Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Faases huwt met Sijtske Freerks, kind: Antje Pieters, ged 27 aug 1758 Grote Kerk HRL
Staats Faases huwt met Lutske Arendts, kind: Faas Staatses, geb 14 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Staases, geb 27 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL
Nicolaas Faassen geb 1785 ... , huw.get. bij J.H. Hofmeister en M. Huidekoper, ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen, wonende te HRL. 1833, id. bij M. Goslings en A. Greidanus 1835; BS huw 1833, huw 1835
Aaltje J Faber geb 1788 HRL, ovl 27 apr 1864 HRL, huwt met Jan Vlas, wonende te HRL. 1843, ovl wijk F-198, dv Jacob F, en Tettje Akkringa; BS ovl 1843; 1864 overlijdens; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-211; VT1839
Aaltje Rommerts Faber zie ook: Aaltje Rommerts; geb 16 aug 1787 HRL, ovl 2 dec 1849 HRL, huwt met Bernardus de Vries op 17 aug 1823 HRL, huw.afk. 3 en 10 aug 1823, DG en N.H., dv Rommert Wybes F, en Aukje Feyes; BS huw 1823, ovl 1849, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-219, wijk F-249, wijk G-206; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839
Aaltje Walings Faber geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans Faber en Dieuke Andeles
Abraham Jansen Faber huwt met Trijntie Martens, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769 in de Westerkerk
Akke Eeltjes Faber geb 1789 Oudebildtzijl, ovl 18 dec 1847 HRL, 1e huwt met Sjerp Rommerts, 2e huwt met Tjietze Jochems Elzinga, dv Eeltje F., en ... ; BS ovl 1847; oud 48 jaar, geb Oudebildtzijl en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-055; VT1839
Aale Eiles Faber geb 10 jul 1791, ged 23 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Eiles Faber en Antje Freerks
Anke Faber oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839
Anna Geertruida Faber huwt met Johannis Huisen/huis; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811; kind: Johan Nicolaas Johannes Huis, geb 11 may 1809, ged 30may18 09 Grote Kerk HRL; kind: Sjierk Faber, geb 29 jan 1811, ged 24 feb 1811 Grote Kerk HRL
Anna Jans Faber geb 1797 Bolsward, ovl 16 mrt 1839 HRL, 1e huwt met Cornelis Postma op 30 nov 1826 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1826, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Bernardus Nijhuis op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar, dv Jan Oebeles F, en Marijke Bernardus Wels; BS huw 1826, huw 1835, ovl 1839, ovl 1849
Antje Durks Faber geb 10 mrt 1811 HRL, ovl 1 feb 1849 HRL, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Dirk F, en Neinke Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1849, BS Franeker huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; VT1839; geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Durk Faber en Neinke Hamstra
Antje Douwes Faber ovl 21 nov 1805 HRL, oud 28 jaar
Antje Fokkes Faber ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Fokke Faber en Aurelia van Aarzen
Antje Gerrits Faber geb 6 sep 1811 HRL, dv Gerrit F, en Pietertje Wopkes; dopen Grote Kerk HRL 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-070; VT1839; geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Faber en Pietertje Wopkes
Antje Goris Faber zie ook: Antje Goris; geb 1795 HRL, ovl 23 mei 1841 HRL, 1e huwt met Douwe Scheltes vd Woude op 3 sep 1820 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1820, 2e huwt met Harmen Berends Smit op 15 okt 1829 HRL, huw.afk. 4 en 11 okt 1829, dv Goris Wybes F, en Froukje Sijtses; BS huw 1820, huw 1829, ovl 1841, ovl 1857; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; VT1839
Antje Jans Faber geb 1 sep 1769 Bolsward, ovl 20 okt 1819 HRL, huwt met Broer IJemes vd Plaats op 7 sep 1800 HRL, vlgs ovlakte 2 kinderen; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1819, ovl 1841, ovl 1849, ovl 1853
Antje Jans Faber Klaas Jelles van der Bosch van Sneek, en A.J.F. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Antje Minnes Faber geb 7 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Minne Abes Faber en Antje Lieuwes
Antje Sintjes Faber geb 1776 HRL, ovl 8 nov 1846 Franeker, 1e huwt met Walle Pieters Pietersen, wonende te Franeker, 2e huwt met Gerrit Hiddes Kingma op 24 aug 1823 Franeker, koopt in 1801 een huis te HRL, dv Sintje Douwes F, en Tjietske Ates/Ales; BS Franeker huw 1823, ovl 1846
Antje Walings Faber ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans Faber en Trijntie Minnes; ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans Faber en Trijntie Minnes; huwt met Rinse Jelles op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; Hendrik Hendriks Vulsma ende A.W.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Walings deszelfs broeder, 17 may 1794; ondertrouw HRL
Antie Wygers Faber geb 1773 HRL, ovl 22 apr 1824 HRL, 1e huwt met Klaas Wytzes Klaver op 18 feb 1810 HRL, 2e huwt met Hendrik Jans Dreyer op 25 jan 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 dec 1817 HRL en 4 en 11 jan 1818 Wonseradeel, laatst gewoond hebbende te Makkum, thans HRL, komt in 1810 van HRL, wonende te te HRL. 1814, ovl wijk F-164, dv Wieger Pieters F, en Stijntje Mulder; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1818, ovl 1824; Claas Wijztes Klaver en A.W.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Sprokkelmaand 1809; ondertrouw HRL
Antje Yzaks Faber Antie Isaaks F., ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Isaak Jans Faber en Martje Fokkes; ovl voor 1819, huwt met Harmen Johannes Smit op 16 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1806, BS huw 1818, ovl 1829; Harmen Johannes Smit en A.I.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Isaac Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Arend Jans Faber geb 1783 HRL, ovl 29 dec 1830 HRL, huwt met Neeltje Fokkes Jagersma op 22 jul 1804 HRL, kinderen: Fokke, geb 27 feb 1809 HRL, Fokke, geb 1 apr 1807 HRL, Jan Arends F, geb 9 nov 1804 HRL, smidsknegt in 1830 huw.get. bij L.R. Dirks en H.F. Jagersma, schoonbroeder bruid 1818, ijzerhandelaar 1808-1810, zv Jan Arends F, en Jeltje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1807, 1809, BS huw 1818, ovl 1830, ovl 1853; A.J.F. en Neeltje Fokkes Jagersma, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de ouders van de bruidegom onder vertoning van genoegzaam bewijs, 7 jul 1804; ondertrouw HRL; kind: Fokke Arends Faber, geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: N. Sikkes J. ; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 160, inwonend bij Jan A. Faber, (waarschijnlijk vader), 19 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijserwerk, ord. 31 dec 1808: f. 207:3:2; id. no. 38, ord. 31 dec 1808: f. 359:18:8; id. aan de erebogen, het huis van Tuinhout enz., ord. 31 dec 1808: f. 29:3:4; gemeentebestuur betaalt aan de boedelredders van A.J.F. wegens gerepareerde en geleverde ijserwaren, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 95:7:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:1:0 ter Saeke gedaene Reparaties, 18 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141); A.J.F. eigenaar van perceel nr. 1416 te HRL, grofsmidsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 202, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Ate Durks Faber A.D.F. van Stavoren ende Berber Uilkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Uilke Bartels de vader, 22 jun 1793; ondertrouw HRL; A.D.F. van Stavoren en Berber Uilkes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Ate Ypes Faber A. IJ.F. van Grouw, ende Grietje Willems de Boer van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. S. Wyma op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid zampt ''s bruids vader, met een gebod in de week, 15 jul 1791; ondertrouw HRL; A. IJ.F. van Grouw en Grietjen Willems de Boer van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jul 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Auke Jans Faber ijzerhandelaar 1754, ijzerkramer 1760-1761, lett2j; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:18:0 weegens het maken en leeveren van ijserwerk, kwit. no. 17, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 24:18:0 12 nov 1765, kwit. no. 19. (GAH1095); weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane reparatie aan schellen op het Stadhuis, 17 sep 1766: f. 9:13:0; id. wegens geleverde spijkers en banden ten dienste van de Stad, 12 feb 1770: f. 269:11:0 id. wegens geleverde spijkers, 3 jun 1771: f. 251:19:12; id. 16 mrt 1772: f. 217:5:8; id. aan de Stads Bildplaats, 16 mrt 1772: f. 2:7:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1770: f. 45:0:0; id. 30 dec 1771: f. 87:0:0; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk aan de Grote Kerk, 5 aug 1754: 44 Caroliguldens en 10 stuivers
Auke Luitjes Faber huwt met Regtje Simons, smidsknegt in 1811, kind: Mientje Aukes F, geb 26 jun 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1814; gebruiker van wijk A-160, in Lands dienst, medegebruiker Freerk L. de Boer, varensgesel, eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. (GAH204); A.L.F. en Rigtje Simons Nauta, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 5 jul 1805; ondertrouw HRL
Auckje Isaaks Faber geb 5 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Isaak Jans Faber en Maartje Fokkes
Bauke Faber oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-099; VT1839
Bauke Jans Faber geb 27 jan 1805 HRL, ged 19 feb 1805 HRL, N.H., huwt met Sipkje de Vries op 19 sep 1839 HRL, tichelknecht, zv Jan Douwes F, en Geertje Jans (Gerritje J); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1839
Bauke Tjeerds Faber geb 1809 ... , huw.get. bij B. de Vries en S.H. Kuipers, timmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1836
Bauke Wopkes Faber geb 1770 ... , huw.get. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, wonende te Almenum, boerearbeider; BS huw 1814
Boukje eyses Faber geb 1762 Makkum, ovl 3 dec 1833 HRL, huwt met Sijbrand Kamsma, levert meubels en linnen 1810-1811, uitdraagster in 1833, dv eyse Willems, en Hielkje ... ; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Baukje Jans Faber geb 8 aug 1811 HRL, ovl 26 nov 1843 HRL, ongehuwd, dv Jan Jansen F, en Pietje Gerbens Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1843; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-190; VT1839
Berend Harmens Faber huwt met Jeltje Meinderts, kind: Willem Berends F, geb 1789 HRL; BS huw 1835
Berend Jans Faber huwt met Jeltje Willems Schevel, kind: Hermanus Berends Smit, geb 1791 HRL; BS ovl 1830; 1857 overlijdens
Berend Sybes Faber huwt met Aaltje ... , kind: Trijntje Berends F, geb 1758 Menaldum; BS ovl 1838
Christjaan Dirks Faber zie ook: Christiaan Durcks; huwt met Tjietske Claases Backer, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1763
Cornelis Faber huwt met Martje ... , kind: Foekje Cornelis F, geb 1783 HRL; BS ovl 1853
Cornelis Jans Faber huwt met Fokje ... , kind: Martje Cornelis F, geb 1777 HRL; Schelte Piers van der Hoeve koopt van Bartle Tuininga, procureur, en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde, en wel door het overlijden van Johannes Hogerhuis en C.J.F., in leven mede te HRL woonachtig, enige curators bonorium over de geabandonneerde boedel van Meile Dirks Faber en Janke Sijbrens, indertijd echtelieden te HRL en verder ingevolde conventie met Sicco van Laan en Jan Arends Faber ten gemelde stede als administratoren over Jantje Meiles Faber tot deze koop gequalificeerd, een huis voor 791 Caroliguldens op 28 mrt 1801; Henricus Westra, advokaat te HRL koopt van dito een huis of pakhuis voor 421 Caroliguldens en 4 stuivers op 18 apr 1801; (geen boeknr. vermeld)
Daniel Pierre Faber geb 13 apr 1784 HRL, inschrijfnummer 1745, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr; Daniel Peter F., geb 13 apr 1784 HRL, inschrijfnummer 2951, 125 ste regiment infanterie, ook 2de garderegiment te voet, inschrijfnummer 1745; Chateau de Vincennes, Fr
Dieniske Faber huwt met Jeeke de Boer; BS ovl 1835
Dieuwke Faber oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839
Dirk Christjaans Faber huwt met Antje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 dec 1771; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde rongen ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 215:15:0; id. wegens geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1769: f. 75:15:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens geleverd ijzerwerk aan de stalling op Kingmatille, 22 feb 1769: f. 12:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Dirk Hendriks Faber geb 19 jul 1785 HRL, ovl 11 aug 1822 HRL, huwt met Rinske Sjoerds Hoekstra op 25 mrt 1810 HRL, doet overlijdensaangifte van Bartle Cornelis (vd Meer) en was knecht bij hem aan boord, kind: Klaaske Dirks, geb 10 mei 1810 HRL, zv Hendrik Douwes F, en Claaske Dirks (v. Weerd); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1856; gebruiker van wijk F-221, varensgezel, eigenaar is Claas D. Molenaar, 1814. (GAH204)
Dirk Hendriks Faber geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Faber en Grietje Dirks; geb 1781 HRL, ovl 30 nov 1845 HRL, huwt met Neinke Roelofs Hamstra op 31 aug 1806 HRL, brugdraayer in 1845, kinderen: Roelof, geb 23 nov 1808 HRL, Antje, geb 10 mrt 1811 HRL, Hendrik, geb 17 nov 1806 HRL, zv Hendrik F, en Grietje Dirks; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS ovl 1845, ovl 1848, ovl 1849; D.F. en Neinke Roelofs, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Produktie van genoegzaam bewijs; 16 aug 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL; D.H.F. eigenaar van percelen nrs. 1395 en 1396 te HRL, gleibakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 203, resp. huis en erf, huis, resp. 60 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); gebruiker van wijk G-141, gleybakkersknegt, eigenaar is Hendrik van Varel, 1814. (GAH204)
Dirk Jans Faber ovl voor 1870, huwt met Antje van Nussen; BS ovl 1869
Dirk Jans Faber geb 1 jun 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Arends Faber en Jeltje Dirks
Dirk Meiles Faber ovl 11 jan 1787 HRL, oud 13 jaar
Doetje Willems Faber ovl voor 1843, huwt met Sape Feikes Faber; BS huw 1842
Douwe Faber ovl voor 1830, huwt met Trijntje Meyloffs, kind: Trijntje Douwes F, geb 1 mei 1766 HRL; BS huw 1829
Douwe Hendriks Faber D.H.F. en Aleida Simons, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL en toen getrouwd; kind: IJtske Douwes Faber, geb 16 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL
Douwe Hendriks Faber D.H.F. ende Sjoertie Gerrijts beyde van HRL, sijnde de aengeevinge, weegens de bruyd gedaen door de vroedsman J. Hooglandt met vertooninge van schriftelijke procuratie, 1 Jul 1747; huwt met Sjoerdtje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1747 en doen ook getrouwt
Douwe Jans Faber geb 8 mei 1799 HRL, ovl 17 jun 1819 HRL, zv Jan Douwes (F), en Gerritje Jans; BS ovl 1819
Douwe Jans Faber geb 1809 Dokkum, huwt met Tietje Tjallings Wyma op 3 jun 1830 HRL, panbakkersknecht, wonende te HRL, zv Jan Tietes F, en Korneliske Jans; BS huw 1830
Douwe Jans Faber ovl voor 1843, huwt met Achza Johannes Kamminga; BS huw 1842, ovl 1861
Douwe Jans Faber huwt met Geertruid Maria van Aarssen, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1770; kind: Jan, geb 7 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; huwt met Geertruy Magnus van Aarssen, kind: Jan, geb 7 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Magteld Douwes Faber, geb 28 okt 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Magnus Douwes Faber, geb 28 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL
Eelke Faber geb 20 jun 1800 HRL, ged 15 jul 1800, N.H., zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1800
Eelke Pieters Faber geb 22 jul 1803 HRL, ged 16 aug 1803, ovl 6 sep 1868 HRL, huwt met Grietje Roelofs vd Velde op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, barbier in 1851, N.H., ovl wijk E-037, zv Pieter Luitjes F, en Hendrikje Walkes (Dortman); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-041; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder en paruikmaker, wijk E-037; VT1839
Eeltje Faber hm ... , kind: Akke Eeltjes F, geb 1789 Oudebildtzijl; BS ovl 1847
Eile Pilgers Faber huwt met Antje Freerks, kind: Kaatje Eiles Faber, geb 20 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aale Eiles Faber, geb 10 jul 1791, ged 23 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Eiles Faber, geb 2 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL
eylerd Faber geb 1755 ... , ovl 20 nov 1813 HRL, huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, Johannes Michael, geb 14 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, 1810, BS ovl 1813, huw 1826; wed. E.F. gebruiker van wijk A-204, eigenaar Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806, may 1806; (GAH650); lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procenta, 5e quartier, wrschl tussen 1795-1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Haje Eiles Faber, geb 25 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 131, 1 mrt 1804; verzoekt namens de Leeuwarder trekschippers om schadeloosstelling wegens een volgens zijn zuster te klein ontvangen bedrag voor een goede gepreste wannevracht aan militairen; van de hand gewezen, 26 apr 1804 (GAH50); (geen boeknr. vermeld); vraagt, ook namens zijn confraters, toestemming om het hooi te mogen opslaan in Franeker stalling in plaats van in de Leeuwarder Stalling wegens gebrek aan opslagruimte, 6 aug 1804 (GAH50); verzoekt, uit naam van het gehele corps schippers in plaats van 8 uur ''s vrijdags morgens om 7 uur te mogen rijden bij besloten water, tot gerief van de ingezetenen en tot voordeel van de schippers ten aanzien van de postbrieven, welke op die dag arriveren, 13 jan 1803 (GAH49); verzoek op 15 jan 1803 doorgezonden naar gemeentebestuur Leeuwarden en op 24 jan 1803 Leeuwarden ook accoord (GAH49); E.F. zal, met trekschipper Jan Adams Abrahams, het postrijden waarnemen van HRL op Leeuwarden gedurende het gesloten water, zijnde de tegenwoordige gecommitteerden van de huishouding der trekschippers, en dat alle andere schippers zich van postrijden hebben te onthouden, 17 feb 1803 (GAH49); (geen boeknr. vermeld); koopt van Heere Hommes en Jan Jacobs een huis voor 275 Caroliguldens op 9 sep 1797; (geen boeknr. vermeld); Jan Tamboezer, koopman te HRL, koopt van L. Albeda en T. Stephanij beiden in qualiteit als geauthoriseerde curatoren honorium over de geabandonneerde boedel van E.F. in die qualiteit een huis voor 160 Caroliguldens op 30 nov 1799; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens werving voor de Armee gehouden bij kastelein H. Dane in 1806, 20 apr 1807: f. 14:5:0; (geen boenr. vermeld); Woensdag den 4 jul 1798. den Raad gedifficulteerd hebbende, den burger E.F. Coopman alhier, in het Stemregister in te Schrijven of een Acte van Burgerschap af te geeven, uit Condiseratie dat dezelve bij den Raad beschouwd Wierde als een Bankbreukige, is aan dezelve navolgende declaratie afgegeeven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL Verklaart bij deezen gedifficulteert te hebben den Burger E.F. Coopman alhier, in het Stemregister van deeze Stad in te Schrijven, of een Acte van Burgerschap af te geeven, ende zulks wel om redenen, en op Fundament dat dezelve na sustenue van de Raad valt in de Termen van een Bankbreukige te zijn, en dus volgens de Staatsregeling van de Stemminge uitgeslooten is, alzoo hij voormaals te Leeuwarden Woonagtig zijnde, deszelfs Boedel heeft geabandonneert, zonder dat hij voor als nog gerehabiliteert is; Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causus, Zampt Precides ac Secretarii SubScritien op het Huis der Gemeente binnen HRL den 4 jul 1798. (GAH44); den Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen een Request door den Burger E.F. aan het departement van Huishoudelijke zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland, gepraesteert, tendeerende beklag dat men hem geweigerd had, in de Stemregisters in te schrijven en eene acte van Burgerschap af te geeven, en door gedagte departement in handen van den Raad gesteld, om daarop te dienen van berigt binnen vier en Twintig uuren zonder dat voorzeide departement gerekend willen hebben den Raad daar voor te verhinderen, om den Burger F. in de Stemregisters in te schrijven; Waar over gedelibereerd zijnde wierde gedifficulteerd voor als nog zoo lange deeze zaak litis pendent was den Burger F. in de Stemregisters in te schrijven, Zijnde voorts goedgevonden, aan meergedagte departement navolgende berigt te Zenden; Aan het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaals Gewest van Friesland; Om te dienen van berigt op den Requeste van E.F. Coopman te HRL Zegt de Raad der Gemeente van dezelve Stad, met alle verschuldigde Eerbied, Dat het er Wel verre af is, dat zij uit eene Personeele haat den Suppliant zoude hebben geweigerd in de Stemregisters in te tekenen, of aan hem een Acte van Burgerschap af te geeven, als zijnde dit een grondbeginzel welke bij den Raad ten sterksten verfoeid word, en na dezelver oordeel, niet op hen kan Werden toegepast, maar veel eer op den Suppliant behoorde te Worden geapplieert, Vermits dezelve zich Veroorloofd bij Zijn Request eende zodanige bijlage te voegen welke tot de zaak in Questie in ''t geheel geene relatie heeft in in deezen tot niets anders kan verstrekken, dan om eene Personeele haat aan te duiden; den Raad verklaart om geen ander redenen, dan zo Zij vermeend die, welke op de Staatsregeling gegrond zijn gedifficulteert te hebben, om aan des Suppliants Verzoek te voldoen, zo als den voorzitter van den Raad ook aan den Suppliant betuigd heeft, dat zoodra hij een Acte van rehabiliteit vertoonde, aan hem geene acte van Burgerschap of Stembevoegdheid zoude werden geweigerd, den Suppliant hadde dus zijne bij den Requeste gefourneerde Bewijzen aan den Raad moeten Produceeren, en wanneer den Raad als dan hadde geweigerd den Suppliant in de Stemregisters in te tekenen, hadde hij zich daar over met grond bij zijnen Competenten Regter kunnen beklaagen; Dan daar den Suppliant, de zaak voor UWL Commissie heeft gebragt, betuigd den Raad dat in Cas UWL:van Oordeel zijn, dat den Suppliant door zijne geproduceerde bewijzen genoegzaam aangezuiverd is, zij aan UWL ordre om den Suppliant als Stembevoegde Burger te erkennen, geredelijk zal obedieren. Waar meede den Raad persisteert voor berigt. (GAH44); Donderdag den 12 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wiede door den Praesident, ter vergadering gecommuniceerd dat de Rescriptie, op het Request door den Burger E.F. aan het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Bestuur van het voormalig Gewest Friesland gepraesteert en in vooren op Pag. 128 in de Notulen geinsereerd, door gedagte departement aan den Raad weder was ingezonden met Copia van het appoinctement op den requeste van den Burger F. gegeeven, zijnde van den navolgende Inhoud; ?Het departement gezien het Berigt van de Raad der Gemeente van HRL, difficulteert voor als nog zig in deezen verder in te laaten. Actum den 9 jul 1798. ?(GAH44); Vrijdag den 2 feb 1798; Het Gerechte Extra Ordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts na voorgaand ontbod in ''s Gerechts Vergadering den Commissaris P: Lanting ernstig onder het oog gebragt, waarom hij het Gerecht niet had geinformeerd, doen onlangs E.F. met zijn gekogt Trekschip, als Schipper na Leeuwarden was gevaaren, zonder dat hij daar toe door het Gerechte was aangesteld of geapprobeerd, en verders hem gelast de Praesident te informeeren wanneer Faber Weeder onderneemt of tendeert om te vaaren ten einde, om in dien gevalle Verder Werde gedisponeerd naar behooren. (GAH43); Maandag den 2 apr 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden de Burger E.F. de Stads Wapenen (welken hij weigert over te geeven) door middelen van Executie te doen afvorderen, zijnde ten dien einde Commissie op de Executeur afgegeeven. (GAH43)
Eisse Faber weesvoogden bet f. 39:12:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door E.F. bi de vroedsman de Vries verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 89:4:0 als saedelmakersknegt bi de vroedsman de Vries verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 60:0:0 door E.F. bi de heer Tetro op de Loverj (?) verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109)
Elizabeth Faber geb 20 jan 1803 HRL, ged 6 feb 1803, N.H., dv Eile F, en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1803
Elisabeth Faber geb 2 jul 1806 HRL, ged 13 jul 1806 HRL, N.H., dv Hendrik F, en Jeltje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1806
Elizabeth eyles Faber geb 2 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv eyle Faber en Antje Freerks
Fedde Hessels Faber huwt met Idske Taekeles Dijkstra, kind: Trijntje, geb 1785 Kimswerd; BS ovl 1842, ovl 1851
Foekje Cornelis Faber geb 1783 HRL, ovl 18 augh 1853 HRL, ongehuwd, dv Cornelis F, en Martje ... ; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk C-207, wijk A-086; gebruiker van wijk F-103, eigenaar is Hendrik B. Komst, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839
Foekje Isaaks Faber geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Isa?ks Jans Faber en Martje Fokkes
Fokke Faber geb 1 apr 1807 HRL, ged 19 apr 1807 HRL, N.H., ovl voor 1810, zv Arend Jans F, en Neltje Fokkes Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Fokke Faber geb 27 feb 1809 HRL, ovl 15 jul 1855 HRL, ongehuwd, pakhuisknecht, N.H., woonde samen met Janke Daniels en heeft een aantal kinderen erkend, zv Arend F, en Neeltje S. Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-173; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839; geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, zv Arend Faber en Neeltje Sikkes (= Fokkes) Jagersma
Fokke Jans Faber ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:15:0 voor geleverd ijserwerk, kwit. no. 18, 18 nov 1771. (GAH1102); id. f. 4:12:0 tersaeke geleverd ijserwerk aan de Bank van Leening, kwit. no. 12, 16 nov 1771. (GAH1102); ontv. vd Stadsrentmeester f. 937:10:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk voor de nieuwe kerk, kwit. no. 35, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 47:2:0, kwit. no. 100, ordonn. 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 7:13:0, kwit. no. 124, ordonn. 21 dec 1778. (GAH1060); huwt met Aurelia van Aarssen, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1769; F.J.F. en Johanna Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 7 mei 1775 HRL; kind: Jan Fokkes Faber, geb 16 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL, moeder is: J.P., kind: Metje Fokkes Faber, geb 14 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes Faber, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 5 nov 1777: f. 45:14:0; (geen boeknr. vermeld)
Froukje Faber huwt met Cornelis Koning; BS huw 1816; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar Notaris residerende te HRL Canton HRL Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd Elizabeth Jacobs Zijlstra, hisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, Aaltje Gerrits Brouwer, weduwe Pieter Tijssen Mooy, werkster, en Johannes van Belkum, Koorndrager, alle wonende in deze Stad, en aan mij Notaris bekend; dewelke verklaarden door dezen de zuiveren waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de Maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciese dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven; (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning thans woon-gtig te HRL); Gevende voor redenen van wetenschap de beide eerste comparanten dat zij toenmaals te Amsteddam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet, en de derde of laatste comparant dat hij door omgang met V. Cornelis F. Moeder van Cornelia Wilhelmina Koning ten tijde van het versterf van Cornelis Koning zulk zeer wel het overlijden van dezelven door het horen lezen van brieven als anderszins kan herinneren, zodat alle de comparanten zich ten volsten van den inhoud dezes overtuigd kunnen houden. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote kerkstraat beide wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen den Vier en twintigsten okt Achtienhonderd en Vijftien. en hebben de Comparanten behalven of met uitzondering van Johannes van Belkum, die verklaarde niet te kunnen schrijven nog tekenen, en dit niet geleerd te hebben, benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing te tegenwoordige Acte en brevet getekend, die na gedane Registratie aan Cornelia Wilhelmina Koning zal worden ter hand gesteld om te strekken naar behoren; F.C.F., geb 1771 ... , ovl 17 dec 1817 HRL, huwt met Frans Anthonij Posthuma op 21 nov 1797 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS ovl 1817, ovl 1849, ovl 1860; Ik Ondergetekende F.F. huisvrouw van Frans Anthonij Posthuma, wonende te HRL, Verklare te Consenteeren aan mijn Voordogter Cornelia Wilhelmina Koning, om Zich in het huwelijk te begeven met Ruurd Douwes, van beroep Varensgezel, wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Geertje Johannes Faber geb 1759 Dokkum, ovl 31 dec 1823 HRL, huwt met Hille Pieters Tichelaar; BS ovl 1824, ovl 1827
Geertruy Isaacs Faber dv Ysaac Jans Faber en Geertruid Scheltes; zie Ysaac Jans Faber; ged , samen met Jan Isaacs Faber, 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Isaac Jans Faber en Wijlen Geertruy Scheltes
Gerben Faber huwt met Sjouwkje ... , kind: Tjitske Cornelis F, geb 1782 HRL; BS ovl 1848
Gerben Jacobs Faber geb 1796 Oosterbierum, 1e huwt met Jekke Pieters Heistra, 2e huwt met Tjaltje Allerts Wiersma op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei HRL en Minnertsga, boer, wonende te Almenum, zv Jacob Jans en Beitske Gerbens; BS huw 1829
Gerlandtje Arjens Faber ovl voor 1823, huwt met Pieter Abes vd Werf; BS Franeker huw 1822
Gerrit Jans Faber geb 1790 HRL, ovl 30 mei 1847 HRL, huwt met Pietertje Wopkes op 20 mei 1810 HRL, ankersmid en huw.get. bij U.R. Visser en A.T. van Vliet 1816, id. bij J. Visser en H.M. Hoek 1817, id. bij J.C. Blokmaker en H.H. de Vries, 1818, id. bij J.W. van Dokkum en A.J. Bakels 1821, kind: Antje, geb 6 sep 1811 HRL, zv Jan F, en Pietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1817, huw 1818, huw 1821, ovl 1847; G.J.F. en Pietertje Wopkes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk A-174; VT1839; kind: Antje Gerrtis Faber, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Getje Tjeerds Faber geb 1811 Witmarsum, ovl 15 nov 1827 HRL, dienstmeid. dv Tjeerd Pieters F, en Geltsche Hiddes; BS ovl 1827
Goris Goris Wybes Faber geb 10 feb 1788 Makkum, ovl 26 nov 1824 HRL, 1e huwt met Jetske Fransen de Vries op 3 dec 1812 HRL, houtmolenaarsknecht, huw.afk. 8 en 15 nov 1812 HRL, 22 en 29 nov 1812 maire Almenum, wonende te maire van Almenum 1812, 2e huwt met Grietje Dun op 9 mei 1819 HRL, huw.afk. 25 apr en 2 mei 1819, zv Goris Wybes eb Dirkje Gatses/Froukje Sijtses; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1824
Goris Wybes Faber geb 1758 Franeker, ovl 5 feb 1832 HRL, huwt met Froukje Sietzes en Dirkje Gatses, kinderen: Tjeerd, geb 8 okt 1799 HRL, ged 5 nov 1799 HRL, Sijbren, geb 10 mei 1806 HRL, Antje Goris F, geb 1795 HRL, Sijtse Gores, geb 1789 HRL, Goris Goris Wybes F, geb 10 feb 1788 Makkum, molenaarsknecht te HRL 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1806, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841, ovl 1859; gebruiker van wijk G-236, sjouwer, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Gosling Eises Faber G.E.F. van Mackum ende Antje Poppes Wassenaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Jurjens de oom, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; G.E.F. van Makkum en Antje Poppes Wassenaar van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en volgens verklaaring getrouwd te Makkum den 24 may 1789
Grietje Arjens Faber Douwe Heeres en G.A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Pieters, goede bekende, 13 aug 1791; ondertrouw HRL
Grietje Feeres Faber huwt met Auke Jans Ferwerda, wonende te Marssum; BS huw 1834
Grietje Jacobs Faber geb 1753 Heerenveen, ovl 4 mrt 1835 HRL, 1e huwt met Jan Harmens Noordkamp, 2e huwt met Hendrik Atses Spiekerman, verkoopt een huis in 1801, dv Jacob Jans en Sjouwkje Cornelis; BS ovl 1835; 1847 overlijdens, ovl 1858
Haye Faber huwt met Elisabeth Jans Schaap, tichelaar, wonende te HRL 1830; BS ovl 1830
Haye Faber geb 25 jul 1810 HRL, zv Eile F, en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 25 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, zv Eile Faber en Catrijna Homberg
Hendrik Faber Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, H.F., Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Hendrik Faber huwt met Grietje Dirks, kinderen: Dirk Hendriks F, geb 1781 HRL, Hendrik F, geb 1781 HRL; BS ovl 1845; kind: Dirk Hendriks Faber, geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL
Hendrik Faber huwt met Jeltje Barends, kind: Elisabeth, geb 2 jul 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806
Hendrik H Faber geb 1781 HRL, ovl 15 jan 1844 HRL, 1e huwt met Minke ... , 2e huwt met Jacoba Folkerts Bakker op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1814, huw.get. bij K.T. vd Meulen en H.P. Riem, 1814, id. bij K. de Jong en T.P. Buyl 1820, gleibakker in 1844, zv Hendrik F, en Grietje Dirks; BS huw 1814, huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, gleibakker, wijk G-124; VT1839
Hendrik Dirks Faber geb 17 nov 1806 HRL, ovl 5 apr 1848 HRL, huwt met Anna IJedes Bakker op 18 aug 1831 HRL, timmerman in 1848, ged 7 dec 1806 HRL, N.H., zv Durk F. en Neinke Roelofs (Hamstra); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1848; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-148; VT1839
Hendrik Douwes Faber huwt met Klaaske Dirks van Weerd, kinderen: Sjoerdtje Hendriks F, geb 1781 HRL, Dirk Hendriks F, geb 19 jul 1785 HRL; BS ovl 1822; 1853 overlijdens
Hendrik Jans Faber gebruiker van wijk F-244, smidsknegt, eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid te HRL 1749-1771, ovl voor 1772; ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie en maakloon van ijzerwerk ten dienste van de Stad, 27 aug 1749: f. 34:4:0; id. 3dec17 50: f. 206:12:6; id. 8 feb 1751: f. 21:11:12; id. 7 aug 1752: f. 41:3:0; id. 18 dec 1752: f. 104:13:0; id. 29 apr 1767: f. 589:5:12; id. 18 jan 1768: f. 372:9:0; id. 24 mei 1769: f. 213:18:9; id. 12 feb 1770: f. 374:10:4; id. 28 dec 1763: f. 420:8:8; id. 30 apr 1766: f. 405:9:4; id. 21 dec 1757: f. 162:8:0; id. 23 dec 1758: f. 229:19:12; id. 31 dec 1764: f. 358:13:0; id. aan de weduwe, 3 jun 1771: f. 525:6:4; id. 10 feb 1773: f. 401:0:4 en f. 323:3:12; id. 23 feb 1774: f. 142:18:4; id. 31 mei 1775: f. 493:13:0; id. 5 nov 1777: f. 336:1:2; id. 1 apr 1778: f. 982:6:0; id. 21 dec 1778: f. 160:1:0 en f. 214:18:0 en f. 79:7:0; id. 10 jan 1780: f. 235:5:0; id. 12 jan 1781: f. 426:17:0 id. 25 jun 1781: f. 591:9:0; id. 6 mrt 1782: f. 22:5:0; id. 24 jun 1782: f. 252:7:0; id. 4 jun 1783: f. 505:13:0; id. wegens geleverd ijzerwerk aan de Latijnse Scholen, 29 nov 1751 f. 16:5:0; id. arbeidsloon en geleverd ijzer, 27 dec 1751: f. 334:19:0; id. wegens geleverd ijzerwerk, 24 jun 1754: f. 110:5:0; id. 30 dec 1754: f. 63:14:0; id. 20 jan 1753: f. 192:7:0; id. 8 dec 1755: f. 225:0:0; id. 19 dec 1759: 577 -13:0; id. 13 dec 1756: f. 169:9:10; id. 7 dec 1761: f. 401:14:0; id. 30 dec 1761: f. 12:16:12; id. 19 nov 1753: f. 198:3:0; id. 27 dec 1762: f. 429:19:0; id. 10 dec 1760: f. 383:15:12; id. geleverde ijzerwaren ten dienste van de Stadshuisbrug, 7 sep 1776: f. 349:0:4; id. wegens gemaakt en geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 11 jan 1767: f. 333:9:4; id. 11 jan 1769: f. 353:14:0; id. 10 jan 1770: f. 26:11:8; id. 31 dec 1770: f. 409:9:8; id. 30 dec 1771: f. 388:1:4; id. 14 dec 1772: f. 121:3:12; id. 23 aug 1773: f. 182:11:8; id. 29 dec 1773: f. 1:9:8; id. 5 aug 1776: f. 153:0:0; id. 5 nov 1777: f. 106:7:4; id. 31 dec 1777: f. 234:8:0; id. 21 dec 1777: f. 6:15:0; id. 30 dec 1754: f. 48:5:0; id. 12 mei 1755: 127 Caroliguldens; id. 22 dec 1756: f. 101:3:0; id. 19 dec 1757: f. 18:19:8; id. 11 okt 1751: f. 27:4:0; id. 25 okt 1752: f. 705:11:0; id. 27 jun 1753: f. 112:15:0; id. 3 jan 1759: 12 Caroliguldens en 17 stuivers; id. 19 dec 1759: f. 28:16:0; id. 29 dec 1760: f. 60:12:0; id. 21 dec 1761: f. 42:7:0; id. 12 jan 1763: 138 Cargld en 8 stuivers; id. 25 dec 1763: f. 306:19:8; id. 9 jan 1765: f. 134:19:12; id. 30 dec 1765: f. 307:18:4; id. wegens geleverde ankers ten dienste van de Raadhuistoren, 5 jan 1757: f. 175:11:4; id. wegens arbeidsloon van smeden en geleverd ijzer aan de Raadhuistoren, 21 nov 1757: f. 57:12:12; id. wegens geleverde rongen ten dienste van de Zeewerken, 18 jan 1775: f. 11:8:0; id. aan de erven van de weduwe H.R.F. wegens gedane leveranties ten dienste van de Zeewerken, 26 dec 1779: f. 66:0:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:2:0 wegens het maken en leveren van ijserwerk in het Weeshuis, 20 nov 1753, kwit. no. 43 (GAH1082); president-voogd H. Videlius betaalt f. 41:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Sijbe Harings bij H.R. F
Hendrik Everts Faber geb 1746 HRL, ovl 13 apr 1824 HRL, huwt met Oene Fokkes; BS ovl 1824; 1830 overlijdens
Henrij Faber geb 1788 HRL, ovl 27 feb 1812 Antwerpen in het Hospitaal, kanonnier in rijksdienst; BS ovl 1812
Hidde Tjeerds Faber geb 1800 Arum, ovl 26 mei 1859 HRL, huwt met Everdina vd Gaast op 7 dec 1837 HRL, wonende te HRL, koopman in 1851, N.H., zv Tjeerd Pieters F, en Gelske Hiddes; BS huw 1837, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 39 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-070; VT1839
Hiltje Walings Faber zie ook: Hiltje Walings; ovl 31 mei 1808 HRL, huwt met Jacob Tjeerds Spanjer op 28 aug 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1895
Hiltje Wybes Faber geb 25 mei 1810 HRL, ovl 8 jul 1868 HRL, huwt met Sjoerd Mulder, Herst. EvL. en Evl in 1851, werkster 1851, ovl wijk D-100, dv Wybe Sijbrens F, en Teuntje Bonifacius (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius Oolgaard
Hubertina Faber ovl voor 1837, huwt met Gerbrandus Bruining Jansonius; BS Franeker huw 1836
Isaac Faber mr kuyper in 1782; zie ook: Isaac Jansen; weesvoogden bet f. 114:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Jan Jansen bij I.F., 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 60:0:0 wegens verdiende loon van Jan Jansen bij I.F., mr kuyper, 11 may 1782. (GAH1113); Johannes Olinjus ende Maayke Fokkes Faber, beide van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd IJ.F. deszelfs oom en curator, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; huwt met Martje Fokkes, kind: Jan Isa?ks F, geb 20 aug 1772 HRL, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , BS ovl 1835; kind: Foekje Isaaks Faber, geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Isaaks Faber, geb 5 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Antie Isaaks Faber, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL; Harmen Johannes Smit en Antje Isacs Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Isaac Faber, 23 apr 1796; Sijbren Ulbes ende Mettje Isaks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.J.F. deszelfs neef, 18 aug 1804; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); huwt met Truike Scheltes, kind: Truike IJzaks F, geb 1768 HRL, verkoopt een huis in 1801; BS ovl 1832; kinderen: Geertruy en Jan Isaacs Faber, beiden ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Izac Jans Faber Cornelis Fransen ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom I.J.F., 9 may 1789; ondertrouw HRL
Iza?K Jans Faber geb 10 dec 1806 HRL, ged 28 dec 1806 HRL, N.H., ovl 22 jul 1844 HRL, kuiper, ongehuwd, zv Jan Isa?ks F, en Jetske Tjeerds/Sjoerds Spanjaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1844; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839
Jacob Faber ovl voor 1865, huwt met Tettje Akkringa, kind: Aaltje F, geb 1788 HRL; BS ovl 1864
Jan Faber ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 46:12:0 ter Saeke geleverd IJzerwerk, 31 dec 1805, quit. no. 22 (GAH1138)
Jan Faber vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 259 en 260), 38 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Jan Faber huwt met Johanna Idses, kind: Neeltje, geb 20 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Neeltje Jans Faber, geb 20 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Faber huwt met Pietje ... , kind: Gerrit Jans F, geb 1790 HRL; BS ovl 1847
Jan Arends Faber vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 160, bij hem inwonend Arend Faber, 19 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Jan Arends Faber huwt met Jeltje Dirks, ijzerhandelaar, koopt een huis 1801-1807, kinderen: Stijntje Jans F, geb 1791 HRL, Arend Jans F, geb 1783 HRL; BS ovl 1830, ovl 1840; kind: Dirk Jans Faber, geb 1 jun 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL; ontv. vd Stadsrentmeester f. 40:7:0 wegens gemaakt ijserwerk voor de nieuwe kerk, kwit. no. 74, ordonn. 30 sep 1776. (GAH1060); Roelof ten Sijthoff, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter ende Antje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder J.A.F., 10 nov 1787; ondertrouw HRL; Jan Johannes Groen en Jantje Meyes Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator J.A.F., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; J.A.F. en Tjitske Jans, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; J.A.F. van HRL, en Jeltje Dirks van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisnr. 160, belasting: 1:0 -; mei 1803, 1804, 1805. (GAH650); J.A.F., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, in qualt als Curator over Jantje Meiles Faber, 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijssporen ten dienste van de Stad, 22 jan 1787: f. 8:8:0; id. wegens reparatie aan ijzerwerk, 30 jun 1795: f. 71:7:12; id. 29 dec 1791: f. 55:19:8; id. wegens geleverd ijzerwerk, 2 jun 1796: f. 11:16:0; id. wegens gemaakt tobben, 31 Wintermaand 1810: f. 28:5:6; id. wegens geleverd ijzerwerk, ordonn. 12 mrt 1804: f. 129:18:4; id. over 1805: f. 7:12:6; id. 31 dec 1805: f. 10:10:12; id. over 1805: f. 151:5:10; id. 31 dec 1805: f. 132:5:8; id. ordonn. 27 mei 1805: f. 14:13:8; id. 31 dec 1805: 18 stuivers; id. 31 dec 1806: f. 15:19:0; iv, over 1806: f. 334:0:14; id. 31 dec 1807: 8 Caroliguldens; id. 31 dec 1807: f. 182:16:4; id. ten dienste van de Zeewerken, 29 dec 1792: f. 23:15:8; id. 18 jan 1796: f. 11:9:8; id. 5 nov 1777: f. 675:11:14; id. ten dienste van de Trekweg, 30 apr 1795: 4 Caroliguldens en 9 stuivers; id. voor het maken en leveren van ijzerwerk aan de affuiten ten dienste van defensie, 10 mrt 1789: 107 Caroliguldens en 17 stuivers; id. geleverd ijzerwerk ten dienste van de defensie, 10 mrt 1789: f. 133:9:0; Schelte Piers van der Hoeve koopt van Bartle Tuininga, procureur, en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde, en wel door overlijden van Johannes Hogerhuis en Cornelis Jans Faber, in leven mede te HRL woonachtig, enige curatores bonorium over de geabandonneerde boedels van Meile Dirks Faber en Janke Sijbes, indertijd echtelieden te HRL, en verder ingevolge conventie met Sicco van Laan en J.A.F. ten gemelde stede als administratoren over Jantje Meiles Faber tot deze verkoop gequalificeerd, een huis voor 791 Caroliguldens op 28 mrt 1801; Henricus Westra, advokaat te HRL, koopt van idem een huis of pakhuis voor 421 Caroliguldens en 5 stuivers op 18 apr 1801
Jan Arends Faber geb 9 nov 1804 HRL, ged 4 dec 1804 HRL, N.H., zv Arend Jans F, en Neeltje Fokkes Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Berends Faber geb 1785 HRL, ovl 12 sep 1813 HRL, huwt met Sjieuwke Gerrits op 24 sep 1812 HRL, huw.afk. 13 en 20 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, wednr, stalknegt, huisbediende in 1812, ovl wijk G-290, zv Berend Jans, en Jeltje Willems; BS huw 1812, ovl 1813, huw 1816
Jan Douwes Faber ovl 10 okt 1805 HRL, huwt met Gerritje Jans, werkman in leven, N.H., kinderen: Douwe Jans F, geb 8 mei 1799 HRL, Bauke Jans F, geb 27 jan 1805 HRL, Jan Jans, geb 16 mei 1801 HRL. ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1819, huw 1827, ovl 1833; wed. J.D.F. gebruiker van wijk G-312, gealimenteerd, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Jan Fokkes Faber geb 16 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL, zv Fokke Jans Faber en Johanna Pieters
Jan Gerrits Faber huwt met Baukje Jans, kinderen: Trijntje Jans F, geb 1778 HRL, Jan Jansen F, geb 1774 HRL; BS ovl 1840; 1845 overlijdens
Jan Isaacs Faber ged , samen met Geertruy Isaacs Faber, 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; zv Isaac Jans Faber en Wijlen Geertruy Scheltes
Jan Jansen Faber geb 1774 HRL, ovl 7 nov 1840 HRL, huwt met Pietje Gerbens Posthuma, kind: Baukje Jans F, geb 1811 HRL, huw.get. bij C. Jacobs en G. Cornelis 1811, id. bij R. Broekman, (gk) en A.R.M. van Gelder, (gk), zv Jan Gerrits F, en Baukje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1837, ovl 1840, ovl 1843, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk C-190, smid. 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-190; VT1839; J.J.F. eigenaar van percelen nrs. 283 en 284 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 204, resp. huis en erf, en huis, resp. 103 en 30 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 495 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 204, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 498 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 204, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45 m2; (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1821, bl. 37); id. van perceel nr. 993 te HRL, grofsmid. woonplaats HRL, legger nr. 204, huis en erf, 97 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Jan Jans Faber geb 16 mei 1801 HRL, ged 9 jun 1801, N.H., 1e huwt met Tietje Klein op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827 HRL, werkman, 2e huwt met Adriana Jekel op 17 okt 1833 HRL, thans dienende bij de mobiele Vriese Schutterij, timmerman aan de Ommerschans in 1837, zv Jan Douwes F, en Gerritje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1827, ovl 1831, huw 1833, ovl 1837
Jan Luitjes Faber geb 1773 HRL, ovl 10 okt 1841 HRL, huwt met Maria Johanna Falon, koopman in 1841, kind: Trijntje Jans F, geb 1799 HRL, huw.get. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, koekbakker, oom bruidegom 1814, id. bij P.L. Faber en R.R. de Vries, broeder bruidegom 1816, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta 1820, koopt een huis in 1802, zv Luytje Pieters en Trijntje Jans Lagemeer; BS huw 1814, huw 1816, huw 1820, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-054, koekebakker, medegebruiker Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-031; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisnr. 84, belasting: f. 1:0:0, mei 1803, 1804. (GAH650); koopt van Tietje Arjens weduwe Sikke van Laan voor de ene helft en Bentsche Rientses weduwe Arjen Douwes voor de andere helft en alzo tesamen voor het geheel, in die qualiteit, een huis voor 2150 Caroliguldens op 10 jul 1802; weesdiacoon, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 84, bij hem inwonend Lourens Braaksma, 20 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; in plaats van de afgaande Weesdiaconen Jacob Smith, J.L.F. en Fokke Lieuwma zijn benoemd Jan van der Vleugel, Harmannus Addens en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 (GAH46); J.L.F. eigenaar van perceel nr. 595 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 38); id. van perceel nr. 598 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1105 en 1106 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, resp. pakhuis of bergplaats, huis en tuin, resp. 40 en 610 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1126 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, J.L.F., en Jacob Smith en zijn de afge gaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
Jan Oebeles Faber huwt met Marijke Bernardus Wels, kind: Anna Jans F, geb 1797 Bolsward, timmerknecht te Leeuwarden in 1826, wonende te Leeuwarden 1835; BS huw 1826, huw 1835, ovl 1839
Jan Tjitzes Faber huwt met Korneliske Jans, kinderen: Joukje Jans F, geb 1798 Stiens, Douwe Jans F, geb 1809 Dokkum, smidsknecht te Dokkum in 1829 en 1830; BS ovl 1829; 1830 overlijdens
Jan Walings Faber geb 1767 HRL, ovl 19 nov 1831 HRL. aan de Stadswal bij huis no. 44 in wijk H, huwt met Dirkje Cornelis en Jannetje Welling; BS geb en ovl 1825, ovl 1831; eigenaar en gebruiker wijk A-111, bakker, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 144:7:0 ter Saeke geleverd Brood in de maanden nov en dec 1810, 31 dec 1810, quit. no. 46 (GAH1142); kind: Waling Jans Faber, geb 8 sep 1793, ged 22 sep 1793 Grote Kerk HRL, moeder is J. Welling; J.W.F., Meester Bakker, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robinns Blanksma
Jan Ysaaks Faber geb 29 aug 1772 HRL, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; ovl 31 dec 1835 HRL, huwt met Jetske Tjeerds/Sjoerds Spanjer/Spanjaar, kinderen: Isa?k Jans F, geb 10 dec 1806 HRL, Leentje Jans, geb 25 dec 1804 HRL, kuipersbaas in 1835, huw.get. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, neef bruidegom, 1811; id. bij D.P. Wijngaarden en J.M. Faber oom bruidegom 1816, id. bij h. B. Smith en M.H. Smit, oom bruid 1818, id. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, 1820, zv IJzaak Jans F, en Martje Fokkes; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1806, BS huw 1811, huw 1816, huw 1818, huw 1820, ovl 1835, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk B-048, kuiper, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk D-004, pakhuis, eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens kuiploon, 30 dec 1811: f. 25:19:4; id. wegens geleverde tobben en emmers, 1810, ordonn. 31 Wintermaand 1810: 28 Caroliguldens, 5 stuivers en 8 penningen; id. wegens geleverd kuiperswerk, 1811: f. 25:19:4; (geen boeknr. vermeld); J. IJ.F. eigenaar van perceel nr. 415 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 206, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Janke Dirks Faber huwt met Jan Arents, beide van HRL, geproclam; de 23-30 dec 1770 en getrout de 6 jan 1771
Jantje Meiles Faber zie ook: Jantje Meiles; geb 1776 HRL, ovl 8 nov 1847 HRL, 1e huwt met Jan Johannes Groen op 8 mei 1796 HRL, 2e huwt met Dirk Pieters Wijngaarden op 4 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, koopt een huis in 1801, dv Meile Dirks F, en Janke Sijbes; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS huw 1816 1847 overlijdens; Jan Johannes Groen en J. Meyes F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator Jan Arends Faber, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-095; VT1839; Jan Arends Faber op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, in qualt als Curator over J.M.F., 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); kind: IJnskje Jans Groen, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL; Schelte Piers van der Hoeve koopt van Bartle Tuininga, procureur, en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde, en wel door overlijden van Johannes Hogerhuis en Cornelis Jans Faber, in leven mede te HRL woonachtig, enige curatores bonorium over de geabandonneerde boedels van Meile Dirks Faber en Janke Sijbes, indertijd echtelieden te HRL, en verder ingevolge conventie met Sicco van Laan en Jan Arends Faber ten gemelde stede als administratoren over J.M.F. tot deze verkoop gequalificeerd, een huis voor 791 Caroliguldens op 28 mrt 1801; Henricus Westra, advokaat te HRL, koopt van idem een huis of pakhuis voor 421 Caroliguldens en 5 stuivers op 18 apr 1801; nu huisvrouw van Jan Johannes Groen, wever te HRL, verkoopt een huis aan Jan Zuderman voor 468 Caroliguldens op 21 nov 1801; id. aan Jan Ikes Molenaar 4 woningen voor 168 Caroliguldens op 21 nov 1801; (geen boeknr. vermeld); In Ondergetekende Rigtje Tjeerds weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Dirk Pieters Wijngaarden bij mijnen Wijlen Man in echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met J.M.F. weduwe Jan Groen, mede wonende te HRL. en heb ik deze met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL den 20 mrt 1816
Jetske/Sytske Faber zie Sijtske Faber, 1788
Jetske Pieters Faber geb 29 jan 1800 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., ovl 27 apr 1862 HRL, huwt met Joseph Gerbens Terpstra op 31 dec 1828 HRL, huw.afk. 24 en 31 aug 1828, werkster, ovl wijk D-006, dv Pieter Tjerks F, en Grietje Martens (Haarsma); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1829, ovl 1862; oud 30 jaar, (vnm: Jeltie), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Johannus Jacobus Faber huwt met Hijlkie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en de 7 en getrout de 13 apr 1760
Johannes Jans Faber geb 1 jan 1801 Wijnaldum, grofsmid. wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Johannes Michael Faber geb 14 okt 1800 HRL, ged 9 nov 1800, N.H., huwt met Maatje Hiddes Bleeker op 12 jan 1826 HRL, huw.afk. 1 en 8 jan 1826, scheepstimmermansknecht, zv Eile F, en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826
Joukje Jans Faber geb 1798 Stiens, ovl 6 dec 1829 HRL, huwt met Hendrik Hiddes Bleeker op 24 sep 1829 HRL, huw.afk. 6 en 13 sep 1829, man was pannebakkersknecht, dv Jan Tjitzes F, en Korneliske Jans; BS huw 1829, ovl 1859
Kaatje Eiles Faber geb 20 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL, dv Eile Pilgers Faber en Antje Freerks
Klaas Pieters Faber huwt met Riemke Abrahams vd Werf, kind: Pieter Klases Faber, geb 1810 Stavoren; BS ovl 1814; 1824 overlijdens; K.P.F. eigenaar van perceel nr. 1612 te HRL, koopvaardijkapitein, woonplaats HRL, legger nr. 207, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Leentje Faber oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-048; VT1839
Lijsbeth Hendriks Faber huwt met Jacob Claasen Houtkooper, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1758 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Berber Jacobs Houtkoper, ged 17 mei 1761 Grote Kerk HRL
Lolkje Murks Faber huwt met Hotze Ringnalda; BS ovl 1831
Luitje J Faber gebruiker van wijk E-031 is Luitje P. Faber, zonder bedrijf, eigenaars zijn Jan L. Faber en A. van Eeken, 1814. (GAH204)
Luytje Pieters Faber geb 1737 ... , ovl 27 jun 1816 HRL, huwt met Trijntje Jans Lagemeer, zie ook Trijntje Jans, ijzerwerkleverancier 1810, kinderen: Jan Luitjes F, geb 1773 HRL, Pieter Luitjes F, geb 1766 HRL; BS ovl 1816, ovl 1822, ovl 1836, ovl 1841; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Sestig den Sevende dec is Gedoopt Pieter zv L.P.F. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Luitje Pieters Faber geb 1797 HRL, huwt met Rinske Teunis Koster op 17 mei 1818 HRL, huw afk. 3 en 10 mei 1818, schoenmakersknecht, huw.get. bij L. Koster en T. Cornelis, schoonbroeder bruidegom 1818, id. bij W.P. Faber en A.B. Formeling, broeder bruidegom; BS huw 1818, huw 1819; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-242; VT1839
Maaike Fokkes Faber zie ook: Mayke Fokkes; huwt met Johannes A. Olinjus op 21 jun 1795 HRL, laatste afk. 21 jun 1795 komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1807; Johannes Olinjus ende M.F.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsak Faber deszelfs oom en curator, 6 jun 1795; ondertrouw HRL
Magteld Douwes Faber geb 28 okt 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Douwe Jans Faber en Geertrui Magnus van Arssen
Magnus Faber huwt met Reintje Meintes op 13 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; geb 28 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Douwe Jans Faber en Geertruy Magnus van Arssen
Maria Faber geb 1767 Makkum, ovl 13 feb 1847 HRL, huwt met Ate Pieters de Vries, dv Hijlke Jacobs en ... ; BS ovl 1847; oud 70 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-141; VT1839
Maria Faber geb 1798 Makkum, ovl 29 sep 1868 HRL, huwt met Jurjen Haitsma, Vst 12 jun 1861 uit Almenum, N.H., ovl wijk D-140, dv Willem F, en Atje Everts; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-253, supp wijk B-215
Martje Cornelis Faber geb 1777 HRL, ovl 3 apr 1847 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Jans F, en Fokje ... ; BS ovl 1847; oud 60 jaar, (vnm: Maatje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-025; VT1839
Meile Dirks Faber zie ook: Meile Dirks; ovl voor 1817, huwt met Janke Sijbes de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 jan 1765, kind: Jantje Meiles F, geb 1776 HRL, heeft boedel geabandonneerd in 1801; DTB N.H. HRL. 1765, BS huw 1816, ovl 1847; ovl 14 okt 1789 HRL, oud 43 jaar; kind: Auckjen Meiles, geb 9 jan 1773, ged 2 feb 1773 Grote Kerk HRL; Schelte Piers van der Hoeve koopt van Bartle Tuininga, procureur, en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, in qualiteit als geauthoriseerde, en wel door overlijden van Johannes Hogerhuis en Cornelis Jans Faber, in leven mede te HRL woonachtig, enige curatores bonorium over de geabandonneerde boedels van M.D.F. en Janke Sijbes, indertijd echtelieden te HRL, en verder ingevolge conventie met Sicco van Laan en Jan Arends Faber ten gemelde stede als administratoren over Janke Meiles Faber tot deze verkoop gequalificeerd, een huis voor 791 Caroliguldens op 28 mrt 1801; Henricus Westra, advokaat te HRL, koopt van idem een huis of pakhuis voor 421 Caroliguldens en 5 stuivers op 18 apr 1801
Metje Fokkes Faber geb 14 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Fokke Jans faber en Johanna Pieters
Mientje Aukes Faber geb 26 jun 1811 HRL, ovl 2 okt 1814 HRL; wijk A-161, dv Auke Luitjes F, en Regtje Simons; BS geb 1811, ovl 1814
Minne Abes Faber ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 70:16:0 voor geleverd ijserwerk, ord. no. 19, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 51:16:0 voor het maeken en repareren van ijserwerk, ord. no. 6, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 43:17:0 ord. no. 15, 15 nov 1777. (GAH1108); huwt met Antje Lieuwes, kind: Antje Minnes Faber, geb 7 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverd ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken, 23 aug 1773: f. 80:4:4-; (geen boeknr. vermeld)
Minne Walings Faber ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Waling Jans Faber en Trijntie Minnes
Mintje Rommerts Faber geb 1780 HRL, ovl 28 jun 1829 HRL, ongehuwd, dv Rommert Wiebes F en Aukje Feyes; BS ovl 1829
Neeltje Faber geb 20 nov 1811 HRL, dv Jan F en Johanna Idses; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 20 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Faber en Johanna Idses
Pierre Faber geb 12aug/okt1782, inschrijfnummer 223, 123 ste regiment infanterie, ook 124 ste regiment infanterie, inschrijfnummer 1226; Chateau de Vincennes, Fr; geb 12 aug 1782 HRL, inschrijfnummer 1226, 124 ste regiment infanterie ook 123 ste regiment, inschrijfnummer 223; Chateau de Vincennes, Fr
Pieter Gerbens Faber P.G.F. ende Johanna Heins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Johannes Caspers, 7 nov 1795; ondertrouw HRL
Pieter Klases Faber geb 1810 Stavoren, ovl 22 okt 1814 HRL; wijk A-110, zv Klaas Pieters F. en Riemke Abrahams vd Werf; BS ovl 1814
Pieter Luitjes Faber geb 1766 HRL, ovl 9 aug 1836 HRL, 1e huwt met Hendrikje Walkes Dortman, 2e huwt met Rigtje Rommerts de Vries op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 apr 1816, huw.get. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, oom bruidegom, smid 1814, id. bij D.M. de Boer en T.J. Faber, oom bruid. 1818, id. bij W.L. Westerbaan en G.P. Plas 1818, id. bij H.D. Zweering en H.J. de Boer 1831, N.H., aanspreker in 1836, kinderen:Walke Pie ters F, geb 1792 HRL, Eelke F, geb 22 jul 1803 HRL, Eelke F, geb 20 jun 1800 HRL, Luitje Pieters F, geb 1797 HRL, zv Luitje Pieters F. en Trijntje Jans Lagemaar; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1830, huw 1831, ovl 1836, ovl 1868; P.L.F. en Hendrikje Walkes Dortman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Walke Harmens deszelfs vader, 17 apr 1790; ondertrouw HRL; P.L.F. en Hendrikje Walkes Dortman, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:17:0 ter Saeke IJzerwerk, primo jan 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. f. 25:13:0, 6 jan 1808, quit. no. 6 (GAH1140); In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Sestig den Sevende dec is Gedoopt Pieter zv Luitje Pieters Faber en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Pieter Tjeerds Faber geb 29 apr 1809 Witmarsum, ovl 11 jun 1874 HRL, 1e huwt met Geiske Jans Burggraaf op 16 dec 1830 HRL, slagersknecht, wonende te HRL, 2e huwt met Maike Lammertsma op 13 sep 1832 HRL, slagersknecht, werkman en arbeider in 1851, N.H., zv Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk G-282
Pieter Tjerks Faber geb 1779 Midlum, ovl 16 feb 1819 HRL, huwt met Grietje Martens Haarsma, arbeider in 1819, kinderen: Jetske Pieters, geb 29 jan 1808 HRL, Jetske, geb 21 jan 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1819, ovl 1846
Pietje Faber ovl voor 1860, huwt met Jan Strikwerda; BS ovl 1859
Pietje Germens Faber geb 10 jul 1775 HRL, ovl 3 aug 1820 HRL, huwt met Hendrik Harms deurnat op 12 feb 1804 HRL, vlgs ovlakte met kinderen, dv Gerben Pieters en Sjoukje Reins; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1820, huw 1828
Rein Gellofs Faber huwt met Antje Lucas, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; R. Gerlofs F. ende Antie Lucas beide van HRL, koomende weegens de bruid Ruerd Jansen, 4 mei 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rein Hendriks Faber ovl voor 1801, meester ijzersmid. koopt een huis in 1799; Otte Bernardus van Marle van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. IJ.F. op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Willem Durks ende Feyke Jelles, (v), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F. deszelfs neef, 3 apr 1790; ondertrouw HRL; Hendrik Blom van HRL, ende Catharina Cornelis Heusselaar van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F. 7 may 1791; ondertrouw HRL; Jan Philippus Cabelhof ende Hijke Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; Marten Durks en Antje Seyes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F., goede bekende, 25 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Lolkes ende Trijntje Harkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman R.F., 26 okt 1793; ondertrouw HRL; R.H.F., in de Vroedschap van HRL, en Boutje Uilkes Nollides van Ried, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 te HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Ried, hier getrouwd den 15 naastvolgende; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J. H
Rigtje Faber zie R.T. Spanjaar
Roelof Faber geb 23 nov 1808 HRL, ged 11 dec 1808 HRL, N.H., huwt met Fetje Ulbes Visser, (gk), op 12 apr 1838 HRL, huistimmermansknecht in 1838, zv Dirk F. en Neinke Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1838, ovl 1843
Rommert Wybes Faber ovl 9 jan 1797 HRL, huwt met Aukje Feyes, kinderen:Aaltje (Antje) Rommerts F, geb 16 aug 1787 HRL, Wybe F, geb 1792 HRL, Mintje Rommerts F, geb 1780 HRL; BS ovl 1813; 1819 huwelijken, huw 1823, ovl 1829, ovl 1844, ovl 1849
Roukje Eyses Faber Sibrand Feikes Kamsma en R.E.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende, bij zich hebbende het kind, waarvan gemelde R.E.F. reeds eenigen tijd tevooren bevallen was; hu Grote Kerk ha; kind: Feike Sybrands Kamsma, geb 7 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote kerk HRL; kind: Catharina Petronella Sibrands Kamsma, geb 12 feb 1788, ged 9 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Anna Sibrands Kamsma, geb 22 okt 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sijbrands Kamsma, geb 24 jan 1792, ged 7 feb 1792 Grote Kerk HRL
Sape Feikes Faber huwt met Doetje Willems Faber, zeilmaker, wonende te Makkum; BS huw 1842
Sybrandus Faber predikant, (hypodydascalus in 1736); ontvangt van het gemeentebestuur wegens door hem gedane predikdiensten, 13 sep 1730: f. 50:0:0 (GAH283); id. wegens door hem waargenomen predikbeurten in het vaceren van het beroep door het vertrek van dominee Siccama, 8 okt 1732: f. 84:0:0 (GAH283); id. terzake het bedienen van de predikbeurten gedurende de tijd van de tijd van de afstand van de Classis tot het overkomen van dominee Creighton, 18 nov 1733: f. 28:0:0 (GAH283); id. voor het waarnemen van 9 predikbeurten gedurende de vacature van het beroep van de vertrokken dominee Brouwer, 29 dec 1734: f. 45:0:0 (GAH283); id. 68 dagen tractement, 8 okt 1736: f. 53:0:0 (GAH283); id. 24 dagen tractement, 1 nov 1736: f. 23:8:0 (GAH283); id. 11 weken tractement, 9 sep 1737: f. 43:15:0 (GAH283); Candidaat S.F. en praeceptor der Latijnse school te HRL, doet zijn intrede te Ruigelollum met Rom. 1:15 en 16, 4 okt 1739, (Frl. 1700-1795)
Sybrandus Faber huwt met Hiltje Pieters Petsma, kind: Wybe Sijbrens F, geb 1787 HRL; BS ovl 1848
Sytske Tjerks Faber zie ook: Sijtske Tjerks; geb 1788 HRL, ovl 22 nov 1857 HRL, huwt met Johannes Gebel op 12 aug 1810 HRL, tapperse in 1851, N.H., dv Tjerk Wybes en Dieuwke Harkes huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-145, 151, wijk F-258; Johannes Gebel en S.T.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, kasteleinse, wijk C-146; VT1839
Sytske Faber oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Sytske Jans Faber geb 16 jan 1754 Bolsward, ovl 31 okt 1823 HRL, huwt met Paulus Wellinga; BS ovl 1823
Sintje Douwes Faber ovl voor 1824, huwt met Tjietske Ales/Ates, kind: Antje Sintjes F, geb 1776 HRL; BS Franeker huw 1823
Sjoerd Douwes Faber te Wommels, koopt van Antje Sentjes, wonende te HRL, meerderjarige dv Sentje Douwes en Tjietske Ales, in leven echtelieden te HRL, voor haar zelf en het verder recht bij scheiding bekomen hebbende van haar oom S.D.F., mr. smid te Wommels, als enige curator over haar minderjarige zuster Vroukje Sentjes, in die qualiteit, een huis voor 70 Caroliguldens op 17 okt 1801; (geen boeknr. vermeld)
Sjoerdtje Hendriks Faber geb 1781 HRL, ovl 18 mei 1853 HRL, huwt met Jan Martens vd mei op 25 aug 1805 HRL, dv Hendrik F. en Klaaske van Weerd; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-110; Jan Martens van der mei en S.H.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, deszelfs oom, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-100; VT1839; kind: Douwe Jans, geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans, geb 16 jun 1811, ged 7 jul 1811 Grote Kerk HRL
Sjoukje Faber geb 16 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, N.H., dv Eile F. en Catharina Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1805
Sjouwkje Luitjes Faber ovl voor 1815, huwt met Bart Tjebbes Walstra; BS huw 1814, ovl 1842
Styntje Jans Faber geb 1791 HRL, ovl 6 nov 1840 HRL, ongehuwd, dv Jan Arends F. en Jeltje Dirks; BS ovl 1840; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
T Faber Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T.F., notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste (?) dochter niet meer in leven. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Tabe O Faber wonende te HRL 1798 en te Franeker in 1801; koopt van Ha-ent Pieters een huis voor 500 Caroliguldens op 1 dec 1798; (geen boek nr. vermeld); Pieter Fransen, meerderjarige jongeman te HRL, koopt van Folkert Trasburg, koopman te Sneek, als last en procuratie hebbende van T.O.F., present wonende te Franeker, in die qualiteit, een huis voor 576 Caroliguldens op 21 nov 1801
Tetje Pieters Faber huwt met Dirk Siebes Stolstra/Stalstra; BS ovl 1833; 1834 overlijdens, ovl 1845
Tetje Walings Faber huwt met Harmen Jans Gonggrijp; BS ovl 1837
Tytje Tjeerds Faber geb 1803 Arum, ovl 9 mrt 1894 HRL, 1e huwt met Dirk Willems Jager op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Eelke Kronenburg op 2 okt 1834 HRL, 3e huwt met Taeke van Dijk op 12 jul 1838 HRL, wonende te HRL, wonende te ook HRL. in 1832, N.H., dv Tjeerd Piters F., en Gelske Hiddes de Vries; BS huw 1828, ovl 1832, ovl 1836, huw 1834, huw 1838, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk G-269; oud 36 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-275; VT1839
Tjeerd Goris Faber geb 8 okt 1799 HRL, ovl 15 dec 1859 HRL, 1e huwt met Sjoerdje IJking op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, 2e huwt met Nieske Boomsma op 13 okt 1853 HRL, morgenwekker in 1851, N.H., zv Goris Wybes en Froukje Sietzes; BS huw 1821, huw 1853, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249, 261; ged 5 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-316; VT1839
Tjeerd Pieters Faber geb 1769, . ., ovl 3 okt 1814 HRL; wijk H-050, huwt met Gelske Hiddes de Vries, in leven werkman, kinderen: Hidde Tjeerds F, geb 1800 Arum Tjietske Tjeerds F, geb 1805 Arum, Getje Tjeerds F, geb 1811 Witmarsum, Pieter F, geb 29 apr 1809 Witmarsum, Tijtje Tjeerds F, geb 1803 Arum; BS ovl 1814; 1827 overlijdens, huw 1830, ovl 1840, ovl 1848, ovl 1859, ovl 1874 1894 overlijdens; gebruiker van wijk H-051, sjouwer, eigenaar is Bauke Komst wed., 1814. (GAH204)
Tjerk Pieters Faber huwt met Dieuwke Harkes, kind: Sijtske F, geb 1788 HRL; BS ovl 1847; 1857 overlijdens
Tjitske Faber geb 1782 HRL, ovl 19 sep 1848 HRL, huwt met Alle Douwes Werpman, dv Gerben F. en Sjouwkje ... ; BS ovl 1848
Tjietske Tjeerds Faber geb 1805 Arum, ovl 11 sep 1840 HRL, huwt met Harmen Jans Dreunhuizen op 21 mrt 1833 HRL, arbeidster, wonende te HRL, dv Tjeerd Pieters en Gelske Hiddes de Vries; BS huw 1833, ovl 1840, ovl 1846; oud 35 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; VT1839
Truyke Yzaks Faber geb 1768 HRL, ovl 23 jan 1832 HRL, ongehuwd, dv IJzak Jans F. en Truike Scheltes; BS ovl 1832; gebruiker van wijk B-064, kinderschoolhoudster, eigenaar is Willem Lieuwes Bonnema q. q., 1814. (GAH204)
Trijntje Faber geb 1785 Kimswerd, ovl 21 jan 1851 HRL, doodgevonden, huis wijk E-105, man was in 1851 afwezig of ovl, dv Fedde F. en Idske Taekeles; BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-131; oud 34 (!) jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL, wijk F-140; VT1839
Trijntje Berends Faber geb 1758 Menaldum, ovl 2 feb 1838 HRL, huwt met Haye Sieds van der Vliet, dv Berend Sijbes F, en Aaltje ... ; BS ovl 1838
Trijntje Douwes Faber geb 1 mei 1766 HRL, ovl 23 apr 1820 HRL, huwt met Cornelis Fransen vd Form, doet overlijdensaangifte van Gerlof Jans de Vries in 1811, dv Douwe F, en Trijntje Meyloffs
Trijntje Jans Faber geb 1778 HRL, ovl 18 jul 1845 HRL, huwt met Jan EEdes vd Woude op 8 mei 1803 HRL, getuige bij geboorte aangifte in 1811, dv Jan F. en Baukje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, bsha181ge, ovl 1840, ovl 1845, ovl 1854; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-298; VT1839
Trijntje Jans Faber geb 1799 HRL, ovl 24 jun 1857 HRL, huwt met Dirk M. de Boer op 11 jan 1818 HRL, huw.afk. 28 dec 1817 en 4 jan 1818, dv Jan Luitjes F, en Maria Falon; BS huw 1818, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk C-057; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-054; VT1839
Trijntje Walings Faber geb 1774 HRL, ovl 7 jan 1837 HRL, ongehuwd; BS ovl 1837
Waling Jans Faber geb 8 sep 1793, ged 22 sep 1793 Grote Kerk HRL, zv Jan Walings Faber en Jannetje Welling
Waling Jansen Faber ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:2:0 voor ''t maken en repareren van ijserwerk, kwit. no. 5, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 22:5:0, kwit. no. 11, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 45:19:0, ord. no. 16, 1774. (GAH1105); ontv. vd Stadsrentmeester f. 871:5:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk voor de nieuwe kerk, kwit. no. 56, ordonn. 16 aug 1775. (GAH1060); huwt met Dieuke Andeles, kind: Aaltje Walings Faber, geb 2 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL; ovl voor 1780, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde ijzerwaren ten dienste van nieuwe karren, 7 sep 1776: f. 78:9:8; id. wegens gedane diensten ten behoeve van de Stad, 5 nov 1777: f. 45:8:4; id. 23 feb 1778: f. 25:19:0; (geen boeknr. vermeld); id. aan de erven wegens gedane leveranties, 10 jan 1780: f. 25:10:0; id. 26 dec 1779: f. 24:7:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens praamhuur ten dienste van de Zeewerken, 31 dec 1777: f. 12:1:0; aan de erven van W.J.F. wegens leverantie ten dienste van de Zeewerken, 11 dec 1780: f. 33:12:0; (geen boeknr. vermeld); huwt met Trijntie Minnes, kind: Antje Walings Faber, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL; kind: Minne Walings Faber, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Walke Pieters Faber geb 1792 HRL, ovl 12 dec 1830 HRL, huwt met Antje Berends Formeling op 31 mei 1819 HRL, huwafl. 16 en 23 mei 1819, timmermanknecht in 1830, huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker 1814, id. bij L.P. Faber en R.T. Koster, broeder bruidegom 1818, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet 1819, zv Pieter Luitjes F. en Hendrikje Walkes Dortman BS huw 1814, huw 1818, huw 1819, ovl 1830, ovl 1852
Wybe Faber geb 1792 HRL, ovl 6 aug 1844 HRL, huwt met Pierkje Klemans op 20 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, wieldrayer in 1844, huw.get. bij A. Tamsma en A.R. de Boer, zv Rommert Wiebes F. en Aukje Feyes; BS huw 1819, huw 1820, ovl 1844; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wieldraayer en stoelmaker, wijk F-235; VT1839; W.F. eigenaar van perceel nr. 1241 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1469 te HRL, stoelmaker, woonplaats HRL, legger nr. 208, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Wybe Faber huwt met Grietje Tor; BS ovl 1850
Wiebe Goris Faber geb 1788 ... , huw.get. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek, wonende te HRL, houtmolenaarsknecht, id. bij F. Visser en A.A.H. Baarda in 1821, wonende te HRL. ook in 1818; BS huw 1816, ovl 1818, huw 1821
Wybe Sybrens Faber geb 1787 HRL, ovl 24 feb 1848 HRL, huwt met Teuntje Bonifacius Oolgaard op 14 jan 1810 HRL, grofsmid en wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, huurt 8 p. m. greidland 1810-1811, komt van Almenum in 1810, kind: Hiltje, geb 25 mei 1810 HRL, zv Sijbrandus F. en Hiltje Pieters Petsma; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, BS ovl 1848; W.S.F. van Almenum en Teuntje Bonifacius Ohlgard van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hiltje Wybes Faber, geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, 1810: 135 Caroliguldens; id. over 1811; (geen boeknr. vermeld)
Wieger Pieters Faber huwt met Stijntje Mulder, wonende te HRL, kind: Antie Wiegers F, geb 1773 HRL; BS huw 1818
Willem Faber huwt met Atje Everts, kind: Maria F, geb 1798 Makkum; BS ovl 1868
Willem Faber huwt met Rigtje Klazes de Vries, werkman HRL 1831; BS ovl 1831
Willem Berends Faber geb 1789 HRL, ovl 21 mei 1835 HRL, ongehuwd, zv Berend Harmens F. en Jeltje Meinderts; BS ovl 1835
Yede Abes Faber ovl voor 1815; huwt met Feykje Goverts; BS geb 1823; wed. IJ.A.F. gebruiker van wijk B-051, gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Yede Faber ontvangt van het gemeentebestuur wegens leveren en maken van ijzerwerk aan de affuiten ten dienste van defensie, 10 mrt 1789: f. 58:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Yep Wopkes Faber geb 1778 ... , huw.get. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, boerearbeider, wonende te Almenum; BS huw 1814
Ysaac Jans Faber Pieter Tetrode koopt van Dieuwke Scheltes Wijngaarden huisvrouw Tjepke Sakes Blok, Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, Tjietske Scheltes weduwe Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Y.J.F. als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij zijn wijlen eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, een pakhuis voor 365 Caroliguldens op 28 feb 1801; id. een huis verkocht aan Lolke Sijbrens, staande en gelegen aan de zuidkant van de Lanen voor 450 Caroliguldens op 27 jun 1801; id. een huis aan Paulus Allards voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; (geen boeknr. vermeld)
Ytske Douwes Faber geb 16 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Douwes Hendriks Faber en Aleida Simons Heins
Hiltie Fabre oud 30 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk B-006; VT1839
Janneke de Fabre huwt met Johannes Feites, boerin te Tzum 1826 en 1836; BS huw 1826, ovl 1836
Geert Gerrits Fabriek geb 1808 Aalsum, ovl 17 mrt 1866 HRL, huwt met Leena Jansen, (gk), op 6 dec 1838 HRL, schippersknecht, wonende te HRL, schipper in 1866 en wonende te HRL, ovl wijk E-243, zv Gerrit Geerts F, en Ietje Sibes Krol; BS huw 1838, ovl 1866; oud 32 jaar, geb Dokkum (!) en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-035; VT1839
Gerrit Geerts Fabriek ovl voor 1839, huwt met Ietje Sibes Krol, kind: Geert F, geb 1808 Aalsum; BS huw 1838, ovl 1866
Pieter Faeses ovl voor 1752; gemeentebestuur betaalt aan A. de Haas, executeur, kosten executionis gevallen over de executoriale verkopingen van 2 huizen toebehorende aan P.F. weduwe en wijlen Tjerk Rutgers weduwnaar ten voordele van de Stad wegens achterstallige grondpacht, ieder perceel f. 16:6:8, 1 dec 1751, tesamen: f. 32:13:0; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Faeses ovl voor 1752, namens de wed. worden 2 huizen verkocht in 1751; mogelijk een zoon Faes Pijtters, zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Fagel ovl voor 1749; rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van de mede-weesvoogd Alef van der Meulen f. 50:0:0 wegens dat door de koopman Claas Reyers Mahui aan het Stadsweeshuis was vereerd voor dat de weeskinderen hadden gegaan ter begrafenis met de wed. wijlen Fagel, 12 mrt 1748 (GAH1077)
Antje Jans Faina ovl 16 apr 1728, 55 jaar, huisvrouw van Cornelis Feersma, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan R Falkena de Burgh oud 40 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, visiteur voor de verklaring op de Ab (?)(zal zijn: de Abt), wijk F-006; VT1839
Maria Falon ook bekend als: Felon; huwt met Jan Luitjes Faber; BS ovl 1857
Anna van Fals zie ook: van Vals; ged 15 Janewari 1764 HRL, dv Willem vF, en Jantje Geerts; doopregisters N.H. HRL 1764
Willem van Fals zie ook: van Vals; huwt met Jantje Geerts, kind: Anna Willems, ged 15 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764
Bouwe Hielkes Farga geb 24 dec 1735 HRL, ovl 14 jan 1820 HRL, huwt met Rigtje Claases, doet overlijdensaangifte van Dirk Eeuwes, Andries Martens en Gerrit Klaasen Burghout in 1811, verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1811; 1820 overlijdens
Pieter Ulbes Farkx P.U.F. van Sneek ende Hinke Sijbrands van HRL, zijnde aangegeeven door Watze Jacobs met vertooninge van des bruydegoms vaeders consent, 29 Aug 1744; van Sneek, huwt met Hinke Sijbrandts, van HRL, geproclameerd den 30 Augusti en den 6-13 sep 1744 den 22 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Evert Farmsbach E.F. van HRL. ende Sijtske Allards van Bolsward, vertoonende de bruydegom notariele acte van consent sijner ouders tot Wessem woonende en compareerde voor de bruid desselfs vaeder Allard Jans, 2 mei 1744; van HRL, huwt met Sijtske Allerts van Bolsward, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt
Hendrik Paulus Faro geb 21 okt 1811 Sexbierum, huwt met Johanna vd Heide op 18 mrt 1841 HRL, arbeider, wonende te onder Almenum, huw.get. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, (2x gk), wonende te onder Midlum 1842, zv Paulus Martinus F. en Trijntje Hendriks Boersma; BS huw 1841, huw 1842
Hendrika Paulus Faro geb 4 okt 1804 Sexbierum, ovl 4 feb 1868 HRL, huwt met Hendrik Plekker en Rients Steensma, winkelierse in 1851, N.H., Vst 16 mei 1856 uit Midlum, ovl wijk F-123, dv Paulus F, en Trijntje Hendriks; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk F-179
Paulus Martinus Faro ovl voor 1842, huwt met Trijntje Hendriks Boersma, kinderen: Hendrika Paulus F, geb 4 okt 1804 Sexb, Hendrik Paulus F, geb 1811 Sexb; BS huw 1841, ovl 1868
Dirk P Farret oud 62 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, predikant der gereformeerden, wijk F-016/17; VT1839
Susanna J Farret oud 33 jaar, geb Bennebroek en wonende te HRL. 1839, wijk F-016/17; VT1839
Botje Farx geb 24 okt 1788 Sneek, ovl 24 jul 1866 HRL, huwt met Pieter dDonker, N.H., ovl wijk E-251, dv Ulbe F. en Houkje Hoepen; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-286
Ulbe Farx ovl voor 1867, huwt met Houkje Hoepen, kind: Botje F, geb 24 okt 1788 Sneek; BS ovl 1866
Johan Adam Fausjes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 43; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Johannes Feddema huwt met Harmen Claasen Mulder op 20 mei 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Harmen Claasen Mulder en Johannes F., (haar voornaam niet in de ondertrouw gegevens vermeld), zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL
Aukje Wytses Feddema geb 6 mrt 1805 HRL, ged 31 mrt 1805 HRL, N.H., dv Wytse F, en IJtje Aukes (Vlietstra); dopen Grote Kerk HRL 1805
Baukje Johannes Feddema geb 1790 Tzum, ovl 8 mrt 1858 HRL, huwt met Douwe Sijbrens Molenaar op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Boon; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-043, wijk F-129, 243, wijk B-170, 352; oud 50 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-084; VT1839
Beitske Feddema geb 29 dec 1800 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., dv Wytse F, en IJtje Aukes Vlietstra; dopen Grote Kerk HRL 1801
Catharina Feddema huwt met Klaas Brouwer; BS ovl 1860
Dieuke Jans Feddema ged 7 jun 1770 Westerkerk HRL, dv Jan Feddema en Weemeltje Brens
Dieuke Ypes Feddema geb 7 aug 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL, dv Ype Feddema en Wilhelmina Alida Seilstra
Dirk Jans Feddema ged 11 jan 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Feddema en Wemeltje Brens huwt met Gertje Tuininga, kind: Klaaske F, geb 1793 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1833; D.F. en Geertruida Tuininga, beide van HRL, zijnde de aangaave hier van gedaan door proc. IJpe Feddema onder productie van genoegzame bewijzen, 17 apr 1790; ondertrouw HRL; ovl 11 nov 1793 HRL, oud 26 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; D.F. en Geertruida Tuininga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; kind: Jan Dirks Feddema, geb 7 dec 1790, ged 26 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Dirks Feddema, geb 22 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Geertruida T.
Eit Feddema ook als: IJt Feddema; geb 14 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv IJpe Feddema en Alida Zeylstra
Eit Jans Feddema ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Feddema en Wemeltje Brens
J Feddema Nederduits meester; ontvangt tractement over 1804: 315 Caroliguldens; id. voor 5 maanden, verschenen 1 apr 1805: f. 131:5:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Dirks Feddema geb 7 dec 1790, ged 26 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Feddema en Geertruida Tuininga
Jan Johannes Feddema geb 13 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jans Feddema en Trijntje Baukes
Jan Wytzes Feddema geb 19 okt 1810 HRL, ovl 10 jan 1849 HRL, huwt met Feykje Jans vd Brug op 4 mei 1837 HRL, kantoorbediende, huw.get. bij J.J. vd Brug, (gk), en S. Smidt, (gk), zv Wytse F, en IJtje Aukes Vlietstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, huw 1839, ovl 1849; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk A-121; VT 1839; geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Wytze Feddema en IJtje Aukes
Jan Yts Feddema ovl 28 mrt 1794 HRL, huwt met Wemeltje Brens, kinderen: Johannes F, geb ..., Wytse F, geb 28 dec 1767 HRL; BS huw 1823, huw 1837; bij ovl 53/55 jaar oud; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jans Feddema, ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Eit Jans Feddema, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans Feddema, ged 11 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Jans Feddema, ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Jans Feddema, ged 7 jun 1770 Westerkerk HRL
Janna Feddema geb 1789 Tzum, ovl 28 feb 1858 HRL, huwt met Cornelis Beidschat op 17 okt 1811 HRL, N.H., ondertrouw 2 Oct 1811, afk. zondag 6 Oct 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 13 Oct 1811, dv Johannes F, en Trijntje Baukes Bakker, moeder wordt inde ondetrouwakte genoemd T.B. van Boon; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-311; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk G-303; VT1839
Jantje Feddema geb 21 nov 1802 HRL, ged 12 dec 1802, N.H., dv Wytse F, en IJtje Aukes (Vlietstra); dopen Grote Kerk HRL 1802
Johannes Feddema mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; te Leeuwarden; gemeentebestuur sluit kontrakt met uitdragers C. Wolvega en J.F. te Leeuwarden om in geval van Franse inkwartiering 300 bedden te leveren met toebehoren tegen 6 stuivers des weeks, 2 jun 1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens verhuurde bedden van 25 jun tot 25 jul 1803, ord. no. 31: f. 237:15:0; id. van 4 jan tot 4 apr 1808, ord. 21 apr 1808: f. 101:8:0; id. voor apr tm jul 1808, ord. 10 aug 1808: 226 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Johannes Jans Feddema mogelijk dezelfde als bovenvermeld; ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Feddema en Wemeltje Brens huwt met Trijntje Baukes Bakker/van Boon, kinderen: Janna, geb 1789 Tzum, Boukje, geb 1790 Tzum, Wemeltje, geb 1787 Tzum, zv Jan F, en Wemeltje Brens; BS huw 1813, huw 1823, ovl 1855, ovl 1858; J.F. en Trijntje Baukes van Boon, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 jul 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Johannes Feddema, geb 13 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks Feddema geb 1793 HRL, ovl 11 apr 1833 HRL, huwt met Jan Janse de Boer op 7 nov 1811 HRL, ondertrouw 23 Oct 1811, 1e afk. zondag 27 Oct 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 3 Nov 1811, dv Dirk F, en Gertje Tuininga; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1833, ovl 1835; het Stadsweeshuis ontvangt tot liquidatie met de curatoren over K.D.F., 2 Herfstmaand 1809: f. 686:4:12; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de Weesvoogden tot vereffening met de curatoren over K.D.F. voormaals in het Stadsweeshuis gealimenteerd geweest zijnde, 2 Wijnmaand 1809: f. 686:4:12; (geen boeknr. vermeld); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 2956:2:0 sijnde ''t eerste gedeelte der Erfportie voor C.F. thans in ''t Weeshuis wordende gealementeert en haar bij Testamentaire Disposijtie van Hans A. de Jong te groningen Aenbeerfd, 11 jul 1808 (GAH1140); id. f. 1985:10:0 sijnde het tweede gedeelte van ''t Erfportie voor C.F., 9dec18 08 (GAH1140); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 686:4:12 van A.J. Conradi als Stads Rentemeester per order de Burgemeester C. Blok en Wethouders ter Zaeke Restitutie voor C.D.F. voor deesen gealementeerd in ''t Weeshuis, 3 okt 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Marten Radsma en Harmanus Peaux als geauthoreseerde Curatoren over C.D.F. f. 686:4:12 als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, 10 nov 1809, quit. no. 16 (GAH1141); id. f. 3500:0:0, Alsmeede voor Intres f. 58:7:0, tesamen: f. 3558:7:0, 30 dec 1809, quit. no. 17 (GAH1141); geb 22 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Feddema en Geertruida Tuininga
Rombartus Ypes Feddema geb 27 dec 1779, ged 23 jan 1780 Grote Kerk HRL, dv IJpe Feddema en Wilhelmina Alida Zeilstra
Wemeltje Johannes Feddema geb 1786 Tzum, ovl 28 jan 1855 HRL, huwt met Ruurd Lourens Tuininga op 18 nov 1813 HRL, N.H., huw.afk. 7 en 14 nov 1813, wonende te HRL. 1813, dv Johannes F, en Trijntje Baukes van Roon; BS huw 1813, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk E-139; oud 53 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk E-111; VT1839
Wemeltje Wytses Feddema geb 1798 HRL, ovl 6 nov 1841 HRL, huwt met Wilhelmus Everhardus Petersen op 23 sep 1816 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1816 HRL. en Vlieland, dv Wytze F, en IJtje Aukes Vlietstra; BS huw 1816, ovl 1841; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-039; VT1839; geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Wytse Feddema en IJtje Aukes; Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met W.F., dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter W.F. om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; den Burgemeester van den Eilande Vlieland, Certificeert hier mee-de, dat de Huwelijks afkondigingen van Everardus Wilhelmus Petersen en W.F., beyde woonagtig te HRL op den 28 jul en 4de deser onverhindert Zijn afgeloopen; waar van wij desen ten eynde het Huwelijk tusschen genoemde Everhardus Wilhelmus Petersen en W.F. Zoude kunnen worden Voltrokken, hebben afgegeven. Vlieland den Vierde aug 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert agt en negentig den 24 okt is geb Wemeltje dogter van Wytze Feddema en IJtje Aukes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jul 1816
Wytse Feddema ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Feddema en Weemeltje Brens; geb 28 dec 1767 HRL, ovl 5 aug 1822 HRL, huwt met IJtje Aukes Vlietstra, en met IJmkje Kramer op 3 nov 1793 HRL, laatste afk. 3 nov 1793, horologiemaker in leven, schrijf- en rekenmeester 1800-1802, kinderen: Zaartje, geb 16 mei 1808 HRL, Jan, geb 19 okt 1810 HRL, Wemeltje, geb 1798 HRL, Aukje Wytses F, geb 6 mrt 1805 HRL, Jantje F, geb 21 nov 1802 HRL, Beitske, geb 29 dec 1800 HRL, zv Jan IJts F, en Wemeltje Brens; huw Grote Kerk HRL 1793, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1808, 1810. BS ovl 1822, huw 1837, ovl 1841, ovl 1849; gebruiker van wijk B-038, eigenaar is Johannes Norel, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-181, horlogiemaker, 1814. (GAH204); W.F. ende IJmkjen Cramer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid genoegzame Procuratie geproduceerd, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; W.F. en IJmkje Kramer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Wytzes Feddema, geb 19 okt 1810, ged 27 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Wemeltje Wytses Feddema, geb 24 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL; weduwe Johannes van Seist mag haar kinderen pro deo laten onderwijzen, met instemming van meester F., 26 apr 1804 (GAH50); orgelmaker Spoorman accepteert kontrakt, maar voegt nog enkele punten toe: gedurende zijn werk wil hij gebruik maken van de puistertreder en clavierhouder; buiten zijn kosten. Buitengewone toevallen en rampen zullen apart worden beloond. Meester W.F. moet een ''richtsnoer van werkzaamheden'' maken, 21 apr 1803 (GAH49); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het 2e School district dat de bekwame meesters zijn: Petrus Greidanus, rector Willem Terpstra, conrector en praeceptor, W.F., Duitse meester, in het Weeshuis S.S. Teyema, wo. 16 sep 1801 (GAH47); ontvangt 1/4 jaar tractement, 1 aug 1800: f. 78:15:0; id. 1 nov 1800; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal f. 315:0:0; id. tot mei 1802: f. 315:0:0; id. 11/4 jaar op de kwartalen nov 1802, feb, mei, aug en nov 1803: f. 393:15:0; koopt een huis van Jacobus Germans, staande aan het oosteinde van de Lanen voor 1400 Caroliguldens op 1 feb 1800; door acceptatie van Freerk Fontein is het college van het plaatselijk schoolbestuur weer voltallig geworden, bestaande uit: Freerk Fontein, Hijlke Hanekuyk, Jacob Wassenaar, dominee Freerk Hoekstra en dr. A. van Ringh. Kennisgeving hiervan aan de Franse meester en kostschoolhouder Couliboeuf de Bloqueville, de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de mees-ter in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); vr. den 26 jul 1799; Nog wierde geleesen een Request van de Stads Schoolmeester W.F. zijnde van den Navolgende Inhout: Aan den Raad der Gemeente van HRL. Geeft reverentelijk te Kennen W.F. Stads Schoolmeester alhier, dat de Suppliant den 1 apr 1794 in plaats van wijlen zijn vader, tot dien moeyelijke Post is aangesteld geworden; dat zijn vader jaarlijks een tractement van 315 Guldgenoot dog de Suppliant Slegts op een tractement van f. 200,- Gld is aangesteld geworden met belofte echter dat die Zom bij tijd en wijle zoude vermeerdert worden; Dat zig thans op de Stads School een aantal van 40 f. 44 Leerlingen bevind voor welks onderrigt den Suppliant dat gering tractement ontfangt, terwijl zijn vader voor al op het laatst van Zijn leeven niet meer dan 12 en bij tijden niet meer dan 3 f. 4 zulke leerlingen had, waar voor hij de 315 guldens jaarlijks genoot; Dat de Suppliant tot nog geen vermeerdering van tractement bekoomen heeft, en het hem dus onmogelijk is een behoorlijk bestaan voor zig en zijn huisgezin uit de waarneeming van Zijn moeyelijke Post te genieten waar in de Suppliant needrig vertrouwd dat hij zig met allen ijver en nauwgezetheid tot genoegen ook van u lieden en het College van Scholarchen tot hier toe gekweeten heeft, en waaromtrent hij zig aan het nauwkeurigst en Strikts ondersoek gaarne wil onderwerpen; dat de betaling van het onderwijs zijner andere leerlingen buiten de Stads School op eenen zeer laagen Prijs Staat, en ook zeer gebrekkig betaald word, daar veele wanbetalingen ook in deesen Plaats hebben dat in andere Steeden de onderwijzers den Jeugd een veel ruimer bestaan en inkoomen hebbendes de Suppliant geniet; dat een Arbeider evenwel zijn loon waardig is te meer in een Post van soo veel aanbelang en moeyelijkheid als dit aan den Suppliant waar omtrent hij zig veilig op u lieden eigen oordeel en dat van anderen deskundigen en hier in bevoegde lieden durft beroepen; dan sal hij verder dien Post met sijn gewoone lust blijven waarneemen het voor hem ook nodig is dat hij een ruimer bestaan geniete; weshalven de Suppliant zig tot u lieden wenscht met beede dat het u lieden behagen mag des Suppliants tractement Zoodanig te vermeerderen, als gij lieden in billijkheid overeenkomstig het mogelijke van Zijnen Post sult oordeelen te behooren op dat hij dezelve verder met een opgeruimd gemoed ten nutte der Jeugd mag blijven waarneemen, T''welk doende, W:F. (GAH45); Ma. den 19 August. 1799; Het heeft Ul: behaagd, den 26 dezer maand in onze handen te Stellen, Zeker request van den Stads Schoolmeester W:F., daarbij Verzoekende om vermeerdering van Tractement, ten einde ons Advis en Consideratien daaromtrent aan Ul. te suppediteeren, waaraan wij volwaardig bij deezen Voldoen; Wij hebben dan het gemelde request met aandacht geleezen, en de motiven, daarin geallequeert, naar Waarheid bevonden; Wij kunnen ook, Burgers, onze verwondering niet ontveinsen, die Wij, bij het leesen, van dit request gevoelden, Wanneer Wij Zagen dat onze Stads Schoolmeester, in Zulk eene Volkrijke plaats als HRL is, Zoo sober bezoldigd wierd, en Wij twijffelen Zeer of er (naar rato van de grootte en volkrijkheid. waar van ook het meerder of minder getal der Stadsleerlingen, -waar voor het Stads-tractement gegeven word, -afhangt)-of er (zegge Wij) Wel eene plaats gevonden Zal werden, waar Zulk eene geringe bezolding gegeven word; Dat intusschen de post van een Schoolmeester zeer moejelijk is, -vooral, Wanneer Ze met nauwgezetheid-gelijk hier ter plaatze door meester F-word waargenoomen, daaraan Zal niemand twijffelen; en hoe billijk is het dan niet, dat hij, die al Zijn tijd, en Vlijt daaraan besteed, ook een redelijk bestaan voor Zich en Zijn gezin, daar uit geniete? Ook kunnen Wij, al verder, niet begrijpen, Waarom de tegenwoordige Stads Schoolmeester minder tractement Zou moeten genieten dan de vorige daar het moejelijke in dien post niet vermindert maar, veel eer, vermeerdert is, door het veel grooter getal der Stads Scholieren; -daar de meeste levensmiddelen, - Zedert de aanstelling van den tegenwoordigen Stads Schoolmeester Zeer in prijs gesteigert Zijn, en daar en eindelijk eene belofte ten Zijnen voordeele legt, die-(ofschoon men eens inbracht, dat zij door het vorig, en niet door het tegenwoordig bestuur gedaan Was, echter) alleszints op billijkheid en regtvaardigheid gegeven is, en daarom naar ons inzien, door den Suppliant, -na eene ruim vijfjarige, Vlijtige Waarneming Van deeze Zijner post met den meesten grond gereclameerd word; Weshalve Wij (onder Verbetering) van oordeel Zouden Zijn, dat het Verzoek van den Suppliant door Ul. behoorde te worden geaccordeert, en alzo aan hem, even gelijk aan Zijne vader en voorganger, een Jaarlijksch Tractementvan f. 315-:-:te worden toegelegd; en hiermede vetrouwen Wij aan Ulieden begeerte in deezen te hebben voldaan, en noemen ons, Ulieden Dienstwillige Het Collegie van Scholarchen der Stad HRL en uit aller naam, was get:J.C. Metzlar, HRL den 30 jul 1799. (GAH45); Waarop na rijpe deliberatie is geconcludeert uit aanmerkinge der redenen en motiven door het collegie van Scholarchen geavanceerd alsmeede om ''s mans Loffelijke Conduite ten regarde der Waarneeminge Zijner Post aan den Stads Schoolmeester W.F. te accordeeren, het volle Tractement van driehondert en vijftien CarGuldens zooals deszelfs Praedecesseurs altoos genooten hebben, en ten dien einde deszelfs Request met nevolgend Appoinctement uit te geeven; Na aangehoord, en ingekomen advis en Consideratien van het Collegie van Scholarchen accordeert den Raad der Gemeente, den Suppliant het Tractement van driehondert en vijftien CarGuldens, zoo als voormaals aan de Stads Schoolmeesters is betaald geworden, gerekent ingegaan te Zijn met Primo aug 1799. (GAH45); Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van W. Jans F. verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen W.F. mr horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert agt en negentig den 24 okt is geb Wemeltje dogter van W.F. en IJtje Aukes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 jul 1816
Ype Feddema Rentemeester van het Weeshuis in 1785-1790; gemeentesecretaris en waarnemend rentmeester 1800-1802; Rekening, bewijs en reliqua van den ontfang en uitgaaf voor ''t Stads Weeshuis te HRL aanvang genoomen hebbende met primo May en eindigende met ultimo nov 1785, gedaan door IJ.F. als rentemeester van voorn. Weeshuis. (GAH1117); id. van 1 dec 1785 tot 30 nov 1786. (GAH1118); id. van 1 dec 1786 tot 30 nov 1787. (GAH1119); id. van 1 dec 1787 tot 30 nov 1788. (GAH1120); id. van 1 dec 1788 tot 30 nov 1789. (GAH1121); id. van 1 dec 1789 tot 30 nov 1790. (GAH1122); id. van 1 dec 1790 tot 30 nov 1791. (GAH1123); de rendant stelt pro memorie dat bij hem van den voorgaande rentemeester is ontfangen een thoonder deezes obligatie, ten laste de provincie van Friesland, van Resol. den 12 apr 1704, dedateerd den 11 dec 1704 en geq. met no. 897, zijnde groot 200 Cgld, en voormaals door de burger hopman Sijbout Buma aan ''t Weeshuis gelegateerd, en bij den rentemr de Haas in den jaare 1774 onder de contanten gebragt, daar de zelve onder de effecten had behooren gesteld te worden, 1785. (GAH1117); den rendant stelt in uitgaave het saldo der jongst gedaane rekening van den 3 dec 1785, ter summa van f. 29:7:14, bij hem meerder uitgegeeven dan ontfangen, dec 1785. (GAH1118); id. f. 181:15:10 anno 1786 meerder uitgegeven dan ontvangen, 16 dec 1786. (GAH1119); id. f. 24:2:10 anno 1787, 16 dec 1787. (GAH1120); id. f. 9:0:10 bij gecollecteerde duiten anno 1786 te weinig bevonden, 16 dec 1786. (GAH1119); den rendant stelt in uitgaave de summa van f. 2:10:0 terzaake reiskosten na Leeuwarden voor het haalen der intrest van ''s Lands comptoir, 27 sep 1785. (GAH1117); 4 sep 1786. (GAH1118); id. 6 nov 1787. (GAH1119); id. f. 2:16:0, 7 okt 1788. (GAH1120); id. 2 okt 1789. (GAH1121); id. 26 okt 1790. (GAH1122); den rendant stelt voor uitgaave f. 100:0:0 terzaake een jaar tractement, ord. no. 7, 30 nov 1786. (GAH1118); id. 30 nov 1787. (GAH1119); id. 30 nov 1788. (GAH1120); id. 29 nov 1789. (GAH1121); id. 30 nov 1790. (GAH1122); id. 26 nov 1793 (GAH1125); id. 30 nov 1791. (GAH1123); id. 30 nov 1794 (GAH1126); id. 5 mei 1795 (GAH1127); id. 30 nov 1796 (GAH1128); id. f. 56:0:0 zijnde tractement als rentmeester bedraagende zedert zijne administratie van den 8 May 1785 tot dato deezes inclusive, 30 nov 1785. (GAH1117); den 1 aug 1789 aan den rendant f. 5:5:0 door de weesvoogden aan hem geaccordeert, voor de schrijfboeken waarin de rekeningen anno 1785, 1786, 1787, 1788 en 1789 gedescribeert zijn. (GAH1121); id. f. 1:8:0 geexpendeert voor dit boek en verdere schrijfbehoeften, 30 nov 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van Magistraat en gecommitteerde vroedschappen, op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien, van de Heeren Rendeer-den, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: Y.F., Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sijbout Hoornstra, D. (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albada, A.J. Conradi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: IJ.F., Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olijus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sijbout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: IJ.F., R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. IJpey, B. Fontein, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluting Weesboek: Aldus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van 295 Caroliguldens 9 stuivers en 6 penningen. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 168:0:0 spruytende uyt zekere gelden ter dispositie van de heer R. van Dalsen leggende, door hem aan ''t Weeshuis geoffereerd, 4 mrt 1783. (GAH1114); Claas Ysenbeek ende Sijtske Meino, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door IJ.F., gesw:clercq, als daar toe gelastigd zijnde van de heer Alenia, met een gebod in de week, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; Jan Sweerus, scheepstimmerbaas, van HRL, ende Alida Charlotta Pennij van Leeuwarden, zijnde aangeevinge geschied door proc. IJ.F. als gesubstitueerde van Jan IJemes, scheepstimmerbaas te HRL; bij notarieele Procuratie, in dato den 13 juny 1788 voor de Notaris Jan Nieuwenhuis gepasseerd voor den bruidegom en bruid. tot deeze aangaave speciaal gelast en gequalificeerd met magt van Substitutie, 20 jun 1788; ondertrouw HRL; Otte Bernardus van Marle van Wester Schelling ende Berber Jacobs Houtkoper van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. IJ.F. op ordre van des bruids curator Rein Faber, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; IJ.F. en Wilhelmina Aleida Zeilstra, de eerste van HRL, en de laatste van Sneek, laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes, met attestatie van Sneek, getekend N. Olthof, v. d. m. ; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, pro se: f. 21:0:0 (GAH650); id. als Curator Van Jacob Pieters Nyboer, 8e quartier: f. 90:0:0 (GAH650); id. als Administrator Over Anne Bartling, 8e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: f. 3:0:0 (GAH650) huwt met Alida Zeylstra, kind: Eit IJpes Feddema, geb 14 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rombartus IJpes Feddema, geb 27 dec 1779, ged 23 jan 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: Wilhelmina A.Z. ; kind: Dieuke Ypes Feddema, geb 7 aug 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:14:0 weegens geexpendeerde schrijfbehoeftens, 30 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 2:16:0 weegens ge?xpendeerde reiskosten na Leeuwarden om interessen van ''s Lands comptoir te ontfangen, 30 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 478:16:14 hem per slot van voorgaande Rekening comperende, 26 nov 1793 (GAH1125); id. f. 295:9:6, 25 jan 1794 (GAH1126); id. f. 412:10:12, 1796 (GAH1128); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, J. Albarda, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgeegeven dan ontvangen is, eene summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Saar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een summa van 21 f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gerekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuize aldaar den 9 mrt 1796. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend, IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJ.F. rendant, B. Boomsma A. van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moetn brengen. Aldus, gedaan, gerekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerden handen en de verteekening der 2de gesw:clercq ter secretarije. Was getekend: IJ.F., rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus, Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, Welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gwsw:Clercq ter secreatrije. Was getekend: IJ.F., rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); gezworen klerk, sekretaris in 1801; ontvangt van het gemeentebestuur terzake als in ommestaande memorie breder is vervat, 11 okt 1784: f. 1121:14:0; id. 10 okt 1785: f. 1421:6:0; id. 9 okt 1786: f. 461:0:0; id. 24 okt 1787: f. 790:13:0; id. 8 okt 1788: f. 738:1:0; id. 7 okt 1789: f. 544:0:0; id. 5 okt 1791: f. 498:7:0; id. 2 okt 1792: 560 -12:0; id. 30 okt 1793: f. 562:2:0; id. 13 okt 1794: f. 545:16:0; id. 10 okt 1781: f. 1536:16:0; (geen boeknr. vermeld); id. ge?xpendeerd strijkgeld bij de besteding der kaarsen, 29 okt 1786: 3 Caroliguldens; id. 22 dec 1796; (geen boeknr. vermeld); id. honorarium, samen met de beide gerechtsboden A. Wiglenhuizen en Cornelis Poort, over 1786, 13 nov 1786: 48 Caroliguldens; id. over 1787 19 dec 1787: f. 79:10:0; id. over 1789, 11 dec 1789; id. over 1791, 12 dec 1791; id. over 1792, 24 dec 1792; id. over 1794, 15 dec 1794; id. over 1793, 21 dec 1793; id. over 1790, 13 dec 1790; (geen boeknr. vermeld); id. samen met de bouwmeester Jacobi, een jaarlijks voor het tauxeren der huur van de huizen welke door de huurders voor 1 mei en door de eigenaars op 1 mei bewoond worden, bij resolutie van 9 jul 1787 toegelegt, 7 jul 1788: f. 10:10:0; id. over 1789, 21 jul 1790; id. over 1790, 6 jul 1791; id. over 1791, 16 jul 1792; id. over 1792, 1jul17 93; id. over 1793, 7 jul 1794; id. over 1795, 1 aug 1796; id. samen met de bouwmeester Jacobi, wegens het tauxeren der huren van huizen anno 1789 ingaande voor eigenaars bewoond werdende om daarna in het Cohier der Re?el goedschatting te werden uitgetrokken, 22 jul 1789: f. 10:10:0; id. over 1786, 18 jul 1787; (geen boeknr. vermeld); id. met bouwmeester Jacobi, wegens vacatie voor het tauxeren van huizen over 1800 en 1801, ord. 24 aug 1801: 21 Caroliguldens; id. over 1802, ord. 25 okt 1802: f. 10:10:0; ontvangt van het gemeentebestuur wegens noodwendigheden van de collecteurs, stadsbedienden, leverancien van de boden en kamerbodinne aan het Stadhuis, 12 okt 1795: f. 504:5:8; id. over 1796, 22 dec 1796: f. 333:2:0; id. expensen op de reis met Commissarissen tot het opnemen der Trekweg rekening te Leeuwarden, 27 aug 1792: 30 Caroliguldens en 6 stuivers; id. voor het fourneren der schrijfbehoeften voor 1 jaar van primo aug 1796 tot primo aug 1797, 6 aug 1796: 121 Caroliguldens; id. wegens gedane betalingen aan diverse leveranciers en diverse officianten, 9 okt 1782: f. 1818:6:8; id. 6 okt 1783: f. 1596:19:8; id. als vaandrig, samen met de hopman B. Fontein, om daaruit te voldoen de penningen tot inkoop van turf en kaarsen voor de militaire wachten tot suppletie van hetgeen niet toereikend was in de ordonn. van 1 okt 1782, 17 sep 1783: f. 400:0:0; door verscheidene omstandigheden en in het bijzonder door het onverwacht uit de tijd raken van IJ.F., was het betalen van de gratificatie niet gebeurd, 26 jan 1804 (GAH50); kort voor 7 mei 1804 overlijdt burger IJ.F. Had gelden ontvangen voor de gemeente, maar nog niet afgedragen, f. 1061:1:14. Commissie ingesteld (met Olinjus en Cl. Blok), voor boedelverkoop ten gunste van de gemeente (GAH50); H. Tamboezer aangesteld tot collecteur van het collectorale successierecht van de 40 penningen, en de impositie op rijtuigen en jachten, vakant geworden door het overlijden van IJ.F., 20 dec 1802; (GAH49); Evert Roorda, ontvanger te Leeuwarden, verzoekt over te dragen het montant van het collectoraal aan de f. 1008:10:14. Verzoek doorgegeven aan S. Wyma, redder des boedels van de weduwe F. wier man collecteur is geweest, 6 jan 1803 (GAH49); de voogden van de Alg. Armekamer schrijven het gemeentebestuur: willen van de gemeente f. 45:0:0 uit de boedel van wijlen IJ.F., ontvanger der inkomsten van extraord. belastingen op verkoop van vastigheden, schepen en overdracht van geoctrooieerde veren, 28 jul 1803 (GAH49); IJ.F., gemeentesecretaris, zal op maandag 11 mei 1801 een aanvang maken met de ontvangst der extraord. belasting op de huren der vastigheden, voormaals onder de naam Re?el, en continueren voor de tijd van 14 dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen, ''s morgens van 9 tot 12 uur en ''s middags van 3 tot 6 uur, ma. 4 mei 1801 (GAH47); IJ.F. geeft toelichting op enkele gedane uitgaven. Pieter Postma heeft f. 50:0:0 gedeklareerd wegens scheepvracht, betaald aan Jan Blankert, voor uit- en thuisreis, met het liggeld, de reis in Noord-Holland daaronder begrepen. Een post van f. 18:0:0 wagenvracht, betaald aan IJege Visser voor een reis naar Groningen op order van Meurs, destijds president van het Departementaal Bestuur, om een missive over te brengen, do. 20 mei 1801 (GAH47); request ingediend door Pieter Huidekoper, Pieter van Arum, R.W. Meintz, IJ. Hoornstra, Jan W. Douwes, G. Akkringa en L. Spannenburg, allen houtkooplieden. Geadviseerd aan de gemeenteraad door L. Albada, P.J. Coulbout en secretaris IJ.F. naar aanleiding van genoemd request. Inhoud request: ''verlaging van de rente van 3 1/2% naar 3% van het verkochte in veiling ten behoeve van de boelgoedontvanger. In Stavoren is het 3%, in Langweer zelfs 2 1/2%. Voor de noodzakelijke instandhouding van de houthandel is rente-aanpassing nodig''. Gemraad accoord tot verlaging naar 3%, waaronder de kleine onkosten van het drukken der nummerboekjes, advertentiegelden in de couranten en het oproepen bij de veiling, do. 11 jun 1801 (GAH47); IJ.F. en Paulus de Boer gaan naar Den Haag om te onderzoeken waarom de subsidie voor het onderhoud der Stadszeewerken zo''n trage voortgang heeft. Geldt ook voor het expedi?ren van ordonnantien, 15 jun 1801 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met P. de Boer, wegens gedane reiskosten, vertering en verdere expensen op een reis naar Den Haag, door hem en P. de Boer, ter obtinering van penningen, ord. 7 dec 1801: 143 Caroliguldens en 16 stuivers; id. wegens gedane vereschotten ten dienste van de stad, ord. 1 jul 1802: f. 440:6:0; Bauke Ates, bleker onder Almenum, geeft te kennen dat in 1793 de bleek ''De Spijker'', thans bij hem in gebruik, gehuurd had met de belasting van 2 Floreen Schatting, althans dat zulks toen uit het huurkontrakt en de konditie waarop hij de bleek gehuurd had, aan hem was voorgelezen. Tot zijn verwondering had hij bevonden dat de bleek bezwaard was met 4 Floreen Schatting en dus in de lasten een verschil maakt van f. 21:18:0 jaarlijks, waarover hij voormaals al bezwaar had gemaakt, maar nimmer enige vergoeding of restitutie was gedaan. Verzoekt de gemeenteraad hem alsnog tegemoet te komen. Na deliberatie, in aanmerking nemende dat het bericht van IJ.F. dat abuis indertijd wezenlijk excisteerde, is besloten voor de eerste 3 jaren tot mei 1797 de 2 Floreen Schatting in de betaling van het Propijn en Stuivergeld, welke bij het ingaan van de 2e vijf huurjaren mei 1799 had behoren te voldoen, te laten korten, alles uit consideratie dat het huurkontrakt ter gelegenheid van de bouw van nieuwe huizen op genoemde bleek, voor de volgende jaren gerenoveerd was, en in het nieuwe huurkontrakt wel zeer exact gespecificeerd was, dat de bleek met 4 Floreen Schatting was bezwaard, zodat B.A. na het aangaan van het nieuwe huurkontrakt geen reden tot klagen meer kan hebben, ma. 11 jan 1802. (GAH47); Pieter Broers Blom en Jan Willem van Valsch zijn beiden misleid en bedrogen door een kwakzalveres, die zich in de stad ophield, en geneeskundige praktijken uitoefende. Uit een ingesteld onderzoek door L. Albada en IJ.F. blijkt dat zij zelf hadden verzocht om over hen te praktizeren, zodat het hun eigen schuld is, dat zij zijn misleid. De kwakzalveres, Maria Theresia Waltman huisvrouw van Peter Rothermel, wordt verboden alle geneeskundige praktijken in de stad. Moet de stad onmiddellijk verlaten, zodra de stand van het open water dat toelaat, za. 16 jan 1802 (GAH47); IJ.F. zal aan de voogden van het Stadsweeshuis de penningen uittellen en suppediteren van de zg Bons of het overschot der onafgehaalde, en bij boelgoed verkochte panden in de Bank van Lening over 1796 tm 1799, zijnde f. 418:3:12, ma. 29 mrt 1802 (GAH47); IJ.F., gekwalificeerd om aan Harmanus de Haas de grondpacht, welke hij sedert Jacobij 1795 tot 5 stuivers per jaar teveel betaald heeft, te restitueren en dat zijn huis volgens de registers niet meer bezwaard is dan met f. 4:0:0, ma. 29 mrt 1802 (GAH47); IJ.F. heeft verzoek ingediend om weer in zijn post als organist in de Nieuwe Kerk hersteld te worden. Verzoek aangehouden, omdat de gemeenteraad niet kompleet was, do. 1 apr 1802 (GAH47); Resolutie van 23 aug 1798, waarbij een aantal burgers uit hun posten werden ontzet, ingetrokken. Ontboden worden op 10 apr 1802 ''s middags: IJ.F., Hendrik Vettevogel, Servaas van Beemen, Christoffel Klein, Jacob Pas in plaats van zijn ovl vader, S.S. Teyema, Johannes Hartmans, allen in hun posten hersteld, za. 10 apr 1802 (GAH47); Tobias Jans en Pieter Cornelis, schippersknechten te HRL, verzoeken te worden gebenificieerd met de lootsmansplaats, vakant geworden door het overlijden van Haaye Jans. President P.J. Coulbout en secretaris F. zullen onderzoek instellen naar hun kundigheden en goede conduit. Zullen ge?xamineerd worden op punt ??n door deskundige personen. Daarna verslag aan de gemeente raad, 3 feb 1800 (GAH46); president Coulbout en secretaris F., alsmede de old-kapitein van het Admiraliteitsjacht, Jan Buisman en de old-schuitschipper Thijs Johannes Stoef, welke beide laatstgenoemde burgers door Coulbout en F. zijn verzocht om de beide sollicitanten omtrent de kundigheden tot goede waarneming van die post nauwkeurig te willen examineren. Kandidaten zijn afzonderlijk ge?xamineerd. Pieter Cornelis overtreft Tobias Jans verre in kundigheden. Wordt dadelijk aangesteld tot lootsman te HRL na de eed te hebben afgelegd in handen van Coulbout, 6 feb 1800 (GAH46); binnenvader van het Stadsweeshuis Hendrik Anes met zijn vrouw, worden door gemeenteraad provisioneel bedankt voor hun diensten en worden ontslagen. Houden hun tractement tot mei 1800; Albada en Wellinga, cum secr. F. gesterkt, de nova gecommitteerd om de rekening met de voogden der Stads Armen, bij finaal accoord te liquideren. President-voogd Gosling Akkringa wordt verzocht een commissie uit de voogden te benoemen en met de commissie uit de gemeenteraad alle liquiditeiten te vereffenen, 14 mrt 1800 (GAH46); commissie uit de gemeenteraad bestaande uit Pettinga, Coulbout en secr. IJ.F., houdt zich bezig met naasting van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente in gebruik zijn. In het stadhuis zijn bijeengekomen: DG-gmeente: Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma, RK-kerk: Anth. van Ringh en Jacobus Germans, Luth. Kerk: Christiaan Suldan en J.C. Moensch, Joodse Gem: Levij Jacobs en Mozes Salomons; Hervormde Gemeente heeft niet een afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de gemeenteraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarna zij uit elkaar zijn gegaan. Hun wedervaren is ook bericht aan de gemraadleden. Hervormde Gemeente moet binnen 3 dagen afgevaardigden leveren, 24 mrt 1800 (GAH46); gemeentesecretais en waarnemend rentmeester; ontvangt van het gemeentebestuur wegens 1 jaar schrijfbehoeften voor het stads rentambt, ord. 14 aug 1800: 35 Caroliguldens; id. ord. 4 aug 1801; id. ord. 16 aug 1802; id. ten dienste van de secretarie, ordonn. 14 aug 1800: 121 Car. glds; id. 4 aug 1801; id. ord. 16 aug 1802; ontvangt 1/4 jaar tractement, 1 aug 1800: f. 250:0:0; id. 1 nov 1780; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal: f. 1000:0:0; id. 1 aug 1801; id. 1 nov 1801; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802, totaal: f. 1000:0:0; id. 1/4 jaar, aug 1802: 78 Caroliguldens en 15 stuivers; id. tractement als secretaris, 1802: f. 617:16:8; ontvangt een honorarium voor extraordinaire werkzaamheden aan de secretarie, 1801: 200 Caroliguldens; id. tractement als organist in de Nieuwe Kerk 1/2 jaar en 2 weken van 17 okt 1801 tot 1 mei 1802: 80 Caroliguldens en 15 stuivers; id. 1/4 jaar, 1 aug 1802: f. 37:10:0; id. 1/4 jaar, 1 nov 1802; id. 43 dagen: f. 17:16:8, totaal: f. 92:16:8; id. wegens betaalde extra belastingen van eigendommen, toebehorende aan de Stad, ord. 16 okt 1800: f. 307:2:7; id. ord. 30 nov 1801: f. 307:1:11; id. ord. 1802: f. 307:2:13; id. wegens het aanwerven van manschappen ter kompletering der Bataafsche Armee, welke de stad HRL na het getal derzelver grondvergaderingen volgens decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks dd 9 okt 1799 verplicht was te leveren, 1800: f. 254:8:8; id. wegens gedane expensen op specificatie, ord. 3 mrt 1801: 391- 18-8; ontvangt van het gemeentebestuur door rentmeeter IJ.F. aan de Armevoogden verschoten, 25 aug 1796, (betaald in 1801): f. 1784:15:0; de ontvang, waarvan de rekening loopt tot 13 dec 1802 van de St. Jacob Schatting is door IJ.F. overgegeven aan de executeur; ontvangt voor het gemeentebestuur aan gecollecteerde impositien inzake oude stadswijnen, verkleinde wijnmaat en bieren in 1802: 700 Caroliguldens; ontvangt voor het gemeentebestuur uit het Stadsgemaal over 1802: f. 1176:18:14; id. als collecteur van de turf en brandhout over 1802: 1400 Caroliguldens; id. uit de sluis-, vallaats- en vuurgelden over 1802: f. 1408:16:0; id. de huur van een stuk stadsland, in gebruik bij Johannes Dirks, 1802: f. 72:10:0; id. van Paulus Allards, no. 23, 1802: f. 26:10:0; id. no. 30, 1802: 82 Caroliguldens; id. van Frans Tjallingii, 1802: 45 Car glds; door het gemeentebestuur betaald aan de pensionarissen wegens adviesgelden in de jaren 1801 en 1802, welke uit de boedel van F. moeten komen, ord. 11 okt 1801: f. 103:8:0; bij anticipatie verschoten penningen aan de stadsbouwmeester J. Jacobi en aan stadsambtenaren, volgens recipis door dezelve aan wijlen de rentmeester IJ.F. daarvan gepasseerd, en in deszelfs boedel gevonden, 1802: f. 817:17:2; in het jaar 1804 door de rentmeester aan het gemeentebestuur meegedeeld, en door haar na examinatie goedgekeurd, is gebleken, dat de vorige berekeningen van IJ.F. vitiens zijn geweest, althans sinds een jaar of vijf, zijnde thans alles op ene nauwkeurige wijze bijgehouden; Jacob Oosterbaan als president-armevoogd verzoekt de gemeenteraad als oppervoogden, om arrest te doen op de koopschat van de verkochte huizinge van IJ.F. Gemraad antwoordt dat de Voogden deze operatie volstrektelijk hebben afgeraden, 27 okt 1803 (GAH49); weduwe van wijlen IJ.F. vraagt gemeenteraad of diaconie der Gereformeerde Gemeente te worden voorzien van een borgtocht ten behoeve van de stad Hattem, alwaar zij zich thans bevindt en gedenkt te verblijven, 31 okt 1803 (GAH49); weduwe IJ.F., verblijvende te Hattem, vraagt wederom akte van borgtocht voor 6 jaar van de Gereformeerde Kerk in verband met haar alimentatie aldaar. Acte zal binnenkort door de diaconen worden afgegeven, 17 nov 1803. (GAH49); bouwmeester Jelle Jacobi moet met secretaris IJ.F. een instructie maken voor de sluiswachters inzake het uitwateren der sluizen, alles ingevolge een schrijven van het Departementale Bestuur van de Eems, vr. 27 feb 1801 (GAH47); Gerbrand Pettinga, die nooit eerder verantwoording heeft afgelegd over de administratie van de correspondentiebeurs, krijgt uitstel tot ma. 13 apr 1801 om de zaak in orde te maken. Bedienaar van het boelgoedontvang, Johannes Rinsma, heeft al 4 1/2 jaar geen rekening of verantwoording afgelegd van de stuivergelden. Gemraad besluit alle boelgoedboeken van het begin dier boeken te controleren, alsmede om een exacte staat op te maken van de stuivergelden, procenten en rabatten voor vroegere betalingen. Secretaris IJ.F. en L. Albada nemen zitting in deze zware commissie, 1 apr 1801. (GAH47); burgers G. Pettinga en M. Bos cum secretaris gesterkt rapporteren ter vergadering dat de beschikking inzake de prompte invordering van de extraord. belasting tot de instandhouding van het Alg. Armbestuur binnen HRL, op 13 apr is geaccordeerd door de Staats Bewind der Bataafse Republiek, en op ma. 14 jun is gepubliceerd; artikel 4: ''dat de belasting op de huiren der vastigheden zal wroden ingevorderd en ontvangen door IJ.F. als collecteur-generaal van de extra belasting, welke ''s landswege betaald worden, welke daarvoor zal genieten 5% van de gecollecteerde penningen, maar hij tevens gehouden zal zijn het cohier daarvan mede op te maken zonder iets voor die moeite te genieten; mag het daartoe benodigde boek en de blanches in rekening brengen'', do. 17 jun 1802 (GAH48)
Ype Feddema (vervolg) Artikel 5: ''dat de belasting op de verkoop van vastigheden mede door de secretaris IJ.F. zal worden ontvangen als collecteur van de 40 ste en 56 ste penning, welke daarvoor genieten zal 3% van de gecollecteerde penningen'', do. 17 jun 1802 (GAH48); artikel 11: ''dat de belasting op de huisbedienden of het zg dienstbodegeld, zal worten ingevorderd door Sikke Wijnalda als collecteur van de vier specien van de quartieren, welke daarvoor genieten zal 2/3 gedeelte van 5% der penningen door hem gecollecteerd, zullende het resterende 1/3, gelijk mede die van de resten bekeren aan de secretaris IJ.F. voor het vervaardigen van het register; dat deze collecteur gehouden zal zijn de bij hem ontvangen penningen voor primo sep van ieder jaar over te brengen aan de secretaris IJ.F., en aan hem alsdan de resten over te geven, welke die resten door de executeur zal moeten laten invorderen, eveneens als de resten van de specien zelf, zullende de 2/3 der stuivergelden van deze resten bekeren ten voordele van de armen'', do, 17 jun 1802 (GAH48); door IJ.F. ter vergadering geproduceerd de volgende notificatie in overeenkomst van het Besluit van de Raad van dato 17jun, door hem ge?xtendeerd en vervaardigd, welke na prelecture geapprobeert zijnde besloten is daarvan een genoegzaam getal exemplaren te doen drukken: ''dat een ieder (geen ingezetene deser stad of jurisdictie daarvan zijnde) en met enige hoegenaamde koopmanschappen bij de huisen rond gaand zal moeten betalen van 20 tot 2 stuivers armengeld, voor elke dag naar evenredigheid der koopwaren, welke geveild worden. Dat de raad te prompte invordering deser armegelden, alsmede om te preveni?ren dat niemand de betaling daarvan zal ontduiken of dat de invordering daar van op geen irreguliere wijze geschieden, besloten en verordendt heeft. Dat een ieder van buiten komend of een buitengezeten zijnde en dis in de termen van gedagte artikel 16 vallende, alhier met enige koopmanschappen of waren ter uitventing bij of aan de burgerhuisen willende omgaan, gehouden en verpligt zijn daartoe permissie te vragen van de president in der tijd, met welke zodanigen verkopers zal moeten conveni?ren, wat hij voor iedere dag die hij begeeft, of voornemens is om te gaan betalen zal, welke hem (te weten de president) daarvan een billet of cedul zal geven, waarin de naam van de verkoper, de tijd zijner permissie en de som die hij veroblieerd is daarvoor te betalen, speciaal uitgedrukt zal zijn. Dat een zodanige verkoper wijders verplicht zal zijn met dit billet of cedul de facto naar de stadsmajoor te gaan (als tot de ontvangst van die door de raad aangesteld zijnde) om aan hem de gestelde en bepaalde som te betalen, welke hem daarvan gelijk op het zelve billet of cedul geven zal, zullende bij faute of manquement van dien zodanig billet of cedul niet worden gerespecteerd. en eindelijk dat dergelijke verkopers bovendien verplicht zijn zal na expiratie der tijd, welke hem geaccordeert is, het daar van afgegeven billet of cedul aan de majoor terug te geven. en teneinde dit op gevoeglijkste en directste wijze ter kennis van een ieder (die het aangaande zal) komen mag, zal aan alle logementhouders, herbergiers en coffijschenkers binnen dese stad, een exemplaar dezer notificatie ter hand worden gesteld, met het verzoek het in hun huisen ten toon te hangen op zodanige plaats, dat het door een ieder gezien en gelesen kan worden'', 28 jun 1802, was getekend: Marten Bos en IJ.F. (GAH48); raad bericht aan departementale Commissie van Geneeskundig Bestuur ter beantwoording der vragen voorkomende in uw aanschrijving van 31 mei l. l. inzake hoeveel heelmeesters wij zouden oordelen dat in het vervolg in de stad zich zou mogen en moeten etabliseren, hoeveel vroedmeesters of vroedvrouwen, hoeveel apothecarii?, dient dat wij ten grondslag van dese bepalingen hebben genomen de herdenking van hetgeen dienaangaande zints ongeveer 50 jaar alhier doorgaan heeft plaatsgehad, voorzover wij zulks op de best mogelijke wijse met enige zekerheid hebben kunnen ontwaren, tot geen vroeger tijden willende opklimmen, dewijl als dan de vraag geb zou kunnen worden of onse stad in die vroegere dagen niet volkrijker geweest zij dan ze thans is. Wijders hebben wij dienstig geoordeeld hier en daar enige bijzonderheden te laten invloeyen, die wel niet letterlijk in de bedoeling der vragen vereist schijnen te worden, dog welke wij hebben vermeend niet te kunnen vermijden. Omtrent de eerste vraag: dat het getal der heelmeesters alhier 4 of 5 geweest is, wanneer alhier in vroeger dagen ook 1 of 2 medicinae doctors de geneeskonst oeffenden. Zelden was dit het geval minder, dan behalve de laatste 12 of 15 jaren; thans zijn er niet meer dan 3, hoewel men wel geen klagten hoort, dat er te weinig zijn, zouden wij egter denken, dat er 3 noodzakelijk zijn en er nog wel een vierde bij geadmitteert mogt worden. Voormaals hadden de heelmeesters alhier een gilde waarvan voornamelijk de inrichting en bedoeling was, om kundige meesters te hebben en alle kwakzalverij en bedrog in dat vak te weren dog waar aan zo het ons voorgekomen is, al zints enige jaren de hand niet genoegzaam is gehouden, behalve dat de gilden thans zijn geabrogeerd, ook hebben zij van stadswege geen instructie. Ten regarde der tweede vraag dient dat onder het getal der 3 heelmeesters alhier, zich een vroedmeester bevindt, welke reeds voor 20 jaren door 2 professoren is ge?xamineerd en zedert die tijd dezelve konst zo binnen als buiten deze stad dagelijks met de grootste reputatie heeft geoeffend. deze konstbeoefenaar is ook enige jaren stadsvroedmeester geweest op een jaarlijks tractement van 20 ducatons, dog is door tussenkomst der politieke verklaring van 1796, welke hij niet verkoos te presteren, van deze post ontzet geworden, zonder echter dat zulks de minste smet aan ''s mans goede naam en carakter heeft te weeg gebragt. Wijders is het getal der vroedvrouwen meestal 4 geweest, dog daaronder was meestal deze of gene, die of wegens ouderdom of uit hoofde van andere oorzaken, weinig in aanmerking kwam. Thans zijn er onzes wetens niet meer dan 3, waarvan 2 voor het bedienen der armen ieder een tractement van de stad genieten van 50 Caroliguldens ''s jaars. Wanneer men nu in consideratie neemt dat er het ene jaar meer dan het andere minimaal 350 kinders binnen onze stad geb worden, zou er onses oordeels nog wel een vierde mogen worden bijgevoegd, dewijl deselve ook nog al dikwijls vrouwen buiten de stad, althans in de omtrek van plusminus een uur gaans bedienen. In vorige tijden, wanneer binnen onze plaats een collegitum aan de res obstetricias exteerde, zijnde vroedmeester en vroedvrouwen op een reglement, waarvan wij de eer hebben hiernevens een exemplaar te voegen, aangesteld geweest, en hetgeen nog ten regarde der beide stadsvroedvrouwen omtrent de behandeling van barende vrouwen en het bedienen der armen etc. geobserveerd wordt. Wat aanbelangt de verdienste of het salaris voor deze 3 of 4 vroedvrouwen zal buiten het stadstractement voor de 2 voor hun gezamenlijk niet boven 700 a800 gulden bedragen, hetgeen men niet zeggen kan dat te ruim is. en eindelijk wat de laatste vraag aangaat, hebben wij u in onze missive van 25 nov 1801 omtrent dat susject gemeld dal alhier 7 apothecars waren, welke geen examen ondergaan hadden, omdat zulks voormaals hier nimmer was gepractizeerd. Dit getal is buiten alle tegenspraak te groot, zo men verondersteld dat de apotheek juist gelijk de vorengemelde posten, volstrektelijk de gehele man vereist, zonder dat hij gelegenheid zou hebben om tevens langs een andere weg de middelen van zijn bestaan uit te breiden. Echter zijn wij van oordeel, dat zo ene bepaling zijn moet het getal dan niet minder dan 5 behoorde in te sluiten. Enkele zouden het nog kunnen lijden, wanneer onse stad het geluk had, dat haar zeevaart de vorige bloei weder bekwam en dat men hier, zoals wel voor desen lands oorlogsschepen equipeerde, dewijl de ondervinding geleerd heeft, dat dit laatste daaromtrent zeer in aanmerking komt. HRL, 21 jul 1802. Was getekend: L. Albada en IJ.F. (GAH48); uit kragt van het geresolveerde van het departementale Bestuur van Friesland van 24 jun 1802, moeten alle vacante plaatsen eerst worden gemeld aan genoemd dept. Bestuur. Door het verroepen van rector en praeceptor Willem Terpstra en het overlijden van de koorndrager Melle Lijkles zijn 2 posten opengevallen. Gemraad bericht aan dept. Bestuur welke vacante posten er zijn. Dringen aan op spoedige mededeling wat er gebeuren moet, met name inzake de post van rector en praeceptor. Zetten uiteen hoe aanstelling van vr. 24 jun werd gedaan, HRL, 7 aug 1802. Was getekend: P. Wellinga en IJ.F. (GAH48); raad moet binnen 8 dagen na haar vergadering van do. 14 okt 1802 het reglement inzenden, welke ten aanzien van de schutterij in HRL van 1782 tot 1787 heeft plaats gehad, en tevens te informeren op de volgende pointen: 1. ) hoe sterk, zo van officieren als onderofficieren en gewone schutters het corps der schutterij in die tijd in HRL geweest is, 2. ) op wat wijze door dezelve de nagtwagten werden betrokken, 3. ) of er ook enige voorrechten aan de schutterij binnen HRL in het algemeen of aan enige individuele leden in die qualiteit gehegt waren. Na deliberatie besloten secretaris IJ.F. te gelasten een missive te ontwerpen ter beantwoording der pointen, do. 14 okt 1802 (GAH48); secretaris IJ.F. heeft een missive geproduceerd ter vergadering op last van de raad voor het dept. Bestuur. Is door de gemeenteraad geapprobeert en besloten deze missive nog huiden voor de middag aan het dept. Bestuur af te zenden ''ter voldoening aan de last, vervat in uw aanschrijving van 12okt, zenden wij hier nevens 2 exemplaren van de Reglementen, welke voor de schutterij van deze stad, van 1782 tot en na 1787 hebben plaatsgehad. In 1782 tot 1785 wanneer het Reglement van 25 okt 1723 nog in werking was, bestond de schutterij uit 8 hoplieden, 8 vaanrigs, 16 sergeants, 128 adelborsten of schutters, 1 wagtmeester, 1 tamboer, 6 corporaals, 4 gesworen wakers, dus 172 manschappen. Doch wanneer in 1784 de schutterij in een geregelder order en tot eerder activiteit gebragt werd, vond men zich genoodzaakt een nieuw Reglement voor hetzelve te ontwerpen, behalve dat het Reglement van 1723 door verloop en omstandigheid destijds in verscheiden opzichten in onbruik was geraakt. In en na 1785 wanneer het Reglement van 11 mrt dezelven jaars geintroduceert was, heeft de schutterij zoals uit het Reglement zal blijken, bestaan uit: 4 capiteins, waarvan 1 collonel en 1 als luitenant-collonel fungeerde, 4 luitenants, 4 sous-luitenants, 4 vaandrigs, 16 sergeanten, 192 adelborsten of schutters, 1 wagtmeester, die tevens als adjudant fungeerde, 1 onderwagtmeester, 1 tamboer-majoor, 6 tamboers, 6 corporaals, 4 gesworen wakers, dus 243 manschappen. Omtrent de sterkte der schutterij volgens ''t Reglement van 1785 opgericht, heeft de ondervinding geleerd, dat het getal der adelborsten of schutters te ruim genomen was, dewijl de officieren zelden hun compagnien hebben kunnen kompleet houden of bekomen. Ten regarde van het 2de point: de nagtwagten bij de 6 stadspoorten ingevalle niet dezelve door militairen betrokken werden, door particuliere ingezeten (geen schutters zijnde), welke of niet verkosen, ofte onvermogend waren om wagtgelden te betalen, zijn waargenomen onder opzicht van een corporaal, en dat de hoofdwagt is betrokken geweest door een officier, een onderofficier en 4 of 6 schutters, benevens de wagtmeester en verdere ge?mployeerden overeenkomstig de Reglementen; waar omtrent wij zeer reverentelijk de vrijheid nemen u tot deze te renvoijeren. Omtrent het 3de of laatste point dient, dat er geen voorrechten aan de schutterij binnen onze stad in het gemeen, nog aan enige leden in het bijzonder in die qualiteit gehegt zijn geweest of het moest geweest zijn dat de oficieren en onderofficieren voormaals ene vrije zitplaats in de kerken hadden. de wagtgelden werden wel bij de officieren ontvangen, doch daaruit moesten zij alle hun ge?mployeerden of bedienden salarissen en de kosten der exercitie etc goedmaken en van het een en ander rekening en verantwoording aan de regering doen, HRL, 18 okt 1802. Was getekend: L. Albada en IJ.F.'' (GAH48); extra. ord. raadsvergadering in verband met het spoedig en zo zeer onverwagt overlijden van secretaris IJ.F. Voorts werd in overweging genomen dat het mogelijk was, dat er boeken en papieren etc., welke betrekking hebben op de stadszaken, ten huize van F. berusten zouden, uit consideratie waarover besloten werd een commissie uit de raad te benoemen, welke met en beneffens procureur Sijmon Wijma, (welke door de weduwe F. was verzogt en gemagtigd om haar wijlen mans zaken te beredden), ten huize van wijlen F. alles nagingen en alle papieren en stukken, betrekking hebbende tot de administratie van stadszaken onder recipis van daar te ligten. en verder geresolveerd de stadsrekeningen zo van de zeewerken als anderszints door het onverwagts overlijden van de secretaris onafgedaan zijn blijven liggen, gedagte commissie mede te chargeren, met het verder opmaken en sluiten van die rekeningen, welke onafgedaan zullen worden bevonden. In welker commissie zijn benoemd de burgers P. de Boer, G. Pettinga, gesterkt met procureur-fiscaal T.S. Stephani, vr. 10 dec 1802 (GAH48); gesworen klerk ter secretarie Harmanus Tamboezer dient request in bij de raad; is sedert 27 jun 1796 goedgunstelijk door de raad begunstigt geworden met zijn post, dat hij tractement heeft ontvangen ingegaan met het quartaal primo aug van hetzelfde jaar, dan wegens de vorige tijd van de dag der aanstelling af tot primo aug gerekend, tot heden toe geen vergoeding van het tractement heeft genoten of ontvangen, waarover hij herhaalde malen bij de ovl secretaris F. heeft geaddresseert, met vriendelijk verzoek die zaak af te doen, en hem die achterstallige tractementen te voldoen, hetwelk hem ook door gemelde secretaris is beloofd, en ook gebeurt zou zijn indien het zo spoedig en onverwagts overlijden van hem zulks niet verhinderde en ondoenlijk had gemaakt. Daarom wendt hij zich tot de raad met zeer gedienstelijk verzoek dat hem een ordonnantie mag worden verleend voor 5 agterstallige weken tractement zijner functie van 27 jun tot primo aug 1796 aan de 30 Caroliguldens. Uit hoofde der wettigheid van de suppliants competentie een som van 30 gulden geaccordeert op ordonnantie te ontvangen, zo. 12 dec 1802 (GAH48); secretaris, ovl vrijdag 10 dec 1802 HRL; bij tromslag wordt bekendgemaakt, op verzoek van F., dat de collecteur der extra belasting op de huren der vastigheden, voormaals het Re?el genoemd, op ma. 5 mei eerstkomend een aanvang zal maken met de ontvangst gedurende 14 dagen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag des morgens van 9 tot 12 uur en ''s middags van 2 tot 4 uur, vr. 2 mei 1800 (GAH46); gebeurt nogmaals op 16 mei 1800 met de waarschuwing, dat de resten dadelijk aan de executeur ter invordering worden gegeven (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 62, 1 mrt 1804; IJ.F. meldt, dat hij in 1799 een gratificatie van f. 200:0:0 heeft ontvangen wegens zijn menigvuldige extra werkzaamheden, buiten zijn gewone besoignes. Het is de gemeenteraad bekend, dat die werkzaamheden nog dagelijks accresseren. deshalve verzoekt hij om toekenning van een dergelijke gratificatie. Hij vraagt ook 35 :0:0 voor aanschaf van schrijfbehoeften, welke hij nodig heeft, jaarlijks voor het stads rentambt. Wegens goede vigilantie en menigvuldige cuntinuelaextra. ord. werkzaamheden: f. 200:0:0 uit de stadskas toegekend, alsmede jaarlijks f. 35:0:0 voor schrijfbehoeften, ma. 11 aug 1800, (b46); gemeentebestuur geeft opdracht aan IJ.F. om, wegens ''s mans talrijk huisgezin, penibele omstandigheden en anderszinsgoede en deugdzame conduite, zoveel mogelijk favorabel te berichten, 23 okt 1800 (GAH46); besloten is nopens de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits, Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maaike Hendriks bij de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis alhier, tegen de binnenvader in hetzelfde Weeshuis, de burger Jan Johannes ingebracht en door de weesvoogden aan de president van de gemeenteraad gecommuniceerd, nauwkeurige informatie in te winnen, hetwelk gedemandeerd is aan president Wellinga en secretaris IJ.F., do. 18 dec 1800 (GAH46); Wellinga en F. hebben informatien ingewonnen over de bezwaren door de weesmeiden Aaltje Gerrits cum sociis tegen de binnenvader in het Stadsweeshuis alhier, Jan Johannes, ingebracht. Gemraad verklaart, na nauwkeurige examinatie der informatien en wat in deze materie dienende was, geen reden tot beschuldiging, welke voldoende geoordeeld zoude kunnen worden, tegen de binnenvader, te vinden. Maar veeleer de aanklachten van Aaltje Gerrits c. s. te moeten beschouwen als alleen maar in het werk gesteld te zijn om haar zelf, daardoor mogelijk van straf te bevrijden, al waarom de gemeenteraad heeft goedgevonden aan de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis over te laten, om dezelve Aaltje Gerrits, benevens Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maaijke Hendriks, welke op 7 dec l. l. ''s nachts uit het Weeshuis zijn gegaan en over de muur bij de Meiden Plaats geklommen, daarvoor zodanig te corrigeren en straffen, als dezelve zullen verstaan te behoren, en aan de Voogden en Voogdessen dat dezelve alle devoir gelieven aan te wenden om de goede order weder in het Weeshuis te herstellen, en de binnenvader en binnenmoeder zoveel mogelijk in hun macht te mainteneren, za. 20 dec 1800 (GAH46); Rekening en Bewijs van den Ontvang en Uitgaaff voor ''t Stads Weeshuis te HRL, Aanvang genoomen hebbende met primo jan 1801 en eindigende met ultimo dec 1801, gedaan door IJ.F. als Rentemeester van voorz:Weeshuis. Rendant Aan de Raad der Gemeente van de Stad HRL Mitsgaders aan de Voogden van gemelde Weeshuis: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen in de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarij, 31 dec 1801. Was getekend: IJ.F., L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als secretaris f. 9:15:4 ter zaake 1 jaar Extra belasting van de Bank van Leening, 31 dec 1801, quit. no. 1 (GAH1133); id. f. 6:0:0 ter zaake 1 Jaar St Jacobi Schatt:van de Bank van Leening, 31 dec 1801, quit. no. 2 (GAH1133); rendant van het Weeshuis brengt f. 6:8:0 voor Uitgaaf aan Schrijfbehoeften en Reiskosten, 29 dec 1801, quit. no. 7 (GAH1133); id. f. 5:10:0 ter zaake 1 Jaar Extra belastinge op de vastigheeden van het huis in de Karmanstraat, 29 dec 1801, quit. no. 8 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 ter zaake een Jaar Tractement zijndes dienstes, 17 nov 1801 (GAH1133); Wijders verzogte den Secretaris F. dat op morgen den 15 deezer navolgende bekendmaaking bij tromslag aan de Ingezeetenen mogte werden gedaan: de Raad der Gemeente van deeze Stad, doet bij deezen bekend maaken, dat bij hunnen Collecteur IJ.F., op morgen den 16 deezes, een aanvang zal werden gemaakt met den Ontfangst der Extra belastingen op de Vastigheeden, en daar meede zal werden gecontinueerd den tijd van veertien daagen, ''s maandags, Dingsdags, Donderdags, en Vrijdags ''s voordemiddag van 9 tot 11, en ''s namiddags van 2 tot 4 uur, do. 9 maij 1799 (GAH45); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Wij hebben gemeend nevensgaande Request door J.G. aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gepraesenteerd, met de daar bij gevoegde stukken aan UL:te moeten zenden, ten fine van Berigt- en welk Berigt-op apart papier geschreeven benevens nevensgaande stukken uiterlijk binnen agt daagen, van UWL:te rug verwagten, Leeuwarden 20 maij 1799, het 5e jaar der Bataafsche Republiek. Waarover gedelibereerd zijnde, is geconcludeert aan den inhoud van voorz:missive, op de best mogelijke wijze te voldoen, en den secretaris IJ.F. te gelasten, ten dien einde een berigt te ontwerpen, ter Approbatie van den Raad, do. 23 maij 1799 (GAH45); Do. 23 maij 1799: voorts wierde door de secretaris F. ter Tafel geproduceert, en aan de Vergadering voorgeleezen het bij hem ontworpen berigt, door de Commissie tot de Administratie der Financien bij aanschrijvinge van den 20 Maij LL. gerequireerd op den Requeste door Jacobus Germans distelateur alhier aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks gepraesenteerd, welk berigt pro ut jacet is geapprobeerd en wijders goedgevonden een afschrift daar van ter Secretarije te Seponeeren, en het berigt op morgen aan welgedagte Commissie te verzenden. (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: nog wierde door den Burger S.S. Teyema, Schoolmeester in het Stadsweeshuis alhier eene memorie aan den Raad overgegeven, inhoudende deszelfs beswaaren omtrent het niet ontvangen van zijn Tractement en eenige voorstellen desweegens bij hem gedaan wordende, welke memorie is gesteld in handen van den Burger Pettinga en den Secretaris F., om den Raad daar op te dienen van deszelfs Consideratien. (GAH45); Wo. den 27 Novemb. 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde rapporteerde de Commissie tot de bijzorging der Inquartiering uit den Raad, dat thans de Casernen gereed Waaren, en dat het gansche Guarnisoen, Zoo al niet geheel, egter op Zeer weinge manschappen na, daarin Zouden Konnen Werden geborgen, schoon niet alles Zoo Commoos Was, dat ieder Comp:op Zig Zelven afZonderlijk Konden Werden geincaserneerd, dat Zij Commissarien van deeZe Nademiddag hiervan Kennisse hadden gegeeven aan de Majoor H:van Papendrecht, Commandant van het Guarnisoen alhier, Welke hun daarop berigt had, dat hij op de Wijze, Zooals de Raad de Schikking gemaakt had, Zijn Volk niet geincaserneerd Wilde hebben, dat hij voor ieder Comp:eene bijzondere Casern eischte, en niet hebben Wilde dat het Volk als ''t Waare in de eene Casern hun nacht Logement Zoude neemen, en in eene andere Casern hunne menage houden. den Raad overweegende de enorme Kosten Welke reeds gemaakt Zijn om de Casernen en fournitures daar toe behoorende in gereedheid te brengen, en Wijders in aanmerking neemende, dat hier omtrent geene andere Schikkingen Kunnen Werden gemaakt, heeft uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden de Majoor van Papendrecht op ''t Huis der Gemeente te VerZoeken, en deZelve nogmaal de ingereedheid gebragte Casernen aan te bieden, en bij Weigering van dien, aan deZelve te declareren, dat den Raad voorneemens Was, nog van deeZen avond alle inquartieringe te doen Cesseeren, en geene Burgers daar meede meer te beswaaren, maar dat hij, Commandant, als dan Zelven ingevolge het Marschreglement, voor Zijn Volke moest Zorgen. den Majoor van Papendrecht ter Vergadering gecompareerd Zijnde, Zijn overeenkomstig het beslootene aan hem de ingereedheid gebragte Casernen nogmaal aangebooden, Welk aanbod door deZelven van de hand geweeZen Zijnde, is aan hem door de President G. Pettinga gecommuniceerd, dat den Raad vastelijk beslooten hadde, nog van deeZen avond de inquartieringe te doen Cesseeren, en Zoo Wanneer dat uit eenige Kwaade gevolgen, of disorders mogten Koomen te resulteeren, den Raad hem Majoor als Commandant van ''t Guarnisoen daar voor responsabel stelde. Waar op Wijders bij den Raad beslooten is, om een Lid uit hun midden te Committeeren, om Zich geassisteert met den secretaris IJ.F. op morgen na Leeuwarden te begeeven, en hun aldaar naamens den Raad te addresseeren, aan den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het departement van de Eems, ten fine om Welgedagten Commissaris te Informeeren, van al het gepasseerde, tusschen den Raad, en voorzegden Commandant van Paapendrecht, als meede om aan deZelven Commissaris te kennen te geeven, de reedenen Waarom den Raad Zich genecesciteerd heeft gevonden de Burgers en Ingezeetenen deeZer Plaats booven desZelfs verpligtinge bij het Marsch Reglement bepaald, met Inquartiering te moeten beswaaren, en eindelijk de intercessie van Welgedagten Commissaris in deeZen, op de reverenste Wijze te verZoeken ten fine het denZelven behaagen mooge door Zijne invloed den Commandant van Paapendrecht te Willen disponeeren in de Schikkingen bij den Raad ten aanzien der incaserneering gemaakt te berusten ofte anderZints dat hij Commandant Zelven voor Zijn guarnisoen Zorge. Beloovende den Raad al hetgeen wat in deeZen door voorZeide hunne Commissie Word verrigt te Zullen approbeeren. en Zal Extract deeZes aan deZelve Worden afgegeeven, om hun te dienen voor Acte van Qualificatie. Aldus geresolveerd en gedecreteerd op dato ut supra. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert Zijnde, wierde verder beslooten, om eene Commissie te benoemen ten fine om met de voogden der Stads Algemeene Armen te Confereren, om zich op den eigenlijken toestand hunner Administratie en Situatie van zaaken, naauwkeurig te onderrigten, alles op Rapport aan den Raad, welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers M. Bos, P. Wellinga en den Secretaris IJ.F. (GAH45); Voor verdere afhandeling: zie bij Marten Bos; (GAH45)
Ype Feddema (vervolg) Dingsdag den 21 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Secretaris F. ter vergadering voorgeleezen, eene bij hem ontworpen Missive, om ingevolge Besluit van Maandag den 13 deezer te dienen, tot Antwoord op de Missive van de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland van den 10 jan daar te vooren, zijnde van navolgende inhoud. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! UWL:gerespecteerde Missive van den 10 deezer, is bij ons wel ontfangen, duid het ons niet kwalijk, dat wij met allen gepasten eerbied, ronduit zeggen, van ons te hebben moeten verwonderen, dat GijL:voor de Lecture van onze Missive van den 3 deezer, onkundig waard dat de zoo kostbaare Sequestratie der Boedel van Dr. E:F: Harkenroth, nog bleef voortduuren, daar wij in het geruste idee verseerden, dat GijL:diesweegens van alles, volkoomen door ons waart geinformeerd, -Wij konden ook, het zij ons gepermitteerd te zeggen, in geen ander denkbeeld vallen, en wel om de volgende redenen zoo als wij vermeenen op goede gronden te moogen sustineeren-Toen er herhaalde klagten bij ons waaren ingekoomen, over de zoo veel gerugt maakende zaak betrekkelijk de Administratie der nagelaten Boedel van wijL:Maria Lex en wij uit dien hoofde ex officio vermeenden verplicht te zijn, daar na onderzoek te moeten doen, en ons voor de belangens der minderjaarige Erfgenaamen, te moeten Intresseeren, hebben wij ter bereiking van dat doeleinde en de bij ons genoomen maatregelen, daaromtrent in dato den 29 nov 1798 door eene Ampele Missive, den Hoove kennisse gegeeven, teffens daar bij inzendende eene Staat in welke Situatie wij dien boedel hadden bevonden. Dat onze gehouden Conduite in dat geval bij den Hoove geapprobeerd wierd, hebben wij vermeend gerustelijk te moogen afleiden, uit eene aan ons ingezonden Missive de dato den dec 1798 begeleidende een Extract uit een Resolutie op den zelfden dato, bij den Hove over dat Susjet genoomen, -Hier meede hielden wij de Sequestratie voor gewettigd, en de Zaak ten Ppaalen aanhangelijk voor den Hoove, en uit dit oogpoinct het geval beschouwende, is er door ons, nog ten regarde der Boedel van Harkenroth, nog die van Dr Stambke iets verder verrigt, dan op dispositie of Speciaale Authorisatie van den Hoove-Wij achten ons in dit gevoelen te meer gesterkt, door een dispositie van den Hoove, in dato den 17 jan 1799 op den Requeste van Dr E:F: Harkenroth, gevallen van welke stukken wij hierneevens Authenticque Copien Inzenden, en kortheidshalven de vrijheid neemen UWL: daar toe Eerbiediglijk te renvoyeeren, na den ontvangst van dit Dispositif vermeenden wij, dat er voor ons, niet meer over bleef te doen, dan alleen de Boedel in bewaaringe te houden, in afwagtinge dat Harkenroth Borge tot Contentement van de Procr. Generaal zoude stellen, en wij na zulks door UWL:zouden werden geauthoriseerd, om de Sequestratie op te heffen. Terwijl deeze Zaak wijder voor den Hoove geventileerd moest worden, konden wij ons niet verbeelden, dat het vorderen van een zodanige Borgtogt onze zaak kon zijn maar vermeenden die alleen te weezen van den Procr. Generaal, -in deeze Suppositie moeten wij betuigen dat wij ons bevreemd vonden, over de Passage in UWL: Missive voorkoomende, daar toe betrekking hebbende ook hadden wij in den beginne, ons nimmer durven voorstellen, dat deeze Sequestratie van een zoo langen duur geweest zou zijn. Hoe ongaarne wij UWL:attentie, anderzints, met langwijlige details, zouden willen ophouden, hebben wij egter vermeend, om onze denkwijze, en Sustenues, in dit geval voor UWL:open te leggen, ons in deezen niet te konnen bekorten. en fin, nemeen wij zeer referentelijk de vrijheid. over een Tweede Passage in UWL:Missive geavanceerd, waar bij GijL:u gelieft te expliceeren, van het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door ons ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F: Harkenroth, op de geschiktste, en met de veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven, UWL: met voorigen Eerbied te verzoeken, van ons te willen melden, en daar toe speciaal te Authoriseeren, noopens al het geen UWL: dienstig zouden oordeelen, dat tot menagement van kosten in deezen behoorde te werden gedaan; wij hebben vermeend dit verzoek aan UWL:te moeten doen, om in deezen niet anders te handelen, als wij omtrent de Sequestratie der Boedel van Dr Stambke gedaan hebben, in afwagtinge van hier op met UWL:antwoord te moogen werden vereerd verblijven wij na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevolen te hebben met diep respect. Welke Missive met unanieme Stemmen bij den Raad brout jacet geapprobeerd zijnde, is wijder beslooten dezelve onverwijld door een der Booden aan de Raaden van Justitie te doen overbrengen. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798. Nadat het Gerechte, door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer)ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande, zijnde den 1 ste Clercq F., mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen. (Instructie niet overgenomen). Waar op de de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijke afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheiod en het Foederalisme?. )in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers, zullen bij het aanvarden van hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris aflegge de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?. )volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3(:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering)in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer. Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen deezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en Gerbrandus Pettinga, door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland om dezelve persoonen in hunne respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Dingsdag den 29 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Extract uit de Resolutien van het Administratief bestuur van het voormalig gewest Friesland, dienende ter approbatie, op de benoeminge van den Burger IJ.F. 1 ste Clercq ter Secretarije, als Secretaris, van den Raad, zijnde van den navolgende inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Extract uit de Resolutien van het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland. Is gehoord het Rapport van de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie op de Missiven van de Raaden der gemeenten van HRL, Barradeel, Workum en Schoterland, Opzigtelijk de benoemingen Van derzelver Secretarissen als: van IJ.F. te HRL, P:C:Leijstra van Barradeel, Sijmon Stoffels te Workum, en Luitjen Johannes van Schoterland. Waarop gedelibereerd zijnde, is beslooten opgemelde genoemingen te approbeeren, gelijk geschied bij deezen. en zal Extract van dit Besluit aan ieder der voorsch:Raaden der Gemeenten worden gezonden tot narigt. Aldus gerevolveerd binnen Leeuwarden den 25 May 1798, het 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde aan den Burger F:Olbeld Directeur van een Troup Commedianten, thans zig te Groningen ophoudende op deszelfs verzoek aan den Praesident van de Raad gedaan onder de volgende voorwaarden Provisioneel toegestaan om in de Aanstaande Harlinger Kermis, met deszelfs Troup, zijne Toneelkonst alhier te mogen Exerceeren als: Pmo dat hij een behoorlijk Certificaat van den Agent der Nationaale opvoedinge zijner Admissie aan den Raad Produceere; 2de dat hij voor de toelaatinge om zijne Toneeloeffening in de Kermis alhier te doen, in eens ten Profijte der Armen betaale, eene Summa van Eenhondert Car Guldens; 3de dat hij ten einde om zijne toelaatinge alhier te obtineeren, aan den Raad behoorlijk Request Praesenteere. en is den Secretaris IJ.F. gelast hem zulks per:missive te melden. (GAH44); Donderdag den 23 aug 1798. Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJ.F., organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teijema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken. en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798. den Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde na aangehoorde bedenkingenvan den Secretaris F. op de Publicatie, relatijv de gilden van den 5 okt L:L:dezelven Publicatie in andere en Serieuse overweeging genoomen, en bij den Raad na rijpe deliberatie beslooten, eene Commissie uit hun midden te benoemen, om Cum Secretario gesterkt, van deezen nademiddag te drie uur, de Bewindvoerende persoonen van de bestaan hebbende gilden en Corporatien binnen deeze Stad, aan te zeggen, dat de Raad dezelve gildens en Corporatien kwaame te ontbinden, en na deeze declaratie voor ontbonden hield, en dat de bewindvoerende Persoonen van dezelve onder de verpligtinge bij voorn:gedagte Publicatie gestatueerd, in deeze Qualt: niet meer zouden werden erkend, en verders dezelve bewindvoerende Persoonen, ten dien fine, op het Huis der Gemeente doen Convoceeren Welke Commissie bij pluraliteit van Stemmen, is gedecerneert, op de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente , bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leijenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 8 nov 1798. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediaire Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, Aan: den raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Wij Zouden UL:hier neevens het Request van den Burger Hermanus de Waardt, met Last om ons te berigten Welke redenen UWL hebben bewoogen, om den Suppliant op gronden van de Publicatie van den 5 okt deezes Jaars te verbieden om zijn Ambagt als Kleermaaker te Exerceeren. Welk berigt, wij van UWLieden binnen vier daagen na receptie deezes inwagten. Waar over gedelibereerd zijnde, is den Secretaris F. gelast, op voorz:missive, een antwoord, ter approbatie van den Raad te ontwerpen, om op morgen afgezonden te worden. (GAH44); Donderdag den 3 jan 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts op voorstel van den Secretaris F., navolgende Advertentie in de Leeuwarder Courant als meede in die van den Drukker M:Koon geplaatst. ?De Raad der Gemeente van de Stad HRL doet bij deezen aan alle de daar bij belang hebbende te weeten, dat er door het overlijden van Claaske Meijer, een plaats in de 4de Classe van de Tontine naamens genegotieerde gelden ter opbouwinge van de Nieuwe kerk aldaar, is opengevallen, voor welks halve renthe, en accressement, op Donderdag den 10 jan 1799 ''s middags te Twaalff uur, op ''t Huis der Gemeente, ten voorz:Steede zal werden gelot. ? (GAH44); Maandag den 11 dec 1797. Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierden nog aan den Procureur Tuininga ten zijnen koste geaccordeert, drie Extracten uit het Exes. boek, als meede een uit het Resolutieboek deezer Steede, mogelijk in Suppositie van hem, dat de eerstgemelde Zoude kunnen dienen ten nadeele van den Burger Jan Tamboezer, en ''t laatstgenoemde ten beswaare van de 1e Clercq F. (GAH43); Donderdag den 14 decembr 1797. Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts de 1 ste Geswooren Clercq F. gelast, aan de respevtive Directeuren der geschutgieterijen te Amsterdam, Hoorn en in ''s Haage, af te Senden navolgende missive. Het Gerechte der Stad HRL, Aan: de Directeuren van de Geschutgieterij in Amsterdam. Burgers ! Daar wij bij onze Stad een Stuk metaal geschut hebben, dat geheel onbruikbaar is, en plus mijnus 3500 Ponden wegen zal, het geene wij gaarne tegens den ordinairen Cours, welk voor ?toud metaal gegeven word, Wenschten te verkoopen en daar en tegen voor onze gewapende Burgermacht een Veldstukje van tusschen de 500 en 600 ponden noodig hebben, neemen wij de vrijheid UWL te versoeken, aan ons eens ten spoedigsten te willen melden, de naaste prijsen welke UWL voor het oude geschut zullen gelieven te besteeden en voor het nieuwe moeten ontfangen Waar meede Verblijven Uwe Heilwenschende Medeburgers. (GAH43)
Zaartje Feddema geb 16 mei 1808 HRL, ged 5 jun 1808 HRL, N.H., dv Wytse F, en IJtke Aukes Vlietstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Elisabeth Fedderiks Gerben Wigles ende Lijsbert F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef Theunis Rimmerts, 7 dec 1748; huwt met Gerben Wiggeles, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1748 en doen ook getrouwdt; DTB N.H. HRL, BS ovl 1829; kind: Willemiena Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL
Anne Feddes zie: Rinkema
Antje Feddes zie: Rinkema
Antje Feddes ged 19 jul 1744 Grote Kerk HRL, dv Fedde Jentjes en Trijntje Eisses
Antje Feddes ovl 2 okt 1756; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 600 Caroliguldens, 12 mrt 1732 (GAH283); id. 23 mrt 1733 (GAH283); id. 15 mrt 1734 (GAH283); id. 21 mrt 1735 (GAH283); id. 26 mrt 1736 (GAH283); id. 25 mrt 1737 (GAH283); id. 12 mrt 1738 (GAH283); id. 23 mrt 1739 (GAH283); id. 21 mrt 1740 (GAH283); 25 feb 1754: 54 Caroliguldens; id. 22 mrt 1741; id. 21 mrt 1742; id. 25 mrt 1743; id. 23 mrt 1744; id. 22 mrt 1745; id. 21 mrt 1746; id. 22 mrt 1747; id. 25 mrt 1748; id. 24 mrt 1749; id. 23 mrt 1750 (GAH427); id. 22 mrt 1751 (GAH428); id. 27 mrt 1752; id. 26 mrt 1753; id. 24 mrt 1754; id. 24 feb 1755; id. 24 mrt 1756; id. aan de erven 6 maanden en 11 dagen lijfrente van 600 Car. glds: f. 13:9:0; id. over 500 Caroliguldens, 19 jun 1754: f. 47:10:0; id. 24 jun 1737 (GAH283); id. 23 jun 1738 (GAH283); id. 22 jun 1739 (GAH283); id. 20 jun 1740; id. 19 jun 1741; id. 20 jun 1742; id. 19 jun 1743; id. 22 jun 1744; id. 21 jun 1745; id. 20 jun 1746; id. 19 jun 1747; id. 3 jul 1748; id. 23 jun 1749; id. 22 jun 1750 (GAH427); id. 23 jun 1751 (GAH428); id. 19 jun 1752; id. 20 jun 1753; id. 19 jun 1754; id. 23 jun 1755; id. 21 jun 1756; id. aan de erven 3 maanden en 13 dagen lijfrente over 500 Car glds: f. 6:15:0; id. over 400 Caroliguldens, 23 jul 1740: 36 Caroliguldens; id. 25 jul 1735 (GAH283); id. 24 jul 1736 (GAH283); id. 31 jul 1737 (GAH283); id. 26 jul 1741; id. 29 jul 1743; id. 27 jul 1744; id. 26 jul 1745; id. 25 jul 1746; id. 11 sep 1747; id. 2 maanden en 7 dagen gelijke rente over 400 Caroliguldens, mitsgaders voor het opbrengen van de constitutiebrieven: f. 2:10:0
Antje Feddes huwt met Wilhelmus Valentijn Henning, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3-10 en getrout de 12 nov 1771; kind: Fedde Valentijns, geb 25 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Valentijn Hennings
Asmus Feddes ovl voor 1800; zie ook: Tuinhout; wed. A.F. gebruiker van wijk G-197, gealimenteerd, eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 75; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Fetje Pieters, kind: Fedde Asmus, geb 30 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Asmus, geb 15 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Asmus, geb 26 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Asmus, geb 9 apr 1793, gedf. 23 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Asmus, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Bart Feddes zie: van der Zee
Bouwe Feddes zie: Poort
Bouwe Feddes geb 30 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Fedde Bouwes en Tjitske Anes
Christiaans Feddes ged 10 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Fedde Klaassen en Antje Christiaans; Cristiaen Feddes, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Fedde Claasen en Antje Cristiaens
Christinus Feddes zie: Bleeker
Cornelis Feddes huwt met Teuntje Jans, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Dirk Feddes zie: Rinkema
Douwe Feddes zie ook: Rinkema; geb 19 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Fedde Douwes en Trijntje Durks
Douwe Feddes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 voor een hemdrok, dewelke hij bij het huis gelaten om voor hem te bewaren, 29 jul 1755, kwit. no. 6 (GAH1084)
Douwe Feddes heeft een broer Claas Feddes; mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen D.F. in 1 jaar aan arbeidsloon verdiend, 28 feb 1741 (GAH1071); id. betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen D.F. met pottenbakken bij Jan Scheltes verdiend, 5 mei 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt f. 22:0:0 aan en wegens dito, 6 mrt 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 24:4:0 aan en wegens dito, 1 apr 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Rienstra betaalt f. 29:0:0 aan en wegens dito, 15 apr 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd hopman B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 312:3:4 terzake erfportien voor de weeskinderen Claas en D.F., aanbestorven van wijlen Jan Claasen, korfmaker, 9 mrt 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt aan dito f. 60:0:0 terzake het verkochte transport van de weesjongen D.F., verleden zomer naar Oostindie uitgevaren, 28 mrt 1747 (GAH1076); weesvoogden betalen f. 140:10:0 aan dito zijnde het zuiver provenu van een transportbrief van de weesjongenD.F. in 1746 naar Oostindie uitgevaren op het schip ''Crabbendam'', 1 dec 1749 (GAH1078); uitgeven van de effecten van het Stadsweeshuis aan deselver voogden een transportbrief van 150 Caroliguldens geslagen op de wees jongen D.F., naar Oostindi? uitgevaren op het schip ''Crabbendam'' in het jaar 1746, om die penningen in te vorderen, 11 nov 1749; NB deze post is door de weesvoogden ontvangen en door mij in het capittel der kinderverdiensten in deze rekening op 1 dec 1749 geboekt, gelijk staat verantwoord (GAH1078)
Eiskjen Feddes ged 29 dec 1746 Westerkerk HRL, dv Fedde ... (onleesbaar wegens doorhaling), en Trijntje Eisens
Eitske Feddes huwt met Jurjen Christiaans op 22 mrt 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Elske Feddes ovl 16 jan 1780 Dokkum, huwt met Leendert Stelwagen; BS huw 1823
Feikie Feddes ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feikes
Foeke Feddes ontvangt van het gemeentebestuur voor het maaien van het Bolwerk, 24 jan 1752: 25 Caroliguldens; id. over 1740, 23 nov 1740: f. 10:0:0; id. over 1741, 23 nov 1741; id. over 1742, 10 dec 1742; id. over 1750, 16 dec 1750; id. over 1750, ord. 26 dec 1750: f. 40:0:0 (GAH428); id. over 1738, 1 dec 1738: f. 10:0:0 (GAH283); id. over 1739, 23 nov 1739 (GAH283); betaalt aan dito wegens huur van 3 pondematen, 1 eins, 6 penningen en 4 roeden greidland, Allerheiligen 1750: f. 11:10:0 (GAH428); id. nu vermeld 6 pondematen etc., 1749 (GAH427); Rinske Foekes van HRL, ende Sijbe Symons van Sapmeer, huw.aang. 25 okt 1738 HRL; komende voor de bruid desselvs vader F.F. ; huw aang. HRL 1738
Fokke Feddes zie: Rinkema
Folkje Feddes huwt met Adam Sjoerds, kind: Fedde Adams; ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jan Adams, ged 1 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Iefke Adams, ged 27 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sjoert Adams, ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL
Folkje Feddes huwt met Teunis Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 decemb: 1770 en getrout de 6 jan 1771
Geertje Feddes ovl 1805 Makkum, huwt met Gerrit Lemmes de Vries, dv Fedde Gooitjes en Henke Siebrens; BS huw 1827
Geeske Feddes ged 16 mei 1754 Westerkerk HRL, dv Fedde Claases en Antie Christiaans
Grietje Feddes zie: de Groot, de Wit
Grietje Feddes ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Fedde Jentjes en Trijntje eyses
Grietje Feddes IJsbrand Wytzes en G.F., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mei 1774 HRL en toen getrouwd
Grietje Feddes huwt met Rients Jans de Wit; BS ovl 1827
Grietje Feddes geb feb 1811 ... , ovl 17 apr 1811 HRL, wonende te in de Vijverstraat, dv Fedde Hendriks en Grietje Bleeker; BS ovl 1811
Hendrik Feddes zie: Bleeker
Hette Feddes Rienk Symons van Herbayum en Rinske Hettes van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vadet H.F. ; huw.aang. HRL 1737
Hylkjen Feddes en Melle Douwes, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, Coram Praesid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager Bouwe Clases; huw.aang. HRL 1737; huwt met Melle Douwes, kind: Fedde Melles, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Hiltje Feddes huwt met Coert Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 dito ook getroud; ovl 22 jun 1790 HRL, oud 70 jaar
Ida Feddes geb 1792 Leeuwarden, ovl 20 nov 1827 HRL, huwt met Haitze vd Meulen, man was zeilmakersknecht; BS ovl 1827; 1829 overlijdens
Jacob Feddes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 72:10:0 weegens leverancie van een vet koebeest, kwit. no. 10, 13 dec 1764. (GAH1094)
Jan Feddes zie: Posthumus
Jeltje Feddes zie: Weidema
Jeltje Feddes geb 1776 Oosterbierum, ovl 9 feb 1827 HRL, huwt met Arnoldus de Wilde; BS ovl 1827, ovl 1854; huwt met Arnoldus Pieters, kind: Jetske Arnoldus, geb 7 may 1795, en Lijsbeth Arnoldus, geb 4 sep 1797, beiden ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Jentje Feddes ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL, zv Fedde Jentjes en Trijntje eydses
Claas Feddes ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Fedde Clases en Antie Christiaans; ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Fedde Clasen en Antie Christiaans; ged 9 sep 1749 Grote Kerk HRL, zv Fedde Claasen en Antje Christiaens
Claas Feddes heeft een broer Douwe Feddes; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Hessel Lammerts f. 10:0:0 wegens 1 jaar kostgeld voor het weesjongetje C.F., 18 okt 1740, kwit. no. 9 (GAH1070); id. 17 jan 1744, kwit. no. 1 (GAH1073); id. 19 jan 1745, kwit. no. 1 (GAH1074); id. 8 feb 1746, kwit. no. 1 (GAH1075); id. 31 jan 1747, kwit. no. 1 (GAH1076); id. 28 nov 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. 14 okt 1749, kwit. no. 6 (GAH1078); mede-weesvoogd hopman B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 312:3:4 terzake erfportien van de weeskinderen Douwe en C.F., aanbestorven van wijlen Jan Claasen, korfmaker, 9 mrt 1745 (GAH1074); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 16:18:0 aan H. Norel terzake expensen door hem verlegt aan Pieter Gerrits en C.F., 13 mei 1749, kwit. bo. 18 (GAH1078); president-weesvoogd Videlius betaalt f. 11:15:0 aan dito door de weesjongen C.F. bij Dirk Christiaans met smeden verdiend, 30 mrt 1751 (GAH1090)
Klaaske Feddes ged 7 apr 1750 Grote Kerk HRL, dv Fedde Jentjes en Trijntje Eidses (+ eysses)
Lammert Feddes rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Hessel Lammerts f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind L.F., 10 okt 1741 kwit. no. 6 (GAH1071)
Lisckje Feddes Jan van Hoven en L.F., zijnde de laatste proclamatie geschiedt 31 jan 1773 HRL en toen getrouwd
Lucas Feddes geb 1794 ... , ovl 9 mei 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Bart Feddes, en ... ; BS ovl 1811
Luutske Feddes zie: Bijl
Maaike Feddes huwt met Reinder Tiemstra; BS ovl 1833
Marten Feddes zie: Hofstra
Minne Feddes M.F. ende Dieuke Annes beyde van HRL, komende weegens de bruid des selvs oom Jocchum Cornelis met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids vaeder, 27 Apr 1748; huwt met Dieuke Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 apr en den 5-12 May 1748 en den 19 dito getrouwt in de Westerkerk; kind: Feyke Minnes, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Minnes, ged 28 okt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Anne Minnes, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Minnes, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL
Pieter Feddes geb 1737 ... , ovl 4 mrt 1813 HRL, gealimenteerd wordende in het Diaconiehuis der Hervormden, ovl wijk G-175; BS ovl 1813
Pieter Feddes huwt met Ettje Sjoukes, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 mei en getrout de 1 jul 1764 in de Westerkerk
Pieter Feddes Symon Durks van Midlum en Trijntje Pieters van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., dezelfs steevader, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; IJep Wopkes van Pingjum ende Wytske Dirks van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Pietje Feddes zie: de Graaf
Rients Feddes zie: de Wit
Sybrand Feddes zie: de Graaf
Sybrigje Feddes geb 9 jun 1804 HRL, ged 24 jun 1804 HRL, N.H., dv Fedde Rintses, en Jeltje Aales; dopen Grote Kerk HRL 1804
Simon Feddes ged 26 mei 1757 Westerkerk, zv Fedde Simons en Antie Sijbes; ged 22 mei 1755 Westerkerk HRL, zv Fedde Simons en Antie Sijbes
Styntje Feddes Johannes van Slooten van HRL, en S.F. van Dockum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Pol deszelfs schoonzuster, 9 feb 1805; ondertrouw HRL
Sijke Feddes ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feikes
Tetske Feddes (T??dske); begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjalling Feddes ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Fedde Minnes en Aeltje Tjallings; huwt met Oeke Gerrijts, kind: Maike Tjallings, ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjallings, ged 3 mrt 1765 Grote Kerk HRL
Tjibbe Feddes geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Fedde Christoffels en Richtje Tjibbes
Tjietske Feddes zie: Boomsma
Tjitske Feddes geb 18 apr 1804 HRL, ged 28 aug 1804 HRL, N.H., dv Fedde Douwes (Rinkema), en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Tjietske Feddes geb 1807 prov, huwt met Frans Crop, A 12 mei 1851 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-001
Trijntje Feddes zie: Faber, Rinkema
Trijntje Feddes T.F. en Bouwe Clases, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Heins; huw.aang. HRL 1737; huwt met Bouwe Claases, kind: Tjeerdt Bouwes, ged 18 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Bouwes, ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Bouwes, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Klaes Bouwes, ged 11 jul 1741 Grote Kerk HRL
Trijntje Feddes geb 5 apr 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Fedde Douwes en Trijntje Dirks
Trijntje Feddes Bernardus Brink en T.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 nov 1781 HRL, en zijn op den 13 daaraanvolgende getrouwd
Trijntje Feddes Wilhelmus Pik en T.F., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 13 dec 1772 laatstleden HRL, en toen getrouwt op den 22 dec 1772
Trijntje Feddes huwt met Willem Ottes, kind: Otte Willems, geb 13 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL
Trijntje Feddes ovl 14 dec 1803 HRL, oud 80 jaar
Wiebe Feddes zie: Strikwerda
Wybe Feddes Romke Wytses Wassenaer en Janke Jans Bot, beide van HRL, huw aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid W.F., bakker, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Wybe Feddes Cornelis Jacobs, mr. kleermaker en Nieske Taekles, echtelieden tot Kimswerd, koopen voor 265 Caroliguldens van W.F., koopman tot HRL, een huis te Kimswerd hebbende de gemene straat ten Oosten, de Heerevaert ten Westen, Corn. Wassenaers erven ten Zuiden en de Prins Hendriks erven ten Noorden, 4 dec 1702, (Frl. 1700-1795)
Ybeltje Feddes zie: van der Zee; Leendert Jansen Buisman van HRL, ende IJ.F. van Mackum, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, 4 apr 1789; ondertrouw HRL; Leendert Jans Buisman van HRL, en IJ.F. van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 3may17 89 volgens ingekomen verklaaring; kind: Hinke Leenderts Buisman, geb 30 mrt 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJ.F. Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJ.F. Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; den 2 dec 1793 is onder Angjum geb een zv Leendert Jans Buisman en IJ.F. Echtelieden en is op den 2 feb 1794 ged en genaamt Leendert. In kennisse van mij Schout der Gemeente Anjum 16 jul 1816
Ype Feddes ende Klaeske Jurjens beyde onder Almenum komende wegens de bruid desselvs oom Fekke Joosten, 16 Apr 1746
Ytje Feddes ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Fedde Minnes en Grietje Feekes
Antje Feddriks zie: Dijkstra
Antje Feddriks zie ook Folkert Pieters Schellingwouw
Baukjen Feddriks ovl 18 nov 1682, 28 jaar, huisvrouw (huw 6 dec 1679 HRL), van Marten Jans, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Corneliske Feddriks geb 1767 Sexbierum, ovl 5 mrt 1839 HRL, huwt met Willem Pieters de Wil-de op 10 feb 1799 HRL, komt van Sexbierum, met vertoonde attestatie, dv Feddrik ... , en Tietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1834, huw 1837, ovl 1839, ovl 1857
Dieuwke Feddriks Jan Jansen ende D.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Feddrik Allerts, 5 Apr 1749; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 apr getrouwdt in de Westerkerk
Doetje Feddriks huwt met Casper Hendrik Frennink, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Harmen Feddriks begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 55; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Janke Feddriks ovl 2 jan 1721, 76 jaar en ruim 7 maanden, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lijsbeth Feddriks huwt met Wybe Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 decemb: 1771 en getrout de 7 jan 1772
Philippus Feddriks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:12:0 terzake geleverd doek ten behoeve van het Weeshuis, 27 nov 1761, kwit. no. 2 (GAH1091)
Sydske Feddriks huwt met Pijbe Tjeerds, beide van Hrl, geproclameerd de f. 15:22:29 decemb: 1771 en getrout de 5 Jannewari 1772
Taeke Feddriks K. Lanting betaalt aan het gemeentebestuur wegens T.F., het rest van de pacht van de huren van de buitenhuizen, 19 dec 1749: f. 19:1:0 (GAH427)
Tjerk Feddriks ovl 21 mei 1722, 80 jaar en 7 1/2 maand, Koopman en Burger te HRL, huwt met Eeke Edsgers, ook huwt met Sjouwkje Jans, en huwt met met Neinke Reins, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjietske Feddriks huwt met Jogchems Meinerts, kind: Klaaske Jogchems, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jochems, ged 16 dec 1766 Grote Kerk HRL, vader als J. Meinderts; kind: Fettje Jogchems, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, vader als J. Meinderts
Wybe Feddriks ovl voor 1733; gemeentebestuur betaalt aan de erven van W.F. een tweejaarlijkse lijfrente van 2 x 200 Caroliguldens, 19 mei 1732: f. 36:0:0 (GAH283)
Berend Fedes zie: de Jong
Albert Feekes en Wijpkjen Lodewijks, beide Van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Johannes Lodewijks; huw.aang. HRL 1736
Klaas Jacobs Feeling geb 1788 Wildervank, huwt met Rink(je) vd Veer op 9 apr 1835 HRL, varenspersoon, wonende te HRL, zv Jacob Koops F, (gk), ovl 22 apr 1795 Wildervank, schipper, en moeder ovl 1799 Wildervank, grtvdr vdrzijde Koop Everts en grtmdr vdrzijde Geertje Jans, beiden ovl Wildervank, en van: Regina Klaassens, (gk), grtvdr mdrzijde Klaas Harmens deuze, en grtmdr mdrzijde Geertje Berends, beiden ovl Wildervank; BS huw 1835, ovl 1867
Hendrik Feemans geb 1766 ... , ovl 2 mei 1826 HRL, sjouwerman, ongehuwd; BS ovl 1826
Arend J Feemsma oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk E-229; VT1839
Bastianus van der Feen geb 16 nov 1811 HRL, geslnm gewij. bij beschikking AR Lwd van 19 jul 1834 van ''van der Veen'' in ''van der Feen'', kleermaker te Haarlem in 1834, zv Johannes vdF, en Christina Hermina Volkamp; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 16 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Johannes van der Feen en Christina Hermina Voskamp
Gerrit van der Feen geb 1757 Dordrecht, hm ... , kind: Johannes vdF, geb ...; BS geb en huw 1811boren (AR besch. )
Johannes van der Feen huwt met Christina Hermina Volkamp, luitenant in ''s Rijks dienst, geslnm gewijz. bij beschikking AR Lwd van 19 jul 1834, kind: Bastianus, geb 16 nov 1811 HRL, vermeld ih do. reg. vd Ned. Duits Hervormde Gemeente binnen Dordrecht in 1757, zv Gerrit vdF, en ...; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; kind: Bastianus Johannes van der Feen, geb 16 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: C.H. Voskamp
Reinder van der Feen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 ter Saeke verfloonen, 31 dec 1808, quit. no. 84 (GAH1140); id. f. 44:18:0 ter zaeke verfloon van kleedbaere goederen, 9 jan 1808, quit. no. 2 (GAH1140)
Aafke IJsbrands Feenstra huwt met Paulus Pannebakker; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk E-006; VT1839
Aaltje Feenstra Vrijdag den 18 May 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde voorts een vrouwspersoon A.F. genaamd thuisbehoorende te Leeuwarden, zich alhier ophoudende met bedelen ernstig gecorrigeerd en de Majoor gelast haar de Stad uit te brengen, en aan haar geordonneert niet weder in de stad te komen bedelen. (GAH44)
Aaltje Hayes Feenstra huwt met Willem Teunis Lande, beide van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 Novem en getrout den 7 dec 1755
Anke Johannes Feenstra huwt met Petrus Schuil, ovl voor 1843; BS ovl 1842
Anke Oeges Feenstra ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL, dv Oege Feenstra en Grietie Rintjes de Vos
Anna Feenstra zie: Anna Veenstra
Antie Feenstra woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Arend Feenstra (AAN); ovl voor 1843, huwt met Grietje Moeselaar; BS huw 1842
Aukje Baukes Feenstra geb 1793 Bakkeveen, ovl 2 jun 1831 HRL, huwt met Sikke Buschman, dv Bauke Johannes F, en Liskje Jores (Jous ?); BS ovl 1831
B Feenstra rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 50:0:0 aan de meede-voogdes B.F., ter nader verantwoording, 18 sep 1810, quit. no. 23 (GAH1142); id. 26 apr 1808, quit. no. 35 (GAH1140); id. 7 feb 1809, quit. no. 13 (GAH1141); id. 3 okt 1809 (GAH1141); id. 5 dec 1809, quit. no. 58 (GAH1141)
Bauke Johannes Feenstra ovl 22 jan 1824 ... , huwt met Liskje Jores van Sloten, kind: Aukje Baukes F, geb 1793 Bakkeveen; BS huw 1829, ovl 1831
Bauke Pieters Feenstra geb 1790 ... , ovl 22 jul 1838 op zee, extract ''acte van overlijden opgemaakt a/b van Zijner Majesteits transportschip Dordrecht, waaruit blijkt dat B.P., laatst gedomicilieerd te HRL is ovl op meergemelde bodem zich bevindende op 48? N breedte & 23?5 lengte van Greenwich'', huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, neef bruid. turfschipper, zonder vaste woon-of verblijfplaats 1815, matroos der eerste klasse 1838, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks; BS huw 1815, ovl 1838
Baukje Bouwes Feenstra geb 1 dec 1803 HRL, ovl 26 dec 1872 HRL, huwt met Rinse Popkes Minnema op 2 feb 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, dienstmeid. N.H., dv Bouwe Pieters V, en Sietske Tjebbes de Groot; BS huw 1826, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-059; VT1839
Berber Sjoerds Feenstra geb 1767 ... , ovl na 1818, huwt met Jan Doekes Fokkema, doet overlijdensaangifte van Meinte Doekes in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1805, bsha181ov, huw 1819, ovl 1856, ovl 1889
Berber Wiebes Feenstra zie ook: Berber Wybes; geb 21 jan 1809 HRL, ovl 20 jun 1836 HRL, huwt met Jan Tamboezer op 31 jul 1834 HRL, N.H., dv Wiebe Jochums F, en Berendje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1834, ovl 1836
Biena Feenstra oud 38 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk B-104; VT1839
Douwe Feenstra huwt met Hiske ... , kind: Tetske Douwes, geb 1799 Kubaard; BS ovl 1856
Frederik Pieters Feenstra geb 1782 ... , huwt met Tjitske Jans de Bruin op 11 mrt 1804 HRL, huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, turfschipper, neef bruid. zonder vaste woon-of verblijfplaats, kinderen: Pieter, geb 21 dec 1807, Teuntje, geb 21 dec 1807 HRL, Pieter, geb 6 mrt 1810 HRL, Pieter, geb 9 jun 1811 HRL, Grietje F, geb 27 sep 1805 HRL, zv Pieter Baukes en ... ; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, 1810, 1811, BS huw 1815, ovl 1818
Geertruida Feenstra huwt met David Spree, wonende te Sneek; BS huw 1839
Gerrit Jans Feenstra geb 1777 Veenwouden, ovl 3 okt 1829 HRL, huwt met Fokje Oenes op 8mei18 03 HRL, N.H., beurtschipper van HRL. op Amsterdam in 1829, veerschipper in 1811, kinderen: Hendrik Gerrits, geb 30 aug 1811 HRL, Jan Gerrits Veenstra, geb 14 dec 1807 HRL, Oene Gerrits F, geb 28 jan 1805 HRL, Oeke F, geb 7 sep 1803 HRL, zv Jan Teekes F, en Engeltje Gjalts; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1811, BS geb 1811, ovl 1829, ovl 1830, huw 1831, ovl 1836; eigenaar van wijk A-113, gebruiker Jurjen Bron, winkelknegt, 1814. (GAH204)
Gooitsen Feenstra ovl voor 1862, huwt met Grietje IJsbrands, kinderen: IJsbrand F, geb 1787 Franeker, Popkje F, geb 1791 Franeker, Wytske Gooitzens F, geb 1799 Dronrijp, Tjietske F, geb 1797 Dronrijp; BS ovl 1861; 1866 overlijdens, ovl 1882
Grietje Feenstra huwt met Gerke van Riezen; BS ovl 1874
Grietje Feenstra ovl voor 1863, huwt met Klaas Brink; BS ovl 1862
Grietje Feenstra oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-228; VT1839
Gryttie Hayes Feenstra huwt met Jacob Jaobs Pijzecke, beide van HRL, geproclameert de 18-25 decem: 1757 en getrout de 3 Januwari 1758
Grietje Tjerks Feenstra geb 27 sep 1805 HRL, ged 20 okt 1805 HRL, N.H., dv Tjerk Pieters (F), en Tjitske Jans de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1805
Grietje Wiebes Feenstra zie ook bij G.W. Veenstra, geb 11 jun 1803 HRL; geb 4 okt 1807 HRL, ged 18 okt 1807 HRL, dv Wiebe Jochums en Beerentje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Halbe Pieters Feenstra zie ook: Halbe Pieters; geb 1795 ... , ovl 7 jan 1818 HRL, ongehuwd, zv Pieter Baukes F, en ... ; BS ovl 1818
Haye Gerkes Feenstra huwt met Alida Johannes Scholijnjes, kind: Sjoukje Hayes F, geb 1744 HRL; BS ovl 1826; kind: Sjoukje Hayes Feenstra, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als A. Schuttingius
Hendrik Gerrits Feenstra H.G.F. van HRL. ende Geertje Jilles van Hallum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Hendriks, goede bekende, 14 dec 1805; ondertrouw HRL
Hiltje Jans Feenstra geb 1768 ... , ovl 24 sep 1816 HRL, huwt met Bart Feddes vd Zee; BS ovl 1816
Hiltje Willems Feenstra geb 1786 Appelscha, ovl 3 mrt 1828 HRL, huwt met Jan Riems; BS ovl 1828
Hinke Jans Feenstra geb 1786 HRL, ovl 9 nov 1847 HRL, huwt met Hendrik Jans de Lang, dv Jan F, en Engeltje Gjalts; BS ovl 1847
Itske Feenstra oud 64 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839
J Feenstra vermeld in het nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 187, 1 mrt 1804
Jacob Baukes Feenstra huwt met Dieuwke Tietes Staak, kind: Jetske Jacobs F, geb 1791 Sneek; BS ovl 1826; wonende te Sneek, levert pannen; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde pannen ten dienste van de stad, 30 mei 1787: f. 70:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Taekes Feenstra geb 5 mrt 1801 HRL, ged 24 mrt 1801, N.H., huwt met Jannetje Kikkert op 10 feb 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 jan 1822, beurtschippersknecht, zv Teeke Jans F, en Jetske Aedes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1846
Jan Teekes Feenstra huwt met Engeltje Gjalts, N.H., kinderen: Hinke Jans F, geb 1786 HRL, Gerrit Jans F, geb 1777 Veenwouden, Teeke Jans F, geb 1772 Veenwouden; BS ovl 1823; 1829 overlijdens, ovl 1847
Jan Taekes Feenstra ovl voor 1848, huwt met Jaske vd Woude; BS ovl 1847
Janke Herres Feenstra geb 1801 Veenwouden, huwt met Luitje Gabes vd Zee op 15 feb 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 feb 1827 HRL, wonende te HRL, dv Herre Klases F, en Baukje Sietses; BS huw 1827
Jantje Feenstra huwt met Edse vd Veen; BS ovl 1869
Jetske Jacobs Feenstra geb 1791 Sneek, ovl 11 aug 1826 HRL, huwt met Geert Wolthuis, dv Jacob Baukes F, en Dieuwke Tietes Staak; BS ovl 1826
Jetske Oeges Feenstra ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Oege Feenstra en Grietje de Vos
Johannes Baukes Feenstra geb 1792 ... , huw.get. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers, varensgezel, wonende te Haulerwijk, neef bruid; BS huw 1818
Joanes Oeges Feenstra ged 3 mrt 1765 Westerkerk HRL, dv Oege Feenstra en Grietje Rintjes de Vos
Klaaske Feenstra ovl voor 1867, huwt met Otte vd Veen; BS ovl 1866
Luitje Feenstra huwt met Dirkje ... , kind: Roelof F, geb 1773 Gerkesklooster; BS ovl 1841
M Feenstra Jan Jansen van Almenum en Auckjen Heins van Pingjum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen op heden bij ons getrouwt na ingebragte behoorlijke adtestatie van Pingjum, 21 jan 1773, getekent door C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum, en M.F., schooldienaar aldaar
Oege Feenstra zie ook: O. Veenstra; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 241:2:0 terzaake geleeverde orten, en weit, kwit. no. 21, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 36:1:0, kwit. no. 13, 24 nov 1767. (GAH1097); ontvangt van het gemeentebestuur terzake gedane expensen welke verlegd zullen worden tot het schoonmaken der kerk voor 1773, 30 jun 1773: f. 100:0:0; gemeentebestuur betaalt aan rentmeester A.J. Conradi om de kerkvoogd O.F. als kerkvoogd te betalen, 12 mei 1777: f. 150:0:0; huwt met Grietie Rintjes de Vos, kind: Anke Oeges Feenstra, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL; kind: Joannes Oeges Feenstra, ged 3 mrt 1765 Westerkerk HRL; kind: Rintie Oeges Feenstra, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Oeges Feenstra, ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, vader als O. Johannes F. ; kind: Jetske Oeges Feenstra, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Oeke Feenstra geb 7 sep 1803 HRL, ged 27 sep 1803, N.H., zv Gerrit Jans F, en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Oene Gerrits Feenstra geb 28 jan 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, N.H., zv Gerrit Jans (F), en Fokje Oenes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Pieter Baukes Feenstra geb 1751 ... , hm ... , kinderen: Halbe Pieters F, geb 1795 ... , Tjerk Pieters F, geb 1782 ... , Bauke Pieters F, geb 1790 ... , huw.get. bij J. Schoffelmeer en J.O. Dui(n)ker, oom bruid. wonende te HRL; BS huw 1815, ovl 1818
Pieter Tjerks Feenstra geb 9 jun 1811 HRL, ovl 7 nov 1818 HRL, zv Tjerk Pieters F, en Tjietske Jans de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1818
Pietertje Feenstra oud 49 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839
Pietje Jelles Feenstra huwt met Pieter Hendriks Knier, arbeidster, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1829
Popkje Feenstra geb 1791 Franeker, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Heere Schuursma, naaister in 1851, N.H., ovl wijk G-072, dv Gooitje F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk G-068; oud 48 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-072; VT1839
Riemke Sjoerds Feenstra huwt met Cornelis Vorstenburg; BS ovl 1840; 1843 overlijdens, ovl 1878
Rinske Feenstra geb 1806 Gorredijk, huwt met Wybrand Konterman, N.H., verbleef tijdelijk met haar man te HRL; bev.reg. HRL 1851 supp wijk C-241
Rintie Oeges Feenstra ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Oege Feenstra en Grietje Rinties; ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, zv Oege Johannes Feenstra en Grietje Rintjes de Vos
Roelof Feenstra geb 1773 Gerkesklooster, ovl 19 aug 1841 HRL, huwt met Alida Heins, tuinier in 1841, huw.get. bij F. Bleeker en A.H. van Gelder, wonende te HRL, zv Luitje F, en Dirkje ... ; BS huw 1815, ovl 1841, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk H-023, tuinhuis, gebruiker Gerrit L. Wielinga, sjouwer, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Gerkesklooster en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk E-190; VT1839; R.F. eigenaar van perceel nr. 1278 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en erf, 1 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1680 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, huis en tuin, 540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1682 en 1683 te HRL, tuinier, woonplaats HRL, legger nr. 210, resp. huis, huis, resp. 40 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
S Feenstra bezit een hond, mei 1805, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartuier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650)
S Feenstra eigenaar van wijk H-063, pakhuis, 1814. (GAH204)
Sietske Herres Feenstra geb 1807 HRL, ovl voor 1872, huwt met Jacob Pieters Leyen op 30 okt 1828 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1828, dv Herre Klases V, en Baukje Sietses; BS huw 1828, ovl 1871
Sietske Jochems Feenstra geb 1776 Workum, ovl 24 feb 1830 HRL, huwt met Jurjen deulen, dv Jochem Nuttes en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1830
Sjoerd Feenstra ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout, 1810, dept. Frl 24 mrt 1812: fr 3583 en 33 1/2 cents; id. 1811: 47 Caroliguldens en 8 stuivers; koopt van Pieter Barends Embdenaar, in qualiteit als geauthoriseerde curator over de geabandonneerde boedel van de advokaat Henrie Philip Stambke, een huis en een tuin voor 1900 Caroliguldens op 11 mei 1799; koopt een pakhuis van Jacob Wassenaar voor 175 Caroliguldens op 8 feb 1800; verkoopt een huis aan Johannes van der Werff voor 150 Caroliguldens op 14 mrt 1801; id. aan Cornelis Martens een huis staande aan de zuidkant van de Zoutsloot voor 600 Caroliguldens op 9 mei 1801; opbrengst jachtakten toegewezen aan de Alg. Armekamer, kontribuanten: J. Westra, S. Miedema, Ed. Hoskin, G. Stinstra, Jan Kiel, J. Camminga, S.F. ; de laatste voor 160.0., 27 sep 1804 (GAH50)
Sjoerd Feenstra stooker, woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoukje Hayes Feenstra ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Haye Gerkes Feenstra en Alida Schuttingius; geb 1744 HRL, ovl 15 okt 1826 HRL, huwt met Johannes Homberg, dv Haye Gerkes F, en Alida Johannes Scholijnjes; BS ovl 1826; 1829 overlijdens; kind: Michael Johannes Homberg, geb 24 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL, voornaam vader als: Johannes Michael
Teeke Jans Feenstra geb 1772 Veenwouden, ovl 17 aug 1823 HRL, huwt met Jetske edes op 9 jun 1799 HRL, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, schoonbroeder bruid. wonende te HRL, 1817, schuitschipper in 1823, N.H., zv Jan Teekes F en Engeltje Gjalts; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1817, huw 1822, ovl 1823, ovl 1829
Tetske Douwes Feenstra geb 1799 Kubaard, ovl 14 apr 1856 HRL, huwt met Douwe de Vries, DG, A 13 mei 1850 Almenum, Vst 5 mrt 1851 uit Barradeel, dv Douwe F, en ... ; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-168, wijk G-206
Teuntje Tjerks Feenstra geb 21 dec 1807 HRL, ovl 10 dec 1818 HRL, N.H., ged 10 jan 1808 HRL, (??n van een tweeling), dv Tjerk Pieters F, en Tjietske Jans de Bruin; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1818
Thijs Feenstra lid van het departementale Bestuur van de Eems 1802; T.F. voor de ontvangst speciaal geauthoriseerd zijnde: betaalt door het gemeentebestuur ter voldoening der poenaliteiten waarin de stad was vervallen wegens het niet ten volle voldoen aan het decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, 9 okt 1799, relatief aan het aanwerven van manschappen voor de Nationale Armee, 29 mei 1802: f. 1102:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Tjietske Feenstra geb 1797 Dronrijp, ovl 5 jun 1882 HRL, huwt met Foeke Buitenrust, dv Gooitsen F, en Grietje IJsbrands; BS ovl 1882
Wikje Feenstra geb 1799 Workum, ovl 2 apr 1824 HRL, huwt met Oebele van Vliet op 22 jun 1823 HRL, dv Wisse Sweitses F, en Joukje Cornelis; BS huw 1823, ovl 1824
Wisse Sweitses Feenstra ovl 13 dec 1811 Workum, huwt met Joukje Cornelis, kind: Wikje F, geb 1799 Workum; BS huw 1823
Wybe Jochems Feenstra geb 1784/86 HRL, ovl 16 mrt 1855 HRL, 1e huwt met Berendje Aukes Molenaar, 2e huwt met Antje Sijbes Krol op 14 feb 1828 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1828, arbeider in 1851, N.H., huw.get. bij J.R. vd Woude en A.S. Krol 1813, id. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers 1818, kinderen: Berber Wiebes, geb 21 jan 1809 HRL, Jochem Wiebes, geb 15 aug 1810 HRL, Aukje Wiebes, geb 18 okt 1811 HRL, Grietje Wiebes, geb 4 okt 1807 HRL, zv Jochum Nuttes (F), en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, 1811, BS ovl 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-026, 176, 184; oud 64 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk G-186; VT1839
Wijpkje Feenstra Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Saat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijksproclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van W.F., oud zes en veertig jaren, van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarigen zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Marijke Gerrits alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daartegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwarden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. 1812 Op den Eersten okt des Jaars Een duizend Agt honderd en twaalf is alhier ovl W.F. huisvrouw van Jan Dirks Numan. Afgegeven op den zesden jun Een duizend acht honderd en vijftien
Wytske Gooitzens Feenstra geb 1799 Dronrijp, ovl 6 apr 1866 HRL, huwt met Wybe Andries Honnema, wonende te HRL. 1839, ovl wijk G-072, dv Gooitzen F, en Grietje IJsbrands BS ovl 1839, ovl 1866
Y W Feenstra begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
IJsbrand Gooitsens Feenstra geb 1787 Franeker, ovl 5 jan 1861 HRL; in een vaartuig liggende in de stadsgracht, 1e huwt met Akke Klases Kingma, 2e huwt met Elsie Wessels, schipper en wonende te Franeker 1861, tichelaar en wonende te onder Almenum 1841, wonende te Ried in 1844, zv Gooitsen F, en Grietje IJsbrands BS huw 1841, huw 1844, ovl 1861; IJ.G.F. eigenaar van perceel nr. 1277 te HRL, tasker, woonplaats HRL, legger nr. 209, huis, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Zweitse Wisses Feenstra ovl voor 1840, huwt met Beeuwkje Gerbens Bakker; BS huw 1839
Cornelis Jans van der Feer huwt met Antje Wiglenhuisen, kind: Jan Cornelis van der Feer, geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1810 Grote Kerk HRL
Jan Cornelis van der Feer geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Jans van der Veer en Antje Wiglenhuisen
Antie Feerdijk huwt met Rein Gerbranda, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Feberwa: en getrout de 7 mrt 1756
Tjeerd Feerdijk huwt met Lucretia Numans, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 dec 1762
Grietje Feeres zie: Faber
Feersma op 23 apr 1728 HRL. ovl de vrouw van old-burgemeester F.
Angenietje Jans Feersma geb 21 mei 1805 HRL, ged 9 jun 1805 HRL, N.H., huwt met Jan Jacob Doyer op 19 nov 1826 HRL, huw.afk. 15 en 22 okt 1826, dv Jan F, en Eelkje Heslinga; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1826
Arent Fransen Feersma geb 1784 HRL, ovl 9 nov 1825 HRL, huwt met IJmkje Rinzes de Vries op 22 mei 1808 HRL, huw.get. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, 1815, id. bij P.D. Pooch en A.G. Bijlsma, 1816, horologiemaker in 1825, zv Frans F, en Angenietje van Bachum; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1825, ovl 1833; gebruiker van wijk E-056, horlogiemaker, eigenaar is Frans J. Feersma, 1814. (GAH204)
Arend Jan Feersma koopt van jacob Wassenaar, notaris te HRL per procuratie dd 15 jun 1801 als gelastigde van de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Jan Tobias in die qualiteit, een huis voor 660 Caroliguldens op 17 okt 1802; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getroiuwden 18-40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 8e kwartier, 19 jaar, ongehuwd, inwonend bij F. Feersma, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Arent Jans Feersma geb 24 jul 1756/59 HRL, ovl 14 jun 1824 HRL, huwt met Antje Rintjes Gaikema, huw.get. bij J.W. van Dokkum en K. Wiglenhuisen 1811, id. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, neef bruid. horologiemaker, 1812, koopt een huis in 1802; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk D-086, timmerman, 1814. (GAH204)
Cornelis Feersma leverancier van bezems, dweilen, olij, katoen, keersen, kalk en zand, 1740-1757, old burgemeester; heeft een dochter Engeltje Cornelis, geb f. 1706, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; huwt met Antje Jans Faina, zie aldaar; old-burgemeester in 1740, 1750; burgemeester in 1741; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde behoeften tot onderhoud der Latijnse school, 8 mei 1754: f. 4:16:0; id. voor levering van bezems en dweilen in de Latijnse scholen, 23 jun 1755: f. 4:17:0 id. alsmede het schoonhouden, 30 aug 1756; 4 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens geleverde winkelwaren tot onderhoud en ten dienste van Latijnse Scholen, 24 aug 1757: f. 5:8:8-; id. voor levering van bezems, dweilen, olij etc. tot de Latijnse scholen en het Commissarishuisje, ord. 18 jul 1750: f. 7:8:0 (GAH428); id. wegens levering van kalk en zand bij de stenen baar bij de Bildtpoort, 20 sep 1747: f. 18:19:8; id. geleverde olij, katoen, kaarsen etc. aan de vuurtoren, 2 dec 1740 f. 91:11:0; id. keersen, teer en andere vettewaren tot de vuurtoren, 2 aug 1740: f. 124:6:8; id. voor kaarsen aan de cathegitatie bij Harkenroth, sampt het Commissarishuisje, 2 dec 1740: 13 Caroliguldens en 8 stuivers; id. keersen aan de cathechisatie van dominee Harkenroth, 2 aug 1740: f. 16:7:0; id. 5 dec 1739: f. 8:5:0 (GAH283); id. voor kaarsen en olij ten dienste van de stad, 29 apr 1741: f. 254:12:8; id. keersen ten dienste van het Raadhuis, 2 aug 1740: f. 180:12:8; id. 2 dec 1740: f. 66:7:8; id. olij aan de Stadswerken, 2 dec 1740: 139 Car glds en 5 stuivers; id. olij en servies, 2 dec 1740: f. 33:3:8; id. wegens geleverde bezems, dweieln etc. ten dienste van het Raadhuis, ord. 18 jul 1750: f. 18:13:0 (GAH428); id. ord. 2 jun 1751: f. 7:18:0 (GAH428); id. wegens leverantie van 4 ton pleisterkalk ten dienste van de stad, ord. 26 aug 1750: f. 5:0:0 (GAH428); id. wegens levering van keersen, luiwagens, schordeldoek, dweilen en zeep, leren lappen en bezems ten gebruik van de Stad, ord. 6 aug 1749: f. 60:3:0 (GAH427); id. ord. 16 apr 1750: f. 48:8:0 (GAH427); id. wegens geleverde teer, kalk, zand etc. ten dienste van de Stad, ord. 16 apr 1750: f. 77:0:0 (GAH427); id. 5 apr 1736: f. 125:12:8 (GAH283); id. strijkgeld op de besteding van het opvullen onder de Beurs ge?xpendeert19 sep 1729: f. 11:4:0, (B2 83); id. wegens geleverd teer ten dienste van de stad, 27 sep 1729: f. 46:1:0 (GAH283); id. van 4 ton teer, 23 aug 1730: f. 33:0:0 (GAH283); id. 17 sep 1731: f. 69:10:0 (GAH283); id. 17 nov 1732: f. 61:15:0 (GAH283); id. 1 ton teer, 14 dec 1731: f. 47:5:0 (GAH283); id. als old-burgemeester, wegens leverantie van olij, keersen, teer etc. ten dienste van de stad, 29 nov 1736: f. 265:4:0 (GAH283); id. 25 apr 1737: f. 224:13:14 (GAH283); id. 10 jul 1737: f. 161:7:2 (GAH283); id. 4 dec 1737: f. 109:6:8 (GAH283); id. 15 feb 1738: f. 277:17:12 (GAH283); id. 10 jul 1738: f. 340:10:12 (GAH283); id. 6nov17 38: f. 73:8:8 (GAH283); id. 22 jul 1739: f. 163:9:8 (GAH283); id. 5 dec 1739: f. 137:1:0 (GAH283); id. 24 jul 1736: f. 163:3:1 en f. 236:12:12 (GAH283); id. 4 dec 1738: f. 201:2:6 (GAH283); id. wegens leverantie van keersen aan het Raadhuis, 5 dec 1739: f. 101:10:0 (GAH283); id. geleverde kalk en zand ten diuenste van de Stad, 25 sep 1747: f. 122:13:8; id. wegens levering van keersen aan de Grote Kerk, 2 aug 1740: 132 Caroliguldens en 4 stuivers; id. 5 dec 1739: f. 34:2:4 (GAH283); id. wegens geleverde teer ten dienste van het dak van de Grote Kerk, 30 dec 1748 f. 52:14:8; id. oli, keersen, bezems en dweilen aan het Commissarishuisje en de Grote School, 2 aug 1740: f. 4:12:12; id. 5 dec 1739: f. 4:1:0 (GAH283); id. 5 dec 1739: f. 2:14:0 (GAH283); id. samen met burgemeester A. de Boer, secretaris Isinga en de boden Peima en Zeeman vacatien over de wekelijkese betaling van het Stadswerkvolk over okt tm dec 1741, 29 dec 1741: f. 31:17:0; id. over jul tm sep 1742, 8 okt 1742; id. over apr tm jun 1743, 1 jul 1743; is, met burgemeester Krijtenburg, secretaris Idsinga en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over het zaterdags afbetalen van het Stadswerkvolk van jan tm mrt 1731, 2 apr 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. 7 dec 1739: f. 24:9:0 (GAH283); id. restitutie expensen presidium, 27 aug 1742: 19 Caroliguldens en 8 stuivers; id. 15 mei 1743: f. 15:16:0; id. 3 okt 1729: f. 13:15:0; id. 3 jul 1730: f. 12:2:0 (GAH283); id. 2 apr 1731: f. 39:14:0 (GAH283); burgemeester te HRL in 1744, old-burgemeestr in 1745; ontvangt van het gemeente bestuur restitutie expensen presidium, 17 feb 1744: f. 31:6:0; id. wegens geleverde tabak bij diverse vergaderingen van de regering, 17 feb 1744: f. 14:13:0; id. 23 dec 1744: f. 15:16:0; id. 17 mei 1745: f. 5:14:0; id. voor pijpen en tabak in het verlopen jaar bij verscheiden comparities van de 3 leden geleverd, 2 jan 1743: f. 5:8:0; id. 15 mei 1743: f. 10:8:0; id. 11 nov 1743: f. 18:4:0; id. wegens geleverde raapolie ten dienste van het guarnisoen, ord. 4 aug 1750: f. 17:7:0 (GAH428); id. voor levering van teer ten dienste van de Zeewerken, 19 apr 1731: f. 41:5:0 (GAH283); id. wegens levering van teer en hars, 18 mrt 1733: f. 17:10:0 (GAH283); id. 28 dec 1733: f. 66:0:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan over het verzoeken van de approbatie van de Classis van Franequer op het beroep van ds. B. Brouwer tot predikant dezer stede: aan de Classis f. 80:0:0, aan de koster f. 7:6:0, voor de maaltijd f. 44:0:0, aan de voerman f. 3:0:0, aan de bode f. 2:17:0, tesamen: f. 147:3:0, 3 jul 1730 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. Krijtenburg en de boden Jelmersma en Scheltema, vacatien over de Zeedijkszaken anno 1730, 1 apr 1731: f. 78:0:0 (GAH283); id. samen met burgemeester A. de Boer en de boden Peima en Zeeman vacatien over de Zeedijkszaken voor 1743, 4 mei 1744: f. 78:0:0; id. over de binnenwegen anno 1730, 1 sep 1730: f. 52:0:0 (GAH283); id. wagenvracht en vertering bij de visitatie van de binnenwegen, 1 jul 1744: f. 10:7:0; id. 8 jun 1744: f. 27:6:0; id. met burgemeester A. de Boer, secretaris Idsinga en de boden Peima en Zeeman vacatien over de binnenwegen voor 1744, 30 sep 1744: f. 52:0:0; id. over de Trekwegszaken anno 1730, 1 sep 1730: f. 104:0:0 (GAH283); id. verteringen op een reis naar Leeuwarden om de Dokkumer Trekwegsrekening te sluiten, 1 jul 1744: f. 18:15:0; id. 1 jul 1748: f. 26:2:0; id. schipvracht en vertering op een reis om de Trekwegswerken op te nemen, 9 sep 1744: f. 26:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. samen met burgemeester de Boer, secretaris Idsinga en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de Trekweg over 1744, 30 sep 1744: f. 104:0:0; id. wegens levering van 2 ton teer aan de Moddermolen, 3 jul 1770: f. 16:10:0 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:8:0 wegens keersen, rosijnen en suiker in het Weeshuis door hem geleverd, 13 mei 1749, kwit. no. 15 (GAH1078); id. f. 25:14:0 terzake keersen en potas en winkelwaren in het Weeshuis geleverd, 27 jan 1750, kwit. no. 6 (GAH1079); id. 14 sep 1751, kwit. no. 26 (GAH1080); id. f. 13:18:0 wegens levering van winkelwaren in het Weeshuis, 3 nov 1750, kwit. no. 27 (GAH1079); id. samen met burgemeester Schaaf, vacatien, schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om voor Commissaris uit het Hof artikelen te beantwoorden contra Sjoerd Talma over de afpeil, 11 mrt 1744: f. 13:3:0; id. wagenvracht, vacatien en vertering op een reis naar Leeuwarden om reprob. artikelen te beantwoorden contra Jacob Tuininga, 12 okt 1744: f. 6:0:0
Engeltje Cornelis Feersma ovl 31 mrt 1728, 22 jaar, dogter van Cornelis F., Westerkerk; (vd. Gaast, begraaflijst
Frans Jans Feersma geb 11 aug 1809 HRL, ovl 2 mei 1829 HRL, cargadoor, N.H., zv Jan F, en Eelkje Hesslinga; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1829; geb 11 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Feersma en Eeltje Heslinga
Frans Jans Feersma geb 19 nov 1751 HRL, ovl voor 1835, huwt met Angenietje van Bachum, kinderen: Jan F, geb 1780 HRL, Arend Fransen F, geb 1784 HRL, huw.get. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, oom bruid. winkelier 1812, id. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, behuwd broeder bruid. mr paruikmaker, 1812, id. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, tabaksverkoper 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, winkelier 1824 en koopman in 1811, doet overlijdensaangifte van Helena A. Oswald in 1811; BS ovl 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1824, ovl 1825, ovl 1827, ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-017, koopman, medegebruiker Dirk W. Blom, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-056, gebruiker is Arent Feersma, horlogiemaker, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); president-diaken; tekent kwitantie waarin hij verklaart voor de Gereformeerde Gemeente te hebben ontvangen f. 854:17:14, 8 aug 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 3, bij hem inwonend Arend Feersma, 19 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); weduwe F.F. eigenaresse van perceel nr. 1171 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 211, huis en erf, 92 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Hiltje Atses Feersma huwt met Harmanus Bruinsma, haar boedel wordt in 1800 verkocht; BS ovl 1835
Jan Feersma cargadoor in 1814; geb 1780 HRL, ovl 9 jan 1827 HRL, huwt met Eelkje Heslinga op 19 feb 1804 HRL, kinderen: Frans, geb 11 aug 1809 HRL, Angenietje F, geb 21 mei 1805 HRL, Claaske Breso F, geb 23mei181 HRL, Trijntje F, geb 29 mei 1807 HRL, huw.get. bij A. Doyer en F. Heslinga, behuwd broeder bruid 1816, id. bij C.F. de Vries en H.R. de Groot, neef bruid 1812, id. bij W.B. Blom en B. Boltjes 1812 mid bij T. Repko en IJ. Oswald 1817, kantoorbediende in 1811, makelaar in 1827, was ook cargadoor, zv Frans F, en Angenietje van Bachum; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1809, BS geb 1811, huw 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1827, ovl 1865; gebruiker van wijk A-013, eigenaar is P. Rodenhuis, medegebruiker Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Frans Jans Feersma, geb 11 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL; bekkenist in het 4e kwartier 1804, weesdiacoon 1804; in plaats van de ovl P. Tetrode is tot bekkenist in het 4e kwartier benoemd: J.F., 12 apr 1804 (GAH50); nieuwe weesdiaconen per nov 1804: Jacob Vettevogel, J.F., Minne Radsma in plaats van Sijbr. Spannenburg, Jan Bierma van de Brug en Roelof Peizel, mr. bakker, 29 okt 1804 (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 163, gehuwd, 25 jaar 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); wed. J.F.F. eigenaresse van perceel nr. 510 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 212, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); J.F., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig
Jeltje Fransen Feersma geb 4 apr 1788 HRL, ovl 27 feb 1825 HRL, huwt met Dirk Wytzes Blom op 10 dec 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825; Dirk Wytzes Blom en J.F.F., zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Klaas Folkerts Feersma geb 1752 ... , ovl 27 feb 1826 HRL, huwt met Pietje Tjeerds, vlgs ovlakte 1 kind; BS ovl 1823; 1826 overlijdens
Claaske Breso Feersma geb 23 mei 1811 HRL, ovl 29 apr 1864 HRL, huwt met Sijtse Hoekstra op 21 okt 1841 HRL, ovl wijk C-150, dv Jan F, en Eelkje Hesslinga; BS geb 1811, huw 1841, ovl 1864; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-017; VT1839
Ruurd Hessels Feersma zie ook: R.H. Herema; R.H.F. en Antje IJedes Schoenstra, beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door notaris van Dalsen op vertoonde procuratie, 10 may 1788; ondertrouw HRL
Sietske Jans Feersma geb 1754 HRL, ovl 29 jan 1824 HRL, huwt met Reinder de Groot; BS ovl 1824
Trijntje Feersma geb 29 mei 1807 HRL, ovl 21 sep 1865 HRL, huwt met Johannes Hartman op 10 aug 1843 HRL, ovl wijk C-017, slijterse in 1865, dv Jan F, en Eelkje Heslinga; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk C-017; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-017; VT1839
Feersma Clainstra graven van de familie F.C. bevinden zich naast de graven van Hendrik Cornelis Wassenaar, Westerkerk; (GAH3212)
Sicke Feiies voogden bet f. 12:10:0 aan de rentmester van het Weeshuis voor 1 jaar loon van S.F. bi Foppe Steevens verdiend, 14 mej 1769. (GAH1100)
Sjieuwke Sjoerds Feikema geb 1772 Arum, ovl 9 mei 1817 HRL, 1e huwt met Age Jelles Agema op 4 mei 1800 HRL, 2e huwt met Johannes Visser op 10 dec 1812 HRL, huwaaf. 29 nov en 6 dec 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dv Sjoerd Feykes en Aukje Barteles; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1833, ovl 1839
Rinske Feikens oud 50 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-163; VT1839
Heerke Sipkes Feikens geb 1799 Mantgum, ovl voor 1839, 1e huwt met Antje Jans Visser, 2e huwt met Hielkje Sipkes Boomsma op 7 okt 1832 Franeker, boer te Mantgum in 1832, zv Sipke Annes F, en Martje Heerkes Gosliga; bsja1838 overlijdens, bs fr1832
Sipke Annes Feikens huwt met Martje Heerkes Gosliga, wonende te Mantgum, kind: Heerke Sipkes F, geb 1799 Mantgum; BS Franeker huw 1832
Agnietje Feikes geb 17 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Feike Baukes en Feikje Goverts
Akke Feikes huwt met Jan Piers, kinderen: Pier en Aukjen Jans, beiden ged 12 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL
Ameel Feikes ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Feike Sjoerds en Corneliske Ameels; A.F. en Minke Agema, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Mink Ameels, geb 28 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Ages A.
Antje Feikes zie: Burghout, (2x) Tadema; (2x)
Antie Feikes ende Jan Jansen van Wit, beide van HRL, huw.aang. 16 okt 1734 HRL, komende voor de bruid Uilke Teekes, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734; kind: Feike Jans van Wit, ged 6 mrt 1740 Grote Kerk HRL
Antje Feikes huwt met Jacob Johannis, kind: Fettje Jacobs, ged 9 dec 1751 Westerkerk HRL
Antje Feikes zie ook Antje Martens; ovl voor 1835, huwt met Hermanus ten Brug; BS ovl 1859; BS Franeker huw 1834
Antje Feikes van HRL, huwt met Hijlke Ages van Kimswert, geproclameerd de f. 14:21:28 apr en getrout de 5 mei 1771 met Attestasie in de Westerkerk
Bauke Feikes huwt met Jetske Rintjes op 24 mei 1801 HRL, N.H., kind: Feike Baukes, geb 11 mrt 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 19 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Feike Baukes en Feikje Goverts; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 109 en 112), 1 mrt 1804
Baukje Feikes huwt met Rinke Anthonis de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 Febrij. 1763
Berber Feikes huwt met Johannes Harmens, kind: Roelofke Johannes, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Binne Feikes huwt met Jetske Tjerks op 6 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Cornelis Feikes ged 29 nov 1767 Westerkerk HRL, zv Feike Lolkes en Marijke Cornelis
Dirk Feikes zie: Bakker, Tadema
Dirk Feikes ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens
Dirkje Feikes zie: Smit
Dirkje Feikes Johannes Willems van Berlicum ende D.F. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Joost Pieters, goede bekende, 21 dec 1793; ondertrouw HRL; Johannes Willems van Berlicum en D.F. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 5 jan 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Ernst Feikes zie: de Boer
Feikje Feikes zie: Molenaar
Feikien Feikes ende Jacob Tierks, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Hulscamp; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Feikjen Feikes Tjalling Dirks en F.F. beyde van HRL, komende weegens de bruid Fokke Symons, mr timmerman, 19 Nov 1745; huwt met Tjallingh Dirks, beyde van HRL, proclameerd den 21-28 Novemb en de 5 den desember 1745 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Fetje Feikes zie ook: Fetje Taekes; geb 9 jun 1749 Dokkum, ovl 23 nov 1819 HRL, huwt met Hijlke Jarigs de Boer, winkelierse in 1819; BS ovl 1819; 1826 overlijdens
Foppe Feikes F.F. van HRL, en Leentje Muurling van de Lemmer, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 nov 1783 en zijn met attestatie vertrokken naar Grouw, en aldaar, volgens ingekomen getuigschrift gehuwd den 30 nov 1783
Vroukje Feikes geb 10 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Feike Dirks en Baukje Martens
Froukje Feikes huwt met Eilert Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 7 ber (= september) 1764; kind: Hendrik Eiberts, ged 25 aug 1765 Grote Kerk HRL, vader als Eibert H.
Geert Feikes zie: de Vries
Geeske Feikes zie: de Boer
Gerritje Feikes zie ook: Burghout; geb 10 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL, dv Feike Klaases en Baatje (ook: Baukje) Jans
Goytje Feikes Fedde Minnes ende G.F. beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit de procr. Lanting exhiberende schrftelijke last en procuratie, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Feikes geb 4 nov 1805 HRL, ged 24 nov 1805 HRL, N.H., ovl 3 nov 1813 HRL; wijk F-048, dv Feike Jans en Akke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813
Grietje Feikes huwt met Fedde Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt en de 4-12 nov 1742 en doe ook getrout; kind: Feikie Feddes, ged 13 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Feddes, ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Feddes, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, moeder als G. Feekes
Grytie Feikes huwt met Johannis Rommerts, beide van HRL, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk; kind: Rommert Johannes, ged 3 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Johannes, ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL
Grietje Feikes Lieuwe Douwes ende G.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Fockens, goede bekende, 24 mrt 1792; ondertrouw HRL; Lieuwe Douwes en G.F., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 8 apr 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 17 daar aan volgende
Hendrik Feikes zie: de Boer; (2x)
Hendrik Feikes ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 19 schouw en 13 korven turf in het Stadstimmerhuis a f. 4:15:0 het schouw, 2 okt 1772: f. 91:15:14; id. 20 schouw a f. 4:5:0 het schouw, 14 okt 1772: 85 :0:0; id. 20 schouw en 11 korven a f. 4:0:0, 29 okt 1772: f. 81:2:0; (geen boeknr. vermeld)
Hieke Feikes huwt met Sijbren de Vries; BS ovl 1835
Hijke Feikes huwt met Cornelis de Roos; BS ovl 1826
Hopkje Feikes Dirk Rinkes Vos van HRL, en H.F. van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 okt 1781 HRL, en zijn volgens ingebragt getuigschrift ten zelfden dage getrouwd te Arum
Jan Feikes zie: Baarda, IJsselstein
Jan Feikes ged 27 feb 1755 Grote Kerk HRL, zv Feike Sioerdts en Kneliske Amelis
Jan Feikes broer van Marten Feikes ?? ; weesvoogden betalen f. 15:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.F., 20 may 1794 (GAH1126)
Jan Feikes huwt met Aagje Ruths, kind: Jan Jans, geb 28 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Jan Feikes J.F. en Trijntie Jeltes(!), beide van HRL, huw.aang. 5 jul 1738 HRL; Commissrs:Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit Jelte Pijtters de vader van de Bruit; huw.aang. HRL 1738; ovl voor 1760, huwt met Trijntje Jetzes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Feikes J.F. en Huibertje Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwd
Jantje Feikes ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Feike Sjoerds en Cornelia Amelis
Jarig Feikes zie: de Boer
Johan Feikes ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Feike Sjoerds en Cornelia Amelis (= Ameels)
Karst Feikes zie: Huitema
Claeske Feikes huwt met Heere Martens, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jul en den 1 aug 1752 getrouwdt
Lolke Feikes geb 18 mei 1772, ged 28 jul 1772 Grote Kerk HRL, zv Feike Lolkes en Marijke Cornelis; ged 29 nov 1764 Westerkerk HRL, zv Feyke Lolkes en Marijke Cornelis
Marten Feikes zie: de Boer; (2x)
Marten Feikes huwt met Judith Tjeerds op 15 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; M.F. en Judic Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Sijbrens, goede bekende, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; geb 16 apr 1776, ged 21 mei 1776 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 34, ongehuwd, 28 jaar, inwonend bij Jan Jeltes, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Sestiende apr is Geboren Marten zv Feike Dirks en Baukje Martens. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Marten Feikes broer van Jan Feikes ?? ; weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 2 jaaren verdiende loon van M.F. als backersknegt bij Ahasuerus Oosterbaan, 20 jul 1790. (GAH1120); id. f. 50:0:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 60:0:0, 20 may 1794 (GAH1126); id. 30 :0:0, 29 sep 1795 (GAH1127); id. 24 may 1796 (GAH1128)
Marijke Feikes ende Tijte Commanduer, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid IJes Feikes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marijke Feikes begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 10, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Metje Feikes zie: Tadema
Pieter Feikes zie: de Vries
Pieter Feikes ontvangt van het Weeshuis, samen met Tjeerd Sikkes, wegens leverantie van 3 overjaarse en een spalling varken, tesamen swaar 1363 ponden, 23 okt 1760, kwit. no. 1: f. 153:0:0 (GAH1089)
Pieter Feikes huwt met Aaltje Pieters, kind: Feike Pieters, geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 4 dec 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Feike Pieters, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 31 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Binne Pieters, geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters, geb 25 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Feikes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 153, 1 mrt 1804
Pieter Feikes Douwe Tjepkes en Antje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F., goede bekende, 6 feb 1790; ondertrouw HRL
Pietje Feikes ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL, dv Feike Sjoerdts en Durkjen Jans
Rein Feikes huwt met Janke Joosten, beide van HRL, geproclameert den 24 nov en de 2 en de 9 dec 1753 getrout
Rinze Feikes zie: van Texel
Roelof Feikes geb 10 jul 1803 HRL, ged 24 jul 1803, N.H., zv Feike Dirks en Houkje Roelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ruurd Feikes zie: Stookstra
Sape Feikes zie: Faber
Sibbeltie Feikes huwt met Hendrik Jansen, beide van HRL, geprocklameerd den 11-18 en den 26 aug 1753 getrout
Sibbeltje Feikes huwt met Jan Andriesz, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1764
Sybeda Feikes zie: Zijlstra
Sjoerd Feikes ged 8 okt 1743 Grote Kerk HRL, zv Feike Sjoerds en Durkjen Janz
Sjoerd Feikes S.F. en Hiltje Doedes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den 16 dec 1783
Sjoerd Feikes ovl voor 1813, huwt met Aukje Barteles, kind: Sjieuwke Sjoerds F, geb 1772 Arum; BS huw 1812
Sjoerd Feikes van HRL, huwt met Baukje Wybes van Dronrijp, geproclameerd de 13-20 en getrout met Attestasie den 27 aug 1769; kind: Feike Sjoerds, geb 15 mey 1779, ged 30 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Durckje Sjoerdts, ged 4 nov 1770 Grote Kerk HRL
Sjouwkje Feikes en Lolle Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 6 sep 1736 HRL, Extraordrs, koomende voor de bruid Hessel Sijtses, mr. slager; huw.aang. HRL 1736; huwt met Lolke Jacobs, kind: Jacob Lolkes, ged 3 apr 1747 Westerkerk HRL; kind: Jan Lolkes, ged 10 may 1744 Westerkerk HRL; kind: Sijbren Lolkes, ged 8 apr 1742 Westerkerk HRL
Sjoukjen Feikes geb 17 aug 1774, ged 15 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Feike Lolkes en Marijke Kornelis
Thomas Feikes huwt met Feikjen Hoites, kind: Hoeitje Thomas, ged 24 dec 1747 Westerkerk HRL
Tjalling Feikes woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts; . -2:0, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 122, 1 mrt 1804
Tjitse Feikes geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens
Tjitse Feikes geb 27 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Feike Dirks en Baukje Martens
Trijntje Feikes Jan Jansen Posthumus van Stiens en T.F. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd den 9 dier maand
Trijntje Feikes ovl voor 1844, huwt met Foppe IJsbrands; BS huw 1843, ovl 1858
Trijntje Feikes ovl voor 1834, huwt met Hessel Sijtses; BS huw 1833; kind: Hessel Hessels, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Feike Hessels, ged 27 dec 1739 Grote Kerk HRL
Welmoedtje Feikes ged 26 sep 1743 Westerkerk HRL, dv Feike Willems en Tijttje Jans
Willem Feikes geb 6 mrt 1808 HRL, ged 20 mrt 1808 HRL, N.H., zv Feike Jans en Akke Willems; dopen Grote Kerk HRL 1808
Yke Feikes Klaas Jurres van Grouw en Y.F. van HRL, laatst geproclameert 25 aug 1776 HRL, en primo sep getrouwd te Sloterdijk buiten Amsterdam volgens vertoonde adtestatie van daar, getekend 1 sep 1776, Gerard Housak, v. d. m., ibidem
Ymkie Feikes van Wijnaldum, huwt met Lieuwe Douwes van Almenum, geproclameerd de 25 apr en de 2 en getrout met attestasie de 9 mei 1762
Yes Feikes Marijke Feikes ende Tijte Commanduer, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid IJ.F., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Feikis was commissarissche der trekwegstollen, en ovl voor 3 jun 1744 HRL; in haar plaats Elisabeth Buma en als substituut Gerrijt Offringa; zie verder bij E. Buma en G. Offringa. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
J Feima ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane reparatie aan de beide kerken4 jun 1783: f. 44:9:0; (geen boeknr. vermeld)
S Feima ontv., samen met F. Tangerman, f. 1733:10:0, waarbij gevoegd zijnde de f. 1200:0:0 door hunl. bij den rendant op goedvinden van Hun Agtbh. te vooren opgenomen, maakt samen f. 2933:10:0 terzake aangenomen ley en loodwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 1, ordonn. 1aug17 74. (GAH1060)
Feitama boedel van de Wed. F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 187:10:0 en f. 212:10:0 (GAH650)
... Sibrens Feitama ovl . sep ... ., huisvrouw van Hendrik van Sw ... , + zoontje, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elizabeth S Feitama ovl 4 mrt 1674, 8 jaar, oudste dv Sijbrand Pieters Feyama, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Sybrants Feitama ovl 21 jan 1640, 66 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Marike Sybrants Feitama ovl 20 mrt 1679, 78 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sybrant Pieters Feitama ovl 20 nov 1691, 52 jaar, Mr. Plateelbacker, kind: Elizabeth Sijbrands, geb 1666, huwt met Grietje Jans, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Tialckes Feite ovl 9nov ... ., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
S Feitema 2e quartier, heeft een huisbediende, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650)
Antje Feites Jacob Johannes ende A.F. beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Rein Feytes, deselfs broeder, 25 Jan 1749; huwt met Jacob Johannis, beyde van HRL, geproclameerd den 26 januar en den 2-9 Febr en doen ook getrouwd in de Westerkerk; kinderen: Fokeltie en Feite Jacobs, beiden ged 4 dec 1749 Westerkerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Atje Feites ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Feite Tjommes en Zitske Jacobs
Berber Feites zuster van Hoite Feites? ; ged en aangenomen op belijdenisse des Geloofs 5 apr 1771 Grote Kerk HRL, Egte vrou; huwt met Johannes Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 apr 1764; kind: Roelofke Johannes, geb 6 jan 1775, ged 10 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feite Joannes, ged 13 apr 1766 Westerkerk HRL, moeder als Barbara F. ; kind: Feite Johannes, ged 17 dec 1771 Grote Kerk HRL
Berend Feites zie: Schotanus
Catrina Margrieta Feites ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL, dv Feite Simons en Anna van Rombeek
Gosina Johannes Feites geb 1805 Leeuwarden, ovl 15 jan 1836 HRL, 1e huwt met Arent Willems Witte op 6 aug 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 jul 1826, wonende te HRL, 2e huwt met Hendricus Heep op 12 jul 1832 HRL, wonende te HRL, koopvrouw, dv Johannes F, en Janneke de Fabre; BS huw 1826, huw 1832, ovl 1836
Johannes Feites ovl 20 jan 1808 Leeuwarden, huwt met Janneke de Fabre, kind: Gosina Johannes F, geb 1805 Leeuwarden, in leven koopman te Leeuwarden; BS huw 1826, ovl 1836
Rein Feites huwt met Sijtske Harkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en de 4 jun en getrouwt den 18 dito 1741; R.F. ende Sijtske Harkes beide van HRL, koomende voor de Bruid desselvs broeder Age Harkes, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jacob Johannes ende Antje Feytes beyde van HRL, koomende wegens de bruyd R.F. deselfs broeder, 25 Jan 1749
Rein Feites huwt met Gerbentie Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 May 1767
Sybrand (?) Feites pachter der tollen der trekschepen; gemeentebestuur betaalt aan de erven van Rein Pijters, in leven pachter van de tollen van de trekweg van HRL op Leeuwarden terzake te veel ontvangen gelden van dito pacht: f. 36:12:12, alsmede aan S.F. als pachter van de tollen der Trekschepen tussen Leeuwarden en Pijphorne: f. 38:9:6, tesamen: f. 75:2:2 (GAH283)
Beatrice Feits huwt met Gerrijt Hingst; BS geb 1811
Grietje Feits ovl voor 1835, huwt met Jan Smeding; BS huw 1834
Tjitske Feits huwt met Oene Bouwes Spoelstra; BS ovl 1870
Aafke Feitses huwt met Fokele Jans op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Bauke Feitses geb 4 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Feitse Jans en Reintje Sjoukes
Rindert Feitses huwt met Frouwkje Dirks, kind: Anne Rinderts, geb 1 sep 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
J. K Feitsma ontvanger der floreenrente; betaalt aan het gemeentebestuur door de Agent van Inwendige Politie, en toezicht op dijken, wateren en wegen der Bataafse Republiek ter voldoening van het eerste half jaar subsidie voor de Zeewerken over het jaar 1802, primo mei verschenen geweest, ene ordonnantie op de burger J.K.F. : 3500 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Klaas Feitsma geb 1801 prov, huwt met Jiskje Wiersma, N.H., veeschatter en commies, A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127
Brand Feitzes zv Feitze Roelofs en Pijtje Brands; Rottevalle tr. .
Geert Feitzes zie: de Vries
Jeltje Feitzes dv Feitze Roelofs en Baukje Roelofs; BS huw 1816
Klaas Feitzes zv Feitze Roelofs en baukje Roelofs; Rottevalle tr. .
Lijsbeth Feitzes dv Feitze Roelofs en Baukje Roelofs; Rottevalle tr. .
Mayke Feitzes geb 1755 Franeker, ovl 18 feb 1825 HRL, huwt met Hans Hendriks Frens; BS huw 1819, ovl 1825, ovl 1849
Roel(Of) Feitzes zie: van der Vee, van der Velde
Jan Fekken nogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Trijntje Jacobs op 29 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; weduwe J.F. eigenaresse van perceel nr. 983 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 213, huis en erf, 130 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 43)
Albert Fekkes mogelijk: Fokkes, maar slecht leesbaar; A.F. ende Hendrikjen Pijbes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs steevaeder Keimpe Bouwes, 1 Jun 1748
Anne Fekkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen heiwerk en reparatien buiten de Zuiderpoort, ord. 31 dec 1808: f. 492:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Antie Fekkes geb 1765 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Freerk Hessels Foekema, ovl wijk H-019; BS ovl 1813
Dirk Fekkes Pieter Cornelis ende Claaske Fekkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs Broeder D.F. ; huw.aang. HRL 1736; Douwe Gosses Van dese Stad ende Rinske Sikkes van Franequer, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid D.F. ; huw aang. HRL 1737
Dirkje Fekkes zie: dekker
Fekke Fekkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen heiwerk aan het Havenhoofd, ordonn. 21 jun 1808: 1787 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Jan Fekkes zie: Tuinstra
Jan Fekkes ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. J.F. eigenaar en gebruiker van wijk G-199, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Johannes Fekkes zie: dekker
Claaske Fekkes en Pieter Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 13 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende weegens de bruid desselfs Broeder Dirk Fekkes; huw.aang. HRL 1736
Ofke Fekkes zie: Poelstra; Teunis Cornelis en Bregtje Ofkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader O.F., 26 okt 1805; ondertrouw HRL
Ruurdtje Fekkes zie: Gaastra
Tjitske Fekkes huwt met Wisse Ates, kind: Ate Wisses, ged 14 jun 1757 Grote Kerk HRL
H. N Felderhof gebruiker van wijk G-074, kleermaker, eigenaar is J.W. Vettevogel erven 1814. (GAH204)
Nieske Johannes Felkens geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Felkens en Geertje Raap
Rinske Felkers Willem Jager van HRL, en R.F. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Johannes Willems Jager, geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. Fellekers
Sybren Johannes Felkers geb 22 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL, zv Johannes Felkers en Geertje Raap
Sjoerdtje Felkerts Jacob Danser ende S.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Claas Danser des bruidegoms oom, 6 jun 1750
Johannes Felkes eigenaar van wijk F-163, gebruiker Willem Johannes Jager, slager, 1814 (GAH204); huwt met Geertje Raap, kind: Sybren Johannes Felkens, geb 22 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL
Johanna Fellema ovl voor 1843, huwt met Sjoerd vd Molen; BS huw 1842
Fellers In den Haag den 6 jun 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Burgers, Bestuurders; Alzo ik offici?le Berigten heb ontvangen dat zekere F. of Fellows, voorheen door den Keizer te Oostende ge?mployeerd als zogenaamde Amiral du Port, zijnde dezelve Perzoon, welke de Engelschen zoo zeer behulpzaam geweest is, in het vernietigen van het Bruggen Canaal, van Hamburg, zonder Pas van den Bataafschen Minister vertrokken is, praesumtivelijk om in deze Republiek eene geheime Expeditie uit te voeren, zoo dient deeze om UL: hier van kennis te geevenen op het Serieuse te vermaanen, alle mogelijke efforts te doen aanwenden, om den zelven te ontdekken en te arresteeren; -om het welke zo veel te Faciliteeren, ik UWL:hier neevens deszelfs Signalement doe toekoomen terwijl ik dadelijk berigt verwagt, zo ras gijL:omtrent de voorz:Persoon, iets mog ontwaaren. Waar mede blijve enz: Signalement voorn:F. of Fellows, is getrouwd en heeft een huis in Altona, is van taille omtrent 5 voet, 5 duim Engelsche maat, heeft een breede platte Neus; gebruikt veel snuif; is omtrent 40 Jaaren oud, men denkt dat hij een deen van Geboorte is; hij spreekt Fransch het minst wel, en met een vreemd accent; Zoo brengen Wij denzelven, gelijk mede het Signalement bij deezen ter UL kennis, met Last om alle moogelijke middelen aan te wenden, om te ontdekken of de Persoon in die Missive vermeld zich onder UL:ressort bevindt, en zulks bevonden wordende denzelven dadelijk te doen arresteeren, en daarvan aan ons kennis te geeven, omtrent dit alles, echter de Stricste geheimhouding in agt neemende, Leeuwarden den 10 jun 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45)
Dirk Fellinga bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0, de huur van 2 pondematen bouwland onder Midlum, bij Teeke Tolsma in gebruik, no. 19, 30 nov 1785. (GAH1117); id. f. 10:0:0 aan dito ter zaake 1 jaar huur van 2 pondematen land onder Midlum, no. 19, 23 nov 1787. (GAH1110)
Jacomijntje Fellinga huwt met Douwe Wytses Vettevogel, kind: Rein Douwes Vettevogel, ged 17 nov 1771 Grote Kerk HRL
Trijntje R(Uurds ?) Fellinga van Bolsward, huwt met Pieter Wytses Vettevogel van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout met attestasie de 15 mrt 1761
Felon zie bij: Falon
Gerardus Felsemeyer zie ook: Telsemeyer; oud 60 jaar, geb Mettingen en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-002; VT1839
Gerardus Felt Philip Kevel ende Wijpkje Felt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest G.F. de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL
Marijke Gerrits Felt Cornelis Cornelis Tof en M.G.F., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd
Wijpkje Felt Philip Kevel ende W.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Gerardus Felt de vader, 27 feb 1790; ondertrouw HRL
Maayke Gerrits Felten ovl 6 apr 1643, 56 jaar, wed. van Jan Cornelis van Hemert, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gerryt Feltsma zie ook: G. Veltsma; Jacob Ebbes van HRL, ende Uiltie Andrijs van Huisum, huw.aang. 25 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid G.F. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
van der Feltz Johan Philip Katwinkel, sergeant in de compagnie van capitein vdF., en Aletta Rebergen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; Johan hendriks Haussen, Corporaal in de compagnie van capitein vdF, in Guarnisoen te HRL, en Elisabeth Gabri?l Chabron, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hans Femmes mogelijk een broer van Geertje Femmes vd Meulen; huwt met Willemke Freerks, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 dec 1764; ovl 3 may 1790 HRL, oud 53 jaar; kind: Klaas Hanses, geb 4 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Femme Hanses, ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hansen, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 nov 1769 Grote kerk HRL; kind: Freerk Hansen, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Holke Femmes president-voogd T. Radsma betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen H.F. met zeilmaken bij Andrijs Johannis verdiend, 1 aug 1752 (GAH1081); president-voogd Jan Breton betaalt f. 55:0:0 aan en wegens dito, in 2 jaren verdiend, 29 okt 1754 (GAH1083)
Klaas Femmes huwt met Grietje Jakobs, kind: Femme Klaases, geb 10 mrt 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Klaske Femmes geb 1751 HRL, ovl 21 feb 1822 Franeker, huwt met Jan Keizer; dv Femme ... , en ... ; BS Franeker ovl 1822; Jan Gotlieb Keizer van Tzummarum en K.F. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; de 5 May 1782 Sijn de eerste keer geproclameert Jan Gotlieb Keyser, van Tzummarum en K.F., van HRL, en na dat sulks drie aen een volgende Sondagen geschied was, waer van de laatste geweest is de 19 May 1782, hebben den 24 May 1782 Attestatie die, ontfangen, om te HRL in het Huwelijk bevestigt te worden. (fiches Barr. dl., huw Tzummarum/Firdgum 1782)
Riemke Femmes geb 1740 HRL, ovl 26 dec 1822 HRL, huwt met Steven Everts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; DTB N.H. HRL, BS ovl 1822, huw 1828; kind: Neltje Stevens, geb 4 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Nikolaas Stevens, geb 23 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Evert Stevens Berkman, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Grietje van der Fen ovl voor 1845, huwt met Martinus IJssels; BS huw 1844
Ruurd van der Fen Wo. den 10 jul 1799 ''s avonds seven uuren; Verder Stonden ter Vergadering binnen de Burgers Pieter Willems en R. v. d. F., als gecommitteerden uit de Raad van administratie der Gewapende Burgermacht, alhier te kennen geevende dat zij ingevolge eene bij hunne ontvangen aanschrijvinge in ''t toekoomende geene verdere betaalinge uit de Contributiegelden aan den Wagtmeester Lieuwe Holstein vermogten te doen, verzoekende diesvolgens dat de Raad der Gemeente voor die betaa-linge geliefde te zorgen. Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Wagtmeester Lieuwe Holstein Provisioneel te doen betaalen uit de Wagtgelden, en zulks van Pmo jul afgerekend, ter tijd en wijle de aanstaande Registratie en organisatie tot de Burgerbewapening volkoomen geeffectueerd zijn des dat hij dan ook die Commissien in alles ten dienste moet staan, en is zulks aan de voorzeide Commissie uit de Raad van Administratie gecommuniceerd. (GAH45)
Juffers Fenema Stadsrentmeester ontv. uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. nov 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summa van 15000 Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. de juffers F. te Leeuwraden: f. 1000:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt f. 30:0:0 wegens 1 jaar losrente van f. 1000:0:0 kapitaal, verschenen 1 January 1777. (GAH1060); id. verschenen 1 Januar. 1778. (GAH1060)
Aebeltje Davids Fenema zie ook: Aebeltje Davids; geb 1799 HRL, ovl 28 okt 1846 HRL, huwt met Jan Dirks Bakker op 10 okt 1824 HRL, huw.afk. 12 en 19 sep 1824, dienstmeid. dv David Jans de Vries, en Wytske Jelles; BS huw 1824, ovl 1846
Beitske Fenema ovl voor 1849, huwt met Watse Ruitenga; BS ovl 1848; ovl 4 dec 1782, 35 jaar, huisvrouw van Watse Ruitinga, Westerkerk; vd. Gaast, begraaflijst; kind: Johannes Watteus Ruitinga, geb 10 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Doedenia Ruitinga, geb 25 nov 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Geert Martens Fenema ovl voor 1830, huwt met Cornelia Fredericus Tuardy; BS ovl 1829
Anne Folkerts Fennema geb 1810 Suameer, ovl 12 okt 1850 HRL, huwt met Johanna van Geit, (gk), logementhouder, N.H., zv Folkert F, en Meike Alberts de Boer; BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-122
Folkert Fennema huwt met Meike Alberts de Boer, kind: Anne Folkerts F, geb 1810 Suameer; BS ovl 1850
R Fennema Fedde Jans van Molquerum en Antje Hijlkes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 9 feb 1777 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken naar Molquerum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd gelijk geschied is op 16 feb 1777 volgens adtestatie van daar, get. R.F., Pastor Molquerum
Jacob Fennen de schipper J.F. en Gaudin, alhier met hun schepen binnen de boom in de haven liggende, zijn gevisiteerd door de fiscus a. ) boete en breuken tot f. 6:0:0 ieder, omdat zij met hun boten in de stad gevaren waren, zonder de Poort te gebruiken, b. ) om boete en breuken tot f. 3:0:0 ieder, omdat zij na de bezette wacht vuur en licht in hun schepen hadden gebrand zonder de daartoe vereiste permissie of een loodje van de havenmeester, ondanks waarschuwingen van de havenwachten. Na confessie ge?xcuseerd voor het eerste, maar beboet voor het tweede, ma. 14 dec 1801 (GAH47)
Hendrik A Fenstra weduwe woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Anna C Ferdinand zie: Pfeiffer
Fredrik Sibolts Ferdinand F.S.F. en Grietje Simons Schiere, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 22 daaraanvolgende
Frans Ferdinand zie: Minkes
Johannes Ferdinand zie: Roeterman
Paulus H Ferdinand zie: Pfeiffer
Willem D Ferdinand zie: Pfeiffer
Catharina Ferdinandus oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-226; VT1839
Anne Ferf huwt met Grietje Willems de Boer op 8 mei 1796 HRL, komt van Bolsward, huwt met vertoonde attestatie, kinderen: Berber F, geb 1798 Bolsward, Catharina F, geb 27 jun 1802 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1880; A.F. van Bolsward ende Grietje Willems de Boer van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Willem de Boer, 23 apr 1796
Arend Ferf A.F. van Leeuwarden en Sijtske Dirks Schouwburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 oct 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Berber Ferf geb 1798 Bolsward, ovl 10 mei 1826 HRL, huwt met Jean Pierre Theodoor Schuit op 1 dec 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov HRL en 17 en 24 nov 1822 Vlagtwedde, dienstmeid. wonende te HRL, dv Anne F, en Grietje Willems de Boer; BS geb 1822, hu1826 overlijdens
Catharina Ferf geb 27 jun 1802 Leeuwarden, ovl 14 jan 1880 HRL, huwt met Jean Pierre Theodoor Schuit op 24 mrt 1831 HRL, wonende te HRL, dv Anne F, en van Grietje Willems de Boer; BS huw 1831, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; VT1839
Maria Ferf ovl voor 1887, huwt met Popke Hendriks Vriesema; BS ovl 1886
Janke Ferrits huwt met Abraham Roosen; BS ovl 1812
Johwillem Ferritz Luthers predicant, lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Paulus Pieters Ferwer ovl 4 dec 1679, 70 jaar, Chirurgijn, Westerkerk, huwt met Lijsbet Harmens, ovl 16 nov 1672, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Anno 1679 den 4 dec is gestorven de eersame P.P.F., chirurgijn dezer stede out 70 jaren en is hier begraven; (was huwt met Lijsbet Harmens, zie aldaar), Groote Kerk; (GAH3212)
Abr Ferwerda (erven); uitgever te Leeuwarden; verschenen bij A.F. te Leeuwarden: Jac. Bosch, Trouwhartige waarschuwing tegen het doodlijk vergift van J. Stinstra''s boek tegen de geestdrijverij, 10 apr 1751, (Frl. 1700- 1795); gedrukt bij A.F. en G. Tresling te Leeuwarden: Onderrigt aan den lezer door Evert Rinsma, organist en dorpsrigte te Kollum en zijn huisvrouw Beerentje Johannes, nopens de onwaarheden welke in het relaas van den chirurgijn Quetsius, aan prof. Camper gedaan, werden gevonden en door den prof. in een 2de brief aan de vroedmeester Jan de Reus te HRL, gedateerd Klein Lankum, 30 jul 1767 nog verders werden gezogt te rechtveerdigen en verdedigen, 3 stuivers, 22 aug 1767, (Frl. 1700-1795); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het plaatsen van een advertentie in de Leeuwarder Couranten, ord. 1 jun 1801: f. 18:17:0; id. 3 apr 1801: f. 13:6:0; id. Anno 1802: f. 22:3:0; id. over 1803: 30 Caroliguldens; id. Anno 1806, 25 mrt 1807: f. 41:3:0; id. over 1807, ord. 8 feb 1808: 35- 10:0; id. over 1808, ord. 16 Sprokkelmaand 1809: 32 Caroliguldens; id. over 1809, ord. 31 Wintermaand 1809: 26 Caroliguldens en 3 stuivers; id. over 1810, dept. Frl, 24 mrt 1812: fr 62 en 79 cents; id. 29 dec 1787: f. 25:9:0; aan de erven, 31 Wintermaand 1809: f. 26:3:0; (geen boeknr. vermeld)
Age Ferwerda gebruiker van wijk D-008, stalknegt, medegebruikers Evert Groenia wed., Anske V. Stallinga, sjouwer, eigenaar is F. Tjallingii wed., 1814. (GAH204)
Aletta Ferwerda Doctor Jacobus Tjallingii ende A.F. beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van weedersijdse trouwbeloften, en behelsende een versoek dat de huwelijx geboden over de kerk met een gebod in de week geproclameerd mogten worden, 18 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Anna Ferwerda geb 1766 Leeuwarden, ovl 2 dec 1826 HRL, huwt met Cornelis Arjens Jonker op 18 dec 1808 Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, laatste afk. 11 dec 1808; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1826, ovl 1829; Cornelis A. Jonker van HRL, en A.F. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 nov 1808; ndertr. HRL
Antje Ferwerda huwt met Douwe Pot; BS ovl 1872
Antje Dirks Ferwerda ovl Franeker voor 1813, huwt met Jillert Jellema, in leven echtelieden te Franeker; BS huw 1812
Antje Jacobs Ferwerda geb 1793 onder Almenum, ovl 21 feb 1829 HRL, huwt met Elle Robijns Blanksma op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818, dienstmeid. wonende te HRL, haar man was grafmaker, dv Jacob F, en Grietje Nieuwhof; BS huw 1818, ovl 1829, ovl 1848
Auke Jans Ferwerda huwt met Grietje Feeres Faber, verwer te Marssum, kind: Jan Aukes F, geb 1805 Marssum; BS huw 1834
Aukje Ferwerda huwt met Sijtse Mulder; BS ovl 1837
Aukje Ferwerda Geextraheerd uit het doopboek van den Hervormde Gemeente in de Lemmer, cum annex; Geboren den derden der Maand Maart, en Gedoopt den zevende dieszelfde Maand in het Jaar Een duisend zeven hondert vierentachtig, Zegge: (1784) Een kv Zietze Piers en A.F., dehalve genaamd: Pier
Aurelia Sjoukes Ferwerda Hendrik Hotzes van Commerzijl en A.S.F. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 8 dec 1776 HRL, en vervolgens met attestatie vertrokken om elders in den Echten Staat te worden bevestigt; getrouwt te Grijpskerk 31 mrt 1777 volgens attestatie van daar 29 apr 1777, get: Lucas Planting en S. Tekema, schoolmr. te Grijpskerk
Botje Sjoerds Ferwerda geb 1803 Bolsward, ovl 20 jan 1827 HRL, ongehuwd, dv Sjoerd Jans F, en Aukje Veeres; BS ovl 1827
Cornelis Jacobs Ferwerda geb 1786 ... , huwt met Gepke Pieters Terpstra op 27 dec 1811 HRL, ondertrouw 11 dec 1811, 1e afk. zondag 15 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 dec 1811, huw.get. bij G. Reyersen en A.Y. Visser, meester verwer, wonende te HRL. 1812, zv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nieuwhof; bsha181huwafk, hu, huw 1812
Corneliske Ferwerda geb 1806 prov, N.H., A nov 1850 Makkum, dv Maaike vd Schuit (?); bev.reg. HRL 1851 wijk F-040
Engeltje Minks Ferwerda geb 1795 Franeker, ovl 2 mrt 1828 HRL, huwt met Sjoerd Harmens Dijkstra werkster in 1828, dv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS geb en ovl 1828, ovl 1843
Geeltje Ferwerda G.F. eigenaresse van percelen nrs. 1011 en 1012, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 214, beide pakhuizen, resp. 20 en 24 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1538 te HRL, koopvrouw, woonplaats HRL, legger nr. 214, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Gerrit Ferwerda ovl 6 dec 1817 Franeker, huwt met Eltje Pieters vd Perk, kind: Johanna Gerrits F., (gk), geb 1814 Franeker; BS huw 1837
Gerrit Ferwerda G.F. van Holwerd en Anna Maria Smit, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 jan 1787 HRL en zijn met attestatie vertrokken naar Holwerd en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 14 jan 1787
Hilbrand Sybrands Ferwerda geb 1776 Woudsend, ovl 20 okt 1846 HRL, huwt met Maaike O. vd Schuit, huw getuige bij A.J. Dijkstra en A.A. Frank, winkelier, wonende te HRL, zv Sijbrand F, en IJmkje ... ; BS ovl 1846; 1850 overlijdens; H.F. eigenaar van perceel nr. 569 te HRL, blauwverver, woonplaats HRL, legger nr. 215, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Hiltje Ferwerda ovl 10 mrt 1789 HRL, oud 27 jaar; Jan van der Geest en H.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jans van der Geest, geb 30 apr 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL; kinderen: Tjeerd en Andreas Jans van der Geest, tweelingen, geb 20 sep 1783, ged 7ok1783 Grote Kerk HRL
Jacob Ages Ferwerda ovl 6 sep 1806 HRL, huwt met Grietje Johannes Nijhof, in leven verver; kinderen: Neeltje, geb 1791 HRL, Antje Jacobs F, geb 1793 onder Almenum, Cornelis Jacobs F, geb 1786 ... , Tjebbe F, geb 21 jul 1796 Almenum; BS huwafk. en huw 1811, huw 1818, huw 1829, ovl 1859, ovl 1866; Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, is den Burger J.F., op aanklagte van de Voogden van Midlum, over zijn Slordig gedrag ernstig gecorrigeerd, met bedreiging in gevalle hij daar in Continueerde, op eerste aanklagte na ''t Landschaps Tugt en Werkhuis te zullen werden gezonden. (GAH43)
Jan Ferwerda ovl voor 1836, huwt met Dieuwke Tomas Dijkstra; BS ovl 1864
Jan Aukes Ferwerda geb 1805 Marssum, huwt met Trijntje Hendriks de Vries op 13 nov 1834 HRL, wonende te Marssum, smidsknecht, laatst te Hallum, dienende bij de mobiele Vriese schutterij, zv Auke Jans F, en Grietje Feeres Faber; BS huw 1834
Johannes Ferwerda huwt met Stijntje Wijnsma, beyde van HRL, sijn geproclameert den f. 18:20:0en 27(?)(laatste datum ook niet bekend in Tresaor) sep 1740 en doe ook getrouwt, (huwdat is niet ingevuld); J.F. ende Stijntie Wijnsma, beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom en Bruit Dr. Jacobus Tjallingii als daar toe schriftelijk gelast:met een gebod in de week, 17 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; Cornelis Durks Enkhuyser van Texel ende Sijtske Pijtters Bus van HRL, komende weegens de bruit desselfs neef J.F., 18 Feb 1747 fiche gemeente HRL; Johannes Johannes ende Jantjen Cobus beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.F., 21 Sep 1748
Johannes Sjoerds Ferwerda geb 1794 Bolsward, ovl 1 feb 1830 HRL, huwt met Aaltje Ruurds, werkman; BS ovl 1830
Maayke Martens Ferwerda geb 10 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Marten Sjoukes Ferwerda en Janke Jakobs
Margaretha Ferwerda Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 8, 4 1/2%, verschenen may 1774: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen May 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Marten Sjoukes Ferwerda huwt met Janke Jakobs, kind: Maayke Martens Ferwerda, geb 10 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL
Metta Ferwerda (ALETTA); geb 19 apr 1639, ovl 12 nov 1778, huisvrouw van Dr. Jac. Tjallingii, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Mink Ferwerda huwt met Sijtske Wybes Hoekstra, kinderen: Pieter Minks F, geb 1788 Franeker, Engeltje Minks F, geb 1795 Franeker; BS ovl 1843
Minke Atzes Ferwerda ovl te Kollum ... , huwt met Lubbert Pieters; BS huw 1829, ovl 1851
Neeltje Ferwerda geb 1791 HRL, ovl 3 mrt 1859 HRL, huwt met Johannes Damen op 6 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1819 HRL, en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, dienstmeid. N.H., dv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nijhof; BS huw 1819, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-161; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-161; VT1839; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van N.F., Tettie Symens en Akke Andries, Hotske en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140)
P Ferwerda bij Klaas Swerus te HRL uitgegeven: Het vrolijke gezelschap van Friesche boeren en boerinnen wegens het huwelijk van Z.H. Willem V., door P.F., 4 stuivers, 24 okt 1767, (Frl. 1700-1795)
Pieter Minks Ferwerda geb 1788 Franeker, ovl 20 feb 1843 HRL, huwt met Cecilia/Sijtske vd Haring, zv Mink F, en Sijtske Wybes Hoekstra; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839
Sjoerd Ferwerda Donderdag den 12 Sept. 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Op de Requeste van Bouwe Spoelstra en S.F. door ons van UWL:gelijk mede van de Raad der Gemeente van Leeuwarden berigt gerequireerd Zijnde, hebben Wij na examinatie van dezelve berigten, concluderende in Substantie tot hetzelve einde, besloten de Sulpplntn:aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden te renvoyeren en dezelve teffens aan te Schrijven, dat het ons voorkoomt allen geschikt te Zijn dat Zijlieden ingevolge hun berigt op voornoemd Request disponeren, en ten dien einde hun het zelve met Kennisgeving dat Wij Ul. hier van hebben geinformeerd toe te Zenden. Wij geeven Ul. daar van bij dezen Kennis, en Verblijven intusschen. (GAH45)
Sjoerd Jans Ferwerda huwt met Aukje Veeres, kind: Botje Sjoerds F, geb 1803 Bolsward; BS huw 1827
Sjouke Martens Ferwerda Johan Fredrick Landbeecq ende Hiltje Beernts beyde van HRL, komende weegens de bruyd S.F., 17 Apr 1745; huwt met Maike Wijgers, kind: Wytske Sjoukes, ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL
Sybrand Ferwerda huwt met IJmkje ... , kind: Hilbrand Sijbrands F, geb 1776 Woudsend; BS huw 1846
Tjebbe Ferwerda geb 21 jul 1796 Almenum, ovl 20 jun 1866 HRL, 1e huwt met Aaltje Pieters Kooistra, 2e huwt met Baukje Pieters Posthumus op 26 nov 1829 HRL, huw afk. 15 en 22 nov 1829, werkman in 1851, wonende te Minnertsga/Sexbierum in 1825, N.H., slager in 1841, uitdrager in 1851, ovl wijk H-119, zv Jacob Ages F, en Grietje Johannes Nieuwhof; BS huw 1829, ovl 1841 1866 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk H-113, 129; oud 43 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-026 VT1839
Wytske Sjoukes Ferwerda ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL, dv Sjouke Martens Ferwerda en Maike Wijgers
Wilhelmina Ferwerda huwt met Jan van Asperen, wonende te Leeuwarden 1854; BS ovl 1854
Hendrica Fes Arend Brink, Granadier onder de comp. van lt. collonel van Burmania ende H.F., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Schockard, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; Arend Brink, Granadier onder de compagnie van Lt. Collonel van Burmania, en H.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging den 26 apr 1789 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd
Hijke Fetses zie: van der Stel
.... Fettevogel ovl 16 nov 1804, 69 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lubrig Fetzes zie: van der Hey
Trijntje Fetzes zie: van der Stel
Lykle Feydses ontvangt van het gemeentebestuur wegens verfloon ten dienste van de Stad, 7 jan 1767: f. 43:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Aukje Feyes zie ook: Akke Sijes; huwt met Rommert Wybes Faber, ovl 21 sep 1813 HRL; onder de naam Akke Sijes; BS huw 1819, huw 1823, ovl 1849; kind: Mintje Rommerts, geb 24 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Rommerts, geb 20 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL
Jan Feyes van HRL, en Pijtie .oekes (eerste letter onduidelijk), van Leeuwarden, huw.aang. 4 may 1737 HRL, vertonende de Bruidegom consent van desselvs vader; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Feyes ovl voor 1830, huwt met Jan Dousen Pronker; BS huw 1829
Aukje Feyes Rommert Wybes en A.F., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 aug 1779 en zijn getrouwd den 15 dier maand; kind: Wybe Rommerts, geb 10 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Rommerts, geb 20 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL
Cornelis Feyes zie: Pronker
Jan Feyes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 16:10:0 terzake 3 schouw turf door hem in het Weeshuis geleverd, 13 okt 1747 kwit. no. 15 (GAH1076)
Pieter Feyes zie: Schaafsma
Lammert Feyes/Feyens zie ook: Lammert Teyes; mede-weesvoogd J. van der Sluis betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:0:0 door de weesjongen Gabbe Cornelis (!) bij L.F. met koordewerken verdiend, 4 jan 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd T. Radsma betaalt f. 25:10:0 aan dito door de weesjongen Sijbe Harings bij L.F. met koordewerken verdiend, 23 sep 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 30:0:0 aan dito door de weesjongen Cornelis Gabbes (!) in 1 jaar met koordewerken verdiend bij L.F., 12 mrt 1748 (GAH1077)
Akke Feykes Jan Piers van Almenum ende A.F. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Feyke Wobbes, 2 mei 1744; van HRL, huwt met Jan Piers van Almenum, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Pier Jans, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Aukjen F.
Antje Feykes Schelte Alberts en A.F. beyde van HRL, sijnde de aengeevingen gedaen door proc. Pesma met vertooninge van procuratie dat daer toe gelastigt was, 30 Sep 1747; huwt met Schelte Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 okt 1747 en doen ook getrouwt; kind: Feykie Scheltes, ged 21 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Iebeltje Scheltjes, ged 20 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Scheltes, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Albert Scheltes, ged 3 sep 1748 Grote Kerk HRL
Aukjen Feykes zie bij Akke Feykes
Baetje Feykes huwt met Gale Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Gele Martens ende B.F. beide van HRL, koomende voor de bruidegom en bruit Augustinus de Graaff, mr wagenmaker, vertoonende attestatie van des bruidegoms en bruits respve vaderen, 2may17 39; ondertrouw N.H. HRL
Berent Feykes zie: Ronner
Cornelis Feykes zie ook: Zwaal; C.F. ende Janke Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Rommert Claasen, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Dirk Cornelis, geb 10 feb 1809, ged 14 feb 1809 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 71, gehuwd, 1 mrt 1804
Dirk Feykes zie D.F. de Boer; weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van D.F., 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 90:0:0 terzake verdiend loon van 2 jaaren van D.F. als schoenmakersgezel werkende bij Berend Jansen, 11 May 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:0 ter Saeke Schoenmaken, 1 apr 1806, quit. no. 30 (GAH1138); id. 15 jul 1806, quit. no. 52 (GAH1138); id. f. 106:3:0 ter Saeke Schoenmaken en Repareeren v. dien, 8 okt 1806, quit. no. 61 (GAH1138); id. f. 120:0:0 ter Saeke 1/4 Jaar Schoenmaeken, 31 dec 1806, quit. no. 72 (GAH1136); id. 17 apr 1807, quit. no 37 (GAH1139); id. 8 jul 1807, quit. no. 44 (GAH1139); id. f. 139:2:0 tot Saldo van Rekening dato den 23 sep ter Saeke Maaken en Repareeren van Schoenen, 3 nov 1807, quit. no. 57 (GAH1139); id. f. 116:0:0, 29 mrt 1808, quit no. 33 (GAH1140); id. 1/4 Jaar Schoenmaken, 30 jun 1808, quit. no. 47 (GAH1140); id. 5 okt 1808, quit. no. 60 (GAH1140); id. f. 187:4:0, 31 dec 1808, quit. no. 90 (GAH1140); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende. Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, D.F., Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Dirkje Feykes ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Feyke Baukes en Feikje Goverts; ged 31 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Feike Baukes en Feikje Goverts
Doede Feykes rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Albert Jacobs 10 :0:0 terzake 1 jaar kostgeld voor het weeskind D.F., 22 aug 1741, kwit. no. 4 (GAH1071); id. 21 aug 1742, kwit. no. 5 (GAH1072); id. 15 sep 1744, kwit. no. 5 (GAH1073); id. 7 sep 1745, kwit. no. 5 (GAH1074); id. 8 nov 1746, kwit. no. 7 (GAH1075); id. 21 nov 1747, kwit. no. 6 (GAH1076); id. 17 sep 1748, kwit. no. 2 (GAH1077)
Feyke Feykes geb 8 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Feyke Baukes en Feykje Goverts
Grietje Feykes binnenmoeder 1785-1786, ovl in 1786; gehuwd met Fedde Bouwes (Poort); ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 29:14:0 terzaake 11 weeken tractement, ord. no. 5, 14 nov 1786. (GAH1118); id. f. 65:10:8 voor 5 maanden en 2 1/2 week tractement, quit. no. 4, 24 apr 1787. (GAH1119)
Huite Feykes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, ongetouwden 18-45 jaar, 7e kwartier, no. 70, 1 mrt 1804
Yeb Feykes bet aan de rentmeester van het Weeshuys f. 4:10:0 voor huur van 2 pondematen bouwland in ''t zuydoosten van HRL, no. 11, 1764. (GAH1094); id. 13 mei 1762. (GAH1092); id. 17 mrt 1763. (GAH1093); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1098); id. f. 9:0:0 voor 2 pondematen en 4 einsen bouwland om de suidoost van HRL. no. 11, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); bet f. 2:5:0 wegens propijn vd Weeshuislanden als huurder, 1762. (GAH1092)
Jan Feykes betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:14:8 terzake 1 jaar van de voorste opkamer in het huis op de Schrijtsen het Weeshuis toebehorende, 27 jun 1742 (GAH1072); id. 15 jul 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd B. Rienstra betaalt f. 16:0:0 aan dito door de weesjongen Karst Hubers bij J.F. met bontweven verdiend, 5 apr 1746 (GAH1075)
Jan Feykes ovl 15 nov 1727 HRL, oud 40 jaer
Jan Feykes huwt met Antje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan en getrouwt in de Westerkerk; J.F. ende Antje Pieters beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Heere Pieters sleefmaeker, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Marike Jans, ged 5 dec 1748 Westerkerk HRL, vader als J. Feiltels; kind: Feike Jans, ged 2 sep 1745 Westerkerk HRL
Jan Feykes van Almenum, huwt met Leentje Dirks van Sexbierum, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout met attestasie de 29 Jannewari 1765; kind: Feyke Jans, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Loepke Feykes voogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door Jacob Douwes bij L.F. aan de oude Dijk boven de kost en drank verdiend van 12 may 1765 tot 12 may 1766, 8 jun 1766. (GAH1096)
Sibbeltje Feykes Lieuwe Lieuwes en S.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybren Wybes, baantjer, zijnde des bruids oom, 26 Aug 1747; huwt met Lieuwe Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Augus en den 3-10 Septemb 1747 doe ook getrouwt
Sjouwkjen Feykes wolnaaister 1771-1778; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:14:0 als nayvrouw verdiende loon van 13 mrt 1771 tot 12 nov 1771, op 9 ordonns, kwit. no. 3, 1771. (GAH1102); id. f. 99:12:0 van 12 dec 1771 tot 12 nov 1772, kwit. no. 2, 1772. (GAH1103); id. f. 99:12:0 van 12 dec 1772 tot 12 nov 1773, kwit. no. 2, 1773. (GAH1104); id. van 12 dec 1773 tot 12 nov 1774, ord. no. 2, 1774. (GAH1105); id. van 13 dec 1774 tot 12 nov 1775, ord. no. 2, 1775. (GAH1106); id. van 12 nov 1775 tot 12 nov 1776, ord. no. 6, 1776. (GAH1107); id. van 17 dec 17776 tot 12 nov 1777, ord. no. 2, 1777. (GAH1108); id. van 12 nov 1777 tot 12 nov 1778, kwit. no. 1, 1778. (GAH1109); id. van 12 dec 1778 tot 12 okt 1779, kwit. no. 2, 1779. (GAH1110); id. van 12 dec 1779 tot 13 jun 1780, kwit. no. 2, f. 64:6:8, 1780. (GAH1111); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis van 12 dec 1778 tot 12 okt 1779 op 11 ordonn. ieder f. 8:6:0, is tesamen: f. 91:6:0 als wolnaaister verdiend, kwit. no. 2 (GAH1110)
Thomas Feykes voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon van Gerrijt Wiegers, bij T.F. als varenspersoon verdiend, 18 dec 1764. (GAH1095)
Tiebbe Feykes mr schoenmaker, burger te Dokkum op 10 mei 1661, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Tjietske Feykes bij de ondertrouw: Tjietske Jans; zie aldaar; huwt met Jan Gerrits, beyd van HRL, geproclameerd den 24 Sept en den 1-8 octob 1747 en doe ook getrouwt
Ype Feykes en Janke Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd Gabe Hibbes; huw.aang. HRL 1736; betaalt aan het Weeshuis f. 4:10:0 terzake 1 jaar huir van 2 pondematen land leggende onder Almenum, zuidoost, 16 mei 1759 (GAH1088) id. 31 mrt 1760 (GAH1089); id. 16 mei 1752 (GAH1081); id. 9 mei 1753 (GAH1082); id. 15 mei 1754 (GAH1083); id. 13 mei 1755 (GAH1084); id. 21 apr 1761 (GAH1091) id. 20 feb 1758 (GAH1087); id. 4 mrt 1756 (GAH1085); id. 20 mei 1757 (GAH1086); id. nu no. 11, 1767 (GAH1097); id. 1768 (GAH1099); id. 14 mei 1746 (GAH1075); id. 25 jan 1747 (GAH1076); id. 10 dec 1747 (GAH1077); id. 2 apr 1749 (GAH1078); id. 19 mei 1750 (GAH1079); id. 4 mei 1751 (GAH1080)
Ytje Feykes ovl 25 apr 1727 HRL, oud 26 jaeren
Frans Feyt geb 1752 ... , ovl 21 jun 1817 HRL, gepensioneerd sergeant; BS ovl 1817
Feytama ovl voor 1805, weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 69, 1 mrt 1804
Baukje Feytama Dirk Cornelis koopt van Sijbrand Hingst, Jan Hannema en dr. Henricus Westra in qualiteit als geauthoriseerde administratoren van de boedel en nalatenschap zo ook executeurs van het testament van wijlen B.F. huisvrouw van wijlen Schelte Wybenga in die qualiteit 8 pondematen greidland gelegen buiten de Bildtpoort voor 3720 Caroliguldens op 20 jun 1801; (geen boeknr. vermeld); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 1150:0:0; ook vermeld als: huisvrouw van Schelte Wybenga op Lijfrenthe Vertoond 1200 gld; (GAH650); dr. Feddrik Fontein, geb HRL. 22 feb 1736, student te Franeker in 1759, als med. cand. aldaar ingeschreven 1762, promoveerde aldaar 20 mei 1763, geneesheer te HRL, aldaar ovl 24 dec 1765, gehuwd HRL op 5 aug 1764, met B.F., geb aldaar 1 feb 1744, lidmaat DGgemeente aldaar in jan 1765, ovl 6 dec 1800 HRL, dv Sijbrand Pieters Feytama, koopman en plateelbakker te HRL, en Nijnke Willems Mouter; zij hertrouwd op 17 jun 1770 te HRL met Schelte Andries Wybenga; (geslacht Oosterbaan)
Catharina Feytama geb 1757 ... , ovl 2 jul 1816 HRL, huwt met Frans Tjallingii; BS ovl 1816; 1857 overlijdens; Ik Ondergetekende C.F. weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon Tjalling Tjallingii met Mejuffrouw Elisabeth Hannema dv Pieter Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv Frans Tjallingii en C.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
F Feytama heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 69, belasting: f. 1:0:0, mei 1803. (GAH650)
Sybrand Pieters Feytama ovl voor 1775; huwt met Neynke Willems Mouter, zie aldaar; kind: Baukje, geb 1 feb 1744 HRL; (geslacht Oosterbaan); kind: Catharina Sijbrands, huwt met Frans Tjallings Tjallingii, zie aldaar; (geslacht Oosterbaan); voogden van het Weeshuys bet f. 67:19:8 aan de rentmeester van het Weeshuys als loon van Meyndert Luytjes en Ate Tjeerds, bij S.F. werkende, 15 may 1764. (GAH1094); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 23:4:10 aan de rentmeester van ''t Weeshuis wegens verdiend loon van Meindert Luitjes bij de coopman S.F., 10 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 95:13:4 aan dito door Ate Tjeerds en Meyndert Luytjes gedurende 1 jaar bij S.F. verdiend, 18 may 1765. (GAH1095); id. f. 32:12:8 door Ate Tjeerds bij S.F. als gleibakkersknegt verdiend, 13 may 1766. (GAH1096); id. f. 74:15:8 door Meindert Luitjes bij S.F. verdiend, 13 may 1766. (GAH1096); id. f. 38:0:12 weegens verdiende loon van Douwe Pieters bi S.F. op de gleibakkeri van 15 apr 1769 tot 10 maert 1770 verdiend, en toen weggelopen, 1770. (GAH1101); id. f. 15:15:4 tersaeke verdiende loon van Pijter Jans bi S.F. tot mei 1771 verdiend, 19 feb 1771. (GAH1102); i, f. 28:17:0, 25 apr 1772. (GAH1102); id. f. 18:15:12, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 15:15:8, 8 mei 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis spruitende uit een gifte vd wed. S.P.F. voor dat de weeskinders met wijlen haer man ter begraeffenis hebben gegaen, 8 mrt 1774. (GAH1105); id. f. 18:8:10 aan dito door Pieter Jans bi de wed. S.P.F. verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 35:10:14 aan dito sijnde de verdiende loon van Arjen Claeses als gleibakkersknegt bi Jarig Glinde en Pieter Jans bi de wed. S.P.F., 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mej 1775. (GAH1106); steeentjesleverancier 1744-1759; boedel van de Wed. S.P.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 187:10:0 en f. 212:10:0 (GAH650); Hijlke Hanekuik, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, als Administrator van een gedeelte der nalaatenschap van de wed. S.P.F., 1e quartier: f. 400:0:0 . (GAH650); weduwe ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde steentjes, 31 mei 1775: f. 10:10:0; (geen boeknr. vermeld); hopman in 1735, steenleverancier in 1745; ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van gleibakkerssteenties ten dienste van de Stad, 1 jun 1733: f. 5:6:8 (GAH283); id. 8 jan 1738: f. 6:7:0 (GAH283); id. 27 jan 1744: f. 11:18:0; id. 29 nov 1747: f. 9:2:0; id. 29 mrt 1752: f. 7:9:0; id. ten dienste van de Stadswerken, 28 feb 1735: f. 8:14:0 (GAH283); id. 4 jan 1740: f. 8:4:0 (GAH283); rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van J. Alema, Weesvoogd, f. 18:12:0 door de weesjongen Jan Minnes bij S.F. met gleibakken verdiend, 1 mrt 1735 (GAH1065); weesvoogden betalen f. 21:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiend loon van Pieter Clamstra op de gleibakkerij van de weduwe F., 4mei17 79 (GAH1110); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 4:13:0 terzake leverantie van steenties in het huis op de Schrijtsen het Weeshuis toebehorende, 3 jun 1745, kwit. no. 10 (GAH1074); mede-weesvoogd Harmanus Videlius betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis een Friese toner deses obligatie van Resolutie van 29 feb 1672 gequotteerd met no. 1552, groot in kapitaal300 gulden, verschijnt 7jul, zijnde de interessen tegoede sedert 7 jul 1750; een dito obligatie van Resolutie van 12 apr 1704 met no. 1237 groot in kapitaal 180 gulden, verschijnt 9 jun waarvan de interessen tegoed zijn sedert 9 jun 1750, met nog daar te boven 20 gulden in gereed geld, uitmakende also tesamen 500 gulden, welke obligatiene en geld door de koopman S.F. aan het Weeshuis zijn geschinken ter occasie dat de kinderen ter begrafenis geweest zijn met zijn wijlen huisvrouw Neiske Mouter, 27 apr 1751 (GAH1080)
Feytema ovl voor 1731. (mog. P. Feytama ?); weesvoogden bet f. 41:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sjoerd Dirks bij de wed. F. met ''t gleybakken in 1 jaer verdient, 30 apr 1730. (GAH1060); id. f. 23:17:0 door de weesjongen Pieter Clamstra als gleibakker verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 21:16:0, 4 mei 1779. (GAH1110); gemeentebestuur betaalt aan de erven van de weduwe F. wegens leverantie van gleibakkerssteenties ten dienste van de Stad, 2 jul 1732: f. 23:13:0 (GAH283)
P Feytema ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steentjes ten dienste van de Stad, 3 jan 1759: 6 Caroliguldens en 15 stuivers; (mog. zv Sijbrand P. Feytema ??)
Pieter Feytema in de plaats van P.F. en Dirk Schiere zijn in het 2e quartier benoemd Minne Radsma en Wigle de Vries als bekkenist, 5 apr 1804 (GAH50); koopt van Hendrikus Johannes de Windt een dubbel huis voor 600 Caroliguldens op 25 sep 1802; verkoopt aan Jantje Jans Oosterhout huisvrouw van Michiel Jacobs te HRL, gerechte 1/3 part in een huis, bakkerij en tuin voor 134 Caroliguldens op 30 okt 1802; (geen huis nr. vermeld); P.F. van HRL, en Trijntje van Vliet van Franeker, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door Dr. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzaam bewijs van qualificatie, met een gebod in de week, 27 jan 1791; ondertrouw HRL; ovl 29 sep 1803 HRL, oud 49 jaar; ovl 1sep ... ., 55 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; P.F. van HRL, en Trijntje van Vlied, van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 feb 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft een huisbediende, 1e quartier, huisnr. 69, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 280:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Jan de Feyter geb 1799 IJsselmuiden, huwt met Maaike Suiderbaan op 21 aug 1826 HRL, huw.afk. 30 jul en 6 aug 1826 HRL en Kampen, 2e luitenant bij de 3de Bat. 7e afd. Infanterie, in garnizoen te Kampen, zv Hendrik dF, (gk), en Geertruida Berendina Stennekers, (gk); BS huw 1826
Edsger Feytes mede-voogd Cl. Nauta betaalt f. 16:17:0 aan het Weeshuis door de weesjongenE.F. met pannenbakken bij Gratama verdiend, 30 nov 1756 (GAH1085); president-voogd M. Blok betaalt f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen E.F. met pannenbakken verdiend, 18 nov 1755 (GAH1084)
Hoyte/Huite Feytes zie: van der Veen; broer van Berber Feites?; ged en aangenomen op belijdenisse des Geloofs 5 apr 1771 Grote Kerk HRL, Jongman; Jan Sijbrens bet f. 32:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuys weegens verdiend loon van H.F., 19 may 1764. (GAH1094); voogden bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door H.F. bij Jan Sijbrens als schoenakersknegt in 1 jaar verdient, 18 may 1765. (GAH1095); id. f. 52:0:0, 17 may 1766. (GAH1096); Meindert Jansen ende Antje Martens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.F., goede bekende, 2 May 1789; ondertrouw HRL; pres. voogd Andrys Wybenga bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis loon van L.F. als schoenmakersknegt bij Jan Sijbrands in de tijd van 2 jaar verdient, 17 may 1763. (GAH1093); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Aukje Tyssen, kind: Feite Hoites, geb 17 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Feyte Hoytes, geb 26 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, H.F., vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, J.W., benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele
Antje Feytses huwt met Thomas Jans; BS ovl 1843
Lijsbeth Feytses ovl voor 1839, huwt met Pieter Pieters Alkema; BS Franeker huw 1838
Andreas Fielbach geb 21 jan 1807 HRL, ged 15 feb 1807 HRL, N.H., zv Johan Fredrik F, en Catharina Posthumus; dopen Grote Kerk HRL 1807
Fredrik Johan Fielbach zie ook: Fijlbach; geb 14 apr 1776 Nassau Dietz, Dld, ovl 10 jul 1820 HRL, huwt met Catharina Posthumus, kinderen: Wietske, geb 5 aug 1809 HRL, Wytze, geb 1810 HRL, Andreas, geb 21 jan 1807 HRL, Johannes Frederik, geb 1802 Amsterdam, in leven koorndrager; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1820, huw 1828, ovl 1853, ovl 1859, ovl 1864; kind: Wytse Frederiks Filbach, geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL
Johannes Frederik Fielbach geb 1802 Amsterdam, ovl 30 jun 1864 HRL. aan land gebracht, ''Murk de Graaf, 40 jaar, en Geert Torenbeek, 32 jaar, beiden sjouwerman, verklaarden dat zij op den dertigsten jun dezes Jaards des namiddags ten half een ure in de Noorderhaven bij de groote sluis alhier een lijk ontdekten, dat zij opgevischt hebbende hun bleek te zijn van de sedert geruimte tijd vermiste J.F. Fielbach'', huwt met Antje Egberts de Wilde op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27ap1828, wonende te HRL, schoenmaker en wonende te Almenum in 1864, zv Fredrik Johan F, en Trijntje (Posthumus); BS huw 1828, ovl 1864; oud 37 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-129; VT1839
Wytse Fredriks Fielbach geb 5 aug 1809 HRL, ovl 21 jul 1859 HRL, huwt met Gerritje Ulbes Drayer op 18 mei 1837 HRL, soldaat 10de afdeling infanterie, N.H., touwslager in 1859, ged 13 aug 1809 HRL, zv Fredrik F, en Catharina Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1857, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-153, 185, wijk A-006, 8, 61, 100, wijk D-144; oud 30 jaar, (vnm: Willem), geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-193; VT1839; geb 10 aug 1809, ged 13 aug 1809 Grote Kerk HRL, zv Frederik Filbach en Catharina Posthuma
Frederik Pieters Fielkens ovl voor 1870, huwt met Fokeltje Piers (Plantinga); BS Franeker ovl 1869
Marten Pieters Fienje zie ook: Marten Pieters; ovl 8 feb 1807 Leeuwarden, huwt met Wikje Hendriks, in leven echtelieden te Leeuwarden, kind: Trijntje Martens F, geb 1794 HRL; BS geb 1832, ovl 1843
Trijntje Martens Fienje geb 1794 HRL, ovl 26 jan 1843 HRL, huwt met Pieter J. Pietersen op 17 mei 1832 HRL, dv Marten Pieters F, en Wikje Hendriks; BS huw 1832, ovl 1843, ovl 1850
Hendrik Jelles Fiersen huwt met Eentje Ates Bijlsma, wonende te Franeker; BS huw 1842
Sjouwkje Fijes geb 1745 ... , ovl 19 mei 1811 HRL, huwt met Simon Jans Salverda, wonende te in de Agterstraat in 1811; BS ovl 1811; 1841 overlijdens
Fredrik Fijlbach zie ook: Fielbach; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, eigenaar is Doopsgezinde Gemeente, medegebruiker Romke Siebes, sjouwer, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Hinne Sjoerds Fijlstra op donderdag 30 jun 1803 wilde de majoor de gevangene H.S.F. wegens gepleegde diefstallen onder Heeg, naar het Blokhuis brengen. dezelfde is dicht bij de Bolswarderbrug, met in het water gooien van de bierdrager Piebe Post en overspringing uit de trekschuit op de wal, ontvlucht. Schoon de majoor en de doornatte bierdrager alle mogelijke jacht maakten en onvermoeide pogingen aanwendden om hem te achterhalen, zijn die pogingen vruchteloos geweest. de majoor en de bierdrager zijn ''s avonds zeer ontsteld en ongesteld geretourneerd. Door de gerechtsdienaar van IJsbrechtum is H.S.F. aan zijn vaders huis, niet zonder veel moeite en tegenstand geappresenteerd en onder een zwaar escorte van gewapende wacht naar het Blokhuis gebracht. Op 16 jul 1803 is hij met het koord gestraft, 4 jul 1803 (GAH49); majoor W.D. Blom en bierdrager P.P. Post in hun post hersteld, ter gelegenheid van de gunstige beslissing van het Hof wegens de ontsnapping van de gevangene H.S.F. op 30 jun 1803, 11 jul 1803 (GAH49)
Gerrit Harmens ten Fijn G.H. tF. van HRL, en Marijke Folkerts van Sexbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Wybo Fijnje Dingsdag den 19 jun 1798. de Raad der Gemeente Extraordinaires Vergadert zijnde, wierde voorts geleezen, eene Missive van het Administratief Bestuur, zijnde van deezen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Medeburgers ! Wij zijn door den Agent bij het departement van Inwendige Politie enz:aangeschreeven en op onze verantwoordelijkheid gelast, omme de Burgers Pieter Vreede en W.F., geweezen Leeden van het vernietigd uitvoerend Bewind, als meede de Persoonen van Eberstein, J:eykenbroek en Ducange, zoo draa dezelve of ??n van hun zich binnen dit voormalig Gewest mogt bevinden, onverwijld te doen arresteeren, en aan hem Agent kennisse te geeven met verderen Last, om daar toe ten spoedigsten aan de respective Municipaliteiten binnen ons ressort de nodige aanschrijving te doen. Gelijk wij Ons dan ook van den last door deezen acquiteeren. Waar mede verblijven UWe Medeburgers. Leeuwarden den 17 jun 1798. Het vierde jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44)
Auke Fijnstra weesvoogden bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Hendrik Gerrits bi A.F. als schoenmakersknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105)
Berend Fikke geb 1 jan 1804 HRL, huwt met Ruurdje Tichelaar, (gk), en met Catharina Kroese, (gk), op 26 feb 1835 HRL, behorende tot de Mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Jan Berends Fikke (in huwelijksakte 1835: Johan Berends); ovl 1808 HRL, huwt met Catharina Jacobus Homburg, kinderen: Sjoerdtje F, geb 1806 HRL, Berend F, geb 1 jan 1804 HRL, in leven werkman; BS geb 1811, ovl 1827, huw 1835, ovl 1864, ovl 1869
Ruurdje Reinders Fikke geb 1751 HRL, ovl 3 mrt 1823 HRL, huwt met Jan Cornelis Beidschat, askarrevrouw in 1807, dv Reinder Gerkes en Franske Jans; BS geb en ovl 1823, huw 1828, ovl 1835, ovl 1847; weduwe van Jan Beidsgat, met name R.R.F., houdt na het overlijden van haar man de bediening van askarre tot wederopzeggingdoor de gemeente, 11 okt 1804 (GAH50); ontvangt van het gemeentebestuur tractement als askarrevrouw, verschenen 1 feb en 1 aug 1807: 50 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Sjoerdtje Fikke geb 1806 HRL, ovl 8 jul 1864 HRL, huwt met Heere Douwes de Vries op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar, wonende te HRL. 1864, ovl wijk H-075, dv Jan F, en Trijntje Homburg; BS huw 1835, ovl 1864
Beerent Fikkels huwt met Jeltje Jans, kind: Jan Beerents Fikkels, geb 28 apr 1796, ged 15 may 1796 Grote Kerk HRL
Jan Beerents Fikkels geb 28 apr 1796, ged 15 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Beerent Fikkels en Jeltje Jans
Petrus van Fikkens bedienaar des Goddelijken Woords tot Oosterhout en juffrouw Elisabeth Buma van HRL, geproclameert de 14-16 en getrout met attestasie de 21 Jannuwari 1759
Johanna Hendrika Filesman zie: Flesman
Jan Filippus J.F. van Franeker en Johanna Teunis van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Teunis Jans, geb 27 nov 1786, ged 17 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans, geb 23 jan 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Zwaantje Filippus huwt met Gerrit Simons, kind: Wendeltje Gerrits, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL
Minke Fimmes geb 3 apr 1801 HRL, ged 21 apr 1801, N.H., dv Fimme Pieters en Wybkje Hotses; dopen Grote Kerk HRL 1801
Hendrik Fink ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:1:0 ter Saeke geleverde 2 Schouw Lindeturf en werkloon, 29 jul 1807, quit. no. 3. (GAH1139)
Aaltje Jans Finkeles zie ook: A.J. Vinkeles; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hiernavolgende Acte van Notorieteit het daar agter gesteld vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heden den negende nov Eenduizend acht honderd en Vijftien, Compareerde voor ons Vrederegter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad, in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Johannes Leenderts, Havenmeester, Marten Radsma, Horologiemaker, Jacob IJkes Wijga, Molenaar, Tijs Kussendrager, Koopman, Jan Willems Petraeus, Bankier, Johannes Rinsma, Koopman en Jan de Boer, Stads Bode, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt Zijn een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van A.J.F., dienstmaagd, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Israel Finkeles en Maartje Egberts, gewoond hebbende in de Pekela; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten, dat genoemde A.J.F. is geb in de Pekela den sestienden dec Een duizend zevenhonderd een en zeventig, dat dezelve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, daar dezelve niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap, dat deze A.J.F., niet alleen van der jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien dagelijksch eene Speciale omgang met dezelve hebben, waar door Zij Zich van de inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Akte van Bekendheid met ons en onzen Griffier geteekend. Geregistreerd te HRL den negenden nov 1815
Jan Israel Finkeles huwt met Maartje Egberts, kind: Aaltje Jans Finkeles, geb 16 dec 1771 Pekela
Fischer missive van kapitein F., commandant van het depot van het 3e Bataillon der halve 4e Brigade, inhoudende: in zijn depot dient ene Cornelis Jacobs, geboortig van HRL, zijnde als onvrijwillig tot de burgerwapendienst, in dit Bataillon geincorporeerd. Hij valt in de terman om uit de Armee te worden ontslagen, volgens aanschrijving van de Agent van Oorlog dd 21 okt 1800 de commandant is gelast te informeren of Cornelis Jacobs in staat is de kosten door deszelfs incorporatie veroorzaakt, te voldoen, ja dan nee. Commandant verzoekt zo spoedig mogelijk een deklaratie of certificaat te zenden, aangezien anders aan Cornelis Jacobs geen paspoort kan worden verstrekt, Amsterdam, 25 okt 1800. Gemraad besluit onverwijld een certificaat van onvermogen aan de kapitein te zenden (GAH46)
Pieter Phaeses Fisscher van Almenum, huwt met Sijtske Freerks Dikland van HRL, geproclameert den 11-17 en getrout den 24 apr 1757 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
W Flacq heeft een huisbediende, 7e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805. (GAH650)
Jan Flak zie ook: Flik; J.F., granadier onder de comp. van Lt-collonel van Burmania en Anna Margreta Swarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 22 dec 1787; ondertrouw HRL
Wilhelmus Flamand huwt met Geertje Femmes van der Meulen, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764; Willem Flaman en Amarensie Joosten de Clerq, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwd
Klaas Jans Flameling ovl 14 feb 1821 Bolsward, huwt met Jeltje Lolles de Jong, stadsdienaar, kind: Berber F, geb 1812 Bolsward; BS huw 1835
Berber Flaming oud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-060; VT1839; zie ook: Klaas Jans Flameling
Lowijs Flasbloem boekdrukker, burger te Dokkum op 27 nov 1646, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jetske Flechtster ovl apr 1727 HRL; als Kerk Arme
L Fledderus Fredrik Jans, soldaat in de Compie van Capt. Suur in ''t Regiment B. Leeve in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors. Stadt komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compie de Luitenant L.F., 4 jan 1749
Wilhelmina Flek oud 37 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk E-080; VT1839
Willem Flema ovl 12 apr 1787 HRL, oud 57 jaar
Johanna Hendrika Flesman zie ook: Fliesman; huwt met Johan Wilhelm Kochler, kind: Carel Georg Pieter Kochler, geb 25 apr 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
B. de la Fleur strandmeester, 1809; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schilzand, ord. 12 Hooimaand1809: 30 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Daniel la Fleur ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schil ten dienste van de Zeewerken, ord. 13 jul 1808: 29 Caroliguldens en 4 stuivers; id. ten dienste van de Stad, ord. 13 jul 1808: f. 170:18:8; id. 12 Hooimaand 1809: f. 19:12:0, (geen boeknr. vermeld)
Jan de la Fleur bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 de huur van 2 pondematen greidland onder Midlum, no. 20, 3/5 jaar, 13 jul 1791. (GAH1123), 2jul17 88 (GAH1120); id. 2/5 jaar, 8 jul 1790 (GAH1122); id. 25 jul 1792 (GAH1124); id. 12 jun 1793 (GAH1125); id. f. 16:0:0, 21 may 1794 (GAH1126); id. f. 78:10:0 wegens huur van 6 pondematen terpland onder Midlum, no. 21, 21 may 1794 (GAH1126); id. f. 52:5:0 wegens huur van 5 pondematen bouwland onder Midlum, no 26, 21 may 1794 (GAH1126)
Reinhart Rinnerts la Fleur strandmeester 1809-1810; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd schilzand ten dienste van de Stad, 12 Hooimaand 1809: f. 30:10:0; id. 15 jul 1811: 14- 14:0; id. wegens 200 wagens schilzand ten dienste van de Stad, 23 Hooimaand1810: f. 22:0:0; id. ten dienste van de Zeewerken, 12 Hooimaand 1809: f. 19:12:0; id. 13 Hooimaand1810: f. 44:0:0; id. wegens 72 wagen schilzand, 1810, ord. 23 Hooimaand1810: f. 44:0:0; id. wegens 200 wagen schilzand, 23Hooimnd 1810: 122 Caroliguldens; id. over 1810: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; den 5 jun 1842 is den Gemeente voorgesteld als met attestatie van lidmaatschap van daar overgekomen R.R. l. F. van HRL. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1842)
Tjietske Daniels la Fleur huwt met Harke Harmens Hoogterp, boerin te Midlum; BS huw 1831
Catharina Jans Flierl huwt met Christiaan Kaspers Koster, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1839
Anne Dirks van Fliet geb 1796 HRL, ovl 23 aug 1848 HRL, 1e huwt met Geertruida Barends van Hoften op 19 feb 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1829, werkman, 2e huwt met Sara Pieters Bleeker op 29 aug 1833 HRL, turfdrager, zv Dirk Wybes vF, en Aafke IJpes; BS huw 1829, huw 1833, ovl 1848
Pieter Aukes van Fliet P.A. v. F. en Roelofke van Dijk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 jan 1807; ondertrouw HRL
Johann Heinrich Fliethner geb 1799 Hiolbe bij Friemar, (ligt in de buurt van Frankfurt), 1e huwt met Maria Henrietta Heddema, 2e huwt met Aaltje Rikkers op 21 dec 1854 HRL, muziekmeester, zv Martin F, (gk), en Martha Elisabeth Steinbr?ck van Molschleben, (gk); BS huw 1854
Jan Flik zie ook: Flak; J.F., Granadier in de compagnie van Lr. Collonel van Burmania, en Anna Margaretha Swarts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jan 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Evert Flink Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 9, 4 1/2%, verschenen May 1774: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen May 1776. (GAH1060); id. verschenen May 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060); ontvangt interesse 3e classe 4 1/2% van de tontine(orig. groot 40.000 gulden), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, 1801: f. 29:15:0, alsmede f. 18:0:2; id. over 1802: f. 31:16:8, alsmede f. 6:0:2; id. over 1803: f. 32:9:6; id. over 1805: f. 38:2:0; id. over 1806: f. 38:2:0; id. over 1807: f. 38:16:0; id. over 1808; id. over 1809: f. 39:5:0; id. over 1810: f. 42:0:0; id. over 1811: f. 42:18:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt interesse van de Tontine (orig. groot 30.000 gulden 4 1/2% genegotieerd tot opbouw van de Groote Kerk, 1804: 35 Cargld en 4 stuivers
Antie Paulus Flint huwt met Jan Tjeerds; BS ovl 1812; 1820 overlijdens
Klaas Flips zie: Stolte
Arjen Floor geb 1762 Groot-Zundert, ovl 7 dec 1834 HRL, huwt met Maria/Marijke de Vries, zv Johannes F, (gk), en Catharina de Vries, (gk); BS geb en ovl 1834, ovl 1846
Albert Floris ged 20 sep 1740 Grote Kerk HRL, zv Floris Edes en Antje Jacobs; ovl voor 1803, huwt met Maartje Simons Schiere, kind: Simontje Stinstra, geb 1769 HRL; BS ovl 1838; kind: Tjertje Alberts, geb 2 feb 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Floris Alberts, geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Alberts, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antje Alberts; zie Maartje Simons; kind: Symentje Alberts, ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL
Anna Floris zie: van Duivenbode
Antje Floris huwt met Anne Sjoerds, kind: Sjoerd Annes, geb 28 mrt 1784, ged 20 apr 1784 Grote Kerk HRL
Antje Floris huwt met Sjoerd Johannes; BS ovl 1820; huwt met Sjoerd Johannes, kind: Dieuwke Sjoerds, ged 5 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Floris Sjoerds, ged 23 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Joannes Sjoerts, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Antie Sjoerds, ged 28 jun 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Sjoerds, ged 11 jul 1771 Grote Kerk HRL; Tjeerd Clases en Tjerk van Benthem bet f. 204:13:10 aan de rentmeester van het Weeshuis als redders van de nalatenschap van Sjoerd Johannes en A.F., zijnde de inbreng van Tjeerd Sjoerds, 19 apr 1785. (GAH1116)
Aukje Floris geb 23 nov 1780, ged 10 dec 1780 Grote Kerk HRL, dv Floris Yedes en Fokje Hayes
Baatje Floris van Midlum, huwt met Age Johannis van Almenum, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 dec 1767 met attestasie
Duuwke Floris zie: de Vries; Jan Johannes van Almenum en Dieuwke F. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Claases haar broodheer, 23 apr 1791; ondertrouw HRL; Jan Johannis en Dieuwke F., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 15 daaraanvolgende; kind: Floris Jans, geb 8 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans, geb 25 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL
Jakob Floris J.F. en Janke Dirks, beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 6 sep 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd
Jelle Floris ovl voor 1805, nieuw kontrakt tussen Claas Blok als president van het gemeentebestuur en de ingezetenen van Almenum over de impositie van de verkleinde wijn- en biermaat met ingang van 1804; J.F. weduwe ontvangt f. 1:0:0 van het gemeentebestuur, 7 jun 1804 (GAH50)
Jelte Floris geb 1 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, zv Floris Jeltes en Lysbeth Berends
Jetske Floris geb 7 aug 1794, ged 26 aug 1794 Grote Kerk HRL, dv Floris Jeltes en Lijsbeth Beerends
Pieter Floris ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes; huwt met Aaltje Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 jun en getrout de 1 jul 1770 in de Westerkerk; kind: Antje Pieters, geb 10 okt 1772, ged 29 okt 1772 Grote Kerk HRL; Wouter Borgerhof, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Swanenburg, ende Antje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.F. deszelfs vader, 11 jun 1791; foches ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 112, 1 mrt 1804
Rein Floris ovl voor 1814; huwt met Doetje Taekes; BS ovl 1813; eigenaar is R.F. wed., gebruiker Johannes Bruining, stokersknegt, Meindert Jacobs Mensonides, sjouwer, 1814. (GAH204); Dirk Willems Jager van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom R.F., 28 feb 1789; ondertrouw HRL; Haye Gerbens van Almenum ende Itske Reins van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.F. deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Lieuwe Mevis en Maayke Reins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd desselvs vader R.F., 5 okt 1805; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. (?)(nazien), 1 mrt 1804
Schelte Floris ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes
Sybout Floris ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, dv Floris Pieters en Antje Scheltes
Tjebbe Floris ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Floris Pieters en Antje Scheltes; F.T. en Antje Durks, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 12 jun 1774 HRL en toen getrouwd
Tjerk Floris ovl voor 1843, huwt met Maaike Jochums, kind: Anne Tjerks de Vries, geb 1804 Kimswerd; BS huw 1842
Yde Floris huwt met Aukje Geerts, kind: Geert IJdes, ged 31 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wytske IJdes, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Floris IJdes, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL
Laurentius Johannes Florizon eigenaar van wijk F-215, gebruiker is S.B. van Aardenburg, schoolhouder, 1814. (GAH204); Weleerw. Welgeleerde heer L.J.F., predikant te Winaldum, van Winaldum, en Mejuffer Ida Hardenburg van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Winaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt getuigenis
Frans Florus geb 28 feb 1791, ged 20 mrt 1791 Grote Kerk HRL, zv Florus Jeltes en Lysbeth Beerends
Trijntje Florus Remonstreert Ued Achtb Met Schuldige eerbiedigheit T.F. turfmr deser Stede hoe dat Sij Supplnte om besondere dringende redenen seer genegen Soude Wesen om haer voors bedieninge voor eenigen tijd te laeten waernemen door eenen Hiltje Pieters alhier ter Stede en daer toe bequaem Edog nademael Sulx niet als met Ued Achtb Speciael Consent en permissie kan nog mag geschieden So is t dat de Suppliante Sig Mits desen aen Ued Achtb Addresseert met ootmoedig Versoek en bede dat U Achtb de gemelte Hiltje Pieters als Substituut turfmr in plaets van de Supplnte gelieven aen te stellen en onder eede te nemen quo facto etc reqtus vert D Walrigh. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende den Supplnte hun Versoek ten requeste gedaen mits dat de gesubstitueerde Hiltje Pieters hun eed doet Van Sig getrouwelijk in hun bedieninge de sullen gedragen dog alles bij provisie en tot naeder order Van haer Achtb actum den 18 jul 1729 vert. Junius Munter ter ordtie van de magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft Hiltje Pieters als Substituut turfmr den eed in handen van de hr burgemr Munter Gepraesteert en afgelegt In kennisse van mij vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); ovl voor 21 sep 1729; zie verdere tekst bij: Lijsbeth Dirx en Hiltje Pieters hv Bartel Hayes; (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Lodewijk Fluchmaker (LUDWIG BENJAMIN); geb 1803 Memel, ovl 9 apr 1877 HRL, huwt met Grietje van deulen op 21 mei 1830 HRL, wonende te HRL, varensgezel, tapper in 1877, zv Johann Gottlieb F, (gk), en Anna Barbara Damus, (gk), vdr. wonende te Memel, arbeider in 1830, moeder ovl 25 aug 1804 Memel; BS huw 1830, ovl 1877; oud 31 jaar, geb Memel en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk A-140; VT 1839
Jacobje Fluister oud 55 jaar, geb Ameland en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk H-110; VT1839
Jan Jans Fluit ovl voor 1864, huwt met Antje Jans Bos, kind: Jan F, geb 1 feb 1783 Wolvega/Joure; BS ovl 1863
Jan Jans Fluit geb 1 feb 1783 Wolvega/Joure, ovl 22 jan 1863 HRL, huwt met Catharina Beuker en Berber Popkes, Rooms Katholiek, timmerman te HRL. 1843 wonende te HRL. 1841, ovl wijk F-047, tichelaarsknecht in 1833, zv Jan Jans F, en Antje Jans Bos; BS huw 1833, huw 1841, ovl 1843, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-045; oud 55 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, tichelaar, wijk I-017; VT1839
Jan Jans Fluit geb 29 dec 1807 Midlum, huwt met Aaltje Haukes van Dijk op 24 okt 1833 HRL, dienende bij de Afd. Grenadiers, tichelaarsknecht, wonende te HRL. 1833, Rooms Katholiek, A 20 sep 1852 Hemelum, Vst 12 jul 1853 uit Almenum, A 8mei18 62 Almenum, zv Jan Jans F, en Berber Popkes; BS huw 1833, bev.reg. Ha18 51 wijk D-132, wijk G-331
Gerben Jans Fluitman geb 1803 Gaast, ovl 22 dec 1847 HRL, huwt met Sietske Eeltjes Rispens op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, wonende te HRL, panbakkersknecht, zv Jan Gerbens F, en Geertje Johannes Houstra; BS huw 1829 1847 overlijdens, ovl 1850; oud 35 jaar, geb Gaast en wonende te HRL. 1839, pannebakker, wijk E-230; VT1839
Jacobus Wilhelmus Fluitman geb 27 sep 1810 HRL, zv No? Wilhelm F, en Agnes Swilders; hu Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810
Jan Gerbens Fluitman ovl 27 jun 1831 Gaast, huwt met Geertje Johannes Houstra, in leven werkman, kinderen: Gerben Jans F, geb 1803 Arum, Johannes Jans F, geb 1808 Gaast; BS huw 1829, ovl 1831, ovl 1847
Johannes Jans Fluitman geb 1808 Gaast, ovl 4 apr 1831 Maastricht, soldaat bij de tweede compagnie Eerste Bataillon der achtste Afdeeling Infanterie, zv Jan F, en Geertje Johannes; BS ovl 1831
No? Wilhelm Fluitman huwt met Agnes Swilders op 30 jul 1809 HRL, komt van HRL, kind: Jacobus Wilhelmus, geb 27 sep 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 180, dopen Grote Kerk HRL 1810
Frans/Franciscus Jacobus Fluks geb 1780 HRL, ovl 25 aug 1827 HRL, huwt met Sijtske Hendriks Boomsma, huw.get. bij J.E. de Boer en E.J. Posthuma, 1818, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heinner 1818, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga 1815, id. bij L. Westerhof en M.B. Bettels, neef bruid 1821, meester smid in 1827, wonende te op de Noorderhaven in 1811, kinderen: Foekje F, geb 1805 HRL, Jacobus F, geb mei 1810 ... , Hendrik F, geb 31 jul 1807HRL, zv Jacobus F, en Foekje Ruel; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1815, huw 1818, huw 1821, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1886; eigenaar en gebruiker van wijk C-153, ijsersmid. 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, ongehuwd, 21 jaar, inwonend bij Jacobus Flux, (waarschijnlijk vader), 1 mrt 1804; weduwe F. Hendriks F. (grofsmid), eigenaresse van perceel nr. 573 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 216, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 639-641 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, resp. stal, huis en erf, en huis en erf, resp. 105, 42 en 120 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 1684 te HRL, (grofsmid), woonplaats HRL, legger nr. 216, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Hendrik Fluks geb 31 jul 1807 HRL, ovl 27 feb 1886 HRL, huwt met Trijntje Posthuma Bleeker op 22 dec 1831 HRL, grofsmid en ijzerk ... (ramer ?), zv Frans F, en Sijtske Hendriks; BS huw 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; VT1839
Jacobus Fluks geb 18 mrt 1745 Schoonhoven, ovl 28 okt 1818 HRL, huwt met Foekje Fransen Ruel, kinderen: Frans F., geb 1780 HRL, Wilhelmina F., geb 1788 HRL; BS ovl 1818; 1819 overlijdens, ovl 1827; gebruiker van wijk G-090, gealimenteerd, eigenaar is Gijsbert Willekes 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 60, bij hem inwonend Franciscus Flux, 21 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; aangesteld tot burgerwacht van de Kerkpoort: J.F. en Frans Rouel, vr. 8 aug 1800 (GAH46)
Wilhelmina Fluks geb 1788 HRL, ovl 24 jun 1819 HRL, dv Jacobus F, en Foekje Fransen; BS ovl 1819
Foekje Flux geb 1805 HRL, ovl 1 apr 1828 HRL, huwt met Jan Hoogmeulen op 28 okt 1827 HRL, huw.afk. 14 en 21 okt 1827 HRL, dv Franciscus Jacobus F, en Sijtske Hendriks Boomsma; BS huw 1827, ovl 1828, ovl 1829
Jacobus Flux geb mei 1810 ... , ovl 4 nov 1811 HRL, wonende te op de Noorderhaven, zv Frans F, en ... ; bsha181ov
Jan Doekes Fockema geb 1769 Irnsum, ovl 7 feb 1836 HRL, kuiper te HRL. in 1829, kinderen: Tetje Jans F, geb 1803 Leeuwarden, Doeke Jans F, geb 22 jan 1805 HRL, Geeske F, geb 28 mrt 1797 Goutum/Scharnegoutum, Albertje geb 3 apr 1800 Sneek, zv Doeke Meinderts F, en Rinske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1836, ovl 1856, ovl 1881, ovl 1889; gebruiker van wijk E-207, kuipersknegt, eigenaar Jan Galama, 1814. (GAH204)
Siebe Doekes Fockema zie ook: Sijbe Doekes; geb 1774 HRL, ovl 6 dec 1840 HRL, huwt met Trijntje Koops/Jacobs Visser, huw.get. bij H. vd Heide en G.J. Fokkema, zeepziedersknecht, oom bruid 1819, kinderen: Dioeke Sijbes, geb 18 jun 1806 HRL, IJepkje F, geb 1803 HRL, zv Doeke Meinderts F, en Geiske/Rinske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1819, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk A-129, kuipersknegt, 1814. (GAH204)
Anne Fockens zie ook: Anne Sjoerds Foekens; eigenaar en gebruiker van wijk E-203, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204)
Sjoerd Fockens Lieuwe Douwes ende Grietje Feikes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.F., goede bekende, 24 mrt 1792; ondertrouw HRL
Gerben Focker van Almenum, huwt met Trijntie Hanses de Jong van Midlum, geproclameerd de 15-23 en getrout met attestasie de 29 mrt 1761
Aefke Fockes huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 jun en den 2 jul en getrouwt de 4 dito 1741; Hendrik Jansen ende A.F. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs schoonbroeder Marten martens, 17 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Aeltje Fockes van Bolsward, ende Salomon Hoytes van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Johannes van Zeist; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Albert Fockes zie: A. Fekkes
Cornelis Fockes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 wegens 100 pond vlas door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 19, 4 apr 1730. (GAH1060)
Gryttie Fockes huwt met Hoite Jans, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Jan Hoytes, geb 5 okt 1774, ged 30 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Hoites, ged 12 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Fokke Hoites, ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacomina Hoytes, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 88, bij haar inwonend Fokke Lieuwma, 1 mrt 1804
Haeye Fockes Ids Haeyes ende Martjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder H.F. tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hinke Fockes ende Jacob van der Steven, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL; Comende voor de deselve Jan Jansen van Wet; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Karst Fockes ovl voor 1743, betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:14:8 wegens 1 jaar huur van de achterste opkamer in het huis op de Schrijtsen, 15 sep 1734 (GAH1064); id. 10 okt 1735 (GAH1065); id. 29 okt 1736 (GAH1066); id. 14 okt 1737 (GAH1067); id. 15 sep 1738 (GAH1068) id. 24 sep 1739 (GAH1069); id. sep 1740 (GAH1070); id. 13 okt 1741 (GAH1071); id. door de weduwe K.F., 25 sep 1742 (GAH1072); id. 26 aug 1744 (GAH1073); id. 29 aug 1745 (GAH1074); id. 24 okt 1746 (GAH1075); id. 8 aug 1747 (GAH1076); id. 12 sep 1749 (GAH1078); Goitsen Piebes van Drijlst ende Antie Jans van hier, huw.aang. 23 okt 1734 HRL, komende voor de bruid C.F., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Claas Fockes Lammert Dirks ende Neeltie Claases koomende voor de Bruit desselfs vader C.F., 16 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Fockes mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen Jacob Gerbens bij C.F. ter zee verdiend, 9 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 44:0:0 aan dito door de weesjongen Cornelis Dirks bij schipper C.F. met ter zee varen verdiend, 28 dec 1744 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 90:0:0 aan dito door de weesjongen Reyn IJdes als scheepstimmerman op het schip van C.F. in 1 jaar verdiend, 2 jan 1748 (GAH1077)
Simon Fockes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake ovenstenen in het Weeshuis geleverd, 2 nov 1734, kwit. no. 31: f. 2:19:0 (GAH1064)
Simon Fockes medeweesvoogd Scheltinga bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Dirk Hessels bij S.F. met cooperslaan had verdient, 28 feb 1730. (GAH1060)
Sipke Fockes gebruiker van wijk D-051, uitdrager, eigenaar en medegebruiker is Anne Sierds wed., 1814. (GAH204); geb 1770 ... , huw.get. bij K.R. Blaauw en E. Jans, uitdrager, wonende te HRL; BS huw 1814; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Sjoerd Fockes woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerd Fockes begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 24, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Uilke Fockes Aleff Wybes en Teetske Uilkes, beyde van HRL, huw.aang. 17 dec 1735 HRL, komende Voor de Bruyd U.F., desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735
Wytske Fockes Jan Tjepkes van de Dragten ende W.F. van HRL, komende weegens de bruid Heere Wybes, 24 Apr 1745
Erick Fockkes ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Fockke Ericks en Wijlen Clara Norel
Oene Fockkes Zeeger Theunis ende Aeltje Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruyd O.F., 26 Oct 1748; Barent de Leeuw, soldaat, ende Mettje Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruyd O.F. des selfs oom, 8 Mrt 1749; Berardus Leonardus Latter ende Janneke Jans beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom O.F., 12 Jul 1749
Jetse Foeckes huwt met Pytrick Jacobs Eysma; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Johanna Foeckes zie: Greidanus
Aaltje Minnes Foekema zie ook A.M. Postma; geb 1787 Berlikum, ovl 18 okt 1846 HRL, huwt met Schelte Jans Wagenaar, dv Minne Minnes F, en Teuntje Berends; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Freerk Hessels Foekema huwt met Antie Fekkes, wonende te HRL 1813 wijk H-019; BS ovl 1813
Hendrik Alberts Foekema huwt met Hielkje Pieters Veldboer, arbeider; BS ovl 1839
Minne Minnes Foekema huwt met Teuntje Berends, kind: Aaltje Minnes F, geb 1787 Berlikum; BS ovl 1846
Anne Sjoerds Foekens zie ook: Anne Fokkens; geb 1782 Miedem/Jelsum, ovl 25 jan 1840 HRL, huwt met Sijbrigje Jans Altena op 16 jun 1814 HRL, huw.afk. 5 en 12 jun 1814, wonende te HRL, huw.get. bij A. Stuur en P.W. vd Stel 1816, id. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, neef bruid 1818, id. bij H. vd Heide en G.J. Fokkema, neef bruidegom 1819, schoolonderwijzer in 1840, organist 1802-1809, zv Sjoerd F, en Trijntje de Jong; BS huw 1814, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1840; oud 58 jaar, geb Miedum en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk G-068; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur als organist van de Nieuwe Kerk, 31 Lentemaand1809: f. 18:15:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. samen met Jacob de Boer, 30 Herfstmaand1809: f. 37:10:0; id. 31 Wintermaand 1809: f. 37:10:0; id. over 1808: f. 150:0:0, met 2 maanden over 1807: 25 Caroliguldens tesamen 175 Caroliguldens; id. over 1809; (geen boeknr. vermeld); id. samen met IJpey, tractement van 14 dec 1802 tot nov 1803: 132 Caroliguldens en 14 stuivers; id. over 1804: f. 150:0:0; id. over 1805-1807; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 107, 23 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); A.S.F. eigenaar van percelen nrs. 1271 en 1272 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 217, resp. huis, huis en erf, resp. 66 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Grietje Sjoerds Foekens geb 1778 HRL, ovl 4 mrt 1858 HRL, 1e huwt met Jan van Eken op 20 apr 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, 2e huwt met Kornelis Visser, dv Sjoerd F, en Trijntje Pieters de Jong; BS huw 1821, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk C-184; oud 61 jaar, geb Miedum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-068; VT1839
Sjoerd Foekens ovl 8 okt 1798 HRL, huwt met Trijntje Pieters de Jong, kinderen: Grietje, geb 1778 HRL, Anne Sjoerds F, geb 1782 Miedum /Jelsum; BS huw 1821, ovl 1840, ovl 1858
Ybeltje Foekens zie: de Vries
Age Foekes huwt met Pijttie Hilles, beide van HRL, geproclameert den 28 mei en de 4 en getrout de 11 jun 1758; kind: Taike Ages, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Ake Foekes ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Foeke Eerks en Gadske Hainzes
Antie Foekes ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL, dv Foeke Freerks en Lijsbeth Kornelis
Antje Foekes geb 1746 ... , ovl 17 jul 1814 HRL, huwt met Marten Dirks Blok, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk, getuige bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks in 1811, en zou toen 72 jaar oud zijn, ovl wijk A-108; DTB N.H. HRL, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1827; kind: Grietje Martens, geb 1 nov 1772, ged 17 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Janke Martens, ged 12 dec 1769 Grote Kerk HRL
Auke Foekes zie: van Ruiten
Aukje Foekes huwt met Cornelis Clasen, beide van HRL, geproclameerd de 30 jul en de 6-13 en getrout de 20 aug 1758 in de Westerkerk
Bauke Foekes zie: van der Werf
Baukje Foekes huwt met Cornelis Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Corneliske Foekes ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis
Foeke Foekes ged 26 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Foeke Foekes en Tetske Pieters
Foeke Foekes huwt met Tetske Pieters, kind: Foeke Foekes, ged 26 jul 1763 Grote Kerk HRL
Freerk Foekes ged 23 dec 1756 Westerkerk, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis
Froukjen Foekes huwt met Monse Piebes, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 okt 1754
Grietje Foekes zie: Hannema
Grietje Foekes ovl 10 okt 1804 HRL, oud 29 jaar
Hessel Foekes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van H.F., 30 sep 1806 (GAH1138)
Hiske Foekes zie: de Haan
Klaas Foekes ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Foeke Klaassen en Antie Henriks
Lieuwe Foekes ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis; ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Foeke Freerks en Lijsbeth Cornelis
Marten Foekes weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van M.F., 1 jul 1788. (GAH1120)
Rinske Foekes ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, dv Foeke Claasen en Antje Hendriks
Rinske Foekes van HRL, ende Sijbe Symons van Sapmeer, huw.aang. 25 okt 1738 HRL; komende voor de bruid desselvs vader Foeke Feddes; huw aang. HRL 1738; huwt met Sijbe Simons, kind: Gerrit Sijbes, ged 28 sep 1758 Westerkerk; kind: Simontje Sijbes, ged 3 okt 1752 Grote Kerk HRL; kinderen: Trijntje en Foeke Sikkes, beiden ged 21 dec 1749 Westerkerk HRL, vader als Sikke S. ; kind: Antje Sijbes, ged 11 sep 1746 Westerkerk HRL
Sjoerd Foekes ontvangt van het Weeshuis f. 368:16:12 terzake 7 overjaarse varkens tot 13 gulden 19 stuivers het 100 pont geleverd, 26 okt 1758, kwit. no. 1 (GAH1087)
Tiete Foekes mogelijk Tiete Fockes; T.F. van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde attestatie van Midlum, primo dec getekend agg: A. Haitsma, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, schooldienaar aldaar
Uilke Foekes Sijbe Stoffels ende Foekjen Uilkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder U.F., 14 Sep 1743
Wybe Foekes ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Foeke Johannis en Trijntje Wybes
Allardus Johannes Fok geb 1796 HRL, ovl 8 jul 1850 Leeuwarden, huwt met Grietje Sijtses op 6 apr 1823 HRL, huw.afk. 23 en 30 mrt 1823, werkman, N.H., sjouwerman in 1850, zv Johannes F, en Grietje Jans vd Werf; BS huw 1823, ovl 1837, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk F-085; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Anna Fok geb 1804 HRL, ovl 14 dec 1814 HRL; wijk G-288, dv Johannes F, en ...; BS ovl 1814
Bernardus Fok huwt met Aeltje Jans, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 jul 1755
Bernardus Fok geb feb 1809 HRL, ovl 17 apr 1860 HRL, huwt met Trijntje Schaafsma, (gk) op 13 mei 1841 HRL, metzelaar, N.H., ovl wijk G-106, zv Johannes F, en Grietje vd Werff; BS huw 1841, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-111; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-151; VT1839
Jan Johannes Fok geb 1792 HRL, ovl 3 mei 1841 HRL, huwt met Grietje Pieters dekker op 19 mei 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1825, werkman, zv Johannes F, en Grietje Jans vd Werf; BS huw 1825, ovl 1841; oud 40 jaar (!), geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-233; VT 1839
Johannes Fok geb 1762 HRL, ovl 5 feb 1840 HRL, huwt met Grietje Jans vd Werf, kinderen: Jan Johannes F, geb 1792 HRL, Anna F, geb 1804 HRL, Bernardus F, geb 1809 HRL, Allardus Johannes F, geb 1796 HRL, huw.get. bij J.B. de Vries en M.T. Koster, bontwerker, neef bruidegom 1821, wever in 1825, huw.get. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen turfmeter, 1831, id. bij A. Petzlar en J.M. Sluys 1835; BS ovl 1814; 1821 huwelijken, huw 1823, huw 1825, huw 1831, huw 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1861; gebruiker van wijk G-288, turfdrager, eigenaar is P. Menalda wed. erven 1814. (GAH204); J.F. ende Margareta van der Werff, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werff de vader, 26 may 1792; ondertrouw HRL; J.F. en Margareta van der Werf, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL, wijk G-162; VT1839; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; J.F. aangesteld als koorndrager, do. 12 feb 1801 (GAH47); Abe Johannes, turfdrager, en J.F., korendrager, verzoeken on hun funktie te mogen verwisselen. Gemraad accoord: Abe Johannes wordt korendrager en J.F. turfdrager, ma. 9 mrt 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 133, 1 mrt 1804; J.F., oud 66 jaren, turfdrager, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Dirk Arjens Boonstra; zie verder aldaar
Jan Fokelman mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:1:14 wegens opkomsten voor het weeskind J.F., spruitende uit de nalatenschap van Hessel Lexs, waarover Sijbren Wybrens administratie heeft, 8 aug 1741 (GAH1071); mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt f. 66:6:0 aan dito terzake een erfenis voor de weesjongen J.F. van Hessel Lex afkomende, 4 sep 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd J. Tuininga betaalt aan dito f. 31:5:0 terzake de weesjongen J.F. opkomsten uit de boedel van Hessel Lex, 13 jul 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt f. 32:2:8 aan dito wegens opkomsten voor J.F. in het Weeshuis wordende gealimenteert, en door Sjoerd Wybrens die boedel geadministreert, 23 aug 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:10:0 terzake 1/5 portie interesse wegens de nalatingschap van Hessel Lex voor de weesjongen J.H.F., 19 jul 1740 (GAH1070); mede-weesvoogd Tj. Radsma betaalt f. 24:17:2 aan dito terzake opkomsten voor J.F., worden in het Weeshuis gealimenteerd, komende uit de boedel van H. Lex, die door S. Wybrens wordt geadministreerd, 22 aug 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd B. Drijer betaalt f. 25:0:0 aan dito wegens uitdeling gedaan door F. Swart belangende goederen van J.F., 21 jan 1749 (GAH1078)
Jan Fokerts goudsmid. burger te Dokkum op 25 nov 1629, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Albertje Jans Fokkema geb 3 apr 1800 Sneek, ovl 17 dec 1889 HRL, 1e huwt met Hans Olsen op 9 aug 1833 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Johannes van Texel op 13 okt 1836 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds Feenstra; BS huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 39 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-084; VT1839
Berber Fokkema geb 1765 HRL, ovl 6 mrt 1837 HRL, huwt met Evert Sjoerds, dv Jan F, en Anke Sjoerds; BS ovl 1837
Doeke Jans Fokkema geb 22 jan 1805 HRL, ged 10 feb 1805 HRL, ovl 7 okt 1895 HRL, huwt met Dieuwke Baukes Fopma op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, werkmen en schoenmaker in 1851, N.H., zv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds Feenstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1895, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk D-104; VT1839
Doeke Meinderts Fokkema huwt met Rinske Jans, kinderen: Sijbe Doekes F, geb 1774 HRL, Jan Doekes F, geb 1769 Irnsum; BS ovl 1836; 1840 overlijdens
Geeske Fokkema geb 28 mrt 1797 Scharnegoutum, ovl 24 jun 1881 HRL, huwt met Hermanus van der Heide op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1819, wonende te HRL, Nederlands Hervormd dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1819, ovl 1881, bev.reg. Ha18 51 wijk E-171
Geiske Fokkema zie ook: Geiske Sijbes; geb 1811 HRL, huwt met Willem Barteles Wagenaar op 20 jun 1839 HRL, dienstmaagd, dv Sijbe Doekes F, en Trijntje Jacobus Visser; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-126; VT1839
Hielkje Pieters Fokkema geb 1749 HRL, ovl 21 mrt 1819 HRL, huwt met Jurjen de Groot; BS ovl 1819
Jan Fokkema huwt met Anke Sjoerds, kind: Berber F, geb 1765 HRL; BS ovl 1837
Jantje Fokkes Fokkema ovl voor 1841, huwt met Jacobus Oedzes Wyma; BS huw 1840
Tetje Jans Fokkema geb 1803 Leeuwarden, ovl 4 nov 1856 HRL, huwt met Bauke Lammerts Mulder op 10 dec 1829 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1829, dienstmeid. Christelijk Afgescheiden; dv Jan Doekes F, en Berber Sjoerds; BS huw 1829, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-006, wijk I-014
Yepkje Sybes Fokkema geb 23 jul 1803 HRL, ged 7 aug 1803 HRL, ovl 27 feb 1879 HRL, huwt met Johannes IJsenbeek op 12 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1828, N.H., dv Sijbe Doekes F, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-192, wijk B-160, wijk G-277; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-261; VT1839
Beernt Fokken huwt met Jeltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 7 jun 1756
Geeske S Fokkens oud 43 jaar, geb Goutum en wonende te HRL. 1839, wijk E-141; VT1839
Geziena Fokkens oud 66 jaar, geb Groningen en wonende te HRL., 1839, wijk A-133; VT1839
J. C Fokkens gebruiker van wijk E-103, commies, eigenaar is Albert van Eeken, 1814. (GAH204)
Saakje Fokkens huwt met Jacobus Arnoldus Tenckinck op 28 mei 1786 St. Annaparochie, komt van Leeuwarden; bron onbekend
Sipke Lutzens Fokkens geb 1747 Blankenham, ovl 29 mrt 1826 HRL, huwt met Tjietske Jans, huw.get. bij H. Akkerman en H. Poppes, wonende te HRL 1816; BS huw 1816, ovl 1826; S.L.F., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Aaltje Fokkes zie: Wijngaarden; Claas Dirks ende A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Fokke Eerks, 25 jul 1795; ondertrouw HRL; kind: Geeske Klaases, geb 18 nov 1795, ged 29 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Klaases, geb 24 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agttiende nov is geb Geeske, dv Klaas Dirks en A.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 dec 1815
Aaltje Fokkes Harmen Johannes en A.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Geeske Johannes Smit, geb 15 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL, vader als: H.J. Smit
Antie Fokkes ged 24 dec 1767 Westerkerk HRL, dv Fokke Jans en Gadtske Claases
Antje Fokkes huwt met Jan Jacobs, kind: Abraham Jans, ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL; kind: IJsaak Jans, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Antje Fokkes zie ook: A. Foppes; huwt met Jelle Lieuwes, kind: Frans Jelles, geb 1 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL
Antje Fokkes geb 9 aug 1783, ged 5 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Fokke Martens en Geeske Pieters
Antje Fokkes begraven Klein Kerkhof, regel 19, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Fokkes geb 1777 HRL, ovl 13 okt 1838 HRL, 1e huwt met Arjen Adolfs, 2e huwt met Johannes Adema op 15 okt 1805 HRL, laatste afk. 29 sep 1805, dv Fokke ... en, Gatske ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1838; Johannes Adema en A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Isaac Jansen deszelfs neef, 14 sep 1805; ondertrouw HRL
Antje Fokkes huwt met Eeltje Riemersma; BS ovl 1851
Antje Fokkes Adolph Buitendijk ende A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Barend Martens deszelfs neef, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; kind: Casper Adolfs Buitendijk, geb 13 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL
Bastiaan Fokkes geb 1793 HRL, ovl 23 jun 1823 in het tugthuis te Vilvoorden, Belgi?, ongehuwd, hovenier, zv Fokke ... , en Catharina Bastiaans; BS huw 1823; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Dirk Gerrijts en B.F., 12 jan 1808 (GAH1140); id. f. 16:18:0 verdiende Loon van B.F., 29 aug 1809 (GAH1141); geb 26 nov 1792, ged 11 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Fokke Hessels en Trijntje Bastiaans
Christoffel Fokkes zie: Klein
Fetje/Tetje Fokkes zie ook: Visser; ged Fettje F., ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL, dv Fokke Eerks en Gatske Yges; Ruurd Johannes en F.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jan 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Minke Ruurds, geb 1 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje F. ; kind: Fokke Ruurds, geb 7 jul 1793, ged 28 jul 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje F. ; kind: Ulbe Ruurds, geb 24 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Gatske Ruurds, geb 1 may 1787, ged 17 may 1787 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en negentig den Vier & twintig jan is Geboren Ulbe zv Ruurd Johannes en F.F. Afgegeven op den Raadhuizen binnen HRL den 7 mei 1816
Foekjen Fokkes huwt met Wieger Jarighs, kind: Doede Wiegers, ged 9 nov 1751 Grote Kerk HRL
Fokke Fokkes zie: Posthumus
Fokke Fokkes ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Fokke Lolkes en Aafke Clases
Frans Fokkes zie: van Esta
Frouwkje Fokkes huwt met Gatse Uiltjes; BS huw 1818
Geertruy Fokkes huwt met Jan Oebles, kind: Harmen Jans, geb 2 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL
Gelske Fokkes zie: de Jong
Gerrit Fokkes huwt met IJttie Lammerts, beide van Harel, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 Novem 1755
Gerrit Fokkes weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerritje Fokkes zie: Molenaar
Gertje Fokkes huwt met Ruurd Johannes, kind: Johannes Ruurds, geb 5 feb 1790, ged 28 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Grietje Fokkes zie: Onbelet
Grytje Fokkes huwt met Johannis Daniels, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 jul en den 5-12 aug 1742 en doen ook getrouwt; huw.reg. Nederlands Hervormd krk-Harl; Johannes Dani?ls ende G.F. beide van HRL, koomende weegens de bruid Ruurd Jansen bontwever, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hendrikje Fokkes zie: Jagersma
Hessel Fokkes weesvoogden betalen f. 8:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiend loon van H.F., 18 jul 1810 (GAH1142); geb te HRL, datum niet vermeld, inschrijfnummer 2512, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812, zv Fokke Hessels en Trijntje Bastiaans; Chateau de Vincennes, Fr; geb 12 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Fokke Hessels en Trijntje Bastiaans
Hette Fokkes H.F. en Jetsche Roelofs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Fokkes ovl voor 1850, huwt met Sijtske Rienks Vlieger; BS ovl 1849
Jan Fokkes ged 9 nov 1760 Westerkerk HRL, zv Fokke Jans en Gadtske Klases
Jan Fokkes ged 2 okt 1757 Westerkerk, zv Fokke Eerks en Gadske IJges
Jan Fokkes geb 17 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Fokke Jans en Antje Johannes
Jan Fokkes geb 6 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL, zv Fokke Jans en Aurelia van Aarssen
Jan Fokkes Roelof Gerrits ende Maeike Lammerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder J.F., 30 Jan 1745
Jan Fokkes geb 1743 ... , ovl 26 apr 1811 HRL, wonende te in de Kerkstraat; BS ovl 1811; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Janke Fokkes ovl voor 1835, huwt met Abraham Kortsma; BS huw 1834
Jantje Fokkes zie: Fokkema
Johannes Fokkes zie: de Haan
Johannes Fokkes zie ook: Johannes Folkerts en Johannes F. de Jong; geb 12 feb 1780, ged 5 mrt 1780 Grote Kerk HRL, zv Fokke Jans en Antje Johannes; geb 17 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Folkert(!) Johannes en Antje Johannes; op citatie van de fiscus zijn gecompareerd Abraham en Jacob Lipman, gesterkt met hun moeder wed. Lipman Benjamins, J.F., gesterkt met zijn vader Fokke de Haan, en Anne Sijtzes, gesterkt met zijn vader Zijtse Gerrits, over en terzake op gepasseerde zaterdag 6 dec enige gnobberij van St. Nicolaasgoed hadden bedreven ten huize van Lodewijk Jansen. Na confessie zijn A. en J. Lipman en Anne Sijtzes, gecondemneerd voor 3 etmalen te water en te brood in de Pekelkuip, en J.F. tot van deze avond, ma. 8 dec 1800 (GAH46)
Claas Fokkes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Lolke Fokkes ged 3 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Fokke Lolkes en Breghtje Arjens
Maaike Fokkes zie ook: Faber; huisvrouw van Johannes OIinjus te HRL verkoopt, via Taeke Stephanij, procureur-fiscaal te HRL, een huis staande bij de Bildtpoort aan de Stadsvesten aan Matthijs Ouwendag te HRL voor 51 Caroliguldens op 6 feb 1802; (geen boeknr. vermeld); kind: Albertus Johannis Olinjus, geb 8 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Maaike Fokkes ovl voor 1830, huwt met Tevis Jacobs Bakker; BS ovl 1827
Marten Fokkes zie ook: Wijngaarden; blikslager, wordt beschuldigd van grove mishandeling aan zijn vrouw en schoonouders, bijna dagelijks te plegen. Door hen zijn bittere klachten ingebracht en de beklaagde onvoldoende verantwoording gedeklareerd hebbende. Veroordeeld tot 4 dagen te water en te brood, waarvan 2 dagen aan handen en voeten in de balk, de 2 andere dagen los in de Pekelkuip, 28 feb 1801 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 144 1/3, gehuwd, 25 jaar, 1 mrt 1804
Marten Fokkes koopman te HRL, verkoopt een huis aan Sicco Popta, chirurgijn, voor 2550 Caroliguldens op 16 feb 1799; pachter der tollen, ontvangt van het gemeentebestuur ''t halve overschot der Trekwegstollen tussen Leeuwarden en HRL, 21 jul 1784: f. 689:6:2; id. van mei 1785 tot mei 1786, 21 aug 1786: f. 682:2:0; id. van mei 1786 tot mei 1787, 14 aug 1787: f. 439:2:6; id. 30 jul 1770: f. 320:17:10; id. 14 aug 1771: f. 229:17:4; id. 26 aug 1772: f. 334:13:6; id. 2 sep 1773: f. 264:15:12; id. 5 aug 1774: f. 409:6:4; id. 26 jul 1775: f. 300:3:014; id. id. 21 aug 1779: f. 414:7:14; id. 31 jul 1780: f. 424:16:6; id. 24 jul 1781: f. 609:3:14; id. 12 aug 1782: f. 908:7:14; id. 31 jul 1783: f. 1383:13:0; id. restitutie van tolpenningen voormaals abusievelijk te weinig ontvangen, hiervan door de magistraat der stede Leeuwarden de helft aan die van HRL worden gerembourceerd, 26 jul 1775 f. 11:14:0; id. tussen Leeuwarden en Pijphorne, 21 jul 1784: f. 8:2:4; id. 21 aug 1779: f. 36:8:10; id. 31 jul 1780: f. 23:15:4; id. 24 jul 1781: f. 23:19:14; id. 12 aug 1782: f. 32:2:0; id. 31 jul 1783: f. 26:18:0; id. de bevaren tollen tussen Leeuwarden en Pijphorne, 21 aug 1786: f. 21:4:4; id. 14 aug 1787: f. 10:19:8; (geen boeknr. vermeld)
Marten Fokkes heeft een huisbediende, 1e quartier, no. 31, belasting:2-10:0 (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op lijfrente vertoond hondert gulden en aan geld: f. 25:0:0 (GAH650)
Marten Fokkes begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marten Fokkes vrouw van M.F. gebruiker van wijk G-088, medegebruiker is Bauke Fopma, kleermakersknegt, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204)
Marten Fokkes huwt met Grietje Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May en den 22 dito 1752 getrouwdt
Martje Fokkes huwt met IJzaak Jans Faber, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; DTB N.H. HRL. 1769, BS ovl 1835; kind: Jan, geb 20 aug 1772, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Isaaks Faber, geb 20 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Isaaks Faber, geb 5 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: Maartje F. ; kind: Antie Isaaks Faber, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Marijke Fokkes huwt met Johannes Olinjus, verkoopt een huis in 1802
Michiel Fokkes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Minke Fokkes zie: Palstra, Sloot
Minke Fokkes huwt met Wybe Siebes, kind: Hette Wybes, geb 14 sep 1778, ged 27 sep 1778 Grote Kerk HRL
Neeltje Fokkes zie: Jagersma
Oene Fokkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 19:14:0 ter zaake kuiploon, 30 nov 1793, quit. no. 29 (GAH1125); id. f. 12:13:0 ter zake reparatie aan vaatwerk, 5 dec 1795, quit. no. 51 (GAH1127); id. f. 9:16:0, 31 dec 1805, quit. no. 15 (GAH1138); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde vaten, 20 jun 1793: 6 Caroliguldens; id. wegens geleverde emmers, 30 jun 1795: f. 3:4:0; id. enige leverantie aan de Stad, 19 sep 1796: 18 Caroliguldens en 3 stuivers; koopt van Cornelis Arjens Jonker 2 kamers voor 250 Caroliguldens op 17 okt 1801; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 97, 1 mrt 1804
Oene Fokkes ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Fockke Oenes en Atje Ages; huwt met Hendrikje Everts Faber, koopt een huis in 1801, kind: Fokje Oenes, geb 1781 HRL; BS ovl 1830; O.F. en H.E., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Atje Oenes, geb 6 dec 1777, ged 1 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Atje Oenes, geb 6 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Fokje Oenes, geb 31 dec 1780, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL; bezit een hond, mei 1805, 1806, belasting:2:0:0 . (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Fokkes zie: Leertouwer
Pieter Fokkes ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Fokke Martens en Saare Pieters
Pietje Fokkes geb 3 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Fokke Hetses en Okje Sjoerds
Sybrigje Fokkes huwt met Douwe Daniels; BS huw 1824
Sybrigje Fokkes Pieter Jakobs van Boerum en S.F. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 9 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Kollum en aldaar, volgens ingekomen berigt, getrouwd den 23 may 1779
Sytske Fokkes ged 22 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Fokke Oenes en Atje Ages
Sytske Fokkes geb 1755 HRL, ovl 28 mei 1824 HRL, huwt met Tjeerd Roelofs Kabbeljauw; BS ovl 1824; Tjeerd Roelofs en S.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Zijtske F., ged 24 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Fokke Oenes en Atie Ages
Simon Fokkes zie: Bakker
Sipke Fokkes in het 8 ste quartier benoemd tot bekkenist in plaats van Evert Baarda en S.F. : Douwe W. Houtsma en Gijsbert de Boer, mr. bakkers 5 apr 1804 (GAH50); Sijbren Aukes is beschuldigd S.F. te hebben aangetast, terwijl zij ten huize van Sijbren Aukes zaten te roken, zodanig dat hij gevaar liep gesmoord te worden. Beboet met f. 3:0:0 boven de kosten in plaats van de gevorderde 60 goudguldens, 10 dec 1804 (GAH50); S.F. en Sijbren Aukes verzoeken door tussenspraak van de vergadering decicie op de door S.F. ge?iste 60 goudguldens tot reparatie van de geleden injurie. Partijen zullen zich volledig bij de uitspraak neerleggen. Straf wordt 2 goudguldens, te betalen door Sijbren Aukes aan S.F., boven de kosten, 27 dec 1804 (GAH50)
Sipke Fokkes Claas Arends en Riemke Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader S.F., 6 mrt 1790; ondertrouw HRL
Sjieuwke Fokkes Harmanus Holtkamp, Corporaal onder de comp. van capt. Dolleman en de S.F., beide van HRL, 12 jul 1788; ondertrouw HRL; Harmanus Holtkamp, Corporaal in de compagnie van kapitein Dolleman en S.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Swaantie Fokkes Geeft UEd:Achtb:met behoorlike eerbied te kennen S.F. wed. Marten Tjallings alhier dat onlangs door ''t overlijden van Tettie Jans een van deese Stadsvroedvrouwen, dat ampt is vacant geworden, welk ampt door UEd:Achtbaare Zeekerlijk weeder met een bequaem persoon zal moeten werden voorsien, en Zij supplnte:vermeinende daar toe behoorlijke bequaamheid en ervarentheid te hebben aangesien Zij nu al veele Jaaren als vroedsvrouw in deese Stad met veel succes heeft gefungeert, na Gebruikelijk Examen. Zoo versoekt de supplnte Eerbiediglijk UEd:Achtb:gelieven mag haar persoon meede tot deeses vroedvrouw aan te stellen op pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande welx doende etc:(:was get:)J. Tjallingii. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnte S.F. tot meede ordris Stads vroedvrouw op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid actum den 28 oct 1750 (:get:) H:Wassenaar Ter Ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; Laager Stonde; op Heeden den 30 oct 1750 heeft S.F. den Eed als meede Stads Vroedvrouw in handen van de Hr. Presid. Burgemr. H:Wassenaar gepresteerd. In Kennisse van mij secrts abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van het gemeentebestuur 1/2 jaar tractement als stadsvroedvrouw, kwit. op 2 ordonn, 1 mei 1751: f. 25:0:0 (GAH428)
Tetske Fokkes binnen der Stad per Procr. Marnstra verklaart te spieren, sodanige Huwelijksproclamatien als op dato den 2 apr deses Jaers 1735, ter Secretarie Sijn aengegeven door Frans Goitiens en Aefke Willems om redenen als dat de voorn:Frans Goitiens, niet alleen nae voorgaende Troubeloften door lang Conversatie met deselve T.F. is geschied en gedaen, en voorts dat deselve van de voorn: Frans Goitiens is beslaepen geworden en een kv deselve ter werelt heeft gebragt, en nog in levenden lijve is, Actum ter Secretarie; huw.aang. HRL 1735
Tetje/Fetje Fokkes zie: Visser
Tietia C Fokkes zie: Heidkamp
Thomas Fokkes zie: Steenstra
Tjamkje Fokkes geb 21 jan 1799 HRL, ovl 29 mei 1824 HRL, ongehuwd, dv Fokke Hessels en Grietje Ottes; BS ovl 1824
Tjietske Fokkes huwt met Pieter Abrahams op 16 jun 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Tjitske Fokkes ovl voor 1835 Achlum, huwt met Durk Pieters; BS huw 1834; kind: Trijntje Dirks, geb 6 dec 1773, ged 19 dec 1773 Grote Kerk HRL
Trijntje Fokkes zie: de Jong, Klein
Trijntje Fokkes ende Jan Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, koo-mende voor de bruit Auke Aukes, desselvs Neeff; huw.aang. HRL 1738; huwt met Jan Gerrits, kind: Atje Jans, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Trijntje Fokkes geb 1794 HRL, huwt met Jan Martens vd Veen op 15 mrt 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 mrt 1827, dienstmeid. wonende te HRL. 1834, dv Fokke Hessels en Trijntje Bastiaans; BS huw 1827, ovl 1834; Cathrijna Fokkes, geb 6 jul 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Fokke Hessels en Cathrijna Bastiaans
Trijntje Fokkes huwt met Albert Hiddes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jul en den 27 dito 1752 getrouwdt
Uilke Fokkes zie: de Haan
Wiebe Fokkes zie: Palstra
Wytske Fokkes Albert Andries van HRL, en W.F. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 2 jun daaraanvolgende; kind: Andries Alberts Jellema, geb 7 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL, vader als: A.A. Jellema
Willem Fokkes zie: Mandema
Willem Fokkes matroos, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 16, gehuwd, 29 jaar, 1 mrt 1804
Willem Fokkes schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 123:5:0 voor 17 schouw Leekster turf f. 7 1/2 gld het schouw, en voor dragen en meten etc f. 17:8:8, tesamen f. 140:13:8, ord. no. 2, 26 mrt 1784. (GAH1115)
Willemke Fokkes Gerrit Jans van HRL. ende W.F. van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruidegom met vertooninge van schriftelijk consent van ''s bruyds moeder, 23 dec 1747; van Almenum, huwt met Gerrit Jans van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1747 en den 7 jan 1748 en doen ook getrouwt
Yble Fokkes ontv. vd Stadsrentmeester f. 9705:0:0 wegens aangenomen timmer en metzelwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 50, op diverse recipissen, ordonn. 13 dec 1775. (GAH1060); id. f. 369:6:0 wegens enig extraordinair afgemaakt metzelwerk aan de nieuwe kerk, kwit. no. 51, ordonn. 13 dec 1775. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur wegens timmerwerk van de thans gebouwd wordende kerk, 23 aug 1773: f. 1000:0:0; id. 4 nov 1773; id. 13 aug 1773; id. 2 feb 1774: f. 2500:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Yege Fokkes zie: Visser
Yge Fokkes ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL, zv Fokke Ericks en Gadske IJges; IJ.F. en Douwtje Abes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gatske Yges, geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Yeges, geb 3 okt 1782, ged 20 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Fokje IJges, geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL
Ype Fokkes F. IJ. van Minnertsga en Jouk Jans van Almenum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Minnertsga, getekent D. van der Schaaf, v. d. m., en P. Hoogterp, organist en schoolmeester te Minnertsga; kind: Sytske IJpes, geb 11 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL
Ysak Fokkes huwt met Hiltje Lammerts, beyde van HRL, zijn geproclameert den 31 desember 1741 en den 7-14 jan 1742 en getrouwt de 23 dito; IJ.F. ende Hiltie Lammerts beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef Wybe Fongers, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jan Hendrik Folbrink ook als: Volbring, Volbrink; huwt met Catrina Coenraadts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May en doen ook getrouwdt
Jan Hendrik Folbrink ende Catharina Coenraeds, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Coenraed Beernts desselfs vaeder, 2 May 1750
Akke Folckerts geb 1759 Heerenveen, ovl 18 apr 1836 HRL, huwt met Lubbert Johans; BS ovl 1836, ovl 1851; kind: Elizabeth Lubberts, geb 2 feb 1782, ged 17 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Jan Rimmer Folkema de Buhr geb 1799 ... , huw.get. bij IJ. vd Meer en J. Wassenaar, (gk), visiteur op de abt, wonende te HRL; BS huw 1842
Marijke Jacobus Folkerda ovl 17 mei 1815 Dokkum, huwt met Folkert IJpes Oostra; BS huw 1829, ovl 1842
Setske Folkers oud 54 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-133; VT1839
Trijntje Folkers rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan Hendrik Minnes f. 8:0:0 terzake restitutie van alimentatiepenningen gedaan en verlegt aan T.F., 25 okt 1746, kwit. no. 29 (GAH1075)
Ulbe Folkersma oud 40 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kantonrechter, wijk C-150; VT1839
Aaltje Folkerts zie: Draaisma
Aart Folkerts zie: Nauta
Abraham Folkerts zie: Zijlstra
Ale Folkerts huwt met Aukjen Bonnes, beide van Almemum, geproclameerd de 18-25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1770; kind: Etje Alles, geb 20 jul 1772, ged 4 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Fettje Alles, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Alle Folkerts geb 3 feb 1803 HRL, ged 20 feb 1803, N.H., zv Folkert Alles en Antje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1803
Andele Folkerts van Almenum, huwt met Antie Jacobs van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; kind: Fettje Andeles, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Willem Andeles, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Andeles, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL; A.F. ende Trijntje Jacobs Schaafsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Gerbens deszelfs oom, 26 feb 1791; ondertrouw HRL; IJbrand Willems ende Fettje Andeles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader A.F., 22 feb 1794; ondertrouw HRL; A.F. en Trijntje Jakobs Schaafsma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts: niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Andries Folkerts Willem Pieters en Geertje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader A.F., 13 dec 1804; ondertrouw HRL
Anna Folkerts weduwe Gerrard Magnus; pro memoria: het Weeshuis ontvangt van de weesvoogd B. Dreyer een obligatie groot 1000 gulden ten laste van de provincie Friesland, Resolutie 3 mrt 1694, no. 81, op naam van A.F., weduwe Gerrard Magnus, verschenen 16/26apr, interesse te goed sedert 1752, 17 nov 1758 (GAH1087)
Anne Folkerts zie: Fennema
Anne Folkerts geb 1790 Midlum, ovl 2 dec 1818 HRL; BS ovl 1818
Antje Folkerts zie: Gerbranda
Antje Folkerts geb 1779 ... , huwt met Ate Harmens op 13 apr 1802 HRL, doet overlijdensaangifte van IJpe Grimijzer in 1811, wonende te Pingjum 1839; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1839; kind: Folkert Ates, geb 5 jan 1812, ged 19 jan 1812 Grote Kerk HRL
Antje Folkerts Douwe Fransen ende A.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Willem Linterman desselfs swaeger, 14 Feb 1750; huwt met Douwe Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 15-22 Febr en den 1 mrt 1750 en doen getrouwdt; kind: Trijntje Douwes, ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Douwes, ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Douwes, ged 24 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Zijtje Douwes, ged 1 dec 1750 Grote Kerk HRL
Artje Folkerts ovl 18 okt 1787 HRL, oud 25 jaar
Ate Folkerts huwt met Tjitske Ennes, kind: Aeltje Ates, ged 11 aug 1750 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Ates, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, moeder als T. Innes
Ate Folkerts zie: Nauta; A.F. en Antje Harmens, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Folkerts Ates, geb 19 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL
Auke Folkerts huwt met Hijlkjen Abes, kind: Folkert Aukes, geb 22 apr 1793, ged 28 may 1793 Grote Kerk HRL
Bauke Folkerts zie: van der Vorm
Bauke Folkerts geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Folkert Baukes en Dieuwke Okkes; gebruiker van wijk F-128, korendrager, medegebruikers Benjamin Cohen, koopman, Sipke Pieters Altena, timmerknegt, Hendrik Bersa, musikant, Jacob Alberts, turfdrager, Hendrik Hendriks wed., Riemer Hendriks huisvrouw, eigenaar is Jan W. Vettevogel erven, 1814. (B2 04); B.F., zv Folkert Baukes, metzelaarsknegt alhier, provisioneel aangesteld als koorndrager en heeft de eed van getrouwe waarneming gepresteert in handen van burger L. Albada, ma. 29 nov 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 35, gehuwd, 25 jaar, 1 mrt 1804
Baukjen Folkerts huwt met Gosling Adams, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Antie Goslings, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 9 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 25 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Elske Goslings, ged 1 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Adam Goslings, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Goslings, ged 19 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Goslings, ged 30 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Catharina/Trijntje Folkerts zie: Kronenburg, Levis
Cornelis Folkerts en Hendrika Sibella Folkerts, tweelingen, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, z/dv Folkert Cornelis en Johanna Pieters van der Linden
Kornelis Folkerts huwt met Riemke Sjoerds, kind: Saakje Kornelis, geb 19 feb 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Cornelis Folkerts huwt met Jaapje Jacobs de Jong, kind: Folkert Cornelis Koudenburg, geb 1798 Vlieland; BS ovl 1841
Dieuwke Folkerts Mathijs Spollets, soldaat onder de compagnie van Major Guerin, en D.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Djoeke Folkerts zie: Bijlsma
Douwe Folkerts geb 22 okt 1805 HRL, ged 12 nov 1805 HRL, N.H., zv Folkert Johannes en Aaltje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Elsje Folkerts geb 1754 Gron, ovl 29 nov 1837 HRL, huwt met Johannes van Asperen; BS huw 1837
Trijntie Folkerts Meyer Jochums, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Arjens; huw.aang. HRL 1736
Folkert Folkerts zie: Postma
Folkert Folkerts huwt met Tjietske Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 12-16 en getrout de 19 okt 1760 in de Westerkerk
Frans Folkerts zie: de Vries
Froukje Folkerts zie: de Jong
Geert Folkerts zie: Park
Geertje Folkerts ged , samen met Janneke Folkerts, 12 sep 1743 Westerkerk HRL, dv Folkert Saekes en Grijtje Jans
Geertje Folkerts ovl 17 aug 1766, 27 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Geertje Folkerts huwt met Pieter Rintjes; BS ovl 1835
Geeske Folkerts zie: de Jong
Gerben Folkerts woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerben Folkerts Anthoon Albrechts Duboa ende Antje Mulder, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.F., goede bekende, 19 dec 1795; ondertrouw HRL
Germen Folkerts geb 1745 ... , ovl 26 mrt 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 239, 1 mrt 1804
Gerrit/Gorrit Folkerts ovl voor 1731; wed. F.G. bet f. 88:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van 17 1/2 pondematen lant leggende onder den dorpe Belkum; 14 jun 1730. (GAH1060); wonende te Berlikum, ovl voor 1735; de weduwe G.F. is te rest gebleven 1 jaar huur van 3 stukken land groot 17 1/2 pondematen leggende tot Belkum, was verschenen mrt 1733, mei 1734: f. 88:0:0 (GAH1064); id. over 1742 (GAH1072); weduwe G.F. betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis 88 :0:0 wegens 1 jaar huur van 3 stukken land, tesamen 17 1/2 pondematen land leggende tot Belkum, verschenen mrt 1734, 3 jul 1735 (GAH1065); id. 3 mrt 1735 (GAH1065); id. 29 aug 1736 (GAH1066); id. 5 jun 1737 (GAH1067); id. 11 jun 1738 (GAH1068); id. 20 okt 1739 (GAH1069); id. 25 jul 1740 (GAH1070); Tunis Meetsma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens de weduwe G.F. f. 88:0:0 wegens idem, 17 okt 1741 (GAH1071)
Grietje Folkerts zie: de Haas
Harmen Folkerts zie: Stedehouwer
Haye Folkerts H.F. van Bergum ende Trijntie Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd IJpe Heeres met vertoninge van schriftelijk consent van wedersijdse ouders, 13 Apr 1748
Hendrika Sibella Folkerts en Cornelis Folkerts, tweelingen, geb 6 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, z/dv Folkert Cornelis en Johanna Pieters van der Linden
Hielkje Folkerts geb 9 feb 1798 HRL, ovl 4 mrt 1821 HRL, ongehuwd, dv Aagje van Blessum; BS ovl 1821
Hiltje Folkerts huwt met Jogchem Hoffius, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Antie Jochems Hoffius, ged 25 jul 1756 Westerkerk, vader als J. Zacharias H. ; kinderen: Klaas en Folkerts Jochems Hoffius, beiden ged 25 feb 1759 Westerkerk HRL; kind: Baukje Jochems Hoffius, ged 4 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Haike Jochems, ged 6 jan 1754 Westerkerk HRL, vader als J. Za-charias
Hiske Folkerts zie: Zijlstra
Hiske Folkerts geb 19 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Folkert Baukes en Dieuwke Okkes
Jacob Folkerts zie: Bakker, Hemminga, de Jong
Jacobus Folkerts huwt met Janneke Freerks, kind: Grietje Jacobus, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jacobus, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F. ; kind: Folkert Jacobus, ged 27 aug 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F. ; kind: Grietje Jacobus, ged 25 okt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F.
Jacob Folkerts geb 3 sep 1791, ged 18 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Folkert Johannes en Antje Johannes
Jacob Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen, loegen en meten, alsmede voor bier en opzichter, 24 aug 1746: f. 16:11:0; id. 18 jan 1754: f. 5:9:0; id. voor 21 3/40 schouw turf aan de Hoofdwacht, 4 aug 1744: f. 28:10:0; id. voor 12 schouw en 3 korven turf aan de Grote School en Spinhuis, okt 1744: f. 16:1:0; id. voor 5 schouw en 5 korven turf op het Raadhuis, 20 sep 1747: f. 9:12:0; id. 5 schouw aan de Kosterij, 20 sep 1747: f. 9:15:8; id. 5 schouw turf aan de Armekamer, 22 mei 1748: f. 6:10:0; id. 24 1/2 schouw turf aan de Voorwacht, 4 aug 1750: f. 31:17:0; id. 19 schouw en 24 korven turf in de Grote Kerk en op het Raadhuis, 18 aug 1752: f. 35:4:0; id. 5 1/2 schouw turf aan het Raadhuis en Zoutdragershuisje, 15 sep 1753: f. 9:7:0; id. voor dragen, meten, loegen, opzichter en bier van 24 1/2 schouw turf geleverd aan de Voorwacht, ord. 4 aug 1750: f. 33:11:0 (GAH428); id. 24 schouw en 12 korven turf, 4 sep 1736: f. 44:17:6 (GAH283); id. 22 9/40 schouw turf aan de Voorwacht f. 28:17:0 en voor een vaatje bier . -11:0, voor het lopen van de turf f. 1:2:0, tesamen: f. 30:10:0, 26 apr 1737 (GAH283); id. f. 14:7:0 wegens dragen en meten van 14 schouw en 15 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 7 jul 1738 , kwit. no. 7 (GAH1068); id. f. 6:6:0 wegens 6 schouw en 13 korven turf ten behoeve van het Weeshuis, 6 sep 1738, kwit. no. 9 (GAH1068)
Jacob Folkerts woont in 7e qaurtier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Folkerts Geeft met Verschuldigde Eerbied te kennen, J.F. hovenier en borger binnen deze Stad, dat hem suppliant is voorgekoomen, dat de bedieninge van Kerkhofwieden enigen tijd geleeden is koomen te Vaceren, zonder tot nog toe door een bequaam Subject vervuld te zijn:de suppliant hier toe van herten inclineerende en zig tot ''t Waarneemen deezes Volkoomende meenende in Staat te bevinden neemt de Vrymoedigheid sig mits deesen aen UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanigst versoek dat UEd:Achtb:door haare gunstige dispositie deze bedieninge op des supplnts:persoon gelieven te defereren en hem aan te stellen tot ordris Kerkhofwieder binnen deze Stad, op Lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; en aangesien Haar Achtb:geduirende deze Vacature het onderhoud van deselve Kerkhoven hebben moeten bekostigen, zoo praesenteerden den suppliant (indien UEd Achtb:hem met deze bedieninge gelieven te Vereeren) aan, om al hetgeene de Eigenaers der graven in die tijd schuldig geworden zijn te innen en aan UEd:Achtb:over te leveren ofte anderSints vorengemelde UEd:Achtb:expensen, en dat ''t geen van de Eigrs moet worden opgehaald in zulken gevalle tot des suppliants voordeele koome:zodanig UEd:Achtbh:maar gelieven te disponeren zullende de suppliant altoos rekenen hem gratie te geschieden en zulx met dankbaarheid erkennen. q:f:etc:(was Getekend) J.F., requisitus S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits deezen den supplntJ.F., tot kennelijk wederseggen van Haar Acht b:tot Kerkhofwieder van deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en specialijk op de Instructie de dato den 29 okt 1754 daar op beraamd:mits rembourserende het verschot in den jaare 1758 tot reddinge van het kerkhof gedaan ter soma van drie en vijftig gls:en twee stuivers: waartegen de supplnt:ook ten sijnen Voordeele zal hebben de Salarien van het zelve jaar; Voortsdoende den Eed van getrouwigheid Actum den 18 apr 1759. (was get:) Claas van der Brug (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; den 19 apr 1759 heeft J.F. den Eed gepraesteerd coram praeside Van der Brug In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Folkerts draagt zijn functie van ratelwagter over op Age Cornelis dd 28 jul 1751; zie bij Age Cornelis. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Folkerts Gerrijt Sjoerds van Wijnnaem ende Aeltje Rienks van HRL, komende weegens de bruyd J.F., desselfs buurman, 29 Oct 1746
Jacob Folkerts huwt met Wytske Sjoukes, kind: Aattje Jacobs, geb 1 jan 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jacob Folkerts Lieuwe Willems en Pijtje Doedes beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.F., 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jacoba Folkerts zie: Bakker
Jacobje Folkerts geb 21 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Jan Folkerts zie: Dijk, Koudenburg, Lonneman, Park, Visser
Jan Folkerts ged 1 okt 1743 Grote Kerk HRL, zv Folkert Janzen en Truy Janz
Jan Folkerts ged 26 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans en Enne Jans
Jan Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon over het behangen van 4 kamers op het Raadhuis volgens rekening en kwitantie daarvan aan burgemeester Brouwer overgegeven, 3 jan 1735: f. 65:0:0 (GAH283)
Jan Folkerts huwt met Taetske Lieuwes, dochter Antie Jans Grauda, geb rond 1675; zie verder: Jacob Fransen Roorda
Jan Folkerts J.F. van Franeker ende IJttje Jacobs van HRL, koomende weegens de bruyd Tjeerd Seerps, 4 Nov 1747
Janke Folkerts zie: Wax; Harmen Aris de Vries en J.F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL
Janneke Folkerts ged , samen met Geertje Folkerts, 12 sep 1743 Westerkerk HRL, dv Folkert Saekes en Grijtje Jans; huwt met Jan Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 aug 1765 in de Westerkerk; DTB N.H. HRL. 1765, BS ovl 1846; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 4 jul 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 21 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Geert Jans, geb 14 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Beerntje Jans, ged 25 sep 1766 Westerkerk HRL; dit is vergeeten te besorgen; kind: Folkert Jans, ged 22 okt 1769 Westerkerk HRL; kind: Reinder Jans, ged 7 nov 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Janke F.
Jantje Folkerts ovl voor 1819, huwt met Jan Folkerts Dijk, in leven echtelieden te Dokkum; BS huw 1818, ovl 1861
Jelle Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 6 schouw en 22 korven turf aan de Voorwacht, 12 apr 1748: f. 66:4:0; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 39:10:0 terzake 12 schouw en 30 korven turf ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 8 jun 1737, kwit. no. 1 (GAH1067); id. f. 39:17:0 terzake 12 schouw turf ten behoeve van het Weeshuis, 11 nov 1737, kwit. no. 9 (GAH1067)
Jetske Folkerts Feike Brouwer van HRL, en J.F. van Workum, laatst geproclameert op dato dezes 20 feb 1774 HRL, en vervolgens van hier met attestatie vertrokken naar Workum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk geschiedt is op 28 feb 1774, Bernardus Lemstra, Eccl.
Job Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde bossen stro, 11 okt 1796: 4 Caroliguldens, alsmed 10 Caroliguldens; id. ord. 11 nov 1801: 36 Cargld; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 35:0:0 voor 4 pondematen bouwland aan de Halle, (onder Midlum), no. 23, over 1783, 1784. (GAH1115); id. f. 70:0:0 over 1784 en 1785, 23 mrt 1786. (GAH1118); id. over 1786 en 1787, (is nu no. 25), 20 aug 1788. (GAH1120); id. f. 75:15:0 over 1788, 1789 en 1790 f. 25:5:0 ''s jaars, no. 25, 4 dec 1790. (GAH1123); id. f. 50:10:0 van 2 jaar huur, no. 25, 23 jan 1793 (GAH1125); id. f. 70:10:0 voor 2 jaar huur 10 nov 1795 (GAH1127); id. f. 25:0:0 voor 3 pondematen bouwland aan de Halle, (onder Mid-lum), no. 21, over 1783, 1784. (GAH1115); id. f. 50:0:0 over 1784 en 1785, 23 mrt 1786. (GAH1118); id. over 1786 en 1787 (is nu no. 22), 20 aug 1788 (GAH1120); id. f. 60:0:0 over 1788, 1789 en 1790 f. 20:0:0 ''s jaars, no. 22, 4 dec 1790. (GAH1123); id. f. 40:0:0 voor 2 jaar huur, no. 22, 23 jan 1793 (GAH1125); id. f. 71:0:0, de huur voor 2 jaren 1794 en 1795, 10 nov 1795 (GAH1127)
Jochem Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen heiwerken ten noorden der stad, ord. 12 dec 1803: 2232 Caroliguldens en 10 stuivers; id. wegens aangenomen heiwerk volgens bestek, 25 apr 1805: f. 2600:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Johannes Folkerts zie ook: de Jong; zie ook: Johannes Fokkes
Johannes Folkerts geb 26 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Folkert Johannis en Antje Johannis
Johannes Folkerts ovl sep 1792 Surhuizum, huwt met Froukje Goffes, arbeider, kind: Folkert Johannes de Jong, geb 1761 Surhuizum; BS huw 1826
Joukje Folkerts huwt met Klaas Annes, beide van HRL, geproclameert den 26 aug en de 2 sep en getrout den 9 dito 1753
Jurjen Folkerts zie: Wax, Zwaal
Caatje Folkerts zie ook: Levis; oud 45 jaar, geb Nymegen en wonende te HRL. 1839, wijk G-077; VT1839
Klaas Folkerts zie: Feersma
Claas Folkerts ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Folkert Alles en Fettje Annes
Claas Folkerts woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Claas Folkerts ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van een nieuwe vleugel bij de Lammert Warnersbrug, volgens publieke besteding, 27 okt 1745: 19 Caroliguldens; id. verdiend arbeidsloon aan het Stadhuis, 5 apr 1751: f. 15:15:0; id. voor enig gemaakt metselwerk aan de Latijnse School, benevens enig bijwerk, 10 nov 1751: f. 139:10:0; id. arbeidsloon voor het vloeren van enige Stadsstraten, 21 feb 1753: 29 Caroliguldens; id. hoopwerk van metselwerk ten dienste van de Stad, 1 feb 1785: f. 839:9:0; id. wegens aangenomen werk aan het Sarsjeshoofd, 5 okt 1772: f. 225:0:0; id. wegens metzelwerk aan de pijp bij de Sakdragersbrug, 15 sep 1773: f. 203:11:0; id. wegens gedaan metselwerk aan de Franeker Pijp met enig bijwerk, volgens besteding, 29 jun 1754: 275 Caroliguldens en 6 stuivers; id. voor het vervloeren van de Vismarkt volgens publieke besteding, 28 aug 1758: f. 98:5:0; id. wegens verdiend arbeidsloon voor het leggen van de Breemer Trappen en de Wallen, alsmede voor het vloeren van de Bredeplaats, 13 aug 1759: f. 113:7:0; id. verdiend arbeidsloon aan de Kleine Kerk en Havenspoort, 8 nov 1759: 132 Caroliguldens en 7 stuivers; id. verdiend metselloon aan de Kleine Sluis, 17 nov 1760: f. 347:1:0; id. aan de Bildtpoort, 9 dec 1761: f. 690:15:12; id. van de Ossenmarkt, Rinnertspijp en de Put, 9 dec 1761: f. 32:14:0; id. metselwerk bij de Latijnse Scholen en brandspuithuisjes, 28 okt 1754: 22 Caroliguldens en 12 stuivers; president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 58:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Albert Tunis in 2 jaren verdiend met metselwerk bij C.F., 16 okt 1759 (GAH1088); id. wegens aangenomen reparatie aan de Leeuwarder Trekweg over 1802, ord. 1 mrt 1803: 961- 6:0; id. voor het maken van de Kerkpoort, 5 nov 1753: 38 Caroliguldens en 12 stuivers; id. arbeidsloon van metselwerk aan de Kleine Kerk, 5 nov 1753: 143 Caroliguldens; id. wegens arbeidsloon aan het Stadhsuis, volgens rekening, ord. 5 apr 1751: f. 15:15:0 (GAH428); president-voogd B. Dreyer betaalt f. 73:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Albert Tunis in 1 jaar met metselwerk bij C.F. verdiend, 10 jun 1760 (GAH1089); president-voogd T. Radsma netaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen Symon Jans Drost met metselwerk bij C.F. verdiend, 20 jun 1752 (GAH1081); president-voogd Breton betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen Hendrik Gerrits op het metselen bij C.F. verdiend, 27 mei 1755 (GAH1084); weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan dito door Teefe Sjerps als metselaarsknegt bij C.F. verdiend, 12 okt 1779 (GAH1110); ontvangt van het Weeshuis f. 20:0:0 terzake metselwerk in het Wees huis, 20 nov 1759, kwit. no. 21 (GAH1088); id. f. 54:5:0 terzake verdiend loon van metselwerk aan het Weeshuis, 20 jun 1752, kwit. no. 16 (GAH1081); id. f. 3:2:0, 15jan175, kwit. no. 3 (GAH1083); id. f. 25:14:0, kwit no. 12 (GAH1083); id. f. 7:10:0, 27 mei 1755, kwit. no. 4 (GAH1084); id. f. 92:17:0 kwit. no. 18, 25 nov 1779 (GAH1110); id. f. 16:13:0 wegens metzelwerk aan de Bank van Lening, kwit. no. 4, 25 nov 1779 (GAH1110); id. ten dienste van de Zeewerken, 23 aug 1773: f. 34:3:8; id. 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 8 mrt 1794: 30 Caroliguldens; id. 18 sep 1794; id. 29 sep 1795; id. wegens 42 dagen vacatien op de ord. Grote Landsdag, 30 mei 1793 84 Caroliguldens; id. 31 dagen op 2 extraord. Landsdagen, waaronder een quartierdag, 30 mei 1793: 62 Caroliguldens; id. 16 dagen vacatien op een extraord. Landsdag, 25 jul 1793: 32 Caroliguldens; id. 8 dagen, 16 sep 1793: f. 16:0:0; id. gedane verschotten wegens gedane schrijfdiensten over 1793, 13 feb 1794: 17 Caroliguldens en 4 stuivers; id. presidiale kosten, 12 jan 1795 51 Caroliguldens en 17 stuivers; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuys f. 70:0:0 weegens verdiend loon van Albert Teunis, 19 may 1764. (GAH1094); ontv van dito f. 168:10:0 tersake verdiende loon van metselen, 16 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd A. Wybenga bet f. 86:0:0 van K.F. voor loon van Albert Teunis, metzelaarsknegt, in 1 jaar verdient, 17 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 16:10:0 aan dito weegens verdiende loon van Keimpe Gerrits als metselaarsjonge bj C.F. in 15 weken verdiend, 10 feb 1769. (GAH1100); id. f. 30:0:0 aan dito door Johannes Johannes bi C.F. als metsselaersknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 37:0:0, 3 jun 1776. (GAH1107); id. f. 90:0:0, 9 dec 1777. (GAH1109); mede-weesvoogd M.K. Blok betaalt aan het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen Albert Tunis in 1 jaar bij C.F. met metselwerk verdiend, 28 jun 1757 (GAH1086); id. f. 80:0:0 door de weesjongen Hendrik Gerrits met metselwerk bij C.F. verdiend, 28 jun 1757 (GAH1086); president-voogd L. Spannenburg betaalt aan het Weeshuis f. 62:10:0 door de weesjongen Hendrik Gerrits met metselwerk bij C.F. verdiend, 22 jun 1756 (GAH1085); id. f. 26:0:0 door de weesjongen Albert Tunis met metselwerk bij C.F. verdiend, 22 jun 1756 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 117:4:0 verdiend metselloon aan ''t Weeshuis, ord. no. 10, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:5:0, ord. no. 23 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 23:12:0, kwit. no. 18, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 92:17:0, kwit. no. 18, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 92:5:0 wegens metselwerk aan het Weeshuis gearbeit, 3 dec 1756, kwit. no. 14 (GAH1085); id. f. 54:11:0 voor metselloon aan de Bank van Leening, ord. no. 2, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 7:0:0, ord. no. 6, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 4:5:0, kwit. no. 2, 23 nov 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 4, f. 16:13:0, 25 nov 1779. (GAH1110); verkoopt een huis aan LodewijkMeyer voor 104 Caroliguldens op 13 mei 1797; voogden bet f. 157:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van J. Bos en Claas Jeltes bij C.F. verdiend, 23 nov 1787. (GAH1119); id. 80 :0:0 wegens verdiend loon van Teeke Sjerps bij K.F., mr metselaar, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 20:0:0 als metselaarsknecht bij idem 12 okt 1779. (GAH1110); id. f. 28:0:0, 2 jan 1781. (GAH1111)
Klaas Folkerts huwt met IJbeltje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 doe ook getrouwdt; C.F. ende IJebeltje Pijters beide van HRL, aangegeven door Dr. Tjallingii, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 20 Nov 1751
Klaaske Folkerts zie: Wax
Claeske Folkerts ovl apr 1727 HRL; als Kerk Arme
Klaaske Folkerts gebruiker van wijk H-134, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Claaske Folkerts Gerrit Markus ende C.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Linterman desselfs swaeger, 13 jun 1750; huwt met Gerrit Markus, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1750 ook getrouwdt
Claaske Folkerts huwt met Melcher Melchers, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito 1755
Krythoud Folkerts ovl 29 nov 1790 HRL, oud 33 jaar
Loetske Folkerts zie: Park
Lolke Folkerts geb 9 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Folkert Wiegers en Renske Lolkes
Maertje Folkerts Jan Wax van Hindeloopen ende M.F. van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Folkert Claeses, 14 Sep 1743
Mayke Folkerts zie: Koudenburg
Mayke Folkerts geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Folkert Wijgers en Rinske Lolkes
Maria Folkerts zie: Wax
Maritje Folkerts huwt met Jan Waxz, kind: Folkert Jans Waxz, ged 14 jul 1746 Westerkerk HRL
Marten Folkerts zie: Wijngaarden
Marijke Folkerts zie: de Haas
Marike Folkerts ged 16 feb 1740 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jansen en Truy Jansen; DTB N.H. HRL 1740
Marijke Folkerts Willem Berends van Pietersbierum en M.F. van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 3 jan 1773 HRL, en op heden hier getrouwt, na vertoonde adtestatie van Pietersbierum, op den 3 jan 1773 getekent door do. P.W. Schierbeek, v. d. m. en N.N. Bottjes, schoolmeester te Pietersbierum
Marijke Folkerts huwt met Gerrit Harmens, koopt/verkoopt een huis 1801-1802; Gerrit Harmens ten Fijn van HRL, en M.F. van Sexbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie; M.F. te HRL koopt van Johan Daniel Toussaint, oud-distillateur te HRL, een huis met een potkast voor f. 90:5:0 op 17 okt 1801; koopt van Harmen Homolen een huis staande aan de Hofstraat voor 220 Caroliguldens op 15 mei 1802; verkoopt een huis aan Jan Lodewijks Groen voor 120 Caroliguldens op 25 sep 1802
Marijke Folkerts van HRL, huwt met Jan Waks van Hindeloopen, zijn geproclameert f. 15:22:29 sep 1743 en getrouwt den 6 october
Marijke Folkerts huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 22 jul 1759
Meile Folkerts zie: van der Plaats
Meine Folkerts zie: de Vries
Neltje Folkerts ovl 9 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Okke Folkerts geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Folkert Baukes en Dieuke Okkes; ovl 28 aug 1794 HRL, oud 14 jaar
Pieter Folkerts ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans en Truike Jans
Pieter Folkerts eigenaar van wijk B-070, gebruiker is IJede Weydema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204)
Pietje Folkerts ovl voor 1859, huwt met Jielt Terpstra; BS ovl 1858
Rein(Der) Folkerts zie: Gerbranda, Park
Rigtje Folkerts Claas Clasen ende R.F. beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs oom Bonne Beerns aldaar, en vertoonde de Bruidegom een Cedule van desselfs vader tot consent in deesen, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Klaases, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Klaasen, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Rixje F. ; kind: Folkert Klaeses, ged 6 aug 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Rixjen F. ; kind: Antje Claeses, ged 8 jan 1741 Grote Kerk HRL
Richtje Folkerts (RINTJE in 1803-1808), binnenmoeder 1772-1779; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 wegens 1/2 jaar tractement hares dienstes als binnenmoeder, 31 okt 1772. (GAH1103); id. f. 120:0:0, kwit. no. 4, 1773. (GAH1104); id. ord. no. 4, 19 mei 1774. (GAH1105); id. ord. no. 7, 15 nov 1774. (GAH1105); id. 2 jun 1775, ord. no. 4. (GAH1106); id. 5 dec 1775, ord. no. 7. (GAH1106); id. ord. no. 4, 11 jun 1776. (GAH1107); id. ord. no. 7, 19 nov 1776. (GAH1107); id. ord. no. 5, 7 jun 1777. (GAH1108); id. ord. no. 8, 22 nov 1777. (GAH1108); id. kwit. no. 3, 7 apr 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 6, 25 nov 1778. (GAH1109); id. kwit. no. 3, 13 apr 1779. (GAH1110); id. kwit. no. 4, samen met de binnenvader C. Voordewind, voor 3 maanden en 12 dagen tractement: f. 63:0:0, 19 jul 1779. (GAH1110); huwt met Claas Claasen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 apr 1740 en doe ook getrout; hij later met de geslachtsnaam: Voordewind; kind: Rinske Klaases, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; huwt met Klaas Klasen Voordewind, tolleman 1803-1808; BS ovl 1812
Rintje Folkerts zie ook: Tolsma; in plaats van de weduwe Jan Jansen tot tolman van Koetille is aangesteld; R.F., wonende Midlum, voor jaarlijkse huur van f. 395:0:0 tot 1 mei 1808, 19 jan 1803 (GAH49); gemeentebestuur vraagt om mede-accordatie in Leeuwarden in het verzoek van R.F. te Midlum, om over te mogen nemen ''de resterende huurjaren van de tollen van Koetille, laatstelijk gehuurd door ene Jan Jansen, wiens weduwe zich gaarne van de pacht ontslagen wenst'', 13 jan 1803 (GAH49); Leeuwarden accoord op 24 jan 1803 (GAH49); betaalt in 1804 aan het gemeentebestuur de halve tolpenningen en stuivergelden van Koetille voor een half jaar, 12 nov 1803 verschenen: f. 103:13:12; id. wegens het 2e half jaar, 12 mei 1804: f. 103:12:12; id. van mei 1806 tot mei 1807: f. 207:7:8, af: verponding f. 58:0:0, dijkschatting f. 4:4:0, personeel f. 43:4:8, districtsgeld f. 4:7:6, armegeld f. 6:11:2, tussentotaal: f. 116:17:0, te betalen: f. 90:10:8; id. over 1808: f. 207:7:8, daarvan af: arme-, districts- en schoorsteengelden f. 14:12:0, personeel f. 54:4:8, te betalen: f. 139:2:4; (geen boek nr. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur als huurder van het tolhek aan Koetille, 1804: f. 207:7:8; id. over 1806; ontvangt wegens de Floreenschattingen en omslag, 9 jun 1805: f. 11:15:0; ontvangt restitutie van 8 maanden Re?l, (belasting op de vastigheden), en Armegeld onder Midlum, 1 mei 1805 ingegaan, mei tm dec 1806: f. 34:3:6
Ritskje Folkerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 zijnde 1/2 jaar tractement als binnenmoeder, kwit. no. 3, 13 apr 1779 (GAH1110); id. samen met de binnenvader, f. 63:0:0 voor 3 maanden en 12 dagen tractement, kwit. no. 4, 19 jul 1779 (GAH1110)
Saakje Folkerts zie: de Haas
Sake Folkerts president-voogd Jan Breton betaalt f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Tjamke Johannis met blokmaken bij S.F. in 1 jaar verdiend, 8 feb 1752 (GAH1081)
Saeke Folkerts huwt met Marijke Tjepkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 jun en de 2-9 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; S.F. ende Marijke Tjepkes beide van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sake Folkerts huwt met Neeltje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Janewari 1761 in de Westerkerk
Sara Folkerts ovl 19 apr 1791 HRL, oud 48 jaar
Siebe Folkerts zie: Visser
Sybrand Folkerts zie: Park
Sierk Folkerts Geeft UEd:Achtb:met behoorlijke respect te kennen Jan Claesen, mr. sleefmaker en burger binnen deese Stad, dat zeedert eenige tijd alhier is overleeden S.F., in leeven metselaer en meede ordrs rogmeeter van deese Stad, door welk afsterven deese rogmeetersbedieninge is koomende te vaceeren, waer meede den supplnt gaerne zou zien, dat hij mogt worden vereerd keerende hem ten dien einde aen de tafel van UEd:Achtbh:met zeer gedienstig versoek dat UEd:Achtbh:hem supplnt in plaets van de overleedene S.F. tot meede ordrs Rogmeeter gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get:), B. Dreyer; (in margine stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineert mits deesen Jan Claeses in plaets van de overleedene S.F. tot meede ordrs rogmeeter binnen deese Stadt, op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was geteekent), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistr. abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op Heeden den 7 jun 1743 heeft Jan Claesen den Eed als rogmeeter in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Boer afgelegt. In kennisse van mij gesw:clercq (get), B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sytse Folkerts ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens 11 schouw en 31 korven turf in het Weeshuis geleverd, 25 jun 1734, kwit. no. 3: f. 32:7:0 (GAH1064)
Sytse Folkerts Sasker Wybes onder Almenum ende Trijntje Sijtses van Wartena, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder S.F., 19 Oct 1748
Sytske Folkerts zie: Oostra
Sipke Folkerts zie: Draaisma
Sipke Folkerts huwt met Neeltje Sijbrens, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 3 en 8 nov en den 10 dito 1739 getrouwt; Sippe (!) F. ende Neeltje Sijbrands beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van desselvs vader, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sipkes, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Sipkes, ged 1 aug 1741 Grote Kerk HRL
Sipkje Folkerts zie: Bakker
Sjieuwke Folkerts begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoerdtje Folkerts huwt met Willem Linterman, kind: Janna Christina Willems Linterman, ged 21 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Willems, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, vader als W. Hendriks
Sjoertie Folkerts huwt met Jacob Danser, kind: Mintje Minties, ged 7 dec 1756 Grote Kerk HRL; huwt met Jacob Danser, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jun 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Mintie Jacobs, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL, vader als J. Gerbens; kind: Gerben Jacobs, ged 22 aug 1752 Grote Kerk HRL, vader als J. Gerbens
Tabe Folkerts huwt met Lijsbeth IJpes, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei en getrout den 10 jun 1755; kind: Janke Tabes, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Tabes, ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL
Talia Folkerts huwt met Ferdinand Frederik Pheiffer; dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Willem Diderik Pfeiffer, geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Talea Ferdinands Pfeiffer, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Taliena Folkerts geb 22 dec 1757 Ebden, Dld, ovl 19 jun 1818 HRL, huwt met IJede Weidama; BS ovl 1818, ovl 1833; kind: Remmer IJdes Weidema, geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Taeke Folkerts zie: Buisman
Taeke Folkerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 92, 1 mrt 1804
Tetske Folkerts zie: Gerbranda
Tettje Folkerts Warner Sikkes en T.F. beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen, gleybakker, 13 Feb 1745; huwt met Warner Sikkes, beide van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 Februar en de 2 mrt 1745 getrouwt; kind: Lijsbet Warners, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL
Tjamkje Folkerts ovl voor 1812, huwt met Jan Douwes; BS huwafk. 1811, ovl 1846; kind: Douwe Jans, geb 22 mrt 1787, ged 24 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Jans, geb 5 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL
Tjietske Folkerts zie: Nauta; Pieter Abrahams ende T. F, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert Ates, 1 jun 1805; ondertrouw HRL
Tjietske Folkerts huwt met Folkert Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 12-16 en getrout de 19 okt 1760 in de Westerkerk
Trijntje Folkerts zie: Koudenburg, Nauta
Trijntie Folkerts T.F. en Meyer Jochums, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Arjens
Trijntje Folkerts huwt met Willem Dirks, kind: Tjijtske Willems, geb 2 okt 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL
Wytse Folkerts geb 28 feb 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Wytske Folkerts zie ook: Bakker; geb 20 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Rigtje Wytses
Wytske Folkerts gebruiker van wijk G-156, eigenaar is A. de Ruiter, 1814. (GAH204)
Willem Folkerts zie: Gerbranda
Willemke Folkerts geb 25 okt 1786, ged 21 nov 1786 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jennes en Richtje Wytses
Wouter Folkerts geb 8 feb 1805 HRL, ged 5 mrt 1805 HRL, zv Folkert Alles en Antje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1805
Ype Folkerts huwt met Helena ... , kind: Folkert IJpes Oostra, geb 1763 Dokkum; BS ovl 1842
Cornelis Folkertsma koopt van doctor H. Westra een huisvoor 1100 Caroliguldens op 3feb17 98; (geen boeknr. vermeld); huwt met Elisabeth van Bachum; zie aldaar; kind: Grietje Folkertsma, geb 25 apr 1799 HRL, ged 21 mei 1799; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Fokje Cornelis Folkertsma, geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; gewezen collecteur; gemeentebestuur betaalt aan L. Albada wegens gedane verschotten over het prefecteren der borgtochten van F., ord 11 aug 1800: f. 43:18:0; (geen boeknr. vermeld); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringe van de Turf en Brandhout Lands Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, C.F. van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Ruytuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda ?80:0:0, Frans Leemkoel ?30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat C.F. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; E.A. van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; C.F. van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Eevert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat C.F. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Fokje Cornelis Folkertsma geb 15 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Folkertsma en Elizabeth van Bachum
Grietje Folkertsma geb 25 apr 1799 HRL, ged 21 mei 1799 HRL, dv (J. ) Cornelis Folkertsma en Elisabeth van Bachum; dopen Grote Kerk HRL 1799
Mient Folkertsma huwt met Sara Jacoba Schage, N.H., kind: Mient F, geb 8 dec 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Mient Folkertsma geb 8 dec 1800 HRL, ged 16 dec 1800, N.H., zv Mient F, en Sara Jacoba Schage; dopen Grote Kerk HRL 1800
Piebe Folkertsma ovl voor 1868, huwt met Sietske ... , kind: Siemkje F, geb 1800 Blija; BS ovl 1867
Siemkje Folkertsma geb 1800 Blija, ovl 24 okt 1867 HRL, huwt met Jan de Jong, ovl wijk I-010, dv Piebe F, en Sietske ... ; BS ovl 1867
Abraham Adrianus Fonck huwt met Elizabeth Binksma op 2 feb 1794 HRL, laatste afk. 2 feb 1794, chirurgijn op ''s lands uitlegger, gecommandeerd wordende door de lt Huys, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1794; A.A.F., chirurgijn op ''s lands uitlegger, gecommandeert wordende door de luitenant Huys, ende Elizabeth Binksma, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; A.A.F., chirurgijn op ''s lands uytlegger, gecommandeert wordende door Lieutenant Huys, en Elizabeth Binksma, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Hillegonda Fonger zie: de Haan
Berber Fongers geb 31 jul 1789, ged 22 sep 1789 Grote Kerk HRL, dv Fonger Jans en Anna Hendriks
Broer Fongers huwt met Hiltje Jacobs, kind: Jacob Broers, ged 28 jan 1742 Westerkerk HRL; Pieter Aris ende IJbeltje Fongers beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder B.F., 9 Nov 1748; ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde banden en keersen bij het dode lichaam van Johannes Wichmans, 22 nov 1734: f. 2:2:0 (GAH283); Grietie Fongers Bruit, en Pijke Sakes, Bruidegom, beyde van HRL; huw.aang. 24 nov 1736 HRL; coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs Broeder Broor Fongers; huw.aang. HRL 1736; Claas Wouters ende Pijttie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3may 1738 HRL, komende voor de bruit desselvs Susters Man B.F. ; huw.aang. HRL 1738
Grietie Fongers Bruit, en Pijke Sakes, Bruidegom, beyde van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL; coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs Broeder Broor Fongers; huw.aang. HRL 1736
Ids Fongers huwt met Rinske Roelofs, kind: Gertje Idses, ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Idses, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Jan Fongers weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiend loon van J.F., 28 may 1810 (GAH1142); id. f. 45:12:0 verdiende Loon van J.F. en IJpe Plantinga, 3 jun 1806 (GAH1138); id. f. 45:0:0, 19 jul 1808 (GAH1140); geb 4 jan 1792, ged 28 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Fonger Jans en Anna Hendriks
Jan Fongers huwt met Berber Gerrijts, kind: Antje Jans, geb 1756 Makkum; BS huw 1814 1840 overlijdens
Jelle Fongers zie: de Haan
Jurjen Fongers J.F. ende Lijsbeth Geerts, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Pieter Geerts, 9 Nov 1743; huwt met Lijsbeth Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt; Jan Annes ende Geertje Jelles beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs neef J.F., 2 Nov 1748
Wybe Fongers W.F. ende Froukjen Ruirds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Pieke Zacharias, 13 dec 1749; huwt met Froukjen Ruurdts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 desember 1749 en getrouwdt den 6 januar 1750; Dirk Jansen ende IJdske Wybes beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder W.F., 24 Aug 1743; Wyberen Wybes ende IJefke Luitjens beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader W.F., en wegens de Bruit desselfs halfbroeder Douwe Luitjens, 15 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; IJsak Fokkes ende Hiltie Lammerts beide van HRL, komende voor de bruid desselvs neef W.F., 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Ybeltje Fongers Pieter Aris ende IJ.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs broeder Broer Fongers, 9 Nov 1748; huwt met Pijtter Aris, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Novemb. 1748 en doen ook getrouwdt
Catharina Fonk oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-310; VT1839
Michiel Fonk M.F. en Hiske Hessels Oudtje, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 oct 1772 HRL
... Jurjens Fontein mogelijk Claes Jurjens F. ; hm ... Reyners Jeddema; zie aldaar
Agge Fontein Vrederegter in het Kanton Franeker, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland in 1828; vermeld in akte van bekendheid ten behoeve van Geertje Klazes de Vries; zie verder aldaar
Anna Fontein geb 1799 HRL, ovl 16 nov 1864 HRL, huwt met Simon Stinstra op 3 dec 2821 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1821, DG, ovl wijk G-018, dv Freerk Dirks F en Eva van Dalsen; BS huw 1821, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-007; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-034; VT1839
Anna Fontein begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Reiners Fontein ovl 12 jan 1707, 30 jaar, huisvrou van Jacob Romkes Braam, + 2 kinders, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter, boekhouder vd Friesche Doopsgez. Soci?teit, wonende te op Aldla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried, Andla- state 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huwt met Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en A.R.F., 2e Stadhuis HRL; op 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein, geb aldaar 1711/1712, ged aldaar 5 feb 1730, koopman aldaar, grondbezitter, boekhouder van de Friesche Doopsgez. Soci?teit, woonde op Andlastate te Ried, ovl Ried 13 jun 1787, begraven Achlum, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein; DG-geslacht Oosterbaan, bl. 133/DB/V-ll)
Augusta Fontein geb 1807 HRL, ovl voor 1887, huwt met Schelte Sijbrands Wybenga op 19 sep 1833 HRL, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1833, ovl 1886
Aug Goëtius Dalsen van Fontein geb 1 nov 1811 HRL, zv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS geb 1811
Auckje Reyners Fontein Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en A.R.F. DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter, boekhouder vd Friesche Doopsgez. Soci?teit, wonende te op Aldla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried, Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huwt met Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e Stadhuis HRL; op 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein; DG-geslacht Oosterbaan; Dirk Pieters, geb Leeuwarden 11 sep 1685, koopman te Leeuwarden, 1707, koopman en zoutzieder te HRL, 1709, waarschijnlijk ged DG aldaar 1 feb 1716 als Dirck Pieters Soutsieder, ovl 11 jan 1717 HRL, begraven aldaar in de Grote Kerk, gehuwd te Ried 8 mei 1707 met A.R.F., geb HRL 1678/1679, ged DG aldaar 27 jan 1703, ovl aldaar 2 feb 1723, dv Reyner Claeses Fontein, zoutzieder, koopman, reder en grootgrondbezitter te HRL, leraar der Doopsgezinden aldaar 1694 (?)-1727, mede-oprichter der Friese Doopsgezinden Soci?teit 1695, en IJbeltje Pieters Hoogstra; (geslacht Oosterbaan, bl. 63)
B Fontein heeft een huisbediende, 4e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1804. (GAH650)
Baudina Fontein geb 7 aug 1809 HRL, ovl 4 dec 1887 HRL, huwt met Anneus Harmens op 15 aug 1839 HRL, DG, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1839, ovl 1887; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-061; VT1839
Bouritius Fontein vroedsman in 1791; geb 1757 Dokkum, ovl 7 okt 1837 HRL, 1e huwt met Anna van Loon, 2e huwt met Jetske Jaarda, huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, lid van de Municipale Raad der stad HRL, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1837; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 56:0:0 zijnde eene liberale gifte door de vroedsman F. aan de weesvoogden ter hand gesteld, waarvan den eigentlijken gever onbekend is, 29 jun 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H. R, Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. Ypey, B.F., Jan Oosterhout, S. Tamboezer, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake eene gifte van eene onbekende geever door de vroedsman B.F. aan ''t Weeshuis ter hand gesteld, 28 may 1793 (GAH1125); B.F. eigenaar van perceel nr. 272 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 346 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 250 m2, klasse onbebuwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 695 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1967 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 218, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Bouwe Fontein eigenaar van wijk E-017, gebruiker is F. Leuning, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-182, rentenier, 1814. (GAH204); B.F. en Anna van Loon, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796: f. 26:8:0 (GAH650); B.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, als Administrator, over de goederen van de Kinderen van Jan Poort: f. 11:14:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; hopman, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met vaandrig IJ. Feddema, om daaruit te voldoen de penningen tot inkoop van turf en kaarsen voor de militaire wachten tot suppletie van hetgeen niet toereikend was in de ordonnantien van 1 okt 1782, 17 sep 1783: f. 400:0:0; neemt deel aan lening ten behoeve van het Stadsweeshuis mt 3 porties van f. 50:0:0, evenals Pieter Tetrode, Cl. Blok en dr. Toussaint, 13 jan 1803 (GAH49); niet-gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes: 6e kwartier, 21 apr 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwariter, no. 29, 1 mrt 1804; Witmarsum, Sectie A, 1832: B.F., Rentenier te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 749 en 783, legger nr. 83, Weilanden, grootte resp. 12650 m2 en 14140 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Catharina Fontein geb 11 sep 1808 HRL, ovl 16 apr 1871 HRL, huwt met Pieter Cool op 30 mei 1838 HRL, A 23 apr 1857 Lochem, dv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen; BS huw 1838, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017, wijk C-039, bev.reg. HRL 1860-80; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-001; VT1839
Catharina Fontein huwt met Pieter Fontein; BS ovl 1860
Catharina Fontein geb 1793 HRL, ovl 11 mei 1840 HRL, huwt met Pieter Feytama Tjallingii op 14 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, dv Jan F, en Aafke Tjallingii; BS huw 1819, ovl 1840; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Catharina Anna Fontein geb 1809 HRL, huwt met Jarig Cornelis Mollema op 30 jul 1840 HRL, dv Dirk F. Pieterszn, en Geertruida A. Matak; BS huw 1840; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-025; VT1839
Dieuwke Fontein geb 1800 HRL, 1e huwt met Jan Hofstede op 22 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825 HRL. en Assen, 2e huwt met Adrien van der Hoop op 11 jul 1834 HRL, dv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS huw 1825, huw 1834
Dirk Fontein geb 1746 HRL, ovl 28 mei 1839 HRL, huwt met Catharina Stinstra, kinderen: Eva, geb 1773 HRL, Freerk Dirks F, geb 1778 HRL, Margaretha F, geb 1780 HRL, koopman in 1839, zeepleverancier 1810, zv Freerk F, en Eva Scheltema; BS ovl 1839; 1843 overlijdens, ovl 1856, ovl 1868; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:5:0 voor geleverde zeep, 4 jan 1791, quit. no. 6. (GAH1123); id. f. 161:10:0, quit. no. 51, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 173:5:0, 26 mrt 1793, quit. no. 7 (GAH1125); Afsluiting Weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van 56 Caroliguldens, 6 stuivers en 12 penningen, welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, D.F., Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); bezit een koetswagen, 2 mei 1795, belasting: f. 20:0:0 . (GAH650); id. een overdekte waagen, 1796, 1797, 1798, 1801, 1802, belasting: f. 12:0:0 (GAH650); id. met 2 paarden, 1799, belasting: f. 12:0:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 3e quartier, huisnr. 205, belasting: f. 2:10:0 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, op lijfrente: f. 2100:0:0 (GAH650); D.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, alls op lijfrenthe, nader te specificeren: f. 2300:0:0 (GAH650); D.F. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, in qualt. voor Riemke Lourens: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; tabellen van fabrikeurs: D.F. namens de zeepziederij, za. 11 okt 1800 (GAH46); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde zeep, 1810, (Dept. Friesland, 24 mrt 1812): fr 129 en 15 cents; zeepleverancier en officier der bekkenisten 1803; neemt deel aan lening ten behoeve van het Stadsweeshuis met 6 porties f. 50:0:0, evenals H.J. Westra, W. Harmens, Jelle Wildschut, G.J. Stinstra, C.D. Zijlstra, A.J. Conradi, S. Popta, Jan Bouwknegt, Barend Visser, L.T. Spannenburg en IJ. Hoornstra, 13 jan 1803 (GAH49); officier der bekkenisten in het 3de kwartier, heeft een nominatie ingebracht van 8 personen ter vervulling van 4 vacatures. Teruggegeven met de aantekening dat alleen inwoners van het 3e en 4e kwartier en geen anderen op de nominatie mogen staan. Ook de namen van de ontbrekende 4 bekkenisten moeten worden vermeld, 27 jun 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 205, 1 mrt 1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:0:0 ter Saeke geleverde Zeep, 31 dec 1810, quit. no. 51 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan D.F., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 62:10:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 111:12:0 ter zaake geleverde zeep, 19 may 1801, quit. no. 22 (GAH1133); id. f. 49:10:0, 13 jun 1806, quit. no. 50 (GAH1138); id. f. 24:0:0 ter Saeke 1/2 ton Seep, 18 sep 1806, quit. no. 58 (GAH1138); id. primo jan 1807, quit. no. 8 (GAH1139); id. 25 :0:0, 31 jul 1807, quit. no. 50 (GAH1139); id. f. 99:12:0 ter Saeke geleverde 2 ton zeep, 28 jan 1808, quit. no. 28 (GAH1140); id. f. 52:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 6 jul 1808, quit. no. 49 (GAH1140); id. f. 32:10:0 30 dec 1808 quit. no. 80 (GAH1140); id. f. 68:0:0, 6 sep 1809, quit. no. 42 (GAH1141); id. f. 62:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 71 (GAH1141); Nieuwland Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 191, legger nr. 62, Weiland, grootte 26840 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 226, legger nr. 62, Weiland, grootte 58890 m2, klasse onbebouwd 1/2, en eigenaar van perceel nr. 227, legger nr. 62, Weiland, grootte 62570 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wymbnr. dl. Noord, 1832); Nieuwland Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 228, legger nr. 62, Molen en Erf als Erf, grootte 135 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 229, legger nr. 62, Weiland, grootte 78050 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 235, legger nr. 62, Weiland, grootte 33800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbrldl. Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 338, legger nr. 62, Weiland, grootte 44000 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 339, legger nr. 62, tuin, grootte 3260 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 340, legger nr. 62, Huis en Erf, grootte 5320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen gebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 341, legger nr. 62, Tuintje, grootte 660 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 342, legger nr. 62, Weiland, grootte 700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 343, legger nr. 62, Water als Weiland, grootte 820 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie B, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar van perceel nr. 354, legger nr. 62, Weiland, grootte 1520 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar percelen nrs. 808 en 812, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 2460 m2 en 9920 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 815, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. perceel nr. 816, legger nr. 96, Moestuin, grootte 1740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 817, legger nr. 96, Weiland, grootte 9880 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 835 en 838, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 9460 m2 en 10560 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 836 en 837, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 9010 m2 en 10100 m2, klasse onbebouwd beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 861, 862 en 863, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 12150 m2, 11350 m2 en 5740 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 944, legger nr. 96, Weiland, grootte 28130 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 951, 952, 953 en 954, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 7950 m2, 15400 m2, 13610 m2 en 7270 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 970, 971 en 972, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 7780 m2, 13100 m2, 3890 m2, 11330 m2, 14000 m2, 16900 m2, 12280 m2, 5570 m2, 12820 m2, 9480 m2, 20930 m2, 8630 m2 en 8730 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 1, 1, 1/2, 2, 2, 2, 2, 2/3, 2/3, 4, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 957, 967, 968 en 969, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 14270 m2, 12870 m2, 12970 m2 en 12830 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 3 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1251, 1252, 1253 en 1257, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 13610 m2, 17500 m2, 28010 m2 en 15680 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1832); id. percelen nrs. 1254, 1255 en 1256, legger nr. 96, grootte resp. 11490 m2, 13160 m2 en 10470 m2, klasse onbebouwd: alle 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F. en mede-eigenaren van perceel nr. 1257a, legger nr. 97, Water, grootte 4110 m2, klasse onbebouwd: Min. ; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie A, 1832: D.F. eigenaar van perceel nr. 1258, legger nr. 96, Watermolen, grootte 100 2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1259 en 1260, Weilanden, grootte resp. 7540 m2 en 13700 m2, klasse onbebouwd 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1261, legger nr. 96, Wegje als Weiland, grootte 2410 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1264, legger nr. 96, Weiland, grootte 6140, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1265, legger nr. 96, Bouwland, grootte 9150 m253, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1271 en 1282, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte resp. 270 m2 en 2510 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 1286, 1287 en 1288, legger nr. 96, Bouwlanden, grootte resp. 19590 m2, 3440 m2 en 10670 m2, klasse onbebouwd: al- le 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1289, legger nr. 96, Weiland, grootte 8690 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1290, legger nr. 96, Singel als Weiland, grootte 4780 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel 1291, legger nr. 96, Gracht als Bouwland, grootte 3530 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1292, legger nr. 96, Tuin, grootte 3210 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel 1292a, leggernr. 96, Pleiziertuin, grootte 1870 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1293, legger nr. 96, Huis en Erf, grootte 2290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 135; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1294, legger nr. 96, Laan of Singel als Weiland, grootte 2000 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1295, legger nr. 96, Opvaart als Weiland, grootte 930 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1296 en 1297, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 25660 m2 en 9350 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 1311 en 1333, legger nr. 96, Weilanden, grootte resp. 23150 m2 en 15490 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 1334, legger nr. 96, Boomgaard, grootte 6510 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie B, 1832: D.F. te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 2, legger nr. 78, Bouwland, grootte 17400 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 3, legger nr. 78, Weidland, grootte 12760 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 6, legger nr. 78, Bouwland, grootte 11230 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 7, 8 en 9, legger nr. 78, Weidlanden, grootte resp. 17070 m2, 13240 m2 en 33820 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 11, 12, 13 en 14, legger nr. 78, Weidlanden, grootte resp. 21710 m2, 13430 m2, 13400 m2 en 13750 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 18, legger nr. 78, Bouwland, grootte 11260 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Wons. sl. ); id. van perceel nr. 19, legger nr. 78, Water (Opvaart) als Weiland, grootte 4150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 26, 27 en 30, legger nr. 78, Bouwlanden, grootte resp. 18030 m2, 9850 m2 en 5710 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 28, legger nr. 78, Boomgaard, grootte 2580 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 29, legger nr. 78, Huis en Erf, grootte 1250 m2, klasse onbebiuwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 37 en 38, legger nr. 78, Bouwlanden, grootte resp. 28700 m2 en 13360 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2/3; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: D.F. te HRL, en consorten, eigenaars en vruchtgebruikers van perceel nr. 39, legger nr. 79, Laan als Weiland, grootte 1740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie C, 1832: D.F., Zeepzieder te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 22 en 23, legger nr. 78, Weilan-den, grootte resp. 11540 m2 en 10250 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: (Kad. Atlas Wonseradeel ); Ee, Sectie A, 1832; D.F. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 327, 328 en 329, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 16120 m2, 12820 m2 en 20030 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2/3 en 3; (bron: Kad. Atlas oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 345, 346, 352, 353 en 354, legger nr. 148, Bouwlanden, grootte resp. 23210 m2, 18290 m2, 7990 m2, 14420 m2 en 12310 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1/2, 1, niets vermeld, en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 347 en 348, legger nr. 148, Lanen als Bouwland, grootte resp. 6080 m2 en 600 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 349, legger nr. 148, Gracht als Bouwland, grootte 2600 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 350, legger nr. 148, Huis, grootte 1500 m2, klase onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 351, legger nr. 148, Boomgaard, grootte 4410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 356, 360 en 361, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 19680 m2, 16790 m2 en 14330 m2, klasse onbebouwd: alle 4; (bron Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 359, legger nr. 148, Bouwland, grootte 10610 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 372, 374, 375, 376 en 377, legger nr. 148, Weilanden, grootte resp. 21010 m2, 22860 m2, 9520 m2, 18500 m2 en 18270 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, 4, 3/4 en ?; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 373, legger nr. 148, Bouwland, grootte 22360 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 389 en 392, legger nr. 148, Bouwlanden, grootte resp. 13890 m2 en 16680 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 20. 2; (bron Kad. Atlas Oostd. dl. ); Nijkerk, Sectie C, 1832; D.F. te HRL, eigenaar van perceel nr. 691, legger nr. 118, Weiland, grootte 12840 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Oostdl. dl. ); id. van perceel nr. 692, legger nr. 118, Bouwland, grootte 5290 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 715, 716 en 717, legger nr. 118, Bouwlanden, grootte resp. 17270 m2, 16130 m2 en 25210 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2/3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); D.F. eigenaar van perceel nr. 220 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, stal, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 606 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, huis en erf, 160 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 935 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, pakhuis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 940-944 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, resp. huis en tuin, tuin en huisje, pakhuis en erf, huis, huis, resp. 196, 390, 48, 48 en 35 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 6, 20, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 947-950 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, resp. huis en erf, huis, zeepziederij, huis, resp. 35, 24, 250 en 54 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 6, 240 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 955 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832); id. van perceel nr. 981 te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, stal en wagenhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 43); id. van perceel nr. 991a te HRL, zeepzieder, woonplaats HRL, legger nr. 222, erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Dirk Fontein geb 7 dec 1801 HRL, 1e huwt met Jetske Sibrands Wybenga op 22 dec 1825 Franeker, 2e h op 28 mei 1856 ... , zv Freerk Dirks F, en Eva van Dalsen, huw.get. bij A. Harmens en B. Fontein, zeehandelaar, broeder bruid 1839, id. bij J. Hofstede en D. Fontein, broeder bruid. 1825; id. bij S.S. Wybenga en A. Fontein, broeder bruid. 1833, id. bij A. van der Hoop en D. Fontein, broeder bruid. 1834, A 13 mei 1857 Salwerd; BS huw 1825, ovl 1830, huw 1833, huw 1834, huw 1839, BS Franeker huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk A-015; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk C-052; VT1839; JZ, DIRK FONTEIN
Dirk Pzn Fontein geb 6 mei 1785 Franeker, ovl 30 jan 1876 HRL, huwt met Geertruida Matak op 15 jun 1807 HRL, vertrokken met attestatie, zeehandelaar in 1811, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, wonende te HRL. 1814, id. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, oom bruid 1830, id. bij J.F. Tuinhout, (gk), en R. Fontein. (gk), neef bruid 1843, verkoopt hout 1803-1809, kind: Pieter Dirk Matak F, geb 17 jun 1811 HRL, zv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door dr. Jacob Hanekuyk, 29 may 1807; ondertrouw HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-025, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-072, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-136, gebruiker P. Huidecoper, wijnpakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-013, gebruiker is Andele J. Dreyer, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-018, zeepzieder, 1814. (GAH204); id. van wijk G-019, zeepziederij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-020, gebruiker is Willem W. van Kastel, zeylmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-025, gebruiker is Jan Kuipers, kuipersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-212, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-214, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; VT1839; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout ten dienste van de Zeewerken, 31 Wintermaand 1809: f. 686:7:2; id. 31 Wintermaand 1810: f. 119:9:0; (geen boeknr. vermeld); id. aan het Noorderhoofd, 31 dec 1807: f. 953:14:0; id. wegens geleverde houtwaren aan het Noorderhoofd, havens en Zuiderbrug, sampt de Groote en Kleine Sluis, 31 dec 1807: f. 4291:11:10; id. geleverde houtwaren ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 decembermaand 1809: f. 686:7:2; (geen boeknr. vermeld); komt van Salverd in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur wegens ge?xpendeerde slatlonen van ringsloten voor rekening der stad, 25 aug 1803: 60 Caroliguldens en 7 stuivers; genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 300 Car. gls; van D.F. resteert nog een aflossing van de anno 1803 genegotieerde f. 5000:0:0 ten behoeve van het Stadsweeshuis 4% van f. 300:0:0 over 1804; ontvangt aflossing van zijn kapitaal groot f. 300:0:0 met interesse tot 30 nov 1805: f. 334:15:0; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 160, ongehuwd, 18 jaar, 1 mrt 1804
Dirk Freerks Fontein eigenaar van perceel nr. 594 te HRL, commissionair, woonplaats HRL, legger nr. 219, huis en erf, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Emanuel Leonardus Fontein geb 1800 ... , huw.get. bij F.P. Schaafsma en S.A. Hilwerda, timmerman wonende te HRL; BS huw 1836; oud 39 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-198; VT1839
Eva Fontein Arum, Sectie A, 1832: E.F. te HRL, eigenaresse van perceel nr. 157, legger nr. 77, Huis en Erf, grootte 2310 m2, klasse onbe-bouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 158, legger nr. 77, Boomgaard, grootte 1220 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 159, legger nr. 77, Tuin, grootte 740 2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 172 en 174, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 5840 m2 en 11220 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 175, legger nr. 77, Weiland, grootte 1440 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 535, legger nr. 77, Weiland, grootte 18320 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 538 en 539, legger nr. 77, Weilanden, grootte resp. 16880 m2 en 2850 m2, klasse onbebouwd: beide 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 687, legger nr. 77, Weiland, grootte 22210 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 688, 690 en 691, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 14620 m2, 13750 m2 en 13330 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 689, legger nr. 77, Molen en Erf, grootte 220 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 699, 700 en 702, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 12080 m2, 13120 m2 en 21320 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 701, legger nr. 77, Weiland, grootte 11910 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 704, 705 en 706, legger nr. 77, Bouwlanden, klasse onbebouwd resp. 3/4, 3 en 3/4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 708, 709 en 712, legger nr. 77, Bouwlanden, grootte resp. 13020 m2, 11670 m2 en 3360 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 710, 711, 713 en 714, legger nr. 77, Weilanden, grootte resp. 20860 m2, 830 m2, 17990 m2 en 18750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1/2 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 720, legger nr. 77, Bouwland, grootte 14270 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel )
Eva Fontein geb 1773 HRL, ovl 3 nov 1856 HRL, huwt met Hendrik Jans Westra, DG, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826- 1893; 1 jan 1840, no. 1: f. 1445:0:0; id. 3 jul 1841, no. 97; id. 5 jan 1842, no. 8; id. 5 jul 1843, no. 104; id. 6 jul 1842, no. 96; id. 1 jul 1846, no. 21; id. 15 jan 1839, no. 11, ambtenarenpensioen; id. 5 jul 1839, no. 101; id. 2jul18 40, no. 96; id. 2 jan 1841, no. 6; id. 4 jul 1838. no. 96; id. 6 jan 1843, no. 9; id. 6 jul 1844, no. 94; id. 9 jan 1845, no. 11; id. 1 jul 1845, no. 20; id. 2 feb 1846, no. 1; id. 17 jan 1844, no. 17; (geen boeknr. vermeld)
Eva Jans Fontein geb 1791 HRL, ovl 4 jul 1841 HRL, huwt met Simon Sijbrands Hingst op 24 sep 1823 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1823, dv Jan F., en Aafke Tjallingii; BS huw 1823, ovl 1841; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-020; VT1839
Frans Fontein van F.F. resteert nog een aflossing van de anno 1803 genegotieerde f. 5000:0:0 ten behoeve van het Stadsweeshuis 4% van f. 150:0:0, 1804; ontvangt aflossing van zijn kapitaal aan de f. 150:0:0 met de verschenen interesse tot 8 mrt 1805: f. 162:16:0; ontvangt wegens een verkochte premie voor de Franse school, 1807: f. 4:5:0; (geen boeknr. vermeld)
Freerk Fontein ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 346:14:0 ter zaake geleverde pelde garst, 2 jun 1801, quit. no. 26 (GAH1133); id. f. 24:0:0, 31 dec 1805, quit. no. 7 (GAH1138); id. f. 23:0:0, 19 may 1806, quit. no. 45 (GAH1138)
Freerk Fontein Jan Tobias, commissaris der beurtschippers van HRL op Amsterdam en v. v., had een kajuit verhuurd aan 2 personen tegelijk, met name Doetje Johannes Albada en F.F. Na confessie geexcuseerd van de boete, doch gecondemneerd in de kosten, do. 4 sep 1800 (GAH46)
Freerk Fontein Jan Fontein op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 2457:12:0, waar van f. 1000:0:0 op lijfrenthe, op naam van F.F., nog f. 1000:0:0 op lijfrenthe op namen van Tjalling Fontein, het overige op Losse renthen (GAH650)
Freerk Dirks Fontein zie ook: Jan Fontein; geb mrt 1714 HRL, ged 28 jan 1736 DG, huwt met Rijkje Jans Huidekoper; vdGaast begraaflijst, Genal. Oosterbaan; ovl 15 mrt 1793 HRL, huwt met Eva Scheltema, kinderen: Dirk F, geb 1746 HRL, Jan F, geb 1749 ... ; BS huw 1823, ovl 1839; ovl 9 mrt 1793, 77 jaar, zoutbrander, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; huwt met Iefke Jans Scheltema, (= Eva), zie aldaar; vdGaast begraaflijst; bij ovl 77 jaar oud; ontvangt van het gemeentebestuur terzake het leiken van 27 achterstallige pramen modder uit de sloot lopende van de Franequer piep naar de paardestalling, met nog f. 8:8:0 terzake het slatten en verder leiken van dito sloot, ord. 8 okt 1749: f. 28:14:0 (GAH427)
Freerk Dirks Fontein geb 31 dec 1777 HRL, ovl 28 feb 1843 HRL, huwt met Eva van Dalsen, huw.get. bij M. vd Plaats en C. Westra, oom bruid. 1817, zeehandelaar in 1843, kinderen: aug Go?tius van Dalsen, geb 1 nov 1811 HRL, Anna F, geb 1799 HRL, Catharina F, geb 1808 HRL, Hendrik F, geb 28 okt 1810 HRL, Baudina F, geb 7 aug 1809 HRL, Dieuwke F, geb 1800 te HRL, Dirk F, geb 7 dec 1801 HRL, Augusta F, geb 1807 HRL, zv Dirk F, en Catharina Stinstra; BS geb 1811, huw 1817, huw 1825, huw 1833, ovl 1843 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-027, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-020; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 26, 26 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; geb 31 dec 1777, wonende op de Noorderhaven in 1833, huwt met Eva van Dalsen, ovl 1843; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 96; id. 1828, no. 66 grootboeknr. 1171, deel 2: 40 Caroliguldens; id. 1829, no. 56; id. 1830, no. 81; id. 10 feb 1831, no. 30; id. 21 feb 1832, no. 62; id. 6 mrt 1833, no. 67; id. 11 feb 1834, no. 71; id. 5 mrt 1835, no. 65; id. 13 jan 1836, no. 37; id. 19 jan 1837, no. 27; id. 22 jan 1838, no. 36; id. 24 jan 1839, no. 18; id. 20 jan 1840, no. 57; id. 11 mrt 1841, no. 68; id. 12 feb 1842, no. 25; id. 31 jan 1843, no. 27; lid van het schoolbestuur zijn: Hijlke Hanekuyk, Fr. Hoekstra, A. van Ring, F.F. en Jac. Wassenaar, 19 jan 1804 (GAH50); de ''Plaatselijke School Commissie'' bestaat uit dezelfde personen als hier vermeld, nu als curatoren over de Franse School, 9 feb 1804 (GAH50); genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur 10 jan 1803 tot redding van het Stadsweeshuis 4%, 1803: 150 Car. glds; ongelukkig overlijden van Pieter Tetrode, wiens ongeluk de regering hartelijk betreurt; was een braaf, kundig en nuttig lid. ook voor de ganse maatschappij. In zijn plaats Haaye Tuinhout. Heeft op 4 dec 1803 bedankt en op 9 dec 1803 is aangesteld F.F., 10 dec 1803 (GAH49); burger Tuinhout maakt enige difficulteit in het accepteren van zijn post als lid van het schoolbestuur. F.F. in zijn plaats benoemd, do. 8 dec 1803 (GAH49); neemt benoeming als lid van het schoolbestuur aan, ma. 12 dec 1803 (GAH49); aangesteld Dirk C. Zijlstra als brandmeester uit een nominatie bestaande uit Jan W. Houtsma, Dirk C. Zijlstra en F.F., 15 dec 1803 (GAH49); missive van het dept. Bestuur, waarin meegedeeld wordt dat benoemd zijn in de plaatselijke schoolcommissie: Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra, Jacob Wassenaar, dr A. van Ring, en F.F. ; schoolopziener van Weemen krijgt hetzelfde bericht, 19 dec 1803 (GAH49); door acceptatie van F.F. is het college van het plaatselijk schoolbestuur voltallig geworden, bestaande uit: F.F. Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, ds Freerk Hoekstra en dr. A. van Ringh. Kennisgeving hiervan aan de Franse meester en kostschoolhouder Couliboeuf de Bloqueville, de stadsmeester der Nederduitse school Wytze Feddema, de meester in het Stadsweeshuis Jan Sijbrens Reidmaker, 22 dec 1803 (GAH49); bezit een rijdpaard, 1802, belasting: f. 3:0:0 (GAH650); id. 1803, belasting: f. 3:5:0 (GAH650); id. 1804, 1805, belasting: f. 3:6:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 6e quartier, huisnr. 26+27, belasting: f. 2:10:0, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 70, 72, 74, 74a, 75, 79, 80a, 82 en 102, legger nr. 45, Weilanden, grootte resp. 39730 m2, 23250 m2, 43800 m2, 25810 m2, 14620 m2, 3910 m2, 760 m2, 3330 m2 en 57030 m2, klasse onbebouwd 1, behalve nr 75: 2; (bron: Kad. Atlas Henn. dl., 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 80, legger nr. 45, Boomgaard, grootte 1410 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Oosterend, Sectie B, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van perceel nr. 81, legger nr. 45, Huis en Erf, grootte 2240 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Henn dl, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: F.D.F., Zeehandelaar te HRL, eigenaar van percelen nrs. 355, 388, 391 en 405, legger nr. 45, Weilanden grootte resp. 32650 m2, 19240 m2, 21523 m2 en 63300 m2, klasse onbebouwd 3 voor nrs. 355 en 388, klasse onbebouwd 2 voor nrs. 391 en 405; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 98, legger nr. 168, Plaziertuin, grootte 7170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 98a, legger nr. 168, Moestuin, grootte 2170 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Fran. d; . 1832); id. perceel nr. 109, legger nr. 168, Gracht als Bouwland, grootte 430 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 158 en 159, legger nr. 168, 2 huizen, grootte beide 160 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 160, legger nr. 168, Tuin, grootte 960 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 164, legger nr. 168, Weiland, grootte 9550 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie A, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 197, 198, 199 en 200, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 25705 m2, 29835 m2, 34974 m2 en 27633 m2, klasse onbebouwd alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 30104 en 26667, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832); id. van percelen nrs. 209, 210, 212, 213 en 214, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 22742 m2, 5208 m2, 718 m2, 20018 m2 en 22782 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 211, legger 81, Molen en Erf, grootte 266 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 18320; id. van perceel nr. 217, legger nr. 81, Tuin, grootte 261 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen 222, 223, 227 en 228, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 3321 m2, 1397 m2, 21050 m2 en 13764 m2, klaase onbebouwd resp. 1, 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1190 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 224, legger nr. 81, Tuin, grootte 1136 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 507, 508, 509 en 510, legger nr. 81, Bouwlanden grootte resp. 7661 m2, 14527 m2, 17960 m2 en 17581 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 511, 512, 514, 515, 516 en 519, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 33092 m2, 45607 m2, 2122 m2, 10421 m2, 646 m2 en 16751 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1/2, 1, 1, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 513, legger nr. 81, Molen en Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 517, legger nr. 81, Huis en Erf, grootte 1225 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 518, legger nr. 81, Boomgaard, grootte 2231 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: F.D.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 183, 184, 185, 186, 187 en 188, legger nr. 81, Weidlanden, grootte resp. 39174 m2, 22029 m2, 29781 m2, 26732 m2, 10181 m2 en 3062 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); F.D.F. eigenaar van percelen nrs. 296 en 297 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, resp. stal, en zomerhuis en tuin, resp. 80 en 460 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 322 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 552 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 330. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 538 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1163 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1727 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1960 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 220, pakhuis, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 670 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 30280 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 183, bl. 112); id. van perceel nr. 673 te Sexbierum Sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 106, weiland, 14010 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Freerk Fontein leent geld aan gemeente bestuur t. b. v. Stadsweeshuis in 1803
Georgius Fontein medicinae doctor, burger te Dokkum op 13 nov 1674, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Gooitje Fontein ovl voor 1815; huwt met Ingena Hannema; BS huw 1819, ovl 1843; wed. G.F. gebruiker van wijk B-052, eigenaar en medegebruiker Jac. Hannema, apothecar, 1814. (GAH204)
Grietje Fontein geb f. 1779, ovl 28 jul 1868; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 118; id. 1828, no. 75, grootboekno. 1172, deel 2: 40 Caroliguldens; id. 1829, no. 69; id. 1830, no. 77; id. 18 feb 1831, no. 78; id. 21 feb 1832, no. 42; id. 6 mrt 1833, no. 70; id. 11 feb 1834, no. 73; id. 5 mrt 1835, no. 66; id. 7mrt18 36, no. 74; id. 3 feb 1837, no. 65; id. 22 jan 1838, no. 59; id. 25 jan 1839, no. 51; id. 23 jan 1840, no. 66; id. 24 feb 1841, no. 17; id. 17 feb 1842, no. 68; id. 31 jan 1843, no. 62; id. 10 feb 1844, no. 7; id. 4 feb 1862, no. 16; (geen boeknr. vermeld)
Grietje/Margaretha Jans Fontein geb 4 dec 1779 HRL, ovl 20 nov 1825 HRL, huwt met Wybe Tuinhout, dv Jan F, en Aafke Tjallingii; BS ovl 1825; 1843 huwelijken, regattdv1826-93
Hendrik Fontein geb 28 okt 1810 HRL, ovl 22 jun 1886 HRL, huwt met Anna Lewina Fontein, (gk), op 6 feb 1840 HRL, zeehandelaar 1851, huw.get. bij S.S. Wybenga en A. Fontein, broeder bruid 1833, id. bij A. vd Hoop en D. Fontein, broeder bruid 1834, id. bij P. Cool en C. Fontein, broeder vd bruid. 1838, id. bij S.W.H.A. van Beyma thoe Kingma en E.M. Fontein, broeder bruid 1841, zv Freerk F, en Eva van Dalsen; BS geb 1833, huw 1834, huw 1838, huw 1840, huw 1841, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk A-033; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-020; VT1839
Jan Fontein geb 1749 ... , ovl 17 feb 1817 HRL, huwt met Aafke Tjallingii, kinderen: Eva Jans F, geb 1791 HRL, Catharina F, geb 1793 HRL, Freerk F, geb 1786 HRL, Grietje Jans F, geb 1781 HRL, vlgs ovlakte wednr, koopt greide onder Almenum, huurt greide bij Beidsgatstille, en koopt een huis, 1803-1811, zv Freerk F, en Eva/IJfke Scheltema; BS ovl 1817, huw 1823, ovl 1825, ovl 1834, ovl 1840, ovl 1841; ovl wijk G-016/Franekereind 14, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; eigenaar engebruiker van wijk B-041 en wijk B-042, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-039, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-168, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-014, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-015, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-016, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-017, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-208, wagenhuis, medegebruiker Douwe de Roos, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-223, zoutkeet ''de Vos'', gebruiker Douwe van der Woude, 1814. (GAH204); id. van wijk G-251, tuin, gebruiker Hendrik Gerrijts Koster, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Jochum Vredeveld, Bombardier onder de comp. van Lt. Collonel de Chastillon van Leeuwarden ende Elizabeth Eichhoorn van HRL, zijnde tot de aangaave gequalificeerd J.F., 22 may 1790; ondertrouw HRL; bezit een overdekte wagen, 2 mei 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1801, 1802, belasting: f. 12:0:0 . (GAH650); id. 1803, belasting: f. 13:0:0 (GAH650); id. 1804, 1805, belasting: f. 13:4:0 (GAH650); heeft 2 huisbedienden, 3e quartier, huisnr. 203, belasting: f. 2:10:0 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 2457:12:0, waarvan f. 1000:0:0 op lijfrenthe, op naam van Freerk Fontein, nog f. 1000:0:0 op lijfrenthe op namen van Tjalling Fontein, het overige op Losse renthen ook vermeld in 2e quartier; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, J.F. als Administratorover de goederen van de Kinders van Pieter Fontein: f. 388:4:0, ook vbermeld in 2e quartier; (GAH650); id. 3e quartier, als Curator over Antje en Trijntje Lolkes: f. 38:12:0; ook vermeld in 2e quartier; (GAH650); woont in 3e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; benoemd in het college van Burgergecommitteerden: A. de Rook, A.R. van Dalsen, W. Sandt van Nooten, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, J.F., Jan Hannema, Tjipke Gratama, Sijbr. Hingst. Hebben 3 dagen de tijd om benoeming aan te nemen, 14 apr 1804 (GAH50); neemt de post aan als Burgergecommitteerde, 16 apr 1804 (GAH50); J.F., Adriaan de Rook en Hijlke Hanekuyk worden aangesteld in een commissie tot opstelling van het huishoudelijke plan, vr. 1 apr 1803 (GAH49); F.F. weigert de schade te vergoeden, welke is veroorzaakt doordat de sleper, die voor enige tijd een zwaar vat potas heeft laten afrollen van de sleep en welke door J.F. langs de straat vervoerde, bij welke gelegenheid een stenen lantaarnpaal is gebroken. T.S. Stephani zal trachten de schade te verhalen. Bij weigering gewone weg van justitie volgen, 31 mrt 1803 (GAH49); J.F. heeft bij navraging geantwoordt, dat hij zich dat geval nog niet konde verklaren, maar zich hier over eerst beter zou informeren. Antwoord beslist onvoldoende, aldus de bode Jacob de Boer, act. 4 apr 1803. J.F. stelt voor de zaak door de pensionarissen te doen termineren. gemeentebestuur vindt dat beneden hun waardigheid en slaan gewone weg in van justitie. J.F. heeft naderhand verklaard de schade te vergoeden, alles volgens rapport van Tetrode, 31 mrt 1803 (GAH49); koper geworden van een stuk Stadsland, 27 jul 1803, dat verhuurd was aan weduwe M. Blok, wil de koopsom eerder betalen dan op al-lerheiligen 1803 en mei 1804 op voorwaarde van een behoorlijke korting; afgewezen 28 jul 1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens een betaalde wissel in verband met geleverde dekens aan de Stad, ord. 10 jul 1800: 110 Car. glds; betaalt de halve koopschat van 6 1/2 pondematen greidland onder Almenum, aangetekend no. 16, de gehele koopzom 3250 Caroliguldens, dus de helft: f. 1625:0:0, af: specificatie f. 34:4:4, resteert: f. 1590:15:012; de tweede termijn f. 1625:0:0, af: interesse van 12 nov 1803 tot 1 mei 1804: f. 39:5:7, resteert: f. 1585:14:9; betaalt aan het gemeentebestuur wegens 4 pondematen greide bij Beitsgats Tille onder Almenum, dd 12 nov 1803 geheel betaald onder kortinge van interesse; betaalt genegotieerde penningen ingevolge Resolutie van het gemeentebestuur dd 19 nov 1804 voor rekening der Stad, doch ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, teneinde daaruit de achterstallige schulden te voldoen, 6 feb 1805: 500 Caroliguldens; ontvangt interesse wegens kapitaal ter ondersteuning van het Stadsweeshuis, 1806, no. 27: 25 Caroliguldens; id. over 1807-1810; id. de aflossing van zijn obligatie in 1811: 500 Caroliguldens, premie volgens conventie: 25 Caroliguldens. tesamen 525 Caroliguldens; id. no. 44, in plaats van Wieger Harmens, over 1809: 25 Caroliguldens, id. over 1811; koopt van Albert Bolman, Harke van der Stok en Johannes Jacobus Kerkhoven, alle te HRL, een plakje grond voor 20 Caroliguldens op 30 okt 1802; koopt van Klaas Jans, mr. bakker, voor zichzelf en mede wegens zijn minderjarige kinderen als erfgenamen van haar wijlen moeder Sijke Aukes, indertijd echtelieden te HRL, in die qualiteit , een zomerhuis met hovinge en tuin, voor 737 Caroliguldens en 10 stuivers op 27 nov 1802; Okke Jurjens van der Stok klaagt dat Jan Galema, die zware stenen had aangevoerd, deze had laten lichten door de kraan van J.F., dit ondanks het octrooi op de ordin. kraan op de Zuiderhaven die pas vernieuwd was. Jan Galema zou reeds met de kraanbaas tot een accoord zijn gekomen om het uithalen voor een verminderd lichtloon te doen. Jan Galema verklaart geen accoord te hebben met de kraanbaas. Door verschillende meningen kan gemeente raad geen beslissing nemen; moeten partijen zelf doen. Aangezien de stenen bestemd zijn voor de tonnage, vordert de gemeente het aandeel voor de Armekamer, 13 okt 1803 (GAH49); den 17 jan 1817 is te HRL ovl den Heer J.F. aldaar, in den ouderdom van 69 jaren en een dag, is alhier begraven (GAH3212); daar onder staat: 1727 den 20 sep is gestorven den eerwaardigen Reiner Klaasen Fontein leeraar der doopsgezinden ter dezer stede oud 73 jaar 8 maanden en 2 dagen en ligt alhier begraven (GAH3212); nog 1716 den 7 mrt is gestorven Jurjen Clasen Fontein, burger ... dezer stede, oud 66 jaren en is hier begraven (GAH3212); op den 9 mrt 1793 is ovl Freerk Fontein in 78 ste jaar zijns ouderdoms in leven zoutbrander en koopman in deze stad en is hier begraven (GAH3212); hier ligt begraven Aafke Tjallingii huisvrouw van Jan Fontein, ovl den 9 dec 1811 in den ouderdom van 60 jaar 8 maanden (GAH3212); op den 20 nov (ik lees) 1742 is ovl Yebeltie Fontein weduwe Hijlke Hanekuik in het 47 jaar en is alhier begraven, allen de Groote Kerk (GAH3212); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 203, 1 mrt 1804; Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, in aanmerking genoomen hebbende de betoonde vlijt en wel aangewende devoirs van de Burgers A:Delgrosso Cum Suis ter dempinge der Jongst ontstaane Brand, in het Pakhuis, of de Plaats gedestineerd ter berging der Turf voor de Zoutkeet van de Coopman J.F. alhier, - en een Raad zoo veel hun dependeert, deeze loffelijke Conduite ten voorbeelde van anderen en het verder Encouragement van de voorz:Burgers delgrosso Cum Suis, niet onbeloond willende laaten heeft na deliberatie goedgevonden en verstaan om de Burgers delgrosso Cum Suis aan te Stellen tot Stads Schoorsteenveegers, zoo als dezelve daar toe aangesteld worden bij deezen, op een Vast Salaris van vijfen Twintig CarGuldens Jaarlijks Ingegaan met Pmo nov 1798 en verdere voordeelen Welke daaruit zullen kunnen proflueeren, even gelijk en op dezelve Conditie zoo als dit werk voormaals door den Burger Solaro is verrigt, des dan ook de meergemelde Burgers delgrosso Cum Suis zich volgens hunne gedaane offerte en belofte hun Verpligten om altoos ingevallen van onverhoopte Brand, daar bij de assisteeren, en onder opzigt van en met overleg der Brandmeesteren, desselfs goede diensten en bijzondere kundigheeden ter redding en demping der Brand, aan te wenden; En zal Extract deezes aan voorz:Burgers delgrosso Cum Suis, en de Brandmeesteren worden gesuppediteert om dezelve te dienen tot narigt. (GAH44); Donderdag den 24 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde hebben na voorafgegaan verzoek ter vergadering binnen gestaan, eene Commissie uit het Collegie van Brandmeesteren, bestaande uit de Burgers Huidekooper en IJsbrandij, Welke hunne te vreedenheid betuigden over de vlijt en vigilantie van de Manschappen in ''t algemeen Welke bij de Brandspuiten bescheiden waaren, behalven die van veele Burgeren en Ingezeetenen, Welke ter hulpe waaren toegeschooten, en wel Speciaal die der Burgers A:Delgrosso Cum Socius Schoorsteenveegers alhier betoond bij de Jongst ontstaane Brand, in het Pakhuis of de plaats, geschikt ter berging der Turf, voor de zoutkeet van de Coopman J.F., ter deezer Steede, Proponeerende ten dien einde, dat de Raad den Brandmeesteren geliefde te qualificeeren, om die manschappen welke hunne goede diensten ter Blussinge deezer gevaarlijke Brand, hadden aangewend, volgens een daar afgemaakte berekening van Brandmeesteren, behoorlijk te moogen beloonen, waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden, en geconcludeerd dit billijk voorstel gereedelijk te accordeeren, en de Brandmeesteren daar toe te qualificeeren des alle behoorlijke menagement omtrent dit Poinct in agt genoomen wierde hetgeen aan gedagte Commissie bij monde wierd gecommunicewerd. (GAH44); Maandag den 28 jan 1799; de raad ordinaris Vergadert zijnde, wierd nog beslooten navolgende bekendmaaking in de Leeuwarder en Leeuwarder Bataafsche Courant te doen plaatzen: ?Te HRL ontstond in den nagt, tusschen den 20 en 21 ste jan LL. Brand, in het Pakhuis, of de Plaats geschikt tot Berging der Turf, voor de Zoutkeet van den Coopman J.F., waar van de vlammen in den beginne Zoo hevig woeden, dat men zig daar van niets, dan de akelijkste gevolgen kon voorspellen en er oogenschijnlijk ook niet te wagten was of de naastbijgeleegene gebouwen, Waar onder kostbare Pakhuizen, en Fabrijcquen, Sorteerden, zouden meede in den Assche gelegt worden, dan door eene bijzondere Vigilantie en Wel aangewende devoirs der Directeuren van de Brandspuiten, en de kundige en uitmuntende bestieringe derzelve beneffens de voorbeeldelooze Vlijt en IJver; van veelen der Burgers, en Ingezeetenen, Welke ter hulpe waaren toegeschooten, heeft men (onder beschikking der Goddelijke voorzienigheid) het in een korten tijd Zoo verre Weeten te brengen, dat men de Brand binnen de muuren van het gebouw, waar dezelve ontstaan was wist te houden, en dus de nabijgeleegen gebouwen, weinig of niet beschadigt wierden, en de vrees voor dezelve van tijd tot tijd verminderde, tot dat zij eindelijk door de Blussing der Brand (voor dat tijdstip) geheel verdween. Tot de gelukkige volvoering van dit moeijelijke, en gevaarlijke werk, is mede van een bijzonder effect geweest een der Brandspuiten van de Marine, welke booven het ordinair getal, op Speciale order van den Commissaris, ter blussinge der Brand wierd toegevoegd; ook heeft de Gewapende Burgermacht een bijzondere vlijt betoond, in de Conservatie der goede ordre, en bewaaringe der goederen van de nabijgeleegen huizen; de raad der Gemeente van deezen Stad, Welke deeze Bekendmaaking doet plaatzen, vermeend zich in de grootste verpligting te bevinden, om in de eerste plaats de Commissaris, de marine, en directeuren der Brandspuiten, en verders aan elk en een ijeder, in Welke betrekking of qualiteit dezelve ook ter blussinge en demping deezer gevaarlijke Brand heeft meede gewerkt, en deszelfs goede diensten aangewend, bij deezen openblijk op de hartgrondigste wijze te moeten bedanken. (GAH44)
Jurjen Clase Fontein ovl 7 mrt 1716, 66 jaar, burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; zie ook: Jan Fontein; Westhem, Floreencohier 1700: J.F. eigenaar van plaats nr. (5), grootte 54, 5 p. m., floreen f. 21:0:0, ferskaat: sathe landts; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel 1700); Achlum, Floreencohier 1700, eigenaar van plaats nr. (14), grootte 139 p. m., floreen f. 48:0:0, Pyter Durx Clooster gebruiker, ferskaat Clooster; de Slagtedyck W. ; [[De namme CLOOSTER, dy''t yn FC1700 direkt ?fter de namme fan de meier Pyter Durx stiet, is ?ntliend oan dizze sate op it plak fan it eartiidske Achlumer kleaster]] (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Arum, Floreencohier 1700: J.C.F. te HRL eigenaar van plaats nr. (51), grootte 87 p. m., floreen f. 26:9:14, gebruiker Otte Lolkes, ferskaat de plaats groot met eenige aengecochte landen 87 pm; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); J.C.F. eigenaar van plaats nr. 57 te Wijnaldum, grootte 7 pondematen, floreen f. 2:0:0, gebruiker Ids Douwes, ferskaat: de Laen Oosten, de Halle Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Claas Dirks Fontein rentmeester van het Weeshuis ontv een Landschapsobligatie t. l. v. de provicie Friesland groot aan capitaal 1.000 Gld van Resolutie den 7 mrt 1702 met no. 443, sijnde herkomstig en gelegateerd aan het Stads Weeshuis door wijlen Froukjen Braam wed. Hindeloopen en door C.F. als geinstuteerde erfgenaam op dato overhandigt. Dus alhier voor pro memorie, 16 mrt 1762. (GAH1092); in proces tegen de gemeente 1746-1754; ovl jun 1787 HRL, oud 70 jaar (?); geb 1711/12 HRL, zv Dirk Pieters en Auckje Reyners Fontein, DG, ged 5 feb 1730, koopman te HRL, grondbezitter, boekhouder vd Friesche Doopsgez. Soci?teit, wonende te op Aldla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb HRL. 17 mei 1703, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl Ried, Andlastate 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huwt met Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e Stadhuis HRL; op 26 mei 1732 met C.D.F. ; DG-geslachts Oosterbaan; verkoop der fraaye bibliotheek van C.F. te HRL, 19/20 nov 1787, (Frl. 1700-1795); gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal Dreyer salarien en expensen verdiend verlegd in de exceptie van de rentmeester Lantingh in qualiteit contra C.F., 5 dec 1746: f. 27:19:12; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de rentmeester van HRL, H. Videlius, als rescribent contra C.F., suppliant, 6 feb 1754: 56 Caroliguldens en 12 stuivers; (geen boeknr. vermeld); betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 8 pondematen greidland, Allerheiligen 1750: f. 30:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 20:4:0 aan de binnenvader H. Norel terzake restitutie van expensen door hem verlegt tot afbetaling van 8 getuigen naar Leeuwarden geweest in het proces tegen de weesvoogden en de koopman C.F., over een reed van een stuk land, 24 jun 1747, kwit. no. 16 (GAH1076); id. aan medeweesvoogd B. Dreyer f. 15:2:0 terzake expensen door hem verlegt in de procedure wegens het Weeshuis tegen C.F., 25 mrt 1749, kwit. no. 12 (GAH1078)
Claes Jurjens Fontein ovl 2 nov 1670, 55 jaar, Burgemeester en Afgev., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; In het Hannemahuis is een zilveren sieradenkistje te zien, met in het deksel de volgende inscriptie: ''Claes Jurriens Fontein heeft getrout 1646 den 30e Maert op ''t raethuis tot HRL, Antje Reinders Jeddema. Hij heeft haer van Leeuwarden gehaelt met de eerste trekschuit den 29e Maert op een Paaschdan eer dat de trekschepen aen ''t varen waren, alsoo de Magistraet van HRL hem de trekschuit leende en zelfs de paerden daertoe keurde. Het was doe uitermate mooi weder, en also nooit in Fries land een trekschuit was geweest, so was de trekweg als met mensen besait. Dit kistje heeft hij haar op trou gegeven''. (J. Wonma HRL. Courant); ten westen van de graven van Saco van Idsinga en Coenira van Frankena vindt men een zeer groote fraai bewerkt steen, met alle de wapens uitgekapt, met op de rand: Anno 1670 den 2 Nov. is in den Heere gerust den eersamen C.J.F. oud 55 jaren, en is hier begraven; hij was burgemeester en afgevaardigde te Landsdage; Groote Kerk (GAH3212)
Margaretha D Fontein geb 1780 HRL, ovl 29 jul 1868 HRL, huwt met Jacob Adriaan van Straten, ovl wijk D-017, wonende te HRL. 1838, dv Dirk F, en Catharina Stinstra; bs 1838 overlijdens, ovl 1868; weduwe van Jacob Adriaan Van der Straten, geb 4 dec 1779; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 23 feb 1839. no. 77, grootboeknr. 1164, deel 2: 750 Caroliguldens; id. 8 apr 1839, no. 84, grootboeknr. 5931, deel 7: 750 Caroliguldens; id. 18 jul 1839, no. 105; id. 13 okt 1839, no. 112; id. 2 jan 1840, no. 2; id. 3 apr 1840, no. 78; id. 2 jul 1840, no. 97; id. 9 okt 1840, no. 108; id. 2 jan 1841 no. 2; id. 5 apr 1841, no. 85; id. 8 jul 1841, no. 102; id. 30 okt 1841, no. 112; id. 5 jan 1842, no. 7; id. 7 apr 1842, no. 83; id. 6 jul 1842, no. 97; id. 5okt18 42, no. 108; id. 6 jan 1843, no. 17; id. 5 apr 1843, no. 86; id. 5 jul 1843, no. 106; id. 9 okt 1843, no. 121; id. 2 jan 1844, no. 16; id. 4 apr 1844, no. 83; id. 6 jul 1844, no. 95, (zeeoff. zegel 50 ct); id. 5 nov 1844, no. 100; id. 9 jan 1845, no. 12; id. 9 apr 1845, no. 17; id. 1 jul 1845, no. 20; id. 11 okt 1845, no. 35; id. 11 apr 1846, no. 18; (geen boeknr. vermeld)
Maria Gijsberts Fontein ovl 15 apr 1739, 80 jaar, huisvrouw van Gilles Vermeersch, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst en Gen. Jaarb. 1984/Roorda; FONTEIN, PIETER
Pieter Fontein en zoon; eigenaar en gebruiker van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 160, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, 1804, 1805. (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout, 21 okt 1812: fr 727 en 75 cents; id. ten dienste van de Publieke Werken, 1 mei 1813: fr 116 en 66 cents; id. 1 jul 1813: fr 64 en 26 cents; id. samen met P. Tetrode, wegens geleverd touwwerk, 1804: f. 19:19:4; id. over 1803, ord. 12 mrt 1804: f. 7:0:0; id. ord. 27 mei 1805: f. 27:4:0; id. 31 dec 1805: f. 39:11:4; id. 31 dec 1807: f. 103:2:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 18:4:8; id. 31 dec 1811: f. 15:15:0; id. over 1803, 12 mrt 1805: 33 Caroliguldens; id. 25 nov 1805: 1279 Caroliguldens; id. over 1806: f. 120:19:0; id. 27 okt 1806: f. 302:8:4; id. 1810, ord. Wintermaand1810: f. 119:9:0; id. over 1808 ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 dec 1808: 217:0 8; (geen boeknr. vermeld); de bouwmeester wordt gelast de ruischerne, welke geplaatst is achter de stal van het door Jac. Oosterbaan bewoonde huis, en behoort aan P.F., binnen 24 uur te verwijderen op poene van f. 3:0:0 deze maatregel is allernoodzakelijkst uit hoofde van de ''ligte laaje vlam'' en schier ''onuitblusbare brand'', waarin gemelde mesthoop, waarboven op een menigte stro was samengebracht gisteren is bevonden tot zichtbaar gevaar van de nabijstaande huizen, houtstekken en erven. Verontreiniging geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 (GAH50)
Pieter Fontein lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier, Jan Fontein als Administrator over de goederen van de Kinders van Pieter Fontein: f. 388:4:0 (GAH650)
Pieter Freerks Fontein huwt met Catharina Fontein, kinderen: Rijkje, geb 21 nov 1786 War bij Franeker, Dirk F, geb 6 mei 1785 Franeker; BS ovl 1860; 1876 overlijdens; geb 9 feb 1761 HRL, ged DG 20 mrt 1784 Franeker, erfgezetene te War, representant van Friesland 1795, lid van de raad van financi?n, lid van het departementale bestuur van Friesland 1805, lid van de commissie van landbouw in Friesland, later in het departement Friesland 1805-1808, assessor van het landdrostambt Friesland 1807 en lid van de algemene raad van het department Friesland 1811-1813, ontvanger der in- en uitgaande accijnzen en rechten te Sexbierum, ovl aldaar 6 jun 1826, gehuwd Franeker stadhuis 30 nov 1782 met Trijntje (Catharina) Fontein, geb op Salverd 7 mrt 1764, ged DG Franeker 18 sep 1784, ovl Sexbierum, Eelsmastate, 5 jan 1817, dv Dirk Fontein en Grietje Andringa; geslacht Oosterbaan, bl. 98-99/VIIbb; P.F.F., bijgenaamd ''Rooie Pieter'' was een ijverig patriot en moest als aanhanger van de Franeker Rebellie in aug en sep 1787 nadien vluchten; hij verbleef buitensland, 1790 tot 1793 op Loy bij Oldenburg, in 1795 te Kampen, ook nog te St. Omer en Elberfeld. In jun 1795 ontsloeg hij de gehele Harlinger vroedschap. Hijwoonde in jun 1797 te Groningen en kocht in dat jaar Eelsmastate, een fraai buitengoed van 50 bunder onder Sexbierum van Rein Smit. Hij was gebrouilleerd met zijn familie en met die van zijn vrouw en zijnn vader onterfde hem; aan zijn kinderen liet hij geen vermogen na; geslacht Oosterbaan, bl. 99/VIIbb; P.F. onder de klokslag van Franeker en J.C. de Beere uit Koudum, aanhangers der Franeker rebellie nemen gevangen ''s lands ammunitiemeester Ennius Harmen Bergsma, die op order van ged Staten naar HRL ging en zijn terugreis over Makkum nam. Tussen Wons en Witmarsum dreigden zij hem met pistolen en dwongen hem zijn rijtuig te verlaten. Zij namen hem mee naar Franeker, waar buiten de poort een detachement gewapende vrijcorporisten van Wonseradeel zich bij hen voegden, 30 aug 1787, (Frl. 1700-1795); curatorenbenoeming in zake de verbeurdverklaarde goederen der voortvluchtige patriotten P.F. te Franeker, Joh. Lamb. Huber te Dronrijp en dr. Hayo Tuinhout te Franeker, 8/22 sep 1789, (Frl. 1700-1795); verschenen bij D. Romar te Franeker: Verhaal van het gebeurde te HRL met aanspraken van den burger P.F., 7 mrt 1795, (Frl. 1700-1795); Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, P.F. Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertus Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Pieter Dirk Matak Fontein geb 17 jun 1811 HRL, zv Dirk F, en Geertruida Matak; BS geb 1811
Reinier Fontein verschenen bij V. van der Plaats te HRL: Geneeswijze van de ziekten en kwalen van paarden, getrokken uit het Fransch, van Vliet, en R.F., 19 feb 1791, (Frl. 1700-1795)
Reiner Gysberts Fontein Abraham Alema, zilversmid te HRL, koopt van Heltie (= Ybeltie) Harmens Nauta, huisvrouw van R.G.F. op Toutenburgh, voor 500 goudguldens en 4 zilveren ducatons een huis, ''De Kartouw'' genaemt aan de Zuidkant van de Lanen, hebbende de Molenstraat ten Oosten en de Lanen ten Noorden, 3 nov 1720, (Frl. 1700-1795); Seerp Tjepkes Gratama, koopman en steenbakker op Grettingaburen koopt ongeveer 25 pondematen bouwland te Almenum voor 6109 Car glds van IJbeltje Harmens Nauta, erfgenaam van wijlen haar broeder Duco Nauta, ontvanger-generaal ter Admiraliteit en gehuwd met R.G.F., woonachtig op Toutenburgh, en van Foekjen Freerks van Alema (ex testamento van Foekjen Junius van Alema, in leven weduwe wijlen Duco Nauta), gehuwd met F. Stapert, kapitein ter recherche te HRL, 19 mrt 1721, (Frl. 1700-1795); Arum, Floreencohier 1700: R.G.F. tot Tietjerk, eigenaar van plaats nr. (8), grootte 52 p. m., floreen f. 19:7:14, gebruiker Mathevis Ybs, ferskaat: de Hiesaerder laan O., het Geestlyck cantoor van Franequer W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Niawier, Floreencohier 1700; R.G.F. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (3), grootte 65 p. m., floreen f. 18:0:0, gebruiker is Poulus Mames, ferskaat: de Wegh W. en N. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); Lidlum, R.G.F. eigenaar van plaats nr. 1, grootte 97 pondematen, floreen f. 21:0:0, gebruiker Schelte Pyters, ferskaat de Gemene vaert Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.F., eigenaar van plaats nr. 39 te Sexbierum, grootte 8 pondematen, floreen f. 1:21:0, gebruiker Riemer Anes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.G.F. eigenaar van plaats nr. 56 te Sexbierum, grootte 12 pondematen, floreen f. 4:0:0, gebruiker Jucke Eedes, ferskaat: de Slachtedyck Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); Cornelis Tiesses cs, d?ontvanger Nauta wed. en R.G.F. eigenaars van plaats nr. 185 te Almenum, grootte 4 pondematen, floreen f. 1:7:0, Gortmakers, ferskaat: Boolswaerder vaert Oosten. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL); R.G.F. eigenaar van plaats nr. 190 te Almenum, grootte 4 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker is Pyter Dircx wed., ferskaat: de Zeedycxdelten Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Reiner Klaasen Fontein ovl 20 sep 1727, 73 jaar, Leeraar Doopsges. HRL, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; zie ook: Jan Fontein; van HRL uit wordt druk handel op de Oostzee gedreven door G. Vermeersch, Rein Sickes Menalda, Jacob Romkes Brouwer, R.C.F., Claes Rintjes Botma en Evert Hingst, 2 jan 1700, (Frl. 1700-1795)
Reyner Clasen Fontein Niawier, Floreencohier 1700: R.C.F. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (11), grootte 101 p. m., floreen f. 32:14:0, gebruiker is Dirck Sjolles, ferskaat: satha landr op de Slipsteen; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); Stiens, Floreencohier 1700: eigenaar van plaats nr. (30), grootte 54 pm, floreen f. 16:0:0, gebruiker Thymen Broers, ferskaart een sathe lands, de Wirgevaart Z, de Heerewegh W. ; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl, Stiens 1700); Finkum, Floreencohier 1700: eigenaar van plaats nr. (24), grootte niet aangegeven, floreen f. 2:0:0, gebruiker Thymen Broers, ferskaat een sathe lands, onder Stiens gelegen; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl, Stiens, 1700); Midlum, Floreencohier 1700: Losse Landen, R.C.F. eigenaar van Los Land nr. L2, grootte 7 p. m., floreen f. 2:7:0, Durk Jacobs gebruiker, ferskaat de Leen O., de Dyk Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); id. Los Land nr. L9, grootte 11 p. m., floreen f. 3:0:0, Jacob Folkerts gebruiker, ferskaat de Gemene Leen O. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Midlum, Floreencohier 1700: R.C.F. eigenaar van Losse Landen nr. L37, grootte 11 pm, floreen f. 1:0:0, Willem Lodewyx gebruiker, ferskaat de Wyde feart Z. ; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1700); Ried, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van plaats nr. (8), grootte 72 p. m., floreen f. 25:0:0, Johannes Tierx gebruiker, ferskaat: ANDLA SATEKerkelanden c. s. O., de Oudemeir Z, de Ried N. ; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1700); in 1640 was ene heer Andla, reformeerde, eigenaar van stem nr. 8, 70 p. m., floreen f. 23:0:0, gebruiker Gerben Hibbes; (bron: Kad. Atlas Fran. d., Ried, 1640); Schalsum, Floreencohier 1700: R.C. c. s. eigenaar van Losse Landen behorende onder Schalsum onder de schattinge schietende tot Franeker, nr. (35), grootte 14 p. m., floreen f. 3:0:0, Jan Joris tot Salvert gebruiker, ferskaat DE DIEPMAER; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Franeker, Floreencohier 1700: R.C. c. s. eigenaar van perceel nr. (18), grootte 91 pm, floreen f. 20:2:0, Jan Jorryts gebruiker, ferskaat Zaate, de Trekwech Z. ; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Franeker, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van perceel nr. (58), grootte 54, 5 pm, floreen f. 18:21:0, Fecke Doeckles gebruiker, ferskaat Zaate; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Kimswerd, Floreencohier 1700: R.F. eigenaar van plaats nr. (75), grootte 10 p. m., floreen f. 2:3:8, gebruiker Jacob Tieerds, ferskaat de delten W. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Witmarsum, Floreencohier 1700: R.C.F. c. s., eigenaars van plaats nr. (23), grootte 60 p. m., floreen f. 20:14:0, gebruiker H. van Feugen ferskaat: sate; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Bolsward, Floreencohier 1700: R.C. eigenaar van plaats nr. (95), grootte 28, 5 pm, floreen f. 8:14:0, Eeltje Jans gebruiker, ferskaat: de benificialen W., de Oldekloosters vaert N. ; (Kad. Atlas Wonseradeel Noord /Bolsward); R.C.F. cs eigenaar van plaats nr. 184 te Almenum, grootte 9 pondematen, floreen f. 3:0:0, gebruiker is Cornelis Walings, ferskaat: Heerewech en delten Zuiden, Dycxdelten Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Rijkje Fontein geb 21 nov 1786 War bij Franeker, ovl 15 feb 1860 HRL, huwt met Sijbrand Tjallingii op 24 mei 1807 Sexbierum, wonende te Sexbierum 1807, dv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; Sijbrand Tjallingii van HRL. en R.F. van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door de advokaat Jacob Hanekuyk, onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb Franeker (!)en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839
Rinske Fontein oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-016; VT1839
Tjalling Fontein Jan Fontein op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 2457:12:0, waar van f. 1000:0:0 op lijfrenthe, op naam van Freeks Fontein, nog f. 1000:0:0 op lijfrenthe op namen van T.F., het overige op Losse renthen (GAH650)
Tjalling Fontein geb 8 mei 1789, ovl 13 jan 1816, advokaat te Leeuwarden, huwt met Saske Brouwer, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Op den 13 Jan 1816 is ovl mr. T.F., advokaat te Leeuwarden in den ouderdom van 26 jaren en ruim 8 maanden en is alhier begraven, Groote Kerk, (V(GAH3212)
Trijntje Freerks Fontein ovl 17 aug 1742, 1/2 week, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ybeltje Fontein huwt met Johannes Hendricus Verschuur; BS ovl 1849
Ybeltje Reiniers Fontein huwt met Hylke Douwes Hanekuik op 11 aug 1725 HRL; GJ ... ; ovl 20 nov 1747, 46 jaar, W. van Hylcke O. Hanekuik, Grote Kerk; vd. Gaast, begraaflijst; zie ook: Jan Fontein; gemeentebestuur betaalt aan burgemeester van Slooten expensen wegens wagenvracht en vertering sampt vacatien op een reis naar Leeuwarden met burg. Krijtenburg en secretaris Idsinga, om ordre te stellen tot rescriptie op het gepresenteerde request van IJ.R.F., 18 aug 1734: f. 31:17:0 (GAH283)
Freerk Fontein Janszoon geb 23 sep 1786 HRL, ovl 25 dec 1834 HRL, huwt met Ingena Hannema op 18 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, zeehandelaar in 1843, huw.get. bij T. Tjallingii en E.P. Hannema 1816, id. bij S.S. Hingst en E.J. Fontein, broeder bruid. 1823, zv Jan F, en Aafke Tjallingii; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1834, ovl 1843, regattdv1826-93; geb 23 sep 1786, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; in 1827, no. 65; id. 1828, no. 12, grootboeknr. 1170, deel 2: 80 Caroliguldens; id. 1828, no. 115; id. 1829, no. 94; id. 1830, no. 31; id. 17 feb 1831, no. 51; id. 8 mrt 1832, no. 82; id. 27 feb 1833, no. 55; id. 11 feb 1834, no. 74; (geen boeknr. vermeld); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 11, legger nr. 167, Opvaart als Bouwland, grootte 1590 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. eigenaar van perceel nr. 13, legger nr. 167, Bosch en Bouwland, grootte 340 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 19, 25, 26, 27, 29, 32, 36, 38 en 39, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 19460 m2, 3520 m2, 17890 m2, 13520 m2, 12930 m2, 33470 m2, 5680 m2, 17260 m2 en 32950 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 20, 21, 28, 30, 31, 33, 34 en 35, legger nr. 167, Bouwland, grootte resp. 3100 m2, 10040 m2, 27160 m2, 13760 m2, 12290 m2, 21140 m2, 18290 m2, en 700 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 2/3, 2/3, 2, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 22, legger nr. 167, Pleiziertuin, grootte 5560 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 23, legger nr. 167, Huis en Erf, grootte 2320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 37, legger nr. 167, IJster of Weiland, grootte 1010 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 40, 66, 67, 68, en 75, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 14780 m2, 28530 m2, 23010 m2, 5080 m2, 17340 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 41 en 74, legger nr. 167, Bouwland, grootte resp. 11660 m2 en 11710 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (67, 33) en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie C, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 99, legger nr. 167, Bouwland, grootte 11890 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 108, legger nr. 167, Weiland, grootte 13180 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 110, legger nr. 167, Plazier Tuin, grootte 4850 m2, klasse onbebouwd 1; Bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 111, legger nr. 167, Huis, grootte 1520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 112, legger nr. 167, Bouwland, grootte 1360 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 364, legger nr. 167, Tuin, grootte 650 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 365, legger nr. 167, Huis, grootte 1190 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 366, legger nr. 167, Boomgaard, grootte 1300 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 367, legger nr. 167, Weiland, grootte 680 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); od. perceel nr. 368, legger nr. 167, Moestuin, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F. Koopman te HRL en mede-eigenaren van perceel nr. 369, legger nr. 169, Opvaart als Bouwland, grootte 2070 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 370, legger nr. 167, Bouwland, grootte 24510 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Fran. dl1832); id. percelen nrs. 376, 406 en 407, legger nr. 167, Weilanden, grootte resp. 3440 m2, 12840 m2 en 19130 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4/5 (67, 33) en 4/5; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: F.J.F., Koopman te HRL, eigenaar van percelen nrs. 381a en 382, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 18942 m2 en 16709 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 542 en 543, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 21910 m2 en 25730 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 545, 546, 547 en 548, legger nr. 80, Weilanden, grootte resp. 8385 m2, 31550 m2, 13416 m2 en 9455 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 560 en 561, legger nr. 80, Weidlanden, grootte resp. 14743 m2 en 9990 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 572, legger nr. 81(!), Weidland, grootte 3660 m2, klasse onbebouwd 2; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 695, legger nr. 81(!), Weidland, grootte 22864 m2 klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 708 en 714, legger nr. 80, Weidlanden, grootte resp. 19676 m2 en 12174 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 730, legger nr. 80, Dooyummer Laan als Weg, grootte 4370 m2, onbelast; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van de percelen nrs. 397-399 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, resp. 90, 133 en 240 m2, resp. pakhuis, plaisiertuin, en pakhuis, klasse onbebouwd: alle 3, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, nihil, en 48. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 791 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, pakhuis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 934 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, zoutkeet, 430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 936-939 te HRL, legger nr. 221, resp. pakhuis en erf, stal en wagenhuis, huis en tuin, huis, resp. 75, 75, 450 en 84 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, 45, 300 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 970 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 221, pakhuis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 510 en 511 Sexbierum sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 105, resp. weiland, weiland, resp. 12600 en 11650 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 515 Sexbierum sectie A, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 105, weilnd, 10350 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Fontein/D. Zijlstra rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 38:11:0 aan Dirk Zijlstra en F. voor geleeverde boter, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. f. 43:14:0 voor 172 Ton booter, 17 may 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 35:19:0, 22 nov 1806, quit. no. 8 (GAH1138); id. f. 40:1:0 ter Saeke 1/2 Boter, primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. f. 66:8:0 voor geleverde Booter, 8 jul 1807 (GAH1139); id. f. 36:19:0, 23 mrt 1808, quit. no. 3 (GAH1140); id. f. 38:12:0 ter Saeke geleverde Boter en kaas, 11 jul 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. f. 146:6:0, 29 dec 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. f. 24:9:0 ter Saeke geleverde Booter, 16 sep 1809, quit. no. 3 (GAH1141)
Fontein/Tetrode ontvangen van het gemeentebestuur wegens geleverd touwwerk in 1803, 12 mrt 1804: 7 Caroliguldens; id. over 1805: f. 27:4:0; id. 31 dec 1805: f. 39:11:4; id. over 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 18:4:8; id. wegens geleverd touwwerk en pik enz., 31 dec 1806: f. 106:8:8; id. 31 dec 1807: 103 -2:0; id. wegens geleverd touwwerk aan de Stadsklokken en uurwerken, 1811: 15 Caroliguldens en 15 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Aafke Reyners Fonteyn mede-weesvoogd Tj. Radsma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis aan lands obligatie of toner deses groot in kapitaal 500 gulden met no. 4101 Resolutie 28 dec 1709, waarvan de interesse tot 1748 reeds was betaald, herkomende van A.R.F., die dezelve aan het Stadsweeshuis bij monde had toegelegd, (dit pro memoria), 21 mei 1748 (GAH1077); (geen boeknr. vermeld)
Pieter Fopels zie bij: Pieter Daniels
Trijntje Fopje oud 49 jaar, geb en wonende te HRL., wijk C-122; VT1839
Aaltje Fopkes geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Fopke Martens en Geeske Pieters
Alle Fopkes huwt met Wytske Pieters, kind: Klaaske Alles, geb 15 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL
Alle Fopkes Wymer Sijbrens ende Aukje Alles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Fopkes deszelfs vader, 23 mrt 1793; ondertrouw HRL; A.F. van HRL, en Antie Aukes van Almenum, geproclameerd de f. 11:18:25 mei en getrout de 1 jun 1766; kind: Aukje Alles, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Anne Alles, ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL, moeder is A. Aukes
Antie Fopkes huwt met Pier Sijbes, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1754; ovl 16 may 1790 HRL, oud 61 jaar
Bregtje Fopkes huwt met Sijbe Heerts, beide van Almenum, geproclameerd de 6-13 en 20 en getrout de 27 okt 1771; kind: Heert Sijbes, geb 8 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Sijbes, geb 2 nov 1773, ged 23 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Heert Sijbes, geb 3 sep 1776, ged 24 sep 1776 Grote Kerk HRL
Doede Fopkes ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL, zv Fopke Taekes en Claaske Alles; van Almenum, huwt met Janke Jans van HRL, geproclameerd de 27 Jan:en de 3 en getrout de 10 Febrij. 1771; kind: Idske Doedes, geb 25 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL
Doetje Fopkes Johan Marius en D.F., beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Fokkje Fopkes zie ook: Foekje Foppes; huwt met Gale Harkes, kind: Lijsbeth Gales, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Jan Fopkes J.F. ende Catharina Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Warners, 27 Aug 1746; huwt met Catrijna Jans, beyde van HRL, geproclameert den 28 aug en 4-11 sep 1746 en den 14 Febua getrouwt 1747; huw.reg. N.H. HRL; Albert Jansen ende Janke Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder J.F., 23 Jan 1745; Jan Dirks ende Voske Jans beyde tot HRL, koomende weegens de bruid J.F. desself oom, 24 mei 1749; Cristiaen Antoni ende Antie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de Bruid J.F., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734; J.F. ende Tettie Pieters, beide van HRL, huw.aang. 18 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Pieters, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Maertje Fopkes ovl 8 sep 1727 HRL, oud 70 jaeren
Antje Fopma geb 11 sep 1807 HRL, ged 21 sep 1807 HRL, N.H., dv Bauke Fransen F, en Pietje Wytses Postma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Bauke Fransen Fopma geb 1782 Spannum, ovl 8 jan 1844 HRL, huwt met Pietje Wytses Postma, kleermaker in 1844, kinderen: Wietse, geb 21 dec 1809 HRL, Antje, geb 11 sep 1807 HRL, Dieuwke F, geb 24 jun 1803 HRL, zv Frans Baukes F, en Dieuwke Jacobs Greidanus; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1844, ovl 1845, ovl 1867; gebruiker van wijk G-088, kleermakersknegt, medegebruiker Marten Fokkes vrouw, eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); oud 59 jaar, geb Spannum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-302; VT1839; kind: Wytse Boukes Fopma, geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; B.F.F. eigenaar van perceel nr. 1714 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 224, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Dieuwke Baukes Fopma geb 24 jun 1803 HRL, ged 12 jul 1803, N.H., ovl 10 sep 1867 HRL, huwt met Doeke Jans Fokkema op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1829, werkster, N.H., ovl wijk F-224, dv Bauke Fransen F, en Pietje Posthumus/Postma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk F-289, wijk G-218; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-104; VT1839
Dieuwke Jacobs Fopma geb 1810 HRL, ovl 5 feb 1826 HRL, dienstmeid. dv Jacob F, en Hinke Louws Balk(stra); BS ovl 1826
Frans Baukes Fopma geb 1756. ., ovl 28 aug 1826 HRL, huwt met Dieuwke Jacobs Greidanus, kinderen: Bauke Fransen F, geb 1782 Spannum, Jacob F, geb 1783 HRL, huw.get. bij S.R. de Jager en G. van straten, werkman, wonende te HRL. 1813 id bij T.P. Schaafsma en A.C. van Hymert 1816, koopt een huis en herberg in 1801; BS huw 1813, huw 1816, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1844; gebruiker van wijk D-079, sjouwer, eigenaar is Jacob Reinard erven, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het ophogen van de Middelumerdijk tot aan het Middelumerpijpje, 26 apr 1813: fr 198 en 95 cents; (geen boeknr. vermeld); koopt van H.J. Albarda een huis en herberg voor 1091 Caroliguldens op 27 sep 1800; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 166, 1 mrt 1804
Jacob Fopma geb 1783 HRL, ovl 18 sep 1825 HRL, huwt met Hinke Louws Balk(stra), op 13 nov 1808 HRL, kind: Dieuwke Jacobs F, geb 1810 HRL, vlgs ovlakte 6 kinderen, wonende te Sexbierum 1808, huw.get. bij A.K. de Haan en A.H. van der Stok, wonende te HRL, 1817, id. bij A.K. de Haan en H. Jans, schoonbroeder bruidegom 1818, id. bij J.H. Bandsma en K. Watses, 1818, in leven wolkammersknecht, zv Frans F, en Dieuwke Greidanus; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1826; J.F.F. van Sexbierum en Hinke Louws Balk van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 okt 1808; ondertrouw HRL
Jelle Louws Fopma ovl voor 1857, huwt met Botje Harmens Steinfort; BS ovl 1856
Sipkjen Tjalles Fopma Sioerd Souwes van HRL, ende Sipkjen Tiallings Fopma van Makkum huw.aang. 2 feb 1737 HRL, komende de Bruidegom met Attestatie van Makkum; huw.aang. HRL 1737; huwt met Sjoerd Bouwens, kind: Grietje Sjoerds, ged 8 jan 1741 Westerkerk HRL
Sjerpina Fransen Fopma huwt met Joseph Louwenberg op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, vertrokken met attestatie; huw Grote Kerk HRL 1810; Joseph Lunenburg van Amsterdam en S.F.F. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Thjal Ariens Fopma old burgemeester, ovl voor 1731; medeweesvoogd J. van Alema geeft aan de rentmeester van het Weeshuis een Landschaps oblij:ten laste deeser Proventje in capitaal f. 500:0:0 met no. 118 van Resolutie den 22 jul 1699 en den 20 feb 1700, herkomende weegens een lagaat door wijlen de old burgm. T.A.F. die deselve aan ''t Statsweeshuys door sijn erven heeft geschonken dit pro memoria, 28 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 600 Caroliguldens en 400 Caroliguldens, 9 dec 1754: 30 Caroliguldens; id. 9 dec 1755; id. 22 aug 1740; id. 11 dec 1741; id. over 1741 en 1742, 23 jan 1743: 60 Caroliguldens; id. over 1743; id. 22 jan 1744: 30 Caroliguldens; id. over 1744, mrt 1745; id. 15 mei 1747; id. over 1747, 10 jan 1748; id. over 1748, 9 dec 1748; id. 15 dec 1749; id. 21 dec 1750; id. 22 dec 1751; id. 27 dec 1752; id. dec 1753; gemeentebestuur betaalt aan de erven van burgemeester F. 1 jaar interesse van 850 Caroliguldens, ord. 4 dec 1750: f. 30:0:0 (GAH428); id. over 600 en 400 Caroliguldens, ord. 15 dec 1749: f. 30:0:0 (GAH427); id. 3 jan 1730 (GAH283); id. 5 mrt 1731 (GAH283); id. 21 apr 1732 (GAH283); id. 1 dec 1734, over 1733 en 1734: f. 60:0:0 (GAH283); id. over 400 Caroliguldens, 14 jan 1739: 12 :0:0 (GAH283); sententie van het Hof inzake de correspondentiebeurs ''Het Botervat'' te HRL, waarbij betrokken waren de burgemeesters Hiddema, Heinsius, F., Nolles, Vosma en Munter, 15 jul 1729, (Frl. 1700 1795)
Tjalle Sipckes Fopma geb te Hogebeintum in 1601, boer te Klooster Anjum, stem 2, ouderling van Ried in 1646, overl. te Klooster Anjum 1661, 1e huwt met Geurtie Dircks van HRL, overl. te Klooster Anjum in 1637 in de kraam van haar dochter Geertie, 2e huwt met Gerlske Siercks (Donia), geb te Kimswerd 1613, overl. Klooster Anjum 27 jan 1678; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Wietze Baukes Fopma geb 21 dec 1809 HRL, ovl 1 mei 1881 HRL, 1e huwt met Aafke Zeilmaker op 18 mei 1837 HRL, 2e huwt met Akke van Kampen op 18 apr 1844 HRL, schoenmaker in 1851, N.H., zv Bauke Fransen F, en Pietje Wietses Posthumus; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1843, huw 1844, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk F-313; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk H-150; VT1839; geb 21 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, zv Bouke Fransen Fopma en Pijtje Wytses
Hendrik Foppe geb.04 jul 1793 HRL, inschrijfnummer 871, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Aeltje Foppes ged 6 dec 1739 Grote Kerk HRL, dv Foppe Dirks en Wytske Bruyns
Age Foppes Geert Ates van Almenum ende Akke Foppes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.F. deszelfs neef, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Akke Foppes Geert Ates van Almenum ende A.F. van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Foppes deszelfs neef, 24 apr 1790; ondertrouw HRL
Aaltje Foppes zie: Dijkstra
Aeltie Foppes ovl 9 jun 1690, wedu van Joost Jurjens Havestadt, huisvrouw van Willem Tiercks, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aaltje Foppes huwt met Abraham Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk
Akke Foppes geb 10 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, dv Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes
Akke Foppes Geert Ates van Almenum en A.F. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd den 16 may 1790, volgens ingekomen verklaaring
Antje Foppes zie ook: Antje Fokkes; huwt met Jelle Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Antje Foppes geb 23 mei 1804 HRL, ged 5 jun 1804 HRL, N.H., dv Foppe Klaases en Hiltje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Arjen Foppes geb 30 nov 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Foppe Arjens en Hiltje Johannes
Baatje Foppes begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bouwe Foppes zie: Huitema
Cornelis Foppes zie: de Vries
Kornelis Foppes K.F. van HRL, en Marijke Jans van Stavoren, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 feb 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Stavoren en aldaar getrouwd den 25 feb 1781, volgens ingebragt getuigenis
Dirk Foppes zie: Bakker
Dirk Foppes D.F. en Geerje Jans, beide van Dronrijp, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis alhier getrouwd op den 18 dier maand; kind: Foppe Dirks, geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje J.
Doede Foppes huwt met Janke Jans, kind: Jantje Doedes, geb 12 nov 1777, ged 28 nov 1777 Grote Kerk HRL
Engeltje Foppes ovl 26 nov 1804 HRL, oud 58 jaar
Foekje Foppes zie ook: Foekje Fopkes; huwt met Gale Harkes, beide van HRL, geproclameert den 1 jun 8 en getrout den 16 dito 1754 in de Westerkerk; kind: Fopke Gales, ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL
Foppe Foppes huwt met Sedske Reiners Pybema; hebben een dochter Grietie; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Geertruida Foppes zie: de Vries; (2x)
Gerrit Foppes zie ook: Donjema; huwt met Aukje Johannes, kind: Foppe Gerrits, geb 1 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Gerrits, geb 17 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 26, 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Grietje Foppes ovl 25 feb 1738 HRL, ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 300 Caroliguldens, 28 mrt 1731: f. 31:10:0 (GAH283); id. 2apr17 32 (GAH283); id. 8 apr 1733 (GAH283); id. 15 mrt 1734 (GAH283); id. 18 apr 1735 (GAH283); id. 26 mrt 1736 (GAH283); id. 1 apr 1737 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van G.F. 11 maanden en 5 dagen lijfrente, met nog f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 31 mrt 1738: f. 31:16:0 (GAH283)
Grietje Foppes wv Ane Sendts, koopt een huis van Cornelis Koster voor f. 120:15:0 op 27 nov 1802; (geen boeknr. vermeld)
Hendrik Foppes H.F., soldaat in de compagnie van capitein Paets, en Sytske Strik, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789; H.F., soldaat onder de comp. van capt. Paats ende Sytske Strik, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Rintien Pieters deszelfs stevader, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; kind: Foppe Hendriks, geb 24 jul 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL, moeder als S. Lauwrens
Hendrikje Foppes zie: Willems
Hessel Foppes van Franequer, huwt met Rinske Ruurds van HRL, geproklameerd den 10 Julijs den 17 dito en den 24 getrouwt 1753; kind: Ruirdt Hessels, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Hessels, ged 27 mei 1755 Grote Kerk HRL
Jan Foppes Trijntie Foppes ende Arjen Clases, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit J.F., mitsgaders de vader van de bruidegom Claas Jansen, verclarende volkomen genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon; huw.aang. HRL 1738
Jan Foppes De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven. (RA Lwd, recht. arch. Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 en R28, 57). Voorstraat 12: Jan Dolfijn 1597, Foppe Tjeerds 1634, J.F. 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; FOPPES, JAN
Jay Foppes ovl voor 1812, huwt met Engele Tjerks, indertijd echtelieden te Hindeloopen; BS huwafk. 1811, huwelijken
Jelle Foppes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 91, 36 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Jetske Foppes zie: de Vries
Jetske Foppes huwt met Cornelis Clazes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Antje Cornelis, ged 1 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Cornelis, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Kornelis, ged 10 dec 1767 Westerkerk HRL
Johannes Foppes zie: de Vries
Johannes Foppes ovl f. 1798 Franeker, huwt met Willemke Foppes, werkman, kind: Hendrikje Johannes, geb 1795 Franeker; BS huw 1837, ovl 1855
Claas Foppes gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clasen wed. van Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens; de obligatie leyt op naam van C.F. en Lijsbeth Rombouts van der Parre, moeder van Ettie Claeses; 10 nov 1734 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 17:5:0 terzake meesterloon sampt kostgeld ten behoeve van het weeskind Hendrikje Sijbrens, 30 mrt 1734, kwit. no. 5 (GAH1064)
Claas Foppes woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts: . :0 -8; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 95, 1 mrt 1804
Claas Foppes zie: Torenbeek; C.F. ende Hempkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Everts, goede bekende, 16 okt 1790; ondertrouw HRL
Claas Foppes huwt met Eeke Hobbes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 mrt 1772; kind: Foppe Klaases, geb 19 jul 1772, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL
Klaaske Foppes zie: Hossel
Klaaske Foppes ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL, dv Foppe Jans en Gadske Klaases
Maaike Foppes zie: Pettinga; huwt met Coert Hendriks, kind: Anskje Coerts, geb 16 jan 1773, ged 19 jan 1773; kind: Knierke Coerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, vader als C. Duman; kind: Foppe Koerts, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Paulus Foppes zie: Torenbeek; geb 21 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, zv Foppe Klases, (later: Torenbeek), en Rinske Paulus, (later: de Vries); dopen Grote Kerk HRL 1799
Pietje Foppes zie: Mossel
Pietje Foppes Hoite Joukes ende P.F. beide van HRL, komende wegens de bruyd Sierk Cornelis desselfs goedbekende, 24 dec 1751; huwt met Hoite Jouwkes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2-9 jan 1752 en den 23 dito getrouwdt
Rijnskje Foppes ovl 7 nov 1807 Bolsward, huwt met Dirk Tjietses; BS huw 1820, ovl 1868
Romke Foppes geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Foppe Romkes en Akke Joostes
Sake Foppes Pieter Ypes betaalt, als borg van S.F., aan het gemeentebestuur in 1811: f. 251:17:6, zijnde 1 jaar Tollen aan Ritzumazijl; (geen boeknr vermeld)
Sybren Foppes ovl 1 feb 1791 HRL, oud 69 jaar
Sierk Foppes huwt met Trijntje Atzes op 6 apr 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; Sjierk F. ende Trijntje Atzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunis Jacobs, goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL; Donderdag den 21 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts aan Trijntje Atzes Huisvrouw van Sjierk F. alhier, welks man thans te Embden als Lijnslaagersknegt werkte, en na Welke Zij om haar bestaan genoodzaakt Was, na toe te Reisen op haar verzoek, ten fine om een Paspoort te Kunnen bekoomen, een Certificaat Gratis geaccordeert, en bovendien Vier Carguldens uit de Correspondentiebeurs voor reisgeld. (GAH44)
Sierk Foppes huwt met Tijttie Aalkes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Simon Foppes S.F. en Neeltje Andries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 nov 1785 HRL, en zijn getrouwd den 4 dec 1785; kind: Foppe Simons, geb 1 may 1789, ged 20 may 1789 Grote Kerk HRL
Simon Foppes huwt met Steffentie Jelles, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 jul 1762; ovl 8 aug 1789 HRL, oud 51 jaar; kind: Zijrkie Simons, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Simons, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL
Sjierk Foppes ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Foppe Symons en Sjierkje Sjierks
Sjoerd Foppes ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Foppe Stevens en Jesk Sjoerds; ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, zv Foppe Stevens en Tjeske Sjoerdts
Sjouwke Foppes ged 22 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Foppe Steevens en Jisk Sjoerdts
Sjouke Foppes geb 24 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Foppe Gerrits en Klaaske Sjoukes; fioches dopen Grote Kerk HRL
Styntje Foppes Tzietse Jelkes van Summaar en S.F. van HRL, komende voor de bruid desselfs curator de vroedsman Claas Leistra, vertonende de bruidegom schriftelijk consent sijns vaders in deesen, 12 may 1751; kind: Jelke Tjitzes, ged 29 sep 1757 Westerkerk; van HRL, huwt met Tjetse Jelles van Summeer (= Suameer), geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en den 29 jun getrouwdt; kind: Zijtske Tjitzes, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kind: Foppe Tzitzes, ged 7 nov 1754 Westerkerk HRL; kind: Grietje Tjertzes, ged 9 nov 1752 Westerkerk HRL, vader als Tjertze Jeltes
Tialling Foppes weesvoogden ontv. f. 96:12:8 sijnde de erffenis van T.F. van sijn wijlen moeder, 14 jul 1778. (GAH1109)
Tjettje Foppes geb 1738 ... , huwt met Dirk Jans, doet overlijdensaangifte van Froukje Jans; BS ovl 1811
Trijntie Foppes ende Arjen Clases, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit Jan Foppes, mitsgaders de vader van de bruidegom Claas Jansen, verclarende volkomen genoegen te nemen in ''t huwelijk van sijn soon; huw.aang. HRL 1738
Trijntje Foppes huwt met Arjen Corneelis, kind: Jelte Arjens, ged 24 apr 1740 Grote Kerk HRL; T.F. en Arjen Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruyd Meinert Jaspers Arentsma; huw aang. Gerecht HRL 1735
Trijntie Foppes Geeft met Eerbied UEd:Agtbh:te kennen Eelkjen Jobs huysvrouw van Foeke Laases varensgesel meede ordrs Turfmeetster binnen HRL, dat sij gaarne deese bedieningh wilde laeten waarneemen door eenen T.F. meede alhier, dewelke ''t selve begeert; addresseeren haar der halven aan UEd:Agtb:Ootmoedigh versoekende UEd:Agtbh:gelieven T.F. aan te stellen om de turfmeetsters bedieninge aan Eelkjen Jobs als gesubstitueerde waar te neemen presenteerende den Eed van getrouwigheyd te doen. Quo facto /ondertekent:/B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek, nomineert de meede supplnte T.F. om het turfmeetsters ampt voor Eelkjen Jobs bij substitutie waer te neemen; des doende den Eed van getrouwigheydt Actum den 25 nov 1744/get:/Claas van der Brugh, ter Ordtie van de Magistr:M.V. Isdinga met haelen; (Onder Stonde); Op heeden den 25 nov 1744 heeft T.F. den Eed van getrouwigheyt als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. van der Brugh, In Kennisse van mij secretaris (get:) M: V:Isdinga met halen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Trientje Foppes ovl voor 1813, huwt met Arjen Jacobs Tromp; BS Franeker huw 1812
Trijntje Foppes gemeentebestuur betaalt aan de procureur-fiscaal B. Dreyer tot betaling van de kosten over de procedures van hem contra T.F., 20 mrt 1754: f. 89:19:0; (geen boeknr. vermeld)
Trijntje Foppes geb 1773 HRL, ovl 11 apr 1837 HRL, huwt met Bauke Freerks de Boer op 25 nov 1804 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Willem Barteles in 1811, dv Foppe Jans en Willemke Jans; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1837; Bauke Freerks en T.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Tamboezer, goede bekende, 10 nov 1804; ondertrouw HRL; kind: Antje Baukes, geb 13 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Trijntje Foppes Andries Bastiaans ende T.F. beyde van HRL, komende wegens de bruid Hijlke Sijbes, 19 Sep 1744; huwt met Andries Bastiaens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 sep en den 4 okt en getrouwt den 13 dito 1744
Wijpkje Foppes huwt met Former Tjisses, wonende te HRL 1815; BS Franeker huw 1816
Willemke Foppes geb 1775 ... , huwt met Willem Fokkes Mandema op 11 mei 1800 HRL, getuige bij geboorte aangifte van Dirk Rommerts in 1811, wonende te HRL 1836; huw Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, ovl 1836
Willemke Foppes zie Hendrikje Willems; ovl 1 mei 1837 HRL, huwt met Johannes Foppes, in dodextract vermeld als Hendrikje Willems; BS huw 1837, ovl 1855
Wopke Foppes huwt met Eibert Kok, kind: Foppe Eiberts Kok, geb 4 dec 1787, ged 9 dec 1787 Grote Kerk HRL
Sjoerd Foppinga ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 14:2:0 wegens geleverd lint en koorde, kwit. no. 2, 1 feb 1780. (GAH1111); ovl 11 jan 1790 HRL, oud 36 jaar; ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde sabelkwasten ten dienste van de schutterij, 8 aug 1785: f. 25:12:0; id. wegens kwasten en koorden ten dienste van de schutterij, 13 sep 1786: f. 21:12:0; (geen boeknr. vermeld)
van der Form zie ook: VAN DER VORM
Aafke Oenes van der Form geb 1769 HRL, ovl 5 jan 1829 HRL, huwt met Jelle Klazes Overdijk; BS huw 1829
Cornelis van der Form De President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Wybren Luitjes Westerbaan en C. v. d. F. werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sjouke Gerrijts en Hendrikje Leenderts meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven en onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13 afgegeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Douwe Cornelis van der Form geb 1797 HRL, ovl 30 jan 1832 hospitaal te Brielle, huwt met Jeltie Doedes op 17 jan 1819 HRL, huw.afk. 29 nov en 6 dec 1819, werkman, zv Cornelis Fransen vdF, en Trijntje Douwes Faber; BS huw 1819, huw 1838
Elias van der Form geb 4 okt 1802 HRL, ged 19 okt 1802, N.H., ovl 3 nov 1846 HRL, huwt met Tetje Hessels Tichelaar op 22 sep 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 1 en 8 sep 1822 HRL en Franeker, zv Cornelis Fransen (vdF, en Trijntje Douwes (Faber); dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1846, ovl 1857
Frans Cornelis van der Form ovl voor 1830, huwt met Aukje Jans Blaauw, kind: Cornelis Fransen vdF, geb ... ; BS huw 1829
Frans Cornelis van der Form geb ..., huwt met Liesbert Andries Kleisma op 12 aug 1810 Midlum, komt van HRL, tichelaarsknegt in 1811, huw.get. bij S.A. Hondema en J. Doedes, kind; Cornelis Fransen, geb 21 okt 1811 HRL, hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1837, huw 1838
Hilbrand van der Form huwt met Rinske Sjoerds, beide van HRL, geproclameerd de 7-15 en getrout de 21 mei 1758; kind: Tettje Hilbrands van der Form, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Hilbrands van der Form, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Hilbrands van der Form, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL
Jacob van der Form old-burgemeester in 1735 en 1741; ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van cement ten dienste van de stenen muur, 23 dec 1741: 103 Caroliguldens en 4 stuivers; id. voor de ingebroken stenen muur, 5 jan 1742: f. 88:16:0; id. geleverd cement, steen en zand ten dienste van de Stad, 15 nov 1741: f. 17:15:8; id. wegens pannen en zand, 4 jul 1742: f. 7:12:0; id. wegens levering van penningen ten dienste van de Stad, 12 dec 1735: 20- 16:0 (GAH283)
Jacob Hillebrands van der Form ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand van der Form en Rinske Sjoerds; huwt met Grietje Idskes op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; J.H. vdF. ende Grietje Idskes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Broersma, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; J.H. vdF., en Grietje Idskes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Jacobus van der Form betaalt aan het gemeentebestuur f. 550:0:0 herkomstig uit het verhoog van het Reeel, 12 aug 1750 (GAH428); id. 2 aug 1749: f. 575:0:0 (GAH427); id. uit de resten, 7 jan 1751: f. 159:15:2 (GAH428); id. 7 jan 1750: f. 137:18:2 (GAH427); id. wegens geleverde pannen en estrikken ten dienste van de Stad, 11 feb 1733: f. 14:11:4 (GAH283); id. 8 jan 1738: f. 5:14:0 (GAH283); id. 12 jan 1739: f. 8:15:0 (GAH283); id. 28 dec 1739: f. 10:5:0 (GAH283); id. wegens geleverde pannen ten dienste van de Stadswerken, 7 jan 1737: f. 13:16:0 (GAH283)
Jetske Sjoerds van der Form geb 27 mrt 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Form en IJtske Jetzes; J.S. v. d. F., werkster, geb te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk; J.S. v. d. F., geb 27 mrt 1795 HRL, dv Sjoerd van der Form en IJtske Jetzes
Jieke Sjoerds van der Form geb 1796 HRL, ovl 21 feb 1847 HRL, huwt met Germen Lieuwes Blom op 31 jul 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 jul 1828, werkster, dv Sjoerd vdF, en Itske Jetzes (Adams); BS huw 1828, ovl 1847
Marieke Hilbrands van der Form Gooyke Bokkes ende M.H. vdF., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Pieters, 2 nov 1793; ondertrouw HRL
Rinske Sjoerds van der Form Barend Roelofs de Vries en R.S. vd F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Sjoerd Hilbrands van der Form ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL, zv Hilbrand van der Form en Rinske Sjoerds; geb 1762 ... , ovl 7 feb 1817 HRL, huwt met Idske Jetses Adams, koperslager in 1817, kinderen: Jieke Sjoerds vdF, geb 1796 HRL, Rinske vdV, geb 1782 HRL, Hilbrand vdV, geb 1792 HRL; BS ovl 1817; 1828 huw 1847 overlijdens, ovl 1859; S. vdF. en Ytske Jetses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd den 30 dec 1783; kind: Jetske Sjoerds van der Form, geb 27 mrt 1795, ged 12 may 1795 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jetske Sjoerds van der Form, geb 27 mrt 1795 HRL; ovl 7 mrt 1817 HRL, oud 55 jaren, koperslager, woonagtig te HRL
Taeke Berends van der Form geb 1771/76 HRL, ovl 9 jan 1843 HRL, 1e huwt met Aafke Harmens Cornel op 27 mei 1813 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1813, kaarsemakersknecht, 2e huwt met Amarentia Anna van Ernsthuis op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, huw.get. bij C. Hoogmolen en A.A. van der Zee, 1816, id. bij P.S. Altena en M.H. Adema, oom bruid. 1818, id. bij G.J. Rolvink en B. Omans, 1832, zv Berend Hendrik Gerrijts en Marijke Taekes; BS huw 1813, huw 1818, huw 1819, huw 1832, ovl 1843, ovl 1848
Tettje Hilbrands van der Form ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Hilbrand van der Form en Rinske Sjoerdts
Tetje Tjeerds van der Form ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd van der Form en Sara Tennoth
Tjeerd van der Form ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:6:0 terzaake gedane reparatien aan kopergoed, kwit. no. 8, 10 nov 1767. (GAH1097); id. f. 14:16:0, kwit. no. 10, 1769. (GAH1100); id. f. 4:10:0, kwit. no. 8, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 8:6:0, quit. no. 9, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 107:14:0, ord. no. 14, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 11:10:0, ord. no. 15, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 50:17:0 voor het maaken en repareren van koperwerk, kwit. no. 14, 12 nov 1768. (GAH1099); id. f. 21:17:0, kwit. no. 4, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 37:11:0, kwit. no. 10, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 6:3:0, ord. no. 19, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 11:10:0, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 15:6:0, kwit. no. 20 25 nov 1779. (GAH1110); voogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiende loon van Jan Roelofs bi T. vdF. verdiend, mei 1771. (GAH1102); id. f. 21:15:0, kwit. no. 18. (GAH1103); id. f. 60:0:0, 8 mei 1773. (GAH1104); id. f. 75:0:0, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 78:15:0, 7 jun 1777. (GAH1108); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 14:3:8 wegens maken en leveren van koperen keetels, kwit. no. 44, 27 nov 1780. (GAH1111); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane reparaties aan het koperwerk van de brandspuiten, 6 jan 1772: f. 1:18:0; id. 5 jan 1774: f. 4:14:0; id. 6 jan 1777: f. 5:9:0; id. 6 jan 1780: f. 1:18:0; id. wegens gedane reparatie aan de Bakkerskroon hangende in de Nieuwe Kerk, 6 jan 1779: f. 46:0:0; id. wegens geleverd koperwerk, 7 jan 1782: f. 9:18:0; id. 24 jun 1782: f. 25:16:0; id. 10 jan 1776: f. 14:16:0; id. 7 jan 1778: f. 19:6:1; id. ten dienste van het Raadhuis, 29 dec 1773: f. 17:18:0; id. 1 dec 1779 f. 7:4:0; id. 20 sep 1773: f. 37:9:0; id. 6 mei 1767: f. 41:14:0; id. voor het maken van een nieuwe Harpuisketel ten dienste van de Zeewerken, 19 dec 1781: f. 13:1:0; id. expensen bij het schoonmaken van het Stadshuis, 28 aug 1769: f. 46:4:0; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:6:0 voor geleverd en gerepareerd koperwerk aan het Weeshuis, 25 nov 1779, kwit. no. 20 (GAH1110); betaalt door de voogden van het Weeshuis aan T. v. d. F. terzake gedane reparatien aan kopergoed, quit. no. 8, (dag. behoeften), 10 nov 1767: f. 2:6:0 (GAH1097); id. 12 nov 1768, ord. no. 14: f. 50:17:0 (GAH1099); huwt met Sara Tennoth, kind: Tetje Tjeerds van der Form, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL
Trijntje Jacobs van der Form huwt met Martijn Ulband, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Feberwari 1761
Uilke Scheltes van der Form U.S. vdF. van Leeuwarden en Mayke du Moulin van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn met attestatie daarvan vertrokken naar Leeuwarden en volgens terug gebragt berigt aldaar getrouwd den 11 jun 1780
Elias van der Form oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-020; VT1839
Frans van der Form oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-072; VT1839
Jetske van der Form oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-223; VT1839
Taeke van der Form oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kaarsemaker, wijk H-011; VT1839
Antje Berends Formeling geb 1788 HRL, ovl 28 sep 1852 HRL, huwt met Walke Faber op 31 mei 1819 te HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv Berend Berends F, en Jikke Freerks; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Berend Berends Formeling ovl 21 mrt 1808 ... , huwt met Jikke Freerks, kind: Antje Berends F, geb 1788 HRL; BS huw 1819, ovl 1827, ovl 1852
Johannes Former zie: Schultetus
Tjisse Former geb 1789 Tzummarum, huwt met Simontjer Ouwrens Ouwrensma op 12 mei 1816 Franeker, boereknecht te Franeker, zv Former Tjisses, en Wijpkje Foppes; BS Franeker huw 1816
Margaretha Jans Formstra huwt met Hendrik Allerts van Leeuwen, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1840
Harmina Carolina Forngreen huwt met Klaas Pieters Nap, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826
Lodewijk Forster weesvoogden bet f. 135:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens ver-diende gagie van Roelof Simons bij capitein L.F., 18 nov 1783. (GAH1114); L.F. en Tytje Cornelia Heidkamp, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ruurdje Fortein geb 24 sep 1798 Sneek, ovl 4 jan 1870 HRL, huwt met Ruurd Leenstra, N.H., dv Wytse F, en Aaltje Fortuin; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-120, wijk F-309, 315
Willem Thomas Forth ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Thomas Janzen Forth en IJtje Willems
Thomas Janzen Forth zie: T. Forwt
Aaltje Fortuin huwt met Wytse Fortuin; BS ovl 1870
Wytse Fortuin huwt met Aaltje Fortuin, kind: Ruurdje F, geb 24 sep 1798 Sneek; BS ovl 1870
Thomas Forwt huwt met IJttje Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27 jan en den 3-10 feb 1743 en den 12 dito getrouwt; huw reg. N.H. HRL; T.F. en Ytie Beerns beide van HRL, komende de klerk Dreyer met attestatie van Bruidegom en bruid. 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Willem Thomas Forth, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als T. Janzen Forth, moeder als IJ. Willems
Gijsbert Foss? vrouw G.F. gebruiker van wijk G-213, eigenaar is Uiltje D. Eikhout, 1814. (GAH204)
Dirk Fossenberg D.F. enb Marijke Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Atje Foukes huwt met Sijbe Molenaar; BS ovl 1837
Franciscus de François huwt met Christina Elisabeth van Eversin op 27 sep 1796 HRL, komt van Parijs; huw Grote Kerk HRL 1796
Jean François zie: Battaard
Jeanne Françoise zie: Schaeffer
Jane Frances zie: Grandt
Joseph Francis J.F. wordt geaccordeerd om op de a. s. kermis alhier met zijn tent te mogen staan om zijn gewone exercitien te doen, tegen betaling van f. 5:0:0 aan de Armen, do. 23 sep 1802 (GAH48); Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, verscheen ter vergadering den Burger J.F., met verzoek om alhier met een Tent te moogen Staan om operette Speelen, -geaccordeert, onder verpligting om tien Carguldens, aan de armen te geeven: Zoo als bij hem aangenoomen is. (GAH44); Donderdag den 19 okt 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog J.F., Welke geduurende de Kermis alhier met zijne Tent gestaan had om met eene Blasijgo konsten te vertoonen Provisioneel gedispenseert van de betaalinge der f. 25, -Waar voor hij geaccordeert was, en zulks Wel op zijne duure betuigenis, dat hij in de Stricte onmogelijkheid Waar iets te konnen geeven, onder aanbod egter, dat wanneer hij in Staat was, ''t zelve te zullen voldoen. (GAH43)
Akke Franciscus zie: Kroeze
Petrus Franciscus zie: Battaardt
Francke Jans Franckema geb 1811 Molkwerum, huwt met Jetske Harings vd Zee, (gk), op 21 okt 1841 HRL, stuurman, wonende te HRL, zv Jan Jurjens en Tjietske Pieters; BS huw 1841
Coenera van Franckena ovl 4 sep 1694, 67 jaar, huisvrouw van Saco van Idsinga, Grote Kerk vdGaast begraaflijst; onder de bank der Vrouwen van de leraars: den 4 sep 1694 stierf den deuchtrijcken Juffer C. v. F. de huisvrou van Saco van Idsinga mede gedeputeerde Staat van Friesland, oud 67 jaen, en is hier begraven (GAH3212)
Anna Arends Frank geb 1808 Dronrijp, huwt met Anske Jacobs Dijkstra op 14 nov 1839 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Arend Gerrits en Jantje Hessels; BS huw 1839
Anna Margaretha Frank geb 1783 ... , ovl 22 dec 1816 HRL, huwt met Swerus Utberg; BS ovl 1816
Antje Frank geb 1810 Beetgum, ovl 13 sep 1880 HRL, huwt met Johannes Dijkstra, zv Arend F. en ... ; BS ovl 1880
Antje Johannes Frank ovl voor 1862, huwt met Dirk van Gorkum; BS ovl 1861
Antje Kornelis Frank geb 1763 Bolsward, ovl 9 mrt 1835 HRL, huwt met Hendrik Zeilmaker; BS huw 1835
Anthoni Frank huwt met Trijntie Joris, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en 22 dec 1754 en doen ook getrout; kind: Sijtske Antonijs, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL
Arend Frank hm ... , kind: Antje F, geb 1810 Beetgum; BS ovl 1880
Arend Gerrits Frank ovl voor 1840, huwt met Jantie Hessels Dijkstra, wonende te HRL. 1817, kind: Anna Arends F, geb 1808 Dronrijp; BS ovl 1817; 1839 huwelijken
Hendrik Frank ook als: Hendrik Hendriks; huwt met Voske Abes, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; H.F. ende Foske Abes beide van HRL, komende weegens de bruid Jacob Sijbes desselvs oom, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Hendriks Frank, ged 11 feb 1745 Westerkerk HRL
Hendrik Hendriks Frank ged 11 feb 1745 Westerkerk HRL, zv Hendrik Frank en Voske Abes
Hiltje Ewouds Frank Simon Hendriks en H.E.F., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 7 mei 1775 HRL en toen getrouwd
Jacob Frank geb 1724 ... , ovl 17 aug 1811 HRL, gepensioneerd sergeant, ovl in het huis van Daniel Wassing Agter de Bank van Leening; BS ovl 1811
Jacoba Jans Frank geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Pieters Frank en Antje Jakobs
Jan Pieters Frank huwt met Antje Jakobs, kind: Jacoba Jans Frank, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL
Johannes E Frank afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de Vergaadering van de Magistraat, en gecommitteerde vroedschappen op den Raadhuyze binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, D. (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albada, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); J.F. en Geertje Offringa, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; bezit een hond, mei 1805, belasting: f. 2:0:0 (GAH650); heeft een huisbediende, 6e quartier, huisnr. 18, belasting: f. 1:0:0, 1 mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 125:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); Afsluting Weesboek: Aldus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van 295 Caroliguldens 9 stuivers en 6 penningen. en daarentegens van de gecollecteerde duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berustende. Welke summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJ. Feddema, H. de Waart, J.F., J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14:0 en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJ.F., H. de Waart, Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, J. Albarda, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); burgemeester in 1791; ontvangt van het gemeentebestuur expensen in de illuminatie op gepasseerde vrijdag benevens de maaltijd destijds plaatsgehad hebbende, 24 nov 1791: f. 205:2:6; id. wegens presidiale uitgaven, 16 jan 1792: f. 30:4:8; id. 11 okt 1792: f. 32:17:0; id. 7 apr 1794: f. 61:16:0; id. 4 jul 1793: f. 38:15:0; id. wegens gedane kosten bij het uittrekken der wachtrollen, 27 jun 1793: f. 11:4:0; verkoopt een huis aan Jan Abes voor 1050 Caroliguldens op 27 sep 1800; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 18, 1 mrt 1804; rentmeester ontvangt van de Weesvoogden f. 177:2:0 onder deductie van het Colateraal en quitantie ter Saeke gelegateerd door d. oud Burgemeester wijlen J.F., 21 apr 1809 (GAH1141); Saturdag den 23 Sept. 1797; Bij Resumtie gedelibereerd zijnde op de Requeste van J.F. te HRL houdende, dat hij benevens zijne huisvrouw op Suspicie van niet getrouwelijk te hebben gefourneerd in de negotiatie van een en een vijfde ProCtc bij placaat van den 28 jul 1796 gearresteerd, in hunne huisinge Waaren gearresteerd, hunne goederen opgeslooten, en bewaard en dat de sleutels in handen van het Geregt gesteld Waaren; betuigende niet alleen zijn hartelijk leedweezen, over die praesumtien, maar Verklaarende tevens rondborstig dat dezelve gegrond waaren, als ook dat hij te weinig gefourneerd had, in de negotiatie van den 25 penning, voorts desweegens zijn berouw en leedweezen, te kennen gevende, in hoop dat de vergadering door deeze erkentenisse getroffen, hem in deezen eenige gratie zal gelieven te verleenen, door hem toe te staan om den begaanen faut te redresseeren, met aanbieding van den Supplnt:om des noods ten overstaan van Commissarissen uit het Geregte van de Stad HRL eene formeele beschrijving en prijsseering van zijnen geheelen boedel alvoorens te doen opmaaken, daar naar de waarde te vinden en Conform den inhoud van ''s Lands Placaaten de Vereischte quota ter voldoening van den 25 penn:en van een en een vijfde procento, zijne quota te fourneeren, of suppleeren, ja zelfs tot het drie voudig toe, wanneer het Provinciaal Bestuur den Supplnt:daar van niet mogt absolveeren, dit alles met dit Speciaal Versoek dat den Supplnt:na zulks van alle Crimineele actien dies aangaande worde ontheeven of ten minsten onder eene behoorlijke borgtogte van zijn Personeel arrest ontslaagen; Waar op de Commissie van Gedeputeerden had uitgebragt het navolgende Rapport; Fiat Insertio; Is gedecreteerd Dat in Corformiteit van de aanschrijving door de Commissieden 17 decembr. 1796 aan het Geregt van HRL gedaan J.H. voorn:zal weezen verpligt, om het te min gefourneerde in de Negotiatie van den 83 1/3 penn:drie voudig te voldoen, zonder een Recipis veel minder Interessen te zullen genieten maar alleen op een quitantie volgens inhoud van de Publicatie de dato 8 nov 1796, alles boven de Costen van het gemaakt Inventaris, en aankleeve van dien, alsmede de kosten over zijn arrest gevallen; Dat bij al dien den Supplnt:en Huisvrouw nog niet uit het Huisarrest zijn ontslaagen hun zulks bij deezen word geaccordeert, mits voldoende aan voors:bepaalingen; Wordende voorts, en wat zijne fraude tegens het Placaat van den 25 Penn:betreft, over gelaaten aan de poursuites van de Justitie en ten deezen zijn versoek om gratie geweezen van den hand; en zal Extract van dit decreet worden overgebragt aan de Commissie van Gedeputeerden, en gezonden aan ''t Geregt van HRL, respectivelijk tot informatie, mitsgaders om, voor zoverre nog niet geschied mogt zijn, daar aan de nodige Executie te geeven; Aldus gedecreteerd op het Landschapshuis binnen Leeuwarden den 22 sep 1797. (GAH43); Maandag den 2 Oct. 1797; Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierde in nadere deliberatie genoomen, het decreet van het Provinciaal Bestuur van Friesland de dato den 22 sep 1797 ten regarde van den Burger J.F. genoomen en waar van aan het Geregte Extract was ingesonden (vide dit Boek Pag. 21), voorts na rijpe overweeging goedgevonden en geconcludeert, den Burger J.F. als bij gedagte decreet, aan de Poursuites van de Justitie over gelaaten zijnde, daadelijk en zonder eenig verder verwijl te doen apprehendeeren, om zijne confessie af te neemen, en die aan de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland over te zenden, ten einde dezelve daaromtrent zouden konnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zouden Verstaan te behooren. (GAH43)
Johan Christoffel Petersen Frank J.C.P.F. en Foekje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Pieters deszelfs vader, 8 sep 1804; ondertrouw HRL; huwt met Foekje Franses op 23 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Aldert Engelberts Franken geb 24 jan 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Engelbert Franken en Josina Burenstein
Engelbert Franken huwt met Josina Burenstein, kind: Aldert Engelberts Franken, geb 24 jan 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Anne Frankes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Isabella Jans Frankok ged 3 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Jan Frankok en Hendrica Verhey
Jan Frankok huwt met Hendrica Verhey, kind: Isabella Jans Frankok, ged 3 jan 1751 Grote Kerk HRL
Frederik Franks zie: Diepenbos
Geertruida Frans zie: Smit
Grietje Frans zie: dekker, Tjallingii
Harmanus Frans zie: Nak; (2x)
Jacob(Us) Frans zie: Flux, Fopma, de Vries, de Zwaan
Jan Frans zie: Boekhout, Feersma
Johanna E Frans zie: Galenkamp, Swesereen
Pieter Frans zie: Feytama Tjallingii, Kievit, Krips, Rikkers, Tjallingii
Pietje Frans zie: Kwaad, Tjallingii
Sybrand Frans zie: Tjallingii
Sjoerd Frans zie: Dijkstra
Tjalling Frans zie: Tjallingii
Wilhelmina Frans zie: Kranzen
Wouter Frans zie: Erich
Johannis Fransbergen ende Antie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, koomende voor de bruit desselvs vader Cristiaan Dirks(??); huw.aang. HRL 1738; kind: Sijtske Johannes Fransbergen, ged 22 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Sytske Johannes Fransbergen ged 22 mrt 1740 Grote Kerk HRL, dv Johannes Fransbergen en Antje Dirks; DTB N.H. HRL 1740
Fonger Fransdr overl. tussen 1585/1586, huwt met Dirck Bartholomeusz van Hemert; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; FRANSEN, FRANCINA
Aafke Fransen huwt met Tjeerd Claasen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768 in de Westerkerk; kind: Lijsbeth Tjeerds, ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Frans Tjeerds, ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL
Aeltie Fransen en IJpke Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Alle Lubbes; huw.aang. HRL 1736
Aeltie Fransen en Jan Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Cornelis Fransen, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Aeltje Fransen huwt met IJpke Douwes, kind: Douwe IJpkes, ged 22 may 1740 Grote Kerk HRL
Aaltje Fransen huwt met Louwerens Ruurds, kind: Ruurt Louwerens, ged 11 nov 1766 Grote Kerk HRL
Aaltje Fransen ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Frans Alberts en Gertje Pieters; Sijbren Harmens en A.F., beide van HRL, en laatste geproclameert op dato dezes 14 nov 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Harmen Sijbrens, geb 14 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sijbrens, geb 15 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sybrens, geb 11 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Sybrens, geb 25 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Aaltje Fransen huwt met Marten Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1-8 en getrout de 17 dec 1765
Akke Fransen binnenmoeder in 1787-1789; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 61:18:0 voor 23 weken tractement, quit. no. 7, 1 nov 1787. (GAH1119); id. f. 70:0:0 terzake een half jaar tractement, quit. no. 2, 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 46:13:6 terzake 4 maanden tractement als binnenmoeder, quit. no. 2, 28 feb 1789. (GAH1121)
Akke Fransen Frans Godefroy en A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Haantje Johannes, goede bekende, 12 jan 1788; ondertrouw HRL
Albert Fransen ged 9 jun 1744 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Teupke Dirks
Albert Fransen ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Frans Albertz en Gertje Pieters; ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Frans Alberts en Gertje Pijtters
Alef Fransen huwt met Jetske Cornelis, beide van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 mei en getrout de 21 jun 1757; kind: Fetje, geb 28 mei 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ales, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, vader als Ale F. ; kind: Cornelia Alefs, ged 19 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Frans Ales, ged 12 jul 1763 Grote Kerk HRL, vader als Ale F. ; kind: Jetske Ales, ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als Ale F.
Andries Fransen huwt met Aafke Jans, kind: Frans Andries de Boer, geb 1783 Kimswerd; BS ovl 1829
Andries Fransen Andrijs F., Ruiter onder het regiment van de Generaal van Eck, ende Janke Gabbes, beyde van HRL, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent tot deesen en koomende weegens de bruid desselfs broeder Douwe Gabbes, 3 Apr 1751; huwt met Janneke Gabbes, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 apr 1751 en doek ook getrouwdt
Andries Fransen huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 en getrout de 29 dec 1767
Anna Fransen ovl 2 sep 1793 HRL, oud 6 jaar
Antie Fransen ende Luiter Jansen, beide van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Jan Jansen; huw.aang. HRL 1738
Antie Fransen Jan Fransen en A.F., beyde van HRL, huw.aang. 22 okt 1735 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Hendrix, des bruidegoms oom; huw aang. HRL 1735
Antie Fransen ged 8 mei 1762 Grote Kerk HRL, dv Frans Cornelis en Lolkje Okkes; ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL, dv Frans Cornelis en Lolkje Okkes
Antje Fransen huwt met Hendrik Ulbes, kind: Frans Hendriks, geb 21 aug 1791, ged 6sep17 91 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, geb 16 aug 1787, ged 4 sep 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Seven en tagtig den 16 aug is geb Antje dogter van Hendrik Ulbes en A.F. . Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1817
Antie Fransen Anderijs Doedes ende A.F. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Arjen Fransen, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Antje Fransen ovl 3 mrt 1727 HRL, oud 31 jaeren
Antje Fransen huwt met Hendrik Donker (ovl voor 1800), op 31 jan 1796 HRL, komt van HRL, verkoopt diverse huizen in 1799; huw Grote Kerk HRL 1796; Hendrik Donker ende A.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans IJnken deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL; weduwe verkoopt aan Johannes Hendrik Volbrink een huis voor 200 Caroliguldens op 8 jun 1799; id. 3 huizen aan Jan Wytzes Vettevogel waarvan 1 voor 43 Caroliguldens en 2 voor 42 Caroliguldens op 21 sep 1799; id. een huis aan Tjeerd Roelofs voor 45 Caroliguldens op 21 sep 1799; id. aan Thijs Gijssen Kussendrager voor 90 Caroliguldens op 21 sep 1799 en aan Roelof Geerts Hamstra voor 232 Caroliguldens op dezelfde datum; id. aan Johannes Harmens voor 71 Caroliguldens op dito datum; (geen boeknr. vermeld); A.F. weduwe van Hendrik Ulbes, aangesteld tot turfmeetster, 10 apr 1800 (GAH46)
Antje Fransen Johannes van deursen ende A.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hendrik Alberts, 26 Jul 1749; huwt met Johannis van deursen, beyde van HRL, geproclameerd den 27 jul en den 3-10 aug 1749 en doen ook getrouwdt
Anthony Fransen zie: Posthuma; (2x)
Anth Fransen gebruiker van wijk A-230, gealimenteerd, eigenaar is Cornelis Jonker 1814. (GAH204)
Arend Fransen zie: Feersma
Arjen Fransen Anderijs Doedes ende Antie Fransen beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder A.F., 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Dirk Andrijs Schiere ende Sjoukie Douwes, beide van HRL, Comende voor de bruid A.F., desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bauke Fransen zou de vader zijn van Dieuwke Baukes, geb 24 jun 1803 HRL, is in onegt geboren; dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Fransen zie: Visser
Baukje Fransen ovl 3 jul 1787 HRL, oud 76 jaar, Tweede Telling
Baukje Fransen ged 10 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Frans Fransen en Trijntie Beernds; weesvoogden bet f. 38:4:10 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van B.F., herkomstig uit de boedel van wijlen de wedn. Frans Fransen, 28 jun 1785. (GAH1117); geb 1769 HRL, ovl 17 nov 1813 HRL, huwt met Willem Pieters op 18 jul 1802 HRL, ovl wijk A-190; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813
Baukje Fransen ovl voor 1813 HRL, huwt met Taeke Halbes; BS huw 1812; Taeke Halbes en B.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende; kind: Baukje Taekes, geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL
Berber Fransen en Cornelis Louwrens, beide van HRL, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom Johannis van Beemen; huw.aang. HRL 1737; huwt met Corneelis Louwerens, kind: Frans Corneelis, ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL
Cornelia Fransen zie: Dijkstra
Cornelis Fransen zie: de Vries
Cornelis Fransen Jan Cornelis en Aeltie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid C.F., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Cornelis Fransen ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lolkien Ockkes
Cornelis Fransen zie: van der Vorm; Cornelis Fransen ende Trijntje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom I.J.F., 9 may 1789; ondertrouw HRL; K.F. en Trijntje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 may 1789 HRL, en zijn getrouwd op den 1 jun daaraanvolgende; kind: Frans Cornelis, geb 17 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Cornelis, geb 25 sep 1792, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Cornelis, geb 2 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL
Cornelis Fransen huwt met Trijntie Sipkes, beide van HRL, geproclameert den 17-24 F. en getrout den 3 mrt 1754
Cornelis Fransen geb 21 okt 1811 HRL, zv Frans Cornelis en Liesbert Andries; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 2 okt 1811, ged 15 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lijsbeth Andries
Cornelis Fransen Beernt Gerrits Jonkman van Kampen ende Geeske Hendrix van HRL koomende weegens de bruyd desselfs neef C.F. vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van Capt. Beusingh, 31 dec 1746
Cornelis Fransen Jan Jansen ende Dieuke Sijbes beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs oom C.F., 17 Jul 1751
Dirk Fransen zie ook: van Laan; geb 13 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Frans Dirks en Eeltje Engberts
Dirkje Fransen zie: Dijkstra, Hoen
Dirkje Fransen gebruiker van wijk A-227, gealimenteerd, eigenaar Johannes Norel, 1814 (GAH204); huwt met ... , kind: Frans Reins Eerenbeef, geb 1791 St. Anna; BS ovl 1837; Op heden den Seevenentwintigste dec Achtienhondert Sestien, Compareerden voor ons Mr. Willem Mourits Reinbach, Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, geadsisteerd met onsen Griffier, op den Raadhuise binnen dese Std in het locaal van onse gewone Vergadering, de Volgende personen, alle geloofwaardig, van Competenten ouderdom, en wonende te HRL, te weten: Michiel Pieters Dreso, koopman, Hendrik Fredriks Luxemburg, meester boendermaker, Frans Anthonij Posthuma, sjouwerman, Jan Pieters Schone, sjouwerman, Hendrik Cornelis Blom, baardscheerder, Jan Harmens Gonggrijp, baardscheerder, Johannes Mulder, pottebakkersknegt. Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat Sij Versogt Zijn, eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL; Aan Welke Versoek Sij mids desen Voldoende verklaren te weten dat Voornoemde Frans Eerenbeef, van beroep Pottebakkersknegt, wonende te HRL, meerderjarige zv D.F., Werkvrouw wonende te HRL, Sijnde de Vader onbekend, is geb te St. Anna Parochie, den Agtentwintigste mrt Eenduizend seevenhondert, negenentachtig, en diensvolgens den ouderdom heeft bereikt van Seevenentwintig Jaren; gevende Sij Comparanten voor redenen van Weetenschap dat Sij de meergenoemde Frans Eerenbeef, zedert Sijne Vroege Jeugd hebben gekend, en zich uit Verschillende omstandigheden, de juiste dag van zijne geboorte kunnen herinneren; zijnde deselve niet in Staat, een ander legaal bewijs, daar af te produceren, door dien deselve, ofschoon van Gereformeerde afkomst zijnde, egter bij Sijne Geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Registers, destijds bij de Voormalige Regering geen plaats had; Sijnde ons en de Comparanten, uit een Certificaat, door den Heere President Burgemeester deser Stad de dato den Vijfden dec Achtienhondert Sestien, en den Zevende van dezelve maand en Jare geregistreerd, ten gevolge van Zijne Majesteits Besluit in dato den negende mrt Achtienhondert vijftien nummer dertien afgegeven, Voldoende is gebleken, dat deze Frans Eerenbeef, onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in Ondertrouw vereischt worden, te kunne betalen; en hebben de Comparanten de tegenwoordige Acte van Notori?teit, na gedane Voorlezing met ons, en onse grifier Getekend, uitgesonderd Johannes Mulder, die Verklaarde nooit te hebben kunnen Schrijven nog zijne naam Vertekenen
Doetje Fransen Klaas Simonsz en D.F., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jan 1780 en getrouwd op den 18 naastvolgende
Doettje Fransen huwt met Rinse Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Rinzes, ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL
Dorothea Fransen zie: Posthuma
Douwtje Fransen huwt met Oene Annes, beide van HRL, geproclameert den 3-10 en getrout den 17 nov 1754 in de Westerkerk; kind: Trijntie Oenes, ged 26 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Anne Oenes, ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL
Douwtje Fransen huwt met Jelte Claases, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mrt 1761; kind: Frans Jeltes, ged 23 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Klaas Jeltes, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jeltes, ged 20 okt 1768 Westerkerk HRL
Douwe Fransen zie: de Boer
Douwe Fransen D.F. ende Antie Folkerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid Willem Linterman desselfs swaeger, 14 Feb 1750; huwt met Antje Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd den 15-22 Febr en den 1 mrt 1750 en doen getrouwdt; kind: Trijntje Douwes, ged 29 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Douwes, ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Zijtje Douwes, ged 1 dec 1750 Grote Kerk HRL
Eeke Fransen E.F. van HRL ende IJpe Sipkes van Wijnaam, huw.aang.07 nov 1733 HRL, Comende voor de bruyd Lodewijk Gerrits
Elizabeth Fransen geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries
Elizabeth Fransen huwt met Christiaan Beete op 22 dec 1793 HRL, komt van deventer, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; Christiaan Bete, soldaat van HRL, ende E.F. van deventer, zijnde de aangevinge gedaan door proc. fiscaal F.S. Stephanij, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; Christiaan Beete, zoldaat, van HRL, en E.F. van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elizabeth Fransen ovl voor 1839, huwt met Bauke Ates; BS ovl 1833; 1838 huwelijken
Fayke Fransen huwt met Pieter Jansen, kind: Aaltie Pieters, ged 12 feb 1758 Westerkerk
Feyke Fransen ovl 26 mrt 1727 HRL, oud 30 jaeren
Femke Fransen ovl 19 nov 1792 HRL, oud 60 jaar
Floris Fransen ovl voor 1819, huwt met Kwintie Jansen; BS ovl 1818; F.F. en Trijntje Jans (!), beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; koorndrager, gesuspendeerd voor 3 weken wegens zijn brutaal gehouden gedrag, 27 sep 1804 (GAH50)
Foekje Fransen zie: Kiewit, Flux
Foekje Fransen huwt met Johan Christoffel Petersen Franks op 23 sep 1804 HRL; hu Grote Kerk HRL 1804; Johan Christoffel Petersen Frank en F.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Pieters deszelfs vader, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Frans Fransen ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Frans Fransen en Trijntie Beernds
Frans Fransen F.F. en Lijsbert Dirks Vossenberg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn op den naastvolgende 28 nov getrouwd
Frans Fransen huwt met Trijntje Reitses, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 sep 1740 en doe ook getrout; F.F. ende Trijntie Reitses beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lijkele Reitses van hier, 3 sep 1740; kind: Jeltje Fransen, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Frans Fransen huwt met Hinke Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Franciscus Fransen huwt met Lijsbeth Wyberens, beide van HRL, geproclameert den 24-31 mrt en de 7 en getrout den 9 apr 1754
Frans Fransen huwt met Trijntie Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Frans Fransen, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Fransen, ged 10 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Fransijntje Fransen mogelijk dezelfde als Francina Fransen; zie aldaar; huwt met Sipke Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 May en den 4 jun en den 11 dito 1752 getrouwdt; Klaas Pietersen Man van Medemblik, en F.F. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Gerrit Sipkes, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Sipkes, ged 16 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Joost Sipkes, ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sipkes, ged 8 okt 1754 grote Kerk HRL; kind: Sipke Sipkes, ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL, de vader ovl ; kind: Frans Sipkes, ged 17 apr 1753 Grote Kerk HRL
Geertje Fransen huwt met Hendrik Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Geeske Fransen huwt met Jan Pieters; BS huw 1815; Op heden den vierentwintigste July Een duizend achthondert vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan Jacobs Dijkstra, turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Syno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom. Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Pieters en G.F. gewoond hebbende te HRL. (voor rest van de tekst: zie Pieter Jans); FRANS, GERRIT
Gerrit Fransen Oostrum, Floreencohier 1700; G.F. wed. van wijlen ds. Cornelis Friesius tot HRL, eigenaresse van plaats nr. (8), grootte 76 p. m., floreen f. 24:0:0, gebruiker is Andris Sytses, ferskaat: ''t Pad W., de Zeedyck Z. ; (bron: Kad. Atlas Oost. dl. )
Gerrit Fransen geb 21 mrt 1784 HRL, inschrijfnummer 1385, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Grietje Fransen ovl 21 jun 1785 HRL, huwt met Tjalling Tjallingii; BS huw 1823; ovl 20 jun 1785, 69 jaar, ev Tjalling Pietersz. Tjallingii; vd. Gaast begraaflijst
Hendrik Fransen ende Fokjen Ulbes, beide Van HRL, huw.aang. 22 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Sjoerd Sijtses; huw.aang. HRL 1738; kind: Frans Hendriks, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hendrik Fransen ontvangt van de rentmeester vd Weeshuis f. 5:10:0 wegens reparatie aan ''t Huis naast de Lombard door onweer veroorsaakt, 2 mrt 1762. (GAH1092); president-voogd Cl. Nauta betaalt aan het Weeshuis f. 5:3:0 door de weesjongen Geert Cornelis met timmerwerk bij H.F. verdiend, welke door zwakte niet in staat was zijn tijd uit te dienen, 9 dec 1755 (GAH1085)
Hendrik Fransen Carst Hendrix ende Sipkjen Hendrix beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs vaeder H.F., 31 dec 1746
Hendrikje Fransen ovl 21 mrt 1809 HRL, huwt met Rinse Gerrits de Vries; BS huw 1821
Hendrikje Fransen geb 1795 HRL, ovl 26 jan 1820 HRL, huwt met Fokke Visser op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, winkelierse, dv Frans Hendriks en Truike Germens (Bloemhof/van der Linde); BS huw 1819, ovl 1820
Hiske Fransen huwt met Jan deurnat, kind: Harmen Jans deurnat, geb 3 feb 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL
Jacob Fransen en Geertie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Fransen ontvangt van het gemeentebestuur voor het bewerken van 8 schouw en 33 korven turf aan het Weeshuis f. 33 stuivers, 17 okt 1783: f. 14:11:8; (geen boeknr. vermeld)
Jacob Fransen weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Fransen woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Fransen ovl 3 okt 1791 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Fransen Johan Marten Sanheym, soldaat onder de comp. van capt. Paets ende Elisabeth Johannes, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.F., deszelfs oom, 1 aug 1789; ondertrouw HRL
Jacob Fransen huwt met Minke Allerts, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 dec 1758 en getrout de 7 Januwari 1759; kind: Trijntje Japikcs, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jacobs, ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobs, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL
Jacob Fransen J.F. van Enkhuizen ende Botte Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Walle Walles deszelfs neeff, 28 may 1789; ondertrouw HRL; J.F. van Enkhuizen en Bote Willems van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn met attestattie vertrokken
Jan Fransen Rutger Jansen ende Sibella Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende weegens de bruid J.F., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Jan Fransen en Antie Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 22 okt 1735 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Hendrix, des bruidegoms oom; huw aang. HRL 1735
Jan Fransen ged 2 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Frans Jansen en Foekjen IJttiens
Jan Fransen ged 12 feb 1750 Westerkerk HRL, zv Frans Jans en Lamtje Jansen
Jan Fransen ontvangt van het gemeentebestuur wegens het repareren van het orgel binnen de Groote Kerk alhier, 7 okt 1729: f. 11:0:0 (GAH283)
Jan Fransen bet aan de rentmeester van het Weeshuis propijn vd nieuwe 5-jaarige inhuuring der losse lan 5, 2 en 8 voor 1/2 jaar huur van 2 pondematen, sub no. 12, 1768. (GAH1098); id. f. 10:5:0 wegens 2 pondematen greidland onder Midlum, no. 12, 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); ud, 1772. (GAH1103); rendant brengt voor ontvang de Propijn van de nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen door J.F., voor het meest gedeelte bij wijlen de rentmeester F. de Bruin, nog in leven zijnde, ontvangen, nov 1767, nog een half jaar huur van 2 pondematen, sub. no. f. 5:2:8 (GAH1098)
Jan Fransen ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Jelger Hessels, verdiend arbeidsloon wegens het swelen van het Bolwerk, 22 dec 1751: f. 15:12:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Fransen huwt met Geertje Barteles, kind: Antje Jans Bakels, geb 1796 Bolsward beurtschipper Bolsward; BS ovl 1826
Jan Fransen ovl voor 1780, weesvoogden betalen f. 28:3:12 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens de inbreng vd kinderen van wijlen J.F. molenmaker, 13 apr 1779. (GAH1110)
Jan Fransen huwt met Metje Martens, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 desember 1752 en den 7 jan 1753 en den 7 dito getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Jan Fransen huwt met Trijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 17:24:31 jul en getrout de 2 aug 1763
Janke Fransen zie: Galama, Groske
Janke Fransen Oud ruim 12 Jaar, en Lijsbeth Fransen, out 9 Jaar, beiden ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Frans Jansen en Wijlen Kijlkjen Hendriks
Janke Fransen ontvangt, als linnennaaister in het Weeshuis, van de rentmeester van het Weeshuis f. 104:0:0 ter zaake dagloonen op 13 ordonnantien 31 dec 1801 (GAH1133); id. f. 364:0:0, van den 14 jan tot den 16 dec 1806 Aen Aaltie Saekes en J.F. op 26 ordonantien betaeld, ter Saeke wol- en Linnaaisters, 1806 (GAH1138); id. 15 dec 1807 (GAH1139); id. 13 dec 1808 (GAH1140)
Janke Fransen huwt met Hendrik Tijssen, kind: Frans Hendriks, geb 10 dec 1774, ged 29 dec 1774 Grote Kerk HRL
Janke Fransen geb 1739 ... , ovl 19 mei 1815 HRL, huwt met Hendrik Nielsen; BS ovl 1815; 1835 overlijdens; kind: Frans Hendriks Nielsen, geb 5 okt 1776, ged 29 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Franske Hendriks Nielsen, geb 25 jun 1779, ged 13 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Frans Hendriks Neelissen, geb 15 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL
Janna Fransen huwt met Gerrit Gerrits Kuiper, komt van HRL; BS huwafk. 1811
Jarig Fransen Geeft met eerbied te kennen Pijter Scheltema, herbergier binnen HRL, dat desselfs soontje Schelte Pijters door UEd:Achtb: voormaals is begunstigd met de bedieninge van Rog of korenstorter, maar aangezien dezelve de Vereischte Ouderdom en bequaamheid niet heeft om deze bedieninge selve te administraren soo Versoekt den supplnt UEd Achtb:gelieven bij Substitutie voor Schelte Pijters aan te stellen tot korenstorter de persoon van J.F., dewelke daar toe bequaam en genegen is onder belofte om de behoorlijke Eed van getrouwigheid te presteren, q: f:(get:) B:Dreyer; In margine Stonde voor Appt; de magistraat gehoord het Versoek, permitteert den suppliant om de bedieninge als Rogstorter te laten Waarnemen door J.F., mits dezelve daar toe in forma worde be?digd. Actum den 5 okt 1757, (was get:) Claas van der Brug, onder stonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; Laager Stonde; Op heeden den 5 okt 1757 heeft J.F. den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Preesid:Burgemr C:van der Brug. In kennisse van mij gesw:clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jeltje Fransen zie: Feersma
Jeltje Fransen ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL, dv Frans Fransen en Trijntje Reitses
Jentje Fransen huwt met Anna Maria Jacobs Hogeboom, bey van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jul en den 2 aug 1739 getrouwt in de Westerkerk; J.F. ende Anna Maria Jacobs Hogeboom beide van HRL, vertoonende de Bruidegom een verklaringe hier toe specterende van de bruit 15 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Henderikje Jentjes, ged 6 jun 1740 Westerkerk HRL, moeder als M.J.
Jetske Fransen zie: de Vries
Johanna Fransen huwt met Gerrijt Lammerts, kind: Lammert Gerrijts, ged 21 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Frans Gerrijts, ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Gerrijts, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL
Johannes Fransen zie: Berndes, Galenkamp, Posthumus, Werner
Johannes Fransen Feyke Doedes ende Sipkjen Johannes, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid J.F., desselvs vader J.F. ; huw.aang. HRL 1738; Dirk Gerrijts ende Antie Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 13 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd J.F., desselfs Stiefvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Johannes Fransen ontvangt van het gemeentebestuur wegens het maken van een nieuwe draaibrug over de Noorderhaven, 8 jun 1755: 3395 Caroliguldens; id. een stuk geleverd eiken hout ten dienste van de Stad, 19 jun 1786: f. 29:14:0; id. reparatie aan de zogenaamde Beitsgatstille, 26 jan 1789: 185 Caroliguldens; id. geleverde eiken Zwolse paal, 22 jun 1789: 35 Caroliguldens; id. voor het maken van een nieuwe Zuiderbrug op schuiten volgens bestek, 12 jul 1784: 6644 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. wegens aangenomen heiwerk ten dienste van de Zeewerken, 16 dec f. 1235:0:0; id. wegens geleverd stuk hout ten dienste vna de Zeewerken, 29dec791: f. 54:9:0; id. wegens aangenomen werk aan het Boomshoofdje, alsmede aan het Zuiderhoofd, 17 apr 1794: 549 Caroliguldens; id. wegens metselen van een muur ten noorden van de Kleine Sluis en geleverd hout voor de Zeewerken, 9 dec 1782: f. 1199:3:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens aangenomen werk aan de Trekweg en Tolhuizen, 26 jan 1789: f. 1795:0:0; id. gedane reparatie aan de Trekweg na publieke besteding, 30 apr 1790: f. 324:0:0; id. 1 apr 1794: 743 Caroliguldens; id. 3 apr 1796: f. 473:18:0; id. aangenomen hoopwerk en reparatie aan de Trekweg, 8 jun 1791: f. 841:18:0; id. 23 okt 1794: 729 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. wegens geleverd eikenhout aan de brug bij Roptazijl, 10 mrt 1789: f. 47:7:8; (geen boeknr. vermeld); id. wegens gedaan metselwerk, samen met Focke Bartels, bij de Kleine Sluis, 10 dec 1783: 492-18. ; (geen boeknr. vermeld)
Johannes Fransen weduwe bezit ??n chais, 1803, belasting: f. 3:5:0 (GAH650); id. 1804, 1805, belasting:3-6:0 (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, huisnr. 197, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, 1804. (GAH650)
Johannes Fransen ovl 26 mrt 1787 HRL, oud 56 jaar
Johannes Fransen huwt met Dieuwke Rutgers, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759
Johannes Fransen huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 26 Jan. en de 2 en getrout de 9 Febrij. 1772
Johanneske Fransen huwt met Gerrijt Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Octob: en getrout de 2 nov 1760
Joost Fransen zie ook: Zeeman; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde klauwen met een stevelhaak (?), 20 mei 1731: f. 7:4:0 (GAH283); id. wegens levering van ijzerwerk ten dienste van de Zeewerken 10 jun 1733: f. 19:7:12 (GAH283); id. 82 dagen tractement als gerechte bode, 1 nov 1734: f. 32:19:6 (GAH283)
Claes Fransen ende IJtie Symons, beide van HRL, huw.aang. 20 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Cornelis Symons, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Klaas Fransen hm ... , kind: Frans Klaasen Wender, geb 1748 HRL; BS ovl 1812
Claas Fransen Harmen Jansen ende Lijsbeth Lolles beide van HRL, koomende voor de bruit C.F., 23 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Claes Fransen Wybes Teekes ende Folkouw Sickes beide van Almenum koomende weegens de bruid C.F., 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Claeske Fransen weduwe van Hans Teunis, ged 29 jan 1740 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, op de Vijver
Cobus Fransen Pieter Schellingh, soldaat in de Compie van major Maneel ende Janke Huberts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd C.F., 8 Nov 1749; Beinjamin Lenses ende Antie Jacobs beide van deese Stadt, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Cobis F. ; huw aang. HRL 1737
Lijsbeth Fransen out ruim 9 Jaar, en Janke Fransen, Oud 12 Jaar, beiden ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Frans Jansen en Wijlen Kijlkjen Hendriks
Lijsberth Fransen Dirk Meinderts en L.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Frans Dirks, geb 6 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Dirks, geb 20 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL
Lijsbet Fransen Jan Hendrik Rutgers ende L.F. beide van HRL, komende wegens de vruid desselfs vader Frans Beernts, 15 May 1751; huwt met Jan Hendrik Rutgers, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 May 1751 en doek ook getrouwdt
Lieske Fransen geb 1798 HRL, ovl 31 mrt 1813 HRL; wijk G-189, dv Frans Jacobs en Aaltje de Vries; bsha183ov
Liskje Fransen zie ook: Rikkers; dienstmeid. vrouw van Frans Anthonij en de meid van wed. Posthumus, L.J. genaamd, beboet ieder tot 15 goudguldens wegens het vechten met elkander aan de publieke straat. Na verontschuldigingen boeten teruggebracht tot 1 goudgulden per persoon, te steken in de Armebus, 13 sep 1804 (GAH50)
Maeyke Fransen Ritske Oenes ende M.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Eeke Jarigs desselfs oom, 8 Nov 1749; huwt met Ritske Oenes, beyd van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb en doen ook getrouwdt
Martje Fransen kind: Truike, geb 2 feb 1811, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL, wordt voor vader opgegeven Piere Andries Achterinbos, in onecht; huwt met Andries Bos; BS ovl 1814
Marike Fransen Jan Jansen ende M.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs half broeder Sijtse Fransen met vertooninge van schriftelijk consent, 31 dec 1746; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 januar 1747 en doen ook getrouwt; kind: Arent Jans, ged 10 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijtie Jans, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jans, ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL
Mathijs Fransen huwt met Janke Tjeerdts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Trijntie Mathijs, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Frans Matthijs, ged 10 nov 1754 grote Kerk HRL
Melle Fransen ontvangt van het gemeentebestuur als pachter der Trekwegstollen terzake het halve afschot van de huur der Trekwegstollen van Leeuwarden op Pijphorne voor het jaar 1769, 27 jul 1769: f. 49:2:0; (geen boeknr. vermeld)
Minke Fransen zie: de Vries; geb 4 jul 1799 HRL, ged 28 jul 1799 HRL, ovl voor 1807, dv Frans Jacobs, (later: de Vries), en Aaltje (Gerrits) de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1799
Neeltje Fransen huwt met Fokke Tjeerds van Esta; BS ovl 1825
Neiske Fransen zie: Gnasken
Okke Fransen ovl voor 1815; ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL, zv Frans Cornelis en Lolkjen Okkes; huwt met Trientje Rintjes (Ludinga), op 14 mei 1797 HRL, (wordt ook wel vermeld als Trijntje Oepkes, [do. reg. kinderen]); huw Grote Kerk HRL 1797; wed. O.F. gebruiker van wijk F-083, gealimenteerd, eigenaar is Geeske Baksma c. s., 1814. (GAH204); ovl 1 sep 1807 HRL, in leven turfdrager, zv Frans Cornelis en Lolkje Okkes, kinderen: Ocke Ockes, geb 4 okt 1807 HRL, Oepke Ockes Ludinga, geb 16 mrt 1799 HRL, Lolkje Okkes, geb 16 mei 1805 HRL; Frans Okkes L(udinga), geb 1798 HRL, (namen vrouw in N.H. huw.reg. 1797: Trijntje Rintjes); dopen Grote Kerk HRL 1799, 1800, 1805, 1807, bsha1826, ovl 1831, ovl 1833, huw 1835; O.F. ende Froukjen Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Henning Lolkes, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; kind: Frans Okkes, geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, moeder is F. Gerrits; Hinne Lolkes ende Aukje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O.F., goede bekende, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; Cornelis Jarigs en Tjietske Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder O.F., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; O.F. en Froukje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waardoor het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, Rinse Gerrits, Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelofs, Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, O.F., Johannes Hoffius en Harmen Heeres, 1 mei 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 190 1/2/12, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); kind: Frans Okkes, geb 1 aug 1797, ged 15 aug 1797 Grote Kerk HRL, moeder als T. Oepkes; O.F. en Trientje Rintjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 14 May 1797, en Zijn getrouwd ten Zelven dage Grote Kerk HRL
Pieter Fransen meerderjarige jongeman te HRL koopt van Folkert Trasburg koopman te Sneek als last en procuratie hebbende van Tabe O. Faber, present wonende te Franeker, in die qualiteit een huis voor 576 Caroliguldens op 21 nov 1801
Pieter Fransen ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:13:0 wegens dragen en meten van 6 schouw en 27 korven turf in het Weeshuis geleverd, 21 mrt 1735 (GAH1065)
Pieter Fransen soldaat alhier in guarnisoen, huwt met Marijke Jacobus mede van dese stad, geproclameert de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Pietje Fransen zie ook: Trijntje Fransen; ende haye Boeles, beide van HRL, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Gerrijt Hendriks de Jong; huw.aang. HRL 1738; huwt met Haeye Boeles, kind: Boele Haeyes, ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hayes, ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL
Pietje Fransen Sibren Taekeles van Almenum en P.F. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 10 daaraanvolgende
Pietje Fransen ovl 14 apr 1789 HRL, oud 53 jaar
Pietje Fransen huwt met Antoon Overzee; BS ovl 1826; huwt met Antonij Jakobus, kind: Louisa Antonijs, geb 15 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Anthonis, ged 28 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Antonijs, ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Pietje Fransen huwt met Melchers Smit, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Febrij 1765
Rigtje/Rixtje Fransen zie: van der Vorm; Elias Gerrijts Bijlsma ende R.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Sippes, deszelfs familie, 4 may 1793; kind: Gerrit Elias, geb 29 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Elias, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Martijntje Elias, geb 21 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL; Wij ondergeschrevenen Elias Gerrijts Bijlsma en R.F. Echtelieden te HRL, verklaaren bij deezen te consenteeren en toe te staan, aan onzen minderjarige dogter Aukje Elias Bijlsma, om zich in het Huwelijk te begeven, met Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede alhier, meerderjarige zv Jacobus Pieters Kerkhoven en Janke Eeuwes van der Heide, Echtelieden meede aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelven in den Huwelijke staat te worden bevestigd. HRL den 7 Sept. 1816; Ik ondergetekende Janke Eeuwes van der Heide huisvrouw van Jacobus Pieters Kerkhoven Coopvaardij Kapitein te HRL, verklaar bij deezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon Johannes Jacobus Kerkhoven varendsgezel meede aldaar, om zich in het Huwelijk te begeven met Aukje Elias Bijlsma, dogter van Elias Gerrijts Bijlsma. mr. Blikslager en R.F. Echtelieden ten gemelden Steede, mogende alzoo lijden, dat dezelve door de Heer Presdt Burgemeester deeze Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben, om na afloop derzelver in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dit consent door mij alleen uit hoofde mijn man Zeevarende is, en in den onmogelijkheid is om deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 Sept. 1816; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 13 jan is Geboren: Aukje dogter van Elias Gerrijts Bijlsma en R.F. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 sep 1816
Rinske Fransen huwt met Cornelis Saakes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 7 ber (= september) en getrout de 4 okt 1767; huwre. N.H. HRL; kind: Saake Cornelis, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Sibbel Fransen Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 3 en 4, 51/4% van f. 500:0:0 wegens 1 jaar rente, verschenen Januar 1775: 2 x f. 26:5:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); Roelof Roelofs ende S.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Aerents Groen des bruids neef met vertooninge van schriftelijke last, 2 Nov 1748; Sibbel F. en Rutger Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende weegens de bruid Jan Fransen, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Sibbeltje Fransen geb 1787 HRL, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Adam Tjeerds Stoker op 6 aug 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentenhuis, dienstmaagd, groenteverkooptser in 1834, dv Frans Hendriks en Geertruida Germens Bloemhof; BS huw 1812, ovl 1834, huw 1841, ovl 1864
Sybout Fransen huwt met Janneke Hendriks, beide van HRL, geproclameert de 23-30 dec 1759 en de 6 en getrout de 13 Jannewari 1760 in de Westerkerk; kind: Frans Sibolts, ged 2 okt 1760 Westerkerk HRL; kind: Frans Sijbolds, ged 15 dec 1763 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Sibouts, ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL
Sibrand Fransen Pieter Jelles van Makkum en Reynouw Tjeerds van HRL, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende Voor de bruyd S.F., desselfs neeff; huw.aang. HRL 1736
Sytse Fransen S.F. van HRL. ende Rinske Hijltjes van Almenum komende weegens de bruyd Jacob Ennes, sijnde des selvs night van hen, Jacob Ennes, 29 Oct 1745; van HRL, huwt met Rinke Hijltjes van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 Novemb 1745 en doe ook getrouwt; Jan Jansen ende Marijke Fransen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs half broeder S.F. met vertooninge van schriftelijk consent, 31 dec 1746
Sietske Fransen huwt met Cornelis Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Symon Fransen S.F. tot HRL eigenaar van plaats nr. 151 te Almenum, grootte 8, 5 pondematen, floreen f. 1:0:0, gebruiker Upke Siourdts tot Achlum, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Simon Fransen huwt met Marijke Janse, beide van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout de 17 mei 1761
Sjerpina Fransen zie: Fopma
Sjoerd Fransen Jan Claesen ende Sjoerdtie Sjoerds beyde van HRL, koomende weegens de bruyd S.F. des selfs vaeder, 13 Apr 1748
Sjoerdje Fransen zie: IJking
Steffen Fransen begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Steffen Fransen huwt met Baukjen Boldewijns, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en de 4 en getrout de 6 mrt 1764
Steffen Fransen huwt met Antje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mrt 1765; kind: Engeltje Steffens, geb 27 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Steffens, geb 1770 HRL; BS huw 1815; kind: Engeltje Steffens, geb 23 apr 1775, ged 9 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Frans Steffens, ged 27 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Steffens, ged 17 mrt 1772 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur voor het maken van een put op de Vismarkt, 19 jul 1762: 18 Caroliguldens; id. wegens het graven en opmaken van een put in het Diaconijhuis, 19 nov 1764: 36 Caroliguldens; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend seven honderd twee en Seventig is Gedoopt (den Seventiende Maart) Trijntje dv S.F. en Antie Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 mrt 1815
Thomas Fransen ged 25 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Frans Corneelis en Rixje Aeges
Thomas Fransen ovl 7 okt 1727 HRL, oud ...
Tjalke Fransen huwt met Pieter Jansen, kind: Frans Pieter, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL
Tjaltjen Fransen zie: Kievit; Johan Frederick Reyners en Tjalkje F., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Tjietske Fransen Harmen Berends en T.F., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjietske Fransen zie: Ludinga; Cornelis Jarigs en T.F., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Ocke Fransen, 23 apr 1796; ondertrouw HRL, dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Piebe Cornelis, geb 26 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Cornelis, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL; T.F. huisvrouw van Cornelis Blokmaker, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Tjietske Fransen huwt met Lammert Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1771
Trijntje Fransen zie ook: Pietje Fransen; huwt met Haeye Boeles, kind: Rikje Haeyes, ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL
Trijntje Fransen Jan Hendrix ende T.F. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs swaeger Haye Boeles, 27 nov 1745; huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 28 Novemb en 5-12 desemb en de 21 dito 1745 getrouwt
Trijntie Fransen huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765
Trijntie Fransen huwt met Jan van der Weert, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Tuyke Fransen van Franeker, huwt met Pieter Jansen Bontekoe van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout de 30 mei 1757 met attestasie in de Westerkerk
Wytse Fransen zie: de Boer