Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Dirks Quak Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden, aan den Burger Pieter Dirks, (alias) Q., welken op gisteren het ongeluk gehad hadde van zijn zoontje en eenig kind in het ijs te verliezen, in deszelfs ongelukkige en behoeftige omstandigheid. seven CarGuldens te geeven, uit de Correspondentiebeurs, Waar toe den Administrator Pettinga bij deezen word gequalificeerd. (GAH43)
Hotse Quator betaald aan het Weeshuis f. 8:8:0 terzake 2 jaaren huyr van 1 pondemaat bouland leggende tot Belcum, ''s jaars 3 gulden, 30 apr 1756. (GAH1085); id. f. 4:4:0 terzake 1 pondemaat als boven, 23 jul 1757. (GAH1086); id. f. 160:0:0 wegens de opbring van een aandeel in een stukie land onder Belkum door Q. gekogt, 17 nov 1758. (GAH1087)
Douwe Wybes Quest Donderdag den 22 Augt 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde in nadere en serieuse overweging genoomen, het geval Welk exteerde ontrent het in Zee gevonden en alhier aangebragte Tjalkschip ''de Jonge Roelof'' genaamd, toebehoorende aan Schipper Cornelis Claasen van het Eiland Schiermonnikoog, Welk Schip onlangs met nog eenige andere Schepen door de Engelschen bij gedagte Eiland Was Weggenoomen, en hetgeen naderhand, door schipper D.W.Q. van deeze plaats ontrent de hoogte van Wierum, drijvende in Zee gevonden, door dezelve geborgen, en vervolgens na deeze Haven opgezonden Was; den Raad teffens in aanmerking neemende de ongelukkige Wijze, op Welke den eersten bezitter, dit Zijn eigendom en eenig middel van bestaan Was afgenoomen, alsmede dat den berger het ook niet als een eigentlijk Zeevond Scheen te beschouwen, dewijl dezelve, het Weder tegens eene billijke belooninge voor Zijn moeite had overgegeeven heeft den raad het zelve ook alzoo (te weten als een Zeevond) niet geconsidereert, over dies na rijpe deliberatie goedgevonden en Verstaan, gedagte Schip aan den eigenaar Cornelis Claasen meergemeld, onverhindert te laaten volgen, Zonder eenige aanspraak op de 1/10 te maaken, Welk anders billijk Zijn Zoude, Wanneert het Waarlijk een Zeevond Was. (GAH45); D.W.Q., Buitenschipper, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk; D.W.Q. eigenaar van perceel nr. 1458 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 554, huis en erf, 65 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Jan Wybes Quest zie ook: Kwest; J.W.Q. ende Rinkje Andries, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Hessels, desselfs vader, 26 sep 1789; ondertrouw HRL; Wieger Cornelis en Jetske Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.W.Q., goede bekende, 26 sep 1795; ondertrouw HRL; J.W.Q. en Rinkjen Andries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 oct 1789 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgende; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 19:0:0 (GAH650)
Setske Wybes Quest zie ook: Kwest; Popke Minnes ende S.W.Q., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de st?vader Douwe Pieters, 11 may 1793; ondertrouw HRL; Popke Minnes en S.W.Q., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 2 jun 1793
Yda van Quicklenburg ovl 28 mei 1737; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 600 Caroliguldens, 6 jun 1735: f. 54:0:0 (GAH283); id. 20 mei 1734 (GAH283); id. 11 jul 1736 (GAH283); id. 14 jun 1730 (GAH283); id. 13 mei 1733 (GAH283); id. 23 mei 1732 (GAH283); gemeentebestuur betaald aan de erven van IJ. v. Q. 1 jaar en 22 dagen lijfrente van 600 Crglds met haar versterfdag 28 mei verschenen f. 57:5:0 en voor het opbrengen van de brief f. 2:10:0, tesamen: f. 59:15:0, 10 jul 1737. (GAH283); bij ovl 61 jaar, Grote Kerk HRL; v. d. Gaast begraaflijst
Johannes Quikkelenburg ovl 1690, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Witmarsum, Floreencohier 1700: wed. van de burgemeester Q. eigenaresse van plaats nr. (90), grootte 3 p. m., floreen f. 2:0:0, gebruiker Douwe Lieuwes, ferskaat: W. aen Bonga stins; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)