Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Johanna Daalman geb 26 apr 1785 Leeuwarden, ovl 11 aug 1873 HRL, huwt met Auke Snoek, Vst 19 nov 1861 uit Franeker, dv Coenraad B, en ... ; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-056; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden 1826-1893 te HRL; 7 mrt 1862, no. 21, grootboekno. 1048, deel 2: 42 Caroliguldens
Coenraad Daalmans huwt met ... , kind: Johanna D, geb 26 apr 1785 Leeuwarden; BS ovl 1873
Maria Daalmans ovl Franeker voor 1813, huwt met Jan Boltjes, indertijd echtelieden te Franeker; BS huw 1812
Geertruida Daam zie: Reidemaker
Jan Daam zie : Reidemaker
Jan Daam J.D. en Fetje Veenstra, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn den 16 daaraanvolgende getrouwd; komt op bij de huw.aang. van Anna Veenstra, schoonzuster, en Dirk Schiere op 5 mei 1787; ondertrouw ha
Cornelis Daams ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als mr. kleermaker f. 109:8:0 ter zaake verdiende dagloonen op 7 ordonnantien, 31 dec 1801 (GAH1133)
Dirk Daams geb 18nov180 HRL, N.H., ged 2 dec 1800, huwt met Antje Dinhart op 25 mei 1835 HRL, varenspersoon, zv Gerardus D, en Grietje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1835
Vroukje Daams Jan Berends en V.D., beide van HRL, en laatste geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Berent Jans, geb 8 mrt 1775, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Daam Jans, geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL
Gerardus Daams ovl 18 apr 1809 HRL, huwt met Grietje Klazes op 23 dec 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 2 mrt 1794, in leven zonder vast beroep, Rooms Katholiek, later N.H., kinderen: IJepkje D, geb 29 sep 1795 HRL, Klaaske, geb 15 aug 1806 HRL, Dirk D, geb 18 nov 1800 HRL, Johanna Gerardus D, geb 1799 HRL, vader was van de Roomsche Religie (1800); ouders mogelijk Dirk Dames, geb f. 1735, ovl 10 jan 1813 Franeker, en Tjietske Reins, (geen krtjs); huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, BS huw 1821 1835 huwelijken, ovl 1866, BS Franeker ovl 1813; G. Dames ende Grietje Claases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tiete Claases deszelfs broeder, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; G. Dames, en Grietje Klaases, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd den 23 dec 1794; kind: Johanna Gerhardus Dames, geb 23 feb 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Jan Daams geb 11 feb 1803 HRL, ged 27 feb 1803, N.H., zv Daam Jans en Sijtske Arends; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jan Daams geb 22 sep 1808 HRL, ged 4 okt 1808 HRL, zv Jan Johannes D, en Tanneke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jan Johannes Daams huwt met Tanneke Jacobs Zwarts op 8 sep 1806 HRL, kinderen: Jan, geb 22 sep 1808 HRL, Johannes D, geb 23 jul 1805 HRL, Jacoba, geb 22 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808; J.D. en Tammeke Zwarts, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Johanna Gerardus Daams geb 1799 HRL, ovl 1 jan 1827 HRL, huwt met Jacob Uilkes de Vrij op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, man was varensgezel, dv Gerardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1821, ovl 1827, ovl 1846; geb 23 feb 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Gerhardus Dames en Grietje Klaases
Johannes Daams zie ook: Johannes Reins Damen; geb 28 okt 1795 HRL, ovl 18 jan 1864 HRL, huwt met Neeltje Ferwerda op 6 jun 1819 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1819 HRL. en Leeuwarden, ovl wijk H-126, deurwaarder bij het kantongerecht in 1851, N.H., huw.get. bij E.R. Blanksma en A.J. Ferwerda, zadelmakersknecht 1818, id. bij J. de Zwaan en G. Willems, policiebediende 1820, id. bij E. Pol en C.H. Walregt 1821, zv Rein D, en Margaretha Hoeve; BS huw 1818, huw 1819 1820 huwelijken, huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 45 jaar, (geslnm: Damen), geb en wonende te HRL. 1839, deurwaarder, wijk H-161; VT1839
Loetske Daams zie: Reidmaker
Loedske Daams Loedke (1765, 1775), Luutske (1837); huwt met Jan Siebrens Reidmaker, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en getrout de 1 sep 1765; BS ovl 1837; kind: Jan Jans, geb 24 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 22 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sibrand Jans, ged 10 jun 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Loetske Dames; kind: Reinouwke Jans, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Loetske D. ; kind: Daam Jans, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Seventig den Een en dertigste mrt is Geboren Aafke, dv Jan Sibrens L.D. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 19 jun 1816
Tjeerd Daams Claas Odolphi van HRL, ende dettje Tjeerds van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.D., deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Trijntje Daams geb 13 apr 1805 HRL, ged 14 mei 1805 HRL, dv Daam Jans, en Sijtske Aarends; dopen Grote Kerk HRL 1805
Yepkje Gerardus Daams geb 29 sep 1795 HRL, ovl 28 aug 1866 HRL, huwt met Sije de Groot op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. ovl wijk D-125, dv Gerhardus D, en Grietje Klazes; BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839
Heiltje Reins Daams geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rein Daams en Margarita Haas
Cornelis Jans Daan ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 als mr kleermaker in het Weeshuis, terzaake 13 weeken dagloon, quit. no. 2, 1788. (GAH1120); id. f. 208:0:0 wegens 52 weeken dagloon, 1789. (GAH1121); id. quit. no. 1, 1790. (GAH1122); id. f. 208:0:0 op 13 ordonnantien ter zaake 52 weken dagloon, quit. nos. 1 tot 13, 1792 (GAH1124); id. 1793 (GAH1125); id. 1794 (GAH1126); id. f. 224:0:0 tot betaaling van 56 weken, 1795 (GAH1127); id. 28 dec 1795, 26 jan 1796, 23feb, 22mrt, 19apr, 24may, 14jun, 12 jul, 9aug, 1sep, 4okt, 1nov, 29nov, 26 dec 1796, f. 224:0:0, 1796 (GAH1128)
Maria van Daetzelaar huwt met Alexander Kemmer, kind: Maria Alexanders Kemmer, ged 10 aug 1749 Grote Kerk HRL
Johanna Geertruy Dahman geb 12 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Wilhelm Dahman en Elisabeth Gerritsheim
Anna Christina Johannes Dahmen ged 18 mrt 1762 Westerkerk HRL, dv Johannes Dahmen en Aldegonda Winja
Anna Maria Dahmen Fredrik Dilling en A.M.D., beide van HRL, laatst geproclameert 24 jul 1741 HRL, en toen getrouwd
Elisabeth Dahmen geb 30 mei 1773 ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL, dv Wilhelm Dahmen en Elisabeth Gerrtisheim
Joan Adam Johannes Dahmen ged 6 jan 1760 Westerkerk HRL, zv Johannes Dahmen en Aldegunda Wijnia
Willem Dahmen ontv. vd Stadsrentmeester voor het draajen van 42 stuks ebbenhouten registerknoppen aan het orgel, kwit. no. 55, ordonn. 31 jan 1776: f. 25:4:0 (GAH1060); huwt met Elisabeth Gerritsheim, kind: Elisabeth Dahmen, geb 30 mei 1773 ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Geertruy Dahman, geb 12 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Wilhelm; kind: Arnoldus Wilhelms Damen, ged 19 mei 1768 Westerkerk HRL, vader als Wilhelm D., de moeder als E. van Gerretsheim; kind: Wilhelm Wilhelms Dhamen, ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL
Joost Hendrik Dake zie: Alida Bierma; predikant te St Annaland; J.H.D., Predikant te St. Jansga en delfstrahuizen, en mejuffer Alida Bierma, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jan 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Berend van Dalden B. vD. en Albertje Poppes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Abraham Jans van Dalen ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan van Dalen en Maria Schipbergen
Anna van Dalen won. Leeuwarden, kind: Elisabeth vD, geb 1805 Leeuwarden; BS huw 1829
Antje van Dalen geb 4 aug 1799 HRL, ged 18 aug 1799 HRL, dv Hendrik van Dalen en Elizabeth Posthumus; dopen Grote Kerk HRL 1799
Barbara van Dalen geb 1794 Sneek, ovl 27 jul 1850 Veenhuizen, ih eerste gesticht, wonende te HRL, dv Petrus vD, en Catharina Schattenberg; BS ovl 1850
Elisabeth van Dalen geb 1805 Leeuwarden, ovl 16 nov 1851 HRL, huwt met Bernard Heinrich Witte op 5 mrt 1829 HRL, huw.afk. 22 feb en 1 mrt 1829, koopvrouw in 1851, Rooms Katholiek, dv Anna vD; BS huw 1829, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-008, wijk G-162, wijk H-009; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-004; VT1839
Hendrik van Dalen huwt met Elizabeth Posthumus, kind: Antje van Dalen, geb 4 aug 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan van Dalen huwt met Maria Schipbergen, kind: Abraham Jans van Dalen, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Petrus van Dalen huwt met Catharina Schattenberg, kind: Barbara, geb 1794 Sneek; BS ovl 1850
Pieter van Dalen geb 1748 HRL, ovl 25 jan 1825 HRL, hm ... ; BS ovl 1825
A.R. van Dalsen curator in 1776; ontvangt interesse en is lid van de schepenbank 1804-1811; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met S. Rienstra, als curatoren over de boedel van H. Hejmans f. 9:15:0 wegens geleverde boenders etc., kwit. no. 16, 6 nov 1776. (GAH1107); id. zonder Rienstra, f. 75:7:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 2, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 97:15:0, kwit. no. 18, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 85:10:0, kwit. no. 16, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 103:4:0, kwit. no. 9, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 30:15:0, ord. no. 3, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 153:7:0, ord. no. 17, 30 nov 1784. (GAH1115); ontv van IJpe Feddema f. 168:0:0 spruytende uyt zeekere gelden ter dispositie van dhr A.R. vD leggende en door hem aan het Weeshuis geoffereert, 4 mrt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-028, rentenier, 1814. (GAH204); id. van wijk A-082, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:15:8 voor geleverde 3 slagt huiden op de looyerij van van D., 1 nov 1779. (GAH1110); bezit een (overdekte)koetswaagen, belasting: f. 20:0:0, ook vermeld met:12:0:0 2 mei 1795. (GAH650); id. f. 12:0:0, mei 1796, mei 1797, 1798, 1799 1800, 1801, 1802(GAH650); id. f. 13:0:0, 1803. (GAH650); id. f. 13:4:0, 1804, 1805 (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft twee huisbedienden, 1e quartier, no. 29, belasting: f. 2:10:0, mei 1802, 1804, 1805 (GAH650); woont in 1e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.R. vD. als Administrerend medecurator over de twee nagelaten dogters van P. Matak, en Tjeerdtje Janes van Slooten op lyfrenthe zynde meerder dan verpligt tot betalen: f. 800:0:0 . (GAH650); A.R. vD., pro se, en als man en voogd over deszelfs Huisvrouw op Lyfrenthe zynde meerder dan verpligt tot betalen: f. 800:0:0 . (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar en 9 maanden tractement als schepen, 31 Wintermaand 1809: f. 87:9:15; id. 1 jaar tractement, 31 Wintermaand 1810: f. 50:0:0; id. jan en feb 1811, 31 mrt 1811: f. 8:6:10; id. samen met Rienstra, wegens gedane leveranties ten dienste van de Stad, 5 nov 1777: f. 13:0:6; benoemd in het college van burgergecommitteerden: A. de Roock, A.R. v. D., W.S. van Slooten, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, Jan Fontein, Jan Hannema, Tjipke Gratama, Sijbren Hingst; hebben 3 dagen de tijd om de benoeming aan te nemen, 14 apr 1804 (GAH50); neemt het aan op 16 apr 1804 (GAH50); vroedsman der gemeente, 11 okt 1804 (GAH50); geleend aan de gemeente door de erven P. Matak 3000,:0 Uitgegeven in obligaties van 500,- 31/4% per 1 mrt 1803 en af te lossen 1 aug 1805 of eerder als de Stadskas zal gedogen. Zo ras de obligaties zijn uitgegeven, de oude intrekken, en 4 af te geven aan de heer du Bois te Amsterdam als man en voogd van Anna Leeuwina Matak, en 2 aan de heer v. D. en de Roock als curatoren over Geertruida Matak, 7 jul 1803 (GAH49); ontvangt interesse van lening ter bestrijding der behoeften van de Stad, ''t Weeshuis enz. voor Truitje Matak wegens geconvert. f. 1000,- over 1804: 50 Caroliguldens; betaalt 1 jun 1805 aan het gemeentebestuur genegotieerde penningen ingevolde Resolutie van het gemeentebestuur van 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen: f. 500:0; ontvangt interesse over 1 obligatie van f. 500,- 5% genegotieert f. 25.000,-ten behoeve van het Stadsweeshuis, over 1806; id. over 1807; id. de aflossing van 1 obligatie door loting, nr. 24: 500 Caroliguldens, interesse: 25 Caroliguldens, en premie volgens conditie: 25 Caroliguldens, 1 jun 1808: 550 Caroliguldens; id. 1 jaar en 9 maanden tractement als lid van de schepenbank, 1809: f. 87:10:0; id. over 1810: 50 Caroliguldens; id. 2 maanden over 1811: f. 8:6:10-
Aaltje van Dalsen huwt met Johannes Adema; BS ovl 1812; ovl 9 jan 1805 HRL, oud 62 jaar
Alida R. van Dalsen bij de kleine deur zuidzijde: Ao 1748 den 3 mei is ovl A.R. v. D., oud 5 maanden en 8 dagen en legt alhier begraven, Westerkerk (GAH3212); vdGaast begraaflijst
Augustinus Bobbertus van Dalsen geb 1742 HRL, ovl 1 sep 1818 Arum, huwt met Dieuwke Pesma, kind: Eva vD, geb 1777 HRL; BS ovl 1818; 1846 overlijdens; begraven in de Westerkerk te HRL; vdGaast begraaflijst; weesvoogden betalen f. 26:15:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens levering van 3 slagthuiden op de looyerij van v. D., 1 nov 1779 (GAH1110); id. f. 30:15:0 wegens levering aan het Weeshuis kwit. no. 3, 25 nov 1779 (GAH1110); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 29, 1 mrt 1804; Sipke Sjoukes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening; is knecht bij A.R. v. D., 1 mrt 1804; den 1 sep 1818 overleed de Weledele Heer A.R. v. D., oud 76 jaren en ligt alhier begraven. Dit graf mag niet geopend worden Westerkerk (GAH3212)
Dirk Joannes van Dalsen geb 24 mrt 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Joannes van Dalsen en Janke Rintjes
Eva van Dalsen geb 18 jan 1777 HRL, ovl 10 sep 1846 Franeker, huwt met Freerk Dirks Fontein, wonende te HRL. 1846, doch verblijf houdende te Franeker, dv Augustinus Robbertus vD, en Dieuwke Pesma; BS ovl 1846; regattdv1826 -1893; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839; geb 18 jun 1777; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1827, no. 20; 1828, no. 36, grootboeknr. 6068, deel 7: f. 240,- ; 1829, no. 47; 1830, no. 18; 10 feb 1831, no. 31; 23 feb 1832, no. 63; 6 mrt 1833, no. 68; 11 feb 1834, no. 72; 5mrt18 35, no. 67; 13 jan 1836, no. 39; 19 jan 1837, no. 29; 22 jan 1838, no. 38; 24 jan 1839, no. 16; 20 jan 1840, no. 58; 11 mrt 1841, no. 67; 12 feb 1842, no. 26; 31 jan 1843, no. 28; 10 feb 1844, no. 37
Grietje Johannes van Dalsen geb 1778 Buitenpost, ovl 15 feb 1841 HRL, huwt met Lieuwe Jacobs van Loon op 23 mei 1802 HRL, dv Johannes vD, en Janke de Graaf; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1841; oud 61 jaar, geb Buitenpost en wonende te HRL. 1839, wijk I-002; VT1839
Johannes van Dalsen huwt met Janke de Graaf, kind: Grietje Johannes vD, geb 1778 Buitenpost; BS ovl 1841; ovl 26 mrt 1789 HRL, oud 35 jaar; kind: Dirk Joannes van Dalsen, geb 24 mrt 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL
Robertus van Dalsen ged 19 feb 1715, ovl 27 mrt 1752, 36 jaar, huwt met Eva A. Braak, contrarolleur, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; R. vD. van HRL, ende Eva Braak van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Romke Lanting als daar toe schriftelijk gelast, en vertoonde het consent van wederzijtse ouders met een gebod in de week, 13 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; Ao 1752 den 27 mrt is ovl den Heer R. v. D. in leven contrarolleur van H.H.M. convoyen en licenten tot HRL in den ouderdom van 37 jaar 1 maand en 11 dagen en is den 4 apr alhier begraven, Westerkerk (GAH3212)
Freerk Aug G. van Dalsen zie: Fontein
F Dalstra heeft een huisbediende, 2e quartier, no. 206, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650)
Alegonda van Dam huwt met Harmanus van Santen op 4 okt 1807 HRL, wonende te harl 1807, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1807; Harman van Zanten van de Helder en A. v. D. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 26 sep 1807; ondertrouw HRL
Baukje van Dam oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; VT1839
Dirk van Dam geb 1807 in het rijk, huwt met Maria de Vries, chirurg en vroedmeester A 2 nov 1854 naar Wildervank; bev.reg. HRL 1851 wijk A-021; oud 31 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, chirurgijn en vroedmeester, wijk A-030; VT1839
Fredrik van Dam heeft een huisbediende, 7e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1805. (GAH650); vermneld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 141, 35 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; beklag van de kasteleins Abel Bolhuis, Jacob Reinhart, H. Winter, W.H. Calfsbeek, T. Hiddema, J.H. Camminga, H. van Beemen, F. v. D., Claas IJsenbeek, P.Z. de Jong, Ruurd van Dijk, inz. de te heffen f. 1:0:0 per schouw harde-of haardturf ten behoeve van het Weeshuis, aangezien zij hierdoor groot nadeel zullen lijden. Verzoeken om extentie of moderatie, 20 dec 1804 (GAH50); moet eerst be?digde opgave verstrekken hoeveel turf zij voor hun logement gebruiken en voor hun particulier gebruik. Verzoek vervolgens afgewezen, 27 dec 1804 (GAH50)
Geert van Dam geboortig van Groningen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. L.W. Steensma op 11 aug 1784. (burgerboek)
Grietje Wybes Dam ovl voor 1841, huwt met Jan Hendriks Reitsma; BS ovl 1840
Hendrina Siebouts van Dam zie ook: Hendrina Siebouts; geb 29 jul 1798 HRL, ovl 3 apr 1861 HRL, huwt met Anne Jans van Straten op 18 apr 1839 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk G-173, dv Sijbolt Alberts vD, en Leeuwkje Klases de Beer; BS huw 1839, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk C-028, wijk H-143, supp wijk A-280; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-116; VT1839
Hinke Hiddes Dam zie ook: Hinke Hiddes; geb 1750 ... , ovl 30 mei 1815 HRL, huwt met Namle Oepkes vd Woude, wonende te HRL 1812; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1815, ovl 1854
J. van Dam ontvangt van het gemeentebestuur wegens het stemmen van het orgel, 7 Wintermaand 1809: f. 30:0:0; id. in de Nieuwe Kerk, ord. 14 Wintermaand 1809: 30 Caroliguldens
Joseph van Dam huwt met Jetske Lieuwes, kinderen: Martha vD, geb 1759 Leeuwarden, Petronella Josephs vD, geb 1768 Leeuwarden; BS ovl 1834; 1838 overlijdens
Martha van Dam geb 1759 Leeuwarden, ovl okt 1838 HRL, huwt met Berend Johannes Pol op 2 aug 1795 HRL, laatste afk. 2 aug 1795, dv Joseph vD, en Jetske Lieuwes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1834, ovl 1838, ovl 1846; Berend Pol ende Martje v. D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jans, goede bekende, 8 jul 1795; ondertrouw HRL; Hendericus Jans Knoop van HRL, ende M. vD. van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge gedaan door Evert Lindeboom op vertoonde Procuratie, 7 aug 1790; ondertrouw HRL; Hendrikus Jans Knoop, van HRL, en M. vD., van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 5 sep 1790
Michiel Jans van Dam M.J. van Dam, Bakker, oud negen en veertig jaar, wonende te Beetsterzwaag, verklaarde Zeer Wel te kennen Wytske Luitsens de Jong, dienstmaagd, Wonende te HRL
Petronella Josephs van Dam geb 1768 Leeuwarden, ovl 1 jan 1834 HRL, huwt met Jan Huizinga, dv Joseph vD, en Jetske Lieuwes; BS ovl 1834; 1836 overlijdens, ovl 1851
Pieter van Dam huwt met Tjietske Hoornstra op 30 jun 1799 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1799
Sybolt Alberts van Dam zie ook: Sijbolt Alberts; ovl voor 1840, huwt met Leeuwkje Klases de Boer op 5 nov 1797 HRL, van Loppersum, kind: Hendrina vD, geb 29 jul 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1839, ovl 1861
Alle Stevens Damast A.S.D. en Hiltje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Geertje Stevens Damast Hendrik Harmens ende G.S.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Steven Damast, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Harmens en G.S.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging den 9 dec 1792 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Damast mede-weesvoogd Cleis Lanting betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:10:0 door de weesjongen Anne Willems met damastweven verdiend bij J.D., 8 apr 1739 (GAH1069)
Jan Jansen Damast weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van J.J.D. als reidmakersknegt bij Douwe Douwes, 15 jun 1781. (GAH1112); J.J.D. en Grietje Teekes Meilema, beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en getrouwd 17 apr 1775, zijnde tweede Paasdag
Steven Damast Hendrik Harmens ende Geertje Stevens Damast, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Steven Damast, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; S.D. en Rigtsje Yedes, beide van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geweest is op den 3 may 1778 HRL, op den zelfden dag in den huw staat bevestigd
Dodonea Dame Pieter Heiliger, Tamboer onder het Regiment van Lt. Generaal Evertzen, in guarnisoen te Leeuwarden, en D.D. van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 13 dec 1772 HRL, en op dato dezes hier getrouwt na vertoonde adtestatie van Leeuwarden van 21 dec 1772, getekend Theod. te Bokkel, Eccl. Leov, en T. van Kooten, Coster Leov., kind: Johanna Heiliger, geb 28 sep 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL
Johannes Reins Dame zie ook: Johannes Daams; geb 28 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL, zv Rein Dame en Margaretha Hoeve; geb HRL, deurwaarder bij het kantongerecht te HRL, weduwnaar van Neeltje Ferderda, ovl 18 jan 1864 HRL, zv Rein Damen en Margaretha Hoeve; BS ovl 1864; J.R.D. eigenaar van perceel nr. 1924 te HRL, veercommissaris, woonplaats HRL, legger nr. 158, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 1979 te HRL, veercommissaris, woonplaats HRL, legger nr. 158, huis en erf, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Alagonda Damen geb 27 aug 1801 HRL, ged 15 sep 1801, N.H., dv Rein D, en Margaretha Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1801
Alegonda Damen huwt met Gerardus Benning; BS ovl 1827
Arnoldus Wilhelms Damen ged 19 mei 1768 Westerkerk HRL, zv Wilhelm Damen en Elisabeth van Gerretsheim
Cornelis Damen burger te Dokkum op 3 jun 1713, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Harmanus Damen geb 18 okt 1809 HRL, ovl 4 sep 1870 HRL, N.H., ongehuwd, zv Rein D, en Margaretha Hoeven; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margarita Hoeve; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 16 apr 1840, no. 80: 150 Caroliguldens; 6 okt 1840, no. 107; 13 jan 1841, no. 15; 2 apr 1841, no. 82; 3 jul 1841, no. 99; 2 okt 1841, no. 110; 5 jan 1842, no. 9; 2 apr 1842, no. 80; 2 jul 1842, no. 95; 3 okt 1842, no. 107; 7 jan 1843, no. 18; 1 apr 1843, no. 84; 4 jul 1843, no. 102; 5 okt 1843, no. 119; 3 jan 1844, no. 21
Hendrik Damen geb 5 feb 1803 HRL, ovl 26 nov 1870 HRL, ged, 22 feb 1803, N.H., zadelmaker, 1e huwt met Jarig Harings Okkes op 4 jan 1824 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1823, 2e huwt met Trijntje Ruurds Drayer op 15 mei 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 4 en 11 mei 1828, zv Reinder D, en Margaretha Hoeve; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824, ovl 1826, huw 1828, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zadelmaker, wijk B-010; VT1839; H.D. eigenaar van perceel nr. 454 te HRL, zadelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 159, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Hiltje Reins Damen geb 1 nov 1799 HRL, ged 19 nov 1799 HRL, N.H., ovl 8 mrt 1874 HRL, huwt met Wybe Wybenga op 16 mei 1824 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1824, wagenmaakster, dv Rein D, en Magrieta Hoeve; BS huw 1824, ovl 1847, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-112; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-106; VT1839
Jacoba Damen geb 22 jan 1803 HRL, ged 30 jan 1803, N.H., dv Jan D, en Tanneke Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jan Damen geb 10 nov 1811 HRL, 1e huwt met Trijntje Arjens Woudenberg op 12 mei 1837 HRL, schutter Mobiele Vriese schutterij, 2e huwt met Albertje Lenses (vd Heide), op 23 sep 1858 HRL, bierbrouwersknecht in 1858, zv Rein D, en Margaretha Stoever, BS ovl 1819, huw 1837, ovl 1840, huw 1858; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, brouwersknecht, wijk A-187; VT1839; geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margareta Hoeve
Johannes Damen huwt met Alegonda Wijnia, kind: Rein D, geb 1763 HRL; BS ovl 1828; kind: Joan Adam Johannes Dahmen, ged 6 jan 1760 Westerkerk HRL, zv Johannes Dahmen en Aldegunda Wijnia; kind: Anna Christina Johannes Dahmen, ged 18 mrt 1762 Westerkerk HRL; kind: Rein Annes Joannes Dames, ged 21 mrt 1765 Westerkerk HRL; kind: Willemijntie Johannes Dames, ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL; huwt met Elisabeth Gerritsheim, kind: Wilhelm Wilhelms Dhamen, ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL
Johannes Damen geb 23 jul 1805 HRL, ged 13 aug 1805 HRL, N.H., zv Jan D., en Tanneke Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1805
Maria Douwes Damen ovl voor 1845, huwt met Jelte Barendsma; BS huw 1818, huw 1844, ovl 1870
Rein Annes Joannes Damen R.A.J. Dames, ged 21 mrt 1765 Westerkerk HRL, zv Joannes Dames en Allegonda Wijnia; geb 1763 HRL, ovl 15 okt 1828 HRL, huwt met Margaretha Hoeve, zadelmaker en huwgewt bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1813, N.H., kinderen: Harmanus, geb 18 okt 1809 HRL, Jan, geb 10 nov 1811 HRL, Johannes D, geb 28 okt 1795 HRL, Hiltje Reins D, geb 1 nov 1799 te HRL, Hendrik D, geb 5 feb 1803 HRL, Alagonda, geb 27 aug 1801 HRL, zv Johannes D, en Alegonda Wijnia; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1809, 1811bsha, huw 1813, ovl 1828, ovl 1864, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk B-010, zadelmaker, 1814. (GAH204); R. Annes Dhams van HRL, ende Margaretha Hoeven van Elburg, zijnde de aangaave gedaan door de moeder van de bruidegom, 7 apr 1792; R.A. Dhaams van HRL, en Margareta Hoeve van Elburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 apr 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Elburg en aldaar getrouwd op den 6 may 1792 op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Harmanus Reins Damen, geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jan Reins Damen, geb 10 nov 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Reins Dame, geb 28 okt 1795, ged 17 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Heiltje Reins Daams, geb 16 okt 1797, ged 31 okt 1797 Grote Kerk HRL, vrouw als M. Haas; dopen Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 136, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens zadelmakerswerk, 31 Wintermaand 1809: f. 25:0:0; id. over 1809, ord. 31 Wintermaand 1809: 25 Car glds
Anna Elisabeth Dames zie ook: Groeneman; huwt met Pieter Wiltigh, (=Witten), kind: Pieter Pieters Wiltigh, geb 1 okt 1791, ged 4 okt 1791 Grote Kerk HRL
Dores Dames heeft een huisbediende, 4e quartier, no. 44, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650)
Gerardus Dames vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen nummer, maar vermeld tussen nos. 109 en 112, 1 mrt 1804; huwt met Grietje Klaases, kind: Ipkje Gerardus Dames, geb 29 sep 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL
Ipkje Gerardus Dames geb 29 sep 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Gerardus Dames en Grietje Klaases
Klaaske Gerardus Dames geb 15 aug 1806 HRL, ged 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl 23 mei 1833 HRL, huwt met Simon Sijbrens de Vries op 6 dec 1832 HRL, dienstmeid. N.H., dv Gerardus D, en Grietje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1833
Pieter Dames ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 11 last balsteen tegen 7 Caroliguldens per last, tot kistvulling, 8 jan 1742: 77 Caroliguldens
Willemijntie Johannes Dames ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL, dv Johannes Dames en Allegonda Winia
Yttie Pieters Dames huwt met Douwe Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 23 Febrij en 2 en getrout de 9 mrt 1766; huwt met Andries Pieters Hoogstra, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en den 2 en getrout den 9 Mei 1756
Jeltje Dametz huwt met Sint Klazes de Jong; BS ovl 1828
Hendrik Andries Damhuis huwt met Sijtske Jans, kind: Jan Hendriks D, geb 1807 Gaast; BS ovl 1828
Jan Hendriks Damhuis geb 1807 Gaast, ovl 16 jun 1828 Leeuwarden, korporaal bij het 3e Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, laatst gewoond hebbende te HRL, zv Hendrik Andries D, en Sijtske Jans; BS ovl 1828
Pietje Michiels Damsma ovl 12 dec 1802 Dokkum, huwt met Jan Goslings; BS huw 1835, ovl 1870
Barber Gjalts Damstra huwt met Pieter Pieters Posthumus; BS ovl 1837
Dirk Haitses Damstra geb 1800 HRL, ovl 12 feb 1865 Franeker, huwt met Aukje Tymans vd Hout op 1 dec 1822 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1822, blokmakersknecht, zv Haitse Jorrits D, en Klaaske Hayes (Gortmaker), pompmakersknecht en wonende te Franeker in 1865; BS huw 1822, BS Franeker ovl 1865
Haitse Jorrits Damstra geb 1756 ... , ovl 31 mrt 1816 HRL, huwt met Klaaske Hayes Gortmaker op 18mrt174 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 mrt 1794, in leven winkelier, kinderen: Sjoukje Haitzes D, geb 1795 HRL, Dirk Haitses D, geb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk F-216, winkelier, 1814. (GAH204); H.J.D., Scheepstimmermansknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar
Janke Jorrits Damstra geb 1764 Bergum, ovl 8 jun 1828 HRL, huwt met Cornelis Dirks, overlijdensaangifte van Feikje Andries in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811, ovl 1828, ovl 1830; Cornelis Dirks ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjalling Douwes, deszelfs neef, 7 may 1791; ondertrouw HRL; Ik Ondergetekende, J.J.D. weduwe Cornelis Dirks Molenaar, wonende te HRL, verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Dirk Cornelis Molenaar, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Ansk Jarigs, mede wonende te HRL, mogende dus Lijden dat dezelven door den Heer Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 31 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende akte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Twintigste Mei Een duizend achthondert Vijftien Compareerde voor ons fungerende Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stadin het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Claas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, Haitze Jorrits Damstra, Scheepstimmermansknegt, Jan Edes van der Woude, Werkman, Jan Taekes Pannebakker, Matroos, Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, Zijtze Johannes Hoog, werkman en Cornelis Sjerks Vorst, zonder beroep, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Dirk Cornelis Molenaar Werkman wonende te HRL, wiens ouders zijn Cornelis Dirks Molenaar Overleden en J.J.D. nog in leven ter dezer Stede HRL woonachtig; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Dirk Cornelis Molenaar is geb te HRL den tienden dec Een duizend zeven hondert negentig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien dezelve niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had. Geven de Comparanten reden van Wetenschap dat zij deze Dirk Cornelis Molenaar, niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijn houders hebben gehad waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane Voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Praesident Burgemeester dezer Stad in dato den tiende dezer maand mei ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato dan negende mrt jongstleden No. 13 afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze Dirk Cornelis Molenaar onvermogend is, om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd dezes gemeld. Gratis geregistreerd te HRL dne twinrigste May 1815 fol. 119 V? C
Joukje Damstra oud 45 jaar, geb en wonende te HRL, wijk H-127; VT1839
Sjoukje Haitzes Damstra zie ook: Sjoukje Haitzes; geb 1795 HRL, ovl 30 apr 1842 HRL, huwt met Jan Tymens vd Hout op 22 sep 1825 HRL, huw.afk. 11 en 18 sep 1825, dv Haitze Jorrits D, en Klaaske Hayes Gortmaker; BS huw 1825, ovl 1842, ovl 1858
Trijntje Damstra huwt met Simon de Boer; BS ovl 1832
Hendrik Dane ontvangt wegens gemaakte kosten bij de werving voor de Armee door E. Faber in 1806, 20 apr 1807: f. 14:5:0; id. de koopschat van zijn huizinge de Hopzak genaamd, door de regering aangekocht tot een hospitaal voor de mariniers: 600 Caroliguldens, en voor zegelkosten koopbrief: f. 25:2:0, tesamen 625 Car glds en 2 stuivers; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; geboortig van Nymegen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 21 jul 1803. (burgerboek); Fredrik Papa ende Wilhelmina Hinkelman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.D., goede bekende, 9 jun 1804; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Aaltje Daniel zie: Boomgaard
Maria Elisabeth Daniel zie: Heinsius
Antie Daniels ged 10 jun 1756 Westerkerk HRL, dv Daniel Martens en Feikjen IJpes
Arnoldus Daniels geboortig van Blokzijl, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed in handen van pres. burg. Osinga op 15 apr 1765. (burgerboek)
Aukje Daniels zie ook: Stram; geb 16 sep 1809, ged 1 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Daniel Johannes en Aafke Cornelis
Catharina Daniels zie: Hek
Catharina Daniels geb 8 mrt 1806 HRL, ged 30 mrt 1806 HRL, N.H., dv Daniel Watses, en Tjallinkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Cornelia Daniels Pieter Jansen ende C.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten des selfs swaeger met een gebod in de week, 14 Feb 1750; huwt met Pieter Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-24 Feb en den 1 mrt 1750 doen getrouwdt
Cornelia Daniels Remonstreert met alle onderdanigheid Baukjen Rinnerts ongehuwde dogter binnen HRL dat door ''t overlijden van IJttje Sierks in leven gesworen turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; de suppliante hier toe van herte inclinerende neemt de vrymoedigheid sig mits dezen aan UEd: Achtbh:te addresseren, ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven dezelve bedieninge op des supplinantes persoon te defere-ren en haar in des overledenens plaatse aan te stellen tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Een aangezien de sup-plnte haar tegenwoordig dienstbaar bevindt so soude het haar van de grootste ulititeit en nuttigheid wezen gedagte bedieninge provisioneel door een gesubstitueerde te laten waarnemen waartoe sij Eerbiediglijk aan UEd Achtbh:koomt voor te stellen de perzv C.D., dewelke door ''t ongeluckig verlies van haar wijl:man de verdienste welke hier uit nog voortkoomt tot onderhoud van haar zelve ende beide kinderen waar mede sij is blijven sitten ten uitersten nodig is, praesenterende haar perzoon bij dezen:q:f:etc:was get S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek eligeert en stelt mits dezen de suppliante Baukje Rinnerts tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende; en qualificeert provisioneel tot ''t waarnemen van dezelve de mede Suppliante C.D. mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 jan 1756. /was get:/Hendr Schaaff onderstonde Ter ordtie van de Magistr get:S. Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; op Heeden den 19 jan 1756 hebben de beide suppliantes Baukjen Rinnerts en C.D. de eerstgemelde corperelijk ende laaste more mennonitorum den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Schaaf. In kennisse van mij gesw:clercq (:get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Cornelis F Daniels zie: Gautier
Cornelis Daniels geb 21 jan 1807 HRL, ovl 3 jun 1828 ziekenzaal garnisoen Groningen, ged 17 feb 1807 HRL, N.H., fuselier in de derde Compagnie van het depot Bataillon der achtste afdeeling Infanterie, zv Daniel Johannes, en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828
Daniel Daniels broer van Hendrik Daniels?; ovl 19 jan 1793 HRL, oud 41 jaar; president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 51:19:12 terzake verdiend loon van Meynerd Luytjens f. 16:1:4, Hendrik Daniels f. 16:9:8, D.D. f. 2:14:0 en Huyte Johannes 16-15., 17 nov 1759 (GAH1088)
Danieltje Daniels zie: Posthuma Nagtegaal
Dyderik Daniels van HRL, huwt met Geeske Johannes van Almenum, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 12 mei 1759
Durk Daniels ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Daniel Martens en Feikjen IJpes
Dirk Daniels geb 23 nov 1808 HRL, ged 29 nov 1808 HRL, N.H., zv Daniel Watses en Tjallingkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Douwe Daniels huwt met Sijbrig Fokkes, kind: Roelof Douwes, geb ...; BS huw 1824
Eelkje Daniels huwt met Jan Gerbens, kind: Pieter Jans, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 6 Jaar out Sinde; kind: Lisbet Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 4 Jaar out sinde; kind: Danels Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL
Elisabeth Daniels geb 1756 Franeker, ovl 30 mrt 1828 HRL, huwt met Hendrik Hoffius; BS huw 1828
Etje Daniels huwt met Durk Sweeris, kind: Gerritje Durks, ged 1 jun 1749 Grote Kerk HRL
Fetje Daniels geb 15 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL, dv Dani?l Pieters en Hester Willems
Floris Daniels ovl feb 1727 HRL; als Stads Arme
Frederik Daniels zie: Dublinga
Geertie Daniels en Jacob Joosten, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Gombergen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jacob Joosten, kind: Stijntje Jacobs, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Joost Jacobs, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Gosling Daniels ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL, zv Daniel Goslings en Eelkien Sikkes
Gosling Daniels Jan Markus (!) ende Grijtie Daniels, beide van HRL, compareerde de bruid desselvs broeder G.D., 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Eelkien Sikkes, kind: Gosling Daniels, ged 22 sep 1757 Westerkerk; Maertie Daniels ende Homme Clasen, beide van HRL, huw aang. 15 jan 1735 HRL, komende voor de bruid G.D., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Grietje Daniels zie: Keets; geb 3 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Daniel Hendriks en Rinske Jans de Swart
Grietje Daniels huwt met Jan Merkus, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep en getrouwt de 20 nov 1742; Jan Markus (!) ende G.D. beide van HRL, compareerde de bruid desselvs broeder Gosling Daniels, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Daniels zie: Keets, Keetstra
Hendrik Daniels ende Berber Eiberts, beide van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Tymen Jacobs dessels swager met een gebot in de week; huw.aang. HRL 1738; huwt met Berber Eiberts, kind: Hiltie Hendriks, ged 13 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pier Hendriks, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hendriks, ged 30 may 1748 Westerkerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 19 aug 1745 Westerkerk HRL; kind: eybert Hendriks, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hendriks, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Daniels huwt met Grietje Johannes, kind: Daniel Hendriks, ged 8 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks, ged 6 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Grietie Hendriks, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Hendriks, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL, moeder als G. Jans; kind: Pieter Hendriks, ged 9 aug 1768 Grote Kerk HRL
Hendrik Daniels Geven UEd:Achtbh:met Schuldige eerbied te kennen IJpke Siccama en H.D. beide binnen deze Stad; dat de eerstgemelde wel genegen sijn bedieninge als ordris korendrager te transporteren op den laastgemelden, die sulx meede van herten is begerende; addresseren haar ten dien fine aan de tafel van UEd:Achtbh met ootmoedig versoek UEd:Achtb:gelieven in gemelden transport te consenteren in de persoon van H.D. in plaatse van IJpke Siccama aan te stellen tot meede ordris korendrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaamheden daer toe Staande, q:f:etc: was getekend:S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat gehoord het versoek eligeert en nomineert mits desen de persoon van H.D. tot meede ordris korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande; mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch de soma van twintig Cargls:; Actum den 15 dec 1751. was get:Harms Siccama onder stonde, Ter ordtie van de magistr get:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; H.D. heeft den Eed van getrouwigheid als ordris korendrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H Siccama en de Geregtigheid volgens boovenstaande appoint:in de armbusch betaeld den 15 dec 1751. In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); laat zijn funktie als ordris korendrager transporteren op 6 sep 1758 op Marten Douwes tot substituit-korendrager; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Daniels H.D. en Antje Bokkes, beide van HRL, en laatst geproc; ameert op dato dezes 6 oct 1776 HRL, en toen getrouwd
Hendrik Daniels ovl 17 mrt 1789 HRL, oud 15 jaar; ovl 15 mrt 1805 HRL, oud 36 jaar
Hendrik Daniels Sijbe de Vries bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door H.D. bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 55:0:0 aan dito wegens loon van Hidde Sjoerds en H.D. als wevers bij Jan Ysaks in 1 jaar verdiend, 14 jun 1763. (GAH1093); voogden bet f. 62:2:0 aan dito door H.D. tot 12 mei 1765 als wever verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); voogden bet f. 87:19:0 aan dito door H.D. als wever verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 14:0:0, 26 aug 1766. (GAH1096); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 51:19:12 terzake verdiend loon van Meynerd Luytjens f. 16:1:4, H.D. f. 16:9:8, Daniel Daniels f. 2:14:0 en Huyte Johannes 16-15., 17 nov 1759 (GAH1088); president-voogd Albert Noordga betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van H.D. als zadelmakersknecht, 2 jun 1761 (GAH1091)
Hendrik Daniels voogden bet f. 58:4:0 aan en wegens dito, 7 aug 1764. (GAH1094); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Jan Allerds, f. 44:0:0 voor 5 1/2 schouw geleykte Dragtster baggelaar ih Weeshuis geleverd, alsmede voor dragen en meten, kwit. no. 2, 28 jun 1764. (GAH1094) id. f. 84:7:0 samen met Jacob Tijsen, voor 111/4 schouw Pekel turf f. 6 1/2 gulden, ih Weeshuis geleverd, gelijk mede voor dragen en meten, kwit. no. 3, 29 jun 1764. (GAH1094); Geeft met schuldige onderdanigheit te kennen H.D. binnen deese Stadt woonagtig hoe door ''t overlijden van Bauke Pieters van der Haven een ordrs turfdragersplaats is koomen te vaceeren en de supplnt daar meede geerse soude sijn begiftigt. Weshalven sig bij desen aan UEd:Achtb:addresseert met gedienstig versoek dat het UEd:Agtb:behaagen mag de supplnt tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt aan te stellen, op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc, (get:), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van H.D. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deses Stads Actum den 4 aug 1738, (Was get:), D.J. Vosma. Ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit jus jurandium Coram presid. Vosma den 4 aug 1738. In Kennisse van mij secretaris get, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur voor het dragen, loegen, meten enz. van turf, 2 jun 1757: 28 Caroliguldens en 9 stuivers; id. 10 sep 1764: f. 14:7:4; id. voor 24 schouw en 2 korven aan het Stadstimmerhuis, alsmede voor opzichter en bier, 29 okt 1750: f. 32:8:0; id. voor het bewerken van 18 schouw en 25 korven turf ten dienste van het Stadstimmerhuis, 7 apr 1768: f. 24:15:0; id. 15 schouw en 21 korven f. 1:16:0 het schouw, 29 jun 1778: f. 20:3:0; id. 2 1/2 vuren turf aan de Kleine Kerk, 20 aug 1772: f. 7:11:8; id. 3 schouw en 15 korven, 6 feb 1775: f. 5:1:4; id. 22 schouw turf aan het Raadhuis 33 stuivers, 29 mrt 1773: f. 36:6:0; id. 3 schouw en 3 korven in het Diaconijhuis, 1 aug 1774: f. 4:12:4; id. 14 schouw en 2 korven turf 33 stuivers het schouw, 28 aug 1782: f. 23:3:10; id. 12 schouw en 16 korven ten dienste van het Raadhuis 33 stuivers, 23 sep 1783: f. 20:9:2; id. voor dragen, meten en loegen, opzichter en bier voor 24 schouw en 2 korven turf geleverd aan het Stadstimmerhuis, ord. 29 okt 1750: f. 32:8:0 (GAH428); ontvangt van het Weeshuis voor dragen en meten van 11 9/10 schouw turf in het Weeshuis, 8 apr 1757, kwit. no. 6: f. 11:18:0 (GAH1086)
Hendrik Daniels ged 23 mrt 1756 HRL, zv Daniel Paulus en Aaltje Teunis; doopregisters N.H. HRL 1756
Hendrikje Daniels huwt met Harmen Martens, kind: Claeske Harmens, ged 9 feb 1740 Grote Kerk HRL
Hielkje Daniels zie: Ziekmans
Jan Daniels zie: Boomgaard, Keets
Jan Daniels geb 25 apr 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Daniel Pieters en Hester Willems
Jan Daniels ovl voor 1835, huwt met Antje Jans Plantinga; BS ovl 1834
Johannes Daniels zie: Siegmans, Wassems
Johannes Daniels ovl voor 1801; zie ook: Doekle Johannes, zv de weduwe J. D
Johannes Daniels J.D. en Aukje Doekes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 may 1780 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; kind: Daniel Johannes, geb 7 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: A.D. Esta; kind: Doeke Johannes, geb 16 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk Har
Johannes Daniels ovl 24 dec 1789 HRL, oud 53 jaar
Johannes Daniels ovl voor 1857, huwt met Jetske Jeltes op 14 jun 1795 HRL, laatste afk. 7 jun 1795, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1856; J.D. ende Jetske Jeltes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Floris Jeltes deszelfs oom, 24 may 1795; ondertrouw HRL
Johannes Daniels geb 16 feb 1806 HRL, ovl voor 1812, ged 18 feb 1806 HRL, N.H., zv Daniel Johannes en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1806; geb 4 sep 1811 HRL, N.H., zv Daniel Johannes en Aafke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 4 sep 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Daniel Johannes en Aafke Cornelis
Johannes Daniels huwt met Grijtje Fokkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 jul en den 5-12 aug 1742 en doen ook getrouwt; J.D. ende Grietje Fokkes beide van HRL, koomende weegens de bruid Ruurd Jansen, bontwever, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbeth Daniels huwt met Hessel Jelles, kind: Daniel Hessels, ged 5 okt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Hessels, ged 5 jun 1742 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Daniels ovl 24 may 1727 HRL, old 36 jaeren
Liesbert Daniels huwt met Tjepke Gabes Laanstra; BS huw 1820; kind: Jan Tjepkes, geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL
Maertie Daniels ende Homme Clasen, beide van HRL, huw.aang. 15 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Gosling Daniels, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Marijke Daniels huwt met Christoffel de Haas; BS ovl 1828
Oeds Daniels ovl voor 1841, huwt met Iebeltje Jacobus, kind: Jacobus Oedzes Wyma, geb 1801 Augustinusga; BS huw 1840
Paulus Daniels ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Daniel Paulus en Aaltje Theunis; ged 8 jul 1753 Grote Kerk HRL, zv Daniel Poulus en Aaltie Tuinnes
Paulus Daniels Geeft UEd:Achtb:onderdaniglijk te kennen P.D., ordrs turfdrager en Burger alhier, dat hij supplnt zeer gaerne genegen zoude zijn dese zijne bedieninge te transporteren op eenen Gerrit Gerrits, mede alhier wonagtig; en vermits dese overdragt niet kan nog vermag te geschieden sonder UEd:Achtb:consent en gratie. Soo addresseeren deselve sich bij desen aen UEd:Achtb: met ootmoedig versoek ten einde ''t UEd:Achtb:goedgunstig behage mag in dese overdragt te accorderen, en over sulx Gerrit Gerrits in plaets van P.D. tot ordrs turfdrager aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehorende q. f. etc:, (was getekent), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de mede ordrs supplnt Gerrit Gerrits tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad in plaets van P.D. op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden, daertoe staende Actum den 1 mrt 1741, (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr:ab:sec:(get:), P. Reideman; (Onder Stonde); Prestitit Jus Jurandum Coram Praeside Pier Bretton. Actum op den Raedhuise in HRL den 1 mrt 1741. In kennisse van mij gesw. clerqc (get:) P. Reidema. (AanstellingenStad HRL 1731-1759)
Pieter Daniels huwt met Rixtje Jans, kind: Daniel Pieters, geb 1 mrt 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Pieters, geb 9 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Daniels De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde door den Fiscus aan den Raad geproduceert eene Attestatie gepasseert, door drie getuigen waar uit Consteerde dat eenen P.D. Panbackersknegt alhier, met veel gevaar het kv Jacob IJkes uit het water had gered, en is dezelve voor deze daad van Edelmoedigheid toegekend, de gewoone Praemie van een zilver lepel, do. 6 jun 1799 (GAH45)
Pieter Daniels vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 11-40 jaar, ongetrouwden 11-45 jaar, 4e kwartier, no. 170, 1 mrt 1804; heeft een huisbediende, 4e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Daniels woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; komt 2x voor. (mogelijk dezelfde); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 11-40 jaar, ongetrouwden 11-45 jaar, 5e kwartier, no. 17, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Pieter Daniels ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Daniel Pieters en Hester Willems; huwt met Lutske Klaases, N.H., kind: Hester Pieters, geb 28 okt 1801 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801; P.D. en Lutske Klaases, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Daniel Pieters, geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hesther Pieters, geb 25 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, vader op zee; kind: Daniel Pieters, geb 27 jul 1796, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Daniels huwt met Tjietske IJnses, kind: Gerritje Pieters, geb 1774 HRL; BS huw 1852; P.D. en Tjitzke IJnses, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Gerritje Pieters, geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL
Pytter Daniels ook als: Pieter Fopels; P.D. ende Mayke IJkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de Conrector Schulse des selfs Broodheer, 4 Jan 1749; huwt met Maeyke IJdes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 janua 1749 en ook getrouwt; kind: Eeke Baukes Pieters, ged 12 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Johannes Horatius Pieters, ged 26 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Joanna Maria Pieters, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, vader als P. Fopels
Rinske Daniels Hendrik Dirks en R.D., beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruird Hotses, desselfs Swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Sjoerd Daniels huwt met IJtje Jans op 13 jan 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; S.D. en IJtje Sjoerds Boetijn, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Sijbrens deszelfs oom, 29 dec 1804; ondertrouw HRL
Susanna Daniels Douwe Douwes ende Suisanna D. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs steevaeder Jan Eerks, 27 Aug 1746; huwt met Douwe Douwes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 Augs en den 4-11 sep 1746 en doen ook getrouwt
Teunis Daniels zie: Beva
Teunis Daniels ged 15 jul 1750 grote Kerk HRL, zv Daniel Poulus en Aeltje Teunis
Teuntje Daniels zie: Oolgaard
Tjietske Daniels zie: la Fleur
Trijntje Daniels zie: Beva, Hendriks
Trijntie Daniels ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Daniel Poulus en Aaltje Teunis fiches dopen Grote Kerk HRL
Trijntie Daniels ged 7 jun 1759 Westerkerk HRL, dv Daniel Goslings en Eelkien Sikkes
Trijntje Daniels huwt met Geert Rinnerts, kind: Rinnert Geerts, geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL
Willem Daniels zie: van der Ploeg
Willemke Daniels geb 1781 ... , ovl 13 nov 1813 HRL, huwt met Berend Burgers, ovl wijk G-151; BS ovl 1813; Berent Borgers en W.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Wouter Daniels ovl 12 feb 1794 HRL, oud 76 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Trijntie Andries, kind: Andries Wouters, ged 4 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eke Wouters, ged 4 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Wouters, ged 22 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Wouters, ged 12 okt 1755 Grote Kerk HRL
Yme Daniels bet aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds en Reinder Dirks wegens 6 pondematen bouw onder Berlicum, no. 5, f. 97:10:0; 1780. (GAH1110); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. f. 195:0:0 over 2 jaar landhuur, 1784. (GAH1115); id. f. 48:15:0 vd wed. wijlen Marten Hylkes, IJpe Sjoerds, IJ.D. en Reinder Dirks, terzake een half jaar propijn wegens een 5-jarige continuatie van inhuiringe van 6 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); id. f. 97:10:0, samen met Reinder Dirks, IJpe Sioerds, Marten Hylkes wed., terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlikum, no. 5, 22 feb 1786. (GAH1118); id. f. 97:10:0 cum soc., 24 jan 1787. (GAH1119); id. 22 aug 1787. (GAH1119)
Yttje Daniels en Johannis Rinkes, beyde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Christoffels; huw.aang. HRL 1737; huwt met Johannis Rinkes, kind: IJtje Johannis, ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL; Jentje Hijltjes ende IJ.D. beyde van Almenum, komende wegens de bruyd Hijlke Sijbes, 29 Oct 1745; huwt met Jentje Hijltjes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1745 en doen ook getrouwt; kind: Christoffel Johannes, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL, vader als J. Reinkes
Antonette Danij huwt met Jan Dirks Avontuur, kind: Geise Jans Avontuur, geb 20 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Harmen Dank Dirk Besling van HRL, en Geesje Westendorp van Steenwijk, huw aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruid H.D. ; huw.aang. HRL 1736
Danker de Kempenaer old raad ordinaris in den hove van Friesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 5 mrt 1711. (burgerboek)
Antje Dirks Danser geb 15 jul 1799 HRL, ged 30 jul 1799 HRL, dv Dirk Jacobs Danser en Dieuwke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1799
Dieuwke Durks Danser geb 1810 HRL, ovl 9 okt 1826 HRL, naaister, dv Dirk D, en Dieuwke Pieters; BS ovl 1826
Dirk Jacobs Danser huwt met Geertje Sijbes Dijkxma, kind: Jacob Dirks Danser, ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Dirks Danser, ged 17 mrt 1746 Westerkerk HRL
Dirk Jacobs Danser geb 1777 HRL, ovl 13 okt 1834 HRL, huwt met Dieuwke Pieters op 11 nov 1798 HRL, kind: Antje Dirks D., geb 15 jul 1799 HRL, Dieuwke Durks D, geb 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799; BS ovl 1826; 1834 overlijdens; gebruiker van wijk B-115, wolkammersknegt; eigenaar is Johannes Norel 1814. (GAH204)
Gerrit Johannes Danser G.J.D. en Metje Claases Postma, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 mrt 1772 HRL, en de bevestiging van dit huwelijk tot op dato dezes uitgestelt door absentie van den bruydegom ter zee zijnde geweest, en getrouwd 26 jan 1773
Grietie Claases Danser huwt met Jaeye Tjallings, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Feber:en getrout den 3 mrt 1754
Jacob Danser mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; J.D. ende Sjoerdtje Folkerts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Claas Danser des bruidegoms oom, 6 Jun 1750; huwt met Sjoerdtje Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Jacob Dirks Danser Age Claeses ende Leentje Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom D.J.D., 14 Sep 1748
Jacob Dirks Danser ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL, zv Dirk Jacobs Danser en Geertje Sijbes Dijkxma; A. Wybenga bet f. 34:1:6 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbring van J.D.D., komende uit de boedel van zijn vader vlgs rekening van A. Noordga, 3 mei 1763. (GAH1093); voogden bet f. 19:0:0 aan dito door J.D.D. bij vroedsman Albertus de Haas verdiend van 12 mei 1763 tot 12 mrt 1765, 12 mrt 1765. (GAH1095); id. f. 8:10:0 wegens inbreng van J.D.D. hem aanbe?rfd voor 1/4 deel van zijn broeder Sjoerd Danser in Oostindi? overleden, 3 mrt 1767 (GAH1097); rentmeester van het Weeshuis bet f. 3:17:14 aan de substituut executeur H. Gonggrijp terzake het reeel van het huys van wijlen J.D., kwit. no. 17, 8 jul 1783. (GAH1114); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 181, bij hem inwonend Dirk Jacobs, 25 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Janke Dirks Danser geb 1737 ... , ovl 4 jan 1814 HRL, huwt met Wiebe Everts Akkringa, ovl wijk B-115, huw geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk, beide van HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1814
Janke Johannes Danser van HRL, huwt met Claas Jansen Koning van Oostvlieland, geproclameerd de 24-31 mrt en de 7 en getrout met attestasie de 16 apr 1765
Janke Claases Danser huwt met Sierk Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt de 5 en de 12 en getrout de 26 apr 1760; huwt met Hendrik Stom, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 Jannewari 1768; kind: Johanna Stomp, geb 10 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL
Johanna Dirks Danser huwt met Carel Johannes Plonius, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jul 1761 in de Westerkerk
Claas Jacobs Danser geeft met behoorlijke eerbiet te kennen Sape Jogchums gesworen turfdrager binnen UE en Achtbhn Stadt, hoe dat hij wel genegen was dito functie te transporteren aan eenen C.J.D. mede alhier; Doghdewijl sodanigen transport sonder consent van UE en Achtb: niet kan geschieden, soo versoeken deselve suppltn met vorige eerbiet dat Ue Achtb:deese versogte overdragt gelieven te accorderen, en over sulks de persoon van C.J.D. in plaats van Sape Jogchums aan te stellen op lasten, pligten en gehoorzaamheden daar toe staande, quo facto etc:was vertekent P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat gehoort het versoek eligeert mits deesen de persoon van C.J.D. tot meede gesw:turfdrager binnen deese Stadt op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande, mits doende den eedt in handen van de presid. burgemr deses Stadts. Actum den 9e Janrij 1737 was vertekent J. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Onder stonde; OpHeeden den 9e Janrij 1737 heeft C.J.D. den eedt van getrouwigheit in handen van mij onderges:presid. burgemr der steede HRL gepresteert, was vertekent J. van Crijtenburgh. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); strater in 1762-1765; Jacob Danser ende Sjoerdtje Folkerts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D. des bruidegoms oom, 6 Jun 1750; transporteert zijn funktie als turfdrager op 27 dec 1752 over op Jetse Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:12:0 terzake het dragen en meten van 13 schouw en 25 korven turf in het Weeshuis, 7 mrt 1749, kwit. no. 2 (GAH1078); ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiend arbeidsloon van een gedeelte vervloeren van het Grootkerkhof volgens publ. besteding, 15 sep 1762: 180 Caroliguldens; id. voor het vloeren van de Bredeplaats, 29 jun 1763: f. 143:13:0; id. voor het maken van een straat buiten de Havenpoort, 21 okt 1765: f. 42:0:0
Lamkje Jacobs Danser geb 1755 HRL, ovl 10 mei 1827 HRL, huwt met Barend Hijlkes/Eelkes vd Steeg; BS ovl 1825; 1827 overlijdens
Lijsbeth Dirks Danser huwt met Pieter Ockes Waterbuik, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Sybe Dirks Danser ged 17 mrt 1746 Westerkerk HRL, zv Dirk Danser en Geertje Dijxma
Sjoerd Dirks Danser voogden bet f. 8:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbreng van Jacob Dirks Danser hem aanbe?rfd voor 1/4 deel van zijn broeder S.D.D. in Oostindi? overleden, 3 mrt 1767. (GAH1097)
Abraham Gerrits van Danswijk geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Gerrit van Danswijk en Sepkje Rinses
Gerrit Abrahams van Danswijk geb 1754 ... , ovl 10 feb 1814 HRL, huwt met IJda Lolkes IJlstra op 14 okt 1810 HRL, komt van HRL, koopt een huis in 1798, ovl in wijk A-064; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, ovl 1849; wed. G. vD. eigenaar en gebruiker van wijk A-064, winkeliersche, 1814. (GAH204); G. v. D. en IJtje Lolkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; G.A. vD. en Sepkje Rinses, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 192, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts: . -3:0; jar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 192, 1 mrt 1804; koopt van de erven van Simon Stijl een huis voor f. 262:3:0 op 1 dec 1798; wed. G. v. D. eigenaresse van perceel nr. 370 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 160, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Hendrina Gerrits van Danswijk geb 1778 ... , huwt met Sjouke Sipkes Hiemstra op 20 dec 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, getuige bij geboorte aangifte van Dirk Jans vd mei 1811, kolonist in de colonie Willemsoord, gemeente Steenwijkerwold, wonende aldaar; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1841 Sjouwke Sipkes en H.G. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 dec 1807; ondertrouw HRL; kind: Sipkje Sjoukes, geb 14 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL
Eelkje Jillis Dantema geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Jillis Dantema en Elisabeth Pieters
Jillis Dantema huwt met Elisabeth Pieters, kind: Eelkje Jillis Dantema, geb 28 jan 1796 ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Elske Jans Dantuma geb 1779 HRL. (Damwoude ?), ovl 4 mrt 1825 HRL, 1e huwt met Ruth Wouters op 20 jun 1802 HRL, 2e huwt met Klaas Rommerts Blaauw op 11 aug 1814 HRL, huw.afk. 31 jul en 7 aug 1814, dv Jan Sjoerds en Geeske Arents; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1814, ovl 1825
Jacob Dantuma opsigter, woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde Voorts ter Vergadering een Jongeling Mense Geerts genaamd, zijnde gesterkt met desselfs Moeder Froukje Jans, welke door den Fiscus geciteerd Was, ter zaake dezelve de dogter van den Opzigter J.D. een slag aan het hoofd gegeeven had: dan dezelve ter zijner defensie bijbrengende, dat gedagte Meisje hem herhalde maalen gescholden en beledigt had, is dezelve voor dees keer met een ernstige Correctie vrijgelaaten. (GAH44)
Jan Dantuma op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 6:0:0 . (GAH650)
Adriaen Danzer geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. Jacobides op 31 mei 1699. (burgerboek)
Jetse Das gebruiker van wijk H-211, rijdende commies; eigenaar is Sijtze Beidschat, 1814. (H(GAH204)
Frans Dassel zie ook: F. Tassel; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijksafkondigingen van: F.D. oud vijf en twintig jaren, Werkman, geb en wonagtig te HRL, meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Lena Roelofs, en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Diennstbaar geb te Workum woonende te HRL en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duizend achthondert en vijftien voor de hoofddeur van ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Is geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789 Frans, zv P. Petrus Dassel en Lena Roedolf; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van Huwelijksafkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijksacte van F.D. en Aaltje Alberts dato 9 mrt 1815 op Fol. 12 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Pieter Petrus Dassel Zie ook: P.P. Tassel; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijksafkondigingen van: Frans Dassel oud vijf en twintig jaren, Werkman, geb en wonagtig te HRL, meerderjarige zv P.P.D. en Lena Roelofs, en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Diennstbaar geb te Workum woonende te HRL en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duizend achthondert en vijftien voor de hoofddeur van ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Is geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789 Frans, zv P. Petrus D. en Lena Roedolf
Jannetje van Dasselaar Jacob Dodenhuis van HRL, ende J. v. D. van Harderwijk, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Jacob Dodenhuis van HRL., en J. van desselaar van Harderwijk, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Steven Jakobs Dodenhuis, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Jacobs Doodenhuisen, geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder is J. van Dasselaar
Ebert Daues Maandag den 3 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. de burger Arij Ringes en E.D. ; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; de Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, de Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. de poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heydemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44)
Johan P Daum oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stokersknecht, wijk E-150; VT1839
Johannes Daum geb 1785 Tribboer ?, huwt met Maria Zweitser op 30 apr 1809 HRL, wonende te Amsterdam 1809, huw.get. bij G.N. vd Woude en R. vd Hoek 1815, meester kleermaker in 1811, wonende te HRL. 1824, wonende te id Groote Kerkstraat 1811, huw.get. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong 1811, id. bij J.L. de Boer en G.J. Zweitser, behuwd broeder vd bruid 1813, kinderen:Johannes D, geb 15 okt 1811 HRL, Petrus D, geb 10 dec 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, hu, huw 1813, huw 1815, ovl 1824, ovl 1882; gebruiker van wijk E-156, kleermaker; medegebruiker S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga; eigenaar is Hielke M. Wiersma, 1814. (GAH204); J.D. van Amsterdam en Maria Sweitser van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb Tribboer en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-257; VT1839; J.D. eigenaar van perceel nr. 1761 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 161, huis en erf, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Al. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 54)
Johannes Daum geb 15 okt 1811 HRL, ovl 17 okt 1811 HRL, zv Johannes D, wonende te in de Groote Kerkstraat, aangegeven door Antje Gerrits wed. Johannes Lauer, 51 jaar, en Elisabeth Jans wed. Paulus Bewa, 46 jaar; BS huw 1811
Johannes Daum huwt met Tjietske IJmkes Kamminga, (gk), op 7 nov 1833 HRL, werkman, heeft een zoon Doede, geb 22 dec 1854 HRL, los werkman, voorheen wonende te Sneek, zv Johannes D, en Maria Zweitser; BS geb 1811, huw 1833; landloper ??
Petrus Daum geb 10 dec 1809 HRL, ovl 22 dec 1882 HRL, huwt met Tjitske IJmkes Kamminga, (gk), op 7 nov 1833 HRL, werkman, in 1851 pakhuisknegt, Herst. Ev. Luth., zv Johannes D., en Maria Zweitser; BS huw 1833, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk E-181, wijk H-070, supp wijk H-281
Frans Jansen de Daver mr ijserkramer, geboortig van Langeromme in Frankrijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Vosma op 11 jun 1733. (burgerboek)
Anna Catharina David zie: Rasch
Samuel David zie: de Jong
Antje Davids begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Atje Davids geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL, dv David Berends en Akke Rinses
Aukje Davids huwt met Sjoerd Watses; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 22 dec 1782, ged 15 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes
Berber Davids zie: Nijkamp
Barbera Davids ovl voor 1835, huwt met Cornelis Nijkamp; BS huw 1834
Catharina M Davids zie: Haagstee
Aebeltje Davids zie ook: Fenema; geb 5 mrt 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes
Eelkie Davids op de belijdenisse des Geloofs ged 25 jan 1754 Grote Kerk HRL, Echte vrou in de Snakkerbuurt
Gertie Davids zie: Nijkamp
Hendrik Davids zie: de Vries
Isaac Davids I.D. en Breine Gomperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam Hartog, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL
Jan Davids zie ook: de Vries; geb 27 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv David Jans en Wytske Jeltes; geb 12 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv David jans en Wytske Jeltes; geb 11 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, zv David Jans en Wytske Jeltes
Janke Davids zie: Ras
Jeltje Davids zie ook: Venema; geb 25 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes
Jeltje Davids ovl voor 1830, huwt met Pieter Jietses Posthumus, in leven echtelieden te Holwerd; BS huw 1829, ovl 1841
Jochem Davids geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL, zv David Heins en Tjamkje Hendriks; geb 23 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv David Heyns en Tjampke Hendriks Ruimzaalder; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 23:8:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van J.D., 8 sep 1807 (GAH1139); id. f. 20:5:6, verdiende Loon van J.D. en Dirk Beerends, 12 apr 1808 (GAH1140)
Lysbeth Davids geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv David Berends en Aafke Rinses
Lotsijaa Davids zie: Rasjes
Martinus Davids Donderdag den 26 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van Barend Visser Coopman ter deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van Claas IJzenbeek tegens eenen M.D. Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud=Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45)
Pieter Davids ovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-091; medegebruiker Rudolphina Bensfort; eigenaar is Johannes Jans erven, 1814. (GAH204)
Tjietske Davids zie: de Vries
Tjitske Davids geb 1 mrt 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes; geb 3 apr 1791, ged 15 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv David Jans en Wytske Jeltes
Trijntje Davids zie: Smit; (2x)
Wybe Davids ovl voor 1847, huwt met Uilkje Dirks; BS ovl 1846
Willem Davids zie: van Assen
Willem Davids woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Willem Davids scheepstimmerman te HRL, koopt, als vader en voorstander voor zijn 2 minderjarige kinderen bij zijn wijlen huisvrouw Pietje Douwes in echt verwekt, van David Willems een huis voor 117 Caroliguldens op 14 sep 1799; begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 6, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ynze Davids ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:3:14 ter zaake geleverde 14 schouw en 19 korven Turf met arbeidsloon, 26 nov 1801, quit. no. 4 (GAH1133)
Griettje Davidts huwt met Alderik Albertus Wolwedijk, kind: Geesje Alderiks Wolwedijk, ged 25 aug 1748 Grote Kerk HRL
Jean Louis Debaine huwt met Susanna Jans Noordkamp op 25 jul 1813 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, pr?pose der keizerlijke douanes, afwezig of absent in 1834 kind: Maria Jean D, geb 1814 HRL, (gk), zv Jean B?ve, (gk), en Jeanne Lenoir, (gk); BS huw 1813, huw 1834, ovl 1858
Pieter Debbe huwt met Johanna Geertruida de Rook op 13 mei 1810 HRL, 1e luitenant ter zee, adjudant vd Commis Generaal vd depart. HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Decker gecompareerd ter vergadering Jan Vogelzang, tapper in ''Drie Hoefijzers'' alhier, die door de fiscus geciteerd was om boete en breuken tot 30 goudguldens boven de kosten over en terzake hij ''s land havenchercher D., de luitenant Hombach, beneffens meer andere mensen in de herberg ''''t Schippers Gezelschap'' alhier, geslagen en mishandeld had. Is na gedane confessie, en op betuiging dat hij niets had om te betalen over gedagte wandaden, alsmede dat hij thans zich op ene aller brutaalste en honende wijze tegen de raad gedroeg, gecondemneert om 4 etmalen te water en te brood in de Pekelkuip te zitten, em om de andere dag in de balk gesloten te worden, ma. 15 nov 1802 (GAH48)
Antie Simons Decker huwt met Jan Borgsteeg, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768
Augustinus de Decker geb 1775 Lokeren, ovl na 1841 en voor 1863, 1e huwt met Maria Joanna Buytenaart, 2e huwt met Maria Elisabeth Coulbout op 12 nov 1840 HRL, mr. kleermaker, wonende te HRL, kind: Maria Joanna de decker, geb 1797 Moerbeke, prov. Gent, Belgi?; zv Cornelis dD, (gk), en Maria Bonfils, (gk), beiden ovl voor 1841; BS huw 1840, 1842u, BS Franeker ovl 1862; geboortig van Lokeren in Braband, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-184, kleermaker, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Lookeren en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-184; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 19, 31 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; A.D. eigenaar van perceel nr. 474, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 162, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1035 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 162, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1389 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 162, huis en erf, 122 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Johanna Maria de Decker zie Maria Johanna dD
Maria Johanna de Decker geb 1797 Moerbeke, district Gent, prov. Oostvlaanderen, Belgi?, ovl 21 apr 1874 HRL, 1e huwt met Christophorus Valentijn Burghart op 13 okt 1825 HRL, huw.afk. 2 en 9 okt 1825, won HRL, 2e huwt met Johannes Johannes van Elst op 9 jun 1842 HRL, wonende te HRL. 1840, tapperse, dv Augustinus de Dikker, (huwelijksakte 1825), de decker(huwelijksakte 1842), en Maria Joanna Buytenaart; BS ovl 1840; 1842 huwelijken, ovl 1866, ovl 1874; oud 40 jaar, geb Moerbeek en wonende te HRL. 1839, wijk F-127; VT1839
Antje Deddes zie: Hiddinga
Evert Deddes zie: de Jonge
Heere Deddes ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren en aanbrengen van enige balstenen ten dienste van de Zeewerken, 27 jun 1765: f. 73:8:12
Obbe Deddes zie: Obbe Klazes de Jong; huwt met Jieke Heines Walstra
Adam Dedes huwt met Jancke Lammerts, kind: Lammert Albada, geb 28 mrt 1753 Sneek; BS huw 1814
Johan Caspar Deenhart zie ook: Dinhart; van professie slager, geboortig van Hanau, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. J. van Slooten op 20 sep 1764. (burgerboek)
Willem B Deersma procureur, ontvangt van het gemeentebestuur terzake de omschrijving van de wachtrollen, 21 aug 1730: f. 3:3:0 (GAH283); id. 28 mei 1732, (B283; id. 3 jun 1734 (GAH283)
Grietje Feddrik van Deersum Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter en boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Soci?teit, wonende op Andla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met G.F. dD., geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL., ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein bron: Dg-geslacht Oosterbaan
Elisabeth Deine huwt met Johannes Hulskes; BS ovl 1868
Sytse van Deinjum ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Hijlke Urks en Antje Sijtses
Hylke Orks van Deinum ende Anna Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende de bruydegoms vader Ork Feerks met een zedul van de bruyd van de bruyds vaeder Sijtse Hessels; huw.aang. HRL 1738
Jarig Tjebbes Deinum geb 1808 Workum, huwt met IJtske Leensma op 19 mei 1831 HRL, wonende te HRL, zeeman, zv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1831
Knierke Orks van Deinum Hendrik Duman ende K.O. v. D., beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruidegom Johannes van Seist ende Andrijs Jelmersma voor de bruid vertonende attestatie van deselve en Consent van des bruids vader; huw.aang. HRL. 1738
Tjebbe Jarigs Deinum huwt met Gatsje IJsbrands Bouma, winkelier te HRL. 1831, wonende te HRL. 1834 trekschipper, wonende te Franeker 1843, kinderen: Jarig Tjebbes D, geb 1808 Workum, Willemke Tjebbes D, geb 1811 Workum; BS huw 1831, huw 1834, huw 1843; geb 28 mrt 1783, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 9 feb 1831, no. 25, grootboeknummer 6519, deel 8: 8 Caroliguldens; id. 8 mrt 1832, no. 84; id. 6mrt18 33, no. 59; id. 11 feb 1834, no. 70; id. 28 jan 1835, no. 62
Willemke Tjebbes Deinum geb 1811 Workum, huwt met Ulbe Ruurds Visser op 22 mei 1834 HRL, wonende te HRL, dv Tjebbe Jarigs D, en Gatske IJsbrands Bouma; BS huw 1834; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-064; VT1839
Albartus Petrus Deketh geb 4 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Petrus deketh en Gesina Barbara Felting
Everhardus Deketh ged 23 aug 1722, ovl 10 apr 1796, 73 jaar, Vendumeester bij de Marine Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; woont in 8e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen. (GAH650); id. woont in 1e quartier, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Claas Heins, als curatoren over de minderjarige nagelaten kinderen van Daniel Heinsius in die qualiteit terzake het overgeven of afstaan van 3 graven op het Groot Kerkhof op no. 42, 45 en 6, 21 apr 1773: f. 90:0:0
Gerardus Blok Deketh geb 1790 HRL, huwt met Conrada Lucretia van Hasselt op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9jun181 voor het huis der Gemeente, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk. 16 jun 1811, zv Petrus D, en Grietje Blok; BS huwafk. en huw 1811; staat in het boek: akten, verklaringen en naamlijst van gepensioneerden te HRL 1826-1893, onder 1827. no. 18, Klaas Blok, ged 24 mrt 1771, staat in dat grootboekno. 5247, deel 6, rente 70 Caroliguldens, is ingeschreven als: G.D.B., samen met Gerrit Maurits Dolleman die als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Aafke Blok in echt verwekt en Klaas Blok, alle erfgenamen van wijlen Minne en Janneke Schaaf, in leven echtelieden ieder voor 1/3 gedeelte; geb 23 okt 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Petrus deketh en Grietje Blok
Govert Deketh huwt met Catharina Hanekroot, kind: Petrus D, geb 1763 Franeker, ontvanger der kontributie der 5-deelsdijken 1742-1765, sekretaris 1759; BS ovl 1846; het college van scholarchen meldt aan de gemeenteraad dat op de Latijnse school het examen heeft plaatsgehad en een prijs van bevordering is uitgeloofd aan de zeer neerstige leeling G.D., die van de praeceptors naar de conrectorschool is gepromoveerd. Openlijke lof werd toegekend aan Corn. van Assen wegens zijn uitmuntende vorderingen en loffelijke ijver, ma. 5 feb 1802 (GAH47); ontvanger dijkschatting en in 1780 sekretaris; ontvangt van het gemeentebestuur terzake 1 jaar dijkschatting van 16 florenen, ingegaan 16 mei 1766, 25 jun 1767: f. 75:4:0; id. 13 jun 1768; id. 7 mei 1770: f. 67:4:0; id. 13 mei 1771; id. 6 mei 1772; id. 17 mei 1773; id. 8 aug 1774; id. 3 jul 1775; id. 14 apr 1776; id. 28 apr 1777; id. 17 jun 1778; id. 17 mei 1779; id. 16 aug 1780; id. 15 okt 1781; id. 10 jul 1782; id. 18 aug 1783; id. 19 jun 1769; id. over 1750, ieder floreen tot f. 4:4:0, ord. 15 mrt 1751: f. 67:4:0; id. over 1749, ord. 6 mei 1750 (GAH427); id. over 1734, 2 feb 1735: f. 80:0:0 (GAH283); id. over 1736, ieder floreen f. 4:4:0, 13 mrt 1737: f. 67:4:0; id. over 1737, 2 jun 1738 (GAH283); id. over 1738, 20 apr 1739 (GAH283); id. over 1739, 14 dec 1739: f. 75:0:0 (GAH283); id. over 1753, 24 apr 1754: 75 Caroliguldens en 4 stuivers; id. over 1754, 30 apr 1755; id. over 1755, 9 jun 1756 id. over 1756, 16 mei 1757; id. over 1757, 19 jun 1758, id. over 1758, 11 apr 1759; id. over 1759, 30 apr 1760; id. over 1760, 20 mei 1761, id. over 1761, 10 mei 1762; id. over 1762, 8 mei 1763; id. over 1763, 28 mei 1764; id. over 1764, 29 mei 1765; id. over 1765, 25 jun 1766; id. tot betaling van de stadsquota tot de gedane slattingen van de Achlumervaart, 10 okt 1759: 100 Caroliguldens; id. van het gemeentebestuur wegens buitendijkse dijkschatting van 16 floreen over 1741 iederfloreen tot 94 stuivers, 28 mrt 1742: f. 75:4:0; id. over 1742, 11 mrt 1743; id. over 1743, 8 apr 1744: f. 74:9:0; id. over 1744, 5 apr 1745; id. over 1745 de floreen f. 3:14:0, 8 apr 1746: f. 59:4:0; id. over 1748, 16 apr 1749; id. over 1746, 29 mrt 1747: f. 67:4:0; id. over 1747, 13 mei 1748; id. over 1749, 6 mei 1750; id. over 1750, 15 mrt 1751; id. over 1751, 1 mei 1752: f. 66:10:12; id. over 1752, 25 apr 1753: f. 75:4:0; id. over 1783, 2 aug 1784; id. over 1784, 8 aug 1785; over 1785, 16 okt 1786; id. over 1786, 3 okt 1787; sekretaris G.D. verkoopt op Kingma-State onder Zweins 50 iepen en 9 zware notebomen, 30 dec 1763, (Frl. 1700-1795)
Grietje Deketh Arnoldus Nieuwenhuis bedienaer des Goddelijken Woordts tot Wons en Ingewier ende G.D. van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader de ontvanger Jan deketh, 8 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Deketh ovl 26 jul 1764, 38 jaar, Capitein ter Zee, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 26 jul 1764; aan de zuidzijde binnen de kerk is alle met banken bezet, doch ten noorden vindt men: een zeer diepgehouwen zerk slegt gebeeldhouwd Anno 1764 den 26 jul is gestorven J.D., in leven ordinaris kapitein ter zee, ... ter admiraliteit van Vriesland, oud 38 jaar, en ligt hier begraven, Groote Kerk (GAH3212)
Jan Deketh Arnoldus Nieuwenhuis bedienaer des Goddelijken Woordts tot Wons en Ingewier ende Grietje deketh van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader de ontvanger J.D., 8 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL; ontvanger-generaal der Vijf deelsdijken; ontvangt van het gemeente bestuur wegens 16 Floreen buitendijksschatting, ieder tot 3 gld 6 mrt 1730: f. 51:10:0 (GAH283); id. over 1730, ieder floreen tot 63 stuivers, 19 mrt 1731: f. 50:8:0 (GAH283); id. over 1731, 9 apr 1732: f. 66:8:1 (GAH283); id. over 1733, elk floreen tot f. 3:12:0, 16 mrt 1733: f. 57:12:0 (GAH283); id. over 1733, 8 mrt 1734: f. 62:8:0 (GAH283); id. 30 jan 1736: f. 67:4:0 (GAH283)
Jan Deketh ovl voor 1815; erven J.D. eigenaar van wijk F-070; gebruiker IJmke Kamminga, sjouwer, 1814. (GAH204)
Petrus Deketh geb 11 apr 1762 Franeker, ovl 16 mrt 1846 HRL, 1e huwt met Grietje Blok, 2e huwt met Gesina Barbera Telking op 4 mei 1794 Midlum, commissaris ter recherche op de Abt, komt van HRL, laatste afk. 4 mei 1794, komt van HRL, met attestatie vertrokken, 3e huwt met Johanna Verschuur op 5 feb 1804 Weidum, huw.get. bij M. Blok en G. Tjallingii, hoofdontvanger vd in- en uitgaande rechten id direktie te HRL, oom bruid. 1818, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, oom bruidegom, 1825, id. bij E.J.J. des Tombe en J.E. Blok, 1839, kind: Gerardus Blok D, geb 1790 HRL, in ovlakte aangeduid als: meester P.D., zv Govert D, en Catharina Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1794, 1804 BS huw 1811wafk, huw 1818, huw 1825, huw 1839, ovl 1846, ovl 1849, regattdv1826-1893; eigenaar en gebruiker van wijk F-012, ontvanger, 1814. (GAH204); P.D., Jur. Utr. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt van HRL, en Gesina Barbara Telting van Franeker, zijnde de aangave gedaan door dr. Gratama op vertoonde Procuratie met een gebod in de week, 25 apr 1794; ondertrouw HRL; P.D., advocaat voor den hove van Friesland en Commissaris ter Recherche, van Franeker, en Grietje Blok, van HRL, hebben de laatste afkondiging ggehad den 29 aug 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; P.D., J.V. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt, van HRL, en Gesina Barbara Telting van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Midlum getrouwt; oud 77 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839; bezit een overdekte wagen, belasting:13-4:0, 1805. (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier, no. 189, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, may 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 78:0:0 (GAH650); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het 2e School district dat het college van scholarchen voor de Latijnse en Duitse scholen bestaat uit de 4 predikanten, secr. ..., doctors J. Albarda, W.J. Hanekuyk en P.D., wo. 16 sep 1801 (GAH47); de burgers Tetrode, A.J. Conradi en P.D. hebben in het Frans een schoolreglement samengesteld voor de Franse meester Couliboeuf de Bloqueville. de schoolmeester wordt benoemd voor een jaarlijks tractement van 200 Caroliguldens en 50 Caroliguldens voor huur van een lokaal, waar hij zijn school houdt, ma. 19 okt 1801 (GAH47); het college van scholarchen bestaat uit de 4 predikanten A.R. Mentes, J. van Assen, J.C. Metzlar, A. Dorhout en doctor en advokaat A.J. Conradi, doctor en advokaat W.J. Hanekuyk, doctor en advokaat P.D., medicinae doctor Johannes Alberda, allen belast met het toezicht op de Latijnse en Duitse scholen, do. 3 dec 1801 (GAH47); schoolhouders en schoolhouderessen van Latijnse en Duitse scholen moeten bewijzen van bekwaamheid kunnen overleggen aan bovengenoemde commissie, di. 8 dec 1801 (GAH47); de scholarchen van de Franse school, Conradi, P.D. en Pieter Tetrode, verzoeken de gemeenteraad om Couliboeuf de Bloqueville gaaf en onbepaald te laten fungeren, ook gezien zijn voornemen om te trouwen en een kostschool op te richten, na overleg met de scholarchen. Aangesteld Pierre Louis Colliboeuf genaamd Bloqueville in vaste dienst met een tractement van f. 200:0:0, di. 20 apr 1802 (GAH47); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen in plaats van de wijlen old-burgemeester Sijds Schaaf, alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor in plaats van de tot rector benoemde Petrus Greidanus; voordracht voor scholarchen: dr. P.D., dr. Claas Blok en koopman J.L. van der Veen; P.D. wordt benoemd tot scholarch in de verwachting dat hij deze belangrijke taak goed op zich zal nemen; kandidaten voor conrector zijn Willem Terpstra, student te Groningen, zv rector J. Terpstra, wiens naam nog steeds alhier een zegening is, en Daniel Heins, student te Groningen. de kandidaten ontlopen elkaar niet veel. W. Terpstra eenstemmig benoemd tot conrector en praeceptor tegen een honorarium van f. 575:0:0, ma. 12 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 189, 1 mrt 1804; college van Franse scholarchen bericht de raad: ''onderzoek gedaan naar het funktioneren van meester Bloqueville; die volgens de raad eerst examen moet doen voor hij tot de finale aanvaarding van zijn post als stadsambtenaar wordt toegelaten. Bij verscheidene proeven, welke gedagte Blocqueville zo in zijn private conversatie met ons als bij de lesgeving aan de jeugd heeft tentoongespreid. bijzonder in de Franse taal, welke zijn moederspraak is, benemen alle termen van zodanig examen. Het aanleren van de Nederduitse taal is het point, waarop Blocqueville zich met de grootste ijver bevlijtigt. Wij voegen uiteindelijk bij dit alles de voldoende vorderingen zijner discipelen in welgemanierdheid. zedigheid. verbeterde uitspraak van de Franse taal en meer schone hoedanigheden''. College van scholarchen stelt voor in dit bijzonder geval te berusten in de afgegeven testemonia en accordeert meester Blocqueville, die reeds enige tijd tot genoegen der burgerij onderwijs heeft gegeven, om zonder enig verder plechtig examen de vaste post van Frans schoolmeester op het hem toegelegde tractement en andere voordelen te aanvaarden. Kan de eed van getrouwe en vlijtige waarneming zijner bediening en gehoorzaamheid aan de raad en scholarchen afleggen, 27 apr 1802 (GAH48); geb/ged 11 apr 1762, staat in boek: akten. verklaringen en naamlijst van gepensioneerden te HRL 1826-1893; 4 jul 1838, no. 93: 4324; id. 5 jan 1839, no. 5; id. 1 jul 1839, no. 95; id. 31 dec 1839, no. 118; id. 2jul18 40, no. 88; id. 2 jan 1841, no. 4; id. 30 jun 1841, no. 89; id. 3 jan 1842, no. 6; id. 1 jul 1842, no. 90; id. 2 jan 1843, no. 1; id. 30 jun 1843, no. 93; id. 2 jan 1844, no. 2; id. 1 jul 1844, no. 88; id. 2 jan 1845, no. 3; id. 1 jul 1845, no. 25; id. 2 jan 1846, no. 7; kostschoolhouder Couliboeuf de Blocqueville verzoekt alleenrecht om Frans, Engels en Hoogduits te geven, met uitsluiting van anderen. Advies curatoren Franse school, A.J. Conradi, P.D. en Pieter Tetrode, steunen verzoek, met toevoeging, dat degenen, die reeds ??n der talen geven in de Stad, zich kunnen melden bij de Franse school onder overlegging van een getuigschrift van bekwaamheid en onbesproken gedrag, 12 mrt 1803. (GAH49); aan de gewezen curator der Franse school P.D. wordt ter hand gesteld een kopie der resolutie van 27 okt l. l. teneinde te strekken tot ene honorabele dimissie. Moet alsnog gebeuren, omdat Tetrode dat had verzuimd te doen. Tetrode overleed l. l. dinsdag, 10 nov 1803 (GAH49); vaststelling schoolreglement op verzoek van rector Greidanus en conrector Terpstra, samengesteld door praeses A. Dorhout, scriba P.D. en fiscus A.J. Conradi, ma. 18 mei 1801 (GAH47); kind: Gerardus Petrus deketh, geb 23 okt 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Albartus Petrus deketh, geb 4 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; P.D. eigenaar van percelen nrs. 1495-1497 te HRL, ontvanger, woonplaats HRL, legger nr. 163, resp. huis en erf, stal en wagenhuis, plaisiertuin, resp. 360, 77 en 1040 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 210, 75 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Sjuwke Dekkens huwt met Obbe Lieutzes, kind: Jan Obbes, geb 15 aug 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL; doo Grote Kerk ha
Arend Johannes Dekker geb 5 aug 1804 HRL, ovl 5 jun 1860 HRL, huwt met Aaltje Douwes de Jong op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827 HRL, metselaarsknecht, zeeman in 1851, zv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk B-035; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT1839
Catharina Dekker zuster van Marijke dekker; geb 1766 ... , ovl 3 dec 1815 HRL, huwt met Frans Johannes; BS ovl 1815; 1842 overlijdens; gebruiker van wijk H-192, gealimenteerd; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); thans wonende boven de Kerkpoort, verzoekt vrije inwoning te mogen hebben in de kamer of het huisje agter de Loge, toebehorende aan de koopman Jacob Oosterbaan, waarin haar ouders en laatstelijk haar zuster heeft gewoond. Afgewezen, 15 mrt 1804 (GAH50); Jan van Straaten zal worden geordonneerd om met zijn gezin uit zijn tegenwoordige woning te trekken en te gaan wonen op de kamer boven de Corps de Gards bij de Kerkpoort, waar tot nu toe verbleef C.D., 14 mei 1804 (GAH50); Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van Frans Johannes en C.D. ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den 4 jul is geb Grietje dogter van Frans Johannes en C.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Catrina Dekker Matthijs Wirten ende C. D, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Bruining, deszelfs schoonbroeder, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; Matthijs Warden en C.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende
Dievertje Dekker ovl voor 1838, huwt met Gerrit Groot; BS huw 1837
Dirkje Fekkes Dekker geb 1799 St. Anna, ovl 14 feb 1841 HRL, huwt met Bernardus Geerts Spandouw op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, dv Fekke Jans D, en IJmkje Harmens Nekker; BS huw 1824, ovl 1841, ovl 1857; oud 41 jaar, geb St. Anna en wonende te HRL. 1839, wijk G-197; VT1839
Fekke Jans Dekker ovl na 1823, huwt met IJmkje Harmens Nekker, kind: Dirkje Fekkes D, geb 1799 St Anna; BS huw 1824, ovl 1841
Geertje Dekker ovl 27 dec 1804 HRL, oud 52 jaar; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 157, 1 mrt 1804
Grietje Dekker geb 1784 HRL, ovl 13 sep 1842 HRL, huwt met Hendrik Pieters van Weerd op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, dv Frans Johannes en Catharina dekker; BS huw 1816, ovl 1842; oud 56 jaar, (vnm: Grietje J. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Hendrik Pieters van Weerd panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met G.D. meerderjarige dogter van Frans Johannes en Catharina dekker ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den 4 jul is geb Grietje dogter van Frans Johannes en Catharina dekker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Grietje Johannes Dekker geb 1780 ... , ovl 14 jun 1811 HRL, huwt met Fedde H. Bleeker, wonende te op de Vijver in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1811; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Elf den Veertiende jun is Overleden G.J.D. huisvrouw van Fedde Hendriks Bleker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Grietje Pieters Dekker geb 1804 HRL, ovl 13jan184 HRL, huwt met Jan Johannes Koster, en met Jan Johannes Fok op 19 mei 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1825, dv Pieter (Petrus), Hendriks D, en Akke Piers; BS huw 1825, ovl 1841, ovl 1849; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-233; VT1839
Hendrik Christiaans Dekker ovl voor 1817, huwt met Grietje Beerends op 10 aug 1794 HRL, laatste afk. 10 aug 1794, komt van HRL, kinderen: Willem Hendriks, geb 18 nov 1800 HRL, IJtje Hendriks D, geb 1796 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, ovl 1822
Herbeltje Dekker krijgt tot eind feb 1803 f. 1:0:0 de week in plaats van 14 stuivers uit de Correspondentiebeurs, te betalen door de Stadsmajoor, 17 jan 1803 (GAH49)
Jacob Sybes Dekker geb 27 apr 1772 HRL, ovl 6 feb 1824 HRL, huwt met Johanna van Bagchum op 20 mei 1798 HRL, pakhuisknegt in 1824, huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bagchum, behuwd broeder vd bruid. 1812, id. bij J.D. Dijkstra en I. Visser 1814, id. bij H.J. Evering en B. Christoffels 1816, id. bij A.T. vd Pijp en G.J. Tigchelaar 1816, kinderen: IJtje Jacobs D, geb 25 okt 1799 HRL, Klaaske, geb 1806 HRL, Arend Johannes D, geb 5 aug 1804 HRL, Sijbe Jacobs D, geb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, huw 1827, huw 1829, ovl 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk E-184, pakhuisknegt; eigenaar is D.C. Zijlstra, 1814. (GAH204)
Jan Dekker zv ''s Lands chercher dekker, cum patri gesterkt, die gepasseerde week beboet was met f. 50:0:0 wegens het trekken van een sabel, alsmede f. 30:0:0 wegens de klappen toegebracht aan Grietje Houtkoper, terwijl hij bleef ontkennen de fout gepleegd te hebben. Bekend nu in de gemraad. Verzoekt moderatie van de straf. Straf teruggebracht tot f. 10:0:0 wegens minderjarigheid. ook omdat zijn vader hierdoor ook al gestraft is. Gerecommandeerd zich voortaan van zulke malversaties te onthouden, do. 22 apr 1802 (GAH47)
Jan Dekker verschenen bij B. Schiere te HRL: ''Korte en geloofwaardige beschrijving der 28-jarige slavernij'' van J.D., 11 dec 1756, (Frl. 1700-1795)
Johanna Dekker geb 1804 HRL, ovl 11 okt 1846 HRL, huwt met Sjierk Pieters Schimmelpenning op 17 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825, dv Gerritje Anthonij Posthuma; BS huw 1825, ovl 1846
Johanna Dekker huwt met Johan Valentijn Broodkorf; BS ovl 1852
Johannes Dekker vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 93 en 93 1/2), 36 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Johannes Fekkes Dekker ovl voor 1889, huwt met Dieuwke Eelkes van Tholen; BS ovl 1888
Julianus Pytters Dekker ende Lolkjen Andrijs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Jacobs, 11 Nov 1747
Klaaske Dekker geb 1806 HRL, ovl 13 nov 1859 HRL, ongehuwd, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bagchum; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-146; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-145; VT1839
Marijke Dekker zuster van Catharina dekker; Jacob Oosterbaan ontvangt van het gemeentebestuur 3 jaar huishuur van een woning, bewoond door M.D., ord. 16 jan 1802: 39 Caroliguldens; id. wegens 1 jaar, ord. 17 okt 1803: 13 Caroliguldens
Marijke Dekker huwt met Pieter Bruining; BS ovl 1851; ovl 5 apr 1805 HRL, oud 38 jaar, huwt met Pals Bruining
Neeltje Martens Dekker geb 1756 Texel, ovl 30 mrt 1834 HRL, huwt met Sipke Jans Schoonbergen, verkoopt een huis in 1798, dv Marten D, (gk), en ... ; BS ovl 1834;
Pier Pieters Dekker geb 1806 HRL, ovl 12 okt 1863 HRL, 1e huwt met Hiltje Pieters Leertouwer op 4 dec 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 nov 1828, 2e huwt met Wytske Gerbens de Vries, werkman in 1846, ovl wijk G-322, Rooms Katholiek, panbakker, zv Pieter Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; VT1839
Pieter Hendriks Dekker zie ook: Pieter Hendriks; geb 10 feb 1776 HRL, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Akke Piers op 22 jan 1804 HRL, panbakkersknecht in 1820, kinderen: Grietje Pieters D, geb 1804 HRL, Pier D, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1820, ovl 1849, ovl 1858, ovl 1863; gebruiker van wijk B-142, panbakkersknegt; medegebruiker Berent Jans wed., gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Pietje Hendriks Dekker geb 1768 HRL, ovl 13 mei 1850 HRL, huwt met Sjierk Pieters de Boer op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, N.H., dv Hendrik de Boer en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839l
Sybe Jacobs Dekker geb 1802 HRL, ovl 18 jun 1852 Riga, huwt met Maike Bonnes van Dijk op 2jul129 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1829, Hollandsche Scheepskapitein in 1852, N.H., zv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum, ovl binnen de stad Riga, (gegevens uit het kerkboek van de Evangelier Gereformeerd Kerkboek); BS huw 1829, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-160; VT1839
Ytje Hendriks Dekker zie ook: IJtje Hendriks; geb 1796 HRL, ovl 14 sep 1824 HRL, huwt met Freerk Aukes Molenaar op 6 okt 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1816, dv Hendrik Christiaans D, en Grietje Berends; BS huw 1816, ovl 1824, huw 1825
Ytje Jacobs Dekker geb 1800 HRL, ovl 8 apr 1839 HRL, huwt met Rimke Wopkes Kleinvogel op 5 aug 1827 HRL, huw.afk. 15 en 22 jul 1827 HRL, naaister, dv Jacob Sijbes D, en Johanna van Bachum; BS huw 1827, ovl 1839
Lolkje W Dekland oud 46 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk H-237; VT1839
Aaltje van Delden ontvangt interesse 1800-1807; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse 2e tontine, 3e classe, no. 8, verschenen Januar. 1775: f. 26:3:0 (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778: f. 26:5:0 (GAH1060); id. Jan. 1777. (GAH1060); ontvangt interesse 3e classe 5 1/2 van de tontine, origineel groot 30.000,-, genegotieert tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1800: 26 Caroliguldens en 5 stuivers; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. 1 jaar interesse van 500,-, tontine groot origineel 40.000,- 5 1/2%, genegotieert tot opbouw van de Groote Kerk, 1804: 26 Cargld en 5 stuivers
Gabe van Delden geb 1790 Sneek, ovl 6 okt 1818 HRL, hm ... , klokmaker; BS ovl 1818
Anthony Delgrosso geb 1763 ... , ovl 28 nov 1814 HRL, huwt met Johanna van Dijk, huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, wonende te HRL, koopman, 1812, id. bij J.F. Berndes en E. Hoogmolen 1814, ovl wijk E-008, schoorsteenveger in 1811 en wonende te op de Voorstraat, kinderen: Catharina D, geb 5dec18 11 HRL, Margreta D, geb 1801 ... ; BS geb 1811, huw 1812, huw 1814, ovl 1833; geboortig van Locarno, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Marten Bos op 11 jan 1798. (burgerboek); gebruiker van wijk E-008, schoorsteenveger; eigenaar is M. Vink q. q., 1814. (GAH204); A.D. en Johanna van Dijk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 mrt 1808; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 6, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan schoorsteenvegen aan het Stadhuis, 4 Wijnmaand 1810: f. 32:0:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 34:0:0; id. over 1811, 30 dec 1811: f. 34:10:0; id. 1 feb 1813: fr 53, 55 cts; id. aan de militaire gebouwen, 1 feb 1813: fr 17, 85 cts; id. voor 1 jaar vegen van stadsschoorstenen, ord. 21 nov 1800: 25 Caroliguldens; id. over 1801, ord. 12 mrt 1802: 28 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens schoorsteenvegen op ''t Raadhuis over 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 29:10:0; id. over 1804; id. over 1806; id. over 1807, ord. 13 mei 1808: f. 29:0:0; id. van nov 1803 tot nov 1805, dus voor 2 jaar: 50 Caroliguldens; id. van de Stads schoorstenen over 1808, ord. 31 dec 1808: 34 Caroliguldens; id. wegens het schoorstenen in de Barakken, 1805: 16 Caroliguldens; leden commissie Roomse Armevoogden en Weeshuis: Corn. Godschalk requisiteur, A.D., president, Pieter Warnders, Johannes O. van der Werf, Jan Bettes, H. Wennekes, S.T. Jorritsma, P.D. Hollander, H.R. Bauer, P.J. Coulbout; betreft verzoek om ondersteuning. Y. Rodenhuis en Jacobus Hannema als gelastigden van het gemeentebestuur adviseren geen ondersteuning te verlenen, 1 mrt 1804 (GAH50); Maandag den 26 Novembr. 1798. de raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, om Jpseph Solaro woonagtig te Leeuwarden voor zijnen dienst als Stadsschoorsteenveeger te bedanken, en hem zulks door de navolgende vriendelijke Missijve af te schrijven; Geachte Vriend ! Op Last van de Raad der Gemeente van deeze Stad, koome ik nu bij deezen, op de vriendelijkste Wijze te bedanken, voor uwen dienst als Stads Schoorsteenveeger; het geschied uit geene oorzaak, dat de Raad iets tegen uw heeft, of over uwen dienst niet zoude Content zijn, maar alleen om tot den Burger D. (alhier woonachtig zijnde) althoos bij der hand is, en ook in Cas van onverhoopte brand als een mede Directeur bij de Spuiten zal werden ge?mployeerd, en dus ''s Stads lasten draagende ook de voordeelen behoort te ge- nieten, ik twijffele geen zints, of gij zult dit zelven billijk moeten achten, Waar mede na Cordiale Groeten verblijve, HRL den 26 nov 1798, Uw Vriend, (get: IJpe Feddema. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en A.D. en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44); Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, in aanmerking genoomen hebbende de betoonde vlijt en wel aangewende devoirs van de Burgers A:D. Cum Suis ter dempinge der Jongst ontstaane Brand, in het Pakhuis, of de Plaats gedestineerd ter berging der Turf voor de Zoutkeet van de Coopman Jan Fontein alhier, - en een Raad zoo veel hun dependeert, deeze loffelijke Conduite ten voorbeelde van anderen en het verder Encouragement van de voorz:Burgers D. Cum Suis, niet onbeloond willende laaten heeft na deliberatie goedgevonden en verstaan om de Burgers D. Cum Suis aan te Stellen tot Stads Schoorsteenveegers, zoo als dezelve daar toe aangesteld worden bij deezen, op een Vast Salaris van vijfen Twintig CarGuldens Jaarlijks Ingegaan met Pmo nov 1798 en verdere voordeelen Welke daaruit zullen kunnen proflueeren, even gelijk en op dezelve Conditie zoo als dit werk voormaals door den Burger Solaro is verrigt, des dan ook de meergemelde Burgers D. Cum Suis zich volgens hunne gedaane offerte en belofte hun Verpligten om altoos ingevallen van onverhoopte Brand, daar bij de assisteeren, en onder opzigt van en met overleg der Brandmeesteren, desselfs goede diensten en bijzondere kundigheeden ter redding en demping der Brand, aan te wenden; En zal Extract deezes aan voorz:Burgers D. Cum Suis, en de Brandmeesteren worden gesuppediteert om dezelve te dienen tot narigt. (GAH44); Donderdag den 24 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde hebben na voorafgegaan verzoek ter vergadering binnen gestaan, eene Commissie uit het Collegie van Brandmeesteren, bestaande uit de Burgers Huidekooper en IJsbrandij, Welke hunne te vreedenheid betuigden over de vlijt en vigilantie van de Manschappen in ''t algemeen Welke bij de Brandspuiten bescheiden waaren, behalven die van veele Burgeren en Ingezeetenen, Welke ter hulpe waaren toegeschooten, en wel Speciaal die der Burgers A:D. Cum Socius Schoorsteenveegers alhier betoond bij de Jongst ontstaane Brand, in het Pakhuis of de plaats, geschikt ter berging der Turf, voor de zoutkeet van de Coopman Jan Fontein, ter deezer Steede, Proponeerende ten dien einde, dat de Raad den Brandmeesteren geliefde te qualificeeren, om die manschappen welke hunne goede diensten ter Blussinge deezer gevaarlijke Brand, hadden aangewend, volgens een daar afgemaakte berekening van Brandmeesteren, behoorlijk te moogen beloonen, waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden, en geconcludeerd dit billijk voorstel gereedelijk te accordeeren, en de Brandmeesteren daar toe te qualificeeren des alle behoorlijke menagement omtrent dit Poinct in agt genoomen wierde hetgeen aan gedagte Commissie bij monde wierd gecommunicewerd. (GAH44)
Catharina Delgrosso geb 5 dec 1811 HRL, huwt met Pieter Asbeek op 10 mei 1838 HRL, zv Anthonij D, en Johanna van Dijk, haargrootmdr is ook de grtmdr van haar man!; BS geb 1811, huw 1838; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-222; VT1839
Margreta Delgrosso geb 1800 ... , ovl 13 jul 1811 HRL, wonende te op de Voorstraat, dv Anthonij D, en (Johanna van Dijk); BS ovl 1811
Frederick Delingi huwt met Trijntje Jans op 16 jun 1796 HRL, komt van Maastricht, korporaal id Compagnie vd capitein de Wilde; huw Grote Kerk HRL 1796
Charlotte van Dellessen huwt met Jeremias Schmid op 16 mrt 1794 HRL, komt van Arnhem, na 3 wettelijke huw.afk. te Zutphen en Arnhem, alhier gehuwd volgens vertoonde attestatien; huw Grote Kerk HRL 1794; Jeremias Schmid. sergeant in guarnisoen te HRL, en C. vD., van Arnhem, zijn na 3 wettige huwelijks afkondigingen zo te Zutphen als te Arnhem, alhier getrouwt 16 mrt 1794 HRL, met vertoonde attestatien
Jan Demma zie ook: Jan de Nor?; J.D., canonnier onder de comp. van lt. collonel L, . Guechenon de Chatillon ende Maria van den Broek, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd een onderofficier, 11 jul 1789; ondertrouw HRL
Pierre Louis Denijs Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud. ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uuren. Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie, van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den Heer Jean Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (dom Cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent, van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Captn P.L.D. leggende te HRL arrest. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als Schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL inthimeerde, om niet met deszelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken dat het verschil over bevengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'' Captn P.L.D. als orig:arrest en gem: Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip, daar over op Authoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Considereert) kon of vermogte te werden aangehouden, of gearresteerd, althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd. en eindelijk dat zij ook de qualt: van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract werden afgegeeven aan den Burger Sapp?'' (GAH45)
Jan van Densen J. v. D. van Amsterdam en Antje Lodewijks Groen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Johanna Magdalena Dentig ook als J.M. Pentrek; huwt met Jan H. Strans; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Everardus Deppe zie bij: J.H. Steinfort; huwt met Johanna Henderica Steinfort (won. Groningen), op 7 dec 1794 te HRL, komt van HRL, bombardier id Compagnie artilleralisten van kapitein Hosang, laatste afk. 30ov1794; huw Grote Kerk HRL 1794; E.D., bombardier in de comp. artilleristen van capt. Hosang ende Johanna Henderika Steinfort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Dirks Blom, goede bekende, 15 nov 1794; ondertrouw HRL; Evert deppe, bombardier in de Comp. Artilleristen van Capitein Hosang en Johanna Henderica Steinfurth, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd op den 7dec; Johannes Strooband, gelegitimeerde procureur te Leeuwarden schrijft verzoek namens Johanna Steinfurth, van hier geboortig, nagelaten dv wijlen de admiraliteitsbode Pieter Stein furth, hoofdzakelijk inhoudende klachten, dat zij hoog zwanger is en door haar man E.D., bombardier onder de 3e Cie van het 4e Bataillon Artilleristen te Groningen garnizoen houdende is verstoten, onder voorwendsel dat niet hij maar een ander haar bezwangerd heeft. Strooband vraagt de gemeenteraad een brief te schrijven aan de Raad van de administartie van het betreffende bataillon teneinde haar man over te halen haar aan te nemen, zoals een man behoort te doen. Gemraad zal brief schrijven en schrijft o. a. dat zij altoos een voorbeeld van zedelijkheid is geweest, en dat dergelijke beuselachtigheden nergens op slaan, 8 jan 1801 (GAH47); ontvangen brief van de Raad van de administratie van het 4e bataillon, inhoudende dat bombardier E.D. volhoudt zijn vrouw niet weer tot zich te nemen, 15 jan 1801 (GAH47)
Hendrik Derks huwt met Aafke Harmens, kind: Harmen Hendriks Kiewiet, geb 1781 Schiermonnikoog; BS huw 1814
Willem Dermeer W.D., soldaat in de compagnie van Capitein Panneboeter, van HRL, en Regina Schoun van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 jul 1787
Lijsbeth Pieters van Derven geb apr 1801 Augustinusga, ovl 29 mrt 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818
van Desselaar zie: van Dasselaar
Destman Henriette van Bergen, met kind (zij geb te HRL), huwt met onderofficier Neising. Hij heeft haar verlaten en verblijft te Seegeberg, Holstein. Zij wil naar Duitsland toe met het kind. Zij mag alleen als hij, Neising, zich onthoudt van dronkenschap en zich als een liefderijk echtgenoot en braaf en achtenswaardig militair zal gedragen. de heer Westra voert correspondentie voor haar om de reiskosten te regelen. Bij schrijven van 23 feb 1804 wordt afreizen naar haar man verboden door capitein D. Komt ze toch, dan wordt ze in confinatie gezet, 1 jan 1804, (50)
Anthony Dete(l)(r)meyer geb 1759 ... ., huw.get. bij J.F. Berndes en E. Hoogmolen, koopman, won HRL. in 1814, kleermaker 1801-1810; BS huw 1814; geboortig van Ebenbuuren (= Ibbenburen) in het graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. L.W. Steensma op 7 apr 1779. (burgerboek); eigenaar en gebruiker, met comp., van wijk C-128, kooplieden, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:6:8 wegens geleverd doek, marsailje etc, ord. no. 10, 15 jun 1784. (GAH1115); id. f. 68:14:0 wegens geleverd linnen en marseille, quit. no. 7, 4 okt 1785. (GAH1117); id. 105 :0:0 wegens geleverd doek en linnen, quit. no. 9, 18 jul 1786. (GAH1118); id. f. 283:14:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 9, 11 jul 1787. (GAH1119); id. f. 139:15:0 terzaake geleverde kleding, quit. no. 13, 11 jun 1788. (GAH1120); id. f. 151:7:0 terzaake geleverd catoen, quit. no. 20, 5aug17 88. (GAH1120); id. f. 36:12:0 wegens geleverd Silesies linnen, quit. no. 26, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 209:5:0 wegens geleverd linnen, quit. no. 8, 4 aug 1789. (GAH1121); id. 1117:0 wegens geleverde kleerbaare winkelwaaren, quit. no. 8, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 89:8:0 wegens geleverde doeken, quit. no. 10, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 237:7:0 ter zaake geleverde doek, 6 dec 1791, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 246:13:0, 19 feb 1793 (GAH1125); id. f. 176:19:0, 14 jan 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 614:3:0, 2 jun 1795, quit. no. 6 (GAH1127); id. f. 70:0:0, 2 jun 1795, quit. no. 7 (GAH1127); id. f. 283:8:8, 16 aug 1796, quit. no. 8 (GAH1128); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 61, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 61, bij hem inwonend H. Schoonhoff, 34 jaar, ongehuwd, en Anthoon determeyer, 27 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kleedbare stoffen voor de dienaars, ord. 15 mei 1801: f. 123:11:0; id. wegens geleverd laken voor de gerechtsdienaars over 1801, ord. 23 jun 1803: f. 101:12:0; id. wegens geleverd laken in het jaar 1803, ord. 4 mrt 1805: f. 82:4:6; id. over 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: 130 Caroliguldens; id. wegens geleverd laken enz. tot klederen voor de Gerechtsdienaars in het jaar 1805 en 1807, 6 apr 1807: f. 217:15:8; id. wegens het leveren van nieuwe bedlakens ten dienste van de militairen, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 1103 en 39 1/2 cts; id. wegens levering van bruin carsaay, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 238 en 82 1/2 cts; id. wegens geleverde kleedbare waren, 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 476 en 7 cts; id. wegens geleverd laken ten dienste van de Stad, 28 jun 1790 16 Caroliguldens; id. 31 Wintermaand 1809: f. 130:14:0; id. wegens geleverde kisten tot berging van lakens en dekens, 19 jan 1796: f. 5:10:0; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 36:8:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 160:7:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 10 (GAH1142); id. f. 68:2:0, 22 may 1806, quit. no. 15 (GAH1138); id. f. 84:9:0, 8 jul 1807, quit. no. 13 (GAH1139); id. f. 206:16:0, 9 jan 1808, quit. no. 9 (GAH1140); id. f. 193:11:0, 8 sep 1809, quit. no. 20 (GAH1141); id. f. 270:0:0 ter Saeke geleverd Carzaay, 31 dec 1806, quit. no. 27 (GAH1138); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan A.D., (kleding), 31 dec 1810: f. 226:11:0 (GAH1142); Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk geleezen eene Missive van den Vice-Admiraal de Winter, van Amsterdam, inhoudende dat de gelden aan de f. 1085:15:8 welke de Stad HRL Competeerden, wegens gesuppediteerde vivres, aan de Vlottillie, door den Contra Admiraal Castagnier gecommandeert, bij den Solliciteur Militair J:A. van Alpen te Amsterdam gereed laagen, waar op beslooten wierd en :te disponeeren, aan de ordre van de Cooplieden A.D. & Comp. en is ten dien einde Adzignatie aan dezelve afgegeeven met een Advisbrief geschreeven aan den Solliciteur van Alphen. (GAH45)
Petrus Arnoldus Detelef van Embden, huwt met juffer Aafie Lambergen van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 en getrout met attestasie de 27 mrt 1769
Andries Determeyer geboortig van Ippenburen (= Ibbenburen) in het graafschap Lingen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. Paulus de Boer op 30 jun 1796. (burgerboek); vernmeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 61, 27 jaar, ongehuwd, inwonend bij A. determeyer, (waarschijnlijk zijn vader), 1 mrt 1804
Antje Jurjens van Deulen geb 9 apr 1801 HRL, ged 26 apr 1801, N.H., huwt met Rein Willems Kramer op 21 dec 1826 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1826, dienstmeid. dv Jurjen D, en Sijtske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, 208
Grietje van Deulen geb 28 sep 1804 HRL, ged 25 sep 1804 HRL, N.H., ovl 25 mei 1889 HRL, dv Jurjen vD, en Sietske Jochums (Feenstra); dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1877, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk E-200, wijk F-288, wijk A-211, 231
Jan Deulen geb 10 sep 1807 HRL, ged 15 sep 1807 HRL, N.H., zv Jurjen vD, en Sietske Jochems Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jurjen van Deulen geb 1777 Bremerlee, Dld, ovl 14 mei 1829 HRL, huwt met Sietske Jochems Feenstra, N.H., stuurman in 1829, koopt een huis in 1801, kinderen: Jan, geb 10 sep 1807 HRL, Grietje vD, geb 22 sep 1804 HRL, Antje, geb 9 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, BS ovl 1829, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk B-019, schipper; medegebruiker Jan Versantvoort, varensgesel, 1814. (GAH204); matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 131, 1 mrt 1804; erven J. v. D. eigenaars van perceel nr. 456 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 164, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Johanna van Deunen zie ook: J. v. Drunen
Harmen Deurnat geb 3 feb 1810 HRL, ovl 1 jun 1813 HRL; wijk F-228, zv Jan D, en Hiske Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813; geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan deurnat en Hiske Fransen
Hendrik Harms Deurnat geb 1766 ... , ovl 26 mei 1817 HRL, huwt met Pietje Germens Faber op 12 feb 1804 HRL, koopt een huis in 1801, in leven koopman, huw.get. bij J.C. K?lsen en G.W. Naura, tapper, wonende te HRL. 1816, kind: Sjoukje debora D, geb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813, huw 1816, ovl 1817, ovl 1820, huw 1828; gebruiker van wijk I-023, kastelein; eigenaar is ''t Land, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 8e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 148, 1 mrt 1804; koopt van Riemke Hayes weduwe Klaas Jans Tobias te HRL, als mede erfgename ex testamento van haar wijlen man en het verder recht bij scheiding bekomen hebbende van de verdere erfgenamen, in die qualiteit, een huis voor 325 Caroliguldens op 17 okt 1801
Hiltje Deurnat geb 13 sep 1807 HRL, ged 4 okt 1807 HRL, ovl 21 apr 1882 HRL, EvL, huwt met Hendrik Hinselman op 14 mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Jan Harmens D, en Lieskje Jans/Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-117, 118, 262, wijk E-269; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-198; VT1839
Jan Harmens Deurnat huwt met Lieskje Fransen op 30 sep 1804 HRL, werkman, wonende te HRL; 1835, kin deren: Hijltje, geb 13 sep 1807 HRL, Trijntje, geb 5 okt 1805 HRL, Harmen D, geb 3 feb 1810 HRL, (in doopreg. 1805: Doornat); in huwelijksakte verklaart haar moeder dat de juiste naam moet zijn Lieskje Fransen, en niet Lieskje Jans, zoals in de doopakte staat vermeld; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1835, ovl 1882; gebruiker van wijk E-141; eigenaar is Sipke van Slooten erven; medegebruiker Taeke H. Poort, timmerknegt, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Pekela en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839; kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hiske F. ; Dirk Cornelis beboet met 10 goudguldens wegens vechterij met J.D. Na confessie en verzoek van migitatie van straf, bij moderatie beboet met 2 goudguldens boven de kosten, ma. 22 jun 1801 (GAH47)
Sjoukje Debora de Deurnat geb 1806 HRL, ovl 12 okt 1813 HRL; wijk I-022, dv Hendrik D., en ...; BS ovl 1813
Trijntje Hendriks Deurnat geb 1804 HRL, huwt met Jan Johannes de Boer op 27 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, dienstmeid. dv Hendrik Harms D, en Teekje Germens Faber; BS huw 1828; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; VT1839
Trijntje Jans Deurnat geb 6 sep 1805 HRL, ged 5 nov 1805 HRL, huwt met Jan de Boer, winkelierse in 1851, N.H., Herst. EvL, A 8 mei 1855 Amsterdam, Vst 14 mei 1856 uit Amsterdam, A 31 aug 1858 Amsterdam, dv Jan Harmens D., en Liskje Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; VT1839
Jan van Deursen Antoon Merschman ende Renike Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. v. D., deszelfs schoonbroeder, 1 aug 1795; ondertrouw HRL
Jillis van Deursen J. v. D. ende Maertje Gerrits beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs swager Hendrik Beernts, 13 Nov 1745; huwt met Metje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 nov 1745 en doen ook getrouwt; Hendrik van Hees, soldaat onder de Compie van Capt. Woldringh ende Hiltie Douwes beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd J. v. D., 24 May 1749
Johannis van Deursen J. v. D. ende Antie Fransen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hendrik Alberts, 26 Jul 1749; huwt met Antje Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 27 jul en den 3-10 aug 1749 en doen ook getrouwdt
Hendrik ter Deus Ook: Terdeus; gebruiker van wijk D-107, sjouwer; eigenaar is Berend Bruining erven, 1814. (GAH204)
Johannes Roel ter Deus Ook: Terdeus; eigenaar en gebruiker van wijk D-147, wewer, 1814. (GAH204)
Roelof Hendriks ter Deus Ook: Terdeus; R.H. tD. en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jan 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Steeven Hendriks Deus bij ondertrouw vermeld als: Dues; huwt met Tijttje Harings, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en doen ook getrouwt; S.H. Dues ende Tijtie Harings beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs swager, 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Anth ter Deus/Terdeus Ook: Terdeus; gebruiker van wijk D-064, keetknegt; eigenaar is Frans W. Leemkoel vd zoutkeet ''De Valk'', 1814. (GAH204)
Wilhelmus Deuytgenius geboortig van Drenthe, doch jongst tot Amsterdam gewoond hebbende, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Verklaart in handen van pres. burg. Lourens Jacobus Asperen zich als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 23 apr 1690. (burgerboek)
Klaas J Deuze oud 48 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk A-225; VT1839
Anna/Antje Rintjes Deventer geb 1790 HRL, ovl 26 apr 1858 HRL, huwt met Jelle Harings vd Wal op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Rintje Tjepkes D, en Tietje Gerrits Bakker; BS huw 1819, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-012; VT1839
Elisabeth Rintjes Deventer geb 1787 HRL, ovl 23 nov 1835 HRL, huwt met Age Beerends Wielinga op 17 nov 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, dv Rintje Tjepkes D, en Siertje Gerrits Bakker; BS huw 1814, ovl 1835
Maria (Margaretha) Elizabeth van Deventer huwt met Hendrik Willem Schreuder, wonende te Leeuwarden, ontvang interesse 2e classe 5% van de tontine, origineel groot 30.000,-, genegotieert tot opbouw van de Nieuwe Kerk, met 1/2 accressement, 1800: 37 Caroliguldens en 10 stuivers; id. over 1801; id. over 1802; id. over 1803; id. over 1805; id. over1806; id. over 1807; id. over 1808, met 2 accressementen: f. 50:0:0; id. over 1809; id. over 1810; id. over 1811; ontvangt 1 jaar interesse van 500,-, tontine origineel groot 40.000,-, 5%, genegotieert tot opbouw van de Groote Kerk met 1/2 accressement, 1804: 37 Caroliguldens en 10 stuivers; stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd 2e tontine, 2e classe, no. 6, verschenen Januar. 1775: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van M.E. v. D., Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den vier den dag der maand sep des Jaars Een duizend Zeven honderd en tachtig is alhier geb Willem waar van Vader is Hendrik Willem Schreuder en moeder M.E. v. D. Af gegeven op den vijfentwintigten feb Een duizend acht honderd en zeventien
Rintje Tjepkes Deventer ovl 12 mrt 1793 ... , huwt met Siertje Gerrits Bakker, kinderen: Antje Rintjes D, geb 1790 HRL, Elisabeth Rintjes D, geb 1787 HRL, varensgezel in 1819; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1835, ovl 1858
Ork van Deynom ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:13:0 terzake leisten(of leesten), door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 2 okt 1737, kwit. no. 34 (GAH1067)
Wilhelm Wilhelms Dhamen ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL, zv Wilhelm Dhamen en Elisabeth Gerritsheim
Wilhelmina Dhamen Johan Heinrich Christoffel Jonas Rooy ende W.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Aukes, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Johan Heinrich Christoffel Jonas Rooy en W.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 31 may 1789 HRL
Baukje Maria Dibbits geb 1791 Duinkerken, huwt met Sjoerd Spree op 15 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei 1816, wonende te HRL, dv Reinier de Klerk D, en Helena Charlotta van Rossum; BS huw 1816; Voor den openbaar Notaris Isaac Migie (?), residerende te Kampen, arrondissement Van Swol, Provintie Overijssel, en de hierna te noemen getuigen is gecompareerd de Wel Edele gestrenge heer Johannes Spree Lieutenant Colonel en Plaatselijke Commandant alhier, dewelke Verklaarde Zijne toestemming te geven tot het huwelijk het geen Zijn Zoon de Weledele Heer Sjoerd Spree, controleur der directe belastingen, Wonende te HRL, voornemens te aanleggen met de Wel Edele Juffrouw B.M. Dibbitz Zonder beroep te HRL Woonachtig, en vervolgens te begeren, dat het huwelijk tusschen genoemde personen, met in agtneming Van de formaliteiten bij de Wet Voorgeschreven, worde voltrokken. Waar van acte gepasseerd te Kampen; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw B.M.D., Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Johanna Dibbits ovl 21 aug 1812 Kollum, huwt met Johannes Petrus Andreae; BS huw 1819
Henricus Dibbitz geb 1790 St. Omer, Frankrijk, huwt met Jacomina Tuinhout op 21 jul 1814 HRL, controleur der indirekte belastingen te Sneek, huw.afk. 10 en 17 jul 1814 HRL. en Sneek, huw.get. bij S. Spree en B.M. Dibbits, broeder vd bruid. wonende te Sneek, 1814, zv Reinier de Klerk D, en Helena Charlotte van Rossum; BS huw 1814, huw 1816
Carolina Jans Didelhof geb 1778 HRL, ovl 20 okt 1825 HRL, huwt met Jan Jacobs op 4 sep 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1825
Feikje Diedriks huwt met Jetze H. Tolsma; BS ovl 1851
Gerrit Diekman huwt met Kaatje ... , kind: Marijke D, geb 1774 Leeuwarden; BS ovl 1844
Marijke Diekman geb 1774 Leeuwarden, ovl 8 nov 1844 HRL, huwt met Pieter Dijkstra op 11 jul 1802 HRL, dv Gerrit D, en Kaatje ... ; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1844
Antoon Jurjens Dielhof geb 11 nov 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Jurjen Dielhof en Katharina Hendriks
Jurjen Dielhof huwt met Katharina Hendriks, kind: Antoon Jurjens Dielhof, geb 11 nov 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL
Aukje Jurjens Dielstra huwt met Klaas Pieters Visser; BS ovl 1839
Anna Catharina Diemers ovl dec 1790 HRL, huwt met Adam Lent, dv Roelof D, en Dirkje Klases; BS huw 1827, ovl 1832; Adam Lentz en Anna Kaatje Diemes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; huwt met Adam Lentz, kind: Laurens Adams Lentz, geb 11 jun 1776, ged 2 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Adams Lentz, geb 7 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Adams Lentz, geb 12 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Adams Lents, geb 1 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Adams Lentz, geb 10 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL
Roelof Diemers ovl voor 1828, huwt met Dirkje Klases, kind: Anna Catharina D, geb ... ; BS huw 1827; huwt met Lijsbet Door, kind: Jan Roelofs, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL
Felix Dienaar soldaat, alhier in garnisoen, huwt met Maria Magdalena Harbay, mede van deese stad, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764 in de Westerkerk
Frederik Franks Diepenbos huwt met Beitske Hessels, kleermaker, wonende te Balk; BS huw 1842
Anna Catharina Diepenbrock huwt met Hendrik Willems Evering; BS huwafk. 1811
A.J. van Diepenbrugge Dingsdag den 24 apr 1798; de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Voorts geleezen aan adres, van den Burger A:J:v. D., meester in den Fransche Spraakkonst, te Bolsward inhoudende van onder approbatie van de Regeeringe alhier, eene Fransche Kostschool te willen oprigten, Solliciteerden ten dien einde, met eenig vast Tractement door de Regeeringe te moogen Werden gebeneficeerd. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde in het Versoek ten regarde om eenig vast Tractement te accordeeren gedifficulteerd, en gedagte adres met een dergelijk appoinctement uitgegeeven. (GAH44)
Jetke Dierix doopgetuige bij Margrite Christiaens in 1743
Martinus Diesnijder staatsbode; ontvangt van het gemeentebestuur terzake het overbrengen ener missive der Raadsbestelling van zijn Z.D.H. wegens de Stad HRL, 13 jan 1778: f. 42:10:0
debora van Diest huwt met Allard Westendorp; BS ovl 1824
Carolina Diester oud 70 jaar, geb Minden, Pruissen, en wonende te HRL. 1839, wijk C-010; VT1839
Burgert Hendriks van Dieteren ovl 1785 HRL, huwt met Elisabeth Willems, in leven leerlooyer, kind: Maria Burgerts vD, geb 1783 HRL, zv Hendrik Burgerts, en Maria Hermanus; BS huw 1833
Maria Burgerts van Dieteren geb 1783 HRL, ovl 15 apr 1850 HRL, 1e huwt met Broer Gerrits, 2e huwt met Hendrik Johannes Doksma op 18 jul 1833 HRL, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1850, visvrouw in 1834, dv Burgert Hendriks vD, en Elisabeth Willems; BS huw 1833, ovl 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Harmen Roelofs Dieters geb 1798 Langakkerschans, huwt met Aaltje Johannes vd Heide op 12 dec 1824 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1824, wonende te HRL, kantoorbediende, zv Roelof Harmens D, en Sietske Klases Blok; BS huw 1824; oud 40 jaar, geb Nieuweschans en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-144; VT1839
Roelof Harmens Dieters ovl 28 mei 1802 Nieuweschans, huwt met Sietske Klaases Blok, kinderen: Lampkje Roelofs D, geb 1790 HRL, Harmen Roelofs D, geb 1798 Langakkerschans; BS ovl 1822; 1824 huwelijken, ovl 1834; R.H.D. en Sijtske Klaassen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Hiltje Roelofs Dijters, geb 8 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL
Lampkje Roelofs Dietes geb 1790 HRL, ovl 25 nov 1822 HRL, ongehuwd, dv Roelof Harmens D, en Sietske Klaases Blok; BS ovl 1822
Johann A Dietrich zie: Bolte
Riemkje Dieuwkes geb 1 may 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Dieukje Gerrits
Roelof Dieuwkes geb in onegt 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Dieuwke Gerrits
Susanna Digles huwt met Hendrik van Minnema; BS ovl 1826
Anne Johannes Dijk geb 1795 Boornbergum, huwt met Aafke Thomas Stoef op 16 mrt 1826 HRL, huw afk. 5 en 12 mrt 1826, zeeman, wonende te HRL, zv Johannes Annes en Sjoukjen Hessels; BS huw 1826, ovl 1836; A.J.D. eigenaar van perceel nr. 1227 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 184, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Jan Dijk mogelijk dezelfde als Jan van Dijk; zie aldaar; geb 1781 Lieme, canton Winsum, depart, Wester-Eems, ovl voor 1867, huwt met Pietje Meyer op 9 jun 1814 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1814, huisknecht, wonende te HRL, huw.get. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang 1815, zv Hendrik Jans, (gk), en Antie Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, ovl 1866
Jan Folkerts Dijk ovl voor 1862, huwt met Jantje Folkerts, wonende te Dokkum 1818, kind: Jan Jacobs D, geb 29 okt 1792 Dokkum; BS huw 1818, ovl 1861
Jan Jacobs Dijk geb 29 okt 1792 Dokkum, ovl 17 okt 1861 HRL, huwt met Himkje vd Laan op 1 mrt 1818 HRL, huwafk, 15 en 22 feb 1818 HRL en Dokkum, varensgezel en wonende te Dokkum, havenmeester in 1851, ovl wijk C-011, huw.get. bij J. Jaspers en A. Agema, 2x, koopvaardijkapitein, wonende te HRL. 1838, zv Jacob Folkerts D, en Jantje Folkerts; BS huw 1818, huw 1838, ovl 1861, bev r HRL 1851 wijk C-009, 196; oud 47 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk C-191 VT1839; J.J. v. D. eigenaar van perceel nr. 148 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 187, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel 1832, bl. 33)
Rintje Jans Dijk huwt met Japke Tjeerds op 2 nov 1806 HRL, komt van HRL. 1806, wonende te HRL 1831; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; gebruiker van wijk F-049, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten wed., 1814. (GAH204); R.J.D. en Japke Tjeerds, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 okt 1806; ondertrouw HRL
Tjalling Dijk oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Aagje Jacobs van Dijk huwt met Riemer Pieters de Graaf, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1836
Aaltje Haukes van Dijk geb 29 sep 1809 Makkum, huwt met Jan Jans Fluit op 24 okt 1833 HRL, wonende te HRL, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 8 mei 1862 Almenum, Rooms Katholiek, zv Hauke Heins vD, en Eelkjen Reinderts; BS huw 1833, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-331
Anne Melles van Dijk huwt met Antje Sijbrens Bakker, bakker, wonende te Franeker, kind: Pietje Annes vD, geb 1806 Franeker; BS Franeker huw 1826
Antje Roelofs van Dijk geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, dv Roelof van Dijk en Jetske Kornelis; dopen Grote Kerk rha; geb 1781 HRL, ovl 23 sep 1848 HRL, huwt met Christoffel A. de Haas op 5 feb 1804 HRL, N.H., dv Roelof vD, en Jetske Forst; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1848; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Anthony van Dijk geb 1766 HRL, ovl 10 aug 1837 HRL, huwt met Christientje Bonnes, huw.get. bij J. Bonnema en E. Coulbout 1815, marktmeester in 1837, stadsconstapel 1800-1811, zv Sijtse vD, en Anna Maria Engelen; BS huw 1815, ovl 1837; (zv Sietse van Dijk), gebruiker van wijk E-222, pruikmaker; medegebruiker Jan Asbeck wed., pruikmakersche; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204); Salverda, collonel der Bataafse Republiek gewapende burgermacht in het voormalige departement van de Eems, schrijft aan de raad dat de op 26 jun A.P. (anno passanto), op ''s Raads authorisatie door de stadsconstapel in bewaring genomen: 161 geweren & jagersbuxen, 161 patroonstassen, 53 buxen tassen, 500 vuurstenen & 3 halve manen. Zullen op 9 jul worden afgehaald en verzoeken aan de stadsconstapel de nodige orders te willen geven de goederen tegen zijn afgegeven recu te laten volgen. Badankt tevens voor het gebruik van het lokaal, Franeker, 8 jul 1802. (GAH48); gemeente raad ontbiedt stadsconstapel A. v. D. ten Stadhuize en gelast hem tegen intrekking van het door hem gepasseerde recu, de vermelde ammunitie af te geven, do. 8 jul 1802 (GAH48); gemeenteraad komt met de stadsconstapel A. v. D. overeen dat hij alle stadsgeweren en hetgeen verder tot de Rustkamer behoort, zal schoonmaken en in orde brengen met de tijd van 3 weken voor een som van 50 Caroliguldens do. 19 aug 1802 (GAH50); burgers L. Albada en P.J. Coulbout rapporteren ter vergadering dat de stadsconstapel A. v. D. alle de stadswapenen en hetgeen tot de Rustkamer behoorde, schoon en in order gemaakt had, zoals hij zulks nagezien en tot hun genoegen bevonden hadden, waarop besloten werd de constapel 50 Caroliguldens op ordonnantie te doen betalen, do. 23 sep 1802 (GAH48); constapel A. v. D. heeft een lijst gemaakt van mankerende goederen. Zal worden gestuurd aan de commies van ''s Lands magazijn te Leeuwarden, die ook 3 kanonnen van 6 pond kaliber heeft laten bezorgen in HRL, 2 feb 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 7, 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; commissaris van de wapenkamer 1802, constapel 1802-1809, merktmeester en binnenhavenmeester 1802-1804; ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van 1260 scherpe patronen, 8 nov 1796: 8 Caroliguldens en 15 stuivers; id. een 1/4 jaar tractement als stadsconstapel, 31 Lentemaand 1809: f. 25:0:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; 31 Wintermaand 1809; id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. 31 Wintermaand 1810; id. 31 mrt 1811; id. 30 jun 1811; id. 30 Herfstmaand 1810; id. 1 jaar tractement, 1880: f. 100:0:0; id. over 1802 voor 11/4 jaar: f. 125:0:0; id. 1 aug 1801, 1 nov en 1 feb 1802, 1mei: f. 100:0:0; id. 1/4 jaar tractement per 1 aug 1802: 25 Caroliguldens; id. over 1804: f. 100:0:0; id. over 1805; id. over 1806; id. over 1807; id. over 1808 met 2 maanden van 1807: f. 116:13:5; id. over 1809: f. 100:0:0; id. over 1810; id. 1/2 jaar van 1 jan tot ult. jun 1811: f. 50:0:0; id. wegens het schoonmaken der stadsgeweren, ord. 24 sep 1802: 50 Caroliguldens; id. over 1805; A. v. D. vraagt om boter te mogen invoeren in kleinere stukken dan 1 en 2 pond. Wil ook schepen en schuiten in de diepten door de Stad, 23 aug 1804 (GAH50); krijgt toestemming inz. de boter. Moet de boeren hiervan in kennis stellen. de boeren mogen wel kleinere pakken boter aan de burgerhuizen verkopen, mits er merkten armegeld wordt betaald. Er mag niet aan verkopers en winkels worden rondgebracht. Turfschepen mogen niet hun vrachten ''suitelen'' tussen de Lammert Warndersbrug en de Zakkendragersbrug. Ook mogen de turfschepen op woensdagmorgen tot 12 uur niet van de Bronkebrilspijp (huis van T. Westerhuis), tot de Raadhuispijp varen, 23 aug 1804 (GAH50); gecompareerd ter vergadering en voorafgegaan ontbod de stadsconstapel en binnenhavenmeester A. v. D. aan wie strict verboden wordt om geen merktgelden meer van de schippers van de raap- en wortelschuiten te ontvangen of van zodanige andere schippers, welke hier uit Noord-Holland of elders van buiten groenten ter merkt brengen, omdat de raad besloten heeft de merktgelden voortaan zullen worden geincasseerd door de ontvanger van de Stads Algemene Armekamer, zoals vanouds gebruikelijk geweest is welke daar van aan de schippers een briefje of cedul zal afgeven, hetgeen zij aan de binnenhavenmeester voornoemd, zullen moeten tonen, voordat zij tot verkoop van hun waren moge overgaan, en is de binnenhavenmeester A. v. D. gelast zulks de schippers aan te zeggen, ma. 19 jul 1802 (GAH48); A. v. D. en Lijske Koster, huisvrouw van Jelmer Akker, krijgen dat gedeelte der publucatie, hetgeen ter verkoping en ter markt brenging van boter betreft, 25 aug 1803 (GAH49); vrijgesteld, op zijn verzoek, van wachtgeld wegens vervulling van militaire dienst, 25 aug 1803 (GAH49); marktmeester A. v. D. stelt voor het markt-of voetgeld der kramen als volgt te verdelen: 1/2 naar de Armen, 1/2 voor hem en voor de beide boden, 3 okt 1803 (GAH47); A. v. D. heeft Johannes Baarder beschuldigd en op de rolle geciteerd zijnde om betaling van f. 60:0:0 boete wegens gelegenheid van het loten over het plaatsen der kramen enz., 27 okt 1803 (GAH47); commissie ingesteld tot bijlegging van het geschil tussen A. v. D. en Johannes Baarder, 31 okt 1803 (GAH47); A. v. D. moet 1 goudgulden boete betalen ten behoeve van de Roomse Armen wegens gepleegde brutaliteiten aan de zv de koopman Johannes Baarder, 10 nov 1803 (GAH47); Donderdag den 13 sep 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde eindelijk in andere overweeging genoomen de Poincten door den marktmeester A. v. D. voorgesteld in eene memorie door hem in dato den 5 sep 1798 aan den Raad overgegeeven, en dies, gesteld in handen van de Burgers Albada en Wellinga, ten fine van Examinatie om den raad daar op te dienen van derzelver advijs en Consideratie zijnde gedagte memorij van deezen inhoud. Aan de Raad der Gemeente der Stad HRL, Burgers & Bestuurders; Om alle oneenigheid voor te koomen, keer ik mij als Stads amptenaar tot UWL Vergaadering, vraagt de ondergetekende zeer vriendelijk om een Explicatie op zijn gegeeven Instructie, als Stads Marktmeester 1 ste vraagt de Ondergetekende daar de Gilden zijn Vervallen, of de buitenslaagers, het vleesch bij kleine Stukken minder als bij de Bout moogen verkoopen, hoedaanig te handelen er mee; 2de daar de Instructie van de Markmeester niet spreekt van een Jaarmarkt, daar voorgaande Jaar veel klagten van de Kraamers zijn geweest, zooover het ophaalen van ''t Waakersgeld, als wel het Waaken bij de kraamen, daar de Waakers geduurig Waaren te zoek, gelijk zelfs genoeg mij bekend is, en zoo ik daar als markmeester iets Verzogt, dan zeiden dat zij met mij niets te maaken hadden, en dat haar geen een konde ordonneeren, want zij niet onder de minste Subordonnantie stonden; 3de vraagt de merktmeester zeer vriendelijk aan den Raad der Gemeente, of hier ook niet eenige Verandering in gemaakt mag worden, omdat de marktmeester de eerste agt daagen niet van de markt af kan, om het dispuit te Weeren, daar het voordeel door de marktmeesteren Boodens Egaal gedeeld word, zoo dat de ondergetekende een weinig ongelijk voorkomt, daar de Boodens volstrekt niet na behoeven om te zien, het geen op de markjt gebeurd, zoo vraagt de ondergetekende, of het niet billijk was dat de Booden deelden gelijk in het Booterweegen volgens ampliatie gemaakt op de merkmeester Instructie; 4de Dat de Waakers het geld ophaalen Van de kleine dissen vraagt of dat voor haar of voor de armen is, of een post Van de marktmeester; Verpligt mij ten allen tijd te zullen onderwerpen na de gemaakte Schikking van voorgenoemde Raad der Gemeente hier opgemaakt. HRL de 1 Sept 1798; Waar op na deliberatie, en aangehoord advijs en Consideratien van Welgedagte Commissie is goedgevonden te decreteeren: omtrent het 1 ste Poinct, Dat Slaagers, buiten de Stad woonende en hier geen Burgers zijnde, het vleesch alhier op geen andere wijze zullen moogen verkoopen van als van ouds, gebruikelijk is geweest, tot zolange door het Wetgevend Lichaam omtrent de Gildens eene finaale beschikking zal zijn gemaakt; 2de Poinct Dat de merktmeester voortaan gehouden zal zijn, om het Wagersgeld van de kraamers in te vorderen en hetzelve evenreedig onder de Nagtwaakers te Verdeelen, zullende de Nagtwaakers bij de kraamers(welke den Raad daar toekomt aan te stellen) verpligt zijn om onder de directie en orders van den merkmeester te staan, Welke bij deezen word gelast, nauwkeurig toezigt te houden, dat door de nagtwaakers Strikt aan deszelfs Verpligtinge word voldaan, bij faute van dien daar van kennisse geeven aan den Raad ten fine de gebreekigen, kunnen werden gecorrigeerd of gecasseerd; 3de Poinct Dat de Verdeelinge van het merkgeld zal verblijven als van ouds te weeten na aftrek der gewoone onkosten, de eene helft aan de Armen, de wederhelft voor de Merktmeester en beide Bodens ieder een derde; 4de Point dat het Waakersgeld van de kleine dissen Insgelijks als voorheen voor de Nagtwaakers zal verblijven en bij hun Werden ingevorderd. (GAH44); Maandag den 8 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts uit Consideratie dat de Wafelbakkers op de Jaarmarkt, Welke gewoon zijn, Wafels te laaten versmijten, in dit Lokaas voor de onnosele kinderen door het gebruik van Valsche Steenen, veel bedrog pleegen; een zaak, welke in ''t eerste aanzien wel gering Schijnt, dog in zijne gevolgen vrij aanmerkelijk kan zijn, en dus het waakend oog van den Rechter niet diende te ontglippen, of oogluiklend te werden gepasseerd, na rijpe deliberatie geconcludeerd, den merkmeester A. v. D. te gelasten, om de dobbelsteenen of Teerlings van alle de Wafelbackers op de Merkt alhier Staande, nauwkeurig te Examineeren en hen alle dobbelsteenen, Welken hij Valsch, en niet volstrekt Cubicq bevind, af te neemen. (GAH44); Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is wijders den Merkmeester A. v. D. gelast, om alle de Valsche dobbelsteenen, Welke hij van de Wafelbakkers op de merkt opgehaald heeft, onbruikbaar te maaken, en ze alzoo weder aan hen te rug te geeven. (GAH44); A. v. D. en mede-eigenaren, eigenaars van percelen nrs. 1076 en 1077 te HRL, marktmeester, woonplaats HRL, legger nr. 185, resp. huis en erf, huis, resp. 98 en 50 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 45 m2. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); A. v. D. heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 7, belasting: f. 1:0:0, mei 1802. (GAH650); A. v. D. en mede Eigenaren, eigenaars van perceel nr. 1647 te HRL, martkmeester, woonplats HRL, legger nr. 165, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); Donderdag den 19 okt 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden noopens eenige dispuiten tusschen de merkmeester v. D. en de Geregtsdienaars en Bierdraagers, over het oppassen bij de kraamen en ''t ophaalen der merkgelden van de Tafelletjes ontreesen de merkmeester v. D. te gelasten dat ingevalle hij eenige klagten over de Dienaars of bierdraagers had, daar van het Gerechte kennis te geeven, ten einde dezelve daar over zouden kunnen disponeeren, zoodanig zij tot onderhoud der goede order zouden Vermeenen te behooren. (GAH43)
Baukje/Berber Jans van Dijk ovl na 1825 ... , huwt met Dirk Rients de Wit, wonende te Almenum 1818-1835, verklaarde bij huw zoon Rients dat haar juiste namen zijn Berber Jans en niet Baukje Jans; BS huw 1818, huw 1826, huw 1835, ovl 1846, ovl 1847; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje J. v. D., beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van Geertje Pieters Scheltema, op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816
Bouckjen P. van Dijk huwt met J.H. Kamminga; dopen Grote Kerk HRL 1808
Bonne Jans van Dijk geb 1770 HRL, ovl 3 mrt 1835 op zee, 1e huwt met Wipkje Wiebes Kwest Tietje Piebes op 2 okt 1802 Wartena, 2e huwt met Trijntje Barends Bakker op 15 jun 1815 HRL, huw.afk. 28 mei en 4 jun 1815, varensgezel, huw getuige bij J.O. Kamp en J.P. Jansen, oom bruidegom, 1816, N.H., extract Lemsterland ''dat in de Lemmer, grietenij voornoemd, was aangebracht het lijk van Bonne van Dijk, schipper, gedomicilieerd te HRL, welke in den storm van den derden mrt laatstleden op de Zuiderzee met zijn schip is verongelukt'', kinderen: Gepke Bonnes vD, geb 1799/1801 HRL, Maike vD, geb 18 okt 1801 HRL, Jan Bonnes vD, geb 9 mrt 1800 HRL, zv Jan Bonnes en Gepke Ruuds; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1856, ovl 1862; B. v. D. van HRL, en Tietje Piebes van Wartena, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 15 en 18), 35 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Douwe Kwest en Popke Minnes Minnema, schippers ter deezer Steede woonagtig, dat B. v. D. en Trijntje Bakker wed. Dirk G. v. d. Woude meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven , onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. Nr. 13, afgegeeven om te strekken naar behooren. HRL den 18 apr 1815; Wij Ondertegekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van B.J. v. D. ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. (HRL den 23 mei 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na volgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den Eersten Mei Een duizend agthondert Vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onse gewone Teregtzitting, Hendrik van Vaerel, Winkelier, Popke Minnes Minnema, Schipper, Douwe Wybes Quest, Buitenschipper, Pieter Fransen Rikkerts, Meester Bakker, Jakkle Johannes Jager, Meester Slager, Lolke Sijbrens Swaal en Schelte Piers van der Hoef, beide Meester Huistimmerlieden, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn een Acte van bekendheid te passeren, ten behoeve van B.J. v. D., Varendsgezel en wonende te HRL, Wiens ouders zijn geweest Jan Bonnes en Gepke Ruurds, gewoond hebbende te Dragten; Welk verzoek zij mids dezen Voldoende Verklaren te Weten dat genoemde B.J. v. D. is geb te Dragten den Elfde feb Een duizend zeeven honderd Seventig dat dezelve geen acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien dezelve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de Voormalige Regering geen plaats had. Gevende zij Comparanten redenen van Wetenschap dat zij dien B.J. v. D. niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar boven dien eene Speciaale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten vollen overtuigd houden; en hebben de Comparanten nae gedaene Voorlezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier ondertekend, op dato voornoemd zijnde ons alvorens uit een Certificaat, door den Heer Burgemeester deeser Stad, in dato den agtiende apr deeses jaars, afgegeven, Voldoende gebleeken dat voornoemde B.J. v. D., onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te betalen. Geregistreerd te HRL Gratis den tweeden Mei 1815 fo. 116 retto Vak 2; deze bewijzen bestaande in een acte van bekendheid. van geboorte en twee van overlijden, een certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte B.J. v. D. en Trijntje Barends Bakker dato 15 jun 1815 op F? 44. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL.
Catharina van Dijk oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-018; VT1839
Catriena van Dijk geb 1768 HRL, ovl 27 aug 1833 HRL, huwt met Jan Nolles Asbeek, dv Sijtze vD, en Maria Engelen; BS huw 1825, ovl 1833, ovl 1839, ovl 1859; Jan Nolles ende C. vD., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijtze van Dijk, 19 mrt 1791; ondertrouw HRL; Jan Nolles en K. vD., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 apr 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Catharina van Dijk geb 1812 HRL, ovl voor 1888, huwt met Sikke de Jong op 1 jun 1837 HRL, dv Sijtse Jans vD, en Helena Ages Bakker; BS huw 1837, ovl 1887
Cornelis Roelofs van Dijk geb 1786 ... , huwt met Tjietske Simkes Oosterwerf op 15 nov 1807 HRL, komt van HRL, doet ovl aang van Jan Fokkes in 1811, kind: Jetske, geb 6 mrt 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; vrouw C. vD. gebruiker van wijk F-029; medegebruiker Jacob Blaauw, sjouwer, Dirk vd Woude wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); C.R. v. D. en Tjietske Simkes Oosterwerf, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Jetske Cornelis van Dijk, geb 6 mrt 1811, ged 24 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Kornelis Roelofs van Dijk geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luytjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Roelof van Dijk en Jetske Kornelis; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 118:17:0 ter saeke in 2 maenden geleverd brood, 26 jul 1810, quit. no. 21 (GAH1142)
Elisabeth Ruurds van Dijk zie ook: Elizabeth Ruurds; geb 1772 Woudsend, ovl 4 nov 1855 HRL, 1e huwt met Ruurd Pieters Zwart op 15 mei 1797 HRL, 2e huwt met Hein Obbes de Jong op 28 jul 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1825, werkster, wonende te HRL, N.H., dv Ruurd Stevens vD, en Fokje Johannes Feikes; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1825, ovl 1830, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Geeltje Sytzes van Dijk geb 16 feb 1793 Leeuwarden, Vst 15 sep 1854 uit Tietjerksteradeel, A 5 sep 1855 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-396
Geert Jacobs van Dijk Op heden den Zestiende der maand jul Een duisend achthondert en Zestien, Compareerden voor ons Schout der gemeente Lemmer G.J. v. D. oud vijfenveertig Jaar Commissaris der veeren, en Albert Vultens Beekerk, oud vijfenveertig Jaar Mr Bakker ingezetenen dezer Gemeente, en bij ons als geloofwaardige personen bekend, Welke Verklaarden Zeer Wel te Weten dat de Ouders van Piet Zietzes, voor Lange Jaren Zijn overleden; Waar om zij Comparanten also daartoe verzogt zijnde, dese Verklaring met ons hebben Vertekend te Lemmer ten dage en Jare als boven
Gepke Bonnes van Dijk geb 1799/1801 HRL, ovl 6 mei 1856 HRL, 1e huwt met Jan Jansen Park op 19 dec 1833 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Engberts Nieuw op 19 mei 1842 HRL, dv Bonne Jans vD, en Wipkje Wiebes Kwest; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk D-155, wijk D-160
Gepke Ruurds van Dijk geb 1792 HRL, ovl 8 apr 1831 HRL, huwt met Jakle Johannes Jager op 10 mrt 1814 HRL, huw.afk. 26 feb en 6 mrt 1814, dv Ruurd vD, en Marijke Jans Leyenaar; BS huw 1814, ovl 1831, ovl 1843
Gerhardus van Dijk oud 33 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-030; VT 1839
Gerrit van Dijk Christiaan Bruining, beschuldigd van zijn zuster Baafje Bruining te hebben geklopt en mishandeld; Baafje Bruining beschuldigd haar broer Christiaan Bruining eerst te hebben geattacqueerd; G. v. D. beschuldigd zich in die twist te hebben gestoken en Christiaan Bruining te hebben geslagen. Na ondervraging geen boete, alleen de kosten en streng gecorrigeerd, 14 feb 1803 (GAH49)
Grietje Ruurds van Dijk geb 1776 Woudsend, ovl 6 mei 1826 HRL, huwt met Jan Klazes de Vries op 12 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1826, huw 1830, ovl 1842
Hauke Heins van Dijk huwt met Eelkjen Reinderts, varensgezel, wonende te Makkum, kind: Aaltje Haukes vD, geb 29 sep 1809 Makkum; BS huw 1833
Haukje Jans van Dijk Ids Hendriks van der Weyde en H.J. vD., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Heere Martens van Dijk zie ook: Heere Martens; geb 23 aug 1810 HRL, ovl 19 apr 1830 HRL, kleermakersknecht, ongehuwd, zv Marten Heeres vD, en Geertje Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830
Hessel Hyltjes van Dijk geb 1 jun 1738 Makkum, ovl 6 jul 1821 HRL, huwt met Antie Wiebes, transporteert militairen, kind: IJda Hessels vD, geb 1788 Makkum, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1812; 1818 overlijdens, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk H-225, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-233; gebruiker Jelte D. vd Ley, sjouwer, 1814. (GAH204)
Jan van Dijk mogelijk dezelfde als Jan Dijk, geb 1781; zie aldaar; gebruiker van wijk G-222, stalknegt; eigenaar is Dirk Fontein, 1814. (GAH204)
Jan Bonnes van Dijk geb 9 mrt 1800 HRL, ged 25 mrt 1800, N.H., zv Bonne Jans vD, en Wijpkje Wiebes (Kwest); dopen Grote Kerk HRL 1800
Jan Koops van Dijk ovl voor 1838, huwt met Aukjen Jacobs de Boer, kind: Koop Jans vD, geb 1804 Workum; BS Franeker huw 1837
Jan Pieters van Dijk ovl 9 dec 1829 Makkum, huwt met Tjamkje Rinses Tolsma, kind: Taeke Jans vD, geb 1808 Gaast; BS huw 1838, ovl 1857
Jantje van Dijk oud 60 jaar, geb Appingedam en wonende te HRL. 1839, wijk E-218; VT1839
Jetske van Dijk geb 6 mrt 1811 HRL, dv Cornelis Roelofs vD, en Tjietske Simkes Oosterwerf; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 6 mrt 1811, ged 24 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Roelofs van Dijk en Tjietske Simkes Oosterwerf
Johanna van Dijk geb 1772 HRL, ovl 24 sep 1833 HRL, huwt met Anthonij delgrosso, herbergierse, dv Sijtze vD, en Maria Engelen; BS ovl 1833; A. del Grosso en J. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 mrt 1808; ondertrouw HRL
Klaas Lieuwes van Dijk geb 1806 Makkum, ovl 25 aug 1832 Leeuwarden, panbakkersknecht; BS huw 1832
Koop Jans van Dijk geb 1804 Workum, 1e huwt met Klaske IJpes Schuitmaker, arbeider, wonende te te Franeker, 2e huwt met Akke Klases Bootsma op 27 aug 1837 Franeker, zv Jan Koops vD, en Aukjen Jacobs de Boer; BS Franeker huw 1837
Lieuwe Nicolaas van Dijk geb 1786 Makkum, ged 8 jan 1786 Makkum, ovl 5 apr 1838 HRL, 1e huwt met Catharina Oeges Houtema op 4 nov 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1821, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Arjens Dijkstra op 10 mrt 1836 HRL, wonende te HRL, werkman in 1838, smidsknecht in 1821, heeft zich voor de militie niet aangegeven in 1814, en uit hoofde van ongeschiktheid vd dienst der militie vrijgesteld. (Nat. Militie 21 sep 1821); zv Rigtje Piers (Schommelaar); BS huw 1821, huw 1836, ovl 1838, doopregisters RK-krk Makkum
Luytje Roelofs van Dijk geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luitjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Luytjes van Dijk en Jetske Kornelis; geb 1783 HRL, ovl 18 mrt 1854 HRL, huwt met Klaaske Harmens Steinfort op 3 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zoutbrander in 1854, zv Roelof Luitjes vD, en Jetske Cornelis Vorst; BS huw 1828, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk D-024; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk I-010; VT1839; L.R. v. D. eigenaar van perceel nr. 290 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis, 177 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 488 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 2067, 2068, 2068A, 2069 en 2070 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 189, resp. reedje als erf, zoutkeet, huis en erf, zomerhuis en tuin, moestuin, resp. 330, 714, 56, 570 en 2120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 260, 15, 9, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. met mede-eigenaren bezitter van perceel nr. 2071 te HRL, legger nr. 190, water als erf, 128 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); L. v. D. nom. ux. eigenaars van percelen nrs. 106-108 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13290, 22340 en 13160 m2, klasse onbebouwd 3, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van percelen nrs. 111-116 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, weiland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10010, 30130, 11410, 13970, 9240 en 13610 m2, klasse onbebouwd 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 93); id. van perceel nr. 120 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, water, 760 m2, klasse onbebouwd: Min., belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 124-126 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. water, weiland, bouwland, resp. 470, 14100 en 13030 m2, klasse onbebouwd: Min., 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 128 en 129 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, resp. 11360 en 1870 m2, klasse onbebouwd 3 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 130A, 131 en 132 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10460, 14880 en 12990 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3 en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 94); id. van percelen nrs. 300-302 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 13820, 15250 en 13880 m2, klasse onbebouwd: 4, 3 en 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 308-312 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, alle bouwlanden, resp. 16080, 15870, 11650, 7470 en 11190 m2, klasse bebouwd: 1, 1/2, 3, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96); id. van percelen nrs. 314-317 Minnertsga sectie D, woonplaats HRL, legger nr. 60, resp. bouwland, boomgaard, huis en erf, boomgaard, resp. 9810, 2440, 2980 en 950 m2, klasse onbebouwd 1, 2, 1 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 96)
Maike Bonnes van Dijk geb 17 sep 1801 HRL, ged 4 okt 1801 HRL, N.H., huwt met Sijbe Jacobs dekker op 2 jul 1829 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1829, naaister, ovl wijk H-207, dv Bonne Jans vD, en Wiepkje Wiebes Quest; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-198; oud 38 jaar, (vnm: Marijke B. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-160; VT1839
Maria van Dijk huwt met Hermanus Nicolaas Groen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Marten Heeres van Dijk geb 24 aug 1786 onder Almenum, ovl 19 feb 1825 HRL, 1e huwt met Geertje Abrahams Brouwer op 20 mei 1810 HRL, 2e huwt met Jenne Jans Wijngaarden op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wijnwerker, huw.get. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw 1815, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, schoonbroeder bruid. bierdrager, 1817, id. bij H.J. Drijer en A.W. Faber 1818, id. bij M.W. Astra en P.W. Terpstra/Kaper 1818, kind: Heere Martens vD, geb 23 aug 1810 HRL, heeft bij ovl 6 kinderen, zv Heere Ockes en Janneke Jans; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1830, ovl 1834; gebruiker van wijk E-105, wijnwerker; medegebruikers Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en een van over lijden behoren tot de Huwelijks acte van Martinus H. v. D. en Jenne Jans Wijngaarden dato 18 mei 1815 op Fol. 31 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; erven weduwe M.H. v. D. eigenaars van perceel nr. 854 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1636 en 1637 te HRL, (winkeliersche), woonplaats HRL, legger nr. 188, resp. huis, huis en erf, resp. 21 en 51 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Martje Roelofs van Dijk geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL, dv Roelof Luitjes van Dijk en Jetske Kornelis; Gerrijt Symons en M.R. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Pietje Annes van Dijk geb 1806 Franeker, huwt met Jan Jurjens Braam op 24 sep 1826 Franeker, wonende te Franeker, dv Anne Melles vD, en Antje Sijbrens Bakker; bsfr 1826 huwelijken
Pietje Bonnes van Dijk geb 1806 Franeker, huwt met Jan Jurjens Braam op 24 sep 1826 Franeker, wonende te Franeker, dv Anne Melles vD, en Antje Sijbrens Bakker; bsfr 1826 huwelijken
R. van Dijk weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Roelof Luitjes van Dijk huwt met Jetske Cornelis Vorst, wonende te Leeuwarden 1828, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Luitje, geb 1783 HRL, Antje Roelofs vD, geb 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke Minnes ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R. v. D., goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; R.L. vD. en Jetske Kornelis, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL, en toen getrouwd; bezit een zeiljagt van 23/21 1/2 voet, belasting: f. 2:0:0, 2 mei 1795, mei 1796, mei 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. f. 2:3:6-, 1803 (GAH650); id. f. 2:4:0, 1804, 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 16:16:0 (GAH650); kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Luytje Roelofs van Dijk, geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs van Dijk, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Luitje Roelofs van Dijk, geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Roelofs van Dijk, geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Martje Roelofs van Dijk, geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Sipke Willems Houtmans en R. v. D., beide mr. bakkers alhier, als gelastigden van de gezamenlijke meester bakkers, dienen een verzoek in, gericht aan de commissie tot de administratie der financien, inhoudende beklag over de lage zetting van het roggenbrood, en verzoeken de zetting in overeenstemming te brengen naar de prijs van de rogge, ma. 3 aug 1801 (GAH47); IJ. Rodenhuis, als commissaris over het voormalige bakkersgilde, krijgt verzoek de bakkers mee te delen dat de prijs van het roggenbrood, wegende 11 ponden, wordt vastgesteld op 15 stuivers, 8 sep 1801 (GAH47); L. Albada en M. Bos, commissarissen, gesterkt met IJ. Rodenhuis en R. v. D., keurmeesters van het voormalige bakkersgilde, hebben gekontroleerd bij mr. bakker Abe Hilwerda en 27 halfbroden gevonden, welke op verre na niet hun gewicht kunnen houden. Hilwerda wordt ontboden, de broden geconfisceerd en hij beboet met f. 6:0:0 do. 8 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; aangesteld als keurmeester bij de bakkers: Claas Jans en R. v. D., aangesteld en be?digd als permanente keurmeesters bij de bakkers, 30 jul 1804 (GAH50); bij de president P. Wellinga is door een klager een half roggebrood gebracht niet houdende het verplichte gewicht. Wellinga is met L. Albada, mede raadslid. alsmede de 2de commissaris van het bakkersgilde, de burger R. v. D., (aangezien de 1 ste commissaris IJ. Rodenhuis afwezig was), naar het huis van Thomas Baukes geweest. Hebben brood gewogen en 23 halfbroden te licht bevonden. Naar aanleiding hiervan zal broodweging plaatsvinden bij alle bakkers. Wellinga en Albada, geassisteert door de commissaris R. v. D., hebben diezelfde dag alles nagewogen en welbevonden behalve bij Bauke Thomas, die 5 halfbroden had die te licht bevonden werden. Thomas Baukes en Bauke Thomas worden voor deze keer gelibereerd van de boete, doch de broden worden geconfisceerd, vr. 20 mrt 1801 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het logeren van militairen op 22 okt 1803: f. 1:14:0; verkoopt een huis aan Bernardus van Taken voor 215 Caroliguldens oip 22 sep 1798; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:19:0 ter saeke In 2 maanden geleverd brood, 1 jun 1810, quit. no. 17 (GAH1142); Maandag den 23 decemner 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ulieden bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het : 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3e Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: R. v. D. x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 5de Quartier: f. 18:6:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv R. v. D. en Jetske Cornelis. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en R. v. D., beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Roelofje Roelofs van Dijk geb 1787 HRL, ovl 18 nov 1826 HRL, 1e huwt met Pieter Aukes van Vliet op 18 jan 1807 HRL, 2e huwt met Marten Feikes de Boer op 6 jul 1815 HRL; huw.afk. 18 en 25 jun 1815, bakkersche in 1826, dv Roelof vD, en Jetske Cornelis Vorst; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815 1826 overlijdens, ovl 1830; Pieter Aukes van Fliet en R. v. D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 jan 1807; ondertrouw HRL; kind: Antje Pieters, geb 11 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Pieters Vliet, geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL; Roelofke R., geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Roelof van Dijk en Jetske Cornelis; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en dertienden negende May is Overleden Pieter Aukes van Vliet Zijde Gehuwd met R. v. D. Afgegegeven te HRL 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv Roelof van Dijk en Jetske Cornelis. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Marten Feykes de Boer en R.R. v. D. dato 6 jul 1815 op Fol. 50 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Ruurd van Dijk heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruurd Jans van Dijk ovl voor 1815, huwt met Marijke Jans Leyenaar, kind: Gepke Ruurds vD, geb 1792 HRL; BS huw 1814, ovl 1831; R. Jansen vD. ende Marijke Jans Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jans Leyenaar, deszelfs broeder, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; ovl 26 nov 1805 HRL, oud 43 jaar; R.J. vD. en Marijke Jans Leyenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 nov 1788 HRL, en zijn op den 16 dier maand getrouwd; huwt met Webina Hoftenkamp op 17 apr 1803 Koudum; huw Grote Kerk HRL 1803; beklag van de kastelein Abel Bolhuis, Jacob Reinhart, H. Winter, W.H. Calfsbeek, T. Hiddema, J.H. Camminga, H. van Beemen, F. van Dam, Claas IJsenbeek, P.Z. de Jong, R. v. D., inzake de te heffen f. 1:0:0 per schouw harde of haardturf ten behoeve vn het Weeshuis, aangezien zij hierdoor groot nadeel zullen lijden. Verzoeken om extentie of moderatie, 20 dec 1804 (GAH50); moeten eerst be?digde opgave verstrekken hoeveel turf zij voor hun logement gebruiken en voor hun particulier gebruik. Vervolgens verzoek afgewezen; Grietje Visser, huisvrouw van P. Piekinga, verzokt te leveren een staat en inventaris, alsmede cautie voor de goede bewaring van die goederen, tevens met verzoek om venia agendi, wegens een a. s. 2e huwelijk met R.J. v. D. van haar moeder Webina Hoftenkamp, weduwe van notaris S. Visser. Alleen venia agendi wordt ter vergadering geleverd, 4 apr 1803 (GAH49)
Ruurd Pieters van Dijk gebruiker van wijk H-227, varensgesel; eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204); commissie van beurtschippers van hier op Amsterdam en v. v. varende, en van Cornelis Bartels, burger en inwoonder dezer stad, geconjungeerd met 3 andere present te huis zijnde beurtschippers, L. Buisman, S. Swart en R. v. D., dienen request in. Stellen dat wel is waar de nieuwe ordonnantie tot ampliantie van hun voormalige gilde van 1 feb 1766 dicteert ''dat wanneer ??n van de 12 schippersplaatsen vacant wordt en geen zoon is die aan zijn vader succedeert, alsmede geen van de tegenwoordige nietvarende schippers genegen is, in het veer te treden, en vervolgens na uitsterven van alle deselve oude schippers door de officieren van het gilde, geconjugeert met 3 andere gildebroeders die uit het gemeen corpus zullen worden uitgelot, twee ervaren en capabele personen in nominatie zullen worden gebragt, welke genegen zijn het veer te bevaren, zullende dit dubbeltal aan de Magistraat worden overgegeven en daaruit de verkiezing en aanstelling van een nieuwe schipper gedaan worden''. Doch aan de hand van welke wet dikwijls gebleken is, niet kan wroden voldaan gelijk thans wederom het geval exteerd, dat namelijk ??n der varende gildebroeders Dieke Meyntes zijn schip met de gerechtigheid van het veer verkoigt heeft aan Cornelis Bartels, en zich niemand buiten deze koper tot het bevaren dier beurt opdoet, is het voor supplianten onmogelijk een dubbeld getal aan de raad over te geven. Verzoeken derhalve gedienstig dat de raad de goedheid heeft voornoemde Cornelis Bartels, zijnde een bekwaam varenspersoon en capabel tot het te bevaren veer, voor ditmaal tot agtste ord, beurtschipper van hier op Amsterdam en v. v. te admitteren en aan te stellen zonder de consequenties voor het toekomende, do. 1 jul 1802 (GAH48); gemeenteraad accordeert ht verzoek van de supplianten en stelt bij deze aan tot mede ord. beurtschipper van deze stad op Amsterdam en v. v. de persoon van Cornelis Bartels, en committeert president Marten Bos ten fine van be?diging, 1 jul 1802 (GAH48); hetzelfde soort verzoek, geconjugeerd met 2 te huis zijnde beurtschippers Leendert Buisman en R. v. D., alsmede Willem Bartels, beurtschippersknegt alhier, met als varende gildebroeders Michiel Jacobs die zijn schip verkogt heeft aan Willem Bartels, een zeer bekwaam man die lange tijd in de beurt gevaren heeft als knegt. Verzoeken Willem Bartels te admitteren en aan te stellen als beurtschipper. Stellen ook dat Willem Bartels vooraf moet worden aangenomen tot burger der stad, alles op lasten, pligten en gehoorzaamheden daar toe staande, ma. 2 aug 1802 (GAH48); gemeenteraad na deliberatie accoord met verlenen van burgerrecht aan Willem Bartels, en wijders hem aan te stellen tot ord. beurtschipper. Burger P. Wellinga gecommitteert ten fine van be?diging, 2 aug 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 53, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur f. 80:3:0 voor het transporteren van militairen naar ''t Vlie, 1803. (geen boeknr. vermeld)
Ruurd Stevens van Dijk ovl 26 jan 1803 Amsterdam, huwt met Froukje Johannes Feikes, kind: Elisabeth Ruurds, geb 1772 Woudsend; BS huw 1825, ovl 1855
Sietse van Dijk ovl voor 1815; huwt met Anna Maria Engelen, kinderen: Antonie vD, geb 1766 HRL, Catriena vD, geb 1768 HRL, Johanna vD, geb 1772 HRL, koopt een huis in 1797; BS ovl 1833; 1837 overlijdens, huw 1838; erven S. vD. eigenaar van wijk E-221; gebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Schoone Salomons, koopvrouw, Adam Lentz wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-222; gebruikers Jan Asbeck wed., pruikmakersche, Anth. van Dijk, (zv S. vD. ), pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-180; gebruiker is Dirk Dinhart, schoenmaker, Rommert Overdijk wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jan Nolles ende Catharina van Dijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S. vD., 19 mrt 1791; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 32 en 33), bij hem inwonend Nanning Bruinsma, 23 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; koopt van Nicolaas Postma een huis voor 50 Caroliguldens op 1 jul 1797 (geen boeknr. vermeld)
Sytse Jans van Dijk geb 1792 Makkum, ovl 1 mei 1859 HRL, huwt met Helena Ages Bakker op 16 dec 1810 HRL, kapper in 1859, huw.get. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, wonende te HRL. 1814, paruikmaker, behuwd broeder vd bruidegom, id. bij J.A. Bakker en S.E. Schaap, aangehuwde broeder bruidegom 1834, kind: Catharina vD, geb 1812 HRL, zv Jan Nolles, en van Catharina van Dijk; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, huw 1834, huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-021; gebruiker van wijk F-168, paruikmaker; eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); S.J. v. D. en Helena Ages Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kapper, wijk B-047; VT1839; S. v. D. eigenaar van perceel nr. 414 te HRL, paruikmaker, woonplaats HRL, legger nr. 187, huis en erf, 161 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); S.J. v. D., Kapper te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Taeke Jans van Dijk geb 1808 Gaast, ovl 29 apr 1857 HRL, huwt met Tietje Tjeerds Faber op 12 jul 1838 HRL, wonende te Makkum, werkman in 1851, N.H., zv Jan Pieters vD en Tjamkje Rinses Tolsma; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 32 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; VT1839
Tietje Gerrits van Dijk huwt met Pieter Paludanus; BS ovl 1827
Tjalling Heins van Dijk geb 1787 Makkum, ovl 18 apr 1847 HRL, huwt met Antje Sjoerds vd Stok op 20 nov 1803 HRL, wonende te HRL. 1817 en 1837, werkman, kind: Hein Tjallings, geb 1809 Makkum; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1817, ovl 1823, huw 1837, ovl 1847
Uilke van Dijk oud 64 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-133; VT1839
Wiebe Jans van Dijk geboortig van de Kortenwagen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. P.J. Coulbout op 13 nov 1802. (burgerboek)
Yda Hessels van Dijk geb 1788 Makkum, ovl 30 jun 1812 HRL; wijk H-225, dv Hessel Hieltjes vD, en Antie Wybes; BS ovl 1812
Lijske Jans Dijke huwt met Hendrik Freerksz Hildes, turfmeetster, wonende te HRL. 1833 en 1839; BS huw 1833, huw 1839, ovl 1844; kind: Trijntje Hendriks Hillers, geb 24 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Lupkje Jans Dijken
Anthonia Dijkhof huwt met Jan de Boer op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; Jan de Boer en A.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hendrik Laurens Jans de Boer, geb 15 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Jan Dijkhof medevoogd B. Dreyer ontvangt van het Weeshuis f. 12:14:0 tot restitutie van expensen door hem verlegt aan J.D. voor geleverde kramerijen in het Weeshuis, 10 nov 1759, kwit. no. 13 (GAH1088)
Trijntje Dijkhoff huwt met Pieter Meinderts, wonende te Leeuwarden; BS huw 1833, ovl 1849
George Casper Dijkhout geb 1784 Kassel, Dld, ovl 5 sep 1868 HRL, huwt met Catharina Hendrika Simmer, wonende te deventer 1865, ovl wijk G-346 en wonende te HRL, zv Johan Hendrik D, (gk), en Anna Catharina ... , (gk); BS ovl 1865; 1868 overlijdens
Alida Jans Dijkman huwt met Hendrik Melchert ten Hulst; BS ovl 1847; 1859 overlijdens
Douwe Claasen Dijkman huwt met IJmkje Harkes, wonende te HRL 1824; bsha181ge, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-047, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-062, stalling, 1814. (GAH204)
Jan Dijkman vrouw van J.D. gebruiker van wijk G-257; medegebruiker is Freerk Jans wed. ; eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)
Jantje Dijkman huwt met Pieter Bisschop; BS ovl 1847
Jelle Jentjes Dijkman zie Jelle Jentjes; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens 2 1/3 pondematen bouwland om de zuydoost van HRL, no. 18, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. over 1779. (GAH1110); id. f. 12:0:0 over 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0 van 3 1/2 pondematen greidland onder Almenum, no. 18, 6 jul 1785. (GAH1116); id. 6 aug 1786. (GAH1118)
Johannes Dijkman huwt met Pietje Peaux (in huw reg. N.H. als ''Poo''), op 11 nov 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; J.D. en Pietje Poo, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; J.D. en Pietje Poo, beiden van HRL., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 nov 1810 en zijnop dato getrouwd; cifhes huw Grote Kerk HRL
Geertje Jans Dijksma geb 1756 ... , ovl 3 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Jan Freerks Dijksma gebruiker van wijk A-100, baardscheerder; eigenaar is Doopgez. Gemeente, 1814. (GAH204); J.F.D. en Janke Jacobs Houtkoper, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL
Siebe Dijksma ovl voor 1815; wed. S.D. gebruiker van wijk D-072, keetvrouw; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); Jan Lodewijks ende IJtje Sijbes Dijksma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.D., 27 okt 1792; ondertrouw HRL
Ytje Sybes Dijksma geb 1775 HRL, ovl 8 jan 1814 HRL, huwt met Jan Groen, ovl wijk D-072, dv Sijbe Dijkstra, en Pietje Jacobs; BS ovl 1814; Jan Lodewijks ende IJ.S.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Sijbe Dijksma, 27 okt 1792; ondertrouw HRL; Jan Lodewijks en IJ.S.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aafke Fransen Dijkstra geb 1809 Sexbierum, ovl 31 jul 1838 HRL, huwt met Anne Klases Woudema, dv Frans Pieters en aafke Jans; BS ovl 1838
Aaltje Foppes Dijkstra geb 1809 Franeker, ovl 6 mei 1858 HRL, huwt met Herre Simons Herrema, (gk), op 27 apr 1843 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Foppe IJsbrands en Trijntje Feikes; BS huw 1843, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-198
Abe Johannes Dijkstra zie ook A.J. Posthumus; huwt met T.R. Pettinga
Adriaanke Freerks Dijkstra zie ook: Adriaantje Freeriks; geb 1789 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Take Dirks Bakker op 30 nov 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1817, dienstmeid. dv Freerk Jans en Grietje Berends Vogelzang; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1871; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1849, wijk E-140; VT1839
Age Rintjes Dijkstra huwt met Klaasje Pijtters, kind: Thomas Ages D, geb 14 apr 1796 Achlum; BS ovl 1882
Akke Gerbens Dijkstra geb 1803 Bolsward, ovl 5 dec 1833 HRL, huwt met Simon Jacobs vd Meer op 23 mei 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1828, wonende te HRL, dienstmeid. dv Gerben Sijbrens D, en Sijke Lolles (de Jong); BS huw 1828, ovl 1833, ovl 1848
Akke Pieters Dijkstra huwt met Klaas Thijsen Zwolsma op 5 apr 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Claas Thijssen Swolstra en A.P.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 mrt 1807; ondertrouw HRL
Albert Freerks Dijkstra huwt met Hendrikje Aukes op 8 jul 1810 HRL, komt van HRL, kind: Freerk Alberts, geb 3 feb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1813; A.F. en Hendrikje Aukes, beiden van HRL hebben hier hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1810 en zijn op dato getrouwd
Albertje Pieters Dijkstra geb 14 sep 1786 HRL, ovl 28 jan 1822 HRL, ongehuwd, kind: Minke, geb 16 feb 1808 HRL, zou niet met de vader Jan Jansen gehuwd zijn; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1822
Andries Dijkstra geb 1791 Stavoren, ovl 8 apr 1825 HRL, ongehuwd, boereknecht, wonende te Witmarsum, zich ophoudende te HRL; BS ovl 1825
Andries Dijkstra A.D. van Almenum ende Martjen Tuininga van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. Bartle Tuininga op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid en deszelfs wedersijdsche vaders consent, met een gebod in de week, 23 may 1788; ondertrouw HRL; Andreas D. van Almenum, en Martje Tuininga van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Menno Andries Dijkstra, geb 28 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, vader als A.A.D., moeder als M.M.T.
Angenietje Lolkes Dijkstra geb 1805 Leeuwarden, ovl 31 mei 1873 Makkum, huwt met Jacobus Dirks Alta op 29 sep 1831 HRL, wonende te HRL, schipperse in 1851, N.H., dv Lolke Gerbens D, en Susanna de Lang; BS huw 1831, ovl 1839, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk I-033; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-107; VT1839
Anna Katrina Dijkstra geb 22 mei 1811 HRL, ovl 6 aug 1821 HRL, dv Jan D, en Trijntje Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821; geb 22 mey 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan S. Dijkstra en Trijntje A. Moolnaar
Anne Sjierks Dijkstra geb 1768 HRL, ovl 22 jan 1825 HRL, ongehuwd, lijnslagersknecht in 1825. huw.get. bij J.W. van Klaarbergen en C. Auri, 1817, id. bij J.M. Kroon en M.M. vd Meer 1819; BS huw 1817, huw 1819, ovl 1825
Anske Dijkstra geb 1770 ... , huwt met Baukje Pieters Halma, huw.get. bij N. vd Veer en A.G. de Jong, werkman, wonende te HRL 1816; BS geb 1811, huw 1816; gebruiker van wijk B-009, bakkersknegt; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); A. Alles D. ende Baukje Pieters Halma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Halma des zelfs vader, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; Hinne Romkes van Hettinga en Rinske Ruurds Bakker, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Alles D., goede bekende, 6 jul 1805; ondertrouw HRL; A. Alles D., Bakkersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Anske Jacobs Dijkstra geb 3 nov 1811 HRL, zv Jacob Dirks en Atje Anskes, huwt met Anna Arends Frank op 14 nov 1839 HRL, pakhuisknecht, BS geb 1811, huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Antje Dijkstra geb 1811 Bolsward, ovl 24 jul 1886 HRL, huwt met Siebe Kwast, dv IJnze D, en Douwtje de Haan; BS ovl 1886
Antje Dijkstra huwt met IJsbrand IJsses vd Boom; BS ovl 1838
Antje Dijkstra ovl voor 1874, huwt met Hendrik Grendel; BS ovl 1873
Antie A Dijkstra oud 78 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-091; VT1839
Antje Feddriks Dijkstra geb 1778 Sexbierum, ovl 25jn1837 HRL, huwt met Sjoerd Jetses Visser, dv Feddrik Pieters en Tietje Cornelis; BS ovl 1837
Antje Johannes Dijkstra geb 1766 Wijnaldum, ovl 13 nov 1827 HRL, 1e huwt met Bernardus/Berend Nijhuis/Nieuwenhuis, 2e huwt met Pieter Cornelis Leyen op 14 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik Gregorius Herklots in 1811, dv Jan Abes en Trijntje Hijltjes; BS geb 1811, huw 1816, huw 1820, ovl 1827, ovl 1849
Antje Scheltes Dijkstra zie ook: Molenaar; huwt met Andries Jacobus op 28 dec 1809 Oosterbierum voor het gerecht, komt van HRL, vertrokken met attestatie; huw Grote Kerk HRL 1809; Andries Jacobs Koopman van Oosterbierum en A.S.D. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Arjen Dijkstra geb 21 apr 1805 HRL, ged 12 mei 1805 HRL, N.H., zv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1805
Auke Pieters Dijkstra geb 4 aug 1805 Wijnaldum, schipper, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Aukje Sybrens Dijkstra geb 1770 Bolsward, ovl 29 nov 1827 HRL, huwt met Jan Sanders Jorna, dv Sijbren Gerbens D, en Akke Reins; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS ovl 1827, huw 1832, ovl 1849
Bauke S Dijkstra oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk D-120; VT1839
Bauke Sakes Dijkstra zie ook: Bauke Sakes; geb 18 mei 1811 HRL, ovl 11 okt 1887 HRL, 1e huwt met Neeltje Jans Klaver op 12 mei 1836 HRL, 2e huwt met Japikje van Dokkum, zv Sake Baukes D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1887
Bouke Dijkstra geb 1800 Makkum, ovl 13 mrt 1874 HRL; BS ovl 1874
Baukje Thomas Dijkstra geb 26 nov 1807 Franeker, ovl 29 apr 1864 HRL; wijk A-134, huwt met Jakob Baukes Wiersma, melktappersche in 1864, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-134; VT1839
Botje Jans Dijkstra geb 7 okt 1770 Bolsward, ovl 8 jun 1818 HRL, huwt met Dirk Jans Buisman op 14 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1818; Dirk Jans Buisman van Amsterdam en B.J.D. van HRL, zijnde de aangave gedaan door jan L. Buisman onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1795; ondertrouw HRL; Ik Ondergetekende B.J.D. huisvrouw van Dirk Buisman, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende, om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Willems ter Zweege, jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Sevende mrt is Geboren Jan zv Dirk Jans Buisman en B.J.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 9 apr 1816
Catharina Dijkstra oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; VT1839
Cornelia Fransen Dijkstra geb ... ., ovl 21 jan 1812 Leeuwarden, huwt met Jan Jansen Hiddema op 10 mei 1801 HRL, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1812
Dieuwke Tomas Dijkstra geb 1802 Franeker, ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Jan Ferwerda, ovl wijk G-171, N.H., winkelierse in 1851, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-136, 270, 272, 322, 344, wijk G-234
Dichnis Cornelis Dijkstra geb 25 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Dijkstra en Francina Johanna Dichnis Kijle
Dirk Dijkstra huwt met Geeltje Pieters Embdenaar, kind: Ekke Dirks D, geb 1764 Tzummarum; BS ovl 1834
Dirkje Fransen Dijkstra geb 1771 ... , ovl 26 apr 1814 HRL, huwt met Ruurd Hilbrands Riewald op 15 mei 1801 Kimswerd, komt van Kimswerd, ovl wijk F-190, in huwelijksakte vermeld als ''Ruaart''; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1814, ovl 1838
Dirkje Sakes Dijkstra geb 24 sep 1805 HRL, ged 13 okt 1805, N.H., ovl 28 mei 1884 HRL, huwt met Klaas Jans Reitsma op 23 jun 1831 HRL, N.H., dv Sake Baukes D, en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1831, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-035; VT1839
Dodoneus Theodorus Dijkstra D.T.D. eerste chirurgijn op ''s Lands Fregat van Oorlog ''de Pallas'', en Anna Sophia Dorothea Jordan, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dooytse Annes Dijkstra geb mei 1770 Kornwerd, ovl 9 mrt 1818 HRL, hm ... ; BS ovl 1818
Douwe Dijkstra geb 1757 ... , ovl 11 mrt 1817 HRL; BS ovl 1817
Douwe Dijkstra geb 21 feb 1791/94 Pietersbierum, ovl 22 jun 1860 HRL, huwt met Dieuwke Jans, werkman in 1851, N.H., zv Hendrik Hotzes en Wilhelmina ... ; BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-341, wijk H-046; oud 44 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839
Douwe T Dijkstra gebruiker van wijk G-330, tichelknegt; medegebruiker Thijs Alberts, sjouwer; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Douwe Tjeerds Dijkstra geb 1779 ... , huw.get. bij K.T. Dijkstra en R.J. Westra, landbouwer, wonende te Hitzum, broeder bruidegom, zv Tjeerd Douwes D, en ... ; BS huw 1817
Douwe Tjerks Dijkstra ovl voor 1828, huwt met Antje IJnzes, kind: Tjerkje Douwes D, geb 1790 Bolsward; BS ovl 1827
Eeltje Dijkstra geb 29 jun 1776 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Eke Dijkstra oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-008; VT1839
Eke Pieters Dijkstra geb 1811 Welsrijp, huwt met Sikke Johannes de Jong, (gk), op 20 jun 1839 HRL, dienstbode, wonende te HRL, dv Pieter Simons D, en Janke Hendriks BS huw 1839
Ekke Dirks Dijkstra geb 1764 Tzummarum, ovl 4 aug 1834 HRL, huwt met Cornelis Martens Braaksma, dv Dirk D, en Geeltje Pieters Embdenaar; dopen Grote Kerk HRL 1802 BS ovl 1834; Cornelis Martens van HRL, ende E.D. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 10 nov 1792; ondertrouw HRL
Feikje Dijkstra geb 1794/98 HRL, ovl 21 jun 1875 HRL, huwt met Hendrikus Jans Jorna, werkster in 1851, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes/Goverts BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-111
Feikje Johannes Dijkstra geb 1799 HRL, huwt met Reinder Jans Jorna op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, dienstmeid. wonende te HRL. 1838 en werkster, dv Johannes Hilles D, en Dirkje Feikes; BS huw 1826, huw 1838, overlijdens
Fredrik Dijkstra hm ... , kind: Jan Fredriks, geb 1787 HRL; BS ovl 1849
Fredrik Dijkstra geb 1809 ... , huw.get. bij E. Wiersma, (gk), en P.S. Dijkstra, (gk), touwslager, wonende te HRL; BS huw 1840
Geertje Dijkstra oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-189; VT1839
Geertje Sierks Dijkstra geb 16 aug 1795 Midlum, ovl 18 jun 1868 HRL, huwt met Anne Barts vd Werf op 17 jul 1834 HRL, wonende te HRL, ovl wijk G-173, N.H., dv Sierk Harmens D, en Wietske Gerbens; BS huw 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1861 wijk E-115; oud 44 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-056; VT1839
Gerben Sybrens Dijkstra geb 1777 Bolsward, ovl 22 okt 1846 HRL, 1e huwt met Sijke Lolles de Jong op 14 nov 1802 Bolsward, 2e huwt met Dirkje Keimpes Kingma op 23 apr 1809 HRL, 3e huwt met Antje Puug, ook huwt met Aaltje Gerrits Pierik op 17 okt 1833 HRL, wonende te HRL. 1809, gleibakker 1833 HRL, huw.get. bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, wonende te HRL. 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij F. Tassel en A. Alberts 1815, id. bij K.L. Gonggrijp en A. Gros 1817, kind: Sijbren D, geb 1812 HRL, (gk), zv Sijbren Gerbens D, en Akke Reins; huw Grote Kerk HRL 1802, 1809, BS huw 1813, huw 1815, huw 1817, huw 1833, ovl 1846, ovl 1863; gebruiker van wijk G-165, gleybakkersknegt; eigenaar is Pieter Aukes van Vliet wed., 1814. (GAH204); G.D. en Dirkje Keimpes Kingma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, gleibakkersknecht, wijk B-085; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 222 en 223), 1 mrt 1804
Gerben Sjierks Dijkstra geb 3 mrt 1786 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezMinnga/Sexb. 1825
Getje Thomas Dijkstra geb 16 jan 1805 Franeker, ovl 26 dec 1875 HRL, huwt met Uilke Klases Voordewind op 23 jun 1836 HRL, N.H., dv Thomas Gosses D, en Trijntje vd Mei; BS huw 1836, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk F-250
Gosse Dijkstra oud 30 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk I-008; VT1839
Grietje Arjens Dijkstra geb 1786 Tzummarum, huwt met Lieuwe Nicolaas van Dijk op 10 mrt 1836 HRL, wonende te HRL. in 1836 en 1838, dv Arjen Beens en Baukje Baukes; BS huw 1836, ovl 1838
Grietje Freerks Dijkstra geb 1760 Bolsward, ovl 17 jul 1831 HRL, huwt met Jacobus Schotanus, turfmeetster te HRL. in 1829; BS huw 1829, ovl 1831, ovl 1843, ovl 1850; Donderdag den 21 Sept. 1797; Het geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders G. Schotanus de Wed. van Jacob Schotanus aangesteld tot meede ordinaris turfmeetster, ende zulks in plaatze voor Eeke Hansen en heeft ten dien einde de Eed van getrouwe waarneeminge gepaesteerd, in handen van den Burger M:Bos als Praeses. (GAH43)
Grietje Gerrits Dijkstra geb 1758 Wijnaldum, ovl 14 okt 1831 HRL, huwt met Berend Berends op 11 jun 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1819, ovl 1831
Grietje Jacobs Dijkstra Harrijt Fockes Molenaar en G.J.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Bruining, goede bekende, 28 jul 1792; ondertrouw HRL; Harrit Fokkes Molenaar en G.J.D., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 aug 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 4 sep 1792 op de Lans Kotter ''de Swilker ?'', volgens vertoonde attestatie
Grietje Hotzes Dijkstra geb 1795 Pietersbierum, ovl 16 mei 1849 HRL, huwt met Jelle Luitjes de Vries/Tuinstra op 15 aug 1816 HRL, werkster en wonende te Wijnaldum, huw afk. 28 jul en 4 aug 1816 te HRL. en gemeente Sexbierum, visvrouw in 1849, dv Hotze Hendriks D, en Hansje Alberts; BS huw 1816, ovl 1849, ovl 1853; oud 41 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839; uit de huwelijksakte blijkt, dat zij in 1816 wordt vermeld als: Grietje Hotzes en hij als Jelle Luitjes; BS huw 1816
Harmen Dijkstra ovl voor 1887, huwt met Minke Tjerks vd Zee; BS ovl 1886
Harmen Dijkstra ovl voor 1864, huwt met Antje de Vries; BS ovl 1863
Harmen Hendriks Dijkstra geb 1796 Wijnaldum, ovl 4 feb 1848 HRL, 1e huwt met Janke Ottes, 2e huwt met Antje Bernardus, zv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS ovl 1848; oud 43 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839
Harmen Sjoerds Dijkstra zie ook: Harmen Sjoerds; geb 6 feb 1797 HRL, ovl 16 apr 1873 HRL, 1e huwt met Engeltje Wever, 2e huwt met Minke Tjerks vd Zee op 15 jan 1829 HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, brugman in 1851, zv Sjoerd Pieters D, en Grietje Harings; BS huw 1829, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk C-004; VT1839
Haye Dijkstra huwt met Aagje Kuipers; BS ovl 1858
Hendrik Harmens Dijkstra huwt met Janke Gerrits, kinderen: Hiltje Hendriks, geb, 1799 Wijnaldum, Harmen Hendriks D, geb 1796 Wijnaldum, boerearbeider te Wijnaldum in 1827; BS huw 1827, ovl 1848, ovl 1851
Hessel Hendriks Dijkstra ovl voor 1860, huwt met Antje Mulder; BS ovl 1859
Hieke Idses Dijkstra geb 1757 Pingjum, ovl 23 dec 1829 HRL, huwt met Sipke Sjoukes Heemstra; BS huw 1815, huw 1820, ovl 1829
Hiltje Dijkstra ovl voor 1876, huwt met Sipke Bouma; BS ovl 1875
Hiltje Dijkstra oud 29 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-259; VT1839
Hiltje Dijkstra oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-172; VT1839
Hiltje Hendriks Dijkstra geb 1799 Wijnaldum, ovl 15 nov 1851 HRL, huwt met Friedrich Carl Wilhelm Tietchen op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL, dienstmeid. EvL, blokmakerse in 1851, dv Hendrik Harmens D, en Janke Gerrits; BS huw 1827, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-093; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, blokmakerij, wijk E-081; VT1839
Hiltje Jans Dijkstra geb 1807 HRL, ovl 31 jul 1851 HRL, huwt met Roelof Jans van Wijk op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055
Hiltje Pieters Dijkstra geb 1766 Luitjegaast, ovl 28 nov 1826 HRL, huwt met Ate Luitjes de Boer op 25 mei 1794 Witmarsum, komt van HRL, laatste afk. 4 mei 1794, met attestatie vertrokken naar Witmarsum, aldaar gehuwd, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1826, ovl 1843
Hiske Dijkstra oud 48 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-190; VT1839
Hotze Hendriks Dijkstra geb 1757 ... , ovl 15 mei 1817 HRL, kinderen: Grietje Hotzes, geb 1795 Pietersbierum, Douwtje Hotses, geb 16 mrt 1807 HRL, hij was vlgs zijn ovlakte wednr, wonende te Wijnaldum 1816; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1816, ovl 1817, ovl 1849
Houkje Dijkstra geb 17 apr 1799 HRL, ovl 20 jul 1875 HRL, huwt met Matthijs Overmeer op 26 nov 1820 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1820, Rooms Katholiek, dv Jan Taedes D, en Weltje Tjietses de Haan; BS huw 1820, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78 wijk F-212; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-055; VT1839
Idske Taekeles Dijkstra geb 1767 Kubaard, ovl 1 mei 1842 HRL, huwt met Fedde Hessels Faber, dv Taekele Jans D, en Geertje ... ; BS ovl 1842; 1851 overlijdens; oud 72 jaar, geb Kubaard en wonende te HRL. 1839, wijk G-322; VT1839
Iefke Dijkstra oud 52 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk E-142; VT1839
Isabella Taedes Dijkstra geb 1771 Bolsward, ovl 11 mei 1850 HRL, huwt met Jan Tjitzes de Haan, RK dv Taede D, en Houkje Jorna; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-055
Jacob Dijkstra geb 1798 Lollum, ovl 26 okt 1843 HRL, huwt met Elisabeth Pieters, arbeider, zv Ieme D, en Antje Jilles; BS ovl 1843
Jacob Jans Dijkstra geb 10 dec 1811 HRL, zv Jan Freerks D, en Janke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Freerks Dijkstra en Janke Jacobs
Jacob Dirks Dijkstra geb.07 aug 1784 HRL, inschrijfnummer 5068, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Jacob Klases Dijkstra geb 10 jan 1790 Almenum, tichelknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jan Dijkstra huwt met Francina Johanna Dichnis Kijle, kind: Dichnis Cornelis Dijkstra, geb 25 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Jan Dijkstra vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 112, 28 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804
Jan Dijkstra heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650)
Jan Dirks Dijkstra eigenaar en gebruiker van wijk H-035, sleeper, 1814. (GAH204); weduwe J.D.D. eigenaresse van percelen nrs. 1794-1796 te HRL, slepersche, woonplaats HRL, legger nr. 193, resp. huis en erf, huis, huis, resp. 95, 20 en 25 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1810 te HRL, slepersche, woonplaats HRL, legger nr. 193, stal en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van perceel nr. 1818 te HRL, slepersche, woonplaats HRL, legger nr. 193, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Jan Dijkstra eigenaar van wijk H-041; gebruiker Jacob Jelles Schoonhoven, schoenmakersknegt, 1814. (GAH204)
Jan Dijkstra huwt met Grietje ... , kind: Jelle D, geb 1792 Haskedijken; BS ovl 1879
Jan Baukes Dijkstra Zoutziedersknecht, wonende te HRL. 1828, wordt vermeld in akte van huw toestemming ten behoeve van Ida Greydanus als getuige; zie verder bij Ida Greydanus
Jan Cornelis Dijkstra geb 26 feb 1796 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jan Fredriks Dijkstra geb 1787 HRL, ovl 20 aug 1849 HRL, huwt met Janke Jacobs/Jans Houtkoper op 14 okt 1810 HRL, kind: Jacob, geb 10 dec 1811 HRL, huw.get. bij J.L. Tuinstra en G.H. Dijkstra 1816, id. bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga 1819, vrouw in 1811 ''Janke Jacobs'' en wordt in 1810 Dijkman genoemd, zv Fredrik D. en ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1819, ovl 1840, ovl 1850; eigenaar en gebruiker van wijk C-046, baardscheerder; medegebruiker Dirk Vellinga, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839; kind: Jacob Jans Dijkstra, geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Gerrits Dijkstra geb 1763 ... , ovl 10 okt 1815 HRL; BS ovl 1815
Jan Jacobs Dijkstra geb 1761 HRL, ovl 23 okt 1819 HRL, huwt met Willemke Lolkes IJlstra, kinderen: Lolke Jans D, geb 10 jun 1789 HRL, Jantje Jans, geb 19 sep 1799 HRL, ged 8 okt 1799 HRL, huw getuige bij L. IJlstra en E. Riewald, turfdrager, wonende te HRL 1815; dopen Grote Kerk HRL, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1825; eigenaar en gebruiker van wijk D-125, turfdrager, 1814. (GAH204); J.J.D., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL. (vierentwintig jul 1815);J.J.D., turfdrager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Antje Harmens, werkster, wonende te HRL. (vierentwintig jul 1815)
Jan Jacobs Dijkstra huwt met Hiltje Wybrens vd Hud, kind: Wybren Jans, geb 1787 Engelum; BS ovl 1850
Jan P Dijkstra knecht in de coffijschenkerij van IJsenbeek, aangesteld als waagdrager, welke post is gecre?erd tot verbetering van dekaas- en boternegotiatie, 17 jan 1803 (GAH49); nieuwaangestelde waagdrager legt eed van getrouwe waarneming af, 21 mrt 1803 (GAH49); aangesteld tot bekkenist in het 3de kwartier, samen met Gerb. Pettinga, Pieter Warnders en Johannes Broodkorf, in plaats van Cornelis Bakker, Beernd Budding, Hendrik Warnders en eyse Freerks, 4 jul 1803 (GAH49); aangesteld tot de bediening van de brandspuiten de ambtenaren: J.D., waardrager en Hendrik Drost, kalkmeter, do. 29 dec 1803 (GAH49)
Jan Sybrens Dijkstra geb 1775 HRL, ovl 16 nov 1822 Harl/Kimswerd, huwt met Trijntje Arjens Molenaar op 24 mei 1801 HRL, kinderen: Hiltje Jans, geb 1807 HRL, Anna Katrina, geb 22 mei 1811 HRL, Tjitske Jans D, geb 23 jan 1803 HRL, Arjen D, geb 21 apr 1805 HRL, in leven paruikmaker N.H., huw.get. bij J.A. Broodkorf en S. Bleeker; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1811, BS huw 1815, ovl 1822, huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; kind: Anna Katrina Jans Dijkstra, geb 22 mey 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL; doopr dtb 330; weduwe J.S.D. eigenaresse van perceel nr. 579 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 191, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Jan Taedes Dijkstra geb 1777 HRL, ovl 7 apr 1823 HRL, huwt met Wilhelmina Tietses de Haan, kind: Houkje D, geb 17 apr 1799 HRL, huw.get. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, voerman, 1818, id. bij J. de Groot en A. vdHoek, pikeur, 1820, doet overlijdensaangifte van Gosse T. de Haan in 1811, stallinghouder*; BS ovl 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1875*; gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis, stalknegt; eigenaar en gebruiker is S. Popta, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens stalling van paarden, en logies aan diverse personen, ord. 11 feb 1801: f. 28:13:0; id. wegens logies, ord. 11 feb 1801: f. 7:7:0; id. wegens gedaan rijden ten dienste van de stad, ord. 16 mrt 1801: f. 20:5:0; had met 2 paarden en wagen gereden op de Stadswal. Na confessie dat zulks tegen zijn wil en intentie gebeurd is, omdat hij de macht over de paarden was kwijtgeraakt, ma. 21 sep 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4de kwartier, no. 69, 28 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; Voorts verzochten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, Sjoerd de Vries, IJege Visser, Jan Kiel, J.T.D., en Claas Gorter alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in dit voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschiktste zoude oordeelen, Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45)
Jan Willems Dijkstra geb 1780 Wierum, ovl 20 jan 1834 HRL; in een vissersschip liggende in de Noorderhaven, huwt met Grietje Dirks, varensgezel en wonende te Wierum, zv Willem Jans D, en Grietje Willems; BS ovl 1834
Janke Andries Dijkstra geb 1769 Bolsward, ovl 24 jan 1830 HRL, huwt met Johannes Overbeek; BS huw 1830; Johannes Gerrijts Overbeek en J.A.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Gras maand 1810; ondertrouw HRL
Jantje Dijkstra geb 6 jan 1805 Franeker, N.H., baker, A 15 nov 1876 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, wijk B-190, wijk D-179, wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839
Jantje Dijkstra geb 1809 prov, werkster, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-097, wijk G-071
Jantje Dijkstra huwt met Haantje Oedses Westerhoek; BS ovl 1848
Jantje Dijkstra geb 1762 Hitzum, ovl 7 feb 1838 HRL, huwt met Harmannus ten Brug; BS huw 1838
Jantie Hessels Dijkstra geb 1777 ... , ovl 14 okt 1817 HRL, huwt met Arend Gerrits Franken; BS ovl 1817, ovl 1839
Jantje Jans Dijkstra geb 19 sep 1799 HRL, ged 8 okt 1799 HRL, ovl 23 okt 1826 HRL, huwt met Foppe Dirks Bakker op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, naaister, dv Jan Jacobs D, en Willemke Lolles IJlstra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1828
Jantje Johannes Dijkstra huwt met Hendrik Fredriks Duman, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1826
Jarig Jans Dijkstra geb 1768 Makkum, ovl 28 aug 1858 HRL, huwt met Elisabeth Luitjes vd Zee op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan HRL. en 14 en 21 jan 1816 Workum, wonende te Workum, huw.get. bij K. Straatsma en T.J. Ringnalda 1830 ook huwt met Ies Pieters, gealimenteerde in 1851, kind: Pieter/Petrus Jarigs D, geb 1801 Workum, zv Jan Wiebes en Tjisteke Pieters; bs ha16hu, ovl 1829, huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 71 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen J.J.D., oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !
Jelle Dijkstra geb 1792 Haskedijken, ovl 9 mrt 1879 HRL, huwt met Neeltje Knossen, DG, spekslager in 1851, wonende te HRL. 1842, zv Jan D, en Grietje ... ; BS huw 1842, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-187
Jeltje Annes Dijkstra geb 1761 Houw, ovl 5 jun 1836 HRL, huwt met Sijtse ... , dv Anne Dooitses en ... ; BS ovl 1836
Jeltje Piers Dijkstra Tamma Jans Bartling van Sneek ende J.P.D. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Potting deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; Tamme Jans Bartling van Sneek en J.P.D. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op datum op vertoonde attestatie
Jetsche Gerbens Dijkstra geb 1803 Arum, Vst 18 jan 1851 uit Franekeradeel, A 15 mrt 1853 Barradeel, Vst 20 jun 1853 uit Almenum, A 22 jun 1853 Zurich; bev.reg. HRL 1851 wijk A-210
Jetske Jans Dijkstra ovl 2 nov 1828 Almenum, huwt met Hendrik Johannes Doksma; BS huw 1833, ovl 1844
Jetske Tjerks Dijkstra geb 1759 Bolsward, ovl 15 aug 1843 HRL, huwt met Nolke/Lolke vd Vleugel; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1832, ovl 1843, ovl 1854
Jitske Dijkstra geb 9 sep 1798 Wijns, huwt met Reinder Geurts, (gk), Vst 5 jun 1857 uit Leeuwarden, A 26apr185 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-051, wijk C-227
Johanna Frederica Dijkstra geb 1798 Leeuwarden, huwt met Jochum Hendriks vd Veen op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 24 feb en 2 mrt 1828, wonende te HRL, dv Lolke Gerbens D, en Susanna Rebecca de Lang; BS huw 1828
Johannes Dijkstra ovl voor 1881, huwt met Antje Frank; BS ovl 1880
Johannes Dijkstra ovl voor 1824, huwt met Trijntje IJpes; BS ovl 1823; kind: Klaas Johannes Dijkstra, geb 3 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL
Johannes Dijkstra geb 1 jun 1793 HRL, ovl 24 jul 1863 HRL, huwt met Jeltje Bloemer, ook huwt met Geertruida Huisman op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, werkman in 1849 en 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk E-228, zv Abe Johannes en Tjiske (= Elisabeth) Reins; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1863, bev.reg. Ha18 51 wijk E-262, wijk G-025, 64; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-069; VT1839
Johannes Durks Dijkstra geb 1778 Winsum/Dronrijp, ovl 12 mei 1830 HRL, 1e huwt met Johanna Kams 2e huwt met Ida Visser op 21 jul 1814 HRL, voerman in 1830, wonende te HRL. wijk H-035 in 1813, huw.afk. 10 en 17 jul 1814, wonende te HRL. en is sleeper, huw.get. bij AS.R. Terdeus en S. Annes 1812, id. bij J.J. Roodtje en W.L. de Jog 1815, zv Durk Pieters en Wilhelmina Pieters; BS huw 1812, ovl 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1830
Johannes Hilles Dijkstra huwt met Dirkje Goverts, kind: Feikje D, geb 1794/98 HRL; BS ovl 1875
Johannes K Dijkstra geb 1778 ... , huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, bakker, wonende te HRL. ; BS huw 1812; gebruiker van wijk E-012, bakker; eigenaar is F. Galenkamp wed., 1814. (GAH204)
Johannes Willems/Hilles Dijkstra geb 1767 Berlkum, ovl 3 okt 1833 HRL, huwt met Dirkje Feikes Bleeksma op 5 jan 1794 HRL, komt van Berlikum, laatste afk. 5 jan 1794, met attestatie vertrokken, korendrager in 1833, wonende te HRL. 1826, kind: Feikje Johannes D, geb 1799 HRL, zv Willem Eintjes D, en Tjieskje Durks; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1826, ovl 1833; J.W.D. eigenaar van perceel nr. 410 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 194, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 36)
Joukje Pieters Dijkstra zie ook: Joukje Pieters; geb 1787 HRL, ovl 20 nov 1846 HRL, huwt met Jacob Jacobs Nontjes op 8 dec 1816 HRL, huw.afk. 22 en 29 sep 1816, dv Pieter Alberts D, en Imkje ... (= Minke Wybrens); BS huw 1816, ovl 1846, ovl 1855; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-127; VT1839
Keimpe Tjeerds Dijkstra geb 10 mrt 1780 Holwert/Hantum, ovl 28 mei 1820 HRL, huwt met Riemke Jorkes Westra op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 5 en 12 okt 1817, wonende te HRL, koemelker, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses; BS huw 1817, ovl 1820 1829 overlijdens; eigenaar van wijk H-032; gebruiker Carel Wijga vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-033, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-034, tuin, 1814. (GAH204)
Claas Dijkstra afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het Raadhuis binnen HRL in kennis de handen van de rendante de weduwe P. de Bruin, en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de Gecommitteerden, mitsgaders de Voogden avn het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris, 15 jun 1768. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, Albert Osinga, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witteveen, Jane van Slooten, J. Olivier, C.D., Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Sijds Schaaff, en Sijds Schaaff als gelastigde van de rendante de weudwe P. de Bruin (GAH1098)
Klaas Dijkstra hm ... , kind: Klaas, geb 1783/85 HRL; BS ovl 1852
Klaas Dijkstra huwt met Jetske Schuitmaker; BS ovl 1860
Klaas Johannes Dijkstra geb 3 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dijkstra en Trijntje IJpes
Klaas K Dijkstra geb 1783/85 HRL, ovl 15 jun 1852 HRL, huwt met Jieke Sipkes de Groot, mattenmaker in 1852, N.H., zv Klaas D, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, wijk G-240; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-269; VT1839
Lolke Gerbens Dijkstra ovl 27 aug 1826 Dokkum, huwt met Susanna Rebecca de Lang, timmerman, in der tijd echtelieden te Dokkum, kind: Angnietje D., geb 1805 Leeuwarden; BS huw 1828, ovl 1873
Lolke Jans Dijkstra zie ook: Lolke Jans; geb 10 jun 1789 HRL, ovl 26 dec 1820 HRL, huwt met Hiltje Jans Wijngaarden op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 19 en 26ok1817, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden 1815, id. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw 1815, id. bij F.D. Bakker en J.J. Dijkstra, broeder bruid. turfdrager, 1818, zv Jan Jacobs D, en Willemke Lolkes IJlstra; BS huw 1815, huw 1817, huw 1818, ovl 1820
Loltje Johannes Dijkstra ovl 10 nov 1800 HRL, huwt met Berend Burger; BS huw 1820, ovl 1859
Lijsbeth Gerbens Dijkstra huwt met Meindert Jans Bonnema, wonende te Arum; BS huw 1834
Martje Pieters Dijkstra ovl voor 1837, huwt met Gosse Douwes Minnema; BS ovl 1836
Marijke Anskes Dijkstra ovl voor 1829, huwt met Sipke Boomsma; BS ovl 1838; BS Franeker huw 1828
Menno Andries Dijkstra geb 28 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Andries A. Dijkstra en Martjen M. Tuininga
Neeltje Jans Dijkstra huwt met Marten Jans Bleeker op 5 mei 1799 HRL, komt van Makkum, N.H., met attestatie vertrokken in 1799; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1802
P Dijkstra gebruiker van wijk C-001, poortier; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); poortier van de Havenspoort, krijgt f. 5:0:0 voor het in- en uitlaten van de spinkinderen, welke in de lijnbaan bij het Geitjes Stek tot deze tijd hebben gewerkt in de lijnbaan, die nu is opgeheven, 24 jan 1803 (GAH49); heeft een zoon Pieter Dijkstra; zie aldaar
P Dijkstra heeft een huisbediende, 8e quartier, no. 38, 1 mei 1802, belasting: f. 1:0:0 (GAH650)
Petrus Jarigs Dijkstra geb 1801 Workum, ovl 24 mei 1858 HRL, huwt met Antje Willems Groen op 26 jan 1832 HRL, wonende te HRL, varensgezel, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Jarig Jans D, en Ies Pieters; BS huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-056
Pier Dijkstra huwt met Jetske ... , kind: Stijntje D, geb 26 jan 1795 Terschelling; BS ovl 1877
Pier Abes Dijkstra ovl voor 1818, huwt met Elizabeth Willems; BS ovl 1817; P. Abes D. ende Lijsbert Willems, beide van HRL, zijnde de aangave geschied op vertoonde procuratie, 25 aug 1792; ondertrouw HRL; P.A.D. en Lijsbeth Willems, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1792 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); (in 1796 als Pieter A. D)op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Pieter Dijkstra P.D. van Leeuwarden en Antje Pieters van HRL, laatst geproclameert op dato dazes 4 may 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk op 18 mei 1777 is geschied volgens adtestatie, get. T. van Kooten, Coster
Pieter Dijkstra ovl voor 1845, huwt met Marijke Diekman op 11 jul 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1844
Pieter Dijkstra oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk E-005; VT1839
Pieter Alberts Dijkstra huwt met Minke Wiebrens, kinderen: Albertje Pieters D, geb 14 sep 1786 HRL, Joukje Pieters D, geb 1787 HRL; BS ovl 1822; 1846 overlijdens
Pieter Alberts Dijkstra geb 1756 Witmarsum, ovl 30 mei 1826 HRL, huwt met Grietje Berends Vogelzang op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1815, wonende te HRL, huw getuige bij T.D. Bakker en A.F. Dijkstra, steevader bruid 1817, id. bij M.P. Zijlstra en G. Atses, 1819, zeepziedersknecht in 1826, zv Albert Tijssens en Fetje Pieters; BS huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1826, ovl 1832; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat P.A.D., van beroep werkman, geb te Burgwerd, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 14 okt 1815
Pieter P Dijkstra P.P.D. in het bijzijn van zijn vader, de poortier van de Havenspoort, heeft frauduleus gehandeld bij het ophalen van de poorten boomgelden bij schippers, onder voorwendsel dat hij zulks voor zijn oude vader doet, terwijl hij het opgehaalde geld verspilt heeft. Straf: 2 etmalen op water en brood in de Pekelkuip op de Rooster, vertrouwende erop dat deze booswicht, die zich herhaaldelijk aan fielterijen schuldig maakt, langs deze weg tot een verbeterd gedrag zal komen voor maatschappij en ouders 2 aug 1804 (GAH50); zijn vader is P. Dijkstra; zie verder boven
Pieter Pieters Dijkstra woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Pieters Dijkstra ovl voor 1832, huwt met Rigtje Douwes, kind: Pieter Pieters D, geb 1765 Tzum; BS huw 1831
Pieter Pieters Dijkstra geb 1765 Tzum, ovl 20 jan 1828 HRL, huwt met Janke de Haas, kind: Pieter geb 1790 Schraard, verwer en glazemaker in 1828, huw.get. bij S.R. de Jager en G. van Straten, wonende te HRL. 1815, zv Pieter Pieters D, en Rigtje Douwes; BS huw 1813, huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1848
Pieter Pieters Dijkstra geb 1790 Schraard, ovl 27 jan 1848 HRL, 1e huwt met Dieuwke vd Stok op 30 mrt 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 feb 1815, 2e huwt met Geertruida Vettevogel op 14 jun 1827 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1827 HRL, wonende te te HRL, 3e huwt met Neeltje Rienks Dirks op 1 dec 1831 HRL, zeekapitein in 1848, zv Pieter Pieters D, en Janke de Haas(ook wel Haan); BS huw 1815, huw 1827, huw 1831, ovl 1848; oud 49 jaar, geb Schraard en wonende te HRL. 1839, kofschipper, wijk H-238; VT1839
Pieter Simons Dijkstra huwt met Janke Hendriks, werkman, wonende te Franeker, kind: Eke Pieters D, geb 1811 Welsrijp; BS huw 1839
Pietje Dijkstra ovl voor 1891, huwt met Bernardus IJbema; BS ovl 1890
Reinskje Annes Dijkstra ovl voor 1840, huwt met Karst Feikes Huitema; BS huw 1839
Richtje Dijkstra huwt met Paulus Wellinga; BS ovl 1853
Rigtje Jacobs Dijkstra ovl 19 mrt 1808 onder Almenum, huwt met Jurjen Hendriks Geuker; BS geb 1822, 133ov, ovl 1847
Rinske Dijkstra Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine may 1774 verschenen, 5e classe, 6%, no. 7: f. 30:3:8. (GAH1060); id. May 1776 verschenen. (GAH1060); id. verschenen may 1777. (GAH1060); id. verschenen May 1778: f. 30:17:8. (GAH1060)
Sake Baukes Dijkstra geb 1774 Midlum, ovl 20 mei 1838 HRL, huwt met Marijke Dirks Tadema op 29 mei 1803 HRL, kinderen: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809 HRL, Dirkje geb 24 sep 1805 HRL, Bauke Sakes D, geb 18 mei 1811 HRL, Bauke Sakes, geb 18 mrt 1804 HRL, keetknecht in 1838, huw.get. bij P.P. Schellingwouw en T.P. de Boer, wonende te HRL; 1815, id. bij H. Koestra en D. Gorter, neef bruidegom, 1817, zv Bauke Eeltjes en Pietje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1812, huw 1815, huw 1817, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1884, ovl 1887; gebruiker van wijk D-121, keetknegt; eigenaar is Cornelis Mollema van zoutkeet ''Oleron'', 1814. (GAH204); S.B.D. Zoutbrandersknecht, wonende te HRL, is verzorgt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; S.B.D., Zoutbrandersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Setske Aukes Dijkstra zie ook: Fetske Aukes; geb 1764 Makkum, ovl 23 apr 1829 HRL, huwt met IJeb Bernardus; BS geb en ovl 1829, 1852
Sybe Dijkstra geb 1743 ... , ovl 9 nov 1811 HRL, huwt met Pietje Jacobs, wonende te op de Zoutsloot, kind: IJtje Sijbes Dijksma, geb 1775 HRL; BS ovl 1811, ovl 1814, ovl 1817
Sybren Dijkstra oud 28 jaar, geb en wonende te HRL, gleibakker, wijk F-110; VT1839
Syberen Dijkstra oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-199; VT1839
Sybren Gerbens Dijkstra ovl 2 feb 1787 Bolsward, huwt met Akke Reins, kinderen: Aukje sijbrens D geb 1770 Bolsward, Gerben Sijbrens D, geb 1777 Bolsward, in leven smid. zv Gerben Oepkes en Aukje Sijbrens; BS huw 1832, huw 1833, ovl 1846
Siebren Pieters Dijkstra ovl voor 1841, huwt met Janke Pieters Robijn; BS huw 1840
Sybrigje Dijkstra geb 1777 Almenum, ovl 3 dec 1847 HRL, huwt met Jouke de Beer, zv Heere ... , en Pietje ... ; BS ovl 1847; k; oud 60 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-126; VT1839
Sierk Harmens Dijkstra ovl 3 slachtmaand 1809 Midlum, huwt met Wietske Gerbens, in leven Tigchelaar, kind: Geertje Sierks D, geb 16 aug 1795 Midlum; BS huw 1834 1868 overlijdens
Sippe Jacobs Dijkstra geb 26 apr 1778 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sjieuwke Jans Dijkstra geb 20 dec 1777 Bolsward, ovl 17 mrt 1818 HRL, huwt met Klaas Klunder; BS ovl 1818
Sjoerd Frans Dijkstra geb 1788 Berlikum, ovl 15 sep 1839 HRL, huwt met Antje Klazes Kuipers, boerearbeider; BS ovl 1839
Sjoerd Harmens Dijkstra huwt met Engeltje Minks Ferwerda, arbeider te HRL 1828; BS ovl 1828
Sjoerd Pieters Dijkstra ovl 1797 Almenum, huwt met Grietje Harings, kind: Harmen D, geb 6 feb 1797 HRL, boerearbeider onder Almenum; BS huw 1829, ovl 1873
Styntje Dijkstra geb 26 jan 1795 Terschelling, ovl 29 mei 1877 HRL, huwt met Klaas de Jong, zv Pier D., en ... ; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk A-066; oud 44 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk A-067; VT1839
Styntje Aukes Dijkstra geb 1781 Makkum, huwt met Douwe Brands Blanksma, winkelierse in 1851, N.H., wonende te HRL. in 1834 visverkoopster; BS huw 1834, huw 1842, VT1839, bev.reg. HRL 1851 wijk D-160, 161, 105, supp wijk H-265; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-153; VT1839
Taede Jans Dijkstra geb 1745 ... , ovl 26 apr 1815 HRL, huwt met Houkje Pieters Jorna, kind: Isabella Taedes, geb 1771/73 Bolsward, verkoopt huis, herberg, stalling en wagenhuis in 1799, voerman in 1809, huw.get. bij H.J. Beekman en R.H. van Minnema(Beens), piquer, 1812; BS huw 1812, ovl 1815, ovl 1850,; Jan Tjietzes de Haan ende IJebeltje Taedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader T.J.D., 25 jul 1795; ondertrouw HRL; Gosse Tjitses Haan en Riemke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.J.D., goede bekende, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8 ste kwartier, no. 158, 1 mrt 1804; in plaats van de gedeporteerde bierdragers Willem ten Bokkel en Jan van Straten zijn aangesteld Piebe Postma en T.J.D., welke laatstgenoemde door deze bevordering voor zijn post als boelgoedomroeper heeft bedankt, di. 27 jul 1800 (GAH46); klokluider bij het afvaren der schepen; ontvangt van het gembest. voor klokluiden sep en okt 1812, 1 nov 1812: fr 4 en 40 cents; id. nov en dec 1812, 4 jan 1813: fr 4 en 45 cents; id. 3/13 deel tractement, 1 apr 1813: f. 3:2:14 of fr 6 en 60 cents; id. 6/12 voor 1813, 15 jul 1814: f. 6:6:12 of fr 13 en 39 cents; id. 6/12 voor 1814: f. 6:6:2 of fr 13 en 25 cents; id. wegens gedane verschotten en vacatien op een reis met een aangenomen karreknecht naar Groningen, 31 Oogstmaand 1809: f. 18:2:0; (geen boeknr. vermeld); Voorts verzochten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers T.J.D., Sjoerd de Vries, IJege Visser, Jan Kiel, Jan Taedes Dijkstra, en Claas Gorter alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in dit voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschiktste zoude oordeelen, Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45); Dingsdag den 20 Augt 1799; Voort Wierde T.J.D. aangesteld tot roeper bij de Boelgoeden, in plaatze van Hendrik Djurres Welke voor dezelve Post bedankt hadde, en Zulks op de Instructie daar af Zijnde, en voordeelen daar toe Staande, en is dezelve door den Praesident P:J:Coulbout, ten dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J: Reinhart no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:D. no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Taeke Sipkes Dijkstra geb 1775 ... , huwt met Pietje Cornelis Beidschat op 23 sep 1810 HRL, huw.get. bij T.P. Meppelaar en R.R. de Boer, wonende te maire van Almenum, 1813, id. bij G. vd Tol en A. Bleeker, neef bruidegom, wonende te onder Almenum, 1816, id. bij B.J. Hoffinga en G.S. Wijnalda, aangehuwde oom, melktapper, 1825, kind: Sipke Taekes, geb 26 dec 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, huw 1816, huw 1825; T.S.D. eigenaar van perceel nr. 2044 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 192, huis en erf, 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Taekele Jans Dijkstra huwt met Geertje ... , kind: Idske Taekeles D, geb 1767 Kubaard; BS huw 1842
Teetske Uilkes Dijkstra geb 1775 Anjum, ovl 1 mrt 1845 HRL, huwt met Cornelis Draaisma, en huwt met Wouter Piers Rijpma op 7 nov 1802 HRL, N.H., wonende te HRL. 1839, dv Uilke D., en Trijntje Klases; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1827, ovl 1828, huw 1839, ovl 1845, ovl 1851
Tetje Pieters Dijkstra huwt met Sies Dirks Boersma; BS ovl 1849
Theunis Klases Dijkstra geb 9 dec 1786 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Thomas Ages Dijkstra geb 14 apr 1796 Achlum, ovl 6 mei 1882 HRL, 1e huwt met Tjitske Douwes Schilstra, 2e huwt met Jantje Hondema op 19 mei 1853 HRL, 3e huwt met Hendrikje Hendriks vd Sluis, (gk), op 12 sep 1867 HRL, werkman in 1851, N.H., zv Age Rintjes D, en Klaasje Pijtters; BS huw 1867, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-127, 164, wijk G-165, 264, supp wijk G-387, supp wijk G-034 6, supp wijk H-271
Thomas Gosses Dijkstra ovl 14 mei 1813 Franeker, huwt met Trijntje Jans vd Mei, kinderen: Dieuwke D, geb 1802 Franeker, Baukje Thomas D, geb 26 nov 1807 Franeker, Tietje D, geb 1811 Franeker, Getje (in ovlakte Geertje), geb 16 jan 1805 Franeker, werkman; BS huw 1836, ovl 1864, ovl 1875
Tietje Dijkstra geb 1811 Franeker, ovl 31 jan 1875 HRL, huwt met Sijtse vd Laan, dv Thomas D, en Trijntje Jans vd Mei; BS ovl 1875
Titia Jans Dijkstra ovl 14 feb 1821 onder Almenum, huwt met Hilbrand Posthuma; BS huw 1832, ovl 1859
Tjalkje Dijkstra huwt met Cornelis Wybenga, wonende te Wijnaldum 1840; BS ovl 1840
Tjeerd Douwes Dijkstra geb 1756 ... , ovl 1 sep 1812 HRL, huwt met Dieuwke Gerrits Brouwer op 21 jul 1805 HRL, komt van Almenum, ook huwt met Sijtske Rinses, ovl wijk H-033 en was toen melktapper, in leven echtelieden te Hantum, kind: Keimpe Tjeerds D, geb 10 mrt 1780 Holwert/Hantum; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, ovl 1815, huw 1817; T.D.D. en Dieuwke Gerrijts Brouwer, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Jacobus deszelfs schoonzoon, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Tjerkje Douwes Dijkstra geb 1790 Bolsward, ovl 18 feb 1827 HRL, dv Douwe D, en Antje IJnzes; BS ovl 1827
Tjietske Dijkstra huwt met Tjalling Hibma; BS ovl 1869
Tjietske Dijkstra oud 63 jaar, geb Ezumazijl en wonende te HRL. 1839, wijk C-032; VT1839
Tjietske J Dijkstra ovl 17 jun 1803 HRL, oud 65 jaar
Tjietske Jans Dijkstra geb 23 jan 1803 HRL, ged 20 feb 1803, N.H., ovl 28 okt 1844 HRL, ongehuwd, dv Jan Sijbrens D, en Trijntje Arjens Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1844; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-046; VT1839
Trijntje Dijkstra geb 23 apr 1791 Allingawier, A 15 feb 1868 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-237, wijk B-076, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb Allingawier en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Trijntje Dijkstra geb 1799 HRL, N.H., niet meer gevonden na 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-085, 319
Trijntje Baukes Dijkstra geb 6 dec 1777 Wijnaldum, ovl 15 jul 1824 HRL, huwt met Sjierk Hendriks Koestra op 12 jun 1796 HRL, komt van HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, 1810, BS ovl 1812, ovl 1824, ovl 1836
Trijntje Dirks Dijkstra huwt met Dirk Johannes Hollander, wonende te Sexbierum 1839; BS ovl 1839
Trijntje Foppes Dijkstra van HRL, huwt met Klaas Jansen Hobma van Sneek, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 28 dito 1752 getrouwdt in de Westerkerk
Trijntje Pieters Dijkstra huwt met Cornelis Petersen; BS ovl 1858
Trijntje Symons Dijkstra ovl na 1821, huwt met Sijbe Broersma; BS huw 1822
Trijntje Ynzes Dijkstra geb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900
Tuitske Jarigs Dijkstra geb 1758 Tzummarum, ovl 25 mei 1826 HRL, huwt met Pieter G. Luidinga, vlgs ovlakte 4 kinderen; BS ovl 1826; 1850 overlijdens, ovl 1865
Uilke Dijkstra huwt met Trijntje Klases, kind: Teeteke Uilkes D, geb 1775 Anjum; BS ovl 1845
Wapke Jeltes Dijkstra ovl 13 jul 1835 Leeuwarden, huwt met Johannes van Texel; BS huw 1836
Watze Dijkstra ovl voor 1862, huwt met Achza Kamminga; BS ovl 1861
Wybren Dijkstra ovl voor 1870, huwt met Johanna Souverein; BS ovl 1869
Wybren Jans Dijkstra geb 1787 Engelum, ovl 15 dec 1850 HRL, huwt met Tietje Nijdam, trekschipper in 1851, zv Jan Jacobs D, en Hiltje Wybrens vd Hud; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-112; oud 52 jaar, geb Engelum en wonende te HRL. 1839, wijk G-098; VT1839
Willem Eintjes Dijkstra huwt met Tjieskje Durks, kind: Johannes Willems D, geb 1767 Berlikum; BS ovl 1833
Willem Jans Dijkstra huwt met Grietje Willems, kind: Jan Willems D, geb 1780 Wierum; BS ovl 1834
Willem Pieters Dijkstra geb 1789 ... , ovl 28 sep 1814 HRL, lijndraayersknegt; BS ovl 1814; gebruiker van wijk E-241, touwslagersknegt; eigenaar is Jacob Harkes wed., 1814. (GAH204)
Willemke Lieuwes Dijkstra geb 13 nov 1768 Makkum, ovl 18 apr 1821 HRL, huwt met Lieuwe Lijkles; BS ovl 1821
Willemke Pieters Dijkstra ovl voor 1848, huwt met Jan Jacobs Blauwsma; BS Franeker ovl 1847
Ybeltje Taedes Dijkstra geb 1773 ... , huwt met Jan Tjietses de Haan op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 aug 1795, getuige bij geboorte aangifte van Harmina Enninga in 1811, wonende te HRL 1834; huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811, huw 1834, ovl 1851; Jan Tjietzes de Haan ende IJ.T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Taede Jans Dijkstra, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Yde Dijkstra geb 27 aug 1769 Wijnaldum, wagenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ieme Dijkstra huwt met Antje Willems, kind: Jacob D, geb 1798 Lollum; BS ovl 1843
Ynze Dijkstra huwt met Douwtje de Haan, kind: Antje D, geb 1811 Bolsward; BS ovl 1886
Ytske Rinzes Dijkstra geb 1774 Warrega, huwt met Wybren Hilbrands Koster, dv Rinze Teyes en Tjietske Ulbes; BS ovl 1834; 1845 overlijdens
Geertje Sybes Dijkxma huwt met Dirk Jacobs Danser, kind: Jacob Dirks Danser, ged 16 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Dirks Danser, ged 17 mrt 1746 Westerkerk HRL; kind: Rinske Dirks, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Dirk Jacobs, de moeder als Gertje Dijxsma; kind: Sijbbe Dirks, ged 3 sep 1741 Westerkerk HRL, vader als D.J.
Sibrigje Dijlhof huwt met Jan Dirks, kind: Antony Jans, geb 2 dec 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL
Hiltje Roelofs Dijters geb 8 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Roelof Harmens Dijters en Sytske Klaasses
Fokje Roelfs Dijters geb 1790 ... , ovl 25 mrt 1815 HRL; BS ovl 1815
Hinke Dijxma ovl 3 nov 1727 HRL, old 34 jaeren
Teeke Dijxma bet aan de rentmeester van het Weeshuis40:0:0 wegens verdiend loon van Assuwerus Willems als kleermakersknegt verdiend, 20 apr 1762. (GAH1092); president-voogd A. Noordga bet f. 50:0:0 aan en wegens dito, 12 apr 1763. (GAH1093); voogden bet f. 50:0:0 aan en wegens dito, 1 mei 1764. (GAH1094); id. f. 56:7:0, 16 apr 1765. (GAH1095); T.D. en Sara Andries, beide van HRL, sijnde de aangevinge geschied door de proc. fiscaal Dreyer, vertonende genoegsame schriftelijke last in deesen, 29 May 1751; huwt met Saara Andries, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 6-13 jun 1751 en ook getrouwdt in de Westerkerk; medeweesvoogd Reyner Blok betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 53:0:0 door de weesjongen Jan Jans de Groot bij D. met kleermaken in 2 jaar verdiend, 17 apr 1738 (GAH1068); president-vogd Andrijs Wybenga betaalt f. 20:0:0 aan dito door de weesjongen Ashuerus Willems met kleermaken bij D. verdiend, 15 apr 1760 (GAH1089); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Assuwerus Willems wegens 1 jaar loon verdiend als snijdersknegt bij D., 18 apr 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Tjeerd Radsma betaalt aan dito f. 150:0:0 strekkende tot voldade van het legaat door T.D. aan dit Huis gelegateerd volgens zijn testament, met bepaling, dat als door een akte geblijkt dat dit legaat bij zijn leven is betaald, na zijn overlijden geen effekt zal hebben, dit bij de weesvoogden aangenomen hebben, de testator voor deze gift bedankt, 13 okt 1750 (GAH1079); ontvangt van het gemeentebestuur terzake maakloon van 2 broeken ten dienste van de Stads Adsistenten, 2 apr 1732: f. 3:17:0 (GAH283); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen Jan de Groot in 1 jaar verdiend met kleermaken bij T.D., 12 apr 1736 (GAH1066)
Ytje Dijxma ook als: Dirksma, Dixma, Dixsma; huwt met Douwe Jansen, kind: Trijntje Douwes, ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Douwes, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Trijntje Claeses Dijxtra Jan Pijtters Mellema van Leeuwarden ende T.C.D. van HRL, weesende de aengeevinge gedaen door Hendrik Croese Hofmeester op ''t Admiraliteyts Jagt met vertooninge van schriftelijk consent van des bruydegom, 23 Nov 1748
Jan Geerts Dik ontvangt van het gemeentebestuur wegens het aanvoeren van zand ten dienste van de kerkhoven, 1805: 54 Caroliguldens en 13 stuivers
Jacob Jans Dik huwt met Saakje Johannes Postma, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Sjoukje Dikhuizen huwt met Engbert Hendriks vd Meulen; BS ovl 1851
Theodorus Broers Dikkes ovl voor 1845, huwt met Antje Pieters vd Mey; BS huw 1844
Rommert Freerks Dikland huwt met Jogchemke Gerbrands van der Velde, geproclameert den 19-26 Septem:en getrout den 3 okt 1756 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ovl 14 sep 1790 HRL, oud 59 jaar
Sytske Freerks Dikland van HRL, huwt met Pieter Phaeses Fisscher van Almenum, geproclameert den 11-17 en getrout den 24 apr 1757 in de Westerkerk
Johannes Wilhelmus Dikmans geb 1801 Alkmaar, huwt met Cornelia Huisman op 14 nov 1824 HRL, huw afk 31 okt en 7 nov 1824, korfmakersknecht, wonende te HRL, zv Gerardus D, (gk) en Joanna Catharina Bardon, (gk); BS huw 1824
Willem Dikmans oud 39 jaar, geb Alkmaar en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk E-204; VT1839
Yttje Diksma ook als: IJ. Dixma; huwt met Douwe Jans, kind: Sibe Douwes, ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL
Sybrigje Dilhof huwt met Jan de Wolf; BS ovl 1845
Melle Dillema huurder/pachter der Trekwegstollen tussen Leeuwarden en HRL; ontvangt van het gemeentebestuur terzake het halve overschot der Tolpenningen van de Trekweg, 5 aug 1776: f. 266:11:10; id. over 1777, 13 jan 1778: f. 130:6:0; id. 20 aug 1778: f. 449:10:14
Maria Catharina Dilles Hendrik Willem Rozel, soldaat onder de compagnie van Capitein Dolleman, en M.C.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Dilli? P.D. Eerste Luitenant ter Zee en Adjudant van den Commies Generaal en Johanna Geertruida de Roock, beide van HRL, 27 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Fredrik Dilling F.D. en Anna Maria Dahmen, beide van HRL, laatst geproclameert 24 jul 17741 HRL, en toen getrouwd
Lijsbet Dingling huwt met Gerrit Singelseg, kind: Cornelia Gerrits Singelseg, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL
Gatske Dinglums Jan Hendriks ende G.D. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Dinglum Arjens en was de bruyegom geadsisteerd met sijn vaeder Hendrik Jansen, 23 Jan 1745; huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, geproclameert den 24-31 jan en den 7 Februa 1745 getrouwt de 9 dito
Antony Dingsthof ontvangt van het gemeentebestuur voor het leggen van eiken balken op de Steenacker, 27 feb 1732: f. 2:8:0 (GAH283)
Adam Caspers Dinhart zie ook: Adam Caspers; ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; als A.K. Tenhart, zv Kasper Tenhart en Antie Johannes; geb 1766 HRL, ovl 6 sep 1837 HRL, huwt met Aaltje Idses de Vries, kinderen: Alida D, geb 28 jun 1803 HRL, Dirk D, geb 9 okt 1802 HRL, sluismansknecht, zv Caspar D, en Antje Johannes Gleistra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1822, huw 1826, ovl 1830, ovl 1837; gebruiker van wijk G-238, sjouwer; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); A.D. ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Binne Alles, goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; A.D. en Aaltje Idses, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 25 daar aanvolgende en bij deese ook een kind gewettigd; hu Grote Kerk ha; ook wel: dennart; zv A.D. en Douwe Kerkhoven beschuldigd van een trog van Claas Rodje op ene brutale wijze in het water te hebben gegooid. Eis: 6 dagen Pekelkuip. Na ootmoedige schuldbekentenis en smeking om genade voor deze keer scherp gecorrigeerd, 22 okt 1804 (GAH50); kind: Alida Adams deinhart, geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Alida Adams Dinhart geb 28 jun 1803 HRL, ovl 26 dec 1830 HRL, ongehuwd, ged 20 aug 1805 HRL, N.H., dv Adam D, en Aaltje Idzes; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1830; geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Adam deinhart en Aaltje Idzes
Anna Dinhart ovl 31 jan 1804 HRL, oud 22 jaar
Anne Adams Dinhart geb 27 mei 1798 HRL, huwt met Antje Honneman, ook huwt met Jacoba Willems Scholtens op 12 okt 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 okt 1826, Vst 1 sep 1851 uit Rotterdam, A 20 jun 1857 delfshaven, N.H., steentjesbakker, zv Adam D, en Aaltje Idses de Vries; BS huw 1826, bev.reg. HRL 1851 wijk D-132, wijk G-254, 351, supp wijk F-363, supp wijk H-267
Antje Dinhart geb 13 feb 1811 HRL, huwt met Dirk Daams op 25 mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Dirk D, en Pietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835; geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Dirk C. Dinhart en Pietje Pieters
Caspar A Dinhart huwt met Antje Johannes Gleistra, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1765, kind: Adam D, geb 1766 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1765, BS ovl 1837; ovl 4 dec 1805 HRL, oud 78 jaar; kind: Fredrik Dinnart, geb 17 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Kaspers Dinhart, geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Adam Kaspers Tenhart, (is=Dinhart), ged 6 may 1766 Grote Kerk HRL; gecorrigeerd wegens beschuldiging van brutaliteiten gepleegd, omdat het verloten van vlees hem verboden was, 30 dec 1802 (GAH49); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, C.D. en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Dirk Dinhart geb 9 okt 1802 HRL, ged 7 nov 1802, N.H., ovl 14 okt 1822 HRL, ongehuwd, zv Adam D, en Aaltje Idses (de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1822
Dirk Kaspers Dinhart geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Kasper Dinhart en Antje Johannes Gleistra; geb 12 sep 1778 HRL, ovl 9 apr 1821 HRL, huwt met Pietje Pieters op 15 mei 1803 HRL, winkelier in 1821, doet overlijdensaangifte van Melcher Hinsbergen in 1811, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester schoenmaker 1812, kinderen: Antje, geb 13 feb 1811 HRL, Johan Casper D, geb 26 okt 1804 HRL, Pieter Dirks, geb 8 nov 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1821, huw 1822, ovl 1853; kind: Antje Dirks Dinhart, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, moeder is: Pietje Pieters
Jacob Dinhart zie ook: deenhart; gebruiker van wijk G-180, schoenmaker; medegebruiker Rommert Overwijk wed. ; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Johan Casper Dinhart geb 26 okt 1804 HRL, ged 11 nov 1804 HRL, N.H., ovl 24 aug 1821 HRL, zv Dirk D, en Pietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1821
Pietje Dinhart oud 55 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-205; VT1839
Jan Dinhout oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-127; VT1839
Hendrik Dinkelbergh H.D., soldaat onder de compie van overste lt. Burmania onder het Regiment van de lt. Collonel Schwartsenbergh in guarnisoen tot HRL, en Mayke Jans van HRL, komende weegens de bruyd Jan ... , desselvs vaeder, 5 Apr 1747
Fredrik Dinnart geb 17 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Caspar Dinnart en Antje Johannes (Gleistra)
van Dinsen toneelspeler uit Leiden; Dirk Vellinga heeft zich gechargeerd met het onderzoek naar aanleiding van de toneelspeler v. D. uit Leiden om het alleenrecht te krijgen om op de kermis op te treden, 5 apr 1804 (GAH50)
Bart Jans van Dinsen geb 1788 ... , ovl 17 dec 1813 HRL, huwt met Antje Lodewijks Groen op 8 mei 1808 HRL, wonende te Agter de kerk in 1811, wonende te Amsterdam 1808, ovl wijk G-254, in zijn huis ovl Egbert Hendriks, oud 19 jaar; huw Grote Kerk HRL 1808, BS geb 1811, ovl 1813; wed. B. vD. gebruiker van wijk G-256; eigenaar is Jan Lod. Groen, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en dertien den Seventiende dec is Overleden B.J. v. D. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 18 Jan; 1815
Cornelis Dircks burger te Dokkum op 9 jul 1697, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Geurtie Dircks van HRL, ovl Klooster Anjum in 1637 in de kraam van haar dochter Geertie Fopma; was huwt met Tjalle Sipckes Fopma, boer te Klooster Anjum; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; DIRKS, GEZINA
Hendrik Dircks huwt met IJmkje (mog. ) Jarigs, kind: Isaac Hendriks, geb 23 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Hendriks, ged 3 apr 1770 Grote Kerk HRL
Beatrix Dircksdochter huwt met burgemeester Jan Symens Bijlaen; zie aldaar en bij Tjerk Hiddes de Vries
Sipcke Dircx Midlum, Stemcohier 1640: S.D. tot HRL, manist, eigenaar van plaats nr. 14, grootte 62, 5 p. m., floreen f. 17:0:0, Jan Willems gebruiker; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1640)
Jacob Direx ovl 9 aug 1669, 70 jaar, Coopman, huwt met IJebbel Symens, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Gebina Dirkes Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren, van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarigen zv Johannes Henricus Numan en G.D., en: Catharina Bisschop weduwe Johannes Harmens van der Ploeg oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden juinj dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Joannem Theodorum Nortman te Spahn parochie S?gel, zv Joanne Henrice Nortman en G.D., ged anno millesimo Septingetesimo Sexagesimo 9nv decima quinta Maji. S?gel februarii 1807, Josephus Niemann pastor
Aafje Dirks zie: de Boer
Aafke Dirks geb 4 mrt 1788, ged 24 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes en Aatje Wytses
Aafke Dirks zie ook: Margadant; Freerk Dirks en A.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Louisa Fredriks, geb 5 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL
Aagje Dirks zie: Landstra
Aaltje Dirks zie: de Boer, Houtsma, Mulder, Sanstra
Aeltje Dirks huwt met Wijnant Wijzema, kind: Dirk Wijnants Wytzema, ged 1 okt 1748 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks huwt met Bauke Abrahams, kinderen: Dirk en Aaltje Baukes, tweelingen, geb 7 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks huwt met Age Sakes, kind: Trijntje Ages, geb 2 feb 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks Jeppe Jobs van Vrouwenbuurt en A.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Aaltje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks ovl 30 jun 1804 HRL, oud 46 jaar
Aaltje Dirks ovl 24 nov 1801 HRL, huwt met Dirk Cornelis; BS huw 1822, ovl 1877; kind: Kornelis Dirks, geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Eelkjen Dirks, geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 6 jul 1796, ged 24 jul 1796 Grote Kerk HRL
Aaltje Dirks huwt met Johannes Germens Brinksma; BS ovl 1813
Aeltje Dirks Claas Swerus ende A.D. beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom de fiscaal Dreyer en boode Zeeman D.P. over ''t gerecht geproclameerd, 25 Oct 1749
Aartje Dirks (?); begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Abel Dirks A.D. ende Tjamke Claeses beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jeremias, mr stoeldraayer, 3 May 1749; huwt met Tjamke Klaases, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt; Freerk Bootes ende Antje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid A.D., mr. schoenmaker, 14 Mrt 1744; Jacob Eiberts ende Neeltje Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef A.D., 27 Jul 1748; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur wegens het vermaken van de stadsbrandspuiten, ord. 4 feb 1751: f. 32:2:0 (GAH428); id. 31 dec 1766: f. 15:7:0; id. 14 jan 1754: f. 17:18:0; id. 6 jan 1755: f. 18:11:0; id. 5 jan 1756: f. 92:5:0; id. 3 jan 1757: f. 44:16:0; id. 2 jan 1758: f. 27:19:8; id. 3 jan 1759: 39 Caroliguldens; id. 31 dec 1759: f. 32:12:0; id. 31 dec 1760: f. 77:19:0; id. 20 mei 1748: f. 52:18:0; id. 8 feb 1751: f. 32:2:0; id. 8 jan 1753: f. 15:1:0; id. 2jan17 65: 63 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 30 dec 1765: 51 Caroliguldens en 2 stuivers; id. wegens het maken van een nieuwe en repareren van oude slangen van de Stads brandspuiten, ord. 23 feb 1750: f. 121:17:0 (GAH427); id. wegens gedane reparaties en leverantien aan en ten dienste van de brandspuiten en deszelfs bedienden, 29 dec 1762: f. 159:0:0; id. voor het maken en repareren van slangen en zuigers etc. ten dienste van de brandspuiten, 30 dec 1761: f. 80:18:0; id. 31 dec 1763: f. 178:12:0
Adrien Dirks geb.08 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 5122, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 08 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 2735, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Age Dirks zie: Agema
Agnietje Dirks Johannes Jans en A.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 4 nov 1781 HRL; huwt met Johannes Jans, kind: Jan Johannes, geb 13 aug 1782, ged 3 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Angenes D. ; kind: Antje Johannes, geb 24 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Angenes D.
Akke Dirks zie: Kuiper, Stalstra
Akke Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Albert Dirks zie: Buuren; Donkel
Albert Dirks ontvangt van het gemeentebestuur 26 mei 1794 wegens levering van 20 schouw en 20 korven turf f. 4-15. : f. 97:7:18, voor dragen en meten f. 26:13:0, korfkijken en drinkgeld 1 Carglg en 2 stuivers, 2 vrachten schrijven voor de adsistenten: 4 Caroliguldens, tesamen: f. 129:2:8; id. 5 jun 1794: 18 schouw en 30 korven lange turf f. 4, 74 Caroliguldens: f. 89:1:4, arbeidsloon dragen en loegen: f. 25:17:8, korfkijken en drinkgeld: f. 3:2:0, tesamen 118 Caroliguldens en 12 penn
Albert Dirks meester timmerman, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 wegens 135 stuks blauwe stenen tdv het Weeshuis bezorgd, ordonn. no. 12, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 78:2:0 wegens levering van 386 stuks blauwe vloerstenen, ordonn. no. 3, 12 jul 1771. (GAH1102); id. f. 58:7:0 terzake verdiend loon als timmerman van dec 1769 tot okt 1770 aan het Weeshuis, ordonn. no. 13, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 43:6:0 wegens verdiend timmerloon, ordonn. no. 10, 6 nov 1771. (GAH1102); id. f. 17:0:0 wegens verdiend loon aan de Bank van Lening, kwit. no. 3, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 54:17:0, ordonn. no. 2, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 63:0:0 terzake aangenomen timmerwerk ih Meidenhuis, ordonn. no. 4, 12 jul 1771. (GAH1102); id. f. 40:0:0 voor het leggen en leveren ve houten vloer id voorkamer vd Bank van Lening, ordonn. no. 1, 28 aug 1771. (GAH1102); voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van 3 jaar loon van Durk Meinderts bij A.D. als timmermansjonge verdiend, 14 mei 1772. (GAH1103); ontv. vd Stadsrentmeester f. 470:0:0 terzake verdiend timmerloon aan de nieuwe kerk, kwit. no. 26, 16 aug 1775. (GAH1060); id. kwit. no. 27, ordonn. 16 aug 1775: f. 170:0:0 (GAH1060); id. kwit. no. 28: f. 61:12:0 (GAH1060); id. voor ''t vermaken der kruiscosijnen, kwit. no. 29, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van mallen tot gebruik der nieuw te bouwen kerk, 28 dec 1772: f. 66:13:12; id. wegens gedane diensten, 1 mei 1776: f. 24:3:0; id. 1 apr 1778: f. 3:0:0; id. verdiend arbeidsloon ten dienste van de Zeewerken, 23 aug 1773 f. 25:1:0; id. timmerwerk ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 248:10:0; id. wegens aangenomen werk ten dienste van idem, 5 nov 1777: f. 818:0:0
Albert Dirks huwt met Neeltje Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en ook getrouwt; A.D. ende Neeltje Dirks beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jeppes desselvs vader die meede verklaerde dat de bruidegoms moeder dit huwelijk accordeerde, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Albert Dirks huwt met Berber Freerks, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1 en getrout de 8 7 ber (= september) 1771; kind: Engeltje Alberts, ged 5 apr 1772 Grote Kerk HRL
Alef Dirks mede-weesvoogd Benj. Schaaf betaalt f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de 2 weesjongens Willem ... en A.D. in 1 jaar bij rentmeester Lanting verdiend, 10 nov 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 9:2:0 aan dito, door de weesjongen A.D. met zeilmaken bij Cornelis Douwes verdiend, 24 mei 1746 (GAH1075)
Alle Dirks mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt f. 17:10:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen A.D. in 1 jaar verdiend, 7 nov 1741 (GAH1071); de hopman Poort betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:0:0 terzake een medegift van de weesjongen A.D. van de Armekamer in het Weeshuis gekomen, 8 mei 1736 (GAH1066)
Allert Dirks geb 12 mrt 1807 HRL, ged 5 apr 1807 HRL, N.H., zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1807
Almtje Dirks zie: Blank
Andries Dirks weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van A.D., 22 jul 1795 (GAH1127); id. f. 5:0:0, 28 jul 1795 (GAH1127); id. f. 44:0:0 zijnde 2 Jaar Loon van A.D. werkende ala waagenmaakersknegt bij Dirk Bouwes, 30 nov 1801 (GAH1133)
Andries Dirks geb 8 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Dirk Romkes en Jetske Andries
Andries Dirks huwt met Janke Wytzes, kind: Pijtje Andries, geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Andries, geb 7 mrt 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Andries Dirks huwt met Jetske Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763 in de Westerkerk
Andrys Dirks ovl 22 jan 1727 HRL, oud 33 jaeren
Anna Dirks zie: van Arum, Boterweg, Nieuwbuur
Anna Dirks zie ook: Bloemer; Arend Batzal Teutling ende A.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Willem Dirks, 11 sep 1790; ondertrouw HRL; Arend Batzal Teutling en A.D., van HRL, hebben de laatste afkondiging den 26 sep 1790 HRL. en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anne Dirks zie: Akkerboom, van Fliet, Ypey
Anne Dirks en Seske Hendriks, de Bruidegom van Sardams(?) en de Bruit van HRL, huw.aang. 8 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit des selvs Broeder Sijbren Hendriks; huw.aang. HRL 1736
Anne Dirks ged 3 nov 1757 Westerkerk, gelijk met Rimmert Dirks, zv Dirk Annes en de ovl Riemke Heeres
Anne Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 47:13:0 wegens levering van 13 schouw en 25 korten turf ten behoeve van het Weeshuis, 7 mrt 1749, kwit. no. 1 (GAH1078)
Anne Dirks ovl 8 may 1789 HRL, oud 40 jaar
Anne Dirks huwt met Helena ... , kind: Age Annes Zeilmaker, geb 1799/1809 HRL; BS ovl 1850
Anneus Dirks zie: IJpey
Antje Dirks zie: Baarda, Bleeker, Borduin, Dinhart, Faber, Ferwerda, Hoekstra, Hijlaarda, van der Mey, Sikkema, Sleeper, van Vliet, de Vries, Wijngaarden
Antie Dirks ende Bernardus Alefs, beide van HRL, huw.aang. 26 nov 1734 HRL, Comende voor de bruid Lenert Luitiens, desselfs Swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Antie Dirks ende Johannis Fransbergen, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL; koomende voor de Bruit desselfs vader Cristiaan Dirks; huw.aang. HRL 1738; kind: Sijtske Johannes Fransbergen, ged 22 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Antie Dirks en Eelke Bernardus, beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid Sijtse Harkes, desselfs schoonsuster, (!); huw.aang. HRL 1735
Antje Dirks en Cornelisis Ekama, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, komende voor de bruid IJsbrand Dirks, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735; huwt met Cornelius Eekama, kind: Dirk Cornelius Eekema, ged 21 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Cornelius Eekema, ged 2 okt 1742 Grote Kerk HRL
Antje Dirks ged 13 feb 1748 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hessels en Houkjen Sibrens
Antie Dirks ged 2 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Jantje Sints; Antje D., ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Jantje Sents
Antje Dirks ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, dv Dirk Pieters en Jenne Jans
Antie Dirks huwt met Zierk Pieters, kind: Atie Zierks, ged 23 okt 1756 Westerkerk; kind: Lijsbeth Sijrks, ged 31 aug 1758 Westerkerk
Antje Dirks geb 6 jul 1796, ged 24 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Dirk Kornelis en Aaltje Dirks
Antje Dirks geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses
Antje Dirks geb 23 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk Kornelis en Feikje Scheltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den drie en twintig jun is Geboren Antje, dv Dirk Cornelis en Feikje Scheltes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 feb 1816
Antje Dirks huwt met Sint Jans, kind: Hiltje Sints, geb 26 okt 1781, ged 6 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Sents, geb 2 jul 1783, ged 20 jul 1783 Grote Kerk HRL, vader als: Sent J. ; kind: Lysbeth Sents, geb 18 dec 1784, ged 4 jan 1785 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sents, ged 29 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL, vader als Sent J.
Antje Dirks geb 9 jun 1774, ged 21 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Dirk IJmkes en Jeltje Rientses
Antie Dirks dienstmeid van Jan Hannema, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Aentie Dirks huwt met Dirk Agema, heeft een zoon Age Dirks Agema; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Antje Dirks Ype Oenes van Beetgum en A.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum en aldaar, volgens terug ontvangen berigt, getrouwd den 25 jun 1780
Antje Dirks Tjebbe Floris en A.D., beide van HRL, laatste geproclameerd op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en toen getrouwd
Antje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antie Dirks huwt met Bauke Jansen Wijngaarden; zie aldaar
Antje Dirks ovl 12 nov 1787 HRL, oud 61 jaar; ovl 21 nov 1805 HRL, oud 40 jaar
Antje Dirks huwt met Tiemen Ottes op 1 okt 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 okt 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Tiemen Ottes ende A.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. van ''t Vlie, goede bekende, 24 sep 1793; ondertrouw HRL; Tiemen Ottes en A.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Antje Dirks geb 1790 HRL, huwt met Arjen Sipkes Appel op 2 mrt 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1817, wonende te HRL. 1828, dv Dirk Sjerks en Grietje Loods; BS huw 1817, ovl 1828; Ik ondergetekende Sipke Arjens Appel, Gleibakker te HRL verklaare bij deezen te concenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Arjen Sipkes Appel, Zeylmakersknegt, meede aldaar, bij mijn wijlen vrouw Grietje Klaases in Echt verwekt, om zich in het Huwelijk te begeeven met A.D., dienstmeid ten gemelde Steede, meerderjarige dogter vanDirk Sjerks en Grietje loods de ouders overleden, mogende alzoo gaarne lijden dat dezelve door de heer President Burgemeester Officier van de BS deezer Steede in ondertrouw worden opgenomen; de huwelijksafkondigingen plaats hebben, om na afloop dezelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 13 Febr. 1817; geb 20 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Sierks en Grietje Loods; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 20 apr is Geboren Antje dogter van Dirk Sjerks en Grietje Loods. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 13 Febr 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte een van overlijden, en een Huwelijks Consent, behoren tot de Huwelijksacte van Arjen Sipkes Appel en A.D. de President Burgemeester der Stad HRL
Antje Dirks ovl voor 1833, huwt met ... , kind: Dirkje Willems de Vries, geb 1769. . ; BS huw 1832
Antje Dirks geb 1794 HRL, ovl 28 okt 1812 HRL; wijk F-228, dv Dirk Berends vd Veen en Leeuwkje Dirks; BS ovl 1812
Antie Dirks huwt met Jan Leenderts Buisman, beide van HRL, geproclameert den 7 den 14 en getrout den 21 nov 1756 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; ovl 12 mrt 1799, 68 jaar, huisvrouw van J.L.B., Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; kinderen: Antie Jans Buysman en Janneke Jans Buysman, beiden ged 26 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrigie Jans, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jans Buisman, ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Jans, ged 3 jan 1764 Grote Kerk HRL; kind: Durck Jans Buysman, ged 16 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans Buysman, ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Jans Buisman, ged 26 nov 1771 Grote Kerk HRL
Antie Dirks m Andries Pieters, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 may 1757
Antie Dirks huwt met Jan Rienks, beide van Almenum, geproclameerd de 20 nov 1757 en doen zijn de boden gespied (?); nu gegaan de 7-14 en getrout de 16 januwari 1759
Antie Dirks huwt met Rommert Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jan 1763; kind: Rimmert Rommerts, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Antie Dirks huwt met Hendrik Totelink, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766
Arent Dirks huwt met Rebecca Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 27 mrt de 4 en getrout de 10 apr 1763
Arjen Dirks zie: Bakker, Boonstra, Poort
Arjen Dirks ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, zv Dirk Gerrits en Antje Arjens
Arrijen Dirks Arien D., ged 23 jan 1759 Grote Kerk HRL, zv Dirk Ariens en Fokeltje Jacobs; geb 3 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Dirk Arrijens en Fokeltje Jakobs
Ary Dirks zie: van Aboet
Ate Dirks mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 13:0:0, door de weesjongen A.D. met wolkammen bij Otto Sijbes in 1 jaar verdiend, 29 okt 1740 (GAH1070)
Atje Dirks geb 2 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwens en Joukje Reins
Auke Dirks woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Auke Dirks voogden bet f. 194:1:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uit de nalatenschap van Meindert Aukes en Grietje Dirks, echtelieden op de Koningsbuurt, zijnde dus inbreng van A.D. en Sjoerdtie Meinderts, 14 apr 1767. (GAH1097); id. f. 58:15:0 herkomstig uit de nalatenschap van Meindert Aukes en Grietje Dirks in leven egtelieden op de Koningsbueren, sijnde dit verdere inbreng van A.D. en Sjoerdtie Meinderts, 5jul17 68. (GAH1099)
Aukje Dirks zie: Hoekstra, Kuikenbrink
Aukje Dirks ged 3 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Dirk Jans en Wijlen Aukje Sakes
Aukje Dirks Dirk Hendriks Wijnands van Sneek en A.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Aukje Dirks Reinder Douwes en A.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Bartel Dirks geb 9 aug 1772, ged 23 aug 1772 Grote Kerk HRL, zv Dirk Wytzes en Antje Bartels
Bartle Dirks zie: Hovenier
Bauke Dirks ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Dirk Heins en Maatje Wabes
Bauke Dirks Johannes Oebles van der Werf van HRL, en Sibbeltje Dirks Tolsma van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen ook bij ons getrouwt, na overgebragte attestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P. Alma, Ecclesiast in Ried en Boer, en B.D., Coster
Baukje Dirks zie: de Boer, 2x van Gorkum, Posthuma, de Vries
Bauckje Dirks ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Dirk Heyns en Maartje Wabes
Baukje Dirks geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Baukje Dirks gebruiker van wijk D-006; medegebruiker Harmanus Anth. Riedelstein, P. Schimmelpenning wed., (dv ?) wed. Kroeger; eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Baukje Dirks huwt met Hijlke Jakobs op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Hijlke Jacobs ende B.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Dirks, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Tetje Hijlkes, geb 19 aug 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Baukje Dirks huwt met Jarig Jans op 30 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Baukje Dirks huwt met Dirk Riemens; dopen Grote Kerk HRL 1805
Bauwkje Dirks huwt met Tjeerd Douwes op 22 dec 1793 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 15 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Tjeerd Douwes ende B.D., beide van HRL, zijnde de bruid en bruidegom beide in perzoon gecompareerd, 30 nov 1793; on- dertr. HRL; Tjeerd Douwes en B.D., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad 15 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt 22 dito
Baukje Dirks huwt met Sipke Taekes; BS ovl 1836
Baukjen Dirks huwt met Jan Antonius, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 doe ook getrouwdt in de Westerkerk
Beitske Dirks ged 15 okt 1743 Grote Kerk HRL, dv Dirk Tjeerds en Antje Claases
Berber Dirks huwt met Jetse Pieters, kind: Yke Jetses, geb 7 jul 1783, ged 29 jul 1783 Grote Kerk HRL
Beern Dirks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:12:0 terzake repareren en maken van korven voor het Weeshuis, 28 nov 1752, kwit no. 39 (GAH1081); id. f. 2:0:0 wegens levering van turfkorven aan het Weeshuis, 20 nov 1753, kwit. no. 39 (GAH1082)
Beern Dirks ovl voor 1739; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 weegens weefloon van 2 stukken doek, door hem tbv ''t Weeshuys geweeven, ord. no. 3, 23 dec 1729. (GAH1060); id. f. 6:10:0 voor 1 stuk doek, ord. no. 6, 10 jan 1730. (GAH1060); id. ord. no. 8, 24 jan 1730. (GAH1060); id. f. 13:0:0 voor 2 stukken doek, ord. no. 12, 21 feb 1730. (GAH1060); id. ord. no. 17, 21 mrt 1730. (GAH1060); id. ord. no. 32, 3 okt 1730. (GAH1060); id. ord. no. 38, 31 okt 1730. (GAH1060); id. 11 dec 1736, kwit. no. 1: f. 6:10:0 (GAH1067); id. 8 jan 1737, kwit. no. 2 (GAH1067); id. 22jan, kwit. no. 5; id. 5feb, kwit. no. 6; id. 19feb, kwit. no. 9; id. 12mrt, kwit. no. 11; id. 2apr, kwit. no. 13; id. 7mei, kwit. no. 16; id. 4jun, kwit. no. 17; id. 6aug, kwit. no. 19; id. 1okt, kwit. no. 26; id. 26 nov kwit. no. 31; id. 14 jan 1738, kwit. no. 3 (GAH1068); id. 21jan, kwit. no. 4; id. 28jan, kwit. no. 7; id. 4feb, 2x, kwits. no. 8 en 9; id. 11feb, kwit. no 11; id. 1 apr 1738, kwit. no. 18: f. 13:0:0 (GAH1068); id. 8 dec 1733, kwit. no. 1: f. 6:10:0 (GAH1064); id. 12 jan 1734, kwit. no. 6; id. 2mrt, kwit. no. 9; id. 20apr, kwit. no. 14; id. 18mei, kwit. no. 17; id. 27jul, kwit. no. 22; id. 17 aug, kwit. no. 23; id. 14sep, kwit. no. 26; id. 28sep, kwit. no. 31; id. 12 okt, kwit. no. 35; id. 26okt, kwit. no. 37; id. 7dec, kwit. no. 2 (GAH1065); id. 8 feb 1735, kwit. no. 10; id. 29mrt, kwit. no. 13; id. 19apr, kwit. no. 16 id. 5jul, kwit. no. 21; id. 16 aug en 13sep, kwits. no. 23 en 24; id. 10 okt, kwit. no. 27; id. 25 okt en 8nov, kwits. no. 30 en 31; id. 6dec, kwit no. 1 (GAH1066); id. 3 en 31 jan 1736, kwits. no. 5 en 6; id. 21feb, kwit. no. 9; id. id. 20mrt, kwit. no. 11; id. 8mei, kwit. no. 14; id. 5jun, kwit. no 16; id. 17jul, kwit. no. 19; id. 28aug, kwit. no. 22; id. 24sep, kwit. no. 25 id. 9okt, kwit. no. 29; id. 6nov, kwit. no. 29
Beernt Dirks huwt met Trijntje Joukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; B.D. ende Trijntie Joukes beide van HRL, en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in deesen en compareerde wegens de bruit desselfs swager Pier Eelkes, die een verklaringe van des bruits moeder Janke Jelles vertoonde, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Beerns, ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Beernt Dirks huwt met Aaltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Dirk Beerns, ged 3 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Beernts, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Beerns, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Bernardus Dirks zie: Eerdmans
Bieuwkje Dirks zie ook: van der Woude; huwt met Riemer Jacobs, kind: Marike Riemers, geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacobs Riemers, geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL
Bonne Dirks zie: Akkerboom
Botte Dirks ged 4 okt 1750 Westerkerk HRL, zv Dirk Claases en Hiske Bottes
Bottje Dirks huwt met Jouke Gabes, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 Feberwari 1759
Bouwe Dirks zie: de Vries
Bouwe Dirks weduwe woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Bouwe Dirks ovl voor 1815; zie ook: de Vries; wed. B.D. eigenaar van wijk A-060; gebruiker Jen Hendriks en Johannes Caspers wed., beiden gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-061, winkeliersche; medegebruiker Jacob Hildebrand, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-067; gebruiker Dirk B. de Vries, (zoon), sleeper, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Simons, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1763; ovl 4 sep 1792 HRL, oud 55 jaar; kind: Sijbren Bouwes, geb 6 mrt 1773, ged 23 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Bouwes, geb 3 okt 1775, ged 31 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Simen Bouwes, geb 8 mrt 1781, ged 10 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Durck Bouwes, ged 20 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Simon Bouwes, ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL
Bregtje Dirks zie ook: van der Woude; huwt met Pieter Minnes, kind: Sietske Pieters, geb 10 feb 1811, ged 24 feb 1811 Grote Kerk HRL
Broer Dirks geb 26 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Dirk Geerts en Sijtske Broers
Broer A Dirks zie: Zijlstra
Bruin Dirks zie: Monsma
Bruin Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 68, 1 mrt 1804
Bruin Dirks ovl voor 1815; wed. B.D. gebruiker van wijk H-110, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Caspar Dirks Harmen Harmens en Antje Caspars, beide van HRL, huw.aang. 27 okt 1736 HRL, komende voor de bruid des zelve vader C.D. ; huw.aang. HRL 1736
Casper Dirks C.D. ende Maike Johannis beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit Sipke Edes, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Maeike Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en 2 aug en de 4 dito getrouwt 1739; en Jeltie Cobus, beyde van HRL, huw.aang. 24 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid Sijbrand Feykes Camsma; huw.aang. HRL 1735
Catharina (A) Dirks ; zie: Fontein, Vellinga
Cristiaan Dirks Johannis Fransbergen ende Antie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL; koomende voor de Bruit desselfs vader Cristiaan Dirks(!); huw.aang. HRL 1738
Christiaan Dirks ged 9 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Dirk Christiaens en Aukjen Meiles
Christiaan Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 5:0:0 zijnde het restant aan de rentmeester van het Weeshuis, door de weesjongen Sikke Lieuwes met kleermaken bij C.D. verdiend, 7 mei 1754 (GAH1083)
Christiaan Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:0:0 voor het maken en leveren van een broodmes ten dienste van het Weeshuis, 5 jan 1751, kwit. no. 5 (GAH1080)
Christiaen Dirks Fedde Claeses ende Antje Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder C.D., 20 May 1747; Rinse Douwes ende Janke Christiaens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D. desselfs vaeder, 25 May 1748
Christina Dirks zie: Vellinga
Coenraad Dirks zie: Boterweg, IJsbrandi
Cornelia Dirks van Groningen, huwt met Jaob Lints soldaat in de Compagni van de majoor O. Alberda van Stukgard, met attestatie getrouwt den 6 Augusti 1748
Cornelia Dirks Pijtter Edsges ende C.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsgers desselvs broeder en wegens de bruyd B. Rienstra, stadsbouwmeester, 8 Apr 1747
Cornelis Dirks zie: de Boer, Lautenbach, Molenaar, Zijlstra, 2x
Cornelis Dirks ende Mayke Carsten, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jan Alberts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Corneelis Dirks ged 26 mrt 1741 Westerkerk HRL, zv Dirk Corneelis en Marijke Willems
Cornelis Dirks ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Aafke Harmens
Cornelis Dirks geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Feikje Scheltes; geb 22 dec 1792, fed. 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Feykje Scheltes
Cornelis Dirks huwt met Rinske Doekes, kind: Aaltje Cornelis, geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Kornelis Dirks geb 14 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Aaltje Dirks
Cornelis Dirks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Claas Geerts en C.D., 23 dec 1806 (GAH1138); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van Willem Alberts, C.D. en IJtzen Gerhardus, 24 may 1808 (GAH1140)
Cornelis Dirks mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 24:0:0 door de weesjongen C.D. bij Wytse Cornelis met potmaken verdiend, 19 feb 1737 (GAH1067); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 10 apr 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 49:0:0 door de weesjongens C.D. en Wybe Willems bij Wytse Cornelis met pottebakken verdiend, 25 feb 1738 (GAH1068); id. f. 25:0:0 door de weesjongen C.D. bij Wytse Cornelis met pottenbakken verdiend, 2 feb 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan dito f. 70:0:0 wegens C.D. en Wybe Willems bij Wytse Cornelis verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Jacobus Dronrijp betaalt f. 35:0:0 aan dito door de weesjongen C.D. in 1 jaar verdiend, 14 feb 1741 (GAH1071); mede-weesvoogd Benj. Schaaf betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, 3 feb 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen C.D. bij schipper Claas Foekes met er zee varen verdiend 28 dec 1744 (GAH1074); mede-weesvoogd Jelle van der Sluis betaalt f. 97:7:0 door de weesjongens Wybe Dirks(Willems ?) en C.D. in een reis naar Straat Davids verdiend, 17 aug 1745 (GAH1074); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door Wytse Cornelis f. 30:0:0 door de weesjongen C.D. en Wybe Willems met pottebakken bij Wytse Cornelis in 1 jaar verdiend, 31 jan 1736 (GAH1066)
Cornelis Dirks woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst ingezetenen; (GAH650)
Cornelis Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst ingezetenen; (GAH650)
Cornelis Dirks C.D. van HRL, ende Rimkjen Jacobs van Tzummarum, compareerende de Bruidegom met een attestatie dat de huwelijksgebooden tot Tzummarum waren aangeschreven, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kinderen: Grietje en Gadtske Corneelis, beiden ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, moeder als Romkje J.
Cornelis Dirks ovl 15 aug 1794 HRL, oud 73 jaar
Cornelis Dirks ovl voor 1815; wed. C.D. gebruiker van wijk F-224, gealimenteerd; medegebruiker Iebeltje de Vries, uitdraagster, Auke Cornelis wed., gealimenteerd; eigenaar is J.H. Olinjus, 1814. (GAH204)
Cornelis Dirks C.D. ende Janke Jorrits, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjalling Douwes, deszelfs neef, 7 may 1791; ondertrouw HRL; K.D. en Janke Joris (!), beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 29 daaraanvolgende; kind: Jorrit Cornelis, geb 2 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL
Kornelis Dirks huwt met Janke Jurrens, kind: Imkje Kornelis, geb 25 sep 1796, ged 30 okt 1796 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk J. Jorrits
Cornelis Dirks Harmen Haantjes en Sijtske Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.D., 21 Jun 1749; Johannes Martens ende IJebeltje Rimmerts beide van HRL, komende wegens de bruyd C.D., 2 Oct 1751; kind: Stijntje Corneelis, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL
Cornelis Dirks Hendrik Melchers ende IJttie Cornelis beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder C.D., 10 Apr 1751
Creles Dirks ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL, zv Dirk Nannes en Maartje Claases
Daniel Dirks Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds, Reinder Dirks en Daniel Dirks, betalen f. 97:10:0 aan de rentmeester van het weeshuis wegens 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, mei 1779 (GAH1110)
Dieuwerke Dirks ged 20 dec 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Willems en Antje Claeses
Dieuwke Dirks huwt met Fedde Klases op 17 jun 1798 Kimswerd, komt van Kimswerd, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1798
Dieuke Dirks Harmen Jansen ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Harmens desselfs aengetrouwde neef, 4 Jan 1749; huwt met Harmen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 januar 1749 en doen ook getrouwdt
Dieuwke Dirks huwt met Harke Jurjens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kind: Aaltje Harkes, geb 7 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Anke Harkes, geb 16 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jurrjen Harkes, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL, vader als J. Jurrijens
Dirk Dirks zie: Boterweg, vd Meer, 2x vd Woude
Dirk Dirks ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL, zv Wijlen Dirk Lodewijks en Antje Sierks
Dirk Dirks weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:17:0 wegens verkogt goud en zilver nagelaaten door D.D., 28 okt 1794 (GAH1126)
Dirk Dirks geb 1 mrt 1805 HRL, ged 24 mrt 1805 HRL, zv Dirk Riemers en Baukje Dirks, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1805
Dirk Dirks D.D. en Trijntie Jans beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan per procuratie door de procr B. Dreyer, 15 Jan 1746; huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 25 en 30 januar 1746 en doen ook getrouwt
Dirk Dirks D.D. ende Aeltje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Caspers, 1 Jul 1747; huwt met Aeltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1747 en doen ook getrouwt
Dirkjen Dirks van Drijlst, ende Johannes Takes van HRL, huw.aang. 6 okt 1736 HRL; komende weegens de bruyd Louw Taekes vertonende attestatie dat de geboden tot Drijlst wettig aangegeeven waeren; huw.aang. HRL 1736
Dirkje Dirks Harmen Hendriks van HRL. ende D.D. van Franeker, koomende weegens de bruyd Jaob Janzen, 2 Jul 1746; van Franequer, huwt met Harmen Hendriks, van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 jul 1746 en doen ook getrouwdt
Dirkjen Dirks Jacob Jeremias ende D.D. beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de gesw. clercq R.J. de Swart met vertooninge van genoegsaeme schriftelijke last in deesen, 1 May 1751; huwt met Jacob Jeremias, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt
Dirkjen Dirks huwt met Hendrik Beernts, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Dirkje Dirks huwt met Melcher Lemans, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 Septem. 1756
Dirkie Dirks huwt met Arjen Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 may 1757 in de Westerkerk; kind: Dirk Arjens, ged 14 feb 1760 Westerkerk HRL; kind: Grijttie Ariens, ged 25 mrt 1762 Westerkerk HRL; kind: Jarig Arjens, ged 1 dec 1763 Westerkerk HRL; kind: Antje Arjens, ged 6 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Grietje Arjens, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Ariens, ged 18 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; de vader ovl
Doede Dirks huwt met Renouw Garama, kind: Dirkje Doedes, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Doedes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Kinnouw Garema
Doede Dirks Bauke Jochums ende Engeltie Jacobs beide van HRL, koomende voor de Bruit D.D. van deese Stadt, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; Jan Zacharias ende Beitske Jans beide van HRL, koomende wegens de bruid D.D., 2 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL
Doetje Dirks ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL, dv Dirk Sikkes en Doetje Ulbes
Doetje Dirks ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Jantje Sents
Doetje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doetje Dirks Cornelis Oudeman ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Hendriks sijnde des geweesen swaeger van de bruyd, 13 Sep 1749; huwt met Cornelis Oudeman, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 Septemb 1749 en doen ook getrouwdt
Doetje Dirks huwt met Johannis Bruins, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May den 22 dito 1752 getrouwd in de Westerkerk
Douwe Dirks ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL, zv Dirk Roelofs en Baatje Douwes; ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Dirk Roelofs en Baatje Douwes
Douwe Dirks huwt met Fettje Jans, kind: Jan Douwes, ged 17 okt 1758 Grote Krk HRL; kind: Antje Douwes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Douwes, ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL
Douwe Dirks ged 20 jun 1756 Grote Kerk HRL, zv Dirk Douwes en IJtie Johannes
Douwe Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen jaarwerk van hovenierswerk en geleverde ieperen bomen, 22 jun 1789: f. 130:9:0; id. wegens hovenierswerk, 19 mei 1790: f. 119:12:0; id. 20 jun 1793: f. 117:16:0; id. wegens aangenomen hovenierswerk en geleverde bomen, 19 jun 1792: f. 133:9:0; id. 18 jun 1794: f. 110:12:0
Douwe Dirks huwt met Rinske Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759 in de Westerkerk; kind: Dirk Douwes, ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Gatzke, geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 24 jul 1774, ged 14 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, geb 17 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, ged 21 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Douwes, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Douwes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Edzardina Dirks zie: van der Zeef
Eeke Dirks geb 1789 HRL, ovl 29 sep 1858 HRL, ongehuwd, Nederlands Hervormd; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk E-103, 104
Eelkje Dirks op 18 mrt 1727 HRL; ovl een kint van haar, oud 6 jaeren
Eelkje Dirks zie: Heslinga
Eelkje Dirks geb 13 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Dirk Eelkes en Antje Steffens
Eelkje Dirks geb 1792 HRL, ovl 20 okt 1877 HRL, huwt met Georg Akkerboom op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, dienstmeid. N.H., dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks; BS huw 1822, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-051, 124, supp wijk G-437; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-091; VT1839; geb 17 aug 1792, ged 2 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cornelis en Aaltje Dirks
Eelkje Dirks huwt met Jan Pieters; BS ovl 1842
Eeltie Dirks Pier Tierx onder Almenum, en Geertje Dirks van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit E.D. ; huw aang. HRL 1738
eybert Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen aan de Draaibrug, 29 sep 1783: f. 199:9:0
Ekke Dirks zie: Dijkstra
Elisabeth Dirks geb 1804 Franeker, 1e huwt met Hendrikus vd Linde, 2e huwt met Johannes Bernardus Pieper op 16 sep 1838 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, laatste te HRL, dv Dirk Gerlofs en Trientje Jans; BS Franeker huw 1838
Elisabeth Dirks ovl 12 mrt 1816 Holwerd, huwt met Jan Pietersen Scheltes; BS huw 1832, ovl 1850
Elske Dirks zie: Molenaar
Elske Dirks Jochem Jakobs en E.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL. en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Jakob Jochems, geb 30 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL
Eva Dirks zie: Fontein
Feye Dirks geboortig van Pingjum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. L.W. Steensma op 18 mei 1768. (burgerboek)
Feyke Dirks zie: Tadema
Feike Dirks turfschipper; beboet met f. 3:0:0 wegens weigeren van obedientie aan de orders van de binnenhavenmeester, en het daarop gevolgd touwkappen door hem in de Rommelhaven. Na aanhoring geen boete, alleen de kosten, 28 mrt 1801 (GAH49)
Feike Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 75 en 76), 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Feike Dirks geb 7 aug 1799 HRL, ged 1 sep 1799 HRL, zv Dirk Feikes, (later: de Boer), en Klaaske Jacobs, (later: Westerwijk); dopen Grote Kerk HRL 1799
Feike Dirks huwt met Baukje Martens, kind: Marten Feikes de Boer, geb 1776 HRL; BS huw 1815; kind: Marten Feikes, geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Feikes, geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Feikes, geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 grote Kerk HRL; kind: Dirk Feikes, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv F.D. en Baukje Martens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Femke Dirks huwt met Albert Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 12-1926 mei en getrout den 30 jun 1754 in de Westerkerk
Fenne Dirks Wopke Bartels en F.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 14 mrt 1772 HRL, en getrouwd op 2 aug 1772
Fetje Dirks zie: Wagenaar
Fettje Dirks ged 13 sep 1768 Grote Kerk HRL, dv Dirk Barts en Iebeltje Pieters
Fetje Dirks ovl 31 aug 1768 HRL, huwt met Rein Annes; BS huw 1822
Fettje Dirks van HRL, huwt met Poppe Tjallings van Mackum, geproclameert den 19-27 mrt en de 2 en getrout met attestatie den 9 apr 1758 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Tjalling Poppes, ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Durk Poppes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Poppes, ged 14 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Antie Poppes, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Sestig den Veertiende mei is Gedoopt Tjalling, zv Poppe Tjallings & F.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Foekje Dirks zie: Heslinga
Foekje Dirks ovl voor 1864, huwt met Jacob Gerbens Velthuis, arbeidster in 1834 en wonende te Franeker; BS ovl 1863; BS Franeker huw 1834
Fokie Dirks ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jurriaans en Dieuwke Wobbens
Focke Dirks rentmeester van het Weeshuis betaalt aan medevoogd H. Mollema f. 156:9:8 wegens gekogte 6 3/4 vierendeel boter van Rinse Lieuwes en F.D. tdv het Weeshuys, kwit. no. 4, 3 jun 1783. (GAH1114)
Folkert Dirks zie: Stedehouwer
Foppe Dirks zie: Bakker
Foppe Dirks ende Wytske Bruins, beide van HRL, huw.aang. 3 jan 1739 HRL, Commiss:Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit Okke Bouwes; huw.aang. HRL 1739; huwt met Wytske Bruyns, kind: Aeltje Foppes, ged 6 dec 1739 Grote Kerk HRL
Foppe Dirks geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Dirk Foppes en Gertje Jans
Foppe Dirks geeft Ued. Achtb. met onderdanigh respect te kennen Johannes Wybes burger en meede ord. ris roghstorter binnen Ued. Achtb. Stad, als dat hy genegen was ''t selve ampt over te dragen op den persoon van F.D., burger en vrygesel alhier ter Stad, dog overmits dat niet geschieden kan buiten kennisse van Ued. Achtb. Soo is desselfs supplt. en F.D. beyder versoek Ued. Achtb. gelieven kan de overdragte te consenteren, en ''t selve ampt op gemelde F.D. te transporteren onder belofte en aenneminge om sig allessints willig en gereed by syn werk te holden, en de coopluiden te bedienen, presenterende dien te neffens syn eedt daar toe staende in handen van de president te doen en de geregtigheden daar toe staende te betalen waar op als nogh een goede dispositie van Ued. Achtb. syn verwagtende, quo facto etc, was vertekend W.B. Veersma. ; In margine stonde; de Magistraat acoorderende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van F.D. tot mede ord. ris rogstorter deser Steede op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamhedendaar toe staande mits doende den eed in handen van de pres. burg. deses Stads, actum den 16 jul 1731, was vertekend Vincent Heinsius, ter ordtie van de Magistraat, was vertekend, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft F.D. den eed van getrouwigheit maar menn. gepresteert in handen van de pres. burg. Heinsius, actum uts in kennisse van my secr., was vertekend, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad harlingen 1731-1759); Maandagh den 13 Febr 1735: de Magistraat vergaedert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, Oede Pieters en F.D. alle gesw:ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is de suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Ymke Dirx in plaats van Pijter Tymens, Ype Heeres voor Oede Pieters en Hendrik Clasen voor F.D. door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen. In kennisse van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke Eerbied te kennen Schelte Sipkes borger alhier ter Steede hoe dat door het overlijden van F.D. een Ratelwaghtersplaets is koomen te vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaerne soude sijn vereert. Alwaaromme den supplnt seer onderdanigh versoekt, dat UEd:Achtb:hem gelieven aen te stellen tot meede ordrs Ratelwagter van deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe en aenbehoorende, quo facto etc:/:was get:/Reqtus R:J:de Swart; (In Margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen den supplnt Schelte Sipkes tot meede ordrs Ratelwacht deeser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 31 jul 1747. /:onder stonde en was get:/And:Pijtters de Boer Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga; (Verder Stonde); Op heeden den 31 jul 1747 heeft Schelte Sipkes den Eed als ratelwagt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. de Boer /:onder Stonde:/In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); door zijn ovl in 1751 wordt zijn funktie als rogstorter op 27 dec 1751 overgenomen door Schelte Pieters Scheltema; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Frans Dirks zie: Siersma
Frans Dirks zie ook: van Laan; F.D. en Eelkje Engberts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Franses, geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL; geb 6 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Meinderts en Lysbeth Franses
Frederik/Freerks Dirks zie: Fontein, vd Hout, Waringa
Freerk Dirks woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 176, 1 mrt 1804
Freerk Dirks gebruiker van wijk H-120, gealimenteerd; eigenaar isGeref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Freerk Dirks zie ook: Akkerboom; F.D. en Aafke Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Louisa Fredriks, geb 5 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL
Freerkje Dirks huwt met Migchiel Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 24 Novemb:en de 1 en getrout de 8 dec 1771
Frouwkje Dirks geb 1744 ... , ovl 31 okt 1814 HRL, huwt met Simon Dirks, ovl wijk H-203; BS ovl 1814
Frouwkje Dirks huwt met Rindert Feitses; dopen Grote Kerk HRL 1808
Geele Dirks geb 24 feb 1810 HRL, zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 24 feb 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels, wonende onder Almenum
Geeltje Dirks zie: van Arum, Sleeper
Geeltje Dirks geb 19 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Geeltje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geert Dirks zie: Trompetter
Geert Dirks Cornelis Tomas en Durkje Geerts, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader G.D. ; huw.aang. HRL 1737
Geert Dirks ged 31 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Dirk Geerts en Ake (ook: Aaltje) Cornelis
Geertje Dirks zie: Jubstra, Stalstra, de Vries, Wassenaar, IJpey
Geertje Dirks van HRL, ende Pier Tierx onder Almenum, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Eeltie Dirks; huw.aang. HRL 1738
Geertje Dirks huwt met Heert Paulus, kind: Richtje Heerts, geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks huwt met Jan de Vries, kind: Sytske Jans de Vries, geb 3 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks Jan Jansen en G.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Dirks Melle Lijkles en G.D., beide van HRL, hebben hunne laatste af-kondiging gehad den 13 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Melles, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, vader als: M. Nicolaas
Geertje Dirks IJeme Pieters en G.D., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 24 dec 1775 Har, en toen getrouwd
Geertje Dirks ovl 31 dec 1792 HRL, oud 40 jaar; ovl 14 may 1790 HRL, oud 32 jaar
Geertje Dirks Jan Jansen en G.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 14 jan 1809; ondertrouw HRL
Geertje Dirks geb 1768 ... , huwt met Doeke Jans Hovenier op 29 mei 1796 HRL, doet ovl aang van Grietje Hendriks in 1811, komt van HRL. in 1796; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1807, bsha181ov, ovl 1817; kind: Bartel Doekes, geb 27 jun 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Durk Doekes, geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Geertje Dirks Jarigh Hendriks ende G.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Pieter Dirks, 26 Apr 1749; huwt met Jarig Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 27 apr en den 4-11 May 1749 en den 18 dito getrouwt; kind: Aardt Jarigs, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Durck Jarigs, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje D. ; kind: Hendrik Jarighs, ged 10 nov 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje Durks
Geertruid Dirks huwt met Hidde Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Antie Hiddes, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje D.
Geeske Dirks zie: Pieters
Georg Dirks zie: Akkerboom
Gepke Dirks geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Dirk Rintses en Berber Jans
Gerben Dirks zie: IJpma
Gerben Dirks G.D. ende Harmke Johannes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Warner Jacobs, 11 Jan 1749; huwt met Harmke Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 jan 1749 en den 2 Febr. getrouwt
Gerrit Dirks zie: Briso Heslinga
Gerryt Dirks Claes Harmens en Geeske Tuenis, beyde van HRL, huw.aang. 9may17 33 HRL, Comende voor de bruyd G.D. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerryt Dirks ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rinses en Riemke Gerrijts
Gerrit Dirks huwt met Hittje Hendriks, kind: Hendrik Gerrits, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL
Gerrit Dirks huwt met Hitje Andries, kind: Willem Gerrits, ged 23 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Andrijs Gerrits, ged 30 jun 1740 Westerkerk HRL
Gerrit Dirks geb 19 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems en Antje Gerrits
Gerryt Dirks huwt met Dieuwke Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en getrout de 8 dito 1762; kind: uylkje Gerrits, geb 6 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 6 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Gerrijts, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Zijke Gerrijts, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Gerryt Dirks zie ook: G.D. Stuurman; huwt met Dieuwke Obbes, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; kind: Antje Gerrits, geb 5 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 2 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Gerrits, geb 2 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Durck Gerrijts, ged 17 okt 1769 Grote Kerk HRL
Gerrit Dirks G.D. ende Trijntie Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hendriks desselfs swaeger, 1 Mrt 1749
Gertje Dirks ged 31 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jacobs en Tijtje Claases
Gertie Dirks ged 31 jul 1757 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aafke Cornelis
Getje Dirks huwt met Melle Lykles, kind: Grietje Melles, geb 11 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL
Getje Dirks ovl voor 1839, huwt met Doeke Jans Baksma; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1838; kind: Jan Doekes, geb 16 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL
Getje Dirks geb 2 jun 1810 HRL, dv Dirk Geerts en Poltje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 2 jun 1810, ged 19 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Durk Geerts en Poltje Gerrtis
Gooitsen Dirks zie: Bijlsma
Goikjen Dirks huwt met Gerrit Gerrits, kind: Dirk Gerrits, ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Swopkjen Gerrits, ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL; Geven UEd:Achtb:met schuldige eerbied te kennen Pytje Joosten, ordris:Turfmeetster en G.D. huisvrouw van Gerryt Gerryts mede binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was haar bedieninge als turfmeetster te transporteren op de laastgenoemde, die sulks mede van harten begeert; addresseren haar ten dien fine aan de tafel van UEd:Achtb:gedienstig verzoekende UEd:Achtb:gelieven G.D. als ordris:turfmeetster binnen deze Stad, in plaatse van Pytje Joosten aan te stellen, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc:; was getekend; S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert en stelt mits desen G.D. aan, tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits betalende in de Armbusch de soma van twintig cargls:; Actum den 17 nov 1751. /was get:/ Harmanus Siccama (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) S:Rienstra, gesw:clercq. ; Lager Stonde; op Heeden den 17 nov 1751 heeft G.D. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr Harmanus Siccama, en de twintig gls:in de Armbusch geteld, In kennisse van my gesw:clercq, abs:sec:/get:/S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 17310-1759); huwt met Gerrit Gerrits, kind: Marten Gerrits, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder ook als Geinkje D. ; kind: Gerrit Gerrits, ged 1 feb 1746 Grote Kerk HRL
Grietje Dirks zie: Alta, de Boer, 2x van Laan, Pelsma, Romewal, van der Zee, Zondervan
Grietie Dirks ende Jacob Jurjens, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, komende voor de Bruit desselvs vader Dirk IJmkes; huw.aang. HRL 1737
Grytie Dirks en Harmen Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd desselfs Vaeder Dirk Jansen Roseboom; huw aang. HRL 1736
Grytie Dirks Van hier, en Johannes Jeltes van Makkum, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruyd Arjen Gerrijts; huw.aang. HRL 1735
Grietje Dirks ged 18 jun 1744 Westerkerk HRL, dv Dirk Willems en Antje Jelles
Grietje Dirks huwt met Elias Hendriks, kind: Doetje Elias, geb 25 dec 1793, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Elias, geb 4 sep 1796, ged 18 sep 1796 Grote Kerk HRL
Grietje Dirks geb 20 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Dirk Meinderts en Lysbeth Fransen
Grietje Dirks begraven Klein Kerkhof, regel 11, nr. 3; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Dirks huwt met Bote Jongsma; BS ovl 1851
Grietje Dirks huwt met Hendrik Faber; BS ovl 1845; kind: Dirk Hendriks Faber, geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL
Grietje Dirks ovl voor 1835, huwt met Jan Willems Dijkstra; BS ovl 1834
Grietje Dirks geb 1777 ... , huwt met Tjeerd A. de Groot, doet overlijdensaangifte van Grietje Claases in 1811; BS ovl 1811
Grietje Dirks huwt met Sipke Hemkes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Grietje Dirks huwt met Dirk Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810
Grietje Dirks huwt met Simon Gerrits Oudeboon op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Symon Gerrijts Oudeboon en G.D., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door S. Agema, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Grietje Dirks ovl 2 apr 1824 Leeuwarden, huwt met Ate Lolkes Vellinga; BS huw 1832
Grietje Dirks weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 58:15:0 herkomstig uit de nalatenschap van Meindert Aukes en G.D., in leven echtelieden op de Koningsburen, zijnde dit de verdere inbreng van Auke Dirks en Sjoertie Meinderts, 5 jul 1768 (GAH1099)
Hans Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen werk, 1810: fr 3541 en 45 cts; in vermindering van zijn rekening groot fr 3360 van 1810: fr 2628 en 10 cts; wonende te Makkum in 1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie, samen met Jan Piebes, aan de verwulften van de Franeker Pijp, enz., 30 dec 1805: f. 1872:4:0; id. wegens het vernieuwen der Groote Sluisbrug, 25 jun 1806: f. 2786:0:0; id. wegens aangenomen reparatie, samen met Jan Piebes, aan de zg. Steenenbrug buiten de Bildtpoort, 30 dec 1805: 2460 Caroliguldens; id. wegens aangenomen hoopwerk van timmeren, alsmede daglonen, samen met Schelte Piers, 31 dec 1806: f. 2686:2:10; id. wegens aangenomen reparatie aan de Trekweg, 31 dec 1807: 1390 Caroliguldens; id. wegens aangenomen werk aan de Havenbrug enz., 31 dec 1807: f. 1505:5:0; id. aan de Havenhoofden, ord. 31 dec 1808: 832 Caroliguldens; id. wegens daglonen en timmeren ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1807: f. 101:0:0; id. aangenomen reparatie zuidergevel van de Nieuwe of Grote Kerk, ord. 31 dec 1808: 1975 Caroliguldens; id. het vloeren van enige honderden graven op het Grote Kerkhof ord. 31 dec 1808: 191 Caroliguldens; id. wegens aangenomen werk aan bruggen, 1810, dept. Friesland, 24 mrt 1812: fr 3541 en 45 cts, en fr 2828 en 70 cts; id. ten dienste van de Zeewerken, supplementrekening 1810, 1811: 200 Caroliguldens, en: f. 163:11:14
Harmen Dirks zie: Ploeger
Harmen Dirks ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis en Aafke Harmens
Harmen Dirks aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement: H.D., Ids Gosses, Claas Pieters de Jong, Beernd Nieuwhuis, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Hessel Andries, Jan Jacobs, 5 dec 1803; (GAH49); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, H.D., Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, H.D., 30 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 128, 1 mrt 1804; ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, H.D., Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46)
Harmen Dirks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Dirks H.D. en Grietje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiding gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Harmen Dirks zie ook: Bloemer; Harmanus D. ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Lomans, goede bekende, 2 jun 1792; ondertrouw HRL
Harmen Dirks geboortig van Terhorne, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt een af in handen van burg. Lourens Jacobs Asperen op 12 dec 1688. (burgerboek)
Harmen Dirks geb 9 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, N.H., zv Dirk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmen Dirks huwt met Hiske Lieuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 mrt en de 1-8 apr 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; H.D. ende Hiske Lieuwes beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Huiberts desselfs neef, 24 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Dirks H.D. van HRL, en Antje Thomas van Dronrijp, en vertoonde de bruydegom een attestatie dat de geboden tot Dronrijp wettig aangegeeven waeren, 14 Sep 1743; van HRL, huwt met Antje Thomas van Dronrijp, sijn geproclameert 15, 22 en 29 sep 1743 en doen ook getrouwt
Harmen Dirks huwt met Hendrikje Gerlofs, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (= september) 1764
Harmen Dirks H.D. ende Jeltje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Arends goede bekende, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Haye Dirks molenaar, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:18:0 terzake maalloon van rogge etc. ten behoeve van het Weeshuis, 5 mei 1761, kwit. no. 6 (GAH1091); id. f. 5:18:8 wegens een 1/4 jaar maalloon ten behoeve van het Weeshuis, 13 aug 1761, kwit. no. 11 (GAH1091); id. f. 5:7:0, 10 nov 1761, kwit. no. 18 (GAH1091); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:2:8 terzake 1/4 jaar maalloon, 20 jan 1762 versch, 1 feb 1762. (GAH1092); id. f. 5:13:0, 1/4 jaar maalloon, 11 mei 1762 (GAH1092); id. f. 4:9:8, 10 aug 1762. (GAH1092); id. f. 4:16:0, 2 nov 1762. (GAH1092)
Heere Dirks ovl 26 apr 1740; gemeentebestuur betaalt aan de erven 1 jaar en 26 dagen lijfrente van 300 Caroliguldens, geconstitueerd 30 mrt 1709, met 2 Caroliguldens en 10 stuivers voor het opbrengen van de constitutiebrief, 14 okt 1740: 31 Caroliguldens en 9 stuivers; wonende te Hindeloopen in 1733; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 300 Caroliguldens, 23 mei 1732: f. 27:0:0 (GAH283); id. 8 mei 1733 (GAH283); id. 31 mei 1734 (GAH283); id. 20 jun 1736 (GAH283); id. 5 jun 1737 (GAH283); id. 3 jun 1738 (GAH283); id. 21 mei 1739 (GAH283); ovl 26 apr 1740 ... ; ontvangt lijfrente 1740
Heere/Hendrik/Herke Dirks huwt met Klaaske Sipkes, N.H., kinderen: Baukje Heeres, geb 1804 HRL, Baukje Herkes, geb 31 okt 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1815, ovl 1834
Hein Dirks huwt met Lyske Johannes, kind: Aaltje Heins, geb 7 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL
Hendricus/Hendrik Dirks zie: Eerdmans, Faber, Sweering
Hendrik Dirks en Rinske Daniels, beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruird Hotses, desselfs Swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Dirks ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL; op Belidenis des Geloofs, Egte man bij de Suyder Poort
Hendrik Dirks ende Trijntje Harmens Gongrijp, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Sijbe Jijlts, desselfs Stijffvaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Harmens, kind: Dirk Hendriks, ged 30 aug 1746 Grote Kerk HRL
Hendrik Dirks geb 29 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Rimke Johannes
Hendrik Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 126, inwonend bij Symon Jurjens, 1 mrt 1804
Hendrik Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 13:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Sicke Lieuwes in 1 jaar verdiend met smeden bij H.D., 12 dec 1752 (GAH1082); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 12:10:0 aan en wegens dito, 3 apr 1753 (GAH1082); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen Freerk Wybes met ijzer smeden verdiend bij H.D., 2 jun 1744 (GAH1073); id. f. 18:0:0, 7 nov 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 26 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 13 jul 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluis betaalt f. 27:10:0 aan en wegens dito, 21 dec 1746 (GAH1075); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 27:12:0 wegens ijzerwerk door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 7 jun 1746, kwit. no. 14 (GAH1075); id. f. 12:19:0, 7 feb 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. f. 56:10:0, 7 nov 1747, kwit. no. 25 (GAH1076); id. f. 18:19:0, 10 dec 1748, kwit. no. 1 (GAH1078)
Hendrik Dirks geb 24 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Tryntje Smids
Hendrik Dirks woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Dirks geb 1778 HRL, ovl 19 nov 1820 HRL, ongehuwd, boerearbeider; BS ovl 1820
Hendrica Dirks zie: Mulder
Hendrikje Dirks zie: van der Zee
Herke Dirks huwt met Tjitske Haantjes, kind: Trijntje Herkes, geb 1744 ... ; BS ovl 1812
Hermanus Dirks zie: Bloemer, Huizers
Hessel Dirks geb 29 jun 1800 HRL, ged 20 jul 1800, N.H., zv Durk Jacobs en Geeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1800
Hette Dirks zie: Kuipers
Hidde Dirks zie: de Vries
Hidde Dirks zie ook: de Vries; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 69, bij hem inwonend D. Hiddes, 39 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement ten behoeve van de Zeewerken, 29 dec 1791: 9 Caroliguldens en 4 stuivers; id. 31 dec 1794: 16 Caroliguldens en 2 stuivers
Hidde Dirks woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? ook vermeld alleen rechts:. -1-8; (lijst namen ingezetenen; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650)
Hidde Dirks huwt met Geertruid Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Antie Hiddes, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje D.
Hieke Dirks zie: Bloemer, van Laan
Hijke Dirks geb 11 dec 1796, ged 2 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Dirk Meinderts en Elizabeth Fransen
Hyke Dirks geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Hijke Dirks geb 28 sep 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, dv Dirk Lieuwes en Tetje Bastiaans Oberius
Hylkie Dirks ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL, dv Dirk Arjens en Fokeltje Jacobs
Hielkje Dirks werkvrouw, wonende te HRL. 1835, kind: Leentje Klases, geb 1814 HRL, huwt met O.H. Drijfhout 7 jan 1836 HRL, beiden GK; BS huw 1835
Hillebrandt Dirks Jan Rijks ende Aaltie Jelles beide van HRL, koomende voor de Bruit H.D., Coster van de Kleine of Wester Kerk alhier, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL; H.D. en IJsje Hillebrands beide van HRL, koomende voor de Bruit Ruird Hillebrand poortier, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; transporteert zijn funktie als koster en voorsinger in de Westerkerk op 19 nov 1755 over op Jacob Hilbrands; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); koster en voorzanger in de Westerkerk, ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement, kwit. op 4 ordonn, 1 mei 1751: f. 90:0:0 (GAH428); id. 8 kwartalen tractement, waarvan het eerste verscheen 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit. op 8 ordonn: f. 180:0:0 (GAH427); Coenraad Willems en Grietie Piebes, beide van HRL, huw.aang. 4may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit H.D. ; huw aang. Garl. 1737
Hiltje Dirks zie: Kleinsma, de Vries
Hiltie Dirks ged 29 jul 1753 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Catrinna Tjallings
Hiltje Dirks geb 14 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Hiltje Dirks ovl voor 1785; weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde 50 Glds aan Hiltje Zijtske Claases uyt de boedel van Hans Johannes en H.D. bij testamentaire dispositie, na versterf vd langst levende gelegateerd en 25 glds jaarlijkse uytkering, spruytende uyt deselve boedel en onder administratie van Jacob Roorda, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 25:0:0 aan dito haar ter hand gesteld door Jacob Roorda als administrator over de nagelaten goederen van wijlen H.D. aan ''t Weeshuis jaarlijks gelegateerd, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 25:0:0 door wijlen H.D. jaarlijks aan het Weeshuis gelegateerd, 5 mrt 1786. (GAH1118); id. 8 mrt 1787. (GAH1119); id. 4 mrt 1788. (GAH1120); id. 10 feb 1789. (GAH1121); id. 17 feb 1790. (GAH1122); id. 1 mrt 1791. (GAH1123); huwt met Hans Johannes, beide van HRL, geproclameert den 8-16 en getrout den 23 jun 1754 in de Westerkerk; weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde een legaat door wijlen H.D. in leven vrouw van Wiger Fredriks, aan het Weeshuis gelegateerd, 29 apr 1783. (GAH1114); id. f. 25:0:0 zijnde het jaarlijksche legaat van H.D. door de heer Jacob Roorda als administrator over deszelfs nalaatenschap, aan de Weesvoogden ter hand gestelt, 31 jan 1792 (GAH1124); id. 5 feb 1793 (GAH1126); Wijger Fredriks en H.D., beide van HRL, laatste geproclameert op dato dezes 11 sep 1774 HRL, en toen getrouwd
Hiltje Dirks Jurjen Jansz van Makkum ende H.D. van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis Pieters, bleeker, 13 Aug 1746; van HRL, huwt met Jurjen Jans van Makkum, geproclameerd 14, 21 en 28 Augusti 1746 en doen ook getrouwt; kind: Jan Jurres, ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL
Hinke Dirks ged 17 jan 1747 Grote Kerk HRL, dv Dirk Christiaens en Getje Sipkes
Hinke Dirks woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hinke Dirks begraven Klein Kerkhof, regel 6, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hinne Dirks geb 3 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses
Ids Dirks weduwe, molenaar, woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Idske Dirks zie ook: IJtske Dirks Agema; Thomas Westerhuis ende I.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 68 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 17 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Jacob(Us) Dirks zie: Alta, de Bruin, Danser, vd Haak, Kok, Lootsma, vd Meulen, vd Molen, Nieuwbuur, Tolsma
Jacob Dirks Roeloff Takes van St. Anna Parochie en Aefke Meinerts van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende J.D. Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Jacob Dirks van Leeuwarden ende Swaentie Jans van HRL., huw.aang. 25 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Hessel Sijtses; huw.aang. HRL 1735
Jacob Dirks ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jacobs en Martha Jans
Jacob Dirks ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Ariens en Fokeltje Jacobs
Jacob Dirks huwt met Maatje Hendriks, kind: Jacob Jacobs, ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks huwt met Trijntje Corneelis, kind: Dirk Jacobs, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lauwrentia Jacobs, ged 26 jun 1742 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks koster van de Groote Kerk, ontvangt van het gemeentebestuur wegens huur van 9 mantels bij de predikanten van de classis gebruikt voor waargenomen predikbeurten, 22 sep 1734: f. 2:14:0 (GAH283); id. 13 okt 1738: f. 4:0:0 (GAH283); id. wegens wijn, coffij, thee, tabak etc bij de Gecommitteerden van de Synode geconsumeert en gebruikt, . 13 jun 1736: f. 67:5:8 (GAH283); id. restitutie expensen door hem gedaan wegens, dragen, loegen meten van 9 schouw turf ten dienste van de kerken, 17 jul 1733: f. 14:11:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 6 sep 1738: f. 17:7:0 (GAH283); id. van 9 schouw en korven turf ten dienste van de kosterij, 13 aug 1734: f. 15:10:0 (GAH283); id. voor 3 1/2 schouw, 23 sep 1734: f. 6:14:0 (GAH283); id. 6 schouw, 26 jul 1736: f. 11:6:0 (GAH283); id. voor 9 schouw, 11 aug 1735: f. 15:0:0 (GAH283); id. voor 11 schouw, 7 aug 1736: f. 17:18:0 (GAH283); id. 10 1/2 schouw, 10 aug 1737: f. 17:6:0 (GAH283); id. 11 sep 1738: f. 9:11:0 (GAH283); id. 2 aug 1737: f. 9:10:0 (GAH283)
Jacob Dirks beurtschippersknecht, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier 30 jaar, gehuwd, no. 106, 1 mrt 1804; geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Dirk Klaasses en Geertje Pieters; aangesteld als hulploots, na behoorlijke examinatie door OIinjus en Tetrode, 13 jun 1803 (GAH49); schoon nog niet ge?xamineerd zijnde, ge?mployeerd als noodhulp voor de lootsen, 27 jun 1803 (GAH49); aangesteld als noodhulploots 17 nov 1803 (GAH49)
Jacob Dirks koopt een huis van Elisabeth Stijl voor 1300 Caroliguldens op 23 sep 1797
Jacob Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 133, 1 mrt 1804
Jacob Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:18:0 terzake 111 pont groene kaas door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 1 nov 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 133:4:0 terzake een last rogge door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 sep 1747 kwit. no. 16 (GAH1076); id. f. 33:10:0 terzake 4 lopen grauwe orten en 2 lopen boontjes door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 3 okt 1747 (GAH1076)
Jacob Dirks mede-weesvoogd Benjamin Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 111:2:6 terzake inbreng van IJtie Klases, door haar gewezen voogd J.D. overhandigt, 4 nov 1740 (GAH1070)
Jakob Dirks geb 16 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Dirk Pieters en Janke Jakobs
Jakob Dirks huwt met Antje Klaasses, kind: Dirk Jakobs, geb 3 aug 1778, ged 1 sep 1778 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Jacob Dirks woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Dirks J.D. en Elske Teekes, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Janke Jakobs, geb 29 dec 1781, ged 25 jan 1782 Grote Kerk HRL
Jacob Dirks voogden bet f. 15:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar loon van J.D. bij de vroedsman Claes Poort verdiend, mei 1769. (GAH1100); id. f. 31:4:0 van mei 1770 tot mei 1771, mei 1771. (GAH1102); id. f. 20:16:0 wegens 1 jaar loon van J.D. bij C. Poort als meester chirurgijn verdiend, 22 jun 1770. (GAH1101)
Jacob Dirks geboortig uit Groningerland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. S. Schaaf op wo. 18 mei 1783. (burgerboek)
Jacob Dirks Remonstreerd UEd:Aghtb:met Eerbied Jan Arjens gortmaekersknegt alhier ter Steede; dat de supplnt in den jaere 1737 is aengesteld tot Coopmans Boode en Maekelaer alhier, Welke beyde bedieningen (:vermits des supplnts minderjaerigheit:)zeedert die tijdt tot heeden toe sijn bediend geworden als substituit eerst door Bartel Gerrits en naederhandts door J.D. ; de supplnt nu getrouwd zijnde, de Verdiensten selfs seer noodig weesende en in staat om de Voorsr. bedieningen selfs waer te neemen dewijl nu ook Wel kennisse van graenen heeft; Soo addresseert den supplnt sigh bij deesen aen UEd:Achtbaerheeden gedienstelijk versoekende dat UEd:Agtb:voor goed gelieven aen te sien en aen de supplnt te permitteeren dat deese bedieningen nu selfs koomt Waer te neemen praesenteerende ten dien einde den Eed daer toe staende q:f: etc:(:onder stonde:)Requisitus (:get:) R:J:de Swart; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het Versoek qualificeert en administreerd mits deesen den supplnt om voortaen sijn functien als maekelaer en Coopmans Boode op Amsterdam et Vice Versa Waer te neemen, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt en Stellende Borge voor de bedieninge van ''t Koopmans Boode Ampt ter soma van twee duysent car:gls:tot Contentement van de Magistraet. Actum den 30 apr 1749, (:get:) A:Roosen (onder stonde). Ter ordtie van de Magistr:(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.D. ende Sieuke Douwes Prins beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pijtter Luicas Ooyen, 27 Jul 1748; huwt met Sjieuwke Douwes Prins, beyde van HRL, geproclameerd den 29 jul en den 4-11 aug 1748 en den 7 janu 1749 getrouwt
Jacob Dirks ovl voor 1829, huwt met Attje Anskes op 11 nov 1804 HRL, afwezig of ovl in 1839, kind: Anske Jacobs, geb 3 nov 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1839; J.D. en Aaltje Anskes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de proc. Wyma onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Jacob Dirks huwt met Antje Jans, kind: Geertje Jacobs, geb 31 dec 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jacob Dirks Jacob Sijbes en Fokeltje Jacobs, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder J.D., 20 Jan 1748
Jacob Dirks Remonstreerd met Eerbied Jan Arjens gest:met sijn vaeder Arjen Boikes dat den supplnt is aangesteld schoon minderjaerig tot koopmans boode en ''t maakelaers employtje binnen deese Stad, en dat het selve eenigen tijd als gesubstitueerde door Bartel Gerrits is bediend, Welke Bartel Gerrits is weggetrokken, en alsoo deese dienst heeft verlaeten, en nademaal een bekwaam persoon voor deese minderjarige in plaats diende te werden aangesteld voor die het nu heeft verlaaten, soo versoekt den supplnt cum patre gesterkt dat de persoon van J.D., koster, in plaatse van Bartel Gerrits mag worden aangesteld en geauthoriseerd tot gesubstitueerde koopmans boode en maakelaar binnen deese Stad, Welke persoon sulks ook wel is begeerende en daar toe seer bekwaam en kennis van graenen hebbende etc:Waer op haar agtbaarheeden gratie en gunst werd afgewagt quo facto etc:was geteekend H. Wiaerda. ; In margine Stonde; de magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen de meede supplnt J.D. tot subst. maakelaer en koopmans boode van hier op Amsterdam op lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden tot die beyde bedieningen specteerende, mits dat dezelve alvoorens den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen en voor de goede bestellinge van gelden den goederen die aan hem als koopmans boode worden overhandigd borge zal stellen tot contentement van de magistraat ter somma van twee duysent car:gls; Actum den 30 apr 1742 was geteekend Junius Munter onder stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 30 apr 1742 heeft J.D. bij Eede in handen van de Heer presid. Burgemr. J. Agema beloofd deese bedieninge in alle eere en trouwe waer te neemen:In kennisse van mij secrts en was get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Dirks zie: Akkerboom, Bakker, Boterweg, Buisman, Gorter, Hollander, Jorritsma, Kooistra, Molanus, Numan, Postma, Roorda, Stalstra, Trompetter, Visser, van Weerd, vd Weide, van der Werf, Wiersma, de Wit, Wijngaarden, IJsenbeek
Jan Dirks Jan Martens van der mei en Sjoerdtje H. Faber beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert J.D., desselfs oom, 3 aug 1805; huw.aang. HRL
Jan Dirks en Jetske Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 3 mrt 1736 HRL, komende voor de bruyd desselfs broeder Douwe Arjens; huw.aang. HRL 1736
Jan Dirks Claes Tjerks van HRL., en Tettie Harmens van Almenum, huw.aang. 7 may 1735 HRL, komende voor de bruid J.D., desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735
Jan Dirks ged 25 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jansen en Jantje Sents
Jan Dirks ged 25 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sijbrens en Geeltje Bouwes
Jan Dirks ged 31 aug 1762 Grote Kerk HRL, zv Dirk Pieters en Jenneke Jans
Jan Dirks ged 17 sep 1758 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans en Catharina Tjallings
Jan Dirks geb 3 may 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans
Jan Dirks huwt met IJnskje Pieters, kind: Pieter Jans, geb 12 may 1792, ged 3jun17 92 Grote Kerk HRL
Jan Frederik Dirks geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Reins en Louiza Geerlings
Jan Dirks zie: Johanna Kams
Jan Dirks geb 20 nov 1787, ged 23 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems en Aaltje Jans
Jan Dirks huwt met Sibrigje Dijlhof, kind: Antony Jans, geb 2 dec 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL
Jan Dirks betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 96:0:0 terzake 1 jaar huur van 7 en 4 1/2 pondematen land leggende onder Kimswert, 26 mei 1739 (GAH1069); id. f. 56:0:0 terzake 1 jaar van 3 en 5 pondematen land leggende om zuidoost van HRL, 26 mei 1739 (GAH1069)
Jan Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 208, 1 mrt 1804
Jan Dirks geb 26 dec 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans en Geertje Sijtzes
Jan Dirks trekschipper, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 5:0:0 (GAH650)
Jan Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Dirks woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Dirks weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 165 en 166), 1 mrt 1804
Jan Dirks woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Dirks J.D. en Doetje Berends, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Eelkje Jans, geb 14 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Jans, geb 26 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 27 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 19 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jan Dirks J.D. en Eeke Ages, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 2jul775 HRL, en toen getrouwd; kind: Akke Jans, geb 8 dec 1776, ged 29 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Jans, geb 17 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL
Jan Dirks J.D. en Simontje Hoites, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 24 jan 1773 HRL, en getrouwd 9 feb 1773
Jan Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 14, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Dirks J.D. vrouw ovl 5 may 1803 HRL, oud 50 jaar; invent. nr 320
Jan Dirks ovl 6 mrt 1793 HRL, oud 45 jaar
Jan Dirks mr schoenmaker 1784; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:0:0 van 4 mrt tot 12 nov 1783 op 10 ordonn. ieder f. 14:8:0 door hem als schoenmaker verdiend kwit. no. 2, nov 1783. (GAH1114); id. f. 208:0:0 van 16 dec 1783 tot 9nov17 84, ord. no. 3, 1784. (GAH1115); id. f. 96:0:0 van 24 dec 1784 tot 3 may 1785, ord. no. 3, 1785. (GAH1116); id. f. 112:0:0 van 3may tot 15 nov 1785, 1785. (GAH1117); id. f. 208:0:0 van 15 nov 1785 tot 13 nov 1786, 1786. (GAH1118); id. van 13 nov 1786 tot 13 nov 1787, 1787. (GAH1119); id. f. 168:0:0 voor 42 weeken dagloon, 1788. (GAH1120); id. f. 12:0:0 als brouwer in ''t Weeshuys, ord. no. 7, 9 mrt 1784. (GAH1115); id. ord. no. 5, 8 feb 1785. (GAH1116); id. quit. no. 6, 15 feb 1786. (GAH1118); id. quit. no. 4, 6 feb 1787. (GAH1119); id. quit. no. 3, 5 feb 1788. (GAH1120); id. f. 7:0:0 terzaake 7 maanden loon als brouwer, quit. no. 11, 2 sep 1788. (GAH1120)
Jan Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van 18 schouw en 36 korven turf aan de Voorwacht 4 Cargld het schouw, 2 okt 1741: 75 Caroliguldens en 12 stuivers; id. voor 21 13/40 schouw 4 Cargld het schouw, 26 okt 1741: f. 85:6:0
Jan Dirks huwt met Johanna Kams
Jan Dirks geb 19 okt 1806 HRL, ged 2 nov 1806 HRL, N.H., zv Dirk Jans en Jeltje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jan Dirks J.D. ende Voske Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Fopkes desselfs oom, 24 May 1749; huwt met Voske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 1-8 juny 1749 en den 23 dito getrouwt; kind: Leentje Jans, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Jan Dirks huwt met Gadske Jans, beide van Almenum, geproclameert de 19-26 apr en de 3 en getrout de 17 mei 1761; kind: Durckje Jans, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Jan Dirks huwt met Trijntje Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Jan Dirks IJsbrand Harmens van HRL, ende Minke Gerbens van Bolsward, komende wegens de bruid J.D., 10 Oct 1744
Jan Dirks Hijlke Jacobs ende Baukjen Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder J.D., 16 apr 1796; ondertrouw HRL
Jan Dirks J.D. van HRL. ende Pietje Klaasen Hekker van Ameland, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Jans, geb 25 okt 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL
Jan Dirks ged 8 nov 1764 HRL, zv Dirk Jacobs en Sijtske Tjeerds; doopregisters N.H. HRL 1764
Jan Dirks Jan Martens van der mei en Sjoerdtje Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; Arnoldus Pieters en Anna Jans Hoekstra, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd J.D., goede bekende, 8 feb 1806; ondertrouw HRL
Janke Dirks zie: Danser, de Groot, Trompetter, Zijlstra
Janke Dirks ged 19 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wytses en Berber Sijnes
Janke Dirks ged 12 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hessels en Aeltje Sijbrandts
Janke Dirks ged 23 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Dirk Cristiaens en Aukjen Meiles
Janke Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 85, inwonend bij Stijntje Jacobs, 1 mrt 1804
Janke Dirks geb 22 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Dirk Eelkes en Antje Steffens
Janke Dirks huwt met Jan Arendts, kind: Durck Jans, geb 22 may 1773, ged 15 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Jans, ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL
Janke Dirks weduwe van Wybe Everts op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Janke Dirks Jakob Floris en J.D., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 6 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Janke Dirks ovl 20 jun 1803 HRL, oud 36 jaar; ovl 15 may 1727 HRL, old 50 jaeren
Janke Dirks van HRL, huwt met Jan Pieters Heertjes van Almenum, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; Jan Pieterzen Heertie van Almenum ende J.D. van HRL, komende voor de Bruit Hans Jetses mr backer alhier, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Janke Dirks huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 en getrout de 27 okt 1767; kind: Berber Jans, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL
Jantje Dirks zie: Koelstra, van der Veer, van Vliet, de Wit
Jantje Dirks geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans
Japke Dirks geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Dirk Rientses en Berber Jans
Jappe Dirks ovl voor 1828, huwt met Rinkje Symens, kind; Ruurd Jappes vd Veer, geb ... ; BS huw 1827
Jean Dirks geb 28 aug 1789 HRL, inschrijfnummer 2148, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Jelle Dirks zie: Tadema, van Vliet
Jelle Dirks geb 25 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans en Metje Willems
Jelle Dirks Remonstreert UEd:Achtb:met de uiterste eerbied J.D. jonggezel binnen deze Stad; dat zedert ''t Versterf van Cornelis van Velsen in leeven ordris Korenstorter, dezelve bedieninge is Vacant geweest. en den suppliant naast eenige dagen het ongeluk hebbende getroffen van Sijne Vaeder Dirk Willems te Verliezen, waer door een geweldige Slag is toegebragt aan de kostwinninge van des suppliants moeder met desselvs Swaer huisgezin, So neemt de suppliant de Vrymoedigheid (tot ontruimnige en ondersteuninge van ''t zelve) zig aan UEd:Achtb:te addresseren; met Ootmoedigst Versoek dat UEd:Achtb:hem met voorsr:Vacante bedieninge gelieven te beneficeren en hem suppliant aan te stellen tot ordris Korenstorter binnen deze Stad, op Lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende; quo facto(was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits desen den supplnt J.D. tot meede ordris koorenstorter binnen deese Stad, op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 9 nov 1757. (was get:)Claas van der Brug (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; J.D. heeft den Eed als Koornstorter gepresteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr. L:Hauckema deesen 14 nov 1757. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jelle Dirks huwt met Berber Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 29 Junius en 6 en getrout de 13 jul 1760 in de Westerkerk
Jelte Dirks zie: Jager
Jelte Dirks ged 21 apr 1771 Westerkerk HRL, zv Dirk Jeltes en Tietje Tiedes
Jelte Dirks ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL, zv Dirk Douwes en IJttie Johannes
Jelte Dirks huwt met Sipkje Jacobs, wonende te HRL; wijk A-090; BS ovl 1812
Jeltje Dirks zie: Tichelaar, van der Veer
Jeltje Dirks geb 24 feb 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Dirk Martens en Doetje Johannes; geb 22 sep 1793, ged 12 nov 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirk Martens en Doetje Johannes
Jeltje Dirks huwt met Jan Douwes, kind: Douwe Jans, geb 21 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 2 jan 1780, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Jans, geb 12 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Jans, geb 3 okt 1782, ged 3 dec 1782 Grote Kerk HRL
Jeltje Dirks Pieter Douwes van HRL. en J.D. van Franeker, laatst geproclameert 1 jun 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier gegaan naar Franeker om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk op 15 jun 1777 is geschiedt volgens van daar ontfangen adtestatie, 16 jun 1777 getekent S. Abbring, Ecclesiast Franeq. en T. van Nul, Coster
Jeltje Dirks huwt met Jan Arends Faber; BS ovl 1840; Jan Arends Faber van HRL, en J.D. van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Arent Jans, geb 27 okt 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Arent Jans, geb 26 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Arents en Jeltje Dirks; kind: Durk Jans, geb 24 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans Faber, geb 1 jun 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Jans, geb 2 jun 1790, ged 27 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 21 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 19 aug 1793, ged 15 sep 1793 Grote Kerk HRL
Jentje Dirks huwt met Uilkjen Jans, kind: Claara Jentjes, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Jepke Dirks geb 14 feb 1800 HRL, ged 9 mrt 1800, N.H., zv Dirk Rients de Wit en Berber Jans; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jetze Dirks zie: Kooy
Jetse Dirks ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Jan Douwes, terzake het maaien van het gras van het Bolwerk en Cingel, 15 sep 1766: f. 35:0:0; id. zonder Jan Douwes, 14 sep 1767: f. 35:0:0; id. voor het schoonmaken en hooy afhalen van het Bolwerk, 5 sep 1753: 12 Caroliguldens; id. samen met Jan Douwes, wegens het grasmaaien van het Bolwerk en Cingel, 10 okt 1763: 35 Caroliguldens; id. 17 sep 1764; id. 16 sep 1765
Jetske Dirks zie: de Vries
Jetske Dirks van Tjummarum en Symon Gerlofs van Almenum, huw.aang. 14 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Claas Dirks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Jetske Dirks ende Johannes Jansen, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL, komende voor de bruid Bauke Pieters; huw.aang. HRL 1735
Jetske Dirks ged 23 apr 1745 Grote Kerk HRL. op haar Belijdenis des Geloofs, in de Drooghstraat
Jetske Dirks ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL, dv Dirk Tijtes en Zijtske Wybes
Jetske Dirks ged 4 mrt 1756 Westerkerk HRL, dv Dirk Annes en Riemke Heeres
Jetske Dirks huwt met Hartman IJeges, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en de 4 en getrout de 11 janewari 1761; kind: Ockke Hartmans, ged 3 jan 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: IJge Hartmans, ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL
Jetske Dirks ovl 24 mrt 1791 HRL, oud 74 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 44; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jetske Rienks Dirks geb 1785 Franeker, ovl 1 jun 1828 HRL, huwt met Teunis de Beer op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL, haar man is beurtschipper in 1828, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes (Terpstra); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1828, ovl 1834
Jildouw Dirks zie ook: de Vries; huwt met Jan Johannes Leyenaar, kind: Johannes Jans Leyenaar, geb 28 jan 1812, ged 23 feb 1812 Grote Kerk HRL
Jillis Dirks IJsbrand Collaart, soldaat in de Compie van Capt. Cruniere ende Lijsbeth Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder J.D., 21 Jan 1747
Johanna Dirks zie: Margadant, Smit, Steenstra, van Sweer
Johanna Dirks geb 3 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Dirk Martens en Doedje Johannes
Johanna Dirks geb 27 aug 1790, ged 14 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes en Antje Wytses
Johanna Dirks geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL, dv Dirk Michiels en Antje Hendriks Tamman
Johanna Dirks huwt met Dirk Roelofs, kind: Roelof Dirks, geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL
Johanna Dirks Dirk Roelofs en J.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Durk Durks, geb 28 jan 1784, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL
Johanna Dirks ovl 15 jan 1787 HRL, oud 32 jaar
Johannes Dirks zie: Alta, vd Burg, Dinhart, Johannes, de Jager, de Lange, Lijcklama ? Nijeholt, van Seist, Tjomsma, vd Werf
Johannis Dirks huwt met Akke Piers, kind: Dirk Johannis, ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Johannes Dirks ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, zv Dirk Johannes en Aukje Clazes
Johannes Dirks geb 31 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Trijntje Smits
Johannes Dirks huwt met Aaltje Rintjes, kind: Rintje Johannes, geb 7 apr 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Johannes Dirks geb 25 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Riemke Johannes
Johannes Dirks huwt met Aaltje Gerrits, kind: Johanna Johannes, geb 31 dec 1808, ged 22 jan 1809 Grote Kerk HRL
Johannes Dirks woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 121, 1 mrt 1804
Johannes Dirks Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen Sijbren Jogchums burger en Ingeseeten sampt meede ordrs turfdrager binnen deese Stad dat den supplnt seer gaern genegen was om deese bedieninge op J.D., meede alhier woonagtig te transporteren, maer aengesien dit zonder UEd:Achtb:consent niet kan geschieden, zoo addresseeren sij beide zig aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat J.D. in plaets van Sijbren Jogchums tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad mag worden aengesteld op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:Requisitus (was getekent), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt J.D. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. actum den 25 jun 1742, (was getekent), J. Agema Ter Ordtie van de magistr M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 25 jun 1742 heeft J.D. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Agema gepresteerd. In kennisse van mij secrts:(was getekent) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeven UEd:Achtb:met Eerbied te kennen J.D. burger en meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, en Hans Willem Bouwman meede alhier woonagtig; dat de eerstgemelde wel geneegen was zijn turfdragersplaets op de laetstgenoemde te transporteeren, dog sulx niet als met UEd:Achtb:consent kunnende geschieden: soo addresseeren sij beide sig tot UEd:Achtb:ootmoedig versoeken UEd; Achtb:gelieven dit transport te accordeeren en Hans Willem Bouwman in plaets van J.D. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden hier tore staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet acoordeerende het versoek nomineerd mits deesen de meede supplnt Hans Willem Bouwman tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 okt (!) 1742 (was get), Cornelis Veersma, Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 15 aug (!) 1742 heeft Hans Willem Bouwman den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Veersma gepresteerd. In kennisse van mij secrts (get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). {{ 15 okt 1742 moet waarschijnlijk zijn: 15 aug 1742; de benoeming stond tussen de andere benoemingen van aug 1742 vermeld. }}
Johannes Dirks ged 29 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Dirk Douwes en IJttie Johannes; J.D. en Sijke Jurriens Smit, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Willemke Johannes, geb 26 may 1789, ged 9 jun 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Johannes, geb 17 sep 1791, ged 2 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Johannes, geb 17 nov 1793, ged 5 dec 1793 Grote Kerk HRL; kinderen: Jurjen en Cornelis Johannis, tweelingen, geb 12 sep 1798 ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL
Johannes Dirks betaalt aan het gemeentebestuur wegens 3 stukken bouwland, groot 10 pondematen, liggende bij Winaem, versch. 1801: 72 Caroliguldens en 10 stuivers; id. over 1802; id. over 1803, maar betaalt aan Feddema; id. over 1804; id. over 1805
Johannes Dirks zie ook: Tolsma; J.D. ende Hiske Doedes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader, Doede Pieters, 7 may 1791; ondertrouw HRL; J.D. van Almenum en Hiske Doedes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis
Johannes Dirks Hijlke Sjoerds van Cubaart ende Marijke Dirks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.D. deszelfs broeder, 18 okt 1788; ondertrouw HRL
Joltje Dirks zie: Noorderwerf
Jouke Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Judith Dirks Gerrit Nijhuis en J.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes zijnde 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwd
Caatje Dirks begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 3, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Willem Hendriks en K.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd op den 2 aug daaraanvolgende
Keimpe Dirks huwt met Grietje Sijbrens, kind: Dirkje Keimpes Kingma, geb 1788 Welsrijp; BS ovl 1830
Klaas Dirks zie: Briso Heslinga, de Jong, Kingma, vd Molen, Schiere, Trompetter, Sanstra
Claes Dirks Symon Gerlofs van Almenum en Jetske Dirks van Tjummarum, huw.aang. 14 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Claas Dirks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Klaas Dirks ged 27 may 1753 Westerkerk HRL, zv Dirk Klaas en Hiske Bottes
Klaas Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, geen no. , maar vermeld tussen nos. 4 en 5, 35 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Klaas Dirks huwt met Japke Johannes, kind: Jantje Klaases, geb 8 okt 1781, ged 11 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Klaases, geb 28 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL
Klaas Dirks huwt met Aake Klaasses, kind: Pleuntje Klaases, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Klaases, geb 16 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL, moeder als Aafke K.
Klaas Dirks huwt met Baukje Pieters, kind: Hiske Klaases, geb 24 dec 1775, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL
Klaas Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Dirks koopt van Hartman Sijbrens een huis voor 300 Caroliguldens op7 jul 1798
Claas Dirks zie ook: Molenaar; C.D. ende Aaltje Fokkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fokke Eerks, 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Geeske Klaases, geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Klaases, geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is Geboren Geeske, dv K.D. en Aaltje Fokkes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 decembr 1815
Claas Dirks ovl voor 1815; C.D. erven eigenaar van wijk E-189; gebruiker Siebren H. Jouwstra, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Klaas Dirks geb 1 jul 1800 HRL, ged 20 jul 1800, N.H., zv Durk Meinderts en Jeltje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Claas Dirks huwt met Dieuwke Saakes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout den 5 okt 1766
Klaaske Dirks zie: Feddema, 2x Lijcklama ? Nijeholt, van Weerd
Klaaske Dirks huwt met Eelko Eelkoma, kind: Gerardus Eelkos Eelkoma, ged 30 jul 1765 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks huwt met Hendrik Douwes, kind: Sjoerdje Hendriks, geb 22 aug 1779, ged 14 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerdtje Hendriks, geb 1 jan 1782, ged 22 jan 1782 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks huwt met Tjalling Tjallings; dopen Grote Kerk HRL 1805
Klaaske Dirks geb 10 mei 1810 HRL, zv Dirk Hendriks en Renske Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Rinske Sjoerds
Koene Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens ruim 24 1/2 schouw lange turf, met het bewerken, 24 okt 1805: f. 251:7:4
Lammert Dirks zie: Tolsma
Lammert Dirks tabellen van fabrikeurs: L.D. vermeld als katoenbleker, za. 11 okt 1800 (GAH46); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 terzaake 1 jaar huur van 3 1/2 pondematen greide buiten de Kerkpoort, zijnde de Bleek, no. 8, 10 nov 1789. (GAH1121); id. 17 nov 1790, 3/5 jaar. (GAH1122); id. 15 nov 1791, 4/5 jaar. (GAH1123); id. 4/5, 20 nov 1792 (GAH1124); Joeke Leeuwkes van Franeker ende Bottje Hilles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.D., de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; woont in Buitenbuurt, (8e quartier), belasting: f. 5:0:0, jaar ? (GAH650); geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, Sikke Dirks, Johannes Harmens, L.D., Dirk Cornelis, Taetse Heeres. Zouden overtreden hebben artikel 5 van de Specien. Bogenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij kontrole in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jan 1802 werden opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden geen verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers zaak te onderzoeken en bij vrijpleiding, hun van de opgelegde boetes te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van de Kerkpoortsbleek, 1801: 50 Caroliguldens; id. over 1802; id. over 1803; id. 1804: 46 Caroliguldens; id. over 1805 tot en met 1809; id. over 1811; betaalt de propijnen van de derde vijf jaren in gebruik te mogen houden, 26 mrt 1802: f. 36:5:0; id. propijnen wegens op Petri 1804 geprolongeerde of op nieuw ingehuurde landen van de Stad: 23 Caroliguldens; id. een half jaar propijn of geschenk voor de prolongatie van 5 jaar huur der Bleek bij de Kerkpoort, aan huur doende f. 46:0:0, 1 nov 1808: 23 Caroliguldens, met het stuivergeld: f. 2:6:0, tesamen 25 Caroliguldens en 6 stuivers; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0, een half jaar geschenk wegens 3 1/2 Pondematen greidland buiten de Kerkpoort, no. 8, 20 nov 1792 (GAH1124); id. f. 100:0:0, 1 jaar huur, 15 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 16 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); id. f. 69:10:0, de huur van 9 Pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 26 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 16 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); Maandag den 24 sep 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is nog L.D., Bleeker buiten de Kerkpoort ernstig aanbevoolen, om de kringen van zijn bleek Weg te neemen, ofte andersints daar eene zodanige Schikking op te maaken, dat de voorbijganggers door geen stank of bedurven Lugt van dezelve (zoo als eenigen tijd maar al te veel plaats gehad heeft) kunnen werden geincommodeert. (GAH44); Woensdag den 23 jan 1799; Is op ordre van den Praesident van de Raad, aan L.D. Bleeker buiten de Kerk Poort geinsinueerd, om deszelfs honden, Welke de voorbijgangers niet ongemolesteerd konden laaten Passeeren, Vast te houden bij poene van een pond groot Boete. (GAH44)
Lammert Dirks L.D. ende Neeltie Claases koomende voor de Bruit desselfs vader Claas Fockes, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Neeltje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrout
Leendert Dirks zie: Vijlstra
Leentje Dirks van Sexbierum, huwt met Jan Feykes van Almenum, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout met attestasie de 29 jannewari 1765; kind: Feyke Jans, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Leeuwkje Dirks geb 1765 Winsum, ovl 17 nov 1825 HRL, huwt met Rommert Klases Overdijk op 26 jan 1806 HRL, ook huwt met Hendrik Berends vd Veen, wonende te HRL 1820; Rommert Clasen Overdijk en L.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Matthijs Pieters, goede bekende, 11 jan 1806
Lykle Dirks huwt met Trijntje Lolkes op 10 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Lykle Dirks Barend Visser en zoon, kooplieden te HRL, last en procuratie hebbende van Jan Hayes, kofschipper te HRL, die op 17 nov 1801 te Rotterdam present was, heeft verkocht aan L.D. een half snikschip van hier op Sneek en v. v. Verzoeken het transport te accorderen, aangezien er geen overdracht mag geschieden dan met voorkennis van de gemraad, zo ook niemand het veer bevaren mag, tenzij hij door de gemeenteraad is aangesteld. Gemraad akkoord en steld L.D. aan als mede-trekschipper. Op 5 feb 1802 in handen van Marten Bos de eed van getrouwigheid gepresteerd, di. 2 feb 1802 (GAH47)
Lijsbert Dirks ende Pijter Gerbens, beyde van HRL, huw.aang. 29 aug 1733 HRL, Vertonende de bruydegom schriftelijke attestatie van desselfs moeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbeth Dirks ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Dirk IJmkes en Jeltje Rients
Lijsbert Dirks en Abraham Annes, beyde van HRL, huw.aang. 21 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Pieter Hessels; huw.aang. HRL 1736; huwt met Abraham Aenes, kind: Ariaantje Abrahams, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Dirks ged 12 apr 1762 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes en IJttie Johannes; ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes en IJttie Johannes
Lijsbeth Dirks ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aafke Cornelis; ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aefke Cornelis
Lysbeth Dirks huwt met Hein Gerrits, kind: Gerritje Heins, geb 9 may 1791, ged 24 may 1791 Grote Kerk HRL
Lysbeth Dirks huwt met Tjepke Gabes, kind: Gabe Tjepkes, geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Tjepkes, geb 21 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
Liesbeth Dirks Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiet te kennen L.D. huisvrouw van Lammert Siberens, varendspersoon alhier, in deesen met desselfs toestemminge, dat de supplnte voormaals tot kalkmeetster binnen deese Stadt aangestelt zijnde, nu wederom om moverende reedenen wel genegen is die bedieninge over te draagen op eenen Janke Simons meerderjarige vrijster alhier, die sulx ook begeert, en vermits deselve geerne soude sien dat de persoon van IJke Simons meerderjarige vrijgesel alhier, die bedieninge voor haar c:na bekoomen transport:quame waar te nemen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Soo versoekt Janke Simons meede dat UEd:Achtb:genoemde IJke Simons tot substituut kalkmeeter gelieven aan te stellen, waar op een gunstig appt. van UEd:Achtb:wort verwagt, quo facto etc, (was getekent), R.B. Lanting, 1739; dit ''+'' is L.D. eigen geset merk voor verclaringe aan mij bovengesr. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt nomineert mits deesen de persoon van Janke Simons tot ordrs. kalkmeetster binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, eligerende wijders de persoon van IJke Simons tot subst:kalkmeeter mits doende alvorens den Eedt van getrouwigheit. Actum den 22 apr 1739, (was vertekent) D. de Kempenaer, Per ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; IJke Simons praestitit jus jurandum in handen van de Hr. presid Burgemr. D. de Kempenaar den 2 apr 1739. In kennisse van mij secrts (was vertekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730-1759); DIRKS, LIJSBETH
Lijsbet Dirks IJsbrand Collaart, soldaat in de Compie van Capt. Cruniere ende L.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Jillis Dirks, 21 Jan 1747; van HRL, huwt met IJsbrand Collaast, soldaat in de Compie van de heer Captn Cruniere, geproclameert den 22-29 jan en den 5 feb en de 7 dito 1747 getrouwt
Lijsbert Dirks Pieter Meyer en L.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Pieters, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; vader als P. Geerts M.
Lijske Dirks geb 1 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Trijntje Jans
Lijske Dirks huwt met Johannes Jans (de Jong), op 29 apr 1798 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800
Lieuwe Dirks geb 15 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Geeske Klaases
Lieuwe Dirks op 25 mrt 1727 HRL; ovl het wijf van L.D., old 30 jaeren
Lieuwe Dirks huwt met Hilkjen Tjeerds, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14-28 okt en de 4 nov 1742 en doen getrouwt; L.D. ende Hijlkjen Tjeerds beide van HRL, koomende voor de Bruit des selfs Vader Tjeerd Doytses, en vertoonde de bruidegom een verklaringe van sijn moeder tot consent in deesen, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Dirk Lieuwes, ged 7 dec 1745 Grote Kerk HRL
Lieuwe Rienk Dirks geb 1789 HRL, ovl 23 mei 1829 HRL, huwt met Hendrikje Fokkes Jagersma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, varensgezel in 1829, zv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes; BS huw 1818, ovl 1829, ovl 1831; L.D. eigenaar van perceel nr. 896 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1366 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 166, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Lolke Dirks ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL, zv Dirk Tjeerdts en Sijtske Tjerks
Lolkjen Dirks Jan Anthonius ende L.D. beyde van HRL, koomende voor de bruid Taedse Abrahams, 4 Oct 1749
Lolkje Dirks Hillebrand Wips en L.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Ulrik Hillebrands Wip, geb 29 jun 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL
Louise Dirks zie: Langendijk
Lourens Dirks L.D. van HRL, en Lutske Sjierks van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Louwerens Dirks huwt met Meinouw Sibrens, beyde tot Mindersga, geproclameerd waar van de laatste proclamatie is geweest den 26 nov 1752 en met attestatie hier getrouwdt; kind: Trijntie Lourens, ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Maria Lauwerens, ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL
Lubbert Dirks zie: Kortlang
Lumke Dirks Jan Ottes van HRL. ende L.D. meede aldaar, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Harmen Jansen, 3 May 1749; huwt met Jan Ottes, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt
Lutske Dirks geb 14 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hendriks en Trijntje Smits
Lutske Dirks geb 1773 HRL, ovl 6 mrt 1864 HRL, aangever is Durk Lutskes zoon vd overledene, Vst 28 mrt 1855 uit Leeuwarden, N.H., werkmeid. dv Durk Lutskes en ... ; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 230, wijk G-330
Maaike Dirks zie: Bakker, Wassenaar
Maeyke Dirks huwt met Sijtse Harkes, kind: Harke Sijtses, ged 2 okt 1740 Grote Kerk HRL; Mayke D. ende Sijtse Harkes, beyde van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Auke Aukes, desselfs neef; huw aang. Gerecht HRL 1733
Maeike Dirks huwt met Wytse Harmens, kind: Gerrit Wytses, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL
Mayke Dirks ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake reparatie van glazen ten dienste van het Weeshuis, 28 sep 1734, kwit no. 25: f. 6:8:0 (GAH1064)
Mayke Dirks Arend Bolman en M.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maaike Dirks ovl voor 1823, huwt met Bauke Abrahams, in 1847 geslnm: Zijlstra, dv Dirk Hanses Zijlstra en Jantje Hanses; BS Franeker huw 1822; kind: Abraham Baukes, geb 29 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Baukes, geb 20 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL
Maayke Dirks ovl voor 1814, huwt met Jan Sijtses; BS Franeker huw 1813; kind: Rixtje Jans, geb 4 aug 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rixtje Jans, geb 4 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse Jans, geb 28 nov 1778, ged 13 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Jans, geb 11 aug 1781, ged 28 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Jans, geb 5 jan 1784, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Mayke Dirks ovl 17 sep 1796 HRL, huwt met Heere Freerks; BS huw 1821, ovl 1843; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Doutje Herres, geb 16 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Herres, geb 30 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Heeres, geb 6 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Heeres, geb 4 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Herres, geb 25 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; vader als Herre F.
Maayke Dirks ovl na 1820, huwt met Klaas Klaasen; BS huw 1821, ovl 1860; kind: Wytske Klaases, geb 28 feb 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, geb 2 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Klaases, geb 6 nov 1788, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Klaases, geb 10 jan 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL; kinderen: Romert Klaases, geb 12 feb 1794, en Dirkje Klaases, geb 5 jul 1798, beiden ged 12 aug 1798 Grote Kerk HRL
Mayke Dirks ovl voor 1827, huwt met Pieter Gerrits; BS ovl 1826
Maartje Dirks zie: Zijlstra
Maartie Dirks huwt met Dirk Heins, kind: Trijntie Dirks, ged 27 jun 1756 Grote Kerk HRL
Maartie Dirks Geeft UEd:Achtb:met Eerbied te kennen M.D. ordris Turfmeetster binnen deeze stad; dat de supplnte deese haare bedieninge zeer gaerne zoude willen transporteeren aan Attie Jacobs wed:Uilke Meels meede alhier ter steede, die zulx ook zeer is begerende en niet alleen in Staat, maar ook zeer benoodigt is voor haar en haare kinderen; ten dien fine zig addresseerende aan de tafel van UEd:Achtb:zeer gedienstelijk versoekende UEd; Achtb gelieven gemelde Attie Jacobs in plaatse van M.D. aan te stellen tot meede ordris Turfmeetster binnen deese stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden als daer toe staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:) R:J:de Swart gesw:Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnte Attie Jacobs tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de Armebusch de somma van vijftien Cargls: Actum den 13 Jan 1751. (: was get:) Hendr Schaaff (:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr:(:get:)M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); op heeden den 14 Jan 1751 heeft Attie Jacobs den Eed als ordris Turfmeetster in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Hendr Schaef gepresteerd, nae als voorens in de arme Busch te hebben betaeld de somma van vijftien Cargls:Actum uts:In Kennisse van mij secrts(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Maartje Dirks geb 1786 ... , ovl 14 nov 1816 HRL, dv Dirk Jansen en Martje Martens; BS ovl 1816
Magdalena Dirks zie: van der Post, van der Wey
Manus Dirks vrouw van M.D. moet aan de majoor restitueren de giften, welke zij heeft ontvangen gedurende het aanwezen van haar man binnen de Stad, 21 mrt 1803 (GAH49)
Maria Dirks zie: Kloppenburg
Maria Dirks zie ook: M.D. van der Sluis; huwt met Bastiaan Smidt op 27 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde door de Bode Boekholt, uit naame ende van wegens Dirk van der Sluis Boekdrukker te Leeuwarden, navolgende Protest aan den Raad geexploicteerd; Alzoo ik Dirk van der Sluis meester Boekdrukker binnen Leeuwarden, ben ontwaar geworden, dat mijn dochter Maria Dirks van der Sluis heeft Kunnen goedvinden, Zonder mijn voorweeten en Consent, in de maand jan laatstleden bij den Raad der Gemeente te HRL, de Huwelijksche Proclamatien aan te geeven op naam van M.D. van HRL, met Bastiaan Smith Corporaal in de eerste Compagnie van het 3de Battaillon der 4de halve Brigade, en dezelve op die Manier bij voorschreven Raad aangetekend Zijn, Zonder eenig geblijk van mijn vaderlijke toestemming en Zonder bewijs, dat Zij Maria Dirks van der Sluis, en half jaar Jaar te HRL had gewoond, alle Strijdig ''s Lands ordtie en andere Wetten, omtrent de Huwelijken ge?maneerd. Zoo is ''t dat ik Dirk van der Sluis als vader, deeze handelwijs geenzins Approbeeren tegen die Wederrechtelijke aantekening der Proclamatien en daar opvolgende onwettige Solemnisatie, van ''t Huwelijk van genoemden mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis met Bastiaan Smit bovengemeld, ten Sterksten Protesteere, en dat Huwelijk uit dien Hoofde houde voor Nul, en van geener waarde, met Reservatie van Recht, om des Wegens tegen mijn Dochter Maria Dirks van der Sluis en Bastiaan Smit ten allen tijde te ageeren, als overeenkomstig ''s Lands Wetten, ter maincti?n van mijn vaderlijke macht Zal verstaan te behooren; Wordende voorts, ten einde hier van behoorlijk effect te hebben, den Exploicteur gelast, de Inhoud deezes, aan den Raad der Gemeente van HRL voorteleezen, en naar Inhoud het Protest te effectueeren, met Schriftelijk Relaas en Forma, Actum Franeker den 26 mrt 1799. Dirk van der Sluis, requisitus. (NB44)
Marten Dirks zie: Blok
Marten Dirks Tietse Freeks ende Trijntie Wybes, beyde van HRL, huw.aang. 3 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd M.D., desselfs halfbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marten Dirks Hendrik Jacobs ende Sibbeltie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid M.D. desselvs broeder; huw aang. HRL 1738
Marten Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 168, 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Marten Dirks verkoop te HRL van het galjootschip de Jonge Jan, bij schipper M.D. gevoert, lang 93, wijd 23 en hol 11 voet, en een smakschip de Jonge Alida, lang 75 voet, bij schipper Hille Jans Kooten te Warga bevaren, 29 apr 1761, (Frl. 1700-1795)
Marten Dirks betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 terzake 1 jaar huur van 2 pondematen Land leggende tot Midlum, 18 mei 1740 (GAH1070); id. 17 mei 1741 (GAH1071)
Marten Dirks weduwe woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650)
Marten Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Dirks heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Marten Dirks Tjietse Freerks ende Trijntie Hiddes beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom M.D. ende Gerrijt Gerrijts, mitsgaeders voor de Bruit, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Marten Dirks zie ook: de Groot; ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Durk Martens en Geertje Keimpes; M.D. en Antje Seyes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber, goede bekende, 25 may 1793; ondertrouw HRL; M.D. en Antje Seyes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Sije Martens, geb 19 apr 1799, ged 05 mei 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Geertje Martens, geb 24 mrt 1794, ged 20 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Martens, geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL
Marten Dirks ovl voor 1815; wed. M.D. eigenaar van wijk A-205; gebruiker is Pieter Thijssen wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Marten Dirks Dirk Martens en Doetje Johannes beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.D., goede bekende, 2 nov 1788; ondertrouw HRL
Marten Dirks huwt met Antie Foekes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Janke Martens, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Marten Dirks Cornelis van Beemen en Trijntie Martens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder M.D., 11 Nov 1747; Jacob Wybbes ende Wijpkjen Hibbes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd M.D., 23 dec 1747
Marten Dirks Sent Hendriks ende Maayke Martens, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelf vader M.D., 13 feb 1794; ondertrouw HRL
Marijke Dirks zie: Hoogterp, Tadema, van der Veen
Marike Dirks huwt met Sake Boukes, kind: Pietje Sakes, geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Bouke Sakes, geb 15 may 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL
Marijke Dirks Hijlke Sjoerds van Cubaart ende M.D. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Dirks deszelfs broeder, 18 okt 1788; ondertrouw HRL; Hijlke Sjoerds van Cubaard en M.D. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Marijke Dirks Pieter Jans en M.D., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 21 sep 1777 HRL, en toen getrouwd; bovenstaande gaping is veroorzaakt door het verwen van de Nieuwe Kerk, waanneer in de zelve geen dienst is gedaan. (tussen 15 jun en 21 sep 1777)
Matje Dirks zie: Meyer
Meile Dirks zie ook: Faber; ged 10 jul 1746 Grote Kerk HRL, zv Dirk Christiaens en Aukje Meiles; huwt met Janke Zijbes, kind: Durk Meiles, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Meiles, ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Meiles, ged 15 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk, 5 nov 1777 f. 646:16:4-; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Seventig den Agttiende mei is Geboren Jantje, dv M.D. en Janke Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816. (HHuwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 2)
Meindert Dirks zie: van der Laan
Meindert Dirks geb 11 feb 1802 HRL, ged 2 mrt 1802, N.H., zv Dirk Meinderts en Jeltje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1802
Meindert Dirks geb 16 jun 1783, ged 12 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Dirk Meinders en Grietje Harmens
Michiel Dirks zie: van Otterloo
Minne Dirks zie: Buren, Vellinga
Neeltje Dirks ende Jan Lases, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruit desselfs vader Dirk IJmkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Jan Lucas, kind: Lijske Jans, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Laeses, kind: Haring Jans, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Neeltje Dirks ged 26 apr 1748 Grote Kerk HRL, Egte vrouw in de Lammert Warnersteeg; huwt met Albert Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen getrouwt; Albert Dirks ende N.D. beide van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jeppes desselvs vader die meede verklaerde dat de bruidegoms moeder dit huwelijk accordeerde, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Rienks Dirks zie ook: Neeltje Rienks; geb 1807 Amsterdam, huwt met Pieter Pieters Dijkstra op 1de1831 HRL, wonende te HRL, dv Rienk Dirks, veerschipper, en Trijntje Lieuwes, ouders beiden wonende te HRL 1831; BS huw 1831, ovl 1848; oud 32 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-238; VT1839
Neenk Dirks zilversmid; Mr. in 1593. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Nies Dirks zie: Oppedijk
Nolle Jans Dirks N.J.D. eigenaar van perceel nr. 846 te HRL, koopman, woonplaats Leeuwarden, legger nr. 168, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41)
Obbe Dirks O.D. en IJtje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Rinse Hendriks, 15 may 1790; ondertrouw HRL; O.D. en Ytje Andeles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; in plaats van de ovl O.D. wordt aangesteld als koorndrager Johannes Betzelaar, welke de eed van getrouwe waarneming in handen van president P. Wellinga heeft gepresteerd, 27 apr 1802 (GAH48)
Oedske Dirks zie: Mesdag
Oetske Dirks Anne Ages en O.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd den 5 daaraanvolgende kind: Leentje Annes, geb 6 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In he Een Duizend Seven honderd drie & negentig den Sesde jun is Geboren Leentje, dv Anne Ages en O.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815
Okke Dirks Sijbe de Vries heeft ene O.D. een slag aan het hoofd gegeven. Na betuiging dat zulks in onbezonnenheid was gekomen, gedelibereerd van de boete, doch gecondemneerd in de kosten van de citatie, ma. 10 mrt 1800 (GAH46)
Paulus Dirks van HRL, ende Trijntie Jans insgelijks van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Wytse Cornelis; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Jans, kind: Jan Paulus, ged 17 sep 1741 Grote Kerk HRL
Paulus Dirks ovl 28 aug 1769; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 1000 Caroliguldens 12 jul 1765: f. 90:0:0; id. 4 aug 1766; id. 12 aug 1767; id. 1 aug 1768; id. 14 aug 1769; erven ontvangen van het gemeentebestuur 1 maand en 7 dagen lijfrente over 1000 Caroliguldens 9% met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 25 sep 1769: f. 11:15:0; id. voor het maken van een nieuwe Latijnse School volgens besteding met enig bijwerk, 13 okt 1751: 2459 Caroliguldens
Paulus Dirks Carst Palses ende Trijntje Jelles beyde van HRL, komende weegens de bruid P.D. timmerman, 12 Sep 1744
Poulus Dirks huwt met Mayke Jaanes van Slooten, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Poulus Dirks Pieter Dirks ende Rinske Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swaeger P.D., 22 Mrt 1749
Pieke Dirks geb 25 okt 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Dirk Piekes en Janke Jakobs
Pier Dirks zie: Alta
Pier Dirks van Arum, huwt met Hijlkie Wybrens van Almenum, geprocla: 16, 23 en 30 Janewari en getrout met attestatie den 6 Febr. 1757
Pieter Dirks zie: Dirksen, Jager, Terpstra, van Weerd, Zijlstra
Pieter Dirks Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, aan den Burger P.D., (alias) Quak, welken op gisteren het ongeluk gehad hadde van zijn zoontje en eenig kind in het ijs te verliezen, in deszelfs ongelukkige en behoeftige omstandigheid. seven CarGuldens te geeven, uit de Correspondentiebeurs, Waar toe den Administrator Pettinga bij deezen word gequalificeerd. (GAH43)
Pieter Dirks Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerecht ordrs Vergadert zijnde, zijn nog de Trekschippers Jan Adam Abrahams en P.D., ter zaake dezelve in de gepasseerde Week, met een wonnevragt in ''t geheel haare Pligt niet betragt hadden en bovendien de Passagiers brutaal hadden bejegend, gecondemneert ieder in eene boete van drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Pieter Dirks ende Lijsbert Joostens, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Hendriks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Dirks ende Aukjen ... (tekst weggevallen op fiche), beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de Bruidegom Dirk IJmkes verclarende genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn zoon, en wegens de bruit desselfs swager Eeltie Lieuwes; huw.aang. HRL 1738
Pieter Dirks ged 28 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Nannes en Martje Klaases
Pieter Dirks huwt met Sijberigje Gerrits, kind: Grietje Pieters, ged 18 may 1741 Westerkerk HRL
Pieter Dirks ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Dirk Pieters en Jenneke Jans
Pieter Dirks huwt met Aaltje Gerrits, kind: Christiaan Pieters, geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van 17 1/2 schouw lange turf 6 7/8 Gld het schouw: f. 120:6:4, en dragen en loegen: f. 27:9:0, tesamen f. 147:15:0, ord. 14 Grasmaand 1810; de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn. Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, P.D., Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803 (GAH49)
Pieter Dirks schipper van Witmarsum, heeft 5 korven handappels ter markt gebracht in ongeytigde korven. Na confessie en betuiging van zulks uit onkunde te hebben gedaan, beboet met 5 goudglds boven de kosten der citatie, ma. 14 jul 1800 (GAH46)
Pieter Dirks president-voogd Videlius betaalt f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Willem Hendriks in een half jaar verdiend bij P.D., 2 mei 1754 (GAH1083)
Pieter Dirks mede-weesvoogd hopman J. Tuininga betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 53:4:0 terzake de halve zuivere opbrengst van de nalatenschap van wijlen P.D. cum excore deze helft het Weeshuis betreffende, na aftrek van wat zilver etc. dat voor de kinders in het Weeshuis wordt bewaard, 20 mrt 1742 (GAH1072)
Pieter Dirks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Dirks P.D. en IJmkje Banier, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Akke Pieters, geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Y. Benier; kind: Dirk Pieters, geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: IJ. Benier; kind: Hendrik Pieters, geb 21 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Beniers; kind: Hendrik Pieters, geb 23 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Beniers; kind: Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Baniers; Nog wierde Imkje Baniers Huisvrouw van P.D., metzelaarsknegt alhier, over haar slordig en verkwistend gedrag, misbruik van Sterke Drank etc:gecondemneert, om voor drie etmaalen te waater en Brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden, en is denzelven P.D. ernstig gerecommandeert, van zijne vrouw niet te mishandelen, maar zoo hij vermeende gegronde redenen tot klagten te hebben, zich bij zijnen Competenten Rechter te vervoegen. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 23 nov is geb Hendrik zv P.D. en IJmkje Beniers. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 aug 1816
Pieter Dirks P.D. en Grietje de Jong, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 11 nov 1781 HRL
Pieter Dirks P.D. en Aaltje Tjerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 11 nov 1781 HRL; kind: Dirk Pieters, geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks P.D. en Marijtje Jans, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ... (niet ingevuld); kind: Geertje Pieters, geb 9 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks zie ook: Wijngaarden; P.D. ende Rixtje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jetze Lenz, goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; P.D. en Rixtje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Leentje Pieters, geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje T. ; kind: Dirk Pieters, geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Pieters, geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv P.D. en Rigtje Tjeerds. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Pieter Dirks geeft Ued:Achtbaarheden met schuldige eerbiedigheyt te kennen P.D. borger ende mede gesworen turfdrager deser stede hoe dat de supplt:om moverende redenen wel genegen soude zijn voorn: der functie over ''t turfdragen over te dragen op de persoon van Yppe Heeres metselaar sijn mede borger maer sulx niet kunnende geschieden als met consent en approbatie voor Ued: Achtb:soo addresseert de supplt:hem bij desen aan u Ued Achtb: met ootmoedig versoek dat het Ued Achtb:gunstig gesien mogte in de geseide overdragte te consenteren en vervolgens den voornden Yppe Heeres in sijn supplts plaetse tot gesworen turfdraegen te nomineren en aan te stellen op lasten, pligten en profijtten daer toe staende het welke deselve Yppe Heeres mede seer ootmoedigh versoekt quo facto etc: was getekent J. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Yppe Heeres tot mede ordris gesw turfdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de prsid. burgemr deses stads, Actum den 17 okt 1735, was getekent S.C. Schrik; Op heden den 17 okt 1735 heeft Ype Heeres den eed van getrouwigheyt als ordris turfdrager in handen van mij ondergesc presid. burgemr gepresteert, was vertekent S.C. Schrik. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur wegens meten, dragen en loegen van 12 3 1/2/40 schouw turf aan het Raadhuis, 3 aug 1730: f. 18:14:0 (GAH283)
Pieter Dirks mr timmerman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 terzake een regenwaterbak van 16 ton groot, gemaakt op de plaats te Sottrum f. 3 3/4 gulden de ton, kwit. no. 10, 12 nov 1765. (GAH1095); ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen hoopwerk en verdiende daglonen op de bleek ''De Spijker'', 12 sep 1764: f. 215:14:0; id. wegens aangenomen reparatie aan de Trekweg, 11 dec 1780: f. 979:16:0
Pieter Dirks geboortig van Kimswerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van drost H.J. Westra op 7 nov 1805. (burgerboek)
Pieter Dirks ovl voor 1815; wed. P.D. gebruiker van wijk G-298, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter Dirks ovl voor 1815; P.D. wed. gebruiker van wijk H-091, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter Dirks geb 8 nov 1807 HRL, ged 22 nov 1807 HRL, N.H., zv Dirk Kaspers en Pietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Pieter Dirks huwt met Trijntje Sijbrens op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Pieter Dirks ovl voor 1829, huwt met Sibbeltje Klases, kind: Klaas Pieters de Vries geb 1752 ... ; BS huw 1828; P.D. en Sibbeltje Klazes, in leven Echte lieden te Grouw, kind: Klaas Pieters de Vries, huwt met IJtske Jacobs Andringa, kind: Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Pieter Dirks geb 1748 ... , ovl 11 feb 1812 HRL; wijk G-173, wonende te in het Diaconijhuis der Gereformeerde Gemeente; BS ovl 1812
Pytter Dirks P.D. ende Rinske Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swaeger Paulus Dirks, 22 Mrt 1749; huwt met Rinske Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 mrt en den 7 apr 1749 en doe getrouwt; kind: Jan Pieters, ged 16 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Pieters, ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks huwt met Stijntie Watses, beide van HRL, geproclameert den 24 novemb:en de 2 en de 9 dec 1753 getrout; kind: Imke Pieters, ged 25 aug 1757 Westerkerk; kind: Watze Pieters, ged 16 jul 1761 Westerkerk HRL
Pieter Dirks huwt met Beitske Heeres, beide van Almenum, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760
Pieter Dirks huwt met Riemke Rommerts, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Dirk Pijters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Pieter Dirks Dirk Pieters ende Sijtske Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Symon Willems, Dokkummer Trekschipper en vertoonde consent van de bruids vaeder Jan Keimpes, alsmeede vertoonde de bruydegom consent van sijn vaeder P.D., 20 May 1747; gemeente HRL
Pieter Dirks Jarigh Hendriks ende Geertje Dirks beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder P.D., 26 Apr 1749
Pieter Dirks P.D. ende Murkje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Paulus deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1792; ondertrouw HRL; kind: Janke Pieters, geb 22 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL
Pyter Dirks zie ook: Pieter Doekes; P.D. ende Aukjen Gerbens beide van HRL, koomende voor de bruid Auke Gerbens des bruids grootvader, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pietje Dirks zie: Sleeper, de Vries, van der Woude
Pietje Dirks geb 28 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Dirk Sijbrens en Wybrigje Sijtses
Pietje Dirks geb 31 dec 1788, ged 20 jan 1799 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Pietje Dirks Johannes Mulder en P.D., beide van HRL, zijnde na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 24 jan 1779 HRL, ten zelfden dage alhieer getrouwd; kind: Marijke Johannes Muller, geb 5 jun 1779, ged 22 jun 1779 Grote Kerk HRL, vader als: J. Muller
Pietje Dirks ovl 4 lentemaand (= maart) 1809 HRL, huwt met Wessel Lolkes IJlstra; BS huw 1827, ovl 1853; Wessel Lolkes en P.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lolke Wessels, geb 3 jun 1788, ged 15 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Durk Wessels, geb 23 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Machiel Wessels, geb 1 jul 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den derde jun is Geboren Lolke zv Wessel Lolkes en P.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 mei 1815
Pietje/Tietje Dirks geb 1782 ... , huwt met Hidde Sipkes, (later: de Weerd), doet overlijdensaangifte van Truike Jacobs in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1807, BS ovl 1811
Pietje Dirks ovl voor 1813 te Twijzel, huwt met Geert Hendriks, inder tijd echtelieden te Twijzel; BS huw 1812
Pietie Dirks Simon Gerrijts ende P.D. beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Bartel Jans, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Simon Gerrits en P.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Popkje Dirks zie: Wiersma
Rein Dirks zie ook: Akkerboom; huwt met Elizabeth Tjeerds, kind: Dirk Reins, geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Reinder Dirks bet f. 97:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds en IJme Daniels wegens 6 pondematen bouw onder Berlicum, no. 5, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. f. 195:0:0 voor 2 jaar landhuur, 1784. (GAH1115); id. f. 48:15:0 vd wed. Marten Hylkes, IJpe Sjoerds IJme Daniels en R.D., terzake een half propijn, wegens een 5-jarige continuatie van inhuiringe van 6 pondematen bouwland onder Berlicum gelegen, gequoteerd met no. 5, 19 jun 1784. (GAH1115); id. f. 97:10:0 samen met IJme Daniels, IJpe Sioerds, en Marten Hylkes wed., terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlikum, no. 5, 22 feb 1786. (GAH1118); id. f. 51:10:0 cum soc. een half jaar geschenk van 6 Pondematen bouwland onder Berlikum, 24 okt 1792 (GAH1124); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 103:0:0 terzaake 1 jaar huur van 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, 30 aug 1789. (GAH1121); id. 20 okt 1790, 1/5 jaar. (GAH1122); id. 28 sep 1791, 2/5 jaar. (GAH1123); id. 3/5 jaar, 10 okt 1792 (GAH1124); id. 9 okt 1793 (GAH1125); id. 17 sep 1794 (GAH1126); id. 30 dec 1795 (GAH1128); id. 9 nov 1796 (GAH1128); Marten Hijlkes, IJpe Sjoerds, R.D. en Daniel Dirks, betalen f. 97:10:0 aan de rentmeester van het weeshuis wegens 6 pondematen bouwland onder Berlicum, no. 5, mei 1779 (GAH1110)
Renske Dirks huwt met Tjebbe Spannenburg, kind: Laas Tjebbes Spannenburg, ged 24 aug 1751 Grote Kerk HRL
Renske Dirks geb 1776 Gorredijk, ovl 6 mrt 1829 HRL, huwt met Jan Jansen Park op 19 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1829
Riemke Dirks geb 3 sep 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jakobs en Trijntje Herkes
Riemke Dirks Johannes Josephus Courtreaux van Bolsward en R.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jun 1781 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Bolsward hier getrouwd den 19 jun 1781
Rients Dirks zie: van der Meulen, de Wit
Rienk Dirks zie: Wetzens
Rients Dirks geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Rientses en Berber Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv Dirk Rientses en Berber Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Rienk Dirks geb 1758 Tzum, ovl 2 okt 1846 HRL, huwt met Trijntje Lieuwes Terpstra, schipper te HRL. 1829, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Jetske Rienks Dirks, geb 1785 Franeker, Lieuwe Rienk Dirks, geb 1789 HRL, zv Dirk Rienks en Jetske Reinders; BS ovl 1829; 1846 overlijdens; oud 81 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Durk Rients, geb 24 dec 1786, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Rients, geb 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rientses, geb 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Rienks, geb 22 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Rienks, geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL; R.D. eigenaar van perceel nr. 1574 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); R.D. eigenaar van perceel nr. 1698 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1709 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 167, huis en erf, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Richtje Dirks ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wiltjes en Sibbeltje Herkes
Rigtje Dirks huwt met Jan Sijbes op 12 jul 1807 HRL, wonende te HRL 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; Jan Siebes en R.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL
Rimmert Dirks ged 3 nov 1757 Westerkerk, gelijk met Anne Dirks, zv Dirk Annes en de ovl Riemke Heeres
Rink Dirks (female); van Molquerum, huwt met Doeke Jans van HRL, geprokelameert den 18-21 en getrout den 26 aug 1753
Rinse Dirks zie: Agema, Jager vd Molen, Schaap, de Vries
Rinse Dirks geb 23 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Hendriks en Sijbrigje Jacobs
Rinske Dirks ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Aefke Jacobs
Rinske Dirks ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jacobs en Gertje Dijxsma
Rinske Dirks geb 5 dec 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Dirk Bouwes en Martje Pieters
Rinske Dirks huwt met Jan Jansen Park, kind: Dirk Jans Park, geb 3 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Rinske Dirks Johannes Piers van Oudehaske en R.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ... (niet ingevuld)
Rinske Dirks ovl 16 may 1792 HRL, oud 55 jaar
Rinske Dirks geb 1737 ... , ovl 23 mrt 1814 HRL; wijk G-173; BS ovl 1814
Rinske Dirks huwt met Jelle de Jong; BS ovl 1846
Rinske Dirks huwt met Douwe Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759 in de Westerkerk; kind: Gatzke, geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 24 jul 1774, ged 14 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, geb 17 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Gatzke, geb 13 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Douwes, ged 21 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Douwes, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Douwes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL
Rinskje Dirks zie: Andringa, Stappes
Rinskje Dirks huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 May 1754 in de Westerkerk; kind: Rinske Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans, ged 29 dec 1768 Westerkerk HRL, moeder als Rinskje D.
Ritske Dirks ged 21 may 1750 Westerkerk HRL, zv Dirk IJpes en Breghtje Jetzes
Roelof Dirks zie: Faber
Roelof Dirks ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL, zv Dirk Roelofs en Baatje Douwes
Roelof Dirks geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Dirk Roelofs en Johanna Dirks
Roelof Dirks huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout den 27 sep 1767; kind: Trijntje Roelofs, geb 6 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Roelofs, geb 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Roelofs, ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Roelofke Dirks ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wessels en Mayke Jongma
Romke Dirks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 25:5:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van R.D. en Willem Gerrijts Weegens meerder bedraegen van hun Uitzetting boven de zestig Car. guldens, 12 aug 1806 (GAH1138)
Romkje Dirks zie: Wiersma
Rommert Dirks zie ook: Kool; huwt met Lolkje Gerrits, kind: Dirk Rommerts, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL
Ruurd Dirks R.D. en Grietje Gorrits(!) beide van HRL, komende voor de Bruit Sipke Dirks Lakenkoper alhier, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Grietje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 desember 1739 en doe ook getrouwt
Ruurdtje Dirks zie: Siderius
Sander Dirks geboortig van Nieuwe Harlinger Zijl in Oostvriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht als hij zich metterwoon alhier vestigt. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Backer op 12 feb 1795. (burgerboek)
Sara Dirks eyse Fredriks en S.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL, en toen getrouwd
Saske Dirks geb 6 jun 1799 Bolsward/Makkum, ovl 14 nov 1868 HRL, huwt met Johan Geord Coenraad Leers op 8 okt 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 sep 1820, Rooms Katholiek, wonende te HRL, ovl wijk H-001; wonende te HRL. 1834, komt ook voor als Cecilia Scheltinga, zv Dirk Tjietses en Rijnskje Foppes; BS huw 1820, ovl 1834, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-136
Schelte Dirks geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Dirk Kornelis en Feikje Scheltes
Sent Dirks geb 30 nov 1777, ged 11 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jansen en Jantje Sents
Sepke Dirks zie: Sleeper
Sibbeltie Dirks ende Hendrik Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Marten Dirks desselvs broeder; huw aang. HRL 1738
Sybbe Dirks ged 3 sep 1741 Westerkerk HRL, zv Dirk Jacobs en Geertje Dijxma
Sybren Dirks zie: Donker, Sleeper, (2x)
Sibren Dirks geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sibrens en Wibrigje Sytses
Sybren Dirks geb 15 nov 1792, ged 4 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Dirk Alberts en Baukje Sijbrens
Sybren Dirks huwt met Antie Sipkes, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1754
Sybrigje Dirks zie: Buisman, Radelaar
Sybrigje Dirks zie ook: Tadema; ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jansen en Mettje Willems Bartel Claases ende S.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jans, deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; kind: Willem Bartles, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL; kind: Minke Bartels, geb 14 mrt 1793, ged 31 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Metje Bartles, geb 11 mrt 1795, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Barteles, geb 14 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Bartles Wagenaar, dv Bartle Klases Wagenaar en S.D., wonende te HRL. Mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Negentig den Elfde mrt is Geboren Metje, dv Bartle Klases en S.D. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 nov 1815
Sybrichien Dirks huwt met Haie Jelles, kind: Foekje Haies, ged 14 sep 1760 Westerkerk HRL; kind: Dirk Hayes, ged 16 feb 1766 Westerkerk HRL
Sybrigie Dirks huwt met Haye Baltes, beide van HRL, geproclameert de 26 Novem:en de 3 en getrout de 10 dec 1758 in de Westerkerk
Sientje Dirks zie: van Akkeren; zie: Sijntje Dirks
Sierd Dirks Extract uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente der Stad Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven hondert een en tachtig den tienden dag der Maand jan is ged een kind met name Sierd, geb te Franeker op Het Vliet den tiende dec Zeventien hondert en tachtig, waarvan Vader en moeder Zijn Durk Klases en Minke Sierds. Franeker den 24 apr 1815; Op heden den Zeventienden sep des Jaars Duizend achthondert en elf, des morgens ten elf uren, Compareerden voor mij Jelle Banga, Maire van Franeker, departement Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, waarnemende de funcktien van Officier van den Burgerlijken Stand op het Huis der Gemeente binnen Franeker, S.D. oud een en dertig Jaar, Arbeider, en Oene Andries Wielinga, oud veertig Jaren, Graandrager beide te Franeker woonachtig, en verklaarde de eerste Comparant dat Trijntje Jans, Zijne wettige huisvrouw oud ruim acht en twintig Jaren, Zijnde eene Buurvrouw van de tweede Comparant op den elfden dezer Maand ''s morgens ??n uur is Overleden in hare Woning Wijk Eerste West No. 49, binnen Franeker; Overeenkomstig welke verklaringe ik heb opgemaakt deze Akte, welke de eerste Comparant door een kruisje als niet kunnende schrijven en de Tweede met zijn naamtekening hebben ondertekend na voorafgegane voorlezinge. Franeker apr 1815
Sierk Dirks geb 13 jun 1779, ged 27 jun 1779 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jans en Metje Willems
Sies Dirks zie: Boersma
Sytse Dirks zie: Sleeper, de Wit
Sytse Dirks geb 16 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sibrens en Wybrig Sytses
Sytske Dirks zie: de Lange, Tanja, Witsing, Zijlstra
Sytske Dirks en Cristiaen Clases, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Hendrik Martens; huw.aang. HRL 1735
Sytske Dirks ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hessels en Hoykie Sijberens
Zytske Dirks ged 5 okt 1760 Westerkerk HRL, dv Dirk Alberts en Grijttie Simons
Sydske Dirks rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 22:10:0 aan de weesmoeder (= binnenmoeder), S.D. ter saeke 1/2 Jaar thee geld, 14 nov 1808, quit no. 64 (GAH1140); id. 10 may 1809, quit. no. 25 (GAH1141); id. f. 37:10:0 ter zaeke 1/4 Jaar Tractement, 6 sep 1808, quit. no. 3; (GAH1140); id. 15 dec 1808, quit. no. 4 (GAH1140); id. 15 feb 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. 3 may 1809, quit. no. 2 (GAH1141); id. aan de erven f. 12:14:0 als Tractement, 27 jul 1809, quit. no. 3 (GAH1141)
Sytske Dirks huwt met Jan Cornelis, kind: IJfke Jans, geb 23 okt 1773, ged 19 nov 1773; kind: Cornelis Jans, ged 23 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Aukje Jans, ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Freerck Jans, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Maria Jans, ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL
Sietske Dirks huwt met Jan Wopkes op 19 mei 1805 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1805; IJep Wopkes van Pingjum ende S.D. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Diets (?) Feddes goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Sytske Dirks Jan Jansen en S.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd den 17 sep 1782; kind: Willemke Jans, geb 14 jan 1784, ged 3 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 1 okt 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 2 jul 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 25 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Jans, geb 12 sep 1797, ged 3 okt 1797 Grote Kerk HRL
Sikke Dirks zie: Bleeker, Nieuwenhuis
Sikke Dirks zie ook: Bleeker; geactioneerde koemelkers Jelke Tjiedses, Claas Gorter, Hinne Sijbes, S.D., Johannes Harmens, Lammert Dirks, Dirk Cornelis, Taetse Heeres. Zouden overtreden hebben artikel 5 van de Specien; Bogenoemden bevinden zich in bekrompen omstandigheden en zijn volstrekt ongelukkig als zij voor hun gelijk zouden moeten procederen, ter voorkoming van betaling van dubbel hoorngeld. Oorzaak: bij kontrole in dec 1802 werden meer koeien aangetroffen dan in jan 1802 werden opgegeven. Kopers en verkopers hebben aangegeven wanneer koeien werden ge- en verkocht, zodat er geen nadeel in de te betalen penningen op de beesten is voorgekomen. gemeentebestuur verzoekt namens de koemelkers zaak te onderzoeken en bij vrijpleiding, hun van de opgelegde boetes te delibereren, 27 mei 1803 (GAH49); heeft een huisbediende, 8e quartier, Buitenbuurt, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); bleeker buiten de Franekerpoort; betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar pacht of huur van een stukje land buiten de gemeentepoort aan de weg gelegen, ord. 31 dec 1808: 7 Caroliguldens; id.f, over 1809; id. over 1809; koopt als ongehuwde minderjarige jongeling te Sneek, gesterkt cum curatoribiis Sible Sjoerds van Longerhouw en Allard Pieters te Workum, een schuur en koestalling van Pieter Cornelis voor 400 Caroliguldens op 5 mei 1798; Wijders Compareerde ter vergadering den Burger S.D., Bleeker buiten de Franeker Poort over en ter zaake dezelve Continueel Kringen van Paarden in de sloot tusschen deszelfs Bleek en het daar naast geleegen Stads Land had leggen waar door het Waater voor de Beesten vande huurder van ''t Stads Land onbruikbaar wierd, is hem eerst vermaand zulks na te laaten, dan daar aan geen gehoor willende geeven, is hetzelve hem verbooden, bij poene van ses CarGuldens boete, do. 30 may 1799 (GAH45)
Simkje Dirks huwt met Marten Jans, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 aug 1770
Simon Dirks zie: Trompetter
Simon Dirks mede-weesvoogd G. Kleyn betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen S.D. met zeilmaken bij Sjoerd Wybrens verdiend, 10 mrt 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt f. 45:0:0 aan dito door de weesjongen S.D. en Jacob Gerbens verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt f. 25:0:0 door de weesjongen S.D. bij Glinstra met gleibakken verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066)
Simen Dirks geb 22 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Dirk Simens en Doetje Jeskes
Simon Dirks huwt met Trijntje Pieters op 12 mei 1805 HRL, komt van Midlum; hu Grote Kerk HRL 1805; S.D. van Midlum en Trijntje Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Feddes deszelfs steevader, 27 apr 1805; ondertrouw HRL
Simon Dirks ovl voor 1815, huwt met Froukje Dirks; BS ovl 1814
Sipke Dirks zie: IJsbrandi
Sipke Dirks (niet vermeld vanwaar hij komt), ende Geertie Seerps van Cimswert, huw.aang. 26 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jacob Tuininga, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Sijpke Dirks geb 24 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Sijbrens en Sijbrigje Sijtses
Sipke Dirks Jelle Meynderts ende Neeltie Hendrix beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs steevader S.D. 1 May 1745; Marten Jansen van Tzum ende Neeltie Hendriks van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs steevaeder S.D. 7 dec 1748
Sipke Dirks Ruird Dirks en Grietje Gorrits(!) beide van HRL, komende voor de Bruit S.D., Lakenkoper alhier, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:19:0 terzake 6 roggezakken in het Weeshuis geleverd, 29 jul 1752, kwit. no. 11. (GAH1081); id. f. 68:11:0 wegens levering van bedtijk ten behoeve van het Weeshuis, 21 mei 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. f. 51:8:0 terzake linnens en boesels door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 apr 1742, kwit. no. 13 (GAH1072); id. f. 52:7:0 wegens garens en lint tbv het Weeshuis geleverd, 30 okt 1744 (GAH1073); id. f. 8:12:0 terzake Vlaams linnen door hem in het Weeshuis geleverd, 31 dec 1749, kwit no. 5 (GAH1078); id. f. 39:16:0 terzake wollen winkelwaren ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 22 jul 1749, kwit. no. 29 (GAH1078); id. f. 39:3:0, 20 nov 1759, kwit. no. 23 (GAH1088); id. f. 50:1:0, 20 jul 1756, kwit. no. 12 (GAH1085); id. f. 48:15:0, 29 nov 1757, kwit. no. 18 (GAH1086); id. f. 54:4:0 wegens linnen en garens in het Weeshuis geleverd, 30 nov 1756, kwit. no. 20 (GAH1085)
Sipkjen Dirks huwt met Sikke Jansen, kind: Dieuke Sikkes, ged 11 jun 1748 Westerkerk HRL; kind: Antje Sikkes, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sikkes, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Sjerk Dirks geb 1776 ... , arbeider in dienst der maire, doet overlijdensaangifte van Roelof Geerts; BS ovl 1811
Sjierk Dirks zie: Tadema
Sjieuwke Dirks ovl voor 1845, huwt met Thomas Jeltes; BS huw 1834
Sjoerd Dirks zie: Danser
Sjoerd Dirks ontvangt van de rentmeester van het van het Stadsweeshuis f. 47:0:0 terzake 13 schouw en 3 korven turf door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 6 sep 1737, kwit. no. 5 (GAH1067)
Sjoerdt Dirks geb 31 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jetses en Auckje IJnses
Sjoerd Dirks weesvoogden bet f. 41:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge S.D. bij de wed. Feytema met ''t gleybakken in 1 jaer verdient, 30 apr 1730. (GAH1060)
Sjoerdtje Dirks Gerrit Jansen ende S.D. beide van HRL, komende voor de bruid desselfs vader Dirk Jansen Rozeboom, 19 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Gerrit Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 feb 1740 en den 6 mrt en doe ook getrouwt
Sjoukje Dirks door haar ovl in 1756 gaat haar funktie als turfmeester op 19 mei 1756 over op Hiltje Abrahams; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sjoukje Dirks ovl 27 aug 1833 Sneek, huwt met Johannes Bernardus Schultze; BS huw 1833
Sjoukje Dirks huwt met Pieter Voets; BS ovl 1837
Swopkie Dirks huwt met Cornelis Jans, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756
Sijntje Dirks (CHRISTINA); huwt met Jacob van Akkeren; BS ovl 1828; Jakob Jakobs en S.D., beide van HRL, laatst geproclameert 29 jan 1775 HRL, en getrouwd den 31 dezer; kind: Dirk Jakobs, geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Jakobs, geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 10 jul 1779, ged 6 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jakobs, geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Teede Dirks Claas Beernts ende Janke Jans beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselves oom T.D., 13 Nov 1745; Hendrik Jans ende Bregtje Ennes beide van HRL, komende voor de bruid desselfs neef T.D., 31 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Taeke Dirks zie: Bakker, Taekema
Teeke Dirks T.D. en Tetje Piers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 21 may 1780
Tetje Dirks Beerstra, Overdijk
Tettje Dirks zie ook: Dutje Dirks; huwt met Jan Sjouwkes, kind: Dirk Jans, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Tetje Dirks zie ook: Akkerboom; huwt met Laas Wijnalda, kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL
Tettje Dirks zie ook: Overdijk; Claas Gerrijts ende T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Bartel Jans, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Tetje Dirks van HRL, huwt met Lodewijk Smits van Almenum, sijn geproclameert den 30 apr en den 7-14 May 1741 en doe ook getrouwt; Lodewijk Smits van Almenum en T.D. van HRL, koomende voor de bruit de burgemeester D. Vosma desselfs broodheer, 26 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Lodewijks Smits, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Lodewijks Smidts, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Christiaen Lodewijks Smits, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Tettie Dirks huwt met Rein Annes, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 2 Xber (= december) 1756 in de Westerkerk; kind: Trijntie Reins; ged 4 sep 1757 Westerkerk; kind: Durk Reins, ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Antie Reins, ged 5 okt 1762 Grote Kerk HRL
Tettje Dirks huwt met Pieter Johans, beide van HRL, geproclameert den 18-25 Septem: en getrout de 2 okt 1757
Teunis Dirks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 230:5:8 terzake geleverde 5 varkens, wegende 1964 pond f. 11 gulden en 14 1/2 stv de 100 pond, kwit. no. 1, 24 okt 1765. (GAH1095); T.D. ende IJttje Jansen beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Caspers, 10 dec 1746; huwt met IJttje Jans, beyde van HRL, geproclameert 11, 18 en 20 dec 1746 en doe ook getrouwt; Jan Beernts ende Janneke Huberts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.D., mr. verkenslaeger, 12 dec 1750
Teuntje Dirks huwt met Robijn Corneelis, kind: Dirk Robijns, ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL
Teupke Dirks huwt met Frans Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en de 5-12 May 1743 en doe ook getrouwt; Frans Alberts ende Teuke (!) D., beide van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Zagcharias desselvs steevader, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Albert Fransen, ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Teupke D.
Tietje Dirks zie ook: de Boer; zie Pietje Dirks, geb 1782; Hidde Sipkes ende T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Durk Symons de vader, 23 sep 1791; ondertrouw HRL; Hidde Sipkes en T.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 9 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; DTB N.H. HRL , dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Antje Hiddes, geb 9 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Hiddes, geb 25 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Hiddes, geb 27 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL
Tjalling Dirks zie: van der Muur
Tjalling Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 2e kwartier, no. 15, 27 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Tjallingh Dirks T.D. en Feykjen Feykes beyde van HRL, komende weegens de bruid Fokke Symons, mr. timmerman, 19 Nov 1745; huwt met Feikjen Feikes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en de 5 dec 1745 en doen ook getrouwt; Everwijn Harmens Haegenauw, sergiant ende Tijttje Jans beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd T.D., 21 Sep 1748
Tjallingkje Dirks huwt met Daniel Watses op 13 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802 1808
Tjamke Dirks ovl 3 jun 1815 ... , hm; ; kind: Gosse Taekes Taekema, geb ...; BS huw 1831
Tjeerd Dirks zie: Jobstra, Jorritsma
Tjeerd Dirks ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL, zv Dirk Ariens en Fokeltie Jacobs
Tjeerd Dirks Franeker schipper, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no; 68, 1 mrt 1804; aan de trekschippers T.D., Arend Lodewijks, Johannes Alberts, Hermanus Hendriks, Ate de Boer en Pier Abes, van HRL op Franeker en v. v., ge?schribeert de nieuwe reglementen voor het bevaren van het veer, ma. 13 apr 1801 (GAH47)
Tjeerd Dirks woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Dirks T.D. en Baatje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjeerd Dirks koopt van Anna Norel, meerderjarige vrijster als erfgenaam van wijlen haar broer Jacob Norel, in leven loodgieter te HRL een huis voor 600 Caroliguldens op 31 mei 1800
Tjerk Dirks ende Grijtie eyses, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid Rintie Harmens, desselfs Steiffvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Tjerk Dirks T.D. en Geertruid Anthonij Vuurpijl, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 19 sep 1773 HRL, en toen getrouwd
Tjetske Dirks ovl 1778 Almenum, huwt met Willem Johannes Jager; BS huw 1828, ovl 1832; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv Willem Dirks Jager en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Tjetske Dirks armevoogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij het inbrengen van T.D. in ''t Weeshuis, ter oorzake dat haar grootvader in leeven is, 18 jan 1785. (GAH1116)
Tjietske Dirks zie: de Boer, van Ree, Terpstra, Trompetter
Tjietske Dirks geb 2 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jansen en Janneke Klaasen
Tjietske Dirks huwt met Christiaan Franses op 17 dec 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Tjitske Dirks huwt met Pieter Botes; BS Franeker huw 1827
Tjitske Dirks ovl voor 1838, kind: Trijntje Durks, geb ... ; BS huw 1837
Trijntje Dirks zie: Dijkstra, Giesen, de Groot, 2x Kloppenburg, Steringa, Trompetter, Wetzens
Trijntie Dirks ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes en IJtie Johannes
Trijntie Dirks op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 15 apr 1763 Grote Kerk HRL, Jonge Dogter op de Zoutsloot
Trijntie Dirks ged 12 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jans en Catharina Tjallings
Trijntie Dirks ged 27 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Dirk Heins en Maartie Dirks
Trijntje Dirks geb 24 mrt 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes en Antje Sikkes
Trijntje Dirks geb 27 feb 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jetses en Aaltje Lykles; ficehs dopen Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks geb 6 dec 1773, ged 19 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Dirk Pieters en Tjitske Fokkes
Trijntje Dirks Sible Sjoerds van Longerhouw en T.D. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage alhier getrouwd
Trijntje Dirks Hendrik Teewes en T.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Dirks Berend Jans en T.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 3 naast volgende
Trijntje Dirks Hendrik Jansen T.D., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwd
Trijntje Dirks begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 24, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks ovl 27 okt 1789 HRL, oud 44 jaar; ovl 1 feb 1790 HRL, oud 61 jaar; ovl 24 nov 1727 HRL, old 50 jaer
Trijntje Dirks Watse Ages ende T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Martens deszelfs vader, 16 jun 1795; ondertrouw HRL; geb 30 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rein Watses, geb 14 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks ovl 20 sep 1742, 79 jaar, huisvrouw van Frederik Schotsman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Dirks ovl voor 1834, huwt met Jan Tjerks de Vries; BS huw 1833
Trijntje Dirks ovl voor 1834, huwt met Jan Jans Trompetter, beide van HRL, geprokelameert den 24 jun 1 en 8 jul 1753 doen getrout; DTB N.H. HRL. 1753, BS huw 1833; kind: Janneke Jans Trompetter, ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Dirck Jans Trompetter, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks Claas Jans en T.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Jan Klaases, geb 1 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks ovl voor 1830, huwt met Dirk Sipkes; BS huw 1829
Trijntje Dirks ovl 10 mei 1800 HRL, huwt met Johannes Sjoerds de Boer, oudernamen onbekend, maar vader ovl 12 okt 1787 en de moeder ovl 30 jun 1802 ... , in 1801 wordt er nog een kind geb waardoor de ovl datum waarschijnlijk niet juist is; BS huw 1820, huw 1840, ovl 1857; Johannes Sjoerds en T.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen H. de Wilda, deszelfs neef, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; kind: Sjoerd Johannes, geb 17 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jetze Johannes, geb 28 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL; kind: Antje Johannes, geb 27 nov 1797, ged 12 dec 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks huwt met Tjerk Heins; dopen Grote Kerk HRL 1805
Trijntje Dirks huwt met Jacob Pieters; BS ovl 1858
Trijntje Dirks Johannes Douwes en T.D. beide van HRL, aangegeven door de fiscaal Dreyer met vertoninge van genoegsame last in deesen, 6 Nov 1751; huwt met Johannis Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb en den 23 dito 1751 getrouwdt
Trijntje Dirks huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 15 dito 1758
Trijntie Dirks huwt met Cornelis Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk; kind: Durck Cornelis, ged 4 may 1766 Westerkerk HRL; kind: Baukje Cornelis, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL
Trijntje Dirks huwt met Jan Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Trijntie Dirks Gerrit Dirks ende T.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Hendriks desselfs swaeger, 1 Mrt 1749
Uilkje Dirks geb 1769 Makkum, ovl 28 okt 1846 HRL, 1e huwt met Wybe Davids, 2e huwt met Pieter Klaasen Metzelaar op 29 nov 1807 HRL, wonende te HRL. 1807, dv Dirk ... , en Eeke ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1846; Pieter Claasen en U.D., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Japke Pieters, geb 7 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, vader is: Pieter Klaases
Uiltje Dirks zie: eykhout
Uiltje Dirks huwt met Antje Jans, kind: Trijntje Uiltjes, geb 2 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Martje Uiltjes, geb 28 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Uiltjes, geb 28 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Uiltjes, geb 11 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sybren Uiltjes, geb 1 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 60, bij hem inwonend Dirk Uiltjes, 18 jaar, matroos, ongehuwd, 1 mrt 1804
Wabe Dirks ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Dirk Heins en Marij Wabes
Warner Willems Dirks W.W.D. van Groothuisen en Geeske Geerts van Embden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 (!) HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt 1783
Wybe Dirks zie: van Vliet; (2x)
Wybe Dirks mede-weesvoogd Jelle van der Sluys betaalt f. 97:7:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongens Cornelis Dirks en W.D. in een reis naar Straat Davids verdiend, 17 aug 1745 (GAH1074)
Wybe Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 81, ongehuwd, 21 jaar, inwonend bij Dirk Wybes, (waarschijnlijk zijn vader), 1 mrt 1804
Wybe Dirks Geeven met Eerbied te kennen Douwe Sijbes meede ordrs turfdrager en W.D. Stalknegt beyde tot HRL, dat eerst gemelde Wel genegen was deese sijn turfdragers bedieninge te transporteeren op Laatst gemelde; om Welk hun oogmerk te bereyken de supplnten bij deese versoeken UEd:Aghtb:gelieven in deese overdragte te consenteeren en alsoo W.D. in plaets van Douwe Sijbes aen te stellen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aenbehoorende quo facto (:was get:) B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt:W.D. tot ordinaris turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe en aanbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 9 nov 1746 /get:/ Andrijs Pijtters D:Boer Ter ordontie van de magistr:M. van Idsinga met sijn Weled:haelen; (Onder Stonde); den 9 nov 1746 heeft W.D. den Eed gepresteerd coram praeside de Boer. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga met sijn weled: haele. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 23 dec 1754 over op Jeppe Jansz., mr. schoenmaker; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wybe Dirks mogelijk dezelfde als Wytse Dirks; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:13:0 voor maken en repareren van pompen en sponnen, kwit. no. 21, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 5:5:0, 8 dec 1767. (GAH1098); id. f. 31:5:0, ordonn. no. 12, 9 nov 1773. (GAH1104); id. 8 dec 1767, kwit. no. 1: f. 5:5:0 (GAH1098); id. f. 5:0:0 terzake het maken en repareren van pompen, vaten etc., 12 nov 1761, kwit. no. 30 (GAH1091); id. f. 46:0:0 wegens levering ve pomp en arbeidsloon, ordonn. no. 10, 1772. (GAH1103); ontvangt van het gemeentebestuur terzake het maken en repareren van rondhout en bloks ten dienste van de Stad, 18 jan 1768: f. 27:3:0; id. wegens het repareren aan pompen ten dienste van de Stad, 22 feb 1769: f. 15:4:8; id. 12 feb 1770: f. 25:15:8; id. wegens geleverd blokwerk, 10 feb 1773: f. 37:3:0; id. arbeidsloon aan blokken ten dienste van de Stad, 17 dec 1760: f. 18:5:0; id. wegens geleverde pompen en blokken ten dienste van de Stad, 21 dec 1761: f. 9:11:8; id. wegens gedane reparaties aan stadspompen, leverantie van bloks, enz., 9 jan 1764: f. 19:8:0; gemeentebestuur betaalt aan Pieter van Arum en Jan P. Trompetter, geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van W.D. terzake gedane expensen, 30 nov 1778: f. 35:12:0; ontvangt van het gemeentebestuur voor het boren van de kosijnen in de Nieuwe Waag, 20 jan 1755: 4 Caroliguldens en 7 stuivers; id. reparatie van de Vismarktspomp en het boren van standers op bruggen etc., 24 dec 1759: f. 35:14:0
Wybe Dirks W.D. ende Antie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit Tjebbe Johannis mr. Gortmaker alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Wybe Dirks huwt met Antje Martens, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem: en getrout den 7 dec 1755
Wybkje Dirks zie: Vroegrijp
Wiebkje Dirks geb 1762 St. Jacob, ovl 28 dec 1820 HRL, hm: ... , vlgs ovlakte geen kinderen; BS ovl 1820
Wyger Dirks ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiende daglonen aan de Stads Trekweg, 31 jul 1730: f. 28:0:0 (GAH283); id. 8 aug 1731: f. 27:15:0 (GAH283); id. 1731: f. 42:0:0 (GAH283); id. 30 jul 1732: f. 14:18:0 (GAH283); id. 20 okt 1732: f. 49:16:0 en f. 46:18:0 (GAH283); id. wegens ge?xpendeerde arbeidslonen aan Tomas Roelofs, 2 aug 1734: f. 37:12:0 (GAH283); Sijtse Annes ende Metje Jans, beide Van HRL, huw.aang. 2 nov 1737 HRL, komendne voor de bruid desselfs broodheer W.D. ; huw.aang. HRL 1737
Wiepkje Dirks huwt met Vormer Wiersma; BS ovl 1871
Wijert Dirks ende Sioukien Jacobs, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jacob Cornelis, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Wytse Dirks zie ook: Blom; huwt met Wemeltje Brens, kind; Dirk Wytses, geb 4 feb 1788, ged 19 feb 1788 Grote Kerk HRL
Wytze Dirks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytze Dirks Johan Daniel Zichman ende Dirkjen Brens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL
Wytze Dirks Teunes Lijkles ende Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., goede bekende, 27 jun 1795; ondertrouw HRL
Wytse Dirks mogelijk dezelde als Wybe Dirks; blokmaker, ontvangt van het Weeshuis f. 28:16:0 terzake gemaakt pompwerk ten dienste van het Weeshuis, 25 nov 1760, kwit. no. 15 (GAH1089); id. wegens geleverde 5670 schansen ter vulling in het Noorderhoofd 30 stuivers het 100, 23 aug 1752: 85 Caroliguldens en 2 stuivers
Wytske Dirks ged 17 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Dirk Beerens en Befke Claases
Wytske Dirks huwt met Ale Hilles, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Ales, geb 28 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Ales, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL; kind: Hille Ales, ged 1 nov 1770 Westerkerk HRL
Wikje Dirks zie: Wijngaarden
Wikje Dirks ged 27 jun 1769 Grote Kerk HRL, dv Dirk Pijtters en Janna Jans
Willem Dirks zie: Akkerboom, Jager, Tadema
Willem Dirks Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Burger W.D. aangesteld tot mede ordinaris turfdraager, in plaatze van Livius Wijngaarden, Welke ovl is. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierden Pieter Cornelis en W.D. in derzelver Respective bedieningen, als turfdraagers onder Eede genoomen. (GAH44)
Willem Dirks ged 14 may 1743 Grote Kerk HRL, zv Dirk Corneelis en Marike Willems
Willem Dirks geb 29 nov 1790, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems en Antje Jeltes
Willem Dirks huwt met Feikje Doekes, kind: Willem Willems, geb 19 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Willem Dirks gemraad besluit om de haven- of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en W.D., en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); aangesteld als havenmeester op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, W.D., Johannes Velthuis Pieter Jurjens, Gerrit Hartmans, Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hiltes, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts, Simon van Geit, 5 dec 1803 (GAH49)
Willem Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 21, 1 mrt 1804
Willem Dirks vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 61, ongehuwd, 29 jaar, 1 mrt 1804
Willem Dirks woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Willem Dirks ovl 7 mrt 1805 HRL, oud 32 jaar
Willem Dirks ovl voor 1815; wed. W.D. gebruiker van wijk E-209; medegebruiker Jan Smith, stokersknegt en Johannes Driesen vrouw; eigenaar is Jarig Gelinde, 1814. (GAH204)
Willem Dirks huwt met Trijntje Folkerts, kind: Tjijtske Willems, geb 2 okt 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL
Willem Dirks ovl 17 okt 1727 HRL, old 70 jaer
Willem Dirks zie ook: Bloemer; W.D. ende Fijke Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber deszelfs neef, 3 apr 1790; ondertrouw HRL; Arend Batzal Teutling ende Anna Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder W.D., 11 sep 1790; ondertrouw HRL; Geert Harmens ende Geertruid Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Jans Croes ende Jeltje Jelles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D. deszelfs schoonbroeder, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Willem Dirks W.D. ende Pietje Jaykema, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adolph Pas, goedebekende, 21 jul 1792; ondertrouw HRL
Womkje Dirks zie: Kuipers
Ybeltje Dirks zie: Molenaar, Posthumus
Yebeltie Dirks van Wijnaldum, huwt met Harmen Jansen Visscher van Almenum, geproclameerd de 3-10 en getrout met attestasie de 17 jul 1763; Harmen Jansen Vischer van HRL en IJ.D. van Winaldum, de 1 ste Proclamatie is gedaan 3 jul 1763. de 2de den 10 dito en de 3de 17 dito. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Yde Dirks zie: IJpey
Ymke Dirks ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, zv Dirk IJmkes en Jeltje Rjents
Ymkje Dirks zie: Tadema
Ymkie Dirks ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL, dv Dirk Geerts en Aefke Cornelis
Imkje Dirks kind: Grietje, geb 23 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL, zijnde onecht, waarvan de moeder is I.D.
Ymkje Dirks Wopke Ykes en IJ.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ymkje Dirks huwt met Willem Davids van Assen op 16 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Ynse Dirks woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ype Dirks zie: Hollander, van Vliet
Ype Dirks ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL, zv Durk IJpes en Breghtje Jetses; turfdrager; in zijn plaats Jacob Oepkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur 14 okt 1775 voor het leveren van 15 schouw en 24 korven turf op de Toren 4 Cargld het schouw: f. 62:8:0, drinkgeld en opzichter f. 1:2:0, tesamen: f. 63:10:0
Ypke Dirks en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Alle Lubbes; huw.aang. HRL 1736
IJsbrand Dirks Cornelisis Ekama en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL, komende voor de bruid IJ.D., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735; Jan Sioukes, (niet vermeld van waar), en Doetie Dirx van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor desselfs broeder IJ.D. ; huw.aang. HRL 1735
IJsbrand Dirks wonende te Makkum, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement ten dienste van de Zeewerken, 11 okt 1751: 539 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor de Latijnse School, 10 nov 1751: f. 35:5:8; id. aan de nieuwe Raadhuispijp, 18 sep 1752: f. 356:9:0
Ytje Dirks zie: de Boer, Gorter
Yttje Dirks huwt met Jan Claasen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 9 en 14 Novemb: 1745 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Klaas Jans, ged 24 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Janke Jans, ged 14 sep 1762 Grote Kerk HRL
Yttie Dirks huwt met Jan Claasen, beide van HRL, geproclameert den 5 en de 12 en getrout den 19 dec 1756; kind: Klaas Jans, ged 14 nov 1758 Grote Kerk HRL
Yttie Dirks huwt met Jurjen Hendrik Smit, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 ber (= september) en de 7 en getrout de 14 okt 1764
Yttie Dirks huwt met Hendrik Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 feb 1770
Ytske Dirks zie: Agema
Sipke Dirks Zn Op 15 apr 1643 kochten Burgemeester Willem Simens zn, Johannes Jans zn, S.D. zn en Hoeite Hoeites zn, als: ''bewinthebbers offe administrateurs van de schippers ende bootsluydenpenningen, seeckere huysinge ende hovinge met het bleeckvelt samt bomen, cruyden ende plantagie gelegen binnen deser stede in de Botte Apoteker straet daer Romen uithangt''. de koopprijs bedroeg 1500 goudguldens. Zie verder Botter Buwema. Bron: HRL. Crt dd 11 nov 1983/S. Wobma
Dirk Dirksen ovl 29 apr 1728 HRL, oud 40 jaer
Froukje Pieters Dirksen geb 1807 Sneek, ovl 10 mrt 1839 HRL, dienstmaagd, dv Pieter Dirks D, en Antje ... ; BS ovl 1839
Jan Dirksen huwt met Johanna Kerkhoven, matroos in Rijks Dienst op Kanonneerboot no. 2, kind: levenloos geb 20 sep 1811 HRL; BS ovl 1811
Pieter Dirks Dirksen huwt met Antje ... , kind: Froukje Pieters D, geb 1807 Sneek, schipper te Sneek in 1839; bsha139ov
Titia Dirksen zie: Roorda
Jelte Dirksz huwt met Idske Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 dec 1763
Aaltje Dirkx geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Dirkx Sierks en Grietje Roelofs
Albert Dirkx A.D. ende Antje Taekes beide van HRL, komende wegens de bruyd Lieuwe Hiddes desselvs oom, 30 Oct 1751; huwt met Antje Taekes, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 en ook getrouwdt; kind: Dirkje Alberts, ged 26 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Alberts, ged 10 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Alberts, ged 24 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Alberts, ged 13 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teekjen Alberts, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Rinse Dirkz huwt met Joukje Jans, kind: Jan Rinses, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Doetie Dirx van HRL, en Jan Sioukes, (niet vermeld van waar), huw.aang. 26 nov 1735 HRL, komende voor desselfs broeder IJsbrand Dirx; huw.aang. HRL 1735
Douwe Dirx zie: Bolta
Houckien Dirx onder Vrouwen Parochie op Bildtzijl ende Cornelis Annes van HRL, huw.aang. 17 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Pieter Scheltema als Last van de bruyd hebbende volgens eigen verclaaringe; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Dirx Geeft Ued:Achtb:met Schuldige Eerbiedigheyt te kennen J.D. borger en meede geswooren turfdrager alhier ter Stadt, dat hij om moverende redenen Wel geneegen Soude Sijn, Sijn voornde functie Van ''t Turfdragen over te draegen aen de persoon van Abe Jansen Sijn meede borger een man tot het Waerneemen deeser functie genoegsaem bequaem, maer Sulx niet kunnende geschieden als met Consent en approbatie Van Ued:Achtb:Soo Addresseert den Supplnt hem bij deesen aen Ued:Achtb met ootmoedig Versoek Ued Achtb gelieven in de Versochte Overdragte te Consenteeren en den Voornde Aebe Jansen in plaets van den Supplnt tot gewswooren turfdrager aen te Stellen op Lasten plighten en profijtten daer toe Stende het Welke gedagte Aebe Jansen meede Seer ootmoedig aen Ued:Achtb:Versoekt Quo facto etc:reqtus J:M:Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr:accorderende in het transport ten requeste Versogt eligeert de Supplnt Abe Jansen tot meede ordris turfdraeger deeser Steede, op Lasten Plighten profijtten en gehoorsaemheeden tot voors:bedieninge behorende, mits doende den eed Van getrouwigheyt in handen van de hr Praesid:Burgemr deese Stads Actum den 31 jul 1730 Was vert: Junius Munter Ter ordtie Van de Magistr: Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de Persoon Van Abe Jansen als turfdrager den Eed in Handen Van de Hr Vice Praesderende Burgemr Munter afgeleght In kennisse van mij Secrts:Was vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Jacob Dirx vertoond met eerbied IJbeltie Ymes gesworen houtmeetster alhier ter Steede dat de supplt. seer genegen was die bedieninge over te dragen aan enen J.D., mede alhier woonagtig, sijnde daar toe een seer bequaam perzoon die sulx van herten seer is begerende en dewijle sulx niet vermag ofte kan geschieden dan op consent en goede gratie van Ued. Agtb. Soo versoekt de supplt. met alle eerbied Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte gunstiglijk te accorderen en aan de supplt. toe te staan en de perzv J.D. aan te stellen tot gesworen houtmeter in des supplts. plaats op sodanige pligten, profijten, lasten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende, quo facto etc, get. : H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de perzv J.D. tot gesw. houtmeter deser Stede op sodanige pligten, lasten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande des doende den eed in handen van de pres. burgem. deses Stads, actum den 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat, (get. ), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 4 apr 1731 heeft de perzv J.D. den eed van getrouwigheit als houtmeter gepresteert in handen van de pres. burg. Brouwer, actum den 4 apr 1731. In kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); J.D. is ovl voor 1733, want op 12 mrt 1732 wordt Eelkjen Douwes, huisvrouw van Harmanus Beernt, gesworen houtmeetster in de plaats van de ovl J.D. (zie Eelkjen Douwes); Geeft UEd:Achtb:met alle Eerbied te kennen Tjalling Harmens Sopingius, koster van de grote Kerk alhier, dat de persoon van J.D. des supplnts bedieninge voornoemd als substituut koster nu eenige jaaren heeft waergenomen ende bediend, door minderjarigheit en zwakheit van de supplnt zelvs, dog dewijl de supplnt vermeent sijn voorsr Kosters ampt zelvs te kunnen waernemen, en daer toe nu in staat te zijn, en gaerne zelvs op den 1n may 1739 aanstaende zoude willen bedienen. Soo versoekt de supplnt onderdaniglijk UEd:Achtb:hem gelieven toe te staen dat hij op voors. tijd zijn voornoemde bedieninge zelvs koomt te bekleden en waer te nemen, en dat UEd:Achtb:de gesubstitueerde Koster J.D. met gemelde tijd komen te ontslaan, quo facto etc, (was get), Tjalling Harmens Sopingius, Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek van den supplnt authoriseert mits desen den selven om sijn bedieninge van Koster in de groote Kerk deser Stede selfs op den 1n may 1739 waer te nemen en te bedienen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit volgens sijn instructie in handen van de Heer Presid. Burgemr. deeser Stad. Actum den 25 mrt 1739, was get), Hendrik Schaaff Ter ordtie van de magistr: ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus jurandum Coram presid. Schaaff. Actum den 25 mrt 1739, In kennisse van mij gesw:Clercq, (ab:sec:), P. Reidema, 1739; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Fredrik Ruirds en Beerentje Piers beyde van HRL, komende wegens de bruid J.D., knoopmaaker die meede Curator was over de bruydegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjalling Sopingius koster van de groote Kerk deeser Steede dat hij ''t Zedert eenige Jaeren door U Achtb:antecessuers gefavoriseert is met die bedieninge onder Conditie dat deselve bedieninge gedurende des Supplnts Onbequaemheyt door een Subst Soude Worden Waergenomen, en Vermits Willem Van Loon dewelke die functie heeft bedient deeser Werelt is komen te overlijden Soo Versoekt den Supplnt Seer gedienstig Ued: Achtb:gelieven de persoon Van J.D. mr. Knoopmaker binnen deese Stad te admitteeren om die bedieninge als Subst Waer te neemen dewelke daer toe ook Seer geneegen is praesenteerende tot dien eynde den Eed van getrouwigheyt af te Leggen, dog alles maer alleen tot revocatie van Ued:Achtb:en den Supplnt voors Quo facto etc:reqtus was vert: M V Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek ter requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van J.D. tot subst Coster van de groote Kerk deeser Steede op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads, dogh alles tot revocatie van de Magistr:en den Supplnt Actum den 14 jun 1730 was vert:Cornelis Veersma Ter ordtie van de Magistr abs sec M:A:V:Idsinga; Op heeden den 14 jun 1730 heeft J.D. den Eed van getrouwigheyt gepresteert in handen van de hr Presid:Burgemr Veersma Actum uts In kennisse van mij Secrts abs:sec:vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Johannes Dirx (niet vermeld van waar), ende Trintie Jans van Herbayum, huw.aang. 18 jul 1733 HRL, Comende voor de Bruyd desselfs broeder Aucke Jans; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lijsbeth Dirx Remonstreerd met alle eerbied L.D. wed. Gille Geerts burgerse binnen HRL dat Sij wel genegen Zoude Sijn haer bedieninge van mede ordris Turfmr over te dragen Op de persoon Van Trijntje Sijbes wed. w Claes Tjeerds die Zulx meede Van herten is begeerende dog alsoo dit transport niet en vermag te geschieden sonder uEd Achtb Gunstig Consent Soo Versoekten de beide Supplntn Ued Achtb gelieven in die overdragte te Consenteeren en alsoo de meede Supplnte Trijntje Sijbes tot mede ordris turfmr binnen dese Stad aen te Stellen Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten Requeste gedaen Eligeert mits desen de persoon Van Trijntje Sijbes tot mede ordris turfmr deser Stede Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed Van Zig Getrouwelijk in deese haere functie te Zullen gedragen actum den 19 xber (=december) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr abs sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden dato uts heeft Trijntje Sijbes den Eed Van Getrouwigheit Gepraesteert in handen Van de Hr praesid Br Munter In kennisse Van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Lijsbeth Dirx Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheit L.D. Meerderjarige dogter binnen dese Stad, dat Trijntje Florus mede ordris Turfmr alhier ovl Sijnde deselve bedieninge is komen te Vaceeren en alsso den Suppliante Sig daer mede Zeer Gaerne Saege begunstigd So Addresseert Sij zigh mits desen aen Ued Achtb met Seer gedienstig Versoek Ued Achtb Gelieven haer met de voors. vacante functie te voorsien en alsoo tot Mede ordris Turfmr aen te Stellen Edog alsoo het voor tegenwoordig Van des Suppliants Condementie is dito bedieninge Waer te Nemen So Versoek de Zelve Zeer demoedig dat dito bedieninge in middelen tijde mag Werden Waergenomen door Hiltje Pieters Huysvr van Bartel Hayes een Vrouw daer toe bequaem die Zulx mede van herten is begeerende alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende waer op de Supplnte een favorabel Appoinetement van Ued Achtb Zal afwagten quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende in het versoek ten requeste gedaen Eligeert de Perzv L.D. tot mede ordris Turfmr deser Stede op Lasten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende met verdere Verklaringe dat te mogen Lijden dat dito bedieningen door de Mede Supplnte Hiltje Pieters Worde Geadministreert en Waergenomen Mits doende den Eed Van Zig Getrouwelijk in dese haere Functie te Sullen gedragen actum den 29 Augusty 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie Van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 21 Septembr 1729 Heeft Hiltje Pieters den Eed Van Getrouwigheit Gepraesteert in Handen van de Heer praesid Br Veersma actum uts In kennisse van mij Vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); Copia Appoinctement Staende op den requeste van L.D. meede ordris turfmeetster deeser Steede. Alsoo de supplnte L.D. verklaert heeft geneegen en gereed te Sijn haer bedieninge als turfmeetster selfs in persoon waer te neemen Versoekende tot dien eynde haer eed te mogen doen het welke aen deselve gepermitteert Sijnde heeft gemelte L.D. den Eed in handen van de hr Praesid:Burgemr Crijtenburg gepraesteert en afgelegt heeden op den raedhuyse binnen HRL desen 10 mei 1730 In kennisse van mij Secrts Was vert:Arnold van Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1730)
Lourens Dirx huwt met Grijtje Josten, beyde van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 dito 1753 ook getrouwt; kind: Durk Lourens, ged 23 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Antie Lourens, ged 16 sep 1759 Grote Kerk HRL, moeder als G. Joosten; kind: Joost Lourens, ged 8 nov 1761 Grote Kerk HRL, moeder als G. Joosten
Mayke Dirx ende Gillis Martens Mesdag, beide Van HRL, huw.aang. 14 dec 1737 HRL, Comsrio(Commissaris) Burgemr. Schrik, komende Voor de Bruit desselvs Oom Johannes ... (niet verder vermeld); huw.aang. HRL 1737
Seerp Dirx geboortig van HRL, doch nu laatst van Leeuwarden gekomen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 27 mei 1711 onder belofte van getrouwigheid. (burgerboek)
Sybren Dirx geboortig van HRL, doch verscheidene jaren als chargier (?) buiten de stad woonachtig geweest, bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 2 aug 1719. (burgerboek)
Sipke Dirx huwt met Hittie Sijtses; zie aldaar; (dezelfde als onderstaande ??)
Ymke Dirx Maandagh den 13 Febr 1735: de Magistraat vergaedert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, Oede Pieters en Foppe Dirks alle gesw: ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is de suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Y.D. in plaats van Pijter Tymens, Ype Heeres voor Oede Pieters, en Hendrik Clasen voor Foppe Dirks door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen. In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Eelkes Distelmater ontvangt van het gemeentebestuur terzake het halve overschot van de Trekwegstollen tussen Leeuwarden en Pijphorne, 30 jul 1770: f. 36:6:4; id. 14 aug 1771: f. 8:15:4
Bernardus Dithelm huwt met Grietje Meussen, kind: Jan Bernardus Dithelm, geb 26 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Jan Bernardus Dithelm geb 26 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Bernardus Dithelm en Grietje Meussen
Jan Ditman ook als: Ditmars; wever, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 wegens weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 8 dec 1750, kwit. no. 1 (GAH1080); id. 15dec, kwit. no. 2 (GAH1080); id. 2 mrt 1751, kwit. no. 12 (GAH1080); id. 30nov, kwit. no. 37 (GAH1080); 1752:(B10 81), 25jan, kwit. no. 7; id. 29feb, kwit. no. 13; id. 21mrt, kwit. no. 17; id. 9mei, kwit. no. 22; id. 10okt, kwit. no. 30: f. 13:0:0; id. 28nov, kwit. no. 37; id. f. 13:0:0, 26 jan 1751, kwit. no. 6 (GAH1080); id. 12okt, kwit. no. 31 (GAH1080); id. 9 dec 1758, kwit. no. 4 (GAH1088); id. 20 nov 1759, kwit. no. 13 (GAH1088); wever, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 ter-zake weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 2 jan 1753, kwit. no. 3 (GAH1082); id. 13mrt, kwit. no. 14; id. f. 13:0:0 op 10 apr, kwit. no. 18; id. 15mei, kwit. no. 23: f. 6:10:0; id. 16okt, kwit. no. 38 id. 6nov, kwit. no. 39 (GAH1083); 29 jan 1754, kwit. no. 10: f. 6:10:0; id. 26 mrt, kwit. no. 22; id. 23apr, kwit. no. 25; id. 16sep, kwit. no. 32; id. wegens levering van 1 1/2 stuk doek, 26nov, kwit. no. 33; id. 11 nov 1755: f. 6:10:0 (GAH1084); id. 27 jan 1756, kwit. no. 4 (GAH1085); id. 10feb, kwit. no 5; id. 2mrt, kwit. no. 11; id. f. 13:0:0 voor 2 doeken, 11mei, kwit. no. 19; id. 1 doek f. 6:10:0 kwit. no. 22, 25mei; id. 12okt, kwit. no. 35; id. 26okt, kwit. no. 38; id. 8nov, kwit. no. 42; id. 23nov, kwit. no. 45; id. f. 13:0:0 wegens 2 stukken doek ten behoeve van het Weeshuis, 21 dec 1756, kwit. no. 1, 1757 (GAH1086); id. 1 feb 1757, kwit. no. 8; id. 1mrt, kwit. no. 12; id. 8nov, kwit. no. 32; 1758 (GAH1087): f. 13:0:0 wegens 2 stuks doek ten behoeve van het Weeshuis, 13 dec 1757, kwit. no. 1; id. 17 jan 1758, kwit. no. 6; id. 7mrt, kwit. no. 10; id. 26sep, kwit. no. 28; id. 7nov, kwit. no. 33
Jelle Diurres rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:17:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van J.D., 15 apr 1806 (GAH1138)
Margaretha Divisson huwt met Willem van Hoven, kind: Maria Willems van Hoven, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Yttje Dixma ook als: Diksma; huwt met Douwe Janz, kind: Grietje Douwes, ged 21 jun 1746 Grote Kerk HRL
Pietje Djoerds Wouter Sipkes van Almenum ende P.D. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wopke Djoerds, 2 jan 1796; ondertrouw HRL; geb 28 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Djoert Wopkes en Aaltje Tjeerds
Wopke Djoerds zie: van der Stel; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 112, inwonend bij wed. Djoerd Wopkes, 1 mrt 1804; Wouter Sipkes van Almenum ende Pietje Djoerds van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.D., 2 jan 1796; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den Seven en twintig jul is Geboren Pietje dv W.D. en Joukje Wiegers. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 nov 1815
Sybren Djurjens/Djurres zie: Radelaar; S. Djurres en Joukje Walles, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL
Hendrik Djurres Maandag den 24 jun 1799. Voorts wierde aan H.D. op deszelfs verzoek geaccordeert, van zijnen Post als Boelgoedsroeper Ses weeken bij Substitutie te moogen laaten bedienen, door den Persoon van Johannes Rinsma (GAH45); Dingsdag den 20 Augt 1799; Voort Wierde Taede Jans Dijkstra aangesteld tot roeper bij de Boelgoeden, in plaatze van H.D. Welke voor dezelve Post bedankt hadde, en Zulks op de Instructie daar af Zijnde, en voordeelen daar toe Staande, en is dezelve door den Praesident P:J:Coulbout, ten dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH45); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts H.D., zv den Burger Djurre Hendriks, (in plaatze van Taeke Stephanij Welke overleeden Was), aangesteld tot Roeper bij de boelgoederen, op het salaris daar toe Staande , en op Instructie zoo als het Gerechte zoude goedvinden voor hem te dormeeren en Praestatie van den ordinairen Eed van getrouwheid. (GAH43); Op huiden den 12 feb 1798 heeft H.D., de Eed van getrouwe bedieninge gepraesteert in handen van den Praesident Pettinga. In kennisse van mij 1ste gesw:Clercq, IJ. Feddema. (b43)
Johannes Djurres geb 28 nov 1791, ged 25 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Djurre Hendriks en Trijntje Jelles
Sybrigje Djurres geb 31 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Djurre Hendriks en Trijntje Jelles
Pieter (?) Dobarias Abe Harmens(niet vermeld van waar), en IJdske Jacobs, van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd P.D. ; huw.aang. HRL 1736
Jan Beens Dobbe huwt met Trijntje Joosten, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 janu en den 3 feb 1743 en doek ook getrouwt; J.B.D. ende Trijntie Joosten beide van HRL, koomende weegens de bruid Fekko Joosten desselvs broeder, 19 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gryttie Fredriks Dobbers huwt met Jurien Bakker, beide van HRL, geproclameerd de 15-21 en getrout de 28 mei 1758
Jan Wiebes van Dockum geb 1793 HRL, ovl 23 jan 1848 HRL, 1e huwt met Klaaske Wiglenhuisen op 14 nov 1811 HRL, ondertrouw 30 Oct 1811, 1e afk. zondag 3 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 Nov 1811, 2e huwt met Antje Jans Bakels op 18 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 feb HRL. en 25 feb en 4 mrt 1821 Bolsward, 3e huwt met Cornelia Blauw op 23 aug 1827 HRL, huw.afk. 12 en 19 aug 1827 HRL, huw.get. bij J. Zegeling en M. Merkelbach 1814, id. bij F. Visser en H. Fransen 1819, id. bij W.W. van Dokkum en G.W. Agema, broer vd bruidegom, olieslagersknecht 1812, smidsknecht in 1834 en smid in 1848, zv Wiebe Wytses en Fokje Taekes, kind: Fokje Jans vD, geb 1811 HRL; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1848; gebruiker van wijk G-177, smidsknegt; eigenaar is: Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-243; VT1839; kind: Fokje Jans van Dokkum, geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Taeke Wiebes van Dockum geb 12 dec 1786 HRL, ovl 1 jan 1819 HRL, huwt met Grietje Sijbrens Pel op 20 mei 1810 HRL, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, id. bij H.T. Poort en E.W. van Dokkum 1812, id. bij J.J. Potting en J.P. Reindersma 1812, id. bij W.W. van Dokkum en G.W. Adema, koffijhuisbediende, broer vd bruidegom1812, id. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser 1813, kind: Fokje Taekes vD, geb 2 apr 1811 HRL, zv Wiebe Wytses vD, en Fokje Taekes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, hu, huw 1812, huw 1813, ovl 1819, ovl 1820; gebruiker van wijk A-072, pakhuisknegt; eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204)
Wiebe Wytzes van Dockum geb 1759 Groningen, ovl 8 mrt 1833 HRL, huwt met Fokje Taekes Steensma, wonende te HRL. 1812, N.H., gortmakersknecht in 1833, kinderen: Wytze Wybes vD, geb 1783 HRL, Japikje Wybes vD, geb 26jun187 HRL, Evertje vD, geb 1789 HRL, IJetje Wybes vD, geb 15 mei 1803 HRL, Jacobje vD, geb 29 jun 1807 HRL, Ruurd vD, geb 1794 HRL, Jan Wybes vD, geb 1793 HRL, Jetske Wybes vD, geb 1800 HRL, Mettje Wybes vD, geb 1798 HRL, zv Wytze vD, (gk), en Antje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1807, BS geb 1811, huwafk, huw 1812, ovl 1816, huw 1826, huw 1828, ovl 1833, ovl 1839 1844 overlijdens, ovl 1873, ovl 1883; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk C-067, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed. ; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204); W. vD. en Fokje Teekes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
G Docter mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; Johannes Jans van Vrouwenbuurt en Trijntje Lourens Koster van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 2 jun 1776 HRL, en 9 jun 1776 te Vrouwenparochie getrouwt, volgens attestatie vandaar 18jun, Absente Pastore G.D., ouderling, en A. Kooystra, Coster aldaar
Frederica Dodenhuis geb 24 apr 1805 HRL, ged 12 mei 1805 HRL, N.H., dv Jacob D, en Sofia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805
Frederik Jacobs Dodenhuis geb 11 jul 1802 HRL, ged 1 aug 1802, N.H., zv Jacob D, en Sofia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Doodenhuisen en Jannetje van Dasselaar
Jan Dodenhuis geb 2 nov 1808 HRL, ged 21 nov 1808 HRL, N.H., zv Jacob D, en Sophia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808
Janna Maria Dodenhuis geb 7 jul 1801 HRL, ged 28 jul 1801, N.H., dv Jacob D, en Sophia Willems; dopen Grote Kerk HRL 1801
Steven Jakobs Dodenhuis geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Jakob Dodenhuis en Jannetje van Dasselaar
Jacob/Jacobus Frederiks Dodenhuis/Doodenhuissen ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL, zv Frederik Doodenhuissen en Catharina Alida Burman; ovl voor 1810, huwt met Sophia Willems, kinderen: Jan, geb 2 nov 1808 HRL, Frederica D, geb 24 apr 1805 HRL, Frederik, geb 11 jul 1802 HRL, Janna Maria D, geb 7 jul 1801 HRL, N.H., de weduwe ontvangt in 1810 kamerhuur; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, BS geb 1811; erven J.J. eigenaar van wijk C-045; gebruiker Jelte D. Jager, slager, 1814. (GAH204); J.D. van HRL, ende Jannetje van Dasselaar van Harderwijk, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzaam bewijs, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; J.D. van HRL, en Jannetje van desselaar van Harderwijk, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 7e quartier, no. 105, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1804, 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; (hier vermeld met geslnm: Doorenhuis), op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 7:16:0 (GAH650); meester slager, procureur W. Vettevogel compareert voor J.D., mr. slager alhier, welke op zondag 15 nov aan de straat had laten werken. Boete f. 12:0:0; na excuus en confessie dat zulks door onwetendheid of onbedachtzaamheid was gebeurd, boete f. 6:0:0 boven de kosten, do. 19 nov 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 105, 38 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; gecompareerd ter vergadering J.D., mr. slager alhier, die door de fiscus geciteerd was om 15 goudglds boete cum expensis terzake hij het zv Adam Hartogs, mr. slager alhier, op de borst gestoten en mishandeld had, waarover de beklaagde na confessie en nadat hij de uitspraak hierover zonder form van proces aan de raad had gerenvoyeerd bij moderatie is gecondemneert in de helft van de boete, boven de kosten hierover gevallen, ma. 4 okt 1802 (GAH48); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens kamerverhuur aan een Frans officier, 31 Wintermaand 1810: f. 7:10:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:15:0 voor geleverd smeer, 17 apr 1806, quit. no. 2 (GAH1138); kind: Steven Jakobs Dodenhuis, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Frederik Jacobs Doodenhuisen, geb 16 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder is J. van Dasselaar
Petronella Frederiks Dodenhuizen ged 12 apr 1767 Grote Kerk HRL, dv Frederik Doodenhuysen en Catarina Alida Burman; Jelke Tjietses ende P.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Schreuder deszelfs oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; ovl 28 apr 1794 HRL, oud 27 jaar; kind: Frederik Jelkes, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Johannes Christjaan Frederiks Dodenhuysen ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Frederik Dodenhuysen en Chatarina Alida Burmans
Johanna Jansen Dodinga huwt met Dirk Jans Laho, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 sep 1771
Antje Doeckes huwt met Sipke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 jun en de 4 getrout de 11 jul 1762 in de Westerkerk
Dirk Doeckes ovl voor 1731, huwt met Antie Hanses; zie aldaar
Aaltje Doedes zie: Postema
Albert Doedes woont in 5e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Doedes scheepstimmerknechten genegen te werken aan een nieuw oorlogsschip te HRL, adresseren zich bij Minne E. Bakker te IJlst en A.D. te HRL, 21 feb 1770, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout ten dienste van de nieuwe bruggen voor de Stad, 10 feb 1773: f. 29:17:8; id. wegens uitschot, 15 jul 1778: f. 124:6:0 en: f. 196:0:0; id. aan het Stadswerkvolk, 12 aug 1778: f. 140:17:0; id. 30 sep 1778: f. 75:13:8; id. 9 nov 1778 f. 117:0:0; id. wegens geleverde houtwaren aan Roptazijl, 25 jun 1781: f. 718:6:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 5 aug 1776: f. 338:5:0; id. 10 nov 1777: f. 282:0:0; id. 11 dec 1780: f. 345:17:0; id. wegens geleverde balsteen ten dienste van de Zeewerken, 1 sep 1773: f. 116:5:0; huwt met Rinske Dirks Agema, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 13 mrt 1761, kind: Hiske Alberts Vuurman, geb 1762 HRL; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1827; weesvoogden bet f. 17:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Dirk Pieterse en A.D., 31 aug 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0 aan en door dito zijnde het verdiende loon van Tjeerd Sjoerds als timmermansknegt bij A.D., 25 jan 1785. (GAH1116)
Albert Doedes A.D. ende Attje Martens beyde van HRL, koomende weegens de des selvs neef Hendrik Minnes Block, 7 Oct 1747; huwt met Attje Martens, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 okt 1747 en doen ook getrouwt
Andries Doedes huwt met Hinke Hylkes, kind: Hylke Andries, geb 20 aug 1782, ged 1 sep 1782 Grote Kerk HRL
Anderys Doedes A.D. ende Antie Fransen beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Arjen Fransen, met versoek ... ., 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Lolke Sijtses ende Dieuke Haenties beide van HRL, koomende A.D. weegens de bruid. 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:1:0 terzake wollen en linnen winkelwaren in het Weeshuis geleverd, 1 aug 1752 kwit. no. 8 (GAH1081); id. f. 20:19:0 terzake enige stukken band en spelden en verdere winkelwaren in het Weeshuis geleverd, 13 jun 1753, kwit. no. 4 (GAH1082); id. f. 18:0:0 terzake gaernen en andere winkelwaren ten behoeve van het Weeshuis, 26 jun 1753, kwit. no. 7 (GAH1082); id. f. 22:8:0 wegens levering van lint, lancet en nervel ten behoeve van het Weeshuis, 23 jun 1748, kwit. no. 26 (GAH1077); id. f. 10:2:0 wegens winkelaren door hem in het Weeshuis geleverd, 3 mrt 1750, kwit. no. 6 (GAH1079); id. f. 15:7:0, 28 apr 1750, kwit. no. 7 (GAH1079); id. 13- 17:0 wegens levering van naalden, lint en gaarn in het Weeshuis, 28 jul 1750, kwit. no. 17 (GAH1079); armevoogd in 1747; gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal B. Dreyer salarien en expensen door hem, Dreyer, verdiend en verlegd in officio in de proceduren tussen de administrateur en de 3 armevoogden Hendrik Minnes Blok, A.D. en Claes Symons, 22 feb 1747: f. 154:8:0
Anna Elisabeth Doedes geb 13 okt 1804 HRL, ged 11 nov 1804 HRL, huwt met Jan haak op 20 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827 HRL. en Groningen, dv Klaas Doedes en Gesina Harmens (Mulder), in huwelijksakte geslnm Doedes, terwijl de doopakte aangeeft Klases; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827
Anne Doedes geb 29 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Doede Annes en Marijke Johannes; geb 3 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Doede Annes en Marijke Johannes
Auke Doedes ontvangt van het gemeentebestuur f. 6:19:0 wegens dragen en meten van 6 schouw en 31 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 28 mei 1756, kwit. no. 10 (GAH1085)
Baukien Doedes ende Wopke Edsgers, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Wopke Doedes, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Brecht Doedes heeft een broer Pieter Doedes; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
dettie Doedes huwt met Symen Willems, beyde van HRL, geproklameerd den 21 jan den 28 dito den 4 feb 1753 en doen ook getrouwdt; kind: Gerritje Simons, ged 4 dec 1753 Grote Kerk HRL
Dirkje Doedes ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Doede Dirks en Renouw Garama
Doutjen Doedes Dirk Claesen ende D.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Baerent Gerrits, mr weever, 20 dec 1749; huwt met Dirk Claasen, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 dec 1749 en den 4 jan 1750 en doen ook getrouwdt; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl
Eeke Doedes zie: Nauta
Eeltje Doedes zie: Nauta
Eeltie Doedes woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eeltje Doedes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eeltje Doedes huwt met IJttie Sierks, beide van HRL, geproclameert den 22-29 decem: 1754 en getrou7 dec 5 jannewari 1755
Eeltje Doedes huwt met Geertje Watses, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 nov 1762 en getrout de 27 mrt 1763; kind: Johanneske Eeltjes, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Doede Eeltjes, ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Watze Eeltjes, ged 11 7ber(= sept) 1770 Grote Kerk HRL
Eeltje Doedes Jan Geerts en Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader E.D., 15 dec 1787; onder. tr. HRL; Pier Pieters en Johanna Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader E.D., 9 okt 1790; ondertrouw HRL
Eeltje Doedes begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Engeltie Doedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor het weeskind Grietje Jans, 18 apr 1752, kwit. no. 2 (GAH1081); dat, dat begint op 22 apr 1749, kwit. no. 2 (GAH1078); id. 20 apr 1751, kwit. no. 2 (GAH1070); id. wegens haar kindskind G.J., 5 mei 1750, kwit. no. 2 (GAH1079); president-voogd Jan Breton betaalt aan dito f. 91:15:0 terzake inbring van Grijtie Jans nalatenschap, dogter van Jan Rijkx, zijnde het aandeel van de nalatenschap E.D. en Ottie Joosten, 9 jan 1753 (GAH1082)
Feyke Doedes ende Sipkjen Johannes, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Johannes Fransen, desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Freerk Doedes zie: Mokken
Geeske Doedes ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL, dv Doede Jans en Antie Hendriks; dopen Grote Kerk HRL
Gertje Doedes geb 3 sep 1797, ged 26 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks
Grietje Doedes zie ook: Ros(t); huwt met Murk Jacobs, kinderen: Hendrina en Cornelia Murks, tweelingen geb 31 jan 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Grietje Doedes huwt met Jan IJpes; BS ovl 1856
Grietje Doedes huwt met Hendrik Sietes Plekker; BS ovl 1836
Here Doedes wever, burger te Dokkum op 15 apr 1656, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Hiltje Doedes Sjoerd Feikes en H.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den 16 dec 1783
Hiske Doedes zie: de Boer; Johannes Dirks ende Hiske Doedes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader, Doede Pieters, 7 may 1791; ondertrouw HRL; Johannes Dirks van Almenum en H.D. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis
Idske Doedes geb 25 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Doede Fopkes en Janke Jans
Jacob Doedes zie: Mokken
Jacob Doedes geb 3 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks
Jacob Doedes geboortig van Bolsward, meester silversmid. betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van burg. W. Buma op 15 jan 1745. (burgerrecht); komt ook voor in het Gildeboek van Friese goud- en zilversmeden te Bolsward. (Gildeboek 1745-1747)
Jacob Doedes geb 1755 ... , ovl 26 mrt 1811 HRL, huwt met Harmina Gerrits Posthuma op 15 nov 1795 HRL, komt van Midlum in 1795 en met attestatie vertrokken, winkelier in 1810, wonende te in de Hoogstraat in 1811, kind: Jantje Jacobs de Boer, geb 1803 Almenum; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1843; wed. J.D. eigenaar van wijk B-052, winkeliersche; medegebruiker Liskje Jans, 1814. (GAH204); id. van wijk B-059; gebruiker Carel Bulkerus, tichelknegt, 1814. (GAH204); J.D. van Midlum ende H.G. Postma van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJmke IJpes goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren bij gelegenheid van de harddraverij, 13 Wintermaand 1810: f. 17:8:4; id. wegens geleverde winkelwaren, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 17:8:2
Jan Doedes zie: Wierstra
Jantje Doedes geb 12 nov 1777, ged 28 nov 1777 Grote Kerk HRL, dv Doede Foppes en Janke Jans
Jeltje Doedes geb 29 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Doede Annes en Marijke Johannes
Jeltie Doedes geb 1796 HRL, 1e huwt met Douwe Coenraad vd Form op 17 jan 1819 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1819, dienstmeid. 2e huwt met Sipke Andries Hondema op 22 mrt 1838 HRL, dv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks; BS huw 1819, huw 1838; geb 25 may 1795, ged 9 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks
Jeltje Doedes ovl voor 1833, huwt met Job Sijbrens op 8 nov 1807 HRL, komt van Almenum 1807, wonende te Franeker in 1812; huw Grote Kerk HRL 1807, BS Franeker huw 1812, ovl 1832; Job Siebrens en J.D., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; J.D. en Job Sijbrens, beiden van Almenum, hebben hun laatste afkondiging gehad den 8 nov 1807 en zijn op dato getrouwd
Jeltje Doedes huwt met Johannes Harmens op 30 apr 1809 HRL, wonende te Almenum in 1809; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; Johannes Harmens en J.D., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Doede Johannes, geb 12 feb 1810, ged 8 apr 1810 Grote Kerk HRL; kind: Doede Johannes van der Meulen, geb 3 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jochem Doedes zie: Elzinga
Johanna Doedes geb 20 okt 1806 HRL, ged 2 nov 1806 HRL, N.H., dv Doede Eeltjes en Lijsbeth Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Claas Doedes Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, C.D. en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en T.S., vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Claas Doedes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ovl voor 1805, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 227 1 mrt 1804; weduwe erven heeft/hebben een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); ovl 1804 ... , huwt met Gesina Harmens (Mulder) op 14 nov 1802 HRL, komt van Hindeloopen, in leven schipper te HRL, kind: Anna Elisabeth Klases, geb 13 okt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827; Op heden den dertigsten aug Eenduisendagthondertsestien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, op den Raadhuise binnen deze Stad, in het locaal van onse gewone Teregtzitting, de Heeren: Harmen de Weerd, Cofschipper, wonende in de Pekel A, oud agtendertig Jaren, Egbert Hendriks de Groot, Smakschipper, oud twee?ndertig Jaren, wonende in de Pekel A, dog beide thans present te HRL, Johannes Leenderts, oud negenenvijftig Jaren, oud Buiten-Schipper, dog thans Havenmeester en Bouwe Rodenhuis, oud sesentwintig Jaren, Brittische vice-Consul, beide wonende te HRL; dewelke ten Verzoeke van mejuffrouw Gesina Harmens Mulder, zonder Beroep, Woonachtig te HRL, Welke gehuwd is geweest met K.D., Schipper, mede bevorens woonachtig te HRL, en ten faveure der Waarheid Verklaarden Dat zij alle de perzv K.D. Schipper, voormaals woonachtig te HRL, en welke gehuwd is geweest met Mejuffrouw Gesina Harmens Mulder, dogter van Wijlen Harmen Mulder, in leven Meester Scheepstimmerman te HRL, wel hebben gekend, en voor hun selven Stelling overtuigd zijn, dat de gemelde K.D. in den Jare Agtienhondertvier is overleden; Gevende redenen van Wetenschap dat het de eerstgemelde Comparant, zeer wel bekend is dat bovengemelde K.D. met een driemastschip in de herfst van den Jare Agtienhondertvier van Riga is Vertrokken, en gedestineerd was ne eene Fransche Haven, dat hij egter eenigen tijd na deszelfs Vertrek in Londen zich bevond, en als toen heeft gehoord, en het welk ook in de Courant en Nieuwspapieren Stond, dat er een dergelijk Schip in de Noordzee was Verongelukt, waar van Slegts Twee Matrosen van de Equipagie waren gered, en dat men toen algemeen, dat Verongelukte Schip Voor dat van K.D. hield, het Welk de comparant daar na, door andere Schippers, die destijds op Zee waren, ook nog genoegsaam was gebleken, hebbende hij ook nimmer van deze K.D. iets meerder gehoord; de tweede Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap, dat het hem bekend is, dat kapitein Klaas Doedes, in de herfst van den Jare Agtienhondert vier van Riga is Vertrokken, en dat hij kort daar na in de Nieuwspapieren in Engeland heeft gelezen, dat een zodanig schip, als dat van K.D., was Verongelukt, het welk men algemeen voor het zijne hield, en dat zich Slegts Twee Matrosen van de Equipagie, zouden hebben gered, dat hij ook nimmer in al dien tijd iets van hem heeft Vernomen; de derde Comparant geeft mede op, dat hem zeer wel bekend is, dat K.D. met een nieuw Pinkschip van Riga na Frankrijk is Vertrokken, dat hij eenigen tijd hier na, in de Couranten heeft gelezen, dat dit Schip in de Noordzee Verongelukjt, en, dat er Slegts twee Matrozen van dat Schip zich hadden gered, dog dat de overige van het Scheepsvolk daar bij alle waren omgekomen, en dat men zedert dien tijd, van hem nimmer iets heeft gehoord of vernomen; de vierde Comparant geeft mede voor redenen van Wetenschap op, dat hij Kantoorbediende zijnde bij de Heeren Barend Visser en Zoon te HRL, ten Verzoeke van Juffrouw Gesina Mulder in het gepasseerde jaar, eenen Brief aan hunnen Correspondent te London hadde Verzonden, ten einde na de perzv haren man K.D. te informeren, dat hij dien ten gevolge in den gepasseerde Jare, uit London heeft ontvangen een Certificaat, afgegeven door de Heeren Standforth en Bluhm, in dato Vierentwintig nov Agtienhondertvijftien, waaruit gebleek dat te London, in de herfst van Agtienhondertvier, berigten waren ingekomen, dat het Russische Schip Elizabeth, gevoerd door Kapitein K.D. was Verbrand, dat de Equipagie van dat Schip, daar mede Verongelukt was, met uitzondering van drie a vier man, Welke van de Boegspriet van het Wrak waren gered, dat een van die geredde personen destijds te London is gekomen, en berigt heeft gebragt, dat de Kapitein Klaas Doedes, beschouwende alle hoop op Ontvlugting, onmogelijk, van het Schip in Zee was gesprongen en alzo Verdronken, dat de persoon welke dit berigt overgebragt een Rusch zoude geweest zijn, wiens Verblijf men niet konde ontdekken, en Welk Certificaat bij hem Comparant allezints geloof Verdient, Soo dat hij aan de Waarheid van het daarin Vermelde geenzints twijfelt; Van al het Welk Wij deze Acte hebben opgemaakt, omme nae aanleiding van Art. 46 en 155 van het Wetboek Napoleon, te Vervangen een Acte van Overlijden, alzo het onmogelijk is, om van de Perzv K.D., een Zodanige Acta van Overlijden te kunnen bekomen, daar het zeer Seker Schijnt, dat hij op Zee is Verongelukt; Een hebben de Comparanten deze Acte na gedane Voorlezing, met ons en onsen Griffier Vertekend
Claas Doedes geboortig van Grouw, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. A. Osinga op 25 okt 1775. (burgerboek); wed. C.D. gebruiker van wijk E-081; eigenaar is Gerb. Pettinga; medegebruikster M. Mulder wed., winkelierse, 1814. (GAH204); erven C.D. eigenaar van wijk H-171; gebruiker Douwe de Haan, varensgesel; medegebruiker Jacob Tuininga wed., 1814. (GAH204)
Claas Doedes Remonstreert met schuldige eerbiedigheit C.D. Burger alhier ter Stede, hoe dat door ''t overlijden van Claas Gardenier in leven meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, dito bedieninge is komen te vaceren maar meede alzoo den supplnt seer geerne soude sijn gebeneficeert, soo addresseert deselve sig bij desen aan Ued Achtb:met onderdanigst versoek dat Ued Achtb:gunstelijk behagen mag hem daartoe te nomineeren en aan te stellen en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc:(was get. ) P.F. Reidema 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert met desen tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, de persoon van de supplnt C.D. op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads Actum den 18 nov 1737, (was get. ), D.J. Vosma, Ter Ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 18 nov 1737 heeft C.D. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Wybrigen Simons Brouwer; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); C.D. van St. Anna Parochie en Wybrigje Symons van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, vertonende de bruydegom Schriftel:Consent van des bruyds Curator de Hr. Burgemr. Brouwer alhier; huw.aang. HRL 1736; transporteert zijn funktie als turfdrager op 25 sep 1752 over op Jacob Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert UEd:Achtbh:met schuldige eerbied de koopman Cornelis Brouwer, capitein van de gezamentlijke turfmeetsters zampt ijtigmeester der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat den supplnt:deze bedieningen veele Jaaren door Wybrigje Symons heeft laten waernemen, als zijnde daer toe door UEd:Achtbh:gequalificeerd; dog deese subst. naast eenige dagen ovl zijnde, is des supplnts vrindelijk versoek dat UEd:Achtbh in plaatse van de overledene desselfs man C.D. tot de waerneminge dies voor den supplnt gelieven te qualificeren, welke sulx op ''t nederigste is afwagtende quo facto etc:(get:)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de persoon van C.D. tot subst. capitein van de Turfmeetsters Zampt ijtiger der turf en appelkorven binnen deese Stad mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 30 jan 1753 (was get). Hendrk Wassenaer/onder stonde/Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 30 jan 1753 heeft C.D. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Wassenaar. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 4:0:0 wegens dragen en meten van 4 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 23 aug 1740, kwit. no. 6 (GAH1070); id. f. 14:12:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 25 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 27 apr 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. f. 6:0:0 voor 6 schouw turf ten behoeve van het Weeshuis, 29 apr 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. f. 23:2:0 terzake 23 schouw en 5 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 21 apr 1751, kwit. no. 4 (GAH1080); id. f. 22:10:0 terzake 22 1/2 schouw turf in het Weeshuis geleverd, 13 okt 1741 (GAH1071); id. f. 23:16:0 wegens 23 schouw en 33 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 27 apr 1744 kwit. no. 4 (GAH1073); id. wegens dragen en meten van 3 1/2 schouw van turf aan de Kleine Kerk, 23 aug 1740: 4 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor 18 3/4 schouw turf aan de Voorwacht, voor de opzichter en aan bier, 6 jun 1742: f. 25:10:0; id. 11 1/5 schouw aan het Raadhuis, 31 jul 1744: 19 Caroliguldens en 10 stuivers
Claas Doedes huwt met Froukje Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 31 aug en de 7 en getrout den 14 sep 1755; hureg. N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 16 nov 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Froukien H, en ovl
Claas Doedes huwt met Geertje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758
Claes Doedes Gerrijt Tjeerds van Pietersbierum ende Trijntie Gerrijts van HRL, komende wegens de bruyd C.D., 23 Apr 1746
Mayken Doedes huwt met Kornelis Klaases, kind: Dieuwke Kornelis, geb 16 may 1789, ged 24 may 1789 Grote Kerk HRL
Marijke Doedes ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Doede Okkes en Cornelia Pieters
Marijke Doedes Hendrik Bos ende M.D. beide van HRL, komende wegens de bruyd Wybren Sybrens, haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Hendrik Bos, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en 7 Novemb en 9 dito 1751 getrouwdt; kind: Doede Hendriks, ged 20 jan 1752 Westerkerk HRL
Ocke Doedes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 2:0:0 wegens dragen en meten van 2 schouw turf in het Weeshuis, 29 sep 1746, kwit. no. 9 (GAH1075); id. wegens dragen, meten, loegen etc. van 14 schouw en 7 korven turf in het Raadhuis geleverd, ord. 13 mei 1750 f. 24:11:0 (GAH427); id. voor 25 17/40 schouw turf aan de Voorwacht, 29 mrt 1736: f. 34:3:0 (GAH283); id. voor het bearbeiden van turf, 1 jun 1758: f. 11:16:0; id. 5 nov 1762: 26 Caroliguldens en 10 stuivers; id. voor dragen, meten, loegen van 6 schouw Leekster turf op het Raadhuis, voor de opzichter en bier, 5 nov 1740: 11 Caroliguldens; id. voor 9 schouw en 30 korven, bier en opzichter, 1 sep 1746: f. 17:5:0; id. 11 schouw en 35 korven aan de Grote School en Voorwacht, opzichter en bier, 2 dec 1746: f. 16:12:0; id. 16 schouw en 10 korven aan het Stadstimmerhuis en Raadhuis, 27 dec 1746: 22 Caroliguldens en 6 stuivers; id. 5 schouw en 34 korven aan de Grote en Kleine Kerk, 2 dec 1746: f. 9:1:0; id. 16 schouw en 35 korven, met opzichter en voor bier, 24 dec 1748: 23 Caroliguldens en 3 stuivers; id. 14 schouw en 7 korven turf, 19 nov 1749: 34 Caroliguldens en 11 stuivers; id. ontvangen van het Weeshuis f. 7:1:0 wegens dragen en meten van 7 schouw en 2 korven turf in het Weeshuis, 9 jul 1757, kwit. no. 14 (GAH1086); ende Marike Willems, beide van HRL, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Willem Joosten, desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735
Pieter Doedes heedr een zuster Brecht Doedes; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Pietje Doedes ovl 1807 HRL, huwt met Pieter Johannes Akkerboom op 3 okt 1802 HRL, komt van HRL, dv Doede Klases (vd Werf), en Stijntje Rinnerts; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1858
Pietje Doedes huwt met Lieuwe Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20 okt en den 5-12 nov 1741 en doe ook getrouwt; Lieuwe Willems en P.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid jacob Folkerts, 29 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Rinnert Doedes zie: van der Werf
Schelte Doedes zie: de Vries
Seerp Doedes Arum, Floreencohier 1700: S.D. tot HRL off desselffs moeder eigenaar van Losse Landen nr. (L29), grootte 1, 5 p. m., floreen f. 0:18:0, gebruiker Jan Gerryts, ferskaat: terpland; (bron: Kad. Atlas Wons. dl Noord)
Sietske Doedes ovl 31 mrt 1700, 38 jaar, 2e huisvrou van Mr. Zierck Pytters Nauta, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sjieuwke Doedes Sjoerd Joukes ende S.D. beide van HRL, koomende weegens de bruid Doede Sierks desselfs vader, 16 Nov 1743; huwt met Sjoerd Joukes, sijn geproclameert den 17-24 nov en den 1 desember 1743 en doen ook getrouwt
Sjeuwke Doedes Albert IJss ende S.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Doede Sierks, 30 Jan 1751; huwt met Albert IJss, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jan en den 7-14 feb 1751 en doen ook getrouwt; kind: Janke Alberts, ged 4 apr 1756 HRL, vader als A. Iebs; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Hiske Alberts, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL, vader als A. IJbs
Sjoerd Doedes schipper, ontvangt van het gemeentebestuur ingev. gepasseerde 2500 Caroliguldens te tellen in Landschaps Obligatien tot voldoening van zekere obligatien ten dato 9 jun 1643 ten laste van de Stad en ten voordele van de erven van Arent Jansen en Jan Andrijs leggende met nog f. 24:4:0 wegens 3 maanden interesse op 11 jul 1726 verschenen, waarmede dat kapitaal is afgelost, 5 feb 1736: 2524-4 :0 (GAH283)
Sjoukjen Doedes huwt met Jan Janzen, kind: Doede Jans, ged 27 aug 1743 Grote Kerk HRL
Sjouwkjen Doedes huwt met Jan van Doossen, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jan van Durssen (!) ende S.D. beide van HRL, koomende voor de bruit de vroedsman Heimans, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJbeltje Jans van Doorssen, ged 15 apr 1748 Westerkerk HRL
Sjoukjen Doedes Lieuwe Willems ende S.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jurre Hendriks desselfs swaeger, 3 Jan 1750; huwt met Lieuwe Willems, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jan 1750 en den 25 dito getrouwdt in de Westerkerk; kind: Mayke Lieuwes, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Lieuwes, ged 7 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Lieuwes, ged 11 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Lieuwes, ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL
Tjeerd Doedes geboortig van de Gorredijk, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gepresteert in handen van pres. burg. W. Buma op 7 jul 1745. (burgerboek)
Truitie Doedes ovl 13 okt 1727 HRL, old 44 jaeren
Trijntje Doedes ovl voor 1829, huwt met Jacob Minnes; BS huw 1828
Trijntje Doedes Jan van Doorn, chergiant onder het regiment van Lewe ende T.D. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Johannes met vertooninge van weedersijdse olderen consent, 26 Apr 1749; huwt met Jan van Doorn, beyde van HRL, geproclameerd den 27 apr en den 4-11 May 1749 en den 18 dito getrouwt; kind: Antonij Jans van Doorn, ged 15 feb 1750 Grote Kerk HRL
Wiepke Doedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:18:0 terzake breidgaeren door hem ten dienste van het Weeshuis geleverd, 29 feb 1752, kwit. no. 1 (GAH1081)
Wietske Doedes zie: Boersma
Willem Doedes huwt met Nieske Cornelis, kind: Corneliske Doedes, geb 4 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Wopke Doedes Wopke Edsgers ende Baukien Doedes, beyde van HRL, huw aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd W.D., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Yttje Doedes ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Doede Dirks en Kinnouw Garema
Willemina Doedes/Doets huwt met Pieter Gelinde; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811; kinderen: Frederik en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, moeder als Wilhelmina Doeds
Gaatske Doedis huwt met Dirk Laurens Koster op 28 mei 1728 St. Anna, komt van St. Anna, belijdenis op 11 aug 1723 St. Anna; bron onbekend
Tjertie Doeitses ged , samen met Simontje Doeitses, 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, dv Doeitse Tjeerdts en Minke Tjeerdts
Jean Doeke geb 16 mrt 1785 HRL, inschrijfnummer 3561, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Antje Doekeles zie: Bokma, Vinje
Antje Doekeles huwt met Hendrik Luitjes Vinje; BS ovl 1815; 1843 overlijdens
Folkert Doekeles molenaar, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 7:5:0 terzake maalloon van rogge en mout ten behoeve van het Weeshuis, 6 nov 1742, kwit. no. 19 (GAH1072); id. f. 6:12:0, 10 nov 1744, kwit. no. 18 (GAH1073); id. f. 6:8:0, 9 nov 1745, kwit. no. 24 (GAH1074); id. f. 7:6:0, 1 nov 1746, kwit. no. 18 (GAH1075)
Hessel Doekeles ovl 21 dec 1752 HRL; Pijtter Lenses van Mackum ende Trijntie Symons Persijn van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom H.D., en vertoonde de Bruidegom daar ook cedultje consent van sijn vader, 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Trijntje Pijtters, ontvangt, samen met Trijntje Pijtters, 1 jaar lijfrente van 2 x 600 Caroliguldens, ord. 22 mrt 1751: f. 108:0:0, (B4 28); id. ord. 23 mrt 1750 (GAH427); id. 29 mrt 1734 (GAH283); id. 23 mrt 1735 (GAH283); id. 28 mrt 1736 (GAH283); id. 25 mrt 1737 (GAH283); id. 24 mrt 1738 (GAH283); id. 23 mrt 1739 (GAH283); id. 23 mrt 1740 (GAH283); id. 22 mrt 1741; id. 21 mrt 1742; id. 25 mrt 1743; id. 23 mrt 1744; id. 22 mrt 1745; id. 21 mrt 1746; id. 22 mrt 1747; id. 25 mrt 1748; id. 24 mrt 1749; id. 22 mrt 1751, id. 27 mrt 1752, 23 jan 1753; id. aan de erven 11 maanden en 2 dagen van 400 Caroliguldens, geconstitueerd 9 jan 1732, en 9 maanden van 600 Car glds, geconstitueerd 21 mrt 1731 en voor het opbrengen van de constitutiebrief, 27 dec 1752: 77 Caroliguldens en 4 stuivers; id. van 2 x 400 Caroliguldens, ord. 11 jan 1751: f. 72:0:0 (GAH428); id. ord. 14 jan 1750 (GAH427); id. 19 jan 1733 (GAH283); id. 13 jan 1734 (GAH283); id. 12 jan 1735 (GAH283); id. 11 jan 1736 (GAH283); id. 14 jan 1737 (GAH283); id. 13 jan 1738 (GAH283); id. 12 jan 1739 (GAH283); id. 13 jan 1740 (GAH283); id. 11 jan 1741; id. 10 jan 1742; id. 14 jan 1743; id. 13 jan 1744; id. 11 jan 1745; id. 10 jan 1746; id. 11 jan 1747; id. 10 jan 1748; id. 13 jan 1749; id. 14 jan 1750; id. 11 jan 1751; id. 3 jan 1752; id. 1 jaar lijfrente van 600 Caroliguldens, 2 apr 1732: f. 54:0:0 (GAH283); id. 25 mrt 1733 (GAH283)
Hiltje Doekeles huwt met Jan Simons, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756; kind: Sjoukie Jans, ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL
Janna Doekeles zie: Vinje
Yve Doekeles IJ.D. ende Janneke Willems beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Rein Jansen desselfs steevaeder, 17 Oct 1750; huwt met Janneke Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 okt en den 1 nov 1750 en den 12 apr 1751 getrouwdt; huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameert de 16-23 en getrout de 30 mrt 1760; betaalt aan het Weeshuis f. 12:10:0 terzake 1 jaar huur van de achterbenedenkamer in huis op de Schrijtsen, 8 okt 1757 (GAH1086); id. 13 mrt 1758 (GAH1067); kind: Baukie IJefwes, ged 1 okt 1754 Grote Kerk HRL
Aafke Doekes ovl voor 1865, huwt met Andries vd Woude; BS ovl 1864
Aaltje Doekes begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aeltje Doekes ovl 18 nov 1727 HRL, old 50 jaeren
Akke Doekes zie: Baksma, van Esta
Akke Doekes geb 1779 HRL, ovl 14 dec 1854 HRL, huwt met Casper Johannes Doksma, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes Scheer; BS ovl 1822; 1854 overlijdens; gebruiker van wijk A-057; medegebruiker Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed. ; eigenaar is Jan Dirks van Weerd, 1814. (GAH204)
Akke Doekes geb 11 jan 1802 HRL, ovl voor 1807, ged 2 feb 1802, N.H., dv Doeke Jans (hovenier), en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Ackke Doekes huwt met Jan Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Bartel Jans, ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Jans, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha; kind: Antje Jans, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Antje Doekes huwt met Harmen Michielsen; BS ovl 1858
Aukje Doekes Johannes Dani?ls en A.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 may 1780 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; kind: Doeke Johannes, geb 16 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk Har; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierden nog de Turfmeetsters A.D. en Trijntje Eeltes, uit hoofde van deszelfs Kwaade Practijcquen ontrent het meeten van een vragt lange turf gelevert in het Stads Weeshuis, in de bedieninge van derzelver Posten, gesuspendeert den tijd van Ses weeken, met verder besluit, dat ingevalle er weder Klagten van dien aard tegens haar wierden ingebraggt, en Zoo als in het Presente geval Plaats had aan haar beweezen Wierden, als dan de facto finaal te Zullen Werden gedeporteert en is hier van aan deszelfs Capitein Kennisse gegeeven. (GAH45)
Bartel Doekes geb 1 jun 1803 HRL, ged 14 jun 1803, N.H., dv Doeke Jans Hovenier en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803; geb 27 jun 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL, zv Doeke Jans en Geertje Dirks
Christoffel Doekes zie: Postma/Posthuma; C.D. en Hendrikje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door Productie van genoegzaam bewijs, 12 sep 1807; ondertrouw HRL
Dirk Doekes zie ook: Baksma; Durk D., geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Doeke Jans en Geertje Durks
Doekje Doekes lakenleverancierse, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 82:19:0 terzake gaarn en lint door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 26 sep 1737, kwit. no. 32 (GAH1067); id. samen met Jeltje Doekes, f. 101:10:0 terzake gaarn en lint ten behoeve van het Weeshuis geleverd, kwit. no. 29, 14 sep 1734 (GAH1064)
Feikie Doekes ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, dv Doeke Heeres en Hijlkie Thomas
Feikje Doekes huwt met Willem Dirks, kind: Willem Willems, geb 19 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Feikje Doekes ovl 12 dec 1791 HRL, oud 34 jaar; Harmanus Brink en F.D., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jan 1782 HRL, en zijn den 8 daaraanvolgende getrouwd
Gerrit Doekes geb 1762 ... , huw.get. bij B.D. vd Beest en T. Lammerts, werkman, wonende te HRL; BS huw 1819
Heere Doekes ged 28 apr 1763 Westerkerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkie Thomas; weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van H.D. als sleefmakersknegt bij Douwe Andries, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 13:11:0, 18 jun 1779. (GAH1110); id. f. 39:5:8 (niet vermeld bij wie), 17 jun 1783. (GAH1114)
Hendrik Doekes ged 2 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Doeke Harkes en Aaltje Hendriks
Hendrik Doekes geb 1779 Franeker, ovl 26 sep 1831 HRL, ongehuwd, varensgezel, zv Doeke Hendriks en Anna Gerrits de Boer; BS ovl 1831
Hendrikje Doekes huwt met Anthoni Bos op 27 nov 1808 HRL, wonende te Leeuwarden 1808; huw Grote Kerk HRL 1808; Anthonij Bos van HRL, Hendrica Doekes van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 nov 1808; ondertrouw HRL
Herre Doekes geb 1763 HRL, ovl 7 jan 1827 HRL, ongehuwd; BS ovl 1827
Hessel Doekes geb 10 nov 1807 HRL, ged 8 dec 1807 HRL, zv Doeke Jans en Geertje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hiltje Doekes zie ook: Hiltje Douwes; Ruird Heeres en H.D. beide van HRL, komende wegens de bruid de vroedsman L. Clinkhamer desselvs goedbekende, 6 Nov 1751; huwt met Ruurd Heeres Parkement, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1751 en doen getrouwdt in de Westerkerk; kind: Sjoukie Ruurts, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gertie Ruerts, ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ruierts, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Ruurds, ged 14 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Herre Ruurds, ged 5 apr 1753 Westerkerk HRL
Jan Doekes zie: Fockema, Hovenier, Siersma
Jan Doekes geb 16 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL, zv Doeke Jans en Getje Dirks
Jan Doekes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 139 en 140), 1 mrt 1804
Jan Doekes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake knopen en gaarn in het Weeshuis geleverd, kwit. no. 13: f. 34:16:0 (GAH1065); id. wegens geleverd lint en geern ten behoeve van het Weeshuis, 29 nov 1735, kwit. no. 48: f. 43:15:0 (GAH1065); id. f. 66:14:0 terzake lint en verdere winkelwaren door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 14 jan 1737, kwit. no. 5 (GAH1067); id. f. 63:10:0 terzake geleverd naaigaren, koorde en lint ten behoeve van het Weeshuis 20 jun 1738, kwit. no. 22 (GAH1068); id. f. 29:10:0 terzake geleverd gaarn en lint ten behoeve van het Weeshuis, 31 dec 1737, kwit. no. 5 (GAH1068); id. f. 46:18:0, kwit. no. 4 (GAH1069)
Japikjen Doekes huwt met Hendrik Cornelis; BS huw 1814
Jelte Doekes zie: van der Ley
Jelte Doekes geb 10 aug 1776, ged 20 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Doeke Pieters en Jeltje Hendriks
Jeltje Doekes lakenleverancierse, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 74:7:0 terzake lint en gaarn door haar ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 30 jan 1737, kwit. no. 9 (GAH1067); id. f. 50:7:0, kwit. no. 10 (GAH1070); id. samen met Doekje Doekes, f. 101:10:0 terzake gaarn en lint ten behoeve van het Weeshuis geleverd, kwit. no. 29, 14 sep 1734 (GAH1064) id. f. 17:16:0 wegens geleverd gaarn, lint en andere kleine behoeften ten behoeve van het Weeshuis, 28 nov 1734, kwit. no. 53 (GAH1064); id. 1 nov 1735, kwit. no. 40: f. 106:19:0 (GAH1065)
Jetske Doekes huwt met Beernd Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 5 juny 1756
Johanna Doekes zie: Siersema
Keimpe Doekes zie: Roedema
Maaike Doekes zie: Siersma
Marijke Doekes zie: Hendriksen
Meindert Doekes zie: Brouwer
Meinte Doekes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40, ongehuwden 18-45 jaar, 2e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 62 en 62 1/2), 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Meinte Doekes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40, ongehuwden 18-45 jaar, 36 jaar, ongehuwd, geen no. (vermeld tussen no. 228 en 232), 1 mrt 1804
Meinte Doekes geb 1761 ... , ovl 10 aug 1811 HRL, huwt met Sietske Oenes, ovl op het Groot Kerkhof ten huize van Christoffel Klein, kind: Doeke Meintes, geb 29 okt 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811; M.D. en Sijke Oenes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; M.D. en Sijtske Oenes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Geeske Meintes, geb 7 okt 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL
Pals Doekes Jacob Ottes van Makkum ende Sara Heeres van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid P.D. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pieter Doekes zie: Galema; (2x)
Pieter Doekes ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
Pieter Doekes gecompareerd ter vergadering P.D., koorndrager alhier, die door de fiscus geciteerd was om 15 goudglds boete wegens ene Jan van Meer, koopman van Leeuwarden, zeer brutaal behandeld en geslagen had, waarover hij na confessie en verzoek van moderatie is beboet voor 5 goudglds boven de kosten, binnen 8 dagen te voldoen, en bij gebreke hieraan, met een detentie van 3 dagen te water en te brood in de Pekelkuip te worden gestraft, ma. 18 okt 1802 (GAH48); heeft de balkvlotter Pieter Tjeerds uit Amsterdam een stoot op de borst gegeven. Na confessie veroordeeld tot de kosten, do. 15 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 135 en 136), 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; de koorndragers P.D., Jielles Sijtses en Anthonij Jans hebben de koopman IJpe Rodenhuis teveel en onbehoorlijk werkloon afgevordert. Zijn gecorrigeerd en moeten zich aan hunreglement houden, vr. 6 jun 1800 (GAH46); gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de alhier in de haven liggende schepen en ter bewaring der rust, wederom gedurende deze winter, te doen omgaan en wagthouden, ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten gecontinueert en opnieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, Symon van Geit, Berent Nieuwenhuis, P.D., Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn aan hun voorgelezen artt. 21, 22, 23 en 24 uit de Havenmeestersinstructie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij alle hebben aangenomen, daarop hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen, waarbij de nieuw aangestelde is be?digt en de continuerende bij hun voormaals gedane eed hebben gepersisteerd, di, 30 nov 1802 (GAH48); op het stadhuis ontboden de havenwachters om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: P.D., Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Cornelis de Boer, Johannes Hart mans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, Simon van Geit, Gosse Douwes, Ids Gosses, Harmen Dirks, 30 nov 1801 (GAH47); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust, zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van 9 uur ''s avonds tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: P.D., Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, Simon van Geit, Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld als havenmeester op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, WIllem Dirks, Johannes Velthuis Pieter Jurjens, Gerrit Hartmans, Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hiltes, Hans Rost, P. D
Pieter Doekes geb 14 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Doeke Pieters en Jeltje Hendriks
Pieter Doekes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Doekes zie ook: Galema; P.D. ende Hendrikje Eelkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Foke Jans deszelfs steevader, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Joukje Pieters, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke E.
Pieter Doekes weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van 4 jongens, zijnde Ane Sjerps, P.D., Anthonij Simons en Douwe Martens op de lijnbaan van P. Tetrode, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 14:10:0 aan en door dito zijnde de halve huur van P.D., 28 apr 1787. (GAH1119); id. f. 14:10:0 zijnde het verdiende loon van P.D. op eene reise na Nerva, 15 sep 1787. (GAH1119); rentmeester van het Weeshuis bet f. 16:11:0 aan de medevoogd IJde Hoornstra wegens betaalde kleding tdv P.D., quit. no. 15, 25 sep 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 11:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van P.D., 11 dec 1787. (GAH1120); id. f. 300:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 weesjongens, Douwe Martens, Anne Sjerps en P.D., 7 okt 1788. (GAH1120)
Pieter Doekes ovl voor 1835, huwt met Jeltje Hendriks, koopt een huis in 1802; BS huw 1834
Pieter Doekes zie ook: Pijter Dirks; huwt met Aukjen Gerbens, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr 1742 en getrouwt den 27 May in de Westerkerk; kind: Gerben Pieters, ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Pieters, ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Doekjen Pieters, ged 29 okt 1743 Grote Kerk HRL
Rinkje Doekes ged 6 mei 1770 Westerkerk HRL, dv Doeke Harkes en Aaltje(?) Hendriks
Rinske Doekes ovl 1801 HRL, huwt met Hendrik Klaases; BS huw 1833, ovl 1836; kind: Klaas Hendriks, geb 20 feb 1774, ged 10 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Hendriks, geb 19 okt 1775, ged 28 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Hendriks, geb 10 nov 1777, ged 28 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hendriks, geb 22 sep 1780, ged 17 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Hendriks, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL
Rinske Doekes ovl 4 jun 1802 HRL, huwt met Cornelis Dirks, N.H., dv Doeke Sipkes en Maartje Sibrens; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827; Cornelis Dirks de Boer en R.D., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Laas Douwes, goede bekende, 8 jan 1791; ondertrouw HRL; Kornelis Dirks de Boer en R.D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende; kind: Aaltje Cornelis, geb 29 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 30 sep 1794, ged 14 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Kornelis, geb 1 sep 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Sybe Doekes zie ook: Fokkema; oud 65 jaar, geb Irnsum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; huwt met Trijntje Koops, kind: Geiske Sijbes, geb 12 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL; het kv Geeske Wesselius gered als drenkeling door chirug Moenes, met veel ijver bijgestaan door Sjouke Sikkes, Sijtse Wijnandus en S.D.H. Oosterbaan is correspondent uit deze stad met de Mij. van Drenkelingen. Jacobus hannema zal met hem corresponderen over de beloning van genoemde 3 personen, 18 okt 1804 (GAH50); aangesteld als havenwacht in plaats van Gosse Douwes, 29 nov 1804 (GAH50)
Sybren Doekes huwt met Seetske Jetses Roorda; zie verder Rinze Rintzies Roorda
Sjieuwke Doekes van Tzummarum, huwt met Sake Doitses van Almenum, geproclameert de 26 okt en de 2 en 9 en getrout met attestatie de 11 nov 1760
Sjoukie Doekes huwt met Pijter Eeltjes, beide van HRL, geproclameert den 24-31 okt en getroutn de 7 nov 1756
Thomas Doekes ged 5 feb 1765 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
Tjietske Doekes ovl voor 1829, huwt met Jan Hermanus Burman; BS huw 1828
Trijntje Doekes huwt met Heere Pieters, kind: Pieter Heeres, ged 19 jan 1740 Grote Kerk HRL; T.D. en Here Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Trijntie Doekes ged 7 sep 1758 Westerkerk HRL, dv Doeke Heeres en Hijlkie Thomas
Trijntje Doekes huwt met Bauke Douwes de Jong; BS huw 1814; Bauke Douwes van Midlum en T.D. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 sep 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Trijntje Doekes Hans Jansen ende T.D. beide van HRL, koomende voor de Bruit Jacob Lolles Kok, mr. schoenmaker, 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Hans Jansen, beyde van HRL, geproclameert 18, 24 en 31 May 1739 en doe ook getrouwt; kind: Doeke Hanses, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Hansen, ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Hanses, ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Hanses, ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hansen, ged 19 apr 1740 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk ha
Willem Doekes stalman te Kingmatille, ovl voor 1741, huwt met Antje Hanses; zie aldaar
Romke Doekle zie: van Hettinga
Aake Doekles zie: Aukje Doekles
Aukje Doekles huwt met Romke Sytses van Hettinga; zie aldaar; kind: Doekle Romkes van Hettinga, geb 4 mei 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Aake D. ; kind: Hinne Romkes van Hettinga, geb 9 apr 1778, ged 28 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Romkes van Hettinga, geb 4 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sijtse Romkes Hettinga, ged 31 jul 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Anke D. ; kind: Tjitske Romkes Hettinga, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Anke D. ; Johannes Lauwer koopt van Johan Daniel Toussaint, als man en voogd over zijn huisvrouw Geertje Talma te HRL, en Tjepke Gratama als gelastigde van zijn broer Seerp Gratama, dr. en professor ordinaris te Harderwijk, als man en voogd over zijn huisvrouw Aafke Talma en in die qualiteit wettige houders van het riversaal van dit huis, contenerende het recht van retentie en de ware eigendom en verder obligatoire, en eerst geprefegeerde crediteuren van A.D. weduwe R. v. H., thans in het Diaconijhuis alhier gealimenteerd wordende door de Diaconen der Gereformeerde Gemeente alhier, met goedkeuring en qualificatie dezer alimentatoren in die qualiteit, een huis voor 130 Caroliguldens op 21 sep 1799
Berber Doekles Pieter Gerlofs van Hitsum en B.D. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 4 apr 1784; kind: Doekle Pieters, geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Douwe Doekles ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 410:9:0 voor 7 geleverde varkens, quit. no. 4, 24 okt 1788. (GAH1120); id. f. 298:14:12 voor geleverde 7 varkens, quit. no. 3, 27 okt 1791. (GAH1123)
Frederikus Doekles zie: van Hettinga
Gerrit Lon de Doekles zie: van Hettinga
Habert Doekles ovl 29 okt 1727 HRL, old 40 jaer
Pietie Doekles Jan Aukes van Midlum ende P.D. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de notaris Pesma, 10 Apr 1751
Trijntje Doekles huwt met Heere Pieters, kind: Marijke Heeres, ged 12 jan 1745 Grote Kerk HRL
Wybe Doekles W.D. ende Maria Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de burger. Hopman Harm:Videlius des selfs broodheer en vertoonde de bruidegom ''s vaeders schriftelijk consent, 1 Jun 1748; huwt met Maria Jans, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Baukje Wybes, ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL
Feike Doeks geb 24 dec 1772, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL, zv Doeke Heeres en Hijlkjen Thomas
J. van Doen sekretaris, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde wrakke steen ten dienste van de Trekweg, 28 jun 1775: f. 135:0:0
Wytske Doenea ovl 30 jan 1789, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Arjen Doens ovl voor 1772; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur als gebruikster en huurster van de Stads Biltplaats terzake ge?xpendeerde reparatie en schilgelden, 2 jun 1773: f. 33:10:0; id. wegens uitschot tot reparatie aan de Stads Bildtplaats, 3 jun 1771: f. 71:1:0
Femmetje van der Does huwt met Nutte Hoedemaker, wonende te HRL. 1878, A 19 mrt 1879 Purmerend; BS ovl 1878
Antje Doeyes ovl in feb 1727 HRL; als Stads Arme
Sake Doitses van Almenum, huwt met Sjieuwke Doekes van Tzummarum, geproclameert de 26 okt en de 2 en 9 en getrout met attestatie de 11 nov 1760
Jacob Dojema curator, ontvangt van het Weeshuis f. 406:1:0 over de erven wijlen burgemeester Bosscha wegens gort en andere eetwaren in 1758 geleverd aan het Weeshuis, 30 jan 1759, kwit. no. 4 (GAH1088)
Evertje van Dokkum geb 1789 HRL, ovl 22 jun 1839 HRL, huwt met Hendrik Taekes Poort op 14 mei 1812 HRL, dienstmaagd, wonende te Kimswerd in 1812, huw.afk. HRL en Kimswerd 3 en 10 mei 1812 om 12 uur, dv Wiebe vD, en Fokje Steensma; BS huw 1812, ovl 1839, ovl 1854
Fokje Jans van Dokkum geb 1811 HRL, ovl 21 dec 1834 HRL, ongehuwd, dv Jan Wiebes vD, en Klaaske Wiglenhuizen; BS ovl 1834; geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Jan Wybes van Dokkum en Klaaske Herkes
Fokje Teekes van Dokkum geb 2 apr 1811 HRL, ovl 18 jun 1811 HRL, wonende te op de Vijver, dv Teeke Wiebes vD, en Grietje Sijbrands Pol; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811
Gerkje van Dokkum ovl voor 1862, huwt met Jan Klasen; BS ovl 1861
Jacobje van Dokkum geb 29 jun 1807 HRL, ovl 5 nov 1873 HRL, N.H., huwt met Bauke Dijkstra, dv Wybe vD, en Fokje Steensma; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-158, wijk D-125, wijk G-021; oud 32 jaar, (vnm: Jaapje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT 1839
Mettje Wybes van Dokkum geb 1798 HRL, huwt met Pieter Douwes Bekius op 20 nov 1828 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov 1828, dienstmeid. dv Wybe Wytses vD, en Fokje Taekes Steenstra; BS huw 1828
Ruurd van Dokkum geb 1794 HRL, ovl 2 mrt 1883 HRL, 1e huwt met Aafke Pieters de Boer op 30 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan 1820, 2e huwt met Klaske Unia, (gk), wafelbakker in 1851, huw.get. bij J.W. van Dokkum en A.J. Bakels, broeder vd bruidegom 1821; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-058, wijk B-044, wijk D-006, wijk H-129, supp wijk D-184; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-129; VT1839
Tjitske Wybes van Dokkum geb 1800 HRL, ovl 26 sep 1871 Franeker, huwt met Sijbe Johannes Panbakker op 6 apr 1826 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1826, dienstmeid. dv Wybe Wytzes vD, en Fokje Taekes Steensma; BS huw 1826, ovl 1871
Wytske Andries van Dokkum Cornelis Jacobs van Steegerden van HRL, ende W.A. v. D. van Amsterdam, met vertooning van attestatie dat de huwelijks gebooden tot Amsterdam wettig waeren aangegeeven, 31 Aug 1744
Wytze Wybes van Dokkum geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Wybe Wytses van Dokkum en Fokje Teekes; geb 1783 HRL, ovl 24 dec 1844 HRL, 1e huwt met Gerlantje Willems Agema op 12 nov 1812 HRL, houtmolenaarsknecht, huw.afk. 5e zondag okt en 1e zondag nov 1812 HRL, 2e huwt met Dirkje Arjens Poort op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 30 dec 1827 en 6 jan 1828, 3e huwt met Janna Sijbrens Wijkel op 17 nov 1836 HRL, huw.get. bij H.T. Poort en E.W. van Dokkum 1812, id. bij J.W. van Dokkum en A.J. Bakels, broeder bruidegom 1821, zv Wybe Wytzes vD, en Fokje Taekes Steensma; BS huw 1812, huw 1821, huw 1828, huw 1836, ovl 1844; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; VT1839; W.W. v. D. eigenaar van perceel nr. 1337 te HRL, winkelknegt, woonplaats HRL, legger nr. 169, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Yetje Wybes van Dokkum geb 15 mei 1803 HRL, ovl 15 mei 1816 HRL, ged 5 jun 1803, N.H., dv Wybe Wytzes vD, en Fokje Taekes Steensma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1816
Akke J Doksma oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-256; VT1839
Casper Johannes Doksma geb 1773 Makkum, ovl 9 aug 1822 HRL, huwt met Akke Doekes, tichelaar in 1822, kind: Johannes D, geb 1810 Harl/Almenum; BS ovl 1822; 1854 overlijdens, ovl 1882
Geertje Doksma geb 1804 Kimswerd, ovl 16 jan 1844 HRL, huwt met Jetze Hermanus Wever, dv Hendrik Johannes D, en Jetske Jans Dijkstra; BS ovl 1844; 1856 overlijdens; oud 35 jaar, geb Wons (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839