Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Elisabeth Idema ovl 20 aug 1817 Huizum, huwt met Henricus Rooswinkel; BS huw 1828, ovl 1881
Douwe Sakles Idserda ovl voor 1843, huwt met Sietske Klases; BS huw 1842
Antje Idsers ovl 6 jan 1789 HRL, oud 31 jaar; huwt met Walle Gerbens Bootsma, kind: Rinske Walles Bootsma, geb 13 mrt 1787, ged 9 apr 1787 Grote Kerk HRL; huwt met Walle Gerbens Bootsma, kind: Gerben Walles Bootsma, geb 25 mrt 1783, ged 21 apr 1783 Grote kerk HRL
Douwe Idserts ovl 27 nov 1727 HRL, old 44 jaer
Aaltje Idses zie: de Vries; Adam Dinhart ende A.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Binne Alles, goede bekende, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; Adam Dinhart en A.I., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 25 daar aan volgend en bij dese ook een kind gewettigt; kind: Alida Adams deinhart, geb 27 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Bauke Idses zie: van der Weide
Baukje Idses zie: van der Weide
Beitske Idses zie: van der Weide
Binke Idses ovl voor 1839, huwt met Klaas Bokma; BS huw 1838
Elbrechtje Idses geb 1777 Sneek, ovl 28 okt 1847 HRL, huwt met Pieter Bruining, dv Ids ... en ... ; BS ovl 1847; Pieter Bruining en E.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ids Gosses, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Eling Idses E.I. van HRL, en Antje Sibrens van Makkum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Elkse Idses en Johanna Idses, tweelingen, geb 27 sep 1787, ged 28 okt 1787 Grote kerk HRL, dv Ids Durks en Anna Katharina Boetzelaar
Geertruy Idses zie: van der Weide
Gertje Idses ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL, dv Ids Fongers en Rinske Roelofs
Grietje Idses ged 27 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Ids Louwerens en Antje Wybes
Hendrik Idses zie: van der Weide
Hieke Idses zie: Dijkstra
Jacob Idses zie: de Boer
Jan Idses huwt met Aafke Jans, kind: Jeltje Jans, geb 26 aug 1783, ged 12 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ids Jans, geb 9 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL
Jan Idses woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jelle Idses zie: van der Weide
Johanna Idses en Elske Idses, tweelingen, geb 27 sep 1787, ged 28 okt 1787 Grote kerk HRL, dv Ids Durks en Anna Katharina Boetzelaar
Johanna Idses huwt met Jan Faber; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Neeltje Jans Faber, geb 20 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Johanna Idses zie: Monsma
Johannes Idses zie: van der Weide
Klaas Idses K.I. van Dokkum en Antje Rommerts van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 aug 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum, om aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Meindertje Idses zie: Houttuin; geb 5 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Ids Harmens en Japke Meinderts; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Vijfde mei is Geboren Meindertje dv Ids Harmens en Japke Meinderts. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 mei 1816
Rigst Idses van Midlum, huwt met Jan Hendriks, van HRL, geproclameert de 23-30 apr de 7 en getrout met attestasie de 15 mei 1758
Roelof Idses ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Ids Fongers en Rinske Roelofs
Ruurd Idses zie: van der Spoel
Sjoerd Idses zie: van der Weide
Tjamke Idses Douwe Pieters en T.I., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Yke Idses huwt met Sipke Sjoukes, kind: Sjouke Sipkes, geb 23 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Idske Sipkes, geb 1 dec 1790, ged 26 dec 1791 Grote Kerk HRL; kind: Itske Sipkes, geb 20 dec 1792, ged 6 jan 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven en tachtig den Sevende sep is Geboren Antie dv Sipke Sjoukes en IJ.I. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 feb 1815
Arnold Matthijs van Idsinga secretaris in 1730; ovl voor 1740, old-raadsfiscaal; secretaris der boelgoederen in HRL in 1731; zie ook: Marijke Jans, uitdraagster; Jan Geerdingk bet f. 312:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens de heer secretaris A. vI. sijnde voor de jaarlijx propien van de sekretarie deser stede dat verschenen was mei 1729, met nog 12 gld voor 1 jaar intres, 29 nov 1730. (GAH1060); id. f. 624:0:0 sijnde voor de jaarlijks propien van den ontvang der boelgoederen deeser steede dat verscheenen was Alderheyligen 1729, met nog 24 gld voor 1 jaar intres, 29 nov 1730. (GAH1060); A. vI. is te rest gebleeven het jaarlijx propien vd secretarie deeser steede f. 300:0:0, over 1730, 1730. (GAH1060); A. vI. is te rest gebleeven f. 600:0:0 het jaarlijx propien van den ontvangh der boelpenningen over 1730, 1730. (GAH1060); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente eb Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeninge van den rendant en de subscriptie van mij sectrs op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, W. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), Sake Sibisma, A. vI. (GAH1060); geb 25 jan 1668 HRL, ovl 15 mrt 1739, secretaris van HRL, huwt met Sjoerdje Haersma op 19 apr 1696 HRL. (Gen. Jaarb. 1984/Haersma)
Henderina van Idsinga ontvangt lijfrente 1764-1766
Hendrik Brugts Idsinga huwt met Martjen Klases, kind: Trijntje Hendriks I, geb 1802 Oudeschoot, hereknecht, wonende te Oudeschoot; BS Franeker huw 1827
Hesselina van Idsinga De Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien, in het voormalig Gewest Friesland. Burgers! Op ontvangst van UWL:Extract uit het Inventaris der nalatenschap van Vrouwe H. v. I. voor Zzooverre die goederen binnen dit voormaalig Gewest gelegen Zijn, hebben Wij daadelijk de summatie , tot de betaalinge laaten doen, dan de Inventarisanten in hunne Qualt:vonden Zich beswaard bij de tweede berekening der 40 ste Penning van f. 6220:19:8 Zijnde 2/3 der gestelde Waarde van de Vastigheden, aan buiten gezetenen vererfd, en Zulks Wel op fundament van het 21 Articul der Publicatie, Welk dicteert dat Wanneer buiten gezetenen, van Inzetenen erven van de Vastigheden de 20 ste Penning Zal werden betaald, dan Wanneer buitengezetenen, van buiten gezetenen erven, Zooals in deezen het geval is, van alles niet meer dan de 40 ste Penning zal werden voldaan. Wij moeten deeze hunne beswaaren Avoueren en daarom is het, dat Wij reverentelijk de Vrijheid neemen, UWL:het zelve Extract, ten nadere Examinatie Weder In te zenden. Heil en Broederschap, HRL den 6 sep 1799. (GAH45)
J. van Idsinga omschrijft burgerwachten 1751-1754
Mathijs van Idsinga ovl 2 dec 1712, huwt met Hendrina (Lo?) van Loo, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Matthijs Adolf van Idsinga sekretaris in 1751-1762; sekretaris en ontvanger der boelgoederen 1739-1765; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 voor een jaarlijks propijn uit de secretariegelden, 1 mrt 1762. (GAH1092); id. 1 feb 1763. (GAH1093); id. feb 1765. (GAH1095); id. feb 1766. (GAH1096); id. feb 1767. (GAH1097); id. primo feb 1768. (GAH1098); id. f. 600:0:0, 1768. (GAH1099); id. f. 300:0:0, 21 feb 1769. (GAH1100); id. 1 feb 1770. (GAH1101); id. 1 feb 1771. (GAH1102); id. 2 feb 1772. (GAH1103); id. f. 600:0:0 wegens ontvang/propijn der boelgoederen, 1 nov 1762. (GAH1092); id. nov 1763. (GAH1093); id. nov. 1764. (GAH1095); id. nov 1765. (GAH1095); id. nov 1766. (GAH1096); id. nov 1767. (GAH1097); id. 25 nov 1769. (GAH1100); id. 12 nov 1770. (GAH1101); id. 1 nov 1771. (GAH1102); id. 1 nov 1772. (B110 3); id. 2 nov 1773. (GAH1104); id. 24 nov 1774. (GAH1105); id. 1 nov 1775. (GAH1106); id. 25 nov 1776. (GAH1107); id. 1 nov 1777. (GAH1108); id. 25 nov 1780. (GAH1111); id. 2 nov 1778. (GAH1109); id. 30 nov 1779. (GAH1110); id. 1784. (GAH1115); id. nov 1785. (GAH1117); id. nov 1786. (GAH1118); id. 1 nov 1787. (GAH1119); id. 1 nov 1788. (GAH1120); id. 1 nov 1789. (GAH1121); id. f. 250:0:0 terzaake 5 maanden propijn uit de inkomsten van de boelgoederen van 1 nov 1789 tot 31 mrt 1790, 23 may 1790. (GAH1122); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 174:0:0 wegens geleverde drie vette koebeesten, kwit. no. 2, 10 nov 1767. (GAH1097); id. 28 nov 1780. (GAH1112); id. 19 nov 1782. (GAH1113); id. 24 nov 1783. (GAH1114); id. f. 83:0:0 tot betaling van 1 koe de 9 deser id publique veiling voor ''s Weeshuis rekening gekogt, kwit. no. 2, 15 nov 1768. (B1 099); id. f. 48:3:6 wegens doeken en linnen door de voogdessen hi boelgoed gekogt, kwit. no. 2, 27 sep 1768. (GAH1099); id. f. 594:7:0 voortgekomen uyt het boelgoedsgeld in ''De Bank van Lening'' gehouden, 28 nov 1781. (GAH1112); sekretaris van HRL vanaf 1731. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); betaalt aan de rentmeester van het weeshuis ter zake het provenu van enig verkogt hout uit de oude kerk, 12 dec 1774. (GAH1060); id. f. 28:7:0 het provenu van eenig verkogt houtwerk, aan het oude orgel hebbende behoord, 20 feb 1776. (GAH1060); id. f. 49:7:0 ''t provenu op het groot kerkhof, 1 okt 1777. (GAH1060); id. f. 48:6:0 ''t provenu van eenig sloophout mede aldaar, 1 okt 1777. (GAH1060); id. f. 440:18:0 zijnde de opbrengst uit 95 ton verkogte duifsteen vd kerk, 20 feb 1776. (GAH1060); Pijter Reyns Oosterbaan ende Antie Hanses, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de Secretaris M. v. I., 23 Apr 1746; ovl 17 may 1793 HRL, oud 81 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Op heeden den 9 mrt 1746:De Magistraat vergadert sijnde is volgens appnt op het Reqte door Beernt Dreyer aen haar agtb: gepreesenteerd, aengesteld tot Procr Fiscaal deeser Steede gedaghte B:Dreyer, en heeft deselve ten dien einde den Eed in de Vergaederinge van de Magistr:aen handen van de Presid. Burgemr. J.W. gepresteerd, waar op haar agtbh:mij gesw:Clercq/:bij absentie van de Hr. Secretaris M. vI:/hebben geordonneert om het boovengemelde requeste met ''t appnt:aenstonds uit te geeven sonder het selve in ''t dagelijkse Resoluitie boek te registreeren gelijk doen daer op door mij/:nae dat alvorens hadde geseyd te meenen, dat sulk een reqt met ''t appnt:in het gemelde Resolutieboek moeste en behoorde geregistreerd te worden:/het selve in de Vergaederinge aan meer gedaghte Dreyer in persoon is overgegeven. Pro Memoria. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); weesvoogden betalen f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door wijl:den old secretaris M. v. I. aan ''t Weeshuis gelegateerd 24 sep 1793 (GAH1125); Donderdag den 1 mrt 1798. Het gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, wierde door de Burgers G:Pettinga en Tamboezer ter Vergadering uitgebragt navolgend Rapport, in Scriptis. Rapport aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden, gecommitteerd, om te examineeren het Request, door de Burger A.J. Conradi, ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld ter deezer Steede Resideerende behelzende Verzoek dat Eensdeels (om aangevoerde redenen) mag gelibereerd worden van de Jaarlijksche uitkeering aan de Correspondentie aan de f. 180:0:0 :en anderdeels dat aan hem mag gerestitueerd worden de f. 180:0:0 : welke door den zelven wegens de rekening van het voorige Jaar aan de Correspondentiebeurs heeft uitgekeerd:-brengen ter deezer Vergadering het navolgende voor Rapport en Praeadvies:- Dat van gedagte Post, door den Lande word gegeven f. 300:0:0 : voor de Administratie, Waar van aan P:v:d:Straaten als Ontfanger voor deeze Stad word voldaan f. 80:0:0 : dat den Burger A:J. Conradi ontfanger Generaal voor dit gewest is:-Dat de zelve ''s jaarlijks met alle de onderscheidene ontvang van Friesland moet afrekenen:- dat denzelven vervolgens de gelden aan het gener:Comptoir in ''s Haage ten sijnen noed, en pericule moet doen bezorgen voor welke bezorging, en ter hoeding van porten, Papier, en boeken, word voldaan 56 guldens: welke Sum onzes inziens Slegts Toereikende zal zijn, indien het genoeg is, om te voldoen; - Dat vervolgens overblijven voor de geheele Administratie de Summa van f. 40:0:0 : hebbende Zinds den jaare 1794 de uitkeering aan de Correspondentiebeurs Zijn aanvang genoomen, en wel om redenen dat den old Secretaris M:v. I. (aan wien door A:J:Conradi) een aanmerkelijke Sum ''s jaars wierd uitgeteld, was overleeden, en ten dien tijde in de volle voordeelen van het boelgoeds Comptoir kwaame; wij erkennen Burgers, dat f. 40:0:0 geene bezolding is, voor Zulk eene administratie, voor al niet, naardien den ontvanger ontbloot is van die voordeelen Welke dezelve voormaals genoot, weshalven wij Concludeeren dat het Eerste voorstel namelijk de bevrijding van de uitkeering Aan de Correspondentiebeurs behoorde te worden geaccordeerd, dog omtrent het tweede versoek namelijk om Restitutie van f. 180:0:0 welke in den voorigen Jaare zijn uitgekeerd, behoorde te worden geweezen van de hand, en wel om redenen dat den Ontfanger Conradi in dat Jaar nog groote voordeelen uit het Boelgoeds ontfang heeft genooten: en dat hier van aan den ontfanger Conradi, bij Extract Resolutie kennisse zal worden gegeven, dit voor Rapport van Uwe Heilwenzende Medeburgeren. Waarover gedelibereert, en de Commissarien voor hun uitgebragt rapport bedankt zijnde, wierde beslooten, zich met het zelve Rapport te Conformeeren en dies volgens het Request van den Burger Conradi met het navolgende Appoinctement uit te geeven: ''Het Gerechte Libereerd den Suppliant ingevolge het 1 ste Poinct van deszelfs Versoek van de jaarlijksche uitkeeringe van de f. 180:0 - te beginnen met het Jaar primo 1798 verscheenen, Werdende het tweede poinct geweezen van de hand.'' (GAH43)
Saco Harm van Idsinga ontvanger der boelgoederen 1746-1749; Geeft UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbied te kennen Ettie Hendriks huysvrouw van Bonne Teunis vaerendspersoon binnen deese Stad woonagtig dat sij supplnte wel geneegen soude weesen de functie als geswooren uitdraegster binnen deese Stad, met den aenkleeve van dien waer te neemen; vermits de ontfanger S.H. vI. aen haer supplnte:tot de koopenschap van uitdragerij credijt gedenkt te geeven; Edog sulks buiten consent van UEd:Agtbh:niet kunnende geschieden, soo is de supplnte te raede geworden haer hier over aen UEd:Agtbh:te addresseeren. Met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven de suppliante tot meede geswooren uitdraegster te eligeeren en authoriseeren, op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, presenterende de supplnte den Eed om in cas van eenige tauxatie van goederen, sulks getrouwelijk te sullen doen en nae vermogen waer te neemen, waerop de supplnte een favorabel appt van UEd:Agtbh:is afwagtende, quo facto etc:(onder Stonde) reqtus (was get) H. Pesma P1745P:; (in margine Stonde); Sij gesteld in handen van de ontfr S.H. vI. omme hier op sijn goedgedunken te seggen binnen twe daegen nae insinuatie deeses omme sulx geschiet voorts gedisponeert te worden, Actum den 13 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs: sec:R:J:D:Swart f. 10:1745:13 gesw. clercq; (onder Stonde); de Magistraat gehoort het versoek van de supplnte en het berigt en acceptatie van de Hr. S.H. vI. ontfr der Boelgoederen deeser Steede, Accordeerende het versoek ten requeste gedagt, nomineert en eligeert de supplnte Ettie Hendriks tot meede geswooren uitdraegster van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden, mits doende den Eed van getrouwigheit daer toe staende Actum den 18 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr abs:sec:R:J:D:Swart gesw: clercq f. 10:1745:18; (Lager en ... Stonde); Op heeden den 19 oct 1745 heeft Ettie Hendriks den eed van getrouwigheit als geswooren uitdraegster in handen van de Hr. presideerend Burgemr. Pier Bretton gepresteerd. In kennisse van mij abs:sec:R:J:D:Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Saco van Idsinga ovl 24 mrt 1697, 69 jaar, Oud Gedeputeerde van Friesland, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Welgedacht als bij quitantiën ende andere documenten gebleken: de rendant brengt wijders voor profijtelijck seeckere ordonnantie van costgelden spreeckende ten profijte van wijlen de Heer Lr. Admirael de Vries (Tjerk Hiddes) over de schaffing bij hemselfs in zijn leven ende revictualiëringe na zijn overlijden bij sijn onderhebbende capitein IJde Hijlckes Colart wegens zijn weduwe gedaen in den jaer 1666 gedateert zijnde den 15 martij 1667 bedragende een somma van ses ende dertich duysent ende eleff carolus guldens in minderinge van welcke ordonantie door de Heer S.I. ontvanger generaal vant Collegie ter Admiraliteit in frieslandt op quitantie en assignatie soo van welgemelte Heer Lt. admiraal de Vries selver, als deselfs nagelatene Weduwe mitsgaders oock de voorschreven capitein Colart geanticipeert ende betaelt is, een somma van veertien duysent twee hondert seven ende tachtig guldens, acht stuyvers, vier penningen in voegen dat de rendant in volle betalinge vant gene op de voorschreven ordenantie resteerde van welgedachte Heer Ontvanger Generaal I. ontvangen en heeft een ende twintichduysent, seven hondert vier ende twintich carolus guldens seven stuyvers, 12 penningen namentlijck op den 7e may 1667 aen vijff en twintich obligatien tot laste van de provincie van frieslandt holdende de somma van twintich duysent guldens 20. f. 000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron:Harl. Crt. dd 9 mrt 1984
Sjoerdtje van Idsinga Petrus Johannes Poutsma, secretaris van Dantumadeel op Rinsumageest ende S. v. I. tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R. de Swart gesw:clercq ter secretarie der steede HRL, met vertoninge van schriftelijke acte trouwbeloften van weedersijdse contrahenten, met versoek van een gebodt in de Week, 25 oct 1748
Trijntje Hendriks Idsinga geb 1802 Oudeschoot, huwt met Keimpe Pieters Ringsma op 22 mei 1827 te Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Hendrik Brugts I, en Martjen Klases; BS Franeker huw 1827
Grietje Idskes huwt met Jacob Hillebrands vd Form op 18 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Jacob Hilbrands van der Form ende G.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Broersma goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; ovl 14 aug 1794 HRL; Jacob Hillebrands van der Form en G.I., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Johan van Idzinga huwt met Geertruid Stijl op 9 apr 1797 HRL, old griffier der Staten van Friesland, komt van Leeuwarden, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Tetje Iebeles huwt met Jacob Sasburg; BS ovl 1837
Aane Iebes zie: Ale IJemes
Albert Iebs zie ook: Albert IJss; huwt met Sjieuwke Doedes, kind: Janke Alberts, ged 6 apr 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Hiske Alberts, ged 7 aug 1753 Grote Kerk HRL
Maeyke Jaans Iedema ged 29 sep 1689 IJlst, ovl tussen mrt 1750 en 1751 IJlst, huwt met Jelle Pytters Kroeles op 22 mei 1710 IJlst, dv Jeen Iedes en Antje Hermanis Loyenga, van haar broers en zusters naasste Maeyke op 10 mrt 1716 het feb 1711 door haar vader voor 185 Caroliguldens verkochte huis aan de Westkant tot aan de Wijk verstrekkende (K2) en 4 feb 1727 kocht zij voor 180 gglds en 7 stuivers een verhuurde dwarshuizinge uit de ouderlijke inboedel. Blijkens het reëelcohier van dat jaar bezat zij toen 3 huizen, alle aan de Westkant, waarvan 2 verhuurd (18 en 16 gld) en 1 door haar bewoond (15 gld). In 1737 zijn de huren der inmiddels genummerde huizen gestegen: 115 f. 23:10:0, 131 f. 16:0:0 en 18 f. 15:0:0 en in 1746 staat er bij (nos. 114, 130 en 127): ''de eigenaar verarmt. Memorie''. Hoe dat is te rymen met de mededeling in het quotisatiecohier van 1749, dat haar ''een wed. en redelijk welgesteld'' noemt, is een raadsel. de aanslag voor 2 inwonende volwassenen bedroeg toen f. 22:11:0. Van 3 huizen paraisseerde het eerste (114 in 1735, 115 sinds 1775: 127) tot 1779 op de cohieren als blijkbaar onverdeeld bezit, (wed. Carolus erven) met een huurprijs die opliep van 23, via 28, (1760), 29, (1761) tot 32 1/2 gld in 1769. In 1780 staat er ''Pieter Crolis c. soc. nu verkocht''. Het door haar zelf bewoonde huis 128 (17542: 127) werd direkt door haar zoon Pieter overgenomen en het derde (toen 130) werd eveneens onverdeeld gehouden, maar door haar dochter Ytje bewoond, op wier naam het tot haar dood in de reëelkohieren stond; Geneal. JB 1969, bl. 73
Elisabeth Iedes zie: Bakker
Gijsbert Iedes ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Iede Gijsberts en Atje Werps
Hotske Iedes huwt met Albert Draaisma; BS ovl 1882
Jaen Iedes ovl 17 dec 1727 IJlst, huwt met Antje Hermanis Loyenga, kind: Maeyke Jaens I, ged, 29 sep 1689 IJlst, hij werd op 31 dec 1674 burger van IJlst, afkomstig van Sneek, werd op 27 dec 1697 vroedsman en kwam 1 jan 1689, 1696, 1707 en 1726 in eed als burgemeester. Op 17 dec 1727 was hij dood. Blijkens het reëelkohier van 1711 verhuurde hij 1 pondematen land op de Wynslootswal, gebruikte hij zelf 4 pondematen lands bij Romkeschar en huurde hij ruim 25 pondematen van derden, alles onder IJlst; Geneal. JB 1969, bl. 73
Jan Iedes zie J.I. Wijngaarden
Jantje Iedes huwt met Cornelis Sjoerds Kamstra; BS ovl 1826
Marij Iedes zie: Boor
Nieske Iedes ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Iede Tjeerds en Sjepkje Sjoerds
Trijntje Iedes huwt met Jelle Jans; BS ovl 1830
Trijntje Iemes Den 15 septbr 1813 ingek. is aan de gemeente bekend gemaakt dat met Kerkelijk getuigschrift getekend 31 may 1813 door Ds. J. van Assen van HRL tot ons overgekomen is T.I. weduwe wijlen Jan Harkema. (fiches lidmatenboek Pietersbierum)
Trijntje/Hiltje Iemes geb 1774 HRL, ovl 1 dec 1833 HRL, huwt met Willem Anskes Lijn, dv Ieme Broers en Sjoukje Hanses Bouman; BS ovl 1831; 1833 overlijdens
Elberge S Iengonda oud 62 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-090; VT1839
Auke Ieps geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL, zv Iep Bernardus en Tetske Aukes
Bauke Iesses huwt met Hiske IJmkes, kind: IJmke Baukes, geb 1772 HRL; BS ovl 1812; huwt met Ackke IJmkes, kind: IJmke Baukes, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL
Jan Igles zie: Schaap
Symontie Igles zie: Schaap
Sipkje Igles zie: Schaap
Philippus Ignatius zie: Meyerhoff
Regina L Ignatius zie: Huberts
Hans IJbeles ovl voor 1818 Pingjum, huwt met Trijntje Douwes, kind: Douwe Hanses van Dorpen, geb 10 jan 1767 Pingjum; BS huw 1817, huw 1835
Hans IJbeles zie ook: van Rees; Geextraheerd uit de Acten van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Arum, Kanton Bolsward, Provincie Vriesland. den eersten jul een duizend zeven honderd en Zeventig een Kind ged van IJbele Hanses en Jantie Klases, met de naam Hans, geb de achtste jun Zeventien honderd en Zeventig. Gegeven te Pingjum den 22 sep 1800 en Vijftien
Liesbeth IJbeles Michiel Tijssen en L. IJ. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd den 17 daar aan volgende
Roelof IJbeles geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv IJbele Roelofs en Antje Jans
Bernardus IJbema geb 1803 Piaam, ovl 12 dec 1890 HRL, 1e huwt met Aaltje Steenbergen, 2e huwt met Pietje Dijkstra, zv Willem IJ, en Sjoukje ... ; BS ovl 1890
Hubert Aukes IJbema zie ook A.S. IJpema; geb 1788 Makkum, ovl 12 aug 1834 HRL, huwt met Minke Gerrits Wielinga, werkman in 1834, zv Auke Sipkes IJ, en Sijtske Huberts; BS geb en ovl 1834, ovl 1838
Willem IJbema huwt met Sjoukje ... , kind: Bernardus IJ, geb 1803 Piaam; BS ovl 1890
Berber IJberts ovl voor 1832, huwt met Daniel Hendriks; BS huw 1831
Trientie IJbes Steffen Piers ende T. IJ. beyde van Almenum, koomende weegens de bruid Jan Feerks desselfs broodheer, 25 Apr 1750; kind: IJb Steffens, ged 13 feb 1752 Grote Kerk HRL
Helena IJdema huwt met Johannes Kestens, wonende te Sneek; BS huw 1841
Yede Jans IJdema geb 1769 Leeuwarden, ovl 28 okt 1837 HRL, huwt met Baukje Jans de Boer op 29 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 jun 1794, met attestatie vertrokken, huw.get. bij J.D. Buurstra en B.F. de Boer, matroos, behuwd neef bruid. wonende te HRL. 1812, id. bij J. Tamboezer en J. Sweering, 1837, doet overlijdensaangifte van Rients Botes in 1811, zv Jan IJ, en Maria Veenstra; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1811, huw 1812, huw 1837, ovl 1838; eigenaar en gebruiker wijk G-071, varensgesel, 1814. (GAH204)
Jan IJdema huwt met Maria Veenstra, kind: IJde Jans IJ, geb 1769 Leeuwarden; BS huw 1837
Akke IJdes huwt met Rein Simons Miedema; BS ovl 1826
Ansk IJdes Johannes Sijbouts van Makkum ende A. IJ. van HRL, vertoonende Tjalling Sopingius een attestatie waer uit geblijkt dat de huwelijx geboden tot Makkum meede aengegeeven waeren, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Antje IJdes huwt met Abe Minnes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 jul en de 5-12 aug 1742 en doen ook getrouwt; Abe Minnes ende A. IJ. beide van HRL, komende weegens de bruid Minne Abes des bruidegoms vaeder, 28 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Antje IJdes huwt met Hendrik Jelles op 21 sep 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Hendrik Jelles en A. IJ., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 sep 1806; ondertrouw HRL
Antje IJdes Jan Hendrik Harmens en A. IJ., beide van HRL, laatst geproclameert 3 jul 1774 HRL, en getrouwt den 10 jul 1774; hu Grote Kerk ha; kind: Aafke Jans, geb 7 aug 1774, ged 23 aug 1774 Grote Kerk HRL, vader als: J. Hendriks; kind: Hendrik Jans, geb 16 okt 1777, ged 4 nov 1777 Grote Kerk HRL
Arnoldus IJdes huwt met Reinouw Teunis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 Nov: en den 3-10 desember 1741 en doe ook getrouwt; A.Y. ende Reinouw Teunis, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Dirk Jeppes, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; Geeven met schuldige Eerbied te kennen Jan Roelofs meede ordrs Sakkedrager ende A.Y. Jongman beide binnen dese Stadt, dat de Eerstgenoemde genegen was sijne bedieninge aen de laestgenoemde met consent van UEd. Achtb. over te dragen. Versoekende derhalven UEd. Achtb. gelieven genoemde A.Y. tot meede ordrs. Sakkedrager binnen deese Stad aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, q:f. etc:(was get), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt A.Y. tot meede ordrs Sakkedrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit in handen de Hr. Pres. Burgemr. deeser Stadt. Actum den 14en Nov1740. (was get), Junius Munter Ter ordtie van de magistr. P. Reidema. ; Onder stonde; Op heeden den 14 nov 1740 heeft A.Y. den Eed van getrouwigheit gedaen in handen van de Hr. Burgemr. Donker. In kennisse van mij gesw. clercq (was get), P. Reidema, (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 1754 HRL; in zijn plaats aangesteld als roggedrager Ypke Siccama op 14 okt 1754; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dieuwke IJdes zie: Bakker
Geert IJdes ged 31 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv IJde Floris en Aukje Geerts
Geert IJdes zie: Steensma
Geertie IJdes Geeft UEd:Agtb:met verschuildigde Eerbied te kennen G.Y. huisvrouw van de Burger hopman Harmen Jans van Vliet binnen HRL hoe dat door het overlijden van Hinke Jocchums een ordris Turf meetsters plaets is koomen te Vaceren, met welke bedieninge den supplnte seer gaerne soude sijn ver?erd, ten dien fine sigh addresseerende aan de Tafel van UEd:Agtb:seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnte /:in plaetze van de overleedene:/ aen te stellen tot meede ordris Turfmeetster van deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo etc:(:onder stonde) Requisitus/:get:/R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het versoek nomineert en Eligeerd mits deesen de supplnte G.Y. tot meede ordris Turfmeetster van deese Stad, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 30 dec 1750/:was get:/ Hendr:Wassenaar(:onder stonde:)Ter Ordtie van de Magistr:/get:/abs:sec:R:j:de Swart; (:Lager Stonde:); Op heeden den 30 dec 1750 heeft G.Y. den Eed als ordris Turfmeetster gepresteerd in handen van de Heer Presid. Burgemr. H Wassenaar. In kennisse van mij secrts abs:sec:R:J:de Swart gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Harmen Jansen van ''t Vlie ende G. IJ., beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende voor de bruid IJde jansen, desselfs broeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geeske IJdes zie ook: Mooimans; geb 17 sep 1791, ged 4 okt 1791 Grote Kerk HRL, dv IJde Hendriks en Neeltje Wytses
Gisbert IJdes ovl 8 okt 1739, 12 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Grietje IJdes ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv IJde Pieters en Rinske Claases
Grytje IJdes ovl 28 apr 1727 HRL, old 40 jaeren
Yde IJdes ged 3 dec 1741 Grote Kerk HRL, zv IJde IJdes en Antje Joosten
Yde IJdes huwt met Antje Joosten, kind: Pietje IJdes, ged 25 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: IJde IJdes, ged 3 dec 1741 Grote Kerk HRL
Jacob IJdes huwt met Aefke Sijbrens, kind: Gertje Jacobs, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Jacob IJdes Leenerd Jansen ende Hiske Jacobs, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder J. IJ., 5 dec 1744
Jacob IJdes Pijtter Douwes van HRL. ende Geertie Johannis van Leeuwarden, koomende voor de Bruit J. IJ. van HRL, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Johannes IJdes geb 20 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv IJde Pieters en Rinske Klaases
Klaas IJdes C. IJ. ende Antje Hijlkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Bockes, houtstaepelaer, 4 Okt 1749; huwt met Antje Hijlkes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 en doen ook getrouwdt; Minne Cornelis en Gepke Gerrits, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swaeger C. IJ., 22 Feb 1744; fuche gemeente HRL
Klaas IJdes geb 26 jul 1808 HRL, ged 9 aug 1808 HRL, N.H., zv IJde Klaases en Geertje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1808
Maaike IJdes zie: Hoornstra
Maeyke IJdes huwt met Pijtter Daniels, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 janua 1749 en ook getrouwdt
Nollis IJdes huwt met Reinouwke Teunis, kind: Ede (=IJde) Nollis, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL
Pieter IJdes van Flieland, huwt met Lijsbet Pieters, van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1740 en doe ook getrouwt; P. IJ. van Flieland ende Lijsbert Pijters van HRL, koomende voor de bruid Poulus Jansen, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter IJdes zie: Bakker, Metzelaar
Pietje IJdes ged 25 may 1745 Grote Kerk HRL, dv IJde IJdes en Antje Joosten
Rein IJdes huwt met Ittje Direx Hilbrant; zie aldaar
Rein IJdes R. IJ. ende Trijntie Harmens Wassenaar, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruids moeders schritelijk consent, 25 Oct 1749; huwt met Trijntje Harmens Wassenaar, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en den 16 dito getrouwt; kind: IJde Reins, ged 7 jul 1757 Westerkerk; kind: Harmen Reins, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Rigtje IJdes zie ook: de Groot; geb 27 jan 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Rinske IJdes begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 26, 2e Telling; Reg. Begr. gemeenteraad Krk. HRL
Rinske IJdes huwt met Sijbout Sierks, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 12 en 18 apr 1740 en getrout den selfde dato; Sijbout Sierks ende R.Y., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader IJede Pieters, beurtschipper alhier, met versoek van een gebod in de week, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjerk Sijbouts, ged 31 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJde Sijbouts, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, vader als S. Sjerks; kind: Lijsbeth Sijbouts, ged 5 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Tetje IJdes zie ook: T. Edes; huwt met Jan Gerrits, kind: IJde Jans, ged 22 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: IJdtje Jans, ged 11 okt 1744 Grote Kerk HRL
Tettje IJdes ged 27 mrt 1770 grote Kerk HRL, dv IJde Rinses en Fokeltje Pijtters
Tijs IJdes ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv IJde Tijssens en Lijsbeth Jans
Tijs IJdes zie: Duininga
Trijntie IJdes ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL, dv IJde Tjessen en Lijsbeth Jans vader ook als IJ. Tijssen
Trijntje IJdes ged 14 sep 1751 Grote Kerk HRL, dv IJde Tjeerds en Sipkjen Sjoerdts; ged 7 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv IJde Tjeerdtsen Tjepkie Sjoerds
Trijntje IJdes zie ook: Mooi; huwt met Manus Jans, (=Harmanus J. ), kind: Swaantje Manus, geb 16 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL
Tys IJdes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Wytske IJdes ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL, dv IJde Floris en Auckje Geerts
Wytske IJdes huwt met Jurjen Alles, kind: Gerben Jurjens, 21 aug 1770 Grote Kerk HRL
Yde IJdes ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL, zv wijlen IJde Tijssen en Lijsbeth Jans
Aaltje IJges zie: Visser
Bouwe IJges Wobbe Wobbes van HRL, ende Janke Sijbrens van Piaam, huw.aang. 23 feb 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff B. IJ. ; huw.aang. HRL 1737
Fokje IJges zie ook: Visser; geb 21 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL, dv IJge Fokkes en Douwtje Abes
Gatske IJges zie ook: G. Haiszes; ovl voor 1812, huwt met Focke Eerks (1755), Fokke Eriks Visser (1811, 1812), beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; DTB N.H. HRL. 1755, BS huw 1811wafk, ovl 1812; kind: Jan Fokkes, ged 2 okt 1757 Westerkerk, vader als F. Eerks; kind: Fettje Fokkes, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: IJge Fokkes, ged 2 mei 1756 Grote Kerk HRL, vader als F. Ericks
Maeyke IJges huwt met Lieuwe Hiddes, kind: IJge Lieuwes, ged 28 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 15 dec 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Lieuwes, ged 23 jul 1747 Westerkerk HRL; kind: Ariaantje Lieuwes, ged 6 mrt 1746 Westerkerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 16 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 3 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Lieuwes, ged 22 may 1741 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Lieuwes, ged 13 dec 1739 Grote Kerk HRL, moeder als G. IJdes
Saakje IJges zie: Vlieger
Sydtske IJges huwt met Reinder Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 jun 1751 en doen ook getrouwdt
Frans IJka zie: IJkere, Frans, en IJking, Frans; geb 1763 ... , huw.get. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, wever, wonende te HRL; BS huw 1815
Eelkje Ykes IJkema geb 1792 Westhem, 1e huwt met Hendrik Jacobs Kuiper, 2e huwt met Piebe Wiarda op 28 nov 1819 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1819, winkelierse, wonende te te HRL, gescheiden op 27 sep 1824 HRL, dv IJke Theodorus IJ, en Geertje Eelkes Bangma; BS huw 1819, huw 1824; oud 47 jaar, geb Westhem en wonende te HRL. 1839, winkelierse in ijzerwaren, wijk C-148; V&1839
Yke Theodorus IJkema ovl na 1818, huwt met Geertje Eelkes Bangma, wonende te Tjerkwerd, kind: Eelkje IJkes IJ, geb 1792 Westhem; BS huw 1819
Frans IJken zie ook: F. IJking; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van F. IJ. en Poppe Zijlstra werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sierd de Wit en Wikje Bernardus meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven, onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13, afgegeven om te strekken naar behoren; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, verzogte wijders eene Commissie uit de gezamentlijke Turfdraagers alhier, in ''s Gerechts Vergadering te moogen binnen Staan, het welk aan hun geaccordeert wierd: binnenstaande gaaven dezelve te kennen, dat zij onder haar Corpus, een fonds hadden geformeerd, en opgericht, waar uit het Doodvat voor ieder Turfdraager, en ook voor deszelfs vrouwen, welke kwaamen te overlijden, zoude werden betaald, verzoekende zij dus om van de Impositien, welke ten voordeele van de Stads algemeene armen, op de Doodvaten gesteld is, te moogen werden gelibereerd, en daar het geval thans exteerde, dat de Huisvrouw, van den Turfdraager F. IJ. overleeden was, dat hun verzoek noopens dien voor de Eerste maal mogt plaats vinden: Waar over rondgevraagd zijnde, wierd unanim geconcludeert om het laatste gedeelte van het versoek dier Commissie uit Consideratie der behoeftige toestand van den persoon voor wien het gevraagd wierd, voor dit maal te accordeeren, en het eerste algemeene verzoek, voor als nog in deliberatie te houden. (GAH43)
N IJkenzuir (?); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van N. IJ., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 20:2:0 (GAH1142)
Frans IJkere zie: IJka, Frans en IJking, Frans; gebruiker wijk G-263 en wijk G-264, wewer; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204)
Bregtje IJkes huwt met Tonnis Cornelis op 10 nov 1805 Midlum, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Claas IJkes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 8:2:0 (GAH650)
Eelkje IJkes zie: IJkema
Eke IJkes ovl 6 okt 1727 HRL, old 44 jaar
Enne IJkes huwt met Sibbeltje Claases, kind: Jacobus IJkes, ged 4 okt 1767 Grote Kerk HRL
Enne IJkes zie ook: Wijga; huwt met Bregje Jelles, kind: Jelte Ennes, geb 8 jan 1789, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Ennes, geb 9 may 1792, ged 27 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Ennes, geb 20 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Ennes, geb 7 nov 1796, ged 20 nov 1796 Grote Kerk HRL
Jacob IJkes zie ook: Wijga; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0, ter Saeke maalloon, 20 mrt 1807, quit. no. 2 (GAH1139); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde door den Fiscus aan den Raad geproduceert eene Attestatie gepasseert, door drie getuigen waar uit Consteerde dat eenen Pieter Daniels Panbackerskngt alhier, met veel gevaar het kv J. IJ. uit het water had gered, en is dezelve voor deeze daad van Edelmoedigheid toegekend, de gewoone Praemie van een zilver lepel, do. 6 jun 1799 (GAH45)
Klaas IJkes zie: Wijga
Mayke IJkes Pijtter Daniels ende M. IJ., beyde van HRL, komende weegens de bruyd de conrector Schulse des selfs Broodheer, 4 Jan 1749; kind: Joanna Maria Pieters, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, vader als P. Fopels
Minkje IJkes ged 17 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv IJke Ennes en Sibbeltje Klases
Tjerk IJkes van Wons, en Antie Jans van HRL, huw.aang. 18 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Folkert IJebles, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Wopke IJkes W. IJ. en IJmkje Dirks, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje/Anna Franses IJking geb 1756 HRL, ovl 7 jun 1826 HRL, huwt met Gerrit Swerus, doet overlijdensaangifte van Harmke Jans in 1811, in haar huis ovl Antje Franzen IJten, achter de Lombard 1811; BS ovl 1811; 1826 overlijdens, ovl 1848
Bernardus IJking huwt met Trijntje Beens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 okt en den 5 nov 1741 en doe ook getrouwt
Frans IJking zie ook: Frans IJnken; zie ook: Frans IJken; geb 1764 ... , ovl 1 sep 1815 HRL, huwt met Stijntje Jans en huwt met Neeltje Gerrits, turfdrager in 1815, kind: Sjoerdje Fransen IJ, geb 1795 /97 HRL; BS ovl 1815; 1821 huwelijken, ovl 1823, ovl 1852; F. IJ. ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hankes, de broeder, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; F. IJ. en Neeltje Harkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke IJking ovl 23 apr 1799 HRL, huwt met Karel Kloppenburg, wonende te HRL 1811; BS geb en huwafk. 1811, huw 1823, ovl 1826, ovl 1839; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 99, als M. IJkuyk; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoerdje Fransen IJking geb 1795/97 HRL, ovl 20 jan 1852 HRL, huwt met Tjeerd Goris Faber op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, N.H., geslnm in ovlakte ''IJken'', dv Frans Gerrits IJ, en Neeltje Gerrits; BS huw 1821, bev.reg. HRL 1851 wijk G-249
Willem Jacobs IJlsma huwt met Aafke Wybes, schipper te HRL 1829; BS ovl 1829
Aafke Gerkes IJlstra geb 1760 Sneek, ovl 23 dec 1838 HRL, huwt met Sijbren Jans Wijkel, wonende te aan de Schritsen 1838, dv Gerke IJ, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1838, ovl 1858
Antje Hennings IJlstra geb 1795 HRL, ovl 19 mrt 1867 HRL, 1e huwt met Hendrik Godthelp op 15 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan 1819, 2e huwt met Schelte Zwaal op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-130; VT1839
Bonne Gosses IJlstra ovl voor 1843, huwt met Feikje Jans vd Tol, kind: Tjetje Bonnes IJ, geb 1810 Almenum; BS ovl 1842
Elle Wessels IJlstra geb 26 mei 1800 HRL, ged 5 jun 1800, N.H., ovl 17 feb 1866 HRL, 1e huwt met Antje Jans Timmer op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL; smidsknecht, 2e huwt met Iebeltje Klazes de Vries op 17 jan 1839 HRL, turfdrager in 1851, ovl wijk E-208, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1838, huw 1839, ovl 1849, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk E-247; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager en winkelier, wijk F-088; VT1839
Gerke IJlstra hm ... , kind: Aafke Gerkes IJ, geb 1760 Sneek; BS ovl 1838
Henning Lolkes IJlstra zie ook: Henning Lolkes; ovl 29 sep 1806 HRL, huwt met Aukje Jans van Mantgum, N.H., kinderen: Antje IJ, geb 1795 HRL, Elske Hennings, geb 17 jan 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1820, ovl 1842, ovl 1867
Yda Lolkes IJlstra geb 1768 HRL, ovl 25 okt 1849 HRL, huwt met Gerrit van Danswijk op 14 okt 1810 HRL, dv Lolke IJ, en Elske Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1849; oud 70 jaar, (vnm: IJetje L. ), geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-064; VT1839
Lolke Wessels IJlstra zie ook: Lolke Wessels; geb 1788 HRL, ovl 11 jun 1853 HRL, huwt met Engeltje/Elske Jacobs Riewald op 1 jun 1815 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, brouwersknecht, Nederlands Hervormd huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, scheepstimmerman, 1814, id. bij H. Cordel en J. Hendriks, 1814, id. bij J. Riewald en I. Heemstra brouwersknecht 1820, kind: IJda Lolkes IJ, geb 1768 HRL, zv Wessel IJ, en Pietje Dirks; BS huw 1814, huw 1815, huw 1820, ovl 1849, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van L.W. IJ. en Engeltje Ruurds Riewald dato 1 jun 1815 op Fol. 39 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; L.W. IJ. eigenaar van perceel nr. 455 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 819, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 36)
Machiel Wessels IJlstra geb 1797 HRL, ovl 27 apr 1849 HRL, huwt met Dieuwke Beers, werkman, zv Wessel Lolkes IJ, en Pietje Dirks; BS ovl 1849; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-192; VT1839
Rinske IJlstra huwt met Balthazar Reinouts; BS huw 1818
Saske Sjoukes IJlstra huwt met Simon Jans Groen, kind: IJnskje Simons Groen, geb 13 nov 1781, ged 27 nov 1781 Grote Kerk HRL
Sjoukje Sjoukes IJlstra ovl 31 nov 1788 HRL, oud 39 jaar
Sjoukje Sjoukes IJlstra ovl voor 1837, huwt met Otto Aukes Overdijk; BS ovl 1827; 1836 overlijdens
Tjetje/Fetje Bonnes IJlstra geb 1810 Almenum, ovl 26 okt 1842 HRL, huwt met Wybren Hanses Mud, dv Bonne Gosses IJ, en Feikje Jans vd Tol; BS ovl 1842; 1845 overlijdens
Wessel Lolkes IJlstra geb 1762 HRL, ovl 3 mrt 1817 HRL, huwt met Antje Jans op 29 sep 1814 HRL, huw.afk. 30 jul en 7 aug 1814, ook huwt met Pietje Dirks, scheepstimmerman in 1817, N.H., huw.get. bij G.M. de Wilde en H. Hendriks, 1814, id. bij P.A. de Jong en R. Walter, 1815, kinderen: Lolke, geb 1788 HRL, Machiel, geb 1797 HRL, Elle Wessels IJ, geb 26 mei 1800 HRL; zv Lolke Hennings en Elske Wessels; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1814, huw 1815, ovl 1817, ovl 1840, ovl 1849, ovl 1853, ovl 1866; eigenaar en gebruiker van wijk F-205, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Wessel IJlstra oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk H-232; VT1839
Willemke Lolkes IJlstra zie ook: Willemke Lolkes; geb 1760 HRL, ovl 9 feb 1825 HRL, huwt met Jan Jacobs Dijkstra, getuige bij geboorte aangifte van Jan Tikkel in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1818 1820 overlijdens, ovl 1825, ovl 1826
Albertus IJmberts ovl voor 1839, huwt met Trijntje Hendriks, kind: Grietje Alberts, geb ...; BS huw 1838
Dina IJmerschot huwt met Koenraad Balt; BS Franeker huw 1814
Abraham IJmes en Jan IJmes, tweelingen, geb 30 mei 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv IJme Broers en Sjoukje Hanses
Aukje IJmes van HRL, huwt met Jacob Jans, van Leeuwarden, geproclameert den 21-28 Septem: en de 5 en getrout met attestasie den 7 okt 1755
Aukje IJmes zie: de Jong
Berber IJmes Marten Claases ende B. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs steevaeder Hendrik Alberts, 4 dec 1745; huwt met Marten Claases, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1745 doe ook getrouwt
Cornelis IJmes zie: Toutenburgh
Dieuwke IJmes huwt met Jan Berends op 14 mei 1797 HRL, komt van Berlikum, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797
Heere IJmes ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv IJme Heeres en Antje Tomas, vader ook als: IJve H.
Ietje IJmes zie: de Jong
Ybeltie IJmes vertoond met eerbied Y.Y. gesworen houtmeetster alhier ter Stede, dat de supplt. seer genegen was die bedieninge over te dragen aan enen Jacob Dirx, mede alhier woonagtig, sijnde daar toe een seer bequaam perzoon die sulx van herten is begerende en dewijle sulx niet overmag ofte kan geschieden dan op consent en goede gratie van Ued. Agtb. Soo versoekt de supplt. met alle eerbied Ued. Agtb. gelieven dit transport en overdragte gunstiglijk te accorderen en aan de supplt. toe te staan en de perzv Jacob Dirx aan te stellen tot gesworen houtmeeter in des supplts. plaatse op sodanige pligten, profijten, lasten en gehoorsaamheden daar toe staande en aanbehorende, qua facto etc., get. H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de perzv Jacob Dirx tot gesw. houtneter deser Stede op sodanige pligten, lasten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande des doende den eed in handen van de pres. burgem. deses Stads, actum den 4 apr 1731. Was get. Tjeerd Brouwer. Ter ordtie van de Magistraat, (get), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden 4 apr 1731 heeft de perzv Jacob Dirx den eed van getrouwigheit als houtmeter gepresteert in handen van de presiderend burg. T. Brouwer, actum 4 apr 1731. In kennisse van mij secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob IJmes huwt met Geeltje Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Sike Jacobs, ged 28 dec 1755 Westerkerk HRL; kind: Imke Jacobs, ged 9 apr 1758 Westerkerk; kind: IJeme Jacobs, ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL; kind: Sioerdt Jacobs, ged 6 apr 1766 Westerkerk HRL; kind: IJme Jacobs, ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL
Jacob IJmes mr glazemaker; schilder 1751-1765, verkoopt een huis in 1800; scj. lett-y; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:5:0 tersaeke verfven en glaesemaeken aan het Weeshuis, kwit. no. 17, 15 nov 1770. (GAH1101); id. 21-18 :0 voor glazenmaken ih Weeshuis, kwit. no. , 32, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 27:5:0 voor verwen en glasemaken, kwit. no. 31, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 41:4:0 voor het maken van glasen, kwit. no. 36, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 31:2:0 voor verwen en glasemaken, quit. no. 27, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 17:2:0, quit. no. 11, 18 jan 1787. (GAH1119); id. f. 45:17:0 24 dec 1794 (GAH1126); id. f. 16:18:0 wegens verfloon en geleverde verfwaren, kwit. no. 16, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 7:18:0, kwit. no. 20, 1772. (GAH1103); id. f. 8:11:0, ter sake Verdiend Verfloon, 30 nov 1793, quit. no. 3 (GAH1125); id. f. 34:18:0, 30 nov 1793, quit. no. 38 (GAH1125); id. f. 4:3:0 aan de Bank van Lening, kwit. no. 5, 16 nov 1770. (GAH1101); id. 6- 13:0 voor glazenmaken, kwit. no. 4, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 3:6:0 wegens geleverd glas en arbeidsloon, ord. no. 3, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 34:16:0 wegens verdiend verfloon en het leveren van verf, kwit. no. 8, 10 nov 1771. (GAH1102); id. f. 45:16:0 voor geleverd glas en arbeidsloon, ord. no. 35, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 6:0:0 voor verwen en glasemaken, quit. no. 3, 23 nov 1785. (GAH1117); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 770:6:0 terzake geleverde en gemaakte glazen in de nieuwe kerk, ord. no. 3, 1 aug 1774. (GAH1060); id. f. 103:0:0 wegens verdiend verfloon aan de nieuwe kerk, ord. no. 63, 1 may 1776. (GAH1060)
Jacob IJmes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan IJmes en Abraham IJmes, tweelingen, geb 30 mei 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, zv IJme Broers en Sjoukje Hanses
Jan IJmes zie: de Groot
Marijke IJmes geb 14 jun 1773 HRL, ged 29 jun 1773 Grote Kerk HRL, ovl 3 jan 1848 HRL, huwt met Jan Botes, haar man is ovl of afwezig in 1848; dopen Grote Kerk ha, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; VT1839
Matijntje IJmes ovl 30 feb 2718 HRL, old 50 jaer
Ruurd IJmes ovl voor 1838, hm ... , kind: IJeme Ruurds Hellema, geb ... ; BS huw 1837
Ruurd IJmes zie: Hellema
Sybrigje IJmes Zijbrigje Iemes, ged 27 nov 1764 Grote Kerk HRL, dv Ieme Broers en Sjoukie Hanses; geb 1765 HRL, ovl 17 apr 1840 HRL, huwt met Jan Bouwknegt op 11 jun 1797 HRL, dv IJeme Broers en Sjoukje Hansen; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1807, BS ovl 1840; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-151; VT1839; kind: Doetje Jans Bouwknegt, geb 19 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL; Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten:De Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd S. IJ., heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Sjouke IJmes zie: de Groot
Trijntje IJmes geb 28 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv IJme Broers en Sjoukje Hanses
Trijntje IJmes huwt met Gosling Piekinga op 13 dec 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Gosling Piekinga en T. IJ., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith, 27 nov 1807; ondertrouw HRL
Trijntje IJmes Pijtter Jetses ende T. IJ. beyde van HRL, komende weegens de bruyds desselfs steevaeder Hendrik Alberts, 21 dec 1748; huwt met Pijtter Jetses, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 desember 1748 en den 5 jan 1749 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Marten Ymes IJmessen Koopman, woonachtig te Franeker in 1828, wordt genoemd in een acte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Aafke IJmkes zie: Dries
Akke IJmkes huwt met Bauke Jisses, kind: Tjitske Baukes, geb 24 sep 1777, ged 7okt17 77 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin in dien tijd geen dienst gedaan; kind: IJmke Baukes, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL, vader als B. Iesses
Akke IJmkes ovl 7 feb 1791 HRL, oud 49 jaar
Akke IJmkes zie: Smit
Andries IJmkes zakkenverhuurder en leverancier 1742
Bauke IJmkes geb 6 jul 1803 HRL, N.H., ged 17 jul 1803, zv IJmke Baukes en Aaltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Beerend IJmkes B. IJ. en Sijke Wybes, beide van HRL, en laatst geproclameert 19 jun 1774 HRL, en getrouwt den 26 jun 1774
Beernd IJmkes huwt met Antje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 jul en getrout de 4 aug 1771; kind: Trijntje Berends, geb 21 jun 1772, ged 11 aug 1772 Grote Kerk HRL
Dirk IJmkes ged 18 nov 1768 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte man in de Snakkerbuuren; huwt met Jeltje Rients, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; kind: Antje Dirks, geb 9 jun 1774, ged 21 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: IJmke Dirks, ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL, moeder als J. Rjents; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Dirk IJmkes Jacob Jurjens ende Grietie Dirkx, beide van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, Commissris Vosma, komende voor de Bruit deselve vader D. IJ. ; huw.aang. HRL 1737; Jan Lases ende Neeltie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 30 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader D. IJ. ; huw aang. HRL 1738; Pieter Dirks ende Aukjen ... (onleesbaar), beide van HRL, huw aang. 28 dec 1738 HRL, koomende de vader van de bruidegom D. IJ. verclarende genoegen te neemen in ''t huwelijk van sijn soon, en wegens de Bruit desselfs Swager Eeltie Lieuwes; huw.aang. HRL 1738
Dirk IJmkes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geertje IJmkes zie: van der Veen
Gerben IJmkes ovl voor 1830, huwt met Dieuwke Gerbens, kind: IJfke Gerbens, geb ... ; BS huw 1829
Hendrik IJmkes geb 29 jan 1806 HRL, ged 11 feb 1806 HRL, zv IJmke Baukes Smit en Aaltje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831
Hike IJmkes huwt met Bauke Iesses; BS ovl 1812
Ytje IJmkes ovl 12 aug 1788 HRL, oud 45 jaar; Harmens Harmens en IJ. IJ., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Jantje IJmkes zie: Smit
Jetske IJmkes Govert de Reus en J. IJ., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 17 jan 1773 HRL, en toen getrouwt
Johannes IJmkes zie: Kamminga
Klaas IJmkes zie: Kamminga
Lolkien IJmkes huwt met Beernd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Lolle IJmkes dogter van de weduwe L.Y. heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may18 05. (GAH650); id. 2 honden, belasting: f. 4:0:0, may 1806. (GAH650)
Lolle IJmkes ovl voor 1815; huwt met Rinske Willems/Wybes; BS ovl 1818; wed. L. IJ. gebruiker wijk H-102, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 85; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Rinke Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov en de 7 en 14 en getrout de 23 dec 1766; kind: Wybkje Lolles, geb 26 nov 1773, ged 16 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Lolles, geb 12 apr 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Lolles, geb 19 jan 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL, moeder als Rinske W. ; kind: Trijntie Lolles, ged 20 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als R. Wybes; kind: Antje Lolles, ged 27 nov 1770 Grote Kerk HRL, moeder als R. Wybes
Sijke IJmkes zie ook: van der Meulen; geb 20 may 1810, zijnde de ouders IJmke Lolles en Hendrina, (zijnde haar vaders naam onbekend, als in onecht geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke), ged 5 jun 1810 Grote Kerk HRL
Sikke IJmkes Wybes Taekes en Antie Tjerks, beyde van HRL, huw.aang. 27may17 36 HRL, komende voor de bruyd S. IJ., desselfs Oom; huw aang. HRL 1736
Tjitske IJmkes ovl 10 mrt 1779 HRL, huwt met Klaas Simons Kamminga, wordt in 1833 vermeld als T. IJmes; BS huw 1828, huw 1833; huwt met Claas Simons, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:10:17 en getrout de 24 apr 1763; kind: Simon Klaases, geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ymke Klaases, geb 19 jul 1778, ged 7 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Klaases, ged 23 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Klaases, ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Klaases, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL
Frans IJnken zie ook: Frans Iking; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Akke IJnses zie ook: van der Zee; geb 15 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv IJnse Roelofs en Baukje Gerbens
Anke IJnses huwt met Jurjen Geeles Boomstra; BS ovl 1831
Antie IJnses Wij Ondergetekenden Hendrik Jelles de Vries, Scheepstimmermansknegt, en Trijntje Andeles, Echtelieden te HRL Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Andele Hendriks de Vries, van beroep baardscheerder, alhier, Om zich in het huwelijk te begeven met Antie Pieters Dubois, Geboren te Franeker en thans woonachtig te HRL, van beroep dienstbaar, dv Pieter Dubois en A. IJ., mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 25 apr 1815
Antje IJnses geb 1756 Arum, ovl 25 nov 1827 HRL, huwt met Douwe Tjerks Dijkstra; BS huw 1827
Aukje IJnses huwt met Tjerk Baukes Haitsma; BS ovl 1838
Aukjen IJnses Jacob Cornelis ende A. IJ., beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselfs moey Hiltje Jacobs en wegens de de bruid desselfs moeder Weltje Wopkes dit met aprobatie van de Volle magistraat, 13 mrt 1745; huwt met Jacob Corneelis, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt en doen ook getrouwt
Evertie IJnses en Benjamins Lenses, beyde Van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende Voor de bruid IJnse Everts, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Greult IJnses zie: Bijlsma
Jan IJnses turfleverancier 1746-1752
Pieter IJnses Anne Wybes ende Tijtje Jansen, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P. IJ., goede bekende, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Roelof IJnses huwt met Akke Gerrits, kind: IJnse Roelofs vd Zee, geb 1769 IJlst; BS huw 1838
Roelof IJnses zie: van der Zee
Tettje IJnses huwt met Hessel Hessels, beide van HRL, geproclameerd den 20-27 en de 4 en getrout de 11 okt 1767
Tjietske IJnses huwt met Pieter Daniels; BS ovl 1852; Pieter Daniels en T. IJ., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Gerritje Pieters, geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL
Trijntje IJnses Klaas Ages van Almenum en T. IJ. van Midlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingebragt getuigschrift
Wytske IJnses ovl voor 1839, huwt met Rinnert Aukes; BS Franeker huw 1838
Wiebe IJnsma geb 17 jan 1808 HRL, ged 9 feb 1808 HRL, N.H., ovl 15 jun 1877 HRL, huwt met Jantje Eerents, (gk), touwslager in 1851, zv Klaas Wybes IJ, en Elisabeth Walings van Beemen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; VT1839
Corneliske Gatzes IJntema geb 1782 Parrega, ovl 13 okt 1846 HRL, huwt met Atze Klazes Wiersma, dv Gatze Cornelis IJ, en IJke Tjerks; BS ovl 1846
Gatze Cornelis IJntema huwt met IJke Tjerks, kind: Corneliske Gatzes IJ, geb 1782 Parrega; BS ovl 1846
Klaas Wybes IJntema geb 1761 ... , ovl 29 mrt 1812 HRL, huwt met Lijsbeth Walings (van Beemen), schoenlapper in 1812, ovl wijk A-164, geslnm ook ''IJnsma'', kinderen: Alegonda, geb 1794 HRL, Antje Klases, geb 13 feb 1804 HRL, Wybe IJ, geb 1808 HRL, zv Wybe Claeses en Allegonda ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812, huw 1839, ovl 1859, ovl 1877; C.W. IJ. ende Lijsbeth Walings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Waling Regts, desselfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; K.W. IJ. en Lijsbeth Walings, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Frans IJnten Gerrit Telgman ende Grietje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. IJ., desselfs swager, 31 May 1794; ondertrouw HRL; Hendrik Donker ende Antje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F. IJ., deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL
Aaltje IJntes ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv IJnte IJpes en Tjietske Pijters
Akke IJntes zie: Koestra
Antje IJntes Anthonij Tengnagel en A. IJ., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Antje IJntes huwt met Pieter Dubois; BS huw 1815, ovl 1855; Extract uit het Reg. der Geboorte der Hervormde Gemeente der Stad Franeker. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd drie en negentig den dertigste jan heeft Pieter Dubois en A.I. haar kind laaten Doopen alhier geb den vijftiende jan 1793 en Genaamd Antje. Afgegeven te Franeker 1815
Antje IJntes huwt met Rinse Johannes Rinsma; BS ovl 1840; 1841 overlijdens; Geëtraheerd uit het Doop Reg. van het Hervormde Kerkgenootschap van Oudeschoot cum annexis. 1778 (Zeventien honderd Agt en Zeventig) den 21 (??n en twintigsten Junij) is geb en den 12 (twaalfden) jul te Oudeschoot ged het kv Rintze Johannes en A.I. egtel. te Mildam. Afgegeven te Oudeschoot den 1 ste Mei 1815
Dirk IJntes huwt met Trijntje Harmens, wonende te HRL. 1811 in de Vianen; BS ovl 1811
Douwe IJntes geb 28 nov 1810 HRL, zv IJnte Hendriks en Hiske Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 28 nov 1810, ged 11 dec 1810 Grote Kerk HRL, zv IJnte Hendriks en Hiske Douwes
Freerk IJntes van Terns, huwt met Aaeltje Sakes, van HRL, geproclameerd den 19-26 dec 1745 en den 2 jan 1746 en doe ook getrouwt; van Tirns ende Aeltje Saakes van HRL, koomende weegens de bruid haer vaeder Sake Jacobs, 11 dec 1745; kind: Freerkje Freerks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL
Geeske IJntes zie: de Boer
Gerben IJntes zie: de Vries
Grietje IJntes ovl Makkum ... , huwt met Gerrit Ates; BS huw 1828
Hendrik IJntes huwt met Grietje Hiddes, kind: Hidde Hendriks, geb 25 mei 1774, ged 7 jun 1774 Grote Kerk HRL; huwt met Grietje Hiddes, kind: IJtje Hendriks, geb 6 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en Seventig den Elfden jun is Geboren Fedde zv H. IJ. en Grietje Hiddes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Hendrik IJntes zie: Bleeker, 2x Steenstra
Hendrikje IJntes zie: Koestra
Ynske IJntes huwt met Gerrit Arjens, kind: Doetje Gerrits, ged 2 jul 1741 Grote Kerk HRL
Ytje IJntes geb 3 dec 1805 HRL, ged 12 jan 1806 HRL, dv IJnte Hendriks en Hiske Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Maike IJntes huwt met Dirk Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Pieter IJntes geb 10 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjitske Pieters; ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjietske Pijters; ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv IJnte IJpes en Tjietske Pieters
Rinze IJntes zie: Reinsma
Sibren IJntes ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, zv IJnte Sibrens en Sanna Pijtters
Sijke IJntes ovl 19 may 1727 HRL, old 22 jaeren
Antje IJnzes zie: Dijkstra
Aukje IJnzes Dirk Jetzes en A. IJ., beide van Almenum, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato zes, zijnde 31 mei 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Sjoerdt Dirks, geb 31 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL
Aukje IJnzes zie: Haitsma
Sjoerd IJnzes zie: de Boer
Trijntje IJnzes zie: Dijkstra
Allardus Willems IJpei ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL, zv Willem IJpei en Antie Alles
Willem IJpei Contrarolleur, kind: Allardus Willems IJpei, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL
Auke Sipkes IJpema zie ook H.A. IJbema; huwt met Sijtske Huberts, kind: Hubert Aukes IJ, geb 1788 Makkum; BS huw 1834
Jocchum Harmens IJpenbuur ende Trijntie Jacobs Minnema, beyde van HRL, huw.aang. 3 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid Dirk Hendriks Minnema, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aafke IJpes medeweesvoogd hopman Buma bet f. 139:12:8 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat het weesmeysje Knirke Pijters van haer moeder A. IJ. dit was aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060)
Aafke IJpes ovl 12 apr 1801 HRL, huwt met Dirk Wybes van Vliet; BS huw 1824, ovl 1848; Dirk Wybes van Vliet ende A. IJ., beide van HRL, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 75; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Dirk Wybes van Vliet en A. IJ., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aafke IJpes zie: Schuitmaker
Akke IJpes ovl 7 apr 1789 HRL, oud 57 jaar
Anske IJpes zie: Zeestra
Antje IJpes ovl 20 mrt 1727 HRL, old 58 jaren
Antje IJpes Willem Simons en A. IJ., beide van HRL, en laatst geproclameert 24 apr 1774 HRL, en toen getrouwt
Antje IJpes zie: van Lint
Auke IJpes Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert een en negentig den 12 apr is geb Freerk zv A. IJ. en Johanna Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 Sept. 1816
Auke IJpes zie: van der Molen, van Smeden
Baukje IJpes huwt met Jacob Hiddes op 15 mei 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Baukje IJpes zie: Jelgersma
Bouwe IJpes zie: Rodenhuis
Broer IJpes ovl 30 aug 1804 HRL, oud 34 jaar
Carolina F IJpes zie: van der Werf
Claas IJpes huwt met Antje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; C. IJ. ende Antie Lammerts van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Jan Lammerts, 7 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Claeses, ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL
Claas IJpes medeweesvoogd Willem Westerhof bet f. 8:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de 8 ste deel van dat het weesjongetje C. IJ. is aanbeerft, bij testament van wijlen sijn neef Jelle Jansen, in leven wagemaker in de Lange Swage, 28ap1730. (GAH1060)
Cornelis IJpes C. IJ. en Arjaantje Lucas, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door des Bruydegoms Broeder Eibert IJpes, beneffens Koene Willems, mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Marike Corneelis, ged 28 may 1743 Westerkerk HRL
Cornelis IJpes ende Rinske Sakes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sake Jacobs; huw.aang. HRL 1739
Dieuwke IJpes Harmen Harmensz van HRL, en D. IJ. van Bolswart, zijnde de laatste proclamatie bij ons geschiedt op dato dezes 22 nov 1772 en deze personen getrouwt na vertoonde adtestatie van Bolswart, getekent 18 nov 1772, H.G. Cannegieter, v. d. m. Bolsward en Obe Postemus, Coster
Dirk IJpes huwt met Bregtje Jetses, beyde van HRL, geproclameerd den 27-31 octob:en den 7 Novemb 1745 en ook getrouwt; kind: Ritske Dirks, ged 21 may 1750 Westerkerk HRL; kind: IJpe Durks, ged 16 jul 1748 Westerkerk HRL
Doede IJpes geb 30 may 1794, ged 15 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lind
Doetje IJpes zie ook: van Lint; geb 21 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint; geb 30 nov 1797, ged 17 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Ipe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint
Eeke IJpes huwt met Oege Uiltjes; BS ovl 1826
eybert IJpes huwt met Lijsbet Sjoerds, beyde van HRL, sijn geproclameerd 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; E. IJ. ende Lijsbert Sjoerds beide van HRL, koomende weegens de bruid Cornelis van Velsen, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Dieuke Jansz, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk; Cornelis IJpes en Arjaantje Lucas, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door des Bruydegoms Broeder E. IJ., beneffens Koene Willems, mr. metselaar, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth IJpes zie: Verheul
Evert IJpes ged 27 okt 1757 Westerkerk, zv IJpe Everts en Jikke Meinerts
Evert IJpes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fedde IJpes ovl voor 1832, huwt met Sijtske Martens, kind: Asmus Feddes Tuinhout, geb ... ; BS huw 1831
Feddrik IJpes zie: Boomsma
Feikien IJpes huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:17:24 mei 1761 en getrout de 31 dito; kind: Johannes Jans, geb 12 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 13 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jans, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJepe Jans, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jans, ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Feikje IJpes huwt met Daniel Martens, beide van HRL, geproclameert den 3-5 en getrout den 30 aug 1755 in de Westerkerk; kind: Antie Daniels, ged 10 jun 1756 Westerkerk HRL; kind: Durk Daniels, ged 15 nov 1757 Grote Kerk HRL
Feikje IJpes ovl 3 dec 1805 HRL, oud 57 jaar; ovl voor 1812, huwt met Pieter Jans Strauw; BS huwafk. 1811, huw 1817, ovl 1826; huwt met Pieter Jans, kind: Abraham Pieters, geb 28 feb 1785, ged 3apr17 85 Grote Kerk HRL; kind: Hilbrand Pieters, geb 28 aug 1789, ged 27 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Pieters, geb 25 jul 1795, ged 16 aug 1795 Grote Kerk HRL
Folkert IJpes zie: Oostra
Grietje IJpes huwt met Gerrit Hendriks, beyde van HRL, geproklameerd den 29 dito en den 6 May en den 13 dito 1753 getrouwt
Grietje IJpes ovl voor 1789 HRL, huwt met Minne Jacobs, ouders worden in huwelijksakte genoemd, maar waarschijnlijk toch niet de juiste, dv Willem Gerbens en Trijntje Jans; BS huw 1828
Harmen IJpes Jan Baarda van Almenum ende Trijntje Harmens van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. IJ., deszelfs schoonbroeder, 9 jan 1796; ondertrouw HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 22:0:0, de huur van 5 Pondematen en 3 Pondematen Vergraaven Bouwland, nos. 13 en 14, 3 may 1796 (GAH1128)
Hendrik IJpes zie ook: van Lint; Weesvoogden betalen f. 6:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een Maandt Gagie van H. IJ., 5 may 1807 (GAH1139); geb 29 nov 1786, ged 24 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint; geb 3 jan 1788, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jeppes en Grietje Hendriks van Lint
Hendrikje IJpes zie: van der Werf
Hylke IJpes huwt met Tjitske Pieters, kind: Petrus Hijlkes, geb 7 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL
Hinke IJpes zie: Rodenhuis
Hoytje IJpes Geeft UEd; Achtb:met schuldige Eerbied te kennen H. IJ. turfmeetster binnen dese Stad, dat sij supplnte door swakheid van haer Ligchaem wel genegen zoude zijn dito haere functie te transporteren op Neeltie Everts huisvrouw van Ruird Hillebrands met deselve haer man gest: en vermits zodanigen overdragt niet vermag te geschieden zonder consent en gratie van UEd:Achtb: soo versoeken de beide supplntn met vorige Eerbied UEd:Achtb: gelieven deese overdragt gunstelijk te accordeeren en over zulx Neeltie Everts in plaets van H. IJ. tot ordrs turfmeetster aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc:(was get), Dit is H. X Ypes Eigen gesette kruys, me prnte B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Neeltie Everts tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 nov 1740 (was get), J. Agema Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 2 nov 1740 heeft Neeltje Everts den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Donker. In kennisse van mij secrts, (was get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ids IJpes huwt met Sara Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 28 mrt en de 4 en getrout de 12 apr 1762 in de Westerkerk
Iebeltje IJpes huwt met Nolle Zikkes, kind: Marten Nolles, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Ymke IJpes ovl voor 1815; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH6650); wed. IJ. IJ. gebruiker wijk A-062, gealimenteerd; medegebruiker H. Grimijzer, huisknegt; eigenaar is H. Westra, 1814. (GAH204); Jacob Doedes van Midlum ende Harmke Gerrijts Postma van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ. IJ., goede bekende, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Ynte IJpes huwt met Tjietske Pijters, kind: Pieter IJntes, ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL; huwt met Tjitske Pieters, kind: Pieter IJntes, geb 10 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Eke IJntes, ged 20 apr 1767 Westerkerk HRL; ds Grote Kerk ha; kind: Pieter IJntes, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Aaltje IJntes, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL
IJsbrand IJpes huwt met Hijlkjen Sjoerds Aerdenburg, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 sep en den 7-14 okt 1742 en doen ook getrouwt; IJ. IJ. ende Hijlkjen Sjoerds Aerdenburg koomende weegens de bruid Sjoerd Arjens Aerdenburg, mr. metselaar, desselvs vader, 29 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Imke IJsbrands, geb 6 feb 1757 Westerkerk HRL; kind: Arjen IJsbrands, ged 15 aug 1751 Westerkerk HRL, moeder als H.S. ; kind: Sjoerd IJsbrands, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL, moeder als H.S. ; kind: IJpe IJsbrands, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, moeder als H.S.
Jacob IJpes ged 20 nov 1750 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des geloofs, Egte Man bij de Groote Sluis; huwt met Wijpkjen Hiddes, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Hidde Jacobs, ged 30 okt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 19 sep 1751 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 12 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 22 jul 1770 Westerkerk HRL
Jacob IJpes pramenmaker 1758-1761; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 24:0:0 terzake 1 jaar loon door Jacob Douwes bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 36:0:0 aan dito door Bartel Jans verdiend loon bij hem, 19 mei 1764. (GAH1094); id. f. 28:0:0 aan en wegens dito als scheepstimmermansknegt, 18 mei 1765. (GAH1095)
Jan IJpes begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan IJpes huwt met Grietje Doedes, kind: IJpe vd Mey, geb 1784/86 Midlum; BS huw 1856
Jan IJpes J. IJ. ende IJttje Claases, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Dirk Jacobs, 4 Apr 1744; huwt met IJttje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 12 en 19 apr 1744 en doen ook getrouwt; kind: Marike Jans, ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans, ged 19 apr 1745 Grote Kerk HRL
Jan IJpes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan IJpes zie: Jelgersma
Jantje IJpes huwt met Tjerk Pieters; BS huw 1815; J. IJ., huwt met Tjerk Pieters, kind: Klaaske Tjerks, geb 10 mrt 1772 Pingjum; zie verder aldaar
Jelle IJpes zie ook: Jelgersma; geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jelles en Johanna Jans
Jeltje IJpes huwt met Klaas Jorkes Westra, wonende te onder Almenum; BS huw 1841, ovl 1870
Jetske IJpes zie: Schuitmaker, van der Werf
Jetze IJpes zie: Rodenhuis; geb 26 mrt 1779, ged 18 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Ype Jetses en Hendrikje Pieters; geb 14 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Ype Jetses en Hendrikje Pieters
Johannes IJpes zie: van der Werf
Jurjen IJpes zie: Tuinstra; J. IJ. van Midlum ende Antje Jarigs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Alberts, goede bekende, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; J. IJ. van Midlum en Antje Jarigs van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 11 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum, en aldaar getrouwt 25 may 1794
Klaas IJpes zie: Kamminga
Klaske IJpes zie: Schuitmaker
Leentje IJpes van HRL, huwt met Sijbren Jans, van de Jouwer, geproclameerd de f. 2:9:16 en getrout 23 jul 1758 met attestasie; huwt met Simon Meiles, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout de 30 7 ber (= september) 1766; kind: Antje Sijbrens, ged 21 jun 1759 Westerkerk HRL
Lijsbeth IJpes huwt met Tabe Folkerts, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei 1755 en getrout den 10 Juni; kind: Janke Tabes, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Tabes, ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL
Maria IJpes zie: Hollander
Marijke IJpes zie: van der Werff; Johannes Jacobs en M. IJ., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Marten IJpes zie: Bos
Minke IJpes zie: Jongma
Obbe IJpes ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv IJpe Obbe en Beitske Jans
Obbe IJpes huwt met Fokeltje Steevens, kind: IJpe Obbes, ged 21 jul 1740 Westerkerk HRL
Pier IJpes ovl voor 1812, huwt met Richtje Reinders, N.H., kinderen: IJpe Piers, geb 20 apr 1803 HRL, Fokeltje Piers, geb 22 feb 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801 1803, BS geb 1811; wed. P. IJ. gebruiker wijk H-126, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pieter IJpes geb 17 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jetses en Hendrikje Scheltema
Pieter IJpes zie: Rodenhuis
Reinskjen IJpes Hessel Poulus ende R. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tjepke Hillema te Franeker, 16 dec 1747; huwt met Hessel Paulus, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 desember 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Rinske IJpes huwt met Mevis Lieuwes, wonende te onder Herbayum wijk I-009 onder jurisdistie der Stad; BS ovl 1812
Sent IJpes huwt met Janke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 9 en 16 jun 1743 en doen ook getrouwt; huwt met Janke Jans, beide van HRL, geproclameert de f. 7:15:21 en getrout de 30 mei 1758; Zent IJ. ende Janke Jans, beide van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs van der Ley, desselvs aengehuwde neef, 1 jun 1743; ondertrouw N.H. HRL; Foeke/Focke Freerks van Leeuwarden ende Aeltje Cents van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Cent IJpes, 30 Jul 1746
Sijke IJpes huwt met Jacob Saekes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 dito en doe ook getrout in de Westerkerk; Jacob Sakes ende S.Y., beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader Ype Eiberts, 12 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL, moeder als Seike IJ. ; kind: Sake Jacobs, ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL, moeder als Zeike IJ.
Sytske IJpes zie: Schuitmaker
Simon IJpes zie: de groot
Sjierk IJpes S. IJ. van HRL, en Grietje Eilderts Ketwijk van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en, volgens ingekomen bericht aldaar getrouwd den 9 may 1784; kind: Ype Sierks, geb 29 may 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL, de vader als Sierk IJ.
Sjierk IJpes zie: Plantinga
Sjieuwke IJpes zie: Homminga; Sieuke IJ. van Almenum en Jetske Bastiaans van Campen van Midlum , zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Thomas IJpes zie: de Haan
Tjeerdt IJpes mogelijk deselfde als Tjeerd IJdes; ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv IJpe Tjeerdts en Tjepkje Sjoerdts
Tjietske IJpes Auke Gerbens ende T. IJ., beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader IJpe Broers, 18 dec 1751; huwt met Auke Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1751 en den 2 jan 1752 en doen ook getrouwdt
Trijntie IJpes van HRL, huwt met Gerrijt Thomas, van Collum, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 dec 1763
Trijntje IJpes geb 16 apr 1792, ged 6 may 1792 Grote Kerk HRL, dv IJpe Symons en Lijsbeth Siekman
Trijntje IJpes geb 1782 HRL, ovl 25 aug 1823 HRL, huwt met Johannes Klases Dijkstra op 25 mei 1806 HRL, in ovlakte dochter Eppe is geslnm: de Vries; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1823, BS Franeker ovl 1827; Johannes Klases en T. IJ., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Klaas Johannes Dijkstra, geb 3 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL
Trijntje IJpes geb 4 feb 1802 HRL, ged 21 feb 1802, N.H., dv IJpe Jelles en Johanna Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802
Trijntje IJpes huwt met Douwe Beernds, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1758
Trijntje IJpes huwt met Gerrit Harmens, leefde in 1813; BS huw 1813
Trijntje IJpes huwt met Pieter Leenderts Roorda, beide van HRL, geproclameert den 25 mei en de 1 en getrout den 8 jun 1755 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Jouwkje Pieters Roda, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL
Trijntje IJpes huwt met Pijtter Antoni Croes, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 en getrouwdt; Pieter Anthonij Groes ende T. IJ., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Gerrits, mr. metselaar, 10 May 1749
Trijntje IJpes ovl okt 1773 HRL, huwt met Simon Hendriks de Groot; BS huw 1818, huw 1828; van Franeker, huwt met Simen Hendriks, van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 Feberwari 1758 met attestasie in de Westerkerk; kind: Hendrik Simons, ged 9 jul 1758 Westerkerk; kind: Zijtske Simons, ged 3 feb 1760 Westerkerk HRL; kind: Zijtske Simons, ged 10 feb 1765 Westerkerk HRL; kind: Alle Simons, ged 31 may 1767 Westerkerk HRL; kind: Hebbeltje Simons, ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sitske Symons, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Trijntje IJpes zie: de Groot, Jelgersma, Koster, van der Werf
Willemke IJpes Jan Harmens Kusch van HRL, en W. IJ. van Bolswaard, laatst geproclameert op dato dezes 28 nov 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Bolswaard, om aldaar in den Huwelijken Staat te worden bevestigt
Anneus Dirks IJpey geb 21 mrt 1802 HRL, ged 11 apr 1802, N.H., zv Dirk IJ, en Magdalena Reinalda; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL, zv Dirk IJpey en Magdalena Reinalda
Auke IJpey A. IJ. en Christina Hoever, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Geertje IJpey geb 8 jul 1800 HRL, ged 27 jul 1800, N.H., dv Dirk Anneus IJ, en Magdalena Reinalda; dopen Grote Kerk HRL 1800
Ydo IJpey geb 6 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803 HRL, N.H., zv Dirk IJ, en Magdalena Reinalda; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yds IJpey IJ. IJ. van Lier en Aafke Altena van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 jul 1806; ondertrouw HRL
Jacob Dirks IJpey geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL, zv Dirk IJpey en Magdalena Reinalda
Jan IJpey organist 1803-1806
Sytske IJpey ovl voor 1828, huwt met Albertus Reen Mentes; BS ovl 1827; kind: Anna Reen Mentes, geb 28 jul 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL; ovl 3 jan 1794 HRL, oud 39 jaar; de Weleerwaarde Zeer Geleerde Heer Albertus Reen Mentes, Bedienaar des godelijcken Woords alhier, en Juffer S. IJ., beide van HRL; deze hebben met consent van den Agtbaaren Magistraat een huwelijksvoorstel in de week gehad, en zijn laatst geproclameert op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en toen getrouwt
Auke IJpkes zie: Molenaar
Douwe IJpkes ged 22 may 1740 Grote Kerk HRL, zv IJpke Douwes en Aeltje Fransen
Gerben Dirks IJpma ovl voor 1844, huwt met Sijtske Tjeerds Smid. komt in geen enkel register voor, ook niet in wijk H-029; BS huw 1843, bev.reg. HRL 1851 wijk H-029
Jantje IJpma huwt met Jan de Vries; BS ovl 1846
Salomon IJsaacs S. IJ. van Leeuwarden ende Jantje Moses van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephany onder productie van genoegzaam bewijs, 18 may 1805; ondertrouw HRL
Gerlof IJsaaks zie: van Asperen
Mettje IJsaaks geb 1739 ... , ovl 30 aug 1815 HRL, huwt met Sijbren Ulbes op 21 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1815; M. Izacs, huwt met Frans Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 dec 1770; kind: Trijntie Franses, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; Sijbren Ulbes ende M.I., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsaak Jans Faber, deszelfs neef, 18 aug 1804; ondertrouw HRL
Antje IJsaks zie Faber; huwt met Harmen Johannes Smit
Berent IJsaks van de Hoogduitse Joodse natie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed in handen gedaan van burg. Jelgersma, op 16 mrt 1740. (burgerboek)
Saartje IJsaks gebruiker wijk F-063; medegebruiker Levij de Vries, koopman; eigenaar is Israel Cats, 1814. (GAH204)
Sijke IJsaks huwt met Albert Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Jacob Alberts, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; kind: Duuwke Alberts, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Fokke Alberts, ged 13 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Michiel Alberts, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Alberts, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Mietje IJsbrand begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Coenraad Dirks IJsbrandi geb 1764 Franeker, ovl 18 nov 1834 Franeker, huwt met Hitje Hanses Rodenburg, wonende te Franeker 1822, kinderen: Hans Coenraads IJ, geb 1797 Franeker, Jeltje Coenraads IJ, geb 1793 Franeker, zv Dirk IJ, en Grietje Pijzel; BS Franeker huw 1822, huw 1826, overlijdens
Dirk IJsbrandi ovl voor 1827, huwt met Grietje Pijzel, kind: Cornraad Dirks IJ, geb 1764 Franeker; BS Franeker huw 1826
Geert Sipkes IJsbrandi G.S. IJ. en Anna Willems, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 10 jan 1773 HRL, en zijn deze personen vervolgens met Kerkelijk getuygenis vertrokken naar Oosterlittens, alwaar dezelve zijn getrouwt den 17 den jan 1773 volgens adtestatie van daar aan ons teruggebragt, en getekent Oosterlittens 18 jan 1773 door Henricus Grevenstein, v. d. m. ibidem
Hans Coenraads IJsbrandi geb 1797 Franeker, huwt met Eltje Jans Groen op 19 mei 1822 Franeker, schoenmakersknecht, wonende te Franeker, zv Coenraad IJ, en Hitje Hanses Rodenburg; BS Franeker huw 1822
Janke Sipkes IJsbrandi huwt met Jelle Jakobs, kind: Jakob Jelles, geb 19 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Jeltje Coenraads IJsbrandi geb 1793 Franeker, 1e huwt met Jurre Geerts Oostvries, 2e huwt met Elias Johannes Krakau op 12 nov 1826 Franeker, koopvrouw en wonende te Franeker, dv Coenraad Dirks IJ, en Hitje Hanses Rodenburg; BS Franeker huw 1826
Joukje Sipkes IJsbrandi huwt met Jelle Jacobi; BS huw 1816, ovl 1852; ovl 31 mrt 1790 HRL, oud 44 jaar; Jelle Jakobs en J. IJ., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Gertje Jelles, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL; moeder als J. Sipkes IJ. ; kind: Jeltje Jelles, geb 22 jul 1779, ged 10 aug 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Sipkes IJ. ; kind: Geertje Jelles, geb 20 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als J. Sipkes IJ. ; kind: Sipkje Jelles Jacobi, geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Joukje S.Y. ; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en tachtig den Ses en twintig jun is Geboren Sipkje dv Jelle Jacobi en J.S. IJ. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mei 1816
S IJsbrandi afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij de Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is Eene Summa van f. 412:10:12. Welde dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevaliderrdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van f. 21:6:0, dien hij bij den gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, geree-kend, en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendanrs en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: S. IJ., H. Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127)
S IJsbrandi ovl 16 jun 1803 HRL, oud 66 jaar
Sipke Dirks IJsbrandi ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:4:0 voor geleverd ijserwerk en zijde (?), kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 10:12:0 wegens geleverd blein (?), kwit. no. 19, 1772. (GAH1103); id. f. 9:9:0 terzaake geleverde stof tot kleding, quit. no. 7, 29 apr 1788. (GAH1120); ovl 19 jul 1793 HRL, oud 79 jaar
Sjeerp IJsbrandi woont in 2e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 50:0:0 (GAH650); id. op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650); Maandag den 11 decembr 1797. Het Gerecht Ordinaires Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden de Procrs Tuininga en Stephanij in ''s Gerechts Vergadering te doen Compareeren, zoo als dezelve Verscheenen Zijnde, aan haar gedeclareert is, dat daar het Gerechte de Status op de Termijnen, om antwoord te leeveren, in de Procedures tusschen Corn:van den Burghs Commis, van ''s Lands gemeente Middelen in Westergo, Pratt off Cum Fisco gesterkt Impt: ca (contra) IJeme Jans de Groot, Jan IJemes de Groot, Prose & in Comp:Zampt S. IJs., Gedgden niet wijders nog langer had verleend, dan tot de finaale dispositie toe, ende finaale dispositie rede gevallen zijnde, houd het Gerechte die verleende Status voor opgeheeven, zoo als dezelve nog verklaard dien op te heffen bij deezen, en gelast en ordonneert de Wederzijdsche Procurerus T. en Stephanij, om met die Procedures, de spoedigste voortgang te maaken, zonder eenige Verder delay, alles sub poena van nader dispositie. (GAH43)
Sjerp IJsbrandi begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntie Sipkes IJsbrandi op belijdenisse des Geloofs ged 21 nov 1766 Grote Kerk HRL, Egte vrouw van Fredericus Tangerman in de St:Jacobs Straat; huwt met Fredericus Tangerman, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getr: 29 dec 1765; kind: Sipke Tangerman, geb 1 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Fredericus Tangerman, ged 18 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Fredericus Tangerman, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL
Janke IJsbrandij ovl 13 okt 1803 HRL, oud 68 jaar
Janna Geertruy IJsbrandij Jan Brouwer, Leeraar der doopsgezinden te Leeuwarden, van Franeker, ende J.G. IJ. van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door doct Evert Oosterbaan op vertoonde Procuratie van de bruidegom en bruid en wederzijdsche ouders, met een gebod in de week, 2okt17 89; ondertrouw HRL; Jan Brouwer, Leeraar der Doopsgezinden te Leeuwarden, van Franeker, en J.G. IJ. van HRL, hebben de laatste afkondiging den 11 oct 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
S IJsbrandij weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Hendrik Muller als panbackersgezel, gewerkt hebbende bij S. IJ., 29 jan 1788. (GAH1120)
S IJsbrandij woont in 2e quartier, huisno. 178, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. nu weduwe, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); ovl voor 1803, hm ... , weduwe levert wrak 1802
Aafke IJsbrands zie; Feenstra
Andele IJsbrands zie: Brouwer
Antie IJsbrands huwt met Arjen Claassen op 5 mrt 1615
Arjen IJsbrands ged 15 aug 1751 Westerkerk HRL, zv IJsbrand IJpes en Hijlkje Sjoerdts
Bote IJsbrands turfleverancier 1740
Corneelis IJsbrands huwt met Aefke Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 januar 1745 en doen ook getrouwt
Cornelis IJsbrands huwt met Helena Jacobus vd Put, kind: Fokje Cornelis, geb 1788 Langweer; BS huw 1816; Wij Schout der Gemeente Langweer Certificeren bij dezen dat de huwelijks afkondigingen tusschen Lieuwe Ernst Haarsma oudt negentien jaar, van beroep Werkman, geb en wonende te HRL, minderjarige zv Ernst Alberts Haarsma en Jetske Gerbens, en Fetje Cornelis oudt agt en twintig jaar, zonder beroep, geb te Langweer en laatst aldaar woonachtig meerderjarige dogter van C. IJ. en Helena Jacobus van der Put, in leven Echtelieden te Langweer, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd op Zondagen den Veertiende en een en twintigste jan dezes jaars Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekoomen. Langweer den vijf en Twintigste jan 1816; Ik Ondergetekende Ernst Alberts Haarsma, Scheepstimmerman, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen Zoon Lieuwe Ernst Haarsma, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Fetje Cornelis, dv C. IJ. en Helena Jacobus van der Put; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na Afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. en heb ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 28 nov 1815; Extract uit het Doopregister der Hervormde Gemeente Langweer C: annexis. In het jaar Seventien hondert Zeven en Tagtig den veertien apr is geb Fetje, dogter van C. IJ. en Helena van der Put. Echt. te Langweer
Cornelis IJsbrands ovl 5 sep 1727 HRL, old 50 jaeren
Dirk IJsbrands zakkenleverancier 1742; Jan Clasen ende Renske Jans, beide van HRL, huw.aang. 20 jan 1735 HRL, komende voor de bruid de Coopm:D. IJ. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Doetje IJsbrands geb 18 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Wytses en Geertje Jans Overmeyer
Douwe IJsbrands ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 291:11:0 wegens 5 overjaarse varkens, wegende tesamen 1953 1/2 pondtegen 14 gld en 18 1/2 stv de 100 pond, kwit. no. 1, 24 okt 1771. (GAH1102)
Foekje IJsbrands zie ook: Brouwer; geb 1 nov 1789, ged 15 nov 1789 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Willems en Janke Willems
Foppe IJsbrands huwt met Trijntje Feikes, werkman en wonende te Slappeterp, kind: Antje/Aaltje Foppes Dijkstra, geb 1809 Franeker; BS huw 1843, ovl 1858
Gatske IJsbrands zie: Bouma
Grietje IJsbrands ovl voor 1862, huwt met Gooitsen Feenstra; BS ovl 1861
Harmen IJsbrands geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen H. IJ., een van UE en Achtb ratelwagters hoe hij wel genegen zoude zij dito ampt over te dragen aan eenen Lolke Beerns mede binnen dese Stadt. Edogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UEd:en Achtb niet kan geschieden, soo versoeken deselve supplianten met vorige eerbiet dat UE en Achtb dese overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van Lolke Beerns in plaats van H. IJ. tot ordris ratelwagter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande q. f. etc, (get) P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemeld, nomineerd mits desen de persoon van Lolke Beerns tot mede ordris gesw ratelwagter binnen dese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads. Actum den 29 apr 1737 (was get. ) Junius Munter, (get. ) M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 29 apr 1737 heeft Lolke Beerns den eed van getrouwigheid in handen van de presid. burgmr Schrik gepresteerd, in kennisse van mij secrts (get. ), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Albert Pijters en Trijntie Sijbes, beyde van HRL, huw.aang. 20 feb 1734 HRL, Comende voor de bruid H. IJ., desselfs moey; huw aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik IJsbrands zie ook: Brouwer; geb 22 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Willems en Janke Willems
Hiltje IJsbrands geb 25 jul 1798, ged 5 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Iedes en Pietje Jans
Yede IJsbrands geb 24 apr 1801 HRL, N.H., ged 5 mei 1801, zv IJsbrand IJedes en Pietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801; geb 23 feb 1796, ged 6 mrt 1796 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Iedes en Pietje Jans
Yfke IJsbrands huwt met Andries Willems, kind: IJsbrand Andries, geb 1 may 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL
Yge IJsbrands repareert Zuiderhoofd 1766
Ype IJsbrands ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand IJpes en Hijlkjen Sjoerds
Ype IJsbrands huwt met Fettje Johannes, beide van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 en getrout den 29 apr 1770 in de Westerkerk
Ype IJsbrands ovl voor 1752, paardensmid 1728-1733
Ytje IJsbrands ovl voor 1834 HRL, huwt met Klaas Wouters; BS huw 1833
Yttie IJsbrands huwt met Beernd Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759; kind: Grietie Berends, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Berends, ged 14 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Doetje Berends, ged 24 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Berend Berends, ged 31 mrt 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Yttie IJsbrands van HRL, huwt met Gerben Wouters, van Almenum, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1771; kind: Wouter Gerbens, geb 12 apr 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Nanck Gerbens, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Yttje IJsbrands huwt met Berend Lolkes; BS ovl 1836
Imke IJsbrands ged 6 feb 1757 Westerkerk, zv IJsbrand IJpes en Hijlkien Sjoerdts
Jan IJsbrands geb 5 nov 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Iedes en Pietje Jans
Janke IJsbrands begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Janke IJsbrands huwt met Jentje Wybes op 23 jun 1799 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1799
Job IJsbrands geb 1 dec 1796, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Willems en Fettje Andeles; ingevolge Dispositie van de Regtbank van Eersten aanleg, zitting houdende te Leeuwarden van den 21 apr 1828 is toegestaan, om en de Geboorte acte van Job, geb den 1 dec 1796, bij des vaders naam te voegen de familienaam Brouwer, zoo dat de vaders naam van Job na verbetering moet zijn IJsbrand Willems Brouwer. de wethouder officier van den Burgerlijken stand der Stad HRL. (toevoeging aan de doopakte)
Klaas IJsbrands zie: Parma
Lieuwe IJsbrands voogden bet f. 25:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bi Maike Jacobs van mei tot nov 1768 verdiend, 1768. (GAH1099); id. f. 73:6:0 tot 8mrt17 70, wanneer hi weggeloopen is, 22 mei 1770. (GAH1101)
Lijsbeth IJsbrands huwt met Claas Clasen, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759; kind: Klaas Klaases, ged 4 mei 1760 Westerkerk; kind: IJsebrand Klaases, ged 30 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 10 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Antie Klaases, ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Popkie Klaases, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Maartje IJsbrands Maatje IJ., ged 13 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Jochems en Knierke Hendriks; ovl 13 jan 1789 HRL, oud 44 jaar; Maertje Isbrands, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Isbrand Jochems
Sipke Dirks IJsbrands zie: Geertje Seerps Bokma
Sjoerd IJsbrands ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand IJpes en Hijlkje Sjoerds
Sjoerdje IJsbrands ovl voor 1836 HRL, huwt met Jacobus Caspers Homburg; BS ovl 1827; 1835 huwelijken; Jakob Kaspers en S. IJ., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; hyu Grote Kerk ha; kind: Trijntje Jakobus, geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Ytje Jakobus, geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jakobus, geb 20 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJsbrand Jakobus, geb 16 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd Agt den twee en twintigste feb is Overleden S. IJ. huisvrouw van Jacobus Hombert Oud drie en Vijftig Jaar. Afgegeven Op den Raadhuize te HRL den 15 mrt 1815
Thomas IJsbrands geb 3 jan 1790, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Thomas en Trijntje Sikkes
Thomas IJsbrands huwt met Trijntie Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 30 jun en de 7 en getrout de 14 jul 1765; kind: Isebrand Thomas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, vader als T. Isebands; kind: Pieter Thomas, ged 7 okt 1770 Grote Kerk HRL
Thomas IJsbrands T. IJ. vrouw woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Thomas IJsbrands zie: Bakker; (2x)
Tjitske IJsbrands zie ook: Nieuwenhuizen; huwt met Klaas Harmens, kind: Willem Klaases, geb 26 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje IJsbrands huwt met Harmen Jans op 28 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, komt van Leeuwarden, met wettig vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795
Trijntje IJsbrands huwt met Inne Wijngaarden, kind: Grietje Innes Wijngaarden, geb 8 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Trijntje IJsbrands zie: Bakker, Wielsma
Wieger IJsbrands zie: Galema
Wytse IJsbrands huwt met Aukje Ceimpes, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Wytse IJsbrands zie: Wielsma; geb 21 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL, zv Ysbrand Wytses en Geertje Jans; geb 10 jul 1789, ged 21 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Wytses en Geertje Jans Overmeyer; geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL, zv IJsbrand Wietses en Geertje Johannes Overmeyer
Wytske IJsbrands geb 26 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv IJsbrand Wytzes en Geertje Jans Overmeyer
Wytske IJsbrands oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-089; VT1839
Wytske IJsbrands zie: van der Boom, Wielsma
Wytze IJsbrands Obbe Lucas Bos ende Geertje Jolles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W. IJ., goede bekende, 3 sep 1791; ondertrouw HRL
Willem IJsbrands huwt met Foekje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en getrout de 8 nov 1761, kind: IJsbrand Willems B(rouwer), geb 10 dec 1771 HRL; DTB N.H. HRL. 1761, BS ovl 1822
Willem IJsbrands zie: Brouwer
Hiske IJsbrandts Hein Harings ende H. IJ., beyde van HRL, komende wegens de bruid Wipke Jans, 29 May 1745; huwt met Hein Harings, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en 7-13 jun 1745 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Harig Heins, ged 8 mei 1757 Westerkerk; kind: IJsbrand Heins, ged 13 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: IJtie Heins, ged 3 okt 1748 Westerkerk HRL; kind: Joukjen Heins, ged 15 may 1746 Westerkerk HRL, vader als H. Isebrandts
Jetske IJsbrandts huwt met Johan Johannis, kind: Atje Johans, geb 23 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Atje Johans, ged 5 jun 1768 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johans, ged 7 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Trijntje IJsbrandts Jacob Baukes en T. IJ., beyde van HRL, aangegeeven door Dr. Tjallingii met schriftelijk consent van des bruids vaeder IJsbrand Velten, 14 dec 1748; huwt met Jacob Baukes, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 desemb 1748 en doen ook getrouwdt; kind: Bauke Jacobs, ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL
Jeltje IJsbrants obl. jan 1650, huisvrou van Jans Been, Westerkerk; vdGaast beggraaf lijst
Wytse IJsbrants huwt met Doetje Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en ook getrouwt; W. IJ. en Doetje Cornelis, beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJsbrand Sakles tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes, tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sibrigjen Wytzes, ged 26 nov 1747 Westerkerk HRL; kind: IJsbrandt Wytses, ged 18 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Wytses, ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL
Anna Maria/Margareta IJsenbeek geb 1789 HRL, ovl 11 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sytske Heins; A. IJ. en mede-eigenaren van perceel nr. 680 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 821, huis en erf, 340 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Claas Bentes IJsenbeek geb 1752 HRL, ovl 12 aug 1835 HRL, 1e huwt met Doetje Spannenburg, 2e huwt met Sijtske Heins, kinderen: Anna Maria/Margareta, geb 1789 HRL, Eelkje, geb 1793 HRL, Nicolaas IJ, geb 25 mrt 1795 HRL, Janke IJ, geb 1791 HRL, Trijntje IJ, geb 1796 HRL, fabrikant in pannen in 1827, huurt stadsland en levert pannen 1800-1811, zv Bente Thomas IJ, en Janke Jansen Builart; BS huw 1827, huw 1832, ovl 1835, ovl 1858 1873 overlijdens; rentmeester betaalt aan de huysvrouw van C.B. IJ. f. 46:0:0 voor het laten breiden van 92 paar kousen, kwit. no. 8, 1 okt 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk C-197, koffijschenker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-054; gebruiker Johannes Jans Panbakker, panbakkerknegt, 1814. (GAH204); is van wijk H-055, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-085; gebruiker Jacobus van Keulen, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-086, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-087; gebruiker Cl. Hiddes Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-138, tuin & zomerhuis; gebruiker Johannes Posthumus, hovenier, 1814. (GAH204); rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:1:0 aan de medevoogd Johannis Spannenburg wegens geleverde steentjes, en wegens geleverde pannen en estrikken door de wed. IJ. en C. IJ., ord. no. 3, 24 feb 1784. (GAH1115); id. f. 17:15:0 aan C. IJ. voor geleverde dakpannen, ord. no. 2, 4 jan 1785 (GAH1116); id. f. 20:16:0, quit. no. 14, 6 jan 1786. (GAH1118); id. f. 6:13:0 voor geleverde estrikken, quit. no. 4, 12 dec 1786. (GAH1119); id. f. 24:12:0 wegens geleverde hop, quit. no. 6, 4 apr 1787. (GAH1119); C. IJ. ende Sijtske Heins, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door IJpe Feddema, gesw:clercq als daartoe gelastigd zijnde van den Heere Alema, met een gebod in de week, 23 nov 1787; ondertrouw HRL; K. IJ. en Sijtske Heins, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft een beugelchais met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795. (GAH650); id. met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1796, may 1797. (GAH650); id. een cierebokje met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1798, may 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 7:14:0, may 1804. (GAH650); id. nu 1 paard, belasting: f. 3:6:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:5:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:17:0 ter zaake geleverde dakpannen, 19 may 1801, quit. no. 24 (GAH1133); kind: Anna Margaretha Klaases IJzenbeek, geb 18 sep 1789, ged 20 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases IJzenbeek, geb 3 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder is S. Heins; kind: Eelkje Klaases IJsenbeek, geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Claases IJsenbeek, geb 9 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Julia Catharina IJzenbeek, geb 28 jul 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL; Donderdag den 26 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde Wierde geleezen den Requeste van Barend Visser Coopman ter deezen Stede inhoudende dat hij Zich Schuldig had gemaakt aan Vegterij, gepenpetreerd op ''t Coffijhuis van C. IJ. tegens eenen Martinus Davids Coopman te Leeuwarden, met Verzoek dat den Raad de actie noopens dien, bij moderatie geliefde aftemaaken, Waar over gedelibereerd Zijnde is den Suppliant, op Zijne gedaane Confessie, bij moderatie geboet voor Veertien Goud-Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45); Donderdag den 28 Sept 1798. de Raad ordinaris vergadert zijndeis voorts aan de Coffijschenker C. IJ. geaccordeert om op Donderdag in de Harlinger Kermis, een Prijs te moogen laaten Verseylen. (GAH44); id. van perceel nr. 1898 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 822, huis en tuin, 700 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Dirk Reinders IJsenbeek geb 15 feb 1780, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Reinder IJsenbeek en Geertje Scheltema
Eelkje Klaases IJsenbeek geb 1793 HRL, ovl 19 nov 1858 HRL, ongehuwd, DG, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-014, 201, wijk E-287; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, modemaakster, wijk C-078; VT1839; geb 1 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJsenbeek en Sijtske Heins
Grietje Jans IJsenbeek geb 1761 HRL, ovl 25 nov 1834 HRL, huwt met Wytze Klazes Klaver, dv Jan Dirks IJ, en Tjietske Johannes; BS ovl 1834; Wytse Klaassen en G.J. IJ., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Klaas Wytses, geb 16 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; vader als: W. Klaasses; kind: Jan Wytses, geb 25 nov 1794, ged 16 dec 1794 Grote Kerk HRL
Grietje IJsenbeek G. IJ. en Baukje IJsenbeek op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier f. 30:0:0 en f. 10:0:0 (GAH650); woont, met Baukje IJsenbeek in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650)
Grietje IJsenbeek geb 1748 HRL, ovl 7 mei 1813 HRL, ontvangt lijfrente 1800-1811, ovl wijk E-062; BS ovl 1813;
Hendrik IJsenbeek huwt met Trijntje Johannes, kind: Tjietske Hendriks IJ, geb 16 jun 1790 HRL; BS ovl 1882; H. Jansen IJ. ende Trijntje Johannes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Paulus desselfs swager, 5 aug 1789; ondertrouw HRL; H.J. IJ. en Trijntje Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 aug 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Tjitske Hendriks IJzenbeek, geb 16 jun 1790, ged 3 jul 1790 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den Sestiende jun is Geboren Tjietske dv H. IJ. en Trijntje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 7 mei 1816
Hylke Claeses IJsenbeek koopman; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:6:0 voor geleverde pannen tdv het Weeshuis, kwit. no. 3, 21 feb 1775. (GAH1106); id. f. 2:0:0 tdv de Bank van Leening, kwit. no. 3, 21 feb 1775. (GAH1106)
Hinke C IJsenbeek ovl 23 jun 1600, 68 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jan Bentes IJsenbeek huwt met Trijntie Jacobs van der Ley, beide van HRL, geproclameerd de f. 1:8:15 en getrout de 17 Jannewari 1769
Jan Dirks IJsenbeek huwt met Tjietske Johannes, kind: Grietje Jans IJ, geb 1761 HRL; BS huw 1834; huwt met Tjietske Hendriks, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 jun 1758
Jan IJsenbeek Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift, van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen. Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente der Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Corformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 Onder de Jager Comp:Capitain Harmanus Tamboezer tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeans Majoor geavanceerde Corporaal J. IJ. ; apr 29 onder de 3de Comp:Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklma. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant, bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwij wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44)
Jan IJsenbeek woont in 7e quartier, huisno. 128, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650)
Johannes IJsenbeek geb 28 okt 1800 HRL, ovl 11 aug 1868 HRL, huwt met IJebkje Sijbes Fokkema op 12 jun 1828 Harel, huw.afk. 1 en 8 mei 1828, wolkammersknecht, Nederlands Hervormd ovl wijk B-093, zv Trijntje Ruurds; BS huw 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-160, wijk A-192, wijk G-277; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk G-261; VT1839
Nicolaas IJsenbeek geb 25 mrt 1795 HRL, ovl 3 okt 1873 HRL, huwt met Neeltje Hoekstra, (gk) op 2 okt 1834 HRL, winkelier in 1851, huw.get. bij H.K. Plantinga en J. IJzenbeek, kantoorbediende, broeder bruid. 1827, id. bij F. van Esta Tjallingii en I. Greydanus, neef bruidegom, 1827, id. bij J.L.M. Everz en T. IJsenbeek, broeder bruid. 1832, zv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS huw 1827, huw 1828, huw 1832, huw 1834, ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk C-090; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-078; VT 1839
Reinder IJsenbeek R. IJ. en Geertje Scheltema, beide van HRL, zijn, na op den 18 apr 1779 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Reinders IJsenbeek, geb 15 feb 1780 (!), ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL
Sikke B IJsenbeek Maandag den 17 dec 1798. de Raad ordrs Vergadert zijnde, Is de Praesident van de Raad van Discipline den Burger Sikko IJ., in ''t vriendelijk onderhouden, ter Zaake de Wagtmeester Lieuwe Holstein, in gepasseerde week tweemaalen verzuimd had de sleutels van de Stads poorten, aan de Praesident van de Raad der Gemeente te bezorgen en is dezelve Burger IJ. Verzogt dat deze Raadvan discipline, Zodanige Maatre-gelen geliefden te neemen, dat hier omtrent aan de voorige gebruiken werde voldaan, Waar over Lieuwe Staande Vergadering excuus gevraagd heeft. (GAH44); geb 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl 1815, huw 1831, ovl 1862; eigenaar van wijk D-088; gebruiker Geeske Timens, 1814. (GAH204); id. van wijk D-111; gebruiker Marijke Koenraads, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-122, zoutkeet ''de Hand''; medegebruiker Doekle Vinia, keetknegt, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1335:0:0 terzaake cooppenningen aan de 66 3/4% voor een landschaps thoonder deezes obligatie van Resol. 21 feb 1691, verschint den 2mrt, gequoteert met no. 46, groot f. 2000:0:0, 21 may 1788. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:17:0 wegens mouten en geleverde hop, quit. no. 2, 15 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk A-022, zeepzieder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-070; gebruiker Marijke Stoef, naaister, 1814. (GAH204); id. van wijk A-071, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar engebruiker van wijk A-079 en wijk A-080, pakhuizen, 1814. (GAH204); heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796 may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804 may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; S. IJ. op Lyfrenthe benefens Zyn suster samen op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 250:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuius f. 21:15:0 voor geleeverde hop, 22 jan 1793, quit. no. 2 (GAH1125); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 92:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 31 dec 1810, quit. no. 43 (GAH1142); id. f. 51:10:0, 31 dec 1805, quit. no. 19 (GAH1138); id. f. 49:0:0, 9 okt 1806, quit. no. 66 (GAH1138); id. f. 48:0:0 wegens geleverde Ton zeep, 31 dec 1806, quit. no. 79 (GAH1138); id. f. 26:0:0 ter Saeke geleverde zeep, 22 sep 1807, quit. no. 52 (GAH1139) id. f. 24:0:0, 13 jan 1808, quit. no. 19 (GAH1140); id. f. 52:0:0, 26 jul 1808, quit. no. 57 (GAH1140); id. f. 61:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 77 (GAH1140); id. 3 okt 1809, quit. no. 53 (GAH1141); id. f. 58:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 58 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van S. IJ., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 90:0:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze Opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit Schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: S.B. IJ., Minno Vellinga, IJ. Hoornstra, Menno Vink, L.C. van Goch, H. Peaux, Wijger Harmens, A.J. Conradi (GAH1138); Dingsdag den 10 sep 1799. de Raad der Gemeente extra=ordinaris vergadert Zijnde, hebben ter vergadering binnen gestaan, de Burgers H:Westra en S. IJ. als Gecommitteerden uit het Collegie van Brandmeesteren, te Kennen geevende, dat er onder de Gewapende Burgermacht, zich over de 40 Perzoonen bevonden, Welke uit hoofde van haare Posten en bedie-ningen, in Cas van onverhoopte brand, bij de spuiten moesten assisteren en dus, of hunne Schutterlijke dienst of de Brandspuiten moesten verlaaten, waar uit in beide gevallen, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, de grootste Confusie Zoude Koomen Ontstaan, Proponerende gedagte gecommitteerden, uit dien hoofde of de Raad niet Zoude Konnen goedvinden, voor eenigen tijd, en tot Wederopzeggens toe, een genoegzaam getal Particuliere Burgers (geene Schutterlijke dienstdoende) aan te stellen, om in allen gevalle, bij de Brandspuiten te assisteren, Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit Consideratie der aangevoerde redenen, Conform het voorstel geconcludeert, en Zijn de Burgers Albeda x Wellinga in Commissie gesteld om Zulks te effectueren met Wijdere Last om de Burgeren Welke Zich, tot voorz:diensten Willen laaten employeren, op de volgende Conditien aan te neemen: Pmo dat dezelve Zullen gelibereerd Zijn van de betaalinge van ''t Wagtgeld; Sdo dat dezelve wanneer de Brandspuiten gevisiteerd worden, voor deeze moeite zullen genieten, Ses Stuivers, en wanneer Zij bij de Spuiten in Cas van onverhoopte brand assisteren, daar voor billijk Zullen worden beloond, na ordinair gebruik Ttio dat dezelve onder de orders, en gehoorzaamheid. van de Brandmeesteren, Zullen moeten staan, en dat aan ieder van hun een Penning Zal werden gegeeven, op dat Zij mogen Weeten, bij Welke Spuit elk van haar bescheiden is. (GAH45); Dingsdag den 5 Sept. 1797. Het Geregte Extra Ordinaires vergadert zijnde, verscheenen in ''s Geregte Vergadering de Burgers IJege Visser en S:IJ. als daartoe gecommitteerd door de raad van Administratie en Disciplijne van de gewapende Burgermagt alhier, versoekende dat er door een Commissie uit het Geregte, beneffens die van de raad van Administratie, een finaal Huishoudelijk Reglement voor de gewapende Burgermaght alhier mogt worden geformeerd, produceerende ten dien einde dat van Leeuwarden, en zijn tot deeze Commissie benoemd Hendriks & Coulbout. (GAH43)
Thomas J IJsenbeek ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 270:0:0 wegens winkelwaren tdv het Weeshuis geleverd, kwit. no. 8, 17 nov 1767. (GAH1097); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 177:8:0 wegens geleverde lakens en bay en draget, kwit. no. 14, 24 nov 1768. (GAH1099); id. f. 109:19:0 wegens geleverd carsai, kwit. no. 11, 28 sep 1773. (GAH1104)
Thomas K IJsenbeek is waarschijnlijk dezelfde als Thomas Bentes IJ; voogden bet f. 69:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een bael belhop in ''t vorige jaar aan T. IJ. verkogt, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 19:5:0 wegens geleverde hop tdv het Weeshuis, kwit. no. 1, 3 jan 1769. (GAH1100)id. f. 4:19:0, kwit. no. 13, 3 okt 1769. (GAH1100)
Thomas IJsenbeek T. IJ. en Aagje Bretton, beide van HRL, en hebben met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 10 jan 1773 HRL
Tjerk Jansen IJsenbeek Joris Arjens ende Sijtske Dirks van Helder, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.J. IJ., 5 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjietske Hendriks IJsenbeek geb 16 jun 1790 HRL, ovl 20 mei 1882 HRL, huwt met Barend Tjallings Schaafsma op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, N.H., dv Hendrik IJ, en Trijntje Johannes; BS huw 1816, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-142; VT1839; geb 16 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Jans IJzenbeek en Trijntje Johannes; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te Har lingen, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Barend Tjallings Schaafs, bij mijnen Wijlen Vrouw Rinkje Barends in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met T.H. IJ., van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den Sestiende jun is Geboren Tjietske dv Hendrik IJsenbeek en Trijntje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 7 mei 1816
Trijntje Claases IJsenbeek geb 1796 HRL, huwt met Johann Ludwig Matthias Everz op 9 aug 1832 HRL; koopvrouw, wonende te HRL, dv Claas IJ, en Sijtske Heins; BS huw 1832; geb 9 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Claas IJsenbeek Sijtske Heins
Ake IJses geb 1802 HRL, ovl 16 jan 1848 HRL, ongehuwd, dv IJ ... , en Johanna Gosses; BS ovl 1848
Anna Maria Hermanus IJskamp ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, dv Hermanus Jurjens IJskamp en Elisabeth van der Mark
Anna Maria Jurriens IJskamp Johannes Kornelis van Bemen en A.M.J. IJ., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 29 mei 1774 HRL
Cecilia Harmanus IJskamp geb 1766 HRL, ovl 20 feb 1834 HRL, huwt met Klaas Jeltes vd Sluis, dv Harmanus Jurjens IJ, en Elizabeth Isaaks vd Mark; dopen Grote Kerk HRL 1806 1808, BS ovl 1834, ovl 1880; Claas Jeltes ende C.H. IJ., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Harmanus IJskamp, 26 apr 1794; ondertrouw HRL; kind: Douwtje Klaases, geb 27 nov 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Harmanus Jurjens IJskamp geb 10 jun 1742 Marssum, ovl 13 jan 1819 HRL, huwt met Elisabeth IJsaaks vd Mark, beide van HRL, geproclameert de 17 en de 24 apr en de 1 en getrout de 12 mei 1768 in de Westerkerk, kinderen: Jurjen Harmanus IJ, geb 13 okt 1773 HRL, IJda Harmanus IJ, geb 1779 HRL, Cecilia Harmanus IJ, geb 1766 HRL; DTB N.H. HRL., 1768 BS ovl 1819, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1844; gebruiker wijk E-117, hovenier; eigenaar en medegebruiker is And. van Hoek, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); Claas Jeltes ende Cecilia Harmanus IJskamp, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader H. IJ., 26 apr 1794; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); kind: Anna Maria Hermanus IJskamp, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Yda Harmanus IJskamp geb 1779 HRL, ovl 28 dec 1836 HRL, ongehuwd, dv Harmanus Jurjens IJ, en Elisabeth IJsaaks vd Murk; BS ovl 1836
Jurjen Harmanus IJskamp geb 1773 HRL, ovl 2 feb 1844 HRL, 1e huwt met Maria de Waard, 2e huwt met Pietertje Heins, 3e huwt met Geertje/Gepke Sjoerds de Vries op 21 okt 1810 HRL, komt van Almenum, huw.get. bij A. Roelofs en L. Jans, zilversmid. wonende te HRL, 1815, id. bij H. vd Heide en G.J. Fokkema, oom vd bruidegom, 1819, kind: Elisabeth IJ, geb 1823 Almenum, (gk), zv Harmanus IJ, en Elisabeth vd Murk; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1844, ovl 1860, huw 1861; J.H. IJ. en Maria de Waardt, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 58 jaar(!), geb en wonende te HRL. 1839, zilversmid. wijk F-181; VT 1839; J.J. IJ. eigenaar van perceel nr. 424 Sexbierum sectie A, zilversmid. woonplaats HRL, legger nr. 366, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Maria/Marijke Harmens IJskamp mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1771 ... , ovl 3 jun 1816 HRL, huwt met Johannes Eeuwes vd Heide; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1808, 1810, BS ovl 1812, ovl 1816, ovl 1846, ovl 1852
Marijke Jurjens IJskamp mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; ovl voor 1827, huwt met Johannes Cornelis van Beemen; BS ovl 1826; kind: Anna Maria Johannes van Beemen, geb 18 jul 1784, ged 3aug17 84 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Johannes van Beemen, geb 20 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL
Albert IJss zie ook: Albert Iebs; huwt met Sjeuwke Doedes, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jan en den 7-14 feb 1751 en doen ook getrouwdt
Martinus IJssels huwt met Grietje vd Fen, spinner, wonende te Leeuwarden; BS huw 1844
Aukkien IJsselstein ged 8 okt 1648 St. Anna, ovl voor 1684, huwt met Cleis Lantingh op 24 jan 1669 Midlum, dv Jan Feykes IJ, en Antie Eekedr; geneal. Dokter
Jan Feyckes IJsselstein ook ''de Wit'' genaamd, geb 1605/10 Vrouwenpar, ovl voor 4 apr 1681 Vrouwenpar, huwt met Antie Eekedr op 24 sep 1643 Vrouwenpar, kind: Aukkien, ged 8 okt 1648 St Anna, landbouwer, dorpsrechter, volmacht, pachter bestiaal en andere belastingen, o. a. het Bildt, HRL, Barradeel, Kimswerd, Koll''land en Achtkarspelen, ontvanger O.B. omslagen en kerkvoogd; gen. Dokter
Martje Joostens IJsselstein ovl 12 feb 1798 HRL, huwt met Walle Walles Bergsma; BS ovl 1812; 1821 huwelijken, ovl 1847
IJsbrand IJsses zie: van der Boom
Grietje IJverson geb 1811 Sexbierum, ovl 21 okt 1876 HRL, huwt met Sjoerd Lepstra, dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1876; oud 29 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-009; VT1839
Maaike IJverson geb 1809 Sexbierum, ovl 5 feb 1852 HRL, huwt met Sjoerd Lepstra, (gk), N.H., dv Pieter IJ, en Trijntje Boersma; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-073; oud 30 jaar, (vnm: Meyke), geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk G-281; VT1839
Pieter IJverson ovl voor 1856, huwt met Trijntje Tjebbes Boersma/de Boer, kinderen: Maaike, geb 1809 Sexbierum, Antje IJ, geb 1801 Sexbierum, Grietje IJ, geb 1811 Sexbierum; BS ovl 1852; 1870 overlijdens, ovl 1876
Hans IJvertsen Jurjen Merkes ende Aagje Johannes, beide van HRL, koomende voor de Bruit H.IJ., 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Antje IJverzon geb 30 mrt 1801 Sexbierum, ovl 17 feb 1870 HRL, arbeidster, ongehuwd N.H., Vst 26 mei 1855 uit Buitenpost, dv Pieter IJ, en Trijntje de Boer; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, bev.reg. HRL 1860-80
Jetske IJves ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv IJve Heeres en Antje Tomas
Grietje IJzaaks zie: van der Werf
Meindert IJzaaks M. IJ. en Antje Roelofs, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; huwt met Antje Roelofs op 3 apr 1808 HRL, komt van HRL, kind: Roelofke Meinderts, geb 20 apr 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808
Antje IJzaks zie ook: Faber; huwt met Harmen Johannes Smit, kind: Martje Harmens Smit, geb 18 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Harmens, geb 22 okt 1797, ged 14 nov 1797 Grote Kerk HRL, vader als H.J.
Truike IJzaks zie: Faber
Baukje Bentes IJzenbeek geb 1 okt 1760 HRL, ovl 12 nov 1830 HRL, huwt met Johannes P. Hannema, ontvangt lijfrente 1800-1811, winkelierse in 1830, dv Bente Thomas IJ, en Janke Jans Bulaard; BS ovl 1830; , regattdv 1826-93; Grietje IJsenbeek en B. IJ. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier f. 30:0:0 en f. 10:0:0 (GAH650); woont, met Grietje IJsenbeek in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: . -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -2:0 (GAH650)
Dirk J IJzenbeek steen- en cementleverancier 1751
Eelkje Bentes IJzenbeek geb 1741 HRL, ovl 9 apr 1828 HRL, huwt met Sijtze Drieses vd Zee, verkoopt een huis 1802; BS ovl 1828;
Hinke Clases IJzenbeek huwt met Sjoerd Taekes Schrik, beide van HRL, geproclameerd de 4-6 en getrout de 11 dec 1757; ovl 30 sep 1790, 58 jaar, wed. wijlen Sjoerd T. Schrik, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; begraven Nieuwe Kerk, regel 5, nr. 16, begraven 29 jul 1800; Reg. Begr Gr. Krk. HRL; H. IJ. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier:op Lyfrenthe vertoond f. 1452:0:0 (GAH650); kind: Mettje Sieuwerts(!) Schrik, ged 15 okt 1758 Westerkerk
Jan Sikkes IJzenbeek geb 4 mrt 1779 HRL, ovl 20 feb 1862 HRL, 1e huwt met Anna Stinstra, 2e huwt met Geertruida Oosterbaan op 28 apr 1831 HRL, koopman in 1855, olijslager in 1862, A 25 jun 1855 Wijnaldum, ovl wijk D-013, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid. 1819, id. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder bruidegom, 1821, id. bij D. Greydanus en C. Mollema, 1826, id. bij H.K. Plantinga en J. IJzenbeek, neef bruid. 1827, zv Sikke IJ, en Catharina Kloostra; BS huw 1819, huw 1821, huw 1826, huw 1827, ovl 1828, huw 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; eigenaar en gebruiker van wijk D-013, koopman, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk D-013; VT1839; Tzum, Sectie B, 1832: J. IJ. mede-eigenaar van perceel 804, legger nr. 242, Bouwland, grootte 13064 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie B, 1832: J. IJ. en mede-eigenaars van perceel nr. 806, 807, 808 en 809, legger nr. 242, Bouwlanden, grootte resp. 21057 m2, 10089 m2, 16939 m2 en 16449 m2, klasse onbebouwd resp. 3/4, 2/3, 4 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Tzum, Sectie C, 1832: J. IJ., Koopman, en mede-eigenaars van percelen nrs. 101 en 102, legger nr. 242, Bouwlanden, grootte resp. 14246 m2 en 13965 m2, klasse onbebouwd: beide 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 106, 108 en 109, Weilanden, grootte resp. 11508 m2, 11184 m2 en 25719 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 107, legger nr. 242, Bouwland, grootte 12582 m2, klasse onbebouwd 3; (Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 111, 112 en 113, legger nr. 242, Weilanden, grootte resp. 34667 m2, 19817 m2 en 17947 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 114a, 114b, 115, 116, 117, 118, 119 en 121, legger nr. 242, Weilanden, grootte resp. 4402 m2, 3600 m2, 6975 m2, 47416 m2 19314 m2, 14911 m2, 5094 m2 en 14591 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 4, 3, 3/4 (25, 75), 4, 5, 5 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 120, legger nr. 242, Bouwland, grootte 10915 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 129, 130, 133, 134, 135, 139 en 140, legger nr. 242, Weidlanden, grootte resp. 6291 m2, 895 m2, 10921 m2, 7881 m2, 19676 m2, 713 m2 en 2372 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 146, legger nr. 242, Boomgaard, grootte 1049 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 147, legger nr. 242, Huis en Erf, grootte 1214 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van percelen nrs. 168, 172, 174 en 177, legger, nr. 242, Bouwlanden grootte resp. 12962 m2, 4819 m2, 2014 m2 en 8892 m2, klasse onbebouwd resp. 1/2, 1, 1 en 1/2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Arum, Sectie A, 1832: J.S. IJ. en consorten, Koopman te HRL, eigenaars van perceel nr. 284, legger nr. 270, Laantje als Weiland, grootte 1290 m2, klasse onbebouwd 3; Arum, Sectie A, 1832: J.S. IJ., Koopman tot HRL, eigenaar van percelen nrs. 302 en 306, legger nr. 269, Tuinen, grootte resp. 550 m2 en 1160 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonsl. dl. ); id. van percelen nrs. 303, 304, 306, 310, 311, 312 en 313, legger nr. 269, Weilanden, grootte resp. 860 m2, 2960 m2, 860 m2, 23380 m2, 24460 m2, 11160 m2 en 10340 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2, 1, 4, 1/2 en 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van perceel nr. 316, legger nr. 269, Weiland, grootte 53610 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 332 en 332a, legger nr. 269, Weilanden, grootte resp. 940 m2 en 11400 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 335, 336, 337, 338 en 339, legger nr. 269, grootte resp. 13640 m2, 15880 m2, 18360 m2, 17170 m2 en 30960 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 2, 3, 2 en 4; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); id. van percelen nrs. 382 en 384, legger nr. 269, Weilanden, grootte rsp. 9050 m2 en 21390 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel ); J.S. IJ. eigenaar van perceel nr. 416 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, stalling, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 457 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van percelen nrs. 715 eb 716 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, resp. pakhuis en erf, huis en erf, resp. 210 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 726 en 727 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 280 en 147 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 1894 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 823, pakhuis, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 110. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 63-70 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. weiland, weiland, huis en erf, huis, plaiziertuin, weiland, bouwland, bouwland, resp. 30860, 22400, 2220, 80, 18030, 15220, 7610 en 25220 m2, klasse onbebouwd ?(67, 33), 3, 1, 1, 1, 2, 1, en 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van percelen nrs. 394-396 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. erf, tuin, water als bouwland, resp. 72, 820 en 1050 m2, klasse onbebouwd 1, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd : alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107/ 108); id. van percelen nrs. 475-481 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. pakhuis en erf, huis, olymolen, huis en erf, weiland, weiland, weiland, resp. 440, 400, 400, 450, 8070, 13060 en 15150 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, 1, 1, 2 en 2, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 36, 480, 27, nihil, nihil, nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 33-35 te Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. weidland, bouwland, bouwland, resp. 7560, 7420 en 19280 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 3, 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van perceel nr. 37 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, bouwland, 13220 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 40-43 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 14040, 13260 en 16680 m2, klasse onbebouwd resp. 2. 3, 3/4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atl. Barrl. dn HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 67-69 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 3350, 4130 en 7260 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 4, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 115); id. van percelen nrs. 72-74 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365. resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 144 90, 6950 en 16000 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3(33, 67), 2, en ?, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 115); id. van perceel nr. 385 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, bouwland, 10840 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 387-391 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 15790, 14890, 2330, 9060 en 16300 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 415 en 416 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, resp. 7520 en 13130 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120); id. van percelen nrs. 418-421 Sexbierum Sectie B, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 365, resp. bouwland, bouwland, bouwland, bouwland, resp. 1860, 21850, 23790en 10710 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 1, en 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 120)
Janke Klaases IJzenbeek geb 1791 HRL, huwt met Hendrik Klases Plantinga op 25 feb 1827 HRL, huw.afk. 11 en 18 geb 1827, dv Klaas IJ, en Sijtske Heins; BS huw 1827 geb 3 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sytske Heins
Janke Thomas IJzenbeek eigenaar van wijk A-157; gebruiker Broer R. de Vries, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-078, ijzerkramer; medegebruiker Jan de Breet, ontvanger der Domeinen, mevr. Battaard, 1814. (GAH204); geb 1781 ... , ovl 31 okt 1815 HRL, huwt met Jan Huidekoper, ook huwt met Gerlof Jacobs de Vries op 2 aug 1802 HRL, ijzerkramerse 1802-1810; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815, ovl 1846
Julia Catharina IJzenbeek geb 28 jul 1797, ged 22 aug 1797 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJzenbeek en Sietske Heins
Thomas Bentes IJzenbeek is waarschijnlijk dezelfde als Thomas K. (Thomas K. zou dan onjuist zijn); huwt met Maartje B. Bikker, levert bier 1754-1762, kind: Trijntje IJ, geb 1776 HRL; BS ovl 1843; ; huwt met Maartje B. Bicker, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 20 apr 1772
Trijntje IJzenbeek geb 24 okt 1775 HRL, ovl 27 sep 1843 HRL, huwt met Petrus Franciscus Battaardt, dv Thomas Bentes IJ, en Maartje Bikker; BS ovl 1843; reg attdv 1826-93; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-031; VT1839
Trijntje IJzenbeek ovl 21 okt 1790 HRL, oud 43 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Johan George Oswald en T. IJ., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad, en zijn getrouwd den 2 dec 1781
Henricus van IJzendijk oud 46 jaar, geb deventer en wonende te HRL. 1839, predikant Hervormde Gemeente, wijk A-040; VT1839
Sjoerdtie Iken oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-316; VT1839
Jan Gerryts Ikking huwt met IJttie Claases, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Poppe Imes zie: de groot
Antje Willems Imkes huwt met Cornelis Klaazen van Keulen, wonende te Terschelling; BS huw 1829
Antje Imkes huwt met Jan Glastra van Loon, kind: Klaasje Jans Glastra van Loon, geb 29 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Glastra van Loon, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Hessel Imkes zie: Dries
Durkje Ottes India ovl feb 1789 Sneek, huwt met Pieter Jurjens Ames; BS huw 1820, ovl 1821, ovl 1837
Sytske Jacobus Inia koopvrouw, wonende te Leeuwarden, verkoopt een huis in 1798
Inke geb 16 mrt 1800 HRL, ged 8 apr 1800, N.H., in onegt geb de vader is vlgs zeggen Anthoon Beer, corporaal; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Inkes kind: Inke, geb 16 mrt 1800 HRL; in onegt geb , de vader is volgs zeggen Anthoon Beer, corporaal; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bauke Innes geb 25 jun 1773, ged 6 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Inne Baukes en Grietje Johannes
Botte Innes huwt met Antje Jans, kind: Baukje Bottes, geb 30 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL
Cornelis Innes huwt met Tjitzke Klaases, kind: Klaas Cornelis, geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Inne Kornelis, geb 3 aug 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL
Fedde Innes zie: Wijga
Grietje Innes zie: Wijngaarden
Hendrik Innes huwt met Grietje Karels, kind: Engeltje Hendriks, geb 18 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Karel Hendriks, geb 1 dec 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL
Inne Innes zie: Wijga
Jetske Innes geb 1771 onder Almenum, ovl 13 mrt 1837 HRL, huwt met Wieger Cornelis vd Weide, koopvrouw in 1837, dv Inne Sjoerds en Japke ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1859; kind: Kornelis Wiegers, geb 18 may 1796, ged 25 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Inne Wiegers, geb 17 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Johannes Innes zie: Wijga
Minke Innes zie: van der Wey
Ruurd Innes zie: Wijga
Taekje Innes geb 1771 ... , huwt met Simon Gerrits, doet overlijdensaangifte van Andries Eelkoma; BS ovl 1811
Tjitske Innes zie ook: T. Ennes; huwt met Ate Folkerts, kind: Folkert Ates, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL
Trijntje Innes zie: de Vries
Aike Intes zie: Nijhof
Antje Intes zie: Hiemstra
Aukje Intes zie: Koestra
Christiaan Intes geb 28 aug 1800 HRL, N.H., ged 9 sep 1800, zv Inte Hendriks en Gerritje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1800
Douwe Intes geb 16 dec 1801 HRL, N.H., ged 29 dec 1801, zv Inte Hendriks en Gerritje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1801
Eke Intes zie ook: Heemstra; ged 20 apr 1767 Westerkerk HRL, dv IJnte IJpes en Tjietske Pieters; woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geertje Intes huwt met Sijtse Sakes, kinderen: Sake en Tijtje Sijtses, tweelingen, geb 30 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL; fichhes dopen Grote Kerk HRL
Grietje Intes geb 7 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Inte Hendriks en Gerritje Klaases
Grietje Intes zie: Nauta
Hendrik Intes geb 14 okt 1792, ged 30 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Inte Hendriks en Gerritje Klases
Hendrik Intes geb 28 jan 1810, ged 18 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Inte Hendriks en Janke Jelmers
Hendrika Intes geb 10 dec 1807 HRL, ged 27 dec 1807 HRL, dv Inte Hendriks en Hiske Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Inskje Intes geb 16 jan 1803 HRL, N.H., ged 30 jan 1803, dv Inte Rinses en Martje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas Intes geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Inte Hendriks en Gerritje Klaases
Liesbet Intes zie: Bleker
Mayke Intes Haye Jans Panneboeter en M. IJ., hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn getrouwd op den 29 daar aanvolgende
Wopke Intes zie: Bleeker
Jenne Intjes zie: Jenne Jentjes
Luitzen Inzes ovl voor 1829, huwt met Sara Alberts, kind: Reinder Luitzens vd Veer, geb ... ; BS huw 1828
Inte Ipers zie: Heemstra
Eerne Ippes komt van Go?nga, huwt met Rinske Jetses Roorda; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Romke Ippes zie: Butter
Trijntie Ippes huwt met Symen Hendriks, kind: Ipe Symens, ged 16 aug 1761 Westerkerk HRL
Abraham Isaacs zie: de Vries
Jacob Isaacs Abraham Samuel van HRL, ende Lysie Heymans van Lehr in Oost Friesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn Levij Jacobs en den coopman J.I., 6 nov 1790; ondertrouw HRL
Jacob Isaacs huwt met Rinske Boldewijns, beide van HRL, geproclameert 9, 16 en 23 en getrout den 25 nov 1755; kind: Sijbrigie Jacobs, ged 18 feb 1762 Westerkerk HRL, moeder als R. Boudewijns
Marijke Isaacs huwt met Johannes Collinga, kind: Feike Johannes Collinga, ged 1sep17 61 Grote Kerk HRL; huwt met Johannes Feikes Collinga, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr en de 3-11 en getrout de 19 mei 1761; kind: Catharina Joannes Kollinga, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL
Martha Isaacs huwt met Suffridus Teyma, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Salomon Isaacs zie: van Leer
Truike Isaacs Isaak Jans Faber als vader en voogd over deszelfs dogter T.I. op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); Donderdag den 24 jan 1799. de Raad ordinaris Vergadert zijnde hebben na voorafgegaan verzoek ter vergadering binnen gestaan, eene Commissie uit het Collegie van Brandmeesteren, bestaande uit de Burgers Huidekooper en IJ., Welke hunne te vreedenheid betuigden over de vlijt en vigilantie van de Manschappen in ''t algemeen Welke bij de Brandspuiten bescheiden waaren, behalven die van veele Burgeren en Ingezeetenen, Welke ter hulpe waaren toegeschooten, en wel Speciaal die der Burgers A:D. Cum Socius Schoorsteenveegers alhier betoond bij de Jongst ontstaane Brand, in het Pakhuis of de plaats, geschikt ter berging der Turf, voor de zoutkeet van de Coopman Jan Fontein, ter deezer Steede, Proponeerende ten dien einde, dat de Raad den Brandmeesteren geliefde te qualificeeren, om die manschappen welke hunne goede diensten ter Blussinge deezer gevaarlijke Brand, hadden aangewend, volgens een daar afgemaakte berekening van Brandmeesteren, behoorlijk te moogen beloonen, waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden, en geconcludeerd dit billijk voorstel gereedelijk te accordeeren, en de Brandmeesteren daar toe te qualificeeren des alle behoorlijke menagement omtrent dit Poinct in agt genoomen wierde hetgeen aan gedagte Commissie bij monde wierd gecommunicewerd. (GAH44)
Meyer Isaak M.I. en Judik Markus, beidevan HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Bruna Isaaks huwt met Samuel Reyser; BS ovl 1841
Elisabeth Isaaks zie ook: van der Mark; huwt met Harmanus Jurri?ns, kind: Jurri?n Harmanus, geb 13 okt 1772, ged 27 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Caecilia Hermanus, ged 13 dec 1768 Grote Kerk HRL, vader als Hermanus J.
Grietje Isaaks Willem Jans en G.I., laatst geproclameert op dato dezes 28 jun 1776 HRL, en toen getrouwd; kind: Wijpkje Willems, geb 8 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Willems, geb 17 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL
Jakob Isaaks J.I. van HRL, en Hendrina Jakobs van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende op vertoond getuigschrift van Amsterdam hier getrouwd
Jan Isaaks zie: Faber
Metje Isaaks huwt met Frans Alberts, kind: Isaak Franses, geb 26 sep 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Franses, geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Isak Franses, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL
Rients/Rienks Isaaks huwt met Hijke Rientses, kind: Jetske Rientses, geb 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; huwt met Hijlkien Rienks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei ende 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Isaak Rients, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R. ; kind: Jetske Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien R. ; kind: Rients Rientses, ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje Rientses
Sara Isaaks Isaak Philips en S.I., de eerste van HRL, en de andere van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 24 nov 1776 HRL, en vervolgens op het Stadhuys voor het Gerecht getrouwd
Abram Isacks zie ook: A.I. Roosen; huwt met Janke Pijters, kind: Antie Abrams, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL
Aaltje Isbrands ged 23 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Jsbrand Jochems en Knierke Hendriks
Elisabeth Isebrands huwt met Klaas Klaases, kind: Antje Klaases, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Hein Isebrandts ook als: Hein Harings; zie aldaar; huwt met Hiske Isebrandts, kind: Joukjen Heins, ged 15 may 1746 Westerkerk HRL
Aaltje Israel zie: Cats
Marcus Israel zie: Cats
Sierkje Itskes lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); geb 19 sep 1774, ged 11 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Itske Lourens en Antje Wybes
H.W. van Itsma burgemeester 1746-1759
Mevrou Itsma Albert Bruining, huwt met Christina Hendrina Tersoek, kind: Jacob Alberts Bruining, ged 8 mei 1757 Grote Kerk HRL, Mevrou I. Peet van t selve te willen zijn
Wybrandus van Itsma geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert behoorlijke burgereed in handen van pres. burg. P. Bretton, op10 sep 1746. (burgerboek); burgemeester 1750, ondertekent o. a. de aanstellingen van Rinse Jelles tot portier van de Kerkpoort en Pieter Sijbeda tot orgelist in 1750. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759)
Marijke Iversen huwt met Pieter vd Meulen; BS ovl 1858
Hans Iwerts huwt met Johanna Alberts, kind: Albert Hanses, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Beeltje Izaaks zie: de Vries
Jansje Izaaks zie: van der Sluis
Rachel Izaaks oud 72 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-038; VT1839
Rebecca Izaaks ovl voor 1827, huwt met Levy Jacobs de Beer; BS ovl 1826; Levij Jakobs van HRL, en R.I. van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en met attestatie vertrokken naar Leeuwarden om in den Echten Staat bevestigt te worden, gelijk aldaar voor den gerechte geschied is volgens adtestatie 21 jun 1774, get. A.W. Coulon, en G. van der Leyfiches hu Grote Kerk ha; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en R.I., en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Josephs de Beer en Mietje Jacobs, beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en Moses Salomons van Messel, beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat Mozes Levie is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn Levie Jacob en R.I. HRL den 12 mrt 1816
Salomon Izaaks S.I. en Froukjen Gombregts, Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rients Izacs huwt met Jetske Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2-9 en getrout de 16 aug 1761
Sybe Izacs huwt met Grijttie Welles, beide van HRL, geproclameerd de 23-31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762 in de Westerkerk
Antje Izaks zie: van Asperen