Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Willem G. huwt met Aeltje Durks, kind: Willemke Willems, ged 22 may 1742 Grote Kerk HRL
Johann Gottlieb G?Ssner geb 1806 Klein St?ckigt in de Laubaner Kreis, koninkrijk Pruissen, huwt met Pieternel de Haan op 22 dec 1836 HRL, matroos in rijksdienst, wonende te HRL, zv Johann Gottlieb G, (gk), en Johanna Christiana Elisabeth Friedrich, (gk)ouders in leven, wnplts onbekend; kan als vreemdeling zijnde, geen bewijs overlegeen van voldoening aan de nationale militie, matroos in 1837; BS huw 1836, ovl 1837
Anna Gaaikema ovl 14 feb 1788 HRL, oud 55 jaar
Geertruida van Gaalen geb 4 jul 1809 HRL, N.H., dv Willem vG, en Trijntje J. Bolman; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 4 jul 1809, ged 9 jul 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Gaalen en Hiltje Jans Bolman, (dus niet: Willem v. G. en Trijntje J.B.
Jan van Gaalen huwt met Hiltje Jans Bolman, kind: Geertrui Jans van Gaalen, geb 4 jul 1809, ged 9 jul 1809 Grote Kerk HRL
Willem van Gaalen huwt met Trijntje J. Bolman, kind: Geertruida vG, geb 4 jul 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809
Akke Moses van der Gaast geb 1802 HRL, ovl 1 apr 1876 HRL, huwt met Tjietze Jonkhof op 20 jan 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jan 1825, huishoudster in 1851, vest. 28 mei 1852 uit Wymbritseradeel, A 20 mei 1853 Hommerts, dv Mozes Ruurds vd G, en Lolkje Jacobs; BS huw 1825, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; VT1839
Baukje Moses van der Gaast geb 6 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, N.H., ovl 24 dec 1837 HRL, werkster, dv Moses Ruurds (vdG) en Lolkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1805; BS ovl 1837
Everdina van der Gaast geb 1810 Franeker, ovl 10 mrt 1876 HRL, huwt met Hidde Tjeerds Faber op 7 dec 1837 HRL, slakkebakster, wonende te HRL, N.H., dv Trijntje Mozes vdG; BS huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-131; oud 29 jaar, (vnm: Evertje), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-070
Jacoba van der Gaast geb 6 dec 1799 IJlst, ovl 19 mei 1869 HRL, N.H., ongehuwd, zv Mozes vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; VT1839
Jacobje Mozes van der Gaast geb 1793 IJlst, huwt met Jacobus/Koopman Marcus Hoornstra op 25 jan 1818 Franeker, wonende te Franeker 1818, 1825 en 1844, dv Moses Ruurds vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1825; 1844 huwelijken, BS Franeker huw 1818
Mozes Ruurds van der Gaast geb 10 feb 1759 Woudsend, ovl 17 dec 1820 HRL, huwt met Lolkje Jacobs, scheepstimmerman, kinderen: Baukje Mozes vdG, geb 1804 HRL, Elisabeth Moses, geb 5 feb 1800 HRL, Trijntje vdG, geb 1787 IJlst, Baukje Moses, geb 6 jun 1805 HRL, Jacoba vdG, geb 6 dec 1799 IJlst, Akke vdG, geb 1802 Franeker/HRL, Jacob Moses vdG, geb 16 nov 1800 HRL, Martzen Moses vdG, (in haar huwelijksakte: vd Meer), geb 1790 te IJlst, Jacobje Mozes vdG, geb 1793 IJlst; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1805, BS ovl 1818, huw 1819, ovl 1820, ovl 1835, ovl 1837, ovl 1869, ovl 1876, BS Franeker huw 1818
Trijntje van der Gaast geb 1787 IJlst, ovl 14 jan 1835 HRL, ongehuwd, slakkebakster, kind: Everdina vdG, geb 1810 Franeker, dv Mozes Ruurds vdG en Lolkje Jacobs; BS ovl 1835; 1837 huwelijken, ovl 1876
Fekke Gaastra huwt met Anna Buma, kind: Ruurdtje Fekkes G, geb 1795 Workum; BS ovl 1846
Ruurdtje Fekkes Gaastra geb 1795 Workum, ovl 10 feb 1846 HRL, huwt met Rinse van Baren, dv Fekke G, en Anna Buma; BS ovl 1846; oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk D-042; VT1839
Tjietske Simons Gaastra huwt met Simke Ages Oosterwerf; BS ovl 1831
Aagje Gabbes (in doopreg: Aaltje Gerbens); geb 1783 HRL, ovl 6 jan 1823 HRL, huwt met Hendrik Davids de Vries op 14 nov 1802 HRL, dv Gabe Douwes en Gatske Pieters; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1823, huw 1827, ovl 1855; gebruiker van wijk G-109, medegebruiker is Jiellis Siedses wed., gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Cornelis Gabbes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:18:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen C.G. in 1 jaar met koordewerken verdiend bij Lammert Feyes, 12 mrt 1748 (GAH1077); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 186, 1 mrt 1804
Douwe Gabbes Uitvoerend Bewind bij het dept. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat een aantal personen wordt gelast zich in te schrijven als gewapewnde burgers. Geen dispositie wordt verleend aan Douwe Barts, thans varende als matroos, Jan Rosema in de Armee gecorporeerd geweest, doch wegens lichaamsgebreken ontslagen, en van degene die zich voor de oplichting als soldaat hebben ge?ngageerd: Jelle Simons, Harke Jelles, Daam Jans, Sipke Tjerks en D.G., Leeuwarden 10 sep 1800 (GAH46)
Eelkje Gabbes huwt met Jetze Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en de 4 en getrout de 44 mrt 1764
Elske Gabbes Remonstreert met alle onderdanigheid E.G. Burgeresse dezer Steede, dat door ''t overlijden van Albertje Willems desselfs bedieninge als Turfmeetster is vacant geworden, tot Suppletie waar van de Suppliante haar perzoon zeer gaarne zag ge?mployeerd, verzoekt diens volgens zeer gedienstig dat UEd:Achtb:haar in plaatze van de Overledene gelieve aan te stellen, tot ordris Turfmeetster binnen dese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe Staande. Een aangezien eenen Aaltje Willems de dienst van bovengedagte bedieninge reeds de tijd van 14 a 15 jaeren heeft waargenomen bij substitutie zonder enigen opspraak, en zeer gaarne daarinne zouden blijven continueren. uit oorzake van noodwendigheid aan Verdienste en daar te boven Dusdanigen Continuatie de eerstgemelde Suppliante van bezonder nut en dienst kunnende wezen, Soo vervrymoedigen Sij haar gelijkelijk UEd Achtbh:om ''t selve op ''t onderdanigste te Smeken q:f:etc:S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek eligeert en Stelt mits dezen, de Suppliante E.G. in plaatze van w:Albertje Willems, tot mede ordris Turfmeetster binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed getrouwigheid. en wort de mede suppliante Aaltje Willems gequalificeerd dezelve bedieninge provisioneel als Subst waar te nemen, des doende insgelijks den Eed van Getrouwigheid. Actum den 5 may 1756. (was Geteekend) Wopco Buma onderstonde Ter ordtie van de magistrr:(was get:) S:Rienstra abs:sec:; Lager Stonde; Op heden op dato uts:hebben E.G. en Aaltje Willems bovengemeld beide den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. W:Buma. In kennisse van mij Gesw:Clercq (was get:) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrikje Gabbes zie: Gabini
Janneke Gabbes Andrijs Fransen, ruiter onder het Regiment van de Generaal van Eck, ende J.G. beyde van HRL, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent tot deeser en koomende weegens de bruid des selfs broer Douwe Gabbes, 3 Apr 1751; huwt met Andries Fransen, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 apr 1751 en doen ook getrouwdt
Claas Gabbes rentmeester van het Weeshuis bet f. 28:5:0 aan C.G. terzake kleederen en zee equipagie aan Jentie Douwes op ''t oorlogschip besorgd, 21 aug 1764. (GAH1094); huwt met Antje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762; kind: Aaltje Klaases, geb 21 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Klaases, geb 8 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Klaases, geb 8 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gabbe Klaases, ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Claases, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Menno/Minne Gabbes zie: Sibersma, Siebesma
Pieter Gabbes ovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk G-331, medegebruiker Hendrik Smal, wewer en Johannes Elias Krakau, sjouwer, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204); huwt met Marijke Frederiks, kind: Gabe Pieters, geb 2 jun 1795, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Pieters, geb 23 aug 1793, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 17 decembr 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, is P.G., ter zaake gepleegde brutaliteiten in huis, en dronken drinken, gecondemneert voor Twee daagen in de Pekelkuip, en de vrouw gerecommandeert, om geen Turf, haar door de Arme Staat gegeeven, niet te Verkoopen. (GAH44); Donderdag den 14 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde P.G. Sjouwerman alhier, op aanklagte van den fiscus, dat dezelve zich bij Continuatie Schuldig maakte aan misbruik van Sterke drank, tot ruine van hem en Zijn Huisgezin, behalven dat hij dronken Zijnde, Zeer veel overlast, aan de buuren deed, over deeze Slordige Conduite, na gedaane Confessie gecondemneert om tot Maandag den 18 deezer te Water, en brood, in de Pekelkuip te Zitten, met verdere bedreiging, dat ingevalle hij in dit Slegt gedrag voort voer, als dan in ''t Landschaps Tugt, en Werkhuis te Zullen Werden gebannnen. (GAH44); Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, Wierde eene P.G., Sjouwerman alhier, ter zaake dezelve een vrouwspersoon Sijbrigje ?. genaamd, zeer brutaal Verregaand beledigt, ja zelfs haar gequetst had, dat haar het bloed bij de arm nederliep, gecondemneert voor ses daagen te water, en brood in de Pekelkuip te zitten. (GAH43)
Sjoerd Gabbes begraven Groot Kerkhof, regel 13, nr. 41; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjouwke Gabbes ged 25 may 1752 Westerkerk HRL, zv Gabbe Claassen en Aeltje Simons
Antje Gabes huwt met Laas Douwes, kind: Douwe Laases, geb 10 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL
Aukje Gabes zie: van der Zee
Douwe Gabes ontvahgt van het gemeentebestuur voor het maken van de Sackedragersbrug volgens besteding, met enig bijwerk, 27 okt 1745: f. 72:0:0; id. terzake verdiend timmerloon, 31 mei 1775: f. 34:16:8; (geen boeknr vermeld); Andrijs Fransen, ruiter onder het Regiment van de Generaal van Eck, ende Janke Gabbes beyde van HRL, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent tot deeser en koomende weegens de bruid des selfs broer D.G., 3 Apr 1751; ontvangt van het gemeentebestuur f. 40:0:0 wegens het maken van een nieuw havenhuisje ten dienste van de Zeewerken volgens besteding, 2 nov 1757; (geen boeknr. vermeld); D. Gabbes ende Janke Tiallings, beide van HRL, huw.aang. 1 mrt 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs Steevader Doede ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738
Eelkje Gabes binnenmoeder in 1789; zie ook: Johannes, Johannes; ontv van de rentmeester van het Weeshuis f. 193:7:0, samen met de binnenvader Johan Johansen, terzaake tractement van primo mrt 1789 tot ultimo okt 1789, quit. no. 4, 3 nov 1789. (GAH1121)
Emke Gabes broer van Johannes Gabes ?; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis als curator over de erven van Jan Jans f. 63:0:0 terzake voldoening van een bewust accoord tussen de weesvoogden en wijlen Jan Jans gemaakt over vergraven of verleggen van een sloot, 18 mei 1735 (GAH1065); id. samen met Johannes Broers, als curator over de kinderen van Jan Jans f. 46:16:10 terzake opschot van penningen gedaan aan Albert de Roo bij het aanvaarden der huurjaren en wiens kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd, 18 mei 1735, kwit. no. 3 (GAH1085); id. met Johannes Broers, als curatoren over de kinderen van Jan Jans f. 52:16:0, met nog een reëel cedul tot f. 13:4:0 en dus tot voldade van 1 jaar huur van 9 pondematen land leggende tot Sexbierum, 6 jun 1736 (GAH1066)
Gerrit Gabes ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 2 schouw turf, waaronder arbeidsloon begrepen is, 29 okt 1787: f. 20:0:0; (geen boek nr. vermeld)
Hendrik Gabes van Makkum; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 door de voogden van zijn ed:genegotieerd tegen 3% Intrest, 24 dec 1793 (GAH1126); id. f. 400:0:0 tegen 3% Intrest, 28 okt 1794 (GAH1126); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 ter zake 3% Intrest van 300 guldens, 24 dec 1794, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 21:0:0 ter zake een jaar Interest van 700 guldens, 5 jan 1796, quit. no. 4 (GAH1128)
Hette Gabes zie: van der Veen
Hibbe Gabes H.G. wonende op de Vleesmerkt te Dokkum in 1701, weder vertrocken na HRL. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 435, kohier personele goedschatting van de 100 ste penning, 1703, Vleesmerkt)
Hibbe Gabes H.G. ende Marijke Andries beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vader Gabe Hibbes en wegens de bruyd Andries Rosa sijnde desselfs vader, 12 dec 1744; huwt met Marijke Andrijs, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 dec 1744 en doen ook getrouwt; huwt met Japke Tijssen, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Febrij. 1767
Jacob Gabes zie ook: Bakker; huwt met Fokeltje Obbes, kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL
Jan Gabes huwt met Maaike Aedes (Bloemker), heeft een zoon Aede Jans, ged Suameer 1 jun 1732, in 1733 te HRL, zijn weduwe in 1785 te Franeker; bron: TIE S19 16, 495; S17 703 (broer Edse); S21 77, 99. (1742)
Janke Gabes zie: Bakker
Johannes Gabes broer van Emke Gabes ?; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 52:16:0 als curator over Jan Jans erven aan geld met een reëel cedul tot f. 13:4:0 terzake 1 jaar huur van 9 pondematen land leggende tot Sexbierum, 29 mei 1737 (GAH1067)
Jouke Gabes huwt met Botje Dirks, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 Feberwari 1759
Lammert de Gabes ovl 30 sep 1714, 75 jaar, Oud Dijkgraaf-Vroetsman tot Bolsward, huwt met Nieske Haukes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Luitje Gabes zie: van der Zee
Maaike Gabes zie: de Boer
Maike Gabes huwt met Evert Ruirds, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout de 27 nov 1757 in de Westerkerk; kind: Neeltje Everts, ged 8 okt 1758 Westerkerk HRL; kind: Rinske Everts, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL
Sjoerd Gabes zie: Rodenhuis
Sjouke Gabes begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teunis Gabes ontvangt van het gemeentebestuur voor transporteren van militairen naar Terschelling, ord. 16 Bloeimaand 1809: 6 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld; GABES, TJEPKE
Tjepke Gabes mogelijk: Laanstra; huwt met Lysbeth Dirks, kind: Gabe Tjepkes, geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Tjepkes, geb 21 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL
Tjepke Gabes gebruiker van wijk E-207, boerearbeider, eigenaars zijn Schelte van der Hoefen en Alb. van Eeken, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 47, 1 mrt 1804
Tjerk Gabes Pijter Meiles van Almenum ende Jantie Sijbes van Midlum, koomende weegens de bruid T.G. desselvs swager, 16 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjetske Gabes huwt met Jurjen Johannesz, kind: Trijntie Jurjens, ged 13 apr 1755 Grote Kerk HRL
Trijntje Gabes zie ook: Oosterwerff; huwt met Harent Pieters, kind: Gabe Harents, geb 12 jun 1792, ged 1jul17 92 Grote Kerk HRL; Harent Pieters en T.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Harings, geb 24 apr 1790, ged 13 may 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Harings, geb 26 apr 1791, ged 15 may 1791 Grote Kerk HRL, vader als Haring P. ; kind: Gabe Harings, geb 6 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als Haring P. ; kind: Jan Harents, geb 8 jan 1796, is niet ged !
Gabbe Gabini huwt met Adrians Dublinga, kind: Hendrikje G, geb 1775 Schiermonnikoog; BS huw 1815; Extract uit het Doopregister bij de Hervormde Gemeente te Schiermonnikoog. In het Jaar Zeventien hondert, veyfenzeventig den zevenden Zeptember is ged binnen deze Gemeente in de Kerk der herformde een kintje met name ?HendrikjeEn geb den twee en twintigsten aug Van dat Zelvde jaar ? dogter van G. Gabbini en van Adriaantje Dublinga. Gegeven te Schiermonnikoog den 12 mrt 1815
Hendrikje Gabini geb 1775 Schiermonnikoog, 1e huwt met Jan Hayes Visser, 2e huwt met Lijsbertus Klaases van Goch op 23 mrt 1815 HRL, dienstbaar, huwelijksafkondigingen 12 en 19 mrt 1815, wonende te HRL. 1828, dv Gabbe G, en Adriana Dublinga; BS huw 1815, ovl 1821, ovl 1828; Extract uit het Doopregister bij de Hervormde Gemeente te Schiermonnikoog. In het Jaar Zeventien hondert, veyfenzeventig den zevenden Zeptember is ged binnen deze Gemeente in de Kerk der herformde een kintje met name ?HendrikjeEn geb den twee en twintigsten aug Van dat Zelvde jaar ? dogter van Gabbe Gabbini en van Adriaantje Dublinga. Gegeven te Schiermonnikoog den 12 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Lijsbertus van Goch en H.G. dato 23 mrt 1815 op Fol. 14 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Eelkie Gables huwt met Pijter Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en getrout de 5 apr 1761; kind: Gerrijt pieters, ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL
Antje Gabriels huwt met Laas Douwes, kind; Gabri?l Laases, geb 20 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL
Hinke Gabriels ovl 16 jul 1788 HRL, oud 40 jaar, huisvrouw van Lammert ... aber
Moses Gabriels kies- en tandmeester te Amsterdam, mag op de a. s. kermis te HRL zijn kunsten vertonen, vr. 22 aug 1800 (GAH46); M.G., geadmitteerd kies- en tandmeester van Amsterdam, verzoekt en krijgt burgerrecht, 24 okt 1803 (GAH49); de dept. Commissie van Geneeskundig Bestuur van de Eems attendeert gemeenteraad erop dat ene G.M. uit Amsterdam biljetten uitgeeft, waarop hij zegt niet alleen tanden maar ook venerike ongemakken kan verhelpen. Valt echter onder kwakzalverij en is niet toegestaan. Gemraad ontbiedt M.G. ; wordt opgedragen de biljetten in te trekken en geen geneeskundige praktijken uit te voeren, waarvoor hij ook geen toestemming heeft gekregen. de aan hem verleende admissie, om zijn kunst als kies-entandmeester gedurende de kermis te mogen uitoefenen, tot nader order te surcheren. Moet eerst een admissiebriefje van prof. Mulder uit Franeker overleggen, di. 13 okt 1801 (GAH47)
Hinke Gadses huwt met Teunis Jansen, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito 1755
Uilkje Gaeitses ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, dv Gaeitse Rinses en Symontje Sakles
Antje Gaeles geb 28 okt 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL, dv Gaele Klaasses en Yetske Pieters; geb 29 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Geele Klaasses en Jieskjen Pieters
Dirkje Gaeles zie: Bouma
Elisabeth Gaeles zie: Smal
Fopke Gaeles ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL, zv Gale Harkes en Fokkie Foppes; F.G. en Janke Piebes, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 25 oct 1778 HRL, alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Klaas Gaeles gb. 1 feb 1802 HRL, ged 2 mrt 1802, N.H., zv Gaele Klaases en Tietje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Pieter Gaeles zie: Bouma
Jan Gaeyes geb 5 mei 1772, ged 10 mei 1772 Grote Kerk HRL, zv: Jan Gaeyes en Metje Wils
Antje Rintjes Gaikema huwt met Arend Feersma, wonende te HRL 1824; BS ovl 1824
Pieter Gaikema lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Flores IJedes, arbeidsloon voor het maken van de brug over de Bolswardervaart en het hek bij de Bolswardervaart, 6 jun 1753: f. 48:0:0; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 57, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Floris IJedes, wegens de vernieuwing van de brug beoosten Roptazijl volgens publieke besteding, 20 nov 1754: 59 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); id. arbeidsloon wegens het maken van een nieuwe brug over de Vaart lopende naar Kimswerd, 6 okt 1755: f. 56:10:0, (geen boeknr. vermeld)
Houkje Gaikes geb 1775 HRL, ovl 9 aug 1855 HRL, huwt met Pieter Posthuma, N.H., dv Gaike Jans en Metje Wilts; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402
Teetske Gaitses ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL, dv Gaitse Rinses en Symontje Zakeles, vader is: Gaatse R.
Antje Galama huwt met Sipke Jans; BS ovl 1839
D Galama ovl voor 1805, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 66 1/2 bij haar inwonend Doeke Galama, 34 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Doeke Sipkes Galama in plaats van Jan Galema en Sipke Tjepkes Blok aangesteld als bekkenist van het 6e kwartier Claas Jurres en D.S.G., 10 jan 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 66 1/2, inwonend bij weduwe D. Galama, 1 mrt 1804; ontvangt van het gemeentebestuur wegens verdiend verf- en glasemakersloon anno 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 98:4:8; id. over 1802 en 1802, ord. 17 okt 1801: f. 146:3:12; (geen boeknr. vermeld)
Jan Sipkes Galama geb 1773 ... , ovl 9 jan 1823 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Aafke Ottes Overdijk op 26 mei 1799 HRL, kind: Antje, geb 5 apr 1811 HRL; huw.get. bij J.J. van Ruiten en T. Ennes, mr kuiper, wonende te HRL. 1813, id. bij H.G. Klatter en D. Bennes, koopman, 1816, id. bij G.S. Beidschat en G.O. Overdijk, schoonbroeder bruid 1818, ijtigmeester der korven van 1801-1813; huw Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1813, 18163 hu, huw 1818, ovl 1823, ovl 1827; eigenaar van wijk A-136, gebruiker is Taeke Jans van der Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-137, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-238, gebruiker is Ite Hendriks Bleeker, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk E-068, gebruiker is Gerrit Burghout wed., en Gerrit Gobertus, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-133, kuiperij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-134, kuiper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-137, gebruiker is Helena Wiggers, 1814. (GAH204); id. van wijk E-207A, gebruiker is Jan Doekes Fockema, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-227, pakhuis, eigenaar is F. Leemkoel, 1814. (GAH204); id. van wijk F-232, pakhuis, eigenaar is T. van Benthem wed, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-239, gebruiker is Weltje Galama, winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk I-024, lijnbaan, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 6e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1805; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 52, 33 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; moet aan de bodes 15 stuivers exploitgeld betalen, welke hij volgens klachten der laatstgemelden, hun geweigerd had te voldoen, ma. 1 jul 1800 (GAH46); stadsijtiger en mr. kuiper in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur tractement als ijtiger, 31 Wintermaand 1810: f. 12:10:0; id. van 1 jan tot en met 31 dec 1811, 31 dec 1811; id. over 1812, 24 jun 1813: fr 26 en 50 cents; in plaats van J.G. en Sikke Tjepkes Blok aangesteld tot bekkenist van het 6e kwartier Claas Jurres en Doeke Sipkes Galama, 10 jan 1803 (GAH49); J.G. en Willem Pieters dienen als Armevoogden request in, inhoudende sterke bewoordingen inzake de slordige betonning van de Jetting. Moeten zich van ongemesureerde uitdrukkingen jegens de Regering onthouden. Zaak is reeds in onderzoek, 2 mei 1803 (GAH49); aan Aafke Ottes Overdijk en haar man J.G., mr. kuiper, is verleend, op haar verzoek, veniam agendi tegen haar vader Otte Overdijk ter bevordering van een pretentie haar op haar vader competerende, 11 jul 1803 (GAH49); (zie verder Aafke Ottes Overdijk); Okke van der Stok klaagt dat J.G., die zware stenen had aangevoerd, deze had laten lichten door de kraan van Jan Fontein, dit ondanks het octrooy op de ord. kraan op de Zuiderhaven, die pas vernieuwd was. J.G. zou reeds met de kraanbaas tot een accoord zijn gekomen om het uithalen voor een verminderd lichtloon te doen. J.G. verklaart geen accoord te hebben met de kraanbaas. Door verschillende meningen kan gemeenteraad geen beslissing nemen; moeten partijen zelf doen. Aangezien de stenen bestemd zijn voor de tonnage, vordert de gemeenteraad het aandeel voor de Armekamer, 13 okt 1803 (GAH49); president der Armevoogden J.G. stelt aan de gemeenteraad de vraag hoe te handelen: a) met de askar, toebehorende aan de ovl Sjoerd de Vries, nu de oppasser van die kar betaling verlangt voor zijn oppassen en bewaren, b) dat de Armevoogden, die ''s mans begrafenis hebben bekostigd, aanspraak menen te hebben op de geringe nalatenschap van Sjoerd de Vries, c) dat aan de andere kant de vrouw van E.F. Harkenroth verklaart mede-creditrice te zijn van die boedel en dus ook pretentie heeft op genoemde askar. Gemraad stelt voor de askar te verkopen, de opbrengst te deponeren ten behoeve van diegenen, die aantonen naastgerechtigenden te zijn, ma. 12 dec 1803 (GAH49); J.G. en Jacob Oosterbaan benoemd tot Armevoogden, do. 29 apr 1802 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan kuiperswerk, ord. 30 jun 1801: f. 27:17:0; id. anno 1801 en 1802, ord. 26 mei 1803: f. 4:7:0; id. anno 1802, ord. 17 okt 1803: f. 3:17:6; id. 1805: f. 5:12:4 en f. 3:12:0; id. verschenen 1 Bloeimaand 1808: f. 12:10:0, alsmede voor de laatste 8 maanden van 1808: f. 8:6:10, tesamen: f. 20:16:10; ontvangt 1 jaar tractement als ijtigmeter der korven, 1 mei 1801: f. 12:10:0; id. over 1802; id. ord. 1 mei 1803, over 1805-1807; id. over 1809-1811; id. ord. mei 1803: f. 12:0:0; id. 1804: f. 12:0:0; (moet echter f. 12:10:0 zijn); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde emmers, 1804: 20 Caroliguldens; id. wegens het repareren van vaten enz., 1805: f. 9:12:0; koopt van Jan de Vrij een huis voor 525 Caroliguldens op 11 okt 1800; id. van Cornelis Jacobs Koster voor 66 Caroliguldens op 27 nov 1802; (geen boeknr. vermeld); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 17:10:0 zijnde 1 Jaar en 2 maanden Loon van Eeltje Cornelis, werkende als kuipers jonge bij J.G., 30 nov 1801 (GAH1133); Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde Wijders na voorafgegaan ontbod ter Vergadering van de Raad, den Burger J. Galama, Weegens gedaane Expressen over de Raad van Administratie en decipline der Gewapende Burgermagt alhier inhoudende, dat dezelve Raad, hun pligt zoo als behoorde niet te wagt naamen. -Waar over gehoord zijnde erkende dezelve rondelijk, die uitdrukkingen gedaan te hebben, en zulks te kunnen bewijzen, leezende daar op een stuk aan den Raad der Gemeente voor welke dan zoude behelsen de beschuldigingen, dien hij tegens de Raad van decipline Vermeende te hebben. Welk stuk van hem afgevordert zijnde, is hetzelve in handen van de Raad van decipline gesteld. (GAH44); Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheen wijders na voorafgegaane Versoek in ''s Gerechts Vergadering, een Commissie uit de Raad van Administratie, van de gewapende Burgermacht alhier, te kennen geevende dat den Burger J.S.G. gepasseerde vrijdag in een Publicq gezelschap, zich aan Zodanige uitdrukkingen en Laster jegens den Raad had Schuldig gemaakt, dat den Raad zulks niet ongemurken of oogluikend kon laaten passeeren, en diesvolgens aan het Gerechte verzogten, den Raad daaromtrent alle mogelijke Satisfactie te willen bezorgen; Waar over gedelibereerd zijnde, Wierd goedgevonden den Fiscaal te gelasten, daar na Stricte Informatien te neemen. (GAH43)
Janke Fransen Galama geb 1760 HRL, ovl 16 feb 1823 HRL, huwt met Bauke Jans Beuker op 18 dec 1803 HRL, (geslnm man dan: van Benthem); huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1823, ovl 1832
P. L Galama Teeke Cornelis van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes en deze personen bij ons getrouwt na vertoonde attestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg:Haitsma, Theol. Doctor v. d. m., in Midlum, en P.L.G., Schooldienaar te Midlum; Tjerk Taedzes van HRL. en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL, en zijn hier op dato dezes getrouwt, na gegeven adtestatie van Midlum, 29 apr 1773 getekend Agg:Haitsma, Theol. Doctor v. d. m. te Midlum, en P.L.G., schooldienaar mede aldaar; Tiete Foekes van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo dec getekend Agg:Haitsma v. d. m., Midlum, en P.L.G., Schooldienaar aldaar; Freerk Jans van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent Agg:Haitsma, Theol. doctor en P.L.G., Schooldienaar aldaar; Willem Jans van Midlum en Meindertje Jakobs van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL, en op dato dezes getrouwd 26 oct 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Midlum, getekt. 12 oct 1777 door Agg:Haitsma, Theol. doctor et Ecclasiast Midlumensis, en P.L.G., Schooldienaar aldaar
Pieter Doekes Galama wed. P.D.G. gebruiker van wijk G-060, eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204); P.D.G. en Trijntje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwt; ovl voor 1815, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1823; huwt met Hinke Eelkes op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, N.H., koopt greidland in 1799, kinderen:Jeltje G, geb 19 dec 1808 HRL, Eelke Pieters (G), geb 18 jan 1804 HRL, Doeke Pieters, geb 18 mei 1802 HRL, Doekje, geb 2 dec 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, 1808; kind: Jeltje Pieters Galema, geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier/Buitenbuurt, huisno. 6, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:5:0, rechts: . -10:0; (lijst namen ingezetenen:(b650); curator in 1803, Saske Jans Persijn weduwe Seerp IJsbrandi, verzoekt in plaats van haar ovl man een ander als administrator of curator over Anne Rintjes, reeds sedert een reeks van jaren absent, aan te stellen. Na hesitatie aangesteld P.D. G
Sijke Doekes Galama ovl 20 sep 1803 HRL, oud 68 jaar; Douwe Arjens, mr, schoenmaker, en S.D.G., meerderjarige vrijster, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650)
Weltje Sipkes Galama geb 1769 HRL, ovl 8 dec 1839 HRL, ongehuwd, levert gordijntjes aan de Franse commandant in 1810, dv Sipke Jans en Antje Galama; BS ovl 1839; eigenaar van wijk E-054, gebruiker is Joris Kronenburg, schoenmaker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-239, winkeliersche, eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204); W.G. eigenaresse van perceel nr. 1169 te HRL, winkeliesche, woonplaats HRL, legger nr. 226, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1404 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 226, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Antje Galema geb 5 apr 1811 HRL, dv Jan G, en Aafje Ottes Overdijk; BS geb 1811
Eelke Pieters Galema geb 18 jan 1804 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, N.H., zv Pieter Doekes G, en Hinke Eelkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Gaele Wygers Galema geb 1805 Nieuwland, ovl 28 sep 1833 HRL, huwt met Rinske Gerbens de Boer, melktapper, zv Wijger IJsbrands G., en Stijntje Thomas Wiersma; BS ovl 1833
Jeltje Pieters Galema geb 19 dec 1808 HRL, ged 1 jan 1809 HRL, N.H., dv Pieter Doekes G, en Hinke Eelkes; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Doekes Galema en Hinke Eelkes
Wieger IJsbrands Galema huwt met Stijntje Thomas Wiersma, kind: Gaele Wiegers G, geb 1805 Nieuwland; BS ovl 1833
Galema & Wybenga houthandelaars, ontvangen van het gemeentebestuur f. 30:12:0 wegens geleverd hout, 9 feb 1785; (geen boeknr. vermeld)
Auke Galenkamp zie ook: Elias Gerrits; ovl voor 1805; de zv de weduwe Galenkamp, Ruurd Aukes, wegens overdreven boosaardigheid en brutaliteit op gepasseerde vrijdag ten huize van zijn moeder door procureur Stephani ter vergadering gebracht. Van hem ge?ist zich geheel te onthouden uit het huis van zijn moeder, bij poene, in geval van contraventie, overbrenging naar ''s Lands Tugt- en Werkhuis. Na onvoldoende verantwoording is de delinquent tot a. s. donderdag te water en te brood gezet in het Nieuwe Gat. Met bijgevoegd bevel, na afloop van zijn dententie, zich niet te verstouten, om nimmer weer aan het huis van zijn moeder te komen. In geval van overtreding direkt naar ''s Lands Tugt- en Werkhuis, 1 okt 1804 (GAH50); genotuleerde voorgelezen aan delinquent en zijn moeder, waarmee zij volkomen genoegen nam, 4 okt 1804 (GAH50); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 5e kwartier, no. 24, bij haar inwonend Ruurd Galenkamp, 26 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Dirk Galenkamp geb 16 jun 1788 HRL, inschrijfnummer 5161, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Frans Galenkamp ovl voor 1815, huwt met Tjeerdtje Ruurdts, kinderen: Johannes G, geb 1799 HRL, Johanna Elisabeth G, geb 1791 ... ; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. F.G. eigenaar van wijk E-012, gebruiker is Johannes K. Dijkstra, bakker, 1814. (GAH204); F. Gallenkamp en Tjeerdtje Ruurds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL en ten zelfden dage getrouwd; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johanna Elisabeth Galenkamp geb 1783 ... ., ovl 13 mrt 1811 HRL. in het huis van haar moeder, dv Frans G., en Tjeerdtje Ruurds; beha1811 overlijdens
Johannes Galenkamp geb 1799 HRL, ovl 12 feb 1813 HRL; wijk E-012; zv Frans G, en Tjeerdtje Ruurdts; BS ovl 1813
Ruurd Aukes Galenkamp vermeld in niuwe plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, ongetrouwden 18-45 ja, 5e kwarier, no. 24, inwonend bij de weduwe Galenkamp, (mdr), 26 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Gerben Gales van Scharnegoutum, huwt met Pijtie Alberts van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout met attestasie den 25 mei 1755; kind: Gale Gerbens, ged 13 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerbens, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Gerbens, ged 30 mei 1756 Grote Kerk HRL
Hendrik Gales ged 22 mrt 1763 Grote Kerk HRL, zv Gale Harkes en Antie Hendriks
Harke Gales Hendrik Tijssen en Wendeltje Jacobs beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs swaeger H.G., 7 dec 1743
Harmen Gales ovl 4 may 1790 HRL, oud 43 jaar
Lijsbeth Gales ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Antje Hendriks ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Antje Hendriks; ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Gale Harkes en Fokkje Fopkes
Pyter Gales ende Rinske Pijters, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Freerk Pijters, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735
Simon Johannes Galjard geb 1775 Schoonhoven, ovl 31 dec 1839 HRL, huwt met Lutske/Liskje Oudeboon, zilversmidsknecht, wonende te HRL. 1830, kinderen: Swaantje, geb 10 aug 1807 HRL, Elisabeth Simons G, geb 1801 Groningen, zv Johannes G, (gk), en Elisabeth ... , (gk); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1840; gebruiker van wijk F-130, zilversmidsknegt, meegebruikers Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., gealimenteerd, Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd, eigenaar is S.S. Teyema q. q., 1814. (GAH204); zilversmidsknecht; Johannes Rinsma als voormalig ontvanger der boelgoederen verzoekt, dat Jacob Vettevogel mag worden geordonneerd om f. 5:6:0 te betalen, welke hij nog over 1802 schuldig is als borg van de boedelpenningen voor ene S.G., welke insolvent is geworden. Krijgt driemaal verzoek tot betaling, namelijk op 22okt, 18 nov en 9 dec 1802. Moet nu binnen 8 dagen betalen, 17 mei 1804 (GAH50)
Swaantje Galjard geb 10 aug 1807 HRL, ged 8 sep 1807 HRL, N.H., dv Simon Johannes G, en Lutske Oudeboon; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1840
Elisabeth Simons Gallard/Galjaard geb 1801 Groningen, huwt met Pieter Jacobus Struiks op 15 jul 1830 HRL, koopvrouw, wonende te HRL, dv Simon G, en Lutske Gerrits Oudeboon; BS huw 1830; oud 39 jaar, (geslnm: Gailjard), geb Groningen en wonende te HRL. 1839, koopvrouw, wijk C-038; VT1839
Cornelis Gamers geb 1785 den Bosch, ovl 25 dec 1834 HRL, huwt met Franske Aukes Krol op 14 apr 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 27 mrt en 3 apr 1814, wonende te HRL, huw.get. bij W. Driso en T. Simons 1814, id. bij F.R. Eerenbeef en T.J. Siedses, 181 7, balkvlotter in 1834, zv Lambertus G, (gk), en Catharina Collet, (gk); BS huw 1814, huw 1817, ovl 1834, ovl 1842; gebruiker van wijk A-210, varensgesel, medegebruiker Age Jans de Groot, schipper, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)
Mathijs Gans pres. voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van Sjoerd Jans en Keimpe Gerrijts, gaasweeversknegt, bij M.G. in 1 jaar verdiend, 31 may 1763. (GAH1093); op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 19 nov 1762 Grote Kerk HRL, Egte man aan de Voorstraat
Renouw Garama huwt met Doede Dirks, kind: Dirkje Doedes, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Doedes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Kinnouw Garema
Johannes Garde/Garse huwt met Helena Kemper op 14 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800; vrouw J.G. gebruiker van wijk H-145, eigenaar is A.W. Tadema q. q., 1814 (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 115 1/2, 1 mrt 1804
Claas Gardenier Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Claas Doedes Burger alhier ter Stede, hoe dat door ''t overlijden van C.G. in leven meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, dito bedieninge is komen te vacereb waar meede alzoo den supplnt seer geerne soude sijn gebeneficeert, soo addresseert deselve sig bij desen aan Ued Achtb:met onderdanigst versoek dat Ued Achtb:gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc:, (Was get. ), P.F. Reidema 1737; In amrgine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, de persoon van de supplnt Claas Doedes op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. dese StadsActum den 18 nov 1737, (Was get. ), D.J. Vosma Ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga; Laeger stonde; Op hedne den 18 nov 1737 heeft Claas Doedes den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Berendina (?) Garemijn geb 29 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; dv F.H. Garemijn en Petronella Thurissen
F.H. (?) Garemijn huwt met Petronella Thurissen, kind: Berendina Garemijn, geb 29 dec 1792 ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL
Grytje Garmens ovl 24 mrt 1727 HRL, oud 55 jaeren
Hessel Garmens ovl 20 apr 1727 HRL, old 60 jaeren
Hendrik Garrels van de Peekel, huwt met Fettie Migchiels van HRL, geproclameert den 19-26 sep en de 5 en getrout met attestasie den 17 okt 1756 in de Westerkerk; kind: Fedde Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, moeder ovl
Hendrik Gartener steenhouwer, ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon tot het maken van een nieuwe omgang aan de Raadhuistoren, 2 mei 1757: 240 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Joost Gerardus Gasingt ?? verkoopt als last en procuratie hebbende van mr. Johannes Munniks aan Harke van der Stok, Johannes Jac. Kerkhoven en Albert Bolman een huis en tuin voor 815 Caroliguldens op 1 feb 1800
Fredericus Gastrik huwt met Maria Rooswinkel, kind: Johannes Henricus, geb 1787 ... ; BS ovl 1848
Frederik Gastrik geb 26 okt 1811 HRL, ovl 29 okt 1811 HRL, zv Jan G, en Maria Koelman; BS geb 1811, overlijdens
Hendrik Gastrik geb 26 okt 1811 HRL, ovl 29 okt 1811 HRL, zv Jan G, en Maria Koelman; BS geb 1811, overlijdens
Jan Henricus Gastrik geb 1787 Kirchheinden, ovl voor 1849, huwt met Maria Koelman, huw.get. bij H.L. Huier en M. Kloppenburg 1811, id. bij F.C.H. Meyer en K.H. de Vries, wonende te HRL. 1820en 1842, koopman in 1811, kinderen: Hendrik G, geb 26okt181 HRL, Frederik G, geb 26 okt 1811 HRL, Maria Elisabeth G, geb 15 feb 1810 HRL, zv Fredericus G, en Maria Rooswinkel; BS geb 1811, hu, huw 1820, huw 1842, ovl 1848, ovl 1884, VT1839; gebruiker van wijk C-058, koopman, eigenaar is Alb. Bolman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-314, gebruiker is Frans Heuffer, wewer, 1814. (GAH204); Jan Hendriks Gastrick en Maria Koelmans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 dec 1808; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Kirchheinden en won, . HRL. 1839, koopman, wijk C-115; VT1839
Maria Elisabeth Gastrik geb 15 feb 1810 HRL, ovl 12 mei 1884 HRL, ongehuwd, dv Johannes G, en Maria Koelman; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk B-037; oud 28 jaar, (vnm: Maria A. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-115; VT 1839
Dirkje Gatses huwt met Klaas Baukes, wonende te even buiten Leeuwarden; BS huw 1820
Gatske Gatses zie: Posthuma
Sytse Gatses S.G. van Makkum en Janke Wytses van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jan 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 28 daaraanvolgende, gelijk met ingebragte getuigenis getoond hebbende; kind: Sjoukje Sytses, geb 13 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Tjepkjen Gatses ovl voor 1842, huwt met Willem Hendriks; BS huw 1841
Corneliske Gatzes zie: IJntema
Maria Sophia Gaude zie ook Sophia Philippus Kouda; huwt met Melchior Gothilf (= Godthelp), beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Gaudin de schippers Jacob Fenne en G., alhier met hun schepen binnen de boom in de haven liggende, zijn gevisiteerd door de fiscus; a) boete en breuken tot 6 Caroliguldens ieder, omdat zij met hun boten in de stad gevaren waren, zonder de Poort te gebruiken, b) om boete en breuken tot 3 Caroliguldens ieder, omdat zij na bezette wacht vuur en licht in hun schepen hadden gebrand zonder de daartoe vereiste permissie of een loodje van de havenmeester, ondanks waarschuwingen van de havenwachten. Na confessie ge?xcuseerd voor het eerste, maar beboet voor het tweede, ma. 14 dec 1801 (GAH47)
Boele Gaukes bakker, burger te Dokkum op 26 dec 1640, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Feddrik Gaukes F.G. met attestatie overgekomen van HRL, en attestatie gegeven na Tzum 29apr17 f. 9; (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Jan Joseph Gautier ovl voor 1849, huwt met Fetje Bakker; BS ovl 1848
Aaltje Gautier E:V:op de Heyligeweg, ged 20 apr 1759 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs
Catharina Gautier huwt met Francois de Godefroi, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759 in de Westerkerk
Cornelis Franciscus Gautier geb 14 feb 1802 HRL, ged ged 1 mrt 1802, N.H., zv Daniel Josephs G, en Tjietske Cornelis van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Daniel Josephs Gautier ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Joseph Gautier en Antje Jans; ovl 1809 ... , huwt met Tjietske Cornelis van Beemen, in leven stadsbode N.H., kind: Cornelis Franciscus G, geb 14 feb 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1 8 02, BS ovl 1826; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:8:0 ter voldoening van het restante zijner uytsetting, ord. no. 19, 30 okt 1782. (GAH1113); wed. D.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-035, vischvrouw, 1814. (GAH204); D.J.G. ende Tjietske Cornelis van Beemen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ''s Gerechtsbode Wiglinghuizen, 2 feb 1793; ondertrouw HRL; D.J.G. en Tjietske Cornelis van Beemen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 68, 1 mrt 1804; gerechtsbode in 1793, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met koster S. van Beemen, expensen en vacatie op een reis naar Uithuizen tot beroeping van een predikant, 3 jan 1793: f. 48:0:0; id. voor het overbrengen van een missive aan het postcomptoir geadresseerd aan ds. Joh. Jac. Groenewoud, 30 jan 1793: f. 7:10:0; id. voor het overbrengen van een missive (crim. informatie) aan het Hof van Friesland, 31 jan 1793, 21 feb 1793, 25 feb 1793, 10 okt 1793, 2 dec 1793 19 dec 1793, 30 dec 1793, 10 feb 1794, 10 mrt 1794, 24 apr 1794, 5 jun 1794, 4 sep 1794, 3 nov 1794, 2 feb 1795, 2 mrt 1795, 11 apr 1795, 7 mei 1795, 6 jul 1795 20 jul 1795, 13 aug 1795, 27 aug 1795, 29 aug 1795, 14 sep 1795, 17 sep 1795, 21 sep 1795, okt 1795, 26 okt 1795, 10 dec 1795, 18 jan 1796, 29 mrt 1796, 26 mei 1796, 26 mei 1796, 2 jun 1796, (2x), 6 jun 1796: f. 7:10:0; id. voor 2 missiven, 7 feb 1793L f. 11:5:0; id. 31 mrt 1794; id. 7 apr 1794; id. 15 mei 1795: 15 Caroliguldens; id. 13 jul 1795; ontvangt van het gemeentebestuur wegens een missive aan het postcomptoir geadresseerd aan Z.K.H., 19 dec 1793: f. 11:5:0; id. 18 dec 1794: f. 7:10:0; id. ??n aan het Hof van Friesland en ??n aan de nieuw beroepen predikant, 4 apr 1793: f. 11:5:0; id. tot visitatie van de binnenwegen, 31 okt 1793: f. 8:13:0; id. samen met A. Wiglenhuisen, tot de visitatie van de binnenwegen terzake vacatie, 16 dec 1793: f. 52:0:0; id. 16 okt 1794; id. tot de Zeedijkszaken, 24 apr 1794: 78 Caroliguldens; id. 1 jun 1795, met Wiglenhuisen en gezw:klerk IJpe Feddema, honorarium over 1793, 21 dec 1793: f. 79:10:0; id. 15 dec 1794; id. 31 dec 1795; id. samen met Wiglenhuisen, in plaats van nieuwe mantels, 10 mrt 1794: f. 80:0:0; id. samen met Wiglenhuisen, tot verhoging van hun tractement, 14 apr 1794: ieder f. 25:0:0; id. 16 apr 1795; id. 8 apr 1796; id. reiskosten naar Buitenpost ter gelegenheid van het overbrengen der beroepsbrief aan ds. A. Dorhout, aldaar, 17 jul 1794: f. 21:0:0; id. samen met A. Wiglenhuisen, tot een recompens voor hun buitengewone diensten in de tegenwoordige drukke tijd, 1 apr 1796: samen f. 80:0:0; id. samen met Wiglenhuisen, op 23 jun 1796 voor hun gehouden vigilantie als buitengewone en veelvuldige bezigheden, ieder f. 21:0:0; id. gedane expensen van scheepsvrachten op een reis met de Commissarissen tot de Trekwegszaken, 6 jun 1793: f. 11:4:0; id. tot de visitatie van de Trekweg, 19 dec 1793: f. 7:19:0; id. 19 mei 1794: f. 15:0:0; id. 16 okt 1794: f. 13:6:0; id. tot de Dokkumertrekwegszaken, 18 jul 1793: f. 55:10:0; id. 12 jun 1794: f. 41:1:0; id. met Commissarissen tot de Trekwegszaken en bode Wiglenhuisen, vacatie over besoignes over 1793, 16 dec 1793: f. 120:0:0; id. over 1794, 16 okt 1794; ovl in 1809, ontvangt van het gemeentebestuur voor het copi?ren ten dienste van de Stad, ord. 7 apr 1808: f. 13:11:8; id. 1 jaar tractement over 1808: 225 Caroliguldens, met 2 maanden over 1807: 50 Caroliguldens, tesamen over 1808: 275 Caroliguldens; id. samen met bode de Boer, een jaarlijks douceur tot verbetering van het tractement, hun tot wederopzeggens toe, 1808: 200 Caroliguldens
Frans Josephs Gautier ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv wijlen Joseph Gautier en Antje Jans
Jan Josephs Gautier ged 27 nov 1764 HRL, zv Joseph Gautier en Antje Jans; do. reg. N.H. HRL 1764; voogden bet f. 9:5:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbreng van J.J.G., in dec 1770 ingekomen, 19 feb 1771. (GAH1102); rentmeester van het Weeshuis bet f. 26:0:0 aan Frans Godefroy voor kostgeld van J.G., ord. no. 9, 23 mrt 1784. (GAH1115); J.J. Goutier ende Fettje Claasen Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S. Rienstra, goede bekende, 17 nov 1786; ondertrouw HRL; kind: Joseph Jans Gautier, geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk HRL
Joseph Gautier huwt met Aaltie Alberts, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk; huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 nov en de 6-13 en getrout de 20 dec 1761; kind: Jan Gautier, ged 27 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Daniel Josephs Gautier, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Joseph Josephs Gautier, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL; kind: Frans Josephs Gautier, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Joseph Jans Gautier geb 3 aug 1788, ged 19 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Josephs Gautier en Fetje Klaasses Bakker
Joseph Josephs Gautier ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL, zv Joseph Gautier en Alida Albertz
Johanna de Gavere geb 6 sep 1741 Oosterend, ovl 10 dec 1821 HRL, huwt met Johannes Greydanus en Johannes Eelkema, laatste wed. van Joh. Eelkema; BS ovl 1821; 1829 overlijdens
dela Gayes geb 4 okt 1779, ged 9 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Gaye Jans en Metje Wilts
Houkje Gayes geb 3 dec 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL, dv Gaye Jans en Metje Wils
Trijntje Gayes geb 13 mrt 1774, ged 20 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Gaye Jans en Metje Wils
Jeltje Rintjes Gaykema geb 1770 HRL, ovl 24 apr 1830 HRL; wijk B-120, huwt met Andries Jans vd Woude op 22 jan 1804 HRL, kind: Luutske G, geb 1788 HRL, dv Rintje Gaykema en Jeltje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1830, ovl 1849, ovl 1866
Luutske Gaykema geb 22 dec 1794 HRL, (vlgs huwelijksakte geb in 1796, vlgs ovlakte geb in 1788), ovl 27 apr 1866 HRL; wijk D-056, huwt met Jurjen Willems ten Bokkel op 22 mrt 1838 HRL, N.H., dv Jeltje Rintjes (G), en, ook huwt met Andries Jans van der Woude; BS huw 1838, huw 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-089, 171, wijk E-240, 242; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-099; VT1839; volgens de huw bijlagen van 1838 is zij niet gedoopt
Rintje Pieters Gaykema ovl 23 okt 1805 HRL, huwt met Jeltje Jacobs, Lutske Pieters en Jeltje Lieuwes, kind: Jeltje Rintjes, geb 1770 HRL, Trijntje Rintjes, geb 1775 ... ; BS ovl 1816; 1823 huwelijken, ovl 1830; wed. R.G. gebruiker van wijk G-170, gealimenteerd, medegebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, eigenaar is Fokke Mart. Wijngaaren, 1814. (GAH204); bij ovl 74 jaar oud
Trijntje Rintjes Gaykema geb 1775 ... , ovl 31 dec 1812 HRL, huwt met Regt Walings Onrust op 19 mei 1799 HRL, ovl wijk H-098, N.H., dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1812, huw 1823, ovl 1857
Andries Gebel ovl voor 1815; ovl 8 jan 1808 HRL, huwt met Antje Siebrens Sleeper, koopt en verkoopt een huis in 1802, in leven slager, kinderen: Elisabeth Magdalena geb 1786/90 HRL, Schelte G, geb 1807 HRL, Johannes Andries G, geb 1788 HRL, Willem Andries G, geb 1803 HRL, Antie Andries G, geb 1796 HRL, Sijbren G, geb 13 aug 1793 HRL; BS geb 1811, ovl 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1853, ovl 1872; wed. A.G. eigenaar van wijk C-099, gebruiker is J. van Eeken, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-129, winkeliersche, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 60, 1 mrt 1804; verkoopt een huis aan IJpe Rodenhuis voor 1200 Caroliguldens op 25 sep 1802; koopt een huis van C. Abbes te HRL voor 190 Car glds op 16 okt 1802; (geen boeknr. vermeld); weduwe A.G. eigenaresse van perceel nr. 615 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 227, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Andries Gebel geb 13 jul 1811 HRL, ovl 23 jul 1811 HRL, wonende te Bredeplaats, zv Johannes G. en Sietske Tjerks Faber; BS geb 1811, overlijdens
Antie Andries Gebel geb 1796 HRL, ovl 28 okt 1815 HRL, dv Andries G, en (Antje Sijbrens Sleper); BS ovl 1815
Elisabeth Magdalena Gebel geb 1790 HRL, ovl 6 sep 1853 HRL, huwt met Jan Jans van Glinstra op 11 jun 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 24 en 31 mei 1812 HRL, 31 mei en 7 jun 1812 Makkum, dienstmaagd, Evl, dv Andries G., en Antje Sijbrens Sleper; BS huw 1812, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk E-010; VT1839
Guillaume Gebel waarschijnlijk dezelfde als Willem Gebel; geb 28 aug 1789 HRL, inschrijfnummer 1590, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 28 apr 1789 HRL, inschrijfnummer 3523, 124 ste regiment infanterie ook 123 ste regiment infanteire, inschrijfnummer 1590; Chateau de Vincennes, Fr
Johan Willem Gebel J.W.G. ende Cristina Wassenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B. Wassenaar, de vader, 16 may 1789; onder tr. HRL; J.W.G. en Christina Wassenaar, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn den 7 jun 1789 getrouwd
Johannes Andries Gebel geb 1788 HRL, ovl 22 dec 1832 HRL, huwt met Sijtske/Jetske Tjerks Faber op 12 aug 1810 HRL, huw.get. bij J.J. van Glinstra en E.M. Gebel broer vd bruid 1812, kastelein in 1832, wonende te Bredeplaats in 1811 en doet dan overlijdensaangifte van Johannes Jacobus Kempers, kinderen: Andries G., geb 13 jul 1811 HRL, zv Andries G., en Antje Sijbrens Sleeper; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1832, ovl 1847, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-011, kastelein, 1814. (GAH204); J.G. en Sijdske Tjerks Faber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; J.A.G. eigenaar van perceel nr. 770 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 228, huis en erf, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 837 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 228, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Schelte Gebel geb 1807 HRL, ovl 8 jun 1842 HRL, huwt met Anna margaretha Reins Vettevogel op 14 mei 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 3 en 10 mei 1829, timmerman in 1842, zv Andries G, en Antje Siebrens; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-065; VT1839
Sybren A Gebel geb 13 aug 1793 HRL, ovl 27 mei 1872 HRL, huwt met Jeltje van der Wal, werkman in 1853, Herst. EvL, zv Andries G, en Antje Sleeper; BS ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-195; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; VT1839
Willem Gebel waarschlijnlijk dezelfde als Guillaume Gebel; huwt met Magrieta Goudemond, meester knoopmaker te HRL 1826; BS ovl 1826
Willem Andries Gebel geb 1803 HRL, ovl 19 nov 1826 HRL, timmerknegt, ongehuwd, zv Andries G, en Antje Sijbrens Sleeper; BS ovl 1826
Coenraad Nicolaas Gebhardt Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met Maria Cioenraad Nicolaas Gebhardt, zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen C.N.G., dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Extract uit het Doop Reg. van de Zuyderkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Maria (geb 26 dec), dv C. Nycolaas G. en Barbara Boltjes, op den Zeventienden jan des Jaars 1700 Achtennegentig is Gedoopt. Amsterdam den 2 Janr 1800 Zeventien
Nicolaas Frederik Geel N.F.G. eigenaar van perceel nr. 738 te HRL, blaauwverwer, woonplaats HRL, legger nr. 237, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
C. van Geelen De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde den Burger C. v. G., Trekschipper van Leeuwarden op HRL en v. v. ter zaake dezelve eene Missive of brief geaddresseerd aan Salomon Symons, coopman van de Joodsche Natie alhier in plaatze van dezelve volgens adres te bezorgen na Amsterdam had verzonden, op betuiging dat zulks, daar hij meer brieven na Amsterdam te besorgen had, door verzinning, ja Zelfs buiten zijn weeten gebeurd was gelibereerd van de boete, dog verweezen in de kosten van de Citatie, do. 9 may 1799 (GAH45)
Aaltje Geeles zie: Gorter
Antje Geeles zie: Terpstra
Gerben Geeles ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon van het maken en repareren van krodenwielen etc., 2 jun 1762: 30 Caroliguldens en 7 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Hendrik Geeles ovl voor 1812, huwt met Aafke Klases, kind: Trijntje Hendriks, geb ...; BS huw 1831
Jan Geeles ook wel: Jan Gerlofs; 1752 (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 terzake weefloon van een stuk doek ten dienste van het Weeshuis, 14 dec 1751, kwit. no. 2 (GAH1081); id. 18 jan 1752, kwit. no. 6; id. 29 feb 1752, kwit. no. 14; id. 17 okt 1752, kwit. no. 32; id. 21 nov 1752, kwit. no. 35 (GAH1082); id. 19 dec 1752, kwit. no. 2; id. 10 apr 1753, kwit. no. 16; id. 16 mei 1753, kwit. no. 24; id. 26 jun 1753, kwit. no. 27, 1754 (GAH1083); id. 5 mrt 1754, kwit. no. 17; id. 9 apr 1754, kwit. no. 24; id. 30 jul 1754, kwit; no. 31, 1755 (GAH1084); id. 10 dec 1754, kwit. no. 1; id. f. 13:0:0 van 2 stukken doek, 27 dec 1753, kwit. no. 3; wever (GAH1085); ontvangt van het Weeshuis f. 6:10:0 wegens weefloon van een stuk doek ten dienste van het Weeshuis, 17 feb 1756, kwit. no. 8; id. 24feb, kwit. no. 10; id. 9mrt, kwit. no. 12; id. 23mrt, kwit. no. 13; id. 5okt, kwit. no. 33; id. 8nov, kwit. no. 41; id. 30nov, kwit. no. 46 (GAH1086); 1757: id. 21 dec 1756, kwit. no. 2; id. 8feb, kwit. no. 10; id. 26 jul, kwit. no. 19; id. f. 13:0:0, 27sep, kwit. no. 26; id. 25okt, kwir. no. 29; id. 22nov, kwit. no. 33 (GAH1987); 1758: id. 20 dec 1757, kwit. no. 4; id. 24 jan 1758, kwit. no. 7; id. 21mrt, kwit. no. 11; id. 18apr, kwit. no. 13; id. 2mei, kwit. no. 15; id. 19sep, kwit. no. 26; id. 24okt, kwit. no. 31 (GAH1088); 1759: id. 12 dec 1758, kwit. no. 2; id. 9okt, kwit. no. 11; id. 20nov, kwit. no. 14; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 wegens weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 29 dec 1750, kwit. no. 4 (GAH1080)
Jurjen Geeles zie: Boomstra
Klaas Geeles zie ook: Terpstra; geb 28 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL, zv Geele Klaases en IJtske Pieters
Marten Geeles zie: de Gorter
Pieter Geeles ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Holke Obbes, verdiend arbeidsloon sampt hellinggeld van de Stads moddermolen en schuiten, 11 jan 1737: f. 108:5:0 (GAH283); id. jan 1740: f. 55:17:0 (GAH283); id. wegens hellinggeld (zonder Holke Obbes), verdiend arbeidsloon en geleverde materialen aan de moddermolen, 21 nov 1738: f. 57:2:0 (GAH292)
Pieter Geeles ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Roelof Douwes, IJble Uiltjes en Eble Geerts, wegens geleverde turf aan de Stad ten behoeve van de nooddruftigen, ord. 6 feb 1803: f. 493:3:8; (geen boeknr. vermeld)
Sierd Geeles van Ureterp, huwt met Antje Uilkes van HRL, geproclameert de 20-27 Augus en de 3 Septem:en getrout de 11 dec 1758
Anna Geelings zie: A. Fredriks Geerling
Johannes Geelof geb 2 aug 1794 Leeuwarden, ovl 22 mrt 1869 HRL, 2e huwt met IJbeltje Rinsma op 12 okt 1837 HRL, 3e huwt met Hendrikje Pieters, (gk), op 29 okt 1840 HRL, 1e huwt met Janke Willems Hacquebart op 16 sep 1830 HRL, won HRL, zou ook huwt met met Nieske Bolding, winkelier en tapper in 1851 EvL, slaapstedehouder in 1834, huw.get. bij J. Tamboezer en J. Sweering 1837, zv philip G, en Johanna Koster; BS huw 1830, huw 1834, huw 1837, huw 1840, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-168, wijk F-322, wijk G-234, supp wijk G-462; oud 45 jaar, (geslnm: Geelhof), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk G-204; VT1839
Philip Geelof ovl 29 jul 1814 Leeuwarden, huwt met Johanna Koster, in leven metselaar, kind: Johannes G. geb 2 aug 1794 Leeuwarden; BS huw 1830, ovl 1869
Jan Geerdingk J.G. bet f. 312:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde voor de jaarlijx propien van de secretarie deser Stede, dat verschenen was mei 1729, met nog 12 gld voor 1 jaar intres, 29 nov 1730. (GAH1060); id. f. 624:0:0 sijnde voor de jaarlijks propien van den ontvang der boelgoederen deeser steede, dat verscheenen was Alderheyligen 1729:met nog 24 gld voor 1 jaar intres, 29 nov 1730. (GAH1060)
Geeske Geerds Warner Willems Dirks, van Groothuisen, en G.G. van Embden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1782 HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 18 mrt 1783
Antoon Jans Geerink geb 12 okt 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Geerink en Johanna Maria Blazer
Jan Geerink huwt met Johanna Maria Blazer, kind: Antoon Jans Geerink, geb 12 okt 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL
Simon Geerits geb 28 aug 1789, ged 15 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Douwes en Trijntje Simons
Anna Fredrik Geerling ook als: Geeling. (dopen Grote Kerk HRL 1780); huwt met Taeke Jans Panbakker; BS ovl 1840; ovl 28 dec 1789 HRL, oud 39 jaar; Taeke Jansz en A.F.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Nikolaas Postma en A.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 mrt daaraanvolgende; huwt met Taeke Jans, kind: Jan Taekes, geb 28 nov 1780, ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: George Nicolaas Postma, geb 19 jan 1788, ged 20 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Popke Nikolaas Postma, geb 21 okt 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL
Sophia Louise Geerling geb 1761 delfzijl, ovl 29 apr 1812 HRL, huwt met Dirk Reins Akkerboom, ovl wijk H-142, zv Jan G, (gk), en ... ; BS ovl 1812; 1852 overlijdens, ovl 1858; Louisa G., weduwe van Durk Reins, wordt turfmeetster in plaats van wijlen de huisvrouw van Gosling Adams, met name Trijntje Eeltjes, 4 okt 1804 (GAH50); kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Dirks Akkerboom, geb 1 feb 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza G. ; kind: Jan Frederik Dirks, geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza G. ; kind: Willem Dirks Akkerboom, geb 25 nov 1793, ged 10 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Bonefacius Dirks Akkerboom, geb 6 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Louisa G.
Franciscus Geermans hm ... , kind: Hendricus Anastatius, geb 1802 HRL; BS ovl 1855
Hendricus Anastatius Geermans geb 1802 HRL, ovl 10jul855 HRL, ongehuwd, werkman in 1851, Rooms Katholiek, zv Franciscus G. en ... ; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-137
Jan Geermans beboet met 12 stuivers wegens verzuim van strooien en weigeren te betalen aan de gerechtsdienaars, 14 feb 1803 (GAH49)
Jan Geern J.G. en Geertruid Everts Lindeboom, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn op den 16 (Tweede Paaschdag) getrouwd
Geertruy Geerraarts Valentijn Miem, soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende G.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Pieter Bisschop, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; Valentijn Miem, soldaat in de compagnie van kapitein Dolleman en G. Geraard, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Beernt Geersma ende Janke Symons, beyde van HRL, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, komende voor de bruid Symon Jacobs, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Bruyn Gysberts Geersma Makkum, Stemcohier: B.G.G. tot HRL, eigenaar van stem nr. (6); Ass. Vierssen, gebruiker Doede Watses; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1640)
Maria Johanna Geertruy huwt met Hendrik Frits; dopen Grote Kerk HRL 1806
Aafke Geerts geb 8 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Grietje Sipkes
Akke Geerts zie: Tichelaar
Akke Geerts ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, dv Geert Gerrijts en Lijsbeth Thomas; huisvrouw van Anthonij de Boer, (in 1811 en later: Westerbaan), verkoopt aan Bonifacius Oolgaard en Eduard Keizer, in qualiteit als Gecommitteerden wegens de Herstelde Lutherse Gemeente te HRL een huis staande op de Ossenmarkt voor 420 Caroliguldens op 20 jun 1801; (geen boeknr. vermeld); kind: Tietje Anthonijs de Boer, geb 24 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Anthonijs de Boer, geb 5 okt 1797, ged 12 nov 1797 Grote Kerk HRL
Albert Geerts zie: Brouwer
Albert Geerts ALLERT (1747-1750, 1754), ALDERT (1752-1753); Allert G. ende Sijtske Tjallings Tjallinga, beide Van HRL, huw aang. 19 okt 1737 HRL, Commisaris Burgemr., komende voor de Bruit IJke Goverts (later: Potkast); huw.aang. HRL. 1737: huwt met Sijtske Tjallings, kind: Geert Allerts, ged 13 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Allerts, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL, vader als Allert G. ; kind: Geert Allerts, ged 11 may 1741 Westerkerk HRL; molenaar in 1742, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:8:0 terzake maalloon van rogge en mout ten behoeve van het Weeshuis, 20 feb 1742, quit. no. 3 (GAH1072); id. f. 8:1:0, 15 feb 1746, kwit. no. 7 (GAH1075); id. f. 8:18:0, 11 feb 1744, kwit. no. 6 (GAH1073); id. f. 6:17:0, 9 feb 1745, kwit. no. 6 (GAH1074); id. f. 9:8:0, 7 nov 1747, kwit. no. 22 (GAH1076); id. f. 8:12:0, 26 nov 1748, kwit. no. 22 (GAH1077); id. f. 8:13:0, 8 dec 1750, kwit. no. 2 (GAH1080); id. f. 12:6:0, 6 nov 1753, kwit. no. 20, van 3 aug tot 30okt; id. f. 10:19:0 van 2 aug tot 28okt, kwit. no. 18 (GAH1083); id. f. 6:7:0 wegens maalloon van rogge en weyt, 27 jan 1750, kwit. no. 4 (GAH1079) id. van rogge en mout, 21 nov 1752, kwit. no. 27 (GAH1081); id. f. 7:16:0 wegens maalloon van rogge en weit, 11 feb 1738, kwit. no. 2 (GAH1068); id. f. 7:14:0 wegens maalloon van rogge en mout, 9 feb 1740, kwit. no. 5 (GAH1070); id. f. 8:17:0 zijnde 1 jaar maalloon ten behoeve van het Weeshuis, 17 feb 1739, kwit. no. 4 (GAH1069); id. 21 feb 1741 (GAH1071); id. f. 10:4:0, 16 dec 1751, kwit. no. 2 (GAH1084)
Ank Geerts zie: Zondervan
Anskje Geerts ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Geert Harmens en Antje Jacobs
Antje Geerts zie: Harmens
Antje Geerts Maandag den 18 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wijders Martje Lieuwes Verdennes wed. Geert Cloppenburg, tot Turfmeetster aangesteld, in plaatze van A.G., welke overleeden was, en daar toe daadelijk onder Eede genoomen. (GAH43)
Antje Geerts Jan Alberts en A. GF. (bij huw : A. Jans), beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Geert Harmens, en vertoonde de bruidegom de schriftelijke approbatie van sijn moeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pietje Jans, ged 3 apr 1741 Grote Kerk HRL
Antje Geerts begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Geerts Marten Martens ende A.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Geert Harmens, 15 Apr 1747; huwt met Marten Martens, beyde van HRL, geproclameert 16, 23 en 30 apr 1747 en doen ook getrouwt; kind: Grietje Martens, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jan Martens, ged 10 mrt 1748 Grote Kerk HRL
Antje Geerts huwt met Sije Douwes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 August. 1757; kind: Aafke Sijes, ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Sijes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL
Antje Geerts huwt met Ulbe Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 7 ber (= september) 1764; kind: Hendrik Ulbes, ged 7 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Foekje Ulbes, ged 8 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Arent Harmens Geerts huwt met Geertje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Arien Geerts zie ook: A.G. Crol; mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen A.G. bij Christiaan Bessing met kleermaken verdiend, 22 dec 1744 (GAH1074); ged 19 nov 1745 Grote Kerk HRL. op sijn Belijdenis des Geloofs, Uit het Stadtsweeshuis
Arjen Geerts zie ook: Bos; A.G. en IJtje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; wordt volkomen gedelibereerd, samen met Jelke Tjiedses, D. Sierdsma, Douwe Barts en Jan Broers van de te betalen halve boete en halve kosten in verband met het niet betalen van de wiederskosten, 9 aug 1804 (GAH50); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 132, 35 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Arjen Geerts zie ook: Arjen Gerrits; huwt met Eiskjen Eises, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 jul en den 6 aug 1741 en doe ook getrouwt
Arjen Geerts A.G. van Wester Schellingh ende Neeltje Wigles van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten, 3 May 1749; van Westerschelling, huwt met Neeltje Wigles van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Aukje Geerts geb 2 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Geert Dirks en Geertje Hendriks
Aukje Geerts ovl 28 dec 1789 HRL, oud 59 jaar; huwt met IJde Floris, kind: Geert IJdes, ged 31 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Wytske IJdes, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Floris IJdes, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL
Baukjen Geerts huwt met Hans Minses, kind: Geert Hanses, ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Baukjen Geerts zie ook: Baukjen Gerrits; huwt met Jan Jetses, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt
Berend Geerts zie: Bakker
Bernardus Geerts zie: Spandauw
Bernardus Geerts geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Bernardus Spandauw; geb 22 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Caspara Sophia Louisa Geerts huwt met Dirk Reins Akkerboom, kind: Georgius Dirks Akkerboom, geb 18 dec 1796, ged 8 jan 1797 Grote Kerk HRL
Corneelis Geerts ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jongman op de Schritzen
Cornelis Geerts zie ook: C.G. Crol; weesvoogd Walrigs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 door de weesjongen C.G. in 1 jaar bij Haye Pijters met verven verdiend, 12 apr 1736 (GAH1066); id. f. 36:0:0 door mede-weesvoogd Toussaint voor dito, 16 apr 1737 (GAH1067)
Cornelis Geerts C.G. en Sjieuwke Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 20 dec 1772 HRL. en toen getrouwd
Cornelis Geerts huwt met Dirkjen IJdes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 en doe ook getrouwt; C.G. ende Dirkjen IJdes beyde van HRL, koomende weegens de bruiddesselfs broeder IJde IJdes, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geert Cornelis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Claara Corneelis, ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL, vader als Corneelis Geerdts
Cornelis Geerts Geeft met Eerbied UEd:agtb:te kennen C.G. Stokersknecht te HRL dat door ''t verongelukken van Douwe Wybes is vacant geworden een Sakkedraegers bedieninge; waer meede de supplnt hem geerne sag dat hij wierd vereerd addresseerende ten dien eynde sig aan de tafel van UEd:agtb:gedienstig versoekende UEd:agtb gelieven C.G. aan te stellen in plaets van Douwe Wybes tot meede ordrs koorn of sakkedraeger binnen deese Stad, op daer toe staande pligten en profijtten:quo facto: was geteek B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek, eligeert mits deesen de supplnt C.G. tot meede ordrs Roggedraeger binnen HRL, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid:Actum den 14 sep 1746 was geteekend Pier Bretton onderstonde Ter ordtie van de Magistr:en was get:M. van Idsinga; Laeger Stonde; den 14 sep 1746 heeft C.G. den Eed gepresteerd, coram praeside Bretton:In kennisse van mij secrts:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Eerbied C.G., ordris Korendrager binnen deze Stad; dat den Supplnt zig teegenwoordig in Soodanige omstandigheeden bevindt, dat het hem van zeer groote dienst en nuttigheid soude zijn, indien UEd:Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge voor enigen tijd door een subst. te laten waarnemen; zoo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd:Achtb:te addresseeren, met onderdanigst Verzoek dat UEd:Achtb:hem deze gunste gelieven te bewijzen van de perzv Willem Simons als subst. Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ; t eerbiedigste aan UEd Achtbh praesenteert; q:f:(was getekend) S:Rienstra; In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het Verzoek, Authoriseert de mede supplnt Willem Simons, om de bedieninge van Korendrager als Subst. waer te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757. (was Get: Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr (Get:) M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes dato uts:In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dina Geerts ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Geert Gerrijts en Lijsbeth Thomas
Dirk Geerts zie: van der Woude
Dirk Geerts ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Geert Rekkers en Jetske Pijtters
Dirk Geerts huwt met Aafke Cornelis, kind: Gertie Dirks, ged 31 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Geert Dirks, ged 21 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Dirks, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 1 jul 1753 Grote Kerk HRL
Durk Geerts huwt met Aaltje Gerrits, kind: Getje Durks, geb 2 jun 1810, ged 19 jun 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Dirk Geerts ovl 29 dec 1794 HRL, oud 70 jaar
Dirk Geerts D.G. en Sijtske Broers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Durk Geerts huwt met Tjaltje Gerrits op 18 mei 1806 HRL, komt van Almenum, koopman en wonende te Franeker in 1837, N.H., kinderen: Jeltje Durks Tichelaar, geb 1808 HRL, Getje Dirks T, geb 2 jun 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS Franeker huw 1837; D.G. van Almenum en Tjaltje Gerrijts van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3may18 06; ondertrouw HRL
Dirkjen Geerts Durkjen G. en Cornelis Tomas, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Geert Dirks; huw.aang. HRL 1737; huwt met Cornelis Thomas, kind: Geert Cornelis, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL; Vertoont UEd:Aghtbh:met verschuldigde Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt dat eenen Aeltje Pijtters Roorda voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde soo soude sij supplnte nu wel geneegen sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen D.G. Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; dogh sulx eerst niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte D.G. sulx ook begeerende; soo is de supplnte beyder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte D.G. Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede Supplnte:T.G., en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistr:accorderende het versoek momineert mits deesen D.G. tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum des 18 may 1746. (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); den 18 may 1746 heeft D.G. den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eble Geerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 33:19:0 ter zake geleverde 4 schouw en 34 korven turf, 8 dec 1796, quit. no. 4 (GAH1128); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Roelof Douwes, IJble Uiltjes en Pieter Geeles, wegens geleverde turf aan de stad ten behoeve van de nooddruftigen, ord. 6 feb 1803: f. 493:3:8; (geen boeknr. vermeld)
Edsger Geerts Uitvoerend Bewind bij het dept. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burger: E.G., Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Hendrik Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, Simon Gerrits en Pieter Simons, Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46)
Eelkjen Geerts gemraad ontvangt missive van de Raad van Justitie, houdende de bekentenissen en bijgevoegde informatie van de gedetineerden Frans Geerts, E.G. en Marijke Hendriks Pieper. Uit hoofde van de jongheid van de gedetineerden en de geringe waarde van het gestolene wordt correctie aan de gemeenteraad overgelaten. de gemeenteraad straft hen met detentie in de Pekelkuip, nl. Frans Geerts tot do. 5 feb 1801, Marijke Hendriks Pieper tot vr. 6 feb 1801 en E.G. tot za. 7 feb 1801, di. 3 feb 1801 (GAH47); uit consideratie van het koude en ongure weer, alsmede uit hoofde van de povere kleding, besluit gemeenteraad de gedetineerden Frans Geerts, E.G. en Marijke Hendriks Pieper, uit detentie te ontslaan, d0. 5 feb 1801. (GAH47)
Elisabeth Geerts ovl na 1820, huwt met Hendrikus Harmsen (Holtevers); BS huw 1821
eyse Geerts E.G. van de Oude Pekel A, en Hiltje Pieters van HRL, laatst geproclameert en hier getrouwt op dato dezes 28 nov 1773 HRL, na vertoonde attestatie uyt Pekel A, van 22 nov 1773, getekent P. Mees, Ecclesiastes
Fijke Geerts geb 18 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Geert Douwes en Sytske Rinses
Feike Geerts ontvangt van het gemeentebestuur voor 30 schouw baggelaar geleverd aan de beide kerken, ord. 22 aug 1750: f. 65:0:0 (GAH428); id. voor 10 schouw baglaar turf 6 Caroliguldens en 10 stuivers het schouw, 24 aug 1750: 65 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Foekje Geerts zie: Westerbaan
Frans Geerts gemraad ontvangt missive van de Raad van Justitie, houdende de bekentenissen en bijgevoegde informatie van de gedetineerden F.G., Eelkjen Geerts en Marijke Hendriks Pieper. Uit hoofde van de jongheid van de gedetineerden en de geringe waarde van het gestolene wordt correctie aan de gemeenteraad overgelaten. de gemeenteraad straft hen met detentie in de Pekelkuip, nl. F.G. tot do. 5 feb 1801, Marijke Hendriks Pieper tot vr. 6 feb 1801 en Eelkjen Geerts tot za. 7 feb 1801, di. 3 feb 1801 (GAH47); uit consideratie van het koude en ongure weer, alsmede uit hoofde van de povere kleding, besluit gemeenteraad de gedetineerden F.G., Eelkjen Geerts en Marijke Hendriks Pieper, uit detentie te ontslaan, d0. 5 feb 1801; (GAH47)
Froukje Geerts zie ook: van der Woude; geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Aaltje Hendriks
Geert Geerts zie: van Vals
Geert Geerts ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 40 schouw en 29 korven turf ten dienste van het Stadhuis en timmerhuis, 4 apr 1765: f. 152:14:0, (geen boeknr. vermeld)
Geert Geerts G.G. ende Grijttie Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruydt des selves vaeder Hendrik Melcherts, 12 Apr 1749; huwt met Grijtje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 apr 1749 en doen ook getrouwt
Geertje Geerts zie: Spandauw
Geertje Geerts ovl 16 nov 1789 HRL, oud 57 jaar
Geeske Geerts Matthijs Romersheim, soldaat in de Compie van majoor O.J. Alberda in het Regiment van Gen. Luitenant B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL, en G.G. meede ten voors. Steede koomende weegens de bruid Arent Lammerts, soldaat onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; huwt met Matthijs Romersheim, soldaat onder de Compagnie van de Majoor O.J. Alberda, beyde tot HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Gerben Geerts geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simontje Leenderts
Gerrit Geerts zie: Fabriek
Gerryt Geerts ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Geert Gerrijts en Lijsbeth Thomas
Gerrit Geerts huwt met Dina Alberts de Roo, beyde van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en doe getrouwt; G.G. ende Dina Alberts de Roo beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swager Sijbren Jogchums, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Foekje Gerrijts, ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Gerrits, ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Albert Gerrits, ged 24 dec 1752 grote Kerk HRL; kind: Rinske Gerrits, ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Frouwkje Gerrits, ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hijlke Gerrits, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Geert Gerrits, ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk als G.G. de Roos
Gertje Geerts huwt met Mink Jacobs, kind: Jacoba Minks, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL
Getje Geerts geb 1749 ... , ovl 21 sep 1826 HRL, huwt met Rinke Hendriks; BS ovl 1826
Gille Geerts ovl voor 1730, huwt met Lijsbeth Dirx; zie verder aldaar
Goytse Geerts Goitjen G. ende Teetske Jelles, beide van HRL, huw.aang. 18 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jelles, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Gooitjen G., huwt met Tetske Jelles, kind: Jelle Gooitjens, ged 5aug17 42 Grote Kerk HRL; kind: Rixtje Gooytjens, ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL, vader als Gooytjen G. ; Geeft met schuldige eerbiet te kennen G.G. een van U Ed. Achtb: gesw:bierdragers hoe dat hij wel genegen was dito ampt over te dragen op eenen Johannes Jansen binnen dese Stad wonagtig. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van U Ed. Achtb:niet jkan geschieden soo versoeken de supplnten seer gedienstelijk U Ed Achtb:dese overdragt gelieven te accordeeren en over sulx de persoon van Johannes Jansen in plaats van G.G. tot ordrs gesworen bierdrager aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande quo facto etc. (was getekent G.G. ). ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeert mits desen de persoon van Johannes Jansen tot mede ordrs bierdrager binnen dese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staende, mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads en specialijk van sorge te sullen dragen dat door desselfs toedoen op geen der hande wijse occagie werde gegeven tot enige fraude off sluikerij van ''s Lands off Stads impositien op sodanige goederen die door hem als bierdrager zullen worden verarbeyd en sulx conform de lijsten daar van ''s Lands en Stadswegen gearresteerd, Actum den 21 aug 1737. (was get. hendrik Schaaff). Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 21 aug 1737 heeft Johannes Jansen den eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. H. Schaaff, In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gorrit Geerts zie ook: de Groot; geb 4 sep 1792, ged 4 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Gorrit Geerts en Aafke Jans; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den Vierde sep is Geboren Gorrit, zv Geert Gorrijts en Aafke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 nov 1815
Grietje Geerts zie: Bosch, Kloppenburg
Hans Geerts geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL, zv Geert Hanses en Vrouwkje Jans; geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Geert Hanses en Vrouwkje Jans
Harke Geerts Jurjen Okkes ende Aeltje Harkes beyde van HRL, komende wegens de bruyd H.G. desselfs vader, 31 dec 1745; Jelle Joukes en Aeltie Jilles beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd H.G. des selfs oom, 17 jan 1750
Harke Geerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 95:12:0 terzaake leverantie van turf, en f. 12:11:0 voor werkloon van 11 schouw en 38 korven turf, quit. no. 1, 20 jul 1785. (GAH1117); id. f. 238:14:0 ter Saeke 25 13/40 schouw Leekster turf en Arbeidsloon, 20 okt 1806, quit. no. 6 (GAH1138); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde lange turf, met de onkosten, ord. 11 apr 1801: f. 201:16:10; id. wegens 26 schouw en 35 korven lange turf, met het bewerken, 11 okt 1804: f. 215:5:12; (geen boeknr. vermeld)
Harmen Geerts zie: Kamminga, Oostvries, Spandauw, vd Zee
Harmen Geerts huwt met Aaltie Zakes, kind: Hantie Harmens, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Rink Harmens, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Geert Harmens, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts ged 17 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Antie Jacobs
Harmen Geerts mede-weesvoogd Sjoerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis wegens een 1/2 jaar loon dat de weesjongen H.G. bij Hendrik Smit had verdiend, 6 apr 1734 (GAH1064)
Harmen Geerts geb 22 feb 1785, ged 13 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Harmen Geerts huwt met Rigtje Willems, kind: Geert Harmens, geb 16 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 12 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts ovl 10 jan 1793 HRL, huwt met Anna Nolles, kinderen: Aldert Harmens vd Zee, geb 1775. ., Jan Harmens vdZ, geb ... ., Geert Harmens, geb 1761 ... ; BS huw 1823, huw 1832, huw 1834
Harmen Geerts huwt met Janke Jans, beide van HRL, geprokelameert den 18-26 aug en getrout den 2 sep 1753; kind: Geert Harmens, ged 21 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Harmens, ged 1 sep 1753 Grote Kerk HRL
Harmen Geerts Arjen Klaasen ende Lolkjen Harmens beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs vader H. G, 23 oct 1745
Harmina Geerts geb 1739 ... , ovl 11 sep 1814 HRL, huwt met Jan Smidt, ovl wijk E-123; BS ovl 1814, ovl 1835
Hauke Geerts ont vd rentmeester van het Weeshuis f. 96:6:12 weegens soetemelkkaas en booter tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 1, 23 may 1730 (GAH1060); id. f. 114:11:0 voor booter en kees, ord. no. 2, 31 jul 1730. (GAH1060); id. f. 19:14:0 weegens 2 schipponden groene kaas, ord. no. 3, 23 aug 1730. (GAH1060); id. f. 60:18:0 weegens geleverde booter, ord. no. 4, 15 sep 1730 (GAH1060); id. f. 54:16:0 weegens soetemelks en groene kaas, ord. no. 5, 22 sep 1730. (GAH1060); id. f. 557:2:0 weegens 16 vierendeels botter met haar overwigt, mitsgaders 400 ponden grouwe en 1709 ponde soetemelkskaas, ord. no. 6, 24 okt 1730. (GAH1060)
Hauwen Geerts ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL, zv Geert Hauwen en Janna martens
Haye Geerts Zie ook: van der Zee; Extrakt uit het doopboek der herformden in deze Gemeente Makkum. Geboorte Haaye Geerts 27 ste nov 1786. In het jaar Een duizend zevenhondert en zes en tachtig den zeven en twintigste dag der maand nov is geb een zoontje waarvan vader is G.J. en moeder Pietje Hayes is bij den doop genoemd Haye. Makkum den zeven en twintigste jun achtien hondert veertien. (HB Har. 1816, fiche 1)
Heere Geerts ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simentie Leenerts
Heere Geerts huwt met Ertje Jans op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Heere Geerts H.G. ende Leeuwkje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Alberts deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; weesvoogden betalen f. 14:0:6 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaeke Inbring van Symentie Heeris Uit haar vaders nalatingschap H.G., 5 feb 1810 (GAH1142); kind: Simontje Heeres, geb 9 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Hendrik Geerts zie: Baron, Bruns, Klatter, Leenstra
Hendrik Geerts geb 8 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Geert Dirks en Geertje Hendriks
Hendrik Geerts Geven met eerbied te kennen Albert Clazen mede ordris turfdrager binnen deze Stad en H.G., bontwever aldaar, dat sijlieden wel genegen zyn de bedieninge van turfdrager te transporteren van den eerste op laastgemelde; Verzoekende derhalven mits dezen dat UEd Achtbh:H.G. in plaats van Albert Clazen gelieven aan te stellen tot mede ordris turfdrager binnen deze Stad, op daar toe Staande lasten en profijten, quo facto B:Dreyer. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits desen de mede Supplnt:H.G. tot mede ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch twintig Cargls:; Actum den 24 mrt 1755. (was getd) Claas van der Brug(onderstonde). Ter ordtie van de magistr M:V: Idsinga. ; Lager Stonde; H.G. heeft den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. van den Brug, en in de Armbusch betaald twintig gls; den 24 mrt 1755; In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); turfarbeider 1772-1774, levert turf 1775; ontvangt van het gemeente bestuur voor het bewerken van 8 schouw en 20 korven turf op het Stadhuis, 21 aug 1772: f. 14:0:8; id. 24 schouw en 21 korven aan het Stadstimmerhuis a 26 stuivers, 22 apr 1773: f. 31:17:10; id. 16 schiuw en 27 korven a 26 stuivers, 7 jul 1774: f. 21:16:8; id. 51/4 vuur turf ten dienste van de Kleine Kerk a 30 stuivers, 8 aug 1777: f. 16:19:12; id. 2 schouw aan de Diacenskamer a 30 stuivers, 18 aug 1778: f. 3:0:0; id. 4 schouw en 12 korven aan het Raadhuis, dragen 33 stuivers het schouw 27 aug 1780: f. 7:2:14; id. 17 schouw turf op de toren a f. 3:19:0 het schouw, 17 okt 1775: f. 67:3:0; (geen boeknrs. vermeld); id. voor het bearbeiden van turf, 28 jun 1755: f. 25:6:0; id. 27 jun 1757: f. 26:6:0; id. 10 sep 1760: f. 18:16:0; id. 5 okt 1761: 18 Caroliguldens; id. 8 nov 1762: f. 23:17:0; id. 10 sep 1764: f. 25:19:0; ontvangt van het Weeshuis f. 11:13:0 voor dragen en meten van 11 schouw en 26 korven turf in het Weeshuis, 4 mrt 1757, kwit. no. 2 (GAH1086); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het halve slatten onder de Rinnertspijp, lang 14 roeden 12 Caroliguldens iedere roede en ter za-ke geleden schade in het lopen van het water, 30 nov 1761: 104 Caroliguldens
Hendrik Geerts van Parrega, Rooms Katholiek, huwt met Marijke/Maria Johannes (Jansen), van Almenum, geproclameerd de f. 6:13:20 dec 1761 en getrout met attestasie op 12 jan 1762 HRL; DTB N.H. HRL
Hendrik Geerts huwt met Berendje Beerends, van de Lutherse religie, kind: Geertje Hendriks, geb 20 aug 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hendrik Geerts geb 7 apr 1805 HRL, ged 23 apr 1805 HRL, zv Geert Roelofs en Antje Hendricks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hendrik Geerts id waarschijnlijk Hendrik Gerrits; zie aldaar; rentmeester ontv. f. 36:0:0 vd weesvoogden door H.G. bij Dirk Lautenbach verdiend, 20 jun 1779. (GAH1110)
Hendrik Geerts huwt met Fokeltie Harmens, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 sep 1754
Hendrik Geerts huwt met Pietje Lieuwes, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Hendrik Geerts huwt met Reinskje Warnders, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765; kind: Trijntje Hendriks, geb 31 aug 1774, ged 25 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Hendriks, geb 3 mei 1777, ged 1 jun 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Rinske W. ; kind: Geert Hendriks, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Renske W. ; kind: Arriaantje Hendriks, ged 25 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Warner Hendriks, ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL
Hendrikje Geerts zie: de Groot
Herre Geerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 175, 39 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Hylbert Geerts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:11:0 voor 11 schouw en 2 korven Pekeler turf f. 5 3/4 gld het schouw, dragen en meeten etc f. 11:7:0, dus tezamen f. 74:18:0, ord. no. 7, 9 jul 1784. (GAH1115)
Hillebrandus Geerts zie: Brouwer
Hiltje Geerts geb 1774 HRL, ovl 31 mrt 1822 Franeker, huwt met Sjouke Jacobs/Wopkes de Zwart, in ovlakte vrouw staat de man als: Sjouke Wopkes de Zwart, zv Geert ..., en ...; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1835, ovl 1845, BS Franeker ovl 1822; kind: Japik Sjoukes, geb 3 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL; vader als: Sjouke Japiks
Hinke Geerts huwt met Jan Broers, beide van HRL, geproclam; de 14-21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Broer Jans, geb 6 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geert Jans, geb 20 sep 1781, (moet waarschijnlijk aug. zijn), ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Teertje Jans, ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL
Hiske Geerts ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Geert Heeres en Sjmontie Leederts; ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Geert Herres en Symentje Leenderts
Hiske Geerts huwt met Bauke Sjoerts, kind: Barbar Baukes, ged 11 okt 1757 Grote Kerk HRL
Hiske Geerts zie: de Groot; geb 12 feb 1782, ged 10 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Geert Gorrits en Swaantje Johannis; geb 4 aug 1783, ged 26 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Geert Gorrits en Swaantje Johannes; geb 1 jan 1787, ged 16 sep 1787 Grote Kerk HRL, dv Geert Gorrits en Zwaantje Johannes
Isacks Geerts Tijs Sijtses van Kimswert ende Lutske Pieters van HRL, huw.aang. 8 aug 1733 HRL, Comende voor de bruyd Isacks Geerts; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Geerts zie: Astra
Jacob Geerts van HRL, en Sjouke(!) Tjeerds mede aldaer, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Seerp Wildschut, desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735; huwt met Sjeuke Tjerdts, kind: Tjerdt Jacobs, ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL
Jakob Geerts huwt met Joukje Freriks, kind: Geert Jakobs, geb 20 dec 1790, ged 9jan17 91 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 8 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Jacob Geerts als taxateurs der landingsstuksgoederen van het smakschip ''de Jonge Pieter'', kapitein J.G., van Hamburg op Amsterdam, aangesteld: Wytse Vettevogel en L.C. van Goch, 16 dec 1802 (GAH49)
Jacob Geerts woont in 4e quartier, links:niets; rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Geerts Geeft Ued Achtb:met alle eerbied en onderdanigheit te kennen Lodewijk Gerrits, mr. snijder alhier dat de suppliant voor desen met consent van Ued Achtb:''t turfdragerschap heeft bekomen, welke bedieninge, welke bedieninge de suppliant garne wederom op de persoon van J.G. varendspersoon meede alhier zoude willen overdragen, en sulx met als met toestemmingge en approbatie van Ued Achtb:kunnen geschieden, zoo versoekt de supplnt met veneratie dat Ued Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van J.G. in sijn plaatse tot mede gesworen turfdrager deser stede aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe specteerende, mits doende den Eed van Getrouwigheit daar toe staande, zijnde de meede supplnt J.G. een jongman hier toe bequaem en versoekt mede onderdaniglijk ''t consent van Ued Achtb:in deesen, q:f:etc. Requisitus, get. R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versochte requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van J.G. tot mede gesworen Turfdrager binnen dese Stadt in de plaatse van Lodewijk Gerrits en dat op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den behoorlijken Eedt, Actum den 19 feb 1738, was get. S.C. Schrik Ter Ordtie van de Magistr. abs sec. get. D. Reidema.; Onder stonde; Op heden den 19 feb 1738 heeft J.G. den Eedt van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. S. Schrik gepresteert op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abc sec., was get. P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle schuldige eerbied UEd:Achtb:te kennen, J.G., turfdrager alhier, dat hij suppliant voormaals die bedieninge door toestemminge en gunste van UEd:Achtb:bekomen hebbende nu wederom om maverende redenen deselve wel soude willen overdragen op de persoon van Harmen Rijx, schoenmaker mede alhier daer toe bequaam. en dewijl UEd:Achtb:toestemminge in desen wort vereischt, soo versoekt de supplnt onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dese overdragte gelieven te accordeeren en voorsr Harmen Rijx in sijn plaats tot mede turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staande en behorende, quo facto etc, (Was get. ), Jacob Geerts Requisitus, R.B. Lanting, 1739; ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits desen de meede supplnt Harmen Rijks tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft Harmen Rijks den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. In kennisse van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Geerts koopt een huis van Jan Harmens voor 200 Caroliguldens op 6 mei 1797; (geen boeknr. vermeld)
Jan Geerts zie: Brouwer, Dik, de Groot, 2x
Jan Geerts Den 18en Novemb. 1735 Extraordris J.G. van Makkum en Riemke Pijtters van HRL, Comende voor de bruid de Old Burgemr. Jan Nollides vertonende gebr:Heer Burgemrs Schriftelijke attestatie als dat de Huwel. geboden tot Makkum door de bruidegom wettig sijn aengegeven; huw.aang. HRL 1735
Jan Geerts koopt van Jacob van Slooten als gelastigde van dr. J. Groenewoud te Zierikzee in die qualiteit een huis voor 150 Caroliguldens op 20 sep 1800; (geen boeknr. vermeld)
Jan Geerts rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de weduwe J.G. f. 10:0:0 terzake 1 jaar kostpenningen voor Trientie Rijkers, 31 mei 1740, kwit. no. 3 (GAH1070)
Jan Geerts andere dan hieronder vermelde; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Geerts andere dan hierboven vermelde; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Geerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 60, 39 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Jan Geerts ovl 9 aug 1804, oud 39 jaar
Jan Geerts schipper; turfschipper 1749-1763; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 124:4:0 voor 18 schouw en 16 korven Pekeler turf f. 6 gld en 15 stuivers het schouw, dragen en meeten etc f. 18:17:0, dus tesamen f. 143:1:0, ord. no. 6, 6 jul 1784. (GAH1115); id. f. 164:7:0 terzaake geleverde turf met arbeidsloon, quit. no. 4, 5 aug 1788. (GAH1120); id. f. 91:1:8, quit. no. 2, 18 sep 1789. (GAH1121); id. f. 174:16:0, quit. no. 4, 10 nov 1789. (GAH1121); id. f. 144:11:0 voor 24 schou turf met arbeidsloon, quit. no. 1, 15 mey 1790. (GAH1122); id. f. 99:6:0 voor 12 schouw turff f. 71/4 gld ''t schouw, dragen en meeten, ord. no. 2, 14 feb 1783. (GAH1114); id. f. 42:8:4 voor 4 schouw en 28 korven Pekeler turff, dragen en meeten, ord. no. 4, 13 apr 1783. (GAH1114); id. f. 129:10:6 ter zake leverantie en arbeidsloon van 22 schouw en 21 korven turf, 26 okt 1793, quit. no. 5 (GAH1125); ontvangt van het gemeentebestuur voor 27 schouw turf, geleverd aan de Voorwacht f. 4:15:0 het schouw, ord. 3 okt 1749: f. 114:15:0 (GAH427); id. van 20 schouw en 8 korven turf ten dienste van het Stadstimmerhuis 4 Caroliguldens het schouw, 8 jun 1763: f. 81:16:0; id. 19 1/2 schouw turf 3 Caroliguldens en 18 stuivers het schouw aan het Stadstimmerhuis, 25 jun 1763: f. 76:1:0
Jan Geerts J.G. en Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs vader Eeltje Doedes, 15 dec 1787; ondertrouw HRL; J.G. en Mayke Eeltjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Geerts koopt een huis in 1800
Jan Geerts geb 1729. ., doet overlijdensaangifte van Harmen Tuininga in 1811; bsha181ov; GEERTS, JAN HARMEN
Janke Geerts zie ook: Spandauw; geb 12 feb 1791, ged 27 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Geert Harmens en Akke Spandauw
Jantje Geerts zie: van Vals
Jantje Geerts geb 1730 ... , ovl 25 jan 1812 HRL, huwt met Willem Hendriks van Vals, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 apr en getrout de 9 mei 1761, ovl wijk G-173, gealimenteerd in 1812; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1812, ovl 1826; kind: Jan Willems van Vaels, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Anna van Fals, ged 15 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Berendtje van Vals, geb 19 mei 1773, ged 25 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, geb 9 apr 1775, ged 21 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Geert Willems van Vals, ged 23 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Carel Willems van Vals, ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Willems van Vaals, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Jelmer Geerts zie: Heddema
Jeltje Geerts zie: Brouwer
Jetze Geerts zie ook: Spandauw; geb 27 jan 1796, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Job Geerts geb 2 aug 1797, ged 29 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Geert Durks en Geertje Hendriks
Johannes Geerts zie: de Groot, Schokker
Johannes Geerts geb 11 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Geert Gorrits en Swaantje Johannes
Jurre Geerts zie: Oostvries
Klaas Geerts zie: de Beer, Steenveld
Claas Geerts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van C.G. en Jochem Douwes, (in zijn plaats stond abusievelijk vermeld Cornelis Dirks), 4 nov 1806 (GAH1138); id. f. 50:16:0 verdiende Loon vanC.G. en Cornelis Dirks, 23 dec 1806 (GAH1138)
Coene Geerts ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 19 schouw en 8 korven turf aan de Voorwacht en Armekamer, 6 nov 1747: 73 Cargld; (geen boeknr. vermeld)
Koop Geerts ovl voor 1755, huwt met Baukje Roelofs, kind: Grietje Koops, geb ...; R''valle troch ... , bl. 273
Lammert Geerts ovl 8 nov 1820 Dokkum, huwt met Setje Gerlofs, kind: Neeltje Lammerts Sprietsma, geb 1800 Dokkum; BS huw 1820
Leendert Geerts ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL, zv Geert Heeres en Simontje Leenderts
Lijsbeth Geerts Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Berber Eiberts ordris turfmeetster binnen dese Stad, dat haar suppliante niet wel voegt om deze bedieninge selvs waar te nemen, vermits een huisgesin beneffens enige kinderen heeft; waarom dezelve gaarne soude sien en by dezen seer instantelyk is versoekende dat UEd:Achtbh:L.G. een vrouwspersoon daar toe bequaam tot Subst turfmeetster voor de suppliante om vorige redene gelieven aan te stellen, op lasten en voordelen daar toe staande; quo facto etc:/getekend/S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het versoek, authoriseert de mede supplnte:L.G. om de bedieninge van turfmeten als subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 9 aug 1752/was get:/Lourens Tabes/onderstonde/Ter ordtie van de magistr/get:/M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praesid:Tabes, Actum den 9 aug 1752. /get:/In kennisse van my gesw:clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbeth Geerts Jurjen Fongers ende L.G. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Pieter Geerts, 9 Nov 1748; huwt met Jurjen Fongers, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov en doe ook getrouwt
Lieuwe Geerts ovl voor 1840, huwt met Berber Epkes, kind: Geert Lieuwes Telenga, geb 1778 Franeker; BS Franeker huw 1839
Liskje Geerts geb 1795 Surhuisterveen, ovl 23 jun 1840 HRL, wonende te Groningen 1840, dv Geert Oedses en Swaantje Hayes; BS ovl 1840
Mayke Geerts M.G. ende Jochum Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 17 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd ... (onleesbaar) Cornelis; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marijke Geerts huwt met Hans Warners, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en doe ook getrouwt; Hans Warners ende M.G. beide van HRL, komende voor de bruid Hendrik Everts, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen M.G. huisvrouw van Hans Warnders wonende binnen dese Stad, dat sy suppliante wel genegen was de funktie als gesworen uitdraagster met den aankleve dies (na vooraf gegane kennis en approbatie van de Secretaris Idsinga als Ontfanger der boelgoederen) waar te nemen; ten dien einde sig addresserende aan de tafel van UEd:Acht bh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven haar suppliante tot mede gesw:uitdraagster binnen deze Stad te eligeren en authoriseren, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; praesenterende de suppliante den Eed te willen presteren, om in cas van enige tauxatie van goederen sulx getrouwelijk te sullen doen en waarnemen, quo facto etc: (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek, nomineert mits dezen de suppliante M.G. tot mede gesworen uitdraagster binnen dese Stad mits doende den Eed, om in cas van tauxatie van goederen sulx getrouwelijk na vermogen te verrigten. Actum den 20 mrt 1754, (was get:) Harms Siccama (onderstonde) Ter ordtie van de magistr M: V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 20 mrt 1754 heeft M.G. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Siccama; In kennisse van mij gww:clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Mense Geerts kind: Geert, geb 11 okt 1804 HRL, vlgs de moeder (Geutje Jans), zou M.G. de vader zijn; dopen Grote Kerk HRL 1804; M. Tamboezer, capitein der gewapende burgerwachten, heeft, uit hoofde van lichaamsgebreken, uit de gewapende dienst ontslagen: Watze Hilarius, korporaal, M.G. en Johannes Hanekamp, fuseliers, ma. 1 jul 1800 (GAH46); Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, compareerde Voorts ter Vergadering een Jongeling M.G. genaamd, zijnde gesterkt met deszelfs Moeder Froukje Jans, welke door den Fiscus geciteerd Was, ter zaake dezelve de dogter van den Opzigter Jacob Dantuma een slag aan het hoofd gegeeven had: dan dezelve ter zijner defensie bijbrengende, dat gedagte meisje hem herhaalde maalen gescholden en beledigt had, is dezelve voor dees keer met een ernstige Correctie vrijgelaaten. (GAH44)
Metje Geerts zie ook: Epkema; huwt met Harmen Aarts, kind: Aart Harmens, geb 14 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL
Metje Geerts huwt met Geert Harmens; BS ovl 1851
Minse Geerts IJde Alberts ende Freerkjen Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid M.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Neeltje Geerts zie: Bakker
Pieter Geerts zie: Luidinga
Pieter Geerts huwt met Lijsbeth Dirks, kind: Aafke Pieters, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL
Pieter Geerts vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 122, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Geerts woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Geerts wont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Geerts P.G. en Fritske Jarigs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Pieters, geb 22 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, zv Pieter Geerts en Tjietske Jarigs; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Trijntje Pieters, geb 16 jul 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Pieters, geb 7 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Geert Pieters, geb 21 feb 1795, ged 15 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jarigje Pieters, geb 7 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 16 jul is geb Trijntje dogter van P.G. en Vritske Jarigs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Pieter Geerts geb 1738 ... , ovl 26 dec 1811 HRL, huwt met Hiltje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 sep 1761, kind: IJnskje Pieters Nieuw, geb 1764 HRL, wonende te in de Nieuwstraat in 1811; DTB N.H. HRL, BS ovl 1811, huw 1815; Jan Dirks Wijngaard ende IJ.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P.G. desselfs vader, 24 may 1788; ondertrouw HRL; kind: IJnskie Pieters, ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Geert Pieters, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Sestig den negentiende mrt is Gedoopt IJnskje dv P.G. en Hiltje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Pieter Geerts P.G. en Fokeltje Hendriks beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Thomas, 29 Oct 1745; huwt met Fokeltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb 1745 en doen ook getrouwd; kind: Geert Pijtters, ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL
Pieter Geerts Jurjen Fongers ende Lijsbeth Geerts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder P.G., 9 Nov 1743
Pieter Geerts P.G. en Baukje Rinzes, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Pietje Geerts zie: de Groot
Pleuntje Geerts zie: Harmens
Poppe Geerts zie: Valderpoort
Poppe Geerts P.G. en Neeltje Jurjens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Elbrigje Poppes, geb 3 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Poppes, geb 8 dec 1788, ged 25 dec 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig de Agtste dec is Geboren Richtje dv P.G. en Neeltje Jurjens. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 16 jan 1815
Rennert Geerts zie ook: Rinnert B. ; ende Eeke Baukes beide van HRL, komende wegens de bruid de koopman Jan van der Plaats, 6 Nov 1751; kind: Bauke Rinnerts, ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Rinnerts, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Riemke Geerts zie: van der Zee
Riemke Geerts Sipke Sijbrens en R.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Dirk Sipkes, geb 17 dec 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL
Rindert Geerts huwt met Eeke Baukes, kind: Stijntje Rinderts, ged 3 sep 1752 Grote Kerk HRL
Rinnert Geerts zie: de Beer; (2x)
Rinnert Geerts zie ook: Rennert B. ; huwt met Eeke Baukes, kind: Grietje Rinnerts, ged 29 sep 1757 Westerkerk kind: Antie Rinnerts, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL
Rinnert Geerts geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts en Tryntje Daniels
Rinske Geerts ovl 30 mei 1808 Bolsward, huwt met Gooitsen Dirks Bijlsma, dv Geert ... en Stijntje ... ; BS huw 1837
Rinske Geerts huwt met Jan Broers Broersma; BS ovl 1827
Roelof Geerts zie: Hamstra
Roelof Geerts geb 17 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Geert Harmens en Akke Spandauw
Roelof Geerts ontvangt van het Weeshuis f. 23:3:0 wegens levering van 3 schouw en 6 korven turf in het Weeshuis, 14 okt 1757, kwit. no. 15 (GAH1086)
Roelof Geerts huwt met Antje Tjallings, kind: Nantje Roelofs, geb 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Roelofs, geb 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Roelof Geerts huwt met Aukje Harmens; BS ovl 1850
Roelof Geerts woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 79, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Roelof Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Roelof Geerts lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0; (b650)
Roelof Geerts geb 23 jan 1802 HRL, ovl 3 okt 1811 HRL, volgens ovlakte uur van zijn dood niet te bepalen uit hoofde dat hij in ''t water dood gevonden is ''s namiddags 4 uur, ged 28 feb 1802, zv Geert Roelofs en Antje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1802, bsha181ov
Ruierd Geerts Jan Macchiels ende Fokeltie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid R.G., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Saakje Geerts huwt met Marten Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765; kind: Hendrik Martens, ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Tjaltje Martens, ged 30 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Sicke Geerts Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt S.G. meede ordris turfdrager binnen deese Stad dat hij Supplnt wel geneegen is deselve functie te transporteeren op de Persoon van IJsaak Jansen borger meede alhier ter Steede een Jongeman daer toe in alle deelen Capabel dewelke Sulks insgelijks van Ued Achtb is Supplieerende dogh alsoo dat transport niet en kan geschieden Sonder approbatie van Ued Achtb Soo Versoeke de beyde Supplntn Seer gedienstig Ued Achtb gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de Supplnt IJsaak Jansen tot meede ordris turfdr aen te stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc reqtus was vertekent M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van IJsaak Jansen tot meede ordris turfdr binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 Was Vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr abs Sec M V Idsinga; Op heede dato uts heeft IJsaak Jansen den Eed als ordris turfdr gepraesteert in handen van de hr Praesid Burgemr Crijtenburg In kennisse Van mij was vert: M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Sipkjen Geerts zie: de Vries
Sjoerd Geerts zie ook: de Beer; geb 15 feb 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts en Hijke Walles
Sjouke Geerts zie ook: Sjouwke Gerrits; huwt met Trijntje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 27-29 desember 1739 en den 10 jan 1740 en doe ook getrouwt; S.G. ende Trijntie Pieters beide van HRL, koomende voor de Bruit Bastiaan Bikker, 24 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Sjouwkes, ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Sjouwkes, ged 30 jan 1742 Grote Kerk HRL; kind: IJnske Sjouwkes, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL, vader ook als S. Gerrits; Remonstreert met alle Eerbied S.G., Borger binnen deze Stad; dat door ''t Overlijden van Tjerk Lolkes in leven korendrager, desselfs bedieninge is komen te vaceren; Waer mede den Suppliant hem gaarne zag gebeneficeerd; Addresseert hem ten dien einde tot UEd:Achtb:met onderdanig Verzoek dat UEd:Achtb:hem Supplnt in plaetze van wijl:Tjerk Lolkes gelieven aan te stellen tot ordris korendrager binnen deze Stad; op profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staende. q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; In margine Stonde/ de Magistraat accorderende het Verzoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnt S.G. tot meede ordinaris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorzaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 10 okt 1757. (was get:) Claes van der Brug (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; Lager Stonde/; S.G. heeft den Eed van getrouwigheid als koorendrager gepresteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr. van der Brug; deesen 10 okt 1757. In kennisse van mij Secretaris M.V. Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); staat zijn funktie af als Korendrager op 5 sep 1759 aan Marten Douwes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Styntje Geerts zie ook: van der Woude; geb 4 may 1794, ged 25 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Aaltje Hendriks; geb 30 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Aaltje Hendriks; geb 26 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL, dv Geert Roelofs en Aaltje Hendriks
Styntje Geerts ovl 3 jul 1791 Oostermeer, huwt met Roelof Wobbes vd Woude; BS huw 1818, huw 1822
Taetske Geerts zie: Wyma
Tytje Geerts van HRL, ende Lubbe Jeens Van Hantumhuizen, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, Vertonende Jan Gerlofs Attestatie Van Bruidegom en bruid; huw.aang. HRL 1738
Tjalling Geerts Sibble Lodewijks en Antje Piers beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs neev T.G., 23 Nov 1743
Tjerk Geerts zie: van Vals
Tjietse Geerts geb 1790 ... , ovl 18 nov 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Trijntje Geerts huwt met Cornelis Cobus, kind: Marike Cornelis, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL
Trijntje Geerts zie ook: Wilts; huwt met Jan Bolman, kind: Arend Missen(?) Jan Bolman, ged 9 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jans Bolman, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL
Trijntje Geerts huwt met Ritske Kronenburg; BS ovl 1836
Walle Geerts geb 6 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Geert Rinnerts de Beer en Hijke Walles
Willem Geerts Eelke Emmeriks en Lijsbert Jans, beyde van HRL, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid W.G., desselfs Stijfvaeder; huw.aang. HRL 1735
Yde Geerts Baerent Jansen ende Baukien Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, komende voor de bruid IJ.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Ymkje Geerts zie: de Beer
Ymkjen Geerts ovl 27 feb 1727 HRL, geen leeftijd vermeld
Ype Geerts zie: van Vals
Elisabeth Pieters van Geessel Jan Willems en E.P. vG., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 2 aug 1772 HRL, en toen getrouwt
Age van der Geest geb 11 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, zv Jan van der Geest en Maria de Waardt; dopen Grote Kerk HRL 1799
Alida van der Geest huwt met Bernardus Dreyer, beyde van HRL, geproclameerd 16, 18 en 23 apr 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Hermannus Bernardus Dreyer, ged 30 nov 1755 Westerkerk HRL; GEEST, ANDREAS JANS VAN DER
Bonne Sikkes van der Geest zie ook: van der Beest; geb 1789 Wijnaldum, ovl 11 nov 1835 HRL, huwt met Tjietske Lammerts Klumper, werkman, zv Sokke Bonnes vdG, en IJmkje ... ; BS ovl 1835
Geertje Ruurds van der Geest geb 1791 ... , ovl 1 jun 1815 HRL, dienstbode; BS ovl 1815; geb 6 may 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL, dv Ruurd van der Geest en Rigtje Jakobs
Harmanus van der Geest Jan Lammerts Trompetter ende Bregtje Tjerks beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester H. vdG., bode van de Admiraliteit, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendericus Jans van der Geest geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Geest en Marijke de Waart
Jan van der Geest J. vd G. van Almenum, ende Maria de Waart van HRL, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; J. vdG. en Hiltje Ferwerda, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Trijntje Jans van der Geest, geb 30 apr 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, mdr: H. Ferwerda; kinderen: Tjeerd en Andreas Jans van der Geest, tweelingen, geb 20 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Ferwerda; kind: Trijntje Jans van der Geest, geb 22 may 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL; J. vdG. van Almenum en Maria de Waard van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd den 11 daaraan volgende; kind: Age, geb 11 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, zv Jan vd Geest en Maria de Waardt; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Hendericus Jans van der Geest, geb 16 apr 1794, ged 13may17 94 Grote Kerk HRL, moeder als marijke d. W.
Jeigje Ruurds van der Geest geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Ruurd van der Geest en Geesje Klaases Wagenaar
Klaaske Sikkes van der Geest geb 1799 Tzummarum, ongehuwd, dv Sikke Bonnes vdG, en Dieuwke Cornelis; BS ovl 1832
Pieter van der Geest geb 1804 Leeuwarden, huwt met Aafke Sannes, (gk), kistmaker, vest. 20 mei 1856 uit Leeuwarden, A 21 jul 1857 naar Leeuwarden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-214
Ruurd van der Geest ovl 6 dec 1799 ... , huwt met Geeske Klazes Wagenaar, kind: Trijntje Ruurds vdG, geb 1781 HRL; BS huw 1819, ovl 1830; kind: Tjeerd Ruurds van der Geest, geb 18 okt 1779, ged 7 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 1 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jeigje Ruurds van der Geest, geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL; huwt met Rigtje Jacobs, kind: Trijntje Ruurds vdG, geb 1792 ... ; BS ovl 1812; R. vdG. van Almenum en Richtsje Jakobs van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 feb 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van daar, getrouwd den 11 feb 1787; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 27 apr 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Ruurds van der Geest, geb 6 may 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL
Sikke Bonnes van der Geest zie ook: S.B. vd Beest; huwt met IJmkje ... , en huwt met Dieuwke Cornelis, kinderen: Bonne Sikkes vdG, geb 1789 Wijnaldum, Klaaske Sikkes vdG, geb 1799 Tzummarum; BS ovl 1832; 1835 overlijdens
Tjeerd Jans van der Geest en Andreas Jans van der Geest, tweelingen, ged 20 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan van der Geest en Hiltje Ferwerda
Tjeerd Ruurds van der Geest geb 18 okt 1779, ged 7 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Ruurd van der Geest en Geeske Klaasses Wagenaar
Trijntje Jans van der Geest geb 30 apr 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Geest en Hiltje Ferwerda; geb 22 may 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan van der Geest en Maria de Waard
Trijntje Ruurds van der Geest geb 1 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Ruurd van der Geest en Geesje Klaasses Wagenaar; geb 1781 HRL, ovl 1 sep 1830 HRL, huwt met Marten Radsma op 4 jul 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 20 en 27 jun 1819, dienstmeid. man: horlogemaker, dv Ruurd vdG, en Geeske Klazes Wagenaar; BS huw 1819, ovl 1830, ovl 1835
Trijntje Ruurds van der Geest geb 27 apr 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, dv Ruurd van der Geest en Richtje jakobs; geb 1792 ... , ovl 20 jan 1812 HRL, wonende te Agter de Kerk, ovl wijk G-233, onder Almenum, dv Ruurd vdG, en Rigtje Jacobs; BS ovl 1812
Bontje Geeuwkes zie: de Jong
Anne Mijke Geis geb 28 feb 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, dv Willem Geis en Anna Maria Elfrink; Pieter Douwes Siderius en A.M.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 181, inwonende bij George W. Geis, (waarschijnlijk zijn vader), 24 jaar, ongehuwd; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Georg Willem Geis huwt met Anna Maria Elfrink, kind: Anna Alida/Maria, geb 1782 HRL, zadelmaker 1801-1808; BS ovl 1844; kind: Anne Myke Geis, geb 28 feb 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, vader als: Willem G. ; kind: Lambertus Willems Geis, geb 3 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, vader als W. G; Teunes Oosterhout ende Catharina Willems Geys, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.G. deszelfs vader, 2jun18 04; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, zadelmaker, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0; ook vermeld als Sjours W.G. ; (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur voor het overkleden van een stoel, 18 jun 1794: f. 6:18:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens gedaan zadelmakerswerk, ord. 30 jun 1801: 2 Caroliguldens en 12 stuivers; iv, over 1804: f. 1:2:0; id. over 1805: f. 7:13:0 en f. 5:14:0; id. over 1806: f. 21:1:0; id. ord. 31 dec 1808: f. 4:2:0; id. ord. 31 dec 1807: f. 15:9:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het repareren van patroontassen van de schutterij, 10 feb 1790: f. 6:18:0; id. reparatie aan stoelen, 19 jun 1792: f. 15:10:0; id. wegens geleverde materialen aan patroontassen, 16 jun 1788: f. 29:18:0; (vermeld als: Willem G. Geis); (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 181, bij hem inwonend A. Geis, (waarschijnlijk een zoon), 24 jaar, ongehuwd; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Lambertus Willems Geis geb 3 aug 1788, ged 26 aug 1788 Grote Kerk HRL, zv Willem Geis en Maria Elfring
Kornelia Katharina Geisenhart huwt met Dirk Jan Harteming, kind: Dirkje Dirks Harteming, geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL
Aafke Geises begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Justus van Geissau Gerrijt Teektor, Corporaal onder ''t eerste Bataillon van Generaal Major v. G. van HRL, ende Johanna de Bley van Arnhem, 25 okt 1794; ondertrouw HRL; Gedep. Staten besluiten de majoorsplaats van het garnizoen te HRL, die door de dood van Hendrik Stinstra vacant werd, voorloopig niet weer te vergeven, maar 16 apr 1754 werd J. v. G. weer benoemd, 8 apr 1733, (Frl. 1700-1795); te koop de buitenplaats met boerenwoning, magnifique plantagie, van majoor v. G. even buiten HRL, 28 jan 1764, (Frl. 1700-1795)
Anna Maria Geit geb 1782 HRL, ovl 9 nov 1844 HRL, huwt met Pieter Douwes Siderius op 27 jul 1806 HRL, dv Georg Willem G(eis), en Anna Maria Elfrink; huw Grote Kerk HRL 1706, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1809, BS ovl 1844
Catharina Willems Geit huwt met Teunis Oosterhout op 17 jun 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806
Fenne van Geit geb 1796 HRL, ovl 5 jun 1826 HRL, dv Simon vG, en Jannetje Keets; BS ovl 1826
Grietje Simons van Geit geb 1802 HRL, ged 4 apr 1802, ovl 22 mei 1854 HRL, huwt met Douwe Tjepkes vd Meer op 28 feb 1833 HRL, arbeidster, N.H., dv Simon vG, en Jannetje Hendriks Keit; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1833, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-077; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk E-068; VT1839; geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon van Geit en Janneke Hendriks
Jan van Geit geb 9 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, zv Symon van Geit en Jannetje Keets; dopen Grote Kerk HRL 1799; geb 3 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Simon van Geyt en Janneke Hendriks
Johan Andries Geit J.A.G. van Franeker en Tjamkje Simons de Graaf van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teunes Oosterhout goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Pietje Simons van Geit geb 1798 ... , ovl 30 jan 1818 HRL, dv Simon vG, en Janke Keit(s); BS ovl 1818; geb 1 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Simon van Geyt en Jannetje Keets
Hein Ypkes Geitema H.Y.G. eigenaar van perceel nr. 1197 te HRL, landbouwer, woonplaats Kubaard, legger nr. 229, huis en erf, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Jacobus van Gekerken van Bolswart en Dieuke Visser van HRL, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de bruid desselfs Vaeder Tammerus Visser; huw.aang. HRL 1735
Aaltje Hendriks van Gelder geb 1779 HRL, ovl 8 aug 1849 HRL, huwt met Fedde Bleeker op 11 mei 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 30 apr en 7 mei 1815, dienstbaar, dv Hendrik Abes en Rinske Jelles Lagemeer; BS huw 1815, ovl 1849; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-081; VT1839
Abel Hendriks van Gelder geb 1776 HRL, ovl 17 okt 1836 HRL, huwt met Neeltje van Gelder, kind: Anna Abels vG, geb 1807 ... , besteller van het Amsterdammer veer, zv Hendrik Abels en Rinske Jelles Lagemeer; BS ovl 1812; 1836 overlijdens, huw 1837; eigenaar en gebruiker van wijk F-081, varensgesel, medegebruiker Hendrik R. Jongsma, turfdrager, 1814. (GAH204); A.H. v. G. eigenaar van perceel nr. 1477 te HRL, beurtschipper, woonplaats HRL, legger nr. 230, huis en erf, 86 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Andries van Gelder oud 28 jaar, geb Kampen en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-054; VT1839
Anna Abels van Gelder geb 1807 ... , ovl 29 mei 1812 HRL; wijk F-081, dv Abel Hendriks vG, en Neeltje van Gelder; BS ovl 1812
Barend Gomp van Gelder gebruiker van wijk F-247, koopman, eigenaar is Christ. Christ. wed. erven, 1814. (GAH204)
Dijk Jansen Gelder huwt met IJtske Jelkes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 17 nov 1741 en doe ook getrouwt; Dirk (!) J.G. en Ytske Jelkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Jelke Jansen timmerman, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Izaak Jacobs van Gelder I.J. v. G., Koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Jeltje B. van Gelder ovl voor 1846, huwt met Johannes Eeuwes vd Heide, (gk, komt van Grootegast); BS ovl 1846; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-152; VT1839
Machiel van Gelder geb 1797 Oldemarkt, huw.get. bij A.A. Speyer en F. Berends(gk), slager, wonende te HRL, 1842, id. bij E. Kramer (gk) en A. de Vries (gk), 1843; BS huw 1842, huw 1843, VT1839; oud 43 jaar, (vnm: Michiel), geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-028; VT1839
Neeltje van Gelder huwt met Abel Hendriks van Gelder, wonende te HRL. 1836 en 1837; BS ovl 1836; 1837 huwelijken
Sybren van Gelder ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde steen tot de nieuwe Latijnse School, 10 nov 1751: f. 98:0:0; id. wegens geleverde steen aan de Stad, 19 mrt 1753: f. 96:15:0; id. tot een nieuw gebouw aan het Raadhuis, 20 jan 1755: f. 350:9:0; id. ten dienste van de Stad, 15 dec 1755: f. 147:11:0; id. ten dienste van de Raadhuistoren, 5 jan 1757: f. 111:13:0; id. wegens geleverde steen aan de Stad, 3 jan 1763: f. 42:10:0; id. 24 jan 1763: f. 51:10:0; id. 24 dec 1753: f. 133:15:0; (geen boeknr vermeld); id. wegens geleverde steen op de Bildtplaats onder St Jacobi Parochie, 30 dec 1754: f. 42:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Trijntje Hendriks van Gelder geb 1785 Amsterdam, ovl 11 apr 1828 HRL, ongehuwd, dv Hendrik Abels en Rinske Jelles (Lagemeer); BS ovl 1828
Jan Gelderbloem oud 38 jaar, geb Groot Ammers en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839
Berend van Gelderen hm: ... , kind: Jeltje Berends vG, geb 1798 HRL; BS ovl 1845
Jacob van Gelderen geb 1792 ... , huw.get. bij S.S. de Jong en M. Abrahams, koopman, wonende te HRL; BS huw 1816; J. v. G., Koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Mietje Abrahams, waarvan Ouders zijn Abraham Hymans en Hester Jacobs, wonende te Veenendaal
Jeltje Berends van Gelderen geb 1798 HRL, ovl 8 sep 1845 HRL, huwt met Hendrik de Wind en Hendrik Faber, dv Berend vG, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1837, ovl 1845, ovl 1855
Lammert van Gelderen zie ook: van Gelding; geb 1768 HRL, ovl 4 dec 1831 HRL, huwt met Anna Catharina Smith, huw.get. bij A. Boling en Y. Jacobs, 1814, id. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, 1821, blikslager in 1831, zv Barend Watzes en Fetje Lammerts; BS huw 1814, huw 1821, ovl 1831
Aan Geldersma ovl voor 1845, huwt met Catharina vd Heide, (gk, geb te Middelburg); BS ovl 1844
Haring Jurjens Geldersma H.J.G. van HRL, en Lijsbeth Arjens van Britsum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 sep 1783 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 5 oct 1783
Tjaard Eedes Geldersma zie ook: Tjaard Eedes; geb 1750 ... , ovl 14 jul 1813 HRL, huwt met Grietje Louwrens, schipper te HRL, ovl wijk E-076, wonende te HRL 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; wed. T.E.G. eigenaar en gebruiker van wijk E-076, winkeliersche, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, belasting: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lammert Barends van Gelding zie ook: van Gelder; gebruiker van wijk G-046, blikslager, eigenaar is Folkert de Haas, 1814 (GAH204); L.B. v. G. eigenaar van perceel nr. 1060 te HRL, blikslager, woonplaats HRL, legger nr. 231, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Paulus van Gelein wonende te Amsterdam; Pieter Tetrode koopt van H.J. Hanekuyk, advokaat te HRL, als last en procuratie hebbende van mr. Pieter Jacobus Guepin en P. v. G., in qualiteit bij testament van wijlen Tiberius Ant-honius Lambergen, benoemde executeuren van die boedel in die qualiteit, een woning voor 171 Caroliguldens en 5 stuivers op 26 sep 1801
Frederik Pieters Gelinde geb 22 feb 1811 HRL, zv Pieter G, en Wilhelmina Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1811; en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Pieter Glinde en Wilhelmina Doeds
Jakobus Jans Gelinde geb 26 jul 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antonetta Antonissen
Jan Pieters Junior Gelinde ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:8:0 wegens geleverd glas en verven, kwit. no. 13, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 23:11:0 wegens geleverde verf etc, ord. no. 23, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 51:13:0 voor verdiende loon van verfven en glasemaeken, ord. no. 15, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 28:10:0, kwit. no. 13, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 30:15:0, kwit. no. 22, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 65:13:0 voor het maeken en repareren van glaesens, ord. no. 11, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 19:18:0, ord. no. 21, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 70:10:0 tersaeke aengenomen verfloon aan de Bank van Leening, ord. no. 4, 23 feb 1775. (GAH1106); id. f. 6:2:0 voor het maeken en repareren van glaesen in de Bank van Leening, ord. no. 5, 15 nov 1777. (GAH1108); id. verdiend verfloon en glaesemaken, kwit. no. 1, 23 nov 1778: f. 4:14:0 (GAH1109); id. f. 6:10:0 voor glasemaken, kwit. no. 6, 30 nov 17792. (GAH1110); weesvoogden bet f. 12:16:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door IJsbrand Heins als verversknegt bj J.G. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); Willem ten Sweege van Franeker ende Trijntje Gelinde van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.G. deszelfs vader, 17may 1794; ondertrouw HRL; huwt met Antoinette Antonis, kind: Trijntje Gelinde, geb 19 okt 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans Gelinde, geb 26 jun 1774, ged 7 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Martina Maria Jans Gelinde, geb 18 dec 1777, ged 23 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Jans Gelinde, geb 15 aug 1779, ged 28 sep 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Jans Gelinde, geb 26 jul 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; Pieter Blom en Martijntje Gelinde, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.G. ende bruidegom geadzisteert met deszelfs vader Broer Blom, 12 sep 1795; ondertrouw HRL; ovl 7 okt 1803 HRL, oud 56 jaar; heeft een huisbediende, 8e quartier, huisno. 198, belasting: f. 1:0:0 mei 1802, 1803. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts:. -1-8; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:15:0 voor verven en glazemaken aan het Weeshuis, kwit. no. 22, 25 nov 1779 (GAH1110); id. f. 6:10:0 voor glazemaken in de Bank van Lening, kwit. no. 6, 30 nov 1779 (GAH1110); Antje Tammes, huisvrouw van Nic. Jelgersma zou zich slordig en verkwistend gedragen. Procureur-generaal wil informatie van 2 f. 3 getuigen. Uit onderzoek blijkt dat zij weinig in het openbaar verschijnt, zelden van zich doet spreken en dus geen verkwistende levenswijze vastgesteld kan worden. Wat haar zedelijk gedrag betreft, kan verversbaas J.G., waarbij zin inwoont, het beste inlichtingen verstrekken, 18 jul 1803 (GAH49)
Jarig Jans Gelinde geb 15 aug 1779, ged 28 sep 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antonetta Antonisse
Jarig Pieters Gelinde huwt met Haukje Antonius, kind: Pieter G, geb 1746 ... ; BS ovl 1812; kind: Maria Jarichs Gelinde, geb 24 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 109:19:0 als man en voogd over zijn vrou Hendrinna Wildschut en also erfgenamen van wijlen de koopman Thomas J. IJsenbeek, wegens geleverde carsai, kwit. no. 11, 28 sep 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 6:18:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Arjen Claeses bi J.G. verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 35:10:14 sijnde de verdiende loon van Arjen Claeses als gleibakkersknegt bi J.G. en Pieter Jans bi de wed. S.P. Feitema, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 35:5:0, 12 mei 1775. (GAH1106); eigenaar van wijk E-209, gebruikers zijn Jan Smith, stokersknegt, Johannes Driesen vrouw, Willem Dirks wed., 1814. (GAH204); ovl 21 sep 1803 HRL, oud 81 jaar; medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 49:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjongens Johannis Annes en Jelle Pijters met gleybakken bij Glinda in 1 jaar hadden verdient, 25 apr 1730. (GAH1060); gleibakker; hopman Freerk Schotsman betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 dat door de weesjongen Matheus Romkes in 1 jaar bij G. met gleibakken had verdiend, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters in 1 jaar verdiend bij G. met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. door de weesvoogd F. Poort f. 25:0:0 door de weesjongen Symen Dirks bij G. met gleibakken had verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters met gleibakken bij G. had verdiend, 29 mei 1736 (GAH1066); mede-weesvoogd R. Blok betaalt aan dito f. 8:0:0 door de weesjongen Luitie Claasen bij G. met gleibakken verdiend, 11 mrt 1738 (GAH1068); mede-weesvoogd Toussaint betaalt aan dito f. 30:0:0 door de weesjongen Hendrik Minnes met gleibakken bij G. verdiend, 14 jun 1740 (GAH1070); heeft twee huisbedienden, 6e quartier, huisno. 6, belasting: f. 2:10:0, mei 1802, 1803; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 600:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van het gemeentebestuur terzake geleverde tegels tot de Franeker Pijp, 6 jul 1772: f. 7:10:0; id. leverantie volgens rekening, 13 jan 1779: f. 9:13:0; niet gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie stembesoignes: 6e kwartier Pieter J. Hannema, J.G. Johannes W. Vettevogel en L.W. Steensma, 21 apr 1803 (GAH49)
Jarig Gelinde geb 1782, ... , ovl voor 1860, huwt met Hendrika Meyer op 7 mei 1809 HRL; wonende te HRL. 1809, huw.get. bij W. Zehlhorst, (gk), en J.S. Pietzsch, (gk) wonende te HRL. 1812, militair in krijgsdienst, absent of ovl, blijkens extract berustende bij de griffie vd rechtbank te Leeuwarden, aldaar gedaan 28 nov 1815, zijnde sedert die tijd tot op heden geen bericht van hem ingekomen; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1812, huw 1834 1859 overlijdens; J. Jans G. en Hendrica Hendriks Meyer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Gras maand 1809; ondertrouw HRL
Jarig Gelinde geb 14 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., ovl voor 1812, zv Pieter G, en Willemina Doeds (of: Doedes); dopen Grote Kerk HRL 1808
Jarig Gelinde geb 22 feb 1811 HRL, zv Pieter G, en Wilhelmina Doedes; dopen Grote Kerk HRL 1811; en Frederik Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, zv Pieter Glinde en Wilhelmina Doeds
Maria Jarichs Gelinde geb 24 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote kerk HRL, dv Jan Pieters Gelinde en Johanna Antonis
Martina Maria Jans Gelinde Gelinde geb 18 dec 1777, ged 23 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Jan Gelinde en Anthoinetta Anthonisse
Martje Gelinde geb 1754 Dronrijp, ovl 6 feb 1830 HRL, huwt met Pieter Blom op 27 sep 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 27 sep 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1830; Pieter Blom en Martijntje G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Gelinde ende bruidegom geadzisteert met deszelfs vader Broer Blom, 12 sep 1795; ondertrouw HRL; kind: Jan Pieters Blom, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Martijntje G. ; kind: Broer Pieters Blom, geb 12 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, vader als P. Broers B.
Pieter Gelinde en Trijntie Schrik, beide van HRL, komende voor de bruid de Burgemr. Schrik, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Pieter Gelinde geb 1746 ... , ovl 3 jul 1812 HRL, huwt met Willemina Doets (of: Doedes), kinderen: Jarig, geb 14 feb 1808 HRL, Jarig, geb 22 feb 1811 HRL, Frederik, geb 22 feb 1811 HRL, ovl wijk G-109, zv Jarig G, en Haukje Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS ovl 1812; wed. P.G. gebruiker van wijk H-124, medegebruiker is Daam Jarigs wed., beiden gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); kinderen: Frederik en Jarig Pieters Gelinde, tweelingen, geb 22 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Pieter Jans/Jarigs Gelinde geb 1774 ... , huwt met Martje Lolles op 18 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, huw.get. bij J.D. Buisman en T.W. ter Zweege kastelein, oom vd bruid. wonende te HRL 1816; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1816; geb 26 jun 1774, ged 7 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antoinette Antonissen; gebruiker van wijk C-146, herbergier, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-075, gebruiker is Riekele Wesselius wed., herbergiersche, 1814. (GAH204); id. van wijk G-081, gebruiker is Hendrik H. Leyenaar, timmerknegt, 1814. (GAH204); P.J.G. ende Martje Lolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Jacobs Blauw, goede bekende, 1 aug 1795; ondertrouw HRL; kind: Mijke Pieters Glinde, geb 23 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder is Martje Lolkes
Trijntje Jans Gelinde geb 19 okt 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Gelinde en Antoinette Antonis; huwt met Willem ter Zweege op 9 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 jun 1794, met vertoonde attestatie, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801; Willem ten Sweege van Franeker ende T.G. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Gelinde deszelfs vader, 17 may 1794; ondertrouw HRL; Willem ten Sweege van Franeker en T.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito, met vertoonde attestatie; kind: Antonetta Willems ten Sweege, geb 9 may 1795, ged 21 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trientje Willems ter Zweege, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe Copius ter Zwegen wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consen-teeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter Trijntje ter Zwegen, oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen Willem ter Zwegen en T.J.G. in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend; Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; In het Jaar een duizend acht hondert en twee den derden dag der maand jun is te Makkum ovl T.J.G., Huisvrouw van Willem Jakobus ten Zweege. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816; In het Jaar Een duizend Seven honderd seven en negentig den Vijftien apr is Geboren Trientje dv Willem ter Zweege en T.G. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 10 Sept: 1814; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen minderjarigen zoon Poppe Minnes Houttuin Grossier in sterke dranken alhier om zich in het Huwelijk te begeven met Antoinette ten Zweege meerderjarige dogter van Willem ten Zweege en T.G. in leven Echtelieden ter gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Pres. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 30 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 9 mei is geb Antonette dogter van Willem ten Zweege en T.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816
Anna Gelinks huwt met Niklaas Popkes, kind: Wybe Niklaas, geb 26 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Sjoerd Gelles ovl voor 1842, huwt met Klaaske Jakkeles Donia; BS ovl 1841
W Gellius wonende te Oostzaan in 1741, ontvangt van het gemeentebestuur wegens vacatien en expensen over een reis vandaar naar Krommenie om te spreken over de levering van werk aan de spinzolder, 21 jun 1741: 3 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Lieuwe Gellofs ovl 1 jun 1809 HRL, huwt met Aafje Arjens, kind: Arjen Lieuwes, geb 1794 HRL, begraven onder de naam: Lieuwe Gerlofs; BS huw 1823, ovl 1858; L. Gerlofs van Almenum ende Aafke Arjens van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters Zijlstra, deszelfs neef, 8 may 1790; ondertrouw HRL; L.G. van Almenum en Aafke Arjens van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; kind: Arjen Lieuwes, geb 13 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Gellofs huwt met Rinske Jacobs, kind: Betske Pieters, ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL
Geertruida Gelsma Simon Veen van Franeker en G.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Aaltje Gelt zie: Lindeboom
Lutherse Gemeente preaside; staat in 6e quartier, heeft 1 huisbediende in dienst, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650)
Johannes van Gempt J. vG., en Marijke Arends Nak, beide van HRL, zijn na op den 22 nov 1778 HRL; hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; huwt met Tjeerd Gosses Jongsma; BS ovl 1848
Arnoldus van Gemt ovl 10 aug 1791 HRL, oud 12 jaar
Baukje Eeltjes Gen?E zie ook: B.E. Kanne; geb 1763 Workum, ovl 25 jun 1844 HRL, huwt met Hendrik Harmens Smit, won HRL. 1826, dv Eeltje G, en Wytske ... ; BS ovl 1826; 1844 overlijdens
Eeltje Gen?E huwt met Wytske ... , kind: Baukje Eeltjes G, geb 1763 Workum; BS ovl 1844
Lena Genderen huwt met Mattijs van Tour, kind: Johanna Mattijssen Tour, ged 20 feb 1749 Westerkerk HRL
Antie Douwes Genee geb 1761 ... , ovl 22 dec 1815 HRL, huwt met IJede Hendriks Mooyman; BS huw 1815
Jolk Hendriks Genee zie ook: Jolkje H. Smit; BS huw 1836
Georg Lodewijk Genk nr. 1082, geb 26 aug 1807, Luthers, aangekomen op 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 22 jul 1853, domicilie van onderhoud is HRL. (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859)
Hiddo van Gennip Sous Luitenant in het Regiment van Generaal Luitenant Lewe, in Guarnisoen tot HRL, ende Alette Catharina Bosman van Zaltbommel, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooning van schriftelijke verklaeringe van de Kerkenraad van Zal-tbommel dat de huwelijksproclamatien aldaer op den 30 okt laatst waeren aengegeeven met versoek van een gebodt in de Week, 8 Nov 1749
Coenraad van Gent van HRL, huwt met Marijke Johannes Bleeker van Sneek, geproclameert de 9-16 en getrout met attestasie de 23 okt 1768; boekhouder van de Armestaat van Sneek; door boekhouder C. v. G. uit Sneek wordt bericht dat de voogden der Alg. Stadsarmen aldaar ten alle tijde garant staan voor het gezin van Ids Gosses, koperslagersknecht, thans wonende te HRL, doch laatst te Sneek, inzake alimentatie, ma. 20 apr 1801. (GAH47)
Gerardus van Gent ontvangt van het gemeentebestuur het halve overschot van de Trekwegstollen van Leeuwarden naar Pijphorne volgens liquidatie, 18 aug 1756: f. 12:10:0; id. tot vergoeding van de halve schade door het stilleggen van de Bolswarder trekschepen in 1756, bij hem geleden als huurder van de Trekwegstollen Pijphorne volgens akkoord met de heren Gecommitteerden gesloten, 26 sep 1757: f. 31:10:4; (geen boeknr. vermeld)
Eelkje Hendriks Genu huwt met Tjeerd Gosses Jongsma; BS ovl 1848; oud 38 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wasvrouw, wjk H-168''VT 1839
Anna Catrina Georg geb 1796 Franeker, ovl 20 okt 1861 HRL, huwt met Johannes Gerardus Bruggemeyer op 13 nov 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 nov 1825, dienstmeid. wonende te HRL, wonende te Dronrijp, verblijf houdende te HRL, ovl wijk G-046, dv Lodewijk G, en Marijke Roeles; BS huw 1825, ovl 1861
Anna Maria Georg zie: Geit
Dorothea Georg zie: Keil
Vroukje Georg zie: Keil
Gertje Georg zie: Keil
Johannes Georg zie: Keil
Jurrien F Georg zie: Weydner
Lodewijk Georg ovl voor 1862, huwt met Marijke Roeles, kramer, wonende te Franeker in 1825, kind: Anna catrina G, geb 1796 Franeker; BS huw 1825, ovl 1861
Maria E Georg zie: Keil
Hans George zie: Schmits
Gerrit Georgius zie: Blesma
Helena E Georgius zie: Blesma
Hendrik Georgius zie: Helmer
Marijke Georgius zie: van Blesma
Theodora/Dorothea E Georgius zie: Lemke
Maria Coenraad Nicolaas Gephart geb 1798 Amsterdam, ovl 29 jul 1817 HRL, huwt met Dirk Douwes de Jonge op 13 apr 1817 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 feb 1817, wonende te HRL, dv Coenraad Nicolaas Gebhardt, en Barbara Boltjes; BS huw 1817, overlijdens; Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van Douwe Tjerks, zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met M.C.N.G., zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen Coenraad Nicolaas Gebhardt, dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Ik Ondergetekende Berber Boltjes weduwe Wytze Blom te HRL, verklaare bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dogter M.G. meede te deezer Steede woonagtig om zich in het Huwelijk te begeeven met Dirk Douwes de Jonge, varendsgezel, geb en woonagtig in de Pekela, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden opgenoomen, de afkondigingen zoo hier als in de Pekel A plaats hebben om na afloop derzelven in de Huwelijksche Staat te worden bevestigd, geschiedde dito consent door mij alleen, uit hoofde de vader niet in staat is door afwezigheid deszelfs wil te verklaren. HRL den 7 feb 1817; Op zondag den zestienden mrt achttienhonderd zeventien is voor de eerste en op zondag den drieentwintigsten daaraanvolgende voor de tweede keer aangekondigd en gepubliceerd dat in ondertrouw Zijn opgenomen derk Douwes de Jonge oud 19 Jaren, Zeeman van beroep, wonende te Oude Pekel A, minderjarige zv wijlen Douwe Tjerks en nog in leven Zijnde Hindrikje Bartels, wonende te Oude Pekel A, en M.G. oud negentien Jaren zonder beroep, wonende te HRL, minderjarige dv Coenraad Nikolaas & Barbera Boltjes wonende te HRL, - en dat hiervan atjictie (?) is gedaan volgens den inhoud der wet, zonder dat daartegens eenige oppositie is gekomen. Oude PekelA den 26 mrt 1817; Extract uit het Doop Reg. van de Zuyderkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Maria (geb 26 dec), dv Coenraad Nycolaas Gephart en Barbara Boltjes, op den Zeventienden jan des Jaars 1700Achtennegentig is Gedoopt. Amsterdam den 2 Janr 1800 Zeventien; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, een van overlijden, twee huwelijksconsenten, een wegens de afloop der geboden in de Pekela, en certificaat van aan de Militie voldaan te hebben van derk Douwes de Jonge en M.G. dito 13 apr 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Harmen Gerard zie: Zijlstra
Hendrik(Us) G Gerards zie: Herklots, Rinkes
Jan Gerards zie: ten Anbergen, Ottema
Sophia Gerards zie: Herklots
Aaltje Gerardus zie: de Boer
Agnes Gerardus zie: Rinkes
Andries Gerardus zie: Eelcoma
Anna C Gerardus zie: Benning
Aukje Gerardus zie: Eelcoma
Dirk Gerardus zie: Daams
Eelke Gerardus zie: Eelkema
Geertje Gerardus zie: van Kempen
Gerbrandus Gerardus zie: Pettinga
Gerrit Gerardus zie: Leembeek
Grietje Gerardus zie: van Kempen
Grietje Gerardus geb 1792 ... , ovl 19 sep 1822 HRL, ongehuwd; BS ovl 1822; geb 28 jul 1794, ged 12 aug 1794 Grote Kerk HRL, dv Gerardus Hendriks en Trijntje Gerardus
Helena Gerardus (P.H. ); zie: van Lahen, Mulder
Jacobus Gerardus zie: Rinkes
Jetze Gerardus rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:15:12 van de Weesvoogden verdiende Loon van J.G., Harmen Gerrijts en Ruurd Jacobs, 12 aug 1806 (GAH1138)
Johan Reinhard Gerardus later: Smit; huwt met Grietje Goverts op 26 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; J.R.G. ende Grijtje Goverts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de moeder Anna Catharina Pieters, met een gebod in de week, 8 jul 1795; ondertrouw HRL; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zeven honderd vijf en Zeventig den Zes en twintigsten nov is ged een kind genaamd Johan Reinhart, zv Gererdus Willems en Anna Catharina Reinharts, hier geb den twee en twintigsten nov daar tevoren. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 13 apr 1815
Johanna Gerardus zie: Daams
Johannes Gerardus zie: M?ller, Schmitz, Sissingh, Smidt, Stootman
Joost Gerardus zie: Gasingt
Klaaske Gerardus zie: Dames, Eelkema, (2x)
Claaske Gerardus ged 4 jan 1759 Westerkerk HRL, dv Gerardus Luppes en Tijtia IJda Prigge
Maria C Gerardus zie: Rinkes
Maria J Gerardus zie: Rinkes
Pieter Gerardus ontvangt arbeidsloon van het gemeentebestuur wegens werk aan de Kerk- en Waterpoort, 18 dec 1752; (geen boeknr. vermeld); P.G. van HRL. ende Trijntje Gerrits van Almenum sijnde de aengeevinge gedaan door de proc. Tuininga volgens mondelinge last, 29 oct 1746; president-voogd Jan Breton betaalt f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Harmen Alefs bij P.G. met metselen verdiend, 30 jan 1753 (GAH1082); president-voogd Claas Nauta betaalt f. 36:0:0 aan dito door de weesjongen Fecke Alberts met metselen bij P.G. verdiend, 4mrt17 55 (GAH1084)
Trufona/Fenne Gerardus zie: Meewezen
Trijntje Gerardus zie: Eelcoma
Trijntje Gerardus huwt met Gerardus Hendriks, kind: IJtse Gerardus, geb 21 may 1791, ged 21 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerardus, geb 28 jul 1794, ged 12 aug 1794 Grote Kerk HRL
Ynze Gerardus rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 14:6:14 van de Weesvoogden verdiende Loon van IJ.G., 18 okt 1806 (GAH1138); id. f. 57:16:0 verdiende Loonen van Willem Alberts, Cornelis Dirks en IJ.G., 24 may 1808 (GAH1140)
Yepkje Gerardus zie: Daams
Ytse Gerardus geb 21 may 1791, ged 21 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerardus Hendriks en Trijntje Gerardus
Jean Geraud Coopman binnen Amsterdam; zie verder verslag bij Gerbr. Pettinga inzake kaperschip ''Le Serpent'' (GAH45)
Jacob van Gerben eigenaar van wijk D-110, gebruiker is Johannes Overbeek wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-231, wafelaar, medegebruiker Neeltje Tromp, winkeliersche, 1814. (GAH204); geb 1771 ... , doet overlijdensaangifte van Drevis Lammerts; BS ovl 1811; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk G-292; VT1839; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 131, 1 mrt 1804
Agatha Gerben zie: Bolta
Aagjen Gerbens zie: Westerbaan
Abe Gerbens zie: Abenga
Abe Gerbens huwt met Anderske Anders, kind: Gerben Andries de Vries, geb 1784 Sint Jacob; BS huw 1814
Adriaantje Gerbens zie: Bleeker
Adriaantje Gerbens Douwe Johannes van Midlum en A.G. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Akke Gerbens zie: Dijkstra
Akke Gerbens ovl 12 mrt 1790 HRL, oud 73 jaar
Acke Gerbens huwt met Gerrijt Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765; ovl 5 jan 1803 HRL, oud 70 jaar; kind: Jacob Gerrits, geb 31 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL
Albert Gerbens zie: Hilwerda
Albert Gerbens ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gales en Pietie Alberts
Andries Gerbens zie: Schaafsma
Andries Gerbens Groninger schipper, ovl voor 1804; Jan Andries aangesteld tot Groninger schipper in plaats van zijn ovl vader Andries Gerbens, 20 okt 1803 (GAH49)
Andries Gerbens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 109:11:0 terzaake geleverde boter, quit. no. 13, 21 okt 1786. (GAH1118); id. f. 177:18:0, quit. no. 7, 2 okt 1787. (GAH1119); rentmeester van het Weeshuis bet f. 371:3:0 aan medevoogd H. Mollema voor verschoten penningen aan Bendert Aldriks en A.G. voor geleverde boter en kaas, ord. no. 3, 12 nov 1782. (GAH1113); id. f. 24:6:0 terzaake geleverde hop, quit. no. 8, 24 jun 1788. (GAH1120); id. f. 16:3:0 terzaake geleverde hop door de coopman Barend Ensing te Peise, quit. no. 5, 29 apr 1789. (GAH1121); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 17 decembr 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, is nog aan A.G. toegestaan een Vaste legplaats, voor de Wal van Frank Helstra. (GAH44)
Anna Gerbens zie: Pausma, Postma
Anna Gerbens Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en tagtig den 21 nov is geb Elisabeth dogter van Hendrik Meyer en A.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 okt 1816
Anne Gerbens zie: Bosma
Antje Gerbens zie: Tigchelaar, Wielinga
Antje Gerbens Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheyt A.G. meede ordris turfmeetster binnen deese Stad dat Sij wel geneegen is dito functie te transporteren op de persoon van Vroukjen Cornelis meede borgerse alhier dewelke Sulks meede van harten is begeerende en dewijl Sulks niet kan geschieden Sonder Consent van Ued Achtb Soo addresseeren die beyde Supplntn hun tot Ued:Achtb:met Seer demoedig Versoek dat Ued:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren en alsoo de persoon van Vroukje Cornelis tot meede ordris turfmeetster aen te Stellen op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto reqtus was vert: M V Idsinga; de Magistr:accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van Vroukje Cornelis tot meede ordris turfmeetster binnen deese Stad op lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in handen van de Hr Praesid Burgemr deeses Stads Actum den 22 Maert 1730 was vert J V Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr:abs sec M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft Vroukjen Cornelis den Eed als ordris turfmeetster binnen deese Stad gepraesteert in handen van de hr Burgemr Crijtenburg In kennisse van mij was vert:M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Antie Gerbens ende Tialling Jansen, beyde Van HRL, huw.aang. 7 nov 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Femme Holkes, desselfs swager; huw aang. Gerecht HRL 1733
Antje Gerbens huwt met Hendrik Gerbens, kind: Evert Hendriks, ged 3 jan 1747 Grote Kerk HRL
Antje Gerbens Johan Daniel Bartolhi en A.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 dec 1785 HRL, en zijn op den 26 daaraan volgende getrouwd
Antje Gerbens Douwe Jansen ende A.G. beide van Almenum, koomende wegens de bruid Fokke Gerbens desselfs broeder, 25 Jan 1744; huwt met Douwe Jansen, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 26 jan en den 2-9 feb 1744 en doe ook getrouwt
Antje Gerbens huwt met Sipke Hiddes, beide van HRL, geproclameert de 4-10 en getrout de 17 jun 1759; kind: Antje Sipkes, Oud 7 Jaar, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Arjaantje Gerbens huwt met Jouke Douwes, kind: Fongerke Joukes, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; A.G. van HRL, ende Jouke Douwes van Sexbierum, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Gerben Ates en vertoonde de bruydegom attestatie van desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Atje Gerbens huwt met Lieuwe Jaspers, kind: Gerben Lieuwes, geb 28 okt 1778, ged 8 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Lieuwes, geb 2 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL
Atje Gerbens Tjepke Alberts en A.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd den 11 jul 1784; kind: Albert Tjepkes, geb 12 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Auke Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverancies van Bremer steen ten dienste van de Armekamer, 5 feb 1731: f. 60:15:0 (GAH283)
Auke Gerbens huwt met Foekje Wopkes, kind: Pieter Aukes, geb 2 apr 1773, ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Aukes, geb 16 apr 1778, ged 12 mai 1778 Grote Kerk HRL
Auke Gerbens A.G. ende Tjietske IJpes beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader IJpe Broers, 18 dec 1751; huwt met Tjietske IJpes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1751 en den 2 janaurij 1752 en doen ook getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Auke Gerbens Pijter Dirks (!) ende Aukjen Gerbens beide van HRL, koomende voor de bruid A.G. des bruids grootvader, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Auke Gerbens huwt met Aukien Gerrijts Reck, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Janewari 1758 in de Westerkerk
Aukje Gerbens huwt met Pieter Douwes, kind: Lijsbeth Pieters, ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL
Auckje Gerbens mede-weesvoogd Sjoerd Talma betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis terzake dat het weesmeye A.G. bij IJdo Jans in 1 jaar had verdiend, 24 mei 1734 (GAH1064)
Aukje Gerbens ovl 26 jun 1803 HRL, oud 78 jaar
Aukjen Gerbens huwt met Pieter Doekes, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr en getrouwt den 27 May 1742 in de Westerkerk; Pijter Dirks (!) ende Aukjen Gerbens beide van HRL, koomende voor de bruid Auke Gerbens des bruids grootvader, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gerben Pieters, ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL; kind: Doeke Pieters, ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Doekjen Pieters, ged 29 okt 1743 Grote Kerk HRL
Baukje Gerbens geb 1771 Holwerd, ovl 14 nov 1846 HRL, huwt met IJnse Roelofs vd Zee op 5 feb 1797 HRL, dv Gerben ... , en Tietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1846, ovl 1858; oud 70 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-135; VT1839
Baukjen Gerbens Gerrit Jansen van HRL, ende B.G. van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Beernts, bontweever, vertoonende attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 2 mei 1744; van Tzummarum, huwt met Gerrit Janzen van HRL, zijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en don ook getrouwt
Beeuwkje Gerbens zie: Bakker
Beitske Gerbens huwt met Jacob Jans, boerin te Oosterbierum; BS huw 1829
Berbera Gerbens geb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk D-114, dv Gerben Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812
Boote Gerbens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:4:0 weegens dragen en meeten van 9 schou en 8 korven turf, ord. no. 8, 20 jul 1730. (GAH1060); id. f. 59:12:0 wegens 13 schouw en 25 korven turf in het Weeshuis, 4jul17 48, kwit. no. 4 (GAH1077); id. f. 38:19:0 voor 9 schouw en 7 korven turf, 9 jun 1761, kwit. no. 4 (GAH1091); id. f. 31:7:0 wegens 6 schouw en 39 korven turf 4 1/2 Caroliguldens het schouw, 28 mei 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); ontvangt van het gemeentebestuur wegens 14 schouw en 7 korven turf geleverd aan het Raadhuis het schouw tegen f. 5:0:0, ord. 13 mei 1750 f. 70:17:0 (GAH427); id. wegens dragen, meten, loegen, etc. van 19 34/40 schouw turf aan de Latijnse Scholen, 4 jun 1730: f. 26:7:0 (GAH283); id. wegens het leveren van 15 1/2 schouw turf aan het Raadhuis 6 Caroliguldens het schouw, 18 mrt 1756: 93 Caroliguldens; id. 4 schouw turf aan de kosterij van de Grote Kerk 5 Caroliguldens 15 stuivers het schouw, 13 apr 1756: 23 Caroliguldens; id. 16 1/2 schouw turf aan het Raadhuis 6 Car glds het schouw, 6 apr 1757: 99 Caroliguldens; id. 6 schouw en 32 korven turf 5 3/4 Caroliguldens het schouw, 1 jun 1758: 39 Caroliguldens en 2 stuivers; id. 10 schouw in het Raadhuis en kerk 5 1/2 Caroliguldens het schouw, 3 nov 1758: 55 Caroliguldens; id. 16 1/2 schouw turf op het Raadhuis en in de Grote Kerk 5 Caroliguldens 15 stuivers het schouw, 25 mrt 1760: f. 94:17:8; id. 3 1/2 schouw turf in de Grote Kerk 5 1/2 Caroliguldens het schouw, 31 mrt 1761: 19 Caroliguldens en 5 stuivers; id. voor 6 vuur en 7 korven turf 5 Caroliguldens het schouw, 19 nov 1749: f. 70:17:8
Cornelis Gerbens huwt met Tjerkje Aukes Snipstra, beyde van HRL, geproklameerd den 13 May en den 20 dito en den 27 May 1753 getrouwdt; kind: Antie Cornelis, ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Cornelis, ged 26 jun 1759 Grote Kerk HRL, moeder als T.A. ; kind: Auke Cornelis, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Cornelis, ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL, moeder als T.A.
Dieuwke Gerbens zie: Hoekstra
Dieuwke Gerbens ovl voor 1830, huwt met Gerben IJmkes; BS huw 1829
Dirk Gerbens ende Trijntie Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Cornelis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Doetje Gerbens huwt met Anne Jans vd Zee, wonende te Franeker 1833; BS ovl 1833
Douwtje Gerbens Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der herformden in deze Gemeente. Geboren Jan Annes den 26 jul 1791. In het Jaar een duizend zeven hondert een en negentig den zes en twintigste dag der maand jul is geb een zoontje waarvan vader is Anne Jans en moeder D.G. en is bij den doop genaamd Jan. Gegeven te Makkum den 12 mrt 1815; Ik Ondergemelde D.G. wed. Anne Jans van der Zee woonachtig te Franeker verklaare bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Anne Jans van der Zee scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf dogter van IJpe van der Werf en Hendrina Norbruis meede aldaar, mogende alsoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815
Doutje Gerbens Lammert Beernts van HRL, ende D.G. van Franeker koomende weegens de bruyd Casper Caspers, 30 Apr 1746; van Franequer, huwt met Lammert Beernts van HRL, sijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Doutjen Gerbens Dirk Willems ende D.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Harmens, 5 Sep 1750; huwt met Durk Willems, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb en den 4 okt 1750 getrouwdt
Douttje Gerbens huwt met Arent Harmen Lammerts, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 13 dito 1758 HRL
Aede Gerbens en Hyke Gerbens, zynde geb het laatstgenoemde kind den 7 jun 1780, (Hyke) en het eerst genoemde den 30 okt 1776, ged 20 jun 1780 (Aede), Grote Kerk HRL, dv Gerben Entes en Ymkjen Aedes
Feyke Gerbens won. HRL. 1812, zv Gerben Pieters en ... ; BS ovl 1812
Fermer Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement aan de Zeewerken, 17 sep 1751: 747 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Foekje Gerbens zie: Piekema
Fokeltje Gerbens oud 45 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Fokke Gerbens betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 6 pondematen bouwland, Allerheiligen 1750: f. 14:0:0 (GAH428); id. over 1749 (GAH427)
Fokke Gerbens Douwe Jansen ende Antie Gerbens beide van Almenum, koomende wegens de bruid F.G. desselfs broeder, 25 Jan 1744
Focke Gerbens huwt met Acke Pieters, beide van Almenum, geproclameert den 30 sep en de 2-7 en getrout den 9 okt 1753
Fokke Gerbens huwt met IJttie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout de 9 jul 1769; GERBENS, FOKKE
Frans Gerbens Gerrit Gerrits ende Namkjen Gerrits beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder F.G., 13 Feb 1751
Gale Gerbens ged 13 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Gerben Gales en Pietje Alberts
Geertje Gerbens ovl 26 mrt 1727 HRL, old 29 jaeren
Geertruida Gerbens zie: Bloemhof
Gepke Gerbens huwt met Pijtter Sjoerdts, kind: Jane Pijtters, ged 30 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Catharina Pieters, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL; Gebke Gerbrants en Pijtter Sioerds, beide van HRL, huw.aang. 5 jan 1737 HRL, Coram Preside Crijtenburgh, komende voor de Bruit Feyke Hendriks haar Buirman vertonende de handt van de moeder des bruydegoms tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Gerben Gerbens zie: Kingma
Gerbentje Gerbens zie: Kingma
Gerbrantje Gerbens huwt met Pieter Sjoerdts, kind: Gerben Pieters, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL
Gerbrig Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Dirk Sijtses, (echtgenoot) 1 jaar lijfrente van 2x 500 Caroliguldens kapitaal de 26 feb 1732 op hun resp. lijven, verschenen 17 mrt 1732: f. 100:0:0 (GAH283); id. 12 mrt 1731 (GAH283); id. 29 mrt 1734 (GAH283); id. 9 mrt 1735 (GAH283); id. 18 mrt 1737 (GAH283); id. 10 mrt 1738 (GAH283); id. 25 feb 1739 (GAH283); id. 14 mrt 1740 (GAH283); id. 11 mrt 1736 (GAH283); id. 6 mrt 1741; id. 12 mrt 1742; id. 11 mrt 1743; id. 9 mrt 1744; id. 8 mrt 1745; (geen boeknr. vermeld); id. 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 23 mrt 1733: f. 50:0:0 (GAH283); ovl op 31 jan 1746/26 feb 1746 HRL; op haar lijf stond een kapitaal van 500 Cargld 10% per jaar volgens constitutiebrief van feb 1730; de lijfrente 50 Caroliguldens vervalt aan de gemeente; id. aan de erven 11 maanden en 4 dagen lijfrente van 500 Car; glds volgens constitutiebrief van 26 feb 1730, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 28 feb 1746: f. 48:14:0, (geen boeknr. vermeld)
Grietje Gerbens ged 6 feb 1742 Grote Kerk HRL, dv Gerben Janz en Trijntje Wouters
Grytie Gerbens Keimpe Jansen Zeilmaeker ende T.G. beyde van HRL, sijnde de aangevinge gedaen bij procuratie door Dr. Tjallingii, deesen over ''t geregte proclameerde, 31 Mrt 1747
Grietje Gerbens Jacob Jacobs ende G.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Lieuwe Alles, 13 dec 1749; huwt met Jacob Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 desemb 1749 en ook getrouwt; kind: Gerben Jacobs, ged 29 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 22 jan 1756 Westerkerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 4 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Minke Jacobs, ged 3 dec 1750 Westerkerk HRL
Hans Gerbens zie: Bolta
Harmen Gerbens H.G. en Trijntje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Harmens, geb 26 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: IJpkje Harmens, geb 17 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Harmens, geb 1 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL
Harmanus Gerbens ovl 8 feb 1792 HRL, oud 18 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; geb 20 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulders
Haukje Gerbens huwt met Frerik van Lint, kind: Gerben Freriks van Lint, geb 13 mrt 1789 ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Fredriks van Lint, geb 8 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote kerk HRL; kind: Doetje Freerks van Lint, geb 17 apr 1792, ged 8 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Houkje G.
Haye Gerbens zie: de Groot, Tichelaar
Haye Gerbens H.G. van Almenum en Idske Reins van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 30 daar aan volgende
Haye Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 84; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 72; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Heere Gerbens ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Gerben Heeres en Botje Martens
Heere Gerbens H.G. van HRL, ende IJttie Claeses van Franeker, zijnde aangegeeven door de bruydegom met schriftelijke verklaeringe van de bruid. 31 Oct 1750; van HRL, huwt met IJttje Claases van Franequer, geproclameerd 1, 8 en 15 Novemb 1750 en doen ook getrouwd; Carel Jansen, soldaat onder de Compie van Capt. Lubberts ende Catharina Lodewijks, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid H.G., 24 May 1749; betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van een stuk greidland aan de Schapedijk, dit in de rekening van 1750 voor ordonnantie gebracht, Allerheiligen1750: geen bedrag genoemd (GAH428); id. over 1749: f. 11:0:0 (GAH427); gemeentebestuur ontvangt van de ontvanger der boelgoederen M. van Idsinga de gearresteerde penningen tot betaling van de landhuur van H.G., welke huurpenningen zullen verschijnen op Allerheiligen 1750 t/m 1753 en hier voor ontvang gebracht, 9 jan 1750: f. 44:0:0 (GAH427)
Hendrik Gerbens Jan Freerks van Almenum ende Tjetske Hendriks, insgelijks van Almenum, huw.aang. 15 jan 1735 HRL, komende voor de bruid H.G., desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Hendrik Gerbens ende Antie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 26 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Poppes, desselfs swager; huw.aang. HRL 1735; huwt met Antje Hendrikz, (moet waarschijnlijk zijn: A. Gerbens), kind: Dirk Hendriks, ged 19 nov 1743 Grote Kerk HRL; huwt met Antje Gerbens, kind: Evert Hendriks, ged 3 jan 1747 Grote Kerk HRL
Hendrik Gerbens ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL, zv Gerben Hendriks en Tjitske Pijters
Hendrik Gerbens geb 17 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, zv Gerben Hendriks en Martje Jans; geb 5 jan 1776, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Gerben Hendriks en Martje Jans
Hielkje Gerbens In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den negen en twintigste nov is geb Hielkje dogter van Gerben Jans en Claaske Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 May 1816
Hyke Gerbens en Aede Gerbens, zynde geb het eerstgenoemde kind den 30 okt 1776, en het laatste genoemde den 7 jun 1780, ged 20 jun 1780 Grote Kerk HRL, dv Gerben Entes en Ymkjen Aedes
Hilbrand Gerbens zie: van Loon
Hiltie Gerbens ende Gerrijt Christiaens, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL; koomende voor de bruit desselvs Broeder Willem Gerbens; huw.aang. HRL 1738
Hiltje Gerbens huwt met Sies Willems Nijdam; BS ovl 1827
Hiltje Gerbens Bente Gerrits en H.G. beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Willem Gerbens, 21 dec 1743; huwt met Bente Beerns, beyde van HRL, sijn geproclameerdt den 22 de 29 desemb 1743 en den 5 jan en getrouwt de 1 mrt 1744
Hinke Gerbens huwt met Johannis Jacobs, kind: Gerben Johannis, ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 19 jul 1740 Grote Kerk HRL
Jacob Gerbens zie: Velthuis
Jacob Gerbens huwt met Sjoerdje Folkerts, kind: Mintie Jacobs, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 22 aug 1752 Grote Kerk HRL
Jacob Gerbens mede-weesvoogd B. Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:0 door de weesjongen J.G. bij Pieter Scheltema met pannenbakken verdiend, 8 jan 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 35:0:0 aan en wegens dito, 26 jan 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 40:0:0 door de weesjongen J.G. bij Claas Fockes ter zee verdiend, 9 mei 1746 (GAH1075); mede-weesvoogd K. Lanting betaalt f. 32:0:0 aan dito door de weesjongen J.G. bij Sipke Sakes met een reis naar de Oostzee verdiend, 10 jan 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 40:0:0 aan dito door de weesjongens J.G. en Marten Hendriks op de weefwinkel verdiend hadden, voordat ze uit het Weeshuis waren weggelopen, 9 jan 1748 (GAH1077); mede-weesvoogd Jac. Dronrijp betaalt aan dito f. 45:0:0 door de weesjongens Simon Dirks en J.G. verdiend, 11 apr 1741 (GAH1071); mede-weesvoogd Lanting betaalt f. 22:0:0 aan dito door de weesjongen J.G. met stoelmaken bij Jacob Jeremias in 1 jaar verdiend, 10 jul 1742 (GAH1072)
Jacobje Gerbens ovl voor 1867, huwt met Freerk Hofma; BS ovl 1866
Jan Gerbens zie: Bleeker, Fluitman, Offringa, Visser
Jan Gerbens ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jansen en Trijntje Wouters; ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Trijntje Wouters
Jan Gerbens ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Maike Minnes
Jan Gerbens huwt met Eelkje Daniels, kind: Pieter Jans, ged 5 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 6 Jaar out Sinde; kind: Lisbet Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 4 Jaar out Sinde; kind: Danels Jans, ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL
Jan Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 11, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Gerbens huwt met Bettje Freerks, beide van HRL, geproclameert 1, 8 en 15 dec 1754 en doen ook getrout; kind: Freerk Jans, ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL
Janke Gerbens huwt met Wybe Harmens, kind: Harmen Wybes, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Janke Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens waargenomen hebbende het portierschap van het Noorderhoofd terzake beloning voor haar diensten, ord. 1 mei 1751: f. 9:2:4 (GAH428)
Janke Gerbens J.G. en Johan Hendrik Wilhelm, beide van HRL, geproclameerd de 29 jun de 6 en getrout de 13 jul 1766 in de Westerkerk
Janke Gerbens huwt met Jacob Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 21 en 26 mrt 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jacob Jansen ende J.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Antonie G. Wijngaarden met een gebot in de week, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Jacobs, ged 21 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Janke Gerbens Gerryt Gerryts ende J.G. beide van HRL, komende wegens de bruid Doeke Piers desselfs swager, 24 dec 1751; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2-9 jan 1752 en den 11 dito getrouwt
Janke Gerbens huwt met Jan Sijbrens, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en ge trout den 24 aug 1755
Janke Gerbens huwt met Willem Simons, beide van HRL, geproclameert den 24-30 Augus: en 7 Septem:en getrout den 7 okt 1755
Janneke Gerbens huwt met Cornelis Smid. beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 dito 1760
Jelmer Gerbens Remonstreeren met schuldige Eerbied J.G. burger en meede ordrs karreman binen deese Stadt, sampt Douwe Lieuwes meede alhier woonagtig, dat eerst gemelde wel geneegen was gedagte zijn bedieninge op de laetstgenoemde te transporteeren; versoekende mits deesen van UEd:Achtb:dat in dit versoek gelieven te accordeeren, en vervolgens Douwe Lieuwes in plaets van J.G. tot meede aschkarreman van deese Stadt gelieven aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get:), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Douwe Lieuwes tot aschkarreman binnen deese Stad op lasten pligten profijten zampt instructie en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 13 jan 1743 (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 13 jan 1743 heeft Douwe Lieuwes den Eed van getrouwigheidt in handen van de Hr. presid. Burgemr. Agema gepresteerd. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jelte Gerbens zie: Hilverda
Jetsche Gerbens zie: Dijkstra
Jetske Gerbens huwt met Ernst Alberts; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en J.G., en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & Negentig den Twintigste jun is Geboren Lieuwe, zv Ernst Alberts en Jietske G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 nov 1815
Johannes Gerbens zie: Brinksma, Trogsma
Johannes Gerbens ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Mayke Minnes
Johannes Gerbens ovl voor 1815; geb 1736 ... , doet overlijdensaangifte van Sijbe Dijkstra; BS ovl 1811; wed. J.G. gebruiker van wijk D-115, eigenaar en medegebruiker is Anske F. Stallinga, stalling, 1814. (GAH204)
Joseph Gerbens zie: Terpstra
Klaas Gerbens zie: eyzenga, Hoekstra, de Vries, Wielinga
Claas Gerbens Donderdag den 22 mrt 1798; Het Gerecht ordinaris Vergadert zijnde, verscheen wijders, na voorafgegane Citatie in ''s Gerechts Vergadering eenen C.G., arbeider alhier, welke onlangs met eenen Jan Jansen, de Huwelijksche gebooden had aangegeeven, en als toen had versweegen dat gedagte Persoon onder Militaire dienst was: daarover ernstig gecorrigeerd met bedreiging dat ingevalle hij zich weder aan dergelijke Malversatien Schuldig maakte, als dan na bevindinge van Zaaken te zullen werden gestraft. (GAH43)
Klaas Gerbens In het Jaar Een Duizend Sevenhondert seven tagtig den seven twintigste dec is geb Evert zv K.G. en Johanna Everts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Claas Gerbens Heere Harmanus en Janke Clases beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder C.G., en consenteerde de bruydegoms vaeder ook hier in, 20 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Claas Gerbens Samuel Hendriks ende Baukjen Pijtters beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom C.G., 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Gerbens K.G. en Pietje Jans, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jul 1775 HRL, en toen getrouwt
Klaas Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Gerbens ovl voor 1815; wed. C.G. gebruiker van wijk B-080, gealimenteerd, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Claas Gerbens Wybe Harmens ende Grietje Clases beide hier te HRL, komende wegens de bruid C.G. haar vaeder, 19 Jun 1751
Claas Gerbens Andele Folkerts ende Frijntje Jacobs Schaafsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.G. deszelfs oom, 26 feb 1791
Lammert Gerbens geb 4 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulders
Leentje Gerbens Age Claeses ende L.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Dirk Jacobs Danser, 14 Sep 1748; ovl voor 1830, huwt met Aege Klases Zeilmaker, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt; BS huw 1829, ovl 1834; kind: Gerben Ages, ged 1 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rimmert Ages, ged 25 mei 1758 Westerkerk; kind: Janke Ages, ged 29 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Aegje Ages, ged 15 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Anne Ages, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Aeges, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en vijftig den Eerste feb is ged Gerben zv Age Klases en L.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Lijsbeth Gerbens zie: Dijkstra
Lieuwe Gerbens zie ook: de Groen; en IJtje Gerbens, beiden geb 25 jul 1787, beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes; geb 5 mrt 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes
Liskjen Gerbens huwt met Klaas Sijbrens Hoedtje, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 jun 1752 en doen ook getrouwdt
Lolke Gerbens zie: Dijkstra
Maayke Gerbens geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerben Jans en Maayke Minnes
Maeike Gerbens van Holwert, huwt met Gerrit Sijberens van Almenum, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jun 1740 en doe ook getrouwt; Gerrijt Sijberens van Almenum en M.G. van Holvert, vertoonende de bruidegom een attestatie dat de huwelijks geboden tot Holvert waren aangegeven, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gerrijts, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Teedtske Gerrits, ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL, moeder als M. Germens; kind: Sijbren Gerrits, ged 29 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teetse Gerrits, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Goikje Gerrits, ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Gerrits, ged 12 may 1744 Grote Kerk HRL; kind: Oeke Gerrits, ged 22 aug 1741 Grote Kerk HRL
Magteltje Gerbens huwt met Oene Klases op 27 mei 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Maike Gerbens geb 1740 ... , ovl 22 okt 1826 HRL, huwt met Harmen Klases Cordel; BS huw 1813, ovl 1826
Maria Gerbens zie: Landstra, Zas
Marten Gerbens zie: Bleeker, Pettinga
Marten Gerbens Commissie tot de Administratie der Finantien in het voorm. Gewest Friesland, bericht aan de raad van HRL dat bij hen zijn ingediend de requesten voor Cornelis Ynses, Takle Michiels, Douwe Pieters en M.G., alle slagers, wonende te en onder Franeker, daarbij verzoekende om remissie van actie en boete wegens vervoeren van schaapsvlees zonder cedulen van aangave te hebben kunnen vertonen, zijn zij door ons geappointeerd met Nihil hic; zullende Commissie echter voor goed aanzien dat deze zaak, zo daartoe termen zijn, door de raad van HRL worden ge?xecuteerd. Wij hebben gemeend ulieden van dese mesure te moeten informeren en aan ulieden over te laten, daaromtrent zodanig te handelen als gij zult oordelen met de billijkheid en maintien der wetten overeenkomstig te zijn, Leeuwarden, 8 jun 1802 was getekend: W.D. Ruitinga en A. Siegman (GAH48); na deliberatie besloten dat ingeval personen in welgedagte missive vermeld, zich aan de raad mogen komen te addresseren en daartoe genoegzame en voldoende termen exteren, zij als dan nopens de zaak in questie te excuseren, di, 14 jun 1802 (GAH48)
Marten Gerbens M.G. van Almenum en Maartje Johannes van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; kind: Grietje Martens, geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Martens, geb 19 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Martens, geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL
Marten Gerbens M.G. en Susanna Jaspers Piers, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Zomermnd 1810; ondertrouw HRL
Martje Gerbens zie: van der Meulen
Minne Gerbens ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Maike Minnes
Namke Gerbens Gerrit Gerrits ende N.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Frans Gerbens, 13 Feb 1751; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt; kind: Jan Gerrijts, ged 7 mei 1758 Westerkerk; kind: Frans Gerrits, ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 jan 1755 Westerkerk HRL, moeder als Tjamkje G. ; kind: Fungerke Gerrits, ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL, moeder als Nankje G. ; kind: Gerben Gerrits, ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, moeder als Namkjen G.
Nanck Gerbens ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerben Wouters en IJtje IJsbrands
Neeltje Gerbens zie: Posthumus; Gerlof Claasen en N.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van gnoegzaam bewijs, 13 Bloeimaand 1809; kind: Grietje Gerlofs, geb 1 apr 1810, ged 16 apr 1810 Grote Kerk HRL
Obbe Gerbens Vertoond Ued:Achtb:met alle Schuldige Eerbiedigheyt Pijtter Jansen meede ordris turfdrager binnen deese Stad, hoe dat hij wel geneegen Soude Sijn bij goede Lichaems gesontheyt die Sijn bedieninge ofs turfdragers plaetse over te draegen aen O.G. meede borger deses Stads en een persoon daer toe bequaem die Sulx meede Van Harten Van haer Achtb:is Supplieerende, en koomen daerom beyde haer aen haer Achtb:addresseeren ootmoedig Versoekende dat haer Achtb:deese overdragte gelieven te accepteeren en alsoo de persoon aan O.G. tot meede ordris turfdrager aen te Stellen in Plaets Van Pijter Jansen en dat op Lasten Plighten en Profijtten die daer toe en aenbehooren Sijn Qua facto etc reqtus vert: JJ Voorda nots publ:; In margine stonde; de Magistr:Accordeerende in het Versoek ten requeste gedaen eligeert de persoon Van O.G. tot meede ordris turfdrager deeser Steede op Lasten plighten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheyt in Handen van de HeerPraesid:Burgemr deses Stads Actum den 31 jul 1730 Was Verteekent Junius Munter Ter ordtie van de Magistr:Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato als boven heeft O.G. den Eed als turfdrager in handen Van de Hr Vicepresiderende Burgemr Munter afgeleght In kennisse van mij Secrts was vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Okje Gerbens ovl voor 1833, huwt met Douwe Arjens vd Zee; BS huw 1832
Otte Gerbens geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL, zv Gerben Oebles en Lutske Nolles
Pieter Gerbens zie: Klamstra
Pyter Gerbens Allert Joukes ende Trijntie Reins, beyde van HRL, huw.aang. 9may 1733 HRL, Comende voor de bruyd P.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; P.G. ende Lijsbert Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 29 aug 1733 HRL, Vertonende de bruydegom schriftelijke attestatie van desselfs moeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Pieter Gerbens ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Gerben Pieters en Sjoukjen Reins; ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL, zv Gerben Pieters en Sjoukje Reyns
Pieter Gerbens ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Mayke Minnes
Pieter Gerbens verkocht 1/64 in een Groenlandsvaarder ''De Wildschut'', liggende te HRL, gevoerd door commandeur P.G., onder direktie van Allard Scheltinga als boekhouder aldaar, 14 nov 1770, (Frl. 1700- 1795)
Pyter Gerbens ovl 22 jan 1728 HRL, old 70 jaer; vl. 10 feb 1727 HRL, oud 72 jaeren
Pieter Gerbens ovl voor 1815; wed. P.G. gebruiker van wijk D-083, medegebruiker Wouter Scheltes wed., eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204)
Pieter Gerbens huwt met Sjoukje Jochems, kind: Gerben Pieters, geb 1743 ... , in leven woonachtig te Franeker; BS ovl 1812; kind: Grietie Pieters, ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, vader als P. Germens
Pyter Gerbens Simon Keimpes ende Liskjen Jocchums beyde van HRL, koomende wegens de bruyd P.G. desselvs swaeger, 28 dec 1748
Pieter Gerbens won. te Woerden in 1812, zv Gerben Pieters en ... ; BS ovl 1812
Pieter Gerbens geb 2 nov 1782, ged 22 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerben Andries en Grietje Mulder; geb 1782 HRL, ovl 4 dec 1812 HRL, stoeldraayer, ovl wijk B-061, zv Gerben Andries en ... ; BS ovl 1812
Pieter Gerbens huwt met Sijtske Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 desember 1742 en den 6 jan 1743 en de 13 dito en doe ook getrouwt; P.G. ende Sijtske Jogchums beide van HRL, koomende voor de bruid Symon Douwes desselvs oom, 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjerk Pieters, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Pijtters, ged 10 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Pieter Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL
Pietje/Teekje Gerbens zie: Faber, Posthuma
Pietje Gerbens ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerben Andries en Grietje Mulders
Pietje Gerbens Romke Johannes van Kimswerd en P.J. van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 14 feb 1779 HRL, met attestatie vertrokken naar ...; kind: Gerben Romkes, geb 27 mei 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL
Pietje Gerbens zie ook: Posthuma; Jan Jansen en P.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Age Sakes goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Reinder Gerbens zie: de Groot, Hoekstra
Reinder Gerbens zie R.G. de Groot; geb 1768. ., ovl 12 jul 1814 HRL, huwt met Jantje Eeltjes de Groot, werkman in 1814, ovl wijk D-046, kind: Eeltje Reinders de Groot, geb 1793 Makkum; BS ovl 1814; 1836 huwelijken, bsfr1814
Pietje Gerbens zie: Faber, Posthuma
Riemke Gerbens begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Riemke Gerbens huwt met Louw Jans Balkstra; BS ovl 1826; Louw Jans en R.G., beide van HRL, laatst geproclameert 1 dec 1776 HRL, en getrouwt 8 dec 1776 HRL
Rigtsje Gerbens huwt met Gerardus Veldt, beyde van HRL, geproclameerd den 9, 16 en 23 apr 1752 en den 30 dito getrouwd
Rikjen Gerbens ende Pieter Aris, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, komende voor de bruid Gerben Ates, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735; huwt met Pieter Aris, kind: Ale Pieters, ged 16 jun 1743 Westerkerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 18 jan 1742 Westerkerk HRL; kind: Gerben Pieters, ged 8 sep 1740 Westerkerk HRL; Geeft met eerbied UEd:Achtb:te kennen Sipke Nauta Burger Faandrik en Strandmeester binnen HRL als vader en Wettige Voorstander over sijn minderjarige Dogter Foekjen Nauta dat door ''t versterven van Goykjen Pijters is vacant geworden een turfmeetsters bedieninge, waar meede hij supplnt geerne soude sien dat sijn gemelde dogter meede bevoorregt mogte worden; maer aangesien dit niet anders als met UEd:Aghtb:consent kan geschieden, soo versoekt den supplnt:dat UEd:Aghtbh:de vacante turfmeetsters bedieningh van Goykjen Pijtters gelieven te vervullen met sijn Dogter Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande en aanbehoorende; en aangesien de origle supplnte Foekjen Nauta niet capabel is deese bedieningh selfs te bekleeden soo werd UEd:Agthb:versogt om te consenteeren dat deese bedieninge als substituit door R.G. vrouw van Pijtter Aris magh werden waargenoomen quo facto (:get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeert de supplnt sijn versoek en steld mits deesen aen tot meede ordrs turfmeetster Foekjen Nauta op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande en behoorende en geduirende de minderjarigheit van gemelde Foekjen Nauta dat deese bedieninge door R.G. als subst turfmeetster werde waargenomen mits doende den Eed daar toe staande Actum den 30 mrt 1746 (:get:) Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart, gesw:clercq. ; Onder stonde; Op dato als booven heeft R.G. den Eed van getrouwigheit als subst. turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. Presid. Burgemr. W:Jelgersma, gepresteerd, onder stonde, In kennisse van mij abs:sec: R.J. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Fijke Everts vrouw van Jan Beernts, arbeyder, met deselve gesterkt, dat Foekjen Nauta ''t Dogtertie van de Strandmeester Sipke Nauta ruim een jaer geleeden door UEd:Achtb:is gebeneficieert geworden met de bedieninge als turfmeetster binnen deese Stad, ''t geen door R.B. in leeven huisvrouw van Pijtter Arie Dreyer is waergenoomen, maar door haar versterf koomende te vervallen, met welke vacante post de supplnte tot ondersteuning van haar arm huisgesin geerne wenst bevoorregt te worden, en waerteegen gedaghte Sipke Nauta ook niets heeft, dog buiten toestemmingh van UEd:Achtb: niet kunnende geschieden, soo addresseert sij haar mits deesen tot UEd:Agtbh:Ootmoedigh versoekende UEd:Achtb:gelieven te permitteeren dat Fijke Everts het Turfmeeten van Foekjen Nauta als substituit magh waerneemen quo facto (get:) B. Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek ten reqte gedt steld mits deesen tot subst turfmeetster aen Fijke Everts om die bedieninge inplaets van Foekjen Nauta waer te neemen geduirende de Laestgenoemde haer minderjaerigheit, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende, Actum den 3 jul 1747. (Onder Stonde en was get:) And:Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de Magistr abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq; (Onder Stonde); Op heeden den 5 jul 1747 heeft Fijke Everts den Eed van getrouwigheit als subst turfmeetster deeser Steede in handen van de Hr. Presid:Burgemr And:P:de Boer gepresteerd actum uts:In kennisse van mij abs:sec:(:get:) R:J:de Swart, gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rinske Gerbens zie: de Boer
Rinske Gerbens ovl 9 apr 1801 Sneek, huwt met Hermanus Joannnes Knoop; BS huw 1826, ovl 1862
Saakjen Gerbens Pals Karsten ende S.G. beyde van HRL, komende weegens de bruidegom des selfs vader en wegens de bruid R. Sijbeda des selvs Broodheer, 24 Apr 1745; huwt met Pals Karsten, beyde van HRL, geproclameerd den 25 apr en den 2-9 May 1745 en getrout den 10 dito; kind: Trijntje Palses, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Froukjen Palses, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Karst Palses, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Beeke Palses, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saapje Gerbrandts
Sybe Gerbens ovl 18 feb 1806 Driesum, huwt met Baukje Tomas, kind: Tjitske Sijbes, geb 1773 Driesum, mr smid in 1806; BS huw 1827, ovl 1835
Sybren Gerbens zie: Dijkstra
Sibrigje Gerbens huwt met Lolke Jans de Boer, kind: Lysbeth Lolkes de Boer, geb 18 jan 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; rekenkamer vraagt elucidatie nopens aangave van collectoraal successierecht der nalatenschap van S.G., weduwe Lolke de Boer, 28 jul 1803. Gemraad meldt en vraagt: kopie van staat en inventarisatis der nalatenschap op 22 jun 1803 be?digd. Uit verklaring blijkt dat S.G. 14 dec 1802 is overleden; a: was er een executeur testamentair, en zo ja, die; b: waaraan is toe te schrijven dat gemeenteraad pas na 2 maanden op de hoogte is gebracht; c: wie hadden er voordeel bij de aangifte na 2 maanden te doen; d: aan wie en wanneer last tot aangeving is gedaan, (geen boeknr. vermeld)
Zytske Gerbens huwt met Jan Wijpkes, kind: Idtske Jans, ged 14 jul 1763 Westerkerk HRL; kind: Wybke Jans, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Zijdtske Germens; kind: Gettje Jans, ged 10 mei 1770 Westerkerk HRL
Sydske Gerbens won. HRL. 1812, dv Gerben Pieters, en ... ; bs1812 overlijdens; geb 30 aug 1773, ged 7 sep 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerben Pieters en Sjoukje Reins; geb 5 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL, dv Gerben Pieters en Sjoukje Reins
Sytske Gerbens huwt met Hans Eeltjes Rispens; BS ovl 1829
Sytske Gerbens huwt met Jan Poppes de Wilda, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 sep 1742 en doe ook getrouwt; Jan Poppes de Wilda ende S.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid Claes Claesen desselvs neef, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sytske Gerbens Hendrik Dirks ende S.G. beyde van HRL, zijnde aangegeeven door Beernt Willems ende Arjen Arjens weegens de bruydegom en door Meynke Ritskes weegens haar dogter de bruid. 9 Sep 1747; huwt met Hendrik Durks, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 Septemb 1747 en den 9 jan 1748 getrouwt
Sievigje Gerbens Nikolaas Goedman en S.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1784
Sipke Gerbens president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 24:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Simon Jans met ijzersmeden bij S.G. op Dronrijp verdiend, 12 jun 1756 (GAH1085)
Sjoerdtje Gerbens zie: Eekma
Sjoukje Gerbens zie: Bekius
Teekje Gerbens geb 20 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Gerben Pieters en Sjouwkje Lens
Theodora Gerbens ovl voor 1843, huwt met Rienk Jans Bauritius; BS huw 1842, ovl 1847; Extract uit het doopboek van de Gemeente der Hervormden te Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven honderd agt en tagtig den derden dec is ged Een Zoon geb te Franeker den veertiende nov van hetzelfde Jaar Waarvan vader en moeder Zijn Rienk Jans en T.G. en genaamd Gerben. Franeker den 17 apr 1817
Tjalling Gerbens T.G. van HRL, en Antje Hendriks van Workum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 apr 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum om aldaar volgens ingekomen verklaaringe getrouwd den 24 apr 1785
Tjeerd Gerbens ovl voor 1731; gemeentebestuur betaalt aan de weduwe T.G. wegens leverantie van touwwerk, 21 aug 1730: f. 45:6:8 (GAH238)
Tjeerd Gerbens geb 4 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Hendriks en Bregtje Tjeerds
Tjerk Gerbens zie: Plat
Tjerkje Gerbens zie: Rinsma, de Vries
Tjetske Gerbens huwt met Jan C. Reitsma; BS geb 1811; kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL
Tjitske Gerbens zie: Faber, Rinsma
Truike Gerbens zie ook: Bloemhof; huwt met Jacob van der Linden, kind: Gerben Jacobs van der Linden, geb 25 may 1810, ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL
Trijntje Gerbens geb 6 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes
Trijntje Gerbens huwt met Wybe Sekeles, kind: Gerben Wybes, geb 9 dec 1788, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Saekele Wybes, geb 15 may 1787, ged 3 jun 1787 Grote Kerk HRL
Tryntje Gerbens geb 21 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Gerben Jans en Tryntje Herkes
Trijntje Gerbens huwt met Sijje Melis, kind: Melis Sijjes, geb 7 feb 1782, ged 12 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Sijes, geb 1 mrt 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, vader als: Sije Amelius, (zie aldaar); kind: Trijntje Sijes, geb 19 apr 1790, ged 27 jul 1790 Grote Kerk HRL
Trijntje Gerbens begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Gerbens geb 23 mrt 1802 HRL, ged 23 mrt 1802 HRL, N.H., ovl 27 sep 1860 Franeker, huwt met Tjeerd Sjoerds Koster op 3 feb 1822 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker 1822, dv Germen Reins Hoekstra en Pietertje Heins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS Franeker huw 1822, ovl 1860
Trijntje Gerbens huwt met Klaas Hessels; BS ovl 1812
Trijntje Gerbens Cornelis Pijtters ende T.G. beyde van HRL, komende weegens de bruyd des selvs swaeger Tjalling Jansen, 4 Mrt 1747; huwt met Corneelis Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 mrt 1747 en doe ook getrouwt
Trijntie Gerbens huwt met Jogchem Jogchems, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Feberwari 1761
Welmoedt Gerbens ovl in apr 1727 HRL; als Kerk Arme
Wybe Gerbens huwt met Juliana Hanzes, beide van HRL, geproclam; de 11-18 en getrout de 25 Jannewari 1767; kind: Riemke Wybes, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL
Wybren Gerbens zie: Hoekstra, Vellinga
Wybren Gerbens betaalt aan het gemeentebestuur wegens huur van 6 pondematen vergraven land, no. 14, 1810: 80 Caroliguldens; id. over 1811; (geen boeknr. vermeld)
Wybren Gerbens huwt met Neeltje Tjerks, kind: Tjerk Wybrens, geb 25 nov 1809, ged 9 jan 1810 Grote Kerk HRL
Wijpke Gerbens huwt met Auke Hasmerus Vogelzang; BS ovl 1858
Wytse Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 105 last gebrachte balstenen aan de Zeewerken 8 Caroliguldens het last, 21 jul 1752: 840 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Wytske Gerbens huwt met Doeke Piers, ged 14 apr 1757 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, wonende in ''t Klooster bij de grote sluis
Wytske Gerbens geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL, dv Gerben Tjeerds en Stijntje Harmens
Wietske Gerbens ovl 27 sprokkelmaand 1809 Midlum, huwt met Sierk Harmens Dijkstra; BS huw 1834; Sierk Harmens van Almenum en W.G. van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Midlum ten zelfden dage getrouwd; hu Grote Kerk ha
Wytske Gerbens ovl Franeker voor 1833, huwt met Tjeerd Andries; BS huw 1832
Wilhelminie Gerbens zie: Velthuis
Wilhelmina Gerbens Willemina Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerben Wigles en Lijsabeth Feddriks; geb 1757 HRL, ovl 18 feb 1829 HRL, huwt met Jentje de Vries, dv Gerben Wiggeles en Elisabeth Fedderiks; BS ovl 1829; Jentje Jacobs ende Willemina G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lolke de Boer deszelfs schoonbroeder, 10 nov 1787; ondertrouw HRL
Willem Gerbens zie: Post
Willem Gerbens ende Sieuke Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit Dirk Louwrens; huw.aang. HRL 1739
Willem Gerbens Hiltie Gerbens ende Gerrijt Christiaens, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL; koomende voor de bruit desselvs Broeder W.G. ; huw.aang. HRL 1738
Willem Gerbens medeweesvoogd Tjeerd Radsma betaalt f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens weeflonen door W.G., Symon Jansen, Stoffel Wiggeles en Walke Harmens met weven verdiend in 1 jaar 11 mei 1748 (GAH1077)
Willem Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens het opdragen van 20.000 klein en 3000 groot hout, het 1000 klein en 100 groot tegen 3 1/2 stuivers: f. 8:15:0 en biergeld . -11:0, tesamen: f. 9:6:0, 7 jul 1738<(GAH283)
Willem Gerbens ontvangt van het gemeentebestuur wegens dragen enz. van 20 schouw en 3 korven turf, voor bier en de opzichter, 6 sep 1740: f. 27:4:0, (geen boeknr. vermeld); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Dirk Louwerens meede ordrs turfdrager binnen Ued Achtb:Stadt, hoe dat hij supplnt wel genegen zoude zijn dito ampt over te dragen op eenen W.G. mede Burger alhier ter stede. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent van Ued Achtb:niet vermag te geschieden soo versoeken de supplnten met veel eerbiedt dat Ued Achtb:deese overdragt gelieven te accordeeren, en over sulx de persoon van W.G. tot mede gesworen turfdrager in de plaatse van Dirk Louwerens aan te stellen, en dat op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, q:f:etc., (Was get), P. Reidema; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeerd mits desen de mede supplnt W.G. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den Eed in handen van de heer presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 3 feb 1738, (Was get), Junius Munter Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 feb 1738 heeft W.G. den Eed als turfdrager gepresteerd coram presid. Schrik In Kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Willem Gerbens Bente Gerrits en Hiltje Gerbens beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder W. G, 21 dec 1743
Willem Gerbens ovl voor 1829, huwt met Trijntje Jans, kind: Grietje IJpes, geb ... , (wel de juiste ouders??); BS huw 1828
Wouter Gerbens ged 28 jun 1740 Grote Kerk HRL, zv Gerben Jans en Trijntje Wouters; ged 21 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerben Janz en Trijntje Wouters; huwt met Geertje Christiaans, kind: Trijntje Wouters, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Annigje Wouters, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Wouters, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL
Wouter Gerbens mogelijk dezelfde als onder vermeld; geb 1773 ... , ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Sjoukje Jans Nieuwhof op 15 dec 1805 HRL, wonende te in ''t Poortje in 1811, wonende te op de Turfhaven in 1805, kinderen: Jan Wouters, geb 22 sep 1806 HRL, levenloos geb 24 apr 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, huw 1815; geb 12 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Kerkhoven deszelfs schoonbroeder, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den drie en twintigste aug is Overleden W. Germens in de Ouderdom van Agt en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1815
Wouter Gerbens mogelijk dezelfde als bovenvermeld; ovl voor 1816, huwt met Beitske Jans; BS ovl 1815
Wijke Gerbens Ik Ondergetekende Luitzen Annes de Jong, Arbeider, wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter Wytske Luitsens de Jong, Dinstsmaagd te HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zeventien honderd Vierentachtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw W.G. in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan Jansen Roodtje, Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zevenden jun Achtien honderd en Vijftien.; W.G. Overleden te Dragten, huisvrouw van Luitsen Annes de Jong; akte van Notorieteit den 30 mei 1815
Yfke Gerbens ovl 1807 Sneek, huwt met Minne Douwes Minnema, indertijd echtelieden te Sneek, dv Gerben IJmkes en Dieuwke Gerbens; BS huw 1829, ovl 1888
Ymkje Gerbens zie: Bleeker; Bartele Jans, van Arum, en IJ.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 aug 1807; ondertrouw HRL
Ypkje Gerbens ovl voor 1824, huwt met Hidde Eilerts; BS Franeker huw 1823
IJsbrand Gerbens ovl jan 1727 HRL. als Stads Arme
Ytje Gerbens en Lieuwe Gerbens, beiden geb 25 jul 1787, beiden ged 21 aug 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerben Aukes en Vroukje Lieuwes
Namke Gerbens huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt
Anne Reins Gerbranda geb 8 apr 1773 HRL, ovl 21 jul 1820 HRL, huwt met Marike Hendriks Volbring op 27 mei 1800 HRL, in leven touwslagersknecht, kind: Geeske Annes, geb 23 dec 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1817, ovl 1820, huw 1831; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 49, 29 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Antje Folkerts Gerbranda geb 1805 HRL, ovl 6 dec 1833 HRL, huwt met Wybe Sijbes Zwart op 7 mrt 1833 HRL, dienstmeid. dv Folkert Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1839
Ebbe Folkerts Gerbranda huwt met Hendriks Sijbrandiis Reitsma, beide van HRL, geproclameerd den 24 apr en 1 en getrout de 8 mei 1757
Folkert Reins Gerbranda Zie ook: Folkert Reins; geb 1778 HRL, ovl 31 dec 1826 HRL, 1e huwt met Jacoba Willems Rosier, 2e huwt met Leentje Pieters Kramer op 27 jul 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jul 1826, schoenmaker in 1826, kinderen: Willem Folkerts G, geb 1807 HRL, Antje Folkerts G, geb 1805 HRL, Tetske G, geb 1808 HRL, zv Rein Folkerts G, en Teetske Annes Bootsma; BS huw 1826, ovl 1827, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1836, ovl 1850; gebruiker van wijk D-002, schoenlapper, medegebruiker is Willem Johannes wed., winkeliersche, eigenaar is M. Blok erven, 1814. (GAH204); geb 24 apr 1778 HRL, inschrijfnummer 5150, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; F.R.G., Schoenmakersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Geeske Annes Gerbranda geb 23 dec 1806 HRL, ged 13 jan 1807 HRL, N.H., ov. 5 jan 1894 HRL, huwt met Hendrik Andries Onsman op 26 mei 1831 HRL, dienstmeid. dv Anne Reins en Marike Jans Volbring; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk E-183; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839
Meyke Folkerts Gerbranda M.F.G. huwt met Pieter Gerlofs; zie verder Folkert Pieters Schellinkwou; (Gen. Jaarb. 1984); GERBRANDA, REIN
Rein Gerbranda huwt met Antie Feerdijk, beide van HRL, geproclameert den 22-29 Feberwa:en getrout de 7 mrt 1756
Rein Gerbranda huwt met Tetske Bootsma, beide van HRL, geprlcoam:de 7-14 en getrout de 21 apr 1771 in de Westerkerk
Rein Folkerts Gerbranda ovl okt 1782 HRL, huwt met Teetske Annes Bootsma, kind: Folkert Reins G, geb 1778 HRL, in leven bakker te HRL; BS huw 1826, ovl 1827
Tetske Gerbranda geb 1808 HRL, ovl 7 jun 1850 HRL, 1e huwt met Willem Leemans, (gk), op 28 nov 1833 HRL, dienstmeid. 2e huwt met Geert Jurjens vd Wal, dv Folkert Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1833, ovl 1850; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-179; VT1839
Willem Folkerts Gerbranda geb 1807 HRL, ovl 30 mei 1836 HRL, huwt met Lijske Abels vd Hout op 17 mei 1832 HRL, schoenmakersbaas, zv Folkert Reins G, en Jacoba Willems Rosier; BS huw 1832, ovl 1836
Anna Gerbrands huwt met Machil Som, kind: Elizabeth Dorothea Michils Som, geb 30 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL
Janke Gerbrands zie: Wijngaarden; huwt met Simon Miedema, kind: Gerbrandt Miedema, geb 4 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; fichs dopen Grote Kerk HRL
Geert Gerbrands ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 33:17:0 wegens levering van 19 schouw en 19 korven turf aan het Weeshuis 18 aug 1747 (GAH1076)
Jan Gerbrands ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 21 schouw en 5 korven turf ''t schouw tegen f. 3:14:0 ten dienste van de Stad, 3 mei 1734: f. 77:10:12 (GAH283)
Klaerke Gerbrands ovl 22 sep 1727 HRL, old 40 jaeren
Claas Gerbrands Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 12, 4 1/2%, van f. 500:0:0 kapitaal: f. 22:13:8, verschenen may 1774. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Sybrigje Gerbrands Lolke Jans van Workum en S.G. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sietske Gerbrands geb 1783 ... , huwt met Albert Douwes op 3 okt 1802 HRL, doet overlijdensaangifte van Poppe IJemes in 1811; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811
Tjeerd Gerbrands Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e claase, no. 11, 4 1/2%, van f. 500:0:0 kapitaal: f. 22:13:8, verschenen may 1774. (GAH1060); id. verschenen may 1776. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Trijntje Gerbrands ovl 16 mrt 1728 HRL, old 25 jaer
Dirck Gerbrandtszn van Aeluwe Saete, geeft in 1546 op: ''Een ende twintich pondematen nije landt op ende vyt die tichelers landen''; het land is dan dus weer hercultiveerd; bron: de Oude Trekweg en de Koningsbuurt door J. Wobma/Harl. Crt
Maaike Gerbrandus zie: Pettinga
Riemke Gerbrandus zie: Hoekstra
Tetje Gerbrandus zie: Pettinga
Wytske Gerbrandus zie: Jansonius, de Vries
Yda Gerbrandus zie: Pettinga
Antje Justus Gercama huwt met Gosse Botes Bruinsma, wonende te Tzum; BS huw 1831
Knierke Johannes Gercama huwt met Auke Simons Miedema, wonende te Franeker; bdfr1841 overlijdens
Wiebe Gerds 1779, am 17 April, wurde von W.G. aus Boeckzetel, von seinen Ehefrau Tietje Hendrichs geboren, und am 18. getauft Hendrich genannt. Halskusen, im departement Oostvriesland am 12 apr 1810
Maria van Gergen ovl 26 okt 1803 HRL, oud 23 jaar
Anna G Gerhard zie: Telsemeyer
Gerhard J Gerhards zie: Rolvink
Hermanus Gerhardus zie: Telsemijer
Jantje Gerhardus zie: Nijenhuis
Jan Gerink J.G. ende Marijke Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Berend Hendrik Heilen, 7 apr 1792; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 89, on der de naam J. Geren; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jantje Gerkema ovl voor 1855, huwt met Andries Jans Nauta; BS ovl 1854
Aafke Gerkes zie: van Riezen, IJlstra
Anna Gerkes geb 1792 Bolsward, ovl 16 okt 1834 HRL, huwt met Frans van Klingen, dv Taetske Gerkes; BS ovl 1834
Catharina Gerkes zie: Molenaar
Cornelis Gerkes zie: Bakker
Cornelis Gerkes Hille Pieters ende Gooykje Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.G. deszelfa vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL
Douwtje Gerkes zie: Tiesema
Gerke Gerkes Weduwe w:G.G. overlijdt in 1729; in haar plaats als turfmeester benoemd Houkje Willems; zie verder aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Haye Gerkes zie: Feenstra
Haye Gerkes Olphert Everts van HRL, ende Grijtie Johannis, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de bruit desselfs Swager H.G. ; huw.aang. HRL 1739
Haye Gerkes Brommel Douwes ende Pietje Wiltjes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.G., 24 Oct 1750
Haye Gerkes weesvoogden bet f. 24:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Thomas Tjebbes bij H.G. met wolkammen had verdient 8 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:7:0 terzake breidgeern door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 1 jul 1749, kwit. no. 23 (GAH1078); id. f. 43:19:0, kwit. no. 13 (GAH1079); id. sajet en breidgaern, 14 aug 1752, kwit. no. 13 (GAH1081); id. f. 25:18:0, 17 apr 1753, kwit. no. 2 (GAH1082); id. f. 45:10:0, 19 nov 1754, kwit. no. 9 (GAH1083); id. terzake sajet, 3 mei 1765, kwit. no. 20: f. 32:3:0 (GAH1065); id. 4 okt 1735, kwit. no. 43: f. 27:1:0 (GAH1065); id. terzake breidgaren, 9 dec 1755, kwit. no. 3 (GAH1085)
Hendrik Gerkes zie ook: Tiesema; geb 1 apr 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv Gerke Hendriks en Gatske IJeges Visser
Jeltje Gerkes zie: Molenaar; Antonij Bartels ende J. G, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Joseph Coulbout, goede bekende, 15 okt 1791; ondertrouw HRL; Anthonij Bartels en J.G., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 1 nov 1791
Johannes Gerkes zie: Huisman
Johannes Gerkes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde balstenen ten dienste van de stad, 25 sep 1765: 57 Caroliguldens; id. ten dienste van de zeewerken, 7 aug 1765: f. 115:10:0; id. 22 aug 1765: f. 77:0:0; id. 11 sep 1765: 99 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Johannes Adam Gerkes ovl voor 1815, huwt met Aaltje Sakes, kind: Johanna Johannes D. (?)geb 1792 HRL; BS huw 1814, ovl 1836, ovl 1862; J. G, Corporaal in de comp. van capt. Cau ende A.S., beide van HRL zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; J.G., Corporaal in de Compagnie van Capitein Cau en Aaltje Saakes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraan volgende
Martje Gerkes huwt met Hendrik Tijsema; BS ovl 1827
Minke Gerkes IJsbrand Harmens van HRL, ende M.G. van Bolsward, komende wegens de bruid Taede Dirks, 10 Oct 1744; van Bolsward, huwt met IJsbrand Harmens van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en getrouwt de 3 nov 1744
Neeltje Gerkes Jan Pieters ende N.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de proc. Bartle Tuininga, 1 sep 1792; ondertrouw HRL; Jan Pieters van HRL, en N.G. van ter Schelling, hebbende de laatste afkondiging gehad op den 16 sep 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Pieter Gerkes ovl 27 okt 1791 HRL, oud 75 jaar
Reinder Gerkes ovl voor 1829, huwt met Franske Jans, kind: Ruurdtje Reinders Fikke, geb 1751 HRL; BS huw 1828
Taetske Gerkes kind: Anna Gerkes, geb 1792 Bolsward; BS ovl 1834
Tjitse Gerkes geb 13 mrt 1782, ged 5 may 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerke Reinders en Tjitske Sybes
Wijpke Gerkes Jan Roelofs Steenbergh ende W.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tijtte Hendriks, 30 May 1750; huwt met Jan Roelofs Steenbergh, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun en den 5 jul 1750 getrouwd; huwt met Christjaan Lodewijks, beide van HRL, geproclameerd de 25 jun en de 2 en getrout den 11 jul 1769
Wietske Gerkes geb 1765 Bolsward, ovl 15 aug 1838 HRL, huwt met Bernardus Omans, dv Gerke de Beer, en Catharina ... ; BS ovl 1838; 1841 overlijdens
Wytske Gerkes Hendrik Warnders ende W.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerke Gerrits deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Yege Gerkes zie: Tiesema
Jan Gerloffs Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Jan Sijbrands burger binnen dese Stadt, hoe door ''t overlijden van J.G. mede Wagtmrs Adsistent alhier desselfs bedieninge vacant geworden zijnde hij supplnt daar meede geerne soude sijn begunstigd. Weshalven sig bij desen aan Ued Achtb:komt addresseeren met demoedig versoek dat het Ued:Achtb:gunstelijk behagen mag hem supplnt in de plaatse van w:J.G., tot mede ordrs Wagtmrs Adsistent aan te stellen en dat op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, q:f:etc:. (Was get. ). P. Reidema. ; In margine stonde; de Masgistraet accordeerende het versoek eligeerd mits desen de supplnt Jan Sijbrands tot meede adsistent van de Wagtmr deser Stede op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads Actum den 6 jan 1738, (Was get. ), Junius Munter Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 6 jan 1738 heeft Jan Sijbrands den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. Munter gepresteerd in Kennissevan mij secrts M. van Idsinga. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759); wachtmeestersassistent, ovl voor 1739; ontvangt van het gemeentebestuur expensen door hem gedaan voor 2 nieuwe sch...den tot der beyde adsistenten hammers(?), 26 okt 1733: f. 3:10:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de weduwe J.G. een vrijwillige gift uit zonderlinge consideratie en onvermogen aan haar geaccordeert, 8 jan 1738: f. 10:0:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan , ajoor S. de Haas tot betaling van het tegoed hebbende tractement van J.G., in leven wachtmeestersassistent en van derdiende wachtgelden, 5 feb 1738: f. 35:3:0 (GAH283)
Trijntje Gerloffs huwt met Klaas Lieuwes; BS ovl 1845
Aaltje Gerlofs zie: Kramer
Akke Gerlofs geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Tjerks en Aaltje Piers
Acke Gerlofs Tjerk Joosten ende A.G. beyde onder Almenum, komende weegens de bruid Symon Gerlofs, 10 Oct 1744; huwt met Tjerk Joosten, beyde van Almenum, sijn geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en doe ook getrouwt
Anna Gerlofs zie: Bakker
Anskje Gerlofs van Bolswaart, huwt met Jan Jansen van HRL, geproclameerd den 23-30 okt en getrout met attestasie de 8 nov 1757; Albert Koning en A.G., beide van HRL, zijn, na op den 1 nov 1778 HRL; hunne derde afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; Dirk Douwes Boltha en A.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd den 14 daaraanvolgende
Antje Gerlofs geb 1 okt 1779, ged 19 okt 1779 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Kornelis en Baukje Scheltes
Antje Gerlofs huwt met Cornelis Schiere; BS ovl 1859
Durk Gerlofs zie: van der Wal
Geeske Gerlofs huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 23-30 mei en getrout den 7 jun 1756
Grietje Gerlofs zie ook: Boonstra; geb 1 apr 1810, ged 16 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Klaases en Neeltje Gerbens
Grietje Gerlofs zie ook: G.G. Wates; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-142; VT1839
Hendrik Gerlofs G.H. ende Dirkje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Straaten, de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; H.G. en Dirkje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Hendrikje Gerlofs huwt met Harmen Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 ber (= september) 1764
Izak Gerlofs zie: van Asperen
Jacob Gerlofs zie: de Vries
Jacob Gerlofs te Wons; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 235:0:0 wegens 3 geleverde vette koejen, kwit. no. 2, 16 nov 1773. (GAH1104)
Jan Gerlofs zie: de Vries
Jan Gerlofs Tijtje Geerts van HRL, ende Lubbe Jeens Van Hantumhuizen, huw.aang. 25 jan 1738 HRL, Vertonende J.G. Attestatie Van Bruidegom en bruid; huw.aang. HRL 1738
Jan Geeles/Gerlofs Gerlofs ook wel als: Jan Geeles; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:10:0 terzake weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 26 jan 1751, kwit. no. 8 (GAH1080); id. 2mrt, kwit. no. 13; id. 8jun, kwit. no. 23, id. 10aug, kwit. no. 25; id. 12okt, kwit. no. 32; id. 23nov, kwit. no. 36 1752 (GAH1081)
Jan Gerlofs ovl 17 feb 1728 HRL, oud 55 jaer
Jetske Gerlofs huwt met Jelle Epkes, beide onder Almenum, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Joukje Gerlofs zie ook: Gerlofsma; Extract uit het Aantekenings boek der Doopsgezinden in deze Stad (Makkum). Geboren Wipkjen Tjalkes den 10 aug 1785. In het Jaar een duizend zeven honderd vijf en tachtig den tienden dag der maand aug is geb Wipkjen Tjalkes Ouders Tjalke Matthijsen en J.G. Afgegeven te Makkum den 19 sep 1815
Maartje Gerlofs Jurjen Steffens van HRL, ende M.G. van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; Jurjen Steffens van HRL, en M.G. van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad op den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie; Het Huwelijk van Jurjen Steffens van HRL en M.G. van Wijnaldum is aan de gemeente alhier 3maal voorgesteld den 14, 20 en 26 mei en zijn met den verklaring daar van naar HRL vertrokken Waar op zij d. 2 jun 1793 aldaar in den Huwelijken Staat bevestigd zijn. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Nieske Gerlofs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Cornelis en Baukjen Scheltes; ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Gerlof Kornelis en Baukje Scheltes
Pier Gerlofs geb 1779 Wijnaldum, ged te Wijnaldum, huwt met Mientje Hendriks op 20 mei 1804 HRL, ook huwt met Jantje Cornelis, kooltjes onder Wijnaldum in 1811, kinderen: Aaltje Piers, geb 2 jan 1807 HRL, Gerlof Piers, geb 20 mei 1805 HRL, zv Gerlof Tjerks en Aaltje Piers; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, BS Barradeel huwafk. 1811
Pieter Gerlofs huwt met Berber Doekles, kind: Doekle Pieters, geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL
Pieter Gerlofs ovl voor 1743, hm ... , wed. is houthandelaarse in 1742-1751; P.G. huwt met Meyke Folkerts Gerbranda, zoon: Folkert Pieters Schellinkwou, houtkoper; zie aldaar; (gen. Jaarb. 1984); ovl voor 1733, gemeentebestuur betaalt aan de weduwe P.G. en zonen wegens leverantie van houtwaren aan de Stad volgens rekening, ord. 12 sep 1742: f. 193:7:0 (GAH428); id. 14 sep 1733: f. 50:0:0 (GAH283); id. wegens geleverd hout aan de zeewerken, ord. 27 jan 1751: 1152 :0:0 (GAH428); id. 12 mei 1732: f. 477:15:0 (GAH283); id. 15 jun 1735: f. 863:10:0 (GAH283); id. wegens geleverde balken, 23 jan 1737: f. 323:10:0 (GAH283); id. 9 apr 1738: f. 8:18:0 (GAH283)
Pietje Gerlofs P.G. van Hitsum, en Berber Doekles van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie getrouwd den 14 apr 1784
Pietje Gerlofs Jouke Pieters van Kimswerd en P.G. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1779 HRL, en ten zelfden dage op vertoonde attestatie van Kimswerd alhier getrouwd
Rein Gerlofs huwt met Aefke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 May 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Reyn Gerlofs ende Aeltje Joosten beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jelle Pijtters, 4 May 1748
Rigtje Gerlofs zie: Wates
Rinse Gerlofs zie: van Asperen
Setje Gerlofs ovl na 1819, huwt met Lammert Geerts; BS huw 1820
Symon Gerlofs van Almenum en Jetske Dirks van Tjummarum, huw.aang. 19 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Claes Dirks desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; Tjerk Joosten ende Acke Gerloffs beyde onder Almenum, komende weegens de bruid S.G., 10 Oct 1744
Sikke Gerlofs huwt met Maayke Haantjes, kind; Jetske Sikkes van Riet, geb 1778 Ried; BS ovl 1825
Sijke Gerlofs ged 21 jun 1767 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Klaassen en Mettje Oebles
Thomas Gerlofs zie: van Asperen
Tyttie Gerlofs Tjeerd Jetses van Almenum ende T.G. van Menaldum komende weegens de bruidegom en bruid Douwe Jans en vertoonende schriftelijk verklaeringe dat de huwelijksproclam:tot Menaldum wettig waeren aengegeeven, 29 May 1745
Tjallingh Gerlofs T.G. ende Antje Harmens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs oom Sible Lodewijks, 20 Aug 1746; huwt met Antje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Augusti en den 4 Septemb 1746 en doen ook getrouwt
Trijntje Gerlofs zie: Sprietsma; (2x)
Trijntje Gerlofs geb 8 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, dv Gerlof Kornelis en Baukje Scheltes
Wieger Gerlofs huwt met Neeltje Iedes, kind: Iede Wiegers, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Wyger Gerlofs rentmeester van het Stadsweeshuis ontvangt van de mede-Weesvoogd Frederik Poort f. 29:16:0 door de weesjongen Ulbe Stevens bij W.G. verdiend, 12 jan 1734 (GAH1064)
Wijpkjen Gerlofs huwt met Andries Hendriks Paskum; BS ovl 1836
Wietske Gerlofs geb 1779/1787 Franeker, ovl 3 mei 1847 HRL, huwt met IJve Jans Brink op 19 mei 1805 HRL, komt van Franeker, wonende te HRL. 1833, doet overlijdensaangifte van Antje Sipkes in 1811, dv Gerlof ... , en Pietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, ovl 1833, ovl 1847; IJebe Jans van HRL, ende W.G. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Klein deszelfs neef, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Johannes Gerlofsma sekretaris in 1752, ovl voor 1776; betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 188:17:4 terzake 1 jaar huur van verscheidene stukken land, alle leggende onder Almenum, 4 mei 1751 (GAH1080); id. f. 188:17:0 wegens 1 jaar huyr van verscheidene stukken landen, leggende alle onder Almenum, 29 mrt 1752 (GAH1081); id. f. 116:0:12 terzake 1 jaar huyr van 3 stukken bouwland, leggende onder Almenum, 16 mei 1752. (GAH1082); Klaas Swerus, boekverkoper te HRL, verkoopt de bibliotheek van wylen J.G., old-secretaris van Barradeel, 11 dec 1775, (Frl. 1700-1795)
Joukje Gerlofs Gerlofsma zie ook: Joukje Gerlofs; huwt met Tjalke Mathijsen vd Veen; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1872; Ik ondergetekende J.G.G., Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met Aafke Jans Reidmaker, oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816; In het Jaar een duizend zeven hondert zeven en tachtig den zeventiende dag der maand October, is Geboren Gerlof Tjalkes van der Veen, waarvan ouders zijn Tjalk Mathijsen en J.G.G. . Afgegeven te Makkum den 28 Mei 1816
Grietje Sikkes Gerlsma zie ook: Gerrolsma; huwt met Jacobus van der Woude, kind: Sickke Jacobus van der Woude, ged 28 mrt 1751 Westerkerk HRL; kind: Henricus Jacobus van der Woude, ged 18 jun 1747 Westerkerk HRL
Mayke Gerlsma ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 1000 Caroliguldens, 22 jun 1751: f. 35:0:0 (GAH428); ingevolge Resolutie van de veerigen dd 3 jun 1750 zijn genegotieert op 22 dito van het zelfde jaar, van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend dd 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen, om weder betaald te worden uit de penningen, welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over de Stad etc. zullen worden gecollecteert: 1000 Caroliguldens (GAH427)
Ruyrdt Ulbes Gerlsma zie: Gerroltsma
S Gerlsma lid Eerste Kamer Bataafse Volk; S.G., lid 1e Kamer vertegenwoordigend Lichaam des Bataafse Volks, heeft een missive gezonden aan dr. Johanna Albarda, aangeboden zijnde de bons wegens het brood door Claes Jansen, mr; bakker alhier, op aanbesteding van de gemeenteraad aanbesteed, aan het garnizoen alhier geleverd. Bons worden doorgezonden aan W. van Wijk te ''s-Gravenhage, ma, 17 mrt 1800 (GAH46)
Ulbe Ruyrdts Gerlsma ged te HRL 8 jul 1680, eerst ''koopmansbode'' van Leeuwarden op Amsterdam, later zoutbrander en koopman te Makkum, overl. te Makkum voor 1711, gehuwd HRL 4 nov 1683, met Ymck Arjens Oosterbaan; hadden een dochter Taetske Ulbes Gerlsma, (niet verder uitgewerkt), bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; GERMENS, ANNA
Cyprianus Reinaldus Germans geb 13 mrt 1806 HRL, ovl 3 okt 1863 HRL, huwt met Sibbeltje Berendsen op 21 mei 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17mei189, uurwerkmaker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 12 mei 1852 uit St. Nicolaasga, ovl wijk H-049, zv Jacobus G, en Regina Huberts; BS huw 1829, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-054
Hendrik Germans ovl voor 1830, huwt met Anna Christina Huisinga, kind: Jacobus G, geb ...; BS huw 1829
Ignatius Hendricus Germans geb 1801 HRL, ovl 3 okt 1821 Leeuwarden in garnisoen, zv Jacobus, en Regina Lodovina Huberts; BS ovl 1821; 1863 overlijdens
Jacobus Germans ovl 6 apr 1807 Leeuwarden, huwt met Regina Lodovina Huberts, jeneverstoker, kinderen: Ignatius Hendricus G, geb 1801 HRL, Cyprianus Reinaldus G, geb 13mr1806 HRL, zv Hendrik G, en Anna Christina Huisinga; BS ovl 1821; 1829 huwelijken, ovl 1863; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); heeft een huisbediende, 4e quartier, huisno. 23, belasting: f. 1:0:0; mei 1802, may 1805. (GAH650); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Wij hebben gemeend nevengaande Request door J.G. aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gepraesenteerd, met de daar bij gevoegde stukken aan UWL:te moeten zenden, ten fine van Berigt- en welk Berigt-op apart papier geschreeven benevens nevensgaande stukken uiterlijk binnen agt daagen, van UWL:te rug verwagten, Leeuwarden, 22 may 1799, het 5e jaar der Bataafsche Republiek (GAH45); Do. 23 may 1799: voorts wierde door de secretaris F. ter Tafel geproduceert, en aan de Vergadering voorgeleezen het bij hem ontworpen berigt, door de Commissie tot de Administratie der Financien, bij aanschrijvinge van den 20 may LL. gerequireerd op den Requeste door J.G. distelateur alhier aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaamd Bataafschen volks gepraesenteerd, welk berigt pro ut jacet is geapprobeerd en wijders goedgevonden een afschrift daar van ter Secretarije te Seponeeren, en het berigt op morgen aan welgedagte Commissie te verzenden. (GAH45); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Wij hebben na examinatie van UL:antwoord op onze aanschrijving van den 20 deezer rakende J.G. bevonden, dat hetzelve niet voldoet aan onze intentie en dus niet overeenkomt met den inhoud van onze Missive. Daar in vraagen wij niet van UL:Consideratie en advis, maar alleen Berigt ingevalle evenwel dit Laatste tevens waare in agt genoomen, dan zouden wij UL:Consideratien als overtollig daar bij kunnen aanmerken, en voor ditmaal ons daar mede vergenoegen; Dan daar GL:ons niets ten principalen berigt geeft, vinden wij ons genoodzaakt het van U ontfangene, weder aan UL:te moeten te rug zenden; Wij requireeren alleen en op een voldoende wijze van UL:binnen drie dagen de dato deezes Berigt opzigtens de Zaak ten principaalen, naamelijk hoe het geval ten requeste gemeld, zich in zijn oorsprong, en verdere afloop heeft toegedraagen; Voorts zal het ons aangenaam weezen dat GijL:voortaan behoorlijk onderscheid maakt of GL:Berigten dan of gij dienen moet van Consideratie en advis. Leeuwarden, 27 may 1799, het 5e jaar der Batt. vrijheid. (GAH45); Aan de Commissie tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland. Mede-Burgers ! Op UWL:missive van den 27 deezer, waar bij GIJL:van ons gelieft te Requireren, omme UWL:te dienen van berigt, op den Requeste door J.G. distelateur ter deezer Steede, aan de 1 ste Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataafschen volks gepraesenteert, in dier voegen hoe het geval ten zelven Requeste gedagt, zich in zijnen oorspronk en verderen afloop heeft toegedraagen, hebben wij zeer gedienstig de Eer, van te antwoorden, dat hoe gaarne wij ook wenschen, in alle gevallen aan UWL verlangens en Requisiten te voldoen, wij omtrent het praesente ons daar toe niet in staat bevinden, wat de oorspronk geweest is, of wat aanleiding gegeven heeft tot het verzuim het geen bij den Suppliant ten Requeste gemeld word, is ons even weinig dan UWL:bekend. Wij kunnen daar omtrent in eenen Stricten zin, niets tot beswaar, nog ontlastinge zeggen, zouden zoo als wij vertrouwen dat UWL zelven wel zullen gelieven te penetreeren waar mede wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap verblijven, HRL, 30 may 1799, 5e jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH45); koopt van Johannes Douwes Vettevogel een huis voor 250 Caroliguldens op 3 feb 1798; koopt van Jan Sijbrens Reidmaker en Jacob Wassenaar, notaris, beide te HRL, als geauthoriseerde curatores bonorium over de geabandonneerde boedel van Eeltje Cornelis, in die qualiteit een huis staande op de Brouwersgracht voor 1050 Caroliguldens op 26 okt 1799; bijkomende interest over 9 maanden: 14 stuivers; bij Resolutie van de 1e Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks dd 3 sep 1799 door de 2e Kamer bekrachtigd den 13 sep 1799, is de burger J.G. wegens het niet op zijn tijd doen van proclameren van dit huis ge?xcuseerd, en aan hem gegund hetzelve als nog te doen proclameren, betalende voor de te late betaling de 40 ste en 50 ste penning intrest, waaraan voldaan is; verkoopt aan Wytze Feddema een huis staande aan het oosteind van de Lanen voor 1400 Caroliguldens op 1 feb 1800; distillateur in 1800; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier no. 23, 1 mrt 1804; aangesteld tot roeper of proclamant bij de boelgoederen, op lasten, plichten, profijten en gehoorzaamheden, daar toe staande, en heeft den eed van getrouwe waarneming gepresenteerd, do. 31 jul 1800 (GAH46); gemraad meldt aan Commissie tot Financ. Administratie inzake Vettevogel, dat Vettevogel in 1798 een huis heeft gekocht en dat in 1799 bij de secretaris heeft gemeld. deze raadde hem aan het huis ter proclamatie aan te geven en ingeval daarover enige aktie mocht worden ondernomen door de fiscus, hij kan adresseeren aan het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafsen Volks, zoals ook burger J.G. gedaan had en aan wie de boeten gratieuselijk werden geremitteerd, do. 7 aug 1800 (GAH46); commissie uit de gemraad, Pettinga, Coulbout en secretaris Feddema, houdt zich bezig met de naasting van de kerkgebouwen die door de Hervormde Gemeente in gebruik zijn. In het stadhuis zijn bijeengekomen van de Doopsgezinde Gemeente Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma, van de Rooms Katholieke Kerk Anth. van Ringh en J.G., van de Luth. Kerk Christian Suldan en J.C. Moensch van Joodse Gemeente Levij Jacobs en Mozes Salomons. Hervormde Gemeente heeft geen afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting, vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de gemeenteraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarna zij uit elkander gegaan zijn. Hun wedervaren is ook bericht aan de gemraad-leden. Hervormden moeten binnen 3 dagen een afvaardiging leveren, 24 mrt 1800 (GAH46); commissie, bestaande uit Pettinga en Coulbout en secretaris Feddema, tot naasting der kerkgebouwen etc. bij de Ned. Hervormden alhier, tot dusverre gebruikt en gepossedeert, op het Stadhuis bijeengekomen na voorafgaande aanzegging mede-gecompareerd: Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma namens de Doopsgezinde Kerk, Anthonij van Ringh en J.G. namens de Rooms Katholieke Kerk, Christian Suldan en J.C. Moensch namens de Luth. Kerk, Levij Jacobs en Moses Salomons namens de Jooden. Levij Jacobs wil vergoeding of uitkering voor het doen van afstand van hun kerkgebouw. Verzoeken na te gaan of een minnelijke schikking nodig is, do. 18 nov 1800 (GAH46); boelgoedomroeper in 1803; ontvangt van het gemeentebestuur f. 14:2:8, (geen nadere aanduiding); boelgoedsroeper G. wordt stipt verboden het roken van tabak aan de boelgoedstafel, of onder het boelgoedoproepen waar ter plaatse zulks ook wezen mag, op poene van arbitraire correctie, 5 sep 1803 (GAH49); aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier Pieter Cl. Nap, P. van Thielen, J.G. en Jan Taedes in plaats van Jan W. Houtsma, Jacob G. de Vries, IJ. Hoornstra en F. van der Plaats, 6 okt 1803 (GAH49); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 May 1799 gelast wordenden om ten Spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke tot het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL: de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatiete kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap, C: C:Emmerij; Verzoeke het antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden; Waar over gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijving de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringe, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn zijnde het Antwoord van deezen inhoud: Re Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems C.C. Emmerij; Mede Burger! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op, de Burgers: Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL, den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, J.G., Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan. Waarop beslooten is dezelve gecommitteerden onvrwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa als zijnde Doctor Henricus Westra en J.G. buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en J.G. ook wierd aangenoomen. (GAH45); So. 21 jul 1799. de Raad der gemeente extra ordinaris vergederd zijnde, wierde den Burger Doctor Henricus Westra als zijnde J:G. nog niet geretourneert op ''t huis der Gemeente versogt en gecompareert zijnde gecommuniceerd dat hij meede gecommitteerd was, om den Raad met en beneffens de overige benoemde gecommitteerdens te Assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening met versoek zich daar toe te willen aanlaaten dan welke vriendelijke Instantie hier toe gedaan wierd bleef hij zulks volstandig weijgeren. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voort compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde J.G. nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Alberda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziekten en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Nadat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij de facto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J:G. waaren op dien tijd niet in de Stad, de overige namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde J.G. nog niet gearriveert) hebben wij dezelve ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben gexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appointement, dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daarop hadden en zulks konden daar wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproeft om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk beovrdelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeijelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL: zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven. Marten Bos en IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteijt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, J.G. en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, of anderzints hun voor de gevolgen van dien, verantwoordelijk te stellen bij welke geleegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H. Westra en Minno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albada, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova gersogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgens dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers J.G., Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door, van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 12 aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S''nademiddags van 2 tot 5 uuren, en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt werden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdah den 2 Aug S'' voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Vrijdag den 19 okt 1798; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Daar ons een Request is ter hand gesteld door den Burger J.G., hier ter Steede woonagtig, aan de Eerste Kaamer van het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks, zoo verzoeken wij UWL:hetzelve te willen Expedieeren. Waar meede verblijven naar Toewensching van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 19 okt 1798. (GAH44); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:G. uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde wijders ter vergadering van den Raad den Burger J.G. Welke door den Procr fiscaal deezer Stede Rat:off:Was geciteert, om boete en breuken tot Vijfmaal tien Vriesche Rijders ter Zaake dezelve Vijf ankers distelatie Zoude hebben uitgezet, zonder dezelve door de Geswooren Bierdraagers te hebben laaten verwerken, op Welke eisch door den beklaagde Tempus deliberandi is verzogt, tot Donderdag eerstkomende. (GAH44); Donderdag den 28 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde Wierde geleezen een Request van J.G. distelateur alhier, Continerende dat hij door den Procr fiscaal deezer Steede Ratt:off:was geciteerd om Vijfmaal tien Vriesche Rijders boete en breuken, ter Zaake door hem Vijf ankers distellatie zouden zijn uitgezet, zonder dat hij dezelve door deGeswooren Bierdraagers Zoude hebben laaten verwerken, Welk Request om daarin geallegeerde redenen, waar bij den Suppliant wel erkende de noodige Ceduls tot die uitzettinge bij den Collecteur te hebben laaten haalen, egter dat de uitzettinge Zelve nimmer ge?ffectueerd Was, is overgegeeven aan de Procr. fiscaal, om de Raad daarop te dienen van berigt. (GAH44); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde geleezen, het berigt van de Procr fiscaal deezer Steede Ratt:off:als Klaager, op den Requeste van J.G. distelateur alhier, als beklaagde ingediend, ten slotte tenderende redenen, en motiven om Welke de Actie door hem tegens den beklaagde geinstitueerd, over het uitzetten van Vijf ankers distelatie, zonder dat den beklaagde tot derzelver bewerking de Geswooren Bierdraagers, zoude hebben gebruikt, Zoude Konnen werden gemodereerd. Welke in Consideratie genoomen Zijnde, als mede des beklaagdes gedaane Instantie, dat deeze Actie door den Raad mogte werden getermineerd, en de finaale uitspraak dies aan den raad revoijerende, meT verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, Is den beklaagde bij moderatie geboet voor Tien friesche rijders, boven de Kosten hier over gevallen. (GAH44); Vrijdag den 3 nov 1797; Het Gerechte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierde geleezen een Missive door den J.G., aan ''t Gerechte ingezonden, Continerende dat er bij het Provinciaal bestuur van dit gewest Offici?le berigten waaren Ingekoomen, van de geslooten Vreede tusschen Vrankrijk, en de Koning van Hongarije en Bohemen, als Keiser van het Duitsche Rijk; Waarop bij het Gerechte beslooten wierd, over dit Heugelijk Evenement, de gewoone Vreugde bedrijven te betoonen, zo door het uitsteeken der vlaggen als het lossen van het Canon van de Stadswal: alsmede om de Haavenmeester te gelasten, aan de schippers, alhier in de Haaven leggende te verzoeken om mede van hunne Scheepen, te willen vlaggen ten einde, om dit vreugde bedrijff, zo veel luister bij te zetten als mogelijk is. (GAH43)
Jacobus J Germans koopt/verkoopt diverse huizen 1798-1800
Jacob van Germen J. v. G. eigenaar van perceel nr. 814 te HRL, kramer, woonplaats HRL, legger nr. 236, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomnen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Jacob(Us) van Germen geb 1771 HRL, ovl 12 apr 1851 HRL, huwt met Geertruida Schonenberg, Rooms Katholiek, wafelbakker in 1851; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-040
Aaltje Germens zie: Overmeer
Auke Germens huwt met IJttie Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 14 jan en 21-28 dito 1753 den 4 feb getrouwdt
Eeltje Germens ovl voor 1841, huwt met Jetske Cornelis Bolman; BS ovl 1840
Feikje Germens zie: van der Meulen
Geertje Germens geb 1727 ... , ovl 13 mei 1812 HRL, huwt met Sake Sakes, ovl wijk D-006; BS ovl 1812, ovl 1831
Gerben Germens ovl voor 1813, huwt met Trijntje Herkes; BS ovl 1812
Haring Germens huwt met Tjaltje Tjerks, kind: Maria de Vries, geb 1782/86 Tzum; BS ovl 1853
Haye Germens huwt met Itske Reins, kind: Pietje Hayes, geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL
Hielkje Germens zie ook: Klamstra; Hylkje Gerbens, geb 29 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, dv Gerben Jans, (ook: Germen J. ), en Klaaske Freerks
Hinke Germens ovl 7 may 1788 HRL, oud 37 jaar
Jacoba Germens geb 16 nov 1804 HRL, ged 16 dec 1804 HRL, N.H., dv Germen Markus en Trijntje Groen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Germens zie: de Jong
Lamkje Germens zie: van der Meulen
Majke Germens zie: M. Gerbens
Nankje Germens geb 1771. ., ovl 28 mei 1815 HRL, huwt met Oene Klaases Advokaat, dv Gerben Tites en Lieske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815, huw 1833, ovl 1852
Pieter Germens zie: Posthuma
Pietje Germens huwt met Jan Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Baukje Jans, geb 8 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Rein Germens zie: Hoekstra, (2x)
Tjeerd Germens zie: de Vries
Trijntje Germens huwt met Marten Wijngaarden; BS ovl 1837
Wiebe Germens zie: van der Meulen, Overmeer
Wijke Germens ovl voor 1816, huwt met Luitsen Annes de Jong; BS huw 1815
Wouter Germens huwt met detje Christiaans, kind: Wouterke Dina Germens, geb 9 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL
Johanna Gerrebragts oud 45 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-116; VT1839
Sibbeltje Gerrijts Maandag den 29 okt 1798; de raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan Popke Wybes, Huistimmermansknegt alhier, welke volgens ingekoomen Attestatien een Jonge meid S.G. genaamd, met veel gevaar, uit het water gered had, de Premie van een Silver Lepel toegelegt, om dezleve bij Fokke Lieuwma te laaten vervaardigen. (GAH44)
Sytze Gerrijts Donderdag den 10 okt 1799. de raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde Wijders ter vergadering, den Burger Henricus Strooband, Luitnt:onder de Gewapende Burgermacht alhier, thans Guarnisoen houdende te Workum, Zich beklaagende dat de Burgers Jacob de Boer, Gerlof de Vries, S.G., Abe Johannes en Berend Jansen, Welke twee eerstgemelde op ontslag van de Majoor Jurres, en de drie laatstgenoemde, met Verlof uit hun Guarnisoen vertrokken Waaren, en Schoon het Verlof der drie laatstgemelde geexpireerd Was, tot nog toe niet Waaren Wedergekeert, Verzoekende den Comparant door den Raad te mogen Werden geassisteerd, ten einde de omgedagte Perzoonen te noodzaaken, van hun Guarnisoen Weder te betrekken; Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden dezelve Burgers daadelijk op het Huis der Gemeente te ontbieden, en aan dezelve hunne Verplichting voor oogen te houden, en in Cas van Weigering, hen door eene Militaire Escorte, na hun Guarnisoensplaats te doen Transporteeren; Op Welk ontbod de Burgers S.G. en Berend Jansen, als Zijnde Abe Johannes buiten de Stad, gecompareerd Zijn, en daadelijk aangenoomen hebben, van na hunne Guarnisoens Plaatzen, vrijwillig te Zullen vertrekken; Zijnde voorts Jacob de Boer, en Gerlof de Vries, met hunne Vaders gesterkt, ter vergadering gecompareerd, Welken Vaders Sustineerden, dat hunne Zoons uit hoofde van het ontslag van de Majoor Jurres ongehouden Waaren, om Weder te behoeven uit te trekken; Waarover nader gedelibereerd Zijnde is geconcludeert, gedagte Jacob de Boer en Gerlof de Vries, te gelasten, van Zich niet buiten de Stad te begeeven, voor dat niet de elucidatie, over hunne beswaaren van het departementaal Bestuur van de Eems gevraagd Had, Zijnde ten dien einde aan welgedagte Bestuur navolgende missive Ingezonden, met bijvoeging van eene Copia, van het ontslag van de Majoor Jurres. (GAH45); Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger Jan Zijtses, zv den Poortier Z.G., aangesteld, tot mede ordinaris Turfdraager, in Plaatze van Gerrijt Jans, welke voor eenige tijd overleeden is, en is dezelve daadelijk door de Praesident P:Wellinga onder Eede genoomen. (GAH45); Donderdag den 25 apr 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering den Burger Hans Ackerman, Poortier van de Franekerpoort, dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, ter Zaake dezelve den Burger S.G. Poortier van de Kerkpoort, ''s morgens op den 16 apr 1799 zoo door woorden, als met daaden beledigt, en geinjureerd had; dan na gedaane Confessie, en verontschuldiging, Zampt verzoek van moderatie voor Rigeur van Justitie, is dezelve gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie, en is bij deeze gelegenheid denzelven H.A. gerecommandeert, om ''s Nagts Stipt op Zijne Post te Weezen. (GAH44); Donderdag den 5 Octobr 1797; Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde nog aan Zijtse G. tot wederopzeggens toe geaccordeert van een schuins afdakje te moogen maaken over zijn Weefwinkel geboud in de tuin bij de Kerkpoort, aan de Stad in eigendom behoorende. (GAH43); Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Wierde nog aan Jacob van Slooten, geweezen Poortier van de Kerkpoort, geaccordeert om het zomerhuis, welken hij aldaar voormaals gesticht had, weder te moogen afbreeken, ende zulks wel om redenen dat den tegenwoordigen Poortier S.G. liever verkoos, daar van ontdaan te zijn dan om hetzelve over te neemen. (GAH43)
Aefke Gerrijts ovl 18 okt 1727 HRL, old 65 jaer
Aaltje Gerrijts zie ook: Eppes; Willem Joukes ende A.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends deszelfs schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Willem Joukes en A.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Aaltie Gerrijts huwt met Jan Jans, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 mei 1757; kind: Gertie Jans, ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL
Acke Gerrijts ende Willem Beerns, beide van HRL, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Sijtses, desselfs Vaeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Antje Gerrijts huwt met Douwe Wybes, kind: Fokeltje Douwes, ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL; (Wybes is moeilijk te lezen)
Antie Gerrijts ged 20 nov 1763 Westerkerk HRL, dv Gerrijt Douwes en Marijke Jans
Antje Gerrijts ovl 11 jun 1794 HRL, oud 90 jaar; ovl 30 jun 1791 HRL, oud 28 jaar
Antie Gerrijts huwt met Gerrijt Jansen, beide van dese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout de 3 jun 1754 in de Westerkerk
Antie Gerrijts van Almenum, huwt met Jan Ottes van HRL, geproclameerd de 20-27 okt en de 3 en getrout de 17 nov 1765
Antie Gerrijts huwt met Sijbren Claeses, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1769 in de Westerkerk
Arent Gerrijts huwt met Marijke Borcherts, beide van HRL, geproclameert de 21-28 dec 1760 en getrout de 4 jan 1761
Auke Gerrijts Marten Hansen van Midlum ende Antie Ennes van HRL, huw.aang. 8 okt 1734 HRL, komende voor de bruid A.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Auckjen Gerrijts ovl 13 okt 1727 HRL, old 70 jaeren
Aukje Gerrijts ovl 1 sep 1804 HRL, oud 29 jaar; geb 9 jun 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jans en Dieuke Kobus
Berber Gerrijts huwt met Jan Fongers; BS huw 1814, ovl 1840
Berend Hendriks Gerrijts ovl 7 jan 1780 ... huwt met Marijke Taekes, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1759, kinderen: Taeke vd Form, geb 1771 HRL, Aaltje Hendriks, geb 1766 HRL; huw.reg. N.H. 1759, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1830, ovl 1843
Catharina Gerrijts Jan Hendrik Volbrink ende C.G., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Warnders deszelfs broeder, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; Jan Hendrik Volbrink en C.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dina Gerrijts huwt met Cornelis Jacobs, kind: Jacobus Cornelis, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL
Durck Gerrijts ged 17 okt 1769 Grote kerk HRL, zv Gerrijt Durcks en Dieuke Obbes
Dirk Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van D.G. en Bastiaan Fokkes, 12 jan 1808 (GAH1140)
Dirk Gerrijts huwt met Trijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1770
Doetje Gerrijts ovl 22 nov 1727 HRL, oud 45 jaer
Eeke Gerrijts huwt met Engbert Gros, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 mei 1754 in de Westerkerk
Elisabeth Gerrijts ovl 22 apr 1805 HRL, oud 65 jaar
Elisabeth Gerrijts geb 1787 HRL, huwt met Gerrit Gobertus op 10 nov 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 6 nov 1814, zv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1814
Elske Gerrijts ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Pieters en Neeltje Louws
Fetje Gerrijts huwt met Douwe Andries, kind: Auckje Douwes, ged 21 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Andries Douwes, ged 20 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL
Foekje Gerrijts ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Geerts en Dina Alberts
Foppe Gerrijts ende Aefke Sijes, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJpe Sijes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Frans Gerrijts ged 19 okt 1762 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Lammerts en Johanna Fransen
Frans Gerrijts huwt met Hiltje Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Frans Gerrijts IJeme Sjouwkes en Leena Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.G. deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Frederica Gerrijts huwt met Claas Jacobus Nauta, beide van HRL, geproclameert den 30 Novem: en de 7 en getrout den 14 dec 1755; kind: Jacobus Klaases Nauta, ged 2 jan 1757 Grote Kerk HRL
Vrouwkje Gerrijts huwt met Waldomir Fritsch Maandol, kind: Dina Waldomirs Maandol, ged 5 apr 1771 Grote Kerk HRL
Froukjen Gerrijts Ocke Fransen ende F.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Homme Lolkes, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; ovl 28 mrt 1793 HRL, oud 25 jaar; Okke Fransen en F.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Frans Okkes, geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL
Geert Gerrijts Wieger Jarigs ende Foekien Taekes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruyd G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geert Gerrijts huwt met Lijsbeth Thomas, kind: Akke Geerts, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Dina Geerts, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL; kind; Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Geert Gerrijts G.G. en Lijsbeth Thomas beide van HRL, geproclameerd de 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; kind: Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL
Gerardus Gerrijts Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, Pieter Wellinga, en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt G.G. van de 2de Comp:en Harmen Evertshuizen Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnisoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Gerryt Gerrijts Cornelis Hendriks en Jeltie Freerks, beyde van HRL, huw.aang. 27 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid G.G., desselfs Swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Gerrijts van Midlum ende Doedtie Beernts van Almenum, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs Vader Beernt Herkes; huw.aang. HRL 1738
Gerrit Gerrijts ged 14 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Klaassen en Clare Aats
Gerryt Gerrijts ged 19 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Gerrijts en Janna Harmens
Gerryt Gerrijts ged 19 jan 1755 Westerkerk HRL, zv Gerrijt Gerrijts en Tjamkkje Gerbens
Gerryt Gerrijts Tjietse Freerks ende Trijntie Hiddes beide van HRL, koomende weegens de Bruidegom Marten Dirks ende G.G., mitsgaeders voor de Bruit, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; Jurjen Gerrits ende Goykjen Rients beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef G.G., 11 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Gerryt Gerrijts Hendrik Harmens Homeulen van HRL, en Jetske Lammerts Burgers van Eernsum, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.G. deszelfs schoonbroeder, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Gerryt Gerrijts bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 19:0:0 wegens 1 jaar loon door Jenne Jansz bij G.G. verdiend, 15 may 1762. (GAH1092)
Gerryt Gerrijts huwt met Ymkjen Rinses, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 nov 1739 en doe ook getrouwt; G.G. ende Ymkjen Rinses beide van HRL, komende voor de bruid Ynse Rinses desselfs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Gerrijts huwt met Grijtie Jans, beide van deese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk
Gerryt Gerrijts huwt met Yttie Harings, beide van HRL, geproclameert 1, 8 en 15 en getrout den 30 mei 1757 in de Westerkerk; kind: Haring Gerrijts, ged 24 jun 1760 Grote Kerk HRL
Gerryt Gerrijts van HRL, huwt met Elske Jans, van Sexbierum, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout met attestasie de 13 mei 1759; den 6 mei 1759 hebben hun derde voorstel gehadt G.G. te HRL en Elske Jans te Sixbierum en is Attestatie afgegeven. (microfiches huw Sexbierum/Barr. dl)
Gerryt Gerrijts huwt met Janna Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1770; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Gerryt Gerrijts G.G. ende Grietje Teunes, beide van HRL, zijnde wgeens de bruid gecompareerd Harmen Gortmans deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; G.G. en Grietje Teunis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerrytie Gerrijts ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Lammerts en Johanna Fransen
Grietje Gerrijts ged 18 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Gerrijt Jacobs en Sijtske Jochems
Grietje Gerrijts ged 22 jun 1766 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Klaasen en Trijntie Romkes
Grietje Gerrijts ged 20 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Hendriks en Pietie Warnars
Grietje Gerrijts huwt met Salomon Nieuwenhuis, kind: Jurjen Salomons Nieuwenhuis, geb 25 sep 1798, ged 30 sep 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Gerrijts Hendrik Jans ende G.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes ten Berg, goede bekende, 9 apr 1796; ondertrouw HRL
Grietje Gerrijts Pieter de Kooning, soldaat ten dienste deezer lande ende G.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Emanuel Steiger, goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Gryttie Gerrijts huwt met Johannes Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 aug 1756
Grietje Gerrijts Hendrik Smit van HRL, ende G.G. van Midlum, sijnde wegens de bruid gecompareerd notaris Sijbe Visser, goede bekende, 10may17 88; ondertrouw HRL; Hendrik Smidt van HRL, en G.G. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en volgens ingekomen getuigenis daar getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Hendriks Smith, geb 14 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Haring Gerrijts ged 24 jun 1760 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Gerrijts en IJttie Harings
Harmen Gerrijts Ulbe Stevens van HRL, ende Antie Cornelis van Oosterbierum, huw aang. 20 apr 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de Bruit desselvs Neeff H.G. vertoonende een Cedultie van de Bruit; huw.aang. HRL 1737
Harmen Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:15:12 van de Weesvoogden verdiende Loon van Jetze Gerardus, H.G. en Ruurd Jacobs, 12 aug 1806 (GAH1138); id. f. 73:8:0 verdiende Loonen van H.G. en Piebe Stoffels, 12 apr 1808 (GAH1140); id. f. 68:0:0 verdiende Loon van Piebe Stoffels en H.G., 26 sep 1809 (GAH1141)
Harmen Gerrijts huwt met Lijsbet Berends, beyde van HRL, geproklameerd den 26 May en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Harmen Gerrijts huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproklameerd den 26 may en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Harmen Gerrijts huwt met Sijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 5 jun en getrout de 10 dito 1764
Harmen Gerrijts huwt met Maria Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1765
Harmentje Gerrijts huwt met Jan Seilmacker, beide van HRL, geproclameerd de 7-11 en getrout de 14 apr 1765
Haye Gerrijts huwt met Aaltie Willems, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756
Hendrik Gerrijts zie: de Haan, Koster, de Rooy, Veenstra
Hendrik Gerrijts ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Hendriks en Pietje Warnars
Hendrik Gerrijts ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Klaases en Claare Aats
Hendrik Gerrijts ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Jacobs en Maartje Hendriks; ged 25 mei 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jacobs en Maatje Hendriks
Henrick Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden verdiende loon van Pieter Henricks, H.H. en Tietsse Romkes, 20 may 1806 (GAH1138); id. f. 75:16:0 verdiende Loonen van Haaye Gerrijts, H.G. en IJpe Plantinga, 17 may 1808 (GAH1140); id. f. 32:10:0 verdiende Loon van H.G., 21 jul 1809 (GAH1141)
Hendrik Gerrijts ovl 28 jun 1805 HRL, oud 23 jaar
Hendrik Gerrijts zie ook: Koster, H.G. ende Mintje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arjen Oostendorp, deszelfs schoonbroeder, 5 may 1792
Hendrik Gerrijts president voogd Everd Wiarda bet f. 34:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van H.G., blauwverversknegt bij Jelle Stijl, 27 mrt 1764. (GAH1094); pres. voogd Minne Blok betaalt aan dito f. 20:0:0 tersake verdiende loon van H.G., weeversknegt van 12 may 1761 tot 12 jan 1762, 25may 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 3:0:0 aan dito door H.G. verdiend, 9 nov 1762. (GAH1092); pres. voogd H. Videlius bet f. 41:12:0 aan dito als loon van H.G., weversknegt bij Jelle Stijl, in de tijd van 1 jaar, 30 aug 1763. (GAH1093); voogden bet f. 41:12:0 aan dito door H.G., bij Jelle Stijl als blauwverversjonge id tijd van 52 weken verdiend, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 41:12:0 van may 1765 tot may 1766 verdiend bij J.S., 4 nov 1766. (GAH1096); id. van may 1766 tot may 1767, 16 may 1767. (GAH1097); weesvoogden bet f. 5:0:0 aan dito door H.G. bi Auke Vijnstra verdiend, 19 mej 1774. (GAH1105); id. f. 22:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 61:10:0 door H.G. en Johannes Hoffius als schoenmaekersknegts bi Dirk Lautenbach verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 40:0:0 wegens 1 jaar verdienste van H.G. als schoenmakersknegt, 20may 1783. (GAH1114); id. f. 55:0:0 voor verdiend loon van H.G. als schoenmakersknegt bij Dirk Lautenbach, 15 jun 1781. (GAH1112); voogden van het Weeshuis ontvangen wegens loon van H.G. bij Jelle Stijl als blauverversknecht verdiend, (kinderverdiensten) 16 mei 1767: f. 41:12:0 (GAH1097); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 36 1/2, 1 mrt 1804; gebruiker van wijk A-108, blauwverwer, medegebruikers Cornelis Feykes Zwaal wed., Siebe Frieseman, varensgezel, eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Gerrijts H.G. ende Rinske Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Cornelis deszelfs oom, 5 jul 1788; ondertrouw HRL
Hendrik Gerrijts huwt met Lutske Tjalkes, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 jun 1758 in de Westerkerk; kind: Sijke Hendriks, ged 6 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Gerrit Hendriks, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL, moeder als L. Tjallings; kind: Sijke Hendriks, ged 23 aug 1763 Grote Kerk HRL
Hendrik Gerrijts van HRL, huwt met Geeske Harmens, van Winsum, geproclameerd de 19-26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765
Hendrik Gerrijts huwt met Angnietje Andries, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770
Hendrikje Gerrijts huwt met Lammert Hemsen, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762
Hessel Gerrijts H.G. en Marijke Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 25Mey en de 1 en getrout de 8 jun 1766
Hylkie Gerrijts huwt met Beernd Lammerts, beide van HRL, geproclam; de 27 okt en de 3-10 nov en getrout de 10 dec 1765
Hilbrand Gerrijts ovl 16 apr 1728 HRL, oud 56 jaer
Hiltje Gerrijts ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jans en Tetske Pieters
Hiltje Gerrijts huwt met Marten Jilles, kind: Marten Martens, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Martens, ged 5 jul 1767 Grote Kerk HRL, vader als M. Jelles; kind: Mayke Martens, ged 18 okt 1770 Westerkerk HRL, vader als M. Gilles
Hiltje Gerrijts van Franeker, huwt met Auke Jans van Almenum, geproclameert den 1-8 en getrout met attestasie den 15 mei 1757; kind: Jan Aukes, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Aukes, ged 28 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Aukes, ged 16 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijke Aukes, ged 28 feb 1762 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Hinke Gerrijts ovl 28 feb 1803 HRL, oud 64 jaar
Hinke Gerrijts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; gebruiker van wijk G-310, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Hotske Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, Tettie Symons, Akke Andries, H.G. en Lieuwke Gerrijts, 31 may 1808 (GAH1140)
Jacob Gerrijts van HRL, en Lijsbet Jacobs van Medemblik, huw.aang. 5 nov 1735 HRL; vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent van desselfs bruid; huw.aang. HRL 1735
Jan Gerrijts Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, J.G. en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Jan Gerrijts ende Aaltie Jans, beide van HRL, huw.aang. 22 nov 1738 HRL, Commiss: Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselfs Swager Age Wybes; huw.aang. HRL 1738
Jan Gerrijts Tijs Nannings en Lubkjen Sipkes, beide van HRL, huw.aang. 11may 1737 HRL, komende voor de Bruit J.G. met versoek van een gebod in de week; huw.aang. HRL 1737
Jan Gerrijts ende Aeltie Harmens, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Harmen Arents, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735
Jan Gerrijts ged 12 jul 1761 Westerkerk HRL, zv Gerrijt Douwes en Marijke Jans
Jan Gerrijts ged 7 mei 1758 Westerkerk, zv Gerrijt Gerrijts en Namkie Gerbens
Jan Gerrijts transporteert zijn funktie als korendrager op 31 aug 1757 over op Hendrik Jaanes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Gerrijts J.G. ende Hiske Hiddes beide van HRL, koomende voor de Bruit Leendert Luitjens, en vertoonde de Bruidegom een attestatie van desselfs vader tot consent van ''t huwelijk, 18 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Jans, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Jan Gerrijts huwt met Klaaske Jentjes, kind: Jentje Jans van Ruiten, geb 17 jul 1751 Menaldum; BS huw 1813
Jan Gerrijts huwt met Grijetje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en ook ook getrouwt; J.G. en Grietie Jans beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs swager Luiter Hendriks, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Gerrijts huwt met Geeske Gerlofs, beide van HRL, geproclameert den 23-30 mei en getrout den 7 jun 1756
Jan Gerrijts huwt met Antie Wybrens, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1757
Jan Gerrijts huwt met Hendrikje Heins, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1758
Jan Gerrijts huwt met Marijke Simons, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Jan Gerrijts huwt met Geertje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 Jannewari 1764
Jan Gerrijts huwt met Baukje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Jans, geb 23 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 27 apr 1778, ged 12 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 6 okt 1781, ged 30 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Janke Gerrijts ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jans en Dieuke Jacobus; ged 3feb. 1761 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jans en Diuwkje Jacobs; ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jansen en Dieuke Jacobus
Janke Gerrijts Jelte Gerrijts ende J.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Dirk Jacobs Rogdraeger alhier desselfs steevader, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Jelles, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Zara Jelles, ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Geert Jelles, ged 13 aug 1752 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gertje Jelles, ged 14 feb 1751 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Truike Jelles, ged 21 mrt 1748 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Dirk Jeltes, ged 2 may 1745 Westerkerk HRL; kind: Dirk Jelles, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gerrit Jelles, ged 27 may 1742 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gertje Jelles, ged 5 feb 1741 Grote Kerk HRL, vader als Jelle G.
Janke Gerrijts huwt met Pijter Pijters, beide van HRL, geproclameert de 26 okt en de 2-9 en getrout de 16 nov 1760; kind: Pieter Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Pieters, ged 3 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL
Janke Gerrijts huwt met Cornelis Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Gerrit Kornelis, geb 10 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 3 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Cornelis, ged 10 okt 1769 Grote Kerk HRL
Janna Gerrijts ovl 22 may 1788 HRL, oud 47 jaar
Jantje Gerrijts huwt met Hartman Pieters, kind: Pieter Hartmans, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL
Jelle Gerrijts zie: Jelte Gerrits
Jelle Gerrijts pres. voogd A. Wybenga bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van J.G., tinnegietersknegt, voor de tijd van 1 jaar verdiend, 17 may 1763. (GAH1093)
Jelte Gerrijts J.G. ende Janke Gerrijts, beide van HRL, koomende voor de Bruit Dirk Jacobs Rogdraeger alhier desselfs steevader, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Jelles, ged 28 feb 1762 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Zara Jelles, ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Geert Jelles, ged 13 aug 1752 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gertje Jelles, ged 14 feb 1751 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Truike Jelles, ged 21 mrt 1748 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Dirk Jeltes, ged 2 may 1745 Westerkerk HRL; kind: Dirk Jelles, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gerrit Jelles, ged 27 may 1742 Westerkerk HRL, vader als Jelle G. ; kind: Gertje Jelles, ged 5 feb 1741 Grote Kerk HRL, vader als Jelle G.
Jeltje Gerrijts ovl voor 1813, huwt met Johannes van Kammen, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1812; Johannes Paulusz van HRL, en J.G. van Kimswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1779 HRL en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Kimswerd
Jeltje Gerrijts huwt met Beernd Fokken, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 1 jun 1756
Jeltie Gerrijts huwt met Wieger Fredriks, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Xber (= december) 1756; ged 18 nov 1757 Grote Kerk HRL, huysvrou van Wieger Fredriks
Jeltje Gerrijts huwt met Hendrik Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 okt 1768
Jetske Gerrijts ovl 13 jun 1793 HRL, oud 40 jaar
Johannes Gerrijts zie ook: ter Velde; J.G. ende Janke Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis de schoonbroeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; J.G., (mogelijk ook: J. Gorrits), en Janke Johannes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Gerrijts J.G. van Langweer ende Beerndtje Clases van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Tjiedzes deszelfs vader, 19 jan 1793; ondertrouw HRL; J.G. van Langweer en Beerendtje Claases van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 10 met vertoonde attestatie
Johannes Gerrijts huwt met Grijttie Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 aug 1756
Jurjen Gerrijts huwt met Goeykjen Rients, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jul en getrouwt den 28 dito 1739; J.G. ende Goykjen Rients beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef Gerrit Gerrits, 11 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Luitjen Meinderts ende Marijke Hendriks beide van HRL, koomende voor de bruit J.G., 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Keimpe Gerrijts ged 11 jun 1747 Westerkerk HRL, zv Gerrit Keimpes en IJfke Corneelis; pres. voogd A. Wybenga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van Sjoerd Jans en K.G., gaasweeversknegt, bij Mathijs Gans in 1 jaar verdiend, 31 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 79:0:8 aan dito als loon van Simon Jans en K.G. bij Fokke Oenes als weevers in 1 jaar verdiend, 17 may 1766. (GAH1096); id. f. 35:0:0 door K.G. als metselaarsjonge bij Heere Wybrens verdiend, 16 may 1767. (GAH1097); id. f. 30:0:0, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 16:10:0 weegens verdiend loon van K.G. als metselaarsjonge bj Claas Folkerts in 15 weken verdiend, 10 feb 1769. (GAH1100); id. weegens verdiend loon van K.G. op de Robbenslager 1769 verdiend, sijnde ''t overschot f. 7:15:0, 22 mei 1770. (GAH1101); Heere Wybrens betaalt aan de voogden van het Weeshuis wegens loon van K.G. als metselaarsjongen bij hem, H.W., verdiend, (kinderverdiensten), 16 mei 1767: f. 35:0:0 (GAH1097); id. tot mei 1768, 25 jun 1768: f. 30:0:0 (GAH1099)
Klaas Gerrijts ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Klazes en Fijke Klazes
Claas Gerrijts Johannis Sipkes van Arum ende Jetske Clases van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vaeder C.G. houtstapelaar, en vertoonde de bruidegom Attestatie van sijn vader Sipke Johannis tot consent in deesen, 23 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Claas Gerrijts zie ook: de Vries, C.G. ende Tettje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Bartel Jans, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Klaaske Gerrijts ged 21 jul 1768 Westerkerk HRL, dv Gerrijt Douwes en Marijke Jans huwt met Michiel Jans, kind: Maria Michiels, geb 16 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Jan Michiels, geb 15 jul 1798, ged 31 jul 1798 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en Sestig den Een en twintig jul is Geboren Klaaske, dv Gerrit Douwes en Marijke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Lammert Gerrijts ged 21 apr 1761 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Lammerts en Johanna Fransen
Leentje Gerrijts ovl 7 feb 1793 HRL, oud 32 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lieuwke Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 47:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van Neeltie Ferwerda, Tettie Symons, Akke Andries, Hotske Gerrijts en L.G., 31 may 1808 (GAH1140)
Lijsbet Gerrijts Jan Hendriks van Stavoren en L.G. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Jacobs, goede bekende, 28 jul 1804; ondertrouw HRL
Lijsbeth Gerrijts huwt met Harmen Jansen Besling, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1770
Maike Gerrijts ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Sijdzes en Martijntie Elias
Maetie Gerrijts ende Roelof Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerlof Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marija Gerrijts huwt met Jan Paulus, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem:en de 7 en getrout den 16 dec 1755; kind: Swaantie Jans, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL
Marijke Gerrijts zie ook: Maria Gerrits; huwt met Pieter Bisschop, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij en getrout de 1 mrt 1767; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks proclamatien tusschen Johannes Numan Weduwnaar van Wijpkje Feenstra, oud zes en veertig jaren van beroep koopman geb te Spaan woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Johannes Henricus Numan en Gebina Dirkes, en: Catharina Bisschop weduwe van Johannes Harmens van der Ploeg, oud negen en dertig jaren, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige Dochter geb uit Pieter Bisschop en uit Maria G. alhier behoorlijk op Zondag den elfden en achttienden jun dezes jaars Zonder dat daartegen eenige verhindering ter onzer kennis is gebragt. Leeuwtrden den 21 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den 20 dec is Geboren Catharina dv Pieter Bisschop en M.G. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 jun 1815
Mattheus Gerrijts ged 8 jan 1761 Westerkerk HRL, zv Gerrijt Klaasen en Clare Aats
Meindert Gerrijts huwt met Jettje Minnes, kind: Gerrit Meinderts de Wilde, geb 1768 IJlst; BS huw 1814
Mientje Gerrijts ovl 14 apr 1791 HRL, oud 37 jaar
Neeltje Gerrijts ovl 30 dec 1793 HRL, oud 31 jaar
Neeltje Gerrijts Pieter Joosten en N.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 Louwmaand 1811
Obbe Gerrijts O.G. van Midlum ende Leeuwkjen Claasen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; O.G. van Midlum en Leeukje Claases van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoonde getuigenis
Oege Gerrijts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 87:6:0 voor 13 schouw en 29 korven turf, soo dragen en meten, 4 may 1763, kwit. no. 1. (GAH1093); id. f. 106:5:0 voor 17 schouw en dragen en meten, 28 may 1763, kwit. no. 3. (GAH1093)
Oeke Gerrijts huwt met Tjalling Feddes, kind: Maike Tjallings, ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Tjallings, ged 3 mrt 1765 Grote Kerk HRL
Pieter Gerrijts zie: Cool, Kann?, Krijl, Vellinga
Pieter Gerrijts ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Pijters en Neeltje Louws
Pieter Gerrijts burger te Dokkum op 31 dec 1633, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Pyter Gerrijts ovl in apr 1727 HRL. als Stads Arme
Pieter Gerrijts van HRL, huwt met Aegjen Beerns van Oosterbierum, sijn geproclameert den 20-27 aug en den 3 sep 1741, en doe ook getrouwt in de Westerkerk; P.G. van HRL. ende Aegjen Beerns van Oosterbierum koomende weegens de bruid Auke Pieters van Wijnaam, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gatske Pijtters, ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, moeder als Aefke B.
Pyter Gerrijts huwt met Eelkie Gables, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mrt en getrout de 5 apr 1761
Pytje Gerrijts en Berent Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd desselfs swager, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1736
Riemkje Gerrijts huwt met Dirk Rinses, beide van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Gerrijt Dirks, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Riemke G.
Rigtie Gerrijts huwt met Ritske Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:14:21 mrt en getrout de 16 mei 1762; kind: Trijntje Ritskes, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Keimpe Ritskes, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Rixtje G. ; kind: Geeske Ridskes, ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ritskes, ged 28 jul 1767 grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Ritskes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL; kind: Saake Ritskes, ged 19 mrt 1771 Grote kerk HRL
Rimmert Gerrijts ovl voor 1815; zie: Hogenburg; wed. R.G. gebruiker van wijk C-100, eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204); R.G. en Aaltje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Gerrit en Geertje Remmerts, tweelingen, geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Rimmerts, geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv R.G. en Aaltje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Rimmert Gerrijts Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv R.G. en Antje Robijns. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Rinse Gerrijts ovl 26 feb 1791 HRL, oud 39 jaar
Rinse Gerrijts Lodewijk Hoekteld, soldaat onder de comp. van capt. ... Ael, ende Engeltje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G., goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL
Rinse Gerrijts Jacob Jelles en Aaltje Rinses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.G. deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL
Rinske Gerrijts huwt met Laas Sanders, beide van HRL, geproclameerd de 30 Octobr en 6-13 en getrout de 15 nov 1757; kind: Gerrijtie Laases, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL
Rinske Gerrijts huwt met Philippus van der Meer, beide van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov en getrout de 4 dec 1763 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Zaakje Gerrijts ovl 5 dec 1804 HRL, oud 70 jaar
Sybren Gerrijts weesvoogden bet f. 28:17:10 aan de rentmeester van het Weeshuis bij de mede weesvoogd Hein Mollema ingehouden van S.G., op rekening van verscheenen landhuur, 21 jun 1785. (GAH1117)
Sytse Gerrijts huwt met Antie Gosses, beide van HRL, geproclameert den 3-10 en getrout den 17 aug 1755
Sytze Gerrijts Bauke Jans ende Eeke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.G., goede bekende, 17 nov 1792; ondertrouw HRL
Simon Gerrijts ovl voor 1815; S.G. erven eigenaar van wijk G-202, pakhuis, 1814. (GAH204)
Simon Gerrijts S.G. ende Pietje Dirks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deselfs neef Bartel Jans, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Geert Roelofs ende Grietje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.G., goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; S.G. en Pietje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Styntie Gerrijts huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 1-11 en getrout de 18 mei 1760
Styntie Gerrijts huwt met Albert Koning, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 Febrij. 1762
Styntie Gerrijts huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclam; de 9-16 en getrout de 23 dec 1764
Sybilla Gerrijts geb 1784 HRL, ovl 1 jan 1813 HRL, huwt met Bauke vd Berg (?), ovl wijk H-147; BS ovl 1813; 1814 overlijdens, (?)
Zijke Gerrijts ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Durcks en Dieuke Hanzes
Sijke Gerrijts huwt met Migchiel Harmens Wassenaar, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 jun 1757; huwt met Harmen Jannes Wilda, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; kind: Hijlkje Harmens Wilda, geb 17 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Minne Harmens, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, vader als H. Minnes(!)
Teeke Gerrijts ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:15:0 wegens geleverde melk, quit. no. 24, 7 jun 1791. (GAH1123); id. f. 12:17:8, quit. no. 25, 7 jun 1791. (GAH1123); id. f. 9:5:10, quit. no. 31, 9 aug 1791. (GAH1123); id. f. 9:1:2, quit. no 39, 25 okt 1791. (GAH1123); id. f. 14:0:0, 6 dec 1791, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 21:9:0 wegens geleverde zoetemelk, 21 feb 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 16:12:12, 24 apr 1792, quit. no. 10 (GAH1124); id. f. 9:18:6, 12 jun 1792, quit. no. 16 (GAH1124); id. f. 11:18:0, 21 aug 1792, quit. no. 22 (GAH1124)
Teetske Gerrijts ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Sijbrens en Maike Gerbens; Teedtske G., ged 27 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Zijbrens en Majke Germens; Teetske Gerrits, ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sijbrens en Maeyke Gerbens
Tjeerd Gerrijts huwt met Beitsche Jelgers, kind: Gerrit vd Tol, geb 1787 Zurich; BS huw 1859; T.G. van Almenum en Betske Jelgers van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jan 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Zurich; 1796 den 25 jul is een Kind geb tot Zurich waar van vader is Tjeerd Gerrijts en moeder Beitske Jelgers Echtelieden tot Zurich en den 12 nov 1796 is het kind ged met de naam Gerrit de moeder getuige. Tot Witmarsun den feb 1816
Tjitske Gerrijts ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Dirks en Dieuwke Hanses
Trijntie Gerrijts en Cornelis Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 7 may 1734 HRL, comende voor de bruid Roelof Jansen, desselfs schoonvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Trijntie Gerrijts ende Jan Tijsen, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Roelof Jansen, desselfs schoonbroeder; huw aang. HRL 1735
Trijntje Gerrijts T.G. en Jan Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; kind: Albert Jans, geb 8 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Jans, geb 23 nov 1775, ged 5 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Jans, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Trijntje Gerrijts ovl 19 apr 1728 HRL, old 50 jaer; ovl 15 nov 1727 HRL, old 38 jaer
Trijntje Gerrijts ovl voor 1819, huwt met Jan Johannes de Graaf; BS huw 1814, huw 1818
Trijntie Gerrijts Gerrijt Tjeerds van Pietersbierum ende T.G. van HRL, komende wegens de bruyd Claes Doedes, 16 Apr 1746
Trijntie Gerrijts huwt met Gerrijt van Steeren, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 dito 1755
Trijntie Gerrijts huwt met uylke Tjallings, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759
Trijntie Gerrijts huwt met Hijlke Bouwes, beide van HRL, geproclam; de f. 3:10:17 en getrout de 19 Jannewari 1768
Warnner Gerrijts ende Arjaentie Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Fecke Joosten, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Warner Gerrijts ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Hendriks en Pietje Warners
Wijpkie Gerrijts huwt met Douwe Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-15 en getrout de 18 7 ber (= september) 1768 in de Westerkerk
Wytske Gerrijts huwt met Johannes Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Willem Gerrijts Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum ende IJtie Lijkles Sandsbag van hier, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid W.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Willem Gerrijts rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 55:0:0 van de Weesvoogden verdiende loon van W.G., 11 feb 1806 (GAH1138); id. f. 48:0:0 verdiende Loon van W.G. en Symon Andries, 10 jun 1806 (GAH1138); id. f. 25:5:0 verdiende Loon van Romke Dirks en W.G. Weegens ''t meeder bedraegen van hun Uitzetting boven de sestig Car guldens, 12 aug 1806 (GAH1138)
Willem Gerrijts ovl 31 (!) apr 1727 HRL, old 74 jaeren
Willem Gerrijts ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-201, winkeliersche, 1814. (GAH204)
Willem Gerrijts Anthonij Jacobs Overzee ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder W.G., 14 aug 1790; ondertrouw HRL
Willem Gerrijts Jan Jansen ende Maayke Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.G., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Willem Gerrijts huwt met Jantie Clasen, beide van HRL, geproclameert de 2-9 en getrout de 16 nov 1760
Wiltje Gerrijts ovl 17 jun 1793 HRL, oud 20 jaar
Ypkjen Gerrijts Claas Jans en IJ.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fokke Hessels, goede bekende, 10 dec 1791; ondertrouw HRL
Ytje Gerrijts ovl 13 okt 1727 HRL, old 60 jaeren
Sybren Gerrits huwt met Baukje Ages, kind: Gerritje Sijbrens, geb 4 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Aafke Gerrits zie: Dolleman, de Jong, Rietveld
Aefke Gerrits huwt met Sierk Sijberens, kind: Sijberen Sierks, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL
Aafke Gerrits geb 5 may 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hettes en Tjijtje Jans
Aafke Gerrits ovl 6 nov 1816 Makkum, huwt met Pieter Eeltjes Zijlstra, dv Gerrit Ates en Grietje IJntes; bahs1828 huwelijken
Aafke Gerrits Jan Sijbrens van Franequer ende A.G. onder Almenum, sijnde de aengeevinge gedaen door noatris H. Pesma, 19 dec 1750; van Almenum, huwt met Jan Sijbrens van Franequer, geproclameerd den 20-27 desember 1750 en den 3 jan 1751 en den 5 dito getrouwd
Aagje Gerrits zie: Bergsma, Groot
Aaltje Gerrits zie: Heitman, Pierik, Rikkers, de Vries
Aaltje Gerrits zie ook: A.G. de Jong; Extract Uit het Doopboek der Gereformeerde gemeente te Bolsward. 1775 Gerrit Arjans en Martje Beernds hebben haar kind dat geb was den 24 dec 1774 op den 8 Jan:laten dopen en noemen Aaltje. Bolsward den 25 sep 1816
Aaltje Gerrits besloten is nopens de bezwaren door de weesmeiden A.G., Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maayke Hendriks bij de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis alhier, tegen de binnenvader in hetzelfde Weeshuis, de burger Jan Johannes ingebracht, en door de weesvoogden aan de president van de gemeenteraad gecommuniceerd, nauwkeurige informatien in te winnen, hetwelk gedemandeerd is aan president Wellinga en secretaris Feddema, do. 18 dec 1800 (GAH46); Wellinga en Feddema hebben informatien ingewonnen over de bezwaren door de weesmeiden A.G. cum sociis tegen de binnenvader in het Stadsweeshuis alhier, Jan Johannes, ingebracht. Gemraad verklaart, na nauwkeurige examinatie van de informatien, en wat in deze materie dienende was, geen reden tot beschuldiging welke voldoende geoordeelt zoude kunnen worden, tegen de binnenvader te vinden. Maar veeleer de aanklachten van A.G. c. s. te moeten beschouwen als alleen maar in het werk gesteld te zijn om haar zelf daardoor mogelijk van straf te bevrijden, al waarom de gemeenteraad heeft goedgevonden aan de Voogden en Voogdessen van het Stadsweeshuis over te laten, om dezelve A.G. benevens Helena Jans, Angnietje Reinders, Hendrikje Lieuwes, Grietje Cornelis en Maayke Hendriks, welke op7 dec l. l. des nachts uit het Weeshuis zijn gegaan, en over de muur bij de Meiden Plaats geklommen, daarover zodanig te corrigeren en straffen, als dezelve zullen verstaan te behoren, en aan de Voogden en Voogdessen dat dezelve alle devoir gelieven aan te wenden om de goede order weder in het Weeshuis te herstellen, en de binnenvader en binnenmoeder zoveel mogelijk in hun macht te mainteneren, za. 20 dec 1800 (GAH46)
Aaltje Gerrits huwt met Pieter Dirks, kind: Christiaan Pieters, geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Durk Geerts, kind: Getje Durks, geb 2 jun 1810, ged 19 jun 1810 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Johannes de Lang, kind: Martje Johannes de Lang, geb 4 sep 1811 ged 29 sep 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Johannes Dirks, kind: Johannes Johannes, geb 31 dec 1808, ged 22 jan 1809 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits geb 2 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Dirks en Dieuke Obbes
Aaltje Gerrits geb 19 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Alberts en Aafke Jans; ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Alberts en Aafke Jans
Aaltje Gerrits Jan Zoltman en A.G., beide van HRL, laatst geproclameert op gisteren 7 apr 1776 HRL, zijnde geweest Eerste Paaschdag en getrouwt op 8 apr 1776 HRL
Aaltje Gerrits ovl 13 dec 1787 HRL, oud 66 jaar; ovl 24 okt 1805, oud 54 jaar
Aaltje Gerrits zie ook: Stuurman, Hendrik de Vries en A.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Hijke Hendriks de Vries, geb 4 mrt 1809, ged 2 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Hendriks de Vries, geb 5 mrt 1810, ged 11 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Aaltie Gerrits geb 12 jun 1754 HRL, ovl 27 nov 1818 HRL, huwt met Pieter Thijssen; BS huw 1818; kind: Tys Pieters, geb 10 jul 1783, ged 27 jul 1783 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Anne Seerps op 31 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 31 mei 1795, wonende te op de Zoutsloot in 1811; hu Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811; Anne Sjerps ende A.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Beerends deszelfs schoonbroeder, 16may17 95; ondertrouw HRL
Aaltje Gerrits geb 1786 HRL, ovl 3 feb 1858 HRL, huwt met Bouwe Hendriks Zeen op 27 jul 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 jul 1826, dienstmeid. Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, dv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Aaltje Gerrits geb 1757 ... , huwt met Victor Clifford, getuige bij geboorte aangifte van Klaas als zv Fettje/Tietje Klases in 1811, wonende te Sexbierum 1819; bsha181ge, huw 1819, ovl 1837
Aaltje Gerrits huwt met Heerke Wiggelenhuizen; BS huwafk. 1811; Heerke Wiggelenhuizen en A.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; kind: Klaaske Heerkes Wiggelinghuizen, geb 12 okt 1788, ged 4nov17 88 Grote Kerk HRL
Aeltje Gerrits Zeeger Theunis ende A.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fockkes, 26 Oct 1748; huwt met Zeeger Theunis, beyde van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Catharina Segerts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Aeltje Gerrits Hendrik Jansen ende A.G. beide van HRL, komende wegens de bruid Jelle Gerryts desselvs broeder, 28 Aug 1751; huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 29 Augusti en den 5-12 Septemb 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Gertje Hendriks, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL
Aaltje Gerrits huwt met Harmen Bruining, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mrt 1755
Aartje Gerrits zie ook: zie ook Aartje en Ake Gerrits; HRL, Verklare door te Consenteeren en toetestemmen de Huwelijksverbintenis van mijnen voornoemde Zoon Piebe Douwe Pooch met A.G., alzo dezelve met mijn genoegen is. Actum den den 29 apr 1816
Aat Gerrits ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaases en Klaare Aats Aats G., ged 9 apr 1752 Westerkerk HRL, dv Gerrit Klaassen en Claara Aats
Aatje Gerrits zie ook: Aartje en Ake Gerrits; Uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Bolsward. 1787 Gerrit Baukes en Antje Hendriks hebben haar kind dat geb was den 5 apr laaten dopen den 22 dito en noemen Aatje. Bolsward den 29 apr 1816
Adriaantje Gerrits geb 3 jan 1801 HRL, ged 8 feb 1801, N.H., dv Gerrit Lieuwes en Antje Harmens; dopen Grote Kerk HRL 1801
Ake Gerrits zie: Bijlsma
Ake Gerrits zie ook: Aartje en Ake Gerrits; Ik ondergetekende Vader van mijn Zoon P.D.P., thans wonende te HRL, Verklare door te Consenteeren en toetestemmen de Huwelijksverbintenis van mijnen voornoemde Zoon Piebe Douwe Pooch met A.G., alzo dezelve met mijn genoegen is. Actum den den 29 apr 1816
Akke Gerrits zie: de Jong, Munnike, de Vries
Ackke Gerrits Gerrit Harmens en A.G., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 apr 1775 HRL. en toen getrouwt
Akke Gerrits huwt met Roelof IJnses; BS ovl 1838
Albert Gerrits Claas Hijlkes en Janke Alberts, beide van HRL, huw.aang. 3 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader A.G. ; huw.aang. HRL 1737
Albert Gerrits ged 24 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Albert Gerrits geb 19 sep 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Aukje Hendriks
Albert Gerrits A.G. ende Geertruid Beernts beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Wesling, 29 Oct 1746; huwt met Geetruid Beernt, beyde van HRL, geproclameerd den 30 octob: en den 6-13 Novemb 1746 en doen ook getrouwt
Albertina Gerrits zie: Hartman
Aldert Gerrits zie: Krijl, (2x) van der Zee
Ale Gerrits woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 44, 1 mrt 1804
Ambrosius Gerrits zie: Jansma
Andrys Gerrits ged 30 jun 1740 Westerkerk HRL, zv Gerrit Durks en Hittje Andrijs
Andries Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen reparatie aan de Trekweg, 12 dec 1787: 893 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Angenietje Gerrits geb 21 jul 1783, ged 22 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hendriks en Lysbeth Hendriks
Anna Gerrits zie: de Boer, vd Meer, Westerbaan
Anna Gerrits van Alkmaar ende Ewert Sijbrands van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruidegom en bruid desselvs Oom van de bruidegom Jan Beerns steenvoerder en Vertonende Attestatie dat aldaar de geboden waeren aangetekent; huw.aang. HRL 1739; huwt met Evert Sijbrens, kind: Trijntje Everts, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL
Anna Gerrits Arnoldus Grieper, sergeant onder de compagnie van capitein Paets, en A.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende; kind: Dina Arnoldus Griepe, geb 8jun189, ged 21 jun 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Antje Gerrits Westerbaan
Antje Gerrits zie: Adema, Faber, Hingst, Kreil, Overbeek
Antie Gerrits ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaases en Klaara Aats
Antje Gerrits huwt met Evert Sijberens, kind: Sijbren Everts, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Everts, ged 22 jan 1741 Grote Kerk HRL
Antje Gerrits ged 18 nov 1746 Grote Kerk HRL. op Belidenis des Geloofs, Egte Vrou van Rimmert Theunis; huwt met Rimmert Theunis, kind: Theunis Rimmerts, ged 10 sep 1747 Grote Kerk HRL
Antje Gerrits en Cornelis Tjerks, beyde van HRL, huw.aang. 25 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen, desselfs Neeff; huw.aang. HRL 1736; huwt met Corneelis Tjerks, kind: Janke Corneelis, ged 11 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Corneelis, ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Antie Gerrits ged 25 mrt 1760 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Antje Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 950 en 700 Caroliguldens, 19 nov 1729: f. 135:10:0 (GAH283); id. 18 dec 1730 (GAH283); id. 19 dec 1731 (GAH283); id. 17 dec 1732 (GAH283); id. 21 dec 1733 (GAH283); id. 20 dec 1734 (GAH283); id. 19 dec 1735 (GAH283); id. 17 dec 1736 (GAH283); id. 16 dec 1737 (GAH283); id. 17 dec 1738 (GAH283); id. 16 dec 1739 (GAH283); id. 19 dec 1740; id. 19 nov 1742; id. 18 dec 1743; id. 21 dec 1744; id. 20 dec 1745; id. 21 dec 1746; id. aan de erven 28 dagen lijfrente van 950 Caroliguldens en 45 dagen lijfrente van 700 Caroliguldens, met 2 Caroliguldens en 10 stuivers voor het opbrengen van de constitutiebrief, 8 feb 1747: 16 Caroliguldens en 6 stuivers; (geen boeknr. vermeld); ovl 16 jan 1747 HRL; op haar lijf stond een kapitaal van 1650 Caroliguldens geconstitueerd, 700 Caroliguldens 9 1/2% per jaar dd 29 nov 1721, en 950 Caroliguldens 8% per jaar dd 18 dec 1724; lijfrente f. 59:10:0 en f. 76:0:0, tesamen f. 135:10:0 vervallen aan de gemeente
Antje Gerrits huwt met Dirk Willems, kind: Gerrit Dirks, geb 19 mrt 1782, ged 16 apr 1782 Grote Kerk HRL
Antje Gerrits geb 5 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Durcks en Diuwke Obbes
Antje Gerrits geb 9 mei 1773, ged 30 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jochems en Frouwkjen Johannis; Antie Gerrijts, ged 9 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jogchems en Frouwkje Johannes
Antie Gerrits Wybe Dirks ende A.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Tjebbe Johannis mr. gortmaker alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Antie Gerrits Pier Beerns ende A.G. beide van HRL, komende voor de bruid desselfs neef Jan Cornelis, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Antje Gerrits Popke Minnes en A.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 oct 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Minne Popkes, geb 8 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Popkes, geb 2 okt 1790, ged 9 nov 1790 Grote Kerk HRL
Antje Gerrits ovl 16 jan 1747 HRL, ontvangt lijfrente 1740-1747
Antje Gerrits ovl 4 jul 1808 Workum, huwt met Daniel Boomgaard, ovl onder de naam: A.G. Hingst, wordt ook Hingst genoemd in huwelijksakte dochter Aaltje Boomgaard in 1831; BS huw 1818, huw 1822, huw 1824, ovl 1847
Antje Gerrits ovl 1781 ... , huwt met Klaas Pieters Burghout; BS huw 1823, ovl 1838
Antje Gerrits ovl 1779 HRL, huwt met Louwrens Willems Nak, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Maay 1752 en den 22 dito getrouwdt; huw reg. N.H. HRL, BS huw 1827, ovl 1848
Antje Gerrits geb 10 dec 1809 HRL, N.H., dv Gerrit Willems en Heina Ottes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 10 dec 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems en Heina Ottens
Antje Gerrits huwt met Allert Kreyl; BS ovl 1833
Antje Gerrits huwt met Jacob Gijsberts de Boer; BS ovl 1833
Antje Gerrits huwt met Hans Christoffels Meinsma, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt en getrouwt den 26 dito 1741; Hans Christoffels Meissnar (!) ende A.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Bouwe Gerrits, 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Antje Gerrits Rommert Teunis ende A.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Wijger Cornelis, 7 May 1746; huwt met Rommert Theunis, beyde van HRL, sijn geproclameerd 8, 10 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Arend Gerrits zie: Franken
Arjen Gerrits zie ook: Arjen Geerts; Johannes Jeltes Van Makkum en Grijtie Dirks Van hier, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende Voor de Bruyd A.G. ; huw.aang. HRL 1735; A.G. ende Eiskjen Eisses beide van HRL, koomende voor de bruit desselvs swaeger Fedde Jentjes, 22 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Arjens, ged 3 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Arjens, ged 22 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Gretje Arjens, ged 5 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Arjens, ged 17 okt 1741 Grote Kerk HRL
Ate Gerrits zie: Zeilmaker; A.G. en Sijbrigje Goverts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 jan 1809; ondertrouw HRL
Ate Gerrits woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 94, 1 mrt 1804
Atje Gerrits zie: Kok; Heere Ages Bakker en A.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; kind: Age Heeres Bakker, geb 11 apr 1811, ged 28 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: H. Aris B.
Auke Gerrits zie: Buren
Aukje Gerrits zie: Cuperus, Rex
Aukje Gerrits ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jansen en Dieuke Jacobus; A. Gerriths, ged 1 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Gerrith Jans en Dieuke Jacobus
Baartje Gerrits geb 21 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hayes en Antje Eises
Barent Gerrits Dirk Claesen ende Doutjen Doedes beyde van HRL, koomende weegens de bruid B.G., mr weever, 20 dec 1749
Bart Gerrits huwt met Houkje Jans van Mantgum, kind: Gerrit Barts vd Werf, geb 1784 HRL; BS ovl 1856
Bartel Gerrits Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bedieninge van Koopmans Boode van Hier op Amsterdam is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom bereykt heeft om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van B.G. winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van Jan Arjens tot koopmansboode van dese Stad op Amsterdam op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, Auhtoriseerende provisioneelijk tot de administratie dies de persoon van B.G. die daar van sal hebben te doen den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 26 aug 1737, (was get. ), Hendrik Schaaff, Ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Laeger Stonde; Op heden den 26 aug 1737 heeft B.G. den Eed als substituut koopmansboode gepresteerd coram presid. H. Schaaff, In Kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Arjens gesterkt met sijn vader Arjen Boykes poortier van de Havens Poort binnen dese Stad hoe door ''t overlijden van Marten Gillis Mesdag de bediening van maakelaar binnen dese Stad is komen te vacceren waar mede alsoo den supplnt seer geerne soude sijn gebenificieerd soo addresseerd deselve sig bij deesen aan UEd Achtb:met onderdanigt versoek dat UEd Achtb gunstelijk behagen mag hem daar toe te nomineeren en aan te stellen dog aangesien hij supplnt tot nog toe geen genoegsaamen ouderdom bereykt heeft om die bedieninge selve waar te nemen soo soude deselve met eenen seer ootmoedig versoeken dat UEd Achtb:provisioneelijk tot de administratie dies gelieven te qualificeeren de persoon van B.G. winkelier binnen dese Stad en die sulx insgelijks van Harten wenst en van UEd Achtb supplieert, quo facto etc, (was get. ), P.F. Reidema, 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits deesen de persoon van Jan Arjens tot meede gesw. maaklaar binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande. Auhtoriseerende provisionelijk tot de waarneminge van de bedieninge de persoon van B.G. op lasten en pligten daartoe behorende die daar van sal hebben te doen den behoorlijken Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 14 oct 1737, (was get. ), D.D. Kempenaer, Ter Ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14 oct 1737 heeft B.G. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Kempenaer gepresteerd als substituut maaklaar, In Kennisse van mij secrtr., M. van Indinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Is weggetrokken uit HRL in 1742. Zie verder: Jan Arjens betreffende de vervanging van B.G. ; Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; GERRITS, BAUKJE
Baukjen Gerrits zie ook: Baukjen Geerts; Jan Jetses ende B.G. beyde van HRL, koomende wegens de bruid Tjeerd Gerrits desselfs broeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Baukje Gerrits ovl voor 1828, huwt met Jan Johannes; BS huw 1827
Beitske Gerrits ovl 18 feb 1768 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 550 Caroliguldens, 19 jan 1767: f. 52:5:0; id. 18 jan 1768; id. 19 mrt 1764; id. 13 feb 1765; (geen boeknr. vermeld); id. aan de erven 5 weken 9 1/2% met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 11 mrt 1768: f. 7:10:8; op haar lijf en leven was geconstitueerd f. 550:0:0 dd 12 jan 1763
Bente Gerrits ende Evertie Einkes, beide van HRL, huw.aang. 9 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Einke Jansen, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1735; en Hiltje Gerbens beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Willem Gerbens, 21 dec 1743; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:16:0 wegens lopen weyt door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 6 feb 1748, kwit. no. 6 (GAH1077)
Berber Gerrits Hendrik Haan ende B.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef IJsbrand Harmens vertonende schriftelijk vaeders consent met een gebod in de Week, 14 Jun 1749; huwt met Hendrik Haan, beyde van HRL, geproclameerd 15, 17 en 22 jun 1749 en doen ook getrouwt
Berend Gerrits zie: Baantjer, Hankes, (2x)
Beernt Gerrits ende Reinouke Alles, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1738 HRL, komende voor de Bruit Watse Pieters, en vertoonde des Bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Beernt Gerrits en Grietje Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Jansen; huw.aang. HRL 1736
Beernt Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur, samen met D. Rienks van Bolsward, een jaarlijkse lijfrente, 30 sep 1733: f. 27:0:0 (GAH2883)
Beernt Gerrits ovl voor 1735; gemeentebestuur betaalt aan de weduwe B.G. 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, ord. 30 sep 1750: f. 45:0:0 (GAH428); id. ord. 29 sep 1749 (GAH427); id. 26 sep 1737 (GAH283); id. 19 sep 1734 (GAH283); id. 28 sep 1740; id. 25 sep 1741; id. 26 sep 1742; id. 30 sep 1743; id. 28 apr 1744; id. 27 sep 1745; id. 26 sep 1746; id. 25 sep 1747; id. 30 sep 1748; id. 29 sep 1749; id. 30 sep 1750; id. 29 sep 1751; id. 27 sep 1752; (geen boeknr. vermeld)
Beerend Gerrits woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Gerrits B.G. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 mrt 1782 HRL, en zijn getrouwd den 1 apr daar aanvolgende
Berend Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Beert Gerrits wever in 1745; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 6:10:0 wegens weefloon van een stuk doek ten behoeve van het Weeshuis, 22 dec 1744, kwit. no. 2 (GAH1027); id. 26 jan 1745, kwit. no. 3; id. 23 mrt 1745, kwit. no. 5; id. 16 nov 1745, kwit. no. 14 (GAH1075); id. 21 dec 1745, kwit. no. 4; id. 15 feb 1746, kwit. no. 10; id. 19 apr 1746, kwit. no 17; id. 3 mei 1746, kwit. no. 29; id. 30 aug 1746, kwit. no. 30; id. 20 sep 1746 kwit. no. 33; id. 27 sep 1746, kwit. no. 34; id. 11 okt 1746, kwit. no. 36; id. 29 nov 1746, kwit. no. 41; id. f. 13:0:0 voor 2 stukken doek ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 25 okt 1746, kwit. no. 37 (GAH1075); id. 28 feb 1747, kwit. no. 13 (GAH1076); id. 17 jan 1747, kwit. no. 5 (GAH1076); id. 31 jan 1747, kwit. no. 7 (GAH1076); id. 21 mrt 1747, kwit. no. 15; (GAH1076); id. 5 sep 1747, kwit. no. 21 (GAH1076); id. 28 nov 1747, kwit. no. 27 (GAH1076); id. 6 feb 1748, kwir. no. 2 (GAH1077); id. 21 jan 1749, kwit. no. 3 (GAH1078); id. 17 feb 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. 24 nov 1750, kwit. no. 18 (GAH1079); id. 12 jan 1751, kwit. no. 5 (GAH1080); id. 2 mrt 1751, kwit. no. 14 (GAH1080); id. 23 mrt 1751, kwit. no. 17 (GAH1080)
Beernt Gerrits Heert Reyns ende IJffke Poulus beyde van Almenum, koomende weegens de bruid B.G. desselfs goede bekende, 1 May 1751
Bernardus Gerrits zie: Bekker, Hankes
Bouwe Gerrits Hans Christoffels Meissnar (!) ende Antie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder B.G., 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Broer Gerrits ovl 18 jul 1806 HRL, huwt met Maria Burgerts van Dieteren; BS huw 1833; B.G. en Marijke Burgerts, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Pier Abes als steevader van de bruid. 22 feb 1806; ondertrouw HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 187, 34 jaar, ongehuwd, inwonend bij Pier Abes, Franekerschipper, 1 mrt 1804
Catharina Gerrits ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Wendeltie Rimmerts
Catharina Gerrits Harmen Hendriks en C.G., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato zijnde 31 mei 1772 HRL. en toen getrouwd
Christiaen Gerrits huwt met Lijsbeth Wopkes, kind: Elske Christiaens, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Christiaan Gerrits heeft een zuster Magdalena Gerrits; mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake de inbreng van 2 weeskinderen C.G. en Magdalena Gerrits, nu in het Weeshuis ingekomen, 21 aug 1742 (GAH1072); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.G. met weven verdiend, 1 mrt 1757 (GAH1086)
Cornelis Gerrits zie: de Mol
Cornelis Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 45:0:0 terzake 5 lopen grauwe orten ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 5 nov 1740, kwit. no. 13 (GAH1070)
Cornelis Gerrits huwt met Rinske ... , kind: Gerrit Cornelis de Boer, geb 1786 Arum; BS huw 1843
Dijke Gerrits ovl 7 nov 1794 HRL, oud 66 jaar
Dieuwke Gerrits zie: Brouwer
Dieuke Gerrits ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Riemke Jans
Dieukje Gerrits kind: Riemkje, geb 1 may 1781, ged 19 jun 1781 Grote Kerk HRL; Roelof Dieuwkes, geb in onegt 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL
Dieuwke Gerrits ovl 2 mei 1810 HRL, huwt met Lammert Berends; BS huw 1819; Lammert Berends en D.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Dieuwke Gerrits kind: Roelof Baukes Brouwer, geb 1789 HRL; BS huw 1814
Dirk Gerrits zie: Smits
Dirk Gerrits huwt met Antje Arjens, kind: Arjen Dirks, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL; D.G. ende Antie Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 13 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Fransen, desselfs Stiefvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Gerrits ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goikjen Dirks
Dirk Gerrits ged 24 jun 1756 Westerkerk HRL, zv Gerrit Klaasses en Claare Aarts
Dirk Gerrits ovl voor 1739; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de weduwe D.G. f. 13:0:0 terzake weefloon van 2 stukken doek ten behoeve van het Weeshuis, 26 aug 1738, kwit. no. 24 (GAH1068)
Dirk Gerrits geb 6 feb 1779, geb 28 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Dieuke Hanses
Dirk Gerrits geb 2 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Dieuke Obbes
Dirk Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 weegens dragen en meeten van 6 schou turf, ord. no. 12, 18 nov 1730. (GAH1060)
Dirkje Gerrits zie: de Mol
Dirkjen Gerrits Eibert Harings Apma van HRL, ende D.G. van Hindeloopen zijnde aangegeeven door de bruydegom met vertooninge van attestatie dat de geboden tot Hindeloopen wettig waeren aangegeeven, 11 Mrt 1747
Doekele Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens aangenomen werk aan de Trekweg, 24 jul 1810: f. 620:0:0, (geen boeknr. vermeld)
Doetje Gerrits ged 2 jul 1741 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Arjens en IJnske IJntes
Doetje Gerrits zie ook: D.H. Prous; huwt met Tjitske Romkes Zeldenrijk; dopen Grote Kerk HRL 1804
Doedtje Gerrits Sjoerd Hijlkes van HRL. ende D.G. van de Gorredijk, zijnde aangegeeven door de vroedsman Sjoerd Bosscha, met vertooninge van schriftelijk consent van des bruidegoms curatoren en des bruids vaeders, 10 dec 1746
Doutje Gerrits ovl voor 1835, huwt met Tjeerd Tietes; BS huw 1834
Douwe Gerrits zie: Drost, Tichelaar, de Vries
Eeke Gerrits zie: Zwerus
Eeke Gerrits Frans Jans ende E.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs aengetroude oom Jan Roels, 8 Apr 1747; huwt met Frans Jansen, beyde van HRL, geproclameert 3, 9 en 16 apr 1747 en doen ook getrouwt
Eelkje Gerrits zie: de Jong
Eeltien Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:7:0 terzake het kuypen van vaatwerk ten dienste van het Weeshuis, 9 mei 1742, kwit. no. 9 (GAH1061); id. f. 21:6:0, 7 nov 1752, kwit. no. 26 (GAH1081)
Eibert Gerrits huwt met Antje Hendriks, kind: Hendrikje Eiberts, geb 21 sep 1776, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL
Eibert Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur voor het bearbeiden van turf, 1 apr 1757: f. 3:3:0; id. 17 sep 1757: f. 20:9:0; id. 30 sep 1760: 40 Caroliguldens en 17 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Elias Gerrits zie ook: Bijlsma; Bolswarder schipper, beloond met f. 3:0:0 uit de correspondentiebeurs wegens het toebrengen van hulp aan de knecht van weduwe Galemkamp, welke op 13 aug 1804 ''s avonds in het stikdonker, in de Brouwersgracht is gevallen, met gevaar voor eigen leven. de president wordt verzocht de penningen uit te reiken en te bedanken voor getoonde moed, vlijt en menslievendheid. 16 aug 1804 (GAH50); huwt met Rigtje Fransen, kind: Gerrit Elias, geb 29 apr 1794, ged 27may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Elias, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Martijntje Elias, geb 21 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL
Elisabeth Gerrits zie: Smits, Visser, de Vries
Elizabeth Gerrits Sjoerd Winia en E.G., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 4 oct 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Elske Gerrits zie: Oudeboon
Elske Gerrits ged 26 sep 1748 Westerkerk HRL, dv Gerrit Keimpes en IJfke Corneelis
Emke Gerrits Abraham Clases van Makkum ende E.G. van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Romke Hotses die een verklaringe van des bruits moeder vertoonde, verklarende de comparantendat hunne proclamatien tot Mackum meede voor 7 dagen zijn aangegeven, 20 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Engel Gerrits huwt met Teetske Arends, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-24 sep en de 1 okt 1741 en den 8 dito getrouwt; E.G. ende Tetske Anes (!) beide van HRL, komende voor de bruid desselvs Vaeder Ane Martens, 16 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gerrit Engels, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Beytske Engels, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Engels, ged 29 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Ariaentje Engels, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Engels, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL; Dirk van Veen van Alkmaar, ende Beydske Arends van HRL, komende weegens de bruyd E.G. des selfs swager, 19 Nov 1744
Eppe Gerrits huwt met Riemke Jans, kind: Antje Eppes, ged 10 may 1740 Grote Kerk HRL
Evert Gerrits zie: van der Linden, Wagenaar
Evert Gerrits huwt met Berber Freerks, kind: Trijntje Everts, geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits zie: Brouwer
Evertje Gerrits huwt met Lammert Berends, kind: Gerrit Lammerts, geb 6 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Lammerts, geb 15 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Riemke Jans; ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Rinskjen Jans; ovl 3 mei 1801 HRL, huwt met Jan Anes Scheer; bsha181huwafk, huw 1821, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Jan Aanes en E.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage kind: Riemke Jans, geb 7 may 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Jans, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Jans, geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Evertje Gerrits geb 24 nov 1809 HRL, N.H., dv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs
eyse Gerrits geb 9 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hayes en Antje eyses
Feikje Gerrits Fijke(!) en Jan Holkes, beide van HRL, huw.aang. 11 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Swager Johannis Eelkes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Holkes, kinderen: Sjouwkje en Aeltje Jans, beiden ged 19 jun 1742 Grote Kerk HRL
Felten Gerrits zie ook: G.F. Boomsma; huwt met Lijsbet Walings Kievijt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 jan en den 4 feb en getrouwt de 6 dito 1742 F.G. ende Lijsbeth Walings Kievijt beyde van HRL, koomende weegens de bruid Douwe Jansen mr bakker, 20 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van het Weeshuis f. 15:4:0 terzake kuipen van vaatwerk ten dienste van het Weeshuis, 11 mei 1756, kwit. no. 5 (GAH1085); id. f. 30:18:0, 8 nov 1756, kwit. no. 9 (GAH1085); id. f. 10:19:0, 17 mei 1757, kwit. no. 6 (GAH1086); id. 22 nov 1757, kwit. no. 20 (GAH1086); president-voogd Jan Breton betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters met kuypen bij F.G. verdiend, 8 feb 1752 (GAH1081); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:7:0 wegens kuipen van vatwerk en leveren van hoepen t. d. v. het Weeshuis, 23 nov 1747, kwit. no. 34 (GAH1076); id. f. 14:19:0 wegens kuipen en repareren van vatwerk t. b. v. het Weeshuis, 14 mei 1748, kwit. no. 15 (GAH1077); id. f. 25:16:0, 7 mei 1754, kwit. no. 8 (GAH1083); id. 5 nov 1754, kwit. no. 19 (GAH1083); id. f. 21:5:0 wegens het kuipen van vatwerk t. b. v. het Weeshuis, 19 nov 1748, kwit. no. 30 (GAH1077); id. f. 11:2:0, 13 mei 1749, kwit no. 16 (GAH1078); id. f. 14:12:0, 11 nov 1749, kwit. no. 32 (GAH1078); id. f. 11:8:0, 12 mei 1751, kwit. no. 19 (GAH1080); id. f. 19:13:0, 9 nov 1751, kwit. no. 31 (GAH1080); mede-weesvoogd Alef van der Meulen betaalt f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters in 1 jaar verdiend met kuipen bij V.G. (Boomsma ?), 28 jan 1749 (GAH1078); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 20:16:0 terzake het kuipen van oude en nieuwe vaatwerkewn t. b. v. het Weeshuis, 10 nov 1750, kwit. no. 33 (GAH1079); id. f. 21:13:0 wegens kuypen van vaatwerk t. b. v. het Weeshuis, 8 mei 1753, kwit. no. 13 (GAH1082); id. f. 25:11:0, 13 mei 1755, kwit. no. 6 (GAH1084); id. f. 28:9:0, 4 nov 1755, kwit. no. 14 (GAH1084); id. f. 26:6:0 voor het repareren van vaatwerk in het Weeshuis, 6 nov 1753 (GAH1082); president-voogd M.K. Blok betaalt f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters in het kuypen bij G.V. verdiend, 4 feb 1755 (GAH1084); id. f. 4:0:0 terzake expensen door hem verlegt tot inkoop van een snymes en dissel voor de weesjongen Gerrit Pieters, 3 mrt 1751, kwit. no. 10 (GAH1080); mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters met het kuipen bij F.G. in 1 jaar verdiend, 6 feb 1753 (GAH1082)
Fetje Gerrits zie: Olenjus
Fettje Gerrits huwt met Sijbout Pieters Renia, wonende te HRL; BS huw 1843
Foppe Gerrits zie: Donjema
Foppe Gerrits huwt met Klaaske Sjoukes, kind: Sjouke Foppes, geb 24 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Foppes, geb 10 nov 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL
Foppe Gerrits geb 23 sep 1805 HRL, ovl voor 1809, ged 8 okt 1805 HRL, N.H., zv Gerrit Foppes en Aukje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 1 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Foppes en Aukje Johannes
Franciscus Josephus/Frans Gerrits zie: ter Heyde, Swerus
Frans Gerrits ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Namkien Gerbens
Frans Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 26:16:0 wegens ijzerwerk door hem ten behoeve van het Weeshuis geleverd, 25 nov 1749, kwit. no. 41 (GAH1078)
Franske Gerrits zie: Hof
Froukje Gerrits zie: Appelhof, van der Burg
Frouwkje Gerrits ged 24 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Fungerke Gerrits ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Nankje Gerbens
Gatske Gerrits ged 25 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Douwes en Marieke Jans
Geert Gerrits zie: Fabriek
Geert Gerrits Anne Sijtses ende Hijlkjen Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 31may 1738 HRL, komende voor de bruid desselfs Oom G.G. ; huw aang. HRL 1738
Geert Gerrits ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts de Roo(s)
Geert Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 134, 1 mrt 1804
Geert Gerrits Willem Hendriks ende Trijntie Ritskes beide van HRL, koomende voor de bruid G.G., 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Geertje Gerrits zie: Driesen, Hankes, Oostra
Geertje Gerrits ged 20 apr 1749 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jacobs en Maatje Hendriks
Geertje Gerrits huwt met Sijbren Harmens, kind: Harmen Sijbrens, geb 23 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL
Geeske Gerrits Andries Oolsoonsonne ende G.G. beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs broeder Claes Gerrits Knoop, 28 dec 1748; huwt met Andries Oolsonsonne (misschien Olssen ?), beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 jan en den 21 dito 1749 getrouwt
Gepke Gerrits Minne Cornelis en G.G. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger Vlas IJdes, 22Fb1744; huwt met Minne Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en den 10 dito getrouwt
Gerben Gerrits ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Namkjen Gerbens
Gerben Gerrits Sikke Jansen ende Japke Douwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.G. deselvs aengetroude neeff, 15 Apr 1747; Willem van Cassel ende Wickjen Pijtters beyde van HRL, koo- mende weegens de bruyd desselfs oom G.G., 7 Oct 1747
Gerke Gerrits Hendrik Warnders ende Wytske Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.G. deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Germentje Gerrits ovl 29 apr 1790 HRL, oud 12 jaar
Gerrit Gerrits zie: Hankes, Hartman, Keyser, Kuiper, de Mol, Postma, Souverein, 2x de Vries
Gerrit Gerrits Roeloff Jansen en Marijke Huygens, beyde van HRL, huw.aang. 10 okt 1733 HRL, Comende voor de Bruid G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Jan Andrijs ende Aukjen Jurjens, beide van HRL, huw.aang. 12 feb 1735 HRL, komende voor de bruid G.G. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Gerrit Gerrits ged 1 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goikjen Dirks
Gerrit Gerrits ende Goikjen Dirks Rienstra, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL, koomende voor de bruit desselvs vader Dirk Pijtters; huw.aang. HRL 1738; huwt met Geinkje Durks, kind: Marten Gerrits, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL; huwt met Goikjen Dirks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); kind: Marten Gerrits, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Goykjen Durks; kind: Gerrit Gerrits, ged 1 feb 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Goikjen D. ; kind: Dirk Gerrits, ged 3 apr 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Goikjen Dirks; kind: Swopkjen Gerrits, ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Goeykjen D.
Gerrit Gerrits dezelfde als hieronder ??; huwt met Wendeltje Willems, kind: Grietje Gerrits, ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL
Gerrit Gerrits dezelfde als hierboven ??; huwt met Wendeltie Rimmerts, kind: Catharina Gerrits, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Gerrit Gerrits woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Gerrits G.G. en Antje Jeroens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 dec daaraanvolgende getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. en Ybeltje Douwes Boltha, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24, zijnde twee Pinksterdag getrouwd
Gerrit Gerrits ovl 28 jun 1790 HRL, oud 30 jaar
Gerrit Gerrits Pieter Anthonij Groes ende Trijntie IJpes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.G., mr metselaar, 10 May 1749
Gerrit Gerrits Geeft UEd; Achtb:onderdaniglijk te kennen Poulus Daniels ordrs turfdrager en Burger alhier, dat hij supplnt zeer gaerne genegen zoude zijn dese bedieninge te transporteren op eenen G.G., mede alhier wonagtig; en vermits dese overdragt niet kan nog vermag te geschieden sonder UEd:Achtb:consent en gratie. Soo addresseren deselve sig bij desen aen UEd:Achtb:met ootmoediglijk versoek ten einde ''t UEd:Achtb:goedgunstig behage mag in dese overdragt te accorderen, en over sulx G.G. in plaets van Poulus Daniels tot ordrs turfdrager aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehoren q. f. etc:(was getekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de mede supplnt G.G. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad in plaets van Poulus Daniels op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden, daertoe staende. Actum den 1 mrt 1741 (was get:) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr:ab:sec: (get:) P. Reidema; (Onder Stonde); Praestitit Jus Jurandum Coram Praeside Pier Bretton. Actum op den Raedhuise in HRL den 1 mrt 1741. In Kennisse van mij gesw. clerqc (get:) P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:5:0 wegens dragen en meten van 20 schouw turf aan het Weeshuis, 27 mrt 1752, kwit. no. 2 (GAH1081); id. f. 22:13:0 van 22 schouw en 26 korven turf, 23 mrt 1754, kwit. no. 2 (GAH1083); id. f. 15:1:0 voor dragen en meten van 15 schouw en 3 korven turf in het Weeshuis, 15 jun 1757, kwit. no. 12 (GAH1086); ontvangt van het gemeentebestuur voor dragen, meten en loegen van 27 schouw turf, geleverd aan de Voorwacht, ord. 3 okt 1749: f. 36:5:0 (GAH427); id. voor het bearbeiden van turf, 29 jun 1757: f. 13:5:0; id. voor dragen, meten en loegen, 4 dec 1749: 23 Caroliguldens en 10 stuivers; ontvangt van het Weeshuis f. 12:6:0 terzake het mouten, dragen en slepen van een last garst ten behoeve van het Weeshuis, 11 feb 1755, kwit. no. 6 (GAH1084)
Gerrit Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 84, 1 mrt 1804
Gerrit Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 139, 1 mrt 1804
Gerrit Gerrits aangesteld tot de bediening van de brandspuiten de ambtenaren G.G. en Jan Nak, kalkkroders, Willem Pleiting en Sijtse Gerrits, koolmeters, do. 29 dec 1803 (GAH49); Maandag den 14 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde in nader overweging genoomen, den Requeste van de Burgers Jan Nak, en G.G. als kalkkruyers, en Hendrik Drost als Kalkmeeter, tendeerende verzoek, dat de kalk, welke hier in de haaven in Scheepen ingelaaden en na buiten Vervoerd word, door hun mogte werden verwerkt, in plaatze dat thans zulks door de arbeiders van de Kalkwerken geschied, Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden gedagte Request met navolgende Appoinctement uit te geeven: ?De Raad der Gemeente diffciculteert in het verzoek der Supplianten, Wanneer dezelve niet door den kooper of verkooper, worden gerequireerd?. (GAH44)
Gerrit Gerrits president-voogd B. Dreyer betaalt f. 20:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Jenne Jans in 1 jaar verdiend met schoenmaken bij G.G., 20 mei 1760 (GAH1089)
Gerrit Gerrits G.G. en Maartje Taedes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Nanning Willems, 9 May 1744; huwt met Maatje Taedes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 en doe ook getrouwt
Gerrit Gerrits G.G. ende Uilkjen Hemkes beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Johannes Lodewijks alsmeede desselfs moeder Aeltje Pieters, 13 Jun 1744; huwt met Uilkjen Hemkes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 14, 21 en 28 jun 1744 en doen ook getrouwt
Gerrit Gerrits G.G. enden Jeltie Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs oom, 10 May 1749; huwt met Jeltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 en getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. ende Fettje Jans beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Jans des selvs swaeger, 30 May 1750; huwt met Fetje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Gerrit Gerrits G.G. ende Namkjen Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Frans Gerbens, 13 Feb 1751; huwt met Namke Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en ook getrouwdt; kind: Jan Gerrijts, ged 7 mei 1758 Westerkerk; kind: Frans Gerrits, ged 12 aug 1759 Westerkerk HRL; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 jan 1755 Westerkerk HRL, moeder als Tjamkje G. ; kind: Fungerke Gerrits, ged 24 jun 1753 Westerkerk HRL; kind: Gerben Gerrits, ged 2 may 1751 Westerkerk HRL
Gerrit Gerrits G.G. en Geertruid Harmens beide van HRL, komende wegens de bruid Beernd Gerryts desselfs curator, 24 Jul 1751; huwt met Geertruid Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en den 1-8 Augusti 1751 en ook getrouwd
Gerrit Gerrits G.G. ende Janke Gerbens beide van HRL, komende wegens de bruid Doeke Piers desselfs swager, 24 dec 1751; huwt met Janke Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2-9 jan 1752 en den 11 dito getrouwdt
Gerrit Gerrits van HRL, huwt met Hinke Janssen van Makkum, zijn geproclameerd 3, 10 en 17 sep 1752 en doen ook getrouwdt
Gerrit Jan Gerrits geb 26 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sytske Jakobus
Gerritje Gerrits zie: de Vries
Gerritje Gerrits geb 1806 HRL, ovl 15 jan 1831 HRL, ongehuwd, dv Gerritje ... ; BS huw 1831
Goikje Gerrits zie: Kuiper
Goikje Gerrits ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sijbrens en Mayke Gerbens
Grietie Gerrits zie: Dijkstra, de Groot, Hankes, Kleihuis, Kok, vd Linden, van der Mey, Stockmans
Grietje Gerrits ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Durcks en Diuwke Hanzes
Grietje Gerrits ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Wendeltje Willems
Grietje Gerrits huwt met Beernt Beernts, kind: Jan Beernts, geb 3 jun 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Gerrits geb 21 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk, dv Gerrit Pieters en Tjitske Jacobs
Grietje Gerrits huwt met Johannes Hendriks, kind: Hendrik Johannes, geb 18 jan 1781, ged 20 feb 1781 Grote Kerk HRL; weduwe Johannes Hendrikus de Wind, zuster van Saakje Gerrits, verkoopt, via procureur fiscaal Taeke S. Stephanij, als gelastigde van G.G. en Saakje Gerrits weduwe Jan Oenes, twee huizen aan Dirk Lieuwes, 1 voor 40 Caroliguldens en 15 stuivers, de andere voor 31 Caroliguldens, beide op 3 apr 1802; (geen boeknr. vermeld)
Grietje Gerrits Sibren Harmens en G.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Grietje Gerrits huwt met Simon Harmens, kind: Ymkje Simons, geb 30 sep 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL
Grietje Gerrits ovl 27 mrt 1789 HRL, oud 24 jaar
Grietje Gerrits ovl 3 jul 1694, 54 jaar, wedu van Agen Direx Kritenburgh, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Grietje Gerrits huwt met Gerrit Jansen op 25 aug 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Grietje Gerrits huwt met Jan Vlielander; BS ovl 1838
Grietje Gerrits geb 6 mrt 1729 Jelsum, ovl 1 aug 1820 HRL, huwt met Claas Douwes, vlgs ovl akte met kinderen; BS ovl 1820
Gijsbert Gerrits huwt met Namcke Jans, wonende te HRL 1629; GJ1988
Gijsbert Gerrits G.G. ende Hendrikjen Jurjens beyde van HRL, koomende wegens de bruid haar vaeder Jurjen Everts, 29 Apr 1747; huwt met Hendrikjen Jurjens, beyde van HRL, geproclameert den 30 apr en de 7-14 May en 22 dito 1747 getrouwt; kind: Hinke Gijsberts, ged 3 feb 1750 Grote Kerk HRL
Harke Gerrits geb 1780 ... , ovl 22 jan 1812 HRL, huwt met Grietje Cornelis, koorndrager in 1812, ovl wijk G-305, gealimenteerd in 1812, kinderen: Sijtske geb 9 okt 1808 HRL, Aukje, geb 27 aug 1806 HRL, zv Gerrijt Harkes en Anskje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1812; J.H. (wie is dit ??) aangesteld tot storter, en tot korenmeter H.G. in plaats van Arend Huisjemaker en O. Wijnalda, echter onder voorwaarde dat de aanstelling 3 maanden duurt. Leggen eed van getrouwe waarneming af in handen van volle vergadering, 27 sep 1803 (GAH49); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers Cornelis de Boer, en H.G., ter zaake dezelve tegens verbod in de Stad geschooten hadden ieder geboet voor drie CarGuldens boven de kosten. (GAH43)
Harmen Gerrits zie: Buren, Munniks
Harmen Gerrits medevoogd B. Dreyer betaalt f. 42:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Gerrits als weversknegt bij H.G. verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); medevoogd Cl. Nauta betaalt f. 39:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Willems met bontweven in 1 jaar bij H.G. verdiend, 20 jul 1758 (GAH1087); id. f. 52:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Pieter Gerrits als weeflonen verdiend, 23 sep 1760, (B1 089); (Pieter Gerrits mogelijk dezelfde als Pieter Willems!?)
Harmen Gerrits woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Gerrits Jan Jansen ende Teetske Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid H.G., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits Harmen Beerns van HRL. ende Pijtie Heins van Almenum koomende weegens de bruid H.G., 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits Johannes Gerrits en Maria Augustinus beyde van HRL, komende weegens de bruid Frans Jansen, ijserkraemer, vertoonende consent van des bruidegom en bruids vaeder en verklaerde daer en booven de bruydegoms broeder H.G. bekend te zijn dat hun vaeder dit huwelijk consenteerde, 28 dec 1743
Harmen Gerrits huwt met Berber Heins, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; H.G. ende Berber Jans (!) beide van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen Blauwverver desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Gerrits H.G. enden Grijtie Lieuwes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Theunis Weslings desselfs Broodheer, 6Feb. 1745; huwt met Griettje Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 feb 1745 en doen ook getrouwt
Harmen Gerrits H.G. ende Stijntje Beernds (!), beide van HRL, komende weegens de bruid Harmen Harmens, 18 sep 1751; huwt met Stijntje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Septemb en den 3 octob 1751 en den 5 dito getrouwdt
Harmina Gerrits zie: Posthuma
Haye Gerrits zie: de Boer
Haaye Gerrits weesvoogdeen betalen f. 52:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiend loon van IJpe Plantinga en H.G., 8 may 1810 (GAH1142); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van IJpe Plantinga en H.G., 5 may 1807 (GAH1139); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 75:16:0 van de Weesvoogden verdiende Loonen van H.G., Hendrick Gerrijts en IJpe Plan-tinga, 17 may 1808 (GAH1140); id. f. 41:12:0 verdiende Loon van H.G. en IJpe Plantinga, 30 may 1809 (GAH1141); geb 1 jun 1792, ged 19 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hajes en Antje eyses
Haye Gerrits huwt met Gepke Jentjes, N.H., kind: Jentje Hayes, geb 14 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Heere Gerrits huwt met Tryntje Klaasses, kind: Aaltje Heeres, geb 24 nov 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL
Heere Gerrits huwt met Leeuwkje Simons op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Hein Gerrits huwt met Lysbeth Dirks, kind: Gerritje Heins, geb 9 may 1791, ged 24 may 1791 Grote Kerk HRL
Hein Gerrits weduwe H.G. vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 184, 1 mrt 1804
Hein Gerrits huwt met Lyske Jans, kind: Trijntje Heins, geb 23 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL
Hein Gerrits H.G. en Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd den 19 daaraanvolgende; kind: Angenietje Heins, geb 2 okt 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heins, geb 11 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Heins, geb 5 sep 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL
Helena Gerrits zie: Hartman
Hemke Gerrits ovl voor 1815; zie ook: Hoffinga; wed. H.G. gebruiker van wijk D-109, gealimenteerd, medegebruiker Tjeerd Bouwes, sjouwer, eigenaar is Sipke Hoffinga, 1814. (GAH204); huwt met Sibbeltje Sierks, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767; kind: Sjierk Hemkes, geb 16 apr 1772, ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 23 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Antie Hemkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hebbeltje S. ; kind: uylkje Hemkes, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als S. Sjerks; bijgenaamd Lap, aangesteld tot gezworen waker in plaats van Dirk Jans, 11 okt 1804 (GAH50)
Henderina Gerrits zie: van Danswijk; geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Abrahams en Sepkje Rinzes
Hendrik Gerrits ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Hitje Hendriks
Hendrik Gerrits geb 23 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hendriks en Benskje Rintjes; geb 14 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hendriks en Benskje Rintjes
Hendrik Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 116, 1 mrt 1804
Hendrik Gerrits ontvangt van het Weeshuis f. 8:18:0 voor het dragen en meten van 8 schouw en 36 korven turf in het Weeshuis, 29 aug 1758, kwit. no. 9 (GAH1087)
Hendrik Gerrits mede-weesvoogd C. Lanting betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:0:0 door de weesjongen H.G. in 1 jaar bij Jacob Jeremias met stoeldraaien verdiend, 17 mrt 1744 (GAH1073); mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt f. 11:0:0 aan en wegens dito, 17 aug 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd J. Dronrijp betaalt f. 30:0:0 aan dito door de weesjongen H.G. in 2 jaar verdiend met stoeldraaien bij Jacob Jeremias, 24 okt 1747 (GAH1076); mede-weesvoogd T. Radsma betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen H.G. met metselwerk bij heere Wybrens in 1 jaar verdiend, 1 mei 1753 (GAH1082); id. f. 45:0:0 aan dito door de weesjongen H.G. met stoeldraaien bij Jacob Jeremias verdiend, 8 aug 1752 (GAH1081); president-voogd M.K. Kok betaalt f. 50:0:0 aan en wegens dito, 30 apr 1754 (GAH1083); president-voogd Jan Breton betaalt f. 50:0:0 aan dito door de weesjongen H.G. op het metselen bij Claas Folkerts verdiend, 27 mei 1755 (GAH1084); president-voogd Albert Noordga betaalt f. 97:1:8 aan dito wegens verdiende lonen van Jan Elias f. 18:4:0, Pijter Andries f. 15:4:0, Hoite Johannes f. 16:11:4, Meinert Luitjens f. 21:5:0, Hans Wopkes f. 7:1:8 en H.G. f. 18:15:12, 2 jun 1761 (GAH1091); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 62:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen H.G. met metselwerk bij Claas Folkerts verdiend, 22 jun 1756 (GAH1085); id. f. 26:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongens H.G. en Hidde Sjoerds met weven en spoelen verdiend 25 apr 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Minne Blok betaalt aan het Weeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen H.G. als spoelgelt bij Andries Johannis verdiend, 1 mei 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 80:0:0 door de weesjongen H.G. met metselwerk bij Claas Folkerts verdiend, 28 jun 1757 (GAH1086)
Hendrik Gerrits geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Tjitske Jakobs
Hendrik Gerrits geb 30 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jans en Fokje Oenes
Hendricus Gerrits woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Gerrits lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Hendrik Gerrits bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650)
Hendrik Gerrits H.G. en Janneke Reinders, beide van HRL, hebben de laatste af-kondiging gehad den 8 oct 1786 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrikus Gerrits H.G. en Hendrikje Bernardus, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendericus Gerrits H.G. en Geeske Hendriks Drost, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL
Hendrik Gerrits H.G. en Auckje Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 18 oct 1772 HRL. en toen getrouwd; kind: Janke Hendriks, geb 8 okt 1773, ged 24 okt 1773 Grote Kerk HRL
Hendrik Gerrits geb 1741 ... , ovl 25 feb 1816 HRL, huwt met Rinske Klaases Voordewind, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 Janewari 1755; DTB N.H. HRL, 1755, BS ovl 1816, ovl 1822
Hendrik Gerrits huwt met Jacoba Joosten, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 27 nov 1739 en doen ook getrouwt; H.G. ende Jacoba Joosten beide van deese Stad koomende voor de Bruit desselfs Curator Harmen Baksma meede vroedschap alhier, 14 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Gerrits H.G. ende Aefke Cornelis beide van HRL, komende weegens de bruid Hijlke Douwes desselfs neef, 31 Aug 1743; huwt met Aefke Cornelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doe ook getrouwt
Hendrik Gerrits huwt met Grietje Hendriks, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito 1753 en doen ook getrouwt
Hendrika Gerrits ovl 16 aug 1806 HRL, huwt met Jacob Bartels Noorman op 4 dec 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1853
Hendrikje Gerrits Uilke Rinses van Almenum en H.G. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hermanna Gerrits zie: Walta
Herre Gerrits H.G. en Trijntje Klaasses, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hessel Gerrits huwt met Hinke Tijssen, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 Augusti 1748 en den 1 Septemb getrouwt
Hetske Gerrits geb 26 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins
Hidde Gerrits zie: van der Woude
Hylke Gerrits ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Hille Gerrits zie: Vellinga
Hiltje Gerrits zie: Leeksma, van der Werf
Hiltje Gerrits huwt met Reinder Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 27 jan en de 3 en getrout de 10 Febrij. 1771, indertijd echtelieden te HRL; DTB N.H. HRL. 1771, bsha181huwafk, huwelijken; kind: Aaltje Reinders, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Setje Reinders, geb 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Reinders, geb 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Hitje Gerrits ged 5 jun 1768 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Pieters en Neeltje Hendriks
Hinke Gerrits zie: Kleihuis, de Vries
Hinke Gerrits van Kimswert ende Wobbe Wobbes van HRL, huw.aang. 7 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid Tjeerd Gerrits desselvs Oom; huw.aang. HRL 1739
Hinke Gerrits mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Lammert Eeltjes de Vries; BS ovl 1839
Hitje Gerrits zie: de Vries
Hotske/Setske Gerrits zie: Setske Gerrits
Houkje Gerrits zie: Hollander
Hugo Gerrits Jan Overlinde ende Janke Hansen beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.G. met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse olderen, 24 Jul 1745
Huige Gerrits H.G. en Aaltje Berendts, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 17 dezer maand jan 1773 HRL
Jacob Gerrits zie: Haaksma, Hartman, Koster
Jacob Gerrits uyt Oude Sijpe ende Sjoukjen Wybes van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Jacob Symons; huw.aang. HRL 1736
Jacob Gerrits ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Sijtske Jochems
Jacob Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur op 28 aug 1795 voor levering van 221/4 schouw turf 5 Caroliguldens het schouw en 13 stuivers: f. 125:10:4, dragen en loegen f. 22:5:0, meten f. 6:14:8, korfkijken f. 5:0:8, drinkgeld f. 5:0:8 schrijver f. 1:2:8; id. 22 schouw lange turf 5 3/4 Caroliguldens: f. 115:10:0, dragen en loegen voor 21 schouw 24 stuivers, meten 21 schouw 6 stuivers, drinkgeld 5 Caroliguldens en 8 stuivers, tesamen: f. 147:16:0; (geen boeknr. vermeld)
Jakobus Gerrits zie ook: Jakobus Hartman; geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske Jakobus
Jakob Gerrits geb 12 jan 1784, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Tjitske Jakobs
Jakob Gerrits huwt met Trijntje Bartels, kind: Gerrit Jakobs, geb 5 dec 1778, ged 20 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Bartel Jakobs, geb 2 jan 1781, ged 30 jan 1781 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 191, bij hem inwonend Bartele Jacobs, 24 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804
Jacob Gerrits geb 31 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Akke Gerbens
Jacob Gerrits huwt met Baukje Feddricks van Andla, kinderen: Anske Jacobs en Feddrick Jacobs, oud 15 jaar in 1681; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Jacob Gerrits huwt met Grietje Johannes op 20 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Jan Gerrits zie: de Boer, 2x Dijkstra, Faber, de Jong, Kleihuis, Spitske, Spoelstra, Tichelaar, Veenstra
Jan Gerrits ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jans en Antje Jochems
Jan Gerrits ende Trijntie Fokkes, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Auke Aukes desselvs Neeff; huw aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Fokkes, kind: Atje Jans, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL
Jan Gerrits huwt met Tetje IJdes, kind: IJde Jans, ged 22 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJdtje Jans, ged 11 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, ged 10 sep 1741 Westerkerk HRL, moeder als T. Edes
Jan Gerrits ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jans en Dieuke Jacobus ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL, zv Gerrijt Jans en Dieuwke Kobus (=Jacobus)
Jan Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens het transporteren van militairen naar Ameland, ord. no. 36, 1803: f. 78:1:0, (geen boeknr. vermeld)
Jan Gerrits benoemd tot bekkenist in het 4e kwartier Johannes Rinsma, Couliboeuf de Blocqville en Jacob Johannes, allen in plaats van M. Tamboezer, S.S. Teyema, welke verhuisd zijn, en van de ovl J.G., 31 mrt 1803 (GAH49)
Jan Gerrits Harke van der Stok, Ritske Kronenburg, Abraham Willems, J.G. en Sipke Schonenburg, hebben verzuimd aangifte te doen van de koop van vastigheden en te betalen de 40 ste penning. Krijgen 1 maand de tijd om alsnog te betalen. Ontvanger H. Tamboezer moet zaak reguleren, do. 8 dec 1803 (GAH49)
Jan Gerrits heeft een broer Kobus Gerrits; president-voogd Laas Spannenburg betaalt f. 25:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen J.G. en Kobus Gerrits op he tichelwerk verdiend, 16 sep 1755 (GAH1084); id. f. 30:0:0 aan en door dito, 9 okt 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 37:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.G. op het tichelwerk van burg. Tabes verdiend, 5 okt 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Videlius betaalt f. 30:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.G. op het gleybakken bij Johannes Spannenburg verdiend, 8 aug 1758 (GAH1087)
Jan Gerrits huwt met Hebbeltje Corneelis, kind: Hijlkje Jans, ged 14 mrt 1743 Westerkerk HRL; mede-weesvoogd J. Dronrijp betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 30:0:0 terzake erfenis van Hijlkjen Cornelis zijnde geweest een kv J.G. en Hibbeltje Cornelis, echtelieden, waarvan 3 kinderen in het Weeshuis worden gealimenteerd 7 jul 1744 (GAH1073)
Jan Gerrits huwt met Sjoerdtje Jans, kind: Immertje Jans, geb 14 okt 1783, ged 26 okt 1783 Grote Kerk HRL
Jan Gerrits andere dan hieronder vermelde; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Gerrits andere dan hierboven vermelde; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Gerrits Gerrit Jurjens ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruid J.G. desselvs oom, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Gerrits Douwe Clases ende Rinske Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder J.G., 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Gerrits J.G., soldaat in het tweede Bataillon van Z.D.H. de H.P. van Orange en Nassauw in de compagnie van luitenant collonel F.O. de Valcke, in garnisoen te Zwol, van Zwol, en Pietje Wopkes van HRL, zijn na driemaalige proclamatie, welke laatste geweest is den 28 jun 1778 HRL, getrouwd op den 26 jul 1778 te Zwol, op vertoonde attestatie van Zwol, getekend J.W. van Slijpe
Jan Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Gerrits ovl 14 feb 1803 HRL, oud 72 jaar; ovl 5 sep 1790 HRL, oud 13jaar
Jan Gerrits zie ook: Tichelaar, J.G. en Anna van Rooyen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sipke Hiddes goede bekende, 13 okt 1804; ondertrouw HRL
Jan Gerrits medeweesvoogd hopman Buma bet f. 64:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar huyr van 6 pondematen lant leggende onder Midlum, wordende gebruykt door J.G., 17 mei 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 143:0:0 weegens 22 loopen grauwe orten, door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 14, 21 nov 1730. (GAH1060)
Jan Gerrits ovl voor 1815; wed. J.G. gebruiker van wijk B-132, gealimenteerd, eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-247, ledig, 1814. (GAH204)
Jan Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens 15 schouw en 26 korven turf in het pakhuis voor de Wachten geleverd, ''t schouw f. 3:13:0, 11 jul 1738: f. 57:4:0 (GAH283); id. voor 24 schouw en 8 korven turf aan het Raadhuis 4 Caroliguldens en 2 stuivers het schouw, 21 sep 1753: f. 99:4:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Gerrits ovl voor 1842, huwt met Geertje Reinders, kind: Bote Jans Conter, geb 1808 Schiermonnikoog; BS huw 1841
Jan Gerrits ovl voor 1812, huwt met Janneke Reins; BS ovl 1811
Jan Gerrits geb 1751 ... , ovl 8 dec 1811 HRL, wonende te in de Angelierstraat; BS ovl 1811; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Elf den Agtste dec is Overleden J.G., Oud 60 Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815. (heeft een zoon: Pieter Jans Weever)
Jan Gerrits huwt met Antie Klumperts, kind: Fokeltje Jans, geb 1811 HRL; BS ovl 1813
Jan Gerrits van HRL, huwt met Dieuke Adams van Franequer, sijn geproclameert 2, 9 en 16 apr 1741 en doe ook getrouwt; J.G. van HRL. ende Dieuke Arents (!) van Franequer, koomende voor de Bruit desselfs neef Dirk Pijtters, 1 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Liefke Jans, ged 12 jun 1742 Grote Kerk HRL
Jan Gerrits huwt met Elske Johannes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 sep en de 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Jan Gerrits huwt met Aeltje Wybes, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 31 dito; J.G. en Aeltje Wybes beyde van HRL, zijnde aangegeeven door Wybe Wybes mr. bakker, vaeder van de bruid. 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wybe Jans, ged 4 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Jans, ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Simke Jans, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 4 dec 1742 Grote Kerk HRL
Jan Gerrits huwt met Janke Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 15 en 21 apr 1743 en getrout den 30 dito; J.G. ende Janke Jurjens beide van HRL, koomende weegens de bruid Huibert Pieters desselvs steevader, 6 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Gerrits J.G. ende Marijke Theunis beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev Beernt Jansen, 25 Apr 1744; huwt met Marike Theunis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en den 3-10 May 1744 en doen getrouwt
Jan Gerrits Jan Sijbrands van HRL, ende Antje Theunis van Amsterdam, zijnde aangegeeven door J.G., bontweever, met notariele attestatie van de bruid en bruydegom, en met mondeling consent van des bruydegoms moeder, 21 Nov 1744; Wouter Clasen ende Gepke Engels, beyde van HRL, huw.aang. 6nov17 34 HRL, komende wegens de bruid J.G., weever, en vertoonde de bruydegom attestatie van desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Gerrits J.G. ende Antje Pijtters beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Dirk Cornelis, 14 May 1746; huwt met Antje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 30 May 1746 en doen ook getrouwt
Jan Gerrits J.G. en Tjietske Jans (!), beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Roels des selvs neev, 23 Sep 1747; huwt met Tjietske Feykes, beyde van HRL, geproclameerd den 24 Sept en den 1-8 octob 1747 en doe ook getrouwt
Jan Gerrits J.G. ende Lutske Sioerds beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs swager Jan Jansen Huiselaar, 6 Feb 1751; huwt met Lutske Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 feb 1751 en doen ook getrouwd
Jan Gerrits Caspar Hendriks ende Geyske Tjammes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.G. met vertooninge van ''s moeders schriftelijk consent, 16 Nov 1748
Jan Hendrik Gerrits J.H.G. ende Jetske Alberts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Harmen Alberts, 28 Mrt 1750; huwt met Jetske Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 mrt en den 5-12 apr 1750 doe ook getrouwdt; huwt met Fenne Jans, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Janke Gerrits zie: Beymer, Boekholt
Janke Gerrits ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jansen en Antje Jochchems
Janke Gerrits huwt met Willem Gerrits, kind: Rinikje Willems, geb 17 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL
Janke Gerrits Obbe Dirks Groiter en J.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn den 12 den daaraan volgende getrouwd
Janke Gerrits huwt met Hendrik Harmens Dijkstra, wonende te Wijnaldum in 1827; BS huw 1827, ovl 1851
Janke Gerrits Jan Beernts ende J.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Ruird Jansen, meester weever, 6 dec 1749; huwt met Jan Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 desember 1749 en den 13 jan getrouwd
Janke Gerrits van HRL, huwt met Jacob Douwes, van Wier, geproclameerd den 30 jan en 6 en 13 feb 1752 en den 20 dito getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Douwe Jacobs, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL
Janke Gerrits huwt met Hendrik Schiemer, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 mrt en de 2 apr 1752 den 7 May getrouwdt
Janke Gerrits huwt met Gerrit Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 aug en den 3 Septemb en den 12 dito getrouwdt
Janna Gerrits zie ook: Rex; ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Jans en Dieuwke Kobis huwt met Sijtse van Hettinga, kind: Romke Sijtses van Hettinga, geb 16 apr 1797. ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Sietses van Hettinga, geb 3 jul 1798, ged 22 jul 1798 Grote Kerk HRL
Janneke Gerrits zie: Rietveld
Janneke Gerrits huwt met Pieter Pieters Plas, kind: Grietje Pieters, geb 1767 HRL; BS huw 1818, ovl 1834
Jantje Gerrits geb 25 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Popkes en Fetje Pieters
Jantje Gerrits huwt met Lieuwe Jakobs, kind: Jakobus Lieuwes, geb 19 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Jantje Gerrits huwt met Willem van Wals, kind: Ype Willems van Wals, geb 30 sep 1780, ged 8 okt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Karel Willems van Vaals, ged 9 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL
Jantje Gerrits geb 1793 HRL, ovl 23 apr 1823 HRL, huwt met Pieter Louwrens, dv Gerrit Jans en Berber Hibbes; BS huw 1814, ovl 1823; Pieter Louwrensen en J.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Japke Gerrits zie: Boorsma
Jasper Gerrits ovl 10 feb 1742 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 5 jul 1741: 50 Caroliguldens; id. 6 mei 1732 (GAH283); id. 19 apr 1730 (GAH283); id. 23 apr 1731 (GAH283); id. 10 jun 1733 (GAH283); id. 3 mei 1734 (GAH283); id. 18 apr 1735 (GAH283); id. 18 apr 1736 (GAH283); id. 17 apr 1737 (GAH283); id. 9 jun 1738 (GAH283); id. 27 apr 1739 (GAH283); id. 18 mei 1740 (GAH283); id. aan de erven 10 maanden en 2 dagen lijfrente van 500 Cargld volgens constitutiebrief van 13 apr 1722, 12 feb 1742: f. 44:10:0; op zijn lijf stond een kapitaal van 500 Caroliguldens 10% per jaar volgens constitutiebrief van 13 apr 1722; (geen boeknr. vermeld); Dirck Claesen tot Stiens, Jacob Meiles en Pieter Dircx tot Marrum, Jasper en Dirck G. tot HRL en Doccum, eigenaars van plaats nr. 7 tot Almenum, grootte 60, 5 pondematen, floreen f. 17:21:0, gebruiker Jan Wybrens, ferskaat: Wynamer vaert Zuiden, de Zeedycxdelten Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Jelle Gerrits zie: Spoelstra
Jelte Gerrits zie: Krijl
Jeltje Gerrits huwt met Wopke Johannis, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 juny 1742 en doe ook getrouwt; Wopke Johannes ende J.G. beide van HRL, koomende voor de bruid Keimpe Bouwes desselvs oom, 2 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Johannis Wopkes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL; Geeft met behoorlijke Eerbied te kennen J.G. Huisvrouw van Wopke Johannes; sampt Sijtske Cornelis vrouw van Jooris Beerns met hunne respve mannen gesterkt, dat eerstgemelde wel geneegen soude sijn haer bedieningen als turfmeetster binnen deese Stad te laten waerneemen door gemelde Sijtske Cornelis ''t welk die van herten wenscht, alsnog tot ondersteuning in haer armoede kunnende strekken dog dit sonder vooraf UEd:Achtbh gunste verkreegen te hebben, niet kunnende geschieden, soo addresseeren de supplnten sig derhalven aen de taefel van UEd:Achtbh Ootmoedig versoekende UEd:Achtbh gelieven in dit versoek te accordeeren, en alsoo Sijtske Cornelis te substitueeren in de bedieninge van turfmeeten, van en voor J.G., op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de meede supplnte Sijtske Corneelis tot Substituit turfmeetster deeser Steede, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 1 jun 1744 (was get:) D.J. Vosma ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 1 jun 1744 heeft Sijtske Cornelis den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige eerbied aan UEd:Achtb:te kennen Antie Sijbes wed. wijlen Aete Tjeerds gesw:turfmeetster alhier, hoe dat zij supplnte wel genegen soude zijn dito ampt over te dragen op eenen J.G., ongehuwde dogter em meede alhier. Dog dewijl sodanigen overdragt sonder consent en goede gunste van UEd: Achtb:niet kunnende geschieden, soo versoeken de supplnten met vorigen eerbiedt dat UEd:Achtb:dese overdragte gelieven te accordeeren, en over sulx de persoon van J.G. tot meede ordrs gesw:turfmeetster aan te stellen in plaats van Antie Sijbes, en sulx op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, quo facto etc, (was get. ), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van J.G. tot meede gesworen turfmeetster binnen dese Stadt in plaats van Antie Sijbes en sulx op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande. Actum den 23 mrt 1739, (Was get. ), Hendrik Schaeff. Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:, (get), P. Reidema. ; Onder stonde; Op huyden den 23n mrt 1739 heeft J.G. den Eedt van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaeff gepresteert. Actum uts. In kennisse van mij gesw:Clercq ab:sec:, (get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied te kennen Geertje Jacobs huisvrouw van Jacob Joosten Kleermaeker te HRL en met deselve gesterkt, dat J.G. vrouw van Wopke Johannes haer toesegginge gedaen heeft om haer Turfmeetsters bediening waer te neemen, als UEd:Agtbaerheden daer in geliefden te Consenteeren; de supplnte die Voordeeltie seer noodigh voor haer arm huisgesin weesende addresseerdt haar dieshalven mits deesen aen de Taefel van UEd:Achtbh:gelieven te Consenteeren dat Geertie Jacobs de bedieninge als Turfmeetster voor J.G. koomt waer te neemen quo facto (:was get:) B:Dreyer; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accordeert ''t versoek ten Requeste gedagt, steld mits deesen tot Substituit Turfmeetster aen de persoon van Geertje Jacobs huisvrouw van Jacob Joosten, om die bedieninge Waer te neemen in plaets van J.G. huisvrouw van Wopke Johannes, mits doende den Eed van getrouwigheyt, Actum den 10 mrt 1749. (:was verteekent:)Lourens Tabes(:onder Stonde:)Ter ordtie van de Magistraet/:get:/abs:Secrts R:J:De Swart gesw:Clercq; (:Lager Stonde:); Op heeden den 10 mrt 1749 heeft Geertie Jacobs den Eed van getrouwigheyt als Substituit Turfmeetstersche deeser Steede in handen van de Hr. Presid:Burgemr L:Tabes gepresteerd, actum uts:(:onder Stonde:), In kennisse van mij (:get:) abs:sec:R:J: de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jentje Gerrits J.G. ende Jaepkjen Douwes, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL; komende voor de bruid Here Jansen van Sloten; huw.aang. HRL 1735; huwt met Jaatje Douwes, kind: Liskje Jentjes, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jentjes, ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Jaappjen D. ; Pieter Coerts en Jetske Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 6okt17 36 HRL, komende weegens de bruid J.G., desselfs Schoonbroeder; huw.aang. HRL 1736
Jetske Gerrits zie: Reitsma
Jetske Gerrits ged 8 okt 1750 Westerkerk HRL, dv Gerrit Keimpes en IJfke Cornelis
Jochem Gerrits ged 2 jun 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Janz en Antje Jochems
Jochum Gerrits ovl 29 sep 1790 HRL, oud 54 jaar
Jochemke Gerrits ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Janz en Antje Jochems
Johanna C Gerrits zie: Dolleman
Johannes Gerrits zie: vd Feen, Hartman, ter Heyde, Olinjus, Overbeek
Johannes Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 25, 37 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804
Johannes Gerrits woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Gerrits J.G. van Grijpskerk ende Lijsbeth Wybrens van HRL, komende voor de bruidegom de fiscal Wiaerda, en voor de bruid desselfs vader Wybren Jans wonende op Konigsbuiren, 28 mrt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Johannes Gerrits huwt met Bins Hendriks op 18 nov 1731 St. Jacob, komt van HRL; bron: geslacht Walsweer; kind: Klaeske Johannes, ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL
Johannes Gerrits huwt met Akke Jeltes, kind: Gerrit Johannes van Temmen, geb 1776 Leeuwarden; BS ovl 1851
Johannes Gerrits huwt met Grietje Jans, kind: Rinske Wenning, geb 1808 Woudsend; BS ovl 1900
Johannes Gerrits ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. 85:14:0 voor geleverde turf (67-2:0 ), en werkloon (14-12:0 ), kwit. no. 6, 13 apr 1778. (GAH1109)
Johannis Gerrits huwt met IJmkjen Adriaens, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 28 okt 1742 en doe ook getrouwt; J.G. en IJmkjen Adriaans beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Allert Adriaans, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Johannis Gerrits J.G. en Maria Augustinus beyde van HRL, komende weegens de bruid Frans Jansen, ijserkraemer, vertoonende consent van des bruidegom en bruids vaeder en verklaerde daer en booven de bruydegoms broeder Harmen Gerrits bekend te zijn dat hun vaeder dit huwelijk consenteerde, 28 dec 1743; huwt met Maria Augustinus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 desember 1743 en den 5-12 jan en getrouwt den 19 dito 1744
Josina J Gerrits zie: Hingst
Jurjen Gerrits zie: de Jong; (2x)
Klaas Gerrits zie: Burghout, Groot, Severein, de Vries
Claas Gerrits Harmen Rijks ende Mayke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid C.G. ; huw.aang. HRL 1738
Klaas Gerrits huwt met Trijntje Jans, kind: Tijs Klaases, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Klaases, ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL
Klaas Gerrits ged 18 okt 1750 Westerkerk HRL, zv Gerrit Claasen en Claara Aaats
Claes Gerrits Hette Jacobs van Franequer ende Gerritje Clases van HRL, koomende weegens de bruid C.G. desselvs vader, 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Gerrits K.G. en Eberdina Michiels, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Claas Gerrits Jouke Douwes en Hebbeltje Claeses beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder C.G. 23 Jul 1746
Klaaske Gerrits zie: Donjema, Kisjes, Ruiten
Claaske Gerrits ende Johan Christiaans, beide van HRL, huw.aang. 4 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Douwe Alberts desselvs Swager; huw aang. HRL 1738
Klaaske Gerrits geb 14 jun 1802 HRL, ged 18 jul 1802, N.H., ovl voor nov 1810 HRL, dv Gerrit Foppes en Aukje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 17 nov 1810, ged 9 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Foppes en Aukje Johannes
Kobus Gerrits broer van Jan Gerrits; zie aldaar; mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 25:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen C.G. met hoedenmaken bij Sipke Weyland verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086); mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 30:0:0 door de weesjongen C.G. in 1 jaar bij Sipke Weyland verdiend met hoedenmaken, 30 mei 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan het Weeshuis f. 20:0:0 door de weesjongen C.G. voor 19 weken als bootsjongen bij Jacob Meyer verdiend, 26 jun 1759 (GAH1088); id. door en aan dito f. 10:0:0 met hoedenmaken verdiend bij Sipke Weyland, 31 jul 1759 (GAH1088)
Kobusje Gerrits geb 19 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Grietje Jans
Lamkje Gerrits huwt met Schelte Bruins, kind: Fokke Scheltes, ged 18 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Bruin Scheltes, ged 22 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Scheltes, ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL
Lammert Gerrits zie: Severijn, Wielinga
Lammert Gerrits Age Harkes van Almenum ende Trijntie Hijles van HRL, huw.aang. 21 jun 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Neef L.G. ; huw.aang. HRL 1738
Lammert Gerrits geb 21 jan 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, ovl voor 1812 HRL, zv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Lammerts en Tijtje Roelofs
Leendertje Gerrits zie: Guist
Leentje Gerrits huwt met Willem Siedses, kind: Gerrit Willems, geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Willems, geb 2 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL
Leentje Gerrits Gerrit Engberts van HRL. ende L.G. van deinum, koomende wegens de bruyd Beernt Beernts, 8 Jan 1746; van deinum, huwt met Gerrit Engberts, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 janua en getrouwt 30 dito 1746
Lemme Gerrits ovl Makkum, huwt met Grietje Broers, kind: Gerrit Lemmes de Vries, geb ...; BS huw 1827
Lens Gerrits huwt met Antje Harmens, kind: Gerben Lenses, ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL; L.G. ende Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 15 dec 1734 HRL, komende voor de bruid Harmen Warners, desselfs Swager; huw aang. Gerecht HRL 1734
Lieuwe Gerrits president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen L.G. met pottebakken bij Wytse Cornelis in 1 jaar verdiend, 20 mrt 1753 (GAH1082); id. 29 jan 1754 (GAH1083); president-voogd H. Videlius betaalt f. 33:10:0 aan het Weeshuis door de weesjongen L.G. in 2 jaren bij Wytse Cornelis met pottebakken verdiend, 23 mrt 1756 (GAH1085); mede-weesvoogd Videlius betaalt aan het Weeshuis terzake verdiend loon door de weesjongens Berent Harmens f. 12:0:0, Hoyte Johannis f. 19:12:8, L.G. 6- 13:0, Pieter Willems f. 51:7:0, Hidde Sjoerds f. 20:0:0, tesamen: 109- 12-8, 12 jun 1759 (GAH1088); mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt f. 14:14:0 aan het Weeshuis door de weesjongens Hoyte Johannis en L.G. verdiend, 4 nov 1758 (GAH1087)
Lieuwe Gerrits geb 17 feb 1778, ged 3 mrt 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Lieuwes en Fetje Lieuwes
Lijsbeth Gerrits ovl voor 1833, huwt met Auke Ottes, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 21 en 27 May 1742 en getrouw den 24 junij; DTB N.H. HRL. 1742, BS huw 1832; Auke Ottes ende L.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid Eelke Wildschut desselvs broodheer, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Otte Aukes, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Aukes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Gerrits wed. van Sjoerd Winia, ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. 79:13:0 wegens geleverd garen en lint, kwit. no. 19, 24 nov 1781. (GAH1112)
Liskjen Gerrits Symon Clases ende L.G. beide van HRL, koomende wegens de bruid Carst Hendriks en verklarende dat des bruids vader in dit huwelijk consenteerde, 2 Nov 1743; huwt met Symon Claeses, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 nov 1743 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; huwt met Jacob Jans, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout de 31 jul 1757 in de Westerkerk; kind: Maaike Jacobs, ged 12 jun 1759 Grote Kerk, vader ovl; kind: Gerrit Simons, ged 19 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Simons, ged 18 feb 1749 grote Kerk HRL
Lodewijk Gerrits Geeft Ued Achtb:met alle eerbied en onderdanigheit te kennen L.G., mr. snijder alhier dat de suppliant voor desen met consent van Ued Achtb:''t turfdragerschap heeft bekomen, welke bedieninge, welke bedieninge de suppliant garne wederom op de persoon van Jacob Geerts varendspersoon meede alhier zoude willen overdragen, en sulx met als met toestemmingge en approbatie van Ued Achtb:kunnen geschieden, zoo versoekt de supplnt met veneratie dat Ued Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van Jacob Geerts in sijn plaatse tot mede gesworen turfdrager deser stede aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe specteerende, mits doende den Eed van Getrouwigheit daar toe staande, zijnde de meede supplnt Jacob Geerts een jongman hier toe bequaem en versoekt mede onderdaniglijk ''t consent van Ued Achtb:in deesen, q:f:etc. Requisitus, get. R.B. Lanting 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versochte requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Jacob Geerts tot mede gesworen Turfdrager binnen dese Stadt in de plaatse van L.G. en dat op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den behoorlijken Eedt, Actum den 19 feb 1738, was get. S.C. Schrik Ter Ordtie van de Magistr. abs sec. get. D. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 19 feb 1738 heeft Jacob Geerts den Eedt van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. S. Schrik gepresteert op den Raadhuyse binnen HRL, In Kennisse van mij abc sec., was get. P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit Jan Willems ge?digde turfdrager binnen dese Stad, dat de supplnt wel genegen was sijn Functie over te transporteeren op de persoon van L.G., sijnde deselve daar toe seer bequaam en die sulx ook van harten is begeerende, dan nademaal het selve niet vermag te geschieden sonder gratie en consent van UEd:Agtbaerheden. Soo koomt den supplnt hem aan de tafel van UEd:Agtbaerheden addresseeren, met ootmoedig versoek ten einde het UEd:Geregte de persoon van L.G. gelieven in des supplnts plaatse tot meede geedigde turfdrager aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende quo facto etc, (was get. ), H. Wiaerda; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeerd mits desen de persoon van L.G. tot mede ordrs gesw: turfdrager binnen dese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads. Actum den 20 ooc 1738, (was get. ), Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. Laeger Stonde; Op heden den 20n oct 1738 heeft L.G. den eed van getrouwigheid in handen van de Heer presid. Burgemr. P. Bretton gepresteerd. In Kennisse van mij secrts, (was get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft Eerbiediglijk UEd:Agtb. te kennen L.G., turfdrager alhier, dat hij wel genegen zoude zijn, die zijne voorsr. bedieninge om moveerende redenen op de persoon van Andrijs Andrijs, bootsgesel alhier (tot het waernemen dies wel bequaem) over te dragen waartoe UEd:Achtbden consent en approbatie onderdaniglijk wort versogt, en is der supplnts begeerte dat UEd:Agbt:voorsr:bedieninge op Andrijs Andrijs komen te transporteren, en deselve in plaetse van hem L.G. tot turfdrager alhier komen aen te stellen, op Lasten pligten, profijten gehoorsaemheden, ende Requisita daer toe staende, quo facto etc: (was get), dees Letters heeft L G Lodewijk Gerrits zelvs gesteld Andrijs Andrijs Requisitas (get) R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de persoon van Andrijs Andrijs tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 28 nov 1740 (was get), J. Agema, Ter Ordtie van de magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden 28 nov 1740 heeft Andrijs Andrijs den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Burgemr. Agema gepresteerd. In ken- nisse van mij secrts get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Mangeles ende Janke Joosten, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende Wegens de bruyd L.G., kleermaeker en vertoonde Consent van de bruyds moeder; huw.aang. HRL 1737; L.G. ende Antie Beerns, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager Pieter Joosten; huw aang. HRL 1739; Jacobs Wierds van HRL, ende Trijntie Wytses van Texel, Comende voor de bruid L.G., vertonende Attestatie; huw.aang. Gerecht HRL 1733; IJpe Sipkes van Wijnaam ende Eeke Fransen van HRL, Comende voor de Bruyd L.G., 07 nov 1733 HRL
Loltje Gerrits zie ook: Vellinga; huwt met Rommert Dirks, kind: Dirk Rommerts, geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL
Lutske/Liskje Gerrits zie: Oudeboon
Lutske Gerrits huwt met Jan Wybes, kind: Trijntje Jans, ged 3 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 8 may 1740 Grote Kerk HRL; ovl 11 jun 1792 HRL, oud 82 jaar; L.G. ende Jan Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, komende voor de bruid Beernt Hendriks, desselfs stijfvader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Maertie Gerrits Maartie G. en Harmen Jansen, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs swager Jan Tijssen; huw.aang. 1737 HRL; Jilles van deursen ende M.G. beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selvs swager Hendrik Beernts, 13 Nov 1745; Metje Gerrits huwt met Jillis van deursen, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 1745 en doe ook getrouwt
Mayke Gerrits Christiaen Willems ende M.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Douwe ?les, 15 Mrt 1749; huwt met Christiaen Willems, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 31 mrt 1749 en doen ook getrouwt
Mayke Gerrits huwt met Jelle Willems, beide van HRL, geproclameerd de 1 8 en getrout de 15 jun 1766 in de Westerkerk; kind: Trijntie Jelles, ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL
Magdalena Gerrits heeft een broer Christiaan Gerrits; mede-weesvoogd hopman Hauckema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 56:0:0 terzake de inbreng van 2 weeskinderen Christiaan en M.G., nu in het Weeshuis ingekomen, 21 aug 1742 (GAH1072)
Margaretha Gerrits geb 30 nov 1811 HRL, dv Gerrit Willems en Anna Ottens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Willems en Anna Addens
Margie Gerrits zie: Mink
Margjen Gerrits huwt met Jacob Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Aaltje Jacobs, geb 28 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL
Maria Gerrits zie ook: Marijke Gerrits; huwt met Pieter Bisschop; BS ovl 1845
Marten Gerrits ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Geinkje Durks; ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Gerrits en Goykjen Durks
Marten Gerrits Remonstreeren met Eerbied Eeltje Tjallings burger en meede ordrs turfdraeger, en M.G. vrijgesel beide alhier wonagtig; dat de eerstgemelde zeer gaerne zijn turfdragers ampt op de laetst genoemde zoude willen transporteeren, maer dewijl zulx niet dan met UEd:Achtb:gunst kan geschieden; zoo addresseeren sij haer beide aen UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:M.G. in plaets van Eeltje Tjallings tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer; (In Margine Stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeerd en nomineerd mits deesen M.G. in plaets van Eeltje Tjallings tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 25 feb 1743 (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 25 feb 1743 heeft M.G. den Eed van getrouwigheid als turfdraeger in handen van de Hr. presideerende Burgem. Agema afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerk geteekend B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 24 jun 1743; zie benoeming van Eke Sjoerds in zijn plaats; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Martje Gerrits geb 1758 ... , huwt met Berend Oorthuis op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL; doet overlijdensaangifte in 1811 van Klaas Arnoldus; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811
Marijke Gerrits zie: Adema, Diekman
Marike Gerrits ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Jacobs en Maartje Hendriks Breedenburgh
Marijke Gerrits op belijdenisse des Geloofs, samen met Lijsbeth Hendriks, ged 31 jan 1755 Grote Kerk HRL, beide uyt het Weeshuys
Marijke Gerrits Jan Lindeboom en M.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 dec 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Gerrits Tijs Hendriks van Koningsbuuren en M.G. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie gegaan naar Midlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt
Marijke Gerrits huwt met Pieter Paulus op 26 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 26 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Pieter Paulus van Almenum ende M.G. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling, deszelfs schoonmoeder (!); 11 jan 1794; ondertrouw HRL; Pieter Paulus van Almenum en M.G. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 26 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Marijke Gerrits geb 5 jun 1790 HRL, ovl 6 sep 1820 HRL, huwt met Albert Jans Bruining op 6 jan 1811 HRL, vlgs ovlakte 4 kinderen; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1820 1858 overlijdens; Albert Jans en M.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Marijke Gerrits huwt met Hendrik Beernts, beyde van HRL, zijn geproclameert den 31 dec 1741 en den 7-14 jan en getrouwt de 23 dito 1742 Hendrik Beerns ende M.G. beide van HRL, komende voor de bruid Harmen Harmens, 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; 4 nov 1741 is voor het Gerechte rat. off. ordtie gegeeven dat de Huwelijks geboden welke hier vooren op den 28 passato waaren aangegeeven van Hendrik Beerns en M.G., bij provisie en tot naeder geblijk zullen blijven opgeschort, alsoo aan de Hr. presid. Burgemr. Veersma is ter ooren gekoomen dat de bruydegoms vaeder nog in leeven is, waer van hij geen consent heeft getoond; ondertrouw N.H. HRL; Hendrik Beernts ende M.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Engbert Beernts desselfs swaeger, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Marike Gerrits Fede Lieuwes en M.G. beyde van HRL, komende wegens de bruid Cornelis Tjerks sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745; huwt met Fedde Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun en getrouwt den 29 dito 1745
Meinert Gerrits M.G. en Antje Sibrens, beide van Pietersbierum, hebben aldaar de laatste afkondiging gahed den 11 dec 1785 HRL, en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 13 dec 1785
Meinsje Gerrits huwt met Albert Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; Albert Jacobs ende M.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Hendrik Everts panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aafke Alberts, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Alberts, ged 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, en den 28 Dito Door de vader weeder Jacob Hernoemd; kind: Ajen(?) Alberts, ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Alberts, ged 27 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Metje Gerrits zie: Maertje Gerrits
Meye Gerrits ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jans en Antje Jochems
Meye Gerrits geb 12 mrt 1803 HRL, ged 27 mrt 1803, N.H., ovl voor okt 1804, zv Gerrit Reinders (Kroese), en IJmkje Meyes; dopen Grote Kerk HRL 1803; geb 3 sep 1804 HRL, ged 9 sep 1804 HRL, N.H., zv Gerrit Reinders (Kroese), en IJmkje Meyes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Minke Gerrits zie: Wielinga
Mijntje Gerrits ovl voor 1812, huwt met Sjoerd Gabes Rodenhuis; BS huwafk. 1811; ovl 15 aug 1793 HRL, oud 37 jaar
Neeltje Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Neeltie Gerrits Johannes Albertus van HRL, ende N.G. tot Oosterbierum, koomende weegens de bruid Jan Coenraeds desselvs aengetroude neef, 5 Apr 1749
Neeltje Gerrits ovl voor 1849, huwt met Jan Everts Bouwknegt; BS ovl 1848; kind: Trijntje Jans Bouwknegt, geb 23 apr 1793, ged 12 may 1793 Grote Kerk HRL
Neine Gerrits huwt met Sipke Douwes; BS ovl 1840
Odelia Gerrits Anthonij Harmens, militaire soldaat ende O.G. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs Steevaeder Hans Warners, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capt. R. Suur, 4 Jul 1750; huwt met Antoni Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Antje Anthonis, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Anthonis, ged 7 apr 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Odille G. ; kind: Antje Anthonijs, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Odille G. ; kind: Harmen Antonijs, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; kind: Anna Anthonis, ged 16 aug 1768 grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; kind: Marijke Antonijs, ged 30 apr 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G.
Oeke Gerrits zie: Feenstra
Oeke Gerrits ged 22 aug 1741 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sijberens en Maike Gerbens
Oene Gerrits zie: Feenstra
Oetske Gerrits zie: de Groot
Paulus Gerrits zie: de Boer
Pieter Gerrits van HRL, ende Baukjen Jacobs, meede van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Jan Jansen; huw.aang. HRL 1738
Pytter Gerrits huwt met Zijtske Sijses, kind: Trijntje Pijtters, ged 16 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Pieters, ged 14 jan 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Gerrits ged 6 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Keimpes en IJfke Cornelis
Pieter Gerrits ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Pieter Gerrits zie ook: P.G. Kuyper; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:8:0 terzake 24 dagen verdiende daghuren als schoenmaker in het Weeshuis van 21 nov tot 19 dec 1741, kwit. no. 2 (GAH1071); (GAH1072): id. 16 jan 1742, kwit. no. 3, van 18 dec 1741 tot 16 jan 1742; id. van 16 jan tot 13feb, kwit. no. 7; van 12 feb tot 12mrt, kwit. no. 9; id. van 12 mrt tot 10 apr 1742, kwit. no. 12; id. van 10 apr tot 8mei, kwit. no. 18; id. van 8 mei tot 5jun, kwit. no. 19; id. van 3 jun tot 3jul, kwit. no. 22; id. van 3 jul tot 31jul, kwit. no. 24; id. van 31 jul tot 28aug, kwit. no. 26; id. van 28 aug tot 25sep, kwit. no. 28; id. van 25 sep tot 23okt, kwit. no. 31; id. van 23 okt tot 20 nov 1743, kwit. no. 33; (GAH1073): id. van 18 nov tot 17 dec 1743, kwit. no. 1; id. van 17 dec 1743 tot 14 jan 1744, kwit. no. 4; id. van 14 jan tot 11feb, kwit. no. 7; id. van 11 feb tot 10mrt, kwit. no. 9; id. van 10 mrt tot 7apr, kwit. no. 12; id. id. van 7 apr tot 5mei, kwit. no. 15; id. van 5 mei tot 2 jun, kwit. no. 20; id. van 2 jun tot 30jun, kwit. no. 22; id. van 30 jun tot 28jul, kwit. no. 24; id. van 28 jul tot 25aug, kwit. no. 27; id. van 25 aug tot 22sep, kwit. no. 30; id. van 22 sep tot 20okt, kwit. no. 31; id. van 20 okt tot 17 nov 1744, kwit. no. 34; (GAH1074): id. 17 nov tot 15 dec 1744, kwit. no. 1; id. 15 dec 1744 tot 12 jan 1745, kwit. no. 4; id. 12 jan tot 9feb, kwit. no. 5; id. 9 feb tot 9mrt, kwit. no. 8; id. 9 mrt tot 6apr, kwit. no. 9; id. 6 apr tot 4mei, kwit. no. 13; id. 4 mei tot 31mei, kwit. no. 15; id. 31 mei tot 29jun, kwit. no. 18; id. 29 jun tot 27jul, kwit. no. 20; id. 27 jul tot 24aug, kwit. no. 23; id. 24 aug tot 21sep, kwit. no. 26; id. 21 sep tot 19okt, kwit. no. 28; id. 19 okt tot 16nov, kwit. no. 32; (GAH1075): id. 14 dec 1745, kwit. no. 1; id. 11 jan 1746, kwit. no. 3; id. 8feb, kwit. no. 9; id. 8mrt, kwit. no. 11; id. 5apr, kwit. no. 12; id. 3mei, kwit. no. 14; id. 7jun, kwit. no. 18; id. 28jun, kwit. no. 21; id. 26jul. kwit. no. 25; id. 23aug, kwit. no. 27; id. 21sep, kwit. no. 30; id. 18okt, kwit. no. 32 id. 15nov, kwit. no. 34; (GAH1076): 13 dec 1746, kwit. no. 2; id. 11 jan 1747, kwit. no. 5; id. 7feb, kwit no. 8; id. 7mrt, kwit. no. 19; id. 11apr, kwit. no. 12; id. 2mei, kwit. no. 14 id. 30mei, kwit. no. 17; id. 27jun, kwit. no. 20; id. 25jul, kwit. no. 22; id. 22aug, kwit. no. 26; id. 19sep, kwit. no. 29; id. 17okt, kwit. no. 32; id. 14 nov, kwit. no. 35; (GAH1077): id. van 14 nov tot 12 dec 1747, 9 jan 1748, kwit. no. 5; id. van 9 jan tot 6feb, kwit. no. 10, 6feb; id. van 6 feb tot 5mrt, kwit. no. 12, 5mrt; id. van 5 mrt tot 2apr, kwit. no. 14, 2apr; id. van 2 apr tot 30 apr, kwit. no. 16, 30apr; id. van 30 apr tot 28mei, kwit. no. 19, 28mei; id. van 28 mei tot 25jun, kwit. no. 24, 25jun; id. van 25 jun tot 23 jul kwit. no. 27, 23jul; id. van 23 jul tot 20aug, kwit. no. 30, 20 aug; id. van 20 aug tot 17sep, kwit. no. 32, 17sep; id. van 17 sep tot 16okt, kwit. no. 34, 16okt; id. van 15 okt tot 12nov, kwit. no. 36, 19nov; (GAH1078): id. van 12 nov tot 10 dec 1748, kwit. no. 2, 10dec; id. van 10 dec 1748 tot 7 jan 1749, kwit. no. 6, 7jan; id. van 7 jan tot 4feb, kwit. no. 9, 4feb; id. van 4 feb tot 3mrt, kwit. no. 11, 3mrt; id. van 3 mrt tot 1 apr, kwit. no. 13, 1apr; id. van 1 apr tot 29apr, kwit. no. 15, 29apr; id. van 29 apr tot 27mei, kwit. no. 18, 3jun; id. van 27 mei tot 24jun, kwit. no. 21, 24jun; id. van 24 jun tot 22jul, kwit. no. 24, 22jul; id. van 22 jul tot 19aug, kwit. no. 31, 19aug; id. van 19 aug tot 16sep, kwit. no. 36, 16sep; id. van 16 sep tot 14okt, kwit. no. 40, 14okt; id. van 14 okt tot 11nov, kwit. no. 43; (GAH1079): id. van 11 nov tot 9 dec 1749, kwit. no. 1, 9dec; id. van 9dec17 49 tot 6 jan 1750, kwit. no. 3, 6jan; id. van 6 jan tot 3feb, kwit. no. 5, 3feb; id. van 3 feb tot 3mrt, kwit. no. 7, 3mrt; id. van 3 mrt tot 31 mrt kwit. no. 9, 31mrt; id. van 31 mrt tot 28apr, kwit. no. 11, 28apr; id. van 28 apr tot 26mei, kwit. no. 13, 26mei; id. van 26 mei tot 23jun, kwit. no. 15, 23jun; id. van 23 jun tot 21jul, kwit. no. 17, 21jul; id. van 21 jul tot 18aug, kwit. no. 19, 18aug; id. van 18 aug tot 15sep, kwit. no. 21, 15sep; id. van 15 sep tot 13okt, kwit. no. 23, 13okt; id. van 13 okt tot 10nov, kwit. no. 25, 10nov; (GAH1080): id. van 10 nov tot 8 dec 1750, kwit. no. 1, 8 dec 1750; id. van 8 dec 1750 tot 6 jan 1751, kwit. no. 3, 6 jan 1751; id. van 5 jan tot 2feb, kwit. no. 5, 2feb; id. van 2 feb tot 2mrt, kwit. no. 7, 2mrt; id. van 2 mrt tot 30mrt, kwit. no. 9, 30mrt; id. van 30 mrt tot 27apr, kwit. no. 11, 27 apr; id. van 27 apr tot 25mei, kwit. no. 13, 25mei; id. van 25 mei tot 22jun, kwit. no. 15, 22jun; id. van 22 jun tot 20jul, kwit. no. 17, 20 jul id. van 20 jul tot 17aug, kwit. no. 19, 17aug; id. van 17 aug tot 14 sep kwit. no. 21, 14sep; id. van 14 sep tot 21okt, kwit. no. 23, 12okt; id. van 12 okt tot 9nov, kwit. no. 25, 9nov; (GAH1081): id. van 9 nov tot 7 dec 1751, kwit. no. 1; id. van 7 dec 1751 tot 4 jan 1752, kwit. no. 3; id. van 4 jan tot 1feb, kwit. no. 5; id. van 1 feb tot 29feb, kwit. no. 7; id. van 29 feb tot 28mrt, kwit. no. 9; id. van 28 mrt tot 25apr, kwit. no. 11; id. van 25 apr tot 23mei, kwit. no. 13; id. van 23 mei tot 20jun, kwit. no. 15; id. van 20 jun tot 18jul, kwit. no. 17; id. van 18 jul tot 15aug, kwit. no. 19; id. van 15 aug tot 12sep, kwit. no. 21; id. van 12 sep tot 10okt, kwit. no. 23; id. van 10 okt tot 7nov, kwit. no. 25; (GAH1082): id. van 7 nov tot 5 dec 1752, kwit. no. 1; van 5 dec 1752 tot 2 jan 1753, kwit. no. 3; id. van 2 jan tot 1feb, kwit. no. 5; id. van 1 feb tot 1mrt, kwit. no. 7; id. van 1 mrt tot 27mrt, kwit. no. 9; id. van 27 mrt tot 24apr, kwit. no. 11; id. van 24 apr tot 22mei, kwit. no. 13; id. van 22 mei tot 19jun, kwit. no. 15; id. van 19 jun tot 17jul, kwit. no. 17; id. van 17 jul tot 14aug, kwit. no. 19; id. van 14 aug tot 11 sep, met nog 3 gulden voor gedane diensten voor 3 maanden in de brouwerij van het weeshuis, tesamen f. 17:8:0, kwit. no. 21; id. zonder 3 gulden voor de brouwerij van 11 sep tot 9okt, kwit. no. 23; id. van 9 okt tot 6nov, kwit. no. 25; (GAH1083): id. van 6 nov tot 4 dec 1763: f. 17:8:0, incluis 3 gulden van het brouwen in de brouwerij, kwit. no. 1; id. alsmede 1/4 jaar verdienste in de brouwerij, 26 mrt 1754, kwit. no. 10; id. f. 14:8:0 voor daghuren als schoenmaker van 4 dec 1753 tot 1 jan 1754, kwit. no. 3; id. van 1 jan tot 28jan, kwit. no. 5; id. van 28 jan tot 26feb, kwit. no. 8; id. van 26 mrt tot 24apr, kwit. no. 13; id. van 24 apr tot 21mei, kwit. no. 15; id. van 21 mei tot 18jun, kwit. no. 17; id. van 18 jun tot 16jul, kwit. no. 21; id. van 16 jul tot 13aug, kwit. no. 22; id. van 13 aug tot 10sep, kwit. no. 24; id. van 10 sep tot 3okt, kwit. no. 26; id. van 8 okt tot 5nov, kwit. no. 28; (GAH1084): id. van 5 nov tot 3 dec 1754, 3 dec 1754, kwit. no. 1; id. van 3 dec tot 31 dec 1754, kwit. no. 3; van 28 jan 1755 tot 25feb, kwit. no. 9; id. van25 feb tot 25mrt, kwit. no. 11; id. van 25 mrt tot 22apr, kwit. no. 15; id. van 22 apr tot 20mei, kwit. no. 18; id. van 20 mei tot 17jun, kwit. no. 20; id. van 17 jun tot 15jul, kwit. no. 23; id. van 15 jul tot 12aug, kwit. no. 25; id. van 12 aug tot 9sep, 16 sep 1755, kwit. no. 28; id. van 9 sep tot 7okt, kwit. no. 30; id. van 7 okt tot 4nov, kwit. no. 33; id. van 4 nov tot 2dec, kwit. no. 38; (GAH1081): ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 wegens 1/4 jaar verdienste in de brouwerij van het Weeshuis, 7mrt17 52, kwit. no. 9; id. 20jun, kwit. no. 14; id. 12sep, kwit. no. 18; (GAH1082): id. 12 dec 1752, kwit. no. 1; id. 6 mrt 1753, kwit. no. 6; id. 5jun, kwit. no. 14; (GAH1083): id. 10 sep 1753, kwit. no. 13; id. 18 jun 1754, kwit. no. 19; (GAH1084): id. 3 dec 1754, kwit. no. 1; id. 11 mrt 1755, kwit. no. 8; id. 12jun, kwit. no. 15; id. 16sep, kwit. no. 17; id. 2dec, kwit. no. 22; rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 17:8:0 aan de binnenvader Norel tot restitutie van expensen door hem verlegt aan schoenmaker P.G. wegens weken verdiende daghuur lopende van 12 dec 1747 tot 9 jan 1748 en dienste bij het brouwen in het Weeshuis gedaan, 9 jan 1748, kwit. no. 6 (GAH1077); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 3:0:0 terzake zijn gedane diensten in de brouwerij van het Weeshuis gedaan, 19 sep 1747, kwit. no. 15 (GAH1076); id. 5 mrt 1748, kwit. no. 8 (GAH1077); id. 3 sep 1748, kwit. no. 18 (GAH1077); id. 10 dec 1748, kwit. no. 1 (GAH1078); id. 4 mrt 1749, kwit. no. 7 (GAH1078); id. 3 jun 1749, kwit. no. 10 (GAH1078); 16, 16 sep 1749, kwit. no. 16 (GAH1078); id. 9 dec 1749, kwit. no. 1 (GAH1079); id. 3 mrt 1740, kwit. no. 6 (GAH1079); id. 26 mei 1750, kwit. no. 9 (GAH1079); id. 15 sep 1750, kwit. no. 16 (GAH1079); id. 8 dec 1750, kwit. no. 1 (GAH1080); id. 2 mrt 1751, kwit. no. 12 (GAH1080); id. 8 jun 1751, kwit. no. 17 (GAH1080); id. 7 sep 1751, kwit. no. 21 (GAH1080); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 13:0:0 aan Jan Sidonides terzake verschot door hem gedaan tot inkoop van kuipersgereedschap in het boelgoed van P.G. ten dienste van de weeskinderen, 31 jan 1747, kwit. no. 5 (GAH1076); schoenmaker in het Weeshuis, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 14:8:0 wegens 24 dagen daglonen, lopende van 23 mei tot 21 jun 1740, kwit. no. 18 (GAH1070); id. 19jul, 16aug, 13sep, 11 okt en 8 nov 1741 (GAH1071); id. 13 dec 1740, kwit. no. 2; id. 10 jan 1741, kwit. no. 3; id. 31jan, kwit. no 6; id. 28feb, kwit. no. 8; id. 28mrt, kwit. no. 10; id. 25apr, kwit. no. 11; id. 30mei, kwit. no. 14; id. 27jun, kwit. no. 16; id. 25jul, kwit. no. 9; id. 22aug, kwit. no. 12; id. 19sep, kwit. no. 15; id. 17okt, kwit. no. 18; id. 18 :0:0 voor 30 dagen verdiende daghuren vanaf 17 okt tot 21 nov 1741, kwit. no. 23 (GAH1071); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:0:0 wegens brouwen in het Weeshuis, 2 mrt 1756, kwit. no. 6 (GAH1085); id. 15 jun 1756, kwit. no. 12 (GAH1085); id. 7 sep 1756, kwit. no. 18 (GAH1085); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 terzake 4 weken verdiend loon als schoenmaker in het weeshuis van 2 dec tot 30 dec 1755, kwit. no. 1; id. van 30 dec 1755 tot 27 jan 1756, kwit. no. 3; id. van 27 jan tot 24feb, kwit. no. 5; id. van 24 feb tot 24mrt, kwit. no. 7; id. van 23 mrt tot 20apr, kwit. no. 10; id. van 20 apr tot 18mei, kwit. no. 12; id. van 18 mei tot 15jun, kwit. no. 14; id. van 24 jun tot 13jul, kwit. no. 17; id. van 13 jul tot 10aug, kwit. no. 19; id. van 10 aug tot 7sep, kwit. no. 21; id. van 7 sep tot 25 sep 1756, kwit. no. 23: f. 7:4:0 (GAH1085); id. 6 dec 1751, kwit. no. 1: f. 3:0:0 (GAH1081)
Pytter Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon aan de Groote Kerk, 30 dec 1748: f. 72:15:8; (geen boeknr. vermeld); president-voogd H. Videlius betaalt f. 40:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Harmen Alefs in 1 jaar verdiend met metselwerk bij P.G., 2 mrt 1756 (GAH1085)
Pieter Gerrits mede-weesvoogd B. Dreyer betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 11:0:0 door de weesjongen P.G. op een reis met zeevaren verdiend, 2 sep 1749 (GAH1078); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 8:12:0 aan Hendrik Norel terzake restitutie van reisgeld aan de weesjongens P.G., Frans Cornelis en Stoffel Wiggeles verschoten naar Amsterdam om zich te verhuren, 11 feb 1749, kwit. no. 5 (GAH1078); id. f. 16:18:0 terzake expensen door hem, Norel, verlegt aan P.G. en Claas Feddes, 13 mei 1749, kwit. no. 18 (GAH1078); mede-weesvoogd A. van der Meulen betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis door de weesjongen P.G. als weefloon verdiend volgens een gemaakt akkoord, 28 mei 1751 (GAH1080); president-voogd Jan Breton betaalt f. 26:0:0 aan dito door de weesjongen P.G. als blekersknegt bij Maartie Cornelis verdiend, 3 jun 1755 (GAH1084); mede-voogd B. Dreyer betaalt f. 42:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen P.G. als weversknegt bij Harmen Gerrits verdiend, 16 aug 1757 (GAH1086)
Pieter Gerrits geb 13 jan 1782, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Tjitske Jakobs
Pieter Gerrits geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerdts; geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerds
Pieter Gerrits huwt met Baukje Jakles op 23 mei 1802 Pietersbierum, komt van Pietersbierum; huw Grote Kerk HRL 1802
Pieter Gerrits ovl voor 1829, huwt met Dorothea Bernardus; BS ovl 1828
Pyter Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur verdiend arbeidsloon en geleverd verf en glas ten dienste van de Stadsplaats op het Bildt, 2 jan 1758: f. 41:15:8; (geen boeknr. vermeld)
Pieter Gerrits ende Agnietie Andries beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJve Heeres desselfs oom, 9 May 1750
Pietje Gerrits zie: Heitman, Walta
Pietje Gerrits geb 8 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hendriks en Benskje Rentjes; geb 21 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hendriks en Renskje Rintjes
Pietje Gerrits geb 15 feb 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins
Pietje Gerrits Simon Willems en P.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pietje Gerrits ovl voor 1814, huwt met Durk Kuikenbrink; bsfr183hu; Dirk Kuikenbrink van HRL, en P.G. van Franeker, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage, op vertoonde attestatie, alhier getrouwd
Pietje Gerrits geb 12 sep 1811 HRL, dv Gerrit Symons en Martje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 12 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Simons en Martje Roelofs
Pietje Gerrits huwt met Wijger Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doe ook getrouwt; Wijger Cornelis ende P.G. beide van HRL, zijnde dit huwelijk met consent van Bruidegoms en bruids moeders weedersijds geaccordeerd, hebbende deselve bij ''t passeeren deeses sulx verklaard, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jacob Wijgers, ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Freerck Wigers, ged 12 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Setske Wijgers, ged 16 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Wijgers, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL
Reinder Gerrits zie ook: Kroese; geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Reinders en IJmkje Meiers
Rense Gerrits ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Jacobs en Sijtske Jacobs
Richtje Gerrits geb 11 may 1784, ged 30 may 1784 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins
Rinse Gerrits zie: de Vries; (2x)
Rinse Gerrits de oude of afgezette turfdragers in hun posten hersteld, waar door het getal der turfdragers op 40 komt, en na uitsterven op 36, zoals het voormaals pleegde te zijn: Daniel Hendriks, Hendrik Egberts, R.G., Jan Jansen, Andries Martens, Wouter Theunis, Ruurd Heerkes, Hendrik Allerts, Roelof Roelof Jan Jacobs, Henning Lolkes, Fokke Martens, Pieter Durks, Jacob Houtkoper, Haring Wiegers, Okke Fransen, Johannes Hoffius, Harmen Heeres, 16 mei 1803. (GAH49)
Rinse Gerrits geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Simons en Swaantje Philippus
Rinze Gerrits R.G. en Bauwkje Jacobs, van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien, waarvan de laatste geweest is 29 mrt jongstleden (1772) HRL. op 12 mei 1772
Rinske Gerrits zie: Tilstra
Rinske Gerrits ged 7 sep 1749 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Geerts en Dina Alberts
Rinske Gerrits ovl voor 1867, huwt met Jan Tigchelaar; BS ovl 1866
Rinske Gerrits huwt met Douwe Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrouwt den 3 junij; Douwe Clases ende R.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Jan Gerrits, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hebbeltje Douwes, ged 14 apr 1750 Westerkerk HRL; kind: Gerrit Douwes, ged 6 jun 1747 Grote Kerk HRL
Rintje Gerrits zie: Baantjer
Roelof Gerrits zie: Wielinga
Roelof Gerrits ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Roelofs en Riemke Jans
Roelof Gerrits R.G. ende Maeike Lammerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Jan Fokkes, 30 Jan 1745; huwt met Maaike Lammerts, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jan en de 7-14 Februar 1745 doen ook getrouwt
Rijkje Gerrits ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Roelofs en Rimke Jans
Saakje Gerrits Saakie G., ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrith Jacobs en Sijtske Jochems; ovl 17 jun 1807 HRL, huwt met Jan Oenes, verkoopt 2 huizen in 1803, (is een zuster van Grietje Gerrits); BS huw 1831, ovl 1856; Jan Oenes Vegelin van Claerbergen en S.G., hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd den 2 dec 1787; kind: Dieuke Jans, geb 4 okt 1788, ged 21 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Oene Jans, geb 23 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; weduwe Jan Oenes (zuster van Grietje Gerrits), verkoopt via Taeke S. Stephanij, procureur-fiscaal als gelastigde van S.G. en Grietje Gerrits weduwe Johannes Hendriks de Wind, twee huizen aan Dirk Lieuwes; 1 voor 40 Caroliguldens en 15 stuivers, en de andere voor 31 Caroliguldens, beide op 3 apr 1803. (geen boeknr. vermeld)
Sake Gerrits huwt met Jaapie Douwes, kind: Douwe Sakes, ged 5 Julius 1740 Grote Kerk HRL
Setske/Hotske Gerrits geb 1783 HRL, ovl 5 jul 1839 HRL, huwt met Jan Berends Vredenburg op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, dv Gerrit Klaasen en Aukje Heins; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1839
Sybilla Gerrits dv wijlen Gerrit Jansen, werd op aanklagt der voogden van de Roomse Gemeente alhier, dat zij goederen, welke haar Armestaatswege tot haar gebruik gegeven, werden verkogt of verpand, zoals zij binnen weinige dagen nog met een paar schoenen en een schortldoek gedaan had, op het Stadhuis ontboden, en gecompareerd zijnde is zulks haar voorgehouden, waarop zij na gedane confessie is gecondemneert om 2 dagen te water en te brood in de Pekelkuip te zitten, ma. 22 nov 1802 (GAH48)
Sybren Gerrits zie: Boekhoudt, Gerritsma
Sybren Gerrits ged 29 okt 1752 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Sijbrens en Maeike Gerbens; ged 12 may 1744 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Sijbrens en Mayke Gerbens
Sybren Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur wegens ruim 20 schouw lange turf, met het bewerken, 4 sep 1805: 214 Caroliguldens en 11 stuivers en 4 penn; (geen boeknr. vermeld)
Sibren Gerrits S.G. van HRL, en Trijntje Jans van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Syberen Gerrits van Almenum, huwt met Lijsbert Jansen van HRL, sijn geproclameert 17, 21 en 31 jul 1740 en getrouwt den 16 aug 1740; huw.reg. N.H. HRL; S.G. van Almenum ende Lijsbeth Jansen van HRL, komende voor de bruid Jan Tjeerds, 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL
Syberigje Gerrits huwt met Pieter Dirks, kind: Grietje Pieters, ged 18 may 1741 Westerkerk HRL
Sierk Gerrits zie: Buren
Sierdje Gerrits Rintje Tjepkes en S.G., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sytse Gerrits zie: Krijl, Wilkes
Sytse Gerrits IJmke Sickes ende Neeltie Beerns, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende voor de bruid S.G. ; huw.aang. HRL 1737
Sytse Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 16 1/4 schouw kostverloren tot brandhout op het Raadhuis, 142 Caroliguldens, 7 stuivers en 8 penn., alsmede voor de arbeiders, meten, loegen en dragen, 28 Caroliguldens en 10 stuivers, 26 jul 1747: f. 170:17:8; (geen boeknr. vermeld)
Sytse Gerrits woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sytse Gerrits bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH50)
Sytse Gerrits Jan Hendriks ende Ynske Gerrits beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder S.G. en vertoonde de bruidegom een notule van des bruids vader tot consent in ''t huwelijk van sijn dogter met deese bruidegom, 21 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sytze Gerrits begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 26; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sietse Gerrits huwt met Maaike Johannes Adema op 16 sep 1806 HRL, kind: Sietske Sietses, geb 13jul807 HRL, wonende te HRL. 1806, laatste afk. 7 sep 1806, huurt visserij Winamervaart, Bolswardervaart en vd Pijp vd Kerkpoort tot Havenspoort 1800-1808; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; S.G. en Maayke Adama, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 aug 1806; ondertrouw HRL; na voorafgegaan ontbod ter vergadering verschenen S.G. en Jo-hannes Jans als huurders der visserijen in de Stadsgragt, aan welke geordonneert is om de haarden (?), welke zij op eigen authoriteit in de Stadsgragt geslagen hadden, binnen de tijd van 8 dagen weg te nemen, zulkende bij manquement zulks anderszints ten haren kosten van stadswege worden gedaan, do. 25 nov 1802 (GAH48); Pieter Tetrode, koopman alhier, deelt mede, dat hij als correspondent van enige Hollandse kooplui gedurende het gepasseerde jaar en winter tot heden toe een behoorlijke grote kwantiteit hout in de Stadsgragt alhier had gelegen, welke van delfzijl tijd tot tijd alhier doorgevoerd naar Holland. Tetrode is aangesproken door S.G., burger alhier, als huurder der visserijen in de Stadsgragt, over schadevergoeding door de belemmering of stremming van zijn visserij door de ligging van genoemd hout in de Stadsgragt veroorzaakt. Wil f. 35:0:0 schadevergoeding. Tetrode is ook van mening dat S.G. schade heeft geleden, en is genegen deze te vergoeden, maar wil, ter decharge van hem, een besluit van de Gemraad. de Raad vindt eis alleszins billijk en draagt Tetrode op de schade te voldoen, do. 1 mei 1800 (GAH46); betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur voor de visserij in de Wijnamervaart tot aan Bloedige Blynse, 1800: 23 Caroliguldens; id. over 1801 tot en met 1808; id. in de Bolswardervaart, volgens ouder gewoonte met de Tille even buiten de Kerkpoort, 1800: 39 Caroliguldens; id. over 1801 tot en met 1808; over 1809: 68 Caroliguldens; id. over 1810 en 1811; id. in de Pijp van de Kerkpoort en de Gracht van de Kerkpoortsbrug af tot aan de Havenspoort, 1800: 20 Caroliguldens; id. over 1802 tot en met 1808; id. over 1809: 37 Caroliguldens; id. over 1810 en 1811; betaalt het propijn van gecontinueerde visserijen tot mei 1809, nos. 3, 4, en 5, 1802: resp. f. 11:10:0, f. 19:10:0 en 10 Caroliguldens
Sytse Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 70, bij hem inwonendJan Sijtses 25 jaar, Gerrit Sijtses 23 jaar, Gijsbert Sijtses 21 jaar, Ane Sijtses 20 jaar, allen ongehuwd, zoons, 1 mrt 1804. (geen boeknr. vermeld); op citatie van de fiscus zijn gecompareerd Abraham en Jacob Lipman, met hun moeder de wed. Lipman Benjamins gesterkt, Johannes Fokkes, gesterkt met sijn vader Fokke de Haan, en Anne Sijtses, gesterkt met zijn vader Sijtse Gerrits, over en terzake op gepasseerde zaterdag 6 december, enige gnobberij van St. Nicolaasgoed hadden bedreven ten huize van Lodewijk Jansen. Na confessie zijn A. en J. Lipmanen Anne Sijtses, gecondemneerd voor 3 etmalen te water en te brood in de Pekelkuip, en Johannes Fokkes tot van deze avond, ma. 8 dec 1800 (GAH46)
Sytse Gerrits aangesteld tot de bediening van de brandspuiten de ambtenaren: Willem Pleiting en S.G., koolmeters, en Gerrit Gerrits en Jan Nak, kalkkroders, do. 29 dec 1803. (GAH49)
Sytse Gerrits poortier van de Kerkpoort alhier, beboet met 3 goudguldens boven de confiscatie van het brood en de kosten. Hij had 11 halve broden ingevoerd zonder deze ter stads collecte te hebben aangegeven. Hij bekende, maar zei dat het uit onkunde was, do. 23 apr 1801. (GAH47)
Sytse Gerrits van HRL, ende Marijke Jans van Ried (?), koomende weegens de bruid Dirk Riemers, 29 Mrt 1749
Sytske Gerrits zie: de Groot
Sytske Gerrits geb 12 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerds; geb 27 dec 1781, ged 15 jan 1782 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Pieters en Baukje Tjeerds
Sytske Gerrits ovl voor 1835, huwt met Sijbren Gerrits Gerritsma; BS Franeker huw 1834
Sietske Gerrits ovl 8 sep 1807 Makkum, huwt met Germen Wybes Overmeer; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1889
Simon Gerrits zie: Jongsma, Oudeboon
Simon Gerrits vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 3e kwartier, no. 19, 1 mrt 1804; Uitvoerend Bewind bij het dept. Bestuur van de Eems bericht aan het gemeentebestuur dat de volgende personen worden gelast om zich in te schrijven als gewapende burger: Edsger Geerts, Romke Agema, Pieter Hendriks, Jan Roelofs, Bartel Jacobs, Beert Lieuwes, Sijbren Spannenburg, Rut Wouters, Tjeerd Sjoerds, Paulus Hansen, Daam Jans, Pieter Oedses, Dirk Andries, Johannes Harkes, Pieter Pieters, Jacob Oosterbaan, S.G., Pieter Simons; Leeuwarden, 10 sep 1800 (GAH46); S.G. te HRL, koopt van Willem Jansen Wolff, koopman te HRL, een huis staande bij de Franekerpoort voor 200 Caroliguldens op 11 jul 1801. (geen boeknr. vermeld)
Simen Gerrits geb 22 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Simens en Swaantje Lippes
Siemon Gerrits woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sipke Gerrits zie: Poelstra, Spoelstra, van der Tol
Sjieuwke Gerrits geb 1788 HRL, ovl 14 jan 1818 HRL, 1e huwt met Jan Berends Faber op 24 sep 1812 HRL, dienstbaar, huwelijksafkondigingen 13 en 20 sep 1812 HRL. voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, 2e huwt met Johannes Eeuwes vd Heide op 27 okt 1816 HRL, huwelijksafkondigingen 13 en 20 okt 1816, dv Gerrit Klases en Aukje Heins; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1818; Sjeuke Gerrits, geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Klaasses en Aukje Heins; fihes dopen Grote Kerk HRL
Sjoerdtje Gerrits Douwe Hendriks Faber ende S.G. beyde van HRL, sijnde de aengevinge weegens de bruyd gedaen door de vroedsman J. Hooglandt met vertooninge van schriftelijke procuratie, 1 Jul 1747; huwt met Douwe Hendriks Faber, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hendrik Douwes, ged 8 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Meile Douwes, ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: IJtske Douwes, ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL
Sjouke Gerrits zie ook: Tichelaar; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier mede, op het getuigenis van Wybren Luitjes Westerbaan en Cornelis van der Form, werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat S.G. en Hendrikje Leenderts meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven, onvermogend zijn, ter bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13 afgegeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815; Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der Roomsch-Katholijken in dezen Gemeente. Geboren Sjouke Gerrits den 13 sep 1784. In het Jaar een duizend zeven hondert vier en tachtig den dertiende dag der maand sep is geb een kind waar van vader is Gerrit Jans en moeder Geertje Betzes en is bij den doop genaamd Sjouke. Afgegeven te Makkum den 23 apr 1815
Sjouwke Gerrits zie ook: Sjouwke Geerts; huwt met Trijntje Pijtters, kind: IJnskje Sjouwkes, ged 14 nov 1747 Grote Kerk HRL
Sjoukje Gerrits zie ook: Hof; huwt met Piebe Jacobs, geb 29 okt 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Sophia Gerrits zie: van Temmen
Steffen Gerrits S.G. ende Geertje Johannes beyde van HRL, komende wegens de bruyd Wilhelmus van Cassel, 16 Oct 1745; huwt met Geertje Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en doen ook getrouwt
Styntje Gerrits zie: Zantman, Wannemakers
Styntje Gerrits Johannes Harmens en S.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Swopkjen Gerrits ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Gerrits en Goeykjen Dirks
Sijntie Gerrits ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Sipkes en Minke Jans
Taeke Gerrits zie: van der Tol
Teetse Gerrits ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Sijbrens en Maaike Gerbens
Teetske Gerrits huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doe getrouwt; Jan Jansen ende T.G. beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Gerrits, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tetje Gerrits geb 22 jun 1797, ged 4 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Johannes en IJtje Wouters
Teuntje Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente over 300 Caroliguldens, 8 okt 1766: f. 30:0:0; id. 23 sep 1767; id. 21 sep 1768; id. 21 sep 1769; id. 26 sep 1770; id. 21 sep 1772; id. 18 sep 1773; id. 19 sep 1774; id. 20 sep 1775; id. 18 sep 1776; id. 24 sep 1755; id. 21 sep 1756; id. 19 sep 1757; id. 20 sep 1758; id. 10 okt 1759; id. 27 sep 1760; id. 23 sep 1761; id. 6 okt 1762; id. 26 sep 1763; id. 19 sep 1764; id. 25 sep 1765
Tietje Gerrits zie: Bakker, van Dijk, Hof
Tietje Gerrits geb 20 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Lieuwes en Tetje Lieuwes
Tjalkje Gerrits zie: Leeksma
Tjaltje Gerrits huwt met Durk Geerts op 18 jun 1806 HRL, komt van Franeker, wonende te Franeker 1837, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS Franeker huw 1837; Durk Geerts van Almenum en T.G. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 may 1806
Tjebbe Gerrits zie: van der Veen
Tjebbe Gerrits huwt met Trijntje Wybrens, kind: Gerrit Tjebbes, ged 28 may 1747 Westerkerk HRL; kind: Sijberen Tjebbes, ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL
Tjeerd Gerrits zie: Conter
Tjeerd Gerrits Jan Jetses ende Baukje Gerrits beyde van HRL, koomende wegens de bruid T.G. desselfs broeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; Hinke Gerrits van Kimswert ende Wobbe Wobbes van HRL, huw aang 7 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid T.G. desselvs Oom; huw.aang. HRL 1739
Tjeerd Gerrits Pijter Jacobs en Attie Sjoerds beyde van HRL, komende wegens de bruid T.G., 5 Jun 1745
Treeske Gerrits oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-162; VT1839
Trintje Gerrits T.G. is te rest gebleven van de voorste opkamer in ''t huys op de Schritsen van de jaaren 1722 tot en met 1724: f. 27:3:8, 1830. (GAH1060)
Truike Gerrits zie: Blauwhof
Trijntje Gerrits zie: Donjema, Hanekroot, Rikkers, Vinnekes
Trijntie Gerrits ende Johannis Jarigs, beide van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid Lieuwe Lieuwes Postma Van Pietersbierum; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Gerrits ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Adams en Sibbeltje Jacobs
Trijntje Gerrits ende Cornelis Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs swager Claas Jacobs; huw aang. HRL 1737; huwt met Corneelis Hendriks, kind: Dieuwke Corneelis, ged 13 sep 1750 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Corneelis, ged 24 mrt 1743 Westerkerk HRL; kind: Welmoed Corneelis, ged 16 okt 1740 Westerkerk HRL
Trijntje Gerrits ovl 21 jan 1731 HRL; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 500 Caroliguldens, 11 okt 1730: f. 45:0:0 (GAH283); id. aan de erven 4 maanden en 10 dagen lijfrente van 500 Car glds, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de lijfrentebrief, 5 mrt 1731: f. 18:14:0 (GAH283); op haar leven stond een kapitaal van 500 Caroliguldens volgens constitutiebrief van 11 sep 1695, waardoor de Stad jaarlijks profijtteert f. 45:0:0 . (GAH283)
Trijntie Gerrits Geeft met schuldige Eerbiedt te kennen Marike Huigens meede ordrs turfmeetster binnen dese Stad, dat sij supplnte vermits haer ouderdom wel genegen is dito functie over te draegen op haer dogter T.G. ; Dogh vermits sulx buyten consent van UEd: Achtb:niet vermag te geschieden, soo koomen deselve supplnten sig bij deesen aen UEd:Achtb:addresseeren, seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb gelieven de meede supplnte T.G. tot meede turfmeetster aan te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende q:f:etc(was get), P. Reidema, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeerd mits desen de persoon van T.G. tot meede ordrs turfmeetster binnen dese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 jul 1739, (was get), Pier Bretton, Ter ordtie van de Magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; T.G. heeft den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid Burgemr. P. Bretton gepresteerd den 29 jul 1739. In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 1773 HRL, huwt met Cornelis Jacobus Wetzens; BS huw 1824; Vertoond met Eerbied T.G. huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt, dat de supplnte wel genegen soude weesen om hun bedieninge te doen bedienen en door deesen te substitueren voor haar supplnte, eenen Aeltje Pijters Roorda provisioneel magh werden aangesteld in plaets van de supplnte om het turfmeeten waar te neemen en dat op lasten pligten en profijten daer toe staande quo facto etc:Requisitus/get:/P. Marnstra. ; In margine stonde; de Magistraat acoordeerende ''t versoek nomineert de meede supplnte Aeltie Pijters Roorda om ''t turfmeeters ampt voor T.G. bij substitutie waar te neemen, des doende den Eed van Getrouwigheit Actum den 17 feb 1745/:Onder Stonde en verteektn:/ H. Schaaf Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:R. de Swart, gezw: klerck. ; Onder stonde; Op dato als boven heeft Aaltje Pijters Roorda den eed van getrouwigheyt als subst. Turfmeetersche gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Schaaf. Actum als voren. In kennisse van mij secrts /get:/abs:sec:R. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoont UEd:Aghtbh:met verschuldigde Eerbied T.G. huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt dat eenen Aeltje Pijtters Roorda voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde soo soude sij supplnte nu wel geneegen sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen Dirkjen Geerts Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; dogh sulx niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte Dirkjen Geerts sulx ook begeerende; soo is de supplnte beyder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte Dirkjen Geerts Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede Supplnte:Trijntje Geerts, en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistr:accorderende het versoek momineert mits deesen Dirkjen Geerts tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum des 18 may 1746. (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); den 18 may 1746 heeft Dirkjen Geerts den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Agtbh:met onderdanige eerbied te kennen T.G. ordris Turfmeetster binnen deze Stad, dat haar suppliante van grote dienst ende nuttigheid soude zyn indien UEd:Achtbh:haar geliefden te permitteren deze bedieninge door een subst te laten Waarnemen; Versoekt daarom ootmoedig dat UEd:Achtbh:de persoon van Antje Rintjes tot dat einde gelieven te qualificeren; quo facto etc:(get:) S:Rienstra; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits desen de mede supplnte Antje Rintjes tot subst Turfmeetster, op lasten en pligten daar toe behorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 8 may 1754 (was getekend) Wopco Buma, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum prestitit coram Praeside Buma den 8 may 1754; In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Trijntje Gerrits Willem Feikes Wijngaarden van HRL, en T.G. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Trijntje Gerrits Berendt Bruyning en T.G., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL. en toen getrouwt
Trijnjte Gerrits zie ook: Vinnekes; Hendrik Roelof ter deus en T.G., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 jul 1808; ondertrouw HRL
Trijntje Gerrits geb 1792/94 HRL, ovl 8 dec 1855 HRL, ongehuwd, N.H., dv Gerrit ... , en Aafke Mulder; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk G-239, supp wijk H-265
Trijntje Gerrits oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-151; VT1839
Trijntje Gerrits huwt met Gerrit Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Gerrit Harmens ende T.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Jan Beerns, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Gerrits huwt met Jarig Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740, en getrouwt den 17 jan 1741; Jarig Jacob ende T.G. beide van HRL, koomende voor de Bruit Lammert Teyes coopman binnen deese Stadt, 14 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Gerrits huwt met Marten Jaspers, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 january 1752 en ook getrouwdt in de Westerkerk
Trijntje Gerrits Pieter Gerrardus van HRL. ende T.G. van Almenum sijnde de aengeevinge gedaan door de proc. Tuininga volgens mondelinge last, 29 oct 1746
Uylkje Gerrits geb 6 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Dirks en Diuwke Hanzes
W Gerrits ontvangt wegens een Floreen Dijkschatting van het Tolhuis aan Koetille onder Midlum, mrt 1806 ingegan: 4 Caroliguldens en 4 stuivers; id. wegens ordinaire schatting of floreen, aldaar, mrt 1805 ingegaan: 9 Caroliguldens en 9 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Wannaer Gerrits rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan W.G. f. 20:0:0 terzake 1 jaar kostpenningen voor 2 weeskinderen met name Joost en Sijbe Beerents, 13 sep 1740, kwit. no. 7 (GAH1070)
Wendeltje Gerrits zie ook: Oudeboon; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Simons en Zwaantje Filippus
Wessel Gerrits huwt met Antje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jul 1742 en doe ook getrouwt; W.G. ende Hinke Tijssen beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs oom Cornelis van Velsen, 10 Aug 1748; W.G. ende Antie Jans beide van HRL, koomende voor de bruid Beernd Alberts mr. bontweever, 7 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Wybren Gerrits ontvangt van het gemeentebestuur voor 15 schouw en 10 korven turf op de toren f. 4:15:0 het schouw, 2 okt 1772: f. 72:8:12; (geen boeknr. vermeld)
Wijke Gerrits zie: Boltje
Wierd Gerrits woont te Dronrijp, ontvangt van het gemeentebestuur op 6 apr 1786 wegens levering van 1 1/2 schouw Baggelaar 0 1/2 Caroliguldens het schouw t. d. v. de Kleine Kerk: f. 14:5:0, voor dragen en loegen f. 1:16:0, meten 9 stuivers, korfkijken 12 stuivers, tesamen f. 16:10:12; (geen boeknr. vermeld)
Wytske Gerrits geb 24 feb 1805 HRL, ged 12 mrt 1805 HRL, N.H., ovl 10 feb 1812 HRL; wijk G-320, dv Gerrit Klaases Burghout en Annigje Hendriks Zwaal; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812
Wilhelmina Gerrits zie: Hartman
Willem Gerrits huwt met Claeske Sikkes, kinderen: Gerrit en Sicke Willems, beiden ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits ged 23 mrt 1745 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Dirks en Hitje Andries
Willem Gerrits mede-weesvoogd Walrighs betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 51:6:0 door de weesjongens Cornelis eyes en W.G. bij de weduwe Sijbeda met gleibakken verdiend, 11 jun 1739 (GAH1069); mede-weesvoogd C. Lanting betaalt f. 90:0:0 aan dito door de weesjongens W.G. en Cornelis IJes in 2 jaren bij Sijbeda met gleibakken verdiend, 2 okt 1741 (GAH1071)
Willem Gerrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:8:0 terzake maalloon van rogge, mout en weit van 2 nov 1753 tot 30 jan 1754 t. b. v. het Weeshuis, 5 feb 1754, kwit. no. 3 (GAH1083)
Willem Gerrits huwt met Janke Gerrits, kind: Rinikje Willems, geb 17 aug 1783, ged 16 sep 1783 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits W.G. en Antje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Hitje Willems, geb 17 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Willems, geb 24 mrt 1783, ged 13 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Willems, geb 21 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Willem Gerrits ovl 18 dec 1794 HRL, oud 50 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Willemke Gerrits ovl 27 dec 1808 HRL, huwt met Dirk Kloppenburg, komt van HRL; BS geb., huwafk. en huw 1811 1822 huwelijken
Willemke Gerrits Jan Dirks Kloppenburg en W.G., beide van HRL, zijn na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 11 oct 1778 HRL. ten zelfden dage alhier getrouwd
Yda A Gerrits zie: Hartman
Yefke Gerrits zie ook: van Swigten; zie ook: Sietske van Swichum, huwt met Georgius Jacobs Blesma
Ynskjen Gerrits huwt met Jan Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 apr en de 6 May 1742 en getrouwt den 14 dito; Jan Hendriks ende Y.G. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Sijtse Gerrits en vertoonde de bruidegom een notule van des bruids vader tot consent in ''t huwelijk van sijn dogter met deese bruidegom, 21 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Ypkje Gerrits huwt met Eile Klaases, kind: Klaas Eiles, geb 15 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL
Adrianus Gerritse soldaat; beschuldigd van insolentien gepleegd te hebben ten huize van zijn zwager Johannes de Lange en zijn zuster. Na gedane confessie veroordeeld tot 4 etmaal te water en te brood in het zogenaamde Jan Drents Gat, 21 mrt 1803 (GAH49)
Maria Gerritsen huwt met Carel Wilhelm Ochsner, sergeant in ''t 2e bataillon van de 4e halve Brigade, kind: Fenne Carels Ochsner, geb 19 feb 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL
Elisabeth Gerritsheim huwt met Wilhelm Dahmen, kind: Elisabeth Dahmen, geb 30 mei 1773, ged 17 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Geertruy, geb 12 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Arnoldus Wilhelms Damen, ged 19 mei 1768 Westerkerk HRL, moeder als E. van Gerretsheim; kind: Wilhelm Wilhelms Dhamen, ged 14 aug 1770 Grote Kerk HRL
Gerrit D Gerritsma geb 25 dec 1795 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Douwes Gerritsma geb 21 feb 1793 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sybren Gerrits Gerritsma geb 1783 Noorder Drachten, ovl voor 1868, 1e huwt met Sijtske Gerrits, 2e huwt met Mayke Hayes op 12 okt 1834 Franeker, turfschipper, wonende te Franeker 1834, zv Gerrit Sijbrens en Jeltje Sierds; bsfr18 34hu, ovl 1868
Jan Gerritz Meinte Brouwer en Wempkien Tjommes Stellingwerf beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom J.G. havenchercher met schriftelijke procuratie met een gebod in de week, 30 May 1744
Tyttje Gerroldts huwt met Harmen Harmens, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 19 Augs 1748 en ook getrouwt
Gryttje Sikkes Gerroltsma zie ook: G.S. Gerlsma; Jacobus van der Woude van HRL, enden G.S.G. van Tjerkwerd, sijnde deese aengevinge gedaen door Dr. van der Sluis met vertoninge van attestatie en procuratie en met versoek van een gebod in de Week, 8 Oct 1745; kind: Trijntje Jacobus van der Woude, ged 5 jan 1749 Westerkerk HRL, moeder als G.S. Gerlsma
Ruyrdt Ulbes Gerroltsma ook: Gerlsma, van Kollum, bakker en koopman te HRL; vroedsman 1680-1690 en 1695-1699, burgemeester van HRL 1691-16 94, was eigenaar van Kollum, (Kerkebuyren) stem no. 74, overl. te HRL in 1669 ??, aldaar getrouwd 14 feb 1658 met Yttje Eelckes van Sneek
Harmentje Gerrtijs huwt met Jan Zeilmaker, kind: Klaaske Jans Zeilmaker, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Janna Jans Zeilmaker, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Ietje Gerrtijs huwt met Auke Karsten, kind: Kaatje Aukes, ged 23 apr 1771 Grote Kerk HRL
Douwe Gerrtijts ged 15 sep 1757 Westerkerk, zv Gerrijt Douwes en Marieke Jans
Hein Gerrtis zie: Brouwer
Lijsbert Gerrtis zie: Huselaar
Marten Gerrtis vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 54, 1 mrt 1804
Willem Gerrtis zie: van Hoek, Leeksma, Meyer
Beernd Gerryts Gerryt Gerryts en Geertruid Harmens beide van HRL, komende wegens de bruid B.G. desselfs curator, 24 Jul 1751
Jelle Gerryts Hendrik Jansen ende Aaltje Gerryts beide van HRL, komende wegens de bruid J.G. desselvs broeder, 28 Aug 1751
Cornelia Gersema huwt met Jan Gerrits Veenstra, wonende te Lollum 1836; BS ovl 1836
de Gerstein Hendrik Coesman, soldaat onder de compagnie van luitenant collonel dG., en Elisabeth Courteaux, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd Reinier van Urk, soldaat in de compagnie van Luitenant Collonel vG., in ''t eerste Bataillon van het Regiment van Generaal-Major van Nottitz, van HRL, en Elisabeth Klaases van Maastricht, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Coenraad Gerstmeyer C.G. en Bartje Bouwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en G. en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Maria Katharina Gerstmeyer Georg Karel Kramp en M.K.G., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Auke Gertsens ovl 26 feb 1740 HRL, zv Wytske Jobs; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 400 Caroliguldens, 4 jun 1731: f. 36:0:0 (GAH283); id. 5 jun 1730 (GAH283); id. 28 mei 1732 (GAH283) id. 23 mei 1735 (GAH283); id. 19 mei 1737 (GAH283); id. 7 aug 1737 (GAH283); id. 3 jun 1738 (GAH283); id. 10ju1739 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van A.G. 9 maanden en 23 dagen lijfrente van 400 Caroliguldens, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de brief, 7 mrt 1740: f. 31:15:0 (GAH283)
Francis van Gerve F. vG. en Ackke Klaases, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 ooct 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Hendrik van Gerven huwt met Lourenske Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 9-12 en getrout de 19 jun 1763
Jan van Gerven Lambartus van der Pol, soldaat in de comp. van Lt. Collonel Blancken en Mietje Horst, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vG., goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL
Ida Geson Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden Eerendienst der Stad deventer leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 May 1762. Is ged een kind genaamd: Gerrit, Waar van vader Gerrit Hartman en moeder I.G. Voor Extract conform. deventer 10 dec 1814, de Burgemeester van deventer
Sara Gessels geb 1774 ... , ovl 30 mrt 1814 HRL, dientsbaar, ovl wijk G-100; BS huw 1814
Dirk Freerks van Getsen ovl voor 1844, huwt met Christina Hermanus Noteboom; BS huw 1843
Freerk van Getsen huwt met Bregtje Klazes, kind: Pieter, geb 25 sep 1790 Franeker, optekenaar der tollen te Franeker 1809-1811; BS ovl 1860; ontvangt van het gemeentebestuur als optekenaar der tollen te Franeker 1/4 jaar tractement, 31 Wintermaand 1809: f. 17:10:0; id. een half jaar, 30 Zomermaand 1810: f. 35:0:0; id. 31 Wintermaand 1810; id. 30 jun 1811; id. als Commissaris van het Franeker Veer te Franeker een half jaar tractement van 1 jul tot 31 dec 1811: f. 35:0:0; hij wordt opgevolgd door Foppe Molenaar als optekenaar der tollen, 1809; (geen boeknr. vermeld)
Pieter van Getzen geb 25 sep 1790 Franeker, ovl 9 feb 1860 HRL, 1e huwt met Jantje Jans Schotanus, 2e huwt met Louisa Plantinga, tjalkschipper in 1851, N.H., zv Freerk vG, en Bregtje Klazes; BS ovl 1860; bev.reg. H1851 wijk I-026; oud 50 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, schipper, in het schip; VT1839
Dirk Geugjes ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 54:0:0 terzake 12 schouw turf t. b. v. het Weeshuis, 17 dec 1739, kwit. no. 1 (GAH1070)
Akke Alles Geuker geb 1812 Dronrijp, 1e huwt met Evert Alderts Hovinga, 2e huwt met Hendrik Jans Smit op 22 sep 1842 HRL, schipperse, wonende te HRL, dv Alle Jurjens en Wibbigje Martens Bos; BS huw 1842
Jantje Jurjens Geuker zie ook: Jantje Jurjens; geb 1788 Dronrijp, ovl 23 mei 1847 HRL, 1e huwt met Evert Wellinga op 5 jun 1808 HRL, wonende te Almenum, 2e huwt met Sjoerd Teyema op 27 okt 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 okt HRL, en 13 en 20 okt 1822 Barradeel, wonende te Almenum, dv Jurjen Hendriks G, en Rigtje Jacobs Dijkstra; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1822, ovl 1847; Evert P. Wellinga van HRL, en J.J.G. van Almenum, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Jurjen Hendriks Geuker geb 1746 Grouw, ovl 2 sep 1833 HRL, 1e huwt met Akke Alles, 2e huwt met Pietje/Rigtje Dijkstra, 3e huwt met Trijntje Sijbrens de Groot op 5mrt18 09 HRL, wonende te Almenum in 1809, tolheffer op Kingmatille 1803-18 08, kinderen: Jantje Jurjens G, geb 1788 Dronrijp, Tjietske Jurjens G, geb 1774 Dronrijp; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1833, ovl 1847; J.H.G. van Almenum en Trijntje Hendriks de Groot, van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 feb 1809; ondertrouw HRL
Tjietske Jurjens Geuker geb 1774 Dronrijp, ovl 26 jun 1841 HRL, huwt met Jacob Lodewijk Scheffer, dv Jurjen Hendriks G, en Tjietske ... ; BS ovl 1841
Freerk Geukes huwt met Stijntie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760
Matthias van Geuns Jansz M. van G.J., Leeraar der Doopsgezinden te HRL, van HRL, en de Trijntje Cornelis Sijtzes van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan door doct. Oosterbaan op vertoonde procuratie, met een gebod in de week, 23 jul 1790; ondertrouw HRL; optekenaar der tollen 1801; M. vG.J., Leeraar der Doopsgezinden te HRL, van HRL, en Trijntje Cornelis Sytses van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 aug 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Marsum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 15 dier maand; ontvangt van het gemeentebestuur wegens kosten van het overbrengen der kinderen van F. Teventrap, (moet waarschijnlijk zijn: Twentrop), van Haarlem naar HRL, ord. 17 aug 1801: f. 38:15:0; (geen boeknr; vermeld)
Dieuwke Geurt zie: Westerbaan
Jacob Geurt zie: Westerbaan
Jan Geurt zie: Westerbaan
Andries Gevel A.G. en Antje Sibrens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende
Jan Gevink woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adriana Lumijna Gey ovl 25 okt 1794 HRL, oud 38 jaar; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 6, nr. 9, huisvrouw van Sijbrand van Vos; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Geyns ovl 26 mrt 1727 HRL, oud 26 jaeren
Catharina Willems Geys Teunes Oosterhout ende C.W.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Georg Geys deszelfs vader, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Henrietta Wilhelmina Geysel huwt met Johan David Moritz, kind: Wilhelmina Moritz, geb 19 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL
Hendrik Simon van Geyt (vermeld als van Geyl); geb 16 okt 1792 HRL, inschrijfnummer 3383, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Johanna van Geyt kind: 28 sep 1811 HRL; bevallen van een onvoldragen kind; BS geb 1811
Simon van Geyt geb 1757 Vollenhove, ovl 21 mei 1824 HRL, huwt met Jannetje Hendriks Keit, kinderen: Grietje Simon vG, geb 1802 HRL, Fenne vG, geb 1796 HRL, Pietje Simons vG, geb 1798 ... , werkman in 1824, schoenmaker in 1811 en doet dan overlijdensaangifte van Rommert Sijtzes, zv Jan Simons vG, (gk), en Janna Pietersen, (gk); BS ovl 1811; 1818 overlijdens, ovl 1824, ovl 1826, huw 1833, ovl 1854; gebruiker van wijk G-181, gealimenteerd, medegebruiker is Age Watzes Zijlstra, eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven, 1814. (GAH204); S. vG. en Janneke Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan, geb 9 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, zv Symon van Geit en Jannetje Keets; dopen Grote Kerk HRL; kind: Grietje Simons van Geit, geb 31(!) nov 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Simons van Geyt, geb 3 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Simons van Geyt, geb 1 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL; gemraad besluit om de haven-of ratelwagten ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en bewaring der rust, wederom gedurende deze winter te doen omgaan en wagthouden ''s avonds van 9 uur tot ''s morgens tot de dag, en daarmee een begin te maken op morgenavond 9 uur tot het presteren van welke wagten, gecontinueert, en op nieuw benoemd zijn: Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smitt, Barent Hilles, Harmen Dirks, Johannes Hartmans, S. v. G., Berent Nieuwhuis, Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Ids Gosses, Johannes van Belkum, Pieter Jans en Willem Dirks. en zijn hen voor gelezen de artt. 21, 22, 23 en 24 van de havenmeestersinstruktie, als tot hun posten relatie hebbende, waarop zij allen hebben aangenomen daarna hun post en pligt getrouwelijk waar te nemen ten welke einde de nieuw aangestelde be?digt is, en de continuerende bij hunne voormalige gedane eed hebben gepersisteerd, di. 30 nov 1802 (GAH48); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 259, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); aangesteld tot burgerwachten van de Franekerpoort: S. v. G., en Regt Walings, vr. 8 aug 1800 (GAH46); ter beveiliging van de in de haven liggende schepen en ter bewaring van de rust zullen de ratelwachten deze winter weer wacht houden van ''s avonds 9 uur tot ''s morgens tot de dag. Opnieuw zijn benoemd: Pieter Doekes, Gosse Douwes, Cornelis de Boer, Pieter Jans, Cornelis Wassenaar, Pieter Jurjens, Johannes van Belkum, Ids Gosses, Johannes Hartmans, Bernardus van Taken, S. v. G., Barend Nijhuis, Barend Hilles, Harmen Dirks, Johannes Velthuis, Jurjen Johannes Smidt, ma. 24 nov 1800 (GAH46); aangesteld tot havenwachter op grond van het nieuwe reglement: Jan Harmens, Henning Lolkes, Gosse Douwes, Willem Dirks, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Gerrit en Johannes Hartmans, Cornelis Bouman, Jurjen Johannes Smit, Beernd Hilles, Hans Rost, Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Heert Meinderts en S. v. G., 5 dec 1803 (GAH49); Op het Stadhuis ontboden de havenwachten om van deze avond 9 uur hun eerste wacht te beginnen en ''s morgens tot de dag rond te gaan: Pieter Doekes, Johannes van Belkum, Barend Hilles, Pieter Jans, Bernardus van Taken, Jurjen Smit, Corn. de Boer, Johannes Hartmans, Johannes Velthuis, Pieter Jurjens, Barend Nijhuis, Cornelis Jans Wassenaar, S. v. G., Gosse Douwes, Ids Gosses en Harmen Dirks, ma. 30 nov 1801 (GAH47); Donderdag den 14 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog aan S. v. G., opmeter, en ombrenger der turf bij de wagten, uit Consideratie van deszelfs Armoedige omstandigheid. uit de Correspondentiebeurs geaccordeert, twee CarGuldens en vervolgens geduuurende Zijne Ziekte, ''s Weeks een CarGulden, tot Zijne herstelling toe. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797; Het Gerechte Extra ordinaires vergadert zijnde, wierdt overgegaan tot het benoemen van Twee Ratelwagts en zijn daar toe benoemd de persoonen van S. v. G. en Anthonij Boriords. (GAH43); Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, S.G., Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, Wierde eindelijk bij den Gerecht in nadere overweeging genoomen, de Wijze hoe op de beste manier eene duursaame en goede orde zoude kunnen werden ingevoerd, ten regarde van ''t opmeeten der Turf, voor de Burger en Militaire Wagten, alsmede het bezorgen der fournituures aan de Militaire, zampt ''t ombrengen der Turf bij de Burger Wagten, en het geene meer tot die Werkzaamheeden relatie heeft, alles ten fine om zo veel moogelijk te verhoeden, dat daar omtrent geene froudes Werden gepleegd, nog de Stad in eenige opzigten benadeelt, en Wierde, na rijpe deliberatie geconcludeert, bij provisie en niet wijders dan ter tijd en wijlen het Gerechte mag komen goed te vinden, en dienstig te oordeelen op dit Susject andere mensures te neemen, daar toe een vertrouwd en geschikt Persoon te nomineeren, en onder Eede van getrouwheid aan te Stellen, Zonder dat den Gerechte geconsidereert wil hebben, dat dit provisioneel arrangement als een Post zal Worden beschouwd, en is hier tot benoemd, en onder eede van getrouwheid aangesteld, den Burger S. v. G., op Instructie hier onder staande; Instructie voor de Turfmeeter, en afgeever aan de burger, en Militaire Wachten alsmede het bestellen der stroozakken, Laakens en deekens etc; Art. 1; de Meeter, en afgeever der Turf aan de Burger en Militaire Wachten Sampt Waagmeester, Stadshuis, en verder daar het Vereischt word zal verpligt zijn, met alle vlijt en spaarsaamheid. te werk te gaan, goede toezigt op de Turf houden, de brieten, mede behoorlijk opmeeten en het mat laten leggen, zoo lange er door ijemand van ''s Gerechtsweegen daartoe gelast over zal gedisponeerd hebben; Art. 2; dezelve zal in de hoeveelheid der Turf aan de Wachten ag te geeven zig moeten Reguleeren na deeze volgende taux, als van den 1 okt tot den 16 dito ''s daags 1/2 korf vol, van den 16 tot den 23 dito 1 korf, de maand nov geheel 5 1/2 korf, de maanden december, jan en feb 2 Korf, mrt en apr 1 1/2 korf. de maanden May, Junij, Julij, Aug. en September: niets, als op Speciaale order, Dog zo op Verzoek van de Burger, of Militaire Officieren, Extra Turf verleend word, zal hem Turfmeeter, daarvan berigt worden gedaan, ter Zijner informatie; Art. 3; de Wachten die pr dag moeten bedeeld worden na de taux in het voorige Articul vermeld, zijn: de Burgerwacht en de Officiers kamer ieder 1 Wacht, is Twee Wagten; de hoofdwacht, ende officier, ieder 1 Wagt, is Twee Wagten; de Bildtpoort, de Suiderpoort, de Kerkpoort, de Franekerpoort, de Franekerpijp, de Plaats Majoor, de Voorwagt, ieder ??n Wagt. Dus wanneer deeze posten Elf wagten beset worden, zijn er Elf Wagten, IJeder Twee korven, in de Wintermaanden, is ''s daags 22 korven, de verdere Maanden pro rato; Art. 4; dezelve zal verpligt zijn, de Stroozakken, Lakens, dekens, ofte wat van dien aard mogten zijn, en in gebruik bij de militairen ''t zij in de Casernen of bij getrouwden, wanneer die vuile goederen terug gebragt worden, terstond aan de Waschter te bezorgen, en zal hij in deeze gevallen, den Stads Majoor dien het opzigt over deeze goederen is aanbevoolen, behoorlijk ten dienste te staan; Artl. 5; Om de bedieningen van deeze beide posten zo gevoeglijk, en gemakkelijk te maaken, als ''t mooglijk is, zal van nu voortaan, de afgeving van de Turf alle daagen, ''s Middags om Een Uur geschieden, en de bezorging der vuile Lakenen de ''s maandags om Twaalf Uuren praecijs, en de afgaave van Stroozakken, niet dan maandags nademiddags om vier uur van de Spinzolder; Art. 6; dezelve zal verpligt zijn, goede toezigt te houden op de Stads ketels, Treeften en wat dies meer is, en wanneer de Militairen Vertrekken, of in guarnisoen koomen, dezelve van de quartieren af te haalen, en op een goede plaats daar toe aan te wijzen te bezorgen; Art. 7; de Turf die aan de Militaire Wachten Verleend word, zal altijd ook door dezelve afgehaald worden, maar wanneer het plaats mogte hebben dat de Wachten hier vooren gemeld, of zoveel minder als nodig geoordeeld zal worden, bij tijden dat alhier geen Militair Guarnisoen in bezetting lag, door de Burgerij moesten bezet worden, zal hij verpligt zijn, de Turf na en in de opgemelde Wachten te bezorgen, mitz dat het Sleeploon hier toe nodig door, of van Stads Weegen zal betaald worden, Edog de Turf aan de Burger Wagt moet op de gewoone plaats voor den meeter besorgd worden, zoveel als hier vooren gesegd is; Art. 8; Voor deeze hierin vermelde Werksaamheeden zal de aangestelde ofte nog aan te Stellen turfmeeter voor de Wachten tot een Weeklijks Tractement genieten als volgt: van den 1 ste tot den 16 okt ''s Weeks f. 1:8:0, van den 16 tot den 31 dito: f. 1:15:0, de maand November: f. 2:2:0, de Maanden december, Janrij & Febr: f. 2:16:0, de maanden mrt en April: f. 2:2:0, de maanden May, Junij, Julij, Aug: en Sept: f. 1:8:0 Dog zoo in Extra gevallen meer turf aan de Wachten gegeven word, als hier boven bepaald is, zal hij voor ijeder Schouw dat Extra verwerkt word, genieten de Summa van 20 Stuivers zonder wijders; Art. 9; Het Gerechte reserveerd aan zig het regt, om deze Instructie te veranderen, en te Verbeteren als na tijdsomstandigheid noodig zal geoordeeld worden, ofte ook geheel in te trekken, of buiten effect te Stellen, en dus deeze post te rooijeeren; Aldus gedecreteerd, en gearresteerd in ''s Gerechts Vergaderingden 11 decembr 1797. (GAH43); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde: Rapport over de zaak omtrent den Majoor, over de Boelgoeds-gelden, Sampt over de Arresteering van de zulken die op eigen kosten gevangen en ontslagen zijn; Burgers ! U Lieder Commissie gecharcheerd tot bovengemelde onderzoek, heeft niet nagelaaten alle mogelijke navorsinge te doen, en vind zig thans in Staat, aan deeze Vergadering te rapporteeren; Als in de eerste plaats over de gelden, aan de Stadsdienaars door de boelgoedsontfanger betaald. Dat deese somma te zaamen genoomen zo veel rendeerd als te vooren aan de Majoor en Dienaars a f. 48:0:0 Jaarlijks daar van genooten, dus dat den Majoor zijn aandeel aan de f. 16 Guldens, onder de Dienaars verdeeld wordende hij hier f. 16 Gld minder geniet, maar daar het allesins onbetwistbaar is, dat deeze posten ook alleen door de Dienaars moeten waargenoomen worden, en deeze Slegts 12 Stuivers daags genieten voor de adsistentie bij de boelgoeden, is U Lieder Commissie van oordeel, dat die penn:ten voordeele van de Adsistenten dienden te verblijven, en dat om deeze reden, of schoon de Majoor hier f. 16 Gld Schade bij Lijd, zulks hem op een andere kant rijkelijk vergoed word bij voorbeeld de voorige majoor kreeg voor de distributie van Turf en keersen, Slegts f. 18 gulden daar deeze f. 50 Gulden krijgd, voor deeze en voor de toezigt op de fournetuures, welk laatste werkzaamheid. voor al na de aanstellinge van S. v. G. zo gering is, dat ze nauwelijks behoefd genoemd te worden, iets diend tog gedaan te worden voor het Tractament van f. 300 gulden, en zoal wat de Majoor doet, als dat extra zal beloond worden, Waar zal het dan tog bij ophouden, Concludeeren bij wege van prae-advijs, dat de boelgoedsgelden aan de dienaard zullen verblijven, en dat dit verlies van den Majoor alrede rijkelijk op andere wegen Vergoed zijn; Op het tweede Poinct, te weeten over de gelden die door ijemand betaald worden, die op eigen kosten gevangen genoomen is geweest, diend voor rapport, dat als den Majoor voor de apprehentie 3 gld:geniet, dan hem daar f. 1:10:0 van behoort, de twee dienaars ijeder seven en een Tweede Stuiver en de vier Bierdraagers ijeder 3 ? Stuiver, waar mede persisteere voor rapport, Actum HRL; en is Conform het bovengemelde rapport beslooten, en het zelve alzoo in eene formeele resolutie van het Gerechte geconverteert, en zal extract daar van gezonden worden, aan de Majoor en Adsistenten, tot hun narigt. (GAH43)
G Geyze woont in 8e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650)
Albertus Gidding ovl voor 1839, huwt met Betje Henderikus, kind: Philippina Albertus, geb 1799 Leeuwarden; BS ovl 1838
Philippina Albertus Gidding geb 1799 Leeuwarden, ovl 30 dec 1838 HRL, huwt met Johannes Jans Spoelstra, wonende te op de Breedeplaats in 1838, dv Albertus G., en Betje Henderikus; BS ovl 1838; 1848 overlijdens
Johannes Giebserts zie: de Vries
Johannes Giebserts huwt met Maartje Klases, kinderen: Foekje Johannes, geb 1761 Winsum, Gijsbert Johannes dV, geb 1768 Winsum; BS ovl 1831; 1834 overlijdens
Margaretha Giedien huwt met Coenraad Bisschop op 27 jul 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 27 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Fredrik Giel huwt met Anna Bernei, kind: Nicolaas, geb 1795 Franeker; BS ovl 1855
Nicolaas Giel geb 1795 Franeker, ovl 8 apr 1855 HRL, huwt met Aaltje vd Vliet, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valderpoort, blauwverver, wonende te HRL. 1820, trekschipper in 1855, zv Frederik G, en Anna Bernei; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-028; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, blauwverver, wijk D-025; VT1839
Maria Gielsen van HRL, huwt met Jan van Kempen, van Leeuwarden, geproclameerd de f. 6:13:20 jun en getrout met attestasie de 4 jul 1762
Doetje Jans Gielstra huwt met Gerrit Cornelis de Boer, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843
Dina van der Giesen oud 82 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, wijk C-196; VT1839
Dirk Giesen huwt met Lijsbeth Sijbrens op 26 feb 1797 HRL, N.H., soldaat in 6e Compagnie 2e Bataillon 4e halve Brigade in 1797, kind: Trijntje G, geb 7 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801
Trijntje Giesen geb 7 nov 1801 HRL, ged 17 nov 1801, N.H., dv Dirk G, en Lijsbeth Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aafke Gieses Daniel Hendriks en A.G., beide van HRL, zijn na op den 15 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben alhier getrouwd ten zelfden dage
Tijs Gieses zie ook: Kussendrager; huwt met Rigtje Wouters, kind: Gies Tijses, geb 16 jan 1781, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Andries Tyses, geb 10 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 13 okt 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL; betaalt aan het gemeentebestuur wegens spek en vlees ter merkt wordende gebracht, 1810: 144 Caroliguldens en 19 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Tijs Gieses T.G. en Trijntje Claases Norel, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1776 HRL, en toen getrouwt
Harmina Giezink huwt met Lambartus Brink, kind: Hendrina Lambartus Brink, geb 3may17 87, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL
Alida Maria van Giffen ovl voor 1871, huwt met Jacobus Wentholt; BS ovl 1870
Oeds Gijbsertus zie: van Gork
Jeltje Teunis Gijlen ovl 25 sep 1827 Sneek, huwt met Anske Atzes Spijkermans Knoop; BS geb en huw 1828
Marijke Gijliams en Jan Taekes, beyde van HRL, huw.aang. 22 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Pijter Jansen; huw.aang. HRL 1736
Geiske Gijsbert zie: de Vries
Karel Gijsbert zie: Voss?
Rein Gijsbert R.G. ende Aefke Hendriks beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Sijbe Piers, 11 May 1748; huwt met Aefke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: IJmkien Reins, ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gijsbert Reins, ged 23 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Reins, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL
Antje Gijsberts zie: de Boer, de Vries
Durk Gijsberts geb 5 nov 1805 HRL, ged 17 dec 1805 HRL, N.H., zv Gijsbert Johannis en IJbeltje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Engeltje Gijsberts ovl 27 sep 1727 HRL, old 67 jaeren
Feikje Gijsberts zie: de Vries
Gerrit Gijsberts ende Gerritje Lieuwes, beide van HRL, zijn wettig aangegeven 6 aug 1735 HRL, komende weegens de bruid Hendrik Cornelis; huw.aang. HRL 1735; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde turf sampt meten en dragen, en een vaatje bier, 3 apr 1732: f. 122:3:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Johannes van Seyst, voor trompetblazen van de Raadhuistoren bij de vreugdebedrijven over de verheffinf van zijn Hoogheid de Prince van Oranje tot Stadhouder van Holland en Westfriesland, 28 jun 1747: f. 3:0:0; (geen boeknr. vermeld)
Hendrikje Gijsberts zie: de Boer
Hinke Gijsberts ged 3 feb 1750 Grote Kerk HRL, dv Gijsbert Gerrits en Hendrikje Jurjens
Jacob Gijsberts zie: de Boer; (2x)
Jan Gijsberts mogelijk ged te HRL in 1617, kuiper te Berlikum, was daar mede-oprichter van de Mennonietengemeente, ovl voor 1677, gehuwd met Ymck Tiercks, ovl voor 1692; heeft een zoon Claes Jansen Cuperus, geb Berlikum 1653, geen verdere gegevens opgenomen; bron: Geneal. Jaarboekje stamboom Pieter Nieuwland; GIJSBERTS, JANTJE
Johannes Gijsberts J.G. ende Sierkjen Harmens beyde van HRL, komende wegens de bruyd Sijbren Symons, veerschipper, 21 Aug 1745; huwt met Sjoukje Harmens, beide van HRL, geproclameerd den 22-29 aug en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Luitzen Gijsberts ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren en aanbrengen van enige balsteen, 1765 ?/1801 ?; (bedrag en datum weggevallen en boeknr. niet vermeld)
Maatje Gijsberts zie: de Vries
Pietje Gijsberts zie: de Boer
Zytse Gijsberts geb 8 aug 1811, zv Gijsbert Sijtses en Taetske Lolles; BS geb 1811
Sjoerd Gijsberts ged 4 aug 1758 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, Egte man in Hofstraat; ende Engeltje Hendriks beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Hendrik Tijssen en vertoonde de bruidegom consent in geschrifte van sijn vaeder, 12 Sep 1750; huwt met Engeltje Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Uilkje Gijsberts zie ook: Voss?; (2x); geb 23 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Giesbert Karels en Martje Uilkes
Uiltje Gijsberts zie: Voss?
Iede Gijsberts zie ook: Oedts Gijsberts; huwt met Atje Werps, kind: Gijsbert Fedes, ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL
Teunis Gijsbertus zie: van Spijk
Oedts Gijsbet zie ook: IJede Gijsberts; O.G. ende Attie Werps beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Heyn Wytzes, 23 Nov 1748; huwt met Attje Werps, beyde van HRL, geprocl den 24 Novemb en den 1-8 desemb 1748 en doen ook getrouwt
Thijs Gijssen zie: Kussendrager; zie ook: Thijs Gieses
Meye Gijsses huwt met Pieter Douwes S ... ., kind: Douwe Pieters, geb 17 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL
Jannetje Gijtenbeek geb 1807 Amersfoort, ovl 4 mei 1880 HRL, huwt met Johannes Jakkeles Jager, dv Joris G, (gk), en ... ; BS ovl 1880
Gerard Gijze geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuuren, nadere aangaaf, bezit 1 open wagen met 2 paarden, belasting: f. 7:14:0, 1804, 1805. (GAH650); bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650)
Johanna Gilhard oud 28 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk E-121; VT1839
Symon Gilhard oud 66 jaar, geb Schoonhoven en wonende te HRL. 1839, zilversmidsknecht, wijk E-121; VT1839
Martje Giliam huwt met Johannes Brinks, kind: Fenne Johannes Brinks, geb 13 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL
Emilia Gilles zie: Menalda
Marten Gilles zie ook: Marten Jilles; huwt met Hiltje Gerrijts, kind: Mayke Martens, ged 18 okt 1770 Grote Kerk HRL
N Gillet Ode Jans van Schiermonnikoog en Trijntje Dirks Cok van HRL, zijn na driemaalige proclamatie waarvan de laatste geweest is den 5 jul 1778 met attestatie van hier vertrokken en getrouwd te Schiermonnikoog volgens ingebragt getuigenis vertonend, N.G.
Adriaan Gillis zie: Camper
Anna Gillis huwt met Kornelis Molenaar, kind: Elisabeth Kornelis Molenaar, geb 1 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Johannes Gillis ovl voor 1830, huwt met Trijntje Sjoerds de Bosch, kind: Susanna Johannes de Haan, geb 1750 HRL; BS Franeker ovl 1829
Taeke Gillis zie: Mesdag
Regina Gillitz ovl voor 1819, huwt met Nicolaas Gubbels; BS huw 1818, ovl 1850
Ysak Jacobs van Gilsen gebruiker van wijk E-221, koopman, medegebruikers zijn Schoone Salomons , koopvrouw, en Adam Lentz wed., eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Lodewijk G Ging oud 32 jaar, geb Neurenberg en wonende te HRL. 1839, slotenmaker, wijk B-073; VT1839
Pieter Ginter huwt met Jetske van Teeken, beyde van HRL, geproclameerd den 24 sep en den 1-8 okt 1752 en ook getrouwdt
Andries Gjalts zie: Warman
Barber Gjalts zie: Damstra
Engeltje Gjalts huwt met Jan Feenstra; BS ovl 1847
Heert Glandorp geb 18 jan 1808 HRL, ged 2 feb 1808 HRL, N.H., zv Hendrik G, en Grietje Heerts; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hendrik Glandorp ovl voor 1812, huwt met Grietje Heerts de Boer op 22 jun 1806 HRL, komt van Terschelling, met attestatie vertrokken, kinderen: Heert, geb 18 jan 1808 HRL, Maria, geb 5 feb 1807 HRL, ontvangt interesse 1801 -1811; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811; gebruiker van wijk H-136, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); H.G. van Terschelling en Grietje Heerts de Boer van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 7 jun 1806; ondertrouw HRL; gemeentebestuur betaalt aan S. Popta 19 Caroliguldens en 17 stuivers wegens chirurgicale diensten aan H.G., ord. 14 nov 1808; (geen boeknr. vermeld)
Maria Glandorp geb 5 feb 1807 HRL, ged 24 feb 1807 HRL, N.H., dv Hendricus G, en Grietje de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1807
Marike Paulus Glandorp huwt met Piebe Jarigs Zwart op 3 jan 1808 HRL, naaister, wonende te HRL. 1836, en ook in 1808, vnmn in ovlakte als Mietje Paulus; huw Grote Kerk HRL 1808 BS ovl 1836
Mietje Glansdorp oud 67 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Dieuwke Piebes Glas geb 6 jun 1762 Makkum, ovl 1 dec 1821 HRL, huwt met Gabe Rintjes vd Zee, wonende te Makkum 1821, dv Piebe Rienks G, en Riemke Jacobs; BS ovl 1821; 1827 huwelijken
Jan Glas geb 5 mrt 1810 Almenum, ovl 17 aug 1880 HRL, huwt met Grietje vd Meulen, arbeider in 1851, N.H., zv Jan Jansen G, en Eelkje Sjouwkes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-183, supp wijk G-428
Piebe Rienks Glas ovl Makkum, huwt met Riemke Jacobs, in leven echtelieden te Makkum, kind: Dieuwke Piebes G, geb 1762 Makkum; BS huw 1827
Sjouke Jans Glas geb 28 mei 1805 HRL, huwt met Akke Klases Hoekstra op 16 jun 1836 HRL, tichelaarsknecht, schutter 2e Bataillon 2e Afd. Vriese Schutterij, wonende te Almenum, ged jun 1805 HRL, N.H., zv Jan Jans en Eelkje Sjoukes Roodtje; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1836
Nicolaas Glasenaar geb 1789 ... , schipper op Ameland, huw.get. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker; BS huw 1815
Sjoerd Glastra van Blokzijl ende Rikjen Eecoma van HRL, komende weegens de bruydegom en bruyd weedersijdse vaeders, 16 Apr 1746
Jan Glastra van Loon huwt met Antje Imkes, N.H., kind: Johannes GvL, geb 23 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801; kind: Jimke Jans Glastra van Loon, geb 27 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL, moeder als A. Jimkes; kind: Jan Jans Glastra van Loon, geb 18 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL, moeder als A. Jimkes; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Jans Glastra van Loon geb 18 may 1798, ged 10 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Glastra van Loon en Antje Jimkes
Jimke Jans Glastra van Loon geb 27 jul 1793, ged 13 aug 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Glastra van Loon en Antje Jimkes
Johannes Glastra van Loon geb 23 aug 1801 HRL, ged 13 sep 1801, N.H., zv Jan GvL, en Antje Imkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Klaasje Jans Glastra van Loon geb 29 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Glastra van Loon en Antje Imkes
Trijntje Piers Glatsma Jen Clasen ende T.P.G. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs oom Jacob Willems, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Jan Claases Plantijnus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-26 desemb 1740 en de 1 jan 1741 en doe ook getrouwt
Grietje Jans Gleibakker huwt met Jakob Klaassen Peem, kind: Wouter Jakobs Peem, geb 11 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL
Minne Jans Gleibakker huwt met Antje Jacobs, kind: Richtje Minnes G, geb 1777 HRL; BS ovl 1841
Richtje Minnes Gleibakker zie ook: Gleistra; geb 1777 HRL, ovl 17 jul 1841 HRL, huwt met Pieter Fransen Rikkers, bakker in 1841, dv Minne Jans G, en Antje Jacobs; BS ovl 1841; 1843 overlijdens; oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839
Antje Johannes Gleistra geb 1739 ... , ovl 17 jan 1812 HRL, huwt met Caspar Dinhart, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1765, gealimenteerd en wonende te in het DG-diaconijhuis in 1812, ovl wijk D-062; DTB N.H. HRL, BS ovl 1812, ovl 1837; kind: Dirk Kaspers Dinhart, geb 12 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL
Hiltje Minnes Gleistra huwt met Pieter Fransen Richging op 15 nov 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Jan Hendriks Gleybach geb 1781 ... , huwt met Goikje Gerrits Kuiper op 12 dec 1811 HRL, ondertrouw 27 nov 1811, afk. zondag 1 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, wonende te HRL. 1824, matroos in 1811, zv Hendrik Jans en Aaltje Sijbrandus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824; gebruiker van wijk H-016, varensgesel, medegebruiker is Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, eigenaar is F.T. van Esta, 1814. (GAH204)
eybert Gleybacker ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
Coenraad van Gliet Maandag den 14 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog beslooten, op verzoek van de Diaconen der Herformde Gemeente alhier, op morgen den 15 deezer, aan de Raad der Gemeente van de Stad Schoonhooven af te zenden navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raad der Gemeente van de Stad Schoonhooven. Mede Burgers ! Daar de Diaconen van de Herformde Gemeente binnen onze Stad, zich bij ons Vervoegd hebben, hen beklaagende dat zij reeds eenigen tijd van het noodige onderhoud hadden moeten voorzien, eenen C. v. G. Van uwe plaats afkomstig, dog thans alhier wonagtig, waar over zij iterative maalen aan de Diaconen der Herformde Gemeente van UWL plaats hadden geschreeven, dog op hunne afgezonden Missives, in ''t geheel geen antwoord bekwaamen het is om deeze redenen Burgers, als mede om dat de voormalige Regeeringe van UWL Plaats omtrent het onderhoud van den bovengemelden C. v. G. eene Acte van Indemniteit heeft gepasseerd, waar af wij de Eer hebben UWL hier nevens eene Authenticque Copia toe te zenden dat wij UWL bij deezen ten vriendelijksten Versoeken dat door UWL:Spoedige ordre mag Werden gesteld, dat de Diaconen van de Herformde Gemeente alhier Van het onderhoud van deeze Persoon ontheeven worden. Na inwagtinge van UWL antwoord, Verblijven wij na toebede van Heil en aanbod van Broederschap. HRL den 15 may 1798. (GAH44); Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde wierde voorts geleezen, eene missive van de Administrative Municipaliteitder Stad Schoonhoven zijnde van den navolgenden Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; de Administrative Municipaliteit der Stad Schoonhoven, Aan de Administrative Municipaliteit der Stad HRL. Mede Burgers ! Ulieder Missive van den 15 mei l. l. met een daar bijgevoegde Copia Acte van Indemniteit voor C. v. G., hebben wij Wel ontfangen; ter beantwoording daar van dient; dat wij volgens Resolutie niet aan Ulr Verzoek bij gem:missive gedaan kunnen, Refereeren uit Kragte eener Resolutie bij ons gearresteert, Waar bij is bepaald Steden en Dorpen geen Actens van Indemniteit Verleenende aan hunne Ingezeetenen ook niet van het onderhoud te bevrijden, van zodanige onser Medeburgeren, die aldaar tot armoede mogten koomen te Vervallen en alzoo GijL (zoo wij geinformeerd zijn) geen actens Van Indemniteit aan derzelver Ingezeetenen Verleent, die met er woon buiten UWLieder Stad vertrekken, zoo vinden wij ons verpligt ter zaake in UWLr gem:missive Vervat de voorz:deezer Stads Resolutie te observeeren, en na te koomen; Na toewensching van Heil, en Aanbod van Broederschap noemen wij ons., Schoonhoven den 9 jun 1798 het 4de Jr der bat:vr. (GAH44)
Louwrens Glimminga L.G. en Trijntje Nikolaas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1jan17 86
Mijke Pieters Glinde geb 23 okt 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Pieter Glinde en Martje Lolkes
Glinstra rentmeester van het Weeshuis ontv f. 25:5:0 van Leendert Harings, zijnde de huur van 3 pondematen greydeland onder Midlum aan de Hal, naasd het land van de heer G. leggende, no. 15, 1764. (GAH1094); id. 1766. (GAH1096); betaalt aan de voogden van het Weeshuis door Leendert Harings de huur van 3 pondematen greideland onder Midlum aan de Hal, naast het land van de heer Glinstra, (losse landen), no. 15, 1767: f. 25:5:0 (GAH1097)
Glinstra Beernd Harmens Olthof soldaat in ''t Battaillon van de Lt. G. van Leeuwarden en Aaltje Hessels van HRL, geproclameerd de 21-28 sep en de 5 en getrout met attestasie den 19 okt 1766
Arend Joh van Glinstra Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 2e classe, no. 2, 3 1/2%, verschenen may 1776: f. 17:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777. (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 18:7:8. (GAH1060); ontvangt interesse 2e classe 3 1/2% van de tontine (orig. groot 40.000,-), genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, mei 1801: f. 24:15:0, alsmede f. 18:0:2; id. mei 1802: f. 26:16:8, alsmede 6 stuivers en 2 penn; id. met diverse accressementen, mei 1803: f. 27:9:6; id. over 1808: f. 33:16:0; id. over 1809: f. 34:5:0; id. over 1810: 37 Caroliguldens; id. over 1811: f. 37:18:0; betaalt aan het gemeentebestuur op 1 Grasmaand 1808: 5000 Caroliguldens genegotieerd kapitaal 4%; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 5000 Caroliguldens, verstrekt op 1 Grasmaand 1808, 1809: 200 Caroliguldens; id. over 1810; id. via rentmeester Tjallingii, over 1811: 200 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld)
Jan Jans Glinstra geb 1789 Vlieland, ovl 12 jan 1853 HRL, huwt met Elisabeth Magdalena Gebel op 11 jun 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 24 en 31 mei 1812 HRL, 31 mei en 7 jun 1812 Makkum, wonende te HRL. 1812, N.H., koopman in 1851, matroos in 1812, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-010; VT1839; J.G. v. G. eigenaar van perceel nr. 737 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, huis, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 40); id. van perceel nr. 1791 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54); id. van percelen nrs. 1904-1906 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, resp. huis, huis, huis, resp. 42, 42 en 35 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 1911 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 238, huis en erf, 290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Jan van Glinstra ontvangt interesse van de tontine (orig. groot 40.000,- tegen 3 1/2%), tot opbouw van de Groote Kerk, met 42 halve accressementen 1804: f. 30:4:0; id. met 47 halve accressementen, 1805: f. 33:2:0; id. over 1806, zonder accressementen: f. 33:2:0; id. over 1807: f. 33:16:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Jentjes Glinstra ovl 7 mrt 1807 Harl/Makkum, huwt met Sijke Jans Joltinga, kinderen: Jentje Jans vG, geb 1794 Makkum, Jan Jans vG, geb 1789 Vlieland, Lammigje Jans, geb 1786 HRL, in leven timmerman; BS huw 1812, huw 1826, ovl 1844; wed. J.J.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-097, kleine negotie, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Jette Koetstra Koornmeter, wonende te HRL, Pieter Jonas Marinus, Werkman, wonende onder Almenum, Verklare hier mede dat ons ten vollen bekend is J. Jeens G. in leven woonachtig te Mackum, aldaar is Overleden den Vijfden mrt 1800 en Seven, en twee a drie dagen daarna te HRL is begraven, Gevende voor redenen van Wetenschap dat wij Gemelde J. Jeens G. Zeer wel gekend en van tijd tot tijd Verkeering met dezelve hebben Gehad. HRL den 21 mrt 1815
Jenne Jans van Glinstra weesvoogden bet f. 42:11:6 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van J.J. vG. en Catharina Johanna van Zeist, zijnde geweest de vader en steemoeder van Wouter Jennes van Glinstra in ''t Weeshuis behorende, 19 apr 1785. (GAH1116)
Jentje Jans van Glinstra geb 1794 Makkum, ovl 6 jul 1844 HRL, 1e huwt met Sjouwkje Bouwman op 7 jun 1815 HRL, huwelijksafkondigingen 26 mrt en 2 apr 1815, varensgezel, wonende te HRL, gescheiden 15sep183 HRL, 2e huwt met Petronella Rienks Beers, zv Jan Jentjes vG, en Sijke Jans Joltinga; BS huw 1815, huw 1831, ovl 1844, ovl 1846, ovl 1853; oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk E-026; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte een van overlijden een van ouderlijk consent behoren tot de Huwelijksakte van Jentje Jans Glinstra en Sjoukje Carels Bouwman dato 7 jun 1815 op Fol. 41 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon J.J.G. bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman, dv Carel Hansen Bouwman en Hendrika Palsenburg, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815; J.J. v. G. eigenaar van perceel nr. 1098 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 239, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Lammigje Jans van Glinstra geb 1786 HRL, ovl 1 mei 1853 Franeker, huwt met Douwe Jans de Vries op 16 mrt 1826 HRL, huwelijksafkondigingen 5 en 12 mrt 1826, dv Jan Jennes vG, en Sijke Jans (Joltinga); BS huw 1826, BS Franeker ovl 1853
Louisa Albertina van Glinstra Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, no. 1, 4 1/2%, verschenen may 1776: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060)
Pieter Jelles Glinstra P.J.G. eigenaar van perceel nr. 1643 te HRL, guardenier, woonplaats Sexbierum, legger nr. 240, huis en tuin, 510 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Wouter Jennes van Glinstra weesvoogden bet f. 42:11:6 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van Jenne Jans van Glinstra en Catharina Johanna van Zeist, zijnde geweest de vader en steemoeder van W.J. vG. in ''t Weeshuis behorende, 19 apr 1785. (GAH1116)
Jan Glinstra van Loon huwt met Antje Imkes, kind: Klaasje Jans Glinstra van Loon, geb 29 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Johannes Gloor J.G. van ''s Gravenhage ende Sijke de Graaf van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Claas Joosten de Graaf, vide spieringe van deese geboden hierbeneden, 1 Feb 1749; Berend Drijer wegens Johanna Wentzelijn, meerderjarige ongehuwde jonge dogter in ''s-Gravenhage, verklarende sodanige huwelijksproklamatien als op den 1e dezes maents door J.G. met Sijke de Graaf hierboven gedagte zijn aengevers te spieren versoekende aen de Ed:Gerechte dat der aengegeven huwelijks Proclamatien geen voortgang mogen hebben aengezien deeze J.G. schriftelijke trouwbeloften en verdere vleeslijke comvarsaties met haer Johanna Wentzelijn heeft gehat, sijnde om deeze spieringe te sien doen J.G. per boode Zeeman in perzoon gedenimlieerd. de reklamant J.G. alhier ter secretarie present met de proc. Tuininga protesteert met expres dat hem voorenstaande Verspieringen van zijn huwelijksgebooden zullen zijn en blijven onschadelijk eensdeels om dat het voorgeven van de verspiering Johanna Wentzelijn louter leugentaal is behelsende anderdeels dat deze denusiatie hierboven gemeld ten eenmael onwettig is. Als zijnde op ..., 10 Feb 1749; huwt met Sijke de Graaf, beyde van HRL, geproklameerd den 2 feb den 9 dito in jaar 1749 geproklameerd in jaar 1753 den 21 jan en getrouwdt den 6 Februarius 1753
Willem Glop zie ook: Willem Slap; mede-weesvoogd J. van der Sluys betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 40:0:0 door de weesjongen W.G. met estrikwerken bij Jacob Hibma in 1 jaar verdiend, 16 nov 1745 (GAH1074); mede-weesvoogd K. Lanting betaalt f. 50:0:0 aan en wegens dito, 10 jan 1747 (GAH1076); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt f. 26:19:8 aan Hendrik Norel wegens betaling van schulden van de gewezen weesjongen W.G., 2 jun 1750, kwit. no. 3 (GAH1079)
Neiske Fransen Gnasken geb 1749 HRL, ovl 23 jan 1824 HRL, huwt met Huite de Boer; BS ovl 1824
Harmen Minnes Gnodde ovl voor 1839, huwt met Jantje de Jong; BS ovl 1838
Kleis Minnes Gnodde geb 1795 Sappemeer, ovl 9 mei 1831 op de Noordzee verongelukt, huwt met Barber Pieters Broersma op 7 mei 1823 HRL, huwelijksafkondigingen 27 apr en 4 mei 1823, stuurman, wonende te HRL, zv Minne Klein, (gk), en Jantje Harms, (gk), vader ovl Sappemeer 18 mei 1821, moeder ovl Sappemeer 13 mei 1818; BS huw 1823, huw 1835, ovl 1836; Klaas Knodde eigenaar van perceel nr. 285, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 377, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Gerrit Gobertus geb 1781 Rotterdam, huwt met Elisabeth Gerrijts op 10 nov 1814 HRL, zeeman, wonende te HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 6 nov 1814, zv Isaac G, (gk), en Johanna van Berkel, (gk); BS huw 1814; gebruiker van wijk E-068, varensgesel, medegebruiker Gerrit Burghout wed., eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)
Klaas Pyters van Goch huwt met Lieuwkje Wopkes, kind: Lijsbertus Klases vG, geb 21 okt 1770 Kollum; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek van de Hervormde Gemeente Kollum, Canton Buitenpost, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, Gehouden door dezelver Predikanten in der tijd. In den Jare Een duizend zeven honderd & zeventig den Vijf & twintigsten der Maand nov is te Kollum ged het kv K.P.G. en Genaamt ? Lijsbertus :0 Afgegeven te Kollum den 22 ste dec 1814
Lieukje van Goch geb 19 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv L.C. van Goch en Dieuke O. Spoelstra
Lijsbertus Claases van Goch zie ook: van Gork; geb 21 okt 1770 Kollum, ovl 14 nov 1821 HRL, huwt met Hendrikje Gabini op 23 mrt 1815 HRL, tekenmeester, huwelijksafkondigingen 12 en 19 mrt 1815, wonende te HRL, huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schilder, wonende te HRL. 1813, id. bij M. Pettinga en L.T. vd Meulen, 1811, levert kaarsen van 1802-1803, vlgs ovlakte wel kinderen, zv Klaas Pijters en Lieuwkje Wopkes; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk C-033, vischafslager, 1814. (GAH204); Abbe Johannes en Lijsbert Reins, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. v. G. als goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Lieukje van Goch, geb 19 sep 1896, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisno. 117, belasting: f. 1:0:0 mei 1802, 1803, 1804, 1805; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 56:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:18:8 ter zaake gekogte en betaalde Booter en Kaas, 12 may 1801, quit. no. 1 (GAH1133); id. f. 102:4:0 ter zaake geleverde kaarsen en stroop, 19 may 1801, quit. no. 16 (GAH1133); id. f. 122:16:0 wegens geleverde winklewaaren, 30 jun 1801, quit. no. 32 (GAH1133); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene Summa van f. 511:16:10, welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1810. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C
Jean Goddin oud 33 jaar, geb Glons, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, strohoedenmaker, wijk C-079; VT1839
Hanso Godefridus zie: Gonggrijp
Frans Godefroy binnenvader in 1787, FRANCOIS DE GODEFROI (1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:0:0 ter saeke 1 jaar kostgeld voor twe kinders aan hem toegestaen als oom van deselve, ord. no. 2, 8 mrt 1774. (GAH1105); id. ord. no. 6, 28 mrt 1775. (GAH1106); id. ord no. 1, 21 mrt 1776. (GAH1107); id. ord. no. 6, 4 mrt 1777. (GAH1108); id. kwit. no 3, 6 jun 1778. (GAH1109); id. f. 41:14:0 voor kostgeld van 2 kinderen, ord no. 10, 29 apr 1783. (GAH1114); id. 52 :0:0, ord. no. 7, 19 mrt 1782. (GAH1113); id. 12 jan 1779, kwit. no. 3. (GAH1110); id. kwit. no. 5, 18 apr 1780. (GAH1111); id. kwit. no. 3, 20 mrt 1780. (GAH1112); id. 13 apr 1779, kwit. no. 3 (GAH1110); id. f. 26:0:0 voor kostgeld van Jan Gautier, ord. no. 9, 21 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 26:0:0 voor kostpenningen, en f. 27:8:0 voor uytsetting, dus te samen f. 53:8:0, ord. no. 8, 1 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 100:0:0 tot nader verantwording, quit. no. 7, 11 jan 1787. (GAH1119); id. quit. no. 14, 6 feb 1787. (GAH1119); id. quit. no. 47, 27 nov 1787. (GAH1119); id. quit. no. 6, 11 dec 1787. (GAH1120); id. quit. no. 9, 8 jan 1788. (GAH1120); id. quit. no. 16, 5 feb 1788. (GAH1120); id. quit. no. 18, 4 mrt 1788. (GAH1120); id. quit. no. 24, 8 apr 1788. (GAH1120); id. quit. no. 26, 22 apr 1788. (GAH1120); id. quit. no. 28, 6 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 31, 20 may 1788. (GAH1120); id. quit. no. 40, 11 jun 1788. (GAH1120); id. quit, 42, 15 jul 1788. (B112 0); id. quit. no. 44, 12 aug 1788. (GAH1120); id. quit. nos. 47, 48 en 49, resp. 14sep, 14 okt en 29 okt 1788. (GAH1120); id. quit. no. 1, 9 dec 1788. (GAH1121); id. quit. no. 7, 18 feb 1789. (GAH1121); id. tot dagelijkse uitgaaff, quit. no. 19, 4 apr 1787. (GAH1119); id. quit no. 23, 1 may 1787. (GAH1119); id. quit. no. 24, 9 may 1787. (GAH1119); id. quit. no. 28, 26 jun 1787. (GAH1119); id. quit. no. 31, 1 aug 1787. (GAH1119); id. quit no. 33, 22 aug 1787. (GAH1119); id. quit. nos. 35, 36, 37 dd 18sep, 23 okt en 30 okt 1787. (GAH1119); id. f. 45:0:0 terzaake theegeld, quit. no. 25, 24 may 1787. (GAH1119); id. 27 may 1788, quit. no. 38. (GAH1120); id. f. 37:10:0 terzaake 10 maanden theegeld, quit. no. 9, 6 mrt 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 133:4:10 tot restitutie van deszelfs meerdere uitgaaff dan ontvang, quit. no. 16, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 106:12:10, quit. no. 27, 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 27:3:0 terzaake verschot bij ''t instelleren derzelve, quit. no. 1, 2 jan 1787. (GAH1119); id. f. 21:11:8 terzaake verschot bij het instelleren der weesmoeder, quit. no. 6, 5 jun 1787. (GAH1119); id. f. 75:0:0 wegens een half jaar tractement, quit. no. 5, 9 may 1787. (GAH1119); id. 1 nov 1787, quit. no. 6. (GAH1119); id. 6 may 1788. (GAH1120); id. f. 145:0:0 samen met de binnenmoeder Eelkje Gabes(?), quit. no. 4, 4 nov 1788. (GAH1120); id. f. 50:0:0 ter zaake 4 maanden tractement, quit. no. 1, 28 feb 1789. (GAH1121); id. f. 42:15:0 terzaake gekogte reusels, quit. no. 2, 7 okt 1788. (GAH1120); id. f. 88:18:0, quit. no. 3, 21 okt 1788. (GAH1120); id. f. 65:5:12, quit. no. 5, 29 okt 1788. (GAH1120); id. f. 33:16:0, quit. no. 6, 4 nov 1788. (GAH1120); huwt met Catharina Gautier, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759 in de Westerkerk; F.G. en Akke Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Haantje Johannes goede bekende, 12 jan 1788; ondertrouw HRL
Godert Godert zie: Posthumus
Corn Godschalk leden van de Commissie Roomse Armevoogden- en Weeshuis: C.G., requisiteur, A. delgrosso, president, Pieter Warnders, Johannes O. van der Werff, Jan Bettels, H. Wennekes, S.T. Jorritsma, P.D. Hollander, H.R. Bauer, P.J. Coulbout; betreft verzoek om ondersteuning; IJ. Rodenhuis en Jacobus Hannema als gelastigden van het gemeentebestuur; adviseren geen ondersteuning te verlenen, 1 mrt 1804 (GAH50)
Catharina Godthelp geb 29 nov 1811 HRL, dv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS geb 1811
Egbert Godthelp geb 4 jan 1810 HRL, ovl 2 aug 1865 HRL, 1e huwt met Nantje de Boer, (gk), op 2 apr 1840 HRL, 2e huwt met Elsien Smit, kantoorbediende in 1851, N.H., ovl wijk B-036, zv Johannes M.G., en Sietske Hendriks Advokaat; BS huw 1840, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk E-158; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-024; VT 1839
Hendrik Godthelp geb 1798 HRL, ovl 26 jan 1854 HRL, huwt met Antje Hemmings IJlstra op 15 jan 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 2 en 9 jan 1820, slager in 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1820, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-130; VT1839; H.J.G. eigenaar van perceel nr. 1234 te HRL, slagersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 242, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atl. HRL. 1832, bl. 47)
Johan Johannes Godthelp geb 1807 HRL, ovl 25 aug 1853 HRL, huwt met Petronella Thomas Smith op 29 jan 1829 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 jan 1829, slagersknecht in 1851, zv Johannes Melchers G, en Sijtske Hendriks; BS huw 1829, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-149; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-040; VT1839
Johannes Melchers Godthelp zie ook: Johannes Melchers; geb 1770 Bergen op Zoom, ovl 13 okt 1846 HRL, huwt met Sijtske Hendriks Advokaat op 15 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 dec 1793 huw.get. bij J. vd Weide en Z. Koster, meester slager en wonende te HRL. 1821, kinderen: Johan Johannes G, geb 1807 HRL, Hendrik, geb 1798 HRL, Catharina G, geb 29 nov 1811 HRL, Egbert G, geb 4 jan 1810 HRL; Sophia Johannes G, geb 18 mrt 1794 HRL, Metje G, geb 22 jan 1797 te HRL, zv Melchior G, en Sophia Philippus Kouda; huw Grote Kerk HRL 1793, BS geb 1811, huw 1821, ovl 1846, ovl 1853, ovl 1865, ovl 1877, ovl 1881; oud 70 jaar, geb Bergen op Zoom en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-024; VT1839; J.M.G. eigenaar van percelen nrs. 525 en 526 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 241, resp. stal, en huis en erf, resp. 24 en 162 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Metje Godthelp geb 22 jan 1797 HRL, ovl 15 sep 1881 HRL, huwt met Meinte Tigchelaar op 10 nov 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 30 okt en 6 nov 1814, N.H., dv Johannes Melcherts G, en Sijtske Hendriks Advokaat; BS huw 1814, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-018; VT1839
Sophia Johannes Godthelp geb 18 mrt 1794 HRL, ovl 25 feb 1877 HRL, 1e huwt met Jan Ritskes Kronenburg op 26 mei 1814 HRL, huwelijksafkondigingen 15 en 22 mei 1814, 2e huwt met Uilke van Leeuwen op 20 nov 1828 HRL, huwelijksafkondigingen 9 en 16 nov 1828, naaister, dv Johannes G, en Sietske Advokaat; BS huw 1814, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1877, bev.reg. 1851: wijk C-211, wijk E-158, 224, wijk F-258, wijk G-046; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-054; VT1839
Meclhior Godthelp/Gothilf ovl voor 1830, huwt met Sophia Philippus Kouda, (Maria Sophia Gaude in 1763), beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763, kinderen: Geertruida/ Truike Johannes, geb ... , Johannes Melchers G, geb 1770 Bergen op Zoom; 1763, BS huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-024, slager, 1814. (GAH204); indertijd minnier te Bergen op Zoom, lidm. Luth. Kerk HRL
Johannes Godvriet ende Janke Jans, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, vertonende de Bruidegom Consent van desselvs Moeder, en Compareerde de Bruit Doris Jansen; huw.aang. HRL 1737
Jan de Goede geb 1788 Nieuwer-Amstel, ovl 13 sep 1816 Spaanse Zee aan boord van het schip ''Kolveen of Landen'', huwt met Geertruida Huisman op 25 feb 1813 HRL, matroos in rijksdienst, thans present te HRL, zv Reyert dG, (gk), en Jacoba Verheyen, (gk), ouders beiden ovl voor 1814; BS huw 1813, huw 1837
Albert Goedkoop huwt met Trijntje ... , kind: Aukje Alberts G, geb 1801 Workum; BS ovl 1842
Aukje Alberts Goedkoop geb 1801 Workum, ovl 10 jan 1842 HRL, huwt met Sjoerd Hobma, dv Albert C, en Trijntje ... ; BS ovl 1842; oud 34 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk C-170; VT1839
Nikolaas Goedman N.G. en Sievigje Gerbens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1784
Catharina Goemans ovl voor 1849, huwt met Johannes Jans Spoelstra; BS ovl 1848
Froukje Goffes ovl jul 1789 Surhuizum, huwt met Johannes Folkerts; BS huw 1826
Claes Goikes van Hindeloopen, ovl 17 feb 1727 HRL, oud 6 jaren
Jacob Goitjens Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Dirk Willems Burger en ingeseeten van deese Stadt, hoe door ''t overlijden van J.G. is vacant geworden desselvs bedieninge als Rogstorter alhier, met welk amploictie den supplnt gaerne zoude zijn begunstigt; Edog sulx niet kunnende geschieden als met consent en toestemminge van UEd:Achtb:zoo is den supplnt te rade geworden zig hier over aen UEd:Achtb:te adresseeren met seer ootmoedig versoek, dat UEd:Achtb:hem met de vacante bedieninge als Rogstorter gelieven te begunstigen, en in plaets van den overleedenen J.G. koomen aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:Requisitus (was getekent) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de supplnt Dirk Willems tot meede ordrs Rogstorter binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid Actum den 29 dec 1741 (was getekent) And:Pijtters D:Boer Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 30 dec 1741 heeft Dirk Willems den Eed van getrouwigheid als Rogstorter afgelegt in handen van de Hr. Presideerende Burgemr. de Boer. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yttie Goitjens huwt met Bruin Christiaans, beyde van HRL, geproklameerd den 18 Febrij en den 25 dito en den 4 Martius 1753 en doen ook getrouwdt
Durk Goitses ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL, zv Goitse Rinses en Simontje Sakles
Dirk van Golbering ontvangt van het gemeentebestuur voor 2 metalen potjes, 23 sep 1793: f. 52:6:8; (geen boeknr. vermeld)
Beele Moses Goldsmits geb 1 apr 1752 Leeuwarden, ovl 27 mei 1822 HRL, huwt met Adam Hartogh Meyer, getuige bij geboorte aangifte Jaaytje Samuels in 1811; BS geb 1811, ovl 1817, ovl 1822
Willem Goldwijk geb 17 dec 1783 Amersfoort, ovl 9 jul 1857 Zieuwent, gemeente Lichtenvoorde, huwt met Trijntje Jelles Crolus op 31 mrt 1814 Mildam, huw.get. bij J. Noordkamp en A. vd Sluis, wonende te HRL, policiedienaar in 1819, winkelier in 1847, koetsier in 1814 te Brongerga, voor 1816 pakhuisknecht te HRL, 1821-1839 dienaar van politie(of justitie), zv Jan Barendse, (gk), en Maria Willemse, (gk), 3 maanden na zijn huwelijk werkloos bij de geboorte van een tweeling ten huize van zijn schoonouders; voor 1851 vertrokken naar Amersfoort en vandaar op 28 feb 1852 naar Zieuwert onder Lichtenvoorde, aldaar ovl als gepensioneerd gerechtsdienaar; BS huw 1819, ovl 1847, GJ1969 bl 79; oud 55 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk F-145; VT1839
Claas Goles ontvangt interesse van een obligatie van 1.000,-ad 3%, 3apr18 01, genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk: f. 30:0:0; id. ord. 6 jan 1802; id. 1 jan 1803; ontvangt 4% interesse van 1.000,-, (betaald aan de wed. Schaaff); (rentestand intussen van 3 1/2 naar 4%), 1804: 40 Caroliguldens; id. over 1805 tm 1808; ontvangt de aflossing zijner obligatie op de Nieuwe Kerk: 1.000,-, interesse tot 1 jan 1810: 40 Caroliguldens, tesamen 1.040,- ; (geen boeknr. vermeld)
Simon Goliad vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 14, 34 jaar, gehuwd; 1 mrt 1804, (geen boeknr. vermeld)
Daniel Gombergen Jacob Joosten en Geertie Daniels, beide van HRL, huw.aang. 11may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader D.G. ; huw aang. HRL 1737
Arend Gomberts zie: van Messel
K Gommers staatsbode, ontvangt van het gemeentebestuur terzake het herwaards overbrengen der missive van Raadsbestelling, 23 dec 1782: f. 42:10:0 (geen boeknr. vermeld)
Abraham Gomperts zie: van Messel
Barend Gomperts zie: van Gelder, van Messel
Breine Gomperts Isaac Davids en B.G., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam Hartog, goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; Isaak Davids en B.G., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 sep 1791 HRL en zijn getrouwd op den 15 apr 1792 HRL, en bij deese haar kind gewettigd; Benedictus Elias van Leeuwarden en B.G. van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden, getrouwd den 9 jan 1785
Froukjen Gomperts Salomon Iza?ks en F. Gombregts, Jooden, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Philip Gomperts P.G. eigenaar van perceel nr. 1192 te HRL, koopman, woonplaats Amsterdam, legger nr. 243, huis en erf, 175 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Salomon Gomperts zie ook: van Messel; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 146; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); afgegeven akte of certificaat wegens onvermogen tot betaling van de montering als gewapende burger: Harmanus Pleiting, Anne Reins, Thomas Smith, Pieter H. Kerkhoven, IJede Bakker, Anthoon Nieuwenhuis, Johannes Roelofs, S.G., Gerrit Hankes, Jacobus Beuker, Sierk H. Kooistra, Hendrik Jans, Lieuwe Mevis, Hendrik Benning Alb. Rasschen, 26 mrt 1801 (GAH47)
Aaltje Thomas Gonggrijp dv Thomas Gonggrijp; curator over haar is Joost Gonggrijp; ontvangt, samen met Antie en Sijbren Thomas Gonggrijp 1 jaar lijfrente van 3 x 250 Caroliguldens, ord. 26 apr 1751: f. 75:0:0 (GAH428); id. ord. 3 jun 1750 (GAH427); id. 8 apr 1739 (GAH283); id. 20 apr 1740 (GAH283); id. 29 apr 1767; id. 9 mei 1768; id. 17 apr 1769; id. 1 mei 1754; id. 7 apr 1755; id. 10 mei 1756; id. 25 apr 1757; id. 22 mei 1758; id. 18 apr 1759; id. 21 apr 1760; id. 27 apr 1761; id. mei 1762; id. 16 mei 1763; id. 21 mei 1764; id. 29 mei 1765 id. 23 apr 1766; 11 jun 1742; id. 13 mei 1743; id. 18 mei 1744; id. 16 mei 1745; id. 29 mei 1746; id. 29 mei 1747; id. 29 apr 1748; id. 21 apr 1749; id. 3jun17 50; 26 apr 1751; id. 24 apr 1752; id. 30 apr 1753; (geen boeknrs. vermeld); id. aan de erven 5 maanden en 15 dagen van 250 Caroliguldens 10%, met f. 2:10:0 voor het opbrengen van de constitutiebrief, 30 apr 1770: f. 13:19:0; (geen boeknr. vermeld); gemeentebestuur betaalt aan de curator f. 100:0:0 lijfrente voor Harmen Antje, Sijbren en A.T.G., 19 jun 1730 (GAH283); id. 22 mei 1732 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Harmen, Sijbren en Antje G., 1 jaar lijfrente van 4 x 250 Caroliguldens, 20 mei 1731: f. 100:0:0 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283); id. 5 mei 1734 (GAH283); id. 25 apr 1735 (GAH283); id. 18 apr 1736 (GAH283); id. 29 jul 1737 (GAH283); id. 11 apr 1738 (GAH283); ovl 16 sep 1769 HRL
Albert Gonggrijp mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Sintje Petrus, kind: Tymen G, geb 1803 HRL; BS ovl 1812
Albert Gonggrijp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1773 ... , huwt met Elisabeth Johannes op 26 mrt 1809 HRL, wonende te Agter de Nakene Mannen in 1811, wonende te HRL. 1809, kind: Tetje, geb 13 feb 1811; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1811; A.G. en Elisabeth Johannes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Tetje Gongrijp, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Albert Gonggrijp geb 6 apr 1807 HRL, ovl 20 nov 1813 HRL; wijk D-052, ged 28 apr 1807 HRL, zv Joost G, en Berber Coenraads; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1813
Amarentia Susanna Gonggrijp huwt met Gijsbertus Koen, kind: Cornelius Henricus Gijsbertus Koen, ged 4 aug 1761 Grote Kerk HRL
Antje Gonggrijp geb 24 apr 1801 HRL, ged 10 mei 1801, N.H., dv Jan Harmens G, en Grietje Klazes Overdijk; dopen Grote Kerk HRL 1801
Antje Thomas Gonggrijp dv Thomas Gonggrijp; curator over haar is Joost Gonggrijp; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Aeltie en Sijbren Thomas Gonggrijp 1 jaar lijfrente van 3 x 250 Caroliguldens, ord. 26 apr 1751: f. 75:0:0 (GAH428); id. ord. 3 jun 1750 (GAH427); id. 8 apr 1739 (GAH283); id. 20 apr 1740 (GAH283); id. 9 mei 1768; id. 17 apr 1769; id. 1 mei 1754; id. 7apr17 55; id. 10 mei 1756; id. 25 apr 1757; id. 22 mei 1758; id. 18 apr 1759; id. 21 apr 1760; id. 27 apr 1761; id. mei 1762; id. 16 mei 1764; id. 29 mei 1765; id. 23 apr 1766; id. 5 mei 1741; id. 11 jun 1742; id. 13 mei 1743; id. 18 mei 1744; id. 10 mei 1745; id. 16 mei 1746; id. 29 mei 1747; id. 29 apr 1748; id. 21 apr 1749; id. 3 jun 1750; id. 26 apr 1751; id. 24 apr 1752; id. 30 apr 1753; id. samen met Sijbren Thomas Gonggrijp, 2 x 250 Caroliguldens, 30 apr 1770: f. 50:0:0; id. 29 apr 1771; id. 29 apr 1772; id. 10 mei 1773; id. 11 apr 1774 id. 12 jun 1775; id. 22 apr 1776; id. 21 apr 1777; id. 27 apr 1778; id. 17 mei 1779; id. 10 apr 1780; id. 28 apr 1784; gemeentebestuur betaalt aan de curator f. 100:0:0 lijfrente voor Harmen, Sijbren, Aeltie en A.T.G., 19 jun 1730 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Aeltje, Harmen en Sijbren Gonggrijp, 1 jaar lijfrente van 4 x 250 Caroliguldens, 20 mei 1731: f. 100:0:0 (GAH283); id. 22 mei 1732 (GAH283); id. 11 mei 1733 (GAH283); id. 25 apr 1735 (GAH283); id. 18 apr 1736