Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
.... Röerich gebroeders; zie ook: Ruirich; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:10:0 voor 3/4 anker wijn ih Weeshuis gebruykt bij verscheidene comparitien tdv het Weeshuis, kwit. no. 48, 24 nov 1781. (GAH1112); weduwe, (Anna Warr?), op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Jacoba Jans de Raad geb 1793 Groningen, ovl 18 aug 1863 HRL, huwt met Gorrit Geerts de Groot op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 5 en 12 nov 1815, dienstbaar, wonende te HRL, ovl wijk H-106, wonende te HRL. 1837, dv Jan R, en Willemtje Jacobs; BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1863; oud 47 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk H-114; VT1839; Extract uit Doop Prothocol der Nederduitsche Hervormde Kerk te Groningen. In den jare Zeventienhonderd drie en negentig den vierden aug is ged Jacoba, dv Jan Klaassens Raed en Willemtien Jacobs; Ik ondergeteekende Jan Klaassens de Raad, sjouwer, wonende te Groningen, verklare door deezen mijne volkomen vaderlijke toestemming te geven en genoegen te nemen in het Huwelijk het welk mijne meerderjarige dochter J. d. R., dienstmeid. wonende te HRL, voornemens is aantegaan met den Jongman Gerrit Geerts de Groot, dienstknegt, mede aldaar woonachtig; en hebbe ik tot vestenisse deze in tegenwoordigheid van de twee ondergeteekende getuigen, beide te Groningen woonachtig geteekend, welke dit ook met hunne naamsverteekening hebben bekragtigd in Groningen den 23 okt 1815; Ik Ondergetekende Aafke Jans weduwe Geert Gerrijts de Groot, wonende te HRL, Verklarende hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Gerrijt Geerts de Groot, om Zich in het huwelijk te begeven met J.J. d. R. van beroep dienstbaar, Geboren te Groningen en wonende te HRL, dv Jan Klases Raad en Willemtie Jacobs; Mogende alsoo lijden dat dezelve door de Heer Pr. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop deeser in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 1 nov 1815
Cornelia de Raaf ovl voor 1860, huwt met Jan Dirks Molanus; BS ovl 1859
Henriette Raalte ontvangt lijfrente 1746-1761
Cornelis van Raam geboortig van Amsterdam, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. H. Brouwer, op 24 dec 1760. (burgerboek); huwt met Geertruid Ottes, kind: Otto Cornelis van Raam, ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL
Otto Cornelis van Raam ged 30 nov 1760 Westerkerk HRL, zv Cornelis van Raam en Geertruid Ottes
Antje Jeltes Raap zie ook: Antje Jelles; geb 1763 ... , ovl 28 mrt 1812 HRL, huwt met Age Heeres Bakker, ovl wijk E-249, dv Jelte Wigles en Trijntje Stevens; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1812, ovl 1849
Geertje Raap ovl voor 1870, huwt met Johannes Velkers; BS ovl 1869; kind: Sybren Johannes Felkens, geb 22 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Johannes Felkens, geb 28 aug 1792, ged 11 sep 1792 Grote Kerk HRL
Matthijs van Raay zie ook: van Rayen; geb 1764 ... , huw.get. bij J.P. Snijder en E.S. Hoedtje, heerenknecht wonende te HRL 1813; BS huw 1813; M. v. R., soldaat in de compagnie van kapitein van Wevelinkhoven in ''t regiment van Generaal Majoor van Nostitz, en Sijtske Markus Rooseboom, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Donderdag den 4 Janrij 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Compareerde na voorafgegane Citatie van den Fiscus in ''s Gerechts vergadering den Burger M. v. Raayen, ter zaake dezelve op gepasseerde Saturdag den 30 decembr 1797 den Chirurgijn Keller had mishandelt, geboet voor twee Goud-guldens boven de kosten aan den Fiscus. (GAH43)
Sytske van Raayen De Raad extra ordinaris vergadert zijnde, is Fokeltje ?. Huisvrouw van Pieter Lucas Ooy, aangesteld, om de bezorging en beschikking te hebben over de Veertien daagsche Boelgoederen, in plaatze van S. v. R. Zijnde wijders bepaald dat het 14daagsche Boelgoed Provisioneel nog zal Werden geholden aan ''t huis, dat S. v. R. bewoond heeft. (GAH44)
Hendrik Rachel ontvangt van de Stadsrentmeester f. 37:14:0 ter zake geleverd zand, ord. no 19, 25 apr 1775. (GAH1060)
Djurre Sybrens Radelaar geb 24 mrt 1808 HRL, ged 10 apr 1808 HRL, N.H., huwt met Sjuwke Jacobs vd Werff op 2 apr 1835 HRL, ondermeester, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Sijbren Djurres R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835
Johannes Radelaar mogelijk dezelfde als Johannes Rinzes; zie aldaar; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 65:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Ulrich Johannes en J.R., 4 jan 1809 (GAH1141)
Martje Sybrens Radelaar geb 7 apr 1811 HRL, dv Sijbren Djurjens R, en Joukje Walles; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Sijbren Djurres Radelaar en Joukje Walles
Sybren Djurjens Radelaar huwt met Joukje Walles op 17 mei 1807 HRL, komt van HRL, meester verwer en glazemaker en wonende te Wommels 1835, kinderen: Djurre Sijbrens, geb 24 mrt 1808 HRL, Martje, geb 7 apr 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1835; kind: Martje Sijbrens Radelaar, geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, vader als: S. Djurres R.
Sybrigje Durks Radelaar geb 1789 HRL, ovl 18 apr 1835 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Djurre Hendriks en Trijntje Jelles; BS ovl 1835
Age Rommerts Radema geb 27 feb 1792 Wijnaldum, huwt met Sjerpje Postma, werkman in 1851, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 13 mei 1850 Almenum, A 14 mei 1857 Almenum; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk D-137, wijk G-275, 317, lijst ingez Minnga/Sexb. 1825; oud 47 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-272; VT1839
Rommert Radema huwt met Trijntje Ages, kind: Sjouwke Rommerts R, geb 1802 Wijnaldum; BS ovl 1846; oud 29 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-272; VT1839
Sjouwke Rommerts Radema geb 26 mrt 1802 Wijnaldum, ovl 22 jun 1846 HRL, huwt met Antje Sijbes Boomsma, werkman, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 1828 Midlum als boerenknecht, zv Rommert R, en Trijntje Ages; BS ovl 1846; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Obbe Hendriks Rademaker ijzerwarenhandelaar 1751-1755, ijzerkramer 1750-1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 111:10:0 voor geleverd ijzerwerk, kwit. no. 5, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 6:2:0, kwit. no. 11, 12 nov 1765 (GAH105); id. f. 10:4:0 terzake geleverde spijkers, kwit. no. 18, 13 nov 1764. (GAH1094)
Antje Kornelis Radersma geb 31 jul 1808 Wirdum, ovl 8 nov 1869 HRL, huwt met Oepke Hilwerda, (gk), op 17 mei 1838 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Botje Klases; BS huw 1838, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-136, 55, 56; oud 29 jaar, geb Weidum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-051; VT1839
Cornelis Jans Radersma ovl 22 dec 1818 Almenum, huwt met Botje Klases, timmerknecht, kinderen: Antje R, geb 31 jul 1808 Wirdum, Klaaske Cornelis R, geb 1812 Wirdum, zv Jan Cornelis en Antje Jans; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1869
Klaaske Cornelis Radersma geb 1812 Wirdum, huwt met Jacob Ulbes Strikwerda op 19 mei 1836 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, dv Cornelis Jans R, en Bottje Klases; BS huw 1836
Sjuk Jans Radersma S.J.R. eigenaar van percelen nrs. 644 en 645 te HRL, wagenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 555, resp. huis, en pakhuis, resp. 45 en 50 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Radsma woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Allert Radsma begraven Kleine Kerk, regel 4, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Nieses Radsma ovl 19 nov 1825 Sexbierum, huwt met Lammert Reinders Mulder, indertijd echtelieden te Sexbierum, dv Nies Teekes R, en Sijtske Jans; BS huw 1829, ovl 1892
Botje Radsma huwt met Martinus Nauta; BS ovl 1876
Giertje Tjeerds Radsma geb 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Radsma en Siboutje Buma van Hasenhoek
H Radsma Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen na voorafgegaane Citatie, den Burger Hendrik Roelofs, Trekschipper, van Leeuwarden op HRL et V.V. ter zaake uit zijn Schip een pakje aan den Burger H:R. toebehorende Vermiste, en te zoek geraakt was, gecondemneert het Vermiste Pakje te Vergoeden boven de kosten hier over gevallen met Serieuse recommandatie, van in ''t toekoomende Sorgvuldig te weezen, dat dergelijke malheurs niet weder gebeuren. (GAH43)
Harmanus Radsma slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen ter praesentatie der voogden van het Weeshuis, op den Raadhuize dd. 29 decemb. 1780. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie vd secretaris. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H.R., Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding slot der rekening), dd 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H.R., S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); ovl 4 may 1804 HRL, oud 47 jaar; huwt met Magdalena Vos op 9 feb 1794 Heerenveen, lid vd Gemeenteraad 1803-1804, mede-Raad id vroedschap van HRL, laatste afk. 2feb17 94, zijn met attestatie naar Heerenveen vertrokken, aldaar gehuwd volgens vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; ovl 30 apr 1804, 53 jaar, Medelid gemeente bestuur, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; H.R., mede raad in de Vroedschap van HRL. en Mejuffer Magdalena Vos van ''s Heerenveen, zijnde de aangave gedaan door burg. de Waart, met een gebod in de week, 25 jan 1794; ondertrouw HRL; H.R., mede-Raad in de vroedschap van HRL, en Juffer Magdalena Vos van ''t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad 2 feb 1794 HRL, zijn met attestatie naar ''t Heerenveen vertrokken; heeft een wagen met een kap, belasting: f. 12:0:0, 1798; (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 21, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); id. weduwe heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier, op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is, eene summa van f. 478:16:12. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis, berustende tien Ponden. Welke bovenstaande Summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaf te moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuizebinnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, IJpey, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Albert W. Bakker, Simon Frieseman, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albada, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van 21- 6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, geree-kend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. Was getekend: J. IJsbrandi, H.R., Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:van Ringh, S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127)
Harmen Radsma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; collecteur 1743-1751; huwt met Sjoerdtje Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-28 May en den 4 jun 1741 en doe ook getrouwt; H.R. ende Sjoerdtje Harmens, beide van HRL, koomende voor de Bruid Jan Bierma desselvs neeff, 20 may 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjoertje Harmens Ratsma, ged 7 okt 1742 Westerkerk HRL, moeder ovl; huwt met IJtske Jelkes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 apr en den 5 May en 12 dito 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; H.R. en Ydske Jelkes, beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs vader Jelke Jans, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Harmens Ratsma, ged 27 may 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Tjietske Jeltes; kind: Jelte Harmens Ratsma, ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL, vader als H. Jacobs R., moeder als IJtske Jeltes
Harmanus Jeltes Radsma geb 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, zv Jelte Radsma en Feikje Tuininga
J Radsma weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Japke Ybeles Radsma zie ook: Jepke IJbles; geb 1794 HRL, ovl 5 feb 1830 Franeker, huwt met Johannes Luutzes Tichelaar op 3 jul 1814 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, naaister in 1830, dv Ybele Roelofs R, en Antje Jans (Nijboer); BS huw 1839, bs fr1814 huwelijken, ovl 1830, huw 1839
Jelte Radsma geb 1 feb 1805 HRL, ged 17 feb 1805 HRL, zv Menno (=Minne) R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jitske Radsma oud 46 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk H-089; VT1839
Joeke Minnes Radsma geb 22 jun 1807 HRL, ovl 18 dec 1878 HRL, 1e huwt met Nancij van Hoften op 26 mei 1831 HRL, boekdrukkersknecht, 2e huwt met Sara Gijas, (gk), op 24 mei 1855 HRL, winkelier en bode, N.H., ged 19 jul 1807 HRL, zv Minne R, en Grietje Bierma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1831, huw 1855, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, 34, 189, wijk C-164, wijk F-196, wijk G-020; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-006; VT1839
Klaakse Jeltes Radsma geb 1773 HRL, ovl 25 feb 1832 HRL, huwt met Jan Sietses Bierman vd Brug op 2 mei 1802 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811, BS ovl 1832, ovl 1839, ovl 1858; kind: Sietse Jans van der Brug, geb 24 mrt 1810, ged 15 apr 1810 Grote Kerk HRL; kind: Feikje Jans van der Brug, geb 27 jun 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL
Lieuwe Jouws Radsma ovl voor 1840, huwt met Rinske Arends de Vries; BS huw 1839
M Radsma heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Marten Tjeerds Radsma ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL, zv Tjeerds Ratsma en Aaltje Martens Tjarda; geb 3 dec 1761 HRL, ovl 16 okt 1835 HRL, 1e huwt met Tietje Minks, 2e huwt met Trijntje Ruurds vd Geest op 4 jul 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 jun 1819, huw.get. bij E. Wink en H. vd Veenb, 1814, uurwerkhersteller 1810 -1811, zv Tjeerd R, en Aaltje Martens Tjardi; BS huw 1814, huw 1819, ovl 1835, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk I-020, horlogiemaker, 1814. (GAH204); M. Ratsma en Tytje Minks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Mink Jacobs, de vader, 26 jan 1793; ondertrouw HRL; M.R. en Tietje Minks, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 686:4:12 aan M.R. en Harmanus Peaux als geauthoreseerde Curatoren over Claaske Dirks Feddema, Als een provisioneel Slot van Reekening ingeslooten tot den 30 sep 1809, 10 nov 1809, quit. no. 16 (GAH1141); id. f. 3500:0:0, alsmeede voor Intres f. 58:7:0, tesamen: f. 3558:7:0, 30 dec 1809, quit. no. 17 (GAH1141); M.R., horologiemaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL; M.T.R. eigenaar van percelen nrs. 2084-2086 te HRL, horlogiemaker, woonplaats HRL, legger nr. 556, resp. plausiertuin, huis en erf, moestuin, resp. 570, 430 en 2360 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 45 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Minne Jeltes Radsma geb 11 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Jelte Radsma en Feikje Tuininga; geb 1781 HRL, ovl 28 mrt 1834 HRL, huwt met Grietje Joekes Bierma op 20 mei 1804 HRL, huw.get. bij P. Ouendag en J. Akkringa, groenmaker, oom bruid. 1819, sajetleverancier 1810, kinderen: Joeke, geb 22 jun 1807 HRL, Jelte R, geb 1 feb 1805 HRL, zv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL q1805, 1807, BS huw 1819, ovl 1834; gebruiker van wijk B-044, wolkammer; eigenaar is Hermanus vd Meulen, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-045, ledig, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.R., (kleding), 31 dec 1810: f. 35:10:0 (GAH1142)
Nies Teekes Radsma ovl voor 1830, huwt met Sijtske Jans, kind: Antje Nieses R, geb ...; BS huw 1829
Roelof Radsma geb 1801 ... , huw.get. bij H. Gonggrijp en L.H. Poort, (2x gk), wonende te HRL, schoenmaker, 1841, id. bij J. Buisman en W.D. van Akkeren, (2x gk); BS huw 1841, huw 1842
Roelof Ebeles Radsma geb 1 jan 1798 HRL, schoenmaker, wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Ebe- le Roelofs R, en ... ; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Teeke Hermanus Radsma geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Radsma en Aafke Stephani
Tjeerd Harmanus Radsma ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Radsma en Aafke Stephani
Tjeerd Jacobs Radsma faandrik in 1762; T.R. ende Aeltje Tjaerdi, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom R.H. Brouwer, 1 Nov 1749; ovl 17 jun 1781 ... , huwt met Aaltje Martens Tjardi, kind: Marten R, geb 1761 HRL, uurwerkhersteller 1747-1766; BS huw 1819, ovl 1835; huwt met Aeltje Tjarda, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Marten Tjeerds Ratsma, ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjeerds Ratsma, ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL; kind: Harmen Tjeerds Ratsma, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 terzake 1 jaar loon door Joeke Sjoerds, uurwerkmakersknegt, bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); id. f. 50:0:0 aan en wegens dito, 22 mei 1764. (GAH1094); id. 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 67:14:0, 17 mei 1766. (GAH1096); ontv van dito f. 10:0:0 terzake verruilen ve uurwerk, 12 mei 1762. (GAH1092); id. f. 16:0:0 terzake geleverde bankschroef voor Joeke Sjoerds, kwit. no. 12, 22 mei 1764. (GAH1094); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 30:16:0 ter zake het vernieuwen van ''t wijzerbord id nieuwe kerk, ord. no. 43, 16 aug 1775. (GAH1060); Jacob Tjeerds Radsma van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegens de bruydegom desselfs vader T.R. en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; Geeven met Eerbied UEd:Achtbh:te kennen Jacob Harmens, slotmaker en Stads klockstelder mitsgaders T. Ratsma uirwerkmaker, beide binnen deese Stad woonagtig, dat eerst gemelde gaerne geneegen is, deese zijn bedieninge op laetstgenoemde te transporteeren, ''t welk die insgelijks van herten wenscht; dog sulx niet als met consent en goede gratie van UEd:Achtbh:kunnende geschieden, soo addresseeren sij hen beide tot UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:in dit versogte transport gelieven te accordeeren, en T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder binnen deese Stadt aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de magistraet gehoord t versoek accordeerende t zelve eligeert en nomineerd mits deesen T.R. in plaets van Jacob Harmens tot klockstelder van deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 5 jun 1743 (was get:), And. Pijtters de Boer, Ter Ordtie van de magistraet abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); op heeden den 5 jun 1743 heeft T.R. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Br. de Boer afgelegd. In kennisse van mij gesw:clercq (was get:), B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als klokkesteller op 20 dec 1758 over op Jacob Tjeerds Ratsma; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); president-voogd T.R. betaalt f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de weesjongen Symon Jans Pannebakker als smitsknegt bij Jan Claasen op Dijkxhoek verdiend, 5 jun 1753. (GAH1082); T.R. ontvangt van de rentmeester f. 10:18:0 terzake restitutie van expensen door hem verlegt voor de weesjongen Symon Jans Pannebakker, werkende op Dijkxhoek, 5 jun 1753, kwit. no. 17. (GAH1082)
Tjeerd Radsma weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntje Jeltes Radsma geb 28 jan 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL, dv Jelte Radsma en Feikje Tuininga; geb 13 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Jelte Radsma en Foekje Tuininga; geb 1787 HRL, ovl 3 mrt 1844 HRL, huwt met Harmanus/Hemmes vd Meulen op 24 jun 1810 HRL, dv Jelte Harmens R, en Feikje Minnes Tamminga huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1844, ovl 1864; Hemmes Johannes van der Meulen en T.J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Grietje Hermanus van der Meulen, geb 17 sep 1811, ged 3 nov 1811 Grote Kerk HRL
Ybele Roelofs Radsma ovl voor 1815, huwt met Antje Jans Nijboer op 29 sep 1793 HRL, komt van St. Anna, met vertoonde attestatie, laatste afk. 15 sep 1793, kinderen: Jepke Ybeles R, geb 1794 HRL, Roelof Ebeles R, geb 1 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1831, BS Franeker huw 1814, lijst ingez Minnga/ Sexb. 1825
Ytje Radsma begraven Groot Kerk, regel 23, nr. 30, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Ytske Jeltes Radsma geb 1775 HRL, ovl 17 nov 1844 HRL, huwt met Johann Adam Reinius op 10 mei 1801 HRL, dv Jelte R, en Feikje Tuininga; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1844
Jan Klaassens Raed J.K.R., huwt met Willemtien Jacobs, kind: Jacoba Jans Raed, ged 4 aug 1793 te Groningen; Ik ondergeteekende J.K. de Raad, sjouwer, wonende te Groningen, verklare door deezen mijne volkomen vaderlijke toestemming te geven en genoegen te nemen in het Huwelijk het welk mijne meerderjarige dochter Jacoba de Raad, dienstmeid. wonende te HRL, voornemens is aantegaan met den Jongman Gerrit Geerts de Groot, dienstknegt, mede aldaar woonachtig; en hebbe ik tot vestenisse deze in tegenwoordigheid van de twee ondergeteekende getuigen, beide te Groningen woonachtig geteekend, welke dit ook met hunne naamsverteekening hebben bekragtigd in Groningen den 23 okt 1815
Carel Hendrik Raeten verkoopt een huis in 1799
Martha Raets Pieter de Waard, soldaat in de compie van Kapitein Panneboeter, van HRL, en M.R. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Hendrik Ram huwt met Sietske Alberts op 9 nov 1799 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Willem Ram begraven Klein Kerkhof, regel 15, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Joanna Ramaekers Extract uit het register der Geborenen van de gemeente Roeremonde. Anno 1779 den 7 apr is ged Sibertus Ferdinandus, wettige zv Joannis Parens (=Parant) en J.M. . Afgegeven te Roermond door de Burgemeester Officier van de Burgerlijken Staat van Roeremonde den 17 mrt 1810
Ramaker Johannes Jansen, soldaat onder de comp. van capt. R., ende Antje Epkes van Midlum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Epke Lieuwes de vader, 26 apr 1788; ondertrouw HRL; Johannes Berentjes, Tamboer onder de comp. van capt. R. van HRL, ende Geertje Ennes van St. Anna Parochie, zijnde wegens de bruid geweest Aadam Berentjes, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Carel Ernst Noord, Soldaat onder de comp. van capt. R., ende Elizabeth Bernges, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Adam Bernges, de vader, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; Ernst Lodewijk Keel, soldaat onder de compagnie van capitein R. en Christina Fredriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd den 26 daaraanvolgende; Johannes Jans, soldaat in de compagnie van kapitein R., van HRL en Antje Epkes van Midlum, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 may 1788 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 12 daaraanvolgende; Johannes Berentjes, Tamboer in de comp. van R., van HRL, en G.E. van Anna Parochie, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Jasper Ramaker gebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)
Klaas Ramkema op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 6:0:0 (GAH650)
Ramsmeyer Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, verscheen verders ter Vergadering van den Raad, de Burger R. Versoekende dat hij geduurende de reeds begonnen Kermis, alhier met een Tent mogte staan, om Wassen beelden te laaten bezien, het geen aan hem geaccordeert wierd, onder verpligtinge, om ses Carguldens, aan de armen te geeven zoo als hij accepteerde. (GAH44)
Jan van Randwijk huwt met Alida de Wilde op 25 dec 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; J. vR. van HRL. en Alida de Wilde van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door prod. Stephanij, met een gebod in de week, 17 dec 1808; ondertrouw HRL
Anna Ransen Gerrijt Dilling Trox van Groningen en A.R. van HRL, sijnde aangegeven door notaris Pesma, met vertoninge van schriftelijke last in deesen, 26 Jun 1751; van HRL, huwt met Gerrit Dilling Frox, van Groningen, geproclameerd den 27 jun en 4-11 jul 1751 doen ook getrouwdt
Janke Davids Ras geb 1800 HRL, ovl 21 mrt 1831 HRL, huwt met Sijtse Poppes Zijlstra op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, dv David R, en Anna Catharina Smit; BS huw 1821, ovl 1831, ovl 1841
Regina Ras geb 1764 HRL, ovl 1 jan 1825 HRL, huwt met Jan de Vries; BS ovl 1825; Jan de Vries en R. Magdalena R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 mrt 1807; ondertrouw HRL; Johan Lodewijk Sigfried, Constapel Major op ''s Lands ooslogsfregat ''de Eendragt'', en R. Magdalena Rasch van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Hendrik Pijper en R.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1786 HRL, en zijn getrouwd den 14 dier maand
Anna Catharina Rasch geb 1800 HRL, ovl 14 sep 1848 HRL, 1e huwt met Menno Gabes Sibersma op 30 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821, visverkoopster, 2e huwt met Hendrik Lichtendahl op 8 okt 1835 HRL, visvrouw, dv David R, en Anna Catharina Smit; BS huw 1821, huw 1835, ovl 1848
David Rasch ovl 21 feb 1809 HRL, huwt met Anna Catharina Smit, in leven opziener bij de marine, kinderen: Anna Catharina R, geb 1800 HRL, Janke Davids R, geb 1800 HRL; BS huw 1821, ovl 1831, huw 1835, ovl 1848; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geertrui Albertus Raschen geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Albertus Raschen en Trijntje Vettevogel
Willem Rasje De Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde is in plaatze van wijl:W.R., tot mede ordrs Turfdraager aangesteld, den Burger Gerrijt Hankes, en ten dien einde Daadelijk onder Eede genoomen zijnde de nieuw aangestelde van zijne Post als Koorndraager ontslaagen, ma, 3 jun 1799 (GAH45)
David Rasjes huwt met Antie de Lange, kind: Lotsijana Davids R, geb 1802 HRL; BS huw 1813
Lotsijana Davids Rasjes geb 1802 HRL, ovl 1 okt 1813 HRL; wijk G-046, dv David R, en Antie de Lange; BS ovl 1813
Albertus Jans Rasken ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Antoni Rasken en Foekjen Taekes Stephani
Hermannus Albertus Rasker ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL, zv Albertus Rasker en Lijsabet Kamp
Ulbe Rasmus ovl 16 aug 1774 Makkum, huwt met Otje Douwes, kind: Freerk Ulbes Smit, geb ... ; BS huw 1822
Albartus Rasschen A. Raskens huwt met Elisabet Johannis Kamp, kind: Joanna Sophia Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL; ovl 6 jan 1767, 62 jaar, Kamerbewaarder Admiraliteit, huwt met Lijsbeth Kampen, Grote Kerk; vdGaast Begraaflijst; Stadsrentmeester bet f. 65:0:0 aan de wed. A.R. wegens het afstaan van 2 1/2 graf tdv de nieuwe kerk, ord. no. 48, 20 dec 1775. (GAH1060); Melle Martini ende Hiltje Kampen, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de kamerbewaarder R., 7 Nov 1744; kind: Hermannus Albertus Rasker, ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL, moeder als Lijsabet Kamp; kind: Jan Antonius Albertus Rasschen, ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL
Albertus Hermanus Rasschen Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Cornelis Lautenbach, Mr. Schoenmaker, beide Woonachtig te HRL, Verklaren hier mede ten vollen Overtuigd te Zijn dat Pieter Jentjes van Ruiten, Echtgenoot van Gatske Visser, in de maand mrt des afgelopen Jaars is Overleden te Oostwolde; ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL, zv Hermanus Rasschen en Hijlkien Taekes Stephanii; A.H. Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Rasken en Hijlkjen Stephani; 1e huwt met Trijntje Vettevogel op 12 jan 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jan 1794, N.H., 2e huwt met Sijtske Jelgersma op 16 sep 1804 HRL, eerste commies ter sekretarie en bode 1802-1811, huw.get. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd oom bruid. 1812, id. bij G.E. Woesthoff, (gk), en C.M. Reyding, (gk), 1812, id. bij J. Norel en T.J. vd Haak, neef bruidegom, 1812, id. bij G. Jelgersma en G. Spannenburg, oom bruidegom, 1815, kinderen: Hijlkje R, geb 1797 ... , Hermanus, geb 30 dec 1802 HRL, Jan R, geb 30 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826; eigenaar en gebruiker van wijk B-034, 1e clerc ter sekretarie, 1814. (GAH204); id. van wijk B-068, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-143; gebruiker Thomas Johannes Smit, schipper, 1814. (GAH204); Hendrik Smith, Executeur, ende Hiltje Eeuwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.R., goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; A.R. ende Trijntje Vettevogel, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door de bruidegom onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 4 jan 1794; ondertrouw HRL; A.R. en Sijdske B. Jelgersma, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door de bruidegom, met een gebod in de week, 8 sep 1804; ondertrouw HRL; A.R. en Trijntje Vettevogel, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 12 jan 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; woont in 4e quartier, huisno. 35, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:0:0 voor geleverde 6 el bont, 31 dec 1805 (GAH1138); ontvangt van de rentmeester f. 2000:0:0 op last en order van d. burgemeester C. Blok per recepis betaeld tot Stadsbehoefte Aan d. Clercq A.R., 30 sep 1808, quit. no. 8 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 25 jan 1809, zullende het nadelig Slot in de volgende Rekening voor Uitgaaf worden gebragt. Was getekend: C. Blok, Jacobus Hannema, J.H. Olinjus, J. Huys, H. Peaux, IJ. Hoornstra, A.R., gesw: Clercq (GAH1140); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 88:5:4 ter Zaeke Bon weegens d. bank van Leening voor d. Jaeren 1804 en 1805, 5 dec 1809 (GAH1141); id. f. 81:2:4 voor d. Jaeren 1806 en 1807, 5 dec 1809 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis in qualiteit f. 1:0:0 ter Saeke Sint Jacobi Schatt:van ''t huis bewoond door J. Meyer, 25 sep 1809 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Burgemeester en Wethouders, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 6 van Lentemaand 1810, zullende het voordelig slot aan de f. 336:18:14 in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: K. Blok, H.P., Jan G. de Boer, IJ. Hoornstra, A.R., gesw:Clercq (GAH1141); kind: Geertrui Albertus Raschen, geb 16 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL, moeder T. Vettevogel; kind: Harmanus Albertus Rasschen, geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Hylkje Albertus Rasschen, geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen dat Gerbrandus Meinsma, woonachtig te Weydum, aldaar is ovl in den Jare 1790, Gevende voor Redenen van Wetenschap dat ons uit hoofde van Familiebetrekkingen dit afsterven Volkomen bekend is. en hebben wij deze met onse handtekening Vertekend. HRL den 29 mei 1815; Wij Ondergetekenden A.R., Eerste Commis ter Secretarij, en Sijtske Jelgersma Echtelieden te HRL Verklaren bij desen dat aan ons uit hoofde van Familiebetrekkingen Volkomen bekend is dat Wiltetus Bernardus Jelgersma, Predikant bij de Hervormde Gemeente van Boxum te Amsterdam is Overleden in de maand feb 1700 Ses en negentig, en dat deszelfs huisvrouw Maria Meinsma in de Maand mei 1800 en Seven te Leeuwarden is Overleden, en bij deszelfs begravenis hebben tegenwoordig Geweest. HRL den 29 mei 1815
Harmanus Albertus Rasschen geb 1 dec 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel
Hermanus Rasschen geb 30 dec 1802 HRL, ged 23 jan 1803, N.H., zv Albertus R, en Trijntje Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1803
Harmanus Rasschen huwt met Hijlkjen Taekes Stephani, beide van HRL, geproclameerd de f. 5:12:19 Febrij en getrout de 7 mrt 1769; kind: Albertus Hermanus Rasschen, ged 16 mrt 1769 Westerkerk HRL; kind: Albertus Rasken, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Hylkje Albertus Rasschen geb 1797 ... , ovl 20 okt 1816 HRL, dv Albartus R, en Trijntje Vettevogel; BS ovl 1816; geb 31 jan 1797, ged 19 feb 1797 Grote Kerk HRL, dv Albertus Rasschen en Trijntje Vettevogel
Jan Rasschen geb 30 dec 1800 HRL, ged 18 jan 1801, N.H., zv Albertus R, en Trijntje Vettevogel; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jan Antonius Albertus Rasschen ged 10 apr 1740 Grote Kerk HRL, zv Albertus Rasschen en Elisabeth Kampen; Antoni R., huwt met Foekjen Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 jul 1764; kind: Albertus Jans Rasken, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL
Janke Rasschen ovl voor 1803; huwt met Hotse Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout de 10 jul 1763; kind: Romke Hotzes, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL; kind: Lijsbeth Hotzes Binksma, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL
Janna Sophia Rasschen Joanna S. Albertus Raskens, ged 26 jan 1744 Westerkerk HRL, dv Albertus Raskens en Elisabet Johannis Kamp; Hein Mollema en J.S.R., beide van HRL, hebbende met consent van den Agtbaren Magistraat een voorstel in de week gehad, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 12 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; huwt met Hein Mollema, kind: Elisabeth Mollema, geb 16 jun 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Heins Mollema, geb 13 sep 1775, ged 8 okt 1775 Grote Kerk HRL
Trijntje Albartus Rasschen zie ook F. Kamsma; geb 15 jul 1736 HRL, ovl 28 mei 1821 HRL, huwt met Feyke Kamsma; BS ovl 1821; huwt met Sijbe de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 jul 1764; Feike Sijbrands Kamsma ende T.A.R., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Camsma onder Productie van behoorlijke verklaaringe, met een gebod in de week, 24 apr 1789; ondertrouw HRL; Feike Sybrands Kamsma en T.A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mei 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe Camsma op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 40:0:0 (GAH650)
Willem Rasser/Rats W.R. ende Catharina Plagge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Alberts, goede bekende, 13 apr 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Catharina Pugge (?), beyde van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 apr 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 30 dito; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jelle Jurriens Ratelaar ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter Saeke Uitzetting, 24 jul 1810, quit. no. 8 (GAH1142)
Feike Jans Rath verkoopt een huis in 1800
Harmen Ratsma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Antie Tjerks de Boer, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 jul 1764; huwt met Aafke Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 mei 1771; kind: Teeke Hermanus Radsma, geb 22 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Harmanus Radsma, ged 20 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Harmen Tjeerds Ratsma ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Jacobs Ratsma en Aeltje Martens Tjarda
Hiske Ratsma oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wasvrouw, wijk B-025; VT1839
Jacob Harmens Ratsma slotmaker 1740-1750, handelt in ijzer 1741-1743; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:8:0 weegens het onderhout van ''t uurwerk in ''t Weeshuys, en andere noodwendigheden, ord. no. 15, 5 nov 1730. (GAH1060)
Jacob Tjeerds Ratsma J.T.R. van HRL, ende Hinke Jans Bijlsma van Bolsward, komende wegenes de bruydegom desselfs vader Tjeerd Radsma en wegens de bruid Rein Brouwer desselfs oom, 3 Oct 1744; van HRL, huwt met Hinke Jans Bijlsma, van Bolsward, geproclameerd 4, 11 en 18 okt 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Tjeerd Ratsma, ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL; Remonstreert met Schuldige Eerbied Tjeerd Jacobs Ratsma Stads Klokkesteller en borger Vaandrik binnen deeze Stad, dat den Supplnt wel geneegen was zijn bedieninge als Kloksteller af te Staan en te resigneeren in faveur van zijnen Zoon J.T.R. mr. Horologiemaeker en Borger alhier, dewelke in deze bedieninge zijnen Vaeder niet alleen Veelmaelen heeft geadsisteerd maar ook oneindig veel alleen te Wagt heeft genoomen, en uit dien hoofde kundig en Capabel en tot ''t Waarneemen dezer functie van herten inclineerende, met presentatie van zijn persoon ten dien einde op ''t eerbiedigste bij dezen; Versoeken derhalven beide zeer gedienstig dat UEd:Achtbh:J.T.R. in zijns Vaeders plaatze gelieven aan te Stellen tot ordris Stads Kloksteller, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnt J.T.R. tot ordris Stads Klokkesteller, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een geschenk in de Armbus de Soma: de Soma van dartig Cargulds:Actum den 20 dec 1758. (was Get:) J:D:Toussaint (onder Stonde) Ter ordtie van de Magistr:abs:sec:S:Rienstra. ; Lager Stonde; Op dato uts:heeft J.T.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint en de dartig gld:in de Armbusch betaald. In kennisse van mij gesw:Clercq S: Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jelte Harmens Ratsma coopman; ged 12 apr 1744 Grote Kerk HRL, zv Harmen Jacobs Ratsma en IJtske Jeltes; huwt met Feikje Minnes Tamminga/Tuininga, kinderen: Trijntje Jeltes R, geb 1787 HRL, IJtske Jeltes R, geb 1775 HRL, Minne R, geb 1781 HRL, Klaaske Jeltes R, geb 1773 HRL; BS ovl 1832; 1834 overlijdens, ovl 1844; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 voor geleverd sajet, kwit. no. 24, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 129:6:0, kwit. no. 18, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 36:8:0, kwit. no. 8, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 70:13:0, kwit no. 22, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 32:16:0, ord. no. 21, 30 nov 1784. (GAH1115); verleden 15 nov 1787 HRL, oud 45 jaar; weduwe woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 45:0:0 (GAH650); kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 28 jan 1778, ged 2 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Menne Jeltes Radsma, geb 11 jul 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Harmanus Jeltes Radsma, geb 14 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, moeder als: F. Tuininga; kind: Trijntje Jeltes Radsma, geb 13 apr 1787, ged 6 may 1787 Grote Kerk HRL, moeder als F. Tuininga; dopen Grote Kerk HRL; weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:10:0 voor geleverde sajet, 31 dec 1806 (GAH1138)
Sjoertje Harmens Ratsma ged 7 okt 1742 Westerkerk HRL, dv Harmen Jacobs Ratsma en wijlen Sjoertje Harmens
Trijntje Harmens Ratsma ged 27 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Harmen Jacobs Ratsma en Tjietske Jeltes (ook wel: IJtske Jelkes)
Trijntie Tjeerds Ratsma ged 26 apr 1754 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Jacobs Ratsma en Aaltje Martens
Tjeerd Jacobs Ratsma jr T.R. jr, en Siboutje Buma van Hasenbroek, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 16 may 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Giertje Tjeerds Radsma, geb 6 nov 1779, ged 30 nov 1779 Grote Kerk HRL; ged 10 okt 1756 Grote Kerk HRL, zv Jacob Ratsma en Hinke Bijlsma
Antie Willems Rau Zie ook: A.W. Rouw; ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL, dv Willem Rau en IJmkie Hanses; Donderdag den 28 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts na deliberatie goedgevonden, op den Requeste door A.W. Rauw, aan het departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, waarneemende de Zaaken van het Collegie gepresenteert, ten einde om uit haare dententie in ''t Landschaps Tugt en Werkhuis te mogen werden ontslaagen, ingesonden navolgende berigt; de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormaalig Gewest Friesland waarneemende de Zaaken van het Collegie; Burgers ! Omme te dienen van berigt, op den requeste van A.W. Rauw, hebben wij gedienstelijk de Eer te Zeggen, dat Zij onzes oordeels, onder haare gedaane betuiging, van berouw te hebben over haare voorige Conduite, en belofte van beterschap voor ''t toekomende, Wel uit haare detentie Zoude kunnen werden ontslaagen, en op vrije voeten gestelt. (GAH44); Woensdag den 24 apr 1799; de Raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde A.W.R., Welke op aanklagte van de Diaconen der Gereformeerde Gemeente over haare aanhoudende Slordige Conduite, door de Majoor geconfineerd Was, na gehoord te Zijn gecondemneert, om tot Saturdag eerstkomende, te Water, en brood in de Pekelkuip te Zitten. (GAH44)
Willem Rau huwt met IJmkie Hanses, kind: Antie Willems, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL; Donderdag den 24 May 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog den Persoon van W. Rauw, in het Diaconijhuis alhier gealimenteerd, Werdende op aanklagte Van de Diaconen over deszelfs Slordig gedrag en gedurig dronken drinken zeer Scherpelijk gecorrigeerd, met bedreiging dat ingevalle hij zulks niet afliet, als dan na ''s Landschaps Tugt, en Werkhuis, ter zijner Verbeetering te zullen werden gezonden. (GAH44)
Johanna Rausen geb 3 mei 1761 HRL, ovl 24 nov 1821 HRL, huwt met Bernardi Willem Bruggemeyer; BS ovl 1821; 1825 huwelijken; Hendrik Joosten Praus en J.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 jun 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 7:4:0 (GAH650)
Pieter Rausen ovl voor 1815; erven P.R. eigenaar van wijk E-114; gebruiker Willem Bruggemeyer, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Joannes Raust huwt met Elisabeth van Blei, kind: Maria Joannes Raust, ged 24 apr 1759 Grote Kerk HRL
Maria Joannes Raust ged 24 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Joannes Raust en Elisabeth van Blei
Anna Rauwerda geb 21 jan 1809 Oudkerk, huwt met Adriaan Frederik de Haan, (gk), Vst 25 nov 1851 uit Dronrijp, A 30 sep 1852 St. Jacob, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-292 wijk G-092
Auke Jans Rauwerda geb 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL, zv Jan Aukes Rauwerda en Akke Durks Kuipers; geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Cuipers
Elisabeth Rauwerda huwt met Hendrik Eisma; BS ovl 1879
Femke Jans Rauwerda geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Kuipers
Jan Aukes Rauwerda ovl voor 1812, huwt met Akke Dirks Kuiper, kind: Simke Jans R, geb 1783 ... ; BS huwafk. 1811; J.A.R. van HRL, en Akke Dirks Kuiper van Rauwerd, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 31May 1778 HRL, te Rauwerd getrouwd den 7 jun 1778 volgens daarvan vertoonde attestatie; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 6 apr 1779, ged 4 mei 1779 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jans Rauwerda, geb 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Femke Jans Rauwerda, geb 20 mrt 1783, ged 18 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jans Rauwerda, geb 11 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; verkoopt een huis in 1798; geboortig van Rauwerd, tot burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth op wo. 2 mrt 1785 en de gerechtigheid f. 10:10:0 betaald. (burgerboek)
Janke Jans Rauwerda geb 24 jul 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Jan Aukes Rauwerda en Akke Dirks Kuipers
Jantje Rauwerda geb 7 mrt 1790 Leeuwarden, ovl 28 sep 1868 HRL, huwt met Johannes Christoffel Knikker en huwt met Pieter Smeding, wonende te HRL. 1837, breidster in 1851, ovl wijk D-048 en wonende te HRL, wonende te Leeuwarden 1859, dv Pieter R, en Froukje ... , in certificaat voldoening nat. militie en doodextract staan verkeerde namen vlgs verklaring van J. Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; VT1839
Pieter Rauwerda huwt met Froukje ... , kind: Jantje R, geb 7 mrt 1790 Leeuwarden; BS ovl 1868
Simke Jans Rauwerda geb 1783 ... , huwt met Eeltje Jelles, dienstmaagd, wonende te Irnsum, dv Jan R, en Akke Dirks Kuiper; BS Barradeel huwafk. 1811
Tjitske Rauwerda geb 1810 Rauwerd, huwt met Freerk Post, (gk), Vst 19 jul 1860 uit Sneek, A 1 dec 1869 Gouda, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-469
Trijntje Aukes Rauwerda geb 1805 prov, huwt met Johannes Engberts vd Meulen, N.H., A 30 apr 1853 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-088, wijk G-092, wijk H-221
Maria Albertina Ravenstein Aulus Haselaer van HRL, ende M.A.R. van Dockum, komende de gesw: clercq Reidema met attestatie van Bruidegom en Bruid. 27 aug 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
.... Raydz Baron Willem Lodewijk van Mijnbergen, vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, ende Jonkvrouwe Everdina Kleynhoff van Cuilenburg, zijnde de aangaave gedaan door adjudant R., met een gebod in de week, 25 feb 1791; ondertrouw HRL
Matthijs van Rayen zie ook: van Raay; geb 1757 ... , ovl 19 feb 1814 HRL, werkman, ovl wijk E-196; BS ovl 1814; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Anna Catharina Rebel geb 1782 Leeuwarden, ovl 27 feb 1859 HRL, huwt met Gerrit Rinses de Vries, dv Jan R, en Elisabeth ... ; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; Gerrit R. de Vries van HRL. en Catrina R. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-100; VT1839
Jan Rebel huwt met Elisabeth ... , kind: Anna Catharina, geb 1782 Leeuwarden; BS huw 1859
Aletta Rebergen Johan Filip Katwinkel, Sergeant in de compagnie van Capitein van der Feltz, en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 aug 1783 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraanvolgende
Graave van Rechteren Johannes Welrum, Soldaat onder het 1e bataillon van ''t regiment van Lieut. Generaal G. vR., onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeeman van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774, H. Mentes, Eccles. Leov., en T. van Kooten, Coster; Johan Caspar Nessler, Corporaal in ''t 2de Battaillon Infanterij van Lieutnt Generaal Graave vR., en Geertje Hinkcamp, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 30 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Grietie Fredriks Recihman ged 24 jun 1762 Westerkerk HRL, dv Fredrik Reichman en Trijntie Lolkes
Aukien Gerryts Reck huwt met Auke Gerbens, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Janew. 1758 in de Westerkerk
Justina Louisa Reck (?) Peter Hulsenbeek, Corporaal onder de comp. van Collonel Dumon en de J.L.R. (?), beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Reuter, 18 jul 1789; ondertrouw HRL
Wiebje Agatha Reddigius geb 14 sep 1780 Engelum, ovl 15 nov 1824 HRL, huwt met Ernst van Assen op 25 mei 1803 Engelum, laatste afk. 22 mei 1803; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1824; kind: Elizabeth Clasina van Assen, geb 7 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL
Rinkje Redmers zie: Bergsma
Elisabeth Ree geb 18 dec 1799 HRL, ged 7 jan 1800, N.H., ovl 20 dec 1821 HRL, dv Hendrik Philippus R, en Berber Jelles Jelgersma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1821
Johan Hendrik Ree ovl 2 okt 1807 HRL, huwt met Berber Jelles Jelgersma, kinderen: Johanna, geb 27 okt 1807 HRL, Anna Elisabeth R, geb 5 jun 1799 HRL, Eli -sabeth R, geb 18 dec 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1807, BS ovl 1821, huw 1831
Klaas Ree ovl voor 1897, huwt met Pietertje Molenaar; BS ovl 1896
Tjitske Dirks van Ree ovl voor 1844, huwt met Bastiaan Smidt; BS huw 1843
Trijntje Willems Ree huwt met Hilles Jans Stada, winkelierse te Terschelling; BS huw 1827
Johan Joost Reeden huwt met Elizabeth Mekkes, kind: Willem Johans Reeden, geb 25 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL
Willem Johans Reeden geb 25 aug 1796, ged 11 sep 1796 Grote Kerk HRL, zv Johan Joost Reeden en Elizabeth Mekkes
Sjoerd Reekers oud 28 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-165; VT1839
Feikjen Hendriks Reekes ovl 27 jul 1813 Joure, huwt met Thomas Theunis vd Werf, in leven echtelieden te Joure, dv Hendriks Jans R, en Sjuwke Pieters Pietersma vader ovl, gegevens niet bekend, moeder ovl 1 jun 1823 Balk; BS huw 1824, ovl 1842
Hendrik Jans Reekes ovl voor 1832, huwt met Sjuwke Pieters Pietersma, kind: Feikjen Hendriks R, geb ...; BS huw 1831
Kristoffel Reelfs oud 28 jaar, geb Jever, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-195; VT1839
Ajetta Reeman ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaets van haer uitsetting aan kleding, kwit. no. 3, 21 mrt 1776. (GAH1107)
Anna Reeman ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 strekkende tot betaling van haer uitsetting uit het Weeshuis, kwit. no. 2, 6 apr 1773. (GAH1104); EEMAN, JACOBUS
Jan van Reen geb 8 feb 1801 Niehaske, huwt met Geertje de Boer, Vst 14 apr 1859 uit de Lemmer, A 19 okt 1859 Amsterdam, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-302
Sybren Reen ovl voor 1750, ontvangt interesse 1740-1753; predikant, 1754-1755
Allert Sjoerds van Reenen geb 1792 Stavoren, ovl 2 nov 1846 HRL, 1e huwt met Tjietske Johannes van Belkum op 13 mei 1813 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, wonende te HRL, 2e huwt met Leena Herberts op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, wonende te HRL, huw.get. bij P. Schenkius en S. Schuurmans, kuipersknecht 1814, herenknecht in 1846, zv Sjoerd Tjerks vR, en Reinofke Allards Balk; BS huw 1813, huw 1814, huw 1826, ovl 1840, ovl 1846; gebruiker van wijk B-091, kuipersknegt; eigenaar is Ulbe Jacobs, 1814. (GAH204); oud 47 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk G-205; VT1839; Aldert v. R. eigenaar van perceel nr. 209 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 557, huis, 70 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Sjoerd Tjerks van Reenen huwt met Reinofke Allards Balk/de Vries, kinderen: Tjerk, geb 1789 HRL, Allert vR, geb 1792 Stavoren, is reeds meer dan 20 jaar absent geweest (in 1813), absent of ovl in 1826; BS huwafk. 1811, huw 1813, huw 1826, ovl 1846, ovl 1852
Tjerk Sjoerds van Reenen geb 1789 HRL, ovl 3 dec 1852 HRL, huwt met Baukje Wopkes Hoekstra, turf drager in 1851, N.H., huw.get. bij A. van Reenen en T.J. van Belkum, schoenmaker, broeder bruidegom, 1813, id. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, 1839, zv Sjoerd vR, en Reinofke de Vries; BS huw 1813, huw 1839, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-224; gebruiker van wijk D-010, schoenmakersknegt; medegebruikers H. Houtsma, bakker, Jan Botes, bakkersknegt; eigenaar is S. Houtsma, 1814. (GAH204); ud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-164; VT1839
Hans Ybeles van Rees geb 1770 Pingjum/Arum, ovl 28 nov 1846 HRL, 1e huwt met Trijntje Lolkes Groendijk, 2e huwt met Wijpkje Tjalkes vd Veen op 5 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, meester bakker in 1846, levert brood 1803 -1804, zv IJbele Hanses vR, en Jantje Klases; BS huw 1815, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk B-037, bakker, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk C-086; VT 1839; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van H. IJ. v. R. en Wipkje Tjalkes dato 5 Oct. 1815 op Fol. 58 van het Register. In kennisse van mij President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; H.Y. v. R. eigenaar van perceel nr. 694 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 558, huis, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Ybele Hanses van Rees zie ook: IJbele Hanses; huwt met Jantje Klases, kind: Hans IJbartus vR, geb 1770 Pingjum; BS huw 1846
Johanna Reets geb 27 okt 1807 HRL, ged 8 nov 1807 HRL, dv Josum Hendrik R, en Berber Klases Jelgersma; dopen Grote Kerk HRL 1807
Petrus Regnerus zie: de Cock
Jacob Meinderts Regoord geb 1773 HRL, huwt met Janke de Groot op 8 okt 1799 HRL, N.H., huw.get. bij J.H. Bandsma en K. Watses, varensgezel, 1818, id. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, 1839, kind: Meindert Jacobs R, geb 2 dec 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1818, huw 1849, bev.reg. HRL 1851 wijk F-147, 159; gebruiker van wijk F-047, varensgesel; eigenaar is L. Spannenburg erven 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb Schiedam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-233; VT1839; J.R., varendsgezel, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Meindert Regoord geb 1805 Bologne, Fr, huwt met Henke Gerrits de Vries op 13 dec 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Jacob Meinderts en Janke Dirks; BS huw 1827; oud 34 jaar, geb Berlikum (!) en wonende te HRL. 1839, buitenvaarder, wijk E-152; VT1839
Antje Regts zie ook: Onrust; geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Regt Walings en Henderika van Lint
Antie Regts huwt met Wybrand Tjebbes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 ber (= september) 1765; kind: Lupkjen Wybrens, geb 18 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL
Doetje Regts zie ook: Onrust; geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL, dv Regt Walings en Hendrika van Lint
Geertie Regts huwt met Rein Tjeerds, beide van HRL, geproclameerd den 29 may de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Tjeerd Reins, ged 3 Janewari 1764 HRL, moeder vermeld als: Gertje Rekz; doopregisters N.H. HRL 1763; kind: Simontje Reins, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Reins, ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL
Hiltje Regts huwt met Hendrik van Gorkum; BS ovl 1873
Jan Regts ged 7 sep 1745 Grote Kerk HRL, zv Regt Simons en Lupkjen Walings; huwt met Geeske Martens, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1770; kind: Lupkje Jans, ged 24 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL; fi-ches dopen Grote Kerk HRL
Jeltje Regts zie: Onrust
Rintje Regts zie: Onrust
Simon Regts ovl 1798 HRL, huwt met Antje Simons, weversknecht, indertijd echtelieden te HRL, kind: Rinske Simons, geb ...; BS huw 1819; huwt met Antie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 27 okt den 3 en getrout den 10 novemb 1754; ovl 27 may 1805 HRL, oud 73 jaar; kind: Rinske Simons, ged 18 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder als A. Hendriks; kind: Regt Simons, ged 4 nov 1755 Grote Kerk HRL
Waling Regts geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Regt Walings en Henderica van Lint
Waling Regts ovl 20 jan 1807 HRL, huwt met Antje Rienzes en Henderica van Lint, kinderen: Lubkje Walings, geb 1769 HRL, Regt Walings, geb 1760 ... ; BS huw 1818, huw 1823, ovl 1829; huwt met Antie Rients, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout de 30 nov 1760; kind: Rients Walings, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jan Walings, geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Walings, geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL, moeder is H. van Lint; kind: Lupkie Walings, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Walings, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:14:0 terzaake ''t kuipen van vaten en tobben, quit. no. 60, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 29:2:0 terzaake kuiploon, quit. no. 47, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 15:11:8 terzaake kuiploon van vaten, quit. no. 55, 2 nov 1790. (GAH1122); Claas Wybes IJntema ende Lijsbeth Walings, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., deszelfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 Grote Kerk HRL, vader als Rigt W., moeder H. v. L. ; Maandag den 24 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane citatie ter vergadering den Burger W.R. mr. Cuiper alhier, dewelke zeer ernstig gecorrigeerd wierd, over misbruik van Sterke drank met recommandatie zich daar van te onthouden, bij poene anderzints met een detentie in de Pekelkuip zullen werden gestraft (GAH45)
Maria Dorothea Reiber geb 1797 Groningen, ovl 26 sep 1830 HRL, huwt met Johannes Berends Hankes; BS ovl 1830
Antje Jans Reichenbach huwt met Aan IJeves, kind: IJve Aans, ged 28 apr 1768 Westerkerk HRL
Hendrik Hendriks Reidhooft zie: H.H. Reidhorst
Sara Hendriks Reidhooft ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hendriks Reidhooft en Antje Jacobs
Aukje Reidhorst heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Geertie Reidhorst huwt met Jacob Reinalda, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewaris 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL
Hendrik Reidhorst ook: Rijdhorst; H. Hendriks Reidhooft, huwt met Antie Jacobs, kind: Sara Hendriks Reidhooft, ged 15 dec 1744 Grote Kerk HRL; opziener stadsimpositien 1751-1760; Lieuwe Sijbes en Tettje Hendriks Reidhorst, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder H. R, 6 May 1747; Geeft UEd:Agtb:met schuldige eerbied te kennen H.R. ten voors: Steede, dat door het overlijden van Jarigh Pieters Adema vacant is geworden het busschieters- en merkmeesters plaets van deese Stad Waer meede den supplnt:seer gaerne soude sijn verveerd hem ten dien einde addresseerende aan UEd:Aghtb:gedienstelijk versoekende UEd:Achtb:gelieven den supplnt:in plaets van den overleedene Jarigh Adema aen te stellen tot Busschieter en Merkmeester van deese Stad op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden, daar toe staande quo facto etc:/:was get:/H.R., requisitus R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In margine Stonde:); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en steld mits deesen de supplnt H.R. tot Stads Busschieter en merkmeester op een Tractement van hondert en twintigh cargls:in''t jaer en voorts op lasten pligten emolumenten en gehoorsaamheeden zampt instructie en resolutien daer toe specteerende en Welke dien aengaende nae deesen mogen worden gearresteerd, mits doende den Eed van getrouwigheyd. Actum 31 dec 1749. /:was get:/S:B: Bosscha /onder stonde/ Ter ordtie van de magistraet/:get:/M:V: Idsinga; (:Lager Stonde:); Jur jurandum prestitit ter Vergaederinge van de magistraet in handen van de Heer Presid:Burgemr Itsma den 5 jan 1750/:onder stonde:/In kennisse van mij secrts/:get:/M:V:Idsinga. Aanstellingen stad HRL 1731-1759; Antonij Vink van HRL. ende Minke Minnes van Boerum, koomende voor de bruid H. Rijdhorst, 19 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Reidhorst huwt met Jan Rutgers Akkringa, weduwe verkoopt een huis in 1798
Trijntie Hendriks Reidhorst huwt met Wybrand Broers, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1770
Aafke Jans Reidmaker geb 1777 HRL, ovl 23 jan 1862 HRL, huwt met Gerlof Tjalkes van Veen op 17 jul 1816 HRL, huw.afk. 23 en 30 jun 1816, ovl wijk G-173, N.H., dv Jan Siebrens R, en Loetske Dames (= Luutske Daams); BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk G-044, 202, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-051; VT1839; Ik ondergetekende Joukje Gerlofs Gerlofsma, Wed. van Tjalke Mathijsen Woonachtig te Makkum, verklare door dezen, volle toestemming te geven, dat mijnen Zoon Gerlof Tjalkes van der Veen, Schippersknegt, woonachtig te HRL, een wettig Huwelijk aanga met A.J.R. oud acht en dertig Jaren, van beroep dienstmaagd, wonende te HRL. en heb ik deze ten blijke van de echtheid met mijne gewone handtekening bekragtigd. Makkum den 25 mei 1816
Antje Jans Reidmaker zie ook: Antje Jans; geb 1775 ... , ovl 18 nov 1816 HRL, huwt met Folkert Jans Park, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1809, 1811, BS ovl 1816; kind: Sijbrand Folkerts Park, geb 26 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Folkerts Park, geb 3 nov 1811, ged 17 nov 1811 Grote Kerk HRL
Daam Jans Reidmaker huwt met Catharina Nijkel op 4 jul 1802 HRL, N.H., kinderen: Loetske, geb 28 aug 1809 HRL, Geertruida R, geb 20 nov 1805 HRL, Jan, geb 22 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1809; kind: Loetske Daams Reidemaker, geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: C. Niekel; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd D.J., Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Geertruida Reidmaker geb 20 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, dv Daam Jans R, en Catharina Nikkel; dopen Grote Kerk HRL 1805
Jan Reidmaker geb 22 mei 1803 HRL, ged 5 jun 1803, N.H., zv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jan Siebrens Reidmaker geb 1745 ... , ovl 12 aug 1811 HRL, huwt met Luutske Daams, kinderen: Aafke Jans R, geb 1777 HRL, Sijbren R, geb 1767 HRL, schoolmeester ih Weeshuis 1805, wonende te in de Kerkstraat in 1811; BS ovl 1811; 1816 hu, ovl 1837, ovl 1862; erven J.R. eigenaar van wijk G-148; gebruiker Jan Johannes wed., 1814 (GAH204); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven J.R. eigenaars van perceel nr. 1042 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 562, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd Daam Jansen, Timmerknegt, Cum patre J.S. mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene Claas Reinders zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44); erven J.R. eigenaars van perceel nr. 1592 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 562, huis en erf, 125 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Loetske Reidmaker geb 28 aug 1809 HRL, N.H., Vst 15 feb 1859 uit Lemmer, A 25 mei 1869 Lemmer, huwt met Zacharias Helmers, (gk), dv Daam Jans R, en Catharina Nijkel; dopen Grote Kerk HRL 1809, bev.reg. HRL 1851 wijk E-016, bev.reg. HRL 1860-80; geb 18 aug 1809, ged 1 sep 1809 Grote Kerk HRL, dv Daam Jans Reidemaker en Catrijna Niekel
Reinofkje Reidmaker geb 15 mrt 1768 HRL, ovl 25 nov 1822 HRL, huwt met Klaas Jacobs Zoete; BS ovl 1822, ovl 1825; Klaas Jacobs en Reinouke Jans R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 24 sep 1808; ondertrouw HRL
Siebren Reidmaker geb 1767 HRL, ovl 12 jan 1837 HRL, weversreidmaker in 1837, huw getuige bij A.J. Reidmaker en G.T. vd Veen, broeder bruid. zv Jan Siebrens R, en Luutske Daams; BS huw 1816, ovl 1837; gebruiker van wijk F-177; eigenaar en medegebruiker is Claas Jacobs Zoete, schipper, 1814. (GAH204)
Arjen Reidses ontvangt van de Stadsrentmeester f. 108:0:0 wegens verdiende verfloon, ord. no. 64, 1 May 1776. (GAH1060); id. f. 37:14:0, ord. no. 65, 1 May 1776. (GAH1060); id. f. 260:0:0 wegens verdiende verflonen en vergulden der wijzerborden, ord. no. 88, 29 sep 1777. (GAH1060)
Arjen Reidses huwt met Pijtie Janz, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756; kind: Reitze Arjens, ged 12 nov 1769 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Arjens, ged 30 apr 1771 Grote Kerk HRL
Geertie Reidses huwt met huwt met Simon Wetterau, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 Xber (= december) 1756
Lykele Reidses schilder in 1761; L. Reydses ende Sjeuke Hendriks, beyde van HRL, koomende voor de bruyd haar vaeder Hendrik Leenderts, 5 Mrt 1746; huwt met Sjeuke Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 mrt 1746 en doen ook getrouwt; kind: Hendrik Lijkles, ged 26 jul 1757 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Lijkles, ged 1 apr 1759 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Lijkles, ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Gertje Lijkles, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Sjoukje H. ; kind: Reitse Lijkles, ged 13 dec 1746 Grote Kerk HRL; Frans Fransen ende Trijntie Reitses, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder L.R. van hier, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tjietske Reidses huwt met Rein Tjerds, beyde van HRL, geproklameerd den 28 jan en den 4 feb en den 11 dito 1753 en doen ook getrouwdt
Trijntje Reidses huwt met Wiegers Jarings, beyde van HRL, geproclameerd den 8 apr en den 15 dito en den 23 dito en den 29 dito 1753 getrouwdt
Trijntie Reidses huwt met Mattheus Romkes, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1766 in de Westerkerk
Aaltje Reidsma mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-224, weesmoeder; medegebruiker Cornelis Poort, weesvader; eigenaar is Stads Weeshuis, 1814. (GAH24)
Antie Reidsma huwt met Jacobus Groeneveld, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrouw de 9 aug 1767
Arent Jacob Reidsma ovl 28 aug 1805 HRL, oud ...
Bote Reidsma ovl voor 1839, huwt met Lutske Baukes; BS ovl 1838
Dieuwke Reidsma geb 12 feb 1792 HRL, ovl 20 feb 1875 HRL, ongehuwd, dv Douwe R, en Klaske Siderius; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-039; VT1839
Doutje Reidsma huwt met Hendrik Alkema, wonende te Wons 1847; BS ovl 1847
Douwe Douwes Reidsma geb 1790 HRL, ovl 2 jan 1818 HRL, huwt met Trijntje Jurjens de Jong op 31 aug 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug 1815, koffijschenkersknecht, huw.get. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, wonende te HRL, neef vd bruidegom, 1811, id. bij E. Prillivitz en S. Jacobi, 1816, zv Douwe Douwes R, en Klaaske Berends Siderius; BS geb 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1818; eigenaar en gebruiker van wijk G-082, reidmaker, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv Douwe Douwes Reidsma en Klaaske Berends Siderius. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van D.D.R. en Trijntje Jurjens de Jong dato 31 aug 1815 op Fol. 54 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Douwe Douwes Reidsma waarschijnlijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 12 sep 1751 HRL, ovl 11 jun 1819 HRL, hm ... , huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, 1812, id. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, wonende te HRL, meester reidmaker, 1811, id. bij G.S. Groenewoud en A.H. Balkstra, oom bruid. 1815; BS huw 1811, huw 1812, huw 1815, ovl 1819
Douwe Douwes Reidsma waarschijnlijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Klaaske Siderius, kinderen: Trijntje Douwes R, geb 1803 HRL, Dieuwke R, geb 12 feb 1792 HRL, Douwe Douwes R, geb 1790 HRL; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1855, ovl 1875; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv D.D.R. en Klaaske Berends Siderius. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Douwe Douwes Reidsma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Appolonia Hessels, kind: Sjoerdtje Douwes R, geb 1762 HRL; BS ovl 1837
Douwe Hessels Reidsma geb 1786 HRL, ovl 12 apr 1837 HRL, huwt met Akje/Okje IJ. de Jong op 21 nov 1811 HRL, ondertrouw 6 Nov 1811, 1e afk. zondag 10 Nov 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 17 Nov 1811, huw.get. bij L. IJlstra en E. Riewald, 1815, id. bij P. Mulder en E. Meyer, behuwd broeder vd bruid. 1816, id. bij W. IJ. de Jong en E. Meyer, 1811, zv Hessel Douwes R, en Elisabeth Pieters Siderius; BS huwafk. en huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1827; gebruiker van wijk B-003, timmerknegt; medegebruiker L.R. Wentholt, preceptor; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); D.H.R. eigenaar van perceel nr. 208 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 559, huis en erf, 88 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 210 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 559, huis, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. en mede E., eigenaars van perceel nr. 215 te HRL, timmerknegt woonplaats HRL, legger nr. 560, erf, 520 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Gerben Reidsma geb 19 jan 1806 HRL, ovl voor 1812, ged 9 feb 1806 HRL, zv Jan Klases R, en Tjitske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Gerben Jans Reidsma geb 17 dec 1811 HRL, zv Jan Klaasen R, en Tjietske Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan K. Reidsma en Tjietske Gerbens
Hessel Douwes Reidsma huwt met Elisabeth Pieters Siderius, kind: Douwe Hessels R, geb 1786 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1837
Hoite Reidsma huwt met Janke Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756; ovl 19 may 1790 HRL, oud 60 jaar
Jan Klaasen Reidsma geb 1770 HRL, ovl 17 dec 1830 HRL, huwt met Tjietske Gerbens Rinsma (in huwelijksakte: de Vries), op 9 nov 1799 HRL, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, oom bruidegom, 1814, id. bij J.F. de Vries en T. Leiker, oom vd bruid. koekbakker, 1815, N.H., kinderen: Gerben, geb 17 dec 1811 HRL, Gerben, geb 19 jan 1806 HRL, Klaas Jans R, geb 28 feb 1803 HRL, Sijke Jans, geb 7 okt 1800 HRL, zv Klaas Jans en Sijke ... ; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, 1811, BS huw 1814 1815 huwelijken, ovl 1830, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-035, koekbakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-041, pakhuis, 1814. (GAH204); kind: Gerben Jans Reidsma, geb 17 dec 1811, ged 5 jan 1812 Grote Kerk HRL; J.K.R. eigenaar van percelen nrs. 1541 en 1542 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 566, resp. huis en erf, huis, resp. 182en 30 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1914 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 566, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Jantje Klazes Reidsma geb 1763 HRL, ovl 13 sep 1831 HRL, huwt met Cornelis Jans vd Meulen, dv Klaas Jans en Sijke ... ; BS ovl 1831; 1842 overlijdens; Kornelis Jansen van der Meulen van Almenum en J.K.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Cornelis van der Meulen, geb 21 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Jetske Jacobs Reidsma ovl 3 nov 1835 Workum, huwt met Sijbren Sakes Saakstra; BS huw 1837
Klaas Jans Reidsma huwt met Simontje Aukes, kind: Jetske Klazes R, geb 1777 HRL; BS ovl 1829
Klaaske Reidsma zie ook: Klaaske Klaases; geb 1767 ... , ovl 19 jul 1817 HRL, huwt met Robijn Hendriks Leyker; BS huw 1817; Robijn Leiker ende K.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Claas Jansen, 21 apr 1792; ondertrouw HRL; Robijn Leiker en K.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 may 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en K.K.R., naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjaerigen dochter Trijntje Klases Reidsma (!) om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Foppes de Vries, van beroep Metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heere President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815. (HB |Harl. 1815, fiche 7); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Ses en Negentig den Agt & twintig sep is Geboren Trijntje, dv Robijn Hendriks Leyker en K.K.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 12 Sept. 1815
Pieter Hessels Reidsma ovl 11 jan 1809 HRL, huwt met Grietje Teunis Beva op 27 nov 1803 HRL, in leven verver en glasemaker, kind: Teetske Pieters R, geb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1847; wed. P.H.R. gebruiker wijk D-039; eigenaar is Gerard Meyer, 1814. (GAH204); weduwe P.H.R. eigenaresse van perceel nr. 683 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 567, huis en erf, 151 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Pieter Jurjens Reidsma geb 1764 ... , ovl 25 feb 1813 HRL, huwt met Houkje Harmens Bonnema, kinderen: Dieuwke R, geb 1802 HRL, Sijke/Lucia R, geb 2 sep 1798 HRL; werkman in 1813, ovl wijk H-143; BS ovl 1813; 1832 overlijdens, ovl 1868, ovl 1874 wed. P.J.R. eigenaar en gebruiker van wijk H-143, gealimenteerd, 1814. (GAH204); weduwe P.J.R. eigenaresse van perceel nr. 1901 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 561, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
S. C Reidsma eigenaars en gebruikers van wijk G-245, samen met Johannes Stuf en C. Lautenbach, tuin, 1814. (GAH204)
Sietske Sybrandus Reidsma geb 12 jun 1746 Tzummarum, ovl 19 okt 1818 HRL, huwt met ... , vlgs ovlakte weduwe; BS ovl 1818; Eldert Jurjens en S.S.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sybrandus Reitsma, de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL; Albert Hessels en S.S.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daar aanvolgende; Eldert Jurjens en S.S.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 feb 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sjoerdtje Douwes Reidsma geb 1762 HRL, ovl 27 mei 1837 HRL, huwt met Jacob Schey, dv Douwe Douwes R, en Appolonia Hessels; BS ovl 1837; 1847 overlijdens
Teetske Pieters Reidsma geb 1809 HRL, ovl 25 jun 1845 HRL, huwt met Jan Karels Timmer op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, dv Pieter Hessels R, en Grietje Beva; BS huw 1829, ovl 1845; oud 30 jaar, geb en. wonende te HRL. 1839, wijk C-081; VT1839
Tjamkjen Wates Reidsma huwt met Evert Everts Postma op 2 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Trijntje Douwes Reidsma geb 1803 HRL, ovl 20 mei 1855 HRL, ongehuwd, naaister, dv Douwe R, en Klaaske Siderius; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk A-142, 254, wijk D-031; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-239; VT1839
Trijntje Klases Reidsma Moet zijn: Trijntje Klases Leyker !; Wij Ondergetekenden Robijn Hendriks Leyker, Bakker, en Klaaske Klases Reidsma, naaivrouw, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen dochter T.K.R. (!) om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Foppes de Vries, van beroep Metzelaar, zv Foppe Cornelis de Vries en van Grietje Johannes, Echtelieden te HRL, mogende alsoo lijden dat dezelve door den Heere President Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 12 sep 1815; Wij Ondergetekenden Foppe Cornelis de Vries, Mr. Metzelaar, en Grietje Johannes van beroep Vroedvrouw, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Minderjarigen Zoon Johannes Foppes de Vries, om Zich in het huwelijk te geven met Trijntje Robijns Leyker, (ook vermeld als T. Klases Reidsma)dv Robijn Hendriks Leyker en Klaaske Klases Reidsma, mede wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heere President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 sep 1815
Yemkje Jacobs Reidsma geb 12 okt 1774 HRL, ovl 26 okt 1818 HRL, 1e huwt met Klaas Cornelis Wijga op 17 mei 1795 HRL, laatste afk. 17 mei 1795, 2e huwt met Cornelis Dirks de Boer op 29 nov 1807 HRL, N.H., dv Jacob R, en Entje Willems; huw Grote Kerk HRL 1795, 1807, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1809, BS ovl 1818, huw 1821, huw 1835; Claas Cornelis Wijga ende IJ.J.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jacob Sijbrens Reidsma, 2 may 1795; ondertrouw HRL; Cornelis Dirks de Boer en IJ.J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Jacoba Cornelis de Boer, geb 17 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL
Ytje S Reidsma oud 42 jaar, geb Reistum en wonende te HRL. 1839, wijk E-182; VT1839
Jannetje Reiers zie: Kikkert
Antie Jans Reigenbach A.J.R. en Ane Yeves, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 jul 1766; fixhes huw Grote Kerk HRL; kind: Stijntie Anes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, vader als A. Iwes
Fredrik Reiman huwt met Trijntie Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761 in de Westerkerk; kind: Grietie Fredriks Reichman, ged 24 jun 1762 Westerkerk HRL, vader als F. Reichman
van Reimershuisen wonende te Vollenhove in 1766; rentmeester van het Weeshuis bet f. 6:4:0 aan de mede-voogd Evert Wiarda wegens verschot aan medicinalia tdv de weeskinderen, van mevrouw vR. te Vollenhove ontboden, en gebruikt, kwit. no. 23, 19 nov 1765. (GAH1095)
Age Reinalda ovl voor 1778; weesvoogden bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een legaet door wijlen de koopman A.R. aan het Weeshuis gelegateert, 18 mrt 1777. (GAH1108); Gosse Pijtters en Trijntje Reynalda, beyde van HRL, komende weegens de bruid A.R., desselfs broeder, 14 Aug 1745
Jacob Reinalda verkoopt een huis in 1802; huwt met Geertie Reidhorst, beide van HRL, geproclameert de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1758; kind: Magdalena Jacobs Reinalda, ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL; J.R. zal zich nader verklaaren of op losse, of Lyfrenthe zal fourneren, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650)
Klaaske Gosses Reinalda Barend Arenks, soldaat in het Regiment van Generaal Major van Brakel van Nymegen, ende K.G.R. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de bruids oom Simon Jansen alhier, met een gebod in de week voor half jura, 1 jun 1793; ondertrouw HRL
Magdalena Jacobs Reinalda ged 6 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinalda en Geertie Reithorst; huwt met Dirk Annes Ypey, koopt een huis in 1798, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803; Dirk IJpey en M.R., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephany onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; Dirk Ypey en M.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Dirks IJpey, geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anneus Dirks IJpey, geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Trijntje Jelles Reinalda Gosse Pijtters en T.R., beyde van HRL, komende weegens de bruid Age Reynalda, desselfs broeder, 14 Aug 1745; huwt met Gosse Pieters, beyde van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt 1745 en ook getrouwt
Yede Reinalda Cristiaan Wesling van Leeuwarden ende Hiske Clases van Almenum koomende voor de Bruit IJ.R., en vertoonde de Bruidegom twee attestatien tot geblijk van sijn en des Bruits vader consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Reinard zie: Reinhard
Willem Maurits Reinbach geb 1785 ... , ovl voor 1858, huwt met Sijtske Zijlstra op 18 aug 1811 HRL, fungerend maire op den eyland Vlieland, ondertrouw 31 Jul 1811, 1e afk. zondag 4 Aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk 11 Aug 1811, huw.get. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, schoonbroeder bruid. 1823, zv Gijsbert C.W.R. (gk), en Josina Temminck, (gk); BS huw 1811, huw en huwafk. 1823, BS Franeker ovl 1857; W.M.R. eigenaar van perceel nr. 480 te HRL, vrederegter, woonplaats HRL, legger nr. 563, huis, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Fimke van Reinbergen geb 1773 Sneek, ovl 13 mei 1853 HRL, huwt met Frans Wuurman, dv Wytze vR, en Antje Cornelis; BS ovl 1853
Wytze van Reinbergen huwt met Antje Cornelis, kind: Fimke, geb 1773 Sneek; BS ovl 1853
Johanna Maria Reinbold huwt met Pieter Scharff, kind: Johan Joost Scharff, ged 18 dec 1749 Westerkerk HRL
Aagjie Reinders geboortig van Stiens, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 18 mei 1718. (burgerboek)
Aaltje Reinders zie: Kronenburg; (2x)
Albert Reinders huwt met Akke Pieters, kinderen: Bregtje Alberts, geb 7 mrt 1785 en Reinder Alberts, geb 2 okt 1782, beiden ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Alegonda Reinders zie: Damen
Angenietje Reinders zie: Kronenburg
Anne Reinders zie: Blijstra, Gerbranda
Antje Reinders huwt met Heert Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en Getrout de 7 jul 1771
Antje Reinders ged 5 sep 1748 Westerkerk HRL, dv Reinder Taekes en Sipkjen Corneelis
Antje Reinders huwt met Willem Kramer, kind: Martjen Willems Kramer, geb 24 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL
Antje Reinders ovl 30 nov 1788 HRL, oud 78 jaar
Antje Reinders geb 1746 ... , ovl 26 okt 1812 HRL, huwt met Heert Rommerts, ovl wijk F-224; BS ovl 1812; huwt met Heert Rommerts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1771; kind: Sipkje Heerts, geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL
Antje Reinders van HRL, huwt met Adriaen Barentze, van Terschelling, zijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en getrouwt den 9 desember 1742; Adriaan Barentze van Terschelling ende A.R. van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broeder Hans Reinders, mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Reinouw Adriaens Barentzee, ged 18 aug 1743 Grote Kerk HRL
Antje Reinders Gerrit Harmens (!), ende A.R., beyde van HRL, komende wegens de bruyd desselfs neev Jacob Claasen, bontweever, 24 Aug 1743; huwt met Gerrit Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL
Antje Reinders huwt met Beerent Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Septemb en den 5 octob 1749 doe ook getrouwt
Antie Reinders huwt met Teunis Jansen ten Velde, beide van HRL, geproclameerd de 26 apr de 3 en getrout de 10 mei 1767
Auke Reinders ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 83:6:0 terzake geleverde orten quit. no. 15, 8 apr 1788. (GAH1120)
Barendt Reinders geb 23 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Reinder Barends en Trijntje Johannes; geb 15 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 jul 1788, ged 27 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes; geb 14 sep 1790, ged 28 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Rein Barends en Trijntje Johannes
Bauke Reinders huwt met Gatske Alberts, kind: Trijntje Baukes, geb 18 apr 1778, ged 17 mai 1778 Grote Kerk HRL
Bauke Reinders B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; B.R. en Jetske Johannes van Duiden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd den 5 apr 1785 HRL, met verlof van den President Burgemeester L.W. Steensma
Broer Reinders zie ook: Weidema; geb 11 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Reinder Wiebes en Fijke Broers
Cornelia Reinders geb 1801 Nietap, ovl voor 1865, huwt met Dirk Reins Akkerboom op 9 jul 1835 HRL, dv Juike R, (gk), en Aaltje Everts Nanninga, (gk), vader laatst bakker, thans ovl of afwezig, moeder wonende te Leek, (1835); BS huw 1835, ovl 1864; oud 30 jaar, geb Leek en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Cornelis Reinders zie: de Jong
Durkje Reinders ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL, dv Reinder Goverts en Foekje Jacobs
Doetje Reinders ovl 12 mrt 1822 Huizum, huwt met IJme Cornelis Toutenburgh; BS huw 1828
Eelkjen Reinders huwt met Bauke Heins van Dijk, wonende te Makkum; BS huw 1833
Eeltje Reinders zie: de Groot
Eetske Reinders zie: Weidema
Elske Reinders ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL, dv Reinder Taekes en Sipkje Cornelis
Evert Reinders balsteenleverancier 1754
Fokele Reinders geb 18 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Sofia Joris
Fokke Reinders geb 1746 ... , ovl 11 jan 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwnaar; BS ovl 1817
Frederik Reinders geb 1778 ... , huw.get. bij P.J. Eedes en P.B. Nuisker, varensgezel, wonende te HRL; BS huw 1815
Geert Reinders ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 74:14:4 voor 12 schouw turff en 16 korven Leeksterturff, mitsgaders voor dragen en meeten, kwit. no. 2, 29 apr 1780. (GAH1111); id. f. 68:18:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 1, 6 dec 1777. (GAH1109); id. f. 99:9:0, ord. no. 3, 6mrt17 78. (GAH1109); id. f. 130:3:10 voor 14 schouw en 17 korven turf, quit. no. 6, 18 jul 1786. (GAH1118)
Geertje Reinders ovl 14 jun 1792 HRL, oud 42 jaar
Geertje Reinders huwt met Jan Gerrits, wonende te Schiermonnikoog; BS huw 1841
Gerke Reinders woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0; rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerke Reinders ovl voor 1822, huwt met Baukje Sjoerds; BS ovl 1821; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0, samen met Teede Jansen, van 8 pondematen greidland onder Almenum, no. 12, 29 jun 1785. (GAH1117); id. 8 jul 1786. (GAH1118); id. f. 65:10:0, 1/5 jaar, 31 dec 1789. (GAH1122); id. 2/5 jaar, 12 apr 1791. (GAH1123); id. 3/5 jaar, 9 jul 1792 (GAH1124); id. Petry 1792 versch., 18 jun 1793 (GAH1125); id. Petry 1793 verschenen, 24 nov 1793 (GAH1125); id. f. 4:0:0 door hen in het voorgaande jaare te weinig betaald, 29 jun 1785. (GAH1117); G.R. en Baukje Sjoerds, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 2 overdekte wagens en 1 chais, 1803; (GAH650)
Gerke Reinders G.R. en Tjitske Sybes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 apr 1781 HRL, en zijn op den 8 daaraanvolgende getrouwd; kind: Tjitse Gerkes, geb 13 mrt 1782, ged 5 may 1782 Grote Kerk HRL
Germen Reinders zie: de Groot, Hoekstra
Gerrit Reinders zie ook: Kroese; huwt met IJmkje Meiers, kind: Reinder Gerrits, geb 29 nov 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL; Dingsdag den 26 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde wijders G.R., van Zijne Post als Koorndraager ontslaagen en weder in Plaatze van Wijlen Zijne Schoonvader Meye Harmens als Graanstorter aangesteldt, en ten dien einde onder Eede genoomen. (GAH44)
Gerrit Reinders woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Grietje Reinders Adriaan Harmenze Koy van Terschelling ende G.R. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Hans Reinders, en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Reinders Ellert Jurri?ns en G.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 19 mrt 1775 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Hans Reinders Adriaan Harmenze Koy van Terschelling ende Grietje Reinders van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder H.R., en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vader tot consent in deesen, 10 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Adriaan Barentze van Terschelling ende Antie Reinders van HRL; koomende weegens de bruid desselvs broeder H.R., mr. timmerman, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; H.R. ende Rinske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Romke Wassenaer; huw.aang. HRL. 1738
Harmina Reinders zie: van der Veen
Hein Reinders H.R. van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A. Rinia, Schoolm. te Zurich
Hendrik Reinders zie: Brouwer, Damen, Faber, Snijder
Hinke Reinders zie: de Groot
Ydske Reinders Johannes Ruurds van Ferwerd ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swager Hijlke Abes, 30 Jan 1745; van HRL, huwt met Johannis Ruurds, van Ferwerd, geproclameerd den 31 janua en de 7-14 Febru 1745 en getrouwt den 21 dito; kind: Ruurd Johannis, ged 25 okt 1746 Grote Kerk HRL
Idske Reinders Jan Alberts van Almenum ende I.R. van HRL, koomende weegens de bruid Hijltie Abbes, 12 dec 1750
Jacob Reinders zie: de Boer
Jacob Reinders turfleverancier 1747
Jan Reinders burger te Dokkum op 28 mei 1697, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jan Reinders J.R. van Pingjum en Geertje Douwes van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 25 may 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 1 jun 1783, volgens vertoond getuigenis
Jan Reinders geboortig van HRL, doch enige jaren bij Koningsbuirt gewoond hebbende, voor burger aangenomen, nadat hij aan pres. Stansius belooft vd Magistraat te zullen gehoorzamen, had gedaan, op 4 mei 1698. (burgerboek)
Jan Reinders geboortig van Hoorn, doch het laatste gewoond hebbende tot Sliers (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 24 jun 1709. (burgerboek)
Jan Reinders schipper; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 93:3:8 voor 16 schouw en 15 korven Leekster turff mitsgaders voor dragen en meeten, kwit. no 3, 27 may 1780. (GAH1111); id. f. 58:10:4 voor 9 schouw en 19 korven Leekster turff f. 5:3:0 ''t schou, alsmede voor dragen en meeten, kwit. no. 4, 9 jun 1780. (GAH1111); id. f. 132:14:0 voor 15 schouw en 5 korven Leekster turff f. 7 3/4 gld, alsmede voor dragen en meeten, kwit. no. 8, 22 nov 1783. (GAH1114); id. f. 39:12:0, ord. no. 5, 6 mrt 1779. (GAH1110)
Jan Fredrik Reinders ovl 22 aug 1822 HRL, huwt met Tjaltien Fransen Kievit, in leven zeeman; BS huw 1837, ovl 1842; gebruiker van wijk A-247, varensgesel; eigenaar is Landswoningen, 1814 (GAH204)
Jan Reinders huwt met IJttie Willems, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 Febrij en getrout de 3 mrt 1765 in de Westerkerk
Jan Reinders huwt met Janneke Folkerts, beide van HRL, geproclameerd de 18-20 en getrout de 25 aug 1765 in de Westerkerk; kind: Jan Jans, geb 4 jul 1773, ged 18 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jans, geb 21 okt 1781, ged 13 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Geert Jans, geb 14 dec 1783, ged 6 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Beerntje Jans, ged 25 sep 1766 Westerkerk HRL, dit is vergeeten te besorgen; kind: Folkert Jans, ged 22 okt 1769 Westerkerk HRL; kind: Reinder Jans, ged 7 nov 1771 Grote Kerk HRL
Jeltje Reinders zie: Oetsma
Jetske Reinders huwt met Dirk Rienks; BS ovl 1846
Johannes Reinders zie: de Boer, Damen
Johannes Reinders Maandag den 8 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, verscheen ter vergadering, den Commandeutr van de Koornwerkers, aan den Raad te Kennen geevende, dat er thans agtien Koorndraagers in functie Waaren, en dat het getal dus nog met twee behoorde Vergroot te worden; Waarop J.R., na dat dezelve de Vereischte Burger Verklaringe had gepraesteerd, tot mede ordinaris Koorndraager is aangesteld, en onder eede genoomen. (GAH44)
Johannes Reinders huwt met Jule Willems, kind: Jetje Johannes, geb 24 jul 1782, ged 6 aug 1782 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 24 feb 1784, ged 9 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes, geb 26 jun 1788, ged 8 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 14 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Johannes, geb 22 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Johannes, geb 23 dec 1796, ged 10 jan 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Zevenhonderd Twee en Negentig den 22 mrt is geb Dieuwke, waarvan Vader J.R. en Moeder Jule Willems. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 mei 1817
Johannes Reinders zie ook: van Kampen; J.R. en Grietje Anthonij, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; ondertrouw HRL; kind: Akke Johannis, geb 16 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: G. Antonides
Joris Reinders zie: Kronenburg
Klaas Reinders zie: Kronenburg, Pan, Vettevogel
Klaas Reinders geb 5 feb 1776, ged 5 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits; Donderdag den 11 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, is na voorafgegaane Citatie van den fiscus gecompareerd Daam Jansen, Timmerknegt, Cum patre Jan Sijbrens mr. Reidmaaker gesterkt, ter zaake dezelve een kraamer van Leeuwarden genaamd (niet ingevuld) een Slag aan het Hoofd gegeeven had, en is dezelve na gedaane Confessie, en betuiging , dat zulks toe gekoomen was door dien gedagte kraamer eene C.R. zijnde de maat van hem Daam, en die bij hem op de Merkt met werkte, om de kraamen op te zetten, een Slag met een Lat, op het hoofd gegeeven had, en hij het toen voor zijn Maat had willen opvatten, gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de Costen van de Citatie. (GAH44)
Lammert Reinders zie: Mulder
Lijsbeth Reinders zie: Houma
Lijsbet Reinders Pieter Andries van Makkum en L.R. van HRL, zijn, na driemaal over onze kerken geproclameerd te zijn, en waarvan de laatste proclamatie geschied is op den 3 mai 1778 HRL, zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en daar getrouwd den 17 mai 1778 volgens ingebragte attestatie
Lijsbeth Reinders Tamme Jans en L.R., beide van HRL, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 21 mrt 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Ludolph Reinders zie: Wentholt
Luitje Reinders zie: van der Veer
Maike Reinders Marten Jansen en M.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs neev Wybe Teekes, 22 Feb 1744; huwt met Marten Janzen, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23 feb en den 1-8 mrt 1744 en getrouwt den 6 April; huw reg. N.H. HRL
Maartje Reinders zie: de Boer
Martje Reinders ged 19 nov 1771 Grote Kerk HRL, dv Reinder Berents en Trijntie Johannes
Pieter Reinders ged 9 jul 1771 Grote Kerk HRL, zv Reinder Pieters en Hiltje Gerrijts
Pyter Reinders Jan Jansen ende Rigtsje Jacobs beide van HRL, komende voor de bruid P.R., 2 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Reinders huwt met Taedske IJedes, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito 1758
Pieter Reinders huwt met Aaltje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 21 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Pietje Reinders zie: Tolsma
Richtje Reinders geb 1770 ... , huwt met Pier IJpes, getuige bij geboorte aangifte van Grietje Schipper; BS geb 1811
Rinske Reinders IJde Jansen de Groot ende R.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Johannes, waeterhaelder van Fontein, 27 Jun 1750; huwt met IJde Jansen de Groot, beyde van HRL, geproclameerd den 28 jun en den 5-12 jul 1750 en getrouwd
Rinske Reinders huwt met Gerrijt Jans, beide van dese Stad, geproclameert den 18-25 mei en getrout den 1 jun 1755
Roelof Reinders huwt met Antie Jans, kind: Jan Roelofs vd Woude, geb 1760 Noordwolde; BS huw 1813
Ruurdje Reinders zie: Fikke
Ruurdtje Reinders Jan Teunis Beidschat en R.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinder Jans Beitschat, geb 4 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans Beitschat, geb 21 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jans Beytschat, geb 21 feb 1779, ged 9 mrt 1779 Grote Kerk HRL
Ruurdtje Reinders Jan Kornelis Beidschat in plaats van Jan Theunis Beidschat ??; Jan Theunis Beitsgat en R.R., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 6 oct 1776 HRL, en toen getrouwt; kinderen: Kornelis en Geertje Jans Beidschat, tweelingen, geb 26 jun 1782, ged 13 aug 1782 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Kornelis Jans Beidschat, geb 29 jan 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Jans Beidschat, geb 27 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Frans Jans Beidschat, geb 27 apr 1790, ged 8 jun 1790 Grote Kerk HRL, vader als: J. Kornelis B. ; kind: Geertje Jans Beidschat, geb 6 jul 1791, ged 26 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jans, geb 22 dec 1794, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL; vader als J. Kornelis
Sara Reinders zie: van der Veer
Setje Reinders geb 15 feb 1774, ged 6 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Reinder Pieters en Hiltje Gerrits
Sybrigje Reinders zie: van der Meulen
Sierk Reinders zie: Tolsma
Sjuwke Reinders geb 30 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL, dv Reinder Goverts en Foekje Jakobs
Sijke Reinders zie: van der Veen
Seike Reinders ged 20 may 1745 Westerkerk HRL, dv Reinder Teekes en Sipkjen Corneelis
Taede Reinders zie: Tolsma
Teunis Reinders zie: Donia
Teunis Reinders huwt met Grietje Jelles, kind: Douwe Teunis, geb 29 jan 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Teunis, geb 17 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Teunis, geb 31 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL
Thomas Reinders geb 11 feb 1797, ged 5 mrt 1797 Grote Kerk HRL, zv Reinder Thomas en Janke Botes
Thomas Reinders huwt met Maartje Willems, kind: Reinder Thomas Voorman, geb 1770 Sexbierum; BS huw 1815
Tjietske Reinders zie: Voerman
Tjietske Reinders huwt met Dirk Boterweg op 28 jan 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Trijntje Reinders Jakob Piebes van Almenum en T.P. van HRL, zijnde laatst geproclameert 19 feb 1775 HRL, en toen getrouwt
Trijntje Reinders ovl 22 nov 1791 HRL, oud 57 jaar
Trijntje Reinders huwt met Klaas Freerks vd Veen op 1 sep 1793 HRL, komt van Anjum, en met attestatie vertrokken, laatste afk. 1 sep 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; Claas Freerks van der Veen van HRL. ende T.R. van Anjum, zijnde de aangaave gedaan door Luitjen Pieters op vertoonde Procuratie, 17 aug 1793; ondertrouw HRL; Klaas Freerks van der Veen van HRL, en T.R. van Anjum, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 sep 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Trijntje Reinders huwt met Jan Hayes; BS huw 1816
Trijntje Reinders huwt met Anthonj Jansen, beyde van HRL, geprokelameert 10, 17 en 24 Junj 1753 en getrout den 21 Julj
Wybrand Reinders geboortig van Molquerum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht, nadat hij had belooft aan handen van burg. Croese als Commissaris om zich alleszins als een eerlijk burger te zullen comporteren, 26 sep 1692. (burgerboek)
Janneke/Janna Reinders/Reins geb ... , ovl 21 nov 1811 HRL, huwt met Jan Gerrits, ovl ten huize van Berend Burgers in de Snakkerburen; BS ovl 1811; huwt met Lambertus Borgers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763; huwt met Lammert Borgers/Burgers; BS ovl 1827; 1839 overlijdens; Hendrik Gerrits en J.R., beide van HRL, hebben de laatste afkonkondiging gehad den 8 oct 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Janke Pieters Reindersma zie ook J.P. Minks; (in huwelijksakte); geb 1788 Arum, ovl 26 mrt 1848 HRL, huwt met Johannes J. Potting op 28 mei 1812 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL. 1812, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Pieter R, en Hinke Herres Boonstra; BS huw 1812, ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-195; VT1839
Pieter Reindersma huwt met Hinke Boonstra, kind: Janke, geb 1788 Arum; BS ovl 1848
Geeske Reinderts van HRL, huwt met Freerk Hendriks, van Kornwerd, sijn geproclameert den 29 desember 1739 en de 3-10 Januarius 1740 en den 12 dito getrouwt in de Westerkerk; Freerk Hendriks van Cornwerd ende Geiske(!) R. van HRL, koomende voor de bruit Wouter Jetses aldaar, 5 dec 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Reinderts ovl 8 nov 1803 HRL, oud 68 jaar; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde wierde ter Vergadering ontbooden den Burger Marten Wybes Vliet, Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug alhier, dewelke gecompareerd zijnde is dezelve ten ernstigsten aangemaand, van de agterstallige weekenloon, dien hij uit de Inkomsten van zijne Brug, aan de Brugwagter van de Vismarktsbrug J.R. gehouden is te betaalen, ten spoedigsten te voldoen, ma. 27 may 1799 (GAH45); Nog wierde Marten Wybes Vliet als Brugwagter van de zogenaamde Kettingsbrug, ten strictsten geordonneert, om de nog agt Weeken Loon, welke hij aan J.R. als Brugwagter van de Vismarkts Brug Schuldig is, ten eersten te betaalen bij poene van Privatie van zijn Post. HRL, 4 jul 1799. (GAH45); Donderdag den 24 okt 1799. de raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde Wegens J.R. als Brugwagter Van de Vischmerkts en Raadhuis Bruggen Klagten ingediend, dat hij in seventien Weeken geene betaalinge, noopens de Waarneeminge Zijner Post, van Marten Wybes Vliet, die Zulks als Brugwagter van de Kettingsbrug, volgens deszelfs Instructie Verplicht Was te doen, ontvangen had en dus dat hem J.R. van dezelve Competeerde tot f. 2:0:0 pr week, eene Summa van f. 34:0:0 Welke Marten Wybes Vliet gedeclareerd had, in de tegenswoordige tijdsomstandigheid. onmooge-lijk van Zijne Post te Konnen uitkeeren; den Raad overweegende, dat de Zeevaart op deeze Plaats, al eenen geruimten tijd Zeer Slap, en Kwijnende Was geweest, en door de Invasie der Engelschen op het Bataafsche Grondgebied, in Noord Holland en elders, genoegZaam geheel had Stil gestaan, het geen notoir ten gevolge moest hebben, dat de Inkomsten der Brugwachters alhier, in ''t generaal, en die van de Kettingsbrug in ''t bijZonder, Zeer Vermindert moesten Zijn, dus dat den Brugwachter Marten Wybes Vliet, in de tegenwoordige Conjunctuure van tijd en Zijne aangegaane Verbintenis boven vermeld onmoogelijk Konde Praesteren, behalven dat deZelve met een Zeer talrijk Huisgezin is beswaard; Heeft den Raad uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie beslooten, den Brugwachter Marten Wybes Vliet van de betaalinge der ten agteren Zijnde 17 Weeken te libereren, en Zulks aan J.R. uit de Zoogenoemde Correspondentie Beurs te Vergoede, en bovendien nog aan J.R. drie Weeken bij anticipatie, uit deZelve Beurs te Verschieten, Zonder dat Marten Wybes Vliet verpligt Zal Zijn het Zelve te restitueren, Zoo dat hij in ''t geheel voor twintig Weeken word vrijgesteld, des dat hij na expiratie, der laatstgemelde drie Weeken, Wederom Prompt aan Zijne Verplichting Voldoe; Zijnde den Burger G. Pettinga, als Administrerende de Correspondentie Beurs, door den Raad gequalificeerd, deeze veertig Car Guldens aan J.R. te Voldoen. (GAH45); Maandag den 23 dec 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compereerde nog ter Vergadering den Burger J.R., dewelke uit hoofde van Zijne hooge Jaaren, en Swakheid van gang, voor Zijnen Post, als oppasser van de Raadhuis en Vischmerkts Brug, den Raad bedankte. (GAH45); Dingsdag den 26 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts den Burger Marten Wybes Brugwagter van de Zoogenaamde Kettingsbrug geordonneert, om de agterstallige Weeken Tractament, aan J.R., Brugwagter van de Vischmerktsbrug ten spoedigsten te betaalen, en dezelve vervolgens overeenkomstig Zijne Instructie Weekelijks te voldoen. (GAH44)
Louw Reinderts L.R. ende Mintje Hansen, beide van HRL, komende wegens de bruyd Focke Lolkes haar goedbekende, 23 Oct 1751; huwt met Mintje Hanses, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 okt en den 7 nov 1751 en doen ook getrouwdt
Pieter Reinderts huwt met Fetje Claases, kind: Hans Pieters, ged 22 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL; kind: Reinder Pieters, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Pieter Reinderts P.R. ende Sjoerdtje Claases, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vader Claas Claasen, 23 Oct 1745; huwt met Sjoerdje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 otb en den 7 Novemb 1745 en getrouwt
Tetje Reindhorst Lieuwe Sijbes en T. Hendriks R., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Hendrik Reydhorst, 6 May 1747; huwt met Lieuwe Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt
Henderina Meyer Reindorp zie ook H.M. de Vries; huwt met Lipman Benjamins de Vries; BS ovl 1830
S Reineri hellebaardier en staatsbode 1745-1751
Aaltje Reiners huwt met Arjen Beernts, kind: Reiner Arjens, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Itske Reiners huwt met Claas Scheltes, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 May en den 13 dito en den 20 May 1753 getrouwt; huw reg. N.H. HRL; kind: Jeltje Klaases, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Ybeltje Reiners zie: Fontein
Catharina Reiners huwt met Willem vd Meer; BS ovl 1874
Antje Reinerts ovl voor 1840, huwt met Hessel Imkes Dries; BS huw 1839, ovl 1855
Thomas Reines Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1767 den 17e Mei heeft T.R. Arbeider aan de Zeedijk onder Pietersbierum, Woonagtig Zijn Zoontje laten dopen en genaamt Zijnde Reiner. Afgegeven Seeventiende mrt Een duizend agt hondert vijftien, door de Schout van de Gemeente Sexbierum
Hendrik Johannes Reinhart geb 1792 HRL, ovl 15 jan 1827 HRL, huwt met Aukje Cornelis vd Vorm op 15 dec 1816 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1816, varensgezel in 1827, zv Johannes Jacob R, en Trijntje Hotzes de Reus; BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1860; geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jakobs Reinhart en Trijntje Hotses de Reus; erven H.R. eigenaars van perceel nr. 798 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 565, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Hotze Jacobus Reinhart geb 15 mei 1801 HRL, ged 7 jun 1801, ovl 14 mrt 1829 HRL, N.H., ongehuwd boereknecht, zv Jacobus R, en Trijntje de Reus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1829; geb 20 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Jacobus Reinhardt en Trijntje Hotses
Jacob A Reinhart JACOB A (in 1814), JOHANNES JACOBUS, (1816), ovl voor 1815; huwt met Trijntje Hotzes de Reus, in leven kastelein 1799-1809, N.H., kinderen: Hotze Jacobus T, geb 15 mei 1801 HRL, Hendrik R, geb 1792 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1829; erven J.R. eigenaar van wijk C-009; gebruiker Cornelis van Loon, koopman, Gijsbert Jansen, kleine negotie, S. Beekkerk, verificateur, 1814. (GAH204); id. van wijk D-074; gebruiker D. Boterwech, panneboeter, 1814. (GAH204); id. van wijk D-077; gebruiker Hette vd Veen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk D-079; gebruiker Frans B. Fopma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-122; gebruiker Gooyke B. Overberg, winkelier, 1814. (GAH204); d van wijk G-150, ledig, 1814. (GAH204); J.J.R. ende Trijntje Hotses de Reus, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Leegeer, deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; Johannes Jakobus R. en Trijntje Hotzes de Reus, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 3e quartier, huisno. 70, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 52:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Hendrik Johannes Reinhart, geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hotse Johannes Reinhardt, geb 20 okt 1793, ged 19 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Reinhout, geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Johans Reinard, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Jacobs Reinhart, geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL; Zaturdag den 8 dec 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde bij herhaalinge geleezen eene missive van het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland inhoudende Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediari Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland Aan: de Rada der Gemeente van HRL; Burgers ! Ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 17 nov L.L. zullen moeten bij eenkoomen in UL Stad 15 grondvergaderingen, tot het kiesen van departementale Bestuuren op eene Constitutieoneele wijze volgens de Staatsregeling; Wij gelasten Ulieden om de plaatzen tot die bijeenkomsten te Bepaalen daar toe de nodige voorloopige Schikkingen te maaken en van zulks ten spoedigsten, uiterlijk binnen agt daagen aan ons kennis te geeven. Leeuwarden den 3 dec 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, wierde goedgevonden en geconcludeert, zoo uit Consideratie van het praesente Stringe Saysoen, als om andere moverende redenen, voor dees keer de grondvergaderingen te houden, in de onderscheiden Logementen binnen deeze Stad, als in ?t: Heeren Logement bij de Castelein Hendrik Winter, de Grondvergaderingen no. 1 & 11, in ''t Wapen van Harlinen bij Eelke van der Post no. 2, in ''t Swart Kruis bij J:Jonkman no. 3 & 14, in de Ojevaar bij J:R. no. 4, in Roma bij A:Bolhuis no. 5 en 7, in de Gouden Leeuw bij T:Smith no. 6 & 13, in ''t Posthuis bij T:Dijkstra no. 8, in Benthem bij de weduwe Hoekstra no. 9 & 10, in ''t Schippersgezelschap no. 12, in de Pauw bij T:Hiddema no. 15, en is wijders beslooten van deeze arrangementen aan het Intermediair bestuur, pr missive kennisse te geeven. (GAH44)
Maartje Jacobs Reinhart geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Jacob Reinhart en Trijntje de Reus
Anna Catharina Reinharts huwt met Gerardus Willems; BS huw 1815; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zeven honderd vijf en Zeventig den Zes en twintigsten nov is ged een kind genaamd Johan Reinhart, zv Gerardus Willems en A.C. Reinharts, hier geb den twee en twintigsten nov daar tevoren. Afgegeven aan de Secretaris van de Stad Sneek den 13 apr 1815; REINARD, GERARDUS JOHANS
Johannes Jakobs Reinhout geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Jakob Reinhout en Trijntje de Reus
Sytske Reinia huwt met Jelle Roedema; BS ovl 1871
Adam Reinius in 1843: Johann Adam R; geb 1767 Stadt Wetzlaar, Dld, ovl 17 aug 1843 HRL, huwt met IJtske Jeltes Radsma op 10 mei 1801 HRL, veerschipper in 1843, kinderen: Maria Catharina, geb 9 nov 1808 HRL, Jelle R., geb 6 okt 1804 HRL, Feykje R, geb 1801 HRL, zv Johan Fredrik Cassiodorus R, (gk), en Maria Catharina R?hlin, (gk); huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1808, BS ovl 1812, ovl 1813, ovl 1843, ovl 1844; vrouw A.R. eigenaar en gebruiker van wijk B-025, 1814. (GAH204); A.R. eigenaar van wijk G-055; medegebruikers Dirk Feykes de Boer, schoenmaker, Luitje Walstra, koekebakkersknegt, 1814. (GAH204); oud 73 jaar, geb Wetzelaar en wonende te HRL. 1839, trekschipper, wijk B-025; VT1839; A.R. eigenaar van perceel nr. 466 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); A.R. eigenaar van percelen nrs. 1580 en 1581 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 564, resp. huis, huis, resp. 30 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Feykje Reinius geb 1801 HRL, ovl 18 nov 1812 HRL; wijk B-045, dv Adam R, en Itske Jelles Radsma; BS ovl 1812
Jelte Reinius geb 6 okt 1804 HRL, ged 23 okt 1804 HRL, ovl 6 nov 1813 HRL; wijk B-045, zv Adam R, en Hiske Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813
Maria Catharina Reinius geb 9 nov 1808 HRL, ovl 5 dec 1813 HRL; wijk B-045, N.H., ged 29 nov 1808 HRL, dv Adam R, en IJtske J. Radsma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Gerardus Reinking huwt met Jetske Eisma, kind: Jan Gerardus Reinking, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Jan Gerardus Reinking geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Gerardus Reinking en Jetske Eisma
Jan Reinners zilversmid; Mr. in 1595. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Andries Reinold A.R. en Ytje Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elsjen Reinoldus huwt met Jan Adams, beide van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 en getrout den 24 Februwari 1756; kind: Jantje Jans, ged 13 jun 1756 Grote Kerk HRL
Balthasar Reinouts ovl voor 1819, huwt met Rinske IJlstra, kind: Wiebren IJlstra R, geb 1801 Sneek; BS huw 1818
Wiebren IJlstra Reinouts geb 1801 Sneek, huwt met Tjietske Pieters Nauta op 26 mrt 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, wonende te HRL, zv Balthasar R, en Rinske IJlstra; BS huw 1818
Aafke Reins zie ook A. de Reus; geb 1771 HRL, ovl 18 jan 1827 HRL, huwt met Johannis Driesen op 5feb18 09 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827; Johannes Driesen en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 jan 1809; ondertrouw HRL; kind: Lijsbeth Johannes, geb 13 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL
Akke Reins ovl 20 sep 1826 Bolsward, huwt met Sijbren Gerbens Dijkstra, dv Rein Paulus en Janke Ates; BS huw 1832, huw 1833, ovl 1846
Anna M Reins zie: Vettevogel
Antje Reins zie: Akkerboom, Klok, Tiemstra
Antie Reins ged 5 okt 1762 Grote Kerk HRL, dv Rein Annes en Tettje Durks
Antje Reins huwt met Tjerk Sipkes, kind: Sipke Tjerks, geb 25 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Tjerks, ged 22 nov 1768 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tjerks, ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL
Antje Reins Hessel IJmkes Dries van Almenum en A.R. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de stevader Johannes Harmens, 22 jan 1791; ondertrouw HRL
Antonie Reins geb 1 aug 1802 HRL, ovl 16 jan 1878 HRL, huwt met Jantje Hartman Joustra sjouwerman, Vst 3 nov 1855 uit delft, Rooms Katholiek, zv Lammert R, en Catharina ...; BS ovl 1878; 1890 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-339, bev.reg. HRL 1860-80
Aukje Reins zie: Lantinga
Barber Reins zie: Otma
Barend Reins zie: van Kampen
Baukje Reins zie: Otma
Baukjen Reins huwt met Tjebbe Jans, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 dec 1766 en getrout de 4 Jannewaris 1767
Dieuke Reins huwt met Beernt Harmens, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755; kind: Harmen Beerents, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Beerents, ged 26xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL; kind: Eelkie Beernts, ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL
Durk Reins zie ook: Akkerboom; (2x); ged 27 nov 1759 Grote Kerk HRL, dv Durk Reins en Tettje Durks
Dirk Reins woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Reins Wybrandus Christiaans ende Mayke Clases, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd D.R., goede bekende, 5 aug 1789; ondertrouw HRL
Dirk Reins ovl voor 1812, huwt met Louisa Jans; BS ovl 1811; kind: Frederik Dirks, geb 12 dec 1786, ged 31 dec 1786 Grote Kerk HRL, moeder als: Louiza Geerling; kind: Jan Frederik Dirks, geb 7 nov 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL
Dirk Reins geb 29 aug 1811 HRL, zv Rein Dirks en Elisabeth Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL, zv Rein Dirks en Elizabeth Tjeerds
Doutje Reins D.R., huwt met Jacob Jans Schoffelmeer, kind: Johannes Jacobs Schoffelmeer, geb f. 1790 Sappemeer, zie verder aldaar; Ik Ondergetekende Sijtske Freerks huisvrouw van Olphert Symons Duinker, Verklare bij desen(bij absentie van mijn Man die door Zeevarend te Zijn niet in staat is Zijn wil te Verklaren) te Consenteeren en toe te staan aan onsen dochter Janna Olpherts Duinker, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Johannes Jacobs Schoffelmeer, van beroep Varensgezel, zv Jacob Jans Schoffelmeer en D.R., mogende Alzoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der bij de wet Vereischt worden proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. en hebbe ik deze met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL 13 nov 1815; Ik ondergetekende D. Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, verklare bij desen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon Johannes Schoffelmeer, bij mij inwonende, en Jantje Holvers, woonachtig te HRL, dochtr van Holvert Simons en Sijtske Freerks, Eh. te HRL. Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om Zonder daartoe tegenwoordig te zijn en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te Voltrekken. Afgegeven te Sappemeer den 6de nov 1815
Douwe Reins zie: Vettevogel
Elisabeth Reins zie: Otma, Peifer
Elisabeth Reins geb 1780 ... , huwt met Abe Johannes op 8 nov 1804 HRL, doet overlijdensaangifte van Martina Jans in 1811; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1811; Abbe (!) Johannes en Lijsbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.C. van Goch, goede bekende, 27 okt 1804; ondertrouw HRL
Evert Reins zie: Strandstra
Evert Reins bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens landshuur no. 26, zijnde 3 pondematen greidland bij de Pingjumer Vishorne, 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. 1784. (GAH1115); id. f. 12:0:0, 25 okt 1785. (GAH1117); id. versch. 12 nov 1787, 29 okt 1888. (GAH1120); id. f. 11:10:0 versch. 12 nov 1788, 29 okt 1788. (GAH1120); id. f. 23:0:0 over 1789 en 1790 nu no. 27, resp. 1/5 en 2/5 jaar, 24 nov 1790. (GAH1122); id. 3/5 jaar, 8 may 1792 (GAH1124); id. f. 21:10:0, 20 nov 1793 (GAH1125); id. f. 21:10:0, twee jaren huur over 1794 en 1795, na aftrek van ''t Re?el, 30 dec 1795 (GAH1128); id. f. 5:15:0 een half jaar geschenk wegens 3 Pondematen greide onder Pingjum, 8 may 1792 (GAH1124)
Fettje Reins zie: Kimstra
Fetje Reins ovl voor 1834, huwt met Pieter Cornelis; BS huw 1833
Fokje Reins zie: Loots
Fokke Reins Zie ook: Foppe Reins; ovl voor 1803, huurt visserij Roptazijl 1800-1808
Folkert Reins zie: Gerbranda; Donderdag den 17 jan 1799; de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799; de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, F.R., Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles; Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Foppe Reins zie ook: Fokke Reins; Maandag den 25 Sept. 1797; Het Geregte ordinaris vergadert zijnde, verscheen wijders in ''s Geregts vergadering den Burger Foppe R., Sluiswagter van de Roptazijl, Verzoekende van in deeze zijne post als mede in het gebruik der bij hem gehuurde Visscherij te mogen Continueeren, onder offerte van de tijd van Vijf Jaaren, ''s Jaarljks tien CarGuldens huur van de Visscherij meerder te willen geeven dan thans door hem besteed wierd, het welk aan hem is geaccordeert. (GAH43)
Frans Reins zie: Eerenbeef
Geertje Reins huwt met Rein Jentjes Pettinga; BS ovl 1831
Gerrit Reins zie: Bleeker
Greult Reins zie: Zijlstra
Grietje Reins geb 15 jan 1773 HRL, ged 23 feb 1773 Grote Kerk HRL, ovl 21 nov 1830 HRL, huwt met Eeltje Cornelis Akkerboom, dv Rein Annes en Froukje Oentjes/Oedzes; DTB N.H. HRL , dopen Grote Kerk HRL 1799, 1809, 1811, BS ovl 1817, ovl 1830, ovl 1832; kind: Trijntje Eeltjes, geb 3 feb 1809, ged 26 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Oense Eeltjes, geb 15 nov 1811, ged 10 dec 1811 Grote Kerk HRL; kind: Vroukje Eeltjes, geb 7 nov 1795, ged 29 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Klaasje Eeltjes, geb 24 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Grietje Reins huwt met Lieuwe Jans op 12 nov 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
Grietje Reins ovl voor 1867, huwt met Pieter Halma; BS ovl 1866
Guillaume Reins geb 15 aug 1788 HRL, inschrijfnummer 1307, 2de Garderegiment grenadiers te voet; Chateau de Vincennes, Fr
Harmanus Reins zie: Damen
Harmen Reins ged 18 sep 1753 Grote Kerk HRL, zv Rein IJedes en Trijntje Harmens
Heert Reins houtzager 1753; H.R. ende IJffke Poulus, beyde van Almenum, koomende weegens de bruid Beernt Gerrits desselfs goede bekende, 1 May 1751; huwt met IJfke Poulus, beyde van Almenum, geproclameerdt 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt
Heiltje Reins geb 1745 ... , ovl 28 aug 1817 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe; BS huw 1817
Hendriks Reins zie H.R. Brouwer
Hendrik Reins ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, zv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Hero Reins ovl 20 apr 1667, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Hiltje Reins zie: Damen
Hiltje Reins ged 28 jun 1746 Grote Kerk HRL, dv Rein Jans en Sjouwkje Alberts
Hiltje Reins gebruiker van wijk H-131, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Hotske Reins en Jan Ottes, beide van Hier, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Rein Wybrens, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Ienskje Reins zie: de Jong
Itske Reins zie: Tigchelaar; Haaye Gerbens van Almenum ende I.R. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Floris, deszelfs vader, 8 sep 1792; ondertrouw HRL; Gerrijt Sijbrens en I.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 jul 1808; ondertrouw HRL; Haje Gerbens van Almenum en I.R. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 30 daar aan volgende; kind: Pietje Hayes, geb 27 okt 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL
Jacob Reins van Arum, huwt met Aafke IJedes, van HRL, geproclameert 25-30 apr de 7-15 en getrout de 21 mei 1758 met attestasie
Jacomijntje Reins zie: Vettevogel
Jan Reins zie: Damen, Park, Steenstra, Wever, Zijlstra
Jan Reins ged 12 sep 1741 Grote Kerk HRL, zv Rein Jans en Sjoukjen Alberts
Jan Reins Johanna Corneelis, kind: Pieterkje Jans, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL
Jan Reins huwt met Sjoukjen Alberts, kind: Janke Jans, ged 7 jul 1748 Westerkerk HRL
Jan Reins geb 31 mei 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Ages en Antje Jans
Jan Reins huwt met Grietje Hendriks, kind: Trijntje Jans, geb 3 jun 1758 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804
Janke Reins zie: Miedema
Jetse Reins van Midlum ende Anskjen Douwes van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL; komende voor de bruid Anne Eelkes; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jetse Reins begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaatze van een uitzetting, 6 may 1794, quit. no. 6 (GAH1126)
Jieldert Reins Jilt Reins, ged 20 jan 1743 Grote Kerk HRL, zv Rein Corneelis en IJnske Jilts; geb 1743 HRL, ovl 27 okt 1813 HRL; wijk G-173, doet overlijdensaangifte van Harke Sijtses in 1811; BS ovl 1811; 1813 overlijdens; Jielt R., huwt met Simkje Jans Schoone, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 24 jun 1770; kind: IJnskje Jildts, geb 18 okt 1773, ged 31 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jieldts, geb 20 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Jildts, geb 20 dec 1777, ged 6 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Jilts, geb 27 jun 1779, ged 18 jul 1779 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Jilts, geb 9 may 1781, ged 24 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jildts, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Reins geb 8 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Rein Berents en Trijntje Johannes; geb 6 mei 1780, ged 23 mei 1780 Grote Kerk HRL, zv Rein Berends en Tryntje Johannes
Joukje Reins huwt met Dirk Bouwens, kind: Atje Dirks, geb 2 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL
Claas Reins weesvoogden betalen f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, ter zaake verdiende loon van C.R., 18 dec 1792 (GAH1125); id. f. 30:0:0, samen met Pieter Lanting, 12 aug 1794 (GAH1126); id. f. 49:0:0, samen met Pieter Lanting, bij de Huistimmerman Jan Broers, 3 feb 1801 (GAH1133)
Klaaske Reins huwt met Douwe Atsis, kind: Trijntje Douwes, ged 13 jul 1752 Westerkerk HRL
Lammert Reins huwt met Catharina ... , kind: Antonie R, geb 1803 HRL; BS ovl 1878
Lubkje Reins huwt met Hendrik Salver de Jong; BS ovl 1825
Lupkje Reins Lupkie R., ged 26 apr 1761 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; kind: Otte Ottes, geb in onegt 26 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de genoemde vader Otte Annes en de moeder L.R.
Lutske Reins huwt met Douwe Bleeker; BS ovl 1837
Maayke Reins zie: Miedema
Maaike Reins huwt met Lieuwe Mevis op 20 okt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Lieuwe Meves en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd desselvs vader Rein Floris, 5 okt 1805; ondertrouw HRL
Martje Reins zie: van Kampen, Klok, Voerman
Martje Reins zie ook: van Kampen; Nanning Harmanus Bruinsma en M.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Neinke Reins ovl 12 nov 1679, 31 1/2 jaar, huisvr. van de Koopman Tjerk Feddriks, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Pieter Reins zie: Vormer
Pieter Reins huwt met Janke Hendriks, kind: Ietje Pieters, ged 5 mrt 1747 Grote Kerk HRL
Pieter Reins geboortig van Franeker, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft behoorlijke borgereed gepresteerd in handen van pres. Crijtenburg, op 3 aug 1735. (burgerboek)
Pieter Reins weesvoogden bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van P.R. op het tighelwerk van Sijbrand Hingst, 21 sep 1784. (GAH1115); id. f. 14:0:0 terzaake verdiende loon van P.R., 15 dec 1789. (GAH1122); id. f. 75:0:0 terzaake verdiende loon van Jan Berends, Haaye Andries, en P.R. als gleibackersgezels werkende bij de burg. H.R. Binksma, 18 may 1790. (GAH1122); id. f. 60:0:0 terzaake verdiende loon van P.R. na aftrek der kosten, 19 jul 1791. (GAH1123)
Pytter Reins huwt met Antje Hanses, beyde van HRL, geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 en den 15 dito getrouwt
Pietje Reins huwt met Hendrik Hollander; BS ovl 1837
Rein Reins zie: Pettinga
Rein Reins ged 17 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Rein Jans en Hijke Abrahams
Reinouw Reins Pieter Teekes van Almenum ende R.R. van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjiebbes, 20May 1747
Reinske Reins Hendrik Hayes en R.R., beide van Almenum, zijn geproclameert op 4, 11 en 18 oct 1772 HRL, en hebben zig met adtestatie van ons begeven naar Midlum, alwaar de zelve op den 18 oct in den huw staat zijn ingezegent, ten blijke waarvan de zelve tijdig aan ons adtestatie vertoont hebben van Do. A. Haitsma, getekent Midlum 18 oct 1772, dus alhier volgens placaat der Ed. Mog. Heeren Staten, Artic. is geboekt; kind: Romkje Hendriks, geb 31 mrt 1781, ged 22 apr 1781 Grote Kerk HRL; huwt met Hendrik Hayes, kind: 10 jul 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rein Hendriks, geb 24 nov 1776, ged 22 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Hendriks, geb 12 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL
Rinkje Reins zie R. Harmens
Rinske Reins ged 7 jun 1745 Grote Kerk HRL, dv Rein Corneelis en IJnske Jlts
Rintje Reins zie: Kuurstra
Sybe Reins huwt met Grietje Piers, kind: Geertje Sybes, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rein Sybes, geb 6 mrt 1783, ged 1 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Siebes, geb 25 sep 1784, ged 17 okt 1784 Grote Kerk HRL
Sietse Reins zie: de Boer
Sikke Reins zie: Menalda
Simon Reins zie: Miedema; (4x)
Simentje Reins Simontje R., ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Rein Tjeerds en Gertje Rechts; huwt met Tijs Klaasses, kind: Jeltje Tijsses, geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Rein Tysses, geb 26 mrt 1780, ged 11 apr 1780 Grote Kerk HRL; Donderdag den 9 aug 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde voorts Hiltje Johannes weduwe van Poppe Arjens, tot Turfmeetster aangesteld, en daar toe onder Eedde genoomen, in plaatze van S.R., Welke overleeden was. (GAH44)
Sjoerd Reins zie: van der Meer
Sjouwkje Reins zie: Pettinga
Sjoukie Reins huwt met Gerben Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; ovl 31 dec 1789 HRL, oud 44 jaar; kind: Sijtske Gerbens, geb 30 aug 1773, ged 7 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerbens, geb 5 apr 1784, ged 11 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 7 nov 1769 Grote Kerk HRL; fihches dopen Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerbens, ged 11 dec 1770 Grote Kerk HRL
Sijntje Reins begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 59; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Tietje Reins zie: van der Meulen
Tietje Reins ovl 9 nov 1828 ... , huwt met Sijne Rinzes Bootsma; BS huw 1829, ovl 1845
Tjeerd Reins ovl voor 1815; wed. T.R. gebruiker van wijk G-146, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Tjeerd Reins zie ook: Stoker; huwt met Lijske Adams, kind: Sijtske Tjeerds, geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Tjeerds, geb 11 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Tjeerds, geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL
Tjeerd Reins ovl 10 feb 1803 HRL, oud 40 jaar
Tjeerd Reins ged 3 Janewari 1764, zv Rein Tjeerds en Gertje Rekz (= Regts); doopregisters N.H. HRL 1764
Tjietske Reins Abe Johannes ende T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Berend Nijhuis, geode bekende, 30 jun 1792; ondertrouw HRL; Abe Johannes en T.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tjietske Reins zie ook: Pettinga; Johannes Hendriks ende T.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Louwrens, goede bekende, 14 jun 1788; ondertrouw HRL; Johannes Hendriks en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Reins zie: Akkerboom, Otma
Trijntje Reins Allert Joekes, kind: Reinke Allerts, ged 11 may 1745 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Allerts, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL; T.R. ende Allert Joukes (!), beyde van HRL, huw.aang. 9 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Pijter Gerbens; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Trijntje Reins huwt met Anne Oenes, kind: Sas Annes, ged 19 mrt 1747 Westerkerk HRL; kind: Wemke Annes, ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Dooitie Annes, ged 9 sep 1742 Westerkerk HRL
Trijntie Reins ged 4 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Rein Annes en Tetje Durks
Trijntje Reins Claas Claesen ende T.R., beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen bij proclamatie door proc. Pesma, 11 Nov 1747; huwt met Claas Claasen, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Novemb en ook getrouwt; kind: Rein Claases, ged 20 aug 1754 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Klaases, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Metje Klaases, ged 1 sep 1748 Westerkerk HRL
Wybrandus Reins zie: Vettevogel
Yde Reins ged 7 jul 1757 Westerkerk HRL, zv Rein IJdes en Trijntie Harmens Wassenaar
Ymkje Reins zie: Strandstra
Ymkien Reins ged 22 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aafke Hendriks; ged 3 dec 1754 Grote Kerk HRL, dv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Yede Reins zie: de Ruiter
Govert Reinses arbeider in 1755; Wopke Jans ende Geeltje Bouwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd G. Reynders, 18 Mrt 1747; Douwe Alberts ende Hiltie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid G.R., 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; G. Reiners, koemelker alhier ter stede als last hebbende van Cristiaan Olpherts van Schooten tot Belkum in qlt verklaart te Spieren de Huwelijks geboden van IJge Symons en Sijtske Andrijs hier bovengemelt om reeden vermits deselve Sijtske Andrijs onder Curatele van de Voogden van den dorpe Belkum behoort en onder dadelijke alimentatie is derhalven sonder Consent van deselve niet vermag te trouwer, actum uts, 6 nov 1734; huw.aang. Gerecht HRL 1734; den 10 nov 1734 Consent van de voogden van den Dorpe Belkum tot approbatie van bovengen. Huwelijk Consent getoond sijnde is daer mede dese Spiering wederom afgedaen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Johannes Reinsma heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Rinze Yntes Reinsma geb 1800 HRL, ovl 31 mrt 1861 HRL, 1e huwt met Trijntje Annes Stavenga op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1829, bakkersknecht, Vst 4 mrt 1857 uit Almenum, A 19 mei 1856 Almenum, N.H., bakkersknecht in 1851, ovl wijk F-153, zv IJnte Rinses en Martje Jans de Bruin; BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk B-170, wijk E-201, wijk F-160, supp wijk G-437
Sicco Reinsma van Franeker, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waart op 11 apr 1793, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Johanna Reintjes zie: Hillinger, Rodenhuis
Tjepke Reintjes geb 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL, zv Reintje Tjepkes en Aletta Meinderts
Hendrik Reintjes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1776 HRL, ovl 6 apr 1837 HRL, ongehuwd, zv Reintje Jans en Janna Hendriks; BS ovl 1837; geb 1 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, zv Rintje Jans en Janna Hendriks Elfrink
Beuwe Reintses zie: Reitsma
Ibrahim Achmedi Reiss Donderdag den 28 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierd aan eenen Turksche Capitain van Tunis, Welke des zelfs schip Verlooren had, Zijnde genaamd I.A.R., uit de Correspondentiebeurs gegeeven een Summa van Seeven CarGuldens. (GAH44)
Tjettje van Reist ovl voor 1859, huwt met Pieter Jacobs Horringa; BS ovl 1858
Nicolaus Reither N.R., chirurgijn in ''t regiment van Maleprade ende Lovisa Juliana van Schaik, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Ruird Jans de Swart met vertoninge van genoegsaeme last in deesen, 23 Jan 1751; huwt met Louisa Juliana van Schack, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb 1751 en den 11 dito getrouwt
Tryntje Reitjes geb 4 sep 1783, ged 23 sep 1783 Grote Kerk HRL, dv Reitje Simons en Vrouwkje Koerts
Arjen Reitses woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geeltje Reitses zie: Klaver
Hyltje Reitses geb 1799 Weidum, huwt met Geertruida vd Linden, (gk), op 2 nov 1843 HRL, werkman, wonende te HRL, dv Reitse Hijltjes en Imke Alberts; BS huw 1843
Johannes Reitses zie: Hijlkema
Pier Reitses huwt met Sibbeltje Douwes, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Trijntje Reitses huwt met Albert Jukes, kind: Hitje Alberts, ged 12 mrt 1748 Grote Kerk HRL
Trijntje Reitses huwt met Frans Fransen, beyde van HRL, sijn geproclameert 4, 11 en 18 sep 1740 en doe ook getrouwt; Frans Fransen ende T.R. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Lijkele Reitses van hier, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jeltje Fransen, ged 10 okt 1741 Grote Kerk HRL
Ybeltje Reitses ovl voor 1829, huwt met Johan Coenraad Oswald; BS huw 1828; ovl 20 okt 1794 HRL, oud 72 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Coenraad Oswald, kind: Hendricus Coenraads Oswald, ged 11 feb 1762 Westerkerk HRL
Aaltje Sybrandus Reitsma mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1755 ... , huwt met Evert Cornelis Hoogzand, getuige bij geboorte aangifte van Geertje Jans in 1811; BS geb 1811, ovl 1842; Evert Cornelis Hoogsand en A.S.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob S. Reidsma, deszelfs broeder, 7nov17 89; ondertrouw HRL; kind: Sytske Everts, geb 1 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Bouwe Reintses Reitsma huwt met Fetze Klases vd Wey; BS ovl 1830
Dieuwke Reitsma geb 1802 HRL, ovl 18 jul 1868 HRL, huwt met Hendrik Bolta, ovl wijk G-019, Rooms Katholiek, dv Pieter R, en Houkje Bonnema; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk G-042
Douwe D Reitsma ovl 11 mrt 1791 HRL, oud 75 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 27, nr. 13; Reg. Begr. Grk. Krk. HRL
Folkert Reitsma zie S.S. Reitsma
Gerrit S Reitsma zie S.S. Reitsma
Gerrit Entes Reitsma huwt met Grietje Jaspers, kind: Jetske Gerrits R, geb 1807 Hitzum; BS huw 1829
Hendrik Jans Reitsma huwt met Grietje Sierds vd Berg, winkelier te Rottevalle 1840, kind: Jan Hendriks R, geb 1801 Drachten; BS ovl 1840
Hendrik Jans Reitsma ovl voor 1812, huwt met Aaltje Sijbrandus, kinderen: Jeltje Hendriks R, geb 23 nov 1783 HRL, Jan Hendriks Gleibach, geb 1781 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1848
Hendriks Sybrandiis Reitsma huwt met Ebbe Folkerts Gerbranda (?), beide van HRL, geproclameerd den 24 apr de 1 en getrout de 8 mei 1757
Imkje Jacobs Reitsma huwt met Cornelis de Boer, kinderen: Dirk en Sijbrigje Cornelis de Boer, tweelingen, geb 22 jan 1812, ged 16 feb 1812 Grote Kerk HRL
Jacob Sybrandus Reitsma ovl 28 aug 1805 HRL, huwt met Antje Willems, kind: IJmkje Jacobs, geb 12 okt 1774 HRL; BS huw 1821, huw 1835; huwt met Antje Willems, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763; Evert Cornelis Hoogsand en Aaltje Sijbrandus Reidsma, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd J.S. R, deszelfs broeder, 7 nov 1789; ondertrouw HRL; Claas Cornelis Wijga ende IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL; zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader J.S.R., 2 may 1795; ondertrouw HRL
Jan Hendriks Reitsma geb 1801 Drachten, ovl 5 dec 1840 HRL; aan boord van zijn schip id haven dezer stad, huwt met Grietje Wybes Dam, schipper en wonende te Rottevalle, zv Hendrik Jans R, en Grietje Sierds vd Berg; BS ovl 1840
Janneke Douwes Reitsma begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 78; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; huwt met Tjepke Sjoerds Blok, kind: Hiske Tjepkes Blok, geb 15 mrt 1785, ged 22 mrt 1785 Grote Kerk HRL
Jeltje Hendriks Reitsma ge. 23 nov 1783 HRL, ovl 27 mrt 1848 HRL, huwt met Gerrit Fransen Rikkers op 9 mrt 1806 HRL, ged 15 nov 1804 HRL, dv Hendrik R, en Aaltje Sijbrandus; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1848, ovl 1852; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jetske Reitsma oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839
Jetske Gerrits Reitsma geb 1807 Hitzum, ovl 25 nov 1829 HRL, huwt met Dirk Hilbrands van Loon, geen vaste woonplaats hebbende, dv Gerrit Entes R, en Grietje Jaspers; BS ovl 1829
Jetske Clases Reitsma geb 1777 HRL, ovl 25 nov 1829 HRL, ongehuwd, dv Klaas Jans R, en Simontje Aukes; BS ovl 1829; gebruiker van wijk D-142; medegebruiker Hendrik Klaases wed. ; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Jetske Teunis Reitsma geb 1749 HRL, ovl 26 okt 1819 HRL, huwt met Wybe Jans Meelman; BS ovl 1819, huw 1824, ovl 1853, ovl 1866
Klaas Jans Reitsma geb 28 feb 1803 HRL, ged 22 mrt 1803, ovl 28 mei 1874 HRL, 1e huwt met Harmina Allerts Wiersma op 22 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4feb18 27 HRL, 2e huwt met Dirkje Sakes Dijkstra op 23 jun 1831 HRL, N.H., koekbakker in 1851, zv Jan Klases R, en Tjietske Gerbens Rinsma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1831, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk F-035; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-035; VT1839
Laltje Sybrandus Reitsma geb 1755 Tzummarum, ovl 31 dec 1841 HRL, 1e huwt met Hendrik Jans de Boer, 2e huwt met Evert Cornelis, dv Sijbrandus R, en Jeltje Hendriks; BS ovl 1841
Rinske Reitsma huwt met Fonger de Haan; BS ovl 1850
Sybren Reitsma lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 10:0:0 (GAH650)
Sybrandus Reitsma huwt met Jeltje Hendriks, kind: Laltje Sijbrandus R, geb 1755 Tzummarum; BS ovl 1841
Sybren Sibrandus Reitsma huwt met Elisabeth Jans Nota, verkoopt diverse huizen in 1799-1800; S.S.R. en Lijsbert Jans Nota, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 23 mei 1773 HRL
Sybrandus Reitsma Eldert Jurjens en Sijtske Sybrandus Reitsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., de broeder, 9 feb 1793; ondertrouw HRL
Sybren Teunis Reitsma geb 1756 HRL, ovl 17 mei 1841 HRL, ongehuwd, zv Teunis Sijbrens, en ... ; BS ovl 1841
Sijke/Lucia Reitsma geb 2 sep 1798 HRL, ovl 31 jan 1874 HRL, huwt met Johannes vd Velde op 26 nov 1835 HRL, werkster, Rooms Katholiek, dv Pieter Jurriens R, en Houkje Bonnema; BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 F0254; oud 41 jaar, (vnm: Sijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-201; VT1839
Tjamke Alles Reitsma ovl 6 mrt 1825 ... , huwt met Cornelis IJmes Toutenburgh; BS huw 1828
Trijntje Reitsma geb 1786 HRL, A 27 feb 1854 Wildervank, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk F-086
Trijntie M Reitsma oud 37 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-047; VT1839
Ytje Douwes Reitsma geb 1753 ... , ovl 4 dec 1816 HRL, huwt met Hendrik Allerts Balkstra; BS ovl 1813, ovl 1816, ovl 1848; I.D.R. huwt met Hendrik Allards Balksma, kind: Apollonia Hendriks Balksma; zie aldaar verder
Aaltje Rekenburg geb 1770/79 HRL, ovl 17 jun 1856 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, gealimenteerd; BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001
Anna Rekkelijk Den ondergetekende 1 ste Officier van Z.K. Hoogheid Fregat van oorlog de ?van der Werff? Permitteert bij deezen den Constapel Cornelis Arends op het genoemde Fregat dienende om Zig met A.R. in den Echte te mogen begeven. HRL 27 jan 1815
Anna Rekkelijts Deze bewijzen bestaande uit twee acten van Geboorte en een consent behooren tot de Huwelijksacte van Cornelis de Haas en A.R. dato 27 Jan. 1815 op Fol. 6 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Offocier van den Burgerlijke Staat der Gemeente HRL
Antje Berends Rekkenburg geb 1771 HRL, ovl 18 nov 1832 HRL, 1e huwt met Fredrik Hes, 2e huwt met Wouter Burgerhof op 9 mei 1816 HRL, huw.afk. 28 apr en 5 mei 1816, dv Berend R, en Hieke Sibes; BS ovl 1832; 1840 overlijdens, ovl 1841; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & Sestig den Vijfde dec is Geboren Anna dv Berend Reckenborg en Hiltje Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 apr 1816
Berend Rekkenburg ovl voor 1815; huwt met Hieke/Hijlkje Sibes, wonende te HRL. 1811, kind: Antje R, geb 1771 HRL; BS ovl 1811; 1816 huwelijken, ovl 1832; wed. B.R. gebruiker van wijk F-046, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Hijlkje Sijbes, beide van HRL, geproclameerd de 20 Ap: en de 7 en getrout de 14 mei 1769; ovl 2 mrt 1790 HRL, oud 50 jaar; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negen & Sestig den Vijfde dec is Geboren Anna dv B. Reckenborg en Hiltje Sijbes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 apr 1816
Marijke Berends Rekkenburg geb 1777 HRL, ovl 23 nov 1824 HRL, huwt met Harmen Nolman; BS ovl 1824; 1828 overlijdens; Harmen Nolmans en Marijke B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Ytje Rekkenburg ovl 20 jun 1789 HRL, oud 13 jaar
Watse Pieters Rekker W.P.R. en Tijtje Oeges, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geert Rekkers huwt met Jetske Pieters, kind: Hiltje Geerts Rekkers, geb 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Geerts, ged 31 aug 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jakomijntje Geerts, ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Hiltje Geerts Rekkers geb 3 mrt 1775, ged 26 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Geert Rekkers en Jetske Pieters
Jakomijntje Geerts Rekkers ged 17 Febrij 1771 Grote Kerk HRL, dv Geert Rekkers en Jetske Pijtters
Aaltje Rekus huwt met Rients Baarda; BS ovl 1899
Neeltje Reltjes ovl voor 1829, huwt met Reltje Jongeboer; BS huw 1828
Trijntje Reltjes zue: Jongeboer
Salomon Josephs Remack huwt met Antje Yntes op 14 feb 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; S.J. Rematch en Lijsbert Jochems, (!!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Jeltje Reman geb 5 mei 1810 Koudum, ovl 21 jun 1881 HRL, huwt met Heere Sjoerds Heeres (gk), Nederlands Hervormd; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk E-106, supp wijk A-291
Ymkje Rembertus zie: de Cock
Broer Remkes zie: de Vries; B.R. ende Aukjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd deszelfs vader Remke Wopkes en wegens de bruid de vader Jan Michiels, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; B.R. en Aukje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Neeltje Remkes zie ook: Neeltje Nemkes; Barend Abrahams en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jan J. Cuiper, geregtsassistent, 23 jun 1792; ondertrouw HRL; Woensdag den 14 feb 1798; Het gerechte extra ordinrs:Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UL Missive, en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van de Gedetineerde N.R., wegens diefstal van een hembd, hebben wij goedgevonden UL te rescribeeren, dat wij deeze diefstal zo gering bevonden hebben deeze zaak aan UWL overlaaten om voorn N.R. daar over Zoodanig te Straffen als GijL in goeder Justitie verstaan zult te behooren; Waar toe ons Verlaatende beveelen wij UWL in de bescherminge van God Almachtig en verblijven. Leeuwarden den 13 feb 1798; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden den Gedetineerde ernstig te Corrigeeren over haare begaane misfaut, en daar op haar te ontslaan. (GAH43)
Ruird Remkes huwt met Hijlkie Tjebbes, beide van HRL, geproclameert de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Sybren Remkes zie: Runia
Gerardus Remking geboortig van Leeuwarden, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Oosterhout op ma. 17 sep 1787, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Antje Remmelts ovl 13 feb 1802 Oudega, huwt met Jurjen Salves Posthumus; BS huw 1822, ovl 1836
Anne Remmerts zie: Visser
H. P Remmerts geb 1792 ... , bediende aan ''t kantoor der maire HRL, wonende te HRL. 1812, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman; BS huw 1812
Hylkjen Remmerts ende Pieter Watses Meetie, beide van HRL, huw.aang. 13 sep 1738 HRL; koomende wegens de bruit Remmert Huiberts desselvs vader en Compareerden tot bewijs van ''t Consent van des bruidegoms vader Cornelis Hessels, Jacob Wybrens en de Steemoeder van de Bruidegom; huw.aang. HRL 1738
Johannis Remmerts Floris Pieters van HRL, ende Antie Scheltes meede aldaar, huw aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs oom J.R. ; huw.aang. HRL 1738
Klaas Remmerts huwt met Trijntje van der Velde, kind: Aletta Klaases, geb 30 nov 1786, ged 10 dec 1786 Grote Kerk HRL
Yttje Remmerts Bauke Jansen en Y.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Remmert Huiberts, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Johannes Jacobus Remp huwt met Grietje Meintes de Jager op 26 nov 1805 HRL, komt van delfzijl; huw Grote Kerk HRL 1805
Maria Renalda huwt met Douwe Schat op 9 mei 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1871
Fetje Renaldes oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839
Antje Sieses Renema geb 8 mei 1794 Zurich, huwt met Rommert Klases Blaauw, arbeidster in 1855, Vst 2 mei 1855 uit Almenum; BS ovl 1848; bev.reg. HRL 1851 wijk D-165
Vokeltje Renema ovl 28 mei 1749, 61 jaar, huisvrouw van Joost Agema, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jarig Huites Renema huwt met Rigtje Miedema; BS ovl 1858
Geertruid Reneman huwt met Frans Nicolaas Canter; zie verder: Anna Clara Canter
Vokeltje Reneman huwt met Joost Agema; zie aldaar; vdGaast begraaflijst
Johannes Reneman weesvoogden bet f. 21:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van Rimmert Hiddes, gevaren hebbende met J.R., 3 may 1786. (GAH1118)
Rengers Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh, de bruidegom te Coudum, ende bruid te HRL, sijnde aangegeven door Ernst Willem van Wijdenbrugh wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer R. met een gebod in de week, 4 Jun 1751
Harmen Rengers geboortig van Emsdetten in Munsterland, het burgerrecht geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. Tamboeser op 11 ape 1797, en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 (burgerboek)
Menzo Rengers M.R. eigenaar van perceel nr. 1502 te HRL, schoolmeester, woonplaats HRL, legger nr. 568, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Cornelis Renia oud 34 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Sybout Pieters Renia ovl voor 1844, huwt met Fettje Gerrits; BS huw 1834
Anthony Renke geboortig van Munster, tot burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. S. Frieseman op ma. 22 mei 1786 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek); huwt met Maria Holtlosser, kind: Jakobus Antonius Renke, geb 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL
Jakobus Antonius Renke geb 8 okt 1786, ged 5 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Anthony Renke en Maria Holtlosser
Siebe Renke ovl voor 1870, huwt met Sophia Sinclaer; BS ovl 1869
Christoffel Repko geb 1780 HRL, ovl 20 sep 1831 HRL, huwt met Durkje Cornelis Braaksma op 10 jan 1828 HRL, huw.afk. 23 en 30 dec 1827, zv Jan Frederiks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1828, ovl 1831; C.R. eigenaar van percelen nrs. 1448 en 1449 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 569, resp. huis, huis en erf, resp. 15 en 84 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, b. 49)
Fredrik Johan Repko geb 1791 HRL, ovl 24 dec 1842 HRL, huwt met Catharina Johannes Beuker op 18 apr 1816 HRL, kantoorbediende, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, huw getuige bij J.P. Leyen en C.B. Nijhuis, 1816, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, 1817, werkman in 1842, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; BS huw 1816, huw 1817, ovl 1842; geb 25 aug 1791 HRL, inschrijfnummer 1565, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-048; VT1839; Wij Ondergetekenden Klaas J. Gonggrijp, mr. schoenmaker en F.J.R., zonder beroep te HRL woonagtig, verklaaren bij dezen dat Johannes van der Ploeg op den 22 okt 1813 in eene der Hospitaalen te Magdenburg als Militair overleeden is, geevende voor redenen van wetenschap dat wij ons destijds als Militairen in Magdenburg bevonden, en hebben de ik laatstgemelde oog getuige van deszelfs overlijden geweest. HRL den 5 jun 1815; Wij Ondergetekenden Johannes Jans Beuker en Anna Franciscus Kroese, Echtelieden te HRL, Verklaren bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan onzen dochter Catharina, om Zich in het huwelijk te begeven met Fredrik Johan Repko, kantoorbediende en mede Woonachtig te HRL. en hebben wij deze met onze Gewone handtekeningen Vertekend. HRL den 19 mrt 1816; Ik Ondergetekende Jan Freerk Repko, Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon F.J.R., bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv Jan Freerks Repko en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; F.R. eigenaar van perceel nr. 1531 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Helena Maria Repko geb 1811 Franeker, ovl 21 dec 1890 HRL, huwt met Pieter Abrahams de Ruiter op 30 jun 1831 HRL, wonende te HRL, ook wonende te HRL. 1846, dv Hendrik Johan R, en Sijke Reinders vd Veen; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1890
Hendrik Johan Repko geb 1785 HRL, ovl 23 okt 1821 Franeker, 1e huwt met Sijke Reinders vd Veen op 21 mei 1809 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Janke Luitjes vd Heide op 11 jul 1819 Franeker, wonende te Franeker 1819, huw.get. bij E. Wink en H. vd Veen, blaauwverver, wonende te Franeker, behuwd broeder bruid. 1814, id. bij R. vd Veen en S. Bijlstra, behuwd zoon bruidegom, 1814, kind: Helena Maria, geb 1811 Franeker, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; huw Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1890, BS Franeker huw 1819; Hendricus Jans R. en Sijke Reinders van der Veen, beide van HRL; zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Jan Freerks Repko geb 28 aug 1742 Stettin, ovl 16 sep 1822 HRL, huwt met Helena Maria Oswald, kinderen: Theodorus, geb 1794/96 HRL, Fredrik Johan R, geb 1791 HRL, IJbele Johan R, geb 1799 HRL, Christoffel R, geb 1780 HRL, Hendrik Johan R, geb 1785 HRL, huw.get. bij E. Wink en J. vd Veen, wonende te HRL, makelaar, 1814, id. bij J. van Eeeken en B.A. Tuinhout, 1811, scheepsmakelaar in 1819, koopman en wonende te Breedeplaats in 1811; BS huw 1811, huw 1814, ovl 1822, ovl 1831, ovl 1842, ovl 1852, bsfr 1819 huwelijken; eigenaar en gebruiker van wijk C-018, makelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk E-060, pakhuis, 1814. (GAH204); J.F.R. en Helena Maria Oswald, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd; woont in 8e quartier, huisno. 2, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 25:4:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -2:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 voor een schippond kaas, 31 dec 1805, quit. no. 2 (GAH1138); Voorts wierde gedelibereerd over de Post als Makelaar, door het overlijden van Joeke Bierma vacant geworden, en is uit aanmerking der menigvulheid van Sollicitanten goedgevonden drie van de geschikste derzelve door het Lot te doen beslissen, aan wien die post geconfereerd zoude worden, en zijn ten dien fine in ''t Lot gebragt de Burgers, J.R., Matthijs Pieters en Jacob Gerlofs de Vries, aan welke laatsgemelde de Post als Makelaar bij Lotinge is ten deel gevallen en is dezelve daar op daadelijk als Makelaar aangesteld, do. 30 may 1799. (GAH45); Ik Ondergetekende J.F.R., Makelaar te HRL, verklare bij dezen aan mijnen Zoon Fredrik Jan Repko, bij mijnen wijlen vrouw in Echte Verwekt, te Consenteeren om Zich in het Huwelijk te begeven met Catharina Johannes Beuker, mede woonachtig te HRL; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den heer President Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. harlingen den 19 mrt 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vijf en twintigste aug is Geboren Fredrik Johan, zv J.F.R. en Helena Oswald. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816
Johan Koenraad Repko geb 1795 HRL, ovl 24 mei 1825 Franeker, huwt met Trijtje Willems Annema op 7 nov 1819 Franeker, bakkersknecht, wonende te Franeker 1819, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald; BS Franeker huw 1819, ovl 1825
Theodorus Jans Repko geb 1794 HRL, ovl 22 feb 1852 HRL, huwt met IJbeltje Oswald op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en 15 en 22 jun 1817 Bolsward, horlogiemaker in 1852, EvL, zv Jan Freerks R, en Helena Maria Oswald BS huw 1817, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk E-156; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk E-127; VT 1839; T.J.R. eigenaar van perceel nr. 1155 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr, . 573, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 18312, bl. 46)
Ybele Johan Repko geb 1799 HRL, ovl 19 dec 1838 HRL, huwt met Grietje de Wilde, scheepsmakelaar, wonende te aande Grote Breedeplaats, zv Jan Fredriks R, en Helena Oswald; BS ovl 1838; Iebele Jansz R. eigenaar van perceel nr. 512 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 570, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. en mede-eigenaren van perceel nr. 2020 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 572, huis en er, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Katharina Jakobs Repman geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Jakob Repman, soldaat in ''t Regiment van Nostitz, en Katharina Elisabeth Boegsieven
Jakob Repman soldaat in ''t Regiment van Nostitz, huwt met Katharina Elisabeth Boegsieven, kind: Katharina Jakobs Repman, geb 13 dec 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL
Cornelia Reske geb 15 nov 1811 HRL, dv Klaas Bouwes R, en Jantje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1811; Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, vader als: Fedde B.R.
Klaas Bouwes Reske huwt met Jantje Jans, kind: Cornelia R, geb 15 nov 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Cornelia Feddes Reske, geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, hij vermeld als: Fedde B.R.
Michiel Retera zie ook: Retering; M.R. en Antje Slym, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw Grote Kerk ha; Machiel R. en Susanna Margaretha Slym gehuwd 13 mei 1810 HRL
Michiel Retering huwt met Susanna Rijns; BS geb 1811
Aafke de Reus zie A. Reins
Antje de Reus huwt met Pieter Postma, kind: Elizabeth Pieters Postma, geb 28 jan 1794, ged 25 feb 1794 Grote Kerk HRL; kind Asuerus Pieters Postma, geb 13 jun 1797, ged 27 jun 1797 Grote Kerk HRL
Cornelis Reus geb 1809 Terschelling, ovl 3 dec 1875 HRL, huwt met Alida Buisman, zv Teunis dR, en Trijntje Bakker; BS ovl 1875
Evert de Reus huwt met Hillegonda van Lon, kinderen: Feikje dR, geb 1801 Vlieland, Taekje dR, geb 1803 Vlieland; BS ovl 1888; 1894 overlijdens
Feikje de Reus geb 1801 Vlieland, ovl 1 feb 1888 HRL, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1888
Fokeltje Reus mede-voogdes in 1762; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 terzake betaalde penningen aan F. Lantinga voor geleverd lint, 10 aug 1762. (GAH1092)
Fokeltje Hotzes de Reus ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL, dv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Hotse de Reus geb 1 jan 1803 HRL, ged 6 feb 1803 HRL, N.H., zv Jan dR, en Gesina Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1803
Hotse Jans de Reus ged 24 dec 1741 Westerkerk HRL, zv Sijrozijn Meester Jan Reus en Fokeltje Swerms; ovl voor 1836 HRL, huwt met Maartje Haanstra, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1764, kind: Jan Hotses dR, geb ...; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1835; kind: Watze de Reus, geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hotzes de Reus, geb 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Fokeltje Hotzes de Reus, ged 24 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Hotses Reus, ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL
Jan de Reus Yede Hoornstra als administrator wegens de goederen van J. dR. lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 58:0:0 (GAH650)
Jan de Reus old collonel in 1789; meester chirurgijn in 1751; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:13:0 terzake geleverde pannen en estrikken, kwit. no. 9, 10 jan 1764. (GAH1094); weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de erfgenamen van den old collonel J. dR. aan ''t Weeshuis tot een geschenk gegeeven, terzake ''t volgen van ''t lijk door de weeskinderen, bij de begrafenisse van gedagte old collonel dR., 1789. (GAH1121); Lodewijk Bakker, chergiant, ende Trijntie Tjerks, beyde van HRL; koomende weegens de bruid J. dR., 26 Jan 1749; ovl 1 aug 1789, 79 jaar, Burgemeester-Cicur; (bedoelt wordt: chirurgijn), Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Fokeltje Hotses Swerms, zie aldaar; J. d. Rues en Fokeltje Swerms, beide van HRL, huw.aang. 7 jan 1735 HRL. Extraordrs, komende voor de bruid Pieter Scheltema, desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735; ovl 6 aug 1789 HRL, oud 79 jaar; Sijrozijn Meester J.R., huwt met Fokeltje Swerms, kind: Hotse Jans de Reus, ged 24 dec 1741 Westerkerk HRL; Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als administratoren over het legaat Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader J. dR. aanbeerfd, bij de weesvoogden op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); id. 1. f. 000:0:0 terzaake genegotieerde penningen over het erfdeel Trijntje, en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader J. dR. aanbe?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); Carel Langep? ende Janneke Taekes, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koomende voor de Bruit J. d. R., mr. chirurgijn; huw.aang. HRL 1739
Jan Hotses de Reus geb 2 jan 1777, ged 4 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Hotze de Reus en Maartje Hendriks; ovl 1817 Cura?ao, huwt met Geiske Hendriks Tijsema op 16 jun 1799 HRL, buitenvaarder en afwezig of ovl in 1835, kinderen: Metje, geb 1 apr 1807 HRL, Martha Jans dR, geb 9 jan 1804 HRL, Maartje Jans dR, geb 1797 HRL, Hotse, geb 1 jan 1803 HRL, Martha dR, geb 16 jan 1801 HRL, zv Hotse Jans dR en Maartje Haanstra; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1804, 1807, BS huw 1835, huw 1836, ovl 1839; gebruiker van wijk G-070, varensgesel; medegebruiker Jan Harmens wed. ; eigenaar is Willem IJsb. Brouwer, 1814. (GAH204); vrouw J. dR. gebruiker van wijk G-265; medegebruiker Harmen vd Berg; eigenaar is Johannes Proosterbeek, 1814. (GAH204); Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra bet f. 300:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als administratoren over het legaat J.H. dR., van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, bij de weesvoogden op huiden van dezelve tegen 3% intrest genegotieerd, 29 dec 1789. (GAH1122); id. 1. f. 000:0:0 terzaake genegotieerde penningen over het erfdeel Trijntje, en J.H. dR., van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbeerfd, 28 dec 1790. (GAH1123)
Janna Lammerts de Reus Age Pieters ende J.L. dR., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. Stephanij onder Productie van Procuratie, met een gebod in de week, 9 may 1795; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Maayke Ages, geb 28 may 1795, ged 30 jun 1795 Grote Kerk HRL
Joanna Lambertus Reus ged 23 feb 1766 Westerkerk HRL, dv Lambertus Reus en Antje Bartels
Lammert de Reus geb f. 1738 ... , verkoopt een huis in 1801; huwt met Antie Bartels, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1763 in de Westerkerk; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 70:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: f. 1:0:8; (GAH650); kind: Joanna Lambertus Reus, ged 23 feb 1766 Westerkerk HRL, dv Lambertus Reus en Antje Bartels
Maartje Jans de Reus geb 1797 HRL, ovl 16 jun 1839 HRL, huwt met Cornelis Klazes vd Zee, dv Jan Dr, en Geiske Tijsema; BS ovl 1839; 1860 overlijdens
Martha de Reus geb 16 jan 1801 HRL, ovl voor 1805, N.H., ged 8 feb 1801, dv Jan Hotses dR, en Geiske/Gesina Hendriks (Tijsema); dopen Grote Kerk HRL 1801
Martha Jans de Reus geb 9 jan 1804 HRL, ovl 21 feb 1839 HRL, ged 30 jan 1804 HRL, dv Jan HotsesdR, en Geiske Hendriks Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1839
Metje Jans de Reus geb 1 apr 1807 HRL, ged 5 mei 1807 HRL, huwt met Cornelis Klases vd Zee op 12 mei 1836 HRL, dienstmaagd, dv Jan Hotses dR, en Geiske Hendriks Tijsema; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1839
Taekje de Reus geb 1803 Vlieland, ovl 20 jan 1894 HRL, huwt met IJnse de Boer, wonende te HRL; 1890, dv Evert dR, en Hillegonda van Lon; BS ovl 1890; 1894 overlijdens
Teunis Cornelis de Reus ovl voor 1846, huwt met Trijntje Cornelis Bakker, kind: Cornelis dR, geb 1809 Terschelling; BS ovl 1845; 1875 overlijdens
Trijntje Hotzes de Reus ged 11 mei 1769 Westerkerk HRL, dv Hotse Reus en Maartje Haanstra; huwt met Johannes Jacobus Reinhart, verkoopt helft van een huis in 1800; BS huw 1816, ovl 1829; weesvoogden bet 1. f. 000:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake genegotieerde penningen van Douwe Vettevogel en IJede Hoornstra, als administratoren over het erfdeel T.H. dR. en Jan Hotzes de Reus, van deszelfs grootvader Jan de Reus aanbe?rfd, 28 dec 1790. (GAH1123); Johannes Jacobus Reinhart ende T.H. dR., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Leegeer, deszelfs steefvader, 28 nov 1789; ondertrouw HRL; Johannes Jakobus Reinhart en T.H. dR., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 dec 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hendrik Johannes Reinhart, geb 16 jun 1791, ged 28 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jakobs Reinhout, geb 30 aug 1795, ged 15 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Maartje Jacobs Reinhart, geb 23 jun 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL
Watze de Reus geb 14 mrt 1773, ged 8 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Hotze de Reus en Maartje Haanstra
Carel Heinrich Reuser woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:4:0 (GAH650)
Albertje Reussien oud 36 jaar, geb Veendam en wonende te HRL. 1839, wijk H-158; VT1839
Reuter Coenraad Michel, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Johanna Michiels Kok, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 24 nov 1787; ondertrouw HRL; Johan Hendrik Mulder, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Trijntje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd den sergeant R., goede bekende, 8 dec 1787; ondertrouw HRL; Jan Flik, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania en Anna Margreta Swarts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd sergeant R., 22 dec 1787; ondertrouw HRL; Hendrik van Houten, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Sibbeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 7 feb 1789; ondertrouw HRL; Peter Hulsenbeek, Corporaal onder de comp. van Coolonel Dumon ende Justina Louisa Reck (?), beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant R., 18 jul 1789; ondertrouw HRL
Harmanus Reuter huwt met Fijke Sijtses, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Hendrik Reutling ovl 27 dec 1803 HRL, oud 46 jaar; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Foekje Revel Jakobus Vloek van HRL, en F.R. van Dokkum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Job Piers Reversma geb 1806 Herbayum, 1e huwt met Thomaske Jolkes Zondervan, 2e huwt met Akke Riemers de Schaaf op 27 nov 1836 Franeker, wolkammersknecht en wonende te Franeker, zv Pier Jobs R, en Klaaske Gerrits Ruiten; BS Franeker huw 1836
Pier Jobs Reversma ovl voor 1837, huwt met Klaaske Gerrits Ruiten, kind: Job Piers R, geb 1806 Herbayum; BS Franeker huw 1836
Antie Rewerda oud 34 jaar, geb Peins en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839
Aukje Gerrits Rex huwt met Eeltje Hiddes Witteroos op 20 mei 1798 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1803
Christophorus Rex Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 12 feb 1667 betaelt aen de Notaris C.R. ter causa diensten in''t sterfhuis gedaen (Nanneke Atses wv Tjerk Hiddes de Vries) f. 27:17:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; REX, GERRIJT JANS
Johanna Gerrits Rex zie ook: Janna Gerrtis; ovl voor 1805, huwt met Sijtse Romkes van Hettinga op 16 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1846, ovl 1847; Sijtze van Hettinga ende Janna G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Gerrijt Jans Rex, 23 apr 1796
Frederik Reydema bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor huur vd vooropkamer van het huis op de Schritsen, 12 mei 1764. (GAH1094); id. f. 30:0:0 over 1765. (GAH1095); de huurpenningen van F.R. mei 1766 versch., hebben rede in de voorgegane rekening voor ontvang gebragt, dewijl die een jaar vooruit had betaald, 25 nov 1766. (GAH1095); rest f. 5:0:0 wegens huur vd voorbovenkamer door F.R. bewoond, mei 1767 versch, 1767. (GAH1097)
P. F Reydema notaris in 1745; Lieuwe Sieverds de Bruyn van HRL; ende Alida Westerbaan van Workum, zijnde aangegeeven door notaris R., 12 Sep 1744; Pieter Heyns ende Aukjen Claases beyde van HRL, zijnde de aengevinge gedaen door notaris P.R. bij procuratie en vertoninge van de bruids vaeders consent, 13 May 1747; ondertekent verschillende verzoeken tot transport van funktie in 1737, o. a. van Sape Jogchums en Oede Pijters; zie aldaar; tekent als gesworen clercq een aantal aanstellingen (aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Pesma ende Fijke de Waart, beide van HRL, exhiberende P.R. een attestatie van de moeder van de Bruit, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Daniel Benizee ende Maria Noblet beyde van HRL, zijnde aangegeeven door de notaris R. met vertooninge van een briev van des bruydegoms broeder houdende toestemminge van desselfs moeder, 13 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; Oepke Ewerts van Bolswart ende Susanna Siverts Schrik van HRL; huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit P: R., vertonende Attestatien van hun beider vaders resptv; huw.aang. HRL 1738
Cornelia W Reyers oud 40 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-062; VT1839
Grietie Reyers ovl 9jul17. ., huisvr. Nicolaus Acker, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacob Reyers zie: Reyersen
Claes Reyers zie: Mahui
Reyer Reyers zie: Visser
Simon Reyers zie: Mooy
Jacob Reyersen geb 1787 HRL, huwt met Antje IJges Visser op 12 mrt 1812 HRL, 1e afk. 1 mrt 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 8 mrt 1812 om 12.00 uur voor het ge-meentehuis, meester kleermaker in 1812, huw.get. bij C. Beidschat en J. Feddema, 1811, id. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra, 1811, zv Reyer Gosses en IJebeltje Aukes; BS huw 1811, huw 1812; gebruiker van wijk E-251, kleermaker; eigenaar is Pieter Hollander erven, 1814. (GAH204)
Jan Reyert zie: de Goede
Jantje Reynders weduwe van Hijltje Abes; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:10:0 voor huir van 3 1/2 pondematen greydeland en 4 pondematen bouwland, leggende ih noorden van HRL aan de Schapedijk onder Almenum, no. 10, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); J.R. van Wijnaem ende Hijlke Abes van Almenum, huw.aang. 27 mrt 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijke attestatie tot Consent; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sipkje Reynders zie: Meyer
Johan Frederick Reyners J.F.R. en Tjalkje Fransen, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Meyle Reyners tot Franequer ende Aefke Hendriks van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door des bruids vaeder Hendrik Guardenier, 7Dec17 48; kind: Hendrik Meiles, ged 20 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Meiles, ged 6 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antje Meiles, ged 24 jul 1753 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Melles, ged 16 may 1751 Grote Kerk HRL, vader als Melle Reinerts
Pieter Reyners weesvoogden bet f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Andries ... bij P.R. in 1 jaar met bootjemaken had verdient, 25 apr 1730. (GAH1030)
Trintje Reyners medeweesvoogd Scheltinga bet f. 43:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede was te rest gebleven ten profijte van T.R., wordende ten laste van ''t Weeshuys gealimenteert, 21 dec 1729. (GAH1060); rentmeester van het Weeshuis bet f. 10:0:0 aan Froukje Teekes weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskind T.R., 18 jul 1730, ord. no. 3. (GAH1060)
Foppe Reyns bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 135:0:0 weegens 1 jaar huyr van 5 stucken lant groot 19 pondematen onder den dorpe Midlum leggende, 14 jun 1730. (GAH1060)
Hobbe Reyns van HRL., koopt ''Vier pondematen landt nevens Cornelis Conincx tichelwerck, de Franecker Vaert ten noorden''; proclamatieboek Franekeradeel
Hugo Reyns burger te Dokkum op 19 jan 1646, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Jan Reyns Dongjum, Stemcohier 1640: J.R. te HRL, manist, eigenaar van stem nr. 3, grootte 26 p. m., samen met Dr. Solckema, reformeerde, grootte ook 26 p. m., floreen f. 7:21:0, Femme Poppes gebruiker bij Dr. Solckema, J.R. heeft een broer Watse Reyns, Focke Boeles gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640); Dongjum, Stemcohier 1640: Watse Reyns, eigenaar van stem nr. 6 voor 1/2, samen met syn broer J.R. voor 1/2, grootte 100 p. m., floreen f. 28:0:0, Watse Reyns gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Watse Reyns Dongjum, Stemcohier 1640: W.R. eigenaar van stem nr. 6 voor 1/2, samen met syn broer Jan Reyns voor 1/2, grootte 100 p. m., floreen f. 28:0:0, Watse Reyns gebruiker; (bron: Kad. Atlas Fran. dl, 1640)
Willem Reyns burger te Dokkum op 15 mei 1744, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Doetje Salomons Reyser geb 1772 Leeuwarden, ovl 16 feb 1841 HRL, huwt met Jacob Levi de Boer, dv Samuel R, en Bruna Isaaks; BS ovl 1841; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-223; VT1839
Samuel Reyser huwt met Bruna Isaaks, kind: Doetje Salomons R, geb 1772 Leeuwarden; BS ovl 1841
Stephanus Reysinger huwt met Maria Carolina Linsing op 4 mei 1794 HRL, komt van HRL, kapitein id Compagnie vd luitenant-kolonel Blanke, laatste afk. 4 mei 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; S.R., Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel Blanke ende Maria Carolina Lansing (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lambartus van der Poll, soldaat onder dezelfde comp. goede bekende, 19 apr 1794; ondertrouw HRL; Stephanus Reysinger, Corporaal in de compagnie van Lt. Collonel Blanke, en Maria Carolina Linsing, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 4 mei 1794 HRL, en azijn ten zelven dage getrouwt
Dirk van Rhee D. vR. en Trijntje Hessels, geproclameert op dato dezes 20 nov 1774 en toen getrouwd; kind: Jakobus Dirks van Rhee, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, moeder als: T. Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Jakobus Dirks van Rhee geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk, zv Dirk van Rhee en Trijntje Heerkes; fuiches dopen Grote Kerk HRL
Harmannus Rheen/Rhein ovl 29 jul 1652, 47 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Koopman Rheins Jood, geboortig van de Elsas, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft borgereed volgens het formulier der Joden gepresteerd in handen van pres. burg. Olivier op 4 mrt 1767. (burgerboek)
Hillebrand Ruurds Ribalt zie ook: Riewald; geb 3 dec 1795, ged 20 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Ruurd Hillebrands Ribalt en Trijntje Jans Huizinga
Ruurd Hillebrands Ribalt zie: Riewald
Tetje Richard oud 38 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Carel Friedrich D?Nj?S Richter geb 1808 Gollouw, kon. Pruissen, ovl voor 1893, huwt met Geertje Polleboer en Klaasje Hanses de Vries op 20 jan 1831 HRL, wonende te HRL, varensgezel, wonende te HRL. 1847, zv Johann Gottlieb R, (gk), en Maria Catharina Herfeld, (gk), vader in leven wagenmakersknecht, ovl te Gollouw, moeder ovl te Gollouw; BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1892; oud 33 jaar, geb Stettin, (!) en wonende te HRL. 1839, zeevarende, wijk A-092; VT1839
Grytie Willems Ridder van HRL, ende Jacob Bouwes van Midlum, huw.aang. 12 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Fedde Minnes; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jetske Douwes Ridder zie ook: Jetske Douwes; huwt met Klaas IJkes Wijga, kind: Geertje Klaases Wijga, geb 22 nov 1796 ged 6 dec 1796 Grote kerk HRL
Johannes Riddersma geb 4 okt 1800 Franeker, ovl 30 dec 1874 HRL, huwt met Maria Jans Bos op 8 jul 1830 HRL, wonende te HRL, bakkersknecht, Rooms Katholiek, zv Johannes Jans R, en Siebrigje (= Sipkje) Bos; BS huw 1830, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk H-009, 233 oud 39 jaar, geb Franeker (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-246; VT1839
Johannes Jans Riddersma ovl 24 grasmaand 1810 HRL, huwt met Sipkje Annes Bos, kinderen: Johannes R, geb 4 okt 1800 Franeker, Anna Johannes, geb 1803 HRL, meester bakker HRL; BS huw 1812, ovl 1813, huw 1830, ovl 1848, ovl 1874
Antony Harmanus Riddersteen huwt met Pietje Harmens, wonende te HRL. 1812, kinderen: Aukje, geb 1784 HRL, Jaantje, geb 1774 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853
Aukje Riddersteen geb 1784 HRL, ovl 17 sep 1853 HRL, huwt met Wybe Freerks de Boer op 23 apr 1812 HRL, ondertrouw 4 dec 1811, 1e afk. zondag 8 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 15 dec 1811, naaister in 1812, dv Antonij R, en Pietje Harmens; BS huwafk. 1811, huw 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839
Jaantje Riddersteen geb 1774 HRL, ovl 5 nov 1846 HRL, huwt met Age Baron, dv Anthoon Hermanus (R), en Pietje Harmens; BS ovl 1846
Aukje Ridserts zie: Postma
Jan Ridserts geb 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Ridsert Rinses en Lutske Jans
Aukje Ridzerts geb 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL, dv Ridzert Rinses en Lutske Jans; geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL, dv Ridsert Rinses en Luutske Jans
Harmanus Anthony Riedelstein geb 1732 ... , ovl 14 jan 1816 HRL, huwt met Tjietske Jans; BS ovl 1816; gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, P. Schimmelpenning wed., wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Elisabeth Riedhout oud 30 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-094; VT1839
Christiaan Rief Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Lieuwe Riekeles zie: de Vries
Rijkele Riekeles zie: de Jong
Dieuwke Rieks zie: Beers
van Riel ovl voor 1819, huwt met Adrians van Andringa; BS ovl 1818
Berendina van Riel geb 14 aug 1804 HRL, ged 9 okt 1804 HRL, dv Cornelis vR, en Dina Wielandt; dopen Grote Kerk HRL 1804
Cornelis van Riel huwt met Dina Wielandt, kind: Berendina vR, geb 14 aug 1804 HRL, 1e luitenant bij het 4de Bataillon Artillerie; dopen Grote Kerk HRL 1804
Christiaan Riem geb Buschwijler bij Strassburg, ovl 1765 op zee, kind: Pieter, geb 1758 Goudkust; doopregisters Luth. Kerk HRL 1766
Christiaan Pieters Riem geb 1781 HRL, ovl 11 jan 1829 HRL, huwt met Marike Sjierks Wijnalda, werkman in 1829, N.H., wonende te in ''de 12 Nieuwe Woningen'' in 1811, kinderen: Sjierk Christiaans, geb 17 sep 1808 HRL, Pieter Christiaans, geb 9 mei 1806 HRL, Grietje Christiaans R, geb 1806 HRL, zv Pieter R, en Gerritje Laazes; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887; gebruiker van wijk G-226, militair; medegebruikers Hendrik de Wit, baardscheerder, Tjeerd Piebes de Vries, metzelknegt, IJpe Jelles wwd., gealimenteerd; eigenaar is Tjeerd Cabbeljauw wed., 1814. (GAH204)
Gerritje Christiaans Riem geb 1806 HRL, ovl 26 mei 1835 HRL, huwt met Jacob Arijs Woudenberg op 11 okt 1827 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1827 HRL, werkster, dv Christiaan Pieters en Marijke Sjierks Wijnalda; BS huw 1827, ovl 1835, ovl 1853
Hendrik Pieters Riem geb 1784 HRL, ovl 18 aug 1826 HRL, huwt met Sipkje Folkerts Bakker op 10 jun 1813 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1813, werkman in 1826, huw.get. bij G.J. Keyser en M.J. de Vries, zv Pieter Christiaans R, en Gerritje Lases; BS huw 1813, ovl 1826, ovl 1859; gebruiker van wijk G-209, sjouwer; eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven timmerwinkel, 1814. (GAH204)
Hinke Pieters Riem geb 1785 HRL, ovl 4 okt 1833 HRL, huwt met Karst Thomas vd Meulen op 17 jan 1819 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1819, dv Pieter Christiaans R, en Gerritje Laazes; BS huw 1819, ovl 1833, ovl 1848
Pieter Christiaans Riem geb 1758 Goudkust, ovl 29 sep 1808 HRL, huwt met Gerritje Laazes, kinderen: Hinke Pieters R, geb 1785 HRL, Christiaan Pieters R, geb 1781 HRL, Hendrik Pieters R, geb 1784 HRL, ''Pieter Riem, ruim 8 jaar oud volgens gissinge, zijnde van de Goudkuste van Afrika herwaarts gebracht, de Vader was Christiaan Riem uit Buscwijler bij Strassburg en Lutherse zijnde ''t jaar tevoren ovl op een herwaarts komend Hollands schip genaamt ''De Guinesche Velvaart''. de moeder was eene Heidinne op de kust van Guin?e voor vier jaaren na gissinge overleden. Hebbende Aggie Pieters van Sexbierum en bootsman van ''t voornoemde schip als Getuige van deze gedoopten geweest en als curator over den selven volgens Testament van den ovl Vader'', zv Christiaan R. en ... ; doop reg. Luth. Kerk HRL 1766, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1829, ovl 1833; P.C.R. en Gerritje Laases, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben van 25 apr 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Pieter Christiaans Riem geb 9 mei 1806 HRL, ged 25 mei 1806 HRL, ovl 10 apr 1887 HRL, huwt met Romkje Ages Postma op 24 mei 1832 HRL, metselaar, N.H., werkman in 1851, zv Christiaan Pieters (R), en Maaike Sjierks Wijnalda; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1832, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062, 91, wijk G-220; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Sjierk Christiaans Riem geb 17 sep 1808 HRL, ged 4 okt 1808, N.H., ovl 29 mrt 1887 HRL, huwt met Antje Tjeerds Faber, (gk), op 16 jul 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, turfdrager in 1851, zv Christiaan Pieters en Marijke Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk D-057, wijk G-238
Jacobus Rieman J.R. ende Lijsbert Cromhuisen, beide van HRL, komende wegens de bruid Dirk Cramer, 4 Sep 1751; huwt met Lijsbet Cromhuisen, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 sep en den 28 dito 1751 getrouwdt
Dirk Riemens huwt met Baukje Dirks, kind: Dirk Dirks, geb 1 mrt 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805
Akke Riemers zie: de Schaaf
Baukje Riemers zie: Pool
Dirk Riemers Sijtse Gerrijts van HRL, ende Marijke Jans van Ried (?), koomende weegens de bruid D.R., 29 Mrt 1749
Fedde Riemers zie: Hofstra
Geeltje Riemers huwt met Abe Hofstra; BS ovl 1860
Henderik Riemers geb 13 jul 1797, ged 13 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Ruimer Henderiks en Jentske Jakles, vader is Riemer H.
Jacob Riemers geb 22 feb 1807 HRL, ged 5 apr 1807 HRL, ovl voor 1812, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1807; geb 9 dec 1811, ged 1 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Jacob Riemers geb 9 dec 1811 HRL, zv Riemer Jacobs en Berendje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1811
Jan Riemers weesvoogden betalen f. 24:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.R., 6 may 1794 (GAH1126)
Jelmer Riemers turfleverancier 1755-1757
Marijke Riemers zie ook: Lamminga; geb 20 nov 1809, ged 24 dec 1809 Grote Kerk HRL, dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks
Oetske Riemers huwt met Pieter Johannes, kind: Riemer Pieters, geb 29 feb 1792, ged 20 mrt 1792 Grote Kerk HRL
Otje Riemers ovl voor 1836 Wymbritseradeel, huwt met Nies Durks Oppedijk; BS geb en huw 1835
Pierkje Riemers geb 1 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803, N.H., dv Riemer Jacobs en Bieuwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1803
Ruurd Riemers turfleverancier 1761-1765
Sjerp Riemers zie: de Ring
Sijke Riemers zie: Pool
Sijke Riemers huwt met Hendrik Hessels; BS ovl 1831
Tjebbe Riemers zie: de Boer
Cornelis Sytses Riemersma ovl 17 feb 1823 Almenum, huwt met Eelkjen Eeltjes, huisman onder Almenum 1812, kinderen: Klaas Cornelis R, geb 1786 Hichtum, Eeltje R, geb 1787 Burgwerd, Fokeltje Cornelis R, geb 1781 Wommels, Sietse Cornelis R, geb ... , Trijntje Cornelis, geb 7 dec 1781 Burgwerd; BS huw 1812, huw 1818, huw 1832, ovl 1851, ovl 1861
Eeltje Riemersma geb 1787 Burgwerd, ovl 30 mrt 1851 HRL, 1e huwt met Romkje Hendriks Haarsma, 2e huwt met Antje Fokkes, 3e huwt met Angenietje Schulp, werkman, huw getuige bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, wonende te Almenum 1812, broeder bruidegom, id. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, zaagmolenaar, neef bruidegom, wonende te HRL, 1817, id. bij L. Koster en T. Cornelis, 1818, zv Cornelis R, en Eelkje Kornelis; BS huw 1812, huw 1817, huw 1818, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk B-177, wijk D-051
Fokeltje Cornelis Riemersma geb 1781 Wommels, ovl 15 jan 1832 HRL, huwt met Jans Jansen Wagenaar op 30 dec 1810 HRL, komt van HRL, dv Cornelis R, en Eeke Eeltjes; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, ovl 1832
Frans Johannes Riemersma Johannes Fransen Riemersma van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder F.J.R. en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL
Hendrik Riemersma huwt met Tjalkje ... , kind: Jetske R, geb 1 nov 1795 IJlst; BS ovl 1875
Jetske Riemersma geb 1 nov 1795 IJlst, ovl 13 feb 1875 HRL, huwt met Roelof Zaagsma, N.H., Vst 2 apr 1855 uit Koudum, dv Hendrik R, en Tjalkje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. Ha181 wijk F-189, wijk H-183
Johannes Fransen Riemersma J.F.R. van HRL. ende Elisabeth Fredriks Cocq van ''t vlek Heerenveen, sijnde de aangave gedaan door Simon Douwes op vertoonde Procuratie van de bruidegoms vader en moeder Frans Johannes Riemersma en Jetske Rouwkes, 1 mrt 1788; ondertrouw HRL; J.F.R. van HRL, en Elizabeth Fredriks Kock van ; t Heerenveen, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 mrt 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Cornelis Riemersma geb 1786 Burgwerd/Hichtum, ovl 20 mei 1861 HRL, 1e huwt met Berber Rommerts Overdijk op 11 jun 1812 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1812 HRL. en Sneek, wonende te Almenum 1812, 2e huwt met Grietje O, Overdijk op 8 nov 1832 HRL, wonende te Almenum, houtzaagmolenaarsknecht in 1851, Vst 15 nov 1853 uit Midlum, N.H., A nov 1855 Almenum, ovl wijk G-173, zv Cornelis Sijtses R, en Eelkjen Eeltjes; BS huw 1812, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1861 wijk I-016
Pietje Cornelis Riemersma huwt met Tjalling Aukes Steensma, wonende te Midlum; BS huw 1838
Sytse Cornelis Riemersma huwt met IJtje Jans op 18 nov 1804 HRL, komt van Almenum, huw.get. bij K.C. Riemersma en B.R. Overdijk, wonende te Almenum 1812, broeder bruidegom; kinderen: Jantje Zietses, geb 4 jan 1810 HRL, IJbeltje Sietses, geb 23 feb 1807, Eelkje Sijtses, geb 24 sep 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807, 1810, BS huw 1812
Jan Riems huwt met Hiltje Willems Feenstra; BS ovl 1828
Taatje Riemshoorn huwt met Lammert Zelders, kind: Willem Lammerts Zelders, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Riems Lammerts Selders, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Willem Lambertus, ged 12 may 1767 Grote Kerk HRL
Trijntje Riencksdr huwt met Hendrick Jansen van Hasselt; zie aldaar
Douwe Rienkes zie ook: Brouwer; geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Rienke Romkes en Akke Douwes
Aaltje Rienks zie: de Boer, Stoker
Aaltje Rienks ged 12 mrt 1741 Westerkerk HRL, dv Rienk Heins en Grijtje Antoni
Aeltje Rienks Gerrijt Sjoerds van Wijnnaem ende A.R. van HRL, komende weegens de bruyd Jacob Folkerts desselfs buurman, 29 oct 1746
Akke Rienks zie ook: de Boer; geb 21 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Rienk Wiebes en Annigje Pieters
Anna Rienks oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-063; VT1839
Antje Rienks zie ook: de Boer; geb 1 aug 1797, ged 19 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienks Wybes en Annigje Pieters
Antje Rienks geb 28 jan 1806 HRL, ged 18 feb 1806 HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1806
Arjen Rienks zie: Bouritius; (2x)
Bauke Rienks zie ook: van Oosten; Extract uit het doopboek van den dorpe Anjum. den 7 jun 1778 is ged een soon waar van de vader is Rienk Abes en de moeder Maike Baukes beide Egtelieden onder Anjum en is geb den 24 May 1778 en genaamt Bauke
Berbera Rienks zie: Hobma
Cornelia Rienks zie: Sleeswijk
Cornelis Rienks zie: Valk
Dieuwke Rienks zie ook: Bakker; Duuwke Rienks, geb 22 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok
Dirk Rienks huwt met Trijntje Leuwes, kind: Trijntje Dirks, geb 1795 HRL; BS ovl 1860
Dirk Rienks huwt met Jetske Reinders, kind: Rienk Dirks, geb 1758 Tzum; BS ovl 1846
Feitze Rienks geb 17 may 1795, ged 23 jun 1795 Grote Kerk HRL, zv Rienk Pieters en Francina Adolfs
Gaatske Rienks Den 27 okt 1689 zijn aan de gemeente toegevoegd met Attestatie G.R. huisvrouw van Claes Hendriks van HRL, en Maike Lammerts j:d:van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Gerben Rienks zie: Bouritius
Greelt Rienks zie: Hobma
Grietje Rienks huwt met Pieter Halma, kind: Rinske Pieters Halma, geb 4 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters Halma, geb 2 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL, vader als: P. Jans H.
Harke Rienks zie ook: Bakker; geb 3 jun 1799 HRL, ged 23 jun 1799 HRL, zv Rienk Ruurds, (later: Bakker), en Aaltje Harkes, (later: Ake van der Stok); dopen Grote Kerk HRL 1799
Hendrik Rienks zie: Hobma
Hylkien Rienks huwt met Rienk Isaaks, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 mei en de 2 en getrout de 9 jun 1765
Jan Rienks zie: Bouritius
Jan Rienks De Magistraat Extraordris vergaderd zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen: Johannes Migchiels, J.R., Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieter, Hilbrand Ruirds, Cornelis IJes, op Lasten pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaekt Zullende worden om welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr presiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaederinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Rienks verkoopt grond 1760; huwt met Hijlkie Watses, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 en getrout de 25 mrt 1760
Janke Rienks zie ook: Stoker; geb 8 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, dv Rienk Pieters en Francijntje Pas
Janneke Rienks van Wynaem en Bote Sjerks van Almenum, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Pijter Rienks, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Jeltje Rienks huwt met Jacob Hessels, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762
Jetske Rienks zie ook: J.R. Dirks; zie ook: J. Rients; Teunes de Beer en J.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810
Johannes Rienks zie: Pool
Jouwerke Rienks van Wijneam, voor Welke Compareerde Filippus Sas, distelatuer binnen dese Stad, met eenen Schelte Cornelis van Almenum, voor welke ter Secretarie Comperaarde de Fiscael H:Wiaerda en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijkgeboden van deselve alhier aen te geeven, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jurjen Rienks zie: Bakker
Klaas Rienks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:19:0 ter Saeke 3 Schouw Turf met de arbeidsloonen, 3 apr 1806, quit. no. 1 (GAH1138)
Lieuwe Rienks zie: Dirks
Lijsbet Rienks Geeft met verschuldige Eerbied te kennen Foekjen Douwes huisvrouw van Jelle Pijters woonagtig alhier te Stede, met deselve haer man gest:dat sij supplnte geerne wilde zijn gebeneficeerd met het ampt van vis afdragen door het overlijden van L.R. vacant geworden; Alwaeromme de supplnte seer dienstig versoekt UEd:Agtb:gelieven haer in plaets van L.R. aen te stellen tot mede afdraegster van de vis binnen dese Stadt en zulx op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende q. f. etc:(was getekent), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits desen de persoon van Foekjen Douwes tot meede afdraegster van de vis binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 30 nov 1740 (was get:), J. Agema, Ter Ordtie van de Raed ab:sec:(get:), P. Reidema; dewijl door ''t overlijden van Foekjen Douwes in bovenstaende request gemeld, deselve bediening is vacant geworden, hebben haer Achtb:goedgevonden in des overleedenes plaetse wederom aen te stellen haer man tot afdraeger van de vis. Actum in de vergaderinge van de magistr. den 21 feb 1742, Ter Ordtie van de Magistr, ab:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Machiel Rienks Pieter Hendriks ende Magdaleentie Tabes, beide van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739, komende voor de bruid M.R. ; huw.aang. HRL 1739
Martha Rienks huwt met Nutte Visser; BS ovl 1897
Marijke Rienks zie: Stoker
Meink Rienks huwt met Tjitske Pijtters, kind: Pijtter Meinks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL
Michiel Rienks Sijbe Sijbes ende Janneke Johannis beide van HRL, komende voor de Bruit M.R., bierdrager alhier, 11 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; laat zijn funktie van bierdrager enige tijd waarnemen door Jan Harmens op 5 feb 1753; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als bierdrager op 3 okt 1753 over op Dirk van der Muir; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Marike Taebes, kind: Fetje Michiels, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL; Remonstreert met schuldig respect Bartel Willems meede geswooren bierdrager deeser Steede dat hij wel geneegen Soude Sijn die bedieninge te transporteeren op de persoon van M. Rienx burger binnen deese Stad dewelke Sich daer meede Seer gaerne Sach begunstigt; doch alsoo dat transport niet kan geschieden Sonder Consent van Ued: Achtb:Soo Versoeken die beyde Supplnten door deesen Seer gedienstig Ued Achtb:gelieven in deese overdragte te Consenteeren en alsoo de meede Supplnt M.R. tot meede geswooren bierdrager aen te Stellen op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was Vertekent M V Idsinga; de Magistr accorderende in het transport ten requeste versogt, eligeert de meede Supplnt M.R. tot meede ordris bierdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe en aenbehoorende mits doende den Eed om Sigh getrouwelijk in deese Sijne bedieninge te Sullen gedragen in handen van de hr Burgemr Hania Actum den 29 Maert 1730 was Vert:Ulbe Hania Ter ordtie van de Magistr; Arnold van Idsinga; Op heeden den 29 Maert 1730 heeft M.R. den eed als bierdrager afgelegt in handen van de Hr Praesident Ulbo Hania. In kennisse van mij Secrts vertekent Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730); Vertoont met Schuldig respect M.R. burger binnen deese Stadt dat hij Supplnt wel geneegen is Sijn bedieninge van ordris turfdrager over te dragen op de persoon van Hendrik Clases een man daer toe bequaem en die Sulks van harten is begeerende dogh alsoo dit niet en kan geschieden Sonder Ued:Achtb:gunstige approbatie Soo addresseeren die beyde Supplnten Sich tot Ued:Achtb:met Seer gedienstig Versoek dat Ued:Achtb:de meede Supplnt Hendrik Clasen tot meede ordris Turfdrager deeser Steede gelieven aen te Stellen op Lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende Quo facto etc:reqtus was Vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr:accordeerende het Versoek ten requeste gemelt eligeert mits deesen de persoon van Hendrik Clasen tot meede ordris Turfdrager deeser Steede op lasten plighten profijten en gehoorsaemheeden der toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheyt in handen Van de hr Praesid:Burgemr deeses Stads Actum den 5 apr 1730 was Vert J V Crijtenburg ter ordtie van de magistr abs:sec M V Idsinga; Op heeden dato uts heeft Hendrik Clases den Eed van getrouwigheyt gepraesteert in handen van de Hr Praesid Burgemr Crijtenburg Actum uts In kennisse van mij abs:sec:Vert:M:A:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1730)
Neeltje Rienks zie ook: Dirks; geb 14 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes
Petrus Rienks geb 20 feb 1807 HRL, ged 10 mrt 1807 HRL, zv Rienk Wybes en Annigje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Piebe Rienks zie: Glas
Pieter Rienks zie: de Boer
Pyter Rienks van Midlum, ende Hinke Sibles van Almenum, huw.aang. 3 apr 1734 HRL; comende voor de bruid Gerrijt Jacobs; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Pyter Rienks Janneke Rienks van Wynaem en Bote Sjerks van Almenum, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, komende voor de bruid P.R., desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Pieter Rienks van Almenum ende Rinske Jurjens van Midlum, koomende weegens de bruid Herke Harmens, 2 mei 1744
Rienkje Rienks zie ook: de Boer; geb 22 jul 1789, ged 4 aug 1789 grote Kerk HRL, dv Rienk Wybes en Annigje Pieters
Sybren Rienks zie: Bouritius
Sytske Rienks zie: Vlieger
Sytske Rienks Age Sijbrens van HRL. en S.R. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 Lentemaand 1809; ondertrouw HRL
Sieuwke Rienks zie: Bakker
Sjerk Rienks oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-208; VT1839
Sjoerd Rienks zie: Hobma
Sjoerdt Rienks ged 27 feb 1753 Grote Kerk HRL, zv Rienk Clases en Auckj Hendricks
Sjuke Rienks geb 24 aug 1810, ged 9 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Rienk Ruurds en Aaltje Harkes van der Stok
Steffentje Rienks huwt met Gosse Baukes Klaver, kind: Anna Sofia Gosses Klaver, geb 15 mrt 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rienk Gosses Claver, geb 9 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Anne Gosses, geb 4 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Ruurd Rienks geb 23 feb 1793, ged 24 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Rienk Ruurds en Altje Harkes van der Stok
Teetske Rienks huwt met Lieuwe Claeses, beyde van HRL, sijn geproclameert den 30 okt en 6-13 nov 1740 en getrouwt den 20 dito; Lieuwe Clasen ende T.R. beide van HRL, komende voor de Bruit Jacob Sierks, turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Rienks zie ook: van der Meulen; geb 22 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL, dv Rienk Dirks en Trijntje Lieuwes
Trijntje Rienks Geeft met Schuldige Eerbiedigheid te kennen Eelkje Douwes wede van wijl Harmen Beernds, en ordris houtmeetster binnen deze Stad, dat zij Suppliante door haare Ouderdom wel genegen was haar Voorsr:bedieninge te transporteren op eenen T.R., nog ongehuwde dogter mede alhier en welke tot dezen van herten is inclinerende; edog Sulcx niet als met UEd:Achtbh teostemminge en bijzondere gratie kunnende geschieden, Soo neemen de Suppliantes gelijkelijk de Vrymoedigheid Sig aan UEd:Achtb:te addresseren, met onderdanig Verzoek, dat UEd:Achtbh:T.R. in des eerstgemeldes Suppliantes Eelkje Douwes plaatze gelieven aan te Stellen tot ordris gesworen houtmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daer toe Staande:requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Verzoek nomineert en Stelt mits deesen de meede Supplnte T.R. tot ordinaris Houtmeetster deeser Steede op Lasten pligten profijtten en gehoorzaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende in de armbusch vijf Cargulds:Actum den 9 may 1757 (was geteekend)A:Roosen (onderstonde)Ter ordtie van de magistr (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; T.R. heeft den Eed Van getrouwigheid als houtmeetster gepresteerd in handen Van de Hr Presid:Burgemr A:Roosen den 9may17 57. In kennisse van mij Secretaris (was get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wiebe Rienks zie: de Boer; (2x)
Willemke Rienks huwt met Douwe Stephanus, kind: Stephanus Douwes, geb 8 feb 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL
Ysaak Rienks ged 19 may 1743 Westerkerk HRL, zv Rienk Heins en Grietje Antoni
Gijsbert Riens ged 23 feb 1751 Grote Kerk HRL, zv Rein Gijsberts en Aefke Hendriks
Grietje Riens huwt met Johannes van der Meulen, kind: Marike Johannes van der Meulen, geb 12 apr 1798, ged 29 apr 1798 Grote Kerk HRL
Rienstie Riens kind: Johannes, geb 6 jul 1798, ged 24 jul 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder die dit kind in onecht heeft gebaard, R.R.
Simontje Riens huwt met Tijs Zwolstra; BS ovl 1843
Trijntje Riens begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 11, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
.... Rienstra keetknecht, woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: . -1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Bokke Sikkes Rienstra stadsbouwmeester 1740-1762; Pijtters Edsgers ende Cornelia Dirks, beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom Cornelis Edsgers des selvs broeder en weegens de bruyd B.R., stadsbouwmr., 8 Apr 1747; Job Jans en Doedtie Anes, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL; komende voor de Bruit de Procr. B.R. ; huw.aang. HRL 1737
Goikjen Dirks Rienstra ende Gerrit Gerrits, beide van HRL, huw.aang. 13 nov 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Jelgersma, koomende voor de Bruit desselvs vader Dirk Pijtters; huw.aang. HRL 1738
Jan Rienstra ovl voor 1860, huwt met Aaltje Sjoerds Okkes; BS ovl 1859
Claas Jiesses Rienstra C.J.R. van Franequer ende Angenietie Pieters Pook van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs vader, 19 jul 1788; ondertrouw HRL; K.J.R. van Franeker en Angenietje Pieters Pook van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sytske Klases Rienstra huwt met Bauke Watses Wieringa; BS ovl 1847
Sikke Rienstra ontvanger der doodskistgelden 1763-1773; medevoogd in 1779-1788, procureur in 1791; huwt met Claake Vettevogel, beide van HRL, geproclameert den 1-8 en getrout den 15 jun 1755; fiscaal 1763-1765, betaalt strijkgeld voor besteding kaarsen 1752, ontvangt interesse 1801-1803, verkoopt zoutkeet 1800; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:10:0 voor 3 doodkisten, 25 jan 1763, kwit. no. 3. (GAH1093); id. f. 9:10:0 voor twee doodkisten, kwit. no. 2, 13 jan 1767. (GAH1097); id. f. 19:10:0 wegens 4 doodskisten voor ovl weeskinders ih beloop van 1768, kwit. no. 2, 12 jan 1769. (GAH1100); id. f. 6:0:0 wegens 1 kist der overledene ih Weeshuis, kwit no. 1, 9 jan 1770. (GAH1101); id. f. 25:19:0 tersaeke 3 doodkisten voor ih jaer 1771 ovl weeskinders, kwit. no. 1, 7 jan 1772. (GAH1103); id. f. 25:2:0 voor 3 doodkisten voor weeskinders, kwit. no. 1, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 3:10:0 voor een doodkist voor een weesmeisje in 1763 in het Weeshuis overleden, kwit. no. 10, 6 mrt 1764. (GAH1094); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin, 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S.R. (GAH1097); id. slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uytgaaff f. 10618:17:10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerdere ontvang dan de uitgaaf te zijn welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan enz. 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.S. Steensma, Sijds Schaaff, Jaa ne van Slooten, S. Bosscha, S.R., H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, H. Radsma, Pierre Peaux, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. (zonder vermelding van het slot der rekening): E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg B. vd Meulen, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd Schrik, S.R., J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. 10 Januar. 1784: E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S.R., Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 26 jan 1780; was getekend L.W. Steensma, P. Aukema, (als gelastigde van Antje Meyer wed. de Haas), vd Brugh, Sijds Schaaff, E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:0:0 voor geleverde 9 loopen mout, kwit. no. 12, 12 nov 1776. (GAH1107); id. samen met A. van Dalsen, f. 9:15:0 wegens geleverde boenders etc kwit. no. 16, 6 nov 1776. (GAH1107); id. f. 20:16:0 voor geleverd zout voor ''t Weeshuys, kwit. no. 35, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 23:8:0, kwit. no. 35, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 35:0:0, kwit. no. 28, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 16:10:0, ord. no. 13, 25nov177 9. (GAH1110); id. f. 37:12:0, ord. no. 5, 2 mrt 1784. (GAH1115); weesvoogden bet f. 14:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van 4 jongens op ''t panwerk vd medevoogd S.R., 8 feb 1780. (GAH1111); id. f. 27:6:12 van 3 jongens, 6 feb 1781. (GAH1112); id. f. 28:16:0 tot Nieuwjaar 1785, 19 apr 1785. (GAH1116); id. f. 85:0:0 van 2 jongens, 12 apr 1786. (GAH1118); id. f. 85:0:0 van diverse weesjongens, 15 mrt 1787. (GAH1119); id. f. 40:0:0 van 2 weesjongens, 15 feb 1788. (GAH1120); id. f. 20:11:0 van diverse weesjongens, 29 may 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:12:0 voor diverse verschotten zoo wegens de Bank van Leening als t. a. v. de scheiding met dhr Camper, kwit. no. 38, 27 nov 1780. (GAH1111); weesvoogden bet f. 60:4:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor 43 vragten pankley door S.R. gebruykt f. 32 stuivers de vragt, onder korting van f. 8:12:0 voor ontdekken en slegten, 6 feb 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:8:0 voor verschoten geld ve anker wijn gebruykt bij de aanstelling van Weesvader en moeder etc, kwit. no. 40, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 13:16:10 tot restitutie van betaald reeel wegens de Bank van Lening, kwit. no. 17, 27 aug 1782. (GAH1113); In de Lwd. Crt van 2 jul 1774 komt de volgende advertentie voor: ''Wie genegen is op onpartijdige Tauxatie over te nemen: Fraay gewerkt Goud en Zilver, braave Gereedschappen, Materialen en wat verders tot een aanzienlijke Zilversmederije en Winkel vereischt word, adresseere zig aan ''t Sterfhuis van Harmanus Videlius in Leven Rentemeester en Mr. Zilversmid te HRL, of bij de Procureur S. Rienstra aldaar''. (Gildeboek 1741-1774); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 62:4:0 tot restitutie wegens verschooten strijkgeld bij de verhuiringe der landen, quit. no. 1, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 16:0:0 tot restitutie van ge?xpendeerd strijkgeld bij de verkoopinge van diverse Lands obligatien, quit. no. 3, 7 may 1788. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: G. Andreae, S.R., IJ. Hoornstra, H. Stapert, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0 af: schatting f. 63:14:0, resteert f. 74:6:0 de huur van 8 pondematen greide onder Almenum, nos. 9 en 10, 2/20 jaar, 4 nov 1790. (GAH1122); id. 14 dec 1791. (GAH1123); id. 4/10 jaar, 30 okt 1792 (GAH1124); id. 26 nov 1793 (GAH1125); weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis bij procureur S.R. ontvangen in vermindering der ervenis van wijl: Catje Zeeman, 8 sep 1791. (GAH1123); id. 24 nov 1791. (GAH1123); rekening, bewijs en reliqua gedaan door de Stadsrentmeester A.J. Conradi, wegens den ontvang en uitgaaf door hem gehad en gedaan ter gelegenheid van ''t stigten eener nieuwe kerk binnen HRL, ingevolge de Resolutie vd Agtbare Magistraat, gezworen gmeeente en gansche Vroedschap aldaar in dato d. 29 Juny 1771. Beginnende met d. 1 ste Juny 1774 en eyndigende den laatsten decemb. 1778, zijnde deeze Rekening overzulks een vervolg op die welke door S.R. wegens de erven van wijlen harm. Videlius gesloten is den laatsten May 1774 en aan de Drieledige Regeringe verantwoord d. 23. July deszelven jaars, 1778. (GAH1060); generale ontvang: in de eerste plaats werd voor ontvang gesteld het slot der rekeninge, bij de Drieledige vergadering opgenomen, en gedaan door S.R., uit name vd gezamentlijke erfgenamen van wijlen de rentmeester H. Videlius op 23. July 1774 waar bij gebleek, zuiver overgeschoten te zijn f. 19562:15:4, welke door den rendant aan de tegenwoordige rentmeester deels in recipissen, deels in baren gelde onder behoorlijke quitantie is overgegeven, 1 Juny 1774. (GAH1060); Jan Josephs Goutier ende Fettje Claasen Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; opvolger van R.J. de Swart als gezworen klerk per 2 jun 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797; (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 67, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 220:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 140:0:0, af: de floreenschatting: f. 65:14:0, resteert: f. 74:6:0, voor de huur van 8 Pondematen greidland onder Almenum, nos. 9 en 10, 30 nov 1794 (GAH1126); id. alsmede 6 Pondematen greidland onder Almenum, 30 okt 1795 (GAH1127); id. f. 73:3:8, (in mindering floreenschatting: f. 66:16:8), 12 jul 1796 (GAH1128)
Trijntie Bokkes Rienstra huwt met Wybrand Wijngaard, beide van HRL, geproclameerd de 2-4 en getrout de 9 dec 1759; huwt met Valentinus Solthouber, beide van HRL, geproclameerd de 26 Febrij de 29 dito en getrout de 4 mrt 1764 in de Westerkerk; kind: Elisabeth Valentinus Slothouber, ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, vader thans Rector der Latijnse Schoolen te Leeuwarden; kind: Wybrand Wybrands Wijngaard, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, de vader ovl
V Rienstra koopt greidland 1799
Grietje Rientjes geb 1762 Sneek, ovl 26 okt 1826 HRL, huwt met Johannes vd Meulen, koopt een huis 1802, getuige bij geboorte aangifte van Grietje vd Meulen; BS geb 1811, ovl 1826, ovl 1830, ovl 1858; Johannes van der Meulen en G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Hemme Johannes van der Meulen, geb 19 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Johannes van der Meulen, geb 30 nov 1789, ged 20 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Rients Johannes van der Meulen, geb 25 feb 1791, ged 13 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Johannes van der Meulen, geb 19 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Johannes van der Meulen, geb 17 okt 1794, ged 9nov17 94 Grote Kerk HRL
Sikke Rientjes zie: van der Meulen
Abe Rientjes huwt met Jeltje Jans op 10 jan 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; A.R. ende Jeltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Haantjes, deszelfs neef, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; kind: Rients Abes, geb 15 nov 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL
Aaltje Rients Johannes Freerks en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn den 13 naastvolgende getrouwd
Aaltje Rients huwt met Roelof Johannis, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 Jannewari 1768; geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Johannes en Aaltje Rients; kind: Johannis Roelofs, ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Roelofs, ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL
Abe Rients Maandag den 9 sep 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde is den Burger Eise Freerks door ''t lot, tegens A.R., aangestelt tot Lantaarnopsteker; (GAH45)
Abraham Rients zie: Tichelaar
Akke Rients huwt met Willem de Ruiter op 11 aug 1799 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Antje Rients zie: Walinga
Durk Rients geb 24 dec 1786, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Rients Durks en Trijntje Lieuwes
Dirk Rients zie ook: de Wit; D.R. en Berber Jans, beide van Almenum, en laatst geproclameert op dato dezes 7 dec 1776 HRL, en toen getrouwt; Douwe Alles van Almenum ende Ientie Tjerks van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator D.R., kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Rients Durks, geb 29 may 1778, ged 21 jun 1778 Grote Kerk HRL; kind: Gepke Dirks, geb 16 feb 1781, ged 11 mrt 1781 Grote Kerk HRL, vader als: D. Rintses; kind: Japke Dirks, geb 12 okt 1783, ged 4 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 19 apr 1788, ged 6 may 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Dirks, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks, geb 20 apr 1793, ged 19 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, geb 3 may 1797, ged 28 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den twintig apr is Geboren Rients, zv D.R. en Berber Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Eeltje Rients zie: Baarda
Fedde Rients zie: de Wit
Goeykjen Rients hu Jurjen Gerrijts, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 jul en getrouwt den 28 dito 1739; Jurjen Gerrits ende Goykjen R., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs neef Gerrit Gerrits, 11 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Grietje Rients zie: Onrust
Hendrik Rients Willem Jans ende Lijsbert Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader H.R., 4 jan 1794; ondertrouw HRL
Hendriks Rients H.R. ende Trijntje Clases, beide van HRL, komende wegens de bruid Claas Alberts, 28 Aug 1751; huwt met Grietje Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 29 aug en den 5-12 Septemb 1751 en doen ook getrouwd
Hendrik Rients huwt met IJpkien Sikkes, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 4 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Hendriks, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Abijgael Hendriks, ged 26 jan 1762 Grote Kerk HRL
Hendrik Rients Heyn Wytses en Lijsbert Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vader H.R., 14 oct 1747
Hendrikje Rients ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL, dv Rients Tjeerds en Janke Johannes
Isaak Rients ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaaks en Hijlkje Rients
Jelle Rients huwt met Froukje Minnes de Jong, N.H., kind: Hijlkje Jelles, geb 5 mrt 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jeltje Rients huwt met Jacob Hessels, kind: Trijntie Jacobs, ged 27 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jacobs, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Jeltje Rients huwt met Dirk IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767; ovl 24 nov 1794 HRL, oud 57 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 39; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 9 jun 1774, ged 21 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: IJmke Dirks, ged 30 aug 1768 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Dirks, ged 12 Febrij 1771 Grote Kerk HRL
Jetske Rients zie ook: J. Rienks; huwt met Teunes de Beer, kind: Sjoerdje Teunis de Beer, geb 4 jan 1812, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL
Lieuwe Rients geb 10 apr 1789, ged 28 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Rients Durks en Trijntje Lieuwes
Michiel Rients huwt met Marijke Tabes, kind: Rients Michiels, ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Michiels, ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Michiels, ged 2 jul 1743 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks
Rintje Rients zie: Wagenaar
Rintje Rients geb 22 nov 1806 HRL, ged 2 dec 1806 HRL, ovl voor 1809, zv Rients Rintjes en Sipke Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Tjeerdt Rients ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL, zv Rients Tjeerds en Janke Johannes
Trijntje Rients ovl 1773 HRL, huwt met Durk Cornelis Wetzens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764, dv Rients Pieters en Tjietske Piers; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1824, ovl 1838; kind: Cornelis Dirks, geb 26 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks Wetsen, ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Rients Dirks Wetsen, ged 3 jan 1769 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks Wetsen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Trijntie Rients huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 1 dec 1767
Yede Rients ovl voor 11 apr 1769; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake huir van 1 pondemaat greydeland, beklemd in 3 pondematen, gelegen id plaats dhr Kamper toebehorende, even buiten de Kerkpoort van HRL onder Almenum, waarop ih jaar 1760 door dhr Kamper een nieuwe huysinge is gezet, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 13 mei 1763. (GAH1093); id. over 1764. (GAH1794); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. no. G, over 1768. (GAH1099); id. over 1769. (GAH1100); ontv van dito f. 64:11:0 terzake geleverde soetemelk sedert 1 nov 1761 tot 12 mei 1762, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 43:11:0 vlgs kwit., 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 48:13:0 van 3 mei tot 31 okt 1767, kwit. no. 4, 31 okt 1767. (GAH1097); id. f. 63:17:8 van nov 1767 tot 1 mei 1768, kwit. no. 2, 10 mei 1768 . (GAH1098); id. f. 52:17:0 van mei tot okt 1768, kwit. no. 1, 10 nov 1768. (GAH1099); id. f. 67:11:0 terzake geleverde soetemelk in een 1/2 jaar, kwit. no. 2 31 mei 1763. (GAH1093); id. f. 46:11:0, kwit. no. 1, 13 dec 1763. (GAH1094); id. 78 -17:0, kwit. no. 4, 22 mei 1764. (GAH1094); id. f. 54:13:0 wegens dito en bonen tot 30 okt 1764, kwit. no. 6, 13 nov 1764. (GAH1094); id. f. 59:15:0 voor een 1/2 jaar soetemelk, kwit. no. 2, 14 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:8:0, kwit., no. 4, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 64:8:0 van 3 nov 1765 tot ultimo apr 1766, kwit. no. 1, 6 mei 1766. (GAH1096); id. f. 43:16:0 van 1 mei tot uitimo okt 1766, kwit. no. 5, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 60:3:0 van primo nov 1766 tot ultimo apr 1767, kwit. no. 2, 12 mei 1767. (GAH1097); id. f. 75:1:0 aan de erven van IJ.R. voor geleverde zoetemelk van primo nov 1768 tot 1 mei 1769, kwit. no. 2, 11 apr 1769. (GAH1100); IJ.R. vrijgesel op voorgaande belijdenis des geloofs Aengenomen te Lichtmis 1754; met Attestatie van HRL op St. Jacob 1762. (inventarisnummer 115 NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Aafke Rientses zie: Hofman
Abraham Rientses ovl voor 1843, huwt met Johann a Cornelis, kind: Feikje Tigchelaar, geb 1807 Midlum; BS huw 1842
Benskje Rientses Bens R., ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL, dv Rients Tjeerdts en Janke Johannes; geb 1765 HRL, ovl 2 nov 1827 HRL, huwt met Dirk Boterweg op 18 nov 1810 HRL, ook huwt met Arjen Douwes, koopt/verkoopt een huis 1801-1802; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1827; Arjen Douwes ende B.R., beide van HRL, zijnde de aangave deezer Huwelijksche geboden gedaan door de proc. Jacob Wassenaar onder Productie van genoegzama bewijzen, 22 may 1790; ondertrouw HRL; Dirk Boterweg en B.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Slagtmaand 1810; Arjen Douwes en B.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Engele Rientses zie: Posthumus
Hijke Rientses huwt met Rients Isaaks, kind: Jetske Rientses, geb 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Isaak Rients, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R. ; kind: Jetske Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkien R. ; kind: Rients Rientses, ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje R.
Jacob Rientses zie: Steensma
Jan Rientses zie: Hiddinga, van Velzen
Japke Rientses huwt met Paulus Hansen, kind: Rients Paulus, geb 23 nov 1809, ged 10 dec 1809 Grote Kerk HRL; kind: Rients Paulus, geb 2 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Jetske Rientses geb 22 feb 1774, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Rients Isaaks en Hijke Rientses; J. Rientzes, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL, dv Rientz Isaacs en Hijlkien Rientz
Neeltje Rientses geb 24 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, dv Rients Dirks en Trijntje Lieuwes
Pieter Rientses zie: Tichelaar; P.R. van Achlum en Mettje Jans van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 11 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL
Rients Rientses ged 20 jun 1769 Grote Kerk HRL, zv Rients Isaks en Hijlkje Rientses
Rientske Rientses Wybe Pijtters van HRL, ende R.R. van Fraeneker, koomende weegens de bruid Harmen Jansen, weever tot HRL, 9 Aug 1749
Rinske Rientses zie: Bilsma
Rinske Rientses geb 1770 ... , ovl 10 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Ruurd Rientses zie: Bakker
Sjuke Rientses geb 24 jun 1810 HRL, dv Rients Ruurds en Aaltje vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1810
Sijke Rientses zie: Wagenaar
Antje Rientzes ovl 27 sep 1809 HRL, huwt met Waling Regts; BS huw 1823, ovl 1829; huwt met Waling Regts, beide van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt en getrout de 30 nov 1760; kind: Jan Walings, geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Walings, geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rients Walings, ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Walings, ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Walings, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Douwe Rientzes huwt met Trijntje Ruurds, kind: Ruurd Douwes, geb 1788 HRL; BS huw 1816 kind: Ruurd Douwes, geb 19 feb 1787, ged 11 mrt 1787 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en tachtig den Negentiende februarui is Geboren Ruurd, zv D.R. en Trijntje Ruurds. Afgeveven op den Raadhuize binnen HRL den 19 mei 1815. (HB Hrl. 1816, fiche 1)
Lieuwe Rientzes zie: Wagenaar
Luwkje Riepama geb feb 1707, ovl 1794, 87 jaar, wed. van Gerhardus van Velsen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jan Hendrik Rieringh huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd den 27 mrt en de 3 en getrout den 11 apr 1757; J.H.R. ende Trijntje Heerkes (!) Smedingk, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Heeske Jans Smeedingh des selvs vaeder, 11 Nov 1747; huwt met Trijntje Freerks Smeeding, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 Novem 1747 en 28 getrouwt; Willem Willems ende Pijttie Pijtters, beyde van HRL, koomende wegens de bruid J.H.R., 11 May 1748
Catharina Riet geb 1763 ... , ovl 16 jan 1830 HRL, huwt met Johannes Hendriks Schut en Johannes ten Berg, getuige bij geboorte aangifte van Martje Cramner in 1811, wonende te HRL 1819; BS geb 1811, huw 1819, huw 1834, ovl 1853; Hendrikus Schutte en C.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Jacob Riet geb 1754 ... , huwt met Adriana Jansen, huw.get. bij G. ten Berg en E.M. Hes wonende te HRL, oom bruidegom, wever, 1819; BS geb 1811, huw 1819; eigenaar van wijk E-234; gebruiker Jan Nak, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-040, wewer, 1814. (GAH204); Hendrik Teewis Drost ende Antje Saapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus R., goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jetske Sikkes van Riet geb 1778 Ried, ovl 6 nov 1825 HRL, huwt met Bonne Hayes Brouwer op 8 mei 1808 HRL, komt van HRL, dv Sikke Roelofs en Maayke Haantjes; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1825, ovl 1826
Aukje Riethorst zie: Rijdhorst
Hans Michels Rietsing/Rietsma Onder Wachtmeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Gerrits Rietveld geb 1804 Sneek, ovl 22 apr 1859 HRL, 1e huwt met Hendrik Douwes de Haan op 9 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Ebele Hendriks Drijfhout op 25 feb 1836 HRL, dv Gerrit R, en Niekeltje Pieters; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-096; oud 34 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk A-108; VT1839
Gerrit Rietveld ovl 29 apr 1820 Amsterdam, huwt met Liekeltje Pieters, tabakskerver, kinderen: Aafke, geb 1804 Sneek, Janneke R, geb 1798 Sneek; BS geb 1824, huw 1829, ovl 1859, ovl 1867
Janneke Gerrits Rietveld geb 1798 Sneek, ovl 20 jan 1867 HRL, 1e huwt met Abraham Steegsma op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, 2e huwt met Frans Ludinga op 28 apr 1835 HRL, baakster 1867, N.H., ovl wijk F-137, dv Gerrit R, en Liekeltje Zoethout; BS huw 1824, ovl 1828, huw 1835, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-256, wijk F-066, wijk G-319, 362, supp wijk G-388; oud 40 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-095; VT1839
Aukje Ruurds Riewald zie ook: Aukje Ruurds; geb 1803 ... , ovl 30 nov 1813 HRL; wijk F-190, dv Ruurd Hillebrands R, en ... ; BS ovl 1813
Engeltje Ruurds Riewald zie ook: Engeltje Ruurds; geb 1790 HRL, ovl 19 feb 1868 HRL, huwt met Lolke IJlstra op 1 jun 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 21 en 28 mei 1815, N.H., A 20 jan 1854 Sexbierum, Vst 29 jan 1855 uit Almenum, ovl wijk F-200, dv Ruurd Hillebrands en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1815, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-222, wijk F-252, supp wijk G-402; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-232; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van Lolke Wessels IJlstra en E.R.R. dato 1 jun 1815 op Fol. 39 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Hillebrand Riewald hm ... , kind: Ruurd Hillebrands R, geb 1762 HRL; BS ovl 1838
Hillebrand Ruurds Riewald zie: Ribalt
Jan Ruurds Riewald geb 20 sep 1792 HRL, huwt met Itske Heemstra op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, kuipersknecht, wonende te HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Ruurd Hilbrands R, en Trijntje Jans Huizenga; BS huw 1820, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Marten Riewald geb 3 dec 1804 HRL, 1e huwt met Feikje Jelles Hibma op 13 aug 1829 HRL; huw.afk. 2 en 9 aug 1829, 2e huwt met Antje de Boer, (gk), op 1 apr 1841 te HRL, metzelaar in 1851, ged 16 dec 1804 HRL, zv Ruurd Hilbrands R, en Durkje Fransen, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829, ovl 1837, huw 1841 bev.reg. HRL 1851 wijk E-279; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk E-245; VT1839
Neeltje Everts Riewald geb 1777 HRL, ovl 24 aug 1839 Franeker, huwt met Geert Lieuwes Telenga wonende te Franeker, dv Evert Ruurds en Grietje Simons; BS Franeker huw 1839, ovl 1839
Rinske Everts Riewald geb 1759 HRL, ovl 2 dec 1827 HRL, huwt met Hendrik Merkelbach, dv Evert Ruurds en Maaike Cornelis; BS ovl 1827; 1828 huwelijken, ovl 1839
Ruurd Hilbrands Riewald in doopreg. 1795 als Ribalt; geb 1762 HRL, ovl 16 okt 1838 HRL, huwt met Dirkje Fransen Dijkstra op 15 mei 1801 Kimwerd, ook huwt met Trijntje Jans Huizenga, meester kuiper en huw.get. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, oom bruidegom, 1813, clavier 1800-1811, kinderen: Hilbrand Ruurds, geb 26 sep 1809 HRL; Aukje Ruurds R, geb 1803 ... , Engeltje R, geb 1790 HRL, Jan R, geb 1793 HRL, Marten Ruurds, geb 3 dec 1804 HRL, in zijn ovlakte vermeld met geslnm ''Ruaart'', zv Hillebrand R, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1809, BS huw 1813, huw 1820, ovl 1838, ovl 1868; kind: Hillebrand Ruurds Ribalt, geb 3 dec 1795, ged 20 dec 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negentig den Agttiende feb is Geboren Engeltje dv R.R. en Trijntje Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mei 1815; R.H.R. eigenaar van perceel nr. 1018 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 574, huis en erf, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Pieter Riewersen ovl 14 mrt 1671, 54 jaar, Veerschipper tot Bolsward, huwt met Liefke Louers, Westerkerk; vdGaast gebraaflijst
Aafke van Riezen geb 1805 Drachten, ovl 13 jul 1874 HRL, huwt met Sijbren Anema, dv Gerke vR, en Grietje Feenstra; BS ovl 1874
Gerke van Riezen huwt met Grietje Feenstra, kind: Aafke vR, geb 1805 Drachten; BS ovl 1874
Catharina Francina Riga geb 1799 HRL, ovl 30 apr 1848 HRL, huwt met Anne Willems vd Meulen, dv Frans R, en Grietje ... ; BS ovl 1848
Frans Riga huwt met Grietje ... , kind: Catharina Francina, geb 1799 HRL; BS ovl 1848
Aukje Rijdhorst op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 9:12:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Casper Rijdhorst huwt met Mettje Hendriks, mandenmaker te Leeuwarden 1848, wonende te in 1838 ook te Leeuwarden, kind: Elisabeth Berbera, geb 1810 Leeuwarden BS huw 1838, ovl 1848
Elisabeth Berbera Rijdhorst geb 1810 Leeuwarden, ovl 29 feb 1848 HRL, 1e huwt met Dirk Jager, (gk), op 10 mei 1838 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. 2e huwt met Johannes Jacob Jeekel, dv Casper R, en Mettje Hendriks; BS huw 1838, ovl 1848
Hiske Rijkeles Geeft met Eerbied UEd Agtb:te kennen H.R. huysvrouw van Horatius van Zeist in deesen met consent en Sterkinge van deselve dat sij geerne geneegen was haer bedieninge als turfmeetster te transporteren op haer dogter Antje Horatius; Dog sulks buyten UEd Achtb consent niet kunnende geschieden addresseert derhalven sig aan de Tafel van UEd:agtb ootmoedig versoekende UEd Agtb gelieven Antje Horatius in plaats van haer moeder H.R. aan te stellen tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op daer toe staande pligten en profijtten beloovende Antje Horatius alvoorens den Eed van getrouwigheid te doen q:f: was geteek:B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeert het versoek eligeert mits deesen de persoon van Antje Horatius tot meede ordrs Turfmeetster binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 6 jul 1746 was geteekend Junius Munter Ter ordtie van de Magistr:M:v:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 6 jul 1746 heeft Antje Horatius den Eed als turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr Bretton: In kennsisse van mij secretaris was geteekd M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:agtb te kennen H.R. vrouw van Horatius van Zeist, in deesen met dezelve gesterkt, dat de supplnte wel geneegen is haer bediening als stoelbewaarster van de kleine Kerk alhier te transporteren op haer zoon Rijkele Horatius, zijnde een persoon uyt sig selfs incapabel om sijn kost te winnen dewelke derhalwen deese overdragt geerne siet dog daer van niets kunnende geschieden buyten UEd:Achtb:gunst:addresseren sig derhalwen aan de tafel van UEd:agtb:ootmoedig versoekende UEd agtb gelieven Rijkele Horatius aan te stellen in plaats van sijn moeder H.R. tot meede ordrs stoelbewaarder van de kleine kerk alhier op daer toe staande pligten en voordeelen beloovende R.H. den Eed van getrouwigheid te doen, quo facto en was get:B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert mits deesen R.H. tot stoelbewaarder van de kleine Kerk, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid:actum den 6 jul 1746 wes geteekend Junius Munter, Ter ordtie van de magistr M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heeden den 6 jul 1746 heeft R.H. den Eed als stoelbewaarder in de kleine kerk gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr Bretton actum den 6 jul 1746 In kennisse van mij secrts was get: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rijckeltje Rijkels zie: Postma
Jan Rijkert zie: Appeldoorn
Jan Rijks huwt met Antje Freerks, kind: Aukje Jans, ged 3 jun 1745 Westerkerk HRL
Jan Rijks huwt met Aeltje Jelles, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 jun en den 5-12 Julius 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.R. ende Aaltie Jelles, beide van HRL, koomende voor de Bruit Hillebrandt Dirks, coster van de Kleine of Westerkerk alhier, 27 jun 1739; ondertrouw N.H. HRL
Jan Rijks huwt met Janke Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 nov en getrout de 6 dec 1761
Petronella Rijks zie: Beers
Trijntje Rijks huwt met Hendrik Euzelaer, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 nov 1742 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Hendrik Euselaar ende T.R., beide van HRL, koomende weegens de bruid Harmen Rijks desselvs broeder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Harmen Hendriks, ged 11 mrt 1749 Grote Kerk HRL, vader als H. Hendriks; kind: Anna Hendriks, ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik Hendriks; kind: Rijk Hendriks, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als Hendrik hendriks; kind: Hendrik Hendriks Euzelaer, ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL
Geert Rijnjes Geeft UEd:Achtb:met eerbied te kennen G.R., Burger en zeevarends persoon binnen deze Stad; dat ene Simon Sybrens mede alhier wonagtig enige jaaren als Loodsman heeft geageerd op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, dog korts door UEd:Achtbh:om moverende redenen van de exercitie dier bedieninge gedemitteerd, en den Supplnt:daar gaarne toe inclinerende, neemt de Vrymoedigheid Sig by dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren met gedienstig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem Suppliant (tot wedervervullinge van de Vacante plaats)aan te Stellen tot Loodsman van deze Stad, op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, quo facto etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat geinformeerd zynde van des Suppliants bequaamheid. accordeert desselvs Verzoek, en Stelt mits dezen dezelve tot ordris:Loodsman van deze Stad op Texel, ''t Vlie, de Vlieter, de Jetting etc:, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders Reglement en ordtie daar op bepaald, des doende den Eed van getrouwigheid; Actum den 30 okt 1754 (was getekd) Age D: Hogeboom, onderstonde, Ter ordtie van de magistr S:Rienstra abs: sec:. ; Lager Stonde; Op heden den 30 okt 1754 heeft G.R. van de getrouwigheid als Doopsgezind gepresteerd, om deze Loodsmansbedieninge na Vermogen waar te nemen; In kennisse van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Susanna Rijns zie: Antje Slym
Geeske Rijpema ovl 19 aug 1751, 53 jaar, wv Jan van Krijtenburg, Grote Kerk; Gaast begraaflijst
Maartie Rijpema voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een geschink vd juffer M.R. na het overlijden van desself broeder Dom. Ritsko Rijpema bi wiens begraeffenis de weeskinders geadsisteerd hadden, 27 feb 1770. (GAH1101); id. f. 250:0:0 zijnde een gifte door de erven van wijlen de juffer M.R. aan het Weeshuis besorgd, 12 dec 1780. (GAH1112)
Herke Rijpma geb 11 aug 1800 Wijnaldum, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Janke Sybes Rijpma zie ook: Rijpstra; zie ook: Janke Sijbes; huwt met Cornelis Jans Weidema op 19 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805
Leeuwkje Rijpma ovl 7 okt 1794 HRL, oud 87 jaar
Sipke Pieters Rijpma geb 20 sep 1807 Wijnaldum, schipper en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Sipke Wouters Rijpma geb 15 jan 1797 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum zv Wouter Sipkes R; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Trijntje Wouters Rijpma geb 1809 Franeker, ovl 19 mrt 1827 HRL, ongehuwd, dv Wouter Sipkes R, en Teetske Uilkes Dijkstra; BS ovl 1827
Wouter Sipkes Rijpma ovl 27 wintermaand 1810 HRL, huwt met Tietske Uilkes Dijkstra op 7 nov 1802 HRL, komt van Almenum, houtmolenaarsknecht, kinderen: Dieuwke Wouters R, geb 1805 Franeker, Trijntje Wouters R, geb 1809 Franeker, Trijntje Wouters, geb 7 okt 1803 HRL en ovl in een turfschip, levenloos kind 5jun18 11 HRL, Sipke Wouters R, geb 15 jan 1797 Almenum; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1827, huw 1828, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
R Rijpperda rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 5200:0:0 aan R.R., als Raad en Rentemeester Generaal van ''t Comptoir der Domeinen van Friesland, om te strekken in vermindering der waarde van het 1/6 gedeelte der Vastigheeden, effecten, en verdere bezittingen, toebehoorende aan het Stads Weeshuis alhier, ter voldade aan het decreet van den 6 okt 1796, door het Provinciaal Bestuur van Friesland gearresteerd, volgens recipis no. 415, 24 nov 1796 (GAH1128)
Joukje Wiegers Rijpsma ovl 25 dec 1802 ... , huwt met Wopke Djoerds vd Stel; BS huw 1813, huw 1819, ovl 1847, ovl 1854
Grietje Taekes Rijpstra geb 1773 Kimswerd, ovl 8 sep 1819 in huis nr. 99 te Berlikum, huwt met Tjeerd Oebels Staalstra; BS ovl 1819
Janke Sybes Rijpstra zie ook: Rijpma; zie ook: Janke Sijbes; geb 1780 HRL, ovl 13 apr 1852 HRL, huwt met Cornelis Jans Weidema, N.H., kind: Jan W, geb 18 sep 1807 HRL, onwettig kind, dv Maartje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; Cornelis Jans Weydema van de Joure en J.S. Rijpma (!) van HRL; zijnde de aangave gedaan door Jelle Agema, goede bekende, 4may 1805; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Trijntie Rijrneke ovl 1666, 72 jaar, wedu van Hendrijck Jansen, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan/Johannes Rijswijk woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrente: f. 300:0:0 (GAH650)
Albert Rijtsma zonder bedrijf, ovl voor 1829, huwt met Trijntje Baukes Andringa, wordt vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Harmen Rijx H. Rijks ende Mayke Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid Claas Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Maeike Jacobs, kind: Jan Harmens, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens, ged 28 aug 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rijke Harmens, ged 17 jan 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Rijkes; turfarbeider; Geeft met alle schuldige eerbied UEd:Achtb:te kennen, Jacob Geerts, turfdrager alhier, dat hij suppliant voormaals die bedieninge door toestemminge en gunste van UEd:Achtb:bekomen hebbende nu wederom om maverende redenen deselve wel soude willen overdragen op de persoon van H.R., schoenmaker mede alhier, daartoe bequaam. en dewijl UEd:Achtb:toestemminge in desen wort vereischt, soo versoekt de supplnt onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dese overdragte gelieven te accordeeren en voorsr H.R. in sijn plaats tot mede turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden mitsgaders den eed van getrouwigheit daer toe staande en behorende, quo facto etc, (Was get. ), Jacob Geerts Requisitus, R.B. Lanting, 1739. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits desen de meede supplnt H.R. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 2 feb 1739, (Was get. ), U. Hania, Ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 2 feb 1739 heeft H.R. den eed van getrouwigheit in handen van de Hr. presid. Burgemr. Hania gepresteert. In kennis van mij secrts, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Hendrik Euselaar ende Trijntje Rijks, beide van HRL, koomende weegens de bruid H.R. desselvs broeder, 10 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Jan Rijx Geeft met onderdanigh respect te kennen Eelke Pijtters Rog Verschieter te HRL, dat door het overlijden van J.R. binnen deese Stad een turfdraegers ampt is koomen te vaceeren, en dat hij supplnt:daar meede bij dispositie van UEd:Achtb:daar meede gaarne wenschte te worden gebeneficieerd. derhalven versoekt de supplnt:seer Eerbiedigh dat UEd:Achtb:hem in plaats van J.R. tot ordrs Turfdrager believen aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, praesenteerende den gewoonlijken Eed in handen van UEd:Achtb:af te leggen q:f:etc:/:was get:/P:F:Reydema 1747; (In Margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert mits deesen de supplnt:Eelke Pieters tot ordrs turfdrager binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyt Actum den 24 apr 1747. /:get:/Pier Bretton, Ter ordtie van de magistr:M: V:Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 24 apr 1747 heeft Eelke Pieters den Eed als turfdrager gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Bretton, In kennisse van mij secretrs:/:get:/M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Frans Gerrits Rikker geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Rikker en Jeltje Reitsma
Aaltje Rikkers geb 1 feb 1806 HRL, ged 9 mrt 1806 HRL, huwt met Johan Heinrich Flieth- ner op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1851, A 2 mei 1862 Amsterdam, dv Gerrit R, en Jeltje Hendriks (Reitsma); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-068; VT1839
Eerde Pieters Rikkers geb 1809 HRL, huwt met Antje Jans Klaver, (gk), op 10 mrt 1836 HRL, kleermaker, hoornblazer bij het 1 ste Bataillon 1 ste afdeling Vriese schutterij, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1836
Frans Pieters Rikkers huwt met Trijntje Gerrits Hanekroot, kinderen: Liskje Fransen R, geb 1782 Franeker, Pieter Fransen R, geb 1774 Franeker, Gerrit R, geb 1778 Franeker; BS ovl 1834; 1846 overlijdens, ovl 1852
Frans Pieters Rikkers geb 1803 HRL, ovl 27 mrt 1843 HRL, huwt met Janna Hilarius op 5 mei 1831 HRL, bakker, winkelier te HRL. 1843, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes Gleibakker; BS huw 1831, ovl 1843; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-117; VT1839; P.F. Rikkerts, Meester Bakker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bonne Jans van Dijk
Gerrit Rikkers geb 1778 Franeker, ovl 25 apr 1852 HRL, huwt met Jeltje Hendriks Reitsma op 9 mrt 1806 HRL, kinderen: Aaltje, geb 11 feb 1806 HRL, Trijntje Gerrits R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 1811, id. bij J.J. de Boer en K. Feddema, 1811, id. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, neef bruid. 1811, id. bij J.H. Gleibach en G.G. Kuiper, zwager bruidegom, 1811, id. bij W. Wagenaar en R.S. Mulder, agent van policie, 1814, zv Frans Pieters en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1811, huw 1814, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk C-139; gebruiker van wijk A-176, agent der policie; eigenaar is M. Houttuin, 1814. (GAH204); G.F.R. en Jeltje Hendriks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Hartmans, 22 feb 1806; ondertrouw HRL; oud 61 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, policiebediende, wijk A-068; VT1839; kind: Frans Gerrits Rikker, geb 23 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur, samen met G. van Kempem, wegens 8 maanden tractement als gerechtsdienaars op 5 ordonnantien f. 250:0:0, 1811. (GAH491); G.R. eigenaar van perceel nr. 1236 te HRL, policiedienaar, woonplaats HRL, legger nr. 575, huis en erf, 138 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl47)
Jan Pieters Rikkers geb 1807 HRL, huwt met Trijntje Hijltjes de Boer op 16 mei 1833 HRL, bakkersknecht, zv Pieter Fransen R, en Richtje Minnes (Gleibakker); BS huw 1833; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakker, wijk F-119; VT1839
Liskje Fransen Rikkers zie ook: Liskje Fransen; geb 1782 Franeker, ovl 22 aug 1846 HRL, huwt met Jan Harmens deurnat op 30 sep 1804 HRL, dv Frans Pieters R, en Trijntje Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1846; Han Harms en L.F.R., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door A. Rasschen onder productie van genoegzaam bewijs, 15 sep 1804; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, (vnm: Lutske), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk F-249; VT1839
Minne Pieters Rikkers geb 1811 HRL, ovl 28 feb 1889 HRL, huwt met Antje Althuisjes, uurwerkmaker, zv Pieter Frans R, en Rigtje Minnes; BS ovl 1889; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-119; VT1839
Pieter Fransen Rikkers geb 1774 Franeker, ovl 17 mrt 1834 HRL, huwt met Hiltje/Richtje Minnes Gleibakker/Gleistra op 15 nov 1801 HRL, kinderen: Frans Pieters R, geb 1803 HRL, Minne Pieters R, geb 1811 HRL, Jan Pieters R, geb 1807 HRL, Eerde Pieters R, geb 1809 HRL, huw.get. bij J.R. de Boer en S. Hoogzand, wonende te HRL, 181, id. bij E. Merkelbach en S.H. Vormsma, 1813, id. bij J.A. Bakker en N.J. Sprietsma, 1814, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, 1815, koopt een huis is 1801, meester broodbakker 1834, zv Frans Pieters R, en Trijntje Gerrits Hanekroot; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1815, huw 1833, ovl 1834, huw 1836, ovl 1843, ovl 1889, ; eigenaar en gebruiker van wijk E-070, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk F-119, bakker, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:14:0 voor geleverd brood in 2 maanden, 12 jul 1809, quit. no. 29 (GAH1141); P.F.R. eigenaar van perceel nr. 1175 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, stal, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1411 en 1412 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, pakhuis of bergplaats, huis en erf, resp. 35 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1419 en 1420 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 576, resp. huis, huis en erf, resp. 55 en 70 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Trijntje Gerrits Rikkers geb 1809 HRL, 1e huwt met Hendrik Gerrits Veenstra op 25 nov 1831 HRL; hoedjemaakster, 2e huwt met Klaas Hendriks Kramer op 11 mei 1843 HRL, dv Gerrit E, en Jeltje Hendriks (Reitsma); BS huw 1831, ovl 1840, huw 1843, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-141; VT1839
Imke Rimeri ontvangt lijfrente 1765
Dirkje Jans Rimkema huwt met Huibertus van Drooge, wonende te Hindeloopen; BS huw 1842
Lambertus Rimkema oud 37 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk G-268; VT1839
Lambertus Rimkes Rimkema geb 1781 Oldemarkt, huwt met Sjoukje Lijkles Venema, kinderen: Lijkle, geb 1805 Wonseradeel, Margjen R, geb 1805 Sneek, Rimke Lamberts R geb 803 Sneek, societeitshouder in 1844 HRL, huw.get. bij W. Stoker en I.K. de Vries, koffijhuishouder, wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1843, ovl 1844, ovl 1854, ovl 1860, VT1839; oud 58 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, societeitshouder, wijk C-093; VT1839; L.R. eigenaar van perceel nr. 672 te HRL, soci?teitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, huuis, 354 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); id. van percelen nrs. 1806-1809 te HRL, societeitshouder, woonplaats HRL, legger nr. 577, resp. palisiertuin, huis, kolfbaan, zomerhuis, resp. 690, 176, 77 en 44 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 60, 27 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Lykle Rimkema geb 1805 Wonseradeel, ovl 10 okt 1854 in het 3e gesticht te Veenhuizen, huwt met Trijntje vd Veer, (gk), werkman, N.H., zv Lambertus R, en Sjoukje Venema; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk A-171, wijk E-175; oud 34 jaar, geb Parrega (!), en wonende te HRL. 1839, wijk G-108; VT1839
Margje Rimkema oud 63 jaar, geb Oldemarkt en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Margjen Rimkema geb 1805 Sneek, ovl 8 jan 1844 HRL, huwt met Eelke Jans Wagenaar op 13 feb 1840 HRL, wonende te HRL, dv Lammert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1840, ovl 1844; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-093; VT1839
Rimke Lamberts Rimkema geb 1803 Sneek, ovl 23 mei 1843 HRL, huwt met Jetske Jans Bakker op 6 mei 1830 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij E.J. Wagenaar en M. Rimkema, kantoorbediende, wonende te HRL, 1840, id. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, (2x gk), broeder bruid. 1842, zv Lambert Rimkes R, en Sjoukjen Lijkles Venema; BS huw 1830, huw 1840, huw 1842, ovl 1843, ovl 1855
Bauke Rimkes zie ook: Bauke Rinkes; geb 27 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rimke Baukes en Janke Hilbrands
Lambertus Rimkes zie: Rimkema
Neeltje Rimkes ged 18 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Rimke Wopkes en Foekjen Broers Barent Abrahams en N.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jul 1792 HRL, en getrouwd ten selfden dage
Paulus Rimkes zie: Pannebakker
Rinske Rimkes zie: Kleinvogel
Rinske Rimkes Frans Pieters en R.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jun 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Reinouw Franses, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Siebrigje Rimkes zie ook: Klein; huwt met Douwe Wybes, kind: Wybe Douwes, geb 6 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Remke Douwes, geb 31 dec 1791, ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL; moeder als S. Remkes; kind: Wiebe Douwes, geb 7 dec 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Wybe Douwes, geb 19 mrt 1797, ged 4 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Maike Douwes, geb 13 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Teeke S Rimkes zie: Komst
Wopke Rimkes zie: Kleinvogel; W.R. ende Trijntje Clases de Beer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, deszelfs vader, met een gebod in de week, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Barts, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 20 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Broer Wopkes, geb 17 jul 1810, ged 5 aug 1810 Grote Kerk HRL, moeder als T. Burds
Beernd Rimmerts turfleverancier in 1764; rentmeester van het Weeshuis betaalt aan Jan Allerts f. 58:1:0 voor 10 schouw en 4 korven turf ih Weeshuis geleverd f. 5 3/4 gld, alsmede aan B.R. voor dragen en meten f. 10:2:0, kwit. no. 2, 24 okt 1766 (GAH096); huwt met Ariaantje Clases, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 dito dec 1753; Claas Jansen ende Grietje Hiddes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom B.R., 18 dec 1790; ondertrouw HRL; Geeft met behoorlijke eerbied te kennen Jeppe Jansz ordris turfdrager binnen deze Stad; dat hij Suppliant wel genegen was van deze bedieninge te desisteren, en dezelve te resigneren in faveur van B.R., bontwever alhier, daar toe capabel en inclinerende:dog zulx buiten UEd Achtb approbatie nietig zynde, zoo Versoeken de Supplianten zeer Ootmoedig, dat in plaatze Van de Eerst de laastgemelde Supplnt werde aangesteld tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande:q:f:etc:(get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:B.R. tot mede ordris Turfdrager dezer Steede; op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende in de Armbusch twintig Cargls:, Actum den 28 feb 1759, (was get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; B.R. heeft den Eed van getrouwigheid gedaan coram Praeside Tabes, en de twintig gls in de Armbusch betaeld, den 28 feb 1759. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellinbgen Stad HRL 1731-1759)
Bruin Rimmerts huwt met IJmkie Wybes, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 31 mrt 1765; B.R. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ebeltje Rimmerts huwt met Maerten Johannes, kind: Johannes Maertens, ged 5ju1753 Westerkerk HRL
Foekjen Rimmerts huwt met Hendrik Beerning, beide van HRL, geproclameert de 20-27 mei en getrout de 4 jun 1759
Geertje Rimmerts zie: Hogenbrug
Gepke Rimmerts Rinnert de Beer en G.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Gerrit Rimmerts ovl 12 dec 1794 HRL, oud 7 jaar; geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Gerrits en Aaltje Johannes
Govert Rimmerts huwt met Anna Catharina Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 feb 1770; kind: Sijbrigje Goverts, geb 25 sep 1772, ged 11 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Goverts, geb 14 jan 1775, ged 19 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Goverts, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rimkje Goverts, geb 26 aug 1780, ged 12 sep 1780 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Goverts, ged 23 dec 1770 Grote Kerk HRL
Hendrik Rimmerts geb 22 mei 1808 HRL, ged 14 jun 1808 HRL, N.H., zv Rimmert Ruurds en Elisabeth Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1808
Jieke Rimmerts zie: Noordhuis
Johannes Rimmerts zie: Hogenburg
Klaaske Rimmerts zie ook: Pannebakker; geb 28 apr 1798, ged 15 may 1798 Grote Kerk HRL, dv Rimmert Martens en Trijntje Paulus
Lijsbeth Rimmerts huwt met Wierd Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en de 1 en getrout de 3 dec 1765
Lijsbeth Rimmerts zie ook: Manus Jansen; Harmanus van der Weerd en L.R., van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Manus, geb 27 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Manes, ged 4 jun 1771 Grote Kerk HRL, vader als Manes Jansen
Marten Rimmerts zie: Panbakker
Marten Rimmerts woonr in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marten Rimmerts wed. M.R. gebruiker van wijk A-089, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); huwt met Baukje Sijttes, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 52; Reg. Gr. Krk. HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL
Robijn Rimmerts zie ook: Zijlstra; geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Johannes en Antje Robijns; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv Rimmert Gerrijts en Antje Robijns. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Rommert Rimmerts zie: de Vries
Rommert Rimmerts huwt met Hiske Hoekes de Haan, kind: Hoeke Rommerts, geb 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hoeke Rommerts, geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Rigstje Rommerts, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv R.R. en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rommert Rimmerts R.R. en Rinske Jans, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 31 jan 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Rommert Rimmerts huwt met Antie Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jan 1763; kind: Rimmert Rommerts, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Rommert Rimmerts huwt met Hendrina Benjamins, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; op belijdenisse des Geloofs ged 2 aug 1765 Grote Kerk HRL, Egte man in de Kale Visserssteeg, gelijk met Joannes Rommerts Egte man bij de Zoutsloot; kind: Benjamins Rommerts, ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL; kind: Beniamin Rommerts, ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL
Ruurd Rimmerts zie: Noordhuis
Theunis Rimmerts ged 10 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Rimmert Theunis en Antje Gerrits
Trijntje Rimmerts zie: Schipper
Wemeltje Rimmerts zie: Hogenbrug; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en tachtig den Agttiende mrt is Geboren Wendeltje dv Rimmert Gerrijts en Aaltje Johannes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL dedn 2 May 1815
Wendeltie Rimmerts huwt met Gerrit Gerrits, kind: Catharina Gerrits, ged 8 apr 1755 Grote Kerk HRL; huwt met Gerrit Arents, beide van HRL, geproclameert de 21-28 okt en de 4 Novemb:en getrout de 18 dito 1759 in de Westerkerk; huwt met Jan van der Weerd, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769; Willem Thomas en W.R., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Wiepkje Rimmerts zie: Noordhuis
Ybeltie Rimmerts Johannes Martens ende IJ.R., beide van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Dirks, 2 Oct 1751; huwt met Johannis Martens, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 okt 1751 en doen ook getrouwdt
Ytje Rimmerts huwt met Bauke Janzen, kind: Jan Baukes, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Jisk Rimpkes huwt met Roelof Brens, kind: Mettje Roelofs Brens, ged 30 nov 1766 Grote Kerk HRL
Jan Rincks onder Midlum ende Hijcke Scheltes onder Almenum, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende voor de Bruyd Gorrijt Jacobs, Cooltier; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Trijntje Rinders huwt met Anthoni Jansen, beyde van HRL, geproklameerd den 30 jun en den 17 dito en den 24 1753 getrouwdt
Anne Rinderts geb 1 sep 1807 HRL, ged 8 mei 1808 HRL, N.H., zv Rindert Feitses en Frouwkje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Antje Rinderts huwt met Abel Bolhuis, kind: Rindert Abels Bolhuis, geb 1 jan 1796, ged 8 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Beitske Rinderts zie: Vliestra
Geert Rinderts zie: de Beer
Jan Rinderts geb 24 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Rindert Jans en Jeltje Martens
Styntje Rinderts ged 3 sep 1752 Grote Kerk HRL, dv Rindert Geerts en Eeke Baukes
Trijntje Rinderts huwt met Jelle Simons op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Aafke Sjebs de Ring ovl voor 1840, huwt met Daniel Nagtegaal; BS huw 1839, ovl 1863
Akke Sjoerds van Ring huwt met Sijbe Jacobs op 25 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Catharina van Ring geb 6 feb 1792 HRL, ovl 26 mrt 1861 HRL, ongehuwd, naaister, Rooms Katholiek, ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; VT1839
Douwe de Ring huwt met Tietje Lolkes, kind: Geertje, geb 12 feb 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Geertje de Ring geb 12 feb 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, N.H., dv Douwe dR, en Tietje Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Gerbrandus Antonius van Ring geb 1787 HRL, ovl voor 1863, huwt met Aukje de Boer op 15 dec 1817 HRL; huw.afk. 30 nov en 7 dec 1817, commies ter recherche bij het departement der Convoyen en licentien, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825 en was toen rijkscommies, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, neef vd bruid. wonende te HRL, 1811, zv Anthony dR en Agatha Bolta; BS huw 1811, huw 1817, ovl 1862, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Hans de Ring geb 1774 Workum, ovl 1817 ... , huwt met ... , DG, zv Seerp Rimmerts dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Maaike Tjerks de Ring geb 1779 Workum, ovl 31 jan 1839 HRL, ongehuwd, dv Sjerp Riemers dR en Wijpkje Haayes; BS ovl 1839
Pieter Tjeerds de Ring huwt met Corneliske Cornelis Baukes, timmerman, wonende te Arum; BS huw 1843
Riemer de Ring geb 1770 ... , ovl 1855 ... , ongehuwd, DG, wonende te Dokkum 1773, zv Seerp Riemers dR, en Wiepkjen Hayes; GJ1969, bl. 48
Sjerp Riemers de Ring huwt met Wijpkje Haayes, schipper te Workum, kinderen: Maaike Tjerks dR, geb 1779 Workum, Riemer, geb 1770, (zie verderop), Hans, geb 1774 (zie verderop), koopt met zijn vrouw in 1773 een huis te Workum, (Recht. Archief EE 15, 22 v?); 4 van hun kinderen, geb tussen 1764 en 1778, overlijden als ''De Ring''. de zoon Riemer, 1770-1855, was ongehuwd; terwijl van Hans (1774-1817) geen kinderen bekend zijn; BS ovl 1839; GJ969, bl. 48
Jan Hendriks Ringer huwt met Hijke Oedzes, kind: Meindert Jans R, geb 1769 Drachten; BS ovl 1826
Meindert Jans Ringer geb 1769 Drachten, ovl 30 okt 1826 HRL, huwt met Reino Cornelis Stoker, schippersknecht, wonende te Leeuwarden, zv Jan Hendriks R, en Hijke Oedzes; BS ovl 1826
Harmen Ringers heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Johannes Ringers huwt met Trijntje Ouda, kind: Minze Johannes, geb 1801 Franeker; BS ovl 1855
Klaaske Jacobs Ringers geb 1795 HRL, ovl 16 jul 1837 HRL, huwt met Remmer Weidama op 17 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, dienstmeid. in 1837 turfmeetster, dv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS huw 1822, ovl 1837
Lijsbet Ringers van Minnertsga, huwt met Jan Roelofs, van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwt
Minze Johannes Ringers geb 1801 Franeker, ovl 25 jan 1855 HRL, huwt met Maaike Rients Atsma, Nederlands Hervormd onderwijzer in 1851, zv Johannes R, en Trijntje Ouda; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-241, wijk F-060; oud 38 jaar, (vnm: Menso J. ), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk F-067; VT1839
Pieter Hessels Ringers P.H.R. en Hiltje Jans Bontekoe, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Pieter Ringers geb 1792 Franeker, ovl 13 dec 1831 HRL, werkman, ongehuwd, zv Jacob Teunis en Baartje Pieters; BS ovl 1831
Ary Ringes Maandag den 3 jan 1799; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, en ge?xamineerd navolgende Rapport van de Militaire Wagt, in de Jongstafgeloopen Nagt bij de Zuiderpoorts Post gehad hebbende, en door den Commandant van ''t Guarnizoen alhier, aan de Raad der Gemeente Ingezonden, ten einde om dezelve te Informeeren, noopens ''t geen aan die Wagt gepasseerd was; Morgen Rapport; Van de Zuiderpoortwagt binnen HRL den 31 dec 1798. de burger A.R. en Ebert Daues; van Makkum zijn om 11 1/2 uur voor de Poort geweest om den vroutmeester te haalen, terwijl ik naar de Burgerwagt Rapport hef laaten doen maaken, om de poort te openen zoo zijn deeze Manschappen over de wal geklommen en ik hef dezelve burgers gearriteert doen heeft de Burger Popte vroutmeester binnen HRL aangehouden op zijn eigens verantwoording bij den Commandant te doen, terwijl het eene Noodzaak en hij ook deeze Manschappen most meede neemen om deeze Burgers te laaten passeeren, doen heb ik deeze Burgers op zijn verantwoording laaten passeeren, en is de Poort geopend en direct weer geslooten; de Hoofd Ronde heeft gevisiteert om 101/4 uur, de Burgers hebben de visiteerronde gedaan om 12 1/2 uur, de Dag Ronde heeft gevisiteert om 5 uur, de Patrouille van de Hoofdwagt zijn gepasseert om 11 1/2, 21/4 en 3 ? uur. de poort is in bijzijn mijner geslooten om 91/4 uur en weer geopend om 6 1/2 uur. Verder geen nieuws. D:Heydemann, Sergeant; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden, uit Consideratie, dat de Persoonen, welke de Stadsvesten hadden beklommen, zulks met geen kwaad oogmerk maar uit groote verlegenheid om den vroedmeester hadden gedaan, behalven dat zij het Sluitgeld van de poort hadden voldaan om den Commandant hier over in het vriendelijke te onderhouden, en de zelve te Persuadeeren, dat deeze zaak niet verder geponseerd mogt worden, zoo als door den Praesident P:de Boer aangenoomen is, zulks te effectueeren. (GAH44)
Abraham van Ringh geb 1803 ... , ovl 18 sep 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, zv Anthonij vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Anthonius Henricus van Ringh Maandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde Eindelijk geleezen een Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Extract uit de Notulen van de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Zitting Van Woensdag den 6 jun 1798. Ter Vergadering geleezen zijnde den Requeste van de Burgers A. v. R., en B:Boomsma, geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL met het daar opgegeeven Berigt, van den Raad der Gemeente weder berigt van de Burgers A. v. R. en B:Boomsma, met eene bijlage Sub D. zijnde Verklaaring van gecommitteerden, uit de Kiesers van HRLden 19 feb 1796 gefungeert hebbende, en eindelijk het door den Raad der Gemeente ingeleverde duplieq luidende: Fiat Insentio; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden en Verstaan, den Raad der Gemeente van HRL in qualificeeren, zoo als zulks geschied bij deezen, om aan de Burgers A. v. R., en B:Boomsma, afbetaaling te doen wegens agterstallige Tractementen aan hun in qualiteit als geweezen Leeden van de Municipaliteit van HRL Competeerende en wel volgens bijgaande Specificatie, en overeenkomstig het bij gecommitteerdens uit de Kiesers genoomen besluit op den 19 Febr. 1798; en zal Extract deezes aan den Raad der Gemeente van HRL tot hunne gqulificatie, en aan de Burgers A. v. R. en B:Boomsma tot haare Informatie worden afgegeeven; Accordeert met voorsch:notulen In kennisse van mij Secretaris (Get) H:W:Alma; Specificque opgaave door de Burgers A. v. R. & B:Boomsma, wegens te goede hebbende Tractamenten; Door de Commissie benoemd tot regulering der Tractementen, zoo voor de geweezen Leeden der Municipaliteit, als het Geregt van HRL volgens Publicatie van de Repraesentanten Van het voormalig Gewest de dato den 4 Sept 1795: is het Tractement voor ijder Lid der Eerstgenoemde gesteld op f. 375:0:0 mits dan alle ontvangen Jura & Emolumenten ten voordeele van Stads Cas zouden koomen: Wijders vermits 2 der Leeden uit de Municipaliteit met Naamen Westra en Roorda niet langer dan vier maanden hebben gefungeerd, is door gedagte Commissie bepaald dat voorn:Burgers pro rato van dien tijd, in dat Tractement zouden deelenen de overschietende penningende competentie der andere Ses Leeden, voor hunne meerdere Werksaamheeden zouden vergoeden; Op deese Basis dan, als zijnde het Wettig besluit dier Commissie hebben de Specificanten deeze berekening gefundeert in deeser voegen; Premitif Tract:voor elk der Leeden f. 375:0:0, de ontfangen Jura en Emolumenten waar af Rekening en Verantwoording aan een Commissie uit de Raad der Gemeente deezer Stad hebben gedaan, zijn in ''t geheel voor alle Leeden f. 1490:10:14, Waar van elk der Specificanten in Vermindering van Tractement heeft ontvangen f. 228:2:9. Resteert dus voor ijder hier van: f. 146:17:7. Het volle Tractement voor de Burgers Westra & Roorda is voor ijder f. 375:0:0 dus voor beiden f. 750:0:0 Waar af voor hun aandeel voor den tijd van 4 maanden of 1/3 deel bedraagt f. 250:0:0 Resteerende dus f. 500:0 -, van welke Somma elk der Specificatien toebehoord 1/6 deel zijnde f. 83:6:10 en ommestaande Tractament f. 146:17:7, zijnde dus hunne gehele Competentien als Leeden der Municipaliteit. Nu hebben dezelve nog te goede voor den tijd, dewelke in het Geregt zittinge hebbende gehad, van den 22 jan tot den 18 apr 1796. Zijnde 87 daagen belopende also f. 89:7:10. Waar op gekort word voor ontfangen Jura etc. en van mede Rekening en Verantwoording aan den Raad der Gemeente hebben gedaan eene Summa f. 48:6:13. Resteert dus hier van f. 41:0:13., blijkende dus, de geheele Somma van ijders Competentie te weezen Een Somma Van Twee hondert Een en zeventig Gulden vier Stuivers en Veertien penningen. Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden hetzelve aan te neemen voor qualificatie, en wijders beslooten de Burgers A. v. R. en B:Boomsma naar Inhoud dies hunne agterstallige Tractamenten te voldoen en ten dien einde behoorlijke Ordonnantien aan hun te Suppediteeren. (GAH44); geb 1756 Groningen, ovl 18 okt 1818 HRL, huwt met Agatha Bolta, kinderen: Johannes vR, geb 1786 ... , Abraham vR, geb 1803 ... , Regina vR, geb 1806 ... , Catharina vR, geb 6 feb 1792 HRL, Leonardus vR, geb 1787 HRL, huw.get. bij J.J. de Boer en K. Feddema, wonende te HRL, 1811, medicinaal doctor te HRL. 1818, wonende te op de Zuiderhaven in 1811 en was toen weduwnaar, lid schepenbank 1809; BS huw 1811, ovl 1816, huw 1817, ovl 1818, ovl 1847, ovl 1861, GJ1969, bl. 48; medicinae doctor, geboortig van Groningen, voor burger aangenomen, nadat hij zijn diploma of doctorale bulle had vertoond, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burg. E.F. Harkenroth, op wo. 27 nov 1782, en de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad betaald. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk H-158, med. doctor, 1814. (GAH204); A. vR., Medicinae Doctor en Agatha Bolta, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 aug 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Wijnaldum, en aldaar, volgens ingekomen verklaaring, getrouwd ten zelfden dage; woont in 4e quartier, huisno. 193, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan Ontvangen is, Eene Summa van f. 412:10:12. Welke dezelve in zijne volgende Rekening voor Uitgaaff zal mogen brengen, en aan hem gevalideerdt worden. Daar in Tegen belooft dezelve weder in Ontvang te zullen brengen Een Summa van f. 21:6:0, dien hij bij de gecollecteerde Duiten meerder bevonden heeft, dan ze hem voor toegereekend waaren. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in de Vergadering van den Gerechte der Stad HRL, op den Raadhuise aldaar den 9 mrt 1796. Was getekend: J. IJsbrandi, Harmen Radsma, Sijbrand Hingst, IJ. Hoornstra, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, IJpe Feddema, rendant, B. Boomsma, A:v. R., S. Wyma, G. Pettinga (GAH1127); Woensdag den 30 okt 1798. (moet zijn: 31 okt 1798!) de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, de Commissie uit de Raad der Gemeente van de Stad HRL, tot de Zaaken relatijv de naastinge der Kerkgebouwen etc beneffens de Gecommittteerden, uit de respective Kerkgemeenten binnen deeze Stad, op het Huis der Gemeente bijeengekoomen zijnde, wierde door den Burger P:Coulbout als mede Commissaris uit den Raad, als zijnde de Eerste Commissaris G:Pettinga, ten dienste der Stad absent, aan de Comparanten te kennen gegeeven, dat de Commissie uit den Raad, deeze bijeenkomst belegt had, om van de Respective Gecommitteerden, uit de onderscheiden gemeenten, te moogen verneemen de Conclusie welke bij de gemeenten, van ieder derzelver Kerkgenootschap op het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Herformden in gebruik geweest, was gevallen. -Waar na denzelven Comissaris aan de aanweezende gecomitteerden, rond vroeg, bij welke derzelver Rapportes, in deezen voegen wierden uitgebragt: A. v. R. en J:Germans uit het Kerkgenootschap der Roomsch gezinden: dat bij hun Kerkgenootschap geene aanmerkingen waaren gevallen, en dus zich me het Plan Conformeeren, D:Ohlgard en Ch:Suldan uit het Kerkgenootschap der Luterschen: ut supra, Levij Jacobs als zijnde de mede gecommitteerde Mozes Salomons absent, uit het Kerkgenootschap der Jooden: Ut supra, P:Huidekoper en B:Boomsma uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden: ten ppaalen Ut supra, dog uit de volgende ampliati?n als Pmo de bepaalinge der tijd wanneer het Contract zal Ingaan, Secundo dat er na sluiten van dit Contract, nimmer eenige belastinge, op het begraaven der Lijken, in de Kerken, door de bezitters derzelve, zal mogen werden gelegt, Tertio dat ingevalle de eigenaars der Westerkerk mogten goedvinden, dezelve binnen de bepaalde tijd van Sestien Jaaren af te breeken ofte amoveeren, de daar voor gestipuleerde Summa van f. 100:0:0 ''s Jaars tot de volle Sestien Jaaren of volle Summa van f. 1600:0:0 egter moest werden betaald, J:H:Olinjus, als zijnde de mede gecommitteerde A:J:Conradi absent, uit het Kerkgenootschap der Herformden, bij deeze Gecommitteerde wierd het Verbaal weegens de Stemminge bij derzelver Gemeente over het bewuste Plan gevallen, voorgeleezen zijnde van deezen inhoud: Verbaal. Wegens de Stemming over het bewuste plan ter naastinge van de Kerkgebouwen, tot hier toe bij de Hervormden, in gebruik geweest. Op heeden namiddag te 4 uur den 28 deezer maand de Stemgerechte Leeden onzer Gemeente daar toe plechtiglijk opgeroepen, in de Nieuwe Kerk, Verscheenen zijnde, en zich naar het Viertal der Predikanten, op bijzondere plaatzen geplaatst hebben; Werd aan de Vergadering van den Preses Dnus Mentes met een gepaste aanspraak het oogmerk van deeze oproeping voorgesteld, en verzogt dat elk der aanweezenden bij den Predikant van zijn wijk Zijne Stem wilde uitbrengen, over het aangebooden, en reeds voorgeleezen Plan, weegens de Naasting der tot hier toe bij de Hervormden in gebruik geweest zijnde Kerkgebouwen, -hier op overgaande tot de daadelijke Stemming werden door de Predikanten, en ouderlingen de naamen der Stemmers, en hunne uigebragte Stemmen, met de vereischte naauwkeurigheid opgetekend; Na Voleindigde opneeming van de Stemmen, werden de Stembezoignes geleezen, en het bleek dat 20 zich met het Plan, Volledig Conformeerden terwijl 194 tegen de uitkeering aan de andere Kerkgenootschappen (Echter conform het plan) voor het overige zich hebben geconfirmeerd, willende dus de beide Kerken voor het onderhoud derzelver overneemen. Aldus gedaan in de Vergadering van de opgeroepene Gemeente den 28 okt 1798, J:van Assen, srciba; Na welk de Commissaris uit den Raad, ten tweede maal omvraage deed, of de gecommitteerden uit de discenticerende Gemeenten, daar in genoegen naamen. -Waar op bij dezelve Unanim geantwoord wierd, dat zij gecommitteerden Persisteerden bij het ontworpen plan, en die uit het Kerkgenootschap der Doopsgezinden, met bijvoeging der Ampliatien. Waar op de Comparanten uit een gingen en deeze Bezoigne eindigde. (GAH44); de Heer A. v. R. medicinae doctor en de Juffer Agatha Bolta beijden van HRL, den 14 aug 1785 alhier in den Echt bevestigt nadat geproduceerd hadden attestatie van HRL, waeruit gebleek, dat zij op den 7. 9. en 14. Augustij 1785 aldaar onverhindert over de kerk geproclameerd waren. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810); Maandag den 20 nov 1797; Het Gerechte ordrs vergadert zijnde, verscheenen in ''s Gerechts vergadering, de Burgers Boomsma en v. R., verzoekende als Leeden van de voormalige Municipaliteit, en Gerechte , betaalinge te mogen erlangen, van hunne nog Competerende Salaris, - Waar over gedelibereerd zijnde is goedgevonden, eene Commissie uit het Geregte te benoemen, om in deezen alles na te gaan en te onderzoeken, welke Salaris hun Competeerden en daarop Gerechts Jura, bij haar ontfangen zijn, zijn tot deeze Commissie benoemd de Burgers Hendriks en Albada. (GAH43); Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, Rapporteerden voorts de Burgers D:Hendriks en L:Albada, ter Gerechts Vergadering, dat zij agtervolgens hunne Commissie, met de in den Jaare 1796 afgegaane Geregtsleeden B:Boomsma en A:v. R. in dato den 15 dec l. l. in Conferentie Waaren geweest over de bekende zaak, der betaalinge hunner Tractementen, dat gedagte Burgers bij die zaamenkomst geeischt hadden, dezelve te ontvangen overeenkomstig, het besluit der Kiesers de dato 19 feb 1796 genoomen, tendeerende dat in zoo verre de Burgers Westra en Roorda, minder tijd zittinge hadden gehat dan de overige Ses Municipaliteits Leeden het Tractement van de beide eerstgemelde na hun afgaan, aan de aanblijvende zoude accesseeren, -dat zij in dato den 21 dec met gedagte Burgers weder eene zamenkomst hadden gehouden en als toen volgens Gerechts besluit aan dezelve hadden te kennen gegeeven, dat het Gerechte voor als nog difficulteerde, om in dier voegen aan den Eisch te voldoen, laatende de geweezen Municipaliteisleeden Salvs regt zich daar over te addresseeren, ter plaatze waar zij zich zouden Vermeenen te behooren ''t welk na de Commissie voor hun genoomen moeite bedankt te hebben, aangenoomen is, voor Rapport in forma. (GAH43)
Johannes van Ringh geb 1786 ... , ovl 18 mei 1816 HRL, dv Anthonij dR, en Anna Bolta; BS ovl 1816
Regina van Ringh geb 1806 ... , ovl 31 okt 1811 HRL, wonende te op de Zuiderhaven, dv Anthonij H. vR, en (Agatha Bolta); BS ovl 1811
Bouwe Ringnalda ovl 2 okt 1824 Achlum, huwt met Aaltje Saagmans, in leven predikant te Achlum, kind: Johannes Bouwes R, geb 1805 Achlum; BS huw 1832
Gosse Ringnalda huwt met Aafke Gosses, kind: Klaaske Gosses R, geb 1774 HRL; BS ovl 1839
Hotze Ringnalda huwt met Lolkje Murks Faber, kind: Murk Hotzes R, geb 1786 IJlst; BS huw 1831
Jacobus Martens Ringnalda ovl voor 1864, huwt met Anna Hendriks Willekes, klokmakersknecht en wonende te Sneek 1830, kind: Teetske R, geb 1804 Sneek; BS huw 1830, ovl 1863
Johannes Bouwes Ringnalda geb 1805 Achlum, huwt met Trijntje Hilarius op 12 apr 1832 HRL, wonende te HRL, bakker, zv Bouwe R, en Aaltje Saagmans; BS huw 1832
Klaaske Gosses Ringnalda geb 1774 HRL, ovl 31 mei 1839 HRL, huwt met Berend Arink, dv Gosse R, en Aafke Gosses; BS ovl 1839; 1840 overlijdens, ovl 1847
Murk Hotzes Ringnalda geb 1786 IJlst, ovl 4 jan 1831 HRL, huwt met Maria Gerbens Landstra, predikant der Hervormde Gemeente, zv Hotze R, en Lolkje Murks Faber; BS ovl 1831; M.H.R. eigenaar van perceel nr. 1132 te HRL, predikant, woonplaats HRL, legger nr. 578, huis en erf, 220 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Sjerp Tijssen Ringnalda geb 1781 St, Jacobiparochie, ovl 20 aug 1833 HRL, huwt met Jeltje Taekes Posthuma, schipper in 1833, zonder vaste woonplaats en wonende te in het schip, daarmee liggende te HRL, zv Tijs Sjerps R, en Sijtske ... ; BS ovl 1833; 1845 overlijdens
Teetske Jacobs Ringnalda geb 1804 Sneek, ovl 11 mei 1863 HRL, huwt met Klaas Straatsma op 23 dec 1830 HRL, ovl wijk G-192, Rooms Katholiek, dv Jacobus Martens R, en Anna Willekes; BS huw 1830, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk G-201; oud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Tijs Sjerps Ringnalda huwt met Sijtske ... , kind: Sjerp Tijssen R, geb 1781 St. Jacob; BS ovl 1833
Maria Ringneri huwt met Jan Eernstman, wonende te Leeuwarden; BS huw 1830
Catharina Jans Hendriks Ringring zie ook: Catharina Jans; Berend Hilles en C.J.H.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Hendriks Ringsma geb 1786 HRL, ovl 28 mei 1823 HRL, huwt met Jan Allerts Knol op 20 apr 1817 HRL, huw.afk. 30 mrt en 6 apr 1817, werkster, dv Hendrik Ulbes R, en Antje Fransen Ludinga; BS huw 1817, ovl 1823
Frans Hendriks Ringsma geb 1792 HRL, ovl 1 jul 1847 HRL, 1e huwt met Jantje Jans vd Wijk, 2e huwt met IJda Fredriks Hes op 31 okt 1839 HRL, werkman, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Franses Ludinga; BS huw 1839, ovl 1847; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk E-207; VT1839
Hendrik Ulbes Ringsma zie ook: Hendrik Ulbes; ovl 25 dec 1800 HRL, huwt met Antje Fransen Ludinga, in leven varensgezel, kinderen: Ulbe Hendriks, geb 1798 HRL, Frans Hendriks R, geb 1792 HRL, Lolkje R, geb 1795 HRL, Antje Hendriks R, geb 1786 te HRL; BS huw 1817, huw 1830, ovl 1847, ovl 1854, ovl 1872
Keimpe Pieters Ringsma geb 1798 HRL, ovl 22 aug 1849 Franeker, huwt met Trijntje Hendriks Idsinga op 22 mei 1827 Franeker, grofsmidsknecht, wonende te Franeker 1827, turfmeter in 1849 en wonende te Franeker, zv Pieter Hessels en Trijntje Ritskes; BS Franeker huw 1827, ovl 1849
Lolkje Ringsma geb 30 apr 1795 HRL, ovl 31 dec 1872 HRL, 1e huwt met Jan Hendriks, 2e huwt met Jan Beuker op 8 jul 1830 HRL, N.H., dv Hendrik Ulberts (R), en Antje Ludinga; BS huw 1830, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-218, bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-219; VT1839
Ritske Pieters Ringsma geb 1798 HRL, ovl 23 okt 1834 Franeker, huwt met Aukje Ridserts Postma op 23 aug 1824 Franeker, grofsmidsknecht wonende te Franeker, dv Trijntje Ritskes, id. huwelijksakte wordt vermeld dat de vader onbekend is, maar in 1834 vermeld als ''Pieter Hessels''; BS Franeker huw 1824, ovl 1834
Ulbe Hendriks Ringsma geb 1798 HRL, ovl 6 sep 1854 HRL, huwt met Antje Klaases de Vries op 8 nov 1832 HRL, thans dienende bij de mobiele Vriese Schutterij, gekann. te Hees, werkman in 1854, N.H., huw.get. bij F.H. Ringsma en Y.F. Hes, broeder vd bruidegom, 1839, zv Hendrik Ulbes R, en Antje Frantzen Ludinga; BS huw 1832, huw 1839, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Arjen Rinia ovl voor 1860, huwt met Aaltje Sjoerds Okkens; BS ovl 1859
C. A Rinia Hein Reinders van Zurich en Antje Pieters van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 1 nov en zijn getrouwt na vertoonde adtestatie van Zurich, getekent C.T. Visscher, v. d. m. in Pingjum en Zurich, en C.A.R., Schoolm. te Zurich
Cornelis Cornelis Rinia ovl voor 1839, huwt met Sipkje Arjens/Adriaans Zijlstra, kinderen: Engeltje Cornelis R, geb 10 feb 1803 Wijnaldum, Cornelis Cornelis R, geb 1805 Wijnaldum; BS huw 1838, ovl 1868
Cornelis Cornelis Rinia geb 1805 Wijnaldum, 1e huwt met Trijntje Cornelis vd Boom, 2e huwt met Hiltje Tjallings Steensma, (gk), op 1 nov 1838 HRL, wonende te HRL, laatst te Almenum, zv Cornelis Cornelis R, en Sipkje Adriaans Zijlstra; BS huw 1838
Engeltje Cornelis Rinia geb 10 feb 1803 Wijnaldum, ovl 24 aug 1868 HRL, huwt met Meyer L. Schippers, (gk), Herst. EvL, Vst 13 mei 1850 uit Almenum, A 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; VT1839
Joost Rinia zie: Gonggrijp
Klaaske Martens Rinia huwt met Sipke Gerrits vd Tol, wonende te onder Midlum; BS huw 1833
Japke Rinjes geb 1758 HRL, ovl 30 apr 1835 HRL, 1e huwt met Bernardus Engelberts op 22 mei 1796 HRL, 2e huwt met Paulus Hansen Houtsma op 20 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1835
Anna Rink geb 1798 HRL, ovl 22 okt 1877 HRL, huwt met Jan Kerkhoven op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1818, N.H., dv Hendrik R, en Clara Hendriks Nak; BS huw 1818, ovl 1842, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-212, 213, 214, 261, supp wijk G-386, 455
Anna Rink Jan Hendrik Wolbers van HRL, ende A.R. van Wuller in Munsterland, koomende weegens de bruid Gerrit Harmens vertoonende schriftelijk consent van des bruids vaeder, 29 Aug 1750; van Wuller in Munsterland, huwt met Jan Hendrik Wolberst, van HRL, geproclameerd den 30 August en den 6 den 13 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Elisabeth Willems Rink geb 1771 HRL, ovl 30 nov 1825 HRL, huwt met Johannes Velthuis, dv Willem R, en Neeltje Willems; BS ovl 1825; 1827 huwelijken, ovl 1849; Johannes Velthuis ende Lysbert R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Rink, de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL
Hendrik Rink geb 1769 HRL, ovl 13 jul 1851 HRL, huwt met Clara Nak, huw.get. bij F. Nak en H. Helmer, metselaar, 1814, id. bij S. Poelstra en E. Westerhof, oom bruid. 1815, id. bij J. Huisman en A.J. vd Zee, oom bruid. 1814, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, oom bruid. 1819, kind: Anna R, geb 1798 HRL, zv Willem R. en ... ; BS huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1851, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; gebruiker van wijk E-190, metzelaar; eigenaar is Hubert J. Wagenaar, 1814. (GAH204); H.R. en Clara Nak, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lourens Nak, de vader, 4 may 1793; ondertrouw HRL; H.R. en Klara Nak, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en getrouwd ten selfden dage 20 may 1793 HRL; oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk C-063; VT1839
Hiltje Rink zie Martina/Christina Willems Rinks
Lysbeth Rink Johannes Velthuis en L.R., beyde van HRL, hebbende laatste afkondiging gehad op den 1 jul 1792 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Hendriks Rink geb 1767 ... , ovl 30 dec 1817 HRL, huwt met Berend Hilles; BS ovl 1817; 1849 overlijdens
Willem Rink ovl voor 1828, huwt met Neeltje Willems, kinderen: Hendrik, geb 1769 HRL, Elisabeth Willems R, geb 1771 HRL; BS huw 1827, ovl 1851; Johannes Velthuis ende Lysbert Rink, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., de vader, 16 jun 1792; ondertrouw HRL; Jurjen Steffens van HRL. ende Maartje Gerlofs van Wijnaldum, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.R., goede bekende, 18 may 1793; ondertrouw HRL; W.R. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Donderdag 16 Augt. 1798; de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, eene missive van de Raaden van Justitie, van ''t voormalig Gewest Friesland, dienen de tot Antwoord, op eene Missive door de Raad der Gemeente in dato den 14 Augt 1798 aan de Raaden van Justitie ingezonden bij de Crimineele Informatien wegens geperpetreerde diefstal van een paar Silver gespen, ten huize van W.R., alhier (vide het missive boek) zijnde de missive van de Raaden van Justitie van deezen Inhoud; Burgers ! Wij hebben wel ontfangen UL Missive van den 14 deezer, en de daarbij door den Procr Genrl. gerequireerde Informatien, en na deliberatie goedgevonden UL te rescribeeren, op de vraag: ?of een Nedergerechte? gehouden is op requisitie van de Procr:Genrl. Criminele Informatien te moeten inwinnen, zonder daar toe ordre van ?den Hove te hebben?, dat hoewel de voorige Procrs Generaal Veeltijds de gewoonte hadden, om in Zodanige Zaaken aan den Fiscaal van het Gerechte te Schrijven, ten einde die als dan bevorderde het geen de Procr Generaal Verzogte, of requireerde echter het ons voorkomt dat Jaa de Procr Genrl:uit hoofde van den inhoud zijner Commissie, en Instructie, zulks wel kan requireeren, zonder onze voorafgaande order, en Burgers daar dit zaaken zijn, waar aan de Justitie veel geleegen ligt en geen ieverig Procr Genrraal in het uitoeffenen van zijn zwaarwigtigen post, ten nadeele van den Lande, eenog dilay behoort te worden toegebragt, of doet hij iets dat niet naar ouder gewoonte is, dog egter Vermeend daar toe genoegzame Authoriteit te hebben, het hem zulks niet kwaalijk kan genoomen nog behoort te worden. - en hier mede verblijven wij, na UL in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 15 Aug 1798. (GAH44)
Anne Feddes Rinkema geb 3 mrt 1803 Almenum, ovl 23 feb 1851 HRL, huwt met Tjietske Reinders Voerman op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 1 en 8 jun HRL. en Minnertsga melktapper in 1851, N.H., ged 22 mrt 1803, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-144; oud 36 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-139; VT1839; A.F.R. eigenaar van perceel nr. 1693 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 580, huis en erf, 134 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Antje Rinkema geb 23 mrt 1806 Almenum, ged 15 apr 1806 HRL, ovl 10 jan 1885 HRL, huwt met Evert Sijtses Hoog op 11 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te onder Almenum, dienstmeid. N.H., dv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; VT1839
Dirk Feddes Rinkema geb 10 jul 1799 Almenum, herbergier, vertrok naar HRL. na 1825 uit Minnertsga/Sexbierum; lijst ingez. Minnga/Sex. 1825; huwt met Pietje Pieters vd Werf 26 mei 1822 Franeker, molenaarsknecht, wonende te Sexbierum, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; BS Franeker huw 1822; ged 28 jul 1799 HRL, zv Fedde Douwes (Rinkema), en Trijntje Dirks dopen Grote Kerk HRL 1799
Douwe Rinkema ovl voor 1866, huwt met Geertje Plekker; BS ovl 1865
Douwe Feddes Rinkema zie ook: Douwe Feddes; geb 19 apr 1797 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Fedde Douwes Rinkema geb 1768 Leeuwarden, ovl 4 jan 1830 HRL, 1e huwt met Trijntje Durks op 18 jun 1797 HRL, wonende te Almenum, 2e huwt met Jantje Jans Rinkema op 29 okt 1809 HRL, komt van Almenum, N.H., melktapper in 1830, landman onder Almenum 1822, kinderen: Anne, geb 3 mrt 1803 Almenum, Trijntje Feddes, geb 5 apr 1809 HRL, Antje, geb 23 mrt 1806 HRL, Tjitske Feddes, geb 14 aug 1804 HRL, Fokke Feddes R, geb 4 mei 1801 HRL, Dirk Feddes R, geb 10julHRL, zv Douwe Hommes en Antje Hiddes; huw Grote Kerk HRL 1797, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1804, 1806, 1809, BS ovl 1830, huw 1834, ovl 1841, ovl 1851, BS Franeker huw 1822
Fokke Feddes Rinkema geb 4 mei 1801 HRL, ged 17 mei 1801, N.H., houtmolenaarsknecht, wo. Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1801, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jan Berends Rinkema huwt met Corneliske Alberts, kind: Jantje Jans R, geb 1780 Opeinde; BS ovl 1841
Jantje Jans Rinkema geb 1780 Opeinde, ovl 4 feb 1841 HRL, huwt met Fedde Douwes Rinkema op 29 okt 1809 HRL, komt van Grootegast, dv Jan Berends R, en Corneliske Alberts; huw Grote Kerk HRL 1809; Fedde Douwes van Almenum en J.J.R. van Grootegast, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Wijnmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb Opende en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk G-229; VT1839; J.J.R. weduwe Fedde Douwes, eigenaresse van perceel nr. 916 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 579, huis en erf, 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 42)
Trijntje Feddes Rinkema zie ook: Trijntje Feddes; geb 5 apr 1809 onder Almenum, huwt met Goortje Tjallings Schaafsma op 27 nov 1834 HRL, dienstmeid. N.H., dv Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1834
Agnes Rinkes geb 30 dec 1796 HRL, ovl 20ja1874 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, dv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1874; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 42 jaar, (vnm: Angnietje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; VT1839
Anne Rinkes zie: van der Werf
Bauke Rinkes zie ook: Komst; zie ook: Bauke Rimkes
Ebe Rinkes zie: Bakker
Freerk Rinkes F.R. en Doedtje Dirks Siderius, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Geertie Rinkes zie: Bakker
Geertje Rinkes huwt met Johan Willem Arend op 6 mei 1804 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Gerardus Rinkes geb 1759 Bronsum (= Brunssum), ovl 22 jan 1832 HRL, huwt met Margaretha/Grietje Timmermans, koopman te HRL. 1832, verkoopt een huis in 1802, levert garens in 1810, kinderen: Hendricus, geb 1786 te HRL, Maria Catharina, geb 1790 HRL, Maria Johanna R, geb 1787 Brunssum, Jacobus R, geb 8 nov 1799 HRL, Agnes R, geb 30 dec 1796 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1832, ovl 1852, ovl 1858, ovl 1865, ovl 1867, ovl 1874; geboortig van Aken, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. J. van Slooten, op wo. 16 jun 1784. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-065, koopman, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: 7-4. :0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 ter Sake geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 19 (GAH1142); id. f. 55:12:0, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 39:19:0, 22 may 1806, quit. no. 20 (GAH1138); id. f. 30:10:0, 18 sep 1806, quit. no. 22 (GAH1138); id. f. 73:9:0 voor geleverde Gaerens naelden etc., primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. f. 4:2:0 ter Saeke kleedbaere stoffen, 14 jul 1807, quit. no. 16 (GAH1139); id. f. 25:0:0, 5 jul 1808, quit. no. 21 (GAH1140); id. f. 44:2:0, 25 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 19:9:0, 30 dec 1809, quit. no. 41 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van G. Rinkius, (kleding), 31 dec 1810: f. 20:16:0 (GAH1142); G.R. eigenaar van perceel nr. 632 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 581, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL; 1832, bl. 39)
Hendrik Rinkes HENDRIK (1814), HENDRICUS, (1858); geb 1786 HRL, ovl 30 mrt 1858 HRL, Rooms Katholiek, huwt met IJda Mols op 23 mei 1811 HRL, koopman, 1e huw.afk. zondag 12 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 19 May 1811, ondertrouw 8 May 1811, zv Gerardus T, en Margaretha Timmermans; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; eigenaar en gebruiker van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; VT1839
Ysak Rinkes ovl 1 may 1787 HRL, oud 22 jaar
Jacobus Rinkes geb 8 nov 1799 HRL, ovl 6 jun 1867 HRL, ongehuwd, Rooms Katholiek, ovl wijk G-067, zv Gerardus R, en Margaretha Timmermans; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, supp wijk G-483; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-069; VT1839
Jan Rinkes zie: Bakker
Johanna Rinkes Hendrik Tijssen en J.R., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Romke Jans, mr. kleermacker, 11 Feb 1747; huwt met Hendrik Thijssen, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 Febru 1747 en doen ook getrouwt; kind: Jacob Hendriks, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkjen Hendriks, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, ged 11 nov 1753 Westerkerk HRL; kinderen: Rinke en Tijs Hendriks, beiden ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL
Johannis Rinkes en IJttie Daniels, beyde van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Daniel Christoffels; huw aang. HRL 1737; huwt met IJtje Daniels, kind: IJtje Johannis, ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Christoffel Johannes, ged 29 nov 1740 Grote Kerk HRL
Maartje Rinkes zie: van der Meulen; Aldert Jans en M.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Sijbes, deszelfs neef, 27 okt 1804; ondertrouw HRL; kind: Geertje Alberts, geb 29 aug 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Albert J.
Maria Catharina Rinkes geb 1790 Brunssum, ovl 19 nov 1852 HRL, huwt met Willem Annes Hovenier op 27 sep 1832 HRL, wonende te HRL, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans BS huw 1832, ovl 1852; oud 36 jaar, geb Bolsward(!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-136; VT1839
Maria Johanna Rinkes geb 1787 Brunssum, ovl 31 jul 1865 HRL, ongehuwd, dv Gerardus R, en Grietje Timmermans; BS ovl 1865; oud 52 jaar, geb Bronsum (=Brunssum) en wonende te HRL. 1839, wijk C-069 VT1839
Mietje Rinkes ovl voor 1844, kind: Juliana Rinkes/Gerrits de Vries, geb 1805 Workum; BS huw 1843; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-185; VT1839
Neeltje Rinkes ovl 1 mrt 1805 HRL, oud 30 jaar
Rinske Rinkes ovl 2 mrt 1728 HRL, oud 27 jaer; invnet. nr. 320
Sibout Rinkes ovl voor 1815; wed. S.R. gebruiker van wijk G-204; medegebruiker Willem F. Mandema, varensgesel, 1814. (GAH204); Juke Engels ende Grietje Sijbolts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt R., deszelfs vader; hiervan moet acte van Indemniteit van Veendam voor de bruidegom bezorgt worden, 7 dec 1805; ondertrouw HRL; huwt met Sytje Cornelis, kind: Rinnikjen Sybolts, geb 24 jan 1788, ged 12 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rinke Sibouts, geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Sibolts, geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Willem Rinkes van HRL, huwt met Neeltje Jans, van Sexbierum, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 jun 1765
Juliana Rinkes/Gerrtis zie: de Vries
Jacomina Rinking huwt met Tjeerd Acronius; BS ovl 1857
Hiltje Jans Rinkink geb 1752/1761 Groningen, ovl 28 nov 1822 HRL, huwt met Schelte Doedes de Vries, getuige bij geboorte aangifte van Sipkje Sjoukes in 1811; BS geb 1811, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1842
Rink Rinks geb 15 feb 1788, ged 2 mrt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rink Wybes en Annigje Pieters
Jan Rinks huwt met Antie Dirks, beide van Almenum, geproclameerd de 20 nov 1757 en doen sijn de boden gespied nu gegaan de 7-14 en getrout de 16 Januwari 1759
Joukje Rinks zie: Wagenaar
Martina/Christina Willems Rinks ook bekend als Hiltje Rink; geb 1771 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Salomon Heins op 17 apr 1803 te HRL, ovl wijk E-293; huw Grote Kerk HRL 1803, BS geb 1811, ovl 1814, ovl 1815, ovl 1846
Tetje Rinks zie: Bakker
Johannes Rinksma J.R. en Meinou van Boon, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en zijn getrouwd op den 28 daar aan volgende
Johannes Rinnerds geb 6 feb 1785, ged 1 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Rinnerd Johannes en Antje Robijn; geb 19 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Antie Rinnerts zie ook: de Beer; ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Auke Rinnerts ovl voor 1838, huwt met Beitske Lieuwes; BS huw 1837
Aukjen Rinnerts ovl 13 jun 1727 HRL, old 72 jaren
Bauke Rinnerts ged 21 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Baukje Rinnerts zie: Panbakker
Baukjen Rinnerts Van HRL, ende Arjen Wouters Van Terschelling, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, koomende Voor de bruid desselvs broodheer de Old Br. (+ burgemeester) J:Nollides; huw.aang. HRL 1737
Baukjen Rinnerts Remonstreert met alle onderdanigheid B.R. ongehuwde dogter binnen HRL dat door ''t overlijden van IJttje Sierks in leven gesworen turfmeetster binnen deze Stad dito bedieninge is vacant geworden; de Suppliante hier toe van herten inclinerende neemt de vrymoedigheid Sig mits dezen aan UEd Achtbh:te addresseren, ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven dezelve bedieninge op des Suppliantes persoon te defereren en haar in des overledenes plaatse aan te Stellen tot ordris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende. en aangezien de Supplnte haar tegenwoordig dienstbaar bevindt, So Soude het haar van de grootste utiliteit en nuttigheid wezen gedagte bedieninge provisioneel door een gesubstitueerde te laten waarnemen, waartoe Sij Eerbiedelijk aan UEd Achtbh:koomt voor te Stellen de persoon van Cornelia Daniels, dewelke door ''t ongeluckig verlies van haar wijl:man de verdienste welke hier uit nog voortkoomt tot onderhoud van haar Zelve ende beide kinderen waar mede Sij is blijven Sitten ten uitersten nodig is, presenterende haar perzoon bij dezen. q:f:etc:was get S:Rienstra; (In Margien Stonde); de Magistraat accorderende het versoek, eligeert en Stelt mits dezen de Suppliante B.R. tot mede ordris turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staende; en qualificeert provisioneel tot ''t waarnemen van dezelve de mede Suppliante Cornelia Daniels mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 19 jan 1756. was get:/ Hendk Schaaff onderstonde Ter ordtie van de magistr get:S:Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; op Heeden den 19 jan 1756 hebben de beide Suppliantes B.R. en Cornelia Daniels de eerstgemelde corperelijk en de laaste more mennonitorum den Eed van getrouwigheid afgelegd in handen van de Hr Presid:Burgemr H. Schaaf In kennisse van mij gesw:Clercq /:get:/S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: 16-16. :0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Berend Rinnerts zie ook: Vogelzang; B.R. en Jantje Klases, beide wonende te HRL, kind: Grietje Berends, geb 19 okt 1762 HRL, zie verder aldaar
Cornelis Rinnerts zie: Vinja
Geert Rinnerts huwt met Tryntje Daniels, kind: Rinnert Geerts, geb 17 jan 1780, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; huwt met Hijke Walles, kind: Sjoerd Geerts, geb 15 feb 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Govert Rinnerts ged 27 nov 1740 Westerkerk HRL, zv Rinnert Bruins en Grietje Beerents
Grietje Rinnerts zie: de Beer, Zijlstra
Grietie Rinnerts ged 29 sep 1757 Westerkerk HRL, dv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Grietje Rinnerts geb 14 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Jeltje Rinnerts geb 1751 ... , ovl 23 jan 1814 HRL; wijk H-181; BS ovl 1814; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis als binnenmoeder, samen met Cornelis Poort als binnenvader, ter Saeke 1/4 Jaar Tractement, 6 feb 1810, quit. nos. 1 en 2 (GAH1142); id. 2 may 1810, quit. nos. 3 en 4 (GAH1142); id. 31 jul 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. 6 nov 1810, quit. no. 6 (GAH1142)
Johannes Rinnerts zie: Zijlstra
Claes Rinnerts van Almenum ende Jetske Jans insgelijks van onder Almenum, Comende voor de bruid Jan Symons, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Claes Rinnerts ovl 12 sep 1727 HRL, old 58 jaer
Poppe Rinnerts van Workum, huwt met Aukje Hilles, van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 en getrout met Attestasie de 30 apr 1771 in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Sybrigje Rinnerts zie ook: Zijlstra; geb 12 jan 1792, ged 31 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Johannes en Antje Robijns
Sjoerd Rinnerts ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Geerts en Eeke Baukes
Sjuke Rinnerts ovl 29 aug 1727 HRL, old 83 jaeren
Styntje Rinnerts zie: de Beer
Teunis Rinnerts ged 23 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinnert Klaases en Sijttje Everts
Trijntje Rinnerts geb 9 nov 1774, ged 13 dec 1774 Grote Kerk HRL, dv Rinnert Klaases en Sijtje Everts
Trijntie Rinnerts huwt met Jacob Sjoukes, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760 in de Westerkerk; kind: Sjouke Jacobs, ged 30 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Janke Jacobs, ged 1 jun 1766 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen T.R., dat door ''t overlijden van Antje Alefs burgerse binnen dese Stad de bedieninge van ophaelder van de Zuiderbrug alhier is koomen te vaceeren, en de supplnte sig gaerne met die bedieninge sag begunstigen, zoo addresseert deselve sig bij desen aen UEd:Achtb:met seer gedienstig versoek UEd:Achtb:gelieven haer met die functie te begunstigen en alsoo tot ophaelster van de Zuiderbrug aen te stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, en dewijl de supplnte tot nog toe geen genoegsame ouderdom heeft bereikt om die bedieninge zelve waer te nemen zoo zoude deselve met eenen zeer ootmoedig versoeken om die bedieninge door een bequaem persoon te laeten waernemen, waerop de supplnte een goedgunstig appoinetement van UEd:Achtb:afwagt q:f:etc, Requisitus, B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.R. tot ophaelster van de Zuiderbrug binnen dese Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daartoe staende; authoriseerende deselve om dito functie door een gequaem persoon te laten waernemen. Actum den 28n oct 1739, (was get), Wopco Buma, ter ordtie van de magistr:ab:sec:P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Wiebe Rinnerts ged 17 apr 1763 Westerkerk HRL, zv Rinnert Wybes en Frouwkje Jans
Yttie Rinnerts Jouke Saekes van Almenum ende IJ.R. van Oosterbierum, 12 Aug 1747; foche gemeente HRL
Antie Rinsen ende Pijter Jansen, beyde van HRL, huw.aang. 2 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Sipke Willems, van desselfs verre vriendschap; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aafke Rinses zie: Rinsma; Geëtraheerd uit het Doop Reg. van het Hervormde Kerkgenootschap van Oudeschoot cum annexis. 1778 (Zeventien honderd Agt en Zeventig) den 21 (??n en twintigsten Junij)is geb en den 12 (twaalfden) jul te Oudechoot ged het kv Rintse Johannes en Antje Intes egtel. te Mildam, gent Afke. Afgegeven te Oudeschoot den 1 ste Mei 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behooren tot de Huwelijks acte van Sibertus Ferdinandus Parant en A.R. dato 18 mei 1815 op Fol. 32 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Aafke Rinses David Berends en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; kind: Lysbeth Davids, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Aaltje Rinses zie: de Vries; Jacob Jelles en A.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinse Gerrijts, deszelfs vader, 25 aug 1804; ondertrouw HRL; kind: Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809, ged 28 mrt 1809 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811, ged 24 nov 1811 Grote Kerk HRL
Aaltje Rinses ovl 27 dec 1804 HRL, ovl 64 jaar
Abbe Rinses cuiper, ovl voor feb 1733; substituit Ytigmeester, mr cuiper en borger faendrik te HRL; gehuwd met Janke Jans; in zijn plaats aangesteld Tiebbe Herkes; zie Ate Freerks en Tiebbe Herkes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 47:8:0 weegens het kuipen van vaatwerk door hem tbv ''t Weeshuys gedaan, ord. no. 25, 21 nov 1730. (GAH1060); Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van Lammert Rinses, Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van A.R. gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van A.R. tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van A.R. den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Akke Rinses huwt met David Berends, kind: Atje Davids, geb 23 dec 1782, ged 5 jan 1783 Grote Kerk HRL
Antie Rinses ende Durck Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom Eeke Jans desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder Eeltie Rinses; huw.aang. HRL 1738
Antony Rinses ovl 31 mrt 1728 HRL, old 78 jaer
Aukje Rinses zie: Rinsma; Rients Rintjes en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Aukje Rinses huwt met Gerben Gerbens Kingma; BS huw 1814, ovl 1837
Baukje Rinses huwt met Siebe Sjierks Bijlstra; BS huw 1814
Broer Rinses B.R. van Workum en Idske Johannes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum, en aldaar door ''t Ed. Gerechte getrouwd den 9 may 1786, volgens ingekomen verklaaring
Christiaan Rinses ged 21 mei 1754 Westerkerk HRL, zv Rinse Douwes en Janke Christiaans
Cornelia Rinses ged 21 jul 1765 Grote Kerk HRL, dv Rinse Wopkes en Cijtske Cornelis
Cornelis Rinses Jan Jansen en Attie Wybes beyde van HRL, komende voor de bruyd C.R., desselfs Oom, 3 aug 1736. (fiche huw.aang. HRL. 1736)
Cornelis Rinses ged 1 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Corneliske Rinses ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL, dv Rinse Errets en Aaltie Arents
Dirk Rinses zie: Jager
Durck Rinses ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL, zv Rinse Douwes en Janke Christiaans
Dirk Rinses huwt met Riemkje Gerrijts, beide van Almenum, geproclameerd de f. 7:14:21 en getrout de 28 mei 1769; kind: Gerrijt Dirks, ged 4 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Douwe Rinses ged 22 feb 1750 Grote Kerk HRL, zv Janke Christiaans en Rinse Douwes
Douwe Rinses huwt met Trijntie Jelkes, kind: Pietje Douwes, ged 31 aug 1758 Westerkerk
Douwtsen Rinses zie: Harkema
Eelke Rinses Aitse Rinties van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid E.R. ; huw.aang. HRL 1735
Eelke Rinses huwt met Wytske Jacobs, wonende te Rinsumageest 1802, koopt een huis in 1802
Eeltie Rinses Antie Rinses ende Durck Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 10may 1738 HRL, koomende voor de Bruidegom Eeke Jans desselvs Oom, en wegens de Bruit desselvs Broeder E.R. ; huw.aang. HRL 1738; hovenier 1750-1764; Gaitse Rinses ende Symentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid E.R. des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL
Eva Rinses ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL, dv Rinse Wopkes en Eva Hendriks ovl 20 mrt 1799 HRL, huwt met Oepke Minnes; BS huw 1822, ovl 1850; begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Frans Rinses ovl 27 aug 1793 HRL, oud 6 jaar
Gaatse Rinses huwt met Symontje Sakles, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; Gaitse R. ende Symentje Saekles beide van HRL, koomende weegens de bruid Eeltie Rinses des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Teetske Gaitses, ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL
Geert Rinses Vertoont UEd:Achtb: met onderdanig Respect G.R. meede ordrs koorndrager deeser Stede, als dat de supplnt wel geneegen zoude weesen om sijne bedieninge als koorndrager deeser Steede op de persoon van Tymen Tijssen burger binnen deese Stadt te transporteeren en over te dragen en alsoo sulx niet kan geschieden als met consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de voorn. Tymen Tijssen dat UEd:Achtb:hem believen aen te stellen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede en dat op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc: Requisitus, (was geteekent) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het transport ten requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt Tymen Tijssen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 jun 1741. (was get) J. Donker Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 26 jun 1741 heeft Tymen Tijssen den Eed van getrouwigheid in handen van de Heer Presid. Burgemr. Donker gepresteerd. In kennisse van mij secrts. (was get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geeske Rinses zie: Bootsma
Gerrit Rinses zie: Heringa, Ongeboer; de Vries
Goitse Rinses huwt met Simontje Sakles, kind: Durk Goitses, ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Uilkje Gaeitses, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL, vader als Gaeitse R.
Grietie Rinses zie: Roorda, de Vries
Harmanus Rinses zie: Smit
Haye Rinses zie ook: de Jong; huwt met Trijntje Martens, kind: Jacobus Hajes, geb 8 jan 1810, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Hilbrand Rinses ovl 27 apr 1790 HRL, oud 64 jaar
Imke Rinses huwt met Jilles Keimpes, beide van HRL, geproclameerd de 3-10 en getrout de 17 nov 1765; kind: Rinze Jilles, geb 2 jan 1780, ged 18 jan 1780 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jilles, 6 may 1781, ged 22 may 1781 Grote Kerk HRL; moeder ook als: Fimke R.
Inte Rinses zie: Rinsma
Jacob Rinses koopt huis en ijzersmederij 1800
Jan Rinses ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL, zv Rinse Dirkz en Joukje Jans
Jan Rinses geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Rinse Sijbrens en Bregtje Igles
Jan Rinses ovl 20 jun 1792 HRL, oud 54 jaar
Jan Rinses ovl voor 1819, huwt met Popkje Harings; BS ovl 1818
Janke Rinses ged 30 apr 1752 Grote Kerk HRL, dv Rinse Douwes en Janke Cristiaens
Janke Rinses Jacob Cornelis ende J.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jacobus Wybes, 8 Nov 1749; huwt met Jacob Corneelis, beyde van HRL, geproclameerd 9, 11 en 23 Novemb 1749 en doen ook getrouwt
Jetse Rinses zie ook: Spiering; ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, zv Rinse Wopkes en Cijtske Cornelis; huwt met Aafke Norbruis, kind: Marijke Jetses, geb 14 apr 1788, ged 20 may 1788 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 14 apr is geb Marijke dogter van J.R. en Aafke Norbruis. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Jetske Rinses ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL, dv Rinse Wopkes en Sijtske Cornelis
Johannis Rinses zie: Rinsma, van Texel
Johannes Rinses woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Klaas Rinses zie ook: Klaas Rintjes; huwt met Neeltje Jacobs, kind: Hiltje Klaases, geb 23 jan 1797, ged 12 feb 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Rinses geb 27 jun 1800 HRL, ged 8 jul 1808, N.H., zv Rinse Sijbrens en Bregtje Jijles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Klaaske Rinses Jakob Simon van der Ley van Leeuwarden en K.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden getrouwd den 12 nov 1780 naastvolgende
Klaaske Rinses ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL, dv Rinse Hobbes en Grietie Jans; geb 1757 HRL, ovl 1 mrt 1814 HRL, huwt met Pieter Willems Nauta, ovl wijk D-137; BS ovl 1814; Pieter Willems ende C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Gerrijt Schuurmans, 3 nov 1792; ondertrouw HRL; kind: Rinse Pieters, geb 3 jan 1793, ged 20 jan 1793 Grote Kerk HRL
Lammert Rinses Geeft met Schuldige Eerbied te kennen Freerk Ates IJtiger der vaten binnen deese Stad dat door t overlijden Van L.R., Subst. IJtiger de Zelve Substitutie is Comen te Vaceeren en derhalven Noodig Zijnde dat een ander die bedieninge Waerneeme Soo Versoekt den Supplnt dat Ued Achtb de Persoon Van Abbe Rinses gelieven te Nomineeren tot Subst. IJtiger der Vaten binnen deese Stad welke persoon Zulx insgelijx zeer Submisse van Ued Achtb zal afwagten Quo facto reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten requeste gedaen eligeert Mits desen de persoon van Abbe Rinses tot Subst. IJtiger der vaten binnen HRL op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe Staende Mits doende den Eed Van getrouwigheit in Handen van de hr praesid Burgermr binnen deeses Stads actum den 7e xber (=december) 1729 vert Jacobus Corver Ter ordtie van de Magistr abs sec vert M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 7e xber 1729 heeft de persoon Van Abbe Rinses den eed als Subst IJtiger der Vaten Gepraesteert in handen Van de hr praesid Br Corver In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Lijsabeth Rinses ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Rinse Cornelis en Antie Jacobs
Maaike Rinses zie ook: Zeba; geb 30 jan 1791, ged 15 feb 1791 Grote Kerk HRL, dv Rinse Sijbrens en Bregtje IJgles
Minne Rinses zie: Lovius
Pieter Rinses huwt met Eke Wouters, kind: Rinse Pieters, geb 12 aug 1782, ged 25 aug 1782 Grote Kerk HRL
Pieter Rinses woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Rinses ovl voor 1824, huwt met Trijntje Jacobs op 12 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1823
Pietje Rinses ovl 11 okt 1804 HRL, oud 47 jaar
Ridsert Rinses zie: Postma
Ridzert Rinses huwt met Lutske Jans, kind: Aukje Ridzerts, geb 9 jan 1782, ged 20 jan 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jan Ridserts, geb 27 feb 1783, ged 2 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Ridserts, geb 19 nov 1784, ged 5 dec 1784 Grote Kerk HRL
Rindert Rinses R.R. van Bolsward en Hijke Sijbes van HRL, zijnde de aangave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 sep 1805; ondertrouw HRL
Rinske Rinses huwt met Minne Hendriks, kind: Trijntje Minnes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Ruurd Rinses huwt met Hijke Pieters op 13 okt 1805 Bolsward, komt van Bolsward; huw Grote Kerk HRL 1805
Sepkje Rinses op belijdenisse des Geloofs ged 25 jan 1765 Grote Kerk HRL; Jonge Dogter op de Lanen; Gerrit Abrahams van Danswijk en S.R., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 19 mei 1775 HRL, en toen getrouwt; kind: Henderina Gerrits, geb 7 dec 1777, ged 30 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Abraham Gerrits van Danswijk, geb 8 dec 1779, ged 28 dec 1779 Grote Kerk HRL
Sytske Rinses huwt met Geert Douwes, kind: Fijke Geerts, geb 18 aug 1784, ged 7 sep 1784 Grote Kerk HRL
Sytske Rinses ovl voor 1818, huwt met Tjeerd Douwes Dijkstra, in leven echtelieden te Hantum; BS huw 1817; kind: Gerben Tjeerds, geb 30 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL
Sytske Rinses ovl voor 1812, huwt met Cornelis Jans, indertijd echtelieden te Hantum BS Barradeel huwafk. 1811
Sytske Rinses huwt met Salomon Jansen Builart, beide van HRL, geproclameert de f. 6:13:20 en getrout de 27 dito 1759
Symon Rinses betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:0:0 ter zake huur van 3 1/2 Pondematen greideland, onder Almenum, no. 17, 14 mei 1794 (GAH1127)
Sjoerdje Rinses zie: van der Werf
Sjoerdje Rinses huwt met Beernd Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr de 5 en getrout de 12 mei 1765; kind: Johannes Beernds, ged 11 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Beernds, ged 8 dec 1767 Grote Kerk HRL
Tetje Rinses Taeke Jans Plantinga en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijnn ten zelfden dage getrouwd; kind: Jan Taekes Plantinga, geb 9 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Taekes Plantinga, geb 31 jul 1792, ged 21 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Broer Taekes Plantinga, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Tjamkje Rinses zie: Tolsma
Tjietske Rinses zie: de Vries
Tjitske Rinses Tjijtske R. en Jan Jansz Zeilmaker, beide Van HRL, huw.aang. 30 nov 1737 HRL, Comsris Br Schrik, komende Voor de bruid desselvs Swager Watse Haanstra; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jan Jans Zeilmaaker, kind: Lambert Jan Zeilmaaker, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans Zeilmaker, ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans Zeilmaker, ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL
Tonke Rinses huwt met Jillis Keimpes, kind: Keimpe Jillis, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Trijntie Rinses ende Gerrijt Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1734 HRL, comende voor de bruid Rinse Pijters, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Trijntje Rinses huwt met Watse Wybrandts, kind: Maatje Watses, ged 6 feb 1746 Westerkerk HRL
Trijntie Rinses huwt met Hendrik Alberts, beide van HRL, geproclameert de 25 nov en de 2 en getrout de 9 dec 1759
Trijntie Rinses huwt met Jan Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 mrt en getrout de 4 apr 1763
Trijntie Rinses huwt met Beernd Jans, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 okt en getrout de 6 nov 1763
Uilke Rinses U.R. van Almenum en Hendrikje Gerrits van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Uiltje Rinses ovl 26 sep 1791 HRL, oud 69 jaar
Yede Rinses turfarbeider 1760; Addresseren met alle Onderdanigheid Jan Martens mede ordris turfdraeger en Y.R., burger binnen deze Stad, te kennen gevende dat de Eerstgemelde wel genegen was zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, waer toe UEd:Achtbh consent en bewilliging ten hoogsten noodig is, nemen derhalven hun toevlugt tot UEd:Achtbh tafel, gedienstig Versoekende UeEd:Achtbh: gelieven Y.R. in plaatze van Jan Martens aan te Stellen op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staande. requisitus (was get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de meede Suppliant Y.R. in plaatze van Jan Martens, tot mede ordris Turfdrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch twintig Cargls:Actum den 6 okt 1756. (was geteekend) Hendk Wassenaar onder Stonde Ter ordtie van de magistr (was get:) S: Rienstra. abs:sec:. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside de Hr Wassenaar den 6 okt 1756. In kennisse van mij gesw:Clercq (get) S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbiedigheid Arjen Bottes ordris Ratelwagt binnen deze Stad, dat hij Suppliant zeer gaarne zoude genegen zyn deze bedieninge af te staan en te resigneren in faveur van Y.R., Borger dezer Steede, die hier toe inclineert en zijn persoon op ''t eerbiedigste aan UEd Achtb:presenteert. Verzoekende ten dien einde dat UEd Achtb:voorsr:bedieninge van de Eerst op de laastgenoemde Suppliant gelieven te defereren, en de persoon van Y.R. aan te Stellen tot mede ordris Haven of Ratelwagt binnen deeze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staande. q:f:etc:(getekend) S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het Versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Suppliant Y.R. tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande:om welke bedienige getrouwelijk na behooren waar te nemen, heeft gedagte Y.R. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr J:D:Toussaint. Actum den 6 dec 1758, (was getekend) J:D:Toussaint, onderstonde, Ter ordtie van de magistr:S:Rienstra abs:sec:. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Yde Rinses huwt met Baukjen Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 18 en 23 August 1739 en doe ook getrouwt; IJ.R. ende Baukjen Jans, beide van HRL, komende voor de bruid Gerrit Beerns, desselvs neef, 15 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL
Yede Rinses huwt met Fokeltje Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mrt 1766; kind: Tettje IJdes, ged 27 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Ymkjen Rinses huwt met Gerrijt Gerrijts, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 nov 1739 en doe ook getrouwt; Gerrit Gerrits ende Y.R. beide van HRL, komende voor de bruid Ynse Rinses desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Ynse Rinses Gerrit Gerrits ende Ymkjen Rinses, beide van HRL, komende voor de bruid Y.R. desselvs broeder, 31 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL
Willem Rinses zie: Hidma
Ygle Rinses geb 13 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, zv Rinse Sybrens en Bregtje Ygles
Ymkje Rinses ovl 2 okt 1749 ... , huwt met Gerrit Gerrits de Vries; BS huw 1824
Maria Elisabeth Rinskes geb 19 jan 1810 HRL, als vader opgegeven Cornelis Vink, in onecht geboren, dv Rinske Tjetts; dopen Grote Kerk HRL 1810
Aafke Rinses Rinsma zie ook: Afke Rintses; geb 1777 Mildam, ovl 18 sep 1840 HRL, huwt met Siebertus Ferdinand Parant op 18 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, wonende te HRL, dv Rinse Johannes R, en Antje Intes; BS huw 1815, ovl 1840; oud 62 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-081; VT1839
Aukje Rinses Rinsma geb 1773 Mildam, ovl 11 jul 1841 HRL, huwt met Rients Rintjes Wagenaar op 21 mei 1809 HRL, dv Rinse R, en Antje IJntes; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1841, ovl 1848; oud 66 jaar, geb Mildam en wonende te HRL. 1839, wijk B-076; VT1839
Bauke B Rinsma oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-244; VT1839
Eiso Rinsma staatsbode 1752
Hendrik Jetses Rinsma ovl 16 nov 1807 HRL, huwt met Jenne Jans op 18 jan 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 18 jan 1795, N.H., varensgezel, kinderen: Jetske R, geb 1801 HRL, IJbeltje R, geb 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1874
Inte Rinses Rinsma begraven op 7 jul 1802 HRL, huwt met Martje Jans de Bruin op 16 nov 1799 HRL, schoenmakersknecht, N.H., kinderen: Rinse R, geb 1800 HRL, Inskje Intes, geb 16 jan 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829, ovl 1854, ovl 1861; weesvoogden betalen f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van Y.R., 5 jun 1792 (GAH1124); id. f. 27:0:0, 28 may 1793 (GAH1125)
Jantje Jans Rinsma geb 1783 HRL, ovl 1 feb 1856 HRL, huwt met Sape Jacobs Hilwerda, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Piers in 1811, dv Jan Johannes en Trijntje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS geb 1811, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-277; kind: Tetje Sakes, geb 7 mrt 1809, ged 21 mrt 1809 Grote Kerk HRL, vader als: Sake J.H.
Johannes Rinsma Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkertsma van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, J.R. tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, Sikke Wijnalda van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalinge dat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: J.R. f. 100:0:0, Sikke Wijnalda ?80:0:0, Frans Leemkoel ?30:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands, en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, de Summa van f. 140 :0:0, dat deeze drie laatsgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige der Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uitte keeren. (GAH44); geb 1761 Mildam bij Heerenveen, ovl 29 mei 1833 HRL, huwt met Meinouw Baukes Bakker, boelgoedsklerk 1800-1811, waagmeester in 1833, huw.get. bij R. Tuininga en W. Feddema, koopman, oom bruid. 1813, id. bij P. Ouendag en J. Akkringa, wonende te HRL, 1819, id. bij D.S. Molenaar en B.J. Feddema, oom bruid. 1823, zv Rinse R, en Elske Viers; BS huw 1813, huw 1819, huw 1823, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk C-044, koopman, 1814. (GAH204); J.R. ende Meinou van Boon, (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Bauke Thomas, deszelfs vader, 12 may 1792; ondertrouw HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 7:1:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1810, quit. no. 24 (GAH1142); id. f. 13:4:0, 8 jul 1807, quit. no. 8 (GAH1139); id. f. 85:17:0 9 jan 1808, quit. no. 10 (GAH1140); id. f. 90:0:0, 29 dec 1808, quit. no. 36 (GAH1140); id. f. 92:7:0, 7 sep 1809, quit no. 16 (GAH1141); id. f. 18:1:0, 30 dec 1809, quit. no. 40 (GAH1141); Maandag den 24 jun 1799. Voorts wierde aan Hendrik Djurres op deszelfs verzoek geaccordeert, van zijnen Post als Boelgoedsroeper Ses weeken bij Substitutie te moogen laaten bedienen, door den Persoon van J.R. (GAH45); So. den 28e jul 1799. degelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H:Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen, op dezelve Commissie op zig te neemen, of anderzints hun voor de gevolgen vandien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke gelegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor H:Westra en Menno Vellinga zulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en J.R., welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgen dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad der gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, Marcelis Tamboezer, Dirk Lyklama ? Nyholt en J.R., als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der Registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daardoor van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt, S'' voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder gereed zijn, en omgebragt worden, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1 sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddag 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S''voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst in niet opgenomen). (GAH45); Maandag den 15 okt 1798. de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog J.R. op de Instructie voor hem noopens het Waarneemen van het Boelgoedsontfang geformeerd, onder Eede genoomen, en de Cautie Welke hij verpligt Was te stellen geperferteerd. (GAH44); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; J.R. tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; Sikke Wijnalda van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, Tamme de Witt als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: J.R., als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers Marcelus Johannes Tamboezer, J.R., en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroyeren. (GAH43); Woensdag den 6 dec 1797; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request waar bij J.R., als Ontvanger Generaal der vijf Specien, en T:S:Stephanij als Executeur van deeze Stad, zich addresseeren, aan de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaaken van ''t Collegie, om een maand Prolongatie, van Termijn te moogen erlangen, noopens de finaale afrekening van de vijf Specien met verzoek aan ''t Geregte van daar bij, eene missive van voorschrijvinge, te willen voegen, waar toe daadelijk wierd geconcludeerd, zijnde die missive van de navolgende Inhoud; Het Geregte der Stad HRL, Aan: de Commissie van Gedeputeerden Waarneemende de Zaken van ''t Collegie. Burgers ! Wij neemen de Vrijheid aan UWL, bijgaande Request van onzen Collecteur Generaal der vijf Specien, en Executeur in te zenden, met bijvoeging dat de redenen en Motiven daar in aangevoerd, zo wel gefundeert zijn dat het verzoek niets anders Insluit, of ten doel heeft, aan de belangens van den Lande, en eenig gemak en toegeeflijkheid. aan zommige onzer behoeftige Ingezetenen, al waaromme wij deezen daar bij Inzenden om hetzelve versoek te Corroboreren, overigs Verblijven wij na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. HRL den 6 dec 1797. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door de Burgers Pettinga en Tamboezer, ter Vergadering uitgebragt navolgende Rapport; Aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden Ulieder meede Leeden, /door den mond van den Praesident den 11 deezer, naamens deeze Vergadering Verzogt zijnde, om ons te vervoegen bij den Burger J.R. Fungeerende in qualiteit, als Boelgoedsontfanger, ten einde nauwkeuriglijk te onderzoeken, de Staat en Toestand van gedagte Comptoir, en of daar uit niet weder konden worden gerestitueerd, de aan vermelde Comptoir uit Stads Casse Verschotene gelden/deelen Ulieden het navolgende mede voor Rapport: dat door ons zeer nauwkeuriglijk onderzogt zijn, de Boeken van het vermelde Comptoir, en bevonden dezelve in de juiste ordre: naar Examinatie gebleek het ons ten duidelijksten, dat op het voorige Jaar, tot 1 nov In het Burger Maandboek op onderscheidene Persoonen (grootendeels Houtkoopers, en veel al bekend voor Valide Lieden) eene Praetentie is van f. 6245, - en 14 daagens Boek f. 809, -, zijnde dus te Zaamen f. 7054, -; Daar en tegen is op gedagte Sum geen schuld, als zijnde de Houtveilingen(waar uit grootendeels deeze praetentien zijn voortgekoomen) voldaan wat betreft het 14 daagens boek, hier van is het overgenoeg bekend, dat zulke penningen dadelijk naar dat de goederen verkogt zijn, aan hun wien goederen hebben laaten verkoopen, worden uitgeteld, zijnde het daar en tegen zeeker, dat veelen wien in het 14d: Boelhuis koopen zeer zelden binnen drie maanden betaalden; Dat de Houtkopers niet op de tijd de gelden hebben bezorgd, is ten deele toe te schrijven, omdat Zijlieden doorgaans (om de reisen te Vermijden) van de eene Veiling tot den andere) hiermede Wagten: en in de gepasseerde Herfst zeer laat in de tijd (zoo als men verwagt had)geene houtveilingen zijn gehouden, ook kunnen zij Lieden met Recht de Gelden tegen ''s Procento (volgens Boelarticulen)(naar de Ses Weeken binnen welke anders moeten betaalen)de tijd van 6 maanden te laaten Staan zonder dat, (ten zij invalide Persoonen zijnde) kunnen worden aangesprooken, Een gedeelte der penningen kunnen in de eerstkoomende Maand feb worden ingevordert, dog de grootste helft is niet voor de Maand apr ontvangbaar: Wat het Boel Comptoir Zedert den 1 Noveembr betreffe, wij zullen niet ontkennen, dat er Zedert dien tijd nog al aanmerkelijke Verkoopingen zijn gehouden dan bestaan (behalven een Klein Burger boelgoed waar van al mede onder korting door de Verkoopers de gelden zijn ontvangen en de 14d:boelgoeden, welke als vooren is gezegd, dadelijk worden voldaan)uit goederen van alhier in Avazie Zijnde Scheepen, welke gelden mede door de Verkoopers ter goedmaking van kosten, spoedig worden ingevorder, Zijnde de bijkas en van tijd tot tijd door het Comptoir ingebeurdwordende gelden nauwelijks toereikende; -wij erkennen tevens wel(en zulks brengen wij U Lieden met een groot genoegen onder het oog, dat de Stuiver gelden nog al eene aanmerkelijke Sum uitmaaken, als zijnde zulks in den voorigen Jaare geweest, Zoo van Particulieren, Hout- en 14dg:Boelgoederen eene Summa van drie Duizend Zeven hondert en tien Guldens, tien Stuivers, dan zulks is niet toereikende geweest, om het Capitaal van f. 7054 :0:0, hetgeen het Comptoir had kunnen bij Cas hebben, indien allens Rigtig Was voldaan, te kunnen Stoppen, Uit al het vooren gemelde, Zal het/:onses inziens/UWL genoeg geblijken, dat het verschot, Zo uit Stads Cas als van Twee particulieren tegen maandgeld ontfangen Zeer noodzakelijk was, en voor als nog door ht Comptoir aan het Stads Comptoir niet kan wroden gerestitueerd, ten zij men(zoo als wij UWLieden voorstellen, behoudens beter weeten)voor het Boelgoedscomptoir onder Guarantie van de stad, bij Particulieren, voor Twee a drie maanden tegen behoorlijk maandgeld, tragte te bekoomen, eene Summa van drie duisent gulden; Hiermede Vermeenen Wij aan Ulieder intentie te hebben voldaan, en noemen ons naar toebede van Heil Ulieder Medeburgers G:Pettinga, J:Tamboeser; Waarover gedelibereerd, en gedagte Burgers voor hun gedaan Rapport bedankt zijnde, goedgevonden wierd, dezelve Commissie te authoriseeren, zoals geauthoriseerd worden bij deeze om voor de tijd van drie maanden, ten behoeve der Stad, een Summa van drie duizend Guldens te negotieeren. Wordende de Verdere Schikking als mede de bepaaling der Intrest hieromtrent aan gedagte Commissie, overgelaaten. (GAH43)
Rinse Rinsma huwt met Elske Viers, kind: Johannes R, geb 1761 Mildam; BS ovl 1833
Rinse Johannes Rinsma huwt met Antje IJntes, kinderen: Aukje Rinses R, geb 1773 Mildam, Aafke Rinses R, geb 1777 Mildam; BS ovl 1840; 1841 overlijdens
Rinze Y Rinsma oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, bakkersknecht, wijk F-198; VT1839
Tjietske Gerbens Rinsma zie ook T.G. de Vries; geb 1768 Wirdum, ovl 13 mrt 1836 HRL, huwt met Jan Klaasen Reidsma op 9 nov 1799 HRL, komt van Leeuwarden, drijvende een koekbakkerij in 1831; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1831, ovl 1836
Ybeltje Hendriks Rinsma geb 1799 HRL, ovl 22 feb 1840 HRL, 1e huwt met Sierk Sierks Posthuma op 11 apr 1833 HRL, winkelierse, 2e huwt met Johannes Geelhof op 12 okt 1837 HRL, dv Hendrik Jetzes en Jenne Jans; BS huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1869
Ybeltje Rinsma Stadsrentmeester bet f. 17:13:8 terzake 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 3 1/2%, may 1776. (GAH1060)
Aaltje Rinties huwt met Gosse Sjoerds, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout den 22 jun 1755
Aitse Rinties van HRL, ende Antie Harmens van Dronrijp, huw.aang. 16 apr 1735 HRL, komende voor de bruid Eelke Rinses; huw.aang. HRL 1735
Anne Rinties ovl voor 1732; was sackedrager binnen HRL; in zijn plaats aangesteld Tjebbe Lases op 23 mei 1731; zie aldaar
Antie Rinties ende Jan Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 4 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Rintie Ruerds, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Grytie Rinties en Pijter Pijters, beyde van hier, huw.aang. 12 Xber(=dec) 1733 HRL, Comende voor de bruid Rintie Ruerds, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Grietje Rinties huwt met Oege Johannes, kind: Johannes Oeges, ged 23 apr 1758 Westerkerk HRL; kind: Fettie Oeges, ged 30 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Rintie Oeges Feenstra, ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL
Jeltje Rinties ged 16 okt 1763 Grote Kerk HRL, dv Rintie Pijters en Jeltie Lieuwes
Johannes Rinties ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Rintie Harings en Pijtie Johannes
Johannes Rinties huwt met Trijntie Eilerts, beide van HRL, geproclameert den 19-26 Xber (december) 1756 en de 2 en getrout den 4 Jannewaris 1757; kind: Rintje Johannes, ged 18 okt 1757 Grote Kerk HRL
Pieter Rinties ged 26 aug 1753 Westerkerk HRL, zv Rintie Annes en Antie Lieuwes
Anne Rintjens ged 22 okt 1747 Westerkerk HRL, zv Rintjen Annes en Antje Lieuwes
Aafke Rintjes huisvrou van Douwe Jans, ged 3 aug 1770 Grote Kerk HRL, op belijdenisse des Geloofs
Aaltje Rintjes huwt met Johannes Dirks, kind: Rintje Johannes, geb 7 apr 1793, ged 30 apr 1793 Grote Kerk HRL
Age Rintjes zie: Dijkstra
Akke Rintjes geb 1743 Bolsward, ovl 14 mrt 1828 HRL, huwt met Johannes Durks van Seist; BS ovl 1828; kind: Dirk Johannes van Zeist, geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Johannes van Seist, geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, vader als: J. van Seist; kind: Aukje Johannes van Zeist, geb 6 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, vader als J. van Zeist; kind: Dirk Johannes van Seist, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Johannes van Seist, geb 7 apr 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes van Seist, geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL
Akke Rintjes geb 1755 ... , doet overlijdensaangifte van Wouter Keizer; BS ovl 1811
Anna/Antje Rintjes zie: deventer
Antje/Anna Rintjes zie: deventer, Gaikema
Antie Rintjes ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, dv Rintje Jans en Jantje Hendriks
Antje Rintjes huwt met Pieter Jans, kind: Jacob Pieters, ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL
Antje Rintjes ged 2 mrt 1762 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Antje Rintjes geb 7 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL, dv Rintje Tjepkes en Aletta Meinerts
Antje Rintjes Geeft UEd:Agtbh:met onderdanige eerbied te kennen Trijntje Gerrijts ordris Turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante Van grote dienst ende nuttigheid Soude zyn indien UEd: Achtbh:haar geliefden te permitteren deze bedieninge door een Subst te laten Waarnemen; Versoekt daarom ootmoedig dat UEd: Achtbh: de persoon van A.R. tot dat einde gelieven te qualificeren; q:f:etc:(get:) S:Rienstra; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits desen den mede Supplnte A.R. tot Subst Turfmeetster, op lasten en pligten daar toe behorende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 8 may 1754 (was getekend) Wopco Buma, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Preside Buma den 8 may 1754. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Antje Rintjes Arend Jansen en A.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Rintjes Hendrik Christiaens ende A.R., beyde tot HRL, komende weegens de bruid Jacob Bouwens des selfs swaeger, 2 May 1750; huwt met Hendrik Christiaens, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en doen ook getrouwd den 31 dito
Beitske Rintjes zie: Kuipers, van der Post
Beitske Rintjes zie ook: Kuipers en B. Rinzes
Benske Rintjes zie ook: Wagenaar; zie ook: Renske Rintjes; Bens Rinties, ged 3 aug 1760 Westerkerk HRL, dv Rintie Harings en Pietie Johannes; Gerrijt Hendriks en B.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Hendriks en Bonskje R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 may 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pietje Gerrits, geb 8 mrt 1791, ged 27 mrt 1791 Grote Kerk HRL, moeder als Benskje R. ; kind: Hendrik Gerrits, geb 23 feb 1792, ged 18 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrits, geb 14 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL
Daniel Rintjes geb 19 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Dieuwke Rintjes ovl voor 1841, huwt met Sikke Antonius Stellingwerf; BS huw 1840
Dirk Rintjes zie: Bakker
Dirkjen Rintjes Willem Jelles van Franeker ende D.R. van HRL, komende wegens de bruyd Rintje Ruirds desselfs vader, 8 Jan 1746
Elisabeth Rintjes zie: deventer
Gabe Rintjes zie: van der Zee
Gabe Rintjes ovl voor 1812, huwt met Antje Sipkes; BS ovl 1811
Geertje Rintjes Vrijdag den 6 apr 1798; Het Gerechte extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Memorie Van de Voogden en Voogdessen van ''t Stads Weeshuis alhier Contineerende dat een Weesmeid G.R. genaamd (oud 19 Jaaren) zich zoo verre in onkuisheid hadde verloopen, dat zij reede in de 5de maand Swanger was, zoo als zij zeide van een Soldaat Zandwijk genaamd, egter dat zij naderhand weder vleeschelijke gemeenschap hadde gepleegd met een Matroos Jan Jansen genaamd, Vaarende op een Coff, welke voor eenige daagen uit de Haaven was Vertrokken, en waar door zij onzuiver en bedorven was geworden, welke zo verre haar Swanger en onzuiverheid betrof, door een Attestatie Van de Chirurgijn Cup wierd bevestigd dat de Voogden hadden beschouwd, dat dit als zaaken van kwaaden gevolge zijn, ten Exempel van anderen behoorden te werden gestraft en diesvolgens overeenkomstig de Instructie voor hun Weeshuis van den Jaare 1668 en wel Speciaal het 10de Articul van dezelve, gedagte G. Rinkes hadden gecondemneert de verdere Inwoninge in het Stads Weeshuis Verbeurt te hebben, beneffens de uitzettinge van dien, met Versoek dat het Gerechte deeze Sententie als oppervoogden van het Weeshuis geliefden te approbeeren; Waar over gedelibereerd zijnde wierde uit Consideratie Van de belangrijkheid der zaake, goedgevonden, de Sententie der Weesvoogden en Voogdessen, volkoomen te approbeeren, en dezelve Memorie met een dergelijk appoinctement uit te geeven. (GAH43)
Gertje Rintjes huwt met Tijs Sjerps, kind: Rintje Tijsses, ged 31 jul 1740 Grote Kerk HRL
Grietje Rintjes huwt met Luitje Ulbes op 31 mrt 1799 HRL, koopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1799; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 12:0:0 (GAH650)
Hans Rintjes geb 18 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Haring Rintjes ged 8 aug 1762 Westerkerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannes; geb 1761 ... , ovl 27 aug 1811 HRL, huwt met Hiske Lieuwes op 22 nov 1807 HRL, komt van HRL, wonende te in de Twaalf Nieuwe Woningen 1811, kinderen: Rintje Harings, geb 18 okt 1808 HRL, Sijke, geb 17 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1811, ovl 1858; wed. H.R. gebruiker wijk H-141, gealimenteerd; eigenaar is P. van Thielen, 1814. (GAH204); Ruurd Teekes ende Joukjen Rintjes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; (later met de naam: Wagenaar); Gerrijt Hendriks en Benskjen Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, deszelfs broeder, 1 may 1790; ondertrouw HRL; H.R. en Hiske Lieuwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 nov 1807; ondertrouw HRL; kind: Sijke Harings, geb 17 jan 1810, ged 4 feb 1810 Grote Kerk HRL
Haye Rintjes zie ook: Haje Rinses; huwt met Trijntje Martens op 23 mrt 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; H.R. en Trijntje Martens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 mrt 1806; ondertrouw HRL
Heere Rintjes huwt met Geertje Tjeerds, kind: Rintje Heeres, geb 1772 Firdgum; BS huw 1812
Hendrik Rintjes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; rentmeester van het Weeshuis bet f. 25:0:0 aan Trijntje Claasen ter zaake 1 jaar kostpenningen en kleding van H.R., quit. no. 17, 14 mrt 1787. (GAH1119); id. quit. no. 20, 11 mrt 1788. (GAH1120); id. 23 mrt 1790. (GAH1122); id. f. 9:12:4 aan Willem van Nijentjank wegens 20 weken kostgeld van H.R., quit. no. 33, 16 aug 1791. (GAH1123); weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van H.R., 6 may 1789. (GAH1121); id. f. 56:8:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. f. 60:0:0, 6 may 1794 (GAH1126); id. f. 65:10:0, 5 nov 1795 (GAH1127)
Hendrik Rintjes turfleverancier 1752-1754
Hyke Rintjes Yede Klaassen van Almenum en H.R. van Oosterbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Hinke Rintjes geb 22 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Hinke Rintjes zie: Bakker; Hendrik Jans de Boer en H.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 jun 1807; ondertrouw HRL; kind: Trijntje Hendriks, geb 19 sep 1810, ged 9 okt 1810 Grote Kerk HRL
Hiske Rintjes geb 13 aug 1779, ged 30 aug 1779 Grote Kerk HRL, dv Rintje Harings en Pietje Johannes
Jakkle Rintjes zie: de Boer
Jan Rintjes geb 10 apr 1787, ged 8 may 1787 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses; fioches dopen Grote Kerk HRL
Janke Rintjes zie: de Graaf
Janke Rintjes huwt met Joannes van Dalsen, kind: Dirk Joannes van Dalsen, geb 24 mrt 1784, ged 27 apr 1784 Grote Kerk HRL; fichs dopen Grote Kerk HRL
Jeltje Rintjes zie: Gaykema, Visser
Jeltje Rintjes kind: Antje Uilkes, in onegt gebooren 11 nov 1797, ged 28 dec 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Uilke Jacobs, (volgens opgave), en J.R.
Jeltje Rintjes huwt met Jan Johannes, kind: Lutske Jans, geb 22 dec 1787, ged 20 jan 1788 Grote Kerk HRL
Jetske Rintjes geb 26 dec 1777, ged 13 jan 1778 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Jetske Rintjes huwt met Bauke Feikes op 24 mei 1801 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802
Jetske Rintjes huwt met Philippus Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Pietje Philippus, geb 10 apr 1810, ged 29 apr 1810 Grote Kerk HRL
Johanna Rintjes zie ook: Wagenaar; huwt met Johannes Hendriks, kind: Johannes Johannes, geb 12 aug 1809, ged 22 aug 1809 Grote Kerk HRL; kind: Haring Johannes, geb 15 dec 1811, ged 29 dec 1811 Grote Kerk HRL, moeder als: J. Reintjes; kind: Hendrik Johannes, geb 20 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Johanneske Rintjes geb 3 apr 1773, ged 27 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Rintje Harings en Pijtje Johannis
Joukje Rintjes zie: Steensma, Wagenaar
Joukjen Rintjes Joukie R., ged 13 feb 1759 Grote Kerk HRL, dv Rintie Harings en Pietie Johannes; Ruurd Teekes ende J.R., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes deszelfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; (later met de naam: Wagenaar); Ruurd Taekes en J.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rintje Ruurds, geb 4 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens verschotten bij diversche Comparitien en Speciaal bij de Looting van de Concrits van het jaar 1788; (buitengewone en onvoorziene Uitgaven 1811, B491)
Klaas Rintjes huwt met Stijntje Andrijs, kind: Rintje Klaases, oudt zijnde 12 en 3/4 jaar, de vader ovl
Klaas Rintjes zie: Kuipers; zie ook: Klaas Rinses; Teeke Halbes ende Stijntje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C. Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL; C.R. ende Neeltje Jacobs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jacob Lieuwes, 3 may 1794; ondertrouw HRL; K.R. en Neeltje Jakobs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; Pieter Jans ende Reinskje Rintjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.R., de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Teunis Klaases, geb 16 dec 1808, ged 15 jan 1809 Grote Kerk HRL, moeder is: Neeltje Jacobs; kind: Rintje Klaases, geb 17 feb 1795, ged 10 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Lieuwe Rintjes zie: Bangma
Lieuwe Rintjes ged 31 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Rintje Annes en Antje Lieuwes
Lieuwe Rintjes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 6:2:0 terzake huir van 5 pondematen land, gaat af Re?el f. 1:16:2, resteert f. 4:5:14, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. f. 6:6:0 eeuwige rente leggende op de sate aan de Pingjumer Vishorne, toebehorende aan de heer Vierssen, 27 mei 1762. (GAH1092); id. 7 mei 1763. (GAH1093); id. 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766 (GAH1096); id. uit de plaats bij de Pingjumer Vischhorne(geen naam eigenaar), 23 may 1787. (GAH1119); id. -6-6. terzaake 1 jaar grondpagt van deszelfs bewoonde plaats bij de Pingjumer Vischhorne, 28 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 26 may 1790. (GAH1122); id. 30 may 1792 (GAH1124); id. 30 may 1793 (GAH1125); id. 3 jun 1795 (GAH1127); id. 10 jun 1796 (GAH1128); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 12:12:0 ter zaake 2 Jaaren Eeuwige Renthe uit deszelfs in gebruik hebbende Plaats onder Pingjum, may 1801 en 1802 verschenen, 13 okt 1801 (GAH1133)
Loetske Rintjes ovl 6 dec 1803 HRL, oud 71 jaar; van St. Jacobi Parochie, huwt met Johannes Tjebbes, (van der Meulen), van HRL, geproclameerd den 5-7 en 12 en getrout met Aattestasie de 19 dec 1756; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe vertoond f. 400:0:0 (GAH650); kind: Tjebbe Johannes, ged 13 dec 1757 Grote Kerk HRL
Maike Rintjes zie: Tigchelaar
Marijke Rintjes ged 2 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Meinte Rintjes huwt met Jetske ... , kind: Tjeerd Meintes Kooistra, geb 1774 Huins; BS huw 1830
Meintje Rintjes zie: Meinsma
Minke Rintjes zie: van der Post
Nieske Rintjes zie ook: N.R. Bakker; geb 9 nov 1775, ged 14 nov 1775 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Amktje Hanses; huwt met Pieter Werner, kind: Marike Pieters Werner, geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Pieter Rintjes zie: Dooyema
Pieter Rintjes ged 19 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Pieter Rintjes geb 3 jan 1780. ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Amkje Hanses
Pieter Rintjes huwt met Geertje Folkerts, kind: Rintje Pieters vd Post, geb 1765 Aalsum; BS ovl 1835
Reinskje Rintjes Pieter Jans ende R.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, de broeder, 21 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Teuntje Pieters, geb 19 sep 1796, ged 4 okt 1796 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Ses en negentig den negentiende sep is Geboren Teuntje dv Pieter Jans en R.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 jan 1815
Renske Rintjes zie ook: Benske Rintjes; huwt met Gerrit Hendriks, kind: Pietje Gerrits, geb 21 feb 1794, ged 9 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Rients Rintjes zie: Wagenaar; geb 12 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pietje Johannis; R.R. en Aukje Rinses, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL
Rinske Rintjes ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL, dv Rintje Clases en Teuntje Teunis
Rinske Rintjes zie: Kuipers; mogelijk dezelfde als hieronder vermeld
Rinske Rintjes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-243; VT1839
Rinske Rintjes huwt met Sijbe Botes Tollinga; BS huw 1815; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is ged Lijsbeth dv Siebe Pieters Tollinga en van R.R., dewelke te Dockum Geboren is den Twintigsten jun Een duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815
Rinske Rintjes huwt met Minne Hendriks, beyde van HRL, sij sijn geproclameert 10, 18 en 24 apr 1740 en doe ook getrouwt; Minne Hendriks ende R.R. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Lubbert Beerns, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Rinske Rintjes Huybert Outgers van Midlum ende R.R. van Almenum, koomende weegens de bruid desselfs halfbroeder Jelte Jeltes, 9 Nov 1743
Rintje Rintjes zie ook: Bakker/Postma; geb 10 nov 1791, ged 6 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Rintje Pieters en Antje Hanses; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Tiende nov is Geboren Rintje zv Rintje Pieters en Antie Hanses. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rintje Rintjes begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 65; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Siebe Rintjes zie: Smidt
Zybe Rintjes ged 5 sep 1769 Grote Kerk HRL, zv Rintje Harings en Pijttie Johannes
Sytse Rintjes ged 15 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Rintje Annes en Sijtske Joukes
Sydske Rintjes geb 14 apr 1773, ged 11 mei 1773 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Styntje Rintjes geb 1766 HRL, ovl 9 nov 1826 HRL, huwt met Taeke Halbes Kuipers, turfmeetster; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1826, ovl 1833; Teeke Halbes ende S.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, deszelfs broeder, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Taeke Halbes en S.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten selfden dage; kind: Rintje Taekes, geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; Ik Ondergetekende S.R. weduwe Taeke Halbes, wonende te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Rintje Taekes Kuiper, bij mijnen wijlen Man in echte verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Teuntje Harmens van den Berg, mede woonachtig te HRL, mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 21 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & negentig den Agtste sep is geb Rintje, zv Taeke Halbes en S.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Tjalling Rintjes Aan de hand van een drietal proclamaties kan vastgesteld worden dat de tegenwoordige woning St. Jacobstraat 15 op dezelfde plaats staat als eertijds de ''IJseren Man''. Tjerk Hiddes (de Vries) kocht het woninkje van zijn zwager T.R. voor drie honderd carolus guldens. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron Harlinger Courant 9 mrt 1984; RINTJES, TRIJNTJE
Trijntie Rintjes ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, dv Rintje Pieters en Jeltje Lieuwes
Trijntje Rintjes ged 27 jul 1749 Westerkerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes; ged 29 sep 1746 Westerkerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes; ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL, dv Rintje Annes en Antje Lieuwes
Trijntje Rintjes ovl 28 jul 1794 HRL, oud 46 jaar
Trijntje Rintjes eigenaar van wijk A-212; gebruiker Hendrikje Poppes, vischvrouw, 1814. (GAH204)
Trientje Rintjes huwt met Ocke Fransen op 14 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; T.R. en Okke Frantzen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 14 May 1797, en Zijn getrouwd ten Zelven dage
Trijntje Rintjes geb 1744 ... , ovl 8 apr 1811 HRL, huwt met Klaas Wijdberg, wonende te op de Bargebuurt; BS ovl 1811
Trijntje Rintjes geb 1757 HRL, ovl 5 jul 1814 HRL, dienstbaar, ovl wijk A-038; BS huw 1814
Trijntje Rintjes huwt met Jan Jansen, beide van Almenum, geproclameerd de 20-27 7 ber (= september) en getrout de 4 okt 1767; kind: Marten Jans, geb 3 nov 1772, ged 1 dec 1772 Grote Kerk HRL; kind: Auckje Jans, geb 6 okt 1775, ged 24 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Arriaantje Jans, geb 11 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 25 mrt 1779, ged 13 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans, ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sjuke Jans, ged 9 apr 1771 Grote Kerk HRL
Ynte Rintjes weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van Y.R., als schoenmakersgezel bij Abraham Tjallings, 17 may 1791. (GAH1123)
Ytske Rintjes zie: Leensma
Marten Rintzes zie: Hoekstra
Aaltje Rinzes Douwe Lovius van Lekkum en A.R. van HRL, deze zijn laatst geproclameert 30 mei 1773 HRL, en vervolgens van hier met adtestatie vertrokken naar Lekkum
Antje Rinzes geb 1749 ... , ovl 22 okt 1812 HRL, huwt met Harmanus Anthonij Smits, ovl wijk H-186; BS ovl 1812; 1831 overlijdens
Baukje Rinzes Pieter Geerts en B.R., beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt
Beitske Rinzes zie ook: B. Rintjes; Simon Jacobs ende Beitske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Rintjes, (!), de broeder, 11 may 1793; ondertrouw HRL
Bernardus Rinzes zie: Wesseling
Dieuke Rinzes ovl feb 1727 HRL. als Stads Arme
Dirkje Rinzes huwt met Jan Janszen, kind: Grietje Jans, geb 31 okt 1773, ged 2 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Jans, geb 20 jan 1775, ged 24 jan 1775 Grote Kerk HRL
Hebbeltje Rinzes Hibbeltje R., ged 25 nov 1760 Grote Kerk HRL, dv Rinses Hobbes en Grietje Jans; begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 54; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Jisseltje Rinzes zie ook: Zeba; geb 12 jul 1793, ged 30 jul 18793 Grote Kerk HRL, dv Rinse Sijbrens en Bregtje Igles
Johannes Rinzes mogelijk dezelfde als Johannes Radelaar; rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 50:0:0 van de Weesvoogden verdiende Loon van Ulrich Harmens en J.R., 21 jan 1808 (GAH1140)
Klaas Rinzes zie: de Vries
Pieter Rinzes Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en P.R., vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Pieter Rinzes ged 22 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Rinze Pieters en Doettje Fransen
Pieter Rinzes Pieter Alberts ende IJtje Johannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.R., deszelfs neef, 29 jun 1793; ondertrouw HRL
Pieter Rinzes rentmeester van het Weeshuis bet f. 44:14:0 aan IJede Hoornstra wegens verschooten penningen van zeekleeren voor P.R., quit. no. 10, 9 mrt 1790. (GAH1122)
Pieter Rinzes ged 30 mrt 1756 HRL, zv Rinze Douwes en Janke Christiaans; dopen reg. N.H. HRL 1756
Sile Rinzes begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 47; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sijne Rinzes zie ook: Bootsma; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:0:0 de huur van 3 1/2 Pondematen greidland onder Almenum, no. 17, 4 dec 1793 (GAH1126); id. 1 jun 1796 (GAH1128); huwt met Tietje Reins, kind: Rein Sijnes, geb 25 mrt 1798, ged 17 apr 1798 Grote Kerk HRL
Trijntje Rinzes huwt met Jan Jansen, kind: Auckje Jans, geb 17 nov 1774, ged 13 dec 1773 Grote Kerk HRL
Imkjen Rinzes huwt met Jillis Keimpes, kind: Rinze Jillis, geb 30 jul 1773, ged 10 aug 1773 Grote Kerk HRL
Ynte Rinzes begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 57; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 75:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Y.R., 19 mei 1795 (GAH1127)
Ymkje Rinzes zie: de Vries
Ytske Rinzes zie: Dijkstra
Risco Ripema ovl 27 jan 1770, 68 jaar, Oud predikant te Antwerpen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ook: Ritske Rijpema, dominee, ovl eind 1769/begin 1770; zie: M. Rijpema; RIJPMA, DIEUWKE WOUTERS
Trijntje J Rippers/Ripperda geb 6 dec 1742 Makkum, ovl 11 jan 1820 HRL, ongehuwd; BS ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk A-200, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, moet betalen f. 47:0:0; heeft f. 100:0:0 be-taald op Lyfrenthe; (GAH650)
Andrys Ripperts huwt met Fokeltje Tjeerds, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 Maay 1743 en doen ook getrouwt; A.R. ende Fokeltie Tjeerds, beide van HRL, vertoonde de bruidegom attestatie van ''s bruids moeder tot consent in deesen, 4 mei 1743 fiches ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Andrijs, ged 7 jul 1744 Grote Kerk HRL
Berber van Ripperts ovl 25 aug 1788 HRL, oud 57 jaar
Anneke Rippertsdochter verkoopt op 22 apr 1648 een woning aan Claas Freerx Braam voor 4001 goudguldens. Het betreft de Voorstraat 61. In dit huis heeft Tjerk Hiddes de Vries ook gewoond. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; RIPPERTS, BAUKJEN
Eeltje Hanses Rispens geb 1781 Franeker, ovl 2 mei 1829 HRL, huwt met Sipkje Teedes en Namkje Jans Klinkert, scheepstimmerbaas 1829, kind: Sietske Eeltjes, geb 1803/06 Heerenveen, zv Hans Eeltjes R, en Sijtske Gerbens; BS ovl 1829, ovl 1850
Hans Eeltjes Rispens huwt met Sijtske Gerbens, kind: Eeltje Hanses R, geb 1781 Franeker; BS ovl 1829
Sietske Eeltjes Rispens geb 1806 Heerenveen, ovl 3 dec 1850 HRL, huwt met Gerben Jans Fluitman op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, wonende te HRL, dienstmeid. RK dv Eeltje Hanses R, en Sipkje Teedes; BS huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-344; oud 35 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-230; VT1839
Jetske Johannes Risthuis zie ook bij S.J. Rusthuis; geb 1797 HRL, ovl 18 jun 1843 HRL, huwt met Jan Berends Arink op 10 nov 1831 HRL, dienstmeid. dv Johannes Hendriks R, en Geertje Baukes; BS huw 1831, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-120; VT1839
Sjoukje Risthuis oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-048; VT1839
Johannes Hendriks Risthuysen zie Johannes Hendriks; J.H.R. ende Geertje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJege Visser, goede bekende, 3 may 1794; ondertrouw HRL; J.H.R. en Geertje Baukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 18 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Catharina Rit Johannes ten Berg en C.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Rit, deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL; Johannes ten Berg en C.R., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacobus Rit Johannes ten Berg en Catharina Rit, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.R., deszelfs broeder, 1 dec 1792; ondertrouw HRL
Johanna Everts Ritsbergen Ruurd Jans Builard ende J.E.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Michiel Jans, deszelfs schoonbroeder, 1nov17 94; ondertrouw HRL; Ruurd Jans Bulard en J.E.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johannes Everts Ritsbergen huwt met Ruurd Jans Builard op 16 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 nov 1794; huw Grote Kerk HRL 1794
Styntje Everts Ritsbergen zie ook C. Nauta; geb 1743 Witmond, ovl 14 dec 1827 HRL, huwt met Machiel Jansen; BS geb 1813, ovl 1827, ovl 1838
Eelke Ritskes zie: Kronenburg
Geeske Ritskes huwt met Eeltje Everts, kind: Richtje Eeltjes, geb 11 nov 1788, ged 25 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Ritske Eeltjes, geb 1 jun 1790, ged 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 26 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Evert Eeltjes, geb 21 sep 1794, ged 7 okt 1794 grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Eeltjes, geb 30 apr 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL
Geeske Ritskes zie ook: Hamers; ged 17 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Ridske Keimpes en Rigtsie Gerrijts; Teunis H. van der Meulen ende G.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske Keimpes, deszelfs vader, 3 aug 1796; ondertrouw HRL; Eeltje Everts en G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerryt Ritskes ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes en Richtje Gerrijts
Iebeltie Ritskes ged 3 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en IJmkie Jans
Jan Ritskes zie ook: Kronenburg; geb 31 dec 1792, ged 22 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Ritske Jans en Trijntje Bakker
Jannigjen Ritskes ovl voor 1818, huwt met Johannes Jans Ruitenschild; BS Franeker huw 1817
Jeltje Ritskes ged 10 sep 1743 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Trijntje Haeyes; ged 26 sep 1751 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Imme Jans
Keimpe Ritskes ged 30 aug 1763 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes, ged Rixtje Gerrijts
Meynke Ritskes Hendrik Dirks ende Sijtske Gerbens, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door Beernt Willems ende Arjen Arjens weegens de bruydegom en door M.R. weegens haar dogter de bruid. 9 Sep 1747
Oene Ritskes Jurjen Mulder onder Almenum en Rinske Oene svan HRL, koomende wegens de bruyd O.R. desselfs vader, 26 Oct 1748
Pieter Ritskes ovl 21 apr 1684, 24 jaar, Jongesel, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Rinske Ritskes ged 27 jun 1747 Grote Kerk HRL, dv Ritske Oenes en Trijntje Haeyes; Simon Hendriks en R.R., beide van HRL, zijnde de eerste proclamatie geschied 5 jul 1772, en de tweede wegens tusschengekomen spiering, op 2 nov en de derde op den 8sten dito, en toen getrouwt; kind: Grietje Simons, geb 19 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Simons van Hettinga, geb 30 apr 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje Simons, geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Simons, geb 4 jan 1779, ged 2 feb 1779 Grote Kerk HRL
Rinske Ritskes huwt met Pier Jans, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 May 1767; kind: Ritzke Piers, ged 15 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Saake Ritskes ged 19 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Ritske Keimpes en Rigsje Gerrijts; ovl 24 mrt 1790 HRL, oud 18 jaar
Tjeerdje Ritskes zie: Kronenburg
Tjeerdtje Ritskes huwt met Jan Eelkes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 May en de 4-11 jun 1752 doen ook getrouwdt; kind: Aeltje Jans, ged 28 dec 1755 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertie Ritskers
Tjetje Ritskes geb 22 aug 1788, ged 9 sep 1788 Grote kerk HRL, dv Ritske Jans en Trijntje Alberts Bakker
Trijntje Ritskes ged 28 jul 1767 Grote Kerk HRL, dv Ritske Keimpes en Rixtje Gerrijts; ovl voor 1825, huwt met Pieter Hessels, kind: Ritske Pieters Ringsma, geb 1798 HRL; BS Franeker huw 1824, huw 1827; geb 9 mei 1774, ged 26 mei 1774 Grote Kerk HRL, dv Ritske Keimpes en Richtje Gerrits; Donderdag den 28 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is eenen T.R., dogter van Ritske Keimpes ter zaake dezelve eenen Hiltje Jans, Huisvrouw van Pieter Hessels, zeer geslaagen en mishandelt had, geboet voor vijf GoudGuldens boven de Kosten, of anderzints drie etmaal te waater en brood in de Pekelkuip te werden gestraft. (GAH44)
Trijntje Ritskes huwt met Willem Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert 2, 9 en 16 sep 1742 en ook getrouwt in de Westerkerk; Willem Hendriks ende T.R. beide van HRL, koomende voor de bruid Geert Gerrits, 25 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Eeltje Willems, ged 15 jul 1751 Westerkerk HRL; kind: Jouwerke Willems, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jelle Willems, ged 8 apr 1745 Westerkerk HRL
Claes Riuerdts huwt met Lysbeth Johannes, beiden te Berlikum; zie verder: Rinse Jetses Roorda
Anna Riva geb 1778 ... , ovl 9 feb 1816 HRL, huwt met Cornelis Boumans, dv Casper R, en ...; BS ovl 1812; 1816 overlijdens, huw 1827, ovl 1843, ovl 1851; In het Jaar Een Duizend agthondert en sestien den 9 feb is overleden: J.R. huisvrouw van Cornelis Bouwman, oud 38 jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 jul 1816
Casper Riva hm ... , kinderen: Johanna R, geb 1778 ... , Mietje Frederiks R, geb 1765 ...; BS ovl 1812
Mietje Frederiks Riva geb 1765 ... , ovl 17 mrt 1812 HRL, ongehuwd, ovl wijk G-309, dv Casper R, en ...; BS ovl 1812
Nieske de la Rive ontvangt interesse 1800-1811; Stadsrentmeester bet f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, no. 7, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Jan Adam Abrahams Roach zie ook: J.A. Abraham; geb 1746 ... , ovl 18 jan 1813 HRL, huwt met Hendrikje Jacobs Postma, wonende te HRL. 1807, ovl wijk D-058; BS ovl 1813; ovl 1817; lijst ingezetenen 3e quartier, links: . -5 1/2:0, rechts: . -3:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796: f. 36:0:0 (GAH650)
Jan Bernds Rob geb 1797 Medemblik, ovl 17 mei 1836 op zee, extract ''afschrift van een proces-verbaal, opgemaakt aan boord van het kofschip ''Groot Lankum'', door den scheepskapitein Jan oortjes Stuit, waaruit blijkt dat J.B. Rob, op den 17e mei dezes jaars ten half drie ure namiddags in zee is gevallen en alzoo zijn leven heeft verloren'' huwt met Dirkje vd Hief op 4 feb 1821 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1821, wonende te HRL, zeepziedersknecht, matroos in 1836, zv Berend R, (gk), en Catharina Melgerts, (gk); BS huw 1821, ovl 1836
Wessel Robartus zie: Cuperus
Haye Pieters Robijn geb 1808 Achlum, ovl 18 sep 1884 HRL, 1e huwt met Jiskjen Oosterbaan, 2e huwt met Jetske Sijswerda, koopman in 1856, N.H., Vst 25 jun 1856 uit Arum, zv Pieter R, en Dieuwke Hidma; BS ovl 1884; bev.reg. HRL 1851 wijk G-255, supp wijk G-400
Janke Pieters Robijn huwt met Sijbren Pieters Dijkstra, werkster; BS huw 1840
Klaas Robijn zie: Leyker
Pieter Robijn huwt met Dieuwke Hidma, kind: Haye Pieters R, geb 1808 Achlum; BS ovl 1884
Antje Robijns ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL, dv Robijn Harmens en Grietje Taekes; geb 1757 HRL, ovl 9 jan 1828 HRL, huwt met Rimmert Johannes Zijlstra, man is meester blokmaker, dv Robijn ... , en Geertje Taekes; BS ovl 1828, ovl 1844; Rinnert Johannes en A.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1784 HRL, en zijn de 12 den daaraanvolgende getrouwd; kind: Johannes Rinnerds, geb 6 feb 1785, ged 1 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Rinnerts, geb 14 feb 1787, ged 6 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Rimmerts, geb 18 jun 1789, ged 14 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrig Rinnerts, geb 12 jan 1792, ged 31 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Rinnerts, geb 19 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en A.R. Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Robijn Rimmerts Zijlstra, mede alhier woonachtig, Om Zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenburg, van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. Mogende Alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Agttiende jun is Geboren Robijn zv Rimmert Gerrijts en A.R. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 2 May 1815
Dirk Robijns ged 1 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Robijn Corneelis en Teuntje Dirks
Elle Robijns zie: Blanksma
Frans Robijns ovl voor 1836, huwt met Sara Jacobs Wever; BS ovl 1835
Jan Robijns zie ook: Parkement; Jan en Ruurd Robijns, tweelingen, geb 2 may 1793, ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaases en Sjoukje Ruurds
Jan Robijns huwt met Tjietske Pijters, beide van HRL, geproclameert de 28 okt de 4 Novem: 11 en getrout de 20 nov 1759
Klaas Robijns geb 22 okt 1782, ged 10 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaasses en Sjoukje Ruurds
Ruyrd Robijns Jelger Elias ende Auckien Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 10 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd R.R., seggende dat de moeder mondelinge Last hadde gegeven; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Ruierd Robijns ged 1 dec 1743 Grote Kerk HRL, zv Robijn Ruierds en Janneke Pieters
Susanna Robijns zie: Nauta
Tietje Robijns Berend Berends van HRL, en T.R. van Arum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn op vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage
Tjerk Robijns huwt met Tietske Klases, kind: Gerrit Tjerks Tigchelaar, geb 1793 Midlum/Harl; BS ovl 1858
Tjitske Robijns Tietske R., ende Sioerd Dirks, beide van HRL, huw.aang. 6 dec 1738 HRL, koomende voor de Bruit Anne Everts desselfs Neef; huw.aang. HRL 1738; huwt met Sjoerd Durks, kind: Sjoerdtje Sjoerds, ged 30 apr 1748 Grote Kerk HRL, de vader ovl ; kind: Durk Sjoerds, ged 11 sep 1742 Grote Kerk HRL
Trijntje Robijns ged 12 apr 1740 Grote Kerk HRL, dv Robijn Ruierdts en Janneke Pieters
Trijntje Robijns begraven Kleine Kerk, regel 5, nr. 2; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Robijns zie ook: Leiker; huwt met Hendrik Jans Leiker, kind: Ruurd Leiker, geb 9 jun 1772, ged 7 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks, geb 27 mrt 1776, ged 23 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Susanna Hendriks, geb 31 dec 1779, ged 8 feb 1780 Grote Kerk HRL; kind: Robijn Hendriks, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 17 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Pijtter Hendriks, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Trijntje Robijns Martinus van Houten ende T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Teeke van der Ley, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Martinus van Houten en T.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789; Sijtse Pieters en T.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Elisabeth Robutter oud 45 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk D-148; VT1839
Ruurd Robyns geb 24 dec 1784, ged 11 jan 1785 Grote Kerk HRL, zv Robyn Klaasses en Sjoukje Ruurds; Ruurd en Jan Robijns, tweelingen, geb 2 may 1793, ged 26 may 1793 Grote Kerk HRL, zv Robijn Klaases en Sjoukje Ruurds
Maria Rochen huwt met Arnold van Kersen; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Frederik aug Arnolds van Kersen, geb 8 jun 1810, ged 1 jul 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Marij R.
Aeltje Tiddes Roda zie ook: A.T. Roorda; Johannes van Beemen van Almenum ende A.T.R. van HRL, vertoonende de procr. Pesma een attestatie van Bruidegom en bruid. 16 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 10 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Frans Johannis van Beemen, ged 20 feb 1742 Grote Kerk HRL, moeder als A.T. Rooda
Jouwkje Pieters Roda ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, dv Pieter Leenderts Roda en Trijntie IJpes
Lammert Roda Vertoond met Schuldige Eerbied L.R. Gesw:Turfdrager binnen dese Stad dat hij om redenen Seer geneegen is die bedieninge te Transporteren en over te draegen op de Persoon van Claes Claesen burger alhier ter Stad dogh alsoo dit Transport niet vermagh te geschieden Sonder Consent en Approbatie van Ued:Achtb:Soo addresseren Sich die beide Suplntn tot Ued Achtb:Seer Oodmoediglijk Versoekende dat Ued:Achtb:Sich dit Versoghte Transport gelieven te Laeten Wel gevallen, en alsoo de Persoon Van Claes Claesen tot ordris gesw Turfdrager deser Steede aen te Stellen Quo facto etc: reqtus M:V:Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraet der Stad HRL accorderende het Versoek ten Requeste gemelt, eligeert mits desen de Persoon van Claes Claesen tot ordris Turfdrager deser Steede op Lasten Pligten profijten en Gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed in Handen van de Heer Praesid:Burgemr deses Stad actum den 12 Febr 1731. Was Verteekent J:V:Crijtenburgh Ter ordtie Van de Magistr. M:V:Idsinga; Laeger Stonde; Op Heeden den 12 feb heeft Claes Claesen den Eed als ordris Turfdraeger gepraesteert in Handen vanb de hr. Praesid:Burgemr Crijtenburg in kennisse van Mij Secrts:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731)
Jan Rodaes J.R., stalknegt, sijn wijf ovl 7 apr 1727 HRL, old 26jaeren
Albert Rodenburg geb 1793 Joure, ovl 23 jun 1855 Veenhuizen in het tweede gesticht huwt met Gelske Fokkes de Jong, tabakskerver, zv Ruurd R, en Tiedes Minks; BS ovl 1843; 1855 overlijdens; nr. 1039, geb 12 aug 1792, Hervormd, aangekomen op 6 aug 1845 van Assen, ontslagen 28 sep 1849, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 47 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk B-158; VT1839
Christiaen Rodenburg huwt met Wilhelmina Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Hitje Hanses Rodenburg huwt met Coenraad Dirks IJsbrandi, wonende te Franeker 1822 en 1826; BS Franeker huw 1822, huw 1826
Pieter Christiaens Rodenburg ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL, zv Christiaen Rodenburg en Wilhelmina Rodenburg
Ruurd Rodenburg huwt met Tiedes Minks, kind: Albert, geb 1793 Joure; BS ovl 1855
Wilhelmina Rodenburg huwt met Christiaen Rodenburg, kind: Pieter Christiaens Rodenburg, ged 9 dec 1749 Grote Kerk HRL
Arius Johannes Pieters Rodenhuis geb 1812 HRL, huwt met Josine Wilhelmine Braams op 7 feb 1833 HRL, huw getuige bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, (gk), broeder vd bruidegom, 1838, zeehandelaar in 1841, zv Pieter R, en Margaretha Hendrika Mentes; BS huw 1833, huw 1838, ovl 1841; geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margaretha Hendrica Mentes
Barend Rodenhuis geb 25 apr 1800 HRL, ovl 1 jan 1820 HRL, zv Pieter R, en Grietje Visser; BS ovl 1820
Bouwe Rodenhuis geb 1790 HRL, ovl 4 apr 1834 HRL, huwt met Iemkje Houtsma op 30 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26May181, ondertrouw 15 May 1811, kantoorbediende, huw.get. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij T. Houtsma en D. Spannenburg, behuwd broeder bruidegom, 1812, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1827, zeehandelaar in 1834, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; BS huwafk. en huw 1811, huw 1812, huw 1817, huw 1827, ovl 1834; gebruiker van wijk A-021, kantoorbediende; eigenaar is B. Visser & zoon 1814. (GAH204); B.R. eigenaar van percelen nrs. 49 en 53 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, huis en erf, en erf, resp. 28 en 410 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en nihil. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 92 en 93 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, en stal, resp. 890 en 28 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen resp. 160 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 95-97 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. huis, schuur, en erf, resp. 95, 76 en 500 m2, klasse onbebouwd 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, . 1832, bl. 32); id. van percelen nrs. 170-172 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 582, resp. pannenfabriek en erf, huis, en huis en erf, resp. 1150, 96 en 81 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar in komen bebouwd resp. 240, 36 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); B.R., wonende te HRL, oud Sesentwintig Jaren, Brittische viceConsul, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Epeus Rodenhuis geb 26 sep 1810 HRL, ovl 27 mei 1812 HRL; wijk A-012, zv Pieter R, en Margaretha Minses; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1812; geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Pieter Rodenhuis en Margrieta H. Mentes
Gabe Sjoerds Rodenhuis geb 1787 HRL, ovl 6 jan 1849 HRL, huwt met Sijtske Dirks Wetzen/Witsing op 13 mei 1813 HRL, metselaarsknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij H. vd Weide en P. Rodenhuis, 1811, id. bij J.H. vd Weide (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838, id. bij G. Hartman en IJ. van Beemen, behuwd neef bruidegom, 1815, id. bij K.S. Rodenhuis en A.A. Koopmans, broeder bruidegom, 1818, zv Sjoerd Gabes R, en Mintje Gerrijts; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1818, huw 1838, ovl 1849, ovl 1853; gebruiker van wijk F-203, metzelknegt; medegebruiker Minne Jans wed. ; eigenaar en medegebruiker is Hendrik Meyer, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk B-105; VT1839; G.R. eigenaar van perceel nr. 219 te HRL, metselaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 586, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Hinke Rodenhuis geb 1785 HRL, ovl 23 apr 1845 HRL, huwt met Sikke Posthuma op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, dv IJpe R, en Hendrikje Scheltema; BS huw 1817, ovl 1845, ovl 1846; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-164; VT1839
Jetze Ypes Rodenhuis geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL, zv IJpe Rodenhuis en Hendrikje Scheltema; dopen Grote Kerk HRL; geb 1788 HRL, ovl 16 dec 1847 HRL, huwt met Rinske Gratama op 3 jun 1810 HRL, ridder vd orde vd Nederlandschen Leeuw, burgemeester der stad HRL, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. 1817, id. bij J. Valckenier en S. Rodenhuis, oom bruid. 1817, id. bij A.J. Rodenhuis en J.W. Braams, 1833, zv IJpe R, en Hendrikje Scheltema; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1817, huw 1827, huw 1833, ovl 1847; gebruiker van wijk A-038, koopman; eigenaar is IJpe Rodenhuis, 1814. (GAH204); J. IJ.R. en Rinske T. Gratama, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-028; VT1839; heeft een chais met 1 paard, nadere aangaaff, belasting: f. 3:6:0, 1804, may 1805. (GAH650); J.R. eigenaar van perceel nr. 334 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 583, huis en erf, 260 m2, klasse onbebouwd, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Jetze Rodenhuis huwt met Grietje ... , kind: IJpe R, geb 1751 Baard; BS ovl 1835
Johanna Rein Rodenhuis geb 1783 ... , huwt met Jan Andries Hensel, wonende te HRL 1825; BS ovl 1825; Jan Andries Hensel en J.R.R. (in de ondertrouw aangave vermeld als: Veenrodenhuis), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Ritske J. Kronenburg, goede bekende, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Klaas Jetzes Rodenhuis geb 12 okt 1806 Mantgum, klokmaker, N.H., Vst 2 jul 1859 uit Beers, A 9 dec 1861 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-259, supp wijk G-457
Klaas Sjoerds Rodenhuis geb 16 okt 1789 HRL, ovl 16 nov 1875 HRL, huwt met Aaltje Andries Koopmans op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, wolkammersknecht, metzelaar in 1851, N.H., huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, 1813, id. bij J.A. Koopmans en J.J. de Boer, schoonbroeder bruidegom, 1820, id. bij J.H. vd Weide, (gk), en T. Kuipers, (gk), oom bruid. 1838 zv Sjoerd Gerbens R, en (Mintje Gerbens); BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, huw 1838, ovl 1847, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-134; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk H-141; VT1839
Lykele Sjoukes Rodenhuis geb 1804 Vrouwenparochie, huwt met Martentje Jans Roorda op 18 jun 1835 HRL, slagter, wonende te HRL, dienende bij de 2e Bataillon 1e afdeling Friese Schutterij, zv Sjouke Sjoukes R, en Rienkje Siedses Hogenhuis; BS huw 1835
Mintje Broers Rodenhuis ovl voor 1843, huwt met Andries Gerbens Schaafsma; BS huw 1842
Pieter Ypes Rodenhuis geb 1777 ... , ovl 10 okt 1826 Franeker, 2e huwt met Margaretha Hendrika Mentes op 7 dec 1809 Amsterdam, komt van HRL, 1e huwt met Grietje Barends Visser op 5 mei 1799 HRL, kinderen: Epeus, geb 26 sep 1810 HRL, Arius Johannes R, geb 1812 HRL, Barend R, geb 25 apr 1800 HRL, staat borg voor Sake Foppes 1811, N.H., in leven zeehandelaar en lid der Staten van Friesland, huw.get. bij IJ. Rodenhuis en IJ. Houtsma, 1811, id. bij S. Posthuma en H. Rodenhuis, broeder bruid. wonende te HRL, 1811, wonende te Franeker in 1826, zv IJpe R, en Hendrikje Pieters Scheltema; hu Grote Kerk HRL 1799, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1810, BS huw 1811, huw 1817, ovl 1820, huw 1827, huw 1833, ovl 1862, BS Franeker ovl 1826; gebruiker van wijk A-012, koopman; eigenaar is B. Visser & zoon, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-013; gebruikers Jan Feersma, cargadoor, Christ. Lourens wed., Fedde Bleeker, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-172, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-173, pakhuis ''de Zon'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-174, pakhuis ''de Hoop'', 1814. (GAH204); id. van wijk H-181, pakhuis, 1814. (GAH204); P.R. van HRL. ende Margaretha Hendriks Mentes van Amsterdam, zijnde de aangave geschied door de advocaat Wyma onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, huisno. 19, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650); kind: Epeus Pieters Rodenhuis, geb 26 sep 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL; kind: Arius Johannes Pieters Rodenhuis, geb 13 jan 1812, ged 7 feb 1812 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 3:14:0 Huur voor vlaggen, 6 feb 1810, quit. no. 1 (GAH1142); Franeker, Sectie B, 1832: erven P.R. te HRL, eigenaars van de percelen nrs. 3, 4 en 10, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp. 133 90 m2, 16310 m2 en 9960 m2, klasse onbebouwd: alle 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Franeker, Sectie D, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen 121 en 125, legger nr. 369, Moestuinen, grootte resp. 2790 m2 en 6390 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 122, legger nr. 369, Cingel als Bouwland, grootte 107 90 m2, klaase onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 123 en 130, legger nr. 369, Huizen, grootte resp. 40 en 280 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 180; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 124, legger nr. 369, Stalling, grootte 136 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 126 en 127, legger nr. 369, Gracht als Bouwland, grootte resp. 1200 m2 en 1470 m2, klasse onbebouwd: beide 1; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 128, legger nr. 369, Zomerhuis, grootte 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 129, legger nr. 369, Water als Bouwland, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 131, legger nr. 369, Plaziertuin, grootte 16850 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 132 en 143, legger nr. 369, Weilanden, grootte resp 13340 m2 en 14080 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. perceel nr. 139, legger nr. 369, Opvaart als Bouwland, grootte 3670 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 427 en 428, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10430 m2 en12240 m2, klasse onbebouwd: beide 2/3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 445, legger nr. 200, Weidland, grootte 7910 2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 450, 453, 454, 455, 456, 460, 462 en 463, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 8060 m2, 13020 m2, 13510 m2, 6950 m2, 8890 m2, 22570 m2, 124 30 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, 2/3, 2, 2, 2, 4 en 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 451, 452, 457 en 461, legger nr. 199, Weidlanen, grootte resp. 21670 m2, 890 m2, 4680 m2 en 9680 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2 en 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 458, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 2630 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 459, legger nr. 199, Boomgaard, grootte 1480 m2 klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 466, legger nr. 199, Bouwland, grootte 8180 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 467, legger nr. 199, Weidland, grootte 13630 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. en mede-eigenaren van perceel nr. 471, legger nr. 200, Water als Weiland, grootte 1820 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); Ried, Sectie C, 1832: erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 472 en 473, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 5160 m2 en 5400 m2, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. percelen nrs. 475, 476 en 477, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 11160 m2, 9360 m2 en 11920 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 482, legger nr. 199, Weidland, grootte 12830 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 564, legger nr. 199, Huis en Erf, grootte 1860 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Fran dl. 1832); id. van perceel nr. 565, legger nr. 199, Tuin, grootte 1910 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 566 en 570, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 3430 m2 en 13340, klasse onbebouwd: beide 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 571, 572 en 574, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 19190 m2, 6000 m2 en 17310 m2, klasse onbebouwd: alle 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 588, 589 590, 591, 592, 594, 595, legger nr. 199, Bouwlanden, grootte resp. 10490 m2, 10250 m2, 10410 m2, 11770 m2, 9720 m2, 8580 m2, 6900 m2, 7750 m2, 11570 m2, 14490 m2, 2810 m2, 7270 m2, 6670 m2, 14380 m2, 11120 m2, en 12840 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 583 en 593, legger nr. 199, Weidlanden, grootte resp. 12080 m2 en 14550 m2, klasse onbebouwd beiode 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); erven P.R. eigenaars van percelen nrs. 298-301 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. stal en erf, schuur of pakhuis, erf, en pakhuis, resp. 80, 180, 350 en 88 m2, klasse onbebouwd allen 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 56, nihil, en 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. P.R. erven eigenaars van percelen nrs. 310 tm 315 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. huis en erf, huis, huis en erf, huis of zeilmakerij, huis, stalling, resp. 96, 85, 330, 176, 30 en 138 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 75, 270, 75, 27 en 60. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van perceel nr. 317 te HRL, legger nr. 584, pakhuis, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. eigenaars van percelen nrs. 324 en 325 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 144 en 276 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 42 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 354 en 355 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, beide pakhuis, resp. 102 en 150 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 110 en 70. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 504 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 1955-1958 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, resp. erf, plaiziertuin, pakhuis, pakhuis, resp. 105, 1060, 105 en 168 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, nihil, 70 en 84. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van perceel nr. 1966 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 584, pakhuis, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 2041 en 2042 te HRL, legger nr. 584, woonplaats HRL, resp. lijnbaan en erf, huis en erf, resp. 2590 en 162 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 300 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 58); weduwe P.R. eigenaresse van percelen nrs. 293 en 294 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, resp. bergplaats, huis, resp. 410 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd 30 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 106); id. van percelen nrs. 331 en 332 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 276, beide weiland, resp. 13470 en 11440 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 107)
Pietje Rodenhuis geb 13 dec 1779 HRL, ovl 3 okt 1867 HRL, huwt met Hendrik vd Weide op 8 aug 1811 HRL, ondertrouw 24 Jul 1811, 1e afk. zondag 28 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 Aug 1811, N.H., ovl wijk A-167, dv Sjoerd Gabes R, en Mijntje Gerrijts; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk F-286; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-221; VT1839
Sara Rodenhuis geb 1803 HRL, huwt met Jan Valckenier op 14 sep 1827 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1827, dv Pieter R, en Grietje Barends Visser; BS huw 1827
Sjoerd Gabes Rodenhuis ovl voor 1812, huwt met Mintje Gerrijts, kinderen: Gabe Sjoerds R, geb 1787 HRL, Pietje Sjoerds R, geb 13 dec 1779 HRL, Klaas R, geb 16 okt 1789 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1849, ovl 1875; Geert Gerrijts ende Aafke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.R., goede bekende, 15 sep 1792; ondertrouw HRL
Sjouke Sjoukes Rodenhuis huwt met Rienkje Siedses Hogenhuis, kind: Lijkele Sjoukes R, geb 1804 Vrouwenparochie, arbeider, wonende te HRL; BS huw 1835
Ype Jetzes Rodenhuis geb 1751 Baard, ovl 1 mei 1835 HRL, huwt met Hendrikje Pieters Scheltema, kinderen: Jetze R, geb 1788 HRL, Hinke R, geb 1785 HRL, Bouwe R, geb 1790 HRL, Pieter R, geb 1777 ... , oud burgemeester van deze stad, lid Gemeenteraad en stroleverancier 1803-1807, verkoopt rog- en weitmolen 1800, verkoopt huis en stalling 1800, koopman in 1811, zv Jetze R, en Grietje ... ; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1845, ovl 1846; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker van wijk A-037, koopman, 1814. (GAH204);gebruiker van wijk A-044 en wijk A-045, pakhuizen; eigenaar is T. Gratama, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-046, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-151; gebruikers G.R. Steen, zonder beroep, Harent Pieters vd Sluis, sjouwer, 1814. (GAH204); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den raadhuize binnen HRL den 29 dec 1790. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJde Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y.R., J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. de Waart, J. Albarda, Jan vd Veen. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y.R., B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, eene summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijne volgende Rekening, voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ.R., Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); IJ.J.R. en Hendrikje Pieters Scheltema, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL; woont in 1e quartier, huisno. 104, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 108:10:0 voor geleverde gort, 31 dec 1810, quit. no. 40 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van IJ.R., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 127:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 483:1:0 ter Saeke geleverde 451/4 lopen Rogge en 6 lopen gepelde garst, 31 dec 1806, quit. no. 3 (GAH1138); id. f. 357:17:0 voor geleverde Rogge, 10 jul 1807, quit. no. 3 (GAH1139); id. f. 395:3:0 ter Saeke geleverde 50 Lopen Rogge 14 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze Opneming geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden, op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, IJ.R., C.D. Zijlstra, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, IJ. Hoornstra, A.J. Conradi (GAH1139); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 104:0:0 voor geleverde erweten, 14 nov 1808, quit. no. 63 (GAH1140); id. f. 66:0:0 ter Saeke geleverde pelde garst, 29 dec 1808, quit. no. 78 (GAH1140); id. f. 110:0:0 ter Saeke geleverde Gordt, 6 sep 1809, quit. no. 48 (GAH1141); id. f. 88:0:0, 30 dec 1809, quit. no. 76 (GAH1141); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden: Op heeden den 9 may 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Petitie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij Gecommitteerden de zetting van het Brood, conform de prijs van de middelzoort der weit a 8 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een Grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 2:0:6, Duitsche Bolle 26 lood: f. 2:0:6; Fijne Fransch Bolle 28 lood: f. 2:0:10; Regel Wegge op 21 lood: . -2:0; Frans Brood op 19 lood: . -2:0; Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. In kennisse onze handen, (get:) J:Buisman, J. Pulinx Accordeert met voorz: Boek. In kennisse van Premier Clercq (get) E:ter Maat. Met rapport dezelve missive aan de Commissaris over het geweezen Bakkers gilde, den Burger IJ.R. bij receptie gecommuniceerd te hebben om zulks bij de Bakkers te laaten omzeggen (GAH54); de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers! Daar de prijzen van de Rogge zodanig gesteigerd zijn, dat eene opzetting van het Roggenbrood, al weeder noodzaakelijk is geworden; -zoo hebben Wij goedgevonden, de prijs van elk Roggenbrood weegende elf pond, te bepaalen op Twaalf stuivers, de mindere, en meerdere ponden nar advenant. en op dat deeze zetting effect Sorteere, gelasten Wij Ul. dezelve op de gewoone wijze, en met den meeste Spoed, aan de Bakkers in Uws Stad bekend te maaken. Heil en Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Finantien in het voormalig Gewest Friesland. J. van Hijlckema, vz, Ter ord. tie van de Commissie Bosma, Loco Secr: Waar van copia is gezonden aan de Commissaris van het voormalig Bakkers gilde den Burger IJ.R., om dezelve aan de Bakkers te Communiceeren, do. 16 may 1799. (GAH45); Eindelijk wierde van de navolgende Missive weegens de zetting van het Roggenbrood aan den Burger IJ.R., als Commissaris over het Bakkersgilde, copia gezonden, om daar van aan de Bakkers kennisse te geeven. AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Bij onze Resolutie van heeden, de prijs van het Roggenbrood wegende Elf ponden, bepaald hebbende op dertien Stuivers, de meerdere en mindere ponden naar rato; - zoo hebben wij noodig geoordeeld UL: mitz deezen te gelasten, om aan de Bakkers onder UL ressort wonende op de gewoone wijze daar van de nodige kennisse te doen bekoomen ten einde hun naar gemelde zettinge Stiptelijk te gedraagen, Leeuwarden, 27 may 1799, het 5e jaar der Bataafsche vrijheid. (GAH45); Vrijdag, 7 jun 1799. Is ontvangen navolgende Aanschrijvinge weegens de Zetting van het Tarwen Brood: Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting boek der Stad Leeuwarden: ''Op heeden den 6 jun 1799 Compareerden voor ons Gecommitteerden uit de Raad der Gemeente van Leeuwarden, als toeverzigt hebbende op de goede Politie der Bakkers alhier, de Keurmeesteren van dezelven, en hebben Wij gecommitteerden de Zetting van het Brood, Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 9 1/2 gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouw Weiten Bolle f. 1 pond 11 lood: f. 0:2:10, Duitsche Bolle f. 26 lood: f. 2:0:10, Fine Fransche Bolle f. 28 lood f. 2:0:14; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap! de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers! Wij hebben goedgevonden de prijs van het Roggenbrood Wegende Elf ponden te bepalen op Twaalff Stuivers de meerdere en mindere ponden naa nadvenant. en Waar van Wij Ul. door dezen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om zonder verwijl daar van de nodige Kennis te doen toe Komen aan de Bakkers, en Ul. Bedrijve, met last aan dezelve om hun daar na te gedragen. Heil en Broederschap, Leeuwarden den 29 jul 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar van de facto Copia is gezonden aan de Burger IJ.R., als Commissaris over het gewezen Bakkers Gild, met verzoek om zulks aan de Bakkers te willen laaten bekent maaken''. (GAH45); Vrijdag den 20 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Communiceerde de Praesident L:Albada dat op Woensdag avond den 18 deeZer bij hem ontvangen Was, eene Missive van de Commissie, tot de Administratie der Financien, in het voormaalig Gewest Friesland, noopens de Zetting van het Roggenbrood; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers ! Wij hebben goedgevonden de Prijs van het Roggen Brood, Wegende Elf ponden, te bepalen op dertien Stuivers, de Meerdere en mindere ponden naar Advenant; en Waar Wij Ul. doo0r deeZen Kennis geven, tevens aanschrijvende, om Zonder Verwijl daar van de nodige Kennis te doen toekomen aan de Bakkers in Ul. Bedrijven, met last om Zich daarna te gedragen; Leeuwarden, den 17 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafschen Vrijheid; Waar van bij den ontvangst Copia Was gesonden, aan den Commissaris IJ.R. om Zulks aan de Bakkers te doen rondZeggen, en bekendmaaken. (GAH45); Sondag den 1 jul 1798. de Raad Extra ordrs Vergadert zijnde, wierde geleezen navolgende missive nopens de Zettinge van het Roggenbrood. Burgers ! Wij hebben goedgevonden ter voldoening aan de Publicatie van den 31 dec 1795, de prijs van het Roggenbrood Weegende elf pond, te bepaalen op 7 1/2 stuivers mindere of meerdere Swaarte na proportie gerekend, zonder dat die prijs zal moogen worden vermeerdert, maar wel vermindert. Wij verzoeken, en zoo veel noodig gelasten, U hier van de vereischte Advertentie in Uw Stad te doen, en Verblijven in die Verwagting. Leeuwarden den 29 jun 1798; Waar van de facto eene Copia is gezonden aan den Burger IJ:R., als geweezen officier van het voormalig geexisteerd hebbende Bakkersgilde, met Verzoek zulks aan de Bakkers alhier te willen doen Communiceeren. (GAH44); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 342 en 343te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. pakhuis, en huis en erf, resp. 126 en 480 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); IJ.R. eigenaar van percelen nrs. 360 en 361 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 585, resp. wagenhuis, en pakhuis, resp. 35 en 120 m2, klasse onbeouwd beide 1, belastbaar inkomen resp. 15 en 56. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van perceel nr. 616 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 116 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Maandag den 2 jul 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde geleezen een Request, van den Burger IJ.R., zijnde van den navolgenden Inhoud; Aan de Raad der Gemeente te HRL; Geeft met eenen behoorlijken Eerbied te kennen IJ.R. mr. Bakker te HRL, laatste onderman zijnde van het gesubsisteert hebbend Bakkersgild, in die qlt:dat de Supplnt:voor eenigen tijd Comparitie gehouden heeft van de gezamentlijke Gildegenooten om te spreken hoedaanig in ''t vervolg zouden hebben te handelen, met de goederen bij hetzelve zijnde, waaromtrent zeer differente gevoelens geweest zijn, en ook van deeze en geene onaangenaame woorden Suppliant uitdrukkingen gebeezigt, zo dat den Suppliant niets meeder begeerde, om maar te mogen weeten aan wien hij de last dai hij nog kwam waar te neemen konde overdraagen, dan naderhand zeer vriendelijk met voormaalige Policijen er over gesproken, welken het best voorkwam, dat de Suppliant Provisioneel maar als bezitter van gem:goederen bleef, en de schikkingen of orders die er mogten voorvallen kwam te effectueeren. Waar meede de Supplnt:den Raad geen ondienst zoude doen, gelijk den Suppliant ten plaiziere van dezelve aangenoomen en te wagt heeft genoomen; Dan de Suppliant tot zijn innig Leedweezen moet betuigen, daar nu de kennisgeeving van de Prijs van ''t brood geweest is, en zulks heeft laaten doen, door de Boode van het gem:geweezen Gild dezelve zodanige ontmoedingen heeft gehad, de Suppliant bedreigingen gedaan, dat de Supplnt:zig door deezen ter Tafel van UWL moet vervoegen hoe gaarne ook de Administratie op UWL:Verzoek zoude te Wagt neemen dewijl eenen Rijnia Gonggrijp zig heeft uitgelaaten alles naderhand op de Suppliant te zullen verhaalen, de Suppliant alzoo in onaangenaamheeden konde worden ingewikkeld, daar de Supplnt:en UWL het met het beste oogmerk hadden overlegt; Weshalven de Suppliant zeer vriendelijk Verzoekt, van dien post te moogen werden ontslaagen, en te weeten aan wien de overgaave van alles moet geschieden, dewijl den Supplnt niet weet hoe met het geene nog bij het Gild is te zullen handelen, dan zo UWL hier over eenige hesitatie mogte hebben, of er naderhand ook eenige reclame zoude konnen geschieden, dat niet beschouwd wierd juist als een Eigendom der Presente geweest zijnde Leeden van gem: gesubsisteerd hebbend gild, ieder prose toe te behooren dat er door UWL zodanig ondersoek moge werden gedaan, hetzij bij het Intermediair Administratif Bestuur van dit voormalig Gewest Friesland, of anderzints zoo als UWL zouden Vermeenen te behooren, dewijl de Supplnt:zig niet anders in deezen kan adresseeren, als tot UWL, Welke als opzienders van hetzelve geweest zijn; Waar over gedelibeert zijnde, Wierde goedgevonden zig desweegens te adresseeren aan het Intermadiair Administratif Bestuur van dit voomalig Gewest met Verzoek van door hetzelve Bestuur te moogen werden ge?lucideert, hoe omtrent de Bezittingen der gilden in ''t algemeen en dat van de Bakkers in ''t bijzonder bij de Plaatzelijke Bestuuren zoude moeten werden gehandeld. (GAH44); Voorts wierde ingevolge het besluit van gisteren, aan het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormaalig Gewest Friesland ingezonden navolgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalige Gewest Friesland; Burgers ! Wij hadden onlangs met den burger IJ.R. mr. Bakker alhier, als laatste onderman, van het binnen deeze plaats gesubsisteert hebbende Bakkers gilde bepaald, dat hij voor als nog de gelden en goederen aan gedagten gilde behoorende, Provisioneel onder zig zoude behouden, ter tijd en wijle omtrent de gildens in ''t algemeen eene finaale Schikking zoude zijn gemaakt. Dan daar dezelve in deeze bij ons, en hem met het beste oogmerk genoomen maatregelen, op eene zeer onbescheidene en Butale wijze word tegengegaan, heeft hij zig desweegens aan ons bij Requeste geaddresseert, Welk Request wij de vrijheid neemen hier neevens aan UWL in te zenden, met gedienstig versoek aan ons te willen elucideeren, hoe wij ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gildens binnen deeze plaats in ''t algemeen, en dat der Bakkers in ''t bijzonder zullen moeten handelen; Hier op spoedig met UWL antwoord te mogen werden vereerd, zal zeer aangenaam zijn, aan hen die na toebede van Heil, en aanbod van Broederschap verblijven. HRL den 3 jul 1798. (GAH44); Missive van den Commis van het Intermediari Administratif bestuur, van het voormalig Gewest Friesland, zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Aan den Raad der gemeente van HRL. Burgers ! Tot Antwoord op Uwe Missive in dato 3 en 5 jul l. l. behelsende, verzoek om elucidatie hoe zig te gedraagen ten opzigte van de gesubsisteerd hebbende gilden in ''t algemeen, en die van de Bakkers in het bijzonder, dient dat, daar de Vergadering voor ontvangst van de laatstgemelde reeds op het eerste heeft beslooten, den Commis te gelasten te rescribeeren, dat Gijl: U:daarom trent zult behooren te adresseeren aan den Agent van Algemeene Politie in den Haag, Ik Uw ten dien einde het Request van IJ.R. mr. Bakker weder bij deezen re rug zende. Leeuwarden den 5 jul 1798 Het 4de Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Geëtraheerd uit het Bakkers Zetting Boek der Stad Leeuwarden. Op heeden den 5 jul 1798 Compareerden voor ons Policijmeesteren van het Bakkers Gilde, op den Raadhuize der Stad Leeuwarden, de Keurmeesteren van denzelven Gilde, en hebben wij Policijmeesteren de Zetting van het brood Conform de prijs van de middelzoort der Weit f. 71/4 Gulden, gedaan in manieren als volgt: Een grouwweiten Bolle f. 1 pond 11 Lood: f. 2:0:4, Duitsche Bolle 26 Lood: f. 2:0:4, Fijne Fransche bolle 28 Lood: f. 2:0:8, Rogelwegge op 22 Lood: . -2:0, Frans Brood op 20 Lood: . -2:0 . Alles buiten de Impositie van ''t Klein Gemaal. Leeuwarden den 5 jul 1798; Waar van aan den Burger IJ.R., een Copia is gesonden, met Verzoek zulks aan de backers te willen doen aanzeggen. (GAH44); Dingsdag den 24 jul 1798; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van den Agent bij het departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq zijnde van den navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; de Agent bij het departement van Inwendige Politie en Toezicht op den Staat van Dijken, Wegen en Wateren der Bataafsche Republicq, Aan de Municipalitit van HRL In den Haag den 18 jul 1798 Het Vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Mede Burgers ! Uit Uwe Missive van den 11 deezer gezien hebbende, dat gijlieden Verzoekt te worden geinformeerd hoe in het algemeen te handelen met de bezittingen der ge?xteerd hebbende gildens binnen Uwe Stad en in het bijzonder omtrent die van het Bakkersgilde. Zoo dien deeze om UL aan te schrijven, dat schoon bij het 53 Art:der algemeen beginzelen der Staatsregeling daadelijk bij derzelver aanneeming alle gilden Zijn vervallen Verklaart, echter ook bij dat zelfde art:niet alleen aan het Wetgeevende Lichaam is aanbevoolen, om te zorgen dat de goede orde in deezen worde Verzekerd, maar zelfs bij Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 25 May L:L:is gestatueerd, dat Zoo lange door het Wetgevend Lichaam de te maaken Schikkingen niet zijn daargesteld, Speciaal ook uit hoofde van gem:Publicatie ten aanzien van het Bakkers gilde de tot hier toe plaats hebbende bepaalingen, moeten gerekend worden te blijven en op den tegenwoordigen voet, mitsdien mijns oordeel ten aanzien der Eigendommen en bezittingen van eenige gildens evenmin als omtrent de inrigtingen en zelve eenige bepaalde Schikkingen kunnen worden vastgesteld, -maar dat integendeel de Zaak behoord te worden gelaten in Statu tot dat door het Wetgevend Lichaam desweegens nadere bepalingen en arrangementen Zullen zijn gemaakt. Waar mede blijve, Heil en Broederschap; Waar over gedelibereerd zijnde, is goedgevonden van gedagte missive aan den Burger IJ.R. kennisse te geeven. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Sijmon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJ.R. en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoijte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44); Donderdag den 18 okt 1798 ''s nademiddags; de Commissie ter ontbindinge der Gilden etc uit den Raad op het huis der Gemeente bij een gekoomen zijnde, zijn na vooraf daar toe versogt te weezen voor dezelve gecompareerd, de navolgende overlieden der ontbonden gilden, namentlijk Wegens het Gild van de: Zilversmeeden Tamme de Wit, IJsersmeeden Rein Faber, Chirurgijns Sikke Popta, Huistimmerlieden Pieter Minnes, Scheepstimmerlieden Hartman Sijbrens, Metzelaars Johannes van Beemen, Bakkers IJ.R., Schoenmakers Gosling Piekenga, Kleermakers Pieter Willems, Vleeschhouwers Meinte Jaager, Schuitschippers Barend Visser, Groot of Wijdschippers Sijbout Hoornstra met deszelfs Adjunct Michiel Jacobs, en is door welgedagte Commissie aan de Comparanten gecommuniceerd dat zijlieden, door den Raadder Gemeente waaren genomineerd respective tot Provisioneele Commissarien, over de ontbonden gilden, en daar toe bij deezen wierden aangesteld, en geauthoriseerd het welk bij hen allen wierd geaccepteert. (GAH44); IJ.R. eigenaar van perceel nr. 1251 te HRL, wethouder, woonplaats HRL, legger nr. 585, huis en erf, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 587-590 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, resp. weiland, huis, pelmolen, weiland, resp. 12550, 170, 240 en 7270 m2, klasse onbebouwd: 2, 1, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp: nihil, 36, 300, en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 647 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 277, bouwland, 108070 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Yppe Rodenhuis geb 12 aug 1801 HRL, ged 6 sep 1801, N.H., zv Pieter R, en Grietje B. Visser; dopen Grote Kerk HRL 1801
Alyda Rodermans oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-130; VT1839
Albert Rodijk A.R., Soldaat onder de comp. van capt. Paats van HRL, ende Clara Meyers van deventer, zijnde de aangaave gedaan door den sergeant Arnoldus Grijper, 16 aug 1788; ondertrouw HRL
Hidtje Rodmers zie: Beket; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:16:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 3:12:0 (GAH650)
Lijsbeth Rodmers Pier Ruirds ende L.R., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Rodmer Arjans, 9 Nov 1743; huwt met Pier Ruurds, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 24 nov 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Pietertje Piers, ged 28 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als L. Roebers; kind: Rodmer Piers, ged 16 jan 1749 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Piers, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL
Paulina Rodoold oud 45 jaar, geb Drontheim en wonende te HRL. 1839, wijk F-078; VT1839
Lijsbeth Roebers zie bij: L. Rodmers
Doeke Roedema geb 29 jul 1811 Zurich, ovl 25 nov 1871 HRL, ongehuwd, schipper, N.H., schulpvisser 1860-1871, zv Jelle R, en Sijtske Reinia; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1860-80
Douwe Keimpes Roedema geb 1798 Cornwerd, ovl 7 aug 1858 HRL, huwt met Trijntje Poelstra, Vst 1 mei 1854 uit Barradeel, N.H., boer in 1858, zv Keimpe R, en Attje Gatzes; BS ovl 1846; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-237
Jelle Roedema huwt met Sijtske Reinia, kind: Doeke R, geb 1811 Zurich; BS ovl 1871
Keimpe Doekes Roedema huwt met Attje Gatzes, kinderen: Douwe Keimpes R, geb 1798 Cornwerd, Pieter Keimpes, geb 1796 Cornwerd; BS ovl 1846; 1858 overlijdens
Maartje R Roedema oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-090; VT1839
Pieter Keimpes Roedema geb 1796 Cornwerd, ovl 15 okt 1846 HRL, huwt met Maatje Voerman, melktapper, zv Keimpe Doekes en Atje Gatzes; BS ovl 1846; oud 42 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-090; VT1839
Aaltje Roeding huwt met Louwerens Weesenter, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mei en getrout de 5 jun 1763
Lena Roedolf De Schout van de gemeente Almenum Certificeert mits desen, dat de Huwelijksafkondingen van Frans Dassel oud vijfent wintig Jaren, Werkman, geb en wonende te HRLmeerderjarige zv Pieter Petrus Daddel en L.R., en Aaltje Alberts oud drie en twintig Jaren, Dienstbaar, geb te Workum, woonende te HRL, en laatst te Midlum, meerderjarige dv Albert Jans en Hotske Jacobs, Op twee onderscheiden Zondagen als op den sesentwintigste feb en vijfden mrt deses Jaars een duisend achthondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalt uuren voor de hoofddeur van Ons huis der gemeente in Almenum hebben plaats gehad, zonder daat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 7 mrt 1815; Geextraheerd uit het doopboek der Gemeente van Amersfoort van de Rhoomsche katholijke religie, het volgende: den 11 nov 1789, Frans, zv P. Petrus Dassel en L.R
Lena Roedolf ROELANTS, JACOBUS
Akke Roelfs zie: Wildervank
Arjen Roelfs woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Elias Roelfs zie: Visser
Fokje Roelfs zie: Dijters
Gryttie Jans Roelink van Leeuwarden, huwt met Jan Eiberts Kok, van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout met attestasie de 11 sep 1763
Aaltje Roelofs huwt met Jan Pieters, echtelieden woonagtig te Leeuwarden, doch thans hier wegens de kermis, kind: Jannike Jans, geb 8 okt 1797, ged 17 okt 1797 Grote Kerk HRL
Aaltje Roelofs geb 10 feb 1775, ged 14 mrt 1775 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntje Jans
Aaltje Roelofs huwt met Dirk Wiltjes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 okt 1763
Albert Roelofs zie: van der Berg, Gort; Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente Alhier. 1781 den 2 sep is ged A.R. zv Roelof Roelofs en Jantje Alberts Mulder. Blokzijl den 28 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte behoren tot de Huwelijks acte van A.R. en Lijsbeth Jans dato 1 jun 1815 op F? 38. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Anna C Roelofs zie: Diemers
Annigje Roelofs huwt met Wigger Hayes, kind: Annigje Wiggers, geb 9 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL
Antje Roelofs zie: Bos, van Dijk, Meints, Postma
Antje Roelofs ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Antje Roelofs geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Roelof Roelofs en Tietje Romkes; ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Roelof Roelofs en Tietje Romkes
Antje Roelofs huwt met Meindert Isa?cs op 3 apr 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808; Meindert IJzaaks en A.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL
Arjen Roelofs zie: de Vries
Arjen Roelofs A.R. en Antje Harmens Bok, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Roelof Arjens, geb 12 apr 1785, ged 1 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Arjens, geb 28 dec 1786, ged 14 jan 1787 Grote kerk HRL; kind: Johannes Arjens, geb 5 jul 1791, ged 24 jul 1791 Grote Kerk HRL; kind: Marike Arjens, geb 5 dec 1793, ged 5 jan 1794 Grote Kerk HRL
Arnoldus Roelofs zie: Tuinema
Barend Roelofs zie: Kroes, de Vries
Baukje Roelofs 1e huwt met Koop Geerts, 2e huwt met Feitze Roelofs; R''falle troch ...
Bolette Roelofs Wijnant Heering ende B.R. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs broodheer Freerk van der Hout, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Roelofs zie: van Dijk, Kromhout, Peizel
Daniel Roelofs ovl 17 okt 1727 HRL, old 60 jaer
Dirk Roelofs geb 5 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Dirk Roelofs D.R. en Johanna Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Roelof Dirks, geb 27 sep 1781, ged 16 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Durk Durks, geb 28 jan 1784, ged 17 feb 1784 Grote Kerk HRL
Dirk Roelofs van Hogeland, huwt met Baatje Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12 en 19-26 aug 1742 en getrout de 16 december; D.R. van ''t Hoogeland ende Baetje Douwes van HRL, vertoonde de bruids vader attestatie dat de huwelijx geboden aen ''t Hoogeland meede aengegeeven waeren, 11 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; kindL Douwe Dirks, ged 29 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Akke Durks, ged 3 jun 1753 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Dirks, ged 27 jun 1751 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Dirks, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Fennigje Durks, ged 23 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Durks, ged 13 dec 1744 Grote Kerk HRL
Dirk Roelofs huwt met Dieuke Anthoni, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 sep 1756 en getrout de 20 mrt 1757
Dirk Roelofs Jan Staats Wilkingh en Yttie Baukes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd D.R., 25 Feb 1746
Durkje Roelofs ged 19 aug 1762 Westerkerk HRL, dv Roelof Meinderts en Eva Jans
Doede Roelofs geboortig van Borkum in Oostvriesland, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft de behoorlijke eed gepresteerd in handen van pres. burg. W. Buma, op 7 aug 1745. (burgerboek)
Douwe Roelofs zie: Nachtegaal, Visser
Douwe Roelofs huwt met Antie Harmens, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei dito 1755
Ebele Roelofs zie: Pros?
Eele Roelofs zie: Driesten
Eelkje Roelofs ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJmes
Eke Roelofs huwt met Wytse Broers Blom, kind: Roelof Wytses Blom, geb 16 okt 1793, ged 10 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Wietses Blom, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, moeder als Eelkjen R. ; kind: Pieter Wytzes Blom, geb 15 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL
Ewardus Roelofs zie: Meints
Feitze Roelofs geb 1693 ... , ovl 25 mrt 1759 R''falle 1e huwt met Pijtje Brands in 1716 te Drachten, 2e huwt met Baukje Roelofs in 1755, kind 1e huw: Brand Feitzes, kinderen 2e huw: Roelof Feitzes vdVeen, geb 1733, Lijsbeth Feitzes, Jeltje Feitzes, Klaas Feitzes; R''falle troch. bl. 273
Feytze Roelofs geb 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Frouwkje Tjeerds
Fettje Roelofs zie: Visser
Fettie Roelofs huwt met Conradus Gijsbertus Benfort, kind: Rudolphina Conradus Benfort, ged 12 nov 1761 Westerkerk HRL; kind: Johan Reinhart Coenraads Bentfort, ged 21 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Coenraads Bentfort, ged 15 mei 1768 Westerkerk HRL
Frans Roelofs huwt met Antje Jans op 20 nov 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Frouwkje Roelofs zie: Posthuma
Geert Roelofs zie: Hamstra, van der Woude
Geert Roelofs huwt met Aaltje Hendriks, kind: Stijntje Geerts, geb 4 may 1794, ged 25 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Froukje Geerts, geb 25 sep 1795, ged 11 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 30 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Stijntje Geerts, geb 26 okt 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Geert Roelofs woont in 2e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Roelofs woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geert Roelofs G.R. ende Grietje Sipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Gerrijts, goede bekende, 28 apr 1792; ondertrouw HRL; G.R. en Grietje Sipkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 may 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Geerts, geb 8 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL
Geert Roelofs geboortig van Oostermeer, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frank, op 10 sep 1792. (burgerboek)
Geert Roelofs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 85:10:0 voor geleverde turf en werkloon, kwit. no. 1, 22 dec 1773. (GAH1105); id. f. 72:0:0 voor 12 schou turf en werkloon, kwit. no. 3, 3 feb 1776. (GAH1107); id. f. 40:12:0, ord. no. 4, 6 mrt 1779. (GAH1110)
Geertje Roelofs huwt met Cornelis Linstra; BS ovl 1843
Gerben Roelofs zie: Schoef
Gerrit Roelofs G.R. ende Riemke Jans beide van HRL, komende wegens de bruid Arent Jans desselfs broeder, 28 Sep 1743; huwt met Riemke Janz, beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 sep en den 6-13 okt 1743 en doen ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Dieuke Gerrits, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 25 feb 1751 Westerkerk HRL; kind: Evertje Gerrits, ged 13 jan 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Rinskjen J. ; kind: Rijkje Gerrits, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Gerrits, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL
Grietje Roelofs zie: vd Meulen, van der Velde, Wagenaar
Grietje Roelofs ged 20 aug 1771 Grote Kerk HRL, dv Roelof Johannes en Aaltje Rients
Grietje Roelofs huwt met Dirkx Sierks, kind: Aaltje Dirkxs, geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Grietje Hendriks Roelofs geb 1806 St Jansga, 1e huwt met Hendrik Jans Daalwijk, (gk), 2e huwt met Martinus Lieuwma op 22 okt 1874 HRL, Vst 16 dec 1861 uit Havelte, dv Hendrik Roelofs en Jantje Lamberts; BS huw 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-155
Hans Roelofs voogden bet f. 24:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 2 jaer loon door H.R. bi Sijbren de Groot verdiend, mei 1773. (GAH1104); id. f. 36:0:0, 12 mei 1775. (GAH1106); id. f. 55:0:0 als stoeldraaigersknegt bj S. de Groot, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 22:0:0, 23 mei 1778. (GAH1109)
Harmen Roelofs zie: Dieters, de Graaf
Heere Roelofs H.R. van HRL, en Geertje Sipkes van Bolswerd, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 sep 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoond getuigenis
Hendrik Roelofs zie: Posthuma, Postma, Terdeus
Hendrik Roelofs Donderdag den 28 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen na voorafgegaane Citatie, den Burger H.R., Trekschipper, van Leeuwarden op HRL et V.V. ter zaake uit zijn Schip een pakje aan den Burger H:Radsma toebehorende Vermiste, en te zoek geraakt was, gecondemneert het Vermiste Pakje te Vergoeden boven de kosten hier over gevallen met Serieuse recommandatie, van in ''t toekoomende Sorgvuldig te weezen, dat dergelijke malheurs niet weder gebeuren. (GAH43)
Hendrik Roelofs geb 26 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Trijntje Simons
Hendrik Roelofs turfleverancier 1740-1759
Hendrik Roelofs huwt met Jantje Lamberts, kind: Grietje Hendriks Roelofs, geb 1806 St Jansga; BS huw 1874
Hendrikje Roelofs zie: van der Zee; Sjoerd Jansen van der Weide en H.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Roelofs, 1 nov 1788; ondertrouw HRL; Sjoerd Jans van der Weyde en H.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 nov 1788 HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weyde, geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weide, geb 20 okt 1795, ged 8 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eva Sjoerds van der Weide, geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL
Hendrikjen Roelofs Rienk Hansen van Midlum ende H.R. van HRL, comparerende bruidegom en bruid. beide in persoon, 21 Sep 1743
Hielkje Roelofs huwt met Cornelis Klazes; BS ovl 1846
Hilligje Roelofs huwt met Jan Adams, kind: Annigje Jans, ged 15 jun 1751 Grote Kerk HRL
Houkje Roelofs zie ook: Hamstra; huwt met Feike Dirks Tadema, kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Jacob Roelofs zie: de Boer, Tuin
Jacobus Roelofs ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobus en Johanna Melles
Jacobus Roelofs ged 6 feb 1748 grote Kerk HRL, zv Roelof Jacobs en Agnietje Andrijs
Jan Roelofs zie: Huisman, vd Woude, van Wijk
Jan Roelofs ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jans en Aaltje Taedes (= ook Teekes)
Jan Roelofs ged 5 okt 1752 Westerkerk HRL, zv Roelof Diemers en Lijsbet Door
Jan Roelofs huwt met Geertjen Alberts, kind: Albertje Jans, geb 27 jan 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL, beiden van Noordwolde
Jan Roelofs geb 6 nov 1780, ged 21 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Roelof Paulus en Trijntje Markus
Jan Roelofs woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Roelofs Geeven met schuldige Eerbied te kennen J.R. meede ordrs sakkedrager ende Arnoldus Ydes Jongman beide binnen dese Stadt, dat de Eerstgenoemde genegen was sijne bedieninge aen de laestgenoemde met consent van UEd. Achtb. over te dragen. Versoekende derhalven UEd. Achtb. gelieven genoemde Arnoldus Ydes tot meede ordrs Sakkedrager binnen deese Stad aen te stellen op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, q:f:etc: (was get), P. Reidema. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de meede supplnt Arnoldus Ypes tot meede ordrs Sakkedrager binnen dese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit in handen van de Hr. Pres. Burgemr. deeser Stadt. Actum den 14en nov 1740. (was get), Junius Munter Ter Ordtie van de Magistr:ab:sec:P. Reidema. ; Onder stonde; Op heeden den 14 nov 1740 heeft Arnoldus Ypes den Eed van getrouwigheit gedaen in handen van de Hr. Burgemr. Donker. In kennisse van mij gesw. clercq (was get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Roelofs zie ook: van der Woude; Sijtze Harrits en Antje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.R., deszelfs vader, 29 dec 1804; ondertrouw HRL
Jan Roelofs zie ook: van der Zee; J.R. ende Henke Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Sjoerd van der Weide, goede bekende, 5 jun 1790; ondertrouw HRL; J.R. en Hinke Aukes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Jans, geb 7 jan 1793, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jans, geb 24 apr 1794, ged 13 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eva Jans, geb 24 sep 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Jans, geb 27 feb 1797, ged 19 mrt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als Hinke A.
Jan Roelofs Sjoerd Jansen van der Weide en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder J.R., 1 nov 1788; ondertrouw HRL
Jan Roelofs ovl voor 1771; voogden bet f. 86:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis uit de boedel van wijlen J.R. en dus de inbreng van Wybe en Uilke Jans, 31 jul 1770. (GAH1101)
Jan Roelofs voogden bet f. 33:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als loon van J.R. bi Tjeerd van der Form verdiend, mei 1771. (GAH1102); id. f. 60:0:0 wegens 2 jaer verdiend loon, 17 mei 1773. (GAH1104); id. f. 75:0:0, 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 78:15:0, 7 jun 1777. (GAH1108)
Jan Roelofs turfleverancier 1761; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:17:8 voor 8 schouw en 9 korven sponturff f. 11 gld het schouw, dragen en meeten, ord. no. 5 6 may 1784. (GAH1115); id. f. 60:8:0 voor leverantie en werkloon van 6 schouw sponturf, quit. no. 3, 29 sep 1785. (GAH1117); id. f. 159:9:4 ter zake geleverde Turf met arbeidsloon, 13 jan 1796, quit. no. 1 (GAH1128)
Jan Roelofs van HRL, huwt met Lijsbet Ringers, van Minnertsga, geproclameerd 4, 11 en 18 sep 1746 en doen ook getrouwt
Jan Roelofs Beernt Jans van HRL, ende Fokeltie Jans van Tzjummarrum, koomende weegens de bruid J.R. desselfs swager, 8 Nov 1749
Jan Roelofs Hendrik Boekhold ende Lijsbert Sambergh, beyde van HRL, koomende weegens de bruid J.R. met vertooninge van ''s bruids vaders consent Jan Sambergh, 26 Sep 1751
Janke Roelofs huwt met Jacob Pieters; BS ovl 1858
Jantje Roelofs ged 13 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Jelle Roelofs Adigerus Wijngaarden van deese Staden Catharina Wijngaarden van Fraenequer, koomende weegens de bruid J.R., 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jeltje Roelofs Durk Hendriks en J.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwd
Jetsche Roelofs zie: Prosee
Jetske Roelofs ged 8 jul 1744 Westerkerk HRL, dv Roelof Meinerts en Eva Jansen
Jetske Roelofs Hette Fokkes en J.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jochem Roelofs zie: van der Woude
Jogchem Roelofs geb 8 nov 1772, ged 6 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jogchems en Trijntje Jans
Johannes Roelofs zie: Prose, Terdeus
Johannis Roelofs ged 7 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Roelof Johannis en Aaltje Rients
Johannes Roelofs huwt met Geertje Pieters, kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789 HRL; BS ovl 1820; kind: Roelof Johannes, geb 29 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Minke Johannes, geb 14 mrt 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Joseph Roelofs zie: Markenstein
Claas Roelofs ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL, zv Roelof Claases en Geertje Jans
Klaas Roelofs huwt met Tjitske Jelles, kind: Neeltje Klases, geb 1786 Sexbierum, meester chirurgijn en vroedmeester te Sexbierum; BS Barradeel huwafk. 1811
Klaasje Roelofs huwt met Watse Sibrands, kind: Michiel Watses, geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Lamkjen Roelofs zie: Dieters
Liefke Roelofs huwt met Willem Barents, kind: Marijke Willems, ged 5 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Marike Willems, ged 9 jun 1740 Westerkerk HRL
Lijsbeth Roelofs zie: Terdeus
Lijsbert Roelofs huwt met Hessel Lolkes Hommema; BS ovl 1848
Lucas Roelofs turfleverancier 1748
Luitje Roelofs zie: van Dijk
Martje Roelofs huwt met Gerrit Symons op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Pietje Gerrits, geb 12 sep 1811, ged 6 okt 1811 Grote Kerk HRL
Marijke Roelofs ged 10 mrt 1765 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jogchems en Trijntie Jans
Marike Roelofs Derk Mouwen, Soldaat onder de comp. van capt. Evers ende M.R., zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Baggelaar, de oom, 8 nov 1788; ondertrouw HRL; kind: Klaas Dirks Mouw, geb 16 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Willem Durks Mau, geb 10 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL, vader als: derk Mouwen
Marijke Roelofs ovl voor 1862, huwt met Lodewijk Georg, wonende te Franeker 1825; BS huw 1825, ovl 1861
Meindert Roelofs huwt met Hendrikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 27 Octob:en de 3 en getrout de 10 nov 1771; kind: Eva Meinerts, geb 28 sep 1772, ged 13 okt 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jan Meinderts, geb 11 dec 1773, ged 28 dec 1773 Grote Kerk HRL
Michiel Roelofs geboortig van Leeuwarden, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Harkenroth, op wo. 30 jun 1779. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 45:7:8 wegens geleverd breidgaarn, kwit. no. 5, 1 jul 1783. (GAH1114); id. f. 17:12:0, kwit. no. 11, 25 nov 1783. (GAH1114); ovl 28 aug 1788 HRL, oud 41 jaar; M.R. en Hotske Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier op den 24 May, zijnde dn tweeden Pinksterdag, getrouwd; hu Grote Kerk ha
Minke Roelofs Johan Hendrik Henning en M.R., beide van HRL, en laatst geproclameert 3 sep 1775 HRL, en toen getrouwt
Nantje Roelofs geb 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Geerts en Antje Tjallingsl
Neinke Roelofs zie: Hamstra; Dirk Faber en N.R., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Oege Roelofs geb 13 aug 1776, ged 17 sep 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Hendriks en Teetske Oeges
Pieter Roelofs zie: Marton
Pieter Roelofs ged 28 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Roelof Dirks en Janke Pieters
Pieter Roelofs P.R. van Kimswerd en Jaitske Jans van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Reines Roelofs doet expressediensten 1746
Rinske Roelofs huwt met Ids Fongers, kind: Gertje Idses, ged 15 sep 1761 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Idses, ged 12 mrt 1771 Grote Kerk HRL
Rinske Roelofs huwt met Age Sibrands op 18 mei 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Rinske Roelofs ovl voor 1829, huwt met Jan Jansen; BS ovl 1828
Roelof Roelofs zie: Posthuma, 2x Postma
Roelof Roelofs Gemeente Blokzijl. Extract uit het Doopregister der Gereformeerde Gemeente Alhier. 1781 den 2 sep is ged Albert Roelofs zv R.R. en Jantje Alberts Mulder. Blokzijl den 28 apr 1815
Roelof Roelofs Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van Hendrik van Wielen, R.R., en Ijpe Jelgersma, bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder Dartig Stuivers ?S weeks, en den Burger Pettinga te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45); Maandag den 27 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde Verders beslooten, uit Consideratie dat den Persoon van R.R., welke den 7 jan l. l. was opgeligt, en vervolgens naar Utrecht vervoerd thans weder geretourneerd waar om onder het Guarnisoen alhier ondergestooken te werden, dus zijn Tractement trok, en weder voor zijn Huisgezin konde zorgen, de 30 Stuivers ?S weeks welke des zelfs Huisvrouw uit de Correnpondentie Beurs geduurende de absentie van haare Man, genooten had, in te trekken, en daar van de Burger Pettinga kennisse te geeven. (GAH45)
Roelof Roelofs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 45:0:0 wegens 1 Jaar Huur van ''t Huis in de Karremanstraat may 1801 verschenen 1 aug 1801 (GAH1133)
Roelof Roelofs huwt met Trijntje Simons, kind: Tiete Roelofs, geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL; doop dtb 303; kind: Hendrik Roelofs, geb 26 mei 1811, ged 9 jun 1811 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs geb 2 okt 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Johannes en Aaltje Riensts
Roelof Roelofs geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes
Roelof Roelofs huwt met Tietje Romkes, kind: Roelof Roelofs, geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelof Roelofs woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Roelof Roelofs begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 35; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs Pieter Haantjes ende Marijke Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 16 jun 1795; ondertrouw HRL; Andele Jansen ende Baukjen Berends, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.R., goede bekende, 17 okt 1795; ondertrouw HRL
Roelof Roelofs zie ook: van der Velde; R.R. ende Froukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de gesw. clercq Feddema, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; kind: Tjeerd Roelofs, geb 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Feytze Roelofs, geb 16 okt 1794, ged 2 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Roelofs, geb 16 nov 1796, ged 4 dec 1796 Grote Kerk HRL
Roelof Roelofs ovl voor 1815; wed. R.R. eigenaar en gebruiker van wijk G-241, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Roelof Roelofs R.R. ende Hendrikjen Sijbrands, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs oom Jan Beernts, 21 dec 1748; huwt met Hendrikje Sibrandts, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 desemb 1748 en den 5 jan 1749 en den 21 dito getrouwdt
Roelof Roelofs ende Sibelle Fransen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruidegom Jan Aerents Groen sijnde des bruids neef met vertooninge van schriftelijke last, 2 Nov 1748
Roelofje Roelofs zie: van Dijk
Roelofke Roelofs huwt met Christiaan Krans op 28 jun 1796 HRL, met vertoonde attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1796
Romke Roelofs geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tijtje Romkes; geb 1 apr 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tytje Romkes
Serina Roelofs zie: van Wijk; Jurjen Jelles en S.R., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 jan 1809; ondertrouw HRL
Sytse Roelofs huwt met Liskje Jans Bierema, kind: Jan Bierman vd Burg, geb 1779 HRL; BS ovl 1839; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); weduwe woont in 3e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Roeloff Sijtses, geb 10 apr 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sytses, geb 30 nov 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL; weduwe S.R. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 12:6:8 ter zaake geleverde Luiwagens etc., 14 apr 1801, quit. no. 5 (GAH1133); huwt met Trijntje Tietes, kind: Styntje Siedses, geb 30 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Simon Roelofs zie Posthuma
Sjoerd Roelofs huwt met Grietie Ekkes, kind: Koene Sjoerds, ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL
Sjoukje Roelofs zie: van der Meulen
Styntje Roelofs ovl 19 mrt 1793 HRL, oud 35 jaar; ged 26xber (dec) 1757 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Sijke Roelofs geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Thomas en Dieuwke IJemes; ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL, dv Roelof Tomas en Dieuwke IJemes
Taeke Roelofs ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL, zv Roelof Jans en Aaltje Taekes
Teunis Roelofs zie: Terdeus
Tiete Roelofs zie ook: Posthuma; geb 19 jun 1809, ged 2 jul 1809 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Trijntje Simons
Tietje Roelofs huwt met Gerrit Lammerts op 12 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; Gerrijt Lammerts en T.R., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Jager, goede bekende, 27 apr 1805; ondertrouw HRL; kind: Evertje Gerrits, geb 24 nov 1809, ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Tietje Roelofs geb 5 feb 1800 HRL, ged 23 feb 1800, N.H., dv Roelof Roelofs en Trijntje Simons; dopen Grote Kerk HRL 1800
Tjalling Roelofs geb 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL, zv Roelof Geerts en Antje Tjallings
Tjeerd Roelofs zie: Kabeljouw, van der Velde, 2x
Tjeerd Roelofs geb 11 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Vroukje Tjeerds
Tjeerd Roelofs ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:14:0 ter zaake geleverde Papier en Pennen, 24 dec 1794, quit. no. 38 (GAH1126); id. f. 25:6:0, 5 dec 1795, quit. no. 41 (GAH1127)
Tjeerd Roelofs woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 4:12:0 (GAH650)
Tjeerd Roelofs T.R. en Sytske Fokkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 nov 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Tonnes Roelofs zie verslag bij L. van Goch en H. Stroband inzake het schip ''De Wilhelmina'' (GAH45)
Trijntje Roelofs zie: Schutten
Trijntie Roelofs ged 22 apr 1759 Grote Kerk HRL, dv Roelof Jochems en Trijntie Jans
Trijntje Roelofs huwt met Douwe Pieters, kind: Trijntje Douwes, geb 11 jul 1787, ged 24 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 14 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Douwes, geb 1 mrt 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Trijntje Roelofs geb 15 okt 1774, ged 15 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Roelof Hendriks en Tetje Oeges
Trijntje Roelofs geb 6 jul 1773, ged 3 aug 1773 Grote Kerk HRL, dv Roelof Dirks en Janke Pieters; Trijntie R., ged 21 apr 1769 Grote Kerk HRL, dv Roelof Dirks en Janke Pijtters
Trijntje Roelofs huwt met Gosse Zaagsma; BS ovl 1860
Trijntje Roelofs begraven Groot Kerkhof, regel 1, nr. 13, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntie Roelofs van Collum, huwt met Gerlof Jans Corvinus, van HRL, geproclameerd de 25-31 okt en getrout met attestasie de 8 nov 1761 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Tijs Roelofs huwt met Aefke Corneelis, beyde van HRL, sij zijn geproclameert 7, 14 en 21 Febr. 1740 en doe ook getrouwt; T.R. ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een rotale(?) van ''t consent van desselfs vader Roelof Tijssen, 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Yebe Roelofs ovl jun 1727 HRL, als Stads Arme
Ybele Roelofs zie: Radsma; IJ.R. van St. Anna Parochie ende Antje Jans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Saake van der Mey, goede bekende, 31 aug 1793; ondertrouw HRL; IJ.R. van Sint Anna Parochie en Antje Jansen van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 sep 1793 HRL, en zijn getrouwd 29 dito, met vertoonde attestatie; kind: Jepke IJbles, geb 6 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Roelof IJbeles, geb 31 dec 1795, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL
Jeme Roelofs ged 5 mei 1771 Westerkerk HRL, zv Roelof Thomas en Dieuwke Jemes
Ynse Roelofs zie ook: van der Zee; huwt met Baukje Gerbens, kind: Akke IJnses, geb 15 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Zacheus Roelofs Z.R. en Atje Sierks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende
Zacharias Roelofs zie: Vellinga
Zwaantje Roelofs geb 1801 Bolsward, ovl 31 dec 1823 HRL, ongehuwd, dv Roelof ... , en ... ; BS ovl 1824
Aaltje Roels ovl voor 1838, huwt met Sikke Sierds; BS huw 1837
Hendrik Roels huwt met Acke Sijds, beide van HRL, geproclameerd de 27 Febrij en de 6 en getrout de 13 mrt 1763 in de Westerkerk; kind: Gelske Hendriks, ged 10 mei 1763 Grote Kerk HRL
Jan Roels Frans Jans ende Eeke Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs aengetroude oom J.R., 8 Apr 1747; Jan Gerrits en Tjietske Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J.R., des selvs neev, 23 Sep 1747
Joukje Roels huwt met Oebele Thijssens Platje, wonende te Beneden Knijpe; BS huw 1823
Martha Roels zie ook: Raets; Pieter de Waardt, Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende M.R. van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL
Gerrit Roelving zie ook: G.J. Rolvink
Roemer zie: W.J. Romer; Anthonij Jacobs en W.J.R., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd Reinder Jans, goede bekende, 25 jan 1806; ondertrouw HRL
Jan Roemer Vrijdag den 6 sep 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde gelee-zen eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, Zijnde van deezen inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur avnde Eems, Aan de raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Heden morgen is door J.R. aan ons gepraesenteerd nevensgaande Paspoort door de Municipaliteit der Stad Hoorn aan dezelve afgegeeven, om te gaan naar HRL ten einde van daar aardappels voor gemelde Stad te halen, en Wij hebben daarop beslooten, Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschied bij deezen, om gemelde Perzoon met zijn Schip en alle andere Welke met diergelijke Speciale Paspoorten of Certificaten van Wettig geconstitueerde machten in deeze Republiek Zijn voorzien uit de haven te laten vertrekken. Heil en Broederschap. Leeuwardenb, den 5 Septbr 1799 5de Jr der B:V
Jan Roemerman mogelijk een broer van Michiel P. ; zie aldaar; geboortig van Roodahuizen, het burgerrecht geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger P.J. Coulbout op 8 aug 1800 en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Maria Roen oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-226; VT1839
Marijke Jans Roen geb 1755 HRL, ovl 14 aug 1828 HRL, huwt met Willem Jurjens; BS ovl 1828
Jan Roen Junior leidekker 1749-1755; geboortig van Medemblik, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in de vergadering vd Magistraat en de Geregte, op 14jul751. (burgerboek)
Jan Roeper Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 18 jan 1667 Betaelt aen Mr. J.R. Chirurgijn voor enige diensten in''t sterfhuis gedaen (betreft Nanneke Atses wv T.H. de Vries) f. 6:6:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron:HRL; Crt. dd 9 mrt 1984; ROERDA, PIETER TJERKS
Carel Marius Roest C.M.R., vaanderich bij ''t Regiment Oranje Friesland van Leeuwarden ende mejuffer Jacoba van der Straten van HRL, sijnde de aangave gedaan door secr. Conradi onder productie van behoorlijke Procuratie, met een gebod in de week, 13 jun 1788; ondertrouw HRL; C.M.R., vaandrig bij ''t Regiment Oranje Friesland, van Leeuwarden en mejuffer Jakoba van der Straten van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; woont in 2e quartier, huisno. 159, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); kind: Willem Adriaan Roest, geb 19 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL
Willem Adriaan Roest geb 19 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Carel Marius Roest en Jacoba van der Straaten
Fokje Roester geb 1791 Leeuwarden, ovl 19 sep 1870 HRL, huwt met Thijs Notting, dv Jan Jacobs R, en Etje Groenewoud; BS ovl 1870
Hendricus Roester geb 1800 prov, huwt met Rebecca de Vries, slijter, N.H., A 25 aug 1857 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-203, wijk F-276
Jan Jacobs Roester huwt met Etje Groenewoud, kind: Fokje R, geb 1791 Leeuwarden; BS ovl 1870
Catharina Elisabeth Roeterman geb 1772 HRL, ovl 24 jul 1844 HRL, huwt met Hendrik de Wit, koopvrouw HRL. 1828, dv Johannes Ferdinand R, en Grietje Harmens; BS geb en ovl 1828, ovl 1844
Martha Roets zie ook: Raets en Roels; huwt met Pieter de Waard, kind: Kornelia Pieters de Waard, geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL
Harmanus van Roeven ovl 15 okt 1787 HRL, oud 31 jaar
Hindrikje Thiessens Rogaar Extract Uit het Reg. der Acten van overlijden voor de Gemeente Veendam over den jare achttien honderd en veertien alwaar men onder anderen leest: In het Jaar een duizend achthonderd en veertien, op Zondag den vijfentwintigsten sep in het huis getekend No. O, aan het oosterdiep binnen deze Gemeente ovl is, H.T.R., Echtgenote van A.H.S. Veendam den vijfden nov 1800 en vijftien
Hendrikje Rogger ovl voor 1864, huwt met Albert Stuur; BS ovl 1863
Truike Hendriks van Rojen geb 15 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Hermanus van Rojen en Antje Jacobs
Andries K Roldaat niet huwt met Liesbet Siebes, zou de vader van haar kind Durkje zijn; dopen Grote Kerk HRL 1807
Catharina Rolink huwt met Lammert Lammerts, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762
Maria C Roll oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-083; VT1839
Antje Rollewagen huwt met Hermanus Verheul; BS ovl 1838
Tekela G Rolmans huwt met Johannes Luitgerus Leembeek op 24 jun 1787 HRL; mil. huw Gerf gemeente HRL; Johannes Luitgerus Leembeek, soldaat onder de compagnie van capitein Panneboeter, en T.G.R., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gabe Sjoukes Rolsma notaris te Bolsward, Johannes Albarda geeft bij hem huw toestemming van Jan Albarda 11mrt819; BS huw 1819
Joann Henrich Hermann Rolving geb 1796 Ottenstein, kon. Pruissen, huwt met Anna Gertruy Telsemeyer op 10 apr 1834 HRL, koopman, wonende te Amsterdam, zv Anton R, (gk), en Anna Margaretha Sch?pping, (gk), vader wever te Ottenstein, aldaar ovl 17 nov 1798, moeder wonende te Ottenstein in 1834; BS huw 1834
Gerhard Johan Rolvink wordt ook genoemd ''Gerrit Roelving'' in 1830; zie hieronder; geb 1788 ... , huw.get. bij K. Straatsma en T.J. Ringnalda, weversknecht, wonende te HRL; BS huw 1830; geb 1787 Vreden, Munsterland, 1e huwt met Tjietske Cornelis Bolleman op 12 jul 1832 HRL, wever, wonende te HRL, 2e huwt met Anna Knoop op 23 apr 1840 HRL, wever te HRL. 1834, zv Gerhard R, (gk), en Johanna Wegman, (gk), vader werkman te Vreden, wonende te aldaar en aldaar ovl 13 mei 1802, moeder wonende te Vreden, aldaar ovl 28 jan 1797; BS ovl 1826; 1832 huwelijken, ovl 1834, huw 1840; oud 52 jaar, geb Vreede, Munster en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-287; VT1839
Hendrik Hendriks Rolwagen balsteenleverancier 1752
Jan Roman Geeft met schuldige eerbied te kennen J.R. binnen dese Stad wonagtig, hoe door ''t wegblijven van Arjen Jacobs in leven turfdrager alhier, desselfs bedieninge is vacant geworden, waar mede hij geerne soude sijn begiftigt. Al waaromme sig bij desen aan Ued Achtb:komt addresseren met eerbiedig versoek Ued. Achtb gelieven hem supplnt in plaatse van Arjen Jacobs tot mede ordrs Turfdrager aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daartoe staande, q:f:etc., Was getekent P. Reidema 1737. ; In margine stonde; de Magistraet accordeerende het versoek ten requeste gemeld eligeerd mits desen de persoon van J.R. tot mede ordrs turfdrager binnen dese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 13 jan 1738. (Was get) Junius Munter, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; tekst wordt niet vermeld. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met schuldige eerbiedigheit J.R. residerende binnen dese Stadt, dat den supplnt wel genegen was sijn turfdragersplaats over te transporteren aan de persoon van Jan Willems Burger tot HRL zijnde daartoe seer bequaam om die functie te bekleden en sulx van harten ook is begerende. Dies volgens den supplnt seer gedienstig versoekt Haar Achtb:gelieven de persoon van J.W. tot ge?digde turfdrager aan te stellen binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, quo facto etc, (was getekent), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Jan Willems tot meede ordrs turfdrager binnen dese Stadt op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eedt in handen van de Hr. Presid. Burgemr. deses Stads, Actum den 21 may 1738, (get), H. Schaaf, Ter Ordtie van de Magistr. M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit jus jurendum coram prsid. H. Schaaf den 21 may 1738, In Kennisse van mij secrts. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Johannis Roman en Sioukjen Vomelius, beide van HRL, huw.aang. 18 may 1737 HRL, komende voor de Bruidegom en Bruit Jacob Johannis vertonende een Zedultie van de bruits vader; huw.aang. HRL 1737
Johannes Romans gebruiker van wijk E-082, kroeghouder; eigenaar is Jacob van Slooten q. q., 1814. (GAH204)
Trijntje Romar ovl voor 1824, huwt met Samuel Wijtema; BS Franeker huw 1823
Anna van Rombeek huwt met Feite Simons, kind: Catrina Margrieta Feites, ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Jacoba/Japikje Romein geb 1789 Leeuwardenolv. 7 aug 1857 HRL, huwt met Gerben Kramer, wonende te te HRL. 1843, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS huw 1843, ovl 1857, bev r HRL 1851 wijk D-162
Thomas Romein huwt met Neeltje Marinus, kind: Jacoba/Japikje, geb 1789 Leeuwarden, Willemke, geb 1777 Leeuwarden; BS ovl 1848; 1857 overlijdens
Willemke Romein geb 1777 Leeuwarden, ovl 3 sep 1848 HRL, ongehuwd, dv Thomas R, en Neeltje Marinus; BS ovl 1848
Wopkje Jans Romer zie ook: W.J. ; zie ook: Roemer
Michiel Pieters Romerman geb 1749 ... , ovl 16 aug 1814 HRL, winkelier, koopt een huis in 1800, ovl wijk C-192; BS ovl 1814; mogelijk een broer van Jan Roemerman; zie aldaar; geboortig van Roordahuizen, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht op 29 dec 1803. Eed van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-192, winkelier; medegebruiker Lourens Lens, bestelder, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Matthijs Romersheim M.R., soldaet in de Compie van Majoor O.J. Albarda in ''t Regiment van Generaal Lt. B. Lewe, thans guarnisoen houdende tot HRL en Geeske Geerts meede ten voors:Steede, koomende weegens de bruyd Arent Lammerts, soldaet onder de Compie van het bovengemelde Regiment en Compie, 9 Nov 1748; soldaat onder de Compagnie van de majoor O.J. Alberda, huwt met Geeske Geerts, beyde tot HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 nov 1748 en doen ook getrouwt
Grietje Dirks Romewal ovl voor 1844, huwt met Ruurd Piers Baanstra; BS huw 1843, ovl 1872
Alle Romkes ged 21 feb 1740 Westerkerk HRL, zv Romke Jansen en Neeltje Alles DTB N.H. HRL 1740; van HRL, huwt met Geertruid Jans, van Amsterdam, geproclameerd de f. 13:20:27 nov 1768 en getrout met attestasie den 19 Febrij 1769 in de Westerkerk; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 voor ''t maeken van 8 pakken kleren tot de uitsetting, kwit. no. 4, 12 mej 1777. (GAH1108); id. f. 29:18:0 voor het maeken van kleren etc, ord. no. 7, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 2:11:0 voor het maeken van 1 pak kleren, ord. no. 10, 3 nov 1778. (GAH1109); id. f. 25:14:0 voor ''t maaken van de kleeren tot de uitzetting van diverse jongens, ord. no. 5, 11 mei 1779. (GAH1110); woont in 6e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kleermaker te HRL in 1782; aangesteld tot smidskoolmeter en drager; op 11 mrt 1796 uit het ambt ontzet wegens het weigeren afleggen van de bewuste verklaring; is hierdoor in armoede geraakt en moest om publiek onderhoud vragen; dient verzoek in om in het ambt hersteld te worden. (GAH200); ROMKES, ANTJE
Antie Romkes ende Jacob Hayes, beyde van HRL, huw.aang. 21 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Jurjen Carsten; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Antie Romkes geb 1742 ... , ovl 2 sep 1817 HRL; BS ovl 1817
Antie Romkes huwt met Claas Pijters, beide van HRL, geproclameert den 11-18 en getrout den 25 jan 1756; kind: Anne Claases, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL, moeder ovl ; kind: Grietie Klaases, ged 7 jun 1756 Grote Kerk HRL
Aukje Romkes geb 1748 ... , ovl 12 mrt 1814 HRL, huwt met Jan Ernst, ovl wijk F-183; BS ovl 1814
Dirk Romkes kuipersgezel, burger te Dokkum op 11 jun 1673, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Dirk Romkes ovl 2 jul 1791 HRL, oud 51 jaar; huwt met Jetske Andries; D.R. en Jetske Andries, beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Grietje Durks, geb 17 mrt 1779, ged 4 apr 1779 Grote Kerk HRL; kind: Andries Dirks, geb 8 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Doekle Romkes zie: van Hettinga
Douwe Romkes zie: Nauta
Elisabeth Romkes zie: Butter
Elizabeth Romkes huwt met Ippe Annes Butter; BS ovl 1826
Folkert Romkes ovl voor 1779; bet propijn aan de rentmeester van het Weeshuis vd Weeslanden vd huirders: Yep Feikes f. 2:5:0, Taedse Abrahams f. 5:15:0, Eeuwe Clasen f. 26:0:0, Tjepke Gratama f. 7:15:0, Leendert Harings f. 12:12:8, F.R. f. 10:15:0, Leendert Harings f. 11:15:0, Eeuwe Clasen f. 14:15:0, Eeltje Aukes f. 1:10:0, Teeke Jans f. 20:0:0, 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 46:1:0 terzake 1/2 jaar leverantie van 254 vaten suip f. 3 1/2 st en 190 schoven stro, 8 jun 1762. (GAH1092); id. f. 50:1:0 wegens 286 vaten suip, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 42:0:0 wegens levering van 236 1/2 vat suip f. 3 1/2 stv in 1 jaar geleverd, kwit. no. 1, 31 mei 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 21:10:0 terzake huir van 4 pondematen bouwland onder Midlum, no. 16, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1098); id. f. 25:0:0 over 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (B110 2); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 35:0:0 over 1780, nu no. 23, 1780. (GAH1111); id. over 1781 (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed bet f. 25:0:0 over 1778, nu nr. 16. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 23. (GAH1110); ontv van dito f. 47:3:0 terzake geleverde 269 vaten zuip van 13 mei tot 11 nov 1763, 10 jan 1764, kwit. no. 2. (GAH1094); id. f. 42:19:0 wegens 245 1/2 vaten zuip f. 3 1/2 stv, kwit. no. 5, 10 jul 1764. (GAH1094); id. f. 44:13:0 wegens 251 vaten zuip in een 1/2 jaar, kwit. no. 7, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 44:0:0 wegens geleverd zuip in een 1/2 jaar, tot 10 mei 1765, kwi t. no. 3, 21 mei 1765. (GAH1095); id. f. 42:0:0, kwit. no. 5, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 42:5:0 voor 241 1/2 vaten zuip van 12 dec 1765 tot 9 mei 1766, kwit no. 2, 27 mei 1766. (GAH1096); id. f. 46:9:0 wegens 147 vaten zuip van 15 nov 1768 tot 12 mei 1769, kwit. no. 4, 28 mei 1769. (GAH1100); id. f. 45:18:0 voor geleverde zuip, kwit. no. 7, 12 nov 1769. (GAH1100); id. f. 44:0:0 van 12 mei tot 11 nov 1766, kwit. no. 3, 18 nov 1766. (GAH1096); id. f. 42:6:0 wegens karnemelk geleverd ih Weeshuis van 12 nov 1766 tot 12 mei 1767, kwit. no. 3, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 43:11:8 van 12 mei tot 12 nov 1767, kwit. no. 6, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 41:19:0 van 13 nov 1767 tot 10 mei 1768, kwit. no. 3, 17 mei 1768. (GAH1098); id. f. 45:8:4 van meitot nov 1768, kwit. no. 3, 13 nov 1768. (GAH1099); bet propijn vd nieuwe 5-jarige inhuring der losse landen, voor het meest gedeelte bij wijlen rentmeester de Bruin nog in leven zijnde ontvangen, van 3 pondematen, no. 14: f. 9:10:0 en 4 pondematen, no. 16: f. 6:12:10., 1768. (GAH1098); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 19:0:0 voor 3 pondematen bouland aan de Hal, no. 14, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1773. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); id. over 1775. (GAH1106); id. over 1776. (GAH1107); id. over 1777. (GAH1108); id. f. 25:0:0 over 1780, nu no. 21, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); wed. bet over 1778 f. 19:0:0, nu nr. 14. (GAH1109); id. over 1779, vanaf nu echter no. 21. (GAH1110); jaerschink der losse landen, Alderheiligen 1772 versch., no. 14, 3 pondematen: f. 9:10:0, en no. 16 wegens 4 pondematen: f. 12:10:0, 1773. (GAH1104); F.R. onder Almenum ende Antje Jobs van Wijnnaam, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Job Douwes, 24 Apr 1751
Foppe Romkes F.R. van HRL. en Akke Joosten van Terbant, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Heerenveen en aldaar getrouwd den 2 feb 1783 volgens vertoond getuigenis; kind: Romke Foppes, geb 31 okt 1783, ged 9 dec 1783 Grote Kerk HRL
Gerben Romkes geb 27 mei 1780, ged 25 jun 1780 Grote Kerk HRL, zv Romke Johannes en Pietje Gerbens
Gosse Romkes Jetse Romkes ende Maria van den Berg, beyde van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL; Comende voor de bruid G.R. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Grietje Romkes zie: Bakker
Grietje Romkes ged 21 jul 1743 Grote Kerk HRL, dv Romke Jansen en Neeltje Alles ovl 22 nov 1792 HRL, oud 48 jaar
Grietje Romkes huwt met Migchiel Melles, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1770; kind: IJntje Michiels, geb 31 dec 1773, ged 29 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Migchiels, ged 6 aug 1771 Grote Kerk HRL
Haye Romkes zie: Bakker
Heere Romkes Johannes Baltus en Sara Broers, beyde van HRL, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruyd H.R., desselfs Oom; huw aang. HRL 1736
Heerke Romkes weesvoogden bet f. 22:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van H.R., 27 may 1788. (GAH1120)
Hendrik Romkes zie ook: Bakker; geb 25 okt 1810, ged 11 nov 1810 Grote Kerk HRL, zv Romke Jacobs en IJetje Hendriks
Hendrika Romkes zie: Agema
Hinke Romkes huwt met Jan Pas, beide van HRL, geproclameert 2, 6 en 9 en getrout den 11 mrt 1755; kind: Pieter Jans, ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL, vader als Jan Pieters; kind: Diuwke Jans Pas, ged 22 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans Pas, ged 15 mei 1755 Westerkerk HRL; kind: Jacobus Jans, ged 27 jun 1771 Grote Kerk HRL, vader als J. Pieters
Hinne Romkes zie: van Hiddinga
Hotse Romkes zie: Binksma
Hotse Romkes H.R. ende Antie Sijtses, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder Anne Sijtses, 12 Apr 1749; huwt met Antje Sijtses, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 apr 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Hotse Romkes huwt met Grijtie Johannes Elgersma, beide van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 en getrout den 28 jul 1754 in de Westerkerk
Hotse Romkes huwt met Sjieuke Hessels, beide van HRL, geproclameert de 24 jun en de 1 en getrout de 8 jul 1759; kind: Sjiewke Hotzes, ged 21 dec 1760 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Hotse Romkes huwt met Janke Rasschen, beide van HRL, geproclameerd de 3-5 en getrout de 10 jul 1763; kind: Romke Hotzes, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL
Ippe Romkes zie: Butter; (2x)
Jacob Romkes zie: Bakker
Jakob Romkes geb 26 feb 1777, ged 9 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Romke Herkes en Itske (ook: Sijbrigje) Jakobs
Jan Romkes J.R. ende Antje Harmens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Lieuwe Alles en verklaerde des bruydegoms vaeder dat dit met sijn consent was, 2 mei 1744; huwt met Antje Harmens, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Baukje Jans, ged 10 okt 1745 Grote Kerk HRL
Japke Romkes geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Romke Sybes en Rinske Pieters
Jelte Romkes trekschipper op Leeuwarden in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -12:0 weegens het ontvangen van Landshuyr van het lant te Oosterbierum leggende, ''t Weeshuys toebehorende, sonder ord., 15 jul 1730. (GAH1060)
Jetse Romkes ende Maria van den Berg, beyde van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL; Comende voor de bruid Gosse Romkes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Claes Romkes ovl 9 okt 1727 HRL, old 84 jaer
Mattheus Romkes huwt met Trijntie Reidses, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1766 in de Westerkerk
Michel Romkes Michiel R., ende Trijntie Jans, beide van HRL, huw.aang. 17may17 38 HRL, koomende voor de Bruit Jan Popkes; huw.aang. HRL 1738; huwt met Trijntje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 11-18 May 1738 en getrouwt den 28 jul 1739
Pyttie Romkes huwt met Roelof Postma, beide van HRL, geproclameerd de 28 apr en de 12 en getrout de 20 mei 1771
Popkje Romkes zie: Lamring
Rein Romkes weesvoogden bet f. 89:11:4 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van R.R. wegens 3 kinderen in ''t Weeshuis gealimenteerd wordende, 16 nov 1784. (GAH1115)
Rienk Romkes zie: Ondersma
Rienke Romkes zie ook: Brouwer; huwt met Akke Douwes, kind: Douwe Rienkes, geb 19 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Rienske Romkes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rimke Romkes R.R. en Akke Douwes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rinse Romkes ovl 8 feb 1787 HRL, oud 63 jaar; invent/nr. 320
Rinske Romkes zie: Agema, Lanting
Romke Romkes zie: Butter
Saco Romkes Vroedtsman tot HRL syn erven, eigenaars van plaats nr. 180 te Almenum, grootte 0, 75 pondematen, floreen f. 0:8:12, gebruiker Ofke Feddes, ferskaat: niet vermeld. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Sibbeltje Romkes geb 11 feb 1808 HRL, ged 1 mrt 1808 HRL, N.H., dv Romke Jacobs en IJtje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1808
Sybe Romkes geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL, zv Romke Sybes en Rinske Pieters
Sietse Romkes zie: van Hettinga
Simon Romkes zie: de Vries
Tietje Romkes geb 14 jan 1753 Dokkum, ovl 19 jan 1820 HRL, huwt met Roelof Roelofs Posthuma; BS ovl 1820; 1822 overlijdens; kind: geb 5 mei 1774, ged 19 mei 1774 Grote Kerk HRL, zv Roelof Roelofs en Tietje Romkes; kind: Romke Roelofs, geb 29 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL; kind: Romkje Roelofs, geb 31 mrt 1781, ged 16 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, geb 1 mrt 1784, ged 28 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs, ged 10 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Tietsse Romkes rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 40:0:0 van de Weesvoogden van het Weeshuis verdiende Loon van Pieter Henricks, Henrick Gerrijts en T.R., 20 may 1805 (GAH1138); id. f. 46:0:0 verdiende Loon van T.R., 29 sep 1807 (GAH1139)
Tjietze Romkes weesvoogden bet f. 20:16:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van T.R. als backersknegt gewerkt hebbende bij Fokjen Cuiper, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 25:0:0 als backersknegt bij burg. Strooband, 4 aug 1789. (GAH1121); id. f. 175:16:0, 17 jul 1792 (GAH1124); id. f. 55:11:8, 18 jun 1793 (GAH1125); id. f. 9:8:0 terzaake ??n maand gagie van T.R., als matroos op ''s lands oorlogsschip ''de Eensgezindheid'', 22 sep 1789. (GAH1121); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 ter zaeke een uitzetting, 28 may 1793, quit. no. 6 (GAH1125)
Tjietse Romkes huwt met Dieuwke Johannes, kind: Christina/Stijntje de Boer, geb 1757 Balk; BS ovl 1838
Tjiske Romkes geb 7 nov 1772, ged 8 dec 1772 Grote Kerk HRL, z/dv Romke Heerkes en Idtske Jakobs
Tjitze Romkes zie: Zeldenrijk
Trijntie Romkes huwt met Ruirdt Taekes, kind: Voske Ruirdts, ged 25 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Ruurds, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Trijntje Romkes ovl 29 dec 1794 HRL, oud 80 jaar; ovl 15 mrt 1791 HRL, oud 55 jaar; ovl 21 dec 1804 HRL, oud 71 jaar
Trijntje Romkes huwt met Klaas Willems Langendijk, wonende te Leeuwarden; BS huw 1834
Trijntje Romkes geb 3 okt 1800 HRL, ged 11 nov 1800, N.H., dv Romke Ippes (Bakker), en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1800
Trijntie Romkes huwt met Gerrijt Claasen Spitske, beide van HRL, geproclameerd de 27 jul de 3 en getrout de 10 aug 1760 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Neeltje Gerrijts Spitske, ged 19 sep 1762 Westerkerk HRL; kind: Grietje Gerrijts, ged 22 jun 1766 Grote Kerk HRL
Trijntie Romkes huwt met Jacob Hendriks Backer, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 25 7 ber (= september) 1768; kind: Romke Jakobs, geb 13 feb 1777, ged 4 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jacobs, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jacobs, ged 29 okt 1771 Grote Kerk HRL
Ulbe Romkes U.R. van HRL, ende Lijsbert Pijtters uts:sijnde de aengeevinge gedaen door wedersijdse vaeders, 30 Apr 1746; huwt met Lijsbeth Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746en doen ook getrouwt
Weltje Romkes zie: Seldrijk; geb 20 dec 1783, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL, dv Romke Heerkes en Sibrigje Jakobs
Wijpkje Romkes zie: Lamring
Wiebren Romkes zie: Lamring
Willem Romkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 88:7:8 voor leverantie en werkloon van 12 schouw turf, quit. no. 1, 28 jan 1786. (GAH1118)
Matthijs Romkes (?) huwt met Maria van der Wouden, kind: Anna Maria Matthijses, geb 7 mrt 1793, ged 26 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Klaas Rommert C.R. ende Grietje Jansen Trompetter, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vader Jan Trompetter, 28 Aug 1745; huwt met Grijtje Jans Trompetter, beyde van HRL, geproclameerd den 29 Augusti en 5-12 Septemb 1745 ook getrouwt
Aefke Rommerts huwt met Beerent Jans, beyde van Midlum, met attestasie getrouwt den 17 January 1741 hebben haar 3 huwelijkse proclmatien gehadt in 4 voorschreven doop; kind: Jan Beents, ged 19 dec 1741 Grote Kerk HRL
Aaltje Rommerts zie ook: Faber; geb 20 mrt 1787, ged 17 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Age Rommerts zie: Radema
Age Rommerts geb 17 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Ages
Anne Rommerts geb 25 aug 1802 HRL, ged 1 sep 1802, N.H., zv Rommert Klaasen en Gepkje Thijssen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antje Rommerts geb 1747 HRL, ovl 3 okt 1827 HRL, huwt met Klaas IJedes Bloemsma, man is spindersbaas; BS ovl 1827; 1828 overlijdens; Klaas Idses van Dokkum en A.R. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 jul 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Dokkum en aldaar volgens ingekomen getuigschrift getrouwd den 5 aug 1781
Antje Rommerts geb 4 nov 1802 HRL, ged 16 nov 1802, N.H., dv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antje Rommerts Claas Ottes ende A. R, beyde van HRL, koomende weegens de bruid schipper Fredrik Sijbrands, 28 Oct 1747; huwt met Klaas Ottes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1747 en ook getrouwt in de Westerkerk; kind: Jelle Klaases, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Grijttie Claases, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL. op een Sondag-Avont; kind: Anne Klaases, ged 8 dec 1754 Westerkerk HRL; kind: Rommert Klaases, ged 20 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Berber Klaeses, ged 8 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Otte Klaases, ged 23 nov 1749 Westerkerk HRL
Auke Rommerts zie: Koolker
Baukje Rommerts geb 28 dec 1805 HRL, ged 11 feb 1806 HRL, N.H., dv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1806
Benjamin Rommerts Beniamin R., ged 5 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Beniamins; ged 5 nov 1765 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hendrina Benjamins; weesvoogden bet f. 142:13:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor verdiend loon van Martinus Peereboom, Cornelis Pieterse, Servaas Willems, Fredrik en Lieuwe Pieters, Claas Jeltes, Pieter Hendriks, Jan Beerents, Haaye Andries, Hendrik Johannis en B.R., 20 aug 1783. (GAH1114)
Berber Rommerts zie ook: Overdijk; geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Gepke Tijssen
Berber Rommerts geboortig van Burgers (?), betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Eed gepresteerd in handen van pres. burg. K. Lanting, op 25 nov 1772. (burgerboek)
Bregtje Rommerts Ockke Jarigs en B.R., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 23 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Bregtje Rommerts huwt met Pieter Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 18 en 24 May 1739 en doe ook getrouwt; Pieter Douwes ende B.R. beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs vader Rommert Clasen, 9 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Douwe Pieters, ged 7 jun 1740 Grote Kerk HRL
Bregtie Rommerts huwt met Eilert Jurriens, beide van HRL, geproclameerd de 28 7 ber (= september) en de 5 en getrout de 12 okt 1766
Dirk Rommerts geb 4 jun 1811 HRL, zv Rommert Dirks en Lolkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 16 jun 1811, ged 30 jun 1811 Grote Kerk HRL, zv Rommert Dirks en Lollkje Gerrits
Eeke Rommerts ovl 1791 Lollum, huwt met Hillebrand Jelles Bruinsma, in leven wonende te Lollum; BS huw 1831
Foekje Rommerts ovl 3 jun 1789 HRL, oud 46 jaar
Geertje Rommerts en Gerrit Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Gerrit Rommerts zie: Kool
Gerrit Rommerts en Geertje Rommerts, beiden geb 25 may 1784, ged 8 jun 1784 Grote Kerk HRL, kinderen van Rommert Gerrits en Aaltje Johannes
Getje Rommerts geb 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Gepkje Tijssen
Grietje Rommerts geb 26 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Agema
Heert Rommerts ovl voor 1813, huwt met Antje Reinders; BS ovl 1812; huwt met Antje Reinders, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en getrout de 7 jul 1771; kind: Sipkje Heerts, geb 10 mrt 1781, ged 1 apr 1781 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:15:0 voor het maaken en leveren van smits ijzerwerk, ord. no. 41, 30 nov 1784. (GAH1115); id. 48-11 :0, quit. no. 7, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 34:11:0, quit. no. 57, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 50:19:0 voor geleverd ijserwerk en reparatie van dien, quit. no. 48, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 70:16:0, quit. no. 61, 25 nov 1788. (GAH1120); Claas Simons ende Sijke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.R., deszelfs neef, met een gebod in de week 7 feb 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 5 mrt 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde goedgevonden H.R., mr. ijsersmid bij de Zuiderpoort te doen Insinueeren om geen ruischernen meer buiten de Zuiderpoort te houden-nog kruiwaagens met vuilnis voor zijn deur bij de Publicque Staar te zetten bij poene van drie Carguldens boete. (GAH43)
Hinne Rommerts geb 1795 ... , ovl 18 mrt 1817 HRL, zv Rommert Sietses en (Feikje Poppes); BS ovl 1817; geb 17 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, zv Rommert Pieters ! en Feikje Poppes
Hoeke Rommerts geb 22 jan 1774, ged 8 feb 1774 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes de Haan; geb 13 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes de Haan
Jan Rommerts ovl 25 apr 1748 ... , ontvangt lijfrente 1742-1748
Jetske Rommerts geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, dv Rommert Sijtses en Feikje Popkes
Jetske Rommerts ovl nov 1801 Workum, huwt met Jan Tjebbes vd Zee; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1859; Jan Tjebbes van HRL, en J.R. van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jetske Rommerts Jelte Jeltes en J.R., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swaeger Pieter Douwes en vertoonde een zedultje van des bruydegoms moeder Beertje Freerks, zijnde de bruydegom op een reys na Holland, 24 Aug 1743; huwt met Jelte Jeltes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 aug en den 1-8 sep 1743 en doen ook getrouwt; kind: Floris Jeltes, ged 28 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Jeltes, ged 3 jan 1754 Westerkerk HRL; kind: Rommerts Jeltes, ged 2 mrt 1751 Grote Kerk HRL; kind: Rommert Jeltes, ged 21 okt 1749 Grote Kerk HRL, vader als J. Jetses; kind: Jelte Jeltes, ged 9 may 1747 Grote Kerk HRL; kind: Jelte Jeltes, ged 23 nov 1745 Grote Kerk HRL
Joannes Rommerts op belijdenisse des Geloofs ged 2 aug 1765 Grote Kerk HRL, Egte man bij de Zoutsloot, gelijk met Rommert Rimmerts, Egte man in de Kale Vissers Steeg
Johannis Rommerts J.R. ende Lijsbert Claeses beyde van HRL, koomende weegens de bruid Claes Laurens desselfs vaeder, 28 Feb 1750; huwt met Lijsbet Claases, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en getrouwt; kind: Lijsbet Johannis, ged 11 jan 1752 Grote Kerk HRL
Johannis Rommerts huwt met Grijtie Feikes, beide van HRL, geproclameert den 28 apr 5-12 mei 1754 getrout in de Westerkerk; kind: Rommert Johannes, ged 3 aug 1762 Grote Kerk HRL; kind: Janke Johannes, ged 24 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wikje Johannes, ged 4 feb 1755 Grote Kerk HRL
Klaas Rommerts zie: Blaauw, (2x) Overdijk
Klaas Rommerts geb 18 nov 1779, ged 14 dec 1779 Grote Kerk HRL, zv Romert Klaasses en Antje Pieters; geb 23 jan 1791, ged 6 feb 1791 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaasses en Antje Agema; geb 13 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL, zv Rommert Klaases en Antje Agema
Claas Rommerts huwt met Meindertje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mrt en de 5 en getrout de 12 Aprilo 1767
Lamkjen Rommerts huwt met Klaas Barteles; BS ovl 1834; kind: Bartel Klaases, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Pijter Klaases, ged 10 jun 1760 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Klaases, ged 27 okt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Zijtske Klaases, ged 2 jul 1765 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Klaases, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Matthijs Rommerts zie: Overdijk
Mintje Rommerts zie: Faber
Mintje Rommerts geb 24 jan 1782, ged 19 feb 1782 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Neeltje Rommerts Zie ook: N.R. Blaauw; geb 4 aug 1781, ged 14 aug 1781 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages; geb 28 nov 1783, ged 14 dec 1783 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Antje Ages Agema; geb 22 jun 1796, ged 5 jul 1796 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaases en Antje Ages Agema; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert ses en negentig den 22 jul is geb Neeltje dogter van Rommert Klaases en Antje Ages Agema. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 jul 1816
Pieter Rommerts zie: Broersma
Pieter Rommerts huwt met Antje Wiegers, kind: Rommert Pieters, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL
Pietje Rommerts zie ook: de Jager; geb 16 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv Rommert Sijtses en Feikje Poppes
Pietje Rommerts ovl 4 sep 1789 HRL, huwt met Sijtse Hinnes; BS ovl 1816; 1821 huwelijken; bij ovl 66 jaar
Poppe Rommerts zie ook: Jager; geb 11 dec 1789, ged 9 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Rommert Sytses en Feikje Poppes
Riemke Rommerts huwt met Pieter Dirks, beide van Almenum, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; DTB N.H. HRL 1765; kind: Dirk Pijters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Rigtje Rommerts zie: de Vries
Rigstje Rommerts ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seventig is Gedoopt den Tweede okt Rigtje dv Rommert Rimmerts en Hiske Hoekes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 apr 1816
Rigtje Rommerts mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker van wijk H-111, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Rigtje Rommerts mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Dirk Jans; BS ovl 1841
Rimmert Rommerts en Berber Martens, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hendrik Poulus; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rimmert Rommerts ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Rommert Rimmerts en Antje Dirks
Sietse Rommerts zie: de Jager
Sjerp Rommerts ovl voor 1848, huwt met Akke Eeltjes Faber; BS ovl 1847
Sjouwke Rommerts zie: Radema
Sjouke Rommerts huwt met Hendrikje Jacobs, wonende te HRL 1817; BS ovl 1817
Sjoukje Rommerts geb 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Rommert Klaasses en Gepke Tyssen
Tettie Rommerts huwt met Frans Servaes van Bemen; zie aldaar
Theunis Rommerts Gerben Wigles ende Lijsbert Feddriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef T.R., 7 dec 1748
Trijntje Rommerts zie: de Jager
Tryntje Rommerts geb 20 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL, dv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Wybe Rommerts zie: Faber
Wybe Rommerts geb 10 okt 1780, ged 7 nov 1780 Grote Kerk HRL, zv Rommert Wybes en Aukje Feyes
Willem Rommerts ovl voor 1835 HRL, huwt met Foekje Johannes; BS ovl 1834
Ytje Rommerts huwt met Bauke Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 Januar en 4-11 Februar 1742 en doe ook getrouwt
Geertruid Rondaan zie ook: Jakobus Huberts; huwt met Jakobus Houbers, kind: Petrus Jakobus Houbers, geb 16 jul 1781, ged 22 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Jakobus, geb 12 dec 1782, ged 15 dec 1782 Grote Kerk HRL
Gerrit Rondaan ovl voor 1839, huwt met Maartje Reinders (M. Jacobs) de Boer; BS ovl 1838
Klaaske Lolles Rondaan zie ook: Klaaske Lolles; geb 16 okt 1756 HRL, ovl 15 mei 1822 HRL, 1e huwt met Nicolaas van Burgaarden, 2e huwt met Lammert Johannes Brandes op 16 jul 1812 HRL, huw afk. 28 jun en 5 jul 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, ook huwt met Sjerp Pieters vd Sluis, dv Lolle Gooytjes en Aaltje Jacobs; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1822, ovl 1826, ovl 1859
Lolle Gooitjens Rondaan huwt met Willemke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 nov 1764; kind: Wytske Lolles Rondaan, ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukie Lolles Rondaan, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL
Sjoukie Lolles Rondaan ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens Rondaan en Willemke Klases
Wytske Lolles Rondaan ged 11 feb 1766 Grote Kerk HRL, dv Lolle Goitjens Rondaan en Willemke Claases
Arjen Ronner huwt met Gerbrigje Bakker, ind: Eelke Arjens Ronner, geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Berent Feykes Ronner geb 17 nov 1748 Dokkum, 1e huwt met Fokelje Sytses Hansma op 16 apr 1769 Dokkum, 2e huwt met Janke Dirks Zijlstra, van HRL, op 6 jun 1808 Dokkum komt van Dokkum, zv Feike Beernts R, (gk), en Janke Arjens, (gk); GJ ... , huw Grote Kerk HRL 1808; B.F.R. van Dockum en Janke Dirks Zijlstra van HRL, zijnde de aangave geschied door bode Jan de Boer, onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL
Eelke Arjens Ronner geb 3 nov 1784, ged 14 dec 1784 Grote Kerk HRL, zv Arjen Ronner en Gerbrigje Bakker
Dina Alberts de Roo mogelijk ook als: D. Albert de Roos; zie aldaar; huwt met Gerrit Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 okt 1742 en dito getrouwt; Gerrit Geerts ende D.A. dR. beide van HRL, koomende weegens de bruid desselvs swager Sijbren Jogchums, 6 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dina de Roo heeft een zuster Maria de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Maria de Roo heeft een zuster Dina de Roo; medeweesvoogd Scheltinga bet f. 35:12:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ten profijte van Maria en Dina dR., herkomstig uit derselver ouders nalatinschap en aangeerfde goederen, wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060)
Adriaan de Roock geb 15 feb 1748 ... , equipagemeester 1801-1811; regattdv1826-93, sch lett-r; ovl 04 feb 1834 HRL wijk C-138, oud bijna 86 jaar, gepensioneerd kapitein ter Zee, geb te Zalt Bommel, wonende te HRL, wednr van Hendrina van Beuker, en zv Gerhard de Roock (gk) en Ester van Heyningen, (gk), beiden ovl; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker van wijk C-137, 1814. (GAH204); id. van wijk C-138, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee en Jacoba Gesina van Scheltinga, beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester dR., met een gebod in de week, 1 feb 1788; ondertrouw HRL; de Weledele Gestrenge Heer A. dR., capitein ter zee en Equipagemeester bij het Ed. Mog. Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en de Weledel Geboren Juffer Hendrina van Beucker, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 sep 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Gerhard Adriaans de Roock, geb 10 nov 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL; woont in 7e quartier, huisno. 101, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier, op Lyfrenthe: f. 1050:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 140, legger nr. 129, Weiland, grootte 27090 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 144, legger nr. 129, Weiland, grootte 49990 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 155 en 157, legger nr. 129, grootte resp. 28830 en 18960 m2, klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 156, legger nr. 129, Molen en Erf als Erf, grootte 310 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 164, legger nr. 129, Boomgaard, grootte 1800 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 165, legger nr. 129, Huis en Erf, grootte 1540, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Scharnegoutum, Sectie A, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 166 en 167, Weiland, grootte resp. 1710 en 74280 m2 klasse onbebouwd beide 1; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Oosterend, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 274, legger nr. 116, Weiland, grootte 2880 m2, klasse onbebouwd 5; (bron: Kad. Atlas Henn. dl, 1832); Akkrum, Sectie A, 1832: Adriaan d. R., Lid der Staten van Vriesland te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 137, 138, 139, 140 en 141, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 37500 m2, 14920 m2, 56850 m2, 26680 m2 en 20370 m2, klasse onbebouwd resp. 3, 3, 2, 3, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl 1832); id. perceel nr. 142, Watermolen, grootte 192 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 143, 144, 145 en 148, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp. 9600 m2, 1460 m2, 1920 m2 en 6480 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 2 en 3; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 146, legger nr. 159, Huis en Erf, grootte 1150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 33; (bron: Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 147, legger nr. 159, Boomgaard, grootte 2530 m2, klasde onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 206 en 207, legger nr. 159, Weilanden, grootte resp 69760 m2 en 47540 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Akkrum, Sectie B, 1832: A. d. R., Lid der Staten, te HRL, eigenaar van de percelen nrs. 277, 278, 279, 281, 282, 283 en 284, legger nr. 160, Weilanden, grootte resp. 37050 m2, 47020 m2, 10930 m2, 1330 m2, 5630 m2, 7150 m2 en 27710 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. perceel nr. 280, legger nr. 160, Watermolen, grootte 154 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); id. percelen nrs. 285, 288, 294 en 304, legger nr. 160, Hooiland, grootte resp. 63510 m2, 24660 m2, 31240 m2 en 36800 m2, klasse onbebouwd: alle 1; (bron: Kad. Atlas Uting. dl. 1832); Oldeboorn, Sectie D, 1832: A. d. R. te HRL, eigenaar van perceel nr. 357, legger nr. 176, Hooiland, grootte 53130 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Uting. dl, 1832); Witmarsum, Sectie C, 1832: A. d. R. te HRL, als Administrateur, legger nr. 191, Weidland, grootte 17420 m2, klasse onbebouwd 2/3; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); id. van perceel nr. 686, legger nr. 191, Weidland, grootte 420 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd); eigenaar van perceel nr. 601 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, stal en wagenhuis, 168 2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 603a te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, steeg, erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 605 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 587, huis en tuin, 320 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 240. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); Saturdag den 4 aug 1798; de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident Marten Bos, ter Vergadering voorgesteld, dat de Equipagiemeester d. R. aan hem hadde gecommuniceerd, den Inhoud eener Missive bij dezelve van den Commissaris Directeur van ''s Lands Marine, resideerende te Amsterdam, (den Burger G:J:Jacobson), ontvangen tendeerende dat den Scheepstimmerman P. Schuit door de Municipaliteit van HRL genoodzaakt wierde, boven zijne Contributie, nog Wagtgelden te betaalen, met Verzoek aan den Equipagiemeester om de Municipaliteit in het vrindelijke onder het oog te willen brengen, Dat de voor:P: Schuit in zijne Qlt:als Scheepstimmerman twee brandspuiten onder deszelfs directie had, waar van hij in tijd van nood eene zoo wel, tot welzijn van de Stad, als van ''s Lands gebouwen zou gebruiken, en dat het met de post niet bestaanbaar was, dat hij (Pr. Schuit) de gewoone Burgelijke Wagten en Togten, Waarnaame, en Verdere reedenen en motiven daar bij vermeld, over Welk voorstel gedelibereerd zijnde, wierde bij den Raad goedgevonden en geconcludeert, omtrent dit Susjet bij hunne voorige genoomen besluiten, te persisteeren, en dat zulks door de Commissarien, over de Wagtgelden, aan de Equipagiemeester d. R. zal Werden gecommuniceerd, met alle mogelijke Elucidatie teffens Welke de redenen en motiven geweest zijn, waarom den Raad de Scheepstimmerman P:Schuit op Wagtgeld gesteld heeft, en tot de betaalinge dies door gepaste middelen van Rechten, wil Constringeeren. (GAH44); A. d. R. eigenaar van percelen nrs. 25 en 26 Sexbierum sectie A, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 16700 en 12490 m2, klasse onbebouwd 3/5(67, 33), en 4/5(75, 25). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 102); id. van perceel nr. 37 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, weiland, 12380 m2, klasse onbebouwd 4/5(80, 20), belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 103); id. van perceel nr. 134 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 5810 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 147 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 6120 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 155 en 156 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 3250 en 13140 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl 104); id. van percelen nrs. 161-166 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, resp. bouwland, bouwland, weiland, huis en erf, boomgaard, bouwland, resp. 15000, 15810, 21110, 1010, 1400 en 3340 m2, klasse onbebouwd: 2, 2, 2, 1, 2, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, nihil, nihil, 36, nihil en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van perceel nr. 172 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 14430 en 14070 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 104); id. van percelen nrs. 203 en 204 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 15510 en 19350 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 207 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, bouwland, 12590 m2, klasse onbebouwd 1/2, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 214 en 215 Sexbierum sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, beide bouwland, resp. 13730 en 14900 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van perceel nr. 830 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 278, opvaart als bouwland, 2030 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114); id. van perceel nr. 318 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, bouwland, 3540 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd:nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van percelen nrs. 371, 378 en en 382 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x bouwland, resp. 15380, 9670 en 15940 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL, 1832, bl. 128); id. van percelen nrs. 777-779 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, 3 x weidland, resp. 15080, 30600 en 36120 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 5, en 4/5, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 807-818 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. 6 x weidland, watermolen en erf, 5 x weidland, resp. 27580, 16120, 14230, 11910, 9950, 9910, 220, 4990, 11900, 13970, 8100 en 16180 m2, klasse onbebouwd resp. 4/5, 5 x 5, 1, 5, 4, 4, 3, 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133); id. van percelen nrs. 821-833 Sexbierum Sectie C, gepensioneerd zeekapitein, woonplaats HRL, legger nr. 279, resp. bouwland, huis en schuur en erf, boomgaard, bouwland, 3 x weidland, 6 x bouwland, resp. 3390, 2670, 2660, 1180, 5280, 12300, 11620, 9740, 9970, 9790, 8220, 6770 en 8750 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 1, 2, 2, 3, 4 x 4, 3, 3, 2, en 2, belastbaar inkomen bebouwd nr. 822: 45, rest: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 133/135)
Gerhard Adriaans de Roock geb 10 nov 17187, ged 2 dec 1787 Grote kerk HRL, zv Adriaan de Roock en Hendrina van Beucker
Cornelis Claeses Rood Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende Geertie Cornelis Rood van Almenum, koomende weegens de bruid C.C.R., olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Geertje Cornelis Rood van Almenum, huwt met Michiel Harmens Wassenaar, van HRL, sijn geproclameerd de 14 en den 28 apr en den 5 May 1743 en getrouwt den 12 dito; Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, ende G.C.R. van Almenum, koomende weegens de bruid Cornelis Claeses Rood, olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hinke Rooda huwt met Jan Jansen, kind: Feitje Jans, geb 1 apr 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Jan Sybes Rooda geb 1794 Leeuwarden, ovl voor 1845, huwt met Sijtske Sijbrens Molenaar op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, wonende te HRL, stalknecht in 1819, zv Sijbe Jans en Aukje Douwes; BS huw 1819, ovl 1844
Marijke Rients Rooda geb 8 okt 1778, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL, dv Rients Michiels Rooda en Lolkje Jakobs Bakker
Rients Michiels Rooda huwt met Lolkje Jakobs Bakker, kind: Marijke Rients Rooda, geb 8okt17 78, ged 18 okt 1778 Grote Kerk HRL
Sijke Rooda ovl voor 1880, huwt met Eeltje Nauta; BS ovl 1879
Jan Roodbeen geb 1801 Doodewaard, ovl 18 nov 1883 HRL, 1e huwt met Froukje vd Zee op 5 nov 1857 HRL, 2e huwt met Pietje Stoker op 18 jan 1866 HRL, 3e huwt met Jetske vd Zee, marktmeester te HRL. in 1883, zv Christina R, (gk); BS huw 1857, huw 1866, ovl 1868, ovl 1883
Geeltje Roodenburg huwt met Adnaar van den Boom, kind: Jeltje van den Boom, geb 9 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799; kind: Frans Adriaans van der Boon, geb 3 dec 1796, ged 11 dec 1796 Grote Kerk HRL, vader als Adriaan vd Boon
Johannes Roodje gebruiker van wijk D-067; eigenaar is wed. Jan Roedje, koemelker, 1814. (GAH204)
May Roodkop M.R. dogter, ovl jun 1727 HRL. als Stads Arme
Jan Jansen Roodtie zie ook: Jan Johannes, geb 1789; geb 1790 HRL, ovl 10 mrt 1816 HRL, huwt met Wietske Luitjes de Jong op 27 jul 1815 HRL, huw.afk. 25 jun en 2 jul 1815, huegwt bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, voerman, wonende te HRL, 1814, ook wonende te HRL. 1817, zv Jan Klases R, en Grietje Jans (Postma); BS huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1817; Ik Ondergetekende Luitzen Annes de Jong, Arbeider wonende te Dragten, verklare door dezen te consenteren en toetestemmen, dat mijne Dochter Wytske Luitsens de Jong, Dienstmaagd te HRL woonagtig, geb den Vijftienden nov Zeven honderd Vier en tagtig, bij mij en mijne nu wijlen Huisvrouw Wijke Gerbens in Echte verwekt, in het huwelijk trede met Jan J.R., Voerman te HRL mits obserrerende de formaliteiten ten dezen opzigte bij het beveel Wetboek bepaald. Gedaan te Dragten den Zeventienden jun Achtienhonderd en Vijftien; deeze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte een van bekendheid en een van ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van Johannes J.R. en Wytske Luitsens de Jong dato 27 jul 1815 op Fol. 53 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Akke Jans Roodtje geb 1804 HRL, ovl 27 sep 1850 HRL, huwt met Aan Sijtzes Wilkes op 1 jul 1841 HRL, Rooms Katholiek, dv Claas Jans R, en Trientie Harings; BS geb 1841, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk H-037; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Doekje Klaases Roodtje geb 26 jan 1807 HRL, ged 15 mrt 1807, ovl voor 1850, huwt met Rein Zuderma op 19 mrt 1835 HRL, wonende te Almenum, dv Klaas Sjoukes R, en Antje Paulus Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, ovl 1849
Eelkje Sjoukes Roodtje zie ook: Eelkje Sjoukes; huwt met Jan Jansen, arbeidster te Almenum in 1836; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836
Jacob Alberts Roodtje huwt met Hendrikje Johannes, sjouwerman, kind: Johannes R, geb 6 dec 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1816
Johannes Jacobs Roodtje geb 6 dec 1811 ... , ovl 6 dec 1816 HRL, zv Jacob Alberts R, en Hendrikje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1816
Claas Jans Roodtje geb 1778 HRL, ovl 22 jun 1813 HRL, huwt met Trientie Harings, koemelker in 1813, ovl wijk D-067, huurt vergraven land, kinderen: Akke Jans geb 1804 HRL, Grietje R, geb 1808 HRL, Jan Klaasen R, geb 1811 ..., zv Jan Klases R, en ...; BS ovl 1811; 1813 overlijdens, ovl 1831, ovl 1850, ovl 1855; Donderdag den 31 May 1798. de Raad der Gemeente Vergadert zijnde, den Burger C.J.R. Cum Patre gesterkt geciteerd zijnde ter Instantie van den fiscus om boete en breuken tot Tien Gguldens ter zaake dezelve op Saturdag den 19 May 1798 eenen meid Akke genaamd, met het Geweer had gekwetst, waar op de Vader Jan Claasen Rotje gecompareerd zijnde, en betuigde dat zulks bij ongelijk gekoomen was, zonder eenig kwaad opzet, is dezelve op die betuiging gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Klaas Sjoukes Roodtje geb 1780 ... , ovl 15 apr 1826 HRL, huwt met Antje Poulus Wiersma, asman in 1826, kind: Doekje R, geb 1807 Almenum, zv Sjouke R, en Foekje Jans; BS ovl 1826; 1827 overlijdens
Johanna Geertruida de Rook huwt met Pieter debbe op 13 mei 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Pieter Dilli?, Eerste Luitenant ter Zee en Adjudant van den Commies Generaal en J.G. dR., beide van HRL, 27 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Erven Roorda betalen overgebleven gelden burgerbewapening terug aan de gemeente 1805
Aaltje Pyters Roorda Vertoond met Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens, en in deesen met deselve gesterkt, dat de supplnte wel genegen souse weesen om hun bedieninge te doen bedienen en door deesen te substitueren voor haer supplnte, Eenen A.P.R. provisioneel magh werden aangesteld in plaets van de supplnte om het Turfmeeten waar te neemen, en dat op lasten pligten en profijten daer toe staende quo facto etc:Requisitus (vertek:), P. Marnstra. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende ''t versoek nomineert de meede supplnte A.P.R. om ''t Turfmeeters ampt voor Trijntje Gerrits bij substitutie waar te neemen, des doende den Eed van Getrouwigheit. Actum den 17 feb 1745. /:onder stonde en verteekent:/ H. Schaaf Ter ordtie van de Magistr. abs:sec:etc:R. de Swart, gezw. Klercq. ; Onder stonde; Op dato als boven heeft a. P.R. den Eed van getrouwigheyt als subst. Turfmeetersche gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. H. Schaaf. Actum als voren, In kennisse van mij secrts (get:) abs:sec:R. de Swart gesw:clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Vertoont UEd:Aghtbh:met Verschuldigde Eerbied Trijntje Gerrits huisvrouw van Cornelis Jacobus Wetsens en in deesen met deselve gesterkt, dat eenen A.P.R. voor haar supplnte:heeft bediend en waergenomen haar turfmeetsters bedieninge, dogh die al lange daer uitgescheiden sijnde, soo soude sij supplnte nu wel geneegen, sijn haar turfmeetsters bedieninge te doen waerneemen en door deesen te substitueren eenen Dirkjen Geerts Wed. Cornelis Thomas Woonagtigh alhier ter Steede; Edogh sulx niet kunnende geschied als met toestemminge van UEd:Aghtb:; en de meede supplnte:Dirkjen Geerts sulx ook begeerende; soo is de supplnten beyder versoek seer gedienstig, dat UEd:Aghtb:de meede supplnte Dirkjen Geerts Provisioneel gelieven te substitueren en aen te stellen tot het waerneemen van ''t turfmeetsters bedieninge in plaets van de meede supplnte:Trijntje Geerts, en dat op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, Welx doende etc:(:get:) H. Pesma; (In Margine Stonde); de Magistr:accorderende het versoek nomineert mits deesen Dirkjen Geerts tot subst turfmeetster binnen deese Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt, actum des 18 may 1746 (:get:) Claas van der Brugh, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga; (onder Stonde); den 18 may 1746 heeft Dirkjen Geerts den Eed als subst turfmeetster gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. C. van der Brugh. In kennisse van mij secrts (:get:) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aeltje Tiddes Roorda zie ook: A.T. Roda; huwt met Johannis van Beemen, kind: Frans Johannis van Beemen, ged 23 apr 1743 Grote Kerk HRL
Anna Roorda geb 11 mrt 1731, ovl 21 sep 1734, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Berbera Sioerds Roorda en Claes Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 25 apr 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Here Pijters; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Bruin Clases Roorda geb 1765 Farmsum, ovl 10 nov 1833 HRL, huwt met Berber Jans Plengnath huw.get. bij J.R. Smit en G.E. Smidt, 1815, id. bij D.W. Jager en K. Gerrits, varensgezel, 1816, id. bij G. Gobertus en E. Gerrijts, wonende te HRL, sjouwer, 1814, brugman in 1853, zv Klaas Bruins R, (gk), en Trijntje Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1822, ovl 1833; eigenaar en ge