Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Albert Jaanes zie ook: Baantjer; ged 23 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jane Alberts en Janke Jans; A.J. ende Grietje Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Durks (?), deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Jaanes Geeven onderdanig te kennen Jan Gerrijts ordris korendrager en H.J., Borger binnen deze Stad, dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn Voorsr:bedieninge te transporteren oo de laastgenoemde, die zulx van herten is verlangende; welken transport evenwel zonder UEd:Achtb:consent niet kunnende geschieden, Zoo nemen de Supplntn:de Vrymnoedigheid haar mits dezen te addresseeren aan de Tafel van UEd Achtb:met gedienstig Verzoek UEd Achtb: gelieven gemelde overdragte te approberen en H.J. in plaatze van Jan Gerrijts aan te Stellen tot meede ordris Korendrager binnen deze Stad, oop Lasten, pligten profijtten en gehoorzaamheden daer toe Staende, quo facto etc:(was Getekend) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt H.J. tot ordinaris Roggedrager deeser Steede op lasten pligten profijtten en gehoorzaemheden daer toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende tot een geschenk in de armbusch de Soma van twintig Cargls:Actum den 31 aug 1757 (was Get:) Lourens Tabes (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr (Get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 31 aug 1757 heeft H.J. den Eed van getrouwigheid als ordris Roggedrager gepresteerd in handen van de Heer Presid:Burgemr L:Tabes en de twintig gls:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris, (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjeerdtje Jaanes zie: van Slooten
Thomas Jaanes zie: van Slooten
Cornelia Jaannes ged 25 okt 1764 HRL, dv Jaannes Pieters, en Tjitske Cornelis; doopregisters N.H. HRL 1764
Hein Jaans zie: van der Meulen
Hein Jaans H.J. van Almenum en Sietske Lieuwes van Achlum, hebben hunne laatste afkondiging gehad 30 jun 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Jetske Jaarda ovl voor 1838, huwt met Bouritius Fontein/Bochis Slothouwer; BS geb en ovl 1828, ovl 1837
Cornelis Jaarsma geb 1808 Nijkerk, ovl 7 mrt 1854 HRL, ongehuwd, bakkersknecht en bakker, zv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk C-016; oud 32 jaar, geb Oosternijkerk en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk C-016; VT1839
Grietje Jaarsma geb 1808 Nijkerk, ovl 30 dec 1858 HRL, 1e huwt met Adrianus Maas, 2e huwt met Hette Brouwer op 27 nov 1851 HRL, 3e huwt met Johannes Groenewoud, N.H., dv Harmen J, en Antje de Vries; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839
Harmen Jaarsma huwt met Antje de Vries, kinderen: Grietje, geb 1807 Nijkerk, Cornelis, geb 1808 Nijkerk; BS ovl 1854; 1858 overlijdens
Tjalling Jaayes ged 8 mei 1759 Grote Kerk HRL, zv Jaaye Tjallings en Grietje Klases
Dore Jackson van HRL, huwt met Harmen Woltering, soldaat onder ''t 2e Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, geproclameerd de 20-27 jul en de 3 en getrout met attestasie de 17 aug 1766
Grietje Jacob huwt met Ate Hoites op 5 jun 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Johan Hendrik Jacob J.H.J., granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, ende Aaltje Cornelis, beide van HRL, 26 jan 1788; ondertrouw HRL; J.H.J., Granadier in de comp. van Lt. Collonel van Burmania en Hiltje Cornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Cornelis Jacob(u)s zie: Bakker, Ferwerda, Koster, Vettevogel, 2x Wetzens
Johannes Jacob(u)s zie: Bemp, van Beuningen, Brouwer, Cleb?, Hoogerhuis, Kerkhoven, 2x Loensma, Metzlar, M?ller, Petraeus, Potting, Reinhart, Remp, Roodtje, Schoffelmeer, van Sloten, Timmerman, Tolsma, W?lter
Albert(us) Jacob(us) zie: de Boer, Conradi, Ploeg/Plog
Sytske Jacobes zie ook: van Beemen; Gerryt Hartman, Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende S.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Wetsen desselfs oom, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Gerrit Hartman, Corporaal in de comp. van Lt. Collonel van Burmania, en S. Jaobus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Albertina Gerrits Hartman, geb 27 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Gerrits Hartman, geb 10 jul 1810, ged 15 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Gerrits Hartman, geb 3 dec 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jan Gerrits, geb 26 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duisend Agt honderd en Veertien den Agttien sep is Overleden S.J. huisvrouw van Gerrit Hartman. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 20 dec 1814
Hiltje Jacobi geb 3 dec 1806 HRL, ged 21 dec 1806 HRL, ovl 6 jun 1835 HRL, schoolhouderse, dv Jacob J, en Anna Pansers; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1835
Jacob Jacobi geb 1776 ... , ovl 19 dec 1816 HRL, huwt met Anna Pansers/Panders, kinderen: Hiltje, geb 3 dec 1806 HRL, Joukje, geb 24 sep 1803 HRL, N.H., huw getuige bij J. Jacobi en J. Lanting, 1811, id. bij J. Gonggrijp en G.C. de Jong, 1811, stadsbode 1809-1811, doet overlijdensaangifte van Johannes Ovizand 1811, huw.get. bij G.E. Woetshoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), id. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, 1812, id. bij G.G.W. Faber en J.F. de Vries, 1812, id. bij Joh. Visser en S.S. Feikema, 1812, id. bij E. Prillevitz en S. Jacobi, broeder bruid. 1816, zv Jelle J. en Joukje Sipkes IJsbrandi; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, BS huw 1811, huw 1812, huw 1816, sch lett2j; eigenaar en gebruiker van wijk E-227, stadsbode, 1814. (GAH204); erven weduwe J.J. eigenaars van perceel nr. 1387 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 335, huis en erf, 128 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Jelle Jacobi geb 1744 Franeker, ovl 18 nov 1822 HRL, huwt met Eelkje Hendriks van Beemen op 8 nov 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 nov 1795, ook huwt met Joukje Sipkes IJsbrandi, stadsbouwmeester 1811, oud stadsarchitekt in 1822, kinderen: Sipkje, geb 1783 HRL, Jeltje geb 1786 HRL, Jacob J, geb 1776 ... ; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1811w afk, hu, ovl 1822, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1852; kind: Sipkje Jelles Jacobi, geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; eigenaar van wijk C-142, gebruiker is P. Janson, waagmeester, medegebruiker is D.J. Frimaeux, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-143, koffijschenker, eigenaar is Jurjen de Jong erven, 1814. (GAH204); J.J., bouwmeester, ende Eelkje van Beemen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door advokaat W.J. Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1795; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 55:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag den 27 jun 1799. Voorts wierde goedgevonden, de Bestedingen der Reparatien, aan eenige Stads Werken en gebouwen, zampt Reparatie aan de Trekweg van HRL tot half Leeuwarden, be bepaalen op Woensdag den 17 jul 1799 ''s namiddags te Twee uur, en ten dien einde navolgende advertentien, in de Leeuwarder en Bataafsche Leeuwarder Couranten te doen plaatzen; de Raad der Gemeente van de Stad HRL gedenkt door derzelver Gecommitteerden Publijcq bij de minst aanneemende aan te besteeden: 1mo eenige reparatie van Timmerwerk etc:aan de Tolhuizen en Bruggen aan de Trekweg van HRL tot half Leeuwarden Strekkende; 2de eenige Reparatie van Timmerwerk aan de Stadsbinnenwegs Bruggen en Tillen etc. ; 3 tio eenige reparatie van Timmerwerk aan de Stads gebouwen en andere Stads Werken als Bruggen etc. ; 4 tio het verwen der Stjulp, op de Bleek de Spijker als mede aan andere Stads Gebouwen; 5to het verwen van het Stadshuis van buiten, als mede van de Stads Schoolen; 6to het verwen van eenige Werken aan de Stads Zeewerken, zijnde van bovenstaande Percheelen, de bestekken te zien bij den Stads Biouwmeester J. J
Jeltie Jacobi oud 38 jaar, geb Embden, Dl, en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839
Jeltje Jacobi geb 4 sep 1785 HRL, ovl 14 mei 1836 HRL, huwt met Johannes Lanting op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26 May 1811, ondertrouw 15 May 1811, dv Jelle J, en Joukje Sipkes IJsbrandi; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1836, regattdv1826-93
Joukje Jacobi geb 24 sep 1803 HRL, N.H., ged 16 okt 1803, dv Jacob J, en Anna Panders dopen Grote Kerk HRL 1803
Lieuwe Jacobi heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Sipkje Jelles Jacobi geb 26 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Houkje S. IJ. ; geb 1783 HRL, ovl 23 feb 1852 HRL, 1e huwt met Simon vd Ley op 19 apr 1802 HRL, 2e huwt met Eliza Prillevitz op 6 jun 1816 HRL, huw.afk. 26 mei 2n 2 jun 1816, dv Jelle J, en Joukje Sipkes IJsbrandi; huw Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1816, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-041, 205; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-036; VT1839; Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en Izabella Benjamina Oudkerk Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon Elisa Prillevitz met Mejuffrouw S.J. Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en tachtig den Ses en twintig jun is Geboren Sipkje dv J.J. en Joukje Sipkes IJsbrandi. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mei 1816
Aafke Jacobs zie: Hibma, Kerkhoven
Aafke Jacobs ged 19 apr 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte Vrouw
Aefke Jacobs Aafke J. ende Dirk Jansen, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL; koomende voor de Bruit desselfs swager Jochum Jochums; huw.aang. HRL 1739; huwt met Dirk Jans, kind: Rinske Dirks, ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL
Aafke Jacobs ontvangt interesse 1740-1756
Aafke Jacobs geb 26 nov 1811 HRL, dv Jacob Halbes en Frouwkje Watses; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jacob Halbes en Froukje Watses
Aafke Jacobs huwt met Hendrik Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 20-27 Febr en getrout de 6 mrt 1757
Aagje Jacobs zie: van Dijk
Aegje Jacobs ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans; ged 24 mrt 1744 grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans
Aagie Jacobs huwt met Jan Beernd Volmers, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767; kind: Trijntje Jans, geb 24 jul 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL
Aaltje Jacobs zie: de Bruin, Faber, Heinsius, Kerkhoven, Koolstra, van Slooten, Smit, Veltman
Aaltje Jacobs huwt met Jan Jansen Brink op 18 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1813; Jan Jansen en A.J., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 03 mei 1806; ondertrouw HRL
Aaltje Jacobs ovl 29 okt 1813 Oldeboorn, huwt met Hendrik Douwes de Boer; BS huw 1820
Aaltje Jacobs ovl voor 1813, huwt met Lolle Gooytjes, in leven wonende te HRL; BS huw 1812; kind: Klaaske Lolles, ged 28xber (dec) 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Lolles, ged 16 okt 1760 Westerkerk HRL
Aaltje Jacobs huwt met Adolf Pieters Pas; BS huw 1814; huwt met Adolph Pietersz, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout den 17 mei 1767; kind: Francijntie Adolfs, ged 26 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL
Aaltje Jacobs huwt met Sipke Sakes; BS ovl 1812
Aaltje Jacobs geb 28 aug 1810 HRL, dv Jacob Jans en Margjen Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 28 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Margjen Gerrits
Aaron Jacobs Donderdag den 4 Janrij 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den navolgende Inhoud; Burgers ! Ter rescriptie op UWL missive onderdaar bijgevoegde Informatien betrekkelijk een Zeyl, gevonden ten huize van A.J., diend dat wij al weder ons genoegen betuigen over UL gedrag in deezen gehouden, en verders in het Geregte van HRL genoegzaam Vertrouwen Stellen dat hetzelve in deeze Zaak wel alle moeyte zal aanwenden tot verdere ontdekking van deeze Zaak, Waar toe wij aan UL:de Verzogte vrijheid zeer wel durven toevertrouwen, en niets anders van UL Verwagtende als het geene te doen, dat het Hoff en de Nederrechters ieder in de Zijne behoort te doen; Waartoe ons Verlaatende beveelen wij UWL in de bescherminge van God almachtig & verblijven. Leeuwarden den 5 jan 1798. (GAH43); Donderdag den 25 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde aan den Coopman A.J. op deszelfs verzoek weder te rug gegeeven een zeil onlangs bij hem uit huis gehaald, op Vehemente Suspicie, dat het zeeroof was, en zulks Wel uit Consideratie dat er volgens betuiging van den Fiscus geen onderzoek meer op konde werden gedaan. (GAH43)
Abe Jacobs van Witmaersum ende Bregtje Harmens van HRL, koomende weegens de brud Tjeerd Serps desselfs oom, 18 Apr 1750
Abel Jacobs waarschijnlijk een broer van Antie Jacobs; door Olphert Posthumus te Berlikum wordt ''rekening, bewijs en reliqua'' gedaan over de nagelaten kinderen van Jacob Cornelis Beidschat, zie ook: Olphert Posthumus; geneal. Dokter
Adam Jacobs ZIE; van Hoek
Adriaantje Jacobs zie: Schuitemaker
Age Jacobs ged 15 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ebbes en Doetje Andrijs
Age Jacobs Claes Freerks van Almenum ende Marijke Ages van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader A.J., 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; Alle Symens en Trijntie IJemes, beide van HRL, huw.aang. 17 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit A.J. ; huw.aang. HRL 1737; Freerk Jans ende Trijntie Siberens, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, komeende voor de Bruit A.J., pannebacker; huw.aang. HRL 1738
Albert Jacobs huwt met Gatske Tijssen, kind: Rinske Alberts, ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Alberts, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Albert Jacobs weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door A.J. bi Pieter Post verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106)
Albert Jacobs ovl voor 1815; wed. A.J. gebruiker van wijk G-282, gealimenteerd, eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. (GAH204)
Albert Jacobs geb 1797 ... , ovl 17 nov 1811 HRL, wonende te de op Schritzen, zv Jacob Alberts en ... ; BS ovl 1811; geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Jacob Alberts en Dieuwke Symons
Albert Jacobs huwt met Etje Claases, kind: Klaas Alberts Kamstra, geb 1779 ... ; BS ovl 1812
Albert Jacobs turfleverancier in 1754
Albert Jacobs geb 3 jan 1803 HRL, ged 18 jan 1803, N.H., zv Jacob Alberts en Hendrikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Albert Jacobs rentmeester van het weeshuis ontv f. 26:0:0 vd weesvoogden wegens verdiende weefflonen van Jan en A.J., 27 feb 1781. (GAH1112)
Albert Jacobs huwt met Meinsje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; A.J. ende Meintje Gerrits beide van HRL, koomende voor de Bruit Hendrik Everts, panneboeter te HRL, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Aafke Alberts, ged 8 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Alberts, ged 21 sep 1745 Grote Kerk HRL, en den 28 sep 1745 door de vader weeder Jacob (Alberts) Hernoemd; kind: Arjen Alberts, ged 20 okt 1743 Grote Kerk HRL
Albert Jacobs A.J. en Hendrikje Hendriks, beide alhier, komende wegens de bruid Beernd Hendriks desselfs goedbekende, 22 May 1751; huwt met Hendrikjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 May en den 6 jun 1751 en den 13 dito getrouwd
Albert Jacobs huwt met Sijke IJzaks, beide van HRL, geproclameert de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Jacob Alberts, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; kind: Duuwke Alberts, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Fokke Alberts, ged 13 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Michiel Alberts, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Alberts, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL
Aldert Jacobs (ook wel: Allert; 1796); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Ale Jacobs ged 15 sep 1750 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jansen en Janke Ales
Alef Jacobs ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jans en Janke Alefs
Alida W Jacobs zie: Domenij
Alle Jacobs huwt met Antje Oebles, kind: Magdaleetie Alles, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL
Andries Jacobs zie: Smit; (2x)
Andries Jacobs ovl voor 1815; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; wed. gebruiker van wijk A-232, gealimenteerd, eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Anna (E) Jacobs ; zie: de Bruin, Kerkhoven, Tolsma, 2x
Anne Jacobs turfleverancier 1744
Anske Jacobs zie: Dijkstra
Anske Jacobs zv Jacob Gerrits en Baukje Feddricks van Andla, huwt met Grietje Jetses Roorda; zie verder: Rinze Rintzies Roorda
Anskje Jacobs huwt met Ulbe Hendriks; BS huw 1816
Anthony Jacobs woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Anthony Jacobs A.J. en Wopkje Jans Roemer, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Reinder Jans, goede bekende, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Antje Jacobs zie: van Akkeren, Amerant, Brouwer, Ferwerda, Kuiper, Piebinga, de Vries, van der Zee, Vorstenburgh
Antie Jacobs ende Beinjamin Lenses, beide van deese Stadt, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Cobis Fransen; huw.aang. HRL 1737
Antje Jacobs ged 15 nov 1771 op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Antie Jacobs ged 31 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dv Jacob Sibrands en Neeltje Uilkes
Antie Jacobs huwt met Rinse Cornelis, kind: Lijsabeth Rinses, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Rinses, ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL
Antje Jacobs huwt met Jan Sjoerdts, kind: Jeltje Jans, ged 13 dec 1739 Grote Kerk HRL
Antje Jacobs ged 17 may 1744 Westerkerk HRL, dv Jacob Johannis en Antje Jans
Antje Jacobs ged 21 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Jacob Tjerks en Tjertje Douwes
Antje Jacobs ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Trijntje Jans
Antje Jacobs huwt met Jan Caspers, kind: Casper Jans, ged 11 feb 1749 Grote Kerk HRL
Antie Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Antje Jacobs Watze Jentjes van HRL. ende A.J. van Midlum, koomende voor de bruid Jan Hendriks, vertoonende de bruidegom een schriftelijke notule van ''s bruids vader tot consent in dit huwelijk, 21 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Watses, ged 19 nov 1743 Grote Kerk HRL
Antie Jacobs Geeft UEd:Achtb:met schuldige Eerbied te kennen A.J. Huisvrouw van Hendrik Reidhorst tot HRL dat door het overlijden van Eelkjen Jobs een Turfmeetsters bedieninge is Vacant geworden, Waer mee de Supplnte Seer gaerne soude sijn gebenificieerd ten dien einde sigh addresseerende aen UEd:Achtb:gedienstigh versoekende UEd:Achtb:gelieven haer supplnte aan te stellen tot meede ordrs Turfmeetster van deese Stad in plaats van de overleedene op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:)R:J:de Swart. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het Versoek, eligeert en nomineert mits deesen de supplnte A.J. tot meede ordrs Turfmeetster van deese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt, Actum den 14 May 1749. (:get:)A:Roosen(:onder stonde:)Ter ordtie van de Magistr:(:get:) abs:sec:R:J:de Swart:Gesw:Clercq (:Verder Stonde); Op heeden den 14 may 1749 heeft A.J. den Eed als Turfmeetster in handen van de Hr. Presid:Burgemr. A:Roosen gepresteerd /:onder stonde:/In kennisse van mij (:get:)abs:sec:secrts R:J:de Swart gesw:Clerck. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Hendrik Hendriks Reidhooft, kind: Sara Hendriks Reidhooft, ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL
Antje Jacobs ovl 23 jun 1803 HRL, oud 15 jaar; geb 8 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakob Gosses en Angenietje Christoffels
Antje Jacobs ovl 26 jan 1728 HRL, old 59 jaer; ovl 21 okt 1727 HRL, old 50 jaer
Antje Jacobs zie ook: Kuiper; Arend Lodewijks ende A.J., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 apr 1796; ondertrouw HRL
Antie Jacobs waarschijnlijk een zuster van Abel Jacobs; door Olphert Posthumus te Berlikum wordt ''rekening, bewijs en reliqua'' gedaan over de nagelaten kinderen van Jacob Cornelis Beidschat; gen. Dokter
Antje Jacobs ovl voor 1835 Leeuwarden, huwt met Jan Nieuwhoff; BS huw 1834
Antje Jacobs geb 8 mrt 1787 HRL, ovl 24 mrt 1821 HRL, huwt met Hendrik Harmanus van Rooyen op 25 mei 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1821; Hendrik van Rooyen en A.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Truike Hendriks van Rojen, geb 15 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL; geb 8 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Jakob Geerts en Joukje Freriks
Antje Jacobs ovl voor 1834 te Bolsward, huwt met Minne Sakes; BS huw 1833
Antje Jacobs huwt met Sije Tjeerds; BS ovl 1833
Antje Jacobs geb 1745 Achlum, ovl 3 apr 1829 HRL, huwt met Minne Jans Gleibakker, dv Jacob ... , en Antje ... ; BS ovl 1829; 1841 overlijdens
Antje Jacobs Hendrik Stiphout ende A.J., beyde van HRL, komende weegens de bruyd Allert Hayes, 28 Mrt 1744; huwt met Hendrik Stiphout, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 29 mrt en den 6-12 apr 1744 en getrouwt den 14 dito
Antje Jacobs Frans Adams ende A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs, 21 Oct 1747; huwt met Frans Adams, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 octob en de 5 Novemb 1747 en getrouwt
Antie Jacobs huwt met Jacob Hessels, beyde van HRL, geproclameerd den 25 mrt en den 1 apr en den 8 apr en den 15 apr 1753 getrouwdt; huw reg. N.H. HRL
Antje Jacobs huwt met Geert Krul, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 aug 1755; kind: Harmen Geerts, ged 17 jul 1759 Grote Kerk HRL, vader als G. Harmens; kin: Anskje Geerts, ged 3 mei 1763 Grote Kerk HRL
Antie Jacobs van HRL, huwt met Andele Folkerts, van Almenum, geproclam; de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; kind: Fettje Andeles, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Willem Andeles, ged 30 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Andeles, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Antie Jacobs huwt met Jan Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Antie Jacobs huwt met Harke Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1770; kind: Maayke Harkes, geb 11 mei 1772, ged 26 mei 1772 Grote Kerk HRL
Antje Jacobs huwt met Johannes Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk
Antoon Jacobs zie: Overzee, Tange
Arent Jacobs ged 30 okt 1743 Westerkerk HRL, zv Jacobs Arents en Lijsbet Corneelis
Arjen Jacobs zie: Tromp
Arjen Jacobs Geeft met schuldige eerbied te kennen Jan Roman binnen dese Stad wonagtig, hoe door ''t wegblijven van A.J. in leven turfdrager alhier, desselfs bedieninge is vacant geworden, waar mede hij geerne soude sijn begiftigt; Al waaromme sig bij desen aan Ued Achtb:komt addresceren met eerbiedig versoek Ued Achtb:gelieven hem supplnt in plaatse van A.J. tot mede ordrs Turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande q:f:etc, Was getekent P. Reidema 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeerd mits desen de persoon van Jan Roman tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads Actum den 13 jan 1738, (Was getekent), Junius Munter Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Tekst wordt niet vermeld. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Arjen Jacobs won. Lemmer 1799, alimentator
Aaron Jacobs huwt met Mietje Eliasar op 1 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; A.J. en Mietje Eleazar van Emrik, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, 16 nov 1805; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); 8e quartier, huisno. 8, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ate Jacobs huwt met Foekje Johannes op 23 mei 1802 HRL, N.H., kind: Jacob Ates, geb 4 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803
Aattje Jacobs geb 1 jan 1808 HRL, ged 26 jan 1808 HRL, N.H., dv Jacob Folkerts en Wytske Sjoukes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Attie Jacobs Geeft UEd:Achtb:met Eerbies te kennen Maartie Dirks ordris Turfmeetster binnen deese stad, dat de supplnte deese haaere bedieninge zeer gaerne zoude willen transporteeren aan A.J. wed Uilke Meels meede alhier ter steede, die zulx ook zeer is begerende en niet alleen in Staat, maar ook zeer benoodigt is voor haar en haare kinderen; ten dien fine zig addresseerende aan de tafel van UEd:Achtb:zeer gedienstelijk versoekende UEd: Achtb:gelieven gemelde A.J. in plaatse van Maartie Dirx aan te stellen tot meede ordris Turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtenen gehoorsaamheden als daer toe staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus(:get:R:J:de Swart gesw:Clercq; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnte A.J. tot meede ordris turfmeetster binnen deese stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armebusch de soma van vijftien Cargls: Actum den 13 Jan 1751 (:was get:) Hendr Schaaff (:onder stonde:) Ter Ordtie van de Magistr:(:get :/M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); op heeden den 14 Jan 1751 heeft A.J. den Eed als ordris Turfmeetster in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Hendr Schaef gepresteerd, nae als vorens in de arme Busch te hebben betaeld de somma van vijftien Cargls:Actum uts: In Kennisse van mij secrts:(:get:)M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; JACOBS, AUKE
Auke Jacobs weesvoogden bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiend loon van A.J., 6 sep 1791. (GAH1123)
Aukje Jacobs zie: de Boer
Auckien Jacobs ende Jelger Elias, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Ruyrd Robijns, seggende dat de moeder mondelinge Last hadde gegeven; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Aukje Jacobs Is op belijdenis des Geloofs Aengenomen en Gedoopt 20 nov 1767 Grote Kerk HRL, op de Zuyder haven
Aukjen Jacobs huwt met Hessel Wassenaar, kinderen: Jacob Hessels Wassenaar, geb 20 mrt 1759, en Zijtske Hessels Wassenaar, geb 2 mrt 1762, beiden ged 18 apr 1762 Westerkerk HRL
Aukje Jacobs ovl voor 1847, huwt met Johannes Boon; BS ovl 1846
Aukje Jacobs huwt met Beernd Harmens, beide van HRL, geproclam; de 22-29 mei en de 5 en getrout de 12 jun 1768 in de Westerkerk; kind: Harmen Berends, geb 18 feb 1774, ged 15 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pijttie Beernts, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Beernds, ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Auckien Jacobs ovl 5 mei 1685, 31 jaar, huisvrouw van Wybe Jans, + 1 kind, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
B.... Jacobs ; ovl ... mrt16 ... , Grootschipper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Barend Jacobs zie: Wijga
Bartele Jacobs zie: Noorman
Bartle Jacobs ovl voor 1840, huwt met Janneke Tjepkes Blok op 27 mei 1804 HRL, kinderen: Jacob Bartles, geb 13 sep 1809 HRL, Dieuwke Bartels, geb 23 jan 1807 Harl/Almenum, Trijntje Bartles, geb 23 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1809, BS ovl 1839, ovl 1870; kind: Jacob Bartles, geb 13 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Bartele Jacobs geb 18 apr 1800 HRL, ged 7 mei 1800, N.H., zv Jacob Bartels en Grietje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Bartle Jacobs ovl voor 1839, huwt met Doutje Haitsma; BS ovl 1838
Baudewiina Jacobs zie: Hibma
Bauke Jacobs zie: Elsinga
Bauke Jacobs ged 12 okt 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Baukes en Trijntje IJsbrandts
Baukje Jacobs zie: de Vries
Baukjen Jacobs ende Pieter Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 26 apr 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Jan Jansen; huw.aang. HRL. 1738
Baukjen Jacobs huwt met Beernt Jansen, kind: Jacob Beernts, ged 22 jul 1742 Grote Kerk HRL; Berent Jansen ende Baukien J., beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, komende voor de bruid IJpe Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Baukje Jacobs huwt met Jan Hinnes, kind: Bauke Jans, ged 21 jul 1767 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Baukje Jacobs ovl 24 nov 1727 HRL, old 44 jaer
Bauwkje Jacobs Rinze Gerrits en B.J. van HRL, getrout na voorgaande proclamatien, waar van de laatste geweest is 29 mrt 1772 HRL, en toen getrouwd
Berber Jacobs zie: Sjolkema; huwt met Harmen van der Berg, kind: Marijke Harmens van den Berg, geb 19 jan 1789, ged 3 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Magteltje Harmens van den Berg, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Harmens van den Berg, geb 25 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den drie en twintig nov is geb Teuntje dv Harmen van den berg en B.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Berber Jacobs ovl voor 1815; huwt met Jan Taekes Nijboer; BS ovl 1835; erven B.J. eigenaar van wijk F-154, gebruiker is Taeke Jans Nijboer, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)
Berber Jacobs gebruiker van wijk G-107, medegebruikers zijn Hendr. Weghuis, sjouwer, gealimenteerd, Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Berber Jacobs huwt met Hendrik Andries Paskum; BS ovl 1814
Berber Jacobs huwt met Teekle Sjoerds Hobma; BS ovl 1834
Berber Jacobs huwt met Sijbe Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 ja nuarij 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Jacob Siebes, ged 21 dec 1756 Grote Kerk HRL; kind: Sieuwe Sijbes, ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Zijbes, ged 26 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Berber Siebes, geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Sijbes, geb 4 okt 1774, ged 25 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Simons, ged 16 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als Simon J. ; kind: Antie Sijbes, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL
Berber Jacobs oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-131; VT1839
Berend Jacobs pottenbakker, burger te Dokkum op 6 mrt 1671, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Bouwe Jacobs zie: de Vries, Zoete
Bouwe Jacobs ged 31 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Claases en Rinske Jans
Bouwe Jacobs woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bouwe Jacobs ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk C-076, winkeliersche, eigenaar is M. Pettinga, 1814. (GAH204)
Bouwe Jacobs geb 15 feb 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, N.H., zv Jacob Bouwes, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1807
Bouwe Jacobs van Almenum, huwt met Minke Sickes, van HRL, geproclameerd de 19-26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761; kind: Jacob Bouwes, ged 21 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Duuwke Bouwes, ged 22 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Bouwes, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Catharina Jacobs zie: de Boer, Homburg, Kuipers, de Zwaan
Christjaan Jacobs huwt met Leena Claassen, kind: Elske Chrisjaans, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Geertruy Christjaans, ged 2 okt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Helena C.
Christina Jacobs huwt met Hans Everts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk
Christina E Jacobs zie: Coeze
Christina Jacoba Jacobs ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Jacob Johannis en Willemke Teunis
Christoffel Jacobs zie: de Vries
Cornelis Jacobs en Trijntie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 7 mai 1734 HRL, comende voor de bruid Roelof Jansen, desselfs schoonvaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Cornelis Jacobs Arent Lammerts ende Antie Cornelis, beyde van hier, huw.aang. 7 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd C.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Jacobs en Tettie Martens Mesdag, huw.aang. 14 mei 1735 HRL, welke personen voor den Geregte Sijn getrouwd; huw.aang. HRL 1735
Cornelis Jacobs ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Jacob Klaassen en IJttie Klaassen
Cornelis Jacobs ged 2 nov 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sakes en Antje Jochems
Cornelis Jacobs huwt met Dina Gerrijts, kind: Jacobus Cornelis, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL
Cornelis Jacobs weesvoogden betalen f. 28:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van Johannes Jacobs en C.J., 24 nov 1810 (GAH1142)
Cornelis Jacobs woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: f. 0:2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts:. -1:0 (GAH650)
Cornelis Jacobs zie ook: Zwart; C.J. ende Lijsbert Anthonius Overzee, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Anthony Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs Pieter Daniels ende Rigtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., goede bekende, 21 apr 1792; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs Arjen Gosses ende Teuntje Hoytes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest C.J., goede bekende, 18 apr 1789; ondertrouw HRL
Cornelis Jacobs huwt met Bautje Foekes, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Corneeliske Jacobs huwt met Freerk Pieters, kind: Jacob Freerks, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL
Corneliske Jacobs zie ook: Blaauw; geb 18 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Cornelis en Anskje Jans
Dieuwke Jacobs zie: Alberda, Fopma, Greidanus
Dieuwke Jacobs huwt met Haantje Klases Vormsma; BS huw 1813
Dieuwke Jacobs huwt met Dirk Jorrits vd Zee; BS ovl 1833
Dina Jacobs huwt met Jacob Jans, kind: Zijtske Jacobs, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs zie: Danser, Nieuwbuur, Smidt, de Vries, Vroegrijp
Dirk Jacobs Marijke Jacobs ende Jan Segers, beyde van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd D.J., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Dirk Jacobs ende Neeltie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid Gerrit Douwes desselvs broeder; huw.aang. HRL 1737
Durck Jacobs ged 4 aug 1769 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte Man
Dirk Jacobs huwt met Gertje Dijxsma, kind: Rinske Dirks, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Sijbbe Dirks, ged 3 sep 1741 Westerkerk HRL
Dirk Jacobs ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Dirks en Trijntje Corneelis
Dirk Jacobs ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbes en Fokeltje Jakobs
Dirk Jacobs Geeft met Eerbied te kennen Antonij Eises Backer binnen dese Stad dat D.J. is komen te overlijden, en daar door Vacant geworden desselvs bediening als sakkedrager alhier welke vacante post den supplnt geerne wenst te vervullen, adresseert zig ten dien einde aan de Tafel van UEd Agtb:gedienstig versoekende UEd:Agtb:gelieven Antonij Eises in plaats van Wijlen D.J. aan te stellen tot mede ordrs koorndrager binnen dese Stad op daar toe staande pligten en profijten, quo facto (:was get:) B: Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t versoek nomineert en eligeert mits desen de supplnt Antonij Eises tot mede ordrs korendrager binnen deese Stad op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheden, daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 22 jul 1748 (:was get) Simon Hiddema, (:onder stonde:)Ter ordtie van de Magistr:get:M:V:Idsinga. ; Onder stonde; Op Heden den 22 jul 1748 heeft Antonij Eises den Eed als ordrs rogdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr Hiddema (onder stonde). In kennisse van mij secrts (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jelle Gerrijts ende Janke Gerrijts beide van HRL, koomende voor de Bruit D.J., Rogdrager alhier desselfs steevader, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Jacobs zie ook: van Akkeren; D.J. en Japikjen Aukes Meyer, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Sintje Durks, geb 28 sep 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs Jan IJpes ende IJttje Claases, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs schoonbroeder D.J., 4 Apr 1744; Lammert Sijbrens ende Antje Claeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.J. desselfs swaeger, 1 Aug 1750; kind: Janke Durks, ged 16 nov 1749 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs Gerrit Gerrits ende Jeltie Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.J. desselfs oom, 10 May 1749
Dirk Jacobs huwt met Geeltje Hessels, N.H., kinderen: Geele Dirks, geb 24 feb 1810 HRL; Allert Dirks, geb 12 mrt 1807 HRL, Harmen Dirks, geb 9 mei 1803 HRL; Hessel Durks, geb 29 jun 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1807, 1810; kind: Geele Dirks, geb 24 feb 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Jacobs ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 280:13:0 terzake verdiend metzelloon, kwit. no. 31, ord. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 99:0:0 wegens arbeidsloon vd schuur op ''t kerkhof, kwit. no. 81, ord. 30 sep 1776. (GAH1060); id. f. 120:0:0 wegens het vloeren ve gedeelte van ''t kerkhof, kwit. no. 107, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); rentmeester van het weeshuis ontv f. 40:0:0 vd weesvoogden zijnde verdiende loon van Jacob Bouwes als metselaarsknegt bij D.J. en Sijtse Pieters, 19 jun 1781. (GAH1112)
Dirk Jacobs huwt met Tetje Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; D.J. ende Tijtje Clases beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs oom Jelke Jans, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Dirks, ged 31 okt 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Tijtje C. ; kind: Janke Durks, ged 29 mrt 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Tijtje Claases
Dirk Jacobs Hendrik Harmens ende Jeltje Jansen, beyde van HRL, komende weegens de bruid D.J. desselfs oom, 17 Apr 1745
Dirk Jacobs huwt met Sijtske Heerts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Jan Dirks, ged 8 nov 1764 in de Westerkerk te HRL, de moeder vermeld als: Sijtske Tjeerds; doopregisters N.H. HRL
Dirk Jacobs huwt met Sjoukje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 apr 1767 in de Westerkerk
Dirk Jacobs huwt met Marta Jans, beide van Leeuwarden, geproclameerd op drie aen een volgende Sondagen en getrout met Attestasie de 2 dec 1770 in de Westerkerk; kind: Jacob Dirks, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL
Doetje Jacobs ged 9 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jelles (ook: Jillis) en IJtje Johannes; Abelius Wiersma op ''t Lyf van D.J. waar af moeder is geweest Ytje Johannes, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: 100. :0 (GAH650); huwt met Abelus Wiersma, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768; kind: Jakob Wiersma, geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Abelus Wiersma, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Doetje Jacobs ovl 20 aug 1727 HRL, old 44 jaeren; ovl 15 okt 1803 HRL, oud 56 jaar
Doetje Jacobs ovl 4 okt 1757 ... , ontvangt lijfrente 1741-1757
Doetje Jacobs geb 1790 HRL, ovl 3 jul 1864 HRL; wijk F-245, ongehuwd, dv Jacob Teunis en Baatje Pieters; BS ovl 1864; geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters
Doetje Jacobs geb 7 mei 1810 HRL, dv Jacob Halbes en Frouwkje Watses; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 7 may 1810, ged 21 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacob Halbes en Froukje Watses
Doettje Jacobs huwt met Johannes Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk; kind: Jakob Johannes, geb 18 nov 1776, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Douwe Jacobs zie: Bakker, Cornel
Douwe Jacobs ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv Jacob Douwes en Janke Gerrijts
Douwe Jacobs Doris Bensonides en Marijke Wouters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid D.J., 30 May 1744
Douwe Jacobs D.J. ende Wytske Sipkes, beyde van HRL, komende weegens de bruid Hidde Sipkes, 11 Jul 1744; huwt met Wytske Sipkes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 jul 1744 en getrouwt den 23 Augustus; kind: Hiltje Douwes, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL
Eelkje Jacobs geb 1736 HRL, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Age Watses Zijlstra; BS ovl 1826, ovl 1858; huwt met Age Watses, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Rinske Ages, geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL; kind: Watze Ages, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Ages, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Rein Ages, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Eelkjen Jacobs Warner Hendriks en E.J., beide van HRL, komende wegens de bruid Pijter Jacobs desselvs broeder, 6 Nov 1751; huwt met Warner Hendrikx, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Novemb1751 en doen ook getrouwdt
Albert Jacobs ovl 8 aug 1727 HRL, old 93 jaeren
Eeuwe Jacobs zie ook: Kerkhoven; geb 22 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Pieters en Janke Eeuwes
Elias Jacobs geb 2 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tietje Kornelis; ovl 4 feb 1805 HRL, oud 18 jaar
Eliazar Jacobs woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: f. 0:4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts: . -2:0 (GAH650)
Elske Jacobs huwt met Lolke IJlstra; BS ovl 1849
Emme Jacobs Jan Huberts ende E.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hessel Poulus, 18 Oct 1749; huwt met Jan Huberts, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 okt en 2 Novemb 1749 en 3 dito getrouwdt
Emmetie Jacobs en Hendrik Beerns, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Marten Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Engeltje Jacobs zie: Nieuwland
Engeltie Jacobs ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hanzes en Trijntie Antonius
Engeltje Jacobs ovl 14 sep 1793 HRL, oud 20 jaar
Engeltje Jacobs huwt met Bauke Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 4 sep 1740 en den 11 okt getrouwt; Bauke Jochums ende E.J., beide van HRL, koomende voor de Bruit Doede Dirks van deese Stadt, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Etje Jacobs geb 11 dec 1808 HRL, N.H., ged 8 jan 1809 HRL, dv Jacob Alberts en Hendrikje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 11 dec 1808, ged 8 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Alberts en Hendrikje Johannis
Evert Jacobs ovl 23 apr 1728 HRL, old 68 jaer
Evertje Jacobs zie: van der Linde
eyt Jacobs huwt met Jeltje Olpherts, visserman te Ameland 1849, kind: Jan eyts Visser, geb 1809 Ameland; BS ovl 1849
Fanneke Jacobs huwt met Jan J. Daams; dopen Grote Kerk HRL 1808
Fedde Jacobs zie: Prins
Feikje Jacobs zie: de Boer
Feite Jacobs ged , samen met Fokeltie Jacobs, 4 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Jacob Joannis en Antje Feites
Vetje Jacobs ged 18 jan 1746 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claases en IJttje Sjouwkes
Fetje Jacobs ovl 25 nov 1727 HRL, old 40 jaer
Fettje Jacobs ged 9 dec 1751 Westerkerk HRL, dv Jacob Johannis en Antje Feikes moeder ook als F. Feites; huwt met Wouter Rutgers; BS ovl 1812; huwt met Wouter Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Antje Wouters, geb 15 sep 1774, ged 4 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 10 mrt 1776, ged 16 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 11 jun 1778, ged 23 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Wouters, geb 30 jan 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Wouters, geb 24 nov 1783, ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Fimke Jacobs zie: Visser
Foekje Jacobs zie: Kuiper
Foekje Jacobs huwt met Reinder Goverts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 Jannewari 1767; kind: Sjuwke Reinders, geb 30 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Reinders, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL
Fokeltie Jacobs ged , samen met Feite Jacobs, 4 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Jacob Joannis en Antje Feites
Fokeltje Jacobs begraven Kleine Kerk, Klein Kerkhof, regel 8, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fokeltje Jacobs Jan Sijbes en F.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid des selfs vaeder Jacob Dirks, 20 Jan 1748; huwt met Jan Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jan en den 4 Februa 1748 en doen getrouwt; kind: Dirk Jakobs, ged 25 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Sijbe Jacobs, ged 3 aug 1749 Grote Kerk HRL
Fokeltje Jacobs huwt met Dirk Arjens, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 okt 1758 in de Westerkerk; kind: Arrijen Dirks, geb 3 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Arien Dirks, ged 25 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Dirks, ged 6 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Dirks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Dirks, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL
Folkert Jacobs zie: Oosterbaan
Folkert Jacobs meester slotmaker 1749
Frans Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Frans Jacobs zie ook: de Vries; ged 11 aug 1767 Grote Kerk HRL, zv Jacob Fransen en Minke Allerts geb 1767 ... , ovl 5 jul 1811 HRL, huwt met Aaltje Gerrits de Vries, wonende te in de Kerkstraat 1811, in leven timmerman, kinderen: Anna Franses, geb 2 feb 1811 HRL, Minke Franses, geb 4 jul 1799 HRL, Minke, geb 23 aug 1806 HRL, Liekse Fransen, geb 1789 HRL, Hendrikus Franses, geb 20 dec 1803 HRL, Jacob Fransen dV(ries ?), geb 1795 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1806, 1810, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1817, huw 1829, ovl 1851, ovl 1858; wed. eigenaar van wijk G-079, gebruiker is Douwe Cleb?, bakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-164, gebruikers zijn Hendrik Tabes de Windt, smidsknegt, en Dirk Pieters de Vos, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-189, winkeliersche, 1814. (GAH204); kind: Anna Fransen, geb 20 feb 1810, ged 13 mrt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Franses, geb 16 nov 1794, ged 14 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Fransen, geb 10 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL
Franskje Jacobs geb 1798 Stavoren, ovl 23 mrt 1856 HRL, 1e huwt met Sjoerd Sipkes de Boer, 2e huwt met Piet vd Peppel, (gk), op 6 jun 1854 HRL, wonende te HRL, N.H., dv Jacob Reinders en Feikje Johannes; BS huw 1844, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-232, 242, 254
Frederik/Freerk Jacobs zie: de Bruin, Dodenhuis, Hingst
Freerk Jacobs huwt met Sibbeltje Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 mei 1757
Frederica Jacobs zie: Dodenhuis
Gabe Jacobs zie: Bakker; G.J. en Vokeltje Aukes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL; geb 24 jan 1777, ged 11 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tijtje Kornelis; kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, moeder als Fokeltje Obbes
Geertje Jacobs zie: Houtkoper
Geertje Jacobs Geeft met Eerbied te kennen G.J. huisvrouw van Jacob Joosten, Kleermaeker te HRL, en met deselve gesterkt, dat Jeltie Gerrits vrouw van Wopke Johannes haer toesegginge gedaen heeft om haer Turfmeetsters bediening waer te neemen, als UEd:Agtbaer heeden daer in geliefden te Consenteeren; de supplnte die Voordeeltie seer noodigh voor haar arm huisgesin weesende addresseerdt haar dieshalven mits deesen aen de Taefel van UEd:Achtbh:ootmoedigh versoekende UEd:Achtbh:gelieven te Consenteeren dat G.J. de bedieninge als Turfmeetster voor Jeltie Gerrits koomt waer te neemen, quo facto (:was get:) B: Dreyer; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accordeert ''t versoek ten Requeste gedagt, Steld mits deesen tot Substituit Turfmeetster aen de persoon van G.J. huisvrouw van Jacob Joosten, om die bedieninge Waer te neemen in plaets van Jeltje Gerrits huisvrouw van Wopke Johannes, mits doende den Eed van getrouwigheyt, Actum den 10 mrt 1749 (:was verteekent:)Lourens Tabes/:onder Stonde:)Ter ordtie van de Magistraet/:get:/abs:secrts R:J:De Swart gesw:Clercq; /:Lager Stonde:/; Op heeden den 10 mrt 1749 heeft G.J. den Eed van getrouwigheyt als Substituit Turfmeetstersche deeser Steede in handen van de Hr. Presid:Burgemr. L:Tabes gepresteerd, actum uts:(onder stonde) in kennisse van mij (:get:)abs:sec:R:J:De Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertje Jacobs geb 31 dec 1805 HRL, ged 25 jan 1806 HRL, N.H., dv Jacob Dirks en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806
Geertje Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zaake en voldaade van haar uitzetting uyt het Stadsweeshuys, kwit. no. 7, 3 jan 1764. (GAH1094)
Geertje Jacobs huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 Jannewari 1764
Geertruida Jacobs zie: Schaap, de Vries
Geeske Jacobs zie: Blesma
Geeske Jacobs ovl voor 1845, huwt met Dirk Pelsma; BS huw 1844, ovl 1865
Gellof/Gerlof Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 76:0:0 ter saake het leeveren van een vet koebeest, kwit. no. 9, 13 nov 1764. (GAH1094); 1763
Georgius Jacobs zie: van Blesma, Keil
Gerben Jacobs zie: Faber, van der Linden, Velthuis
Gerben Jacobs ged 25 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jansen en Janke Gerbens
Gerben Jacobs ged 22au1752 Grote Kerk HRL, zv Jacob Gerbens en Sjoertje Folkerts
Gerben Jacobs ged 29 sep 1757 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens; ged 22 jan 1756 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens
Gerben Jacobs G.J. ende Henderina Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruid Claes Beernts, 3 May 1749; huwt met Henderina Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwd in de Westerkerk
Gerbrand Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis ter sake 71/4 schouw turf en voor ''t bewerken: f. 35:7:0, 13 okt 1762. (GAH1092)
Gerlof Jacobs zie: de Vries
Gerryt Jacobs zie: Bruining, Haaksma, Zegeling
Gerryt Jacobs ende Trijntie Rinses, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, comende voor de bruid Rinse Pijters, desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Jacobs Pijter Rienks van Midlum ende Hinke Sibles van Almenum, huw.aang. HRL. 3 apr 1734 HRL; na noen, Comende voor de bruid G.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Jacobs Willem Willems van Middlum ende Jeltie Willems Van HRL, huw.aang. 14 9ber(=nov) 1733 HRL, komende Voor de bruid G.J., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerryt Jacobs Hendrik Tolner en Aagtje Sijtses, beyde tot HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff G.J. ; huw.aang. HRL 1737
Gerrit Jacobs huwt met Sijtske Jacobs, kind: Rense Gerrits, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL
Gerryt Jacobs huwt met Maartje Hendriks, kind: Hendrik Gerrijts, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrijts, ged 25 mei 1755 Grote Kerk HRL; kind: Marike Gerrits, ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL, moeder als M.H. Breedenbrugh; kind: Geertje Gerrits, ged 20 apr 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Maatje H.
Gerrit Jacobs Saake van der Mey als Curator over Hendrik Jacobs, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:12:0; in hetzelfde boek vermeld als Curator over G.J. ; (GAH650)
Gerryt Jacobs Remonstreert met alle reverentie Heere Adams, ordris Korendrager binnen deeze Stad; dat hij Suppliant om zijnen Ouderdom als anderssints gaarne Zoude Zien dat UEd:Achtb:hem van deeze bedieninge geliefden te ontheffen en dezelve te defereren op de persoon van G.J. Borger en inwooner dezer Steede, daer na van herten Verlangende en volkomen Capabel, presenterende ten dien fine zijn persoon zeer eerbiedig aan UEd:Achtbh:en Verzoekende Ootmoedig dat UEd:Achtbh:hem daer toe gelieven te qualificeren en aan te Stellen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende. C:f:etc:(was Getekend) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt G.J. tot meede ordris Koorendrager binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende in de armbusch twintig cargls:Actum den 14 nov 1757 (was Get:) Lammert Hauckema (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; G.J. heeft den Eed als Korendrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr L:Hauckema, en de twintig gls:in de armbusch betaald. deesen 14 nov 1757. In kennisse van mij Secretaris M:V: Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerrit Jacobs Lammert Jansen ende Martjen Andrijs beide van HRL, koomende weegens de bruid G.J., 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs G.J. van Kolhorn en Trijntje Andrijs van HRL, zijnde aangegeeven door een zedultje, 26 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Jacobs Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Gerryt Jacobs ovl 24 apr 1728 HRL, old 62 jaer
Gerrit Jacobs Klaas Pijtters ende Marijke Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder G. Ja., 14 Oct 1747; Frans Adams ende Antje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder G.J., 21 Oct 1747
Gerrit Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:8:0 weegens 16000 wortels door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 1, 6 dec 1730. (GAH1060)
Gerrit Jacobs meester ijzersmid 1745-1747; IJge Symons ende Sijtske Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd G.J., mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerrit Jacobs turfarbeider 1750; Geeven met eerbied UEd:Agtb:te kennen Jacob Willems turfdrager en G.J., Sleefmaker beide te HRL dat eerst gemelde wel geneegen was deese sijn bediening te transporteeren op laastgenoemde, dog buyten UEd:Agtb:consent zulx niet kunnende geschieden; soo adresseeren derhalven de supplnten haar mits deesen aen de tafel van UEd:Achtb:Ootmoedig versoekende UEd:Achtb gelieven G.J. in plaats van Jacob Willems aan te stellen tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto /:get:/B. Dreyer; /In margine Stonde:/ de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt G.J. tot meede ordrs Turfdrager binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de somma van twintigh Car gls:Actum den 15 feb 1747/:get:/Claas van der Brugh /:onder stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/M. van Idsinga; /:Verder Stonde:/ de twintigh Car gls:zijn door G.J. in de Armebusch Betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt gepresteerd in handen van de Heer Presid. Burgemr. van der Brugh, den 15 feb 1747 /:get:/M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 1 mrt 1752 over op Sebastiaen Kuin; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerrit Jacobs van HRL, huwt met Tjeerdtje Pieters, van Spannum, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en getrout den 4 Junij; G.J. van HRL. ende Tjeerdtje Pijtters van Spannum, koomende voor de Bruit desselfs broeder Pijtter Pijtters, en vertoonde een verklaringe van des Bruits vader Pijtter Sijlstra te Hennaard, 6 may 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Jacobs G.J. ende Sijtske Jogchums, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs swager Gerrit Jansen, 15 May 1751; huwt met Sijtske Jochems, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Saakie Gerriths, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Gerrits, ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrijts, ged 18 jun 1754 Westerkerk HRL
Gerryt Jacobs huwt met Acke Gerbens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765; kind: Jacob Gerrits, geb 31 mei 1773, ged 22 jun 1773 Grote Kerk HRL
Gerritje Jacobs zie: van der Linde
Gertje Jacobs ged 9 okt 1742 Grote Kerk HRL, dv Jacob IJdes en Aefke Sijberens
Gooitje Jacobs zie: Ploeg
Gooitzen Jacobs en Ytje Sjoukes, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, komende voor de bruyd Louw Teekes; huw.aang. HRL 1735
Gorryt Jacobs Jan Rincks onder Midlum ende Hijcke Scheltes onder Almenum, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd G.J., Cooltier; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gosse Jacobs zie: de Vries
Grietje Jacobs zie: Faber, Kerkhoven, 2x van Kleeft, vd Linde, Postma, Wassenaar, Wijga
Grietje Jacobs Den 15 Augi 1780 Sijn tot Ledematen deser gemeente Aangenomen Hans Hendriks Bosma Cherger aan de Zeedijk en G.J. met attestatie van HRL. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1780); May 1784 met attestatie vertrokken naar Pietersbierum. (lidmaten Nederlands Hervormd Tzummarum 1784)
Grietje Jacobs Vrijdag den 17 aug 1798. de Raad der gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, zijn de Turfmeetsters G.J. en Dina (=Alberdina Jans Hagers), de Weduwe van Kempen, ter zaake dezelve misbruik hadden gemaakt in ''t meeten der Turf, voor den Raad ontbooden en gecompareerd, en is de eerstgemelde agt dagen de bedieninge van haare post ontzegd, en de laatstgenoemde uit hoofde van haare betuiging haarer onkunde, ernstig gecorrigeerd, met serieuse bedreiging, dat in Cas zij zig aan dergelijke malversatien weder schuldig maakten, als dan na Exigentie van zaaken, ten ernstigsten te zullen worden gestraft. (GAH44)
Grittje Jacobs en Jan Ruirds, beyde van HRL, huw.aang. 24 may 1738 HRL, koomende voor de bruyd desselvs oom Hendrik Thomas; huw.aang. HRL 1738
Grytie Jacobs van Franequer, en Meile Symons van HRL, huw.aang. 17 sep 1735 HRL; komende voor de bruid eyse Douwes; huw.aang. HRL 1735
Grietje Jacobs ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Jacob Klaases en Tjitske Hendriks
Grietje Jacobs ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL, dv Jacob Sijbrands en Neeltje Uilkes
Gryttje Jacobs huwt met Lolke Beerns, kind: Trijntje Lolkes, ged 1 sep 1740 Westerkerk HRL
Grietje Jacobs ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Jacob Tjallinghs en Trijntje Jacobs
Grytje Jacobs ged 9 okt 1748 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Saakje Jochems
Grietje Jacobs ged 6 jun 1751 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jurres en Klaaske Claases
Grietje Jacobs ged 4 okt 1753 Westerkerk HRL, dv Jacob Jacobs en Grietje Gerbens
Grietje Jacobs ovl 13 nov 1788 HRL, oud 42 jaar; ovl 29 jul 1789 HRL, oud 10 jaar
Grietje Jacobs 32 jaar, huisvrouw van Elias Hannonis, + 4 kinderen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Grietje Jacobs huwt met Jacob van Keulen op 7 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Grietje Jacobs dienstbode en wonende te Groningen in 1834, kind: Tjietske, geb 2jan18 11 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1834; kind: Tjietske, geb 2 jan 1811, ged 15 jan 1811 Grote Kerk HRL, onecht
Grietje Jacobs ovl voor 1814, huwt met Jan Alderts, indertijd echtelieden te Leeuwarden; BS huw 1813
Grytje Jacobs Harmen Jansen, soldaat, ende G.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Theodorus Bensonides, 15 Feb 1749; huwt met Harmen Jans, soldaat, beyde van HRL, geproclameerd den 16-23 Februar en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwd; huw reg. N.H. HRL
Grytje Jacobs huwt met Harmen Segeling, beyde van HRL, geproclameerd den 14 jan en den dito 21 en 28 dito en den 15 Februarius 1753 getrouwdt; kind: Marijke Harmens Segeling, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Harmens Zegeling, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens Zegeling, ged 13 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens Zegeling, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL
Gryttie Jacobs huwt met Willem Willems, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den negentiende okt is Geboren Douwe, zv Gosse Douwes en G.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 mrt 1816
Grietje Jacobs huwt met Gosse Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 August en getrout de 2 7 ber (= september) 1770
Gijsbert Jacobs zie: de Boer
Hans Jacobs Pijbe Jacobs ende Pijtje Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3may17 38 HRL, koomende voor de Bruit H.J., desselvs Broeder; huw aang. HRL 1738
Hans Jacobs huwt met Vrouwkje Haeitses, kind: Joeke Hanses, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Hans Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Hans Jacobs ged 14 feb 1764 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hanses en Trijntie Anthonijs
Hans Jacobs zie: van der Sluis; oud 49 jaar, geb Noorwegen en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk F-110; VT1839
Hans Jacobs woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Jacobs huwt met Baye Kramer, zeeman te HRL 1843; BS ovl 1843
Harmen Jacobs huwt met IJtskie Jeltes, kind: Willem Harmens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Harme Jacobs geb 12 aug 1791 HRL, inschrijfnummer 1905, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Harmen Jacobs H.J., soldaat in de comp. van Lt. Coll. van Till, ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Witting, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; H.J., soldaat in de compagnie van Lieut. Collonel van Till en Dirkjen Jansen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Jakob Harmens, geb 14 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL
Harmen Jacobs turfleverancier en turfarbeider 1803
Hartog Jacobs ovl voor 1841, huwt met Roosje Marcus op 21 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 sep 1794, kind: Arn Hartog, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1814, ovl 1840; vrouw H.J. gebruiker van wijk G-092, eigenaar is Jacob van Royen, 1814. (GAH204); H.J. ende Rooske Marcus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Adam Hartog, goede bekende, 6 sep 1794; ondertrouw HRL; H.J. en Rooske Markus. Jooden, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 sep 1794 en zijn getrouwd ten zelfden dage; 8e quartier, huisno. 84, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haye Jacobs zie: Terpstra
Haye Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 8:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Haye Jacobs van Midlum, huwt met Sjoerdtje Baukes, van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie de 31 mrt 1765; kind: Jacob Hajes, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL
Hedzer Jacobs zie: Visser
Heere Jacobs HEERE (1750), HEERT (1769); Heert J., ged 27 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Heerts en Marijke Sikkes; weesvoogden bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.J. als timmermansknegt gewerkt hebbende, 27 jun 1785. (GAH1117)
Heike Jacobs zie: Weyer
Heintje Jacobs huwt met Jurjen Andries de Wit; BS ovl 1854
Helena Jacobs zie: van der Put
Hemkje Jacobs geb 1761 ... , ovl 4 jun 1811 HRL, huwt met Klaas Poppes Torenbeek, wonende te op de Vijver in 1811; BS ovl 1811; 1830 overlijdens; Claas Foppes ende H.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Everts, goede bekende, 16 okt 1790; ondertrouw HRL
Hendrik Jacobs zie: Kuipers, Schippers, Schoonhoven
Hindrik Jacobs Extract uit het Doop Prothocol gehouden bij de Predikant der Hervormde Gemeente van de Wildervank en thans bevindende ter Griffie van dezelve Gemeente. In het Jaar Een duizend zeven hondert vijf en tachtig den vijftienden nov is ged Klasien dv H.J. en Rikze Hendriks. Afgegeven door den Schout van de Gemeente Wildervank den 16 Mei 1800vijftien
Hendrik Jacobs ende Sibbeltie Dirks, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Marten Dirks, desselvs broeder; huw aang. HRL 1738
Hendrik Jacobs ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hendriks en Trijntie Romkes
Hendrik Jacobs geb 4 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jelles en Aaltje Rinses
Hendrik Jacobs Saake van der Mey als Curator over H.J., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 4:12:0; in hetzelfde boek vermeld als Curator over Gerrit Jacobs; (GAH650)
Hendrik Jacobs Exhiberen met alle Eerbiedigheid H.J., ordris turfdrager en Tjerk Janzen, Borger dezer Stede, dat de eerstgemelde wel genegen Was zijn bedieninge te transporteren op de Laastgenoemde, welke Zulx van herten is Verlangende. Addresseren haar ten dien einde aan UEd:Achtbh:met ootmoedig Versoek dat Tjerk Janzen in plaatze van H.J. mag worden aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staende; quo facto etc (was get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt Tjerk Jansen tot meede ordris Turfdraeger binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheit en betaelende tot een Geschenk in de Armbusch twintig Cargls Actum den 12 may 1756. (was Getekend) Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit en heeft de Twintig Gls in de armbusch betaeld, Coram Praeside Buma den 12 may 1756 In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Jacobs Foppe Pieters ende Trijntje Jacobs, beide van HRL, komende de fiscael Wiarda dewelke verklaerde dat de bruidegoms vader in ''t huwelijk consenteerde en comende voor de bruid desselvs broeder H.J., 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Jacobs Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen Karst Pieters burger alhier, dat hij supplnt voormaals als meede ratelwagt binnen dese Stad is aengestelt geworden, en nu wederom die bedieninge op de persoon van H.J. varendsgesel (daer toe bequaem), zoude willen overdragen, waertoe de supplnt UEd:Achtb:toestemminge bij dese versoekt, en onderdaniglijk begeert dat UEd:Achtb: voorsr. H.J. in plaets van hem tot meede Ratelwagt deeses Stad komen aen te stellen, op Lasten pligten profijten daertoe staende; waerop de supplnt een gunstig appontenement verwagt, quo facto etc, Requisitus, (was get), R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt H.J. tot meede ordrs ratelwagt binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit, Actum den 14 sep 1739, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 14n sep 1739 heeft H.J. den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma gepresteert. In kennisse van mij secrts, (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelwagt op 7 feb 1753 over op Sijbe Janz; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Jacobs Jan Hansen en Antje Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.J. des selfs swaeger, 5 Aug 1747
Hendrik Jacobs Sijne Jansen en Yttje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder H.J., 28 dec 1743
Hendrik Jacobs H.J. ende Wipkjen Jans, beyde van HRL, komende wegens de bruyd des selfs broeder Jan Jansen, 12 Nov 1746; huwt met Wijpkjen Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Novemb en de 4 desemb en doe ook getrouwt
Hendrik Jacobs huwt met Aafke Jacobs, beide van HRL, geproclameert den 20-27 Febr en getrout de 6 mrt 1757
Hendrika Jacobs zie: Posthuma; (2x)
Hendrikje Jacobs zie: Postma
Hendrikje Jacobs Jan Hendriks van HRL. ende H.J. van Bolswardt vertoonende de bruidegom een attestatie van des bruids vader tot zijn consent gelijk meede in persoon accordeerde de bruidegoms vader dit huwelijk, 22 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hendrikje Jacobs ovl 9 feb 1793 HRL, oud 57 jaar
Hendrikje Jacobs geb 1776 ... , ovl 1 jun 1817 HRL, huwt met Sjouke Rommerts; BS ovl 1817
Hendrikje Jacobs geb 27 feb 1809 HRL, N.H., dv Jacob Jelles en Aaltje Rinses; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 27 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jelles en Aaltje Rinses
Hendrina Jacobs zie: Steensma
Hessel Jacobs zie: de Zwaan
Hessel Jacobs Andrijs Hessels ende Aukjen Hessels, beyde van HRL, komende wegens de bruyd haar vaeder H.J., 12 Mrt 1746; gemeentebestuur betaalt aan H.J. d''summa elf gld:4 St:ter Saake knopen door hem ten behoeve van ''t weeshuys gelevert ordtie quit. no. 5 26, 01 en 1734. (GAH1064)
Hester Jacobs Voor Wulphert van Ginkel J. Z:openbare Notaris, residerende te Veenendaal, Canton Rhenen, Provincie Utrecht, en voor de hierna te noemen Getuigen, Compareerden Abraham Hymans Koopman en H.J. Echtelieden, wonende te Veenendaal, in het voornoemde Canton, Zijnde Zij vrouwe tot het passeeren en teekenen dezes, door haren gemelden man geauthoriseerd. en verklaarde Zij Comparanten hunne formeele en uitdrukkelijke toestemming te geeven, dat haar lieder dochter Mietje Abrahams, geb te Alphen, in de maand aug des jaars zeventien honderd vier en negentig, thans wonende te HRL, in Vriesland, een Huwelijk aanga, in den vorm en met de plechtigheden in Zoodanig geval vereischt wordende, met den persoon S. Salomon de Jong, Koopman en Winkelier, wonende te HRL voornoemd. Waar van Acte Gedaan en gepasseerd te Veenendaal 1816
Hette Jacobs H.J. van Franequer ende Gerritje Clases van HRL, koomende weegens de bruid Claes Gerrits desselvs vader, 26 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hibbe Jacobs huwt met Wytske Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 mei en getrout de 1 jun 1760
Hidde Jacobs ged 23 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Jacob Jans en Janke Ales
Hidde Jacobs ged 30 okt 1757 Grote Kerk HRL, zv Jacob IJpes en Wijpkien Hiddes
Hylke Jacobs huwt met Baukje Dirks op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; H.J. ende Baukjen Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Dirks, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Fetje Hijlkes, geb 19 aug 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Hylke Jacobs hm ... , kind: Maria Faber, geb 1767 Makkum; BS ovl 1847
Hylkjen Jacobs ende Anne Sijtses, beide van HRL, huw.aang. 31 may 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Geert Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Anne Zijtses, kind: Jacob Annes, ged 18 nov 1742 Grote Kerk HRL
Hielkje Jacobs zie ook: Zoete; geb 20 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Bouwes en Aaltje Nuttes
Hyltje Jacobs zie: de Boer
Hiltje Jacobs zie: de Bruin, Jacobi, van Slooten, de Vries
Hiltje Jacobs huwt met Broer Fongers, kind: Jacob Broers, ged 28 jan 1741 Westerkerk HRL
Hiltie Jacobs Douwe Alberts ende H.J. beide van HRL, komende voor de bruid Govert Reinders, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hiltje Jacobs Jacob Cornelis ende Aukjen Ynses, beyde van HRL, komende weegens de bruidegom desselfs moey H.J. en wegens de bruid deselfs moeder Weltje Wopkes, dit met aprobatie van de Volle Magistraat, 13 Mrt 1745
Hinke Jacobs zie: van der Helm
Hinke Jacobs ovl 25 feb 1794 HRL, oud 45 jaar
Hiske Jacobs zie: Wip
Hiske Jacobs ovl voor 1812, huwt met Cornelis Alberts, indertijd echtelieden te Sneek; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1852
Hiske Jacobs Leender Jansen ende H.J., beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder Jacob IJdes, 5 dec 1744; huwt met Leendert Jansen, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 desember 1744 en doen ook getrouwt
Hitje Jacobs ged 13 nov 1755 Westerkerk HRL, dv Jacob Jansen en Janke Ales
Holkje Jacobs en Jan Jansen Schoonebeek, beyde van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende Voor de bruyd Jacob Arents, desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Hotze Jacobs zie: Reinhart
Hotske Jacobs huwt met Albert Jans; BS huw 1815; de Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen, dat de Huwelijks afkondigingen van Frans Dassel oud vijf en twintig Jaren, Werkman geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Anna Roelofs, en: Aaltje Alberts, oud drieëntwintig Jaren, dienstbaar, geb te Workum, wonende te HRL, laatst te Midlum, Meerderjarige dv Albert Jans en H.J., Op twee onderscheiedene Zondagen als op den sesentwintigsten feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalf uuren voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. Albert Jans en H.J., egtelieden hebben op huiden den 6 Novemb. 1791 alhier hun kind, geb te Workum den 19 okt 1791 laaten doopen met de naam Aaltje. de President Burgemeester der Stad Workum den 6 Februay 1815
Houkje Jacobs zie: Bonnema
Ids Jacobs huwt met Pietje ... , kind: Jacob Idses de Boer, geb 1751 Ried; BS ovl 1827
Ydske Jacobs van HRL, en Abe Harmens, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende voor de bruid Pieter Dobarias; huw.aang. HRL 1736
Idtske Jacobs Jan Tjeerds en I.J., beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Ruird Jacobs, 18 dec 1745; huwt met Jan Tjeerds, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1745 en den 2 januar 1746 en doe ook getrouwt
Idtske Jacobs zie ook: Sijbrigje Jacobs; huwt met Romke Heerkes, kind: Tjiske Romkes, geb 7 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Romkes, geb 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL
Iebeltje Jacobs huwt met Oeds Daniels, wonende te Augustinusga; BS huw 1840
Ienskje Jacobs huwt met Wobbe Hoitema; BS ovl 1834
Imke Jacobs ged 9 apr 1758 Westerkerk, zv Jacob Ymes en Geeltje Sjoerdts; huwt met Johannes Piebes op 25 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk 24 mei 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Iemkje Jacobs zie: Zijlstra
Ingena Jacobs zie: Hannema
Jaapje Jacobs zie: de Jong
Jaapje Jacobs Jacob Jarigs ende J.J., beyde van HRL, huw.aang. 16 feb 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Oom IJsbrant Cornelis; huw aang. HRL 1737; huwt met Jacob Jarighs, kind: Jarigh Jacobs, ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jarigh Jacobs, ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL
Jaapje Jacobs ovl 27 dec 1805 HRL, oud 78 jaar
Jaapje Jacobs Hessel Jarigs en J.J. beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Freerk Lolkes, 9 May 1744; huwt met Hessel Jarigs, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May en getrout de 26 dito 1744; Hidde Sipkes ende J.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Freerk Lolkes desselfs steevaeder, 11 Jan 1749; huwt met Hidde Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 janrij 1749 en doen ook getrouwdt; Remonstreert UEd:Agtb:met verschuldigde Eerbied Trijntie Hendriks meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad dat sij met approbatie van de Diaconen der Gereformeerde gemeente alhier en door wien sij wert gealimenteert; vermits haeren Hoogen Ouderdom seer geneegen is haer turfmeetsters bedieninge over te draegen aen J.J. Wed:Hessel Jarigs in HRL, sijnde een vrouspersoon daer toe bequaem en die sulks meede is verlangende, dogh sulken transport niet kunnende geschieden sonder consent van UEd:Agtb:Soo versoeken de supplnten beyde seer ootmoedigh UEd:Achtbaerheeden consent en approbatie in deese overdragte en dat alsoo gemelde J.J. door UEd:Achtbh:tot meede ordrs turfmeetster deeser Steede mach worden benoemt en aengesteld, op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daar toe staande, onder praesentatie om den Eed daar toe staende te praesenteeren in handen van UEd:Achtb:quo facto etc:/:get:/ H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek, nomineert en stelt mits deesen tot ordrs turfmeetster de mee supplnte J.J., op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyt, en tot een geschenk in de Armebusch tellende de soma van twintigh car gls:Actum den 16 aug 1747. (was get:en onder stonde): Lourens Tabes, Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 19 aug 1747 heeft J.J. den Eed van getrouwigheyt gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes en de twintigh car gls:in de Arme busch betaeld (onder stonde:) In kennisse van mij secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs zie: Hingst, Jacob, Kerkhoven, Nontjes, Oosterbaan, Peen, Postma; Prior, Schotanus, Weever, 2x de Zwaan
Jacob Jacobs Den 8. 15. en 22 Febr:zijn onverhinderd in onze Hervomrde kerk afgekondigd, gelijk ook blijkens vertoond getuigschrift, te HRL J.J. alhier en Trijntje Jelles van HRL, die den 22. Febr:in den Huwelijken Staat alhier zijn bevestigd. (in vent. nr. 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Jacob Jacobs ged 11 apr 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Dirks en Maatje Hendriks
Jacob Carel Jacobs ged 12 apr 1750 Westerkerk HRL, zv Jacob Karels en Saara de Haan
Jacob Jacobs ged 28 sep 1751 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jacobs en Janke Annes
Jacob Jacobs huwt met Janke Annes, kind: Ake Jacobs, ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 28 sep 1751 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, zv Jacob Hessels en Jeltje Riens de vader ovl
Jacob Jacobs ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL, zv Jacob Jacobs en Grietie Gerbens
Jacob Jacobs Remonstreert met behoorlyke eerbied Isac Roosen Borger binnen deze Stad, dat by de aanstellinge Van desselvs soon Abraham Izaacs Roosen tot ordris:Smidskoolmeter dezer Stede, het UEd. Achtb. heeft geliefd, geduirende desselvs minderjarigheid den Suppliant tot de Waarneminge van die functie te qualificeren, gelyk den Supplnt:dan ook tot dees tijd toe zig daar inne na Vermogen heeft gequeeten, en daar in gaarne zoude voortgaan zoo hij niet tot zijn leedwezen ondervond, dat de exercitie Van dit Werk te onereus is voor een man Van Sijne jaaren; het welke oorzaak is dat den Suppliant de Vrymoedigheid neemt, in zijne plaatze aan UEd. Achtb. voor te Stellen de persoon van J.J., borger binnen deze Stad, dewelke door zijne jongere jaaren daar toe veel capabeler is dan den Suppliant, en hier toe van herten inclinerende:Verzoeken ten dien einde beide zeer gedienstig dat UEd. Achtb. J.J. in plaatze van Izaac Roosen (geduirende de minoriteit van desselvs Soon) gelieven te qualificeren tot de Waarneminge Van ''t Smidskoolmeeten binnen deeze Stad. requisitus (get:)S:Rienstra; in margine Staat; de magistraat accorderende het Versoek, Authoriseert mits dezen J.J. tot de Waarneminge van ''t Smidskoolmeten, geduirende de minderjarigheid van Abraham Izaacs Roosen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 jul 1759. (was get:) Hendrk Schaaf onderstonde, ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs:sec:. ; Lager Stonde; Op dato heeft J.J. den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff; in kennisse Van my gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs Exhibeert met alle eerbied Ypke Siccama mede ordris Korendrager en J.J., borger binnen deze Stad; dat de eerstgemelde wel genegen was deze syne bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, die daar mede zeer Verheugd Sioude Syn; dog deze Suppliantens pogingen dezen aangaande ydel zynde aangezien UEd Achtbh:consent en approbatie in dezen wort gerequireerd, sonder ''t welke deze en diergelijke transporten geheel kragteloos en vernietigd worden; Soo nemen dezelve de Vrymoedigheid by dezen te naderen tot de tafel van UEd Achtbh, met Ootmoedig Versoek dat UEd Achtbh op desen favorable gelieven te disponeren, met der Suppliantens Versoek te accorderen, en J.J. in plaatse van Ypke Siccama aan te Stellen tot mede ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, quo facto etc (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt J.J. tot mede ordris Korendrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de armbusch twintig Cargls, Actum den 29 sep 1755 (get:) S:B: Bosscha, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 29 sep 1755 heeft J.J. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen Van de Hr Presid:Burgemr Bosscha en in de Armbusch betaald twintig Cargls; In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs ovl 31 mrt 1794 HRL, oud 74 jaar
Jacob Jacobs zie ook: Nontjes; J.J. van Wijnaldum en Marijke Jochums van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 sep 1808; ondertrouw HRL
Jacob Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:15:0 wegens geleverd boendergoed, kwit. no. 17, nov 1773. (GAH1104); id. f. 27:13:0, ord. no. 17, 1774. (GAH1105); id. f. 16:13:0 voor geleverde luiwagens, ord. no. 18, 1775. (GAH1106); id. f. 19:8:0, kwit. no. 4, 10 mrt 1778. (GAH1109)
Jacob Jacobs turfarbeider 1755-1762, turfleverancier 1749; Remonstreert UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen Klaas Doedes ordris turfdrager binnen deze Stad, dat hij Suppliant wel genegen was deze bedieninge te transporteren op J.J., een persoon daar toe capabel en toe sulx in inclinerende; Addresseren haar dieshalven aan de tafel van UEd:Achtb:instantelijk versoekende dat gemelde transport werde geapprobeerd en de meede Supplnt J.J. in plaatse van Claas Doedes werde aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profyten, en gehoorsaamheid daar toe Staande quo facto etc:get:S: Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraat gehoord het versoek nomineert en eligeert mits desen de persoon van J.J. tot ordris turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den eed van getrouwigheid. en betalende in de armebusch twintig Cargls. Actum den 25 sep 1752/was get:/Harms Siccama/onderstonde/Ter ordtie van de Msgistr abs:sec: S:Rienstra; /Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside H:Siccama en heeft de twintig gulds in de armebusch betaald In kennise van mij gesw: Clercq abs sec S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Jacobs rentmeester van het weeshuis ontv f. 35:16:8 vd voogden weegens verdiende weefloonen vd weesjonge J.J., 30 nov 1779. (GAH1110)
Jacob Jacobs J.J. ende Saakjen Jocchums beyde van HRL, komende weegens de bruid Jocchum Meyes desselfs vaeder, 11 Apr 1744; huwt met Saakje Jochums, beyde van HRL, sijn geproclameerd 12, 19 en 26 apr en getrouwt den 25 May 1744; kind: Grijtje Jacobs, ged 9 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Jacobs, ged 20 dec 1746 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs huwt met Pijtje Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb 1752 den 28 dito getrouwdt; kind: Riemke Jacobs, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs huwt met Jantje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en 6 en getrout de 8 nov 1768
Jacob Jacobs J.J. ende Grietie Gerbens beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Lieuwe Alles, 13 dec 1749; huwt met Grietje Gerbens, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 dec 1749 en doen ook getrouwt; kind: Gerben Jacobs, ged 29 sep 1757 Westerkerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL; kind: Gerben Jacobs, ged 22 jan 1756 Westerkerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 4 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Minke Jacobs, ged 3 dec 1750 Westerkerk HRL
Jacoba Jacobs zie: Adams
Jakoba Jacobs huwt met Hans Everts, kind: Evert Hansen, ged 6 sep 1768 Grote Kerk HRL
Jacobij Jacobs huwt met huwt met Bartel Caarels, beide van HRL, geprokclameert den 15-29 jul en getrout den 4 aug 1753 in de Westerkerk
Jaike Jacobs zie: Adema
Jan Jacobs zie: Alta, Astra, Beuker, Blauw, de Blauw, Blauwsma, van der Boom, Burggraaf, Christiaans, Dodenhuis, Doyer, Dijk, Dijkstra, Kerkhoven, Kluner, Pol, Postma, Roester, Roos, Schaafsma, Schaeffer, Steinfort, de Vries, Wip, Zeeven, Zegeling
Jan Jacobs Donderdag 5 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog op aanklagte der Voogden van het Stads Weeshuis alhier, eene Weesjonge J.J. genaamd, Weegens diverse begaane Wanbedrijven, in het Stads Weeshuis zeer Serieus gecorrigeerd, met bedreiging, dat ingevalle hij zich weder aan dergelijke dingen schuldig maakte, en de voogden en verders de geene welke over hem gesteld waaren niet gehoorsaamde, als dan met eene detentie in de Pekelkuip te zullen worden gestraft. (GAH44)
Jan Jacobs Van Almenum en de Sijtske Sipkes van Wijnaam, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sipke Cornelis; huw.aang. HRL 1738
Jan Jacobs ende Sijtske Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 22Febris1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager Jan Oebles; huw.aang. HRL 1738
Jan Jacobs Lammert Jansen ende Marijke Jacobs, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende Weegens de bruid desselfs broeder J.J. ; huw.aang. HRL 1736
Jan Jacobs ged 1 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jans en Grietje Jans
Jan Jacobs ged 13 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Jacob Johannes en Antje Jans
Jan Jacobs Egte man Meester Smidt bij de Lombertspijp op Belijdenis des Geloofs Gedoopt 4 aug 1741 Grote Kerk HRL
Jan Jacobs en Sijtske Tjerks, beyde van onder Almenum, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Tjerk Pijters, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Sijtske Tjerks, kind: Lijsbet Jans, ged 22 sep 1743 Grote Kerk HRL
Jan Jacobs huwt met Antje Fokkes, kind: Abraham Jans, ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL; kind: IJsaak Jans, ged 1 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Jan Jacobs ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL, zv Jacob Jansen en Janke Gerbens
Jan Jacobs ged 26 may 1746 Westerkerk HRL, zv Jacob Johannis en Antje Jans ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Jacob Johannis en Antje Jans
Jan Jacobs 26 feb 1747 Westerkerk HRL, zv Jacob Claasen en Rinske Jans
Jan Jacobs huwt met Sijtske Wiegers, kind: Sijtske Jans, ged 10 jan 1765 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Jan Jacobs ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL, zv Jacob Jans en Janke Ales
Jan Jacobs huwt met Zijtske Zipkes, kind: Hiske Jans, ged 12 aug 1756 Westerkerk
Jan Jacobs weesvoogden betalen f. 104:14:8 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake inbreng van J.J., 22 dec 1795 (GAH1128)
Jan Jacobs woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Jacobs woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Jacobs Jacob Clasen Soet van Flielandt ende Rinske Jans van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader J.J., 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jan Jacobs zie: Dijkstra; huwt met Willemke Lolkes (IJlstra); dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Jakob Jans, geb 24 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Lolke Jans, geb 14 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Henning Jans, geb 20 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Elske Jans, geb 16 may 1787, ged 28 may 1787 Grote Kerk HRL
Jan Jacobs Remonstreert met schuldige eerbiedigheit S.J., Portier van de Franequer Piepen binnen deese Stadt dat den supplnt eenige jaaren die functie gehad hebbende wel genegen was deselve over te transporteren op de persoon van Jan Jacobs old schipper en Burger tot HRL, sijnde een persoon daar toe seer bequaam, en die sulx van harten ook is begeerende en aangemerkt sodanige overdragte niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Agtbaarheden. Soo koomt den supplnt hem addresseeren aan den tafel van UEd:Agtbaerheden met ootmoedig versoek ten einde UEd. Agtbaarheden in plaatse van den supplnt de persoon van Jan Jacobs gelieven aan te stellen tot portier van de Franequer Piepen binnen HRL, op Lasten pligten profijten en servituten en geregtigheden, daartoe en aanbehoorende, quo facto etc, (was get), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Jan Jacobs tot portier van de Franequer Piepen binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeser Stede, Actum den 3 sep 1738 (Was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 sep 1738 heeft Jan Jacobs den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd. In Kennisse van mij secrs, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Jacobs J.J. en Fettje Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Jacob Jans, geb 6 jul 1811, ged 27 jul 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Feitje H.
Jan Jacobs weesvoogden bet f. 23:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Willem Hendriks bi J.J., mr kuiper, verdiend als kuipersknegt, 12 mei 1775 (GAH1106); id. f. 10:13:0, 11 jun 1776. (GAH1107)
Jan Jacobs ovl voor 1819, huwt met Antje Johannes, indertijd echtelieden te Franeker; BS Franeker huw 1818
Jan Jacobs geb 8 jun 1806 HRL, ged 20 jun 1806 HRL, geen melding van niet-gehuwd zijn vd ouders, zv Jacob Jans en Baukje Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jan Jacobs verkoopt een huis in 1797
Jan Jacobs turfleverancier 1746
Jan Jacobs bolwerkmaaier 1752-1758
Jan Jacobs turfleverancier 1802
Jan Jacobs huwt met Carolina Jans Didelhof op 4 sep 1803 HRL, N.H., kind: Jacob Jans geb 14 aug 1803 HRL, zijn verblijf-of woonplaats onbekend in 1825; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1825
Jan Jacobs rentmeester van het weeshuis ontv f. 26:0:0 vd weesvoogden wegens verdiende weefflonen van Jan en Albert J., 27 feb 1781. (GAH1112)
Janke Jacobs ged 19 sep 1751 Grote Kerk HRL, dv Jacob IJpes en Wybkjen Hiddes ged 12 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Jacob IJpes en Wybkje Hiddes
Janke Jacobs van HRL, ende Steven Elias van Amsterdam, huw.aang. 16 aug 1738 HRL; koomende voor de Bruit Cornelis Emmeriks; huw.aang. HRL 1738; huwt met Steffen Elias, kind: Harke Steffens, ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Antje Steffens, ged 5 nov 1748 Grote Kerk HRL; kind: Berber Steevens, ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Stephens, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Stoffels, ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, vader als Stoffel E.
Janke Jacobs ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Jacob Tjallinghs en Trijntje Jacobs
Janke Jacobs ged 1 jun 1766 Grote Kerk HRL, dv Jacob Sjoukes en Trijntie Rinnerts
Janke Jacobs zie ook: Houtkoper; huwt met Jan Freerks Dijkstra, kind: Jacob Jans Dijkstra, geb 10 dec 1811, ged 25 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jancke Jacobs geb 8 jul 1799 HRL, ged 30 jul 1799 HRL, dv Jacob Ages, (later: Zijlstra), en Wybrigje Everts; dopen Grote Kerk HRL 1799
Janke Jacobs ovl 27 jan 1728 HRL, old 46 jaer
Janke Jacobs Johannes Piebinga van Franeker ende J.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Coenraad Poppes, deszelfs oom, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Janke Jacobs geb 1751 HRL, ovl 9 nov 1813 HRL; wijk G-173, huwt met Pieter Jurjens Brameyer; BS ovl 1813
Janke Jacobs geb 1784 HRL, ovl 3 apr 1826 HRL, huwt met Douwe Roelofs Visser, en met Jurjen Jurjens op 8 nov 1801 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806 BS ovl 1826
Janke Jacobs geb 1758 Pingjum, ovl 28 jan 1838 HRL, huwt met Evert Douwes de Boer, dv Jacob Pieters en ... ; BS ovl 1838; 1854 overlijdens
Janke Jacobs huwt met Hendrik Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 aug 1760
Janna Jacobs zie: Dodenhuis
Janneke Jacobs zie: Kerkhoven
Janneke Jacobs ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claases en Tetje Sjouwkes
Janskje Jacobs huwt met Hobbe Huitema; BS ovl 1857
Jantje Jacobs zie: de Boer, Brouwer, Peen, Schotanus, Tuininga, de Vries
Jantje Jacobs huwt met Sjoerd Lieuwes de Vries op 9 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 jun 1794, wonende te HRL 1820; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1820; Sjoerd Lieuwes de Vries ende J.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd proc. fiscaal Stephanij, goede bekende, 17 may 1794; ondertrouw HRL; Sjoerd Lieuwes de Vries en J.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt 9 dito; kind: Jacob Sjoerds, geb 26 mrt 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jantje Jacobs geb 1765 Witmarsum, . ovl 5 aug 1823 HRL, huwt met Pieter Jans Pietersen op 25 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1823
Jarigh Jacobs ged 24 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jarighs en Jaapje Jacobs ged 11 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jarigs en Jaapkje Jacobs
Jarig Jacobs huwt met Trijntje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt 1740 en getrouwt den 14 jan 1741; J.J. ende Trijntie Gerrijts beide van HRL, koomende voor de Bruit Lammert Teyes coopman binnen deese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jelle Jacobs zie: Schoonhoven
Jelle Jacobs eigenaar van wijk H-151, gebruiker is Bartle Klok, horlogiemaker, 1814 (GAH204)
Jelle Jacobs ontv. vd rentmeester van het weeshuis f. 1954:10:0 terzake verdiende arbeidsloon van timmeren, kwit. no. 30, ord. 16 aug 1775. (GAH1060); id. 818 -2:0, kwit. no. 84, ord. 20 okt 1776. (GAH1060); id. f. 91:0:0, kwit. no. 108, ord. 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 87:2:0, kwit. no. 118, ord. 25 mrt 1778. (GAH1060)
Jeltje Jacobs zie: Hoffius, Hofman, Tadema
Jeltje Jacobs huwt met Wouter Rutgers, kind: IJtje Wouters, ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Jeltie Jacobs huwt met Harmanus Mulder, kind: Cornelis Harmanus Mulder, ged 10 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Jeltje Jacobs geb 1763 Jellum, ovl 24 dec 1838 HRL, huwt met Haring Jacobs de Vries, turfmeetster in 1838 en wonende te in de Kruisstraat, kind: Jacob de Vries, geb 1794 deidum, in onecht, dv Jacob Cornelis en Antje Allerts; BS huw 1821, ovl 1838, ovl 1839
Jeltje Jacobs huwt met Rintje Gaykema; BS ovl 1830
Jeltje Jacobs ged 20 dec 1746 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Saakje Jochems Folkert Jacobus en J.J., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Janneke Folkerts de Haas, geb 25 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL; fiiches dopen Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 30 apr 1776, ged 19 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Folkerts de Haas, geb 14 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Folkerts de Haas, geb 18 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Folkerts de Haas, geb 5 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Folkerts de Haas, geb 25 dec 1786, ged 21 jan 1787 Grote Kerk HRL
Jentie Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts: f. 0:2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met rechts: . -1:0 (GAH650)
Jentje Jacobs heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Jentje Jacobs zie: Larooy
Jentje Jacobs zie ook: de Vries; J.J. ende Willemina Gerbens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lolke de Boer deszelfs schoonbroeder, 10 nov 1787; ondertrouw HRL
Jeremias Jacobs medeweesvoogd hopman Buma bet f. 26:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Louwrens Jacobs met stoeldrayen had verdient bij J.J., 4 jul 1730. (GAH1060)
Jetje Jacobs zie: Klein
Jetske Jacobs zie: Andringa, Feenstra, Reidsma
Jetske Jacobs geb 6 okt 1798, ged 16 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Piebes en Kunnigje Lieuwes
Jetske Jacobs ovl 16 dec 1727 HRL, old 82 jaer
Jetske Jacobs huwt met Andries Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763 in de Westerkerk
Jieke Jacobs geb 1770 Molkwerum, ovl 14 mrt 1853 HRL, huwt met Gerard Hartman, N.H., dv Jacob Jans en Ank Geerts; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1853 wijk G-168
Jochem Jacobs ged 17 aug 1749 Westerkerk HRL, zv Jacob Saekes en Antje Jochems
Jochum Jacobs heeft een zoon Jacob Jochums; zie aldaar
Johannis Jacobs huwt met Hinke Gerbens, kind: Gerben Johannis, ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 19 jul 1740 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobs ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jilles en IJttje Johannes
Johannes Jacobs huwt met Elske Martens, kind: Jacob Johannes, ged 9 nov 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobs weesvoogden betalen f. 28:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende loon van J.J. en Cornelis Jacobs, 24 nov 1810 (GAH1142); id. f. 102:2:0 ter Saeke Timmerloon, 31 dec 1805 (GAH1138); id. f. 75:1:5., 13 jan 1809, quit. no. 26 (GAH1140)
Johannes Jacobs geb 6 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jacob Alberts en Hendrikje Jans, (ook wel: Johannes)
Johannes Jacobs huwt met Grijttie Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 dec 1770; huwt met Grietje Tjeerds, kind: Antje Johannes, geb 22 jul 1780, ged 4 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sjerp Johannes, geb 17 dec 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Johannes, geb 16 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobs was tot 1784 lantaarnopsteker; hij kon wegens de hoge gaven het ambt niet langer waarnemen; ook kon hij zich ''gebrekkig'' schikken onder het bestier en huishouding van de Voogden van het Armenhuis. (GAH200)
Johannes Jacobs zie ook: van Akkeren; J.J. en Marijke IJpes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL
Johannes Jacobs Sjoerd Jacobs de Groot ende Aaltje Pieters Kerkhoven, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom J.J., 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Johannes Jacobs huwt met Pijttie Johannes, beide van HRL, geproclameert 7, 13 en 20 en getrout den 27 jun 1756
Johannes Jacobs huwt met Doettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en getrout de 5 mei 1771 in de Westerkerk; kind: Jakob Johannes, geb 18 nov 1776, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Johannes, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobs Geeft UEd:Achtbh:met schuldige eerbied te kennen J.J. alhier ter Steede, hoe dat door ''t overlijden van Pijter Hayes een sakdragers plaats is komen te vaceren, met welken bedieninge den suppliant gaarne Soude Sijn vereerd:addresserende sig ten dien einde aan UEd:Achtbh:Tafel, versoekende seer gedienstelijk aanstellinge van hem supplnt:tot meede sakdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende; dog aangesien den supplnt geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om dien post selven waar te nemen, soo was desselfs versoek met eenen dat UEd:Achtbh:den persoon van Lubbert Beernds tot t waarnemen dies gelieven te qualificeren, die sulks insgelijks van herten begeert:quo facto etc:(:onder stonde) get:R:Rienstra gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen J.J. tot meede ordinaris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten pligten en gehoorsaamheeden daar toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 2 Jun 1751/:was get:/ S:B:Bosscha onder stonde Ter Ordtie van de magistr. M:V:Idsinga /:onder stonde:/ de Magistraat admitteert en stelt mits deesen tot substituut Rogdraeger in de plaetse van J.J. de meede supplnt Lubbert Beerns mits doende ten dien eynde den Eed van getrouwigheid Actum den 2 Jun 1751 /:was get:/S:B:Bosscha/:onder stonde:/Ter Ordtie van de magistr /:get:/M:V:Idsinga; (:Laegr Stonde:); den 2 Jun 1751 heeft Lubbert Beerns den Eed als subst koorndraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Bosscha. In Kennisse van mij secretaris M:V; Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Joost Jacobs ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Jacob Joosten en Geertje Daniels
Jouke Jacobs ovl voor 1763, huwt met Marijke Johannes (Jansen); bron GJ, rest onbekend
Joukje Jacobs zie: Jacobi
Judic Jacobs ovl 8 apr 1794 HRL, huwt met Hartog Benjamin Cohen, NI; BS huw 1831, ovl 1833; Hartog Benjamin Cohen van HRL, en J.J. van Rotterdam, (Jooden), hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn op vertoond getuidenis getrouwd den 22 jun 1783
Judigje Jacobs oud 40 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk G-305; VT1839
Jurjen Jacobs zie: Scheffer
Jurjen Jacobs woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jurre Jacobs ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Jacob Jurres en Klaaske Klaasses
Jurre Jacobs zie: Wassenaar; huwt met Joukje Everts, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; kind: Klaas Jurres, geb 13 mrt 1773, ged 4 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jurres, geb 20 jun 1775, ged 9 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: Evert Jurres, geb 14 sep 1778, ged 4 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Jurres, geb 8 sep 1783, ged 21 sep 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Jurres, geb 19 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jurres, ged 10 dec 1769 Grote Kerk HRL; kind: Evert Jurres, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL
Jurre Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:3:0 voor verwen tdv ''t Weeshuis, ord. no. 20, 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 50:3:0 voor verfloon en geleverde verf, wuit. no. 23, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 100:0:0, quit. no. 47, 21 nov 1786. (GAH1118); id. f. 64:18:0 voor verwen tdv ''t Weeshuys, ord. no. 25, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 18:16:0 voor verfloon en geleverde verwen, ord. no. 33, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 56:17:0, kwit. no. 22 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 57:12:0, ord. no. 29, 24 nov 1781. (GAH1112); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 7:0:0 (GAH650)
Claas Jacobs zie: de Boer, Danser, Feeling, Peen, de Vries, Zoete
Claes Jacobs C.J. tot HRL eigenaar van plaats nr. 14 te Almenum, grootte 14 pondematen, floreen f. 2:26:4, gebruikers Jochem Dircx en Eeuwe Pyrs, ferskaat: de Schapedyck Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Claas Jacobs Cornelis Hendriks ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 27 jul 1737 HRL, Coram Presid:Schrik, komende voor de Bruit desselvs swager C.J. ; huw.aang. HRL 1737
Claas Jacobs huwt met Berber Leeners, kind: Doetje Claases, ged 30 okt 1742 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Claases, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Claas Jacobs woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claes Jacobs ovl 5 okt 1727 HRL, old 23 jaer
Klaas Jacobs zie ook: Zoete; K.J. en Reinouke Jans Reidmaker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 24 sep 1808; ondertrouw HRL
Claas Jacobs Jan Sipkes Schoonbergen en Eelkje Engels de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J. deszelfs schoonbroeder, 30 mrt 1805; ondertrouw HRL
Claas Jacobs Arnoldus Haayes en eyskjen Klases, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.J., deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Claes Jacobs turfarbeider 1746
Klaas Jacobs huwt met Chatrijna Loodewijks, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; C.J. en Cathrina Lodewijks beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs swager Abram Hendriks, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL
Claas Jacobs houtkoper, ende Jeltje Ennes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Claasen, 5 Nov 1746
Claas Jacobs ged 8 nov 1744 Westerkerk HRL, zv Jacob Claases en Rinske Jans; huwt met Tjietske Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout de 5 apr 1768; kind: Rinske Klaases, geb 20 dec 1773, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Klaases, geb 14 jun 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL
Klaaske Jacobs zie: dekker, Ringers, Salsburg
Claaske Jacobs rentmeester betaalt aan C.J. ter zaeke een uitzetting, 7 may 1793 quit. no. 5 (GAH1125)
Klaaske Jacobs huwt met Dirk Feikes Westerwijk; zie aldaar
Claaske Jacobs huwt met Johannes Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; Johannis Jansen ende C.J., beide van HRL, koomende voor de bruit Hendrik Tomas desselfs oom, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jan Johannis, ged 26 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacobs Johannis, ged 20 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkjen Johannis, ged 14 okt 1742 Westerkerk HRL
Klara Jacobs zie: Eppinga, van Keulen, 3x
Lamkje Jacobs zie: Danser
Lea Jacobs ged 30 okt 1746 Westerkerk HRL, dv Jacob Jetses en Kaatje Huberts
Lea Jacobs geb 1748 Noordwolde, ovl 4 apr 1838 HRL, huwt met Jacob Strelitz; BS huw 1838
Leendert Jacobs zie: Oosterbaan, Popta
Leendert Jacobs ovl 17 sep 1787 HRL, oud 18 jaar
Leendert Jacobs ontvangt interesse 1741-1755
Levij Jacobs Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G: Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, L.J. als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Donderdag den 7 mrt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts geleezen, een Requeste van de Burgers L.J. en Mozes Salomons, als Pasnassijns van de Joodsche Gemeente alhier, inhoudende verzoek, van eenen Collecte bij de Burgers en Ingezetenen van deeze plaats, ten behoeve der arme leden van hunne Gemeente te mogen doen, ten einde om eene vrijwillige gifte voor dezelve Intezaamelen Welk verzoek is geaccordeert. (GAH44)
Levij Jacobs zie: de Beer; Abraham Samuel van HRL, ende Lysie Heymans van Lehr in Oost Friesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn L.J. en den coopman Jacob Isaacs, 6 nov 1790; ondertrouw HRL
Levij Jacobs lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lijsbeth Jacobs zie: Kleers
Lijsbeth Jacobs van Medemblik en Jacob Gerrijts van HRL, huw.aang. 5 nov 1735 HRL; vertonende de bruidegom Schriftelijk Consent van desselfs bruid fiches huw.aang. HRL 1735
Lijsbeth Jacobs ged 4 may 1766 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Resina Bakker
Lijsbeth Jacobs ovl 9 jul 1727 HRL, old 64 jaeren
Lijsbeth Jacobs huwt met Johan Fredrik Bootsma, wonende te HRL. 1845, wonende te Workum 1826; BS huw 1826, ovl 1845
Lijsbeth Jacobs ovl voor 1813, huwt met Karel Hanzen Bouwman; BS huw 1812; huwt met Carel Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk; kind: Hessel Carels, geb 30 dec 1772, ged 26 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Karels, geb 26 mrt 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjieuwke Karels, geb 17 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Carels, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Lijsbert Jacobs van HRL, huwt met Reyer Jansen, van Crominie, sijn geproclameert 6, 12 en 19 jun 1740 en doe ook getrouwt; Reyer Jansen van Crommenij ende L.J. van HRL, komende voor de Bruit Jacob Harmens van Franequer, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbeth Jacobs huwt met Jetse Jans, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Lieske Jacobs zie: Tilma, de Vries
Lieuwe Jacobs zie: van Loon
Lieuwe Jacobs woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Jacobs huwt met Trijntje Ruurds, kind: Ruurd Lieuwes, geb 1775 Workum; BS huw 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. L.J. en Trijntje Ruurds, egtelieden hebben op heden den 16 apr 1775, alhier kun kind, geb te Workum den 31 mrt 1775, laten dopen met de naam Ruurd
Lippe Jacobs huwt met Tjitske Heeres, kind: Swaantje Lippes, ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL
Lodewijk Jacobs zie: Scheffer
Lolke Jacobs ende Sjoukjen Feykes, beyde van HRL, huw.aang. 6 sep 1736, Extra ordrs, koomende voor de bruid Hessel Sijtses, mr. slager; huw.aang. HRL 1736; huwt met Sjouwkje Feikes, kind: Jacob Lolkes, ged 3 apr 1747 Westerkerk HRL; kind: Jan Lolkes, ged 10 may 1744 Westerkerk HRL; kind: Sijbren Lolkes, ged 8 apr 1742 Westerkerk HRL
Lolke Jacobs Jacob Wouters ende Sijbrigjen Jacobs, beide van hier, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.J., 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Lolkje Jacobs zie: Schuur; ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Piebes en Janke Uilkes; Evert Hansen ende L.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Piebes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Evert Hansen en L.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Janke Everts, geb 20 feb 1794, ged 11 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Lolkje Jacobs geb 1762 Joure, ovl 24 sep 1831 HRL, huwt met Mozes Ruurds vd Gaast, won HRL 1818; BS ovl 1831; 1837 overlijdens, BS Franeker huw 1818
Lolle Jacobs zie ook: Kok; huwt met Maike Jacobs, kind: Jacob Lolles, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL
Laurens Jacobs ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Jacob Lourens en Hendrikje Juriaans
Louwrens Jacobs medeweesvoogd hopman Buma bet f. 26:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge L.J. met stoeldrayen had verdient bij Jeremias Jacobs, 4 jul 1730. (GAH1060)
Lourenske Jacobs huwt met Hendrik van Gerven, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Lauwrentia Jacobs ged 26 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jacob Dirks en Trijntje Corneelis
Lupkje Jacobs huwt met Melle Heeres; BS ovl 1812
Luppe Jacobs huwt met Itske Heeres, kind: Reinske Luppes, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL
Maaike Jacobs zie: Kok, Meetstra, van Slooten
Maeike Jacobs Mayke J. ende Harmen Rijks, beide van HRL, huw.aang. 25ok1738 HRL; komende voor de bruid Claas Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Harmen Rijks, kind: Jan Harmens, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rijke Harmens, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Rijkes
Maaike Jacobs ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans, ovl, en Liskien Gerrits
Maayke Jacobs MAayKE (1766-1776), MARIJKE, (1765), leerlooierse, huysvrouw van Lolle Jacobs Kok; huwt met Lolle Jacobs, kind: Jacob Lolles, ged 23 jun 1765 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuys f. 23:6:0 voor geleverd leer, kwit. no. 2, 4 jun 1765. (GAH1095); id. f. 73:12:0, kwit. no. 3, 30 jul 1765. (GAH1095); id. f. 66:14:0, kwit. no. 1, 7 jan 1766. (GAH1096); id. f. 135:16:0, kwit. 2, 8 apr 1766. (GAH1096); id. f. 3:3:0, kwit. no. 4, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 132:5:0 voor een parti leer tdv de Weeshuisschoenmakerswinkel, kwit no. 1, 25 nov 1768. (GAH1099); id. f. 217:10:0, kwit. no. 1, 5 sep 1770. (GAH1101); id. f. 191:15:0, kwit. no. 1, 29 okt 1771. (GAH1102); id. f. 136:15:0, ord. no. 1, 14 jun 1774. (GAH1105); id. f. 156:9:0 wegens ''t vetten en het leveren van sool en overleer, ord. no. 2, 25 okt 1774. (GAH1105); id. f. 6:4:0 wegens vetten van leer en geleverd pik, ord. no. 1, 13 feb 1776. (GAH1107); voogden bet f. 25:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verdiend loon van Lieuwe IJsbrands bi M.J. van may tot nov verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 73:6:0 aan dito tot 8 mrt 1770 wanneer hi weggeloopen is, 22 mei 1770. (GAH1101); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:4:0 voor 3 koehuiden wegende 182 pond f. 2 stuivers per pond, 27 okt 1769. (GAH1100); id. f. 15:18:12 voor 2 koehuiden tesamen 150 pond f. 2 1/8 st per pond, 25 nov 1771. (GAH1102); id. f. 14:19:10 voor 2 koehuiden tesamen 141 pond f. 2 1/8 st per pond, 21 nov 1772. (GAH1103); ontv f. 199:5:4 van dito wegens verscheidene soorten leer en pik van 18 jan 1768 tot 21 okt 1769 geleverd, kwit. no. 2, 24 okt 1769. (GAH1100); id. f. 221:19:0 wegens geleverd leer, pik en pluggen, kwit. no. 1, 29 sep 1772. (GAH1103); id. f. 21:12:0, kwit. no. 1, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 39:19:0 voor geleverde winkelwaren, quit. no. 12, 18 okt 1763. (GAH1093)
Maaike Jacobs huwt met Jakle Jakles, wonende te onder Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; Jakle Jakles en M.J., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwedn den 12 apr 1784; kind: Pieter Jakles, geb 27 jun 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hielke Jakles, geb 18 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Maaike Jacobs huwt met Abe Hijlkes, wonende te onder Franeker 1812; BS ovl 1838; 1850 overlijdens, bsfr 1812 huwelijken; van HRL, huwt met Abe Hijltjes, van Almenum, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 Ber (= september) 1765; kind: Hijlke Abes, geb 3 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abes, geb 20 apr 1776, ged 27 mei 1776 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Pinksterdag; kind: Antje Abes, geb 17 feb 1779, ged 23 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Abes, geb 23 may 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Japke Abes, geb 26 okt 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jannetje Abes, ged 23 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sijpkie Abes, ged 14 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Abes, ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Abes, ged 14 jul 1771 Grote Kerk HRL
Maeyke Jacobs Arjen Hendriks ende M.J., beide van HRL, komende wegens de bruyd Hendrik Hendriks, mr. bontwever, haar goedbekende, 2Oct17 51; huwt met Arjen Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Mayke Jacobs huwt met Douwe Coerts, beide van HRL, geproclameert den 31 jul en de 7 en getrout de 14 Auigustus 1757; kind: Jacob Douwes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL
Maartje Jacobs zie:Spaanderman
Maartje Jacobs geb 21 nov 1777 HRL, ovl 21 mei 1824 HRL, huwt met Tjeerd Dirks Jobstra/ IJepstra; BS ovl 1824; 1841 overlijdens
Maartje Jacobs huwt met Gerrit de Boer, binnenmoeder ih Armehuis, wonende te HRL 1837; BS huw 1831, ovl 1837
Maartje Jacobs huwt met Pieter Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en de 1 en getrout de 3 dito 1764; kind: Foeke Pieters, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Pieters, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Magdalena Jacobs zie: Reinalda
Margaretha Jacobs zie: Ruitinga
Marten Jacobs zie: Betzon, Tieleman
Marten Jacobs Hendrik Beerns en Emmetie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 1 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder M.J. ; huw.aang. HRL 1736
Martha Jacobs zie: Kuiper
Martinus Jacobs ovl voor 1812, huwt met Grietje Johannes, kind: Johannes Baljes, geb 4 jun 1755 ... ; BS Franeker huw 1811
Martjen Jacobs huwt met Marten Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 mrt en den 3 apr 1742 en doe ook getrouwt; Marten Martens ende M.J. beide van HRL, koomende voor de bruid Pijtter Jacobs Bruin desselvs broeder, 17 mrt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Jacobs ende Jan Segers, beyde van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Dirk Jacobs, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Marijke Jacobs Lammert Jansen ende M.J., (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 apr 1736 HRL, komende Weegens de bruid desselfs broeder Jan Jacobs; huw.aang. HRL 1736
Marijke Jacobs Jochum Jochums en M.J., beyde van HRL, huw.aang. 19 nov 1735 HRL, komende voor de bruid Jan Heins; huw.aang. HRL 1735
Marijke Jacobs huwt met Jentje Fransen, kind: Henderikje Jentjes, ged 6 jun 1740 Grote Kerk HRL
Marike Jacobs Klaas Pijtters ende M.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Gerrit Jacobs, 14 Oct 1747; huwt met Klaas Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 octob 1747 en ook getrouwt
Meindert Jacobs zie: Regoord
Meindert Jacobs ovl 15 jul 1789 HRL, oud 82 jaar
Meindert Jacobs zie ook: Mensonides; M.J. en Trijntje Martens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL
Meindert Jacobs Pieter Jans Pieterse en Jantje Jacobs de Vries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., deszelfs broeder, 15 sep 1804; ondertrouw HRL
Meindert Jacobs geb 2 dec 1800 HRL, ged 16 dec 1800, N.H., ovl voor 1806, zv Jacob Meinderts en Janke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1800
Meindertje Jacobs Willem Jans van Midlum en M.J. van HRL, laatst geproclameert 19 oct 1777 HRL en op dato dezes getrouwd 26oct, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent 12 oct door Agg. Haitsma, Theol. doctor et Ecclesiast Midlumensis, en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Meindertje Jacobs huwt met Claas Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1767; ovl 11 nov 1805 HRL, oud 69 jaar
Meint Jacobs IJsbrand Thomas ende Trijntje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Sijbren Benedictus ven Gerkes Clooster ende Tytje Lijkles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Meinskje Jacobs huwt met Tjerk Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 7 ber (=september) en getrout de 2 okt 1768; kind: Antje Tjerks, ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL
Meintje Jacobs ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claases en IJttje Sjouwkes
Metje Jacobs zie ook: Zoete; geb 18 nov 1809, ged 26 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jacob Klaases en Hinke Jans
Metje Jacobs ged 26 nov 1741 Westerkerk HRL, dv Jacob Claasen en Rinskie Jansen; geb 1742 ... , ovl 24 apr 1811 HRL, huwt met Simon Oenes van der Wijk, won op de Turfhaven; BS ovl 1811; huwt met Simon Oenes, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763
Meje Jacobs ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zakes en Antie Jochems
Michiel Jacobs zie: van der Lee/Zee
Michiel Jacobs Ma. den 25 novembr 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering de Burgers M.J., en Leendert Buisman, ord. rs:Beurtschippers van hier op Amsterdam en V.V. Zich beklaagende, dat er door de Regeringe van Amsterdam, Zeer menigvuldige Permissie briefjes Wierden gegeeven, in dier voegen, dat Zij dikwels op een keer, 20 en meer Passagiers Prodeo moesten overvoeren, het geen niet alleen Zeer nadelig voor hun Was, maar dat bovendien Zoodanige Passagiers, de Coopmansgoederen, Welke hun ter overvoering aanvertrouwd Wierden, bestoolen, Zooals in ''t Schip van M.J., op deszelfs laatste reis had Plaats gehat, verZoekende uit dien hoofde, dat de Raad der Gemeente Zich in deezen voor hun geliefde te Intresseren, en aan de Regeringe van Amsterdam, eene brief van voorschrijvinge Wilde afZenden, dat aan de Beurtschippers in ''t Generaal Stadswege de halve vragt mogt Werden betaald, van alZoodanige Passagiers, Welken Zij anders Prodeo moesten transporteren, even Zoo als hier bij de Regeringe Jaaren herwaards had Plaats gehat, waarover gedelibereerd Zijnde, is Conform dit verZoek geconcludeert: en navolgende missive aan de Municipaliteit van Amsterdam ingesonden; de Raad der Gemeente van de Std HRL, Aan: de Municipaliteit der Stad Amsterdam. Burgers ! Daar de Beurtschippers van hier op Amsterdam en V.V. Varende, al voor jaaren aan de Regeringe van deeze Plaats hebben geklaagt, dat Zij niet Zelden belast Wierden van een menigte Arme en misserabele Menschen Prodeo te moeten overvoeren, hetgeen Zij Zich nog Zouden getroosten, wanneer Zij bovendien, niet dikwels beswaard Wierden, of uit Menschlievendheid genoodzaakt Waaren, van dergelijke behoeftigen, van het noodige Levensonderhoud te voorzien, Zouden Zij niet van gebrek omKoomen, behalven dat Zij nog geduurig tot hun grievend harzteer moesten ondervinden, dat de Coopmansgoederen hun ter overvoering aanvertrouwd, door Zoodanige Menschen benadeelt Wierden, hetgeen door hun (wanneer het geeischt Wierd), weder vergoed moest Worden: de Regeringe deezer Stad Zulks Penetrerende, en teffens in aanmerking neemende, de Kostbaare Schepen, Welke gedagte Schippers, ter bevaringe van dit veer noodig hebben, en de geringe verdiensten, dien Zij veelal daar mede obtineren, heeft diestijds ten faveure van gedagte Schippers beslooten om hun van Zoodanige Arme en Misserabele Menschen, dien Zij anders volgens hun Reglement Prodeo moesten overvoeren, uit Stads Cas half vragt te betaalen, Zoo als nog plaats heeft. dezelve Schippers aan ons te kennen gegeeven hebbende, dat Zij Zints eenigen tijd, een Considerabele menigte Menschen, op vertoon van Vrij briefjes, van UWL:Stad Prodeo op hier hebben moeten overvoeren, uit dien hoofde voorneemens WAAREN, Zich daarover bij UWL:te beklaagen, met Sollicitatie aan UWL:van daar voor, gelijk alhier plaats heeft, eenig Soulaas te mogen genieten, verZoekende ten dien fine onZe interesse en brieven van voorschrijvinge, aan Welk verZoek Wij gaarne Willende refereren, is het dat Wij thans reverentelijk de Vrijheid neemen, deezen aan UWL:inteZenden, en de alleZints billijke grieven en Klagten van dezelve Schippers daarbij aan UWL: Koomen voor de draagen, met gansch vriend Broederlijk ver Zoek, dat het UWL:mogt behaagen, gedagte Schippers daaromtrent met eenig Soulaas te Willen favoriseren. Waarmede Wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap, met alle respect verblij en. HRL, den 28 Novembr 1799, Ao. 5. (GAH45); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, M.J., Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Woensdag den 17 okt 1798. de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders goedgevonden bij den Burger Sijbout Hoornstra, als ouderman van het groot, of Wijdschippersgilde, uit aanmerking van ''s mans Hooge Jaaren, en affneemende Zielsvermoogens (en omme redenen anders) te adjungeeren, den Burger M.J. (financi?le afwikkeling van de ontbonden gilden). (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct M.J., en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raad der Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Donderdag den 16 nov 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, zijn na voorafgaand verzoek in ''s Gerechtsvergadering verscheenen, de Burgers M.J., en Jan F: Porten; versoekende in derzelver qualiteiten, als officiers van het Beurtschippersgilde alhier, uit naame van het gansche gilde, dat geduurende het Wintersayzoen, zoo als nu eenige jaaren had plaats gehad, de graanvragten van hier op Amsterdam en V.V. wederom Vijftien Stuivers pr Last, mogten werden verhoogd; Waar over gedelibereerd zijnde, is uit Consideratie van de meerdere Slijtagie welke de gildebroeders in dit Jaar Sayzoen aan hunne Scheepen, Zeilen, ankers en Touwen hebben, dan in den zomertijd, alsmede de bange en gevaarlijke reisen, dien haar in dit jaargetij dikwels te beurt vallen, goedgevonden, gedagte versoek te accordeeren, zo als geaccordeert word bij deezen, zullende de voorgeslaagen Verhooging, op huiden eenen aanvang neemen en met den 15 feb 1798 Eindigen, en Cesseeren; En zal Extract deezes, aan de Officiers van voorzeide gilde Werden gesuppediteert om den gilde te dienen tot narigt; Aldus gedecreteerd en gearresteert op den Raadhuize binnen HRL op dato Ut Supra. (GAH43); Dingsdag den 10 apr 1798 ''s morgens agt uur; Het gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierde geleezen eene ontfangen Missive van het Administratif bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, Aan den Gerechte van HRL; Medeburgers; Bij deezen is het dat wij van UWL requireeren te zorgen dat ter vervoering van een Staatsgevangen van HRL naar Haarlem door UWL een daar toe geschikt vaartuig worde afgewonnen, dat het zelve gereed zij op morgen neegen uuren om in zee te gaan, ten einde Wanneer de excorte met de gevangen arriveerd, dezelve dadeljk hunnen reis kunnen voortzetten naar ''s Hage, moeten de gemelde afgewonnen vragt tot zo lange te Haarlem vertoeven tot de excorte van ''s Hage geretourneerd zijnde weder met hetzelve Schip tot HRL kunnen overgaan, GijL zult inmiddels Zorgedraagen dat de Commandeerende officier des Militairen Guarnisoens van HRL werde geinformeerd van de naam des Schippers en de legplaats der Schips ten einde bij de aankomst van de gearresteerde met de Militaire excorte die hem geleid daar van onderrigt bekoomen; Wij Verwagten dat GijL aan deeze onze Last dadelijk en exact zult voldoen. Leeuwarden den 9 apr 1798 4de jaar der Bataafsche Vrijheid; Welks Inhoud geleezen zijnde Wierde beslooten daar aan Zonder eenig verwijl te voldoen, en is ten einde dies, den Schipper M.J. afgewonnen, en des noods geprest. (GAH43)
Michiel Jacobs ged 13 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Jacob Alberts en Trijntje Michiels; DTB N.H. HRL 1740
Michiel Jacobs (ook wel: Magiel; 1796); woont in 1e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 70:0:0 (GAH650); Tjerk van Benthem en M.J., als Administratoren over de goederen van Jacob Hendriks, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 20:0:0 (GAH650)
Migchiel Jacobs van HRL, huwt met Jantje Jans, van Almenum, geproclameerd de f. 16:23:30 jul en getrout den 20 aug 1769
Mietje Jacobs Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen dat de huwelijks-afkondigingen tusschen: Mozes Levie de Beer, oud een en dertig Jaren, van beroep Koopman, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige zv Levie Jacobs de Beer en Rebecca Izaaks, en Naatje Abrahams Neeteboom, oud zeven en twintig Jaren, dienstmaagd, geb te Amsterdam, laatst woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige Dochter, geb uit Abraham Josephs Neeteboom en M.J., beide ovl al hier behoorlijk zijn afgekondigd, op zondagen dan twaalfden en negentienden dag der maand mei des Jaars eenduizend acht honderd en zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 22 May 1816; Op heden den zesden feb agt tien hondert en zestien compareerden voor Ons Theodorus Kluerda Wierdsma Vrederegter van het Kanton Leeuwarden N? 1., Provintie Vriesland, 1? Liepman Joseph de Jong, oud 38 jaar, 2? Levij Alexander Canter, oud 53 jaar, 3? Hartog Jacobs Oostra, oud 54 jaar, en 4? Abraham Levij de Beer oud 39 jaar alle kooplieden en te Leeuwarden woonagtig; Welke verklaarden, (na dat vooraf ten gevolge van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid van den 9. mrt 1815 N? 13, aan Ons uit het schriftelijk Attest van de Heer Praesident Burgemeester dezer stad in dato den 29. jan 1816 de behoeftige toestand van Naatje Abrahams Neeteboom gebleken was), dat gemelde Naatje Abrahams Neteboom dienstmaagd te Leeuwarden dogter van Abraham Joseph Neteboom en Grietje J. in tijden Echtelieden geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar ouders haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn, kunnende geen Akte van versterf produceren om dat dat daar van geen aantekening in de publieke Registers gevonden wordt; Voorts verklaarden de Comparanten geen bloedverwanten van dezelve te zijn; Van al het welk Wij deze Akte hebben opgemaakt, welke de Comparanten met Ons en Onzen Griffier hebben vertekent te Leeuwarden op dato als vooren
Mink Jacobs geb 1737 ... , hm ... , ovl 18 jul 1817 HRL, vlgs ovlakte wed; BS ovl 1817; Obbe Gerrijts van Midlum ende Leeuwkjen Claasen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; Marten Ratsma en Tytje Minks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.J., de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Gertje Geerts, kind: Jacoba Minks, ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL
Minke Jacobs ged 3 dec 1750 Westerkerk HRL, dv Jacob Jacobs en Grietje Gerbens
Minne Jacobs ovl 1799 HRL, huwt met Grietje IJpes, kind: IJpe Minnes van der Mey, geb 1788 HRL, werkman, zv Jacob Minnes en Trijntje Doedes; BS huw 1828
Mintie Jacobs ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Jacob Gerbens en Sjoerdje Folkerts
Mintie Jacobs huwt met Sjoertie Folkerts, kind: Mintje Minties, ged 7 dec 1756 Grote Kerk HRL
Monse Jacobs zie: Weyer
Morkjen Jacobs ged 28 aug 1770 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jansen en Barber Jansen
Muller Jacobs ovl voor 1815, huwt met Catharina Jurgens, kind: IJtje Jacobs, geb 1796 HRL; BS huw 1814
Murk Jacobs zie: Hoek, Lamminga
Murk Jacobs huwt met Grietje Doedes, kinderen: Hendrika en Cornelia Murks, tweelingen, geb 31 jan 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk Har
Murk Jacobs weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiend loon van M.J. als metzelaarsgezel bij Hendrik Leyenaar, 4 may 1790. (GAH1122); id. f. 43:0:0 ter zaake verdiend loon van M.J., 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 50:0:0, 6 may 1794 (GAH1126); id. f. 68:0:0, 10 may 1796 (GAH1128); rentmeester van het Weeshuis bet f. 20:2:0 aan de medevoogd IJde Hoornstra tot restitutie van kostgeld, aan Cornelis Murks, wegens ''t weeskind Murk Jacobs, 6 feb 1787. (GAH1119); Donderdag den 30 Augt. 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, de Rekening door de Stads Weesvoogden onlangs aan den Raad ingeleverd Weegens gegeeven Aliementatie in het Stads Weeshuis alhier, aan eenen M.J. geboortig van Sweins, wiens ouders voormaals hadden gewoond in het Tolhuis op Kingmatille, aan den Raad der Gemeente van Leeuwarden in te senden met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden. Mede-Burgers ! Wij neemen de vrijheid. hier neevens aan UWL in te zenden, eene Rekening door de voogden van het Stads Weeshuis alhier: onlangs bij ons ingeleverd Wegens verleende Aliementatie aan eenen M.J., zv wijlen Jacob Adams en Hendrina Murks in der tijd Egtelieden gewoond hebbende in het Tolhuis op Kingmatille onder Sweins, -Wij hebben voor als nog geen regard genoomen op de Rekening zelve of dezelve Wel of kwaalijk gesteld is, en op welke manier de Kostgelden etc berekend zijn; maar ons alleen met UWL willen bepaalen tot dit poinct van Consideratie, of deeze restitutie gedaan zal moeten Werden, uit de Cassen der beide Steeden, dan of de Regeeringen der beide Steeden genoegzaam gerechtigd zijn, om zodanige kinderen ter Aliementatie aan de Steedelijke Weeshuizen op te draagen, terwijl in het eerste geval de geheele restitutie zoude moeten geschieden, en in het laatste geval de helft door het Stads Weeshuis van Leeuwarden zoude moeten werden gerestitueerd, zeker is het dat de beide Steeden zig Verbonden hebben, om voor het Onderhoud der bewooners van voorsch Tolhek (in cas die in armoede koomen te vervallen) in te staan, en te zorgen volgens Contract van den 25 jul 1746. Waar van Copia bij de Rekening is overgelegd. Wij zullen UWL berigt hier op Inwagten, en na toebede van Heil en aanbod van Broederschap Verblijven. HRL den 30 aug 1798. (GAH44); Donderdag den 4 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen, eene ontvangene Missive van de Raad der Gemeente van Leeuwarden, zijnde van den navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers ! Wij hebben Wel ontvangen UWLieder Missive van den 30 Aug:L:L:met de daar nevens aan ons toegezonden Rekening door de voogden van UWLieder Stads Weeshuis ingeleverd, wegens verleende Aliementatie aan eenene M.J., zv wijlen Jacob Adams en Hendrina Murks, in der tijd Egtelieden, gewoond hebbende in het Tolhuis op Kingmatille, onder Sweins, zijnde volgens Sustenue van gemelde Weesvoogdende beide Steeden Leeuwarden en HRL verpligt deeze aliementatie te bekostigen, ingevolge een Contract van den 25 jul 1646 en dat uit dien hoofde door dezelven aan hun deeze kosten moeten worden gerestitueerd; Wat nu aangaat Ulieder bedenking of de restitutievan deeze Aliementatiekosten, zal moeten worden gedaan uit de Kassen der beide Steeden, dan uit de Kassen haar Weeshuizen, zoo is ons voorgekoomen, dat om in deeze zaak nier door overhaastinge mis te tasten, alles op te spooren en te onderzoeken, wat hier toe betrekkelijk is, en zulks door een Commissie uit onzer midden, verrigt zijnde is ons gebleeken, zoo uit eene Conventie van den 25 ste jul 1646 als mede uit een Contract verbaal, voor Commissaris van den Hove gemaakt, en geperfecteerd den 8 May 1699 door Gecommitteerden van beide Steeden Leeuwarden en HRL met Dr Zacheus van Gemmenich als gelastigde van de overste Ignatius van Kingma, waar bij niet alleen de Procedures bij deezen I:van Kingma voor den Hoove aangesteld voor hem zelve, en als Kerkvoogd van den Dorpe Sweins, tegens de beide Steeden Leeuwarden en HRL, worden vernietigd maar ook uitdrukkelijk Verklaard, dat gem:Accoord van den 25 jul 1646 in alle zijne poincten en deelen, zal blijven in waarde, en de allent halven ook in het toekoomende zal worden naargekoomen, en agtervolgd dat uit dien hoofde de beide Steeden Leeuwarden en HRL aannaamen het arm Huisgezin van Antje Hanses, wede van Willem Doekes op het Tolhuis tot Sweins verstorven, met haar drie kinderen bij gedagte haar Man aldaar geprocre?ert te aliementeeren zonder iets te hebben ontdekt, dat de Stads Weeshuizen, met eene aliementatie aan arme weezen van gemelde Tolhuis zijn beswaard geworden, en vermits Zodanige Acten van accoord volgens ''s Lands Ordtie 1 Boek Tit. 21 Art:25 blijven in haar geheel, en na dezelver forme, en inhoud moeten worden geexecuteerd: zijn wij onder verbeteringe van oordeel, dat de beide Steeden Leeuwarden en HRL verpligt zijn, om de verleende Aliementatie aan de Weesjonge M.J. gedaan, aan het Stads Weeshuis te HRL te restitueeren uit Stads Cassen; en om dit voor onser Stads gerechte helft te bevorderen hebben wij de ingeleverde rekening der voogden, van UWLieder Stads Weeshuis gegeeven ter Examinatie van onze Policij en voogden van deezer Stads Weeshuis, waar bij de rekening over de kosten der Aliementatie is welbevonden, doch dat de Interessen daar op gesteld niet behoorde te geschieden, al waaromme wij ons verpligt vinden de helft deezer Reekening onder rabat van de gestelde Intressen uit Stads Cassa te voldoen, ter summa van vijfhondert vier en Twintig Carguldens 13 Stuivers 8 penn:Zullende diensvolgens de gerechte wederhelft door UW:Lieden insgelijks uit de Stads Cassa van HRL moeten worden betaald; Hierop nu Ulieder nader gedagten en gevoelen verlangende te verneemen, verblijven wij na toewensching van Heil, en beruiging van broederschap. Leeuwarden den 3 okt 1798. (GAH44)
Neeltje Jacobs zie: Ferwerda, Tromp
Neeltje Jacobs en Lieuwe Alles, beyde van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit Symen Sijbes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Lieuwe Alles, kind: Jacob Lieuwes, ged 24 may 1740 Grote Kerk HRL
Neeltje Jacobs ovl 19 sep 1794 HRL, oud 83 jaar; invnet. nr. 320
Neeltje Jacobs zie ook: van Loon; Claas Rintjes ende N.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Lieuwes, 3 may 1794; ondertrouw HRL; Klaas Rintjes en N.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; geb 14 jul 1773, ged 27 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Klaases, geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Klaases, geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Klaases, geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Neeltje Jacobs huwt met Jan Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Nicolaas Jacobs zie: Coenradi, Schenkius
Nieske Jacobs van St. Anna, huwt met Pier Reidses Bloemberg, van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 nov en getrout met attestasie de 7 dec 1766
Obbe Jacobs ovl 25 nov 1727 HRL, old 70 jaer
Obbe Jacobs huwt met Annigje Lieuwes op 28 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Oeds Jacobs zie: Odolphi
Oene Jacobs O.J. van Mackum en Geertje Jans van HRL, sijn de aengevinge gedaen door procr Marnstra met vertoninge van attestatie en een gebod op den 9 deeses tot Maccum wettig waeren aengegeeven, 12 Jun1745; kind: Houkje Oenes, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Oene G Jacobs zie: Moll
Okke Jacobs zie: Bijlsma
Otte Jacobs ged 14 aug 1757 Westerkerk HRL, zv Jacob Ottes en Antje Pieters
Otte Jacobs zie ook: Kamp; huwt met Trijntje Wybes, kind: Antje Ottes, geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Ottes, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Ottes, geb 4 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Antje Ottes, geb 8 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Rinkje Ottes, geb 14 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Tachtig den Vier & twintig dec is Geboren Jacob zv O.J. en Trijntje Wybes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1816
Otte Jacobs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Otte Jacobs huwt met Berber Jochems, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 feb en den 6 mrt en getrouwt den 15 dito 1740; O.J. ende Berber Jochums beide van HRL, komende voor de bruid Carel Langepa, 10 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Pybe Jacobs ende Pijtje Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Hans Jacobs, desselvs Broeder; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pijttje Jacobs, kind: IJbeltje Pijbes, ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Piebes, ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Pijbes, ged 9 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Pijbes, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Piebe Jacobs huwt met Pietje Pieters, kind: Jaapje Piebes, ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL
Piebe Jacobs ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacob Piebes en Janke Uilkes
Piebe Jacobs zie ook: Schuur; huwt met Sjoukje Gerrits, kind: Evert Piebes, geb 29 okt 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Piebe Jacobs ovl 14 jul 1788 HRL, oud 42 jaar
Piebe Jacobs ovl voor 1815; wed. P.J. gebruiker van wijk H-135, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Pybe Jacobs Ulke Jacobs ende Trijntje Paulus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.J., des bruidegoms broeder, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Piebe Jacobs huwt met Geertje Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en den 31 May 1739 getrouwt; P.J. ende Geertie Pieters beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Pieter Wybes, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Pijbes, ged 21 may 1748 Westerkerk HRL, moeder als Gertje P. ; Geeft UEd:Achtb:met verschuldigde Eerbied te kennen P.J. burger alhier ter Steede, hoe dat door het overlijden van Broer Tjeerds een Roggedraegers plaets is koomen te Vaceeren, met Welke bedieninge den supplnt:Seer Gaerne soude zijn Vereerdt, ten dien einde sigh addresseeren aen de tafel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven hem P.J. aen te stellen in plaets van Broer Tjeerds tot meede ordris Roggedrager binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, quo facto etc:/:was get:/Requisitus R:J:de Swart. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt P.J. tot meede ordris Roggedraeger binnen deese Stad op Lasten pligten profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheyt. Actum den 24 aug 1750. /was get:/S:B:Bosscha, (onder stonde) Ter Ordtie van de magistr:/:get:/M:v:Idsinga. ; Lager Stonde; den 24 aug 1750 heeft P.J. den Eed als ordris Roggedrager gepresteerd in handen van de Hr. Burgemr. Bosscha. /:onder stonde:/. In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl voor 1752 HRL; in zijn plaats wordt aangesteld als roggedrager IJpke Siccama dd 5 apr 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Jacobs zie: Eedes, Hanekuyk, Horringa, Kerkhoven, 2x Nauta, 2x Ringers, Steinfort, van der Veen, Clinckhamer
Pieter Jacobs Wij Ondergetekenden Jacob Pieters en Trijntje Paulus, woonenden in den dorpe Nes op het Eiland Ameland, geven mits dezen als ouders onse toestemming tot het huwelijk van onzen Zoon P.J. met Pietje Beerends N?sker, woonagtig te HRL. Nes op Ameland den 21 Sepbr 1815
Pyter Jacobs ende Jetske Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Johannes Huisart; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pieter Jacobs huwt met IJtje Haeitzes, kind: Jacob Pieters, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Pyter Jacobs ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sjoerdts en Gertie Jenties
Pieter Jacobs geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacob Teunes en Baartje Pieters
Pieter Jacobs weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van P.J. als Bakkersgezel bij Lammert Atlas, 17 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Jacobs weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Piter Jacobs Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 12 feb 1667 Betaelt aen P.J. Schoolmeester voor schoolpenningen f. 2:11:0. (niet vermeld voor welk kind). Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; JACOBS, PIJTER
Pieter Jacobs ovl 20 mrt 1786 Witmarsum, huwt met Antje Jans, kind: Pietje Pieters, geb 1783 Witmarsum; BS huw 1822
Pieter Jacobs huwt met Attje Sjoerds, beyde van HRL, geproclameerd 7, 13 en 20 jun 1745 en getrouwt den 4 julij; P.J. en Attie Sjoerds, beyde van HRL, komende weegens de bruid Tjeerd Gerrits, 5 Jun 1745
Pyter Jacobs Warner Hendriks en Eelkjen Jacobs, beide van HRL, komende wegens de bruid P.J. desselvs broeder, 6 Nov 1751
Pieter Jacobs van Heerenveen, huwt met Arjaantie Bouwes, van HRL, geproclameert den 18-25 mei en 1 en getrout met attestasie den 8 jun 1755 in de Westerkerk; kind: Jaapje Pieters, geb 30 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Geertie Pieters, ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL; kinderen: Bouwe en Jan Pieters, beiden ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Pieters, ged 10 okt 1762 Westerkerk HRL; kind: Aafke Pieters, ged 19 mei 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Pieters, ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL
Pyter Jacobs huwt met Aafke Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en getrout de 2 nov 1760; kind: Antie Pieters, ged 4 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Douwe Pieters, ged 25 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Jacobus Pieters, ged 18 sep 1763 Westerkerk HRL; kind: Aeltje Pieters, ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL
Pytter Jacobs Julianus Pijtters dekker ende Lolkje Andrijs, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd P.J., 11 Nov 1747
Pietje Jacobs zie: Brouwer, Oosterbaan, Roorda
Pytie Jacobs ende Claas Wouters, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs Susters Man Broer Fongers; huw aang. HRL 1738
Pyttie Jacobs Egte vrou, ged 3 aug 1770 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs
Pyttje Jacobs P.J. ende Pijbe Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3may17 38 HRL, koomende voor de Bruit Hans Jacobs, desselvs Broeder; huw aang HRL 1738; huwt met Pijbe Jacobs, kind: IJbeltje Pijbes, ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Piebes, ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Pijbes, ged 9 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Pijbes, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Pietje Jacobs ovl 10 jun 1791 HRL, oud 70 jaar; ovl 28 apr 1792 HRL, oud 44 jaar; ovl 1 jun 1792 HRL, oud 72 jaar
Pietje Jacobs ovl voor 1832, huwt met Johannes Tjerks; BS huw 1831
Pietje Jacobs geb 1747 ... , ovl 15 jun 1817 HRL, huwt met Sijbe Dijkstra; BS ovl 1817; Sijbe Douwes en P.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: IJtje Sijbes, geb 7 mrt 1774, ged 27 mrt 1774 Grote Kerk HRL
Pietje Jacobs geb 1779 ... , dienstmaagd van den heer Nieuwbuurt, overlijdensaangifte van Jacobus Marinus Nieuwbuurt; BS ovl 1811
Pietje Jacobs Tjeerd Cornelis ende P.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Pieters, olymoolenaar, 2 mei 1744; huwt met Tjeerd Corneelis, beyde van HRL, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May en doen ook getrouwt; kind: Corneelis Tjeerds, ged 9 aug 1746 Grote Kerk HRL
Pyttie Jacobs huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout den 18 7 ber (= september) 1768; kind: Antje Jans, geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, geb 6 jan 1777, ged 28 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jans, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL
Pyttie Jacobs van Kimswert, huwt met Simon Jansz, van HRL, geproclameerd de 27 Jannewari en de 3 en de 10 Febrij:en getrout met Attestasie de 19 mrt 1771
Poppe Jacobs zie: Biemolt, Kuipers
Regina Jacobs zie: Velthuis
Reinder Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 134:15:0 ter Saeke geleverde 15 13/40 Schouw turf en werkloon, 23 jun 1807, quit. no. 2 (GAH1139)
Reinier Jacobs zandleverancier 1761
Reyner Jacobs brouwer, burger te Dokkum op 6 jan 1606, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Riemer Jacobs zie ook: Lamminga; huwt met Bieuwkje Dirks, kind: Marike Riemers, geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Riemers, geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL
Riemke Jacobs zie: van der Helm, Kams
Riemke Jacobs ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Pietje Pieters
Riemke Jacobs huwt met Hijlke Sijbes, kind: Sake Hijlkes, ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL; kinderen: Hein en Angenietie Hijlkes, beiden ged 2 sep 1755 grote Kerk HRL; kind: Agnietje Hijlkes, ged 25 jul 1752 Grote Kerk HRL; kinderen: Jacob en Aeltje Hijlkes, beiden ged 15 dec 1750 Grote Kerk HRL; kinderen: Aeltje en Franske Hijlkes, beiden ged 16 may 1741 Gro-te Kerk HRL
Riemke Jacobs ovl Makkum, huwt met Piebe Rienks Glas, in leven echtelieden te Makkum; BS huw 1827
Rients Jacobs zie: Steensma
Rients Jacobs ovl voor 1832, huwt met Feikje Abrahams, kind: Jacob Rientses Steensma, geb ... ; BS huw 1831
Rigtje Jacobs zie: Dijkstra, Steensma, de Vrij
Rigtje Jacobs huwt met Ruurd van der Geest; BS ovl 1812; Ruurd van der Geest van Almenum en R.J. van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 feb 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van daar getrouwd den 11 feb 1787 HRL; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 27 apr 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Ruurds van der Geest, geb 6 may 1791, ged 9 aug 1791 Grote Kerk HRL
Rigtsje Jacobs huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 Februa 1743 en doe ook getrouwt; Jan Jansen ende R.J., beide van HRL, komende voor de bruid Pijter Reinders, 2 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Rimkjen Jacobs Cornelis Dirks van HRL, ende R.J. van Tzummarum, comparerende de Bruidegom met een attestatie dat de huwelijksgebooden tot Tzummarum waren aangeschreven11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kinderen: Grietje en Gadtske Corneelis, beiden ged 17 apr 1740 Westerkerk HRL, dv Corneelis Dirks en Romkje Jacobs
Rimmer Jacobs zie: Schipper
Rinke Jacobs zie: Appeldoorn
Rinke Jacobs ged 7 okt 1753 Westerkerk HRL, zv Jacob Zakes en Antje Jochems
Rinkjen Jacobs ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Zakes en Antie Jochems
Rinske Jacobs zie: Koelman, Nontjes, Pool
Rinske Jacobs huwt met Pieter Gellofs, kind: Betske Pieters, ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL
Rinske Jacobs ovl voor 1838, huwt met Aebe Adses; BS huw 1837
Rinske Jacobs Willem Pieters ende R.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, 7 Aug 1751; huwt met Willem Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 aug en doen ook getrouwd
Rinske Jacobs huwt met Hendrik Pijtters, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Roeloff Jacobs Sijbout Scheltes van Mackum ende Janke Sijeukes van HRL, huw aang. 6 dec 1738 HRL, komende voor de bruid R.J. desselvs neef; huw.aang. HRL 1738
Roelof Jacobs huwt met Agnietje Andrijs, kind: Jacobus Roelofs, ged 6 feb 1748 Grote Kerk HRL
Roelof Jacobs geb 1807 Leeuwarden, ovl 2 aug 1812 HRL; wijk H-153, zv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812
Romke Jacobs zie ook: Bakker; geb 13 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jakob Hendriks en Trijntje Romkes; kind: Hendrik Romkes, geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL
Romkje Jacobs huwt met Cornelis Harings, beide van HRL, geproclameert de 23-30 apr en getrout de 7 mei 1758 in de Westerkerk
Ruurd Jacobs rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:15:12 van de Weesvoogden verdiende Loon van Jetze Gerardus, Harmen Gerrijts en R.J., 12 aug 1806 (GAH1138); rentmeester van het Weeshuis aan de Weesvoogden Uitgeleverd en afgegeeven een holl. vriessche toonder deeses obligatie Resolutie 7 mrt 1702 verschijnende den 1 dec 1703 no. 250 Rentende 2% oud Capitael 1000 guldens toebehorende aen R.J. Uit ''t Weeshuis geloopen den 14 may 1806 herkomstig uit de nalatenschap van wijlen Voorda, 9 may 1809 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 5:0:0 van de Weesvoogden ter Saeke gespen van R.J., 15 apr 1806 (GAH1138); geb 12 okt 1787, ged 6 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Jacob Thomas en Tetje Ruurds
Ruurd Jacobs R.J. ende Sipkien Jacobs, beide van Almenum, komende weegens de bruid Jacob Ennes, desselvs vader, 19 Oct 1743; huwt met huwt met Sijpkjen Jacobs, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 20-27 okt en den 3 nov en getrouwt den 24 nov 1743; Jan Tjeerds en Idske Jacobs, beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder R.J., 18 dec 1745; kind: Tjerkje Ruurds, ged 27 may 1753 Grote Kerk HRL, moeder als Tipkje J.
Saapsche Jacobs huwt met Adriaan van Klinken; BS ovl 1856
Sake Jacobs zie: Hilwerda, Zwart
Sake Jacobs ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL, zv Jacob Saekes en Zeike IJpes
Sacke Jacobs Vertoont UEd:Achtb:met onderdanig Respect, S.J. burger en zeevaerends persoon binnen UEd:Achtb:Stadt als dat door ''t overlijden van Hubert Cornelis, en Wybe Feddes Backer beide loodsluiden van dese Stad HRL op Texel Vlie de Jetting etc., die bedieningen zijn vacant geworden, en de supplnt seer geerne soude versoeken, om door UEd:Achtb:in plaets van een van beiden mogte worden aengesteld tot mede ordris loodsman van dese Stadt op de voorn:vaerwaters soo is de supplnt te raede geworden sig door desen aen UEd:Achtb:te adresseeren versoekt ootmoedig nog om tot loodsman werde aengesteld en dat op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende alsoo de supplnt bij der Zee heeft gevaren veel jaren quo facto etc. (was get:) Saak Jacobs, Requisitus; (was get:) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de Magistraet versoekt en committeerd mits desen de twee voorsittende Heren Bretton en Jelgersma om sig op de bekwaemheyd en goede gedrag van de supplnt te informeren, en nae sulx daer af te rapporteren om nae sulx geschied voorts gedisponeerd te worden nae behoren actum den 9 jan 1741, (was get:), Pier Bretton, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga; (Onder Stonde); de magistraet gehoord het rapport der Heren Commissarissen, als den supplnt door vier Ervarene zeelieden hebbende laten examineren, heeft goedgevonden den supplnt zijn versoek te accorderen, en eligeert denselven mits desen tot mede ordris Loodsman op het Vlie, de Vlieter, de Jetting etc, op sodanigen reglement en arttn in het octroy der Ed:Mog:Heeren Staten deser Provintie van den 28 apr 1714 uitgedrukt, waer nae hij zig zal reguleren moeten en sig verders in ''t ontfangen van salaris gedragen aen het reglement en taux door Haer Agtb:daer op beraemt, mits doende hier op, en wel specialijk dat ten allen tijde sig sodanig zal gedragen en zijn uitterste best doen als een eerlijke loods tot conservatie van schepen en goederen verpligt is, den Eed in handen van de Hr. Presid:Burgemr. deser Stadt. Actum den 16 jan 1741. (was get) Pier Bretton Ter Ordtie van de magistr., get. M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 jan 1741 heeft S.J. op sijne commissie en nopens sijne getrouwigheit den Eedt gedaan voor de presid. Burgemr. Pier Bretton. In kennisse van mij secrts. (get), M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sake Jacobs Freerk Intes van Tirns ende Aeltje Saakes van HRL, koomende weegens de bruid haer vaeder S.J., 18 dec 1745
Saeke Jacobs huwt met Aukjen Meelis, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21 okt en den 1-8 nov 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; S.J. ende Aukjen Meelis beide van HRL, komende voor de Bruid Jouke Douwes, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Saake Jacobs S.J. ende Cnierke Pijters, beyde van HRL, komende weegens de bruyd Johannes Claesen sijnde de bruid des selfs aengetroude moey, 31 Jul 1745; huwt met Cnierke Pieters, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 aug 1745 en ook getrouwt
Saeke Jacobs huwt met Grijttie Aukes Overdijk, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768 in de Westerkerk
Samuel Jacobs zie: Blog
Samuel Jacobs ovl voor 1815; wed. eigenaar van wijk F-172, gebruikers zijn Jacob Levi de Beer, koopman, Levij Jacobs de Beer, 1814. (GAH204); S.J. en Trijntje Jakobs, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 27 apr 1779 alhier getrouwd; kind: Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk HRL
Sape Jacobs zie: Hilverda
Sara Jacobs zie: de Vries, Wever
Sara Jacobs huwt met Jan Muller; dopen Grote Kerk HRL 1807
Schelte Jacobs zie: Brouwer
Schelte Jacobs ovl voor 1818, huwt met Grietje Martens, kinderen: Geertje Scheltes, geb 1786 Almenum, Antje Scheltes Molenaar, geb 1785 Almenum, Jacob Scheltes Molenaar, geb 1788 Almenum; BS huw 1817, ovl 1846, ovl 1855; kind: Antje Scheltes, geb 17 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Antje Scheltes, geb 15 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Scheltes, geb 1 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 1 nov is geb Jacob zv Jacob Scheltes en Grietje Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Seetske Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 weegens 100 pont vlas door haar tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 4, 25 dec 1729. (B106 0); id. ord. no. 37, 21 okt 1730. (GAH1060)
Sibbeltje Jacobs zie: Wijga
Sibbeltje Jacobs ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hendriks en Trijntje Romkes
Sibbeltje Jacobs huwt met Gerrit Adams, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 jul 1741 en doe ook getrouwt; ovl 3 okt 1789 HRL, oud 66 jaar; Gerrit Adams ende S.J. beide van HRL, koomende voor de bruidt Filippus Pors desselfs neef, 8 jul 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Gerrits, ged 7 jan 1744 Grote Kerk HRL
Sibbeltie Jacobs huwt met Sieger Jansz, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk
Sybe Jacobs zie: dekker
Sybe Jacobs ged 3 aug 1749 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sijbes en Fokeltje Jacobs
Zybe Jacobs ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zijbes en Aaltie Douwes
Sibe Jacobs geb 3 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sibes en Christina Annes Jeltema
Sybe Jacobs zie ook: van der Meulen; S.J. van Almenum ende Adriaantje Hendriks van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator Engbert Jans, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Rinske Sybes, geb 15 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Sybes, geb 16 sep 1790, ged 10 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Siebes, geb 13 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Sijbes, geb 23 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tietje Sijbes, geb 29 dec 1796, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Sybe Jacobs huwt met Akke Sjoerds van Ring op 25 mei 1800 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1800
Sybe Jacobs huwt met Klaaske Arents, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 Febrij: en getrout de 4 mrt 1770; kind: Jacob Sijbes, geb 12 mei 1774, ged 2 aug 1799 HRL, zijnde een getrouwd man; dopen Grote Kerk HRL 1799
Sybren Jacobs ged 23 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sijbrens en Neltje Uilkes; Sijbrand J., ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sijbrands en Neeltje Uilkes; Sijbren J., ged 15 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sijbrens en Neeltje Uilkes
Sybrigie Jacobs ged 18 feb 1762 Westerkerk HRL, dv Jacob Isaks en Rinske Boudewijns
Sybrigje Jacobs huwt met Dirk Hendriks, geb Rinse Dirks, geb 23 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL
Sibrigje Jacobs zie ook: Idske Jakobs; geb 1750 HRL, ovl 8 feb 1827 HRL, huwt met Romke Heerkes/Herkes; BS ovl 1827, ovl 1858; kind: Wiltje Romkes, geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, vader als: R. Heerkes
Syberigjen Jacobs huwt met Jacob Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 25 aug 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jacob Wouters ende S.J. beide van hier, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lolke Jacobs, 8 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Sytse Jacobs turfleverancier in 1755
Sytse Jacobs Jan Elias de Wit van HRL. ende Sijtske Sijtses van Oosterbierum, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.J. deszelfs vader, 7 jan 1792; ondertrouw HRL
Zytske Jacobs ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Dina Jacobs
Sytske Jacobs huwt met Gerrit Jacobs, kind: Rense Gerrits, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL
Sikke Jacobs weesvoogden betalen f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Haaye Andries en S.J., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 44:0:0 ter zaake verdiende loon van Haaye Andries en S.J. als Gleybakkersknegts bij de Heer Binksma, 8 may 1793 (GAH1125)
Simkie Jacobs huwt met Pier Tjerks, kind: Jetske Piers, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Simon Jacobs zie: Adema, Boon, Hoornstra, vd Meer
Symon Jacobs Beernt Geersma ende Janke Symons, beyde van HRL, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, komende voor de bruid S.J., desselfs Neef; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Simon Jacobs ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Jacob Lieuwes en Hiltje Simons
Symon Jacobs geb 26 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Jacob Barteles en Grietje Simons
Simon Jacobs woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Symon Jacobs Remonstreert met schuldige eerbiedigheit S.J., Portier van de Franequer Piepen binnen deese Stadt dat den supplnt eenige jaaren die functie gehad hebbende wel genegen was deselve over te transporteren op de persoon van Jan Jacobs old schipper en Burger tot HRL, sijnde een persoon daar toe seer bequaam, en die sulx van harten ook is begeerende en aangemerkt sodanige overdragte niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Agtbaarheden. Soo koomt den supplnt hem addresseeren aan den tafel van UEd:Agtbaerheden met ootmoedig versoek ten einde UEd. Agtbaarheden in plaatse van den supplnt de persoon van Jan Jacobs gelieven aan te stellen tot portier van de Franequer Piepen binnen HRL, op Lasten pligten profijten en servituten en geregtigheden, daartoe en aanbehoorende, quo facto etc, (was get), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Jan Jacobs tot portier van de Franequer Piepen binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeser Stede, Actum den 3 sep 1738 (Was get), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 3 sep 1738 heeft Jan Jacobs den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Vosma gepresteerd. In Kennisse van mij secrs, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Simon Jacobs zie ook: van Loon; S.J. ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hans Rintjes de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Sipke Jacobs zie: Bijlsma, van Slooten, 2x
Sipke Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis voor 12 schou Leekster Baggelaer tdv ''t Weeshuis f. 63:0:0, nog voor werkloon van deselve f. 12:0:0, totaal f. 75:0:0, kwit. no. 2, 26 jul 1768. (GAH1099); id. f. 68:18:0 voor 18 schou en 15 korven turf, nog voor werkloon van deselve f. 18:7:0, tesamen f. 87:5:0, kwit. no. 2, 17 mrt 1769. (GAH1100); id. f. 110:6:0 voor 23 schou en 9 korven turf tdv ''s Weeshuis, nog voor werkloon van deselve f. 23:4:0, tesamen f. 133:10:0, kwit. no. 3, 8 sep 1769. (GAH1100); id. f. 35:0:0 voor 7 schou baglaer turf en nog voor werkloon van deselve f. 7:0:0, tesamen f. 42:0:0, kwit. no. 4, 21 okt 1769. (GAH1100); id. f. 81:0:0 voor 201/4 schou turf tdv ''t Weeshuis geleverd, voor werkloon f. 20:10:0, tesamen dus: f. 110:10:0, kwit. no. 3, 20 jun 1770. (GAH1101); id. f. 38:2:0 voor 6 1/10 schou turf f. 61/4 gld ''t schou, voor werkloon f. 6:2:0, dus tesamen: f. 44:4:0, kwit. no. 4. (GAH1101)
Sipkje Jacobs geb 1759 ... , ovl 4 mrt 1812 HRL, huwt met Jelte Dirks, gealimenteerde en ovl wijk A-090, dv Jacob Sprottinga en Pietje Waltes; BS ovl 1812
Sijpkjen Jacobs Ruurd Jacobs ende S.J., beide van Almenum, komende weegens de bruid Jacob Ennes, desselvs vader, 19 Oct 1743; huwt met Ruurd Jacobs, beyde van Almenum, sijn geproclameerd den 20-27 okt en den 3 nov en getrouwt den 24 nov 1743; kind: Tjerkje Ruurds, ged 27 may 1753 Grote Kerk HRL, moeder als Tipkje J.
Sippe Jacobs zie: Dijkstra
Zitske Jacobs huwt met Feite Tjommes, kind: Atje Feites, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Sjierk Jacobs zie: Noordbeek; (2x)
Sjieuwke Jacobs zie: Ruitinga
Sjoerd Jacobs zie: de Groot, Hannema, Kuipers, de Rooy, de Vries
Sioert Jacobs ged 6 apr 1766 Westerkerk HRL, zv Jacob Imes en Geeltje Sjoerds
Sjoerd Jacobs woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerd Jacobs ged 30 mrt 1756 HRL, zv Jacob Sjoerds (de Vries), en Gertie Jentjes; doopregisters N.H. HRL
Sjoeke Jacobs zie: van der Woude
Siouke Jacobs ende Lijsbert Hanses, beide van HRL, huw.aang. 14 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid desselfs vader(geen naam vermeld); huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sjouke Jacobs ged 30 dec 1760 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sjoukes en Trijntie Rinnerts
Sjouke Jacobs ovl 28 jul 1817 Franeker, huwt met Hiltje Geerts, wieldraaiersknecht, in ovlakte van zijn vrouw staat hij als Sjouke Wopkes de Zwart, kinderen: Jetske Sjoukes, geb 4 jun 1808 HRL, Japik Sjoukes, geb 3 jan 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808, 181, BS huw 1835, ovl 1845; kind: Japik Sjoukes, geb 3 jan 1811, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL; vader als: S. Japiks
Sjouwkje Jacobs zie: Brouwer
Sioukien Jacobs ende Wijert Dirks, beyde Van HRL, huw.aang. 5 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Jacob Cornelis, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sjoukje Jacobs ovl voor 1838, huwt met Bene Lukas Baas; BS huw 1837
Sjoukie Jacobs van HRL, huwt met Cornelis Jans, van Oostvlielant, geproclameert den 24 apr de 1 en getrout den 8 mei 1757 met attestasie; huw.reg. N.H. HRL
Sjoukie Jacobs huwt met Claas Pieters, beide van HRL, geproclameert de f. 13:2:0en getrout de 27 aug 1758
Sjoukje Jacobs huwt met Cornelis Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771
Sjuwke Jacobs zie: van der Werff
Styntje Jacobs zie: Hoek
Styntje Jacobs Donderdag den 28 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is voor wijl. S.J. (alias) Koekuit bij het lot tegen nog drie Weduwen tot turfmeetster aangesteld Antje Pieters wede Adam Akkringa en tne dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH44)
Styntje Jacobs ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Jacob Joosten en Geertie Daniels
Styntje Jacobs geb 1785 HRL, ovl 19 okt 1812 HRL, huwt met Gosling Jans Akkringa, ovl wijk G-173, vroedvrouw in 1811, dv Jacob Pieters en Trijntje Michiels; BS ovl 1811; 1812 overlijdens
Styntje Jacobs huwt met Goslings Everts, beide van HRL, geproclameert de 27 mrt en de 2 en 9 en getrout de 23 apr 1758; kind: Trijntie Goslings, ged 9 sep 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Goslings, ged 20 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Gosselings, ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Evert Goslings, ged 14 aug 1766 Grote Kerk HRL
Styntje Jacobs huwt met Jarigh Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd de 10 Sept: getrouwt den 24 dito 1769 in de Westerkerk; kind: Gertje Jarigs, geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jarigs, ged 21 aug 1770 Grote Kerk HRL
Susanna Jacobs zie: de Zwaan
Susanna Jacobs ged 13 sep 1759 Westerkerk HRL, dv Jacob Ottes en Antie Pieters
Swaantje Jacobs geb 1773 ... , huwt met Arnoldus Boekhorst, doet overlijdensaangifte van Berber Simons; bahs1811 overlijdens
Swob Jacobs huwt met Tjerk Hiddes de Vries; zie aldaar
Sike Jacobs ged 28 dec 1755 Westerkerk HRL, dv Jacob IJemes en Geeltje Soerts
Sijke Jacobs zie ook: Metzelaar; geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Jacob Alberts en Dieuke Simons
Tanneke Jacobs zie: Zwarts
Taeke Jacobs zie: Steensma
Taeke Jacobs huwt met Hiltje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; kind: Lijsbeth Teekes, geb 16 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Teekes, geb 26 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Taekles, ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL, vader als Taekle J. ; kind: Jan Taekes, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Teetske Jacobs zie: van der Haak, Ringnalda
Tettje Jacobs zie: Tiesma
Tettje Jacobs huwt met Wouter Rutgers, kind: Rutger Wouters, ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL
Tettje Jacobs huwt met Johannes Jans de Boer, wonende te Sneek in 1835; BS huw 1835, ovl 1844
Theunis Jacobs zie: Steinfort
Teunis Jacobs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Teunis Jacobs huwt met Folkje Feddes, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1770 en getrout de 6 jan 1771
Teunis Jacobs Sjierk Foppes ende Trijntje Atzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.J., goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL
Teuntje Jacobs ged 30 apr 1742 Westerkerk HRL, dv Jacob Tjallings en Trijntje Jacobs
Tevis Jacobs zie: Bakker
Thoon Jacobs huwt met Wopke Jans op 18 feb 1806 HRL, kind: Jacoba Thoons, geb 8apr18 08 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1808
Tiete Jacobs zie: de Jong, Wassenaar
Tymen Jacobs Hendrik Daniels en Berber Eiberts, beide van HRL, huw.aang. 2 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit T.J., dessels swager met een gebot in de week; huw.aang. HRL 1738
Tymon Jacobs huwt met Trijntje Sijtses, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 17 en 22 jul 1742 en doek ook getrouwt; kind: Grietje Tymons, ged 12 may 1743 Grote Kerk HRL
Tymon Jacobs T.J. en Hendrina van Beemen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruydegom Jacob Tjallings, mr. timmerman, met procuratie, 21 Aug 1745; huwt met Henderina van Beemen, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 sep 1745 doe ook getrouwt
Tymon Jacobs T.J. ende Trijntje Aris Dreyer, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door de fiscaal B. Dreyer bij schriftelijke procuratie en daaraf vertoont, 7 Sep 1748; huwt met Trijntje Aris Dreyer, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 sep 1748 en doe ook getrouwt
Tjebbe Jacobs zie: Ferwerda
Tjeerd Jacobs zie: Vellinga
Tjerdt Jacobs ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL, zv Jacob Geerts en Sjeuke Tjerdts
Tjeerd Jacobs ovl 22 jan 1727 HRL, old 34 jaeren
Tjeerd Jacobs geb 17 nov 1804 HRL, ged 2 dec 1804 HRL, N.H., zv Jacob R, en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Tjeerdtje Jacobs zie: van Slooten
Tjeerdtje Jacobs Geeft met schuldige Eerbied te kennen T.J. meede ordrs turfmeetster binnen deese Stadt dat sij supplnte dito functie wel geerne soude overdragen op de persoon van Antje Pijters ongehuwd dogter alhier; Weshalven de supplnten sig beide aen UEd. Agbth:addresseeren seer gedienstig versoekende UEd. Agbt:gelieven de persoon van Antje Pijters tot meede ordrs Turfmeetster in plaetse van T.J. aen te stellen op Lasten pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende q:f:etc:(was get), dit kruis X T.J. selfs geset, P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de persoon van Antje Pieters tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit Actum den 29 jun 1740. (was get), Wiltetus Jelgersma Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; den 29 jun 1740 heeft Antje Pijters den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Jelgersma. In kennisse van mij secrts:(get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Tjerk Jacobs huwt met Aukjen Edgers, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 apr en de 1-8 May 1740 en doe ook getrouwt; T.J. ende Aukjen Edsgers beide van HRL, koomende voor de bruid Dirk Claasen desselvs oom, 23 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tyerck Jacobs T.J. en Wybe Ruirts zijn in 1700 voogden over de weeskinderen: Pieter, geb 1686 en Antje, van Schelte Pieters en Antje Jacobs Roorda, (dv Jacob Jetses Roorda en Acke Jans); (Gen. Jierb. 1984)
Tjertje Jacobs huwt met Marten Atzes, kind: Atze Martens, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL
Tjietske Jacobs ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL, dv Jacob Ebbes en Doetje Andrijs
Tjietske Jacobs geb 2 jan 1811 HRL, ovl 22 nov 1883 HRL, 1e huwt met Dirk Feikes Tadema op 27 feb 1834 HRL, dienstmeid. 2e huwt met IJmke Bandsma, niet erkende natuurlijke dochter, ook bekend als T.J. de Vries; dv Grietje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1834, ovl 1883
Tjitske Jacobs huwt met Jan Sjoerds vd Woude; BS ovl 1849
Tjetske Jacobs Evert Annes (!), ende T.J., beide van HRL, aangegeven door R.J. de Swart, vertoonende schriftelijke last in deesen, 8 May 1751; huwt met Evert Arents, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 May 1751 en doen ook getrouwdt; kind: Gertje Everts, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, vader als E. Arends; kind: Feike Everdts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL
Tjietske Jacobs huwt met Jacob Johannes Westerwijk, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 aug 1771; kind: Klaaske, geb 18 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Jakobs, geb 19 aug 1773, ged 5 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jakobs Westerwijk, geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL
Thomas Jacobs zie: Bijlsma
Truike Jacobs zie: Weever
Trijntje Jacobs zie: Beidschat, Blaauw, Hilverda, Karst, Koops, Kroese, Spanjer, Visser, de Vries
Trijntje Jacobs ged 21 jul 1746 Gropte Kerk HRL, dv Jacob Jansen en Janke Gerbens
Trijntje Jacobs Schelte Sipkes ende T.J., beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL; Commiss:Burgemr. Hania, koomende wegens de Bruit en Bruidegom Pijtter Scheltema des bruidegoms oom; huw.aang. HRL 1738; huwt met Schelte Sipkes, kind: Sipkie Scheltes, ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Scheltes, ged 5 sep 1747 Grote Kerk HRL, vader als S. Popkes; kind: Antje Scheltes, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Scheltes, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kinderen: Geertruit en Dieuwke Scheltes, beiden ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL
Trijntje Jacobs ende Jacob Tjallings, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Tjeerd Jurjens, desselfs neeff; huw aang. HRL 1735; huwt met Jacob Tjallinghs, kind: Janke Jacobs, ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Jacobs, ged 30 apr 1742 Westerkerk HRL
Trijntie Jacobs ged 25 jun 1754 Westerkerk HRL, dv Jacob Baukes en Trijntie IJsebrants
Trijntie Jacobs ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Jacob Hessels en Jeltje Rients
Trijntie Jacobs ged 7 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Jacob Fransen en Minke Allarts
Trijntje Jacobs geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL, dv Jacob Gosses en Angnietje de Haas
Trijntje Jacobs ovl 24 aug 1792 HRL, oud 5 jaar; ovl 20 mrt 1727 HRL, old dartig jaren; ovl 1 apr 1727 HRL, old 27 jaeren
Trijntje Jacobs ovl 28 mrt 1783, 72 jaar, huisvrouw van Schelte Sipkes, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Jacobs huwt met Jan Fekken op 29 jan 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Trijntje Jacobs geb 1787 HRL, ovl 25 jan 1845 HRL, huwt met Harke Douwes Ulkema op 6 jan 1811 HRL, dv Jacob ... , en ... ; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1845; Herke Douwes van Leeuwarden en T.J. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Auke Herkes, geb 1 dec 1810, ged 19 feb 1811 Grote Kerk HRL
Trijntje Jacobs ovl voor 1828, huwt met Lourens Lentz; BS huw 1827
Trijntje Jacobs huwt met Lieuwe Ruurds de Groot; BS ovl 1853
Trijntje Jacobs ovl 1808 Franeker, huwt met Meine Folkerts de Vries, boerewerklieden; BS huw 1838
Trijntje Jacobs geb 1744 HRL, ovl 9 mei 1823 HRL, huwt met Pieter Rinses op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1823
Trijntje Jacobs huwt met Foppe Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 desember 1739 en doe ook getrouwt; Foppe Pieters ende T.J. beide van HRL, komende de fiscael Wiarda dewelke verklaerde dat de bruidegoms vader in ''t huwelijk consenteerde en comende voor de bruid desselvs broeder Hendrik Jacobs, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Trijntie Jacobs Wybe Nammens van Wartena ende T.J. van HRL, koomende weegens de bruyd Ellert Jansen, 15 Jan 1746
Trijntje Jacobs huwt met Jacob Pijters, beyde van HRL, geproklameerd den 6 May en den 13 dito en den 20 dito en den 27 dito 1753 getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Trijntje Jacobs ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Huysvrouw van Harmen Michiels, in de Tijpelstegen; huwt met Harmen Migchiels Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Michiel Wassenaar, geb 30 sep 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Harmens Wassenaar, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sara Harmens, ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, vader als H.M.
Uilke Jacobs ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL, zv Jacob Piebes en Janke Uilkes
Uilke Jacobs ged 14 okt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jacob Sibrens en Neeltje Uilkes
Uilke Jacobs kind: Antje Uilkes, geb in onegt 11 nov 1797, ged 28 dec 1797 Grote Kerk HRL, zijnde moeder Jeltje Rintjes en U.J. (volgens opgave) de vader
Uilke Jacobs huwt met Trijntje Paulus op 26 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk 24 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Ulke J. ende Trijntje Paulus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pijbe Jacobs, des bruidegoms broeder, 9nov17 93; ondertrouw HRL; ovl 21 jan 1794 HRL, oud 40 jaar; U.J. en Trijntje Paulus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 24 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 26dito; kind: Uulkje Uulkes, geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; vader als Uulke Japiks, ovl, moeder in leven
Uilkjen Jacobs geb 1773 ... , huwt met Roel Douwes, getuige bij geboorte aangifte van Jan Jans in 1811, wonende te HRL 1819; BS geb 1811, huw 1819
Uiltje Jacobs ovl 12 sep 1789 HRL, oud 46 jaar; U.J. en Geertje Andries, beide van HRL, zijn na hunne laatste af kondiging gehad te hebben den 21 mrt 1779, alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Ulbe Jacobs zie: Strikwerda
Ulbe Jacobs mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; eigenaar van wijk B-091, gebruiker is Allert van Reenen, kuipersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-092, gebruiker is Tjerk Sjoerds vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-004, gebruiker is Gepke W. Holthof, koemelker, 1814. (GAH204)
Ulbe Jacobs mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Jantje Tjeerds, kind: Jan Strikwerda, geb 1799 Achlum; BS ovl 1859
Ulderik Jacobs zie ook: Wip; geb 21 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ulderiks en Trijntje Jans
Waltje Jacobs ovl 21 may 1791 HRL, oud 29 jaar
Warner Jacobs Claas Johannes en Janke Minnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger W.J., 24 Aug 1743; Gerben Dirks ende Harmke Johannes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd W.J., 11 Jan 1749; en Neeltie Minnes, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff Jan Jansen; huw.aang. HRL 1736; huwt met Neeltje Minnes, kind: Minne Warners, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Warners, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Warners, ged 1 nov 1740 Grote Kerk HRL
Watje Jacobs Pieter Ulbes Farx van Sneek ende Hinke Sijbrands van HRL, zijnde aangegeeven door W.J. met vertooninge van des bruydegoms vaeders consent, 29 Aug 1744
Weltje Jacobs geb 1799 Leeuwarden, ovl 6 aug 1812 HRL; wijk H-153, dv Jacob Jongs en Baukje Saagmans; BS ovl 1812
Wendeltje Jacobs Hendrik Thijssen en W.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Harke Gales, 7 dec 1743; huwt met Hendrik Thijssen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 8 en 15-22 desember 1743 en getrouwt den 7 jan 1744
Wybe Jacobs zie: Hanekuyk
Wybe Jacobs Jan Hendriks van Stavoren en Lijsbert Gerrijts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.J., goede bekende, 28 jul 1804; ondertrouw HRL
Wierd Jacobs huwt met Lijsbeth Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en de 1 en getrout de 3 dec 1765
Wijpkjen Jacobs huwt met Walle Hendriks Visser, wonende te Heerenveen in 1826; BS huw 1826, ovl 1857
Wijpkje Jacobs geb 1749 ... , ovl 2 aug 1811 HRL, huwt met Hendrik Andries, doet overlijdensaangifte van Jacob Hendriks (Paskum) in 1811, wonende te op de Liemendijk; BS huw 1811; Andries Hendriks (!) en W.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 3 jul 1774 HRL, en toen getrouwd
Wytse Jacobs huwt met Grietje Jans op 30 jun 1799 HRL, N.H., kind: Jan Wytses, geb op 25 feb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Wytske Jacobs zie: van Akkeren
Wytske Jacobs huwt met Eelke Rinses, wonende te Rinsumageest
Wilhelmina Jacobs zie: Fluks
Willem Jacobs zie: van Ancum, IJlsma
Willem Jacobs ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Jacob Willems en Maria Leks
Willem Jacobs geb 19 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL, zv Jacob Pieters en Trijntje Willems
Willem Jacobs Minne Ages en Sijtske Willems beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs vaeder W.J., 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Jacobs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 83:16:0 wegens 479 vaten kar-lemelk van nov 1769 tot nov 1770, tdv ''t Weeshuis geleverd, kwit. no. 3, 29 mei 1770. (GAH1101); id. f. 103:14:0 weegens 1364 kannen soetemelk van 23 dec 1769 tot 10 nov 1770 geleverd, kwit. no. 4, 29 mei 1770 (GAH1101); id. f. 102:7:0 voor 585 vaeten karlemelk van 1 nov 1770 tot nov 1771 geleverd, kwit. no. 2, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 123:11:0 ter sake 1755 half kannen soete melk van 1 nov 1770 tot 1 nov 1771 geleverd, kwit. no. 3, 5 nov 1771. (GAH1102); id. f. 139:15:0 wegens geleverde soetemelk, kwit. no. 4, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 123:11:0 wegens geleverde karlemelk, kwit. no. 5, 10 nov 1772. (GAH1103); id. f. 120:17:0 ter saeke geleverde soete melk, kwit. no. 3, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 75:1:0, wegens geleverde karlemelk, kwit. no. 4, 16 nov 1773. (GAH1104); id. f. 71:2:0 voor geleverde karnemelk, ord. no. 1, 27 dec 1774. (GAH1106)
Willemtie Jacobs Extract uit het Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den Jare Zeventienhonderd drie en negentig den vierden aug is ged Jacoba, D. v. Jan Klaassens Raed en W.J
Willemke Jacobs ged 2 mrt 1746 Grote Kerk HRL, dv Jacob Willems en Marike Jans
Willemke Jacobs huwt met Hans Botes; BS ovl 1831
Wimke Jacobs zie ook: Domenij; huwt met Uilke Siebes de Vrij, kind: Jacob Uilkes de Vrij, geb 31 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL
Ybeltie Jacobs ged 17 mrt 1744 Grote Kerk HRL, dv Jacob Claasen en IJttje Sjoukes; huwt met Jan Anthonij, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en getrout de 2 jun 1765; kind: Pieter Jans, geb 18 feb 1773, ged 9 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Jans, geb 17 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans, geb 10 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote kerk HRL; kind: Fetje Jans, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, vader als J. Antoon; Het word IJ.J. Egte vrouw toegestaan den H:Doop te doen bedienen aan haar kind om dat de man rooms is welk naam zal Sijn: IJtie Jans
Yede Jacobs zie: Hettema
Yde Jacobs van HRL, en Catrina Johannis van Dronrijp, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, komende voor de bruid Meine de Swart; huw.aang. HRL 1735
Yke Jacobs zie: Wijga
Yk Jacobs IJK (1815), IJKE (1814); geb 1772 Molkwerum, huwt met Gerrit Hartman op 5 jan 1815 HRL, huw.afk. 25 dec 1814 en 1 jan 1815, wonende te HRL, dv Jacob Jans en An Taedes; mogelijk een zuster van Sietske Jacobus van Beemen; BS huw 1815; gebruiker van wijk F-190, eigenaar is Cornelis F. de Vries, 1814. (GAH204); Extract uit het Doopboek te Molkweren, van de Hervormde Gemeente. den derden feb 1771 is ged een kind, van Vader Jacob Jans & Moeder An Teedes, & is genaamd Yk. de Schout van de Gemeente Koudum; deze bewijzen bestaande van twee acten van geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van Gerrit Hartman en Y.J. dato 5 jan 1815 op Fo? 2 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Yeme Jacobs zie ook: de Groot; ged 13 nov 1763 Westerkerk HRL, zv Jacob IJemes en Geeltje Sjoerdts; IJme J., ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Jacob IJmes en Geeltje Soerds(!)
Yemkje Jacobs zie: Reidsma, Zijlstra
Ymkje Jacobs huwt met Willem Pieters, kind: Jan Willems, geb 29 may 1809, ged 11 jun 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Willems Nauta, geb 24 dec 1811, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL, vader als: W.P. Nauta
Ymkjen Jacobs Bruna Melcherts ende IJ.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Jarigs, weever, desselfs swaeger, 5 Sep 1750; huwt met Bruina Melchers, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb 1750 en den 18 okt getrouwdt
Ynskje Jacobs ovl 19 mrt 1823 Almenum, huwt met Allert Poulus Wiersma, in leven echtelieden te Almenum, dv Jacob Oepkes en Saapkje Tjallings; BS huw 1827, ovl 1885
Ype Jacobs ged 22 jul 1770 Westerkerk HRL, zv Jacob IJpes en Wijpkien Hiddes
Ype Jacobs ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL, zv Jacob Sakes en Seike IJpes
Ysak Jacobs zie: van Gilsen
Ytje Jacobs zie: Peen, Zoete
Ytje Jacobs huwt met Klaas Wouters, kind: Jacob Klaases, ged 1 nov 1744 Westerkerk HRL; kind: Wouter Klaeses, ged 25 feb 1741 Westerkerk HRL; kind: Wouter Claases, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL
Ytje Jacobs IJtie J. en Jan Sjoerds, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jacob IJedes, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Jan Sjoerds, kind: Trijntje Jans, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL
Ytje Jacobs geb 23 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, dv Jacob Klaases en Hinke Jans Dreyer
Ytje Jacobs zie ook: dekker; geb 25 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL, dv Jacob Sijbes en Johanna van Bachum; dopen Grote Kerk HRL 1799
Ytje Jacobs ovl 5 jun 1727 HRL, old 70 jaeren
Ytje Jacobs Thomas Bouwes van Pingjum ende IJ.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Anne Scholtes, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; Thomas Baukes van Pingjum en IJ.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en volgens ingekomen verklaaring aldaar getrouwd den 13 apr 1788
Ytje Jacobs geb 1746 HRL, ovl 30 jan 1819 HRL, huwt met Dirk Cornelis, getuige bij geb aang van Baukje Eeltjes in 1811; BS geb 1811, ovl 1829
Ytje Jacobs geb 1796 HRL, ovl 30 mrt 1817 HRL, huwt met Arie Boling op 24 nov 1814 HRL, huw.afk. 16 en 23 okt 1814 HRL, dv Muller Jacobs en Catharina Jurgens; BS huw 1814, ovl 1817
Yttje Jacobs Sijne Jansen en Y.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder Hendrik Jacobs, 28 dec 1743; huwt met Sijne Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 desember 1743 en den 5-12 jan 1744 en getrout den 19 dito
Yttje Jacobs Jan Folkerts van Franeker ende IJ.J. van HRL, koomende weegens de bruyd Tjeerd Seerps, 4 Nov 1747
Ydtske Jacobs Lieuwe Lieuwes ende Y.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tyte Hendriks, 11 Sep 1745; huwt met Lieuwe Lieuwes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Septemb getrouwt de 3 okt 1745
Zwaantje Jacobs zie: Bruyn
Aecht Jacobsdr huwt met Elbert Heeck; gezin vertrekt naar HRL van Bunschoten; datum wordt niet vermeld; zie ook Elbert Heeck; bron: Van wee bin jie d''r één? de Bunschoter families van 1600-1912
Trijntje Jacobsz ovl voor 1830, huwt met Rink Wagenaar; BS huw 1829
Allert Jacobszoon rentmeester van het Weeshuis bet f. 20:2:0 aan de vroedsman H. Heimans wegens het opmaken van het bord id Groote Kerk behorende bi twe graeven van A.J. nu behorende het Stads Weeshuis, kwit. no. 14, 15 nov 1770. (GAH1101)
Andries Jacobuis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Antje Scheltes Dijkstra op 28 dec 1809 Oosterbierum voor het gerecht, komt van Oosterbierum; huw Grote Kerk HRL 1809
Boegie T Jacobus zie: van der Graaf
Casper Jacobus zie ook: Homberg; geb 20 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Kaspers en Sjoerdtje IJsbrands
Cyprianus R Jacobus zie: Germans
Dieuke Jacobus zie ook: Dieuke Kobis; huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geprokclameert den 4 aug en 11 en getrout den 19 aug 1753; kind: Auckjen Gerrits, geb 9 jun 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Kobus; kind: Jan Gerrits, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerrits, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerriths, ged 1 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrijts, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als D. Kobus; kind: Janke Gerrits, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Doede Jacobus zie: Brouwer van der Hout
Folkert Jacobus ged 27 aug 1748 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts en Janke Freerks
Folkert Jacobus F.J. en Jeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Frans/Franciscus Jacobus zie: Flux; Franciscus Jacobus en Sijdske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Frans Jacobus van HRL, huwt met Sijtske Cornelis, van Almenum, geproclameert den 28 Octo:en de 4-11 nov 1753 getrout
Freerk Jacobus ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Folkerts en Janke Freerks
Grietje Jacobus ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Folkerts en Janneke Freerks; ged 25 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Folkerts en Janke Freerks Kroon, moeder is: Janneke F.
Harmanus Jacobus zie: de Rooy
Hibbe Jacobus zie: Kerkhoven
Hidde Jacobus huwt met Nieske Hendriks, kind: Jacobus Hiddes, ged 29 okt 1767 Westerkerk HRL
Ids Jacobus zie: van der Meer
Jacobus Jacobus ged 16 mrt 1762 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Lammerts en Saakje Willems
Janneke Jacobus ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 15:10:0 ter zake geleverd lint, band, stopgaren etc, tdv het weeshuis, ord. no. 7, 11 apr 1780. (GAH1111)
Jantje Jacobus zie: Jantje Kobus; huwt met Johannes Johannes, kind: Swaantje Johannes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL
Japke Jacobus zie: de Rooy
Johanna Jacobus zie: Kerkhoven
Johanna Jacobus geb 1774 HRL, ovl 22 aug 1835 Franeker, ongehuwd, wonende te Franeker, dv Jacob ... , en ... ; BS Franeker ovl 1835
Johanna Jacobus geb 1744 Rauwerd, ovl 8 mrt 1827 HRL, huwt met IJmke Kuipers; BS ovl 1827
Johannes Jacobus huwt met Hijlkie Hendriks Jansen, kind: Hendrik Johannes, ged 4 nov 1760 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobus huwt met Riemke Cornelis, kind: Dieuke Johannes, geb 25 sep 1809, ged 15 okt 1809 Grote Kerk HRL
Johannes Jacobus woont in 3e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Jacobus Tjeerd Douwes Dijkstra en Dieuwke Gerrijts Brouwer, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.J., deszelfs schoonzoon, 6 jul 1805; ondertrouw HRL
Johannes Jacobus mr timmerman in 1783-1784; weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend timmerloon van eenige weesjongens bij J.J., 30 nov 1784. (GAH1115); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 242:12:0 voor timmerloon tdv het Weeshuis, ord. no. 40, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 207:6:0 voor timmerloon aan het Weeshuys, en rest van het hoopwerk aan ''t nieuwe Zomerhuys, ord. no. 32, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 48:13:0 wegens verdiend timmerloon aan het Weeshuis, ord. no. 21, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 77:5:0, ord. no. 33, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 94:5:0 van dito voor arbeidsloon van timmeren aan de Bank van Leening, ord. no. 6, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 5:11:0, ord. no. 2, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 28:13:0, ord. no. 2, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 25:4:0, ord no. 5, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 350:0:0 op reekening van aangenomen timmerwerk zoo materialen als arbeidsloon aan ''t Zomerhuys, ord. no. 7, 12 jun 1781. (GAH1112)
Jourke Jacobus zie: Zijlstra
Margaretha Johanna Jacobus geb 12 feb 1797, ged 26 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Jacobus Martens en Willemke Martens
Maria Jacobus zie: Joosten, Smit
Marijke Jacobus zie: Folkerda, Kiesveld, de Vries
Marijke Jacobus mede van dese Stad, huwt met Pieter Fransen, soldaat alhier in guarnisoen, geproclameert de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Marijke Jacobus huwt met Willem Jans, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 May en getrout de 7 jun 1767
Paulus Jacobus zie: Dorenbos
Petrus Jacobus Jr; zie: Brouwer
Philippus Jacobus zie: Oolgaard, vd Sande, Weyer
Roelof Jacobus Jacob Joosten en Antie Freerks, beide van HRL, huw.aang. 14may 1735 HRL, komende voor de bruid R.J. ; huw.aang. HRL 1735
Roelof Jacobus huwt met Johanna Melles, kind: Jacobus Roelofs, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Sietske Jacobus zie: Inia, Visser
Susanna Jacobus huwt met Otte Jurjens, kind: Jurjen Ottes, ged 19 okt 1741 Westerkerk HRL
Wallen Jacobus zie: Kerkhoven
Ytje Jacobus huwt met Age Watzes, kind: Frans, geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL
Yttie Jacobus huwt met Pieter Dominicus, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; kind: Trijntie Pieters, ged 15 mrt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Pieters, ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, vader als P. Douwes; kind: Akke Pieters, ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als P. Douwes
Elisabeth Jacobus/Johannes zie: Brouwer, Hannema, Zijlstra
Willem Johannis Jaeger zie ook Willem Johannes !!; ontvangt van de rentmeester van het weeshuis f. 70:0:0 voor het geneezen van tien onzuyvere hoofden, ord. no. 12, 13 jun 1780. (GAH1111)
Kristina Jaelings huwt met Martinus Klases, kind: Alida Hendrika Martinus, geb 24 jun 1781 geb 26 jun 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Age Jaenes binnenvader in 1730; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 21:18:0 weegens kinderenverdienst den incoop van gest en mask van 3 nov 1729 tot 1 feb 1730, 7 feb 1730. (GAH1060); id. f. 29:0:0 van 1 feb tot 1 mei 1730, 3 mei 1730. (GAH1060); id. f. 20:11:0 van 3mey tot 24 jul 1730, 25 jul 1730. (GAH1060); id. f. 25:8:8 van 25 jul tot 1 nov 1730, 1 nov 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 119:8:0 weegens verschot bij hem gedaan tot den incoop van diverse kleyn behoeften tbv ''t Weeshuys zedert den 1 nov 1729 tot den 7 feb 1730 toe, volgens sijn boek daar af sijnde door de weesvoogden opgeaddeert, ord. no. 2, 7 feb 1730. (GAH1060); id. f. 89:4:0 van 7 feb tot 1 mei 1730, ord. no. 5, 2 mei 1730. (GAH1060); id. f. 92:5:8 van 2may tot 26 jul 1730, ord. no. 11, 26 jul 1730. (GAH1060); id. f. 116:19:0 sedert 26 jul tot 1 nov 1730, ord no. 16, 31 okt 1730. (GAH1060); id. f. 31:19:0 tersaake verschot van speel en des sondagsgelden aan de weesmeyden door hem gedaen, ord. no. 6, 2 mei 1730. (GAH1060); id. f. 33:8:0 aan de weeskinderen, ord. no. 17, 31 okt 1730. (GAH1060); id. f. 112:10:0 weegens 1/2 jaar zijns tractements, 2 mei 1730, ord. no. 3, 2 mei 1730. (GAH1060); id. ord. no. 9, 1 nov 1730. (GAH1060); Jacob Harmens ende Leentie Ages beide van HRL, koomende voor de Bruit A.J. desselfs vader, 4 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; Pijter Jansen van HRL. ende Janke Jans (!) van Bolswardt koomende weegens de bruid A.J., 23 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL
Elske Jaenes zie: van Slooten
Akke de Jager oud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839
Anna Jager geb 1793 HRL, ovl 13 sep 1836 HRL, ongehuwd, dv Meinte J, en Antje Plekker; BS ovl 1836; geb 20 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems Jager en Antje Hendriks
Anne Minderts Jager huwt met Frytsen Gosses op 22 mei 1774 Lytsew?ld, schoolmeester te Lytsew?ld 1774-1786, chercher te de Blesse 1786-1789, Stroobos 1789 -1793, Burum 1793-1797, Gerkesklooster 1797, Harl. 1804, Augustinusga 1804-1805, doet belijdenis 6 nov 1778 Lytsew?ld, zv Minnert Jans J, en Trijntje Broers; GJ1988
Antje Jager geb 28 mrt 1811 HRL, ovl 7 apr 1811 HRL, wonende te in de Kerkstraat bij Meinte Jager, grootvdr, dv Jantje J; BS geb 1811, overlijdens
Antje Simons Jager geb 1788 Franeker, ovl 13 mei 1849 HRL, huwt met Pieter Hanzes Gorter op 29 mei 1814 Franeker, breidvrouw in 1841 te HRL, dienstmaagd in 1814 en wonende te Leeuwarden, dv Simon Sijbouts J, en Tjietske Jurjens; BS huw 1841, ovl 1849, BS Franeker huw 1814; oud 51 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk A-202; VT1839
Dirk Rinses Jager geb 1795 Workum, ovl 17 jun 1854 HRL, huwt met Folkje Gerbens Piekema, scheepstimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers 1818, zv Rinse Dirks J, en Sjoerdje Rinkes vd Werf 1818; BS huw 1818, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, wijk F-112, supp wijk H-254; oud 44 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk E-105; VT1839
Dirk Willems Jager geb 1765 onder Almenum, ovl 3 okt 1832 HRL, 1e huwt met Antje Jeltes Visser, 3e huwt met Tijtje Tjeerds Faber op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, 2e huwt met Klaaske Gerrits op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jan 1816, huurt greide 1804-1811, koopt diverse huizen 1799- 1801, meester slager te HRL. 1811, huw.get. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans, wonende te HRL, 1815, kinderen: Jelte Dirks J, geb 1792 HRL, Willem J, geb 1791 HRL, Pieter J, geb 11 mei 1800 HRL, zv Willem Johannes J, en Tjetske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1811wafk, huw 1815, huw 1816, ovl 1825, huw 1828, ovl 1829, ovl 1832; eigenaar van wijk F-026, gebruiker is Adam J. Olivier, metzelknegt, 1814 (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-028, vleesschouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-299, stalling, 1814. (GAH204); D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs oom Rein Floris, 28 feb 1789; ondertrouw HRL; Gerrijt Lammerts en Tietje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.J., goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; D.W.J. van Almenum en Antje Jeltes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 mrt 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokkern en te Midlum getrouwd ten zelfden dage volgens ingekomen verklaaring; 4e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 484:19:8 ter Saeke geleverde ses varkens, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:17:0 ter Saeke Impost en Slagtloon voor 5 varkens, 13 jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 329:17:0 ter Saeke geleverde 5 varkens en Betaelde Impost, 6 nov 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 583:9:0 ter Zaeke geleverde Een Vette koe en 5 overjaarsche en 1 Spalling varken, 11 nov 1809, quit. no. 2 (GAH1141); kind: Jelte Dirks Jager, geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tjetske Dirks Jager, geb 26 jan 1794, ged 16 feb 1794 Grote Kerk HRL, moeder is: A. Jeltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv Willem Dirks Jager en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Fokje de Jager oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Geertje Simons Jager geb 1777 Franeker, ovl 30 mei 1856 HRL, huwt met Abel Poppes van der Hout op 10 nov 1805 HRL, DG, dv Simon J, en Sijtske Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-018; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-014; VT1839
Grietje de Jager geb 1750 ... , ovl 11 apr 1826 HRL, huwt met Anne Sies; BS ovl 1826
Grietje Meintes de Jager geb 1781 HRL, ovl 5 feb 1830 Leeuwarden, huwt met Johannes Jacobus Remp (Bemp in 1857), op 26 nov 1805 HRL, naaister in 1830; huw Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1830, ovl 1857; Johannes Jacobus Bemp van delfzijl en Grietje Meintes de Jager van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Meinte W. Jager, 9 nov 1805; ondertrouw HRL
Hinke Jager geb 1781/87 HRL, ovl 12 mei 1852 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Meinte J, en Antje Plekker; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk G-109
Jakkle Johannes Jager geb 1793 HRL, ovl 1 nov 1843 HRL, 1e huwt met Gepke Ruurds van Dijk op 10 mrt 1814 HRL, huw.afk. 27 feb en 6 mrt 1814, 2e huwt met Dirkje Hendriks Norbruis op 15 mrt 1838 HRL, slager in 1843, in 1831 dienende bij het Bataillon Vriesche Schutterij in garnisoen te den Bosch, is huw.get. bij J. Zegeling en M. Merkelbach 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker 1815, zv Johannes J, en Trijntje Jakles Donia; BS huw 1814, huw 1815, huw 1838, ovl 1843, 1847; gebruiker van wijk F-178, slager, eigenaar is Meinte Jager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-038, gebruiker is Meinte Jager, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, slagter, wijk G-177; VT1839; geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jager en Trijntje Jakles; J.J.J., Meester Slager, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Jantje de Jager geb 1792 HRL, ovl 14 jul 1827 HRL, ongehuwd, kind: Antje J, geb 28 mrt 1811 HRL, dv Meinte J, en Antje Hendriks (Plekker); BS geb en huw 1811, ovl 1827; geb 8 jan 1790, ged 28 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems Jager en Antje Hendriks
Jelte Dirks Jager geb 1792 HRL, ovl 17 jul 1829 HRL, huwt met Geertje Klazes Wijga op 12 mei 1814 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814 HRL, meester slager in 1829, zv Dirk Willems J, en Antje Jeltes; BS huw 1814, ovl 1829; gebruiker van wijk C-045, slager, eigenaar is J. Dodenhuis erven, 1814. (GAH204); geb 11 jul 1792, ged 31 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Dirk Willems Jager en Antje Jeltes
Johannes Jager woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Jager ovl 2 apr 1805 HRL, oud 32 jaar
Johannes Jager mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; hm ... , kind: Pietje Johannes J, geb 1777 ... ; BS ovl 1814
Johannes Jager geb 10 dec 1810 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk F-163, zv Willem J, en Rinske Fellekens; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813
Johannes Dirks de Jager ovl 8 jan 1818 Driesum, huwt met Martje Dirks, kind: Mark Johannes dJ, geb 25 mei 1791 Driesum, werkman; BS huw 1829
Johannes Jakkeles Jager huwt met Jannetje Geytenbeek; BS ovl 1880
Johannes Willems Jager geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, zv Willem Jager en Rinske Fellekers
Johannes Willems Jager J.W.J. en Trijntje Jakles, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; geb 1750 ... , ovl 27 feb 1814 HRL, huwt met Trijntje Jakles Donia, kinderen: Willem Johannes dJ, geb 1786 HRL, Jakle Johannes J, geb 1793 HRL, ovl wijk G-038, in leven slager, koopt een huis in 1799; BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1843, ovl 1849; kind: Willem Johannes Jager, geb 5 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jakle Johannes Jager, geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; heeft een chais, belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
Mark Johannes de Jager geb 25 mei 1791 Driesum, 1e huwt met Maaike Pieters de Boer, 2e huwt met Geertruida Johannes van der Bel op 19 jun 1829 HRL, huw.afk. 17 en 24 mei Dantumadeel en 7 en 14 jun 1829 HRL, dienstknecht, wonende te HRL, zv Johannes Dirks dJ, en Martje Marks; BS huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk B-145
Meinte Willems Jager zie Meinte Willems; geb 1752 ... , ovl 28 dec 1816 HRL, huwt met Antje Hendriks Plekker, kinderen: Hinke, geb 1781/87 HRL, Anna dJ, geb 1793 HRL, Willem Meintes J, geb 1800 HRL, Jantje dJ, geb 1792 HRL, Popkje dJ, geb 29 apr 1796 HRL, meester slager in 1816, koopt een huis in 1798; BS ovl 1816, ovl 1827, ovl 1830, ovl 1836, ovl 1852, ovl 1867; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 terzake het cureren van 6 weeskinderenhoofden, quit. no. 1, 10 may 1785. (GAH1117); id. f. 102:11:0 terzaake geleverde 363 1/2 pond reusels, quit. no. 1, 23 okt 1789. (GAH1121); id. f. 30:14:0 terzaake geleverde 109 1/2 pond reusel quit. no. 3, 9 nov 1789. (GAH1121); id. f. 52:1:6 voor geleverde varkens-reusels, quit. no. 1, 10 sep 1790. (GAH1122); id. f. 59:6:0 ut supra, quit. no. 2, 22 okt 1790. (GAH1122); id. f. 51:6:8, quit. no. 5, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 71:3:2, quit. no. 1, 15 dec 1791. (GAH1123); id. f. 44:0:10, quit. no. 2, 26 okt 1791. (GAH1123); id. f. 38:7:8, 5 jan 1792, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 29:7:2 23 jan 1792, quit. no. 2 (GAH1124); id. f. 85:5:6, 17 okt 1792, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 64:19:14, 19 dec 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 294:3:0, 25 okt 1793, quit. no. 7 (GAH1125); id. f. 70:0:0 ter zaake geleeverde smeer, 17 nov 1795, quit. no. 3 (GAH1127); id. f. 320:9:12 terzaake geleverde 4 overjaarse en 3 spallingvarkens, quit. no. 3, 29 okt 1790. (GAH1122); id. f. 227:19:3 voor geleverde 3 koeyen, quit. no. 4, 15 nov 1791. (GAH1123); id. f. 297:0:14 ter zaake geleverde seven varkens, 24 okt 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. f. 382:13:12 ter zaake geleverde ses varkens, 28 okt 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 415:10:0 ter zake geleeverde vijf overjaarsche vakens en 1 spalling, 23 okt 1795, quit. no. 2 (GAH1127); id. f. 23:7:19 terzaake geleverde vlees en smeer, quit. no. 4, 16 nov 1790. (GAH1122); id. f. 50:2:0 terzaake geleverde 171 pond reusels, quit. no. 5, 18 nov 1789. (GAH1121); id. f. 50:18:14 voor gekogte reusels, quit. no. 5, 30 nov 1791. (GAH1123); eigenaar van wijk F-178, gebruiker is Jakkle Johannes Jager, slager, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-038, eigenaar is Jakkle Jager, 1814. (GAH204); Johannes Jacobus Bemp van delfzijl en Grietje Meintes de Jager van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader M.W.J., 9 nov 1805; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 260:2:0 ter zaake geleverde Twee koeyen, 18 nov 1801, quit. no. 2 (GAH1133); kind: Jantje Meintes Jager, geb 8 jan 1790, ged 28 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willemina Meintes Jager, geb 6 apr 1793, ged 18 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Anna Meintes Jager, geb 20 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL; weduwe M.J. eigenaresse van perceel nr. 1041 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 337, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belasrbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: M.J., vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers M.J., Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Grote Kerk HRL; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris M.J., en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Murk de Jager oud 48 jaar, geb Driesum en wonende te HRL. 1839, wijk B-136; VT1839
Minnert Jans Jager ? 1720 ... , ov. 1 jan 1812 Surhuizum, huwt met Trijntje Broers, kind: Anne Meinderts J, geb ... ., turfleverancier 1749-1751; GJ1988
Pieter de Jager geb 1749 ... , ovl 4 dec 1811 HRL, is dood uit het water gevischt, zodat het juiste uur van deszelfs ovl niet te bepaalen is; BS huw 1811
Pieter Jager geb 11 mei 1800 HRL, ged 29 jun 1800, N.H., zv Dirk Willems J, en Antje Jeltes (Visser); dopen Grote Kerk HRL 1800
Pietje Jager huwt met Jan Roelofs van Wijk, kind: Willem Jans van Wijk, geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL
Pietje Johannes Jager geb 1777 ... , ovl 25 okt 1814 HRL, huwt met Pieter Douwes de Vries op 13 dec 1801 HRL, ovl wijk G-033, dv Johannes J, en ...; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1814
Pietje Rommerts de Jager zie ook: Pietje Rommerts; geb 1792 HRL, ovl 21 jul 1826 HRL, huwt met Bouwe Dirks de Vries op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, dv Rommert Sijtses en Feikje Poppes; BS huw 1822, ovl 1826
Poppe Rommerts Jager zie ook: Poppe Rommerts; geb 3 mei 1789 HRL, ovl 25 dec 1821 HRL, huwt met Baukje Dirks de Vries op 29 dec 1814 HRL, huw.afk. 18 en 25 dec 1814, sleper, zv Rommert Sijtzes dJ, en Feykje Poppes; BS huw 1814, ovl 1821, ovl 1835
Popkje Meintes de Jager zie ook: Popkje Meintes; geb 29 apr 1796 HRL, ovl 12 feb 1867 HRL, ongehuwd, ovl wijk H-224, N.H., dv Meinte dJ, en Antje Hendriks Plekker; BS ovl 1867; bev.reg. Ha18 51 wijk D-052, wijk G-109, 121, 148, supp wijk B-230, supp wijk G-436
Rinse Dirks Jager huwt met Sjoerdje Rinkes vd Werf, kind: Dirk Rinses, geb 1795 Workum; BS ovl 1854
Sybrandus Jager oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk C-113; VT1839
Sietse Rommerts Jager geb 1785 Midlum, ovl 19 aug 1840 HRL, huwt met Gatske van Straten op 19 aug 1813 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1813, wonende te HRL. 1813, huw.get. bij P.R. Jager en B.D. de Vries, wonende te HRL, 1814, werkman in 1840, zv Rommert Sietses en Feikje Poppes; BS huw 1813, huw 1814, ovl 1840; eigenaar van wijk D-134, ledig plak grond, 1814. (GAH204); oud 55 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-025; VT1839
Simon Sybouts Jager huwt met Sijtske/Tjietske Jurjens, kinderen: Geertje, geb 1777 Franeker, Antje Simons, geb 1788 Franeker, trekschipper en wonende te Franeker 1814; BS ovl 1849; 1856 overlijdens, BS Franeker huw 1814
Tjetske Dirks Jager geb 26 jan 1794, ged 16 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Dirk Willems Jager en Antje Jeltes
Trijntje Rommerts Jager zie ook: Trijntje Rommerts; geb 1788 ... , ovl 29 mrt 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-069, 1814. (GAH204)
Willem Dirks Jager geb 1791 HRL, huwt met Maria Ziekmans op 27 jun 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 9 Jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 5 Jun 1811, wonende te Sneek, 2e afk. 16 Jun 1811, huw.get. bij J.L. Wijnalda en A.P. Binksma, 1815, id. bij D.J. Kussendrager en J.T. Nieuwhoff, deurwaarder, 1813, id. bij J.H. Smits en H.D. Ziekmans 1815, zv Dirk Willems J, en Antje Jelles; BS huwafk. en huw 1811, huw 1813, huw 1815; gebruiker van wijk G-044, eigenaar is G. van Themmen, 1814. (GAH204)
Willem Johannes Jager geb 5 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Johannes Willems Jager en Trijntje Jakles; geb 1786 HRL, ovl 7 okt 1849 HRL, huwt met Rinske Velkers op 8 apr 1810 Leeuwarden, met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, huw.get. bij D.P. Visser en R.J. van Kammen, meester slager, wonende te HRL, 1812, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, neef bruidegom 1816, id. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, 1819, kind: Johannes, geb 10 dec 1810 HRL, zv Johannes dJ, en Trijntje Jakles Donia; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1816, huw 1819, ovl 1849, ovl 1869; gebruiker van wijk F-163, slager, eigenaar is Johannes Felkes, 1814. (GAH204); W.J. van HRL. en Rinske Felkers van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Lentemnd 1810; ondertrouw HRL; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk F-163; VT1839; kind: Johannes Willems Jager, geb 10 dec 1810, ged 8 jan 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: R. Fellekens; ontvangen van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:8:0 ter Saeke geleverd Rundvlees en Smeer, 10 nov 1810, quit. no. 1 (GAH1142); id. f. 37:8:0 ter Saeke geleverd smeer, 1 apr 1809, quit. no. 1 (GAH1141); W.J.J. eigenaar van perceel nr. 853 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, stal, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1025 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); id. van perceel nr. 1047 te HRL, slager, woonplaats HRL, legger nr. 338, pakhuis of bergplaats en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Willem Johannes Jager ovl 1781 Almenum, huwt met Tjetske Dirks, tichelaar, kind: Dirk Willems J, geb 1765 Midlum; BS huw 1828, ovl 1832; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven & Sestig den Vierde feb is Geboren: Dirk, zv W. Dirks J. en Tjietske Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jan 1816
Willem Meintes Jager geb 23 nov 1799 HRL, ged 8 dec 1799 HRL, N.H., ovl 13 apr 1830 HRL, ongehuwd, varenspersoon, zv Meinte Willems J., en Antje Hendriks (Plekker); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1830
Willemina Meintes Jager geb 6 apr 1793, ged 18 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Meinte Willems Jager en Antje Hendriks
Fokke Jagersma Evert Jakles de Hoop van HRL, en Geertje Johannes van Bolswaard, laatst geproclameert op dato dezes 20 mrt 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Witmaarzum, en aldaar den 4 den apr 1774 in den Echten Staat bevestigt, volgens terugontvangen adtestatie, 5 apr 1774, gegeven te Witmaarzum, en getekend A. Eggen, v. d. m. ibidem en F.J., Schooldienaar mede aldaar; ovl voor 1819, huwt met Anke Leenderts Popta, in leven echtelieden te Witmarsum, kind: Neeltje Fokkes, geb 1780 Witmarsum, Hendrikje Fokkes J, geb 1788 Witmarsum; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1853
Hendrikje Fokkes Jagersma geb 1788 Witmarsum, ovl 27 jan 1831 HRL, 1e huwt met Pieter Akkerman op 13 mei 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Lieuwe Rienk Dirks op 3 mei 1818 HRL, huw afk. 12 en 19 apr 1818, wonende te Witmarsum, winkelierse in 1831, dv Fokke J, en Aukje Leenderts Popta; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1818, ovl 1831; Pieter Ackerman en H.G.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810
Jetske Willems Jagersma geb 1753 Arum, ovl 11 jul 1827 HRL, huwt met Pieter Tjepkes Hoogstra; BS huw 1820, ovl 1827, ovl 1836
Neeltje Fokkes Jagersma geb 1780 Witmarsum, ovl 13 dec 1853 HRL, huwt met Arend Jans Faber op 22 jul 1804 HRL, N.H., dv Fokke J, en Anke Leenderts Popta; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; Arend Jans Faber en N.F.J., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de vader van den bruidegom onder vertoning van genoegzaam bewijs, 7 jul 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wijk F-243; VT1839; kind: Fokke Arends Faber, geb 27 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: N. Sikkes J.
Pietje Willems Jagersma geb 1782 Arum, ovl 8 nov 1844 HRL, huwt met Jan Roelofs van Wijk op 27 mei 1804 HRL, moeder wordt in 1807 genoemd ''Pietje Willems'', dv Willem J. en ... ; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1815, ovl 1844, ovl 1851; oud 57 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk D-050; VT1839
Willem Jagersma hm ... , kind: Pietje Willems J, geb 1782 Arum; BS ovl 1844
Jetske Jaitjes zie: van der Zee
Tjalling Jajes ged 6 jul 1755 Grote Kerk HRL, zv Jaje Tjallings en Grietie Klases
Dirk Jakkeles huwt met Antje Lammerts de Haan, kinderen: Jacobus Dirks Tolsma, geb 1769 Boer, Lammert Dirks T, geb 1759 Franeker; BS ovl 1826; 1852 overlijdens
Jakkele Jakkeles huwt met Maaike Jacobs, wonende te onder Almenum, kind: Jakle Jakles Donia, geb 1785 Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; J.J. en Maike Jakobs, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd den den 12 apr 1784; kind: Hielke Jakles, geb 18 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 voor de huur van 7 1/2 pondematen bouwland onder Almenum, (aan de Schapedijk), no. 17, 20 may 1785. (GAH1117); id. 27 feb 1786. (GAH1118); id. 31 apr 1787. (GAH1119); id. 11 apr 1788. (GAH1120); id. f. 75:0:0 terzaake 1 jaar huur van 7 1/2 pondematen land, no. 17 en 18, 30 mrt 1789. (GAH1121); id. 2/5 jaar, 28 mrt 1790; (GAH1122); id. 26 mrt 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. 4/5 jaar, 25 may 1792 (GAH1124); id. (3 1/2 pondematen greidland en 4 pondematen bouwland), 26 nov 1793 (GAH1125); id. f. 37:10:0 terzaake 1 jaar propijn wegens de inhuuring van 7 1/2 pondematen land aan de Schaapedijk, 11 apr 1788. (GAH1120); J.J. en Catharina de Jong, beide van Almenum, laatst geproclameert 12 apr 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Midlum, om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt gelijk op 20 apr 1778 geschied is, niet te Midlum, maar voor het Ed. geregte van Barradeel, volgens ontfangene adtestatie, getekent J. van Echten, en ter ordonnantie R. Smit; kind: Pieter Jakles, geb 27 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL; den 16 mei 1777 Is op de Belijdenis des Geloofs tot Lidmaat aangenomen J.J. Huisman onder Almenum; met Attestatie vertrokken naar HRL den 1 apr 1779. (N.H. lidmaten Tzummarum 1777)
Johannes Jakkeles zie: Jager
Klaaske Jakkeles zie: Donia
Rintje Jakkeles zie: de Boer
Antje Jakles huwt met Douwe Arjens, kind: Aeltje Douwes, ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL
Hielke Jakles geb 18 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Maayke Jacobs
Jacob Jakles zie: Donia; (4x)
Jakle Jakles huwt met Katarina Hanses, kind: Jakle Jakles, geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jakles, geb 13 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: Katrina H. de Jong
Jakle Jakles geb 6 nov 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Katarina Hanses
Jenne/Jentje Jakles zie ook: Donia; huwt met Ruimer Hendriks, kind: Henderik Ruimers, geb 13 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, vader is Riemer H.
Jieskjen Jakles ovl 9 apr 1728 HRL, old 50 jaer
Klaas Jakles zie: Donia
Klaas Jakles geb 13 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Katrina Hanses de Jong
Pieter Jakles geb 27 jul 1789, ged 11 aug 1789 Grote Kerk HRL, zv Jakle Jakles en Maike Jakobs
Sjoukje Jakles huwt met Sikke Eeltjes; dokrkSexb. 1780
Trijntje Jakles zie: Donia
Trijntje Jakles Johannes Willems Jager en T.J., beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Willem Johannes Jager, geb 5 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jakle Johannes Jager, geb 9 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Johannes, geb 14 nov 1795, ged 6 dec 1795 Grote Kerk HRL
Aafje Jakobs huwt met Jakob Beerends, kind: Jakob Jakobs, geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL
Aaltje Jakobs geb 30 aug 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Jakob Pieters en Jankje Eeuwes
Aaltje Jakobs huwt met Johannes Wopkes, kind: Rinse Johannes, geb 21 jan 1790, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL
Ake Jakobs ged 2 apr 1754 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jacobs en Janke Annes; huwt met Johannes Wopkes, kind: Wopke Johannes, geb 21 feb 1780, ged 14 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Johannes, geb 15 jan 1788, ged 5 feb 1788 Grote Kerk HRL
Albert Jakobs A.J. en Auk Sipkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 6 jun 1779 getrouwd
Aldert Jakobs huwt met Wiepkje Pieters, kind: Anna Alderts, geb 16 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL
Antje Jakobs geb 26 jan 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Jakob Sibrens en Ytje Scheltes
Antje Jakobs geb 6 nov 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Jakob Heerts en Marijke Sikkes
Antje Jakobs huwt met Jan Pieters Frank, kind: Jacoba Jans Frank, geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL
Antje Jakobs Sjoerd Jans van HRL, en A.J. van Leeuwarden, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geweest is, den 17 may 1778 HRL, op vertoonde attestatie van Leeuwarden, getrouwd den 24 may17 78; hu Grote Kerk ga; kind: Lysbeth Sjoerds, geb 18 feb 1799, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds, geb 29 aug 1780, ged 19 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Sjoerds, geb 26 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Lijske Sjoerds, geb 4 okt 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL
Arend Jakobs A.J. van Zuiderhuisterveen en Antje Kornelis van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 mrt 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Getje Arents, geb 5 nov 1787, ged 4 dec 1787 Grote Kerk HRL
Arjen Jakobs A.J. en Wemke Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Bartel Jakobs geb 2 jan 1781, ged 30 jan 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Gerrits en Trijntje Bartels
Beerend Jakobs geb 25 aug 1778, ged 6 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Beerends en Berber Tjeerds
Bouwe Jakobs huwt met Akke Kornelis, kind: Jakob Bouwes, geb 27 nov 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Haarlem, verklaart bij dezen dat de twee Huwelijks afkondigingen van: Rijckele Tjerks Bruynsma, oud negen twintig Jaren, Schipper, geb te IJst, wonende aldaar, meerderjarige zv Tjerk Bruynsma en Riickeltje Postuma, Echtelieden, mede aldaar woonachtig, en: Rinske Bouwes, oud Vijf & twintig Jaren, Winkelierster, geb en wonende te HRL, meerderjarige dv B.J. en Akke Cornelis, beide overleden. ? Alhier te Haarlem behoorlijk Zijn geschied, namelijk de eerste op den Agt & twintigste der vorige en de tweede op den Vierde dezer maand, beiden des voormiddags ten half twaalf uren Zonder dat daartegen eenige verhindering is ingekomen. Haarlem den Zevende feb 1800 & Zestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Negentig den Agttiende dec is Geboren Rinske, dv B.J. en Akke Cornelis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 19 jan 1816
Catharina Jakobs geb 15 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Jakob Sibes en Christina Jeltema
Kornelis Jakobs geb 26 jul 1773, ged 19 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sjoukes en Tijtje Kornelis
Cornelis Jakobs C.J. en Stijntje Hendriks, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 7 jul 1776 HRL, en toen getrouwd
Dirk Jakobs huwt met Trijntje Herkes, kind: Riemke Dirks, geb 3 sep 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL
Dirk Jakobs geb 3 aug 1778, ged 1 sep 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Dirks en Antje Klaasses
Dirk Jakobs geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks; geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Syntje Dirks
Doetje Jakobs huwt met Holbe Baukes; kind: Jakob Holbes, geb 31 aug 1779, ged 18 jan 1779 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Hobbes, geb 18 aug 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; vader als Hobbe B. ; kind: Pieter Hobbes, geb 8 jul 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL; vader als: Hobbe B.
Douwe Jakobs D.J. en Grietje Jakobs, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 2 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Eelkje Jakobs geb 10 okt 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Ages en Wybrigje Everts
Elias Jakobs geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jansen en Berber Steffens
Emke Jakobs Harmen Hessels Wassenaar van Almenum en E.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Geert Jakobs geb 20 dec 1790, ged 9 jan 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakob Geerts en Joukje Freriks
Geertje Jakobs geb 25 jun 1781, ged 31 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Jakob Adams en Hendrina Murks
Gerrit Jakobs geb 5 dec 1778, ged 22 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Gerrits en Trijntje Bartels
Grietje Jakobs huwt met Klaas Femmes, kind: Femme Klaases, geb 10 mrt 1785, ged 28 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Grietje Jakobs geb 30 aug 1776, ged 15 sep 1776 Grote Kerk HRL, dv Jakob Klaases en IJtje Durks
Grietje Jakobs Harmen Dirks en G.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende
Grietje Jakobs Douwe Jakobs en G.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 2 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Harmen Jakobs geb 21 sep 1773, ged 12 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbrens en Neeltje uyltjes
Hendrina Jakobs huwt met Pieter Gerrits Weerds, kind: Elisabeth Pieters Weerds, geb 5 jul 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL
Hendrina Jakobs Jakob Isaaks van HRL. en H.J. van Amsterdam, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 may 1780 HRL, en zijn den 11 jun naastvolgende op vertoond getuigschrift van Amsterdam hier getrouwd
Jakobus Jakobs geb 9 dec 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobus en Akke Hendriks
Jakob Jakobs huwt met Antje Kornelis, kind: Janke Jakobs, geb 20 jan 1780, ged 8feb17 80 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobs geb 8 may 1778, ged 26 mai 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Beerends en Aafje Jakobs
Jakob Jakobs geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks
Jakob Jakobs huwt met Trijntje Sippes, kind: Sippe Jakobs, geb 2 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobs J.J. en Sijntje Dirks, beide van HRL, laatst geproclameert 29 jan 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Dirk Jakobs, geb 12 nov 1776, ged 8 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks; kind: Jakob Jakobs, geb 17 dec 1777, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 10 jul 1779, ged 6 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jakobs, geb 7 okt 1781, ged 18 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs, geb 13 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Jan Jakobs huwt met Trijntje Klaasses, kind: Jakob Jans, geb 11 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, geb 6 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans, geb 2 mrt 1792, ged 25 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Jan Jakobs geb 18 okt 1781, ged 23 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Barends en Berber Tjeerds
Jan Jakobs huwt met Emke Pieters, kind: Jakob Jans, geb 31 aug 1780, ged 19 sep 1780 Grote Kerk HRL
Jan Jakobs geb 10 jul 1778, ged 26 jul 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Heerts en Marijke Sikkes
Jan Jakobs geb 24 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jansen en Neeltje Pieters
Jan Jakobs geb 26 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jansen en Berber Steffens; geb 19 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jans en Barbera Steffens
Jan Jakobs J.J. en Aaltje Kornelis Blok, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 may 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Janke Jakobs geb 16 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL, dv Jakob Jans en Barbera Steffens; ged 29 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Jacob Jans en Berber Steffens
Janke Jakobs geb 29 dec 1781, ged 25 jan 1782 Grote Kerk HRL, dv Jakob Dirks en Elske Taekes
Janke Jakobs geb 20 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL, dv Jakob Jakobs en Antje Kornelis; kind: Jakob Dirks, geb 16 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Pieters
Janke Jakobs huwt met Dirk Piekes, kind: Pieke Dirks, geb 25 okt 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL
Janke Jakobs Marten Sjoukes en J.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Maayke Martens, geb 10 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Martens, geb 1 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL
Japke Jakobs geb 31 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jakob Stevens en Ymkje Laazes
Jelle Jakobs J.J. en Jouwkjen IJsbrandi, beide van HRL. laatst geproclameert 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jakob Jelles, geb 19 feb 1776, ged 12 mrt 1776 Grote Kerk HRL; moeder als: Janke Sipkes IJsbrandi; kind: Gertje Jelles, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL; moeder als: Joukjen S. IJ. ; kind: Jeltje Jelles, geb 22 jul 1779, ged 10 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Jelles, geb 20 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL
Jeltje Jakobs Hendrik Willems enJ.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 jun 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jeltje Jakobs Gerrit Janssen van HRL, en J.J. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Jetske Jakobs Carel Cure van Amsterdam en J.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 feb 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jillis Jakobs geb 31 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL, zv Jakob Pieters en Grietje Wybes
Jochem Jakobs J.J. en Elske Dirks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Jakob Jochems; geb 30 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL
Johannes Jakobs huwt met Ymkje Tietes, kind: Jakob Johannes, geb 7 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL
Johannes Jakobs geb 10 jul 1779, ged 6 aug 1779 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Sijntje Dirks; geb 13jan787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Syntje Durks
Jolle Jakobs geb 1 jan 1797, ged 15 jan 1797 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jurres en Antje Jolles
Joukje Jakobs geb 4 jun 1794, ged 22 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Jurres en Antje Jolles
Jurjen Jakobs J.J. en Jeltje Geerts Brouwer, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 dec 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Jakobs geb 17 okt 1774, ged 10 nov 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaases en Janke Jans
Klaas Jakobs geb 26 aug 1773, ged 14 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaases en Grietje Jans
Klaaske Jakobs geb 29 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Jakob Theunis en Baartje Pieters
Leida Jakobs zie ook: Lija Jacobs; Minne Warnders en L.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL, en toen getrouwd
Levij Jakobs L.J. van HRL, en Rebecca Izaaks van Amsterdam, laatst geproclameert op dato dezes 15 mei 1774 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om in den Echten Staat bevestigt te worden gelijk aldaar voor den gerechte geschied is volgens astestatie 21 jun 1774, get. W. Coulon en G. van der Ley; Wij Ondergetekenden Isra?l Cats, en Moses Salomons van Messel, beide Parnassijns der Joodsche Gemeente te HRL, Verklaren bij desen dat ons gebleken is uit het Reg. der Besnijdenis, dat Mozes Levie is besneden den negentiende jun Een duizend Seven honderd Vier & tachtig, waar van Ouders Zijn L.J. en Rebecca Isaaks. HRL den 12 mrt 1816
Lija Jakobs zie ook: Leida Jakobs; huwt met met Minne Warnars, kind: Neeltje Minnes, geb 3 dec 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Jakobs geb 16 mrt 1795, ged 5 apr 1795 Grote Kerk HRL, dv Jakob Gosses en Angnietje Christoffels
Lijsbeth Jakobs huwt met Klaas Klaases, kind: Klaas Klaases, geb 11 sep 1773, ged 30 sep 1773 Grote Kerk
Lieuwe Jakobs huwt met Jantje Gerrits, kind: Jakobus Lieuwes, geb 19 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jakobs geb 1 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL, zv Jakob Lieuwes en Hiltje Simens
Lieuwe Jakobs L.J. en Antje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1 nov 1785; kind: Tjeerd Lieuwes, geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jakobs L.J. en Tetje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maartje Jakobs Berend Jans en M.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn den 2 den novemb. daar aan volgende getrouwd
Martinus Jakobs huwt met Hijlkjen Cornelis, kind: Martinus Martinus, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL
Piebe Jakobs P.J. en Trijntje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd den 11 feb 1787 kind: Janke Piebes, geb 18 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Piebes, geb 11 jun 1790, ged 29 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gatze Piebes, geb 12 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Gatse Piebes, geb 22 dec 1793, ged 12 jan 1794 Grote Kerk HRL
Pieter Jakobs geb 5 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakob Pieters en Janke Eeuwes
Pieter Jakobs geb 26 nov 1788, ged 30 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Jakob Edes en Janke Aanes
Richtje Jakobs huwt met Lambert Piers, kind: Antje Lamberts, geb 2 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Sake Jakobs Cornelis IJpes ende Rinske Sakes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader S.J. ; huw aang. HRL 1739
Schelte Jakobs geb 26 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Sijbrens en IJttje Scheltes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Seventig den Ses en twintig jul is Geboren Schelte, zv Jacob Sijbrens en IJtje Scheltes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815
Sibbeltje Jakobs geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakob Stevens en Ymkje Laases
Sytske Jakobs Lammert Oeges van Hindeloopen en S.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Simon Jakobs geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jakob Alberts en Dieuke Simons
Sippe Jakobs geb 2 dec 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jakobs en Trijntje Sippes
Sjoerd Jakobs S.J. en Sijtske Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 10 daar aanvolgende; kind: Gertje Sjoerds, geb 10 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sjoerds, geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 13 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL
Sjouke Jakobs geb 8 mei 1775, ged 5 jun 1775 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag, zv Jakob Sjoukes en Tijtje Cornelis
Tetje Jakobs geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakob Teunis en Baartje Pieters
Tjietske Jakobs ged 17 apr 1772 Grote Kerl HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Tjitske Jakobs huwt met Gerrit Pieters, kind: Pieter Gerrits, geb 13 jan 1782, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Gerrits, geb 12 jan 1784, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, geb 21 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL
Trijntje Jakobs geb 10 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Jakob Kornelis en Antje Jans
Trijntje Jakobs huwt met Albert Paulus, kind: Paulus Alberts, geb 21 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Alberts, geb 26 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL
Trijntje Jakobs Jan Jansen en T.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 1 jul 1783
Trijntje Jakobs Samuel Jakobs en T. J, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 27 apr 1779 alhier getrouwd; kind: Grietje Samuels, geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk HRL
Trijntje Jakobs Sijbrand Sipkes en T.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 6 sep 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Janke Sijbrens, geb 13 mei 1775, ged 30 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Lysbeth Sibrens, geb 22 mei 1779, ged 6 jun 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Sibrens, geb 6 okt 1783, geb 26 okt 1783 Grote Kerk HRL
Wybrichjen Jakobs Romke Heerkes en W.J., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wytske Jakobs huwt met Auke Jans, kind: Jan Aukes, 11 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kunksje Aukes Meyer, geb 19 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Willem Jakobs W.J. van Achlum en Tetje Alberts van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken van hier naar Achlum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigt
Imkje Jakobs zie ook: Wassenaar; huwt met Harmen Hessels, kind: Hessel Harmens, geb 2 sep 1780, ged 24 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Harmens, geb 10 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 26 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Harmens, geb 1 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Harmens, geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Harmens, geb 2 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL
Ytje Jakobs geb 25 aug 1773, ged 16 sep 1773 Grote Kerk HRL, dv Jakob Klaases en Janke Jans
Ytje Jakobs Abraham Teedses en IJ.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antony Jakobus huwt met Pietje Fransen, kind: Louisa Antonijs, geb 15 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Anthonis, ged 28 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Antonijs, ged 19 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Jakob Jakobus huwt met Akke Hendriks, kind: Jakobus Jakobs, geb 9 dec 1789, ged 15 dec 1789 Grote Kerk HRL
Johannes Jakobus geb 5 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Johannes en Lysbeth Johannes
Lieuwe Jakobus huwt met Jantje Harmens, kind: Hendrikje Lieuwes, geb 2 nov 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL
Petrus Jakobus geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Huberts en Geertruida Rondaan
Rommert Jakobus geb 26 apr 1783, ged 13 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Johannes en Elisabth Johannes
Trijntje Jakobus geb 23 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Kaspers en Sjoerdje IJsbrands
IJsbrand Jakobus geb 16 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Kaspers en Sjoerdtje IJsbrands
Ytje Jakobus geb 26 feb 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Kaspars en Sjoerdje Ysbrands
Petronella Jaling oud 47 jaar, geb Goor en wonende te HRL. 1839, wijk G-312; VT1839
Berend Jand ovl voor 1815; wed. eigenaar van wijk G-149, gebruiker is Anth. Hendriks, gealimenteerde, 1814. (GAH204)
Sipke Janes huwt met Maike Jacobs Kok, kind: Jacob Sipkes, ged 9 sep 1766 Grote Kerk HRL
Jan Janes ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Jane Alberts en Janke Jans
Albert Janes zie: Baantjer, Bakker, Bolman, Buschman, van der Veen, van der Woude
Freerk Jannes F.J. en Doedtje Freerks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Yda Jannes zie: Kuitert
Aafke Jans zie: Altena, Annema, de Haan, Hagersma, Reidmaker, van Wijk
Aafke Jans In het Jaar Een Duizend Seven honderd en Seventig den Een en dertigste mrt is Geboren Aafke, dv Jan Sibrens en Loetske Daams. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 19 jun 1816
Aafke Jans ged , samen met Johannes Jans, 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Stoffels en Gertje Hendriks
Aafke Jans huwt met Berend Meenderings, kind: Geeske Berends Meenderings, ged 15 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Aefke Jans huwt met Jelte Ottes, kind: Jan Jeltes, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL; Aefke J. ende Jelle Ottes, beyde van HRL, huw.aang. 15 mai 1734 HRL; Comende voor de bruid Ruerd Jansen, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Aefke Jans huwt met Haring Sipkes, kind: Lijsbeth Harings, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pijtje Harings, ged 2 aug 1740 Grote Kerk HRL
Aefke Jans huwt met Hendrik Harmens, kind: Rinske Hendriks, ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 14 jul 1744 Grote Kerk HRL
Aafke Jans ged 30 jun 1765 Westerkerk HRL, dv Jan Zijbrens en Johanna Johannes
Aafke Jans op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 17 apr 1761 Grote Kerk HRL, Egte Vrou op de Roosegragt
Aafke Jans huwt met Jan van Straaten, kind: Gatske Jans van Straaten, geb 24 mrt 1792, ged 8 apr 1792 Grote Kerk HRL
Aafke Jans geb 17 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Lykles en Trijntje Hendriks
Aafke Jans huwt met Jan Idses, kind: Jeltje Jans, geb 26 aug 1783, ged 12 okt 1783 Grote Kerk HRL
Aafke Jans geb 7 aug 1774, ged 23 aug 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Antje IJdes
Aafke Jans huwt met Gerrit Alberts, kind: Aaltje Gerrits, geb 19 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; huwt met Gerrijt Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 jun 1769; kind: Aaltje Gerrijts, ged 24 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Aafke Jans ovl 15 sep 1727 HRL, old 42 jaeren
Aafke Jans geb 10 mei 1801 HRL, ged 31 mei 1801, dv Jan Abes en Sietske Hessels, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aafke Jans huwt met Frans Pieters; BS ovl 1838
Aafke Jans geb 1781 ... , getuige bij geboorte aangifte van Pier Piers; BS geb 1811
Aafke Jans huwt met Haring Wiebes; BS ovl 1833
Aafke Jans huwt met Andries Fransen; BS ovl 1829
Aafke Jans geb 1757 Groningen, ovl 1 feb 1830 HRL, huwt met Geert Gorrits/Gerrits de Groot; BS ovl 1830; 1845 overlijdens; Geert Gorrijts ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sjoerd Roodenhuis, goede bekende, 15 sep 1792; ondertrouw HRL; kind: Gorrit Geerts, geb 4 sep 1792, ged 4 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Geerts, geb 4 sep 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende A.J. weduwe Geert Gorrijts de Groot, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Gorrijt Geerts de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacoba Jans Raad, van beroep dienstbaar, Geboren te Groningen, wonende te HRL, dv Jan Klases Raad en Willemtie Jacobs. Mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heer Pr. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop derselve in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den Vierde sep is geb Gorrit, zv Geert Gorrits en A.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 nov 1815
Aafke Jans huwt met Beernd Harmens, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759; kind: Harmen Berents, ged 13 apr 1766 Grote Kerk HRL
Aagje Jans zie: Kuipers
Aagie Jans huwt met Stephanes Taekes, kind: Jan Stephanes, ged 13 aug 1758 Westerkerk
Aagje Jans geb 15 feb 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Rinske Sjoerds
Aaltje Jans zie: de Graaf, vd Heide, Kronenburg, Nauta, Olivier, Oosterhout, Smit, Tuinstra, Vinkeles, de Vries, de Wit
Aalke Jans Den 26 apr 1806, den 3 en 10de Mai zijn onverhinderd geproclameerd Ate Klases en A.J., zijn alle met attestatie vertrokken, en zijn gehuwd 17 Mei 1806 te Wijnaldum. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Aaltie Jans ende Jan Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 22 nov 1738 HRL, Commiss:Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselfs swager Age Wybes; huw.aang. HRL 1738
Aeltje Jans ged , samen met Sjouwkje Jans, 19 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Holkes en Feikje Gerrits
Aeltje Jans huwt met Jelger Hessels, kind: IJbeltje Jelgers, ged 26 nov 1748 Grote Kerk HRL
Aeltje Jans ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Jan Eelkes en Tjertie Ritskers
Aaltje Jans ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Aaltje Jilles
Aaltje Jans ged 10 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Ericks en Baukie Haies
Aeltje Jans ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Bartels en Antie Taekes
Aaltje Jans geb 18 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Joris en Beertje Jans, ouders wonende te Slooten
Aaltje Jans geb 28 dec 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Adams en IJbeltje Beerends
Aeltie Jans rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 9:3:0 aan Jacob Hanekuik als gelastigde van A.J. uit het Weeshuis gegaen may 1806 afgegeeven een Holl. Friessche obligatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 verscheenen den 1 nov groot aen oud Capitaal 1000 Rentende 2% aen A.J. gelegateerd door d:heer Voorda te Leiden overleeden, bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17 mrt 1807 (GAH1139)
Aaltje Jans huwt met Dirk Willems Houtsma, kind: Willem Dirks Houtsma, geb 26 apr 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 20 nov 1787, ged 23 dec 1787 Grote Kerk HRL
Aeltje Jans Teert Hendriks ende A.J. beide van HRL, koomende voor de bruid desselfs Steevader Gerrit Beerns, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Aeltje Jans Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste(?) dochter niet meer in leven. Uit het testament: ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder: ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, Andries en A.J. bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Aaltje Jans Doitse Theunis en A.J., beide van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, alhier getrouwd op den 9 mrt 1777
Aeltje Jans ovl 20 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Aaltje Jans Steffen Arends Smits ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Verlage, goede bekende, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Steffen Arends Smits en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 4 dec 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 6 daar aan volgende
Aaltje Jans Sije Amelius van Almenum ende A.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Lijkles, de vader, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Sije Amelius van Almenum en A.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791 HRL, en zijn getrouwd den 30 aug 1791; kind: Amelis Sijes, geb 18 jun 1791, ged 5 jul 1791 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans geb 1738 ... , ovl 26 jun 1812 Zaandijk, huwt met Haye IJemes, wonende te HRL 1812; BS ovl 1812; zie ook A.J., huwt met IJeme Jurjens; ovl 26 jun 1812 Zaandijk, huwt met IJeme Jurjens; BS huw 1822, ovl 1841; kind: Fijke Tymens, geb 10 apr 1775, ged 30 mei 1775 Grote Kerk HRL, vader als Tymen J. ; kind: Tamer Yemes, geb 16 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL, vader als: Yeme Jurjens; zie ook A.J., huwt met Haye IJemes
Aaltje Jans huwt met Jurjen Folkerts Was op 13 apr 1794 HRL, op ''s lands Kotter van oorlog ''De Snelheid'' volgens attestattie vertoond, getekend door J. Huys en J.W.C. Heynemans, komt van HRL, laatste afk. 13 apr 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; Jurjen Folkerts Wax ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, goede bekende, 1 apr 1794; ondertrouw HRL; Jurjen Folkerts Wax en A.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 13 apr 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt op ''s Lands Kotter van Oorlog ''de Snelheid'', volgens vertoonde attestatie, welke getekend was J. Huys en J.W.C. Heynemans
Aaltje Jans huwt met Hijlke Paulus de Vries, wonende te Almenum; BS huw 1843
Aaltje Jans huwt met IJnte Jenses op 10 apr 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Jans ovl voor 1838, huwt met Willem Klases Kuiper; BS huw 1837
Aaltje Jans ovl HRL., huwt met Dirk Cornelis de Boer; BS huw 1827
Aaltje Jans geb 1798 HRL, huwt met Elias Roelfs Visser op 12 apr 1819 HRL, huw afk. 7 en 14 feb 1819, wonende te in ''t schip, geen vaste woonplaats hebbende, dv Jan Joris en Beertje Jans (Kuipers); BS huw 1819
Aaltje Jans huwt met Jan Hendriks Evering, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1816
Aaltje Jans geb 1744 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, ovl in het huis van Harmen Koster aan de Carl Visschersteeg; BS ovl 1811
Aaltje Jans geb 1757 ... , ovl 30 mei 1826 HRL, huwt met Hendrik Bokkes; BS ovl 1826; Hendrik Bokkes en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Aaltje Jans huwt met IJmke Baukes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aaltje Jans huwt met Jan Jansen; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Jan Jans, geb 13 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL
Aeltje Jans huwt met Tevis Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 apr en doe ook getrouwt
Aeltje Jans Dirk Dirks en de A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Caspers, 1 Jul 1747; huwt met Dirk Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 17 jul 1747 en doen ook getrouwt
Aaltje Jans Harmen Jansen ende A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Frans Willem Cardel, 15 Jun 1748; huwt met Harmen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Aeltje Jans huwt met Bernardus Fok, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 jul 1755
Aaltje Jans huwt met Jan Hendrik Jansen, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Aaltje Jans huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij: en de 4 en getrout de 11 mrt 1764
Abbe Jans zie: Zwart
Abbe Jans huwt met Maayke Corneelis, kind: Jan Abbes, ged 29 may 1740 Grote Kerk HRL; turfarbeider 1743-1762; A.J. ende Swaantje Jansen, beide van HRL, koomende voor de bruid de old-burgemeester H. Schaaf, 19 Feb 1746; huwt met Swaantje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Februa en den 6 mrt en getrouwt den 13 dito 1746; huwt met Elske Harmens, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755; Lammert Teyes en Sijdske Dirks Sandstra, beide van HRL, komende wegens de bruid A.J., desselfs goedbekende, 21 Aug 1751; Geeft met schuldige eerbiedigheit te kennen Johannes Jansen een van U Ed. Achtb. Ratelwagters hoe dat hij welgenegen zoude zijn dito ambt over te dragen op eenen A.J. mede binnen dese Stad. Edog dewijl sodanigen overdragt sonder consent U Ed en Achtb:niet kan geschieden soo versoeken deselve supplnten met vorige eerbiet dat U Ed Achtb:dese overdragt gelieven te accorderen en over sulx de persoon van A.J. in plaats van Johannes Jansen tot ordnrs ratelwagter aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande ano facto etc, was getekend B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het voorstel eligeert mits desen de persoon van A.J. tot mede ordrs ratelwagt binnen dese stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 21 aug 1737. Was get Hendrik Schaaff; Ter ordtie van de Magistr M. van Idsinga; Onder Stonde. Op heden den 21 aug 1737 heeft A.J. den eed van getrouwigheit als ratelwagt gepresteerd coram pro side H. Schaaff , In kennisse van mij Secr. M. v. Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Mayke Cornelis; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Saekjen Piers jongedogter binnen deese Stad, dat deeser weereld is overleeden Maeike Cornelis in leeven appelmeetster binnen deese Stad, waerdoor deselve bedieninge is vacant geworden waer meede de supplnte sig gaerne sag begunstig en addresseert sig derhalven aen UEd: Achtb:met ootmoedig versoek dat UEd:Achtb de supplnte tot appelmeetster deeser Steede gelieven te nomineeren en aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Saekjen Piers tot appelmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en Gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd. Actum den 20 may 1744 (was get:) D.J. Vosma Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet aen Saekjen Piers gepermitteerd hebbende om deese bedieninge door A.J. als subst. te laeten waerneemen, soo heeft deselve A.J. den Eed van Getrouwigheid afgelegd in Handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. Actum den 1 jun 1744. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelman op 19 dec 1753 over op Jan Eelkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); IJpe Heeres ende Doutien Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 may 1735 HRL, Comende voor de bruid A.J. ; huw.aang. HRL 1735; Hans Clasen enende Sjieuke Oeges, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Praesid:Schaaf, komende Voor de bruyd A.J., desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Abe Jans geb 16 apr 1804 HRL, ged 10 jul 1804 HRL, N.H., zv Jan Abes en Sietske Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1804
Abel Jans zie: Bolhuis
Abraham Jans zie: de Groot, Steegsma
Abraham Jans ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs en Antje Fokkes
Abraham Jans geb 11 aug 1784, ged 31 aug 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Antje Pieters
Adam Jans zie: Knoop, Olivier
Adam Jans A.J. en Aaltje Pieters, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; geb 13 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Adams en IJbeltje Beerends; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen en tachtig den dertiende sep is Geboren Adam zv Jan Adams en IJbeltje Beerends. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 16 mei 1816
Adrianus Jans zie: Oostendorp
Agatha Jans ie: de Boer, Schijf
Age Jans zie: de Groot, Hofman, Klaasen, Kuiper
Age Jans huwt met Dieuke Klaases, kind: Geertje Ages, geb 8 jul 1809, ged 8 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Helena Ages, geb 20 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Age Jans geb 5 jan 1801 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., zv Jan Ages Hofman en IJtje Epkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Aake Jans zie: Kamerling
Akke Jans zie: Boetje, Kuindersma, vd Meulen, Postma, Roordtje, Vijver
Akke Jans huwt met Hette Orks Cleisma, kind: Ork Hettes Cleisma, ged 11 jan 1748 Westerkerk HRL
Akke Jans geb 19 mrt 1798, ged 8 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Doetje Beerents
Akke Jans zie ook: Aukje Jans; huwt met Henning Lolkes, kind: Antje Hennings, geb 3 okt 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL
Akke Jans huwt met Bernardus Jurres, kind: Jurre Bernardus, geb 6 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Bernardus, geb 13 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bernardus, geb 25 nov 1793, ged 22 dec 1793 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en negentig den dertiende mrt is Geboren Wikje dv Bernardus Jurjens en A.J. . Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Akke Jans huwt met Hendrik Johannes, kind: Mayke Hendriks, geb 2 feb 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL
Akke Jans geb 18 dec 1783, ged 22 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Sikkes en Marijke Johannes
Akke Jans geb 8 dec 1776, ged 29 dec 1776 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Eeke Ages; geb 17 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Eeke Ages
Acke Jans huwt met Jacob Jetses Roorda; zie aldaar
Akke Jans huwt met Hendrik Korper; BS ovl 1848
Akke Jans zou op 14 mei 1809 te HRL. trouwen met Douwe Teunis van Almenum, zij woont te Midlum 1809, bruidegom voor huwdat. ovl; huw Grote Kerk HRL 1809; Douwe Theunis van Almenum en A.J. van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl voor 1846, huwt met Reitze Jelles Huisman; BS ovl 1845
Akke Jans huwt met Johannes Kaspers op 30 apr 1809 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1809; Kasper Johannes en A. J, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl voor 1843, huwt met Joost Johannes Houtsma, wonende te Kimswerd 1827; BS huw 1827, huw 1842, ovl 1854; Joost Johannes ende A.J., beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Caspers, de vader van de bruidegom, 9 nov 1793; ondertrouw HRL
Akke Jans ovl 28 feb 1803 HRL, huwt met Joris Symons; BS huw 1829; ovl 28 feb 1803 HRL, oud 73 jaar
Akke Jans huwt met Augustinus Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt; Augustinus Harmens ende A.J. beide van HRL, koomende weegens de bruid Johannes Hendriks desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Alberdina Jans zie: Hagers
Alberdina Jans Jan van Kempen van HRL, en A.J. van Sappemeer, met adtestatie van Commissarissen van Huwelijx Zaaken gepasseert in Groningen 24 may 1772 en getekent E.P. Smith, secretaris, zijnde de laatste proclamatie hier geschied 24 may 1772 en getrouwd 26 may 1772
Albert Jans ged 17 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marike Alberts; ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marijke Alberts
Albert Jans op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte man agter de Groote Kerk
Albert Jans huwt met Maatje Rinkes, kind: Geertje Alberts, geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL
Albert Jans geb 8 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Alberts en Trijntje Gerrits
Albert Jans woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Jans zie ook: Bruining; A.J. en Marijke Gerrijts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Albert Jans weesvoogden bet f. 44:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens circa 2 jaer verdiend loon van A.J. bi Douwe Arjens als schoenmakersknegt, mei 1773. (GAH1104); id. f. 47:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 32:10:0 in 1 jaer verdiend, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 40:0:0 aan dito op de lojerj van P. Tetrode, 7 jun 1777. (GAH1108)
Albert Jans turfleverancier 1748-1755
Albert Jans huwt met Hotske Jacobs, kind: Aaltje Pieters, geb 1792 Franeker; BS huw 1815; de Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen, dat de Huwelijks afkondigingen van Frans Dassel oud vijf en twintig Jaren, Werkman geb en woonagtig te HRL, meerderjarige zv Pieter Petrus Dassel en Anna Roelofs, en: Aaltje Alberts, oud drie?ntwintig Jaren, dienstbaar, geb te Workum, wonende te HRL, laatst te Midlum, Meerderjarige dv A.J. en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiedene Zondagen als op den sesentwintigsten feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalf uuren voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Geextraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. A.J. en Hotske Jacobs, egtelieden hebben op huiden den 6 Novemb. 1791 alhier hun kind, geb te Workum den 19 okt 1791 laaten doopen met de naam Aaltje. de President Burgemeester der Stad Workum den 6 Februay 1815
Albert Jans A.J. ende Janke Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Jan Fopkes, 23 Jan 1745; huwt met Janke Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 januar en den 7 Februar 1745 en doen ook getrouwt
Albert Jans huwt met Fettje Claases, beide van HRL, geproclameerd de 26-28 apr en getrout de 3 mei 1761
Albertje Jans zie: Fokkema
Albertje Jans geb 27 jan 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; dv Jan Roelofs en Geertjen Alberts, e. l. te Noordwolde
Albertje Jans ovl 14 mrt 1762 ... , huwt met Pijter Tjebbes, wonende te Terschelling 1745, ontvangt lijfrente 1741-1762
Aldegunga Jans huwt met Wybe Klaassen, kind: Klaas Wybes, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kind: Janneke Wybes, ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL; kind: Rebecca Wybes, ged 19 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Aldigonda J.
Aldert Jans A.J. en Maartje Rinkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Sijbes, deszelfs neef, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Aldert Jans huwt met IJtje Klases de Roos op 10 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Aldert Jans ovl deinum voor 1836, huwt met Antje Klases, kind: Antje Alderts, geb ...; BS huw 1835
Ale Jans A.J. van Almenum en Beitske Johannes van Kimswerd, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jul 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Aales, geb 1 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Ale Jans ovl 1 apr 1809, 9 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; geb 07 apr 1799 HRL, ged 30 apr 1799 HRL, zv Jan Jeltes en Marijke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1799
Alegontie Jans huwt met Wybe Klazes, kind: Klaaske Wybes, ged 8 jul 1756 Westerkerk; kind: Klaaske Wybes, ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL
Alida Jans zie: Dijkman, Heins
Allert Jans ged 1 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjeerds en Antje Allerts
Allard Jans Evert Farmsbach van HRL, ende Sijtske Allards van Bolsward, vertoonende de bruydegom notarieel acte van consent sijner ouders tot Wessum wonende, en compareerde voor de bruid desselfs vaeder A.J., 2 May 1744
Allert Jans geb 1768 ... , huwt met Jettje Klases, kind: Jan Allerts, geb 9 jan 1803 HRL, doet overlijdensaangifte van Bartle Cornelis in 1811, was knecht aan boord van Bartle Cornelis, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1811
Amelia Jans huwt met Johannes Hilles, kind: Elizabeth Johannes, ged 3 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes, ged 4 mrt 1760 Grote Kerk HRL, vader als J. Hiddes
Andele Jans zie: Dreyer; A.J. ende Baukje Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof Roelofs, goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL
Andries Jans zie: Mars, Nauta, Postma, de Vries, van der Woude
Andries Jans Wanneer Lammert Warners zijn testament laat opmaken op 9jul16 39 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste(?) dochter niet meer in leven. Uit het testament: ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder: ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, A. en Aeltje J. bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Andries Jans turfleverancier 1753-1757
Ane Jans zie: Anema
Ane Jans koopt met Fokke Jans en Carel Christiaans een huis in 1800
Angenietje Jans zie: Feersma
Anke Jans zie: Bijlsma
Anke Jans ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL, dv Jan Arents en Grietie Jans
Anke Jans geb 6 jun 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Jan Aits en Dina Willems
Anke Jans huwt met Matthijs Hendriks Lindt, kind: Antje Matthijs Lindt, geb 20 sep 1778, ged 13 okt 1778 Grote Kerk HRL
Anna (J) Jans (C); zie: Bakker, de Boer, Dijkstra, Faber, Fredings, Houttuin, Huidecoper, Kolm, Nak, Oepkes, Panbakker, Reebel, Schiere, Walig, vd Werf, 2x v. d. Zee
Anna Jans Jurjen Jans van HRL, ende A.J. uit Munter Landt, huw.aang. 10may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Berent Alberts; huw.aang. HRL 1738
Anna Jans huwt met Harmen Hendriks, kind: Hendrik Harmens, geb 18 okt 1789, ged 1 nov 1789 Grote Kerk HRL
Anna Jans Ale Hilles Portier en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Anna Jans Matthijs Hendriks Lindt en A.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 21 aug 1774 HRL, en toen getrouwd
Anna Jans ovl 24 jun 1805 HRL, oud 67 jaar
Anna Jans won. HRL. 1837, kind: Grietje Jans, geb 1809 HRL; BS huw 1837, ovl 1849
Anna Jans ook vermeld als Anna Martinus; geb 1762. ., ovl 25 feb 1816 HRL, huwt met Ruurd Jans van Pingjum, vlgs de ovlakt is de naam An Jans; BS ovl 1816; 1827 overlijdens
Anna Margaretha Jans geb 5 sep 1810 HRL, dv Jan Jurjens en Grietje van Hinnekelen; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 5 sep 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Jan Jurjaans en Grietje van Hinne Keler
Anne Jans zie: Hiddema, Jorna, Kroes, van der Laan, Mol, Luder, Huidekoper, van Straten, van der Zee
Anne Jans Extract uit het Doopboek der herformden in deze Gemeente. Gebooren Jan Annes den 26 jul 1796. In het jaar een duizend zeven hondert een en negentig den zes en twintigste dag der maand jul is geb een zoontje waarvan vader is A.J. en moeder Doutzen Gerbens en is bij den doop genaamd Jan. Gegeven te Makkum den 12 mrt 1815; Extract uit het Reg. der Overledenen in de Stad Franeker. In het jaar Een duizend achthondert en negen den vijfden dag van Herfstmaand is alhier in den ouderdom van Een en veertig Jaar, in het huis Wijk Oostvliet No. 3, ovl A.J., echtgenoot van Douwtje Gerbens. Franeker den 22 apr 1815
Anne Jans huwt met Hinke Piers, kind: Marijke Annes, ged 8 aug 1741 Grote Kerk HRL; kind: Jan Annes, ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL
Anne Jans ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Stoffels en Gertje Hendriks
Anne Jans geb 6 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Eke Jans
Anne Jans geb 23 jan 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Filippus en Johanna Teunis
Anne Jans ovl 26 sep 1727 HRL, old 65 jaeren
Anne Jans geb 7 aug 1802 HRL, ged 31 aug 1802, N.H., zv Jan Jeltes (Hilwerda), en Marijke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1802; ovl 31 mrt 1810, 7 jaar, Grote Kerk; vdGaast, begraaflijst
Anne Jans geb 1790 ... , schoenmaker, doet overlijdensaangifte van Otto Fredrik Tesner; BS ovl 1811
Anne Jans Ruurd Teekes van Almenum ende Knierke Andries van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs vaeder A.J., 13 dec 1749
Annigje Jans ged 15 jun 1751 Grote Kerk HRL, dv Jan Adams en Hilligje Roelofs; huwt met Aane Iebes, (zie ook: Ale Yemes), kind: Jakob Jans Reigenbach geb 23 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Anneke Jans geb 7 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Carels en Antje Douwes
Anskje Jans ged , samen met Joannes jans, 18 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannis en IJnskjen Simons
Anskje Jans geb 10 jun 1769 HRL, ovl 17 jul 1821 HRL, huwt met Jacob Blaauw, vlgs ovl akte kinderen nalatende; BS ovl 1821; 1846 overlijdens; Jacob Cornelis ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Teutling, deszelfs oom, 5 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Corneliske Jacobs, geb 18 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Antje Jans zie: Andela, Bakels, Bakker, Bos, Bretel, Buisman, Dragster, Faber, Galema, Gonggrijp, van Gunde, Hoekstra, Hollema, van Kampen, Kroese, van der Mey, Molenaar, Nijboer, Oosterhout, Plantinga, v. d. Post, Reidmaker, Schreuder, Tiemsma, Timmer, Tinga, Visser, Vlietstra, Winkelaar, de Vries, van der Woude, Zwanenburg
Antie Jans van hier, ende Goitsen Pijbes van Drijlst, huw.aang. 23 okt 1734 HRL; komende voor de bruid Carst Fokkes, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antie Jans Jurre Jans ende A.J., beide van HRL, huw.aang. 31 jul 1734 HRL; ut ante, Comende voor de bruid Jacob Sapes; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antie Jans ende Cristiaen Antoni, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de Bruid Jan Fopkes, desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Antie Jans ende Here Wybrens, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Rintie Baltus; huw.aang. HRL 1738
Antie Jans van HRL., en Tjerk IJkes van Wons, huw.aang. 18 jul 1735 HRL, komende voor de bruid Folkert IJebles, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Antje Jans ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Bartels en Akke Doekes
Antje Jans ged 16 aug 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Maartje Sjoerds; dit is bij abuis so laat te boek gestelt (na 6 sep 1768)
Antie Jans ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Scheltes en Wybkje Martens
Antje Jans huwt met Floris Edes, kind: Albert Floris, ged 20 sep 1740 Grote Kerk HRL
Antje Jans ged 9 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Jan Jochems en Trijntje Jansen
Antje Jans ged 4 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Jan Sjoukes en Tijtje Piebes
Antje Jans ged 19 dec 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Luitjens en Lijsbeth Pieters
Antje Jans Jacob Johannis ende A.J., beide van HRL, huw.aang. 14 sep 1737 HRL; komende voor de bruit desselvs Curator Dirk Jansen, en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn moeder, met versoek van een gebot in de week; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jacob Johannis, kind: Jan Jacobs, ged 26 may 1746 Westerkerk HRL; kind: Antje Jacobs, ged 17 may 1744 Westerkerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 29 jan 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jacobs, ged 13 okt 1740 Westerkerk HRL
Antje Jans huwt met Jan Oenes, kind: Grietje Jans, ged 23 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Sibren Jochems, kind: Janke Sibrens, ged 26 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sijberens, ged 26 may 1744 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Sijberens, ged 8 nov 1740 Grote Kerk HRL
Antje Jans zie ook: A.J. Brouwer; huwt met Teunis Jansen, kind: Corneelis Teunis, ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: Teetse Theunis, ged 9 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Theunis, ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL
Antje Jans ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, dv Jan Scheltes en Eelkje Emmes (= Engberts)
Antje Jans geb 25 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes en Duwke Floris
Antje Jans huwt met Jakob Kornelis, kind: Trijntje Jakobs, geb 10 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Sytse Jans, kind: Japkje Sytses, geb 30 sep 1787, ged 14 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Saapkje Sytses, geb 15 sep 1789, ged 4 okt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Sytses, geb 4 nov 1790, ged 16 nov 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aalve Sijtses, geb 29 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Arnoldus Pieters, kind: Pieter Arnoldus, geb 27 jul 1811, ged 2 aug 1811 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Botte Innes, kind: Baukje Bottes, geb 30 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Bottes, geb 24 jun 1784, ged 13 jul 1784 Grote Kerk HRL, vader als: B. Ennes
Antje Jans kind: Jantje, geb 29 sep 1782, ged 19 nov 1782 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Willem Stevens, kind: Jakoba Willems, geb 6 mrt 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Willems, geb 1 may 1788, ged 12 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Willem Willems, geb 17 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Uiltje Dirks, (later: eykhoudt), kind: Trijntje Uiltjes, geb 2 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Martje Uiltjes, geb 28 apr 1783, ged 20 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Uiltjes, geb 28 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Uiltjes, geb 11 jun 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sybren Uiltjes, geb 1 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Mathijs Hendriks van Lint, kind: Grietje Mathijs van Lint, geb 19 nov 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Jorrit Douwes, kind: Jan Jorrits, geb 24 jan 1779, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Antje Jans geb 21 apr 1775, ged 21 jan 1777 Grote Kerk HRL, dv Jan Lieuwes en Trijntje Kristiaans
Antje Jans geb 15 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL, dv Jan Freerks (mogelijk: Molenaar), en Feikje Sjoerds; geb 3 jun 1782, ged 18 jun 1782 Grote Kerk HRL, dv Jan Freerks en Feikje Sjoerds
Antje Jans geb 22 feb 1775, ged 12 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijbrens en Lieutske Daams
Antje Jans geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Pietje Jakobs
Antje Jans huwt met Ane Iewes, kind: Stijntje Anes, geb 1 aug 1773, ged 13 aug 1773 Grote Kerk HRL
Antje Jans geven onderdanig te kennen Hiltje Nannings ordris Visopdraagster en A.J., Borgerse binnen deze Stad; dat de eerstgemelde haare voorsr:bedieninge een reeks van 45 jaaren hebbende waargenomen en tot een merkelyken ouderdom opklimmende, door Vermindering harer kragten en beswaar in de Waarneminge, wel genegen was deselve af te staan en te resigneren in faveur van de laastgenoemde Supplnte:A.J., dewelke haar persoon ten dien einde op ''t eerbiedigst presenteert met beiders onderdanig Versoek, dat UEd:Achtb:voorsr:bedieninge op A.J. gelieven te defereren, en dezelve aan te Stellen tot ordris Visopdraagster binnen deze Stad:op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. q:f:etc:(get:)S:Rienstra; in margine Staat voor Appt; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnte:A.J. tot opdraagster van de Visch, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande. Actum den 15 feb 1758, (was get:)A:Roosen, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op dato heeft A.J. aan handen van de Heer Presid:Burgemr:A:Roosen belofte gedaan, om deze functie met Vlijt en neerstigheid te Sullen Waarnemen. In kennisse van my gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Antie Jans oud 83 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Antie Jans afkomstig van Hallum, huwt met Rinse Jetses Roorda; GJ1984
Antje Jans Jan van Straaten en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jillert Jans van Straten, geb 24 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Jans van Straten, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Fedde Jans van Straaten, geb 23 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans van Straaten, geb 10 may 1796, ged 5 jun 1796 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Jans van Straaten, geb 15 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL
Antje Jans Pieter Everts en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje Jans Jan Hendrik Harmens en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 mrt 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje Jans Saake IJedes de Ruiter en A.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwd
Antje Jans Jan Johannes en A.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 4 jul 1773 HRL, en toen getrouwd
Antje Jans Tjerk Taedzes van HRL, en A.J. van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL en zijn hier op dato dezes 2 mei 1773 getrouwt, na gegevene adtestatie van Midlum 29 apr 1773, getekent Agg:Haitsma Theol. doctor v. d. m. te Midlum en P.L. Galama, Schooldienaar mede aldaar
Antje Jans Berend Jans Lurks en A.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwd
Antje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 48; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ovl 19 aug 1794 HRL, oud 41 jaar; ovl 15 mrt 1790 HRL, oud 37 jaar; ovl 30 mrt 1728 HRL, old 40 jaer; ovl 10 apr 1728 HRL, old 45 jaer; ovl 16 jul 1787 HRL, oud 50/59 jaar
Antje Jans Sijtze Harrits en A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Roelofs deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL; kind: Geert Sijtses, geb 6 okt 1810, ged 25 okt 1810 Grote Kerk HRL
Antje Jans Sijtse Aukes van Sexbierum, ende A.J. van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Wybe Pieters, turfschipper te HRL, 29 sep 1804; ondertrouw HRL
Antje Jans Teunis Lijkles ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, goede bekende, 27 jun 1795; ondertrouw HRL
Antje Jans Willem Johannes Brink ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van der Berg, goede bekende, 1 mrt 1794; ondertrouw HRL; Willem Johannes Brink en A.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Johannes Willems, geb 24 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, geb 12 aug 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL
Antje Jans IJebele Roelofs van St. Anna Parochie ende A.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Saake van der Mey, goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; IJebele Roelofs van St. Anna Parochie en A.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd 29 dito, met vertoonde attestatie; kind: Jepke IJbles, geb 6 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof IJbeles, geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Antje Jans Roelof ten Sijthoff, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Jan Arends Faber, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; Roelof ten Sijthof, soldaat in de compagnie van kapitein Panneboeter, en A.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 27 daaraanvolgende
Antje Jans rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:0:0 aan Wytske Outgers weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskind A.J., ord. no. 1, 24 jan 1730. (GAH1060)
Antje Jans ovl voor 1785; weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde gelegateerd door wijlen A.J. wed. Robijn Arjens, aan ''t Weeshuis, 1784. (GAH1115)
Antje Jans huwt met Jacob Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806
Antje Jans huwt met Frans Roelofs op 20 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Antje Jans geb 1751 ... , ovl 13 apr 1814 HRL, huwt met Bernardus Jurjens Kroese, ovl wijk G-272, dv Jan Lolkes de Boer en Wikje Wigles; BS ovl 1814; huw 1815, huw 1833
Antje Jans ovl voor 1831, huwt met Pieter Sijbrens; BS huw 1830
Antje Jans huwt met Jan Symons; BS huw 1815; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zeven honderd Zes en tachtig den vijfden mrt is ged Lijsbeth dv Jan Symons en A.J., hier geb den acht en twintigsten feb daar te vooren. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 19 apr 1815
Antje Jans huwt met Lodewijk Jansen Groen; BS huw 1815; huwt met Lodewijk Jansz Groen, beide van HRL, geproclameerd de 27 sep en de 4 en getrout de 11 okt 1767; kind: Antje Groen, geb 26 aug 1772, ged 8 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Lodewijks Groen, geb 8 jan 1774, ged 24 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Lodewijks Groen, geb 27 apr 1777, ged 25 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Lodewijks Groen, geb 3 apr 1781, ged 29 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lodewijks, ged 19 jun 1770 Grote Kerk HRL, vader als L.J. ; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duisend Seven honderd twee en Seventig den Sesentwintigsten aug is Geboren Antje dv Lodewijk Janssen Groen en A.J. Afgegeven te HRL den 17 jan 1815
Antje Jans ovl 15 aug 1787 Witmarsum, huwt met Pieter Jacobs; BS huw 1822
Antje Jans geb 1752 ... , ovl 23 jan 1818 HRL, huwt met Jan Fredriks; BS ovl 1818
Antje Jans huwt met Reinder Klaases, wonende te Hindeloopen 1811; BS huwafk. 1811, huwelijken
Antje Jans huwt met Rein Ages, kind: Jan Reins, geb 31 mei 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL
Antje Jans huwt met Anne Alberts op 8 apr 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Antje Jans huwt met Sietse Aukes op 16 okt 1804 HRL, komt van HRL, laatste afk. 14 okt 1804; huw Grote Kerk HRL 1804
Antje Jans geb 1763 Arum, huwt met IJege Visser, weduwe te Leeuwarden, 1e huw.afk. zondag 21 Apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 28 Apr 1811, ondertrouw 20 apr 1811; dv Jan Botes en ... ; BS huwafk. 1811
Antje Jans ovl HRL. voor 1834, huwt met Sipke Hiddes de Weerdt; BS ovl 1829; 1833 huwelijken; huwt met Sipke Hiddes, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1767; kind: Hidde Sipkes, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pietertje Sipkes, ged 24 apr 1770 Grote Kerk HRL
Antje Jans ovl voor 1839, huwt met Jan Cornelis; BS huw 1838
Antie Jans ovl voor 1814, huwt met Johannes Simons Koen, in leven wonende te HRL; BS huw 1813; Johannes Simons Koen en A.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 1 mei 1774 HRL, en toen getrouwd; kind: Jelte Johannes, geb 29 jan 1783, ged 18 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Johannes, geb 7 jan 1785, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Johannes, geb 8 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL
Antie Jans huwt met Roelof Reinders; BS huw 1813
Antje Jans huwt met Jan Klinkert; BS ovl 1829
Antje Jans geb 25 apr 1800 HRL, ovl voor nov 1807 HRL, ged 6 mei 1800, N.H., dv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Jans geb 30 okt 1807 HRL, ged 13 nov 1807 HRL, N.H., dv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1807
Antje Jans huwt met Wybren Willems Kamminga; BS ovl 1855
Antje Jans geb 1755 ... , ovl 28 mei 1812 HRL, huwt met Klaas Sijbrens, ovl wijk D-055; BS ovl 1812; Klaas Sibrens en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Marijke Klaases, geb 5 dec 1784, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Klaasses, geb 24 may 1787, ged 19 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sybren Klaases, geb 9 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Klaases, geb 26 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johan Christiaan Klaases, geb 24 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk HRL
Antje Jans ovl 20 sep 1809 HRL, huwt met Klaas J. de Boer; BS huw 1825, ovl 1850
Antje Jans geb 10 mei 1759 HRL, ovl 21 mei 1819 HRL, huwt met Sietze Hendriks (vd Laan); BS ovl 1819; 1857 overlijdens
Antje Jans geb 1756 Makkum, ovl 3 mrt 1840 HRL, 1e huwt met Jan Botes Tuininga, 2e huwt met Wessel Lolkes IJlstra op 29 sep 1814 HRL, huw.afk. 30 jul en 7 aug 1814, ook huwt met Sijtze Aukes, dv Jan Fongers en Berber Gerrijts BS huw 1814, ovl 1840; Jan Botes Tuininga en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd op den 20 daaraanvolgende; kind: Tryntje Jans Tuininga, geb 27 okt 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Boote Jans, geb 19 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans Tuininga, geb 3 feb 1788, ged 26 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Laurens Jans Tuininga, geb 19 sep 1790, ged 5 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 3 okt 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Laurens Jans, geb 20 dec 1793, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Lourens Jans, geb 23 jan 1795, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 11 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL
Antje Jans is fout: moet zijn: Antje Geerts; zie aldaar; huwt met Jan Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt
Antje Jans huwt met Wessel Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 jul 1742 en doe ook getrouwt; Wessel Gerrits ende A.J. beide van HRL, koomende voor de bruid Beernd Alberts, mr. bontwever, 7 jul 1742; ondertrouw N.H. HRL
Antje Jans Freerk Bootes ende A.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid Abel Dirks, mr. schoenmaker, 14 Mrt 1744; huwt met Freerk Bootes, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 mrt 1744 en getrouwd den 14 April; kind: Pieter Freerks, ged 15 apr 1755 Grote Kerk HRL; kind: Boote Freerks, ged 19 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Freerks, ged 13 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Freerks, ged 21 apr 1744 Grote Kerk HRL
Antje Jans Hendrik Jansen van HRL, ende A.J. van Leeuwarden, komende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Tobias Cornelis, 31Oct17 44; kind: Jan Hendriks, ged 29 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Jan Hendriks, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, ged 14 dec 1745 Grote Kerk HRL; kind: Antje Hendriks, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Antje Jans Harmen Willems ende A.J., beyde van HRL, komende weegens de bruyd Horatius van Zeyst, 30 Jul 1746; huwt met Harmen Willems, beyde van HRL, geproclameerd den 31 jul en den 7-14 aug en getrouwt de 16 dito 1746
Antje Jans Jan Hansen en A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Hendrik Jacobs des selfs swaeger, 5 Aug 1747; huwt met Jan Hansen, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 aug 1747 en doen ook getrouwt
Antie Jans Beernt Jans ende A.J. (!), (bij huw Antie Reinders(, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jacob Claesen desselfs neev, 20 Sep1749
Antje Jans Wouter Piers ende A.J., beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom R.J. de Swart en vertoonde schriftelijke last in deesen, 25 oct 1749; huwt met Wouter Piers, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Pier Wouters, ged 2 jun 1757 Westerkerk HRL; kind: Jan Wouters, ged 14 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Pier Wouters, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Renske Wouters, ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Pier Wouters, ged 6 nov 1753 Grote Kerk HRL
Antje Jans Gerrit Jans ende A.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Harmens des bruids oom, 23 Jan 1751; huwt met Gerrit Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en doen ook getrouwd
Antje Jans huwt met Harmen Gerrijts, beyde van HRL, geproklameerd den 26 may en den 3 jun en den 10 dito 1753 getrouwt
Antie Jans huwt met Joseph Gautier, beide van HRL, geproclameerd de 29 nov en de 6-13 en getrout de 20 dec 1761; kind: Jan Josephs G., ged 27 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Daniel Josephs Gautier, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL; kind: Frans Josephs Gautier, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Antie Jans huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 jun 1764
Antie Jans huwt met Auke Pieters, beide van HRL, geproclameert de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Antie Jans huwt met Bauke Piers, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1770
Antie Jans W.J. Turfmeetster ende Antie Jans beide alhier ter steede, dat de Eerste supplnte wel geneegen soude zijn om haer Turfmeetstersbedieninge te laeten bedienen door de laatstgenoemde die sulks meede is begeerende, doch sulks zonder Ued:Achtb:consent niet moogende geschieden soo versoeken de supplnten beyde dat UEd:Achtb:gelieven te accordeeren dat Antie Jans het Turfmeetstersplaats als subst. mag bedienen voor W.J., en deselve ten dien Fine aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc:(onder stonde) Requisitus (get) R:J:de Swart Gesw:Clercq. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnte Antie Jans tot subst. Turfmeetster binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyd Actum den 20 aug 1749 (Was getekend) Hendr Schaaf onder stonde ter ordonnantie van de Magistraet (get:) M:V:Idsinga; Onder stond; Op heeden den 20 aug 1749 heeft Antie Jans den Eed als Subst. Turfmeetster gepresteerd Coram praeside Schaaf In kennisse van mij secretaris (get) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Verschuldigde eerbied te kennen Hiltje Jans bejaarde ongehuwde dogter binnen deze Stad, dat door ''t afsterven van Wijpkje Jans in leven ordris Turfmeetster alhier dezelve bedieninge is opengevallen, tot wedervervullinge waar van de Supplnte zeer gedienstig haar persoon koomt presenteren, met ootmoedig Versoek dat UEd:Achtb:haar met Voorsr:bedieninge gelieven te beneficeren en haar Suppliante tot ordris Turfmeetster deezer Steede aan te Stellen, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande:dog aangemerkt de Suppliante haer thans dienstbaar bevindt, en om die reeden haar Van zeer groote dienst en nuttigheid zoude weesen voorsr:bedieninge provisioneel door een ander te laten waarneemen, zoo is haar gedienstig Versoek dat UEd:Achtb:eenen A.J. daar toe gelieven te qualificeren, die dezelve functie reeds een reex van jaren als subst heeft waargenomen en daar inne zeer gaarne Soude continueren. requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Verzoek, nomineert en Stelt mits deesen de Suppliante Hiltje Jans tot mede ordris Turfmeetster binnen deeze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en wort de Suppliante A.J. de novo gequalificeerd deeze bedieninge provisioneel als subst waar te neemen, mits doende meede den Eed van getrouwigheid. Actum den 1 nov 1758. (was get:)Hendk Schaaf (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr (Get:)abs:sec: S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op heden den 1 nov 1758 hebben Hiltje Jans en A.J. beide den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaff. In kennisse van mij gesw:Clercq (was Get:) S: Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Anthoon Jans zie: de Boer, Klaver, Posthuma, Scholtens
Antonie Jans geb 25 dec 1793, ged 7 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Antonie en Eelkje Murks
Antony Jans geb 2 dec 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en Sibrigje Dijlhof
Antony Jans geb 26 mrt 1775, ged 11 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Jarichs en IJtje Antonijs
Anthoni Jans ovl 29 jan 1787 HRL, oud 7 jaar
Antoni Jans A.J. is te rest gebleven 2 jaaren landhuyr van 2 pondematen landt leggende om Zuid oost van HRL over 1727 en 1728; 1730. (GAH1060)
Antonius Jans ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Jarichs en IJttie Antonius
Apollonia Jans zie: Hiemstra
Arend Jans zie: Faber, Feersma, Tiemstra
Arent Jans ged 10 okt 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Marijke Fransen
Arent Jans geb 27 okt 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Arents en Jeltje Dirks; geb 26 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Arents en Jeltje Dirks
Arend Jans heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Arend Jans ovl 30 okt 1789 HRL, oud 61 jaar
Arjaentje Jans ovl 26 nov 1727 HRL, old 50 jaer
Arjen Jans zie: Dijkstra, Poort, Struik
Arjen Jans huwt met Jantje Hendriks, kind: Aurelia Arjens, geb 5 mrt 1812, ged 17 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Arjen Jans geb 11 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Scheltes en Wytske Herkes
Arjen Jans weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiende loon van A.J. als cuipersknegt bij Ruurd Hilbrands, 12 jul 1791. (GAH1123)
Arnoldus Jans A.J. van Stiens en Baukje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, zijn met attestatie vertrokken, en volgens ingebragte verklaaring te Stiens getrouwd den 3 jun 1787
Arriaantje Jans geb 11 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL, dv Jan Janssen en Trijntje Rintjes
Aate Jans soldaat, ovl 21 jul 1787 HRL, oud ...
Atje Jans ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Trijntje Fokkes
Auke Jans zie: Bakker, Faber, Ferwerda, Krol, Meyer
Aucke Jans Johannis Dirx, (niet vermeld van waar), ende Trintie Jans van Herbayum, huw.aang. 10 jul 1733 HRL, Comende voor de Bruyd desselfs Broeder A.J. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Aucke Jans ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Jan Auckes en Kunskje Theunis
Auke Jans huwt met Wytske Jakobs, kind: Jan Aukes, geb 11 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL
Auke Jans woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst ingezetenen; (GAH650)
Auke Jans Jacob Ages en Wybrigjen Everts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.J., deszelfs oom, 23 nov 1793; ondertrouw HRL
Auke Jans ovl voor 1835, huwt met Auk Jappes, kind: Jol Aukes (de Jong), geb 1767 Molkwerum; BS huw 1834
Auke Jans geb 16 okt 1800 HRL, ged 2 dec 1800, N.H., zv Jan Sievertsz en Elisabeth Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Auke Jans van Almenum, huwt met Hiltje Gerrijts, van Franeker, geproclameert den 1-8 en getrout met attestasie den 15 mei 1757; kind: Jan Aukes, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Aukes, ged 28 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Aukes, ged 16 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijke Aukes, ged 28 feb 1762 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Aukje Jans zie: Blaauw, de Boer, Groen, v. Wijngaarden, IJsselstein
Aukjen Jans Donderdag den 2 aug 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde eene A.J., dogter van Jan Bleeker, over haare Slordige en Luye Levens wijze zeer ernstig gecorrigeerd met Vermaninge zig daar Van te onthouden of anderzints dat zij op eerste aanklagte met eene detentie in de Pekelkuip zoude Werden gestraft. (GAH44)
Auckjen Jans ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Arends en Janke Durcks
Aukje Jans ged 3 jun 1745 Westerkerk HRL, dv Jan Rijkx en Antje Freerks
Aukjen Jans ged , samen met Pier Jans, 12 may 1750 Grote Kerk HRL, dv Jan Piers en Akke Feikes
Aukje Jans ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Cornelis en Zijtske Dirks
Auckje Jans geb 17 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Trijntje Rinzes; geb 6 okt 1775, ged 24 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Trijntje Rintjes
Aukjen Jans geb 18 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Berends en Taetske Stoffels; geb 3 feb 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, dv Jan Beerendts en Teetske Stoffels
Auckje Jans Hendrik Gerrits en A.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 18 oct 1772 HRL, en toen getrouwd; kind: Janke Hendriks, geb 8 okt 1773, ged 24 okt 1773 Grote Kerk HRL
Aukje Jans ovl 24 sep 1787 HRL, oud 53 jaar
Aukjen Jans zie ook: van der Heide; Broer Remkes ende A.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs vader Remke Wopkes en wegens de bruid de vader Jan Michiels, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; Broer Rimkes en A.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aukje Jans huwt met Broer Wybrens; BS ovl 1826; A.J. ende Broer Wybrens, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselfs Swager Minne Pieters; huw aang. HRL 1738; huwt met Broer Wybrens, beiden ged 18 apr 1760 Grote Kerk HRL, Egtelieden in de Hofstraat
Aukje Jans huwt met Willem Hofstra; BS ovl 1852
Auckje Jans bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 13:10:0 sijnde 1 jaar huyr van de voorste benedenkamer in ''t huys op de Schritsen ''t Weeshuys toebehorende, 9 aug 1730. (GAH1060); A.J. is te rest gebleeven 1 jaar huyr van de voorste benedenkaamer in ''t huys op de Schrijtsen, 1730. (GAH1060)
Baatje/Baukje Jans huwt met Feike Klaases, kind: Gerritje Feikes, geb 10 aug 1810, ged 26 aug 1810 Grote Kerk HRL
Balster Jans zie ook: ten Velde; huwt met Ruurdtje Broers, beide van HRL, geproclameert den 28 jul en de 4 en getrout den 11 aug 1754; huwt met Margie Broers, kind: Jan Balsters, ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL
Barent Jans zie: ten Brink, Otte
Barend Jans huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kind: Jan Baerents, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Bart Jans zie: van Dinsen, van der Werf
Bartel Jans ged 25 mei 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Bartels en Ackke Doekes
Bartle Jans zie ook: B.J. Maal/Maat; huwt met Klaaske Jans, kind: Dieuwke Bartles, geb 14 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Bartles, geb 10 sep 1798, ged 25 sep 1798 Grote Kerk HRL
Bartel Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bartel Jans Simon Gerryts ende Pietie Dirks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs neef B.J., 31 okt 1789; ondertrouw HRL; Claas Gerrijts ende Tettje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef B.J., 23 apr 1796; ondertrouw HRL
Bartel Jans Jacob IJpes bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiende loon van B.J., 19 may 1764. (GAH1094); pres. voogd A. Wybinga bet f. 28:0:0 aan dito voor loon door B.J. scheepstimmermansknegt bij Jacob Ypes in 1 jaar verdiend, 17 may 1763. (GAH1093); id. f. 28:0:0 door de voogden aan en wegens dito van may 1764 tot 28 jan 1765 verdiend, 18 May 1765. (GAH1095); id. f. 38:12:8 weegens verdienste van B.J., bij Schelte Haselaar van 13 aug 1765 tot den 18 jan 1766, wanneer dezelve is weggelopen, 13 may 1766. (GAH1096)
Bartele Jans geb Drochtes in het Hannoversche, huwt met Klaaske Jans Nurenberg, varenspersoon en afwezig of ovl 1828, N.H., kinderen: Pieter Barteles, geb 10 nov 1800 HRL, Jan Barteles N, geb 1797 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828
Bartele Jans huwt met IJmkje Gerbens Bleeker op 30 aug 1807 HRL, komt van Arum 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; B.J. van Arum en IJmkje Gerbens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 aug 1807; ondertrouw HRL
Bartle Jans huwt met Geertje Baukes, wonende te HRL 1817; BS ovl 1817
Bartel Jans B.J. en Maeyke Haentjes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Haentje Willems, 9 Nov 1743; huwt met Maeyke Haentjes, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doe ook getrouwt
Bauke Jans Woensdag den 6 dec 1797. Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders in ''s Gerechte Vergadering ontbooden den Burger B.J., geweezen Brugwagter alhier, welken van deeze nacht door de Wagt gearresteerd was, wegens gepleegde Brutaliteiten, en hoonende uitdrukkingen zampt Vegterij ten zijnen huize voorgevallen, Waar aan hij ook deel zoude gehad hebben, is hem uit Consideratie van dit alles, als mede dat hij niet alleen nu, maar meermaalen, na tien uuren, tapte, waar uit dergelijke ongeregeldheedenvoortkoomen, op eisch van den Fiscus, de Tap ontzegt voor veertien daagen, en bovendien gecondemneert in Ses CarGuldensboete boven de kosten van den Fiscus, met Serieuse recommandatie, dat in Cas er weder klagten van dien aard tegens hem inkoomen, en Beweezen worden, zoo als deeze hem als finaal de Tap zal worden ontzegt. (GAH43)
Bauke Jans ged 21 jul 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Hinnes en Wijlen Baukje Jacobs
Bauke Jans geb 3 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL, zv Jan Baukes en Hinke Roosjes
Bauke Jans geb 14 nov 1797, ged 3 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Baukes en Grietje Sjoerds
Bauke Jans huwt met Niesje Tammes, kind: Jan Baukes, geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tonko Baukes, geb 24 jun 1775, ged 18 jul 1775 Grote Kerk HRL; kind: Lokje Baukes, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Neisje Tonko; kind: Tonke Baukes, geb 8 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: Nysje Tonkes; kind: Remke Baukes, geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Baukes, geb 8 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Baukes, geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL
Bauke Jans woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Jans woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bauke Jans weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); 7e quartier, huisno. 130, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
Bauke Jans Wytse Johannes bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van B.J., 19 may 1764. (GAH1094)
Bauke Jans huwt met Marijke van der Linde, komt van Oudterp, laatste afk. 18 okt 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; B.J. van Oudterp en Marijke van der Linde van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door Hendrik Norbruis, onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL
Bauke Jans huwt met IJtje Rommerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 januar en 4-11 Februar 1742 en doe ook getrouwt; B.J. en Yttje Remmerts beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Rimmert Huiberts, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. Hark; kind: Jan Baukes, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Rimmerts
Bauke Jans huwt met Antie Gosses, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout de 20 nov 1757; kind: Gosse Baukes, ged 10 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Jan Baukes, ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL
Bauke Jans zie ook: Beuker; B.J. ende Eeke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijtze Gerrijts, goede bekende, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; B.J. en Eeke Jansen, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Baukje Jans zie: van Blessum, Faber, de Groot, Hoender, de Jong, v. d. Post, Posthuma
Baukje Jans ged 24 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Paulus en Sjoukjen Sierks
Baukje Jans ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Romkes en Antje Harmens
Baukje Jans ged 30 apr 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Beernts en Pietje Joannes
Baukje Jans geb 8 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Pietje Germens
Baukje Jans zie ook: Baatje Jans
Baukien Jans en Beernt Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Harmens, desselfs schoonvaeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Baukje Jans huwt met Petrus Taekes, kind: Gertje Petrus, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Baukje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 33, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Baukjen Jans geb 6 okt 1745 ... , ged 15 nov 1804 HRL, dv Jan Pieters en Aagjen Andries; dopen Grote Kerk HRL 1804
Baukje Jans geb 12 dec 1803 HRL, ged 25 dec 1803 HRL, N.H., dv Jan Hendriks en Sietske Tjebbes; dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Jans geb 1800 Firdgum, ovl 9 okt 1828 HRL, huwt met Tjisse Durks Wiersma, dv Jan ... , en Baukje ... ; BS ovl 1828; 1849 overlijdens
Baukje Jans ovl 1779 HRL, huwt met Cornelis Lieuwes; BS huw 1824
Baukje Jans ovl voor 1833, huwt met Jan Jans Siedzes sr in 1760 Rottevalle; BS huw 1832, R''valle 297/209; Ik ondergetekende Jan Jan Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien. Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij(B.J. ) ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Wij grietman van Smallingerland Certificeeren bij dezen dat de handteekeningen van Jan Jans Siedzes en B.J., echtelieden Renteniers wonende in de Rottevalle, Zijnde de Grootouders van Trijntje Jans Siedzes dienstmaagd wonende te HRL, in ons praesentie zijn geschied. Opeinde den 16 dec 1816
Baukje Jans huwt met Dirk Rientses, N.H., dopen Grote Kerk HRL 1803
Baukje Jans ged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Tjeerds en Antje Allerts; geb 1765 HRL, ovl 1 jul 1812 HRL; wijk D-142, dv Jan Tjeerds en Antie Flint; BS ovl 1812
Baukjen Jans huwt met IJde Rinses, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 aug en doe ook getrouwt; Yde Rinses ende B.J. beide van HRL, komende voor de bruid Gerrit Beerns desselfs neef, 15 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Jans huwt met Johannes Bensonides, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en doe ook getrouwt; Johannis Bensonides ende B.J. beyde van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neeff Jan Michiels, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Baukjen Jans huwt met Jan Taedes, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757; kind: Jan Jans, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Baukie Jans huwt met Thomas Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 dito 1758
Baukje Jans huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766; kind: Jan Jans, geb 23 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 27 apr 1778, ged 12 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 6 okt 1781, ged 30 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijt Jans, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Beertje Jans ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL, dv Jan Arents en Grietie Jans
Beertje Jans huwt met Jan Joris, wonente Slooten 1797; zie ook Beitje Jans
Beitje Jans zie ook: Beertje Jans; kind: Jan Jans, geb 26 jul 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Beitje J. ; kind: Aaltje Jans, geb 18 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Beertje J., ouders wonende te Slooten
Beeuwke Jans Auke Bouwes en B.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 oct 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Beitske Jans huwt met Sybren Teekles, kind: Getje Sybrens, geb 16 mrt 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL
Beitske Jans Berend Hendriks Oorthuis en B.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 may 1783 dier maand
Beitske Jans ovl jun 1727 HRL; als Kerke Arme
Beitske Jans geb 1756 ... , ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Wouter Gerbens; BS ovl 1815
Beitske Jans huwt met Jan Zacharias, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 sep 1741 en doe ook getrouwt; Jan Zacharias ende B.J. beide van HRL, koomende wegens de bruit Doede Dirks, 2 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sijtske Jans, ged 26 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Jans, ged 3 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 2 sep 1742 Grote Kerk HRL
Beitske Jans huwt met IJppe Obbes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 okt 1761; kind: Obbe IJpes, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Berber Jans zie: Bakker, Boltjes, van Dijk, Fokkema, Plengnath, de Vries
Berber Jans ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Janke Durks
Berber Jans ged 7 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Jan Michels en Kaatje Lourens
Berber Jans geb 9 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Hessels en Maartje Cornelis
Berber Jans Dirk Riendts en B.J., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 7 dec 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Rients Durks, geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Dirks, geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rintses; kind: Japke Dirks, geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rientses; kind: Rients Dirks, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Dirks, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 3 may 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Dirk Rients de Wit en B.J. Echtelieden, woonachtig onder Almenum Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onzen Zoon Rients Dirks de Wit, woonachtig te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Hinke van der Stok, weduwe Klaas Norel, en mede woonachtig te HRL; mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester Van HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na Afloop der bij de Wet Vereischte Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 23 jan 1816; inke van der Stok, weduwe van Klaas Norel, Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv Dirk Rientses en B.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Berber Jans Harmen Gerrits ende B.J., beide van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen, blauwverver, desselvs oom, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Berend Jans zie: Baantjer, Bettels, Braammeyer, Faber, Fikke, Oppenkamp, Smit
Beerend Jans Folkert Jans ende Truy Jans, beide van HRL, huw.aang. 21mrt(vermeld staat feb) 1739 HRL, komende voor de bruid B.J. ; huw aang. HRL 1739
Berent Jans ende Caatije Antonis, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Willem Antonis; huw aang. HRL 1737
Berent Jans ged 6 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Beerents en Feyke Everts
Beern Jans ged 29 dec 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Janz en Antie Haantjes
Beerend Jans ged 14 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Beernds en Tetske Stoffels
Beernt Jans huwt met Aafke Cornelis, kind: Jantje Beernts, geb 19 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL
Berent Jans geb 8 mrt 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Berents en Vrouwkje Daams
Beerendt Jans huwt met Kaatje Hendriks van Lint, kind: Jan Beerendts, geb 11 nov 1776, ged 26 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Berends, geb 20 okt 1780, ged 5 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Beerends, geb 4 feb 1783, ged 23 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Beerends, geb 12 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Beerends, geb 14 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL
Berend Jans weduwe woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Jans B.J. van HRL, en Jeltje Willems van IJdaard, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigschrift alhier getrouwd den 9 naastvolgende
Berend Jans B.J. en Trijntje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 3 naastvolgende
Beerend Jans B.J. en Akke Staats, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Beerends, geb 30 jun 1783, ged 13 jul 1783 Grote Kerk, moeder als: A. Sets
Berend Jans B.J. en Maartje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn den 2 den novemb. daaraan volgende getrouwd
Berend Jans zie ook: de Vries; B.J. en Wytske Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 jun 1772 HRL, en toen getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Vijf en twintig jun is Geboren Antie dv B.J. en Wietske Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Berend Jans ovl 17 apr 1793 HRL, oud 38 jaar; ovl 29 jan 1789 HRL, oud 49 jaar; ovl 16 apr 1790 HRL, oud 40 jaar
Berend Jans Auke Bouwes ende Hijlkjen Jetzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J. de oom, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Berend Jans Hidde Hendriks ende Maayke Jetzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.J., deszelfs oom, 31 okt 1795; ondertrouw HRL
Berend Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk B-142, gealimenteerd, medegebruiker is Pieter dekker, panbakkersknegt, eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Berend Jans ovl voor 1815; wed. (Wytske Jans), gebruiker van wijk F-235, wafelbakster, medegebruiker Johannes Berends de Vries, wafelbakker, (zoon), eigenaar is C.L. van Beyma, 1814. (GAH204)
Berend Jans ovl voor 1800, huwt met Geertje Wybrens, zie aldaar
Berend Jans huwt met Maria Berends, kind: Catharina Berends, geb 1785 HRL; BS ovl 1847
Beernt Jans huwt met Leentje Martens, N.H., kind: Grietje Beernts, geb 20 feb 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Berend Jans ovl voor 1799, huwt met Caatje van Lindt; zie ook K. van Lindt
Berend Jans huwt met Marijke Eisses, kind: Jan Berends Vredenburg, geb 1775 HRL; BS ovl 1826
Berend Jans ovl 16 apr 1790 HRL, huwt met Trijntje Wiebrens, kind: Anna Catharina Elisabeth, geb 1785 HRL; BS huw 1822
Berend Jans geb 1757 ... , huw.get. bij J.P. Wever en C.B. Borgers, wever, wonende te HRL; oom bruidegom; BS huw 1820; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 71:8:0 voor geleeverde broek streept, 23 jun 1795, quit. no. 8 (GAH1127)
Beernt Jans huwt met Aefke Rommerts, beyde van Midlum, met attestasie getrouwt den 17 jan 1741; hebben haar 3 huwelijkse proclamatien gehadt in ''t voorschreven dorp; kind: Jan Beents, ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL
Beernt Jans B.J. en Lijsbert Groen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs oom Beernt Hendrix, 6 May 1747; huwt met Lijsbet Groen, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1747 en doek ook getrouwt
Beerent Jans Beernt Jans ende Antie Jans (!), beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jacob Claesen desselfs neev, 20 Sep 1749; huwt met Antje Reinders, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Septemb en den 5 octob 1749 doe ook getrouwt
Beerent Jans B.J. van HRL, ende Fokeltie Jans van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid Jan Roelofs desselfs swager, 8 Nov 1749; van HRL, huwt met Fokeltje Jans, van Tzummarum, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb en den 30 dito 1749 getrouwdt
Beernt Jans Gerrit Gerrits ende Fettje Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd B.J. desselfs swaeger, 30 May 1750
Beernd Jans van HRL, huwt met Lijsbeth Keunings, van Heek in Munsterland, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 nov 1854
Beernt Jans huwt met Neeltje Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 15-22 en getrout de 30 mei 1757
Beernd Jans huwt met Trijntje Dirks, beide van HRL, geproclameert de 30 apr en 7 en getrout de 15 dito 1758
Beernd Jans huwt met Teuntje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mrt 1761
Beernt Jans van HRL, huwt met Fenne Harmens, van Franequer, geproclameerd de 25-31 okt en de 8 en getrout met attestasie de 10 nov 1761 in de Westerkerk
Beernd Jans huwt met Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 29 aug 1762
Beernd Jans huwt met Trijntie Rinses, beide van HRL, geproclam; de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Beernd Jans huwt met Tettje Roukes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1764
Beernd Jans van HRL, huwt met Berber Taekes, van Huins, geproclameerd de 13-20 mei en getrout met attestasie de 24 jun 1764 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Beernd Jans huwt met Trijntie Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765
Beernd Jans huwt met Aaltje Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1767 in de Westerkerk; kind: Pijtie Beerns, ged 7 jun 1768 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 11 jun 1771 Grote Kerk HRL
Beernd Jans huwt met Trijntie Rients, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 1 dec 1767
Berendtje Jans zie: Kuipers, Posthuma
Beerntje Jans ged 25 sep 1766 Westerkerk HRL, dv Jan Reinders en Janneke Folkerts, dit is vergeeten te besorgen
Bernardus Jans zie: van Dongen, Proosterbeek, Terwalen, de Vries
Bieuwkje Jans zie ook: Lieuwma; ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Jan Hoites en Antje Harmens; huwt met Auke Bouwes, kind: Antje Aukes, geb 25 okt 1798, ged 20 nov 1798 Grote Kerk HRL
Bokke Jans zie: van der Heide
Bonne Jans zie: van Dijk
Bonne Jans geb 28 mrt 1784, ged 20 apr 1784 Grote kerk HRL, zv Jan Jansen en Baukje Bonnes; geb 12 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Baukje Bonnes
Bote Jans zie: Conter
Boote Jans geb 19 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Jan Bootes en Antje Jans
Bootje Jans ovl 10 mrt 1671, 42 jaar, huisvrouw van Symmens Maecklaer, + haar jongste kind, Westerkerk; vdGaast begraafplaats
Bottje Jans zie: Dijkstra
Bottje Jans ovl 22 jan 1815 Wirdum, huwt met Cornelis Jans Radersma; BS huw 1836
Bouwe Jans ovl voor 1835 Makkum, huwt met Trijntje Bouwes, kind: Aafke Bouwes, geb ... ; BS huw 1834
Brand Jans zie: Hoffinga
Bregtje Jans zie: van Klinken
Breghtje Jans ovl 26 okt 1727 HRL, old 50 jaer
Bregtje Jans huwt met Jan Lammerts Trompetter, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 May 1740 en getrouwt den 14 dito
Brigitta Jans zie: Eides
Broer Jans zie: Broersma, van der Plaats
Broer Jans geb 6 okt 1773, ged 26 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Broers en Hinke Geerts
Broer Jans vrouw van B.J. woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Carolina Jans zie: Didelhof
Caspar Jans huwt met Joukje Jans, kind: Roelofke Caspers, geb 1783 Heerenveen; BS huw 1857
Casper Jans ged 11 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Jan Caspers en Antje Jacobs
Catharina Jans zie: Altringa, Flierl, Fontein, Groote, de Haan, Huidekoper, Kloostra, Kolm, Nak, Oppenkamp, van der Zee
Catharina Jans Berend Hilles ende C.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Harmens Tuining, de stevader, 3 jul 1790; ondertrouw HRL
Catharina Jans ovl voor 1834 Dokkum, huwt met Jurjen Bernardus Kroese; BS huw 1833
Catharina Jans huwt met Pieter ... , kind: Johannes Pieters, geb 1799 HRL; BS ovl 1823
Catharina Jans huwt met Hermanus Beuker; BS ovl 1847
Catharina Jans huwt met Abe Jans Hilverda, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769; kinderen: Jan en Hendriks Abes, tweelingen, geb 26 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL
Catrijna Jans Jan Fopkes ende C.J. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Harmen Warners, 27 Aug 1746; huwt met Jan Fopkes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 aug en 4-11 sep 1746 en den 14 Februa getrouwt 1747
Christiaan Jans zie: Puist
Christiaan Jans geb 10 mei 1773, ged 8 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Lieuwes en Trijntje Christiaans
Christina Jans huwt met Michiel Pieters, kind: Jan Michiels, geb 17 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Michiels, geb 1 jul 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL
Christoffel Jans zie: Repko
Cornelia Jans zie: Alberda, Pol
Kornelia Jans geb 12 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Jan Jochems en Dieuke Klaasses
Kornelia Jans Arend Homan en en K.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Cornelis Jans zie: Beidschat, 2x Faber, de Groot, de Jong, Oldaens, Radersma, Schaafsma, Sturman, van der Veer Vorst, de Vries, Wagenaar, Weidema, Wielinga, Wordtman
Cornelis Jans Jan Dirksen ende Grijtie Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, Commisris Vosma, komende voor de Bruit desselvs vader C.J. ; huw.aang. HRL 1737
Corneelis Jans ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Tjeerdts en Symontje Symons
Cornelis Jans ged 21 nov 1749 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, Egte man Bij de Nieuwe Straat
Cornelis Jans ged 29 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Jan Cornelis en Sijtske Dirks
Cornelis Jans Corneles J., ged 24 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan IJemes en Lijsbeth Korneles; ged 2 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan IJmes, (mog. Tymes) en Lijsbeth Cornelis
Cornelis Jans huwt met Jantje Klaasses, kind: Sijtske Cornelis, geb 8 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans huwt met Janke Sijbes, kind: Jan Cornelis, geb 6 may 1810, ged 20may18 10 Grote Kerk HRL
Kornelis Jans huwt met Grietje Sijtses, kind: Sijtse Kornelis, geb 8 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Kornelis, geb 20 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans geb 5 jun 1773, ged 20 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Lourens en Albertina Willems
Cornelis Jans mr. ijsersmid. 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Jans woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Cornelis Jans C.J. en Trijntje Tjeerds, beide van HRL, laatst geproclameert 16 jan 1774 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Jans C.J. en Sijtske Pieters, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 sep 1772 HRL, en toen getrouwd
Cornelis Jans ovl okt 1783 HRL, huwt met Antje Sakes de Ruiter, in leven lijnslager, kind: Jan Cornelis Wagenaar, geb 1780 HRL; BS huw 1832, ovl 1839
Cornelis Jans ovl voor 1812, huwt met Sijtske Rinses, indertijd echtelieden te Hantum, kind: Jantje Cornelis, geb ... ; BS Barradeel huwafk. 1811
Cornelis Jans geb 1767 ... , huw.get. bij W. Faber en P. Kleemans, boerearbeider, won Almenum; BS huw 1819
Cornelis Jans hm ... , kind: Jacob Cornelis J, geb 1769 Stavoren; BS ovl 1843
Cornelis Jans huwt met IJtje Scheltes, politie-agent, wonende te IJlst; BS huw 1844
Cornelis Jans huwt met Sietske Fransen, kind: Janke Cornelis, geb 29 nov 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Cornelis Jans huwt met Swopkie Dirks, beide van HRL, geproclameerd den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756
Cornelis Jans van Oostvlielant, huwt met Sjoukie Jacobs, van HRL, geproclameert den 24 apr de 1 en getrout den 8 mei 1757 met attestasie; huw.reg. N.H. HRL
Cornelis Jans C.J. van Almenum ende Geertje Meinerts van HRL, sijnde aangegeven door de notaris Pesma, vertonende genoegsame last in desen, 23 Oct 1751; huwt met Geertje Meinderts, kind: Hendrikje Cornelis, ged 10 Jannewari 1764; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Hendrikje Cornelis, ged 5 okt 1756 Grote Kerk Hark; kind: Tetske Cornelis, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Cornelis, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Cornelis, ged 27 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Leentje Cornelis, ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje Meinderts; kinderen: Trijntie, oudt 3 Jaar en Antie, beiden ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL
Cornelis Jans huwt met Hijlkje Jogchems, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 dec 1764 en de 6 jan en getrout de 8 dito 1765; kind: Jan Cornelis, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, moeder als Hijke J.
Cornelisje Jans De Burgemeester der Stad Enkhuizen, Provincie Noord-Holland, als Ambtenaar van den Burgerlijken Staat, Certificeert bij dezen, dat de twee Huwelijksch geboden van Dirk Jansz Bakker oud drie en Twintig Jaren, gebooren binnen deze Stad, doch thans woonende te HRL, meerderjarige zv Jan Dirksz Bakker, en C.J. beiden woonende alhier, en Gatske Jans Visser, oud zes en Twintig Jaren, gebooren en woonachtig te HRL, Weduwe van Pieter Jentjes van Buiten, van beroep Winkelierster, meerderjarige dv Jan Visser, en Aaltje Sijbrens de Groot, alhier op den Achtste en Vijftiende jan dezes Jaars, zonder eenige verhindering Zijn ten einde gelopen, en Zijlieden alzo wat ons aangaat, wel in de Huwelijken Staat kunnen bevestigd worden. Enkhuizen den 16? jan 1815; Huwelijks-Consent. Voor ons Matthijs Reyffert, openbaar Notaris in het District Hoorn, Provincie Noord-Holland recideerende te Enkhuizen en aldaar woonagtig in de Oude Westerstraat Wijk C, nummero Drie honderd Vijf en Veertig in presentie van de na te noemen getuigen zijn gecompareerd: Jan Dirks Bakker, Schipper en zijne huysvrouw C.J., Welke hij tot het uitbrengen deezer Acte Authoriseert, wonende zij Comparanten alhier te Enkhuizen op de Zuiderhavendijk ons Notaris bekend. dewelke bij deeze verklaarden te Consenteeren in en volkomen genoegen te neemen met het Huwelijk dat hunnen meerderjarige Zoon Dirk Jans Bakker, Schippersknnecht te HRL thans zig bevindende, voorneemens is aan te gaan, met de meerderjarige Gatske Visser te HRL woonachtig en voor deezen getrouwd geweest, verzoekende zij Comparanten deeshalven de Heeren Officieren van de Burgelijke Stand of wie het anders mogte aangaan de geboden aantetekenen en te laten doen en vervolgens het Huwelijk tusschen genoemde hunnen Zoon Dirk Jans Bakker en dezelve Gatske Visser te voltrekken en deeze Acte voor personeele toestemming en Consentgeving goedgunstig te accepteeren. Gedaan en gepasseerd te Enkhuizen voormeld ten kantore van ons Notaris den Drie en twintigsten dec des jaars Agttien honderd en Veertien in presentie van Jan Watering zeilemaker en Claas van der Lee schoenmaker getuigen, hier toe versogt, die deeze welke in brevet is afgegeven, nevens de respective Comparanten en ons Notaris na duidelijke voorleezing hebben getekend; Extract uit het Doop-Reg. der Gereformeerde Gemeente binnen de Stad Enkhuizen. Op den negentiende okt des Jaars zeventien honderd Een en Negentig is ged Dirk, Vader Jan Dirksz Bakker, Moeder K.J., Getuige Klaasje Scheltes
Korneliske Jans geb 21 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Freriks en Feikje Sjoerds
Corneliske Jans huwt met Jan Tjitzes Faber; BS ovl 1829
Corneliske Jans ovl 10 apr 1727 HRL, old 86 jaeren
Daam Jans zie: Reidmaker
Daam Jans D.J. eigenaar van perceel nr. 1757 te HRL, schoenmaker, woonplaats Makkum, legger nr. 341, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Daam Jans ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Jan Sijbrens en Loetske Daams
Daam Jans geb 8 dec 1777, ged 4 jan 1778 Grote Kerk HRL, zv Jan Berendts en Vroukje Daams; huwt met Sijtske Arends op 16 mei 1802 HRL, N.H., kinderen: Trijntje Daams, geb 13 apr 1805 HRL, Jan Daams, geb 11 feb 1803 HRL; hu Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805; eigenaar van wijk G-305, gebruiker is Johannes van Belkum, korendrager, 1814. (GAH204)
Daniel Jans zie: van der Pol
Daniel Jans ged 2 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Maria Kamp
Danels Jans ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerbens en Eelke Danels
Daniel Jans huwt met Catharina Dronkers, kind: Cornelis J, geb 12 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
David Jans zie ook: de Vries; kind: Tjitske Davids, geb 1 mrt 1785, ged 15 mrt 1785 Grote Kerk HRL; huwt met Wytske Jeltes, kind: Jan Davids, geb 27 dec 1786, ged 16 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 12 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Davids, geb 3 apr 1791, ged 15 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Davids, geb 11 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Davids, geb 25 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Aebeltje Davids, geb 5 mrt 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
David Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:19:4 voor geleverde turf met arbeidsloon, quit. no. 3, 30 okt 1790. (GAH1122); id. f. 71:18:4 terzaake geleverde turf, en arbeidsloon van 11 schouw en 1 korf turf, quit. no. 4, 21 okt 1791. (GAH1123); id. f. 47:0:8 ter zaake leverantie en arbeidsloon van 6 3/4 schouw turf, turf f. 40:10:0 en arbeidsloon f. 6:10:8, 27 okt 1792, quit. no. 4 (GAH1124); id. 12 schouw en 18 korven, turf f. 74:14:0 en arbeidsloon f. 12:15:4, tesamen f. 87:9:4, 16 nov 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 149:12:10voor 21 schouw en 12 korven turf met arbeidsloon, 21 mrt 1794, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 169:0:0 voor 21 schouw en 26 korven turf met arbeidsloon, 31 mrt 1795, quit. no. 2 (GAH1127); Jan Norman, bootsman op ''s Lands oorlogschip ''de Pallas'', ende Tjietske Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de neef D.J., 19 sep 1795; ondertrouw HRL
detje Jans huwt met Paulus Aukema, kind: Klaaske Paulus Aukema, geb 12 sep 1782, ged 1 okt 1782 Grote kerk HRL
detje Jans geb 1764 HRL, ovl 26 apr 1822 HRL, huwt met Jan Hendriks de Boer, haar man was stadsbode; BS ovl 1822; 1842 overlijdens; Hans Hendriks ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jan Sijbrens de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; Jan Hendriks en D.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Diegjen Jans zie: Smit
Dieuwke Jans zie: Baantjer, Klaver, Lieuwma, Schipper, Vegelin van Klaarbergen
Dieuke Jans D.J. en Barend Abrahams, beide van HRL, hebben hun laatste afkondiging gehad den 15 sep 1805 en zijn getrouwd den 29 sep 1805
Dieuwke Jans ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Jan Jarigs en Ytie Antonis
Dieuke Jans geb 4 okt 1788, ged 21 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Oenes en Saakje Gerrits
Dieuke Jans huwt met Age Sibrands, kind: Sjoukje Ages, geb 12 apr 1810, ged 13may18 10 Grote Kerk HRL
Dieuwke Jans Auke Bouwes ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hoyte J. Lieuwma deszelfs halfbroeder, 4 okt 1794; ondertrouw HRL; kind: Aafke Aukes, geb 28 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL
Dieuwke Jans Andries Douwes ende D.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Martens des bruids oom, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; kind: Douwe Andries, geb 1 sep 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Ida Andries, geb 1 mrt 1798, ged 1 apr 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Duuwke J.
Dieuwke Jans geb 1786 HRL, ovl 17 nov 1846 HRL, huwt met Douwe Dijkstra, dv Jan ... , en ... ; BS ovl 1846; 1860 overlijdens; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-179; VT1839
Dyucke Jans huwt met Tjeerd Suringar op 8 jan 1775 HRL; GJ1988
Dieuwke Jans huwt met Folkert vd Vorm; BS ovl 1832
Dieuwke Jans huwt met Berend Lucas (Baantjer), beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; DTB N.H. HRL. 1766, BS ovl 1827; kind: Jan Berends, geb 24 mei 1772, ged 14 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Lucas Beerends, ged 7 aug 1768 Grote Kerk HRL
Dieuwke Jans huwt met Daniel Pijters, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout de 12 dec 1756
Dieuwke Jans huwt met Jurre Coenraads, beide van HRL, geproclameert de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1759
Dirk Jans ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Jan Sjouwkes en Tettje Dirks
Dirk Jans D.J. ende Aafke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 17 jan 1739 HRL; koomende voor de Bruit desselfs swager Jochum Jochums; huw.aang. HRL 1739; huwt met Aefke Jacobs, kind: Rinske Dirks, ged 14 jun 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Jans ged 11 mei 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansz en Rinskje Dirks
Dirk Jans geb 27 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en Doedje Beernts
Dirk Jans geb 25 feb 1794, ged 16 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Zijtske Dirks
Dirk Jans geb 19 aug 1793, ged 15 sep 1793 Grote Kerk HRL, zv Jan Arends en Jeltje Dirks
Durk Jans geb 24 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Arends en Jeltje Dirks
Dirk Jans weesvoogden betalen f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Saeke 1 Jaar Huis Huur van D.J. versch. den 13 may 1810, 22 may 1810 (GAH1142); id. 24 may 1808 (GAH1140); id. 16 may 1809 (GAH1141)
Dirk Jans geb 25 okt 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Dirks en Pietje Klaases
Durck Jans geb 22 mei 1773, ged 13 jun 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Arendts en Janke Durcks; geb 21 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Arents en Jeltje Dirks
Durk Jans huwt met Metje Willems, kind: Marijke Durks, geb 5 sep 1772, ged 22sep17 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks, geb 8 mei 1774, ged 22 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sierk Dirks, geb 13 jun 1779, ged 27 jun 1779 Grote Kerk HRL; kind: Feike Dirks, geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Dirks, geb 25 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrigje Dirks, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL
Dirk Jans lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0 (GAH650)
Dirk Jans weduwe woont 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Jans ovl 8 okt 1804 HRL, oud 70 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Jans Bartel Claases ende Sijbrigje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.J. deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL
Dirk Jans geb 28 nov 1809 HRL, N.H., zv Jan Alles en Hieke Kempes; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 28 nov 1809, ged 17 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Ales en Hijke Keimpes
Durk Jans geb 9 feb 1804 HRL, ged 28 feb 1804 HRL, N.H., ovl voor jun 1810 HRL, zv Jan Jansen (Park), en Rinske Durks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Dirk Jans ovl voor 1812, huwt met Tjettje Foppes, mogelijk broer van Froukje Jans; BS ovl 1811; huwt met Tjeerdje Foppes Pettinga, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1764
Dirk Jans huwt met Rigtje Rommerts, kind: Tjeerd Dirks Jobstra, geb 1767 Jubbega; BS ovl 1841
Dirk Jans huwt met Trijntje Sijbrens, kind: Uiltje Dirks eykhout, geb 1755 Franeker; BS ovl 1827
Dirk Jans huwt met Grietje Johannes van Kammen op 14 jan 1798 HRL, komt van Veendam; huw Grote Kerk HRL 1798
Dirk Jans huwt met Grietje Dirks, kind: Bartel Dirks, geb 27 jun 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Dirk Jans D.J. ende Aegjen Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Sijbren Sipkes, 27 Jan 1748; huwt met Aaghien Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 28 januar en den 4-11 Februa 1748 en ook getrouwt
Dirk Jans van HRL, huwt met Rink Dirks, van Molquerum, geprokclameert den 18-21 en getrout den 26 aug 1753
Dirk Jans huwt met Gadske Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 nov en getrout de 7 dec 1760
Dirk Jans huwt met Hendrikje Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761
Dirk Jans huwt met Aukje Saakes, beide van HRL, geproclam; de 21-28 mrt en getrout de 4 apr 1762 in de Westerkerk; kind: Aukje Dirks, ged 3 jul 1763 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Dirk Jans van HRL, huwt met Jantie Cents, van Franeker, geproclameerd de f. 12:19:26 mei en getrout met attestasie de 2 jun 1765; kind: Sent Dirks, geb 30 nov 1777, ged 11 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Dirks, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Dirks, ged 2 jul 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 25 7ber(=sept) 1768 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Dirkje Jans zie: Rimkema
Durckje Jans ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL, dv Jan Durcks en Gatske Jans
Durkjen Jans huwt met Feike Sjoerdts, kind: Pietje Feikes, ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL
Dirkje Jans huwt met Hendrik van Lind, kind: Dirk Hendriks van Lind, ged 9 feb 1766 Westerkerk HRL
Dirkje Jans huwt met Jakob Zegeling, kind: Jan Jakobs Zegeling, geb 26 feb 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jacobs Zegeling, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jakobs Zegeling, geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL
Durkje Jans geb 1760 Tzum, ovl 8 mrt 1830 HRL, huwt met Jacob Harmens Zegeling; in ovlakte 1852 vermeld als ''Dirkje Gerrits ev Harmen Zegeling''; BS ovl 1830, ovl 1852
Dirkje Jans geb 23 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes en Trijntje Jans
Durke Jans huwt met Age Sijbrens op 26 nov 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809
Dirkje Jans geb 11 aug 1781, ged 28 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Sytses en Maike Dirks
Dirkje Jans IJpe Keimpes en D.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand
Dirkje Jans Hendrik Gerlofs ende D. J, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van Straaten, de schoonbroeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Gerlofs en D.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Durkjen Jans huwt met Wobbe Wiebes. wonende te Woudsend; BS huw 1842
Dirkje Jans geb 16 jun 1811 HRL, dv Jan Martens en Sjoerdtje Hendriks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1811; Dirk (!) Jans, geb 16 jun 1811, ged 7 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Jan Martens en Sjoerdje Hendriks Faber
Dirkjen Jans huwt met Feyke Sjoerdts, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 okt 1739 en doe ook getrouwt; Feyke Sjoerds ende D.J. beide van HRL, komende voor de bruid desselfs broeder Pieter Jansen vertoonende attestatie van desselfs moeder, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoerd Feikes, ged 8 okt 1743 Grote Kerk HRL
Doede Jans ged 27 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Janzen en Sjoukjen Doedes
Doede Jans van Almenum, huwt met Antie Hendriks, van HRL, geproclameerd de 8-15 getrout de 22 jun 1760; kind: Geeske Doedes, ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL
Doeke Jans zie: Fokkema, Hovenier, Siersema
Doeke Jans ged 19 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Bartels en Acke Doekes
Doeke Jans zie ook: J.D. Baksma; huwt met Getje Dirks, kind: Jan Doekes, geb 16 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Durk Doekes, geb 27 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Doeke Jans ovl voor 1731; wed. ontv f. 33:0:0 vd rentmeester van het Weeshuis tersaake winkelwaaren van lint en geern door haer tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 37, 21 nov 1730. (GAH1060); id. f. 17:7:0 voor geleeverde gaarn, lind en kammen, ord. no. 12, 8 aug 1730. (GAH1060)
Doeke Jans gebruiker van wijk H-049, tuin, eigenaar is A.R. Mentes, 1814. (GAH204)
Doeke Jans huwt met Reintje Dirks, kind: Bartel Doekes, geb 27 aug 1810, ged 10 jul 1810 Grote Kerk HRL
Doekje Jans zie: Komst
Doetje Jans zie: Bakker, Bouwknegt, Gielstra, vd Molen
Doetje Jans op de belijdenisse des Geloof ged 19 apr 1754 Westerkerk HRL, Egte vrou in de Kerk Straat
Doetje Jans ovl 6 okt 1789 HRL, oud 66 jaar
Doetje Jans ovl 22 okt 1750 Franeker, wonende te Franeker 1749, ontvangt lijfrente 1741-1750
Doetje Jans ovl voor 1816, huwt met Wierd de Zwart; BS huw 1815
Doetje Jans Hendrik van Lind, soldaat, ende D.J., beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Martens, mr. schoenmaker, 4 Oct 1749; huwt met Hendrik van Lindt, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 okt 1749 doen ook gwtrouwdt in de Westerkerk; kind: Grietie Hendriks van Lint, ged 16 mrt 1756 HRL, v: H. v. L., m: D.J. ; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Freerk Hendriks van Lint, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Henrica Hendriks van Lint, ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL; kind: Kaatie Hendrik van Lint, ged 23 jan 1753 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Henriks van Lint, ged 7 okt 1751 Westerkerk HRL, vader als Henrik v. L., moeder als Dutje J.
Doettje Jans huwt met Pieter Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 apr 1770 en doen ook getrout in de Westerkerk
Doetje Jans huwt met Cornelis Claasen, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 dec 1770 en getrout de 1 jan 1771 in de Westerkerk
Dooitse Jans zie: Bierman
Doutje Jans zie: Walings
Doutien Jans Willem Jans van HRL, ende D.J. meede aldaar, huw.aang. 10 may 1738 HRL; Commissr:Burgemr. Schaaff, koomende voor de Bruit desselvs vader Jan Michiels; huw.aang. HRL 1738
Douwe Jans zie: Douwma, Faber, 3x Schilstra, de Vries, van der Zee, 2x Zeilmaker
Douwe Jans huwt met Aafke Rintjes; zie aldaar
Douwe Jans huwt met IJttje Dirksma, kind: Sibe Douwes, ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Douwes, ged 21 jun 1746 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Dixma; kind: Trijntje Douwes, ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Dijxma; kind: Trijntje Douwes, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL, moeder als IJ. Dixsma
Douwe Jans geb 5 feb 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Douwes en Eelkje Hendriks Bleiker
Douwe Jans huwt met Trijntje Tjeerds, geb 13 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL
Douwes Jans geb 3 jan 1783, ged 28 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Karels en Antje Douwes
Douwe Jans geb 21 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL, zv Jan Douwes en Jeltje Durks; geb 12 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Douwes en Jeltje Dirks
Douwe Jans woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Jans Frans Jetses Roorda en D.J., kooplieden te HRL, overlegeen een rekening uit hun administratie in verband met een scheiding van het bezit van de erven van Jacob Jetses Roorda en Acke Jans; zie verder: Jacob Jetses Roorda
Douwe Jans D.J. en Pietje Harings, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 29 naastvolgende
Douwe Jans ovl 13 dec 1790 HRL, oud 50 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 34; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Douwe Jans zie ook: Timmer; D.J. en Rinske Pieters Halma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Antje Douwes, geb 7 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: Hinke H.
Douwe Jans ovl voor 1815; wed. D.J. gebruiker van wijk H-123, gealimenteerd, eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Douwe Jans koopt een huis in 1801
Douwe Jans ovl voor 1830, huwt met Elske Klases Blok; BS ovl 1829; kind: Klaas Douwes, geb 28 dec 1777, ged 27 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Douwes, geb 21 nov 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: E.K.
Douwe Jans huwt met Antje Tjerks, kind: Aaltje Douwes, geb 1794 Bolsward; BS ovl 1822
Douwe Jans huwt met Jantje Eelkes, kind: Elizabeth Douwes, geb 177 HRL; BS ovl 1833
Douwe Jans geb 21 nov 1809 HRL, N.H., zv Jan Martens en Sjoerdtje H. Faber; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 21 nov 1809, ged 19 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Jan Martens en Sjoerdje Hendriks Faber
Douwe Jans geb 1787 HRL, huwt met Brigitte Marie de Latere, varensgezel, 1e huw afk. zondag 14 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 21 apr 1811, ondertrouw 10 apr 1811, zv Jan Douwes en Tjamke Folkerts; BS huw 1811wafk; geb 22 mrt 1787, ged 24 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv Jan Douwes en Tjamke Folkerts
Douwe Jans geb 1762 ... , ovl 15 mei 1814 HRL; wijk A-142, wonende te Makkum 814; BS huw 1814
Douwe Jans van Almenum, ende Tijttie Gerlofs van Menaldum, komende met en wegens de bruidegom en bruid D.J. en vertoonde schriftelijk verklaeringe dat de huwelijksproclam:tot Menaldum wettig waeren aangegeeven, 29 May 1745
Douwe Jans huwt met Pijttie Jans, beide van HRL, geproclameert de 9-16 en getrout de 23 mei 1762; kind: Pietje Douwes, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Douwe Jans huwt met Trijntie Tjerks, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Jan Douwes, geb 3 jan 1783, ged 19 jan 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Tjeerds; kind: Gautje Douwes, geb 21 jan 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Tjeerds; kind: Trijntie Douwes, ged 5 aug 1766 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Douwe Jans huwt met Wijpkie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 11-15 en getrout de 18 7 ber (= september) 1768
Dutje Jans zie: Doetje Jans, huwt met Hendrik van Lint
Duuwke Jans geb 12 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Beerends en Lubtje Jans
Edsger Jans E.J. en Antje Cornelis, beide van HRL, zijn, na op den 1 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben ten zelfden dage alhier getrouwd
Eede Jans zie: van der Woude
Ede Jans woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aede Jans ged Suameer 1 jun 1732, zv Jan Gabes en Maaike Aedes (Bloemker), in 1773 te HRL, de weduwe in 1785 te Franeker; bron: pers. co- hier 175 v
Eek Jans zie: Visser
Eeke Jans zie ook: E.J. Proosterbeek; huwt met Jan Jansen, kind: Jan Jans, geb 28 mrt 1791, ged 12 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans, geb 6 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Een en Negentig den 28 mrt is geb Jan Waarvan vader Jan Jansen en Moeder E.J. Afgegeven op den Raadhuiize binnen HRL den 2 mei 1817
Eeke Jans Bauke Jans ende E.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijtze Gerrijts, goede bekende, 17 nov 1792; ondertrouw HRL; Bauke Jansen en E.J., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelke Jans zie: Leyenaar, van der Post, Wagenaar
Eelke Jans ged 9 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Eelkes en Tjertje Ritskes
Eelke Jans huwt met Trijntje Hansen, kind: Jan Eelkes, geb 15 jan 1797, ged 31 jan 1797 Grote Kerk HRL; kind: Hans Eelkes, geb 21 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL
Eelke Jans E.J. en Grietje Rinnerts de Beer, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelke Jans begraven Klein Kerkhof, regel 19, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eelke Jans ovl 13 sep 1803 HRL, oud 50 jaar
Eelke Jans ovl voor 1812, huwt met Maartje Eelkes; BS ovl 1811; 1824 overlijdens; E.J. en Maartje Eelkes, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 3 jan 1773 HRL, en toen getrouwd
Eelke Jans rentmeester van het weeshuis ontvangt van de voogden f. 26:0:0 door E.J. als schoenmakersknegt verdiend, 27 jul 1779. (GAH1110); id. f. 7:0:0 bij Jan Sijbrands, meester schoenmaker, verdiend, 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 7:0:0 wegens 1/4 jaar verdiend loon bij Jan Sijbrands, 29 feb 1780. (GAH1111)
Eelke Jans rentmeester van het weeshuis ontv f. 12:0:0 weegens inbreng van Jaane, E. en Marijke Jans, bij haar komste in ''t weeshuis, 30 nov 1779; (GAH1110)
Eelkje Jans zie: Posthuma, Proosterbeek, van der Wijk
Eelkje Jans ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannis en Tjepkje Alberts
Eelkje Jans geb 14 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks en Doetje Berends
Eelkje Jans geb 18 apr 1809 HRL, ovl 7 mrt 1833 HRL, huwt met Sijbe Eeltjes Zeilmaker op 9 aug 1832 HRL, N.H., dv Jan Douwes en Eelkje H. Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833; Eelkje Jantje Jans, geb 18 apr 1809, ged 25 apr 1809 Grote Kerk HRL
Eelkje Jans ovl 1790 Nes, Ameland, huwt met Tjeerd Heeres Schols; BS huw 1819
Eelkje Jans van Dokkum, huwt met Johannes Harmens, van HRL, geproclameert de 29 jul de 5 en getrout de 12 aug 1759 met attestasie; huw reg. N.H. HRL; kind: Harmen Johannes, ged 26 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Johannes, ged 5 jul 1763 Grote Kerk HRL
Eeltje Jans zie: Postma
Egbert Jans zie: Greve, Land
Eger Jans huwt met Lijsbeth Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 jun en getrout de 4 jul 1762
Eybert Jans huwt met Martje Vlielander, kind: Aaltje Eyberts, geb 2 mrt 1785, ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL
eybert Jans ovl 9 aug 1727 HRL, old 20 jaeren; invent. rn. 320
Eke Jans Robijn Cornelis ende Teuntie Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 21 dec 1737 HRL, komende Voor de bruid E.J. ; huw.aang. HRL 1737; Durck Hendriks ende Antie Rinses, beide van HRL, huw.aang. 10may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom E.J. desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder Eeltie Rinses; huw.aang. HRL. 1738
Eke Jans ovl 23 mrt 1794 HRL, oud 34 jaar
Eleonora Jans zie: Hensel
Elisabeth Jans zie: Huidekoper, Joustra, v. Keulen, van Noord, Nota, Schaap, van Vals
Elisabeth Jans ovl voor 1852, huwt met Haring Jurjens; BS Franeker ovl 1851
Elisabeth Jans geb 1765 ... , huwt met Paulus Beva, getuige bij geboorte aangifte Johannes Dau; BS geb 1811; Paulus Daniels Beva en E.J., beide van HRL, hebbn hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 12 daar aanvolgende
Elke Jans zie: Dantuma
Ellert Jans timmerman 1742-1749; Wybe Nammens van Wartena ende Trijntie Jacobs van HRL, koomende weegens de bruyd E.J., 15 Jan 1746
Elsje Jans ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, dv Jan Louws en Mayke Symons
Elske Jans ged 24 jun 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Trijntje Freerks
Elske Jans geb 16 may 1787, ged 28 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Jakobs en Willemke Lolkes
Elske Jans geb 9 sep 1778, ged 20 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Sjoerds en Geeske Arents
Elskke Jans ovl 24 nov 1727 HRL, old 70 jaer
Elske Jans huwt met Douwe vd Meulen; BS ovl 1837; ontv v rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaatse van een ordinaire uytzettinge uyt het Weeshuys, ord. no. 7, 11 may 1784. (GAH1115)
Elske Jans van Sexbierum, huwt met Gerrijt Gerrijts, van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout met attestasie de 13 mei 1759; huw.reg. N.H. HRL; den 6 mei 1759 hebben hun derde voorstel gehadt Gerrijt Gerrijts te HRL en E.J. te Sixbierum en is Attestatie afgegeven. (microfiches huw Sexbierum/Barr. dl)
Eltje Jans zie: Groen
Engbert Jans zie: Boutsma
Engbert Jans ged 14 jan 1753 Westerkerk HRL, zv Jan Scheltes en Eelkjen Engberts
Engbert Jans huwt met Rinkje Bokkes, kind: Jan Engberts, geb 24 dec 1780, ged 16 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Engberts, geb 27 may 1783, ged 17 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Bokke Engberts, geb 22 sep 1784, ged 12 okt 1784 Grote Kerk HRL
Engbert Jans geb 20 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Engberts en Antje Brugs
Engbert Jans ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk E-105, medegebruikers zijn Marten H. van Dijk, wijnwerker, Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes en Jan Douwes, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Engbert Jans Sijbe Jacobs van Almenum ende Adriaantje Hendriks van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs curator E.J., 10 nov 1787; ondertrouw HRL
Engele Jans zie: Schoonbergen
Engel Jans ovl 27 mrt 1728 HRL, old 38 jaer
Engele Jans heier in 1756
Engel Jans van Hofmar in Munsterland, huwt met Hendrik Boekhold, van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 Novemb 1745 en doen ook getrouwt
Engeltie Jans ged 17 nov 1761 Grote Kerk HRL, dv Jan Jarigs en Yttie Antonius
Engeltje Jans geb 1772 Sneek, ovl 15 mei 1813 HRL, huwt met Dirk Heeres op 26 sep 1802 HRL, ovl wijk G-155; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1813
Engeltje Jans ovl voor 1828, huwt met Klaas Christiaans; BS huw 1827; huwt met Claas Christiaans, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 mei 1755
Engeltie Jans van Witmarsum, huwt met Harmens Arents, van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en getrout met attestatie de 3 jul 1763
Enne Jans ged 15 apr 1768 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou op de Noorderhaven; huwt met Folkert Jansen Wax, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:11:0en getrout de 13 apr 1765; kind: Klaaske Folkerts Waks, geb 18 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Folkerts, ged 26 jan 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Folkerts Waks, ged 13 nov 1768 Westerkerk HRL; kind: Maria Folkerts Wax, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Eppe Jans ged 24 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Jan Annes en Waltje Epkes
Erick Jans oud 2 jaaren, ged , samen met Rinske Jans, 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Eriks en Baukjen Hayes
Ertje Jans huwt met Heere Geerts op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Etje Jans zie: Hoekstra, Velthuis
Etje Jans ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Zacharias en Beitske Jans ged 2 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Zacharias en Beitske Jans; huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 mrt en getrout de 1 apr 1770; kind: Jan Johannes, geb 5 sep 1773, ged 21 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Johannes, ged 23 apr 1771 Westerkerk HRL
Etje Jans geb 29 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Aits en Dina Willems; geb 1 feb 1793, ged 17 feb 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Aits en Dina Willems
Ettje Jans Jan Simons ende E.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Jan Simons en E.J., beide van HRL, getrouwd op den 20 may 1792 HRL
Eva Jans zie: Fontein, Kuipers
Eva Jans geb 24 sep 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Roelofs en Hinke Aukes
Eva Jans geb 5 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Rinske Sjoerds
Eva Jans Dirk Kuikenbrink en E.J., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 jul 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha
Eva Jans huwt met Roelof Meinderts, beyde van HRL, sijn geproclaqmeert den 22-29 jan en den 5 feb 1741 en doe ook getrout in de Westerkerk; Roelof Meinderts van HRL. ende E.J. meede van daar, koomende voor de Bruit desselfs vader Jan Hansen, 21 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durkje Roelofs, ged 19 aug 1762 Westerkerk HRL; kind: Jetske Roelofs, ged 8 jul 1744 Westerkerk HRL, vader als R. Meinerts
Eva Jans huwt met Gerrijt Jurjens Hulsker, beide van HRL, geproclameert den 24-31 aug en getrout den 7 sep 1755
Evert Jans zie: Akkringa, Bouwknegt, 2x van Eeken, Jouwer, Oosterbaan, Rozinga, van der Brug
Evert Jans huwt met Rinskje Zijtses, kind: Zijtse Everts, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Everts, ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Rymke S. ; kind: Aeltje Everts, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, moeder als Rienkjen S.
Evert Jans ged 18 apr 1758 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en Ymkie Kaspers
Evert Jans geb 2 apr 1792, ged 22 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en Janke Sijbrens
Evert Jans weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Jans ovl voor 1830, huwt met Janke Tjepkes, kind: Lijsbert Everts, geb 1790 HRL; BS Franeker ovl 1829
Evert Jans geb 1742 ... , ovl 6 apr 1816 HRL, huwt met Truike Hielkes, kind: Hielke Everts vd Burg, geb 1797 Lemmer, in leven zeilmakersknecht; BS ovl 1816, huw 1818, huw 1831
Evert Jans geb 23 jul 1804 HRL, ged 5 aug 1804 HRL, zv Jan Everts en Janke Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1804
Evert Jans van HRL, huwt met Janneke Jansen, van Haarlem, sijn geproclameert den 16-23 sep en de 4 nov 1742, doe getrouwt; E.J. van HRL. ende Janneke Jansen van Haarlem, koomende voor de Bruid Beernt Beernts, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Evert Jans huwt met Janke Andries, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 7 Ber (= september) 1764; kind: Andries Everts, geb 6 mrt 1777, ged 8 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Everts, ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Evert Jans huwt met Jouwer Sijbes, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 nov en getrout de 6 dec 1767; kind: Wybrigje Everts, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL
eybert Jans transporteert militairen 1807
eyldert Jans geb 1742 ... , ovl 10 feb 1813 HRL; wijk E-169, korendrager; BS ovl 1813
Fedde Jans zie: Andringa, van Straten
Fedde Jans huwt met Grietje Johannes op 15 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Fedde Jans F.J. van Molquerum en Antje Hijlkes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 9 feb 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Molquerum om aldaar in den Echten Staat te worden bevestigd gelijk geschied is op 16 feb 1777 volgens adtestatie van daar, get. R. Fennema, pastor Molq:
Feike Jans zie: Baarda, Bierma vd Brugh, Molenaar, Rath
Feike Jans ged 2 sep 1745 Westerkerk HRL, zv Jan Feikes en Antje Pieters
Feyke Jans ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Feykes en Leentje Durks
Feike Jans geb 21 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en Feikje Everts
Feike Jans geb 12 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Freerks en Feikje Sjoerdts
Feike Jans eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204)
Feikje Jans zie: vd Brug, Roorda, van der Tol
Feikje Jans ged 1 may 1753 Grote Kerk HRL, 6 Jaar out Sinde, dv Jan Gerbens en Eelke Daniels
Feikje Jans ovl voor 1831, huwt met Jan Molenaar; BS huw 1830
Feikje Jans huwt met Dirk Eelkes, beide van HRL, geproclameerd de 25 okt en de 1-8 en getrout de 15 nov 1767
Feitje Jans geb 1 apr 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Hinke Roda
Feitse Jans huwt met Reintje Sjoukes, kind: Bauke Feitses, geb 1 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Fekke Jans zie: dekker
Femke Jans zie: Leyenaar
Femke Jans ovl voor 1834 Bolsward, huwt met Folkert Pieters; BS huw 1833
Fenne Jans ovl 8 jun 1791 HRL, oud 42 jaar
Fenne Jans weesvoogden bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van F.J., Johanna, Martje en Gerrit Jans, uyt de nalatenschap van wijlen haar moei Hendrikje van der Linde, 12 apr 1785. (GAH1116)
Fenne Jans huwt met Jan Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760
Fettje Jans zie: Bakker, Gonggrijp, Scheer, Wielinga
Fetje Jans ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Jan Antoon en IJbeltje Jacobs
Fettje Jans huwt met Douwe Dirks, kind: Jan Douwes, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Antje Douwes, ged 18 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Douwes, ged 8 okt 1754 Grote Kerk HRL
Fetje Jans geb 9 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Aanes en Evertje Gerrits
Fettje Jans Hendrik Pieters en F.J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Anes en Evertje Gerrits
Fetje Jans Gerrit Gerrits ende F.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Beernt Jans desselfs swaeger, 30 May 1750; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 31 May en den 7-14 jun 1750 en doen ook getrouwdt
Fettje Jans Remonstreerd met Eerbied F.J. wedue Meindert Cobus meede goedvrouw binnen deese Stad, dat Acke Boomsma in leeven gewesen Stadsgoedvrouw deeser wereld is ovl de supplnte seer genegen zijnde, als haer agtbaerhedens gunst konde obtineeren dat in desselvs plaetse weederom wierde aengesteld, op lasten en pligten soo des behoort sampt profijtten etc:alwaeromme de supplnte haer aen de tafel van UEd:Agtbaerheden koomt addresseren met ootmoedig versoek ten einde het Ed:Geregte het geliefde te behagen omme de supplnte in plaetse van den overleeden weederom aen te stellen, waer op een gunstige dispositie is verwagtinge quo facto etc:(was get:), H. Wiaerda; (in margine Stonde); de magistraet accordeerende het versoek nomineerd mits deesen de supplnte F.J. tot meede ordrs Stads Vroedvrouw (!) op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 may 1742. (Was get) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); F.J. ende Meinert Kobus, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL, komende wegens de bruyd Jan de Boer; huw.aang. HRL 1737
Feye Jans zie: Pronker
Fimke Jans zie: de Bruin
Fimke Jans ovl na 1817, huwt met Watse Arjens; BS huw 1818
Fimke Jans huwt met Jetse Paulus, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 sep 1759; kind: Fimkje Jetses, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Floris Jans geb 8 mei 1794 Almenum, ovl 10 mei 1820 HRL, boerearbeider, zv Jan Johannes en Dirkje Floris; BS ovl 1820; geb 8 may 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Johannes en Dieuke Floris
Foekje Jans zie: van Mantgum, vd Molen, vd Vleugel
Foekje Jans oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Foekjen Jans ovl 11 aug 1727 HRL, old 85 jaeren; ovl 27 dec 1805 HRL, oud 54 jaar
Foekje Jans ovl voor 1817, huwt met Willem Jans Zeinstra; BS Franeker huw 1816
Foekje Jans geb 1747 Tzum, ovl 22 mrt 1826 HRL, huwt met Sjouke Rootje, melktapperse; BS ovl 1826; 1860 overlijdens; kind: Jan Sjoukes, geb 15 nov 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL, vader als: S. Klaasses; kind: Eelkjen Sjoukes, geb 31 jul 1784, ged 22 aug 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Sjoukes, geb 11 okt 1787, ged 20 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Akke Sjoukes, geb 16 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Foekje Jans huwt met Bartle Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1771; kind: Jan Bartels, geb 9 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL
Fokele Jans huwt met Aafke Feitses op 13 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Fokeltje Jans zie: Lammertsma
Fokeltje Jans ovl 14 nov 1803 HRL, oud 38 jaar
Fokeltje Jans geb 1811 HRL, ovl 13 apr 1813 HRL; wijk B-138, dv Jan Gerrits en Antie Klumperts; BS ovl 1813
Fokeltje Jans Beernt Jans van HRL, ende F.J. van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid Jan Roelofs desselfs swager, 8 Nov 1749; van Tzummarum, huwt met Beerent Jans, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb en den 30 dito 1749 getrouwdt
Fokje Jans zie: van Dokkum, Roester, Visser, 2x
Fokke Jans zie: Faber, Miedema
Fokke Jans van Bolswart, ende Sjoukjen Tjepkes van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruid Pieter Cornelis; huw.aang. HRL 1736
Fokke Jans huwt met Aurelia van Aarssen, kind: Jan Fokkes, geb 6 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL
Fockke Jans F.J. en Antje Johannes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Fokkes, geb 17 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Fokkes, geb 12 feb 1780, ged 5 mrt 1780 Grote Kerk HRL
Fokke Jans ovl 21 jan 1728 HRL, old 70 jaer
Fokke Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:8:0 van geleverd ijserwerk kwit. no. 7, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 46:3:0, kwit. no. 10, 3 nov 1772. (GAH1103); id. f. 41:12:0 ter saeke repareren en leveren van ijserwerk, kwit. no. 18, 17 nov 1770. (GAH1101)
Fokke Jans Pieter Doekes ende Hendrikje Eelkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., deszelfs steevader, 2 may 1795; ondertrouw HRL
Fokke Jans aannemer van hoopwerk 1803, koopt en verkoopt huis 1800-1801
Fokke Jans huwt met Aaltje Eerks, beide van HRL, geproclameert den 21-28 Septem: en getrout den 5 okt 1755
Folkert Jans ged 22 okt 1769 Westerkerk, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts
Folkert Jans huwt met Enne Jans, kind: Jan Folkerts, ged 26 jan 1766 Grote Kerk HRL
Folkert Jans Claes Claesen ende Trijntie Jans, beide van HRL, koomende weegens de bruid F.J., desselvs broeder, 2 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Folkert Jans geb 1743 ... , ovl 12 sep 1817 HRL, vlgs ovlakte wednr; BS ovl 1817
Folkert Jans geb 1796 Medemblik, ovl 26 apr 1846 HRL, huwt met Romkje Dirks Wiersma, zv Jan Douwes en Tjamkje Folkerts; BS ovl 1846; 1851 overlijdens; oud 45 jaar, geb Medemblik en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Folkertje Jans zie: Blankaart
Fonger Jans Thijs Pieters ende Eelkjen Oebles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; Douwe Tjebbes van Workum ende Trijntje Lolkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.J., goede bekende, met een gebod in de week, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; F.J. en Anna Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1787 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraan volgende; kind: Berber Fongers, geb 31 jul 1789, ged 22 sep 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Fongers, geb 4 jan 1792, ged 28 feb 1792 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fopke Jans huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 nov 1740 en doe ook getrouwt; F.J. ende Trijntie Jans beide van HRL, koomende voor de bruit Gerrit Johannis, wever te HRL, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Foppe Jans huwt met Gadske Klaases, kind: Klaaske Foppes, ged 28 aug 1766 Westerkerk HRL
Foppe Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:13:0 weegens schoenmaekergereedschap door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 21, 21 nov 1730. (GAH1060)
Foppe Jans huwt met Willemke Jans, kind: Trijntje Foppes, geb 1773 HRL; BS ovl 1837; F.J. en Willemke Jans, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Francke Jans zie: Franckema
Frans Jans huwt met Lamtje Jansen, kind: Jan Frans, ged 12 feb 1750 Westerkerk HRL
Frans Jans ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Marike Fransen
Frans Jans ovl 8 feb 1791 HRL, oud 70 jaar
Frans Jans Reinder IJdes de Groot ende Pytje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest F.J., de broeder, 25 apr 1789; ondertrouw HRL
Frans Jans Hendrik Jans ende Neeltje Beernds, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd F.J. desselfs oom, 31 okt 1789; ondertrouw HRL
Frans Jans ovl voor 1815; wed. erven eigenaar van wijk B-123, gebruiker is Bauke Beuker, metzelaar, 1814. (GAH204)
Frans Jans turfleverancier 1806
Frans Jans huwt met Hieke ... , kind: Elizabeth Frantzen, geb 1762 HRL; BS ovl 1834; huwt met Hijlkie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 7:15:21 mei en getrout de 16 jul 1758 in de Westerkerk; huwt met Hijlkjen Hendriks, kinderen: Lijsbeth, out ruim 9 Jaar, en Janke Oud 12 Jaar, beiden ged 28 apr 1772 Grote kerk HRL, de moeder ovl
Frans Jans van HRL, huwt met Susanna Suyen, van Middelburg, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout met attestasie den 19 apr 1767 in de Westerkerk
Franske Jans ovl voor 1829, huwt met Reinder Gerkes; BS huw 1828
Freerk Jans zie: de Boer, Fontein Janszoon, Gastrik, Hoekstra, Repko, Visser, Westerveld
Freerck Jans ged 23 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Cornelis en Sijdske Durcks
Freerk Jans ged 7 feb 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Trijntje Freerks
Freerk Jans ende Trijntie Siberens, beide van HRL, huw.aang. 17 may 1738 HRL, komeende voor de Bruit Age Jacobs, pannebacker; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Sijbrandts, kinderen: Jan, Sijbren, Gerritje en Willemke Freerks, allen ged 4 jun 1748 Westerkerk HRL
Freerk Jans ged 20 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerbens en Bettje Freerks
Frerik Jans huwt met Janke Jans, kind: Antje Freriks, geb 17 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Freerks, geb 21 nov 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL
Frerik Jans geb 8 okt 1779, ged 2 nov 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Freriks en Feikje Sjoerds
Freerk Jans woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Freerk Jans Remonstreert met eerbied Gerardus Veldt ordris Korendrager binnen deze Stad, dat den Suppliant zig voor ''t tegenwoordige in zodanige omstandigheden bevindt, dat het hem van zeer grote dienst en nuttigheid Soude zyn, indien UEd Achtb:hem geliefden te permitteren, deze bedieninge Voor eenige tyd door een Subst te laten Waarnemen; Soo neemt dezelve de Vrymoedigheid zig deswegens aan UEd Achtb te addresseren, met onderdanigst Versoek, dat UEd Achtb hem deze gunste gelieven te bewijzen, van de persoon van F.J. als Subst Korendrager te qualificeren en aan te Stellen, die ten dien einde zig mede op ''t eerbiedigst aan UEd Achtb:presenteert en derselver gunstig appt met Verlangen te gemoete ziet. quo facto (get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek authoriseert de mede Supplnt F.J. om de bedieninge Van korendrager als Subst waar te neemen, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 7sep17 57, (was get:) Lourens Tabes, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jurjurandum praestitit coram Preside Tabes, dato uts:In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Jans F.J. van Almenum en Sijtske Klaases van Midlum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777, na vertoonde adtestatie van Midlum, getekent Agg:Haitsma Theol. doctor en P.L. Galama, Schooldienaar aldaar
Freerk Jans ovl voor 1815; erven eigenaar van wijk C-176, gebruiker is Dirk W. Visser, schipper, 1814. (GAH204)
Freerk Jans ovl voor 1815; wed. F.J. gebruiker van wijk G-257, medegebuiker is Jan Dijkman vrouw eigenaar is Lodewijk Meyer, 1814. (GAH204)
Frederik Jans huwt met Dieuwke Harkes op 23 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Freerk Jans ovl voor 1816, huwt met Grietje Berends Vogelzang, schoenmaker, kind: Adriaanke Freerks, geb 1789 HRL; BS huw 1815, ovl 1846; F.J. en Grietje Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende; kind: Jan Freriks, geb 10 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Adriaantje Freeriks, geb 3 nov 1789, ged 24 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Beerend Freriks, geb 25 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Andele Jans Dreyer en Baukje Berends Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons ten vollen bekend is dat F.J. in leven wettige man van Grietje Berends en wonende te HRL, aldaar is Overleden in de Maand feb 1795, gevende voor redenen van wetenschap dat wij beiden uit hoofde van familiebetrekkingen bij deselfs afsterven en begravenis hebben tegenworodig geweest. HRL den 14 nov 1815
Freerk Jans Fredrik J, soldaat onder de compie van Capt. Suur in ''t Regiment B. Leeve, in guarnisoen tot HRL, en Antje Hotses van voors:Stadt komende weegens de bruid Jacob Hettes, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van de commanderende officier van de Compagnie, de luitenant L. Fledderus, 4 Jan 1749; huwt met Antje Hotses, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jabuari 1749 en den 21 dito getrouwdt
Freerk Jans F.J. ende Geertje Harkes, beide van HRL, komende wegens de bruid Johannes Freerks desselfs swager, 18 dec 1751; huwt met Geertje Harkes, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1751 en den 2 jan 1752 den 18 dito getrouwdt
Freerkjen Jans huwt met Claes Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 aug en den 4-11 sep 1740 en getrouwt den 18 dito; Claes Harmens ende F.J. beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broeder Poulus Jansen, 27 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL
Frouwkje Jans zie: Hamstra, Posthuma, van zer Zee, 2x
Froukie Jans huwt met Arnoldus Wiglinkhuisen, kind: Ruirtje Arnoldus Wiglinkhuisen ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL
Vroukje Jans geb 2 feb 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Haayes en Hiske Sents
Froukje Jans geb 21 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Minnes en Martje Pieters
Vrouwkje Jans huwt met Antonij Franssen, kind: Gerritje Antonijs, geb 14 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Antonys, geb 4 jun 1782, ged 18 jun 1782 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Antonys, geb 14 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL
Froukje Jans ovl voor 1812, huwt met Pieter Andeles, indertijd echtelieden Tzummarum; BS Barradeel huwafk. 1811
Frouwkje Jans geb 1741 ... , ovl 6apr811 HRL, huwt met Geert Hansen, wonende te in het DGDiaconijhuis op de Zoutsloot, mogelijk zuster van Durk Jans ??? BS ovl 1811; huwt met Geert Hansen, beide van HRL, geproclameerd de 29 7 ber (= september) en de 6 en getrout de 13 okt 1771; kind: Hans Geerts, geb 16 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Hans Geerts, geb 28 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde Voorts ter Vergadering een Jongeling Mense Geerts genaamd, zijnde gesterkt met deszelfs Moeder F.J., welke door den Fiscus geciteerd Was, ter zaake dezelve de dogter van den Opzigter Jacob Dantuma een slag aan het hoofd gegeeven had: dan dezelve ter zijner defensie bijbrengende, dat gedagte meisje hem herhaalde maalen gescholden en beledigt had, in dezelve voor dees keer met een ernstige Correctie vrijgelaaten. (GAH44)
Froukje Jans geb 31 okt 1805 HRL, ged 17 nov 1805 HRL, dv Jan Freerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Froukjen Jans huwt met Waling Janszen, beide van HRL, geproclameert den 30 Jannewari en de 6 en getrout den 13 Febr. 1757; kind: Vrouwkje Walings, ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; dopen Grote Kerk HRL
Froukie Jans huwt met Jan Beerends, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Froukie Jans huwt met Rinnert Wybes de Beer, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762 in de Westerkerk; kind: Wiebe Rinnerts, ged 17 apr 1763 Westerkerk HRL
Gatske Jans zie: van Straten, Visser
Gatske Jans ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Eiskje Oepkes
Gadske Jans huwt met Jan Dirks, beide van HRL, geproclameert de 19-26 apr en de 3 en getrout de 17 mei 1761; kind: Durckje Jans, ged 23 jun 1771 Grote Kerk HRL
Gaeye Jans huwt met Mettje Wilts, beide van HRL, geproclameerd de 25 dec 1768 en de 1 en getrout de 8 Jannewari 1769; kind: Jan, geb 5 mei 1772, ged 10 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gayes, geb 13 mrt 1774, ged 20 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Houkje Gayes, geb 3 dec 1776, ged 10 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: dela Gayes, geb 4 okt 1779, ged 9 nov 1779 Grote Kerk HRL
Geele Jans zie: de Gorter
Geeltie Jans ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Minnes en Richtie Hendriks
Geert Jans zie: Broersma, Brouwer, Nijk, Panjer, Wolthuis
Geert Jans geb 14 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts
Geert Jans geb 20 sep 1781, ged 4 sep 1781 Grote Kerk HRL, (geb in sep moet waarschijnlijk aug zijn), zv Jan Broers en Hinke Geerts
Geert Jans ovl 22 jun 1790 HRL, oud 70 jaar
Geert Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:17:0 voor 2 schou en 35 korven turf, voor werkloon f. 2:17:8, tesamen f. 23:4:8, kwit. no. 2, 5 sep 1772. (GAH1103)
Geert Jans bierleverancier 1803
Geert Jans van Aglum, huwt met Lolkje Harmens, van HRL, geproclameerd de 26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 9 sep 1764
Geertje Jans zie: Baantjer, Beidschat, de Boer, Dijksma, Gonggrijp, Hop, Koehoorn, Visser, Vlaaming
Geertje Jans van HRL, ende Pijter Thomas van Ter Schelling, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende wegens de bruid Nanning Willems; huw.aang. HRL 1737
Geertje Jans huwt met Johannes Jurriaans, kind: Folkert Johannes, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL
Geertie Jans huwt met Johannes Wagenaar, kind: Lijsbeth Johannes Wagenaar, ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Johannes Wagenaar, ged 5 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Aeltje Johannes Wagenaar, ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janna Johannis Wagenaar, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, vader als J. Jacobs W. ; kind: Johannis Jacob Johannis Wagenaar, ged 14 nov 1748 Westerkerk HRL
Geertie Jans ged 20 nov 1757 Westerkerk HRL, dv Jan Harmens en Geertie Harings
Geertje Jans geb 26 okt 1792, ged 18 nov 1792 Grote Kerk HRL, dv Jan Haayes en Hiske Sints
Geertje Jans zie ook: Geertje Johannes; huwt met Ysbrand Wytses, kind: Wytse Ysbrands, geb 21 aug 1784, ged 5 sep 1784 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Dirk Foppes en G.J., beide van Dronrijp, hebben aldaar hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn op vertoonde getuigenis alhier getrouwd op den 18 dier maand; kind: Foppe Dirks, geb 15 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: Gertje J.
Geertje Jans Poppe Jans van HRL, en G.J. van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en getrouwt met adtestatie van Franeker, getekend S. Abbring, Ecclesiast Franeq:en Jacob van Nul, Coster
Geertje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertje Jans geb 23 apr 1811 HRL, dv Jan Berends en Jeltje Thijsen; BS geb en huw 1811
Geertje Jans huwt met Jan Stoffels; BS ovl 1835
Geertje Jans huwt met Willem Pieters op 30 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; Willem Pieters en G.J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader Andries Folkerts, 15 dec 1804; ondertrouw HRL
Geertje Jans huwt met Abe Jeltjes de Jong, wonende te Franeker 1814; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1814
Geertje Jans geb 1768 ... , ovl 20 mrt 1816 HRL; BS ovl 1816
Geertje Jans huwt met Roelof Claasen, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 21-28 aug en den 5 sep 1740 en getrout den 11 dito in de Westerkerk; Roelof Clases en G.J. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs halfbroeder Tjalling Jans, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Claas Roelofs, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Geertje Jans Oene Jacobs van Mackum en G.J. van HRL, sijn de aengevinge gedaen door procr Marnstra met vertoninge van attestatie en een gebod op den 9 deeses tot Maccum wettig waeren aengegeeven, 12 Jun1745; kind: Houkje Oenes, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Geertje Jans huwt met Arent Harmen Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Geertruidt Jans Johannes Smith ende G.J., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Theunis Jansen, 15 Nov 1749; huwt met Johannis Smidt, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 Novemb 1749 en de 16 desember getrouwdt
Geertruida Jans zie: van Royen
Geertruid Jans van Amsterdam, huwt met Alle Romkes, van HRL, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1768 en getrout met attestatie den 19 feb 1769 in de Westerkerk
Geertruida Jans zie: Hendrik Bruinsvelt
Geesje Jans geb 10 feb 1796, ged 10 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Jan Aarents en Jantje Jans
Geeske Jans zie: Fokkema, Teuteling
Geeske Jans ovl 26 sep 1792 HRL, oud 83 jaar
Geeske Jans ovl voor 1829, huwt met Meye Harmens; BS ovl 1822; BS Franeker ovl 1828; huwt met Meye Harmens, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 jul 1771; kind: IJmkje Meyes, geb 11 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Meyes, geb 6 nov 1774, ged 20 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ymkje Meyes, geb 2 jan 1780, ged 1 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Barent Meyes, geb 9 nov 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL
Geeske Jans huwt met Pieter Heeres, beyde van Almenum, geproclameerd 13, 20 en 27 feb 1752 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk
Geeske Jans huwt met Fokke Harmens, beide van Almenum, geproclam; de 23-30 aug en de 6 en getrout de 20 sep 1761
Geiske Jans zie: Burggraaf
Geiske Jans huwt met Casper Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 Novemb en den 3 desemb 1748 en doen ook getrouwt
Gepke Jans zie: Zweitser
Gerben Jans zie: Aukes, Bleeker, eyzenga, Fluitman, Klamstra, de Leeuw, Reidsma, 2x
Gerben Jans Egte man in ''t Wortelstratje, ged 15 apr 1768 In de Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs
Gerben Jans huwt met Maayke Minnes, kind: Maayke Gerbens, geb 16 sep 1773, ged 14 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerbens, ged 16 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Minne Gerbens, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 8 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gerbens, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL
Gerben Jans G.J. en Klaaske Freerks, beide van HRL, laatst geproclameert 2 nov 1777 HRL, en getrouwd 4 nov 1777; kind: Hylkje Gerbens, geb 29 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en tagtig den negen en twintigste nov is geb Hielkje dogter van G.J. en Claaske Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 May 1816
Gerben Jans begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 25, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerben Jans geb 1786 ... , ovl 24 sep 1811 HRL. in het keizerlijk hospitaal der Marine; BS ovl 1811
Gerrit Jans zie: van Aalsburg, Bloemsma, de Boer, Boeve, de Bruin, Faber, Feenstra, de Feyter, de Jong, Kleihuis, Spitske, Spoelstra, Steenwijk, Tichelaar, Winter, de Wit
Gerrit Jans ovl in den jaare een duizend Agt honderd en een te Kimswerd, huwt met Sjoukje Sipkes, kind: Sipke Gerrits Poelstra, geb 2 jan 1785 Kims werd; zie verder aldaar
Gerryt Jans Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger Jan Zijtses, zv den Poortier Zijtse Gerrijts, aangesteld, tot mede ordinaris Turfdraager, in Plaatze van G.J., welke voor eenige tijd overleeden is, en is dezelve daadelijk door de Praesident P:Wellinga onder Eede genoomen. (GAH45)
Gerryt Jans ende Pietie Clasen, beide van HRL, huw.aang. 2 okt 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerrit Jans ged 10 sep 1741 Westerkerk HRL, zv Jan Gerrits en Tetie Edes
Gerrit Jans ged 2 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Aeltje Wybes
Gerryt Jans ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Alberts en Trijntie Gerrijts
Gerrit Jans geb 3 okt 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Botes en Antje Jans; geb 11 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan Botes en Antje Jans
Gerrit Jans huwt met Fokje Oenes, kind: Hendrik Gerrits, geb 30 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Gerrit Jans geb 6 okt 1781, ged 30 okt 1781 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrits en Baukje Jans; ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv Jan Gerrijts en Bauwkje Jans
Gerrit Jans geb 20 jan 1775, ged 24 jan 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen en Dirkje Rinzes
Gerrit Jans begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 23, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Gerrit Jans ovl 6 jan 1792 HRL, oud 42 jaar; ovl 16 apr 1728 HRL, old 60 jaer
Gerrit Jans Johannes Pieters Lengennauwer ende Jeltje Lammerts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.J. des bruids oom, 22 feb 1794; ondertrouw HRL
Gerrit Jans weesvoogden bet f. 14:5:4 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de inbreng van Fenne, Johanna, Martje en G. Jans uyt de nalatenschap van haar moei Hendrikje van der Linde, 12 apr 1785. (GAH1116)
Gerryt Jans weesvoogen betalen f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van G.J., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 40:0:0, 11 feb 1794 (GAH1126); id. f. 13:16:4, 10 feb 1795 (GAH1127)
Gerrit Jans huwt met Grietje Gerrits op 25 aug 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; G.J. en Grietje Gerrijts de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Herkes deszelfs vader, 10 aug 1805; ondertrouw HRL
Gerrit Jans ovl 18 feb 1808 HRL, huwt met Berber Hibbes, in leven sjouwerman, kinderen: Elisabeth Gerrits, geb 1787 HRL, Aaltje Gerrits, geb 1786 HRL; BS huw 1814, huw 1826
Gerrit Jans huwt met Geertje Betzes, kind: Sjouke Gerrits Tichelaar, geb 1785 Makkum; BS huw 1815; Gemeente Makkum. Extract uit het Doopboek der Roomsche-Katolijken in den Gemeente. Geboren Sjouke Gerrits den 13 sep 1784. In het Jaar een duizend zeven hondert vier en tachtig den dertiende dag der maand sep is geb een kind waarvan vader is G.J. en moeder Geertje Betzes en is bij den doop genaamd Sjouke. Afgegeven te Makkum den 23 apr 1815
Gerrit Jans uit zijn geabandonneerde boedel wordt een woning verkocht in 1801
Gerrit Jans G.J. van HRL; ende Willemke Fokkes van Almenum, sijnde de aengeevinge gedaan door de bruidegom met vertooninge van schriftelijk consent van ''s bruyds moeder, 23 dec 1747; van HRL, huwt met Willemke Fokkes, van Almenum, geproclameerd den 24-31 desember 1747 en den 4 jan 1748 en doek ook getrouwt
Gerrit Jans G.J. ende Antje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Gerrit Harmens des bruids oom, 23 Jan 1751; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en doen ook getrouwd
Gerryt Jans huwt met Dieuke Jacobus, beide van HRL, geprokclameert den 4 aug en 11 en getrout den 19 aug 1753; kind: Auckjen Gerrits, geb 9 jun 1775, ged 2 jul 1775 Grote Kerk HRL, moeder als: D. Kobus; kind: Jan Gerrits, ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerrits, ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Gerriths, ged 1 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Gerrijts, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als D. Kobus; kind: Janke Gerrits, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Janke Gerrijts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; kind: Janna Gerrijts, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, moeder als D. Kobis
Gerryt Jans huwt met Hendrikje Jans, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito 1755
Gerryt Jans huwt met Rinske Reinders, beide van deese stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Gerryt Jans huwt met Marijke Folkerts, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 22 jul 1759
Gerryt Jans van HRL, huwt met Gerrijtie Kleises, van Sneek, geproclameert de 19-26 apr de 3 en getrout met attestasie de 24 mei 1761; huw.reg. N.H. HRL
Gerryt Jans huwt met Marijke Willems, beide van HRL, geproclameerd de 29 jul en de 5-12 August en getrout de 2 7 ber (= september) 1770
Gerryt Jans huwt met Baukje Tijttes, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 26 dec 1770
Gerritje Jans zie: Groen, de Groot
Gerritje Jans geb 28 dec 1794, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Sibbeltje Aukes
Gerritje Jans geb 21 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Piers en Ytje Hettes
Gerritje Jans huwt met Sietse van Hettinga, kind: Anke Sietses van Hettinga, geb 8 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Gerritje Jans ovl voor 1826, huwt met Coenraad Pieters; BS Franeker ovl 1825
Gerritje Jans ovl voor 1832, huwt met Simon de Haas; BS huw 1831
Gerritje Jans ovl 12 jun 1792 Tzummarum, huwt met Jan Meinderts vd Wal; BS huw 1826
Gerritje Jans geb 1768 Beetgumermolen, ovl 1 jun 1833 HRL, huwt met Jan Douwes Faber, kind: Auke Jansen, geb 1809 Beetgum; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1833, huw 1839, ovl 1873
Gertje Jans zie: Brouwer, Ooms
Gertie Jans ged 7 sep 1769 Westerkerk HRL, dv Jan Pieters en Doetje Dooitses
Gertje Jans huwt met Johannis Wagenaer, kind: Lijsbet Johannis Wagenaer, ged 16 jun 1750 Grote Kerk HRL
Gertje Jans geb 10 feb 1781, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Jarig Hendriks, en Stijntje Jakobs
Gertje Jans ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Wybes en Lutske Gerrits
Gertje Jans ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Aaltje Wybes; ged 17 dec 1743 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Aeltje Wybes; ged 4 dec 1742 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Aeltje Wybes
Gertje Jans ged 19 aug 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Gertje Harings
Gertie Jans ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Aaltie Gerrits
Gertje Jans geb 17 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL, dv Jan Haayes en Hiske Sents
Gesina Jans zie: Bretel, Groeneveld
Gettje Jans ged 10 mei 1770 Westerkerk HRL, dv Jan Wijpkes en Sijtske Gerbens
Gettje Jans huwt met Jurjen Johannes, kind: Jan Jurjens, ged 1 mei 1768 Grote Kerk HRL
Getje Jans geb 18 nov 1780, ged 19 dec 1780 Grote Kerk HRL, dv Jan Lykles en Trijntje Hendriks
Geurt Jans zie: Westerbaan
Gezina Jans ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Willems en Geesje Pieters
Gooitje Jans zie: van der Heide
Goitse Jans zie: de Vries
Gorrit Jans huwt met Tjietskien Alefs, kind: Alef Gorrits, ged 26 okt 1751 Grote Kerk HRL
Gosling Jans zie ook: Akkringa; ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en IJmkie Kaspers ged 20 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Everts en IJmkie Caspers
Govert Jans ged 12 apr 1742 Westerkerk HRL, zv Jan Jansen en Berber Willems
Grietje Jans zie: Bron, Brink, Fontein, de Groot, Hofman, Krapff, Kuiper, Post, Postma, Sandts, Stoef, Vlielander, de Vries, Wagenaar, van der Werf, vd Woude, IJsenbeek
Grietie Jans ende Heiman Heimans, beide van HRL, huw.aang. 11 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Hendrik Norel; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Grytie Jans en Dirk Alberts, beyde van HRL, huw.aang. 11 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Gerrijt Pieters, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Grytie Jans en de Hendrik Baltus, beide Van HRL, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende wegens de bruid Rein Jansen; huw.aang. HRL 1737
Grietje Jans ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Grietje Meiles
Grietje Jans huwt met Jacob Jans, kind: Jan Jacobs, ged 1 aug 1769 Grote Kerk HRL
Grytje Jans huwt met Folkert Saekes, kinderen: Geertje en Janneke Folkerts, beiden ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL; G.J. ende Folkert Sakes, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Willems, desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1734
Grietje Jans ged 3 may 1748 Westerkerk HRL, dv Jan Minnes en Rigtje Hendriks
Grietje Jans ged 23 apr 1748 Grote Kerk HRL, dv Jan Oenes en Antje Jans
Grietje Jans ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Harmens en Marike Johannis
Grietje Jans ged 22 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen en Maeike Fransen, (mdr is Marijke F. )
Grietje Jans huwt met Hendrik Daniels, kind: Daniel Hendriks, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL
Grietje Jans ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL, dv Jan Oerts en Sjoukje Minnes
Grietje Jans huwt met Pieter Cornelis, kind: Geertje Pieters, ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Pieters, ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL
Grietie Jans ged 23 nov 1758 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou, wonende te agter Roomen
Grietie Jans huwt met Jan Arents, kind: Jan Jans, ged 18 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Beertje Jans, ged 15 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Anke Jans, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL
Grietje Jans geb 15 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Ages en IJtje Epkes
Grietje Jans huwt met Wytse Klases, kind: Tjetske Wytses, geb 31 aug 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL
Grietje Jans huwt met Heert Meints, kind: Meinte Meints, geb 2 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Jan Heerts, geb 4 jun 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Heerts, geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Grietje Jans huwt met Lammert Johannes, kind: Sierk Lammerts, geb 29 okt 1789, ged 17 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Lammerts, geb 5 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL
Grietje Jans geb 15 dec 1787, ged 30 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Jan Simens en Jantje Gijsberts
Grietje Jans geb 14 sep 1811, ged 24 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Botje Lieuwes
Grietje Jans huwt met Jan van Wijngaarden, kind: Marike Jans van Wijngaarden, geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Grietje Jans huwt met Gerrit Klaasses, kind: Kobusje Gerrits, geb 19 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL
Grietje Jans geb 21 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Reinders en Janneke Folkerts
Grietje Jans geb 21 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Jan Klaasses en Janke Sybes
Grietje Jans geb 7 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Stoffels en Gertje Hendriks
Grietje Jans geb 15 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Jan Jans en Caatje Rudolphs
Grietje Jans geb 31 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Jan Janszen en Dirckje Rinzes
Grietje Jans Lourens Douwes en G.J., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Lourens, geb 24 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Laurens, geb 2 jun 1790, ged 22 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Lauwrens, geb 31 jul 1791, ged 14 aug 1791 Grote Kerk HRL
Grietje Jans Rinse Pieters en G.J., beide van Almenum, hebbn hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Grietje Jans Jan Klaasen en G.J., beide van Almenum, zijn na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is op den 10 may 1778 HRL; ten zelfden dage getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd ngen en tachtig den Vier en twintgste dec is Geboren Johannes zv Jan Klases en G.J. Afgegeven te HRL den 21 jun 1815
Grietje Jans Gerrit Christiaans Brink en G.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 20 jun 1773 HRL, en toen getrouwd
Grietje Jans Hendrik Jarigs en G.J., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 6 dec 1773 HRL, en toen getrouwd
Grietje Jans Frans Cornelis en G.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 7 feb 1773 HRL, en toen getrouwd
Grietje Jans Jan Bertels en G.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL, en toen getrouwd
Grietje Jans ovl 2 feb 1803 HRL, oud 36 jaar; ovl 17 feb 1728 HRL, old 60 jaer; ovl 13 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Grietje Jans ovl 6 okt 1795, 52 jaar, weduw van Sybrant Pieters Feitema, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Grietje Jans ged 23 jan 1648, ovl 28 dec 1711, 63 jaar, huisvr. van Ate Ates, (gehuwd 8 feb 1693), Grote Kerk; vdGaast begraafplaats
Grietje Jans huwt met Jacob Hessels Hingst; GJ verder onbekend
Grietje Jans huwt met Wytse Jacobs op 30 jun 1799 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Grietje Jans geb 1809 HRL, ovl 18 aug 1849 HRL, huwt met Andries Bloemers op9 nov 1837 HRL, dv Anna Jans; BS huw 1837, ovl 1849
Grietje Jans ovl mei 1796 Wonseradeel, huwt met Pieter Jans vd Tol; BS huw 1835
Grietje Jans ovl HRL., huwt met Hendrik Keit; BS huw 1833
Grietje Jans ovl voor 1828, huwt met Gerben Jans Bleeker; BS huw 1827
Grietje Jans huwt met Johannes Gerrits; BS ovl 1900
Grietje Jans huwt met Klaas Sijbrens; dopen Grote Kerk HRL 1804; Claas Sijbrens van Midlum ende G.J. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Douwes des bruidegoms oom, 8may17 91; ondertrouw HRL; Klaas Sibrens van Midlum en G.J. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingekomen verklaaring; kind: Angenietje Klaases, geb 9 jun 1793, ged 30 jun 1793 Grote Kerk HRL
Grietje Jans geb 2 aug 1811 HRL, dv Jan Douwes en Eeke Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 2 aug 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Douwes en Eeke Hendriks
Grietje Jans ovl 10 okt 1808 HRL, huwt met Jochem Nuttes; BS huw 1828, ovl 1830, ovl 1855
Grietje Jans geb 1810 ... , ovl 17 aug 1811 HRL; aan boord van het schip van haar vader liggende in de haven, dv Jan F. Visser, en ... ; BS ovl 1811
Grietje Jans huwt met Jan Sikkes; BS ovl 1837; huwt met Jan Sickes, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 apr en getrout de 2 mei 1762; kind: Jan Jans, ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL
Grietje Jans ovl voor 1827, huwt met Jacob Klases; BS Franeker huw 1826; Jakob Klaassen en G.J., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 30 aug 1772 HRL, en getrouwd 6 sep 1772; kind: Klaas Jakobs, geb 26 aug 1773, ged 14 sep 1773 Grote Kerk HRL
Grijetje Jans huwt met Jan Gerrijts, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; Jan Gerrijts en G.J. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs swager Luiter Hendriks, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Jans huwt met Jacob Poppes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-24 apr en de 1 May 1740 en doe ook getrouwt; Jacob Poppes ende G.J. beide van HRL, komende voor de bruid Jacob Mettes, mr. backer, 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Grytje Jans Jan Jansen de Groot en G.J., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertoninge van procuratie van weedersijdse vaeders consent, 6 May 1747; huwt met Jan Jans de Groot, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt
Grytie Jans huwt met Gerrit Gerrijts, beide van deese stad, geproclameert den 19-26 mei en getrout den 3 jun 1754 in de Westerkerk
Grytie Jans huwt met Sijtse Andrijs, beide van HRL, geproclameert den 1 Juni-8 en getrout den 16 dito 1754 in de Westerkerk
Grietie Jans huwt met Rinse Hobbes, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 29 aug 1756; kind: Claaske Rinses, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hibbeltje Rinses, ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL
Gryttie Jans van HRL, huwt met Johannes Wijpkes, van Mackum, geproclameerd de 19-26 aug en getrout met attestasie de 2 sep 1759
Grietje Jans zie ook: Pietje Jans; huwt met Claas Harmens, kind: Trijntje Claases, ged 3 Jannewari 1764; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Robijn Claases, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerrith Claases, ged 13 mrt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Anna Claases, ged 11 aug 1761 Grote Kerk HRL; kinderen: Hijlke en Robijn Klaases, beiden ged 4 may 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jan Claases, ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL
Gryttie Jans huwt met Hendrik Jarigs, beide van HRL, geproclameerd de 29 Jannewari en de 5 en getrout de 12 feb 1764 in de Westerkerk
Gryttie Jans van Dronrijp, huwt met Sasker Wybes, van Almenum, geproclameerd de 21-28 jul en de 4 aug en getrout met attestasie de 11 dito 1765
Gryttie Jans huwt met Bauke Ploegsma, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770; kind: Durck Baukes Ploegsma, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Gustavus A Jans zie: Strans
Gijsbert Jans zie: van Ussen
Haentje Jans ged 8 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Antje Haentjes
Haaske Jans huwt met Saake Jochems, beide van HRL, geproclameert den f. 13:20:0en 27 en getrout den 29 okt 1754
Hanke Jans Michiel Wytses Wassenaar van HRL, ende H.J. van Franequer, 12 Nov1746
Hans Jans zie: Mud
Hans Jans ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Jan Hanzen en IJetie Andles
Hans Jans ged 10 feb 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Tabes en Aukje Hanzes
Hans Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 ter Saeke geleverde 60 korf Aardappels, 22 dec 1807, quit. no. 66 (GAH1139); id. f. 20:5:0 ter Saeke 30 korf Aardappelen, 8 dec 1808, quit. no. 67 (GAH1140)
Hans Jans huwt met Klaaske Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 octob en den 7 Novemb 1745 en ook getrouwt
Haring Jans zie: Tichelaar, van der Zee
Haring Jans ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Jan Laeses en Neeltje Dirks
Haring Jans ged 19 feb 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Gertje Harings
Harmen Jans zie: Arends, Bonnema, deurnat, Dreunhuizen, Evering, Gonggrijp, Holmans, van Hymert, Kamp, 2x Knoop, Neyzel, van ''t Vliet, Vijselaar
Harmen Jans ged 13 aug 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Joosten en Janke Harmens
Harmen Jans ged 28 may 1743 Westerkerk HRL, zv Jan Harmens en Trijntje Hendriks
Harmen Jans huwt met Lukje Franses, kind: Jan Harmens, ged 4 mrt 1749 Grote Kerk HRL
Harmen Jans ged 7 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Geertje Harings
Harmen Jans ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans en Claaske Harmens
Harmen Jans ged 9 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Hoites en Antje Harmens
Harmen Jans ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL, zv Jan Harmens en Aaltje Jilles
Harmen Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:10:0 ter Saeke geleverde 20 korf Aardappelen, 29 mrt 1808, quit. no. 32 (GAH1140)
Harmen Jans geb 2 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Oebles en Geertruy Fokkes
Harmanus Jans H.J. en Anna Wipf, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 den sep 1781 HRL, en zijn den 23 sep 1781 getrouwd; kind: Hans Ulrich Harmanus, geb 18 jan 1792, ged 7 feb 1792 Grote Kerk HRL, moeder als A. Wip; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & tachtig den Twaalfde jan is Geboren Anna Catharina, dv H.J. & Anna Wips. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Harmen Jans H.J. en Antje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 6 sep 1774 HRL, en toen getrouwd
Harmanus Jans huwt met Trijntje Iedes, kind: Swaantje Manus, geb 16 jan 1798, ged 30 jan 1798 Grote Kerk HRL, vader als Manus J.
Harmanus Jans begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 76; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Jans ovl 22 aug 1793 HRL, oud 6 jaar
Harmen Jans bontwever, ovl 28 apr 1727 HRL, old 24 jaren
Harmen Jans H.J. ende Antje Henkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Johannes Haantjes deszelfs en de bruid zelven in perzoon verschenen, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Harmanus, geb 8 jun 1796, ged 21 jun 1796 Grote Kerk HRL, vader als Harmanus J., moeder als A. Hemkes
Harmen Jans weesvoogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van H.J. als verwers en glasemakersknegt bij Albert Bolman, 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 36:12:0 aan dito zijnde het verdiende loon van H.J., 25 apr 1786. (GAH1118); id. f. 26:0:0 aan dito zijnde het verdiende loon van H.J. als glasemakersknegt gewerkt hebbende bij Claas de Jong, 1 aug 1786. (GAH1118)
Harmen Jans hm ... , kind: Berend Harmens, geb 1752 HRL; BS ovl 1812
Harmen Jans huwt met Trijntje IJsbrands op 28 jul 1795 HRL, laatste afk. 26 jul 1795, komt van Leeuwarden, met wettig vertoonde attestatie, soldaat onder het Regiment vd ... ; huw Grote Kerk HRL 1795
Harmen Jans huwt met Aaltje Gerlofs Kramer, wonende te HRL 1816; BS ovl 1816
Harmen Jans geb 11 mrt 1799 HRL, ovl 13 jan 1821 HRL, ongehuwd, zv Jan Harmens en Johanna Harmens (Cordel); BS ovl 1821
Harmanus Jans gebruiker van wijk F-093, varensgesel, eigenaar is Marten de Groot, 1814. (GAH204)
Harmen Jans H.J. ende Aeltje Jansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Frans Willem Cardel, 15 Jun 1748; huwt met Aaltje Jans, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 jun 1748 en doe ook getrouwt in de Westerkerk
Harmen Jans H.J. ende Dieuke Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Gerrit Harmens desselfs aengetroude neef, 4 Jan 1749; huwt met Dieuke Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 januar 1749 en doen ook getrouwdt
Harmen Jans H.J., soldaat, ende Grietje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder Theodorus Bensonides, 15 Feb1749; soldaat, huwt met Grijtje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 16-23 Februar en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwd; huw reg. N.H. HRL
Harmen Jans huwt met Regina Pijters, beide van HRL, geproclameert de 25 Feberwari de 4 en getrout de 11 mrt 1759
Harmen Jans huwt met Geertje Sijbolts, beide van HRL, geproclameerd de 30 7 ber (=september) en de 7 en getrout de 14 okt 1770
Harmen Jans van HRL, huwt met Jacob Jetses, van Almenum, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Harmentie Jans ende Gerrijt Alberts, beide van HRL, huw.aang. 5 mrt 1735 HRL, komende voor de bruid Sijbren Jans, desselfs broeder; huw aang. HRL 1735
Harmke Jans zie: de Boer
Harmke Jans zie ook: Harmke Johannes; huwt met Sikke Warnders, kind: Tryntje Sikkes, geb 17 apr 1785, ged 3may 1785 Grote Kerk HRL
Harmke Jans geb 1755 ... , ovl 12 okt 1811 HRL, huwt met Martinus Kouwenhoven, ivl ih huis van de wed. Geert Sweerus )=Antje Franzen), achter de Lombard; bsha181ov; kind: Janna Martinus Kouhooven, geb 4 sep 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL
Haaye Jans zie: Brouwer, Klein
Haye Jans houthandelaar, lidmaat 4 dec 1665; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/ W.F. Broos)
Haye Jans in proces tegen de gemeente 1748
Haye Jans begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 11, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haaye Jans geb 9 mei 1800 HRL, ged 25 mei 1800, zv Jan Haayes en Hiske Sents; N.H., dopen Grote Kerk HRL 1800
Haye Jans huwt met Froukje Wiegers, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756 in de Westerkerk; kind: Wieger hayes, ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 11 nov 1764 HRL; in de Westerkerk; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Bonne Hayes, geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 5 sep 1758 Westerkerk; kind: Neeltje Haies, ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Stijntie Hajes, ged 10 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Heere Jans zie: Bakker
Heerke Jans geb 23 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Scheltes en Wytske Heerkes
Heert Jans zie: de Vries
Hein Jans H.J. van Almenum, en Teetske Johannes van HRL, koomende weegens de bruyd Bauke Martens, 17 Jun 1747; van Almenum, huwt met Taetske Johannis, van HRL, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul 1747 doen ook getrouwt; kind: Johannes Heins, ged 16 okt 1756 Westerkerk, moeder als Tetje J. kind: Itske Heins, ged 26 mrt 1761 Westerkerk HRL; kind: Johanniske Heins, ged 23 mei 1765 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 21 feb 1754 Westerkerk HRL; kind: Jan Heins, ged 8 apr 1751 Westerkerk HRL
Helena A Jans zie: Luder
Helena Jans geb 1780 HRL, ovl 28 mrt 1826 HRL, 1e huwt met Gerrijt Klaasen Burghout op 13 mei 1810 HRL, 2e huwt met IJme Sjoukes de Groot, e huwt met Auke Klazes de Haan op 12 apr 1818 HRL, huw.afk. 22 en 29 mrt 1818, vlgs ovlakte 3 kinderen, dv Jan Michiels (vd Heide), en Lijsbert Pieters; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1818, ovl 1826, ovl 1828, huw 1829, ovl 1853; IJeme Sjouwkes en Leena J., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Gerrijts deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1804; ondertrouw HRL; Gerrijt Burghout en Leentje J., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Gerrits Berghout, geb 10 jan 1812, ged 2 feb 1812 Grote Kerk HRL
Helena Jans geb 29 jul 1811 HRL, dv Jan Beerends en Adriana Vredenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 jul 1811, ged 18 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Berends en Adriana Vredenburg
Helmer Jans ovl voor 1865, huwt met Gezina Siegers; BS ovl 1864
Henderina Jans ged 20 jul 1745 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks en Vroukjen Ruirds
Hendrik Jans Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, H.J., Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Hendrik Jans ende Geeske Ewerts, beide van HRL, huw.aang. 28 sep 1737 HRL, Commissaris Burgemr. Schaaff, komende voor de Bruit desselvs vader, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1737
Hendrik Jans en Lijsbeth Jijlts, beyde van HRL, huw.aang. 28 okt 1735 HRL, komende voor de bruid Harke Geerts, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Hendrik Jans ged 5 mrt 1772 Grote Kerk HRL, zv Jan Hansen en IJttje Andeles
Hendrik Jans huwt met Lutske Alberts, kind: Neltje Hendriks, ged 9 aug 1740 Grote Kerk HRL
Hendrijk Jans ged 31 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrijks en eyskje Epkes
Hendrik Jans ged 16 okt 1755 Westerkerk HRL, zv Jan Minnes en Rixtie Hendriks
Hendrik Jans ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en IJttie Jans
Hendrik Jans ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en Grietje Meyes; ged 17 sep 1767 Westerkerk HRL, zv Jan Hendriks en Grietje Meies
Hendrik Jans ged 23 feb 1766 Westerkerk HRL, zv Jan Hendriks en Zymentje Douwes
Hendrik Jans ged 29 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Stoffels en Gertie Hendriks
Hendrik Jans huwt met Trijntie Jans, kind: Jan Hendriks, ged 9 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rients Hendriks, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Rients Hendriks, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Rients Hendriks, ged 7 sep 1762 Grote Kerk HRL; kind: Rients Hendriks, ged 30 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 11 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Hendriks, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Hendrik Jans geb 7 feb 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Jan Johannes en Tjitske Hendriks
Hendrik Jans huwt met Trijntje Jans, kind: Hendrik Hendriks, geb 3 nov 1795, ged 5 jan 1796 grote Kerk HRL
Hendrik Jans geb 17 mrt 1790, ged 5 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Jan Aitses en Dina Willems
Hendrik Jans huwt met Pietje Sibouts, kind: Geeltje Hendriks, geb 14 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jannigjen Hendriks, geb 28 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL
Hendrik Jans huwt met Femke Sybrens, kind: Antje Hendriks, geb 25 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, geb 29 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote kerk HRL
Hendrik Jans geb 16 okt 1777, ged 4 nov 1777 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en Antje IJdes
Hendrik Jans huwt met Trijntje Robijns, kind: Susanna Hendriks, geb 27 mrt 1776, ged 23 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks, geb 31 dec 1779, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Hendriks, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hendriks, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Hendrik Jans trekschipper, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 65:0:0 (GAH650)
Hendrik Jans panbakker, heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Hendrikus Jans H.J. en Lijsbert Lindeboom, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendericus Jans begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrik Jans ovl 18 jun 1794 HRL, oud 50 jaar; ovl 24 okt 1794 HRL, oud 33 jaar; ovl 6 apr 1790 HRL, oud 62 jaar; ovl 26 feb 1728 HRL, old 56 jaer
Hendrik Jans H.J. ende Grietje Gerrijts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes van den Berg, goede bekende, 9apr17 96; ondertrouw HRL
Hendrik Jans Berend Pol ende Martje van Dam, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.J., goede bekende, 18 jul 1795; ondertrouw HRL
Hendrik Jans H.J. ende Aafke Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Wybes deszelfs schoonbroeder, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; H.J. en Aafke Pieters, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jul 1793 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hendrik Jans H.J. ende Neeltje Beernds, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Jans desselfs oom, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; H.J. en Neeltje Berends, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 55:16:0 weegens 19 schou 3 korven turf, ord. no. 1, 3 apr 1730. (GAH1060); turfleverancier 1741-1756
Hendrik Jans pres. voogd A. Wybinga bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van H.J. op rekening ontvangen van Hendrick Everts, weversknegt, 17 may 1763. (GAH1093); voogden bet f. 38:4:0 aan dito wegens loon door Douwe Wopkes als weever bij H.J. in 1 jaar verdient, 16 may 1767. (GAH1097)
Hendrik Jans rentmeester van het weeshuis ontv. f. 6:16:0 vd weesvoogden door H.J. als weversknegt verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109)
Hendrik Jans voogden bet f. 45:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke 2 jaar verdiend loon van H.J. als metselaarsknegt bi Jurjen Ockes verdiend, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 62:1:0, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 90:0:0, 11 jun 1776. (GAH1107); id. f. 102:0:0, 14 apr 1778. (GAH1109); id. f. 75:0:0, 8 feb 1780. (GAH1111)
Hendrik Jans weesvoogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis vd Armevoogden ontvangen, bij het opdragen van eenen H.J. aan het Weeshuis, 6 aug 1782. (GAH1113)
Hendrik Jans weesvoogden betalen f. 24:2:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van H.J., 27 dec 1791 (GAH1124); id. f. 15:16:2 als smidsknegt bij Hendrik Baltus Claver, 2 okt 1792 (GAH1124); id. f. 55:0:0 als smidsknegt bij Hoyte Pieters, 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 75:0:0, 5 jul 1796 (GAH1128)
Hendrik Jans ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk G-004, medegebruiker is Auke de Haan, schipper, 1814. (GAH204)
Hendrik Jans won. Agter de Kerk, in zijn huis ovl Jaapje Pieters, oud 60 jaar; BS ovl 1811
Hendrik Jans geb 25 nov 1799 HRL, ovl voor apr 1804, N.H., ged 10 dec 1799 HRL, zv Jan Freerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1799
Hendrik Jans ovl voor 1826, huwt met Trijntje Ruurds; BS ovl 1825
Hendrik Jans geb 19 feb 1810, N.H., zv Jan Hendriks en Marijke Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 19 feb 1810, ged 27 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendriks en Marike Hendriks
Hendrik Jans ovl 16 mei 1810 HRL, huwt met Jantje Jans/Hendriks, kind: Jan Hendriks Boomsma, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1812, huw 1823
Hendrik Jans geb 6 mrt 1804 HRL, ged 25 mrt 1804 HRL, zv Jan Freerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Hendrik Jans geb 11 jan 1801 HRL, ged 27 jan 1801, N.H., zv Jan Douwes en Eelkje Hendriks Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1801
Hendrik Jans kastelein 1803-1807
Hendrik Jans strater in 1764
Hendrik Jans koopt diverse huizen in 1801-1802
Hendrik Jans geb 20 okt 1803 HRL, ovl 30 sep 1816 HRL, N.H., ged 18 okt 1803, zv Jan Douwes en Eeke Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1803
Henddrik Jans geb 3 feb 1808 HRL, N.H., ged 8 mrt 1808 HRL, zv Jan Martens en Sjoerdtje Hendriks Faber; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hendrik Jans geb 15 mei 1807 HRL, ged 7 jun 1807 HRL, N.H., zv Jan Freerks en Trijntje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hendrik Jans huwt met Trijntje Johannes; BS geb 1811
Hendrik Jans ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 36:1:0 wegens verdiend metzelloon, kwit. no. 32, ord. 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 65:0:0 voor het maken vd vierde regenwaterbak aan de kerk, kwit. no. 104, ord. 5 nov 1777. (GAH1060)
Hendrik Jans van Ureterp, huwt met Marijke Jogchems, van HRL, geproclameert 8, 15 en 22 jun en getrout met attestasie den 13 jul 1755
Hendrik Jans huwt met IJttie Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 feb 1770
Hendricus Jans ovl voor 1835, huwt met Geeske Drost, kind: Barbera Hendriks, geb ... ; BS huw 1834
Hendriks Jans ende Stijntie Andries, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Hendrik Jans, krooder, 1 Feb 1749
Hendrika Jans zie: Hofman, Volbring
Hendrikje Jans zie: van Rooyen
Hendrikje Jans huwt met Christoffel Engels, kind: Johanna Christoffels, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL
Hendrikje Jans ged 23 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Jan Gerrits en Aeltje Wybes
Hendrikje Jans zie ook: Hendrikje Johannes; huwt met Jacob Alberts, kind: Johannes Jacobs, geb 6 dec 1811, ged 5jan18 12 Grote Kerk HRL
Hendrikje Jans huwt met Frans Mathijssen, (mogelijk F. Martinus Wassing), kind: Janke Franses, geb 26 aug 1780, ged 3 sep 1780 Grote Kerk HRL
Hendrikje Jans geb 6 nov 1777, ged 2 dec 1777 Grote Kerk HRL, dv Jan Berendts en Oedtske Stoffels; geb 13 jun 1780, ged 9 jul 1780 Grote Kerk HRL, dv Jan Berends en Taetske Stoffels
Hendrikje Jans Pieter Jans en H.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rein Pieters, geb 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL
Hendrikje Jans Marten Pieters van Bolswerd en H.J. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolswerd, en volgens ingekomen getuigschrift, aldaar getrouwd den 18 apr 1784
Hendrikje Jans Frans Martinus Wassing en H.J., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben op den 28 feb 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Hendrikje Jans begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hendrikje Jans ovl 7 dec 1753, 74 jaar, wedu van Pier Bretton, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Hendrikje Jans geb 1757 Bolsward, ovl 29 aug 1826 HRL, huwt met Christiaan/Christoffel Doekes Posthumus op 27 sep 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807 1826 overlijdens, ovl 1857; Christoffel Doekes en H.J., beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 sep 1807; ondertrouw HRL
Hendrikje Jans huwt met Folkert Waks; BS ovl 1859
Hendrikje Jans huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 dito 1755
Hendrikje Jans huwt met Jan Bassa Teutling, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij: en getrout de 1 mrt 1767
Hendrikje Jans huwt met Meindert Roelofs, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3 en getrout de 10 nov 1771; kind: Eva Meines, geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 11 dec 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL
Henning Jans geb 20 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Jan Jakobs en Willemke Lolkes
Henrietta Jans zie: van der Veen
Herbert Jans huwt met Berber Jurjens Bekker, kind: Jan Herberts, geb 20 jun 1793, ged 7 jul 1793 Grote Kerk HRL
Herke Jans zie: van der Mey, van der Meyll
Hermanus Jans zie: Burman, Huier
Hermina C Jans zie: Nak
Hessel Jans huwt met Grijtje Hansen, kind: Hiske Hessels, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Hessels, ged 31 mrt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hessels, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL; Minne Ruerds ende Antie Hanses, beyde van HRL, huw.aang. 7feb17 33 HRL, Comende voor de bruid H. Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Hessel Jans geb 6 sep 1775, ged 26 sep 1775 Grote Kerk HRL, zv Jan Hessels en Maartje Kornelis
Hette Jans ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:1:0 terzaake geleverde orten, quit. no. 21, 18 mrt 1788. (GAH1120)
Hieke Jans zie: Porten
Hylke Jans ovl 5 mrt 1804 HRL, oud 51 jaar; weduwe woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hielkjen Jans zie: Poort, van Slooten
Hylkje Jans ged 14 mrt 1743 Westerkerk HRL, dv Jan Gerrits en Hebbeltje Corneelis
Hylkje Jans huwt met Lieuwe Pieters Holstein, kind: Pieter Lieuwes Holstein, geb 6 nov 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lieuwes Holstein, geb 2 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Hylkje Jans geb 5 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Jan Douwes en Tjamke Folkerts
Hylckien Jans huwt met Johannes Sjouckes; zie aldaar
Hielkje Jans huwt met Bernardus Klumper; BS ovl 1835
Hilbrand Jans huwt met Aafke Arjens, kind: Hilbrand Hilbrands, geb 8 jan 1789, ged 6 feb 1789 Grote Kerk HRL
Hillegonda Jans Ambrosius Kloek ende H.J. uit ''s Hertogenbosch, de bruidegom in guarnisoen tot HRL, zijnde de aangevinge gedaaan door Lt. Durie met een gebod in de Week per gratie, 4 Feb 1747
Hiltje Jans zie: vd Bill, deurnat, Dijkstra, Haga, Kater, Kiewit, Rinkink, Steensma, Tichelaar, Wierstra, Wijngaarden
Hiltje Jans ged 5 julius 1740 Grote Kerk HRL, dv Jan Johannes en IJnskie Symons
Hiltje Jans ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, dv Jan Sijbrens en Trijntje Sijbrens
Hiltje Jans ged 15 nov 1746 Westerkerk HRL, dv Jan Klaasen en Aaltje Pijtters
Hiltje Jans huwt met Minne Pijtters, kind: Janneke Minnes, ged 30 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Maike Minnes, ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL 1740
Hiltje Jans huwt met Hans Willem Abrams, kind: Karel Hanses, ged 21 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hanses Buma, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, geb 2may 1745, vader als H. Willems Buma; kind: Jan Hanses, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, vader als Hans Willems; kind: Juliana Hanses Bouman, ged 27 mrt 1742 Grote Kerk HRL, vader als H.W. Bouman
Hiltje Jans op de belijdenisse des Geloof ged 31 jan 1756 Grote Kerk HRL, Jonge Dochtert aen de Voorstraat
Hiltje Jans ged 4 mrt 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Beerns en Tetske Stofels
Hiltje Jans geb 27 okt 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes en Tjietske Cornelis
Hiltje Jans geb 15 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Jan Arri?ns en Engeltje Hendriks
Hiltje Jans Geeft met Verschuldigde eerbied te kennen H.J. bejaarde ongehuwde dogter binnen deze Stad, dat door ''t afsterven van Wijpkje Jans in leven ordris Turfmeetster alhier dezelve bedieninge is opengevallen, tot wedervervullinge waar van de Supplnte zeer gedienstig haar persoon koomt presenteren, met ootmoedig Versoek dat UEd:Achtb:haar met Voorsr:bedieninge gelieven