Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Paats Albert Rodijk, soldaat onder de comp. van capt. P. van HRL, ende Clara Meyer van deventer, zijnde deeze aangaave gedaan door sergeant Arnoldus Grijper, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Natz Zeefhouwer, Corporaal onder de comp. van capt. P. en Marijke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs neef Harmen Hendriks, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; Hendericus Clemans, soldaat onder de comp. van capt. P., ende Meintje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef Marten Wybes, 15 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Foppes, Soldaat onder de comp. van capt. P. ende Lijtske Striks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Rintie Pieters, deszelfs steefvader, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; Johan Martin Sanheym, soldaat onder de comp. van capt. P. ende Elisabeth Johannes, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Fransen, deszelfs oom, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; Johan Marten Sanheym, soldaat in de compie van Capitein P. en Elisabeth Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789 HRL; Gerrijt Everts, soldaat onder de comp. van capt. P. van HRL, ende Jannesje Oetings van Maastrigt, zijnde de aangaave gedaan door burgemeester Harkenroth, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Everts, soldaat in den compagnie van kapitein P., van HRL, en Jannesjen Oetings van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 oct 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Arnoldus Grieper, Sergeant onder de compagnie van capitein P. en Anna Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende; Pieter Pegman, Corporaal onder de comapgnie van capitein P. en Antje Ales, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Natz Zeefhouder, Corporaal in de compagnie van Kapitein P. en Marijke Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 nov 1788 HRL; Hendrikus Clemans, soldaat in de compie van Kapitein P., en Meintje Sikkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1788 HRL, en zijn op den 2 dec daaraan volgende getrouwd; Pieter Witten, soldaat in de compagnie van capitein P. en Elisabeth Groenemons, beide van HRL, hebben de laatste afkond. gehad den 8 jul 1786 HRL, en zijn getrouwd den 25 dier maand
Pacque Sondag, 9 jun 1799: de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident den Burger Gerbrand Pettinga aan de Vergadering gecommuniceerd dat den Lt Collonel P. Commandant van het Guarnisoen alhier; zich bij hem (Praesis) vervoegd had, Insteerende op eene vriendelijke wijze op grond van het 5de Articul, des 9 den Hoofdeels van het Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht, in dato den 4 may L.L. bij het Vert egenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks geaviesteerd, dat de Sleutels van de Stads poorten aan hem als Commandant van het Guarnisoen mogten worden overgegeeven, aangezien dezelve bij gedagte Art:ter zijner verantwoordinge wierden gesteld, - welke instantie of vriendelijk aanzoek bij den Raad in overweeging genoomen zijnde, wierde uit aanmerking van het 2de articul der Generaale bepaalingen omtrent de Introductie van voorz:Reglement, alwaar uitdrukkelijk bepaald word, dat de tot hiertoe gesubstiteerd hebbende gewapende Burgermacht, in ieder Plaats, in volkooming werking, en verantwoording zal blijven, ter tijd en wijle dezelve Plaatzelijk, door een op den voet van ''t Constitutioneel Reglement gewapend Burger Corps zal zijn vervangen, als meede uit Consideratie, dat de Sleutels der Stads Poorten tot dus verre altoos na bezette Wagt ''s Nagts aan de Gewaapende Burgermacht waaren aanvertrouwd geweest, het dus strijdig ''t laatste aangehaalde Articul zijn zoude wanneer dezelve haar afgenoomen wierden, voor dat zij op eene zoodanige wijze als bij ''t zelve Art:bepaald word vervangen is, behalven dat de gewapende Burgermacht zulks zoude kunnen opvatten als een decline omtrent het vertrouwen welke in haar behoord gesteld te worden, na rijpe deliberatie goedgevonden en geresolveerd den Luitent Coll:P. nog Staand deeze Vergadering op het Huis der Gemeente te verzoeken en aan dezelve in heuse en vriendelijke Termen te kennen te geeven dat den Raad vermeend op Fundament der vooren gededuceerde reedenen en motiven, geene vrijheid te hebben, voor als nog tot de overgaave der Sleutels van de Stads Poorten te moeten besluiten, en dus het verzoek of Instantie van hem Commandant beleefdelijk te declineeren, Zoo als dit geresolveerde staande Vergadering in bewerkstelligd, en ge?ffectueerd en wijders beslooten aan den Commandant Pacque op deszelfs verzoek Extract van dit geresolveerde te Suppediteeren. (GAH45); Donderdag den 25 jan 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog ontvangen, een Schriftelijk berigt van den Commandant P. tendeerende dat jongstleeden nagt de Boom Was stukken gezeild door den beurtschipper Doeke Meintes met versoek teffens dat daaromtrent voorzieninge mogt werden gedaan, en dat de schippers zulks belet mogt worden. Waarover gedelibereerd zijnde, wierd goedgevonden het gevoelen hier over van de officieren van de beide Schippers Gildens hier-over in te winnen en daaromtrent Verklaaringe van haar af te neemen, en na zulks met den Commandant P. daar over te Spreeken. (GAH43); Maandag den 5 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den fiscus ter Vergadering berigt, dat een Soldaate vrouw Johanna Witzing genaamd, een deeken en Laaken aan de Stad toebehoorende hadde verkogt bij den uitdraagster Catje van Lint, waar op gedagte vrouw, in ''s Gerechts vergadering ontbooden en gecompareerd zijnde, verklaarde gedagte deeken en Laaken niet verkogt, maar Verpand te hebben voor twee Stuivers. -Zijnde hierop Catje van Lint ontbooden, en in ''s Gerechts Vergadering Verscheenen zijnde, hield dezelve Staande dat voorzeide deeken en Laaken van gedagte vrouw gekogt had, op Welke declaratie goedgevonden wierd hier van den Overste P. kennisse te geeven, ten einde om door bemiddeling derzelve restitutie te bekoomen. (GAH43)
Jozef Padberg huwt met Margaretha Bos, kind: Maria Elisabeth P, geb 16 nov 1801 Heerenveen; BS ovl 1874
Maria Elisabeth Padberg geb 16 nov 1801 Heerenveen, ovl 14 mrt 1874 HRL, huwt met Lourens/Rinze Johannes Huurmans, Rooms Katholiek, dv Jozef P, en Margaretha Bs; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk E-045, 263, wijk F-007, 240, 276, wijk G-028
Benjamin Pais oud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-089; VT1839
Benjamin Pais oud 35 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-097; VT1839
Joseph Pais oud 63 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-038; VT1839
Jozeph Benjamins Pais J.B.P. eigenaar van perceel nr. 1617 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 515, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Joseph P Pais oud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-172; VT1839
Iebetje Johannes Pakedet geb 1768 Sexbierum, ovl 23 sep 1828 HRL, huwt met Marten Folkerts Wijngaarden, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1825, ovl 1828
Aukje Pallema oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-110; VT1839
Froukje Palmer zie ook: Palsen; huwt met Wytze Blok; BS ovl 1841
Douwe T Palmhoff ovl 23 feb 1792 HRL, oud 30 jaar
Jan Pals won. Baard 1812, zv Tjomme P, en Klaaske Norenbos; BS ovl 1812
Mientje Pals dv Tjomme P, en Klaaske Norenbos; BS ovl 1812
Tietje Pals dv Tjomme P, en Klaaske Norenbos; BS ovl 1812
Tjomme Pals huwt met Klaaske Norenbos, wonende te HRL. 1812 wijk C-163, kinderen: Tietje P, Mientje P, Jan P; BS ovl 1812
Beeke Palsen ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Pals Karsten en Saapje Gerbrandts; huwt met Pieter Jansz Kat, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 okt 1769; kind: Lysbeth Wytses Blok, geb 20 jan 1784, ged 16 mrt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: W.H. Blok, moeder als: V. Paltzen
Vrouwkje Palsen Froukjen P., ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, dv Pals Karsten en Saakjen Gerbens; zie ook: Palmer; huwt met Wytse Heins, kind: Lijsbeth Wytses, geb 8 apr 1776, ged 7mey 1776 Grote Kerk HRL
Henderica Palsenburg huwt met Carel Hanzen Bouwman; BS ovl 1846; Karel Hansen Bouman en Hendrika P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 11 nov 1781 HRL; kind: Maria Karels Bouman, geb 27 jan 1784, ged 10 feb 1784 Grote Kerk HRL, moeder als: Henderyka P. ; Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jentje Jans Glinstra, bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Sjoukje Carels Bouwman dv Carel Hansen Bouwman en H.P., meede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 mrt 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Acht en tachtig den Veertiende feb is Geboren Sjoukje dv Carel Hansen en van H.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 apr 1814
Karst Palses ged 7 feb 1747 Grote Kerk HRL, zv Pals Karsten en Saakjen Gerbens
Karst Palses C.P. ende Trijntje Jelles, beyde van HRL, komende weegens de bruid Paulus Dirks, timmerman, 12 Sep 1744; huwt met Trijntje Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 septemb 1744 en doen ook getrouwt
Trijntje Palses ged 28 mrt 1752 Grote Kerk HRL, dv Pals Karsten en Saakjen Gerbens
Johannes Palstra geb 1797 Greonterp, ovl 24 aug 1863 HRL, huwt met Minke vd Zee, werkman, ovl wijk H-001, zv Sjoerd P, en Trijntje Hoekstra; BS ovl 1863
Minke Fokkes Palstra huwt met Dirk Sieses Boersma; BS ovl 1849
Sjoerd Palstra ovl voor 1864, huwt met Trijntje Hoekstra, kind: Johannes P, geb 1797 Greonterp; BS ovl 1863
Sjoukje Pieters Palstra ovl 11 jan 1808 HRL, huwt met Marten Johannes Schaaf; BS huw 1821, ovl 1844
Wybe Fokkes Palstra geb 9 okt 1809 HRL, huwt met Tjetske Hendriks Drijfhout op 13 aug 1829 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1829 HRL. en Minnertsga, boereknecht, N.H., zv Fokke Wybes en Loltje Hoites; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829
Catharina Palsum huwt met Coenraad Hoek, afwezif of ovl in 1834; BS huw 1834
Joost Paltses mede-voogd B. Dreyer betaalt f. 10:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.P. bij Hendrik Spannenburg met koperslaan verdiend, 23 aug 1757. (GAH1086); president-weesvoogd H. Videlius betaalt aan het Weeshuis f. 15:0:0 door de weesjongen J.P. met koperslaan bij Hendrik Spannenburg verdiend, 8 aug 1758. (GAH1087); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 13:15:0 aan het Weeshuis door de weesjongen J.P. als koperslager bij Hendrik Spannenburg verdiend, 30 okt 1759. (GAH1088); rendant van het Weeshuis ontvangt f. 10:10:0 terzake restitutie die hij, L. Spannenburg, voor J.P. voormaals had verschoten, 27 nov 1759. (GAH1088)
Vroukje Paltzen zie: Palsen
Pieter Paludanus huwt met Tietje Gerrits van Dijk, kind: Thomas P, geb 1753 Oosterbierum; BS ovl 1827
Thomas Paludanus geb 1753 Oosterbierum, ovl 18 mrt 1827 HRL, huwt met Janke Huitenga, huurt zomerhuis boven de Franekerpoort 1800-1806, zv Pieter P, en Tietje Gerrits van Dijk; BS ovl 1827; ; T.P. van HRL, en Janke Hoytinga van Tzummarum, hebben de laatste afkondiging gehad op den 30 oct 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-007; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); T.P., commies ter secretarije bij het Ed. Mog. College ter Admiraliteit in Friesland residerende te HRL, van HRL, ende Janke Hoitinga, erfgezeten onder ''t ressort van den dorpe Tzummarum, van Tzummarum, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week 22 okt 1791; ondertrouw HRL; heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 624:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -13:0 (GAH650); erven T.P. eigenaars van perceel nr. 1473 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 516, huis, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); staat vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893, in 1827 met de nrs. 19 en 45; aangesteld tot bekkenist in het 4e kwartier T.P. in plaats van Johannes Beuker, do. 29 dec 1803. (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, geen no. (maar vermeld tussen no. 195 en 196), 1 mrt 1804; betaalt aan het gemeentebestuur 1 jaar huur van het zomerhuis boven de Franekerpoort, 1800: 20 Caroliguldens; id. over 1801, 1804, 1805 en 1806
Jacob Klazen Pan begraven Klein Kerkhof, regel 12, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Reinders Pan geb 1788 Hindeloopen, ovl 5 jan 1829 HRL, huwt met Douwtje Heeres/Herres op 5 dec 1811 HRL, ondertrouw 20Nov111, 1e afk. zondag 24Nov18 11 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, schipper in 1829 zv Reinder Klaases P, en Antje Jans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1829, ovl 1847; gebruiker van wijk F-122, varensgesel; medegebruikers Pieter Burghout wed., Hendr. Werner wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon Mooy, varensgesel, 1814. (GAH204)
Reinder Klases Pan huwt met Antje Jans, kind: Klaas Reinders P, geb 1788 Hindeloopen; BS huw en huwafk. 1811, ovl 1829
Anna Jans Panbakker geb 29 okt 1810 HRL, ovl 13 jan 1894 HRL, huwt met Pieter Jans de Groot op 25 mei 1837 HRL, dienstmaagd, N.H., dv Jan Taekes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1837, ovl 1894, bev.reg. HRL 1851 wijk H-185, 187, 194, supp wijk A-281; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-111; VT1839
Baukje Rinnerts Panbakker geb 1805 HRL, ovl 4 jan 1812 HRL, onderhouden uit de stads Arme kas; wonende in de zogenaamde 12 Nieuwe Woningen, ovl wijk H-146; dv Rimke Martens (P), en Trijntje Paulus; BS ovl 1812
Baukje Sietses Panbakker geb 3 apr 1802 HRL, ged 18 apr 1802 HRL, ovl 5 jan 1860 HRL, huwt met Marten Sijbes de Boer op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1822, naaister, Vst 23 aug 1859 uit Amsterdam, wonende te HRL. 1855, N.H., dv Sijtse Martens P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1822, ovl 1855, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-021
Grietje Sytzes Panbakker geb 18 mei 1808 HRL, ged 31 mei 1808 HRL, N.H., ovl 21 jan 1875 HRL, ongehuwd, Vst 1 aug 1859 uit Amsterdam, dv Sijtzse Martens P, en Wiepkje Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk G-079, wijk H-021, 223
Jan Johannes Panbakker geb 1786 Makkum, ovl 10 feb 1823 HRL, 1e huwt met Aaltje Harmens Kamp op 13 mei 1813 HRL, panbakkersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, wonende te HRL, 2e huwt met Antje Berends de Vries op 13 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, huw.get. bij O.K. Advokaat en G.A. vd Meulen, 1815, id. bij E.K. de Vries en H.S. Altena, 1816, id. bij J.J. Jekel en P.H. Hoffinga, 1819, id. bij J.B. de Vries en M.L. Koster, schoonbroeder bruidegom, 1821, zv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1813, ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1823, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk A-185, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend acht honderd en Veertien den Sesde mrt is Overleden Aaltje Harmens Kamp Oud Een en twintig Jaar, huisvrouw van J.J.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van Overlijden behoren tot de Huwelijksacte van J.J.P. en Antje Barends de Vries dato 13 apr 1815 op Fol. 21 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Jan Taekes Panbakker geb 1780 HRL, ovl 18 jan 1840 HRL, huwt met Anna Martha Catrijns Snijders op 20 mei 1804 HRL, werkman in 1840, huw.get. bij J.R. Smit en S.E. Smidt, matroos, 1815, id. bij J.A. Broodkorf en S. Bleeker, oom bruidegom, 1815, kinderen: Taeke Jans P, geb 1805 HRL, Anna P, geb 29 okt 1810 HRL, Martina Jans, geb 8 apr 1807 HRL, zv Taeke Jans P, en Anna Geerling; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1815, ovl 1840, ovl 1844, ovl 1857, ovl 1894; J.T. Pannebakker, Matroos, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Dirk Cornelis Molenaar
Johannes Panbakker oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-063; VT1839
Johannes Jans Panbakker zie ook: Johannes Jans; geb 1754 Makkum, ovl 18 apr 1840 HRL, huwt met Trijntje Uilkes vd Werf, kinderen: Tietje P, geb 1803 Makkum, Uilke Johannes P, geb 1792 Makkum, Luutske Johannes P, geb 1795 Makkum, Marijke Johannes P, geb 1801 HRL, Petrus P, geb 5 jul 1806 HRL, Sijbe Johannes P, geb 4 dec 1799 Makkum, Jan Johannes P, geb 1786 Makkum, meesterknecht in een panfabriek 1826, huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker panbakkersknecht, wonende te HRL. 1812, id. bij J.J. Dijkstra en E.L. vd Zee, neef bruidegom, 1816, id. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker, 1816, zv Jan Willems en Saakje ... ; BS huw 1812, huw 1813, huw 1816, huw 1826 1832 overlijdens, ovl 1838, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855, ovl 1878; gebruiker van wijk H-054, panbakkersknegt; eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 86 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839; J.J. Pannebakker, eigenaar van perceel nr. 65 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 517, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); J.J.P., Pannebakker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Klaaske Tjerks, Naaister, wonende te HRL
Klaas Panbakker geb 13 jul 1794 HRL, ovl 10 mrt 1876 HRL, 1e huwt met Tjietske Piebes Swart op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1817, 2e huwt met Hendrikje vd Werf op 13 feb 1834 HRL, panbakkersknecht, thans dienende bij de Mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1851, N.H., huw.get. bij K.S. Gorter en G.P. Brouwer, 1837, zv Marten Rimmerts P, en Baukje Sietses; BS huw 1817, ovl 1821, huw 1834, huw 1837, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT1839
Luutske Johannes Panbakker geb 1795 Makkum, ovl 22 sep 1855 HRL, huwt met Hendrik Laanstra op 25 jun 1820 HRL, huw.afk. 11 en 18 jun 1820, dienstmeid. wonende te HRL, Rooms Katholiek, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-059; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-056; VT1839
Marten Rimmerts Panbakker ovl 3 jan 1799 HRL, huwt met Baukje Sietses, kinderen: Foekje P, geb 1790 HRL, Klaas P, geb 13 jul 1794 HRL, Trijntje Martens P, geb 1788 HRL, meesterknecht op een panwerk, zv Rimmert Martens en Berber Hendriks; BS ovl 1821; 1823 huwelijken, ovl 1830, huw 1834, ovl 1868, ovl 1876; kind: Sijtze Martens, geb 10 aug 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL
Martentje Sytses Panbakker geb 4 apr 1811 HRL, ovl 26 jun 1816 HRL, dv Sijtse Martens P, en Wijpkje Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1816
Martje Panbakker begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 98; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Marijke Johannes Panbakker geb 1801 HRL, ovl 4 mei 1832 HRL, huwt met Tymen Ruurds Schaap op 19 feb 1829 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1829, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1829, ovl 1832
Petrus Panbakker geb 5 jul 1806 HRL, ovl 27 feb 1878 HRL, huwt met Carolina Berendsen op 8 apr 1830 HRL, Rooms Katholiek, panbakkersknecht, zv Johannes Jans P, en Trijntje vd Werf; BS huw 1830, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-060
Sybe Johannes Panbakker geb 4 dec 1799 Makkum, ovl 25 mrt 1878 HRL, huwt met Tjitske Wybes van Dokkum op 6 apr 1826 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1826, panbakkersknecht, wonende te HRL, Vst 19 jul 1871 uit Franeker, A 3 sep 1871 Freneker wonende te HRL. 1871, zv Johannes Jan P, en Trientje Uilkes (vd Werf); BS huw 1826, ovl 1871, ovl 1878, bev.reg. HRL 1860-80
Sietse Martens Panbakker geb 10 aug 1772 HRL, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; ovl 6 nov 1824 HRL, huwt met Wiepkje Willems Steenbergen kinderen: Baukje, geb 3 apr 1802 HRL, Willem Sijtses P, geb 25 okt 1805, Martje Sijtses P, geb 4 apr 1811 HRL, Grietje P, geb 18 mei 1808 HRL, Willem, geb 25 okt 1810 HRL, Grietje Sietzes, geb 22 feb 1804 HRL, Baukje Sijtses, geb 15 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, N.H., panbakkers- baas, huw.get. bij J.H. Holmans en F.W. Steenbergen, 1811, id. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, 1813, id. bij M.H. Klaver en T.B. Brandes, 1816, id. bij U.R. Visser en A.T. van Vliet 1816; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, 1805, 1808, 1810, 1811, BS huw 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1817, ovl 1824, ovl 1826, ovl 1860, ovl 1875; gebruiker van wijk H-058, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden S.M.P., Panbakkersknegt, Thijs Pieters van Vliet, Panbakkersknegt, en Klaas Dirks Molenaar, Zoutziedersknegt, alle wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat ons Volkomen bekend is dat Ruurd Johannes is Overleden den Elfde dec Een duizend Agt honderd, gevende voor redenen van Wetenschap dat ons door een dagelijksche omgang met dezelve dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 7 mei 1816
Taeke J Panbakker oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-074; VT1839
Taeke Jans Panbakker huwt met Anna Geerling, kind: Jan Taekes P, geb 1780 HRL; BS ovl 1840
Taeke Jans Panbakker geb 1805 HRL, ovl 28 okt 1844 HRL, huwt met Tjitske Laurentia van Varel op 12 mrt 1829 HRL, huw.afk. 1 en 8 mrt 1829, zeilmaker in 1844, zv Jan Takes P, en Catharina Adams Snijders; BS huw 1829, ovl 1844; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk C-193; VT1839
Tietje Johannes Panbakker geb 1803 Bolsward, ovl 20 nov 1846 HRL, huwt met Johannes Hendriks Posthuma op 9 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, wonende te HRL, dv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes vd Werf; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1846
Trijntje Martens Panbakker geb 1788 HRL, ovl 28 nov 1830 HRL, 1e huwt met Haye Rintjes de Jong op 23 mrt 1806 HRL, 2e huwt met Hijlke vd Burg op 14 dec 1823 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1823, N.H., dv Marten Rimmerts en Baukje Sietses; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1823, ovl 1830, ovl 1839
Foekje Panbakker/Pannebakker geb 1790 HRL, ovl 30 aug 1868 HRL, huwt met Aldert Krijl op 11 jun 1812 HRL, ovl wijk G-173, huw.afk. 31 mei en 7 jun 1812 voor de hoofddeur van het Gemeentehuis, dienstmaagd, N.H., dv Marten P, en Baukje Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, 402
Janke Panhuis huwt met Jan Waslander, kind: Berber Jans Waslander, geb 19 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL
Geert Jans Panjer geb 1788 Pekel A, huwt met Fokje Jans Visser op 12 nov 1812 HRL, huwelijksafkondigingen 18 en 25 nov 1812 HRL. en Pekel A, wonende te Pekel A 1812, huw.get. bij D.J. Bakker en G.J. Visser, behuwd broeder bruid. 1815id bij R.S. Hunia en E.J. Koen, 1813, schipper te HRL. 1827, zv Jan Geerts, (gk), en Pietje Jans, (gk); BS huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1827; gebruiker van wijk D-084, schipper; eigenaar is Douwe de Roos, 1814. (GAH204)
Johannes Caspers Pannebakker woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaaske Rimmerts Pannebakker zie ook: Klaaske Rimmerts; geb 15 jun 1801 HRL, ovl 9 nov 1867 HRL, ongehuwd, N.H., ovl wijk G-173, Vst 26 jun 1862 uit Midlum, dv Rimmert P, en Trijntje Hogerhuis; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-097, wijk D-124, wijk G-195, wijk H-209; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-142; VT1839
Paulus Pannebakker geb 1804 HRL, ovl 3 okt 1849 HRL, huwt met Aafke IJsbrands Feenstra, werkman, zv Rimke Martens P, en Trijntje Paulus; BS ovl 1849; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-006; VT1839
Rimke Martens Pannebakker huwt met Trijntje Paulus Hogerhuis, onbekend waar de vader zich ophoudt in 1812, kinderen: Paulus, geb 1804 HRL, Baukje Rinnerts(P), geb 1805 HRL, Klaaske P, geb 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1812, ovl 1849, ovl 1867
Symon Jans Pannebakker zie ook: Symon Jans; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 20:0:0 van een weesvoogd door de weesjongen S.J.P. in 1 jaar met ijsersmeden verdiend, 10 jun 1755. (GAH1084); president-voogd T. Radsma betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen S.J.P. als smitsknegt bij Jan Claasen op Dijkxhoek verdiend, 5 jun 1753. (GAH1082); T. Radsma ontvangt van de rentmeester f. 10:18:0 terzake restitutie van expensen door hem verlegt voor de weesjongen S.J.P., werkende op Dijkxhoek, 5 jun 1753, kwit. no. 17. (GAH1082)
Uilke Johannes Pannebakker geb 1792 Makkum, ovl 2 apr 1838 HRL, huwt met Cecilia Saakes Wiersma op 28 mei 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 14 en 21 mei 1820 HRL, wonende te HRL, panbakkersknecht in 1838, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, broeder bruidegom, wonende te HRL, 1815, id. bij F.A. vd Molen en IJ.H. dekker 1816, id. bij E.J. Schoonbergen en J. van Keulen, 1835, zv Johannes Jans P, en Trijntje Uilkes; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1838
Willem Sytzes Pannebakker geb 25 okt 1810 HRL, ovl 25 okt 1826 HRL, pannebakkersknecht, ongehuwd, zv Sijtse Martens P, en Wiepkje Willems Steenbergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826
Gerryt Isaäc Panneboeter Roelof ten Sijthoff, soldaat onder de comp. van capt. P., ende Antje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Jan Arends Faber, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; Pieter de Waardt, soldaat onder de comp. van capt. P. van HRL, en de Martha Roels van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; Weledelgestrenge Heer G.I.P., capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, ende Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant van Zulekom onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; de Weledele Gestrenge Heer G.I.P., capitein in het regiment van Collonel Schepper, van HRL, en Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 feb 1789 en zijn met attestatie vertrokken; Seyne Vink, Sergeant onder de comp. van capt. P. ende Teetske Juwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Roelof ter deus, desselfs schoondogter, 30 may 1789; ondertrouw HRL; Seyne Vinke, Sergeant in de Compie van Kapitein P., en Tjietske Jurres, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 jun 1789 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd, bij zich hebbende het kind, waarvan gedagte Tjietske Jurres vooraf was bevallen; Hendrik Grolman, soldaat onder de comp. van capt. P. ende Anna Maria Elberts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Seyno Vink, goede bekende, 13 jun 1789; ondertrouw HRL; Hendrik Grolman, soldaat in de compie van Kapitein P., en Anna Maria Elberts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 jun 1789; Johan Antoon Broodkorf, Tamboer onder de compagnie van capitein P. en Sara Catharina Schneider, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johannes Luitgerus Leembeek, soldaat onder de compagnie van capitein P. en Tekela G. Rolmans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; Willem dermeer, soldaat in de compagnie van capitein P., van HRL, en Regina Scheur van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 jul 1787; Roelof ten Sijthof, soldaat in de comp. van Kapitein P., en Antje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 27 daaraanvolgende; Pieter de Waard, soldaat in de compie van Kapitein P. van HRL, en Martha Raets van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Klaas Jouwersma, soldaat onder de compie van Kapitein P., en Eke Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Haye Jans Panneboeter H.J.P. en Mayke IJntes, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL en zijn getrouwd op den 29 daaraanvolgende
Jetske Sipkes Panneboeter (index: Janneke Dirks); geb 25 jan 1787 HRL, ovl 6 apr 1820 HRL, hm ... ; BS ovl 1820; PANNEBOETER, WIJBE
Anna Catharina Pansers geb 1776 Nieuw-Reiderland, Oostfriesland, ovl 19 mei 1829 HRL, huwt met Jacob Jacobi; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1829
Fredrik Papa F.P. ende Wilhelmina Hinkelman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Dane, goede bekende, 9 jun 1804; ondertrouw HRL
Siebertus Ferdinand Parant geb 1779 Roermond, huwt met Aafke Rinses Rinsma op 18 mei 1815 HRL, huw afk. 7 en 14 mei 1815, wonende te HRL, werkman, afwezig in 1840, zv Johannes P, en Johanna Ramakers; BS huw 1815, ovl 1840; Extract uit het Doopregister van Roeremonde. (=Roermond). In het jaar 1779, den 7 apr is ged Sibertus Ferdinandus, wettige zv Joannis Parens en Joanna Ramaekers; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van S.F.P. en Aafke Rinses dato 18 mei 1815 op Fol. 32 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Gibert F.P. eigenaar van perceel nr. 192 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 518, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Joannis Parens Zie ook: S.F. Parant; J.P. huwt met Joanna Rameakers, kind: Sibertus Ferdinandus Parant, ged 7 apr 1815 Roeremonde
Vrietman Parfumeur oud 48 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-210; VT1839
Hendrik Parison zie ook: H. Perrison; huwt met Lutske Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Dirk Jansen Park geb 3 mei 1810 HRL, zv Jan Jansen P, en Renske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 3 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Park en Rinske Dirks
Folkert Jans Park geb 1775 HRL, ovl 23 nov 1846 HRL, huwt met Antje Jans Reidmaker, ook huwt met IJtje Eedes vd Woude op 20 jul 1817 HRL, huw.afk. 22 en 29 jun 1817, huw.get. bij J. van Zandvoort en G.J. vd Meulen, schipper, 1814, id. bij A. Roelofs en L. Jans, 1815, N.H., kinderen: Sijbrand, geb 26 nov 1809 HRL, Reinder, geb 3 nov 1811 HRL, Geert, geb 9 sep 1806 HRL; Loetske P, geb 1 mei 1805 HRL, Jan Folkerts P, geb 1802 HRL, zv Jan Reinders en Janneke Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1806, 1809, 1811, BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1824, ovl 1835, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk F-187, schipper, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk F-160; VT1839; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Folkerts Park, geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL; F.J.P. eigenaar van perceel nr. 1028 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 519, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Geert Park geb 9 sep 1806 HRL, ged 30 sep 1806 HRL, N.H., zv Folkert Jansen P, en Antje Jans Rademaker; dopen Grote Kerk HRL 1806
Jan Park J.P., schipper, wonende te HRL, verklaart in een Akte van Bekendheid ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dat zij is geb op 19 jun 1790 te HRL
Jan Folkerts Park geb 10 nov 1802 HRL, ged 5 dec 1802 HRL, N.H., ovl voor 1833, huwt met Elisabeth vd Hurk op 21 nov 1824 HRL, huw.afk. 26 sep en 3 okt 1824, zeeman, zv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1832
Jan Jansen Park geb 15 apr 1806 HRL, ovl voor 1857, huwt met Gepke Bonnes van Dijk op 19 dec 1833 HRL, varensgezel, thans in rijksdienst, ged 4 mei 1806 HRL, zv Jan Jansen P, en Rinske Durks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1833, ovl 1856
Jan Jansen Park geb 1776 HRL, ovl 2 feb 1829 HRL, huwt met Renske Dirks op 19 mei 1799 HRL, varensgezel in 1829, kinderen: Dirk, geb 3 mei 1810 HRL, Jan, geb 15 apr 1806 HRL, Durk Jans, geb 9 feb 1804 HRL; gebruiker van wijk E-094, schipper; eigenaar is B. Boomsma wed., 1814. (GAH204); kind: Dirk Jansen Park, geb 3 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Jan Reinders Park huwt met Janneke Folkerts, kinderen: Folkert Jans P, geg. 1775 HRL, Jan Jansen P, geb 1776 HRL; BS ovl 1829; 1846 overlijdens
Loetske Park geb 1 mei 1805 HRL, ged 21 mei 1805 HRL, N.H., dv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidemaker; dopen Grote Kerk HRL 1805
Reinder Folkerts Park zie ook: Reinder Folkerts; geb 3 nov 1811 HRL, huwt met Geeske Pieters Bos op 17 jan 1839 HRL, matroos, zv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-034; VT1839; geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans Reidemaker
Reinder Jans Park geb 1772 ... , ovl 13 jun 1811 HRL, huwt met Aukje Arends Maria van Bachum op 29 dec 1799 HRL, wonende te op de Zoutsloot in 1811, in leven schipper; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1811, huw 1812, ovl 1839; erven R.J.P. eigenaar van wijk A-145; gebruiker Jacob IJkes Wijga, rogmolenaar, 1814. (GAH204)
Sybrand Folkerts Park geb 26 nov 1809 HRL, ovl 23 nov 1857 HRL, huwt met Akke Sieds de Wit(gk) op 20 okt 1836 HRL, flankeur 3e Bataillon 8 ste afdeling infanterie, schipper in 1851, N.H., zv Folkert Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Folkert Jans Park en Antje Jans Reidemaker
Antje Ruurds Parkement zie ook: Antje Ruurds; huwt met Fredrik Duman; BS ovl 1842; Fredrik Hendrik Duman en A.R.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 jan 1775 HRL
Frouwkje Ruurds Parkement geb 15 jun 1756 HRL, ovl 8 nov 1819 HRL, huwt met Robijn Klaasen; bsha18 11 (bl. 83), huw 1813, ovl 1819
Jan Robijns Parkement zie ook: Jan Robijns; geb 1794 HRL, ovl voor 1860, huwt met Reino Franses Kievit op 28 jan 1813 HRL, metselaarsknecht, huw.afk. 17 en 24 jan 1813, huw.get. bij W.R. de Boer en A.Y. de Groot, 1819, wonende te Wijnaldum 1839, zv Robijn Klases en Froukje Ruurds (P); BS huw 1813, huw 1819, huw 1839, ovl 1859; gebruiker van wijk A-059, metzelknegt; eigenaar is de Stad, 1814. (GAH204); J.R.P. eigenaar van perceel nr. 1478 te HRL, metzelaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 520, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Ruurd Parkement ovl voor 1812, huwt met Sjoukje Ruurds; BS geb 1811
Ruurd Heeres Parkement huwt met Hiltje Doekes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 nov 1751 en doen getrouwd in de Westerkerk; ovl 6 mrt 1787 HRL, oud 54 jaar, onderste telling
Sjoukje Ruurds Parkement Robijn Klaassen en S.R.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; S.R.P. ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Trijntje Aedes, voor het schoonmaken van het huis gendarmerie geoccupeerd: fr 9, 4 cts, 28 jul 1812. (geen boeknr. vermeld)
Berber Parkum geb 1783 HRL, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209
Elias Daniel Parlo E.D.P. en Sjoukje Jelles Sandstra, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oostvriesland en aldaar getrouwd den 15 dier maand, volgens ingebragte verklaaring
Ieda Klases Parma geb 1809 Workum, ovl 1 mrt 1885 HRL, huwt met Hielke van Slooten op 15 dec 1831 HRL en wonende te Workum, koopvrouw in 1851, N.H., dv Klaas IJsbrands en Jetske Douwes de Boer; BS huw 1831, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-051, 61
Klaas IJsbrands Parma huwt met Jetske Douwes de Boer, buitenschipper, wonende te Workum 1831, kind: Ieda P, geb 1809 Workum; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1831; oud 68 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, zeekapitein, wijk A-039; VT1839
Yda K Parma oud 29 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-039; VT1839
Lijsbet Rombouts van der Parre gemeentebestuur betaalt aan Tettie Clases weduwe Tijte Tijtes 1 jaar interesse van 700 Caroliguldens: f. 21:0:0; de obligatie leyt op naam van Claas Foppes en L.R. v. d. P., moeder van Ettie Claeses, zie ook aldaar; 10 nov 1734. (GAH283)
Rombout van de Parre ovl 24 okt 1655, 40 jaar, Cappeteyn, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan B Pars oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-198; VT 1839
Hester H Parser oud 46 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk E-210; VT1839
Joost Partels ovl 25 jul 1727 HRL, old 38 jaeren
Aaltje Pas kamerbodinne 1801; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Eodem dato ''s avonds Ses uur. (Saturdag den 15 dec 1798). de Raad der Gemeente extra ordrs vergadert zijnde, wierde in aanmerking genoomen, dat de kamerbodinne A.P., hoogst te Suspecteeren is, van misbruik te maaken van het Emolument van britten en doove koolen aan haar bij voorige Instructie van den Kamerbode Lolkema, onder Zekere bepaalingen geaccordeert, en den Raad aan den eenen kant haar niet willende frustreren van dit voordeel, en aan den anderen kant alle misbruik van dien aard, willende praevenieeren, heeft na rijpe deliberatie goegevonden, de kamerbodinne A.P. te verbieden, Zoo als haar verbooden word bij deezen, van geen Britten, doove koolen nog iets hoegenaamd, van het Stadshuis afte brengen na haar huis nog elders, voor dat zij daar toe Permissie van den Praesident in der tijd heeft bekoomen, en dat geene welke zij Verzoekt voor haar te hebben, aan den Praesident heeft vertoond, mede word de Kamerbodinne A.P. bij deezen ten Serieusten herinnerd, van niet iets op de Praesidiale Rekeningen te Stellen, dan het geene Waarlijk door haar geleverd is, en word Zij bij deeze, ten ernstigsten gewaarschouwd dat wanneer zij het een of ander Poinct, in deezen koomt te overtreeden, als dan de facto te zullen Werden gecasseert, en is wijders omtrent haar beslooten, dat de Eenhondert CarGuldens Welke haar Jaarlijks worden gegeeven, om daar uit de kosten van Luiwaagens, dweilen, zeep etc te hoeden, haar maandelijks pro quota de geheele Summa, door den Secretaris Feddema zullen worden toegeteld; en is eindelijk goedgevonden, dat dit besluit van den Raad aan haar in Praesentie van de Stads Booden, Majoor, en Dienaars, zal worden voorgeleezen, welke bij deezen ernstig worden gelast en geordonneert, om Strict toezigt te houden, dat niets van het voorz: van ''t Stadshuis word afgedraagen, bij poene dat die geene welke naderhand mogte ontdekt worden, zulks gezien te hebben, of daar van kennisse te draagen, zonder zulks den Raad aan te brengen, mede de facto van deszelfs Post zal werden gedeporteerd, veel min dat den Raad verwagt, dat een van de gemelde Stads bedienden met degelijke daaden zig zal bezoedelen. Aldus gedecreteerd, dato ut supra. (GAH44); Ontvangt van het gemeentebestuur voor het meten van turf op de militaire Wachten over 1784: f. 9:19:8, 18 aug 1784; id. over 1785 t/m 1795 in maanden jul en augustus. (geen boeknr. vermeld); Ontvangt van he gemeentebestuur wegens geleverde bezems aan de Burger- en Militaire Wachten, 13 dec 1784: f. 3:11:0, op 17 okt 1785 en 9 okt 1786, beide:: f. 3:10:0, op 15 okt 1787: f. 6:15:0, op 15 okt 1788: 9 Caroliguldens, op 20 okt 1790: f. 2:16:0, op 6 okt 1791: f. 2:5:0, op 8 okt 1792: f. 6:15:0, op 7 okt 1793: f. 5:12:8, op 6 okt 1794: 9 Caroliguldens, op 10 okt 1795: f. 1:18:1; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van bezems aan de Zuider-, Havens-, en Bildtpoort, 19 okt 1789: f. 6:15:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen bij de ontvangst der 50 ste penning, 4 sep 1794: f. 35:10:10; id. wegens een voorgaande bevelhebberscomparitie, 4 sep 1795: f. 4:8:0; id. wegens expensen bij diverse compatitien, 29 sep 1796: f. 92:5:11; is wegens bezoldiging voor 13 comparitien van bevelhebberen in 1791-1793, waarvan haar wegens ieder comparitie volgens oud gebruik competeert, 12 dec 1793: 5 Caroliguldens en 4 stuivers; (geen boeknr. vermeld); Door de hoge jaren en zwakke toestand van de kamerbodinne A.P., waardoor zij niet dan zeer gebrekkig haar functie kan waarnemen en uit dien hoofde veel door een noodhulp moet worden geassisteerd, veroorzaakt dat voor de atad buitengewone kosten. Wordt per 1 mei ontslagen met behoud van een pensioen van f. 50:0:0 ''s jaars uit de correspondentiebeurs, per kwartaal te betalen, de eerste op 1 augustus, alles uit consideratie van haar veeljarige dienst, 7 apr 1801. (GAH47); Joukje Rintjes gehuwd met Pieter Hendriks, aangesteld in plaats van A.P. tot kamerbodinne op lasten, plichten, profijten, gehoorzaamheden en instructie. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president L. Albada, ma. 27 apr 1801. (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen bij de geboorte van een jonge prins, 23 feb 1774: f. 49:7:0; id. wegens gedane uitschotten, 2 mei 1774: f. 25:18:8, id. op 10 jun 1776: f. 31:12:0, op 9 dec 1776: f. 20:13:0, op 9 jul 1777: f. 37:11:0, op 8 sep 1777: f. 5:1:0, op 10 dec 1777: f. 34:13:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane expensen en verdiende daglonen sedert 22 nov 1773, 4 mei 1774: f. 31:1:0; id. aan het Stadsraadhuis, 5 dec 1774: f. 21:3:0; id. op 5 okt 1778: f. 7:1:12; id. voor het meten van de turf op de militaire wachten, 24 aug 1774: f. 9:19:8; id. op 30 aug 1775, 9 sep 1776, 20 aug 1777, 26 aug 1778, 30 aug 1779, 30 aug 1780, 8aug17 81, 26 aug 1782, 31 jul 1783; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur voor het schoonmaken van het Stadshuis, 5 sep 1774: f. 37:17:0, id. op 6 nov 1775: f. 42:15:0, op 21 okt 1776: f. 42:16:0, op 29 sep 1777: f. 37:14:0, op 5 okt 1778: f. 34:4:0; id. wegens expensen ten dienste van het Stadshuis, 22 mei 1775: f. 35:11:0, op 20 dec 1775: f. 21:1:0, op 26 feb 1776: f. 23:13:8, op 19 jun 1776: f. 19:8:0, op 22 sep 1778: f. 57:13:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen tot betaling van wijnen bij het uittrekken van de Wachtrollen, 24 jul 1775: f. 34:2:0, id. voor het maken van nieuwe Weesdiacons, 21 nov 1775: f. 20:14:8; id. wegens expensen gedaan bij het bevestigen der burgerbevelhebbers, 19 jun 1776: f. 41:2:0, op 30 jun 1777: f. 63:11:0, op 25 mei 1778: f. 47:11:0; id. expensen gedaan bij de Scholarchenmaaltijd, 28 aug 1776: f. 97:0:0, id. op 17 aug 1778: f. 61:16:0; id. wegens expensen bij het bevestigen der Weesdiaconen, 4 nov 1776: f. 23:7:0, id. op 17 nov 1777: f. 15:9:0; id. wegens gedane uitschot op het grootexamen over 1777, 30 jul 1777: f. 71:6:0; id. wegens leverantie van bezems etc. gedurende 1 jaar, 8 nov 1779: f. 2:5:0, id. op 18 okt 1780, op 4 jul 1781, op 16 okt 1782; id. ten dienste van de Stadspoorten en Hoofdwacht, 27 okt 1783: f. 6:14:8; id. wegens gedane uitschot ten dienstevan de Zeewerken ter gelegenheid van de zware storm, 24 jul 1777: f. 68:11:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement op de kwartalen 1 aug en 1 nov 1800 en 1 feb en 1 mei 1801: 4 x 31 Caroliguldens en 5 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Adolf Pieters Pas zie ook: Adolph Pietersz; huwt met Aaltje Jacobs, kinderen: Francina Adolfs P, geb 1767 HRL, Jacob Adolphs P, geb 1780 HRL; BS huw 1814, ovl 1844; Rienk Pieters Stooker ende Francina Pasz, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader A.P., 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Willem Dirks ende Pietje Jaykema, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.P., goede bekende, 21 jul 1792; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 6e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en A.P., Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:Teyema, Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Op 27 sep 1801 is te HRL ovl A.P., de vader van Jacob Adolfs Pasz, waardoor is vacant geworden de doodgraversplaats. Verzoeker J.A.P. heeft het ambt van zijn vader geruimte tijd waargenomen, ter ondersteuning van zijn oude moeder, die in armoede is gedompeld. Verzoekt om de post te mogen overnemen en zolang zijn moeder leeft, der verdienste aan haar uit te keren, om zo van publiek onderhoud verschoont te blijven. Raad accoord en benoemd hem, do. 10 dec 1801. (GAH47); Maandag den 21 jan 1799; de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, wierden voorts de beide Doodgraavers A.P. en Christoffel Klein, op het Huis der gemeente ontbooden, en aan dezelve ernstig afgevraagd, of er geen mogelijkheid zijn zoude om de Lijken, welke gedurende de Sterke vorst, in het zoogenaamde Doodemanshuisje, waaren geplaatst, en daar als ''t Waare opeengepakt Stonden, onder de aarde te bezorgen, en gehoord zijnde de redenen van de Doodgraavers voornd:waarom die Lijken niet hadden kunnen begraaven worden, is uit aanmerking der gefundeertheid van dien als meede uit Consideratie der hooge noodzaakelijkheid. egter dat die Lijken onder de aarde geschikt wierden, alzoo dezelve bij ontlaaten weer, zoo geene besmettinge althans een zeer bederfelijke Lugt zouden kunnen veroorzaaken bij den Raad goedgevonden, om aan de Doodgraavers bij haare betoonde bereidwilligheid ter faciliteering van der moeyelijk Werk, in het tegenwoordige Jaargetijde, Twee Stadsarbeiders, op Stads kosten toe te voegen, en is den Bouwmeester Jacobi gelast hier op ordre te Stellen. (GAH44); Donderdag den 7 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders nog geleezen een request van de doodgraavers A. Pasz en Christoffel Klein Continueerende verzoek, dat Zij in de Wintertijd, Wanneer de grond Sterk ingevroosen Was, Zoo als thans Plaats vond, en Zij dus van het begraaven der Lijken, ongelijk veel meer moeite hadden, dan Wel op andere tijden van ''t Jaar, eenig meerder Salaris, of loon mogten genieten; Waar over gedelibereerd Zijnde, wierde goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om het zelve Verzoek te overweegen en den Raad te dienen van Advijs en Consideratie, Welke Commissie is gedecerneerd op de Burgers Bos en Wellinga. (GAH44)
Anna Maria Pas Adriaan Willem van Broekhuizen van Nymegen en A.M.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bernardina Pas ovl voor 1813, huwt met Duurk Harmens Beekman; BS huw 1812; huwt met Dirk Harmen Beekman, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 jun 1754 in de Westerkerk
Diuwke Jans Pas ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL, dv Jan Pas en Hinke Romkes
Francina Adolfs Pas geb 1767 HRL, ovl 27 jun 1844 HRL, huwt met Rienk Pieters Stooker, werkman in 1827, dv Adolf P, en Aaltje ... ; BS huw 1827, ovl 1844; Rienk Pieters Stooker ende F.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Adolph Pasz, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; Rienk Pieters Stoker en F.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 71 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-136; VT1839; kind: Aaltje Rienks Stooker, geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rienks Stooker, geb 17 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Adolf Rienks Stoker, geb 6 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Janke Rienks, geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL
Jacob Adolphs Pas geb 1780 HRL, ovl 24 okt 1817 Leeuwarden in het Tugthuis, huwt met Antje Wybes, ook huwt met Geeltje Reits Klaver op 28 jul 1814 HRL, grafmaker, huw.afk. 3 en 10 jul 1814, doodgraver en puistertreder 1804-1811, doet overlijdensaangifte van Cornelis Norel in 1811, doodgraver en wonende te te HRL. 1817, wonende te op de Zuiderhaven in 1811, zv Adolph Pieters P en Aaltje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1816, ovl 1817; gebruiker van wijk A-053, grafmaker; medegebruikersJ.A. Werndlij, rentenier, Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204); Op 27 sep 1801 is te HRL ovl Adolf Pasz, de vader van J.A.P., waardoor is vacant geworden de doodgraversplaats. Verzoeker J.A.P. heeft het ambt van zijn vader geruimte tijd waargenomen, ter ondersteuning van zijn oude moeder, die in armoede is gedompeld. Verzoekt om de post te mogen overnemen en zolang zijn moeder leeft, der verdienste aan haar uit te keren, om zo van publiek onderhoud verschoont te blijven. Raad accoord en benoemd hem do. 10 dec 1801. (GAH47)
Jacobus Pas Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv Gasparius Hombert en Catharina Hofman, peter/doopheffer J.P. en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Jan Pas zie ook: Jan Pieters; huwt met Hinke Romkes, beide van HRL, geproclameert 2, 6 en 9 en getrout den 11 mrt 1755; kind: Diuwke Jans Pas, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Pas, ged 15 mei 1755 Westerkerk HRL
Johannis Pas J.P., corporaal in de Compie van major Haersolte ende IJmkjen Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Pas, 11 Mrt 1747; corporael in de Compie van de hr Majoor Haarsolte, huwt met IJmkje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 mrt en den 28 dito 1747 getrouwt
Pieter Pas Johannes Pas, corporaal in de Compie van major Haersolte ende IJmkjen Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid P.P. 11 Mrt 1747
Reinier Pas begraven Groot Kerkhof, regel 33. nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Andries Pascum geb 1789 HRL, ovl 13 nov 1822 HRL, ongehuwd, dv Andries Hendriks P, en Wijpkjen Jacobs; BS ovl 1822
Andries Hendriks Paskum huwt met Wijpkjen Jacobs/Gerlofs, kinderen: Christina Andries P, geb 1794 HRL, Trijntje Andries P, geb 1789 HRL; BS ovl 1822; 1836 overlijdens
Andries Hendriks Paskum geb 1806 HRL, ovl 27 okt 1814 HRL; wijk B-128, zv hendrik Andries P, en Berber Jacobs; BS ovl 1814
Christina Andries Paskum geb 1794 HRL, ovl 18 feb 1836 HRL, huwt met Pieter Vaas (?), ongehuwd (?), dv Andries Hendriks P, en Wijpkjen Gerlofs; BS ovl 1836; 1841 huwelijken
Hendrik Andries Paskum huwt met Berber Jacobs, kinderen: Andries Hendriks P, geb 1806 HRL, Jacob Hendriks (P), geb 1810 ... , zv Andries Hendriks en Wijpkje Jacobs; BS ovl 1811; 1814 overlijdens; gebruiker van wijk G-287, sjouwer; eigenaar is P. Menalda wed. erven, 1814. (GAH204)
Jacob Hendriks Paskum geb 1810 ... , ovl 3 mei 1811 HRL, wonende te Liemendijk, zv Hendrik Andries (P), en Berber Jacobs; bsha181ov
Christiaan Pasma oud 71 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839
Henke Pasma oud 41 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-301; VT1839
Trijntje Jans Pasz Trijntie J. Pas, ged 15 mei 1755 Westerkerk HRL, dv Jan Pas en Hinke Romkes; geb 1759 HRL, ovl 20 okt 1819 HRL, huwt met Willem van Rooyen; BS ovl 1819; Willem Harmanus ende T.J.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jans, goede bekende, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Willem Harmanus en T.J. Pas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Hendrik Hendriks Patroon huwt met Tjietske Koops de Vries, afwezig in 1826; BS ovl 1826
Henry Pattché ook wel bekend als: Patseker; H.P. van Amsterdam en Menke Pieters Nap van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 feb 1807; ondertrouw HRL
Paulina Pau huwt met Sjoerd Schotanus; BS ovl 1879
Christiaan Pauli huwt met Elsje Stomp, kind: Coenraad Christiaans Pauli, geb 18 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL
Coenraad Christiaans Pauli geb 18 apr 1798, ged 13 may 1798 Grote Kerk HRL, zv Christiaan Pauli en Elsje Stomp
Aafke Paulus zie: de Boer
Aaltje Paulus ged 27 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Paulus Allerts en Tietje Baukes; ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, dv Paulus Allerts en Tijttje Baukes
Aaltje Paulus huwt met Klaas Sjoukes op 9 sep 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1807; Claas Sjouwkes en A.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid geproduceerd genoegzaam bewijs of consent, 25 aug 1804; ondertrouw HRL
Akke Paulus Hendrik Lans, Granadier in de comp. van overste Burmania, en A.K., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Baukje Hendriks Lans, geb 19 jul 1788, ged 22 jul 1788 Grote Kerk HRL
Albert Paulus huwt met Trijntje Jakobs, kind: Paulus Alberts, geb 21 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Alberts, geb 26 nov 1783, ged 23 dec 1783 Grote Kerk HRL
Anna Paulus ovl 29 may 1792 HRL, oud 46 jaar
Anne Paulus huwt met Lijsbeth Thomas, kind: Paulus Annes, geb 19 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Antje Paulus zie: Flint, Wiersma
Antje Paulus ovl voor 1842, huwt met Sikke Martens; BS ovl 1836; 1841 huwelijken
Antje Paulus ovl voor 1862, huwt met Jan Spleet; BS ovl 1861
Arjen Paulus zie: Boekhout
Bauke Paulus zie: Wiersma
Bauke Paulus ged 30 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Paulus Allerts en Tietje Baukes
Baye Paulus zie: Kramer
Bouwe Paulus huwt met Fetje Tjallings op 1 jun 1800 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1800
Dieuwke Paulus en Douwe Paulus, geb 23 nov 1784, tweelingen, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Douwe Paulus en Dieuwke Paulus, geb 23 nov 1784, tweelingen, ged 21 dec 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Douwe Paulus zie: Houtsma
Elisabeth Paulus huwt met Marten Nolkes; BS huw 1816; Geextraheerd uit het doopboek der Hervromde Gemeente te IJlst. 1773 den 16 may ''t zv Marten Nolkes en E.P. geb den 21 apr genaamt Nolke. Voor extract Conform afgegeven door mij President Burgemeester van IJlst den Zestiende sep 1816 zestien
Evert Paulus zie: Wellinga
Evert Paulus schoonmaker Grote Kerk 1750-1755; Tobias Veldhuis en Antje Beernds, komende wegens de bruid E.P., beide van HRL, 15 May 1751
Frouwkje Paulus zie: Wellinga
Geeske Paulus zie: Houtsma
Gerrit Paulus zie: de Boer
Grietje Paulus ovl 14 jul 1816 ... , huwt met Heere Tjeerds Schols, dv Paulus Hendriks en Hiltje Tjepkes; BS huw 1819
Hans Paulus zie: Goverts, Houtsma
Hans Paulus ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Paulus Jansen en Geiske Hansen; H. Poulus, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL, zv Poulus Jansen en Geeske Hansen
Hans Paulus Eelke Jans Leyenaar ende Trijntje Hanses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.P., deszelfs vader, 5 mrt 1796; ondertrouw HRL
Hans Paulus geb 1746 ... , ovl 26 dec 1811 HRL, huwt met Fetje Heeres, wonende te in de Waschbleek; bsha181ov, ovl 1813; H.P. en Fettje Heeres, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 8 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Trijntje Hanses, geb 20 apr 1774, ged 3 mei 1774 Grote Kerk HRL
Hans Paulus geb 20 sep 1803 HRL, ged 9 okt 1803, N.H., zv Paulus Hansen en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harke Paulus zie: Hoogerhuis
Harke Paulus geb 23 apr 1777, en Tjitske Paulus, geb 12 apr 1780, beiden ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL, kinderen van: Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Harmen Paulus huwt met Tjietske Jans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 apr en getrout de 4 mei 1766; kind: Paulus Harmens, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Paulus Harmens, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL
Heert Paulus huwt met Geertje Dirks, kind: Richtje Heerts, geb 19 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Hendrik Paulus zie: Faro, Stroband
Hendrik Paulus en Teetske Sipkes, beyde Van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Hidde Sipkes, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Hendrik Paulus schoonmaker rondom Raadhuis 1761-1766
Hendrik Paulus H.P. ende Aeltie Willems, beide van HRL, komende wegens de bruid IJke Goverts, 31 Aug 1743; huwt met Aeltje Willems, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doe ook getrout
Hendrik Paulus huwt met Sjoerdtie Hessels, beide van HRL, geproclameert den 10-17 en getrout den 24 okt 1756
Hendrika Paulus zie: Faro
Hessel Paulus turfarbeider 1761-1762; H.P. ende Gatske Liepkes, beyde van HRL, komende wegens de bruid IJke Goverts Potkast, en consenteerde des bruydegoms vaeder in dit huwelijk en vertoonde consent van des bruids moeder, 13 Jun 1744; huwt met Gatske Liepkes, beyde van HRL, geproclameert 14, 21 en 28 jun 1744 doen ook getrouwt in de Westerkerk; H. Poulus ende Reinskjen IJpes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Tjepke Hillema vroedschap te Franeker, 16 dec 1747; huwt met Reinskjen IJpes, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 desemb 1747 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Jan Huberts ende Emme Jacobs, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd H.P., 18 Oct 1749; Remonstreert met eerbied Cornelis Cobus ordris Turdrager binnen deze Stad; dat hij Supplnt zeer gaarne Soude Zien dat UEd: Achtb:deze Zijne bedieninge quamen te defereren en over te brengen op de Persoon van H.P., Borger en Inwooner dezer Steede, die deze Verdienste voor zijn huisgezin ten uitersten nodig heeft en daer toe is inclinerende en daer en boven daer toe volkomen Capabel is:Ingevalle Van deze UEd:Achtb:gratie verklaert de eerstgemelde Supplnt mits dezen van zijn Voorsr:functie af te Zien, dezelve te resigneren ende te quiteren, gelijk de laestgenoemde Onderdanig Versoekt dat hij daer inne werde bevestigd, en presenteerde om den Eed van getrouwigheid daertoe Staende, aen handen van UEd:Achtb:af te leggen; quo facto etc: (was get:)S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraet accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt H.P. tot meede ordris turfdraeger deeser Steede op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende tot een geschenk in de armbusch de Soma van twintig gls:Actum den 17 okt 1757. (was get:) Claas van der Brug (onder Stonde) Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; H.P. heeft den Eed van getrouwigheid als Turfdrager gepresteerd coram Preside van der Brug en de twintig gls:in de armbusch betaeld den 17 okt 1757. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hessel Paulus H.P. en Knierke Simons, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 feb 1778 HRL, en toen getrouwt
Hylke Paulus zie: de Vries
Hinke Paulus zie: Houtsma
Jacob Paulus balsteenleverancier 1752
Jan Paulus zie: de Boer, de Wilde
Jan Paulus ged 17 sep 1741 Grote Kerk HRL, zv Paulus Dirks en Trijntje Jans
Jan Paulus ontvangt van de Stadsrentmeester f. 55:5:0 wegens geleverde kalk enz, ord. no. 80, 3 sep 1776. (GAH1060)
Jan Paulus huwt met Marija Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 23-30 Novem:en de 7 en getrout den 16 dec 1755; kind: Swaantie Jans, ged 27 jun 1758 Grote Kerk HRL
Jan Jansen Paulus balsteenleverancier 1752
Jeltje Paulus zie: Nauta
Jetze Paulus huwt met Fimke Jans, beide van HRL, geproclam; de 9-16 en getrout de 23 sep 1759; huwt met Eelkje Gabbes, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en de 4 en getrout de 11 mrt 1764; kind: Fimkje Jetses, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Johan Paulus zie: Schuiber
Johannes Paulus J.P. van HRL, en Jeltje Gerrits van Kimswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd na vertoonde attestatie van Kimswerd
Johannes Paulus huwt met Antje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 31 mrt en de 7 en getrout de 14 apr 1771 in de Westerkerk
Marijke Paulus Wybe Jarigs ende M.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 dec 1807; ondertrouw HRL
Mietje Paulus zie: Glandorp
Pieter Paulus weduwe en zoon wonen in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Paulus woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Paulus Hendrik Jansen IJsenbeek ende Trijntje Johannes, beide van HRL; sijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., desselfs swager, 5 aug 1789; ondertrouw HRL
Pyter Paulus ovl voor 1763; wed. P.P. bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 3 1/2 pondematen greydland leggende aan de Grachtswal bij de Kerkpoort tot HRL, vrij van floreen, tot de Bleek gebruikt, 12 jan 1762. (B1 092); id. 14 feb 1763. (GAH1093); betaalt aan dito propijn vd Weeshuislanden: P.P. wed. f. 27:10:0, Jacob Ennes f. 11:2:8, Tjepke Gratama f. 8:12:8, Wiltje Ages wed. f. 9:5:8, Lieuwe Hiddes f. 21:5:0, Ane Annes f. 5:5:0, Lammert Lieuwes f. 7:12:8, f. 5:0:0 en f. 30:5:0, Hijltje Abes wed. f. 17:5:0, tesamen f. 143:3:0, 1762. (GAH1092)
Pieter Paulus ovl voor 1815; geb 1732 ... , ovl 2 aug 1817 HRL, huwt met Marijke Hendriks; BS ovl 1817; 1821 overlijdens; wed. P.P. gebruiker van wijk H-117, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); P.P. van Almenum ende Marijke Gerrijts van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arend Bartling, deszelfs schoonmoeder, (?), 11 jan 1794; ondertrouw HRL; P.P. van Almenum en Marijke Gerrits van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 26 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Pyter Paulus ovl voor 1755, hm ... , weduwe brengt een slotwal weg in 1754
Pieter Paulus huwt met Marijke Gerrits op 26 jan 1794 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 26 jan 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Pyter Paulus huwt met Geertie Sijbrens, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 jun 1757
Rein Paulus ovl Bolsward voor 1834, huwt met Janke Ates, kind: Akke Reins, geb ... ; BS huw 1833
Remelia Paulus zie: de Boer
Rients Paulus zie ook: Houtsma; geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL, zv Paulus Hansen en Japke Rientses; geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Paulus Hansen en Japke Rientses
Richtstie Paulus en Schelte Alberts, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Jacob Tjerks
Rinske Paulus zie: de Vries
Rinske Paulus begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelof Paulus P.R. en Trijntje Merkus, beide van HRL, en met consent van den achtbaaren Magistraat eerst geproclameert op dinsdag 27mey17 77 HRL, daarna op Zondag 1 jun en laatstelijk op dato dezes 25 mei 1777 en getrouwt; kind: Jan Roelofs, geb 6 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL, moeder als T. Markus
Siebe Paulus zie: de Boer
Siebren Paulus zie: de Vries
Sytse Paulus zie: de Boer
Symon Paulus zie: van den Berg
Simon Paulus ovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-101, gealimenteerd; medegebruiker Lodewijk Strak, wijnstekersknegt; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Simon Paulus S.P. en Willemke Martens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjuke Paulus ged 11 dec 1763 Grote Kerk HRL, dv Paulus Allerts en Grietie Klazes
Sjuwkje Paulus huwt met Age Klazes Westra, wonende te HRL 1833; BS ovl 1833
Tjalling Paulus zie: Tuinstra
Tjitske Paulus geb 12 apr 1780 en Harke Paulus, geb 23 apr 1777, beiden ged 30 mei 1780 Grote Kerk HRL, kinderen van: Paulus Harkes en Klaaske Douwes
Trijntje Paulus zie: Hogerhuis, Slot
Trijntje Paulus Wij Ondergetekenden Jacob Pieters en T.P., woonende in den dorpe Nes op het Eiland Ameland geven mits dezen, als ouders onse toestemming tot het huwelijk van onzen Zoon Pieter Jacobs met Pietje Beerends V?sker, Woonagtig te HRL. Nes op Ameland den 21 Sepbr 1815
Trijntje Paulus huwt met Rimmert Martens, kind: Klaaske Rimmerts, geb 28 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL
Trijntje Paulus huwt met Uilke Jakobs op 26 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Ulke Jacobs ende T.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pijbe Jacobs, de bruidegoms broeder, 9 nov 1793; ondertrouw HRL; Uilke Jakobs en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 24 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 26 dito; kind: Uulkje Uulkes, geb 19 mrt 1794, ged 8 apr 1794 Grote Kerk HRL; vader als Uulke Japiks, vader ovl, moeder in leven
Trijntie Paulus huwt met Claas Christoffels, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout den 30 aug 1767
Uilke Paulus zie: Aukema
Wyger Paulus mr smid. ovl voor 1783; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, op 12 aug 1771. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 wegens het maken en leveren van ijzerwerk, kwit. no. 34, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 25:14:0, ord. no. 21, 26 nov 1778. (GAH1109); rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de redders van W.P. boedel f. 12:1:0 wegens gemaakt en geleverd ijzerwerk, kwit. no. 5, 5 mrt 1782. (GAH1113); ntvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 45:16:0 voor geleeverd ijzerwerk en arbeidsloon aan ''t Weeshuis, ord. no. 19, 25 nov 1779. (GAH1110)
Willemke Paulus ovl 24 mrt 1794 HRL, huwt met Klaas Hendriks; BS huw 1823; bij ovl 47 jaar oud
Wouter Paulus zie: Keizer
Ybeltje Paulus ovl voor 1819, huwt met Douwe Minnes Minnema; BS huw 1818, huw 1829, ovl 1836
IJsbrand Paulus Pieter Dirks ende Murkje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJ.P., deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1792; ondertrouw HRL
Anna Pausma geb 1756 HRL, ovl 21 nov 1846 HRL, huwt met Hendrik Meyer, dv Gerben P en Elisabeth de Jong; BS ovl 1846; oud 79 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-195; VT1839
Gerben Pausma huwt met Elisabeth de Jong, kind: Anna P, geb 1756 HRL; BS ovl 1846
Eeuwkje C Pauw gebruiker van wijk C-013; medegebruiker van Oudenhove; eigenaar en medegebruiker Jan M. Kroese, groenteverkoper, 1814. (GAH204)
Sibrandus Pauw burgemeester in 1685; PAWLOWSKI, JAN C
Anna Pierres Peaux ovl 26 apr 1792 HRL, oud 23 jaar; ged 6 okt 1768 Westerkerk HRL, dv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama
Elisabeth Peaux geb 21 mei 1800 Burgwerd, N.H., Vst 8 okt 1859 uit Heerenveen, A 21 okt 1869 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-287, bev.reg. HRL 1860-80; oud 36 jaar, geb Burgwerd en wonende te HRL. 1839, wijk E-048; VT1839
Elisabeth Pierres Peaux ged 1 Jannewari 1770 Westerkerk HRL, dv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama
Hermanus Peaux Herman P., ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL, zv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama; geb 1767 HRL, ovl 13 dec 1815 HRL, huwt met Anna le Maire op 6 okt 1807 HRL, laatste afk. 27 sep 1807, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, koopman in wijn 1809 -1811; huw Grote Kerk HRL 1807, bsha181ge, huw 1813, huw 1815, ov; eigenaar en gebruiker van wijk B-071, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk C-006, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-007; gebruiker Gijsbert de Boer, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-008, wijnkelder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-061, ledig, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-194, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-048, wijnkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-146 en wijk E-147, pakhuizen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-148 en wijk E-149, bleekvelden, 1814. (GAH204); H.P. van HRL. en Anna le Maire van Leeuwarden, zijnde aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs 12 sep 1807; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:4:0 ter Saeke meerder Uitgaef als ontfang In Sijnes presidium, 25 jul 1810, quit no. 20 (GAH1142); id. f. 60:11:0, 5 may 1807, quit. no. 41 (GAH1139); id. f. 60:12:0, 23 feb 1808, quit. no. 30 (GAH1140); id. f. 19:13:0, 14 dec 1808, quit. no. 68 (GAH1140); id. f. 80:5:0, 3 okt 1809, quit. no. 52 (GAH1141); rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 30:0:0 ter Restitutie ter Saeke de helft der Uitzetting aen Griettie Melles, 30 may 1810, quit. no. 6 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.P., (reparaties), 31 dec 1810: f. 65:6:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 14 Januar. 1807, zullende dit schadelijk Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Sikko B. IJzenbeek, Minno Vellinga, Menno Vink, IJ. Hoornstra, L.C. van Goch, H.P., Wijger Harmens, A.J. Conra-di. (GAH1138); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor uitgave worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, C.D. Zijlstra, IJ. Rodenhuis H.P., Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 ter Saeke Doe ... . Comparitie, 18 feb 1808, quit. no. 2 (GAH1140); C. Blok, J.H. Olinjus, Jacobus Hannema, J. Huys, H.P., IJ. Hoornstra, A. Rasschen, gese:Clercq (GAH1140); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:0:0 voor Tinwerk, 30 dec 1809, quit. no. 78 (GAH1141); id. f. 28:0:0 ter Saeke Restitutie Weegens gedaene verschot Aen de gerequireerde Weeskinders, 15 sep 1809, quit. no. 12 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Marten Radsma, als geauthoreseerde Curatoren over Claaske Dirks Feddema f. 686:4:12, Als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, quit. no. 16, 10 nov 1809 (GAH1141); id. 30 dec 1809 f. 3558:7:0 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig Slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: C. Blok, H.P., IJ. Hoornstra, Jan G. de Boer, A. Rasschen. gesw:Clercq (GAH1141)
Itske Peaux geb 1811 Burgwerd, huwt met Siebe Braaksma op 30 jul 1835 HRL, wonende te HRL; dv Petrus P, en Aukje Lantinga; BS huw 1835
Petrus Peaux (PIERRE in 1772, 1784), vroedsman in 1769-1779; ovl voor 1802, hm ... , glasen- en wijnleverancier 1801-1811; geb 3 apr 1740, ovl 21 nov 1801, 61 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:9:0 terzake geleverd tin en glaswerk, kwit. no. 6, 8 nov 1769. (GAH1100); id. f. 13:7:0, kwit. no. 12, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 23:8:0, kwit. no. 11, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 15:14:0, kwit. no. 10, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 14:12:0, kwit. no. 40, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 6:7:0 voor geleverd tin, ord. no. 13, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 9:17:0 wegens geleverd tin en lood, en arbeidsloon voor het Weeshuis, kwit. no. 11, 8 nov 1770. (GAH1101); id. f. 13:1:0, wegens geleverd tin, ord. no. 33, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 3:6:0 wegens reparatie van tin, quit. no. 3, 12 dec 1786. (GAH1119); id. f. 10:3:0 wegens levering van tinnen kommen en lepels tdv het Weeshuis, ordonn. no. 6, 7 nov 1771. (GAH112); id. f. 6:17:0 voor geleverde leepels en schotels, kwit. no. 10, 15 nov 1774. (GAH1105); id. f. 4:2:0 ter Saeke geleverd Tinwerk, 19 may 1806, quit. no. 42 (GAH1138); id. f. 15:2:0 wegens geleverd tinwerk en bierglazen, kwit. no. 31, 17 nov 1772. (GAH1103); id. f. 22:12:0 voor geleverd tinwerk, kwit. no. 11, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 15:10:0 kwit. no. 19, 27 nov 1780. (GAH1111); id. 8- 9:0, kwit. no. 36, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:3:0, kwit. no. 38, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 18:8:0 ter zaake leeverantie en maaken van tin en loodwerk tdv ''t Weeshuis, ord. no. 4, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 2:4:0 voor geleeverd lood aan ''t Weeshuis, ord. no. 12, 25 nov 1779. (B1 110); id. f. 15:3:0, quit. no. 16, 5 jan 1790. (GAH1122); id. f. 3:15:0 aan de Bank van Leening, ord. no. 1, 25 nov 1779. (GAH1110); slot der rekening: ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus de meerder ontvang f. 110:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooten gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize d. 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaf, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, P.P., ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); huwt met Lijsbeth Siccama, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 apr 1766; woont in 6e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. weduwe heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0; may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 225:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:4:0 voor 11 pond looden gewigt, 19 dec 1792, quit. no. 8 (GAH1124); id. f. 2:6:0 wegens geleverd lood, 24 feb 1795, quit. no. 7 (GAH1127); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, een summa van f. 295:9:6. en daar entegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening, voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend en geslootenin de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL de 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, P.P., S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:5:0 ter Saeke geleverd Tin, 31 dec 1808, quit. no. 87 (GAH1140)
Petrus/Pieter/Pierre Peaux geb 1 jan 1775 HRL, ovl 4 apr 1824 HRL, huwt met Aukje Reins Lantinga, kind: Itske P, geb 1811 Burgwerd, predikant; BS ovl 1824; 1835 huwelijken, huw 1837; Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Pierre Peaux en Elisabeth Siccama; Pierre P. huwt met Elisabeth Siccama, kind: Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Herman Pierres Peaux, ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL; kind: Anna Pierres Peaux, ged 6 okt 1768 Westerkerk HRL; kind: Elisabeth Pierres Peaux, ged 1 Jannewari 1770 Westerkerk HRL; weduwe Petrus P. eigenaresse van perceel nr. 1146 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 521, huis en tuin, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Pietje Peaux huwt met Johannes Dijkman op 11 nov 1810 HRL, komt van HRL, in huw.reg. N.H. is de geslnm: Poo; huw Grote Kerk HRL 1810; Johannes Dijkman en P. Poo, (!) beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 27 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; J.D. en Pietje Poo, beiden van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 nov 1810 en zijn op dato getrouwd
Rein Peaux geb 1807 ... , huw.get. bij S. Braaksma en I. Peaux, predikant Hervormde gemeente Etten (N-Br), broer bruid. zv Petrus P, en Aukje Lantinga; BS huw 1835
Johannes Pechthold zie ook: Johannes Spechtold; huwt met Johanna Mulder, kind: Janke Johannes Pechthold, ged 9 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Johannes Pegtholt, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL
Hiltje Pechtol H. Johannes Pegtholt, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Johannes Pegtholt en Johanna Anneus; won. Haarlem in 1812, vlgs ovlakt een zuster van Janke Pechtol; BS ovl 1812
Janke Johannes Pechtol ged J.J. Pechthold, ged 9 aug 1763 Grote Kerk HRL, dv Johannes Pechthold en Johanna Mulder; geb 1764 ... , ovl 5 jan 1812 HRL; wijk E-241 Kleine Kerkstraat, hm ... , vlgs ovlakte naam man niet bekend wegens absentie, heeft 1 zuster, Hiltje P, wonende te Haarlem; BS geb 1812
Sake Pieters Peek zie Sake Pieters; S.P.P. en Sijbrigje Johannes Postma, beide van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs vader, 10 nov 1804; ondertrouw HRL
Anna Peel oud 30 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk F-157; VT 1839
Daniel van Peel D. v. P. eigenaar van perceel nr. 588 te HRL, herbergier, woonplaats HRL, legger nr. 522, huis en erf, 180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Jakob Klaassen Peem huwt met Grietje Jans Gleibakker, kind: Wouter Jakobs, geb 11 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL
Wouter Jakobs Peem geb 11 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL, zv Jakob Klaassen Peem en Grietje Jans Gleibakker; zie ook: Ytje Jabobs Peen
Engele Klaases Peen geb 2 apr 1805 HRL, ovl 18 apr 1819 HRL, zv Klaas Jacobs P, en Sierdtie Engeles de Boer; BS ovl 1819
Jan Jansen Peen geboortig van Ilpendam, heeft het burgerrecht gewonnen, nadat hij de behoorlijke burgereed in handen van burg. Theodorus Stantius had gepresteerd, op 14 sep 1696, en betaald de gerechtigheid f. 10:10:0 (burgerboek)
Jantje Jacobs Peen geb 1780 HRL, ovl 13 sep 1847 Franeker, huwt met Jacob Goslings van Hoorn, wonende te Franeker, dv Jacob Klases en Grietje Jans; BS Franeker ovl 1847
Klaas Jacobs Peen huwt met Siedje Engeles de Boer op 27 mrt 1803 HRL, N.H., kinderen: Engele Klaases, geb 2 apr 1805 HRL, Grietje Klases, geb 2 sep 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1819
Ytje Jacobs Peen geb 1773 HRL, ovl 1 nov 1856 Franeker, huwt met Pieter Boltjes op 17 sep 1826 Franeker, wonende te Franeker 1826, dv Jacob Klases en Grietje Jans; BS Franeker huw 1826, ovl 1856
Martinus Peereboom weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van M.P., Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783 (GAH1114)
Marijke Peereboom huwt met Jan Hendrik Siekman, beyde van HRL, geproclameerd den 29 octob en den 5-12 Novemb 1752 en 14 dito getrouwdt; kind: Lijsbeth Jans Siekman, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Catharina Jans Siekman, ged 1 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lodewijk Jans Ziekman, ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Maria P. ; kind: Daniel Jans Sijkman, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniel Jans Zijkman, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Arnold Jans Siekman, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL
Jean Peeterse geb 10 mrt 1787 HRL, inschrijfnummer 2176, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Grietje Peetsma oud 36 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839
Pieter Pegman P.P., Corporaal onder de compagnie van capitein Paets en Antje Ales, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 2 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rijk Pieters Pegman, geb 19 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wietske Pieters Pegman, geb 20 jan 1794, ged 4 feb 1794 Grote Kerk HRL
Rijk Pieters Pegman geb 19 jan 1788 HRL, inschrijfnummer 1159, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 19 jan 1789, ged 27 jan 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pegman en Antje Ales
Wietske Pieters Pegman geb 20 jan 1794, ged 4 feb 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pegman en Antje Ales
Elisabeth Reinders Peifer ovl voor 1842, huwt met Bartele Jelles Lemstra; BS huw 1841
Jan Heeres Peima (in 1754 voorletter: F); gerechtsbode 1740-1761; Remonstreert UEd:Achtb:met schuldige Eerbiedt Andrijs Jelmersma ''s geregtsboode deeser Steede UEd:Achtb:gansch onderdanigen dienaer, dat hij supplnt sijne voors:functie ongeveer seeven en twintig jaeren hebbende bedient, nu wel genegen was het selve te transporteeren op de persoon van J.H.P. een jongman daer toe allesins bequaemen die sulx insgelijks van ''s herten is begeerende. Edog nademael dit transport sonder permissie en toestemminge van UEd:Achtb:niet vermag te geschieden, soo is ''t dat de supplnt beneffens gedagte J.H.P., sig bij deesen aen UEd Achtb:addresseeren met ootmoedig versoek dat UEd:Achtb:deese overdragte gelieven te consenteeren, en over sulx de persoon van J.H.P. in plaetse van de meede supplnt Andrijs Jelmersma tot ordrs bode van deese Stadt aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc, Rogatus, (was getekent), A. Jelmersma, P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het transport ten Requeste versogt eligeert en nomineert mits deesen de persoon van J.H.P. tot meede gerechtsboode van deese Stad op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 15n apr 1740, (was get), Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:(get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 15n arp 1740 heeft de nieuw genomineerde gerechtsboode J.H.P. den Eed gepresteerd om deese sijne functie getrouw en eerlijk waer te neemen in handen van de Hr. Presid. Burgemr. P. Bretton, In kennisse van mij secrts, (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Henderijna Boevings, kind: Johannes Jan Peyma, ged 21 feb 1741 Grote Kerk HRL
Geertie Peimans Wessel Keimpes ende G.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Yme Tjallings en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Peizel huwt met Grietje Tjebbes, kind: Roelof P, geb 1777 Grouw; BS ovl 1842
Cornelis Roelofs Peizel geb 20 feb 1803 HRL, ovl 12 aug 1869 HRL, huwt met Trijntje Arends Ruiten op 5 jun 1825 HRL, huw.afk. 22 en 29 mei 1825, broodbakker 1851, zv Roelof P, en Rixie Pieters Voets; BS huw 1825, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk C-180; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-179; VT1839
Roelof Peizel geb 24 apr 1776 Grouw, ovl 5 feb 1842 HRL, huwt met Richtje Pieters Voets op 8 nov 1801 HRL, koopt een huis en bakkerij 1801, bakker in 1842, huw.get. bij H.G. Zijlstra en B.A. Zeilmaker, 1817, wonende te HRL, id. bij S.J. Bakker en H.H. Heyner, 1818, kind: Cornelis P, geb 20 feb 1803 HRL, zv Cornelis P, en Grietje Tjebbes; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1817, huw 1818, ovl 1842, ovl 1869, regattdv1826-93; heeft eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Paulus G. de Boer als Commissaris, op 17 jun 1802. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-179, bakker, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, brood- en kleinbakker, wijk C-179; VT1839; woont in 7e quartier, huisno. 142, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 125:6:0 ter Saeke geleverde Roggebrood, 27 sep 1808, quit. no. 58 (GAH1140); R.P. eigenaar van perceel nr. 519 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 523, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Elske Pekelaar geb 1786 HRL, ovl 30 mei 1843 HRL, huwt met Johannes Holstein op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823, naaister, dv Hendrik Jans en Pietje Siebolts; BS huw 1823, ovl 1843; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-146; VT1839
Geeltje Hendriks Pekelaar geb 1789 HRL, ovl voor 1843, 1e huwt met Daniel Dublinga op 23 okt 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 mrt 1817, dienstmeid. 2e huwt met Gerrit Jans Boeve op 16 mei 1831 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Jans P, en Pietje Sijbouts; BS huw 1817, huw 1831, huw 1842
Geert Lammerts Pekelaar geb 1800 Veendam, huwt met Riemke Jans vd Zee op 19 okt 1823 HRL, huw afk. 7 en 14 sep HRL. en 28 sep en 5 okt 1823 Veendam, varensgezel, wonende te HRL, zv Lammert Geerts P, (gk), en Immigje Hendriks, (gk), vader ovl of absent, mdr, ovl Veendam 3 mrt 1822 onder de naam Immegiena Hendriks Mulder; BS huw 1823, ovl 1838; G.L.P. eigenaar van perceel nr. 1218 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 524, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Hendrik Jans Pekelaar zie ook: Hendrik Jans; ovl 7 apr 1808 HRL, huwt met Pietje Sijbouts, kinderen: Sijbout Hendriks P, geb 1783 Lemmer, Elske P, geb 1786 HRL, Geeltje Hendriks P, geb 1789 HRL, trekveerschipper; BS huw 1817, huw 1823, ovl 1843, ovl 1845
Sybout Hendriks Pekelaar geb 1783 Lemmer, ovl 3 apr 1845 HRL, huwt met Fetje Oostendorp op 23 aug 1818 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1818, wonende te HRL, trekschipper, huw.get. bij M. van Hoften en G. Klumpers, oom bruid. 1820, id. bij J.E. de Haan en P. Dublinga, oom bruid. 1842, pakhuisknecht in 1845, zv Hendrik Jans P, en Pietje Sijbouts; BS huw 1818, huw 1820, huw 1842, ovl 1845; oud 51 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-184; VT1839; S.H.P. eigenaar van perceel nr. 508 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 525, huis en erf, 125 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832mbl. 37)
Marten Anskes Pekelsma huwt met Aafke Klases vd Schaaf, turfmeter, wonende te Dokkum; BS huw 1839
Pekema zie ook bij Piekema
Grietje Jelles Pekema huwt met Klaas Eekma, wonende te Heerenveen; BS huw 1840
Lijsbert Meynes Pekema geb 1774 Joure, ovl 17 sep 1828 HRL, 1e huwt met Lieuwe Klazes de Jong, 2e huwt met Meile vd Meulen, dv Meine Wiebes P, en Aafke Douwes; BS huw 1828, ovl 1832
Meine Wiebes Pekema geb 1735 Joure, ovl 15 aug 1826 HRL, huwt met Aafke Douwes, kinderen: Antje Meines P, geb 1771 Joure, Lijsbert Meynes P. geb 1774 Joure; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1842
Julianus Pytters Pekker huwt met Lolkjen Annes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb 1747 en ook getrouwt
Grietje Pel geb 1782 HRL, ovl 18 nov 1820 HRL, huwt met Teeke Wiebes van Dokkum op 20 mei 1810 HRL, dv Sijbren P, en Beitske Sjoerds; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1820; Teeke Wybes en G. Sijbrens P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Fokje Tiekes, geb 2 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Sijbrands P.
Siebren Pel ovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)
Symon Jansen Pel geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Steensma, op 25 jan 1786. (burgerboek)
Wytze Pel Dingsdag den 20 Augt 1799. de Raad der Gemeente extraordinaris vergadert Zijnde, Wierde geleezen eene missive van de Raaden van Justitie, in het voormaalig Gewest Friesland, Zijnde van de navolgenden Inhoud. Burgers! Na examinatie van UWls missive en de daarbij gevoegde Informatien ten bezwaare van Zeekere W.P. Panbakkersjonge te HRL nopens door denzelven getenteerd Zakkerollen op den 17 deezer maand, hebbende Wij goedgevonden, ULn te rescribeeren, zoo als doen door deesen:dat Wij aan Uln overlaaten om gedagte W.P. wegens het geringe diefstal Zoodanig te Corrigeren als Gijl:in goede Justitie Zult goedvinden te behooren. Waarmeede Wij Uln beveelen in de Bescherminge van God Almachtig en verblijven, ULn Goede Vrienden de Raaden van Justitie, A.L. van Andringa, Leeuwarden den 19 aug 1799. (GAH45); Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden dezelve Jonge W.P., voor twee dagen te Water en brood in de Pekelkuip te condemneeren. (GAH45)
Annemie Pelger geb 1750 ... , Aegidius (Gillis) Smaal, getuige bij geboorte-aangifte Gillis Smaal; bsha181ge
Dirk Pelsma ovl voor 1845, huwt met Geeske Jacobs, kind: Grietje P, geb 1801 Balk; BS huw 1844, ovl 1865
Grietje Dirks Pelsma geb 1801 Balk, ovl 29 jun 1865 HRL, huwt met Johan Ahrend Bolte op 26 jan 1843 HRL, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk E-098, dv Dirk Pieters P, en Geeske Jacobs; BS huw 1843, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk F-105
Beerend Pelster van HRL, huwt met Aeltje Tjebbes, van Bolsward, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 dec 1764
Gerrit van der Pende G. vdP. van ''s Gravenhage en Dirkjen Nicolai van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Louwerens desselvs neef, 9 feb 1743; N.H. HRL
Alida Charlotta Pennij Jan Sweerus, Scheepstimmerbaas van HRL, ende A.C.P. van Leeuwarden, zijnde de aangevinge geschied door den proc. IJpe Feddema, als gesubstitueerde van Jan IJemes, Scheepstimmerbaas te HRL., bij notari?le Procuratie, in dato den 13 juny 1788 voor de notaris Jan Nieuwenhuis gepasseerd door den bruidegom en bruid tot deeze aangave speciaal gelast en gequalificeerd met magt van Substitutie, 20 jun 1788; ondertrouw HRL; Jan Swerus, scheepstimmerbaas van HRL, en A.C.P. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jul 1788 HRL, en zijn op attestatie daarvan getrouwd te Huizum den 14 jul 1788 volgens ingekomen verklaaring
Anna Sophia Pennings van Hamburg, huwt met Pieter Asmus, van HRL, geproclameert den 11-18 aug en getrout met Attestasie de 3 sep 1771; weduwe Pieter Asmus op lijst ingezetenen 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts: f. 0:4:0; jaar ? (GAH650)
Sytse Pereboom geb 1786 ... , huw.get. bij A.J. Dijkstra en A.A. Frank, trekschipper, wonende te HRL; BS huw 1839; oud 54 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk D-075; VT1839
Eltje Pieters van der Perk huwt met Gerrit Ferwerda, wonende te Franeker; BS huw 1837
Hendrik Perrison zie ook: H. Parison; sergiant onder ''t Battaillon van de heer Generaal major Cornali binnen Namur in garnisoen, huwt met Eelkie Pijters, van HRL, geproclameert de f. 12:20:27 aug 1758 en getrout de 7 nov 1758; kind: Maria Hendriks Perrison, ged 9 nov 1758 Westerkerk
Maria Hendriks Perrison ged 9 nov 1758 Westerkerk, dv Hendrik Perrisonen Eelkje Pieters
Gouke Poppes Persijn geb 1791 HRL, ovl 13 dec 1856 Franeker, huwt met Tjietske Thomas vd meer, landbouwer, wonende te Franeker, zv Poppe P, en Sijke Goukes Hingst BS Franeker ovl 1856
Lijsbert Jans Persijn geb 6 okt 1738 HRL, ovl 15 jun 1820 HRL, huwt met Rinks Cornelis Bakker; BS ovl 1820, ovl 1853
Poppe J Persijn ovl voor 1807, huwt met Sijke Goukes Hingst, kind: Gouke Poppes P, geb 1791 HRL, leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis 1805-1806, verkoopt diverse woningen 1801; BS Franeker ovl 1856; ovl 6 nov 1804 HRL, oud 63 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (B65 0); woont in 8e quartier, huisno. 113, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -5:0 (GAH650); Donderdag den 1 mrt 1798; Het Gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, stelt vast Instructie voor de Wagtgeldophaalder R:G
Saske Persijn verkoopt een huis 1798
Simon Pyters Persijn van HRL, huwt met Jetske Cornelis Bruinsvelt, van Midlum, geproclameerd de 24-28 Febrij en getrout met attestasie de 7 mrt 1762
Trijntje Simons Persijn van HRL, huwt met Pieter Lenses, van Mackum, sijn geproclameert 5, 12 en 19 mrt en getrout den 26 dito 1741; Pijtter Lenses van Mackum ende T.S.P. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Hessel Doekeles, en vertoonde de Bruidegom daar ook cedultje consent van sijn vader, 4 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Antje Personides ovl voo 1838, natuurlijk ind: Adam Snijder, geb 1811 HRL; BS ovl 1837
Cornelis Persoon ende Claaske Carsten, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, Comsrs:Br. Jelgersma, komende voor de bruid Arjen Tjepkes desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Grietje Jans Perzijn wv Sybe Ottes Salverda op Lyfrenthe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Dieuwke Pesma Dieuke Hendriks P., ged 4 jun 1743 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Pesma en Pijtje Janus van Slooten; geb 1743 HRL, ovl 20 mei 1826 HRL, huwt met aug Robbertus van Dalsen, dv Hendrik P, en Pietje van Slooten; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Dieuwke Pesma zie ook: D. Pestma; huwt met Jan Jans Westra, beide van HRL, geproclameerd de 10-12 en getrout de 17 okt 1762; DTB N.H. HRL. 1762, BS ovl 1831, ovl 1841; kind: Trijntie Jans Westra, ged 4 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans Westra, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Jans Westra, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Hendrik Everts Pesma ovl voor 1777; ovl 5 jan 1776, 60 jaar, Openbaar Notaris, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Feyke de Waard, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en ook getrouwt; H.P. ende Fijke de Waart, beide van HRL, exhiberende P:Reidema een attestatie van de moeder van de bruit, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een present vd wed. Jan Wesstra(= Dieuwke Pesma) voor ''t bevraeven gaen vd weeskinders met wijlen haer vaeder H.P., 20 feb 1776. (GAH1107); zie ook: boek Oosterbaan; procureur in 1742, huwt met Pietje Janes van Slooten, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 10 en 15 apr 1742 en doe ook getrouwt; H.E.P. ende Pijttje Janes van Sloten, beide van HRL, vertoonde de bruidegom een attestatie tot geblijk van consent in ''t huwelijk bij des bruids moeder gepasseerd, 7 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Dieuwke Pesma, geb 1743 HRL; BS ovl 1826; kind: Dieuke Hendriks Pesma, ged 4 jun 1743 Grote Kerk HRL; notaris H.P., huwt met IJfke van der Sluis, beyde van HRL, geproclameerd 16, 18 en 23 jul 1752 en doen ook getrouwdt; Schelte Alberts en Antie Feykes, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de proc. P. met vertooninge van procuratie dat daer toe gelastigt was, 30 Sep 1747; notaris van 1757-1776; ondertekent verzoek om de funktie van makelaar en koopmansbode te transporteren van Jan Arjens op Anske Andries op 18 jul 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dieuwke Pestma zie D. Pesma
Johannes van der Pet verkoopt een huis 1798
Marius Nauta Peters geb 1802 ... , huw.get. bij E.J.J. des Tombe en J.E. Blok, doctor in de genees- en verloskunde, wonende te HRL; BS huw 1839
Elisabeth Peters huwt met Bartel Koster, wonende te Leeuwarden; BS huw 1840
Marius Nauta Peters oud 37 jaar, geb Leer en wonende te HRL. 1839, doctor genees- en vroedkunde, wijk C-044; VT1839; M.N.P. eigenaar van perceel nr. 575 te HRL, medecine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 527, huis en erf, 200 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Pierre Peters geb 1793 HRL, inschrijfnummer 6992, 128 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Albert Petersen zie ook: A. Pieters; huwt met Hendrikje Baukes op 4 jun 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Sofia Koude, kinderen: Hendrik en Grietje Alberts, tweelingen geb 25 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Dina Alberts Petersen, geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL
Cornelis Petersen huwt met Trijntje Pieters Dijkstra, kind: Klaaske Cornelis P, geb 1799 /1803 Berlikum; BS ovl 1858
Dina Alberts Petersen geb 13 nov 1780, ged 27 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Albert Petersen en Sofia Caudi, (zie: Koud?)
Everhardus Wilhelmus Petersen geb 30 nov 1792 Borne, ovl 13 jan 1872 HRL, huwt met Wemeltje Feddema op 23 sep 1816 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1816 HRL, en Vlieland, ook huwt met Sophia Maria Waldorp, N.H., ijzerkramer in 1872, horlogiemaker 1841 HRL, zv Wermold P, en (Christina Roskott); BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1872, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb Borne en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk C-039; VT1839; E.W.P. eigenaar van perceel nr. 566 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 526, huis, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Ik ondergetekende Wermold Petersen, Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon E.W.P., horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met E.W.P. mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv Wermold Petersen Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; den Burgemeester van den Eilande Vlieland, Certificeert hier mee-de, dat de Huwelijks afkondigingen van E.W.P. en Wemeltje Feddema, beyde woonagtig te HRL op den 28 jul en 4de deser onverhindert Zijn afgeloopen; waar van wij desen ten eynde het Huwelijk tusschen genoemde Everhardus Wilhelmus Petersen en W.F. Zoude kunnen worden Voltrokken, hebben afgegeven. Vlieland den Vierde aug 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv Wernold Petersen en Christina Roskott Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Johan C Petersen zie: Franks
Klaaske Cornelis Petersen geb 1799/1803 Berlikum, ovl 15 feb 1858 HRL, huwt met Piebe Piebes Roozendaal, inlandsche kramer in 1851, N.H., dv Cornelis P, en Trijntje Pieters Dijkstra; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-095, supp wijk A-282; oud 38 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-222; VT1839
P. J Petersen logementhouder 1804-1810
Pieter Petersen oud 60 jaar, geb Holwerd en wonende te HRL. 1839, wijk C-122; VT1839
Wermold Petersen Ik ondergetekende W.P., Predikant bij de hervormden op het eiland Vlieland, present te HRL, verklare hiermede te consenteren in het huwelijk van mijn zoon Everhardus Wilhelmus Petersen, horloge- en Uurwerkmaker, wonende te HRL, voornemens is aantegaan met Wemeltje Feddema, dogter van Wytze Jans Feddema, verzoekende daartoe competente Autorisatie om aan dat huwelijk alle de vereischte formalia te besteden, waartoe en tot al het nodige een ieder bij dezen door mij ondergetekende word gequalificeerd. In kennisse mijn gewone handtkening HRL den 29 mrt 1816; Wij Ondergeschrevenen Wytze Feddema mr. horlogiemaker en IJtje Aukes Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteren en toe te staan aan onzen meerderjarigen dogter Wemeltje Feddema om zich in het Huwelijk te begeven met Everhardus Wilhelmus Petersen mr. horlogiemaker te deezer Steede, meerderjarige zv W.P. Predikant bij de Herformde Gemeente op de Eilande Vlieland en Christina Roskott Echtelieden aldaar, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen in gevolge de wet geschieden om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te woren bevestigd. HRL den 26 jul 1816; Extract uit het Doop Reg. der Hervormde Gemeente te Hengelo. No. 366: Zeventienhonderd Een en negentig, den Vierde dec is gedoopt, en geb den dertigste nov Everhardus Wilhelmus, zv W.P. en Christina Roskott Ehelieden in Borne. Borne den 19de aug 1816
Christina Petraeus geb 12 jan 1807 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, ovl 25 okt 1849 HRL, huwt met Pier Sjoerds Schaafsma op 3 jun 1830 HRL, dv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830, ovl 1849; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-052; VT1839
Rixie Petraeus geb 1799 Leeuwarden, huwt met Meinte Klases Sannes op 29 nov 1829 Franeker, wonende te HRL, dv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; BS Franeker huw 1829; PETRINK, AALTJE
Jacobus Albertus Petreaus huwt met Richtje Tuininga, kind: Johan Willem P, geb 1771 Leeuwarden; BS ovl 1856
Jacobus Albertus Petreaus geb Leeuwarden ... , huwt met Maayke Miedema op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, bankhouder, wonende te HRL, zv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; BS huw 1821
Jeltje Petreaus geb 1804 Leeuwarden, ovl 19 apr 1831 HRL, ongehuwd, dv Johan Willem P, en Tieltje Hofman; BS ovl 1831
Lodewijk Petreaus geb 1803 Leeuwarden, huwt met Aukje Smith op 19 jan 1832 Hark, geneesheel- en vroedmeester, wonende te Tzummarum, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Jan Willem P, en Tieltje Hofman; BS huw 1832, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Maria Rosa Petreaus ovl 12 sep 1807 Leeuwarden, huwt met Christoffel Kuipers; BS huw 1823
P. H Petreaus ovl voor 1741, pensionaris in 1740
.... Petreus secretaris in 1730; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 weegens 1 jaar huyr van 5 pondematen land leggende te Oosterwierum, 15 jul 1730. (GAH1060)
Johan Willem Petreus geb 1771 Leeuwarden, ovl 15 dec 1856 HRL, huwt met Tieltje Hofman, kinderen: Christina P, geb 12 jan 1807 Leeuwarden, Jeltje P, geb 1804 Leeuwarden, Jacobus Albertus P, geb ... Leeuwarden, Lodewijk P, geb 1803 Leeuwarden, Rixie P, geb 1799 Leeuwarden, zv Jacobus Albartus P, en Richtje Tuininga, Vst 3 jan 1852 uit Franeker, bankhouder HRL. 1831, huw.get. bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg, zaakwaarnemer, wonende te HRL 1823; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1821, huw 1823, ovl 1831 1832 huwelijken, ovl 1856, BS Franeker huw 1829, bev.reg. HRL 1851 wijk D-024, 64; gebruiker van wijk D-057, boekhouder; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, (vnm:Jan W. ), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bankhouder, wijk D-057; VT1839; woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); Jan W.P., bankier, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL
Andreas Petrus zie: Coulbout
Andries Petrus zie: Molenaar
Anna Petrus zie: Greidanus
Barbara Petrus zie: van Dalen
Bauke Petrus huwt met Antje Sakes, kind: Antje Baukes, geb 28 jan 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809
Catharina Petrus zie: Coulbout
Dirk Petrus zie: Greydanus
Eliza Petrus zie: Prillevitz
Geertje Petrus zie: van der Veen
Gertje Petrus geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL, dv Petrus Taekes en Baukje Jans
Hendrik Petrus huwt met Lijsbeth Jans, kind: Liskje, geb 2 jul 1807 HRL, Petrus, geb 15 okt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807
Hiltje Petrus zie: Couperus
Ida Petrus zie: Greydanus
Itske Petrus zie: Peaux
Jan Petrus zie: Hofstede
Janna C Petrus zie: Couperus, Greydanus
Johanna Petrus zie: Coulbout
Johannes Petrus zie: Andreae, 2x Coulbout, Schmidt, Schuil, Wernink
Johannes Petrus huwt met Doetje Hendriks, kind: Rinske Johannes P, geb 1804 HRL; BS ovl 1827, ovl 1833
Jouke B Petrus zie: Schuil
Lucretia P. M Petrus zie: Gosliga
Maartje Petrus zie: Battaart
Maria E/E. C Petrus zie: Coulbout, Vaas
Mathija C Petrus zie: Janson
Petrus J Petrus zie: Vaes
Pieter Petrus zie: Tassel
Rein Petrus zie: Peaux
Riemke Petrus zie: van der Werf
Rinske Johannes Petrus geb 1804 HRL, ovl 28 jan 1827 HRL, werkster, ongehuwd, dv Johannes P, en Doedtje Hendriks; BS ovl 1827
Sicco Petrus zie: Ens
Sintje Petrus huwt met Albert Gonggrijp; BS ovl 1812
Theodorus Petrus zie: Jorna
Hiltje Pieters Petsma huwt met Sijbrandus Faber; BS ovl 1848
Antje Martens Pettinga zie A.M. Molenaar; geb 1765 Bolsward
Fettje Pettinga oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-113; VT1839
Gerardus Pettinga geb 1795 HRL, ovl 25 feb 1845 Utrecht, 1e huwt met Jeannetta Westra op 29 aug 1822 HRL, huw.afk. 18 en 25 aug 1822, 2e huwt met Joanna Greydanus op 28 jan 1836 HRL, wijnhandelaar in 1845, huw.get. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, broeder bruid. 1827, zv Gerbrandus P, en Doetje Spannenburg; BS huw 1822, huw 1827, ovl 1834, huw 1836, ovl 1845; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijnhandelaar, wijk E-032; VT1839; G.P. jr, eigenaar van perceel nr. 607 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, pakhuis, 126 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 1228 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, stal en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 1232 en 1233 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, resp. pakhuis, huis en tuin, resp. 44 en 250 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); G.P. jr eigenaar van perceel nr. 1615 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 528, huisje, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Gerbrandus Pettinga Geb 3 jul 1767 Leeuwarden, ovl 13 dec 1842 HRL, 1e huwt met IJda Olivier, 2e huwt met Doetje Oedses Spoelstra op 9 mrt 1794 Leeuwarden, laatste afk. 2 mrt 1794 en met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, ald. gehuwd vlgs overtoonde attestatie, lid vd Raad, huurt greide 1800 -1811, landbouwer in 1842, wijnkoper in 1825, huw.get. bij L.K. van Goch en H. Gabini, wonende te HRL, 1815, id. bij A.P. Lupke en A. de Boer, 1815, kinderen: Gerardus P, geb 1795 HRL, Tetje, geb 1788 HRL, Martinus, geb 1791 HRL, IJda Johanna P, geb 1793 HRL, Maaike Gerbrandus P, geb 1798 HRL, zv Gerardus P, en Tetje Hoornstra huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1815, ovl 1825, huw 1827, ovl 1842, ovl 1845, ovl 1847, ovl 1858; kind: Martinus Gerbrands Pettinga, geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwe inwoning inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Tamboeser, op wo. 7 feb 1787. (burgerboek); eigenaar van wijk E-081; gebruikers H. Mulder wed., winkeliersche, en Claas Doedes wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-102, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-113; gebruiker C.P. (?). Simons, koopman, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk G-040, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-041; gebruiker Pieter Douwes de Vries, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-054, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan door proc. S. Wyma op vertoonde procuratie, 15 feb 1794; ondertrouw HRL; G.P. van HRL, en Doedtje Spoelstra van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad 2 mrt 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwt 9 mrt 1794, volgens vertoonde attestatie; oud 72 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijnhandelaar, wijk E-113; VT1839; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, may 1799, 1800; (GAH650); id. een chais met twee paarden, belasting: f. 7:0:0, 1801, may 1802, id. belasting: f. 7:11:11, may 1803, id. met 1 paard, belasting: f. 3:6:0, may 1804, may 1805; (B6 50); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802. may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 112:10:0 ter zake geleeverde Tarw, 5 dec 1795, quit. no. 13 (GAH1127); id. f. 242:0:0 ter zake geleverde rogge, 27 sep 1796, quit. no. 12 (GAH1128); id. f. 48:0:0 ter zaake geleverde kaarsen, 5 dec 1795, quit. no. 40 (GAH1127); id. f. 87:0:0 wegens geleverde orten en boonen, 27 sep 1796, quit. no. 25 (GAH1128); id. f. 120:10:0, 9 sep 1806, quit. no. 57 (GAH1138); id. f. 97:13:0 ter Saeke geleverde Erweten, 30 jun 1808, quit. no. 43 (GAH1108); id. f. 100:2:0 ter Sake geleverde Erweten en boonen, 22 dec 1808, quit. no. 70 (GAH1140); id. f. 99:7:0 ter Saeke geleverde Erweten, 28 aug 1809, quit. no 40 (GAH1141); id. f. 89:12:0, 30 dec 1809, quit. no. 13 (GAH1141); afsluiting weesboek: Dys geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12, Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Eene Summa van f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuize aldaar den 9 mrt 1796. In Kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de Subscriptie van den Secretaris. Was getekend: J. IJsbrandi, Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G.P. (GAH1027); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Soma van f. 630:7:0 welke dezel- ve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen; Aldus gedaan, gereekend, en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2e gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema, rendant, G.P., P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 53:18:0 voor geleverde Erwten en Meel, 31 dec 1810, quit. no. 49 (GAH1142); id. f. 129:0:0 ter saeke geleverde erwten, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. f. 177:7:0 voor geleverde 16 lopen Erwten 1/8 lopen meel, 19 may 1806, quit. no. 36 (GAH1138); id. f. 98:17:0 voor geleverde Erwten en Meel, 31 dec 1806, quit. no. 75 (GAH1138); id. f. 132:12:0 ter Saeke geleverde Erweten en Boonen, 8 dec 1807, quit. no. 60 (GAH1139); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G.P., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 18:18:0 (GAH1142); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dan bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G.P., Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:17:0 voor geleverde behoeften, 8 jul 1807, quit. no. 45 (GAH1139); AAN: de Commissie, tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland: Burgers! In gedienstig antwoord op UWL:missive van den 14e deezer, hebben wij de Eer UWL te melden, dat wij bij den ontfangst van het 1e Termijn der Heffing van 4 ten hondert, over elks bezittingen, wat moeite wij ook aanwenden, niemand konden Permoveeren welke zich tot den ontvangst dies wilde laaten Employeeren eensdeels om dat er in ''t geheel geen Salaris voor den ontvanger bepaald wierd, en anderdeels om dat wanneer iemand het nogal avantuuren wilde, Zulks op zich te neemen zonder eenige Verzekering of hij uit voor zijne moeite en zorg zoude beloond worde het den zodanigen zeer beswaarlijk zoude vallen om eene Sufficiente Borge te Stellen, zoo hebben Twee Leeden van onzen Raad (namentlijk de Burgers Lambert Albada en G.P. ) door minnelijke intercessie van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, de moeite op zich genoomen, des de geheele Raad, voor de goede bezorging der Penningen Instond, dezelven Burgers, hebben onder gelijke bepaaling het Tweede Termijn ook ontvangen dus zullen UWL:wel gelieven te penetreeren, dat wij in ''t geheel niet tegens deeze ontvangers kunnen hebben, en het is daarom dat wij hun weder verzogt hebben onder dezelve Conditie zich met den ontvangst van het 3e Termijn te willen Chargeeren het geen ook bij hun aangenoomen is, wijders dienst reverentelijk tot UWL:narigt, dat door bovengedagte onze ontvangst, in het 1e Termijn zijn uitgegeeven 474 recipissen, en in het 2e Termijn 437, dat de overgebleeven recipissen (tot 56 stuks) van het 1e Termijn bij den ontvangst van het 2e termijn, weder ge?xployeerd zijn, en dat er van het 2e Termijn, nog over zijn 37 recipissen zoo als UWL:uit de volgende berekening zal geblijken, voor het 1e Termijn: zijn ontvangen Recipissen 530, uitgegeeven 474, dus over: 56; voor het 2e Termijn 418, uitgegeeven 437, Rest: 37, welke onder ons zijn berustende, 20 may 1799, P. Wellinga, IJpe Feddema. (GAH45); de Burgers P.J. Coulbout en G.P. wierden gecommitteerd, om alles te schikken, en in order te brengen, wat tot de bijeenkomst der Grondvergaderingen op den 28 May eerst koomende zal vereischt worden, 20 may 1799 (GAH45); Sondag, 9 jun 1799: de Raad der Gemeente Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident den Burger G.P. aan de Vergadering gecommuniceerd dat den Lt Collonel Pacque Commandant van het Guarnisoen alhier; zich bij hem (Praesis) vervoegd had, Insteerende op eene vriendelijke wijze op grond van het 5de Articul, des 9 den Hoofdeels van het Reglement voor de Bataafsche Gewapende Burgermacht, in dato den 4 may L.L. bij het Vert egenwoordigend Ligchaam des Bataafschen Volks geaviesteerd, dat de Sleutels van de Stads poorten aan hem als Commandant van het Guarnisoen mogten worden overgegeeven, aangezien dezelve bij gedagte Art:ter zijner verantwoordinge wierden gesteld, - welke instantie of vriendelijk aanzoek bij den Raad in overweeging genoomen zijnde, wierde uit aanmerking van het 2de articul der Generaale bepaalingen omtrent de Introductie van voorz:Reglement, alwaar uitdrukkelijk bepaald word, dat de tot hiertoe gesubstiteerd hebbende gewapende Burgermacht, in ieder Plaats, in volkooming werking, en verantwoording zal blijven, ter tijd en wijle dezelve Plaatelijk, door een op den voet van ''t Constitutioneel Reglement gewapend Burgercorps zal zijn vervangen, als meede uit Consideratie, dat de Sleutels der Stads Poorten tot dus verre altoos na bezette Wagt ''s Nagts aan de Gewaapende Burgermacht waaren aanvertrouwd geweest, het dus strijdig ''t laatste aangehaalde Articul zijn zoude wanneer dezelve haar afgenoomen wierden, voor dat zij op eene zoodanige wijze als bij ''t zelve Art:bepaald word vervangen is, behalven dat de gewapende Burgermacht zulks zoude kunnen opvatten als een decline omtrent het vertrouwen welke in haar behoord gesteld te worden, na rijpe deliberatie goedgevonden en geresolveerd den Luitent Coll:Pacque nog Staand deeze Vergadering op het Huis der Gemeente te verzoeken en aan dezelve in heuse en vriendelijke Termen te kennen te geeven dat den Raad vermeend op Fundament der vooren gededuceerde reedenen en motiven, geene vrijheid te hebben, voor als nog tot de overgaave der Sleutels van de Stads Poorten te moeten besluiten, en dus het verzoek of Instantie van hem Commandant beleefdelijk te declineeren, Zoo als dit geresolveerde staande Vergadering in bewerkstelligd, en ge?ffectueerd en wijders beslooten aan den Commandant Pacque op deszelfs verzoek Extract van dit geresolveerde te Suppediteeren. (GAH45); Maandag, 10 jun 1799: nog wierd door den Burger S.S. Teijema, Schoolmeester in het Stads Weeshuis alhier eene memorie aan den Raad overgegeven, inhoudende deszelfs beswaaren omtrent het niet ontvangen van zijn Tractement en eenige voorstellen desweegens bij hem gedaan wordende, welke memorie is gesteld in handen van den Burger G.P. en den Secretaris Feddema, om den Raad daar op te dienen van deszelfs Consideratien. (GAH45); Bekendmaking: de raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne Medeburgeren Heil en Broederschap. Doet bij deezen bekend maaken dat er ter voldoening aan de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek de dato den 30 nov 1798 op maandag den 17 jun 1799 een aanvang zal worden gemaakt, met den ontvangst van het derde Termijn der vier prco van de Bezittingen ingevolge voorz:Publicatie geheeven wordende, en dat met deeze ontvangst zal worden gecontinueerd ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, den 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27 en 28 jun ''s voordemiddags van 10 tot 12 , en ''s nademiddags van 2 tot 5 uur; Dat de Commissie tot den ontvangst van het derde Termijn deezer Geldheffinge zal bestaan uit die zelfde Leeden van den Raad bij wien het eerste en Tweede Termijn ontvangen is, namentlijk de Burgers Lambt Albada en G.P., welke een ieder Burger en Ingezeeten van deeze Stad en Jurisdictie van dien, daar voor wel zal gelieven te erkennen en te respecteeren; En ten einde dit ter kennisse van ieder Burger en Ingezeeten koomen mag zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ter gewooner plaatze aangeplakt; Aldus gearresteerd en gedecreteerd op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 11 jun 1799. (GAH45); Donderdag den 13 jun 1799, ''s avnonds half agt uuren. den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger G.P., als President van den raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te harlingen des morgens te: x uur; Fredrik Willem Sapp? woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar door den heer Jan Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam (domiciliëeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Fransche kaperschip ''Le Serpent'' Capt Pietter Louis denijs leggende te HRL arresteren''. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te harlingen en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wijbes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL Inthimeerde, om niet met deszelfs schip ''de Jonge Remmert'' en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben gedetermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaperschip tusschen de uitrusters en reeders van de kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijsals orig:arrest en gem:Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alles Salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van he verzogte Consent, daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadde geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie van eenige daad tegens de arresteerde inhield, welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat den arresteerde of deszelfs schip , daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als den Raad de hunne Cinsidereert)kon of vermogte te werden aangehouden of gearresteerd , althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd; En eindelijk dat zij ook de qualt:van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alles na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezenen zal hier van ten fine van decharge Extract worden afgegeeven aan den Burger Sapp?. (GAH45); Voorts wierden de Burgers G.P. en Paulus de Boer gecommitteerd, om naamens de Stad HRL, als Floreen pligtige mede te procedeeren, tot de Stemminge van Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, wegens de Stad, en de Burgers Lambert Albada en Marten Bos, ten zelven einde weegens den Dorpe Almenum; Zijnde aan de Burgers P. en de Boer navolgende acte van qualificatie gesuppediteert; de raad der Gemeente van de Stad HRL ordinaris vergadert zijnde, heeft na deliberatie goedgevonden, uit hun midden te benoemen, en te Committeeren, de Burgers Paulus de Boer en G.P., om naamens de Stad HRL als floreenpligtige op morgen 5 jul 1799, zig te vervoegen op ''t Huis der Gemeente alhier bij de stemminge tot Volmachten, op de Vijfdeelen Zeedijken, buitendijks, en diesweegens de Stad belangens waar te neemen, en meede tot het Stemmen van Volmachten te Procedeeren, en alles te verrigten wat den aard der Zaake mede brengt, alle welke doeningen den Raad verklaart te zullen approbeeren en bekragtigen; En zal Extract deezes aan gedagte Commissie worden gesuppediteert om dezelve te verstrekken voor genoegzaame qualificatie; HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert Zijnde, wierde verder goedgevonden; Ma. den 15 jul 1799; Wierde door deBurgers G.P. en M. Bos, gerapporteerd, dat zij, beneevens eene Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden op gepasseerde Donderdag den 11 deezer, met eene Commissie uit de Raad der Gemeente van Menaldumadeel, op Dronrijp in Conferentie waaren geweest, over het uitdiepen der Trekvaart tusschen de beide Bruggen in gemelden Dorpe alwaar zich droogten, en ondiepten hebben gezet die veele belemmering aan de Scheepvaart toebrengen, dat de Commissie uit de Raad der gemeente van Menaldumadeel na veele discussien over deeze uitdieping geproponeerd had om dezelve voor rekening van de Steeden Leeuwarden, en HRL beneffens Menaldumadeel, gezamentlijk te effectueeren, hoewel dezelve Commissie anders wal van oordeel was, dat die uitdiepinge, alleen ten laste van Menaldumadeel zoude moeten koomen, egter dat zij in dien gevalle, de Floreenpligtige van het gansche district, zouden moeten oproepen en convoceeren, het geen niet alleen een groote Vertraging, aan dit zoo noodzakelijk werk zoude toebrengen, maar ook dikwels ten gevolge konde hebben, dat de zaak ten ppalen geheel afgeslaagen wierd, zijnde verders bij dezelve Commissien beslooten omtrent dit Susjet bij eene Zaamenkomst op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden, op Woensdag den 17 deezer finaal te Concludeeren, waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden den Burger G.P. verders te Committeeren, en te authoriseeren om bovengedagte Convocatie op ''t Huis der Gemeente te Leeuwarden meede te frequenteeren en diesweegens namens de Stad HRL omtrent meergedagte Uitdieping zodanige Schikkingen te maakenals hij te raade en dienstig voor de Stads belangen oordeelen, doch alles ongepraejudiceert en zonder Consequentie voot ''t toekoomende, noopens het geene beslooten mag werden, dat de Stad HRL zal Contribueeren. En zal Extract deezes, aan den Burger G.P. werden afgegeeven, om hem te dienen voor acte van Authorisatie. (GAH45); Saturdag den 20e jul 1799; de Raad der gemeente extra ordnrs vergadert zijnde, wierd door den Burger G.P. gerapporteert, dat hij agtervolgende Commissie, den 15e deezer op hem gedecerneert, op Woensdag den 14 Julij, op ''t Huis der gemeente te Leeuwarden, in conferentie was geweest, met eene Commissie uit de Raad der gemeente van dezelve Stad, en de Commissie uit de Raad der gemeente van Menaldumadeel, over de bekende zaak der uitdiepinge van de Trekvaart tusschen de beide Bruggen, in den Dorpe Dronrijp, egter dat op die zaamenkomst, niets finaals had kunnen werden beslooten, omdat de gecommitteerden uit de raad der gemeente van Menaldumadeel (of wel .... deszelfs Secretaris) geene Convocatievan den Raad der gemeente van het zelve district had doen beleggen, om aan dezelve raad verslag van het Verhandelde, bij de zaamenkomst op den 11 deezer te Dronrijp te doen, en uit dien hoofde tot niets gemagtigd waaren, verzoekende den Rapporteur (den burger G.P. ) de nara te moogen werden geauthoriseert, om het bekende en herhaald onderwerp van uitdieping bij eene Conferentie met dezelve gecommitteerden op Maandag den 22e deezer te Leeuwarden op ''t Huis der gemeente, finaal af te doen en ingevalle de Raad der gemeente van Menaldumadeel zig op geene billijke voorwaarden, hier toe wil laaten vinden als dan met gecommitteerden uit de raad der gemeente van Leeuwarden de Consert te ageeren, om zich gezamentlijk over de handelwijs van die, van Menaldumadeel te beklaagen, bij het departementaal bestuur van de Eems, met versoek van Fenaale ordonnantie tegens die van Menaldumadeel; Waar over gedelibereerd zijnde is Conform dies geconcludeert, en den Burger G.P. tot voorzeide einders de nova gemagtigd, en geauthoriseerd zoo als geauthoriseerd word mits deezen onder inhasie der Last, omtrent dit Susjet rede bij hem ontvangen. En zal Extract deeses aan den voorzeiden Burger G.P. worden gesuppedieert, om hem te dienen voor acte van Authorisatie. (GAH45); Donderdag den 15 Augt 1799; Wijders Wierde bij den Raad, en Commandant Tamboezer goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder Verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers G.P. en L. Albada als Commissarissen uit den Raad den Commandant Tamboezer, bij de convacatie der Gewapende Burgermacht Zullen assisteren. (GAH45); Maandag den 2 sep 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog goedgevonden, aan den Burger Frans Twentrop, uit Commisseratie (Condideratie ??) van deszelfs armoedige toestand, uit de Correspondentie Beurs te accordeeren, ''s weeks een Car Gulden, tot Weder opzeggens toe en is den Burger G.P. gequalificeerd Zulks aan hem af te geeven. (GAH45)
Gerbrandus Pettinga (vervolg) Do. den 5 sep 1799; Wijders Wierde beslooten ter voldoeninge aan de aanschrijvinge van de Commissie tot de Administratie der Financien, in het voormalig Gewest Friesland, de dato den 29 aug l. l. de Burgers L. Albada en G.P. te verzoeken, van Zich met de receptie van het 4de Termijn der heffing van de Vier PerCo over de bezittingen Weder te Willen Chargeren, het geen bij hem geaccepteerd Zijnde, Zijn dezelve daar toe gequalificeerd, en is voorts goedgevonden om ingevolge het gestatueerde bij Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 23 Augt l. l. ten op Zichte van het aannemen der fournissementen, Welke bij Anticipatie Kunnen Werden gedaan navolgende Notificatie van de Puie van ''t Huis der Gemeente afteleezen, en ter gewoonen Plaatze te affiqeren; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap; Doet te Weeten, dat de Burgers Lambert Albada en G.P., Welke als leden uit den Raad gechargeerd Zijn geweest met de receptie der drie eerste Termijnen van de loopende heffing der 4 PrCento over de Bezittingen, agter volgens de Publicatie van het uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, van den 23 aug l. l. Zullen vaceren tot den ontvangst der fournissementen, Welke een ieder Burger en Ingezeten Verkiezen zal, onder de gestatueerde Korting, bij Anticipatie te voeldoen geduurende de maand sep ''s Maandags en Donderdags voor de middags van Elf tot twaalff uuren, aanvang te neemen op Maandag den 9 Septbr 1799 Werdende een ieder Burger en Ingezeten, nogmaal ten vriendelijksten uitgenoodigt deszelfs fournissementen, Zooveel mogelijk bij Anticipatie te voldoen, ten einde om te Willen mede Werken, dat het lieve Vaderland uit deszelfs dringenden nood word gereddet. en op dat dit ter Kennisse van een ieder Komen mag, Zal deeze van de Puie van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ten gewoonen Plaatze geaffigeerd. G. Pettinga en IJ. Feddema; Nog Wierde goedgevonden, navolgende Missive aftezenden, aan de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland. Burgers ! Het is uit bezef van waare vaderlands Liefde en Wel vooral daar het vaderland thans in gevaar is dat de leeden uit onzen Raad (de Burgers Albada en G.P. ) welke men den ontvangst der 3 eerste Termijnen van de Heffing der 4 PrCto gechargeerd Zijn geweest, de receptie van het 4de of laatste Termijn ook op Zich hebben genoomen, en tevens een aanvang Zullen maaken met de in Cassering der fournissementen, Welke hun bij Anticipatie (ingevolge Publicatie van den 23 Augt l. l. ) Zullen Werden aangeboden alles op dien voet, en voorwaarde, Zoo als de drie eerste Termijnen bij hun ontvangen Zijn, verder Zal den inhoud van UWL:Missive bij hun Werden in agt genoomen. HRL, den 5 Septbr 1799. Heil en Broederschap. (GAH45); Vrijheid. Gelijkheid. Broederschap. Notificatie. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten Dat hunne medeleden, de Burgers Lambert Albada en G.P., Welke gechargeerd Zijn geweest met de receptie der drie eerste Termijnen, van de heffinge der vier ten hondert over de bezittingen, agten volgens de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 2 sep l. l. op Dingsdag den 10 sep eerst Koomende een aanvang Zullen maaken, met den ontvangst van het 4de of laatste Termijn van dezelve heffinge en daartoe Zullen Vaceren, geduurende de thans loppende maand sep van deeze Week, Dingsdag, Donderdag en Vrijdag, en de volgende Weeken ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags, ''s voordemiddags van tien tot Twaalff en ''s nademiddags van twee tot Vijf uuren. Verwagtende den raad, dat ieder Burger en Ingezeten deeze hunne benoemde ontvangers, in der zelver qualiteiten, Wel Zal gelieven te erkennen en te respecteren. en ten einde dit ter Kennisse van de goede Ingezetenen moge Koomen, zal deeze van de Puie van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen, e ten gewoonen Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd den 9 sep 1799. Nog Wierde beslooten, uit hoofde dat de gedrukte Waarschouwings Billetten, bij geene mogelijkheid. Zoo spoedig Kunnen werden ingevuld, en om gebragt, navolgende Bekentmaakinge, van deeze nademiddag bij Tromslag te doen. ''De Raad der Gemeente, doet bij deezen nogmaals bekentmaaken, dat hunne medeleden, de Burgers Lambert Albada en G.P., op morgen den 10 deezer een aanvang Zullen maaken met den ontvangst van het 4de Termijn, der heffing van de vier ten hondert over de bezittingen, en daarmede Continuering, deeze loopende maand September, ''s Maandags, Dingsdags, Donderdags en Vrijdags ''s voordemiddags van Tien tot twaalff, en ''s nademiddags van twee tot Vijf uuren''. (GAH45); Vrijdag den 20 Septembr 1799. de Raad der Gemeente van HRL. Waar over gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden de Burgers G.P. en M. Bos als ordinaris gecommitteerden tot de Trekwegs Zaaken, te benoemen, en te qualificeren, om Zich ingevolge bovenstaande aanschrijvinge (17 sep 1799), op Maandag den 23 Sept na Leeuwarden te begeven, en Zich ter geprefigeerder tijd op ''s Landshuis te Sisteren, ten einde om de voorgestelde Conferentie mede bij te Woonen, met Wijdere Last en Qualificatie, om op voorstel, en Inductie, van gecommitteerden uit het departementaal Bestuur, de Zaak in questie, in dezelve aanschrijving Vervat, ditmaal te termineren Welke doeninge den Raad verklaart te Zullen approbee-ren, en bekragtingen. en Zal Extract van dit besluit aan de Zelve Gecommitteerden, Werden gesuppediteert, om hun te verstrekken voor acte van qualificatie. (GAH45); Donderdag den 24 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens Jan Reinders als Brugwagter van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in Seventien Weeken geene betaalinge, noopens de Waarneeminge Zijner Post, van Marten Wybes Vliet, die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens desZelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem Jan Reinders van deZelve Competeerde tot f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke Marten Wybes Vliet gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmoogelijk Van Zijne Post te Konnen uitkeeren; den Raad overwegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimen tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t Generaal, en die van de Kettingsbrug in ''t bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter Marten Wybes Vliet, in de tegenwoordige conjunctuure van tijden Zijne aangegaane Verbintenis bovenvermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwagter Marten Wybes Vliet van de betaalinge den ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan Jan Reinders, uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoeden, en bovendien nog aan Jan Reinders drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat Marten Wybes Vliet Verplicht Zal Zijn, het Zelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie, der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt aan Zijne Verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G.P., als Administrerende de Correnpondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan Jan Reinders te voldoen. (GAH45); Ried, Sectie C, 1832: G.P., Wijnkoopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 106, legger nr. 188, Weidland, grootte 20160 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Wo. den 27 Novembr 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, rapporteerde de Commissie tot de bezorging der Inquartiering uit den Raad, dat thans de Casernen gereed Waaren, en dat het gansche Guarnisoen, Zooal niet geheel, egter op Zeer Weinige manschappen na, daar in Zouden Konnen Werden geborgen, Schoon niet alles Zoo Commoot Was, dat ieder Comp:op Zig Zelven afZonderlijk Konden Wierden geincaserneerd, dat Zij Commissarien van deeze Nademiddag hier van Kennisse hadden gegeeven aan de Majoor H. van Papendrecht, Commandant van het Guarnisoen alhier, Welke hun daarop berigt had, dat hij op de Wijze, Zooals de Raad de schikking gemaakt had, Zijn volk niet geincaserneerd Wilde hebben, dat hij voor ieder Comp:eene bijzondere Casern eischte, en niets hebben Wilde dat het Volk als ''t Waare in de eene Casern hunnacht Logements Zoude neemen, en in eene andere Casern hunne menage houden; de Raad overweegende de enorme Kosten Welke reeds gemakt Zijn om de Casernen en fournitures daar toebehoorende in gereedheuid te brengen, en Wijders in aanmerking neeemende, dat hier omtrent geene andere Schikkingen Kunnen werden gemaakt, heeft uit Consideratie van dien, na rijpe deliberatie goedgevonden de Majoor van Papendrecht op ''t Huis der Gemeente te verZoeken, en dezelve nogmaal de ingereedheid gebragte Casernen aan te bieden, en bij Weigering van dien, aan dezekve te declareren, dat den Raad voorneemens Was, nog van deezen avond alle inquartieringe te doen Cesseeren, en geene Burgers daar meede meer te beswaaren, maar dat hij Commandant, als dan Zelven ingevolge het Marschreglement, voor Zijn Volke moest Zorgen; de Majoor van Papendrecht ter vergadering gecompareerd Zijnde Zijn overeenkomstig het beslootene aan hem de ingereedheid gebragte Casernen nogmaal aangebooden, Welk aanbod door deZelven van de hand geweeZen Zijnde, is aan hem door de President G.P. gecommuniceerd, dat den Raad vastelijk beslooten hadde, nog van deeze avond de inquartieringe te doen Cesseeren, en Zoo Wanneer dat uit eenige Kwaade gevolgen, of disorders mogten Koomen te resulteeren, den Raad hem Majoor als Commandant van ''t Guarnisoen daarvoor responsabel stelde; Waar op Wijders bij den Raad beslooten is, om een Lid uit hun midden te Committeeren, om Zich geassisteert met den Secretaris Feddema op morgen na Leeuwarden te begeeven, en hun aldaar naamens den Raad te addresseeren, aan den Commissaris van het Uitvoerend Bewind bij het departement van de Eems, ten fine om Welgedagten Commissaris te Informeeren, van al het gepasseerde, tusschen den Raad, en voorzegden Commandant van Paapendrecht, alsmeede om aan den Zelven Commissaris te Kennen te geeven, de reedenen Waarom den Raad Zich genecessiteerd heeft gevonden, de Burgers en Ingezetenen deezer Plaats, booven deszelfs Verpligtinge bij het Marsch Reglement bepaald, met Inquartiering te moeten beswaaren, en eindelijk de intercessie van Welgedagten Commissaris in deezen op de reverenste Wijze te verZoeken ten fine het den zelven behaagen mooge door Zijne invloed den Commandant van Paapendrecht te Willen disponeerenin de Schikkingen bij den Raad ten aanzien der incasernering gemaakt te berusten ofte anderZints dat hij Commandant Zelven voor Zijn guarnisoen Zorge; Beloovende den Raad al het geen wat in deezen door voorzeide hunne Commissie Wort verrigt te Zullen approbeeren. en Zal Extract deezes aan dezelve Worden afgegeeven, om hun te dienen voor Acte van Qualificatie; Aldus geresolveerd en gedecreteerd op dato ut supra. (GAH45); Ma. den 9 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaires Vergadert Zijnde, Wierde verders in overweeging genoomen, de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, de dato den 1 dec 1799 Waar bij gearresteert Word, dat op den dag, Welke Zijn Zal den 19 dec eerstkomende, er een Plechtig Nationaal Feest Zal Worden gevierd, ter gedagtenis der getroffen Capitulatie, tusschen den Generaal en chef Brune en den Hartog van York opZigtlijk het verlaaten van het Bataafsche Grondgebied den laatstgemelde met de gecombineerde Engelsche en Russische Legers, en is ten regarde der bepaalingen bij deZelve Publicatie gemanifesteerd. Welke op den Zelven Plechtigen dag, in agt genoomen moeten Worden, en de voorloopige Schikkingen daar omtrent te maaken, na deliberatie bij den Raad goedgevonden, ter bevordering van dien, eene Commissie van twee Leden uit hun midden te benoemen, om daar af op Rapport, en ter approbatie van den Raad, een Plan te ontwerpen, Welke Commissie bij Pluraliteit van Stemmen is gedecerneert, op de Burgers G.P. en Coulbout; Nog Wierde beslooten, ter Voldoeninge aan 4de Articul van voorzeide Publicatie, den Burger Freerk Hoekstra alhier ter verzoeken, van het doen der redevoering daar bij bepaald, op Zich te Willen neemen, en Zoo deZelve Zulks mag aanneemen, daartoe te qualificeren. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Rapporteerden de Burgers G.P. en P. Coulbout, dat Zij ingevolge het Besluit van den Raad op gisteren genoomen, ten einde om ter voldoeninge aan het 4de Articul der Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafschen Republiek de dato den 1 dec L.L. tot het Executeren der Redevoering daarbij bepaald, uit hoofde van der Zelver bijzondere Kundigheden en Talenten, den Burger Freerk Hoekstra Leeraar bij de Doopsgezinden alhier te verzoeken, Zich bij dien Zelfden Burger hadden vervoegd, aan Welken Zij gedagte verzoek en ?S Raads Welmeeninge hadden voorgedraagen, Welke Zich daaraf hadde gedeclareerd, aan het Zelve verzoek, en de Welmeeninge van den Raad, in deeZen Wel te Willen voldoen, het geen den Raad niet dan hoogst aangenaam Zijnde, is bij deZelve Wijders beslooten, van dit hun genoegen door Extract deeZes, aan den Burger Freerk Hoekstra te kennen te geeven, en deZelve verder tot de Executie, van de aan hem verzogte te doene Redevoering, bij deeZen te qualificeren. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde verder goedgevonden, op Instantie van de Burgers Lambertus Albada en G.P., om op Donderdag den 9 jan een aanvang te maaken, met den ontfangst der wederhelft van het 5de Termijn der Geldheffinge, bij wijze van voorbetaalinge en zulks door de volgende Notificatie bekend te maaken; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Notificatie; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap; Doet te weeten: Dat den Raad overwoogen hebbende dat de wederhelft van het 5de Termijn der Geldheffinge bij wijze van voorbetaalinge, volgens Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 29 okt des gepasseerden Jaars 1799, gearresteerd voor den 15 jan eerstkoomende moet werden geincasseerd, uit dien hoofde op instantie van hunne mede Leeden, de Burgers Lambertus Albada en G.P., welke met de receptie deezer Geldheffing zijn gechargeerd heeft beslooten dat gedagte Burgers tot den ontfangst van voorz: wederhelft zullen vaceeren op donderdag, vrijdag, Maandag en Dingsdag den 9e, 10e, 13e en 14de jan voordemiddags van Tien tot Twaalf en ?S nademiddags van Twee tot vijf uuren, en op Woensdag den 15 jan ?S nademiddags van Twee tot Vijf uuren; en ten einde, dit ter kennisse van de goede Ingezetenen koomen mag zal deeze van de Puije van ''t Huis der Gemeente worden afgeleezen en ter gewooner Plaatze aangeplakt; Aldus geresolveerd, en gedecreteerd, den 6 jan 1800. (GAH45); Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, Roelof Roelofs, en IJpe Jelgersma bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger G.P. te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45); Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Verders beslooten uit Consideratie dat den Persoon van Roelof Roelofs , welke den 7 jan ll. was opgeligt, en vervolgens naar Utrecht vervoerd thans weder geretourneerd waar om onder het Guarnisoen alhier ondergestooken te werden, dus zijn Tractement trok, en weder voor zijn Huisgezin konde Zorgen, de 30 Stuivers ?S weeks welke deszelfs Huisvrouw uit de Correnpondentie Beurs geduurende de absentie van haare Man, genooten had, in te trekken, en daar van de Burger G.P. kennisse te geeven. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798; Nadat het Gerechte, door den Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden dezelve eenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en G.P., dat zij Leden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raad der Gemeente te Administreeren tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande, zijnde den 1 ste Clercq Feddema, mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne functie Provisioneel te blijven waarneemen; (Instructie niet overgenomen); Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijken afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?. )in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?. )volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering); In tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes, overgaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Praesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer; Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen dezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, Paulus Wellinga, Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en G.P. door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last, en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland om dezelve persoonen in hunnen respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Donderdag den 12 apr 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierden nog de Burgers Djurre Hendriks en G:P., gecommiitterd om een ontwerp te maaken, ten fine hoe op de beste wijze, aan het 9de en 10de Articul (:resp. :Zij zullen binnen den tijd van veertien daagen na derzelver Organisatie aan het Administratif Bestuur opgeeven, de naamen van alle de ambptenaaren, en Bediendens van dit voormalig Gewest en deszelfs administratif Bestuur binnen hun Ressort aanweezig, beneevens derzelver Qualiteiten en daar bij teevens aanduiden de zodanigen welke zij als nutteloos of onwaardig beschouwen, met de redenen daar toe moveerende, en: Zij zullen al meede gehouden zijn binnen den tijd van veertien dagen, na derzelver Organisatie van alle nutteloos en of onwaardige plaatzelijke Amptenaaren en Bediendens in hunnen Bedrijve eene Lijst aan dit Bestuur in te zenden, en zo spoedig mogelijk, immers binnen vier Weeken na hunne Organisatie derzelver posten en Bedieningen met waardige en kundige Vaderlanders te voorzien, en dadelijk van dezelve af te neemen de Verklaaring hier vooren gemeld in Art. 2, en vervolgens binnen den tijd van veertien daagen daar naa van dit hun Verrigte aan het Administratif Bestuur kennis geeven, met opnoeming en aanduiding van de benoemde en aangestelde perzoonen) der Instructie voor de Raad der gemeente werde voldaan. (GAH44); Vrijdag den 13 apr 1798; de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden ende zulks wel uit Consideratie, dat ieder der Leeden van de Raad voormaals het Gerechte uitgemaakt hebbende, in zijne wijk of verdeelinge der Stad ten opzigte der Polijcije het best bekend is, dat die verdeelinge of Commissien zullen verblijven zoo als dezelve op den 2 maij 1796 en vervolgens bepaald zijn, namentlijk het Noordoosten der Stad, P:Wellinga welken telkens wanneer hij eenige Commissie heeft, zijnen Successor in ''t Praesidium bij zig zal moogen assumeeren. Ten Noordwesten: G:P. & P:J:Coulbout, Ten Zuidoosten: L:Albada & M:Bos, Ten Zuidwesten: D:Hendriks & P:de Boer, van ''t Stadshuis: G:P. & L. Albada, tot de Zaaken van de Zeewerken: D:Hendriks, P:de Boer en L:Albada, tot de Zaaken van de Stads Lantaarns: D:Hendriks en L:Albada, tot de Zaaken van de Trekweg, en binnen Weegen: M:Bos en G:P. Tot de Gildens: G:P. en Coulbout: Grootschippers, Smalschippers, en Bakkers; Wellinga onder de bepaalinge als boven, Chirurgijns, Huistimmerlieden en Metzelaars; D:Hendriks en P:de Boer: Kleermakers, Schoenmakers & Scheepstimmerlieden; M:Bos & L:Albada, Zilversmeeden, Ijzersmeeden en Vleeschouwers; Voorts wierde den Burger L:Albada bij den Burger G:P. benoemd tot de Commissie der Finantien. (GAH44)
Gerbrandus Pettinga (vervolg) G.P. eigenaar van perceel nr. 1107 te HRL, wijnhandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 529, huis en erf, 196 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:P., ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. van Ringh en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); Saturdag den 16 mrt 1799. ''s avonds; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, Communiceerde den Burger P., als Praeses, dat de Stads Majoor de Vries, hem aangediend had, dat hij(te weten de Majoor)den schipper Rienk Ages Hermanides, door Assistentie van Militaire magt had gearresteerd en na de Wagt laaten brengen ter Zaake dezelve hem hadde geslaagen, en mishandelt, bij gelegenheid dat hij twee fransche Militairen op de Haaven aan de Caag had gebragt. Waar over gedelibereerd Zijnde Wierd beslooten, nog deezen avond eenig Preparatoir onderzoek op de aanklagte van de Majoor te doen, het Welk geeffectueerd Zijnde, gebleek dat Zommige van de gecompareerde getuigen, Juist niet Zeer ten voordeele van de aanklaager deponeerden, maar den aanklaager, en gearresteerde beide Verdagt hielden, van te veel sterke drank gebruikt te hebben, en dat daar door voornamentlijk na hun oordeel de quaestie Zoude ontstaan Zijn. Waarmede dit onderzoek voor deezen avond verder Wierd gestaakt, en den gearresteerde op vrije voeten gesteld, om Partijen op Maandag eerstkomende nader te hooren. (GAH44); G.P., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; G.P. eigenaar van percelen nrs. 377 en 378 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, beide weiland, resp. 13610 en 28780 m2, klasse onbebouwd 3 en 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); id. van percelen nrs. 383-393 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, resp. weiland, tuin, huis en erf, boomgaard, water als bouwland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, weiland, resp. 2560, 198, 750, 1180, 480, 22170, 12730, 25530, 18920, 390 en 42720 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 1, 1, 1, 2/3(67, 33), 2/3, 2/3, 3, 1, en 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve 385: 63. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107); id. van perceel nr. 469 te Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, weiland, 36180 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 487 Sexbierum sectie A, wijnkoper, woonplaats HRL, legger nr. 256, huis en erf, 400 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen er nog in ''s Gerechts Vergaderinge eene Commissie uit de Brandmeesters, zich beklaagen dat bij de jongst ontstaande Brand in de Herberg Roma, door Manquement, aan goede ordre, de Brandmeesteren en Trompethouders niet naar behooren waaren gewekt, als mede dat de klok van de Groote kerk niet waare geklipt. Waardoor de Manschappen welke bij de brandspuiten behoorden te assisteeren, op verre na niet waaren gecompareerd, het welk groote Confusie had kunnen Veroorzaaken, en van de Schaadelijkste gevolgen zijn, wanneer de Brand van eenig aanbelang waare geweest, versoekende dat daaromtrent, eenig redres mogt worden gemaakt; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om hierop ondersoek te doen, en ordre te Stellen, en zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers D:Hendriks, en G:P. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door de Burgers P. en Tamboezer, ter Vergadering uitgebragt navolgende Rapport; Aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden Ulieder meede Leeden, /door den mond van den Praesident den 11 deezer, naamens deeze Vergadering Verzogt zijnde, om ons te vervoegen bij den Burger J.R. Fungeerende in qualiteit, als Boelgoedsontfanger, ten einde nauwkeuriglijk te onderzoeken, de Staat en Toestand van gedagte Comptoir, en of daar uit niet weder konden worden gerestitueerd, de aan vermelde Comptoir uit Stads Casse Verschotene gelden/deelen Ulieden het navolgende mede voor Rapport: dat door ons zeer nauwkeuriglijk onderzogt zijn, de Boeken van het vermelde Comptoir, en bevonden dezelve in de juiste ordre: naar Examinatie gebleek het ons ten duidelijksten, dat op het voorige Jaar, tot 1 nov In het Burger Maandboek op onderscheidene Persoonen (grootendeels Houtkoopers, en veel al bekend voor Valide Lieden) eene Praetentie is van f. 6245, - en 14 daagens Boek f. 809, -, zijnde dus te Zaamen f. 7054, -; Daar en tegen is op gedagte Sum geen schuld, als zijnde de Houtveilingen(waar uit grootendeels deeze praetentien zijn voortgekoomen) voldaan wat betreft het 14 daagens boek, hier van is het overgenoeg bekend, dat zulke penningen dadelijk naar dat de goederen verkogt zijn, aan hun wien goederen hebben laaten verkoopen, worden uitgeteld, zijnde het daar en tegen zeeker, dat veelen wien in het 14d: Boelhuis koopen zeer zelden binnen drie maanden betaalden; Dat de Houtkopers niet op de tijd de gelden hebben bezorgd, is ten deele toe te schrijven, omdat Zijlieden doorgaans (om de reisen te Vermijden) van de eene Veiling tot den andere) hiermede Wagten: en in de gepasseerde Herfst zeer laat in de tijd (zoo als men verwagt had) geene houtveilingen zijn gehouden, ook kunnen zij Lieden met Recht de Gelden tegen ''s Procento (volgens Boelarticulen)(naar de Ses Weeken binnen welke anders moeten betaalen)de tijd van 6 maanden te laaten Staan zonder dat, (ten zij invalide Persoonen zijnde) kunnen worden aangesprooken, Een gedeelte der penningen kunnen in de eerstkoomende Maand feb worden ingevordert, dog de grootste helft is niet voor de Maand apr ontvangbaar: Wat het Boel Comptoir Zedert den 1 Noveembr betreffe, wij zullen niet ontkennen, dat er Zedert dien tijd nog al aanmerkelijke Verkoopingen zijn gehouden dan bestaan (behalven een Klein Burger boelgoed waar van al mede onder korting door de Verkoopers de gelden zijn ontvangen en de 14d:boelgoeden, welke als vooren is gezegd, dadelijk worden voldaan)uit goederen van alhier in Avazie Zijnde Scheepen, welke gelden mede door de Verkoopers ter goedmaking van kosten, spoedig worden ingevorder, Zijnde de bijkas en van tijd tot tijd door het Comptoir ingebeurdwordende gelden nauwelijks toereikende; -wij erkennen tevens wel(en zulks brengen wij U Lieden met een groot genoegen onder het oog, dat de Stuiver gelden nog al eene aanmerkelijke Sum uitmaaken, als zijnde zulks in den voorigen Jaare geweest, Zoo van Particulieren, Hout- en 14dg:Boelgoederen eene Summa van drie Duizend Zeven hondert en tien Guldens, tien Stuivers, dan zulks is niet toereikende geweest, om het Capitaal van f. 7054 :0:0, hetgeen het Comptoir had kunnen bij Cas hebben, indien allens Rigtig Was voldaan, te kunnen Stoppen, Uit al het vooren gemelde, Zal het/:onses inziens/UWL genoeg geblijken, dat het verschot, Zo uit Stads Cas als van Twee particulieren tegen maandgeld ontfangen Zeer noodzakelijk was, en voor als nog door ht Comptoir aan het Stads Comptoir niet kan wroden gerestitueerd, ten zij men(zoo als wij UWLieden voorstellen, behoudens beter weeten)voor het Boelgoedscomptoir onder Guarantie van de stad, bij Particulieren, voor Twee a drie maanden tegen behoorlijk maandgeld, tragte te bekoomen, eene Summa van drie duisent gulden; Hiermede Vermeenen Wij aan Ulieder intentie te hebben voldaan, en noemen ons naar toebede van Heil Ulieder Medeburgers G:Pettinga, J:Tamboeser; Waarover gedelibereerd, en gedagte Burgers voor hun gedaan Rapport bedankt zijnde, goedgevonden wierd, dezelve Commissie te authoriseeren, zoals geauthoriseerd worden bij deeze om voor de tijd van drie maanden, ten behoeve der Stad, een Summa van drie duizend Guldens te negotieeren. Wordende de Verdere Schikking als mede de bepaaling der Intrest hieromtrent aan gedagte Commissie, overgelaaten. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog uit aanmerking dat hier ter Steede voornaamentlijk ontstaande uit hoofde der menigte van binnengragten, geduuriglijk Menschen op eene zeer ongelukkige wijze in het Waater omkoomen, goedgevonden om eene Commissie te benoemen ter fine om zo mooglijk middelen uit te vinden waar door Zodanige ongelukkigen Welke in het water koomen te vallen, daadelijk hulp en reddinge zoude kunnen werden toegebragt, alles op Rapport aan het Gerechte, en is deeze Commissie gedecerneerd op de Burgers G:P. en Tamboezer. (GAH43); Sondag den 4 feb 1798; Het Gerechte Extra ordinair Vergadert zijnde, Rapporteerde den Burger Paulus de Boer, dat hij op gisteren in gesprek was geweest met de Commissie van Correspondentie uit het Intermediaire Administratif Bestuur van Friesland bij welke gelegenheid. gedagte Commissie aan hem te kennen gegeeven had, dat zij gaarne Wenschte en Verlangde hoe eer hoe liever, met eene Commissie uit het Gerechte van deeze plaats over een en ander zaaken te Spreeken en te Bezoigneeren Proponeerende wijders, dat tot die Commissie mogten werden genomineerd, de Burgers G:P. en D:Hendriks, alzoo zij Supponeerden dat die Burgers, wel de meeste Kennisse zouden draagen van die Zaaken. Waar over gedelibereerd zijnde, wierd met unanieme Stemmen goedgevonden aan het verlangen van Welgedagte Commissie daadelijk te voldoen, en dies volgens de Burgers P. en Hendriks te nomineeren, en te Authoriseeren zoo als genomineerd, en geauthoriseerd worden bij deeze om zich op morgen naar Leeuwarden te begeeven en aldaar met Welgedagte Commissie uit het Intermediaire Administratif bestuur van Friesland te Spreeken, over Zodanige Zaaken, als hun zal werden voorgehouden; En zal extract deezes aan hun Werden gesuppediteert, om haar te verstrekken voor Authorisatie. Aldus gedecreteerd op dato als boven. (GAH43); Donderdag den 8 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierden de Burgers P. en Hendriks in commissie gesteld, om zich op aanstaande Dingsdag naar Leeuwarden te begeeven, om aldaar bij het Intermediair Administratif bestuur van Friesland te verzoeken: Pmo eene ordonnantie in Cas van Anticipatie op de fortificatiepenn:uit propijn der Zeewerken maij verschijnende, ter summa van f. 4000:0:0; Sdo om de opgemaakte Rekeningen, noopens de Verschotten, en nog te betaalen gelden, Wegens Scheepsvragten, etc te Produceeren, en daar op ordonnantie te Verzoeken. (GAH43); Donderdag den 15 feb 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, Wierde nog aan de Burger J: Tamboezer en G:P. door het Gerechte een Schuldbrief gepasseerd van een duizend en vijfhondert CarGuldens, voor de tijd van drie maanden, tegens een maandelijksche Intrest van 8 Stuivers pr Cto ende zulks wel uit hoofde, dat gedagte Burgers, op haar eigen naam eene gelijke Summa tegens dezelfde Intrest hedden genegotieerd van de notaris Sijbe Visser, ten fine om voor de stad te werden ge?mployeerd, ingevolge Authorisatie de dato den 18 Janrij 1798 op haar Verleend. (GAH43); Donderdag den 1 mrt 1798; Het gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, wierde door de Burgers G:P. en Tamboezer ter Vergadering uitgebragt navolgend Rapport, in Scriptis; Rapport aan het Gerechte der Stad HRL; Burgers ! de ondergetekenden, gecommitteerd, om te examineeren het Request, door de Burger A.J. Conradi, ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld ter deezer Steede Resideerende behelzende Verzoek dat Eensdeels (om aangevoerde redenen) mag gelibereerd worden van de Jaarlijksche uitkeering aan de Correspondentie aan de f. 180:0:0 :en anderdeels dat aan hem mag gerestitueerd worden de f. 180:0:0 : welke door den zelven wegens de rekening van het voorige Jaar aan de Correspondentiebeurs heeft uitgekeerd:-brengen ter deezer Vergadering het navolgende voor Rapport en Praeadvies:- Dat van gedagte Post, door den Lande word gegeven f. 300:0:0 : voor de Administratie, Waar van aan P:v:d:Straaten als Ontfanger voor deeze Stad word voldaan f. 80:0:0 : dat den Burger A:J. Conradi ontfanger Generaal voor dit gewest is:-Dat de zelve ''s jaarlijks met alle de onderscheidene ontvang van Friesland moet afrekenen:- dat denzelven vervolgens de gelden aan het gener:Comptoir in ''s Haage ten sijnen noed, en pericule moet doen bezorgen voor welke bezorging, en ter hoeding van porten, Papier, en boeken, word voldaan 56 guldens: welke Sum onzes inziens Slegts Toereikende zal zijn, indien het genoeg is, om te voldoen; - Dat vervolgens overblijven voor de geheele Administratie de Summa van f. 40:0:0 : hebbende Zinds den jaare 1794 de uitkeering aan de Correspondentiebeurs Zijn aanvang genoomen, en wel om redenen dat den old Secretaris M:van Idsinga(aan wien door A:J:Conradi) een aanmerkelijke Sum ''s jaars wierd uitgeteld, was overleeden, en ten dien tijde in de volle voordeelen van het boelgoeds Comptoir kwaame; wij erkennen Burgers, dat f. 40:0:0 geene bezolding is, voor Zulk eene administratie, voor al niet, naardien den ontvanger ontbloot is van die voordeelen Welke dezelve voormaals genoot, weshalven wij Concludeeren dat het Eerste voorstel namelijk de bevrijding van de uitkeering Aan de Correspondentiebeurs behoorde te worden geaccordeerd, dog omtrent het tweede versoek namelijk om Restitutie van f. 180:0:0 welke in den voorigen Jaare zijn uitgekeerd, behoorde te worden geweezen van de hand, en wel om redenen dat den Ontfanger Conradi in dat Jaar nog groote voordeelen uit het Boelgoeds ontfang heeft genooten: En dat hier van aan den ontfanger Conradi, bij Extract Resolutie kennisse zal worden gegeven, dit voor Rapport van Uwe Heilwenzende Medeburgeren; Waarover gedelibereert, en de Commissarien voor hun uitgebragt rapport bedankt zijnde, wierde beslooten, zich met het zelve Rapport te Conformeeren en dies volgens het Request van den Burger Conradi met het navolgende Appoinctement uit te geeven: ?Het Gerechte Libereerd den Suppliant ingevolge het 1 ste Poinct van deszelfs Versoek van de jaarlijksche uitkeeringe van de f. 180:0 - te beginnen met het Jaar primo 1798 verscheenen, Werdende het tweede poinct geweezen van de hand. (GAH43)
Gerbrandus Pettinga huwt met Tetje Hoornstra, kind: Gerbrandus P, geb 1767 Leeuwarden; BS huw 1842
Maaike Foppes Pettinga zie ook: Maayke Foppes; een zuster van Tjeerdje Foppes Pettinga ??; huwt met Koert Hendriks Duman, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en 11 en getrout de 18 nov 1764; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1837; kind: Anskje Koerts, geb 11 feb 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Koerts, geb 29 apr 1775, ged 16 mei 1775 Grote Kerk HRL
Maaike Gerbrandus Pettinga geb 1798 HRL, huwt met Willem Jacobus van Ancum op 24 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Zwolle, dv Gerbrandus P, en Doetje Oedses Spoelstra; BS huw 1827
Martinus Gerbrandus Pettinga geb 24 nov 1790 HRL, ovl 9 sep 1847 HRL, huwt met Lutske Tjibbes vd Meulen op 11jul181 HRL, ondertrouw 26Jun181, 1e huw.afk. zondag 30 Jun1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 7 July 1811, huw.get. bij G. Pettinga en J. Greydanus, broeder bruidegom, 1836, id. bij W.J. van Ancum en M.G. Pettinga, broeder bruid. landbouwer, 1827, id. bij L.K. van Goch en H. Gabini, 1815, id. bij G. Pettinga en J. Westra, koopman, broeder bruidegom, 1822, zv Gerbrandus P, en Ida Olivier; bsha181huwafk, hu, huw 1815, huw 1822, huw 1827, huw 1836, ovl 1847, regattdv18 26-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-071, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-076; gebruiker Bouwe Jacobs wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-089, stalling, 1814. (GAH204); oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-031; VT1839; geb 24 nov 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Gerbrand Pettinga en IJda Olivier; Nieuwland, Sectie C, 1832: M. Gerbens P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 28, legger nr. 153, Weiland, grootte 4330 m2, klaase onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie C, 1832: M.G.P., Koopman te HRL, eigenaar van perceel nr. 62, legger nr. 153, Weiland, grootte 17550 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); M.G.P. eigenaar van percelen nrs. 657 en 658 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, resp. huis en erf, en grutterijfabriek, resp. 280 en 120 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 90 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 678 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van perceel nr. 687 te HRL, grutter, woonplaats HRL, legger nr. 530, pakhuis en erf, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); M.P. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 271-274 Sexbie-rum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 258, resp. tuin, tuin, huis en erf, tuin, resp. 4550, 3410, 189 en 4980 m2, klasse onbebouwd 2, 2, 1, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil, nihil, 27, nihil. (bron:Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van perceel nr. 276 Sexbierum sectie A, gortmaker, woonplaats HRL, legger nr. 276, weiland, 19480 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106)
Rein Pettinga geb 1769 Bolsward, ovl 16 feb 1831 HRL, huwt met Catharina Harmens op 2 jul 1812 HRL, werkman, huw.afk. 21 en 28 jun 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij J. de Goede, (gk), en G. Huisman, wonende te te HRL. 1812, id. bij J.D. Bongaards en T.O. Hoekstra, sjouwer, 1818, zv Rein Jentjes P, en Geertje Reins; BS huw 1812, huw 1813, huw 1818, ovl 1831
Rein Jentjes Pettinga huwt met Geertje Reins, kinderen: Rein P, geb 1769 Bolsward, Tjietske Reins P, geb 1757 Bolsward; BS ovl 1827; 1831 overlijdens
Sjouwkje Reins Pettinga geb 1764 ... , ovl 16 sep 1815 HRL; BS ovl 1815
Tetje Pettinga geb 9 feb 1788 HRL, ovl 28 okt 1858 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en Ida Olivier; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-025, regattdv1826-93
Tjeertje Foppes Pettinga een zuster van Mayke Foppes Pettinga ??; geb 19 apr 1737 HRL, ovl 29 mrt 1819 HRL, hm ... ; BS ovl 1819; huwt met Dirk Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 okt en de 4 en getrout de 11 nov 1764
Tjietske Reinders Pettinga geb 1757 Bolsward, ovl 9 feb 1827 HRL, huwt met Johannes Hendriks Andela en Abe Johannes Posthumus, dv Rein Jentjes en Geertje Reins)BS ovl 1827, huw 1828, huw 1829, ovl 1870
Yda Johanna Pettinga geb 1793 HRL, ovl 5 jun 1825 HRL, ongehuwd, dv Gerbrandus P, en IJda Olivier; BS ovl 1825
Aafke Petzlar geb 1808 HRL, huwt met Jean Marie Sluys op 8 jan 1835 HRL, dv Johannes Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS huw 1835
Christina Theodorus Petzlar geb 1801 Brielle, huwt met Jan Hendriks de Vries op 24 aug 1826 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1826, wonende te HRL, dv Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS huw 1826, ovl 1852; oud 39 jaar, geb Brielle en wonende te HRL. 1839, wijk G-135; VT1839
Johan Adam Petzlar geb 1804 HRL, ovl 27 jun 1828 HRL, werkman, ongehuwd, zv Johannes Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS ovl 1828
Johannes Theodorus Petzlar THEODORUS (1828), THEODORUS, (1814); geb 1769 ... , huwt met Geertje Jarigs, kinderen: Johan Adam, P, geb 1804 HRL, Marijke P, geb 3nov181 HRL, Christina Theodorus P, geb 1801 Brielle, Aafke P, geb 1808 HRL, koorndrager in HRL. 1828, huw.get. bij M. Bemmer en P.C. de Vries, 1820, wonende te HRL. ook in 1826; BS geb 1811, huw 1820, huw 1826, ovl 1828, huw 1835; gebruiker van wijk B-144, koorndrager; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); oud 71 jaar, geb Essen aan de Rohr en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Marijke Petzlar geb /3nov181 HRL, dv (Johannes) Theodorus P, en Geertje Jarigs; BS geb 1811
Justine Anrette Woubers de Peusaen geb 1806 prov, huwt met Samuel H. Muntz, A 22 apr 1856 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-055
Anna Catharina Peyling Johan Jurg Christoffel Holborn, Coproraal in ''t 1 Bataillon van Lt. Generaal Evertzen, in guarnisoen te HRL en A.C.P. van HRL, na drie agtereenvolgende proclamatien op zondag en waarvan de laatste geweest is op heden, zijnde 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt
Johannes Jans Peyma ged 21 feb 1741 Grote Kerk HRL, zv Jan Peyma en Henderijna Boevings
Paulus Hermanus Pfeifer geb 11 mrt 1806 HRL, ged 13 apr 1806 HRL, zv Ferdinand Fredriks P, en Talea Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1806
Willem Diederik Ferdinands Pfeifer geb 1 okt 1809 HRL, N.H., zv Ferdinand Fredrik P, en Talia Folkers; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Ferdinand Frederik Pfeiffer en Talea Folkers
Anna Catharina Pfeiffer geb 10 sep 1807 HRL, ged 27 sep 1807 HRL, dv Ferdinand Fredrik P, en Talia Folkers; dopen Grote Kerk HRL 1807
Anna Magdalena Lenerts Pfeil Pfeil ged 11 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Lenert Pfeil en Maria Berber Tonbel
Lenert Pfeil huwt met Maria Berber Tonbel, kind: Anna Magdalena Lenerts Pfeil, ged 11 aug 1754 Grote Kerk HRL
Johan Jurrits Phaff huwt met Maria Rebekka Eilerts, kind: Maria P, geb 15 nov 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Maria Phaff geb 15 nov 1803 HRL, ged 27 nov 1803 HRL, dv Johan J.P., en Maria Rebekka Eilerts; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pietje van Phalen oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; VT1839
Teunis van Phalen oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839
Talea Ferdinands Pheifer geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Ferdinand Frederik Pheifer en Talea Folkerts
Ferdinand Fredrik Pheiffer huwt met Talia Folkers, kinderen: Willem Diederik, geb 1 okt 1809 HRL, Anna Catharina, geb 10 sep 1807 HRL, Paulus Hermanus, geb 11 mrt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809; eigenaar van wijk E-024; gebruiker P. Tetrode, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-208; gebruiker Johannes Bakker, sjouwer, en Geert Harmens wed., 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 6e quartier, belasting: f. 1:0:0, mei 1803, may 1804; (GAH650); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); kind: Willem Diderik Ferdinands Pfeiffer, geb 1 okt 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Talea Ferdinands Pheifer, geb 26 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Gerrit Harmen Phelten huwt met Isabella de Hoorn; zie aldaar; zie ook: G.F. Boomsma; president-voogd B. Dreyer betaalt f. 54:0:0 aan het Weeshuis door de weesjongen Gerrit Pieters met kuypen van vatwerk bij G.F. verdiend, 7 feb 1758 (GAH1087); mede-weesvoogd Cl. Nauta betaalt f. 16:0:0 aan en wegens dito, 24 mei 1758 (GAH1087)
Antie Gerrits Phelten zij was in 1649 weduwe, leefde nog in 1650, was huwt met Frans Dircks van Hemert; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; PHIFRON, AGPHEUS
Claeske Philiipus huwt met Hendrik Alberts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en doe ook getrouwt; Hendrik Alberts ende C.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Beernt Alpherts desselfs oom, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Philip huwt met Rinske Wybes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout den 16 aug 1767
Marchanna Philippa huwt met Tijle Haeyes, kind: Metje Tijles, ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL
Abraham Philippus won. Bolsward, koopt obligaties van gemeentebestuur 1801
Antje Philippus zie: Adema
Bonifacius Philippus zie: Oolgaard
Daniel Philippus zie: Oolgaard
D. W Philippus op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 14:0:0 (GAH650)
Feikje Philippus huwt met Gerrit Karels Numan op 19 jan 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Gerrijt Carels Numan en F.P., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd de broeder van de bruidegom Johannes C. Numan, 4 jan 1806; ondertrouw HRL
Godfried Philippus G.P. van HRL, en Belia Salomons van Amsterdam, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1783; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Philippus ovl 19 dec 1805 HRL, oud 46 jaar
Hinke Philippus huwt met ... Hanekuyk, weduwe verleent vrije doorvoer 1753
Jacob Philippus woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Philippus zie ook: Elzinga; huwt met Johanna Teunis, kind: Saake Jans, geb 7 mrt 1792, ged 25 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Ses & twintig aug is Geboren Trijntje, dv J. Ph. en Johanna Theunis. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 14 mrt 1816
Jan Philippus woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Philippus ovl voor 1815; wed. J.P. eigenaar en gebruiker van wijk F-065, gealimenteerd, 1814. (GAH204); J.P. begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Johanna Philippus zie: Wijngaarden
Klaaske Philippus ovl 10 dec 1792 HRL, oud 12 jaar
Philippina Philippus zie: Pierot
Philippine Philippus huwt met Gosling Piekes Piekinga; zie aldaar; kind: Pieke Goslings, geb 3 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL
Pietje Philippus geb 10 apr 1810 HRL, dv Philippus Jans en Jetske Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Philippus Jans en Jetske Rintjes
Rinske Philippus zie: Jellersma
Rinske Philippus ovl voor 1812, huwt met Jelle Klases; BS Barradeel huwafk. 1811
Sara Philippus Andries Meyer Levij van Leeuwarden ende S.P. van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema onder Productie van behoorlijke Procuratie, 22 mrt 1788; ondertrouw HRL; Andries Meyer Levi van Leeuwarden en S.P. van HRL, (Jooden), hebben de laatste afkondiging gehad den 6 apr 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 6 may 1788; hu Grote Kerk ha
Sytse Philippus geboortig van ..., doch laatst gewoond hebbende tot Kimswerd bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft in handen van pres. burg. Belida belooft zich als een burger te zullen gedragen, op 6 jun 1701. (burgerboek)
Sophia Philippus zie: Kouda
Zwaantje Philippus zie: Hossel; zie: S. Lippus; huwt met Gerrit Simons, (later: Oudeboon), kind: Rinse Gerrits, geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL
Hiltje Philips zie: Steioef
Isaak Philips I.P. en Sara Isa?ks, de eerste van HRL, en de andere van Amsterdam, laats geproclameert op dato deezes 24 nov 1776 HRL, en vervolgens op het Stadhuys voor het Ed. Achtbaar Gerecht getrouwd
Jenneken Philips zie: Staetsen
Johanna Philips Moses Salomons en J.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Johannes Philips zie: Geel(h)of, Meynts, Swart
Sara Philips ovl voor 1818, huwt met Gompert Salomons van Messel; BS huw 1817, ovl 1836
Pieter Phuilaar huwt met Welmoed Christoffels Kingema op 2 okt 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808
Pi(J)(E)Ter Pi(j)(e)ters zie: Alkema, Bakker, 3x Dijkstra, Louwenaar, Plas, Postma, 4x Posthumus, 4x Schaaf, Schellingwouw, Schuur, Snaak, Stender, Struiks
Wibe Pibes tr. Mary Gerrits; leerl. van Hendrik Mouts, 1649; Mr. 20 jun 1667, ovl rond 1685. In mrt 1674 is ''Wybe Pybes om zijn quaet leven en wandel zijn (doopsgezind) broederschap afgeseyt''. Werk: knottekistje/jl/M (1684)/Fr. Mus., Frederiks III230, Cat. 1968. 30 brandewijnskom/jl/N (1685)/Gem. Mus. Hannemahuis HRL, Cat. 1968. A 7; lepel/z. v. m. /Fr. Mus., Cat. 1968. 568. (Gildeboek 1649-1667); PIJBES, WICKIEN
Maria Piccart zie bij: M. Pikhart
Gerard Picus ovl 22 jul 161., . 9 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Bouwe Simons Piebenga geb 1800 HRL, ovl 20 okt 1833 HRL, huwt met Cornelia Hendriks Teemans, werkman, zv Simon Huites P, en Geertje Bouwes; BS ovl 1833
Jan Jans Piebenga ovl voor 1823, huwt met Mayke Pieters, kind: Jan Jans P, geb 1798 Franeker; BS Franeker huw 1822
Abeltie Piebes oud 33 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, wijk C-037; VT1839
Anna Christina Piebes huwt met Barnardus Karst Kleysma, wonende te Leeuwarden; BS huw 1841
Bauke Piebes huwt met IJmkje Baukes, kind: Lutske Baukes, geb 1783 HRL; BS ovl 1838
Bauke Piebes turfleverancier 1748
Bauke Piebes huwt met IJmkje Klases, kind: Marijke Baukes, geb 1785 Midlum; BS ovl 1831
Bottie Piebes Jan Pieters en B.P., beide van HRL, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Gerrijt Christiaans Coeltier; huw; aang. HRL 1737
Bruin Piebes zie: Laverman
Coenraad Piebes zie: Bakker
Dieuwke Piebes zie: Glas
Dieuwke Piebes huwt met Johannes Jans, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en de 3 en getrout de 12 apr 1768
Douwe Piebes zie ook: Pooch; kind: Dieuke Douwes, geb 24 nov 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL
Evert Piebes zie: Laverman
Evert Piebes geb 29 okt 1811 HRL, geslnm vader ook ''Pieters'', zv Piebe Jacobs en Sjouwkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 okt 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jacobs en Sjoukje Gerrits
Fetje Piebes huwt met Bonne van Dijk op 2okt180 Wartena, komt van Wartena; hu Grote Kerk HRL 1808
Gatze/Gatse Piebes geb 12 jan 1793, ged 5 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jacobs en Trijntje Jans; geb 22 dec 1793, ged 12 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jakobs en Trijntje Jans
Gerrit Piebes zie: Schuur
Goitsen Piebes van Drijlst ende Antie Jans van hier, huw.aang. 23 okt 1734 HRL, komende voor de bruid Carst Fokkes, desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Grietje Piebes en Coenraad Willems, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Hillebrant Dirx; huw aang. HRL 1737; huwt met Coenraad Willems Bakker, kind: Alef Coenraads Bakker, ged 1 mrt 1750 Grote Kerk HRL; kind: Piebe Coenraads, ged 20 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Coenraads, ged 29 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Janke Koenraads Bakker, ged 5 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Pijbe Coenraads, ged 24 jul 1740 Grote Kerk HRL, vader als C.W.
Hendrik Piebes zie: Postma
Hendrikje Piebes ged 18 nov 1768 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, wed:bij de Zuiderpoort
Hendrikjen Piebes huwt met Tjeerd Poulus, kind: Piebe Tjeerds, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL; Tieerd Paulus ende H. Pijbes, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid Keimpe Bouwes, desselfs Stijfbroeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1733
Hylkie Piebes huwt met Karel Jans, kind: Renske Karels, ged 1 mei 1757 Westerkerk; kind: Jan Carels, ged 11 jan 1759 Westerkerk HRL; kind: Aaltje Karels, ged 29 sep 1754 Westerkerk HRL
Jaapje Piebes ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL, dv Piebe Jacobs en Pietje Pieters
Jakob Piebes geb 11 jun 1790, ged 29 jun 1790 Grote Kerk HRL, zv Piebe Jakobs en Trijntje Jans
Jakob Piebes J.P. van Almenum en Trijntje Reindes van HRL, zijnde laatst geproclameert 19 feb 1775 HRL, en getrouwd 21 feb 1775 HRL
Jacob Piebes ovl voor 1822, huwt met Koenskje Lieuwes op 26 mrt 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1821; kind: Jetske Jacobs, geb 6 okt 1798, ged 16 okt 1798 Grote Kerk HRL; moeder als Kunnigje L.
Jacob Piebes van Almenum, huwt met Janke Uilkes, van Mackum, geproclameerd de 19-26 aug en de 2 en getrout met attestasie de 16 sep 1764; kind: Piebe Jacobs, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lolkje Jacobs, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL; kind: Uilke Jacobs, ged 19 dec 1769 Grote Kerk HRL; ovl voor 1818, huwt met Janke Uilkes, in leven echtelieden te HRL, kind: Lolkje Jacobs Schuur, geb 1768 HRL; BS huw 1817; Evert Hansen ende Lolkjen Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader J.P., 4 may 1793; ondertrouw HRL
Jan Piebes aannemer te Makkum 1803-1810
Janke Piebes zie: Schuur, Schuurmans
Janke Piebes geb 18 nov 1788, ged 23 dec 1788 Grote Kerk HRL, dv Piebe Jakobs en Trijntje Jans
Janke Piebes Pietter Jans van Blessum en J.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jan 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Zetske Pieters, geb 1 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Janke Piebes Fopke Gaeles en J.P., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 oct 1778, alhier getrouwd den 30 mrt 1779
Jarig Piebes huwt met Janke Jarigs, kind: Piebe Jarigs Zwart, geb 1775 HRL; BS ovl 1836
Johannes Piebes huwt met Imke Jacobs op 25 mei 1795 HRL, komt van Franeker, laatste afk 24 mei 1795, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1795
Jurjen Piebes zie: Waardenburg
Marijke Piebes huwt met Wybe Sickes, beide van Stavoren, getrout met attestasie den 3 aug 1766 te HRL. in de Westerkerk
Mense Piebes huwt met Froukjen Foekes, beide van HRL, geproclameert den 13-20 en getrout den 27 okt 1754
Neeltje Piebes huwt met Pieter Pieters, kind: Rinske Pieters, ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL; Pijter Pijteer en Neeltie Pijbes, beyde van HRL, huw aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hendrik Martens; huw aang. HRL 1736
Nutte Piebes zie: Zijlstra
Nutter Piebes geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Dieuke Nutters
Piebe Piebes zie: van Roozendaal
Pieter Piebes zie: de Jong, Waardenburg
Pieter Piebes geb 27 aug 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Dieuke Nutters
Pieter Piebes geb 1745 Grettingabuurt (is waarschijnlijk fout), ovl 29 dec 1826 HRL, huwt met Rinske Jochems, huw.get. bij F. Visser en A.A.H. Baarda, tichelaar, wonende te HRL, 1821, wonende te HRL 1826; BS huw 1821, ovl 1826; geboortig van Eernewoude, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz, op 20 apr 1791. (burgerboek); gebruiker van wijk H-104, tichelknegt; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); P.P. en Rinske Jogchums, beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, zijnde deeze geboden naderhand te Midlum aangegeven, 20 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Pieter Piebes huwt met Sijtske Huiberts, beide van Almenum, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 feb 1770; kind: Piebe Pieters, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Pietje Piebes huwt met Cornelis Arrijens, kind: Piebe Cornelis, geb 8 jun 1776, ged 25 jun 1776 Grote Kerk HRL
Rinske Piebes begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelof Piebes geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Piebe Pieters en Djieuwke Nutters
S Piebes transporteert militairen 1809
Siemkje Piebes zie: Folkertsma
Sjoerd Piebes zie ook: Wiarda
Stoffer Lammerts Piebes geb 1791 Oude Pekel A, huwt met Sjouwkjen Louwrens Lentz op 27 jan 1825 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1825 Nieuwe Pekel A, wonende te Nieuwe Pekel A, varensgezel, zv Lammert Pieters P, (gk), en Susanna Hendriks, (gk), vader ovl 15 jan 1814 Nieuwe Pekel A, moeder wonende te Nieuwe Pekel A in 1825; BS huw 1825
Tytje Piebes huwt met Jan Sjoukes, kind: Antje Jans, ged 4 mrt 1741 Grote Kerk HRL; Jan Sioukes ende Tijtie P., beyde van HRL, huw.aang. 13 jun 1733 HRL, Comende voor de bruyd Keimpe Bouwes, desselfs Stiefvaeder fiches huw.aang. Gerecht HRL 1733
Tietje Piebes Bonne van Dijk van HRL. en T.P. van Wartena, zijnde de aangave geschied door de gesw:clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 sep 1808; ondertrouw HRL
Tyttie Piebes huwt met Jan Jansen Koelman, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 jun 1765
Tjeerd Piebes zie ook: de Vries; ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Piebe Tjeerds en Sjoerdje Lieuwes; T.P. ende Lolkje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Bruining, goede bekende, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; T.P. en Lolkjen Saapes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johannes Jager ende Hendrina Fredriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P., goede bekende, 31 may 1794; ondertrouw HRL; kind: Sjoerdje Tjeerds, geb 23 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Tjerk Piebes ovl 18 jan 1794 HRL, oud 40 jaar; huwt met Trijntje Atzes; T.P. van Almenum en Trijntje Atzes van Midlum, laatst geproclameert 25 sep 1774 HRL, en na vertoonde adtestatie van Midlum op dato dezes hier getrouwdt 2 oct 1774 HRL
Tjetje Piebes ged 25 aug 1744 Grote Kerk HRL, dv Piebe Jacobs en Pietje Jacobs
Trijntje Piebes zie: Waardenburg
Ybeltie Piebes ged 5 jul 1746 Grote Kerk HRL, dv Pijbe Jacobs en Pijttje Jacobs van HRL, huwt met Mathijs Soomerdijk, soldaat onder ''t Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant Generaal Prince van Badendurlach van Leeuwarden, geproclameerd de f. 13:20:27 jul en getrout met attestasie de 10 aug 1766
Aafke Piebinga zie ook: Aafke Simons; geb 9 sep 1811 HRL, dv Simon Hoites en Grietje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1811
Antje Jacobs Piebinga huwt met Jan Jacobs de Blauw, wonende te Franeker 1816; BS Franeker huw 1816
Ate H Piebinga gebruiker van wijk H-079, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Froukje Piebinga ovl 4 aug 1832 Dokkum, huwt met Willem Meintsma; BS huw 1837
Jan Jans Piebinga geb 1798 Franeker, huwt met Jantje Willems Steenbergen op 17 nov 1822 Franeker, kleermakersknecht, wonende te Franeker, zv Jan Jans P, en Mayke Pieters; BS Franeker huw 1822
Johannes Piebinga J.P. van Franeker ende Janke Jacobs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Coenraad Poppes, deszelfs oom, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Simon Hoites Piebinga zie ook: Simon Hoites; geb 1771 ... , ovl 10 feb 1817 HRL, huwt met Geertje Bouwes op 5 jun 1796 HRL, sjouwerman, N.H., kinderen: Tjeerd Simons P, geb 16 nov 1804 te HRL, Aafke, geb 9 sep 1811 HRL, Bouwe Simons P, geb 1800 HRL, Hoite Simons, geb 13 mei 1802 HRL, Hendrik Simons, geb 29 jan 1808 HRL; zv Hoite Hendriks en Rigtje Hendriks; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1808, 1811, BS ovl 1833, huw 1835, ovl 1853; gebruiker van wijk G-198, sjouwer; medegebruiker Geert J. Brouwer, moutersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); Wij ondergetekenden S. Huites P., en Johannes de Jong, panbakkersknegten en Hendrik Marcus de Vries, Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat Pieter Dirks van Weerd vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Tjeerd Simons Piebinga geb 16 nov 1804 HRL, ovl 4 dec 1853 HRL, huwt met Jacoba de Boer op 15 jan 1835 HRL, werkman, ged 30 dec 1804 HRL, zv Simon Huites P, en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-070; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-069; VT1839
Gosling Piekes Pieckinga geb 6 jun 1740 Leeuwarden, ovl 9 feb 1821 HRL, huwt met Philippina Philippus Pierot, ook huwt met Trijntje IJmes op 13 dec 1807 HRL, komt van HRL, levert stoelen, zilver e. d. 1810, kind: Pieke P, geb 3 dec 1776 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1819, ovl 1821; mr. schoenmaker, huwt met Philippine Philippus; heeft een zoon: Pieke Goslings Piekinga; zie aldaar; geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. T. Stephani, op 5 jul 1762. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-053, uitdrager; medegebruiker P. Piekinga, zilversmid. 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-233; gebruiker Bartle B. Postma, schoenmaker, 1814. (GAH204); sterfhuis wijk E-233/Kleine Kerkstraat 8, Westerkerk; vdGaast begraaf lijst; G.P. en Trijntje IJemes, beide van HRL, zijnde de aangave ge-schied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Smith, 27 nov 1807; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 84:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Dingsdag den 16 okt 1798, middags 3 Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tammede Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en J.L., vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: G.P., ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJpe Roodenhuis, Schoenmakers G.P., Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); Vrijdag den 21 dec 1798; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland; Burgers ! Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer het bijgevoegd Request door de Burgers G.P. en Harke Jurjens van der Stok aan UWL:Bestuur gepraesenteerd, Weder Intezenden eene opeenstapeling Van Extraordinaire Bezigheeden, zijn de oorzaak geweest, dat zulks niet voor heeden is geschied, wij kunnen niet dan favorabel op het zelve berigten, terwijl het geposeerde van de Supplianten de zuiverste Waarheeden behelst, en dus hun Verzoek met een volkoomen ruimte kan Werden geaccordeert, het geen wij meede bij deezen Zeer eerbiedig Imploreeren; Wij neemen bij deezen teffens de vrijheid van UWL:te Informeeren, dat wij bij UWL:missives van den 14, en 15 deezer hebben ontfangen, 630 Exemplaaren Quotisatie Biljetten, en 15 Boek ieder van 24 Vel Waarschuwingen ieder vel twee Exemplaaren, maakt een getal van 720. Dat dit getal Exemplaaren in de eerste plaats, met elkander gelijk moest hebben gestaan, en in de tweede plaats voor onze Stad niet half toereikende is, wij zullen van ieder zoort Rudo Calcula niet minder noodig hebben, dan 1600 Exemplaaren, het is daarom dat wij onze Bode Jan Hendriks de Boer tot UWL:zenden met zeer instantelijk verzoek, dat Gijl:de goedheid gelieft te hebben, van dezelve voor ons, van ieder Soort, (Zoo quotisatie Biljetten, als Waarschuwingen)zoo veele Ezxemplaaren te Suppediteeren dat van elks het getal tot 1600 Exemplaaren, word aangevuld, wij zullen in Conformiteit van UWL:aanschrijvene van alles Pertinente Verantwoordinge doen. -Singulier is het, dat wij op het Papier waar in de Waarschuwingen gepakt waaren, het Inleggende briefje geplakt vonden, daar agter het getal na nauwkeurige natellinge niet meer uitmaakt dan 720. HRL den 21 dec 1798 4de Jaar der Battaafsche Vrijheid. (GAH44); Maandag den 31 dec 1798; de Raad ordinaris Vergadert zijnde, Wierde geleezen een Extract uit de besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van deezen Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Ge?xtraheert uit de Besluiten van het Intermediair Administratif Bestuur van ''t voormaalig Gewest Friesland; Geleezen zijnde, het Request van G.P. en Harke Jurjens van der Stok, als geauthoriseerde administratoren van de boedel van Wijlen IJpe Jeppes onlangs te HRL overleeden, te kennen geevende, dat IJpe Jeppes, nalaatende vijf kinders (alle reeds publiek onderhoud genietende) eene huizinge heeft gekogt uit den boedel van wijlen Caatje van Lint weduwe Beernd Jans, zonder dat de Wederzijdsche Vertekening Van koop en Reversbrieven heeft plaats ge-had, Veroorzaakt door des koopers dood, dat thans de huizinge Weder zoude moeten werden verkogt, daartoe decreet Verzogte, en de be-lastingen op den Verkoop uit den boedel van wijlen IJpe Jeppes betaald, dat iemand zig aangebooden heeft, om de koop over te neemen, verzoekende verders de Supplianten dat de koop tot voorkooming van onnutte kosten overgaa, op dien persoon vervolgens ingekoomen zijnde, een favorabel berigt van de Raad der Gemeente van HRL, en geconsidereerd zijnde, dat de koop nog niet ten vollen is geperfecteerd, en de kosten van de Verkoop uit den Boedel van wijlen IJpe Jeppes moetende worden betaald in effecte zouden koomen ten laste van ''t publiek arme Bestuur te HRL, dewijl het voordeelige ten profijte van hetzelve word gebragt; Is na deliberatie goedgevonden en Verstaan der Supplianten Versoek te accordeeren gelijk geschied bij deezen, en diensvolgens toe te staan, dat de gemelde Huizinge directelijk overgedraagen Werde in een eigendom, van den geenen, die zig daar toe heeft aangebooden, en dat dus dezelve in de plaats van wijlen IJpe Jeppes werde gesteld als koper; En zal extract deezes worden gezonden aan de Raad der Gemeente van HRL, en uitgegeeven aan de Supplianten om te Strekken tot derzelver authorisatie en narigt respectivelijk; Aldus beslooten binnen Leeuwarden den 24 dec 1798, 4de Jaar der Batt:Vrijheid; Welke aangenoomen is voor kennisgeevinge. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeijer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris G.P., en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haaijes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weijer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad
Annigje Piek ovl voor 1865, huwt met Andries Bos; BS ovl 1864
Piekema zie ook bij Pekema
Anke Cornelis Piekema Ik ondergetekende A.C.P. weduwe Rienk Wybes Valk woonagtig te Amsterdam verklaar bij deezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen zoon Cornelis Rienks Valk varendsgezel woonagtig te HRL, om zich in het Huwelijk te begeeven met Hiltje Jacobus de Bruin zonder beroep, dogter van Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan, meede ten gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Officier van den Burgerlijken Staat aldaar in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Amsterdam den 20 jan 1817
Antje Meines Piekema geb 1771 Joure, ovl 25 okt 1842 HRL, 1e huwt met Pieter Rommerts Broersm, 2e huwt met Jan Klases de Vries op 31 jan 1839 HRL, wonende te HRL, ook te HRL. in 1827, dv Meine P, en Aafke Douwes; BS huw 1836, huw 1839, ovl 1842, ovl 1848, ovl 1853, BS Franeker huw 1827; oud 62 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk D-083; VT1839
Eeke Laases Piekema geb 1795 Bolsward, ovl 18 feb 1825 HRL, huwt met Klaas Buwalda, volgs ovlakte 1 kind en wonende te HRL. ; BS ovl 1825; 1838 overlijdens
Foekje Piekema geb 19 okt 1794 Workum, ovl 2 feb 1885 HRL, huwt met Dirk Jager, N.H., dv Gerben P, en Fettje Kramer; BS ovl 1885; bev.reg. HRL 1851 wijk E-188, 83, wijk F-112, wijk G-079, wijk H-190, supp wijk H-254
Gerben Piekema huwt met Fettje Kramer, kind: Fokje P, geb 19 okt 1794 Workum; BS ovl 1885
Frederica Maria Hendriks Piekenbroeck ged 28 dec 1745 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Piekenbroeck en Louisa Juliana van Schack
Hendrik Piekenbroeck huwt met Louisa Juliana van Schack, kind: Frederica Maria Hendriks Piekenbroeck, ged 28 dec 1745 Grote Kerk HRL
Fredericus Piekenbroek ovl 7 mei 1778, 67 jaar, Bedienaar van ''t H. Evangelium b. d. Herv. gemeente , Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Maria Elisabeth Piekenbroek ovl 21 okt 1747, 45 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Theodora Hendrina Piekenbroek ontvangt lijfrente 1740-1761
Eliezabeth Piekenga Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Dirk Piekes broer van Harmen Piekes; voogden bet f. 6:15:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk en Har men P. van 24 nov 1764 tot 12 mei 1765 bij Jacob Jeremias en Johannes Westerwijk verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 15:0:0 aan dito door D.P. bij Johannes Westerwijk als kuipersjonge in 1 jaar verdiend, 3 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 32:0:0, mei17 69. (GAH1100); id. f. 10:11:8 aan dito uit de boedel en nalatenschap van wijlen Trijntie Gongrijp wed. Domeni Heinsius wegens D.P., 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 38:15:0 aan dito van D.P. bi Jacob Jans verdiend, 1771. (GAH1102); d, f. 43:15:0 aan dito als kuipersknegt, 10 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 13:0:0 aan dito door D.P. verdiend(niet vermeld bij wie), 20 nov 1773. (GAH1104); id. f. 25:0:0, 16 may 1786. (GAH1118); huwt met Janke Jakobs, kind: Pieke Dirks, geb 25 okt 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL
Elizabeth Piekes huwt met Evert Jans Rozinga; BS ovl 1828
Engeltie Piekes huwt met Hijlke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; kind: Pieter Hijlkes, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hijlkes, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL
Goris Piekes zie: Piekinga
Gosling Piekes zie: Pieckinga, Wester
Gosling Piekes huwt met Philippina Philippus, kind: Pieke Goslings, geb 3 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL
Gosling Piekes zie ook: G.P. Wester; weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jan Jansen Post als schoenmakersknegt bj G.P. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:0:0 voor een geleverd bed ih Weeshuis, kwit. no. 15, 29 aug 1780. (GAH1111)
Harmen Piekes zie: Dirk Piekes; ged 20 aug 1750 Westerkerk HRL, zv Pieke Durks en Aukjen Harmens; voogden bet f. 78:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Gerben Andries en H.P. tot dato bij wijlen Jacob Jeremias als stoeldraayersknegts verdiend, 11 mrt 1766. (GAH1096); id. f. 28:13:0 wegens lonen van Horatius Pieters & H.P. als stoeldraaiersjongens bij Sijbrand Freerks de Groot verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 42:0:0 wegens loon van H.P. en Auke Meinderts beide bi Sijbren de Groot verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 27:0:0 wegens loon van H.P. bij Sijbren de Groot verdiend, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 38:2:0, in 1 jaar verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id.; f. 40:0:0, 1771. (GAH1102); id. f. 105:0:0 voor 2 jaar verdiend loon als stoeldraaiersknegt bij Sijbren de Groot, mei 1773. (GAH1104)
Seetske Piekes huwt met Douwe Pieters, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 mrt den 28 dito 1752 getrouwdt
Sipkie Piekes ged 30 aug 1748 Westerkerk HRL, dv Pieke Dirks en Aukjen Harmens
Gosling Piekes zie: Pieckinga
Trijntje Piekes/Sijnes huwt met Sjerp Baukes Postuma; BS ovl 1848; 1849 overlijdens
Philippina Piekinga Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Elisabeth Piekinga Bente van der Zee en E.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Goris Piekes Piekinga huwt met Hiltje Wijngaarden; BS ovl 1860
Lijsbert G Piekinga geb 1762 ... , ovl 31 okt 1817 HRL, huwt met Bente Z. vd Zee; BS ovl 1817
Pieke Goslings Piekinga geb 3 dec 1776 HRL, ovl 21 mei 1819 HRL, huwt met Grietje Sijbes Visser op 30 aug 1801 HRL, zv Gosling P, en Philippina Philippus Pierot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1819; gebruiker van wijk C-053, zilversmid; eigenaar en medegebruiker G. Piekinga, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 3 dec 1776; zv Gosling Piekes P., mr. schoenmaker, en Philippine Philippus, tr. 1801 Grietje Sijbes Visser; leerl. van Jentje Plantinga, 17 jul 1791, mr. in 1800; ving in 1800 zijn werkzaamheden onafhankelijk aan; leerl. komt niet voor ih Reg. Keurkamer HRL 1807; uit het keurloonboekje blijkt, dat hij slechts lepels vervaardigde. (Gildeboek 1791-1801); heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 7e quartier, huisno. 74, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1804. (GAH650)
Pieter Goris Piekinga geb 15 sep 1806 Wijnaldum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Bote Wybrens Pieksma geb 10 jul 1808 IJlst, huwt met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-291; VT1839
Hylke Lolkes Pieksma huwt met Jetske Duurds, kind: Wybren Hijlkes P, geb 1779 Oosthem; BS ovl 1829
Wybren Hylkes Pieksma geb 1779 Oosthem, ovl 9 mrt 1827 HRL. in zijn schip liggende binnen HRL, schipper, zv Hijlke Lolkes P, en Jetske Duurds; BS huw 1829
Johan Jurgen Pienge soldaet onder de Compie van Collonel Lentelo in het regiment van de Generaal Lt. B. Leve tot HRL, ende Tjetschkje Douwes van Midlum, koomende weegens de bruid Jan Andries desselfs oom, vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van de commandeerende offiecier van vooren gemelde Compie, 11 Jan 1749
Hendrik Pieper woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Bernardus Pieper geb 1805 Nottels, Westfalen, Dld, huwt met Elisabeth Dirks op 16 sep 1838 Franeker, koopman, wonende te Franeker, laatst te Lollum, zv Johannes Hendricus P, (gk), en Anna Elisabeth Mollers, (gk); BS Franeker huw 1838
Klaas Pieper KLAAS (1814), NICOLAAS HERMANS, (1817); geb 1766 ... , ovl 27 jan 1817 HRL, huwt met Anna Maria Mischaux, huw.get. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, wonende te HRL. 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, id. bij H. Faber en J.F. Bakker, 1814, gepensioneerd militair in 1817, kind; Bart Klazes Bambach geb 1786 Gladzau, vrouw wordt genoemd: Anna Maria Misson(1836); BS huw 1813, huw 1814, ovl 1817, huw 1820, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk G-325, sjouwer, 1814. (GAH204)
Willem Pieper W.P. eigenaar van percelen nrs. 1572 en 1573 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 531, resp. huis en erf, huis, resp. 114 en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Aaltje Gerrits Pierik geb 1800 Heerlijkheid Kuinre, 1e huwt met Lolle IJemes vd Meulen, 2e huwt met Gerben Sijbrens Dijkstra op 17 okt 1833 HRL, zv Gerrit P, en Marrigjen Cornelis Koning, (gk), vader schipper te Kuine, ovl 1811 aldaar, moeder wonende te aldaar; BS huw 1825; oud 39 jaar, geb Kuinre en wonende te HRL. 1839, wijk B-085; VT1839
Philippina Philippus Pierot huwt met Gosling Piekes Piekinga; BS ovl 1819
Aaltje Piers geb 2 jan 1807 HRL, ged 18 jan 1807 HRL, dv Pier Gerlofs en Mientje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1807
Aaltje Piers huwt met Gerlof Tjerks, wonende te Almenum; BS Barradeel huwafk. 1811; kind: Akke Gerlofs, geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL
Akke Piers huwt met Johannis Dirks, kind: Dirk Johannis, ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Akke Piers geb 15 mei 1775, ged 5 jun 1775 Grote Kerk HRL, 2e Pinksterdag, dv Pier Johannes en Tijtje Ages; geb 26 okt 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, dv Pier Johannes en Tjytje Ages
Akke Piers geb 1778/81 HRL, ovl 31 okt 1858 HRL, huwt met Pieter Hendriks dekker op 22 jan 1804 HRL, Rooms Katholiek, gealimenteerde in 1851, dv Johannes Piers en Janke Stam; huw Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-252; VT1839
Albert Piers huwt met Trijntje Jans, kind: Meinsje Alberts, ged 28 okt 1749 Grote Kerk HRL
Albert Piers A.P. van Almenum ende Trijntje Tijsses van Kimswerd, komende wegens desselvs vaeder Tijs Sijtses, 8 Apr 1747; van Almenum, huwt met Trijntje Tijssen, van Kimswert, geproclameerd 3, 9 en 16 apr 1747 en den 23 dito gwtrouwt; kind: Meinsje Alberts, ged 28 jan 1748 Grote Kerk HRL
Albert Piers huwt met Pijtie Lieuwes, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout den 20 jul 1755
Annietje Piers ovl 5 aug 1788 HRL, oud 56 jaar
Antje Piers huwt met Salke Tjepkes; BS ovl 1857
Antje Piers ovl voor 1819, huwt met Willem Douwes Kaper/Terpstra, in leven echtelieden te Achlum; BS huw 1818, ovl 1853
Antje Piers Sibble Lodewijks en A.P., beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs neev Tjalling Geerts, 23 Nov 1743; huwt met Sibble Lodewijks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24 nov en den 1-8 desember 1743 en den 10 dito getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Geeft UEd:Aghtb:met verschuldigde Eerbiedt te kennen A.P. huisvrouw van Sible Lodewijks, bontweever, ordinaris Turfmeetster binnen HRL dat sij supplnte met approbatie van haer man wel geneegen soude zijn, om haar turfmeetsters bedieninge over te draegen aan Baukjen Horatius vrijster alhier ter Steede; zijnde een Vrouwpersoon daar toe bequaem en die sulx meede is Verlangende; Dogh zulken transport niet kunnende geschieden sonder consent van UEd:Achtbh:; soo addresseeren die beyde supplntn sigh tot UEd:Agtbh:ootmoedigh versoekende consent en approbatie in deese overdragte en dat alsoo gemelde Baukjen Horatius door UEd:Agtb:tot meede ordrs turfmeetster deeser Steede magh worden benoemt en aangesteld op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, onder praesentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd:Aghtbh:te presteeren quo facto etc:(:was get:) H:Pesma; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnte Baukjen Horatius tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daar toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt. Actum den 22 may 1748, mits dat de supplnte ten behove van de Armen betaele in de busch de soma van twintig cargls:Actum uts:/was vertek:/ Lourens Tabes/:onder Stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 22 may 1748 heeft Baukjen Horatius den Eed van getrouwigheyt als turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes/:onder Stonde:/ In kennisse van mij secrts:/:was get:/ M:V:Idsinga; (Wijder Stonde); Salvit loden (?) dato in de armebusch 20:gls:(Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Bauke Piers begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 58; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bauke Piers ovl voor 1813, huwt met IJtje Joukes, kind: Jouke de Boer, geb 1775 te HRL; BS huw 1812; B.P. en IJtje Joukes, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 15 aug 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Jouke Baukes, geb 8 mrt 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes, geb 18 sep 1775, ged 8 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Baukes, geb 3/31 mrt 1779, ged 8 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pier Baukes, geb 5 jan 1783, ged 2 feb 1783 Grote Kerk HRL
Bauke Piers huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1770
Baukje Piers ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL, dv Pier Ruurds en Lijsbert Rodmers
Berend Piers wonende te St. Jacobi Parochie; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens twee morgen Billand f. 50:0:0, gaet af f. 24:17:4, resteert f. 25:2:0 12, no. B., 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:0, 1777. (GAH1108); id. voor 2 morgen 324 roeden greide onder Jacobi Parochie f. 21:15:6 na aftrek van f. 28:4:10, nu no. 2 in plaats van no. B., 1780. (GAH1111); id. f. 23:0:12 na aftrek van 26- 19-4, 1781. (GAH1112); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:4, 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. f. 22:15:12 na aftrek van f. 27:4:4, 1778. (GAH1109); id. f. 21:10:6, na aftrek van f. 28:9:10, 1779. (GAH1110); betaalt aan dito f. 25:0:0 wegens propijn der landen over 1777. (GAH1108); id. terzake een half jaar propijn wegens een 5 jarige continuatie van inhuring van 2 morgen 324 roeden greide onder St Jacobi Parochie gelegen, gequoteerd met no. 2, 29 jan 1783. (GAH1114); id. f. 21:11:6 voor 2 morgen en 324 roeden greide onder St Jacobi Parochie, no. 2, 1784. (GAH1115); id. f. 21:15:6, 1785. (GAH1116); id. 19 apr 1786. (GAH1118); id. 11 apr 1787. (GAH1119); id. 28 may 1788. (GAH1120); id. f. 27:10:0 terzaake propijn wegens de inhuiringe van ruim 2 morgen billand, 28 may 1788. (GAH1120); id. f. 47:8:0 voor 2 morgen billand, no. 2, 27 may 1789. (GAH1121); id. 5 may 1790, 2/5 jaar. (GAH1122); id. 27 apr 1791, 3/5 jaar. (GAH1123); id. 55 :0:0, af: Re?el: f. 7:7:0, resteert: f. 47:13:0, 23 may 1792 (GAH1124); id. 17 jul 1793 (GAH1125)
Beerentje Piers huwt met Freedrik Ruirds, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 nov 1739 en doe ook getrouwt; Fredrik Ruirds en B.P., beyde van HRL, komende wegens de bruid Jacob Dirks, knoopmaker die meede Curator was over de bruydegom, 7 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Anne Freerks, ged 10 mrt 1748 Westerkerk HRL; kind: Pier Freerks, ged 23 feb 1744 Westerkerk HRL; kind: Ruurd Freerks, ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Botje Piers zie: Oosterbaan
Brechtje Piers geb 5 dec 1776, ged 26 dec 1776 Grote Kerk HRL, dv Pier Johannes en Tijtje Ages; geb 2 okt 1782, ged 12 nov 1782 Grote Kerk HRL, dv Pier Johannes en Tijtje Ages
Cornelis Piers zie: Draaisma, van der Hoeve
Cornelis Piers huwt met IJefke Sijbrens, kind: Antje Cornelis, geb 24 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Cornelis, geb 6 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Cornelis Piers turfleverancier 1755
Dirk Piers woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Piers zie: van Arum; D.P. ende Grietje Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Sijbrens, de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; D.P. en Grietje Sijbrens, beyde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Dirk Piers ovl voor 1779; bet jaerschink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch. voor 2 pondematen en 4 einsen, no. 11, 1773: f. 6:0:0 (GAH1104); id. f. 24:0:0 voor 2 jaer huur van 2 pondematen en 4 einsen bouland over 1773 en 1774, no. 11, 1775. (GAH1106); id. over 1775 en 1776; 1777. (GAH1108); d, over 1776 nog onbetaald, 1776. (GAH1107); wed bet f. 12:0:0 voor 2 pondematen en 4 einsen bouland om de zuid oost van HRL, nr. 11, 1778 (GAH1109)
Dirkje Piers zie ook: Abbenga; geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL, dv Pier Lucas en IJtje Lolles
Doeke Piers huwt met Wytske Gerbens, wonende in t klooster bij de grote sluis; zij is ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Ge-loof
Doeke Piers Gerrijt Gerrijts ende Janke Gerbens, beide van HRL, komende wegens de bruid D.P. desselfs swager, 24 dec 1750; ovl 20 okt 1794 HRL. Doekle P., oud 67 jaar; begraven Kleine Kerk, regel 1, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Eelkje Piers geb 3 apr 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL, dv Pier Pieters en Johanna Eelkes
Eelkien Piers huwt met Assuerus Willems, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en de 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Pier Ahasuerus, geb 5 mrt 1769, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Ahasuerus, geb 9 jun 1774, ged 30 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Zwerus, geb 14 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Assuerus, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL
Eildert Piers ovl voor 1843, huwt met Gertje Martens, kind: Dieuke Eilderts Pottinga geb 1784/88 Warrega; BS huw 1842, ovl 1851
Fetje Piers huwt met Hendrik Joukes Olinjus; BS ovl 1838
Fokeltje Piers geb 12 apr 1801 HRL, ovl 12 mei 1869 Franeker, huwt met Frederik Pieters Fielkens, won, Franeker 1869, N.H., ged 12 apr 1801, geslnm vlgs ovlakte ''Plantenga'', dv Pier IJpes en Richtje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1801, bs fr1869 overlijdens
Fredrik Piers zie: van der Hoef; ged 27 mei 1770 Westerkerk HRL, zv Pier Fredriks en Antje Scheltes; F.P. ende Grietje Arjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 14 aug 1790; ondertrouw HRL; kind: Antje Frederiks, geb 27 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Durkje Freriks, geb 22 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Freeriks, geb 5 mrt 1794, geb 23 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pier Freeriks, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, moeder als G. Andries; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Vroukje Piers geb 5 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Pier Jans en Vroukje Minses
Geertje Piers zie ook: de Bruin; geb 2 jul 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Pier Pieters en Johanna Eeltjes
Geertje Piers woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerlof Piers geb 20 mei 1805 HRL, ged 16 jun 1805 HRL, zv Pier Gerlofs en Mintje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Gelske Piers ged 2 okt 1755 Westerkerk HRL, dv Pier Sijbrens en Jetske Bouwes
Gooitske Piers zie: de Jong
Grietje Piers huwt met Sybe Reins, kind: Geertje Sybes, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rein Sybes, geb 6 mrt 1783, ged 1 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Siebes, geb 25 sep 1784, ged 17 okt 1784 Grote Kerk HRL
Harke Piers H.P. ende Antje Horatius, beide van HRL, komende wegens de bruid Horatius Johannes ''s bruyds vader, 23 Oct 1751; huwt met Antje Horatius, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en de 7 Novemb 1751 en ook getrouwd; kind: Pier Harkes, ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: IJttje Harkes, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Hieke/Hylkje Piers geb 1745 HRL, ovl 23 nov 1826 HRL, 1e huwt met Hendrik Willem de Vries 2e huwt met Melle Hendriks/Lijkles op 19 jan 1794 HRL, laatste afk. 19 jan 1794 huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1826, ovl 1833; Melle Lijkles ende Hijke P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rients Tjeerds, goede bekende, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; Melle Lijkles en H.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 19 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Hendrik Hendriks de Vries, geb 10 mrt 1779, ged 30 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Hieke Piers ovl voor 1833, huwt met Herke Johannes Wiglinghuisen; BS ovl 1855; bsfr 1832 overlijdens
Hinke Piers huwt met Anne Jans, kind: Marijke Annes, ged 8 aug 1741 Grote Kerk HRL; kind: Jan Annes, ged 23 aug 1740 Grote Kerk HRL
Hinke Piers geb 7 may 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Pier Sjoerds en Doetje Sjoukes
Hinke Piers zie ook: Rinske Piers; huwt met Lammert Jans vd Veen; BS ovl 1818; 1822 overlijdens, ovl 1837; kind: Jan Lammerts, ged 6 feb 1759 Grote Kerk HRL, vader als Lammert Jans; kind: Jan Lammerts, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Pier Lammerts, ged 13 apr 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lammerts, ged 11 feb 1755 Grote Kerk HRL; ovl 30 jul 1792 HRL, oud 60 jaar
Imke Piers huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en 9 en getrout de 16 mei 1756
Jaapje Piers ovl 13 okt 1761 ... , wonende te Vlieland 1743, ontvangt lijfrente 1740-1761
Jacob Piers Gerrit Freerks, voerman van Meppel, ende Cornelia Vroom van HRL; koomende weegens de bruid J.P., beurtschipper op Amsterdam et vice versa, 24 Oct 1750
Jan Piers zie: van Arum
Jan Piers geb 1 aug 1783, ged 12 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Pier Jans en Trijntje Ates
Jan Piers woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Piers J.P. en Ytje Hettes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerritje Jans, geb 21 mrt 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, geb 28 may 1792, ged 12 jun 1792 Grote Kerk HRL
Jan Piers geb 1775 ... , huw.get. bij R.T. Voorman en A.K. Oosterhout, wonende te Pingjum; BS huw 1815
Jan Piers J.P. van Almenum ende Akke Feykes van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Feyke Wobbes, 2 May 1744; gemeente HRL; van Almenum, huwt met Akke Feykes, van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; ovl 14 may 1793 HRL, oud 72 jaar; kinderen: Pier en Aukjen Jans, beiden ged 12 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Aukjen F. ; kind: Pier Jans, ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL
Jantje Piers zie: Blom
Jantje Piers ovl 7 may 1804 HRL, oud 23 jaar
Jelle Piers zie: Horjus
Jelle Piers J.P. van Almenum en Martjen Hendriks van Franeker, op dato dezes 30 jun 1776 HRL; laatst geproclameert, maar vervolgens met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigd gelijk 1 jul is geschied, S. Abbring, v. d. m., en J. van Nul, Coster Franeker; kind: Pier Jelles, geb 27 aug 1777, ged 23 sep 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777), is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin in dien tijd geen dienst gedaan; kind: Hendrik Jelles, geb 4 apr 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL; kinderen: Pier Jelles, geb 6 sep 1787 en IJmkje Jelles, geb 26 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL
Jelmer Piers woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Antje Beenzes, kind: Antje Jelmers, geb 16 jan 1773, ged 11 feb 1773 Grote Kerk HRL
Jetske Piers ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Pier Tjerks en Simkie Jacobs
Job Piers zie: Reversma
Johanna Piers geb 14 sep 1802 Harel, ged 26 sep 1802, N.H., dv Pier Pyters en Johanna Eeltjes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Johannes Piers zie: Sjollema
Johannes Piers geb 28 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, zv Pier Johannes en Jetske Annes
Johannes Piers geb 6 may 1778, ged 24 mai 1778 Grote Kerk, zv Pier Johannes en Tytje Ages
Johannes Piers J.P. van Oude Haske en Rinske Dirks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johannes Piers huwt met Janke Stam, kind: Akke Piers, geb 1778/81 HRL; BS ovl 1858
Joukje E Piers zie: Heideman
Joukje Piers huwt met Tjebbe Taekeles Hanenburg; BS ovl 1842
Laas Piers geb 18 aug 1811 HRL, zv Pier Jelles en Akke Lases; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 18 aug 1811, ged 17 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Pier Jelles en Akke Laases
Lambert Piers huwt met Richtje Jakobs, kind: Antje Lamberts, geb 2 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL
Liesbeth Piers zie: Westerbaan
Lieuwe Piers zie: Timmerman
Lukas Piers huwt met Dirkje Sybes, kind: Pier Lukas, geb 1 sep 1784, ged 19 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Yfke Lukas, geb 1 aug 1787, ged 19 aug 1787 Grote Kerk HRL
Lucas Piers zie: Abbinga; Teunes Ages ende Maartje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest L.P., deszelfs neef, 17 nov 1787; ondertrouw HRL
Mary Piers zie: Visser
Murk Piers zie: van Slooten
Nanning Piers huwt met Lijsbeth Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1763 in de Westerkerk
Nijske Piers huwt met Douwe Lujtjes, kind: Etje Douwes, ged 20 jun 1745 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Douwes, ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL
Pier Piers geb 3 jun 1811 HRL, zv Rinske Hendriks; BS geb 1811
Pieter Piers huwt met Antje Ates, kind: Ate Pieters, geb 18 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL
Pietertje Piers zie: Beket
Pietertje Piers ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Pier Ruirts en Lijsbeth Roebers
Pietertje Piers huwt met Folkert Alberts Mulder, naaister te Gorredijk; BS huw 1837
Pietje Piers zie: Kooistra
Reintje Piers geb 8 dec 1780, ged 9 jan 1781 Grote Kerk HRL, dv Pier Jans en Richtje Berends
Renske Piers ged 27 mrt 1759 Grote Kerk HRL, dv Pier Rutgers en Rinske Ruurds in leeven de mdr
Rigtje Piers zie: Blom, Schommelaar
Rink Piers geb 16 nov 1794, ged 7 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Pier Pieters en Johanna Eeltjes
Rinkje Piers geb 1795 HRL, ovl 18 jan 1829 HRL, werkster, ongehuwd, dv Pier Pieters en ... ; BS ovl 1829
Rinse Piers ovl voor 1883, huwt met Sijke Willems, kind: Willem Rinses Hidma, geb ... ; BS huw 1832
Rinske Piers zie ook: Hinke Piers; huwt met Lammert Jans, kind: Hotske Lammerts, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL
Rinske Piers ovl 25 mrt 1727 HRL, old 86 jaeren
Ritzke Piers ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pier Jans en Rinske Ritzkes
Rodmer Piers ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL, zv Pier Ruurdts en Lijsbeth Rodmers
Romkje Piers zie: Kramer
Saekjen Piers ende Tjeerd Clasen, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Pier Andrijs, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Saakjen Piers Hendrik Jansen van Eezen (?), ende S.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid de old burgemr Andries Pieters de Boer des selfs grootvaeder, 26 Sep 1750; huwt met Hendrik Jansen van Eeden, beyde van HRL, geproclameerd den 27 sep en den 4-11 okt 1750 en doen ook getrouwdt; ovl 5 okt 1789 HRL, oud 67 jaar; Arjen Ates en S.P., beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; Geeft met Schuldige Eerbied te kennen S.P. jongedogter binnen deese Stad, dat deeser weereld is overleeden Maeike Cornelis in leeven appelmeetster binnen deese Stad, waerdoor deselve bedieningen is vacant geworden waer meede de supplnte sig gaerne sag begunstig en addresseert sig derhalven aen UEd:Achtb:met ootmoedig versoek dat UEd:Achtb de supplnte tot appelmeetster deeser Steede gelieven te nomineeren en aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende quo facto etc: (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de supplnte S.P. tot appelmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd. Actum den 20 may 1744 (was get:) D.J. Vosma Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet aen S.P. gepermitteerd hebbende om deese bedieninge door Abbe Jansen als subst. te laeten waerneemen, soo heeft deselve Abbe Jansen den Eed van Getrouwigheid afgelegd in Handen van de Hr. Burgemr. Jelgersma. Actum den 17 jun 1744. In kennisse van mij secrts M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Hendrik Jansens Overze, kind: Jan Hendriks Overze, ged 13may 1753 Grote Kerk HRL
Sakeltje Piers ovl voor 1829, huwt met Sake Eiberts; BS huw 1828, ovl 1849
Schelte Piers zie: van der Hoeve
Sybe Piers S.P. van Pingjum ende Botteje Pieters van HRL, komende wegens de bruid de proc. Rienstra, 17 okt 1789; ondertrouw HRL; S.P. van Pingjum en Bottje Pieters van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 nov 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sybe Piers Reyn Gijsberts ende Aefke Hendriks, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd S.P., 11 May 1748
Syds Piers zie: Meins Clase
Sytse Piers zie: Mulder
Zietze Piers Geextraheerd uit het doopboek van den Hervormde Gemeente in de Lemmer, cum annex; Geboren den derden der Maand Maart, en Gedoopt den zevende dieszelfde Maand in het Jaar Een duisend zeven hondert vierentachtig, Zegge: (1784) Een kv Z.P. en Aukje Ferwerda, dehalve genaamd: Pier
Sipke Piers zie: Westerbaan
Steffen Piers ende Trientie IJbes, beyde van Almenum, koomende weegens de bruid Jan Freeks desselfs broodheer, 25 Apr 1750; kind: IJb Steffens, ged 13 feb 1752 Grote Kerk HRL
Styntje Piers zie: Dijkstra
Susanna Jaspers Piers Marten Gerbens en S.J.P., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 1 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Tettie Piers en Hein Joukes, beyde van HRL, huw.aang. 28 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Pier Wouters desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Hein Joukes, kind: Albert Heins, ged 22 sep 1748 grote Kerk HRL; kind: Pier Heines, ged 18 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Rinske Heins, ged 2 dec 1742 Grote Kerk HRL
Tetje Piers huwt met Rutger Goslinghs, kind: Adam Rutgers, ged 24 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Goslingh Rutgers, ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Rutgers, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL
Tetje Piers ged 18 dec 1753 Grote Kerk HRL, dv Pier Rutgers en Sijbeigje Gosses; Taeke Dirks en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 21 may 1780
Tjietske Piers ovl 1771 HRL, huwt met Rients Pieters; BS huw 1824
Tjpke Piers huwt met Lijsbert Cornelis, kind: Antje Tjpkes, ged 27 nov 1740 Grote Kerk HRL
Trijntie Piers ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL, dv Pier Freerks en Antje Scheltes
Trijntie Piers huwt met Jan Klases, kind: Klaaske Jans, ged 15 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jans, ged 31 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Tjetske Jans, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pier Jans, ged 6 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Trijntje Piers begraven Kleine Kerk, regel 2, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Piers geb 1784 HRL, ovl 4 feb 1825 HRL, ongehuwd, dv Pier Jans en ...; BS ovl 1825
Trijntie Piers Johannes Siesfrieds Stolts van Peingjum ende T.P. van HRL, koomende weegens de bruid Engel Albertus Klinkert, 26 Apr 1749
Ulbe Piers zie: Draaisma
Wybe Piers huwt met Petronella Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 desember 1752 en doen ook getrouwdt; Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Tjebbe Laases Spannenburgh Roggedraeger alhier ter Steede, dat hij supplnt wel geneegen Was deese zijn Sakkedraegers bedieninge te Transporteeren aan W.P. burger meede alhier ter Steede die sulx meede is begeerende en ook capabel, dogh sulken overdragt sonder UEd: Achtb:consent niet kunnende nogh vermeugende te geschieden soo adresseert den supplnt hem aan de taefel van UEd:Achtb:Seer gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:geliven gemelde W.P. (:in plaets van den supplnt:) aan te stellen tot meede ordris Saekkedraeger binnen deese Stad op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende quo facto etc:(:onder stonde:) Requisitus (:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de meede supplnt W.P. tot mede ordris Roggedraeger binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande; mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armbusch de soma van twintig Car:gulds Actum den 3 Feb 1751 /:was get:/Hendr Schaaf (:onder stonde:)Ter Ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; W.P. heeft als ordris Roggedraeger den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. H:Schaaf en in de armebusch betaeld de gestipuleerde twitig Car:gulds; Actum den 3 Feb 1751. In Kennisse van mij secr. M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige Eerbied Janneke Coenes Jongedogter binnen deze Stad dat door het overlijden van Jan Lolkes een geswooren korendragers ampt alhier is komen te Vaceren, en alsoo Sij Supplnte Sich daer meede Seer gaene Sach begunstigt Soo addresseert Sij Sich mits deesen aan Ued:Achtb:Seer demoedig Versoekende dat Sij met die bedieninge magh worden gebeneficeert, mits Stellende de persoon van W.P. als zijnde een bequaam Subject, tot ''t waerneemen van dat ampt op Lasten Pligten profijtten en gehoorsaamheeden daer toe Staande praesenterende den eed daer toe Staende te willen praesteren quo facto etc reqtus vert M:V:Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr:accorderende het Versoek Van de Supplnte Janneke Coenes beneficeert dezelve met het Korendragers ampt alhier ter Steede onder praesentatie ten requeste gedaan actum den 13 dec 1730. Was Vert: V Heinsius Ter ordtie van de Magistr:Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 13 dec 1730 heeft W.P. als Subst. Corendrager den Eed in handen van de Hr Burgemr Heinsius affgeleght in kennisse van mij Secrts vert:Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Wietske Piers geb 1793 HRL, ovl 22 mei 1814 HRL; wijk H-128; BS ovl 1814
Willemke Piers geb 1761. ., ovl 19 jul 1829 HRL, huwt met Hessel IJmkes Driest; BS ovl 1829; Hessel Imkes Driest van Almenum en W.P. van Bolsward, zijnde de aangave geschied door den bruidegom op vertoning van genoegzaam bewijs, 5 apr 1806; ondertrouw HRL
Wouter Piers pannenleverancier 1755; W.P. ende Antie Jans, beyde van HRL, koomende voor de bruid en bruydegom R.J. de Swart en vertoonde schriftelijke last in dese, 25 Oct 1749; huwt met Antje Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt; kind: Rientje Wouters, ged 2 jun 1757 Westerkerk; kind: Jan Wouters, ged 14 aug 1760 Westerkerk HRL; kind: Pier Wouters, ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL; kind: Renske Wouters, ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL
Wytske Piers ovl na mei 1663 ... , huwt met Anne Popkes Kroles f. 1641/1642 ... , wonende te IJlst; GJ1969, bl. 70
Ymke Piers ovl 16 jun 1803 HRL, oud 69 jaar
Ype Piers geb 20 apr 1803 HRL, ged 8 mei 1803, N.H., zv Pier IJpes en Richtje Reinders; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yttje Piers Pieter Johannes ende IJ.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Claeses des bruids swaeger, 10 May 1749; huwt met Pijtter Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 26 May 1749 den 1 jun getroudt; kind: Sjouwkie Pieters, ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukjen Pieters, ged 18 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en IJetie Piers; kind: Baukje Pieters, ged 6 sep 1750 Westerkerk HRL
Attje Piers van Piersen In het Jaar een duizend acht honderd en veertien den achtsten dag der maand aug des voormiddags ten tien Uren is te Makkum wijk C-222 ovl Willem Jakobus ten Zweege, oud zes en veertig Jaaren van beroep Postrijder, geb te Amsterdam en wonende te Makkum, zv Jakobus ten Zweege en Trijntje ?. ?de Eerste ovl en de laatste nog in leven en wonende te Amsterdam Echtgenoot van A.P. v. P. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816
Doeke Piersma zie Siersema
Albertina Pierson huwt met Hector Livius van Altena; BS ovl 1849
Jacobus Pierson predicant binnen deese Stadt, huwt met Elisabeth Bonkamp, beyde van HRL, sij zijn geproclameerdt 14, 16 en 21 feb 1740 en doe ook getrouwt; J.P. Predicant binnen deese Stadt ende Elisabeth Boncamp beide van HRL, met versoek van een gebod in de week, 12 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL; predikant 1765
Jan Pieters Pierson op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Maria Machtel Pierson huwt met Frederik van Alma, beide van HRL, geproclameert den 5-7 en getrout den 12 mei 1754 in de Westerkerk; kind: Junius Frederiks van Alema, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL
Jurjens Pieter ovl voor 1827, huwt met Antje Cornelis; BS ovl 1826
Maartje Pieter ovl 26 sep 1791 HRL, oud 20 jaar
Aafke Pieters zie: de Boer, Broersma, Hoekstra, de Jong
Aafke Pieters ged 19 mei 1765 Westerkerk HRL, dv Pieter Jacobs en Ariaantje Bouwes
Aafke Pieters geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Lijsbeth Dirks
Aafke Pieters huwt met Lieuwe Berends, kind: Atje Lieuwes, geb 1 feb 1783, ged 25 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lieuwes, geb 17 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Aafke Pieters Hendrik Jans ende A.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Wybes, deszelfs schoonbroeder, 29 jun 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Jans en A.P., beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jul 1791 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Aegjen Pieters Dirk Jansen ende A.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Sijbren Sipkes, 27 Jan 1748
Aaltje Pieters zie: Binkma, Kerkhoven, Kooistra, van Weenen, Wreeker
Aeltje Pieters ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL, dv Pieter Hendriks en Leentje Tabes
Aaltje Pieters ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL, dv Pieter Harents en Auckje Sjerps
Aeltje Pieters ged 22 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobus en Aafke Douwes
Aaltie Pieters ged 12 feb 1758 Westerkerk, dv Pieter Jansen en Feyke Fransen
Aaltje Pieters geb 16 mrt 1788, ged 30 mrt 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Trijntje Daniels Beva
Aaltje Pieters huwt met Pieter Feikes, kind: Feike Pieters, geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 4 dec 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Feike Pieters, geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Pieters, geb 31 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Binne Pieters, geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Pieters, geb 25 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL
Aaltje Pieters ovl 20 sep 1790 HRL, oud 67 jaar
Aaltje Pieters geb 1789 HRL, ovl 10 okt 1828 HRL, ongehuwd; BS ovl 1828
Aaltje Pieters ovl voor 1835, huwt met Wybe Andries; BS huw 1834
Aaltje Pieters geb 7 okt 1810 HRL, dv Pieter Johannes en Eeke Berends; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Eeke Berends
Aaltje Pieters huwt met Anne Annes; BS ovl 1849
Aaltje Pieters zie ook Grietje Pieters; huwt met Pieter Klein, wonende te Leeuwarden;
Aeltje Pieters Gerrit Gerrits ende Uilkjen Hemkes, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Johannes Lodewijks als meede des selfs moeder A.P., 13 Jun 1744
Aaltje Pieters geb 6 jan 1786 HRL, ovl 16 aug 1821 HRL, ongehuwd, dv Pieter Jurjens en Duurtje Ottes; BS ovl 1821
Aaltje Pieters geb 1786 ... , ovl 27 dec 1815 HRL, huwt met Adam Jans Olivier op 16 dec 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1815; Adam Jans en A.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Jan Adams Olivier, geb 14 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Seven & twintigste dec is Overleden A.P. huisvrouw van Adam Jans Olivier. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL
Aant Pieters zie: Visser
Abraham Pieters geb 1785 ... , huwt met Sijke Jelles, wonende te onder Almenum, geslnm vader in 1818 ''Strauw'', zv Pieter Jans en Feykje IJpes; BS Barradeel huwafk. 1811; geb 28 feb 1785, ged 3 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Feikje Ypes
Adam Pieters zie: Akkringa
Adriaantje Pieters ovl 19 dec 1804 HRL, ovl 67 jaar
Age Pieters zie ook: Postma; huwt met Weltje Pieters, kind: Romkje Ages, geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Age Pieters woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Pieters A.P. ende Janna Lammerts de Reus, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephanij onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 18 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Maayke Ages, geb 28 may 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL
Age Pieters A.P. ende Swaantje Christiaans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Christiaan Hendriks, 30 nov 1793; ondertrouw HRL
Akke Pieters zie: Beyma, Dijkstra, Krolis, Vettevogel, Zwart
Akke Pieters ged 12 jul 1768 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes en IJtie Jacobus
Akke Pieters huwt met Wytse Jans Vettevogel, kind: Johannis Wytses Vettevogel, ged 20 feb 1743 Westerkerk HRL; kind: Douwe Wytses Vettevogel, ged 15 may 1740 Westerkerk HRL
Akke Pieters zie ook: Aukje Pieters; huwt met Pieter Simons, kind: Simon Pieters, ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL
Akke Pieters huwt met Albert Reinders, kinderen: Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785 en Reinder Alberts, geb 2 okt 1782, beiden ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Akke Pieters geb 2 jul 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Ymke Benier
Acke Pieters ovl 19 aug 1787 HRL, oud 36 jaar
Akke Pieters huwt met Willem Cordel, naaister, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1823
Acke Pieters huwt met Focke Gerbens, beide van Almenum, geproclameert den 30 sep en de 27 en getrout den 9 okt 1753
Albert Pieters zie: Louenaar, Steenstra
Albert Pieters huwt met Simontje Simons, kind: Gerritje Alberts, geb 22 jun 1798, ged 15 jul 1798 Grote Kerk HRL
Albert Pieters geb 12 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cornelis en Dieuke Alberts
Albert Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:19:8 ter zake reparatie aan stoelen, 30 nov 1793, quit. no. 42 (GAH1125); id. f. 4:6:0, 24 dec 1794, quit. no. 36 (GAH1126); id. f. 4:9:0, 5 dec 1795, quit. no. 47 (GAH1127)
Albert Pieters woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Albert Pieters zie ook: A. Petersen; A.P. en Sophia Couden, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 18 oct 1778, op den 20 naastvolgende alhier getrouwd; kind: Margaretha Alberts, geb 14 dec 1782, ged 17 dec 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: S. Coudi
Albert Pieters mogelijk: Louwenaar; A.P. ende Geertje Teewis Drost, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder, 29 jan 1791; ondertrouw HRL; A.P. en G. Teevis D., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 feb 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Albert Pieters mr backer, geboortig van Leeuwarden, bet gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij de behoorlijke borgereed heeft gepresteerd in hahden van pres. burg. Schrik, op 10 mrt 1738. (burgerboek)
Albert Pieters huwt met Anna Hendriks, kind: Pieter Alberts de Jong, geb 1775 HRL; BS huw 1815; kind: Pieter Alberts, geb 23 nov 1777, ged 16 dec 1777 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en Seventig den drie en twintig nov is Geboren Pieter zv A.P. en Anna Hendriks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815
Albert Pieters huwt met Marijke Sijbrands Hoetje, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 7 ber (= september) 1771
Albertje Pieters zie: Dijkstra
Albertje Pieters geb 9 nov 1789 HRL, ovl 30 mei 1819 HRL, ongehuwd, dv Pieter Eeberts en Gooikje Arjens; BS ovl 1819; geb 10 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Everts en Goikjen Arjens; gebruiker van wijk B-137; medegebruiker Aldert Sijtses Mutschenplukker, panbakkersknegt; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Ale Pieters ged 16 jun 1743 Westerkerk HRL, zv Pieter Aris en Rikje Gerbens
Aleida Pieters ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Heins en Grietje Schouten; ged , samen met Anna Pieters, 25 jul 1752 Grote Kerk HRL, dv Pieter Heins en Grietje Schouten
Alle Pieters huwt met Gertje Alberts, kind: Pieter Alles, ged 10 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Alles, ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL
Allert Pieters zie: Hogema
Andreas Pieters zie: Assenberg
Andries Pieters zie: de Boer, Stinstra
Andries Pieters ged 4 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Tjietske Andries
Andries Pieters ovl 3 jun 1787 HHRL, oud 56 jaar?
Andries Pieters ovl Franekeradeel voor 1835, huwt met Catharina Andries, kind: Rinske Andries Hoedtje, geb 1758 ... ; BS huw 1834
Andries Pieters huwt met Antie Dirks, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 may 1757
Anke Pieters zie: Akkerman, van Assen
Ankje Pieters zie: Werner
Anna Pieters zie: Heins, Huidekoper, Nauta, Siderius, Stinstra
Anna Pieters ged, . 15 feb 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Heins en Grietie Schouten; ged , samen met Aleida Pieters, 25 jul 1752 Grote Kerk HRL, dv Pieter Heins en Grietje Schouten
Anna Pieters huwt met Sjoerd Piebes Wiarda, kind: Piebe Sjoerds Wiarda, geb 15 jul 1792, ged 3 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Sjoerds Wiarda, geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sjoerds Wiarda, geb 29 sep 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL
Anna Pieters Joseph Johannes ende A.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Roorda, goede bekende, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Joseph Johannes en A.P., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anna Pieters huwt met Wopke Brouwer; BS ovl 1891
Anna Catharina Pieters ged 22 jun 1745 grote Kerk HRL, dv Pieter Sjoerds en Gebke Gerbens; huwt met Govert Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 feb 1770; kind: Sijbrigje Goverts, geb 25 sep 1772, ged 8 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Goverts, geb 14 jan 1775, ged 19 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rimkje Goverts, geb 26 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Goverts, ged 23 dec 1770 Grote Kerk HRL; Johan Reinart Gerardus ende Grijtje Goverts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerdde moeder A.C.P., met een gebod in de week, 18 jul 1795; ondertrouw HRL
Anne Pieters zie: Hetteveen
Anne Pieters huwt met Gertje Alberts, kind: Trijntie Annes, ged 9 jan 1758 Grote Kerk HRL
Anne Pieters huwt met Dieuwke Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout den 30 aug 1767
Annigje Pieters geb 1765 ... , huwt met Rienk Wybes, getuige bij geboorte aangifte van Pieter van Weerd in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811; Rienk Wybes van Terhorne en A.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 aug 1785 HRL; in de avondcathechisatie en zijn toen ook getrouwd, door medevoorkennisse en op order van den Ed. Gerechte deeser Stad; kind: Rink Rinks, geb 15 feb 1788, ged 2 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rienkje Rienks, geb 22 jul 1789, ged 4 aug 1789 Grote Kerk HRL; kind: Akke Rienks, geb 21 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Rienks, geb 1 aug 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Anske Pieters vrouw A.P. gebruiker wijk H-074, gealimenteerd; medegebruiker Folkert de Vries vrouw, gealimenteerd; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Anskje Pieters zie: Dorenstra
Antje Pieters zie: de Bruin, Bruining, 2x Dubois, Kerkhoven, Kroes, Kuiken, Metzelaar, van der Mey, de Roos, Steenstra, Sijtsma, de Vries, Winkelhaak, IJverzon
Antje Pieters ged 5 aug 1742 Westerkerk HRL, dv Pieter Gerrits en Aegje Beernts
Antje Pieters ged 5 dec 1743 Westerkerk HRL, dv Pieter Beens en Aefke Beens
Antje Pieters ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes en Gertje Johannis
Antje Pieters ged , samen met Geeske Pieters, 9 okt 1749 Westerkerk HRL, dv Pieter Alberts en Baukjen Okkes
Antje Pieters ged 8 apr 1753 Westerkerk HRL, dv Pieter IJges en Hinke Klaassens; ged 8 apr 1753 Westerkerk HRL
Antje Pieters ged 14 feb 1764 Grote Kerk HRL, dv Pieter Simons en Aukjen Pieters
Antie Pieters ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL, dv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Antje Pieters huwt met Klaas Allerts, kind: Klaaske Klaases, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Antie Pieters ged 4 jan 1761 Westerkerk HRL, dv Pieter Jacobus en Aafke Douwes
Antje Pieters ged 27 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Pieter Faases en Sijtske Freerks
Antje Pieters geb 24 aug 1796, ged 25 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Eelkje Beerends
Antje Pieters geb 9 okt 1791, ged 6 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Antje Tjerks
Antje Pieters huwt met Jan Harmens, kind: Abraham Jans, geb 11 aug 1784, ged 31 aug 1784 Grote Kerk HRL
Antje Pieters huwt met Rommert Klaasses, kind: Klaas Rommerts, geb 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL
Antje Pieters geb 10 okt 1772, ged 29 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Floris en Aaltje Sjoerds
Antje Pieters Bruin Rimmerts en A.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Pieters Klaas Tites en A.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Pieters Klaas Pieters en A.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Pieters Willem Lammerts en A.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje Pieters Pieter Dijkstra van Leeuwarden en A.P. van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 4 mei 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den echten staat te worden verbevestigt, gelijk op 8 may 1777 is geschied volgens adtestatie, get. F. van Kooten, Cost. Leov. ; hu Grote Kerk ha
Antje Pieters Pieter Andries en A.P., beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 24 sep 1775 HRL, en toen getrouwd
Antje Pieters Harmen Jans en A.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 6 sep 1774 HRL, en toen getrouwt
Antje Pieters Hein Reinders van Zurich en A.P. van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 1 nov 1772 HRL, en zijn getrouwt 10 nov 1772 HRL. na vertoonde attestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich en C.A. Rinia, Schoolmr. in Zurich
Antje Pieters Haring Wiegers en A.P., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Wieger Harings, geb 27 jul 1776, ged 27 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Harings, geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Antje Pieters begraven Klein Kerkhof, regel 3, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Pieters ovl 24 jan 1794 HRL, oud 63 jaar; ovl 19 apr 1728 HRL, old 51 jaer; ovl 25 apr 1787 HRL, oud 25 jaar
Antje Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 voor een jaarlijkse gifte aan haar toegestaan tot onderhoud van Rutger Tjerks, ord. no 27, 23 nov 1784. (GAH1115); id. 16 nov 1785. (GAH1117); id. f. 13:0:0 voor een half jaar kostgeld, quit. no. 30, 27 jun 1786. (GAH1118)
Antje Pieters geb 1744 HRL, ovl 1 apr 1827 HRL, huwt met Hubert Jans Wagenaar; BS ovl 1827; Huibert Jans en A.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 5 dec 1773 HRL, en toen getrouwt
Antje Pieters geb 7 okt 1806 HRL, ged 26 okt 1806 HRL, dv Pieter Durks en Pietertje Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Antje Pieters geb 1801 ... , ovl 2 dec 1812 wijk G-239, dv Hinke Jans; BS ovl 1812
Antje Pieters huwt met Arnoldus Pieters op 23 feb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806
Antie Pieters geb 1744 ... , huwt met Joseph de Jong, getuige bij geboorte aangifte van Wouter Keizer; BS geb 1811
Antje Pieters geb 1741 ... , ovl 18 jun 1811 HRL, huwt met Harmen Vadderke, wonende te op de Schritzen; BS ovl 1811
Antje Pieters ovl Arum voor 1836, huwt met Sijbe Sjoerds; BS huw 1835
Antje Pieters geb 11 feb 1809 HRL, N.H., dv Pieter Aukes en Roelofje van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 11 feb 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Aukes en Roelofke van Dijk
Antje Pieters ovl 17 jun 1807 HRL, huwt met Jan Jans van Vals; BS huw 1821, ovl 1853; kind: Lijsbeth Jans van Vals, geb 6 jan 1792, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans van Vals, geb 14 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Antie Pieters huwt met Adam Akkringa, echtelieden te HRL; BS huw 1817; Donderdag den 28 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is voor wijl. Stijntje Jacobs(alias) Koekuit bij het lot tegen nog drie Weduwen tot turfmeetster aangesteld A.P. wede Adam Akkringa en ten dien fine daadelijk onder Eede genoomen. (GAH44)
Antje Pieters geb 1787 HRL, ovl 9 dec 1850 HRL, huwt met Jacobus Jacobs Wewer op 13 mei 1813 HRL, dienstbaar, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, turfmeetster in 1850, wonende te HRL. 1839, dv Pieter Jans en Sijtske Sippes; BS huw 1813 1839 overlijdens, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-143; geb 2 mrt 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske Sippes
Antje Pieters geb 1772 ... , huwt met Jan Harkes, getuige bij geboorte aangifte van Catharina Hessels; BS geb 1811
Antje Pieters geb 1745 Franeker, ovl 21 nov 1827 HRL, huwt met Johannes Jans Leyenaar; BS ovl 1827; kind: Sijtske Johannes, geb 12 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Johannes, geb 9 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Johannes, geb 19 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL
Antje Pieters ovl voor 1836, huwt met Jan Wybes Meelman; BS ovl 1835
Antje Pieters Sjoerd Nieuwhoff; BS ovl 1835
Antje Pieters geb 1769 ... , ovl 5 apr 1815 HRL, huwt met Wouter Burgerhof; BS ovl 1815; Wouter Borgerhoff, Corporaal onder de Compagnie van Lieutenant Collonel van Swanenburg, en A.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn den 28 daaraanvolgende getrouwd; kind: Anna Wolters Burgerhof, geb 14 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den Vijfde apr is Overleden A.P. huisvrouw van Wouter Burgerhof. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 apr 1816
Antje Pieters huwt met Auke Postma; BS ovl 1847
Antje Pieters huwt met Broer Wytzes Blom, wonende te Amsterdam 1812; BS huw 1812; huwt met Broer Wytses, beide van HRL, geproclameerd de 24 apr en de 1 en getrout de 8 mei 1768; kind: Aaltje Broers Blom, geb 29 dec 1772, ged 12 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Broers Blom, geb 17 jan 1778, ged vrijdag 13 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Broers Blom, geb 11 ... (niet ingevuld) 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Broers, ged 6 jun 1769 Grote Kerk HRL, vader als B.W. ; kind: Pieter Broers Blom, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL
Antje Pieters huwt met Jan Feykes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 en getrouwt in de Westerkerk; Jan Feykes en A.P., beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs broeder Heere Pieters, sleefmaeker, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Marike Jans, ged 5 dec 1748 Westerkerk HRL, vader als J. Feiltels; kind: Feike Jans, ged 2 sep 1745 Westerkerk HRL
Antje Pieters Claas Nauta en A.P., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de proc. Lanting met procuratie, 8 Feb 1744; huwt met Klaas Nauta, beyde van HRL, sijn geproclameert 9, 16 en 23 feb 1744 en doen ook getrout in de Westerkerk; kind: Pieter Klaases Nauta, ged 16 sep 1749 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Klaases Nauta, ged 12 nov 1747 Westerkerk HRL; kind: Janneke Klaases Nauta, ged 6 apr 1746 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Claases Nauta, ged 11 jun 1744 Westerkerk HRL
Antje Pieters Anthoni Holdschold, soldaet, ende A.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jacob Claessen desselfs neev, vertonende de bruidegom schriftelijk consent van de capt. Coenaders desselfs officier, 26 Jul 1749; huwt met Anthoni Holschild, beyde van HRL, geproclameerd den 27 jul en de 3-10 aug 1749 en doen ook getrouwdt
Antie Pieters van HRL, huwt met Bernardus de Klein, van Groningen, geproclameert 10, 17 en 24 nov 1754 en met aprobatie van getrout den 1 dec door B. Boscha met attestasie getrout; kind: Grietie Beerents, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jan Barents Klein, ged 18 dec 1759 Grote Kerk HRL
Antie Pieters huwt met Hendrik Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 30 Janewari en de 6 en getrout de 13 Febrij 1763
Antie Pieters huwt met Claas Alberts, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:23 en getrout de 29 mei 1763
Antje Pieters huwt met Tjerk Rutgers, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1772
Anthoon Pieters zie: Coulbout
Arend Pieters ovl 27 mrt 1790 HRL, oud 39 jaar
Aris Pieters medeweesvoogd J. van Alema bet f. 33:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Jan Poulus met stoeldrayen bij A.P. had verdient, 14 mrt 1730. (GAH1060); Claas Cornelis van Velsen ende Antie Bartels, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom A.P., mr. stoeldraayer, 2 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Arjaentje Pieters huwt met Sijtse Sipkes, kind: Jetse Sijtses, ged 30 may 1741 Grote Kerk HRL
Arrjen Pieters ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Pieter Arjens en Maartje Jacobs
Arjen Pieters ged 18 jan 1742 Westerkerk HRL, zv Pieter Aris en Rigsje Gerbens
Arjen Pieters ged 23 dec 1760 Grote Kerk HRL, zv Pieter Arjens en Nieske Joostens
Arnoldus Pieters zie: Bisschop, de Wilde
Arnoldus Pieters A.P., Pannebakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Arnoldus Pieters huwt met Jeltje Feddes, kinderen: Jetske Arnoldus, geb 7 may 1795, Lijsbeth Arnoldus, geb 4 sep 1797, beiden ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL
Arnoldus Pieters zie ook: van Weerd; A.P. en Anna Jans Hoekstra, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Jan Dirks, goede bekende, 8 feb 1806; ondertrouw HRL; kind: Pieter Arnoldus, geb 27 jul 1811, ged 2 aug 1811 Grote Kerk HRL
Asmus Pieters (zie ook: Tuinhout); begraven Nieuwe Kerk, regel 6, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Pieter Asmus en Grietie Jochems
Ate Pieters zie ook: de Vries; huwt met Maarij Eises, kind: Hielke Ates, geb 29 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Ate Pieters geb 18 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Pieter Piers en Antje Ates
Ate Pieters ovl 15 jan 1807 Smallingerland, huwt met Frouwkje Sjoerds, kind: Sjoerd Ates vV, geb 1786 Dragten; BS huw 1823, ovl 1848
Attje Pieters zie: Bos
Attje Pieters huwt met Jan Boudewijn, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755
Attje Pieters huwt met Pieter Asmus, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 apr 1765 in de Westerkerk
Atse Pieters zie ook: Bergsma; huwt met Antje Klaases, kind: Pieter Atses, geb 22 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL
Augustijn Pieters Grijtie Pijters en Pieter Bokkes, beyde van HRL, huw.aang. 24 mrt 1736 HRL, komende voor de bruid A.P., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1736
Auke Pieters zie: Dijkstra
Auke Pieters op belijdenisse des Geloofs Aangenoomen en ged 1 aug 1760 Grote Kerk HRL, A.P., Jong man Onder Almenum
Auke Pieters weduwe woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Auke Pieters Pieter Gerrits van HRL. ende Aegjen Beerns van Oosterbierum, koomende weegens de bruid A.P. van Wijnaam, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Auke Pieters A.P. en Antje Hendriks, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 12 dec 1773 HRL, en toen getrouwd; kind: Pieter Aukes, geb 19 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Aukes, geb 21 sep 1783, ged 21 okt 1783 Grote Kerk HRL
Auke Pieters voogden bet f. 10:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake korting van 52 lopen garst door A.P. voor het Weeshuis gemalen in 1 jaar, 30 apr 1765. (GAH1095); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 168:0:0 tersaake geleverde 24 loopen gort, kwit. no. 4, 11 okt 1768. (GAH1099); id. f. 18:19:0 wegens maelen van 37 loopen gort aan de 10 stuivers per loopen, kwit. no. 5, 11 okt 1768. (GAH1099); ovl 2 nov 1771, 35 jaar, Mr Pelmolenaar, Westerkerk; vdGaast begraaf lijst
Auke Pieters huwt met IJttie Alberts, beide van Almenum, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 dec 1765; kind: Grietje Aukes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwke Aukes, ged 1 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Aukes, ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Allerts; kind: Allert Aukes, ged 26 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, moeder als IJ. Allerts; kind: Aukje Aukes, ged 7 apr 1772 Grote Kerk HRL, de vader ovl en de moeder als IJ. Allerts
Auke Pieters huwt met Antie Jans, beide van HRL, geproclameert de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Aukje Pieters zie: Luidinga, Waltje
Auckje Pieters Albert Jans Bolman en A.P., beide van HRL, laatst geproclameerd op dto dezes 26 jun 1774 HRL, en toen getrouwt; kinderen: Trijntje en Pieter Alberts Bolman, tweelingen, geb 3 aug 1775, ged 8 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Alberts Bolleman, geb 23 okt 1778, ged 27 okt 1778 Grote Kerk HRL, moeder ook wel als: A. Piekes
Baartje Pieters ovl 20 feb 1810 HRL, huwt met Jacob Teunis; BS huw 1822, ovl 1837; kind: Tetje Jakobs, geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jakobs, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jacobs, geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL
Barber Pieters zie: Broersma
Barend Pieters zie: Rodenhuis
Barend Pieters zie ook: Berend Pieters; huwt met Lijsbeth Jans, kind: Trijntie Barends, ged 13 jul 1762 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Barends, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Barends, ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Barend Pieters B.P. ende Binke Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Folkert Baukes, deszelfs broeder, 8 dec 1787; ondertrouw HRL; B.P. en Binke Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Baudina E Pieters zie: Stinstra
Bauke Pieters zie: Feenstra, Tolsma, (2x)
Bauke Pieters Johannis Jansen ende Jetske Dirks, beide van HRL, huw.aang. 21 may 1735 HRL, komende voor de bruid B.P. ; huw.aang. HRL 1735
Bauke Pieters geb 15 apr 1790, ged 27 apr 1790 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Bauke Pieters huwt met Antje Sakes, kind: Antje Baukes, geb 28 jan 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jakle Baukes, geb 5 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Bauke Pieters broer van IJke P. ; voogden bet f. 16:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van IJke en B.P. bi Hendrik Hansen als weversknegts verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19 feb 1771. (GAH1102); id. f. 17:10:12 wegens verdiend loon van IJke en B.P. tot mei 1771, (niet vermeld bij wie), feb 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 aan dito tersaeke loon van B.P. en IJke Pieters als kajuitwagters bi Mathijs Pieters verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0, mei 1772. (GAH1103)
Bauke Pieters huwt met Hiltjen Teekeles, kind: Teekeltje, geb 9 apr 1807 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Baukje Pieters zie: Baarda, Bakker, Blanksma, Halma, Polske, Posthumus, Strauw
Baukje Pieters Het Avondmaal des Heeren hier den 3 may 1807 moetende bekend worden, zijn bij die gelegenheid tot ons met Attestatien overgekomen Evert Baarda van HRL en B.P. deszelfs Huisvrouw, van Vrouwen Parochie. (lidm. boek Sexb. 1776-18590, inventarisnummer 108, fiche 2)
Baukjen Pieters ged 20 okt 1743 Westerkerk HRL, dv Pieter Freerks en Lolkjen Sijberens
Baukje Pieters ged 6 sep 1750 Westerkerk HRL, dv Pieter Johannis en IJtje Piers
Baukje Pieters geb 25 jul 1795, ged 16 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Feikje IJpes
Baukje Pieters huwt met Klaas Dirks, kind: Hiske Klaases, geb 24 dec 1775, ged 16 jan 1776 Grote Kerk HRL
Baukje Pieters Dirk Cornelis Lautenbach en B.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Baukje Pieters geb 2 mrt 1786 ... , huwt met Siebe Hendriks Duitrom op 17 nov 1811 Franeker, laatst te HRL, ondertrouw 23 Oct 1811, 1e afk. zondag 27Oct18 11 voor het Huis der Gemeente, komt van HRL, 2e afk. 3 Nov 1811, wonende te Franeker 1841, dv Pieter Tjepkes en Hinke Jans; BS huw 1811w afk, huw 1841, BS Franeker huw 1811
Baukje Pieters ovl voor 1832, huwt met Lijkle Freerks (de Boer); BS huw 1831
Baukjen Pieters huwt met Samuel Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 apr en den 7 May 1741 en doe ook getrouwt; Samuel Hendriks ende B.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Claas Gerbens, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Berber Pieters zie: Wreeker
Beernt Pieters zie: Tikkel
Berend Pieters geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses en Eelkje Berends Siderius
Berend Pieters huwt met Jeltje Jans, kind: Jan Berends, geb 20 jul 1787, ged 7 aug 1787 Grote Kerk HRL
Beernd Pieters turfarbeider 1760-1765; Remonstreren met alle Eerbied Hendrik Heermans ordris Turfdrager en B.P., Borger binnen deze Stad, dat de eerstgemelde wel genegen was deze bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, dewelke daar toe Van herten is inclinerende. Over sulx addresseren de Supplianten haar zeer gedienstig aan de Tafel Van UEd Achtb:, met Ootmoedig Versoek dat B.P. in Hendrik Heermans plaatze mag worden aangesteld tot ordris Turfdrager binnen deeze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daer toe Staende q:f:etc: (was Get:) S:Rienstra; /In Margine Stonde/; de Magistraet accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt B.P. tot meede ordris Turfdrager binnen deese Stad, op Lasten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch twintig Cargls:Actum den 28 nov 1757. (was get:) Lammert Hauckema (onder Stonde). Ter Ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Lager Stonde/; Op heeden den 28 nov 1757 heeft B.P. den Eed van getrouwigheid als turfdraeger gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr L:Hauckema. en de twintig gulds:in de armbusch betaeld. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Beerentje Pieters ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL, dv Pieter Beernds en Cornelia Anthoni
Betske Pieters ged 17 jul 1743 Westerkerk HRL, dv Pieter Gellofs en Rinske Jacobs
Binne Pieters geb 29 mrt 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Bottje Pieters Siebe Piers van Pingjum ende Botteje Pieters van HRL, komende wegens de bruid de proc. Rienstra, 17 okt 1789; ondertrouw HRL; Sybe Piers van Pingjum en B.P. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 nov 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Bouwe Pieters ged , samen met Jan Pieters, 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL, kinderen van: Pieter Jacobs en Ariaantie Bouwes
Bouwe Pieters ged 30 aug 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Bouwe Pieters zie ook: Veenstra; huwt met Sietske Tjebbes, kind: Arriaantje Bouwes, geb 7 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL
Bouwe Pieters B.P. ende Sjieuwke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Jansen, 15 dec 1792; ondertrouw HRL; B.P. en Sjieuke Jans, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bouwe Pieters ovl voor 1815; gebruiker van wijk E-197; eigenaar is Jan Altena erven, 1814. (GAH204)
Broer Pieters geboortig van Winaem, dog nu tot Leeuwarden wonende, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 en verkrijgt het burgerrecht op 22 mrt 1718 (burgerboek)
Catharina Pieters zie: Bisschop, Jorna
Catharina Pieters ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Susanna Alberts van Loo
Catharina Pieters huwt met Johannes Wieleman, kind: Pieter Johannes Wieleman, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Catharijna Pieters ovl 7 may 1790 HRL, oud 52 jaar; huwt met Govert Rimmerts, kind: Lijsbeth Goverts, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL
Christiaan Pieters zie: de Bruin, Riem, Wreeker
Christiaan Pieters geb 23 may 1789, ged 7 jun 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Durks en Aaltje Gerrits
Christiaan Pieters geb 7 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Christiaans en Gerritje Laases
Christiaan Pieters geb 1760 ... , ovl voor 1812, huwt met Jetske Wybrens, doet overlijdensaangifte van Antje Pieters; BS geb 1811, overlijdens
Christina Pieters zie: Blok
Christina Pieters geb 26 feb 1785, ged 12 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasses en Tryntje Dani?ls Beeva
Coenraad Pieters ovl voor 1826, huwt met Gerritje Jans, kind: Leeuwkje Coenraads, geb 1763 HRL; BS Franeker ovl 1825
Cornelia Pieters zie: Bleeker, Weezen
Cornelia Pieters geb 10 feb 1763 IJlst, ovl 12 mrt 1819 HRL, ongehuwd; BS ovl 1819
Cornelia Pieters Hendrik Jansen ende C.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Pieter Cornelis des selves vaeder, 19 Sep 1750; huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 Septemb en den 4 okt 1750 en doen ook getrouwdt
Cornelis Pieters zie: Bakker, 2x Bul, Callenborn, Kuiper, Leyen, Loetarbag, Martens
Cornelis Pieters ged 19 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cornelis en Grietje Jans
Cornelis Pieters geb 17 mrt 1797, ged 2 apr 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Cornelis en Klaaske Jochums
Cornelis Pieters Johannes Cornelis Oosterhof en Martje Lieuwes Verdenus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.P., deszelfs neef, 19 may 1804; ondertrouw HRL
Cornelis Pieters geboortig van St Anna Parochie, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, na de belofte van getrouwigheid in handen van pres. burg. Fopma als Commissaris gepresteerd op 23 mei 1701. (burgerboek)
Cornelis Pieters weesvoogden bet f. 56:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor derdiend loon van Anne Wiltjes, Rients Sjerps, Claas Jeltes, C.P. en Servaas Willems, 4 jun 1782. (GAH1113); id. f. 142:13:0 voor verdiend loon van Martinus Peereboom, C.P., Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hen driks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114); id. f. 37:7:0 wegens verdiende loon van Claas Jeltes, C.P. en nog eenige kinders, volgens opgaaff vd binnenvader, 12 jul 1784. (GAH1115); IETERS, CORNELIS
Cornelis Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 290:0:0 terzaake geleverde 2000 pond rundvlees en smeer, quit. no. 8, 23 nov 1788. (GAH1120)
Cornelis Pieters verlegt zoden 1765
Cornelis Pieters turfleverancier 1802
Corneelis Pieters huwt met Gepke Harmens, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 23-30 sep en den 7 okt 1742 doe ook getrouwt; C.P. ende Gepke Harmens, beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd Willem Pieters, 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Pieters Jurjen Jansen van Makkum ende Hiltje Dirks van HRL, koomende weegens de bruid C.P., bleeker, 13 Aug 1746
Corneliske Pieters zie: Bleeker
Corneliske Pieters ged 25 mei 1769 Westerkerk HRL, dv Pieter Freerks en Eelkje Pieters
Corneliske Pieters huwt met Hendrik Jans, kind: Janke Hendriks, ged 23 apr 1753 Grote Kerk HRL
Corneliske Pieters heeft een zuster Harmke Pieters; weesvoogden bet f. 157:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens erf portien vd weeskinderen C.P. en Harmke Pieters sampt Minne Hendriks van haar oom Reinder Pieters, 22 feb 1780. (GAH1111)
Corneliske Pieters geb 1778 ... , doet overlijdensaangifte van Trijntje Everts; BS ovl 1811
Corneliske Pieters huwt met Beernd Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 30 Octo:en de 7 1756 en getrout den 14 dito
Daniel Pieters zie: Hollenga, Matak
Daniel Pieters op belijdenisse des Geloofs Aangenoomen en ged 1 aug 1760 Grote Kerk HRL, D.P., Egte man In de Lammertwandersteeg
Daniel Pieters geb 1 mrt 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Richtje Jans
Daniel Pieters geb 9 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klases; geb 27 jul 7196, ged 9 aug 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klaases
Daniel Pieters woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Daniel Pieters old-turfdrager, verkoopt een huis in 1799
Daniel Pieters D. Pijttersen ende Gerrijtje Oedskes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Cornelis Annes, 22 Jan 1746; huwt met Gerritje Oedskes, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 januar en de 6 Fabrua 1746 en getrouwt
Daniel Pieters huwt met Hester Willems, beide van HRL, geproclameerd de 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1765; kind: Fetje Dani?ls, geb 15 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Daniels, geb 25 apr 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Daniels, ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL
Dieuwke Pieters zie: Burghout, Posthuma, Reitsma
Dieuke Pieters geb 19 dec 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaasses en Eelkje Berends
Dieuwke Pieters ovl 4 jun 1812 Dronrijp, huwt met Jan Jans van Oudt; BS huw 1827, ovl 1851
Dieuwke Pieters ovl 7 okt 1823 Arum, huwt met Hidde Hanses de Vries; BS huw 1837, ovl 1847
Dieuwke Pieters geb 1770 St. Anna, ovl 8 sep 1824 HRL, huwt met Dirk Jacobs Danser op 11 nov 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1824, ovl 1826
Dieuwke Pieters huwt met Harmen Jans Bonnema; BS ovl 1832
Dirk Pieters zie: Kuipers, Metselaar, Posthuma, Soetekauw, v. d. Stal, Tanja, Terpstra, Vellinga, de Vos, van Weerd, Wijngaarden
Durk Pieters huwt met Janke Wiebes, kind: Jan Durks, ged 13 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Marten Durks, ged 30 okt 1740 Westerkerk HRL
Dirk Pieters ged 20 jan 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Rinske Jans
Dirk Pieters ged 19 okt 1752 Westerkerk HRL, zv Pieter Dirks en Akke Harmens
Dirk Pieters geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Rigtje Tjeerds; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv Pieter Dirks en Rigtje Tjeerds. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Dirk Pieters geb 23 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Benier; Durk Pieters, geb 23 okt 1796, ged 8 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Baniers
Dirk Pieters geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Aaltje Tjerks
Dirk Pieters huwt met Janke Jakobs, kind: Jakob Dirks, geb 16 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL
Dirk Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 14:8:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Pieters woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirck Pieters kinderen en kleinkinderen van Jacob Jetses Roorda en Acke Jans verkopen in 1700 18 pondematen bouwland onder Tzummarum aan D.P. ; zie verder: Jacob Jetses Roorda; (Gen. Jierb. 1984); PIETERS, DIRK
Dirk Pieters zie ook: Fontein; Claas Dirks Fontein, geb 1711/12 HRL, zv D.P. en Auckje Reyners Fontein, ged 5 feb 1730, koopman te HRL., grondbezitter, boekhouder van de Friesche Doopsgezinde Soci?teit, wonende op Andla State te Ried, begraven te Achlum, huwt met Grietje Feddrik van deersum, geb 17 mei 1703 HRL, ged DG 20 jan 1728 HRL, ovl te Ried Andla State 16 mrt 1775, begraven te Achlum, 1e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1725 met Romke Jacobs Braam, koopman te HRL, ontvanger-generaal buitendijks, ovl 12 sep 1727 HRL, zv Jacob Romkes Braam en Antje Reyners Fontein, 2e huw Stadhuis HRL. 26 mei 1732 met Claas Dirks Fontein; DG-geslacht Oosterbaan
Dirk Pieters voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door D.P. als kuipersjongen id tijd van 1 jaar bij Johannes Westerwijk verdiend 17 mei 1766. (GAH1096)
Dirk Pieters ovl 11 jan 1717, 31 jaar, Koopman en Zoutzieder, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Durk Pieters ovl voor 1835 Achlum, huwt met Tjitske Fokkes, kind: Trijntje Durks, geb 6 dec 1773, ged 19 dec 1773 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL , BS huw 1834
Dirk Pieters hm ... , kind: Geeske Pieters, geb 1768 ... , vader moet wrsch zijn: Pieter Dirks; BS ovl 1813
Durk Pieters huwt met Wilhelmina Pieters, kind: Jan Dijkstra, geb 1778 Winsum; BS huw 1830
Dirk Pieters huwt met Jenneke Jans, beide van HRL, geproclam; de 4-10 en getrout de 17 jun 1759; kind: Pieter Dirks, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 31 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, ged 12 aug 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Jenne J.
Dirk Pieters Pieter Dirks en Hylkjen Hettes, beyde van HRL, komende weegens de bruid de hopman Thomas J. Meyer, en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vader D.P., havenchercher, 8May17 45
Durkjen Pieters zie: de Haan, Kreil
Dirkje Pieters huwt met Hendrik Seerps, kind: Trijntje Hendriks, geb 20 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 10 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Hendriks, geb 17 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Dirkje Pieters huwt met Harmen Beins op 6 okt 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1809; H.B. van Drogeham en D.P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Martinus, deszelfs vader, 21 sep 1805; ondertrouw HRL; kind: Pieter Harmens, geb 24 sep 1809, ged 17 okt 1809 Grote Kerk HRL
Dirkje Pieters huwt met Hendrik Hendriks; BS ovl 1848
Durkje Pieters geb 1753 HRL, ovl 31 dec 1826 HRL, huwt met Hendrik Hoedje; BS ovl 1827; Hendrik Sjeerps en D.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Watse Pieters, deszelfs broeder, 15 dec 1787; ondertrouw HRL
Doede Pieters zie: Bakker
Doede Pieters geb 1 feb 1783, ged 9 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Pieter Alberts en Doetje Willems
Doede Pieters woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Doede Pieters Johannes Dirks van Almenum ende Hiske Doedes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader D.P., 7 may 1791; ondertrouw HRL
Doeke Pieters zie: van der Ley
Doeke Pieters ende Weltie Micchiels, beide van HRL, huw.aang. 20 nov 1734 HRL, komende voor de bruid Jan Micchiels, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Doeke Pieters ged 28 jul 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Doeke Pieters D.P. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op 30 mei 1773 HRL, en getrouwt 31 mei 1773 HRL; kind: Pieter Doekes, geb 14 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Doekes, geb 10 aug 1776, ged 20 aug 1776 Grote Kerk HRL
Doeke Pieters ovl voor 1801, hm ... , weduwe heeft een kamer bij de Franekerpoort 1800-1801
Doeke Pieters geb 3 mei 1802 HRL, ged 30 mei 1802, N.H., zv Pieter Doekes en Hinke Eekkes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Doekje Pieters ged 29 okt 1743 Grote Kerk HRL, dv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Doekje Pieters geb 2 dec 1799 HRL, N.H., ged 22 dec 1799 HRL, dv Pieter Doekes (Galema), en Hinke Eelkes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Doekle Pieters geb 4 feb 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerlofs en Berber Doekles
Doetje Pieters zie: de Lange, Ooy
Doetje Pieters huwt met Rimmert Martens op 24 dec 1809 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1809; Rimmert Martens en D.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Douwe Pieters zie: Hainja, Kerkhoven
Douwe Pieters ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL, zv Pieter Douwes en Bregtje Rommerts
Douwe Pieters ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Pieter Douwes en Gertje Johannes
Douwe Pieters ged 25 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Pieter Johannes en Doutje Douwes
Douwe Pieters ged 25 apr 1762 Westerkerk HRL, zv Pieter Jacobus en Aafke Douwes
Douwe Pieters huwt met Trijntje Roelofs, kind: Trijntje Douwes, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 14 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Douwes, geb 1 mrt 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Douwe Pieters rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 35:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van D.P., 25 aug 1807 (GAH1139)
Douwe Pieters geb 17 jan 1812, ged 26 jan 1812 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes S ... ., (onleesbaar), en Metje Gys
Douwe Pieters woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Pieters woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Pieters D.P. en Tjamke Idzes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 dec 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Douwe Pieters begraven Klein Kerkhof, regel 8, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Douwe Pieters Gooyke Bokkes ende Marijke Hilbrands van der Form, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.P., 2 nov 1793; ondertrouw HRL
Douwe Pieters Popke Minnes ende Setske Wybes Quest, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecomparerd D.P., de st?vader, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Douwe Pieters Pieter Dirks Terpstra ende Trijntje Jielts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.P., goede bekende, 14 apr 1792; ondertrouw HRL
Douwe Pieters ontvangt van de medevoogd van het Weeshuis H. Videlius f. 28:0:0 voor ''t vullen ve sloot in een Weeshuis stuk los land, kwit. no. 2, 15 mrt 1768. (GAH1098)
Douwe Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 voor een bed, bank en deken, ord. no. 2, 8 mrt 1785. (GAH1116)
Douwe Pieters voogden bet f. 38:0:12 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van D.P. bi Sijbrand Feitema op de gleibakkerij verdiend van 15 apr tot 10 mrt 1770 en toen weggelopen, 22 mei 1770. (GAH1101)
Douwe Pieters ovl voor 1815; huwt met Maike Douwes, zie aldaar; BS ovl 1823; wed. D.P. eigenaar en gebruiker van wijk C-169, vischvrouw, 1814. (GAH204) D.P. en Maayke Douwes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 1 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Douwe Pieters ovl voor 1828, huwt met Aukje Cornelis, kind: Sijtske Douwes, geb 1775 HRL; BS Franeker ovl 1827; D.P. en Auckje Cornelis, beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 16 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Sijtske Douwes, geb 1 aug 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL
Douwe Pieters geb 1788 ... , ovl 24 jul 1813 HRL, werkman, ovl wijk G-098; BS ovl 1813
Douwe Pieters geb 22 jan 1807 HRL, ged 8 mrt 1807 HRL, zv Pieter Douwes en Anna M. Willems; dopen Grote Kerk HRL 1807
Douwe Pieters Jacob Jaspers ende Antje Hessels, beyde van HRL, koomende wegens de bruid D.P., matroos, 4 Jul 1744
Douwe Pieters huwt met Seetske Piekes, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 mrt den 28 dito 1752 getrouwdt
Douwe Pieters geb 5 sep 1789, ged 29 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Edsgers en Grietje Douwes
Ede Pieters zie ook: IJde Pieters, huwt met Gertje Cornelis; huwt met Gertje Corneelis, kind: Pieter Edes, ged 5 jul 1750 Westerkerk HRL
Esger Pieters geb 2 feb 1780, ged 22 feb 1780 Grote Kerk HRL, zv Pieter Esgers en Grietje Douwes
Eelke Pieters zie: Faber, 2x Galema, van Tholen
Eelke Pieters ged 15 apr 1754 Grote Kerk HRL, zv Pieter Eelkes en Clara Jans; E. Pijtters, ged 21 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Eelkes en Claara Jansen
Eelke Pieters Geeft met onderdanigh respect te kennen E.P. Rog Verschieter te HRL, dat door het overlijden van Jan Rijx binnen deese Stad een turfdraegers ampt is koomen te vaceeren en dat hij supplnt: daar meede bij dispositie van UEd:Achtb:daar meede gaarne wenschte te worden gebeneficieerd. derhalven versoekt de supplnt seer Eerbiedigh dat UEd:Achtb:hem in plaatse van Jan Rijx tot ordrs Turfdrager believen aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, praesenteerende den gewoonlijken Eed in handen van UEd:Achtb:af te leggen q:f:etc:(:was get:) P.F. Reydema, 1741; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:E.P. tot ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt Actum den 24 apr 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M:V: Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 24 apr 1747 heeft E.P. den Eed als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Bretton, In kennisse van mij secrts:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met behoorlijk respect te kennen E.P. Turfdrager te HRL, dat hij door swakheit of magteloosheit niet instaet sijnde de bedieninge Waar te neemen, Wel geneegen soude sijn deselve bedieninge over te dragen op Jan Annes Schipper van deese Stad op Sneecq, sijnde een persoon daar toe seer bequaem; welke sulks ook geerne Wenscht. Dogh vermits sulks niet anders als met consent van UEd:Agtb:kan geschieden:soo versoeken de gedagte beyde persoonen seer Eerbiedigh dat UEd:Agtb:hem Jan Annes in plaatse van E.P. tot ordrs turfdrager believen aen te stellen, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende onder praesentatie om den gewoonen Eed van getrouwigheyt in handen van UEd:Agtb:af te leggen q:f:etc:(:get:) P:F:Reidema 1747/29. ; In margine stonde; de Magistraet der Stad HRL accordeert het versoek ten reqte gedagt, nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt Jan Annes tot ordrs Turfdrager binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, en tot een geschenk in de Arme Busch tellende de soa (=somma) van twintig car gls:actum den 14 aug 1747/:onder stonde en was get:/Lourens Tabes. Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:R:J; de Swart gesw:Clercq. ; Lager Stonde; Op heeden den 14 aug 1747 heeft Jan Annes den Eed als turfdrager in handen van de Burgemr. L:Tabes als comris gepresteerd nae dat alvorens in de Arme busch hadde betaeld de soma van twintig car gls:actum uts:(:onder stonde:) In kennisse van mij gesw:Clercq abs:sec:(get:) R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eelke Pieters president-voogd A. Noordga bet f. 97:12:2 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbring van Pieter Eelkes en Claare Jans ten voordele van E.P., vlgs rekening vd curator A. Noordga, 22 feb 1763. (B1 093); voogden bet f. 10:0:0 aan dito als loon door E.P. in 1 jaar bij Folkert vd Plaats verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. 25 jun 1768. (GAH1099); id. 13 mei 1769. (GAH1100); id. f. 20:0:0, 22 mei 1770. (GAH1101)
Eelke Pieters van HRL, huwt met IJtje Jans, van Almeenum, sijn geproclameert 17, 24 en 31 mrt 1743 en doen ook getrouwt; E.P. van HRL. ende Ydtje Jans van Almenum, koomende weegens de bruid Hijlke Sijbes, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL
Eelkje Pieters ged 19 apr 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claazen en Antie Joosten
Eelkje Pieters geb 13 mrt 1796, ged 22 mrt 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Pietje Sjerks
Eelkjen Pieters Kornelis Pieters Kluven en E.P., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 12 mrt 1775 HRL en toen getrouwd
Eerde Pieters zie: Rikkers
eyze Pieters zie: de Vries
Eke Pieters zie: Dijkstra
Eeke Pieters ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Pieter Siebes en Teetske Eeltjes
Eke Pieters Claas Jouwersma, soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter, en de E.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Emanuel Mulder, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Klaas Jouwersma, soldaat onder de compie van Kapitein Panneboeter, en E.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Eeke Baukes Pieters ; ged 12 mei 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Daniels en Maike Eekes
Elbrigie Pieters huwt met Geert Poppes Vallerpoort, kind: Poppe Geerts Vallerpoort, ged 18 sep 1759 Grote Kerk HRL
Elbrigtje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Elbregtjen Pieters huwt met Christoffel Jacobus Charpantie, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 en doe ook getrouwt; Christiaan(!) Jacobus Charpentier ende E.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Dirks Klaever, 6 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth Pieters zie: Alkama, Coulbout, Hannema, Kann?, van der Post, Siderius, Tetrode, vd Werf
Elisabeth Pieters huwt met Jillis Dantema, kind: Eelkje Jillis Dantema, geb 28 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL
Elisabeth Pieters huwt met Ruurd Stephanus, kind: Trijntje Ruurds, geb 9 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL
Elizabeth Pieters zie: Tollinga; huwt met Rimmert Ruurds Noordhuis
Elisabeth Pieters oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-093; VT1839
Elisabeth Pieters huwt met Douwe Jorrijts op 1 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804
Elisabeth Pieters huwt met Jacob Dijkstra, wonende te HRL 1843; BS ovl 1843
Elisabeth Pieters huwt met Jan Michiels vd Heide; BS ovl 1836; Lijsbeth Pieters, huwt met Jan Migchiels, beide van HRL, geproclameerd de f. 3:10:17 en getrout de 24 mrt 1765 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Elisabeth Pieters Jan Luitjens en E.P., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaan door burgemeester W. Buma met versoek van een gebod in de Week, 24 Apr 1745; huwt met Jan Luitjen, beyde van HRL, geproclameerd den 25-27 apr en den 2 May 1745 en doen getrouwt
Elske Pieters huwt met Yede Teunis, kind: Marij Yedes, geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Elske Pieters huwt met Jetse Frederiks op 24 jul 1804 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805; Jetse Fredriks van Franeker ende E.P. van Almenum, zijnde de bruid in persoon gecompareerd met productie van genoegzaam bewijs of consent, 2 jun 1804; ondertrouw HRL
Elske Pieters Jan Sluyter van Leeuwarden ende E.P. van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs broeder Pieter Pieters Plas, 9 Nov 1743; van HRL, huwt met Jan Sluyter, van Leeuwarden, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en getrout den 15 desember 1743
Elske Pieters Beernt Beernts ende E.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs neef IJsbrand Harmens, 28 Mrt 1750; huwt met Beernt Beernts, beyde van HRL, geproclameerd den 29 mrt en den 5-12 apr 1750 en doen ook getrouwdt
Elske Pieters huwt met Teunes Hesseling, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 3 jun 1770
Eltje Pieters zie: van der Perk
Emke Pieters huwt met Jan Jakobs, kind: Jakob Jans, geb 31 aug 1780, ged 19 sep 1780 Grote Kerk HRL
Engel Pieters ovl 15 jul 1727 HRL, old 45 jaeren
Engeltje Pieters ovl Makkum ... , huwt met Eeltje Sietses; BS huw 1828
Engeltje Pieters ovl 9 jun 1788 HRL, oud 67 jaar
Enne Pieters zie: Haarsma
Epeus Pieters zie: Rodenhuis
Erbrigje Pieters huwt met Pieter Tomas, kind: Pietje Pieters, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL
Evert Pieters zie: Baarda
Evert Pieters weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Pieters woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Evert Pieters geboortig van Baard, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. Osinga, op 8 mei 1765. (burgerboek)
Evert Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:18:0 tersaeke 4 schouw en 28 korven turf, alsmede voor bewerken, kwit. no. 2, 31 mei 1771. (GAH1102); weesvoogden bet f. 93:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis herkomstig uyt de boedel van wijlen E.P. en dus de inbreng van Pieter Eeverts, 26 apr 1774. (GAH1105); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor 15 schou turf en voor werkloon, kwit. no. 2, 30 mrt 1775. (GAH1106); id. f. 102:2:8 voor 16 schou turf en 21 korven f. 51/4 gld per schouw alsmede voor werkloon, kwit. no. 2, 3 feb 1776. (GAH1107); id. f. 50:18:8 voor geleverde 8 7/8 schou turf en werkloon, kwit. no 2, 18 mrt 1777. (GAH1108); id. f. 112:19:0 voor 18 schouw Leekster turf met dragen en meeten, kwit. no. 1, 6 apr 1781. (GAH1112); id. f. 95:17:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 4, 24 mrt 1778. (GAH1109); id. f. 106:10:0, ord. no. 2, 27 feb 1779. (GAH1110); id. f. 101:4:0 terzaake leverantie en werkloon van 13 schouw en 18 korven turf, quit. no. 5, 1 jun 1786. (GAH1118); id. 660308 terzaake leverantie en werkloon van 9 schouw en 15 korven turf, quit. no. 4, 8 may 1787. (GAH1119); id. f. 104:7:0, quit. no. 5, voor 17 schouw en 12 korven Leekster turf. (GAH1119)
Evert Pieters weesvoogden bet f. 26:18:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Wybe Jansen by E.P. verdiend, 12 jul 1784. (GAH1115)
Fans Pieters ged op belijdenisse des geloofs 26 jan 1753 Grote Kerk HRL, Egte man in de baan onder Almenum
Feddrik Pieters huwt met Tietje Cornelis, kind: Antje Feddriks Dijkstra, geb 1778 Sexbierum; BS ovl 1837
Feye Pieters zie: Schaafsma
Feye Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 242:1:0 terzaake geleverde 5 varkens, quit. no. 1, 13 okt 1786. (GAH1118); id. f. 366:2:0 terzaake geleverde 6 varkens, quit. no. 2, 26 okt 1787. (GAH1119); id. f. 81:5:0 terzaake geleverde reusels, quit. no. 3, 27 nov 1787. (GAH1119)
Feyke Pieters zie: Collinga, Zijlstra
Feike Pieters geb 29 okt 1778, ged 10 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters; geb 1 may 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Feikje Pieters zie: Cann?, van der Tol
Feikje Pieters zie Daniel Pieters
Feikje Pieters huwt met IJde Smit; BS ovl 1837
Fenne Pieters van Franequer, huwt met Hendrik Corneelis, van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en den 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt
Fetje Pieters zie: Hoogstra, Metselaar, Fetje IJedes
Fetje Pieters ged 7 sep 1755 Grote Kerk HRL, dv Pieter Abrahams en Martje Clazen
Fetje Pieters huwt met Gerrit Popkes, kind: Jantje Gerrits, geb 25 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL
Fetje Pieters huwt met Tjalling Jurjens, kind: Yfke Tjallings, geb 23 jul 1784, ged 8 aug 1784 Grote Kerk HRL
Fetje Pieters Marten Wybes en F.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage
Fettje Pieters geb 10 sep 1741 Dronrijp, ovl 9 dec 1819 HRL, huwt met Pieter Andries Spoelstra; BS ovl 1819
Fetje Pieters zie ook: Tettje Pieters; geb 1757 Sexbierum, ovl 15 okt 1827 HRL, huwt met Asmus Feddes Tuinhout, in ovlakte met geslnm ''Tuinhout'', dv Pieter Freerks en Bregtje Sjoerds; BS ovl 1827; 1831 huwelijken, ovl 1847; kind: Fedde Asmus, geb 30 may 1785, ged 14 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Asmus, geb 15 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Asmus, geb 26 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL; kind: Foppe Asmus, geb 23 apr 1797, ged 9 may 1797 Grote Kerk HRL
Fetze Pieters zie: van der Stel
Fimme Pieters huwt met Wybkje Hotses, N.H., kind: Minke Fimmes, geb 3 apr 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801
Foeke Pieters ged 3 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Arriens en Maartje Jacobs; weesvoogden bet f. 45:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van F.P. als steenhouwersknegt gewerkt hebbende bij Jelle Agema, 12 jul 1785. (GAH1117)
Fokeltje Pieters huwt met IJede Rinses, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mrt 1766; kind: Tettje IJdes, ged 27 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Fokje Pieters zie: Oudaan
Fokje Pieters huwt met Lolle Siebes, in leeven echtelieden te Dronrijp, kind: Martje Lolles, geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Folkert Pieters koopman in hout 1751-1763
Folkert Pieters ovl Bolsward voor 1834, huwt met Femke Jans, kind: Taeke Folkerts Buisman, geb 1 jan 1751 Bolsward; BS huw 1833
Foppe Pieters huwt met Trijntje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 desember 1739 en doe ook getrouwt; F.P. ende Trijntje jacobs, beide van HRL, komende de fiskael Wiaerda dewelke verklaerde dat de bruidegoms vader in ''t huwelijk consenteerde en comende voor de bruid desselvs broeder Hendrik Jacobs, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Frans Pieters ook FRANSISCUS; zie: Kerkhoven, Kievit, Rikkers, 2x Tassel
Frans Pieters Gerrijt Alberts en Jetske Clases, beide van HRL, huw.aang. 18may 1737 HRL, komende voor de Bruit F.P. ; huw.aang. HRL 1737
Frans Pieters van HRL, en Trijntie Tijssen meede aldaar, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Tymen Tijssen; huw.aang. HRL 1737
Frans Pieters ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jansen en Tjalke Fransen
Frans Pieters F.P. en Rinsk Rimkes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Frans Pieters trufarbeider 1741-1756; remonstreert met alle schuldige eerbeid Claes Claesen burger en althans gesworen turfdrager binnen HRL hoe dat hij suppliant om redenen wel genegen sude wesen sijn genoemde functie als turfdrager over te dragen op de persoon van F.P. mede wonagtig alhier ter stede dogh wetende dat sulks buiten consent en approbatie van Haer Agtbh:niet vermagh en kan geschieden. Soo adresseren de beide suppltn:bovengenoemd sigh bij desen aen Haer Agtbh:ootmoedig versoekende ten einde het Haer Agtbh:gelieven mag in ''t versogte transport gunstiglijk te accorderen en over sulks F.P. in de mede supplts:plaetse tot ord. ris gesworen mede turfdrager wederom aen te stellen en sulks op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc:requisitus, M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon F.P. tot mede ordris gesworen turffdrager deser stede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemeester deses stads, Actum den 20 dec 1734, was get:Tjeerd Brouwer, ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op heden dato uts: heeft F.P. den eed in handen van de presid. burgmr Brouwer gepresteert In kennisse van mij secretaris (was get:)M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 27 jun 1757 over op Arjen Hendriks; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Frans Pieters huwt met Aafke Jans, kind: Aafke Franses Dijkstra, geb 1809 Sexbierum; BS ovl 1838
Frans Pieters Johan Christoffel Petersen Frank en Foekje Fransen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd F.P., deszelfs vader, 8 sep 1804; ondertrouw HRL
Fredrik Pieters zie: Bakker, Feenstra, Fielkens, Gelinde
Freerk Pieters huwt met Corneeliske Jacobs, kind: Jacob Freerks, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL
Freerk Pieters ged 5 jan 1755 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Lolkjen Zijbrens; F. Pijtters, ged 17 dec 1747 Westerkerk HRL, zv Pijtters Freerks en Lolkjen Sijbrens; ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Freerks en Lolkjen Sijberens
Freerk Pieters ged 4 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Eelkien Pieters
Freerk Pieters woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Freerk Pieters Geeft UEd:Achtbaerheden met schuldige Eerbiet te kennen Pieter Freerks, Raetelaer binnen deese Stadt van de Havenwagt, dat hij supplnt wel genegen zoude zijn om gemelte zijn functie over te draegen aen sijn zoon F.P. sijnde een persoon tot het waernemen van gemelte functie bequaem daer ter contrarie den supplnt die bedieninge zeedert dat zijn eene hand in de moddermolen heeft bezeerd niet wel bedienen kan, en naedemael zulx niet kan geschieden als met consent en approbatie van UEd: Achtbaerheden, zoo versoekt de supplnt beneffens zijn zoon F.P. seer ootmoedig UEd:Achtbaerheden gelieven hem F.P. tot Raetelman in plaets van sijn vaeder Pieter Freerks aen te stellen op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc: was getekent J.M. Tuininga. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt F.P. tot ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 nov 1740 (was getekent), J. Agema Ter Ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 nov 1740 heeft F.P. den eed van getrouwigheit als ordrs Ratelwagt gepresteerd voor de Hr. Presid. Burgemr. Agema. In kennisse van mij secrts (get), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Freerk Pieters F.P. en Grietje Sakes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Reyndert Freerks, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Freerks, geb 1 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Freerks, geb 29 jul 1798, ged 7 aug 1798 Grote Kerk HRL
Fredrik Pieters heeft een broer Lieuwe Pieters; weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, F. en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en Benjamin Rommerts, 20 aug 1783. (GAH1114)
Freerk Pieters huwt met Hijlkjen Heeres, beyde van HRL, sijn geproclameert 14, 20 en 27 May 1742 en doe ook getrouwt; F.P. ende Hijlkjen Heeres, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs Broeder Ype Heeres, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Freerks, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Heere Freercks, ged 8 jun 1755 Grote Kerk HRL; kind: Antje Freerks, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Freerks, ged 26 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Freerks, ged 17 sep 1747 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Freerks, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Freerks, ged 8 jan 1743 Grote Kerk HRL
Frouwkje Pieters zie: Broersma, Dirksen
Frouwkje Pieters huwt met Wobbe Oedses Harkema; BS ovl 1849
Gabe Pieters geb 2 jun 1795, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gabes en Marijke Frederiks
Gatske Pieters ged 11 feb 1748 Westerkerk HRL, dv Pijtter Gerrits en Aefke Beernts; geb 1747 HRL, ovl 14 nov 1831 HRL, huwt met Gabbe Douwes; BS ovl 1831; Gabbe Douwes en G.P., beidevan HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Gaele Pieters zie: Zandbergen
Geeltje Pieters zie: Embdenaar
Geert Pieters zie ook: Luidinga; geb 21 feb 1795, ged 15 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter Geerts en Frietske Jarigs
Geert Pieters ovl 9 jan 1793 HRL, oud 24 jaar; ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Geerts en Hiltje Jans
Geertje Pieters zie: Scheltema, van der Stok
Geertje Pieters ged 29 jan 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Cornelis en Grietje Jans
Geertie Pieters en Jacob Pieters, beiden ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobs en Adriaantje Bouwes; ged 10 okt 1762 Westerkerk HRL, dv Pieter Jacobs en Arjaantie Bouwes
Geertje Pieters huwt met Dirk Klaasses, kind: Jakob Dirks, geb 7 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Geertje Pieters geb 9 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Maartje Jans
Geertje Pieters ovl 23 jul 1727 HRL, old 65 jaeren
Geertje Pieters Jan Hendriks Kagel van de Pekel A. ende G.P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Jansen Postma, deszelfs oom, 9 nov 1805; ondertrouw HRL
Geertje Pieters zie ook: Geertje Alberts Puisma; Jan Sweitzer ende G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Frans Sweitzer, goede bekende, 5 feb 1791; ondertrouw HRL
Geertje Pieters geb 20 okt 1742 HRL, ovl 23 okt 1822 HRL, huwt met Eelke Everts op 22 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 22 dec 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1822; gebruiker van wijk H-148; eigenaar is K. Blok, 1814. (GAH204); Eelke Everts ende G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Doede Annes, goede bekende, 7 dec 1793; ondertrouw HRL; Eelke Everts en G.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 22 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Geertje Pieters huwt met Johannes Roelofs; BS ovl 1820; Johannes Roelofs Bosman van Groningen en G.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jan 1782 HRL, en zijn den 19 feb 1782, op vertoonde attestatie, getrouwd; kind: Roelof Johannes, geb 29 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Geertje Pieters huwt met Pijbe Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en den 31 May getrouwt; Piebe Jacobs ende G.P., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Pieter Wybes, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Pijbes, ged 21 may 1748 Westerkerk HRL, moeder als Gertje P.
Geertje Pieters huwt met IJde Tjeerds, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1744 en doen ook getrout; zij wordt in de ondertrouwakte vermeld als G.P., en in het huw reg. als Tjepkjen Sjoerds
Geertje Pieters huwt met Frans Alberts, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 desemb 1744 en den 3 jan 1745 doen ook getrouwt; kind: Albert Fransen, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Albert Fransen, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Fransen, ged 16 nov 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje P.
Geesje Pieters huwt met Jan Willems, kind: Gezina Jans, ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL
Geeske Pieters zie: Bos, Steenstra
Geeske Pieters ged , samen met Antje Pieters, 9 okt 1749 Westerkerk HRL, dv Pieter Alberts en Baukjen Okkes
Geeske Pieters geb 1743 Groningen, ovl 3 okt 1822 HRL, huwt met Fokke Martens Wijngaarden; BS ovl 1822; 1846 overlijdens; kind: Aaltje Fokkes, geb 26 feb 1779, ged 21 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Fokkes, geb 9 aug 1783, ged 5 okt 1783 Grote Kerk HRL
Geeske Pieters geb 1768 ... , ovl 23 mrt 1813 HRL; wijk G-109, dv Dirk Pieters en ...; BS ovl 1813
Geeske Pieters Hendrik Minnes ende G.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder Reinder Pieters, 13 Mrt 1751; huwt met Hendrik Minnes, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1751 en doen ook getrouwd in de Westerkerk; kind: Aafke Hendriks, ged 23 mrt 1760 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 5 okt 1766 Westerkerk HRL; kind: Minne Hendriks, ged 14 aug 1755 Westerkerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 30 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 12 okt 1752 Westerkerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL
Gepke Pieters zie: Terpstra
Gerben Pieters ged 8 sep 1740 Westerkerk HRL, zv Pieter Aris en Rigtsje Gerbens
Gerben Pieters ged 12 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Pieter Doekes en Aukjen Gerbens
Gerben Pieters zie: Kussendrager; ovl in dec 1758; zijn funktie als kussendrager wordt op 11 dec 1758 overgenomen door Albert Bruining en op 27 dec 1758 wordt als substituit kussendrager aangesteld Evert Goslings; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gerben Pieters G.P. van Dongjum en Eelkje Johannes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 11 mei 1777 HRL, en ook in den echten Staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum, 4 may 1777, getekend J. Scrincrius, v. d. m. en A. Without, schooldienaar
Gerben Pieters G.P. ende Joosje Oeges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Caspers, deszelfs neef, 1 okt 1791; ondertrouw HRL; G.P. en Joosje Oeges, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 16 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Johannes Caspers en Geertje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder G.P., 28 dec 1805; ondertrouw HRL
Gerben Pieters ged 10 apr 1742 Grote Kerk HRL, zv Pieter Sjoerdts en Gerbrantje Gerbens; geb 1743 ... , ovl 14 jan 1812 HRL, wonende te op ''t Groot Kerkhof, ovl wijk G-099, kinderen: Feyke Gerbens, wonende te HRL. 1812, Sijdske Gerbens, Pieter Gerbens, wonende te Woerden 1812, zv Pieter Gerbens en Sjoukje Jochems; BS ovl 1812
Gerben Pieters huwt met Sjoukie Reins, (mogelijk Sjoukje Lens; zie onder), beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Sijtske Gerbens, geb 30 aug 1773, ged 7 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerbens, geb 5 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL
Gerben Pieters huwt met Sjouwkje Lens, kind: Teekje Gerbens, geb 20 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL, moeder mogelijk Sjouwkje Reins; (zie boven)
Gerlof Pieters koopman 1741-1743
Gerrit Pieters zie: Burghout, Kann?, Steenstra, vd Veen, Vossenbergh
Gerrit Pieters Stemcohier 1640, nr. 21. JISMA, eigenaar is G.P. coopman tot HRL, gebruiker Aucke Willems. (bron: Prekad. Atlas 1640, Barradeel en HRL)
Gerryt Pieters Tettie Pieters ende Jan Fopkes, beide van HRL, huw.aang. 18 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid G.P., dessels broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Gerryt Pieters Dirk Alberts en Grijtie Jans, beyde van HRL, huw.aang. 11 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd G.P., desselfs Oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Gerryt Pieters ged 28 jul 1761 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerrijts en Eelkie Gabbes
Gerrit Pieters geb 1 jan 1793, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaases en Eelkje Beernts
Gerrit Pieters geb 31 dec 1783, ged 20 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Gerrit Pieters huwt met Tjitske Jakobs; kind: Pieter Gerrits, geb 13 jan 1782, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Gerrits, geb 12 jan 1784, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 17 jan 1789, ged 1 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Gerrits, geb 21 jan 1792, ged 12 feb 1792 Grote Kerk HRL
Gerrit Pieters huwt met Aukje Hendriks, kind: Albert Gerrits, geb 19 sep 1778, gedoopt3 nov 1778 Grote Kerk HRL
Gerrit Pieters G.P. en Baukjen Tjeerdts, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 21 feb 1773 HRL, en getrouwt 28 feb 1773 HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Gerrits, geb 12 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerrits, geb 27 dec 1781, ged 15 jan 1782 Grote Kerk HRL
Gerryt Pieters ovl 28 jun 1791 HRL, oud 58 jaar; ovl 9 dec 1791 HRL, oud 67 jaar
Gerrit Pieters van Dokkum, huwt met Renske Cornelis, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 jul 1752 en getrouwdt den 27 Augustus
Gerryt Pieters van St Jacobi Parochie, huwt met Neeltje Hendriks, van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en de 3 jun 1764 en getrout met attestasie de 10 dito; kind: Hitje Gerrits, ged 5 jun 1768 Grote Kerk HRL
Gerryt Pieters huwt met Neeltje Louws, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mrt 1766; kind: Pieter Gerrijts, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Elske Gerrijts, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Gerrytie Pieters ged 3 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Gerrijts
Gerritje Pieters geb 1774 HRL, ovl 6 jun 1852 HRL, huwt met Abraham F. de Ruiter op 15 sep 1799 HRL, dv Pieter Daniels en Tjietske IJnses; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-179; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-182; VT1839; geb 19 okt 1774, ged 6 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dani?ls en Tjitske IJnses; kind: Pieter Abrahams de Ruiter, geb 16 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL
Gertje Pieters ged 3 nov 1750 Grote Kerk HRL, dv Pieter Hilles en Antje Johannes
Gertje Pieters ged 29 jan 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Getje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 2, nr. 17, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Getje Pieters huwt met Jan Hendriks Kregener, wel driemaal afgekondigd, maar nog niet getrouwt; dopen Grote Kerk HRL 1805
Gezina Pieters zie: Weezen
Gooitje Pieters zie: Stinstra
Gosling Pieters Vrijdag den 1 mrt 1799; de Raad der gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde bij herhalinge geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van de navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! Aan ons ingelevert een Request van Rienk Piers Salverda Dorprechter in den dorpe Dronrijp alsmeede van eenen G.P. arbeider aldaar, Verzoekende om met de post van Commissaris der Trekschepen van Leeuwarden op Franeker en HRL et Vice Versa, door overlijen van Ynze Cornelis te Dronrijp, vacant geworden, gebeneficeerd te worden, het Welk denkelijk ook bij Ulieden Zal Zijn geschied, zoo hebben wij goedgevonden daar over te disponeeren, ten Zij Gijlieden vooraf Verklaard daarin te bewilligen, en dat bij eene eerstvolgende Vacature deezer Post Gijlieden daar over disponeert, en Zoo Vervolgens beurtelings, of anderzins indien hier omtrent naar Uwlieder inzien iets beters en gevoegelijker Zoude behooren plaats te hebben, Zulks aan ons gelieven te communiceeren, ter bevordering van goede orde; Hier op dan Uwlieder antwoord inwagtende blijven Wij Ulieder Heil wenschende Medeburgers. Leeuwarden den 21 feb 1799; Waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevondenen geresolveerd, om op voorstel van de Stad Leeuwarden, de Post als Commissaris der Trekschepen, of optekenaar der Trekwegstollen van Leeuwarden op Franeker en Harlingemn x V.V. bevaaren wordende, te Dronrijp, thans door het overlijden van Y.C. vacant geworden, door de steeden Leeuwarden en HRL beurtelings te begeeven, en dus de begeevinge der thans Plaats hebbende Vacature bij dit arrangement, voor de eerstemaal aan de Stad Leeuwarden over te laaten en van dit besluit pr:missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden Kennisse te geeven. (GAH44)
Gosse Pieters G.P. en Trijntie Jelles Reynalda, beyde van HRL, komende weegens de bruid Age Reynalda desselfs broeder, 14 Aug 1745; huwt met Trijntje Jelles Reinalda, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 August 1745 en ook getrouwt
Grietje Pieters zie: Brouwer, dekker, Hoedemaker, Kann?, Lantinga, Nieuwenhuizen, Plas, Westerbaan, IJverson, Zwerver
Grietje Pieters ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Gerrijts
Grietje Pieters ged 18 may 1741 Westerkerk HRL, dv Pieter Dirks en Sijberigje Gerrits
Grietje Pieters Grijtie P. en Okke Hessels, beyde van HRL, huw.aang. 28 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Pijter Pijters, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1736; huwt met Okke Hessels, kind: Hessel Okkes, ged 28 feb 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Ockes, ged 27 okt 1740 Westerkerk HRL
Grytje Pieters ged 18 may 1745 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claases en Neeltje Ottes; Grietje P., ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claases en Neeltje Ottes
Grietie Pieters ged 24 jul 1763 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claasen en Iefke Claasen
Grietie Pieters ged 25 aug 1761 Grote Kerk HRL, dv Pieter Germens en Zijtske Jochems
Grietie Pieters ged 26 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Pieter Christiaans en Geeske Ockes
Grietje Pieters ged 13 nov 1759 Grote Kerk HRL, dv Pieter Harents en Auckje Sjerps
Grietje Pieters kind: Janke Hendriks Zwart, geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder G.P., die (volgens opgave) staat te trouwen aan Hendrik Zwart, zoldaat, in guarnisoen alhier
Grietje Pieters geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Simons en Hogje Wymers
Grietje Pieters Hendrik Muns, soldaat in t'' tweede Bataillon van Lt. Generaal Onderwater en G.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Grietje Pieters Aeble Oebles van de Dragten en G.P. van HRL, laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL, en op dato deezes 23 nov 1773 alhier getrouwd, na vertoonde adtestatie van de Dragten, 15 nov 1773, getekendt H. Bruinings, v. b. m. ibidem en D. Tiezema, coster aldaar; kind: Idse Aebles, geb 27 apr 1774, ged 15 mei 1774 Grote Kerk HRL; vader als: A. Aebles
Grietje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Grietje Pieters ovl 10 sep 1789 HRL, oud 79 jaar; ovl 25 okt 1790 HRL, oud 37 jaar; ovl 9 jan 1728 HRL, oud 60 jaer; ovl 17 dec 1727 HRL, old 62 jaer
Grietie Pieters geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 2 mei 1703. (burgerboek)
Grietje Pieters won. Marssum, verkoopt 2 kamers 1801
Grietje Pieters huwt met Jan Hendriks op 1 dec 1805 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Grietje Pieters huwt met Koens/Klein Jans op 30 mrt 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; Koene Jans en G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rients Hendriks, goede bekende, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL
Grietje Pieters geb 1762 HRL, ovl 17 mrt 1827 HRL, huwt met Johannes Caspers op 12 jan 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1827; Johannes Caspers en G.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Gerben Pieters, 28 dec 1805; ondertrouw HRL
Grietje Pieters ovl 16 sep 1814 Makkum, huwt met Willem Meyes Bijlsma, in leven wonende te te Makkum; BS huw 1830, huw 1832
Gryttien Pieters van HRL, huwt met Baarend Willems, van Mackum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout met attestatie de 26 dec 1764; kind: Sijbrigie Barends, ged 13 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Barends, ged 16 aug 1767 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Barends, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Anna Catharina Barends, ged 17 jul 1770 Grote Kerk HRL
Gryttie Pieters huwt met Hendrik Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 28 dec 1766 en de 4 en getrout de 11 Jannewari 1767; kind: Johannes Hendriks, geb 8 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Hendriks, geb 20 jul 1775, ged 4 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wipkje Hendriks, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 10 okt 1771 Grote Kerk HRL
Gryttie Pieters huwt met Jacob Johannis Ruitenschild, beide van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 Febrij:en getrout den 4 mrt 1770
Halbe Pieters zie ook: Feenstra; geb 6 nov 1795, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Hans Pieters zie: de Vries
Hans Pieters ged 22 feb 1752 grote Kerk HRL, zv Pieter Reinderts en Fetje Claases
Hans Pieters geb 22 jul 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL, zv Pieter Okkes en Hylkje Hanses
Hans Pieters turfarbeider 1749, levert zand 1740; Pijter Hansen ende Janke Jans, beyde van HRL, komende wegens de bruidegom des selfs vader H.P. en wegens de bruid desselfs steevader Willem ... ., 13 Mrt 1745
Harent Pieters zie ook: van der Sluis; Harint Pieters, ged 18 apr 1752 grote Kerk HRL, zv Pieter Harints en Aukjen Sjerps; ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjierps; ged 26 sep 1762 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjerps; H.P. ende Trijntje Gabes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Jan Lourens, goede bekende, 3 May 1788; ondertrouw HRL; Nicolaus Borgaarde ende Claaske Lourens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder H.P., 19 nov 1791; ondertrouw HRL; H.P. en Trijntje Gabes, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Harings, geb 24 apr 1790, ged 13 may 1790 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Harings, geb 26 apr 1791, ged 15 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Gabe Harents, geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Gabe Harings, geb 6 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, vader als G. Harings; kind: Jan Harents, geb 8 jan 1796, is niet ged !; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -1:0 (GAH650)
Harke Pieters ovl 13 sep 1791 HRL, oud 57 jaar
Harke Pieters geb 26 sep 1782, ged 26 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harkes en Jeltje Saapes
Harmanus Pieters zie: van der Stok
Harmen Pieters H.P. en Lamkjen Berends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn den 19 sep 1779 getrouwd
Harmen Pieters huwt met IJtje Klases, wonende te HRL. 1812, kind: Margaretha Harmens, geb 1783 ... ; BS huw 1812
Harmen Pieters ovl voor 1834, huwt met Anna Klumper; BS ovl 1833
Harmke Pieters heeft een zuster Corneliske Pieters; zie aldaar
Harmke Pieters geb 17 nov 1772, ged 10 dec 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Freerks en Eeltje Pieters
Hartman Pieters huwt met Jantie Gerrijts, kind: Pieter Hartmans, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL
Hattum Pieters ovl 12 jan 1789 HRL, oud 20 jaar
Haukje Pieters huwt met Teede Jans, verkoopt huis, herberg, stalling en wagenhuis 1799
Haye Pieters zie: Miedema, Robijn
Haaye Pieters zie ook: de Boer; H.P. van Almenum ende Eeke Hendriks de Haan van Berlicum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Cuiper, goede bekende, 30 aug 1794; ondertrouw HRL; H.P. van Almenum en Eeke Hendriks de Haan van Berlicum, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 sep 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage met vertoonde attestatie; kind: Trijntje Haayes, geb 19 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL
Heere Pieters huwt met Trijntje Doekles, kind: Marijke Heeres, ged 12 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Heeres, ged 19 jan 1740 Grote Kerk HRL, moeder als T. Doekes; huwt met Claaske Claases, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 doen ook getrouwdt in de Westerkerk; Claes Pijters en Berbera Sioerds Roorda, beyde van HRL, huw aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd H.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; H.P. en Trijntie Doekes, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Claes Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit H.P., Sleefmaker en burger tot HRL, dat sijn vader met name Pijter Pijters als ge?digde Rattelman binnen dese Stad welgenegen was, omme ''t selve Rattelmans plaats aan den supplnt over te transporteeren edog wijl sulx niet vermag te geschieden, soo versoekt den selven dat het geseide amploietie op desselfs zoon H.P. mag worden overgetransporteerd op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daartoe staande door gratie en consent van UEd Agtbaarheden, in plaatse van sijn vader quo facto etc, (was get: ), H. Wiaerda; de Magistraat accordeert de suppliant sijn versoek eligeert mits desen de persoon van H.P. tot meede gesw:Ratelwagter binnen dese Stadt in plaatse van sijn vader P.P. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eedt van getrouwigheit des dat sijn vader Pijter Pijters ook ten voordele van de supplnt H.P. resignere van ''t beestevoyerampt, waartoe de supplnt bij desen ook wordt aangesteld in sulken gevalle, Actum den 19n nov 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma. Ter ordtie van de magistr. ab:sec:(get), P. Reidema. ; Onder stonde; Op heden den 19n nov 1738 heeft H.P. den Eedt van getrouwigheit als meede ratelwagter en beestevoyer gepresteert in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma, Actum den 19 nov 1738 als voren. In kennisse van mij gesw:clercq (was get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeven met Eerbied te kenne Herre P. mr. Sleefmaker en meede ordris Ratelman en Beeste Voyer binnen deese Stad, en Arjen Aris Dreyer mr. Bontweever meede alhier, dat eerstgemelde wel geneegen is deese bedieningen op laetstgenoemde te transporteren, ''t geene de laetste ook begeert; addresseerende haar derhalvena en de taefel van UEd:Achtb:instantelijk versoekende UEd:Achtbh gelieven hier in te consenteeren, en alsoo Arjen Aris aen te stellen in plaats van Herre P. tot meede ordris Raetelwagt en Beeste Voyer binnen deese Stad, op daer toe staende Lasten en Voordeelen quo facto (:was get:) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek steld mits deesen Arjen Aris tot meede ordris Raetelwagt en Beeste Voyer binnen deese stad, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheit. Actum den 16 dec 1750 /:was get:/Hendr. Wassenaar(:onder stonde:) Ter Ordtie van de magistr:/g:get:/abs:sec:R:J:de Swart, gesw. Clercq (:Lager Stond:e); Op heeden den 16 dec 1750 heeft Arjen Aris als ordris Raetelwagt en Beeste Vooyer den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr H:Wassenaar. /:onder stonde:/In kennisse van mij sekrts: /:get:/abs; Sec: R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Feykes en Antje Pieters, beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs broeder H.P., sleefmaeker, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Heintje Pieters zie: Vormer
Helena Pieters zie: Hamers
Hemke Pieters zie: Schimmelpenning
Hendrik Pieters zie: Klein, Knier, Mooiman, Riem, Roorda, Schimmelpenning, de Vries, van Weerd, van Wicheren
Hendrik Pieters huwt met Gebke Hendriks, kind: Pieter Hendriks, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters geb 21 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Pieter Durks en IJmkje Beniers; geb 23 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Beniers; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert twee en negentig den 23 nov is geb Hendrik zv Pieter Dirks en IJmkje Beniers. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 6 aug 1816
Hendrik Pieters geb 22 dec 1787, ged 15 jan 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Hendriks en Willemke Hendriks
Hendrik Pieters huwt met Vroukje Mokelaar, kind: Pieter Hendriks, geb 11 jun 1783, ged 24 jun 1783 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Pieters zie ook: H.P. Zijlstra; huwt met Anna Maria Jurjens
Hendrik Pieters zie ook: H.P. Zijlstra; huwt met Aaltje Dirks Mulder
Hendrik Pieters H.P. en Lijsbeth Hayes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hiltje Hendriks, geb 21 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters ovl 29 aug 1803 HRL, oud 52 jaar
Hendrik Pieters H.P. en Fettje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Hendrik Pieters huwt met Aaltje Hendriks op 6 jan 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Hendrik Pieters ovl voor 1815, huwt met Jetske Ulbes, kind: Jetske Hendriks, geb 1789 HRL; BS huw 1814; H.P. en Jetske Ulbes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anne Hendriks, geb 6 jul 1787, ged 31 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, geb 18 mrt 1789, ged 21 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Hendriks, geb 15 may 1791, ged 31 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 2 dec 1793, ged 30 dec 1793 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters H.P. ende Lijsbeth Pieters, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev, 22 Feb 1744; huwt met Lijsbeth Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en doen ook getrouwt; kind: Minke Hendriks, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hendriks, ged 15 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL
Hendrika Pieters zie: Dubois
Hendrikje Pieters zie: van der Linde, Scheltema
Hendrikjen Pieters ged 29 aug 1752 Grote Kerk HRL, dv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Hendrikje Pieters huwt met IJpe Jetses, kind: Jetse IJpes, geb 26 mrt 1779, ged 18 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes, geb 14 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL
Hester Pieters geb 28 okt 1801 HRL, ged 10 nov 1801, N.H., dv Pieter Daniels en Lutske Klaases; dopen Grote Kerk HRL 1801; geb 25 apr 1795, ged 19 may 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Daniels en, (op zee), en Lutske Klaases
Hidde Pieters geb 3 sep 1773, ged 20 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jansen en IJtje Hiddes
Hijke Pieters zie: Boersma
Hyke Pieters geb 2 mrt 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Pieter Harkes en Jeltje Sapes
Hijke Pieters huwt met Ruurd Rinses op 13 okt 1805 Bolsward, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1805
Hijke Pieters huwt met Oets Taekes, indertijd echtelieden te Marssum; BS huw 1811w. afk
Hijcke Pieters huwt met Pieter Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1766; kind: Sijtske Pieters, geb 2 okt 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijlkje P. ; kind: Pieter Pieters, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P. ; kind: Zijtske Pieters, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien P. ; kind: Trijntie Pieters, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P.
Hylke Pieters ovl 18 feb 1791 HRL, oud 50 jaar; ovl 24 may 1791 HRL, oud 49 jaar
Hylke Pieters ovl Vlieland voor 1833, huwt met Nutte Tjeerds Visser; BS huw 1832
Hylke Pieters H.P. en Grietje Meyers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Michiels, goede bekende, 16 jan 1790; ondertrouw HRL; H.P. en Grietje Meyers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd den 9 feb daar aanvolgende
Hylke Pieters ende Jannetje Jellez., beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, vertonende Aris Pieters Dreyer een Attestatie dat de geboden tot Amsterdam Waren geproclameerd; huw.aang. HRL 1739; huwt met Jannetje Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 Januar en den 1-8 Februar 1739 en getrouwt den 7 Februar 1740
Hylke Pieters huwt met Engeltie Piekes, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; kind: Pieter Hijlkes, ged 8 jan 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hijlkes, ged 8 apr 1766 Grote Kerk HRL
Hielkje Pieters zie: Fokkema, Joris, Veldboer
Hylkien Pieters zie bij: Hijcke Pieters
Hylkie Pieters ged 14 jan 1742 Grote Kerk HRL, dv Pieter Gerrits en Zijtske Zijses
Hylkje Pieters huwt met Jurjen Fredriks de Groot, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:11:18 Febrij:en getrout de 3 apr 1770
Hilbrand Pieters geb 28 aug 1789, ged 27 sep 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Feikjen IJpes
Hille Pieters zie: Tichelaar, Weyzenbach
Hille Pieters H.P. ende Gooykjen Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Gerkes, deszelfs vader, 8 may 1790; ondertrouw HRL; H.P. en Goykjen Cornelis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende; kind: Cornelis Hilles, geb 25 mrt 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Hilles, geb 3 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL
Hiltje Pieters zie: Leertouwer, Petsma
Hiltje Pieters Remonstreet Ued Achtb Met Schuldige eerbiedigheit Trijntje Florus turfmr deser Stede hoe dat Sij Supplnte om besondere dringende redenen Seer genegen Soude Wesen om haer voors bedieninge voor eenigen tijd te laeten waernemen door eenen H.P. alhier ter Stede en daer toe bequaem Edog Nademael Sulx niet als met Ued Achtb Speciael Consent en permissie kan nog mag geschieden So is t dat de Suppliante Sig Mits dsen aen Ued Achtb Addresseert met ootmoedig Versoek en bede dat U Achtb de gemelte H.P. als Substituut turfmr in plaets van de Supplnte gelieven aen te stellen en onder eede te nemen quo facto etc reqtus vert D. Walrigh. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende den Supplnte hun Versoek ten requeste gedaen mits dat de gesubstitueerde H.P. hun eed doet Van Sig getrouwelijk in hunne bedieninge te Sullen gedragen dog alles bij provisie en tot naeder order Van haer achtb actum den 18 jul 1729 vert:Junius Munter ter ordtie van de magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft H.P. als Substituut turfmr den eed in handen van de hr burgemr Munter Gepraesteert en afgelegt In kennisse van mij vert Arnold Van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); Remonstreert met Schuldige Eerbiedigheit Lijsbeth Dirx Meerderjarige dogter binnen dese Stad, dat Trijntje Florus mede ordris Turfmr. alhier ovl Sijnde deselve bedieninge is komen te Vaceeren en alsoo den Suppliante Sig daer mede Zeer Gaerne Saege begunstigd So Addresseert Sij zigh mits desen aen Ued Achtb. met Seer gedienstig Versoek Ued Achtb Gelieven haer met de voors. vacante functie te voorsien en alsoo tot mede ordris Turfmr aen te Stellen Edog alsoo het voor tegenwoordig Van des Suppliants Condementie is dito bedieninge Selve Waer te Nemen, So Versoek de zelve Zeer demoedig dat dito bedieninge in Middelen tijde mag Werden Waergenomen door H.P. Huysvrouw van Bartel Hayes, een Vrouw daer toe bequaem die Zulx mede van herten is begerende alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende waerop die Supplnte een favorabel Appoinetement van Ued Achtb zal afwagten auo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende in het versoek ten requeste gedaen Eligeert de Persoon van Lijsbeth Dirx tot Mede ordris Turfmr deser Stede op Lasten profijten en Gehoorsaemhedendaer toe Staende met verdere Verklaringe dat te mogen Lijden dat dito bedieninge door de mede Supplnte H.P. Worde Geadministreert en Waergenomen Mits doende den eed Van Zig Getrouwelijk in dese haere Functie te Sullen gedragen actum den 29 aug 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie Van de Magistr Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 21 sep 1729 Heeft H.P. den eed van Getrouwigheit Gepresteert in Handen van de Heer praesid. Br. Veersma actum uts In kennisse van mij Vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Hiltje Pieters huwt met Theunis Anthoni, kind: Femmetje Theunis, ged 25 aug 1767 Grote Kerk HRL
Hiltje Pieters ged 6 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Pieter Minnes en Aukje Scheltes
Hiltje Pieters Sibren Wybes en H.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 jun 1785 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Sibrens, geb 10 feb 1790, ged 7 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Sijbrens, geb 8 sep 1796, ged 16 okt 1796 Grote Kerk HRL
Hiltje Pieters Alle Stevens Damast en H.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 sep 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hiltje Pieters eyse Geerts van de Oude Pekel A., en H.P. van HRL, laatst geproclameert en hier getrouwt op dato deses 28 nov 1773 HRL, na vertoonde adtestatie uyt Pekel A, van 22 nov 1773, getekent P. Mees, Ecclesiastes
Hiltje Pieters zie ook: Dijkstra; Ate Luitjes de Boer ende H.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Berends van Lossen, goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL; Ate Luitjes de Boer en H.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 4 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Witmaarsum en zijn aldaar getrouwt 25 may 1794 volgens vertoonde attestatie; kind: Grietje Ates de Boer, geb 27 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL; kind: Luitje Ates de Boer, geb 16 okt 1797, ged 7 nov 1797 Grote Kerk HRL
Hiltje Pieters Albert Andries Jellema van Almenum ende H.P. van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters, deszelfs suster, (?), 24 mrt 1792; ondertrouw HRL; Andries Alberts Jellema van Almenum en H.P. van Midlum, getrouwd op den 15 daar aan volgende op vertoonde attestatie
Hiltje Pieters huwt met Hein Abes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hiltje Pieters huwt met Ruurd Lolles Lollema; BS ovl 1839
Hiltje Pieters zie ook: Hijlkjen Pieters; huwt met Jan Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-25 sep en getrout den 2 okt 1740 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; Jan Jansen ende Hijlkjen P. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Floris Pijtters, 17 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sijtske Jans, ged 5 sep 1743 Westerkerk HRL, moeder als Hijlkjen P.
Hinke Pieters zie: Riem, Roorda
Hinke Pieters geb 2 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Pieter Christiaans en Gerritje Klaases; geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Christiaans en Gerritje Laases, (moet zijn: Klaases)
Hencke Pieters ov. 16. ., huisvrou van Meile Alberts + 2 Kinders, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst
Hinke Pieters ovl 8 sep 1791 HRL, oud 25 jaar; ovl 8 mrt 1793 HRL, oud 67 jaar
Hiske Pieters huwt met Oeds Westerhoek; BS ovl 1848
Hitje Pieters geb 12 jun 1792, ged 1 jul 1792 Grote Kerk HRL, dv Pieter Christiaans en Gerritje Laases
Hoite Pieters ged 25 mrt 1755 Grote Kerk HRL, zv Pieter Hoites en Saapke Clazes; huwt met Anna Otilia Bruins, kind: Aaltje Hoites, geb 24 mrt 1781, ged 10 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Saapke Hoites, geb 26 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: A. Holylia B. ; kind: Aaltje Hoites, geb 27 jun 1783, ged 15 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Hoites, geb 25 jul 1788, ged 12 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hoites, geb 6 nov 1789, ged 8 dec 1789 Grote Kerk HRL; ovl voor 1803, ijzerwerkleverancier 1801-1803; huwt met IJttie Jans, beide van HRL, geproclameert de f. 6:13:20 mei en getrout de 24 jun 1759; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:4:0 ter zaake geleverd ijserwerk, 19 dec 1792, quit. no. 12 (GAH1124); id. f. 20:16:0, 30 nov 1793, quit. no. 33 (GAH1125); id. . -10:0 wegens gemaakt ijserwerk, 30 nov 1793, quit. no. 6 (GAH1125); id. f. 27:1:0, wegens geleverd ijserwerk, 24 dec 1794, quit. no. 39 (GAH1126); id. f. 22:16:0 wegens gemaakt ijserwerk, 5 dec 1795, quit. no. 48 (GAH1127); weesvoogden betalen f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Hendrik Jans als smidsknegt bij H.P., 12 aug 1794 (GAH1126)
Horatius Pieters voogden bet f. 28:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens lonen van H.P. & Harmen Piekes als stoeldraaiersjongens bij Sijbrand Freerks de Groot verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097)
Hotske Pieters zie: Scheltema
Hotzke Pieters huwt met Barent Jans Backker, kind: Geeske Barents Backker, ged 9 jun 1768 Westerkerk HRL
Hubert Pieters Hendrik Simons van Luik ende Lutske Huberts, beyde van HRL, komende wegens de bruidegomdes selfs halfbroeder Jan Jansen van Haarlem en weegens de bruit desselfs vaeder H. P, 14 Sep 1748; Jan Gerrits ende Janke Jurjens beide van HRL, koomende weegens de bruid H.P. desselvs steevader, 6 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Idske Pieters huwt met Cornelis IJes, kind: Imke Cornelis, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Cornelis, ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL
Idske Pieters ovl voor 1829, huwt met Jacob Hofman; BS huw 1828; kind: Jeltje Jakobs Hoofman, geb 27 apr 1779, ged 11 mei 1779 Grote Kerk HRL
Ientje Pieters van Meppel ende Cornelis van Toorn van HRL, huw.aang. 28 dec 1737 HRL, komende voor hun beiden de vroetsman Age Hogeboom, vertonende Certificatie dat de Huwelijksgeboden tot Meppel bij de E Kerkenraad reede waren aangetekent; huw.aang. HRL 1738
Ies Pieters ovl 1809 Workum, huwt met Jarig Jans Dijkstra; BS huw 1832, ovl 1858; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets P., en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Geextraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledenen van den Stad Workum in den Jaare 1808. Op heden den vijfden der maand apr des Jaars Een duizend Achthondert en acht is ovl Iets P. huisvrouw van Jarig Jans Dijkstra
Ietje Pieters zie: Zijlstra
Ietje Pieters ged 19 may 1744 Grote Kerk HRL, dv Pieter Janzen en Janke Jans
Imke Pieters ged 25 aug 1757 Westerkerk HRL, zv Pieter Durks en Stijntie Wadses
Jaannes Pieters huwt met Tjitske Cornelis, kind: Cornelia Jaannes, ged 23 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764
Jaapje Pieters zie: Sonnema
Jaapje Pieters geb 30 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jacobs en Arriaantje Bouwes; huwt met Eelke Walkes op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1811; Eelke Walkes ende J.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jacobs, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; Eelke Walkes en J.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 10 dito; kind: Neeltjes Eelkes, geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Jaapje Pieters geb 1751 ... , ovl 15 jul 1811 HRL. ten huize van Hendrik Jans, Agter de Kerk; BS ovl 1811
Jacob Pieters zie: Eedes, Kerkhoven, Leyen, Metzelaar, Poelstra, vd Straten
Albert Pieters Wij Ondergetekenden J.P. en Trijntje Paulus, woonende in den dorpe Nes op het Eiland Ameland geven mits dezen, als ouders onse toestemming tot het huwelijk van onzen Zoon Pieter Jacobs met Pietje Beerends N?sker, Woonagtig te HRL. Nes op Ameland den 21 Sepbr 1815
Jacob Pieters ged 15 mrt 1740 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jacobs en IJtje Haeitzes; DTB N.H. HRL 1740
Jacob Pieters ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Antje Rintjes
Jakobus Pieters ged 14 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Pieter Douwes en IJttie Jacobs, vader ook als P. Dominicus
Jacobus Pieters ged 18 sep 1763 Westerkerk HRL, zv Pieter Jacobus en Aafke Bouwes
Jacob Pieters en Geertie Pieters, beiden ged 2 nov 1756 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jacobs en Adriaantje Bouwes
Jacob Pieters huwt met Trijntje Willems, kind: Willem Jacobs, geb 19 okt 1791, ged 8 nov 1791 Grote Kerk HRL
Jakob Pieters huwt met Janke Eeuwes, kind: Pieter Jakobs, geb 5 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Eeuwe Jacobus, geb 22 okt 1792, ged 6 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jakobs, geb 30 aug 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Jakob Pieters huwt met Grietje Wybes, kind: Jillis Jakobs, geb 31 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL
Jacob Pieters mr koperslager, burger te Dokkum op 23 dec 1641, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1754-1798)
Jacob Pieters geb 12 mrt 1787 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, geroyeerd als zijnde onbekend; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jacob Pieters huwt met Trijntje Dirks, kind: Pieter Jacobs H, geb 1779 Leeuwarden; BS ovl 1858
Jacob Pieters huwt met Janke Roelofs, kind: Pieter vd Veen, geb 1780/91 Leeuwarden; BS ovl 1858
Jacob Pieters ovl voor 1812, huwt met Beitske Wiepkes; BS geb 1811
Jacob Pieters hm ... , kind: Janke Jacobs, geb 1758 Pingjum; BS ovl 1838
Jacobus Pieters geb 25 feb 1800 HRL, N.H., ged ged 18 mrt 1800, zv Pieter Klaases en Eelkje Beernts; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacob Pieters korfmaker 1742-1744
Jacob Pieters huwt met Trijntje Michiels, kind: Stijntje Jacobs, geb 1785 HRL; BS huw 1812
Jacob Pieters Jan Pieters van HRL. ende Sijtske Seekles de Vries van K/Lollum, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P. de oom, 10 jan 1789; ondertrouw HRL
Jacoba Pieters huwt met Tjerk Pieters, kind: Pieter Tjerks, geb 21 jul 1797, gedoopt6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Jan Pieters zie: van Blessum, Boetjer, Botes, van Dijk, Hoedemaker, Huidekoper, Kann?, Kerkhoven, Land, van Netten, Rikkers, Ros, Scheltes, Schoon, Spannenburg, Stoer, Tigchelaar, 2x Werner, Wever, Wijngaarden
Jan Pieters Donderdag den 15 mrt 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, wierde het zv de wede. Pieter Jansen, genaamd J.P. ter Zaake dezelve onlangs op een Zondag onder Kerktijd op de Was had loopen Speelen ernstig gecorrigeerd, met bedreiging dat ingevalle hij zich daar aan Weder Schuldig maakte met eene detentie in de Pekelkuip te zullen Werden gestraft. (GAH43)
Jan Pieters en Bottie Piebes, beide van HRL, huw.aang. 20 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit Gerrijt Christiaans Coeltier; huw.aang. HRL 1737
Jan Pieters huwt met Doetje Dooitses, kind: Gertie Jans, ged 7 sep 1769 Westerkerk HRL
Jan Pieters ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Brechtje Tjeerds
Jan Pieters ged 16 feb 1751 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirkx en Rinske Jans
Jan Pieters ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Anskie Siebes
Jan Pieters ged , samen met Bouwe Pieters, 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL, kinderen van: Pieter Jacobs en Ariaantie Bouwes; J.P., ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Pieter Jacobs en Arjaantie Bouwes
Jan Pieters zie ook: Jan Pas; huwt met Hinke Romkes, kind: Pieter Jans, ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Jans, ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL
Jan Pieters ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Clazen en IJfke Clazen; J. Pijtters, ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL, zv Pijtter Claases en IJfke Klaases
Jan Pieters huwt met Aaltje Roelofs, echtelieden, woonagtig te Leeuwarden, doch thans hier wegens de kermis, kind: Jannike Jans, geb 8 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Jan Pieters geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Dirks en Rigtje Tjeerds
Jan Pieters geb 26 jan 1795, ged 1 mrt 1795 Grote Kerk HRL, zv Pieter IJnzes en Maayke Jans; dopen Grote Kerk HRL
Jan Pieters houthandelaar 18e eeuw, doopbel. 1 jul 1782; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Jan Pieters geb 19 may 1785, ged 19 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Sytske Sippes
Jan Pieters geb 19 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Hendriks en Tetje Andries
Jan Pieters geb 20 apr 1782, ged 19 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Antje Keimpes
Jan Pieters zie ook: P.C. Leyen; ged 18 apr 1799 HRL, zv Pieter Cornelis, (later: Leyen), en van Klaaske Jochems, (later: Hobbema); dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan Pieters J.P. ende Neeltje Gerkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd proc. Bartle Tuininga, 1 sep 1792; ondertrouw HRL; J.P. van HRL, en Neeltje Gerkes van ter Schelling, hebbende de laatste afkondiging gehad op den 16 sep 1792 en zijn met attestatie vertrokken
Jan Pieters J.P. van HRL. ende Sijtske Seekles de Vries van K/Lollum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Pieters de oom, 10 jan 1789; ondertrouw HRL; J.P. van HRL, en Sijtske Saekeles van Lollum, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jan 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jan Pieters weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van J.P. als timmermansknegt bij Pieter Minnes, 17 jun 1780. (GAH1111); id. f. 30:0:0, 11 mei 1782. (GAH1113); id. f. 60:0:0, 12 jul 1784. (GAH1115); id. f. 75:0:0 als timmermansknegt gewerkt hebbende, 27 jun 1785. (GAH1117); id. f. 26:0:0 door J.P. als schoenmakersknegt verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109)
Jan Pieters huwt met Eelkje Dirks, kind: Aafke Jans Annema, geb 1768 Oudebildtzijl BS ovl 1842
Jan Pieters turfleverancier 1758
Jan Pieters ovl voor 1614, huwt met Dytscke Heres Adema; GJ1988
Jan Pieters geb mrt 1811 ... , ovl f. 16 sep 1811 HRL, wonende te bij de Nieuwe Kerk, in ovlakte wordt geen ovldatum vermeld, aangifte is op 17 sep 1811, zv Trijntje Pieters; BS ovl 1811
Jan Pieters huwt met Mietje Everts, N.H., kind: Zwaantje Jans, geb 30 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan Pieters huwt met Aagjen Andries, beyde van HRL, sijn geproclameert den 18-26 desember 1740 en de 1 jan 1741 en doe ook getrouwt; J.P. ende Aagjen Anderijs, beide van HRL, komende voor de bruit IJke Goverts Potkast, 3 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Baukjen Jans, geb 6 okt 1745 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jan Pieters ovl voor 1826, huwt met Pietje Jans; BS ovl 1825; kind: Lijsbeth Jans, geb 31 dec 1781, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: P. Johannes
Jan Pieters geb 15 dec 1806 HRL, ged 4 jan 1807 HRL, zv Pieter Jans en Rinske Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 28 sep 1800 HRL, ovl voor 1807, N.H., ged 12 okt 1800, zv Pieter Jans en Rinske Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jan Pieters huwt met Geeske Fransen, kind: Pieter Jansen Wever, geb 1769 HRL; BS huw 1815; Op heden den vierentwintigste July Een duizend acht hondert vijftien, Compareerden voor ons Fungerende Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Jan Jacobs Dijkstra, Turfdrager, Johannes Lingenhouwer, arbeider, Sijno Vink, Sjouwerman, Jacob Alberts, Turfdrager, Jacob Cornelis Blaaw, Turfdrager, Andries Willems van der Meer, Stokersknecht en Willem Dirks Bloem, Turfdrager, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Pieter Jans, weversknecht, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Jan Pieters en G.F., gewoond hebbende te HRL; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde Pieter Jans is geb te HRL den tiende February Een duisend zevenhondert zesenzestig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren door dien deselve niet is ged en het houden van Geboorte Registers toenmaals bij de voormalige Regering geen plaats had; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap dat zij deze Pieter Jans niet alleen van der Jeugd af aan gekend hebben, maar bovendien eene Speciale omgang met deselve hebben gehad en noch hebben, waardoor zij zich van den inhoud deses ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onsen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere Burgemeester deser Stad op het getuigenis van twee geloofwaardige personen in dato den twintigste deser maand July ten gevolge van het Besluit van Z.M. in dato den negende mrt jongstleden No. 13, afgegeven vokomen is gebleken, dat dese Pieter Jans onvermogend is, om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden te betalen, op dato in het hoofd deses gemeld. Gratis geregistreerd te HRL f? 125 recto vak 4 den vierentwintigsten July 1815
Jan Pieters huwt met Sijtje Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14-21 28 jul 1743 en getrouwt de 20 aug 1743; J.P. ende Sijtje Douwes beide van HRL, komende weegens de bruid Jan Oebles desselvs schoonbroeder, 13 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL
Jan Pieters Tjeerd Cornelis ende Pietje Jacobs, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.P., olymoolenaar, 2 May 1744
Janke Pieters zie: Minks, Reindersma, Robijn, Tassel
Janke Pieters ged 11 sep 1753 Grote Kerk HRL, dv Pieter Hilles en Antie Johannes
Janke Pieters geb 22 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk, dv Pieter Dirks en Murkjen Sikkes
Janke Pieters geb 18 dec 1779, ged 9 jan 1780 Grote Kerk HRL, dv Pieter Hendriks en Tetje Andries
Janke Pieters ovl 27 may 1788 HRL, oud 64 jaar; ovl feb 1727 HRL. als Kerke Arme
Janke Pieters huwt met Jarig Cornelis; zie ook: J.C. Blokmaker
Janke Pieters ovl 15 jan 1753 ... , ontvangt lijfrente 1741-1752
Janke Pieters ovl voor 1818, huwt met Eede Jans vd Woude, in leven echtelieden te HRL; BS huw 1817, ovl 1848
Janke Pieters mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1780 HRL, ovl 3 jan 1847 HRL, huwt met Klaas Douwes vd Meulen op 7 dec 1806 HRL, dv Pieter ... en Hendrikje ...; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1847; Klaas Douwes en J.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Douwe Klaases, geb 21 mrt 1810, ged 10 apr 1810 Grote Kerk HRL
Janke Pieters mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 57 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Janke Pieters huwt met Jan Jansen Koeland; BS ovl 1839
Janke Pieters geb 10 okt 1803 HRL, ged 30 okt 1803, dv Pieter Hendriks en Trijntje IJepes, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Janke Pieters geb 1756 Cornjum, ovl 7 dec 1822 HRL, huwt met Simon de Haan; BS ovl 1822; 1839 overlijdens
Janke Pieters huwt met Andries Tjerks; BS ovl 1824
Janke Pieters geb 8 nov 1808 HRL, ged 22 nov 1808 HRL, N.H., dv Pieter Jacobs en Sjouwkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1808
Janke Pieters ovl voor 1816, huwt met Jan Gerrits de Jong, in huwelijksakte zoon geslnm ''vd Werf''; BS ovl 1857; BS Franeker huw 1815
Janke Pieters huwt met Rutger Tjerks, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Janke Pieters van HRL, huwt met Foppe Bouwes, van West Terschelling, geproclameerd de 19 en 26 dec 1762 en de 2 Jannewari 1763 en getrout met attestasie de 27 febrij 1763
Janke Pieters huwt met Roelofs Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout den 27 sep 1767; kind: Trijntje Roelofs, geb 6 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Roelofs, geb 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Roelofs, ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL
Janke Pieters huwt met Abraham Roosen, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 jul 1769 in de Westerkerk; kind: Antie Abrams, ged 12 jun 1770 Grote Kerk HRL, vader als A. Isacks; kind: Hinke Abrahams Roosen, ged 5 nov 1771 Grote Kerk HRL
Janke Pieters huwt met Johannes Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 26 Jan:en de 2 en getrout de 9 Febrij 1772
Janneke Pieters J. Pijtters ende Robijn Ruirds, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Sioerd Pijtters en vertoonde de Bruidegom Attestatie van ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738; huwt met Robijn Ruierds, kind: Ruierd Robijns, ged 1 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Robijns, ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL
Janneke Pieters huwt met Jentje Sijbrens, kind: Pieter Jentjes, ged 25 apr 1752 grote Kerk HRL
Janneke Pieters zie: Daniel Pieters; geb 5 dec 1739 HRL, ovl 28 mrt 1819 HRL, huwt met Bokke Gooitjes Overberg; BS ovl 1819; ; Bokke Goikes en J.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jantje Pieters zie: Jansen, Rauwerda
Jantjen Pieters Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente van Stavoren. Jantjen dv Pieter Kornelis en Jeltje Sikkes geb te Stavoren op den Veertiende jul 1700 en Negentig is ged den Eersten Augustus. Stavoren den 28 mrt 1816
Jantje Pieters Simon Jansen de Haan en J.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Mayke Simons de Haan, geb 19 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; Wij Burgemeester van het Eiland Texel, ambtenaar van den Burgerlijken Stand verklaren door dezen dat de Huwelijks Afkondigingen van Simon Jacobsz Boon, oud 38 Jaar, Schipper, geb en woonagtig op Texel, meerderjarige zv Jacob Reyerse Boon en van Pietertje Simons, en: Mayke Simons de Haan, oud 30 Jaar, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Simon Jans de Haan en van J.P., op Zondag den vier en Twintigsten der gepasseerde maand dec Achttien honderd en vijftien voor de eerste maal en op Zondag den Een en dertigsten derzelve maand voor de Tweede maal beide des voormiddags ten Elf uuren van het Huis der Gemeente alhier zijn gedaan en dat telkenreize daarvan Billetten ter gewooner plaatze aan het Huis der Gemeente zijn aangeplakt geweest, zonder dat daartegen eenige oppositie is opgekomen. Texel den 4 jan 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den negentiende mrt is Geboren Mayke, dv Simon Jans de Haan en J.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den ?. (niet ingevuld)
Jantje Pieters ovl 28 feb 1829 Herbayum, huwt met Jonas Pieters Marinus, wonende te Herbayum 1812, dv Pieter Sijbrens en Antje Jans; BS huw 1812, huw 1830, ovl 1831
Japke Pieters zie ook: Metselaar; geb 7 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Uilkje Dirks
Japke Pieters ged 16 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannis en Doutjen Douwes; huwt met Claas Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Johannes Klaases, geb 26 sep 1772, ged 18 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Ifke Klaases, ged 16 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Klaases, ged 16 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Claases, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Jarig Pieters zie: Gelinde; (2x)
Jarigje Pieters zie ook: Luidinga; geb 7 sep 1797, ged 24 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Frijtske Jarigs
Jekke Pieters zie: Heistra
Jelle Pieters zie: Crolus, de Jong, Kroeles, Leistra, Zijlstra
Jelle Pieters huwt met Janke Wybes, kind: Pieter Jelles, geb 18 jun 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Wibkje Jelles, ged 11 sep 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Jankje Wybrens
Jeltje Pieters zie: Blok, Galema, Klein
Jeltje Pieters geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Doekes Galema en Hinke Eelkes
Jeltje Pieters Harmen Sipkes van Bolswerd en J.P. van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens vertrokken met adtestatie naar Bolswerd om aldaar in den echten staat te worden bevestigt
Jentje Pieters van Mackum en Willemke Bastiaans van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL; komende Wegens de bruid Cornelis Menses, blauwverver en vertoonde de bruydegom Consent van sijn Vaeder Pieter Jentjes met verklaeringe van de schoolmr. B:Stapert; huw.aang. Harl 1738; huwt met Willemke Bastiaens, kind: Janske Jentjes, ged 19 sep 1741 Grote Kerk HRL
Jetse Pieters huwt met Tjietske Pieters, kind: Pieter Jetses de Jong, ged 15 apr 1759 Westerkerk HRL
Jetse Pieters huwt met Berber Dirks, kind: Yke Jetses, geb 7 jul 1783, ged 29 jul 1783 Grote Kerk HRL
Jetske Pieters zie: Faber, Kerkhoven, van Klaveren, Tichelaar, van Vliet, Zwart
Jetske Pieters huwt met Geert Rekkers, kind: Hiltje Geerts, geb 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Geerts, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jakomijntje Geerts, ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Jetske Pieters geb 21 jan 1807 HRL, ged 10 feb 1807 HRL, ovl voor 1809, dv Pieter Tjerks en Grietje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jetske Pieters ovl voor vele jaren Stavoren, huwt met Durk Hendriks Zweering; BS huw 1831
Jetske Pieters eigenaar en gebruiker van wijk H-008, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Jetske Pieters huwt met Karel Tjietses, wonende te HRL 1838; BS ovl 1838; weduwe J.P. eigenaresse van perceel nr. 1835 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 677, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Jetske Pieters huwt met Cornelis eyes, beyde van HRL, geproclameerd den 25 octob en den 1-8 Novemb 1750 en doen getrouwdt
Jieke/Tieskjen Pieters zie: Tulpke
Jijlcke Pieters huwt met Gatske Minnes; zie aldaar
Jielt Pieters zie: Terpstra
Jieskjen Pieters Gaele Klaases en J.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd den 20 dier maand; kind: Antje Gaeles, geb 28 okt 1786, ged 28 nov 1786 Grote Kerk HRL; moeder als: Yetske Pieters; kind: Antje Geeles, geb 29 dec 1789, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL
Jikke Pieters zie: Broersma
Jikke Pieters huwt met Sikke Johannes Blom; BS ovl 1836
Job Pieters huwt met Gerrijtie Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766 in de Westerkerk
Jochem Pieters zie: Leyen
Johanna Pieters zie: Bisschop
Johanna Pieters Fokke Jans Faber en J.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 30 apr 1775 HRL, en toen getrouwd; kind: Jan Fokkes Faber, geb 16 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Metje Fokkes Faber, geb 14 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL
Joanna Maria Pieters ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL, dv Pieter Fopels, (moet zijn: Daniels), en Maeike IJkes
Johannes Pieters zie: Akkerman, Bakker, Bruggen, Lanting, Matthijsen, Metzelaar, Saakstra, Stellingwerf, Stinstra, Strak, Strouks, Stuur, Weezen
Johannes Pieters en Aafke Willems, beyde van HRL, huw.aang. 10 sep 1735 HRL, Comende Voor de bruyd Willem Hayes, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Aefke Willems, kind: Willem Johannes, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL
Johannes Pieters huwt met Gertje Martens, kind: Pieter Johannes, ged 27 apr 1753 Grote Kerk HRL
Johannes Pieters zie ook: van laan; huwt met Martje Jans, kind: Johanna Johannes, geb 6 dec 1795, ged 22 dec 1795 Grote Kerk HRL
Johannes Pieters geb 25 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Johannes Pieters huwt met Antje Jurjens, kind: Imme Johannes, geb 22 jun 1787, ged 3jul17 87 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Johannes, geb 1 dec 1789, ged 22 dec 1789 Grote Kerk HRL
Johannes Pieters weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Pieters ovl 29 aug 1793 HRL, oud 32 jaar
Johan Pieters ged 23 mrt 1756 HRL, zv Pieter Johanz, en Doutie Douwes; do. reg. N.H. HRL 1756; ged 24 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Johannis en Doutjen Douwes
Johannes Pieters in 1752 Jan P., balsteenleverancier 1752-1754
Johannes Pieters zie Grietje Pieters
Johannes Pieters geb 1799 HRL, ovl 11 jul 1823 in het hospitaal te Groningen, fuselier in de 3e Compagnie van het 3de Bataillon der ste afdeeling, zv Pieter ... , en Catharina Jans; BS ovl 1823
Johannes Pieters huwt met Doetje Hendriks op 3 okt 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Johannes Pieters huwt met Siebrigje ... kind: Rimmert Johannes Zijlstra, geb 1761 Workum; BS ovl 1834
Johannes Pieters huwt met Hendrikje Lieuwes op 23 jul 1809 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1809; J.P. en Hendrikje Lieuwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Hooimaand 1809; ondertrouw HRL
Johannis Pieters huwt met Antie Mellis, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 18 nov 1753; kind: Pieter Johannes, ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Johannes, geb 5 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Melle Johannes, ged 24 mei 1757 Westerkerk; kind: Antie Johannes, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: IJmkie Johannes, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Melis Johannes, ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis; kind: Jouke Johannes, ged 12 apr 1763 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis; kind: Jouke Johannes, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis; kind: Getje Johannes, ged 20 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis; kind: Gertje Johannes, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL, moeder als A. Melis
Johannes Pieters huwt met Tjietske Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Feberwari 1761; kind: Hendrikje Johannes, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL
Johannis Pieters huwt met Acke Sickes, beide van HRL, geproclameerd de 29 Novemb:en de 6 en getrout de 13 dec 1767
Johannes Horatius Pieters Sijbren Freerks bet f. 15:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van J.H.P., 19 mei 1763. (GAH1093); president-voogd Spannenburg bet f. 14:2:8 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van J.P. op stoelmaken bij Sijbren Freerks, 4 jun 1765. (GAH1095); voogden bet f. 20:0:0 aan dito door J.H.P. in 1 jaar verdiend, 17 mei 1766. (GAH1096)
Jonas Pieters zie: Marinus
Joost Pieters woont in 4e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Joost Pieters Johannes Willems van Berlicum ende Dirkje Feikes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P., goede bekende, 21 dec 1793; ondertrouw HRL
Joost Pieters J.P. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, na drie agtereenvolgende proclamatien op zondag en waarvan de laatste geweest is op heden, zijnde 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Joris Pieters ged 31 may 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Claases en IJfke Claases; geb 1751 ... , ovl 28 okt 1811 HRL, ovl in het huis van Christoffel Klein; bsha181ov; eigenaar van wijk B-134, ledig plek grond, 1814. (GAH204); Claas Freerks ende Trijntje IJemes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.P., goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Jouwke Pieters geb 1752 ... , ovl 10 dec 1817 HRL, huwt met Jetske Lodewijks op 28 nov 1802 HRL, vlgs ovlakte weduwnaar; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1817
Jouke Pieters J.P. van Kimswerd en Piet Gerlofs van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 jun 1779, en ten zelfden dage, op vertoonde attestatie van Kimswed alhier getrouwd
Joukje Pieters geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Pieter Doekes en Hinke Eelkes
Joukje Pieters zie ook: Dijkstra; geb 26 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Alberts en Minke Sybrens
Joukje Pieters kind: Pieter, geb 13 nov 1808 HRL, vlgs opgave niet gehuwd met Frederik de Ruiter; dopen Grote Kerk HRL 1808
Julia Pieters ovl 28 dec 1804 HRL, oud 36 jaar
Jurjen Pieters zie: Meinderts
Kaatje Pieters zie: Tollinga; ayke Entes van delfzijl ende Catje P. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de coster van Beemen, 19 nov 1791; ondertrouw HRL; Ayke Entes van delfzijl en K.P. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1791 HRL, en getrouwd op den 18 dec met vertoonde attestatie; kind: Roelofke Aaikes, geb 29 sep 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL; Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leeuwarden, certificeren bij dezen, dat de Huwelijksen Afkondigingen tusschen Jacob Anthonij Overzee, oud vier en twintig Jaren, van beroep Varensgezel, geb en woonachtig te HRL, meerderjarigen zv Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden aldaar en: Jikke aykes Nijhof, oud een en twintig Jaren, Dienstmaagd, geb en thans woonachtig te HRL, meerderjarige dochter geb uit ayke Entes Nijhof te Marrum, en C.P. overleden, alhier behoorlijk zijn afgekondigd, op Zondagen den negen en twintigsten sep en Zesden October, des Jaars een duizend acht honderd zestien, zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 9 okt 1816; Wij Ondergeschrevenen Anthonij Jacobs Overzee en Trijntje Freerks Echtelieden te HRL, verklaren bij deezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarigen zoon Jacob Anthonij Overzee, varendsgezel alhier, om zich in het Huwelijk te begeeven met Jikke aykes Nijhof, dienstmeid. geb en woonagtig ten gemelde Steede, meerderjarige dogter ayke Entes Nijhof en C.P., moogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer Presdt. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Huwelijkslijksafkondigingen in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 25 sep 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 20 jun is geb Jikke dogter van ayke Entes en Caatje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 sep 1816
Carst Pieters zie: de Vries
Carst Pieters heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Karst Pieters Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen K.P. burger alhier, dat hij supplnt voormaals als meede ratelwagt binnen dese Stad is aengestelt geworden en nu wederom die bedieninge op de persoon van Hendrik Jacobs varendsgesel (daer toe bequaem) zoude willen overdragen, waertoe de supplnt UEd:Achtb:toestemminge bij desen versoekt, en onderdaniglijk begeert dat UEd:Achtb:voorsr Hendrik Jacobs in plaets van hem tot meede Ratelwagt deese Stads komen aen te stellen, op Lasten pligten, profijten daertoe staende; waerop de supplnt een gunstig appoinetement verwagt, quo facto etc, Requisitus, (was get), R.B. Lanting. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Hendrik Jacobs tot meede ordrs ratelwagt binnen dese Stadt op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit, Actum den 14 sep 1739, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op Heeden den 14n sep 1739 heeft Hendrik Jacobs den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Jelgersma gepresteert. In kennisse van mij secrts, (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); C. Pijters en Sibbeltie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Andrijs Andrijs, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Carsten Pieters geboortig van Norden Ney in Jutland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. burg. J. van Slooten, op 6 jul 1778. (burgerboek)
Keimpe Pieters zie: Ringsma
Kinke Pieters zie: de Haan
Klaas Pieters zie: Alkema, Advokaat, Burghout, Faber, van Goch, de Jong, Leystra, Metzelaar, 2x vd Meulen, Nap, Plantinga, Visser, 2x de Vries
Klaas Pieters ovl voor 1829, in leven schipper, huwt met IJtske Jacobs, Echtelieden te Grouw en later te Franeker, kind: Geertje Klazes de Vries, geb 21 nov 1795 te Grouw; zie verder bij G.K. de Vries
Claas Pieters ged 10 jan 1745 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaases en IJfke Claases
Claas Pieters ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Pieter Reinders en Jetje Claases; fioches dopen Grote Kerk HRL
Klaas Pieters ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietie Schouten; ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietje Schouten; Claas P., ged 5 aug 1753 Grote Kerk HRL, zv Pieter Heins en Grietie Schouten
Klaas Pieters huwt met Lutske IJekes, kind: Titske Klaases, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Claases, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters geb 2 jun 1793, ged 25 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Daniels en Lutske Klaases
Claas Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter Zaeke een Jaar grondpagt, 27 may 1807 (GAH1139)
Claas Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:10:0 voor 60 korf aardappelen, 3 dec 1806, quit. no. 70 (GAH1138); betaalt aan dito f. 1:16:0 ter Saeke Boete van 6 korf Aardappelen die geen maat konden houde per korf 12 stuivers de helfte voor ''t Weeshuis, 27 nov 1807 (GAH1139)
Klaas Pieters huwt met Aukje Uilkes, kind: Willem Klaases, geb 19 mrt 1781, ged 3 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL
Claas Pieters koopman, burger te Dokkum op 6 jul 1660, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Klaas Pieters huwt met Trijntje Lieuwes, kind: Hiltje Klaases, geb 4 jan 1774, ged 1 feb 1774 Grote Kerk HRL
Klaas Pieters huwt met Geertje Barres, kind: Maayke Klaases, geb 6 sep 1773, ged 19 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Barre Klaases, geb 13 sep 1776, ged 29 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 7 sep 1779, ged 24 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Klaases, geb 24 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Jetje B. ; kind: Pieter Klaases, geb 22 dec 1783, ged 18 jan 1784 Grote Kerk HRL
Claas Pieters woont in 7e quartier, laatste huis na no. 164, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Pieters woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Claas Pieters Saturdag den 29 jan 1752; de magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen op volgende personen:Johannes Migchiels, Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, C.P., Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes op Lasten, pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr praesiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaederinge op dato uts:; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als ratelwagt op 8 dec 1756 over op Claas Ruirds; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Klaas Pieters K.P. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 nov 1780 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Klaas Pieters K.P. en Rinske IJeges, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwt
Claas Pieters Douwe Heeres en Grietje Arjens Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.P., goede bekende, 13 aug 1791; ondertrouw HRL
Claas Pieters C.P. van Almenum ende Aafke Aukes van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hessel Claasen, deszelfs schoonbroeder, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; K.P. van Almenum en Aafke Aukes van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Wijnaldum getrouwd den 23 may 1790 volgens ingekomen verklaaring
Claas Pieters ovl voor 1735; remonstreert met schuldige eerbiedigheyt Sioerd Pieters gesw. roggedrager deser steede, ''t genot van alimentatie hebbende van de Armevoogden binnen HRL ahier, soo voor nood met deselve gesterkt, dat den supplt. wel genegen sijn voors:functie over te transporteren op enen C.P. ter voors:stad, die daar toe seer bequaam is, en het selve hertelijk is begeerende, edog nademaal sulx niet can oft vermag te geschieden, sonder gratie en consent van Ued. Achtb: Soo comt den supplt. gesterkt als voren sijg aen Ued. Achtb:addresseren met ootmoedig versoek ten eynde Ued. Achtb:gelieven gunstelijk in het versogte transport te accorderen en over sulx de persoon van C.P. in des supplts. plaatse als roggedrager deser steede aan te stellen, op lasten, plichten profijten en emolumenten daar toe en aanbehorende, waarop een gunstige dispositie ist wagtende, quo facto etc. was get:H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert de supplt. in sijn qualiteit ''t versoek ten requeste gemelt, en stelt over sulx de persoon van C.P. tot mede ordris korendrager deser steede, op lasten, plichten profijtten en gehoorsaamheden daar toe en aen behorende, mits doende den eed van getrouwigheyt aen handen van de presid. burgmr deser stad, actum den 26 Augusti 1733 was get:D.J. Vosma, ter ordtie van de Magistraat, S.S. Huysinga. ; Lager Stonde; den 26 Augusti 1733 heeft de persoon van C.P. den eed van getrouwigheyt als ordris koorndrager gepresteert in handen van de presid. burgmr. Vosma, actum uts. In kennisse van mij secrts, S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); in zijn plaats: Pieter Tymens; zie aldaar
Claes Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 voor de inwoning en kost vd weesmeid Antje Tjerks bij accoord voor 1 jaar, kwit. no. 15, 6 nov 1781. (GAH1112); id. kwit. no. 22, 11 nov 1783. (GAH1114); id. f. 40:0:0, 15 jul 1788. (GAH1120)
Klaas Pieters geb 4 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaasen en Antje Tjerks
Claas Pieters weesvoogden bet f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Jurjen Jans bij C.P., 5 apr 1785. (GAH1116)
Klaas Pieters kind: Lijsje, geb 14 feb 1803 HRL, door de mdr, Liesbet Siebes, is Klaas Pieters als vader opgegeven, maar de naam is doorgehaald in het doopreg; dopen Grote Kerk HRL 1803
Klaas Pieters aannemer, pacht post appelmeter 1800-1810
Claas Pieters huwt met IJebeltie IJemes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 Januwari 1759; kind: Sijke Claases, ged 7 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Grietje Claases, ged 23 aug 1761 Grote Kerk HRL
Claas Pieters huwt met Japke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Johannes Klaases, geb 26 sep 1772, ged 18 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Ifke Klaases, ged 16 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Klaases, ged 16 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Doutje Claases, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Claas Pieters huwt met Trijntie Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd den 24-31 mrt en getrout de 7 apr 1771; kind: Sijtske Klaases, geb 23 nov 1772, ged 29 dec 1772 Grote Kerk HRL
Klaaske Pieters zie: de Boer, Broek, Zwart
Klaaske Pieters geb 1 mrt 1784, ged 21 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske Sippes
Klaaske Pieters geb 20 aug 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, dv Pieter Taekes en Tjitske Ages; geb 16 apr 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Taekes en Tjietske Aates
Claaske Pieters ovl 10 sep 1790 HRL, oud 44 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaaske Pieters huwt met Klaas Hollema; BS ovl 1837
Klaaske Pieters huwt met Ale Wabes op 18 dec 1808 Makkum, komt van Almenum, laatste afk. 11 dec 1808; huw Grote Kerk HRL 1808; Ale Wabes van Mackum en K.P. van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Pieters huwt met Douwe Atzes; BS ovl 1833
Knirke Pieters (CNIERKE in 1745); H. van Scheltinga bet f. 5:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde ''t weeskind K.P. van haar moeder aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060); medeweesvoogd hopman Buma bet f. 139:12:8 aan dito weegens dat het weesmeysje K.P. van haer moeder Aafke IJpes dit was aanbeerft, 4 jul 1730. (GAH1060); Saake Jacobs ende C.P., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Johannes Claesen sijnde de bruid desselfs aengetroude moey, 31 Jul 1745; huwt met Saake Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 Augusti 1745 en ook getrouwt
Lamkjen Pieters zie: Werners
Lamkjen Pieters huwt met Douwe Thomas, kind: Thomas Douwes, ged 15 apr 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Douwes, ged 26 Mayus 1740 Grote Kerk HRL; L.P. en Douwe Tomas, beide van HRL, huw.aang. 15 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Johannes Lodewijks, desselfs halfsuster; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lamkjen Pieters schoonmaakster voorwacht 1751
Leentje Pieters zie: Kramer, Wijngaarden
Leentje Pieters geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Richtje Tjeerds
Leentje Pieters weesvoogden betalen f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake inbreng van eenen L.P. door de armvoogden in het Stadsweeshuis getransporteert, welken daarbij volgens ''s Magistraats Resolutie van den 20 feb 1715''s kinds lijf toebehoort en hebben ge?xtradeert, 13 dec 1791 (GAH1124)
Lieuwe Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 5 1/2 Pondematen bouwland onder Berlicum f. 100:0:0, af: de lasten: f. 17:5:2, resteert f. 82:14:4, 9 feb 1794, no. 6 (GAH1126); id. f. 82:15:14 na aftrek van de lasten, 28 jul 1795 (GAH1127); id. f. 82:14:14, 17 feb 1796 (GAH1128)
Lieuwe Pieters heeft een broer Fredrik Pieters; zie aldaar; weesvoogden bet f. 25:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake 1 jaar verdiende loon van L.P., als koekbackersknegt bij burg. P. Strooband, 20 jul 1790. (GAH1122); id. 17 jan 1792 (GAH1124); id. f. 30:0:0 als kinderverdienste bij burg. Paulus Stroband, 20 aug 1793 (GAH1125); id. 12 aug 1794 (GAH1126)
Lyke Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lykeltje Pieters Beernt Alberts van HRL, ende L.P. van Tzummarum, koomende weegens de bruid Jan Caspers en vertoonde de bruydegom attestatie dat de geboden tot Tzummarum wettig waeren aangegeeven, 8 Aug 1744; van Tzummarum, huwt met Beerent Aberts, van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Augusti 1744 getrout de 30 dito
Lykle Pieters huwt met Baukje ... , kind: Freerk Lijkles de Boer, geb 1733 ... ; BS ovl 1812
Lijsbeth Pieters zie: van derven
Lijsbert Pieters ged 6 jun 1741 Grote Kerk HRL, dv Pieter Eelkes en Claare Jansen
Lijsbeth Pieters ged 2 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes en Aukjen Gerbens
Lijsbet Pieters ged 8 feb 1757 Grote Kerk HRL, dv Pieter Huites en Saapie Clazen
Lysbeth Pieters geb 7 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Frietske Jarigs
Lijsbeth Pieters Hessel Douwes en L.P., van HRL, zijnde de laatste der 3 agtereenvolgende Zondags proclamatien mede geschied op heden zijnde 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt
Lijsbeth Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 40; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pieters ovl 9 may 1791 HRL, oud 47 jaar
Lijsbeth Pieters ovl na 1822, huwt met Ruurd Steffens, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823; Ruurd Steffens en L.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Ruurds, geb 1 jan 1795, ged 20 jan 1795 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ruurds, geb 3 dec 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL
Lijsbet Pieters van HRL, huwt met Pieter IJdes, van Flieland, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en doe ook getrouwt; Pijter Ydes van Flieland ende L.P. van HRL, koomende voor de bruid Poulus Jansen, 1 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbeth Pieters Jan Annes en L.P., beyde van HRL, komende weegens de bruid Bauke Jansen, zeevarend persoon, 30 Nov 1743; huwt met Jan Annes, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 desember 1743 en doe ook getrout; kind: Pijtter Jans, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Pieters Hendrik Pieters ende L.P., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev, 22 Feb 1744; huwt met Hendrik Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en doen ook getrouwt; kind: Minke Hendriks, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter hendriks, ged 15 sep 1748 Grote Kerk HRL; kind: Janke Hendriks, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Hendriks, ged 17 nov 1744 Grote Kerk HRL
Lipkje Pieters huwt met Jan Karels; BS ovl 1838
Lodewijk Pieters zie: Werner
Lolle Pieters zie: Miedema
Lolle Pieters gebruiker van wijk D-141, arbeider; eigenaar is J. Norel en Comp., 1814 (GAH204)
Louwrens Pieters zie: Louw
Louw Pieters geboortig van Nieuwstad Geurs in Oostvriesland, dat hij zich alhier metterwoon sisteert, en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen pres. burg. Backer, op 13 feb 1795, en de jura betaalt f. 10:10:0 (burgerboek)
Lubbert Pieters van de Dragten ende Grietie Wopkes van HRL, huw.aang. 23 aug 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit Jan Oebeles en vertoonde de Bruidegom een Attestatie van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Lubbert Pieters ovl Gorredijk, huwt met Minke Atzes Ferwerda, kind: Atze Lubberts Bakker, geb 1774 Gorredijk, werkman; BS huw 1829, ovl 1851
Lucas Pieters zie: Hildema
Lucas Pieters Zara Pieters en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 19 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid L.P., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Lucas Pieters woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650)
Lucas Pieters Dirk Lieuwes en Wobbeltje Okkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., deszelfs neef, 16 jan 1790; ondertrouw HRL
Ludewij Pieters huwt met Bartel Romkes Lanting, kind: Pieter Bartels Lanting, geb 9 nov 1777, ged 11 nov 1777 Grote Kerk HRL; kind: Kleis Bartels Lanting, geb 8 nov 1778, ged 17 nov 1778 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Bartels Lanting, geb 8 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL
Luitje Pieters zie: Bruins, Faber, 2x Klein
Luytjen Pieters huwt met IJfke Pieters, kind: Antje Luytjens, ged 28 jun 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Luitjes, ged 15 feb 1748 Westerkerk HRL; kind: Aukje Luitjes, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Luitjes, ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL
Luitjen Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar : (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Luitje Pieters Bartle Tjebbes Walstra ende Sjieuwke Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Claas Freerks van der Veen van HRL. ende Trijntje Reinders van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door L.P., op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Jurjen Ockes van der Stok van Almenum ende Hiltje Clases van der Veen van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.P., des zelfs neef, 15 nov 1794; ondertrouw HRL
Luitje Pieters geboortig van Hindelopen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. B. van der Meulen, op wo. 15 mei 1782. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:18:0 voor geleverde 107 stuks deelen, ord. no. 16, 8 jun 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0 voor 4 f. 30 voet geleverde deelen, ord. no. 1, 4 jan 1785. (GAH1116)
Luitje Pieters ontvangt van de Stadsrentmeester f. 26:0:0 voor het afstaan ve graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 116, 9 feb 1778. (GAH1060)
Luitjen Pieters huwt met Jietske Harrijts, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mei 1763
Luitjen Pieters huwt met Trijntie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Januwari en getrout de 2 Febrij 1766 in de Westerkerk; kind: Jan Luytjes, geb 12 jan 1774, ged 4 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Luitjens, ged 7 dec 1766 Westerkerk HRL; kind: Jan Luitjens, ged 24 jul 1768 Westerkerk HRL; kind: Sjouke Lucens, ged 1 jul 1770 Westerkerk HRL, vader is Luitje P., maar vermeld als Lueen P.
Lutske Pieters zie: Rooseboom
Lutske Pieters van HRL, ende Tijs Sijtses van Kimswert, huw.aang. 1 aug 1733 HRL; Comende voor de bruyd Isacks Geerts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lutske Pieters geb 1740 ... , ovl 13 feb 1816 HRL, huwt met Rintje Gaykema; BS ovl 1816
Lysa Pieters Hendrik Claasen ende L. P, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Pieters, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Maaike Pieters zie: de Boer, IJverson
Maayke Pieters ged 4 aug 1769 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou
Maike Pieters geb 17 jan 1783, ged 7 feb 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Elseger en Grietje Douwes
Maayke Pieters oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Maaike Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 23, nr. 21, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Mayke Pieters huwt met Jan Jans Piebenga, arbeider, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1822
Maaike Pieters huwt met Jan Siedzes Oosterhagen, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1813
Maaike Pieters geb 1793 HRL, ovl 25 dec 1844 HRL, ongehuwd, dv Pieter ... , en Marijke ... ; BS ovl 1844; geb 15 jun 1796, ged 3 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Haantjes en Marijke Jochems
Mayke Pieters huwt met Heintje Hilbrands, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Pieter Haantjes, geb 20 jun 1773, ged 11 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Haantjes, geb 22 sep 1778, ged 6 okt 1778 Grote Kerk HRL, vader als: Haantje H.
Maartje Pieters ovl 5 jul 1803 HRL, oud 78 jaar
Maartje Pieters geb 1788 Tzummarum, huwt met Evert Leberts, dienstmaagd onder Midlum, dv Pieter Andeles en Froukje Jansen; BS Barradeel huwafk. 1811
Maartje Pieters huwt met IJde Haeyes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 nov en de 2-9 desember 1742 en doe ook getrouwt
Maltje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 26, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maria Pieters (C); zie: Bisschop, Hamers, Tuts
Maria Pieters huwt met Klaas Tamboer, wonende te HRL 1880; BS ovl 1880
Maria Pieters Joost Arnaudt, soldaet in de Compie van capt. grave van Bijland van HRL, ende M.P. van Leeuwaerden, koomende de bruid meede in persoon en attesteerde Jurjen Hendriks, soldaet onder de Compie van Capt. Valk, dat dit huwelijk met volkoomen toestemminge is van des bruydegoms vaeder, 3 Jan 1747
Marrigje/Martentje Pieters zie: Postma
Marritje Pieters geb 9 dec 1810 HRL, dv Pieter Jans en Renske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 9 dec 1810, ged 16 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Rinskje Walles
Marten Pieters zie ook: Fienje; huwt met Wikje Hendriks, kind: Trijntje Martens, geb 22 feb 1793, ged 5 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Marten Pieters M.P. van Bolswerd en Hendrikje Jansen van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Bolswerd, en volgens ingekomen getuigschrift, aldaar getriouwd den 18 apr 1784
Marten Pieters ovl 11 okt 1678, Mr. Kuiper, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Marten Pieters huwt met Antje Heins, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 May en den 3-9 jun en getrouwt den 16 dito 1743; M.P. ende Antie Heins, beide van HRL, komende weegens de bruid Hein Wybrens desselvs vader, 25 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Auke Martens, ged 2 dec 1756 Westerkerk; kind: Andele Martens, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Antje Martens, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL; kind: Hein Martens, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Hein Martens, ged 15 okt 1748 grote Kerk HRL; kind: Pijtter Martens, ged 15 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Akke Martens, ged 21 apr 1745 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Martens, ged 1 okt 1743 Grotre Kerk HRL
Martentje, Marrigje Pieters zie ook: Postma; huwt met Cornelis Andries, kind: Andries Cornelis, geb 16 jan 1811, ged 12 feb 1811 Grote Kerk HRL
Martje Pieters zie: Dijkstra, Molenaar
Martje Pieters ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Pieter Abrahams en wijlen Martje Clases
Martje Pieters huwt met Jan Minnes, kind: Froukje Jans, geb 21 mrt 1793, ged 9 apr 1793 Grote Kerk HRL
Martjen Pieters Ids Haayes ende M.P., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Martens en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Haaye Fokkes tot Franequer, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Martje Pieters huwt met Sijdse Hessels, beide van HRL, geproclameert den 28 Novem: en de 5 en getrout de 12 dec 1756; ovl 1803 HRL, huwt met Sijtze Hessels, dv Pieter Cornelis en Fettje Reins; BS huw 1833, ovl 1835; kind: Hessel Sijtses, ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL; ontv, samen met haar man, f. 10:0:0 tot restitutie voor het afstaan ve graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 8, 7 okt 1774. (GAH1060); kind: Trijntie Zijtses, ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Sijtzes, ged 28 okt 1759 Grote Kerk HRL
Martje Pieters Dirk Bouwes en M.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd den 3 dec 1786; kind: Hyke Dirks, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Dirks, geb 31 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Dirks, geb 5 dec 1790, ged 28 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Dirks, geb 14 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Dirks, geb 9 mrt 1796, ged 27 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Dirks, geb 19 jan 1798, ged 4 feb 1798 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vijfde dec is Geboren Rinske dv Dirk Bouwes de Vries en M.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Marijke Pieters zie: Werner
Marijke Pieters geb 12 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Jetses
Marijke Pieters ovl 16 jan 1789 HRL, oud 14 jaar; ovl 3 feb 1804 HRL, oud 15 jaar
Marijke Pieters huwt met Willem Notting; BS ovl 1826
Marijke Pieters zie Daniel Pieters; geb 1736 HRL, ovl 5 feb 1822 HRL, huwt met Reinder Arjens Zwart; BS ovl 1822; huwt met Reinder Arjens, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 nov 1768 in de Westerkerk
Marijke Pieters ovl HRL. voor 1836, huwt met Feike Cornelis; BS huw 1835
Marijke Pieters huwt met Dirk Willems Bloemer; BS ovl 1829
Marijke Pieters huwt met Jan Valk, beide van HRL, geproclameert den 11-17 en getrout den 24 apr 1757 in de Westerkerk
Mattheus Pieters geboortig van Tzum, doch alhier ter stede sedert jaren gewoond hebbende, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, met prestatie vd behoorlijke eed in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck als Commissaris, op 11 dec 1684. (burgerboek)
Matthijs Pieters Voorts wierde gedelibereerd over de Post als Makelaar, door het overlijden van Joeke Bierma vacant geworden, en in uit aanmerking der menigvuldigheid van Sollicitanten goedgevonden drie van de geschikste derzelve door het Lot te doen beslissen, aan wien die post geconfereerd zoude worden, en zijn ten dien fine in ''t Lot gebragt den Burgers Jan Repko, M.P. en Jacob Gerlofs de Vries, aan welke laatstgemelde den Post als Makelaar, bij Lo-tinge is ten deel gevallen en is dezelve daar op daadelijk als Makelaar aangesteld, do. 30 may 1799 (GAH45); geb 1744 ... , ovl 3 mei 1812 HRL, huwt met Trijntje Ages, kind: Grietje Matthijsen, geb 1797 HRL, levert touw 1801-1802, commissaris van het Amsterdammer Veer in 1812, ovl wijk H-167; BS ovl 1812; 1847 overlijdens, sch lett-p; voogden bet f. 19:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke loon van Bauke en IJke Pieters als kajuitwagters bij M.P. verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0, mei 1772. (GAH1103); geboortig van Almenum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert eed van getrouwigheid in handen van pres. burg. S. Schaaff, op wo. 5 apr 1775. (burgerboek); wed. M.P. gebruiker van wijk G-167, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); M.P. ende Trijntje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Johannes, goede bekende, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Rommert Clasen Overdijk en Leeuwkje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P., goede bekende, 11 jan 1806; ondertrouw HRL; geeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfede boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); Maandag den 30 apr 1799; de raad ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts geprocedeert, tot het benoemen van een Weesvoogd, en voogdes, in plaatze van de afgaande Weesvoogd Hendrik Wybes Blok, en de voogdesse A:Binkes mevrouwe Conradi- en zijn daartoe verkooren Claas Minnes Blok als Weesvoogd, en G. A:van Otterloo Huisvrouw van W:Ruitinga, Drogist alhier, als Weesvoogdesse; Zijnde wijders in plaatze van de afgaande voogden der Stads algemeende Armen Dirk Brevo Heslinga en Jelle Jurjens tot Arme Voogden benoemd de Burgers M.P., en Gosling Akkringa en wierde wijders geresolveerd de zoo afgaande als nieuw aangestelde Wees en Armevoogden, op Woensdag Avond op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, ten fine om de eerstgemelde voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de laatstgenoemde in haare posten te bevestigen. (GAH44)
Meile Pieters zie: van der Meulen
Meino Pieters ovl 25 jan 1791 HRL, oud 52 jaar
Menke Pieters huwt met Henny Patseker. (gk), op 22 mrt 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 mrt 1807, hij komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1807; geb 18 nov 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaassen en Sytske Aarts
Mensie Pieters ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL, kv Pieter Beernts en Cornelia Antonij
Michiel Pieters zie: Romerman
Michiel Pieters huwt met Christina Jans, kind: Jan Michiels, geb 17 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Michiels, geb 1 jul 1780, ged 18 jul 1780 Grote Kerk HRL
Michiel Pieters M.P. van Roordahuizum en Akke Hessels van HRL, laatst geproclameert 13 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Roordahuizum en aldaar op 4 dec 1774 getrouwd volgens terugontfangen getuygenis vandaar, 4 dec 1774 getekend H. Lubeley, v. d. m. en H. van Landbergen, schooldienaar in Roordahuizum
Michiel Pieters zie ook: Driso; M.P. ende Sibbeltje Swart, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ph. Ohlgard, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; M.P. en Sibbeltje Swarts, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 en zijn getrouwd ten zelfden dage
Migchiel Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 146:11:8 voor 19 schouw en 19 korven turf f. 6 gld 10 stv ''t schouw, dragen en meeten, ord. no. 8, 20 nov 1784. (GAH1115)
Mink Pieters zie: Boonstra
Minne Pieters zie: Rikkers
Minne Pieters ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Pieter Minnes en Aukje Scheltes
Minne Pieters zie ook: van der Sluis; huwt met Antje Jochems Hoffius, kind: Pieter Minnes, geb 15 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Minnes, geb 18 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Minnes, geb 29 jan 1791, ged 20 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Mayke Minnes, geb 6 dec 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL
Minne Pieters woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Minne Pieters ovl 9 may 1791 HRL, oud 87 jaar; Broer Wyberens ende Aukjen Jans, beide van HRL, huw.aang. 26 dec 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Swager M.P. ; huw.aang. HRL 1738
Minne Pieters huwt met Janneke Jansen, kind: Janneke Minnes, geb 11 may 1783, ged 27 jun 1783 Grote Kerk HRL; Hendrik Claasen ende Lysa Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P., goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Willem Tangerman ende Grietje Lourenstrik, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd M.P., goede bekende, 11 feb 1792; ondertrouw HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 terzaake aangenomen hoopwerk aan de Bank van Leening en het Weeshuis, quit. no. 7, 23 nov 1787. (GAH1119); id. f. 144:6:0 voor timmerloon aan het Weeshuis, quit. no. 15, 5 feb 1788. (GAH1120); id. f. 65:18:0 voor hout tot de brouwkuip, quit. no. 33, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 88:1:0 wegens dagloon van timmerwerk, quit. no. 53, 11 nov 1788. (GAH1120); id. f. 65:0:0 terzaake een aangenomen hoopwerk van timmeren, quit. no. 27, 14 jul 1789. (GAH1121); id. f. 91:19:0 terzaake arbeidsloon van gedaan timmeren, quit. no. 1, 15 dec 1789. (GAH1122); id. f. 5:2:0, quit. no. 21, 3 may 1791. (GAH1123); id. f. 29:6:0 wegens timmerloon aan de Bank van Leening, quit. no. 5, 5 feb 1788. (GAH1120); id. f. 39:10:0 terzaake verdiend timmerloon en aangenomen hoopwerk, quit. no. 2, 20 may 1789. (GAH1121); id. f. 17:0:0 terzaake gedaan timmerwerk, quit. no. 5, 31 dec 1789. (GAH1122); id. f. 52:6:4, quit. no. 29, 12 jul 1791. (GAH1123); id. f. 28:11:0, quit. no. 62, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 26:6:8, quit. no. quit. no. 2, 12 jul 1791. (GAH1123); id. f. 13:7:0, 14 aug 1792, quit. no. 2 (GAH1124); weesvoogden bet f. 12:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake verdiende loon van Johannes Andries als timmermansgezel bij M.P., 12 jul 1791. (GAH1123); rentmeester van het Weeshuis bet f. 39:13:0 aan de curator over de boedel van M.P., terzaake verdiende timmerloon aan het Weeshuis, quit. no. 22 12 may 1791. (GAH1123); id. f. 3:16:8 aan de curator van M.P. wegens timmerloon aan de Bank van Leening, quit. no. 1, 12 may 1791. (GAH1123); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:10:0 ter zaake verdiende timmerloon, 14 aug 1792, quit. no. 21 (GAH1124); id. f. 18:18:0, 19 dec 1792, quit. no. 40 (GAH1124); de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde de Procr:Sijbren Camsma ter vergadering ontbooden, over, en ter zaake de zelve hadde gerescribeert, voor eenen Pieter Stier, Slaager alhier, op den Requeste van M.P. Huistimmerman ter deezer Steede, op welke rescriptie geappoincteerd was, zij wederom gestelt, in handen van Partij adversom te Contrasrcibeeren, binnen Twee daagen na Insinuatie, bij poene van eindelijke dispositie, welk appoinctement wel aan Partijs Procureur Stephanij was geinsinueerd, dog de rescriptie niet ter hand gestel, zeeker met geen ander oogmerk, dan om te delayeeren, en dus''s Raads ordonnantie Illusoir te maaken; deeze Procr:Camsma hier over serieus onderhouden zijnde, beleed hij, dat dit niet het werk van hem, maar van de Procr:Bartel Tuininga was, en dat deeze eigentlijk de Practezijn waar, van Pieter Stier, dog dat hij Camsma, de schriftuuren tekende, om dat Tuininga, de Practijk voor deeze Regtbank waar verbooden, -op welke Confessie de Procr:Camsma, ten ernstigsten is gerecommandeert zich voortaan van dergelijke handelwijzen te onthouden, en de Procr:Tuininga in zoortgelijke kwaade Practijcken, niet te dekken, bij poene dat men anders, aan hem ook de Judiciele Practijk zoude Interdiceren, ma. 6 may 1799 (GAH45); Donderdag den 28 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog M.P. Mr Huistimmerman alhier, over Zijne slordige Conduite, voornaamentlijk daar in bestaande dat hij Zich veelmaalen Schuldig Maakt, aan misbruik van Sterke drank, en daar door Zijne Zaaken Verwaarloost, zeer ernstig gecorrigeerd met Recommandatie, tot eene betere levenswijs. (GAH44)
Minse Pieters turfleverancier 1742-1744
Mintie Pieters Pieter Pietersen Prins van Pingjum ende M.P. onder Almenum, huw.aang. 20 feb 1735 HRL, en komende voor de bruid Pieter Martens, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Mintje Pieters huwt met Sjoerd Sydses, kind: Dieuwke Sjoerds, geb 11 dec 1783, ged 27 jan 1784 Grote Kerk HRL
Monte Pieters geboortig van Stavoren, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwe inwoning afgelegd in handen van pres. B. vd Meulen, op 5 mei 1777. (burgerboek)
Namkje Pieters zie: Warrega
Neeltje Pieters zie: Ludinga
Neeltje Pieters huwt met Teunis Andries, kind: Arriaantje Teunis, geb 28 mei 1774, ged 12 jun 1774 Grote Kerk HRL
Neeltje Pieters Johannes Caspars en N.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 12 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Neeltje Pieters geb 1754 HRL, ovl 27 okt 1822 HRL, huwt met Berend Jans Bettels; BS ovl 1822, ovl 1827
Neeltje Pieters ovl voor 1809, huwt met Reyer Hilles Meyer; BS huw 1832, ovl 1844; Reinder Hilles van HRL. ende N.P. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teevis Pieters, deszelfs broeder, 4 jul 1789; ondertrouw HRL; Reinder Hilles van HRL, en N.P. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 jul 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Neeltje Pieters huwt met Jacob Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 28 Octob:en de 4 en getrout de 11 nov 1770 in de Westerkerk; kind: Jan Jakobs, geb 24 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs Sanstra, geb 26 okt 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, vader als: J.J. Sanstra
Nicolaas Pieters zie: Schenkius
Niekeltje Pieters ovl 25 mei 1827 Sneek, huwt met Gerrit Rietbeld, dv Pieter Meinderts de Vries en Feike Luitjes; BS huw 1823, huw 1829, ovl 1859
Oede Pieters De Magistraat vergadert zijnde, is gehoort het mondeling versoek van Pieter Thymens, O.P. en Foppe Dirks alle gesw:ratelwagten binnen deese stad ten eynde aan hun mogt worden gepermitteert om hun respve functien door gesubstitueerdens te laaten waarneemen, waer op goedgevonden en geresolveert is der suppltn versoek om reedenen daerbij geallegeerd te accorderen is zijn vervolgens de personen van Ymke Dirx in plaats van Pij ter Thymens, Ype Heeres voor O.P. en Hendrik Clasen voor Foppe Dirks door de presid. burgemr van Slooten onder eede genomen, maandagh den 13 Febr 1736. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); geven met schuldige eerbiet te kennen O.P. meede een van UEen Achtb:ratelwachters hoe hij wel genegen soude zijn dito ampt over te dragen aan eenen Ype Heeres, meede binnen voors:Stadt. Dogh dewijl sodanigen overdragt sonder consent van UE en Achtb:niet kan geschieden soo versoeken deselve suppltn met vorige eerbiedt dat UE en Achtb:dese versogte overdragt gelieven te accorderen en over sulks de persoon van Ype Heeres in de plaatse van O.P. tot ordris ratelwachter aan te stellen op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staande c. f. etc: was vertekent, P.F. Reidema. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Ype Heeres tot meede ordrs ratelwagt binnen dese Stadt, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den eedt van getrouwigheit in handen van de presid. burgemr deses Stadts. Actum den 16e Jannuarij 1737 was vertekent, F. van Crijtenburgh. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 16n Jannuarij 1737 heeft Ype Heeres den eedt als ratelwagt gepresteert coram praeside Crijtenburg. In kennisse van mij secrts was vertekent M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Oepke Pieters Geeft met schuldige eerbiet te kennen Pieter Timons, Sakkedrager en Rattelman binnen UEd Stadt, hoe hij supplt wel genegen zoude zijn deselve ampten over te dragen op sijn soon Oepke Pijtters een jongman daar toe seer bequaam en welke sulx mede van herten is begeerende. Edog dewijl sodanige overdragten buyten consent van UEd Achtb:niet vermogen te geschieden soo addresseeren deselve supplianten sig bij desen aan de tafel Uwer agtb:seer gedienstig versoekende UEd Achtb:gelieven O.P. tot meede ordrs gesw:Sakkedrager alsmede tot ordrs Ratelwagter in plaatse van sijn vader Pijter Timons aan te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande q:f: etc, (was get. ), H. Baksma. P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van O.P. tot meede ordrs Sakkedrager sampt ratelwagter in plaatse van sijn vader Pieter Timons op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staande des dat deselve ampten bij provisie door Ulbe Cornelis werden waargenomen die daar toe bij desen wert gequalificeert dog daar van sal hebben te doen den Eedt van getrouwigheit. Actum den 6 dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op huiden den 6n dec 1738 heeft Ulbe Cornelis als subst. sakkedrager en teralwagter den Eedt van getrouwigheit gepresteert in handen van de Hr. Presid. Burgemr. Jelgersma:Actum uts In kennisse van mij gesw:clercq, ab:sec:P. Reidema 1738. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); tot subsitituit voor zijn funktie als korendrager wordt aangesteld Dirk Douwes op 7 sep 1757; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Petronella M Pieters zie: Tetrode
Piebe Pieters zie: Bakker, de Jong, Postma
Piebe Pieters Donderdag den 21 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, verscheen in ''s Gerechts Vergadering de Huisvrouw van P.P., met dezelve haare man gesterkt, zijnde geciteert door den fiscus om boete en breuken weegens begaans en gepleegde Excessen aan de vrou van Bauke Brugman: waar over dezelve gehoord zijnde is zij op Verzoek van moderatie geexcuseerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie, en noopens de gepleegde mishandeling aan de vrouw van Bauke Brugman ernstig gecorrigeerd. (GAH43)
Piebe Pieters ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Pieter Piebes en Sijtske Huiberts
Piebe Pieters huwt met Dieuke Nutters, kind: Pieter Piebes, geb 27 aug 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Nutter Piebes, geb 13 mrt 1794, ged 15 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Piebes, geb 7 mrt 1797, ged 28 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Piebe Pieters woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pier Pieters zie: dekker, Hoogstra
Pier Pieters zie ook: de Bruin; P.P. ende Johanna Eeltjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Eeltje Doedes, 9 okt 1790; ondertrouw HRL; P.P. en Johanna Eeltjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 oct 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Geertje Piers, geb 2 jul 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Rink Piers, geb 16 nov 1794, ged 7 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Piers, geb 3 apr 1797, ged 16 apr 1797 Grote Kerk HRL, moeder als J. Eelkes; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Pieters zie ook: P.P. Louenaar; Wij Ondergetekenden Jan Alberts Bakker, Koopman te HRL en Hidde Dirks (=Hendriks) Bleeker, Schoenmaker aldaar, Verklaren bij desen dat ons ten vollen bekend is dat P.P. is Overleden in den Jare 1765 en Geertje Alberts (deszelfs huisvrouw) in den Jare 1764. (HRL 23 jan 1815)
Pieter Pieters en Hiltie Douwes, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Stevader Jan Bruins; huw.aang. HRL 1737
Pytter Pieters van Bolswaart ende Antie Lammerts Trompetter van HRL, huw.aang. 16 nov 1737 HRL, komende wegens de Bruit desselvs Broeder Jan Lammerts; huw.aang. HRL 1737
Pieter Pieters P. Pieterzen ende Baukjen Okkes, beide van HRL, huw.aang. 28 dec 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Okke Sioerds; huw.aang. HRL 1738; huwt met Baukjen Okkes, in Leeven Egtelieden, kind: Pieter Pieters, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Baukjen Okkes, in Leeven Egtelieden
Pieter Pieters ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerbens en Sijtske Jochems; l
Pieter Pieters ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, zv Pieter Janz en Antje Rintjes
Pieter Pieters huwt met Neeltje Piebes, kind: Rinske Pieters, ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL; en Neeltie Pijbes, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hendrik Martens; huw.aang. HRL 1736
Pieter Pieters ged 8 jun 1751 grote Kerk HRL, zv Pieter Haeyes en Lijsbet Lieuwes
Pieter Pieters ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Hijlkje Pieters
Pieter Pieters ged 3 okt 1765 Westerkerk HRL, zv Pieter Freerks en Eelkjen Pieters
Pieter Pieters ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Gerrijts
Pieter Pieters huwt met Janke Gerrijts, kind: Pieter Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Gerrijtie Pieters, ged 3 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Pieters, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL
Pyter Pieters ged 7 mrt 1762 grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Tjietske Andries
Pieter Pieters geb 25 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Jetses; geb 10 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Pieters en Janke Jetzes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven hondert drie en negentig den Tiende feb is Geboren Pieter zv Pieter Pieters en Janke Jetzes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 jan 1815
Pieter Pieters rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de Weesvoogden f. 123:14:0 die zij hebben ontvangen van den Directeur van het Fonds der Oude Arme zeelieden te HRL, weegens de afrekening van de weesjongen P.P., Matroos op de ''Admiraal T.H. de Vries'', gecommandeertt bij capt. Zeegers, 10 feb 1801 (GAH1133)
Pieter Pieters weesvoogden betalen f. 11:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke verdiende Loon van P.P., 16 jan 1810 (GAH1142)
Pieter Pieters weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van P.P., 31 jul 1792 (GAH1124)
Pieter Pieters huwt met Janke Jetses, kind: Trijntje Pieters, geb 3 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 25 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Pieters, geb 12 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, geb 10 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Pieters, geb 28 jun 1795, ged 12 jul 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven hondert drie en negentig den Tiende feb is Geboren Pieter zv Pieter Pieters en J.J. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 jan 1815
Pieters Pieters geb 4 dec 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Pieter Feikes en Aaltje Pieters
Pieter Pieters ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL, geb 14 apr 1772, zv Pieter Simons en Auckje Pieters
Pieter Pieters woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Pieters Dirk Jansen van Midlum ende Baukjen Jochems van HRL, komende weegens de bruid P.P. desselfs oom, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Pieters P.P. en Leentje Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pieter Pieters P.P. en Trijntje Jelles, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pietter Pietters, geb 13 jul 1783, ged 2 sep 1783 Grote Kerk HRL
Pieter Pieters P.P. en Ytje Ages, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 nov 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar ten zelfden dage getrouwd volgens ingeleverd getuigenis
Pieter Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pieter Pieters ovl 2 nov 1793 HRL, oud 42 jaar; ovl 27 jan 1787 HRL, oud 31 jaar; invent. nt. 320
Pieter Pieters Siebe Siebes van Schraard ende Helena Odolphi van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., deszelfs neef, 30 jan 1796; ondertrouw HRL
Pieter Pieters Anthoonij Willems ende Grietje Freerks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL
Pieter Pieters Albert Andries Jellema van Almenum ende Hiltje Pieters van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P., deszelfs suster, 24 mrt 1792; ondertrouw HRL
Pieter Pieters bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 10:14:0 weegens 1 jaar huyr van de vooropkaamer in ''t huys op de Schrijtsen, 12 jul 1730. (GAH1060); P.P. is te reste gebleve 1 jaar huyr van de voorste opkaamer van ''t huys op de Schrijtse dat was versch. may 1730, 1730. (GAH1160)
Pieter Pieters voogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van P.P. bi Jan Sijbrens van 12 mei 1768 tot 12 mei 1769 verdiend, mei 1769. (GAH1100); id. f. 66:0:0 van mei 1769 tot mei 1771 verdiend, 1771. (GAH1102); id. f. 70:0:0 wegens 2 jaar verdiend loon van P.P. als schoenmakersknegt, mei 1773. (GAH1104)
Pieter Pieters turfarbeider 1761
Pieter Pieters huwt met Bregtje Watses op 2 aug 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; P.P. van Almenum en Bregtje Watses van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL
Pieter Pieters geb 1730 ... , ovl 26 dec 1816 HRL; BS ovl 1816
Pieter Pieters Christiaan Hendriks en Pietje Pieters, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder P.P., 1 Aug 1744
Pieter Pieters huwt met Hijcke Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 Jannewari 1766; kind: Sijtske Pieters, geb 2 okt 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijlkje P. ; kind: Pieter Pieters, ged 13 jan 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P. ; kind: Zijtske Pieters, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien P. ; kind: Trijntie Pieters, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje P.
Pietje Pieters zie: de Boer, Schouwerwou, vd Werf
Pietje Pieters ende Tjeerd Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd Minne Abes, mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pietje Pieters ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, dv wijlen Pieter Jans en Bregtie Tjeerds
Pietje Pieters huwt met Piebe Jacobs, kind: Jaapje Piebes, ged 7 okt 1749 Grote Kerk HRL
Pietje Pieters ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tomas en Erbrigje Pieters
Pietje Pieters ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL, dv wijlen Pieter Sijbrens en Antie Harmens
Pietje Pieters geb 4 jul 1789, ged 26 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Sijtske Sippes
Pietje Pieters geb 2 okt 1776, ged 12 nov 1776 Grote Kerk HRL, dv Pieter Ruurds en Baukje Harmens; geb 2 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL, dv Pieter Ruurds en Baukje Harmens
Pietje Pieters Berend Theunis van Bolswaard en P.P. van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 oct 1777 HRL, en vervolgens naar Bolswaard om aldaar in den echten Staat te worden bevestigt
Pietje Pieters Daam Jarichs van Anna Parochie en P.P. van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 8 sep 1776 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Anna Parochie om aldaar in den echten staat te worden bevestigdt, quod fact 15 apr 1776 teste Joh. van Assen, v. d. m. ibidem
Pietje Pieters ovl 23 mrt 1789 HRL, oud 64 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 30, nr. 22; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pietje Pieters zie ook: Strauw; Gerrijt Sijtzes en P.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Pietje Pieters Johannes Haantjes ende P.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Hendriks Smith, goede bekende, 21 mrt 1795; ondertrouw HRL
Pietje Pieters ovl 1 aug 1753 ... , ontvangt lijfrente 1747-1753
Pietje Pieters geb 1783 Witmarsum, ovl 9 mrt 1853 HRL, 1e huwt met Dirk Caspers Dinhart op 15 mei 1803 HRL, 2e huwt met Johannes Folkerts de Jong op 17 nov 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, wonende te HRL, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Pieter Jacobs en Antje Jans; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807 1810, BS huw 1822, ovl 1838, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; kind: Antje Dirks Dinhart, geb 13 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Pietje Pieters van HRL, huwt met Meinderts Orks, van Franequer, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt en getrouwt den 5 nov 1741; Meindert Orks van Franequer ende P.P. van HRL, koomende voor de bruid desselvs vaeder Pieter Wytses, 13 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pietje Pieters Christiaan Hendriks en P.P., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Pieter Pieters, 1 Aug 1744; huwt met Christiaen Hendriks, beyde van HRL, zijn geproclameert 2, 9 en 16 aug 1744 en doen ook getrouwt
Pytje Pieters huwt met Jacob Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb 1752 den 28 dito getrouwdt; kind: Riemke Jacobs, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL
Rebecka Pieters huwt met Evert Jurjens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 May en den 3 jun 1743 en doen ook getrouwt; Evert Jurjens ende R.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Hijlkes, 18 may 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntie Everts, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anne Everts, ged 3 sep 1754 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Everds, ged 5 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Jurjen Everts, ged 30 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Everts, ged 8 feb 1746 grote Kerk HRL; kind: Aeltje Everts, ged 25 feb 1744 Grote Kerk HRL
Regina Pieters zie: de Boer, Huizenga
Rein Pieters zie: Akkringa, Kronenburg
Reinder Pieters huwt met Sofia Joris, kind: Fokele Reinders, geb 18 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Rein Pieters geb 2 apr 1789, ged 19 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Hendrikje Jans
Reinder Pieters mr timmerman; ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Pieter Reinders en Setje Claases; huwt met Hiltje Gerrits, indertijd echtelieden te HRL, kind: Aaltje Reinders, geb 11 aug 1772 HRL; BS huwafk. 1811, huwelijken; kind: Aaltje Reinders, geb 11 aug 1772, ged 30 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Setje Reinders, geb 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Reinders, geb 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Reinders, ged 7 jul 1771 Grote Kerk HRL; huwt met Hiltje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 27 jan en de 3 en getrout de 10 feb 1771; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis wegens aangenomen werk in de school f. 75:6:0, kwit. no. 6, 5 okt 1773. (GAH1104); id. f. 47:9:0 tdv het Weeshuis, kwit. no. 8, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 40:0:0 wegens verdiend timmerloon aan de Wal van ''t Weeshuis, kwit. no. 11 17 sep 1774. (GAH1105); id. f. 15:0:0 wegens timmerloon aan de Weeshuiswal vd vijver, kwit. no. 13, 27 sep 1774. (GAH1105); id. f. 34:11:0 wegens timmerloon aan de vijver, kwit. no. 17, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 91:7:0 wegens verdiend timmerloon, kwit. no. 22, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 124:13:0, kwit. no. 17, 2 dec 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk Hendriks bj R.P. als timmermansknegt verdiend, 19 mei 1774. (GAH1105); d, f. 35:0:0 en f. 18:0:0 door Dirk Meinderts als timmermansknegt, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:18:0 wegens verdiend timmerloon aan de Bank van Leening, kwit. no. 1, 16 nov 1774. (GAH1105); weesvoogden van het Weeshuis bet f. 157:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens erfportien vd weeskinderen Corneliske en Harmke Pieters sampt Minne Hendriks van haar oom R.P., 22 feb 1780. (GAH1111)
Rein Pieters R.P. ende Uilkje Cornelis, beide van HRL, komende wegens de bruid desselfs broeder Frans Cornelis, 11 dec 1751; huwt met Uilkjen Cornelius, beide van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desemb 1751 den 2 jan 1752 getrouwd
Reinder Pieters Hendrik Minnes ende Geeske Pieters, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs broeder R.P., 13 Mrt 1751
Reiner Pieters Andrijs Tjerks ende Janke Harmens, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevaeder R.P., en adsisteerde hier bij de bruidegoms vaeder Tjerk Andrijs, 20 Mrt 1745
Reinksjen Pieters huwt met Hendrik Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 24-31 desember 1741 en den 7 jan 1742 den 5 feb 1743 getrouwt
Remptje Pieters zie: Rotgans
Riemer Pieters zie: de Schaaf
Riemer Pieters geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Johannes en Oetske Riemers
Rienk Pieters zie: Kummel, Stoker
Rienk Pieters zie ook: R.P. Stooker; huwt met Francina Adolfs, kind: Feitze Rienks, geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL; kind: Janke Rienks, geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Francijntje Pas; Dingsdag den 10 jul 1798, ''s morgens Agt uur; den Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, Wierde door de Burgers Pettinga en Albada, gecommuniceerd, dat alles, wat naamens den Raad, tot de Stemminge welke op huiden Staat te gebeuren, in gereedheid moest Worden gebragt, door hun als Commissarien in de beste ordre was besorgd. Voorts wierde goedgevonden en beslooten, dat den Secretaris Feddema huiden deezen dag op de Secretarije zal verblijven, ten einde er iemand bij der hand is, ingevalle er eenige Zaaken mogten voorkoomen, en dat tot zijn dienst en adsistentie meede op het Stadshuis verblijven zal den Gerechtsdienaar R.P. (GAH44); Maandag den 18 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Adsistent R.P., ter Zaake dezelve den Majoor op gepasseerde Woensdag geweigerd had, te Adsisteren, in het apprehenderen van een gevangene, voor dat den Majoor hem Zeide, of openbaarde wie de Perzoon Was, Waar om gezogt wierd, daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie om in ''t vervolg zich van dergelijke bemoeyingen te onthouden, en de orders Welke de Majoor hem kwam te geeven, Strict uit te voeren. (GAH44); Maandag den 18 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts goedgevonden, de Post als Majoor, (J. de Vries), door de oudste Assistent R.P., ad Interim te laaten Waarneemen, des de voordeelen daar van bij de beide Assistenten werden genooten, en Zulks wel uit Consideratie, dat de Werkzaamheden van de jongste Adsistent, hier door ook wierden Verswaard, Welke Schikking haar bekent gemaakt Zijnde, is Zulks dankbaarlijk bij hun geaccepteert. (GAH44)
Rienk Pieters woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rients Pieters Douwe Heeres ende Marijke Abrahams, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit R.P. dessevls Swager; huwang. HRL 1738
Rigtje Pieters zie: Miedema, Voets
Rigtje Pieters geb 18 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sjoerds en Antje Tjeerds; geb 30 okt 1773, ged 2 dec 1773 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sjoerds en Antje Freerks
Rigtje Pieters ovl 2 jan 1787 HRL, oud 61 jaar
Rigtje Pieters ovl voor 1853, huwt met IJsbrand Douwes Blanksma; BS ovl 1852
Rigtje Pieters huwt met Gerardus M?ller; BS huw 1814; kind: Johannes M?ller, geb 13 apr 1773, ged 18 apr 1773 Grote Kerk HRL; in het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en zeventig den 13 apr is geb Johannes zv Gerardus Muller en R.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 15 aug 1816
Rigtje Pieters geb 1773 ... , ovl 30 jan 1812 HRL, huwt met Jan Sijbes, ovl wijk G-237, gealimenteerd; BS ovl 1812
Rigtsje Pieters huwt met Jurjen Baukes, indertijd echtelieden te HRL; BS ovl 1830
Rients Pieters ovl 1760 HRL, huwt met Tjietske Piers, kind: Trijntje Rients, geb ... ; BS huw 1824
Rikje Pieters huwt met Klaas Hendriks; BS ovl 1827
Rinse Pieters geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Pieter Willems en Klaaske Rinses
Rinse Pieters geb 12 jul 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rinses en Eke Wouters
Rinse Pieters R.P. en Grietje Jans, beide van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Rinse Pieters geboortig van Kimswerd, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Tabes, op 18 jan 1762. (burgerboek)
Rinze Pieters bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 23:0:0 terzaake 1 jaar huur van 1 1/2 pondematen land onder Almenum, no. 7, 10 jun 1786. (GAH1118); id. 11 jul 1787. (GAH1119); id. 2 jun 1788. (GAH1120); id. 2 jun 1789. (GAH1121); id. 23 jun 1790. (GAH1122); id. 17 may 1791. (GAH1123); id. 20 jul 1792 (GAH1124); id. 4 sep 1793 (GAH1125); id. 16 may 1794 (GAH1126); id. 20 mei 1795 (GAH1127); id. 1 jun 1796 (GAH1128)
Rinse Pieters huwt met Doettje Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766 in de Westerkerk; kind: Pieter Rinzes, ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL
Rinske Pieters zie: Halma, Postma
Rinske Pieters ged 30 jan 1746 Westerkerk HRL, dv Pieter Pieters en Neeltje Piebes
Rinske Pieters Hendrik Jansen ende R.P., beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de procr. Wiaerda, met schriftelijke verklaringeen last van de bruydegom en bruid. 23 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Pieters Wytse Johannes de Haan van HRL, en R.P. van Berlikum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn, op vertoond getuigenis getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Rinske Pieters ovl 3 mrt 1792 HRL, oud 48 jaar; ovl 16 jun 1727 HRL, old 34 jaeren; invnt. nr. 320
Rinske Pieters ontvangt lijfrente 1764-1766
Rinske Pieters geb 1755 ... , doet overlijdensaangifte van Trijntje Rintjes; BS ovl 1811
Rinske Pieters geb 1759 Makkum, ovl 7 jun 1824 HRL, huwt met Romke Sijbes; BS ovl 1824; Romke Sijbes en R.P., beide van HRL, hebben hunne laatste af kondiging gehad den 15 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybe Romkes, geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Japke Romkes, geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL
Rinske Pieters huwt met Wopke Johannes, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 dec 1755; kind: Jane Wopkes, ged 29 mrt 1757 Grote Kerk HRL
Rintje Pieters zie: Bakker, Dooyema, Gaykema, van der Pol, van der Post
Rintje Pieters weduwe betaalt f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaeke 1 jaar huir van ''t huis naast de Bank van Leening, 29may 1793 (GAH1125); id. 12 may 1794 (GAH1126)
Rintje Pieters huwt met Amktje Hanses, kind: Nieske Rintjes, geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rintjes, geb 26 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, moeder als Amkje H. ; kind: Pieter Rintjes, geb 3 jan 1780, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Rintjes, geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hans Rintjes, geb 18 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Rintjes, geb 10 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Dani?l Rintjes, geb 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rintje Rintjes, geb 10 nov 1791, ged 4 dec 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Antje H. ; In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee en Negentig den derde mrt is Overleden: R.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den Sestiende apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv R.P. en Antie Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Elfde okt is Geboren Dirk zv R.P. en Amkje Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
Rintje Pieters R.P. en Lutske Iza?ks de Roos, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 apr 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 21 naastvolgende
Rintje Pieters ovl 6 jul 1791 HRL, oud 39 jaar
Rintie Pieters Hendrik Foppes, Soldaat onder de comp. van capt. Paets ende Lijtske Striks, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd R.P., deszelfs steefvader, 1 aug 1789; ondertrouw HRL
Rintje Pieters ovl voor 1815; wed. eigenaar en gebruiker van wijk A-192, 1814. (GAH204)
Rintie Pieters huwt met Jeltie Lieuwes, beide van HRL, geproclameert de 13-30 en getrout de 27 jan 1760; kind: Sijdske Rintjes, geb 14 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Antje Rintjes, ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jeltie Rinties, ged 16 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Rintjes, ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Rintjes, ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Rintjes, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Risje Pieters zie: Duyzend
Ritske Pieters zie: Ringsma
Rixtje Pieters zie ook: Andringa; huwt met Richard Mulder, kind: Lena Richards Mulder, geb 15 mei 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Roelof Pieters zie: van Vliet
Roelof Pieters woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Roelof Pieters R.P. ende Neeltje Andries, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerben Andries, de broeder, 22 dec 1792; ondertrouw HRL; R.P. en Neeltje Andries, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Roelofke Pieters zie: van der Meulen
Roelofke Pieters mogelijk dezelfde als R.P. van der Meulen; geb 23 aug 1793, ged 14 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Pieter Gabes en Marijke Frederiks
Romke Pieters zie: Butter
Romkje Pieters ged 17 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Pieter Sijbrens en Antje Harmens
Rommert Pieters zie: Broersma
Rommert Pieters ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rommerts en Antje Wiegers
Rommert Pieters huwt met Feikje Poppes, kind: Hinne Rommerts, geb 17 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL
Ruurd Pieters zie: van Dijk, Leenstra, Zwart
Ruurd Pieters huwt met Elizabeth Ruurds, kind: Johannes Ruurds, geb 18 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, geb 23 okt 1798, ged 6 nov 1798 Grote Kerk HRL; moeder als Lijsbeth R.
Ruurd Pieters R.P. en IJtje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Ruurd Pieters ovl voor 1844, huwt met Saakje IJges Vlieger; BS huw 1843
Ruurd Pieters huwt met Lijsbeth Andries, beide van HRL, geproclameert de 28 Octo:en de 4-11 nov 1753 getrout; DTB N.H. HRL 1753; kinderen: Teertske Ruurds, geb 1760 HRL, Jetje Ruurds, geb 1768 HRL; BS ovl 1842; 1847 overlijdens; kind: Tetske Ruurds, ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Ruirds, ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Ietje Ruurds, ged 9 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Andries Ruurdts, ged 25 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: IJetje Ruirds, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJttie Ruirds, ged 17 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 13 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: IJtie Ruirds, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Ruurd Pieters won. jn de Haantje Brouwerij; zie verder bij Rinske Nannings; R.P. ende Rinske Nannings, beide HRL, komende wegens de bruid Wierd Tjeerds desselfs steevader, 5 oct 1743; huwt met Rinske Nannings, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 13 en 20 okt 1743 en doen ook getrout; kind: Nanningh Ruurds, ged 19 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Ruurds, ged 28 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Ruurds, ged 15 sep 1744 Grote Kerk HRL
Ruurtje Pieters geb 15 mrt 1785, ged 10 apr 1785 Grote Kerk HRL, dv Pieter Alberts en Minke Wibrens
Rijkje Pieters zie: Fontein
Saakje Pieters zie ook: Schouwerwou; huwt met Stoffel Klein, kind: Tietje Stoffels Klein, geb 10 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Saakje Pieters Harmen Simons en S.P., beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL
Saapje Pieters huwt met Tjerk Pieters op 26 okt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Saartje Pieters huwt met Fokke Martens, beyde van HRL, sijn geproclameert 8, 15 en 22 okt 1741 en doe ook getrouwt; Fokke Martens ende S.P., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs steevader Reyer Jansen, 7 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Fokkes, ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Saare P.
Sake Pieters zie: de Vries
Sake Pieters huwt met Sijbrigje Johannes (Postma), op 25 nov 1804 HRL, komt van Almenum, kind: Jikke Sakes, geb 8 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805
Sanna Pieters president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens kinderverdiensten: Tjalling Allerts f. 20:10:4, Aaltje Pijters f. 20:16:12, S.P. f. 9:10:0, Hendrik Gerrijts f. 3:0:0, Jan Jans Kleine f. 6:11:4, Douwe Wopkes f. 8:4:0, Meinert Luitjens f. 29:3:6, tesamen f. 97:15:10, 0 nov 1762. (GAH1092)
Sara Pieters zie: Bleeker, Knobeloch, Rodenhuis
Zara Pieters en Jan Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 19 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Lucas Pieters, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Sara Pieters geb 11 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kornelis en Dieuke Alberts
Schelte Pieters ged 7 nov 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Trijntje Hotses
Schelte Pieters ovl 9 jun 1738, 87 jaar, Bouwmeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Schelte Pieters huwt met Antje Jacobs Roorda; huw 25 feb 1683 Pingjum; hij komt dan van Boer; Tyerck Jacobs en Wybe Ruirts zijn in 1700 voogden over hun weeskinderen Pieter, geb 1686 en Antje. (Gen. Jierb. 1984); PYTERS, SCHELTE
Seerp Pieters ovl 23 aug 1790 HRL, oud 33 jaar; S.P. en Klaaske Lolles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aukje Seerps, geb 13 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL
Zetske Pieters geb 1 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Janke Piebes
Sibbeltje Pieters zie ook: Hoffinga; geb 5 apr 1810, ged 22 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Pieter Himkes en Trijntje Sijbrens
Zybe Pieters ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Anskien Zijbes ovl; dopen Grote Kerk HRL
Siebe Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:3:0 ter Saeke geleverde 31 1/2 lopen Rogge, 9 feb 1808 (GAH1140)
Sibolt Pieters zie: de Boer
Sybout Pieters zie: Renia
Sibout Pieters huwt met Tetje Heeres op 27 sep 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Sybren Pieters zie: Dijkstra, Molenaar, Plekker, Sonnema
Sybren Pieters ged 17 nov 1769 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Jong Man
Sybren Pieters S.P. en Maartje Dirks Zijlstra, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 9 mei 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Sybrens, geb 15 mrt 1780, ged 4 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sybrens, geb 2 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: M.D. Sylstra
Sybren Pieters S.P. en Antje Hendriks, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 15 nov 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Pieter Sijbrens, geb 11 dec 1773, ged 4 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sijbrens, geb 14 aug 1775, ged 12 sep 1775 Grote Kerk HRL
Sybren Pieters S.P. en Janke Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 Hooimaand 1809; ondertrouw HRL
Siebren Pieters ovl voor 1815; gebruiker van wijk E-119, hoedjemaker; eigenaar is Folkert Bakker, 1814. (GAH204)
Sybren Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 155:0:0 terzaake geleverde orten en gort, quit. no. 62, 30 nov 1786. (GAH1118)
Sybren Pieters geb 1744 ... , ovl 7 okt 1811 HRL, huwt met Tjetske Baukes, wonende te in de Groote Kerkstraat; BS ovl 1811; 1818 overlijdens
Sybren Pieters hm. ., kind: Akke Sijbrens, geb 1809 ... ; wonende te in de Weeshuisstraat; BS ovl 1811
Sybren Pieters huwt met Lamkie Jans, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763
Siebrig Pieters ovl voor 1812, huwt met Pieter Dirks Terpstra; BS huwafk. 1811
Sybrigje Pieters zie: Ames
Sibrigje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 43, nr. 62; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sybrigje Pieters Willem van Fulpen en S.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Petrus Leonardus Willems van Fulpen, geb 16 jul 1809, ged 6 aug 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Siebertje P.
Sybrigje Pieters huwt met Sipke vd Sluis; BS ovl 1849
Zierk Pieters huwt met Antie Durks, kind: Atie Zierks, ged 23 okt 1756 Westerkerk; kind: Lijsbeth Sijrks, ged 31 aug 1758 Westerkerk
Sierk Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter Saeke een Jaar Grond pagt, 14 may 1806 (GAH1138)
Sierk Pieters geb 25 okt 1772, ged 10 nov 1772 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Antje Sierks
Sytse Pieters zie: Metzelaar, Sijtsma
Sytse Pieters S.P. en Trijntje Robijns, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sytse Pieters mr metselaar; zie S.P. Metzelaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 91:11:0 voor verdiend metzelloon tot gebruyk van het Weeshuis, kwit. no. 29, 27 nov 1780. (GAH1111); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Jacob Bouwes als metzelaarsknegt bij Dirk Jacobs en S.P., 19 jun 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 350:0:0 op rekening van aangenomen metzelwerk zoo materialen als arbeidsloon aan het zomerhuys, kwit. no. 6, 12 jun 1781. (GAH1112); id. f. 44:1:0 voor metzelwerk tdv het Weeshuys, kwit. no. 24, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 30:6:0, kwit. no. 22, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 100:12:0, ord. no. 34, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 33:16:0 aan de Bank van Leening, kwit. no. 2, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 57:6:0, kwit. no. 1, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 33:16:0, kwit. no. 3, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 60:1:0, ord. no. 4, 30 nov 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Jacob Alberts bij S.P., 11 mei 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 voor rekening van aangenomen metzelwerk aan het Weeshuis zomerhuys, kwit. no. 42, 30 nov 1782 (GAH1113)
Sytse Pieters huwt met Marijke Adama, kind: Maike Sijtses, geb 1 aug 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Sytse Pieters huwt met Grijttie Meinerts, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763; kind: Meindert Cijtzes, ged 28 aug 1768 Westerkerk HRL, moeder als G. Meinderts; kind: Maayke Sijtzes, ged 1 apr 1771 Grote Kerk HRL
Sytske Pieters zie: Bakker, de Jong, Postma, vd Sluis, Zwart
Sytske Pieters ged 28 jul 1744 Grote Kerk HRL, dv Pieter Claases en Lubkjen Tjeerds
Sytske Pieters huwt met Corneelis Durks, kind: Stijntje Corneelis, ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Corneelis, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL
Sytske Pieters ende Freerk Ates, beide van HRL, huw.aang. 5 apr 1738 HRL, Commiss: Burgemr. Hania, komende voor de Bruit Ocke Jarigs; huw.aang. HRL 1738; huwt met Freerk Ates, kind: Ate Freerks, ged 20 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Freerks, ged 6 feb 1748 grote Kerk HRL; kind: Aete Freerks, ged 12 apr 1746 Grote Kerk HRL; kind: Ate Freerks, ged 15 jan 1743 Grote Kerk HRL
Sietske Pieters geb 10 feb 1811, ged 24 feb 1811 Grote Kerk HRL, dv Pieter Minnes en Bregtje Dirks
Sytske Pieters geb 2 okt 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Hijlkje (Hijke) Pieters; Zijtske P., ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Hijlkien Pieters
Sytske Pieters Emanuel Steiger en S.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sytske Pieters Sjoerd Jakobs en S.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 3 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd den 10 daar aanvolgende; kind: Geertje Sjoerds, geb 10 okt 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sjoerds, geb 11 may 1788, ged 27 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjoerds, geb 13 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL
Sytske Pieters Cornelis Janszen en S.P., beide van HRL, zijnde de laatst proclamatie geschiedt op dato dezes 27 sep 1772 HRL, en toen getrouwt
Sytske Pieters huwt met Jacob Wouters, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 aug 1742 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Jacob Wouters ende S.P., beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Doeke Pijters, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sytske Pieters Harmen Haentjes en S.P., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Cornelis Dirks, 21 Jun 1749; huwt met Harmen Haentjes, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 jun en den 6 jul 1749 doe ook getrouwdt
Simkje Pieters zie: Bakker
Symen Pieters zie: Steenstra, Stinstra, Tetrode
Simon Pieters ged 7 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Akke (Aukje) Pieters; ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Aukje Pieters kind: Simon Pieters, ged 22 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Pieter Simons en Aukje Pijtters
Simon Pieters S.P. en Gatske Jetzes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Sipke Pieters zie: Altena, de Boer, Bouma, Rijpma, de Vries, Zeeman
Sipke Pieters zie ook: S.P. Altena; In het jaar een duizend zeven honderd en een en negentig den twee en twintigste dag der maand mrt is geb een dochtertje waarvan de vader is S.P. en Trijntje Martens de moeder, en is bij den doop genaamd Hinke. Afgegeven te Makkum den 28 apr 1816
Sipke Pieters Zie ook: Pieter Sipkes Zeeman; Wijders wierde S.P., zv Maayke IJedes, Poortierse van ''t Noorderke, bij moderatie geboet voor Twee Goudguldens boven de kosten van de Citatie, over en ter zaake hij een Matroos die met hem op ''t Schip werkte geslaagen en mishandeld had. HRL 4 jul 1799. (GAH45); de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Voorts een Matroos, Sipke gnaamd, (zijnde de zv Maayke IJedes, Poortierse van ''t Noorderke) Welke door den Fiscus geciteerd was, over Baldadigheeden op gisteren avond aan de Publique Straat gepleegd, dezelve bij deeze gelegenheid zig zeer Brutaal tegens den Raad gedraagende is daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie zig in ''t Vervolg Van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigsten jan is Geboren Sipke zv Pieter Ages en Maayke IJedes
Sipke Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 70:0:0 wegens een geleverd vet koebeest, kwit. no. 4, 12 nov 1765. (GAH1095)
Sipke Pieters ontvangt lijfrente 1756-1765
Sipke Pieters huwt met Marijke Adema op 12 jun 1808 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1812 huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1812; S.P. en Maayke Johannes Adema, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Marike Sipkes, geb 1 aug 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en twaalf den Twee en twintigste mrt is Overleden Maayke Adema huisvrouw van S.P
Sipke Pieters huwt met Wijke Abrahams op 29 dec 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Sipke Pieters huwt met Klaaske Willems, kind: Sijtske Sipkes, geb 1751 Sexbierum; BS ovl 1843
Sipkje Pieters ovl 18 jan 1788 HRL, oud 24 jaar
Sippe Pieters geb 26 feb 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter Jans en Sietske Sippes
Sjerp Pieters ged 5 jun 1757 Grote Kerk HRL, zv Pieter Harents en Auckje Sjerps
Sjerp Pieters zie ook: van der Sluis; huwt met Klaaske Lolles, kind: Tietje Sjerps, geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL
Sjerp Pieters huwt met Tjietske Jans, kind: Pieter Sjerps, geb 6 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Sjerp Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjierk Pieters zie: Schimmelpenning
Sjierk Pieters op lijst van Vierentwintig Stuivers; Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:10:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjierk Pieters woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjierk Pieters S.P. en Antje Tijssen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 4 dier maand; huw Grote Kerk HRL
Sjierk Pieters zie ook: de Boer; S.P. ende Pietje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Christiaans, deszelfs vader, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Antje Sjierks, geb 26 mrt 1796, ged 3 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjierks, geb 26 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Antje Sjierks, geb 30 jun 1798, ged 8 jul 1798 Grote Kerk HRL
Sjoerd Pieters zie: Dijkstra, van der Meulen
Sjoerd Pieters huwt met Grietje Haarings, kind: Harmen Sjoerds, geb 26 jan 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Sjoerd Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 74; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sioerd Pieters remonstreert met schuldige eerbiedigheyt S.P. gesw. roggedrager deser steede, ''t genot van alimentatie hebbende van de Armvoogden binnen HRL alhier, soo veel nood met deselve gesterkt, dat den supplt. wel genegen was sijn voors:functie over te transporteren op eenen Claas Pieters ter voors. stad, die daar toe seer bequaam is, en het selve hertelijk is begeerende, edog nademaal sulx niet can oft vermag te geschieden, sonder gratie en consent van Ued. Achtb:. Soo komt den supplt: gesterkt als voren sijg aan Ued. Achtb:addresseeren met ootmoedig versoek ten eynde Ued. Achtb:gelieven gunstelijk in het versogte transport te accorderen en over sulx de persoon van Claas Pijtters in des supplts:plaatse als roggedrager deser steede aan te stellen, op soodanige Lasten, Plichten Profijten, en emolumenten daar toe en aanbehorende, waarop een gunstige dispositie ist verwagtende, quo facto etc., was get: H. Wiarda. ; In margine stonde; de Magistraat accoordeert de supplt:in sijn qualiteit ''t versoek ten regueste gemelt, en stelt over sulx de persoon van Claas Pieters tot medegesw. korendrager deser steede, op lasten plichten, profijten en gehoorsaamheden daar toe en aanbehorende, mits doende den eed van getrouwigheyt aan handen van de presid. burgmr. deser stad, actum den 26 Augusti 1733. Was get: D.J. Vosma, ter ordtie van de Magistraat, S.S. Huysinga. ; Lager Stonde; den 26 Augusti 1733 heeft den persoon van Claas Pieters den eed van getrouwigheyt als ord. ris koorndrager gepresteert in handen van de presid. burgmr. Vosma, actum uts. In kennisse van mij, secrts S.S. Huysinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759)
Sjoerd Pieters IJnte Sijbrens ende Sanneke Pijtters, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder S.P., 11 Nov 1747
Sjoerdje/Sjieutje/Styntje Pieters zie ook: Tijtje Pieters; huwt met Harmen Gosses de Vries; BS ovl 1827; 1828 overlijdens; Harmen Gosses ende S.P., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jans, goede bekende, 26 nov 1791; ondertrouw HRL; Harmen Gosses en S.P., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1791 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daaraanvolgende; kind: Goffe Harmens, geb 5 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Gosse Harmens, geb 16 nov 1794, ged 2 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Harmens, geb 20 feb 1798, ged 6 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Sjoukje Pieters zie: Palstra
Sjoukje Pieters geb 28 jun 1795, ged 12 jul 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Jetzes
Sjoukje Pieters Sjoukjen P., ged 18 aug 1754 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en IJetie Piers; dopen Grote Kerk HRL; Sjouwkie P., ged 2 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Pieter Johannes en Ietje Piers; Marten Johannes en S.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 may 1780 HRL, en zij ten zelfden dage getrouwd; kind: Pieter Martens, geb 18 mrt 1782, ged 7 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Martens, geb 30 aug 1784, ged 12 sep 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Martens, geb 1 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: IJtje Martens, geb 30 aug 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Martens, geb 8 jul 1795, ged 21 jul 1795 Grote Kerk HRL
Sjoukje Pieters huwt met Laas Wijnalda; BS ovl 1836
Sjoukjen Pieters huwt met Sijldren Ruierds, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en getrouwt den 4 jun in de Westerkerk; Silderen Ruirds ende S.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broeder Faas Pijtters, en vertoonde de Bruidegom sijn vaders consent voor geschrifte, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL
Sjuwke Pieters zie: Pietersma
Sophia Pieters zie: Kann?
Stoffel Pieters huwt met Aeltje Oepkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 jul en den 2 aug 1739 en doe ook getrouwt; S.P. ende Aeltie Oepkes, beide van deese Stadt, koomende voor de Bruit desselfs vader Oepke Clases, 18 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Oepke Stoffels, ged 18 dec 1742 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Stoffels, ged 8 dec 1739 Grote Kerk HRL
Styntje Pieters rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 104:0:0 aan Trijntje Jans, S.P. en Stijntje Watzes, linnennaaysters in ''t Weeshuis, op 13 Ordonnantien ter zaake 52 weken dagloon a f. 2:0:0 per week, volgens quit. nos. 1 tot 13, 1792 (GAH1124)
Styntje Pieters woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Styntje Pieters ovl 10 may 1791 HRL, oud 32 jaar; ged 6 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Pieter Arjens en Nieske Joosten
Styntje Pieters huwt met Bouwe Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 apr en den 7-14 May 1741 en doe ook getrouwt; Bonne(!) Douwes ende S.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broodheer Pier Heins, en vertoonde een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Zwerus Pieters zie: Bakker
Swerus Pieters optekenaar der bevaren tollen 1807-1809; woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sijke Pieters zie: Bleeker, de Jong, Reitsma, Rotgans
Sijke Pieters geb 13 aug 1794, ged 27 sep 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Kornelis en Dieuwke Alberts; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Negentig den dertiende aug is Geboren Zijke, dv Pieter Cornelis en Dieuwke Alberts. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 1 nov 1815
Sijke Pieters ovl 25 mei 1809 Franeker, huwt met IJpe Lieuwkes Schuitmaker; BS geb 1837, ovl 1862
Sijke Pieters ovl voor 1817, huwt met Christoffel Anes; BS huw 1816, ovl 1858; kind: Antje Christoffels, geb 24 nov 1781, ged 11 dec 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Christoffels, geb 8 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Akke Christoffels, geb 12 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Christoffels, geb 6 nov 1791, geb 29 nov 1791 Grote Kerk HRL
Sijne Pieters heier 1751-1757
Taebe Pieters ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL, zv Pieter Hendrijks en Leentje Taebes
Taede Pieters zie: de Moed
Taeke Pieters ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL, zv Pieter Scheltes en Hinke Bouwes
Taeke Pieters zie ook: Meppelaar; geb 20 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL, zv Pieter Taekes en Tjitske Ates
Taeke Pieters T.P. en Janke Hilles, beide van Akmenum, laatst geproclameerd op dato dezes 31 oct 1773 HRL, en toen getrouwt
Teetske Pieters zie: Reidsma, Steenstra
Teetske Pieters geb 1754 Sneek, ovl 9 feb 1830 HRL, huwt met Nicolaas Gubbeles; BS ovl 1830
Teetske Pieters huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 aug 1765 in de Westerkerk; ovl 6 okt 1794 HRL, oud 58 jaar; kind: Hiltje Gerrijts, ged 1 jul 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Tetske P.
Tetje Pieters zie: Dijkstra, Faber, de Groot, Stavinga
Fetje Pieters huwt met Albert Tijssens; BS huw 1815; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Burgwerd. 1756 den 29 feb is ged Pieter Alberts zv Albert Tijssen en Tettie P. Echtelieden te Burgwerd van de Trekweg de vader tegenwoordig het kind is geb den 25 februari. Gegeven tot Witmarsum den 14 okt 1815
Tettie Pieters ende Jan Fopkes, beide van HRL, huw.aang. 18 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Gerrijt Pieters, dessels broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tettje Pieters zie ook: Fetje Pieters; Maandag den 17 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Tettje Pieters wde Asmus Feddes, aangesteld tot meede ordinaris Turfmeetster, in plaatse van wijl:Petronella Alderts, wde Coenraad Smit en heeft de nieuw aangestelde, den Eed van getrouwe waarneeminge ge praesteert in handen van P:de Boer, als Praesiderende Raad. (GAH45); huwt met Asmus Feddes, kind: Freerik Asmus, geb 9 apr 1793, ged 23 apr 1793 Grote Kerk HRL
Tettje Pieters ovl 14 sep 1819 Achlum, huwt met Hijltje Jacobs de Boer; BS huw 1833
Tetje Pieters geb 1761 ... , ovl 3 jul 1813 HRL, huwt met Marten van Vliet, ovl wijk H-007 BS ovl 1813
Tettje Pieters huwt met Klaas Theodorus Voogd; BS ovl 1834
Teunes Pieters zie: van Arum
Theunis Pieters schipper in 1808
Thunis Pieters hopman H. Agema bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge T.P. bij Sijbe Jilts met metselwerk verdient had, 19 aug 1730. (GAH1060)
Teunis Pieters ovl 6 dec 1791 HRL, oud 42 jaar
Teuntje Pieters zie ook: Brouwer; geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Rinske Rintjes; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv Pieter Jans en Rinskje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Teuntje Pieters ovl voor 1830, huwt met Thijs Jans; BS huw 1829
Teevis Pieters Reinder Hilles van HRL. ende Neeltie Pieters van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.P., deszelfs broeder, 4 jul 1789; ondertrouw HRL
Theresia Pieters zie: de Bos
Thomas Pieters zie: Paludanus
Tymen Pieters huwt met Trijntje Tomas, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 May 1740 en doe ook getrouwt; T.P. ende Trijntie Tomas, beide van HRL, koomende voor de Bruit Tjebbe Johannis, gortmaker alhier, 14 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tieskjen/Jieke Pieters zie: Tulpke
Tiete Pieters zie: Postma
Tietje Pieters zie: van Arum
Tytje Pieters moet waarschijnlijk zijn: Sjoerdtje Pieters; zie aldaar; huwt met Harmen Gosses, kind: Wapke Harmens, geb 24 dec 1796, ged 10 jan 1797 Grote Kerk HRL
Tytje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 2, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tietje Pieters ovl voor 1820, huwt met Steffen Harings Baarda; BS huw 1819
Tyttie Pieters huwt met Gerrijt Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 15-23 en getrout de 29 mei 1763
Tjalling Pieters zie: Kuipers
Tjalling Pieters weesvoogden bet f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van T.P. als timmermansknegt gewerkt hebbende bij de wed. Broer Wybrens, 21 jun 1785. (GAH1117)
Tjamke Pieters ovl 27 okt 1791 HRL, oud 47 jaar; Jan Annes van Midlum en T.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum
Tjeerd Pieters zie: Faber, Hiddema, Spanjer, Wijngaarden, Zijlstra
Tjeerd Pieters huwt met Leentje Sijbouds, kind: Jetske Tjeerds, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL
Tjeerd Pieters geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dirks en Richtje Tjeerds
Tjeerd Pieters woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tjeerd Pieters geboortig van Hijum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en ver krijgt het burgerrecht. Borgereed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Acronius, op 16 mei 1770. (burgerboek)
Tjeerdtje Pieters zie: Stavinga
Tjeerdtje Pieters van Spannum, huwt met Gerrit Jacobs, van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 22 May 1741 en getrout den 1 Junij; Gerrit Jacobs van HRL. ende T.P. van Spannum, koomende voor de bruit desselfs broeder Pijtter Pijtters, en vertoonde een verklaringe des Bruits vader Pijtter Sijlstra te Hennaard, 6mei17 41; ondertrouw N.H. HRL
Tjeertje Pieters huwt met Jan Hei, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 sep en den 6 okt 1743 en getrout den 15 dito
Tjerk Pieters zie: Faber, Metzelaar, Roorda, van Tiemen
Tjerk Pieters ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Pieter Gerbens en Sijtske Jochems
Tjerk Pieters ged 10 apr 1757 Grote Kerk HRL, uyt ... (onleesbaar)
Tjerk Pieters huwt met Jacoba Pieters, kind: Pieter Tjerks, geb 21 jul 1797, gedoopt6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Tjerk Pieters geb 14 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Klaassen en Antje Tjerks
Tjerk Pieters betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 1:0:0 ter zaake 1 jaar grondpacht, van ''t huis bij de Bank van Leening, 15 may 1792 (GAH1124); id. 12 may 1793 (GAH1125); id. 16 may 1794 (GAH1126); id. 3 jun 1795 (GAH1127); weduwe betaalt aan en wegens dito f. 1:0:0, versch. may 1810, 14 jun 1810 (GAH1142); id. 2 sep 1808 (GAH1140); id. 19 may 1809 (GAH1141)
Tjerk Pieters geb 6 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Pieter Baukes en Grietje Tjerks
Tjerk Pieters P.T. en Dieuke Harkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Tjerks, geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Harke Tjerks, geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL
Tjerk Pieters Jan Teunes van Sneek ende Aukje Johannes van HRL, zijnde de aangaaff gedaan door T.P. onder Productie van behoorlijke Procuratie, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Tjerk Pieters huwt met Saapje Pieters op 26 okt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Tjerk Pieters huwt met Jantje IJpes, kind: Klaaske Tjerks, geb 1772 Pingjum; BS geb en huw 1815; T.P. huwt met Jantje IJpes, kind: Klaaske Tjerks, geb 10 mrt 1772 Pingjum; zie aldaar
Tjerk Pieters huwt met Sjouwkje Jetzes op 7 jun 1801 HRL, kind: Trijntje Tjerks, geb 4 okt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1803
Tjerk Pieters huwt met Tjitske Jans, kind: Pieter Tjerks, geb 18 aug 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804; kind: Pieter Tjerks, geb 9 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL; hier liggende met hun schip
Tjerk Pieters ovl voor 1812, huwt met Jantje Cornelis; BS Barradeel huwafk. 1811
Tjerkjen Pieters zie: Steenstra
Tjettje Pieters Van HRL, en Jan Coenes van Embden, huw.aang. 25 jan 1737 HRL, Extraordrs, komende Voor de bruyd Feyke Willems; huw.aang. HRL 1737
Tjetske Pieters huwt met Auke Swerus, kind: Janna Aukes, geb 11 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL
Tjieske Pieters Jakob Hendriks en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn op den 11 daaraanvolgende getrouwd
Tjytse Pieters geb 27 sep 1801 HRL, ged 13 okt 1801, zv Pieter Cornelis en Klaaske Jochums, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801
Tjitske Pieters zie: Woudegeest
Tjitske Pieters ged 3 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Ytie Hiddes
Tjitske Pieters ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL, dv Pieter Klaases en Neeltje Ottes
Tjietske Pieters huwt met Jetse Pieters, kind: Pieter Jetses de Jong, ged 15 apr 1759 Westerkerk HRL
Tjitske Pieters zie ook: Nauta; geb 28 dec 1796, ged 28 jan 1797 Grote Kerk HRL, dv Pieter Willems en Klaaske Rinses
Tjietske Pieters huwt met Oentje Jans, kind: Osseltje Oentjes, geb 16 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL
Tjitske Pieters huwt met Hijlke IJpes, kind: Petrus Hijlkes, geb 7 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL
Tjietske Pieters Poppe van der Veen en T.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjietske Pieters ovl 30 nov 1762 ... , ontvangt lijfrente 1744-1762
Tjietske Pieters huwt met Dirk Tolsma; BS ovl 1839
Tjietske Pieters geb 10 jun 1791 HRL, ovl 14 jan 1819 HRL, vlgs ovlakte ongehuwd, met kinderen, dv Pieter Edgers en Grietje Douwes; BS ovl 1819; geb 1 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Pieter Esgers en Grietje Douwes
Tjietske Pieters huwt met Inte Ipers Heemstra; BS ovl 1833; kind: Pieter IJntes, geb 10 aug 1776, ged 3 seop 1776 Grote Kerk HRL, vader als IJnte IJpes; kind: Pieter IJntes, ged 28 aug 1763 Westerkerk HRL; kind: Eke IJntes, ged 20 apr 1767 Westerkerk HRL; kind: Pieter IJntes, ged 19 apr 1768 Grote Kerk HRL, vader als IJ. IJpes; kind: Aaltje IJntes, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL, vader als IJnte IJpes
Tjietske Pieters huwt met Jan Wiebes; BS huw 1816; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en T.P., weduwnaar van Iets Pieters, en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Extract uit het Doopboek der Roomsch Catholijken in deze Gemeente. Geboren te Makkum Jarig Jans den 23 okt 1768. In het jaar een duizend zevenhonderd acht en zeventig de drie en twintigsten dag der maand okt is geb een zoontje waarvan de vader is Jan Wiebes en moeder T.P., en is bij den doop genaamd Jarig. Afgegeven te Makkum den 2 jan 1816
Tjitske Pieters geb 1761 ... , ovl 20sep181 HRL, huwt met Jentje Jans van Ruiten, wonende te bij de Franekerpijp; bsha181ov, ovl 1829; kind: Klaaske Jentjes, geb 3 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jentjes, geb 5 apr 1793, ged 12 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jentjes, geb 28 jul 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL
Tjietske Pieters huwt met Jan Jurjens, wonende te Molkwerum; BS huw 1841
Truike Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Truike Pieters geb 1743 ... , huwt met Jan van Rooyen, getuige bij geboorte aangifte van Klaas, zv Fettje Klases; BS geb 1811
Truike Pieters geb 1771 ... , huwt met Claas Harmens, getuige bij geboorte aangifte van Dirk de Keizer; BS geb 1811
Trijntje Pieters zie: Assenberg, de Boer, Broersma, Buyl, van Calcar, Dijkstra, de Jong, Louwenaar, Luidinga
Trijntje Pieters Donderdag den 21 decembr 1797; Het Gerechte ordinaires Vergadert zijnde, wierde wijders goedgevonden daar en thans bekwaame gelegenheid was, om eenen T.P. Huisvrouw van Thomes Fokkes, varensgezel, Welke sints eenigen tijd zig alhier had opgehouden, dog thans behoorende was, op ''t Vlieland naderwaards te doen Transporteeren, en met den Schipper Thomas Meiloms, met wien zij Stond overgevoerd te worden navolgende Missive aan de Regeeringe van ''t Vlieland, af te zenden; Het Gerechte der Stad HRL, Aan: de Regeerders, van het Eiland Vlieland; Medeburgers ! Zints eenigen tijd heeft zich binnen onze Stad opgehouden, een vrouwspersoon genaamd T.P. zijnde de huisvrouw, zo als wij geinformeerd zijn van een varendsgezel Fokke Thomas geheeten, voorgeevende van Amsterdam te koomen, alwaar zij om een dienst gezogt had, dat dit vrouwspersoon ter uwer plaatze te huis behoort, en zonder onze hulp en tusschenkomst, door gebrek zoude moeten hebben vergaan, hadden wij niet eenige daagen (hoewel daartoe geheel onverpligt) in haar onderhoud voorzien, wij zouden haar bij deezen met Schipper Reinder Meiloms aan UWL terug, met vriendelijk verzoek, dat gijL:zodanige orders gelieft te Stellen, dat in haar onderhoud werde voorzien, ten einde wij met dergelijke uitgaaven niet weder beswaard worden, Waarmede wij verblijven, Heil en Broederschap. HRL den 21 decembr 1797. (GAH43)
Trijntie Pieters ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Hijlkje Pieters
Trijntje Pieters huwt met Jetse Ottes, kinderen: Pietje en IJfke Jetses, beiden ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL
Trijntie Pieters ged 21 aug 1763 Westerkerk HRL, dv Pieter Minnes en Aukien Scheltes
Trijntie Pieters ged 15 mrt 1763 Grote Kerk HRL, dv Pieter Dominicus en IJttie Jacobs
Trijntje Pieters geb 29 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Trijntje Cornelis
Trijntje Pieters geb 9 sep 1794, ged 7 okt 1794 Grote Kerk HRL, dv Pieter Daniels en Richtje Jans
Trijntje Pieters geb 16 jul 1789, ged 18 aug 1789 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Frijtske Jarigs; dopen Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar een Duizend Sevenhondert negen en tagtig den 16 jul is geb Trijntje dogter van Pieter Geerts en Vritske Jarigs. Afgegeven op den Raadhuiize binnen HRL den 10 mei 1817
Trijntje Pieters geb 3 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Pieter Pieters en Janke Jetses
Trijntje Pieters geb 27 jul 1783, ged 10 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Karsten en Trijntje Johannis
Trijntje Pieters geb 17 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL, dv Pieter Jans en Sytske Sippes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert drie en tagtig den 17 feb is geb Trijntje dogter van Pieter Jans en Sijtske Sippes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1815
Trijntje Pieters woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntie Pieters Cornelis Annes ende T.P., beide van HRL, koomende weegens de bruid Caye Slaepkool, 13 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Pieters Job Hendriks en T.P., beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gadeenhad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Jobs, geb 16 jan 1789, ged 24 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jobs, geb 1 mrt 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL
Trijntje Pieters Okke Hartmans de Groot en T.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 may 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hartman Okkes, geb 28 aug 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Trijntje Pieters Doede Oudsgers en T.P., beide van HRL, zijn, na hunne laatste af kondiging gehad te hebben, op den 7 feb 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Trijntje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 32; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Pieters ovl 6 sep 1793 HRL, oud 29 jaar; ovl 20 okt 1727 HRL, old 65 jaeren; ovl 10 nov 1727 HRL, old 77 jaer
Trijntje Pieters ovl 16 jun 1776, 12 jaar, Oudste dogter, Grote Kerk; vdGaast begraaf lijst
Trijntje Pieters huwt met Simon Dirks op 12 mei 1805 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1805; Symon Durks van Midlum en T.P. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sietse Feddes, deszelfs steevader, 27 apr 1805; ondertrouw HRL
Trijntje Pieters ovl voor 1833, huwt met Hein Sjoerds; BS huw 1832
Trijntje Pieters ovl 2 jul 1800 HRL, huwt met Klaas Jans; BS huw 1822, ovl 1836; Klaas Jansen van HRL, en T.P. van Workum, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Pieters ovl 25 jan 1755 ... , ontvangt lijfrente 1741-1755, dv Maaike Simons
Trijntje Pieters won. bij de Nieuwe Kerk, kind: Jan Pieters, geb mrt 1811 ... ; BS ovl 1811
Trijntje Pieters geb 5 apr 1731 Franeker, ovl 14 okt 1822 HRL, huwt met Thomas IJsbrands Bakker; BS ovl 1822; huwt met Thomas IJsbrands, beide van HRL, geproclameerd de 30 jun en de 7 en getrout de 14 jul 1765; kind: Isebrand Thomas, ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Thomas, ged 7 okt 1770 Grote Kerk HRL
Trijntje Pieters huwt met Jarig Siebrens, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Trijntje Pieters geb 3 mrt 1750 Sexbierum, ovl 7 aug 1822 HRL, huwt met Auke Sijtses Kerkstra; BS ovl 1822; 1828 overlijdens
Trijntje Pieters geb 1747 HRL, ovl 5 mei 1823 HRL, huwt met Pieter Doekes Galema; BS ovl 1823; Pieter Doekes Galema en T.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwt
Trijntje Pieters geb 1752 ... , ovl 28 mei 1815 HRL, huwt met Jan Martens Wijngaarden; BS huw 1815; huwt met Jan Martens, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 mei 1769
Trijntje Pieters ovl voor 1838, huwt met Anna Klases; BS huw 1837
Trijntje Pieters zie Daniel Pieters; huwt met Wybren Willems, beide van HRL, geproclameerd den 13-21 en getrout de 28 mei 1758
Trijntje Pieters geb 1765 Woudsend, ovl 19 jul 1828 HRL, huwt met Bauke Pieters Tolsma; BS ovl 1828
Trijntje Pieters huwt met Sjouwke Geerts, van HRL, sijn geproclameert den 27-29 desember 1739 en den 10 jan 1740 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; Siouke Geerts ende T.P., beide van HRL, koomende voor de Bruit Bastiaan Bikker, 24 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Pieter Sjouwkes, ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL; kind: IJnskje Sjouwkes, ged 14 nov 1747 Grote Kerk HRL, vader als S. Gerrits; kind: Doetje Sjouwkes, ged 30 jan 1742 Grote Kerk HRL; kind: IJnske Sjouwkes, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL
Trijntje Pieters huwt met Jan Harmens Gonggrijp, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 feb 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jan Harmens Gonggrijp ende T.P., beide van HRL, komende voor de bruid de Geregtsbode Zeeman desselvs neef, 10 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Janke Jans Gongrijp, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL
Trijntie Pieters huwt met Johannes van Haaren, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 Janewarij 1755
Trijntie Pieters ged 23 mrt 1756 HRL, dv Pieter Johannes en Antie Sikkes; do. reg. N.H. HRL 1756
Trijntie Pieters van HRL, huwt met Hendrik Smijs, soldaat onder ''t 2de Battaillon van sijn Hoogheid de heer Luitenant Generaal Prinse van Badendurlach van Leeuwarden, geproclameerd de f. 6:13:20 jul en getrout met attestasie de 3 aug 1766; kind: Berber Hendriks Smeys, ged 28 apr 1767 Grote Kerk HRL
Trijntie Pieters huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de f. 8:15:22 en getrout de 29 mrt 1767; kind: Pieter Jans, ged 10 apr 1768 Grote Kerk HRL
Trijntie Pieters huwt met Sipke Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 29 apr en de 6 en getrout de 13 mei 1770
Tijs Pieters zie: de Moed, van Vliet
Tys Pieters geb 10 jul 1783, ged 27 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Pieter Tyssen en Aaltje Gerrits
Thijs Pieters zie ook: van Vliet; T.P. ende Eelkjen Oebles, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, 30 arp 1791; ondertrouw HRL; T.P. en Eelkje Oebles, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Pieter Tijses, geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Thijses, geb 5 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Uilke Pieters huwt met Maatje Gongrijp, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 mrt en getrout de 25 aug 1743; U.P. ende Maertje Harmens beide van HRL, koomende weegens de bruid Jan Harmens desselvs broeder, 9 mrt 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Uilkes, ged 2 mrt 1745 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Uilkes, ged 26 nov 1743 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje Harmens G.
Ulbe Pieters ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, zv Pieter Ulbes en Hinke Sijbrands
Walke Pieters zie: Faber
Walle Pieters Pieters ovl voor 1824, huwt met Antje Sintjes Faber; BS Franeker huw 1823
Watse Pieters huwt met Johanneske Hoites, kind: Hiske, en hernoemd Johanniske Watses, ged 22 jul 1745 Westerkerk; kind: Grijtje Watses, ged 24 may 1742 Westerkerk HRL; Beernt Gerrits ende Reinouke Alles, beide van HRL, komende voor de Bruit W.P., en vertoonde de Bruidegom een Cedultie van desselvs vader tot Consent; huw.aang. HRL 1738
Watze Pieters ged 16 jul 1761 Westerkerk HRL, zv Pieter Durks en Stijntie Watses; dopen Grote Kerk HRL
Watse Pieters zie ook: Bakker; huwt met Tietje Oeges, kind: Jantje Watses, geb 3 sep 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL
Watze Pieters ovl voor 1815; wed. W.P. gebruiker van wijk H-099, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Watse Pieters Hendrik Sjeerps en Dirkjen Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Watse Pieters, deszelfs broeder, 15 dec 1787; ondertrouw HRL
Weltje Pieters huwt met Age Pieters, kind: Romkje Ages, geb 9 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL
Wemke Pieters Arjen Jakobus en W.P., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wybe Pieters zie: Schoninga, de Vries
Wybe Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 160:1:0 terzaake leverantie en arbeidsloon van 14 schouw en 11 korven sponturf, quit. no. 3, 18 aug 1791. (GAH1123); id. f. 94:4:0 ter zaake leverantie en arbeidsloon van 8 schouw turf, 4 aug 1792, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 177:19:8 ter zake geleverde turff met de onkosten, 16 aug 1793, quit. no. 2 (GAH1125); Sijtse Aukes van Sexbierum ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.P., turfschipper te HRL, 29 sep 1804
Wybrig Pieters geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Pieter Alberts en Minke Wybrens
Wieger Pieters zie: Faber
Wijpkje Pieters ovl 3 apr 1804 HRL, oud 42 jaar
Wijpkjen Pieters huwt met Jan Iedes Wijngaarden; zie aldaar
Wytze Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 48:3:0 ter Saeke geleverde 6 Schouw turf met ''t Arbeidsloon, 7 jul 1808, quit. no. 2 (GAH1140)
Wytske Pieters ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Pieter Jansen en Anskien Zijbes
Wytske Pieters Alle Fopkes en W.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 14 nov 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Klaaske Alles, geb 15 jul 1774, ged 2 aug 1774 Grote Kerk HRL
Wytske Pieters huwt met Wopke Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 desember 1742 en doe ook getrouwt
Wikie Pieters huwt met Willem van Cass, kind: Neeltje Willems van Cass, (= Kastel), ged 6 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Willems van Cassel, ged 1 apr 1749 Grote Kerk HRL, vader als W. v. Cassel
Wikje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wikje Pieters zie: Nieuwkerk; Ulbe Claasen en W.P., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gerritje Ulbes, geb 18 dec 1810, ged 20 jan 1811 Grote Kerk HRL
Wicke Pieters Jan Huiberts en Pijttertje Jans, beide van HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oom W.P. ; huw.aang. HRL 1737
Wilhelmina Pieters zie: Weezen
Wilhelmina Pieters huwt met Durk Pieters; BS ovl 1830
Willem Pieters zie: Blom, Broekman, Bruining, Dijkstra, Hoogstra, Hogt, van der Leef, Nauta, Posthuma, de Wilde
Willem Pieters Jacob Stevens Swerms ende Antie Jochums, beide van HRL, huw.aang. 23 apr 1735 HRL, komende voor de bruid W.P. ; huw.aang. HRL 1735
Willem Pieters huwt met IJmkje Jacobs, kind: Jan Willems, geb 29 mei 1809, ged 11 jun 1809 Grote Kerk HRL
Willem Pieters panbakker, heeft een hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Willem Pieters woont in 2e quartier, huisno. 108, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802; id. heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805; (GAH650)
Willem Pieters Cornelis Pieters ende Gepke Harmens, beyde van Almenum, koomende wegens de bruyd W.P., 22 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Willem Pieters tr. v??r 1 mei 1647 te HRL met Grietie Gerrits Stockmans. Mr. reeds in 1648, ovl 11 mei 1654. (verkoopdatum van zijn aandeel in de gemeenschappelijke lavuurgereedschappen). In 1638-1641 wordt een Willem Pijters als zilversmid genoemd te Berlikum. (Weesboek HRL. R.A. P 14). Voet vermeldt dat op 2 jun 1638 - de toen dertigjarige - Alger Mensma verklaart, dat hij met een Willem Pieters bij Timon Joostes te Berlikum het vak heeft geleerd. (certif. boek Lwd II). (Gildeboek 1647-1654)
Willem Pieters huwt met Geertje Jans op 30 dec 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804; W.P. en Geertje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs steevader Andries Folkerts, 15 dec 1804; ondertrouw HRL
Willem Pieters huwt met Baukje Fransen op 18 jul 1802 HRL, N.H., kinderen: Frans Willems, geb 22 feb 1806 HRL, Pieter Willems, geb 31 jul 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806
Willem Pieters broodleverancier 1803; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 127:9:0 ter Saeke in twee maanden geleverd roggenbrood, 7 mrt 1810 (GAH1142)
Willem Pieters huwt met Jetske Symons, kind: Marijke Willems (Brandenburg), geb ...; BS huw 1824
Willem Pieters zie ook: P.W. Hoogstra; W.P. van Almenum en Trijntje Dirks van Midlum hebben hun laatste afkondiging gehad den 30 jul 1809 en zijn met Vertoonde attestatie hier getrouwd op dato; huwt met Trijntje Dirks op 29 okt 1797 HRL, kind: Pieter Hoogstra, geb 26 apr 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1801; W.P. van Almenum en Trijntje Dirks van Midlum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 Hooymaand 1809; ondertrouw HRL
Willem Pieters W.P. ende Rinske Jacobus, beyde van HRL, komende weegens de bruid Louw Teekes, 7 Aug 1751; huwt met Rinske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 aug 1751 en doen ook getrouwd
Willemke Pieters zie: Dijkstra
Willemke Pieters huwt met Minne Minnes Post; BS ovl 1850
Wimke Pieters ged 4 aug 1769 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs, Egte vrou; huwt met Teeke Hilbrands, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766; kind: Antje Teekes, geb 29 sep 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Teekes, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Hilbrand Teekes, ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, vader als T. Hendriks
Wimke Pieters eyse Jouwkes en W.P., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 28 mei 1775 HRL, en toen getrouwd; hu Grote Kerk ha; kind: Joukje Eises, geb 23 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Eises, geb 13 sep 1778, ged 27 sep 1778 Grote Kerk HRL
Wopke Pieters zie: van Hoek; Extract uit het Reg. der Geborenen en Gedoopten van den Dorpe Jorwert. Zeventien hondert en agt en Zeventig (1778) den negentiende apr op Paasch Zondag na de middag hebben W.P. en Sjouwke Lieuwes haar Kindt laten doopen geb den Vierden dijto Voordemiddags Zijnde een Dogtertje en is genaamt Rinske
Wouter Pieters zie: Posthuma
Ybeltje Pieters ovl voor 1838, huwt met Klaas Simkes Bootsma; BS Franeker huw 1837
Ybeltje Pieters Claas Folkerts ende IJ.P., beide van HRL, aangegeven door dr. Tjallingii, met vertoninge van genoegsame last in deesen, 20 Nov 1751; huwt met Klaas Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 doe ook getrouwd
Yede Pieters zie: Bakker
Yde Pieters Gerrijt Edsgers en Sijtske Cornelis, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735, Comende voor de bruid IJ.P. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Yde Pieters huwt met Rinske Klaases, kind: Johannes IJdes, geb 20 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Grietje IJdes, ged 3 mei 1768 Grote Kerk HRL
Iede Pieters woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen; (b650)
Yede Pieters kalk- en cementleverancier 1752-1754; ovl 26 mrt 1764, 78 jaar, schipper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Sijbout Sierks ende Rinske IJedes, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader IJ.P., beurtschipper alhier, met versoek van een gebod in de week, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yede Pieters ovl voor 1815; huwt met Geertje Steffens, kinderen: Ruurd IJedes, geb 9 jun 1805 HRL, Pieter IJedes, geb 1792 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1811wafk, ovl 1829; wed. IJ.P. gebruiker wijk C-173, vischvrouw; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); IJ.P. en Geertje Steffens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Steffen Christoffels, deszelfs vader, 30 jul 1791; ondertrouw HRL; kind: Pieter IJedes, geb 24 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL
Idske Pieters huwt met Cornelis IJes, kind: Antje Cornelis, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Yefke Pieters zie: Hibma
Yfke Pieters huwt met Luytjen Pieters, kind: Antje Luytjens, ged 28 jun 1752 Westerkerk HRL; kind: Antje Luitjes, ged 15 feb 1748 Westerkerk HRL; kind: Aukje Luitjes, ged 22 may 1743 Westerkerk HRL; kind: Pieter Luitjes, ged 16 apr 1741 Westerkerk HRL
Yge Pieters ged 15 jun 1755 Westerkerk HRL, zv Pieter IJges en Hinke Klazes
Yke Pieters broer van Bauke P. ; voogden bet f. 46:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens lonen van IJ.P. als spoelder & Sjoerd Jans Husaar als wever bij Wopke Tjepkes in 1 jaar verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 16:0:0 als loon van IJ.P. en Bauke Pieters bi Hendrik Hansen als weversknegts verdiend, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 3:10:0, 19feb177 1. (GAH1102) id. f. 17:10:12 wegens verdiend loon van IJ.P. en Bauke Pieters tot mei 1771 verdiend. (niet vermeld bij wie), feb 1771. (GAH1102); id. f. 19:16:0 tersaeke loon van Bauke Pieters en IJ.P. als kajuitwagters bi Mathijs Pieters verdiend, 4 apr 1772. (GAH1103); id. f. 7:17:0 mei 1772. (GAH1103); rentmeester van het Weeshuis bet f. 7:2:0 aan de binnenvaeder C.C. Voordewind wegens uitgeschoten speelgeld aan Marten Symons en IJ.P. kwit. no. 5, 19 mei 1774. (GAH1105)
Yeme Pieters IJ.P. en Geertje Dirks, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 24 dec 1775 HRL, en toen getrouwd
Ymkje Pieters huwt met Haring Oeges, kind: Gosse Harings, geb 4 jun 1796, ged 12 jul 1796 Grote Kerk HRL
Ymkjen Pieters Jan Jakob Soust van Amsterdam en IJ.P. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en aldaar getrouwd den 1 aug 1779 HRL, volgens ingebragte attestatie
Ymkje Pieters begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 4, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ymkje Pieters huwt met Riemer Hessels op 5 okt 1794 Midlum, komt van Almenum, laatste afk. 5 okt 1794, met attestatie vertrokken naar Midlum, vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; Riemer Hessels van Midlum en IJ.P. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Gosses, zijnde de neeff van de bruid. 20 sep 1794; ondertrouw HRL; Riemer Hessels van Midlum en IJ.P. van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 oct 1794 HRL, en met attestatie vertrokken naar Midlum en zijn aldaar getrouwd op denzelfden datum volgens vertoonde attestatie
Ymkje Pieters huwt met Hans Martens Gorter, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1814
Ymkjen Pieters Claes Jansen van Stavoren ende IJ.P. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Sjoerd Tjibbes en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder in deesen, 12 dec 1750; van HRL, huwt met Klaas Jansen, van Stavoren, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1750 en den 3 jan 1751 getrouwd
Ynze Pieters zie ook: Tigchelaar; geb 22 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Pieter IJnses en Mayke Jans
Ynskje Pieters zie ook: de Boer; ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Pieter Geerts en Hiltje Jans; Jan Dirks Wijngaard ende IJ.P., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Geerts desselfs vader, 24 may 1788; ondertrouw HRL; Jan Dirks Wijngaard en IJ.P., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jenne Jans Wyngaard, geb 25 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans, geb 12 may 1792, ged 3 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans Wijngaard, geb 25 jan 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Vijf en twintig apr is Geboren Jenne dv Jan Dirks Wijngaarden en IJ.P. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 May 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Sestig den negentiende mrt is Gedoopt IJnskje dv Pieter Geerts en Hiltje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Gerben Ages Zeylmaker en IJ.P. dato 25 mei 1815 op Fol. 33 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Yppe Pieters zie: Rodenhuis
Ype Pieters huwt met Trijntje Hendriks op 4 jun 1797 HRL, komt van Almenum; hu Grote Kerk HRL 1797
Ypkje Pieters huwt met Douwe Koets; BS ovl 1835
IJsbrand Pieters ovl 12 jan 1790 HRL, oud 76 jaar
Ytje Pieters zie: Alkema
Ietje Pieters ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL, dv Pieter Reins en Janke Hendriks
Yttje Pieters Anne Claases Wildeboer en IJ.P., beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 4 nov 1770 (!), dog wegens absentie van den bruydegom eerst op heden getrouwt den 8 jun 1773 HRL; hu Grote Kerk ha
Ytje Pieters ovl voor 1810 (waarschijnlijk ), huwt met Age Sijbrands op 1 feb 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Age Sijbrens van Almenum en IJ.P. van HRL, zijnde de aangaave gedaan o