Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Bernardus H?Llen B.H. en Marijke Hermanus de Ruiter, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Casper Haaft C.H., soldaat in de compie van capitein van Grein, en Lijsbeth Coppius, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jan 1783, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sirina Haagen huwt met Haaye Wiegers Brouwer, wonende te HRL 1834; BS ovl 1834
Broer A Haagsma geb 1810 prov, huwt met Teedsche Schotanus, (gk), scheepstimmerman in 1851, A 25 apr 1855 Medemblik; bev.reg. HRL 1851 wijk D-104; oud 29 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-030; VT1839
Clara Haagsma geb 4 mrt 1810 Lemmer, ovl 31 mrt 1881 HRL, huwt met Klaas Minks Stolte op 13 sep 1838 HRL, wonende te HRL, koopvrouw in 1881, N.H., dv Hendrik Cornelis H, en Grietje Dirks Alta; BS huw 1838, ovl 1844, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-148; oud 28 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk C-191; VT1839
Cornelis Hendriks Haagsma geb 17 okt 1807 Lemmer, ovl 13 sep 1861 HRL, huwt met Murkje Scholier, (gk), op 19 mei 1842 HRL, wonende te HRL, touwslager in 1851, ovl wijk B-116, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Durks Alta; BS huw 1842, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-131, wijk A-181; oud 35 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, baantjer, wijk E-119; VT1839
Dirk Hendriks Haagsma geb 3 mrt 1807 Lemmer, ovl 17 jan 1880 HRL, huwt met Grietje Gerlofs Boonstra op 29 apr 1830 HRL, wonende te HRL, scheepstimmerman, zv Hendrik Cornelis H, en Grietje Alta; BS huw 1830, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk A-116; oud 33 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-090; VT1839
Hendrik Haagsma huwt met Jantje Gurbes, kind: Hendrik, geb 1772/5 Lemmer; BS ovl 1850; geb 1772/5 Lemmer, ovl 25 feb 1850 HRL, huwt met Grietje Dirks Alta, N.H., wonende te HRL. 1830, zeilmaker in 1851, kinderen: Cornelis H, geb 17 okt 1807 Lemmer, Dirk H, geb 3 mrt 1807 Lemmer, Clara H, geb 4 mrt 1810 te Lemmer, zv Cornelis H, en Jantje Gurbes; BS huw 1830, ovl 1850, ovl 1861 1880 overlijdens, ovl 1881; oud 65 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk E-119; VT1839; H.C.H. eigenaar van perceel nr. 1161 te HRL, zeilmakersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 261, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Catharina Maria Haagstee geb 28 jun 1811 HRL, ovl 22 nov 1812 harl wijk F-130, dv David H, en Marijke Boukes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1812
David Haagstra huwt met Marijke Baukes, matroos in ''s rijks dienst, kind: Catharina Maria H, geb 29 jun 1811 HRL; BS geb 1811
Tietje Klaases Haagstra geb 1785 Makkum, 0vl. 3 okt 1822 HRL, huwt met IJsbrand Harings Wagenaar op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, dienstmeid. dv Klaas Baukes en Dirkje Gatses; BS huw 1820, ovl 1822, ovl 1859
Carel Haagstroom Saturdag den 14 okt 1797, ''s voordemiddags Elf Uur; Het Geregte Extra ordrs vergadert zijnde, wierde geleezen eene ontfangen missive van de Raaden van Justitie, ''s Hoffs van Friesland, zijnde van den navolgende inhoud; Burgers ! Na Examinatie van UL Missive en de daar bij gevoegde Informatien ten laste van de gedetineerde C.H., hebben Wij goedgevonden UL te rescribeeren dat wij deeze Saak van dien aart hebben bevonden van niet de Judicature van den nederrechter te booven gaande, overzulks aan UL wel kunnen overlaten, om daar omtrent zoodanig te disponeeren als gijl:in goede Justitie zult Verstaan te behooren; Waar meede Wij UL. beveelen in de bescherminge van God Almagtig en Verblijven. Leeuwarden den 13 okt 1797; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Beklaagde C.H. uit zijne detentie te Ontslaan onder voldoeninge der kosten, over zijne apprehentie en detentie gevallen: het welk bij hem aangenoomen, en defacto voldaan zijnde, is hij daadelijk ontslaagen. (GAH43)
Baukje Haajes huwt met Siert Atses, kind: Rintje/Rinskje Sierts, geb 4 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL
Ids Haajes ovl 16 feb 1789 HRL, oud 32 jaar
Jan Haak geb 1800 Groningen, huwt met Anna Elisabeth Doedes op 20 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827 HRL. en Groningen, wonende te Groningen, negotiant, zv Jan Jans H, (gk), en Antje Mennes, (gk), vader in leven negotiant, ovl 9 mrt 1820 Groningen, mdr. wonende te Groningen 1827; bsh 1827 huwelijken
J. van der Haak huwt met H. Driessen; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jacob Dirks van der Haak ovl voor 1813, huwt met Fetje Everts Vuurmans, in leven boekdrukker te Leeuwarden, kind: Teetske Jacobs vdH, geb 1774 Leeuwarden; BS huw 1812, ovl 1826
Teetske Jacobs van der Haak geb 1774 Leeuwarden, huwt met Johannes Norel op 2 sep 1812 HRL, huw.afk. 23 en 30 aug 1812 HRL; voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, wonende te HRL, dienstbaar, ook wonende te HRL. 1827, dv Jacob Dirks vdH, en Fetje Vuurmans; BS huw 1812, ovl 1827
Eppe Haakema oud 28 jaar, geb Garrelsweer en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-070; VT1839
Hylkjen Willems Haakkema ged 17 okt 1743 Westerkerk HRL, dv Willem Sikkes Haakkema, Comijs, en Pietje Douwes Vlasblom
Willem Sikkes Haakkema Comijs, huwt met Pietje Douwes Vlasblom, kind: Hijlkjen Willems Haakkema; ged 17 okt 1743 Westerkerk HRL
Maaike Johannis Haakma ontvangt interesse 1800-1805; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd tweede tontine, 2e classe, no. 8, verschenen Januar. 1775 over f. 500:0:0 kapitaal: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060)
Pieter Haakma ontvangt interesse 1801-1806; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 4e classe, no. 7, 5 1/2%, verschenen may 1776: f. 27:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 28:3:0 (GAH1060); id. verschenen f. 28:7:8. (GAH1060)
Willem Haakma ovl 25 nov 1758 ... , ontvangt lijfrente 1757-1758
Gerrit Jacobs Haaksma huwt met Baukje ... , kind: Jacob Gerrits H, geb 1792 Langweer; BS ovl 1857
Jacob Gerrits Haaksma geb 1792 Langweer, ovl 24 jan 1857 HRL, huwt met IJbeltje Sijtzes Sijtsma, werkman te Idskenhuizen in 1857, zv Gerrit Jacobs H, en Baukje ... ; BS ovl 1857
Aafke Jans de Haan huwt met Gerrit Sijtzes de Boer; BS ovl 1844
Aaltje Klases de Haan huwt met Lijkle Thijssen Bruinsma op 11 dec 1808 HRL, komt Midlum 1808 huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810; Lijkle Thijsen Bruinsma van Almenum en A. Laases dH. van Midlum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Akke Lases de Haan zie ook: Akke Lases; ovl voor 1844, huwt met Pier Jelles Tiggelaar op 22 apr 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1843; Pieter Jeltes Tigchelaar van Almenum en A.L. d. H. van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Anna Hyltjes de Haan begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anna Joris de Haan geb 2 jul 1754 HRL, ovl 10 jan 1822 HRL, huwt met Johannes Bernardus Schultz, dv Joris dH, en Tetje Lammerts Postma; BS ovl 1822; Jan Barends Schultz ende A.J. d. H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Johannes, de schoonbroeder, 29 dec 1792; ondertrouw HRL; Jan Barends Scholts en A.J. dH., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1793 HRL, en sijn getrouwd den 20jan
Anne Hylkes de Haan balsteenleverancier 1751-1756
Antje Jelles de Haan geb 1776 Workum, ovl 10 okt 1847 HRL, huwt met Dirk Wybes van Vliet op 10 nov 1805 HRL, wonende te HRL. 1839, dv Jelle Fongers dH, en ... ; hu Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1839, ovl 1847; Dirk W. van Vliet en A.J. dH., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. Stephanij, goede bekende, 26 okt 1805; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, kosterinne, wijk A-097; VT1839
Antje Klases de Haan geb 1775 Makkum, ovl 18 jan 1838 HRL, ongehuwd, wonende te HRL. 1836, N.H., kind: Petronella, geb 14 sep 1809 HRL, dv Klaas Aukes dH, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1838; kind: Pieternel de Haan, geb 14 sep 1809, ged 19 sep 1809 Grote Kerk HRL, in onegt geboren
Antje Klases de Haan ovl na 1823, huwt met Gerrit Gerrits Souverein op 1 sep 1793 Lemmer, laatste afk. 25 aug 1793 en met attestatie vertrokken naar de Lemmer; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1824, ovl 1840; Gerrijt Gerrijts Severijn ende A.C. dH., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster van Beemen, met Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Gerrit Gerrits Zeverijn en A.K. dH., hebben de laatste afkondiging gehad den 25 aug 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar de Lemmer en aldaar 1 sep 1793 getrouwt; hu Grote Kerk ha
Antje Lammerts de Haan huwt met Dirk Jakkeles; BS ovl 1826; 1852 overlijdens
Auke Klazes de Haan geb 1768 Makkum, ovl 12 mrt 1828 HRL, 1e huwt met Maaike Louws Balkstra op 14 okt 1798 HRL, 2e huwt met Antje Harkes vd Stok op 2 nov 1817, huw.afk. 10 en 17 nov 1816 HRL en 17 en 24 nov 1816 Ransdorp, kanton Monnikendam, wonende te Durgerdam, 3e huwt met Helena Jans op 12 apr 1818, huw afk. 22 en 29 mrt 1818, wonende te HRL, varensgezel in 1828, kinderen: Trijntje Aukes dH, geb 1805 Dorkendam, Riemke dH, geb 19 jan 1807 HRL, zv Klaas Aukes dH, en Trijntje Douwes; huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1819, ovl 1828, ovl 1848; gebruiker van wijk G-004, schipper, eigenaar en medegebruiker is Hendr. Jans wed. 1814. (GAH204)
Berendina de Haan huwt met Gabri?l de Brooy, kind: Johanna Gabri?ls de Brooy, geb 28 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL
Catharina de Haan geb 1755 Leeuwarden, ovl 18 apr 1838 HRL, huwt met Dooitze Eelkes Hingst, dv Joris Lamberts dH, en Johanna Reintjes Hillinger; BS huw 1838
Catharina Jans de Haan geb 1805 HRL, Rooms Katholiek, ovl 16 mei 1851 HRL, huwt met Johan Herman Kayzer op 12 jul 1838 HRL, dienstmaagd, dv Jan Tjietses dH., en IJbeltje Tjeerds Dijkstra; BS huw 1838, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-055; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839
Catharina Joris de Haan Dooitze Eelkes Hinxt, capitein ter Zee van HRL, ende C.J. d. H. van Leeuwarden, zijnde de aangaave gedaan A.J. Conradi op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week, 9 jul 1790; ondertrouw HRL
Cornelis de Haan huwt met Tietje Johannes, kind: Jan dH, geb 1785 Lemmer; BS ovl 1838
Durkjen Pieters de Haan ovl 11 dec 1817 Workum, huwt met Klaas vd Velde, in leven breidster te Workum; BS huw 1831, ovl 1835
Douwe de Haan geb 1779 ... , huw.get. bij P.L. Wahlgreen en J.M.E. Tietgen, schipper wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker, 1815, id. bij A.K. de Haan en A.H. vd Stok 1817; BS huw 1813, huw 1815, huw 1817; gebruiker van wijk H-171, varensgesel, medegebruiker is Jacob Tuininga wed., eigenaar is Claas Doedes erven, 1814. (GAH204)
Douwe Klazes de Haan geb 1786 ... , ovl 14 apr 1826 aan boord van het fregatschip ''Willem de Eerste van HRL'', huwt met Trijntje Hendriks Mulder op 14 feb 1803 HRL, kinderen: Hendrik Douwes dH, geb 24 okt 1805 HRL, Trijntje dH, geb 13 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, BS ovl 1826, ovl 1829, ovl 1833
Douwtje de Haan huwt met IJnze Dijkstra; BS ovl 1886
Edsge Hylkes de Haan van HRL, huwt met Doetje Abes, van Mackum, geproclameert den 21 okt en 28 dito en getrout den 4 nov 1753
Eke Hendriks de Haan zie ook: Eke Hendriks; geb 1773 Minnertsga, ovl 12 apr 1837 HRL, huwt met Haye Pieters de Boer op 14 sep 1794 HRL, laatste afk. 14 sep 1794, komt van Berlikum, met vertoonde attestatie, N.H., dv Hendrik Gerrits dH, en Rinske Siebes; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1837; Haaye Pieters van Almenum ende E.H. d. H. van Berlicum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Cuiper, goede bekende, 30 aug 1794; ondertrouw HRL; Haye Pieters van Almenum en E.H. dH. van Berlicum, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie
Elijsabeth de Haan ovl 19 jul 1787 HRL, oud 69 jaar
Elisabeth Annes de Haan van HRL, huwt met Dooitse Eelkes Hingst, van Dockum, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout met attestasie de 5 mrt 1769; huw.reg. N.H. HRL
Elisabeth Johannes de Haan Rintje Sijbrens van Workum en E.J. d. H. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Hijltjes de Haan, deszelfs vader 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; Rintje Sybrens van Workum en E.J. dH. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd
Fokke de Haan huwt met Joukje Schoonhoven, kind: Johannes dH, geb 19 mrt 1791 Oldeboorn; BS ovl 1870
Fonger de Haan huwt met Rinske Reitsma, kind: Hillegonda, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1850
Fonger de Haan geb 1793 ... , huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL; BS huw 1818
Gerrit Alberts de Haan geb 12 nov 1808 Wijnaldum, milicien, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Gosse Tjietzes de Haan geb 1771 ... , ovl 9 mrt 1811 HRL, huwt met Riemke Hendriks van Minnema, in leven gleibakker, mogelijk een broer van Weltje de Haan, kind : Henderika dH, geb 2jun809 HRL, zv Tjietse Jans dH, en Apolonia Tekeles de Duif; BS ovl 1811; 1828 overlijdens, huw 1829, ovl 1870; G.T. dH. en Riemke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teede Jans Dijkstra, goede bekende, 10 aug 1805
Grietje de Haan geb 1767 HRL, ovl 17 mrt 1828, hm ... ; BS ovl 1828
Grietje Joosten de Haan huwt met Cornelis Vogel op 16 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; Cornelis Voogel en G. Joosten d. H., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Johannes Hendriks broeder van de bruid. 1 dec 1804; ondertrouw HRL; huwt met Hendrik Bisschop; BS ovl 1847; H.B. en G.J. dH., beide van HRL, hebben gehad den 30 oct 1785 HRL; hunne laatste afkondiging en zijn daarop ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Haan H.H. ende Berber Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef IJsbrand Harmens, vertoonende schriftelijk vaeders consent met een gebod in de Week, 14 Jun 1749; huwt met Berber Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 15, 17 en 22 jun 1749 en doen ook getrouwdt
Hendrik Douwes de Haan geb 24 okt 1805 HRL, ovl 5 dec 1833 HRL, huwt met Aafke Gerrits Rietveld op 9 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, kastemakersknecht in 1833, ged 10 nov 1805 HRL, N.H., zv Douwe Klazes dH, en Trijntje Hendriks (Mulder); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1833, ovl 1859
Hendrik Gerrits de Haan ovl voor 1838, huwt met Rinske Siebes, kind: Eke Hendriks dH, geb 1773 Minnertsga; BS huw 1837, overlijdens
Henderika de Haan geb 2 jun 1809 HRL, ovl 12 jul 1870 HRL, 1e huwt met Hendrik Johannes Terdeus op 8 okt 1829 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1829, 2e huwt met Lieuwe Hoog op 3 okt 1839 HRL, kasteleinsche in 1870, dv Gosse Tjiedses dH, en Riemke Hendriks van Minnema; BS huw 1829, ovl 1837, huw 1839, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-200; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-195; VT1839
Hillegonda de Haan geb 1777 Leeuwarden, ovl 13 nov 1850 HRL, huwt met Joannes Petrus Greus van Altena, dv Fonger dH, en Rinske Reitsma; BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; VT1839
Hiske Foekes/Hoekes de Haan huwt met Rommert Rimmerts de Vries; BS ovl 1836; kind: Hoeke Rommerts, geb 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hoeke Rommerts, geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL
Houkje de Haan geb 1801 HRL, ovl 6 feb 1848, ongehuwd, dv Jan Tjitzes dH, en IJbeltje Dijkstra; BS ovl 1848; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huishoudster, wijk F-018; VT1839
Jan de Haan weduwe woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan L. de Haan ovl 16 dec 1789 HRL, oud 56 jaar
Jan Cornelis de Haan geb 1784 Lemmer, ovl 21 mei 1838 HRL, huwt met IJebeltje Ruurds Drayer op 13 jan 1811 HRL, komt van HRL, zv Cornelis dH, en Tietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1838, ovl 1847
Jan Simons de Haan kind: Simon Jans de Haan; Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering, den Burger Christoffel Klein, Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij ''t Vervaardigen van ''t Graff, voor de Wijl:Moeder van Simon Jans de Haan, omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader J.S. d. H. Zeer Slordig, en tot Gropote ergenis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in ''t toekomende Sorgvuldiger te Zijn. (GAH45)
Jan Tjietses de Haan ovl 6 apr 1810 in zee verongelukt, huwt met IJbeltje Taedes Dijkstra op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 aug 1795, in leven tjalkschipper en buitenschipper, kinderen: Trientje Jans, geb 1807 HRL, Houkje dH, geb 1801 HRL, Taede dH, geb 1807 HRL; hu Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811, huw 1834, huw 1838, ovl 1848, ovl 1850, ovl 1851; wed. eigenaar en gebruiker van wijk F-252, 1814. (GAH204); J.T. d. H. ende IJebeltje Teedes Dijkstra, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Teede Jans Dijkstra, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Janke Jans de Haan geb 6 dec 1758 Wijnaldum, ovl 22 jul 1800 Wijnaldum, huwt met Rients Sijbrens, dv Jan Murks dH, (gk), en Antje Pieters Ludinga, (gk); bsh 1851 overlijdens, GJ ...
Jelle Fongers de Haan hm ... , kind: Antje Jelles dH, geb 1776 Workum; BS ovl 1847
Jetske Christoffels de Haan geb 21 okt 1805 HRL, ged 10 nov 1805 HRL, N.H., ovl 4 aug 1875 HRL, 1e huwt met Pieter Willems Nauta op 4 nov 1830 HRL, 2e huwt met Geert Leenstra op 26 okt 1843 HRL, dv Christoffel Andries dH, en Antje Roelofs van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, ovl 1838, huw 1843, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-006
Jietse de Haan huwt met Pleuntje Barteles, kind: Pietje Tjietses, geb ... ; BS huw 1834
Johannes de Haan geb 19 mrt 1791 Oldeboorn, ovl 27 feb 1870 HRL, huwt met Anke vd Berg, N.H., werkman in 1851, zv Fokke dH, en Joukje Schoonhoven; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk E-108, wijk F-272, wijk G-021, supp wijk D-207, supp wijk F-373; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL, werkman, wijk F-244; VT1839
Johannes Hyltjes de Haan Rintje Sijbrens van Workum en Elisabeth Johannes de Haan, van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.H. d. H., deszelfs vader, 20 mrt 1790; ondertrouw HRL; Theodorus Bootsma van Franeker ende Johanna Brouwer van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de grootvader J.H. d. H., 19 sep 1795; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 30:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Joris de Haan huwt met Tetje Lammerts Postma, kind: Anna Joris dH, geb 2 jul 1754 HRL; BS ovl 1822
Joris Lamberts de Haan huwt met Johanna Reintjes Hillinger, kind: Catharina dH, geb 1755 te Leeuwarden; BS ovl 1838
Kinke Pieters de Haan huwt met Jan Rientses Hiddinga, wonende te Wijnaldum 1851; BS ovl 1851
Klaas de Haan geb 2 apr 1808 HRL, ged 26 apr 1808 HRL, N.H., ov. 30 apr 1813 HRL, zv Sijbren Klaases dH, en Leentje Klaases Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Klaas Alberts de Haan geb 30 sep 1811 Wijnaldum, schoenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Claas Aukes de Haan ovl voor 1812, huwt met Elisabeth Sijbes Tollinga; BS geb 1811, huw 1815; K.A. dH. van Makkum en Elisabeth Sibes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaaring; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Seven den twaalfden jun is Overleden K.A. d. H., Oud Agt en Zestig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 Oct. 1815. (HB Hrl, . 1815, fiche 7)
Klaas Aukes de Haan ovl voor 1818, huwt met Trijntje Douwes, kinderen: Antje dH, geb 1775 Makkum, Auke Klazes dH, geb 1768 Makkum; BS huw 1817, ovl 1838
Leendert Stefaan Haan L.S.H. ende Anna Catharina Boetzlaar, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Poppes Houttuin, goede bekende 10 okt 1789; ondertrouw HRL
Lolke Douwes de Haan ovl 21 Louwmaand 1811 Bolsward, huwt met Jetske Jilts de Boer, in leven werkman, kind: Sjoerdje Lolkes dH, geb 1804 Bolsward; BS huw 1832
Maike Simons de Haan zie ook: Maike Simons; geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans de Haan en Jantje Pieters; geb 1785 HRL, ovl 11 feb 1839 HRL, 1e huwt met Hielke Hendriks Prins op 24 feb 1805 HRL, 2e huwt met Simon Boon op 11 jan 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 dec 1815 HRL. en Texel, dv Simon dH, en Janke Pieters; huw Grote Kerk HRL1805, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1816, ovl 1839, ovl 1843, ovl 1852; Hijlke Hendriks Prins en M.S. d. H., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de gesw. clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 feb 1805; ondertrouw HRL; Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: M.S. d. H., oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Simon Jans de Haan en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den negentiende mrt is Geboren Mayke, dv Simon Jans de Haan en Jantie Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den ?. (niet ingevuld)
Marijke Joris de Haan Wybe Johannes Ten Vin van Almenum en M.J. dH. van HRL, laatst geproclameert 14 jan 1776 HRL, en toen getrouwd
Minke de Haan geb 1788 Bolsward, ovl 17 feb 1878 HRL, huwt met Bernardus Drost op 30 jul 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 jul 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dienstmaagd, wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Thomas IJpes dH, en Klaaske Pieters Broek; BS huw 1812, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk G-043; oud 51 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-050; VT1839
Petronella de Haan geb 14 sep 1809 HRL, in onegt geboren, ovl 17 jul 1837 HRL, huwt met Johann Gottlieb G?ssner op 22 dec 1836 HRL, dv Antje Klases dH. ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1837; Pieternel, geb 14 sep 1809, ged 19 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Antje Klases de Haan
Riekje de Haan oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-014; VT1839
Riemke Aukes de Haan geb 19 jan 1807 HRL, ovl 16 nov 1819 HRL, dv Auke dH, en Maaike Louws (Balkstra); BS ovl 1819
Saara de Haan huwt met Jacob Karels, kind: Jacob Carel Jacobs, ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL
Schelte Klases de Haan huwt met Bregtje Tjeerds, kind: Trijntje, geb 1790 Makkum/Workum; BS huw 1816, ovl 1859
Sybe de Haan oud 33 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk A-146; VT1839
Sybren Klaases de Haan geb 1773 ... , huwt met Leentje Klaases Zeilmaker op 27 sep 1807 HRL, komt van HRL. 1807, huw.get. bij T.J. vd Veer en T.H. Tams, schipper, wonende te HRL. 1811, kind: Klaas, geb 2 apr 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807 dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1811
Sierk de Haan geb 28 feb 1806 Wijnaldum, boereknegt, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Simon Jans de Haan geb 12 sep 1759 HRL, ovl 21 nov 1819 HRL, huwt met Janke Pieters, kind: Maike Simons dH, geb 1785 HRL, schuitschipper in 1819, levert wrak en steen in 1800-1804; BS ovl 1819; 1839 overlijdens; kind: Mayke Simons de Haan, geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: Jantje P. ; eigenaar en gebruiker van wijk C-154, schipper, medegebruiker is Hielke Prins wed., 1814. (GAH204); S.J. dH. en Jantje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; fichs huw Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, compareerde na voorafgegaan ontbod, ter vergadering den Burger Christoffel Klein, Doodgraver, alhier, dewelke Scherpelijk gecorrigeerd Wierd, over ter Zaake hij, bij ''t Vervaardigen van ''t Graff, voor de Wijl:Moeder van S.J. d. H., omtrent het Lijk van deszelfs Wijl:vader Jan Simons de Haan, Zeer Slordig, en tot Gropote ergenis, der nagebleven Zoon gehandelt had met Serieuse recommandatie, in ''t toekomende Sorgvuldiger te Zijn; (GAH45); Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: Mayke Simons de Haan, oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv S.J. d. H. en van Jantje Pieters, op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den negentiende mrt is Geboren Mayke, dv S.J. d. H. en Jantie Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den ?. (niet ingevuld)
Susanna Johannes de Haan geb 1750 HRL, ovl 14 okt 1829 Franeker, huwt met Hein Brouwer, wonende te Franeker, dv Johannes Gillis en Trijntje Sjoerds de Bosch; bsfr1829 overlijdens; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier, f. 100:0:0 op Lyfrente; (GAH650)
Taede de Haan geb 1807 HRL, ovl 6 apr 1838 HRL, schoenmakersknecht, ongehuwd, zv Jan Tjitses dH, en Ebeltje Taedes Dijkstra; BS ovl 1838
Thomas Ypes de Haan huwt met Klaaske Pieters Broek, wonende te Bolsward 1812, kind: Minke dH, geb 1788 Bolsward; BS huw 1812, ovl 1878
Tytje Ypes de Haan Beerend Hendriks Leiters en T. IJ. dH., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 jun 1776 HRL, en toen getrouwd
Tietse Jans de Haan ovl 1804 Sneek, huwt met Apolonia Teekes de Duif, kinderen: Wilhelmina Tietses dH, geb 1778 HRL, Gosse Tjietses dH, geb 1771 ... , indertijd echtelieden te HRL, beeldhouwer; BS huw 1829
Tjietske Wytses de Haan van Mackum, huwt met Jan Hendriks van HRL, geproclameerd de 24-31 aug en de 7 en getrout met attestasie de 14 7 ber (= september)
Tjitze Jans de Haan geb 1797 HRL, huwt met Botje Annes, en met IJtske Annes op 9 okt 1834 HRL, zv Jan Tjietses dH, en IJbeltje Dijkstra, zeeman, A 30 apr 1858 Amsterdam; BS huw 1834, bev.reg. HRL 1851 wijk B-122; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-108; VT1839
Trijntje de Haan ovl voor 1869, huwt met Schelte Blok; BS ovl 1868
Trijntje de Haan geb 13 jan 1804 HRL, ged 5 feb 1804 HRL, N.H., dv Douwe Klaases dH, en Trijntje Hendriks Mulder; dopen Grote Kerk HRL 1804
Trijntje Aukes de Haan geb 1805 HRL, ovl 24 feb 1848 HRL, huwt met Albert Smit op 22 mei 1828 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1822, dienstmeid. dv Auke Klases dH, en Maaike Louws Balkstra; BS huw 1818, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-276; VT1839
Trijntje Scheltes de Haan geb 1790 Makkum/Workum, ovl 3 nov 1859 HRL, huwt met Frans Koestra op 14 mrt 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1816, arbeidster in 1851, N.H., dv Schelte Klases dH, en Bregtje Tjeerds; BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-114, wijk H-093, 121; oud 49 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk G-039; VT1839; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon Frans Hettes Koetstra bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met T. Scheltes d. H., dv Schelte Klases en Bregtje Tjeerds, van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Ik ondergetekende Bregtje Tjeerds woonachtig te Makkum, wed. van Schelte Klazes de Haan, verklare door dezen genoegen te nemen en volkomen toe te staan dat mijnen dochter T.S. d. H., een wettig huwelijk aanga met F.H. Koestra woonachtig te HRL. Waarvan deze Strekken om te dienen na behoren. Makkum den 1 mrt 1816
Trijntje Sybes de Haan ovl voor 1866, huwt met Pieter Steenstra; BS ovl 1865
Uilke Fokkes de Haan geb 1805 Leeuwarden, N.H., vest. 29 mei 1855 vanuit Midlum, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk I-010
Wytse Johannes de Haan W.J. dH. van HRL, en Rinske Pieters van Berlikum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783, en zijn, op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage
Wilhelmina Tietses de Haan geb 1778 HRL, ovl voor 1846, 1e huwt met Jan Teedes Dijkstra, 2e huwt met Sijne Rinzes Bootsma op 19 mrt 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 mrt 1829 HRL en Minnertsga, winkelierse, getuige bij geboorte aangifte van Anna Popta in 1811, dv Tietse Jans Dh, en Apolonia Teekes de Duif; BS geb en huw 1811, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1845
Johanna Johannes Haanstra geb 1788 Franeker, huwt met Andreas Assenberg op 23 mei 1813 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Johannes Alles H, en Froukje Siedzes; BS Franeker huw 1813
Johannes Alles Haanstra ovl voor 1814, huwt met Froukje Siedzes, kind: Johanna Johannes dH, geb 1788 Franeker; BS Franeker huw 1813; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maartje Haanstra geb 1746 ... , ovl 29 mei 1816 HRL; in het Diaconijhuis, huwt met Johannes Legeer en huwt met Hotse Jans de Reus, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1754, weduwe verkoopt een huis in 1800; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1816, huw 1835,; Johannes Legeer en M.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd den 7 nov 1784 HRL; kind: Watze de Reus, geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hotzes de Reus, geb 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Johannes Legeer, geb 1 nov 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL, vader als: J. Andries L. ; kind: Fokeltje Hotzes de Reus, ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL, de moeder is M.H. ; kind: Trijntie Hotses Reus, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL
Trijntie Haanstra huwt met Feye Hilarius, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760 in de Westerkerk
Watse Haanstra koperslager in 1748; afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 2856:7:7. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de hand van den rendant, benevens de vertekeningen van de Heeren daartoe gecomitteerd, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis, in de subscriptie van mij secretaris den 3 dec 1762. Was getekend: K. van Velzen, Lourens Tabes, Teeke Stephani, J.D. Toussaint, Albert Osinga, H. Videlius, J. Olivier, Albert J. Noordga, Andries Wybenga, F. Acronius, Hendr. Schaaf, B. Jelgersma, W.H., Joh. Spannenburg, Minne C. Blok, S. Rienstra. (GAH1092); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1541:9:14. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Pieter de Bruin, H.W. van Plettenberg, Albert Osinga, Hendrik Schaaf, W.H., S. Blom, B. Jelgersma, Lammert Hauckema, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Lolle Steensma, Evert Wiarda, Andries Wybenga, Albert Noordga, M. van Idsinga, 30 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 631:7:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., A. Osinga, B. Jelgersma, Lammert Hauckema, J. Olivier, Lourens Tabes, Jean Peaux, Suds Schaaff, Andries Wybenga, F. Acronius, L.W. Steensma, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, Lieuwe Hiddes Tjesma, Hein Mollema, M. van Idsinga, 3 dec 1768. (GAH1099); Jan Jansz. Zeilmaker ende Tjitske Rinses, beide Van HRL, komende Voor de bruid desselvs Swager W.H. ; huw.aang. HRL 1737
Gerrytie Haanties ged 4 aug 1768 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte vrouw van Wopke Christjaans, in de Woudemansteeg
Trijntie Haanties van HRL, huwt met Douwe Alles, van Almenum, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk
Antje Haantjes Jan Jansen en A.H. koomende weegens de bruid desselfs vaeder Haantje Willems, 9 May 1744; huwt met Jan Janzen, beyde van HRL, zijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Trijntie Jans, ged 7 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Beern Jans, ged 29 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Haentje Jans, ged 8 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL
Cornelis Haantjes ged 5 mrt 1748 Grote Kerk HRL, zv Haantje Baltes en Aefke Cornelis
Cornelis Haantjes balsteenleverancier in 1752
Dirkje Haantjes ged 4 sep 1746 Grote Kerk HRL, dv Haantje Baltus en Aafke Cornelis
Gepke Haantjes geb 22 sep 1778, ged 6 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Haantje Hillebrands en Mayke Pieters
Gerrytie Haantjes huwt met Wopke Christjaans, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jul 1767; kind: Klaas Wopkes, geb 13 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Wopkes, geb 10 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Christjaan Wopkes, ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; Frans Cornelis en G.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn op den 3 den daaraanvolgende getrouwd; kind: Aukje Franses, geb 17 may 1782, ged 2 jul 1782 Grote Kerk HRL
Grietje Haantjes Claas Jansen en G.H. beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vader Haaye Willems, 1 May 1745; huwt met Klaas Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 209016 May 1745 en doen ook getrouwt; kind: Haantje Klaases, ged 5 dec 1747 Grote Kerk HRL; kind: Akke Claases, ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL
Hendrik Haantjes zie: Leyenaar
Hendrik Haantjes ged 29 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Haantje Johannes en Hinke Jans
Jane Haantjes zie: Leyenaar; geb 23 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL, zv Haantje Johannes en Hinke Jans; kind: Douwe Wybes, geb 8 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; huwt met Wiebe Douwes, kind: Haantje Wiebes, geb 4 dec 1797, fed. 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Johan Haantjes huwt met Eke Klases Jellema, afwezig of ovl in 1840; BS huw 1840
Johannes Haantjes ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Haantje Johannes en Hendrikje Jans
Johannes Haantjes huwt met Pietje Pieters op 28 apr 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1795, ovl voor 1820; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1819,; J.H. ende Pietje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Hendriks Smith, goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL; Harmen Jans ende Antje Henkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd J.H. deszelfs ende bruid zelven in perzoon verscheenen, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; Abe Rientjes ende Jeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.H. deszelfs neef, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; J.H. van HRL, en Grietje Abes van Workum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Akke Johannis, geb 30 jun 1791, ged 19 jul 1791 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Maayke Haantjes geb 1774 ... , ovl 16 feb 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Maayke Haantjes huwt met Sikke Gerlofs; BS ovl 1825
Meynsje Haantjes zie ook: Vink; ged 30 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Haantje Johannes en Hendrikje Jans; huwt met Hendrik Meiles, kind: Aafke Hendriks, geb 10 jul 1790, ged 25 jul 1790 Grote Kerk HRL; Hendrik Meiles ende Meinsje H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Haantje Johannes, 9 feb 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Meiles en Meinsje H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1788 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende; kind: Hinke Hendriks, geb 25 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL
Pieter Haantjes huwt met Marijke Jochems op 21 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 21 jun 1795; huw Grote Kerk HRL 1795; P.H. ende Marijke Jochums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 6 jun 1795; ondertrouw HRL; geb 20 jun 1773, ged 11 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Haantje Hillebrandts en Maayke Pieters; kind: Maaike Pieters, geb 15 jun 1796, ged 3 jul 1796 Grote Kerk HRL
Pieter Haantjes zie: Pieter Harents en Pieter Harings
Pytje Haantjes huwt met Harmen Beernts, kind: Haantje Harmens, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Berent Harmens, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL
Rinske Haantjes ged 1 sep 1750 Grote Kerk HRL, dv Haantje Boltjes en Reinske Corneelis
Simon Haantjes zie: Molenaar, Prose
Symon Haantjes Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en S.H., vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Simon Haantjes lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 26:0:0; (b650)
Simon Haantjes woont in 1e quariter, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Haantjes huwt met Lolkje Uilkes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769
Sjeerp Haantjes ovl voor 1815; wed. S.H. gebruiker van wijk G-242, eigenaar is erven S.H., 1814. (GAH204)
Suitje Haantjes zie: Vormsma
Tjitske Haantjes huwt met Herke Dirks; BS ovl 1812
Anna Bonnefaas van der Haar ged 23 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Raadsfisckaal Bonnefaas van der Haar en Katarina Johanna Grevenstein
Bonnefacs van der Haar B. vd. H. van HRL. ende Juffrouw Catharina Johanna Greevenstein van Leeuwarden zijnde aangegeeven door de heer Beyma, Secretaris van de Admiraliteit en de heer Tenckink, Equipagemeester, 27 jan 1747; van HRL, huwt met juffrouw Chatarina Johanna Grevenstein van Leeuwarden sijn geproclameert den 29-31 jan en den 5 feb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Catharina Wilhelmina van der Haer, ged 7 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Margaretha Elisabeth van der Haar, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL; kind: Ulbo van de Haar, ged 30 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gijsbrecht Ockers van der Haar, ged 22 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader is Raadsfiskaal; kind: Anna Bonnefaas van der Haar, ged 23 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Henricus Bonifacius van der Haar, ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Bonifacius van der Haar, ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Maria Bonnifacia Nicasia van der Haar, ged 18 feb 1748 Grote Kerk HRL
Daniel Bonifacius van der Haar ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Bonifacius van der Haar en Chatarina Johanna Grevenstein
Gijsbrecht Ockers van der Haar ged 22 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Raadsfiskaal Bonne Faas van der Haar en Katarina Johanna Grevensteins
Henricus Bonifacius van der Haar ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL, zv Bonifacius van der Haar en Chatarina Johanna Grevenstein
Margaretha Elisabeth van der Haar ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL, dv Bonnefaas van der Haar en Katarina Johanna Grevenstein
Maria Bonnifacia Nicasia van der Haar ged 18 feb 1748 Grote Kerk HRL, dv Bonnefaes van der Haar en Chatarina Johanna Greevenstein
Fenna ter Haar huwt met Jan Houttuin, nog in leeven, kind: Anne Jans Houttuin, geb 10 nov 1773, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Helena Catrina van der Haar van HRL, huwt met Daniel Jans Louwens van Amsterdam, geprokelameert den 29 Julius en den 5 aug 12 en den 19 aug getrout
Ulbo van de Haar ged 30 nov 1755 Grote Kerk HRL, zv Bonnefaas van de Haar, Raadt Fiskaal, en Katarina Johanna Grevenstein
Hendrik Haarbeek H.H. en Grietje Hiddes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 aug 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 2 sep daaraanvolgende
Hilleke Haard geb 17 jan 1780 HRL, inschrijfnummer 392, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Johannes van Haaren huwt met Trijntie Pieters, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Janewarj 1755
Pieter Haarings zie ook Pieter Harents; binenvader, ontv. f. 8:16:0 vd rentmeester van het Stadsweeshuis voor zetgest, souwden en kley aan de brouwerij verbruykt, ord. no. 8, 30 nov 1779. (GAH1110); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 voor verschillende soorten van eetwaren om naader verantwoord te worden, ord. no. 5, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 68:6:0 voor betaalde penningen aan soetemelk & karnemelk tdv ''t weeshuis, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 103:15:14 voor daaglijkse uitgaaff voor huis en keuken, ord no. 14, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 44:19:4 voor uitgegeeven speel en sondagsgelden aan de kinders, ord. no. 6, 30 nov 1779. (GAH1110); id. samen met zijn vrouw, f. 82:0:0 zijnde haar beider tractement van 19 jul tot den 1e Novbr 1779, ord. no. 7, 30 nov 1779. (GAH1110)
Henderina Jans van Haarlem huwt met Jacob Andries Roozen, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 jan 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Jan Jansen van Haarlem Hendrik Ten Vaile ende Pietie Sierks, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit J.J. v. H. ; huw.aang. HRL 1738
Coenraad Haarman huwt met Antje Sakes, kinderen: Philippus Lodewijk, geb 30 mrt 1807 HRL; Hinke, geb 30 mrt 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hinke Haarman geb 30 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, N.H., dv Coenraad H, en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Philippus Lodewijk Haarman geb 30 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807, N.H., zv Coenraad H, en Antje Sakes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Akke Ernst Haarsma geb 5 jan 1791 HRL, ovl 17 mrt 1820 HRL, ongehuwd, dv Ernst Albertus H, en ... ; BS ovl 1820
Albert Ernst Haarsma geb 29 feb 1784 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingez Minnga/Sexb. 1825
Albertina Sophia van Haarsma ontvangt interesse 1801-1807; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 5e classe, no. 3, 6%, verschenen may 1776: f. 30:3:8. (GAH1060); id. nu echter met no. 4, verschenen may 1777: f. 30:13:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 30:17:8. (GAH1060)
Enne Pieters Haarsma huwt met Tjietske Jans, kind: Jantje Ennes H, geb 1767 St. Anna; BS ovl 1828
Jan Lodewijk Doys Haarsma ontvangt interesse 1801-1804; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 5e classe, no. 4, 6%, verschenen may 1776: f. 30:3:8. (GAH1060); id. nu echter als no. 4, verschenen may 1777: f. 30:13:0 (GAH1060):id. verschenen may 1778: f. 30:17:8. (GAH1060)
Jantje Ennes Haarsma geb 1767 St Anna, ovl 1 dec 1828 HRL, huwt met Atze Lubberts Bakker, dv Enne Pieters H, en Tjietske Jans; bshs1828 overlijdens, ovl 1851
Lieuwe Ernst Haarsma geb 1797 HRL, huwt met Fetje Cornelis op 2 feb 1816 HRL, werkman, huwelijksafkondigingen 3 en 10 dec 1815, zv Ernst Alberts H, en Jetske Gerbens; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen L.E.H. oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon L.E.H., mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Fetje Cornelis, dv Cornelis IJsbrands en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd; en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815
Maria Jans Haarsma geb 1 okt 1769 Dokkum, ovl29 sep 1822 HRL, huwt met Johan Coenraad Geinzer, en huwt met Haye Geerts van der Zee op 1 feb 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1816, getuige bij geboorte aangifte van Bastianus vd Veen 1811, N.H., dv Jan Hayes en Trijntje Reinders; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, 1816 hu1822 overlijdens, ovl 1827
Marten Haarsma huwt met Jetske ... , kind: Grietje Martens H, geb 1775 Franeker; BS ovl 1846
Romkje Hendriks Haarsma huwt met Eeltje Riemersma; BS ovl 1851
Pieter Paulus van der Haart P.P. vdH. en J.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 mrt 1778 HRL, en toen getrouwd
.... Haas capitein, heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650)
Aafko Cornelis de Haas huwt met Carel Johannes Aplonius, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 Jul en getrout de 26 aug 1764 in de Westerkerk
Abram Annes de Haas huwt met Tietje Harmens Groeneboom, visser, wonende te Workum, kind: Hikke Abrams dH, geb 1811 Workum; BS huw 1832
Adrianus de Haas Extract. Uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat Cornelis de Haas, zv A. d. H. en Helena Verduyn op den Tweede nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 5 jan 1815
Age Simons de Haas wachtmeester 1747-1766; majoor, huwt met Dirkjen Harmens Sopingius, beyde van HRL, geproclameerd 24, 26 en 31 desember 1747 en doen ook getrouwt; A. d. H. ende Dieuke Sopingius, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door fiscaal B. Dreyer met vertooninge van procuratie en ''s moeders curatoren consent van de bruidegom en bruyds consent, 23 dec 1747; kind: Barbara Ages de Haas, ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Simon Ages de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Janke Ages de Haas, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Ages de Haas, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ages de Haas, ged 21 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Janke Aeges de Haas, ged 18 may 1752 Westerkerk HRL; kind: Beatrix Aeges de Haas, ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Aeges de Haas, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL; Dirk Jansen, corporaal militair ende Catharina Tjallings, beyde van HRL, aangegeeven door de executeur A. d. H. met schriftelijk consent van des bruids vaeder Tjalling Sopingius, 20 Jun 1750; Ekko Hendriks Frijseman ende B. d. H., beide tot HRL, sijnde de aangevinge geschied door major A. de Haas, met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; Geeft met Eerbied UEd:te kennen Symon de Haas majoor en Executeur binnen HRL dat hij deese sijne bedieningen nu verscheiden jaeren hebbende waergenomen, dog vermits desselfs aanhoudende ongesteldheid des ligchaams wel geneegen was deese ampten te transporteren op sijn zoon A.S. dH. zijnde een jongman daer toe volkoomen Capabel en welke tot deesen ook seer is begeerende dog buyten UEd:agtb:consent niet kunnende geschieden soo addresseren sij hun beide mits deesen aan de taefel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd: agtb gelieven deese overdragt te accordeeren en alsoo A.S. dH. in plaats van sijn vaeder Symon de Haas aan te stellen tot Majoor en Executeur deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaam heeden daer toe staande en oft gebeurde dat de supplnt Symon de Haas weeder tot gesondheid mogt geraaken Soo zoude hij in sulken geval wel geneegen zijn de bediening van majoor nu en dan weegens sijn zoon wel te willen waerneemen ''t Welk hij versoekt dat UEd:agtb hem bij deesen meede gelieven te accorderen onder Stonde quo facto en was geteekend B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt A. dH. tot Wagtmr deesen Steede, en Executeur van deesen Gerechte op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande; mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 12 oct 1746 was geteekd And:Pijtters de Boer, onder Stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); A. dH. Executeur der Steede HRL beloove en neeme aan bij deesen om alle gelden welke door mij in die qual:van tijd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelijk te tellen en te betaelen aan de gene daer dezelve behooren onder verband mijner goederen en submissie aan de parate executie van de Ed. Achtb:magistraat deeser Steede. en tot verseekeringe van Haar Achtb soo verklaeren wij Joost Agema meede Burgemeester der Stad HRL ende Beatrix Agema wed. w:Simon de Haas in leeven Wachtmeester en Executeur tot HRL ons tezaemen en ieder voor''t geheel te stellen tot Waere borgen voor de goede administratie van boovengemelde Executeur A. dH. aannemende derhalven voor alle Wanbetaelinge der ingevorde penningen in te staan en dezelve als eigen schuld goed te doen en betaelen onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie ende ik Beatrix Agema specialijk meede met renunciatie van het senat:cons:Vellij:van Welkers kragt wij beyde in praesentie van naegenoemde getuigen duydelijk zijn onderrigt, zampt onder verband onser goederen en submissie als booven. des soo neeme ik A. dH. weederom aan mijne borgen deesen aangaande kost en schaedeloos te ontheffen onder verband en submissie als vooren. In kennisse onse handen met die van de secrts M:V: Idsinga beneffens Joost Zeeman Geregts Boode en Jan Sijbrens ordris Geregtsadsistent in harlingen den 4 mrt 1750. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); A. dH., executeur der Stede HRL belove en neme aan by dezen, om alle gelden welke by my in die qlt:van tyd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelyk te tellen en te betalen aan de geene daar dezelve behoren onder Verband mijner goederen, en Submissie aan de parate Executie van de Ed Achtb:magistraat dezer Stede:En tot Verzekeringe van haar Achtb:zoo Verklaren Wy Uilke Aukema mr Silversmid en Albartus de Haas mr backer, beide Borgers binnen deze Stad, ons te zamen en yder voor ''t geheel te stellen tot waare borgen voor de goede administratie van bovengemelde Executeur A. dH. ; aannemende derhalven voor alle Wanbetalinge der ingevorderde penningen in te staan, en dezelve als eigen Schuld goed te doen en betalen, onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie zampt onder Verband onzer goederen en Submissie als boven:Des soo neeme ik A. dH. wederom aan mijne borgen dezen aangaande kost en schadeloos te onthoeffen, onder Verband en Submissie als voren. In kennisse onze handen den 1 nov 1757. uylke Aukema, Albartus de Haas, A. de Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Agnietje Christoffels de Haas zie ook: Angenietje Christoffels; geb 10 jun 1757 HRL, ovl 8 jul 1821 HRL, huwt met Jacob Gosses de Vries, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1821, ovl 1839; Jakob Gosses en A.C. dH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Jacobs, geb 24 jul 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL
Albartus Simons de Haas geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Simon de Haas en Rinske Akkringa
Albartus Simons de Haas vroedsman in 1765, rentmeester van het Weeshuis 1765-1778, ovl voor 25 nov 1779; huwt met Trijntie Hoogland, beide van HRL, geproclameert den 29 aug en de 5 en getrout en 12 sep 1756; kind: Trijntie Albartus de Haas, ged 28 nov 1758 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; huwt met Antie Thomas Meyer, beide van HRL, geproclameert de 16-23 en getrout de 3 sep 1759; kind: Simon Albertus de Haas, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tomas Albertus de Haas, ged 5 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albertus de Haas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje, geb 5 jun 1772, ged 28 jun 1772 Grote Kerk HRL, mdr: A.T. Meyer; kind: Govert Albertus de Haas, ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Albartus de Haas, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Govert Albartus de Haas, ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL; Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; voogden bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon door Jacob Dirks Danser bij de vroedsman A. dH. verdiend van 12may 1763 tot dato jan 1765, 12 mrt 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan, gereekend en geslooten op den Raadhuyse binnen HRL. In kennisse de handen van den rendant en van de nieuw aangestelde rentemeester A. dH., beneevens de verteekeningen van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaeders de voogden van ''t Weeshuys, en de subscriptie van mij secretaris den 15 jun 1768. Was getekend: A. dH., L.W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, J. Olivier, Jean Peaux, Claas Dijkstra, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff (als gelastigde vd rendante wed. P. de Bruin), Albert Osinga, Jane van Slooten, M. van Idsinga. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., Hendr. Schaaf, Lammert Haukema, B. Jelgersma, Hidde Brouwer, Jarig Westra, Syds Schaaff, Sierk Laquaart, C. Aardenburg, Jane van Slooten, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jean Peaux, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga, 2 dec 1769. (GAH1100); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., Lammert Hauckema, F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K. Lanting, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, A. Osinga, Lammert Hauckema, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, Hein Mollema, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Sijds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gonggrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi, 2 dec 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 676:15:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, P. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: A. dH., A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Lammert Hauckema, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F. Kamsma, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Claas Heins, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., Syds Schaaff, F. Acronius, B. vd Meulen, Sijbout Hoornstra, K. Lanting, F. Kamsma, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, Hein Mollema, P. Couperus, A. Osinga, C. Aardenburg, Johannes Mecima, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 15 jan 1776. (GAH1106); afsluiting weeshuis: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, J. van Slooten, J.D. Toussaint, A. Acronius, L. Haukema, Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi, 4 dec 1776. (GAH1107); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: A. dH., K. Lanting, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, B. Jelgersma, Pieter Tetrode, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, F. Acronius, J.D. Toussaint, H. de Waart, P. Couperus, Johannes Mecima, Pierre Peaux, Hein Mollema, A.J. Conradi, 3 dec 1777. (GAH1108); afsluiting weesboek: de meerder ontvang bedraagt f. 558:1:10, aldis gedaan, gerekend en gesloten enz. 3 Feb 1779. Was getekend: A. dH, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1109); Reekening, bewijs en reliqua van den ontvang en uitgav van het Stads Weeshuis binnen HRL loopende van de Maent jun tot de Maent nov 1768, door de weeshuis'' rentmeester A. dH., 3 dec 1768. (GAH1099); id. van 3 dec 1768 tot den 2 dec 1769. B(1100); id. van 2 dec 1769 tot 11 nov 1770. (GAH1101); id. van 11 nov 1770 tot 2 dec 1771. (GAH1102); id. van 2 dec 1771 tot 2 dec 1772. (GAH1103); id. van 2 dec 1772 tot 28 nov 1773. (GAH1104); id. van 28 nov 1773 tot 1 dec 1774. (GAH1105); id. van 1 dec 1774 tot 5 dec 1775. (GAH1106); id. van 5 dec 1775 tot 4 dec 1776. (GAH1107); id. van 4 dec 1776 tot 3 dec 1777. (GAH1108); id. van 1 dec 1777 tot 1 dec 1778. (GAH1109); id. van 1 dec 1778 tot 1 dec 1779 door de wed. van A. dH. (GAH1110); rendant brengt voor ontvang het slot van de voorige Rekening ter somma van f. 1256:0:4 blijkbaer uit de laatst voorige Rekening bj drie Leedege Regeering opgenomen en gesloten den 15 jun 1768. (GAH1099); rendant brengt voor uitgaav f. 100:0:0 weegens 1 jaarlijks tractementals rentemeester van ''t Weeshuis, nov. 1769. (GAH1100); id. 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); rendant brengt voor uitgaav wegens verlies van quade duiten f. 66:10:0 quit. no. 3, 6 mrt 1770. (GAH1101); id. f. 42:0:0 wegens verlies van verkogte ongangbaere duiten, ord. no. 23, 5 dec 1775. (GAH1106); rendant stelt voor uitgaav weegens een reis na Leuwaerden tot het haelen der intressen van de Landschapsobligaeties: f. 2:10:0 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108) id. 1778. (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); de rendant IJ. Feddema stelt pro memorie dat door hem van de voorgaande rentemeester is ontfangen een thoonder deezes obligatie, ten laste de provincie van Friesland, van Resol. den 12 apr 1704, gedateerd den 11 dec 1704 en geq. met no. 897, zijnde groot 200 Cgld, en voormaals door de burgerhopman Sijbout Buma aan ''t Weeshuis gelegateerd, en bij den rentemeester de Haas in den jaare 1774, onder de contanten gebragt, daar de zelve onder de effecten had behoren gesteld te worden, 1785. (GAH1117); wed. A. dH. ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 28:1:0 voor geleverde jenever, ord. no. 21, 25 nov 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de handen van den rendante en van den nieuw aangestelden Rentmeester E.F.H. benevens de vertekeningen, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis en de Subscriptie van mij secretaris den 26 jan 1780. Was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, F. vd Brugh, Syds Schaaff, E.F.H., Joh. Spannenburg, Rienstra. (GAH1110); Age de Haas, executeur der Stede HRL belove en neme aan by dezen, om alle gelden welke by my in die qlt:van tyd tot tijd zullen worden ingevorderd, in getrouwigheid en promptelyk te tellen en te betalen aan de geene daar dezelve behoren onder Verband mijner goederen, en Submissie aan de parate Executie van de Ed Achtb:magistraat dezer Stede:En tot Verzekeringe van haar Achtb:zoo Verklaren Wy Uilke Aukema mr Silversmid en A. dH., mr backer, beide Borgers binnen deze Stad, ons te zamen en yder voor ''t geheel te stellen tot waare borgen voor de goede administratie van bovengemelde Executeur A. ge de Haas; aannemende derhalven voor alle Wanbetalinge der ingevorderde penningen in te staan, en dezelve als eigen Schuld goed te doen en betalen, onder renunciatie van de beneficien van divisie en discussie zampt onder Verband onzer goederen en Submissie als boven:Des soo neeme ik Age de Haas wederom aan mijne borgen dezen aangaande kost en schadeloos te onthoeffen, onder Verband en Submissie als voren. In kennisse onze handen den 1 nov 1757. uylke Aukema, A. dH., Age de Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). Albert W. Backer pro se in qualt voor A.S. dH., op lijst der Persoonen Welke geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig stuivers persento Over de Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 13:14:0 (GAH650)
Albertus Thomas de Haas geb 5 nov 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Thomas de Haas en Klaaske Sybrens; geb 22 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Thomas de Haas en Klaaske Sijbrens
Andries Christoffel de Haas geb 1760 HRL, ovl 25 apr 1828 HRL, huwt met Antje Tevis, kind: Christoffel Andries dH, geb 1782 HRL, leerlooier in 1828, huw.get. bij L.L. Buisman en B. Teves, oom bruidegom, 1828, id. bij J.C. Teves en M.T. van Slooten, oom bruidegom, 1817, id. bij E. Bargmann en W.C. Tevis, oom bruid. 1823, zv Christoffel dH, en Marijke Daniels; BS huw 1816, huw 1817, huw 1823, ovl 1828, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk H-065, leerlooyer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-066, loyerij, 1814. (GAH204); Harmen Teewis ende Taakjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. dH., goede bekende, 20 feb 1796; ondertrouw HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooier, wijk H-065; VT1839; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missivevan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in ht voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatievan het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deze inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunnen ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x A. d. H. ; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 3de Quartier: f. 48:18:8, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); wed. A.C. d. H. eigenaresse van percelen nrs. 1882 en 1883 te HRL, leerlooyer, woonplaats HRL, legger nr. 263, resp. huis en erf, leerlooyerij en erf, resp. 250 en 390 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 180. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Andries de Haas geb 20 mei 1804 HRL, ged 10 jun 1804 HRL, N.H., ovl voor 1810, zv Christoffel Andries dH, en Antje Roelofs van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1804
Andries Christtoffels de Haas geb 21 okt 1809 HRL, N.H., zv Christoffel A. dH, en Antje R. van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Christoffel Andries de Haas en Antje Roelofs van Dijk
Anna de Haas geb 1798 HRL, ovl 3 mei 1831 HRL, huwt met Jan Jans Hilverda op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1818 HRL. en Franeker, wonende te Franeker, dv Govert dH, en Wopkjen Hellema; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1859
Anna Barbara Simons de Haas ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Simon de Haas en Beatrix Aegema
Antje F. de Haas Albert W. Backer pro se in qualt voor A.F. dH., op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 13:0:0 (GAH650)
Barbara Ages de Haas ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL, dv Age de Haas en Dirkje Sopingius
Beatrix Ages de Haas ged 21 okt 1753 Westerkerk HRL, dv Age de Haas en Durkjen Harmens Sopingius; B. Aeges d. H., ged 24 feb 1750 Grote Kerk HRL, dv Aege de Haas en Dirkjen Harmens Sopingius
Beatrix Albartus de Haas ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Albartus de Haas en Antie Meyers
Berber Symons de Haas Ekko Hendriks Frijseman ende B. d. H., beide tot HRL, sijnde de aangevinge geschied door major A. de Haas, met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; huwt met Ekko Hendriks Frijsman (= Frieseman/Vrieseman), beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwdt kind: Beatrix Ekkos Frieseman, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, vader als E. Frieseman, moeder als Barbara d. H. ; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 16 apr 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Eccos Vriesman, ged 19 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Simon Eccos Frieseman, ged 11 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Ekkos Friesman, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL; Bauke Veenstra en B. dH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Remonstreert met Eerbied Barbera S. dH., dogtertje van de majoor en Executeur Symon de Haes binnen deese Stad, en met deselve gesterkt, dat het klokluiden en kamerbodinneplaets binnen deese Stad vacant is geworden met het overlijden van Foekjen Munter, met welke officicie de supplnte wel geerne soude begunstigd zijn: Alwaerommer de supplnte gesterkt als vooren haer aen de tafel van UEd:Achtb:koomt addresseeren met seer gedienstig versoek ten einde het Ed:Geregte gelieven den supplnte met het officie van kamerbodinne en klokluiderse sampt turfmeeten voor de wagten binnen deese Stad te beneficeeren en aen te stellen, in plaets van wijlen de overleedene Foekjen Munter op Lasten, profijten servituten en gerechtigheeden daer toe en aenbehoorende, soodanig het de overleedene heeft gehadt; met verder versoek dat UEd:Achtb:bij provisie de persoon van Janneke Hoytes in de bedieninge van deese officien als substituit gelieven te continueeren q:f:etc:Requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Berbera dH. tot kamerbodinne van het Raedhuis, zampt klokluiderse en afmeeten van de turf voor de wagten op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende soo en in dier voegen als het de overleedene in leeven heeft gehad: continueerende verders bij provisie in de waerneminge van deese bedieningen als substituit de persoon van Janneke Hoytes: Actum den 1 nov 1741 (was get:) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix Agema wed:wijlen de Majoor Simon de Haas als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige dogter Berbera de Haas, dat UEd:Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt, en aangesteld als Camerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen door supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen Baukjen Minnes huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte Baukjen Minnes als substituit Kamerboodinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte B. dH. aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende, quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Minnes tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747 /:was get:/Claas van der Brugh, ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft Baukjen Minnes naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr van der Brugh In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied te kennen Ekko Hendriks Frijseman woonende binnen HRL dat hij aan B. dH., camerbewaerder van het Stadshuis en verderen annexen daer aen dependeerende is getrouwd, en den supplnt geerne inclineerende deese bedieninge uit naem van sijn huisvrouw selfs te administreeren, onder hoope van de gunste van UEd:Achtbh daer in te sullen obtineeren, beloovende den supplnt sig tot dit alles soo veel te bevlijtigen als desselvs vermoogen hem toelaat, onder welke betuigingen den supplnt sig tot de tafel van UEd:Achtbh:koomt te addresseeren instantelijk versoekende UEd:Achtbh:gelieven den suplnt te permitteeren de bedieningen van camerbewaarder clokluiden als anders selfs te administreeren, weegens zijn huisvrouw voorengemeld quo facto(:get:) B:Dreyer Ekke Hendriks Frijseman; (:In margine Stonde:); de magistraat accorderende het versoek permitteert de supplnt Ekko Hendriks Frieseman om de bedieningen van sijn vrouw als kaemerbewaerder en klokluider met het geene daer toe behoort waer te neemen, mits doende den Eed van sig daer in getrouwelijk te gedraegen Actum den 2 jun 1751. (:get:)S:B:Bosscha(:onder stonde:) Ter ordtie van de magistr:(:get:) M:V:Idsinga; (Laager Stonde); den 9 jun 1751 heeft Ekke Hendriks Frijseman na voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Bosscha(:onder stonde:) In kennisse van mij abs:sec:S Rienstra gesw:clerq:(Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Carolina de Haas huwt met Moritz Walter; BS huw 1815; Johan Mauritz Walter ende C. d. H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Christoffel de Haas, 15 jan 1791; ondertrouw HRL; Johan Maurits Walter en C. dH., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den 15 jun is Geboren Regina dv Johan Morits Walter & C. d. H. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815
Catharina Elisabeth de Haas geb 1784 ... , huwt met Johannes Stroband op 5 nov 1805 HRL, getuige bij geb aang van Henricus Jacobus Stroband 1811; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, ovl 1812; Johannes Stroband en C.E.H., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 19 okt 1805; ondertrouw HRL
Chatarina Simons de Haas huwt met Uilke Paulus Aukema, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Paulus uylkes Aukema, ged 4 dec 1757 Westerkerk HRL; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL, moeder als Catharina S. d. H. ; kind: Antie Uilkes Aukema, ged 11 okt 1761 Westerkerk HRL, moeder als Catharina d. H. ; kind: Beatrix uylkes Aukema, ged 10 aug 1755 Grote Kerk HRL
Christoffel de Haas huwt met Marijke Daniels, kind: Andries Christoffels dH, geb 1760 HRL; BS ovl 1828; Johan Mauritz Walter ende Carolina de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader C. d. H., 15 jan 1791; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 20:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:1-8:0, rechts:. -3:0; jaar )lijst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 404:7:0 ter zake geleeverd leer, 30 nov 1793, quit. no. 39 (GAH1125); id. f. 129:17:8, 28 jul 1795, quit. no. 11 (GAH1127); id. f. 136:14:0er zake geleverde soolleer, 16 aug 1796, quit. no. 7 (GAH1128); id. f. 99:0:0 ter zaake geleverd leer, 19 may 1801, quit. no. 11 (GAH1133)
Christoffel Andries de Haas geb 1782 HRL, ovl 17 mei 1843 HRL, huwt met Antje Roelofs van Dijk op 5 feb 1804 HRL, leerlooyer in 1843, huw.get. bij C. Jacobs en G. Cornelis, neef bruidegom, 1811, id. bij M.F. de Boer en R.R. van Dijk, behuwd broeder bruid 1815, id. bij L.L. Buisman en B. Teves, neef bruid 1816, id. bij P. Houttuin en A. ten Zweege, 1816, id. bij J.C. Teves en M.T. van Slooten, neef bruidegom, 1817, kinderen: Andries, geb 21 okt 1809 HRL, Jetske dH, geb 21 okt 1805 HRL, Andries dH, geb 20 mei 1804 HRL, zv Andries dH, en Antje Tevis; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, huw 1817, ovl 1843; eigenaar van wijk G-085, gebruiker is Uilke Siebes Visser, schoenmaker 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-086, leerloyer, 1814. (GAH204); oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. leerlooier, wijk H-065; VT1839; kind: Andries Christoffels de Haas, geb 21 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:0:0 voor geleverde schootsvelle, 13 jan 1807, quit. no. 14 (GAH1139); id. f. 6:0:0, 6 jan 1808, quit. no. 16 (GAH1140); C.A. d. H. eigenaar van perceel nr. 1717 te HRL, leerlooiersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 262, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Cornelis de Haas Extract. Uit het Doopregister van de Westerkerk te Amsterdam is geëtraheerd, dat C. d. H., zv Adrianus de Haas en Helena Verduyn op den Tweede nov des jaars 1700 Een en Tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 5 jan 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een consent behooren tot de Huwelijksacte van C. d. H. en Anna Reklufs dato 27 jan 1815 op Fol. 6 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Dirk Klaases de Haas geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Klaas de Haas en Elske Vellinga
Elisabeth Simons de Haas Evert Wiarda ende Lijsbert Simons d. H., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen door pres. burgemeester J. Agema, vertoonende schriftelijke verklaeringe van de bruidegom en sijnde de volle oom van de bruid. met een gebod in de week, 25 Apr 1750; ovl 30 dec 1779 HRL, huwt met Evert Montes Wiarda, beyde van HRL, geproclameerd de 26-38 apr en den 3 May 1750 en doen ook getrouwdt; DTB N.H. HRL. 1750, BS huw 1824; kind: Govert Everts Wiarda, ged 29 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Everts Wiarda, ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL
Folkert Jakobus de Haas ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Volkerts de Haas en Janke Freerks Kroon; geb 1748 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Roelofke Blom op 5 mei 1805 HRL, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, wonende te HRL, meester slotmaker, aangetrouwde neef vd bruid. 1811, id. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, neef bruid. 1814; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1816, ovl 1822; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 wegens een ijseren relijf, ord. no. 9, 4 okt 1774. (GAH1105); id. f. 30:18:0 voor het maeken en repareren van sloten en sluetels ord. no. 13, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 9:6:0, ord. no. 18, 23 nov 1785. (GAH1117); id. ord. no. 20, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 3:16:0 wegens reparatie van slooten, quit. no. 43, 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:4:0, quit. no. 62, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 13:6:0, ord. no. 36, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 9:6:0 voor slotmakerswerk, ord. no. 25, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 18:13:0 voor geleverd ijserwerk tot het nieuwe stek en poort van ''t Weeshuis, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); eigenaar van wijk F-066, gebruiker is Jan Johannes Leyenaar, metzelknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-046, gebruiker is Lammert B. van Gelding, blikslager, 1814 (GAH204); id. van wijk G-051, smederij, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-052, slotemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-142, agterhuis, 1814. (GAH204); F. d. H. ende Roelofje Blom, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ende aangave gedaan door Hendrik J. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; Bote Lourens Tuininga en Grietje Folkerts de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader F. dH., 29 mrt 1806; ondertrouw HRL; zijn vrouw ovl 21 mrt 1803 HRL, oud 56 jaar; (naam niet vermeld); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Jeltje Jakobs, kind: Janneke Folkerts de Haas, geb 25 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Folkerts de Haas, geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Folkerts de Haas, geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Folkerts de Haas, geb 25 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:4:0 ter zaake gedane reparatie aan de schel, 6 may 1794, quit. no. 14 (GAH1126); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan F. d. H. (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 25:8:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:14:0 ter zaake reparatie aan slooten, 19 may 1801, quit. no. 19 (GAH1133); id. f. 11:0:0 ter zaeke slotmaken, 31 dec 1805, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 10:0:0, 26 feb 1807, quit. no. 27 (GAH1139); id. f. 11:4:0, 6 jan 1808, quit. no 14 (GAH1140); id. f. 5:8:0, 18 jan 1809, quit. no. 1 (GAH1141); id. aen t Weeshuis f. 6:10:0, d. Bank f. 1:8:0, ''t huis in d. Karmanstraat . -14:0, tesamen f. 8:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 11 (GAH1141)
Folkert Jacobs de Haas Geeft met Eerbied te kennen F.J. dH., mr. slotmaker binnen dese Stad, dat hij supplnt:veele jaren tot volle genoegen van de voogden en van den afleeveraar van de doodkistplanken leverancier en maker is geweest van de hengsels en schroeven aan de doodkisten, dog dat den supplnt nu wel genegen was deese bediening te transporteeren op Zijn zoon Harmanus Folkerts de Haas, die dit werk al lange heeft gedaen, en daer toe volkoomen capabel, versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven hier in gunstiglijk te accordeeren en alsoo Harmanus de Haas aan te Stellen in plaets van F. dH. tot maker en afleeveraer van Hengsels en Schroeven, ten dienste van de doodkisten binnen deese Stad afgeleeverd werdende q:f:/was get:/Folkert Jacobs:B:Dreyer; /In Margine Stonde/; de Magistraat accordeerende het versoek Stelt mits deesen de meede Supplnt Harmanus Folkerts de Haas tot Leverancier van de hengsels en Schroeven tot de doodkisten op de ordres en salarien daer toe relatijv, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 4 dec 1754/was get:/S:B:Bosscha(onderston:)Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; den 4 dec 1754 heeft Harmanus Folkerts de Haas den Eed gepresteerd coram Praeside Bosscha In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Jacobs de Haas ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Jacob Folkerts de Haas en Janke Freerks Kroon; ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts de Haas en Janke Freerks Kroon
Gertje Aeges de Haas ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL, dv majoor Aege Simons de Haas en Durkjen Harmens Sopingius
Govert Albertus de Haas ged 18 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, zv Albartus de Haas en Antie Meyers; ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Albertus Simons de Haas en Antie Thomas Meier; ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Albertus de Haas en Antie Thomas Meier; geb 1770 HRL, ovl 17 feb 1849 Franeker, huwt met Wopkjen Hellema, winkelier, wonende te Franeker in 1849, koopman te Franeker in 1818 en 1831, kind: Anna dH, geb 1798 Franeker, zv Albertus dH, en Antje Meyer BS huw 1818, ovl 1831, bsfr1849
Grietje de Haas ovl 28 jan 1803 HRL, oud 20 jaar
Grietje Folkerts de Haas ovl voor 1836, huwt met Bote Louwrens Tuininga op 13 apr 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1835; Bote Lourens Tuininga en G.F. d. H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Folkert de Haas, 29 mrt 1806; geb 25 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jakobus de Haas en Jeltje Jakobs
Grietje Harmens de Haas geb 23 dec 1793 HRL, ovl 28 mei 1878 HRL, huwt met Hendrik Harmens Bandma op 28 okt 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 17 en 24 okt 1813, N.H., werkster in 1851, dv ... , en IJmkje Tadema; bsha183hu, ovl 1839, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-145, 146; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-152; VT1839
Harmanus Folkerts de Haas ontv. vd Stadsrentmeester f. 335:2:0 wegens geleverd nieuw koper en ijserwerk aan het orgel, kwit. no. 78, ord. 30 sep 1776. (GAH1060); Geeft met Eerbied te kennen Folkert Jacobs de Haas, mr. slotmaker binnen dese Stad, dat hij supplnt:veele jaren tot volle genoegen van de voogden en van den afleeveraar van de doodkistplanken leverancier en maker is geweest van de hengsels en schroeven aan de doodkisten, dog dat den supplnt nu wel genegen was deese bediening te transporteeren op Zijn zoon H.F. dH, die dit werk al lange heeft gedaen, en daer toe volkoomen capabel, versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven hier in gunstiglijk te accordeeren en alsoo H. dH. aan te Stellen in plaets van Folkert de Haas tot maker en afleeveraer van Hengsels en Schroeven, ten dienste van de doodkisten binnen deese Stad afgeleeverd werdende q:f:/was get:/Folkert Jacobs:B:Dreyer; /In Margine Stonde/; de Magistraat accordeerende het versoek Stelt mits deesen de meede Supplnt H.F. dH. tot Leverancier van de hengsels en Schroeven tot de doodkisten op de ordres en salarien daer toe relatijv, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 4 dec 1754/was get:/S:B:Bosscha(onderston:)Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; den 4 dec 1754 heeft H.F. dH. den Eed gepresteerd coram Praeside Bosscha In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:0:0 (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, huisno. 65, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmanus de Haas ontvangt restitutie grondpacht 1802
Harmen Ages de Haas ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Age de Haas en Durckje Sopingius
Hikke Abrams de Haas geb 1811 Workum, huwt met Halver Torstenen op 30 aug 1832 HRL, naaister wonende te HRL, dv Abram Annes dH, en Tietje Harmens Groeneboom; BS huw 1832
J. P Haas woont in 1e quartier, huisno. 110, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. woont in 7e quariter, huisno. 35, may18 03. (GAH650)
Jakobus Folkerts de Haas geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jakobus de Haas en Jeltje Jakobs
Jacobus Folkerts de Haas ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:12:0 voor het te pas maeken ven een ijseren relijf, quit. no. 19, 1773. (GAH1104); id. f. 3:9:0 wegens repareren aan de kaggel, ord. no. 20, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 20:6:0, ord. no. 8, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 8:19:0 voor geleeverde slooten en verder slotmaakerswerk, ord. no. 15, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 7:17:0, ord. no. 18, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 33:0:0 terzake gemaakt en geleverd ijzerwerk, ord. no. 27, 24 nov 1781. (GAH1112); huwt met Janke Freerks Kroon, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 mrt en den 7-15 apr en getrouwt den 21 dito 1743; huw.reg. N.H. HRL; J.F. dH. ende Janke Freerks Croon beide van HRL, koomende weegens de bruid Rein Swaal desselvs Steevader, 27 mrt 1743; onderetr. N.H. HRL; kind: Freerk Jacobs de Haas, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jacobus de Haas, ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Jacobus de Haas, ged 30 nov 1745 Grote Kerk HRL
Janke de Haas ovl 29 jan 1797 HRL, huwt met Pieter Pieters Dijkstra, dv Simon dH, en Gerritje Jans; BS huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 39, begraven 29 jan 1797; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Schraard. 1790 den 5 jan is te Schraard geb en den 24 daar aanvolgende ged een zv Pijter Pijters Dijkstra en J. d. H. echtelieden alhier en genaamd Pijter de vader getuige. Voor Extract Conform. de Schout van de gemeente Witmarsum, 15 feb 1815
Janke Ages de Haas ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL, dv Age de Haas en Dirkje Sopingius; ged 18 may 1752 Westerkerk HRL, dv Aege de Haas en Dirkje Sopingius
Janneke Folkerts de Haas geb 25 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Folkert Jakobus de Haas en Jeltje Jakobs
Jetske de Haas oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk C-007; VT1839
Klaas de Haas huwt met Elske Vellinga, kind: Dirk Klaases de Haas, geb 30 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Klaases de Haas, geb 2 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Simons de Haas huwt met Evert Wiarda, kind: Tomas Everts Wiarda, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Simon Everts Wiarda, ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Everts Wiarda, ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Itske Everts Wiarda, ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL; kind: Thomas Everdts Wiarda, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL
Lieuwe Willems de Haas geb 1772 ... , ovl 22 jul 1817 HRL, bakkersknegt, zv Willem dH, en ... ; BS ovl 1817
Margarita Haas zie: M. Hoeve
Marijke Folkerts de Haas ovl voor 1831, huwt met Willem Coenraads Bakker, beide van HRL, geproclameerd de 26-30 mrt en getrout de 2 apr 1769; DTB N.H. HRL, BS huw 1830; kind: Margareta Willems Bakker, geb 22 feb 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Willems Bakker, ged 30 jun 1771 Grote Kerk HRL
Saakje Folkerts de Haas geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs; geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs; ovl 14 dec 1802 HRL, huwt met Schelte Piers vd Hoef op 25 mei 1800 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1860
Sytske Klaases de Haas geb 2 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Klaas de Haas en Elske Vellinga
Simon de Haas huwt met Beatrix Aegema, kind: Anna Barbara Simons de Haas, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; ovl omstreeks 1746-1747, huwt met Gerritje Jans, kind: Janke dH, geb ..., Berbera Symons, geb ..., Age dH ..., majoor in 1740, executeur 1741, wachtmeester 1745; BS huw 1831, (Aanstellingen Stad HRL. 1731-1759); Remonstreert met Eerbied Barbera Symons de Haes, dogtertje van de majoor en Executeur S. dH. binnen deese Stad, en met deselve gesterkt, dat het klokluiden en kamerbodinneplaets binnen deese Stad vacant is geworden met het overlijden van Foekjen Munter, met welke officicie de supplnte wel geerne soude begunstigd zijn: Alwaerommer de supplnte gesterkt als vooren haer aen de tafel van UEd:Achtb:koomt addresseeren met seer gedienstig versoek ten einde het Ed:Geregte gelieven den supplnte met het officie van kamerbodinne en klokluiderse sampt turfmeeten voor de wagten binnen deese Stad te beneficeeren en aen te stellen, in plaets van wijlen de overleedene Foekjen Munter op Lasten, profijten servituten en gerechtigheeden daer toe en aenbehoorende, soodanig het de overleedene heeft gehadt; met verder versoek dat UEd:Achtb:bij provisie de persoon van Janneke Hoytes in de bedieninge van deese officien als substituit gelieven te continueeren q:f:etc:Requisitus (was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek, nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Berbera de Haas tot kamerbodinne van het Raedhuis, zampt klokluiderse en afmeeten van de turf voor de wagten op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daertoe staende soo en in dier voegen als het de overleedene in leeven heeft gehad: continueerende verders bij provisie in de waerneminge van deese bedieningen als substituit de persoon van Janneke Hoytes: Actum den 1 nov 1741 (was get:) Cornelis Veersma Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:te kennen S. dH. majoor en Executeur binnen HRL dat hij deese sijne bedieningen nu verscheiden jaeren hebbende waergenomen, dog vermits desselfs aanhoudende ongesteldheid des ligchaams wel geneegen was deese ampten te transporteren op sijn zoon Age Symons de Haas zijnde een jongman daer toe volkoomen Capabel en welke tot deesen ook seer is begeerende dog buyten UEd:agtb:consent niet kunnende geschieden, soo addresseren sij hun beide mits deesen aan de taefel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd: agtb gelieven deese overdragt te accordeeren en alsoo Age Symons de Haas in plaats van sijn vaeder S. dH. aan te stellen tot Majoor en Executeur deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaam heeden daer toe staande en oft gebeurde dat de supplnt S. dH. weeder tot gesondheid mogt geraaken Soo zoude hij in sulken geval wel geneegen zijn de bediening van majoor nu en dan weegens sijn zoon wel te willen waerneemen ''t Welk hij versoekt dat UEd:agtb hem bij deesen meede gelieven te accorderen onder Stonde quo facto en was geteekend B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Age de Haas tot Wagtmr deesen Steede, en Executeur van deesen Gerechte op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande; mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 12 oct 1746 was geteekd And:Pijtters de Boer, onder Stonde Ter ordtie van de magistr:en was geteekend M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); Geeft UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied te kennen Beatrix Agema wed:wijlen de Majoor S. dH. als moeder en Wettige Voorstanderse over haar minderjarige dogter Berbera de Haas, dat UEd: Achtb:gedaghte haar supplntes Dogter hebben begunstigt, en aangesteld als Camerbodinne en Klockluidersche deeser Steede welke bedieningen door supplnte wel gaarne soude willen laeten bedienen (geduirende des supplntes dogters minderjarigheyt) als substituit door eenen Baukjen Minnes huisvrouw van Jan Sijbrens, die haer bij deesen daar toe aan UEd:Achtb:meede koomt aanbieden. Versoekende den supplnte derhalven seer onderdaeniglijk UEd:Achtb:gelieven gedaghte Baukjen Minnes als substituit Kamerboodinne en Klockluidersche, in plaats van meergedagte Berbera de Haas aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende, quo facto etc:/:was get:/R:J:de Swart gesw:clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek, nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Minnes tot substituit Kaemerbodinne en Klockluidersche, op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit dogh alles niet wijders dan bij provisie en tot revocatie van de Magistraat Actum den 20 feb 1747 /:was get:/Claas van der Brugh, ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden dato als boven heeft Baukjen Minnes naa voorleesinge der instructie den Eed van getrouwigheit afgeleyd in handen van de Hr. Presid:Burgemr van der Brugh In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Siberend ende Baukjen Minnes beide van HRL, koomende voor de Bruit de Majoor S. dH., 1 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Simon Albertus de Haas ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Albertus de Haas en Antie Thomas Meier; S. dH. en Rinske Akkringa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albartus Simons de Haas, geb 9 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote kerk HRL
Simon Ages de Haas ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, zv Age de Haas en Durckje Sopingius; ovl 28 mrt 1788 HRL, oud 27 jaar
Sijke Folkerts de Haas geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Folkert de Haas en Jeltje Jakobs
Thomas Albertus de Haas ged 5 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Albertus de Haas en Antie Tomas; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T. dH., en Klaaske Sibrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd den 4 jul 1784; kind: Albertus Thomas de Haas, geb 5 nov 1784, ged 16 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Thomas de Haas, geb 25 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Albartus Thomas de Haas, geb 22 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntje Albartus de Haas geb 5 jun 1772, ged 28 mei 1772 Grote Kerk HRL, dv Albertus de Haas en Antje Thomas Meyer; ged 28 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Albartus de Haas en Trijntie Hoogland
Trijntje Thomas de Haas geb 25 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL, dv Thomas Albartus de Haas en Klaaske Sijbrens
Willem de Haas huwt met ... , kind: Lieuwe Willems dH, geb 1772 ... ; BS ovl 1817
Trijntje Albartus de Haas Willem Lijklma ? Nijeholt van Sneek, en T.A. dH. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 apr 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolsward en aldaar volgens terug ontvangen berigt getrouwd den 30 apr 1780
Yfke Willems de Haas zie ook: IJefke Willems; geb 24 mrt 1764 HRL, ovl 15 mrt 1823 HRL, huwt met Schelte Jans vd Mey; BS ovl 1823, ovl 1859
Yeme de Haas oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk D-029; VT1839
J. P Haase old-kapitein in dienst der staat, verkoopt een huis in 1801
Trijntje Haaselaer huwt met Regerende Burgemeester Jan Donker, kind: Pieter Jans Donker, ged 15 mrt 1742 Westerkerk HRL
Maria Gezina Haasken huwt met Willem Hendriks Calsbeek; dopen Grote Kerk HRL 1805
Joel Haaxma geb 1804 Hindeloopen, ovl 30 nov 1884 HRL, huwt met Tjietske de Jong, zv Salomon Levi H, en Rachel de Roos; BS ovl 1884
Roosje Haaxma ovl voor 1886, huwt met David de Jong; BS ovl 1885
Salomon Levi Haaxma huwt met Rachel de Roos, kind: Joel H, geb 1804 Hindeloopen; BS ovl 1884
Andr Haaye geb.01 jan 1778 HRL, inschrijfnummer 134, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Akke Haayes huwt met Jan Jansen Pol, wonende te Makkum 1823; BS ovl 1823
Jan Haayes zie ook: J. Visser
Jan Haayes Donderdag den 8 mrt 1798. Het gerecht ordinaires Vergadert zijnde, wierde geleezen, den Requeste van Dirk Hansen en J.H., beide Burgers ter deezer Steede, zijnde van den navolgende inhoud. Aan het Gerechte der Stad HRL. Geeven met Verschuldigde Eerbied te kennen Dirk Hansen, Snikschipper van hier op Sneek, en V.V. en J.H. Varendsgezel, beide Burgers en Inwoonders van deeze Stad, dat de laatstgemelde van de Eerstgenoemde in Coop heeft overgenoomen, deszelfs half Snikschip Cum omnibus annexis, met de Gerechtigheid van het Veer. Verzoekende de Supplianten dat UWL dit Transport gelieven te accordeeren aangezien er geen overdragt mag geschieden dan met voorkennisse van de Regeering, Zoo als ook niemand hetzelve Veer bevaaren mag, ten zij hij daar toe door de Regeeringe aangesteld is, en den Eed van Getrouwe bedieninge heeft gepraesteerd, al waaromme de laatstgemelde der Supplianten gedienstig Verzoekt dat hij daar toe door UWL mag werden aangesteld onder offerte van den gerequireerden Eed in handen van het Gerechte te willen afleggen. Waar op gedisponeerd is als volgt. Het Gerechte accordeert het Transport ten deezen Requeste gedagt, en stelt mitz deezen den meede Suppliant J.H. aan tot Schipper van hier op Sneek en V.V. op het Reglement daar toe Staande, en Praesstatie van den Gerequireerden Eed. (b43)
Claas Haayes Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, C.H., Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Klaas Haayes geb 18 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Haaye Klaases en Tjetje Hillebrandts
Claas Haayes Haytze Jorrits ende Claaske Hayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder C.H., 1 mrt 1794; ondertrouw HRL
Claaske Haayes zie ook: Damstra; ged 29 nov 1761 Westerkerk HRL, dv Hayes Obbis (ook: Hobbes), en Dirkje Klaases; Haytze Jorrits ende C. H, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Claas Haayes, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; Haytze Jorrits en K.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt 18 dito; kind: Sjoukje Haitzes, geb 14 jan 1795, ged 24 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Haitses, geb 11 okt 1798, ged 23 okt 1798 Grote Kerk HRL
Riemke Haayes Hendrik Aukes en R.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas P. Ooy, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL
Trijntje Haayes zie ook: de Boer; geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, dv Haaye Pieters en Eeke Hendriks
Wieger Haayes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hermanus Habbecothe huwt met Jellemina Kadorf, kind: Johanna, geb 1811 Leeuwarden; BS ovl 1849
Johanna Habbecothe geb 1811 Leeuwarden, ovl 22 jul 1849 HRL, huwt met Coenraad Meeth, dv Hermanus H, en Jellemina Kadorf; BS ovl 1849; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-074; VT1839
Uilkje Habbema huwt met Jan van Noord; BS ovl 1859
Geertruida Habrios van HRL, en Daniel Heyns, Predicant tot Lollum en G.H. van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruidegom en Bruit de procr. Marrenstra vertoonende Attestatie van derselver olderen; huw.aang. HRL 1738
Elisabeth Hackmeester huwt met Johannes Scherm, wonende te onder Lemmer; BS huw 1838
Janke Willems Hacquebart geb 1793 Leeuwarden, ovl 4 jan 1834 HRL, huwt met Joannes Geelof op 16 sep 1830 HRL, wonende te HRL, dv Willem Johannes H, en Tjitske Hijlkes; BS huw 1830, ovl 1834
Martje Willems Hacquebart geb 1789 Leeuwarden, ovl 30jul831 HRL, ongehuwd, dv Willem Johannes H, en Tjitske Hijlkes; BS ovl 1831
Willem Johannes Hacquebart ovl 31 jan 1824 Leeuwarden, huwt met Tjitske Hijlkes, in leven baardscheerder, kinderen: Janke Willems H, geb 1793 Leeuwarden, Martje Willems H, geb 1789 Leeuwarden; BS huw 1830, ovl 1831, ovl 1834
Everwijn Harmens Haegenauw sergiant, ende Tijttje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Tjalling Dirks, 21 Sep 1748
Vrouwkje Haeitses huwt met Hans Jacobs, kind: Joeke Hansen, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hans Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Ytje Haeitzes huwt met Pieter Jacobs, kind: Jacob Pieters, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hylck Haenckes huwt met Joucke Aenes, voerden enige processen tegen hun zwager en broer Wybe Haenckes; gen. Hempenius
Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum ende IJtie Lijkles van Sandsbag van hier, Comende voor de bruid Willem Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL. 1734
Dieuke Haentjes huwt met Lolke Sijtses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 desember 1742 en den 6 jan 1743 en den 13 dito en doe ook getrouwt; Lolke Sijtses ende D.H. beide van HRL, koomende Andrijs Doedes weegens de bruid. 29 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Haentjes H.H. en Sijtske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Dirks, 21 Jun 1749; huwt met Sijtske Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 jun en den 6 jul 1749 doe ook getrouwt
Maeyke Haentjes Bartle Jans en M.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Haentje Willems, 9 Nov 1743; huwt met Bartel Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doek ook getrouwt
Katharina Wilhemina van der Haer ged 7 nov 1756 Grote Kerk HRL, dv Raadsfiskaal Bonnefaes van der haer en Catharina Johanna Grevenstein; de Hooggeb Heer Frederik Theodoor Ernst Grave van Limburg Stirum, kapitein in het Regiment van Generaal Majoor Baron de Nostitz, en de Weledele Geborene Jonkvrouwe K.W. vdH., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1782 HRL en zijn attestatie daarvan verzocht hebbende ten zelven dage getrouwd voor den Weled:Gerechte deeser Stad ten huize van de Bruid volgens ingekomen getuigschrift
Johan Willem van der Haer J.W. vd. H., en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh, de bruidegom te Coudum, en de bruid te HRL, sijnde aangegeven door Ernst Willem van Wijdenbrugh wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer Rengers, met een gebod in de week, 4 Jun 1751; van Coudum, huwt met juffrou Margareta van Wijdenbrugh, van HRL, sij sijn geproclameerd 6, 8 en 13 jun 1751 en doen ook getrouwdt
Lijsbeth Haerings huwt met Jelle Jurjens, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito 1764
Riemke Haerings huwt met Carst Willem, beide van HRL, geproclam; de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; kind: Baukje Karstes, ged 17 apr 1772 Grote Kerk HRL
Yttie Haerings huwt met Lodewijk Andries, beide van HRL, geproclameerd de f. 2:9:16 7 ber (= september) 1770 en getrout de 6 nov 1770
.... Haersma Ee, Floreencohier 1700; hr. H. tot HRL nom. ux., eigenaars van plaats nr. (31), grootte 17 1/2 p. m., floreen f. 5:18:10, gebruiker is Andris Lammerts, ferskaat: de Wegh O. ; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. )
dr. Ericus Meyerts Haersma geb f. 1647 Oostermeer ''een week voor Mey op een Sondach''. Hij overleed te Driesum op 26 sep 1710 en werd ook te Driesum begraven. Ericus trouwde te HRL 20 feb 1676 met Anna Clara Canter, ged te Leeuwarden 5 aug 1653, ovl 26 jan 1724. Ericus was volmacht op de Landsdag voor Dantumadeel, ouderling te Driesum en lid van de synode op het Heerenveen. In 1688 werd hij burgemeester van HRL, hij was ook lid van de Raad van Admiraliteit. Zij woonden vaak op Canter state te Driesumerterp onder Driesum. Na het overlijden van Ericus schreef zijn vrouw in haar bijbel: ''Ao 1710, 26 sept. op een Vreydag omtrent een ure is myn waerde en lieven man de heer Ericus van Haersma in leven Raadt ter Admiraliteit in Vrieslandt en Burgemeester tot HRL in het vier en sestigste jaer synes ouderdom op Driesumterp in de Heere ontslapen tot groote droefheidt van my en, myne kinderen en in den agsten okt tot Driesum in de kerck begraven''. Kinderen: Sjoerdje, ged Leeuwarden 3 dec 1676, Aukje, geb 19 oct 1680, (niet verder uitgewerkt), Aurelia, ged 4 jan 1682, (niet verder uitgewerkt), Frans, ged Leeuwarden 8 feb 1684, (nit verder uitgewerkt), Geertruida. Ericus was een zv Meyert Eerckes Haersma en Sjoertie Piers Rinckema. (Gen. Jaarb. 1684/ Haersma); HAARSMA, ERNST ALBERTS
Geertruida Haersma dv Ericus Meyerts Haersma en Anna Clara Canter, ovl 16 jun 1762, huwt met dr. Titus van Sloterdijk in dec 1722; zie verder: T. van Sloterdijk. (Gen. Jaarb. 1984/Haersma); HAARSMA, GRIETJE MARTENS
Sjoerdje Haersma ged Leeuwarden 3 dec 1676, ovl 5 dec 1719, dv Ericus Meyerts Haersma en Anna Clara Canter. Trouwde te HRL 19 apr 1696 met Arnold Matthijs van Idsinga, secretaris van HRL, geb te HRL 25 jan 1668 en ovl 15 mrt 1739. (Gen. Jaarb. 1984/Haersma); HAARSOLTE
Albert Haeyes Hendrik Stiphout ende Antje Jacobs beyde van HRL, komende weegens de bruid A.H., 28 Mrt 1744
Baukjen Haeyes Jan Eerks ende B.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vader Haeye Keimpes, 5 Nov 1746; huwt met Jan Eerks, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Novemb 1746 en doen ook getrouwt; kind: Aaltje Jans, ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, vader als J. Ericks; kinderen: Erick oud 2 jaaren, en Rinske Jans, beiden ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL
Boele Haeyes ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL, zv Haeye Boeles en Pietje Fransen
Hylkjen Haeyes huwt met Minne Wilda, kind: Hijlkjen Minnes Wilda, ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL
Ids Haeyes huwt met Maartje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt; I.H. ende Maartjen Pieters beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jelle Haeyes huwt met Foekje Douwes, kind: Gerkje Jelles, ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL; ende Foeckien Douwes, beyde Van HRL, huw.aang. 18 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Douwe Martens, desselfs Vader; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jelle Haeyes huwt met Grietje Lieuwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en doen ook getrouwt; J.H. ende Grijtie Lieuwes beide van HRL, komende weegens de bruid de notaris Walrich desselvs broodheer, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rikje Haeyes ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, dv Haeye Boeles en Trijntje Fransen
Tijle Haeyes huwt met Marchanna Philippa, kind: Metje Tijles, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL
Tjepke Haeyes Jan Hendriks en Eiske Oepkes, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende de bruydegom alleen en vertoonde attestatie van de bruyds Curator T.H. tot Dronrijp; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Haeyes ende Ritske Oenes, beide van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, Comsrs Burgemr. Schrik, komende voor de bruid Hayke(!) Keimpes, desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Ritske Oenes, kind: Rinske Ritskes, ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Ritskes, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL
Bauke Haga huwt met Hillegonda Veen, sekretaris der stad Sneek; BS huw 1844
Hiltje Jans Haga geb 1771 Makkum, ovl 4 sep 1832 HRL, huwt met Cornelis Monses Monsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, l1811, BS ovl 1832, ovl 1848, ovl 1859; kind: Antje Cornelis, geb 2 mrt 1811, ged 7 apr 1811 Grote Kerk HRL
Jan Haga ontv. vd rentmeester vd weeshuis f. 267:3:0 voor geleverde reusels en scheidsmeer aan het weeshuis, ord. no. 2, 27 nov 1780. (GAH1111)
Maria de Haga Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van A. Raschen, en Sijtske Heins huisvrouw van Klaas IJsenbeek, beide wonende te HRL, verklaren bij dezen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen volkomen bekend is, dat M. d. H. huisvrouw van Gerbrandus Meinsma (Grootmoeder van Gerbrandus Jelgersma van Moeders Zijde) in den Jare 1700 Agt en Vijftig te Amsterdam is Overleden. en hebben wij deze met onze Gewone handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815
Seriena Haga oud 60 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Ybeltje Jans Haga huwt met Hendrik Cornelis Schokker; BS ovl 1849
Frederik Hagemann geb 16 aug 1808 Sarst?dt, in Hannover, ovl 2 feb 1864 HRL, huwt met Neeltje Dijkstra, (gk, geb in 1814), ovl wijk. wijk F-129, kleermaker, zv Christoffel H. (gk), en Theodora Baksma, (gk); BS ovl 1864
Geertruid van Hagen oud 61 jaar, geb Elbersen (?) en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Beerentje Meinders Hagen huwt met Hendrik Ottes Kroese, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en getrouwt den 23 junij; Hendrik Ottes Kroese ende B.M.H. beide van HRL, vertoonde dr. Tjallingii een attestatie van Bruidegom en bruid. 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Everwijn Harmens Hagenauw serjant, huwt met Tijtje Jans, beyde tot HRL, geproclameerd den 29 Septemb en den 1-6 okt 1748 en den 8 dito getrouwt; sergiant, ende Tijttje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Tjalling Dirks, 21 Sep 1748; kind: Johannis Everwijns Hagenauw, ged 30 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Everwijns Hagenauw, ged 15 jun 1749 Grote Kerk HRL
Johannis Everwijns Hagenauw ged 30 jun 1750 Grote Kerk HRL, zv Everwijn Harmens Hagenauw en Tietje Jans; ged 15 jun 1749 Grote Kerk HRL, zv Everwijn Hagenauw en Tijtje Jans
Alberdina Jans Hagers ovl voor 1813 HRL, huwt met Jan van Kempen; BS huw 1812, ovl 1841; Vrijdag den 17 aug 1798. de Raad der gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de Turfmeetsters G.J. en Dina (=A.J.H. ), de Weduwe van Kempen, ter zaake dezelve misbruik hadden gemaakt in ''t meeten der Turf, voor den Raad ontbooden en gecompareerd, en is de eerstgemelde agt dagen de bedieninge van haare post ontzegd, en de laatstgenoemde uit hoofde van haare betuiging haarer onkunde, ernstig gecorrigeerd, met serieuse bedreiging, dat in Cas zij zig aan dergelijke malversatien weder schuldig maakten, als dan na Exigentie van zaaken, ten ernstigsten te zullen worden gestraft. (GAH44)
Aafke Jans Hagersma geb 1766 HRL, ovl 24 mrt 1838 HRL, huwt met IJzaak Thomas Zwanenburg, doet overlijdensaangifte van Fokje Teekes, dv Jan Sijbrens en Johanna Johannes; bsha181ov, ovl 1830, ovl 1838; Izaac Thomas Swanenburg en A.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave hiervan gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame bewijzen, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Lamberta ter Hagt van Hacbergen, huwt met Johannes Stille, sergiant alhier in guarnisoen, geproclameert de f. 13:20:27 nov en getrout met attestasie de 11 dec 1763 in de Westerkerk
Foekje Haies ged 14 sep 1760 Westerkerk HRL, dv Haie Jelles en Sijbrichien Dirks
Douwe Pieters Hainja huwt met Tietje ... , kind: Sjoerdtje, geb 1785 IJlst; BS ovl 1855
Sjoerdtje Hainja geb 1785 IJlst, ovl 11 feb 1855 HRL, ongehuwd, dv Douwe Pieters H en Tietje ... ; BS ovl 1855
Gadske Haiszes zie ook: Gadske IJges; huwt met Focke Eerks, kind: Ake Foekes, ged 14 okt 1759 Grote Kerk HRL
Dieuwke Haitses geb 1795 HRL, ovl 1 dec 1844 HRL, ongehuwd, dv Haitse Jurjens en Antje ... ; BS ovl 1844
Dirk Haitses zie: Damstra
Durkje Haitses geb 11 okt 1798, ged 23 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Haitse Jurrits en Klaaske Haayes
Lijsbert Haitses huwt met Heere Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 jan 1741 en getrouwt den 24 dito; Heerre Jelles ende L.H. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs buirman Lieuwe Tjerks, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Claas Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Ulbes; huw aang. Gerecht HRL 1733
A Haitsma Joost Johannes van Almenum en Sijke Sijbrens van Midlum, met adtestatie getekent Midlum, 13 may 1772 A.H., v. d. m. Midlum, hebben bovengmelde personen hunne laatste afkondiging bij ons gehad 10 mei 1772; Hendrik Hayes en Reinske Reins, beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct 1772 in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum, 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed: Mog:Heeren Staten, Artic:is geboekt; Taekle Cornelis van Midlum en Antje Gerrits Huiselaar van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 apr 1772 HRL en deze personen bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Midlum van 25 apr 1773, getekent Agg:H., Theol. doctor, v. d. m. Midlum en P.L. Galama, Schooldienaar Midlum; Tjerk Taedzes van HRL, en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL en zijn hier op dato dezes 2 mei 1773 getrouwt, na gegevens adtestatie van Midlum 29 apr 1773, getekend Agg:H., Theol. doctor, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldienaar mede aldaar; Pijbe Baukes van Midlum, en Antje Freerks van HRL, laatst geproclameert 26 nov 1775 HRL, en voortz vertrokken naar Midlum met adtestatie om aldaaar in den Echten Staat te worden bevestigt, gelijk 3 dec 1775 is gechied volgens terug ontfangen adtestatie, get:A.H., v. d. m. ibidem; Tiete Foekes van Midlum en Marijke Thomas van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo december, getekend Agg:A.H., v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar; Freerk Jans van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde attestatie van Midlu, getekent Agg:A.H., Theol. doctor, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar; Willem Jans van Midlum en Meindertje Jakobs van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL, en op dato dezes 26 oct 1777 getrouwd, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekt 12 oct 1777, door Agg:A.H., Theol. Doctor et Ecclesiast Midlumensis, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Attia Haitsma ovl 15 apr 1770, 33 jaar, huisvrouw van den Adv. Meile Ollema Toussaint, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; kind: Anna Maria Meyles Toussaint, ged 27 sep 1768 Grote Kerk HRL; kind: Attia Meiles Toussaint, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL, dr moeder ovl
Aukje Ynzes Haitsma huwt met Govert Hendriks Kuiper, wonende te Makkum; BS huw 1844
Dieuwke Ynses Haitsma geb 1793 Wons, N.H., vest. 12 mei 1851 vanuit Almenum, A 22 okt 1852 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-201
Doutje Haitsma geb 1761 Exmorra, ovl 7 feb 1838 HRL, huwt met Bartle Jacobs, dv Tjerk Baukes H, en Aukje IJnses; BS ovl 1838
H Haitsma Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden her afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad, gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt, op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselus Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:H. in plaats van de gedimiteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Johannes Haitsma Maandag den 8 ste jan 1798; Het gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde wijders geprocedeert, tot het benoemen van eenen Commissaris der Trekscheepen of optekenaar der Tollen te Franeker, en wierd dieswegens na rijpe deliberatie goedgevonden omtrent de begeevinge dier vacature, in uitzettinge te brengen de Burgers Douwe Nota, Pieter Waardenburg en J. Haytsma alle woonachtig te Franeker, om door het Lot te doen beslissen wie van dezelve tot de bedieninge van gedagte Post zoude werden aangesteld, en is bij den uitkomst gebleeken dat het Lot gevallen is, op den Burger J.H., welke diesvolgens daar toe aangesteld is, om door eene formeele acte nader te werden geauthoriseerd; Op huiden den 11 Janrij 1798 heeft J.H. den Eed van getrouwe bedieninge gepresteerd in handen van de President Marten Bos. In kennisse van mij 1 ste gesw:Clercq IJ. Feddema. (GAH43)
Jurjen Haitsma ovl voor 1869, huwt met Maria Faber; BS ovl 1868
Tjerk Baukes Haitsma huwt met Aukje IJnses, kind: Doutje H, geb 1761 Exmorra; BS ovl 1838
Bouwkje Haitzes Harmen Klaasen en B.H., beide van HRL, laatst geproclameert 30 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd
Marijke Haitzes ovl voor 1836, huwt met Thijs Westra; BS ovl 1835
Sjoukje Haitzes zie ook: Damstra; geb 14 jan 1795, ged 24 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Haitze Jorrits en Klaaske Haayes
Aaltje Hajes ged 22 dec 1767 Grote Kerk HRL, dv Haje Andries en Bottje Jelles
Atje Hajes huwt met vroedsman Symon Blom, kind: Foekje Symons Blom, ged 13 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Anna Chatrijna Symons Blom, ged 9 jul 1743 Grote Kerk HRL; vader is vroetsman
Jacob Hajes ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Haje Jacobs en Sjoerdtje Baukes
Jan Hajes ged 5 sep 1758 Westerkerk, zv Haje Jans en Froukien Wijgers; ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Haje Jans en Vroukje Wijgers; dopen Grote Kerk HRL
Styntie Hajes ged 10 nov 1765 Westerkerk HRL, dv Haje Jans en Froukje Wijgers
Lodewijk Hakbijl huwt met Hiltje Scheltema op 29 apr 1807 HRL, wonende te Amsterdam 1807, laatste afk. 12 apr 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; L.H. van Amsterdam en Hiltje Scheltema van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 mrt 1807; ondertrouw HRL
Elisabeth ter Hal huwt met Jan Hendriks Velthuys, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 okt 1756
Hendrik van der Hal mogelijk van der Wal ?; ende Aukjen Joosten, beide van HRL, huw.aang. 5 feb 1735 HRL, volgens verklaringe door derden vertekend; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Anna Halbers van Sapmeer, huwt met Wilhelmus Stiggel van HRL, geproclameerd de 20-27 Febrij en getrout met attestasie de 6 mrt 1763
Ytje Halbertsma geb 4 dec 1808 Grouw, huwt met Johannes vd Keer, (gk), Nederlands Hervormd vest. en A tussen 1815 en 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk E-296
Antje Halbes zie: van der Woude
Jacob Halbes huwt met Frouwkje Watses, turfschipper in 1811, kinderen: Doetje Jacobs, geb 7 mei 1810 HRL, Aafke, geb 26 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS geb 1811; J.H. van Wartena en Frouwkje Wetzens de Jong van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Doetje Jacobs, geb 7 may 1810, ged 21 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobs, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Halbes zie: de Vries
Jeltje Halbes zie: van der Wal
Klaaske Halbes geb 1783 Minnertsga, huwt met Jetse Frederiks, wonende te onder Almenum, dv Halbe Tijes en Wytske Ates; BS Barradeel huwafk. 1811
Taeke Halbes zie: Kuipers; T.H. ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; T.H. en Stijntje Rintjes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; wed. T.H. gebruiker van wijk A-193, eigenaar is Claas Kuiper, (broer van Teeke Halbes), 1814. (GAH204); T.H. en Baukje Fransen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende; kind: Baukje Taekes, geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL, moeder als S. Teunis; kind: Rintjes Taekes, geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Wij Ondergetekenden Simon Jacobs van Loon, winkelier, en Klaas Rintjes Kuiper, Touwslagersknegt, beide wonende te HRL, Verklaren bij desen, te weten, dat T.H. is Overleden in de Jare 1810 Zonder de juiste datum te kunnen bepalen, Gevende voor redenen van wetenschap, dat wij uit hoofde van Familiebetrekking een dagelijksche omgang met dezelve hebben gehad. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & negentig den Agtste sep is Geboren Rintje, zv T.H. en Stijntje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Tietske Halbes huwt met Johannes Siebes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801
John Hall geb 1811 St Nicolas Harwich, graafschap Essex, stad Londen, GB, ovl voor 1873, huwt met Sjoukje van Wielen op 25 nov 1826 HRL, wonende te St. Nicholas etc, stuurman, zv William H, (gk), en Mary Ann Hall, (gk) ouders wonende te St. Nicholas etc. 1836; oud 28 jaar, (vermeld als: Jan Hall), geb Londen GB en wonende te HRL. 1839, kapitein ter zee, wijk C-075; VT1839
Beerent Henrik ter Halle huwt met Rinske Sikkes, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 Augusti 1749 doen ook getrouwdt
Hendrik Gerryts Hallekamp huwt met Antie Stoffels, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763
Antje Martens Halma geb 1772 Hallum, ovl 8 jun 1837 HRL, huwt met Wybe Jans Postma, dv Marten H, en Luutske Kuipers; BS ovl 1837; 1838 huwelijken
Baukje Clases Halma Arien Kolstras en B.C.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Baukje Pieters Halma ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Janke Meiles; geb 1772 ... , huwt met Anske Dijkstra, getuige bij geboorte aangifte van Antje Douwes in 1811; BS geb 1811; Anske Jelles Dijkstra ende B.P.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Halma deszelfs vader, 15 feb 1794; ondertrouw HRL
Hinke Halma huwt met Douwe Jans, kind: Antje Douwes, geb 7 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL
Jan Klaases Halma ged 8 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Klaas Halma en Aafke Sijbrens
Jan Pieters Halma geb 2 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans Halma en Grietje Rienks
Claas Halma huwt met Aafke Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Klaases, ged 8 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Klaases Halma, ged 3 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Marten Halma huwt met Luutske Kuipers, kind: Antje Martens H, geb 1772 Hallum; BS huw 1837
Pieter Jans Halma ovl voor 1867, huwt met Grietje Reins, verkoopt een pakhuis in 1797, kind: Rinske (Hinke) H, geb 1782 HRL; BS ovl 1866; ,; kind: Rinske Pieters Halma, geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Rienks; kind: Jan Pieters Halma, geb 2 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Rienks
Pieter Halma huwt met Janke Meiles, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1768; Anske Jelles Dijkstra ende Baukje Pieters Halma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.H. deszelfs vader, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; kind: Bauwkje Pieters Halma, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinske Halma geb 1782 HRL, ovl 15 mei 1866 HRL, huwt met Douwe Jans Timmer, N.H., ovl wijk G-173, dv Pieter H, en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1835, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-112, 113, 130, supp wijk G-437; Douwe Jans en R.P.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, (geslnm: Hallema), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-094; VT1839; geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Halma en Grietje Rienks
Sybren Klaases Halma ged 3 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Klaas Halma en Aafke Sijbrens
Johannes Halmans ovl voor 1842, huwt met Johanna Willems Meyer; BS ovl 1841
Frank Halstra zie ook: Helstra; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650)
Catharina Halvemaan ovl voor 1898, huwt met Gerrit Visser; BS ovl 1897
Jan Ham Maandag den 7 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, Pieter Wellinga, en J.H., Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt Gerardus Gerrijts van de 2de Comp:en Harmen Evertshuizen Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnosoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Joannes van Ham nt. 1617, geb 8 aug 1796, Roomsch, aangekomen op 29 apr 1843 van den Haag, ontslagen 27 apr 1844, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859)
Kasper Hambeek geb 1799 graafschap Bentheim, huwt met Maamke van Keulen op 22 okt 1829 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1829, werkman, wonende te HRL, zv Casper Everts H, (gk), en Maria Teunes, (gk), vader wonende te Sappemeer, tiemsmaker (?), en moeder wonende te Sappemeer, beiden 1829; BS huw 1829
Robbert Hendrik van Hambroick Johan Vultejus, wonende in ''s Gravenhage, ende Saara Johanna de Kempenaar wonende tot HRL, Extarordrs ter secretarie huw.aang. 31 aug 1733 HRL, Comende voor de Bruid desselfs Broeder Jan de Kempenaar Raad Ordrs in den Hove van Frieslandt ende wegens de Bruidegom de Heer R.H. v. H., met een gebod in de week; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertruida Harmens Hamburg Hendrik W. Drost en G.H.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeimaand 18 1-; ondertrouw HRL
Henrietta Margarieta Hamburg geb 1806 Hamburg, Dld, ovl 11 jan 1827 HRL, huwt met Frans M?ller, hij was meester schoenmaker, dv Fredrik Wilhelm H, (gk), en Susanna H.A. Slimrey, (gk); BS ovl 1827; 1842 overlijdens
Geeske Ritskes Hamers geb 1763 HRL, ovl 20 apr 1819 HRL, huwt met Theunis van der Meulen op 18 aug 1805 HRL, ook huwt met Eeltje Everts; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1819, ovl 1874
Helena Hamers mogelijk dezelfde als Leentje Hamers; geb 1777 Bronsem, ovl 14 okt 1844 HRL, huwt met Johannes Wilhelmus Schoot, dv Pieter Josephs H, en Geertruida Duikers; BS ovl 1844
Johannes Hamers ovl 12 zomermaand 1810 Franeker, huwt met Grietje Kramers, kind: Popkje Maria H, geb 10 sep 1799 Franeker; BS huw 1825, ovl 1870
Leentje Hamers mogelijk dezelfde als Helena Hamers; oud 60 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839 wijk B-133; VT1839
Maria Catharina Hamers geb 1789 Brantheim, 1e huwt met Harmanus van Aaken, 2e huwt met Jan Johannes vd Heide op 30 apr 1820 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1820, wonende te HRL, dv Pieter Joseph H, en Geertruida Duikers; BS huw 1820
Maria P Hamers oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-095; VT1839
Pieter Joseph Hamers huwt met Geertruida Duikers, koopman, wonende te Sneek 1820, kinderen: Helena H, geb 1777 Bronsem, Maria Catharina H, geb 1789 Brantheim; BS huw 1820
Popkje Maria Hamers geb 10 sep 1799 Franeker, ovl 23 apr 1870 HRL, 1e huwt met Hendrik Gustaf Johansson Hellund op 8 dec 1825 HRL, huw.afk. 13 en 20 nov 1825, wonende te HRL, 2e huwt met Gerrit Hogenburg, (gk), op 30 okt 1850 HRL, Rooms Katholiek, dv Johannes H, en Grietje Kramers; BS huw 1825, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-079 113
Willem Hamers ovl voor 1834, huwt met Geertje Stalstra; BS ovl 1833
Grietje Simons Hammes zie ook: G.S. Stammes; ovl voor 1818, huwt met Jan Alberts Knol; BS huw 1817
Geertruid Hamsink Gerrit Jan Hendriksen, soldaat in het Regiment van Generaal Majoor Nostitz, van HRL, en G.H., van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 nov 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Coenraad Hamstra ovl voor 1840, huwt met Geertruida Berkebijl; BS huw 1839
Frouwkje Jans Hamstra ovl 3 sep 1807 HRL, huwt met Anthonij Fransen Posthuma, (Postma in 1771), beide van HRL; geproclameerd de 28 Ap:en de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; huw reg. N.H. HRL. 1771, BS huw 1823, ovl 1836, ovl 1849 kind: Frans, geb 14 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL
Geert Roelofs Hamstra geb 1768 ... , ovl 21 mrt 1815 HRL, huw.get. bij J.B. Smits en R. Valderpoort 1815, id. bij J.J. van Ruiten en T. Ennes, wonende te HRL, winkelier, 1813; BS huw 1813, huw 1815, overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-014, zeepziedersknegt, 1814. (GAH204)
Houkje Roelofs Hamstra zie ook: Houkje Roelofs; geb 1782 ... , ovl 22 jan 1816 HRL, huwt met Feike Dirks Tadema op 28 feb 1802 HRL, dv Roelof Geerts en Antje Tjallings Moutmaker; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1810, BS ovl 1816, huw 1834, ovl 1836, ovl 1854
Neinke Roelofs Hamstra geb 14 sep 1786 HRL, ovl 3 jun 1861 HRL, huwt met Dirk Hendriks Faber op 31 aug 1806 HRL, N.H., ovl wijk A-004, dv Roelof Geerts en Antje Tjallings; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-003, wijk F-300; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-005; VT1839; kind: Antje Durks Faber, geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Roelofs Geerts Hamstra ovl voor 1835 HRL, huwt met Antje Tjallings Moutmaker, koopt een huis in 1799, kinderen: Neinke/Nannigje Roelofs H, geb 14 sep 1786 HRL; Houkje Roelofs H, geb 1782 ... ; BS huw 1834, ovl 1861,
Beernd Gerryts Hanckes huwt met Geertje Bentes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Henderina Handt oud 33 jaar, geb Arle (?) en wonende te HRL. 1839, wijk E-154; VT1839
Helena Adriana Hanedoes begraven Groot Kerkhof, regl 32, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anna Catharina Hanekamp geb 12 jun 1802 HRL, ovl 10 jun 1893 HRL, huwt met Hermanus Schrage op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828, dv Johannes H, en Gezina Huizenga; BS huw 1828, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839
Gesina Maria Hanekamp geb 1800 Leeuwarden, ovl 27 jul 1844 HRL, huwt met Marten Altena op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, dv Julianus H, en Maria Johanna Elisabeth Scheers; BS huw 1821, ovl 1844; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-167; VT1839
Jelle Hanekamp gebruiker van wijk E-242, geweermaker, eigenaar is Abraham de Ruiter q. q., 1814. (GAH204)
Joannes Hanekamp geb 27 jan 1810 HRL, huwt met Janke Park, (gk), Rooms Katholiek, vest. 12 jan 1852 vanuit Amsterdam, A 26 mei 1859 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 250; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-022; VT1839
Johannes Hanekamp geb 29 jun 1772 Leeuwarden, ovl 10 mei 1860 HRL, huwt met Lamina Huisinga, (gk), koopman in 1860, meester smid en aangever in 1812, Rooms Katholiek, huw.get. bij C. Hoogmolen en A.A. vd Zee, 1816, id. bij H.J. Beekman en R.H. van Minnema/Beens, meester broekmaker 1812, kinderen: Josina H, geb 1797 HRL, Willem Hendriks H, geb 29 mei 1799 HRL, Anna H, geb 12 jun 1802 HRL, Lambertus H, geb 1804 HRL, zv Lambertus H, en Josina Hofman; BS huw 1812, huw 1816, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1860, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069, wijk G-085; eigenaar van wijk C-022, gebruiker is H. Welboren, bakker, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk E-035, broekmaker, eigenaar is A. Westendorp erven, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-022; VT1839; J.H. eigenaar van perceel nr. 521 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 264, huis en erf, 169 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Josina Hanekamp geb 1797 HRL, ovl 24 apr 1826 HRL, huwt met Klaas Klazes Wassenaar op 1 feb 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1824, dv Johannes H, en Lamina Huizinga; BS huw 1824, ovl 1826
Julianus Hanekamp geb 1767 Leeuwarden, ovl 24 nov 1836 HRL, huwt met Maria Johanna Elizabeth Scheers, meester slotmaker in 1812, kind: Gesina Maria H, geb 1800 Leeuwarden, zv Lambertus H, en Josina Hofman; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1825, ovl 1836, ovl 1844
Lambertus Hanekamp huwt met Josina Hofman, kinderen: Johannes, geb 29 jun 1772 Leeuwarden, Jelle, geb 1769 Leeuwarden; BS ovl 1836; 1860 overlijdens
Lambertus Hanekamp geb 1804 HRL, huwt met Liesbeth de Vries op 4 mrt 1830 HRL, kleermakersknecht, wonende te HRL, zv Johannes H, en Lamina Huisinga; BS geb en huw 1830; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk G-333; VT1839
Willem Hendriks Hanekamp geb 29 mei 1799 HRL, ovl 21 apr 1822 HRL, ongehuwd, zv Johannes H, en Lamina Huitinga; BS ovl 1822
Catharina Hanekroot huwt met Govert deketh; BS ovl 1846
Trijntje Hanekroot huwt met Frans Pieters Rikkers; BS ovl 1846; 1852 overlijdens
Trijntje Gerrits Hanekroot geb 1747 Franeker, ovl 20 jan 1824 HRL, huwt met Willem Wijngaarden; BS ovl 1824
Christina Hanekuik geb 7 sep 1713 HRL, huwt met Sierk Taekles Tolsma, DG, dv Hylke Douwes H, en Aagje Everts Hingst; GJ ...
Douwe Hylkes Hanekuik huwt met Hinke Joukes, wonende te HRL; rond 1670, kind: Hylke Douwes H, geb 1685 HRL; GJ ...
Hielke Hanekuik geb 17 mei 1744 HRL, ovl 4 jul 1824 HRL, leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis 1805, ontvangt interesse 1808-1811, ongehuwd BS ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk A-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-006, gebruiker is Sjierk Koestra, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-007, zoutkeet ''de Haan'', 1814. (GAH204); id. van wijk G-008, turfschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-157, gebruiker is Ruth Wouters wed., 1814. (GAH204); bezit een chais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, 2 may 1795. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 28, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650): lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: 2 x f. 500:0:0 (GAH650); id. als Administrator van een gedeelte der nalaatenschap van de weduwe S.P. Feitama: f. 400:0:0 (GAH650); Donderdag den 11 jul 1799 ''s avonds; Compareerden voor Commissarien L. Albada en P. Wellinga op ''t Huis der Gemeente de gezamentlijke geintresseerden of Contribuanten, tot het diephouden der Zoutsloot bij de Keeten van H.H. welke eene uitdieping of Leyking vereischte, en is bij dezelve geintresseerden unanim beslooten, om dezelve Sloot, voor ditmaal te laaten uitslotten, zijnde voor ditmaal de bezorging, en schikkingen overgelaaten aan de ordinaris gecommitteerden tot ''t Leyken van ''t zelfde diept. (GAH45); Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Alzoo Wij hebben goedgevonden om aan Jan Luitjes voerende het Smakschip de Jonge Jacob genaamd, beladen met Stokvisch en Traan, en liggende thans met Zijn schip in de haven van Ulieder Stad, te accorderen uit die haaven naar Holland te mogen Vertrekken, gelijk mede aan H.H. en K:E:Oosterbaan om hun Schip het Welk met Sout is beladen, uit gemelde haven naar de Kust van het voorm:Gelderland of Amersfoort afte Zenden, geven Wij Ulieden daar van bij deezen Kennis, als meede dat Wij aan Ulieden overlaaten, om daaromtrent Zodanig Praecantien te neemen, als Gijl:Zullen nodig oordeelen. Heil en Broederschap, Leeuwarden, den 6de sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45)
Hinke Hanekuik ovl 28 aug 1804 HRL, oud 78 jaar
Hylke Douwes Hanekuik geb 1685 HRL, ged 23 jan 1706 HRL, ovl 27 mrt 1731 HRL, 1e huwt met Aagje Everts Hingst op 20 dec 1704 HRL, 2e huwt met Ybeltje Reiners Fontein op 11 aug 1725 HRL, koopman te HRL, kind: Christina H, geb 7 sep 1713 HRL, zv Douwe Hylkes H, en Hinke Joukes; GJ ... ; begraven in de Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; eigenaar van stem 1 te Oldkerk (=Oudkerk) in 1728, Coopman tot HRL, meyer is Anne Eelkes; Cohier der Stemmen 1728 Tietjerksteradeel
Jacob Wybes Hanekuik geb 2 sep 1781 HRL, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Elisabeth Jacobus Hannema op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, huw.get. bij J. van Borcharen en D. Sandt van Nooten, 1816, id. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid 1819, notaris in 1851, zv Wybe Jacobs H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het natemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaamd, staande in de Romastraat, binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk G-027; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:3:0 als gelastigde van Aaltie Jans uit het weeshuis gegaan may 1806 afgegeeven een Holl. Friesche obligatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 versch. den 1 nov groot aen Capitaal 1000 Rentende 2% aen Aaltie Jans gelegateerd door de heer Voorda te Leiden overleeden, bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17 may 1807 (GAH1139); J.W.H. eigenaar van percelen nrs. 462 en 463 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, resp. 21100 en 22590 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 465-467 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, weiland, resp. 14830, 10140 en 10600 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 503 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 21940 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 791 te Sexbierum Sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 18560 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); J. Wybes H. eigenaar van percelen nrs. 34 en 35 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 17370 en 21120 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 123); id. van percelen nrs. 41 en 42 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 10680 en 16630 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 45-47 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, weidland, resp. 21210, 13180 en 12220 m2, klasse onbebouwd: alle 4, belatbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 60, 63, en 65 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 24350, 4610 en 23500 m2, klasse onbebouwd resp. 3/4 (67, 33), 3, en 2/3 (33, 67), belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van perceel nr. 190 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr; id. van percelen nrs. 194-206, 206A, 207-209 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. 10 x bouwland, tuin, huis en schuur en erf, weidland, water of gracht, boomgaard, en 2 x bouwland, resp. 21510, 16100, 17540, 18300, 12840, 14300, 15780, 17420, 13060, 12920, 980, 2820, 5300, 350, 1970, 12900 en 17720 m2, klasse onbebouwd. resp. 1, 1, 1/2, 7 x 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 205: 54. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 242-244 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 19170, 13920 en 18810 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 249 en 250 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, bouwland, resp. 10750 en 9800 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 257-268, 268A, en 269-272 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, moestuin, laan of reed als bouwland, huis, boomgaard, moestuin, 2 x bouwland, 3 x weidland, Cingel als bouwland, gragt voor vermaak, huis en erf, plaisiertuin, boomgaard, bouwland, resp. 10940, 5330, 440, 174, 6640, 4510, 19460, 2960, 15990, 15230, 17210, 2550, 2070, 2380, 1480, 6260 en 15280 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 4 x 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 260: 21, en nr. 269: 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 275 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 32300 m2, klasse onbebouwd: 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 589 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 7310 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van perceel nr. 596 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 13170 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 598-600 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 6490, 12100 en 12490 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 707 en 708 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x weidland, resp. 9650 en 19390 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van percelen nrs. 623 en 624 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 8020 en 10800 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 632 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 11460 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 634-636 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 7390, 7840 en 8540 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 640 en 641 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 12390 en 21180 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 686 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 35960 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134)
Jacob Hanekuik weduwe woont in 2e quartier, huisno. 172, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 1200:0:0 (GAH650)
Jacob P Hanekuik ovl 25 okt 1786, 8 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
W. F Hanekuik Wieger Harmens en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door advokaat W.F. H, met een gebod in de week 15 dec 1792; ondertrouw HRL
Aagje Douwes Hanekuyk geb 1738 HRL, ovl 2 mei 1813 HRL, huwt met Heere Everts Oosterbaan, ovl wijk C-166, dv Douwe Hijlkes H, en Geertje Wybes Hanekuyk; BS ovl 1813, DG-Oosterb, schema VII; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 11; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Douwe Hylkes Hanekuyk huwt met Geertje Wybes Hanekuyk, kind: Aagje H, geb 1738 HRL; BS huw 1813
Geertje Wybes Hanekuyk huwt met Douwe Hijlkes Hanekuyk; BS ovl 1813; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 30:0:0 (GAH650)
Hinke Hanekuyk huwt met Cornelis Brouwer, weduwe verkoopt zoutkeet in 1801; ged 14 sep 1719, ovl 19 aug 1804, 82 jaar, wed. van Cornelis Brouwer, Grote Kerk, vdGaast, begraaflijst
Jacob Wybes Hanekuyk doctor in 1782, ovl voor 1815; huwt met IJefke Pieters Hibma, kind: Wybe Jacobs H, geb 1756 HRL; BS ovl 1830; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 ter sake geleeverde Spaans crip, 16 mrt 1762. (GAH1092); id. f. 9:0:0, voor geleeverde 10 ellen Spaans krip f. 18 stuivers de ellen, quit. no. 1, 17 dec 1765. (GAH1096) id. f. 8:2:0 weegens geleeverd krip, quit. no. 2, 7 jan 1766. (GAH1096); id.; f. 178:15:0 voor geleverde 5 1/2 ton seep, ord. no. 23, 26 nov 1782. (GAH1113); erven J.H. eigenaar van wijk D-016, gebruikers zijn Jacob Hanekuik, notaris, en Jurjen J. Braam, 1814. (GAH204)
Pieter Jacobs Hanekuyk geb 7 dec 1747 HRL, ovl 24 jun 1821 HRL, begraven id Grote Kerk, huwt met ... ; BS ovl 1821; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 835:0:0 als gequalificeerde van Sible en Pieter Cats, volgens bijgaande assignatie, terzaake ge-leverde kleedbaare winkelwaaren tdv ''t Weeshuis, quit. no. 2, 28 jan 1789. (GAH1121; eigenaar en gebruiker van wijk A-036, fabriceur, 1814. (GAH204); huwt met Rinskje J. Scheltinga, zie aldaar, coopman, 73 jaar bij ovl, sterfhuis Noorderhaven 63; vdGaast, begraaflijst; bezit een Fergon, (ook wel: Fregon) met 2 peerden, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, 1799, 1800, 1801; is doorgehaald in 1798; in ander boekdeel, (ook GAH650), niet doorgehaald. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 103, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); id. heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804; woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden, Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens P.H. als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Wybe Jacobs Hanekuyk doctor in 1788; is waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 3 jun 1756 HRL, ovl 12 feb 1830 HRL, huwt met Petronella Maria Tetrode, burgemeester der stad HRL. in 1830, rijksadvokaat in de prov. in 1823, advokaat Hof van Friesland en verkoopt diverse huizen 1799-1802, kind: Jacob, geb 1781 HRL, zv Jacob Wybes H, en IJefke Pieters Hibma; BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1852, regatt dev 1826-93; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 234:0:0 wegens geleverde zeep, ord. 4, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 185:10:0, ord. no. 5, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 192:0:0, quit. no. 2, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 243:15:0, quit. no. 8, 15 jan 1787. (GAH1119); id. f. 243:15:0, quit. no. 41, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 227:10:0, quit. no. 65, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 181:15:0, quit. no. 10, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 161:0:0, 30 nov 1793, quit. no. 28 (GAH1125); id. 16 :0:0, 24 dec 1794, quit. no. 35 (GAH1126); eigenaar en gebruiker van wijk G-027, advocaat fiscaal, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-028, gebruiker is Sipke F. Hiemstra, stalknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk G-215, wagenhuis, 1814. (GAH205); id. van wijk G-216, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-217, gebruiker is Jac. de Rooy, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-219, mangelkamer, 1814. (GAH204); Cornelis Mollema en Holkje van der Ley, beide van HRL, zijnde aangaave gedaan door doct. W.J.H. op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid , zampt bruids vaders, met een gebod in de week, 8 apr 1791; ondertrouw HRL; Douwe Bonnes Zeefsma ende Trijntje Lammerts Burgers, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door Dr. W.J.H. op vertoonde attestatie, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; doctor, bezit een wagen met heele deuren of koetswagen, belasting: f. 20:0:0, 2 may 1795, 1799, 1800, 1801, may 1802; belasting: f. 12:0:0, maar is doorgehaald in 1798; in ander boekdeel, (ook GAH650), niet doorgehaald. (GAH650); bezit een overdekte wagen, belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (B65 0); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 214, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, f. 700:0:0 op lyfrente; (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, zal te Leeuwarden op Lyfrenthe fourneren f. 700:0:0; zie bovenstaande regels; (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Arum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H. te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 228 en 229, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 4490 m2 en 3380 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 230, legger nr. 94, Gragt als Boomgaard, grootte 2800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 231, legger nr. 94, Boomgaard, grootte 2110 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 232, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2810 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 63; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 233, legger nr. 94, Bouwland, grootte 9140 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 235, 237 en 238, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 11910 m2, 21190 m2 en 9800 m2, klasse onbebouwd resp 1, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 236, 239, 240 en 241, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 22360 m2, 22030 m2, 15550 m2 en 11620 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 245, 253en 255, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 2630 m2, 16600 m2 en 1500 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 279, legger nr. 94, Bouwland, grootte 21890 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 280, legger nr. 94, Weiland, grootte 24210 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 342, 343 en 344, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 19610 m2, 12950 m2 en 4830 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 345 en 347, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 13560 m2 en 20100 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 405 en 406, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 15450 m2 en 3780 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 409 en 421, legger nr. 94, Weilanden, grootte resp. 15580 m2 en 8250 m2, klasse onbebouwd resp. 4 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 422, 430 en 431, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 12350 m2, 3290 m2 en 22990 m2, klasse onbebouwd resp 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 446 en 448, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 3980 m2 en 10690 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 516, legger nr. Bouwland, grootte 19890 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); is, van perceel nr. 537, legger nr. 94, Weiland, grootte 16480 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 669, legger nr. 94, Weiland, grootte 4740 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 679, legger nr. 94, Bouwland, grootte 23150 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); Arum, Sectie B, 1832: Wiebe Jacobs Hanekuik, Burgemeester te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van percelen nrs. 50, 52, 53 en 55, legger nr 94, Bouwlanden, grootte resp. 24940 m2, 7840 m2, 2400 m2 en 17800 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2 (33, 67), 2, 1 en 2; (bron Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 69 en 71, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 20170 m2 en 24700 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 343, legger nr. 94, Weidland, grootte 19610 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 678, 680, 681, 682, 685 en 686, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17700 m2, 11730 m2, 15630 m2, 19400 m2, 10770 m2 en 16480 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3, 2/3, 2/3, 2/3 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 688, 689, 690, 692, 699 en 700, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 19040 m2, 17140 m2, 10400 m2, 6780 m2, 12770 m2 en 16890 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 2, 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 691, 694 en 696, legger nr. 94, Weidlanden, grootte resp. 17090 m2, 18510 m2 en 590 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 693, legger nr. 94, Water als Weiland, grootte 520 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 695, legger nr. 94, Water Opvaart als Weiland, grootte 2740 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 697, legger nr. 94, Huis en Erf, grootte 2530 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wons dl. ); id. van perceel nr. 698, legger nr. 94, Boomgaard, groote 2790 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wons. dl); id. van percelen nrs. 702, 703 en 705, legger nr. 94, Bouwlanden, grootte resp. 10720 m2, 13240 m2 en 17780 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 704, legger nr. 94, Weidland, grootte 20400 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas wons. dl. ); Witmarsum, Sectie A, 1832: Wed. W.J.H., Rentenierse te HRL, eigenaresse en vruchtgebruikerse van percelen nrs. 218, 262 en 279, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14110 m2, 5030 m2 en 16260 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); id. van percelen nrs. 263, 264, 270 en 271, legger nr. 97, Weidlanden grootte resp. 1040 m2, 55410 m2, 21420 m2 en 15220 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2/3 (67, 33), 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 353, 354, 357, 358, 361, 362, 364, 367 en 374, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 2390 m2, 6320 m2, 5500 m2, 12380 m2, 10210 m2, 18340 m2, 2120 m2, 15560 m2 en 18210 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1/2 (75, 25), 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd. ); Witmarsum, Sectie B, 1832: Wed. W.J.H., (burgemeester), te HRL eigenaresse en vruchtgebruikers van percelen nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 30340 m2, 11720 m2, 22190 m2, 20600 m2, 8380 m2, 14600 m2, 18730 m2, 4410 m2 en 960 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 (67, 33), 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 1, legger nr. 97, Opvaart als Weiland, grootte 20150 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs, 9, 10 en 13, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 14660 m2, 16090 m2 en 21690 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 37, legger nr. 97, Bouwland, grootte 7630 m2, klasse onbebouwd 3/4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van perceel nr. 63, legger nr. 97, Vaart, grootte 26820 m2, klasse onbebouwd: Min. (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van percelen nrs. 863, 864 en 865, legger nr. 97, Bouwlanden, grootte resp. 22480 m2, 8590 m2 en 11350 m2, klasse onbebouwd resp; 1/2, (75, 25), 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 881, legger nr. 97, Weiland, grootte 10910 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van percelen nrs. 928, 929, 930 en 931, legger nr. 97, Weilanden, grootte resp. 14020 m2, 14910 m2, 9840 m2 en 12400 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2/3, 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 951, legger nr. 97, Bouwland, grootte 11630 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonsdl. Nrd); id. van perceel nr. 955, legger nr. 97, Boomgaard, grootte 2870 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 956, legger nr. 97, Huis en Erf, grootte 2610 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); weduwe W.J. en mede-eigenaars van perceel nr. 946 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, bergplaats, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 957-959 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. huis, plaisiertuin, huis en erf, resp. 320, 680 en 48 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 300, nihil, 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 962 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, pakhuis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 967-969 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 265, resp. plaisiertuin, wagenhuis en steegje, huis, resp. 220, 80 en 99 m2, kklasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45, 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); Donderdag den 14 feb 1799; De Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor ajus Andreae in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:H., en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:H., Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)
Wybe Jans Hanekuyk (is waarschijnlijk dezelfde als bovenvermelde); ontv. f. 65:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor geleverde zeep, ord no. 28, 24 nov 1781. (GAH1112)
Boye Hanenburg ovl voor 1880, huwt met Leentje Ouda; BS ovl 1879
Joukje Tjebbes Hanenburg geb 1806 Sexbierum, ovl 30 aug 1842 Hrl, huwt met Dirk Ruurds Baanstra, dv Tjebbe Taekeles H, en Joukje Piers; BS ovl 1842
Klaaske Tjibbes Hanenburg Als des Heeren Avondmaal Stonden gehouden te worden op den 5 Mei 1816 zijnde met attestatie aangenomen K.T.H. van HRL. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2); Het Avonmaal des Heeren alhier op den 5 mei 1815 zullen gehouden worden, is bij die gelegenheid den Gemeente bekendgemaakt, dat met attestatie tot ons gekomen is K.T.H., Jonge dogter van HRL; latere toevoeging: obiit. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Pietje Hanenburg geb 1781 Franeker, ovl 8 jun 1829 HRL, huwt met Harmen Geerts Oostvries BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-207, medegebruiker is Magnus Severein vrouw, eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204)
Tjebbe Taekeles Hanenburg huwt met Joukje Piers, kind: Joukje Tjebbes H, geb 1806 Sexbierum; BS huw 1842
Cornelis Jelles Hanenburg/Haenenboergh huwt met Annetje Lammertsdr, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Eeltje Douwes Hania E.D.H. en Ysabella Nasselle, beide van den dorpe Warga, zijn, na aldaar driemaal en wel voor de laatste keer den 9 jun 1782 zonder verhindering geproclameerd te zijn, alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 11 jun 1782
Sybren Hania ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 230:4:0 wegens geleverde garst quit. no. 5, 15 feb 1786. (GAH1118)
Ulbe Hanija ovl voor 1772; vroedsman Claes Poort bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als betaling van ''t legaat door Helena Kuik wed wijlen de burgemeester U.H. aan ''t Weeshuis gelegateert, 4 jul 1772. (GAH1103); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: V.H., Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas vd Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Sake Sibisma, Kuyk, A. van Idsinga. (GAH1060); Was burgemeester in 1729, 1730 en1739; zie o. a. de benoemingen van Roelof Jansen en van Harmen Rijx tot turfdrgaer, 1739. (Aanstellingen Stad HRL 1729-1759); Johannis Akema ende Adriana Kuyk, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1737 HRL, Extraordrs, komende voor de Bruydegom desselves oom Reinicus Akema, en voor de Bruit de Burgemr. H. met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737
Aaltje Taekes Hanja huwt met Sijbren Jans Kingma; BS huw 1816; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij deezen dat de trouwbelofte tusschen Haye Broers van der Veer, oud negentien Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te HRL, minderjarige zv Broer Hayes van der Veer, schipper, en van Catharina Jelles Echtelieden, wonende aldaar, met zijn ouders geadsisteerd en Trijntje Sijbrens Kingma, oud zeventien Jaren, zonder bedrijf wonende te Workum, minderjarige dv Sijbren Jans Kingma, zonder bedrijf en van A.T.H. Echtelieden wonende aldaar met hare ouders geadsisteerd gedurende de tweeden Zondag der maand nov dezes Jaars is geproclameerd geworden zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw A.T.H., wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv Broer Hayes, schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Wij Ondergetekenden Broer Hayes van der Veer, Schipper, en Catha-rina Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen Volkomen Genoegen te Nemen in het Voorgenomen Huwelijk van onzen Zoon Haye Broers van der Veer, Van Beroep Vrensgezel, met Trijntje Sijbrens Kingma, Geboren en woonachtig te Workum, dv Sijbren Jans Kingma en van A.T.H., Echtelieden te Workum; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en hebben Wij deze met Onze Gewone handtekening Vertekend te HRL den 30 okt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Sijbren Jans Kingma en A.T.H., egtelieden hebben op heden den 26 nov 1797 alhier hun kind geb te Workum den 12 nov 1797 laten dopen met de naam Trijntje
Hielkjen Taekes Hanja huwt met Rienk Ages Harmanides, kind: Pierkjen Rienks Harmanides, geb 1 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, met het schip leggende te HRL; Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, en geresolveerd op Instantelijk Verzoek van deszelfs Huisvrouw (H.T.H. ), den schipper Hermanides, uit zijne detentie te ontslaan. (GAH43)
Okke Douwes Hanja huwt met Willemke Harmanus Spannenga, houtmolenaarsknecht, wonende te Woudsend; BS huw 1844
Harmanus Gerardus Hankers H.G.H. en Maria Kortois, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje Hankes geb 1778 HRL, ovl 2 dec 1846 HRL, huwt met Klaas Kaspers; BS ovl 1846
Antje Hankes oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, spinster, wijk G-152; VT1839
Bente B Hankes geb 1775 ... , huw.get. bij J.B. Oppenkamp en H.P. Keyzer, behuwd broeder bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1811; B.B.H. en Akke Johannes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809
Berend Hankes T.B. en Marijke Harmens, beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Berend Hankes Maandag den 31 dec 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde Wijders, uit eene voorafgemaakte nominatie eenige Sollicitanten, door het Lot tot Lantaarnvuller (in plaatze van Teunis Bosch welke overleeden is) aangesteld, den Burger B.H., en is dezelve daadelijk door den praesident onder Eede genoomen. (GAH44)
Berent Hankes ovl 17 okt 1803 HRL, oud 23 jaar
Berend Gerrits Hankes geb 1773 HRL, ovl voor 1828, huwt met Maria Elizabeth Keuning, Akke Voets en IJmkje Jans, wever te Franeker in 1825, kinderen: Willem H., geb ... ., Johannes Berends H, geb 1795 HRL, Gerrit Berends H, geb 1801 HRL, Stientje Berends H, geb 1804 HRL, zv Berend Gerrits H, en Geertje Berends; BS ovl 1826; 1827 huwelijken, ovl 1828, BS Franeker ovl 1825, fr1828 huwelijken; gebruiker van wijk G-322, wewer, eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)
Berend Gerrits Hankes huwt met Geertje Berends, kind: Berend Gerrits H, geb 1773 HRL; bsfr 1825 overlijdens
Bernardus Hankes geb 1806 HRL, ovl 28 sep 1823 HRL, zv Gerrit H, en IJefke Simons; BS ovl 1823
Geertje Hankes geb 1801 HRL, 1e huwt met Petrus Laurenze op 7 nov 1824 HRL, huw.afk. 24 en 31 okt 1824, 2e huwt met Sipke Hiddes de Weerd op 30 apr 1835 HRL, dv Gerrit Berends H, en IJefke Simons; BS huw 1824, ovl 1831, huw 1835; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-209; VT1839
Geertruy Christina Hankes geb 31 mrt 1801 HRL, ovl 12 okt 1869 HRL, 1e huwt met Sipke Hiddes de Weerd op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827, 2e huwt met Antonius Knipper op 28 dec 1854 HRL, dv Willem H, ovl in 1802 te HRL, en Lena Keyzer; BS huw 1827, ovl 1836, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-304, 263
Gerrit Hankes woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerrit Hankes ovl voor 1817, huwt met Doetje Josephs, kinderen: Gerrit Gerrits G, geb 1789 HRL, Grietje Hankes, geb 1791 HRL; BS ovl 1813; 1816 huwelijken, ovl 1833; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 24 apr is geb Gerrit zv G.H. en Doetje Josephs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Gerrit Beerents Hankes G.B.H., geb 1801 HRL, ovl 20 jun 1826 Franeker wijk EW 33, metselaarsknecht, wonende te Franeker, zv Beerent H, en IJmkje Jans, beiden ovl voor 1827; bdfr1826
Gerrit Berends Hankes geb 1770 ... , ovl 5 jul 1817 HRL, huwt met IJefke Simons, kinderen: Bernardus H, geb 1806 HRL, Geertje H, geb 1801 HRL, turfdrager in 1817, huw.get. bij H.J. Beekman en R.H. Minnema/Beens, koopman, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1823, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-027, turfdrager, 1814. (GAH204); Frans IJking ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.H. de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde is in plaatze van wijl:Willem Rasje, tot mede ordrs Turfdraager aangesteld, den Burger G.H., en ten dien einde Daadelijk onder Eede genoomen, zijnde de nieuw aangestelde van zijne Post als Koorndraager ontslaagen, ma, 3 jun 1799 (GAH45)
Gerrit Gerrits Hankes geb 1789 HRL, ovl 29 okt 1833 HRL, huwt met Aaltje Antoons Knipper op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, weversknecht, werkman en dienende bij de mobiele Vriesche schutterij, zv Gerrit H, en Doetje Josephs; BS huw 1816, ovl 1833, ovl 1844; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 24 apr is geb Gerrit zv Gerrit Hankes en Doetje Josephs. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 Aug. 1816
Gerryt Gerryts Hankes van HRL, huwt met Aaltje Berning, van Epe in Munsterland, geproclameerd de 29 aug en de 5 en 12 sep en getrout met attestasie de 17 okt 1762
Grietje Hankes huwt met Gerrit Telgman op 15 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Gerrit Telgman ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans IJnken, deszelfs swager, 31 may 1794; ondertrouw HRL; Gerrit Telgman en G.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Grietje Hankes geb 1791 HRL, ovl 6 feb 1813 HRL; wijk G-151, dv Gerrit H, en Doetje Jans (Josephs); BS ovl 1813
Johannes Berends Hankes geb 1795 HRL, ovl 7 nov 1828 HRL, huwt met Maria Dorothea Heibes, werkman in 1828, zv Berend Gerrits H, en Maria Elisabeth Keuning; BS ovl 1828, ovl 1830
Neeltje Hankes geb 1786 ... , ovl 4 mei 1816 HRL, huwt met Pieter Joosten Ooy; BS ovl 1816
Neeltje Hankes Frans IJking ende N.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hankes de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; Frans IJking en N.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Stientje Berends Hankes geb 1804 HRL, ovl 10 mrt 1829 Franeker, huwt met Johannes Christiaans Koster op 29 jun 1828 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Berend Gerrits H, en IJmkje Jans; BS Franeker huw 1828, fr1829 overlijdens
Willem Hankes ovl 1802 HRL, huwt met Lena Keyzer, in leven wever, kind: Geertruy Christina H, geb 31 mrt 1801 HRL, zv Berend H, en Maria Elizabeth Keuning; BS huw 1827, ovl 1834; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Hankes/Henkes huwt met Trijntje Sijbrens op 8 aug 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809
Eelke Jochems Hannema huwt met Grijtje Hiddes Heeremijt, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 jun en den 1-8 jul 1742 en getrouwt den 15 dito; E.J.H. ende Grijtie Hiddes Heeremijt beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman Rein Sijbeda, 23 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth Jacobus Hannema geb 23 jan 1790 HRL, ovl 10 mei 1863 HRL, huwt met Jacobus Hanekuyk op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, DG, ovl wijk G-027 en wijk G-028, dv Jacob H, en Rinske Hijlkes Dreyer; BS huw 1823, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826-93; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-027; VT1839
Elizabeth Pieters Hannema geb 1788 HRL, ovl 6 jul 1825 HRL, huwt met Tjalling Tjallingii Franszoon op 21 jun 1816 HRL, huw.afk. 9 en 16 jun 1816, dv Pieter Sjoerd H, en Janke Hielkes Dreyer; BS huw 1816, ovl 1825; Ik Ondergetekende Catharina Feytama weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon Tjalling Tjallingii met Mejuffrouw E. Hannema dv Pieter S. Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Vijf & twintigste jun is Geboren Elisabeth dv Pieter Sjoerds Hannema en Janke Hielkes Dreyer. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Foeke Hannema huwt met Marijke Tjepkes Laanstra, kind: Grietje H, geb 1807 HRL; BS huw 1847
Frans Laessen Hannema Het overgedragen weesrekeningboek van Barend Hiddes begint met de opsomming van de waarde van de op 2 jan 1667 in het ouderlijk huis aanwezige gelden en goederen. Het grootste gedeelte van hete weesrekeningboek bestaat uit gedane batelingen vanaf de sterfdatum van Tjerk Hiddes, maar vermeldenswaard zijn enige posten van de aangetroffen gelden en waardepapieren: Een obligatie de dato den 1e mei 1661 holdende tot lasten van de koopman F.L.H. f. 600:0:0; hierop was verschenen 2 jaar rente tegens 4 1/2%. Zie verder het verhaal bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac/Wobma
Grietje Hannema ovl 5 mei 1797 HRL, huwt met Symon Stijl; BS huw 1823; begraven Groot Kerkhof, regl 22, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Hannema geb 1807 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, ongehuwd, dv Foeke H, en Marijke Tjepkes Laanstra; BS ovl 1847
Ingena Hannema geb 18 nov 1788 HRL, ovl 9 mrt 1843 HRL, 1e huwt met Gooitje Fontein, 2e huwt met Freerk Fontein Janszoon op 18 nov 1819 HRL, huw.afk. 7 en 14 nov 1819, zeehandelaarsche in 1843, dv Jacobus H, en Rinske Dreyer; BS huw 1819, ovl 1843, regattdev1826-93; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zoutzieder, wijk G-016; VT1839
Jacobus Sjoerds Hannema geb 8 okt 1752 HRL, ovl 29 mei 1824 HRL, huwt met Rinske Hijlkes Dreyer, kinderen: Ingena H, geb 1789 HRL, Sjoerd H, geb 1792 HRL, Elisabeth H., geb 1790 HRL; leent geld aan de gemeente tbv het Stadsweeshuis in 1803, wethouder 1809, ontvangt interesse 1808-1811; BS ovl 1824; 1831 overlijdens, ovl 1843, ovl 1863, vdGaast begraaflijst; eigenaar en gebruiker van wijk C-052, apothecar, medegebruiker G. Fontein wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-061, zoutkeet ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst; bezit een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795. (GAH650); bezit een kierebok, belasting: f. 3:0:0, 1800, 1801. (GAH650); belasting f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 86, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); id. 7e quartier, op lyfrente f. 400:0:0 en f. 50:0:0 voor sig selfs; (GAH650): woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (loyst namen ingezetenen; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:14:0 ter Saeke geleverde medecijnen, 3 feb 1808, quit. no. 29 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H. Olinjus, J.H., J. Huys, IJde Hoornstra, H. Peaux, A. Rasschen, gesw:Clercq (GAH1140); Dingsdag den 13 mrt 1798; Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde; Daar wij ons Verpligt vinden, ons van de aan ons opgelegde Last te moeten quiten, en geheel onkundig zijn, over Welke Zaaken en onderwerpen in UWL Societeit word gehandelt, of zij Politique of gemeentebestgezinde zijn, of alleen tot tijdverdrijf, of tot voor of tegenwerking der zo gelukkige ommekeer van Zaaken, Welke ons den 22 jan 1798 heeft aangebragt, Zijn Strekkende, en wij UWL bijeenkomst buiten noodzaaklijkheid. niet gaarne zouden willen Stooren, zo is het dat wij UWL:bij deezen Serieuslijk koomen afvraagen: 1mo tot wat einde en oogmerk gij Uwe Societeit hebt opgericht, 2do over wat zaaken, of Welke de onderwerpen zijn, Waar bij UWL in ''t algemeen over gehandelt word, 3 tio of gij voor of tegen de Een en ondeelbaarheid der Bataafsche Republicq zijt; Wij Verwagten en des noods eischen van UWL: dat gij ons deeze onze vraagen, binnen Agt daagen Peremptoir, Schriftelijk zult beantwoorden, en met uwer aller naamsvertekeningen bekragtigen. Het Gerechte der Stad HRL en het Committ? van Waakzaamheid aldaar. HRL den 15 mrt 1798, 4de jaar der Bataafsche Vrijheid; Relateer ik ondergetekende, Gerechtsbode de origineele van bovenstaand, aan den Burger J.H., als mede directeur der Societeit, Eerbied voor de Wet te hebben overhandigt; Actum den 16 mrt 1798 om elf uur voor noen. (get: J.H. de Boer. (GAH43)
Jan Hannema van Franeker, huwt met Elske Schaaf, van HRL, geproclameerd de 24-26 apr en getrout met attestasie den 1 mei 1768; geb 1747 HRL, ovl 7 jul 1825 HRL, ontvangt interesse 1801-1811, zv Sjoerd H, en Elizabeth Scheltema; BS ovl 1825; ; voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de heer burgemeester Hendrik Schaaf aan ''t Weeshuis gedoneerd ter sake dat de Weeskinderen de begraafvenisse op de 2 nov 1768 hadden bigewoont van Elske Schaaf laetst huisvrou van J.H., 14 dec 1768. (GAH1100); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:17:0 ter moutloon van garst quit. no. 15, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 28:0:0, quit. no. 13, 2 dec 1788. (B1 120); id. f. 14:0:0, quit. no. 13, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 14:7:0, quit. no. 7 8 jul 1791. (GAH1123); id. f. 27:13:0, quit. no. 11, 16 dec 1791. (GAH1123); id. 31 -1:0, 11 dec 1792, quit. no. 12 (GAH1124); id. f. 14:17:0, 21 jun 1794, quit. no 4 (GAH1126); id. f. 24:10:0, 6 jan 1795, quit. no. 14 (GAH1126); id. f. 15:7:8, 24 may 1796, quit. no. 7 (GAH1128); id. f. 85:12:0 wegens het maken en leveren van mout, ord. no. 9, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 115:12:0 wegens geleverde 34 lopen mout, ord. no 6, 4 sep 1781. (GAH1112); eigenaar van wijk B-003, gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-198, gebruikers zijn Geert J. Brouwer, moutersknegt, en Simon H. Piebinga, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-211, mouterij, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, 4 1/2%, verschenen may 1776: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060); distillateur-wijnhandelaar 1768; Harl. Crt; bezit een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, 1796, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802; (GAH650); belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 4, heeft 3 huisbedienden, belasting: f. 4:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 1200:0:0 (GAH650); id. f. 4:16:0; (B6 50); id. f. 1400:0:0 (GAH650); heeft een dienstmeid: Marijke Nolles; zie aldaar; (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven J.H. eigenaars van percelen nrs. 1302 en 1303 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 266, resp. huis, huis en erf, resp. 48 en 52 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Johannes Hannema Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650)
Johannes P Hannema ovl voor 1815; huwt met Baukje IJzenbeek; BS ovl 1830; wed. eigenaar en gebruiker van wijk E-062, schoolhouderes, 1814. (GAH204); ovl 3 dec 1801, 50 jaar, begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaf lijst; wed. J.H. eigenaresse van perceel nr. 1180 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 267, huis en erf, 298 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
P Hannema woont in 6e quartier, huisno. 5, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650)
Paulus Jansz Hannema geb 10 jun 1775, ovl 17 sep 1779, 2e kind, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst
Pieter Hannema ovl 4 nov 1803 HRL, oud 80 jaar; begraven Nieuwe Kerk, regel 7, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter J Hannema ontv. vd Stadsrentmeester f. 32:10:0 wegens geleverd steen, kwit. no 93, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 13, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Sjoerds Hannema ovl voor 1815; huwt met Janke Hijlkes Dreyer, kind: Elizabeth Pieters H, geb 1788 HRL, koopt 2 1/2 pondematen greidland, koopt een huis in 1797, bij ovl vrouw 1 dochter, wonende te HRL; BS huw 1816, ovl 1825; ovl 1 jun 1807, 57 jaar, begraven in de Grote Kerk; vdGaast, begraaf lijst; eigenaar van wijk C-101, gebruiker is Gerk Tiesema, sjouwer, 1814. (B2 04); id. van wijk D-072, gebuiker is Siebe Dijksma wed., keetvrouw, 1814. (B2 04); id. wijk D-123, zoutkeet ''d''Ojevaar'', 1814. (GAH204); id. van wijk D-124, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-032, zoutbrandersche, 1814. (GAH204); bezit een kierebock met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, 1796 may 1797, 1798, 1799. (GAH650); id. belasting: f. 12:0:0, 1800. (GAH650); bezit een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, 1801, mai 1802. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 500:0:0 (GAH650); id. op lyfrente: f. 300:0:0 (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Ik Ondergetekende Catharina Feytama weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon Tjalling Tjallingii met Mejuffrouw Elisabeth Hannema dv P.S.H. en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Agt en tachtig den Vijf & twintigste jun is Geboren Elisabeth dv P.S.H. en Janke Hielkes Dreyer. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Sjoerd Hannema huwt met Elizabeth Jans Scheltema op 3 nov 1743, kind: Jan H, geb 1747 HRL; BS ovl 1825; vdGaast begraaflijst
Sjoerd Jacobus Hannema geb 1792 HRL, ovl 1 feb 1831 HRL, huwt met Dina Herdingh, koopman in 1831, huw.get. bij T. Tjallingii en E.P. Hannema, neef bruidegom, 1816, id. bij F. Fontein Jz en I. Hannema, broeder bruid. 1819, id. bij J. Hanekuyk en E.J. Hannema, zoutzieder, broeder bruid 1823, zv Jacobus Sjoerds H, en Rinske Dreyer; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1831; Arum, Sectie B, 1832: S.H., stoker of brander te HRL, eigenaar en vruchtgebruiker van perceel nr. 818, legger nr. 95, Kamer, grootte 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 484 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 755 en 756 te HRL, zoutzieder, woonplaats HRL, legger nr. 268, resp. huis, zoutfabriek en erf, resp. 44 en 490 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 400; id. van percelen nrs. 780 en 781 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, pakhuizen, resp. 70 en 20 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 34 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 784 en 785 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, resp. huis en erf, en pakhuis, resp. 107 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 6 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 980 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, mouterij, 195 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 984 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, huis en erf, 132 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van percelen nrs. 1084-1087 en 1085A te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, resp. huis en erf, disteleerderij, huis en erf, plaisiertuin, stal, resp. 320, 214, 390, 290 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 120, 120, 300, nihil, en 21. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1304 en 1306 te HRL, zoutbrander, woonplaats HRL, legger nr. 268, resp. huis, pakhuis, resp. 35 en 114 m2klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van peceel nr. 56 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, bouwland, 12550 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 58, 59, 61, 62, 64, 66 en 67 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. 7 x bouwland, resp. 10280, 9290, 5550, 17770, 6600, 16190 en 17230 m2, klasse onbebouwd. resp. 2, 3, 4, 3, 3, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 117-119 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 32710, 13840 en 1250 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. 11, nihil, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van percelen nrs. 122-129 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. bouwland, weidland, 6 x bouwland, resp. 12020, 24900, 14170, 12970, 17240, 8910, 16280 en 9060 m2, klasse onbebouwd. resp. 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3 en 4. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van percelen nrs. 133 en 134 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. weiland, weiland, resp. 13780 en 5990 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van perceel nr. 138 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, bouwland, 14410 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van perceel nr. 140 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, bouwland, 9430 m2, klasse onbebouwd: 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van percelen nrs. 145 en 146 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. bouwland, bouwland, resp. 5980 en 18270 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125); id. van percelen nrs. 176-180, 180A, 181-184, 184A, 185-189 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. 3 x bouwland, huis, moestuin, plaisierbosch, boomgaard, 2 x huis en erf, plaisiertuin, boomgaard, 5 x bouwland, resp. 26090, 21480, 3440, 81, 2870, 1600, 830, 1740, 430, 2450, 4350, 26880, 4120, 14690, 21150, en 19880 m2, klasse onbebouwd: alles 1, behalve nr. 181: 2, en 186: 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 182: 36, en nr. 183: 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 125/126); id. van perceel nr. 868 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, opvaart als bouwland, 4900 m2, klasse onbe-bouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 135); id. van percelen nrs. 642-644 Sexbierum Sectie C, grossier, woonplaats HRL, legger nr. 131, resp. bouwland, weidland, bouwland, resp. 6540, 16640 en 24880 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134)
Sjoerd Johannis Hannema geb 17 jun 1721, ovl 13 okt 1794, Grote Kerk, (mog. huwt met Eliz. Scheltema ??); vdGaast begraaflijst; ovl 21 okt 1794 HRL, oud 73 jaar
Sjoukje Janszn Hannema geb 29 aug 1776, ovl 14 okt 1776, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sjoukjen Tjeerds Hannema ende Abbe Lenses van Mackum, huw.aang. 23 nov 1737 HRL, Coram Preside Schrik, komende voor de bruid desselvs Steevader Wouter Hessels; huw.aang. HRL 1737
Franciska Hannen oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-090; VT1839
Albert Hannes van de Lemmer en Sickien Arjens van HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL; komende voor de Bruit dessevls vader Arjen Tiepkes; huw aang. HRL 1737
Anna Hanraadts geb 1772 in het Brunswijkse, Dld, ovl 21 jul 1823 HRL, huwt met Willem Nak; BS huw 1814, ovl 1823, ovl 1838; Willem Nack van HRL, en A.H. van Groningen, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar, volgens ingebragte verklaaring, getrouwd den 28 nov 1786
Johanna Cornelia Hanraatds huwt met Jacobus Joosten; BS ovl 1842
Taeke Hans en IJetske Sijbes, beide van HRL, huw.aang. 16 mrt 1737 HRL, Coram Praeside Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder Sijbren Sijbes; huw.aang. HRL 1737
Antje Hansen Geeft Seer ootmoedig te Cennen A.H. mede ordrs turfmr binnen onse Stad dat Sij wel genegen Soude Sijn dito functie te transporteeren aen Antje Sijbes mede alhier ter Stede dei Sulx mede van herten is begeerende en also daer toe Ued Achtb Consent daer toe word gerequireert So komen die beide Supplnten Sig tot Ued Achtb Wenden, Seer demoedig Versoekende Ued Achtb Gelieven van die Goetheit te Sijn, om den mede Supplnte Antje Sijbes in plaetse van A.H. tot mede ordrs turfmr binnen dese Stad aen te Stellen Op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende Waer op de beide Supplntn een favorabel Appoinetement Sullen afwagten quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het Versoek ten Requeste gedaen Eligeert Mits desen de persoon van Antje Sijbes tot mede ordrs turfmr binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed van de hr presid Br deses Stads Actum den 11 jul 1729 vert Cornelis Veersma ter ordtie van de magistr abs sec M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft Antje Sijbes den eed van getrouwigheit gepaesteert in handen van de president Veersma In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Antje Hansen huwt met Minne Ruurds, kind: Ruurd Minnes, ged 16 jul 1743 Grote Kerk HRL; Minne Ruerds ende Antie Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruid Hessel Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Arent Hansen ovl 5 apr 1728 HRL, old 68 jaer
Beitske Hansen ovl 15 okt 1792 HRL, oud 78 jaar
Dirk Hansen zie: van der Wey, Zijlstra
Dirk Hansen Donderdag den 8 mrt 1798; Het gerecht ordinaires Vergadert zijnde, wierde geleezen, den Requeste van D.H. en Jan Haayes, bei Burgers ter deezer Steede, zijnde van den navolgende inhoud; Aan het Gerechte der Stad HRL; Geeven met Verschuldigde Eerbied te kennen D.H., Snikschipper van hier op Sneek, en V.V. en Jan Haayes Varendsgezel, beide Burgers en Inwoonders van deeze Stad, dat de laatstgemelde van de Eerstgenoemde in Coop heeft overgenoomen, deszelfs half Snikschip Cum omnibus annexis, met de Gerechtigheid van het Veer. Verzoekende de Supplianten dat UWL dit Transport gelieven te accordeeren aangezien er geen overdragt mag geschieden dan met voorkennisse van de Regeering, Zoo als ook niemand hetzelve Veer bevaaren mag, ten zij hij daar toe door de Regeeringe aangesteld is, en den Eed van Getrouwe bedieninge heeft gepraesteerd, al waaromme de laatstgemelde der Supplianten gedienstig Verzoekt dat hij daar toe door UWL mag werden aangesteld onder offerte van den gerequireerden Eed in handen van het Gerechte te willen afleggen; Waar op gedisponeerd is als volgt; Het Gerechte accordeert het Transport ten deezen Requeste gedagt, en stelt mitz deezen den meede Suppliant Jan Haayes aan tot Schipper van hier op Sneek en V.V. op het Reglement daar toe Staande, en Praestatie van den Gerequireerden Eed. (b43)
Dirk Hansen Woensdag den 23 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, is nog D.H. Gortmaakersknegt alhier, goedgevonden, om van huiden af, deszelfs Huisvrouw Welke thans zeer ziek legt, behoorlijk te mainolineeren, bij poene van een Pond groot zoo hij hier aan niet voldoet. (GAH44); Donderdag den 24 jan 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog D.H. Gortmakersknegt alhier ten ernstigsten aangemaand, om zijne vrouw behoorlijk te mainolineeren, dan op zijne klagten dat dezelve zich aan Echtbreuk zoude hebben Schuldig gemaakt, en dat hij zich om die reedenen, Vermeend van haar ontslaagen te achten, is hem geordonneert om binnen tweemaal vierentwintig uuren, daar van de bewijzen te Produceeren, ten einde de Raad in Staat gesteld wierde, op zijne klagten behoorlijk Informatie te konnen neemen. (GAH44); Maandag den 28 jan 1799; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is D.H. Gortmaakerskngt alhier, Welke door den fiscus geciteerd was, om betaalinge van Ses Car Guldens boete ter zaake disobedientie aan de ordre van den Raad om deszelfs Huisvrouw behoorlijk te mainolineeren, en als nog halstarrig bleef weigeren, die boete te betaalen of zijne Huisvrouw overeenkomstig die ordre van den Raad te mainetineeren als zijnde de voorgewende beschuldigingen tegens zijne vrouw, op niets beduidende dingen uitgekoomen is dezelve gecondemneert om tot Donderdag Middag te water en brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden. (GAH44); Nog staande de Vergadering heeft D.H. nadat hij eenige ogenblikken in de Pekelkuip gezeeten had, en over het gepasseerde zijn Leedweezen betoonde, aangenoomen om deszelfs vrouw van zijne geringe verdiensten, na vermoogen te ondersteunen, en verders nog van deezen dag Ses CarGuldens, in handen van der Praesident te Consigneeren, tot goedmaaking der kosten van zijn vrouw in haare Ziekte:Waarop hij van alle verdere Straf is bevrijd, en geconsidereert dat de boete door de reeds ondergaane Straf was gequeeten. (GAH44)
Elias Hansen ovl 10 okt 1794 HRL, oud 44 jaar
Evert Hansen zie: Koetzier; ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Hans Everts en Jakoba Jacobs; E.H. ende Lolkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Piebes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; E.H. en Lolkje Jacobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL en getrouwd ten zelfden dage; kind: Janke Everts, geb 20 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Femme Hansen Hinne Sipkes ende Engeltie Hansen, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder F.H., 11 May 1748; F.H. en Nelle Pijtters, beide van HRL, huw.aang. 10 nov 1736 HRL, comende voor de bruit des selvs Broeder Rients Pijtters; huw.aang. HRL 1736
Freerk Hansen ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks; kind: Freerk Hansen, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Geert Hansen huwt met Doutje Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Geeske Hansen Poulus Jansen ende Geiske Hanses, beide van HRL, huw.aang. 12 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Harmen Hilbrands; huw.aang. HRL 1735; huwt met Paulus Jansen, kind: Hans Paulus, ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL; kind: Jan Poulus, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H. kind: Janke Poulus, ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H. ; kind: Hans Poulus, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Paulus, ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Geiske H.
Gertje Hansen ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Hans Hansen en Hinke Bouwes
Grytje Hansen huwt met Hessel Jansen, kind: Hiske Hessels, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Hessels, ged 31 mrt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hessels, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL
Grietje Hansen ovl 6 nov 1788 HRL, oud 82 jaar
Hendrik Hansen huwt met Marike Joosten, kind: Joost Hendriks, ged 9 jul 1754 Westerkerk HRL; kind: Hans Hendriks, ged 30 mrt 1751 Grote Kerk HRL
Hendrik Hansen voogden vd Weeshuis bet f. 3:3:8 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens loon van Douwe Wopkes als spoelder bij H.H., 15 mei 1764. (GAH1094); H.H. bet f. 46:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens weefloon van Dirk Everds verdiend, 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 50:0:0 in 1 jaar verdiend bij H.H., 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 66:10:0, 18may 1765, 18 may 1765. (GAH1095); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 9:16:0 aan dito wegens verdiend loon van Douwe Wopkes, spoelder bij H.H., nog verdiend loon van Ate Tjeerds als gleibakker by de coopman Feytema, 10 may 1763. (GAH1093); pres. voogd Andrijs Wybenga bet f. 25:15:0 aan dito wegens verdiend loon van Tjalling Allerts bij S.H., 10 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 18:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiensten van H.H., 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 60:0:0 als verdiend loon van Dirk Everts, en f. 19:5:0 als loon van Douwe Wopkes, beide als weewersknegten bij H.H. van may 1765 tot dito 1766, 13 may 1766. (GAH1096); id. f. 42:0:0 weegens loon van Douwe Wopkes bi H.H. in de tijd van 1 iaar en ses weeken verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 16:0:0 verdiende loon van IJke en Bauke Pieters bi H.H. als weeversknegts, 22 mej 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19 feb 1771. (GAH1102); vrouw H.H. gebruiker van wijk G-316, eigenaar en medegebruiker P. Ackerman wed., tuiniersche, 1814. (GAH204)
Hendrik Hansen huwt met Pijtie Pijtters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 dec 1765
Jan Hansen ged 19 apr 1740 Grote Kerk HRL, zv Hans Jansen en Trijntje Doekes
Jan Hansen ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Hans Willems en Hiltje Jans
Jan Hansen ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL, zv Hans Janzen en Tjietske Heeremijt
Jan Hansen ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Hans Hansen en Hinke Bouwes
Jan Hansen woont in 3e quartier, links:. -1-; ., rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Hansen woont in 8e quartier, links:. -1-; ., rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Jan Hansen Remonstreert met schuldige eerbiedigheit J.H., Sackedrager binnen dese Stad, dat hij supplnt dat amploitie 30 a 40 jaeren heeft bedient en wijl genegen was het selve over te transporteeren aen eenen Pijter Jacobs burger binnen dese Stad, sijnde een persoon daertoe zeer bequaem, die zulx ook van Harten is begeerende, danaengemerkt dit transport niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van haer agtbaerheden. Soo versoeken de supplntn met eerbied ''t Ed:Geregte gelieven Pijter Jacobs in plaets van den supplnt wederom aen te stellen tot geedigde sakkedrager binnen dese Stad op lasten, pligten, profijten, servituten en geregtigheden, daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:(was getekent) J. Wiaerda. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Pijter Jacobs tot meede ordrs Rogdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 23 nov 1740 (was get), J. Agema, Ter Ordtie van de magistr (get) M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 23 nov 1740 heeft Pijter Jacobs den Eed van getrouwigheid gepresteerd voor mij onderges. presid. Burgemr. (was getekent), J. Agema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Roelof Meinderts ende Eva Jansen van daar, koomende voor de bruit desselfs vader J.H., 21 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jan Hansen geb 1745, sjouwerman, doet overlijdensaangifte van Stijntje Brouwenstein in 1811; BS ovl 1811
Jan Hansen J.H. en Antje Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Hendrik Jacobs, des selfs swaeger, 5 Aug 1747; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 aug 1747 en doen ook getrouwt
Jan Hansen van HRL, huwt met Maartje Sjoerds, van Almenum, geproclameerd de 3-11 en getrout de 17 mei 1761
Janke Hansen Jan Overlinde (!) ende J.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hugo Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse olderen, 24 Jul 1745; huwt met Jan over de Lende, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en de 1-8 August. 1745 getrouwt de 15 dito
Joeke Hansen ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Hans Jacobs en Vrouwkje Haeitses
Joris Hansen ged 31 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, zv Hans Elias en Antie Joris
Carel Hansen Karel H., ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Hans Willem Abrams en Hiltje Jans; huwt met Lijsbeth Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Hessel Carels, geb 30 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Karels, geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwke Karels, geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Carels, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Karst Hansen huwt met Lijsbet Sijbes, kind: Sijbe Karsten, ged 9 sep 1751 Westerkerk HRL; kind: Hans Karstes, ged 3 sep 1744 Westerkerk HRL; kind: Wijpkjen Karstes, ged 25 nov 1742 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Karstes, ged 1 okt 1741 Westerkerk HRL
Casper Hansen Evert Jurjens en Antie Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 9 jul 1735 HRL, komende voor de bruid C.H., desselfs Broeder; huwelijksaangiften HRL 1735; C.H. en Mayke Stevens, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen, desselfs swager; huw aang. HRL 1736
Claas Hansen weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hansen ovl 1 jul 1794 HRL, oud 68 jaar
Claas Hansen van delffsijl en Aeltie Pijters van HRL, komende weegens de bruyd Augustinus de Graaf desselfs curator, 14 Aug 1745; kind: Karst Klaases, ged 2 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hans Klaases, ged 15 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Hans Claases, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL
Clare Hansen ovl 27 mrt 1790 HRL, oud 57 jaar
Marten Hansen van Midlum ende Antie Ennes van HRL, huw.aang. 8 okt 1734 HRL, komende voor de bruid Auke Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Meindert Hansen ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL, zv Hans Meinderts en IJttie Taekes
Minne Hansen Saturdag den 9 mrt 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaires vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering een jongeling Hans Minnes genaamd, zv M.H., Sjouwerman alhier, gesterkt met dezelve Zijn vader dewelke door den Majoor in de jongstgepasseerde nagt op de Wagt gebragt Was uithoofde dat hij met een geweer bij de Straat geschooten had, Zoo als door hem zelven ook beleeden wierd, dog op Zijne betuiging dat Zulks uit onkunde geschied Was, en Verzoek van verschooning, is dezelve gelibereerd van de boete des betaalende de Kosten van Zijne detentie met een ernstige recommandatie om Zich in ''t vervolg van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44)
Minne Hansen woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Nylst Hansen N.H. en Trijntje Luitjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 nov 1785 HRL, en zijn den 27 nov 1785 getrouwd
Paulus Hansen huwt met Japke Rientses, kind: Rients Paulus, geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rients Paulus, geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Pyter Hansen Remonstreert met eerbied Gerben Johannis ordris korendrager binnen deze Stad; dat den Supplnt zig present in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote dienst en nuttigheid zoude zyn indien UEd Achtb hem geliefden te permitteren, deze bedieninge voor eenige tijd door een Subst te laten waarnemen; Soo neemt dezelve de Vrymoedigheid. zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren met onderdanigst Versoek dat UEd Achtb hem deze gunste gelieven te bewijzen van de persoon van P.H. als Subst Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, dat ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb: presenteert, quo facto (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Verzoek, authoriseert de mede Supplnt P.H. om de bedieninge als Korendrager als Subst. waar te nemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757 (was get:) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes dato uts:, In kennisse van my Secretaris M; V; Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Hansen oud 72 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-121; VT1839
Pieter Hansen P.H. ende Janke Jans beyde van HRL, komende wegens de bruidegom des selfs vader Hans Pijters en wegens de bruid des selfs steevader Willem ..., 13 Mrt 1745; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en getrout de 29 dito
Pytje Hansen ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Hans Jansen en Trijntje Doekes
Pietje Hansen Romke Jans en P.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 6 mrt 1774 HRL, en toen getrouwd
Rienk Hansen van Midlum, ende Hendrikjen Roelofs van HRL, comparerende bruid en bruidegom, beide in persoon, 21 Sep 1743; Lieuwe Lieuwe tot Beetsterswaag ende Andrijske Wijgers Hornstra van HRL, koomende weegens de bruit R.H. vertoonende attestatie van des selfs curatoren, 17 dec 1746
Sybe Hansen S.H. ende IJttje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Hendrik Warners en compareerde beneffens de bruydegom desselfs vaeder Hans Wopkes, 11 Mrt 1747; huwt met IJttje Hendriks, beyde van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 mrt 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hiltje Sijbes, ged 5 apr 1757 Grote Kerk HRL; kind: Weltje Sijbes, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hans Sijbes, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Zijbes, ged 27 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hans Sibes, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Sijbes, ged 9 feb 1751 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Sibes, ged 21 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Sijbes, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL
Styntje Hansen ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL, dv Hans Jansen en Trijntje Doekes
Taeke Hansen ged , samen met Pietje Taekes, 5 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Hans Meinerts en IJtie Taekes
Tjaltie Hansen zie: Bolman
Tjaltje Hansen Hendrik Arjens (!), van St. Jacobi Parochie ende G.H. van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs zuster Tjaltje Hansen huisvrouw van Cornelis Arjens, 29 sep 1804; ondertrouw HRL; kind: Gertje Kornelis, geb 30 aug 1784, ged 14 sep 1784 Grote Kerk HRL, vdr: Kornelis Arjens en mdr: T.H.
Trijntje Hansen ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, dv Hans Meinderts en Ietje Taekes
Trijntje Hansen Pier Johannes van Almenum en T.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 6 jun 1784
Trijntje Hansen Kornelis Christiaans en T.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL, en toen getrouwd
Trijntje Hansen ovl 13 dec 1790 HRL, oud 37 jaar; ovl 13 may 1788 HRL, oud 76 jaar
Trijntje Hansen zie ook: Houtsma; Eelke Jans Leyenaar ende T.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hans Paulus deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; geb 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Hans Paulus en Fetje Heeres; kind: Jan Eelkes, geb 15 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Hans Eelkes, geb 21 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL
Tijs Hansen ovl 18 feb 1728 HRL, old 40 jaer
Aafke Hanses zie: van der Molen
Aafke Hanses geb 9 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Hans Klaases en Antje Meyles; geb 5 okt 1791, ged 25 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv Hans Claases en Antje Meiles
Abraham Hanses huwt met Marike Everts, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Albert Hanses ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Hans Iwerts en Johanna Alberts DTB N.H. HRL 1740
Amktje Hanses Zie ook: Antje Hanses; huwt met Rintje Pieters, kind: Nieske Rintjes, geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rintjes, geb 26 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als Amkje H. ; kind: Pieter Rintjes, geb 3 jan 1780, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Rintjes, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hans Rintjes, geb 18 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Rintjes, geb 10 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Rintjes, geb 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende Amtie H. weduwe Rintje Pieters wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Rintje Rintjes Bakker, bij mijnen Wijlen man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Dirks de Vries, mede wonende te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 15 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv Rintje Pieters en A.H. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde okt is Geboren Dirk zv Rintje Pieters en A.H. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Antie Hanses en Evert Jurjens, beyde van HRL, huw.aang. 9 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Casper Hansen, desselfs Broeder; huw.aang. HRL 1735
Antje Hanses ged 4 jan 1759 Westerkerk HRL, dv Hans Bouwes en IJttie Jelmers
Antje Hanses zie ook: de Jong; zie ook: Amktje Hanses; huwt met Rintje Pieters, kind: Rintje Rintjes, geb 10 nov 1791, ged 6 dec 1791 grote Kerk HRL
Antje Hanses ovl 29 sep 1727 HRL, old 83 jaeren
Antje Hanses huwt met Hans Stalman, weduwe woont op Kingmatille in 1741
Antje Hanses Pijter Reyns Oosterbaan ende A.H., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge door de heer Secrec:M. van Idsinga gedaen, 23Apr17 46; huwt met Pijtter Reins, beyde van HRL, geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 den 15 dito getrouwdt
Aukje Hanses zie: Gorter
Aukie Hanses huwt met Jan Tabes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760; kind: Hans Jans, ged 10 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Jans, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL
Katarina Hanses huwt met Jakle Jakles, kind: Jakle Jakles, geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL
Christiaan Hanses huwt met Trijntje Douwes op 15 apr 1798 HRL, koopt een huis in 1802; huw Grote Kerk HRL 1798,
Dieuwke Hanses huwt met Gerrijt Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 25 jul de 1 aug en getrout de 8 ditto 1762; kind: uylkje Gerrits, geb 6 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 6 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Gerrijts, ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Zijke Gerrijts, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Doeke Hanses ged 7 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Hans Janzen en Trijntje Doekes; ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Hans Janzen en Trijntje Doekes
Douwe Hanses zie: van Dorpen
Eelkje Hanses Sipke Johannes en E.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL; en toen getrouwd; kind: Hijke Sipkes, geb 25 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; moeder als: Eeke H. ; Donderdag den 21 Sept. 1797; Het geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders Grietje Schotanus de Wed. van Jacob Schotanus aangesteld tot meede ordinaris turfmeetster, ende zulks in plaatze voor Eeke H. en heeft ten dien einde de Eed van getrouwe waarneeminge gepaesteerd, in handen van den Burger M:Bos als Praeses. (GAH43)
Eeltje Hanses zie: Rispens
Elias Hanses ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Hans Elias en Antie Joris; ovl 20 nov 1789 HRL, oud 23 jaar
Engeltje Hanses Hinne Sipkes ende E.H., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder Femme Hansen, 11 May 1748; huwt met Henne Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 May 1748 en doen ook gwtrouwd in de Westerkerk; huwt met Marten Claases, beide van HRL, geproclameert 10, 17 en 24 Feber: en getrout den 3 mrt 1754; kind: Claaske Martens, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, moeder is: E.H. ; kind: Hans Martens, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Hinnes, ged 15 apr 1749 Grote Kerk HRL
Fedde Hanses ovl voor 1826, huwt met Antje Cornelis; BS ovl 1825
Femme Hanses ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks; ged 18 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks
Geert Hanses ged 7 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Hans Minses en Baukjen Geerts
Geert Hanses ovl voor 1812, huwt met Frouwkje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 7 ber (= september) en de 6 en getrout de 13 okt 1771; huw reg. N.H. HRL. 1771, BS ovl 1811; kind: Hans Geerts, geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Hans Geerts, geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL
Geertje Hanses Auke Hijlkes en G.H. beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Hans Wopkes, 7 Nov 1744; huwt met Auke Hijlkes, beyde van HRL, proclameerd 8, 15 en 22 nov 1744 getrout den 24 dito
Gerben Hanses huwt met Berber Klazes Hoekstra, wonende te o. a. te HRL; GJ. Walsweer
Gerlof Hanses zie: Boonstra
Gosina Hanses zie: Zijlstra
Gosse Hanses geb 22 nov 1781, ged 6 dec 1781 Grote Kerk HRL, zv Hans Christiaan en Lijsbeth Hendriks
Grietje Hanses zie: Rost
Grietje Hanses huwt met Hendrik Ages op 24 okt 1804 St. Jacob, komt van HRL, laatste afk. 14 okt 1804; huw Grote Kerk HRL 1804; Hendrik Arjens (!), van St. Jacobi Parochie ende G.H. van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs zuster Tjaltje Hansen huisvrouw van Cornelis Arjens, 29 sep 1804; ondertrouw HRL
Hans Hanses zie: Rost; (2x)
Hans Hanses ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Hans Jacobs en Vroukjen Haeitses
Hendrik Hanses zie: Bolta
Hendrik Hanses geb 13 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Hans Klaasses en Antje Meiles
Hendrik Hanses huwt met Dieuke Annes, kind: Anne Hendriks, geb 31 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Hendrikje Hanses zie: van der Wey
Hidde Hanses zie: de Vries
Hielke Hanses zie: Overberg
Hylkje Hanses huwt met Pieter Okkes, kind: Hans Pieters, geb 22 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Hiltje Hanses ovl 12 apr 1728 HRL, old 70 jaer
Hitje Hanses zie: Rodenburg
Hobbe Hanses ontv. vd Stadsrentmeester f. 229:3:0 terzake het afnemen der oude leyen die geemployeerd zouden worden tot de nieuwe kerk, kwit. no. 14, ordonn. 13 feb 1775. (GAH1060)
Jacob Hanses wrakleverancier 1806-1809
Jacob Hanses huwt met Trijntie Anthoni, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 sep 1760; kind: Hans Jacobs, ged 14 feb 1764 Grote Kerk HRL; kind: Engeltie Jacobs, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Jan Hanses zie: Bouman, Dreyer, Schabels
Jan Hanses huwt met IJttie Andles, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 6 apr 1766; kind: Hans Jans, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans, ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Janke Hanses ende Sjoerd Andrijs, beide Van HRL, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Rutger Goslings, desselvs Neef; hu. aang. HRL 1738
Janke Hanses huwt met Uilke Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 2 en 9 en getrout de 16 sep 1759; kind: Hans Uilkes, ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL, moeder als U. Hanszes; kind: Frouwkje Uilkes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL; ovl 8 okt 1803 HRL, oud 67 jaar
Jantje Hanses zie: de Vries
Jantje Hanses ovl meer dan 40 jaar geleden, (gerekend vanaf 1822), huwt met Dirk Hanses Zijlstra; BS Franeker huw 1822
Jenne Hanses zie: Scheer
Jetse Hanses ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Hans Jetses en Antje Tjerks
Jetske Hanses en Jan Johannes, beyde van HRL, huw.aang. 7 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Christiaens; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jetske Hanses ende Pijter Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Johannis Huisart; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jieskje Hanses huwt met Okke Abbes, beide van HRL, geproclameerd de 27 sep en de 4-11 en getrout de 18 okt 1767
Johannes Hanses Zie ook: Akkerman; Extract uit her REGISTER van den BURGERLIJKEN STAND der STAD LEEUWARDENOp den vijftienden jun des Jaars Een duizend Zeven honderd achten Zestig is alhier ged Hans waar van Vader is J.H. en moeder Albertie Jitses. Afgegeven den twaalfden aug Een duizend acht honderd en zestien
Johannes Hanses geb 2 nov 1775, ged 21 nov 1775 Grote Kerk HRL, zv Hans Johannes en IJntje Douwes
Klaas Hanses zie: Swart, de Vries
Klaas Hanses geb 4 jun 1780, ged 13 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Hans Klaasses en Antje Meiles
Klaas Hanses geb 4 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Hans Femmes en Willemke Freerks
Lysbeth Hanses geb 9 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Hans Hylkes en Jeltje Eelkes
Lolle Hanses zie: Goverts
Maatje Hanses zie: de Vries
Martje Hanses zie: de Jong
Meile Hanses zie: van der Molen; M.H. en Geertje Thijssen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 14 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Hans Klaasses en Antje Meiles
Mintje Hanses Louw Reinders ende M.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Focke Lolkes haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Louw Reinderts, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 nov 1751 en doen ook getrouwdt
Mintje Hanses huwt met Andreas Scherbaum, kind: Eva Rozina Scherbaum, geb 18 jan 1774, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL
Paulus Hanses zie: Goverts, Houtsma
Pierke Hanses zie: Goverts
Pietje Hanses ged 5 feb 1754 Grote Kerk HRL, dv Hans Meinerts en IJtie Teekes; ged , samen met Taeke Hansen, 5 feb 1754 Grote Kerk HRL, dv Hans Meinerts en IJtie Taekes
Pietje Hanses ovl 14 aug 1807 HRL, huwt met Ale Gorrits de Groot; BS huw 1817, huw 1825; kind: Hiske Ales, geb 28 jun 1781, ged 24 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gorrit Ales, geb 17 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Ales, geb 9 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Gorrit Ales de Groot, geb 10 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Rixtje Hanses huwt met Willem Douwes (Borger) op 24 sep 1693 HRL, ondertrouw HRL.09 sep 1693; dtb HRL. 1668-1704; Remonstreert met verschuldige Eerbied R.H. wed. wijlen Willen Borger meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad, en soo veel nodig met de Diakenen der Gefeformeerde Gemeente alhier te steede gesterkt, van wien sij teegenwoordig wort gealimenteerd, en in die qlt:dat sij supplnte (vermits haer swakheit:) seer geneegen is haer turfmeetstersbedieninge over te draegen aen eenen Albertje Willems bejaerde vryster meede alhier tot HRL wonagtig; sijnde een vrouwspersoon daer toe bequaem en die sulks ook is verlangende, edog kunnende sulken transport niet geschieden sonder consent van UEd:Achtbh:soo sijn deese sunpplnten beide te rade geworden hun hierover aen UEd:Achtbh: te addresseeren met onderdanig versoek dat UEd:Achtbh:deese overdragte gelieven te approbeeren en dat alsoo gemelde Albertje Willems door UEd:Achtbh:tot meede ordinaris turfmeetster deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe aenbehoorende onder presentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd: Achtbh:te presteeren quo facto etc (was geteekend) H. Pesma. ; In margine stonde; de Magistraet gehoord het versoek nihil. Actum den 25 mrt 1744 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet naeder gedelibereerd hebbende over het versoek ten Request gemeld accordeert mits deesen het versogte transport en nomineert diesvolgende de meede supplnte Albertie Willems tot ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd in handen van de presid. Burgemr. Actum den 15 apr 1744; (laeger Stonde); Ingevolge de permissie door de Magistraet aen Albertje Willems verleend heeft Aeltje Willems den Eed van Getrouwigheyd in handen van de Hr. Burgemr. Schaef afgelegt om dit turfmeetsters plaets als substituit waer te neemen. Actum den 18 apr 1744. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sybrigje Hanses Wouter Hessels en S.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Sijbren Hendriks Hoedtje, 11 Jul 1744; huwt met Wouter Hessels, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 jul 1744 en doen ook getrouwt
Sytse Hanses ovl 21 mei 1802 Achlum, huwt met Antje Cornelis, kind: Grietje Sijtses, geb 1790 Achlum; BS huw 1823
Sytse Hanses huwt met Antje Sijtses, kind: Grietje H, geb 1794 Achlum; BS ovl 1837
Sjoukje Hanses zie: Bouma
Sjoukie Hanses huwt met IJeme Broers, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 jul 1763; kind: Marijke IJemes, geb 14 jun 1773, ged 29 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJmes, geb 28 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; foches dopen Grote Kerk HRL; kinderen: Abraham en Jan IJmes, tweelingen, geb 30 mei 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Zijbrigje Iemes, ged 27 nov 1764 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Iemmes, ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Broer Jemes, ged 6 jun 1771 Grote Kerk HRL
Tjietske Hanses huwt met Jan Jurjens, kind: Jurjen Jans, ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL
Trijntje Hanses zie: Frens
Trijntie Hanses ende Ernst Jansen, beide van HRL, huw.aang. 16 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit Dirk Clasen; huw.aang. HRL 1738
Trijntie Hanses ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Hans Femmes en Willemke Freerks
Trijntje Hanses van Arum, huwt met Willem Lubberts van Tzum, geproclameert den 17 en 24 Febr:en den 3 mrt en dijn doen getrout met attestatie den 26 mrt 1754 tot HRL
Uilke Hanses huwt met Janke Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 2 en 9 en getrout de 16 sep 1759; kind: Hans Uilkes, ged 24 feb 1761 Grote Kerk HRL, vader als U. Hanszes; kind: Frouwkje Uilkes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL; ovl 8 aug 1789 HRL, oud 55 jaar
Wybren Hanses zie: Mud
Willem Hanses zie: van Hottinga
Wopke Hanses huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 31 desember 1741 en den 7 en 14 jan 1742 en getrouwt den 16 dito; W.H. ende Trijntie Jans beide van HRL, komende voor de bruid Jan Andries desselvs vader, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hijlkjen Wopkes, ged 8 jan 1743 Grote Kerk HRL
Ybele Hanses zie ook: van Rees; Geextraheerd uit de Acten van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Arum Kanton Bolsward, provincie Vriesland. den eersten jul een duizend zeven honderd en Zeventig een Kind ged van IJ.H. en Jantie Klases, met de naam Hans, geb de achtste jun Zeventien honderd en Zeventig. Gegeven te Pingjum den 22 sep 1800 en vijftien
Ymkje Hanses zie: van der Meulen
Ymkie Hanses huwt met Willem Rau, kind: Antie Willems Rau, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL
Ytie Hanses huwt met Hendrik Eeverts, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember 1741 en getrouwt den 3 jan 1742; Hendrik Everts ende IJ.H. beide van HRL, komende voor de bruid Hans Warners desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Yttie Hanses huwt met Dirk Jansen, beide van HRL, geproclameert 1, 9 en 16 mrt en getr:den 30 mrt 1755
Yttie Hanses huwt met Gerben Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1764
Fokeltje Sytses Hansma geb 4 nov 1750 Dokkum, ovl voor 1809, huwt met Berent Feykes Ronner op 16 apr 1769 Dokkum, dv Sytse Douwes H, (gk), en Sjoerdtje Jacobs Verhoek, (gk); GJ ...
Johan Hendrik Hanssen J.H.H., Corporaal in de compagnie van capitein van der Feltz, in Garnisoen te HRL, en Elisabeth Gabri?l Chabron, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Hansting woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Hanties Wilhelmus Wever van Suirkersandt ende Aeltie Jetses van HRL, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende Voor de Bruidt C.H., en bekende volmondige Last van haar bruyd te hebben ontfangen. (fiche huw aang. HRL. 1733)
Dirkje Hanzen huwt met Claas Johannes, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Hans Hanzen H.H. van Nieuwerkerk in ''t Sticht Breemen ende Hinke Bouwes van HRL. koomende weegens de bruid Claas Jansen Pot, 30 Nov 1743; van Nieuwerkerk in ''t Stigt van Breemen, huwt met Hinke Bouwes van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doen ook getrouwt; kind: Gertje Hansen, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hansen, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL
Carel Hanzen zie ook: Bouwman; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Acht en tachtig den Veertiende feb is Geboren Sjoukje dv C. Hansen en van Hendrika Palsenburg. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 apr 1814
Lijsbeth Hanzen L. Hanses ende Elias Jansen, beide van HRL, huw.aang. 9 aug 1738 HRL; Commissaris Vosma, koomende voor de Bruit Hans Warners desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Elias Jansz, kind: Jan Elias, ged 28 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hans Elias, ged 6 mrt 1742 Grote Kerk HRL; Siouke Jacobs ende L.H., beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Stoffel Hanzen ovl 23 sep 1727 HRL, old 44 jaer
Catharina Hanzes zie: de Jong
Juliana Hanzes huwt met Wybe Gerbens, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 Jannewari 1767; kind: Riemke Wybes, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL
Klaasje Hanzes zie: de Vries
Klaaske Hanzes geb 1754 Beetgum, ovl 5 jul 1831 HRL, huwt met Jan Fekkes Tuinstra, dv Hans Botes en Willemke Jacobs; BS huw 1820, ovl 1831, ovl 1867; kind: Hans Jans Tuinstra, geb 25 mrt 1787, ged 1aug18 05 op belijdenis van ''t geloof, zijnde de ouders Jan Fekkes Tuinstra en de moeder K.H.
Minne Hanzes zie ook: van der Veer; huwt met Hielkje Lieuwes, kind: Lieuwe Minnes, geb 2 jan 1789, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtske Minnes, geb 14 feb 1791, ged 15 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Maria Minnes, geb 6 apr 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkjen Luwes; kind: Akke Minnes, geb 17 jun 1798, ged 17 jul 1798 Grote Kerk HRL
Pieter Hanzes zie: Gorter
Maria Magdalena Harbay huwt met Felix Dienaar, soldaat alhier in guarnisoen, beide van dese stad, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764 in de Westerkerk
Trintje Harberts bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 28:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 stucken landt groot 7 1/2 pondematen leggende om noord van HRL, 2 jun 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:7:8 weegens 225 bosse bedstro tbv ''t Weeshuys, ord. no. 8, 6 jun 1730. (GAH1060)
Ackke Harckes Claas Hemkes van HRL, en A.H. van Minnertsga, deze zijn met Kerkelijke getuygenis van hier naar Minnertsga vertrokken, en daar getrouwt 2 mei 1773 volgens adtestatie van daar, getekend 2 mei 1773 W. de Vries, v. d. m. in Minnertsga
Antje Harda geb 9 nov 1791 Cornwerd, ovl 29 dec 1879 HRL, huwt met Bauke Postuma, N.H., dv Hidde H, en Heitje Wiggers; BS ovl 1848; 1879 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839
Fokeltje Harda geb 18 sep 1790 Franeker, N.H., A mei 1850 Franeker, vest. 30 okt 1860 van uit Franeker, A 2 mei 1864 Kimswerd; bev.reg. HRL 1851 wijk G-037, supp wijk G-405, oud 49 jaar, geb Kornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk H-122; VT1839
Hidde Harda huwt met Heitje Wiggers, kind: Antje H, geb 9 nov 1791 Cornwerd; BS ovl 1879
Lipkjen Douwes Harda ovl 6 mrt 1828 Makkum, huwt met Hendrik Wybes Visser; BS huw 1829, ovl 1843
Ulbe Hiddes Harda ovl 3 jul 1820 onder Almenum, huwt met Fokeltje Heins Hollander; bsha18 37 hum 1854 overlijdens
Wybe Hiddes Harda huwt met Trijntje Faber, was in 1851 afwezig of ovl, (bij ovl vrouw); BS ovl 1851; oud 40 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk F-140; VT1839
Taeke Johannes Hardenbeek leidekker 1740-1746
Cornelis Hardenberg ontvangt interesse 1804
Engeltie Hardenberg oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-094; VT1839
Johannes Hardenberg hardsteenleverancier 1755-1759
Marzelis Hardenburg geb 1770 ... , ovl 29 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Ida Hardenburg De Weleerw. Welgeleerde Heer Laurentius Johannes Flerison, predikant te Wijnaldum, van Wijnaldum, en Mejuffer I.H., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens ingebragt getuigenis
Marijke Berends Harderwijk zie ook: Harwijk; Pieter Jans en M.B.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Berends, deszelfs schoonbroeder, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Johanna Hardonk geb 1 feb 1798 HRL, ovl 7 apr 1865 HRL, huwt met Harmen Koops, N.H., ovl wijk H-024, dv Johannes H, en Johanna Pieternella ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-266; Janna Johannes H., geb 1 feb 1798, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Johannes Hardonk en Johanna Pieternella Hardonk
Johanna Pieternella Hardonk huwt met Johannes Hardonk, kind: Janna Johannes Hardonk, geb 1 feb 1798, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Johannes Hardonk huwt met Johanna Pieternella ... , kind: Johanna H, geb 1 feb 1798 HRL; BS ovl 1865; huwt met Johanna Pieternella Hardonk, kind: Janna Johannes Hardonk, geb 1 feb 1798, ged 13 feb 1798 Grote Kerk HRL
Gabe Harents geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Harent Pieters en Trijntje Gabes
Jan Harents zie ook: van der Sluis; geb 8 jan 1796, is niet ged !, zv Harent Pieters en Trijntje Gabels
Pieter Harents zie: van der Sluis
Pieter Harents binnenvader in 1780-1782, ovl voor 1783; zie ook: Pieter Harings; huwt met Auckje Sjerps, kind: Sjerp Pieters, ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 13 nov 1759 Grote Kerk HRL; kind: Harent Pieters, ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Harent Pieters, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Pieters, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Harint Pieters, ged 18 apr 1752 Grote Kerk HRL; huwt met Tijttie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 mei 1764 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voot theegeld, ord. no. 1, 27 dec 1781. (GAH1113); id. f. 30:0:0 aan timmerlieden en metselaars en andere arbeiders, ord. no. 19, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0 om nader in reekening te verantwoorden, ord. no. , 8 jan 1782. (GAH1113); id. ord. no. 8, 26 mrt 1782. (GAH1113); id. f. 200:0:0, ord. no. 9 30 apr 1782. (GAH1113); id. f. 100:0:0, ord. no. 11, 14 mei 1782. (GAH1113); id. ord. no. 14, 4 jun 1782. (GAH1113); id. ord. no. 11, 6 jun 1780. (GAH1111); id. ord. no. 14, 17 okt 1780. (GAH1111); od, f. 50:0:0, ord. no. 8, 12 jun 1781. (GAH1112); id. f. 50:0:0, ord. no. 10, 17 jun 1781. (GAH1112); id. ord. no. 11, 28 aug 1781. (GAH1112); id. ord. no. 13, 25 sep 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0, ord. no. 14 23 okt 1781. (GAH1112); id. f. 75:0:0 zijnde een halff jaar tractement van nov 1779 tot mei 1780, ord. no. 2, 13 jun 1780. (GAH1111); id. f. 145:0:0, samen met Tetje Hendriks zijn huysvrouw, als binnenvader en binnenmoeder, voor een half jaar tractement van 1 nov 1781 tot primo mei 1782, ord. no. 2, 4 jun 1782. (GAH1113); id. ord. no. 6, 27 nov 1780. (GAH1111); id. van nov 1780 tot may 1781, ord. no. 2, 15 jun 1781. (GAH1112); id. van May tot nov 1781, ord. no. 5, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 75:15:0 als wed. van P.H. terzake tractement als weesmoeder van 1 mei tot 16 aug 1782 en wegens tractement van haar wijlen man als binnenvader, van 1 mei tot deszelfs versterfdag den 24 jul 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 13:18:0 wegens betaalde setgest etc id brouwerij, ord. no. 3, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 92:5:14 wegens betaalde soete en karnemelk tdv ''t weeshuis gebruykt, ord. no. 9, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 78:8:10, ord. no. 39, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 172:19:6 zijnde uytgeschoten gelden, zoo aan boter, zeekleeren, als andere eetwaren tdv het huys en keuken, ord. no. 10, 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 13:8:0 voor diverse kleine verschotten etc. pompen, korven, blikwerk etc, ord. no. 37, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 132:5:6 voor betaalde gelden voor huys en keuken, ord. no. 40 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 100:0:0, ord. no. 42, 27 nov 17890. (GAH1111); id. f. 150:0:0, ord. no. 9, 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 100:0:0, ord. no. 18, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 30:0:0 wegens 1 jaar coffij en theegeld tdv de weeshuysarbeiders, ord. no. 41, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 2:9:12 wegens uytgaaff van breidlonen aan de kinders, ord. no. 10 6 jun 1780. (GAH1111); id. f. 54:14:8 wegens uytgaaff van 1/2 jaar verdiende loon en sondagsgeld aan de kinders, ord. no. 4, 1780. (GAH1111); id. f. 31:14:8 wegens uytgeschoten verdiende daglonen aan de kinders, ord. no. 6, 1780. (GAH1111); id. f. 76:19:0 voor betaalde breidlonen en zondagsgeld en enig verschot aan de brouwerij, ord. no. 7, 1780. (GAH1111)
IJsbrand Harichs zie ook: Wagenaar; zie ook: IJsbrand Harings; geb 30 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, zv Harich Heins en Lijske Meiles
Cecilia/Sytske van der Haring geb 21 nov 1789 Tzummarum, ovl 5 dec 1858 HRL, huwt met Pieter Minks Ferwerda, Rooms Katholiek, dv Jan vdH, en Janke Klazes; BS ovl 1843; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-192, wijk E-137, wijk H-002, supp wijk A-268
Jan van der Haring huwt met ... , kind: IJtje Jans, geb 1795/97 Franeker; BS ovl 1852
Jan van der Haring huwt met Janke Klazes, kind: Cecilia/Sijtske, geb 21 nov 1789 Tzummarum; BS ovl 1858
Sytske van der Haring oud 47 jaar. geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-059; VT1839
Ytje Jans van der Haring geb 1795/97 Franeker, ovl 13 feb 1852 HRL, huwt met Hendericus Wink, (gk), dv Jan vdH, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171; oud 43 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk B-152; VT1839
Haring Harmens Haringa geb 1804 Workum, huwt met Aaltje Clebec op 10 jul 1828 HRL, huw.afk. 29 jun en 6 jul 1828, wonende te HRL, N.H., panbakker in 1851, A 5 dec 1853 naar Leeuwarden, zv Harmen Cornelis en Dieuwke Sietses; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-045, 143, wijk D-049, wijk G-279; oud 35 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-007; VT1839
Pieter Haringa huwt met IJtie Jochems, kind: Simon Pieters, ged 21 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Simon Pieters Haringa, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Rigje Simons Haringa huwt met Hoite Ates Popinga, kind: Symon Hoites Popinga, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Simon Pieters Haringa ged 21 mrt 1756 HRL, zv Pieter H, en IJtie Jochems; doopregisters N.H. HRL 1756; ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL, zv Pieter Haringa en IJttie Jochems
Tytje Haringhs ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL, dv Haringh Taekes en Vroukjen Corneelis
Tjietske Haringhs ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL, dv Haringh Taekes en Vrouwkjen Cornelis
Aafke Harings zie: Wagenaar
Aafke Harings geb 3 okt 1799 HRL, ged 22 okt 1799 HRL, dv Haring Heins en Lijsbert Melles, (ook wel: Meyles); dopen Grote Kerk HRL; geb 26 dec 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL, dv Haring Heins en Lijske Meiles
Akke Harings ovl 13 nov 1788 HRL, oud 70 jaar
Anna Aurelia Harings Harings zie ook: Baarda; geb 1 sep 1798, ged 14 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Haaring Steffens en Helena Ackringa
Anthoon Harings geb 1757 ... , ovl 6 jan 1817 HRL, wever, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817; gebruiker van wijk G-269, wewer, eigenaar is W. Vettevogel, 1814. (GAH204); A.H. en Geertruid Beerends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aukje Harings geb 26 apr 1791, ged 15 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Haring Pieters en Trijntje Gabes
Barend Harings zie: van der Wal
Baukje Harings Geert Kerkveld en B.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Cornelis Harings ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL, zv Haring Taekes en Vroukje Cornelis
Cornelis Harings ovl 11 dec 1790 HRL, oud 64 jaar
Cornelis Harings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:8:0 voor geleverde sajet, ord. no. 12, 25 nov 1783. (GAH1114); Op heeden den 28 mrt 1789 compareerde ter secretarye de procr. Bartle Tuininga wegens Bregtje Tjeerds, laatst wed. van Gerben Hendriks te HRL, en verklaarde te spieren de huwelijksproclamatien van Cornelis Harings, mr. wolkammer alhier, aangegeven met Hinke Huites op den 25 mrt 1789. Gedaagte en de nun-tieerde vermits de gadagte aan den imp. door trouwbeloften verbonden is om welke spieringe te zien doen de gedagde in perzoon gedenumtieerd is per bode Poort volgens vertoond Relaas. Proc. Hanekuik wegens Cornelis Harings, gedaagte en denunt. protesteerde de nullitata en onschadelijkheid van vorenstaande spieringe door Bregtje Tjeerds wed. Gerben Hendriks per procu-ratorem Tuininga gedaan en verklaart sig daar tegens te opponeren met versoek van Libel, Borge voor plichtskosten, procuratie en verdere qualificatie in regten nodig bij gebreke dies zal den gedagde Exceptie stellen. Tuininga wegens de imp. dient bij monde van Libel, 28 mrt 1789; ondertrouw HRL
Cornelis Harings huwt met Romkje Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1758 in de Westerkerk
Dirk Harings zie: Ruurda; HARINGS, DOETJE
eyberts Harings ovl 19 mrt 1727 HRL, old 68 jaren
Elisabeth Harings geb 1743 HRL, ovl 18 nov 1833 HRL, huwt met Jelle Jurjens van der Wal, metzelaar (!) en leverancierse van materialen, dv Haring Wiebes en Aafke Jans; BS ovl 1833; 1840 overlijdens
Freerk Harings zie: van der Zee
Gabe Harings geb 6 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Haring Pieters en Trijntje Gabes
Geertje Harings Jan Harmens Gonggrijp ende G.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broodheer Johannes Hijlkema, mr. brouwer, 2 Nov 1748; huwt met Jan Harmens Gonggrijp, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Geertie Jans, ged 20 nov 1757 Westerkerk HRL; kind: Bauke Jans Gongrijp, ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Germen Jans Gongrijp, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kinderen: Bauke en Geertie Jans Gonggrijp, ged 18 dec 1763 Westerkerk HRL, de moeder ovl ; kind: Haring Jans, ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H. ; kind: Harmen Jans, ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H.
Gosse Harings weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende Loon van G.H., 18 jul 1810 (GAH1142); geb 4 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL, zv Haring Oeges en IJmkje Pieters
Grietje Harings zie: van der Werf
Grietje Harings huwt met Berend Harmens, kind: Hinke Berends, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Grietje Harings begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Harings ovl voor vele jaren te Almenum, huwt met Sjoerd Pieters Dijkstra; BS huw 1829; kind: Harmen Sjoerds, geb 26 jan 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Grietje Harings huwt met Jan Beerens, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; Jan Beerns ende G.H. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Haring Baarda, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Grytie Harings huwt met Harmen Brinkhuys, beide van HRL, geproclameert 2, 10 en 17 en getrout den 24 feb 1754
Harmen Harings zie: van der Zee
Hein Harings geb 31(!)nov1782, ged 7 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lysbeth Meiles
Hein Harings zie ook: Hein Harmens; H.H. ende Hiske Ysbrands beyde van HRL, komende wegens de bruid Wipke Jans, 29 May 1745; huwt met Hiske IJsbrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en 7-13 jun 1745 doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Harig (!) Heins, ged 8 mei 1757 Westerkerk HRL; kind: IJsbrand Heins, ged 13 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: IJtie Heins, ged 3 okt 1748 Westerkerk HRL
Hendrik Harings geb 6 apr 1804 HRL, ged 6 mei 1804 HRL, N.H., zv Haring Heins en Lijsbeth Meiles; dopen Grote Kerk HRL 1804
Hobbe Harings schoenmaker, burger te Dokkum op 9 jan 1606, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jan Harings ged 4 jul 1762 Westerkerk HRL, zv Haring Taekes en Frouwkjen Cornelis
Jan Harings geb feb 1811 ... , ovl 14 mrt 1811 HRL, wonende te in de Karremanstraat, zv Haring Jelles en Trijntje Barends; BS ovl 1811
Jarig Harings zie: Okkes
Jelle Harings zie: van der Wal
Johannes Harings zie: Bontekoe
Joannes Harings ged 4 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Haring Taekes en Frouwkien Cornelis
Jurjen Harings zie: Haringsma
Klaes Harings huwt met Sijke Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 feb en getrouwt den 17 mrt 1743 in de Westerkerk; C.H. en Sijke Jelles beide van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jelles desselvs broeder, en vertoonde de bruidegom consent van desselvs vader in deesen, 9 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Leendert Harings bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 25:5:0 zijnde huur van 3 pondematen greydeland onder Midlum aan de Hal, naasd het land van de heer Glinstra leggende, no. 15, 1764. (GAH1094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100) id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 23:10:0 voor huur van 2 1/2 pondematen greydeland, en 1 1/2 pondematen bouwland, mede aldaar gelegen aan de Hal, no. 17, 1764. (B1 094); id. 1765. (GAH1095); id. 1766. (GAH1096); id. 1767. (GAH1097); id. 1768. (GAH1099); id. 1769. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771. (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. f. 114:0:0 ter sake huur van 19 pondematen soo bouw als greidlanden leggende onder Midlum, 27 may 1772. (GAH1092); id. 7 may 1773. (GAH1093); id. f. 12:12:8 wegens propijn vd Weeshuislanden, no. 15, 1762. (GAH1092) id. weegens een half jaer Schink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch., no. 15, van 3 pondematen, 1773. (GAH1104); id. f. 11:15:0, no 17, 1762. (GAH1092); id. weegens een half jaer Schink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch, no. 17, van 4 pondematen, 1773. (GAH1104); rentmeester van het Weeshuis brengt voor ontvang de propijn van de nieuwe 5 jaarige inhuuring der Losse Landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester de Bruin, nog in leven zijnde ontvangen: f. 12:12:8 van 3 pondematen, no. 15, nov 1767. (GAH1098); id. f. 11:15:0 van 4 pondematen, no. 17, nov 1767. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 25:5:0 wegens 3 pondematen aan de Hal, no. 15, 1778. (GAH1109); id. f. 23:10:0 voor huur van 3 pondematen greid en bouland, no. 17, 1778. (GAH1109)
Lijsbet Harings zie: van der Wal
Lijsbeth Harings ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, dv Haring Sipkes en Aefke Jans
Lysbeth Harings geb 4 jul 1782, ged 28 jul 1782 Grote Kerk HRL; dv Haring Jurjens en Janke Klaasses
Maria Harings zie: de Vries
Marijke Harings huwt met Jan Pieters Boetje, wonende te Franeker; BS huw 1828
Meile Harings zie: Wagenaar
Meile Harings geb 22 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lysbet Meiles; geb 28 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsbeth Meiles
Petrus Harings zie: van der Werf
Pieter Harings geb 24 apr 1790, ged 13 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Haring Pieters en Trijntje Gabes
Minne Harings Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen M.H. ordris Bierdrager hier ter Stede dat den Supplnt wel genegen Soude Sijn om Sijn functie bij wege van Substitutie te laten bedienen door Hille Claesen portier van de Bilpoort een Man tot t waernemen van die functie genoegsaem bequaem, Edog Sulx niet Cannende geschieden buiten kennisse en toestemminge van Ued Achtb. So Versoekt de supplnt Seer ootmoedig Ued Achtb gelieven in de Versogte Substitutie te Consenteeren en de persoon van Hille Claesen tot substit. bierdrager in des Supplnts plaets aen te Stellen ter tijd, en So lange Ued Achtb Sulx Sullen gelieven te Verstaen welke de persoon Hille Claesen mede van herten is Versoekende alles op pligten etc. daer toe Staende quo facto de reqtus vert J M Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr desen gesien accordeert dat de Supplnt M.H. des selfs bedieninge als ordris bierdrager voor de tijd van drie Jaeren door de persoon van Hille Claesen Sal laeten Waernemen mits doende den eed Sig Getrouwelijk daer inne te Sullen gedraegen actum den 1 aug 1729 vert J Crijtenburg Ter ordtie van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft Hille Claesen den eed als bierdrager gedaen in handen van de praesid. Crijtenburg In kennisse van mij secr. vert Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); ovl voor 1731; in zijn plaats als bierdrager wordt aangesteld Auke Clases; zie verder aldaar
Pieter Harings Remonstreert met Schuldige eerbied P.H. ordris Ratelwegt, dat hij somtijds tot mainctien van sijn huisgesin genoodsaakt is in ''t voor en najaar op reys te wezen, terwijl op ordre van UEd Achtbh de Ratelwagt moet omgaan, versoekt derhalven dat de persoon van Jan Egges borger deser Steede door UEd:Achtb:mag worden gequalificeerd, om bij absentie van de origle als Substituit dese bedieninge waar te neemen, praesenterende deselve daer toe den Eed van getrouwigheid te praesteren, q:f:etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine Stonde; de magistraat accorderende het versoek, stelt mits deesen de persoon van Jan Egges tot Subst Ratelwagt binnen deze Stad, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 23 feb 1752 get: /S:B:Bosscha/onderstonde/Ter ordtie van de magistr abs:sec:S: Rienstra. ; Lager Stonde; Jan Egges heeft den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid Burgemr. Bosscha den 28 feb 1752 In kennisse van mij Secretaris (get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); de Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen Johannes Micchiels, Jan Rienks, Marten Everts, P.H., Claas Pieters, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op lasten pligten en profijten, zampt instructie daer van naeder gemaeckt zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepraesteerd in handen van de Hr. praesiderende Burgemr. Hogeboom. Actum ter vargaderinge op dato uts. (Saturdag den 29 jan 1752); HARINGS, PIETER
Pytje Harings ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Haring Sipkes en Aefke Jans
Pietje Harings Douwe Jansen en P.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 29 naastvolgende
Popkje Harings geb 16 aug 1742 Wijtgaard, ovl 29 nov 1818 HRL, huwt met Jan Rinses; BS huw 1818
Reindert Harings geb 10 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsberth Meiles
Riemke Harings Dirk Jetses van Midlum ende R.H. van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 21 mrt 1789; ondertrouw HRL; Dirk Jetses van Midlum en R.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 apr 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingekomen verklaaring
Rigtje Harings huwt met Steffen vd Zee; BS ovl 1853
Rinske Harings huwt met Broer Beeuwes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 aug 1759; ovl 11 feb 1805 HRL, oud 76 jaar
Rintje Harings zie: Wagenaar
Rintie Harings huwt met Pijttie Johannes, beide van HRL, geproclameerd den 29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Johanneske Rintjes, geb 3 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rients Rintjes, geb 12 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Rintjes, geb 13 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Joukie Rinties, ged 13 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Bens Rinties, ged 3 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Haring Rintjes, ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Johannes Rinties, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Rintjes, ged 5 sep 1769 Grote Kerk HRL
Ruurd Harings zie ook: Baarda; geb 2 nov 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Haring Steevens en Helena Akkringa; geb 15 may 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL, zv Haring Steffens en Helena Akkringa
Sipke Harings huwt met Trijntie Andries, beide van HRL, geproclameert den 12 en 19 en getrout den 26 sep 1756
Steffen Harings zie: Baarda
Sijke Harings geb 17 jan 1810 HRL, ged 4 feb 1810 HRL, N.H., dv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 17 jan 1810, ged 4 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes
Taeke Harings ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Haring Taekes en Vrouwkje Cornelis
Tietje Harings geb 16 mrt 1791, ged 17 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Haring Steffens en Helena Akkringa; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en negentig den Sestiende mrt is Geboren Tietje dv Haring Steffens en Helena Akkringa. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Tyttje Harings huwt met Steeven Hendriks deus, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en doen ook getrouwt; Steeven Hendriks Dues (!) ende T.H. beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs swaeger, 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Harings zie: Baarda, van der Wal
Trientie Harings geb 1774 ... , ovl 21 nov 1811 HRL, huwt met Claas J. Roodtje, wonende te bij de Franeker Pijp in 1811; BS ovl 1811; 1850 overlijdens, ovl 1855
Trijntje Harings huwt met Fredrik Lijflander, wonende te HRL 1831; BS ovl 1831
Trijntje Harings Wijger Alberts ende T.H. beyde van HRL, komende wegens de bruid Jelke Jansen, scheepstimmerman, 7 Mrt 1744; huwt met Wijger Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 18, 19 en 22 mrt 1744 en doen ook getrouwt; kind: Grietie Wiegers, ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Albert Wiegers, ged 4 nov 1753 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Wijgers, ged 3 okt 1751 Westerkerk HRL; kind: Geeske Wijgers, ged 31 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Haring Wijgers, ged 6 nov 1746 Westerkerk HRL; kind: Albert Wijgers, ged 13 dec 1744 Westerkerk HRL
Wieger Harings eigenaar van wijk G-134, gebruiker is Jielis Johannes Adema, sjouwer 1814. (GAH204); geb 27 jul 1776, ged 27 aug 1776 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje Pieters; geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL, zv Haring Wiegers en Antje Pieters
IJsbrand Harings zie ook: Wagenaar; zie ook: IJsbrand Harichs; geb 30 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Haring Heins en Lijsbeth Meiles
Ytje Harings ovl voor 1835 Heeg, huwt met Tjebbe Jans; BS huw 1834
Yttie Harings huwt met Gerrijt Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout den 30 mei 1757 in de Westerkerk; kind: Haring Gerrijts, ged 24 jun 1760 Grote Kerk HRL
Jurjen Harings Haringsma geb 1785 Franeker, ovl 11 sep 1851 Franeker, huwt met Antje Jans Vlietstra, koopman en wonende te Franeker, zv Haring Jurjens en Elisabeth Jans; BS Franeker ovl 1851
Marijke Harinxs ende Lieuwe Claasen, beyde van hier, huw.aang. 24 dec 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Melchers; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Antje Harkema van Franeker, huwt met IJpe Willems Claarkamp, van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 Junnij 1753 getrouwdt
Douwtsen Rinses Harkema geb 1806 Pietersbierum, ovl 4 jun 1851 HRL, 1e huwt met Jarig Cornelis Blokmaker op 1 jun 1832 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Jan Piers van Arum, (gk), op 31 dec 1840 HRL, dv Rinse Jans H, en Akke Douwes vd Zee; BS huw 1832, huw 1840, ovl 1851; oud 32 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-128; VT1839
Iege Harkema geb 1811 Sexbierum, ovl 18 apr 1880 HRL, huwt met Sjoukje van Loon, zv Sipke H. en ... ; BS ovl 1880; oud 28 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk B-102; VT1839
Jan Harkema huwt met Trijntje ... , kind: IJmkje, geb 15 sep 1783 Sexbierum/Oosterbierum, executeur van Barradeel 1800-1802; BS ovl 1860; ; ovl 10 apr 1805 HRL, oud 68 jaar; den 15 septbr 1813 ingek. is aan de gemeente bekend gemaakt dat met Kerkelijk getuigschrift getekend 31 may 1813 door Ds. J. van Assen van HRL tot ons overgekomen is Trijntje Iemes weduwe wijlen J.H. ; (fiches lidmatenboek Pietersbierum)
Rinse Jans Harkema ovl 15 mei 1828 Pietersbierum, huwt met Akke Douwes vd Zee, in leven arbeider, kind: Douwtsen, geb 1806 Pietersbierum, zv Jan Sippes en Hiltje Douwes; BS huw 1832, ovl 1851
Sipke Harkema hm ... , kind: Iege H, geb 1811 Sexbierum; BS ovl 1880
Wobbe Oedses Harkema huwt met Frouwkje Pieters, kind: IJmkje Wobbes H, geb 1772 Surh''veen; BS ovl 1849
Ymkje Harkema geb 15 sep 1783 Sexbierum/Oosterbierum, ovl 20 dec 1860 HRL, huwt met Jan Louws Balkstra op 15 nov 1807 HRL, komt van HRL. in 1807, winkelier in 1851, dv Jan H, en Trijntje ... ; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-177; Jan Louws Balk en IJ.J.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-175; VT1839; kind: Trijntje Jans Balk, geb 3 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Ymkje Wobbes Harkema geb 1772 Surhuisterveen, ovl 29 jun 1849 HRL, huwt met Wiebe Pieters de Vries en huwt met Tjeerd Aukes Vink op 6 mei 1810 HRL, komt van HRL. in 1810, winkelierse in 1851 HRL, dv Wobbe Oedses H, en Frouwkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1811, BS huw 1839, ovl 1849, ovl 1851, ovl 1860; Tjeerd Aukes Vink en IJ.W.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; VT1839
eylardus Folkardus Harkenroth Rentmeester van het Weeshuis 1779-1784, burgemeester 1778; advokaat/predikant 1740, verkoopt diverse huizen 1801; reekening, bewijs en reliqua van den ontvang en uytgaaff van ''t Stads Weeshuys te HRL, lopende van 1 dec 1783 tot 1 dec 1784. Gedaan voor de Edele Agtbare Magistraat mitsgaders Raadsleden en Gecommitteerde Vroedschappen, alsmede ter presentie der voogden van voornoemde Weeshuis op den Raadhuyse binnen HRL door E.F.H. als rentemeester van ''t gemelde Weeshuis. (GAH1115); id. van 1 dec 1784 tot 1 may 1785. (GAH1116); id. van 1 dec 1781 tot 1 dec 1782. (GAH1113); id. van 1 dec 1782 tot 1 dec 1783. (GAH1114); id. van 1 dec 1779 tot 1 dec 1780. (GAH1111); id. van 1 dec 1780 tot 1 dec 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:9:0 voor geleverde tee, ord no. 19, 1774. (GAH1105); id. f. 27:7:0, ord. no. 26, 1775. (GAH1106); id. f. 13:4:0, ord. no. 25, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 25:0:0, ord. no. 30, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 12:0:0, kwit. no. 14, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 24:0:0, ord. no. 7, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 23:0:0, ord. no. 20, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 20:16:0 voor geleverde thee tot gebruyk van het weeshuis voor de waschmeiden, ord. no. 45, 27 nov 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend:IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F.H., Menno Vink, Sijbren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, Sijbout Hoornstra, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F.H., H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. Ypey, Jan Oosterhout, Jan vd Veen, S. Tamboeser, Klaas Heins, P. Andreae, IJde Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); rendant brengt f. 100:0:0 in rekening terzake 1 jaar tractement als rentemeester hem door haar Achtbaarhedens toegelegt, ord. no 8, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. 27 nov 1780. (GAH1111); id. ord. no. 6, 1781. (GAH1112); rendant brengt in rekening f. 2:10:0 voor het haalen der intressen, is geaccordeerd en voor onkosten voor het afgeloste capitaal, 26 nov 1782. (GAH1113); id. 27 nov 1780. (GAH1111); id. 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 8:10:0 als boven, mitsgaders voor 2x reis en jaerkosten geexpendeerd bij het beleggen van penningen ten profijte van het Weeshuys op ''s Lands Comptoir der losse renthen, 1783. (GAH1114); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: E.F.H., H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, Syds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, J.H. Olinjus, Jane van Slooten, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenbrug, A. Mockema, Hein Mollema Pieter Tetrode, A.J. Conradi, 28 dec 1782. (GAH1113); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: E.F.H., J.D. Toussaint, Jane van Slooten, Syds Schaaff, H.R. Binkzma, Sjoerd T. Schrik, H. de Waart, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus T. Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi, 10 jan 1784. (GAH1114); afsluiting weesboek: uitgaaf bedraagt f. 75733:1:0, en de ontvang f. 58883:2:4, zodat de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant id ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldys gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitzgaders den Subscriptie vd gezworen clercq den 5 Jan 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F.H., Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); afsluiting weesboek: de meerder ontvang bedraagt f. 558:1:10, aldis gedaan, gerekend en gesloten enz. 3 Feb 1779. Was getekend: A. dH, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1109); ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 2:8:0 voor een gros geleverde pijpen aan ''t weeshuis, ord. no. 6, 25 nov 1779. (GAH1110); rendante wed. Alb. de Haas draagt f. 1237:6:14 over aan de nieuw benoemde rentmeester van het weeshuis E.F.H. zijnde de meerdere ontvang vd jaarrekening, 1779. (GAH1110); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuise binnen HRL. In kennisse de handen van den rendante en van den nieuw aangestelden Rentmeester E.F.H. benevens de vertekeningen, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis en de Subscriptie van mij secretaris den 26 jan 1780. Was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas, F. vd Brugh, Syds Schaaff, E.F.H., Joh. Spannenburg, Rienstra. (GAH1110); afsluiting weesboek: meerder ontvang f. 1100:12:7 dan uiijtgaaf; Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat , gezworen gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter presentie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize d. 29. dec 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening van den rendant, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Syds Schaaff, Jaane van Slooten, Bosscha, Rienstra, Hein Mollema, E.F.H., vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, A. (?) Radsma, Pierre Peaux A.J. Conradi. (GAH1111): afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekend enz. 19. dec. 1781. Was getekend: E.F.H., J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, J.H. Olinjus, Sijbout Hoornstra, Syds Schaaff, Klaas Heins, H. de Waard, Jarig Westra, Hein Mollema, Joh. Spannenburg, A.J. Conradi. (GAH1112); de Wel Edele Gestrenge Heer en Mr. Hendrik Philip Stambke, capitain ter Recherche bij ''t Edele Mog:Collegie ter Admiraliteit in Friesland en mede Advocaat voor den Hove van deeze Provincie, van HRL, en Vrouwe Anna Petronella van Heel van Rotterdam, zijnde de aangaave gedaan door den Heere Burgemeester E.F.H., met een gebod in de week, 26 okt 1792; ondertrouw HRL; Laurens Theodorus Wijs en de Tjeerdtje Janes van Slooten, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct. E.F.H. op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid. met een gebod in de week, 18 mrt 1790; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier, en H:P:Stambke als Administratoren over de nalaatenschap van wijl: Maria Lex wed. Jacob Willems: f. 842:0:0 (GAH650); id. voor zig zelf: f. 60:0:0 (GAH650); E.F.H. en H.R. Binksma als Administratoren over de goederen van Nicolaas Jelgersma op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier:155:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendantmeerder ontfangen dan uitgegeeven is, een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, regekent en geslooten in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse deses Rendants, en Rendeerdens handen, en de suscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F.H., S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi (GAH1126); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus, gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen harlingen den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den Secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, Radsma, C.D. Zijlstra, E.F.H., Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders geleezen, een Request door den executeur en Grerechts Dienaaren aan den Raad gepraesteert inhoudende verzoek om betaalinge weegens de bewaaringe, of sequestratie van den Boedel van Dr. E.F.H., te moogen ontvangen, welk Request in overweeging genoomen zijnde, wierde beslooten het zelve aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland over te zenden, met eene bijgevoegde Missive inhoudende verzoek, dat in Cas de Penningen in de Boedel van wln: Maria Lex mogten voor handen zijn, daar uit Provisioneel de betaalinge te doen. (GAH45); Vrijdag den 3 jan 1800; Ingevolge Besluit van gisteren, is het Request van de Executeur, en Gerechts Dienaars aan de Raaden van Justitie in het voormaalig Gewest Friesland ingezonden, met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raaden van Justities in het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Onzen Executeur, en Gerechts Dienaars, het bijgevoegde Request aan ons gepraesenteerd hebbende, neemen wij zeer eerbiedig de vrijheid. hetzelve ter lecture aan UWL:over te zenden, uit hetzelve zal UWL:Geblijken dat denzelven Executeur zedert den 28 nov des jaars 1798 de Boedel van Dr. E.F.H. in Sequestratie heeft gehouden, zonder dat of zijne Dienaaren, immer eenige betaalinge hebben ontfangen en uit dien hoofde pr Requeste aanvraage bij ons hebben gedaan, daar deeze zaak nog in decis is hangende, en bij eindelijke Terminatie derzelve Zal moeten geblijken tot wiens Laste de Kosten daar over gevallen Zullen moeten koomen, twijffelen wij egter niet, of UWL zullen met ons instemmen, dat de Bewaarders dier boedel, waarvan de meesten of het grootste gedeelte hun Salaris zeer noodig hebben, dienden in middelen tijde hunne betaalinge te erlangen, insgelijks vertrouwen wij dat UWL:ons zullen avoueren dat deeze verschotten niet van den Executeur en nog minder van ons te vergen zijn, het is daarom dat wij UWL:eerbiediglijk koomen Proponeeren, of dezelve niet provisioneel uit de nagelaten Boedel van wijl: Maria Lex tot Conservatie van welke deeze Sequestratie is gefixeert, zonder behoorlijk betaald te werden; Zijnde wijders ons verzoek Zoo gijl:zulks gelieft goed te vinden, en daar in te accordeeren, dat wij dan door UWL:moogen werden geauthoriseerd, de daartoe vereischte Penningen uit dezelve Boedel onder genoegzaam geblij te Ligten- en fin verzoeken wij zeer reverentelijk dat gijl:in dit bijzonder geval daar de reise thans bijna ondoenlijk is, ons gelieft te Excuseeren dat wij deeze Missive niet met eene Boode, maar pr Post overzenden, Solliciteerende teffens UWL:dat gij Uw antwoord, aan ons op dezelve wijs gelieft te doen geworden; Waar meede wij, na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevolen te hebben met de meeste respect verblijven. (GAH45); Voor de afhandeling: zie Maria Lex; (GAH45); Maanden den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Uwe Missive van den 3 deezer, is ons wel geworden, voor de Lecture van, waaren wij onkundig dat de zoo kostbaare Sequestratie van den Boedel van E:F:H., als nog blijft voortduuren, wij kunnen niet voor bij UL:bij deeze gelegenheid te doen reflecteeren, dat het mooglijk beeter waare geweest, op eene minder kostbaare wijze voor het belang der minderjaarige Erfgenaamen, van Maria Lex zorgen, het welk onze eragtens door eene genoegzaame Borgstellinge van de kand van E:F:H. of misschien ook door eenig ander middel niet ondoenlijk waare geweest, te minder nog, daar een aantal effecten tot den Boedel van Maria Lex behoorende bij den Procr:Generaal in bewaaringe zijn, thans nog zouden wij ter voorkoominge van meerdere kosten, het niet geheel vreemd vinden, dat deeze door UWL: ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:H., op de geschikste wijze en met de veiligheid der voorsch Erfgenaamen, meest overeenkomstige wijze, wierde opgeheeven: Wat betreft de door UL:van ons gevraagde Authorisatie om de tot dus verre gemaakte kosten uit den boedel zelve te ligten daaromtrent maaken wij Zwaarigheid UL: verzoek in te willigen, om reedenen dat wij mooglijk na den afloop deezer gansche Zaak bij een regtelijk vonnis zullen moeten beslissen, ten wiens Laste de gemaakte kosten behooren te koomen; Waar meede wij Ulieden beveelen in Godes bescherming, en verblijven UL:goede vrienden. Leeuwarden den 10 jan 1800; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde beslooten den Secretaris Feddema te gelasten, om al het geen noopens dit Susjet gepasseerd was na te zien, en eene Missive tot antwoord te ontwerpen, alles op approbatie van den Raad. (GAH45); Dingsdag den 21 jan 1800. den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Secretaris Feddema ter vergadering voorgeleezen, eene bij hem ontworpen Missive, om ingevolge Besluit van Maandag den 13 deezer te dienen, tot antwoord op de Missive van de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland van den 10 jan daar te vooren, zijnde van navolgende inhoud; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Raaden van Justitie in het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! UWL:gerespecteerde Missive van den 10 deezer, is bij ons wel ontfangen, duid het ons niet kwalijk, dat wij met allen gepasten eerbied, ronduitzeggen, van ons te hebben moeten verwonderen, dat Gijl:voor de Lecture van onze Missive van den 3 deezer, onkundig waard dat de zoo kostbaare Sequestratie der Boedel van Dr. E.F.H., nog bleef voortduuren, daar wij in het geruste idee verseerden, dat Gijl:diesweegens van alles, volkoomen door ons waart geinformeerd, -wij konden ook, het zij ons gepermitteerd te zeggen, in geen ander denkbeeld vallen, en wel om de volgende redenen: zoals wij vermeenen op goede gronden te moogen sustineeren-Toen er herhaalde klagten bij ons waaren ingekoomen, over de zoo veel gerugt maakende zaak betrekkelijk de Administratie der nagelaaten Boedel van wijL:Maria Lex en wij uit dien hoofde ex officio vermeenden verplicht te zijn, daar na onderzoek te moeten doen, en ons voor de belangens der minderjaarige Erfgenaamen, te moeten Intresseeren, hebben wij ter bereiking van dat doeleinde, en de bij ons genoomen maatregelen, daaromtrent in dato den 29 nov 1798 door eene Ampele Missive, den Hoove kennisse gegeeven teffens daar bij inzendende eene staat in welke Situatie wij dien boedel hadden bevonden; Dat onze gehouden Conduite in dat geval bij den Hoove geapprobeerd wierd, hebben wij vermeend gerustelijk te moogen afleiden, uit eene aan ons ingezonden Missive de dato 6 dec 1798, begeleidende een Extract uit een Resolutie op dien zelfden dato, bij den Hove over dat Susjet genoomen, -Hier meede hielden wij de Sequestratie voor gewettigd, en de zaak ten Ppaalen aanhangelijk voor den Hoove, en uit dit oogpoinct het geval beschouwende, is er door ons, nog ten regarde der Boedel van H., nog die van Dr. Stambke iets verder verrigt, dan op dispositie of Speciaale Authorisatie van den Hoove-Wij achten ons in dit gevoelen te meer gesterkt, door een dispositie van den Hoove, in dato den 17 jan 1799 op den Requeste van Dr. E:F:H., gevallen van welke stukken wij hier neevens Authenticque Copien Inzenden, en kortheidshalven de vrijheid neemen UWL:daar toe Eerbiediglijk te renvoijeeren, na den ontvangst van dit Dispositif vermeenden wij, dat er voor ons, niet meer overbleef te doen, dan alleen de Boedel in bewaaringe te houden, in afwagtinge dat H. Borge tot Contentement van de Procr Generaal zoude Stellen, en wij na zulks door UWL:zouden werden geauthoriseerd, om de Sequestratie op te heffen; Terwijl deeze zaak wijder voor den Hoove geventileerd moest worden, konden wij ons niet verbeelden, dat het vorderen van eene zodanige Borgtogt onze zaak kon zijn, maar vermeenden die alleen te weezen van den Procr Generaal, -in deeze Suppositie moeten wij betuigen dat wij ons bevreemd vonden, over de Passage in UWL: Missive voorkoomende, daar toe betrekking hebbende ook hadden wij in den beginne, ons nimmer durven voorstellen, dat deeze Sequestratie van een zoo langen duur geweest zou zijn; Hoe ongaarne wij UWL:attentie, anderzints, met langwijlige details, zouden willen ophouden, hebben wij egter vermeend, om onze denkwijze, en Sustenues, in dit geval voor UWL:open te leggen, ons in deezen niet te konnen bekorten; en fin, neemen wij zeer referentelijk de vrijheid. over een Tweede Passage in UWL:Missive geavanceerd, waar bij GijL:u gelieft te expliceeren, van het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door ons ondernoomene Sequestratie met overleg van E:F:H., op de geschikste, en met de veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomt op wijze wierde opgeheeven, UWL:met voorigen Eerbied te verzoeken, van ons te willen melden, en daartoe Speciaal te Authoriseeren, noopens al het geen UWL:dienstig zouden oordeelen, dat tot menagement van kosten in deezen behoorde te werden gedaan, Wij hebben vermeend dit verzoek aan UWL:te moeten doen, om in deezen niet anders te handelen, als wij omtrent de Sequestratie der Boedel van Dr Stambke gedaan hebben, in afwagtinge van hier op met UWL:antwoord te moogen werden vereerd. Verblijven wij na UWL:in Godes Heilige Protectie aanbevoolen te hebben met diep respect; Welke Missive met unanieme Stemmen bij den Raad prout jacet geapprobeert zijnde, is wijder beslooten dezelve onverwijld door eene der Booden aan de Raaden van Justitie te doen overbrengen. (GAH45); Donderdag den 30 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie, in het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen inhoud; Burgers ! Bij het afzenden onzer Missive van den 10 deezer Was geenzints onze verwagtinge, dat wij met opzigt tot de door UL:in den Jaare 1798 ondernoomen Sequestratie des boedels van E:F:H., immer met UL:in eenige verdere Correspondentie Zouden behoeven te treeden; de Uwe egter van den 21 deezer, maakt zulks noodzakelijk en verpligt ons, om UL:eenigzints meer gedetailleerd te herinneren, hoe zig ten minsten, Zoo ver ons betreft het beloop deezer Zaak heeft toegedraagen; Het was op den 29 nov 1798 dat GijL:ons bij Missive informeerde, dat E:F:H. meede administrator was over den Boedel bij wijlen Maria Lex nagelaaten, dat GijL:? verpligt had geoordeelt om van derzelven betrekkelijk die administratie eenige opening te vraagen; Bij gedagte Uwe Missive was gevoegd eene korte opgaave van den Staat, dier boedel door E:F:H. aan UWL gesuppediteerd; Teffens ook, wierden wij verwittigd, dat GijL:den Boedel van E:F:H. thoen reeds onder Sequestratie had gesteld; Na examinatie van deeze Uwe Missive, en de daar nevensgaande opgaave wierd E:F:H. door ons bij Res:van den 6 dec 1798, gelast om op den 19 dier maand in onze Vertrekkaamer alhier ten overstaan, van Commissarien uit ons midden, aan den Procr. Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels, van wijlen Maria Lex voorts aan denzelven te geeven visie van alle de Stukken, papieren, effecten, Contante penningenen en van alles, wat verder tot voorsch:Boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mogt berustende zijn; Van deeze onze Resolutie gaaven wij UL:bij missive kennis, ten einde GijL:aan hem E:F:H. ter bekoominge der Gerequireerde Stukken tot deszelfs gequestreerde boedel den vereischten toegang zoude verleenen; Dit geschiede, en ook H. verscheen, op de door ons bepaalde tijd, om aan onze Resolutie te voldoen; Na het afloopen deezer Comparitie in het desweegens bij ons ingekoomen rapport van de Procr. Generaal wierd deeze door ons gelast, om in zijn qlt:de drie administratooren der nalatenschap van wijlen Maria Lex volgens de gewoone Stijl van procedeeren voor ons te doen dagvaarden om aan hem ratt off:te doen rekening bewijs en reliqua van hunne gehouden administratie voor zoo verre het aandeel der minderjaarige Erfgenaamen van meergem:Maria Lex betreft; en het zal aan UWL:zeeker niet onbekend zijn dat de procedures hierover geventileerd, op dit oogenblik nog op onze beslissinge wagten; Op het request door E:F:H. intusschen bij ons ingediend, hebben wij gemeend destijds niet anders overeenkomstig deszelfs verzoek te kunnen disponeeren, dan onder de bepaalingen-in het daar opgegeven dispositie voorkoomende zonder hem daar door in zijn regt, ten principaalen enigzints te willen praejudiceeren; In hoe verre nu door hem aan deeze bepaalingen alof niet voldaan zij, is ons tot op heeden nimmer legaal gebleeken, en het gevolg hier van is, dat wij ook notoir van de voortduuring der Sequestratie zijner boedel Legaal onkundig moesten zijn, tot zoo lang wij daar van bij Uwe Missive van den 3de deezer wierden verwittigd; Wij weeten niet, dat van onzen kant, behalven het hier voorengemelde iets van eenig aanbelang in deeze Zaak is verrigt en wij houden ons overtuigd dat GijL:bij eene bedaarde overweeging van onze ten deezen gehoudene Conduite zult moeten avoueren, dat de Sequestratie des boedels van E:F:H. reeds plaats had, voor dat wij van de reedenen welke daar toe aanleiding hadden gegeeven eenige kennis droegen; Het zal UL:dan zeeker, ook niet meer verwonderen, dat wij bij onze voorige Missive aan UWL:te kennen gaaven het niet geheel vreemd te zullen vinden, dat de door UWL:ondernoomen Sequestratie met overleg van E:F:H. op de geschiktste en met de Veiligheid der Erfgenaamen meest overeenkomstige wijze, als nog wierde opgeheeven; Wij hebben gemeend uit hoofde van importante kosten, door deeze Sequestratie veroorzaakt, UWL:dit met een enkel woord te moeten zeggen, schoon wij het eeven zeer, met onze Regterlijke Posten als met de gewoonte van dit Hoff Strijdig Zouden oordeelen, UWL:daar toe de middelen voor te Schrijven of onze Speciaale Authorisatie ten dien opzigte bij Missive aan UWL:te verleenen; Waar meede verblijven UWL:goede vrienden. Leeuwarden den 28 jan 1800; Welk aangenoomen is voor Notificatie. (GAH45)
eylardus Folkardus Harkenroth (vervolg) Woensdag den 28 November 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten Coop-man, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P: Stambke, en E:F:H., waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat H. onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van H. na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden; Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat H. eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd; de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is; Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:H. ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren; Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat H. in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren; Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798; en zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat H. zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur; de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat H., Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln: Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem H. had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL; Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14; de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10; de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert; Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden; Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de Immobile Effecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10; de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren; Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen; Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0 -; Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten; Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0 -; Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0 -; Slot van Rekening; Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4; Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:H., in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen; Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden; Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema; de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat H., het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat H., te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat H. Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Donderdag den 29 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burgers P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum Secretario gesterkt , aan de Vergadering gerapporteerd, het voorgevallene omtrent hunne gehouden bezoigne met de Advocaat H., en ''t geen noopens dien door hun was verrigt, hier vooren geinsereerd; Waar over gedelibereerd zijnde, is na goedkeuringe en volkoomen approbatie, van het verrigte der Commissarien goedgevonden en geresolveerd, alles ten opzigte van de Advocaat H., zoo ten regarde van de Provisioneele bewaaringe van zijn Perzoon, als de Sequestratie zijnes boedels, in die Staat te houden, zoo als het door welgedagte Commissarien gebragt was, voorts de opgemaakte Staat des Boedels, aan de Raaden van Justitie van het voormalig Gewest Friesland, beneffens eene ampele Missive en alle Stukken, wat in deezen ter materie en voorligtinge dienen kan in te zenden, ten fine om zoo mooglijk arme Weduwen, en ouderlooze Weezen recht te doen verschaffen; NB. de Missive is geregistreerd in het ordinaire Copiaboek. (GAH44); Vrijdag den 7 dec 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, Wierde geleezen, eene Ontvangen missive van de Raaden van Justitie, van het voormalig Gewest Friesland, beneffens een Extract uit het Hoffs Resolutieboek, zijnde dezelve Stukken van deezen inhoud als de missive; Burgers ! Wij hebben goedgevonden Ul. bij dezen te laaten toekoomen Copia resolutie genoomen tegen Dr. E:F:H. en Ul. te verzoeken, en Ambtshalven te ordonneeren, ons aan voornde:H. wiens Boedel thans bij Ul. in Sequestratie is, in Zo verre toegang tot dezelve te verleenen dat hij in Staat gesteld worde om aan ''s Hoffs ordonnantie in gedagte resutie Vervat te voldoen; Waartoe ons verlatende, beveelen wij UL:in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Ul. goede vrienden. Leeuwarden den 6 dec 1798; Ge?xtraheert Uit het ''s Hoffs Resolutie Boek, beginnende met den Jaare 1792; den 6 dec 1798; Het Hoff van ''t voormalig Gewest Friesland ordonneert den Advocaat E.F.H. woonagtig te HRL, om op woensdag den 19 dec 1798 ''s morgens te 10 uur praecijs te Compareeren in ''s Hoffs Vertrekkamer op de Concellarie binnen Leeuwarden, en aldaar voor Commissarien uit gedagten Hove, aan den Procr Generaal van dit voormalig Gewest te doen oplossinge van den Staat des Boedels van wijlen Maria Lex voorts aan denzelven te geeven Visie van alle de Stukken, papieren effecten, Contante penningen en van alles wat verder tot voors: boedel eenige betrekking hebbende onder hem E:F:H. mag berustende zijn, zullende het Hoff bij gebreeke dies nader tegen hem H. disponeeren; Na gedaane Collatie tegens de principale deezes, voor zooverre geëtraheerd is, uit voors:Boek met het zelve bevonden accordeeren. Actum den 6 dec 1798. A.L. van Andringa, Ter ordtie van den Hove; Waar over gedelibereerd zijnde, is geconcludeert Conform de aanschrijvingsmissive te handelen en het ingezonden Extract te houden voor Notificatie. (GAH44); Saturdag den 22 dec 1798 ''s Nademiddags vier uur; de Raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde op verzoek en ten koste van de Advocaat E:F:H., dewelke ter vergadering verschijnende, te kennen gaff dat hij ingevolge ''s Hoffs Resolutie de dato den 6 dec l. l. zig voor Commissarien uit den Hove, naamens zijne Administratie over den Boedel van wijl:Maria Lex had gedechargeerd en dat dezelve Commissarien hem hadden gezegd dat wat den Hove aanging, hij Comparant, gaan konde, waar het hem beliefde, -Dat hij Comparant (E:F:H. )hier op, aan welgedagte Commissarien uit den Hove, hadde gevraagd of de Sequestratie van zijne Boedel hier meede dan ook opgeheeven Was, zouden dezelve Commissarien zich daar op tegens hem H. hebben gedeclareerd, dat den Hove geene Legaale Kennis droeg dan zijn Comparants boedel onder Sequestratie Was. -Versoekende hij Comparant dus, dat uit hoofde zijner decharge, en de vooren verhaalde Conversatie met Commissarien uit den Hove, de Sequestratie zijner boedel door de Raad der Gemeente, mogte werden opgeheeven, -Den Comparant E:F:H., hier op verzogt zijnde, van te willen buiten staan, is uit Consideratie, dat het den Raad zeer vreemd, ja zelfs onwaarschijnlijk voorkwam, dat den Hove in dit Importante geval finaal zoude disponeeren, zonder den Raad der Gemeente daar van kennisse te geeven, als Supponeerende den Raad dat den Hove in deezen wal zoude handelen zoo als in alle andere gevallen de Crimineele Justitie betreffende plaats heeft, na rijpe deliberatie goedgevonden, aan de Advocaat H. in Substantie te antwoorden dat de Raad der Gemeente difficulteerde zonder speciale Authorisatie van den Hoove aan zijn verzoek te voldoen, egter dat het hen aangenaam zoude zijn, zoo hij zig daar over aan den Hove geliefde te adresseeren het geen aan hem Weder binnenstaande door de Praesident Pettinga is te kennen gegeeven. (GAH44); Donderdag den 3 jan 1799; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Geëtraheerd uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, de Requeste van mr. E. Folc:H., woonende te HRL, te kennen geevende, dat zijn boedel is in Sequestratie genoomen door de Raad der Gemeente van voorsch:Stad, en dat hij daar door buiten staat is om eene goede bereekening over zijnen boedel te maaken, en voor den 1e jan 1799 te betaalen het eerste Termijn van de Heffing van vier ten hondert, van zijne bezittingen volgens Publicatie van den 30 nov 1798 Verzoekende om die reedenen prolongatie van tijd tot betaalinge van voorsch:eerste Termijn tot dat het Tweede moet worden betaald, of tot agt daagen nadat de Sequestratie ten zijnen huize zal zijn opgeheeven, voorts geconsidereerd zijnde, dat de Suppliant in de volstrekte onmooglijkheid is gesteld, om aan de vereischtens van gedagte publicatie noopens het fourneeren van het Eerste Termijn der heffing te voldoen, door de maatregulen van voorziening, welke de Raad der Gemeente teegen den Suppliant heeft genoomen; Is na deliberatie goedgevonden, en verstaan, aan den Suppliant te accordeeren, gelijk geschied bij deezen prolongatie van den tijd tot betaalinge van het eerste Termijn der voorngemelde heffinge der tijd waar op het Tweede Termijn van dezelve moet worden gefourneerd, of tot den agtste dag na de opheffinge der Sequestratie van zijne goederen, indien dezelve voor den gepraefigeerden tijd tot betaalinge van het Tweede Termijn mogt invallen; Voorts de Raad der Gemeente van HRL te Authoriseeren, gelijk dezelve geauthoriseerd word bij deezen, om des Suppliants fournissement van het Eerste Termijn der geldheffing te ontvangen op den tijd in deezen bepaald, en hetzelve met de fournissementen van het Tweede Termijn te doen, overbrengen, aan den Comptoire der Lijfrenthen; en zal Extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL en uitgegeeven aan den Suppliant tot authorisatie en narigt respective. Leeuwarden den 27 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 4 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Commissie der Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige gewest Friesland Zijnde van navolgende Inhoud; Burgers ! Alzoo bij Rese (= Resolutie) van 6 jan 1796 aan de Curatoren over den perzoon en goederen van Thomas van Slooten geaccordeert is, om bij de voldoening van het 2de termijn 50 ste penn:tevens te voldoen het Eerste Termijn:- en Wij nodig hebben te weten of Zulks geeffectueerd is; -Zoo requireeren wij dien aangaande berigt van Ul:binnen agt dagen a dato dezes:-alsmeede od Wegens F:H. ook voldaan zijn het 1 ste en 2de termijn in de heffing van de 4 pcto voor betaling. Heil en Broederschap. Leeuwarden den 1 ste mrt 1799 5de J:dr B:Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden den Burger Simon Frieseman als Curator over de Perzoon, en goederen van Thomas van Slooten, en Doctr E:F:H. op het Huis der Gemeente te Verzoeken en dezelve over den Inhoud dier missive te verstaan, Zoo als ook daadelijk is geschied, -hebbende den eerstgemelde door genoegzaame bewijzen getoond, aan het gerequireerde voldaan te hebben, en den laatst genoemde betuigd, niet te hebben voldaan, uithoofde dat hij Zich daar toe buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijne boedel nog onder Sequestratie was, waar over hij Zich bij Requeste aan het Intermediair Administratif Bestuur had geaddresseert, -Zijnde wijders beslooten, hiervan op morgen pr missive aan voorzeide Commissie Kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 5 mrt 1799; Ingevolge besluit van gisteren, is navolgende missive aan de Commissie van Finantien, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalige Gewest Friesland afgezonden; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie van Financien uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest Friesland; Burgers ! Ter voldoeninge aan den Inhoud van UWL:missive van den 1sten deezer, hebben Wij hier neevens Zeer gedienstig de eer te berigten, dan ten opzigte van het gerequireerde, omtrent de Curatoren over de Perzoon en goederen, van Thomas van Slooten, om bij de voldoeninge van het 2de Termijn der 50 ste Penn:teevens te voldoen het 1 ste Termijn, Zeker een Abuis Zal Zijn, wij supponeeren, dat UwL: hiermede Zullen bedoelen, de heffing der 25 ste Penning, gearresteerd den 22 okt 1795, en dit Zoo Zijnde, Zoo als het niet anders Zal kunnen Weezen, dan hebben de Curatoren ons getoond, dat zij het 1 ste x 2de Termijn, op Zijn tijd hebben voldaan, ende resterende vier Termijnen in eens, om van de gestatueerde Korting te Profiteeren, - ontrent de Perzv E:F:H., deeze heeft ons betuigd, voor zich zelven niet voldaan te hebben, uithoofde dat hij Zich buiten de mogelijkheid bevond, door dien Zijn boedel nog onder Sequestratie Was, dat hij hier over request gepraesenteerd had, Waar op hij nog geen berigt had ontvangen dan ten aanzien van Zijne Qualiteit, als Administrator, over de nagelaten boedel van Wijl:van Marijke Lex had hij voldaan, volgens Zijne betuigenis. Waarmede vermeenende, aan het gerequireerde van UWL:te hebben beantwoord, verblijven wij na toebede van Heil. HRL den 5 mrt 1799 5de J:d:B:V:. (GAH44)
Francina Harkenroth huwt met Louis Pierre Couliboeuf de Blocqueville op 18 apr 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808
Maria Elisabeth Harkenroth huwt met Pieter Klaassen van der Brug, beide van HRL, geproclameert den 18-20 en getrout den 25 aug 1754; begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 5, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters van der Brug, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Auckjen Pieters van der Brugh, ged 10 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader is Coopman
IJsbrandus Eil Harkenroth predikant Luth. kerk 1741-1744; huwt met Anna van Clauwen; vdGaast begraaflijst
Antje Harkens (?); van Franequer, huwt met IJpe Willems Claarkamp, van HRL, geproklameerd den 3 jun en den 10 dito en den 17 jun getrouwt
Aagje Harkes geb 2 jan 1788, ged 22 jan 1788 Grote Kerk HRL, dv Harke Johannes en Metje Sierks van der Ley
Aaltje Harkes zie ook: Aeltje Hendriks; Jurjen Okkes ende A.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Harke Geerts desselfs vader, 31 dec 1745; huwt met Jurjen Ockkes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jan 1746 en doen ook getroud in de Westerkerk; kind: Harke Jurjens, ged 13 nov 1746 Grote Kerk HRL
Aaltje Harkes geb 7 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Harke Jurri?ns en Diuwke Dirks
Age Harkes van Almenum ende Trijntie Hijles van HRL, huw.aang. 21 jun 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Neef Lammert Gerrits; huw.aang. HRL 1738
Age Harkes Rein Feites ende Sijtske Harkes beide van HRL, koomende voor de Bruid desselfs broeder A.H., 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Age Harkes van Almenum, huwt met Aafke Sierks, van Arum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 jun 1765 met attestasie
Ake Harkes zie: van der Stok; huwt met Rienk/Rients Ruurds Bakker
Allert Harkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 135:10:0 weegens 20 17/20 schou geleeverde turf, het schouw tot 5 1/2 glds, waaronder gereekend is f. 20:17:0 voor het dragen en meeten derzelver turf, quit. no. 1, 2 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 126:0:0 voor geleverde 21 schou turf en voor werkloon, quit. no. 1, m14 dec 1772. (GAH1104); id. f. 86:2:0 voor 20 1/2 schou turf, alsmede voor werkloon, quit. no. 6, 19 nov 1773. (GAH1104); id. f. 83:4:0 voor 12 schouw en 32 korven turff f. 6 1/2 Gld, dragen en meten etc f. 13:2:0, dus tesamen f. 96:6:0, ord. no. 3, 27 mrt 1784. (GAH1115); id. 65 :0:0 voor geleverde turf en f. 13:19:0 voor werkloon, ord. no. 1, 9 dec 1778. (GAH1110); id. f. 65:18:0 wegens geleverde doek, quit. no. 21, 2 sep 1788. (GAH1120)
Anke Harkes geb 16 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Harke Jurjens en Dieuwke Dirks
Anske Harkes begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anskje Harkes geb 1802 HRL, ovl 6 okt 1815 HRL; BS ovl 1815
Antie Harkes zie: van der Stok
Antje Harkes Johan Fredrik Alco ende A.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Harke ..., 18 Oct 1749; huwt met Johan Fredrik Alco, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 octob en 2 Novemb 1749 de 19 dito getrouwdt
Auke Harkes zie: Uilkema
Aukje Harkes geb 27 aug 1806 HRL, ged 9 sep 1806 HRL, N.H., dv Harke Gerrits en Grietje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1806
Bodes Harkes Allardus Laquert tot HRL. voor een sesde part, Jan Croese tot HRL. voor een sesde part, Eduardus Nauta tot HRL. voor een sesde part, Teye Pieters Erven voor een vierde part, Jan Wybrens wed. voor vyf vier-en-twintigste parten, en Wybren Jans Nauta voor ??n vier-en-twintigste part, allen eigenaars van plaats 31 in Ternaard, Westdongeradeel, meyer is H.B. ; bron: Cohieren der stemmen 1728
Cornelis Harkes zie: Bolman; C.H. ende Trijntje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Tjerks, goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL; K.H. en Trijntje Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd den 22daaraan volgende; kind: Tjietske Cornelis, geb 9 feb 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Daniel Harkes zie: Hoogterp
Dieuwke Harkes huwt met Joost Johannis, kind: Harke Joosten, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Dieuwke Harkes huwt met Frederik Jans op 23 jan 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Dieuwke Harkes geb 1756 Oosterbierum, ovl 14 feb 1847 HRL, huwt met Tjerk Wybes/Pieters Faber, dv Harke Meinderts en Jeltje Sjoerds; BS ovl 1847; 1857 overlijdens; Tjerk Pieters en D.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwd; oud 85 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: Pieter Tjerks, geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: Harke Tjerks, geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Tjerks, geb 16 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL, vader als T. Wybes
Doeke Harkes ovl 3 nov 1794 HRL, oud 59 jaar; huwt met Aaltje Hendriks, kind: Rinkje Doekes, ged 6 mei 1770 Westerkerk HRL; kind: Hendrik Doekes, ged 2 apr 1772 Grote Kerk HRL
Gale Harkes huwt met Foekje Foppes, beide van HRL, geproclameert den 1 Juni-8 en getrout den 16 dito 1754 in de Westerkerk; kind: Fopke Gales, ged 7 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Gale Harkes van Achlum, huwt met Antie Hendriks, van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 mei 1760; kind: Harke Gales, ged 22 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Gales, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Gale Harkes van Almenum, huwt met Gadske Cornelis, van HRL, geproclameerd de 27 okt en de 3-10 en getrout den 19 nov 1771
Geertje Harkes Freerk Jans ende G.H. beide van HRL, komende wegens de bruid Joannes Freeks desselfs swager, 18 dec 1751; huwt met Freerk Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 26 desember 1751 en den 2 jan 1752 den 18 dito getrouwdt
Gerrit Harkes zie: de Groot; Gerrijt Jansen en Grietje Gerrijts de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.H. deszelfs vader, 10 aug 1805; ondertrouw HRL; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier na geinsereerde acte van Notorieteit het daarachter gestelde vonnis gegeven; Op heden den tweeden Mei een duizend agt honderd vijftien, Compareerden voor ons fungerend Vrederegter van het Canton HRLProvintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewoone teregtzitting Folkert Reins Gerbranda Schoenmnakersknegt, Jacob Jelles Schoonhoven Schoenmakersknegt, Hedde Koops Sjouwerman, Teunes Wouters, koorndrager, Arnoldus Pieters Pannebakker, Jacobus Fransen de Zwaan, schoenmakersknegt en Anske Alles Dijkstra Bakkersknegt alle wonende te HRL geloofwaardig en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van Sijdske Gerrijts de Groot Werkvrouw wonende te HRL wiens ouders Zijn geweest G.H. en Antje Oedses Doornstra gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek Zij mits dezen voldoende verklaren te weeten dat genoemde Sijdske Gerrijts de Groot is geb den sestiende mei Een duizend zevenhonderd twee en negentig te HRL, dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren vermits dezelve van doopsgezinde afkomst Zijnde, bij hare geboorte niet is ged en het houden van geboorte Acten bij die Godsdienstige gezindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige regering alhier geheel niet pleegde geschieden, gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij alle ten tijde van hare geboorte mede te HRL in hare buurt Wonende, Zich uit onderscheidene omstandigheden Zulk kunnen herinneren, als hebbende gemelde Sijdske Gerrijts de Groot, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en hare Ouders hebben gehad, Waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onze Griffier Getekend, Zijnde ons alvorens uit een Certificaat door den Heer Burgemeester van deze Stad afgegeven voldoende gebleken dat voornoemde Sijdske Gerrijts de Groot onvermogend is om eenige Kosten van gezegelde Stukken, die bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te kunnen betalen, hebbende de Comparanten Hidde Koops en Theunis Wouters verklaard niet te kunnen schrijven. Gratis geregistreerd te HRL den zesden mei 1815 f? 137 Verso vak 1; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Luitje Saskers, Cornelis de Boer, G.H., Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers Johannes Hartmans, Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, G.H., Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd; ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad; Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan; Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden; de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat; deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen; Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd; en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden; Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers; Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Grietie Harkes Jelle Jans van HRL. ende G.H. van Bolsward, koomende weegens de bruid Age Alberts, meester schoenmaker alhier, 25 Apr 1750
Harke Harkes zie: de Groot; (2x)
Harmen Harkes ovl voor 1791; zie ook: Harke Harmens, zoon; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 22:2:0 weegens geleeverde carnemelk, quit. no. 6, 10 feb 1789. (GAH1121); id. f. 24:17:0, quit. no. 15, 26 apr 1789. (GAH1121); id. f. 18:19:0, quit. no. 25, 23 jun 1789. (GAH1121); id. f. 24:14:0 wegens 152 vaten carnemelk, quit. no. 30, 11 aug 1789. (GAH1121); id. f. 23:4:0 voor geleverde karnemelk, quit. no. 9, 28 dec 1789. (GAH1122); id. wed. H.H. ontv f. 22:18:0, quit. no. 22, 16 feb 1790. (GAH1122); id. f. 21:15:8, quit. no. 29, 13 apr 1790. (GAH1122); id. f. 21:12:4, quit. no. 37, 16 jun 1790. (GAH1122); id. f. 24:14:0, quit. no. 41, 17 aug 1790. (GAH1122); id. f. 24:1:0, quit. no. 46, 18 okt 1790. (GAH1122); id. f. 22:8:8, quit. no. 3, 21 dec 1790. (GAH1123); id. 24-1012, quit. no. 12, 8 feb 1791. (GAH1123); id. f. 21:15:8, quit no. 18, 19 apr 1791. (GAH1123); id. f. 25:10:4, quit. no. 27, 21 jun 1791. (B112 3); id. f. 22:18:4, quit. no. 32, 16 aug 1791. (GAH1123); is, f. 24:17:4, quit. no. 37, 13 sep 1791. (GAH1123); id. f. 24:7:0 wegens 150 vaten carnemelk, quit no. 37, 20 okt 1789. (GAH1121); id. f. 23:17:12 wegens geleverde karnemelk 14 dec 1791, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 20:12:12, 7 feb 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 26:19:8, 17 apr 1792, quit. no. 9 (GAH1124); id. 12 jun 1792, quit no. 15 (GAH1124); id. f. 26:0:0, 7 aug 1792, quit. no. 19 (GAH1124); id. 16 okt 1792, quit. no. 26 (GAH1124); id. f. 22:11:12, 11 dec 1792, quit. no. 31 (GAH1124); id. f. 23:1:0, (vanaf nu als: Harke Harmens), 12 feb 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 26:6:0, (nu: Harke Harmens), 9 apr 1793, quit. no. 10 (GAH1125); id. f. 21:12:4, 11 jun 1793, quit. no. 16 (GAH1125); id. f. 23:1:8, 13 aug 1793, quit. no. 19 (GAH1125); id. f. 24:7:8, 15 okt 1793, quit. no. 23 (GAH1125); id. f. 23:8:12, 17 dec 1793, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 18:13:12, 18 feb 1794, quit. no. 6 (GAH1126); id. f. 21:12:4, 15 apr 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 9:12:8, 15 apr 1794 (GAH1126)
Hendrik Harkes geb 16 jan 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Harke Hijlkes en Grietje Hendriks
Hendrik Harkes huwt met Ientje Douwes, kind: Harke Hendriks, geb 18 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL
Hendrikje Harkes geb 11 dec 1778, ged 5 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Harke Hylkes en Grietje Hendriks
Jacob Harkes ovl voor 1815; huwt met Geeske Meinderts Ellinga op 16 sep 1806 HRL, komt van den Helder in 1806, laatste afk. 31 aug 1806; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1815; wed. J.H. gebruiker van wijk C-025, medegebruiker Ant. B. de Vries, kleermaker, P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel, J. Wider wed., eigenaar is T. Kabbeljauw wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-241, gebruiker is Willem Dijkstra, touwslagersknegt, 1814. (GAH204); J.H. van de Helder en G.M. Ettinga van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Jan Harkes huwt met Antje Pieters; BS geb 1811
Johannes Harkes geb 2 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Harke Johannes en Metje Sierks van der Ley
Johannes Harkes J.H. van Balk en Geeske Klaases van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en vervolgens met astestatie van hier naar Balk vertrokken om aldaar in den huw staat te worden ingezegend, en op 14 nov te Balk getrouwt volgens attestatie van daar van 16nov, get:C. Jongsma, v. d. m., en IJgrom Edsgers, Schoolmeester
Johannes Harkes zie: Pottinga; (2x)
Jurjen Harkes zie: van der Stok
Jurjen Harkes ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL, zv Harke Jurrijens en Dieuwke Durcks
Maayke Harkes geb 11 mei 1772, ged 26 mei 1772 Grote Kerk HRL, dv Harke Sijtzes en Antje Jacobs
Meinte Harkes ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Harke Meintes en Jeltje Sjoerds
Minke Harkes ovl 5 may 1790 HRL, oud 30 jaar; huwt met Teunis Willems, kind: Willem Teunis, geb 21 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL
Mintje Harkes Rinse Heldses en M.H., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Paulus Harkes ovl 3 apr 1804 HRL, oud 51 jaar; huwt met Klaaske Douwes, kinderen: Tjitske Paulus en Harke Paulus, zijnde geb de eerste den 12 apr 1780 en de laatste den 23 apr 1777, ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL; kinderen: Douwe en Dieuke Paulus, tweelingen, geb 23 nov 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL
Paulus Harkes geb 28 apr 1808 HRL, N.H., ged 19 jun 1808 HRL, zv Harke Paulus en Hepke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Pier Harkes ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Harke Piers en Antie Horatius
Pieter Harkes huwt met Jeltje Saapes, kind: Harke Pieters, geb 26 sep 1782, ged 26 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Pieters, geb 2 mrt 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Rinse Harkes turfschipper 1761
Rinske Harkes van Midlum, huwt met Teedse Abrahams van HRL, geproclameerd de 25 Septemb:en de 2 en getrout de 9 okt 1763
Rinske Harkes Anne Scheltes van Pingjum en R.H. van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 feb 1799 HRL; met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 14 feb 1779 volgens ingebragt getuigschrift
Sytse Harkes Eelke Bernardus en Antie Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid S.H., desselfs Schoonsuster(!); huw.aang. HRL 1735; huwt met Maeyke Dirks, kind: Harke Sijtses, ged 2 okt 1740 Grote Kerk HRL; S.H. en Mayke Dirks, beyde van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Auke Aukes, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cytze Harkes ged 8 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Harke Cijtzes en Gatzke Johannes
Sytske Harkes huwt met Rein Feites, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en de 4 jun en getrouwt den 18 dito 1741; Rein Feites ende S.H. beide van HRL, koomende voor de Bruid des selfs broeder Age Harkes, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sytske Harkes geb 9 okt 1808 HRL, ged 6 dec 1808 HRL, N.H., dv Harke Gerrits en Grietje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1808
Tetje Harkes begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Harkes ovl 1 sep 1794 HRL, oud 33 jaar
Trijntje Harkes zie: Pottinga
Trijntie Harkes ged 30ju1767 Grote Kerk HRL, dv Harke Cijtzes en Gatske Johannes
Tryntje Harkes geb 2 aug 1784, ged 24 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Harke Johannes en Metje Sierks van der Ley
Trijntje Harkes huwt met Sijbren Serps op 30 jul 1809 Dongjum, wonende te Dongjum 1809, laatste afk. 23 jul 1809; huw Grote Kerk HRL 1809
Trijntje Harkes huwt met Hendrik Lolkes op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 10 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Hendrik Lolkes ende T.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vroedsman Rein Faber, 26 okt 1793; ondertrouw Hark; Hendrik Lolkes en T.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 10 nov 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelfden dage
Trijntje Harkes kind: Metje, geb 6 nov 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Ymkje Harkes geb 1755 Tzummarum, ovl 8 okt 1824 HRL, huwt met Douwe Dijkman; BS ovl 1824; Douwe Claasen ende IJ.H., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, goede bekende, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Douwe Klaasses en Y.H., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 12 daaraanvolgende; kind: Klaas Douwes, geb 3 aug 1788, ged 2 sep 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Douwes, geb 20 feb 1790, ged 21 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Albert Douwes, geb 25 nov 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Dieuwke Douwes, geb 2 apr 1796, ged 26 apr 1796 Grote Kerk HRL; Jelle Jentjes van Achlum en IJ.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 feb 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...; kind: Tjitske Jelles, geb 23 dec 1784, ged 16 jan 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Jelle Jentjes
Yttje Harkes ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL, dv Harke Piers en Antje Horatius
Wilhmijntje van Harmade huwt met Bart Born, kind: Roelof Barts Born, ged 20 okt 1765 Grote Kerk HRL
Pierkjen Rienks Harmanides geb 1 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ages Harmanides en Hielkjen Taekes Hanja, met het schip liggende te HRL
Rienk Ages Harmanides huwt met Hielkjen Taekes Hanja, kind: Pierkjen Rienks Harmanides, geb 1 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, met het schip liggende te HRL
Grietje Harmannus oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-174; VT1839
Andries Harmanus zie: Bloemer
Anna Catharina Harmanus Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Twaalfde jan is Geboren Anna Catharina, dv Harmanus Jans & Anna Wips. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Anthony Harmanus zie ook: Riddersteen; huwt met Pietje Harmens, kind: Aukje Anthonys, geb 19 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL
Douwe Harmanus geb 23 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Nannes en Hiltje Ottes
Engeltje Harmanus Bernardus Johannes en E.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Jans, goede bekende, 9 may 1789; ondertrouw HRL; Bernardus Johannis en E.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den ten zelfden dage
Henricus Harmanus ovl voor vele jaren te HRL, huwt met Christina Hendriks, kind: Nicolaas Vulsma, geb 1777 HRL, in leven werkman te HRL; BS huw 1832, ovl 1850
Jan Harmanus woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:4:0; (b650)
Marcelis Harmanus zie: Tamboezer; (2x)
Maria Harmanus Johannes Eeuwes ende M.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmanus Jurjens, 26 jun 1790; ondertrouw HRL; kind: Elizabeth Johannes, geb 20 okt 1810, ged 4 nov 1810 Grote Kerk HRL
Taeke Harmanus zie: Tamboezer
Trijntje Harmanus geb 8 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL, dv Harmanus Jans en Antje Hemkes
Walke Harmanus huwt met Neeltje Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 Novem: en getrout de 4 dec 1757; kind: Hendrikje Walkes, ged 11 mrt 1759 Westerkerk HRL; kind: Hinke Walkes, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Walkes, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als H. Hermanus; kind: Aaltje Walkes, ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL; Pieter Luitjes Faber en Hendrikje Walkes Dortman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.H. deszelfs vader, 17 apr 1790; ondertrouw HRL; ovl 5 mrt 1805 HRL, oud 68 jaar; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650)
Willemke Harmanus zie: Spannenga
Zwaantje Harmanus zie: Holmans
Jan Freerks Harmanuszoon Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is Feike Claasen Burghout, Matroos in ''s Lands dienst ter zaake dezelve volgens zijne eigene Confessie, een Persoon J.F.H. zoon genaamd ten huize van een vrouwspersoon in de Wandeling Ammenitske genoemd, een stoot op de Borst gegeven had, geboet voor vijf Goudguldens boven de kosten en misen der Justitie. (GAH43)
Geertruid Harmen zie ook: Vrelink; Geert Harmens ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Dirks, goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; Geert Harmens en G.H., beidevan HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jelte Harmen zie: Radsma
Jeltje Harmen Jelle Klaassen Overdijk en J.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tieerd Harmen Geertie Harmens en Jacob Fransen, beyde van HRL, huw aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Reinder Pijters en Susanna Jocchums, beide van HRL, huw.aang. 22 mei 1734 HRL, comende voor de bruid T.H., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734; T.H. ende Pietje Pieters, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd Minne Abes, mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aafke Harmens zie: Broos, Cornel, Wassenaar
Aefjen Harmens huwt met Jan Holman, kind: Jan Jans Holman, ged 14 jun 1750 Westerkerk HRL
Aafke Harmens huwt met Hendrik derks; BS huw 1814
Aafke Harmens huwt met Dirk Cornelis Lautenbach, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764; DTB N.H. HRL, BS ovl 1826; kind: Cornelis Dirks, ged 21 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Dirks, ged 24 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Dirks Lautenbag, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Dirks Lautenbach, ged 16 mei 1771 Grote Kerk HRL
Aaltje Harmens zie: Kamp
Aeltie Harmens ende Jan Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Harmen Arents, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Aeltje Harmens Jan Jansen Groen ende A.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid Beernt Alpherts, bontweever, en vertoonde consent van des bruids olders tot Heek in Munsterland, 1 Aug 1744; huwt met Jan Janzen Groen, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt
Aeltje Harmens huwt met Hendrik van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1745 en doen ook getrouwt
Aart Harmens geb 14 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Harmen Aarts en Metje Geerts
Aaltie Harmens huwt met Arend Tijssen, beide van HRL, geproclameert den 26 Janne: en de 2 Feber: en getrout den 9 Feberwari 1755
Abe Harmens (niet vermeld van waar), en IJdske Jacobs, van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende Voor de bruid Pieter debarias, (?); huw aang. HRL 1736
Abe Harmens ged 6 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Alberts en Trijntje Abes A.H. en Aafke Eeltjes, zijnde laatst geproclameert op 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Abeltje Harmens Johannes Bensonides ende A.H., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Feykes Camsma, haar Broodheer, 13 Apr 1748; huwt met Johannis Bensonides, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 apr 1748 en den 12 May getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Akke Harmens huwt met Pieter Dirks, kind: Dirk Pieters, ged 19 okt 1752 Westerkerk HRL
Akke Harmens huwt met Roelof Arjens de Vries op 11 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; Roelof Arjens de Vries en A.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arjen de Vries onder productie van genoegzaam bewijs, 27 okt 1804; onder. tr. HRL
Albert Harmens zie: Rouing, Stuur
Albert Harmens ende Meynsien Jans, beyde van hier, huw.aang. 21 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd desselfs Broeder Coert Jansen; huw aang. Gerecht HRL 1733
Albert Harmens ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Harmen Alberts en Trijntje Abes
Albert Harmens geb 6 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans en Tetje Walings
Aldert Harmens zie: van der Zee
Anke Harmens huwt met Jan Zwart; BS ovl 1837
Anna Harmens (M.A. ); zie: Arends, Klumpert, (2x) Schoonhoff
Anna Maria Harmens ged 21 feb 1761 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jansen en Berber Stoop
Anne Harmens zie: Stavenga
Anneus Wygers Harmens geb 10 dec 1804 HRL, ovl 14jan893 HRL, 1e huwt met Dina Lambsma Tuinhout op 17 aug 1826 HRL, huw.afk. 6 en 13 aug 1826 HRL. en Minnertsga, 2e huwt met Baudina Fontein op 15 aug 1839 HRL, N.H., zeehandelaar in 1851, huw.get. bij C. Harmens en A. Ledeboer, broeder bruidegom, 1827 ged 20 jan 1805 HRL, zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1826, huw 1827, ovl 1827, huw 1839, ovl 1893, bev.reg. HRL 1851 wijk E-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-061; VT1839; A.W.H. eigenaar van percelen nrs. 1178 en 1179 te HRL, boterkoper, woonplaats HRL, legger nr. 270, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 78 en 430 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 26 en 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Anthony Harmens ovl 20 okt 1789 HRL, oud 65 jaar; huwt met Odille Gerrits, kind: Antje Anthonis, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Anthonis, ged 7 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antje Anthonijs, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Antonijs, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Anna Anthonis, ged 16 aug 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; kind: Marijke Antonijs, ged 30 apr 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Odilla G. ; dopen Grote Kerk HRL
Antje Harmens zie: Bok, Klumper, Nijhuis, van Rooyen, de Vries
Antje Harmens Deeze bewijzen bestaande in twee acten van bekendheid. twee van overlijden en twee certificaten van onvermogen behorende tot de huwelijksacte van Pieter Jans Weever en A.H. dato 31 aug 1815 op Fol. 55 van het Register. In kennisse van onze Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie dat A.H., van beroep werkster, geb te HRL en wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 20 jul 1815; Op heden den vierentwintgiste July Een duizendachthondert vijftien, Comparereerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen dese Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Sijno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, Turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzocht zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van A.H., werkster, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Harmen Klumper en Fokjeltje Hendriks, gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde A.H. is geb te HRL den tiende mrt Een duizend zevenhonderd drieentachtig, dat deselve geen Acte van geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve niet is ged en het houden van geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij dese A.H. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hare ouders hebben gehad, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid. met ons en onsen Griffier getekend, nadat ons alvorens uit een certificaat door den Heere President Burgemeester deser Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige perzonen in dato den twintigste dezer maand July ten gevolge van het besluit van Z.M. in dato den Negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze A.H. onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL den vierentwintigsten July 1815, F? recto vak 5
Antie Harmens en Berent Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Lucas Jansen; huw.aang. HRL 1735
Antie Harmens van Dronrijp, ende Aitse Rinties van HRL, huw.aang. 16 apr 1735 HRL; komende voor de bruid Eelke Rinses; huw.aang. HRL 1735
Antje Harmens huwt met Lens Gerrits, kind: Gerben Lenses, ged 20 feb 1741 Grote Kerk HRL; Lens Gerrijts ende Antie H., beyde van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL, komende voor de bruid Harmen Warners, desselfs Swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Harmens huwt met Andries Tjerks, kind: Tjerk Andries, ged 6 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Tjerk Andries, ged 13 jul 1749 Westerkerk HRL
Antje Harmens geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Harmen Gosses en Sjoerdje Pieters
Antje Harmens geb 26 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
Antje Harmens geb 31 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Harmen Eilerts en Rinske Teunis
Antje Harmens oud 64 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk G-174; VT1839
Antje Harmens Johannes Jakobs Ros? van Amsterdam en A.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Antje Harmens Bernardus Bessing en A.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Antje Harmens Herman Tuining en A.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 feb 1775 HRL, en toen getrouwd
Antje Harmens begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Harmens ovl 11 feb 1803 HRL, oud 70 jaar; vl. 26 mrt 1792 HRL, oud 75 jaar; ovl 22 jan 1793 HRL, oud 63 jaar; ovl 11 nov 1790 HRL, oud 67 jaar
Antje Harmens geb 1736 ... , ovl 25 jul 1816 HRL, huwt met Bernardus Besling; BS ovl 1816
Antje Harmens geb 1773 HRL, ovl 5 mei 1851 HRL, huwt met Ate Folkerts Nauta op 17 mei 1807 HRL, N.H., dv Geert H, en Metje Geerts; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-169; Ate Folkerts en A.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Folkerts Ates, geb 19 jun 1810, ged 8 jul 1810 Grote Kerk HRL DTB330
Antje Harmens huwt met Gooitse Lieuwes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802; kind: Harmen Gooitjes, geb 31 dec 1796, ged 22 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Goosjes, geb 8 okt 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, vader moet zijn: Gooitse L.
Antje Harmens huwt met Ellert Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 17-24 -31 jul 1740 en getrouwt den 6 Augustus; Ellert Jurjens ende A.H. beide van HRL, komende voor de bruid Meye Harmens, 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hart Eilerts, ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, vader als Eilert J. ; kind: Harmen Eilerds, ged 11 dec 1740 Westerkerk HRL
Antje Harmens Jan Romkes ende A.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruid Lieuwe Alles en verklaerde des bruydegoms vaeder dat dit met sijn consent was, 2 mei 1744; huwt met Jan Romkes, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Baukje Jans, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Antje Harmens Tjallingh Gerlofs ende A.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Sible Lodewijks, 20 Aug 1746; huwt met Tjallingh Gerlofs, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Augusti en den 4 Septemb 1746 en doen ook getrouwdt
Antje Harmens huwt met Arent Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 10 sep en den 17 dito en den 24 dito en den 25 Febrij 1753 getrouwdt
Antje Harmens huwt met Douwe Roelofs, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755
Antie Harmens huwt met Pijter Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 19 jun 1757; kind: Romkje Pieters, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Antje Harmens van Franequer, huwt met Albert Hendriks, van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout met attestasie de 27 dito 1760
Antie Harmens huwt met Teunis Clasen, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 jun en getrout de 25 jul 1762
Antie Harmens huwt met Jan Hoites, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 dec 1763; kind: Harmen Jans, ged 9 nov 1766 Grote Kerk HRL
Antje Harmens huwt met Jacob Jarigs, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mrt en getrout de 1 apr 1764
Antie Harmens huwt met Willem Emmeriks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 nov 1764
Antie Harmens huwt met Johannes ten Lichtenberg, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en 2 jun en getrout de 9 dito 1765
Antje Harmens huwt met Hendrik Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 sep 1765
Antje Harmens huwt met Beernd IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 jul en getrout de 4 aug 1771; kind: Trijntje Berends, geb 21 jun 1772, ged 11 aug 1772 Grote Kerk HRL
Anthonius Harmens zie: Beuker, Riddersteen
Antoni Harmens A.H., militaire soldaat, ende Odilia Gerrits, beyde van HRL, koomde weegens de bruid desselfs steevaeder Hans Warners, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capt. R. Suur, 4 Jul 1750; huwt met Odelia Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwdt
Arend Harmens hm ... , kind: Antje Arends, geb 1774 HRL; BS ovl 1823
Arent Harmens A.H. ende Hiltje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Warners, 25 Jan 1749; huwt met Antje Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 10 sep en den 17 dito en den 24 dito en den 25 Febrij 1753 getrouwdt
Arnoldus Harmens zie: van der Zee; Arnoldus Harmens ende Riemke Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Harmens Visser, goede bekende, 22 feb 1794; ondertrouw HRL; Gerrijt Harmens Poelhuis ende Sjoukjen Hendriks, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd A.H. deszelfs schoonbroeder 28 mrt 1795; ondertrouw HRL; ovl 3 dec 1804 HRL, oud 37 jaar; A.H. en Riemke Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 9 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vier den derde dec is Overleden A.H. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & negentig den Vier en twintigste jan is Geboren Anna dv A.H. en Riemke Hendriks. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 7 mei 1816; Donderdag den 19 okt 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde aan A.H., Hospis in Sayen en Bayen geaccordeert om tot Sondagavond te mogen laaten Speelen, met recommandatie om zorg te draagen dat daar door geen ongeregeldheeden gebeuren. (GAH43); Maandag den 19 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden, in plaatze van Jielles Johannes Adema, Welke zijnen Post als koorndraager door dien hij zich in ''s Lands dienst ter Zee had ge?ngageerd, niet meer konde Waarneemen in deszelfs plaats aangesteld den Burger A.H., en heeft dezelve Staande Vergadering den eed gedaan, onder Persistement van de Burgerverklaaringe van den 11 mrt 1796. (GAH43)
Ate Harmens huwt met Antje Folkerts op 13 apr 1802 HRL, werkman, komt van Pingjum, kinderen: Richtje Aates, geb 15 sep 1808 HRL, Folkert, geb 2 sep 1806 HRL, Japke, geb 3 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS huw 1839; kind: Folkert Ates, geb 5 jan 1812, ged 19 jan 1812 Grote Kerk HRL
Attie Harmens Floris Pijters ende A.H., beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL; vertonende de bruidegom schriftelijk Consent van desselfs moeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Augustinus Harmens huwt met Akke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt; A.H. ende Acke Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid Johannes Hendriks desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Auke Harmens zie: Tuinstra, Wassenaar
Auke Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 41:13:0 weegens geleeverde steen, kalk, en sement en schuursand, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094)
Aukje Harmens mogelijk dezelfde als hieronder vemeld; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-113; VT1839
Aukje Harmens mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 Tzummarum/1785 HRL, ovl 31 aug 1850 HRL, N.H., huwt met Roelof Geerts, dv Harmen Aarts en Metje Geerts; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851; wijk E-205, wijk H-209
Aukjen Harmens Pijke Dirks ende A.H., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selvs broeder Jan Harmens, 28 Oct 1747; kind: Harmen Piekes, ged 20 aug 1750 Westerkerk HRL; kind: Sipkie Piekes, ged 30 aug 1748 Westerkerk HRL
Barend Harmens zie: Kloppenburg
Baukje Harmens zie: de Boer
Baukje Harmens ged 31 mrt 1750 Grote Kerk HRL, dv Harmen Beernts en Piettje Hentjes
Baukje Harmens huwt met Pieter Ruurds, kind: Pietje Pieters, geb 2 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, geb 2 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Baukje Harmens ovl voor 1827, huwt met Sijbren Pieters Plekker; BS ovl 1826
Beertje Harmens op belijdenisse des Geloofs ged 27 jan 1764 Grote Kerk HRL, Jonge Dogter op de Noorderhaven
Berber Harmens Beerend Hendriks Budding en B.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 8 sep 1776 HRL, en toen getrouwd
Berber Harmens huwt met Beernt Hendriks Bruggen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 den 22 dito getrouwdt
Berend Harmens zie: Faber, Siderius
Berend Harmens zie bij: Berent Hermanni
Berent Harmens ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beerents en Pietje Haantjes
Beern Harmens ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL, zv Harmen Claases en Aukjen Beernts
Beernd Harmens ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL, zv Harmen Klazes en Aukjen Beernds; ged 28 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Harmen Klases en Aukjen Beerns
Beerend Harmens B.H. en Trijntje Hijlkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Berend Harmens B.H. en Antje Wouters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Bein Harmens geb 31 jan 1808 HRL, ged 16 feb 1808 HRL, zv Harmen Beins en Dirkje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Berend Harmens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Beerend Harmens ovl 4 dec 1804 HRL, oud 16 jaar
Berend Harmens Jan Berends ende Clara Keimpes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.H., goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL
Berend Harmens Jan Brevink ende Maria Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Gerrijts, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL
Berend Harmens wed. Tomas Rosendaal bet f. 56:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend weefloon van B.H., 19 may 1764. (GAH1094); id. f. 34:12:12, 15 Mey 1762. (GAH1092); id. f. 41:7:8, 14 jun 1763. (GAH1093); id. f. 45:19:8 van may 1764 tot may 1765, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 44:0:0, (nu vermeld als wed. Theunis Roosendal), 26 aug 1766 (GAH1096)
Beerent Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -16:0 wegens lejkesgeld voor ''t huis op de Schritsen het Weeshuis toebehoorende, 16 jul 1768. (GAH1099)
Berend Harmens geb 1752 HRL, ovl 4 jun 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk D-195, zv Harmen Jans en ... ; BS ovl 1812
Berend Harmens ovl voor 1828, huwt met Klaaske Klaases; BS ovl 1827
Beernt Harmens huwt met Grijtje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; B.H. ende Grietje Clases beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs oom Symon Jansen, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Beernt Harmens huwt met Dieuke Reins, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755; kind: Harmen Beerents, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Beerents, ged 26 xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL
Beernd Harmens huwt met Aafke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; kind: Harmen Berents, ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL
Beernd Harmens huwt met Aukje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk; kind: Harmen Berends, geb 18 feb 1774, ged 15 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pijttie Beernts, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Beernds, ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Botje Harmens zie: Steinfort
Bouwe Harmens zie: de Vries
Bregtje Harmens Abe Jacobs van Witmaersum ende B.H. van HRL, koomende weegens de bruid Tjeerd Serps desselfs oom, 18 Apr 1750
Catharina/Anna Harmens zie: van Heemstede, van Hymert, Schuur
Catharina Harmens geb 1779 HRL, ovl 15 mrt 1814 HRL, 1e huwt met Willem Willems, 2e huwt met Rein Pettinga op 2 jul 1812 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, werkvrouw in 1812, ovl wijk G-155, dv Harmen Arents en Doutje Hendriks Volbrink; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1831; Willem Willems en Catrina H., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Hendriks, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Catharina Harmens huwt met Jan Dirk Winkes, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en de 7 en getrout de 15 dito 1758
Cecilia Harmens zie: IJskamp
Christiaan H. H Harmens zie: van Lahen
Christina Harmens Johannes Harmens van HRL, en C.H. van Bolsward, getrout 3mey 1772 HRL, alwaar de huwelijksproclamatien mede onverhindert waren geschied, volgens vertoonde attestatie van 29 apr 1772, ge-tekend H.G. Cannegieter
Christoffel Harmens zie: Hoogmolen
Cornelis Harmens zie: Jaarsma, Wolf
Kornelis Harmens geb 6 sep 1772, ged 1 okt 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmen Kornelis en Pietje Jetses
Cornelis Harmens geb 20 sep 1796 HRL, ovl 19 sep 1880 HRL, huwt met Aletta Ledeboer op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, huw.get. bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, zwager bruid. 1828, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, broeder bruid. 1825, id. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, broeder bruidegom, 1826, id. bij A. Harmens en B. Fontein, broeder bruidegom, 1839, zeehandelaar in 1851, zv Wieger H, en Elisabeth Mollema; BS huw 1825, huw 1826, huw 1827, huw 1828, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk E-048; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-045; VT1839; geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Harmens en Elizabeth Mollema; C.H. eigenaar van percelen nrs. 1141 en 1142 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 271, resp. huis en tuin, huis, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Dieuwke Harmens zie: Kamsma
Dirk Harmens zie: Gramberg
Dirk Harmens en Antie Wybes, beide van dese Stadt, huw.aang. 1 dec 1736 HRL; Coram Preside Hania, comende voor de Bruit desselvs vader Wybe Wybes; huw.aang. HRL 1736
Doetie Harmens huwt met Joost Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 12 en getrout den 9 mei 1756
Doetje Harmens huwt met Jurien Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 aug 1761
Douwe Harmens zie: Siderius
Douwe Harmens huwt met Rinske Jans, kind: Maartje Douwes, ged 17 jan 1764 Grote Kerk HRL
Douwe Harmens huwt met IJttie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout den 24 mrt 1771; kind: Pieter Douwes, geb 7 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Berend Douwes, geb 18 okt 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Douwes, ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL
Douwtje Harmens zie: van der Zee
Duurk Harmens zie: Beekman
Elisabeth Harmens zie: Holmans, Hoogmolen, Prins, Schuur, Silvius, Weshuis
Elisabeth Harmens geb 1784 ... , huwt met Jan Ales, getuige bij geboorte aangifte van Ida Allerts; BS geb 1811
Elisabeth Harmens ZIE: a. m. a. h. Arends
Elske Harmens Hendrik Jarigs van Holwerd en E.H. van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder Jan Harmens, 16 May 1744; kind: Jarigh Hendriks, ged 27 jul 1745 Grote Kerk HRL
Elske Harmens huwt met Salomon Gerlofs Bulaard, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jun en den 2-9 jul 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Elske Harmens huwt met Abbe Jans, beide van dese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Ewerwijn Harmens huwt met Tijtje Jans, kind: Jacob Everwijns, ged 20 jul 1752 Westerkerk HRL
Femme Harmens F.H. weduwe Wybe Panneboeter, aangesteld als turfmeetster in plaats van Trijntje Harmens, die ovl is. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president Paulus G. de Boer, do. 25 mrt 1802. (GAH47)
Fenne Harmens geb 1769 HRL, ovl 29 okt 1826 HRL, huwt met Suffridus Harmens Weghuis, man is weever; BS ovl 1826; 1846 overlijdens; Suffrinus Weghuis en F.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 jan 1807; ondertrouw HRL
Fenne Harmens van Franequer, huwt met Beernt Jans, van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en de 8 en getrout met attestasie de 10 nov 1761; huw reg. N.H. HRL
Fetje Harmens geb 30 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans en Fetje Walings
Fetje Harmens geb 12 mrt 1777, ged 25 mrt 1777 Grote Kerk HRL, dv Harmen Geerts en Rigtje Willems
Fienne Harmens huwt met Melcher Melchers op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL. laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Melcher Melchers ende Fenne H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hendriks deszlefs oom, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Finne Harmens geb 1767 Anjum, ovl 1 mei 1826 HRL, huwt met Wybe Clases van Klaarbergen, turfmeetster; BS ovl 1826; 1851 overlijdens; Wybe Claasen ende Femme H., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haantje Johannes, goede bekende, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kind: Klaas Wybes, geb 24 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Wybes, geb 23 nov 1791, ged 11 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Wybes, geb 4 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Fenne H. ; kind: Jan Wybes, geb 18 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Fokeltie Harmens huwt met Hendrik Geerts, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 sep 1754
Fokje Harmens huwt met Sijbe Martens de Boer; BS ovl 1855
Fokke Harmens huwt met Geeske Jans, beide van Almenum, geproclameerd de 23-30 aug en de 6 en getrout de 20 sep 1761
Freerk Harmens ovl voor 1835 Heeg, huwt met Riemke Harms, kind: Antje Freerks, geb ... ; BS huw 1834
Froukjen Harmens huwt met Johannis Andrijs, kind: Andrijs Johannis, ged 5 jan 1749 Westerkerk HRL; kind: Harmen Johannis, ged 27 may 1742 Westerkerk HRL
Frouwkjen Harmens Andries Hendriks en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Gatze Harmens zie ook: Gosse Harmens; ovl voor 1835, huwt met IJtje Tjerks; BS Franeker ovl 1834
Geeltje Harmens geb 26 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hessels en Imke Jacobs; geb 2 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hessels en IJmke Jacobs
Geert Harmens zie: de Boer, Spandauw
Geert Harmens ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Aaltje Sakes
Geert Harmens huwt met Antie Jacobs, kind: Harmen Geerts, ged 17 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anskje Geerts, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL
Geert Harmens ged 21 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Janke Jans
Geert Harmens geb 16 apr 1773, ged 30 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Rigtje Willems
Geert Harmens woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Geert Harmens woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Harmens Jan Alberts en Antje Geerts (bij huw : Antje Jacobs), beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder G.H., en vertoonde de bruidegom de schriftelijke approbatie van sijn moeder, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Geert Harmens H.G. en Akke Spandauw, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Geerts, geb 22 feb 1785, ged 13 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Geerts, geb 17 apr 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Geerts, geb 12 feb 1791, ged 27 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bernardus Geerts, geb 22 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jetse Geerts, geb 27 jan 1796, ged 14 feb 1796 GroteKerk HRL
Geert Harmens zie ook: van der Zee; G.H. ende Geertruid Harmens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Dirks, goede bekende, 18 okt 1794; ondertrouw HRL; G.H. en Geertruid Harmens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geert Harmens Floris Jelles ende Lijsbeth Barends, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd G.H., goede bekende, 10 may 1788; ondertrouw HRL
Geert Harmens ovl voor 1815; wed. G.H. gebruiker van wijk B-093, gealimenteerd, medegebruiker is Maartje Eelkes, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); wed. G.H. gebruiker van wijk E-208, medegebruiker Johannes Bakker, sjouwer, eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204)
Geert Harmens geb 1761 ... , ovl 18 nov 1811 HRL, huwt met Pietje Tjietzes, wonende te op de Lanen in 1811, kind: Pleuntje, geb 1790 HRL, zv Harmen Geerts en Anna Nolleman; BS ovl 1811; huw 1834, ovl 1850
Geert Harmens huwt met Metje Geerts, kind: Antje, geb 1773 HRL; BS ovl 1851
Geert Harmens Marten Martens ende Antje Geerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder G.H., 15 Apr 1747
Geert Harmens Alef Wybes ende Elske Hiddes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G.H. vertonende schriftelijk consent van ''s bruids olders, 25 May 1748
Geertie Harmens en Jacob Fransen, beyde van HRL, huw.aang. 18 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid Tieerd Harmens desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertje Harmens ovl 8 jun 1804 HRL, oud 28 jaar; ovl 17 apr 1794 HRL, oud 55 jaar
Geertje Harmens geb 1785 HRL, ovl 10 apr 1848 HRL, huwt met Hendrik Drost, dv Harmen Harmens en Catharina Wanders; BS ovl 1848
Geertje Harmens van Welsrijp, huwt met Hendrik Dirks Roosboom, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep met attestasie 1759
Geertruida Harmens oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-109; VT1839
Geertruid Harmens Gerrijt Gerrijts en G.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Beernd Gerrijts desselfs curator, 24 Jul 1751; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 25 jul en den 1-8 Augusti 1751 en ook getrouwdt
Geertruid Harmens huwt met Nolles Malser, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 mei 1761
Geertruida Harmens zie: Klumpert
Geeske Harmens zie: Smit
Geeske Harmens Jan Hendrik Volbrink en G.H., beide van HRL, laatst geproclameert 20 aug 1775 HRL, en toen getrouwd
Geeske Harmens begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geeske Harmens ovl 10 mrt 1788 HRL, oud 50 jaar; ovl 21 feb 1789 HRL, oud 14 jaar
Geeske Harmens Berend ten Holt ende G.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Berends goede bekende, 4 okt 1788; ondertrouw HRL; Berend ten Holt en G.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 okt 1788 HRL, en zijn den 9 nov 1788 getrouwd
Geeske Harmens begr. 2 sep 1802 HRL, huwt met Nolles Berends Klumper; BS huw 1828, ovl 1843
Geeske Harmens van Winsum, huwt met Hendrik Gerrtijs van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765
Gepke Harmens ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetzes
Gepke Harmens huwt met Corneelis Pieters, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 23-30 sep en den 7 okt 1742 doe ook getrouwt; Cornelis Pieters ende G.H., beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd Willem Pieters, 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Gerben Harmens geb 15 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
Gerrit Harmens zie: Poelhuis, Smit
Gerryt Harmens Leendert Jans en Mayke Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 6mrt17 34 HRL, Comende voor de bruid G.H. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Harmens Beernt Jansen en Baukien Jans, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd G.H., desselfs schoonvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerrit Harmens G.H. en Ackke Gerrits, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Gerrit Harmens zie ook: Munniks; G. Harmanus van Franeker en Aafke Tjallingis van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Gerrit Harmens ovl voor 1803, huwt met Marijke Folkerts
Gerrit Harmens ovl 1794 ... , huwt met Trijntje IJpes, kind: Marijke Jacobs de Vries, geb 1786 HRL; BS huw 1813
Gerrit Harmens huwt met Trijntje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 mei 1740 en doe ook getrouwt; G.H. ende Trijntie Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Jan Beerns, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens huwt met Trijntje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 jan 1741 en getrouwt den 5 Februarij; G.H. ende Trijntie Lammerts beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Steevader, 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens van HRL, huwt met Janneke Alberts van Wessem, in Munsterland, sijn geproclameert den 28 apr en den 5-12 May 1743 en doen ook getrouwt; G.H. van HRL. ende Janneke Alberts van Wessum in Munsterland koomende weegens de bruid desselvs neef Dirk Bartling, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Harmens ende Antje Reinders beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs neev Jacob Claasen, bontweever, 24 aug 1743
Gerrit Harmens G.H. en Regina Pijtters, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Blom, 6 May 1747; huwt met Regina Pijtters, beyde van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 May 1747 en doen ook getrouwt
Gerrit Harmens G.H. ende Trijntje Baukes, beide van HRL, komende wegens de bruid Bauke Pijters desselfs vader, 14 Aug 1751; huwt met Trijntje Baukes, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 aug 1751 en doen ook getrouwdt
Gerrit Harmens Harmen Jansen ende Dieuwke Dirks, beyde van HRL, komende weegens de bruyd G.H. desselfs aengetroude neef, 4 Jan 1749
Gerrit Harmens Jan Hendrik Wolberts van HRL, ende Anna Rink van Wuller in Munsterland, koomende weegens de bruid G.H. vertoonende schriftelijk consent van des bruids vaeder, 29 Aug 1750
Gerrit Harmens Gerrit Jansen ende Antje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid G.H. des bruids oom, 23 Jan 1751
Gerritje Harmens zie: Siesling
Gertje Harmens geb 29 apr 1806 HRL, ged 13 mei 1806 HRL, N.H., dv Harmen Johannes en Antje Yzaks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Gesina Harmens zie: Mulder, Smit
Gesina Harmens ovl 17 dec 1809 HRL, huwt met Pieter Wezen; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1836, ovl 1855; Pieter Weeven (!) en G.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gosse Harmens geb 5 apr 1793, ged 18 apr 1793 Grote Kerk HRL, zv Harmen Gosses en Sjoerdje Pieters; geb 16 nov 1794, ged 2 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Harmen Gosses en Sjoerdtje Pieters
Gosse Harmens zie ook: Gatze Harmens; G.H. van Kimswerd en Ytje Tjerks van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Kimswerd getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaaringe; kind: Jeltje Gosses, geb 28 jan 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Greeuws Harmens G.H. en Trijntje Baukes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL; waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld
Gregorius Harmens waarschijnlijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1843, huwt met Trijntje Baukes; BS ovl 1842
Greult Harmens geb 1765 ... , ovl 9 mrt 1814 HRL; wijk H-164; BS ovl 1814; gebruiker van wijk H-149, gealimenteerd, eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204)
Grietje Harmens zie: vd Berg, 2x de Haas, Hofstra, Jaarsma, vd Meulen, Plagge
Grietje Harmens Vrijdag den 15 feb 1799; Wierde ontvangen eene Missive van de Raaden van Justitie van het voormalig Gewest Friesland Zijnde van den navolgende inhoud; Burgers ! Na examinatie van Ul. missive en de daar bij gevoegde Informatien, Sampt Confessie van de gedetineerde G.H. hebben Wij goedgevonden Ul. te rescriberen, dat wij in aanmerkinge nemende de geringe diefstal door de gedetineerde gepleegd en bijna ondoenlijk transport, in dat geval aan Ul. overlaten, om voornde G.H. daar over met eenige dagen te Water en brood te Straffen, onvermindert Ul. Verpligtinge om in alle toekomende gelijke gevallen ons daar van te informeren, dog indien Gijl. Zwarigheid mogte maken, om meergem. G.H. te Corrigeeren, dan gelasten wij Ul. om dezelve te doen overbrengen op het gedemolieerde Blokhuis; Waartoe ons verlatende beveelen Wij Ul. in de bescherminge van God Almachtig en Verblijven. Ul. goede Vrieden. Leeuwarden den 14 Febri 1799; Uit kragte van Welke aanschrijvinge is den gevangene G.H. gecondemneert om drie etmaalen, te Water, en brood, in de Pekelkuip gedetineerd te worden. (GAH44)
Grietje Harmens en Beernt Gerrits, beyde van HRL, huw.aang. 30 jun 1736 HRL, komende Weegens de bruid Beernt Jansen; huw.aang. HRL 1736
Grietje Harmens huwt met Jan Theunis, kind: Joanna Jans, ged 27 mrt 1749 Westerkerk HRL
Grietje Harmens Dirk Meinderts Matroos, van Almenum, en G.H. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Meindert Dirks, geb 16 jun 1783, ged 10 aug 1783 Grote Kerk HRL
Grietje Harmens geb 1787 HRL, ovl 19 jan 1814 HRL; wijk D-027, dv Harmen Arentsen en Geertruida Arents; BS ovl 1814
Grytie Harmens huwt met Beernd Jansen, beide van dese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout de 3 jun 1754 in de Westerkerk
Grietje Harmens huwt met Johannis Ferdinand Rooterman, beide van HRL, geproclameerd de 27 Jan:en de 3 en getr:de 10 Febrij 1771; DTB N.H. HRL, BS huw 1844
Haantje Harmens ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beernts en Pijtje Haantjes
Haantie Harmens Hantie H., ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Harmen Geerts en Aaltje Zakes; tot een liberale gifte van een onbekende aan de Binnenvader Jan Heins ter hand gesteld agt Dukaten tot vergoeding van de extra ordinaire onkosten aan H.H. een voorwerp van ellende door de voogden gedaen welke gelden expresse ten dien einde gedoneert en daartoe gebruikt sijn en dus hier niet voor ontvang komen, maar alleenlijk Pro Memoria gesteld worden, 1768. (GAH1099)
Haring Harmens zie: Haringa, Siderius
Harke Harmens zie: Hoogterp
Harke Harmens zv Harmen Harkes; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:1:0 wegens geleeverde karnemelk, 12 feb 1793, quit. no. 4 (GAH1125); id. f. 26:6:0, 9 apr 1793, quit. no. 10 (GAH1125); id. f. 21:12:4, 11 jun 1793, quit. no. 16 (GAH1125); id. f. 23:1:8, 13 aug 1793, quit. no. 19 (GAH1125); id. f. 24:7:8, 15 okt 1793, quit. no. 23 (GAH1125); id. f. 23:8:12, 17 dec 1793, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 18:13:12, 18 feb 1794, quit. no. 6 (GAH1126); id. f. 21:12:4, 15 apr 1794, quit. no. 9 (GAH1126); id. f. 9:12:8, 15 apr 1794 (GAH1126); id. f. 19:10:0, 3 jun 1794, quit. no. 17 (GAH1126); id. f. 21:5:4, 19 aug 1794, quit. no. 28 (GAH1126) id. f. 19:13:4, 21 okt 1794, quit. no. 31 (GAH1126); id. f. 18:17:0, 9 dec 1794, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 20:9:8, 10 feb 1795, quit. no. 5 (GAH1127); id. f. 20:16:0, 14 apr 1795, quit. no. 10 (GAH1127); id. f. 22:11:0, 9 jun 1795, quit. no; 20 (GAH1127); id. f. 18:4:0, 4 aug 1795, quit. no. 27 (GAH1127); id. f. 30:4:8, 6 okt 1795, quit. no. 30 (GAH1127); id. f. 24:14:0, 8 dec 1795, quit. no. 3 (GAH1128); id. f. 24:7:8, 9 feb 1796, quit. no. 9 (GAH1128); id. f. 24:17:4, 5 apr 1796, quit. no. 12 (GAH1128); id. f. 23:1:8, 14 jun 1796, quit. no. 21 (GAH1128); id. f. 19:3:0, 16 aug 1796, quit. no. 24 (GAH1128); id. f. 18:10:0, 26 okt 1796, quit. no. 27 (GAH1128); id. f. 19:11:12, 20 dec 1796, quit. no. 38 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:15:0 voor geleverde Carnemelk, 19 apr 1811, quit. no. 11 (GAH1142); id. f. 48:15:0 ter Saeke 780 vat Carnemelk, 10 jul 1810, quit. no. 18 (GAH1142); id. van de 1 jul tot den 16 okt 1810, 5 dec 1810, quit. no. 29 (GAH1142); id. f. 19:6:12, ter zaake geleverde karnemelk, 24 feb 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. 14 apr 1801, quit. no. 6 (GAH1133); id. f. 20:3:0, 23 jun 1801, quit. no. 31 (GAH1133); id. f. 19:6:0, 11 aug 1801, quit. no. 35 (GAH1133); id. f. 25:3:0 ter Saeke geleverde 403 vaten Carnemelk, 15 apr 1806, quit. no. 33 (GAH1138); id. f. 29:9:0 voor 419 vaten Carnemelk, 8 okt 1806, quit. no. 62 (GAH1138); id. f. 26:3:0, ter Saeke geleverde Carnemelk, 31 dec 1806, quit. no. 74 (GAH1138); id. f. 25:3:0, 17 apr 1807, quit. no. 36 (GAH1139); id. f. 26:2:0 voor 418 vaten karnemelk, 31 jul 1807, quit. no. 49 (GAH1139); id. f. 25:11:0 voor 419 vaten Carnemelk, 27 okt 1807, quit. no. 56 (GAH1139); id. f. 27:11:0 voor geleverde Carnemelk, 6 jan 1808 (GAH1140); id. f. 32:10:0, 20 may 1808, quit. no. 39 (GAH1140); id. 13 jul 1808 (GAH1140); id. f. 33:13:0, 11 okt 1808, quit. no. 61 (GAH1140); id. f. 38:10:0, 31 dec 1808, quit. no. 86 (GAH1140); id. f. 39:1:0, 11 apr 1809, quit. no. 19 (GAH1141); id. f. 40:12:0, 13 jul 1809, quit. no. 31 (GAH1141); id. f. 40:12:0, 3 okt 1809, quit. no. 51 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis aan H.H., (dagelijkse behoeften), 31 dec 1810: f. 51:17:0 (GAH1142); id. f. 50:0:0, 30 dec 1809, quit no. 80 (GAH1141)
Harmen Harmens ende Geeske Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Harmen Blom; huw.aang. HRL 1738
Harmen Harmens en Antje Caspars, beide van HRL, huw.aang. 27 okt 1736 HRL, komende voor de bruid des zelve vader Caspar Dirks; huw.aang. HRL 1736
Harmen Harmens woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Harmen Harmens Hendrik Beerns ende Marijke Gerrits beide van HRL, komende voor de bruid H.H., 28 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Harmens Harmen Jansen Bramers ende Maria Westerhof beide van HRL, koomende voor de Bruit H.H., mr. wever, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Harmen Harmens H.H. en IJtje IJmkes, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwd
Harmen Harmens Dirk Willems ende Douwtjen Gerbens, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.H., 5 Sep 1750
Harmen Harmens weesvoogden bet f. 93:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor kostgeld van H.H., 26 okt 1784. (GAH1115)
Harmen Harmens huwt met Geeske Beernds, op 4 jul 1756 HRL; ook R.K. dezelfde datum, maar dan Geeske Berends; H.H. en Geeske Berends, beide van HRL, Geproclameert den 20 en 27 jun en getrout den 4 jul 1756 Grote Kerk HRL. (fiche huw Grote Kerk HRL 1756)
Harmen Harmens huwt met Catharina Wanders, kind: Geertje Harmens, geb 1785 HRL; BS huw 1848
Harmen Harmens H.H. ende Tijttje Griolds, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Beernt Beernts, 3 Aug 1748; huwt met Tijttje Grioldts, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 19 Augs 1748 en ook getrouwdt
Harmen Harmens Harmen Gerrijts ende Stijntje Beernds, beide van HRL, komende weegens de bruid H.H., 18 Sep 1751
Harmanus Harmens geb 1793 HRL, ovl 19 sep 1831 HRL, huwt met Maria B?hn, zeehandelaar in 1831, huw.get. bij C. Harmens en A. Ledeboer, broeder bruidegom, 1827 zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; BS huw 1827, ovl 1831; H.H. eigenaar van perceel nr. 556 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 272, stal, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Harmentje Harmens ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hendriks en Fetje Teekes
Heere Harmens weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Heere Harmens huwt met Janke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 jul en den 28 dito en den 4 aug en getrouwt den 11 dito 1743; H.H. en Janke Clases beyde van HRL, komende weegens de bruid desselvs vaeder Claes Gerbens, en consenteerde de bruydegoms vaeder ook hier in, 20 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Heeres, ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Sjouwkje K. ; kind: Harmen Heeres, ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL
Heere Harmens H.H. ende Leentje Ages, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader Age Jaanes, 4 Sep 1751; huwt met Leentje Ages, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Age Heeres, ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Heeres, ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL
Hein Harmens zie ook: Hein Harings; huwt met Hiske IJsbrandts, kind: Joukjen Heins, ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL
Hein Wygers Harmens geb 1794 ... , huw.get. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, wonende te Medemblik, koopman, broeder bruidegom, zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; BS huw 1826; geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL, zv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema
Henderina Harmens zie: Gortmans
Hendrik Harmens zie: Bandsma, deurnat, Dijkstra, de Jong, Kloppenburg, Smit, Weghuis
Hendrik Harmens ged 7 jun 1742 Westerkerk HRL, zv Harmen Hendriks en IJttje Hendriks
Hendrik Harmens huwt met Marike Joosten, kind: Pietje Hendriks, ged 19 sep 1752 Westerkerk HRL
Hendrik Harmens geb 18 okt 1789, ged 1 nov 1789 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hendriks en Anna Jans
Hendrik Harmens woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Harmens H.H. en Trijntje Jans, beide van HRL, getrouwd 17 mei 1772 HRL; na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen waar van de laatste is geweest 17 mei 1772
Hendrik Harmens begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrik Harmens H.H. ende Geertje Stevens Damast, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Steven Damast, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; H.H. en Grietje Stevens Damast, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en sijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Harmens turfschipper 1760; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 67:15:8 voor 12 schou en 13 korven turf, alsmede voor werkloon, quit. no. 5, 16 nov 1773. (GAH1104)
Hendrik Harmens Hendrik Hendriks van HRL. ende Tijttie Greolds van Wijnaldum, koomende weegens de bruyd H.H., 30 Apr 1746
Hendrik Harmens H.H. ende Aeffke Johannes beide van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, desselvs neef, 28 Sep 1743; huwt met Aefke Johannis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en getrouwt den 3 November; kind: Rinske Hendriks, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, moeder als A. Jans; kind: Harmen Hendriks, ged 14 jul 1744 Grote Kerk HRL, moeder als A. Jans
Hendrik Harmens H.H. en Baukjen Lammerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Lammert Jansen, 1 Aug 1744; huwt met Baukjen Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt; kind: Jannetje Hendriks, ged 17 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Lamke Hendriks, ged 30 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 25 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Fejke Hendriks, ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL
Hendrik Harmens H.H. ende Jeltje Jansen, beyde van HRL, komende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs oom, 17 Apr 1745; huwt met Jeltje Janzen, beyde van HRL, geproclameerd den 19-25 apr en de 2 May 1745 doen getrouwt
Hendrik Harmens huwt met Geertruid Willems, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 15 dito 1758
Hendrik Harmens huwt met Geertje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768
Hendrikje Harmens huwt met Pieter Johannes Zaagsma, wonende te HRL 1828; BS ovl 1828
Hendrikje Harmens huwt met Dirk Jans, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761
Hendrina Harmens Jelle Harmens Beuker en H.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Hentje Harmens ged 20 feb 1753 Grote Kerk HRL, kv Harmen Beerents en Pietje Hendze
Herke Harmens Pieter Rienks van Almenum ende Rinske Jurjens van Midlum koomende weegens de bruid H.H., 2 mei 1744
Hessel Harmens geb 2 sep 1780, ged 24 sep 1780 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hessels en Imkje Jakobs; geb 10 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hessels en Imkje Jacobs
Hessel Harmens weesvoogden bet f. 47:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Servaas Willems en H.H., 23 nov 1787. (GAH1119); id. f. 43:7:4, 23 nov 1788. (GAH1120)
Hylke Harmens huwt met Trijntje Sijbrens, kind: Janke Hijlkes, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hijlkes, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hijlkes, ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hijlkes, ged 14 jul 1744 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Hijlkes, ged 5 jun 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hijlkes, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hylkje Harmens geb 1753 ... , ovl 24 jan 1812 HRL, huwt met Gerben Ages Zeilmaker, ovl wijk E-164; BS ovl 1812; 1815 huwelijken, ovl 1834; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Vier en twintig jan is Overleden H.H. huisvrouw van Gerben Ages Zeylmaker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Hilbrand Harmens huwt met Catharina Borcherts, beide van HRL, geproclameerd de 26 dec 1762 en de 2 Jannewari en getrout de 9 dito 1763
Hille Harmens zie: Bandsma
Hiltje Harmens zie: Broos, Schut
Hiltje Harmens Maandag den 10 dec 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts een vrouwspersoon, H.H. genaamd, volgens haar zeggen geboortig van de Dragten, welke geen aanwijzing kon doen wat ze hier verrigte, (dog zeer waarschijnlijk dat ze de hoer speelde), geordonneerd om dadelijk de Stad te verlaaten, en is de Majoor gelast, om toezigt te houden, dat aan deeze order voldaan wierd. (GAH44)
Hiltje Harmens ovl 1770 HRL, huwt met Hendrik Johannes van Beemen; BS huw 1823; Hendrik van Beemen ende H.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader Harmen Beernts, mr. chirurgijn, 24 Apr 1745; kind: Tjitske Hendriks van Beemen, ged 13 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Hendriks van Beemen, ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL; kind: Berendt Hendriks van Beemen, ged 12 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Servaas Hendriks van Beemen, ged 2 jun 1750 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks van Beemen, ged 12 dec 1747 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Hendriks van Beemen, ged 11 apr 1746 Grote Kerk HRL
Hiltje Harmens huwt met Bartele Schuitinga; BS ovl 1842
Houkje Harmens zie: Bonnema
Iede Harmens zie: Holmans
Ids Harmens zie: Houttuin; I.H. van HRL, en Japke Meinderts van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Meindertje Idses, geb 5 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Vijfde mei is Geboren Meindertje dv I.H. en Japke Meinderts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 mei 1816
Idske Harmens huwt met Jelte Dirksz, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 dec 1763
Isaak Harmens zie: Smit
Jacob Harmens zie: Bootsma, 2x Radsma, van Royen, Smits, Zegeling
Jacobus Harmens Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Seven en twintigste dec is Geboren Jacobus zv Harmen Anthonij & Antie Rinses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 feb 1815
Jacob Harmens ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Harmen Rijks en Maike Jacobs
Jakob Harmens geb 14 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jakobs en Dirkje Jans
Jakob Harmens geb 1 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hessels en IJmkje Jakobs
Jacob Harmens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacob Harmens Reyer Jansen van Crommenij ende Lijsbet Jacobs van HRL, komende voor de Bruit J.H. van Franequer, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jacob Harmens Geeven met Eerbied UEd:Achtb:te kennen J.H. slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders Tjeerd Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is deese zijn bedieninge op laetstgenoemde te transporteeren, ''t welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd:Achtbh:kunnende geschieden soo addresseeren sij hen beide tot UEd:Achtbh:in dit versogte transport gelieven te accordeeren, en Tjeerd Ratsma in plaets van J.H. tot klockstelder binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get) B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord t versoek accordeerende t zelve eligeert en nomineerd mits deesen Tjeerd Ratsma in plaets van J.H. tot klockstelder van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 5 jun 1743 heeft Tjeerd Ratsma den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Br. de Boer afgelegd. In kennisse van mij gesw:clercq (was get:) B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Harmens huwt met Trijntie Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1768
Jacob Harmens J.H. ende Leentie Ages beide van HRL, koomende voor de Bruit Age Jaans desselfs vader, 4 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Harmens zie: Aakster, Besselinck, Boomsma, Gonggrijp, Holmans, Houttuin, Plutschouw, Kamp, Kappen, Knoop, Noordkamp, Prins, van Rooyen, Speltie, van der Tol, Urk, Werkman, van der Zee
Jan Harmens ovl voor 29 sep 1729; zijn functie van beestevoyer overgenomen door Hartman Sijes; voor tekst zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1729); zijn functie van gesworen rogstorter overgenomen door Antje Douwes huysvrouw van Beernt Cijbes op 16 sep 1729; voor tekst zie bij A.D. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Jan Harmens Hendrik Willems Brinkman ende Trijntie Wybes, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL, Comende voor de bruid J.H. ; huw aang. Gerecht HRL 1735
Jan Harmens ende Antie Rinties, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Rintie Ruerds, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jan Harmens Hendrik Arents ende Antie Eyberts, beide van HRL, huw.aang. 14may 1735 HRL, komende voor de bruid J.H., desselfs oom; huw aang. HRL 1735
Jan Harmens en Trijntje Freerx, beide van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende voor de bruid des zelvs vader Rein Anes Swaal; huw.aang. HRL 1736; huwt met Trijntje Freerks, kind: Elske Jans, ged 24 jun 1742 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Jans, ged 7 feb 1740 Grote Kerk HRL
Jan Harmens huwt met Trijntje Hendriks, kind: Harmen Jans, ged 28 may 1743 Westerkerk HRL
Jan Harmens ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL, zv Harmen Rijks en Maeike Jacobs
Jan Harmens huwt met Maaike Johannis, kind: Trijntje Jans, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Jan Harmens huwt met Marike Johannis, kind: Grietje Jans, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL; fichges dopen Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 29 dec 1743 Grote Kerk HRL
Jan Harmens ged 4 mrt 1749 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans en Lukje Franses
Jan Harmens ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jans en Tetje Walings
Jan Harmens zie ook: J.H. Gonggrijp; huwt met Geertie Harings, kind: Geertie Jans, ged 20 nov 1757 Westerkerk HRL; kind: Haring Jans, ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H. ; kind: Harmen Jans, ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje H.
Jan Harmens huwt met Antje Pieters, kind: Abraham Jans, geb 11 aug 1784, ged 31 aug 1784 Grote Kerk HRL
Jan Harmens huwt met Hendrikje Uiltjes, kind: Uiltje Jans, geb 13 jul 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL
Jan Harmens woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Harmens woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Harmens lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Harmens Remonstreert UEd:Achtbh:met schuldige eerbied Migchiel Rienks, ordris geswooren bierdrager binnen deese Stad, dat den supplnt: wel geneegen was deze sijn bedieninge voor enigen tijd te laten waernemen door eenen J.H. gewesen blauwverwer mede alhier ter Steede; welke deze verdienste tot mainctien van desselvs huisgezin ten uitersten nodig heeft, en daar toe is inclinerende, onder belofte om dese bedieninge in getrouwigheid na zijn beste vermogen waar te neemen, ten dien fine praesenterende den Eed te willen praesteren; onder welke praesentatie de supplianten op ''t nedrigste UEd Achtbh:toegenegentheid te gemoete zien instantelijk versoekende UEd Achtbh:gelieven J.H. bovengemeld te qualificeren, om als subst. dese bedieninge waar te nemen. quo facto etc:/get:/ S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat gehoord het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnt J.H. tot subst. bierdraeger binnen deese Stad, dog bij provisie en tot weederseggen van Haar Achtb:mits doende daer den Eed van getrouwigheid Actum den 5 feb 1753. (get:) Hendrk Wassenaer/onderstonde/Ter ordtie van de magistr M: V:Idsinga; /Laeger Stonde/; Op Heeden den 5 feb 1753 heeft J.H. den Eed van getrouwigheid gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr H:Wassenaer. In kennisse van mij Secrts abs:sec:/S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle eerbied te kennen Pijter Harrijts ordris bierdrager binnen deze Stad, dat het UEd:Achtbh:heeft behaagd den supplnt:met deze bedieninge te begunstigenen op syn persoon te defereren, waar voor dezelve syne dankbaarheid en Verplichtinge aan UEd:Achtbh:betuigt by dezen. den supplnt:egter sig tegenwoordig in sodanige omstandigheden bevindende dat het hem van groote dienst en nuttigheid soude syn deze bedieninge door een subst. te laten waarnemen, neemt de Vrymoedigheid sig by dezen nogmaals aan UEd:Achtbh:tafel te vertonen, met gedienstig versoek dat het UEd:Achtbh:behage de persoon van J.H., gewezen subst. bierdrager binnen deze Stad te qualificeren tot het waarnemen dezer bedieninge voor den supplnt, waartoe gedagte J.H. seer gaarne soude inclineren, op dat hy sig in Staat mag sien gesteld om beter als nu syn brood te winnen en huisgesin te erneren; waar op de Supplntn:UEd:Agtbh:gunstige dispositie syn afwagtende; quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen de persoon van J.H. tot subst. Bierdrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; dog by provisie en tot wederseggen van Haar Achtbh: Actum den 6 feb 1754 (get) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op Heden den 6 feb 1754 heeft J.H. den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes. In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 2 feb 1756 wordt zijn funktie van substituit bierdrager getransporteerd op Douwe Annes op voorstel van Pijter Harrijts; zie verder Douwe Annes; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Harmens Augustinus Jansen ende Sijtske Harmens, beide van HRL, komende voor de bruid J.H. desselvs broeder, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Harmens Steeven Hendriks Dues (!) ende Tijtie Harings, beide van HRL, koomende weegens de bruid J.H. desselvs swaeger, 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Harmens uylke Pieters ende Maertje Harmens, beide van HRL, koomende weegens de bruid J.H. desselvs broeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Harmens Bernardus Schinck ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de bruit J.H., mr. bontwever, en vertoonde een attestatie van des bruidegoms vaders consent, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jan Harmens J.H. en Jetse Foeckes kopen in 1636 besit ''als administrateurs van haare gemeente''; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Jan Harmens J.H. en Wikjen Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jan Harmens J.H. en Niltje Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 14 feb 1773 HRL, en toen getrouwd
Jan Harmens ovl 27 sep 1787 HRL, oud 63 jaar; ovl 4 nov 1789 HRL, oud 76 jaar
Jan Harmens J.H. en Griet Gerrijts Bos, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Gerrijt Bos, 23 nov 1805; ondertrouw HRL
Jan Harmens J.H. ende Mijntje Lourens Nack, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Lourens Nack, 31 dec 1790; ondertrouw HRL; J.H. en Hermina Lourens Nak, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jan Harmens Hendrik Jarigs van Holwerd en Elske Harmens van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder J.H., 16 May 1744
Jan Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 54:8:0 wegens 9 overgedaan vuursteenen, quit. no. 44, 1 dec 1789. (GAH1121)
Jan Harmens ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk G-070, medegebruiker Jan de Reus, varensgesel, eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204)
Jan Harmens verkoopt een huis in 1797
Jan Harmens geb 24 apr 1757 HRL, ovl 5 mei 1821 HRL, huwt met Johanna Harmens Cordel; werkman in 1821, kinderen: Janke H, geb 1809 HRL, Harmen Jans, geb 11 mrt 1799 HRL; BS ovl 1821; 1824 overlijdens, huw 1835
Jan Harmens J.H. ende Antje Sijbes (!), beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sjoerd Johannes desselfs neef, 23 Nov 1748; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 24 Novemb den 1-8 desemb 1748 ook getrouwt
Jan Harmens J.H. ende Fenne Beernts, beyde van HRL, komende voor de bruid desselfs vaeder Beernt Lammerts, 23 Aug 1749; huwt met Fenne Beernts, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 Augusti en den 7 sep 1749 en doen ook getrouwdt
Jan Harmens J.H. van HRL, en Lijsbert Johannes van Leeuwarden, koomende weegens de bruyd Hidde Stoffels des selfs swaeger, 22 Nov 1749; van HRL, huwt met Lijsbet Johannis, van Leeuwarden, geproclameerd den 23-30 Novemb en 7 desemb 1749 getrouwdt; kind: Sijdtske Jans, ged 28 feb 1751 Grote Kerk HRL
Jan Harmens J.H. ende Grietie Antonius, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Fokke Joosten, 24 dec 1750; huwt met Geertje Antonius, beyde van HRL, geproclam den 27 desemb 1750 en den f. 3:10:0januari 1751 en doen ook getrouwdt
Jan Harmens huwt met Aaltie Jielles, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 mei 1756; kind: Harmen Jans, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 2 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jans, ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL
Jan Harmens huwt met Lijsbeth Fredriks, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 jun 1757
Jan Hendrik Harmens huwt met Hinke Jans, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; J.H.H. en Antje IJdes, beide van HRL, laatst geproclameert 3 jul 1774 HRL, en toen getrouwd; J.H.H. en Antje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL. en zijn ten zelfden dage geschied
Jan Harmens huwt met Trijntje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 sep 1760
Jan Harmens huwt met Trijntje Eeltjes, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1764
Jan Harmens huwt met Stijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 dec 1764
Jan Harmens Pijke Dirks ende Aukjen Harmens, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selvs broeder J.H., 28 Oct 1747
Jan Harmens huwt met Marijke Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd de f. 17:24:31 mrt en de 1 apr getrout 1771
Jan Harmens Carel Bouman ende Sijtske Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vader Abraham Bouman en wegens de bruid J.H. haar broeder, 21 Sep 1748
Jan Harmens Hidde Stoffels ende Gerritie Johannes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.H., schoolmeester, 11 Oct 1749
Janke Harmens zie: Koopmans
Janke Harmens en Jan Joosten, beide van HRL, huw.aang. 27 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Tialling Sopingius; huw aang. HRL 1737; huwt met Jan Joosten, kind: Harmen Jans, ged 13 aug 1741 Grote Kerk HRL
Janke Harmens Johannes Ter(?)ming van Franequer ende J.H. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Vader Harmen Hylkes van deese Stadt, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Janke Harmens ovl 3 jan 1788 HRL, oud 65 jaar
Janke Harmens geb 1809 HRL, ovl 17 feb 1824 HRL, dv Jan Harmens en Johanna Harmens Cordel; BS ovl 1824
Janke Harmens huwt met Harmen Willems; BS ovl 1839
Janke Harmens Andrijs Tjerks ende J.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevaeder Reiner Pieters, en adsisteerde hierbij de bruidegoms vaeder Tjerk Andrijs, 20 Mrt 1745; huwt met Andrijs Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 mrt en de 4 apr 1745 en doe ook getrout in de Westerkerk; kind: Sussanna Andrijs, ged 16 okt 1746 Westerkerk HRL
Janke Harmens huwt met Gerrijt Willems, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 sep 1753 in de Westerkerk
Janke Harmens huwt met Jan Rijks, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 nov en getrout de 6 dec 1761
Janna Harmens huwt met Gerrijt Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1770; kind: Gerrijt Gerrijts, ged 19 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Janneke Harmens huwt met Melger Melgers, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 22 May getrouwdt; ovl 11 feb 1793 HRL, oud 58 jaar
Jantje Harmens geb 1 okt 1791, ged 18 okt 1792 Grote Kerk HRL, dv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
Jantje Harmens huwt met Lieuwe Jakobus, kind: Hendrikje Lieuwes, geb 2 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL
Japke Harmens geb 1798 HRL, ovl 21 sep 1827 HRL, werkster, dv Harmen Gosses en Sijntje Pieters; BS ovl 1827
Jelle Harmens zie: Beuker
Jeltje Harmens huwt met Johan Coenraad Wick, beide van HRL, geproclameert de f. 7:14:21 en getrout de 30 aug 1757
Jetze Harmens zie: Wever
Job Harmens zie: Frietema
Jogchem Harmens turfschipper in 1764
Johanna Sophia Harmens geb 18 mrt 1802 HRL, ged 18 apr 1802 HRL, N.H., huwt met Peter August Gottliebb Waardenburg op 21 jul 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1825, dv Wijger Harmens en Elisabeth Mollema; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825
Johannes Harmens zie: Bandsma, Bootsma, Knoop, Kok, ter Mos, Plattebouw, Schrijver, Schuur, Siderius, Smit, Witte
Johannes Harmens geb 22 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Harmen Johannis en Antje Isaks
Johannes Harmens geb 11 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hendriks en Anna Johannes
Johannes Harmens J.H. en Stijntje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Johannes Harmens J.H. van HRL, en Christina Harmens van Bolsward, getrout 3mey 1772 HRL, alwaar de huwelijksproclamatien mede onverhindert waren geschied, volgens vertoonde attestatie van 29 apr 1772, getekend H.G. Cannegieter
Johannes Harmens zie ook: van der Ploeg; J.H. en Catharina Pieters Bisschop, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Gras maand 1810; ondertrouw HRL
Johannes Harmens J.H. ende Jeltje Doedes, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Grasmaand 1809; kind: Doede Johannes, geb 12 feb 1810, ged 8 apr 1810 Grote Kerk HRL; huwt met Jeltje Doedes op 30 apr 1809 HRL, komt van Almenum in 1809, kind: Doede Johannes, geb 12 feb 1810 HRL, huurt 8 pondematen greide van 1800-1808, koopt diverse huizen in 1799; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis een half jaer Schink der losse landen, op Alderheiligen 1772 versch. : no. 1, van 3 1/2 pondematen aan de Stadssingel bij de Bleek buiten de Kerkpoort: f. 37:10:0, 1773. (GAH1104); id. propijn, (ongenummerd), 1777. (GAH1108); id. huur versch. 12 nov 1777 en mej 1778. no. 8: f. 75:0:0 (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. no. 4, van 5 pondematen greidland onder Almenum: f. 15:10:0, 1773 (GAH1104); id. propijn, (ongenmummerd), 1777. (GAH1108); id. huur versch 12 nov 1777 en mej 1778: f. 31:0:0 (GAH1109); id. 1779. (GAH1110); id. 1780. (GAH1111); id. 1781. (GAH1112); id. f. 75:0:0 voor 3 1/2 pondematen greidland aan de Stads Singel, (bij de Bleek buyten de Kerkpoort), no. 1, 1774. (GAH1105); id. 1775 (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. nu no. 8, 1784. (GAH1115); id. 1785. (GAH1116); id. f. 100:0:0, 14 dec 1785. (GAH1118); id. 7 mrt 1787 (huur van de Bleek). (GAH1119); id. 5 mrt 1788. (GAH1120); id. 24 dec 1788. (GAH1121); id. f. 75:0:0, 1782. (GAH1113); id. 1783. (GAH1114); id. f. 31:0:0 voor 5 pondematen greidland onder Almenum, no. 4, 1774. (GAH1105); id. 1775. (GAH1106); id. 1776. (GAH1107); id. 1777. (GAH1108); id. nu no. 11, 1784. (GAH1115); id. 1785. (GAH1116); id. f. 30:0:0, 14 dec 1785. (GAH1118); id. 7 mrt 1787. (GAH1119); id. 5 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 31:0:0, 1782. (GAH1113) id. 1783. (GAH1114); id. als curator over Lammert Lieuwes erven de huur van 5 en 3 pondematen bouwland Petri 1788: f. 38:0:0, af: floreenschatting: f. 21:18:0, blijft zuiver huur: f. 16:2:0, nos. 13 en 14, 25 feb 1789. (GAH1121); id. 15 may 1791. (GAH1123); id. als curator over Lammert Lieuwes kinderen: f. 38:0:0, AF: de schatting: f. 21:18:0, resteert: f. 16:2:0, 29 feb 1792 (GAH1124); id. f. 27:9:0 terzaake 1 jaar huur van 4 1/2 pondematen greide onder Kimswerd, no. 15, 25 feb 1789. (GAH1121); id. f. 94:0:0 terzaake 1 jaar huur van 7 pondematen en 10 einsen terpland. no. 16, 25 feb 1789. (GAH1121); wed. J.H. gebruiker van wijk E-245, medegebruiker is Pieter Christiaan wed., eigenaar is Johannes Homberg wed., 1814. (GAH204); geeximeerde persoonen welke dagelijks hunne rijdtuygen ter bevordering van hun bestaan verhuren: een chais met een paard, 1804, 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805. (GAH650); woont in de Buitenbuurt, (8e quartier), naast huisno. 6, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804, may 1805. (GAH650) lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 50:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; 8e quartier, huisno. 6, Buitenbuurt, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); Donderdag den 25 okt 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts aan J.H. geaccordeert, om de agt Pondematen greidland thans bij hem in gebruik, bekend onder de naam van de Bolleman Agt, boven de tien Jaaren, welke de erven van Lammert Lieuwes, en hij dien gebruikt hebben, nog vijf jaaren in gebruik te moogen behouden, mits betaalende propijn en Stuivergeld, en zulks wel uit Consideratie dat dezelve zeer veel kosten ge?xpendeert had, om dit Land in order te brengen, en hem zulks, volgens Informatie door de voorige Regeeringe, te weeten die voor de Revolutie van 1795 bestaan heeft, rede was toegezegt. (GAH44)
Johannes Harmens van HRL, huwt met Eelkje Jans van Dockum, geproclameert de 29 jul de 5 en getrout de 12 aug met attestasie 1759; kind: Harmen Johannes, ged 26 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Johannes, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL
Johannes Harmens huwt met Berber Feites, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 apr 1764; kind: Roelofke Johannes, geb 6 jan 1775, ged 10 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Feite Joannes, ged 13 apr 1766 Westerkerk HRL, moeder als Barbara F. ; kind: Roelofke Johannes, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, moeder als B. Feikes; kind: Feite Johannes, ged 17 dec 1771 Grote Kerk HRL
Johannis Harmens huwt met Antje Roukes, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Johannes Harmens huwt met Wytske Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Johannes Harmens Hessel IJmkes Dries van Almenum en Antje Reins van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader J.H., 22 jan 1791; ondertrouw HRL
Joost Harmens turfschipper 1752-1757
Jouke Harmens van Winsem, en IJbeltje Andries van HRL, sijnde aen het gereghte schriftelijke verklaeringe ge?xhibeert van E:Heeren Commissarien van de huwelijkse saeken van Amsterdam dat aldaer de huwelijx gebooden van deselve waeren ingewilligt, met belastinge dat de genoemde persoonen haer gebooden alhier ook moesten laeten aanteekenen, 11 Jul 1750
Joukje Harmens huwt met Jelle Klaasses, kind: Jouke Klaasses, geb 1 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
Joukje Harmens huwt met Johan Hendrik, soldaat in het Regiment van den Generaal Nostitz, kind: Johan Hendrik, geb 4 jun 1781, ged 11 jun 1781 Grote Kerk HRL
Judik Harmens ovl 7 okt 1727 HRL, old 72 jaeren
Jurjen Harmens zie: IJskamp
Jurjen Harmens ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beerns en Lijsbet Jurjens
Jurjen Harmens weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jurjen Harmens J.H. en Trijntje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 jan 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jurjen Harmens begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jurjen Harmens Johannes Jans Beuker ende Akke Franciscus Croese, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader J.H., 2 nov 1793; ondertrouw HRL
Jurjen Harmens Johannes van Kempen ende Neeltje Jurjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.H. deszelfs vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL
Jurjen Harmens huwt met Trijntje Janse
Jurien Harmens huwt met Doetje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 aug 1761
Klaas Harmens zie: Gonggrijp, Mulder, Veenstra
Claes Harmens en Geeske Tuenis, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Gerrijt Dirks; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Klaas Harmens huwt met Piettje Jans, kind: Geertje Klaases, ged 3 may 1740 Grote Kerk HRL
Klaas Harmens huwt met Tjitske IJsbrands; kind: Willem Klaases, geb 26 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Harmens geb 17 okt 1803 HRL, ged 22 nov 1803 HRL, N.H., zv Harmen Eeuwes en IJnske Wytses; dopen Grote Kerk HRL 1803
Claas Harmens huwt met Truike Pieters; BS geb 1811
Claes Harmens huwt met Freerkjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 August en den 4-11 sep en getrouwt den 18 dito 1740; huw reg. N.H. HRL; C.H. ende Freerkjen Jans beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Paulus Jansen, 27 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Klaas Harmens C.H. ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar steevaeder Heere Martens, 28 May 1746; huwt met Grijtje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 5-12 jun 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Frans Claases, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL
Claas Harmens huwt met Grietje Jans, kind: Trijntie Claaes, geb 3 jan 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Robijn Claases, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerrith Claases, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anna Claases, ged 11 aug 1761 Grote Kerk HRL; kinderen: Hijlke en Robijn Klaases, beiden ged 4 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jan Claases, ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaeses, ged 27 nov 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Pietje J.
Klaaske Harmens zie: Steinfort
Claeske Harmens ged 9 feb 1740 Grote Kerk HRL, dv Harmen Martens en Hendrikje Daniels
Claaske Harmens ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Harmen Claases en Aukje Beerns
Klaaske Harmens Douwe Sijbouts en K.H., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 8 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Klaaske Harmens van HRL, huwt met Hendrik Abrahams, van Almenum, geproclameerd de 25 Febrij:en de 4 en getrout de 11 mrt 1770; kind: Hendrikje Hendriks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Claaske Harmens Jan Jansen ende K.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs vaeder Harmen Hijlkes, 28 Oct 1747; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, geproclameert den 29 octob en den 5-12 Novemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Harmen Jans, ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 30 jul 1752 Grote Kerk HRL
Klara Harmens geb 1790 ... , ovl 14 apr 1816 HRL, dv Harmen Berends en Klaaske Berends; BS ovl 1816
Lammert Harmens L.H. van Waaksens en Mayke Martens van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Ferwerd, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 20 may 1787
Leendert Harmens geb 27 mei 1800 HRL, ged 10 jun 1800 HRL, N.H., zv Harmen Johannes en Elizabeth vd Gragt; dopen Grote Kerk HRL 1800
Lieuwe Harmens van Bolswart ende Antie Cornelis van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit desselvs vader Cornelis Jarigs, en vertoonde de Bruidegom Attestatie van sijn moeder tot Consent van ''t houwelijk; huw.aang. HRL 1738
Lieuwe Harmens ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Harmen Lieuwes en Aaltie Simons
Lieuwkje Harmens ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Harmen Lieuwes en Aaltje Simons
Lijsbeth Harmens huwt met Gerardus van Kempen op 23 aug 1795 HRL, laatste afk. 23 aug 1795; komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795; Gerardus Willems van Cempen en L.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Jurjens deszelfs schoonbroeder, 8 aug 1795; ondertrouw HRL
Lijsbet Harmens ovl 16 nov 1672, huisvouw van Mr. Ferwer Paulus Pieters, Westerkerk vdGaast begraaflijst
Lolkje Harmens ovl voor 1831, huwt met Marten Alberts Bakker; BS huw 1830
Lolkje Harmens Arjen Klaasen ende L.H. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vader Harmen Geerts, 23 Oct 1745; huwt met Arjen Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob en de 7 Novemb 1745 en getrouwt
Lolkje Harmens van HRL, huwt met Geert Jans , van Aglum, geproclameerd de 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 9 sep 1764
Lolle Harmens zie: van den Berg
Luurtske Harmens zie: Beuker
Maaike Harmens zie: Lammertsma
Maertje Harmens uylke Pieters ende M.H. beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs broeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Uilkes, ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Margaretha Harmens geb 1783 ... , huwt met Gerbrandus de Leeuw op 26 nov 1812 HRL, huw.afk. 1 en 8 nov 1812 HRL; voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Harmen Pieters en IJtje Klases; BS huw 1812
Margjen Harmens huwt met Lijkle Baniers; BS ovl 1860
Maria Harmens zie: Hoogmolen, Klumper, Schuur
Maria Harmens J.G. Telsemeyer en M.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 may 1807; ondertrouw HRL
Martinus Harmens zie: Lieuwma
Martje Harmens zie: van den Berg, Smit
Martje Harmens huwt met Harmen Wanders, kind: Martjen Harmens, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL
Martjen Harmens ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL, dv Harmen Wanders en Martje Harmens
Marijke Harmens zie: van den Berg
Marieke Harmens ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jans en Tettje Walings
Marijke Harmens Theunis Bosch en M.H., beide van HRL, laatst geproclameert 16 apr 1775 HRL, en toen getrouwd
Marijke Harmens Jan Gerink ende M.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Berend Hendrik Heilen, 7 apr 1792; ondertrouw HRL
Marike Harmens huwt met Auke Monses op 13 sep 1801 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1801
Marijke Harmens ovl 12 nov 1798 HRL, huwt met Baerend de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 jun en getrout de 10 dito; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1823
Marijke Harmens huwt met Willem Boekhout, beide van HRL, geproclameerd de 27 jul en de 3 en getrout de 10 aug 1766
Meindert Harmens ovl 15 feb 1788 HRL, oud 63 jaar
Metje Harmens huwt met Enne Wijga; bsha114ov
Meye Harmens geb 14 jun 1779, ged 6 jul 1779 Grote Kerk HRL, zv Harmen Eilderts en Rinske Teunis; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: M.H., Berend Hiddes, Tjalke Coster, Luitje Saskers, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Meye Harmens Ellert Jurjens ende Antje Harmens beide van HRL, komende voor de bruid M.H., 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL
Meye Harmens ovl voor 1800, huwt met Geeske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771, kinderen: Barend Meyer Meeter, geb 10 jan 1787 HRL, Jan Meyes Bloter, geb 1778 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1822, BS Franeker ovl 1828; kind: Harmen Meyes, geb 6 nov 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: IJmkje Meyes, geb 11 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Meyes, geb 2 jan 1780, ged 1 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Barent Meyes, geb 9 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 26 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders Gerrijt Reinders, van Zijne Post als Koorndraager ontslaagen en weder in Plaatze van Wijlen Zijne Schoonvader M.H. als Graanstorter aangesteldt, en ten dien einde onder Eede genoomen. (GAH44)
Michiel Harmens huwt met Geertje Corneelis, kind: Harmen Michiels, ged 18 feb 1744 Grote Kerk HRL
Minne Harmens ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Harmen Minnes en Sijke Gerrijts; geb 1762 HRL, ovl 10 mei 1825 HRL, ongehuwd; BS ovl 1825; weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van M.H. bij Evert Hendriks, 20 jul 1784. (GAH1115); id. f. 50:0:0 door de heere Harmanus Wilda ? Amsterdam betaald voor 1 jaar inwoninge in ''t Weeshuis van M.H. nadat zijn tijd geexpireerd was, 25 jan 1788. (GAH1120)
Nanning Harmens zie: Bruinsma
Neeltje Harmens ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL; op Belijdenis des Geloofs, Jonge Dogter bij de Blauwe Trappen
Paulus Harmens ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Harmen Paulus en Tjietske Jans ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Harmen Paulus en Tjitske Jans
Pieter Harmens zie: Stavinga, de Vries
Pieter Harmens balsteenleverancier 1753
Pieter Harmens geb 24 sep 1809 HRL, zv Harmen Beerends en Dirkje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Harmen Beernts en Dirkje Pieters
Pytter Harmens van Makkum, ende Maeyke ... (tekst weggevallen op fiche), van HRL, sijnde aangegeeven door de beyde contrahanten (?), 4Jul17 48
Pietje Harmens ged 22 sep 1750 Grote Kerk HRL, dv Harmen Claases en Auckjen Beernts
Pytje Harmens geb 24 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Harmen Simons en Saakje Pieters de Groot
Pietje Harmens ovl 15 aug 1792 HRL, oud 20 jaar
Pietje Harmens huwt met Gerben Ages op 29 apr 1810 Midlum, komt van Midlum; huw Grote Kerk HRL 1810; Gerben Ages van Almenum en Tietje (!) Harmens van Midlum, zijnde aangaaf geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Pietje Harmens ovl voor 1812, huwt met Anthonij Harmanus (Riddersteen); BS huw 1811w afk; ovl/begr. 8 mrt 1803 HRL, oud 68 jaar; kind: Aukje Anthonys, geb 19 apr 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL
Pleuntje Harmens mogelijk: van der Zee; geb 1790 Medemblik, ovl 27 nov 1850 HRL, huwt met Eelke Gerardus Eelkoma op 20 mrt 1834 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Geert Harmens en Pietje Tjietjes; BS huw 1834, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-100
Riemke Harmens ovl voor 1835 Heeg, huwt met Freerk Harmens; BS huw 1834
Rink Harmens ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Harmen Geerts en Aaltie Zakes fiches dopen Grote Kerk HRL
Rinkje Harmens zie ook: R. Reins; huwt met Pieter Christiaans, indertijd echtelieden te Stavoren; BS huw 1811wafk, hu, ovl 1837
Rinse Harmens zie: Smit; R. Harmanus en Aafke Thomas, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Rinse Harmens turfschipper in 1760
Rinske Harmens zie: van den Berg
Rinske Harmens huwt met Minne Popkes; BS ovl 1838
Rintje Harmens Hendrik Jansen ende Grietje Eises beide van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevader R.H., 1 Feb 1744; Tjerk Dirks ende Grijtie eyses, beide van HRL, komende voor de bruid Rintie H., desselfs Stijffvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Robijn Harmens huwt met Grietie Taekes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 apr 1756 in de Westerkerk; kind: Antje Robijns, ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL
Roelof Harmens zie: Dieters
Roelof Harmens turfschipper in 1757
Roelof Harmens ende Antje Beerns van Hoorn, beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen van Haarlem, 16 May 1744
Romkje Harmens zie ook: R. Hendriks; huwt met Jakob de Vries, kind: Grietje Jakobs de Vries, geb 7 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Ruurd Harmens zie: Schaap
Ruurdtje Harmens ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL, dv Harmen Alberts en Trijntje Abes
Rijke Harmens ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Harmen Rijkes en Maeike Jacobs
Sara Harmens ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, dv Harmen Michiels en Trijntie Jacobs; geb 1772 ... , ovl 5 sep 1814 HRL, huwt met Johannes Oorthuis, ook huwt met Johannes Mulder op 4 mrt 1798 HRL, ovl wijk A-243; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1814, ovl 1857; kind: Muller Johannes Muller, geb 23 jun 1798, ged 8 jul 1798 Grote Kerk HRL
Severinus Harmens zie: Weghuis
Sibele Harmens ovl 14 jan 1812 Franeker, huwt met Jean Jacques Schaeffer; BS huw 1821
Sybe Harmens balsteenleverancier 1752
Sybren Harmens ovl 12 mrt 1794 HRL, oud 48 jaar; S.H. en Aaltje Fransen, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 14 nov 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Harmen Sijbrens, geb 14 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sijbrens, geb 15 jul 1776, ged 30 jul 1776 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Sybrens, geb 11 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Sybrens, geb 25 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL
Sibren Harmens S.H. en Grietje Geerts, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Sijbrens, geb 23 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, moeder als G. Gerrits
Sierk Harmens zie: Dijkstra
Sierk Harmens S.H. van Almenum en Wytske Gerbens van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1780 HRL. en zijn op vertoonde attestatie van Midlum, ten zelfden dage getrouwd
Sierkjen Harmens Johannes Gijsberts ende S.H. beyde van HRL, komende wegens de bruyd Sijbren Symons, veerschipper, 21 Aug 1745
Sytske Harmens zie: de Ruiter, Tamboezer
Sytske Harmens Beerend Hendriks en S.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn den 16 daaraanvolgende getrouwd
Sytske Harmens huwt met Symon Wiarda; BS ovl 1858; Simon Wiarda en S.H., beide van HRL, hebben hunnelaatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Elisabeth Simons Wiarda, geb 18 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Wiarda, geb 14 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL
Sietske Harmens huwt met Anne Jetses op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sietske Harmens huwt met Hendrik Bertree; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Hendrik Lambertus Bertree, geb 27 mrt 1811, ged 9 apr 1811 Grote Kerk HRL
Sytske Harmens huwt met Augustinus Janzen, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 aug 1743 en doen ook getrouwt; Augustinus Jansen ende S.H. beide van HRL, komende voor de bruid Jan Harmens desselvs broeder, 10 aug 1743; ondertrouw N.H. HRL
Sytske Harmens Carel Bouman ende S.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom desselfs vader Abraham Bouman en wegens de bruid Jan Harmens haar broeder, 21 Sep 1748; huwt met Karel Bouman, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Septemb en den 6 okt 1748 den 23 feb 1749 getrouwd; kind: Abram Karels Bouman, ged 25 feb 1749 Grote Kerk HRL
Simon Harmens huwt met Grietje Gerrits, kind: Ymkje Simons, geb 30 sep 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL
Sipkje Harmens oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-198; VT1839
Sjerkje Harmens huwt met Johannis Gijsberts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 August en den 5 Septemb 1745 doe ook getrouwt
Sjieuwke Harmens van HRL, huwt met Cornelis Abrahams, van Leeuwaarden, geproclameerd de f. 12:18:25 apr en getrout met attestasie de 2 mei 1762; huw.reg. N.H. HRL
Sjoerd Harmens zie: Dijkstra
Sjoerd Harmens Jan Jansen en IJmkjen Ottes, beyde van HRL, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd S.H. ; huw.aang. HRL 1736
Sjoerd Harmens dorpsrechter te Almenum 1753
Sjoerd Harmens huwt met Lijsbeth Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 apr en den 5 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; S.H. ende Lijsbert Minnes beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder de coopm:Claes Minnes Blok, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Sjoerd Harmens Vertoont aan UEd:Achtb. met Schuldige Eerbied S.H. Mr. Schoenmaeker en burger binnen HRL, hoe dat volgens ''s Lands Lijste aen de Cooplieden is geaccordeert vaste pakhuizen; waer in haere waeren Sonder aangevinge ten Collect werden opgeslaagen, des dat aan de deuren van Soodanige pakhuisen sullen worden gemaakt drie besondere Slooten en daer toe drie distincte sleutels, waer van de Eene sleutel Sal zijn in handen van Soodanig bequaem en be?digt persoon, als door de magistraat daer toe sal werden aangesteldt. de supplnt:vermeenende de vereyschte bequaemheit te besitten, en wel geneegen sijnde deese functie in aller ootmoedigste UEd:Achtb. gelieven hem aan te stellen ten fina als boven is verhaeldt en dat op Lastenen pligten, sampt profijten daar toe staande quo Facto etc:was get:Requisitus R J de Swart; In Margin Stonde; de Magistraat gehoord het versoek authoriseert mits deesen de supplnt:S.H. tot bewaerder van de derde Sleutel van beslooten pakhuysen van brandewijnen volgens ''s Lands Lijste alhier opgeslaegen zullende worden, mits doende daer toe den Eed van getrouwigheit. Actum den 26 oct 1750/:get:/Hendrik Wassenaar onder stonde/Ter Ordtie van de Magistraat M V Idsinga. ; Lager Stonde; op Heeden den 26 oct 1750 heeft S.H. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H. Wassenaar /:onder stonde:/In Kennisse van mij secretaris M:V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sjoerdtje Harmens huwt met Harmen Ratsma, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt; Harmen Ratsma ende S.H. beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Bierma desselfs neeff, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoertje Harmens Ratsma, ged 7 okt 1742 Westerkerk HRL, moeder ovl
Sjouwke Harmens huwt met Jan Sietses op 21 dec 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Jan Sijtses en Sjieuwke H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL
Styntje Harmens zie ook: van den Berg; huwt met Gerben Tjeerds, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL
Styntje Harmens huwt met Beerend Hendriks, beyde van HRL, geproklameerd den 26 may en den 3 jun en den 11 dito 1753 getrouwt
Susanna Harmens huwt met Jacob Beuker; BS ovl 1831
Teecke Harmens ged 28 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Harmen Hendriks en Tettje Teeckes
Tekele Harmens geb 10 dec 1746 Leeuwarden, ovl 12 jan 1819 HRL, huwt met Jan Proost; BS huw 1819
Tetje Harmens zie: Schuitinga
Tettie Harmens Claes Tjerks van Almenum en T.H. van HRL, huw.aang. 7 may 1735 HRL; Comende voor de bruid Jan Dirks desselfs broodheer; huw aang. HRL 1735
Teuntje Harmens zie: van den Berg
Tietje Harmens zie: Groeneboom
Tjalling Harmens zie: Vijversma
Tjebbe Harmens T.H. en Tjalkjen Wybes beyde van HRL, koomende wegens de bruid Pieter Carsten desselfs swaeger, 7 dec 1743; huwt met Tjalkjen Wybes, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 desemb 1743 en doen ook getrouwt
Tjepkien Harmens Gerrijt Brans van Groningen ende T.H. van HRL, sijnde de aangave gedaan door Johannes Adema onder productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 19 may 1789; ondertrouw HRL; Gerrit Brans van Groningen en T.H. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Tjerk Harmens ged 17 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Harmen Tjerks en Annickje Boelens
Trijntje Harmens zie: Niessens, Smit
Trijntje Harmens Femme Harmens weduwe Wybe Panneboeter, aangesteld als turfmeetster in plaats van T.H., die ovl is. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president Paulus G. de Boer, do. 25 mrt 1802. (GAH47)
Trijntie Harmens Jan Clasen Huisman ende T.H., beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Harmen Jansen; huw.aang. HRL 1738
Trijntie Harmens en Hendrik Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 20 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Lucas Jansen, desselfs Schoondogter(!); huw.aang. HRL 1736
Trijntie Harmens ged 4 jul 1769 Grote Kerk HRL, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetses
Trijntje Harmens huwt met Jurjen Eeverts, kind: Antje Jurjens, ged 15 dec 1739 Grote Kerk HRL
Trijntje Harmens huwt met Hendrik Dirks, kind: Dirk Hendriks, ged 30 aug 1746 Grote Kerk HRL
Trijntje Harmens huwt met Rein IJedes, kind: Harmen Reins, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Trijntie Harmens ged 1 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Harmen Geerts en Janke Jans
Trijntje Harmens Donderdag den 8 aug 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, compareerde na voorafgegaane Citatie ter vergadering eenen T.H., meerder Jaarige vrijster alhier, dewelke in het Quotisatie Billet over de heffing van 10 Prc en 25 ste Penning bij Publicatie van het uitvoerend Bewind, in dato den 30 nov 1798 gearresteerd, op eene bespottelijke Wijze, bij de Periode, Ik ondergetekende , verklaare geene andere Perzoon bij mij te hebben inwoonen, als, gevoed had het Woord een Kat, daar over ernstig gecorrigeerd met recommandatie zich in ''t vervolg van dergelijke onbetamelijkheden te onthouden. (GAH45)
Trijntie Harmens huwt met Johannes Overmeyer, kind: Gertje Johannes Overmeyer, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes Overmeyer, ged 18 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johannes Overmey, ged 23 nov 1753 Grote Kerk HRL; kind: Antje Johannes Overmeyer, ged 21 nov 1751 Westerkerk HRL; dso Grote Kerk ha
Trijntje Harmens weesvoogden betalen f. 7:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van T.H., 9 jun 1795 (GAH1127)
Trijntie Harmens woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntje Harmens ovl 22 feb 1790 HRL, oud 37 jaar; ovl 3 sep 1805 HRL, oud 46 jaar; ovl 2 dec 1805 HRL, oud 49 jaar
Trijntje Harmens geb 2 jun 1769 ... , huwt met Johannes Baljes op 15 sep 1811 Franeker, wonende te Franeker, dienstmaagd, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetzes; bsfr 1811 huwelijken
Trijntje Harmens geb 1762 ... , ovl 15 mei 1811 HRL, huwt met Dirk IJntes, wonende te in de Vianen in 1811; bsha181ov
Trijntje Harmens huwt met Berend Jans Oppenkamp; BS ovl 1854
Trijntje Harmens huwt met Jan Baarda op 24 jan 1796 HRL, komt van Midlum; huw Grote Kerk HRL 1796; Jan Baarda van Almenum ende T.H. van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen IJpes deszelfs schoonbroeder, 9jan17 95; ondertrouw HRL
Trijntje Harmens Sierk Cornelis ende T.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Harmen Beernts, 13 Feb 1751; huwt met Sjerk Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 feb 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Cornelis Sierks, ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL
Trijntje Harmens huwt met Louw Clasen, beide van HRL, geprokelameert den 18-26 aug en getrout den 2 sep 1753; kind: Eentje Louws, ged 7 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Louws, ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Louws, ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL
Trijntie Harmens huwt met Theunis Jansz, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Trijntje Harmens huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 sep 1760
Trijntie Harmens huwt met Beernd Lucas, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mei en getrout de 7 jun 1761; kind: Martje Beerends, ged 5 jul 1761 Grote Kerk HRL
Trijntie Harmens huwt met Engbert Borgerts, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 okt 1762
Trijntie Harmens huwt met Willem Hendriks, beide van HRL, geproclam; de 10-17 en getrout de 24 okt 1762; kind: Grietje Willems, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Trijntje Harmens Jan Lansen, soldaat onder de comp. van capt. Evers ende T.H., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Volbrink, goede bekende, 5 apr 1788; ondertrouw HRL
Uilkjen Harmens Gerbrand Ages en U.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad, en zijn getrouwd op den 18 nov 1781 HRL
Ulrich Harmens rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 verdiende Loon van U.H. en Johannes Rinzes, 21 jan 1808 (GAH1140)
W. L Harmens orgelmaker in 1808
Waling Harmens ged 21 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jansen en Tettje Walings
Wybe Harmens huwt met Janke Gerbens, kind: Harmen Wybes, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Wybe Harmens en Janke Jelles, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Willem Joosten; huw.aang. HRL 1735; huwt met Janke Jelles, kind: Aeltje Wybes, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL
Wybe Harmens ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 213:0:0 ter zaeke geleverde 5 varkens, 29 dec 1806, quit. no. 6 (GAH1138)
Wybe Harmens W.H. en Grietje Clases, beide hier te HRL, komende wegens de bruid Claas Gerbens haar vaeder, 19 Jun 1751; huwt met Grietje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 jun en den 4 jul den 1 aug 1751 getrouwdt
Wyger Harmens geb 1764 Drachten, ovl 21 mei 1829 HRL, huwt met Elisabeth Mollema, kinderen: Harmanus Wijgers, geb 1793 HRL, Anneus Wijgers, geb 10 dec 1804 HRL, Cornelis H, geb 20 sep 1796 HRL, Janna Sophia H, geb 18 mrt 1802 HRL, zeehandelaar in 1829, N.H., huw.get. bij D. Greydanus en C. Mollema, oom bruid. 1826, cementleverancier 1808-1811, roggeleverancier/leent geld aan de gemeente/ontvangt interesse 1799-18 11; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, BS huw 1826, ovl 1829, ovl 1831, ovl 1880; W.H. en Elisabeth Mollema, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-156, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-045, koopman, 1814. (GAH204); W.H. en Elizabeth Mollema, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door advokaat W.F. Hanekuik, met een gebod in de week, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, huisno. 157, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 359:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met C. Mollema, f. 155:5:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1795, quit. no. 13 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Cornelis Mollema, f. 810:0:0 ter zaake geleverde Graanen, 19 may 1801, quit no. 3 (GAH1133); id. f. 423:3:0 ter Saeke geleverde 70 11/16 Lopen Rogge, 7 may 1806 (GAH1138); id. f. 32:18:0 voor 1/4 Ton boter, 31 dec 1805, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 123:16:0, 29 okt 1807, quit. no. 6 (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 101:14:0 ter Saeke meeder uitgaev In sijn ed. precidium, 13 dec 1806, quit. no. 12 (GAH1138); id. f. 51:13:0 als meede-weesvoogd, 22 sep 1807, quit. no. 53 (GAH1139); id. f. 18:8:0, 26 jul 1808 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneeming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807. Zullende dit schadelijk slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, W.H., IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1138); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als meede-weesvoogd f. 14:12:0 ter Saeke verschot na d. Massaale plaatsen, 17 nov 1807 (GAH1139); kind: Hein Wijgers Harmens, geb 30 jun 1794, ged 20 jul 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Wiegers Harmens, geb 27 sep 1796, ged 9 okt 1796 Grote Kerk HRL; So. den 11 Augs 1799; Communiceerde de Praesident (den Burger Paulus Wellinga) aan den Raad, dat hij reeds voorlopig aan de Commissaris tot de Tonnagie, uit de Voogden der Stads algemene armen, den Burger W.H., Kennisse van deeze aanschrijving had gegeeven, Waarop beslooten Wierd, den Burger W.H. op het Huis der Gemeente te verzoeken, en dezelve nogmaal te gelasten, de Buiten Tonnen in het Amelander Gat, ten spoedigste te doen Wegneemen, Welke Burger gecomfuveerd Zijnde, betuigde dat daar op door hem rede ordre gesteld Was. (GAH45); Ma. den 2 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Compareerde Wijders ter Vergadering den Burger W.H., als President van de voogden der Stadsalgemeene Armen, te Kennen geevende de dringende Nood Waarin de Stads arme Kamer, om eenige gereede Penningen verseerde, als hebbende den Leverancier van het Hout gedestineerd tot het maaken, van Doodvaten, ronduit geweigerd had, van geen Leverancie meer te Willen doen, Wanneer hij binnen twee dagen, Wegens het resterende der gedaane Leverantie in den jaare 1798 geene betaaling bekwam: Waarover gedelibereerd Zijnde, is beslooten de voogden der Stads algemene armen voor dit maal weder met f. 800:0:0 uit ?S Stads Cas bij te staan, en ten dien fine ordonnantie aan hun te Suppediteren. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde nog beslooten uit Consideratie der verlegene toestand, omtrent het finantieele der Stads Armekamer, aan de Cooplieden Corn:Mollema en W.H., eene borgtogt te Passeeren, voor geleverde Rogge van den 7 nov tot den 24 dec 1799, ter zumma van f. 723:5:0 om dezelve met ses weeken te voldoen. (GAH45); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en Claas Oosterbaan, tot voogden benoemd de Burgers W.H. en IJede de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Harmens en Zoonen eigenaars van perceel nr. 565 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, pakhuis, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, stonden nog ter vergadering binnen de Burgers W.H., en Otte Overdijk, als gecommitteerden uit de voogden der Stads Algemeene Armen, te Kennen geevende den bedenkelijken Staat der Stads Algemeene Arme Kamer, dat zij thans ten eene maal bij hunne Administratie van gerede Penningen ontbloot waaren en daar er bij den Raad Zoodaanige middelen tot redres ontrent het finantiele mogten wierden beraamd, dat Zij hunne administratie geduurzaam Konden intreinhouden, of ten minste dat er Zoodaanige Schikkingen mogten werden gemaakt, dat de Rekeningen, aan de Leveranciers, van eenen afgaanden Praesident, altoos Konden werden afbetaald, voor die tijd dat een Zoodaanige afgaanden Praesident, wederom in een volgende Praesisidium Succedeerde; Waar over gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden, om gedagte voogden, in den thans dringenden nood, bij wijze van opschot driehondert CarGuldens uit de Correspondentiebeurs te accordeeren, en is ten dien einde ordonnantie op de Burger G:Pettinga, als Administrator van de Correspondentiebeurs afgegeeven. (GAH44); W.H. en zonen eigenaars van percelen nrs. 2022 en 2023 te HRL, zeehandelaars, woonplaats HRL, legger nr. 273, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 90 en 310 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57); erven W.H. eigenaars van percelen nrs. 556 en 557 te Sexbierum sectie A, kooplui, woonplaats HRL, legger nr. 135, resp. pakhuis en erf, huis, resp. 650 en 77 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. 50 en 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 559 te Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, erf, 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); Abraham Frederiks de Ruiter(het gebouw aan W.H. ), eigenaar van perceel nr. 558 te Sexbierum Sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 282, cementmolen en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); erven W.H. eigenaars van perceel nr. 586 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 15220 m2, klasse onbebouwd: 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 656 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 135, weiland, 6760 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Wiepkje Harmens ovl 4 feb 1791 HRL, oud 60 jaar; huwt met Sipke Benedictus, kind: Gerlof Sipkes, ged 15 apr 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Wijpkie H. ; kind: Hillegonda Sipkes, ged 8 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sipkes, ged 4 dec 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hilligonda Sipkes, ged 14 nov 1751 Westerkerk HRL
Wytse Harmens huwt met Maeike Dirks, kind: Gerrit Wytses, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL
Wytze Harmens ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL, zv Harmen Zijdzes en Fokie Wijdzes
Wytske Harmens geb 1774 HRL, ovl 26 mrt 1837 Franeker, huwt met Sieds Hiddes (Kingma) op 12 mei 1799 HRL, met attestatie vertrokken, wonende te Franeker 1837, dv Harmen Freerks en Pietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, BS Franeker ovl 1837; geb 24 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL, dv Harmen Cornelis en Pietje Jetses
Wilhelmina Harmens zie: Bandsma, Plutschouw, Weddeloper
Willem Harmens zie: van den Berg, Nolman
Willem Harmens ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jacobs en IJtskie Jeltes
Willem Harmens W.H. ende Trijntje Jans Pasz, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jans, goede bekende, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; W.H. en Trijntje Jans Pas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willemke Harmens geb 29 jul 1788, ged 17 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Harmen Hendriks en Anna Johannes
Wopkje Harmens zie: Stedehouwer
Yda Harmens zie: IJskamp
Yefke, Eva Harmens zie: Besling
Ymkje Harmens zie: Nekker
Ypkje Harmens geb 17 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Harmen Gerbens en Trijntje Jans
IJsbrand Harmens IJ.H. van HRL. ende Minke Gerkes van Bolsward, komende wegens de bruid Teede Dirks, 10 Oct 1744; van HRL, huwt met Minke Gerkes van Bolsward, geproclameerd 11, 18 en 25 okt 1744 en getrouwt de 3 nov 1744; Hendrik Haan ende Berber Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs neef IJ.H., vertoonende schriftelijk vaeders consent met een gebod in de Week, 14 Jun 1749; Beernt Beernts ende Elske Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs neef IJ.H., 28 Mrt 1750; Harmen Jansen Visscher van HRL, ende Baukjen Hessels van Achlum, koomende weegens de bruid des selfs neef IJsbrand Harmens, 23 May 1750
Ytje Harmens zie: van der Meulen
Ytje Harmens ovl 24 jan 1803 HRL, oud 78 jaar; invnet. nr. 320
Yttie Harmens huwt met Pieter Bisschop, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Septemb: en getrout de 2 okt 1763
Harmanus/Harmen Harmens/Harmanus zie: Addens, ten Berg, vd Berg, van Rooyen
Anna Harmenz huwt met Jan Ennes, kind: Tjebbe Jans, ged 29 xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL
Ernst Harms geb 1801 Groningen, ovl 14 okt 1829 van het verongelukte kofschip ''Maria Hendriks Wilhelm'' van HRL, in zee is gevallen en is verdronken, huwt met Joukje Klazes Wassenaar op 4 jan 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1826, wonende te HRL, stuurman, zv Harm Ernst, (gk), en Griet- je Egberts, (gk), vader ovl 30 jan 1818 Antwerpen, moeder ovl 7 okt 1818 ... , grtvdr (m-zijde): Egbert Egberts, ovl 20 apr 1824 Groningen, grtmdr (m-zijde): Jantje Poppes, ovl 19 okt 1795 Groningen; BS huw 1827, ovl 1829
Geertruida Harms oud 56 jaar, geb en wonende te HRL 1839; wijk F-080; VT1839
Haike Harms Extract uit het doopboek der Hervormden van de gemeente Onder Pekel A Provincie Groningen. 1782 den 3 feb Geesina dv Harm Klaasens Mulder en H.H. Oude Pekel A den 17 jul 1816
Hendrik Harms huwt met Akke Thomas, kind: Thomas Westerhuis, geb 1770 Jorwerd; BS huw 1842
Jan Harms zie ook: deurnat; J.H. en Liskje Fransen Rikkerts, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Rasschen onder productie van genoegzaam bewijs, 15 sep 1804; ondertrouw HRL
Jannes Harms zie: Camminga
Johannes Harms woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor)
Johannes Harms woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; (komt 2x voor)
Leentje Harms geb 1778 Groningen, ovl 1 jan 1841 HRL, huwt met Berend Hendriks, dv Hermanus Harmens, (gk), en Lijsbeth Walters, (gk); BS ovl 1841; 1854 overlijdens; oud 61 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-206; VT 1839
Anthoine Harmse geb 10 jan 1784 HRL, inschrijfnummer 1702, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Aaltje Harmsen huwt met Adam Manler, kind: Barbara Adams Manler, geb 28 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Foeke Harnts huwt met Elizabeth Cornelis, kind: IJbeltje Foekens de vries, geb 1760 HRL; BS ovl 1835
Pieter Harnts P.H. ende Aukjen Seerps, beide van HRL, komende wegens de bruid de burgemeester Lourens Tabes, vertonende genoegsame schriftelijke last, 15 May 1751; huwt met Aukjen Seerps, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en den 13 jun getrouwdt
Trijntje Harnts huwt met Pieter Bakker; BS ovl 1835
Eibert Harrijts huwt met Hiltie Alles, beide van HRL, geproclameerd den 23-30 mei en getrout den 4 jun 1756; kind: Hiltje Eiberts, ged 27 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske eyberts, ged 2 mrt 1760 Grote Kerk HRL; huwt met Antie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jun en getrout de 4 jul 1762; kind: Hendrik Eiberts, geb 23 aug 1773, ged 12 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jitske Eiberts, ged 19 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Harrijt Eiberts, ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, moeder is A. Hendriks; E.H. en Lijsbert Cornelis, beide van HRL, zijn, na op den 5jan17 79 hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; Geeven met Eerbied te kennen de voogden van de Camer der huissinttende Armen binnen HRL, dat Wybe Jansen Mooy van sijn turfdraegersbedieninge bij UEd:Achtbh:is ontslagen, en deese Sijn post vacant verklaerd, In welke plaatse de Supplnten zijn gequalificeerd een bequaamn perzoon aan UEd:Achtbh:voor te slaan; uit hoefde dan van Welke qualificatie UEd:Achtbh:wert voorgedragen de persoon van E.H., timmerman, een Jong man van een goed compartiment en hier toe bequaam, Versoekende voorts de Supplnten; beneevens deese E.H. dat het UEd:Achtbh:behaege mag om hem E.H. aan te Stellen tot ordris turfdraeger binnen deese Stad, in de plaetse van Wybe Jansen Mooy op Lasten, pligten profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staende, en aenbehorende q:f:(was getekend) B:Dreyer; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de suppliant E.H. tot mede ordris Turfdraeger binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende, mits doende den Eed van Getrouwigheid. Actum den 4aug17 56. (was getekend) Roosen. Ter ordtie van de Magistr (get:) S: Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praesid:A:Roosen, den 4 aug 1756. In kennisse van mij gesw:Clercq (was get) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jietske Harrijts huwt met Luitjen Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mei 1763
Freek Harrits ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 240:6:0 weegens 108 loope rogge f. 441/4 stv per loopen, door hem aan het Weeshuys gelevert, ord. no. 6, 16 mrt 1730. (GAH1060)
Hinke Harrits zie: Ploegsma
Pieter Harrits Geeft met schuldige eerbied te kennen P.H. Borger binnen deze Stad, dat door ''t overlijden van Auke Clases de bedieninge als ordris Bierdrager is komen te vaceren, waarmede den suppliant hem gaarne soude sijn begunstigd; Addresseert hem ten dien einde aan de tafel van UEd:Achtbh:met gedienstig versoek dat UEd:Achtbh:den supplnt:in plaatze van den overledene gelieven aan te stellen tot ordris Bierdrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende praesenterende den Eed van getrouwigheid te praesteren quo facto etc:/was get:/S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen den supplnt P.H. tot meede ordris Bierdraeger binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 4 feb 1754 was get:Lourens Tabes onderstonde Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Tabes den 4 feb 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met alle eerbied te kennen P.H. ordris bierdrager binnen deze Stad, dat het UEd:Achtbh:heeft behaagd den supplnt:met deze bedieninge te begunstigenen op syn persoon te defereren, waar voor dezelve syne dankbaarheid en Verplichtinge aan UEd: Achtbh:betuigt by dezen. den supplnt:egter sig tegenwoordig in sodanige omstandigheden bevindende dat het hem van groote dienst en nuttigheid soude syn deze bedieninge door een subst. te laten waarnemen, neemt de Vrymoedigheid sig by dezen nogmaals aan UEd:Achtbh:tafel te vertonen, met gedienstig versoek dat het UEd:Achtbh:behage de persoon van Jan Harmens, gewezen subst. bierdrager binnen deze Stad te qualificeren tot het waarnemen dezer bedieninge voor den supplnt, waartoe gedagte Jan Harmens seer gaarne soude inclineren, op dat hy sig in Staat mag sien gesteld om beter als nu syn brood te winnen en huisgesin te erneren; waar op de Supplntn:UEd:Agtbh:gunstige dispositie syn afwagtende; quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en stelt mits dezen de persoon van Jan Harmens tot subst. Bierdrager binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; dog by provisie en tot wederseggen van Haar Achtbh: Actum den 6 feb 1754 (get) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op Heden den 6 feb 1754 heeft Jan Harmens den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes. In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als Ratelwagt op 19 jan 1756 over op Migchiel Wassenaar; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met alle onderdanigheid P.H. mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat UEd:Achtbh:voor eenigen tijd hebben geaccordeerd de Substitutie van Jan Harmens thans fungerende in plaatse van den supplnt die dit van groote dienst en nuttigheid was, en aanmerkte als een Sonderlinge gratie van UEd: Achtbh:waar aan hij Suppliant Seer gaarne heeft getragt en Soeken te beantwoorden, met de bevordering en aansporing van een ijverige en onopsprakelijke dienst, waar in de Supplnt (tot Sijn leedwezen egter) niet al te seer voldaan wort; nogtans niets meer ter herten nemende, dan UEd:Achtbh:volkomen te vergenoegen en alle redenen van klagte voor te komen, vindt te rade Sig met believen van UEd:Achtbh:van Substituit te veranderen, en in des Eerstgemeldes plaatse voor de dragen de persoon van Douwe Annes Jongman hier toe bequaam en inclinerende, verzoekende ootmoedig de bevestiging en approbatie van UEd:Achtbh , welx doende enz (get. ) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt tot Subst. bierdrager de persoon van Douwe Annes, op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. dog alles tot weederseggens van Haar Achtbh:Actum den 2 feb 1756. was get:Hendk Schaaff, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759 ); Remonstreert zeer onderdaniglijk P.H. mede ordris bierdrager binnen deze Stad, dat deze zijn bedieninge bij weege van Substitutie eenigen tijd is waergenoomen door Douwe Annes, dewelke thans door UEd:Achtb:is aangesteld tot Wagtmrs Adsistent en gevolgelijk in de voorn:Waarneminge niet kan continueren; den Suppliant evenwel voor als nog van Seer groote dienst en nuttigheid wezende zijne functie door een subst. te laten Waarnemen, komt Seer Ootmoedig bij dezen aan UEd:Achtbh daar toe voor te Stellen de persoon van Sipke Hendriks een Jongman daar toe capabel en van harten inclinerende, en die insgelijx Ootmoedig Verzoekt dat UEd:Achtb:hem daar toe gelieven te bevestigen en onder Eede te neemen, requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende ht Verzoek, Stelt mits deesen de meede Supplnt Sipke Hendriks tot Subst. bierdrager deeser Steede op lasten pligten, profijtten en gehoorzaamheeden daer toe Staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 15 dec 1756 (was geteekend) Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr (get:) M; V; Idsinga. ; Lager Stonde; Sipke Hendriks heeft den Eed van getrouwigheid als Subst. bierdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr L:Tabes den 15 dec 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sytse Harrits zie: Ploegsma; S.H. en Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Roelofs deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; kind: Geert Sijtses, geb 6 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Ytske Harrits ged 16 okt 1740 Grote Kerk HRL, dv Harrit Eues en Hiltje Eiberts
Wilhelmina Hartefeldt huwt met Jan Willem Nagel, kind: Jan Willem Nagel, geb 14 jan 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL
Dirk Jan Harteming huwt met Kornelia Katharina Geisenhart, kind: Dirkje Dirks Harteming, geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL
Dirkje Dirks Harteming geb 14 aug 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL, dv Dirk Jan Harteming en Kornelia Katharina Geisenhart
Akke Baukes Hartenberg geb 1773 Sneek, ovl 10 jun 1844 HRL, huwt met Eele Roelofs Driesten, dv Bauke Lazes en Janke ... ; BS ovl 1844; oud 67 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-131; VT1839
Ceelis Hartenberg huwt met Baukje vd Meulen, kinderen: Johannes Ceelis H, geb 1800 Franeker, IJmkje H, geb 24 okt 1796 Franeker; BS ovl 1839; 1867 overlijdens
Johannes Ceelis Hartenberg geb 1800 Franeker, ovl 17 mrt 1839 in de Noordzee op het Jutsche Rif is verdronken, huwt met Doetje Sasses Japma, zv Ceelis H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1839; 1840 overlijdens
Ymkje Hartenberg geb 24 okt 1796 Franeker, ovl 6 dec 1867 HRL, huwt met IJme Koster, ovl wijk D-117, dv Ceeles H, en Baukje vd Meulen; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; VT1839
Johan Christiaan Harting geb 1787 Rahden, Dld, ovl 26 dec 1841 HRL, huwt met Jantje Fredriks Westerveld op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, wonende te HRL, varensgezel, huw.get. bij S.P. Zijlstra en J.D. Ras, zeeman, neef bruid 1821, id. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, wonende te HRL 1821; herbergier in 1841, zv Johan Cond H, (gk), en Catharina Louisa Simer, (gk), vader ovl 1 mrt 1803 Rahden, Dld, mdr. wonende te aldaar; oud 49 jaar, geb Amsterdam (!) en wonende te HRL. 1839, logementhouder, wijk C-176; VT1839
Johannes Hartjes begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 35, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Albertina Hartman geb 27 dec 1808 HRL, ged 1 jan 1809 HRL, N.H., dv Gerrit H, en Sietske Jacobus; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 27 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hartman en Sietske Jacobus
An Hartman geb 1767 Hindeloopen, ovl 7 mei 1827 HRL, huwt met Tjerk Alta; BS ovl 1827
Arnoldus Jans Hartman ged 1 apr 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Frederiks Hartman en Febrine Egelijns
Gerrit Hartman geb 1763 deventer, 1e huwt met Sietske Jacobus van Beemen, 2e huwt met IJk Jacobs op 5 jan 1815 HRL, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, kinderen: Albertina H, geb 27 dec 1808 HRL, Jacobus, geb 1788 HRL, Helena, geb 10 jul 1810 HRL, Wilhelmina, geb 8 sep 1804 HRL, Johannes H, geb 4 feb 1802 HRL, IJda Albertina H, geb 2 mei 1800 HRL, huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, geemployeerde in ''t magazijn van vivres voorv:de Keizerlijke Marine, wonende te HRL, neef bruid. 1813, N.H., id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, neef bruidegom, 1816, id. bij H.J. Dreyer en A.W. Faber, commies bij de stedelijke belasting, 1818, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruid. 1820, wijnwerker in 1825, bierdrager in 1843; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1808, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816, huw 1818, huw 1820, huw 1825, huw 1843, ovl 1848, ovl 1851 1853 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-182, commies bij de stadsbelasting, 1814. (GAH204); G.H., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en de S.J., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Wetsen deszelfs oom, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Gerrijt Fransen Rikkers en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijn de weegens de bruid gecompareerd G.H., 22 feb 1806; ondertrouw HRL; G.H., Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en Sytske Jakobus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 77 jaar, geb den Haag (!) en wonende te HRL, wijnwerker, wijk F-182 VT1839; kind: Albertina Gerrits Hartman, geb 27 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Gerrits Hartman, geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Gerrits Hartman, geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jan Gerrits, geb 26 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden dienst der Stad deventer, leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 mei 1762. Is ged een kind genaamd: Gerrit. Waar van vader Gerrit Jan Hartman en moeder Ida Geson. Voor extract conform. deventer 10 dec 1814; deze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van G.H. en IJ. Jacobi dato 5 jan 1815 op Fol. 2 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van de Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; G.H. eigenaar van perceel nr. 1037 te HRL, stadswijnwerker, woonplaats HRL, legger nr. 274, huis en erf, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Gerrit Hartman geb 20 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 2025, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Gerrit Jan Hartman Extract uit het doopregister van den Nederduitschen Gereformeerden dienst der Stad deventer, leggende alhier ter secretarie gedeponeerd. deventer den 2 mei 1762. Is ged een kind, genaamd Gerrit. Waar van vader G.J.H. en moeder Ida Geson. Voor extract conform. deventer den 10 dec 1814
Helena Gerrits Hartman geb 10 jul 1810 HRL, ovl 22 aug 1818 HRL, dv Gerrit H, en Sietske Jacobus; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Hartman en Sietske Jacobus
Jacobus Hartman geb 1788 HRL, ovl 19 nov 1851 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit H, en Sietske van Beemen; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-182; VT1839; Jakobus Hartman, ged 3 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Hartman en Sijtske Jakobus
Jan Frederiks Hartman huwt met Febrine Egelijns, kind: Arnoldus Jans Hartman, ged 1 apr 1753 Grote Kerk HRL
Janke Johannes Hartman geb 14 jan 1809 HRL, dv Johannis H, en Maartje Obbes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 14 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Johannes Hartmans en Maartje Obbes
Jantje Hartman zie: Joustra
Johannes Hartman geb 4 feb 1802 HRL, ovl 6 feb 1889 HRL, huwt met Trijntje Feersma op 10 aug 1843 HRL, N.H., kantoorbediende in 1851, ged 7 feb 1802 HRL, N.H., zv Gerrit H, en Sietske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1843, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk C-017; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; VT1839
Rigtje Hartman huwt met Sjierk Jacobs Noordbeek; BS ovl 1846
Wilhelmina Gerrits Hartman geb 8 sep 1804 HRL, ged 11 sep 1804 HRL, N.H., ovl 13 okt 1848 HRL, huwt met Johannes Georg Keil op 13 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1825 HRL. en Amsterdam, wonende te Amsterdam, dv Gerrit H, en Sijtske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1848; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-028; VT1839
Yda Alberdina Hartman geb 2 mei 1800 HRL, ged 6 mei 1800 HRL, N.H., dv Gerrit H, en Sietske Jacobus van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Hartmans en Ocke Bouwes, beyde van HRL, huw.aang. 1 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid de bode Pieter Scheltema; huw.aang. Gerecht HRL 1733
debora Hartmans huwt met Daniel Heinsius junior; BS ovl 1838; kind: Geertrui Daniels Heinsius, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL
Dieuwke Hartmans zie: Jouwstra
Dieuwke Hartmans geb 9 jun 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Hartman Sybrands en Baukje Klaasses
Eeltje Hartmans ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Hartman Eeltjes en Christjna Banning
Hartman Hartmans huwt met Foekjen Johannes, beide van HRL, geproclameert de 7-14 en getrout den 21 aug 1757, kind: Johannes Hartmans, geb 1759 HRL; DTB N.H. HRL. 1757, BS ovl 1833; kind: Johannes Hartmans, geb 10 jul 1758, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL; op belijdenis van ''t geloof op den 20 nov 1783; H.H. ende Claaske Jans, beide van HRL, huw.aang. 13 dec 1738 HRL, Commissrs:Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselvs Broeder Teunis Jans; huw.aang. HRL 1738
Hasa Hartmans van HRL, huwt met Johan Jacobs Mulder, van Arnhem, geproclameerd de 21-28 mrt de 4 apr en getrout met attestasie de 20 jun 1762 in de Westerkerk
Janke Hartmans ovl voor 1819 huwt met Luitje Wybrens (Westerbaan), beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 mei en getrout de 11 jun 1769; DTB N.H. HRL, BS huw 1818; kind: Hartman Luytjens, geb 26 dec 1773, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Luitjens, geb 27 mrt 1779, ged 16 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Luitjes, geb 7 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Luytiens, ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL; kind: Claartje Luitjens, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Luitjens, ged 8 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Jeltje Hartmans huwt met Eeltje Hotses, kind: Hotze Eeltjes, ged 2 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hesseltje Eeltjes, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL
Jetze Hartmans zie: Tolsma
Johannes Hartmans zie: de Jong
Johannes Hartmans Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Luitje Saskers, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, J.H., Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43); Vrijdag den 6 apr 1798. Het Gerecht extra ordinaris Vergadert zijnde, zijnde agtervolgens ''s Gerechts besluit van den 19 mrt L.L. tot Stille Wagten, aan en onder eede genoomen, de Burgers J.H., Anthoon van Aaken, Pieter Doekes, Beernd Hilles, Johannes van Belkum, Johannes Velthuis, Gerrijt Harkes, Nicolaas van Brigade, en op huiden voor dezelve navolgende Provivioneele Instrictie gearresteerd. ?Provisioneele Instructie voor de Stille Wagten in deeze Stad. Er zullen provisioneel Agt persoonen benoemd en aangesteld worden, die ''s nagts door deze Stad zullen ronden, onder de benaaming van Stille Wagten, deese zullen vier om vier elkander Vervangen en wel op zodanige uuren als met de verdeeling der Nagten het best overeenkomt mits dat Van deeze Schikkinge aan het Gerechte en Commandant der gewapende Burgermacht behoorlijke Communicatie Worde gedaan. Van deeze gemelde Wachten zullen alle avonden Straks na het luiden van de laatste poortklok vier moeten Compareeren, voor de Tooren van ''t Stadshuis, bij de Burgerwagt, en direct ijder van hun een geheel vierde van de Stad of Quartier rond gaan, en wel om hun route zodanig te regulen, dat zij om het half uur elkander op zeekere plaatzen of poincten zo niet ontmoeten althans weeten te vinden. de Wachten die voor de middernagt ronden zullen de andere die naar middernagt moeten loopen bijtijds wekken, maar niet eerder moogen afgaan voor dat de laatste praesent zijn, Welke Verpligt zullen Weezen, zig zoo Wel ''s Avonds bij hun aankoomen?s middernagts bij hun Verwisselen, en ''s morgens bij hun afgaan, aan de Burgerwagt te Vertoonen om daar door voor te koomen, dat niemand van hen te laat koome of te vroeg afgaat. deeze persoonen zullen bij provisie gewapend zijn met een Sabel, ter hunner Verdediging en met een Ratel om in cas van geweld of Suspicie, alarm te kunnen maaken, des dat deeze Waapenen, zoo Veel mooglijk is, bedekt worden gedraagen, en nimmer dan in tijd Van nood gebruik van te maaken zoodraa zodanige Seinen, met de Ratel gehoord, of anders op de gezegde plaatzen pr monde door een van de vier Wagten, enig Vermoedens Van geweld of dieverij in zijn wijk:gedaan word, zullen de andere drie zig ter Stond op het gerugt of men de mondelijke afspraak bij hunne Spitsbroeders Vervoege, aan hen alle mogelijke adsistentie door en inmiddels de Burger Wagt daar van Verwittigen. Ten einde aan deeze Wagten alle moed, Couragie en Activiteiten in te boezemen in het opspooren van Booswigten(vermetel genoeg om hunne handen aan geweld of roverij te besoedelen) aan te tasten en des noods te aprehendeeren, zullen de Wagten die al zulken daad of bravoure ter uitvoer brengen, ook konnen profijteeren van de praemie in de Notificatie van het Gerechte de dato den 8 mrt L.L. bepaald, mits dat dezelve aan gemelde of zoortgelijke euvel-daaden Schuldig bevonden en overtuigd worden, in gedagte Notificatie breeder gededuceerd. en om ter maintien van goede order en ter bewaringe der Wettige Eigendommen der goede burgerij, tot welke heilzame eindens deeze praecautien met loopen van Stille Wagten zijn inzigt, te beter te beantwoorden word aan dezelve Wel ernstig gelast om bij aanhoudenheid. een ijder in zijn wijk te ronden, of rond te Loopen, en Wel Speciaal alle Steegen en Straaten door passeeren: gelijk aan hun wel serieus Verboden word, in eenig huis ''t zij op Vermeende twist, of nog minder om Sterke drank te gebruiken, in te gaan, bij Poene dat hij hier aan zig of anders aan het te veel gebruiken van Sterke Drank Schuldig maakt naar bevindinge van Zaaken zal gecorrigeerd of gestraft worden. Dat aan deeze Wagten voor hun Tractament zal toegelegd worden en door de Ontfanger der Wagtgelden betaald worden ''s Weeks 28 Stuivers. Eindelijk dat het Gerechte dezer Stad aan zig reserveerd het regt Van ampliatie en alteratie niet alleen maar te booven als de noodzaaklijkheid van zulke buitengewoone maatregulen te neemen niet meer Existeren der Wagten weder in te trekken en dus deeze Instructie geheel buiten werking te brengen, welke uittrekking de thans aangestelde en op den 20 mrt 1798 be?digde Wagten zig moeten laaten Welgevallen?. (GAH43)
Johannes Hartmans huwt met Grietje Tietses, kind: Tietse Johannes, geb 13 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Stientje Johannes, geb 10 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL
Johannes Hartmans geb 10 jul 1758, ged 20 nov 1783 Grote Kerk HRL; op belijdenis van ''t geloof, zv Hartman Hartmans en Foekje Johannes
Johannes Hartmans woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts: . -1:0 (GAH650)
Johannis Hartmans huwt met Maartje Obbes op 8 nov 1807 HRL, komt van HRL, kind: Janke, geb 14 jan 1809 HRL, deurwachter Westerkerk 1802-1809; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809; J.H. en Maartke Obbes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Janke Johannes Hartmans, geb 14 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, J.H. deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44)
Ockke Hartmans ged 3 jan 1764 HRL, zv Hartman IJges en Jetske Durcks; doopregisters N.H. HRL 1764; ovl 5 nov 1788 HRL, oud 25 jaar; huwt met Trijntje Pieters, kind: Hartman Okkes, geb 28 aug 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Pieter Hartmans ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Hartman Pieters en Jantie Gerrijts
Sybren Hartmans zie: Joustra; geb 21 okt 1777, ged 4 nov 1777 Grote Kerk HRL, zv Hartman Sijbrens en Jantje Wybes
Tytie Hartmans ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Hartman Eeltjes en Christina Banning
Yge Hartmans ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL, zv Hartman IJges en Jetske Durcks
Adam Hartog zie: Meyer; ook wel: Hertog; Isaak Davids en Breine Gomperts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.H., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL; Hartog Jacobs ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.H., goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.H.M., meester slager te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Samuel Salomon de Jongh, Koopman, wonende te HRL, waaraf de ouders zijn Salomon Emanuel Manheim en Mietje Samuels
Adolf Adams Hartog A.A.H. van HRL, en Mietje Meyer van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmnd 1810; ondertrouw HRL
Aron Hartog zie: Hartog
Aron Hartog geb 1795 HRL, ovl 13 jul 1814 HRL; wijk G-092, zv Hartog Jacobs en Roosje Markus; BS ovl 1814
Benjamin Hartog zie: Cohen
Izak Hartog zie: Cohen
Joseph Hartog Voorts wierde aan de vrouw van J.H. Coopman van de Joodsche Natie alhier, bij absentie van haare man, welke onlangs van Leeuwarden hier zijn koomen woonen, gelast om binnen veertien daagen eene behoorlijke acte van imdemniteit van de Joodsche Gemeente van Leeuwarden te bezorgen, om wanneer zij in armoede mogten koomen te vervallen, voor haar onderhoud in te staan, ma. 3jun17 99 (GAH45)
Trientje Hartogs huwt met Benjamin Cohen; BS ovl 1833
Rinske Hartstra geb 1799 Irnsum, ovl 9 apr 1848 HRL, ongehuwd; BS ovl 1848
Anna Maria Hartz ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd 2e tontine, 3e classe, no. 1, 51/4%, verschenen Januar. 1775 van f. 500:0:0 kapitaal: f. 26:5:0 (GAH1060); id. verschenen January 1777. (GAH1060); id. f. 52:10:0 met ''t halve accressement der portien (ieder f. 13:2:8) onder no. 10 en 13, verschenen Januar. 1778. (GAH1060); id. 4e classe, no. 8, 5 1/2%, verschenen may 1776: f. 27:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 28:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 28:7:8. (GAH1060)
Clara Hartz ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd tweede tontine, 2e classe, no. 1, 5%, verschenen Januar. 1775 van f. 500:0:0 kapitaal: f. 25:0:0 (GAH1060); id. verschenen jan 1777. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060)
Angenietje Berends Harwijk Harmen Beerends Clumpert ende A.B.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Berends deszelfs broeder, 31 dec 1791; ondertrouw HRL; Harmen Berents Clumpert en A.B.H., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dirk Berents Hasbroek van HRL, ende Baefke Clases van Pijttersbierum, huw.aang. 7sep17 37 HRL, komende de Bruidegom alleen met zijn vader, en vertoonde Consent van des Bruits Curator tot ''t Houwelijk; huw.aang. HRL 1737
Aulus Haselaar A.H. van HRL. ende maria Albertina Ravenstein van Dockum komende de gesw. clercq Reidema met Attestatie van Bruidegom en Bruid. 27 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Catharina Haselaar Tjepke Hillema, meede vroedschap en rentemr. der Stad Franequer en C.H., van Haselaar (?), zijnde aangegeeven door de procureur Marnstra, met attestatie dat de geboden tot Franequer waeren aangegeeven, 26 Aug 1747
Schelte Haselaar praam- en schouwverhuurder 1763-1766; rentmeester van het Weeshuis ontv f. 81:19:0 vd voogden vd Weeshuis terzake arbeydsloon van Tjalling Allerts en Pieter Andries als scheepstimmermansknegts bij S.H., 15 mei 1764. (GAH1094); president voogd Harmanus Videlius bet f. 35:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens 1 jaar loon van Geert Allerts als timmermansknegt bij S.H., 8 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 20:0:0 aan dito door Geert Alberts bij S.H. verdiend in 1 jaar, 11 may 1762. (GAH1092); id. f. 26:0:0, 10 may 1763. (GAH1093); id. f. 30:0:0 aan dito door Pijter Andries verdiend, 11 may 1762. (GAH1092); id. f. 38:12:8 weegens verdienste van Bartel Jans van 13 aug 1765 tot den 18 jan 1766 bij S.H., wanneer dezelve is weggelopen, 13 may 1766. (GAH1096)
Hanso Jonas van Hasenhoek hopman 1762-1768, chirurgijn 1768, ovl na 1768 en voor 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 30:0:0 ter saake een half jaar tractement zijner diensten, (chirurgaele en medicinale), kwit. no. 3, 13 dec 1763. (GAH1094), id. kwit. no. 6, 2 okt 1764. (GAH1094); id. 18 apr 1762. (GAH1092); id. 12 okt 1762. (GAH1092); id. 12 apr 1763, kwit. no. 1 (GAH1093); id. kwit. no. 4, 12 okt 1763. (GAH1093); id. quit. no. 1, 6 apr 1765. (GAH1095); id. quit. no. 4, 1 okt 1765. (GAH1095); id. 8 apr 1766, quit. no. 1. (GAH1096); id. quit. no. 4, 7 okt 1766. (GAH1096); id. quit. no. 1, 14 apr 1767. (GAH1097); id. quit. no. 4, 6 okt 1767. (GAH1097); id. van 1 nov 1767 tot den 1 may 1768, quit. no. 1, 12 apr 1768. (GAH1098); id. quit. no. 1, 5 okt 1768. (GAH1099); id. quit. no. 1, 6 apr 1769. (GAH1100); id. quit. no. 5, 3 okt 1769. (GAH1100); id. aan de wedn van H.J. vH. 1/2 jaer tractement van haer wijlen man als chirurgijn in ''t Weeshuis en 31 mrt 1770 versch, quit. no. 1, 4 apr 1770. (GAH1101); id. f. 13:0:0 voor een koperen reelijf door hem besorgd tdv een weesmeisie, quit. no. 3, 5 okt 1768. (GAH1099); Hendrikus Hoitsma ende Jannetje van Hasenhoek, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder de hopman H., 7 Aug 1751; kind: Wopko Buma Hansos van Hasenhoek, ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijboutie Buma Hansos van Hasenhoek, ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Willem Beth Hanzos van Hazenhoek, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Cornelia Hanzos van Hazenhoek, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL; Kind uit put gered: ''Van HRL heeft men, dat aldaar op den 16 mrt 1769 het kv Tys Schild oud 1 en een tweede jaar uit een put gehaald is, zonder in ''t eerste eenige tekens van leven te geven, dat men met het zelve eerst een korten tyd op de schouder van een ander leggende gelopen is, naderhand het zelve spoedig de natte klederen uitgedaan heeft, en het gebragt in de zuikerrafinadery van de burgemeester Aardenberg alwaar men het zelve in een gepaste warmte by een kagchel in warme kleden omwonden, wryvingen met warme doeken en brandewyn ge?xpliveerd heeft, door alle welke middelen het zo verre gebragt is, dat ''t duidelyk bewys van leven gaf, ''t welke verder opgewekt wierd door vlugge geest onder de neus gehouden door den chirurgijn H. ''(L.C. 1769)
Jannetje van Hasenhoek Hendrikus Hoitsma ende J. v. H., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs broeder de hopman Haesenhoek, 7 Aug 1751
Syboutie Buma Hansos van Hasenhoek ged 17 mrt 1761 Grote Kerk HRL, dv Hanso Jonas van Hasenhoek en Guirtie Buma
Wopke van Hasenhoek Wopko Buma Hansos v. H., ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Hanso Jonas van Hasenhoek en Geertie Buma; Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 2e classe, no. 16, 3 1/2%, verschenen may 1776: f. 17:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 18:3:0 (GAH1060)
Louisa Hasenoot geb 1769 ... , ovl 30 dec 1817 HRL, huwt met Gerrit de Mol; dopen Grote Kerk HRL 1811 BS ovl 1817; kind: Dirkje Gerrits de Mol, geb 17 apr 1811, ged 30 apr 1811 Grote Kerk HRL
Marcus Tijsses Hasewindus geb 11 mrt 1773 Dragten, ovl 7 apr 1818 HRL, hm ... ; BS ovl 1818
Auke Hasmerus zie: Vogelzang
Hendrick Jansen van Hassel ovl 30 sep 1652, Silversmidt, huwt met Suzanna Jelmers en Trijntje Riencksdr, Westerkerk, vdGaast begraaflijst
Conrada Lucretia van Hasselt geb 1790 Doesburg, huwt met Gerardus Blok deketh op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9 jun 1811, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk. 16 jun 1811, wonende te te Doesburg, dv Bartholt vH, (gk), en Bernardina A. Rasch, (gk); bsha181huwafk, huwelijken
Johannes Hendriks Hassenberg geb 1779 Binguum, Oostfriesland, ovl 11 dec 1842 HRL, huwt met Sietske Klaases Blok, huw.get. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, wonende te HRL. in 1814, id. bij H. Akkerman en H. Poppes, 1816, id. bij J.B. Smits en R. Valderpoort 1815, id. bij N. vd Veer en A.G. de Jong, 1815, id. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong, neef bruidegom, 1811, zv Hendrik H, en Talija ... , (gk), kinderen: Klaaske Johannes, geb 5 dec 1808 HRL, Talea H, geb 1804 Wolde, Hannover, Dld; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1839, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk B-015, winkelier, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Leer, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk F-139; VT1839; J.H.H. eigenaar van perceel nr. 1446 te HRL, rijksweger, woonplaats HRL, legger nr. 275, huis, 21 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); J.H.H. winkelier, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Hendrikje Poppes, Vischvrouw, wonende te HRL
Talea Hassenberg geb 1804 Wolde, Hannover, Dld, ovl 29 sep 1839 HRL, huwt met Johann Eilers op 19 aug 1830 HRL, wonende te HRL, dv Johannes H, en Sietske Klases Blok; BS huw 1830, ovl 1839
Paulina van der Hast oud 30 jaar, geb Oorschot en wonende te HRL. 1839, wijk G-170; VT1839
Rinkje Hastra oud 48 jaar, geb Jensum en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Gepke van Hateren ovl voor 1887, huwt met Opke Hendriks Vriesema; BS ovl 1886
Jacob Hatsma huwt met Frouckien Willems Sloterdijck; zie aldaar; Woudsend, Floreencohier 1700: burgemeester J.H. tot HRL en de ontvanger Hessel Joannes, eigenaars van plaats nr. (24), grootte ? + 6 p. m., floreen f. 3:6:0, ferskaat: de GROTE OORD op de hoeck van de Wymerts wal, de Ee oO., de Wymerts W., en 6 p. m. aan de noordkant van Smallebrugh, de Noorder Ee W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbr. dl, 1700)
Claa I Hatsma geb 6 apr 1687, ovl 4 weken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Geeske Meinderts Hatting huwt met Pieter Wesselius op 16 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Feitze van Hattum Jan Jansen Blom ende Martje Jans van der Veer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. vH., goede bekende, met een gebod in de week, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links:links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Metje Hattums zie: Bakker; (ook als Metje Sjoerds)
Grietje Haukema weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Stadsweeshuis zijnde een present door de burgmr Agaeus Eidsma en G.H. uit de boedel van haar wijlen vaader burgmr Lammert Haukema gedaan, 27 apr 1779 (GAH1110)
Lammert Haukema burgemeester 1759-1769, ovl voor mei 1780. zie ook: ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 301:19:0 tersaeke geleverde boter en kaas, kwit. no. 2, 7 feb 1764. (GAH1094); id. f. 509:12:0, kwit. no. 4, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 280:11:0, 23 nov 1762/(GAH1092); id. f. 272:3:0, quit. no. 1, 23 okt 1766. (GAH1096); id. f. 268:12:0, quit. no. 2, 7 nov 1767. (GAH1097); id. f. 266:4:0, 24 nov 1768. (GAH1099); id. f. 440:1:0, quit. no. 1, 16 feb 1770. (GAH1101); id. f. 206:1:0, quit. no. 3, 28 nov 1770. (GAH1101); id. f. 518:17:0, quit. no. 2, 20 nov 1771. (GAH1102); id. f. 542:5:0, quit. no. 1, 2 feb 1773 (GAH1104); id. f. 482:4:0 over 1772 en 1773, ord. no. 2, 7 jun 1774. (GAH1105); id. f. 401:18:0 van 15 nov 1773 tot nov 1774, ord. no. 1, 13 dec 1774. (GAH1106); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL, in kennisse de hand van den rendant benevens de vertekeningen vd Heeren daartoe gecommitteerd, mits gaders de voogden van het Weeshuis en de subscriptie van mij secretaris den 2 dec 1763. Door een natuurlijk toeval heeft de rendant (Pieter de Bruin), niet kunnen verteekenen. Was getekend: Jane van Slooten, J. Liekele Brouwer, L.H., Hendr. Witteman, Lourens Tabes, A. Mockema, H. Videlius, Joh Spannenburg, Evert Wiarda, Albert Osinga, F. Acronius, J. Olivier, J.D. Toussaint, Lieuwe Hiddes Tjesma Andries Wybenga, Albert J. Noordga, M. van Idsinga. (GAH1093); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1541:19:14. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Pieter de Bruin, H.W. van Plettenberg, Albert Osinga, Hendr. Schaaf, Watse Haanstra, S. Blom, B. Jelgersma, L.H., Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Lolle Steensma, Evert Wiarda, Andries Wybenga, Albert Noordga, S. Altena, M. van Idsinga, 30 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1597:19:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, A. Altena, H. Schaaf, L.H., K. Lanting, Pierre Peaux, Andries Wybenga, Albert Osinga, Lolle Steensma, Jane van Slooten, J.D. Toussaint, Hendr. Witterman, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, M. van Idsinga, 2 dec 1766. (GAH1096); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1481:12:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Pieter de Bruin, K. Lanting, L.H., J.D. Toussaint, J. Olivier, B. Jelgersma, Jane van Slooten, Albert Osinga, Lourens Tabes, F. Acronius, Hendr. Brouwer, Jan Wax, H. Videlius, Andrs Wybenga, Evert Wiarda, S. Rienstra, 2 dec 1767. (B106 7); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 1256:0:4. Aldus gedaan, etc. Was getekend: Albartus de Haas, K. Lanting, L.W. Steensma, L.H., F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witterman, Claas Dijkstra, J. Olivier, Jane van Slooten, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, Syds Schaaff (als gelastigde vd rendante wed. P. de Bruin), Albert Osinga, M. van Idsinga. (GAH1098); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 631:7:4. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, A. Osinga, L.H., B. Jelgersma, J. Olivier, Lourens Tabes, Jean Peaux, Syds Schaaff, Andries Wybenga, F. Acronius, L.W. Steensma, J.D. Toussaint, Hein Mollema, Sijbout Hoornstra, Lieuwe Hiddes Tjesma, M. van Idsinga, 3 dec 1768. (GAH1099); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 607:2:2. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, Hendr. Schaaf, L.H., B. Jelgersma, Hidde Brouwer, Jarig Westra, Syds Schaaff, Sierk Laquaart, C. Aardenburg, Jane van Slooten, L.W. Steensma, Jean Peaux Lourens Tabes, Magnus van Arssen, Hein Mollema, M. van Idsinga. (GAH1100); afsluiting weesboek: meeder ontvangen dan uitgegeven f. 1651:12:10. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.H., F. Acronius, L.W. Steensma, Lourens Tabes, Jarig Westra, Hein Mollema, Sijds Schaaff, B. vd Meulen, K. Lanting, A. Osinga, Hendr. Schaaf, J. Olivier, Frederik Hoogland, Sierk Laquaart, M. van Idsinga, 5 dec 1770. (GAH1101); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, L.W. Steensma, F. Acronius, Jane van Slooten, Pierre Peaux, Hendr. Schaaf, Menno Tuininga, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.H., A. Osinga, B. Jelgersma, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, Hein Mollema, M. van Idsinga, 4 dec 1771. (GAH1102); afsluiting weesboek: meerder ontvangen dan uitgegeven f. 582:14:6. Aldus gedaan etc. Was getekend: Albartus de Haas, K. Lanting, Jane van Slooten, B. vd Meulen, F. Acronius, Sijds Schaaff, A. Wijngaarden, Hein Mollema, L.H., H.W. van Plettenberg, A. Osinga, B. Jelgersma, Joost Gongrijp, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1103); afsluiting weesboek: Aldus gedaan etc. Was getekend: Albs de Haas, A. Osinga, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, L.H., H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, F. Kamsma, B. Jelgersma, Sjoerd T. Schrik, Sijbout Hoornstra, Hein Mollema, Pieter Tetrode, Claas Heins, A.J. Conradi, 2 dec 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: Aldus, etc. Was getekend: A. de Haas, B. vd Meulen, Syds Schaaff, K. Lanting, C. Aardenburg, J.H. Olinjus, Sierk Laquaart, Pieter Tetrode, J. van Slooten, J.D. Toussaint, F. Acronius L.H., Sijbout Hoornstra, Klaas Heins, Sjoerd T. Schrik, A.J. Conradi 4 dec 1776. (GAH1107); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 173:1:0 voor geleeverde groffe en soetemelkse kaas, quit. no. 3, 12 nov 1765. (GAH1095); betaalt aan dito f. 100:0:0 ter geleegenheid van het afsterven van zijn huisvrouw, aan het weeshuis gegeven, 15 apr 1766. (GAH1096); voogden betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:6:0 als eeuwige rente leggende ten voordeele van het Weeshuis op een Plaets bi de Peynjumer Vishorne de burgemeester L.H. toebehorende, 1768. (GAH1099); id.; 12 mej 1769 versch. (GAH1100); id. mei 1770. (GAH1101); id. 1771 (GAH1102); id. 1772. (GAH1103); id. 1773. (GAH1104); id. 1774. (GAH1105); id. 177 7. (GAH1108); id. de erven van wijlen old burg. L.H., 26 jun 1782. (B111 3); id. 3 jun 1783. (GAH1114); Theunis Lieuwes betaalt f. 6:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens grondpagt herkomstig uyt de plaats bij de Pingjumer Vishorne de erven vd oldburgemeester Haukema toebehorende, 11 jul 1781. (GAH1112); d. 1sten Januar. 1775 betaalt aan de Stadsrentmeester uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776 een summa van 15000 Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. burg. L.H. aan de f. 500:0:0 (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt f. 15:0:0 aan L.H. wegens 1 jaar interesse van f. 500:0:0 kapitaal op losrenten, 1 January 1777 verschenen. (GAH1060); id. verschenen Januar. 1778. (GAH1060); rentmeester van het Stadsweeshuis ontv. de grondpagt f. 6:6:0 van Teunis Lieuwes, mei 1779 verscheenen, herkomstig uit de plaats bij de Pingjumer Vishorne er erven van H. toebehorende, 30 nov 1779 (GAH1110); id. 19 jul 1780. (GAH1111); tekent op 11 jun 1759 aanstellingsbesluit van Lijsbeth Hendriks tot turfmeetster en van Trijntje Jetzes tot subst. turfmeetster zie aldaar. (Aanstellingen Stad harlingen 1731-1759)
Aaltje Haukes zie: van Dijk
Gerrit Haukes koopt een huis in 1799
Hijke Haukes ovl 25 apr 1806 Berlikum, huwt met Bouwe Alberts; BS huw 1823, ovl 1859
Jan Haukes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:17:0 tersake 16 schou en 34 korven turf, des met meten en dragen, kwit. no. 2, 6 may 1763. (GAH1093)
Nieske Haukes ovl 19 mei 1707, 69 jaar, huisvou van Oud Dijkgraaf Lambert Gabes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Johan Martien Hauw J.M.H., soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Neeltie Simons, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Harmanus Tabes deszelfs oom, 30 may 1789; ondertrouw HRL; J.M.H., soldaat in de compie van kapitein Dolleman en Neeltje Simons, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Freerk Hauwen huwt met Johanna Martens, kind Hauwe Freerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Geert Hauwen huwt met Janna Martens, kind: Hauwen Geerts, ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL; kind: Tiete Gerrits, ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL, vader als Gerrit H.
Geert Haveman geb 1801 ... , huw.get. bij E.P. Harkema, (gk), en Y. Siderius, (gk), won HRL, schoolmeester; BS huw 1839; oud 38 jaar, geb Nieuwe Pekel A en wonende te HRL. 1839, schoolonderwijzer, wijk E-163; VT1839; G.H. eigenaar van perceel nr. 1263 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 276, huis en erf, 147 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Bauke Pieters van der Haven zie ook: Bauke Pieters; Geeft met schuldige onderdanigheit te kennen Hendrik Daniels binnen deese Stadt woonagtig hoe door ''t overlijden van B.P. vdH. een ordrs Turfdragersplaats is koomen tre vaceeren en de supplnt daar meede geernse soude sijn begiftigt. Weshalven sig bij desen aan Ued:Achtb:addresseert met gedienstig versoek dat het UEd:Agtb:behaagen mag de supplnt tot meede ordrs Turfdrager binnen dese Stede aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande q:f:etc, (Get:), P. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Hendrik Daniels tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 4 aug 1738, (Was get:), D.J. Vosma. Ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Preastitit jus jurandium Coram presid. Vosma den 4 aug 1738. In Kennisse van mij secretaris (get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Anna Margaretha Haverkamp won. Bolsward in 1754, ontvangt lijfrente 1747-1765
Joost Jurjens Havestadt ovl 17 feb 1687, 1e huwt met Telle Jans, 2e huwt met Aeltje Foppes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tedde Jansdr Havestadt ovl 16 ... 168. ., Mr. Ledes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aaltje Hayes zie: van der Vliet
Andries Hayes huwt met Eltje Klases op 25 nov 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Andries Hayes van Almenum, huwt met Teuntje Cornelis, van HRL, geproclameerd de 16-23 Febrij en de 1 en getrout den 3 mrt 1772; kind: Haye Andries, geb 17 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Andries, geb 16 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Andries, geb 29 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Andries, geb 6 jan 1779, ged 26 jan 1779 Grote Kerk HRL
Ane Hayes geb 1765 ... , ovl 28 jan 1812 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr, ovl wijk G-151, tichelaar; BS ovl 1812
Arnoldus Hayes zie: Zwart; A.H. en eyskjen Klases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Clas Jacobs deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Antje Hayes ged 4 jan 1746 Grote Kerk HRL, dv Haye Boelis en Pijtje Fransen
Attje Hayes zie: Beyma
Bartel Hayes huwt met Hiltje Pieters; zie aldaar
Baukje Hayes huwt met Hans Sipkes, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 21 dec 1762
Bonne Hayes zie: Brouwer
Bonne Hayes geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL, zv Haye Jans en Vroukje Wijgers
Broer Hayes zie: van der Veer; Wij ondergetekenden Siebren Jans Kingma, zonder bedrijf, en deszelfs huisvrouw Aaltje Teekes Hania, wonende te Workum, Verklaren mits deezen te Consenteeren aan onze Dochter Trijntje Siebrens Kingma, van bedrijf Naaister, wonende aldaar, om in het huwelijk te treden met de Persoon van Haye Broers, Varensgezel, wonende te HRL en zv B.H., schipper, en Catharina Jelles, echtelieden wonende te HRL, en authoriseeren bij deezen de Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL om hunne Proclamatien aldaar te laten gaan, en neeme aan bij de Voltrekking van het huwelijk present te zijn, of een notarieel Consent te passeeren. In Kennisse onder vertekening gedaan te Workum den derden okt 1815; Uit het Doopboek Van de Hervormde Gemeente te Stavoren. Haye, zv B.H., en Catharina Jelles, geb te Stavoren den tienden dec Seventien honderd Vijf en Negentig, is ged den 27 ste dec 1795. Mij President Burgemeester van Stavoren den derden okt 1800 en vijftien
Dina Hayes zie: Tuinhout
Dirk Hayes ged 16 feb 1766 Westerkerk HRL, zv Haye Jelles en Sijbrigie Dirks
Dirk Hayes huurt plekje grond op het Kerkhof 1800-1810
Dirkje Hayes zie: van der Veer
Doetje Hayes zie: Algra, Doetje Harings
Doetie Hayes van Midlum, huwt met Rinnert Claasen van Almenum, geproclameert den 9-16 en getrout met attestasie den 23 Mei 1756
Eelkje Hayes zie: van Vliet; Jelle Durks Tadema en E.H., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Tetje Jelles, geb 17 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL
Elisabeth Hayes zie: Gortmaker, de Jong
Elisabeth Hayes geb 9 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Haye Hobbes en Durckje Klaases
Fenneke Hayes ovl 29 mrt 1740 HRL, erven ontvangen lijfrente
Foekje Hayes Floris IJdesz en F.H., beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 apr 1779 HRL, ten zelfden dage getrouwd; kind: Aukje Floris, geb 23 nov 1780, ged 10 dec 1780 Grote Kerk HRL; moeder als: Fokje H.
Foekjen Hayes Hendrik Tjallings en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Hendriks, geb 24 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL
Fokkien Hayes van HRL en Sierk Geerts Kloppenburg van Westergeest, komende voor de bruid Willem Bouwes Westerhoff, desselfs neef, ondertrouw 25 feb 1735; ondertrouw HRL
Fokje Hayes Freerk Lijkles ende F.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sake S. van der Mey, deszelfs neef, 9 jul 1791; ondertrouw HRL; Freerk Lijlles en F.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frederik Hayes zie: van der Stal
Gerben Hayes zie: Tichelaar
Gerrit Hayes Maandag den 19 mrt 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde eindelijk uit name en van Weegens de Stads Armevoogden van Bolsward aan den Praesident van het Gerechte gedaan navolgende denuntiatie; Pauper; Uit naame ende van Weegens de Stads Armevoogden te Bolsward, te denuntieeren aan den Praesident van het Gerechte en praesident der Armevoogden te HRL, dat zich alhier zints eene geruime tijd, heeft opgehouden, zekere persoon met naame G.H. uit UWLieder Stad, dat hij zich niet langer kunnende erneren, Zich aan ons heeft geaddresseerd met versoek van eenig onderhoud het welke wij ons verpligt gevonden hebben aan denzelven provisioneel te laaten toekoomen, dan daar derzelve tot UWL behoort doen hier af bij deezen te weeten, en zulks agtervolgens ''s Lands Ordtie met Verzoek ons daar van Cost en Schaadeloos te ontheffen Protesterende in Cas van onverwagte Weigering van Costen Schaaden en Intressen reeds gehad en geleeden, en nog te lijden tot de volle prestatie toe, Verwagtende deeze nagedaane Exploict met relaas te rug Actum Bolsward den 18 mrt 1798; Het welk door de praesident aan het Gerechte voorgedraagen zijnde wierd beslooten dat door de mond van de Praesident, daar op zoude Werden geantoord dat zoveel den Gerechte aanging, aan het gerequireerde zoude Werden voldaan. (GAH43)
Gerrit Hayes zie ook: Gorryt Hayes; ovl 21 jan 1806 HRL, huwt met Antje eyses, in leven arbeider, kind: Haye Gerrits de Boer, geb 1792 HRL; BS huw 1834, ovl 1843; G.H. en Antje Eises, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Baartje Gerrits, geb 21 jun 1788, ged 8 jul 1788 grote Kerk HRL; kind: Haje Gerrits, geb 1 jun 1792, ged 19 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: eyse Gerrits, geb 9 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL
Gesina Hayes huwt met Sijbout Stuurmans; BS ovl 1838
Gorryt Hayes zie ook: Gerrit Hayes; huwt met Antje Eyses, kind: Aaltje Gorryts, geb 25 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL
Gosling Hayes turfschipper 1748
Haye Hayes zie: Tichelaar, Tuinhout
Hendrik Hayes H.H. en Reinske Reins, beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct 1772 in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum, 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed: Mog:Heeren Staten, Artic:is geboekt; kind: Aaltje Hendriks, geb 10 jul 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rein Hendriks, geb 24 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Hendriks, geb 31 mrt 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Hendriks, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL
Hessel Hayes Jan Douwes ende Sioertje Hessels beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader H.H., 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Douwe Douwes ende Appollonia Hessels Tinsma, beide van HRL, koomende weegens de bruid H.H. desselvs vader, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hiltje Philips Hayes huwt met Geert Klaas Stenevelt, kind: Klaas Geerts Stenevelt, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Geerts Stenevelt, geb 22 mrt 1811, ged 14 apr 1811 Grote Kerk HRL
Jacob Hayes zie: de Jong
Jacob Hayes ende Antie Romkes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jurjen Carsten; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacobus Hayes geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Haje Rinses en Trijntje Martens
Jacob Hayes slotengraver 1754
Jacomina Hayes zie: Tuinhout
Jan Hayes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Hayes zie ook: Brouwer; J.H. ende Hiske Sints, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Romke van Hettinga, goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; J.H. en Hiske Sents, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geertje Jans, geb 26 okt 1792, ged 18 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Jans, geb 2 feb 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, geb 17 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL
Jan Hayes huwt met Trijntje Reinders, kind: Maria Jans Haarsma, geb 1 okt 1769 Dokkum; BS huw 1816; Extract uit het Doop Reg. gehouden bij de Gereformeerde Gemeente der Stad Dokkum. 1769 den 1 ste okt J.H. een dogter is ged en genaamt Marike. Mij President Burgemeester der Stad Dockum den 19 jul 1815
Jelle Hayes zie: van der Laan
Jelle Hayes ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Haye Andries en Bottje Jelles
Jelle Hayes draagt zijn funktie als visopdrager op 30 jul 1759 over op zijn zoon Haye Jelles; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jeltje Hayes geb 1776 ... , huwt met Keimpe Sietses Keimpema, getuige bij gabaang Aafken Jacobs in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, huw 1818; kind: Martje Keimpes, geb 12 mrt 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL; kind: Haje Keimpes Keimpema, geb 24 jan 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jeltje Hayes ovl 23 mrt 1805 HRL, oud 71 jaar
Jentje Hayes geb 14 apr 1801 HRL, ged 24 mei 1801 HRL, N.H., zv Haye Gerrits en Gepke Jentjes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Klaas Hayes ged 14 feb 1765 Westerkerk HRL, zv Haye Hobbes en Dirkje Claases; ged 9 jan 1767 Westerkerk HRL, zv Haye Hobbes en Durckje Claases
Klaaske Hayes zie: Bruinsma
Liesbeth Hayes begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Hayes Hendrik Pieters en L.H., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Hendriks, geb 21 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL
Mayke Hayes geb 1796 HRL, ovl 26 dec 1867 Franeker, huwt met Sijbren Gerrits Gerritsma op 12 okt 1834 Franeker, wonende te Franeker in 1834, turfschipperse in 1867, dv Haaye Goslings en Marrigje Arnoldus; BS Franeker huw 1834, fr1867 overlijdens; geb 31 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Haaye Goslings en Marrigje Arnoldus
Neeltje Hayes zie: Berkmeer
Neeltje Hayes ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL, dv Haye Jans en Froukje Wiegers ovl 23 okt 1794 HRL, oud 24 jaar; ged 11 nov 1764 HRL; in de Westerkerk, dv Haye Jans en Vroukjen Wijgers; doopregisters N.H. HRL 1764; ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL, dv Haie Jans en Vroukie Wiegers
Pyter Hayes ovl voor 1752; in zijn plaats wordt aangesteld Johannes Jacobs dd 2 jun 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pytter Hayes P.H. ende Lijsbeth Lieuwes, beide van HRL, koomende weegens de bruid Auke Aukes, 7 May 1746; huwt met Lijsbeth Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 May 1746 en don ook getrouwdt; kind: Pieter Pieters, ged 8 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Haeye Pijtters, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL
Pietje Hayes zie ook: Tigchelaar; geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Haye Germens en Itske Reins
Pietje Hayes ovl 31 jul 1800 Makkum, huwt met Geert Jansen; BS huw 1823, ovl 1845; Extrakt uit het doopboek der herformden in deze Gemeente Makkum. Geboorte Haaye Geerts 27 ste nov 1786. In het jaar Een duizend zevenhondert en zes en tachtig den zeven en twintigste dag der maand nov is geb een zoontje waarvan vader is Geert Jans en moeder P.H. en is bij den doop genoemd Haye. Makkum den zeven en twintigste jun achtien hondert veertien. (HB Har. 1816, fiche 1)
Riemke Hayes huwt met Klaas Jans Tobias, weduwe verkoopt een huis in 1801
Rinske Hayes geb 1789 ... , ovl 14 dec 1813 HRL; wijk G-107, dv Haye Hilbrands en Tetje Jans; BS ovl 1813
Rinske Hayes geb 1761 Molkwerum, ovl 27 mrt 1828 HRL, huwt met Bauke Kramer, man in koopman; BS ovl 1828; 1844 overlijdens
Rintje Hayes zie: de Jong
Sybe Hayes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:0:0 weegens ''t bevorderen van ''t ophoopt scheepel, quit. no. 1, 8 jan 1765. (GAH1095); Geeft met eerbied te kennen Tymen Jacobs varendspersoon alhier, dat hy zyn bedieninge Van Sackedragen wel genegen was te laten bedienen door S.H., arbeider alhier, dewelke daar toe inclinerende is; alwaarom UEd Achtb:mits dezen werden Versogt dat S.H. het Sackedragen als subst mag waarnemen voor Timon Jacobs, quo facto (get:)B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, authoriseert de mede Supplnt S.H. om de bedieninge Van Korendragen als Subst waar te nemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7 sep 1757 (was get:) Lourens Tabes, (onder stonde) Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:; In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Trijntie Clases, kind: Sjouwkje Sijbes, ged 14 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Claas Sijbes, ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Sijbes, ged 4 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Sijbes, ged 7 feb 1764 Grote Kerk HRL
Sjoukje Hayes zie: Feenstra
Sjoukje Hayes geb 1773 ... , ovl 22 jun 1812 HRL, huwt met Sikke Klaases op 25 sep 1796 HRL, komt van HRL, ovl wijk D-141; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1812, ovl 1858; kind: Klaas Sikkes, geb 2 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Sjoukje Hayes huwt met K. de Vries; BS ovl 1875
Swaantje Hayes huwt met Geert Oedses; BS ovl 1840
Tyte Hayes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:11:0 ter saake leverantie van een vet koebeest, quit. no. 3, 12 nov 1765. (GAH1095)
Tjetje Hayes zie: Tigchelaar
Thomas Hayes zie: Oosterhof
Wyger Hayes zie ook: Brouwer; ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL, zv Haye Jansz en Vroukje Wiegers
Wigger Hayes huwt met Annigje Roelofs, kind: Annigje Wiggers, geb 9 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL
Wijpkje Hayes huwt met Sjerp Riemers de Jong; BS ovl 1839
Wytske Hayes huwt met Pieter Douwes op 23 feb 1800 HRL, komt van Sexbierum; hu Grote Kerk HRL 1800
Willem Hayes Johannes Pijters en Aafke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, Comende Voor de Bruyd W.H., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Willem Hayes Hendrik Hendriks ende Pijttie Willems beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs vader W.H., 1 Feb 1744; Abe Oepkes van Kimswerd en Antje Willems van Almenum, komende wegens de bruyd W.H. ''s bruyds vader, 23 Oct 1751
Itje Hayes zie: Lepstra
Antie Haytses ende Pijter Jacobs Bleker, beyde Van HRL, huw.aang. 29 aug 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jarig Arjens; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Hazelaar burgemeester, ovl 29 apr 1728 HRL, old 68 jaer
Catharina Hazelaar huwt met Andries Ox, op 10 jan 1796 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1796; Andries Ox, Grenadier onder de vierde halve brigade 3e Battail-lon in Guarnisoen te HRL, van HRL, ende C.H. van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglinghuizen, goede bekende, 26 dec 1795; ondertrouw HRL
Johanna Cornelia Hanzos van Hazenhoek ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Hopman H.J. van Hazenhoek en Guirtje Buma
Willem Beth Hanzos van Hazenhoek ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL, zv Hanzo Jonas van Hazenhoek en Guirtje Buma
Romkje Hebbes oud 29 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-042; VT1839
Daniel Fredrik Heck D.F.H., muziekmeester en Katharina Wilhemlina Schaffenroot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jelmer Geerts Heddema huwt met Hiltje Wytses, kind: Maria Henriette, geb 1800 Suameer; BS huw 1852
Maria Henriette Heddema geb 1800 Suameer, ovl 11 sep 1852 HRL, huwt met Johan Heinrich Fliedner (gk), N.H., dv Jelmer Geerts H, en Hiltje Wytses; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk E-284
Thomas Heddes huwt met Houkjen Willems; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wendeltje Heddes Engbert Berends en W.H., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 26 oct 1783; kind: Grietje Egberts, geb 30 okt 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL
Rinse Hedsers R.H. van Almenum ende Froukjen Alderts van Bergum, zijnde de aangaave gedaan door de bruidegom onder productie van bewijs, dat de geboden te Bergum waren aangegeeven, 24 dec 1790; ondertrouw HRL; R.H. van Almenum en Vroukje Alderts van Bergum, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zinn met attestatie vertrokken
Hendrik Heeg huwt met Grijttie Muller, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:11:18 en getrout de 20 jul 1762
Johannes Carolus Heeg J.C.H. ende Rinske Sjierks van Hoornstra, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Rienstra onder Productie van behoorlijk bewijs, 15 jan 1791; ondertrouw HRL; kind: Sierk Johannes Heeg, geb 12 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Sierk Johannes Heeg geb 12 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Heeg en Rinske Hoornstra
Elbert Heek zv Peter Jacobsz den Jongen en Trijntje Gosens, huwt met Aecht Jacobsdr, kinderen: Jacob Heek, ged 04 sep 1642 Bunschoten, Grietje Heek ged waarschijnlijk Bunschoten; het gezin vertrekt naar HRL, maar er wordt geen datum vermeld; later trouwt Grietje Heeck met Ellert Crijnen. (niet verder vermeld, ook de ouders van E.H. niet); bron: Van wee bin jie d''r ??n?De Bunschoter families van 1600-1912
Grietje Heek huwt met Ellert Crijnen, dv Elbert Heek, (zie aldaar) en Trijntje Gosens; G.H. was comeniewinkelierster; bron: Van wee bin jie d''r ??n?De Bunschoter families van 1600-1912
Jacob Heek ged.04 sep 1642 Bunschoten, zv Elbert Heeck, (zie aldaar)en Stijntje Gosens; bron:Van wee bin jie d''r ??n?De Bunschoter families van 1600- 1912
Anna Petronella van Heel De Weled. Gestrenge Heer Mr. Hendrik Philip Stambke, capitain ter Recherche bij ''t Collegie ter Admiraliteit in Friesland en Mede Advocaat voor den Hove van dese Provincie, van HRL, en vrouwe A.P. vH. van Rotterdam, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 nov 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Katharina Harmanus van Heemstede ovl voor 1840, kind: Dirk Harmanus Gramberg, geb 1811 HRL; BS huw 1839, ovl 1846
Antje Sipkes Heemstra geb 1787 HRL, ovl 27 mei 1823 HRL, huwt met Jan Hendriks de Groot op 2 feb 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 mrt 1815, dienstbaar, dv Sipke Sjoukes G, en IJke Idses Dijkstra; BS huw 1815, huw 1820, ovl 1823; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijksacte van Jan H. de Groot en A.S.H., dato 2 mrt 1815 op Fol. 10 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier der Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Eeke Intes Heemstra zie ook: Eke IJntes; geb 1767 HRL, ovl 18 jun 1833 HRL, huwt met Christiaan Pieters de Bruin , melktapperse, dv Inte Ipers H, en Tjietske Pieters; BS huw 1833
Focco van Heemstra ovl 16 ... 1662, 62 jaar, Burgemeester en Adm. Commijs Gen., huwt met Marijke Saves, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Inte Ipers Heemstra zie ook: IJnte IJpes; huwt met Tjietske Pieters, kind: Eeke Intes H, geb 1797 HRL; BS ovl 1833
Japke Sipkes Heemstra geb 1783 HRL, ovl 2 jan 1829 HRL, naaister, ongehuwd, dv Sipke Sjoukes H, en Hijke Sipkes Dijkstra; BS huw 1815, huw 1820, ovl 1829
Sipke Sjoukes Heemstra geb 1757 ... , ovl 29 aug 1816 HRL, huwt met Hijke Idses Dijkstra, kinderen: Japke Sipkes H, geb 1783 HRL, Antje Sipkes H, geb 1787 HRL; Sjouke Sipkes H, geb 1785 ... , stalknecht in 1816, huw.get. bij J.D. Buisman en T.W. ter Zweege, hereknecht, wonende te HRL; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1829
Sipkje Sjoukes Heemstra zie ook: Sipkje Sjoukes; geb 14 mrt 1811 HRL, ovl 10 nov 1828 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Sjouke Sipkes H, en Hendrina van Danswijk; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, ovl 1828
Sjouke Sipkes Heemstra geb 23 nov 1784 HRL, huwt met Berendina/Hendrina G. van Danswijk op 20 dec 1807 HRL, komt van HRL, A 21 nov 1852 Steenwijkerwold, N.H., verversknecht in 1828 en wonende te te Frederiksoord met echtgenote, kinderen: Gerrit Sjoukes, geb 6 jul 1808 HRL, Sipkje Sjoukes, geb 14 mrt 1811 HRL, huw.get. bij H.H. de Groot en A.S. Hiemstra, broeder vd bruid. 1815, id. bij R.H. Baarda en T.J. Bijl, 1819, colonist in de colonie Willemsoord, gemeente Steenwijkerwold, wonende te aldaar, 1841; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1815, huw 1819, huw 1820, ovl 1828 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 354
Gerben Heens begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 23, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendricus Heep geb 1775 Dokkum, ovl 7 jan 1849 HRL, huwt met Wilhelmina Hendriks ten Hulst, logementshouder, kinderen: Joseph Hendricus H, geb 1809 Dokkum, Hendricus H, geb 1812 Dokkum, zv Joseph H, en ... ; BS huw 1832, ovl 1839, ovl 1849; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het natemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaamd, staande in de Romastraat, binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Koper werd H.H., die bijna 40 jaar Kastelijn-eigenaar zou blijven. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 64 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk G-112; VT1839; H.H. eigenaar van perceel nr. 900 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, stal en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1667-1670 te HRL, logementhouder, woonplaats HRL, legger nr. 277, resp. plaisiertuin, kolfbaan, huis, zomerhuis, resp. 730, 210, 175 en 25 m2, klasse onbebowud: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 27, 90 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Hendricus Heep geb 1812 Dokkum, huwt met Gosina Johannes Feites op 12 jul 1832 HRL, wonende te HRL, kantoorbediende, koopman in 1836, zv Hendricus H, en Willemke Hendriks ten Hulst; BS huw 1832, ovl 1836; oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, koopman in manufakturen, wijk C-064; VT1839
Joseph Heep huwt met Jesina Joekes, kind: Hendricus H, geb 1775 Dokkum; BS ovl 1820; 1849 overlijdens
Joseph Hendricus Heep geb 1809 Dokkum, ovl 11 jul 1839 HRL, ongehuwd, zv Hendricus H, en Willemke Hendriks ten Hulst; BS ovl 1839
Brand de Heer ovl voor 1865, huwt met Hieke Boomsma, kind: Sjoerd dH, geb 11 jun 1801 Leeuwarden; BS ovl 1864
Sjoerd de Heer geb 11 jun 1801 Leeuwarden, ovl 21 jun 1864 HRL, 1e huwt met Marijke Koning, 2e huwt met Trijntje Leemburg, (gk), werkman in 1851, N.H., Vst 28 jan 1853 uit Leeuwarden, ovl wijk D-047, zv Brand dH, en Hieke Boomsma; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk D-026, wijk E-002, wijk F-054, supp wijk H-274
Hiske Heerds ovl 19 sep 1810 HRL, huwt met Elzo Hempenius op 1 apr 1810 Franeker, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1810, gen. Hempenius; kind: Christina Elsos Hempenius, geb 9 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Fetje Heerema zie: Fettie Hessels; geb 1757 HRL, ovl 9 okt 1830 HRL, ongehuwd, dv Hessel H, en Rinske Ruurds; BS ovl 1830
Hessel Heerema huwt met Rinske Ruurds, kinderen: Fetje H, geb 1757 HRL, Trijntje H., geb 1754 HRL; BS ovl 1828; 1830 overlijdens; ovl 12 jul 1803 HRL, oud 79 jaar
Trijntje Heerema geb 1754 HRL, ovl 27 sep 1828 HRL, ongehuwd, dv Hessel H, en Rinske Ruurds; BS ovl 1828
Trijntje Hendriks Heerema zie: Heermans
Grytje Hiddes Heeremijt huwt met Eelke Jochems Hannema, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 jun en den 1-8 jul 1742 en getrouwt den 15 dito; Willem Obbes van Tuininga van Franequer ende G.H.H. van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie gedaen door R. de Swart, 12 Apr 1749; Eelke Jogchums Hannema ende G.H.H. beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman Rein Sijbeda, 23 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjietske Heeremijt huwt met Hans Janzen, kind: Jan Hansen, ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL
Tjietske Heeremijt Jan Teerink ende T.H., beide van HRL, komende wegens de bruid Albert Pijters desselfs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Jan Teerink, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 aug en den 5 sep den 7 dito 1751 getrouwdt; Hans Jansen Claver en Tietske Hiddes Heremijt, beyde van HRL, vertonende de Procur:S:Huisinga volle last en procuratie door partijen Contrahenten wedersijds ondergetekend; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aaltje Heeres geb 24 nov 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Heere Gerrits en Tryntje Klaasses
Aaltje Heeres ovl 25 aug 1803 HRL, oud 84 jaar
Aaltje Heeres huwt met Paulus van Tile, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aaltje Heeres huwt met Sipke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 Septem 1763
Age Heeres zie ook: Age Heeres Bakker; ged 18 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Leentie Ages; A.H. en Antje Jelles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 nov 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Medemblik getrouwd den 8 dec 1782 volgens inge- bragt getuigenis; kind: Aaltje Ages, geb 13 sep 1799 HRL, ged 24 sep 1799 HRL, dv Age Heeres en Antje Jeltes; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Jelte Ages, geb 7 nov 1784, ged 23 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ages, geb 27 apr 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ages, geb 14 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Aages, geb 14 sep 1795, ged 27 sep 1795 Grote Kerk HRL; adsistent, woont in 5e qaurtier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden A.H., Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Akke Heeres ovl voor 1832, huwt met Teunis Thomas vd Werf; BS huw 1831
Albert Heeres ovl 12 jun 1787 HRL, oud 19 jaar
Albert Heeres coopman in 1772; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 500:0:0 weegens de halve koopschat van de tiggelklei uit des Weeshuis lands groot 2 pondematen onder Midlum met no. 12, 30 sep 1772. (GAH1103); id. f. 500:0:0, 3 jun 1773. (GAH1104); weesvoogden bet f. 15:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens vergraeven klej door de koopman A.H., gegraeven uit het aan hem verkogte kleiland, 14 feb 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 25:16:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdienste van Anne Jans op ''t tichelwerk van A.H., 14 jan 1783. (GAH1114)
Albert Heeres timmerman 1753-1755
Anna Catharina Heeres geb 1758 Koetille, ovl 2 apr 1833 HRL, huwt met Wijckel ... ; BS ovl 1833
Antje Heeres Jan Jansen en A.H., beide van HRL, getrouwt 16 aug 1772 HRL, na vorige proclamatien op drie agtereenvolgende zondagen, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes; hu Grote Kerk ha; kind: Jan Jans, geb 24 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL
Antje Heeres ovl voor 1829, huwt met Abraham Willems Brouwer; BS ovl 1828; Abraham Willems van Midlum en A.H. van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 25 oct 1778 HRL. ten zelfden dage getrouwd op vertoonde getuigenis van Midlum; kind: Pieter Abrahams, geb 20 jul 1779, ged 3 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abrahams, geb 27 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Heere Abrahams, geb 15 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Abrahams, geb 25 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL
Antje Heeres van HRL, huwt met IJtsen Claases van Terhorne, geproclameerd 16, 18 en 23 aug 1750 en den 6 Septemb getrouwdt; kind: Anskie IJtsens, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Janke Sijtzes, ged 12 dec 1751 Grote Kerk HRL, vader als Sijtze C.
Antie Heeres huwt met Lolke Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd 29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768
Antie Heeres Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Hinke Jochums huisvrouw van Heere Meyles meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad; dat de supplnte deese haere bedieninge seer gaerne wilde laeten waarneemen door eenen A.H. ten gemelden Steede, die daer toe Seer geneegen en ook in Staet is; Edogh zulx sonder UEd:Achtb: Consent niet meugende geschieden. Soo versoekt de supplnte Seer gedienstelijk UEd:Achtb:gelieven hier inne te accordeeren en gedachte A.H. als subst. Turfmeetster aen te stellen quo facto etc:(:onder stonde:)Requisitus/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek authoriseerd de meede supplnte A.H. tot Substit:turfmeetster in plaetse van Hinke Jochums zullende deselve voor af ten dien einde hebben te doen den behoorlijken Eed van getrouwigheyt, Actum den 20 oct 1749/: was get:/Age Dirks Hogeboom/:onder stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Jus jurandum praestitit Coram Praeside Hoogeboom den 20 oct 1749 /:onder stonde:/In kennisse van mij secretaris/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreren met Schuldige eerbied Attje Werps ordris turfmeetster en A.H., ongehuwde dogter binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was haar voorsr:bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, welke sulx van herten is begerende; Addresseren haar ten dien fine aan de tafel van UEd Achtb: instantelijk versoekende UEd Achtb:gelieven gemelde transport te approberen en voorts A.H. in plaatse van Attje Werps aan te stellen tot ordris turfmeetster binnen deese Stad, op Lasten en Voordelen daar toe Staande; en nademaal gedagte A.H. voor het tegenwoordige is in dienst van een ander, en voorsr:bedieninge niet als met schade zoude kunnen aanvaarden; Soo is desselfs ernstig versoek dat UEd Agtbh:haar suster met name Hijlkjen Heeres gelieven te qualificeren om deze bedieninge als Subst. waar te neemen, dewelke hier toe volkoomen capabel is en deze verdienste ten uitersten nodig heeft, als hebbende een huisgezin met enige kinderen praesenterende dezelve den Eed van getrouwigheid hier toe te praesteren q:f:etc:get:S:Rienstra; /In margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte A.H. tot meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 22 jan 1753. Was get:Hendk Wassenaer /onderstonde/ Ter ordtie van de magistr get:M:V:Idsinga; /onderstonde/; de Magistraat authoriseert en qualificeert de persoon van Hijlkjen Heeres tot de waerneeminge van het turfmeeters plaats van A.H. mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 22 jan 1753. was getekend Hendk Wassenaer /onderstonde/Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Laeger Stonde/; op Heeden den 22 jan 1753 heeft A.H. in de armbusch betaeld vijftien cargls:, en heeft Hijlkjen Heeres den Eed van getrouwigheid als substituit turfmeetster gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr H:Wassenaer In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bauke Heeres ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 72:9:0 voor geleverde 18 loopen rogge, quit. no. 3, 23 feb 1769. (GAH1100)
Baukje Heeres geb 1804 HRL, ovl 15 feb 1834 HRL, ongehuwd, dv Heere Dirks en Klaaske Sipkes; BS ovl 1834
Beitske Heeres huwt met Pieter Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760
Dirk Heeres huwt met Engeltje Jans op 26 sep 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Doeke Heeres huwt met Hijlkie Thomas, beide van HRL, geproclameert den 22-29 mei en getrout den 5 jun 1757 in de Westerkerk; kind: Feike Doekes, geb 24 dec 1772, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Doekes, ged 7 sep 1758 Westerkerk; kind: Feikie Doekes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Heere Doekes, ged 28 apr 1763 Westerkerk HRL; kind: Thomas Doekes, ged 5 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Doekes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Douwe Heeres ende Marijke Abrahams, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit Rients Pieters, desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Douwe Heeres woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Heeres D.H. en Grietje Arjens Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Pieters, goede bekende, 13 aug 1791; ondertrouw HRL
Douwe Heeres huwt met Kunskie Teunis, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov en 7 en getrout de 14 dec 1760; kind: Sjoukie Douwes, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL
Douwtje Heeres geb 16 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Herre Freriks en Mayke Dirks; geb 1789 HRL, ovl 7 mrt 1847 HRL, huwt met Klaas Reinders Pan op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 nov 1811, 1e afk. zondag 24 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, dv Heere Freerks en Maaike Dirks; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1847
Eelkjen Heeres zie: Schols
Elske Heeres ontvangt lijfrente 1765
Evert Heeres zie: Oosterbaan
Evert Heeres ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Heere Claases en Berber Everts
Fetje Heeres ged 2 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Heere Hendrijks en Reinskje Sipkes
Fetje Heeres geb 1745 HRL, ovl 7 jun 1813 HRL, huwt met Hans Paulus, ovl wijk F-098; BS ovl 1813; Hans Paulus en F.H., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 8 aug 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Trijntje Hanses, geb 2 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL
Freerk Heeres en Lijsbert Clases, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, comende voor de bruyd Sweerd Uerds; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gatske Heeres geb 1739 ... , ovl 16 okt 1811 HRL, wonende te op de Ossemarkt, overlijdensaangifte gedaan door Getje Heeres, oud 61 jaar, mogelijk een zuster; BS ovl 1811
Geert Heeres ovl 6 okt 1791 HRL, oud 69 jaar
Geert Heeres huwt met Simontje Leenderts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jun 1760; kind: Gerben Geerts, geb 25 nov 1774, ged 8 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Geerts, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Sjmontie Leederts; kind: Heere Geerts, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Leendert Geerts, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL
Gerben Heeres huwt met Bottje Martens, sijn geproclameert den 29 May en 6-12 jun en getrouwt den 19 dito 1740; G.H. van HRL. ende Bottie Martens aldaar, koomende voor de Bruit selve en vertoonde een attestatie dat haar vader vermits in consentheit hier in niet (?), 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Heere Gerbens, ged 29 aug 1741 Grote Kerk HRL
Gerben Heeres huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 apr en getrout de 6 mei 1764
Gerrit Heeres ovl voor 1812, huwt met ... , kinderen: Alert Gerrits (Krijl), geb 1747 ... , Pieter Gerrits K, geb 1745 ... ; BS huw 1811waf, huwelijken
Gertje Heeres ged 26 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Heere Meiles en Hinke Jocchems ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, dv Heere Meiles en Hinke Jochems
Grytje Heeres Roelof Tjerks ende G.H. beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs broeder IJpe Heeres, 11 dec 1745; huwt met Roelofs Tjerks, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desemb 1745 en doe ook getrouwt
Grietje Heeres Claas Harmens ende G.H., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd haar steevaeder Heere Martens, 28 May 1746; huwt met Klaas Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 5-12 jun 1746 en doen ook getrouwdt; kind: Frans Claases, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL
Haitze Heeres H.H. van HRL, en Lolkjen Gooitzes van IJlst, op dato dezes 19 mei 1776 laatst geproclameert en alhier in den Echten Staat bevestigd na vertoonde adtestatie van IJlst 13 mei 1776 get. O.E. Kiestra, Coster, IJlst vacant
Harmen Heeres zie: Bakker
Harmen Heeres ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Janke Klaases
Harmen Heeres ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Leentje Ages
Harmina Heeres zie: Enninga
Heere Heeres ovl voor 1882, huwt met Jeltje Rheuman; BS ovl 1881
Hendrik Heeres geb 1786 Leeuarden, ovl 23 okt 1855 HRL, huwt met Antje Berends Borgers op 17 dec 1820 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1820, wonende te HRL, spinster in 1851, Rooms Katholiek, dv Heere Sjoerds en Johanna Henricus Dunen; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001, 45
Hylkje Heeres geb 1790 HRL, ovl 6 nov 1843 HRL, huwt met Lodewijk Werner op 19 aug 1821 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1821, dv Heere Freerks en Mayke Dirks; BS huw 1821, ovl 1843, ovl 1853; geb 6 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Heere Fredriks en Mayke Dirks
Hylkjen Heeres huwt met Freerk Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; Freerk Pijtters ende H.H. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Broeder IJpe Heeres, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Freerks, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Heere Freercks, ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Freerks, ged 26 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Freerks, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Freerks, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Freerks, ged 8 jan 1743 Grote Kerk HRL; Remonstreren met Schuldige eerbied Attje Werps ordris turfmeetster en Antje Heeres, ongehuwde dogter binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was haar voorsr:bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, welke sulx van herten is begerende; Addresseren haar ten dien fine aan de tafel van UEd Achtb: instantelijk versoekende UEd Achtb:gelieven gemelde transport te approberen en voorts Antje Heeres in plaatse van Attje Werps aan te stellen tot ordris turfmeetster binnen deese Stad, op Lasten en Voordelen daar toe Staande; en nademaal gedagte Antje Hendriks voor het tegenwoordige is in dienst van een ander, en voorsr:bedieninge niet als met schade zoude kunnen aanvaarden; Soo is desselfs ernstig versoek dat UEd Agtbh: haar suster met name H.H. gelieven te qualificeren om deze bedieninge als Subst. waar te neemen, dewelke hier toe volkoomen capabel is en deze verdienste ten uitersten nodig heeft, als hebbende een huisgezin met enige kinderen praesenterende dezelve den Eed van getrouwigheid hier toe te praesteren q:f:etc get:S:Rienstra; /In margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte Antje Heeres tot meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 22 jan 1753. Was get:Hendk Wassenaer /onderstonde/ Ter ordtie van de magistr get:M:V:Idsinga; /onderstonde/; de Magistraat authoriseert en qualificeert de persoon van H.H. tot de waerneeminge van het turfmeeters plaats van Antje Heeres mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 22 jan 1753. was getekend Hendk Wassenaer /onderstonde/Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Laeger Stonde/; op Heeden den 22 jan 1753 heeft Antje Heeres in de armbusch betaeld vijftien cargls:, en heeft H.H. den Eed van getrouwigheid als substituit turfmeetster gepraesteerd in handen van de Hr. Praesid:Burgemr H:Wassenaer In kennisse van mij Secretaris M: V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hille Heeres zie: Sloep
Hinke Heeres levert bezems en dweilen 1740-1741
Hinke Heeres geb 1756 Dragten, ovl 20 jun 1830 HRL, huwt met Pieter Minks; BS ovl 1830
Idske Heeres huwt met Luppe Jacobs, kind: Reinske Luppes, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; ovl 2 apr 1793 HRL, oud 64 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Heeres zie: Hiddema
Jan Heeres Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, J.H. en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Jan Heeres woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Heeres lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)
Jan Heeres begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Heeres ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:4:0 ter zaake geleeverde zayet, kwit. no. 2, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 35:4:0, quit. no. 8, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 77:15:0, quit. no. 17, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 51:0:0 quit. no. 9, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 34:0:0 ter saeke geleverde 34 pond saiet, quit. no. 7, 7 nov 1769. (GAH1100); id. f. 58:16:0 ter zaake geleeverd stopgaaren, kwit. no. 19, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 2:9:0 weegens 4 paer geleverde kousen, quit. no. 9, 9 nov 1770. (GAH1101); weesvoogden betalen f. 1000:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door den wijlen koopman J.H. aan het Weeshuis gelegateerd, 18 jun 1795 (GAH1127)
Jan Heeres huwt met Neeltje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Jantje Heeres huwt met Rintje Pieters Dooyema, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1822
Jeltie Heeres van Sint Jacobs Parochie, huwt met Douwe Sijberens van Almenum, geproclameert den 5-12 en getrout de 19 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Sijbren Douwes, ged 22 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Douwes, ged 29 apr 1755 Grote Kerk HRL
Jetske Heeres lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 30:0:0; (b650)
Jetske Heeres geb 1741 HRL, ovl 17 jan 1813 HRL, huwt met Klaas Hendriks Kuiper, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 mrt en getrout de 7 apr 1760, ovl wijk A-210; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1813
Jetske Heeres huwt met Johannes Chams, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 24 Jannewari 1764
Johannes Heeres zie: van der Zee
Klaas Heeres ged 10 dec 1748 Grote Kerk HRL, zv Heere Harmens en Sjouwkje Klaases, (mdr ook als: Janke C. )
Claas Heeres ged 2 dec 1764 Grote Kerk HRL, zv Here Clazes en Berber Everts
Claas Heeres zie: de Vries; zie ook: Klaas Herres; C.H. ende Dirkje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Vleugel, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL
Klaas Heeres geb 7 sep 1804 HRL, ged 9 okt 1804 HRL, zv Herre Klases (Veenstra) en Baukje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1804
Claas Heeres huwt met Marijke Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 28 decem: en de 4 en getrout de 11 Janewari 1756
Martinus Heeres Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den twee en twintig aug is Geboren Martinus zv Here Ockes en Janneke Jans. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815
Marten Heeres zie: van Dijk; M.H. en Geertje Abrahams, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; kind: Heere Martens, geb 23 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL
Marijke Heeres ged 12 jan 1745 Grote Kerk HRL, dv Heere Pieters en Trijntje Doekles
Meile Heeres ged 30 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Heere Meiles en Hinke Jochems
Melle Heeres huwt met Lupkje Jacobs, kinderen: Geertje Melles, geb 1805 ... , Fentje Melles, geb 1806 Wijnaldum; BS ovl 1812; 1813 overlijdens
Neeltje Heeres huwt met Pieter Ros; BS ovl 1829
Okke Heeres van Almenum, huwt met Lijsbet Lucas van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; O.H. van Almenum ende Lijsbet Lucas van HRL, koomende voor de bruit desselvs broeder Pijtter Lucas, ankersmid. 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Ockes, ged 4 jul 1745 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Ockes, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL; kind: Heere Ockes, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL
Petrus Heeres zie: Enninga
Pieter Heeres ged 19 Januarius 1740 Grote Kerk HRL, zv Heere Pieters en Trijntje Doekes
Pieter Heeres weesvoogden bet f. 11:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van P.H., 13 jun 1786. (GAH1118)
Pieter Heeres huwt met Geeske Jans, beyde van Almenum, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Pieterik Heeres huwt met Tjeerd Aesges op 11 feb 1798 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Riemke Heeres huwt met Dirk Annes, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Novem: en 1 en getrout den 8 dec 1754 in de Westerkerk; kinderen: Anne Dirks en Rimmerts Dirks, beiden ged 3 nov 1757 Westerkerk HRL, de moeder ovl; kind: Jetske Dirks, ged 4 mrt 1756 Westerkerk HRL
Rinske Heeres Remonstreert met Schuldige Eerbied Foekjen Munter Soo Veel nood gesterkt met haer Vaeder de meede Burgemr J. Munter, hoe dat door het Overlijden van Geertje Tjeerds de bedieninge als klokluidersche en Camerbodinne Van UE Achtb:is komen te vaceeren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt, Soo addresseert Sij Sich mits deesen tot Ued:Achtb:Seer gedienstelijk Versoekende Ued:Achtb:gelieven haer Supplnte met die Vacante funtie te begunstigen, en daer toe aen te Stellen op Sodanige Lasten Plighten profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren Quo facto etc reqtus Vert: M:A:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr accorderende het Versoek ten requeste gedaen eligeert tot Klokluidersche en Camerbodinne alhier ter Steede met den aenkleeve Van dien de Supplnte Foekjen Munter op Lasten Plighten profijtten Sampt Instructie tot voors:bedieninge, Specterende mits Stellende gedurende de minderjarigheit Van Foekjen Munter Sodanigh iemand tot genoegen Van de Magistr Actum den 17 jul 1730. Was vert: Tjeerd Brouwer Ter ordtie van de magistr Arnold van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden dato uts heeft de Magistr op het Versoek Van de hr Burgemr Munter tot Substituit en Waerneeminge Van bovengemelde bedieninge gecontinueert de Persoon van R.H. tegenwoordig het selwe Waerneemende dogh alles bij provisie en revocatie In kennisse van Mij Secrts was vertekent Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Rinske Heeres ged , samen met Wybren Heeres, 18 feb 1755 Grote Kerk HRL, kinderen van Heere Wybrens en Lijsbeth Alberts
Rinske Heeres ovl 18 apr 1794 HRL, oud 52 jaar
Rintje Heeres geb 1772 Firdgum, ovl 20 mei 1812 HRL, ongehuwd, boerearbeider, ovl wijk D-132, zv Heere Rintjes en Geertje Tjeerds; BS ovl 1812
Romke Heeres ovl voor 1815; wed. R.H. gebruiker van wijk D-055, gealimenteerd, medegebruiker IJmke Baukes wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Ruird Heeres en Hiltje Doekes, beide van HRL, komende wegens de bruid de vroedsman L. Clinkhamer, desselvs goedbekende, 6 Nov 1751; kind: Sjoukie Ruurts, ged 6 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Gertie Ruerts, ged 13 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Aukie Ruirts, ged 26 apr 1763 Grote Kerk HRL, moeder als H. Douwes; kind: Heere Ruirts, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Ruurds, ged 14 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Herre Ruurds, ged 5 apr 1753 Westerkerk HRL
Sara Heeres van HRL, ende Jacob Ottes van Makkum, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Pals Doekes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Sybrigje Heeres zie: Dijkstra
Sinne Heeres van Ter Horne, huwt met Elske Clases van HRL, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en 12 en getrout met attestasie den 19 okt 1755 in de Westerkerk; kind: Minke Sinnes, ged 12 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Zinnes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL
Sjoerd Heeres zie: Heslinga
Taedse Heeres huurt land 1800-1807; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:10:0 de huur van 5 Pondematen greidland onder Almenum, no. 11, 18 nov 1793 (GAH1125); id. 24 dec 1794, no. 11 (GAH1127); id. 7 dec 1795 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:11:14 ter zaake geleverde zoetemelk, 3 jun 1794, quit. no. 16 (GAH1126); id. f. 15:10:12, 12 aug 1794, quit. no. 27 (GAH1126); id. f. 16:15:8, 14 okt 1794, quit. no. 30 (GAH1126); id. f. 16:14:2, 9 dec 1794, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 15:6:10, quit. no. 4, 3 feb 1795 (GAH1127); id. f. 15:12:0, 14 apr 1795, quit. no. 9 (GAH1127); id. f. 8:19:8 en f. 17:2:0 ter zake geleeverde melk, 5 dec 1795, quit. nos. 53 en 54 (GAH1127); id. f. 17:15:14 en f. 19:2:10, 8 dec 1795, quit. nos. 1 en 2 (GAH1128); id. f. 26:16:4 en f. 22:18:4 ter zake geleverde carnemelk, 26 apr 1796, quit. nos. 13 en 14 (GAH1128); id. f. 18:3:0, 26 okt 1796, quit. no. 28 (GAH1128); id. f. 26:3:0, 13 jun 1806, quit. no. 51 (GAH1138); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de erven T.H. f. 69:8:0 ter Saeke geleverde soetmelk, 5 dec 1810, quit. no. 28 (GAH1142); id. f. 46:19:0 ter Saeke geleverde Soetemelk, 19 apr 1810, quit. no. 9 (GAH1142); id. f. 30:0:0, 13 jun 1806, quit. no. 54 (GAH1138); T.H. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 94:17:12 ter zaake geleverde zoetemelk, 24 feb 1801, quit. no. 2 (GAH1133); id. f. 44:11:0, 2 jun 1801, quit. no. 28 (GAH1133); id. f. 30:14:0 ter saeke geleverde 352 half kannen soetemelk, 15 apr 1806, quit. no. 32 (GAH1138); id. f. 31:8:0 voor 351 half kannen Soetemelk, 9 okt 1806, quit. no. 65 (GAH1138); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:14:0 voor geleverde Soetemelk, 6 jan 1807, quit. no. 9 (GAH1139); id. f. 31:4:0, 17 apr 1807, quit. no. 35 (GAH1139); id. 8 jul 1807, quit. no. 42 (GAH1139); id. f. 33:0:0 ter Saeke geleverde 351 half kan Soetemelk, 27 okt 1807, quit. no. 55 (GAH1139); id. f. 36:14:0 ter Saeke geleverde Soetemelk, 6 jan 1808, quit. no. 7 (GAH1141); id. 20 may 1808 (GAH1140); id. f. 33:2:0, 13 jul 1808, quit. no. 53 (GAH1140); id. f. 35:2:0, 11 okt 1808, quit. no. 62 (GAH1140); id. f. 39:19:0, 18 jan 1809, quit. no. 9 (GAH1141); id. f. 45:1:0, 2 may 1809, quit. no. 22 (GAH1141); id. f. 44:14:0, 13 jul 1809, quit. no. 32 (GAH1141); id. f. 43:18:0, 18 okt 1809, quit. no. 55 (GAH1141); id. f. 46:19:0, 30 dec 1809, quit no. 84 (GAH1141)
Tetje Heeres huwt met Sibout Pieters op 27 sep 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Tietje Heeres zie: Enninga
Tjeerd Heeres zie: Schols
Tjietske Heeres Tjitske H. en Claes Arjens, beyde van HRL, huw.aang. 9 jun 1736 HRL; beyde van HRL, komende voor de bruyd Symon Heres, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Klaas Arjens, kind: Pietje Klaases, ged 8 jul 1749 Grote Kerk HRL
Tjietske Heeres ovl 5 may 1790 HRL, oud 77 jaar; huwt met Lippe Jacobs, kind: Swaantje Lippes, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Tjietske Heeres geb 1753 HRL, ovl 23 okt 1818 HRL, huwt met Jan Visser op 21 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1818
Tjietske Heeres Willem Sijdzes ende T.H., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heere Clases deszelfs vader, 31 may 1794; ondertrouw HRL; ged 15 jan 1764 HRL, dv Heere Clazes en Berber Everts; doopregisters N.H. HRL 1764
Trijntje Heeres huwt met Willem Sickes, kind: Hiltje Willems, geb 22 jun 1795, ged 5jul17 95 Grote Kerk HRL
Trijntje Heeres geb 1735 ... , ovl 20 okt 1811 HRL, wonende te op de Ossemarkt, zuster van Gatske en Fetje Heeres, ook wonende te op de Ossemarkt?; BS ovl 1811
Trijntje Heeres ovl voor 1865, huwt met Douwe Stoffels de Vries, wonende te Hindeloopen in 1835; BS huw 1835, ovl 1864
Trijntje Heeres Dirk Christiaens van HRL, ende T.H. van Drijlst, koomende weegens de bruid Douwe Lieuwes, met vertooninge van schriftelijk consent van de bruids ouders, 16 May 1750; huwt met Dirk Cristiaens, beyde van HRL, geproclam 17, 24 en 31 May 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Heere Durcks, ged 9 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Heere Dirks, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Heere Durks, ged 5 okt 1751 Grote Kerk HRL
Wybren Heeres ged , samen met Rinske Heeres, 18 feb 1755 Grote Kerk HRL, kinderen van Heere Wybrens en Lijsbeth Alberts; koopt en verkoopt een huis 1798-1802; bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Yke Heeres zie: de Roos
Yme Heeres huwt met Antje Tomas, kind: Heere IJmes, ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL
Ype Heeres ende Doutien Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Abbe Janzen; huw.aang. HRL 1735; turfarbeider 1740-1746; Harmen Klaases ende Aukjen Beernts beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev IJ.H., 18 Apr 1744; Roelof Tjerks ende Grijtie Heeres beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs broeder IJ.H., 11 dec 1745; Haye Folkerts van Bergum ende Trijntie Johannes van HRL, koomende wegens de bruyd IJ.H. met vertoninge van schriftelijk consent van wedersijdse ouders, 13 Apr 1748; Freerk Pijtters ende Hijlkjen Heeres beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Broeder IJ.H., 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Douwtje Hendriks; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreeren met Eerbied Y.H. havenwagter binnen deese Stadt en Wopke Johannes meede alhier dat de eerste wel geneegen is zijn gemelde bedieninge op de laetstgenoemde te transporteeren versoekende derhalven UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren en Wopke Johannes in plaets van Y.H. tot havenwagt binnen deese Stadt aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: Requisitus (was get), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Wopke Johannes tot ordrs havenwagt binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheid daer toe staende en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid Actum den 19 nov 1742 (was get:) Hendrik Schaaf Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (onder Stonde); Op heeden den 14 nov 1742 heeft Wopke Johannes als havenwagt den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef afgelegt. In Kennisse van mij gesw:klerk B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 21 mrt 1753 over op Arjen Aris; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yve Heeres Pieter Gerrits ende Agnietie Andries, beyde van HRL, koomende weegens de bruid IJ.H. desselvs oom, 9 May 1750; IJ.H. huwt met Antje Tomas, kind: Jetske IJves, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL
Sara Heeres/Herres ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis tersake uitsetterskleeren, 25 may 1762. (GAH1092); id. f. 12:8:0 wegens nayloon, kwit. no. 5, 28 apr 1763. (GAH1093); id. f. 6:4:0 voor het maken van 2 rijglijven en 2 paar mouwen, quit no. 7, 13 may 1766. (GAH1096)
Wijnant Heering mogelijk: Heering; W.H. ende Bolette Roelofs beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer Freerk van der Hout, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Antony van Heeringha 66 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem Heerink Jan Dirk Cramer ende Lijsbert Jans beide van HRL, koomende weegens de bruid W.H., 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Symentie Heeris weesvoogden betalen f. 14:0:6 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaeke Inbring van S.H. Uit haar vaders nalatingschap Heere Geerts, 5 feb 1810 (GAH1142); geb 9 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Heere Geerts en Leeuwkje Simons
Else Heerkes huurt binnenkant walle