Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Age Obbes zie: Bos
Age Obbes geb 26 feb 1802 HRL, ged 9 mrt 1802 HRL, N.H., ovl voor 1805, zv Obbe Lucas en Jacobje Ages; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antje Obbes Jan Teunis van Franeker en A.O. van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1776 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den echten staat te wroden bevestigd, gelijk geschied is volgens adtestatie vandaar, getek: 29 mei 1776 S. Abbring, v. d. m., en J. van Nul, Coster; kind: Teunis Jans, geb 1 jan 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL
Baukje Obbes zie: Wijnalda
Bouwe Obbes zie: Vinkelbos
Dieuwke Obbes ged 15 nov 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte Vrou; ovl voor 1869, huwt met Gerrit Dirks (Stuurman), beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1868; kind: Antje Gerrits, geb 5 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Gerrits, geb 2 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Gerrits, geb 2 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Durck Gerrijts, ged 17 okt 1769 Grote Kerk HRL; Jan Jansen en D.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dier maand
Douwe Obbes zie: de Boer
Eelkje Obbes Thiuis Pieters ende E.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL
Evert Obbes zie: Wijnalda
Fokeltje Obbes geb 8 nov 1778, ged 24 nov 1778 Grote Kerk HRL, dv Obbe Stevens en Janke Lukas; geb 1779 ... , ovl 4 jul 1811 HRL, huwt met Gabe Jacobs Bakker op 7 aug 1808 HRL, komt van HRL, wonende te in de Waschbleek in 1808; hu Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1811, ovl 1814; in ondertrouw akte van 23 jul 1808: Vokeltje Aukes; kind: Jacob Gabes, geb 8 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL
Gerrit Obbes zie: van der Meulen
Grietje Obbes ovl 23 feb 1803 HRL, oud 65 jaar
Haring Obbes begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hein Obbes zie: de Jong
Hendrik Obbes weesvoogden bet f. 15:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Durk Arjens als schippersknegt bi H.O. verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109)
Hessel Obbes huwt met Maria Tijleman, kind: Jacobus Hessels, geb 11 aug 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Jacobus Hessels, geb 11 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Jan Obbes zie: Wijnalda
Jan Obbes geb 15 aug 1794, ged 14 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Obbe Lieutzes en Sjuwke dekkens
Jan Obbes ovl 17 jan 1753 ... , ontvangt lijfrente 1740-1753, wonende te Leeuwarden in 1750
Jisk Obbes ovl 6 jul 1664, 49 jaar, huisvrou van Jan Lolles, + 2 kinders, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Johannes Obbes huwt met Aagie Claazes, beide van dese Stad, geproclameert den 29 Septem: en de 6 en getrout den 13 dito 1754; kind: Lijsbeth Johannes, ged 26 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Johannes, ged 22 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Johannes, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Lucas Obbes ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Obbe Stevens en Janke Lucas; in doopreg. vader vermeld als: Steven Obbes)
Lutsen Obbes zie: Wassenaar
Maaike Obbes zie: van der Schuit
Maartje Obbes huwt met Johannis Hartman op 8 nov 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1809; Johannes Hartmans en M.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Janke Johannes, geb 14 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL
Sybe Obbes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:3:0 ter zake geleverd spek, 14 okt 1795, quit. no. 1 (GAH1127)
Steven Obbes ovl voor 1819, huwt met Akke Hendriks Vast; BS ovl 1818
Steven Obbes geb 23 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Obbe Stevens en Janke Lucas Bosch; ged 21 dec 1766 Grote Kerk HRL, zv Obbe Steevens en Janke Lucas
Tjietske Obbes zie: Bosch
Wybe Obbes zie: Wybenga
Ynskje Obbes huwt met Lucas Bos, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 25 7 ber (= september) 1764; kind: Hans Jacobs Lucas Bos, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Johannis Lucas Bos, ged 5 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Obbe Lucas Bosch, ged 9 mei 1769 Grote Kerk Har; kind: Fokeltje Lucas Bos, ged 25 jun 1771 Grote Kerk HRL
Ype Obbes ged 21 jul 1740 Westerkerk HRL, zv Obbe IJpes en Fokeltje Steevens
Yppe Obbes huwt met Beitske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 okt 1761; kind: Obbe IJpes, ged 19 nov 1765 Grote Kerk HRL
Haye Obbis zie ook: H. Hobbes; huwt met Dirkje Klaases, kind: Klaaske Hayes, ged 29 nov 1761 Westerkerk HRL
Jacob Oberholtzer huwt met Anna Maria Mauzerin, kind: Jacob Jacobs Oberholtzer, ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL
Jacob Jacobs Oberholtzer ged 10 feb 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Oberholtzer en Anna Maria Mauzerin
Tetje Bastiaans Oberius huwt met Dirk Lieuwes, kind: Hyke Dirks, geb 28 sep 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL
Hessel Obes huwt met Stijntje Jans, kind: Catharina Hessels, geb 11 aug 1811 HRL; BS geb 1811
Simme Obes zie: van der Meer
Sjoerd Obes zie: Schaafsma
Frans Obkerken geboortig van Tirol, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwe iwoning in handen van pres. Harkenroth, op 29 mei 1779. (burgerboek)
Catharina Ockes van Almenum, huwt met Dirk Blummers, van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 27 mrt 1769
Doede Ockes van Suirch, huwt met Cornelia Pijters, van HRL, geproclameerd de 3-11 en getrout met attestasie de 17 mei 1761 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Marijke Doedes, ged 1 okt 1765 Grote Kerk HRL
Geeske Ockes huwt met Pieter Christiaans, beide van HRL, geproclameert 8, 12 en 15 okt en getrout de 31 Xber (= december) 1758 in de Westerkerk; kind: Grietie Pieters, ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL
Heere Ockes ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Ocke Heeres en Lijsbet Lucas
Heere Ockes huwt met Janneke Jans, kind; Marten Heeres van Dijk, geb 24 aug 1786 onder Almenum/Harl; BS huw 1815; ovl 7 aug 1788 HRL. Herre O., oud 41 jaar; H.O. en Janneke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondigingn gehad den 20 may 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den twee en twintig aug is Geboren Martinus zv H.O. en Janneke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815
Joost Ockes geboortig van Mackum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, onder belofte vd Commissaris Wild-schut, zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 22 mei 1693. (burgerboek)
Jurjen Ockes huwt met Geertje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1770
Lucas Ockes ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL, zv Ocke Heeres en Lijsbeth Lucas
Ocke Ockes geb 4 okt 1807 HRL, ged 25 okt 1807 HRL, zv Ocke Fransen en Trijntje Oepkes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Ocke Ockes huwt met IJmkje Jielts op 6 apr 1806 HRL, komt van Groningen; huw Grote Kerk HRL 1806; Okko Ockens van Groningen en IJmkje Jielts van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 22 mrt 1806; ondertrouw HRL
Pieter Ockes ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL, zv Ocke Hessels en Grietje Pieters
Trijntje Ockes ged 4 jul 1745 Grote Kerk HRL, dv Ocke Heeres en Lijsbeth Lucas
Willem Ockes ovl 18 apr 1787 HRL, oud 47 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wobbeltje Ockes van Almenum, huwt met Harmen Schoenmaker, van HRL, geproclameerd de 29 okt en getrout de 12 nov 1769
Jurjen Ockkes J.O. ende Aeltje Harkes, beyde van HRL, komende wegens de bruid Harke Geerts desselfs vader, 31 dec 1745; huwt met Aaltje Harkes, beyde van HRL, sijn geproclameerd 2, 9 en 16 jan 1746 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Okke Jurjens, ged 16 dec 1749 Grote Kerk HRL, moeder als A. Hendriks; kind: Harke Jurjens, ged 13 nov 1746 Grote Kerk HRL
Sjoerdt Ockkes S.O. en Lijsbeth Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 5 sep 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Jan Sjoerds, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds, geb 30 okt 1777, ged 18 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 10 jul 1780, ged 25 jul 1780 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 9 aug 1783, ged 26 aug 1783 Grote Kerk HRL
Haina Oddens zie ook: Addens; Gerrit Willems van HRL, en H.O. van Groningen, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 4 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Geertje Odolphi geb 1788 Oosterend, ovl 28 jul 1859 HRL, huwt met Jentje Jacobs Larooy, wonende te Irnsum 1859, dv Oeds Jacobs O, en Aafke Wiebenga; BS ovl 1859
Helena Odolphi geb 1776 Wommels, ovl 31 mei 1827 HRL, huwt met Herre Douwes vd Zee, en huwt met Siebe Siebes op 8 mrt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1827, ovl 1840; Siebe Siebes van Schraard ende H.O. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1796; ondertrouw HRL
Claas Odolphi C.O. van HRL. ende dettje Tjeerds van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Daams, deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; K.O. van HRL, en dettje Tjeerds van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Oeds Jacobs Odolphi huwt met Aafke Minnes Wiebenga, kinderen: Geertje, geb 1788 Oosterend, Jacob Oedses O, geb 1786 Oosterend; BS ovl 1831; 1859 overlijdens
Jacob Oedses Odolphij geb 1786 Oosterend, ovl 24 nov 1831 HRL, huwt met Sjoukje Baukes Wieringa, winkelier en wonende te onder Almenum 1831, zv Oeds Jacobs O, en Aafke Minnes Wybenga; BS ovl 1831; 1847 overlijdens
Jan Oebeles zie: Faber
Jan Oebeles hm ... ., kind: Oebele Jans, geb 1784 HRL; BS ovl 1827
Johannes Oebeles zie ook: J.O. van der Werf; rentmeester van het Weeshuis bet f. 90:3:0 aan J.D. Toussaint en J.O. (vd Werff) voor geleverd hout tdv het Weeshuis, kwit. no. 21, 5 dec 1775. (GAH1196); id. f. 126:19:0, kwit. no. 3, 17 dec 1777. (GAH1108); id. f. 100:3:0, kwit. no. 25 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 126:4:0, ord. no. 17, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 10:4:0 tdv de Bank van Leening, kwit. no. 10, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 29:14:0, kwit. no. 1, 17 dec 1776. (GAH1108); id. f. 5:12:0, kwit. no. 7, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 1:2:0, ord. no. 3, 25 nov 1779. (GAH1110)
Jouwkje Oebeles zie: Platje
Tjeerd Oebeles zie: Staalstra
Trijntje Oebeles ovl 31 dec 1805 HRL, oud 54 jaar
Rinze Oebkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 13:13:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van R.O., 4 okt 1807 (GAH1139)
Able Oebles A.O. van de Dragten en Grietje Pieters van HRL, en laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL, en op dato dezes 23 nov 1773 alhier getrouwd, na vertoonde adtestatie van Dragten, 15 nov 1773 getekendt H. Bruinings, v. d. m. ibidem, en D. Tiezema, Coster aldaar
Antje Oebles huwt met Alle Jacobs, kind: Magdaleetie Alles, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL
Baukje Oebles zie: van der Meer
Boote Oebles Geeft UEd:Achtb:met verschuldigde eerbiet te kennen B.O. ordrs Wagtmr Adsistent, dat hij supplnt deese bedieninge veele jaeren heeft waergenoomen nu vermits sijn hooge Ouderdom deselve wel gaarne soude willen transporteeren op de persoon van Jarigh Sijbouts, thans woonagtigh tot Arum, dewelke sulx insgelijks is begeerende, maar aengesien sulks sonder UEd:Achtb:consent niet vermagh nogh kan geschieden, soo versoeken de supplnten UEd: Achtb:gelieven gemelde Jarigh Sijbouts in plaats van hem B.O. aan te stellen tot meede ordrs Wagtmr. Adsistent van deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden met preasentatie van den Eed daar toe staande quo facto etc:/onder stonde en get:/ Requisitus R:J:de Swart; de Magistraat accordeerende het versoek ten reqte gedaan nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Jarigh Sijbouts tot meede ordrs Wagtmr. Adsistent van deese Stads in plaats van B.O. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de soma van dartigh car gls: Actum den 10 apr 1747. /get:/Junius Munter/onder stonde:/Ter ord. tie van de Magistr:/:get:/abs:sec:R:J; de Swart gesw:clercq; (Lager in margine Stonde); de dartig car gls:sijn door Jarigh Sijbouts in de Armebusch betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt sijnes dienstes in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Junius Munter gepresteerd Actum den 10 apr 1747. In kennisse van mij gesw: clercq/:get:/abs:sec:R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelkje Oebles zie: Kamstra; Tijs Pieters en E.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Tijses, geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, geb 5 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Thijs Pieters van Vliet en Eelkje Oebeles, Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Concenteeren aan onzen Dochter Aukje Thijssens van Vliet om Zich in het huwelijk te begeven met U.R.V. zv wijlen Ruurd Johannes, en van F.V., woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; Ik Ondergetekende Fetje Visser weduwe Ruurd Johannes, woonachtig te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan mijn Zoon Ulbe Visser, bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven van Aukje Thijssen van Vliet, dv Thijs Pieters van Vliet, en E.O., alle wonende te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses & negentig den Vijfde feb is Geboren Aukje dv Thijs Pieters van Vliet en E.O. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 7 mei 1816
Gerben Oebles huwt met Lutske Nolles, kind: Otte Gerbens, geb 16 aug 1783, ged 30 sep 1783 Grote Kerk HRL
Jan Oebles en Trijntje Douwes, beyde van HRL, huw.aang. 12 jan 1737 HRL, komende Weegens de bruid Jacob Annes, Modderleyker; huw.aang. HRL 1737; Jan Jacobs ende Sijtske Douwes, beide Van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Swager J.O. ; huw.aang. HRL 1738; Lubbert Pieters van de Dragten ende Grietie Wopkes van HRL, huw.aang. 23 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit J.O. en vertoonde de Bruidegom een Attestatie van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Jan Oebles huwt met Geertruy Fokkes, kind: Harmen Jans, geb 2 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL
Jan Oebles Jan Pijters ende Sijtje Douwes, beide van HRL, komende weegens de bruid J.O., desselvs schoonbroeder, 13 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Mettje Oebles van Franeker, huwt met Gerlof Claases, van HRL, geproclameerd de 24-31 aug en getrout met attestasie den 7 sep 1766; huw reg. N.H. HRL; kind: Klaas Gerlofs van Steinfort, geb 28 jun 1774, ged 12 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Gerlofs, geb 17 jun 1778, ged 5 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Gerlofs van Steinfoort, geb 9 feb 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL, vader als: Gerlof v. S. ; kind: Sijke Gerlofs, ged 21 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Oeble Gerlofs van Steinvorden, ged 12 mrt 1769 Grote Kerk HRL, vader als G.C. van Steinvorden
Cytske Oebles huwt met Sjoerd Sjoerdts, kind: Oeble Sjoerds, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL
Hiltje Oedendal Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 7 jan 1667 Betaelt aen H.O. voor winckelwaren f. 92:18:10. (betreft Nanneke Atses wv T.H. de Vries. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; OEDES, GRIJTJE
Antje Oedses zie: Bouwma
Bartel Oedses hovenier 1750-1766
Doetje Oedses zie: Spoelstra
Geert Oedses huwt met Swaantje Hayes, turfschipper en wonende te Groningen 1840, kind: Liskje Geerts, geb 1795 Surhuisterveen; BS ovl 1840
Geertje Oedses zie: Odolphi
Haantje Oedses zie: Westerhoek
Hoitje Oedses zie: Wouwenaar
Jacob Oedses zie: Odolphij, Wyma
Jan Oedses zie ook: J. Oerts; huwt met Sjoukie Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759; kind: Minne Jans, geb 26 dec 1772, ged 17 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Minne Jans, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL
Lolke Oedses huwt met Geertje Hendriks, beide van HRL, geproclameert de 23-30 Septemb:en getrout de 7 okt 1759 in de Westerkerk; Lourens Douwes ende Grietje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.O., deszelfs oom, 30 aug 1788; ondertrouw HRL; ovl 22 feb 1790 HRL, oud 71 jaar
Redmer Oedses zie: Wouwenaar
Rinnert Oedses Uit 1633 weten we: ''Lambert Warners, soltsieder en burger hopman, als personele crediteur van wijlen Rijnerd Wilkes bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en R.O., als commissaris over de voorseide Rijnerds desolute boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens enden sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Schelte Oedses huwt met Pijttie Beernds, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 mei 1757
Taeke Oedses geb 1756 ... , huwt met Jeltje Willems, kuiper, wonende te Dronrijp, weduwnaar, 1e afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26 may 1811, ondertrouw 15 May 1811, zv Oets Taekes en Hijke Pieters; bsha181huwafk
Wobbe Oedses zie: Harkema
Gerritje Oedskes Daniel Pijttersen ende G.O., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Annes, 22 Jan 1746; huwt met Daniel Pieters, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 januar en de 6 Februa 1746 en getrouwt
Vrouwkjen Oedzes huwt met Rein Annes, kind: Grietje Reins, geb 15 jan 1773, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL
Hijke Oedzes huwt met Jan Hendriks Ringer; BS ovl 1826
Baatje Oeges Pieter Klaassen en B.O., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en den 30 daaraanvolgende getrouwd
Catharina Oeges zie: Houtsma
Doetje Oeges geb 12 feb 1789, ged 3 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Oege Klaasses en Marijke Wouters
Fettie Oeges ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL, dv Oege Johannes en Grietie Rinties
Geertje Oeges Pieter Steffens en G.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sasker Oeges, deszelfs broeder, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Getje Oeges begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haring Oeges huwt met IJmkje Pieters, kind: Gosse Harings, geb 4 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL
Haye Oeges zie: Bruinsma
Jan Oeges ged 3 jan 1765 Westerkerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jones; ged 5 aug 1766 Grote Kerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jones
Jantje Oeges zie: Zegel
Jantje Oeges ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, dv Oege Jans en Nantje Jans
Jantje Oeges zie ook: Leeman; Barend Martens ende P.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Augustinus Mockema, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Barend Martens en J.O., beyde van HRL; hebben de laatste af-kondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 28 daar aan volgende; kind: Tietje Barends, geb 10 dec 1810, ged 6 jan 1811 Grote Kerk HRL; kind: Geertruida Baarends, geb 23 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Oege Barends, geb 7 dec 1795, ged 27 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Marten Barents, geb 21 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL
Johannes Oeges ged 23 apr 1758 Westerkerk HRL, zv Oege Johannes en Grietje Rinties
Joosje Oeges Joostijn O., ged 30 mrt 1769 Westerkerk HRL, dv Oege Jans en Nantje Joosten; Gerben Pieters ende J.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Caspers, deszelfs neef, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; Gerben Pieters en J.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Joukjen Oeges ende Hendrik Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 7 jun 1738 HRL, komende voor de Bruit Joost de Clercq vertoonende attestatie van des Bruits vader; huw.aang. HRL 1738
Joukjen Oeges Hendrik Alberts ende J.O., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Hendrik Beernts, bontweever, 15 Aug 1744; huwt met Hendrik Alberts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 Augusti 1744 en doen ook getrouwt
Claas Oeges ovl 17 feb 1728 HRL, old 50 jaer
Coenraad Oeges zie: Leeman; Coenraad Oeges, geb 3 mrt 1775, ged 28 mrt 1775 Grote Kerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jans; Coenraad Oeges, geb 8 dec 1777, ged 6 jan 1777 Grote Kerk HRL, zv Oege Jans en Nantje Jans; weesvoogden betalen f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van C.O. als knegt bij W. Tangerman, 8 may 1793 (GAH1125); id. f. 40:0:0, 1 mei 1795 (GAH1127); id. f. 17:15:0, 24may 1796 (GAH1128); Extract uit het register der Geborenen. In het Een Duizend Seven honderd Vijf en Seventig den derde mrt is Geboren Coenraad, zv Oege Jans en Nantje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 dec 1815
Lammert Oeges zie: Pollema; L.O. van Hindeloopen en Sijtske Jakobs van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lijsbeth Oeges ged 25 mei 1762 Westerkerk HRL, dv Oege Jans en Nantje Jonas
Lijsbeth Oeges ovl 19 jan 1791 HRL, oud 45 jaar
Maria Oeges geb mei 1810 ... , ovl 16 nov 1811 HRL; ten huize van Marijke Sjerks BS ovl 1811
Pietje Oeges begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sasker Oeges ovl voor 1815; zie S.O. van der Zee; geb 1750 ... , huwt met Bregt Bentes op 5 sep 1811 HRL, schipper, weduwnaar, ondertrouw 21 aug 1811, 1e huw.afk. zondag 25 aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 Sep 1811, zv Oege Saskers en Aukje Ulbes; BS huwafk. 1811, huwelijken; geboortig van Hindelooppen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. S. Schaaff, op ma. 24 sep 1781. (burgerboek); erven S.O. eigenaar van wijk B-081; gebruiker Tjerk Saskers vd Zee, varensgesel, 1814. (GAH204); Pieter Steffens en Geertje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.O., deszelfs broeder, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjieuke Oeges en Hans Clasen, beyde Van HRL, huw.aang. 24 aug 1737 HRL, Coram Preside Schaaff, komende Voor de bruyd Abbe Jansen, desselfs buir; huw.aang. HRL 1737
Taltje Oeges begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 43; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tetje Oeges huwt met Roelof Hendriks, kind: Trijntje Roelofs, geb 15 okt 1774, ged 15 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Oege Roelofs, geb 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL; moeder als Teetske O.
Tyttie Oeges ged 22 mei 1760 Westerkerk HRL, dv Oege Jans en Nantje Jonas; geb 1760 ... , ovl 9 apr 1817 HRL, huwt met Watse Pieters Bakker, vlgs ovl akte weduwe, dv Oege Jans en Nantje Josephs; BS ovl 1817; 1819 huwelijken; Watse Pieters Bakker en T.O., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Watses Bakker, geb 21 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Watses, geb 3 sep 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL
Trijntje Oeges geb 19 nov 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Oege Klaasses en Marijke Wouters
Trijntje Oeges geb 1785 ... , ovl 25 sep 1811 HRL, ovl in het huis van Christiaan Pieters in de 12 Nieuwe Woningen; BS ovl 1811
Trijntje Oeges begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 2, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wietske Oeges ovl voor 1897, huwt met Siebren Boekhoudt; BS ovl 1896
Ymkje Oeges zie: Plantinga
Ype Oeges zie: Plantinga
Anna Maria Oenbring Wij Ondergetekenden, Paulus de Boer, Koopman, en Pietje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen dogter Aafke Paulus de Boer mede woonachtig te HRL, om Zich in het Huwelijk te begeven met Anthoon Pille Lubke, Van beroep Varensgezel, Geboren t Steinfeld in ''t Hertogdom Oldenburg, wonende te HRL, zv Hinrich Pille Lubke en A.M.O., mogende alsoo Lijden, dat dezelven door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 7 Seoptember 1815
Jan Oenema steenhouwer in 1741
Sivert Tjaerts Oenema ovl 26 sep 1622, Ontvanger Vijf deelen Dijken, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Oenes ged 14 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Oene Andrijs en Feikje Martens
Aafke Oenes zie: van der Form; Jelle Claasen Overdijk van HRL. ende A.O. van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest Oene Andries, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Jelles, geb 15 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Ate Jelles, geb 23 nov 1793, ged 8 dec 1793 Grote Kerk HRL
Aebe Oenes zie: Sijbesma
Aen Oenes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 voor huir van 5 pondematen land, om het zuidoosten van HRL gelegen, no. 6, 1764. (GAH1094); id. over 1766. (GAH1096)
Akke Oenes ovl 18 jan 1794 HRL, oud 50 jaar
Anne Oenes huwt met Trijntje Reins, kind: Sas Annes, ged 19 mrt 1747 Westerkerk HRL; kind: Wemke Annes, ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Dooitie Annes, ged 9 sep 1742 Westerkerk HRL
Anne Oenes ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL, zv Oene Annes en Douwtje Fransen
Atje Oenes geb 6 dec 1777, ged 1 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts; geb 6 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts
Baukje Oenes huwt met Abraham Baukes Wijngaarden, kind: Jeltje Abrahams Wijngaarden, ged 2 feb 1745 Grote Kerk HRL
Fokje Oenes geb 31 dec 1780, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts; geb 1781 HRL, ovl 8 jan 1830 HRL, huwt met Gerrit Jans Feenstra op 8 mei 1803 HRL, dv Oene Fokkes en Hendrikje Everts Faber; hu Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1811, BS ovl 1830; kind: Hendrik Gerrits, geb 30 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Fokke Oenes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 25:0:0 terzake 1 jaar loon door Symon Jans bij hem verdiend, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 38:5:8, 19 mei 1764. (GAH1094); president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 20:0:0 aan en wegens dito als weversknegt, 17 mei 1763. (GAH1093); voogden bet f. 44:14:0 aan en wegens dito, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 53:0:0, 17 mei 1767. (GAH1097); voogden bet f. 79:0:8 aan dito als loon van Simon Jans en Keimpe Gerrits bij F.O. in 1 jaar verdiend als weversknegts, 17 mei 1766. (GAH1096); F.O. ende Attje Ages, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Age Cornelis, 3 Oct 1750; huwt met Attje Ages, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Zijtske Fokkes, ged 24 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Oene Fockkes, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Fokkes, ged 22 may 1752 Grote Kerk HRL
Gerben Oenes zie: Advokaat
Gooikjen Oenes huwt met Gadse Tjallings, beide van HRL, geproclameert den 24 F:en de 3 en getrout den 10 mrt 1754
Hendrik Oenes zie: Dolstra
Hendrik Oenes ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL, zv Oene Hendriks en Fokeltje Meyes
Houkje Oenes ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Oene Jacobs en Gertje Jans
Jan Oenes Jelle Classen ende Marike Stoffels, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Neef J.O. ; huw.aang. HRL 1738
Jan Oenes huwt met Antje Jans, kind: Grietje Jans, ged 23 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 3 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 28 feb 1741 Grote Kerk HRL
Jan Oenes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Oenes Meinte Doekes en Sijke Oenes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.O., deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL
Jan Oenes ovl 15 jan 1797 HRL, huwt met Saakje Gerrits, in leven koopman, kind: Dieuwke van Klaarbergen, geb 1788 HRL; BS huw 1831, ovl 1856; ovl voor 1803, huwt met Saakje Gerrits; begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Jans, geb 4 okt 1788, ged 21 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Oene Jans, geb 23 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL
Jan Oenes molenaar in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:1:0 weegens maalloon van rogge door hem tbv ''t Weeshuys gemaalen, ord. no. 11, 31 jul 1730. (GAH1060)
Janneke Oenes geb 12 dec 1811, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Oene Jelles en Hijke Cornelis
Klaas Oenes geb 1800 HRL, ovl 15 sep 1845 HRL, ongehuwd, zv Oene Klaases en Nantje Germens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1845
Lijske Oenes geb 17 mrt 1806 HRL, ged 6 apr 1806 HRL, N.H., dv Oene Klaases en Nunkje Germens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Nanne Oenes transporteert militairen 1807
Rintie Oenes geboortig van Midlum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, onder verklaring aan de burg. Wildschut als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, op 14 nov 1692. (burgerboek)
Rinske Oenes Jurjen Mulder onder Almenum en R.O. van HRL, koomende wegens de bruyd Oene Ritskes desselfs vaeder, 26 Oct 1748; van HRL, huwt met Jurjen Mulder, van Almeenum, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Oene Jurjens Muller, ged 3 jun 1754 Westerkerk HRL, vader als J. Muller; kind: Hendrjk Miller, ged 21 jan 1753 Grote Kerk HRL, vader als J. Miller; so Grote Kerk ha; kind: Chatarina Jurjens Muller, ged 18 may 1749 Grote Kerk HRL, vader als J. Muller
Ritske Oenes ende Trijntie Hayes, beide van HRL, huw.aang. 22 feb 1738 HRL, komende voor de bruid Hayke (!) Keimpes desselvs vader; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Haeyes, kind: Rinske Ritskes, ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Ritskes, ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL
Ritske Oenes R.O. ende Maeike Fransen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Eeke Jarigs desselfs oom, 8 Nov 1749; huwt met Maeyke Fransen, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; Arend Jansen ende Foktie Caspers, beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Jan Arents, en wegens de Bruit R.O., vertoonende geblijk van des Bruits moeder Bregtie Thomas, 30 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Ritske Oenes R.O. ende IJmkjen Jans, beyde van HRL, sijnde de anegeevinge gedaen weegens de bruid door Abraham Wijngaarden vertoonende schriftelijke last in deesen daar toe, 31 Oct 1750; huwt met IJmkjen Jans, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Novemb 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Iebeltie Ritskes, ged 3 feb 1760 Grote Kerk HRL
Ritske Oenes R.O. van Arum en Janke Sakes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Arum getrouwd den 25 dier maand volgens ingekomen verklaaring
Sytske Oenes Meinte Doekes en S.O., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geeske Meintes, geb 7 okt 1795, ged 20 okt 1795 Grote Kerk HRL
Simon Oenes zie ook: van der Wijk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:10:0 ter Saeke geleverde kleedbaare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 11 (GAH1142); id. f. 7:10:0, 17 may 1806, quit. no. 10 (GAH1138); id. f. 7:1:0, 8 jul 1807, quit. no. 10 (GAH1139); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van de weduwe van S.O. (kleding), 31 dec 1810: f. 92:3:0 (GAH1142); huwt met Mettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 25 Septemb: en de 2 en getrout de 9 okt 1763; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); weduwe woont 3e quartier, huisno. 217, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:10:0 ter Saeke kleedwaeren, 5 jul 1808, quit. no. 18 (GAH1140); id. f. 46:8:0, 30 dec 1809, quit. no. 38 (GAH1141)
Symen Oenes begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 17; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoukje Oenes zie: van der Ploeg
Sijke Oenes (ook: Sijtske (huwelijksregister); Meinte Doekes en S.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes, deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; Meinte Doekes en Sijtske O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Oenes deszelfs broeder, 18 aug 1792; ondertrouw HRL
Tjerk Oenes huwt met Antje Klaases, kind: Jan Tjerks, ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL
Trijntje Oenes geb 16 mei 1804 HRL, ged 29 mei 1804 HRL, N.H., dv Oene Johannes en Grietje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1804
Trijntie Oenes ged 26 dec 1757 Grote Kerk HRL, dv Oene Annes en Douwtie Fransen
Trijntje Oenes weesvoogden bet f. 29:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens twee jaaren revenuen der nalatenschap van T.O., van welk ''t weesjongetje Claas Jeltes erfgenaam is, 3 aug 1787. (GAH1119); id. f. 14:13:0, zijnde 1 jaar revenue van dito, 29 jun 1788. (GAH1120)
Willem Oenes zie: Visser
Ype Oenes zie ook: IJ. Oenses; IJ.O. van Beetgum en Antje Dirks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum, en aldaar, volgens terug ontvangen berigt, getrouwd den 25 jun 1780
Coenraad Oenis weesvoogden bet f. 35:0:12 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Trijntje Aukes, C.O. en Pieter Jans, 1 nov 1791 (GAH1123)
Froukje Oenses huwt met Rein Annes, beide van HRL, geproclameerd de 30 apr en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Janneke Oenses zie: Overdijk
Ype Oenses zie ook: IJpe Oenes; IJ.O. van Beetgum, en Ytje Luitjens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 mei 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Beetgum en volgens ingekomen getuigenis aldaar getrouwd den 18 dier maand
Fouwkje Oentjes geb 1742 ... , ovl 19 jan 1817 HRL, huwt met Rein Annes Akkerboom, verkoopt een huis in 1800; BS ovl 1817;
Aeltje Oepkes huwt met Stoffel Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en den 2 aug 1739 en doe ook getrouwt; Stoffel Pieters ende A.O., beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit desselfs vader Oepke Clases, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Oepke Stoffels, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Stoffels, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Abe Oepkes van Kimswert, en Antje Willems van Almenum, komende wegens de bruyd Willem Hayes ''s bruids vader, 23 Oct 1751
Ane Oepkes zie: Zomer
Anna Jans Oepkes huwt met Floris van Duivenboode; dopen Grote Kerk HRL 1801; in 1799: Antje Jans Oepkes; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Dirk Florus van Duivenbode, geb 22 sep 1797, ged 1 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Florus van Duivenbode en Antje Oepkes
Antie Oepkes huwt met Frans Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1764
Auke Oepkes zie: Loper
Douwe Oepkes woont in 3e quartier, links:. -1 1/2. -, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Eiskje Oepkes zie ook: Eiskje Epkes; Eiske O. en Jan Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 31 aug 1737 HRL; komende de bruydegom alleen en vertoonde attestatie van de bruyds Curator Tjepke Haeyes tot Dronrijp; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Hendriks, kind: Gatske Jans, ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Jans, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Evert Oepkes huwt met Akke Wijpkes, kind: Susanna Everts, geb 1 mei 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; BS ovl 1846; kind: Oepke Everts, geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Everts, geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL; geboortig van Bolsward, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. B. van der Meulen, op 12 aug 1771. (burgerboek)
Frouwkje Oepkes zie: Zijlstra
Gerben Oepkes ovl Leeuwarden voor 1834, huwt met Aukje Sijbrens, kind: Sijbren Gerbens Dijkstra, geb ... ; BS huw 1833
Jacob Oepkes geeft met alle ootmoed te kennen Ype Dirks turfdrager in voors Stad, als dat hy suplt wel geerne sagh dat syn employ wierde geconferceert op de persoon van J.O., en dewyl sulxs niet geschieden kan, als met approbatie van haar Aghtbh soo versoeken de suppltn een gunstige apptent: quo facto etc. was vertekend, M. Homans, met halen. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van J.O. tot mede ordris. turfdrager binnen dese Stad op lasten, pliogten, profyten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stad, actum den 21 Jan. ris 1732(was get) Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistraat(get)M. van Idsinga, met halen. ; Lager Stonde; Op heden den 21 jan 1732 heeft J.O. den eed van getrouwigheidt in handen van de presid. burg. gepresteerd ende afgelegt, in kennisse van my Procureur(get)H. Wiaerda. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Oepkes geb 1777 ... , transporteert militairen 1808-1809, huw.get. bij K.D. Schiere en S. Schenkius, schipper, wonende te Terschelling, 1815; BS geb en huw 1815
Jacob Oepkes ovl Almenum ... , huwt met Saapkje Tjallings, in leven echtelieden te Almenum; BS huw 1827
Janna Oepkes zie: Monsma
Jelte Oepkes Gerben Jeltes van Midlum ende Symontje Alberts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.O., de vader van de bruidegom 12 nov 1791; ondertrouw HRL
Jetske Oepkes zie: Hijlkema
Klaas Oepkes zie: de Vries
Claaske Oepkes Douwe Atses ende K.O., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Oepke Klaesens, 27 dec 1749; huwt met Douwe Atses, beyde van HRL, geproclameerd den 28 desemb 1749 en den 4-11 jan 1750 en doen ook getrouwdt; kind: Engeltie Douwes, ged 20 nov 1761 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Douwes, ged 5 jan 1764 Grote Kerk HRL; ovl 8 okt 1791 HRL, oud 66 jaar; kind: Grietie Douwes, ged 5 dec 1754 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Douwes, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Luitze Oepkes zie: Dorenstra
Namle Oepkes ovl voor 1815; zie: van der Woude; wed. gebruiker van wijk F-196; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); komt van delsterhuysen, huwt met Hinke Hiddes, van HRL, geproclameerd de 17-24 jun en de 1 en getrout met Attestatie de 10 jul 1770; Extract uit het Doopboek der Gereformeerde Gemeente te Joure. N.O. en Hinke Hiddes El. op de Jouwer Een kind geb den 8 nov Bij de Doop den 27 nov genaamt Sjouke. Afgegeven bij ons Schout der Gemeente Joure den 19 dec 1814
Reino Oepkes zie: Monsma
Reinties Oepkes oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; VT1839
Riemke Oepkes huwt met Joahnnes Harkes Pottinga; BS huw 1815, ovl 1837
Rients Oepkes zie: Hilverda
Rinze Oepkes zie: Zijlstra
Sjierk Oepkes geb 1783 HRL, ovl 21 jan 1812 Coevorden in de gevangenis; BS ovl 1812
Trijntje Oepkes zie ook: Ludinga; huwt met Okke Fransen, kind: Frans Okkes, geb 1 aug 1797, ged 15 aug 1797 Grote Kerk HRL
Ype Oepkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:10:0 wegens 12 1/2 lopen grauwe orten, kwit. no. 4, 16 feb 1768. (GAH1098)
Jan Oerts zie ook: J. Oedses; huwt met Sjoukie Minnes, kind: Oerts Jans, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL, vader als J. Oerts
Jannesjen Oetings Gerrit Everts, soldaat in de compagnie van kapitein Paats, van HRL, en J.O. van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sydske Oetses zie: de Vries
Jeltje Oetsma geb 1806 Boxum, ovl 10 apr 1855 HRL, ongehuwd, dv Reinder O, en Antje Sikkema; BS ovl 1855
Reinder Oetsma huwt met Antje Sikkema, kind: Jeltje, geb 1806 Boxum; BS ovl 1855
A. van den Oever eigenaar van wijk H-237; gebruiker W.H. Werkhoven, commies, 1814. (GAH204)
Aafje/Aatje van den Oever geb 1788 ... , huwt met Hendrik Daniels Keets/Keetstra op 20 okt 1809 te HRL, komt van HRL, getuige bij geboorte aangifte van Hendrik Marten Tietgen in 1811; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811; Hendrik Daniel Keets en A. vdO., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Rinske Hendriks Keits, geb 29 dec 1810, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL
Anna ten Oever Fokke Louwerts Niewoltz, Ministerie Candidatus van HRL, ende Juffer A. tO. van Roon in Drenth, sijnde de aengevinge gedaen door proc. Pesma met vertoninge van genoegsaeme attestatie en toestemminge van vaders consent in deesen, 16 Oct 1745
Arentje A. van den Oever Dirk Wuyster, Beroepen Predikant te Oorschot in de Meyerij van den Bosch, van Noordwijk aan Zee, en A.A. vdO. van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 okt 1805; ondertrouw HRL
Arrit van den Oever geb 9 nov 1808 HRL, ged 14 nov 1808 HRL, N.H., zv Klaas vdO, en Hendrina Schat; dopen Grote Kerk HRL 1808
Ary van den Oever geb 1761 ... , huw.get. bij J.D. Keets en I.C. Olivier, schipper, wonende te HRL; BS huw 1814; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Jacob van den Oever geb 1769 ... , huw.get. bij J.D. Keets en I.C. Olivier, schipper, wonende te HRL; BS huw 1814
Claas van den Oever huwt met Hendrina Schat, kinderen: Arrit, geb 9 nov 1808 HRL, Wilhelmina, geb 29 mrt 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808; eigenaar en gebruiker van wijk E-099, schipper, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Wilhelmina van den Oever geb 29 mrt 1807 HRL, ged 29 mrt 1807 HRL, N.H., dv Klaas vdO, en Hendrina Schat; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jeltje van Oeveren ovl voor 1847, huwt met Sietse Romkes van Hettinga; BS ovl 1846
Lammert Oeyes (?) ovl voor 1815; gebruiker van wijk H-094, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Johan Willem Offenberg J.W.O., soldaat in de comp. van kapitein Dolleman en Truike Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eelco Offringa ged 16 nov 1673 Jorwerd, huwt met Margrietha Suringar in 1696, procureur postulant in Dronrijp 1699, sekretaris te Sexbierum 1706, zv Gellius of Galenus O, (gk), en Sijke Eelkes Banga, (gk); GJ1988
Elisabeth Offringa ovl voor 1863, huwt met Foppe Huitema, wonende te Leeuwarden 1828; BS huw 1828, ovl 1862
Elizabeth Johannes Offringa huwt met Jan Swart, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Geertje Gerrits Offringa ged 3 nov 1743 Grote Kerk HRL, dv Gerrit Offringa en wijlen Geertje Heins; ovl 14 feb 1804 HRL, oud 62 jaar; Johannes Frank en G.O., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 17 jun 1774 HRL, en toen getrouwd; fixhes huw Grote Kerk HRL
Gerrit Offringa en Geertie Heins, beyde van HRL, huw.aang. 5 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Heins, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Geertje Heins, kind: Geertje Gerrits Offringa, ged 3 nov 1743 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; G.O. ende Lubkjen Douwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Sipkes des selvs neeff, 9 dec 1747; huwt met Lubkjen Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 desemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Jan Gerrits Offringa, ged 13 okt 1748 Grote Kerk HRL; Geeft met Schuldige eerbied te kennen Elisabeth Buma gest:met haer vaeder de Burgemr. W. Buma, dat deeser weereld is overleeden Antje Feikis en daer door vacant is geworden het commissaris off opschrijvers ampt van de trekwegstollen binnen deese Stad waer meede de supplnte geerne begunstigd soude willen zijn, en versoekt der halven seer gedienstelijk dat UEd:Achtb:deese gunst aen haer gelieven te doen van haer aen te stellen tot de vacante bedieninge op soodaenige lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden als daer toe en aenbehooren. en dewijl de persoon van G.O. deese functie als subst. van de overleedene heeft waergenoomen sijnde daertoe door UEd:Achtb:gequalificeerd en be?digd soo versoekt de supplnte dat UEd:Achtb:denselven in die substitutie gelieven te laeten continueerende, waer toe hij O. ook bij deese sijn dienst komt aenbieden; (in margine Stonde); de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte Elisabeth Buma tot commissarissche van de tollen der trekschepen van hier afvaerende, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd wordende de meede supplnt G.O. bij provisie aengesteld om deese bedieninge als substituit waer te nemen. Actum den 3 jun 1744 (was geteekend) Hendk. Schaaf, ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (onder Stonde); Op Heeden den 3 jun 1744 heeft G.O. gepersisteerd bij den Eed van Getrouwigheid voormaels gepresteerd Actum uts:coram praesid. H. Schaaf. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Gerbens Offringa geb mrt 1794 Achlum, huwt met Antje Vogel, werkman, N.H., Vst jan 1851 uit Almenum, A 24 jan 1858 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk B-124, wijk F-057, wijk G-284
Jan Gerrits Offringa ged 13 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Offringa en Lubkje Douwes
Bregtje Ofkes zie: Poelstra/Spoelstra; Teunis Cornelis en B.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Ofke Fekkes, 26 okt 1795; ondertrouw HRL
Fekke Ofkes zie: Poelstra
Grietje Ofkes huwt met Lieuwe Mevis; BS ovl 1812
Trijntje Okeles ovl na 1810, huwt met Douwe Gerrijts Drost; BS huwafk. 1811
Sybe Klazes Okkenga zie ook: Okkinga; geb 1792 Wijnaldum, ovl 24 sep 1852 HRL, op de hoogte van de Kimswerd in de Zuiderzee, aan boord van een vaartuig, huwt met Hitje Gerrits de Vries, landbouwer en lid van den Raad van Barradeel, zv Klaas Okkes en Janke Alberts; BS ovl 1852
Aaltje Sjoerds Okkens geb 1790/94 Stavoren, ovl 24 dec 1859 HRL, 1e huwt met Jan Rienstra, 2e huwt met Arjen Rinia, N.H., dv Sjoerd O, en Trijntje ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 supp wijk H-265
Sjoerd Okkens huwt met Trijntje ... , kind: Aaltje Sjoerds O, geb 1790/94 Stavoren; BS ovl 1859
Ankje Okkes geb 14 mei 1800 HRL, ged 27 mei 1800, N.H., dv Ocke Fransen en Trijntje Oepkes Ludinga; dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Okkes zie: Otma
Baukjen Okkes Pieter Pieterzen ende B.O., beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Okke Sioerds; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pieter Pieters, In Leeven Egtelieden, kind: Pieter Pieters, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL; Pijtter Alberts ende B.O., beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vaeder Okke Sjoerds, 28 dec 1748; huwt met Pijtter Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 janua 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; kind: Albert Pieters, ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Albert Pieters, ged 15 apr 1751 Westerkerk HRL, moeder als Douwkjen O. ; kinderen: Geeske en Antje Pieters, beiden ged 9 okt 1749 Westerkerk HRL; ovl 31 jan 1791, 74 jaar, wed. wijlen Pieter Alberts, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; ovl 3 feb 1791 HRL, oud 74 jaar
Bote Okkes ovl voor 1752, schoenmaker 1740-1750
Dieuwke Okkes Folkert Baukes en D.O., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 16 nov 1777 HRL, en toen getrouwd; kind: Bauke Folkerts, geb 10 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Okke Folkerts, geb 22 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hiske Folkerts, geb 19 jun 1785, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL
Frans Okkes zie: Ludenga
Frans Okkes geb 8 dec 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Okke Fransen en Froukje Geerts
Haring Okkes zie: Okkes
Haring Okkes Okkes huwt met Jelmer Jarigs, wonende te Hindeloopen in 1824, kind: Jarig Harings O, geb 1797 Hindeloopen; BS huw 1824, ovl 1826
Hartman Okkes geb 28 aug 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Okke Hartmans en Trijntje Pieters
Hessel Okkes ged 28 feb 1743 Westerkerk HRL; zv Okke Hessels en Grietje Pieters
Hinke Okkes zie: van der Stok
Houkje Okkes huwt met Pieter Alberts Steenstra; BS ovl 1820
Jacob Okkes zie: Bijlsma
Jarig Harings Okkes geb 1797 Hindeloopen, ovl 21 nov 1826 HRL, huwt met Hendrik Damen op 4 jan 1824 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1823, naaister, wonende te HRL, zv Haring Okkes O, en Jelmer Jarigs; BS huw 1824, ovl 1826
Jeltje Okkes geb 28 jul 1807 HRL, ged 6 jul 1807 HRL, N.H., dv Okke Jacobs en IJmk Wales; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jurjen Okkes zie: van der Stok; (2x)
Jurjen Okkes geb 10 jun 1774, ged 5 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Okke Jurjens en Akke Sjouwes; J. Ockkes, ged 22 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Ockke Jurjens en Acke Sjouwes
Klaas Okkes huwt met Janke Alberts, kind: Sijbe Klazes Okkenga, geb 1792 Wijnaldum; BS ovl 1852
Lijsbeth Okkes ovl 12 apr 1812 HRL, huwt met Lammert Johannes Brandes; BS huw 1812
Lolkje Okkes ovl voor 1836 HRL, huwt met Frans Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 octob en den 5 Novemb en de 12 dito 1752 getrouwdt; DTB N.H. HRL. 1752, BS huw 1835, ovl 1846; kind: Antie Franses, ged 8 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Okke Fransen, ged 10 feb 1767 Grote Kerk HRL; kind: Antie Fransen, ged 25 mei 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Fransen, ged 9 apr 1754 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheid Antje Horatius ordris turfmeetster binnen deze Stad; dat haar Supplnte:van zeer grote dienst en nuttigheid zoude wezen, deze bedieninge provisioneel door L.O. Burgerse alhier, die deze Verdienste nodig heeft en daar toe inclineert, te laten Waarnemen bij wege van Substitutie:Alwaeromme beider Ootmoedige beede is dat UEd:Achtbh:haar L.O. tot Subst Turfmeetster voor Antje Horatius gelieven te qualificeren. q:f:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte L.O. tot Subst Turfmeetster binnen deze Stad, op de lasten pligten en gehoorsaamheden daar toe Staande mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 apr 1758. (was Get:) Hendk Wassenaar (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Wassenaar den 19 apr 1758 In kennisse van mij Secretaris M; V; Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lolkje Okkes geb 16 mei 1805 HRL, ge2 jun 1805 HRL, dv Okke Fransen en Trijntje Oepkes (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1805
Oepke Okkes zie: Ludinga
Pieter Okkes zie: van der Stok
Pieter Okkes huwt met Hylkje Hanses, kind: Hans Pieters, geb 22 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL
Sjoerd Okkes begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoerd Okkes S.O. ende Geertje Willems, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Eelke Emriks sijnde de bruyd desselfs vrouw halfsuster, 8 Feb 1749; huwt met Geertje Willems, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Februa 1749 en ook getrouwdt
Wobbeltje Okkes Dirk Lieuwes en W.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lucas Pieters, deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Atte Klases Okkinga geb 7 mrt 1788 Wijnaldum, kooltjer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sybe Klases Okkinga zie ook: Okkenga; geb 18 jun 1792 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
F Olbeld Donderdag den 14 jun 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, wierde aan den Burger F:O. Directeur van een Troup Commedianten, thans zig te Groningen ophoudende op deszelfs Verzoek aan den Praesident van de Raad gedaan onder de volgende voorwaarden Provisioneel toegestaan om in de Aanstaande Harlinger Kermis, met deszelfs Troup, zijne Toneelkonst alhier te mogen Exerceeren als: Pmo dat hij een behoorlijk Certificaat van den Agent der Nationaale opvoedinge zijner Admissie aan den Raad Produceere; 2de dat hij voor de toelaatinge om zijne Toneeloeffening in de Kermis alhier te doen, in eens ten Profijte der Armen betaale, eene Summa van Een hondert Car Gulden; 3de dat hij ten einde om zijne toelaatinge alhier te obtineeren, aan den Raad behoorlijk Request Praesenteere; en is den Secretaris Feddema gelast hem zulks per:missive te elden. (GAH44)
Cornelis Jansen Oldaens ovl 3 mei 1752 ... , ontvangt lijfrente 1741-1752; Otte Hettes ende Trijntie Johannes beide van HRL, komende voor de bruid desselvs broodheer C.O., 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pyter Oldaens ovl 16 jun 1691, 53 jaar, raat ter adm. -burgemeester, huwt met Bruikjen (= Baukjen) Sijbes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Oldenburger oud 50 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk B-110; VT1839
Marij Zweris Oldendorp geb 1794 Makkum, ovl 14 jan 1832 Makkum, huwt met Siebren Annes vd Meer, wonende te HRL. 1832, dv Zweris Cornelis O, en Sjke Pieters de Jong; BS huw 1832, overlijdens
Zweris Cornelis Oldendorp ovl voor 1833, huwt met Sijke Pieters de Jong, kind: Marij Zweris O geb 1794 Makkum; BS ovl 1832
Sybrigje Oldschipper huwt met Albert de Boer; BS ovl 1849
Fetje Gerrits Olenjus geb 24 mrt 1799 HRL, ged 14 apr 1799 HRL, ovl 25 jan 1858 HRL, huwt met Dirk Johannes van Seist op 27 jun 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, dienstmeid. N.H., dv Gerrit Johannes en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1824, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-279, supp wijk G-382; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-274; VT1839
Hans Oles zie: Olsen
Freerik Olferts geb geb 8 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Olfert Symens en Sijtske Freeriks
Janna Olferts geb 30 sep 1793, ged 15 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Olfert Symons en Sijtske Freerks
Rienk Olgerts bron: Hof civ. bijl. 22 mei 1787 (intentit); Sebastiaan Willems, scheepstimmermansknecht te HRL, impt. co. Ybeltje Annes, ged Het Hof verklaart nietig het huwelijk tussen partijen gesloten 1 aug 1784 in de Westerkerk te HRL. Gedaagde is eerst gehuwd geweest met R.O. (afk. van Bergumerdam); heeft te IJlst gewoond. Gedaagde is van R.O. gescheiden wegens overspel, vlgs sent. van het gerecht der Stad Enkhuizen dd 25 okt 1779. Gedaagde is daarna naar HRL getrokken en heeft zich uitgegeven voor weduwe. Gedaagde is inmiddels stil uit HRL vertrokken (''zich te zoek gemaakt''), eerst naar Makkum, daarna vermoedelijk naar Holland. R.O. was in 1779 commandant van het galjootschip ''De Waaksaamheid''. (trefwoord: echtscheiding)
Hiltje Bonnes Oligaart geb 11 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Bonne Oligaart en Baukje Hoffius
Joukjen Olingius wv Cornelis Anes, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 65:0:0 (GAH650)
Albert Olingjus huwt met Jaartje Ruitinga, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 5 en getrout de 12 mei 1771; kind: Johannes Olingius, geb 2 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJda Alberts Olinjus, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, vader als A. Heins O., moeder als J. Johannes R.
Jeltje Piers Olinius ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Pier Olinius en wijlen Jeltje Willems
Albert Olinjus geb 4 mrt 1807 HRL, ged 7 apr 1807 HRL, N.H., zv Johannes A. O, en Maaike F. Faber; dopen Grote Kerk HRL 1807; Albertus Johannes Olinjus, geb 8 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk Harlzv Johannis Olinjus en Maaike Fokkes
Fokke Olinjus geb 29 jan 1803 HRL, ged 22 feb 1803 HRL, N.H., zv Johannes A. O, en Maaike F. Faber; dopen Grote Kerk HRL 1803
Gerryt Johannes Olinjus ovl voor enige jaren ter aarde besteld te HRL; zonder dat comparanten uit hoofde van het lange verloop van tijd de juiste tijd van begraven kunnen herinneren, huwt met IJtje Wouters op 28 mei 1797 HRL, N.H., kinderen: Fetje Gerrits O, geb 24 mrt 1799 HRL, Johannes O, geb 18 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1858; gebruiker van wijk H-073, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Hein Piers Olinjus ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, zv Pier Heins Olinjus en Jeltje Schrijver
Hendrik Joukes Olinjus huwt met Fetje Piers, kind: Jouke O, geb 1739 HRL; BS ovl 1838
Hendrik Joukes Olinjus geb 12 jul 1781, ged 3 aug 1781 Grote Kerk HRL, zv Jouke Hendriks Olinjus en Jannetje de Nijs
Hendrica Olinjus dv Jouke Hendriks O, en ... ; ovl 20 dec 1804 HRL, oud 21 jaar; geb 10 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jouke Hendriks Olinjus en Jannetje de Nijs
Johannes Olinjus geb 18 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803 HRL, N.H., zv Gerrit Johannes O, en IJtje Wouters; dopen Grote Kerk HRL 1803
Johannes A Olinjus geb 2 aug 1773, ged 31 aug 1773 Grote Kerk HRL, zv Albert Olingius en Jaartje Ruitinga; huwt met Maaike Fokkes Faber op 21 jun 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 21 jun 1795, kinderen: Albert, geb 4 mrt 1807 HRL, Fokke O, geb 29 jan 1803 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807; J.O. ende Maayke Fokkes Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsak Faber, deszelfs oom en curator, 6jun17 95; ondertrouw HRL; Jouke Hendriks Olinjus als Administrator over de gelden van J.A.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 17:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Albertus Johannes Olinjus, geb 8 okt 1797, ged 15 okt 1797 Grote Kerk HRL
Jouke Hendriks Olinjus geb 1739 HRL, ovl 3 mei 1838 HRL, huwt met Grietje Swart, lid gemeentebestuur 1803-1811, kind: Hendrica O, geb ... , zv Hendrik Joukes O, en Fetje Piers; BS ovl 1838; 1843 overlijdens; afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen, benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H.O., F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id. 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, F. Acronius, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H.O., Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, Jaane van Slooten, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, S. Rienstra, Sjoerd Schrik, J.H.O., S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, Hein Mollema, A. Mockema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); d, 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H.O., Klaas Poort, Albert W. Bakker, A.J. Conradi, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema. (GAH1114); eigenaar van wijk C-067; gebruiker Wiebe W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-161; 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-224; gebruikers Iebeltje de Vries, uitdraagster, Cornelis Dirks wed., gealimenteerd, Auke Cornelis wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H.O., A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); J.H.O., old-burgemeester, ende Grietje Swart, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door notaris van Dalsen op vertoonde Procuratie van den bruidegom en bruid. met een gebod in de week 11 sep 1789; ondertrouw HRL; J.H.O., Regeerend Burgemeester deeser Stad, en Janna de Neis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Hendrika Joukes Olinjus, geb 10 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: J. de Nijs; kind: Philippus Johannes Olinjus, geb 14 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Grietje Zwart; J.H.O., Oud-burgemeester en Grietje Swart, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 20 aug 1789 op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier, op Lyfrente:234:0:0 (GAH650); id. als Administrator over de gelden van Johannes A. Olinjus, f. 17:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Jannetje de Nijs, kind: Hendrik Joukes Olinjus, geb 12 jul 1781 ged 3 aug 1781 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H.O., Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant , in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H.O., IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 Jan 1809, zullende het nadelig Slot in volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, J.H.O., Jacobus Hannema, J. Huys, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A. Rasschen, Gesw:Clercq (GAH1140); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:O., als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); J.H.O. eigenaar van percelen nrs. 654 en 655 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 247, resp. weiland, weiland, resp. 10740 en 8740 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Jouke T Olinjus ovl 21 may 1790 HRL, oud 46 jaar
Melis Johannes Olinjus zie ook: Melis Johannes; geb 1761 ... , ovl 31 mei 1815 HRL, huw.get. bij K.R. Blaauw en E. Jans wonende te HRL, 1814, id. bij H. Faber en J.F. Bakker, gleibakker, 1814; BS huw 1814, ovl 1815
Philippus Johannes Olinjus geb 14 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Jouke Hendriks Olinjus en Grietje Zwart
Trijntje Abrahams Olinjus geb 1790 ... , ovl 11 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Yda Alberts Olinjus ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL, dv Albert Heins Olinjus en Jaartje Johannes Ruitinga
Pier Hendriks Olinnius van HRL, huwt met Jeltie Willems Schrijver, van Franeker, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestasie de 23 dec 1766; kind: Hein Piers Olinjus, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Piers Olinius, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Yda Olivier huwt met Gerbrand Pettinga, kind: Martinus Gerbrands Pettinga, geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL
Aaltje Jans Olivier geb 1798 HRL, ovl 21 feb 1838 HRL, ongehuwd, dv Jan Adams O, en Sibbeltje/IJbeltje Berends Donselaar; BS ovl 1836; 1838 overlijdens
Adam Jans Olivier geb 1788 HRL, ovl 2 mei 1836 HRL, 1e huwt met Aaltje Pieters op 16 dec 1810 HRL, 2e huwt met Sjoukje Cornelis de Vries op 6 jun 1816 HRL, huw afk. 19 en 26 mei 1816, metselaarsknecht, huw.get. bij G.A. Huisjemaker en M. Barentsma, korendrager, 1836, kind: Jan, geb 14 okt 1811 te HRL, zv Jan Adams O, en IJbeltje Barends; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1816, huw 1818, ovl 1836; gebruiker van wijk F-026, metzelknegt; eigenaar is Dirk W. Jager, 1814. (GAH204); kind: Jan Adams Olvier, geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL
Ida Olivier ovl voor 1812, huwt met Gerbrandus Pettinga; BS huwafk. 1811, ovl 1842, ovl 1858; ovl 3 aug 1792 HRL, oud 26 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 2, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Isabella Catharina Olivier geb 1794 Blankenberge, huwt met Jan Daniels Keets op 22 dec 1814 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, dv Nicolaas O, (gk), en Petronella de Pauw (gk); BS huw 1814
J Olivier afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin op 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, J.O., Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Evert Wiarda, A. Wybenga, secr. S. Rienstra. (GAH1097)
Jan Adams Olivier geb 1757 HRL, ovl 28 mrt 1836 HRL, huwt met Sibbeltje/IJebeltje Berends Donselaar, kinderen: Aaltie Jans O, geb 1798 HRL, Adam Jans O, geb 1788 HRL, huw.get. bij N. vd Veer en A.G. de Jong, oom bruid. groenteverkoper, 1816; BS huw 1816, ovl 1836, ovl 1838; eigenaar en gebruiker van wijk F-240, groenteverkoper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-241; gebruiker Dirk Piers van Arum, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-171, tuin, 1814. (GAH204)
Jan Adams Olivier geb 14 okt 1811 HRL, ovl 5 mrt 1861 HRL, huwt met Wiepkje Hendriks Erich op 24 mrt 1836 HRL, koorndrager, ovl wijk G-037 en korfmaker, zv Adam Jans O, en Aaltje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1836, ovl 1861; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korfmaker, wijk G-073; VT1839; geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Adam Jans Olivier en Aaltje Pieters
Jan Harmens Olivier Jan Barhuis de Vries ende Trijntje Hoytes Bergsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.H.O., goede bekende, 13 jun 1795; ondertrouw HRL
Jan Wouters Olivier burgemeester 1747-1765
Lijsbeth Jans Olivier huwt met Lammert Warners. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Geertje Ollema ovl 25 dec 1768, 51 jaar, huisvrouw van de Burgemeester J.D. Toussaint, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Johan Daniel Toussaint op 20 okt 1741 HRL; Harl. Crt; kind: Johan Daniel Toussaint, ged 3 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Johans Toussaint, ged 17 sep 1752 grote Kerk HRL, vader old-Burgemeester; kind: Joannes Philippus Toussaint, ged 25 okt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Anna Johans Toussaint, ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL; kind: Meile Johans Toussaint, ged 21 okt 1742 Grote Kerk HRL
Meyle Ollema houtleverancier 1741; huwt met Anna Sieverda, zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Trijntje Olofs Extract Uit het doop Reg. van de Budekerk is geëtraheerd, dat Barend, zv Jan Hendrik Otte en T.O., den Agttienden feb des Jaars 1700 Zeven en tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 29 9br 1800 vijftien
Harmanus van Olphen H. vO. en Zwaantje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 10 dec 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Hermanus van Olphen, geb 14 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL
Jan Hermanus van Olphen geb 14 okt 1780, ged 24 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Hermanus van Olphen en Zwaantje Jans
Aaltje Olpherts ged 21 feb 1747 Grote Kerk HRL, dv Olfert Ewerts en Grijtje Johannis; Aeltje O., ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Olphert Everts en Grijttje Johannis; geb 1749 HRL, ovl 23 okt 1822 HRL, ongehuwd; BS ovl 1822
Anna Olpherts zie: Duinker
Antje Olpherts zie: Smit
Bent Olpherts huwt met Abe Gosses; BS ovl 1852
Eevert Olpherts ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Olphert Eeverts en Grietje Johanes Schuttingius; Evert O., ged 23 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Olphert Everts en Grietje Schultinius
Jantje Olpherts zie: Dui(n)ker; Ik ondergetekende Doetje Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, Verklare bij desen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Schoffelmeer, bij mij inwonende, en J. Holvers (= Olpherts), woonachtig te HRL, dv Holvert (Olphert)Simons en Sijtske Freerks, Eh. te HRL. Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om Zonder daar bij tegenwoordig te Zijn en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te Voltrekken. Afgegeven te Sappemeer den 6de nov 1815; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den dertigste sep is Geboren Janna, dv Olphert Symons en Sijtske Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 nov 1815
Jeltje Olpherts huwt met eyt Jacobs, wonende te Ameland 1849; BS ovl 1849
Johannis Olpherts ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Olphert Everts en Magrieta Johannis Schuttingius
Lieuwe Olpherts ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL, zv Olphert Ewerts en Grietje Schuttinius
Lykle Olpherts zie: Duiker
Simon Olpherts zie: Duinker
Simon Olpherts huwt met Jantje ... , kind: Olfert Simons Duiker, geb 1765 Hindeloopen; BS ovl 1831
Sjoerd Olpherts huwt met Hijlkien Joekes; zie aldaar; huwt met Hijke Joekes, kind: Joeke Sjoerds, ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hidde Sjoerds, ged 14 jul 1743 Grote Kerk HRL; kind: Minke Sjoerds, ged 6 sep 1740 Grote Kerk HRL
Hans Olsen geb 1787 Stetter?d, kerspel B?rre, ovl 27 okt 1834 op zee, extract: ''des morgens zes uren aan boord van het Schooner schip ''Union'' op des zelfs retourreis van Newcastle naar HRL is overleden'', zeeman in 1834, zv Ole Nielsen, (gk), en Anne Ols, (gk), vader in leven landbouwer, ovl 13 jul 1821 kerspel B?rre, aldaar begraven, moeder ovl 12 jun 1787 kerspel B?rre, aldaar begraven; BS huw 1833 1834 overlijdens
Berend van Olst ovl voor 1827, huwt met Aukje Hoekstra; BS ovl 1826
Hendrik Olthaus Gerrijt van Castricum ende Alida Jans Niesen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door sergeant H.O., ende soldaat Johannes Staade, 14 nov 1795; ondertrouw HRL
Ayolt Olthof geboortig uit Oostfriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in handen van pres. burg. W. Buma, op 7 jul 1760. (burgerboek)
Beernds Harmens Olthof soldaat in ''t Battaillon van de Lt. Glinstra van Leeuwarden, huwt met Aaltje Hessels, van HRL, geproclameerd de 21-28 sep en de 5 en getrout met attestasie den 19 okt 1766
Eilert Olthof huwt met Alberdina Mulders, kind: Eilert Eilerts Olthof, ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL
Eilert Eilerts Olthof ged 18 sep 1763 Grote Kerk HRL, zv Eilert Olthof en Alberdina Mulders
Geert Olthof G.O. en Ytje Gerbens van der Veen, beide van HRL, laatst geproclameert 26 sep 1773 HRL, en toen getrouwt; G.O. van HRL, en Saakje Hoekema van Goutum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 may 1780 HRL, en daarvan attestatie genomen om te Goutum te trouwen, gelijk volgens ingebragt getuigenis geschied is den 15may daaraanvolgende
(G)epke Wytses Olthof zie ook: Epke Wytzes; ovl 19 aug 1820 HRL, huwt met Sietske Sipkes, kind: Wytse Epkes, geb 18 sep 1810 HRL, werkman in 1820, huurt greidland 1810-1811; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1860, ovl 1866
Marten Olthof huwt met Maaike Eeltjes Nauta; BS ovl 1853
N Olthof IJpe Feddema en Wilhelmina Aleida Zeilstra, de eerste van HRL, de laatste van Sneek, en laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, met adtestatie van Sneek, getekend N.O., v. d. m.
Wytze E Olthof oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-147; VT1839
Folkert Jans Oltman ovl voor 1828, huwt met Willemke Tjerks; BS ovl 1827
Berend Omans BEREND (1814), BERNARDUS, (1841); geb 1752 Wettingen, Dld, ovl 23 sep 1841 HRL, huwt met Wietske Gerkes, huw.get. bij J. Prins en P.P. de Graaf, 1811, id. bij G.J. Rolvink en T.C. Bolleman, wever, wonende te HRL, 1832, kind: Hermanus O, geb 1804 te HRL; BS huw 1811, huw 1827, huw 1832, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk G-031, wewer, 1814. (GAH204); oud 84 jaar, geb Wettering en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-031; VT1839; B.O. eigenaar van perceel nr. 961, weversknegt, woonplaats HRL, legger nr. 497, huis en erf, 75 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1970 te HRL, weversknegt, woonplaats HRL, legger nr. 497, huis en erf, 165 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Hermanus Omans geb 1804 HRL, huwt met Anna Elisabeth van Bree op 26 jul 1827 HRL, huw.afk. 15 en 22 jul 1827 HRL, meester schoenmaker, postloper in 1851, A 24 dec 1852 Berlikum, zv bernardus O, en Wietske Gerkes; BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-031; VT1839
Anna Onbelet geb 1793 Leeuwarden, ovl 20 mei 1848 HRL, 1e huwt met Nicolaas vd Berg, 2e huwt met Dirk vd Berg, dv Claudius O, en Akke Smit; BS ovl 1848
Claudius Onbelet huwt met Akke Smit, kind: Anna, geb 1793 Leeuwarden; BS ovl 1848
Grietje Fokkes Onbelet (MARGARETHA); geb 1739 ... , ovl 22 apr 1817 HRL, huwt met Huite Lieuwma, wonende te HRL 1813; BS huw 1813, ovl 1817, ovl 1831
Johanna C Onbelet oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk D-054; VT1839
Rienk Romkes Ondersma huwt met Antje Halbes vd Woude, arbeider, wonende te Hallum; BS huw 1841
Onderwater Arent Vruink, soldaat in ''t Regiment van Lt. Generaal O., laatst in Garnisoen gelegen hebbende te HRL, en Everdina Meulenkamp van Reurls, zijn, na op den 15 nov 1778 HRL; hunne derde afkondiging gehad te hebben, met getuigenis daarvan vertrokken naar Reurls; Lourens de Graaf, Korporaal onder ''t Regiment van Luit. Generaal O. van HRL, en Jakoba Dominicus van Leeuwarden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 may 1779 HRL, en zijn naar Leeuwarden vertrokken met attestatie om daar getrouwd te worden, gelijk volgens ingebragt getuigschrift geschied is op den 6 may 1779; Hendrik Muns, soldaat in ''t tweede Bataillon van Lt. Generaal O. en Grietje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Willem Jurjens, soldaat onder ''t Regiment van Luitenant Generaal O., en Marijke Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerrit Rinses Ongeboer eigenaar van wijk B-049; gebruiker Nicolaas Webber, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Geertje Jans Onius zie: Geertje Jansonius; huwt met vroedsman Heiman Heimans, kind: Jan Hendrik Heimans, ged 8 apr 1742 Grote Kerk HRL
Gerrit Onnes G.O. van Veendam en Dorothea Klaases van HRL, getrouwt 12mey 1772 HRL, na voorafgaande proclamatien, waarvan de laatste geweest is 29 mrt jongstleden
Antje Rechts Onrust geb 30 nov 1801 HRL, ged 27 dec 1801, N.H., dv Recht Walings O, en Trijntje Rintjes Gaykema; dopen Grote Kerk HRL 1801
Doedtje Regts Onrust geb 1792 HRL, ovl 13 apr 1829 HRL, huwt met Johannis Carolis Top op 20 sep 1818 HRL, huw.afk. 6 en 13 sep 1818, dv Regt Walings en Henderica van Lint; BS huw 1818, ovl 1829
Grietje Rients Onrust geb 1803 HRL, ovl 11 jul 1879 HRL, huwt met Jan Janzen vd Moolen op 13 mei 1830 HRL, dienstmeid. wonende te HRL. 1845, dv Rients Walings O, en Joukje Jans vd Wal; BS huw 1830, ovl 1845, ovl 1879; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-153; VT1839
Jeltje Regts Onrust geb 14 nov 1799 HRL, ovl 23 dec 1857 HRL, ged 1 dec 1799 HRL, N.H., huwt met Jan Aukes Zeen op 16 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23feb123, werkster, dv Regt Walings en Trijntje Rintjes Gaykema; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk D-005, wijk B-155, wijk H-104
Lupkje Jans Onrust zie ook: Lubtje Jans; ovl 29 aug 1800 ... , huwt met Jan Berends Baantjer op 28 mei 1797 HRL, ook huwt met Tjebbe Johannes Nieuwhoff; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1869
Regt Walings Onrust geb 1760 ... , ovl 9 dec 1817 HRL, huwt met Trijntje Rintjes Gaykema, N.H., kinderen: Jeltje Regts O, geb 14 nov 1799 HRL, Rintje O, geb 23 jun 1805 HRL, Antje Richts O, geb 30 nov 1801 HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, werkman, wonende te HRL, 1815, zv Waling Regts en Antje Rients; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1805, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1817, huw 1823, ovl 1857
Rintje Onrust geb 23 jun 1805 HRL, ged 14 jul 1805 HRL, zv Regt Walings (O), en Trijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Rients W Onrust gebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)
Andries Onsman geb 1 jan 1750 Frankfort, Dld, ovl 8 aug 1831 HRL, huwt met Grietje Arjens Brouwer, N.H., kinderen: Eva, geb 2 aug 1811 HRL, Hendrik Andries, geb 9 mei 1806 HRL, Andries O, geb 21 jul 1800 HRL, Arjen O, geb 21 jun 1805 HRL, Arjen Andries O, geb 24 jul 1803 HRL, gepensioneerde van het Rijk; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS ovl 1819, ovl 1831, ovl 1839, ovl 1853, reg attdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk F-137, sjouwer, 1814. (GAH204); kind: Eva Andries Onsman, geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; kind: Andries Andries Onsman, geb 14 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL; A.O., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos; A.O. eigenaar van perceel nr. 1356 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 498, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Andries Onsman geb 1800 HRL, ovl 2 feb 1839 HRL, huwt met Aukje Intes Koestra op 3 okt 1824 HRL, huw.afk. 29 aug en 5 sep 1824, varensgezel in 1839, zv Andries O, en Grietje Arjens; BS huw 1824, ovl 1839
Arjen Onsman geb 21 jun 1805 HRL, ovl 26 mrt 1819 HRL, zv Andries O, en Grietje Arjens (Brouwer); BS ovl 1819
Arjen Andries Onsman geb 24 jul 1803 HRL, ged 2 aug 1803, N.H., ovl voor 1806, zv Andries O, en Grietje Arjens Brouwer; dopen Grote Kerk HRL 1803
Eva Andries Onsman geb 2 aug 1811 HRL, dv Andries O, en Grietje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1811 geb 2 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Andries Onsman en Grietje Arjens
Hendrik Onsman geb 1749 ... , huw.get. bij T. Bos en A.T. Klaver, wonende te HRL; BS huw 1815
Hendrik Andries Onsman geb 9 mei 1806 HRL, ged 1 jun 1806 HRL, huwt met Geeske Annes Gerbranda op 26 mei 1831 HRL, varensgezel, zv Andries O, en Grietje Arjens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1894
Bonne Oolgaard BONNE (1814), BONIFACIUS PHILIPPUS, (1825, 1845); geb 10 mei 1762 HRL, ovl voor 1842, huwt met Baukje Hoffius op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, wonende te onder Almenum 1837 en hovenier, id. van 1799-1810, huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te onder Almenum, 1811, id. bij B. Hoffius en G.J. de Boer, 1817, kinderen: Jochum O, geb 21 sep 1799 HRL; ged 13 okt 1799 HRL, Daniel O, geb 1803 HRL, Christina Magdalena O, geb 1794 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1817, ovl 1837, huw 1841 1845 overlijdens, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; eigenaar van wijk E-126; gebruiker H.R. Snijder, koopman, 1814. (GAH204); B. Ohlgard ende Baukje Hoffius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Hoffius, deszelfs broeder, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; huwt met Dirkje Alberts; zie aldaar; Bonnifacius Ohlgaard en Dirkje Alberts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn ge- trouwd ten zelfden dage; B.O. en Baukje Hoffius, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelfde dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650; kind: Hiltje Bonnes Oligaart, geb 11 sep 1796, ged 27 sep 1796 Grote Kerk HRL
Catharina Johannes Oolgaard huwt met Johan Schuit op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Christina Oolgaard huwt met Pieter Tuinhout, wonende te HRL 1872; BS ovl 1827
Christina Magdalena Oolgaard geb 14 nov 1794 HRL, huwt met Johannes Hendriks Baron op 21 okt 1841 te HRL, A 20 nov 1872 Leeuwarden; BS huw 1841, bev.reg. HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; VT1839
Daniel Oolgaard geb 1765 HRL, ovl 17 aug 1843 HRL, huwt met Antje Reins Akkerboom, kind Teuntje O, geb 9 mei 1791 HRL, zv Philippus Jacobus O, en Teuntje Barmond; BS huwafk. 1811, ovl 1843; gebruiker van wijk C-160, pakhuis; eigenaar is J. Wassenaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-124, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-125, koopman, 1814. (GAH204); D. Ohlgard ende Antje Reins Akkerboom, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door wederzijdsche ouderen der bruidegom en bruid. 12 jun 1790; ondertrouw HRL; D.O. en Antje Reins Akkerboom, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, distillateur, wijk E-125; VT1839; woont in 6e quartier, huisno. 38, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 21:12:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; D.O. eigenaar van perceel nr. 390 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis en erf, 241 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 555 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, pakhuis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1152-1154 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, resp. pakhuis en erf, huis en erf, huis en erf, resp. 120, 144en 150 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42, 90 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1250 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1417 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); D.O. eigenaar van perceel nr. 2109 te HRL, distelateur, woonplaats HRL, legger nr. 499, huis, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 59)
Jochum Oolgaard geb 21 sep 1799 HRL, ged 13 okt 1799 HRL, zv Bonifacius Oolgaard en Baukje Hoffius; dopen Grote Kerk HRL 1799; zie echter hieronder (gdat !!); oud 40 jaar, (vnm: Joachim), geb en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk H-012; VT1839
Jochum Bonifacius Oolgaard zie echter hierboven (gdat !! ); geb 28 feb 1798 HRL, ovl 29 okt 1845 HRL, huwt met Janneke Sibrands Stephani op 5 mei 1844 HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, gardenier in 1845, zv Bonifacius O, en Baukje Hoffius; BS huw 1844, ovl 1845, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; J.B.O. eigenaar van percelen nrs. 1729-1733 en 1733A te HRL, guardenier, woonplaats HRL, legger nr. 500, resp. huis, huis, huis, huis, plaisiertuin, pakhuisje, resp. 35, 70, 49, 42, 744 en 36 m2, klasse onbebouwd: alles 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 21, 21, 21, nihil en 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Klaaske Oolgaard huwt met Eeltje Akkerboom; BS ovl 1879
Philippus Oolgaard geb 1790 ... , huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard, wonende te Leeuwarden, neef bruid; BS huw 1811
Philippus Jacobus Oolgaard ovl voor 1815; van St. Anna Parochie, huwt met Teuntje Johannes Barmond, van HRL, gegeproclameerd de 19-26 apr en de 3 en getrout met attestasie de 11 Mei 1761 St. Annaparochie, kind: Daniel O, geb 1765 HRL; huw reg. N.H. HRL. 1761, BS ovl 1843; erven P.O. eigenaar van wijk F-110; gebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Laas Wijnalda, timmerknegt, Wopke Barteles wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk F-250; gebruiker Eeltje Corn. Ackerboom, sjouwer, en Thomas Koolker wed., 1814. (GAH204); Michiel Pieters ende Sibbeltje Swart, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ph. O., goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; ovl 1 sep 1804 HRL, oud 71 jaar; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven P.O. eigenaars van perceel nr. 1437 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 505, huis en erf, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Teuntje Oolgaard geb 9 mei 1791 HRL, ovl 22 sep 1868 HRL, huwt met Hendrik Reinier Snijder op 19 dec 1811 HRL, ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk. zondag 24 nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, Herst. EvL, dv Daniel O, en Antje Akkerboom; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-154, 155; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-125; VT1839
Teuntje Bonifacius Oolgaard huwt met Wybe Sijbrens Faber op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810; Wiebe Sijbrens Faber van Almenum en T.B. Ohlgard van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hiltje Wybes Faber, geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL
Andries Oolsonsonne huwt met Geeske Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 29 desemb 1748 en den 5-12 jan 1749 en den 21 dito getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Gertje Jans Ooms huwt met Pieter Pieters Stender, wonende te Hollum, Ameland; BS huw 1844
Oorbel Johannes Bel, soldaet, ende Anna Franciscus Willems, beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd de chergiant O. met vertooninge van schriftelijk consent van de capt. Woldringh in deesen, 11 Jul 1750
Johannes Oormeyer zie: J. Overmeyer; J.O. ende Trijntje Harmens van ''t Vlie, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Harmen van ''t Vlie, 15 Mrt 1749; huwt met Trijntje Harmens van ''t Vlie, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 mrt 1749 en doen ook getrouwdt
Berend Oorthuis geb 1756 in het Munsterland, ovl 18 mei 1823 HRL, 1e huwt met Beitske Jans Bakker, 2e huwt met Martje Gerbens/Gerrits vd Meulen op 25 mrt 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij P.A. Dijkstra en G.B. Vogelzang wonende te HRL, 1815, id. bij J.A. Stork en T. Karels, 1821, doet overlijdensaangifte van Hendrikus Sterk in 1811 en is dan brouwer, kinderen: Hendericus O, geb 21 aug 1787 HRL, Rinke Berends O, geb 3 jul 1798 HRL, Marijke Berends O, geb 1793 HRL, Sijbrand O, geb 1793 HRL, Jan O geb 7 feb 1785 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1820, huw 1821, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1832, ovl 1864, ovl 1865, ovl 1872; eigenaar en gebruiker van wijk G-022, koopman, 1814. (GAH204); B.O. ende Martje Gerrits van der Meulen, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL; B. Hendriks O. en Beitske Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 dier maand; woont in 3e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Beerend O., Koopman, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg; B.O., koopman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te Passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Harmen Oorthuis oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-150; VT1839
Hendericus Oorthuis geb 21 aug 1787 HRL, ovl 27 aug 1872 HRL, huwt met Jetske Valderpoort op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1820, N.H., huw.get. bij W. IJ. de Jong en E. Meyer, 1811, id. bij J.T. van Slooten en M.B. Oorthuis, broeder bruid. 1813, id. bij G.P. Valderpoort en A.J. Stoker, 1820, id. bij J.P. Strak en R.T. van Reenen, 1836, timmerman, A 26 jul 1854 Amsterdam, Vst 29 dec 1854 uit Amsterdam, A 23 mrt 1855 Amsterdam, Vst 11 nov 1858 uit Amsterdam, zv Berend O, en Beitske Bakker; BS huw 1811, huw 1813, huw 1820, huw 1836, ovl 1838, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Jan B Oorthuis geb 7 feb 1785 HRL, ovl 4 jan 1865 HRL, huwt met Anna Hendriks Leyenaar op 20 mei 1810 HRL, rijksweger in 1865, DG, huw.get. bij J. Leyenaar en J.D. de Vries, brouwersknecht, wonende te HRL, 1847, id. bij D.H. de Boer en M.B. Oorthuis, broeder bruid. sjouwer, 1820, ovl wijk H-224 zv Berend O, en Beitske Bakker; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1820, ovl 1847, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, B-019, B-185, wijk F-096, wijk G-005, wijk H-058, H-146, supp wijk H-266; gebruiker van wijk E-152, sjouwer; eigenaar is Johannes Norel, 1814. (GAH204); J.O. en Anna Leyenaar, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijksweger, wijk G-013; VT1839
Johannes Mulders Oorthuis geb 1770 HRL, ovl 26 apr 1835 HRL, 1e huwt met Sara Harmens op 4mrt17 98 HRL, 2e huwt met Baukje Jans vd Post, 3e huwt met Elizabeth ... , wonende te HRL. wijk A-243 in 1814, pottebakkersknecht, kinderen: Mulder Johannes, geb 1809 HRL, Harmen O, geb 1799 Makkum, zv Mulder O, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1814, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1857
Joseph Oorthuis mogelijk dezelfde als Jan Oorthuys; zie aldaar; geboortig van Wullem in Westfalen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten, op 18 mrt 1779. burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 82:7:4 voor 3 stukken doek, kwit. no. 7, 21 okt 1783. (GAH1114)
Marijke Berends Oorthuis geb 1793 HRL, ovl 20 sep 1824 Antwerpen, Belgi?, 1e huwt met Jaane Thomas van Slooten op 13 mei 1813 HRL, huw.afk. 14 en 21 feb 1813, 2e huwt met Douwe Hendriks de Boer op 9 jan 1820 HRL, huw.afk. 26 dec 1819 en 2 jan 1820, winkelierse, dv Berend O, en Beitske Jans Bakker; BS huw 1813, huw 1820, ovl 1824
Mulder Johannes Oorthuis geb 1809 HRL, ovl 31 jan 1857 HRL, huwt met Baukje IJssels, (gk), werkman in 1851, N.H., zv Johannes O, en Sara Harmens; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-197, 258
Rinke Berends Oorthuis geb 3 jul 1798 HRL, ovl 21 okt 1864 HRL, 1e huwt met Sibbeltje Jacobs Wijga op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, 2e huwt met Grietje Jacobs Wijga op 31 jul 1834 HRL, 3e huwt met Sjouwkje Astra, (gk), ovl wijk A-133, korenmolenaar in 1851, tapper in 1864, rogmolenaar in 1834, molenaarsknecht in 1836, huw.get. bij H. Oorthuis en J.P. Valdepoort, broeder bruidegom, gortmakersknecht, 1820, zv Berend O, en Beitske Bakker; BS huw 1820, huw 1822, huw 1834, ovl 1836, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk B-172, wijk A-131; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, molenaar, wijk B-165; VT1839
Sybrand Oorthuis geb 1793 HRL, ovl 1 nov 1823 militair hospitaal Groningen, fuselier bij de eerste Compagnie van het depot Bataillon der Agtste Afdeeling Infanterie, zv Berend O, en Beitske Bakker; BS ovl 1823
Harmina Jans Oorthuys H.J.O. en Jan Jacob Muller, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 jun en getrout de 6 jul 1766 in de Westerkerk
Jan Oorthuys mogelijk dezelfde als: Joseph; zie aldaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 81:8:10 voor geleverde 3 stukken linnen, kwit. no. 6, 2 sep 1783. (GAH1114); id. f. 30:4:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 6, 28 jul 1789. (GAH1121)
Margareta Oorthuys huwt met ayelt Outhoff, kind: Lijsbeth ayelts Outhoff, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL
Annigje van Oossen huwt met Louwvers Stoep, kind: Jacobus Louwvers Stoep, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL
Bauke Rienks van Oosten zie ook: Bauke Rienks; geb 1779 Anjum, ovl 12 jul 1821 verdronken gevonden in Barradeel, 1e huwt met Sipkjen Uiltjes, 2e huwt met Eelkje Teunis Koster op 2 mrt 1817 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1817, kind: Sjouke Baukes vO, geb 1811 te HRL, zv Rienk Abes en Maike Baukes; BS ovl 1816; 1817 huwelijken, ovl 1821, ovl 1826, ovl 1834; gebruiker van wijk H-076, sjouwer; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte en een van overlijden, behoren tot de Huwelijksacte van B. v. O. en Eelkje Teunis Koster dato 2 mrt 1817. de president Burgemeester der Stad HRL
Geertje van Oosten huwt met Jakob Post, kind: Hanna Jakobs Post, geb 30 mrt 1777, ged 31 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zijnde 2e Pinksterdag
Sjouke Baukes van Oosten geb 1811 HRL, huwt met Elizabeth Wopkes Kleinvogel, (gk), op 7 aug 1834 HRL, varensgezel, gescheiden op 29 mrt 1853 Amsterdam, zv Bauke Rienks vO, en Sipkjen Uiltjes; BS huw 1834
Adrianus/Arjen Jans Oostendorp zie ook: Arjen Oudendorp; geb 1757 Leeuwarden, ovl 15 jan 1827 HRL, 1e huwt met Rikje Douwes, 2e huwt met Maaike Eeltjes Nauta op 5 mei 1805 HRL, schilder 1800-1809, huw.get. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma, wonende te HRL. 1813, id. bij J.C. K?lsen en G.W. Nauta, meester verver, oom bruid. 1816, id. bij D.C. vd Form en J. Doedes, oom bruid. 1819, id. bij S.J. Jorna en J.W. Bakker 1819, kinderen: Hendrikus O, geb 1790 HRL, Jan O, geb 1788 HRL, Fetje O, geb 1784 HRL, Mintje Adrianus O, geb 1790 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, huw 1825, ovl 1827, ovl 1848, ovl 1853; eigenaar van wijk D-083; gebruiker Wouter Scheltes wed. ; medegebruiker Pieter Gerbens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-163, schilder, 1814. (GAH204); A.O. ende Maayke Eeltjes, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom onder productie van genoegzaam bewijs, 20 apr 1805; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Douwe Arjen Oostendorp, geb 7 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kind: Rinske Arjens Oostendorp, geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder is: R. Douwes; kind: Fetje Arjens Oostendorp, geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, moeder is: Rikje Douwes; kinderen: Mintje Arjens Oostendorp en Hendrikus Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: debora Arjens Oostendorp, geb 19 jun 1795, ged 19 jul 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Richtje D. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:5:0 ter Saeke verf en Dagloonen, 13 jan 1807, quit. no. 11 (GAH1139); id. f. 5:0:0 gewerkt aen de Eereboog, 31 dec 1808, quit. no. 92 (GAH1140)
debora Arjens Oostendorp geb 19 jun 1795, ged 14 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Richtje Douwes
Douwe Arjens Oostendorp geb 7 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Fetje Arjens Oostendorp geb 1784 HRL, huwt met Sijbout Hendriks Pekelaar op 23 aug 1818 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1818, wonende te HRL. 1845, dv Adrianus O, en Rikje Douwes; BS huw 1818, ovl 1845; geb 27 okt 1783, ged 18 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Hendrik Oostendorp geb 1790 HRL, ovl 18 jan 1848 HRL, ongehuwd, huisschilder, zv Adrianus O, en Riekje Douwes; BS ovl 1848; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk E-105; VT1839; en Mintje Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Jan Arjens Oostendorp geb 1788 HRL, ovl 6 mrt 1827 Hoorn, huwt met Geertje Piers de Bruin op 26 jul 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1818, verwer, zv Adrianus O, en Grietje Douwes; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1827
Mintje Adrianus Oostendorp geb 1790 HRL, huwt met Arjen Poulus Boekhout op 26 mei 1825 HRL, huw afk. 1 en 8 mei 1825 HRL. en Bolsward, naaister, dv Adrianus O, en Rikje Douwes; BS huw 1825; en Hendrikus Arjens Oostendorp, tweelingen, geb 30 dec 1789, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Reinskje Oostendorp oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839; geb 14 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Arjen Oostendorp en Rikje Douwes
Tettje Oostendorp oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-184; VT1839
A Oosterbaan ovl 28 okt 1790 HRL, oud 30 jaar
Ahasuerus Oosterbaan AHASUERUS in 1788-1790, SWERUS in 1814, ovl voor 1815; huwt met Baudewiena Jacobs Hibma, kind; Jacob(us) O, geb 1790 HRL; BS ovl 1832, ovl 1862; A.O. en Bouwdewina Hibma, beidevan HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Ahasuerus Oosterbaan, geb 11 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; geboortig van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake twee jaaren verdiende loon van Marten Feykes als backersknegt bij A.O., 20 jul 1790. (GAH1122); Ahasuerus O. en Bauwdewina Hibma, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct:Hanekuik onder Productie van behoorlijke Procuratie, 9 may 1788; ondertrouw HRL
Allard Oosterbaan geb 1793 ... , huw.get. bij J.F. Lonneman en G. Oosterbaan, commissaris vd uit- en ingaande rechten en accijnzen te St. Annaparochie broeder bruid. zv Evert O, en Pietje Jacobs Oosterbaan; BS geb en huw 1821
Allard Scheltinga Oosterbaan geb 18 nov 1800 HRL, ovl 6 mrt 1862 HRL, huwt met Geertje Poelman, (gk), op 20 mrt 1830 Harderwijk, apothecar, DG, ovl wijk E-036, zv Jacob Jacobs O, en Baukje Leenderts Stelwagen; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, apothecar, wijk E-036; VT1839; A.S.O. eigenaar van perceel nr. 1128 te HRL, apothecar, woonplaats HRL, legger nr. 503, huis en erf, 278 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 90)
Antje Oosterbaan heeft een broer Jacob en een zuster Pietje Oosterbaan; Stadsrentmeester bet f. 15:0:0 voor 1 jaar lijfrente van f. 500:0:0 1e tontine, no. 3, 1e classe, 3%, 1 May 1773. (GAH1060); id. f. 15:3:8, May 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060)
Arjen Everts Oosterbaan geb te HRL 22 mrt 1631, lijnslager te HRL op de ''Oosterstadsvesten'' yn ''e mande met zijn broers Jan en Claes, (niet verder vermeld), overl. te HRL 19 nov 1683, gehuwd voor het Gerecht te HRL 1 aug 1660, met Taetske Hoytes; hadden een dochter Ymck Arjens Oosterbaan, huwt met Ulbe Ruyrdr Gerlsma; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; OOSTERBAAN, AUCKJEN EVERTS
Botje Piers Oosterbaan geb 1808 Gorredijk, ovl 9 mrt 1859 HRL, huwt met Rintje de Boer, (gk), op 25 aug 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, naaister in 1851, schoolhouderes in 1851-1860, N.H., moeder verklaart dat de geslnm na de doping is aangenomen, hetgeen de oorzaak is dat zij niet in de doopakte voorkomt, dv Pier Freerks O, en Popkje Jans Veeneman; BS huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-115, wijk H-218; oud 30 jaar, geb Gorredijk en wonende te HRL. 1839, wijk H-226; VT1839
Elisabeth Everts Oosterbaan geb 9 okt 1637 HRL, ovl 9 feb 1701 HRL, 1e huwt met Freerk Jacobs Hingst 2e huwt met Heere Andries, meester zeilmaker, op 7 feb 1674 HRL, dv Evert Arjens O. en Styntie Sickes
Evert Arjens Oosterbaan geb 27 aug 1608 HRL, ovl 7 sep 1647 ... , huwt met Styntie Sickes op 30 mei 1630 HRL, zv Arjen Claassen en Geertie Everts; geb HRL op 27 aug 1608, lijnslager op het Noorderbolwerk te HRL, overl. aldaar 7 sep 1647, gehuwd HRL op 30 mei 1630 met Stijntie Sickes, hebben een zoon Arjen Everts Oosterbaan, geb 22 mrt 1631, zie aldaar; E.A. is een zv Arjen Clases en Geertie Everts; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; OOSTERBAAN, EVERT HEERES
Evert Heeres Oosterbaan geb 1709 ... , ovl 1762 ... , huwt met Grietje Simons Stinstra in 1733, kind: Heere Everts O, geb 1736 ... , zv Heere Wybrants en Auck-jen Everts Oosterbaan; DG-Oosterbaan, schema V
Evert Jansen Oosterbaan ovl 1710 ... , 1e huwt met Antje Simons Stijl, 2e huwt met Jinke Seerps, kind: Auckjen Everts O, geb 1786 ... , zv Jan Everts O, en Aukje Wouters; DG-Oosterbaan, schema IV
Evert Claases Oosterbaan geb aug 1663 HRL, ovl 15 feb 1727 HRL, 1e huwt met Grietie Rinses Roorda, 2e huwt met Neeltie Minses Bakker in 1700, kind: Claas Everts O, geb 1701 HRL en huwt met met Pietje Jacobs Roorda, (zie aldaar), zv Claas Everts en Fokje/Foekje Gosses; DG-Oosterbaan, schema IV; huwt met Grietie Rinses Roorda op 15 dec 1688 HRL voor het Gerecht; (gen. Jierb. 1984); Britsum, Floreencohier 1700: E.C.O. nom. ux., eigenaar van plaats (30) te Britsum, gebruiker is Sierck Roelofs, ferskaat: een sathe lands onder Stiens gelegen, grootte niet vermeld, floreen: f. 1:0:0; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Stiens, Floreencohier 1700: E.C.O. nom. ux., eigenaar van plaats nr. (70) te Stiens, grootte 72 pm, floreen f. 33:21:0, gebruiker Sierck Roelofs, ferskaat: een sathe lands, de Gemeene rijdwegh Z en W; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Stiens, Floreencohier 1700: E.C.O. eigenaar van plaats nr. (74) te Stiens, grootte 47 pm, floreen f. 19:21:0, gebruiker Roelof Sierds, ferskaat: een sathe lands; (bron: Kad. Atlas Leeuw''dl 1700); Berlikum, Floreencohier 1700: E.C.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (8), grootte 3 p. m., floreen f. 1:7:0, gebruiker is Schelte Jarigs, ferskaat: de Laan N. ; (bron: Kad. Atlas Menald''dl, 1700); Wommels, Floreencohier 1700: E.C.O., eigenaar van plaats nr. (30), grootte 86 p. m., floreen f. 21:7:0, gebruiker Oeds Hessels, ferskaat: de kerkelanden O. ; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1700); Schraard, Floreencohier: E.C. eigenaar van plaats nr. (5), grootte 80 p. m., floreen f. 33:7:0, gebruiker Bauke Pyters, ferskaat: een zate; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Zuid. 1700); Burgwerd, Floreencohier 1700: E.C.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (57), grootte 7, 5 p. m., floreen f. 2:21:0, Oeds Hessels tot Wommels gebruiker, ferskaat: de gasthuislanden Z. ; (bron: Kad. Atlas Wons dl. Noord)
Evert Clases Oosterbaan geb 1741 ... , ovl 1774 ... , huwt met Jetske Steensma, kinderen: IJebeltje O, geb 13 feb 1772 HRL, Klaas Everts), geb 1767 HRL, koopman in 1755, zv Claas Everts O, en Pijtje Jacobs Roorda; DG-Oosterbaan, schema IV, BS ovl 1822, BS Franeker ovl 1826
Evert Claases Oosterbaan geb 29 may 1798, ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL, gelijk met zijn zuster Jetske Claases Oosterbaan, zv Claas Oosterbaan en Petronella Nauta
Evert Klases Oosterbaan geb 1801 HRL, huwt met Tietje Taekeles Andringa op 13 nov 1825 Franeker, bakker, wonende te Franeker, zv Klaas O, en Petronella Nauta; BS Franeker huw 1825
Folkert Oosterbaan geb 1801 HRL, ovl 3 dec 1826 HRL, huwt met Geiske Jans Burggraaf op 23 nov 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 nov HRL. en 9 en 16 nov 1823 Gaasterland, wonende te Bakhuizen, verwer en glazemaker, zv Jacob O, en Baukje Stelwagen; BS huw 1823, ovl 1826
Geertje Everts Oosterbaan ovl 10 dec 1790 HRL, oud 78 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel; 15, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Geertruida Oosterbaan geb 14 mei 1789 Leeuwarden, ovl 12 sep 1865 Franeker, 1e huwt met Jan Adam Visser Bender op 8 aug 1811 Leeuwarden, gescheiden 15 mei 1820 HRL; 2e huwt met Jan Folkerts Lonneman op 30 mrt 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821, 3e huwt met Jan IJzenbeek op 28 apr 1831 HRL, A 25 jun 1855 Wijnaldum, A 1 jun 1862 Roptazijl, wonende te Franeker 1865, dv Evert O, en Pietje Oosterbaan; BS huw 1820, huw 1821, huw 1831, BS Franeker ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk D-016; oud 50 jaar, geb HRL. (!), en wonende te HRL. 1839, wijk D-013; VT1839
Grietje Ahasuerus Oosterbaan geb 11 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Ahasuerus Oosterbaan en Boudewina Hibma
Heere Everts Oosterbaan geb 1736 ... , ovl 1807 ... , huwt met Aagje Douwes Hanekuyk, professor en doctor, ontvangt interesse 1804-1811, zv Evert Heeres O, en van Grietje Simons Stinstra; BS ovl 1813; , DG-Oosterbaan, schema VI; erven H.O. eigenaar van wijk C-166, ledig, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, huisno. 149, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); predikant, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 260:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven H.O. eigenaresse van perceel nr. 543 te HRL, legger nr. 506, huisje, 95 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Hero Everhard Oosterbaan geb 20 jul 1786 HRL, inschrijfnummer 569, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Jacobus Oosterbaan geb 1790 HRL, ovl 3 aug 1862 HRL, huwt met Petronella Leurs, N.H., huw.get. bij J. Bruggen en R.P. de Boer, banketbakker, 1816, ovl wijk G-173, werkman in 1851, N.H., zv Ahasverus O, en Boudina Hibma; BS huw 1816, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-039, supp wijk G-402; eigenaar en gebruiker van wijk D-029, koekebakker, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk F-174; VT1839; Jakob Ahasverus Oosterbaan, geb 9 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; J.O. eigenaar van perceel nr. 1046 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 504, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Jacobus Oosterbaan geb 1796 ... , huw.get. bij J.F. Lonneman en G. Oosterbaan, leraar bij de DG-gemeente te Woudsend, broeder bruid. zv Evert O, en Pietje Jacobs Oosterbaan; BS huw 1821
Jacob Jacobs Oosterbaan geb 17 jun 1766 HRL, ovl 1 mrt 1818 HRL, huwt met Baukje Leenderts Stelwagen, kinderen: Leendert, geb 1798 HRL, Folkert O, geb 1801 HRL; Allard Scheltinga O, geb 18 nov 1800 HRL, huw.get. bij J.S. de Groot en M.B. Wagenaar, 1815, id. bij P.S. de Groot en M. Ruitinga, commissaris van het Amsterdammer Veer, collecteur van het gemaal 1801-1811 zv Jacob Clasen O, en Geertje Folkerts Schellingwou; BS huw 1815, huw 1818, ovl 1826, ovl 1862, DG-Oosterbaan bl. 123 VI ee; broer van Antje en Pietje; Stadsrentmeester bet f. 15:0:0 voor 1 jaar lijfrente van f. 500:0:0 1e tontine, no. 4, 1e classe, 3%, 1 May 1773. (GAH1060); id. f. 15:3:8, May 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:7:8, may 1778. (GAH1060); heeft een zeyljagt van 23 voet, belasting: f. 2:0:0, en een overdekt trekjagt van 25 voet, belasting: f. 6:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800, 1801; (GAH650); id. alleen een jagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 6:10:0; may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 198, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802. (GAH650); id. heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 360:7:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 360:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; eigenaar en gebruiker van wijk F-092, zonder beroep, 1814. (GAH204); houthandelaar 18e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos); sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45); Maanden den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: den Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x C.O., 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hmith x Ocke van der Stok, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 4de Quartier gecollecteerd was: f. 47:3:8, en in totaal f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): J.O., van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Bestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld, alsmede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1e, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Bestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, Staande in ''s Lands lijst, dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, Sikke Wijnalda f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat J.O. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands, en Stads Wegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs Verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: J.O. van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat J.O. zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Jacob Clasen Oosterbaan ovl 29 jan 1766 HRL, huwt met Geertje Folkerts Schellingwouw, kinderen: Pietje Jacobs O, geb 1761 HRL, Jacob Jacobs O, geb 17 jun 1766 te HRL; BS huw 1823, ovl 1846; ovl 7 feb 1766, 29 jaar, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jan Everts Oosterbaan geb 1632 ... , ovl 1682 ... , huwt met Aukje Wouters, kind: Evert Jansen O, geb ... ; DG-Oosterbaan, schema III
Janke Klases Oosterbaan geb 1770 Dokkum, ovl 20 aug 1826 HRL, huwt met Jacob de Bruin, haar man is stalknecht, dv Klaas Hilles O, en Aaltje Tijssen, vlgs ovlakte 5 kinderen; BS ovl 1826; 1829 overlijdens, ovl 1831, huw 1834; Wij Ondergetekenden Jacobus de Bruin en J.C.O. Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv Rienk Wybes en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Ik ondergetekende Anke Cornelis Piekema weduwe Rienk Wybes Valk woonagtig te Amsterdam verklaar bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen zoon Cornelis Rienks Valk varendsgezel woonagtig te HRL, om zich in het Huwelijk te begeeven met Hiltje Jacobus de Bruin zonder beroep, dogter van Jacobus de Bruin en J.C.O., meede ten gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Officier van den Burgerlijken Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Amsterdam den 20 jan 1817
Jetske Claases Oosterbaan ovl 7 nov 1806, 11 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; geb 29 aug 1795, ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL, gelijk met haar broer Evert Claases Oosterbaan, dv Claas Oosterbaan en Petronella Nauta
Jiskjen Oosterbaan ovl voor 1885, huwt met Haye Pieters Robijn; BS ovl 1884
Klaas Everts Oosterbaan geb 1767 HRL, ovl 6 jan 1826 Franeker, huwt met Petronella Nauta, wonende te te Franeker in 1826, wonende te HRL. 1811 en doet overlijdensaangifte van Johannes Jacobus Kempers, kind: Evert Klases O, geb 1801 HRL, zv Evert Klases O, en Jetske Steensma; BS geb 1811, BS Franeker huw 1825, ovl 1826; gebruiker van wijk E-128; medegebruiker Johannes de Graaf, kapper; eigenaar is T.S. Stephany erven, 1814. (GAH204); C.E.O. ende Petronella Michiels Nauta, beide van HRL, zijnde de aangave hier van gedaan door proc. E. Oosterbaan onder Productie van genoegzame bewijzen, met een gebod in de week, 2 apr 1790; ondertrouw HRL; K.E.O. en Petronella Michiels Nauta, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 apr 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kinderen: Jetske Claases Oosterbaan, geb 29 aug 1795, en Evert Claases Oosterbaan, geb 29 may 1798, beiden ged 24 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 1e quartier, huisno. 105, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 42:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 voor geleverd zout, 31 dec 1805, quit. no. 26 (GAH1138); Groningen den 2 den jul 1799. Het vijfde Jaar der Bataafsche vrijheid. de Collonel der Bataafsche Gewapende Burgermacht in het departement van de Eems C:C:Emmerij. Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelost wordende om ten spoedigsten aan het Uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t Uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voor de gewapende Burgermacht zonder vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort woonagtig. Heil en Broederschap; Verzoeke het antwoord ten spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur Salverda te Leeuwarden; Waar over gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers Doctr Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O., Doctr Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. Zijnde het Antwoord van deezen inhoud; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij. Mede Burger! Ter voldoeninge aan uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan uw op, de Burger Dr. Henricus Westra, Marcelus Tamboezer, jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O., Dr. Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. harlingen den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, C.O. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Doctor Henricus Westra en jacobus Germans buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaald versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de medecina Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 Julj 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben we defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:O: naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve, ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met de appointement, dat zoo een benoemde zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen daar wat vriendelijke Tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijke werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Dispositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Corformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, C.O., Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, C.O., Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken aan zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medinicae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 12 aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie, die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en Snademiddags te beginnen te twee uuren te weeten op Donderdag 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag 2 Aug S''voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. En zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts op verzoek van de Burgers Doeke Siersma en C.O., de eerstgemelde als Capt en de laatstgenoemde als Luitnt, van de Brevets noopens hunne aanstellinge te mogen erlangen, goedgevonden, daarover navolgende missive af te zenden aan de Commissie tot de Administratie der Financien in ''t voormaalig Gewest Friesland: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Burgers. Daar het oppertoeverzicht, over de gewapende Burgermacht, in dit voormaalig Gewest, aan UWL:is opgedraagen, vermenen wij ons aan UWL:te moeten adresseren, ter obtineringe den noodige Brevets, voor de Burgers Doeke Siersma en C.O., Welke eerstgemelde in ''t laatst van de maand nov 1798, is aangesteld tot Capt in Plaatze van den Capt H:Westra Welke tot Majoor bevordert is, en de laatstgenoemde C.O., tot Luitenant, in Plaatze van den tot Capt bevorderden Luitnt D:Siersma, Wij solliciteren Zeer reverentelijk UWL:Intercessie, dat aan gedagte Burgers Spoedig hunne Brevets mogen worden toegevoegd Waarmede ons een sensibel genoegen zal geschieden. Heil en Broederschap, HRL 5 aug 1799, 5de J:D:B:V., P. Wellinga en IJ. Feddema (GAH45); Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Alzoo Wij hebben goedgevonden om aan Jan Luitjes voerende het Smakschip de Jonge Jacob genaamd, beladen met Stokvisch en Traan, en liggende thans met Zijn Schip in de haven van Ulieder Stad, te accorderen uit die haaven, naar Holland te mogen Vertrekken, gelijk mede aan Hijlke Hanekuik en K:E:O. om hun Schip het Welk met Sout is beladen uit gemelde haven, naar de Kust van het voorm:Gelderland of Amersfoort afte Zenden, geven Wij Ulieden daar van bij deezen Kennis, als meede dat Wij aan Ulieden overlaaten om daaromtrent Zodanig Praecantien te neemen, als Gijl:Zullen nodig oordeelen, Leeuwarden den 6de sep 1799, 5de Jaar der Bat:vrijheid. (GAH45); Maanden den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: den Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 4 deeZer, Exact te Voldoen, de navolgende Burgers en IngeZetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZen Collecte te Willen Chargeren als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x C.O., 2de Quartier: H. van Schonenburg x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5de Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hmith x Ocke van der Stik, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat in het 1 ste Quartier gecollecteerd was: f. 75:0:0, en in totaal f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45); Dingsdag den 24 apr 1798. de Raad der Gemeente hunne ordinaris Vergadering houdende, wierde Wijders geprocedeert tot het benoemen van een Weesvoogd en Voogdesse, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Tjepke Gratama en Voogdesse Klaaske Vettevogel- en zijn daar toe gekoosen Tjerk van Benthem als voogd, en Sijtske Jelgersma Huisvrouw van Jacob Beetzel als voogdesse, -voorts wierden in plaats van de afgaande voogden der Stads algemeene Armen Tijs Gijses Kussendraager, en C.O., tot voogden benoemd de Burgers Wijger Harmens en IJede de Ruiter, en wierde verder beslooten de zoo afgaande als nieuw aangestelde voogden op Morgen avond op het Huis der Gemeente te versoeken, ten einde om de eerstgemelde voor haare goede gedane diensten te bedanken en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); Maandag den 19 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Verscheen ter Vergadering van den raad, de Advocaat H:Westra, gekoosen Majoor bij de Gewapende Burgermacht alhier, exhiberende navolgende Memorie; Aan den Raad der Gemeente te harlingen. Medeburgers ! Volgens aan mij getoonde Stemlijsten, zijn bij de 3de Comp: Fuseliers, in plaast van de ondergetekende, tot Capitain benoemd de Luitenant bij de zelve Comp:Doeke Siersma; en in desselfs plaatze voor 1 ste Luitenant de Sergeant C.O., voor welke beide ieder in hunne qlt:de Brevetten verzoeke te doen bezorgen, en van de laatste de Verklaaringe afte vorderen. Daar Artl:9 van Capitel B van het Huishoudelijk Reglement, van de Gewapende Burgermacht dezer Stad; eene dubbelzinnige explicatie Schijnt te dulden; zo neeme vrijheid van Ulieden te verzoeken de wezendlijke zin, en meening der navolgende woorden, van genoemde Art:9 alwaar gezegd word: In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is; zullen de officiers van het Piquet de vrijheid hebben, de Wagt te visiteeren, na hunne goedvinden etc. of deeze woorden na hun goedvinden moeten betekenen dat het geheel vrij staat aan de officiers van het Piquet al of niet te visiteeren, dan of het te kennen geeft, (zo als de ondergetekende Vermeend) Zo dikwijls en op welke tijden; geduurende bezette Wagt, en de tijd van het Piquet ZijL. officiers het goedvinden en hier van per Extract Reslutie de ondergetekende te informeeren. HRL den 19 Nov. 1798; Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden aan het eerste verzoek, relatijv de Brevetten daadelijk te defereeren en ten opzigte van het tweede poinct geciteerde Ixde Articul van het III Capittel, van het Huishoudelijk Reglement, voor de Gewapende Burgermagt, deezer Steede aldus te Altezeeren en Interpetreeren ?In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is, zullen de officiers van het Piquet, geduurende den tijd der bezette Wagt, en van het Piquet gehouden zijn de Wagt te moeten Visiteeren op Zodanige tijden en zoo menigmaal egter als zij noodig zullen oordeelen? blijvende voor het overige, gedagte Articul; in zijn geheel; En zal Extract deezes, aan de Majoor der Gewapende Burgermacht werden gesuppediteert, om hetzelve aan de belanghebbende te Communiceeren. Aldus gearresteert eerst en gedecreteert op dato ut supra. (GAH44)
Claas Everts Oosterbaan geb 1701 ... , ovl 1762 ... , huwt met Pijtje Jacobs Roorda in 1725, kind: Evert Clases O, geb 1741 ... , zv Evert Claases O, en Neeltie Min-ses Bakker; DG-Oosterbaan, schema V; Pietje Jacobs Roorda, doopsgezind ged HRL. 5 feb 1730, aldaar ovl 7 feb 1748, huwt met C.E.O. 3 nov 1725 HRL. voor het Gerecht; C.E.O. te HRL. geb 13 feb 1701, doopsgezind ged 5 feb 1730 en ovl HRL. 19 jul 1762, zv Evert Claeses Oosterbaan en Neeltje Minses; Claas is in 1736 en later diaken van de Menniste gemeente; hij was ook overman van het grootschippersgilde in 1735, zoutbrander in 1740 en was verder annex met de visserij bij Groenland en in Straat Davis; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984)
Klaas Hilles Oosterbaan ovl voor 1835, huwt met Aaltje Tijssen, kind: Janke Klases O, geb 1770 Dokkum; BS huw 1834
Klaas Sjouwkes Oosterbaan geb 19 mrt 1809 HRL, ovl 28 dec 1838 HRL, huwt met Kunira Hopman, wonende te in de Waschbleek 1838 en werkman, zv Sjouwke Freerks O, en Neeltje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1838
Klaaske Johannes Oosterbaan zie: Klaske Johannes; ovl 11 jan 1822 Franeker, huwt met Douwe Boorsma; BS Franeker huw 1824
Leendert Oosterbaan geb 1798 HRL, ovl 7 feb 1849 in het derde gesticht te Veenhuizen zv Jacob O, en Baukje Stelwagen; BS ovl 1849
Pier Freerks Oosterbaan ovl 16 jan 1831 Gorredijk, huwt met Popkje Jans Veeneman, kind: Botje, geb 1808 Gorredijk, koornmeter te Gorredijk in 1836; BS huw 1836, ovl 1859
Pyter Reyns Oosterbaan ende Antie Hanses, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de secretaris M. van Idsinga, 23 Apr 1746
Pieter Oosterbaan Pieter Huidekoper in qualt. voor P.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 80:0:0 (GAH650)
Pietje Jacobs Oosterbaan een een zuster Antje en een broer Jacob; geb 29 jul 1761 HRL, ovl 8 okt 1846 HRL, huwt met Evert Heeres Oosterbaan, ontvangt interesse 1801-1811, dv Jacob Clasen O, en Geertje Folkerts Schellingwouw; BS ovl 1846; DG-Oosterbaan schema VI, regattdv1826-93; Stadsrentmeester bet f. 17:10:0 voor 1 jaar lijfrente van f. 500:0:0 1e tontine, 2e classe, no. 14, tegen 3 1/2%, 1 May 1773. (GAH1060); id. f. 17:13:8, may 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 18:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 18:7:8, may 1778. (GAH1060); oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-011; VT1839; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 80:0:0 (GAH650)
Sijke Sjoukes Oosterbaan zie ook: Zeyke Sjoukes; geb 1799 HRL, huwt met Pieter IJdes Bakker op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1827 HRL en Wonseradeel, dienstmeid. dv Sjouke Freerks O, en Neeltje Klases; BS huw 1827
Sjouwke Freerks Oosterbaan zie ook: Sjouke Freerks; ovl 4 hooimaand 1809 HRL, huwt met Neeltje Klases op 29 mei 1796 HRL, komt van HRL, kinderen: Klaas Sjouwkes, geb 19 mrt 1809 HRL, Trijntje, geb 20 aug 1806 HRL, Sijke Sjoukes O, geb 1799 HRL, Tjietske Sjoukes(O), geb 22 feb 1803 HRL, Janke Sjoukes (O), geb 17 jul 1800 HRL, in leven: adsistent en echtelieden te HRL, gerechtsdienaar van 1803 -1809; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1806, 1809, BS ovl 1821, huw 1827, ovl 1838
Trijntje Freerks Oosterbaan huwt met Andries Krayer; BS ovl 1856
Trijntje Sjoukes Oosterbaan geb 20 aug 1806 HRL, ged 16 sep 1806 HRL, N.H., huwt met Willem Frederik Groever op 9 okt 1834 HRL, naaister, dv Sjouke Freerks en Neeltje Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834
Yebeltje Everts Oosterbaan geb 13 feb 1772 HRL, ovl 20 feb 1822 HRL, huwt met Coenraad Willems Bakker op 31 mei 1795 HRL, laatste afk. 31 mei 1795, dv Evert O, en Jetske Steensma; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1822; sterfhuis wijk E-218/S. Stijlstraat 4, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Coenraad W. Bakker en IJ.E.O., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door dr. E. Oosterbaan, onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 23 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Willem Coenraads Bakker, geb 31 dec 1795, ged 19 jan 1796 Grote Kerk HRL
Ymck Arjens Oosterbaan zij woonde in 1711 als weduwe te Makkum; hm Ulbe Ruyrdts Gerlsma op 4 nov 1683 te HRL, dv Arjen Everts Oosterbaan en Taetske Hoyter; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland
Hendrik Jans Oosterhagen geb 1784 Franeker, ovl voor 1841, 2e huwt met Aukje Durks Kuikenbrink op 12 sep 1813 Franeker, arbeider en wonende te Franeker, 1e huwelijk onbekend met wie, zv Jan Siedzes O, en Maaike Pieters; BS Franeker huw 1813, ovl 1840
Jan Siedzes Oosterhagen huwt met Maaike Pieters, wonende te Franeker, kind: Hendrik Jans O, geb 1784 Franeker; BS Franeker huw 1813
Cornelis Johannes Oosterhof geb 10 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes Cornelis Oosterhof en Janneke Cornelis de Ruiter
Foukje Johannes Oosterhof geb 1800 HRL, ovl 7 feb 1844 HRL, huwt met Marten Jelles Hidma op 19 nov 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 nov 1829, dienstmeid. dv Johannes Cornelis O, en Janneke Cornelis de Ruiter; BS huw 1829, ovl 1844, ovl 1857; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-092; VT1839
Johanna Johannes Oosterhof geb 1789 HRL, ovl 18 nov 1843 HRL, huwt met Hendrik Piet Schimmelpenning op 1 dec 1816 HRL, dienstmeid. huw.afk. 17 en 24 nov 1816, komt in verschillende stukken voor als Jochemke Oosterhof en Johanna Oosterhout, maar is beide fout!, dv Johannes Cornelis O, en Janneke Cornelis de Ruiter; BS huw 1816, huw 1838, ovl 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-208; VT1839 geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Johannes Oosterhof en Janneke Cornelis
Johannes Cornelis Oosterhof ovl 4 jan 1809 HRL, huwt met Janneke Cornelis de Ruiter, kinderen: Johanna O, geb 1789 HRL, Froukje Johannes O, geb 1800 HRL, Rinske Johannes O, geb 1795 HRL; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1843, ovl 1844; J. Oosterhooff, soldaat onder de comp. van capt. Evers, ende Janke de Ruiter, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Paulus van der Meulen, goede bekende, 21 jun 1788; ondertrouw HRL; kind: Johanna Johannes Oosterhof, geb 5 feb 1789, ged 22 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Johannes Oosterhof, geb 10 aug 1791, ged 28 aug 1791 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Johannes Oosterhof, geb 17 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Sake Johannes Oosterhout, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL; J.C.O. en Martje Lieuwes Verdenus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Pieters, deszelfs neef, 19may18 04; ondertrouw HRL; J.O., soldaat in de compagnie van Capitein Evers en Janke de Ruiter, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Oentje Thomas Oosterhof geb 1789 Leeuwarden onder Oude Galile?n, ovl 30 mei 1849 HRL, huwt met Rinze Oepkes Zijlstra op 15 dec 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1822, arbeidster, winkelierse te HRL. in 1834, doet overlijdensaangifte van Feikje Andries in 1811, heeft een onwettige dochter Neeltje Rienks, geb 1815 HRL, dv Thomas Hayes O, en Neeltje Everts; BS ovl 1811; 1822 hu, huw 1834, ovl 1849; oud 54 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-197; VT1839
Rinske Johannes Oosterhof geb 1795 HRL, ovl 2 apr 1833 Almenum, huwt met Jan Martens Boldewijn op 29 jun 1823 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1823, dienstmeid. dv Johannes Cornelis O, en Janke Cornelis de Ruiter; BS huw 1823, huw 1833; geb 17 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL, dv Johannes Kornelis Oosterhof en Janneke Kornelis de Ruiter
Sake Johannes Oosterhof zie bij: S.J. Oosterhout
Thomas Hayes Oosterhof ovl op de Oude Galile?n bij Leeuwarden in 1807, huwt met Neeltje Everts, kind: Oentje Thomas, geb 1783 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1849
Aafke Koops Oosterholt geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterholt en Geertje Teunis
Aaltje Jans Oosterhout geb 9 jul 1803 HRL, ged 26 jul 1803, N.H., huwt met Gerrit van Aalsburg op 28 aug 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1828, dienstmeid. dv Jan Johannes en Dieuwke Floris; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828
Akke Koops Oosterhout geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL, zv Koop Oosterhout en Geertje Teunis; geb 24 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterhout en Getje Teunis; dopen Grote Kerk HRL; geb 1781 HRL, ovl 21 mei 1836 HRL, huwt met Reinder Thomas Voorman op 6 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, dienstbaar, visvrouw in 1836, kind: Hendricus O, geb 21 dec 1811 HRL, de moeder zou niet met de vader van het kind gehuwd zijn (Cornelis Jansen); dv Koop O, en Getje/Geertje Teunis; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812, huw 1815, ovl 1836; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv Coop Oosterhout & Geertje Teunis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Reinds Thomas Voerman en A.K.O. dato 6 apr 1815 op Fol. 20 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Antje Oosterhout geb 1799 HRL, ovl 20 sep 1879 HRL, huwt met Sjoerd vd Schaaf, dv Jan O, en Dieuwke Floris; BS ovl 1879
Cornelus Jans Oosterhout geb 23 apr 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Jan Oosterhout en Magdalena Henrica Lemke
debora Jans Oosterhout geb 24 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Jan Oosterhout en Magdalena Henrika Lemke
Geertje Oosterhout geb 5 okt 1806 HRL, ged 4 nov 1806 HRL, N.H., dv Teunis O, en Catharina Geis; dopen Grote Kerk HRL 1806
Georg Willems Oosterhout geb 9 okt 1805 HRL, ged 20 okt 1805 HRL, zv Teunis O, en Catharina Willems Geis; dopen Grote Kerk HRL 1805
Georgius Lemke Oosterhout geb 28 jan 1792, ged 26 feb 1792 Grote Kerk HRL, zv Jan Oosterhout en Magdalena Henrika Lemke
Gertje Oosterhout geb 12 sep 1804 HRL, ged 30 sep 1804 HRL, N.H., dv Teunis O, en Catharina Willems Geis; dopen Grote Kerk HRL 1804
Hanso Jans Oosterhout geb 25 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Oosterhout en Janke Heslinga
Hendricus Ferdinand Oosterhout geb 21 dec 1811 HRL, ovl 18 jun 1812 HRL; wijk B-145, zv Akke Koop O; BS geb 1811, ovl 1812
Jan Hansen Oosterhout afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens de secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, J.O., T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Conradi. (GAH1121); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, J.O., S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, J
Jan Koops Oosterhout geb 24 apr 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Koop Oosterhout en Geertje Teunis
Jantje Jans Oosterhout huwt met Michiel Jacobs, verkoopt 1/3 part van een huis, tuin en bakkerij 1802
Coop Oosterhout huwt met Getje/Geertje Teunis, kind: Akke Koops O, geb 1781 HRL; BS huw 1815, ovl 1836; geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. J. Tamboeser, op ma. 15 nov 1784. (burgerboek); ovl 16 mrt 1789 HRL, oud 44 jaar; kind: Jan Koops Oosterhout, geb 24 apr 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Koops Oosterholt, geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 24 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL, moeder a; s: Getje T. ; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Teunis Coops Oosterholt, geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Geertje T. ; kind: Richtje Koops Oosterhout, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv C.O. & Geertje Teunis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Richtje Koops Oosterhout geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Koop Oosterhout en Geertje Teunis
Sake Johannes Oosterhout moet zijn: S.J. Oosterhof; zie aldaar; geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Johannes Cornelis Oosterhout en Janke Cornelis de Ruiter
Teunis Coops Oosterhout geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL, zv Coop Oosterholt en Geertje Teunis; huwt met Catharina Willems Geit op 17 jun 1804 HRL, wagenmaker in 1808 kinderen: Geertje, geb 5 okt 1806 HRL, Georg Willem O, geb 8okt18 05 HRL, Gertje O, geb 12 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1806; T.O. ende Catharina Willems Geys, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Georg Geys, deszelfs vader, 2 jun 1804; ondertrouw HRL; Johan Andries Geys van Franeker, en Tjamkje Simons de Graaf van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.O., goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Trijntje Oosterhout geb 1728 ... , ovl 4 mei 1811 HRL; in het huis van Michiel Jacobs op de Zoutsloot; BS ovl 1811
Johanna Oosterveen huwt met Lambertus Winters; dopen Grote Kerk HRL 1806
Luitje Everts Oosterveld ovl voor 1841, huwt met Gerardus Baukes Komst; BS huw 1840
Melcher Oostervelt Mr. in 1584. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Elizabeth Oosterwerf E.O. eigenaresse van perceel nr. 797 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 507, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41)
Liskje Oosterwerf geb 1777 Sneek, ovl 8 feb 1831 HRL, ongehuwd, dv Simke Ages O, en Tjietske Simons Gaastra; BS ovl 1831
Oeke Oosterwerf geb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839
Simke Ages Oosterwerf huwt met Tjietske Simons Gaastra, kind: Liskje O, geb 1777 Snee; BS huw 1831
Tjietske Simkes Oosterwerf huwt met Cornelis Roelofs van Dijk op 15 nov 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1811; Cornelis R. van Dijk en T.S.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs 31 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Jetske Cornelis van Dijk, geb 6 mrt 1811, ged 24 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Trijntje Gabes Oosterwerf zie ook: Trijntje Gabes; geb 1763 Grouw, ovl 27 mrt 1837 HRL, huwt met Harent Pieters vd Sluis, wonende te HRL 1823; BS huw 1823, ovl 1837, ovl 1871
Beernt Oostmeyer huwt met Antje Lodewijks Groen, kind: Beerntje, geb 10 mrt 1807 HRL, (B.O. als opgegeven vdr); dopen Grote Kerk HRL 1807
Beerntje Oostmeyer geb 10 mrt 1807 HRL, ged 10 mrt 1807 HRL, N.H., dv Beernt O, en Antje Lodewijks Groen; dopen Grote Kerk HRL 1807
Attje Taekles Oostra ovl voor 1862, huwt met Tjalling Abrahams Hofman; BS ovl 1861
Folkert Ypes Oostra geb 1763 Dokkum, ovl 10 dec 1842 HRL, huwt met Marijke Jacobus Folkerda koperslager en wonende te Dokkum 1829, kind: Sijtske O, geb 12 nov 1809 Dokkum, zv IJpe Folkerts en Helena ... ; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1875
Geertje Gerrits Oostra huwt met IJpe Dirks Hollander, wonende te Bolsward; BS huw 1828
Hartog Jacobs Oostra H.J.O., koopman te Leeuwarden, is verzogt een verklaring af te leggen ten behoeve van Naatje Abrahams Neeteboom, die, dienstmaagd te Leeuwarden, dogter van Abraham Joseph Neteboom en Mietje Jacobs, in de maand dec zeventien hondert agt en tagtig te Amsterdam geb is, kunnende geen Akte van geboorte produceren, omdat destijds van de geboorte van Joodsche meisjes in de publieke Registers geen aantekening gehouden wierd. Voorts verklaarde de Comparant geen bloedverwant van dezelve te zijn. Leeuwarden den zesden feb agttien hondert en zestien; H.J.O.J. verklaart ten behoeve van het huwelijk van Naatje Abrahams Neteboom, dat zij geen bloedverwanten in de opgaande linie in leven heeft, dat gemelde haar vader in de maand jun agttien hondert en elf en haar moeder in de maand jul agttien hondert en agt beide te Amsterdam gestorven zijn
Sytske Folkerts Oostra geb 12 nov 1809 Dokkum, ovl 15 jun 1875 HRL, 1e huwt met Frans M?ller op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, wonende te HRL, 2e huwt met Jan Zwier Daalwijk, (gk), op 21 jan 1844 HRL, schoenmakerse, wonende te HRL, ook won HRL. 1842, dv Folkert IJpes O, en Marijke Jacobus Folkerda; BS huw 1829, ovl 1842, huw 1844, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155, wijk C-042; oud 31 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-055; VT1839
Jan Oostringa geb 1799 ... , ovl 22 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Siebrigje Sybrens Oostringa geb 1760 Vrouwenparochie, ovl 22 jan 1830 HRL, huwt met Tjerk Gerbens Plat; BS ovl 1830; 1834 overlijdens
Jetske Oostveen Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedigheit te kennen J.O., huisvrouw van de Burgerhopman Tjeerd Claasen Poort, binnen deese Stadt, dat de wed. van wijlen Gerrit Waterhaalder, de Franequerpoort alhier ter steede c:waar van de supplnte orignle: poortierse is:als substituische heeft waargenomen en bedient, deeser weerelt is koomen te overlijden; en de supplnte tot het waarneemen van die functie als substituit bij provisie hadde aangestelt tot het waarneemen van gemelde poort de persoon van Bouwe Claasen, Timmerman woonende meede binnen HRL, daar toe bequaam soo de supplnte vermeent, Edog sulx van geen effect zijnde voor en aleer UEd:Achtb:daar toe consent hebben verleent. Alwaaromme de supplnte seer ootmoedig versoekt UEd:Achtb gelieven de persoon van Bouwe Clases ten Requeste gemelt als subst:poortier aan te stellen in plaats van de overledene wed. van wijlen Gerrit Waterhaalder, op Lasten en pligten daar toe staande, quo facto etc:(was vertekent), Req. tus J. Tuininga, 1739. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Bouwe Clases tot subst. poortier van de Franequerpoort, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende den Eedt in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads. Actum den 27 apr 1739 (:was vertek:), D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Bouwe Clases heeft den Eedt van getrouwigheit als subst:poortier gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 27n apr 1739. In kennisse van mij secrts. (:get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Harmen Geerts Oostvries huwt met Pietje Hanenburg, timmermansknegt te HRL 1829; BS ovl 1829
Jurre Geerts Oostvries ovl voor 1827, huwt met Jeltje Coenraads IJsbrandi, zat indertijd in detentie te Leeuwarden; BS Franeker huw 1826
Alida Simons van Ootgeen huwt met Pieter van Nuiland, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 apr 1764 in de Westerkerk
Catharina Joosten Ooy geb 1775 ... , huwt met Gerrit ter Heyde, getuige bij geboorte aangifte van Fedde Prins in 1811, doet overlijdensaangifte van Pieter Hollander in 1811; BS geb 1811, overlijdens; Gerardus Hendricus ter Heide van Marssum en C.J. van Ooy van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Joost P. Ooy, 14 jul 1804; ondertrouw HRL
Doetje Pieters Ooy geb 25 nov 1811 HRL, dv Pieter Joosten O, en Neeltje Gerrits (Hankes); bsha181ge
Joost Pieters Ooy Gerardus Hendricus ter Heide van Marssum en Catharina Joosten van Ooy van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader J.P.O., 14 jul 1804; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 6:0:0 (GAH650)
Lucas Pieters Ooy Hendrik Aukes en Riemke Haayes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P.O., goede bekende, 11 jan 1806; onder -tr. HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); Dingsdag den 7 aug 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, is Fokeltje ?. Huisvrouw van P.L.O. aangesteld, om de bezorging en beschikking te hebben over de Veertien daagsche Boelgoederen, in plaatze van Sijtske van Raayen, Zijnde wijders bepaald dat het 14daagsche Boelgoed Provisioneel nog zal Werden geholden aan ''t huis, dat Sijtske van Raayen bewoond heeft. (GAH44)
Lijsbeth Lucas Ooy van Almenum, huwt met IJsbrand Harmens Koster, van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1764
Pieter Joosten Ooy huwt met Neeltje Hankes, kind: Doetje O, geb 25 nov 1811 HRL, smidsknegt in 1811; BS geb 1811, ovl 1816; gebruiker van wijk D-118, smidsknegt; eigenaar is M. Betzon, 1814. (GAH204); . J. en Neeltje Gerrijts van HRL, zijnde de aangave geschied oner productie van genoegzaam bewijs, 12 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL
Pieter Lucas Ooyen Jacob Dirks ende Sieuke Douwes Prins, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd P.L.O., 27 Jul 1748
Jan Opkamp oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-150; VT1839
Jan Walles Oppedijk koopt huis met Walle Jans Oppedijk en Tjalling Jorritsma, allen te IJlst in 1798
Nies Durks Oppedijk ovl voor 1836 Wymbritseradeel, huwt met Otje Riemers, kind: IJtje Nieses O, geb ... ; BS huw 1835
Walle Jans Oppedijk koopt een huis met Jan Walles Oppedijk en Tjalling Jorritsma, allen te IJlst in 1798
Ytje Nieses Oppedijk ovl 3 aug 1820 IJlst, huwt met Freerk Boomsma, dv Nies Durks O, en Otje Riemers; BS ovl 1827; 1835 huwelijken
Willem van Oppen oud 43 jaar, geb Zierikzee en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk E-052; VT1839; W. v. O. nom. lib., eigenaar van perceel nr. 1160 te HRL, kargadoor en kommissionair, legger nr. 508, stal en wagenhuis, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); W. v. O. eigenaar van perceel nr. 1164 te HRL, kargadoor en kommissionair, woonplaats HRL, legger nr. 508, huis en erf, 340 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 210. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1821, bl. 46)
Berend Jans Oppenkamp huwt met Trijntje Harmens, kind: Jan Berends O, geb 1783/87 HRL; BS huw 1854
Catharina Oppenkamp geb 1810 HRL, ovl 3 nov 1855 HRL, huwt met Hendrik Hoogland, dv Jan Berends O, en Helena Petronella Keyzer; BS ovl 1855
Jan Berends Oppenkamp J.B.O. en Trijntje Berends, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Jan Berends Oppenkamp geb 1783/87 HRL, ovl 22 jan 1854 HRL, huwt met Helena Petronella Keyzer op 12 dec 1811 HRL, weversknegt, ondertrouw 27 Nov 1811, 1e afk. zondag 1 dec 1811 voo het Huis der Gemeente, 2e afk. 8 dec 1811, wever in 1854, kind: Catharina O, geb 1810 HRL, zv Berend Jans O, en Trijntje Harmens; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk D-157; gebruiker van wijk G-255, wewer; eigenaar is Jelle Boomsma, 1814. (GAH204); RCKS, HIJLKE
Meindert Orks ook vermeld als Meindert Urks; ged 28 jan 1746 Grote Kerk HRL, op Belijdenis des Geloofs, Egte man agter Haantje Brouwerij; van Franequer, huwt met Pietje Pieters, van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 5 November; M.O. van Franequer ende Pietje Pieters van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Pieter Wytses, 13 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Foppe Steevens ende Jask Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd M.O., sijnde van deselve een goed bekende, 8 Feb 1749
Gerbrand van Ornia wordt afgebeeld op een paneel, gemaakt in olieverf, van 102 x 88 cm, 1601. Burgemeester van Dokkum, die zich liet portretteren in het begin van de 17de eeuw. Van O. was tevens burgemeester van HRL. In de hal van het oude stadhuis hangt ook het portret van zijn vrouw Titia van Tritzum. (bron: geschiedenis van Dokkum, 2004, bl. 182)
Jeltje Orsma huwt met Ouwe Martens, wonende te Firdgum 1831; BS ovl 1831
Jose F Ortner oud 45 jaar, geb Brussel, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, rijksambtenaar wijk E-128; VT1839
Fenne Carels Oschner geb 19 feb 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Carel Wilhelm Oschner, sergeant in ''t 2e bataillon van de 4de halve Brigade en Maria Gerritsen
Carel Wilhelm Oschner sergeant in ''t 2e bataillon van de 4de halve Brigade, huwt met Maria Gerritsen, kind: Fenne Carels Oschner
Albert Osinga burgemeester 1763-1766; afsluiting weesboek: aldys gedaan, gerekend en besloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin op 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, B. Jelgersma, J.D. Toussaint, A.O., F. Acronius, Jan Wax, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, A. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); Leendert Teunis van Noordeinde in Noordhollant en Aafke Johannis, van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 dec 1770 en getrout sonder attestasie de 12 mrt 1771 met premissie van de Pr:A
Geertje Sybrens Osinga huwt met Laas Tjebbes Spannenburg; BS ovl 1859; ovl 6 jun 1791 HRL, oud 42 jaar; Laas Spannenburg en G.O., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 jan 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 7 dec 1775, ged 1 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrandt Laases Spannenburg, geb 9 feb 1778, ged 1 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Laases Spannenburg, geb 14 okt 1780, ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Laases Spannenburg, geb 3 okt 1782, ged 3 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Doedtje Laases Spannenburg, geb 29 dec 1788, ged 25 jan 1789 Grote Kerk HRL
Geeske Martens Osinga geb 1785 Sneek, ovl 2 jan 1848 HRL, huwt met Douwe Hendriks Balk, turfmeetster en wonende te HRL. 1844, dv Marten Tjerks O, en Riekje Jans Hikkema; BS huw 1844, ovl 1848; oud 54 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, turftanster, wijk G-260; VT1839
Hendrik Arjens Osinga ovl 23 aug 1808 Menaldum, huwt met Trijntje Aukes Tolsma, kind: IJmkje, geb 1797 onder Menaldum; BS huw 1821, ovl 1834
Hiske Osinga ovl voor 1819, huwt met Jacob Ruitinga; dopen Grote Kerk HRL 181, BS huw 1818; ovl 10 sep 1791 HRL, oud 36 jaar; Jakob Ruitinga en H.O., beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtbaaren Magistraat een gebod in de week gehad, zijnde geproclameert 7, 9 en 14 nov 1773, en vervolgens op dato dezes aan ''t huys van de bruid door het Gerecht getrouwdt; kind: IJda Ruitinga, geb 12 nov 1773, ged 30 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Jakobs Ruitinga, geb 21 jan 1781, ged 25 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Margaretha Jacobs Ruitinga, geb 29 dec 1784, ged 27 jan 1811 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Jacob Ruitinga en Hiske Osinga, op belijdenis des geloofs
Janneke Sybrands Osinga huwt met Anne Taekes Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 7-9 en getrout de 14 okt 1764; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1846; kind: Sijbrand Annes Stephani, geb 9 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Annes Stephani, ged 15 dec 1765 Westerkerk HRL; kind: Antie Annes Stefani, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Annes Stefani, ged 21 dec 1769 Westerkerk HRL; kind: Sijbren Annes Stephani, ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL
Marten Tjerks Osinga huwt met Riekje Jans Hikkema, kind; Geeske Martens O, geb 1785 Sneek; BS ovl 1848
Rinkje H Osinga oud 35 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk D-136; VT1839
Wybren Osinga ontvangt restitutie stuivergelden pacht stadswaag 1751
Ymkje Hendriks Osinga geb 1797 onder Menaldum, ovl 29 dec 1834 HRL, huwt met Jacob Bijlsma Thomaszoon op 12 apr 1821 HRL, huw.afk. 18 en 25 mrt 1821 HRL. en Leeuwarden, wonende te Leeuwarden, dv Hendrik Arjens O, en Trijntje Aukes Tolsma; BS huw 1821, ovl 1834, ovl 1839
Maria Margaretha Osseling geb 1799 prov, huwt met Wybrandis de Wit, A sep 1850 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk B-038; oud 39 jaar, (vnm: Magreta, geslnm: Osling), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-004; VT1839
Coenraad Oswald oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk C-060; VT1839; C.O. eigenaar van perceel nr. 609 te HRL, koperslager, woonplaats HRL, legger nr. 509, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Frans Hendriks Oswald geb 7 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje Tjallingii
Grietje Johannes Oswald geb 1779 HRL, ovl, huwt met Albert van Eeken op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839; Douwe Wytzes Vettevogel in qualt. voor G.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 77:0:0 (GAH650); Augustinus Makma (mogelijk: Mockema), in qualt. over G.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 31:8:0; wordt in hetzelfde boek ook vermeld als:Augustinus Mockema, met: f. 32:0:0 (GAH650)
Helena Maria Oswald geb 1755 ... , ovl 1 nov 1811 HRL, huwt met Jan Repko, wonende te op de Breedeplaats in 1811, dv Johan Coenraad O, en IJbeltje Reitses; BS ovl 1811, huw 1828, ovl 1852; Jan Freerks Repko en H.M.O., beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv Jan Freerks Repko en H.O. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Hendrik Oswald Hendricus Coenraads O., ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL, zv Coenraad Oswald en IJbeltie Reitses; ovl 2 aug 1810 HRL, huwt met Pietje Franses Tjallingii, kinderen: Johan Coenraad, geb 1787 HRL, IJbeltje Hendriks O, geb 1797 HRL; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1837, ovl 1855; gebruiker van wijk H-014; eigenaar is A.R. van Dalsen, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:14:6 voor geleverde sajet, quit. no. 7, 4 jan 1791. (GAH1123); H.O. en Pietje Tjallingii, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:4:0 ter zaake geleverde sajet, 14 aug 1792, quit. no. 13 (GAH1124); id. f. 48:1:0, 19 mei 1795, quit. no. 5 (GAH1127); id. f. 23:11:0 wegens geleverde swarte sajet, 13 jul 1793, quit. no. 3 (GAH1125); kind: Johan Coenraad Hendriks Oswald, geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Siebertje Hendriks Oswald, geb 3 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Frans Hendriks Oswald, geb 7 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Hendriks Oswald, geb 17 jul 1795, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL; Maandag 10 jun 1799: nog wierde H.O. benoemd en aangesteld tot Bierdraager of Stads Wijnwerker, op lasten Pligten Profijten en gehoorzaamheeden daar toe stande, en heeft ten dien einde den Eed van getrouwe Waarneeminge gepresteert in handen van den Burger Pettinga, als Praesis van den Raad (GAH45)
Johan Georg Oswald ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:19:0 wegens het repareren van ketels en kandelaars, kwit. no. 45, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:13:0 voor geleverd blikwerk en gedane reparaties, kwit. no. 31, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 4:7:0, ord. no. 45, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 9:9:0, quit. no. 22, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 7:11:0 voor geleverd blik, quit. no. 8, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 3:19:0, quit. no. 2, 15 dec 1789 (GAH1122); id. f. 6:8:0 terzaake ''t maaken en repareren van lampen, quit. no. 67, 2 dec 1788. (GAH1120); J.G.O. en Grietje Jans Speltje, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben op den 20 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; J.G.O. en Trijntje IJzenbeek, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 2 dec 1781 HRL
Johan Coenraad Oswald ovl voor 1829, huwt met IJbeltje Reitses, kind: Helena Maria, geb 1755 ... ; BS huw 1828; kind: Hendricus Coenraads Oswald, ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL; vader als Coenraad O.
Johan Coenraad Oswald geb 1787 HRL, ovl 10 mei 1855 HRL, huwt met Grietje Rinses de Vries op 18 nov 1821 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1821, koperslager in 1851, huw getuige bij G.N. vd Woude en R.K. van Velzen, koperslagersknecht, 1812 id bij A.T. Stoker en S. Fransen, 1812, zv Hendrik O, en Pietje Franses Tjallingii; BS huw 1812, huw 1821, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-065; geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Oswald en Pietje Tjallingi
Sybertje Hendriks Oswald ovl voor 1837, huwt met Pier Hoogstra; BS ovl 1836; geb 3 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Oswald en Pietje F. Tjallingii
Ybeltje Hendriks Oswald geb 1797 HRL, ovl 7 jun 1837 HRL, huwt met Theodorus Repko op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en 15 en 22 jun 1817 Bolsward, won Arum, dv Hendrikus O, en Pietje Tjallingii; BS huw 1817, ovl 1837, ovl 1852; geb 17 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Oswald en Pietje Tallingius
Yfke Otfes Antonij Lodewijks Scholier en IJ.O., beide van HRL, en laatst geproclameert 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwd
Anke Tjerks Otma huwt met Jurjen Minnes Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1799
Antje Otma geb 16 sep 1801 Workum, ovl 11 mrt 1876 HRL, huwt met Wiebren Nauta, N.H., Vst 30 mei 1854 uit Workum, dv Okke Nauta en Rinske Vriesema; BS ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk G-075, 188, wijk H-238
Barber Reins Otma geb 1795 Workum, ovl 19 jan 1828 HRL, huwt met Jan Hendriks de Groot, huwelijksafkondigingen 6 en 13 nov 1825, wonende te HRL, dienstmeid. man in meester blokmaker, dv Rein Tjerks O, en Pietje Taekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1833
Baukje Reins Otma geb 3 apr 1797 Workum, ovl 15 nov 1870 HRL, huwt met Jelte Gerbens Hilverda op 11 mei 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1825, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., werkster in 1835 en wonende te HRL, dv Rein Tjerks O, en Pietje Hobma; BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk A-076, bev.reg. HRL 1860 /80; oud 42 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk A-084; VT 1839
Elisabeth Reins Otma geb 26 feb 1801 Workum, ovl 3 mei 1873 HRL, huwt met Cornelis Pieters Leyen op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, wonende te HRL, N.H., dv Rein O, en Pietje Teekles Hobma; BS huw 1825, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-111; oud 38 jaar, (vnm: Bettie), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-093; VT1839
Okke Otma geb 1764 ... , huw.get. bij S.R. de Jager en G. van Straten, winkelier won. HRL; BS huw 1813; Maandag den 23 apr 1798; de Raad der Gemeente vergadert zijnde, wierde voorts aan den Agent van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republicq tot Regeling en zuivering der Grondvergaderingen in het voormalig gewest Friesland, ingezonden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, met bijvoeging van navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL. Aan den Agent tot Regeling en zuivering der grondvergaderingen in het voormalig Gewest Friesland. Burger ! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 19de deezer, koomen wij Uw hier nevens in te zenden eene Lijst van de Stemgerechtigde Burgers binnen deeze Stad, welken voor onzen Praesident of voorzitter de gerequireerde Verklaaring overeenkomstig Uwe aanschrijvinge, mondeling hebben afgelegd in in een daar toe aangelegd Boek met hunne naamstekeningen bekragtigd. Wij hebben bij dit werk alle mogelijke nauwkeurigheid (in zoo verre onze Menschelijke vooruitzigten toelaaten) in agt genoomen. Wij willen Uw hier bij doen reflecteeren, dat gij de naamen van Zommige Persoonen welke op de Lijst die wij van Uw ontfangen hebben geplaatst waaren, op de onze, welke wij Uw thans koomen toe te zenden niet zult aantreffen, de redenen hier voor Zijn deeze eenige weinige Persoonen waaren op Uwe Lijst twee maal geplaatst, onder dezelve benaamingen ook onder verschillende benaamingen, ook waaren eenige naamen niet duidelijk uitgedrukt hetwelk veroorzaakt heeft, dat wij eenigen niet hebben kunnen ontdekken. Wij hebben ook zodanigen aangetroffen, die vlakuit geweigerd hebben de vereischte Verklaaring te doen, welke dus van zelven vervielen. Dan zal Uw vervolgens op onze Lijst eene menigte Persoone ontmoeten, die tot de Gewapende Burgermacht behooren, waar agter wij derzelver qualiteiten hebben vermeld, om ze te doen onderkennen. deeze zijn overeenkomstig Uwe aanschrijvinge van den 19de deezer geplaatst en aangenoomen. den Burger Johannes Jonkman hebben wij geene Swaarigheid gemaakt van aan te neemen vermitz wij zijne nobele denkwijze kennen en voor zijn te regt geplaatst Patriottismo durven reponderen, het zelfde heeft plaats omtrent onzen Stads Majoor Jacob de Vries dien wij uit aanmerking, dat hij Stads Wapenen draagt, ook hebben aangenoomen, en dan nog eindelijk op Uwe Speciale Last, de beide Cherchers O.O. en S:Stellingwerff. (GAH44)
Rein Tjerks Otma ovl voor 1835, huwt met Pietje Teekeles Hobma, kinderen: Barber Reins O, geb 1795 Workum, Baukje Reins O, geb 1797 Workum, Elisabeth O, geb 26 feb 1801 Workum, Trijntje O, geb 1810 Workum, wonende te Workum in 1825 en was oud-kofschipper; BS huw 1825, ovl 1828, ovl 1834, ovl 1870, ovl 1873, ovl 1892
Trijntje Otma geb 1810 Workum, ovl 9 jan 1892 HRL, huwt met Ebele Drijfhout op 8mrt18 60 HRL, dv Rein O, en Pietje Teekeles Hobma; BS huw 1860, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-032; VT1839
Barend Otte geb 1785 Amsterdam, ovl 13 nov 1867 HRL, 1e huwt met Wilhelmina vd Linden op 28 dec 1815 HRL, huw.afk. 3 en 10 dec 1815, 2e huwt met Leentje Zeilmaker op 3 jan 1839 HRL, wonende te HRL, varensgezel in 1837 te HRL, ovl wijk B-131, zv Jan O, en Trijntje Olofs; BS huw 1815, ovl 1837, huw 1839, ovl 1867; Extract Uit het doop Reg. van de Budekerk is geëtraheerd, dat Barend, zv Jan Hendrik Otte en Trijntje Olofs, den Agttienden feb des Jaars 1700 Zeven en tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 29 9br 1800 vijftien
Jan Hendrik Otte Extract Uit het doop Reg. van de Budekerk is geëtraheerd, dat Barend, zv J.H.O. en Trijntje Olofs, den Agttienden feb des Jaars 1700 Zeven en tachtig is Gedoopt. Amsterdam den 29 9br 1800 vijftien
Harmen Ottes Ottema geb 17 feb 1792 Burgwerd, huwt met Jeltje Rintjes Visser, schipper, Vst 2 mrt 1858 uit Groningen, A 18 mei 1859 Bolsward; bev.reg. HRL 1851 wijk D-105
Jan Gerardus Ottema geb 1805 ... , huw.get. bij J.H. Hofmeister en M. Huidekoper, conrector, wonende te HRL; BS huw 1833
Grietje Wygers Otten huwt met Albert de Vries, wonende te Egten in 1843; BS ovl 1843
Hendrik Otten geb 1788 Bockhorn in het koninkrijk Hanover, Dld, ovl 24 nov 1836 HRL, huwt met Maayke Douwes Kwest op 4 feb 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1821, wonende te HRL, varensgezel in 1836, zv Johann Heinrich O, (gk) en Alike Meneken, (gk), vader ovl 2 mei 1820 Bockhorn, moeder 2 apr 1805 Bockhorn ovl blijkensreg. Kerkprotocol Blumenthal; BS huw 1821, ovl 1836
Jan Otten huwt met Catharina van Poor, kind: Johanna Margaretha Jans Otten, ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL
Jan Clasen Otten van Papenburg, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. burg. S. Schaaff, op 26 okt 1778. (burgerboek)
Johanna Margaretha Jans Otten ged 12 aug 1770 Westerkerk HRL, dv Jan Otten en Catharina van Poor
Maaike D Otten oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-096; VT1839
Maaike Ottenkamp oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839
Hendrik Ottens van Groningen ende Antie Elias van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van certificatie van de heren Commissarissen van de huwelijkssacken dat die geboo-den aldaer op den 28 Maert laatstl: wettig waeren aengegeeven, 2 May 1750
Rinkje Otterkamp oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-092; VT1839
Aleida S. van Otterloo geb deventer en wonende te HRL. 1839, wijk A-055; VT1839
Antony Michaels van Otterloo geb 8 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Micha?l Dirk van Otterloo en Johanna Alida Burensein
Arent Willem van Otterloo geb 30 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Michael derk van Otterloo en Johanna Alida Burenstein
Geertruida Antonetta van Otterloo geb 1756 Wilp, Gld, ovl 12 aug 1826 HRL, huwt met Watse Ruitinga, man was apothecar, dv Anthony vO, (gk), en Johanna Rensen, (gk); BS ovl 1826; 1848 overlijdens; ovl 15 aug 1826, 70 jaar, huisvrouw van Watze Ruitinga, sterfhuis wijk A-055/Noorderhaven 101, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; Watze Ruitinga van HRL, en G.A. vO. van Zutfen, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Zutfen getrouwd den 2 jul 1786; kind: Beitske Doedonia Watses Ruitinga, geb 2 nov 1790, ged 7nov17 90 Grote Kerk HRL; kind: IJpe?s Watses Ruitinga, geb 16 aug 1793, ged 25 aug 1793 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:v. O. Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers Matthijs Pieters, en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44); de Burgemeester Beambte tot de zaken van de Burgerlijken Stand, der Stad Vlissingen, certificeert bij deezen, dat de huwelijks afkondigingen van: Henricus Johannes van Es, oud vier en twintig jaren, van beroep Boekhouder bij het departement van de marine, wonende te Vlissingen, meerderjarige zv Pieter van Es, en van Zwana Geerharda Brons, beiden nog in leven, en: Beidske Doedonia Ruitinga, oud zes en twintig jaren, partikuliere, wonende te HRL, meerderjarige dv Watse Ruitinga, en van G.O., beiden nog in leven, op den elfden Mei jongstleden, voor de eerste maal, en op den dertienden derzelve maand, voor de twee maal binnen deze Gemeente, ingevolge de bepalingen der wet zijn gedaan, en dat ons tegen voorschreven huwelijk geene oppositien zijn ingekomen. Vlissingen, den 21 mei 1817
Helena Michaels van Otterloo geb 9 dec 1788, ged 11 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Micha?l Dirk van Otterloo en Johanna Alida Burenstein
Jakomina Johanna van Otterloo geb 14 mrt 1783, ged 13 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Micha?l derk v. O. en Johanna Alida Burenstein
Johanna van Otterloo geb 12 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv M.D. van Otterloo en J.A. Burenstein
Michiel Dirks van Otterloo verkoopt een huis in 1798; huwt met Johanna Alida Burenstein, kind: Jakomina Johanna van Otterloo, geb 14 mrt 1783, ged 13 apr 1783 Grote Kerk HRL, vader als: Micha?l derk v. O. ; kind: Obbo Burenstein, geb 8 mrt 1785, ged 3 apr 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Aleida B. ; kind: Johanna van Otterloo, geb 12 jan 1787, ged 11 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Helena Micha?ls van Otterloo, geb 9 dec 1788, ged 11 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Antony Micha?ls van Otterloo, geb 8 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Micha?ls Otterloo, geb 16 aug 1792, ged 9 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Arent Willem van Otterloo, geb 30 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL, vader als M. derk v. O. ; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 op de obligatien gelegateerd door Mejuffrouw de wed. van Velsen, 1 mei 1795 (GAH1127); id. f. 313:7:2 als nog resterende was op de obligatien ten laste van M.D. v. O., door Mejuffrouw van Velsen, aan ''t Weeshuis gelegateerd, 10 nov 1795 (GAH1127)
Pieter Michaels Otterloo geb 16 aug 1792, ged 9 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Micha?l Dirk Otterloo en Johanna Alida Burenstein
Aafke Ottes zie: Overdijk
Anna Ottes geb 1792 Groningen, ovl 2 jun 1836 HRL, huwt met Gerrit Willems van Hoek; dopen Grote Kerk HRL 1811, bsha181ge, ovl 1836
Antje Ottes geb 1794 ... , ovl 26 mei 1811 HRL. in het huis van Marijke Douwes op de Noorderhaven, dv Otto Jacobs en Trijntje Wybes Kwest; bsha181ov; geb 8 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes
Antje Ottes geb 25 jun 1787, ged 10 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes
Auke Ottes zie ook: Overdijk; ovl voor 1833, huwt met Lijsbeth Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en getrout den 24 juni, kind: Otte Aukes Overdijk, geb 1747 ... ; DTB N.H. HRL. 1742, BS huw 1832; A.O. ende Lijsbert Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid Eelke Wildschut desselvs broodheer, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Otte Aukes, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Aukes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Bonne Ottes zie ook: Kiene; huwt met Hillegonda Sipkes, kind: Wypkje Bonnes, geb 26 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Dirkje Ottes zie: India
Doetje Ottes ged 24 may 1742 Westerkerk HRL, dv Otte Hettes en Trijntje Johannis
Doetje Ottes ovl 4 may 1792 HRL, oud 43 jaar; Pieter Willems en D.O., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 apr 1781 HRL, en zijn den 16 (tweede Paaschdag) getrouwd
Dries Ottes ovl voor 1815; ovl of absent in 1822, huwt met Janke Berends, kind: IJmkjen Dries vB, geb 1791 HRL; BS huw 1822, ovl 1848; gebruiker van wijk G-118, gealimenteerd; eigenaar is Hend. de Vries, 1814. (GAH204); D.O. en Janke Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Otte Drieses, geb 15 jun 1784, ged 29 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Drieses, geb 16 jan 1787, ged 6 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Drieses, geb 5 aug 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL
Fremer Ottes F.O. en Antje Dirks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 1 oct 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelfden dage
Gadske Ottes zie: Overdijk
Geertje/Gerritje Ottes geb 1756 Workum, ovl 19 mei 1825 HRL, huwt met Fedde Sijbrens/Sjoerds de Graaf; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1825
Geertruid Ottes huwt met Cornelis van Raam, kind: Otto Cornelis van Raam, ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL
Grietje Ottes zie: Overdijk
Grietje Ottes zie ook: Vallinga; Klaas H. Bleeker en G.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL
Grietje Ottes ovl 13 sep 1805 HRL, oud 65 jaar
Grietje Ottes huwt met Fokke Hessels; BS ovl 1824
Grietje Ottes ovl na 1822, huwt met Jan Josephs, wonende te HRL 1843; BS huw 1823, ovl 1843
Harmen Ottes zie: Ottema
Hebbe Ottes geb 24 apr 1806 HRL, ged 13 mei 1806 HRL, zv Otte Lubberts, en Doetje Hebbes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Heina/Heenna Ottes zie: Addens
Hendrik Ottes huwt met Elske Hendriks, kind: Jan Hendriks, ged 22 sep 1757 Westerkerk HRL
Hiltje Ottes huwt met Hermanus Nannes, kind: Douwe Hermanus, geb 30 apr 1782, ged 14 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Harmanus, geb 23 okt 1784, ged 9 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Hermanus, geb 20 dec 1789, ged 5 jan 1790 Grote Kerk HRL
Jacob Ottes Zie ook: Kamp; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Tachtig den Vier & twintig dec is Geboren Jacob zv Otte Jacobs en Trijntje Wybes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 28 mrt 1816
Jacob Ottes van Makkum ende Sara Heeres van HRL, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid Pals Doekes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jacob Ottes huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameert den 18-25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756; kind: Otte Jacobs, ged 14 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Susanna Jacobs, ged 13 sep 1759 Westerkerk HRL
Jan Ottes en Hotske Reins, beide van Hier, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Rein Wybrens, desself vaeder; huw.aang. HRL 1735
Jan Ottes van HRL, huwt met Hermijntje eyses, van Wolvega, sijn geproclameert den 21-28 apr en den 5 May 1743 en getrouwt den 3 junij; J.O. van HRL. ende Harmijntie Eises van Wolvega, koomende voor de bruid Fredrik Wybes desselvs swager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Ottes J.O. ende Webbeltje Pieters, beide van HRL, koomende voor de bruid Beernt Jansen, bontweever, 29 Jan 1746; huwt met Webbeltje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 30 janua en den 6-13 Februa 1746 en ook getrouwt; Beernt Hendrix van HRL, ende Aeltie eyberts van Tzjummarum, koomende weegens de bruyd J.O., meester bontweever, alhier, 21 Oct 1747; J.O. van HRL. ende Lumke Dirks meede aldaar, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Harmen Jansen, 3 May 1749; huwt met Lumke Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt; Warner Hendriks ende Regina Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs neev J.O., 2 Jan 1751
Jan Ottes van HRL, huwt met Antie Gerrijts, van Almenum, geproclameerd de 20-27 okt en de 3 en getrout de 17 nov 1765
Janke Ottes zie: van Marle
Janke Ottes huwt met Harmen Hendriks Dijkstra; BS ovl 1848
Jelle Ottes ende Aefke Jans, beyde van HRL, huw.aang. 15 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Ruird Jansen, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jelte Ottes huwt met Aefke Jans, kind: Jan Jeltes, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL
Jeltje Ottes huwt met Jan Freriksz Spoor, kind: Maria Elisabeth Jans Spoor, ged 2 sep 1759 Grote Kerk HRL
Jetse Ottes huwt met Trijntje Pieters, kinderen: Pietje en IJfke Jetses, beiden ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL
Jetse Ottes J.O. ende Namkje Aukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Coert Jansen, blauwferwer, 5 Sep 1750; huwt met Namkjen Aukes, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt; Huibert Outgers van Midlum, ende Lamkjen Ottes van HRL, komende wegens de bruid desselvs broeder J.O., 31 dec 1751; Wopke Jansen ende Wytske Pijters, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs schoonbroeder J.O., 1 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jetse Ottes huwt met Lijsbeth Lieuwes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 nov 1753; kind: Otte Jetzes, ged 8 nov 1757 Grote Kerk HRL
Joost Ottes huwt met Anskie Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 1 en getrout de 8 jun 1760
Joost Ottes huwt met Trijntie Coenraads, beide van HRL, geproclameerd de 30 Jannewari en de 6 en getrout de 13 Febrij 1763
Joris Ottes huwt met Tettje Lammerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 May en den 3 jun en getrouwt den 12 dito 1742 in de Westerkerk; J.O. ende Tettie Lammerts, beide van HRL, vertoonde Joris Hijltjes een schriftelijk versoek van de Bruidegom tot ''t aengeeven van desselvs huwelijx geboden, en koomende wegens de bruid Tijte Ruirds desselvs halfbroeder, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jurjen Ottes ged 19 okt 1741 Westerkerk HRL, zv Otte Jurjens en Susanna Jacobus
Klaas Ottes C.O. ende Antje Rommerts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd schipper Fredrik Sijbrands, 28 Oct 1747; huwt met Antje Rommerts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 Novemb 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jelle Klaases, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grijttie Claases, ged 21 feb 1763 Grote Kerk HRL. op een Sondag Avont; kind: Anna Klaases, ged 8 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Berber Klaeses, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Otte Klaases, ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaaske Ottes ovl 6 apr 1789 HRL, oud 36 jaar
Lamkjen Ottes van Midlum, ende L.O. van HRL, komende wegens de bruid desselvs broeder Jetse Ottes, 31 dec 1751
Maaike Ottes zie: Kamp
Mayke Ottes huwt met Rein Plantinga op 15 apr 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Rein Plantinga en M.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 31 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Maaike Ottes huwt met Sijbren Nannes; BS ovl 1837
Marij Ottes van HRL, ende Arent Goytiens van Mackum, huw.aang. 10 aug 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Neeff Teunis Eiberts; huw aang. HRL 1737
Neeltje Ottes huwt met Pieter Claases, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 26 sep en den 1-8 okt 1741 en doe ook getrouwt; Pieter Claeses ende N.O., beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder Otte Aukes, 23 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Klaas Pijtters, ged 14 jun 1746 Grote Kerk HRL; kind: Grijtje Pieters, ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Pieters, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL
Otte Ottes geb in onegt 26 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de genoemde vader Otte Annes en de moeder Lupkje Reins
Otte Ottes O.O. en Reyner Jans Pybema hebben een rekening over de voogdij inzake Rinse Rintzes Roorda''s kind in 1632; zie ook: Rinze Rintzies Roorda
Rinkje Ottes zie ook: Kamp; geb 14 dec 1795, ged 10 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes; dopen Grote Kerk HRL
Sierk Ottes zie: van der Veen
Theodora Ottes zie: de Jong
Tiemen Ottes huwt met Antje Dirks op 1 okt 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 1 okt 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; T.O. ende Antje Durks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. van ''t Vlie, goede bekende, 24 sep 1793; ondertrouw HRL
Trijntje Ottes zie: Hoekstra
Uilkje Ottes ovl Koudum voor 1834, huwt met Klaaske Luitjes, kind: Jeltje Uilkes van Nogeren, geb 1784 ... ; BS huw 1833
Wybe Ottes geb 4 okt 1791, ged 18 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Otte Jacobs en Trijntje Wybes
Wybkje Ottes zie: Kamp; Dirk Andries Krayer en W.O., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Otte Jakobs en Trijntje Wybes
Willem Ottes huwt met Trijntje Feddes, kind: Otte Willems, geb 13 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL
Ymkjen Ottes en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Sjoerd Harmens; huw.aang. HRL 1736
Anna Otto huwt met Henricus Koelmans; BS ovl 1848
Friedrich Ottos zie: Tiedge
Hendrik Ottos zie: Benning, Tietge
Zwaantje Ottos zie: Zelle
Janke van Oud oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-241; VT1839
Hendrik Ouda huwt met Neeltje vd Laan, kind: Leentje O, geb 1795 Franeker; BS ovl 1879
Leentje Ouda geb 1795 Franeker, ovl 14 mrt 1879 HRL, huwt met Boye Hanenburg, dv Hendrik O, en Neeltje vd Laan; BS ovl 1879
Trijntje Ouda huwt met Johannes Ringers; BS ovl 1855
Fokje Pieters Oudaan ovl voor 1825, huwt met Jan Annes Huidekoper; BS Franeker ovl 1824
Bauckien Oudaen Uitwellingerga, Floreencohier 1700: B.O. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (107), grootte 3, 5 p. m., floreen f. 0:14:0; (bron: Kad. Atlas Wymbr''dl, 1700)
Age de Oude huwt met Innigje Zwarteveen, kind: Gerardus dO, geb 19 nov 1794 Lemmer; BS ovl 1873
Cornelis Cornelis den Oude Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een 64e part aent schip voor desen bij Albert Symens ende laatst bij C.C. dO. gevoert welck schip met man en all ongelukkiglijck is wegh gebleven. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; OUDE, GERARDUS DE
Heiltje Tjerks Oude geb 1779 HRL, ovl 6 aug 1825 HRL, huwt met Wybren Gerbens Vellinga, dv Tjerk O, en IJtje Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1825, ovl 1830, ovl 1858
Hiltje Tjerks Oude Klaas Jakobs Muis van Blokzijl en H.T.O. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 feb 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Sneek en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd den 13 feb 1785
Tjerk Oude ovl voor 1812, huwt met Antje Teunis; BS ovl 1811
Tjerk Pieters Oude huwt met IJtje Ruurds, kind: Neeltje Tjerks, geb 1779 HRL; BS ovl 1825; Tiemen Jans van der Hout ende Gooytske Piers de Jong, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P.O., goede bekende, 28 dec 1793; ondertrouw HRL
Dirk Jans Oudeboon ovl voor 1844, huwt met Akke Wiebes vd Schel; BS huw 1843, ovl 1880
Elske Gerrits Oudeboon geb 1796 Wildervank, huwt met Adam Jan Knoop op 5 nov 1840 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ook te HRL. in 1846, dv Gerrit Simons en Swaantje Lippes Hossel, ouders ovl voor 1841; BS huw 1840, ovl 1846
Gerrit Simons Oudeboon ovl na 1798 en voor 1815; huwt met Zwaantje Philippus Hossel, kinderen: Wendeltje Gerrits O, geb 1784/86 HRL, Liskje Gerrits O, geb 1777 HRL; BS ovl 1815; 1831 overlijdens, huw 1840, ovl 1855; wed. G.O. gebruiker van wijk F-130, gealimenteerd; medegebruikers Simon Galjaard, zilversmidsknegt, Johannes Vogel wed., gealimenteerd, Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd; eigenaar is S.S. Teyema q. q., 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 36:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiende loon van Cornelis Claasen, als metzelaarsgezel bij G.O., 17 may 1791. (GAH1123); Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers Hans Claasen, Jan van Straten, Obbe Wijnalda en G.O., Welkde door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger Jacob Strelitz, alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie Zich daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH45)
Idske G Oudeboon oud 42 jaar, geb Wildervank en wonende te HRL. 1839, wijk G-228; VT1839
Lutske/Liskje Gerrits Oudeboon geb 1777 HRL, ovl 23 apr 1831 HRL, huwt met Simon Johannes Galjard, dv Gerrit Simons O, en Swaantje Philippus; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1831 1840 overlijdens
Simon Gerrits Oudeboon huwt met Grietje Dirks op 13 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; S.G.O. en Grietje Dirks, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Agema, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL
Wendeltje Gerrits Oudeboon zie ook: Wendeltje Gerrits; geb 1786 HRL, ovl 11 okt 1855 HRL, huwt met Dirk Wytzes Borduin, zuster Itske, ovl 15 feb 1859, (geb in het rijk), N.H., dv Gerrit O, en Zwaantje Philippus; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-209; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-068; VT1839
Cornelis Oudeman C.O. ende Doetie Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Hendriks sijnde de des geweesen swaeger van de bruyd, 13 Sep 1749; huwt met Doetje Dirks, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 sep 1749 en doen ook getrouwdt
Johanna Oudenamzel huwt met eybert Batenburg, kind: Antonia eyberts Batenburg, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
Arjen Oudendorp zie ook: Arjen Oostendorp; Hendrik Gerrijts ende Mintje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.O., deszelfs schoonbroeder, 5may17 92; ondertrouw HRL
van Oudenhoven mogelijk dezelfde als hieronder vermeld of als (Ouenhoven :); gebruiker van wijk C-013; medegebruiker Eeuwkje C. Pauw; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)
Theresia van Oudenhoven mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 53 jaar, geb Antwerpen, Belgi?, en wonende te HRL. 1839, wijk G-058; VT1839
Izabella Benjamina Oudkerk Wij ondergetekenden Petrus Prillevitz en I.B.O. Echte Lieden woonende te ZBoemel, verklaaren bij dezen te Consenteeren in het aan te gaane Wettig Huwelijk van onse Zoon Elisa Prillevitz met Mejuffrouw Sijpkje Jacobi Weduwe van Simon van der Ley. Zboemel den 20 Mei 1800 en Zestien; 1790. In het Jaar Een duizend zeeve hondert Negentig den eersten apr is ged Eliza zv Petrus Prillevitz en I.B.O. ZaltBoomel den 18? mei 1816
Lutske Oudkerk ovl 8 sep 1789 HRL, oud 25 jaar; huwt met Kaspar Bets, kind: Joost Hendrik Bets, geb 23 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL
Doede Oudsgers D.O. en Trijntje Pieters, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 7 feb 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Jan Jans van Oudt ovl ... ., huwt met Dieuwke Pieters, absent of ovl in 1827, kind: Janke Jans vO, geb 1802 HRL; BS huw 1827, ovl 1851
Janke Jans van Oudt geb 1802 HRL, ovl 29 apr 1851 HRL, 1e huwt met Albert Eelkes Leyenaar op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827, wonende te HRL, dienstmeid. dv Jan Jans O, en Dieuwke Pieters; BS huw 1827, ovl 1851, 1852, bev.reg. Ha18 51 wijk A-231
Hiske Hessels Oudtje Tjeerd Dirks Jubstra van Jubbega ende H.H.O. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Besling, deszelfs neef, 17 mrt 1792; ondertrouw HRL; Michiel Fonk en H.H.O., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 25 oct 1772 HRL, en toen getrouwd; Tjeerd Dirks Jobstra van Jubbega en H.H.O. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 apr 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Isaak Ouenbroek oud 44 jaar, geb Rotterdam en wonende te HRL. 1839, boekhouder en commissionair, wijk E-116; VT1839
Doedje Matthijs Ouendag geb 1799 HRL, ged 05 mei 1799 HRL, ovl voor 1850, huwt met Klaas Hendriks Kramer op 4aug18 25 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul HRL. en Terschelling en 17 en 25 jul 1825 Dantumadeel, dv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1825, ovl 1849; en Tjeerd Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Harmanis Ouendag geb 2 aug 1802 HRL, ovl 4 aug 1879 HRL, huwt met Grietje Bakker, koopman in 1879, winkelier in 1851, huw.get. bij T. Ouendag en S. Modders, broeder bruidegom, 1835, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1835, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk C-040; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-035; VT1839; H.M.O. eigenaar van perceel nr. 91 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 102 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis, 24 m2, klase onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, blad 32); id. van perceel nr. 558 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 511, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Jannetta Ouendag geb 23 apr 1801 HRL, ged 12 mei 1801, N.H., dv Mathijs O, en Aafke Broos; dopen Grote Kerk HRL 1801
Matthijs Tjeerds Ouendag geb 1767 Sneek, ovl 28 mei 1830 HRL, huwt met Aafke Harmens Broos, kinderen: Pieter O, geb 1797 HRL, Tjeerd O, geb 10 dec 1797 HRL, Harmanus O, geb 2 aug 1802 HRL, Jannetta O, geb 23 apr 1801 HRL, Doetje Matthijs O, geb 19 apr 1799 HRL, huw.get. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaf, hoedemaker, 1814, id. bij J. Witting en T.J. vd Zee, hoedemaker, 1819, was hoedemaker 1808-1810, huw.get. bij P. Browns, (gk), en A.M. Maasen. (gk), wonende te HRL, 1812, zv Terd O, en Doedje Symens dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, huw 1825, ovl 1830 1846 overlijdens, ovl 1870, ovl 1879; van Sneek, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Sandt van Nooten, op30 okt 1795. (burgerboek); eigenaar van wijk A-235; gebruiker Paulus Brouns, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-035, hoedemaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-227; gebruiker Coenraad Speleveld, hoedemakersknegt, 1814. (GAH204); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 37:12:0 voor geleverde hoeden, 23 mrt 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. f. 33:0:0, 9 jan 1808, quit. no. 4 (GAH1140); id. f. 36:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 37 (GAH1140); id. f. 76:6:0, 30 dec 1809, quit. no. 27 (GAH1141); kind: Pieter Mathijsses Oudendag, geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader als M.T. Oudendag; kinderen: Tjeerd en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL; Maandag den 30 Sept 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert Zijnde, Wierde Wijders beslooten, aan het departementaal Bestuur van de Eems in te Zenden, navolgende missive. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Ingevolge UWl:aanschrijvinge van den 23 deezer, Koomen Wij UWl: hierneevens op te geeven, de naamen van alzoodaanige Perzoonen, Welke Halstarrig Weigeren de Waapenen ter bewaaringe van inwendige rust, en order, op te Vatten te Weeten: M.O., Mr Hoedemaaker, IJege Visser, Castelein, Cornelis Lautenbach, Mr Schoenmaker, Hendrik Swaal, Coopman, Jan Visser, Stads Tamboer, ten einde UWl:daarvan Kennisse aan het Uitvoerend Bewind Kunnen geeven, op dat met dezelve Perzoonen Kan Werden gehandelt, overeenkomstig UWl:aanschrijvinge. Daar Gijl:ons, in UWe missive van den 27 Augt 1799 hebt gelieven te melden, dat Gijl:omtrent het employ van de Gewapende Burgers tot het Waarneemen van Guarnisoens dienst te Leeuwarden, een besluit van het uitvoerend bewind hat ontvangen dat de Raad der Gemeente daar voor moest blijven zorgen, tot dat op eene voordragt deswegens door gemelde Bewind, aan het Vertegenwoordigend Ligchaam gedaan, Zou Zijn gedisponeerd, en UWl:niet twijffelende, of daaromtrent Zou de favorabel, door het Vertegenwoordigend Ligchaam gedisponeerd Werden. Wijders dat UWl:Copia van onze missive aan het uitvoerend Bewind had gesonden en ons van het resultaat daar van, Zoud informeeren, Zoo neemen Wij reverentelijk de Vrijheid UWl:door deesen te Vragen, of over dat Susject bij het Vertegenwoordigend Ligchaam is gedisponeerd, Zoo Jaa, dat Gijl:alsdan aan ons gelieft Kennisse te doen toeKoomen, hoe die dispositie is gevallen, deWijl Wij daar na Zeer verlangende Zijn, alzoo bij Continuatie van onze Gewapende Burgers guarnisoensdienst moeten doen. Waaraan Wij Rede een Vrij notabele Summa besteed hebben, en onse financien uitgeput Zijnde, niet meer loelaaten dergelijke verschotten te doen, Wij verzoeken hier op spoedig met UWl:antwoord Vereert te mogen worden. HRL, 30 sep 1799, Ao. 5. (GAH45); M.O., Meester Hoedemaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes; Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:O., wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, Jan Luitjes Faber, en Jacob Smith en zijn de afgegaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)
Pieter Mathijsses Ouendag geb 1797 HRL, ovl 24 feb 1846 HRL, huwt met Jeltie Akkringa op 18 apr 1819 HRL, huw.afk. 4 en 11 apr 1819, koopman 1846, hoedemaker in 1819, huw getuige bij T. Ouendag en S. Modders, broeder bruidegom, 1819, zv Matthijs O, en Aafke Harmens Broos; BS huw 1819, huw 1835, ovl 1846; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-072; VT1839; geb 19 okt 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Matthijs Oudendag en Aafke Harmens Broos; P.M.O. eigenaar van perceel nr. 471 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis en erf, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 662-664 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, resp. pakhuis of bergplaats, hoedefabriek, en huis en erf, resp. 114, 40 en 380 m2, klasse onbebouwd: alle 1, be lastbaar inkomen bebouwd resp. 26, 36 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 667-669 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, resp. huis, pakhuis, en erf, resp. 28, 28 en 45 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 8 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); P.M.O. eigenaar van perceel nr. 1125 te HRL, hoedemaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); P.M.O. eigenaar van perceel nr. 1246 te HRL, hoedenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 512, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Tjeerd Mathijsses Ouendag geb 10 dec 1797 HRL, ovl 4 okt 1870 HRL, huwt met Sara Modders, (gk), op 19 nov 1835 HRL, wonende te Bolsward, hoedenmaker, schoenmaker in 1870, Nederlands Hervormd winkelier in 1851, zv Matthijs Tjerds O, en Aafke Broers(= Harmens Broos); BS huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk C-078, wijk E-138; en Doetje Mathijsses Ouendag, tweelingen, geb 10 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Tjeerd Johannes Ouendag ovl Sneek voor 1836, huwt met Doedje Symens, kind: Matthijs O, geb 1767 Sneek; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Grietje Ouenhoven mogelijk dezelfde als van Ouenhoven; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Jan Ourens zie: Post
Nicolaas Ourie huwt met Sijtske Cleistra, soldaat tdv deze Lande, garnisoen houdende te Franeker, komt van Franeker, laatste afk. 27 sep 1795 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795; N.O., soldaat ten dienste van deeze Lande, Guarnisoen houdende tot Franeker, van Franeker, ende Sijtske Cleistra van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Nicolaas Hoffman, soldaat alhier in Guarnisoen, 12 sep 1795; ondertrouw HRL
Auke Outgers geb 7 apr 1781, ged 6 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Outger Aukes en Sjoertje Johannes
Foeke Outgers zie: Lanting
Huybert Outgers van Midlum, en Rinske Rintjes van Almenum, koomende weegens de bruid desselfs halfbroeder Jelte Jeltes, 9 Nov 1743; van Midlum, ende Lamkjen Ottes van HRL, komende wegens de bruid desselvs broeder Jetse Ottes, 31 dec 1751
Reyner Outgers ovl 12 feb 1728 HRL, old 66 jaer
Riemke Outgers ovl voor jul 1736; geeft met eerbied te kennen Marike Huygens huysvrouw van Roeloff Jansen opsigter der turff binnen HRL dat door ''t overlijden van enen R.O. een turffmeetsters plaatze waar mede denselvene voormaals door Ued. Achtb:was begunstigd is komen te vaceren. ''t Welk den suppliante wel gaeren genegen soude wesen weder aan te vaarden en te bedienen dog sulx buyten consent en goede gratie van Ued. Achtb:niet kunnende geschieden. Soo koomt denselven sig bij desen aan Ued. Achtb:addresseren reverentelijk versoekende dat Ued. Achtb:de goedheid willen hebben haar supplte met voorsc:officie te begunstigen en tot ''t waarnemen dies te qualificeren op sodanige lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe staande quo facto etc get: M. van Idsinga, nots publ. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits dezen de persoon van Marike Huygens tot mede ordris turffmeetster deses stede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed van getrouwigheydt in handen van de presid. burgemr deser stede, Actum den 4 jun 1736 get: Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistr, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wytske Outgers geeft met schuldige eerbied te kennen Maryke Hendrix gesworen turfmeetster alhier ter Stad dat de supplt. seer genegen was voors. functie over te transporteeren aan enen W.O. een vrouw synde daar toe seer bequaam die sulks ook van herten mede is begerende en niet vermag te geschieden sonder Ued. Agtb. gratieuse consent en approbatie soo keert de supplt. haar tot Ued. Agtb. met ootmoedig versoek ten einde dit transport en overdragte gunstelijk mag worden geaccordeert on over sulks W.O. boven gedagt tot gesworen turfmeetster deser Stad in des supplt. plaats weder werde aangesteld op sodanige lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staende en aenbehorende quo facto etc., was vertekend, H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen de persoon van W.O. tot mede gesworen turfmeetster binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staende en aenbehorende mits doende de eed in handen van de presiderend burg. deses Stad, actum den 6 jun 1731, was vertekend Junius Munter, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga; Op heden den 6de jun 1731 heeft W.O. den eed van getrouwigheit in handen van den presiderent burg. afgelegt, in kennisse van mij secr., was vertekend, H. Wiaerda. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 weegens een jaar kostgelt van ''t weeskind Antje Jans, 24 jan 1730, ord. no. 1. (GAH1060)
ayelt Outhoff huwt met Margareta Oorthuys, kind: Lijsbeth ayelts Outhoff, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL
Lijsbeth ayelts Outhoff ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, zv ayelts Outhoff en Margareta Oorthuys
Helena Outhuis huwt met Lutzen Wassenaar, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843; oud 39 jaar, geb Heiloo en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839
Arnoldus Ouwenbroek geb 1797 HRL, zeeman, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-143
Isaac Ouwenbroek geb 1795 ... , huw.get. bij G. Bolman, (gk), en F. Feersma, (gk), commissionair in effecten, wonende te HRL; BS huw 1840; I.O. eigenaar van perceel nr. 1158 te HRL, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 510, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
W Ouwendag onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van W.O., (kleding), 31 dec 1810: f. 36:10:0 (GAH1142)
Aaltje Ouwes zie: de Boer
Tjeerd Ouwes huwt met Trijntje Bokkes, kind: Maike Tjeerds, ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL
Ouwrens Ouwrens zie: Ouwrensma
Simontje Ouwrens zie: Ouwrensma
Jan Jansen Ouwrensma geb 20 okt 1771 Wijnaldum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Ouwrens Ouwrens Ouwrensma ovl voor 1817, huwt met Jannigje Simons, kind: Simontje Ouwrens O, geb 1794 Wijnaldum; BS Franeker huw 1816
Simontje Ouwrens Ouwrensma geb 1794 Wijnaldum, huwt met Tjisse Former op 12 mei 1816 Franeker, wonende te Franeker en dienstmaagd, dv Ouwrens Ouwrens O, en Jannigje Simons; BS Franeker huw 1816
Antje Gerrits Overbeek geb 1783 HRL, ovl 28 jan 1831 HRL, huwt met Hendrik Boekhout op 20 jun 1811 HRL, ondertrouw 5 Jun 1811, 1e huw.afk. zondag 9 jun 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 16 Jun 1811, getuige bij geboorte aangifte van Jacob Willems in 181, dv Gerrit O, en Neeltje Hendriks; BS geb en huw 1811, hu, ovl 1831, ovl 1839
Gerrit Overbeek huwt met Neeltje Hendriks, kind: Antje Gerrits O, geb 1783 HRL; BS huw 1831; ovl 27 sep 1792 HRL, oud 38 jaar
Jan Gerardus Overbeek J.G.O. en Petronella Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24., zijnde Pinksterdag, getrouwd
Johannes Overbeek geb 1786 HRL, ovl 5 jan 1813 HRL, huwt met Janke Andries Zijlstra, wever, ovl wijk D-110; BS ovl 1813; 1830 overlijdens; wed. J.O. gebruiker van wijk D-110; eigenaar is Jacob van Gerben, 1814. (GAH204); J. Gerrijts O. en Janke Andries Dijkstra (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Barend Hielkes Overberg zie ook: Barend Hijlkes; ovl 19 nov 1800 HRL, huwt met Pietje Rinkes en Tietje Gooytjes, levert cement in 1801, (erven) uit zijn boedel wordt een huis verkocht in 1800, kalkkoper, kinderen: Rinkje Barends O, geb 1766 ... , Trijn tje Barends O, geb 5 mei 1774 HRL; BS huw 1819, huw 1826, huw 1834
Bokke Gooykes Overberg ovl voor 1800, huwt met Rinske Hielkes en Janske Pieters, kinderen: Hielke Bokkes O, geb 1765 Molkwerem, Gooike Bokkes O, geb 1763 Molkwerum, Rinkje Bokkes O, geb 1763 Molkwerum; BS ovl 1819, ovl 1828, ovl 1834, ovl 1835
Bokke Hylkes Overberg geb 12 apr 1801 HRL, ged 28 apr 1801, N.H., zv Hielke Bokkes O, en Trijntje Sipkes; dopen Grote Kerk HRL 1801
Gooyke Bokkes Overberg geb 1763 Molkwerum, ovl 7 okt 1834 HRL, huwt met Marijke Hilbrands vd Vorm, varenspersoon in 1834, huw.get. bij B. Otto en W. vd Linden, wonende te HRL, 1815, id. bij J. vd Heide en G. Posthuma, schoonbroeder bruidegom, 1818, kind: Rinske O, geb 23 sep 1794 HRL; BS huw 1815, huw 1818, ovl 1834, ovl 1850, ovl 1884; gebruiker van wijk E-122, winkelier; eigenaar is J. Reinhard erven, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Tomas van Slooten, van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv G.B.O. en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden G.B.O. en Marijke van der Vorm, Echtelieden Winkeliers te HRL Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter Rinske Goykes Overberg, Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den drie en twintigste feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides, Meester Koperslager, Jan van der Heide, Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer, Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten Ouderdom Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van Rinske Gooykes Overberg, zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke B.O. Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde Rinske Goykes Overberg, is geb den drieentwintigste sep Eenduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde Geschieden; Gevende de Comparanten redene van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde Rinske Goykes Overberg, niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; G.B.O., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve vn het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Hans Hielkes Overberg geb 1749 Molkwerum, ovl 31 jan 1823 HRL, hm ... ; BS ovl 1823
Hendrikje Overberg geb 1791 Almenum/Tzummarum, ovl 4 jan 1864 HRL, huwt met Abraham Zijlstra, ovl wijk G-371, N.H., dv Klaas O, en Wytske Hinnes; BS geb en ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk I-007, supp wijk D-211
Hielke Bokkes Overberg zie ook: Hielke Bokkes; geb 1765 Molkwerum, ovl 4 mrt 1835 HRL, huwt met Trijntje Sipkes op 16 aug 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 aug 1795, N.H., huw.get. bij J. vd Heide en G. Posthuma, varensgezel, wonende te HRL, schoonbroeder bruidegom, 1818, kinderen: Sipke O, geb 1798 HRL, Bokke Hijlkes O, geb 12 apr 1801 HRL, zv Booke Gooykes O, en Rinske Hielkes; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1818, ovl 1827, ovl 1835; gebruiker van wijk E-145, oud schipper; eigenaar is Sipke Hendriks wed., 1814. (GAH204); kind: Jetske Hielkes, geb 10 okt 1799 HRL, ged 10 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Hielke Hanses Overberg geb 1790 Molkwerum, ovl 25 nov 1813 HRL; wijk H-080; BS ovl 1813
Lijsbeth Barends Overberg geb 1762 HRL, ovl 10 jan 1823 HRL, huwt met IJeme de Groot; BS huw 1815, ovl 1723; Ik Ondergetekende Reinskje Rintjes Kuiper, weduwe Pieter Jans Brouwer, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen minderjarigen dochter Teuntje Pieters Brouwer bij mijnen wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het Huwelijk te begeven met Jan IJemes de Groot, zv IJeme de Groot & L.B.O. HRL 3 jan 1815, fiche 1); Ik Ondergetekende L.B.O. Wed:IJeme Jans de Groot wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jan IJemes de Groot, bij mijnen wijlen man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Pieters Brouwer, mede woonachtig alhier, dv Pieter Jans Brouwer & Reinskje Rintjes Kuiper. HRL den 3 jan 1815
Rinkje Bokkes Overberg geb 1763 Molkwerum, ovl 25 jul 1828 HRL, huwt met Engbert Jans Bousma, en huwt met Jan vd Linden op 22 dec 1795 HRL, doet overlijdensaangifte van Akke Sijbrens in 1811, dv Bokke Gooitjes en Rinske Hielkes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, ovl 1828, ovl 1837
Rinske Goykes Overberg geb 23 sep 1794 HRL, ovl 18 apr 1884 HRL, huwt met Abe T. van Slooten op 16 mrt 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1815, dv Gooike Bokkes O, en Marijke Hilbrandts vd Vorm; BS huw 1815, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk C-132; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-128; VT1839; Wij Ondergetekenden Thomas van Slooten en Sijpkje Abes Echtelieden woonachtig te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Abe Tomas van Slooten, van beroep Matroos, mede wonende te HRL, om Zich in het huwelijk te begeven met R.G.O., Zonder beroep, wonende te HRL, Zijnde een dv Goyke Bokkes Overberg en van Marijke van der Vorm, Echtelieden, Winkeliers, mede alhier Woonachtig. HRL den 4 mrt 1815; Wij Ondergetekenden Goyke Bokkes Overberg en Marijke van der Vorm, Echtelieden Winkeliers te HRL Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan Onsen dochter R.G.O., Zonder beroep, mede alhier woonachtig, om Zich in het huwelijk te begeven met Abe Thomas van Slooten, van beroep Matroos, wonende te HRL, zv Thomas van Slooten en Sijpkje Abes, Echtelieden mede Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend; de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft op de hier navolgende acte van Notorieteit het daar agter gestelde vonnis gegeven van inhoud als volgt: Op heeden den drie en twintigste feb Een duisend agt hondert Vijftien, Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland, op den Raadhuise binnen deeze Stad in het locaal van onse gewone Teregtsitting, Watse Hilarides, Meester Koperslager, Jan van der Heide, Meester Verwer en Glazemaker, Cornelis de Boer, Buitenschipper, Feyke Burghout varendsgesel, Beerend Oorthuis Koopman, Hendrik Leyenaar Meester Metselaar en Romke Butter old Buitenschipper, alle wonende te HRL, Geloofwaardig en van Competenten Ouderdom Welke aan ons hebben te kennen gegeven, dat zij versogt zijn, een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van R.G.O., zonder Beroep wonende te HRL, wiens ouders Sijn Goyke Bokkes Overberg Koopman en Maria van der Vorm Egtelieden wonende te HRL; Welk verzoek zij mids deezen voldoende verklaeren te weeten, dat genoemde R.G.O., is geb den drieentwintigste sep Eenduisend Seeven hondert vier en t negentig te HRL, dat deselve geen Acte van Geboorte of Doop Kan Produceren, Vermids dezelve van Doopsgesinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Acten, bij die Godsdienstige Gesindheid toenmaals niet regulier, en bij de voormalige Regering alhier, geheel niet pleegde Geschieden; Gevende de Comparanten redene van Weetenschap, dat zij alle ten tijde van hare Geboorte mede te HRL in hare buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulks kunnen herinneren, als hebbende gemelde R.G.O., niet alleen van der Jeugd af aan gekend, maar boven dien eene Speciale omgang met deselve en haere ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud deeses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorleezing, de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend
Sipke Hylkes Overberg zie ook: Sipke Hijlkes; geb 1798 HRL, ovl 20 feb 1827 HRL, huwt met Edzardina vd Zeef op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1820 HRL. en Leeuwarden, meester Korfmaker in 1820, zv Hijlke O, en Trijntje Sipkes; BS huw 1820, ovl 1827
Trijntje Barends Overberg geb 5 mei 1774 HRL, ovl 12 jan 1819 HRL, huwt met Haring Jelles vd Wal op 20 mrt 1796 HRL, komt van HRL, dv Barend Hielkes O, en Tietje Gooytjes; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1811, huw 1819, huw 1826, ovl 1850, ovl 1859
Trijntje Bokkes Overberg geb 1766 ... , ovl 4 nov 1815 HRL, huwt met Jan Eeuwes van der Heide op 29 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 29 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1815, ovl 1838
Hendrikje Overbrug oud 49 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk I-011; VT1839
Klaas Sijes Overbrug K.S.O., timmerknecht, wonende te HRL, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL
Aafke Ottes Overdijk geb 1775 HRL, ovl 19 feb 1827 HRL, huwt met Jan Galema op 26 mei 1799 te HRL, zv Otte O, en Sjoukje Sjoukes IJlstra; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1827
Antje Overdijk geb 11 mei 1804 HRL, ged 10 jun 1804 HRL, huwt met Reyer Reyers Visser op 23 jun 1836 HRL, naaister, N.H., dv Klaas Rommerts O, en Wietske H. Gonggrijp; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836; oud 28 jaar, (!), geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-179; VT1839
Auke Ottes Overdijk geb 1783 HRL, ovl 19 jun 1836 HRL, ongehuwd, zv Otto Aukes O, en Sjoukje Sjoukes; BS ovl 1836; geb 9 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Otte Aukes Overdijk en Sjoukje Sjoukes
Berber Rommerts Overdijk zie ook: Berber Rommerts; geb 1793 HRL, ovl voor 1862, huwt met Klaas Cornelis Riemersma op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1812 HRL. en Sneek voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dienstmaagd, dv Rommert Klases O, en Gepke Thijssen; BS huw 1812, ovl 1861
Dirk Overdijk huwt met IJbeltje ... , kind: Tetje Dirks O, geb 1768 HRL; BS ovl 1852
Gadske Overdijk geb 20 mrt 1794 HRL, ovl 1 okt 1869 HRL, 1e huwt met Dirk Hofstra, 2e huwt met Johannes Adema, (gk), op 14 mrt 1861 HRL, N.H., A 10 mei 1855 Leeuwarden, Vst 11 mei 1857 uit Leeuwarden, dv Otte O, en Grietje de Groot BS huw 1861, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-054, wijk D-155, wijk F-220, wijk G-381; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-203; VT1839; Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL
Goutje Claasen Overdijk Jan Harmens Gonggrijp en G.C.O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rommert Claasen Overdijk, goede bekende, 25 okt 1788; ondertrouw HRL
Gryttie Aukes Overdijk huwt met Saeke Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768 in de Westerkerk
Gryttie Jelles Overdijk huwt met Dirk Jeltes, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1763
Grietje Klases Overdijk ovl 31 hooimaand 1810 HRL, huwt met Jan Harmens Gonggrijp; BS huw 1817 1826 huwelijken, ovl 1848
Grietje Ottes Overdijk geb 1792 HRL, ovl 27 jan 1858 HRL, 1e huwt met Cornelis Sijtses Beidschat op 24 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, N.H., 2e huwt met Klaas Cornelis Riemersma op 8 nov 1832 HRL, Vst 15 nov 1853 uit Midlum, A nov 1855 Almenum, dv Otto Aukes O, en Grietje Sijbrens de Groot; BS huw 1818, huw 1832, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk I-016, supp wijk G-402
Janneke Oenses Overdijk geb 12 dec 1811 HRL, dv Oene Jeltes O, en Hijke Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 181, bsha181ge
Jeannette Elisabeth Overdijk geb 17 jun 1811 HRL, dv Klaas Rommerts O, en Jeannetta Metzler; BS geb 1811
Jelle Klases Overdijk zie ook: Jelle Klaases; geb 1754 ... , ovl 19 mrt 1817 HRL, huwt met Aafke Oenes vd Form, kind: Oene Jelles O, geb 1790 HRL; BS ovl 1817; 1829 overlijdens, ovl 1831; gebruiker wijk B-148 in 1814, (B-204); J.C.O. van HRL. ende Aafke Oenes van Parrega, zijnde wegens de bruid geweest Oene Andries, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; gebruiker van wijk B-148, gealimenteerd; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204); J.C.O. en Jeltjen Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Rommerts Overdijk geb 1780 HRL, ovl 17 jul 1826 HRL, 1e huwt met Wietske H. Gonggrijp op 13 nov 1803 HRL, 2e huwt met Jeannetta Sophia Metzler op 7 jun 1807 HRL; huw.get. bij G.N. vd Woude en K.K. van Velzen, aangehuwde neef vd bruid. 1812, id. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, halfbroer vd bruid. 1812, N.H., kantoorbediende in 1826, koopman in 1811, kinderen: Rommert Klases O, geb 1809 HRL, Jeannetta Elisabeth O, geb 17 jun 1811 HRL, Antje O, geb 11 mei 1804 HRL, Johannes Coenraad Metzler, geb 29 feb 1808 HRL, zv Rommert O, en Antje ... ; huw Grote Kerk HRL 1803, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1813, ovl 1826, huw 1833, ovl 1838; K.R.O. en Johannetta S. Metslar, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door Docter S. Wyma, 22 may 1807; ondertrouw HRL; ovl voor 1865, huwt met Wytske Hinnes, kind: Hendrikje O, geb 1791 Almenum/Tzummarum; BS ovl 1864; gebruiker van wijk C-020; eigenaar en medegebruiker H. Gonggrijp wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-009, zoutkeet ''De Zoutberg''; gebruiker Jan Piers van Arum, keetknegt, en Pier Jans van Arum, 1814. (GAH204); id. van wijk G-010 en wijk G-011, turfschuren, 1814. (GAH204); id. van wijk G-012, wagenhuis, 1814. (GAH204)
Lijsbeth Ottes Overdijk Gerrijt Epkes Luidinga van Westerschelling en L.O.O. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 may 1806; ondertrouw HRL
Matthijs Rommerts Overdijk geb 1792 HRL, ovl 17 sep 1828 HRL, huwt met Rinske Jacobs Koelman, werk man in 1828, zv Rommert O, en Gepke ... ; BS ovl 1828; 1851 overlijdens; geb 16 mei 1791 HRL, inschrijfnummer 5092, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Oene Jelles Overdijk zie ook: Oene Jelles; geb 1790 HRL, ovl 31 jan 1831 HRL, 1e huwt met Hijke Cornelis op 3 mrt 1811 HRL, 2e huwt met Baukje IJpes Jelgersma op 22 okt 1820 HRL, huw afk. 8 en 15 okt 1820, verwersknegt in 1831, wonende te in de Kerkstraat in 1811, kind: Janneke O, geb 12 dec 1811 HRL, zv Jelle Klases O, en Aafke Oenes vd Form; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 181, BS huw 1820, ovl 1829, ovl 1831; O.J.O. en Hijke Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL
Otte Aukes Overdijk geb 1747 ... , ovl 16 dec 1811 HRL, huwt met Grietje Sijbrens de Groot en met Sjoukje Sjoukes IJlstra, wonende te op de Zoutsloot in 1811 en in leven meester blokmaker, kinderen: Grietje Ottes O, geb 1792 te HRL, Auke Ottes O, geb 1783 HRL, Aafke Ottes O, geb 1775 HRL, Gadske O, geb 20 mrt 1794 HRL, zv Auke Ottes en Lijsbeth Gerrits; BS ovl 1811, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 1858, ovl 1869; kind: Sibren Ottes Overdijk, geb 20 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:15:0 terzake het repareren van pompen, kwit. no. 36, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 5:12:0, quit. no. 58, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 14:18:0, quit. no. 11, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 9:7:0, quit. no. 72, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 51:14:0 terzaake geleverd pompwerk, quit. no. 52, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 52:19:0 voor een nieuwe grote pomp en verdere reparatie, kwit. no. 24, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 24:14:0 terzaake geleverde kleerstokken en ''t herstellen van pompen, quit. no. 21, 23 nov 1785. (GAH1117); weesvoogden bet f. 105:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Claas Andries, als blokmakersknegt gewerkt hebbende bij O.A.O., 21 jun 1785. (GAH1117); O.A.O. ende Grietje Sybrens de Groot, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbren de Groot, desselfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; O.A.O. en Grietje Sijbrens de Groot, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650); kind: Auke Ottes Overdijk, geb 9 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, moeder is: Sjoukje Sjoukes; kind: Gatske Ottes Overdijk, geb 20 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:10:0 voor Reparatie aan d. pomp, 22 dec 1809, quit. no. 6 (GAH1141); Nog stonden ter Vergadering binnen, de Burgers O.O. en Bouwe Schiere, als Gecommitteerden uit de Voogden der Stads Algemeene Armen dewelke door navolgende memorie de hagchelijke Staat waar in thans de Armekaamer zich bevond te kennen gaaven: Aan de Raad der Gemeente. Burgers! Vol van verdriet en tegenzin om geduurig aanvraage te moeten doen om penningen, in onze geldeloozen Staat der Arme Cas, voor UWL:open te Leggen zij wij egter verpligt als een besluit der meerderheid der Voogden, om UWL al wederom onze omstandigheeden te kennen te geeven, de vooraad van Rogge is verbruikt, en wij kunnen geen meer Rogge bekoomen, voor men ''t geleverde betaale-dit is Waarheid en geen louter voorwendzel, van ons voogden, onze Cas is Leedig, of ten minsten is de zom zeer klein, wij zijn dus verleegen, en vraagen aan UWL:ons hier in te raaden, wij zien geen mogelijkheid om door middel van afsnijding der Arme Lieden de Kamer in Stand te houden, integendeel schijnt de Armoede van dag tot dag te vermeerderen bedolven onder den Last van schulden, gekneld met drukkende en aanwassende Armoede, en geplaagd met een gevoelen van Wancredit en mistrouwen, voor den Staat der zaaken-geeft ons dit een verdriet, en verlegenheid. die ons met verlangen naar ons ontslag doet uitzien. Pr memoria: Waar over rondgevraagd zijnde, wierde goedgevonden deeze belangrijke Zaak, veertien daagen in overweeging te houden om indertusschen middelen tot Provisioneele Redding te beraamen, do. 6 jun 1799 (GAH45); Maandag den 25 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, stonden nog ter vergadering binnen de Burgers Wieger Harmens, en O.O., als gecommitteerden uit de voogden der Stads Algemeene Armen, te Kennen geevende den bedenkelijken Staat der Stads Algemeene Arme Kamer, dat zij thans ten eene maal bij hunne Administratie van gerede Penningen ontbloot waaren en daar er bij den Raad Zoodaanige middelen tot redres ontrent het finantiele mogten wierden beraamd, dat Zij hunne administratie geduurzaam Konden intreinhouden, of ten minste dat er Zoodaanige Schikkingen mogten werden gemaakt, dat de Rekeningen, aan de Leveranciers, van eenen afgaanden Praesident, altoos Konden werden afbetaald, voor die tijd dat een Zoodaanige afgaanden Praesident, wederom in een volgende Praesisidium Succedeerde; Waar over gedelibereerd Zijnde wierde goedgevonden, om gedagte voogden, in den thans dringenden nood, bij wijze van opschot driehondert CarGuldens uit de Correspondentiebeurs te accordeeren, en is ten dien einde ordonnantie op de Burger G:Pettinga, als Administrator van de Correspondentiebeurs afgegeeven. (GAH44)
Rommert Klases Overdijk ovl voor 1815; ovl voor 1813, huwt met Gepke Tijssen, huwt met Leeuwke Dirks op 26 jan 1806 HRL, huwt met Antje ... , N.H., meester schoenmaker 1799, kinderen: Matthijs O, geb 1792 HRL, Berber Rommerts O, geb 1793 HRL, Klaas Rommerts O, geb 1780 HRL, Anne Rommerts, geb 25 aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1812, ovl 1825, ovl 1826, ovl 1828 ; kind: Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; wed. R.O. gebruiker van wijk G-180, gealimenteerd; medegebruiker Dirk Dinhart, schoenmaker; eigenaar is Sijtse van Dijk erven, 1814. (GAH204); Jan Harmens Gonggrijp en Goutje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.C.O., goede bekende, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; R.C.O. en Leeuwkje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Matthijs Pieters, goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL
Rommert Klases Overdijk geb 1809 HRL, ovl 11 dec 1813 HRL; wijk C-020; zv Klaas O, en ... ; BS ovl 1813
Sibren Ottes Overdijk geb 20 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Otte Aukes Overdijk en Grietje Sybrens de Groot
Tetje Dirks Overdijk geb 1768 HRL, ovl 9 jul 1852 HRL, huwt met Klaas Gerrits de Vries op 15 mei 1796 HRL, DG, dv Dirk O, en IJbeltje ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1852, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-088; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-089; VT1839
Thijs Rommerts Overdijk geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaases Overdijk en Gepke Thijssen
Jordaan Overeem soldaat onder de Compie van de Capitein Severijn tot HRL, huwt met Trijntie Leenderts, van Leeuwarden, geproclameerd de 21-28 Octob: en de 4 en getrout met Attestatie den 23 nov 1770
Maria Overheyde geb 1773 ... , huwt met Marten Smit, get. bij geboorte aangifte van Wilhelmina Hendriks; BS geb 1811
Overhuis rentmeester betaalt aan Overhuis & Kampe & Comp. f. 99:2:0 ter zaake geleverde linnen, en boeseler, 1 apr 1794, quit. no. 2 (GAH1794)
Jan Overlinden ende Janke Hansen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Huge Gerrits met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse olderen, 24 Jul 1745
Aaltje Germens Overmeer geb 1793 Makkum, ovl 7 aug 1847 HRL, huwt met Bernardus Visser op 10 dec 1820 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1820, wafelbakster, wonende te HRL, dv Germen Wybes en Sijtske Gerrits; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1849
Gatske Hielkes Overmeer geb 1805 Makkum, huwt met Antonius Scholtens op 23 sep 1830 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Hielke Wybes O, en Trijntje Matthijssen; BS huw 1830 bev.reg. HRL 1851 wijk E-278
Germen Wybes Overmeer huwt met Sietske Gerrits, wonende te Makkum 1820, varensgezel, kinderen: Wiebe O, geb 1801 Makkum, Aalthe Germens O, geb 1793 Makkum; BS huw 1820, ovl 1847, ovl 1889
Hielke Wybes Overmeer geb 17 jun 1770 Parrega, ovl 19 mei 1820 HRL, huwt met Trijntje Matthijsen, kinderen: Matthijs O, geb 9 okt 1800 Makkum, Gatske Hielkes O, geb 1805Makkum, buitenschipper in 1820; bsha181ge, huw 1820, huw 1830; eigenaar en gebruiker van wijk F-115, schipper, 1814. (GAH204)
Matthijs Overmeer geb 9 okt 1800 Makkum, huwt met Houkje Dijkstra op 26 nov 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 12 en 19 nov 1820, wonende te HRL, zeeman in 1851, Rooms Katholiek, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje matthijsen; BS huw 1820, bev.reg. HRL 1851 wijk E-063, 78, wijk F-212; oud 39 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, stuurman, wijk G-055; VT 1839
Wiebe Overmeer geb 1801 Makkum, ovl 24 sep 1889 HRL, 1e huwt met Trijntje Ketelaar, 2e huwt met Aafke Veldboer, 3e huwt met Janke Visser, zv Germen O, en Sietske Gerrits; BS ovl 1889
Wiebe Hylkes Overmeer geb 5 feb 1799 Makkum, huwt met Christina Pol op 31 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 mrt 1823, varensgezel, wonende te HRL, poffertjesbakker in 1851, Rooms Katholiek, Vst 26 jun 1854 uit den Bosch, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, broeder bruidegom, zeeman, 1820, id. bij J.A. vd Zee en G. Blommers, 1835, komt niet meer voor in bev.reg. HRL 1860-80, zv Hijlke Wybes O, en Trijntje Matthijsen; BS huw 1820, huw 1823, huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk I-022; W.H.O. eigenaar van perceel nr. 1032 te HRL, wafelkramer, woonplaats HRL, legger nr. 513, huis en erf, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Getje Johannes Overmeyer ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Johannes Overmeyer en Trijntie Harmens; geb 15 aug 1758 HRL, ovl 3 dec 1819 HRL, huwt met IJsbrand Wietses Wielsma, geslnm in ovlakte ''Omeyer'', de man als ''IJsbrand Wijga''; BS ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874; kind: Wytse IJsbrands, geb 10 jul 1789, ged 21 jul 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje Jans O. ; ficues dopen Grote Kerk HRL; kind: Doetje IJsbrands, geb 18 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Wytske IJsbrands, geb 26 aug 1794, ged 7 sep 1794 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje Jans O. ; kind: Wietse IJsbrands, geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Geertje J.O.
Harmentje Johannes Overmeyer ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Johannes Overmeyer en Trijntje Harmens van Vliet
Harmke Johannes Overmeyer geb 1763 HRL, ovl 30 dec 1826 HRL, huwt met Sikke Wanders op 4 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826
Johannes Overmeyer wieder in 1765; ook als Oormeyer; zie aldaar; huwt met Trijntie Harmens, kind: Gertje Johannes Overmeyer, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Harmentje Johannes Overmeyer, ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, vader als J. Overmeyer, moeder als T.H. van Vliet; kind: Lijsbeth Johannes Overmeyer, ged 18 feb 1756 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Johannes Overmeyer ged 18 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Johannes Overmeyer en Trijntie Harmens
Samuel Adrianus van Overveldt S.A. vO., Capiteyn ter zee ende Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door de equipagemeester de Roock, met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; S.A. vO., kapitein ter zee van HRL, en Jakoba Gesina van Scheltinga van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk HRL
Anna Catharina Geertrui van Overvelt Weledele Gestrenge Heer Willem van der Beets, Collonel en Kapitein ter Zee, ten dienste deezer Landen, van HRL, en A.C.G. vO. van Schoonhoven, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 oct 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar elders
Anthony Jacobs Overzee geb 25 dec 1741 Daldum, Dld, ovl 24 mrt 1820 HRL, huwt met Pieje Fransen en Trijntje Freerks, huw.get. bij K.R. Pan en D. Heeres, wonende te HRL, oom bruid. 1811, N.H., in leven brugman, kinderen: Grietje Antonij O, geb 1806 HRL, Pietje Antonij O, geb 11 apr 1803 HRL, Jacob Anthonij O, geb 1792 HRL, Elisabeth O, geb 1772 HRL, Gerritje Anhony O, geb 1768 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1811, huw 1816, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1852; gebruiker van wijk A-180, sjouwer; eigenaar is B. Brameyer, 1814. (GAH204); A.J.O. ende Trijntje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Willem Gerrijts, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius Overzee, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader A.O., 23 apr 1796; ondertrouw HRL; Wybren Christiaans en Hieke Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.O., deszelfs oom, 13 jul 1805; ondertrouw HRL; A.J.O. en Trijntje Tjeerds, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Anthony Overzee, geb 14 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Louisa Anthonius Overzee; zie aldaar; (GAH44); Donderdag den 22 Novembr 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts A.O. VarendsPersoon alhier, ten ernstigsten gelast, en geordonneert om zijn Jongste voordogter bij zich in Huis te neemen, en dezelve als vader van het nodige onderhoud te voorzien, bij Poene dat den Raad anderzints nader tegens hem zoude disponeeren. (GAH44); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv A.J. Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen A.J.O. en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 14 aug is geb Jacob zv A.J.O. en Trijntje Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Elisabeth Anthony Overzee geb 1772 HRL, ovl 7 mei 1852 HRL, huwt met Cornelis Jacobs Zwart op 8 mei 1796 HRL, N.H., dv Anthoon O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1826, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-026; Cornelis Jacobs ende Lijsbert Anthonius O., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Anthonij Overzee, 23 apr 1796; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-183; VT1839
Gerritje Antony Overzee geb 1768 HRL, ovl 2 dec 1826 HRL, huwt met Jan van ''t Vliet op 4dec17 96 HRL, verkoop een huis in 1801, dv Antonij O, en Pietje Fransen; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1826; kind: Pietje Jans van het Vlie, geb 30 nov 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Grietje Antony Overzee geb 8 jul 1805 HRL, ged 21 jul 1805 HRL, ovl 24 jun 1826 HRL, ongehuwd, dv Antonij O, en Trijntje Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1826
Hendrik Jansen Overzee Geeft UEd:Aghtb:met behoorlijk Eerbied te kennen H.J.O. alhier ter steede, dat door het overlijden van Jurjen Crosee een Makelaars Bedieninge is koomen te Vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaarne soude sijn Vereert; ten dien einde sich addresseerende aen UEd:Aghtb:gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt:aen te stellen tot Mackelaar van deese Stad in plaetse van de overleedene op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende quo facto etc: (onder stonde) Requisitus/ :get:/ R:J:De Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gedaan nomineert en steld mits deesen de supplnt H.O. tot makelaar binnen deese Stad op lasten pligten profijten zampt instructie en resolutien daarop gemaakt en genomen, of naemaels gemaekt en genomen mogende Worden, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit; Actum den 29 sep 1749. /:get:/ Hendrik Schaaf (:onder stonde:) Ter ordtie van de Magistr:(:get:) M:V:Idsinga; (:Lager Stonde:); Op heeden den 29 sep 1749 heeft H.O. den Eed als makelaar gepresteerd in handen van de Heer Presid:Burgemr. H:Schaaf, (:onder stonde:); In kennisse van mij secrts:(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Saakjen Piers, kind: Jan Hendriks Overze, ged 13 may 1753 Grote Kerk HRL
Hylkje J Overzee ovl 11 jul 1792 HRL, oud 73 jaar; begraven Kleine Kerk, regel 2, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jacob Anthony Overzee geb 1792 HRL, huwt met Jikke aykes Nijhof op 17 okt 1816 HRL, huw.afk. 29 sep en 6 okt 1816 HRL. en Leeuwarden, varensgezel, huw.get. bij H. van Vliet en E. Nijhof, schoonbroeder bruid. 1823, zv Anthonij Jacobs O, en Trijntje Freerks; BS huw 1816, huw 1823; geb 14 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Anthony Jacob Overzee en Trijntje Freerks; J.A.O. eigenaar van perceel nr. 1431 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr, . 514, huis en erf, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen J.A.O., oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en Caatje Pieters overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon J.A.O., varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en Caatje Pieters, moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 14 aug is geb Jacob zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Jan Hendriks Overzee ged 13 may 1753 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Jansens Overze en Saakjen Piers; J.O. van HRL, en Barendina Mulder van Amsterdam, zijn, na hunne derde afkondiging op den 3 nov 1778 HRL; gehad te hebben, met getuigenis daarvan vertrokken naar Amsterdam, en aldaar getrouwd op den 15 nov 1778, volgens overgezonden getuigenis van den 16 derzelfden maand
Jan H Overzee ovl voor 1752, vroedsman 1743-1759 (?); Gerlof Wijgers ende Hijlkjen Sjoukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs oom de vroedsman J.O., 15 Mrt 1749; Auke Jansen ende Hijlkjen Abbes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom de vroedsm:J.O., 15 Aug 1750
Louisa Anthonius Overzee Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts L.A.O. dogter van Anthonij Overzee, op aanklagte van gedagte haar vader over haare slegte Levensconduite zeer ernstig gecorrigeerd, met Recommandatie zich daar van te onthouden, en een beter gedrag aan te neemen, bij poene en met bedreiging dat zij anderzints na Exigentie van Zaaken, het zij met een detentie in de Pekelkuip of Bannissement in ''t Landschaps Tugt en Werkhuis zoude werden gestraft. (GAH44)
Pietje (Antony) Overzee geb 11 apr 1803 HRL, ged 24 apr 1803, N.H., huwt met Holst Taekes Kuipers op 17 mei 1827 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1827, dienstmeid. dv Antonij O, en Trijntje Freerks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827
Sietske Overzet geb 1800 Hardegarijp, ovl 29 mei 1841 HRL, huwt met Pieter Engberts Nieuw, dv Siebe Teunis en Tietje Tjeerds; BS ovl 1841; 1850 overlijdens; oud 39 jaar, geb Rijperkerk (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-115; VT 1839
Claas Oving en IJttje Beerns van der Meulen, beide van HRL, huw.aang. 20 okt 1736 HRL, komende voor de bruid IJebe Tjeerds, vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Johannes Ovizand geb 1761 ... , ovl 9 okt 1811 HRL, wonende te bij de Bildtpoort; BS ovl 1811
Andries Ox A.O., Grenadier onder de 4de halve brigade 3e Battaillon en Guarnisoen houdende te HRL, van HRL, ende Catharina Hazelaar van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid gecompareerd A. Wiglenhuizen, goede bekende, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; ** gegevens niet verwerkt in geprinte beroepenlijst