
IEPES, WATSE Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc.William Boothstraat OZ1622230308v
SAPES, Rogierke Saves , zuster van de verkoperkoper door niaar ratione sanguinis William Boothstraat OZ1622230308v
JAKOBS, PIETER Pieter Jacobs geniaarde koper William Boothstraat OZ1622230308v
JANS, Pieteryck Jansen geniaarde koper William Boothstraat OZ1622230308v
JANS, REINERhet huis genaamd de Bonte Hond, van Reyner Jansen naastligger ten zuiden William Boothstraat OZde Bonte Hond1622230308v
WILKES, LUTSKE Luts Wilckes naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1622230308v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper William Boothstraat OZ1622230308v
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523148r
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523148r
TJEERDS, HIELKJEde zoutkeet van Hylck Tiaardts naastligger William Boothstraat162523148r
MARTENS, DOUWE Douue Martens , voor zijn kinderenverkoper William Boothstraat162523148r
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dircks verkoper William Boothstraat162523148r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper William Boothstraat162523148r
JANS, SIPKE Sipke Jansen verkoper William Boothstraat162523148r
DIRKS, Jaeptien Dircks verkoper William Boothstraat162523148r
PIERS, PIER Pier Piersen verkoper William Boothstraat162523148r
, EESGEde kamer van Aesge schipper op Leeuwardennaastligger ten zuiden William Boothstraat162523156v
WIEBES, EVERT Evert Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat162523156v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper William Boothstraat162523156v
FOPPES, FOPPE Foppe Foppes koper leeg plaatsje, strekkende zuidwaarts in een royenge als het huis van de verkoper gebouwd isWilliam Boothstraat1626231110v
FOPPES, FOPPEplaats en erf van de koper Foppe Foppes naastligger ten oosten* William Boothstraat1626231110v
EEDES, REINde loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen* William Boothstraat1626231110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper William Boothstraat1626231110v
STEFFENS, JAKOB Jacob Stevens koper huis, brouwerij en de mouterij en gereedschappen en het stookhuis met brandewijns ketels en verder gereedschap, recht achter het huis van Claas, slotmaker, staandeWilliam Boothstraat1626231116v
ARJENS, Corsien Ariens koper William Boothstraat1626231116v
BAUKES, JOHANNESde hof van Johannes Baukes naastligger ten zuiden William Boothstraat1626231116v
AARTS, de erfgenamen van wijlen Henrdrick Aarts naastligger ten noorden William Boothstraat1626231116v
RING, IEME JAKOBS Yme Jacobs de Ringverkoper William Boothstraat1626231116v
JANS, AUKJE Auk Jans verkoper William Boothstraat1626231116v
SWERMS, GIJSBERT LAMMERTS Gijsbert Lambert Swermsnaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ162923286r
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis blauwververnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ162923286r
BOUWES, BOUWEde curatoren over de nagelaten weeskinderen van Bouwe Bouwens , de jongeverkoper William Boothstraat OZ162923286r
REINERS, TJEBBEde keet van Tyebbe Reiners naastligger ten zuiden William Boothstraat1630232116v
BOUWES, JELTE Jelte Bouuens naastligger ten noorden William Boothstraat1630232116v
DIRKS, HILLEBRANDburgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kindverkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater William Boothstraat1630232116v
JANS, ROELOFgrondpacht uit het huis van Roeliff Jansen eigenaar perceel William Boothstraat OZ1630232116v
SIEMENS, BOTE Botte Symons naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1630232116v
DIRKS, HILLEBRANDburgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
TJEERDS, Dyuecke Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
BUWALDA, JANKE Jancke Buwalda, voor haar kindverkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
TJEERDS, LOUWwijlen Lou Tyaardts verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ1630232116v
LOUWS, TJEERDwijlen Tyaard Lous secretariserflater William Boothstraat OZ1630232116v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u.verpachter grond William Boothstraat OZ1629232120r
WILKES, Luts Wilckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1629232120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
KLASES, PIETER Pieter Clasen verkoper q.q. William Boothstraat OZ1629232120r
JAKOBS, NANNEde mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper William Boothstraat OZ1629232120r
HAIES, TJITSKEwijlen Tyets Hayes verkoper William Boothstraat OZ1629232120r
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses , de oldekoper 1/2 huisWilliam Boothstraat1630232158r
WATSES, KLAAS Claes Watses verkoper William Boothstraat1630232158r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx koper door niaar huisWilliam Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, STIJNTJE Styn Hendricx koper door niaar William Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten oosten William Boothstraat OZ1631232182v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1631232182v
DOUWES, WIEBE Wybe Douues naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1631232182v
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper William Boothstraat OZ1631232182v
FOKELES, GERRIT Gorryt Foockles verkoper William Boothstraat OZ1631232182v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Hagenkoper huis, loods, ledige plaats en apart bewoonde kamerWilliam Boothstraat163223356v
KORNELIS, TEUNTJE Tuntje Cornelis koper William Boothstraat163223356v
PIETERS, EVERTde erfgenamen van wijlen Evert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: achtehalve stuiver])William Boothstraat163223356v
HARMENS, PIETER Pieter Harmens naastligger ten zuiden William Boothstraat163223356v
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Syuerdt Tiaerds naastligger ten noorden William Boothstraat163223356v
HILLES, SIETSE Sytse Hilles verkoper van 1/2 William Boothstraat163223356v
JELLES, Bente Jelles verkoper van 1/2 William Boothstraat163223356v
PIETERS, JAN Jan Pyters koper 1/2 zoutkeet met diverse gereedschappenWilliam Boothstraat1634233137v
JANS, ANTJE Antke Jans koper William Boothstraat1634233137v
PIETERS, JAKOB Jacob Pyters verkoper William Boothstraat1634233137v
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clasens verkoper William Boothstraat1634233137v
ANDRIES, OEGE Oege Andries koper huisWilliam Boothstraat OZ1635233168v
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes koper William Boothstraat OZ1635233168v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper William Boothstraat OZ1635233168v
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper William Boothstraat OZ1635233168v
WIEBRENS, HENDRIK Hendrick Wybrens , c.u.koper huis en kamerWilliam Boothstraat1635233174v
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten zuiden William Boothstraat1635233174v
TJEERDS, SJOERDde erfgenamen van wijlen Sioerdt Tiaerdts naastligger ten noorden William Boothstraat1635233174v
HILLES, SIETSE Sydtse Hilles verkoper van 1/2 William Boothstraat1635233174v
JELLES, BINKE Bente Jellis , c.s.verkoper van 1/2 William Boothstraat1635233174v
DOUWES, OTTE Otte Douwes koper hoekhuis of kamerWilliam Boothstraat WZ1635233175r
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes koper William Boothstraat WZ1635233175r
SEERPS, JANhet huis van Jan Seerps naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ1635233175r
LOUWS, DEDDEde kamer van Ded Lous naastligger ten westen William Boothstraat WZ1635233175r
DIRKS, FREERKhet huis van Freerk Dircx naastligger ten noorden William Boothstraat WZ1635233175r
PIEBES, PAULUS Pals Pybes verkoper William Boothstraat WZ1635233175r
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Karstes verkoper William Boothstraat WZ1635233175r
HENDRIKS, HENDRIK Henrick Henrix smidverkoper q.q. William Boothstraat1636233182v
ARJENS, HENDRIK Henrick Ariens verkoper q.q. William Boothstraat1636233182v
HENDRIKS, PIETJEde twee nagelaten weeskinderen van Pytie Henricks verkoper William Boothstraat1636233182v
TJEERDS, SIERKwijlen Syrck Tyaerdts verkoper William Boothstraat1636233182v
THOMAS, HERE Hero Thomas koper huis, loods en kamerWilliam Boothstraat WZ163723426v
RINSES, FEIKJE Feyck Rinses koper William Boothstraat WZ163723426v
HEMERT, ARJEN DIRKS Arie Dircks Hemertnaastligger ten oosten William Boothstraat WZ163723426v
HIDDES, EVERT Evert Hiddes , c.u.verkoper William Boothstraat WZ163723426v
JOCHEMS, ANTJEde verkoper Antie Jochums* bewoner William Boothstraat OZ163823457v
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ163823457v
RING, IEME de keet van Ime de Ringnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ163823457v
JOCHEMS, ANTJE Antie Jochums , voor haar en haar kinderenverkoper William Boothstraat OZ163823457v
KORNELIS, HENDRIKwijlen Hendrik Cornelis verkoper William Boothstraat OZ163823457v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ringbewoner William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde kamer van Jacob Stevens koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
, KLAAS Claes slotmakernaastligger William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBhuis, brouwerij en mouterij van de erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat163923473v
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens koopmanverkoper William Boothstraat163923473v
BERENDS, IEPE Ipe Beernts kuiper (mr. -)koper huis, brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat163923482r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ringbewoner William Boothstraat163923482r
BAUKES, JOHANNESde hof van Johannes Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat163923482r
AARTS, de erfgenamen van wijlen Hendick Aerts naastligger ten noorden William Boothstraat163923482r
STEFFENS, JAKOBde erfgenamen van wijlen Jacob Stevens verkoper William Boothstraat163923482r
TEUNIS, JAN Jan Toenis , c.u.wever (linnen-)koper kamerWilliam Boothstraat OZ1640234100v
TEUNIS, JAN Jan Toenis naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1640234100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper William Boothstraat OZ1640234100v
SIERKS, DOUWEwijlen Douwe Sierx verkoper William Boothstraat OZ1640234100v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes koper huisWilliam Boothstraat OZ1640234112r
HENDRIKS, FROUKJE Frouck Hendrix koper William Boothstraat OZ1640234112r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1640234112r
THOMAS, HERE Here Tomas naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1640234112r
KORNELIS, Wiuen Cornelis verkoper William Boothstraat OZ1640234112r
JANS, ALBERTwijlen Albart Jansen verkoper William Boothstraat OZ1640234112r
LIEUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Alle Lieuwes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1640234119r
PIETERS, JANde keet van Jan Piters naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1640234119r
GAVERE, JAN ROGIERS Jan Rogiers de Gavereverkoper q.q. William Boothstraat OZ1640234119r
ENNES, JANde kinderen van Jan Ennes verkoper William Boothstraat OZ1640234119r
DIRKS, KORNELISde brouwerij van Cornelis Dirx naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ1640234119v
IENTES, DOUWE Douwe Intes naastligger ten noorden William Boothstraat WZ1640234119v
KLASES, HUBERT Huibert Claesens verkoper q.q. William Boothstraat WZ1640234119v
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendrix verkoper q.q. William Boothstraat WZ1640234119v
JANS, HENDRIKde nagelaten weeskinderen van Hendrick Jansen verkoper William Boothstraat WZ1640234119v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts verkoper William Boothstraat WZ1640234119v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)koper huisWilliam Boothstraat OZ164223525v
, SIEBRENde zoutkeet van Sibren Suyrigernaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ164223525v
PAULUS, EESGE Aesge Pouwels schipper (veer-)naastligger ten noorden William Boothstraat OZ164223525v
, SJOUKJE Siouk Heises verkoper William Boothstraat OZ164223525v
POPPES, PIETERwijlen Piter Poppes verkoper William Boothstraat OZ164223525v
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koper zoutkeet met gereedschappen en een huis strekkende van voor naar achter naar de ZoutslootWilliam Boothstraat OZ1658237171ar
SIEBRENS, HIELKJE Hylkien Sibrens koper William Boothstraat OZ1658237171ar
STEENSMA, EWOUT JETSES Ewout Jetses Steensmalid Gedeputeerde Staten van Frieslandnaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1658237171ar
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmidnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1658237171ar
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Sioumaverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
, AAGJE Aegtie Templerverkoper William Boothstraat OZ1658237171ar
AGRICOLA, JAN FRANSES Jan Fransen Agricola, c.u.koper 11/16 huis waar de Witte Duif uithangtWilliam Boothstraat OZde Witte Duif1659237210v
PIETERS, JANde zoutkeet van Jan Pieters naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1659237210v
LIEUWES, ALLEde erfgenamen van wijlen Alle Lieuues naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, PIETJE Pyttie Sibrens verkoper van 1/16 William Boothstraat OZ1659237210v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper van 1/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
ROMKES, RINTJE Reintien Romckes verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens verkoper van 5/16 William Boothstraat OZ1659237210v
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisWilliam Boothstraat167124059r
WOUTERS, JAN Jan Wouters huurder William Boothstraat167124059r
FRIESES, JARICHde kamer van de weduwe van Jarich Frieses naastligger ten oosten William Boothstraat167124059r
HARMENS, TJEPKE Tjepke Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat167124059r
WIETSES, JELTJEde erfgenamen van wijlen Jel Wytses verkoper William Boothstraat167124059r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteynkoopmankoper zoutkeet en 1/5 van twee pramenWilliam Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET als bewoonster de verkoperse Elisabeth Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmanaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
STEENSMA, EWOUT wijlen Evout Steensmaverkoper William Boothstraat OZ1682241230v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx kussendragerkoper huisWilliam Boothstraat OZ1683241251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes koper William Boothstraat OZ1683241251v
BOER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Boernaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1683241251v
BOER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Boernaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1683241251v
FOKKES, BEREND Beern Fockes verkoper William Boothstraat OZ1683241251v
HUBERTS, RINSE Rinse Huyberts koper finaal 1/3 pottenbakkerijWilliam Boothstraat OZ168224153va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gaverekoper provisioneel William Boothstraat OZ168224153va
WILLEMS, ROMMERT Rommert Willems huurder William Boothstraat OZ168224153va
SURINGAR, TJEERD SIEBRENSde erfgenamen van wijlen Tjeerd Sybrens Suyrgernaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ168224153va
RUITER, JAN Jan Ruyternaastligger ten noorden William Boothstraat OZ168224153va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyckverkoper q.q. William Boothstraat OZ168224153va
, WARNERhet minderjarige kind van wijlen Warner Holcamaverkoper William Boothstraat OZ168224153va
WARNERS, LIJSBET Lijsbeth Warners Holcamaverkoper William Boothstraat OZ168224153va
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks verkoper William Boothstraat OZ168224153va
HENDRIKS, JAN Jan Hendricks oppermankoper huisWilliam Boothstraat OZ168424238v
JANS, Philyppus Jansen naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ168424238v
SURINGAR, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tjeerdt Suyrgernaastligger ten noorden William Boothstraat OZ168424238v
FRANSES, SIEMEN Simon Fransen koopmanverkoper q.q. William Boothstraat OZ168424238v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersmaverkoper William Boothstraat OZ168424238v
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens , c.u.kuiper (mr. -)koper kamerWilliam Boothstraat WZ1688242244v
GOSSES, JANhet perk van Jan Gosses naastligger ten westen William Boothstraat WZ1688242244v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reynert Gijsberts Fonteinzoutzieder en koopmankoper door niaar kamerWilliam Boothstraat OZ1692242391v
ROELOFS, BINKE Bente Roelofs koopmangeniaarde koper William Boothstraat OZ1692242391v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde tuin van Reynert Gijsberts Fonteinnaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1692242391v
KOEN, SIEMEN Symen Koennaastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1692242391v
, KOENRAAD Koene metselaarnaastligger ten noorden William Boothstraat OZ1692242391v
JANS, JAN Jan Jansen koper huisWilliam Boothstraat OZ1696243192r
SIETSES, KLAAS Claas Sytses graandragerhuurder William Boothstraat OZ1696243192r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens naastligger ten oosten William Boothstraat OZ1696243192r
WIEBRENS, GERRIThet pakhuis van Gerrit Wybrens , n.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1696243192r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen , c.soc.naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1696243192r
WILDE, JANKE ARJENSde crediteuren van Jan Arriens de Wildeverkoper William Boothstraat OZ1696243192r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper William Boothstraat OZ1696243192r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat WZ1696243247r
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx koper William Boothstraat WZ1696243247r
, HENDRIK Hendrik smidnaastligger ten zuiden William Boothstraat WZ1696243247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u.bakker (mr. -)naastligger ten westen William Boothstraat WZ1696243247r
, JAN Jan Mosknaastligger ten noorden William Boothstraat WZ1696243247r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes timmerman (mr. -)verkoper William Boothstraat WZ1696243247r
JANS, TRIJNTJE Trijntie Janz verkoper William Boothstraat WZ1696243247r
JANS, JANhuisman Jan Jansen koper 1/2 huisWilliam Boothstraat OZ1701244115r
JANS, RUURDhuisman Ruird Jansen koper William Boothstraat OZ1701244115r
ROMMERTS, REMMERT Rimmert Rommerts huurder William Boothstraat OZ1701244115r
LOURENS, WIEBREN Wybren Louwrens naastligger ten oosten William Boothstraat OZ1701244115r
THOMAS, SIMKE Simpke Tomas naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1701244115r
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1701244115r
PIETERS, DIRK Dirk Pytters molenaarverkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
JANS, JANKE Janke Jans verkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
SIEBRENS, HARMEN Harmen Sybrens schoenmaker (mr. -)verkoper van 1/4 William Boothstraat OZ1701244115r
PIETERS, FRANS Frans Pytters koopmankoper huis ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat WZ1701244116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper William Boothstraat WZ1701244116r
HENDRIKS, KOENRAAD Koene Hendrix , c.u.huurder William Boothstraat WZ1701244116r
SURINGAR, AMALIA Amelia Suringarverkoper William Boothstraat WZ1701244116r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Renemanpredikantverkoper William Boothstraat WZ1701244116r
FOLKERTS, LUITJEN Luitjen Folkerts koper kamerWilliam Boothstraat OZ1702244157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reiner Gijsberts Fonteinnaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1702244157v
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1702244157v
JANS, ARJEN Arjen Jansen naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1702244157v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper William Boothstraat OZ1702244157v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper William Boothstraat OZ1702244157v
PIETERS, JAN Jan Pieters , c.u.koper huisWilliam Boothstraat OZ1702244166v
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u.huurder William Boothstraat OZ1702244166v
WIEBES, GERRITzoutkeet van wijlen Gerrit Wybes , c.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1702244166v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1702244166v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reinier Gijsberts Fonteinverkoper William Boothstraat OZ1702244166v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper William Boothstraat OZ1702244166v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes koper huisWilliam Boothstraat WZ17062455r
GATSES, FETJE Fettje Gatses koper William Boothstraat WZ17062455r
, naastligger ten oosten William Boothstraat WZ17062455r
BROUWER, PIETER de weduwe van Pytter Brouwernaastligger ten zuiden William Boothstraat WZ17062455r
MARTENS, JAKOBde kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen William Boothstraat WZ17062455r
TJALLINGS, DOOITSEhet pakhuis van Dooytse Tjallings naastligger ten noorden William Boothstraat WZ17062455r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoffverkoper William Boothstraat WZ17062455r
, CATHARINAwijlen juffrouw Catharina van Eelkomaverkoper William Boothstraat WZ17062455r
BAUKES, BROER Broer Bauckes brouwer (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat OZ1723246169v
GERRITS, WIEBEde zoutkeet van Wybe Gerrits naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1723246169v
ANDRIES, JANwijlen Jan Andries naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1723246169v
MINNES, TIJS Thijs Minnes verkoper William Boothstraat OZ1723246169v
JANS, SIETSKE Sytske Jans verkoper William Boothstraat OZ1723246169v
HARMENS, MEIE Meye Harmens koper 1/3 woonkamerWilliam Boothstraat OZBlauwhuis1738249338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper William Boothstraat OZ1738249338r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts Stavermanhuurder William Boothstraat OZ1738249338r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten oosten William Boothstraat OZ1738249338r
FOKKES, SIEMEN Simon Fockes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ1738249338r
DIRKS, GERRITde weduwe van Gorryt Dirks naastligger ten noorden William Boothstraat OZ1738249338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper William Boothstraat OZ1738249338r
, JANwijlen Jan verkoper William Boothstraat OZ1738249338r
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenbergkoper huis (of 100 zilveren ducatons)William Boothstraat WZ176425629r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens bewoner William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten zuiden William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten westen William Boothstraat WZ176425629r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenbergnaastligger ten noorden William Boothstraat WZ176425629r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks schipper (groot-)verkoper William Boothstraat WZ176425629r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper William Boothstraat WZ176425629r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper stalling en wagenhuisWilliam Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmanaastligger ten westen William Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmanaastligger ten noorden William Boothstraat WZ17852625r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backerkoopman in bontenverkoper William Boothstraat WZ17852625r
WIJMA, SIEMEN Simon Wijmaprocureur fiscaalkoper huisWilliam Boothstraat WZ178826362r
, Bettrang Monvielle, c.u.huurder William Boothstraat WZ178826362r
WIJMA, S. S. Wijmanaastligger ten westen William Boothstraat WZ178826362r
WIJMA, S. S. Wijmanaastligger ten noorden William Boothstraat WZ178826362r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobus van der Leykoopmanverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
HANEKUIK, WIEBE JAKOBSdr. Wybe Jacobs Hanekuikverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
WESTRA, HENDRIK JANSdr. Henricus Jans Westraverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
HANNEMA, PIETER SJOERDS Pieter Sjoerds Hannemaverkoper q.q. William Boothstraat WZ178826362r
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Leyverkoper van 1/2 William Boothstraat WZ178826362r
FOLKERTS, ANTJE Anne Folckerts koper huisWilliam Boothstraat 11599228161v
MINNES, WATSEwijlen Waatze Minnes koper William Boothstraat 11599228161v
TJERKS, GERBRICHJE Gerbren Tiercx naastligger ten zuiden William Boothstraat 11599228161v
GERBENS, MARTEN Marten Gerbrens verkoper William Boothstraat 11599228161v
HENDRIKS, TETJE Theth Hendricks verkoper William Boothstraat 11599228161v
JOEKES, JAN Jan Juckes koper huisWilliam Boothstraat 1161122920r
SIEBRENS, AALTJE Ael Sybrants koper William Boothstraat 1161122920r
TJERKS, GERBEN Gerben Tziercks naastligger ten zuiden William Boothstraat 1161122920r
REINS, TRIJNTJE Trijn Reyns verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
GERLOFS, MARTENwijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
FOLKERTS, ANTJEde erfgenamen van wijlen Anna Folckerts verkoper van 1/2 William Boothstraat 1161122920r
RIENKS, HERE Here Rinkes fabrikantkoper pakhuisWilliam Boothstraat 21738249264v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 21738249264v
GATSES, FETJE Fettie Gatses naastligger ten zuiden William Boothstraat 21738249264v
PIEKES, TJALLINGwijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden William Boothstraat 21738249264v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid (mr. ijzer-)naastligger ten westen William Boothstraat 21738249264v
, KORNELISKEde erfgenamen van wijlen Cornelia naastligger ten noorden William Boothstraat 21738249264v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopmanverkoper William Boothstraat 21738249264v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Molkoper huisWilliam Boothstraat 31618230112v
VELSEN, AGATHA Agatha van Velsenkoper William Boothstraat 31618230112v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u.naastligger ten oosten William Boothstraat 31618230112v
, SIPKE Sipke schuitvoerdernaastligger ten zuiden William Boothstraat 31618230112v
WIEBES, REIN Reyn Wybes naastligger ten noorden William Boothstraat 31618230112v
TJERKS, GERBEN Gerben Tiercks verkoper William Boothstraat 31618230112v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipkes verkoper William Boothstraat 31618230112v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten oosten [staat: westen] William Boothstraat 31633233124r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes brouwerverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
SIPKES, WIETSKE Wytske Sipckes verkoper William Boothstraat 31633233124r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
HESSELS, FOEKJEwijlen Foeck Hessels verkoper William Boothstraat 31633233124r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutziederverkoper q.q. William Boothstraat 31633233124r
SIPKES, TJITSKE Tietske Sipckes* verkoper William Boothstraat 31633233124r
FEDDES, SIPKE Sipcke Feddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
HIDDES, AAFKE Aeffke Hiddes verkoper William Boothstraat 31633233124r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps verkoper William Boothstraat 31633233124r
JANS, PIETER Pyter Jansen Groenlantkoper huisWilliam Boothstraat 31641234142v
JANS, LEENTJE Leentie Jans koper William Boothstraat 31641234142v
REINERS, TJEBBEburgerhopman Tiebbe Reyners Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31641234142v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u.koper huis met een weefwinkel met een klein huisje en plaatsWilliam Boothstraat 31652236207v
FRANSES, PIETERhet huis van Pyter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 31652236207v
FRANSES, PIETERhet huis van Pyter Fransen naastligger ten westen William Boothstraat 31652236207v
HOITES, HOITEde hof van Hoyte Hoytes naastligger ten noorden William Boothstraat 31652236207v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper William Boothstraat 31652236207v
, HENDRIK Hendrick Moutszilversmid (mr. -)koper huis daar de Hartogh van Mecklenburg uithangt (ingeval de koper decreet begeert te hebben over de 8e part van de NN Bartels kinderen, zal men zulks op zijn kosten leveren)William Boothstraat 3de Hertog van Mecklenburg1654236260r
, TIBERIUSde zoutkeet van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Tiberius Templarnaastligger ten zuiden William Boothstraat 31654236260r
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 31654236260r
JANS, PIETERde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Pyter Jansen Groenlandtverkoper William Boothstraat 31654236260r
, LIENTJE Lijntie Wellens verkoper William Boothstraat 31654236260r
HOITES, HOITE Hoyte Hoytes bakker (koek-)koper door niaar huisWilliam Boothstraat 31654236267r
, JELLE Gellius Vetzensiusgeniaarde koper William Boothstraat 31654236267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes geniaarde koper William Boothstraat 31654236267r
HOITES, HOITEde retrahent Hoyte Hoytes naastligger ten noorden William Boothstraat 31654236267r
WIENSENS, IJSBRAND Isbrandt Wynckes verkoper William Boothstraat 31654236267r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersmakoper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangenWilliam Boothstraat 3de Hertog van Mecklenburgh1659237202r
GAUKES, GERRITde zoutkeet van Gerrit Gouckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 31659237202r
HAITSES, KLAASde weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31659237202r
, HENDRIK Hendrick Moutsverkoper William Boothstraat 31659237202r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmaker (mr. -)koper huis, loods met een kamer erachter en een ledige plaatsWilliam Boothstraat 3166123885r
, Hiltie naastligger ten oosten William Boothstraat 3166123885r
DIRKS, ARJENwijlen Arien Dircx naastligger ten oosten William Boothstraat 3166123885r
SINTS, WIETSE Wytse Senties , c.u.verkoper William Boothstraat 3166123885r
, HENDRIK Hendrik Moutsgoudsmidkoper huis alwaar de Furst van Meklenburgh heeft uitgehangenWilliam Boothstraat 3de Furst van Meklenburgh1663238193v
KLASES, PIETERburgemeester en floreenontvanger Pieter Clasen floreenrente William Boothstraat 31663238193v
GAUKES, GERRITde zoutkeet van Gerrit Gouckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 31663238193v
HAITSES, KLAASde weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 31663238193v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsmaverkoper William Boothstraat 31663238193v
GAUKES, GERRIT Gerrit Gouckes , c.u.koper huis alwaar de Hartog van Mekelenborgh placht uit te hangenWilliam Boothstraat 3de Hertog van Mecklenburg166523921v
GAUKES, GERRITde zoutkeet van Gerrit Gouckes , c.u.naastligger ten zuiden William Boothstraat 3166523921v
HAITSES, KLAAS Claas Haytses naastligger ten noorden William Boothstraat 3166523921v
, HENDRIK Hendrick Mouts, c.u.goudsmidverkoper William Boothstraat 3166523921v
BOUWES, ANNE Anne Buwes koperslager (mr. -)koper kamersWilliam Boothstraat 31669239209v
JANS, JANde hof van Jan Jansen naastligger ten noorden William Boothstraat 31669239209v
HOITES, HOITEde gecommitteerde crediteuren van Hoytte Hoyttes verkoper William Boothstraat 31669239209v
FOPKES, GRIETJE Grietie Fopkes koper huis, loods en plaatsWilliam Boothstraat 3167024010r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u.glasmakerverkoper William Boothstraat 3167024010r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmankoper door niaar ratione vicinitatis huis, nu in twee delen verhuurdWilliam Boothstraat 31682241196r
PIETERS, LAAS Laes Pieters geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
FEITES, KLAAS Claes Feytes geniaarde koper William Boothstraat 31682241196r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 31682241196r
TJALLINGS, RINTJEals bewoner Rintie Tjallinghs schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten noorden William Boothstraat 31682241196r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper William Boothstraat 31682241196r
LIEUWES, HENDRIKwijlen Hendrick Lieuwes verkoper William Boothstraat 31682241196r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens bontwerkerkoper twee kamersWilliam Boothstraat 31701244100v
BALTES, GRIETJE Gryttie Baltus koper William Boothstraat 31701244100v
JANS, DOUWEde hof van Douwe Jansen naastligger ten noorden William Boothstraat 31701244100v
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper William Boothstraat 31701244100v
JANS, RINSKE Rinske Jans verkoper William Boothstraat 31701244100v
GERRITS, OTTE Otte Gerrits bontwerker (mr. -)koper kamer en plaatsWilliam Boothstraat 3171824621v
, MAAIKE Mayke Riekts koper William Boothstraat 3171824621v
PIERS, JANde weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171824621v
JANS, DOUWEde hof van wijlen Douwe Jansen naastligger ten noorden William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, AALTJE Alyt Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, BEREND Berent Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, BEREND Berent Harmens , q.q.verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3171824621v
BERENDS, JAN Jan Beerents koper kamer en weefwinkelWilliam Boothstraat 3171924655v
STEFFENS, ANTJE Antie Steffens koper William Boothstraat 3171924655v
PIERS, JANde weduwe van wijlen Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3171924655v
JANS, DOUWTJEde hof van wijlen Douwe Jansen naastligger ten noorden William Boothstraat 3171924655v
RIENKS, MAAIKE Mayke Rienicks verkoper William Boothstraat 3171924655v
GERRITS, OTTEwijlen Otte Gerrits verkoper William Boothstraat 3171924655v
RIENKS, RIENK Rienick Rienicks verkoper William Boothstraat 3171924655v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoper huisWilliam Boothstraat 31728247104r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braemkoper William Boothstraat 31728247104r
JANS, EVERT Evert Janzen wever (bont-)naastligger ten oosten William Boothstraat 31728247104r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERSde erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstraverkoper William Boothstraat 31728247104r
BRAAM, wijlen Braemverkoper William Boothstraat 31728247104r
LINSES, KOENRAAD Coenraad lensen , vrijgezelkoper kamer, weefwinkel en plaatsje erachterWilliam Boothstraat 3173224891r
KNOOP, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Knoopnaastligger ten oosten William Boothstraat 3173224891r
GERBENS, HEREde hof van Heere Gerbens naastligger ten noorden William Boothstraat 3173224891r
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienkverkoper q.q. William Boothstraat 3173224891r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper van 3/4 William Boothstraat 3173224891r
BERENDS, JANwijlen Jan Beerns erflater William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, ANTJE wijlen Antie Steffenserflater William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, PIETER Pyter Steffens verkoper q.q. William Boothstraat 3173224891r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, DIRKwijlen Dirk Steffens erflater William Boothstraat 3173224891r
STEFFENS, ANTJEwijlen Antie Steffens erflater William Boothstraat 3173224891r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen koper kamer en weefwinkelWilliam Boothstraat 31737249185v
EVERTS, GEESKE Geeske Ewerts koper William Boothstraat 31737249185v
LAMMERTS, BEREND Beerent Lammerts huurder William Boothstraat 31737249185v
KNOOP, KLAAS de weduwe van Klaas Knoopnaastligger ten oosten William Boothstraat 31737249185v
GERBENS, HERE Heere Gerbens naastligger ten noorden William Boothstraat 31737249185v
LINSES, KOENRAAD Coenraad Lenses wever (bont-)verkoper William Boothstraat 31737249185v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts pannenboeterkoper stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijdeWilliam Boothstraat 317562547r
WIEBES, JETSKE Jetske Wybes naastligger ten oosten William Boothstraat 317562547r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portierkoopmanverkoper William Boothstraat 317562547r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters sleefmaker (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 317632567r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper William Boothstraat 317632567r
ZACHARIAS, PIEKEde weduwe van Pieke Zacharias huurder William Boothstraat 317632567r
, EGBERT Engbert Borgers, n.u.naastligger ten oosten William Boothstraat 317632567r
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 317632567r
LEI, JARICH Jarig van der Leykoopmankoper stal, wagenhuis en bleekveldWilliam Boothstraat 3178126038r
BRAAM, TJEERD Tjeerd Braamhuurder (p.j.)William Boothstraat 3178126038r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten William Boothstraat 3178126038r
BEVA, EVERT Evert Bevakoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 3178126038r
EVERTS, HENDRIKwijlen Hendrik Everts erflater William Boothstraat 3178126038r
BLOK, REINOU MINNESwijlen Reinouwke Minnes Blokerflater William Boothstraat 3178126038r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulenzadelmaker (mr. -)koper wagenhuis, stalling en bleekveldWilliam Boothstraat 3178826351r
JOHANNES, AGE Age Johannes naastligger ten oosten William Boothstraat 3178826351r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Leykoopmanverkoper William Boothstraat 3178826351r
LEI, TEUNIS JARICHS Teunis Jarigs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 41753253117v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Leykoopmankoper William Boothstraat 41753253117v
WOPKES, RINSE Rinse Wopkes , c.u.huurder William Boothstraat 41753253117v
, AUKE Auke smidnaastligger ten westen William Boothstraat 41753253117v
RIENKS, HEREde weduwe van Herre Rinkes naastligger ten noorden William Boothstraat 41753253117v
TJALLINGS, JANKE Janke Tjallings verkoper William Boothstraat 41753253117v
GABES, DOUWE Douwe Gabes timmerman (mr. -)verkoper William Boothstraat 41753253117v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker en koopman (mr. -)koper zoutkeetWilliam Boothstraat 5zuid167824122v
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper William Boothstraat 5zuid167824122v
SURINGAR, TJEERD Tjeerd Zuyrgernaastligger ten noorden William Boothstraat 5zuid167824122v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaensverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
OLDAANS, PIETER PIETERSburgemeester Pieter Pieters Oldaensverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERSwijlen Geertie Pieters Hoogstraverkoper q.q. William Boothstraat 5zuid167824122v
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braemverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fonteinverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstraverkoper William Boothstraat 5zuid167824122v
WIEBES, GERRIT Gerrit Wybes koper zoutkeet en 1/5 van twee pramenWilliam Boothstraat 5169324352v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jansen koper William Boothstraat 5169324352v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde verkopers Reyner Gijsberts Fontein, c.u.naastligger ten noorden William Boothstraat 5169324352v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinverkoper William Boothstraat 5169324352v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nautaverkoper William Boothstraat 5169324352v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringarkoper 2/3 van twee zoutketenWilliam Boothstraat 5170024465v
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcomakoper William Boothstraat 5170024465v
SURINGAR, GAUKE Gouke Suringareigenaar van 1/3 William Boothstraat 5170024465v
ANDRIES, JAN Jan Andries naastligger ten zuiden William Boothstraat 5170024465v
SURINGAR, AMALIA Amelia Suringarverkoper William Boothstraat 5170024465v
SURINGAR, MARIA Maria Suringarverkoper William Boothstraat 5170024465v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menaldakoper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 5172824788r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsmakoper William Boothstraat 5172824788r
BAUKES, BROER Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5172824788r
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backerkoopmanverkoper William Boothstraat 5172824788r
MEULEN, BEREND Barent van der Meulenkoper twee zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer en een stukje grond op het oosteinde van de ZoutslootWilliam Boothstraat 5175325373v
WIARDA, GERLOFKE Gerlofke Wiardakoper William Boothstraat 5175325373v
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.)William Boothstraat 5175325373v
, KORNELISmr. Cornelis Eekamanaastligger ten zuiden William Boothstraat 5175325373v
, CATHARINAmevrouw Catharina Maria Pauwelsverkoper William Boothstraat 5175325373v
, GERARDUSwijlen Gerard Sybrand Suiringarverkoper William Boothstraat 5175325373v
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelenkoper zoutkeet met toebehoren en een pakhuisWilliam Boothstraat 51754253169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegenkoper William Boothstraat 51754253169r
BAUKES, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 51754253169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsmaverkoper William Boothstraat 51754253169r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menaldaverkoper William Boothstraat 51754253169r
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper zoutkeet met inventaris ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 51757254111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltingakoper William Boothstraat 51757254111r
BAUKES, BROERde erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 51757254111r
ENGELEN, KORNELIS ds. Cornelius van Engelenverkoper William Boothstraat 51757254111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegenverkoper William Boothstraat 51757254111r
NIEUWBUUR, DIRK Dirk Nieuwbuurmedicinae doctorkoper William Boothstraat 51808268108v
HANNEMA, JOHANNES de zoutkeet van Johannes Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 51808268108v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulenverkoper William Boothstraat 51808268108v
NANNES, JAN Jan Nannings koper huis met houtstek en plaats voor het huis ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 6noord1598228130v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper William Boothstraat 6noord1598228130v
JANS, TJALTJE Tyall Jans naastligger ten zuiden ([staat: Tyall Jan Pieter Jelles weduwe])William Boothstraat 6noord1598228130v
JELLES, PIETERwijlen Pieter Jelles naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord1598228130v
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten noorden William Boothstraat 6noord1598228130v
NANNES, JAN Jan Nannings koper ledige plaats ([voor de twee percelen in deze akte])William Boothstraat 6zuid1598228130v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijn Willems koper William Boothstraat 6zuid1598228130v
JANS, PIETER Pieter Jans naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid1598228130v
IEPES, ANSKEvroedsman Anske Ypes Zeestrakoper brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat 6zuid167224098v
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendrix koper William Boothstraat 6zuid167224098v
KORNELIS, PIETERhet huis van Pytter Cornelis brouwernaastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid167224098v
REINERS, JAKOBhet huis van Jacob Reyners , c.soc.naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid167224098v
EELKEMA, RINNERT Rinnert Eelcomanaastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid167224098v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis brouwerverkoper William Boothstraat 6zuid167224098v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)koper brouwerij en mouterijWilliam Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverpachter grond William Boothstraat 6noord1682241228v
KORNELIS, PIETER Pytter Cornelis schipper op Leeuwarden (trek-)naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord1682241228v
EELKEMA, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelcomanaastligger ten noorden William Boothstraat 6noord1682241228v
EELKEMA, KLAAS Claes Eelcomanaastligger ten westen William Boothstraat 6noord1682241228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord1682241228v
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdakoopmankoper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte])William Boothstraat 6noord170024453r
KORNELIS, PIETERgrondpacht uit de brouwerij en mouterij van Pytter Cornelis , c.u.eigenaar perceel William Boothstraat 6noord170024453r
SYVERDA, TJEERD SJOERDS Tjeerdt Sjoerds Siverdaverpachter grond William Boothstraat 6noord170024453r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestraverkoper William Boothstraat 6noord170024453r
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendriks verkoper William Boothstraat 6noord170024453r
BURG, KORNELIS JANS Cornelis Jansen van der Burg, c.u.koper gleibakkerij met zouthuis, molenhuis en paardenstalWilliam Boothstraat 61712245178r
JANS, MARIAde hypothecaire crediteuren van Marike Jans verkoper William Boothstraat 61712245178r
KORNELIS, PIETERwijlen Pieter Cornelis verkoper William Boothstraat 61712245178r
PIETERS, HINKE Henke Pieters verkoper William Boothstraat 61712245178r
RITSKES, GERBENwijlen Gerben Ritskes verkoper William Boothstraat 61712245178r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen van der Burgh, c.u.koper van 7/12 huis en weitwasserij daarachterWilliam Boothstraat 6zuid1714245217v
FEDDRIKS, JANKE Jancke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid1714245217v
WEIMA, burgemeester Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid1714245217v
MENALDA, burgemeester Menaldanaastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid1714245217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid1714245217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s.verkoper William Boothstraat 6zuid1714245217v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis van der Burghkoper door niaar gleibakkerij met 1 oven, 2 putten, 3 zolders, 7/12 huis en weitwasserijWilliam Boothstraat 61722246150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldaafgewezen niaarnemer William Boothstraat 61722246150r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons timmerman (huis-)geniaarde koper William Boothstraat 61722246150r
, de erfgenamen van wijlen Nanningus Stanseneigenaar van 1/2 van 5/12 William Boothstraat 61722246150r
HOITES, HOITEde erfgenamen van wijlen Hoite Hoites eigenaar van 1/2 van 5/12 William Boothstraat 61722246150r
FEDDRIKS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Fedderix naastligger ten zuiden William Boothstraat 61722246150r
WEIMA, SJOERDSburgemeester Jaregh Sjoerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61722246150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen William Boothstraat 61722246150r
JANS, FOKELTJE Fokeltie Jans verkoper William Boothstraat 61722246150r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper William Boothstraat 61722246150r
SIEMENS, FOKKE Focke Simons gleibakker (mr. -)koper 5/12 huis, weitwasserij terzijde noordwaartsWilliam Boothstraat 61723246171v
KORNELIS, JANde gleibakkerij van Jan Cornelis van der Burghnaastligger ten oosten William Boothstraat 61723246171v
FEDDRIKS, JANKEhuis en tuin van de erfgenamen van wijlen Janke Feddrix naastligger ten zuiden William Boothstraat 61723246171v
WEIMA, oud burgemeester Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61723246171v
MENALDA, de weitwasserij van oud burgemeester Menaldanaastligger ten westen William Boothstraat 61723246171v
KORNELIS, JANde gleibakkerij van Jan Cornelis van der Burghnaastligger ten noorden William Boothstraat 61723246171v
MOCKEMA, WIEGER vroedsman Wieger Mockemaverkoper van 2/3 William Boothstraat 61723246171v
, BERBER Berbera Stansenverkoper van 2/3 William Boothstraat 61723246171v
, wijlen Nanningus Stansenerflater William Boothstraat 61723246171v
HOITES, HOITE Hoite Hoites bakker (mr. koek-)verkoper van 1/3 William Boothstraat 61723246171v
SIEMENS, FOKKE Focke Simons koper 7/12 huis, gleibakkerij, oven, putten, 3 zolders boven elkaarWilliam Boothstraat 61724246196v
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper William Boothstraat 61724246196v
FEDDRIKS, JANKEerfgenamen v Janke Fedderiks naastligger ten zuiden William Boothstraat 61724246196v
WEIMA, JARICH SJOERDSoud burgemeester Jarigh Sioerds Weimanaastligger ten westen William Boothstraat 61724246196v
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menaldanaastligger ten westen William Boothstraat 61724246196v
KORNELIS, JAN Jan Cornelis van der Brughverkoper William Boothstraat 61724246196v
HINNES, TRIJNTJE Trijntie Hennes verkoper William Boothstraat 61724246196v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huisWilliam Boothstraat 6zuid172824760v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopmankoper William Boothstraat 6zuid172824760v
FREERKS, JANKEde erfgenamen van wijlen Janke Freddriks naastligger ten zuiden William Boothstraat 6zuid172824760v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid172824760v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid172824760v
SIEMENS, FOKKE Focke Symons gleibakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 6zuid172824760v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper William Boothstraat 6zuid172824760v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koper gleibakkerij, paardenstalWilliam Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord172824790v
RIENKS, HERE Heere Rinkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord172824790v
, HARMEN Harmen Uyftes koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
GOVERTS, IEKE Yke Goverds koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
PIETERS, GERLOF Gerlof Pyters koopmanverkoper q.q. William Boothstraat 6noord172824790v
SIEMENS, FOKKEde failliete boedel van Fokke Symons verkoper William Boothstraat 6noord172824790v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans verkoper William Boothstraat 6noord172824790v
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schierekoopmankoper huis/pakhuis (weefwinkel)William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakkerkoper William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord178826360r
TABES, A. A. Tabesnaastligger ten westen William Boothstraat 6noord178826360r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerverkoper William Boothstraat 6noord178826360r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaatskoper William Boothstraat 6zuid179726515r
ROORDA, EVERT Evert Roordakoper William Boothstraat 6zuid179726515r
, WILLEM Willem Sandt van Nootenkoper William Boothstraat 6zuid179726515r
VELLINGA, MINNE Menno Vellingakoper William Boothstraat 6zuid179726515r
BONNEMA, O. O. Bonnemakoopmannaastligger ten westen William Boothstraat 6zuid179726515r
SCHIERE, JAN Jan Schierekoopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid179726515r
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakkerkoopmanverkoper William Boothstraat 6zuid179726515r
IEKES, PIETER Pyter Eeckes koper kamerWilliam Boothstraat 16161122910v
JOHANNES, AALTJE Aalcke Johans koper William Boothstraat 16161122910v
SIEBES, WOPKE Wopcke Sybes naastligger ten zuiden William Boothstraat 16161122910v
POOL, JAKOB Jacob Poolnaastligger ten westen William Boothstraat 16161122910v
KORNELIS, HESSEL Hessel Cornelis verkoper William Boothstraat 16161122910v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meynerts verkoper William Boothstraat 16161122910v
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemaapotheker en zoutbranderkoper huis naast de zoutkeet van J. Alberda med. dr.William Boothstraat 171800265229r
HANNEMA, JAKOB Jacobus Hannemanaastligger ten zuiden William Boothstraat 171800265229r
ALBERDA, J. de zoutkeet van J. Alberda, n.u.medicinae doctornaastligger ten noorden William Boothstraat 171800265229r
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat 171800265229r
FEIKES, TJEERD Tyaerdt Feyckes koper 1/2 zoutkeet (de zuider helft)William Boothstraat 23159822893r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts koper William Boothstraat 23159822893r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) William Boothstraat 23159822893r
FRANSES, REINERde [zout]keet van Reyner Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 23159822893r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden William Boothstraat 23159822893r
ENS, PIETER SJOERDS Pieter Syoerts Ensverkoper William Boothstraat 23159822893r
SIETSES, ANTJE Anna Sytzes verkoper William Boothstraat 23159822893r
, KASPER Casparus Brinckmankoopmankoper huisWilliam Boothstraat 251723246174v
BAUKES, BROER Broer Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 251723246174v
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringarnaastligger ten noorden William Boothstraat 251723246174v
ANDRIES, JANwijlen Jan Andries verkoper (wegens achterstallige grondpacht)William Boothstraat 251723246174v
EKEMA, KORNELIS Cornelis Ekamaschoolmeester (stads -)koper huis, nieuw vertimmerdWilliam Boothstraat 25173224896r
GLASTRA, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Glastrakoper William Boothstraat 25173224896r
EKEMA, mr. Ecamahuurder William Boothstraat 25173224896r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 25173224896r
SURINGAR, G. zoutketen van de heer G. S. Suringarnaastligger ten noorden William Boothstraat 25173224896r
BRINKMAN, KASPER oud burgervaandrig Casparus Brinkmanverkoper William Boothstraat 25173224896r
, WILHELMINA Wilhelmyna Carbergverkoper William Boothstraat 25173224896r
BERENDS, DAVIDmeerjarige jongeman David Beernds touwslagerkoper huisWilliam Boothstraat 25178126019r
, militairen huurder William Boothstraat 25178126019r
DREYER, HIELKE de erfgenamen van wijlen Hylke Dreyernaastligger ten zuiden William Boothstraat 25178126019r
LEI, B. B. van der Leynaastligger ten noorden William Boothstraat 25178126019r
EKEMA, DIRK Derk Ekamaschrijf- en rekenmeesterverkoper William Boothstraat 25178126019r
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphronkoper huis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen renteWilliam Boothstraat 27162423122v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes koper William Boothstraat 27162423122v
JANS, REINER Reiner Jans verkoper William Boothstraat 27162423122v
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes koper huisWilliam Boothstraat 271634233148r
LOURENS, ANTJE Antke Louuerens koper William Boothstraat 271634233148r
HILLES, SIETSE Sytse Hilles verpachter grond William Boothstraat 271634233148r
PAULUS, GEERTJE Geertie Pouuels naastligger ten zuiden William Boothstraat 271634233148r
HARMENS, PIETER Pyter Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat 271634233148r
BAUKES, JAN Jan Bauckes verkoper q.q. William Boothstraat 271634233148r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes , c.u.glasmakerkoper huisWilliam Boothstraat 271646235232r
, N. N. N. naastligger ten oosten William Boothstraat 271646235232r
TEUNIS, JANhet huis van Jan Thoenis naastligger ten zuiden William Boothstraat 271646235232r
FRIESES, JARICH Jarich Frieses naastligger ten westen William Boothstraat 271646235232r
HARMENS, PIETERhet huis van Pyter Harmens naastligger ten noorden William Boothstraat 271646235232r
WIEBES, SIKKE Sicke Wybes , c.u.zoutziederverkoper William Boothstraat 271646235232r
MINNES, ANNE Anne Minnes , c.u.koper huisWilliam Boothstraat 27164923696v
TEUNIS, JAN Jan Tonis naastligger ten zuiden William Boothstraat 27164923696v
PIETERS, HARMEN Harmen Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 27164923696v
JETSES, EWOUTde keet van Evout Jetses naastligger William Boothstraat 27164923696v
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper William Boothstraat 27164923696v
HARINGS, ABEwijlen Abbe Harings verkoper William Boothstraat 27164923696v
TEEDES, JAN Jan Taedes timmerman (mr. -)koper huisWilliam Boothstraat 271687242214r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)naastligger ten zuiden William Boothstraat 271687242214r
GAUKES, GERRITde zoutkeet van Gerryt Gouckes naastligger ten noorden William Boothstraat 271687242214r
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 271687242214r
ANDRIES, JAN Jan Andries koopmankoper huis met een tuintje erachterWilliam Boothstraat 271696243197r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper William Boothstraat 271696243197r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 271696243197r
GAUKES, GERRITde zoutkeet van Gerrit Gouckes naastligger ten noorden William Boothstraat 271696243197r
TEEDES, JAN Jan Tades molenaar (pel en graan-)verkoper William Boothstraat 271696243197r
DREYER, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Dreyerzoutbranderkoper huisWilliam Boothstraat 271769257125v
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyerzoutbranderkoper q.q. William Boothstraat 271769257125v
JANS, ROELOF Roelof Jans , c.u.huurder William Boothstraat 271769257125v
DREYER, TJEBBE Tjibbe Dreyernaastligger ten zuiden William Boothstraat 271769257125v
EKEMA, de weduwe van mr. Ekamanaastligger ten noorden William Boothstraat 271769257125v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltingakoopmanverkoper q.q. William Boothstraat 271769257125v
BAUKES, BROERwijlen Broer Baukes verkoper William Boothstraat 271769257125v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinzoutzieder en koopmankoper door niaar huisWilliam Boothstraat 291687242212v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u.schoenmaker en trekschipper (mr. -)geniaarde koper William Boothstraat 291687242212v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde zoutkeet van Reyner Gijsberts Fonteinnaastligger ten zuiden William Boothstraat 291687242212v
TEEDES, JANhet huis van Jan Taedes timmerman (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 291687242212v
JANS, ALBERT Albert Jansen , c.u.huurder William Boothstraat 291687242212v
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 291687242212v
STEENSMA, EWOUT JETSESwijlen gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Ewout Jetses Steensmaverkoper William Boothstraat 291687242212v
LEI, TEUNIS JARICHS Theunis Jarighs van der Leykoopmankoper huisWilliam Boothstraat 29174525180v
LEI, JAN JARICHS Jan Jarighs van der Leykoopmankoper William Boothstraat 29174525180v
BRAAM, KLAAS Claas Braamkoopmankoper q.q. door niaar William Boothstraat 29174525180v
DREYER, DOUWE PIETERS Douwe Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
DREYER, HIELKE PIETERS Hylke Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pyters Dreyerkoper William Boothstraat 29174525180v
TJALLINGS, TJALLING Tjalling Tjallings naastligger ten zuiden William Boothstraat 29174525180v
DREYER, PIETER TJEBBESde zoutkeet van wijlen Pytter Tjebbes Dreyernaastligger ten noorden William Boothstraat 29174525180v
GROENEWOUD, JAKOB Jacobus Groenewoltverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baardverkoper van 1/2 William Boothstraat 29174525180v
VORM, TJEERD Tjaard van der Formkoopmankoper door niaar zoutkeet met twee huizenWilliam Boothstraat 31169924416r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratamakoper door niaar William Boothstraat 31169924416r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncampgeniaarde koper William Boothstraat 31169924416r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaargeniaarde koper William Boothstraat 31169924416r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 31169924416r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 31169924416r
WASSENAAR, WIETSE Wytse Wassenaarconsenteert William Boothstraat 31169924416r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn kinderenkoopmanverkoper William Boothstraat 31169924416r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans verkoper William Boothstraat 31169924416r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollemakoper van 1/2 zoutkeet, pakhuis en twee huizenWilliam Boothstraat 31171824624r
HANEKUIK, WIEBE DOUWES Wybe Douwes Hanekuikkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreierkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper van 1/2 William Boothstraat 31171824624r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendrix huurder noordelijke huis (p.j.)William Boothstraat 31171824624r
ARJENS, FREERK Freerk Arjens , c.u.huurder zuidelijke huis (p.j.)William Boothstraat 31171824624r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koopmannaastligger ten zuiden William Boothstraat 31171824624r
VORM, TJEERD oud burgerhopman Tieerd van der Form, pro se en nom. lib.verkoper William Boothstraat 31171824624r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPSwijlen Trijntie Seerps Gratamaverkoper William Boothstraat 31171824624r
DREYER, PIETER TJEBBES Pieter Tiebbes Dreierkoper zoutkeet, half pakhuis en 2 aparte woningen of huizenWilliam Boothstraat 31171924643r
HANEKUIK, JANKE DOUWES Janke Douwes Hanekuikkoper William Boothstraat 31171924643r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper William Boothstraat 31171924643r
HANEKUIK, HIELKE Hylcke Hanekuikverkoper William Boothstraat 31171924643r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsmaaanhandelaar zoutkeetWilliam Boothstraat 311791263332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellingakoopmanaanhandelaar William Boothstraat 311791263332v
KLASES, JAN Jan Clases melktappernaastligger ten zuiden William Boothstraat 311791263332v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper William Boothstraat 311791263332v
OOSTERBAAN, GEERTJE wijlen Geertje E. Oosterbaanerflater William Boothstraat 311791263332v
DREYER, TJEBBE wijlen zijn steevader Tjibbe Dreyererflater William Boothstraat 311791263332v
SIEBES, WATSE Waatze Sybes koper huisWilliam Boothstraat 351601228277r
JOHANNES, EELKJE Eelck Hannes koper William Boothstraat 351601228277r
JANS, KLAAS Claes Jansen Spaenkeverpachter grond William Boothstraat 351601228277r
ARENDS, JOUKEde verkoper Joucke Anes naastligger ten zuiden William Boothstraat 351601228277r
HENDRIKS, SAPEde keet van Saeff Hendricx naastligger ten noorden William Boothstraat 351601228277r
ARENDS, JOUKE Joucke Anes verkoper William Boothstraat 351601228277r
JANS, REINER Reyner Jans koper huisWilliam Boothstraat 351605228478v
ANNES, JOUKE Joucke Annes naastligger ten zuiden William Boothstraat 351605228478v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks naastligger ten noorden William Boothstraat 351605228478v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. William Boothstraat 351605228478v
JOHANNES, EELKJE Eelcke Hannes verkoper William Boothstraat 351605228478v
SIEBES, WATSEwijlen Watse Sybes verkoper William Boothstraat 351605228478v
KNIJFF, JARICH GERRITS Jarich Gerryts Knijffverkoper William Boothstraat 351605228478v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems koper huisWilliam Boothstraat 35163323396r
SIETSES, EELKJE Elck Sytses koper William Boothstraat 35163323396r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 35163323396r
PIETERS, JAKOBde keet van Jacob Pyters naastligger ten noorden William Boothstraat 35163323396r
UILKES, ALBERT Albert Uulckes verkoper William Boothstraat 35163323396r
ARJENS, TRIJNTJE Trijntie Ariens verkoper William Boothstraat 35163323396r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn drie kinderenkoopmankoper door niaar 2/3 huisWilliam Boothstraat 351692242380r
JANS, ANTJEwijlen Antie Jans koper door niaar William Boothstraat 351692242380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruyrd Sybes Bontekoe, c.u.geniaarde koper William Boothstraat 351692242380r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten zuiden William Boothstraat 351692242380r
LUCAS, FILIPPUSde zoutkeet van Philippus Lucas naastligger ten noorden William Boothstraat 351692242380r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewoltverkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] William Boothstraat 351692242380r
IEPES, WILLEMwijlen Willem Jeppes verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] William Boothstraat 351692242380r
IEPES, FEDDRIK Fedderick Jeppes bakker (mr. -)verkoper van 1/3 [=1/2 van het verkochte] William Boothstraat 351692242380r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopmankoper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noordenWilliam Boothstraat 351694243111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten William Boothstraat 351694243111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten zuiden William Boothstraat 351694243111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten noorden William Boothstraat 351694243111r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Aggingaverkoper William Boothstraat 351694243111r
, PETRUSwijlen ds. Petrus Theodoruspredikantverkoper William Boothstraat 351694243111r
ANNES, JOUKE Joucke Annes koper huisWilliam Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans verpachter grond William Boothstraat 371600228212r
JANS, KLAAS Claes Jans naastligger ten zuiden William Boothstraat 371600228212r
ANNES, JOUKEde proclamant Joucke Annes naastligger ten noorden William Boothstraat 371600228212r
DOUWES, TEEKE Taecke Douwes , c.s.verkoper William Boothstraat 371600228212r
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.s.verkoper William Boothstraat 371600228212r
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taeckes erflater William Boothstraat 371600228212r
FRANSES, PIETER Pieter Fransen koper huis en loodsWilliam Boothstraat 37163123326r
KLASES, JAN Jan Clasen naastligger ten zuiden William Boothstraat 37163123326r
UILKES, ALBERT Albert Ulckes zoutdragernaastligger ten noorden William Boothstraat 37163123326r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
PIETERS, KLAASwijlen Claes Pieters verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
ULBES, TRIJNTJE Trijntie Ulbes verkoper q.q. William Boothstraat 37163123326r
ABES, JETSE Jetse Abbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37163123326r
, KLAAS Claas Burgerkoper huisWilliam Boothstraat 371667239104r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 371667239104r
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371667239104r
FRANSES, PIETERde erfgenamen van wijlen Pytter Fransen verkoper William Boothstraat 371667239104r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huisWilliam Boothstraat 371672240108r
FOKKES, BEREND Beernt Fockes glasmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 371672240108r
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371672240108r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems verkoper William Boothstraat 371672240108r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes koper door niaar huisWilliam Boothstraat 371676240222r
BOUWES, SIEBREN Sybren Bouwes , c.u.schipper op Franeker (trek-)geniaarde koper William Boothstraat 371676240222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 371676240222r
WILLEMS, IEPEde erfgenamen van wijlen Jeppe Willems naastligger ten noorden William Boothstraat 371676240222r
EVERTS, TRIJNTJE Trijntie Ewerts verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
HAITES, OEGEwijlen Oege Haytes verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de oudeverkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jongeverkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, BONIFATIUS Bonefaas Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, MARTJEN Martien Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
LOUWS, FEDDE Fedde Louws verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, TIETJEwijlen Tiete Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
JAKOBS, SEERP Seerp Jacobs verkoper van 1/6 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, OEGE Oege Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, TRIJNTJE Trijntie Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
KLASES, LEENDERT Leenert Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 371676240222r
LEENDERTS, IEBELTJE Ybeltie Leenerts verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, KLAASwijlen Claes Oeges verkoper William Boothstraat 371676240222r
OEGES, HILTJEwijlen Hiltie Oeges erflater William Boothstraat 371676240222r
KLASES, JAN Jan Claasen wagenaar en koemelkerkoper huisWilliam Boothstraat 371782260242v
JANS, GRIETJE Grietje Jans koper William Boothstraat 371782260242v
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.)William Boothstraat 371782260242v
KLASES, GERLOFvroedsman Gerlof Claasen Steenvoordenaastligger ten zuiden William Boothstraat 371782260242v
DREYER, TJEBBE Tjebbe Dreyerkoopmannaastligger ten noorden William Boothstraat 371782260242v
TJALLINGS, HENDRIK Hendrik Tjallings schipper op Leeuwarden (trekveer-)verkoper William Boothstraat 371782260242v
ARENDS, JOUKE Joucke Aenes koper huis en ledige plaatsWilliam Boothstraat 391600228204r
, GEERThet huis van Geert schoenmakernaastligger ten zuiden William Boothstraat 391600228204r
HENDRIKS, de keet van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten noorden William Boothstraat 391600228204r
ALBERTS, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybrandt Alberts verkoper William Boothstraat 391600228204r
FEKKES, SIERK Sierck Feckes , c.u.koper huis, loods en plaatsWilliam Boothstraat 391644235102r
GERRITS, AREND Aernt Gerryts bakkernaastligger ten zuiden William Boothstraat 391644235102r
FRANSES, PIETER Pyter Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 391644235102r
, KLAASde erfgenamen van wijlen Claes Spaentieverkoper William Boothstraat 391644235102r
FOKKES, BEREND Beern Fockes koper huisWilliam Boothstraat 391661238104r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper William Boothstraat 391661238104r
LIEUWES, ALLEde kinderen en erfgenamen van wijlen Alle Liuues verkoper William Boothstraat 391661238104r
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Ynses verkoper William Boothstraat 391661238104r
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmakerkoper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept achter ten oostenWilliam Boothstraat 3916662398va
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper William Boothstraat 3916662398va
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten zuiden William Boothstraat 3916662398va
FRANSES, PIETER Pytter Fransen naastligger ten noorden William Boothstraat 3916662398va
JANS, PIETER Pytter Jansen bakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 3916662398va
JANS, JETSKE Jetscke Jansen , voor haar kinderenverkoper William Boothstraat 3916662398va
KLASES, LIEKELEwijlen Lycle Clasen verkoper William Boothstraat 3916662398va
SIKKES, GERRITvroedsman Gerrit Sickes Orsingaverkoper q.q. William Boothstraat 3916662398va
SIERKS, TJITSKE Tietscke Sierx verkoper William Boothstraat 3916662398va
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huisWilliam Boothstraat 391687242166r
JORIS, FOKKE Focke Joris huurder William Boothstraat 391687242166r
ADEMA, burgemeester Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391687242166r
FOLKERTS, JOCHEM Jochum Folckerts naastligger ten zuiden William Boothstraat 391687242166r
IEPES, FEDDRIK Feddrick Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 391687242166r
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Ademakoper huis met loodske en plaatsWilliam Boothstraat 391697243321r
JAKOBS, SIEDS Syds Jacobs stoelmakerhuurder (p.j.)William Boothstraat 391697243321r
ADEMA, JARICH oud burgemeester Jarigh Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391697243321r
AUKES, PIEBE Pybe Aukes naastligger ten zuiden William Boothstraat 391697243321r
IEPES, FEDDRIK Feddrik Jeppes bakker (mr. -)naastligger ten noorden William Boothstraat 391697243321r
FOLKERTS, DIRKwijlen Dirk Folkerts schipper op Sneek (veer-)verkoper William Boothstraat 391697243321r
JANS, HENDRIK Hendrik Jansen smidkoper huisWilliam Boothstraat 391703244196r
ADEMA, PIETERS Jarix Pytters Ademanaastligger ten zuiden William Boothstraat 391703244196r
AUKES, PIEBE Pybe Auckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 391703244196r
IEPES, FREERK Frederik Jeppes naastligger ten noorden William Boothstraat 391703244196r
ADEMA, PIETERSoud burgemeester Jarix Pytters Ademabakker (mr. -)verkoper William Boothstraat 391703244196r
LEENDERTS, PIETER Pieter Lenerts koper huisWortelstraat NZ1598228114v
JOHANNES, HIELKJE Hylck Johannes koper Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverpachter grond Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkopernaastligger ten noorden Wortelstraat NZ1598228114v
PIETERS, JAN Jan Pieters houtkoperverkoper q.q. Wortelstraat NZ1598228114v
JORIS, JAN Jan Joris verkoper q.q. Wortelstraat NZ1598228114v
ALBERTS, Euwe Alberts verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
JAKOBS, DIRKwijlen Dierck Jacobs verkoper Wortelstraat NZ1598228114v
FOPPES, JOHANNES Johannes Foppes aanhandelaar huis of kamer ([verwandeld tegen een schuit groot ongeveer 5 lasten met zijn toebehoren])Wortelstraat NZ1600228195v
, AUKJE Auck Baucke aanhandelaar Wortelstraat NZ1600228195v
, LIEKELE Lyckele Sibeles naastligger ten noorden Wortelstraat NZ1600228195v
ANNES, LUITJEN Luytien Annes verwandelaar Wortelstraat NZ1600228195v
, ABE Abe Astiens koper kamerWortelstraat NZ1603228358r
PIETERS, JANachter de hof van Jan Pieters houtkopernaastligger Wortelstraat NZ1603228358r
SIBBELES, LIEKELEhet huis van Lickele Sibbles naastligger ten noorden Wortelstraat NZ1603228358r
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Wortelstraat NZ1603228358r
FOPPES, JOHANNAwijlen Johannes Foppes verkoper Wortelstraat NZ1603228358r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper huisWortelstraat ZZ162523135r
GEERTS, LAMMERTwijlen Lambert Geerts koper Wortelstraat ZZ162523135r
PIETERS, JANde erfgenamen van wijlen Jan Pieters naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
ALBERTS, KLAASKE Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat ZZ162523135r
RINTJES, ROMKE Romcke Reyntyes verkoper Wortelstraat ZZ162523135r
LAMMERTS, JANKE Janneke Lamberts verkoper Wortelstraat ZZ162523135r
OLIVIER, KORNELIS JANS Cornelis Jans Olivierkoper 1/4 tuinkamerWortelstraat NZ162523163r
JANS, PIERKJE Perck Jans koper Wortelstraat NZ162523163r
PIETERS, JANde oude hof van wijlen Jan Pyters naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
ALBERTS, KLAASKEwijlen Claeske Alberts naastligger ten noorden Wortelstraat NZ162523163r
JANS, LAMMERT Lambert Jans , zwager en broer van de kopersverkoper Wortelstraat NZ162523163r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamerWortelstraat ZZ162723225r
JANS, EELKEwijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ162723225r
JANS, BAUKJEde andere kamer van Bauck Jans naastligger ten westen Wortelstraat ZZ162723225r
GEERTS, LAMMERTwijlen Lambert Geerts naastligger ten westen Wortelstraat ZZ162723225r
PIETERS, JANkamer en hof van Jan Pieters naastligger ten noorden* Wortelstraat ZZ162723225r
JANS, BAUKJE Bauck Jans verkoper Wortelstraat ZZ162723225r
GEERTS, LAMMERTwijlen Lambert Geerts verkoper Wortelstraat ZZ162723225r
, IEDE Iede Feytama, c.s.koper huis met een grote hof ten oosten en nog een kamer met een prieel erachterWortelstraat NZ1641234145r
JANS, ALBERT Albart Jansen kramerverkoper van 1/2 Wortelstraat NZ1641234145r
JANS, PIERKJE Peerck Jans verkoper van 1/2 Wortelstraat NZ1641234145r
JANS, KORNELISwijlen Cornelis Jansen verkoper van 1/2 Wortelstraat NZ1641234145r
, KLAASburgerhopman Claes Falckenkoper kamer met de hof ten zuiden en ervoorWortelstraat ZZ1668239132r
JELTES, LIEUWEde erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ1668239132r
, KLAASburgerhopman Claes Falckennaastligger ten westen Wortelstraat ZZ1668239132r
, JOHANNES Joannes Provanaverkoper Wortelstraat ZZ1668239132r
FRANSES, JAN Jan Fransen Bilkertkoper kamerWortelstraat NZ1696243198v
JENTJES, KORNELIS Cornelis Jenties brouwerhuurder Wortelstraat NZ1696243198v
POT, JAN Jan Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ1696243198v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reynier Gijsberts Fonteinkoopmannaastligger ten noorden Wortelstraat NZ1696243198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstraverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
BRAAM, FREERK KLASESwijlen Freerk Claessen Braemkoopmanverkoper Wortelstraat NZ1696243198v
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterkoper kamerWortelstraat NZ1697243328r
HENDRIKS, HIELKJE Hylkien Hendriks koper Wortelstraat NZ1697243328r
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ1697243328r
KUIK, JAN FRANSES Jan Fransen Cuikverkoper Wortelstraat NZ1697243328r
GRACHT, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters van der Grachtverkoper Wortelstraat NZ1697243328r
TEUNIS, PIEBE Pybe Teunis koper huisWortelstraat NZ170024475v
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis koper Wortelstraat NZ170024475v
DIRKS, PIER Pier Dirks , c.u.huurder Wortelstraat NZ170024475v
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Potnaastligger ten oosten Wortelstraat NZ170024475v
DOUWES, JAN Jan Douwes schoolmeesterverkoper Wortelstraat NZ170024475v
HENDRIKS, HIELKJE Hylkje Hendriks verkoper Wortelstraat NZ170024475v
SJOERDS, JOHANNES Johan Sioerds , c.u.koper huisWortelstraat 1164223516r
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramernaastligger ten oosten Wortelstraat 1164223516r
KRAMER, JAN huis en hof van wijlen Jan Cramernaastligger ten noorden Wortelstraat 1164223516r
ZANDSTRA, JAN RUURDSburgemeester Jan Reurds Sanstraverkoper q.q. Wortelstraat 1164223516r
, WILLEMburgemeester Willem Simensen verkoper q.q. Wortelstraat 1164223516r
KOENRAADS, BERENDde crediteuren van Beern Coenraads verkoper Wortelstraat 1164223516r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper huisWortelstraat 1167824122r
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddemanaastligger ten oosten Wortelstraat 1167824122r
KOERTS, SIEMEN Symon Coerts naastligger ten noorden Wortelstraat 1167824122r
REINERS, MARTENcrediteuren van Marten Reiners verkocht aan de verkopers Wortelstraat 1167824122r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drostverkoper Wortelstraat 1167824122r
PIETERS, JANKE Jancke Piters verkoper Wortelstraat 1167824122r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteynkoper door niaar huisWortelstraat 1168424226r
HIDDES, JAKOB Jacob Hiddes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1168424226r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reyner Gijsberts Fonteynnaastligger ten oosten Wortelstraat 1168424226r
KOERTS, SIEMEN Symon Coerts naastligger ten noorden Wortelstraat 1168424226r
GAUKES, GERRIT Gerryt Gouckes verkoper q.q. Wortelstraat 1168424226r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Wortelstraat 1168424226r
PIETERS, PIER Pier Pytters verkoper Wortelstraat 1168424226r
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Wortelstraat 1168424226r
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Wortelstraat 1168424226r
TJALLINGS, SIPKJE Sipk Tjallings koper door niaar ratione sanguinis huisWortelstraat 11702244141r
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhalerkoper door niaar ratione sanguinis Wortelstraat 11702244141r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts geniaarde koper Wortelstraat 11702244141r
ANNES, ANTJE Antie Annes geniaarde koper Wortelstraat 11702244141r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts , c.u.huurder (p.j.)Wortelstraat 11702244141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reyner Gijsberts Fonteinnaastligger ten oosten Wortelstraat 11702244141r
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 11702244141r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteinverkoper Wortelstraat 11702244141r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 11702244141r
FOKKES, SIEMEN Symon Fockes pan- en estrikbakker (mr. -)koper huisWortelstraat 11729247292v
ALEMA, JUNIUS oud burgemeester Junius Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11729247292v
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten noorden Wortelstraat 11729247292v
PIETERS, Hoikjen Pyters verkoper van 1/16 Wortelstraat 11729247292v
POSTHUMUS, JAN wijlen Jansen Posthumusverkoper van 1/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TJALLING Tjalling Fransen zoutdragerverkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , mede voor zijn kinderenverkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, ANTJEwijlen Antje Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, TEUNIS Theunis Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
LUITJENS, DOUWTJE Doutjen Luitjens verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, FEIKEwijlen Feyke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen metselaar (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, HENDRIK Hendrik Fransen timmerman (mr. -)verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
FRANSES, JANKE Janke Fransen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 11729247292v
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders huurder huis (p.j.)Wortelstraat 11758254265r
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers huurder Wortelstraat 11758254265r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverdakoopmancrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuiningaprocureur postulantcrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
KAMSMA, SIEBREN FEIKESburgerhopman Sybrand Feikes Camsmacrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westracrediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 11758254265r
TJALLINGS, BOTJEde boedel van wijlen Bottje Tjallings crediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
HUIGS, DIRKwijlen Dirk Huigens crediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
TJERKS, ROELOF Roelof Tjerks turfdragercrediteur (deducent) Wortelstraat 11758254265r
TJALLINGS, TJITSKEwijlen Tjietske Tjallings erflater Wortelstraat 11758254265r
FOKKES, SIEMENwijlen Simon Fockes erflater Wortelstraat 11758254265r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratemakoopmanverkoper (deduceerde) q.q. Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, FOKKEde nagelaten boedel van wijlen Focke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, DOEKE Doeke Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
SIEMENS, TJITSKE Tjietske Simons verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
KLASES, GERLOF Gerlof Clases verkoper (deduceerde) Wortelstraat 11758254265r
WARNERS, HARMEN Harmen Wanders bewoner Wortelstraat 11758254266v
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers bewoner Wortelstraat 11758254266v
ALEMA, J. J. Alemanaastligger ten oosten Wortelstraat 11758254266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s.verkoper q.q. Wortelstraat 11758254266v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama, c.s.verkoper Wortelstraat 11758254266v
AARSEN, JOSUA Josias van Aersenkoper huis en paardenstalWortelstraat 21612229107r
OEPKES, HAAKJE Hack Upckes koper Wortelstraat 21612229107r
JANS, LOURENShet erf van Lourens Jans naastligger ten oosten Wortelstraat 21612229107r
JELTES, PIETER Pyter Jeltes naastligger ten westen Wortelstraat 21612229107r
ARJENS, KEIMPE Kempo Arians naastligger ten westen Wortelstraat 21612229107r
JANS, LOURENS Lourens Jans verkoper Wortelstraat 21612229107r
DIRKS, AMERENS Ammerens Dircx verkoper Wortelstraat 21612229107r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
BOUWES, BINTJE Bentie Buwes geniaarde koper Wortelstraat 3163323388r
KRAMER, JAN PIETERSde hof van Jan Pieters Cramernaastligger ten noorden* Wortelstraat 3163323388r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3163323388r
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3163323388r
JANS, HARMEN Harmen Janssen koper kamerWortelstraat 31635233170v
ARENDS, MAAIKE Maycke Arents koper Wortelstraat 31635233170v
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbert Juriens Fonteyn, vrijgezelkoopmankoper hof, bomen en plantagieWortelstraat 5tuin1652236195v
SIEBRENS, MAAIKE Maycke Sybrants Feytemaverkoper Wortelstraat 5tuin1652236195v
SIEBRENS, IEDE Yde Sybrants Feytemaverkoper Wortelstraat 5tuin1652236195v
LEEUWEN, JOHANNES Johan van Leeuwenkapitein Admiraliteit in Frieslandkoper hofWortelstraat 5tuin1706244322r
KNIJFF, ANTJE Anna Knijffkoper Wortelstraat 5tuin1706244322r
TEEKES, JAN Jan Taekes huurder (p.j.)Wortelstraat 5tuin1706244322r
HAIES, FRANS Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1706244322r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper Wortelstraat 5tuin1706244322r
KROESE, JAN burgervaandrig Jan Croesewijnhandelaarkoper hof met bomen, planten en zomerhuisWortelstraat 5tuin1713245200r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nautakoper Wortelstraat 5tuin1713245200r
JANS, ANNEde tuin van Anne Jans koopmannaastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1713245200r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1713245200r
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinverkoper Wortelstraat 5tuin1713245200r
ALEMA, JUNIUS Junius Alemakoper tuin, zomerhuis met voorhuis, galerij en keukenWortelstraat 5tuin1723246170r
NAUTA, Ydvarda Nautakoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
JANS, ANNEde verkochte tuin van Anne Jans naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1723246170r
HAIES, FRANSde weduwe van Frans Haeyes* waterhalernaastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1723246170r
NAUTA, BAUKJE Baukien Nautaverkoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
KROESE, JAN wijlen burgerkolonel Jan Croeseverkoper Wortelstraat 5tuin1723246170r
, SIEDS Syds Schaefkoopmankoper door niaar tuin met zomerhuisWortelstraat 5tuin1771257197v
WILLEMS, JAKOB Jacob Willems geniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
LEX, JANS Marijke Jans Lexgeniaarde koper Wortelstraat 5tuin1771257197v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin1771257197v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s.naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin1771257197v
NAUTA, vrouw Eduarde Nautaverkoper Wortelstraat 5tuin1771257197v
ALEMA, JUNIUS wijlen Junius van Alemaverkoper Wortelstraat 5tuin1771257197v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. -)koper woningWortelstraat 61755253243r
HERMANS, HENDRIK Hendrik Heermans, et matrenaastligger ten oosten Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezelbrouwer (mr. -)naastligger ten westen Wortelstraat 61755253243r
NAUTA, KLAAS JAKOBSmeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautabrouwer (mr. -)verkoper Wortelstraat 61755253243r
PIETERS, DIEUWKEmeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huisWortelstraat 61758254147v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten oosten Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten zuiden Wortelstraat 61758254147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nautanaastligger ten westen Wortelstraat 61758254147v
WOUTERS, JAKOB Jacob Wouters timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 61758254147v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huisWortelstraat 61774258141v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits wever (bont-)koper Wortelstraat 61774258141v
, MINSE Minse huurder Wortelstraat 61774258141v
JAKOBS, TEEUWIS Tewis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61774258141v
, JAN Jan brouwernaastligger ten zuiden Wortelstraat 61774258141v
, JAN Jan brouwernaastligger ten westen Wortelstraat 61774258141v
DOEKES, SIJKE Sijke Doekes , ongehuwd persoonverkoper Wortelstraat 61774258141v
DOEKES, TIETJE Tietje Doekes , ongehuwd persoonverkoper Wortelstraat 61774258141v
DOEKES, PIETER Pieter Doekes , ongehuwd persoonverkoper Wortelstraat 61774258141v
DOEKES, ANTJE Antje Doekes verkoper Wortelstraat 61774258141v
JANS, SIPKE Sipke Jans scheepstimmermanverkoper Wortelstraat 61774258141v
JANS, DIRK Durk Jans wolkammersknechtverkoper Wortelstraat 61774258141v
GALEMA, DIEUWKE PIETERSwijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijstererflater Wortelstraat 61774258141v
IJSENBEEK, KLAAS Claas IJsenbeekbrouwer (mr. -)koper door niaar huisWortelstraat 61779259175r
WIEBRENS, HERE Heere Wybrens metselaar (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 61779259175r
JAKOBS, TEEUWIS Taevis Jacobs naastligger ten oosten Wortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten zuiden Wortelstraat 61779259175r
IJSENBEEK, Cl. B. IJsenbeeknaastligger ten westen Wortelstraat 61779259175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 61779259175r
GERRITS, HAIEwijlen Haye Gerryts verkoper Wortelstraat 61779259175r
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 81702244158v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 81702244158v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes geniaarde koper Wortelstraat 81702244158v
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 81702244158v
, WILLEM Guliam Bonetasoldaathuurder Wortelstraat 81702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde kamer van Reiner Gijsberts Fontein, c.u.naastligger ten westen Wortelstraat 81702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reiner Gijsberts Fontein, c.u.naastligger ten noorden Wortelstraat 81702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper Wortelstraat 81702244158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 81702244158v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkelWortelstraat 817762594v
ALBERTS, TJERKJE Tjerkje Alberts koper Wortelstraat 817762594v
, KASPERde weduwe van Casper Hoojbergenhuurder Wortelstraat 817762594v
FOKKES, MARTEN Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 817762594v
JAKOBS, TEEUWIS Teevis Jacobs bakkernaastligger ten westen Wortelstraat 817762594v
DALFSEN, AUGUSTINUS Augustus Robbertus van Dalsennotarisverkoper q.q. Wortelstraat 817762594v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstraprocureur postulantverkoper q.q. Wortelstraat 817762594v
HEIMANS, HEIMAN Heiman Heimansverkoper Wortelstraat 817762594v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansoniusverkoper Wortelstraat 817762594v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes koper woning ([voor de twee percelen in deze akte])Wortelstraat 8180826840v
GERRITS, RINSE Rinse Gerryts huurder Wortelstraat 8180826840v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten oosten Wortelstraat 8180826840v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijmaadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuikadvocaatverkoper q.q. Wortelstraat 8180826840v
GERRITS, LIJSBETwijlen Elisabeth Gerryts verkoper Wortelstraat 8180826840v
WYNIA, SJOERD wijlen Sjoerd Wyniaverkoper Wortelstraat 8180826840v
JANS, JAN Jan Jansen , vrijgezelkoper van 1/2 twee kamersWortelstraat 91704244265r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , vrijgezelkoper van 1/2 Wortelstraat 91704244265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinnaastligger ten westen Wortelstraat 91704244265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinnaastligger ten noorden Wortelstraat 91704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 91704244265r
JASPERS, Dupke Jaspers verkoper Wortelstraat 91704244265r
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamerWortelstraat 9170724539v
JANS, GERRITeen mandelige steeg en bak met de kamer van Gerrit Jansen naastligger ten oosten Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten westen Wortelstraat 9170724539v
LEEUWEN, JAN Jan van Leeuwenkapiteinnaastligger ten noorden Wortelstraat 9170724539v
JANS, JAN Jan Jansen metselaar (mr. -)verkoper Wortelstraat 9170724539v
DOEDES, ENGELTJE Engeltie Doedes koper huisWortelstraat 91734248285v
JENTJES, JELLEwijlen Jelle Jenties koper Wortelstraat 91734248285v
JANS, GERRITde weduwe van Gerryt Jansen naastligger ten oosten Wortelstraat 91734248285v
, JUNIUSoud hopman Junius van Aelemanaastligger ten westen Wortelstraat 91734248285v
, JUNIUSoud hopman Junius van Aelemanaastligger ten noorden Wortelstraat 91734248285v
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 91734248285v
MINSES, PIETERwijlen Pieter Minses verkoper Wortelstraat 91734248285v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstrakoper woningWortelstraat 91767256239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 91767256239r
, JAN Jan schippernaastligger ten oosten Wortelstraat 91767256239r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alemanaastligger ten westen Wortelstraat 91767256239r
ALEMA, JUNIUS de tuin van de heer Junius van Alemanaastligger ten noorden Wortelstraat 91767256239r
HAITSES, TRIJNTJE Trijntie Haytses , suae iuriskoper kamerWortelstraat 10172024658r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks naastligger ten oosten Wortelstraat 10172024658r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendricks naastligger ten zuiden Wortelstraat 10172024658r
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, GEERTJE Geertie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
BAUKES, DOEDEwijlen Doede Baukes verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, GERRIT Gerryt Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Wortelstraat 10172024658r
, WILLEM Gilliam Bonetaverkoper Wortelstraat 10172024658r
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u.koper kamerWortelstraat 10172024680r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u.huurder Wortelstraat 10172024680r
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten oosten Wortelstraat 10172024680r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 10172024680r
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters naastligger ten westen Wortelstraat 10172024680r
HENDRIKS, Aeght Hendrix koper woningWortelstraat 101722246141v
HENDRIKS, GERRIT Gerrit Hendrix naastligger ten oosten Wortelstraat 101722246141v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101722246141v
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters schilder [staat: schilderaar]naastligger ten westen Wortelstraat 101722246141v
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 101722246141v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts verkoper Wortelstraat 101722246141v
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. -)koper door niaar woningWortelstraat 101740250116v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijpbakker en boelgoedsroeper (mr. -)geniaarde koper Wortelstraat 101740250116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101740250116v
HETTES, JAKOB Jacob Hettes bakkernaastligger ten zuiden Wortelstraat 101740250116v
HEIMANS, vroedsman Heimans, n.u.naastligger ten westen Wortelstraat 101740250116v
BLAUW, TRIJNTJE JANS Trijntie Jans Blauw, bejaarde vrijsterkoper woningWortelstraat 101741250194r
BERENDS, FRANS Frans Beerns wever (mr. -)naastligger ten oosten Wortelstraat 101741250194r
HETTES, JAKOB Jacob Hettes naastligger ten zuiden Wortelstraat 101741250194r
HEIMANS, vroedsman Heimans, n.u.naastligger ten westen Wortelstraat 101741250194r
KORNELIS, HENDRIK Hendrik Cornelis timmerman (mr. huis-)verkoper Wortelstraat 101741250194r
FOKKES, MARTEN Marten Fockes timmermankoper huisWortelstraat 101759254240v
JANS, SIEMEN Symon Jansen huurder (p.w.)Wortelstraat 101759254240v
BERENDS, FRANS Frans Beernds naastligger ten oosten Wortelstraat 101759254240v
HEIMANS, vroedsman Heymansnaastligger ten westen Wortelstraat 101759254240v
BLAUW, JAN JANS Jan Jansen Blauverkoper Wortelstraat 101759254240v
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. brood-)koper huis en weefwinkelWortelstraat 101807267307r
JOHANNES, JAKOB Jacobus Johannes huurder Wortelstraat 101807267307r
SIETSES, HINNE Hinne Zytses naastligger ten oosten Wortelstraat 101807267307r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters naastligger ten zuiden Wortelstraat 101807267307r
ALLERTS, TJERKJE Tjerkje Allerts verkoper Wortelstraat 101807267307r
CHRISTIAANS, KLAASwijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 101807267307r
JANS, EEDE Aede Jans formdrajerkoper door niaar twee kamers aanelkaarWortelstraat 111702244158v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 111702244158v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes geniaarde koper Wortelstraat 111702244158v
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 111702244158v
, WILLEM Guliam Bonetasoldaathuurder Wortelstraat 111702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde kamer van Reiner Gijsberts Fontein, c.u.naastligger ten westen Wortelstraat 111702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTSde hof van Reiner Gijsberts Fontein, c.u.naastligger ten noorden Wortelstraat 111702244158v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinverkoper Wortelstraat 111702244158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nautaverkoper Wortelstraat 111702244158v
JANS, JAN Jan Jansen , vrijgezelkoper van 1/2 twee kamersWortelstraat 111704244265r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen , vrijgezelkoper van 1/2 Wortelstraat 111704244265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinnaastligger ten westen Wortelstraat 111704244265r
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fonteinnaastligger ten noorden Wortelstraat 111704244265r
JANS, EEDE Aede Jans tonmakerverkoper Wortelstraat 111704244265r
JASPERS, Dupke Jaspers verkoper Wortelstraat 111704244265r
, PIETERburgerhopman Pieter Clamstrakoper woningWortelstraat 111769257104v
KLASES, LODEWIJK Lodewijk Clases , c.u.huurder Wortelstraat 111769257104v
, PIETER Pieter Clamstranaastligger ten westen Wortelstraat 111769257104v
GERRITS, JAN Jan Gerryts Schooneverkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
GERRITS, LUTSKE Lutske Gerryts verkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
HOP, JAN wijlen Jan Hopverkoper van 1/3 Wortelstraat 111769257104v
SIETSES, HINNE Hinne Zytses koper woning gebruikt als puistermakerijWortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENwijlen Marten Fokkes naastligger ten oosten Wortelstraat 121803266212r
PIETERS, WILLEM Willem Pieters bakker (mr. -)naastligger ten zuiden Wortelstraat 121803266212r
HUIDEKOPER, PIETER Pieter Huidekoperverkoper q.q. Wortelstraat 121803266212r
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuikverkoper q.q. Wortelstraat 121803266212r
FOKKES, MARTENde boedel van wijlen Marten Fokkes verkoper Wortelstraat 121803266212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Leyverkoper Wortelstraat 121803266212r
JANS, MEINERT Meynert Jansen , c.u.koper kamerWortelstraat 13achter167124059v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Wortelstraat 13achter167124059v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Wortelstraat 13achter167124059v
FREERKS, WIETSKE Wytscke Freerx , jongedochterverkoper Wortelstraat 13achter167124059v
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Wortelstraat 13achter167124059v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper woningWortelstraat 151769257129v
FEDDES, DOUWTJE Doutjen Feddes huurder Wortelstraat 151769257129v
PIETERS, JAKOBde woning gekocht door Jacob Pyters naastligger ten oosten Wortelstraat 151769257129v
JANS, GERLOF Gerlof Janzen Builartnaastligger ten noorden Wortelstraat 151769257129v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakkerkoper dubbele woningeWortelstraat 151780259243v
SIPPES, SJOERD Sjoerd Sippes huurder (p.w.)Wortelstraat 151780259243v
REMMERTS, BEREND Beernd Rimmerts huurder (p.w.)Wortelstraat 151780259243v
TJEPKES, SJOERDde weduwe van Sjoerd Tjepkes naastligger ten oosten Wortelstraat 151780259243v
JANS, GERLOF Gerlof Jansen Builardbakkernaastligger ten noorden Wortelstraat 151780259243v
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboerkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
FINK, MINNE Minne Vinkkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151780259243v
SJOERDS, TJEPKJEde boedel van wijlen Tjepkje Sjoerds verkoper Wortelstraat 151780259243v
TJEERDS, IEDEwijlen Yede Tjeerds koopmanverkoper Wortelstraat 151780259243v
AUKES, SIEBREN Sybren Aukes koopmankoper woningWortelstraat 151803266242r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs huurder Wortelstraat 151803266242r
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Wortelstraat 151803266242r
BOOMSMA, B. B. Boomsmanaastligger ten noorden Wortelstraat 151803266242r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogelkoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151803266242r
BOOMSMA, BOUWE Bouwe J. Boomsmakoopmanverkoper q.q. Wortelstraat 151803266242r
STOFFELS, GRIETJEwijlen Grietje Stoffels verkoper Wortelstraat 151803266242r
JANS, GERLOF Gerlof Jans Builardverkoper Wortelstraat 151803266242r
ROELOFS, SASKER Saske Roelofs koper huisWortelstraat 15180826834v
EVERTS, MINKE Minke Everts koper Wortelstraat 15180826834v
AUKES, SIEBRENwijlen Sybren Aukes huurder Wortelstraat 15180826834v
NOREL, JOHANNES Johannes Norelnaastligger ten oosten Wortelstraat 15180826834v
AUKES, SIEBRENde erfgenamen van wijlen Sybren Aukes verkoper Wortelstraat 15180826834v
WRINGER, HESSEL burgemeester Hesselus Wringerkoper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de achttien grondpachten in deze akte])Wortelstraat 17165623761r1
RUURDS, MINNEgrondpacht uit de kamer van de weduwe van Minne Ruirdts eigenaar perceel Wortelstraat 17165623761r1
HETTINGA, IDSERT de boedel van wijlen Idzart van Hittingaverkoper Wortelstraat 17165623761r1
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenenkoopmankoper 4/7 kamerWortelstraat 171659237189v
WRINGER, HESSEL Hessel Wringerverpachter grond Wortelstraat 171659237189v
JANS, NANNEde weduwe van Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237189v
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 171659237189v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 171659237189v
OEPKES, REIN Rein Upckes naastligger ten noorden Wortelstraat 171659237189v
RUURDS, MINNEde meerderjarige erfgenamen van wijlen Minne Ruirts verkoper Wortelstraat 171659237189v
DIRKS, AALTJEwijlen Aeltie Dirx verkoper Wortelstraat 171659237189v
MINNES, PIETER Piter Minnes koper finaal 3/7 kamerWortelstraat 171659237243r
JANS, NANNEde weduwe van Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 171659237243r
DOUWES, OTTEde erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 171659237243r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 171659237243r
HEEMSTRA, FOKKE de heer Focco Heemstraverkoper q.q. Wortelstraat 171659237243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingiusverkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
MINNES, BAARTJEhet nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Wortelstraat 171659237243r
JOHANNES, GOSSE Gosse Joannes verkoper q.q. Wortelstraat 171659237243r
MINNES, KORNELISde kinderen van wijlen Cornelis Minnes verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
GOSSES, AALTJE Aeltie Gosses verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
JOHANNES, HIELKE Hylcke Joannis verkoper q.q. Wortelstraat 171659237243r
MINNES, DIRKde kinderen van wijlen Dirck Minnes verkoper van 1/7 Wortelstraat 171659237243r
RUURDS, MINNEwijlen Minne Ruierdts erflater Wortelstraat 171659237243r
MINNES, AALTJEwijlen Aeltie Minnes erflater Wortelstraat 171659237243r
RUURDS, JELTE Jelte Ruierdts koper grondpacht van 1-05-00 CG ([voor de zeventien grondpachten in deze akte])Wortelstraat 1716652396r1
MINNES, PIETERgrondpacht uit de kamer van Pieter Minnes eigenaar perceel Wortelstraat 1716652396r1
WRINGER, HESSEL de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Hesselus Wringerverkoper Wortelstraat 1716652396r1
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoperkoper door niaar woningWortelstraat 171769257133v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koopmangeniaarde koper Wortelstraat 171769257133v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Meelis huurder Wortelstraat 171769257133v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks naastligger ten oosten Wortelstraat 171769257133v
TJEERDS, IEDEde woning gekocht door Yede Tjeerds naastligger ten westen Wortelstraat 171769257133v
, GERLOF Gerlof J. Builartnaastligger ten noorden Wortelstraat 171769257133v
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakerkoper kamerWoudemansteeg 21613229162r
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmannaastligger ten zuiden Woudemansteeg 21613229162r
FRANSES, JAKOB Jacob Frans schoenmakernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21613229162r
WOUDMAN, JAN JAKOBS Jan Jacobs Woudmanverkoper Woudemansteeg 21613229162r
KORNELIS, PIETER Pieter Cornelis koper huis, strekkende tot het huis vd verkopersWoudemansteeg 21629232100r
GOSSES, JANKE Jancke Gosses koper Woudemansteeg 21629232100r
, BOTEde loods van Botte leertouwernaastligger ten zuiden Woudemansteeg 21629232100r
, HIELKJE Hylcke koekbaksternaastligger ten westen Woudemansteeg 21629232100r
, SUFFRIDUSdr. Suffrido ab Hannyaraad Hof van Frieslandverkoper q.q. Woudemansteeg 21629232100r
, JANKE Jantie Coningsverkoper van 1/2 Woudemansteeg 21629232100r
, KORNELIS Cornelis Coningsverkoper van 1/2 Woudemansteeg 21629232100r
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts koper woningWoudemansteeg 21667239100r
SIEBES, ANTJE Antie Sybes lakenkoopsternaastligger ten zuiden Woudemansteeg 21667239100r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen bakkernaastligger ten noorden Woudemansteeg 21667239100r
BOTES, JANKE Jancke Bottes verkoper Woudemansteeg 21667239100r
MARTENS, JAKOBwijlen Jacob Martens verkoper Woudemansteeg 21667239100r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u.timmermankoper huisWoudemansteeg 2168024187r
FRANSES, WIEBE Wybe Fransen naastligger ten noorden Woudemansteeg 2168024187r
LUBBERTS, LUBBERT Lubbert Lubberts verkoper Woudemansteeg 2168024187r