Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan S geb 10 feb 1802 HRL, ged 28 feb 1802, N.H., zv S. Jans en Iefke Willems dopen Grote Kerk HRL 1802
Aaltje Saagmans huwt met Bouwe Ringnalda, wonende te Oosterlittens; BS huw 1832
Baukje Saagmans huwt met Jacob Jonge; BS ovl 1812
Elisabeth Saagmans huwt met Bernardus Bourgondie; BS ovl 1812
Jan Saagmans J.S. van Leeuwarden en Albertje Hendriks van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 may 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd, of elders zijnde zulks geschied in de Dragten, 25 may 1777 volgens adtestatie van daar, getek:Petrus Steenwijk, v, d, m, te Zuwoude, op dien dag nomiye classis Leeuwarden of daar fungerende en D. Tiezema, coster aldaar
Aeltje Saakes huwt met Harmen Geerts Louiskam, beyde van HRL, geproclameerd den 23-30 jan en 6 Februa 1752 en ook getrouwt; kind: Hantie Harmens, ged 9 sep 1755 Grote Kerk HRL; kind: Rink Harmens, ged 26 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Geert Harmens, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Antje Saakes geb 8 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Saake Meinderts en Aaltje Martens
Antje Saakes Hendrik Teeves Drost en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aukje Saakes huwt met Dirk Jans, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 mrt en getrout de 4 apr 1762; kind: Aukje Dirks, ged 3 jul 1763 Westerkerk HRL, de moeder ovl
Bartel Saakes geb 5 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Saake Meinderts en Aaltje martens
Cornelis Saakes huwt met Rinske Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 20-27 7 ber (=sep tember) en getrout de 4 okt 1767; kind: Saake Cornelis, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Cornelis, ged 15 jan 1771 Grote Kerk HRL
Dieuwke Saakes huwt met Claas Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 7 ber (= september) en getrout den 5 okt 1766
Grytie Saakes huwt met Cornelis Hendriks Tromp, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Claara Cornelis (Tromp), ged 4 apr 1756 Grote Kerk HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Hendrik Cornelis, geb 27 aug 1772, ged 15 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sara Cornelis Tromp, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Barber Cornelis, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL; kind: Berber Cornelis, ged 6 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Cornelis Tromp, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Hubert Saakes ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL, zv Saake IJttes en Janneke Cornelis
Jacob Saakes J.S. ende Antje Jocchums, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door weedersijdse vaeders, met een gebod in de Week, 5 Oct 1748; huwt met Antje Jochhums, beyde van HRL, geproclameerd 6, 8 en 13 okt 1748 en doen ook getrouwt den 20 dito in de Westerkerk; kind: Meje Jacobs, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Rinkjen Jacobs, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL; kind: Rinke Jacobs, ged 7 okt 1753 Westerkerk HRL; kind: Cornelis Jacobs, ged 4 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Jochem Jacobs, ged 17 aug 1749 Westerkerk HRL
Johannes Saakes ged 12 jul 1746 Grote Kerk HRL, zv Saake IJdes en Janneke Corneelis; J.S. en Geeske Martens, beide van HRL, deze hebben met consent van den Agtb:Magistraat een huwelijxvoorstel in de week gehad en zijn laatst geproclameert op dato dezes 9 jun 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Janneke Johannes, geb 20 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Getje Johannes, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Saake Johannes, geb 15 feb 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven Honderd Ses & Seventig den twintig aug is geb Janneke dv J.S. en Geeske martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815
Johannes Saakes Pieter Cornelissen Leye ende Claaske Jogchums, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J.S., goede bekende, 26 may 1792; ondertrouw HRL
Johannes Saakes woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; (GAH650)
Saake Saakes woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sytse Saakes huwt met Maaike Freriks, kind: Maaike Sytses, geb 27 sep 1783, ged 28 okt 1783 Grote Kerk HRL
Tijs Saakes huwt met Grijttie Tjebbes, kind: Romke Tijsses, ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL; weduwe woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Bauwkje Tijsses, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Tijsses, ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Antje Sakes Saaksma ovl 21 okt 1813 onder Almenum, huwt met Bauke Pieters Tolsma, dv Sake Eiberts en Sakeltje Piers; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1822, huw 1828 1835 overlijdens
Johannes Pieters Saakstra ovl voor 1835, huwt met Saapkje Wobbes Hoitema; BS ovl 1834
Sybren Sakes Saakstra ook bekend als S.S. Sakema; (1825); geb okt 1779 Midlum, ovl 6 mei 1849 HRL, 1e huwt met Jetske Jacobs Reidsma, 2e huwt met Elisabeth Sijbrens Hoedtje op 15 jun 1837 HRL, wonende te te HRL, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Sake Eiberts en Saekeltje Piers; BS huw 1837, ovl 1849, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Antje Saapes Hendrik Teewis Drost ende A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus Riet, goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL
Antje Saapes Willem Augustin Crebel en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 oct 1782 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende
Jeltje Saapes huwt met Pieter Harkes, kind: Harke Pieters, geb 26 sep 1782, ged 26 nov 1782 Grote Kerk HRL; kind: Hyke Pieters, geb 2 mrt 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL
Jouke Saapes van Almenum, huwt met Aukjen Lubberts, van HRL, geproclameerd de 28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763
Trijntje Saapes Cornelis Arri?ns Visser van HRL, en T.S. van Franeker, zijnde hier laatste geproclameert op gisteren 11 apr 1773 en opm dato dezes hier getrouwt met adtestatie van Franeker van 28 feb 1773 getekent J. Mensinga, Eccles. ibidem en jacob van Nul, Coster te Franeker; kinderen: Trijntje Kornelis en Baukje Kornelis, geb 19 apr 1774, ged 10 mei 1774 Grote Kerk HRL, vader als: K.A.
Sytske Saekeles Jan Pieters van HRL, e S.S. van Lollum, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jan 1789, en zijn met attestatie vertrokken
Folkert Saekes huwt met Grijtje Jans, kinderen: Geertje en Janneke Folkerts, beiden ged 12 sep 1743 Westerkerk HRL; F.S. ende Grijtie Jans, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Willems, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Saekes huwt met Sijke IJpes, beyde van HRL, sijn geproclameert 13, 20 en 27 desember 1739 en doe ook getrout; J.S. ende Sijke Ypes, beide van HRL, komende voor de bruid desselvs vader Ype Eiberts, 12 nov 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: IJpe Jacobs, ged 6 dec 1744 Westerkerk HRL; kind: Sake Jacobs, ged 24 feb 1743 Westerkerk HRL
Johannes Saekes huwt met Pijttie Goverts, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 jun en 7 jul en getrout de 8 okt 1771
Jouke Saekes van Almenum ende IJttje Rinnerts van Oosterbierum, 12 Aug 1747
Keimpe Saekes huwt met Trijntje Bouwes, kind: Antje Keimpes, ged 6 mrt 1749 Westerkerk HRL; kind: Jilles Keimpes, ged 4 apr 1745 Westerkerk HRL; kind: Hessel Keimpes, ged 13 mrt 1742 Grote Kerk HRL
Meye Saekes M.S. ende Antie Klaeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Wiglenhuisen, 6 Jan 1748; huwt met Antje Claases, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 jan 1748 en doen ook getrouwt; kind: Klaas Meyes, ged 18 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Meyes, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Rimkje Meyes, ged 14 jan 1749 Grote Kerk HRL
Sipke Saekes Gerrijt Hendriks ende Pijttie Jans, beyde van HRL, koomende wegens de bruid S.S. desselfs oom, 24 May 1749
Sipke Saekes huwt met Antje Jentjes, beyde van HRL, sijn geproclameert den 20-27 jan en de 3 Febrij 1743 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; S.S. ende Antie Jenties beide van HRL, koomende de coopman Jongma weegens de bruid die een attestatie vertoonde van des bruids vertoonde tot geblijk van ''s vaders consent in deesen, 19 jan 1743; ondertrouw N.H. HRL
Reynsjen Saepes ovl 15 may 1727 HRL, old 74 jaeren
Ruurd Baukes Sagemans geb 1811 Franeker, huwt met Antje Dirks Faber op 19 nov 1837 Franeker, arbeider en wonende te Franeker 1837, zv Bauke S, en Geertje Cornelis; BS ovl 1849, BS Franeker huw 1837
Anna Maria Sahlman van Heek, in Munsterland, huwt met Hendrik, Koning, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 en getrout met attestasie den 22 sep 1767
Sybren Sakes Sakema zie S.S. Saakstra
Aaltje Sakes huwt met Hendrik Snijder; dopen Grote Kerk HRL 1811; gebruiker van wijk F-211, naaivrouw; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204); kind: Adam Hendriks Snijder, geb 31 dec 1811, ged 14 jan 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Aatje S. ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Feykie Leenderts, f. 364:0:0 als linnenaaister op 26 ordonnantien primo jan tot ultimo dec 1810 (GAH1142); id. f. 92:0:0 ter zaake dagloonen als Wollennaayster op 6 ordonnantien, 31 dec 1810 (GAH1133); id. f. 364:0:0 samen met Janke Fransen, op 26 ordonnantien ter Saeke wol- en linnaaisters, 1806 (GAH1138); id. 15 dec 1807 (GAH1139); id. van 9 feb tot den 13 dec 1808 (GAH1140); id. van 10 jan tot den 12 dec 1809 (GAH1141); id. f. 25:0:0 ter Saeke 1/4 Jaer als Binnenmoeder te hebben gefongeerd, 15 aug 1809, quit. no. 11 (GAH1141)
Aeltje Sakes Freerk Intes van Tirns ende A.S. van HRL, koomende wegens de bruid haar vaeder Sake Jcobs, 18 dec 1745; van HRL, huwt met Freerk IJntes, van Terns, geproclameerd den 19-26 desember 1745 en den 2 januar 1746 en doe ook getrouwt; kind: Freerkje Freerks, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL, vader als F. IJntes
Age Sakes Jan Jansen en Pietje Gerbens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.S., goede bekende, 2 nov 1805; ondertrouw HRL
Age Sakes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 180, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); krijgt f. 3:0:0 uit de Correspondentiebeurs wegens het redden van een kind, welke met een houtwagen te water was geraakt, en waarbij hij liefderijke pogingen had aangewend, en zulks met het beste succes, 14 apr 1803. (GAH49)
Age Sakes woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Sakes zie ook: Wyma; huwt met Aaltje Dirks, kind: Trijntje Ages, geb 2 feb 1792, ged 21 feb 1792 Grote Kerk HRL
Antje Sakes geb 1770 HRL, ovl 11 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Antje Sakes huwt met Bauke Pieters, kind: Antje Baukes, geb 28 jan 1809, ged 26 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Jakle Baukes, geb 5 aug 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL
Antje Sakes huwt met Coenraad Haarman; dopen Grote Kerk HRL 1807
Antje Sakes huwt met Luitje Saskers de Vries; BS ovl 1834; huwt met Antje Sakes, kind: Sasger Luitjes, geb 6 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Janneke Luitjes, geb 17 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Saskes Luitjens, geb 7 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL
Antje Sakes zie: de Ruiter, Saaksma
Auke Sakes ontvangt van het gemeentebestuur voor levering van 15 schouw en 16 korven turf aan het Stadstimmerhuis f. 68 stuivers, 5 mei 1768: f. 52:8:0; id. 17 schouw en 13 korven op het Raadhuis f. 3:4:0, 19 mei 1768: f. 55:9:0; (geen boeknr vermeld)
Bauke Sakes geb 18 mrt 1804 HRL, ged 1 apr 1804 HRL, ovl voor jun 1811 HRL, zv Sake Baukes (Dijkstra), en Marijke Durks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Bauke Sakes zie ook: Dijkstra; geb 15 mei 1811, ged 26 mei 1811 Grote Kerk HRL, zv Sake Baukes en Marike Dirks
Baukje Sakes zie: de Jong
Benne Sakes ende Aeltie Cornelis, beyde van HRL, huw.aang. 3 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Johannis Cornelis desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Bieuwkje Sakes zie: de Vries
Cecilia Sakes zie: Wiets
Cornelis Sakes ged 28 may 1741 Grote Kerk HRL, zv Sake IJdes en Janneke Cornelis
Cornelis Sakes van HRL, huwt met Aaltje Scheltes, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 aug 1761
Dieuwke Sakes zie: Wiersma
Dirkje Sakes zie: Dijkstra
Douwe Sakes ged 5 Julius 1740 Grote Kerk HRL, zv Sake Gerrits en Jaapie Douwes
Fettje Sakes huwt met Jurrien Carsten, ontv f. 103:8:0 vd rentmeester van het Weeshuis weegens soetemelk door hem in een half jaer aan het Weeshuys gelevert, ord. no. 3, 16 may 1730. (GAH1060)
Folkert Sakes Saake Folkerts ende Marijke Tjepkes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder F.S., 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Foppe Sakes zie: Visser
Geertje Sakes zie: Polleboer
Grietje Sakes ged 27 jan 1760 Grote Kerk HRL, dv Sake Ydes en Janneke Cornelis Freerk Pieters en G.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Reyndert Freerks, geb 30 sep 1791, ged 16 okt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Freerks, geb 1 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Eelke Freerks, geb 29 jul 1798, ged 7 aug 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Sakes huwt met Wied Wiebes; BS ovl 1829
Grietje Sakes zie: Beil, Blok, (2x)
Harmke Sakes ovl voor 1880, huwt met Jacob van Zandbergen; BS ovl 1879
Jan Sakes zie: van der Werf
Janke Sakes Ritske Oenes van Arum en J.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 jun 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Arum getrouwd den 25 dier maand, volgens ingekomen verklaaring
Jentje Sakes balsteenleverancier 1752
Jikke Sakes geb 8 dec 1805 HRL, ged 25 dec 1805 HRL, dv Sake Pieters en Sijbrigje Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Johannes Sakes krijgt ''s weeks 10 stuivers tot wederopzegging uit de Correspondentiebeurs wegens zijn behoeftige en verminkte toestand, 14 jul 1803 (GAH49); aan J.S. wegens zijn deerniswaardige omstandigheden 3 Caroliguldens uit de Correspondentiebeurs, do. 20 aug 1801. (GAH47)
Johannes Sakes ovl voor 1815; wed. J.S. gebruiker wijk H-118; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Johannes Sakes zie: de Ruiter, Wiersma
Klaas Sakes zie: van der Molen
Lieutske Sakes begraven Groot Kerkhof, regel 4, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Luitje Sakes ged 2 okt 1763 Westerkerk HRL, zv Sake Sipkes en Cijtske Luitjens; Luitjen Zakes, ged 24 nov 1767 Grote Kerk HRL, zv Zake Zipkes en Zijdtske Luitjens
Maayke Sakes Hans Johannes van HRL. en M.S. van Ferwerd, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 apr 1806; ondertrouw HRL
Maaike Sakes ged , samen met Trijntje Laurens, 26 apr 1748 Grote Kerk HRL, jonge dogters in ''t Burger Weeshuis
Maaike Sakes zie: van der Werf
Maria Sakes zie: Wiersma
Marijke Sakes huwt met Hans Johannes op 4 mei 1806 HRL, komt van Ferwerd; huw Grote Kerk HRL 1806
Martje Sakes geb 4 dec 1806 HRL, ged 21 dec 1806 HRL, dv Sake Meinderts en Aaltje Martens; dopen Grote Kerk HRL 1806
Matthijs Sakes zie: Blok
Minne Sakes ovl op zee, begraven te Texel voor 1834, huwt met Antje Jacobs, kind: Saakje Minnes Bruinsma, geb 1758 Bolsward; BS huw 1833
Pietje Sakes geb 5 apr 1809 HRL, ovl 16 jul 1812 HRL; wijk D-121, dv Sake Baukes Dijkstra en Marijke Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812; geb 5 apr 1809, ged 18 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Sake Baukes en Marike Dirks
Pijke Sakes bruidegom, Grijtie Fongers Bruit, beyde van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL; Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit desselvs Broeder Broor Fongers; huw.aang. HRL 1736
Pytter Sakes huwt met Eeke Willems, kind: Willems Pijtters, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL; P.S. van HRL, ende Eelkien Willems van Franequer, huw.aang. 26 sep 1733 HRL, Comende voor de Bruyd desselfs vader Willem Annes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Rinske Sakes ende Cornelis IJpes, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sake Jacobs; huw.aang. HRL 1739
Sake Sakes ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde aardappels tdv defensie, 22 sep 1787: f. 661:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Sake Sakes zie: Wiets, Wyma
Schelte Sakes zie: Blok
Sybren Sakes zie: Saakstra
Sytse Sakes ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL, zv Sake IJdes en Janneke Corneelis; Zijdse S., ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL, zv Sake IJdes en Janneke Corneelis
Sytske Sakes weduwe van Yde Geerts in 1734; remonstreert met schuldige eerbiedigheit S.S. woonachtig binnen dese Stad dat door ''s casseren van Ued. Agtbaarheden aen eenen Grytje Jans gewesen gesworen turfmeetster alhier ter Stad het selve amploy en bedieninge is komen te vaceren en daer de supplte seer gaarne genegen was voors. functie te bekleden en door Ued. Agtbaarheden goede gunste aen te vaerden, Edog niet vermag off buiten kennisse te geschieden. Soo komt de supplte haer by desen aen Ued. Agtbaarheden addresseren met ootmoedig versoek ten einde haer agtb: gelieven de sullpte. in plaetse van Gryttje Jans gewesen turfmeetster alhier ter Steede, wederom met voors. turfmeetsters ampt te begunstigen op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van S.S. tot mede gesw. turfmeetster binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burg. dese Stads, actum den 16e Janny. 1732, get. Tjeerd Brouwer, ter ordtie. van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16e Jan. 1732 heeft S.S. gedaen den eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. gepresteerd ende afgelegt in kennisse van mij secr. was vertekend, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreert Ued. Agtbh:met behoorlijke eerbiedigheit S.S. wed: w:Yde Geerts burgerse en ordinaris turfmeetster binnen dese stad, hoe dat sij supplte: rede tot enen hooge olderdom is gekoomen, ook diermaeten met overgrote swakheden aen haer ledematen door Gods hand is besogt, waer door se nu niet magtig is, om dit turfmeten langer nae behoren te kunnen waernemen, alwaeromme sij wel genegen soude sijn dit voors:turfmeten, ten profijte en tot subsistentie van haer arm en behoeftig huisgesin op haer dogter Dirkjen Ydes over te draegen, hebbende reeds den olderdom van 17 f. 18 jaeren bereikt, en over sulks daer toe de vereiste bequaemheit nae alle apparentie deelagtig, en dewelk sulks bij desen mede seer gedienstelijk is versoekende, edog alsoo dese overdragte geenszins sal konnen of mogen geschieden sonder speciaal consent en admissie van Ued. Agtb:soo addresseert den supplte:sig door desen aen Ued. Agtbh:demoedelijk supplieerende ten einde deselve goede geliefte moge sijn in desen versogte overdragte te consenteren en alsoo den voorn: Dirkjen Ydes in plaetse van opgedagte haer moeder te promoveren, alles op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende waer op dan Ued. Agtbh:favorable dispositie en appoindement afwagtende quo facto etc:requisitus S. Huisinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van Dirkjen Yedes tot mede ord. ris turfmeter binnen HRL op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses Stads, actum den 24 Maert 1734. (Was get:)D. Vosma. Ter ordtie van de Magistraat. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 24 May 1734 heeft Dirkjen Yedes den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr Vosma gepresteert. In kennisse van mij secrets:(was get)M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sytze Sakes zie: Wyma; S.S. ende Grietje Entes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Ente Waltes, deszelfs vader, 6 jun 1789; ondertrouw HRL; kinderen: Sake en Tijtje Sijtses, tweelingen, geb 30 apr 1793, ged 14 may 1793 Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 88, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Sipke Sakes ged 5 nov 1761 Westerkerk HRL, zv Sake Sipkes en Sijtske Luitjens
Sipke Sakes huwt met Aaltje Jacobs, kind: Sake Sipkes, geb 1736 ... ; BS ovl 1812
Sipke Sakes huwt met Gertje Jelles, kind: Gertje Sipkes, ged 22 sep 1746 Westerkerk HRL
Stoffel Sakes Willem Thomas ende Janke Clases, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom S.S. ; huw aang. HRL 1739
Sytse Sakes huwt met Joukje Heins, kind: Sake Sytses, geb 24 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL
Teetske Sakes huwt met Durk Beerstra; BS ovl 1892
Tetje Sakes zie: Hilwerda, Kleisma
Thomaske Sakes zie: de Vries
Tjepke Sakes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 201, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Tjepke Sakes zie: Blok; op belijdenis des Geloofs ged 29 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, op de Noorderhaven; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 terzaake gemaakt pompwerk, quit. no. 66, 30 nov 1790. (GAH1122); Ane Hendriks van Almenum en Marijke Tjepkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.S., deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:1-8:0, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650); huwt met Dieuke Scheltes, kind: Auckjen Tjepkes, geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Tjepkes, geb 27 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjepkes, ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Schelte Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjepkes, ged 25 mrt 1770 Westerkerk HRL; kind: Saake Tjepkes, ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Jan Teekes als Blokmakersknegt bij T.S., 14 may 1793 (GAH1124); Donderdag den 20 jun 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde T.S. voormaals Mr. Blokmaaker, op desselfs verzoek uit Consideratie van zijne Sukkelende toestand, gelibereerd van de betaalinge van Wagtgeld (GAH45)
Tjietske Sakes geb 1769 Grouw, ovl 24 okt 1831 HRL, huwt met Auke Bavius, wonende te HRL. 1824 dv Sake Sakes en Geertje Germens; BS ovl 1831; BS Franeker ovl 1824; kind: Saake Aukes, geb 27 dec 1795, ged 14 feb 1796 Grote Kerk HRL; Tymen Jans gecorrigeerd wegens mishandeling van T.S., 4 aug 1803 (GAH49)
Trijntie Sakes ged 22 sep 1754 Westerkerk HRL, dv Sake Iedes en Janneke Cornelis
Douwe Sakles zie: Idserda
IJsbrand Sakles Wytse IJsbrands en Doetje Cornelis beyde van HRL, vertoonende de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder IJ.S. tot Risserkamp(?) en koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Cornelis Ulbes, tamboer, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Symontje Sakles huwt met Gooitse Rinses, (ook: Gaatse R. ), beyde van HRL, sijn geproclameert den 29 apr en den 6-14 May 1742 en doe ook getrouwt; Gaitse Rinses ende S. Saekles, beide van HRL, koomende weegens de bruid Eeltie Rinses des bruidegoms broeder, 28 apr 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Durk Goitses, ged 29 apr 1749 Grote Kerk HRL; kind: Uiltje Gaeitses, ged 1 apr 1743 Grote Kerk HRL
Jetske Salkes geb 1785/92 Pingjum, ovl 13 jun 1857 HRL, ongehuwd, dv Salke Tjepkes en Antje Piers; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk A-131
Judik Salomon geb 1781 ... , ovl 18 dec 1815 HRL, huwt met Samuel Salomons de Jong; BS ovl 1815; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Vijftien den dertiende dec is Overleden J.S. huisvrouw van Samuel Salomons de Jonge, in den Ouderdom van Vier en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 11 jun 1816
Antie Salomons jongst weduwe van Hans Jacobs, eerst gehuwd geweest met Andries Andries, heeft op heden het burgerrecht deser stad gewonnen, nadat zij onder behoorlijke belofte bij manuale stipulatie in handen van burg. Jan Dircksen Cuyck als Commissaris heeft gepresteerd, om zich alleszins als een eerlijk burger te comporteren, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 4 nov 1686. (burgerboek)
Belia Salomons Godfried Philippus van HRL, en BS van Amsterdam, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd den 2 nov 1783
Cornelia Salomons zie: Heins
Cristje Salomons geboortig van Schoonhoven, het burgerrecht dezer stede geaccor deerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van dhr Zijlstra, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 18 sep 1806. (burgerboek)
Doetje Salomons zie: Reyser
Eva Salomons oud 51 jaar, geb Weener (?) en wonende te HRL. 1839, wijk F-138; VT1839
Eva Salomons zie: Swaap
Frouwkje Salomons zie: van Messel
Gompert Salomons zie: van Messel; (2x)
Hartog Salomons Dingsdag den 5 dec 1797; Het Gerechte Extra ordrs Vergadert zijnde, wierde in deliberatie genoomen, de Singuliere handelwijs welke plaats gehad had omtrent de koop van een partij van Salvo Calcula 2500 Pond Leidsche kaas bij den Jood H.S., van een Caagschipper gekogt, en hoogstwaarschijnlijk gestrande goederen Waaren, en niet bij eenig Gerecht waaren aangegeven en dus als Zeerooff konden worden geconsidereerd, en op dat fundament, rede bij den Gerechte, in bewaaringe waaren genoomen, beslooten dezelve kaas weder aan gedagte Jood over te geeven des hij sufficiente cautie, voor de waarde derzelve Stelle, ingevalle het gesustineerde van het Geregte worde bewaarheid en er vroef of laat, een Reclamant derzelve mogte opkoomen. (GAH43)
Jan Salomons ovl 31 may 1803 HRL, oud 52 jaar; inventr. nr/320
Jan Salomons ovl voor 1732; gemeentebestuur betaalt aan Mayke Lieuwes wed. van J.S. 1 jaar interesse van een lijfrente van 200 Caroliguldens, 23 jul 1731: f. 20:0:0 (GAH283)
Joel Salomons zie: Haaxma
Joseph Salomons geboortig van Amsterdam, doch laatst van Maccum komende, het burgerregt gewonnen, doende tot dien einde de behoorlijke belofte van getrouwigheid aan handen van pres. burg. Jacobides op 23 jun 1710. (burgerboek)
Leentje Salomons zie: Blok
Levij Salomons Jood, geboortig uit Hessenland, het burgerregt deser stede gewonnen nadat hij de behoorlijke borgerbelofte bij handtastinge had gedaan, en de gerechtigheid daer toe staande betaalt tot f. 10:10:0 aan de GR, op 27 aug 1736. (burgerboek)
Mieke Salomons zie: Cohen; Nathan Eliazar Cohen van Leeuwarden en Mijkje S. van HRL, Jooden, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn op vertoonde attestatie van Leeuwarden, getrouwd den 12 daaraan volgende
Moses Jonas Salomons geb 1792 Appingedam, huwt met Aaltje Israel Cats op 1 mrt 1821 HRL, huw afk. 11 en 18 feb 1821, koopman, wonende te HRL, zv Jonas Moses S, (gk), en Branke Daniels Barends, (gk); BS huw 1821
Moses Salomons M.S. en Brentela Samuels, Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn den 25 dier maand getrouwd
Moses Salomons M.S. en Johanna Philips, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Mozes Salomons van Leeuwarden, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frieseman, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op ma. 20 dec 1784. (burgerboek)
Mozes Salomons woont in 7e quartier, huisno. 63, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. nu huisno. 77, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 60:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Commissie, bestaande uit G. Pettinga en P.J. Coulbout en secr. Feddema, tot naasting der kerkgebouwen etc. bij de Ned. Hervormden alhier, tot dusverre gebruikt en gepossedeert, op het stadhuis bijeengekomen na voorafgaande aanzegging mede gecompareerd Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma namens de DG-kerk, Anthonij van Ringh en Jacobus Germans namens de RK-kerk, Christiaan Suldan en J.C. Moensch namens de Lutherse Kerk en Levij Jacobs en M.S. namens de Jooden. Levij Jacobs wil vergoeding of uitkering voor het doen van afstand van hun kerkgebouw. Verzoeken na te gaan of een minnelijke schikking nodig is, di. 18 nov 1800. (GAH46); de parmasijns M.S. en Hartog Jacobs, armbezorgers der Joodse Gemeente, worden geinsinueerd om de wed. Lipman Benjamin behoorlijk onderstand te doen en in haar dringende nood dadelijk te voorzien op poene van 6 Caroliguldens, 24 dec 1801; (GAH47); Commissie uit de Gemraad, Pettinga, Coulbout en secr. Feddema, houdt zich bezig met naasting der kerkgebouwen die door de Herv Gemeente in gebruik zijn. In het stadhuis zijn bijeengekomen van de DG-gemeente Pieter Huidekoper en Bouwe Boomsma, van de RKkerk Anth. van Ringh en Jacobus Germans, van de Lutherse Kerk Christiaan Suldan en J.C. Moensch, van de Joodse Gemeente Levij Jacobs en M.S. Hervormde Gemeente heeft niet een afvaardiging gezonden, waardoor bijeenkomst zonder enige verdere verrichting vruchteloos is afgelopen. Zij verzoeken de Gemraad een nadere convocatie te willen beleggen, waarna zij uit elkander gegaan zijn. Hun wedervaren is ook bericht aan de Gemraadsleden. Hervormden moeten binnen 3 dagen afgevaardigden leveren, 24 mrt 1800. (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 77, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); M.S. beboet met 12 stuivers boven de kosten. Bij schouwing der straten gepasseerde zaterdag, de steeg nevens zijn huis onzuiver en ongered bevonden, 29 okt 1804. (GAH50); koopman; koopt van Adam Coenraad Helbac, voortijds luitenant in dienst van de staat te Lande, wonende te Schijndel, een huis voor 2100 Caroliguldens op 28 nov 1801; (geen boeknr. vermeld); de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts geleezen, een Requeste van de Burgers Levij Jacobs en M.S., als Pasnassijns van de Joodsche Gemeente alhier, inhoudende verzoek, van eenen Collecte bij de Burgers en Ingezetenen van deeze plaats, ten behoeve der arme leden van hunne Gemeente te mogen doen, ten einde om eene vrijwillige gifte voor dezelve Intezaamelen Welk verzoek is geaccordeert. (GAH44)
Poppe Salomons ovl 11 jul 1793 HRL, oud 69 jaar
Roosje Salomons zie: Snijder; Hartog B. Cohen van HRL, en R.S. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 feb 1806; ondertrouw HRL
Samuel Moses Salomons huwt met Grietje Jacobs van Kleeft op 10 jul 1803 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1803; de Jood S.S. f. 3:0:0 uit de Correspondentiebeurs betaald wegens betoonde ijver aan een drenkeling en tevens bedankt voor de aan de dag gelegde menselijkheid. 10 sep 1804; (GAH50); Samuel Simons, joods koopman, beboet met 15 Gglds boven de kosten of 3 dagen Pekelkuip, wegens mishandeling aan een andere jood S.S. gepleegd. Na aangehoorde verantwoording veroordeeld tot de kosten, met bijgevoegde bedreiging dat bij herhaling van dergelijk excessen de Pekelkuip volgt, 3 mei 1803; (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 150, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Samuel Salomons zie: de Jong
Schoone Salomons gebruiker van wijk E-221, koopvrouw; medegebruikers IJsak Jacobs van Gilsen, koopman, Adam Lentz wed. ; eigenaar is Sietse van Dijk erven, 1814. (GAH204)
Styntje Salomons geb 1801 HRL, ovl 18 mei 1815 HRL, dv Salomon Heins en Hiltje Rink; BS ovl 1815
Jacob Salsburg huwt met Tetje Iebeles, kind: Klaaske S, geb 1787 Heerenveen; BS ovl 1837
Klaaske Salsburg geb 1787 Heerenveen, ovl 17 jun 1837 HRL, huwt met Albert Bolman op 26 apr 1808 HRL, komt van HRL, laatste afk. 24 apr 1808, dv Jacob S, en Tetje Iebeles; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1837; Albert Bolman en C. Jacobs van S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 9 apr 1808; ondertrouw HRL
Salverda weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 31, 1 mei 1804; (geen boeknr. vermeld)
Andries Salverda geb 1776 HRL, ovl 1 dec 1836 HRL, ongehuwd, zv Simon Jans S, en Sjouwkje Feyes; BS ovl 1836
Inne Jans Salverda huwt met Folkert Was; BS ovl 1844
J Salverda wonende te Franeker in 1796, ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 49 lasten wrak tdv de Trekweg, 13 apr 1796: f. 83:6:0; (geen boeknr. vermeld)
Klaas Salverda geb 1776 HRL, ovl 15 dec 1841 HRL, huwt met Etje Jansen op 3 jun 1810 HRL, kleermaker in 1841, doet overlijdensaangifte van Sjouwkje Feyes (= zijn mdr) 1811, zv Simon Jans en Sjouwkje Feyes, huw Grote Kerk HRL 1810 BS ovl 1811, ovl 1841; gebruiker van wijk A-189, kleermakersknegt; eigenaar is A. Bartling erven, 1814. (GAH204); K.S. en Ettje Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaambewijs, 19 Bloeymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Lammert Salverda geb 1762 ... , huw.get. bij D.J. Jellema en A.D. Houtsma, meester zilversmid. wonende te Franeker, 1812; BS huw 1812
Otte Sybes Salverda huwt met Lijsbert Jans Trompetter; zie aldaar; weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rienk Piers Salverda Vrijdag den 1 mrt 1799; de Raad der gemeente Extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde bij herhalinge geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden Zijnde van de navolgende Inhoud; de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! Aan ons ingelevert een Request van R.P.S. Dorprechter in den dorpe Dronrijp alsmeede van eenen Gosling Pieters arbeider aldaar, Verzoekende om met de post van Commissaris der Trekschepen van Leeuwarden op Franeker en HRL et Vice Versa, door overlij-den van Ynze Cornelis te Dronrijp, vacant geworden, gebeneficeerd te worden, het Welk denkelijk ook bij Ulieden Zal Zijn geschied, zoo hebben wij goedgevonden daar over te disponeeren, ten Zij Gijlieden vooraf Verklaard daarin te bewilligen, en dat bij eene eerstvolgende Vacature deezer Post Gijlieden daar over disponeert, en Zoo Vervolgens beurtelings, of anderzins indien hier omtrent naar Uwlieder inzien iets beters en gevoegelijker Zoude behooren plaats te hebben, Zulks aan ons gelieven te communiceeren, ter bevordering van goede orde; Hier op dan Uwlieder antwoord inwagtende blijven Wij Ulieder Heil wenschende Medeburgers. Leeuwarden den 21 feb 1799; Waarover gedelibereerd zijnde, wierde goedgevondenen geresolveerd, om op voorstel van de Stad Leeuwarden, de Post als Commissaris der Trekschepen, of optekenaar der Trekwegstollen van Leeuwarden op Franeker en Harlingemn x V.V. bevaaren wordende, te Dronrijp, thans door het overlijden van Ynze Cornelis vacant geworden, door de steeden Leeuwarden en HRL beurtelings te begeeven, en dus de begeevinge der thans Plaats hebbende Vacature bij dit arrangement, voor de eerstemaal aan de Stad Leeuwarden over te laaten en van dit besluit pr:missive aan de Raad der Gemeente van Leeuwarden Kennisse te geeven. (GAH44); Maandag den 1 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen eene missive van de Raad der Gemeente van de Stad Leeuwarden, Zijnde van de navolgende inhoud: de Raad der Gemeente van Leeuwarden, Aan: de Raad der Gemeente van HRL; Mede Burgers ! Wij geeven Ulieden bij deezen Kennisse dat na den ontvangst Van Ulieder Missive, en dus met Ulieder bewilliging tot Commissaris te Dronrijp tot het optekenen der Tollen hebben aangesteld den Burger R.P.S., op het gewoone Tractement van Een hondert Cargls:, mits doende den Eed van getrouwe waarneeminge deezer Post, op eene Instructie daaraf Zijnde, of volgens order nog te maaken, en voorts volgens gedaane belofte afstand doe van het Dorprechters ampt, door hem waargenoomen, het Zal dan ingevolge Onze overeenkomst of Schikkinge, bij een eerstvolgende Vacature deezer Post Ulieder tourbeurt Zijn, daar over te disponeren. Waarmede Verblijven Ulieder goede Vrienden en heilwenschende Medeburgers. Leeuwarden den 29 mrt 1799 5de J:d. B:V. (b44)
Siebe O Salverda Stadsrentmeester bet f. 27:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 4e classe, no. 11, tegen 5 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 28:3:0 may 1777. (GAH1060); id. 280708, may 1778. (GAH1060); ovl 4 okt 1782, 80 jaar, koopman, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; weduwe, (Grietje Jans Perzijn), heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); weduwe woont in 7e quartier, huisno. 31, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 100:0:0 (GAH650)
Simon Jans Salverda huwt met Sjouwkje Feyes, kinderen: Klaas S, geb 1776 HRL, Andries S, geb 1776 HRL; BS ovl 1836; 1841 overlijdens; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 53; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens metselwerk aan de Latijnse School, 19 sep 1796: f. 39:1:14; (geen boeknr. vermeld); ovl voor 1805, weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening 1e kwartier, geen nummer (vermeld tussen nrs. 176 en 177), 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, S.Z. f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 5 apr 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde nog uit Consideratie, dat de post als keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, door het overlijden van S.J.S., Vacant geworden, Weder Spoedig door een ander bekwaam persoon diende te werden vervuld, - overgaan tot het benoemen van een keur en merkmeester van ''t Spek en Vleesch, en is daar toe bij Pluraliteit van Stemmen benoemd den Burger Melle de Vrind, welke nog Staande Vergadering den Eed van getrouwe bedieninge in handen van den Praesident Paulus de boer heeft gepraesteert. (GAH43)
Sjoukje T Salverda huwt met Doede vd Hout; BS ovl 1858; Doede van der Hout van HRL, en S.T.S. van Franeker, deze hebben met consent van den Agtb:Magistraat een voorstel in de week gehad, zijn laatst geproclameert 3 apr 1774 HRL, en vervolgens op dato dezes 4 apr 1774 voor het gerecht op het Stadhuys getrouwt
Suffridus Salverda Do. den 5 sep 1799; Nog Wierde geleezen eene Missive van den Collonel van de Gewapende Burgermacht van ''t departement de Eems, Zijnde van deezen Inhoud: Vrijheid. Gelijkheid. In Groningen den Eenendertigsten aug 1799 Het Vijfde jaar der Bataavsche Vrijheid. de Collonel der Bataavsche Gewapende Burgermagt in ''t departement van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Medeburgers !! Ik hebbe de Eer Ul door deezen Kennis te geven dat door het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, tot Lieutn Colonel de Bataavsche Gewapende Burgermagt bij een Bataillon te Franeker, en derzelven omtrek is aangestelt de Burger S.S., en tot Major bij gemelde Bataillon, Feertse Gonggrijp. Ik verzoek dus Wegens op ''t vriendelijkste, hier alle adsistentie te Willen Verleenen, en hem Lieutnt Colonel van de nodige locaalen, Welke hij ingevolge Reglement van Ul:mogte vragen behoorlijk te Willen Voorzien. Heil x Broederschap. (Welke aangenoomen is voor Notificatie). (GAH45); Vrijdag den 6 sep 1799; de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde nog geleezen eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems Zijnde van navolgenden Inhoud: Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ingevolge aanschrijving van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek van den 3 deezer, gevolgd op een den 2de daar bevorens genomen besluit bij het Uitvoerend Bewind, het Welk daartoe is geauthoriseerd bij decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van die Zelfde datum, hebben Wij goedgevonden Ulieden aan te Schrijven, en te gelasten, gelijk geschiedt bij deezen, om na ten ernstigsten een ieder geexhorteerd te hebben, om Zich tot Corpsen te formeeren om de Arm?e te Versterken, en tegen den Reeds gelanden Vijand op te trekken ingevolge Publicatie van het Uitvoerend Bewind van den 25 Aug. l. l. alle Burgers in Ulieder Bedrijve Welke tot okt 1787 of na January 1795 de Wapenen hebben gedragen , doch boven de Jaaren Zijn om in de Termen Van de Registratie te Vallen, te Requireeren, ten einde Zig dadelijk tot Corpsen te formeeren en Zich de nodige officieren bij meerderheid van Stemmen te Verkiezen, voorts dezelve Van de bij Ul. voor handen Zijnde Wapenen, Zo verre toereikende, te Voorzien, en aan ons Van het manqueerende Zonder Verwijl Kennis te geven, eindelijk die gene hunner, Welke van Wapenen Voorzien Zijn te noodzaken, den Plaatselijke Dienst tot maintien van rust en Veiligheid Waar te nemen, onder de orders van den Collonel van het departement den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en Respective Lieutenants Collonels H:Beekkerk te Leeuwarden, S.S. te Franeker em M:Busch te Groningen, en de Majors G; Jurres te Leeuwarden, T: Gonggrijp te Sneek, en H:Tymans te Groningen; Blijvende echter de Zodanige, die bij de aanstaande Organisatie Zullen uitvallen, en alsnog volgens de voorgaande Organisatie de Wapenen dragen, verpligt bij de als nog exterende Corpsen te verblijven tot dat deze Zullen Worden ontbonden, Wanneer de uitvallende Zich onder de Corpsen tot den Plaatselijken Dienst geformeerd, Zullen moeten begeven; Hier door Zullen Zij, Welke genegen Zijn tegen den Buitenlandschen Vijand te dienen, geleegenheid hebben om door daden hunne vaderlandsche IJver aan den dag te leggen, overtuigd dat op eene andere Wijze meede voor de binnenlandsche rust word gezorgd; en andere, die meede het hunne tot heil van het Vaderland Willen Contribu?ren, bezeffen , dat zij door den Plaatselijken Dienst de goede orde Kunnen helpen Verzekeren. Heil en Broederschap. Leeuwarden 5 sep 1799, Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. (GAH45); Waarover gedelibereerd Zijnde, Wierde uit Consideratie, dat de voormaalige Schutterij, Welke voor en an den Jaare 1787 ge?xisteerd heeft, na de revolutie tot May 1795 in funtie is geweest, en dus uit hoofde deezer aanschrijvinge, de Wapenen Zouden moeten Wrden gegeeven, en daar het niet te negeren is, dat dezelve Schutterij meestal uit Zoodanige leden bestaan heeft van Welke men uit alle omstandigheden besluiten moet, dat de tegenwoordige orders van Zaaken niet zijn toegedaan, niet om dat den Raad Zoude Veronderstellen, dat dezelve niet evengoed het hunne ter bewaaring der rust en goede ordre Zouden toebrengen, als de andersdenkenden, maar om dat het mogelijk Jalouzij, en tweedragt, onder de thans Sussisterende Gewapende Burgermacht Zoude Kunnen Verwekken, na rijpe deliberatie goedgevonden, voor dat Zij dezelve aanschrijvinge Publiek maakte van deeze hunne bedenkelijkheden, het departementaal Bestuur, door navolgende missive Kennisse te geeven; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij konnen niet afzijn, voor dat Wij UWL aanschrijvinge van den 5 deezen Publiek maaken UWL:van de Situatie onzer Plaats dies aangaande te informeren, en onze bedenkingen deswegens aan UWL: op te geeven, voor okt 1787 heeft alhier geene Gewapende macht bestaan, dan uit Zoodanige Burgers uitmaakende de Stads Schutterij, de Orange Partij gedecideert waaren toegedaan, althans verre het grootste gedeelte van dien Wel hebben eenige Burgers Zich voor den tijd alhier, in de Wapenhandel geoefend dog nimmer tot een Legaal Corps geformeerd geweest; de voornoemde Schutterij Welke voor en na den Jaare 1787 aanweezig geweest is, heeft na de revolutie tot may 1795 gefungeerd. Wij moeten betuigen dat ze bij de revolutie, Zich ter bewaaringe der rust uitmuntend gedraagen heeft, dan naar Inhoud van UWL:missive, Zoude hun thans Weder het Geweer in handen worden gegeeven, hetgeen Wij in de tegenwoordige tijdsomstandigheid allergevaarlijkst Zouden achten ten aanzien van de thans subsisterende Gewapende Burgermacht, en onzes oordeel niet dan tweedragt Konnen Zaayen, daar Wij thans nog het genoegen hebben van bij de rust bewaard te blijven; Wij neemen derhalven eerbiedig de Vrijheid UWL:Welmeeninge, hier opnaaders te vragen. Heil en Broederschap. G. Pettinga en IJ. Feddema. (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Broeder-schap. Notificatie van de Puye van ''t Huis der Gemeente afgeleezen en ter Gewoonen Plaatze geaffigeerd. de Raad der Gemeente van de Stad HRL aan alle hunne mede Burgeren Heil en Broederschap. Doet te Weeten: dat den Raad nader overwogen hebbende, de aanschrijvinge van het departementaal Bestuur van de Eems van den 5 sep l. l. bij Notificatie op jongstleden Maandag den 9 deezer gepubliceerd, en geaffigeerd bij Welke Notificatie den Raad ieder Burger, en Ingezeten Welke voormaals de Wapenen gedraagen had, ten ernstigsten vermaand Wilde hebben, dezelve (wapenen) Weder ter bewaaringe der rust, en goede order binnen deeze Plaats op te vatten; dan daar den Raad tot hun Leedweezen moet ondervinden, dat Zich hier toe maar Weinige Perzoonen opdoen, en tot heeden toe hebben laaten Inschrijven, heeft den Raad op fundament van bovengedagte aanschrijvinge, bij het departementaal Bestuur van de Eems, aan den Raad gedaan, op Last en aanschrijvinge van den Agent van Oorlog der Bataafsche Republiek van den 2 den daar te vooren het Welk daar toe Was geauthoriseerd bij decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den Zelfden dato, na rijpe deliberatie goedgevonden en verstaan in de eerste Plaats alle Burgers en Ingezeten aan te maanen, om Zich in Corpsen te formeeren, om de Arme te Versterken, en tegens den reeds gelanden Vijand op te trekken; en in de tweede Plaats, alle Burgers en Ingezetenen in deezen bedrijve Welke tot okt 1787 of na jan 1795 de Wapenen gedraagen hebben, dog boven de Jaaren Zijn, om in de Termen van de Registratie te vallen, te requireren, Zooals gerequireerd Worden bij deezen, om Zich daadelijk tot Corpsen te formeeren en Zich de noodige officiers bij meerderheid van Stemmen te verkiezen, Zullende aan dezelve aan dezelve Burgers de nodige Wapenen Werden gegeeven, om den Plaatzelijken dienst alhier tot maintien van Rust en Veiligheid Waar te neemen onder de orders van den Collonel van het departement, den Burger C:C:Emmerij te Groningen, en respective Luitenants Collonels H:Beekkerk te Leeuwarden, S.S. te Franeker, en M:Busch te Groningen, en de majoors G:Jurnes te Leeuwarden, T:Gonggrijp te Sneek, en H:Tymans te Groningen; Verders Word een ieder Burger en Ingezeten, Welke onder deeze Requisitie begrepen is, gelast, om van deezen avond van Ses tot Agt uuren op het Huis der Gemeente te Compareren, om Zijn naam te doen aantekenen, Zullende de non Comparanten, en alle die onwillig Zijn, of naderhand mogten Werden, bevonden tot deeze Requisitie te behooren Zich zelven te Imp. nteren (?) hebbende onaangenaame gevolgen, Welke hier uit Jegens dergelijke Weer-barstigen, Zullen voortvloeijen; Hier door Zullen Zij Welke genegen Zijn, tegens den Buitenlandschen Vijand te dienen gelegenheid hebben, om door daaden hunne vaderlandsche IJver, aan den dag te leggen, en de Zoodanige Welke Zich tot den Plaatselijken dienst verobligeren mede betoonen, tot Heil van ''t lieve Vaderland te Willen mede Werken, als bezeffende dat Zij door den Plaatzelijken dienst, de goede ordre mede Kunnen helpen Verzekeren. en ten einde niemand hiervan eenige ingnorantie Zal Kunnen Preetendeeren, Zal deeze van de Puye van ''t huis der Gemeente worden afgeleezen, en ter Gewoonen Plaatze geaffigeerd. Aldus geresolveerd, en gearresteert op ''t Huis der Gemeente binnen HRL, den 11 sep 1799. (GAH45)
Hendrik Salvers zie: de Jong
Anna Catrijna Salvert huwt met Frans Hendrijk Slinker, beyde van denemarken, sijn geproclameert den den 20-27 mrt en de 3 apr en de 5 dito getrouwt 1740 met consent van de heer burgemeester P. Breton, doe ter tijdt president; Frans Hendrik Slingker ende A.C. Salvelt(!) van delmkast uit denemarken, koomende wegens de Bruit desselfs vader, dewelke met twee getuigen als Willem Joosten, wever, en Willem Hayes, huisman even buiten deese Stadt, bevestigde dese bruit sijn dogter te zijn, 19 mrt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jurjen Salves zie: Posthumus
Jan Sambergh Hendrik Boekhold ende Lijsbeth Sambergh, beyde van HRL, koo- mende weegens de bruid Jan Roelofs met vertooninge van ''s bruids vaeders consent J.S., 26 Sep 1750
Lijsbeth Sambergh Hendrik Boekhold ende L.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan Roelofs met vertooninge van ''s bruids vaeders consent Jan Sambergh, 26 Sep 1750; huwt met Hendrik Boekholdt, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Septemb en den 4-11 octob 1750 en ook getrouwt
Geertruida Sambolt ovl voor 1812, huwt met Jan Huier; BS huwafk. 1811, huwelijken
Abraham Samuel A.S. van HRL; ende Lijsie Heymans van Lehr, in Oostfriesland, zijnde wegens de bruid gecompareerd den Parnassijn Levy Jacobs en den coopman Jacob Isaacs, 6 nov 1790; ondertrouw HRL; A.S. van HRL, en Lijsje Heymans van Lehr in Oostfriesland, Jooden, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 nov 1790 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd op vertoonde attestatie
Willem Samuel geb 1801 HRL, ovl 31 jan 1827 HRL, pannebakkersknecht, ongehuwd, zv Vogeltje Swerus; BS ovl 1827
Brendela Samuels geb 28 sep 1756 Leeuwarden, ovl 22 jun 1820 HRL, huwt met Moses Salomons van Messel; BS geb 1820; Moses Salomons en B.S., Jooden, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jun 1780 HRL, en zijn den 25 dier maand getrouwd
Folkert Samuels zie: van Messel
Fredrik Samuels zie: Schuman
Geertie Samuels huwt met Klaas Martens, kind: Marten Klaases, ged 7 sep 1756 Grote Kerk HRL
Grietje Samuels geb 31 may 1779, ged 29 jun 1779 Grote Kerk HRL, dv Samuel Jakobs en Trijntje Jakobs
Jacob Samuels geb 1806 ... , ovl 13 mrt 1811 HRL, wonende te op de Brede Plaats, zv Samuels Jacobs, en ... ; BS ovl 1811
Mietje Samuels M.S. reeds gestorven voor 1817, huwt met Salomon Emanuel Manheim, zoon: Samuel Salomon de Jongh, geb 6 dec 1777 Alkmaar; zie verder bij S.S. de Jongh
Sophie Samuels zie: Crest
Taaytje Samuels geb 4 aug 1811 HRL, dv Samuel Jacob en deerkje Moses; BS geb 1811
Willem Samuels zie: Muggeridje
Willemke Samuels ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 in plaets van haer uitsetting in kleding, kwit. no. 7, 9 mej 1775. (GAH1106)
Grietje Samules zie: Slot
Lucas van der Sande huwt met Marijke Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 sep 1759
Philippus Jacobus van der Sande geb 1782 ... , huwt met Elisabeth Anthonij Berting op 30 dec 1813 HRL, gescheiden op 12 okt 1815 HRL, werkman; BS huw 1815; gebruiker van wijk G-179, sjouwer; medegebruiker Anthonij Beuker, metzelknegt; eigenaar is Evert Lindeboom wed., 1814. (GAH204); Zijnde dit bewijs copia van de Echtscheiding van Anna Elisabeth Berting en Ph. J. v. d. S. dato 12 okt 1815 op Fol. 60 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Petronella Sander P.S., gehuwd met Berend Koopman, gewoond hebbende te Embden, kind: Bernardus Berend Koopman; zie verder aldaar
Abraham Sanders oud 34 jaar, geb Winschoten en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-015; VT1839
Aukje Sanders zie: van der Brug
Berendina Sanders ovl 21 feb 1806 Leeuwarden, huwt met Nicolaas Leurs; BS huw 1824, ovl 1858
Frans Sanders geb 21 okt 1809 Leeuwarden, huwt met Dievertje Stel, (gk), Vst 5 nov 1852 uit Groningen, A 1 jun 1853 Groningen, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-027
Hendrik Sanders geb 1756 ... , ovl 13 jul 1815 HRL, doet overlijdensaangifte van Jan Gerrits, winkelier, koop een huis in 1798; BS ovl 1811; 1815 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk B-151, wewer, 1814. (GAH204); H.S. en Hyke Kornelis, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jul 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 26, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Hijke Sanders huwt met Harmanus Jans Knoop; BS ovl 1832
Jan Sanders zie ook: J.S. Jorna; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 135, oud 34 jaar, gehuwd, 21 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Jetske Sanders zie: Verheul
Josias Sanders van HRL, huwt met Aafke Sijbrens, van Franeker, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 mei en getrout met attestasie de 19 mei 1765; kind: Grietje Esaias, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, vader als Esaias S.
Laas Sanders huwt met Rinske Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 30 Octobr en 6-13 en getr:de 15 nov 1757; kind: Gerrijtie Laases, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; huwt met Antje Sigmeyer, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en getrout de 3 jul 1768; huwt met Froukje Gooitjes, beide van HRL, geproclam; de 4-11 en ge- trout de 18 Febrij 1770; kind: Sanne Laases, geb 9 aug 1775, ged 5 sep 1775 Grote Kerk HRL
Meindert Sanders M.S., corporael onder de Compie van capt. Suur ende Stijntje Jans, beyde tot HRL, koomende weegens de bruidegom Jan Sinckhorst, sergiant onder ged:Compie en weegens de bruyd Beernt Hendriks, soldaet onder de Compie van capt. van Duistenay, 5 Oct 1748; corporaal onder de Compagnie van de heer Captein Suus, huwt met Stijntje Jans, beyd tot HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 okt 1748 en den 22 dito getrouwt
Sydske Sanders ook wel: Sannes; huwt met Jan Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 22-24 en getrout de 29 jul 1759 in de Westerkerk; ovl 2 dec 1793 HRL, oud 62 jaar; Marten Everts en S.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 2 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd; Roelof Schone en S.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Jans, ged 2 dec 1760 Grote Kerk HRL
Beernd Harmens Sandina huwt met Marijke Gerrijts Huiselaar, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 nov en getrout de 1 dec 1765
Ytie Lykles Sandsbag van hier, ende Tieerd Eelkes Haenstra van Dockum, huw.aang. 20 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Willem Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aagje Durks Sandstra Volkert Nuttes van Vlieland ende A.D.S. van HRL, zijnde deeze Huwelijksche Proclamatien aangegeeven door Willem de Vries, 25 jul 1795; ondertrouw HRL
Cornelia Johannes Sandstra huwt met Jan de Boer, wonende te HRL 1844; BS ovl 1844; oud 44 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk F-176; VT1839
Dirk Alberts Sandstra huwt met Grijttie Simons Schiere, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk
Hinke Sandstra huwt met Johan Hendrik Heyner, kind: Hendrica Johans Heyner, geb 11 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL
Johannes Ruurds Sandstra J.R.S. en Geeske Ambrosius Dublinga, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Klaas Ruurds Sandstra huwt met Tietje Ulbes, kind: Ruurd Klaases Sandstra, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL
Ruurd Klaases Sandstra ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL, zv Klaas Ruurds Sandstraen Tietje Ulbes
Sytske Dirkx Sandstra Lammert Teyes en S.D.S., beide van HRL, komende wegens de bruid Abbe Jansen desselfs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Lammert Teyes, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 Septemb 1751 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Sjoukje Jetses Sandstra Elias Daniel Patlo (?), en S.J.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oostvriesland en aldaar getrouwd den 15 dier maand volgens ingebragte verklaaring
Durk Sandt geb 1782 (onleesbaar), ovl 17 apr 1830 HRL, huwt met Roelofke Pieters vd Meulen, sjouwerman; BS ovl 1830; 1858 overlijdens
Agatha Margaretha Sandt van Nooten geb 1796 HRL, huwt met Johan van Borcharen op 13 okt 1843 HRL, wonende te te HRL, dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1843; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-019; VT1839; geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna Albarda
Dieuwke Sandt van Nooten geb 1794 HRL, ovl voor 1844, huwt met Johan van Borcharen op 15 mei 1816 HRL, huw.afk. 5 en 12 mei HRL. en 28 apr en 5 mei 1816 Gorinchem dv Willem SvN, en Titia Johanna Alberda; BS huw 1816, huw 1843; geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL, dv Willem Sandt van Nooten en Titia Johanna Alberda; de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleyswijk, - en Mejuffrouw D.S. v. N., oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van Willem Sandt van Noten en Titia Johanna Alberda, -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Johan Hubert Gerard van Borcharen, en Johanna Petronella van Bleyswijk, wonende te Gorinchem Verklaren bij deze, Volkomen onze toestemming te geven, tot het Huwelijk , ''t Welk onzen Zoon Johan van Borcharen Secretaris der Stad Gorinchem, voornemens is aan te gaan, met Mejuffrouw D.S. v. N., wonende te HRL, Verlangende dus, dat hetzelve Volgens de Wet Zal worden voltrokken. Gorinchem den 8 apr 1816; Wij ondergetekenden Willem Sandt van Nooten & Titia Johanna Albarda Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van Titia Johanna Alberda. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Willem Sandt van Nooten zie ook: Titia Johanna Albarda; geb 16 jul 1758 Maastricht, ovl 26 mei 1821 HRL, huwt met Titia Johanna Alberda op 13 mrt 1791 St. Annaparochie, komt van Boxtel, vendumeester 1809, wordt beboet in 1801 voor het omzeilen vd wijnwerkers, leent geld aan gemeente tbv Stadsweeshuis in 1805, kinderen: Dieuwke SvN, geb 1794 HRL, Agatha Margaretha SvN, geb 1796 HRL; BS huw 1816, ovl 1821, ovl 1841, huw 1843; kind: Dieuke Sandt van Nooten, geb 20 aug 1793, ged 17 sep 1793 Grote Kerk HRL; kind: Agatha Margaretha Sandt van Nooten, geb 29 nov 1795, ged 12 jan 1796 Grote Kerk HRL; geboortig van Maastrigt, het burgerrecht verleend en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Bakker en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, schoenlapper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-019, vendumeester, 1814. (GAH204); id. van wijk D-032, zeepziederij, ledig, 1814. (GAH204); heeft een chais met 1 paard, belasting:3:0:0, 2 may 1795, may 1796, may 1797; (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 175, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 84:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 143:5:0 ter zake geleeverde zeep, 23 jun 1795, quit. no. 24 (GAH1127); id. f. 156:10:0, 5 dec 1795, quit. no. 36 (GAH1127); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:10:0 ter zaake geleverde zeep, 19 may 1801, quit. no. 15 (GAH1133); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 175, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); burgemeester in 1795; (geen bron vermeld); Gerke Reinders vraagt en krijgt ontslag als bekkenist in het 2e kwartier. In zijn plaats Johannes Mens, op voorstel van W.S. v. N. 2 jan 1804 (GAH50); benoemd in het college van Burgergecommitteerden: A. de Roock, W.S. v. N., A.R. van Dalsen, Jacob Wassenaar, Hijlke Hanekuyk, Jan Fontein, Jan Hannema, Tjipke Gratama, Sijbrand Hingst. Hebben 3 dagen de tijd om benoeming aan te nemen, 14 apr 1804. (GAH50); A.R. van Dalsen, W.S. v. N., Jan Fontein en Tjipke Gratama nemen de post van Burgergecommitteerden aan, evenals Vellinga en de Roock 16 apr 1804 (GAH50); W.S. v. N. voorgedragen in de vacature aan de Franse en Nederduitse scholen alhier, 3 mei 1804, en benoemd op 14 mei 1804; (GAH50); W.S. v. N. aangesteld als lid van de schoolcommissie en curatele der Franse School in plaats van Jac. Wassenaar, die voor de aanstelling heeft bedankt, 14 mei 1804; (GAH50); W.S. v. N. excuseert zich beleefd als lid van de schoolcommissie of curator van de Franse en Nederduitse Scholen, 17 mei 1804; de bedanking is aangenomen; (GAH50); op 11 okt 1804 sekretaris der gemeente en A.R. van Dalsen vroedsman; (GAH50); W.S. v. N., vendumeester bij het departement van Marine, verzoekt restitutie van de aangehaalde distillatie en liqueur, onder betaling der stadsimpositien, tesamen met het loon der wijnwerkers. Vraagt ontheffing van de ge?iste boete. Gemraad veroordeelt W.S. v. N. tot de helft van de ge?iste boete, tot 3 x 12 Caroliguldens en 2 x 10 Gouden Friese Rijders, ma. 8 jun 1801; (GAH47); ontvangt, als burgemeester, van het gemeentebestuur restitutie voor een betaalde kachel, 26 nov 1795: f. 36:16:12; id. presidiale kosten, 10 dec 1795: f. 11:14:0; id. 28 jan 1796: f. 9:15:0; id. 18 apr 1796: f. 6:0:0; id. restitutie defroyement aan de schutters en militairen ter gelegenheid van het extraderender vaandels op 5 aug 1795, dd. 6 aug 1795 67 Caroliguldens; id. restitutie geleende 4 schouw turf op 29 aug 1795, dd 27 okt 1795: f. 30:4:0; (geen bron vermeld); Saturdag den 11 jan 1800. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers M:Bos en P:Wellinga benefens de Secretaris Feddema, ter vergadering gerapporteerd, dat zij ingevolge de Commissie op hun in dato den 6 jan l. l. gedecerneerd, op gepasseerde Donderdag, den 9 deezer ?S avonds, met de voogden der Stads Algemeene Armen in Conferentie waaren geweest, om over de deplorabele Situatie omtrent het Finantieele der Armekaamer te bezoigneeren, bij welke gelegenheid. door gedagte voogden, aan hun Commissarien was ge?xhibeert, eene Staat der Schaaden Spruitende uit diverse aan de Armekaamer gedaane Leverantie rendeerende te zaamen eene Summa van Plus munis f. 7120:0:0 Waar van zommige der Crediteuren, dagelijks aanmaaninge om hunne Competentie deeden; Dat meergemelde voogden, verders eenige Pointen aan hun Commissarien hadden voorgedraagen Waar over zij ?S Raads Consideratie en besluit verlangden, hier in bestaande: 1ste Dat den Coopman Jan Willems Houtsma, als Leverancier van het Doodkist Hout geweigerd had, eenige verdere Leverantie te doen, voor dat hij noopens de betaalinge zijner gedaane Leverantie Ao 1799 rendeerende eene Somma van f. 1269:0:0 gesecureerd was en daar over, eene vaste beschikking waare gemaakt; 2do Dat Terwijl thans alle gealimenteerden uitbesteed waaren, en niet meer in het Armehuis wierden onderhouden, -wat beschikking er in ''t vervolg over het Huis behoorde te werden gemaakt; 3tio ut supra over de Losse goederen, daar bij behoorende; 4to ut supra hoe ten aanzien der Vader en Moeder uit het Armehuis, welke thans geen dienst doen, dog ten beswaare van het Arme Huis worden onderhouden zoude behoorende te werden gehandelt; 5to Wat middelen er dienden te werden aangewend, om de Administratie der voogden gaande te houden; 6to om de vendumeester bij de Marine van Nooten te spreeken, over de uitkeeringe der Randzoengelden ten behoeve der Stads Algemeene Armen; 7timo en eindelijk verzoek van de voogden, dat er zomwijlen, als om de maand eens, eene Commissie uit den Raad bij der voogden Vergadering mogt assisteeren; Verders wierde door den Burger M:Bos gecommuniceerd, dat hij reeds ter voldoeninge aan het 6de Point den Vendumeester van Nooten had gesprooken, dewelke difficulteerde, niet tegenstaande de Stad, daar voor Guarandeerde, om de Randzoengelden aan de Armevoogden uit te tellen, uit hoofde dat hij daar toe niet gequalificeerd was, egter dat hij zig niet ongeneegen had betoond om het daar na toe te dirigeeren, dat gedagte gelden aan de Armekaamer uitgekeerd wierden; Zie voor de rest van de tekst: M. Bos; (GAH45); Maandag den 18 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen, een Request van de Burger W.S. v. N., tendeerende Verzoek als geweezen Lid. van de voormalige Municipaliteit en gerechte, deszelfs nog te goede hebbend Tractament te moogen ontvangen, zoo als hetzelve aan de Burgers van Ringh en Boomsma, betaald was; Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten, hetzelve Request te zenden, aan de Commissie van binnenlandsche Correspondentie uit het Administratief Bestuur van ht voormalig Gewest Friesland met bijvoeging van navolgende Missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Commissie van Correspondentie uit het Administratief Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Mede Burgers ! Daar gijlieden ons bij Resolutie van den 6 deezer hebt gelieven te qualificeeren, om de burgers A:van Ringh, en Bouwe Boomsma, geweezen Leeden van de voormaalige Municipaliteit en ''t Gerechte, deezer plaats, derzelver agterstallige Tractamenten volgens een daar af bij hem gemaakte berekening te betaalen, hebben wij thans de eer UWL te berigten, dat wij aan deeze UWL Welmeeninge hebben voldaan, : den Burger W.S. v. N., zich over dezelfde Materie op huiden aan Ons geaddresseert hebbende, nemeen wij de Vrijheid deszelfs Request aan UWL in te zenden met Verzoek dat gij Ons niet alleen tot de betaaling van deeze, maar van alle de Leeden der voorgaande Municipaliteit, en Gerechte gelieft te qualificeeren. Waar mede wij na toebede van Heil, en Aanbod van Broederschap Verblijven. HRL den 18 jun 1798, het 4de Jaar Bataafsche Vrijheid. (GAH44); Missive van het departement van Huishoudelijke Zaaken, uit het Intermediair Administratif Bestuur, van het voormalig Gewest Friesland; Aan de Raad der Gemeente van HRL; Burgers ! In Antwoord op UWL Missive de dato 18 Junij, Waar bij GIJL versoekt, gequalificeerd te moogen Werden tot afbetaalinge der agterstallige Tractamenten aan den Burger W:S:v. N., en verdere Leeden der voorige Municipaliteit van HRL, zoo als ook omtrent de Burgers van Ring en Boomsma heeft plaats gehad, dient dat hoewel de Werkzaamheeden der Commissie van Correspondentie (aan wien UWL Missive Was ingesonden) aan ons departement zijn overgegeeven, wij ons egter niet gemagtigd vinden tot uwe verzoek te resolveeren, daar wij hetzelve beschouwen, als niet tot ons departement behoorende. Veelvuldige beezigheeden Zijn oorzaak dat niet spoediger aan uwe is gerescribeerd. Leeuwarden den 12 jul 1798. (GAH44); Donderdag den 19 jul 1798; de Raad der Gemeente ordinaires vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden om het Request van den Burger W.S. v. N., tendeerende verzoek om betaalinge van deszelfs Tractament als geweezen Municipaliteits en Gerechts Lid. uitgegeeven met navolgende Appoinctement; Het departement van Huishoudelijke Zaaken uit het Intermediair Administratif bestuur van het voormalig Gewest Friesland, aan wien de Werkzaamheeden der Commissie van Correspondentie (Waar aan de Raad der Gemeente versogt had tot de betaalinge der agterstallige Tractamenten van den Suppliant en verdere Leeden der voormalige Municipalieit gequalificeerd te mogen Werden) overgegaan zijnde, zig niet gemagtigd vindende tot dat verzoek te resolveeren als beschouwende hetzelve niet tot hun departement te behooren, betuigd den Raad egter den Suppliant deszelfs Tractament als gweezen Lid der Municipaliteit en ''t Gerechte van deeze plaats op Ordonnantie Wel te willen voldoen, des dezelve den Raad Guaran-deere Wegens de meerdere betaalingen, voor dien tijd, dat den Suppliant ende verdere mede Leeden, zedert dat de Burgers Roorda en Westra zijn afgegaan, met hun Sessen hebben zittinge gehad voor Agt Leeden, volgens resolutie der kiezers begeeren betaald te worden, in Cas daar over naderhand dispuit mogte vallen. (GAH44); weduwe W.S. v. N. eigenaresse van perceel nr. 728 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 486, pakhuis, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van perceel nr. 730 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 486, huis en erf, 240 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); de Burgemeester der Stad Gorinchem, als provisioneel belast met het werk van den Burgerlijken Staat, certificeerd mits deze dat de Trouwbeloften die er bestaan tusschen de Heer Johan van Borcharen, Secretaris dezer Stad Gorinchem, oud Agt en twintig jaaren, meerderjarige zv Johan Hubert Gerard van Borcharen en Johanna Petronella van Bleijswijk, - en Mejuffrouw Dieuke Sandt van Noten, oud twee?ntwintig jaaren, wonende te HRL, meerderjarige dogter van W.S. v. N. en Titia Johanna Alberda, -op Zondagen den 28 apr en den 5de Mei dezes jaars, binnen deze Stad Grinchem zijn afgekondigd en er geene verhinderingen tegen hun voorgenomen Huwelijk, ter onzer kennisse zijn gebragt, -Gorinchem den 7 mei 1816; Wij ondergetekenden W.S. v. N. & Titia Johanna Albarda Egtelieden, Verklaren bij dezen te Consenteeren in het Huwelijk van onse Dogter D:Sandt van Nooten, met J:van Borcharen. HRL den 3 May 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Twintigste aug is geb Dieuke dv Willem Sandt van Nooten en van Titia Johanna Alberda. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 18 mrt 1816
Grietje Jans Sandts geb 1768 HRL, ovl 6 sep 1836 HRL, huwt met Jan Wijngaarden op 9 mei 1802 HRL, N.H., dv Jan Jansen en Aukje Heins; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1836
Martinus Sanheim ook wel: Johan Martin S. ; huwt met Elisabeth Johannes, kind: Trijntje S, geb 1796 HRL; BS ovl 1813; Johan Martin S., Soldaat onder de comp. van capt. Paats ende Elisabeth Johannes, sijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Fran sen, desselfs oom, 1 aug 1789; ondertrouw HRL; Johan M.S., soldaat in de compagnie van capitein Paets, en Elizabeth Johannes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 aug 1789 HRL; kind: Johannes Johans Sanheym, geb 1 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL, vader als Johan Marten S. ; kind: Epke Johans Sanheym, geb 17 okt 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL, vader als Johan Martijn S. ; kind: Trijntje Johans Sanheim, geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 3, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Trijntje Johans Sanheim geb 1796 HRL, ovl 28 mei 1813 HRL; wijk H-152, dv Martinus S, en Elisabeth Johannes; BS ovl 1813; geb 13 jan 1796, ged 2 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Johan Martin Sanheim en Elisabeth Johannes
Epke Johans Sanheym geb 17 okt 1794, ged 4 nov 1794 Grote Kerk HRL, dv Johan Martijn Sanheym en Elizabeth Johannes
Johannes Johans Sanheym geb 1 dec 1791, ged 20 dec 1791 Grote Kerk HRL, zv Johan Marten Sanheym en Elisabeth Johannes
H Sannes fiscus lath. officier heeft H.S., student te Franeker, in bewaring genomen. Had zich gekleed en uitgegeven voor officier. Na onderzoek blijkt dat niet waar te zijn. Na confessie en verklaring zulks door onkunde te hebben gedaan, beboet met 3 GGlds, boven de kosten, do. 11 mrt 1802; (GAH47)
Jan Jansen Sannes huwt met Grijtie Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766; huwt met Aaltje Tjebbes, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 jul 1768
Klaas Johannes Sannes huwt met Angenietje Meintes Pook, wonende te Franeker, kind: Meinte Klases S, geb 1796 Franeker; BS Franeker huw 1829
Meinte Klases Sannes geb 1796 Franeker, huwt met Rixie Petraeus op 29 nov 1829 Franeker, koopman, wonende te Franeker, zv Klaas Johannes S, en Angenietje Meintes Pook; BS Franeker huw 1829
Pieter Sannes Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, P.S. Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en Tjalling Tjallingii Pieterzoon zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Sytske Sannes Roelof Schoone ende S. Sannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd desz. zoon Jan Jansen de Vries, 24 nov 1787; ondertrouw HRL
Aaltje Dirks Sanstra geb 1762 HRL, ovl 19 mei 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, arbeidster; BS ovl 1818
Aefke Tjerx Sanstra ovl 2 may 1727 HRL, old 62 jaren
Andrys Tjeerds Sanstra A.T.S. ende Aeltje Teunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan Hendriks, mr. brouwer, 2 May 1744; huwt met Aeltje Theunis, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; Lourens Claesen ende Eelkjen Theunis, beyde van HRL, koomende wegens de bruid des selfs swager A.S., 23 Apr 1746
Claas Dirks Sanstra zie ook: Dirk Claas Sanstra; Klaas Durks S., ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL, zv Durk Tjeerdts Sanstra en Antje Klaases; president-voogd A. Wybenga bet f. 63:14:0 aan de rentmeester van het Weeshuis als verdiende lonen van Gerrijt Sijtses en C.D.S. als metselaarsknegts bij Jurjen Ockes (vd Stok), verdiend, 31 mei 1762. (GAH1092); voogden bet f. 87:0:0 aan en wegens dito, 15 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 28:0:0 aan dito door C.D.S. als metselaarsjongen bij Jurjen Ockes(van der Stok)verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); id. 17 mei 1766. (GAH1096); rentmeester van het Weeshuis ontv wegens kinderverdiensten van: Meinert Luitjens f. 26:18:0, Hans Wopkes f. 23:15:14, C.D.S. f. 6:0:6, Tjalling Allerts f. 26:18:12, Hendrik Hansen f. 18:4:0, Dirk Everts f. 20:0:0, tesamen f. 121:17:0, 15 mei 1762. (GAH1092); id. f. 70:0:0 als lonen van C.S. en Harmen Hendriks gedurende 1 jaar bij Jurjen Okkes verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 10:0:0 als loon van C.S. bij Jurrien Ockes (vd Stok) verdiend voor 6 weken, 25 jun 1768. (GAH1099)
Dirk Claas Sanstra zie ook: Claas Dirks Sanstra; weesvoogden betalen aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 10:0:0 door D.C.S. bij Jurrien Ockes als metselaarsknecht verdiend, 23 jun 1768; (GAH1099)
Dirk Sanstra ovl 17 okt 1727 HRL, old 70 jaeren
Durk Tjeerds Sanstra huwt met Antje Klaases, kind: Klaas Durks Sanstra, ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL
Jacobus Sanstra geb 24 sep 1647, ovl 30 mei 1689, 41 jaar, Collegie tot de Zeezaken, huwt met Aeltje Klempenhof, Groote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jakob Jansen Sanstra huwt met Neeltje Pieters, kind: geb 26 okt 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL
Jan Jakobs Sanstra geb 26 okt 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL, zv Jakob Jansen Sanstra en Neeltje Pieters
Janke Jetses Sanstra huwt met Pieter Pieters Lauenaar, kind: Gerritje Pieters Lauenaar, geb 6 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL
Tytje Jans Sanstra huwt met Dirck Jacobs Kieviet; zie aldaar
Tjeerd Jansen Sanstra turf- en houtleverancier 1742-1747; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit T.J.S. meede burger binnen UEd Achtb:Stadt, hoe Frans Jeltes meede ordrs turfdrager binnen deese Stadt, wel genegen was deselve sijnde functie op hem supplnt over te dragen, dog vermits sulx buiten consent van UEd:Achtb:niet vermag te geschieden. Soo versoeken zij supplntn UEd Achtb:gelieven hem T.J.S. in plaatse van de meede supplnt Frans Jeltes tot mede ordinaris Turfdrager binnen deese Stadt aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staande, q:f:etc, (was get. ), P. Reidema 1738. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.J.S. tot mede ordrs gesw:turfdrager binnen dese Stadt op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed in handen van de Hr. presid. Burgemr. deeses Stads, Actum den 15 dec 1738, (was get. ), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr, (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 15 Xbr (dec) 1738 heeft T.J.S. den Eed van getrouwigheit als ordrs turfdrager gepresteert coram praeside Jelgersma, In kennisse van mij secretaris, (get), M. van Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met schuldige Eerbiedt aen UEd:Achtb:te kennen Albert Seerps burger en Ratelwagter binnen deese Stadt, dat hij supplnt wel genegen is dito functie over te transporteren op de persoon van T.J.Z. meede binnen deese Stadt woonagtig. en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:Soo versoeken de supplntn UEd: Achtb:gelieven gemelde T.J.Z. in plaets van A.S. tot meede Ratelwagter aen te stellen en sulx op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehoorende q:f:etc, Requisitus, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van T.J.Z. tot meede ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 2 dec 1739, (was get), Bartel Lanting, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum coram praesid. Lanting Actum den 2 dec 1739. In kennisse van mij gesw:clercq, (get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); T. Sandstra transporteert zijn funktie van turfdrager op 7nov17 57 over op Hendrik Heermans; zie aldaar. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759)
Antje Santée ovl voor 1844, huwt met Egbert Land; BS huw 1843; oud 28 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk A-037; VT1839
Dina van Santen huwt met Kaatje Kempes, kind: Dirk, geb 11 feb 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810
Dirk van Santen geb 11 feb 1810 HRL, zv Dirk vS, en Kaatje Kempes; dopen Grote Kerk HRL 1810; Dirk Kempen van Santen, geb 11 feb 1810, ged 4 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk van Santen en Kaatje Kempes
Harmanus van Santen huwt met Alegonda van Dam op 4 okt 1807 HRL, komt van den Helder; huw Grote Kerk HRL 1807
Johannes van Santen huwt met IJmkje Talma op 29 apr 1810 IJlst, komt van HRL, met attestatie vertrokken naar IJlst; huw Grote Kerk HRL 1810; J. vS. van HRL. en IJmkje Ulbes Talma van IJlst, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Fokeltje Hendriks Santman geb 6 sep 1777 HRL, ovl 27 aug 1818 HRL, huwt met Jan Kamp; BS ovl 1818; 1837 overlijdens
Gerryt Harmens Santman huwt met Maria Elisabeth Croese, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1768 in de Westerkerk; ovl 4 nov 1805 HRL, oud 52 jaar
Stientje G Santman oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-063; VT1839
Tjerk Jansen Santstra Kocht op 21 apr 1666 een woning van Tjerk Hiddes (de Vries), het heet dan: ''In cope becomen van de heer Luitenant Admiraal Tjerck Hiddes de Vries, voor de somme van een duisent acht hondert Caroli guldens''. RA Lwd, Har T12, 47v). Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: Een ingelost reversael van de 13 jan 1654 door wijlen de luitenant Admirael de Vries aen IJpe Meinerts geposteerd tot duisend golt guldens hercomende van de coop van de huysinhge namaels door welredachte luitenant Admirael aan T.J.S. verkocht. (deze post betreft de betaling van het huis Vijver 4). Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Anne Sapes molenaar; zie: van der Meulen; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:17:0 voor maalloon van mout en tarwe tot 28 okt incluis, ord. no. 6, 2 nov 1779. (GAH1110); vermeld op: Lijsten van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 Procento, 1e quartier, vermeld met: ''Geheel Niets''; jaar ? (GAH650); huwt met Lutske Lammerts, kind: Sjoukje Annes, geb 19 mrt 1775, ged 4 apr 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Annes, geb 14 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; Sondag den 15 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Zijn de paarden van de Molenaars A.S., IJke Ennes, en de Wed. Cornelis E. Wijga, beneffens het Paard van Romke Sijbes in Requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen tot het verrijden van ''t Zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden Verpligt Zijn, de Zelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)
Antje Sapes Douwe Tjepkes en A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Feikes, goede bekende, 6 feb 1790; onder tr. HRL; Douwe Tjepkes en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 9 mrt daaraanvolgende
Ate Sapes balsteenleverancier 1765
Grietje Sapes ovl voor 1821, huwt met Willem Douwes, in leven wonende te HRL; BS huw 1820, ovl 1858
Hilbrand Sapes zie: van der Meulen
Jacob Sapes Jurre Jans ende Antie Jans, beide van HRL, huw.aang. 31 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid J.S. ; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lijsbeth Sapes gemeentebestuur betaalt aan ds. Boterwegh 1 jaar lijfrente van 3 x 200 Caroliguldens ten lijve van L.S., Sijke Heeres en Pijttje Clases, 10 jul 1730: f. 60:0:0; id. op 25 jun 1731; id. 21 jun 1733; id. 28 jun 1735; id. 25 jun 1736; id. zonder Sijke Heeres, 24 jun 1737: f. 40:0:0; id. 25 jun 1738; id. 24 jun 1739; (alles B283); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 30 jun 1732: f. 20:0:0 (GAH283); ovl 17 mei 1742; op haar lijf stond een kapitaal van 200 Caroliguldens 10% volgens constitutiebrief van 21 jun 1726, leggende te profijte van dominee Fredericus Botterwegh; lijfrente vervalt aan de gemeente; (geen boeknr. vermeld)
Lijsbeth Sapes ovl 17 mei 1742 ... , ontvangt lijfrente 1740-1742
Lolkje Sapes ovl 29 jul 1796 HRL, huwt met Tjeerd Piebes de Vries; BS huw 1823, ovl 1837 Tjeerd Piebes ende L.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerrijt Bruining, goede bekende, 31 jul 1790; ondertrouw HRL; Engbert Kolling en L.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; Tjeerd Piebes en L.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 aug 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL
Loltje Sapes huwt met Tjeerd Piebes, geb Sjoerdje Tjeerds, geb 23 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL
Oene Sapes ontvangt van het gemeentebestuur terzake 14 last balsteen aan de Stad ten dienste van de Zeewerken, 26 sep 1773: f. 91:0:0; (geen boek nr. vermeld)
Sierk Sapes ende Tettje Clases, beide van HRL, huw.aang. 30 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs dogters man Beene Jansen; huw aang. HRL 1737
Fredrik Willem Sappé Donderdag den 13 jun 1799 ''s avonds half agt uuren; den Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde wierde door den Burger Gerbrand Pettinga, als President van den Raad, aan de vergadering gecommuniceerd, dat aan hem gepraesenteert was een arrest, zijnde van deezen inhoud: ''Om te dienen op Regtdag den 15 jun 1799 te HRL des morgens te x uur; F.W.S. woonende te Amsterdam als gelastigde bij procuratie van den 12 jun 1799 gepasseerd voor de Notaris Pieter Cornelis Heidwiller aldaar voor den Heer Jan Geraud Coopman woonende binnen Amsterdam, (dom cit eligeerende ten huize van Fredrik Calander te HRL) en wel in qlt:als Correspondent van en Caverende voor de reders, en uitrusters van ''t Franse kaperschip ''Le Serpent'' Captn Pierre Louis denijs leggende te HRL arrestn. Contra: Dirk Christiaans van Pruisisch Territoir, thans zig bevindende te HRL en aldaar leggende met het schip ''de Jonge Remmert'' bij hem als schipper gevoerd arresteerde, en: Marten Wybes Vliet Brugman van de Kettingsbrug te HRL Inthimeerde; Om niet met deszelfs schip de Jonge Remmert en de Ladinge Steenkool etc. uit de Haven van HRL naar elders te vertrekken voor en aleer de Fransche Consul te Amsterdam zal hebben getermineerd en uitgesprooken het verschil over bovengemelde kaper ''Le Serpent'', captn Pierre Louis denijs als orig: arrest en gem:Schipper Dirk Christiaans als arresteerde ofte de procedures daar over al verder in vervolg te entameeren finaal zullen zijn afgedaan, terwijl de orig:arrest daar omtrent in alle salvo Jure willen blijven, om in vervolg zodanig te ageren als zullen verstaan te behooren, met inthimatie aan den Brugman met verzoek van daar op Consent te willen verleenen, egter dat hem dit arrest van dien aard was voorgekoomen, dat hij voor zig swaarigheid gevonden had van het verzogte Consent , daar op te accordeeren, en uit dien hoofde, de Raad hadden geconvoceerd, om derzelver Consideratien daar over in te neemen, waar op den inhoud van ''t zelve arrest bij den Raad in Serieuse overweeging genoomen zijnde, wierde bij onderzoek bevonden dat hetzelve geene beswaaren van Penninglijke Schulden of de Praestatie dad tegens de arresteerde inhield welke na het oordeel van den Raad in de Termen vielen, dat een arresteerde of deszelfs schip daar over op Autoriteit van een ondergeschikte Rechtbank (zoo als der Raad de hunne Considereert) kon of vermogte te werden aangehouden of gearresteerd, althans dat den Raad hunne regtbank in deezen als een forum Incompetens beschouwde behalven dat den Raad vermeende in het zekere en door overtuigende bewijzen geinformeerd te zijn dat de Verschillen, tusschen de origineele arrestanten en den arresteerde, rede door het Bataafsche Gouvernement ten voordeele der laatstgenoemde waaren getermineerd. en Eindelijk dat zij ook de qualt: van den Lastgeever tot dit arrest niet voldoende oordeelde, uit aanmerking van dit alle na rijpe deliberatie heeft goedgevonden, van te moeten verklaaren in het verzogte Consent niet te konnen accordeeren zoo als zij Raaden verklaaren bij deezen en zal hier van ten fine van decharge Extract werden afgegeeven aan den Burger S.'' (GAH45)
Anna Catharina Sarkzeen zie ook: Zarksijn; huwt met Jan vd Pol; BS ovl 1826; huwt met Jan van de Pol, kind: Jan Jans van der Pol, geb 12 mrt 1782, ged 14 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Jans van de Poll, geb 14 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Josep E Sartonett ontvangt van het gemeentebestuur terzake het repareren en witten van gipswerk op het Raadhuis, 8 okt 1770: f. 230:12:0; (geen boeknr. vermeld)
Cornelis Sas geboortig van Weert, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid als borger afgelegd in handen van pres. burg. Aardenburg, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 3 sep 1770. (burgerboek)
Filippus Sas Schelte Cornelis van Almenum, voor Welke Compareerde ter Secretarie de Fiscael H:Wiaerda, en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijks geboden van deselve alhier aen te geeven, met eenen Jouwerke Rienks van Wijnaem voor Welke Compareerde F.S., distelatuer binnen dese Stad; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jacob Sas geb 1742 ... , ovl 27 mei 1811 HRL, verkoopt een huis in 1802, wonende te op de Zuiderhaven; BS ovl 1811; ; geboortig van Danswijk en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. P. Couperus, op 28 feb 1776, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 (burgerboek); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwen 18-40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 8e kwartier, no. 200, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur terzake om te strekken tot een premie voor het nieuwe trekschip van hier op Leeuwarden, hetwelk het eerst volgens het nieuw bestek, dat door ??n der trekschippers is gemaakt, 19 jun 1780: f. 50:0:0; (geen boeknr. vermeld); J.S. in plaats van de ge?xcuseerde P. van Thielen tot bekkenist in het 4e kwartier aangesteld, uit een nominatie met Abraham F. de Ruiter en Sijtse Beidschat, 20 okt 1803; (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens huishuur voor Hollandse militairen, 30 mrt 1796: 25 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); verkoopt aan A.J. Conradi een huis voor 350 Caroliguldens op 27 mrt 1802; (geen boeknr. vermeld); Woensdag den 13 sep 1797; de Praesident berigte de Vergadering, dat dezelve kennis had ontfangen van den Generaal Adjudant Blanche, dat ter deezer plaatze, in Guarnisoen Stond te koomen 13 Comp:Infanterij bestaande in het Battaillon der Vierde halve brigade Welke gecommandeert word, door den Lt Collonel Sels benevens vier Comp: hetgeen gedagte Adjudant Generaal vermeend had, bij voorraad te moeten Communiceren, waarover gedelibereerd zijnde is beslooten dat bij voorraad de Commissie Militair navolgende Quartieren, zoo na mogelijk in gereedheid zal brengen als voor 2 Compn in ''t Valkje, bij Winter 1 Comp:, 2 Compn in de Latijnsche School, 1 Comp:op de Laanen, 2 Compn op de Spinzolder, 1 Comp:in de Smitte, 1 Comp:J.S., voor het overige bij Provisie de Kleine kerk in te ruimen. (GAH43)
Johannes Sas ovl 20 sep 1794 HRL, oud 54 jaar
Nicolaas Sas ontvangt van het gemeentebestuur terzake 2 geleverde nieuwe buissen voor de beide gerechtsboden, 18 jul 1770: f. 65:9:0; (geen boeknr. vermeld)
Antje Saskers geb 19 jun 1811 HRL, dv Sasker Luitjes en Dirkje Lolles; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811; geb 7 jul 1811, ged 14 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Sasker Luitjes en Dirkje Lolles
Grietje Saskers huwt met Dirk Scheffer op 27dec801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Igle Saskers zie: Schaap
Luitje Saskers zie: de Vries; huwt met Antje Sakes, kind: Sasger Luitjes, geb 6 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Janneke Luitjes, geb 17 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Saskes Luitjens, geb 7 apr 1788, ged 15 apr 1788 Grote Kerk HRL; Maandag den 26 Novembr. 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts den Burger Anthonij Huisman in plaatze van wln:L.S., tot Turfdraagers aangesteld en onder eede genoomen. (GAH44); begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 4 decembr 1797; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, L.S., Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, Cornelis Wassenaar, Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Oege Saskers huwt met Aukje Ulbes, schuiteschipper, in leven echtelieden te Hindeloopen of HRL, kind: Sasker Oeges, geb 1750 ... , in huw.aang. akte worden beide plaatsen als wnpltsn ouders vermeld; BS huw 1811w. afk
Tjerk Saskers zie: van der Zee; T.S. en Baukje Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Auke Vogelzang, deszelfs vader, 14 sep 1805; ondertrouw HRL; kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk HRL; moeder als: B. Vogelzang
Doetje Sasses zie: Japma
Pierkje Sasses huwt met Sikke van der Zee, (beiden ovl voor 1797, wonende indertijd te Makkum), kind: Mintje Sikke van der Zee, (bejaard), geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje Sasses ovl voor 1862, huwt met Gerben Abes; BS ovl 1861
Syberen S Sastra oud 61 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk E-142 VT1839
Marijke Saves ovl 29 ... 1659, 59 jaar, huwt met Focco van Heemstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Klases van der Schaaf ovl voor 1840, huwt met Marten Anskes Pekelsma; BS huw 1839
Akke Riemers de Schaaf geb 1810 Dronrijp, huwt met Job Piers Reversma op 27 nov 1836 Franeker, dienstmeid. wonende te HRL, dv Riemer Pieters dS, en Aagje Jacobs van Dijk; BS Franeker huw 1836
Benjamin Schaaf B. Schaaff en Hiltje Bretton, beyde van deese Stad, huw.aang. 10 feb 1736 HRL, komende wegens de bruid desselfs vaeder de old burgemr Pier Bretton; huw.aang. HRL 1736; ovl voor 1756, huwt met Hiltje Breton, wed. levert damast en laken 1742-1755, begraven in de Westerkerk, kind: Sijds Benjamins S; hij was hopman 1740-1750, waagmeester 1751, vroedsman 1750, medeweesvoogd 1744; kind: Zijds Beniamins Schaaf, ged 19 may 1746 Westerkerk Kerk; kind: Hendrina Bejamijns Schaaf, ged 26 mrt 1742 Westerkerk HRL, vader is burger Hopman; ovl 1753, Burger Collonel, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 1753; in zijn plaats aangesteld als waagmeester op 17 jun 1753 Albert Bruyning; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); medeweesvoogd BS betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 28:10:0 terzake 1/6 part interesse wegens de nalatenschap van Hessel Lex voor de weesjongen Jan Hendriks Pookelman, 19 jul 1740; (GAH1070); id. f. 6:9:0 terzake erfportie voor de weeskinderen Lijsbet en Jiske Pieters van hun broeder Wybe Pieters, 29 okt 1740 (GAH1070); id. f. 111:2:6 terzake inbreng van IJtie Clazes, door haar gewezen voogd Jacob Dirks overhandigd, 4 nov 1740 (GAH1070); id. f. 51:1:14 terzake inbreng van Cornelis Remmerts, 22 nov 1740; (GAH1070); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 207:15:0 wegens winkelwaren door hem tbv het Weeshuis geleverd, 16 aug 1740, kwit. no. 23; (GAH1070); id. f. 36:9:0, 22 nov 1740, kwit. 31; (GAH1070); id. f. 117:15:0, 7 nov 1741, kwit. no. 21 (GAH1071); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 41:7:0 door de weesjongen Pieter Sijtses in 1 jaar verdiend, 6 jun 1741 (GAH1071); id. f. 20:0:0 door de weesjongen Hendrik Minnes in 1 jaar verdiend 27 jun 1741 (GAH1071); id. f. 8:0:0 door de weesjongen Jan de Groot in een half jaar verdiend, 27 jun 1741 (GAH1071); id. f. 38:0:0 door de weesjongen Gerrit Keimpes in 1 jaar verdiend, 11 jul 1741; (GAH1071); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 314:7:0 terzake lakens, linnens en baleynen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 24 apr 1742, kwit. no. 15; (GAH1072); id. f. 351:17:0 wegens carsayen en verdere winkelwaren door hem tbv het Weeshuis geleverd, 6 nov 1742, kwit. no. 22; (GAH1072); waagmeester in 1751 en hopman in 1749; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar tractement, kwit. op 4 ordonnantien, 1 mei 1751: f. 100:0:0 (GAH428); id. 8 kwartalen tractement, waarvan het eerste verscheen 1 aug 1748 en het laatste 1 mei 1750, kwit. op 8 ordonnantien: f. 200:0:0 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 1500 Caroliguldens, 30 nov 1750: f. 52:10:0 (GAH428); id. 1 jaar interesse over 500 Caroliguldens 22 jun 1751: f. 17:10:0 (GAH428); ingevolge Resolutie van de Achtb. Magistraat gezworen gemeente in de ganse vroedschap der Stad HRL dd 13 sep 1749, zijn genegotieert op 30 dito van het zelfde jaar van de nagenoemde personen de kapitalen hier navolgende, op een intrest van 3 1/2% in jaar, om daaruit betaald te worden een deel van de verschenen tractementen. Welke gelden wel eerst waren opgenomen 7 aug 1749 op een maandelijkse intrest van 7 stuivers tot betaling van het verschenen serviesgeld, waarvan de intrest tot dato voor uitgaaf onder het kapittel van intrest wordt gesteld: 2000 Caroliguldens; (B4 27); ingevolge Resolutie van de veertigen dd 3 jun 1750, zijn genegotieert op 22 dito van het zelfde jaar van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend op 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen, om weder betaald te worden uit de penningen, welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over de Stad etc. zullen worden gecollecteerd: 500 Caroliguldens; (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van kleedbare winkelwaren tot nieuwe montering voor de Stads adsistenten, ord. 23 feb 1750: f. 115:2:0 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met vroedsman J. Olivier en burgs. H. Schaef en J. Agema, tesamen f. 62:11:8 terzake maandelijkse intrest van 4750 Caroliguldens kapitaal van 7 aug tot 30 nov 1749 en dus voor 3 maanden en 23 dagen, kwit. 6 jan 1750; (GAH427); ovl 1753 HRL, Burge Collonel, huwt met Hiltje Breton, ob. in 1759 zijnde zijn vrouw; (vader van Sijds Schaaf); (Westerkerk)(GAH3212); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van lakens, ijzersterk zijden en koorden etc. tot de adsistenten liverijen, 10 sep 1742: f. 110:12:12; id. wegens geleverde winkelwaren tot nieuwe klederen voor de wachtmeestersadsistenten, 23 aug 1745: f. 117:16:0; id. 23 feb 1750: f. 115:2:2; id. 10 feb 1751: f. 105:7:0; id. 22 nov 1752: f. 111:4:0; id. wegens geleverde kleedbare waren voor ??n der wachtmeestersadsistenten, 27 nov 1747: f. 12:12:0; (geen boeknr. vermeld); president-voogd L. Spannenburg betaalt f. 200:0:0 aan het Weeshuis voor het meegaan van de weeskinderen tot de begrafenis van wed. Schaaf, 13 nov 1759; (GAH1088); weduwe en erven S. ontvangen van het Weeshuis f. 125:0:0 wegens winkelwaren tot kleding der weeskinderen, 27 nov 1759, kwit. no. 29; (GAH1088)
Botje Douwes van der Schaaf zie ook: Botje Douwes; geb 29 mei 1795 onbekend, ovl 27 okt 1868 HRL, huwt met Hendrikus Kummel en huwt met Willem Teunes Houtsma, Vst mei 1855 uit Leeuwarden, N.H., vol. wijk D-002; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-063, wijk H-089, wijk I-013
Claas Jans Schaaf zie ook: Johannes Claases Schaaf; medeweesvoogd Junius Alema betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 62:0:0 door de weesjongen C.J.S. in 1 jaar verdiend met hoedmaken bij Claas Breton, 12 jan 1736 (GAH1066)
Cornelis Klases Schaaf geb 16 mrt 1805 Makkum, huwt met Martha vd Kooy, arbeider, Vst 7 jul 1851 uit Wonseradeel, A 22 jun 1854 Makkum, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-187
D. van der Schaaf IJpe Fokkes van Minnertsga en Jouk Jans van Almenum, laatst geproclameert en hier getrouwd op dato dezes 15 jun 1777 HRL, na vertoonde adtestatie van Minnertsga, getekent D. vdS., v. d. m., en P. Hoogstra, Organist en Schoolmr te Minnertsga
Doeke S. van der Schaaf geb 20 aug 1766 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Douwe Tjeerds van der Schaaf huwt met Aaltje Sjoerds Bakker, N.H., kinderen: Tjeerd Douwes vdS, geb 1787/91 Almenum, Gerritje, geb 1801 Almenum, Geertje, geb 12 mrt 1785/ 90 Almenum; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1850, ovl 1853, ovl 1860
Elsie Schaaf gemeentebestuur betaalt aan de erven van E.S. 1 jaar interesse van 1000 Caroliguldens, 13 mei 1751: f. 35:0:0 (GAH428); id. op 13 mei 1750 (GAH427); id. van 600 Caroliguldens, 26 aug 1750: f. 21:0:0 (GAH428); id. op 25 aug 1749 (GAH427)
Elske Schaaf ovl eind okt 1768; ovl 25 nov 1768, 33 jaar; vdGaast begraaflijst; begraven 2 nov 1768 HRL; in de Grote Kerk; BS ovl 1839; zie: Hendrik Schaaf; van HRL, huwt met Jan Hannema, van Franeker, geproclameerd de 24-26 apr en getrout met attestasie den 1 mei 1768; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1839; huwt met Sijbrandt Talma, beide van HRL, geproclameert de 18-20 en getrout de 25 jun 1758; kind: Geertie Sibrands Talma, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Elsie S. ; kind: Aafke Sibrands Talma, ged 12 okt 1762 Grote Kerk HRL
Geertje van der Schaaf geb 12 mrt 1785/90 Almenum, ovl 9 jan 1860 HRL, ongehuwd, werkster, N.H., wonende te HRL. 1844, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker BS huw 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-006, wijk H-209; oud 48jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk H-116; VT1839
Gerritje Douwes van der Schaaf geb 1801 Almenum, ovl 30 jul 1850 HRL, 1e huwt met Johannes Noorbruis, 2e huwt met Jan Cornelis Visser op 24 okt 1844 HRL, wonende te HRL, N.H., ged 24 mrt 1801 HRL, dv Douwe Tjeerds vdS, en Aaltje Sjoerds Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143; oud 38 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Hendrik Sydses Schaaf burgemeester in 1768, 1771, old-burgemeester 1770-1775, ovl voor 1776; Op 16 mei 1717 Tot des heeren tafel toegelaten H.S. van HRL, welke op belijdenis ged is. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1); vroedsman 1729-1732, burgemeester van 1738, 1750, 1753-1769, ontvangt lijfrente 1742-1766; voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door burg. H.S. aan het Weeshuis gedoneerd tersake dat de weeskinderen de begrafenisse op 2 nov 1768 hadden bijgewoont van Elske Schaaf, laest huisvrou van Jan Hannema, 14 dec 1768. (GAH1100); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 voor geleverde straatklinkerd tot vloering bi de Bank van Lening, kwit. no. 1, 22 feb 1769. (GAH1100); betaalt aan dito f. 300:0:0 als old-burgemeester, hetwelk bij testament van wijlen Sijds Schaaf Benjaminszoon aan het Stads Weeshuis was gelegateert, 19 okt 1770. (GAH1101); id. f. 6:5:0 wegens geleverde 1000 beste klinkert steen, kwit. no. 1 12 jan 1771. (GAH1102); weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis spruitende uit een legaet van wijlen de heer H.S., old burgemeester deser steede, 22 aug 1775. (GAH1106); id. f. 500:0:0 bij testament van wijlen burg. H.S. en de vrouwe Aafke Bierma aan het Weeshuis gelegateerd, 21 mrt 1780. (GAH1111); Stadsrentmeester ontvangt uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeeringe deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summ van 15. f. 000:0:0, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. old burgmr H.S. als curator over Geertje en Aafke Talma: 1. f. 000:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); id. 1. f. 500:0:0 als medecurator over Hiltje Schaaff, 1 jan 1775. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 25:0:0 ter zake ''t afstaan van 2 graven id Groote Kerk tdv de nieuw gebouwde kerk, ord. no. 20, 17 May 1775. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester, samen met Blok, f. 700:2:0 wegens geleverde steen aan de nieuwe kerk, ord. no. 111, 5 nov 1777. (GAH1060); id. f. 94:5:0, ord. no. 115, 24 nov 1777. (GAH1060); Abbe Jansen ende Swaentje Jansen, beide van HRL, koomende voor de bruid de old-burgemeester H.S., 19 Feb 1746; Minne Claesen Block ende Janneke Schaaf, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door burgemr. H.S. des bruids vaeder, met een gebodt in de Week, 13 May 1750; ontvangt, samen met Blok, van het gemeentebestuur wegens geleverde steen, 30 mei 1787: f. 55:15:0; id. op 18 jun 1794: f. 55:0:8; id. zonder Blok, wegens geleverd wrak tdv de Zeewerken, 12 jan 1767: f. 27:4:0; (geen boeknr. vermeld); id. ten behoeve van de Zeewerken, 20 dec 1790: f. 123:15:0; id. 31 dec 1794: f. 206:1:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens geleverde klinkert ten dienste van de Stad, 25 jun 1788 f. 55:5:0; id. wegens geleverde tichelsteen ten dienste van de Stad, 28 jun 1790: f. 114:18:0; id. wegens geleverde materialen, 30 dec 1786: 116 Caroliguldens en 14 stuivers; id. geleverde steen tot de nieuwe Latijnse School, 10 nov 1751: f. 34:15:8; id. wegens geleverde steen aan de Raadhuispijp, 4 sep 1752: 15 Caroliguldens; id. tdv van de Stad, 18 dec 1752 113 Caroliguldens en 6 stuivers; (geen boeknr. vermeld); burgemeester in 1769, ontvangt van het gemeentebestuur wegens schipvracht en vertering gevallen op een reis ter visitatie van de Trekweg, 29 feb 1769: f. 23:10:0; id. met burg. Steensma, sekr. Idsinga en de boden Bentfort en Wiglenhuisen vacatien over de Trekwegszaken anno 1769, 16 okt 1769: f. 104:0:0; id. reiskosten en vertering bij de verrekening van de Trekwegsopkomsten, 21 aug 1776: f. 34:4:0; (geen boeknr. vermeld); id. zonder burg. Steensma, sekr. Idsinga en de boden, wegens wagenvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om de Dokkumer Trekwegsrekening op te nemen, 20 jul 1738: f. 38:12:0 (GAH283); id. met burg. Hania, sekr. Idsinga en de boden Jelmersma en Zeeman, vacatien over de Trekwegszaken over 1739, 28 sep 1739 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 26 last wrakke steen tdv de Trekweg, 12 feb 1770: f. 44:4:0; is, samen met Blok, 24 apr 1782: f. 117:12:0; (geen boeknr. vermeld); burgemeester in 1745, ontvangt van het gemeentebestuur restitutie schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden om de Dokkumer Trekweg te verpachten, 12 apr 1745: f. 23:0:0; id. tot liquidatie van de Dokkumer Trekweg, 28 jun 1745: f. 26:4:0; id. schipvracht en vertering om de Trekwegswerken op te nemen, 8 sep 1745: f. 27:2:0; id. met burg. de Kempenaer, sekr. Idsinga en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de Trekwegszaken over 1745, 8 sep 1745: f. 104:0:0; id. maar met burg. Toussaint, over 1751, 25 okt 1751: f. 104:0:0; id. met Toussaint, expensen bij het opnemen van de Dokkumer Trekwegsrekening, 7 jul 1751: f. 19:15:4; gemeentebestuur betaalt aan bode Peima expensen en vacatien bij het visiteren van de Trekweg door de heren Toussaint en Schaaf als commissarissen, 23 jun 1751: f. 23:13:0; H.S. ontvangt van het gemeentebestuur wegens vacatien, schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden, 4 okt 1751: 7 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde steen tdv de Nieuwe Kerk, 8 jul 1772: 272:0 -; id. 28 dec 1772: f. 596:12:0; id. 23 feb 1774: f. 220:14:8; id. tdv de Stad, 29 apr 1767: f. 217:10:0; id. 17 jun 1771: f. 12:17:0; id. 23 feb 1774: f. 82:4:8; id. samen met Blok, tdv de Stad, 5nov17 77: f. 357:10:8; id. zonder Blok, aan de Stads Bildtplaats, 31 mei 1775 f. 110:5:8; id. wegens presidiale kosten, 17 nov 1766: f. 30:2:0; id. 7 sep 1767: f. 20:12:0; id. 16 mei 1768: f. 24:10:0; id. wegens geleverde kaarsen tdv de Stad en Kerk, 26 nov 1766: f. 202:19:0; id. wegens geleverde tigchelsteen tdv de Stad, 16 mei 1768: f. 40:14:0; id. wegens geleverde klinkert tdv de Stad, 24 mei 1769: f. 113:10:0; id. 12 feb 1770: f. 494:2:0; (geen boeknr. vermeld); id. wegens presidiale uitgaven in het presidium van burg. Kempenaar gedaan, 19 nov 1742: f. 18:16:0 (GAH283); id. 2 okt 1743: f. 17:17:0 (GAH283); id. 1 jul 1744: f. 17:19:8; (GAH283); id. 17 feb 1745: f. 17:2:0 (GAH283); id. restitutie presidiale uitgaven, ord. 1 jul 1750: f. 12:18:0 (GAH428), id. ord. 15 feb 1751: f. 22:3:0 (GAH428); id. 1 okt 1749: f. 12:0:0 (GAH427); id. 2 jan 1737: f. 36:10:0 (GAH283); id. 30 sep 1737: f. 27:4:8 (GAH283); id. 2jul17 38: f. 22:7:0 (GAH283); id. 26 mrt 1739: f. 28:13:0 (GAH283); id. wegens leverantie van keersen, olij, katoen, servies etc. tdv de Stad, 17 jul 1730: f. 202:6:0 (GAH283); id. wegens geleverde keersen tdv de Stad, 24 mei 1731: f. 131:15:4 (GAH283); id. wegens geleverde keersen ferven etc., 8 aug 1731: f. 70:16:0 (GAH283); id. wegens geleverde keersen, ferven en olij, 3 apr 1732: f. 264:18:0 (GAH283); id. op 3 nov 1733: f. 99:13:8 en f. 170:1:10 (GAH283); id. wegens leverantie van olij en keersen tdv de Stad, 25 aug 1729: f. 58:14:4 (GAH283); id. 21 mrt 1730: 179 -6-4 (GAH283); id. 12 nov 1732: f. 130:15:0 (GAH283); id. alsmede aan servies, 17 aug 1730: f. 134:8:4 (GAH283); id. alsmede an katoen, 9 nov 1730: f. 173:4:12 (GAH283); id. 4 apr 1731: f. 181:6:4 (GAH283); id. 10 jun 1732: 126- 12-8 (GAH283); id. 8 aug 1732: f. 41:8:0 (GAH283); id. 12 nov 1732: f. 130:15:0 (GAH283); id. feb 1733: f. 227:6:12 (GAH283); id. 20 jun 1733: f. 114:8:4 (GAH283) id. 29 apr 1734: f. 228:7:10 (GAH283); id. 29 mei 1734: f. 164:9:0 (GAH283); id. 2 dec 1734: f. 239:3:0 (GAH283); id. 21 mrt 1735: f. 203:7:0 (GAH283); id. 9 aug 1735: f. 152:0:0 (GAH283); id. 1 dec 1735: f. 205:4:8 (GAH283); id. 6 apr 1736: f. 214:10:4 (GAH283); id. wegens geleverde keersen tdv de Stad, 2dec17 29: f. 82:17:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Steensma en de boden Wiglenhuisen en Bentfort vacatien over de Zeedijkszaken anno 1768 10 mei 1769: f. 78:0:0; (geen boeknr. vermeld); id. samen met burg. Toussaint en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de Zeedijkszaken over 1750, ord. 10 mei 1751: f. 78:0:0 (GAH428); id. met burg. Munter en de boden Jelmersma en Zeeman, vacatien over de Zeedijkszaken mei 1738 tot mei 1739, 25 mei 1739: f. 78:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Steensma, sekr. Idsinga en de boden Wiglenhuisen en Bentfort, vacatien over de zaken van de Binnenwegen anno 1769, 16 okt 1769: f. 52:0:0; id. met burg. Hania, sekr. Idsinga en de boden Jelmersma en Zeeman, vacatien over de Binnenwegen, 26 sep 1739: f. 52:0:0 (GAH283); (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, 8 okt 1766: f. 20:0:0; id. 4 mrt 1767: f. 18:0:0; id. terzake 10 maanden min 1 dag lijfrente van 200 Caroliguldens f. 10%, geconstitueerd 2 okt 1752, ten lijve van Thijs Minnes van Hoek, met zijn versterfdag verschenen 1 aug 1767, alsmede voor het opbrengen van de constitutiebrief f. 2:10:0, 10 aug 1767: f. 19:10:0; id. 25 dagen lijfrente van 200 Caroliguldens 9% ten lijve van Gerben Johannes, verschenen op zijn versterfdag 4 jan 1768, 13 jan 1768: f. 16:15:4; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar interesse van 2000 Caroliguldens, 30 nov 1750: f. 70:0:0 (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kleding voor de Stadsadsistenten, ord. 10 feb 1751: f. 105:7:0 (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met sekr. Idsinga, vacatien, schipvracht en vertering op een reis naar Leeuwarden op schrievinge van het Hof over de zaken van Sjoerd Talma, ord. 15 mrt 1751: f. 26:7:0 (GAH428); ingevolge Resolutie van de Achtb. Magistraat gezworen gemeente in de ganse vroedschap van HRL dd 13 sep 1749, zijn genegotieert op dato 30 dito van het zelfde jaar, van de nagenoemde personen de kapitalen hier navolgende op een intrest van 3 1/2% in het jaar, om daaruit betaald te worden een deel van de verschenen tractementen. Welke gelden wel eerst waren opgenomen 7 aug 1749 op een maandelijkse intrest van 7 stuivers tot betaling van het verschenen serviesgeld, waarvan de intrest tot dato voor uitgaaf onder het kapittel van intrest wordt gesteld: 1500 Car glds (GAH427); ingevolge Resolutie van de veertigen van 3 jun 1750, zijn genegotieert op 22 dito van het zelfde jaar van de personen de kapitalen hier nagenoemd op een intrest van 3 1/2% in het jaar, waarvan de obligatien zijn geperfecteert en vertekend op 26 dito, tot betaling van de Stads achterstallige tractementen, om weder betaald te worden uit de penningen, welke jaarlijks als 1/5 verhoog op de vijf specien over de Stad etc, zullen worden gecollecteerd: 500 Caroliguldens (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Agema, vacatien, schipvracht en vertering, gevallen op een reis naar Leeuwarden om aan het Collegie te verzoeken restitutie van serviesgelden en betaling van fortificatiepenningen, ord. 22 okt 1749: f. 12:12:0 (GAH427); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. J. Agema en de vroedsmannen B. Schaef en J. Olivier, f. 62:11:8 wegens maandelijks intrest van 4750 Caroliguldens kapitaal van 7 aug tot 30 nov 1749 en dus voor 3 maanden en 23 dagen, kwit. 6 jan 1750 (GAH427); id. zonder Agema, Schaef en Olivier, afgelostkapitaal f. 600:0:0 met nog f. 10:0:0 voor interesse van 5 maanden en 20 dagen, 3 nov 1749: f. 610:0:0 (GAH427); id. in mindering f. 100:0:0 met nog f. 2:7:0 voor interesse van 8 maanden: f. 102:7:0 (GAH427); id. afgelost kapitaal f. 300:0:0 met nog f. 7:19:0 voor intrest van 9 maanden en 3 dagen, waarmee no. 1 is afgedaan, 19 feb 1750: f. 307:19:0 (GAH427); gemeentebestuur betaalt aan Jan Wijbrens wegens het maken en gedane expensen tot een kussen voor burg. Schaef, 14 mei 1736: f. 30:18:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Hania, sekr. Idsinga en de boden Jelmersma en Zeeman, vacatien over de zaterdagse afbetaling van het Stadswerkvolk okt tm dec 1736, 2 jan 1737: f. 31:17:0 (GAH283); id. jul tm sep 1737, 30 sep 1737 (GAH283); id. 26 mrt 1739 (GAH283); id. samen met burg. D. Kempenaar, sekr. Idsinga en de boden Zeeman en Peima, vacatien over de wekelijkse afbetaling van het Stadswerkvolk okt tm dec 1742, 29 dec 1742: 31 Caroliguldens en 17 stuivers; (geen boeknr. vermeld); vroedsman in 1729 en 1732, burgemeester in 1738, 1740, 1742 en 1750, old-burgemeester in 1741, hopman in 1751, gezworen gemeensman 1747; gemeentebestuur betaalt aan Dirk Cornelis wegens gedane reparaties aan de Trekweg volgens accoord door burgs. Hania en S. met hem aangegaan, 30 dec 1739: f. 45:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens ge?xpendeerde gelden aan de Stads Moddermolen, 31 aug 1733: f. 9:3:0 (GAH283); id. wegens geleverd ongel tdv de Moddermolen, 8 aug 1734: f. 5:1:12 (GAH283); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 48:0:0 terzake een vat smeer tbv het Weeshuis, 7 okt 1738, kwit. no. 3 (GAH1068); id. wegens winkelwaren door hem tbv het Weeshuis geleverd, 1 dec 1739 kwit. no. 38: f. 44:16:0 (GAH1069); id. wegens levering van dweilgoed tbv het Weeshuis door hem geleverd, 16 feb 1740, kwit. no. 2: f. 11:8:0 (GAH1070); id. wegens levering van olij, siroop en zeep door hem tbv het Weeshuis geleverd, 22 nov 1740, kwit. no. 34: b e d r a g ?? (GAH1070); id. 30 okt 1742, kwit. no. 21: f. 164:9:0 (GAH1072); id. alsmede keersen tbv het Weeshuis, 7 nov 1741, kwit. no. 14: f. 300:4:0 (GAH1071); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg. Munter en bode Zeeman, 6 dagen vacatien over een reis naar Leeuwarden om over verscheidene zaken met de stadspensionarissen te consuleren volgens resolutie van de 10de dezer, 17 jan 1742: 30 Caroliguldens; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het Weeshuis f. 326:5:0 terzake in vermindering van winkelwaren over 1758 door hem in het Weeshuis geleverd, 6feb17 59, kwit. no. 3 (GAH1088); id. f. 400:0:0 terzake het restant voor geleverde winkelwaren over 1758, 12 jun 1759, kwit. no. 12; (GAH1088); afsluiting Weesboek: de hand van de rendant benevens de vertekening van welgedagte vergadering en die van de Weesvoogden, mitsgaders de subscriptie van mij sekr. M. van Idsinga, 4 dec 1759. Was getekend: W. BumaH. Witterman, H.S., L. Hauckema, B. Jelgersma, S. Altena, J. Westra, M.K. Blok, H. Videlius, J. Olivier, Cl. v. d. Brug, H.W. van Plettenberg, T. Stephani, H. Radsma, L. Spannenburg, A. Wijbenga en B. Dreijer (GAH1088)
Hendrik Schaaf geb 25 feb 1810 HRL, ovl 26 nov 1811 HRL, wonende te op de Voorstraat in 1811, zv Klaas Blok en Janneke Zijlstra, geslnm wijkt af van die vd vdr; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811
Hendrina Bejamijns Schaaf ged 26 mrt 1742 Westerkerk HRL, dv Burger Hopman Bejamijn Schaaf en Hiltje Breton
Yda Schaaf ovl voor 1893, huwt met Berend Bakker; BS ovl 1892
Janneke Schaaf Minne Claesen Block ende J.S., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door burgemr. H. Schaaf des bruids vaeder, met een gebodt in de Week, 13 May 1750; kind: Grietje Minnes Blok, ged 14 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Minnes Blok, ged 17 dec 1769 Grote Kerk HRL; ovl na 1806, huwt met Minne Klazes Blok, beyde van HRL, geproclameerd 17, 19 en 24 May 1750 en doen ook getrouwt, heeft een zuster Minke Schaaf wonende te HRL. 1804-1806, ontvangt lijfrente 1800-1809; DTB N.H. HRL. 1749, BS ovl 1850, sch lett-b; Stadsrentmeester bet 2 x f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, nos. 13 en 14, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); ged 24 nov 1771; zie verder bij:Klaas Blok; weduwe Minne Clases Blok, verkoopt aan Simon Hendriks de Groot, voor haar zelf en als vruchtgebruikerse van gemelde wijlen haar mans nalatenschap met macht van alienatie, en Trijntje Winia weduwe Sijds Schaaf voor haar zelf, en als vruchtgebruikers van haar wijlen mans nalatenschap, insgelijks met macht van alienatiembeide wonende te HRL, tesamen 2/3 parten in een helling met 2 huizen en dwarshelling voor 2000 Caroliguldens op 2okt18 00; (geen boeknr. vermeld)
Jantje Schaaf ovl voor 1865, huwt met Auke Annes de Boer, wonende te Makkum in 1825; BS huw 1825, ovl 1864
Johannes Claases Schaaf zie ook: Claas Jans Schaaf; weesvoogd Junius Alema betaalt aan de rentmeester van het Stads Weeshuis f. 77:12:0 door de weesjongen J.C.S. bij Claas J. Breton met hoedenmaken verdiend in 1 jaar, 12 jan 1735 (GAH1065); mede-weesvoogd Walrigh betaalt f. 72:0:0 aan, en wegens dito, 15 jan 1737 (GAH1067)
Klaas Jans Schaaf geb 18 apr 1803 Wijnaldum, timmerknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Minke Schaaf ged 24 nov 1771; zie verder bij: Klaas Blok
Oeke Schaaf geb 23 okt 1808 Makkum, huwt met Wybe Visser, (gk), N.H., A 16 mei 1871 Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk H-240, bev.reg. HRL 1860-80
Pieter Martens Schaaf geb 1795 HRL, ovl 30 nov 1844 HRL, huwt met Elisabeth Butter op 7jun18 21 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1821, stadsarbeider 1844, huw.get. bij IJ. Wagenaar en T.K. Haagstra, timmermansknecht, 1820, zv Marten Johannes S, en Sjoukje Pieters Palstra; BS huw 1820, huw 1821, ovl 1844 1845 overlijdens; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stadstimmerman, wijk D-148; VT 1839
Pyter Pyters Schaaf geboortig van het Oostend van Vlieland, het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij alvorens belooft had om zich als een alleszins eerlijk burger te zullen gedragen, en de lasten mede helpen besorgen, betalende ook de gerechtigheid daartoe staande, ende zulks alles in handen van burg. Croese als Commissaris aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 29 apr 1694. (burgerboek)
Riemer Pieters de Schaaf ovl voor 1837, huwt met Aagje Jacobs van Dijk, kind: Akke Riemers dS, geb 1810 Dronrijp; BS Franeker huw 1836
Syds Schaaf begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sytske Jelles van der Schaaf geb 17 sep 1771 op ''t Heerenveen, ovl 15 aug 1822 HRL, huwt met Geert IJedes Steensma; BS ovl 1822
Sjoerd van der Schaaf ovl voor 180, huwt met Antje Oosterhout; BS ovl 1879
Sytske Sydses Schaaf huwt met Hendrik Reins Brouwer; zie aldaar
Tjeerd Douwes van der Schaaf geb 25 jul 1787 Almenum, ovl 1 jan 1853 HRL, huwt met Metje Sjoerds Bakker, N.H., timmerknecht en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Douwe Tjeerds vdS, en Aafke Bakker; BS ovl 1853; lijst ingez. Minnga/Sexb 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Trijntje Martens van der Schaaf geb 1784 ... , ovl 7 dec 1814 HRL, huwt met Meindert Jacobs Mensonides op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, ovl wijk G-176; huw Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1814
Syds Schaaf Benjaminszoon coopman in 1765, medevoogd in 1767-1770, vroedsman; Zijds Beniamins S., ged 19 may 1746 Westerkerk HRL, zv Beniamin Schaaf en Hiltje Breton; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 431:18:0 wegens geleverde winkelwaren, kwit. no. 1, 14 dec 1763. (GAH1093); id. f. 430:2:0 wegens geleverde zoete en vette waren, kwit. no. 3, 20 dec 1763. (GAH1094); id. f. 279:12:0, kwit. no. 3, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 410:11:0 wegens geleverde stroop, olij, kaarsen, potas etc, kwit. no. 24, 20 nov 1764. (GAH1094); id. f. 479:11:0 wegens geleverd smeer, keersen, stroop, zeep etc, 12 nov 1765, kwit. no. 18. (GAH1095); id. f. 217:16:0, kwit. no. 15, 22 nov 1768. (GAH1099); id. f. 133:0:0, kwit. no. 18, 16 nov 1769. (GAH1100); id. f. 127:3:0 wegens levering van zuiker, siroop, blauwsel, zayn potasch etc ih Weeshuis geleverd, kwit. no. 11, 17 nov 1767. (GAH1097); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kaarsen tdv de Stad, 17 mei 1752: 317 Caroliguldens en 18 stuivers; id. 1 dec 1752: f. 113:5:0; id. 6 jan 1753: f. 300:8:0; (geen boeknrs. vermeld); huwt met Antje Stephani, beide van HRL, geproclameerd de 1-3 en getrout de 8 sep 1765; kind: Hiltje Sijdses Schaaf, ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL, vader als S.S. Benjaminszoon, moeder als A. Stephanis; old-burgemeester Hendrik Schaaf betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 300:0:0 hetwelk bi testament van wijlen S.S.B. aan het Weeshuis was gelegateert, 19 okt 1770. (GAH1101); Ernst aug Jenths ende Juffr. Maria Eva Kleyn, beyde tot HRL, koomende wegens de bruid S.S. met vertooninge van moeders consent, 23 Mrt 1748; Geeft met alle Onderdanigheid te kennen S.H., koopman alhier, dat door ''t overlijden van Pijter IJeges Steenstra in Leven Capitein van de gezamentlijke Turfmeters, zampt IJtiger der Turf en Appelkorven binnen deze Stad, dezelve bedieninge is vacant geworden:den Suppliant hier toe van herten inclinerende, en die functie zeer gaarne op Zijn perzoon ziende gedefereerd, neemt de Vrymoedigheid Sig mits dezen tot UEd:Achtbh:te addresseren, met gedienstig Verzoek, dat UEd:Achtbh:hem Supplnt: (in plaatze van de Overledene, )gelieven aan te Stellen tot Capt van de gezamentlijke Turfmeters, Sampt Ytiger der Turf en Appelkorven binnen deze Stad op Lasten pligten, profijten en gehoorzaamheden daar toe Staende. en vermits het den Supplnt van bijzondere dienst en de nuttigheid zoude wezen gedagte Bedieninge enigen tijd door een Substituit te Laten waernemen en zulx tegenwoordig met Approbatie en tot genoegen van UEd:Achtbh:wert gedaan door de perzv Pijter Alberts, Soo verzoekt den Supplnt zeer Ootmoedig dat dezelve daer inne provisioneel mag worden gecontinueerd. requisitus(was geteekend) S:Rienstra. (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnt S.S. tot Captn van de Turfmeters, zampt Ytiger der Turf en Appelkorven binnen deese Stad, op Lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daer toe Staende; mits doende den Eed van getrouwigheid. Authoriserende mits deesen de persoon van Pieter Alberts om deese functie provisioneel als Substituit te blijven Waarneemen onder persistement van Eede voormaals door hem afgelegt. Actum den 30 aug 1756. (was get:) A:Roosen Ter ordtie van de Magistr (get:) M:V:Idsinga; (Laager Stonde); Op heden den 30 aug 1756 heeft S.S. den Eed van getrouwigheid Solemnelijk en Pijter Alberts dezelve bij persistement afgelegd in handen van de Hr. Presid:Burgem Roosen. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl 1770, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 217:16:0 terzake geleverde stroop, kaarsen en andere behoeftens, 22 nov 1768, ord. no. 15 (GAH1099); ontvangt van de voogden van het Weeshuis wegens azijn, suiker, siroop, blauwsel, potas etc., in het Weeshuis geleverd, quit. no. 11, (dagelijkse behoeften), 17 nov 1767: f. 127:3:0 (GAH1097); Sijds Benjamins Schaaf, old-burgemeester, ovl 1770 HRL; (Westerkerk (GAH3212)
Aaltje Jansen Schaaff Kornelis Harings Bontekoe van Makkum en A.J.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Makkum getrouwd den 23 apr 1786, volgens ingekomen getuigenis
Hiltje Sydses Schaaff ged 26 aug 1766 Grote Kerk HRL, dv Sijds Schaaf Benjaminszoon en Antje Stephanis; ovl 16 apr 1790, huwt met Hendrik Jans Westra, begraven in de Westerkerk BS huw 1819; Stadsrentmeester ontvangt uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeeringe deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summ van 15. f. 000:0:0, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. old burgmr H.S. als medecurator over H.S. : 1. f. 500:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); Stadsrentmeester bet 2 x f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, nos. 9 en 10, tegen 4%, Januar. 1775 (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); id. f. 15:3:8 (accressement f. 3:0:8) wegens 1 jaar rente van 500:0 -; 1e tontine, 1e classe, no. 14, tegen 3%, may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0 may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060); id. f. 45:0:0 losrente van 1. f. 500:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); id. 1 jan 1778. (GAH1060); bij ovl 23 jaar; Mr. Henrikus Westra, Advokaat voor den Hove van Friesland, van Franeker, en H.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1787 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Hendriks Westra, geb 27 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL; Anno 1790 overleed Hittje Schaaf wed. H.J. Westra; (zuster van Sijds Schaaf ?); (Westerkerk; vd Gaast)
Marten Johannes Schaaff eigenaar en gebruiker van wijk D-050, timmerknegt, 1814. (GAH204); geb 1758 HRL, ovl 22 jun 1823 HRL, huwt met Sjoukje Palstra, kind: Pieter Martens S, geb 1795 HRL, huw.get. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, timmerknecht, 1814, id. bij J.G. de Groot en J.J. Brouwer, oom bruid. 1817; BS huw 1814, huw 1817, ovl 1823, ovl 1844
Syds Schaaff afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is, een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening, voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekene en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, S.S., Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); afsluiting Weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten op het raadhuis binnen HRL in kennis de handen van de rendante en van de nieuw aangestelde rentmeester Albartus de Haas, benevens de vertekeningen van de heren gecommitteerden, mitsgaders de voogden van het Weeshuis en de subsdriptie van mij secretaris dd 15 jun 1768: Albartus de Haas, Lolle W. Steensma, Lammert Hauckema, K. Lanting, Albert Osinga, F. Acronius, Lourens Tabes, Hendr. Witteveen, Jane van Slooten, J, Olivier, Claas Dijkstra, Jean Peaux, Andries Wybenga, H. Videlius, S.S. en S.S. als gelastigde van de rendante de wed. P. de Bruin, M. van Idsinga, secretaris (GAH1098); gemraad maakt bekend dat op ma. 4 jan 1802 ''s middags 12 uur precies, zal worden gelot over de halve rente van 4 aandelen, in het kapitaal genegotieerd tot opbouw van de Nieuwe Kerk, bij forma van tontine op lijfrente, nos. 3, 4, 11 en 12, 4e klasse, welke door het overlijden van de old-burgemeester S.S. te HRL en old-schepen B. Molinus te Leeuwarden, zijn opengevallen, ma. 28 dec 1801 (GAH47); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen ipv de wijlen old-burgemeester S.S., alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor ipv de tot rector aangestelde Petrus Greidanus. Voordracht voor scholarchen: dr. Petrus deketh, doctor Claas Blok en de koopman Jan L. van der Veen. deketh wordt benoemd tot scholarch in de verwachting dat hij deze belangrijke taak goed op zich zal nemen, ma. 12 mei 1800 (GAH46); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18 - 40 jaar, ongehuwden 18-45 jaar, 6e kwartier, no. 28, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); burgrmeester in 1776, ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burg Couperus, sekr. Conradi en de boden Wiglenhuisen en Bentfort, vacatien over de Trekwegszaken anno 1776, 14 okt 1776: f. 104:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur expensen op een reis van Gecommitteerden naar Leeuwarden ter perfectoring van het trekschippersreglementen vrachtlijst, 23 apr 1781: f. 21:18:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. Acronius, expensen op een reis wegens de Dokkumer Trekwegsrekening, 30 jul 1781: f. 25:0:0; id. zonder Acronius, expensen tot de beide wonnevrachten enz. ter visitatie en opneming der Trekweg over 1781, 7 nov 1781: f. 14:13:0; id. wegens presidiale kosten, 31 dec 1783: f. 25:19:0; (geen boeknrs. vermeld); koopman, burgemeester in 1773, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren tdv de Stad, 29 apr 1767: f. 106:7:8; id. 23 feb 1774: f. 77:16:0; id. 21 dec 1778: f. 75:13:0 en f. 6:8:0; id. 10 jan 1780: f. 35:0:0; id. 12 jan 1781: f. 122:18:0; id. 24 jun 1782: f. 133:11:0; id. 4 jun 1783: 31 -16:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde kaarsen tdv het Stadhuis, 11 mei 1767: f. 271:13:12; id. 5 okt 1778: f. 85:4:0; id. tdv de Stad, 2 dec 1767: f. 212:16:14; id. 10 nov 1777: f. 37:16:8; id. 22 apr 1778: f. 322:7:4; id. tdv Stad en Kerk, 134 mei 1771: f. 410:8:0; id. 18 nov 1771: f. 221:10:10; id. 3 mei 1775: f. 341:18:8; id. 29 nov 1775: f. 184:13:0; id. wegens geleverde verfwaren tdv de Stad, 18 jan 1768: f. 27:2:8; id. samen met van der Veen, 21 jun 1784: f. 125:19:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens betaling van een nieuw burgermeesterskussen anno 1773, 4 jan 1773: f. 36:0:0; id. wegens presidiale uitgaven, 23 nov 1773: f. 33:4:8; id. 29 aug 1774: f. 43:0:0; id. 17 mei 1775: f. 53:19:0; id. 18 nov 1778: f. 26:6:0; id. 6 sep 1779: f. 33:9:0; id. 27 okt 1779: f. 34:5:0; id. 17 mei 1780: f. 25:19:0; id. 19 feb 1781: f. 38:9:0; id. samen met Blok, wegens gedane leveranties tdv de Stad, 10 jan 1780: f. 22:10:0; id. zonder Blok, tdv de Zeewerken, 24 nov 1777: f. 17:15:0; id. 31 dec 1777: f. 103:16:0; id. samen met Blok, wegens geleverde steen tdv de Stad, 12 jan 1781: f. 114:0:0; id. zonder Blok, 21 jun 1784: f. 96:5:0; id. tdv de Zeewerken, 16 jan 1777: f. 221:0:0; id. tdv de Zeewerken aan Roptazijl, 28 jan 1782: f. 108:4:0; id. expensen bij het aanstellen der nieuwe Armevoogden in 1780, 17 mei 1780: f. 16:0:0; id. restitutie expensen welke hij als administrator der correspondentiebeurs tdv de Scholarchenmaaltijd op 24 jul 1779 heeft ge?xpendeerd en voor rekening van meergem. beurs in uitgave had gebracht in dec 1779, 12 jun 1780: f. 50:0:0; id. restitutie expensen gedaan aan een extraord. wacht buiten de Havenspoort, 14 mrt 1781: f. 49:8:0; id. geexpendeerde 3 wagenvrachten tdv de Zeedijkszaken van mei 1780 tot mei 1781, 2 mei 1781: f. 12:0:0; id. restitutie betaalde gelden aan de leveranciers van nieuwe kleren en hoeden aan de Wachtmeestersadsistenten, 2 mei 1781: f. 170:2:1; id. met Blok, wegens geleverde steen aan de Kleine Sluis, 5 feb 1783: f. 529:3:0; id. zonder Blok, 54 last wrak tdv de Zeewerken, 4 jun 1783: f. 87:3:0; id. restitutie verschotten tot de nieuwe vaandels tdv de Schutterij, 13 nov 1784: f. 61:2:0; id. samen met van der Veen, wegens levering van boomolij tdv de Stad, 10 okt 1785: 2 Caroliguldens en 18 stuivers; id. met van der Veen, tdv de Kerk, 8 nov 1786: 52 Caroliguldens en 6 stuivers; id. zonder van der Veen, tdv de Stad, 8 dec 1788: 22 Caroliguldens en 15 stuivers; (geen boeknrs. vermeld); id. f. 537:11:0, kwit. no. 6, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 179:14:0, kwit. no. 3, 30 dec 1776. (GAH1108); id. f. 332:13:0, kwit. no. 3, 22 feb 1780. (GAH1111); id. f. 348:18:0, kwit. no. 23, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 467:8:0, kwit. no. 39, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 276:13:0, ord. no. 15, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 463:15:0, ord. no. 11 6 apr 1784. (GAH1115); id. f. 513:6:0, samen met van der Veen, voor geleverde winkelwaaren in soorten, ord. no. 7, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 752:2:0, quit. no. 32, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 516:19:0, quit. no. 18, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 515:18:0, quit. no. 6, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 201:7:0, kwit. no. 19, 17 nov 1770. (GAH1101); id. f. 331:4:0, kwit. no. 20, 19 nov 1771 (GAH1102); id. f. 343:2:0, kwit. no. 3, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 500:17:0 wegens geleverde stroop en smeer van nov 1772 tot nov 1773, kwit. no. 4, 1 mrt 1774. (GAH1105); id. f. 200:10:0 voor geleverde stroop en kaarsen kwit. no. 15, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 35:17:0 wegens geleverde verfstoffen en lijnolij tdv het Weeshuis, kwit. no. 16, 15 nov 1770. (GAH1101); id. f. 99:8:0, kwit. no. 13, 27 nov 1772. (GAH1103); id. f. 34:10:8 wegens geleverde verfwaren, kwit. no 10, 8 aug 1775. (GAH1106); id. f. 54:11:0, kwit. no. 4, 4 jun 1776. (GAH1107); id. f. 28:18:0, kwit. no. 2, 17 dec 1776. (GAH1108); id. f. 31:18:0, kwit. no. 17, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 22:16:0 wegens geleverd dweilgoed tdv het Weeshuis, kwit. no 13, 16 nov 1770. (GAH1101); voogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis, spruitende uit een gifte van wijlen old-burg. Lourens Tabes aan het Weeshuis, door burg. S.S. als curator van gedagte boedel aan de voogden overhandigt 14 sep 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen, benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr, A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, S.S., L.W. Steensma, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus, B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.H. Olinjus, A.J. Conradi. (GAH1104); slot der rekening: de ontvang bedraagt f. 11719:10:1, daarentegen de uijtgaaff 10618-17 -10, dus meerder ontvang f. 1100:12:7; dus geblijkt de meerder ontvang dan de uitgaaf te zijn, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan etc, 29 decemb. 1780. H.W. van Plettenberg, L.W. Steensma, S.S., Jaane van Slooten, S. Bosscha, S. Rienstra, H. Mollema, E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, F. Acronius, J.D. Toussaint, Sijbout Hoornstra, Pierre Peaux, H. Radsma, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1111); id. zonder slot der rekening; aldus etc., 19 decemb. 1781. E.F. Harkenroth, F. Acronius, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, S.S., J.H. Olinjus Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg. (GAH1112); id. aldus etc., 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, S.S., L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. aldus etc., 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, S.S., A. Binkzma, H. de Waart, Sjoerd T. Schrik, L.W. Steensma, Sijbout Hoornstra, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, S.S., S. Bosscha, Klaas Heins Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109); id. 26 jan 1780; was getekend L.W. Steensma, P. Aukema als gelastigde van Antje Meijer wed. de Haas, vd Brugh, S.S., E.F. Harkenroth, Joh. Spannenburg, S. Rienstra. (GAH1110); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. P. Couperus, vacatien over de Zeedijkszaken anno 1775, 3 jun 1776: f. 78:0:0; id. met burg. Toussaint en de boden Wiglenhuisen en Bentfort over 1779, 5 mei 1779: f. 78:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur, met burg. P. Couperus, secr. Conradi en de boden Wiglenhuisen en Bentfort, vacatien over de zaken van de Binnenwegen over 1776, 21 okt 1776: f. 52:0:0; id. met burg. Acronius, secr. Conradi en de boden Bentfort en Wiglenhuisen over 1781, 30 jul 1781: f. 52:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur tot betaling aan copijgeld voor het describeren der Staatsresolutien over 1776, 19 mrt 1777: f. 31:10:0; id. 17 mrt 1779: f. 31:10:0; id. 16 jun 1784: f. 33:4:0; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens vacatien op de Grote Extra Ord. Landsdag in 1777, 4 jun 1777: f. 84:0:0; id. 1 apr 1779: f. 84:0:0; id. samen met Harkenroth, 29 mrt 1784: f. 84:0:0; id. zonder Harkenroth, 10 dagen op een extraord. Landsdag, 4 jun 1777: f. 20:0:0; id. 7 dagen, 28 jul 1777: f. 14:0:0; id. 11 dagen, old-burgemeester, nu als gemeensman 22 sep 1777: f. 22:0:0; id. 7 dagen vacatien extraord. Landsdag, 5mei17 79: f. 14:0:0; id. 14 dagen, 9 aug 1779: f. 28:0:0; id. 5 dagen vanaf 29 aug 4 okt 1779: f. 10:0:0; id. met burg. Harkenroth, 15 dagen vacatie op een Extraord. Landsdag, 15 sep 1784: f. 30:0:0; id. zonder Harkenroth, 23 dagen, 27 dec 1784: f. 46:0:0; id. 30 dagen, 9 feb 1785: f. 60:0:0; id. 12 dagen, 15 mei 1786: 24 Caroliguldens; id. samen met Junius van Alema 42 dagen, 26 apr 1786: 84 Caroliguldens; id. zonder van Alema, 21 dagen, 9 okt 1786: f. 42:0:0; id. 16 dagen, 20 dec 1786: 32 Caroliguldens; id. samen met de Waard, 7 dagen, 28 apr 1788: 14 Caroliguldens; id. 7 dagen, 8 okt 1788: 14 Caroliguldens; id. expensen voor de lopende Landsdag Pointen, 21 mrt 1785: f. 31:17:0; id. over 1787, 23 apr 1788: f. 11:6:0; id. over 1788, 2 mrt 1789: f. 10:15:0; id. over 1789, 24 mrt 1790: f. 15:17:0; id. presidiale uitgaven, 13 apr 1785: f. 37:12:0; id. 27 jul 1785: f. 35:13:0; id. 26 apr 1786: f. 48:8:8; id. 26 jan 1789: f. 86:17:0; id. 14 okt 1789: 7 Caroliguldens; id. 21 jul 1790: f. 55:16:0; id. 20 apr 1791: f. 61:2:0; id. 6 jan 1794: f. 37:14:0; id. 13 okt 1794: f. 47:14:0; id. expensen als volmacht ten Landsdage, 21 mrt 1787: f. 25:3:0; id. 42 dagen vacatie op de ord. Landsdag, 4 apr 1787: f. 84:0:0; di, 30 mrt 1789: f. 84:0:0; id. met burg. de Waard 42 dagen, 26 mrt 1788: f. 84:0:0; id. zonder de Waard, 15 dagen, 18 jun 1788: 30 Caroliguldens; id. 15 da-gen Extraord. Landsdag, 9 jul 1787: 30 Caroliguldens; id. 27 mei 1789: 30 Caroliguldens; id. 28 dagen, 15 dec 1790: 56 Caroliguldens; id. 7 dagen, 19 jan 1791: 14 Caroliguldens; id. wegens gedaan verschot voor een stel Landsdagpointen der grote Landsdag 1787, mitsgaders van 29 apr en 2 jul 1787, 26 mrt 1788: f. 16:12:8, en wegens het copieren van 3 Rapporten behorende tot de Landsdag van 1788: f. 3:12:0, tesamen: 20- 4-8; (geen boeknrs. vermeld); id. restitutie penningen door hem betaald aan Van Abeleven weegens geleverd buskruit, 25 apr 1785: 38 Caroliguldens en 4 stuivers; id. bij het formeren der bode-instructie en het uittrekken der Wachtrollen, 27 jul 1785: f. 18:2:0; id. voor het rescriberen der Staatsresolutien over 1785, 15 mei 1786: 31 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknrs. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur voor het bevestigen der Weesdiaconen, 18 nov 1778: f. 16:0:0; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedaan uitschot aan 2 evenaars met schalen etc. tdv de Stad, 17 mrt 1779: f. 7:8:0; ontvangt van het gemeentebestuur restitutie expensen op een reis van hem en de heer Plettenberg naar Leeuwarden teneinde de vergadering van het kwartier der steden bij te wonen 15 dec 1779: 11-16 :0; (geen boeknr. vermeld); weesvoogden bet f. 214:17:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de beloop van 8 maal 159. 000 vergraeven tichelkleij f. 5 stuivers het 1000 uit ''t land bi Minne Block en S.S. in gebruik, 3 okt 1775. (GAH1106); id. f. 482:10:0 sijnde het beloop van 19 maal 130. 000 vergraeven tichelklei f. 5 stuivers ''t duisent, uit ''t land etc, 14 okt 1776. (GAH1107); id. f. 516:17:8 voor het vergraven van tichelkleij uijt het land in ''het Vierkant'' door Minne Blok en S.S., 7 mrt 1780. (GAH1111); id. f. 500:0:0 voor 2 millioenen kleij door de heren M. Blok en S.S. uijt het Weeshuijsland vertichelt in 1780, 16 jan 1781. (GAH1112); id. f. 500:10:0 wegens vergraven tiggelkleij uit het land ''Het Vierkant'', 20 jan 1778. (GAH1109); id. f. 501:10:0, 24 nov 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 451:18:8 wegens geleverde zeep wijerdas en kaarsen van 1 nov 1773 tot nov 1774, kwit. no. 7, 8aug17 75. (GAH1106); id. f. 384:19:0 voor geleverde kruijdenierswaren, kaarsen etc, kwit. no. 23, 27 nov 1780. (GAH1111); erven wed. S.S. eigenaar wijk E-046; gebruikers de dienstboden, 1814. (GAH204); id. van wijk E-150; gebruiker Willem D. Tadema, hovenier, 1814. (GAH204); id. van wijk H-142; gebruiker Rein D. Akkerboom, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:17:0 wegens uitgeschoten geld voor 37 stukjes eilander lint, ord. no. 2, 28 apr 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:4:0 wegens geleeverde verfstoffen tot het nieuw gemaakte stek aan ''t Bolwerk, ord. no. 26, 30 nov 1779. (GAH1110); Stadsrentmeester ontvangt uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeeringe deezer stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summ van 15. f. 000:0:0, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. S.S. : 1. f. 000:0:0, 1 jan 1775. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 64:15:0 wegens geleverde winkelwaren, ord. no. 45, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 42:7:0 ter zake gedane uitschot tot twee lantaarns aan de nieuwe kerk, ord. no. 57, 12 feb 1776. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 19:14:0 wegens geleverde kaarzen bij het maken van het orgel, ord. no. 112, 5 nov 1777. (GAH1060); Stadsrentmeester bet 2 x f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van 2 x f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, nos. 11 en 12, tegen 5 3/4%, jan 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060); afsluiting boeken Stadsrentmeester stichting kerk: ontvangen f. 58883:2:4, uitgegeven f. 75733:1:0 dus de meerdere uitgaaf bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged. vergadering, mitsgaders de subscriptie vd gezworen clercq den 5. January 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. vS., L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, Bosscha, J. Tamboeser, Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); ovl 1801 HRL, huwt met Trijntje Jans Wijnia, beide van HRL, geproclam de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759; kaarsenleverancier 1752-1766, ontvangt interesse 1801-1811, burgemeester 1776-1794; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 28, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650); id. weduwe, may 1803, may 1804 may 1805. (GAH650); op Lijst der Personen Welke Geforneerd hebben tot de Negotisatie der Vierentwintig Stuivers persento Over den Stadt HRL Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 372:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 972:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; A.J. Conradi wordt gequalificeerd in Stadsrekening voor uitgaaf wegens gedane uitgavenen verschotten op een reis van de heren S. en Conradi naar den Haag ter vervulling van het ambt van ontvanger-generaal des verhoogde last en veilgeld voor de heer J. Patijn, 23 apr 1788: f. 177:4:0 gemeentebestuur betaalt aan S.S. en A.J. Conradi wegens vacatien gedurende 13 dagen op een reis naar den Haag ter vervulling van het ambt van ontvanger des verhoogde last en veilgeld voor de heer J. Patijn, 23 apr 1788: 52 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld)
Akke Willems Schaafsma geb 1773 Makkum, ovl 5 jun 1825 HRL, huwt met Feike Jans Molenaar, dv Willem Meyer Bijlstra en Grietje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS ovl 1825, huw 1830
Alle S Schaafsma oud 29 jaar, geb Cornwerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-171; VT1839
Andries Gerbens Schaafsma ovl voor 1843, huwt met Mintje Broers Rodenhuis, kind: Ettje S, geb 1809 Zurich; BS huw 1842, ovl 1866
Antje Martens Schaafsma geb 1805 ... , ovl 20 mrt 1816 HRL, dv Marten S. en Riemke Jeltes (Hilverda); BS ovl 1816
Barend Tjallings Schaafsma geb 1790 HRL, ovl 26 aug 1856 HRL, huwt met Tjietske Hendriks IJsenbeek op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, N.H., timmerman in 1851, huw getuige bij G.G.W. Faber en G. Dun, 1819, id. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, broeder bruidegom, 1821, zv Tjalling Poppes S., en Rinkje Barends; BS huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-135; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk H-142; VT1839; Ik Ondergetekende Tjalling Poppes Schaafsma, wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon B.T.S. bij mijnen Wijlen Vrouw Rinkje Barends in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv Tjalling Poppes Schaafsma en Rinkje Barends. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL; B.T.S. eigenaar van percelen nrs. 1902 en 1903 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 597, resp. huis, huis, resp. 35 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Cornelis Aukes Schaafsma geb 1750 HRL, ovl 27 jan 1823 HRL, huwt met Sjoukje Meinderts, kind: Grietje Cornelis, gb. 1785 ... , ook huwt met Sjoerdje van Laan; BS geb en huwafk. 1811 1820 overlijdens, ovl 1823, ovl 1830; gebruiker van wijk G-139, timmerknegt; eigenaar is Abraham de Ruiter, 1814. (GAH204); lijst ingezetenen 7e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Cornelis Schaafsma geb 1789 HRL, ovl 15 mei 1829 HRL, huwt met Catharina Kuipers op 20 okt 1814 HRL, huw.afk. 9 en 16 okt 1814, boekdrukker in 1829, huw.get. bij S.M. vd mei en M.B. Wagenaar, 1812, id. bij P. Wiarda en E.Y. IJkema schoonbroeder bruid. 1819, zv Jan Jacobs S, en Aaltje Cornelis Blok; BS huw 1812, huw 1814, huw 1819, ovl 1829; gebruiker van wijk C-157, drukker; eigenaar en medegebruiker is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Elsche Berends Schaafsma ovl na 1819, huwt met Antoon Burkels, wonende te Leeuwarden 1845; BS huw 1820, ovl 1845
Ettje Schaafsma geb 1809 Zurich, ovl 15 jul 1866 HRL; in een schip liggende in de stadsgracht, dv Andries Gerbens S, en Mintje Broers Rodenhuis; bs 1866 overlijdens
Fedde Tjallings Schaafsma geb 1804 HRL, huwt met Japikje Smeding op 15 mei 1834 HRL, metselaarsknecht, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, huw.get. bij J.J. Reinders, (gk), en H. Harda, (gk), huw 1837, zv Tjalling Poppes S, en Rinkje Barends; BS huw 1834, huw 1837; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk D-149; VT1839
Feye Pieters Schaafsma geb 1812 Kimswerd, huwt met Siementje Alberts Hilwerda, (gk), op 15 sep 1836 HRL, timmermansknecht, fuselier 18de afdeling infanterie, wonende te HRL, zv Pieter Feyes S, en Lijsbeth Jans Westra; BS huw 1836; oud 28 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk D-104; VT1839
Feye Schaafsma ovl voor 1863, huwt met Marijke Koster, kind: Pieter S, geb 4 mrt 1786 Witmarsum; BS ovl 1862
Goortje Tjallings Schaafsma geb 12 mei 1806 HRL, ged 1 jun 1806 HRL, huwt met Trijntje Feddes Rinkema op 27 nov 1834 HRL, houtzaagmolenaarsknecht, laatste te Aalsum behorende tot de mobiele Vriese schutterij, dv Tjalling Poppes S, en Rinkje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834
Grietje Cornelis Schaafsma geb 1785 HRL, ovl 8 nov 1830 HRL, huwt met Christoffel Jacobs de Vries op 5 dec 1811 HRL, haar man was smid. ondertrouw 20 Nov 1811, 1e afk zondag 24 nov 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 1 dec 1811, dv Cornelis Aukes S, en Sjoerdje Meinderts van Laan; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1830, ovl 1835
Jan Jacobs Schaafsma huwt met Aaltje Cornelis Blok, kind: Cornelis S, geb 1789 HRL; BS ovl 1829
Jelger Sjoerds Schaafsma geb 26 nov 1809 Makkum, ovl 10 sep 1868 HRL, 1e huwt met Aukje Gerrits Cuperus op 5 apr 1832 HRL, kantoorbediende, wonende te HRL, 2e huwt met Marijke Hilwerda, (gk), grutter in 1868, N.H., ovl wijk E-014, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk E-020 oud 29 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman en grutter, wijk E-014; VT1839
Jeltje Sjoerds Schaafsma geb 1806 Makkum, ovl 29 feb 1836 HRL, huwt met Fredrik Abrahams de Ruiter op 1 mei 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 apr 1825 HRL. en Minnertsga dv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1825, ovl 1836
Jetze Sybrens Schaafsma huwt met Grietje Vallinga; BS ovl 1850
Marten Jans Schaafsma geb 1777 Sneek, ovl 27 nov 1829 HRL, 1e huwt met Riemke Jeltes Hilwerda op 20 mei 1804 HRL, 2e huwt met Aafke Aukes Zein op 2 apr 1818 HRL, huw afk. 15 en 22 mrt 1818, wonende te HRL, koopman in 1829, doet overlijdensaangifte van Tjitske Pieters in 1811, levert linnen in 1810, kinderen: Antje Martens S, geb 1805 ... , Tetje Martens, geb 2 jun 1806 HRL, zv Jan Baukes en Mettje Jans; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811, ovl 1816, ovl 1817, huw 1818, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk H-155, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-156, koopman, 1814. (GAH204); weduwe M.J.S. eigenaresse van perceel nr. 861 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 599, huis en erf, 210 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Obe Sjoerds Schaafsma geb 1804 Makkum, ovl 16 nov 1838 HRL, huwt met Tjitske Abrahams de Ruiter op 2 mrt 1828 HRL, huw.afk. 17 en 24 feb 1828, koopman in 1838, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1828, ovl 1838
Obe Sjoerds Schaafsma huwt met Tetje ... , kind: Sjoerd Obes S, geb 31 jan 1780 Makkum; BS ovl 1860
Pier Sjoerds Schaafsma geb 8 mrt 1808 Makkum, ovl 14 aug 1898 HRL, huwt met Christina Petraeus op 3 jun 1830 HRL, wonende te HRL, panfabrikant, huw.get. bij L. Petraeus en A. Smith, aangehuwde broeder bruid 1832, N.H., koopman in 1851, zeehandelaar 1849, zv Sjoerd Obes S, en Rigtje Piers Blom; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1849, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk F-048; oud 31 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-052; VT1839; P.S. eigenaar van perceel nr. 1535 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 598, huis en tuin, 510 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); P.S.S. en mede-eigenaren bezitters van percelen nrs. 437 en 438 Sexbierum sectie A, kantoorbediende, woonplaats HRL, legger nr. 289, resp. huis, panwerk en plaats, resp. 36 en 1220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: 21 en 200. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Pieter Feyes Schaafsma geb 4 mrt 1786 Witmarsum, ovl 29 jan 1862 HRL, huwt met Lijsbert Jans Westra, kind: Feye Pieters S, geb 1812 Kimswerd, timmerman in 1862, N.H., ovl wijk B-086, huw.get. bij J. ten Bokkel en L. Gaykema, wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; VT1839; P. Teyes S. eigenaar van percelen nrs. 812 en 813 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 600, resp. huis schuur en erf, huis en schuur, resp. 309 en 126 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 850 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 600, huis en erf, 144 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Pietje Jans Schaafsma ovl voor 1847, huwt met Betting Alberts de Boer op 12 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793, BS ovl 1846; Betting Alberts de Boer ende P.J.S., beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephanij onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 okt 1793; ondertrouw HRL; Betting Alberts en P.J.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 12 dito; Wij ondergetekenden Betting Alberts de Boer en P.J.S. Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteeren aan onzen meerderjarige dogter Antje Bettings de Boer, om zich in het Huwelijk te begeven met Barend Roelofs Kroes varendsgezel meede ter deezer Steede woonagtig, moogende alzoo lijden dat dezelve door de Praes: Burgemeester deser Stad in ondertrouw worden opgenomen, de Huwelijksgeboden afgekondigt om na afloop dezelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 5 jul 1816
Poppe Tjallings Schaafsma geb 20 jan 1794 HRL, ovl 4 okt 1871 HRL, 1e huwt met Pietje de Boer op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, 2e huwt met Klaaske Pieters de Boer 17 mrt 1836 HRL, heeft vrijstelling vd wettelijke bepaling, waarbij huwelijk tussen schoonbroeders en schoonzusters verboden is, winkelier in 1851, N.H., metzelaar in 1836 en 1849, turfdrager in 1834, zv Tjalling Poppes S, en Rinkje Barends; BS huw 1821, ovl 1834, huw 1836, ovl 1849, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk H-081; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-087; VT1839
Poppe Tjallings Schaafsma ovl voor 1835 HRL, huwt met Fetje Dirks Wagenaar, kind: Tjalling Poppes S, geb 1765 HRL; BS ovl 1833; 1834 huwelijken
Sjierk Andries Schaafsma huwt met Fetje Alberts de Jong, werkman te HRL 1837; BS ovl 1837
Sjierk Schaafsma ovl voor 1846, huwt met Jeltje Posthuma; BS ovl 1845
Sjoerd Obes Schaafsma geb 31 jan 1780 Makkum, huwt met Rigtje Piers Blom, kinderen: Obe Sjoerds S, geb 1804 Makkum, Jeltje S, . geb 1806 Makkum, Jelger S, geb 26 nov 1809 Makkum, Pier Sjoerds S, geb 8 mrt 1808 Makkum, aannemer in 1938, aannemer van publieke werken in 1836, N.H., zv Obe Sjoerds S, en Tetje ... ; BS ovl 1836; 1838 overlijdens, ovl 1860, ovl 1868, ovl 1898, bev.reg. HRL 1851 wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; VT1839; S.O. eigenaar van percelen nrs. 1088-1091 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, legger nr. 596, resp. huis, plaisiertuin, pakhuis en erf, huis, resp. 150, 196, 96 en 60 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, nihil, 14 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1299 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, legger nr. 596, pakhuis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1338 te HRL, aannemer, woonplaats HRL, legger nr. 596, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron:Kad. Atl. Bar. dl. en HRL. 1832, bl. 48); S.O.S. eigenaar van perceel nr. 448 Sexbierum sectie A, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 288, huis en erf, 121 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 54(met nrs. 450 en 451). (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108); id. van percelen nrs. 452, 453 en 453A Sexbierum sectie A, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 288, resp. weiland, huis, houtschuur, resp. 5730, 56 en 162 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil, 45(met nr. 453A), perceel nr. 453A: zie nr. 453. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Tjalling Poppes Schaafsma zie ook: Tjalling Poppes; geb 1765 HRL, ovl 27 aug 1833 HRL, 1e huwt met Rinkje Barends, 2e huwt met Anna Catharina Harmanus van Hymert op 8 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1816, timmermansknecht en wonende te HRL. 1833, kinderen: Barend Tjallings S, geb 1790 HRL, Goortje, geb 12 mei 1806 HRL, Poppe S, geb 20 jan 1794 HRL, Fedde Tjallings S, geb 1804 HRL, zv Poppe Tjallings S, en Fetje Dirks Wagenaar; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1833 1834 huwelijken, ovl 1856, ovl 1871; gebruiker van wijk F-121, timmerman; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); T.P.S., Timmerknecht, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos; Ik Ondergetekende T.P.S., wonende te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen Zoon Barend Tjallings Schaafsma bij mijnen Wijlen Vrouw Rinkje Barends in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Tjietske Hendriks IJsenbeek, Van beroep dienstbaar en mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Agtste aug is Geboren Barend zv T.P.S. en Rinkje Barends. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL
Trijntje Jacobs Schaafsma Andele Folkerts ende T.J.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Gerbens, deszelfs oom, 26 feb 1791; ondertrouw HRL; Andele Folkerts en T.J.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Cornelis Engberts Schaap ovl voor 1835, huwt met Wijke Gerrits Boltje; BS ovl 1834
Dirk Tjepkes Schaap ovl 3 sep 1824 Franeker, huwt met Pietje Sijsens, werkman in 1824, kind: Rinske S, geb 1806 Franeker; BS huw 1832, ovl 1876
Eilert Schaap geb 1800 ... , ovl 5 mei 1861 Riga, kapitein van het Nederlandsche schip ''de Jonge Bernard'', ovlakte afgegev. door de Geref. Gemeente van Riga, begraven 7 mei 1861 te Riga; BS ovl 1861
Elisabeth Jans Schaap geb 1781 Franeker, ovl 29 jan 1830 HRL, huwt met Haye Faber, dv Jan Lolkes S, en Geertje ... ; BS ovl 1830
Geertruida Jacobs Schaap huwt met Gerrit Gosses Boltje; BS ovl 1834
Igle Saskers Schaap geb 1768 ... , ovl 16 apr 1827 St. Petersburg, huwt met Lieske Jacobs, huw getuige bij J.J. van Glinstra en S. Bouwman, stuurman, wonende te HRL, 1815, id. bij S. Oeges en B. Bentes, wonende te HRL, neef bruidegom, 1811, sjouwerman in 1811, kinderen: Jacob Engeles, geb 27 aug 1807 HRL, Jan Igles S, geb 1801 Molkwerum, Symontie S, geb 12 nov 1811 HRL, Sipkje S, geb 1794 Molkwerum; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1825, huw 1832, ovl 1873; gebruiker van wijk H-226, varensgesel; medegebruiker ayke Entes Nieuhof, schipper; eigenaar is Hendrik Johannes, 1814. (GAH204)
Jan Igles Schaap geb 1801 Molkwerum, huwt met Francina Webber op 11 mei 1825 HRL, huwelijksafkondigingen 24 apr en 1 mei 1825, wonende te HRL, matroos, A 12 dec 1876 Landsmeer, N.H., schipper en loods in 1851, zv Igles Saskers S, en Lieske Jacobs; BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; VT1839
Jan Lolkes Schaap huwt met Geertje ... , kind: Elisabeth Jans S, geb 1781 Franeker, aannemer in 1806; BS ovl 1830;
Jan Schaap ovl voor 1856, huwt met Elisabeth Zijlstra; BS ovl 1855
Klaaske Ruurds Schaap geb 1806 Joure, ovl 21 sep 1830 HRL, ongehuwd, naaister, wonende te Joure, dv Ruurd S, en Froukje Tymens; BS ovl 1830
Rinske Dirks Schaap geb 1806 Franeker, ovl 17 apr 1876 HRL, huwt met Hendrik H. Bleeker op 15 mrt 1832 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, Vst 29 aug 1859 uit Almenum, N.H., dv Dirk Tjepkes S, en Pietje Sijsens; BS huw 1832, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk I-019
Ruurd Harmens Schaap huwt met Froukje/Veronica Tymens, kinderen: Klaaske Ruurds S, geb 1806 Joure, Tymen Ruurds S, geb 1804 Joure, eerst bakker, thans muziekmeester te Joure 1829, organist te Joure in 1831; BS geb 1829, ovl 1830
Symontie Egles Schaap geb 12 nov 1811 HRL, huwt met Jelte Ages Bakker op 8 mei 1834 HRL, dienstmeid. ook huwt met Germen Lieuwes Blom, arbeidster in 1862, dv Engele Saskers S, en Liesbeth Jacobs; BS geb 1811, huw 1834, ovl 1844, ovl 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-035; VT1839
Simon Ruurds Schaap S.R.S. eigenaar van perceel nr. 1173 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en tuin, 330 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1340 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en tuin, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Sipkje Igles Schaap geb 1794 Molkwerum, ovl 11 mrt 1873 HRL, 1e huwt met Johannes Roelofs Prose op 7 sep 1823 HRL, huw.afk. 2 en 9 feb 1823, dienstmeid. wonende te te HRL, 2e huwt met Swerus Aukes Vogelzang op 21 mei 1832 HRL, wonende te HRL, A 12 okt 1860 Twijzel, Vst 17 jun 1862 uit Twijzel, N.H., dv Igle Saskers S, en Liske (=Jacobs) Tilma; BS huw 1823, huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-076, supp wijk G-437
Teunes Schaap ovl 16 feb 1832 Medemblik, huwt met Hiltje Jacobs van Slooten, in leven bakker te Medemblik; BS huw 1836
Thimoteus Schaap T.S. eigenaar van perceel nr. 1339 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 602, huis en erf, 166 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1638 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 602, tuin en huisje, 159 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Tymen Ruurds Schaap geb 1804 Joure, huwt met Marijke Johannes Panbakker op 19 feb 1829 HRL; huw.afk. 8 en 15 jan 1829, wonende te HRL, bakker te HRL. 1832, zv Ruurd Harmens S, en Veronica/Froukje Tymens; BS huw 1829, ovl 1832; T.R.S. eigenaar van perceel nr. 1516 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en erf, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1516 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 601, huis en erf, 106 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Fetje J Schaar oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-184; VT1839
Frederik Schabeler geb 1771 ... , huw.get. bij C. Speelziek en I.F. Hes, winkelier, wonende te HRL. 1815, doet overlijdensaangifte van Jan Hendriks in 1811; BS ovl 1811; 1815 huwelijken
Jan Hanses Schabels ovl okt 1834 verongelukt op de Jutse kust, huwt met Helena Meyers vd Berg; BS huw 1836
Louisa Juliana van Schack huwt met Hendrik Piekenbroeck, kind: Frederica Maria Hendriks Piekenbroeck, ged 28 dec 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Nicolauw Reither, beyde van HRL, geproclameerd den 24-31 jan en den 7 feb en den 11 dito 1751 getrouwt
Adolph Schaeff ontvangt van het gemeentebestuur terzake verdiend arbeidsloon van gipswerk aan het Stadhuis, 4 dec 1780: 197-1. ; (geen boeknr. vermeld)
Elisabeth Johanna Schaffenraad ovl 1801 HRL, huwt met Evert Strootman, dv Michiel Coenraads S, en Elizabeth Barbara Steinbinnerin; BS huw 1827, ovl 1874; begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 41 als Liesbet S. ; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Evert Hendrik Strootman en J.E. Schaffenrood, beide van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 20 sep 1778 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Eliza Schaffenroth begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 25; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Micchiel Coenraad Schaffenroth ovl HRL. voor 1828, huwt met Elizabeth Barbara Steinbinnerin, kind: Elisabeth Johanna S, geb ... ; BS huw 1827; geboortig van Neder Meilingen, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Steensma, en de gerechtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 30 mei 1768. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:2:0 tersaeke geleverde knopen en kammen, kwit. no. 2, 9 apr 1771. (GAH1102); id. f. 14:8:0, kwit. no. 3, 6 apr 1773. (GAH1104); id. f. 5:5:0, kwit. no. 12, 28 sep 1773. (GAH1104); id. f. 13:10:0 wegens levering van 12 gros knopen tdv het Weeshuis kwit. no. 7, 13 aug 1771. (GAH1102); id. f. 19:10:0 wegens 15 gros knopen, kwit. no. 11, 15 sep 1772. (GAH1103); id. f. 12:17:0 wegens geleverde gespen, haken en ogen, kwit. no. 5, 7 apr 1772. (GAH1103); id. f. 12:0:0 wegens ''t besorgen van ''t opgehoopt schepel, quit. no. 1, 2 jan 1787. (GAH1119); ovl 23 jul 1792 HRL, oud 66 jaar als Coenraad M.S. ; invent nr. 320
Catharina Wilhelmina Schafferood Christiaan Huperman en C.W.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwt Daniel Fredrik Heck, Muziekmr: en K.W.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Sara Jacoba Schage huwt met Mient Folkertsma, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jacoba van Schaik geb 1768 ... , huwt met Jacobus Koster, getuige bij geboorte aangifte van Dirkje Wybrandus Westerbaan; BS geb 1811
Schans weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen no. 36 en 37); 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Catharina Schapeling huwt met Cornelis van den Bos, kind: Jakobus van den Bos, geb 9 apr 1773 ged 23 apr 1773 Grote Kerk HRL
Johan Joost Scharff ged 18 dec 1749 Westerkerk HRL, zv Pieter Scharff en Johanna Maria Reinbold
Pieter Scharff huwt met Johanna Maria Reinbold, kind: Johan Joost Scharff, ged 18 dec 1749 Westerkerk HRL
Douwe Schat huwt met Maria Renalda op 9 mei 1802 HRL, kind: IJpkje S, geb 26 nov 1807 Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1871
Hendrina Schat geb 1782 ... , huwt met Klaas vd Oever, getuige bij geboorte aangifte van Catharina de Boer, (geslnm is dan: Schot); dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS geb 1811
Ypkje Schat geb 26 nov 1807 Leeuwarden, ovl 25 aug 1871 HRL, huwt met ayo Wijngaarden, (gk), dv Douwe S, en Maria Ringnalda; BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk C-162
Catharina Schattenberg huwt met Petrus van Dalen; BS ovl 1850
Jan Schattenberg J.S. van Groningen en Margaretha Foppes Scheltinga van HRL, hebben hunne laatste afkonding gehad den 14 oct 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
T. A Schattenberg eigenaar en gebruiker van wijk C-003, kastelein, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-240, tuin, 1814. (GAH204)
A Schauter Rooms pastoor; niet-gecompareerde personen tot inschrijving in het stemregister, gerapporteerd door M. Vellinga, namens de commissie-stembesoignes: 4e kwartier Laas Spannenburg, A.S. en Pieter W. Vettevogel, 21 apr 1803 (GAH49)
Jean Jacques Scheaffer ovl f. 1796 prov. Zeeland, huwt met Sibele Harmens. kind: Jeanne Fran- ?oise S, geb 1796 Leeuwarden; BS huw 1821
Jeanne Fran?Oise Scheaffer geb 1796 Leeuwarden, huwt met Pieter van Vals op 20 mei 1821 HRL, huwelijksafkondigingen 6 en 13 mei 1821, wonende te HRL, dv Jean Jacques S, en Sibele Harmens BS huw 1821
Johanna Scheepel van Peer huwt met Albertus Johannes Hes; BS ovl 1860
Jan Willems Scheephorst huwt met Grietje Verneel, kind: Willemijntje Jans Scheephorst, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL
Willemijntje Jans Scheephorst ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, dv Jan Willems Scheephorst en Grietje Verneel
Fetje Jans Scheer zie F.J. Wielinga
Freerk Scheer F.S. en Klaaske Bennes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 jan 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hans Johannes Scheer huwt met Gatske Johannes, kind: Jenne Hanses S, geb 1804 Zurich; BS huw 1842
Jan Anes Scheer geb 1740 ... , ovl 12 dec 1814 HRL, huwt met Evertje Gerrijts, kinderen: Riemke Jans S, geb 1786 HRL, Fetje Jans S, geb 1790 HRL, ovl wijk G-237; BS huwafk. 1811, ovl 1814, ovl 1848, ovl 1860
Jenne Hanses Scheer geb 1804 Zurich, ovl 10 feb 1842 HRL, huwt met Hendrikus Tigchelaar, dv Hans Johannes S, en Gatske Johannes; BS ovl 1842; 1854 overlijdens
Marijke Johannes Scheer huwt met Jan Sikkes; BS ovl 1854
Regina Scheer huwt met Willem Termeer, kind: Johanna Elizabeth Termeer, geb 28 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL
Riemke Jans Scheer geb 1785/87 HRL, ovl 5 feb 1860 HRL, 1e huwt met Arjen Simons Brouwer, 2e huwt met Bouwe de Vries op 18 jul 1811 HRL, ondertrouw 3 Jul 1811, 1e afk. zondag 7 Jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 14Jul18 11, N.H., dv Jan S, en Evertje Gerrijts; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1811w. afk, hu, huw 1833, ovl 1844, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-175, wijk G-115, 117, supp wijk G-402
Klaas Scheerder ovl voor 1840, huwt met Trijntje Durks de Groot; BS ovl 1839
Theodorus Scheerhagen geboortig tot Bolswart heeft het burgerrecht gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 21 nov 1718. (burgerboek)
Maria Johanna Elizabeth Scheers geb 1765 Middelburg, ovl 14 nov 1825 HRL, huwt met Jelle/Julianus Hanekamp; BS ovl 1825; 1836 overlijdens, ovl 1844
Andries Scheffer huwt met Femme Cornelis op 11 aug 1799 HRL, soldaat 3e Compagnie 2e Bataillon 4e halve Brigade; huw Grote Kerk HRL 1799
Dirk Scheffer huwt met Grietje Saskers op 27 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Fokje Scheffer huwt met Jan de Boer, wonende te Buitenpost; BS ovl 1870
Jacob Lodewijk Scheffer geb 1776 Amersfoort, ovl 10 jan 1827 HRL, huwt met Tjietske Jurjens Geuker, landbouwer in 1827, kinderen: Lodewijk S, geb 1807 Grouw, Jurjen Jacobs S, geb 1800 Grouw; BS ovl 1827; 1841 overlijdens, ovl 1872
Jeannetta Scheffer Den 12 mei 1822 is van HRL tot ons met Attestatie overgekomen en aan de Gemeente vioorgesteld: J.S., de Attestatie was getekend den 20 mrt 1822, M:H:Ringnalda. (fiches lidmaten Tzummarum 1822)
Johannes Harmannus Scheffer geb 14 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Scheffer en Grietje Stinstra
Johannes Scheffer huwt met Grietje Stinstra, kind: Johannes Harmanus Scheffer, geb 14 feb 1793, ged 26 feb 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Jurjen Jacobs Scheffer geb 1800 Grouw, ovl 7 aug 1828 HRL, huwt met IJebeltje Hofstra, landbouwer, zv Jacob Lodewijk S, en Tjietske Jurjens Geuker; BS ovl 1828
Lodewijk Jacobs Scheffer geb 24 dec 1807 Grouw, ovl 19 aug 1872 HRL, huwt met Stijntje Tigchelaar op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1827, boereknecht, wonende te te HRL, N.H., balkvlotter in 1872, tuinier en werkman in 1851, zv Jacob Lodewijks en Tjitske Jurjens Geuker; BS huw 1827, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. HRL 1860-80; oud 33 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, tuinmansknecht, wijk G-324; VT1839
Philippus Jans Scheffer ovl voor 1862, huwt met Elisabeth vd Veer; BS ovl 1861
Akke Wiebes van der Schel geb 1790 Arum, ovl 24 mrt 1880 HRL, huwt met Dirk Jans Oudeboon, spinster en wonende te HRL. 1844, N.H., ovl wijk D-143, dv Wiebe vdS, en Tjietske ... ; BS huw 1843, huw 1844, ovl 1880; oud 53 jaar, geb Arum en wonende te Hrl. 1839, wijk H-050; VT1839
Wiebe van der Schel huwt met Tjietske ... , kind: Akke vdS, geb 1790 Arum; BS ovl 1880
Jakobus Petrus Schellewald geb 4 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Petrus Jakobus Schellewald en Margaretha Boelkens
Petrus Jakobus Schellewald huwt met Margaretha Boelkens, kind: Jakobus Petrus Schellewald, geb 3 jan 1783, ged 19 jan 1783 Grote Kerk HRL
Katherine Hesselsdr Schellinck ovl , 1492, zie ook Hessels; Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Schelling P.S., soldaet in de Compie van majoor Manuel ende Janke Huberts beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd Cobus Fransen, 8 Nov 1749; huwt met Janke Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 9, 16 en 23 Novemb 1749 en de 2 desemb getrouwt
Trijntje Gerlofs Schellingwou ovl 9 jun 1779, 47 jaar, huisvrouw van Allard Scheltinga, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; T.G.S., dv Gerlof Pieters Schellinkwou en Jetske Rinses Roorda; (Gen. Jaarb. 1984/Roorda); SCHELTEMA, ANNA PIETERS
Geertje Folkerts Schellingwouw ovl 17 aug 1766 HRL, huwt met Jacob Oosterbaan; BS huw 1823, ovl 1846; bij ovl 76 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Meeke Schellingwouw huwt met Pieter Huidekoper; BS ovl 1846; ovl 17 nov 1775, 34 jaar, huisvrou van Pieter Huidekoper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Neeltje Folkerts Schellingwouw huwt met Pieter Stinstra; BS ovl 1828; geb 20 jul 1752. ovl 27 nov 1777, huisvrou van Pieter Stinstra, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Pieter Gerlofs Schellingwouw houthandelaar 16. . -1725; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Pieter Pieters Schellingwouw geb 1789 HRL, ovl 30 dec 1826 HRL, huwt met Trijntje Pietes de Boer op 6 apr 1815 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1815, huw.get. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhoff, 1815, id. bij J.J. Nontjes en J.P. Dijkstra, 1816, schoenlapper in 1826, zv Pieter S, en Janke Nieuwhof; BS huw 1815, huw 1816, ovl 1826, ovl 1847; gebruiker wijk A-246, schoenmakersknegt; medegebruiker Rinke Hendriks wed., Pieter Hendriks, sjouwer; eigenaar is Jacob IJ. Wijga, 1814. (GAH204); Extract uit de Minuten berustende bij de griffie van de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden. de Regtbank ter eerster instantie residerende te Leeuwarden, heeft op de hierna geinsereerde acte van notarieteit het daar achter gestelde vonnis gegeven; Op heeden den Twintigste mrt een duizend acht honderd vijftien Compareerden voor ons Vrederegter van het Canton HRL Provintie Vriesland op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzitting Bonne Hayes Brouwer Meester Schoenmaker, Jacob Wijga Rogmolenaar, Schelte Tjepkes Blok Meester Blokmaker, Sjerk Hendriks Koestra Zoutbrandersknegt, Sake Baukes Dijkstra Zoutbrandersknegt, Simon Haantjes Molenaar Meester huistimmerman, en Cornelis Martens Werkman, alle wonende te HRL, geloofwaardig, en van Competenten Ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijnde een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van P.P.S. Schoenmaker wonende te te HRL, wiens ouders zijn geweest Pieter Schellingwou en Janke Nieuwhof gewoond hebbende te HRL. Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde P.P.S., is geb den Twee en twintigste January Een duizend zevenhonderd negen en tachtig te HRL dat dezelve geen Acte van geboorte of doop kan produceren vermids dezelve van doopsgezinde afkomst zijnde, bij zijne geboorte niet is gedoopt, en het houden van geboorte Acten bij die Godsdienstige gezindheid toenmaals niet regulier en bij de voormalige Regering alhier geheel niet pleeg te geschieden; Gevende de Comparanten redenen van Wetenschap, dat zij alle ten tijde van zijne geboorte mede te HRL in zijne buurt wonende, zich uit onderscheidene omstandigheden zulkes kunnen herinneren als hebbende P.P.S. niet alleen van der Jeugd af aan gekend maar boven dien eene Speciale omgang met dezelve en zijne ouders hebben gehad, waar door zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Comparanten na gedane voorlezing der tegenwoordige Acte van bekendheid met ons en onzen Griffier getekend. D.C. Zijlstra Vrederegter, P. deketh Supplt Vrederegter fung. Griffier; Geregistreerd te HRL den twintigste mrt 1815 folio 111; deze bewijzen bestaande in een acte van Geboorte en bekendheid behooren bij de Huwelijksacte van P.P.S. en Trijntje Pieters de Boer dato 6 mrt 1815 F? 19 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; P.P.S., schoenmaker, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries; P.P.S., Schoenmaker, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL
Pieter Schellingwouw houthandelaar, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde dijkbalken tdv de Zeewerken, 11 jan 1768: f. 1252:14:0; (geen boeknr; vermeld)
Pieter Schellingwouw huwt met Janke Nieuwhoff, kind: Pieter Pieters S, geb 1789 HRL; BS huw 1815
Sjoukjen Schellingwouw De Weledel Gestrenge Heer Karel Willem Teeko, Onderluitenant onder ''t Corps Artilleristen, guarnisoen houdende op Oostmahorn van Brede, en Mejuffer S.S., van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Folkert Pieters Schellinkwou zie ook bij G. Stinstra; F.P.S., doopsgezind ged HRL. 5 jul 1727 en ovl in 1767, houtkoper, zv Pieter Gerlofs en Meyke Folkerts Gerbranda, 1e huwt met Rinske Rinses Roorda, dv Rinse Rinses Roorda, 2e huwt met Antje Feddricks Nieuwenhuis; (Gen. Jaarb. 1984); houthandelaar 18e eeuw, 17. . -1767, doopbel. 5 jul 1727; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Gerlof Pieters Schellinkwou G.P.S., doopsgezind ged HRL. 25 jan 1728 en ovl in nov 1741, huwt met Jetske Rinses Roorda voor het Gerecht op 31 dec 1730 HRL, houtkoper, broer van Folkert. Gerlof maakt in 1741 testament, en dan leeft er nog 1 dochter: Trijntje. (Gen. Jaarb. 1984/Roorda); houthandelaar van 16. . -1741, doopbel. 25 jan 1728; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Antje Scheltema ovl 15 sep 1757, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Cornelis Scheltema ovl voor 1807, hm ... , weduwe levert wrak 1806; ontvangt van het gemeentebestuur als mede-voogd van het Claarkampster Weeshuis 1/3 der huur van de 7 pondematen, de Goudakker genaamd, over 1787, 1788 en 1789, 25 nov 1789: 100 Caroliguldens en 10 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Elizabeth Jans Scheltema huwt met Sjoerd Hannema; BS ovl 1825; geb 14 jul 1718, ovl 12 apr 1789, 70 jaar, geh. 3 nov 1743, huisvrou van Sjoerd Hannema, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 21 apr 1789 HRL
Eva/Yfke Scheltema ovl 13 nov 1752 HRL, huwt met Freerk Fontein; BS huw 1823, ovl 1839; geb 6 mrt 1711, ovl 13 nov 1752, 41 jaar, huisvrouw van Freerk Fontein, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Geertje Pieters Scheltema geb 1755 ... , ovl 13 apr 1817 HRL, huwt met Ocke vd Stok; BS ovl 1817; 1829 overlijdens; Reinder Ysenbeek en G.S., beide van HRL, zijn, na op den 18 apr 1779 HRL, hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Reinders Ysenbeek, geb 15 feb 1780 (!), ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Ake Okkes van der Stok, geb 13 dec 1790, ged 11 jan 1791 Grote Kerk HRL, moeder is Geertje Scheltema; Okke Jurjens van der Stok van Almenum en G.P.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1784 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Pieter Okkes van der Stok, geb 1 feb 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 9 mrt 1789, ged 29 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Okkes van der Stok, geb 24 okt 1792, ged 11 nov 1792 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; kind: Bouwe Okkes van der Stok, geb 17 jan 1795, ged 6 feb 1795 Grote Kerk HRL, moeder is G. Pieters S. ; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen van: Rients Dirks de Wit, oud twee en twintig Jaren, Geboren, en woonagtig Onder Almenum, Meerderjarige zv Dirk Rientses de Wit, en van Boukje Jans van Dijk, beide in leven, en: Henke Ockes van der Stok, oud drie?ntwintig Jaren, weduwe van Klaas Norel, geb en woonagtig te HRL, Meerderjarige dv Ocke van der Stok, en van G.P.S., op den vierden Zondag, en achten-twintigste jan , en eerste Zondag, Vierde feb deses Jaars, hebbende plaats gehad, voor de Hoofddeur Van Ons Huis der gemeente, telkens des middags ten twaalf uren, Zonder dat daar tegen eenig Protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 7de Febr. 1816; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd twee & negentig den twee en twintig okt is Geboren Hinke, dv Ocke van der Stok en G.P.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816. (fiche 2)
Hendrikje Pieters Scheltema geb 8 aug 1752 HRL, ovl 23 feb 1820 HRL, huwt met IJpe Rodenhuis; BS ovl 1820, ovl 1847; IJpe Jetzes Rodenhuys en H.P.S., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 10 apr 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Pieter IJpes, geb 17 aug 1776, ged 3 sep 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 sep 1782, ged 8 okt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Jetse IJpes Rodenhuis, geb 11 jan 1788, ged 3 feb 1788 Grote Kerk HRL
Hiltje Scheltema ovl voor 1836, huwt met Dirk Nieuwbuur en huwt met Lodewijk Hakbijl op 29 apr 1807 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 apr 1807; huw Grote Kerk HRL 1807 BS ovl 1835; Lodewijk Hakbijl van Amsterdam en H.S. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 mrt 1807; ondertrouw HRL
Hotske Pieters Scheltema ovl voor 1813, huwt met Berend Jans Bakker, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Feberwari en getrout de 1 mrt 1761, in leven echtelieden te HRL; DTB N.H. HRL. 1761, BS huw 1812; ovl 31 jan 1792 HRL, oud 53 jaar; kind: Trijntje Berends Bakker, geb 24 dec 1772, ged 12 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Geeske Berents Bakker, ged 6 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Barends Bakker, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Berends Backker, ged 22 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Beernts Bakker, ged 14 Febrij 1771 Westerkerk HRL; Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Seventig den Veertiende feb is Gedoopt Trijntje dv Berend Jansen Bakker en H.P.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 25 mei 1815
Jacobus Scheltema woont in 7e quartier, geeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Jan Jansen Scheltema ovl 23 jan 1744, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 5:19:0 terzake 12 el Vlaams linnen tbv het Weeshuis geleverd, 8 mrt 1735, kwit no. 12 (GAH1065)
Janneke Jans Scheltema en Lieuwe Tierks, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder, (geen naam vermeld); huw aang. HRL 1737
Lolkje Jans Scheltema ged 30 jul 1744 Grote Kerk HRL. op Belijdenis, weduwe op de Soutsloot; Pijtter Hijlkes ende L.J.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd deselvs broeder Pijtter Scheltema, 26 Feb 1746; huwt met Pijtter Hijlkes, beyde van HRL, geproclameerd den 27 Febr. en den 6-13 mrt 1746 en doe getrouwt
Nicolaas Scheltema ontvangt van het gemeentebestuur wegens gedane leveranties tdv de Trekweg, 11 dec 1780: f. 56:0:0; (geen boeknr. vermeld)
P. C Scheltema ontvanger in 1806
Pieter Scheltema Fokeltje Swerms en Jan de Rues, beide van HRL, huw.aang. 7 jan 1735 HRL, extraordrs, komende voor de bruid P.S., desselfs schoonbroeder; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Pieter Scheltema Geeft met Schuldige Eerbiet te kennen P.S. winkelier alhier ter Steede, hoe dat Foppe Dirks in leven Roggestorter binnen deese Stadt onlangs deeser weerelt overleeden zijnde deselve Functie ofte bedieninge van Roggestorten is vacant geworden en den Suppliant wel geerne Soude Sien dat UEd Achtbaarheeden zijn Suppliants zoontie Schelte Pieters Scheltema daer meede geliefden te benificeeren ende in plaets van den versturvene Foppe Dirks tot Rogge Storter binnen deese Stadt aan te Stellen op lasten pligten ende profijten daer toe Staande en nadien geseyde Schelte Pieters Scheltema voor als nogh niet in Staat is van die bedieninge selfs te kunnen waerneemen dat het dan UEd:Achtbrheeden meede geliefde te behaegen, om de persoon van Wybe Fongers die de bedieninge al lange Jaeren als Substituit heeft waer genoomen in die bedieninge als Substituit te laeten continueeren ofte op nieuw weder als Substituit aan te Stellen, alles soo en als UEd Achtbaerheeden dat sullen verstaan te behooren al t welke den Suppliant bij deesen Seer ootmoedig aan UEd:Achtbaerheeden is versoekende quo facto etc: requisitus (:was get:J:M:Tuininga; /:In Margine Stonde:/ de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de persoon van Schelte Pieters Scheltema tot ordris Roggestorter binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande en wort de meede Supplnt: Wybe Fongers bij deesen gecontinueert als Subst roggestorter op den Eed voormaels door hem gepresteerd get:Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); herbergier in 1757; krijgt permissie om de funktie van zijn zoontje Schelte Pijters als rogstorter te laten waarnemen door Jarig Fransen; zie bij Schelte Pijters en Jarig Fransen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Scheltema Pijtter Hijlkes ende Lolkjen Jans Scheltema, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd deselvs broeder P.S., 26 Feb 1746; Schelte Sipkes ende Trijntie Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 3 may 1738 HRL, koomende wegens de Bruit en Bruidegom Pijtter S. des bruidegoms Oom; huw.aang. HRL 1738
Pieter Scheltema remonstreert Ued Agtbaerheden met schuldige eerbied P.S. ''s Geregtsbode deser stede Ued Agtbh:gans onderdanige dienaer hoe dat hij supplt:om bijsondere redenen seer genegen soude wesen sijn voors: functie te transporteren op de persoon van Joost Fransen een jongman alhier ter stede daer toe allesins bequaem edog naedemael dit transport sonder Ued Agtbaerhedens permissie en toestemminge niet kan geschieden, soo ist dat de suppliant beneffensde gedte Joost Fransen sig mits desen aen Ued Agtbaerh:adresseren met ootmoedig versoek dat Ued Agtbh:dese overdragte gelieven te accorderen en vervolgens de meergemelde Joost Fransen als ordinaris bode van dese stad in plaetse van den suppliant gelieven te nomineren en aen te stellen op lasten, pligten, profijten en emolumenten daer toe staende quo facto etc:reguisitus (was get)J.H. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Joost Fransen Zeeman tot mede ''s geregtsbode binnen de stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads omme sig getrouwelijk in dese bedieninge te gedraegen Actum den 11 Augusti 1734 (get) C.G. van Sloten. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 11 Augusti 1734 heeft Joost Zeman den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr gepresteert. In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Cornelis Annes van HRL, ende Houckien Dirx onder Vrouwen Parochie op Bildtzijl, huw.aang. 17 jan 1733 HRL, Comende voor de Bruyd P.S. als Last van de Bruyd hebbende volgens eigen verclaaringe; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Ocke Bouwes en Antje Hartmans, beyde van HRL, huw.aang. 1 aug 1733 HRL, komende wegens de bruid de bode P.S. ; huw.aang. Gerecht HRL 1733; gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overbrengen van een missive aan het Hof, 12 dec 1729: f. 7:10:0 (GAH283); id. 9jan17 30 (GAH283); id. 28 jun 1730 (GAH283); id. 13 dec 1730 (GAH283); id. 12 feb 1731 (GAH283); id. 21 jan 1732 (GAH283); id. 31 mrt 1732 (GAH283); id. 11 aug 1732 (GAH283); id. 4 dec 1732 (GAH283); id. 2 mrt 1733 (GAH283); id. 28 jun 1734, (B2 83); id. aan ged Staten, 7 mrt 1731: f. 7:10:0 (GAH283); id. 11 jun 1731 (GAH283); id. 7 jul 1734 (GAH283); id. aan Zijne Hoogheid. 30 apr 1732: f. 7:10:0. ; (GAH283); id. 29 dec 1732 (GAH283); id. 27 okt 1730 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma voor het bestellen en overbrengen van 2 aparte missiven, 16 mei 1731: f. 15:0:0 (GAH283); id. met bode Jelmersma en de klerk (wie ?), een jaarlijks honorarium volgens ouder gewoonte haar wederom volgens appointment voor dit jaar toe gestaan, 23 dec 1729: f. 48:0:0 (GAH283); id. 18 dec 1730 (GAH283); id. 14 dec 1731 (GAH283); id. 17 dec 1732 (GAH283); id. 9 dec 1733 (GAH283); id. met bode Jelmersma terzake jaarlijks honorarium voor dit maal wederom bij de 3 Leden vergunt, 15 feb 1730: f. 50:0:0 (GAH283); id. 9 apr 1731 (GAH283); id. 28 apr 1734 (GAH283); id. voor het overbrengen van een missive aan het Hof van Groningen, wegens vertering en vacatien, 31 mrt 1732: f. 19:14:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur expensen over consumpties bij het bevestigen der Wees- en Armevoogden, 8 mei 1730: f. 16:17:0 (GAH283); id. 26 mei 1732: f. 13:16:0 (GAH283); id. 6 mei 1733: f. 12:12:0 (GAH283); id. bij de bevestiging der Weesdiaconen, 7 nov 1731: f. 12:17:8 (GAH283); id. 4 dec 1732: f. 19:0:0 (GAH283); id. expensen op de comparitie/maaltijd bij het bevestigen der bevelhebbers, 31 mei 1730: f. 72:10:4 (GAH283); id. 26 mei 1732: f. 75:13:9 (GAH283); id. 27 mei 1733: f. 79:6:10 (GAH283); id. 2 jun 1734: f. 91:5:0 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma betaling van 2 nieuwe mantels hun wederom geaccordeert, 17 mei 1730: f. 80:0:0 (GAH283); id. 19 mei 1732 (GAH283); id. een honorarium ipv nieuwe mantels, 9 jun 1734: f. 80:0:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur expensen gedaan bij de inkomst en receptie van 2 princessen van Oranje, 7 jun 1730: f. 51:6:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen op een reis om een missive te overhandigen aan ds. Brouwer tot Hindeloopen, 12 jun 1730: f. 11:10:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burgs. Munter en Brouwer, secr. Idsinga en bode Jelmersma, vacatien over het zaterdags afbetalen van het Stadswerkvolk 5 aug tot 30 sep 1730, 21 mrt 1731: f. 22:1:0, (B2 83); id. van apr tot jun 1731, 4 jul 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. van jan tot 31 mrt 1732, 31 mrt 1732: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan Heinsius en Weyma, 7 okt tot 30 dec 1730, 21 mrt 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Krijtenburg en Feersma, jan tm mrt 1731, 2 apr 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Agema en Heinsius, jul tm sep 1731, 1 okt 1731: f. 31:17:0 (GAH283); id. 20 apr 1733: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Bretton en van der Brugh, jul tm sep 1732, 6 okt 1732: f. 31:17:0 (GAH283); id. jan tm mrt 1734: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan tdv het Bolwerk, apr tm jun 1733, 1 jul 1733: f. 33:17:0 (GAH283); id. maar met burgs. Kempenaar en Vosma, 2 mrt 1733: f. 33:17:0 (GAH283); id. 1 jul tm sep 1733: f. 31:17:0 (GAH283); id. apr tm jun 1734, 7 jul 1734: f. 31:17:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Menalda en van Slooten, okt tm dec 1733 28 dec 1733: f. 31:17:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen op een reis met Commissarissen van de Trekweg naar Leeuwarden, 30 jun 1731: f. 32:15:0 (GAH283); id. zonder Commissarissen, expensen door hem gedaan tot betaling van onkosten, gevallen over de maaltijd na de examens van de Latijnse Scholen, 7 jul 1731: f. 66:1:10 (GAH283); id. 7 jul 1732: f. 53:7:0 (GAH283); id. expensen op een reis van de visitatie van de Trekweg gedaan, 1 okt 1731: f. 24:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan tot Leeuwarden, 19 dec 1731: f. 17:2:0 (GAH283); id. met burgs. Munter en Brouwer, vacatien sampt schipvracht en verteringen op een reis naar Leeuwarden, 27 feb 1732: f. 56:8:0 (GAH283); id. expensen op de visitatie van de veerschepen als anderzins gedaan, 13 feb 1732: f. 5:4:12 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, met burgs. Brouwer en Munter, expensen over een reis naar Leeuwarden wegens een dispuit tegen de Armevoogden, 7 apr 1731: f. 25:1:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur kontributie tot het leyken van de Zoutsloot, 13 jul 1732: f. 8:0:0 (GAH283); id. met burgs. Brouwer, Munter, Vosma en Kempenaar, secr. Idsinga en de boden Jelmersma en S., vacatien en salarien gevallen over de slatting van het Diept lopende van de Franequerpijpen tot de Grote Sluys, 25 aug 1732: f. 120:14:0 (GAH283); id. voor tabak en pijpen door de Magistraat bij diverse comparitien gedurende het jaar 1732 verbruikt, 2 jan 1733 f. 10:0:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan voor coffij etc. tdv de Magistraat bij de visitatie van de Veerschepen, 23 feb 1733: f. 2:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan van coffij etc tbv van de Magistraat over her verwachten van de Stadhouder vergaderd zijnd geweest, 13 mrt 1733: f. 2:19:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan van coffij etc. tdv de Magistraat, 27 apr 1733: f. 5:14:0, (B28 3); id. wegens expensen voor wagenvracht over een reed met Commissarissen op de ord. dijksvisitatie, 15 jun 1733: f. 2:10:0 (GAH283); id. expensen van vacatien en reiskosten van enige getuigen in de proceduren tegen de vroedsman Donker en de kooplieden Suringar en Braam, 15 jun 1733: f. 45:10:0 (GAH283); id. expensen over het visiteren van de Binnenwegen, 29 jun 1733: f. 9:4:0 (GAH283); id. expensen door hem gedaan wegens een tractement van de Magistraat bij het arrivement van Zijne Hoogheid de Stadhouder op 6 jul 1733, 6 jul 1733: f. 14:11:0 (GAH283); id. expensen en vacatien gevallen op een reis naar Rhoon om de beroeping aan ds. Creighton over te brengen, 22 sep 1773: f. 56:18:0 (GAH283); id. ge?xpendeerde wagenvracht, gevallen op een reis met Gecommitteerden tot opneming van de nieuwe dijk bij Zurich, 5 okt 1733: f. 2:10:0 (GAH283); id. samen met bode Jelmersma expensen voor het schoonmaken van hun eigen bossen, 4 nov 1773: f. 2:8:0 (GAH283); id. expensen gedaan wegens het ter aarde bestellen van een zwevende dode, 23 jun 1734: f. 7:10:0 (GAH283); id. expensen gedaan bij het laten doorpasseren van Haer Hoogheden door de Stad, 28 jun 1734: f. 17:17:0 (GAH283); id. expensen gedaan bij het inhalen van Haer Hoogheden, 28 jun 1734: f. 9:0:0 (GAH283); id. met bode Jelmersma, een graduit aan hen toegelegd voor extraord. gedane diensten bij de inhaling van Haer Hoogheden, 16 aug 1734: f. 12:12:0 (GAH283); id. met burgs. Hania en van Slooten en bode Jelmersma, vacatien over de Zeedijkszaken over 1729, 3 mei 1730: f. 78:0:0 (GAH283) id. maar dan burgs. Krijtenburg en Feersma over 1730, apr 1731: 78 :0:0 (GAH283); id. maar dan burgs. Brouwer en Munter, 28 mei 1732: 78- . :0 (GAH283); id. maar dan burgs. Heinsius en Agema over 1732,1 jun 1733: f. 78:0:0 (GAH283); gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overbrengen van een missive aan Zijn Hoogheid. 31 dec 1731: f. 7:10:0 (GAH283); id. tractement ... jaar en 11 dagen, 16 aug 1734: f. 42:0:10 (GAH283); id. met burgs. Corver en Bretton, secr. Idsinga en bode Jelmersma, vacatien over de Trekwegszaken anno 1729, 3 okt 1729: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Hania en van Slooten over 1730, 2 aug 1730: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Krijtenburg en en Feersma over 1731, 3 sep 1731: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Brouwer en Munter over 1732, 5 nov 1732: f. 104:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Heinsius en Agema over 1733, 26 okt 1733: f. 104:0:0 (GAH283); id. met burgs. Corver en Bretton, secr. Idsinga en bode Jelmersma, inzake de Binnenwegen over 1729, 3 okt 1729: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. van Slooten en Hania over 1730, 2 aug 1730: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Krijtenburg en Feersma over 1731, 3 sep 1731: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Brouwer en Munter over 1732, 5 nov 1732: f. 52:0:0 (GAH283); id. maar met burgs. Heinsius en Agema over 1733, 26 okt 1733: f. 52:0:0 (GAH283); id. schipvracht en vertering ge?xpendeerd op een reis met Commissarissen op de visitatie van de Trekweg, 10 okt 1729: f. 32:14:0 (GAH283); id. 18 okt 1730: f. 29:15:0 (GAH283); id. met de Commissarissen naar Leeuwarden op de rekening van de Dokkumer Trekweg, 28 jun 1729: f. 27:7:0 (GAH283); id. 31 jul 1730: f. 15:12:0 (GAH283); id. expensen wegens het visiteren van de Stads Trekweg, 3 jan 1734 f. 26:12:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de vroedsman Hotse Swerms wegens reparatien gedaan aan de bossen van de beide gerechtsboden Jelmersma en S., 6 mrt 1730: f. 39:9:0 (GAH283); ontvangt van het gemeentebestuur, samen met burgs. Corver en Krijtenburg, en bode Jelmersma, wegens vracht vertering en vacatien over een reis naar Leeuwarden wegens de slatting van de Trekvaart, 28 jan 1732: f. 47:10:0 (GAH283)
Schelte Pieters Scheltema Geeft met Schuldige Eerbiet te kennen Pieter Scheltema, winkelier alhier ter Steede, hoe dat Foppe Dirks in leven Roggestorter binnen deese Stadt onlangs deeser weerelt overleeden zijnde deselve Functie ofte bedieninge van Roggestorten is vacant geworden en den Suppliant wel geerne Soude Sien dat UEd Achtbaarheeden zijn Suppliants zoontie S.P.S. daer meede geliefden te benificeeren ende in plaets van den versturvene Foppe Dirks tot Rogge Storter binnen deese Stadt aan te Stellen op lasten pligten ende profijten daer toe Staande en nadien geseyde S.P.S. voor als nogh niet in Staat is van die bedieninge selfs te kunnen waerneemen dat het dan UEd:Achtbrheeden meede geliefde te behaegen, om de persoon van Wybe Fongers die de bedieninge al lange Jaeren als Substituit heeft waer genoomen in die bedieninge als Substituit te laeten continueeren ofte op nieuw weder als Substituit aan te Stellen, alles soo en als UEd Achtbaerheeden dat sullen verstaan te behooren al t welke den Suppliant bij deesen Seer ootmoedig aan UEd:Achtbaerheeden is versoekende quo facto etc: requisitus (:was get:J:M:Tuininga; /:In Margine Stonde:/ de Magistraet accorderende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de persoon van S.P.S. tot ordris Roggestorter binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staande en wort de meede Supplnt: Wybe Fongers bij deesen gecontinueert als Subst roggestorter op den Eed voormaels door hem gepresteerd get:Lourens Tabes (onderstonde) Ter ordtie van de magistr(:get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Taco Scheltema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:0:0 voor verven en schilderen tdv ''t Weeshuys, kwit. no. 17, 20 nov 1781. (GAH1112); id. f. 84:11:0 voor geleverd behangsel en verven vt Weeshuys zomerhuys, kwit. no. 43, 30 nov 1782. (GAH1113)
Tettie Scheltema ovl 24 nov 1767, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Carel Scheltens van HRL, huwt met Engeltie Hendriks, van Almenum, geproclameert 9, 16 en 23 Feberwaris 1756
Aaltje Scheltes van Almenum, huwt met Cornelis Sakes, van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 aug 1761
Albert Scheltes ged 3 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Schelte Alberts en Antje Feykes
Anke Scheltes zie: van der Berg
Anne Scheltes A.S. van Pingjum en Rinske Harkes van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 feb 1779 HRL, met attestatie vertrokken naar Pingjum en aldaar getrouwd den 14 feb 1779 volgens ingebragt getuigschrift
Anne Scheltes Thomas Bouwes van Pingjum ende IJtje Jacobs van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.S., 22 mrt 1788; ondertrouw HRL
Antie Scheltes zie ook Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens; huwt met Pier Freerks, beide van HRL, geproclam; de 21-28 mei en getrout de 4 jun 1769 in de Westerkerk; DTB N.H. HRL. 1769 BS ovl 1827; kind: Schelte Piers, geb 29 jul 1773, ged 15 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Fredrik Piers, ged 27 mei 1770 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Piers, ged 26 jan 1772 Grote Kerk HRL
Antje Scheltes ende Floris Pieters, beide van HRL, huw.aang. 10 may 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Oom Johannis Remmerts; huw.aang. HRL 1738; huwt met Floris Pieters, kind: Sijbout Floris, ged 10 may 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjebbe Floris, ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Floris, ged 12 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Floris, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL
Antje Scheltes geb 17 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL, dv Schelte Jakobs en Grietje Martens; geb 15 sep 1784, ged 5 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Schelte Jakobs en Grietje Martens
Antje Scheltes ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs
Antje Scheltes huwt met Hermanus Minardus Sickama, kind: Schelte Hermanus Sickama, ged 3 okt 1741 Grote Kerk HRL
Antje Scheltes huwt met Pieter Steffens op 3 apr 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Antje Scheltes ovl 8 jun 1804 HRL, oud 68 jaar
Antje Scheltes zie ook: Aukje Scheltes; ged 19 mrt 1758 Grote Kerk HRL, dv Schelte Claases en Marike Sibrants; geb 1755 HRL, ovl 23 jan 1829 HRL, huwt met Atse Douwes, koopvrouw in 1829; BS ovl 1829; 1850 overlijdens; Atse Douwes en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Douwe Atses, geb 3 jul 1783, ged 29 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Atses, geb 26 mrt 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; kind: Marijke Atzes, geb 27 nov 1786, ged 12 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Douwe Atses, geb 12 okt 1789, ged 3 nov 1789 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Atse, geb 20 jan 1791, ged 8 feb 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Atzes, geb 28 mrt 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL
Antje Scheltes zie: Blok, Dijkstra = Molenaar
Ariaentje Scheltes Sybren Clases ende A.S., beide van HRL, komende wegens de bruid Johannes Hendriks desselfs goedbekende, vertoonende genoegsame last in deesen, 29 May 1751; huwt met Sijbren Claases, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 6-13 jun 1751 en doen ook getrouwt; kind: Klaas Sijbrands, ged 17 okt 1752 Grote Kerk HRL
Aukje Scheltes ovl voor 1732; gemeentebestuur betaalt aan de erven van A.S. 1 jaar lijfrente van 200 Caroliguldens, staanden ten lijve van haar dochter Dieuwke Sipkes (zie aldaar), 23 apr 1731: f. 30:0:0 (GAH283); rentmeester van het Stadsweeshuis betaalt aan de kinderen van A.S. f. 6:6:0 terzake 12 luiwagens tbv het Weeshuis geleverd, 28 aug 1836, kwit. no. 24 (GAH1066)
Aukje Scheltes ovl voor 1802, huwt met Pieter Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 29 mrt en de 5-12 en getrout de 19 apr 1761; DTB N.H. HRL 1761; ovl 23 jan 1767, 28 jaar, huisvrouw van Pieter Minnes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; kind: Minne Pieters, ged 6 apr 1762 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Pieters, ged 21 aug 1763 Westerkerk HRL; kind: Hiltje Pieters, ged 6 apr 1766 Grote Kerk HRL; zie ook: Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens
Aukje Scheltes zie ook: Antje Scheltes; huwt met Atse Douwes, kind: Grietje Atses, geb 19 jun 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799
Baukjen Scheltes huwt met Gerlof Cornelis, kind: Nijske Gerlofs, geb 17 apr 1773, ged 18 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Gerlofs, geb 8 jan 1776, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Antje Gerlofs, geb 1 okt 1779, ged 19 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Nieske Gerlofs, ged 14 apr 1771 Westerkerk HRL
Boukjen Scheltes zie: de Vries
Bruin Scheltes ged 22 okt 1743 Grote Kerk HRL, zv Schelte Bruins en Lamkjen Gerrits
Claas Scheltes huwt met Itske Reiners, beyde van HRL, geproklameerd den 29 apr en den 6 Mayj en den 13 dito en den 20 may 1753 getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; kind: Jeltje Klaases, ged 6 aug 1754 Grote Kerk HRL
Claes Scheltes Willem Nannings ende Romkjen Clases, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs swager C.S., 28 Oct 1747
Cornelis Scheltes ovl voor 1752, erven; houtzager 1744-1751; ovl voor 1730; gemeentebestuur betaalt aan de erven van J.S. wegens gezaagde balken tdv de Stad, 20 jul 1729: f. 58:0:0 (GAH283); id. 6sep17 30: f. 73:10:0 (GAH283); id. tdv de Zeewerken, 8 okt 1732: f. 67:0:0 (GAH283); holtmolenaar, eigenaar van plaats nr. 3 te HRL, grootte 3 pondematen, floreen f. 1:0:0, zelf gebruiker, ferskaat: de Bolswarder vaart Westen. (bron: predik. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Dieuwke Scheltes ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, samen met Geertruit Scheltes, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; huwt met Tjepke Claases, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 apr 1766; (moet waarschijnlijk zijn: Tjepke Sakes); kind: Auckjen Tjepkes, geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Tjepkes, geb 27 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Tjepkes, ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Schelte Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL; kind: Trijntie Tjepkes, ged 25 mrt 1770 Westerkerk HRL; kind: Saake Tjepkes, ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL; later: Wijngaarden; huisvrouw van Tjepke Sakes (later: Blok); D.S. huisvrouw van Sake Tjepkes(moet zijn: Tjepke Sakes), verkoopt, samen met Antje Scheltes huisvrouw van Pier Freerks, en Tjietske Scheltes weduwe Sijbren Lolkes, Pieter Minnes als last en procuratie hebbende van zijn kinderen Minne en Hiltje bij zijn wijlen eerste vrouw Aukje Scheltes in echt verwekt, en Isaac Jans Faber als vader en voorstander over zijn dochter Geertruid bij zijn wijlen eerste vrouw Geertruid Scheltes in echt verwekt, aan Pieter Tetrode een pakhuis voor 365 Caroliguldens op 28 feb 1801; (geen boeknr. vermeld); D.S. verkoopt namens idem aan Paulus Allards een huis voor 600 Caroliguldens op 28 feb 1801; zie ook: Lolke Sijbrens; (geen boeknr. vermeld)
Dieuwke Scheltes zie: Blok, Wijngaarden
Douwe Scheltes weesvoogden betalen f. 8:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van D.S., varendsgezel, 27 nov 1792 (GAH1124)
Douwe Scheltes zie ook: van der Woude; huwt met Tjitske Baukes, kind: Schelte Douwes, geb 20 mrt 1798, gedoopt3 apr 1798 Grote Kerk HRL
Evert Scheltes huwt met Aukje Symons, indertijd echtelieden te Makkum, kind: Scheltje Everts, geb volgens getuigenis van haare vrienden Koppermaandag 1756 te Makkum; dopen Grote Kerk rha
Feykie Scheltes ged 21 jun 1757 Grote Kerk HRL, dv Schelte Alberts en Antje Feikes
Feikje Scheltes huwt met Dirk Cornelis Bleeker; BS huw 1816; Dirk Kornelis en F.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 feb 1782 HRL, en zijn getrouwd den 10 mrt daaraanvolgende; kind: Kornelis Dirks, geb 12 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 23 jun 1790, ged 13 jul 1790 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Dirks, geb 22 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Dirks, geb 23 okt 1795, ged 1 dec 1795 Grote Kerk HRL; Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv Tjeerd Gerrits van dr Tol en van Beitske Jelgers, en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv D.B. en van F.S., - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en negentig den drie en twintig jun is Geboren Antje, dv Dirk Cornelis en F.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 feb 1816
Fokke Scheltes ged 18 mrt 1747 Grote Kerk HRL, zv Schelte Bruins en Lamkje Gerrits
Folkert Scheltes zie: van der Hoef
Frouwkje Scheltes zie: de Vries
Geertje Scheltes geb 1786 Almenum, ovl 9 jul 1846 HRL, huwt met Gosses Abes Schipper op 31 jul 1808 HRL, komt van HRL, dv Schelte Jacobs en Grietje Martens; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1846, ovl 1852; Gosse Abes en G.S., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 jul 1808; ondertrouw HRL
Geertje Scheltes huwt met Gosse Abes, kind: Grietje Gosses, geb 30 mrt 1811, ged 19mey18 11 Grote Kerk HRL
Geertruit Scheltes ged 11 okt 1740 Grote Kerk HRL, samen met Dieuwke Scheltes, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; huwt met Isaac Jans Faber, kinderen: Geertruy en Jan Jans Faber, beiden ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; ovl voor 1802, huisvrouw van Ysaac Jans Faber; zie Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens
Gertje Scheltes ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Schelte Bruins en Lamkjen Gerrits
Helena/Hylkje Scheltes zie: Stinstra; huwt met Willem Lodewijks Groen; kind: Schelte Willems, geb 14 mrt 1810, ged 1 apr 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Hijltje S.
Hijcke Scheltes onder Almenum, ende Jan Rincks onder Midlum, huw.aang. 14 mrt 1733 HRL, Comende voor de bruyd Gorrijt Jacobs, Cooltier; huw aang. Gerecht HRL 1733; huisvrouw van Jan Rienks, ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 136:6:0 terzake leverantie van melk en stro tbv het Weeshuis, 29 mei 1736, kwit. no. 2 (GAH1066)
Idske Scheltes huwt met Johan Jansen, kind: Schelte Johans, ged 27 jun 1745 Grote Kerk HRL
Ytje Scheltes ged 26 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Schelte Alberts en Antje Feikes
Ytje Scheltes ovl voor 1845, huwt met Cornelis Jans; BS huw 1844
Ytje Scheltes zie: van der Hout
Yttje Scheltes Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJ.S. van HRL, hebben hier hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773, en zijn bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J. Westra, v. d. m., en J. Beek, Schoolmr. ; kind: Schelte Jakobs, geb 26 jul 1774, ged 9 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 26 jan 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd vier & Seventig den Ses en twintig jul is Geboren Schelte, zv Jacob Sijbrens en IJ.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 31 okt 1815; Jacob Sijbrens van Wijnaldum en IJ.S. van HRL; de 1 ste Proclamatie is gedaan d:9de Maay 1773. de 2de d:16 dito. de 3de d:23 dito en zijn met attestatie van hier, te HRL getrouwd. (inventarisnummer 114 Nederlands Hervormd Wijnaldum huw 1617-1810)
Jacob Scheltes zie ook: Molenaar; geb 1 nov 1788, ged 9 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Schelte Jakobs en Grietje Martens; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert agt en tagtig den 1 nov is geb Jacob zv Jacob Scheltes en Grietje Martens. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 mei 1817
Jan Pietersen Scheltes ovl 3 mrt 1818 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Dirks, in leven boerearbeider, kind: Pieter Jans Pietersen, geb 1773 Holwerd; SCHELTES, JANNA
Jan Scheltes huwt met Geertje ... , kind: Schelte Jans Wagenaar, geb 1772 Marrum; BS huw 1826
Jan Scheltes huwt met Hinke Jans, kind: Sijtske Jans, ged 10 nov 1744 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jans, ged 12 jul 1740 Grote Kerk HRL
Jan Scheltes huwt met Wijpkie Martens, kind: Lucia Jans, ged 2 mrt 1766 Westerkerk HRL; kind: Antie Jans, ged 20 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Jans, ged 6 mei 1770 Grote Kerk HRL
Jan Scheltes J.S. en Wytske Herkes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 13 nov 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Heerke Jans, geb 23 dec 1776, ged 12 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Tjitske Jans, geb 25 feb 1779, ged 16 mrt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Arjen Jans, geb 11 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Tjitse Jans, geb 25 jun 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL
Jan Scheltes J.S. onder Almenum ende Eelkjen Engberts tot HRL, sijnde de aengevinge gedaen door R. de Swart met vertoninge van schriftelijke last, 1 Nov 1749; van Almenum, huwt met Eelkjen Engberts, van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; kind: Trijntie Jans, ged 16 jun 1757 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Jans, ged 30 okt 1760 Westerkerk HRL; kind: Ietske Jans, ged 5 dec 1754 Westerkerk HRL; kind: Engbert Jans, ged 14 jan 1753 Westerkerk HRL; kind: Antje Jans, ged 2 may 1751 Westerkerk HRL, moeder als E. Emmes; voogden bet f. 77:11:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens inbreng van Jetske, Trijntie en Schelte Jans, nagelaten kinders van J.S. cum uxori, 14 aug 1770. (GAH1101)
Jan Scheltes koopt een huis in 1798
Jan Scheltes op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 50:0:0 (GAH650)
Jan Scheltes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); de Leeuwarder trekschipper Jelte Temmen heeft de afgelopen dinsdagnacht verregaande brutaliteiten gepleegd en verdere malversaties aan passagiers als aan zijn mede-schipper J.S. Pas tegen 10 uur ''s avonds gearriveerd. Kreeg scherpe correctie en bij herhaling suspens of cassatie, 19 jul 1804 (GAH50)
Jan Scheltes zie: Blok, vd Mey, 3x vd Molen, Wagenaar
Jetse Scheltes zie: de Vries
Klaas Scheltes geb 1777 ... , huw.get. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint, metselaarsknecht, wonende te op Grettingabuurt; BS huw 1819
Klaasje Scheltes Extract uit het Doop-Reg. der Gereformeerde Gemeente binnen de Stad Enkhuizen. Op den negentinde okt des jaars zeventien honderd Een en Negentig is ged Dirk Vader Jan Dirskz Bakker. Moeder Kornelisje Jans. getuige K.S. Accordeerd met voorsz Doop-Reg. Bij mij Burgemeester der Stad Enkhuizen den drie en twintigsten nov 1800 veertien
Maaike Scheltes huwt met Uilke vd Vorm; BS ovl 1852
Maghteltje Scheltes Pier Tjerks onder Almenum en M.S. van HRL, komende wegens de bruyd desselfs broeder Tijte Scheltes, 14 Nov 1744; van HRL, huwt met Pier Tjerks, van Almenum, sijn geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL; Auke Harmens Wassenaar van Almenum ende M.S. van HRL, aangegeven door Ruird de Swart met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in desen, 23 Oct 1751; van HRL, huwt met Auke Harmens Wassenaar, van Almenum, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 getrouwt; kind: Antje Aukes Wassenaar, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Aukes Wassenaar, ged 12 may 1753 Westerkerk HRL
Nieske Scheltes huwt met Rinse Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 okt 1758 in de Westerkerk
Pieter Scheltes huwt met Trijntje Hotses, kind: Schelte Pieters, ged 7 nov 1741 Grote Kerk HRL
Pieter Scheltes P.S. ende Hinke Bouwes, beide van HRL, aangegeven door Dr. Tjallingii met vertooninge van genoegsame last in deesen, 28 Aug 1751 fiche gemeente HRL; huwt met Hinke Bouwes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 aug en 5-12 Septemb 1751 en doek ook getrouwt; kind: Bouwe Pieters, ged 30 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Pieters, ged 9 sep 1760 Grote Kerk HRL; kind: Antie Pieters, ged 25 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Pieters, ged 29 jan 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikjen Pieters, ged 29 aug 1752 grote Kerk HRL
Pieter Scheltes verhuurt kamers 1754
Sake Scheltes zie: van der Hoef
Sibrand Scheltes zie: Wybenga
Sybout Scheltes van Mackum ende Janke Sijeukes van HRL, huw.aang. 6 dec 1738 HRL, komende voor de bruid Roeloff Jacobus, desselvs Neef; huw aang. HRL 1738
Sybren Scheltes ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv Schelte Klases en Marijke Sijbrens
Sijke Scheltes geb 1767 ... , huwt met Cornelis Barteles, getuige bij geboorte aangifte van Hiltje Willems; BS geb 1811
Sipkje Scheltes Sipkie S., ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; ged 5 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Schelte Popkes en Trijntje Jacobs; Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 3, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Tiete Scheltes vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 5, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); bootsman, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd cement tdv de Zeewerken, 6 jan 1777: f. 533:5:0; (geen boeknr. vermeld)
Tytte Scheltes T.S. ende Hijlkjen Sijtses beyde van HRL, koomende weegens de bruidegom de burgemr. Hiddema en weegens de bruyd des selvs vaeder Sijtse Annes, 25 May 1748; huwt met Hijlkjen Sijtses, beyde van HRL, geproclameerd den 26 May en den 2-9 jun 1748 en den 8 dito getrouwt in de Westerkerk; kinderen: Schelte Tietes en Swaantie Tietes, beiden ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Antie Tietes, ged 17 may 1753 Westerkerk HRL; Pier Tjerks onder Almenum en Machteltje Scheltes van HRL, komende wegens de bruyd desselfs broeder T.S., 14 Nov 1744; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 5, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 66:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts: . -3:0 (GAH650)
Tjietze Jans Scheltes ovl voor 1848, huwt met Grietje Barends Smith op 24 jun 1810 HRL, komt van HRL, transporteert militairen 1808; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1847; T.J.S. en Grietje Beerends Smid. beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Tjietze Scheltes zie: de Vries
Tjitske Scheltes zie ook Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens; ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, dv Schelte Sipkes en Trijntje Jacobs; huwt met Sijbrand Lolkes, beide van HRL, geproclameerd de 31 Jannewari en de 7 en getrout de 14 Febrij 1768 in de Westerkerk; DTB N.H. HRL. 1768, dopen Grote Kerk HRL 1774; kind: Lolke Sijbrands, geb 26 jul 1774, ged 7 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Sybrands, geb 25 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Sijbrants, ged 24 sep 1769 Westerkerk HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 5:0:0 (GAH650)
Trijntie Scheltes huwt met Gosse Tjebbes, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 mei 1756
Trijntje Scheltes Zie ook: de Haan; Extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum aangelegt Ao 1772. Schelte Klases en Bregtje Tjeerds egtelieden hebben op heden den 4de jul 1790, alhier hun kind, geb te Workum den 21 jun 1790 laten dopen met de naam Trijntje. de President Burgemeester der Stad Workum
Truike Scheltes die ook Dieuwke Scheltes en Lolke Sijbrens; ovl voor 1802, huwt met IJzak Jans Faber; BS ovl 1832;
Watze Scheltes begraven Klein Kerkhof, regel 9, nr. 9; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wiepkje Scheltes zie ook: van der Mey; Wybkje S., geb 24 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Schelte Jans en IJefke Willems
Wouter Scheltes ovl voor 1812, huwt met Beitske Engels; BS ovl 1811; kind: Schelte Wouters, geb 16 mei 1777, ged 3 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Taetske Wouters, geb 4 aug 1783, ged 19 aug 1783 Grote Kerk HRL; wed. W.S. gebruiker van wijk D-083; medegebruiker Pieter Gerbens wed. ; eigenaar is A. Oostendorp, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; ovl voor 1805, Sneker schipper Meindert Wilts is beschuldigd hier ter stede dat hij op 15 jul jl. ten huize van de wed. W.S. heeft gepleegd diverse brutaliteiten, en buiten meer andere excessen aan Pietje Pieters, welke aldaar inwonend is, een zware slag aan het hoofd toegebracht. 30 Gglds boete ge?ist, maar na horing teruggebracht tot 3 Gglds boven de kosten, 23 jul 1804 (GAH50); enige tijd geleden overleed Maayke IJedes, poortierse van het Noorderhoofd. Grote menigte sollicitanten. Post laten waarnemen door ??n of andere behoeftige weduwe. Loting tussen weduwe W.S., Geeske Wiegers en weduwe Kraayer doch slechts voor vrije inwoning en emolumenten, zonder tractement. Na loting diezelfde morgen het geluk te beurt gevallen aan Geeske Wiegers wed. Claas Schoenmaker, met vernietiging van het voorheen plaats gehad hebbende tractement van f. 50:0:0, 1 sep 1803 (GAH49)
Petrus Jakobus Scheltewald P.J.S. van Leeuwarden en Margaretha Boelkens van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 10 feb 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie ten zelfden dage getrouwd; P.J. Schelwald en Adriana Abitsch, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 27 jul 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Scheltinga Pieter Sennema en Claas Siertsema, als gecommitteerden van de overige trekschippers van Leeuwarden op Dokkum, klagen over de slechte situatislechte situatie van de weg tussen deze twee steden. Gemraad, als geinteresseerde in dat gedeelte Trekweg tussen Leeuwarden en Halfweg en burger S. van Bakkeveen als gelastigde van de geinteresseerden in de andere helft, lopende van Halfweg tot Dokkum, resp. aan te schrijven om de weg voor 1 apr tot bekwame hoogte aan te vullen en voor de maand nov 1802 op te hogen tot 1 voet boven het hoogste winterwater, vr. 29 jan 1802 (GAH47)
Aletta Catharina Martinus van Scheltinga ged 22 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskje van Bouricius
Allard Scheltinga geb 1731 ... , ovl 2 okt 1813 HRL, balsteenleverancier 1764-1765, pacht grond 1800-1810, koopman en verkoopt een huis in 1797, ovl wijk H-164; BS ovl 1813; voogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis , welke gelden dhr A.S. aan het Weeshuis had gefourneerd tot meer als rijkelijke betaling van hetgeen hij wegens ''t ophoop schepel nog van anno passanto debet was, 4 feb 1771. (GAH1102); erven A.S. eigenaar van wijk H-164; gebruiker M. vd Kooy, commissaris bij de convoyen, 1814. (GAH204); id. van wijk H-166; gebruiker Jan B. Baantjer, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-167; gebruiker Lieuwe S. Blom, houtvlotter, 1814. (GAH204); id. van wijk H-168; gebruikers Ruurd J. Pinjum, timmerknegt, en Jelmer Akker wed., 1814. (GAH204); voogden ontv f. 157:10:0 wegens een douceur van A.S. voor ''t met begraaven gaan vd weeskinders met zijn wijlen huisvrouw, 13 jul 1779. (GAH1110); huwt met Trijntje Gerlofs Schellingwou, zie aldaar; vdGaast begraaflijst; koopman, DG, burger te Dokkum op 14 apr 1759, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798); borg voor de collecteur Jacob Oosterbaan: A.S., 2 mei 1803 (GAH49); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leveranties tbv de Stad, 1 apr 1778: f. 13:0:0, (geen boeknr. vermeld)
Allard Scheltinga ovl 1750, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Allard Scheltinga ovl 29 nov 1712, 42 jaar, Dr. advokaat Vijfdeelen, huwt met Ynskie Ruurds, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; zoon: Freerk Allards Scheltinga, ged 24 feb 1701 HRL; zie aldaar; Dr. Allardus S. tot HRL, eigenaar van plaats nr. 188 te Almenum, grootte 7 pondematen, floreen f. 2:0:0, gebruiker Pyter Cornelis, houtmolenaar, ferskaat: de Heerewech Oosten, Boolswaarder vaert Noorden. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Amelia Wiskjen van Scheltinga ged 12 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskjen van Bouricius
Cornelia Livia van Scheltinga geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskjen van Bouricius
Cornelis van Scheltinga president depart. bestuur, geeft Gemraad opdracht om voor het eiland Ameland te leveren: 20 lopen rogge, 100 korven aardappelen, alsmede een hoeveelheid brandhout en turff. de Haarlemmermer schipper Jan Bouwknegt zal voor vervoer zorgen, aangezien zijn vaartuig zeer geschikt is voor deze expeditie. Schipper doet het voor 75 Caroliguldens en zal de twee boden aan boord goed verzorgen. Duurt de reis langer dan 3 dagen, dan 4 Caroliguldens per dag extra. Gemraad akkoord, 11 dec 1803 (GAH49)
Daniel Blocq de Scheltinga ged 22 sep 1767 Grote Kerk HRL, zv Martinus van Scheltinga en Wiskie van Bouritius
Dirk T. van Scheltinga vendumeester in 1740; medeweesvoogd D. vS. bet f. 144:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde een half jaar spinloon van Dirk van Assen, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 57:10:0 wegens dat de weesjonge Pieter Hijlkes bij Jacob Willems in 2 jaaren met kasmaken had verdient, 21 dec 1730. (GAH1060); D. vS. overhandigt aan de rentmeester van het Weeshuis een Lands oblij: ten laste deser Proventie in capitaal groot 150 gld met no. 540 van Resolutie 30 mrt 1696, verschint 1 aug 1696, herkommende weegens een legaat van wijlen de olde rentemr Andrijs Sloterdijk aan het Statsweeshuys gelegateert; dit pro memoria, 9 jan 1730. (GAH1060); betaalt aan dito f. 43:0:0 weegens dat bij Slot van Rekening der Arme Voogden deser stede, was te rest gebleven ten profijte van Trintje Reyners, wordende ten laste van ''t Weeshuys gealimenteert, 21 dec 1729. (GAH1060); id. f. 123:6:10 tersaake het twede termin van ''t huys in de Bottapotekerstraat, weegens Abram Alberts die voorn:huysinge vd Wees en Armevoogden heeft gecogt, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 7:0:12 sijnde bij de Stats Arme Vooghden neerder ontvangen dan uitgegeven weegen de boedel van Steven Ulbes en koomt nu hier ten voordeele van ''t Weeshuis, 9 jan 1730. (GAH1060); id. f. 5:0:0 weegens dat de weesjonge Claas Beerns van sijn moeder Trintje Clases dit was aanbeerft, 2 jun 1730. (GAH1060); id. f. 35:12:0 ten profijte van Maria en Dina de Roo, herkomstig uit der selver oudersnalatinschap en aangeerfde goederen:wordende ten weeshuyse gealimenteert, 19 aug 1730. (GAH1060); 18, f. 118:10:0 sijnde het weeskind Janke Jans aanbeerft, voor een sesde deel van wijlen haar moey Janke Alberts, 26 okt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:1:0 weegens den incoop van 395 pond reusels tdv ''t Weeshuys, ord. no. 1, 17 okt 1730. (GAH1060); id. f. 162:16:0 door hem uitgelegt en verschooten tot den incoop van 4 vette varkens tbv ''t Weeshuys, ord. no. 2, 24 okt 1730. (GAH1060); commijs, ontvangt van het gemeentebestuur wegens expensen gedaan voor 17 schouw en 6 korven turf, 27 jul 1735: f. 164:8:0 (GAH283)
Elske Martinus Scheltinga ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL, dv Martinus Scheltinga en Wiskie van Bouricius
Everardus Epeus Wielinga van Scheltinga ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL, zv Pierius van Scheltinga en Sjoertje Hexenius
Freerk Allards Scheltinga ovl 8 apr 1746, 45 jaar, Coopman, huwt met Rinske J. Roorda, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Rinske Jacobs Roorda, geb HRL. 7 apr 1702, doopsgezind ged 9 feb 1726 en ovl HRL. 18 apr 1759, huwt met F.A.S., koopman, op 12 aug 1724 HRL. voor het Gerecht, Geref. ged HRL. 24 feb 1701 en aldaar doopsgezind ged 27 jan 1725, ovl 8 apr 1746 HRL, begr. in de Groote Kerk, zv Dr. Allardus Scheltinga en Inskien Ruirds Terpstra; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); Jan Jansen en Janke Jans, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL; komende voor de bruid F.S., Coopman alhier, Sijnde desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735; weduwe ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd touwwerk tdv de Stad, 23 sep 1750: 22 Caroliguldens en 10 stuivers (GAH428); ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van 41 garnierdelen, 28 dec 1733: f. 41:0:0 (GAH283)
Jacob Scheltinga ovl 11 nov 1761, 23 jaar, Coopman en lijnslager, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jacoba Gesina Pierius van Scheltinga ged 23 jun 1765 Westerkerk HRL, dv Confoimeester Pierius van Scheltinga en Sjoerdtje Hixemius; Samuel Adrianus van Overveldt, Capiteyn ter Zee ende J.G. vS., beide van HRL, zijnde deeze huwelijksche geboden aangegeeven door equipagemeester de Roock, met een gebod in de week, 1feb17 88; ondertrouw HRL; Samuel Adrianus van Overveld, kapitein ter zee, van HRL, en J.G. vS. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 feb 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Margaretha Foppes Scheltinga Jan Schattenberg van Groningen en M.F.S. van HRL, hebben hunne laatste afkonding gehad den 14 oct 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Martha Kinnema van Scheltinga geb 25 jun 1774, ged 10 jul 1774 Grote Kerk HRL, dv Martinus van Scheltinga en Wiskjen van Bouricius
Martinus van Scheltinga huwt met Wiskjen van Bouricius, kind: Martha Kinnema van Scheltinga, geb 25 jun 1774, ged 10 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Cornelia Livia van Scheltinga, geb 16 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Daniel de Blocq van Scheltinga, ged 22 sep 1767 Grote Kerk HRL; kind: Elske Martinus Scheltinga, ged 10 jan 1769 Grote Kerk HRL; kind: Aletta Catharina Martinus van Scheltinga, ged 22 apr 1770 Grote Kerk HRL; kind: Amelia Wiskjen Martinus van Scheltinga, ged 12 mei 1771 Grote Kerk HRL
Pierius van Scheltinga Confoimeester, huwt met Sjoerdtje Hixenius, kind: Jacoba Gesiena Pierius van Scheltinga, ged 23 jun 1765 Westerkerk HRL; kind: Everardus Epeus Wielinga van Scheltinga, ged 4 Febrij 1770 Westerkerk HRL, moeder als Hexenius
Richtje Scheltinga ovl 26 mrt 1763, 3 jaar, dogtertje, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rinskje J Scheltinga ovl 5 nov 1786, 29 jaar, huisvrouw van Pieter I. Hanekuik, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ruurd Scheltinga ovl 25 jun 1733, 27 jaar, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sasker Scheltinga oud 46 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-109; VT1839
Iebeltje Scheltjes ged 20 nov 1753 Grote Kerk HRL, dv Scheltje Alberts en Antje Feikes
Antje Schemkus geb 1791 HRL, ovl 22 jun 1871 HRL, huwt met Auke Bloemstra, dv Hendrik S, en Grietje Edders; BS ovl 1871
Arnoldus Schemkus huwt met Janke Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 May 1752 en den 4 jul getrouwdt
Hendrik Schemkus huwt met Grietje Edders, kind: Antje S, geb 1791 HRL; BS ovl 1871
Jacob Schenk bakker van Rees in de Hoogstraat heeft door Jelle Jurjens een stene zerk laten kopen tot dekking van zijn put. de geleverde zerk bevat de naam van ''J.S.'', hetgeen door het gemeentebestuur ''als een zeer bedenklijke zaak voorkwam''. Procureur Stephani zal onderzoek instellen, 7 apr 1803 (GAH49)
Cornelis Claas Schenkius namens het Harlinger Weeshuis betaalt door secretaris Cornelis Alberda f. 7:12:7 aan C.C.S. wegens de gulden per morgen de 23sep, 10 nov 1740 en 13 feb 1741 over St. Jacobi Parochie omgeslagen, 11 apr 1791 (GAH1071)
Nicolaas Abelius Schenkius huwt met Maartje Pyters op 4 jul 1728 Jac. Parochie, komt van Jac. Parochie; bron onbekend
Nicolaas Jacobus Schenkius geb 10 sep 1810 HRL, ovl 26 jul 1883 HRL, huwt met Grietje Willems Nauta, (gk), op 5 dec 1833 HRL, kantoorbediende in 1851, N.H., zv Nicolaas Pieters S, en Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, zv Nicolaas P. Schenkius en Jaapje W. Zeilemaker
Nicolaas Pieters Schenkius geb 1762 Terschelling, ovl 27 apr 1829 HRL, 1e huwt met Trijntje Douwes van Stralen, 2e huwt met Jaapje/Japke Willems Zeilmaker, levert olij in 1810, koopt een huis in 1801, ondernemer van publieke werken in 1829, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij A.S. Foekens en S, J, Altena, 1814, id. bij K. Metzelaar en M.E. Keil, 1814, id. bij W. Faber en P. Kleemans, 1819, kinderen: Nicolaas Jacobus, geb 10 sep 1810 HRL, Pieter S, geb 1793 Terschelling, Sietje S, geb 1795 Terschelling; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1812, huw 1814, huw 1815, huw 1819, ovl 1829, ovl 1853, ovl 1854; geboortig van Westerschelling, het burgerrecht geaccordeerd, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger Lambert Albada als Commissaris, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 6 aug 1801. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk E-029, winkelier, 1814. (GAH204); woont in 6e quartier, huisno. 10, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 22:11:0 ter Saeke geleverde Winkelwaeren, 30 dec 1809, quit. no. 89 (GAH1141); Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de natemelden Getuigen, zijn gecompareerd de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga, zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagten man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige Dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep, alhier, een huwelijk aangaat met den Heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der formaliteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld. Waarvan Akte; Gedaan en gepasseerd te HRL ten huize van de Comparanten in tegenwoordigheid van N.P.S., Boelgoedshouder, en Sake Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beiden wonende in deze Stad, als daar toe bevoegd en verzochte getuigen den 24 jul 1828 en hebben de Comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris na voorlezing de Akte vertekend; ontvangt van het gemeentebestuur wegens levering van kaarsen etc. tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 28:18:0; id. wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 42 26 1/2 cts; (geen boeknrs. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, no. 10, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); de ontvanger der lantaarngelden Hoffius heeft tot borgen koopman S. en Bonifacius Oolgaard, 17 nov 1803 (GAH49); Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv N.S. en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uyt Het Doopboek der Gereformeerde Gemeente tot Westerschelling. Op den negenthiende okt In den Jaare een duyzend Zeven honderd en vier en negentig is ged Sietje dogter van N.S. en Trijntje Douwes Zijnde gebooren den dato deses volgens Getuigenis der vader als Doopgetuige. Afgegeven door mij Burgemeester van ter Schelling den 18 jun 1815
Pieter Schenkius geb 1793 Terschelling, ovl 24 jul 1854 HRL, 1e huwt met Sjoerdtje Schuurmans op 6 jan 1814 HRL, huw.afk. 19 en 26 dec 1813, 2e huwt met Tjetje Hayes Tigchelaar op 11 nov 1830 HRL, wonende te HRL, scheepsdoctor in 1854, zv Nicolaas Pieters S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1814, huw 1830, ovl 1854; gebruiker van wijk F-249; eigenaar is Christ. Christoffels wed. erven, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk C-003; VT1839
Sietje Schenkius geb 1795 Terschelling, ovl 1 apr 1816 HRL, huwt met Klaas Dirks Schiere op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, dv Nicolaas S, en Trijntje Douwes (van Stralen); BS huw 1815, ovl 1816; Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met S.N.S. dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uyt Het Doopboek der Gereformeerde Gemeente tot Westerschelling. Op den negenthiende okt In den Jaare een duyzend Zeven honderd en vier en negentig is ged Sietje dogter van Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes Zijnde gebooren den dato deses volgens Getuigenis der vader als Doopgetuige. Afgegeven door mij Burgemeester van ter Schelling den 18 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een consent behoren tot de Huwelijks acte van KlAAS Dirks Schiere en S.N. S, (en niet van Minke Klases Wiersma) dato 29 jun 1815 op Fol. 49 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Josina Theodora Schepman huwt met Casparus de Vos; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Adriaan Casparus de Vos, geb 30 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
de Schepper Franciscus Ludoricus Hubertus Kamps, Luitenant in dienst van deezen staat, onder ''t Regiment van Collenel dS. en de mejuffer Hendrina Tetrode, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct:Gratama, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; de Weledel Gestrenge Heer Fransiscus Ludovicus Hubertus Kamps, Luitenant in dienst van deeze Staat onder ''t Regiment van Collonel dS., en Mejuffer Hendrina Tetrode, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en hebben daarvan attestatie verzocht en bekomen om voor ''t Ed. Gerecht deezer Stad in den Egt bevestigd te worden, gelijk ten zelfden dage geschied is, volgens ingekomen verklaaring; Johan Georg Hendriks, Sergeant onder de comp. van Collonel dS. ende Sijke Aukes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Wilhelmus, desselfs swager, 20 sep 1788; ondertrouw HRL; Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel dS. van HRL, ende Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, zijnde de aangaave gedaan door adjudant van Zulekom, onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; Lieuwe Bruns, Corporaal in ''t Regiment van Generaal Major dS. onder de comp. van Collonel Dumont en Jetske Poort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 13 mrt 1790; ondertrouw HRL; Lieuwe Bruno, Corporaal in t'' Regiment van Generaal Major dS., onder de compie van Collonel du Mond, en Jetske Poort, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Johannes eytman, Corporaal in de Compie van capt. G.M. Dolleman onder ''t tweede Battaillon van ''t Regiment van Generaal Major dS. ende Maria Breuker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame Bewijzen, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Maurits Dolleman, Capitein van een Compie in het Regiment van Generaal Major dS. in Guarnisoen te Maastrigt, van Maastrigt, en Aafke Blok van HRL, zijnde de aangave gedaan door dr. S. Gratama op vertoonde Procuratie, met een gebod in de week, 16 jul 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Maurits Dolleman, kapitein van een compagnie Infanterie in het Regiment van Generaal Major dS., in Garnizoen te Maastricht, van Maastricht, en Aafke Blok van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 jul 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage; Maria, gebooren den 4 apr 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL, zijnde de ouders Johannes Bakker, Soldaat onder ''t Regiment van S., en Maria Johannaes Buichelaar; Minne Gerrits Dolleman, geb 9 jul 1793, ged 30 jul 1793 Grote Kerk HRL, zv Gerrit Maurits Dolleman, Capitain onder het Regiment van den Generaal Major S., en Aafke Blok
Andreas Scherbaum huwt met Mintje Hanses, kind: Eva Rozina Scherbaum, geb 18 jan 1774, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL
Eva Rozina Scherbaum geb 18 jan 1774, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Andreas Scherbaum en Mintje Hanses
Antje Scherm geb 1806 Wolvega, ovl 10 jun 1837 HRL, huwt met Sijs de Jong, dv Johannes S, en Elisabeth ... ; BS ovl 1837
Johannes Scherm huwt met Elisabeth Hackmeester, kleermaker en wonende te onder Lemmer, kind: Antje S, geb 1806 Wolvega; BS ovl 1837; 1838 huwelijken
Grietje Schermer zie ook: G.A. Schernemer; Harmen Dirks en G.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd den 20 daaraanvolgende; Ik Ondergetekende Riemke Hendriks Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen dochter Anna Arnoldus van der Zee bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Christoffel Homolen zv Harmen Homolen en G.A.S., beide wonende te HRL. harlingen den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Harmen Homolen en G.A.S., Echtelieden kooplieden te HRL, verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Christoffel Homolen, om Zich in het huwelijk te begeven met Anna Arnoldus van der Zee dv Arnoldus Harmens van der Zee en Riemke Hendriks, mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816
Andries Schernemer huwt met Jantje ... , kind: Grietje Andries S, geb 1759 HRL; BS ovl 1829
Grietje Andries Schernemer zie ook: G. Schermer; geb 1759 HRL, ovl 10 jun 1829 HRL, huwt met Harmen Hoogmoolen, getuige bij geboorte aangifte van Ida Allerts in 1811, dv Andries S, en Jantje ... ; BS geb 1811, ovl 1829, ovl 1846
Bouwe Scherpenzeel ovl voor 1884, huwt met Akke Uiterdijk; BS ovl 1883
Fredrik Scherrer Geboortig van Gilberg in Toergoi, huwt met Magdalena de Monserand, kind Pijtter Fredriks Scherrer, ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, Waar van Peeter is Geweest Pijtter Rouw en Meeter Antonet
Pytter Fredriks Scherrer ged 11 feb 1748 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Scherrer, Geboortig van Gilberg in Toergoi, en Magdalena de Monserand, Waar van Peeter is Geweest Pijtter Rouw en Meeter Antonet
Johanna Scheuermacher zie: Schleiermacher; oud 48 jaar, geb Wildingen en wonende te HRL. 1839, wijk C-049; VT1839
Jeltje Willems Schevel geb 1747 Aegum, ovl 21 aug 1830 HRL, huwt met Berend Jans Faber/Smit; BS huw 1812, huw 1816, huw 1818, huw 1829, ovl 1830, ovl 1857
Christina Schey geb 1770 Bergen op Zoom, ovl 1 dec 1822 HRL, huwt met Tamme Stuil op 10 jun 1798 HRL, komt van Kampen; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1822; kind: Karel Tammes Stuil, geb 9 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL
Jacob Schey geb 1765 ... , ovl 24 dec 1847 HRL, huwt met Sjoerdtje Douwes Reidsma, huw getuige bij G.S. Groenwoud en A.H. Balkstra, behuwd oom bruid. 1815, id. bij K. Stuil en P.P. Tolsma, oom bruidegom, wonende te HRL, 1835, meester schoenmaker in 1847; BS huw 1815, huw 1835, ovl 1847; J.S. en Sjoerdtje Douwes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker en koopman in leder, wijk F-230; VT1839; J.S. eigenaar van perceel nr. 1401 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 603, huis en erf, 91 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 49)
Corsie Arriensdr Scheyff huwt met Jacob Stevens, dv Arrien Jansz S, (gk), en Marrichie Arriends- dr, (gk); GJ ... ; gebruiker van wijk F-242, schoenlapper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)
Sytske Andries Schier geb 1785 HRL, ovl 20 nov 1812 HRL, naayster, ovl wijk G-208, dv Andries S, en ... ; BS ovl 1812
P. W Schierbeek Willem Berends van Pietersbierum en Marijke Folkerts van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 3 jan 1773 HRL, en op heden hier getrouwt na vertoonde adtestatie van Pietersbierum, op den 3 den jan 1793 getekent door Do. P.W.S., v. d. m., en N.N. Bottjes, Schoolmr. te Pietersbierum
Andries Dirks Schiere geb 3 mrt 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Dirk Schiere en Minke Klaassen
Andries Schiere ovl voor 1813, hm ... , kind: Sijtske Andries S, geb 1785 HRL; bs 1812 overlijdens; ovl 2 jan 1787 HRL, oud 48 jaar; Extract uit het Reg. van Overledenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Seven en tachtig den tweede jan is Overleden A.S. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815
Anna Bouwes Schiere vermeld in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1839; 1827, 116; (geen boeknr. vermeld)
Anna Jans Schiere geb 4 jan/jun 1794 HRL, DG, A 16 mei 1865 Alkmaar; bev.reg. HRL 1851 wijk C-211, wijk E-057, bev.reg. HRL 1860-80; oud 54 jaar !, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-053; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1839; 1827, nrs. 77 tm 80; 1828, nr. 54, grootboeknr. 1726, deel 2: 16 Caroliguldens; 1829, nr. 102; 1830: nr. 42; 17 feb 1831: nr. 54; 7 feb 1732, nr. 8; 5 feb 1833, nr. 7; 14 jan 1834, nr. 9; 10 jan 1835, nr. 2; 13 jan 1836, nr. 8; 19 jan 1837, nr. 6; 22 jan 1838, nr. 18; 24 jan 1739, nr. 36; 20 jan 1840, nr. 40; 24 jan 1841, nr. 24; 12 feb 1842, nr. 62; 31 jan 1843, nr. 57; 10 feb 1844, nr. 62; 1 feb 1862, nr11; 1828, nr. 55, grootboeknr. 2083, deel 3: 48 Caroliguldens; 1829, nr. 101; 1830, nr. 43; 17 feb 1831, nr. 53; 7 feb 1832, nr. 9; 5 feb 1833, nr. 8; 14 jan 1834, nr. 8; 10 jan 1835, nr. 1; 13 jan 1836, nr. 4; 19 jan 1837, nr. 2; 22 jan 1838, nr. 14; 24 jan 1839, nr. 40; 20 jan 1840, nr. 36; 24 jan 1841, nr. 21; 12 feb 1842, nr. 65; 31 jan 1843, nr. 60; 10 feb 1844, nr. 65; 1 feb 1862, nr. 9; 1828, nr. 56, grootboeknr. 5614: 40 Caroliguldens, 1829, nr. 100; 1830, nr. 44; 17 feb 1831, nr. 56; 7 feb 1832, nr. 7; 5 feb 1833, nr. 6; 14 jan 1834, nr. 10; 10 jan 1835, nr. 3; 13 jan 1836, nr. 7; 19 jan 1837, nr. 5; 12 jan 1838, nr. 17; 24 jan 1839, nr. 37; 20 jan 1840, nr. 39; 24 jan 1841, nr. 23; 12 feb 1842, nr. 63; 31 jan 1843, nr. 58; 10 feb 1844, nr. 63; 1 feb 1862, nr. 9; 1828, nr. 57, grootboeknr. 6465, deel 8: 16 Caroliguldens; 1829, nr. 99; 1830, nr. 45; 17 feb 1831, nr. 55; 7 feb 1832, nr. 10; 5 feb 1833, nr. 9; 14 jan 1834, nr. 11; 10 jan 1835, nr. 4; 13 jan 1836, nr. 6; 19 jan 1837, nr 4; 12 jan 1838, nr. 16; 24 jan 1839, nr. 38; 20 jan 1840, nr. 38; 24 jan 1841, nr. 22; 12 feb 1842, nr. 64; 31 jan 1843, nr. 59; 10 feb 1844, nr. 64; 1 feb 1862, nr. 10; (geen boeknr. vermeld)
Antje Sjoerds Schiere ovl 11 jun 1739; ontvangt van het gemeentebestuur 1 jaar lijfrente van 1000 Caroliguldens, 10 jul 1730: f. 100:0:0 (GAH283); id. 9 jul 1731 (GAH283); id. 13 jul 1733, (B2 83); id. 7 jul 1734 (GAH283); id. 13 jul 1735 (GAH283); id. 9 jul 1736 (GAH283); id. 8 jul 1737 (GAH283); id. 7 jul 1738 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van A.S.S. 11 maanden en 4 dagen lijfrente van 1000 gulden kapitaal, met nog voor het opbrengen van de constitutiebrief f. 2:10:0, tesamen: f. 95:5:0, 24 jun 1739; (GAH283)
Berber Schiere ovl 3 dec 1804 HRL, oud 68 jaar; woont met een zuster in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4-; . jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 6e kwartier, geen no. (vermeld tussen nos. 133 en 135), 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Bouwe Cornelis Schiere geb 1750 ... , ovl 26 dec 1816 HRL, huwt met Uilkje Tevis Bakker, koopman in leven, kinderen: Maike Bouwes S, geb 1788 HRL, Trijntje Bouwes S, geb 1793 HRL, zv Cornelis Bouwes S, en Anna Jans Walig; BS ovl 1816, huw 1817, ovl 1827, huw 1829; eigenaar en gebruiker van wijk C-182, zeylmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk C-185, zeylmakerij; medegebruiker Jan Jacobs Klundert, varensgesel, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:0:0 terzaake geleverde meelzakken, quit. no. 36, 16 jun 1790. (GAH1122); woont in 8e quartier, huisno. 20, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier, op Lyfrenthe f. 100:0:0 en geld: f. 25:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650); rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 6:7:0 wegens 13 Maanden Loon van Claas Thijsen werkende als zeilemakersknegt bij B.S., f. 44:16:0, 30 nov 1801 (GAH1133); door de aanhoudende duurte van eerste en noodzakelijke levensmiddelen en de geringe verdienste van vele der behoeftigen, gevolgd bij de schrale gesteldheid der Armekassen, hetwelke dit winterseizoen de akeligste vooruitzichten geeft, en om de schandelijke bedelarijen te kunnen tegengaan, wordt een commissie ingesteld als in gepasseerde winter, tot het uitdelen van gezonde en voedzame spijzen. S.T. van der Laan, L. Koster, Hendrik Winter, Alb. Bolman, BS en Jan G. de Boer, die toen dit werk met zeer veel vlijt en goede direktie hebben verricht, zijn opnieuw verzocht deze uitdeling op zich te nemen, wo. 23 dec 1801 (GAH47); ipv de afgaande voogden der Stads Armekamer: Otte Overdijk en B.S., als armevoogden de burgers Thomas Westerhuis en Hans Ebeles (van Rees) tot armevoogden in hun plaats, za. 26 apr 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 20, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het leveren van schrijfbehoeften tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 17, en 1 ct; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens reparatie aan de brandspuiten, 11 jan 1786: f. 26:10:0, (geen boeknr. vermeld); B.S., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Achthondert en zestien den 26 dec is overleeden Bouwe Schiere, oud 66 jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van B.C.S. en Uilkje Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817
Bouwe Simons Schiere huwt met Pijtie Feikes Collinga, beide van HRL, geproclameert den 29 mrt en de 6 en getrout den 13 apr 1755; kind: Sophia Bouwes Schiere, ged 26 dec 1756 Grote Kerk HRL
Cornelis Bouwes Schiere zie ook: Cornelis Bouwes; ovl voor 1801, huwt met Anna Jans Walig, erven huren plak grond voor taanderij 1800-1801, wonende te HRL. 1751-1754, kinderen; Jan Cornelis S, geb 1746 HRL, Grietje Cornelis S, geb 1748 HRL, Bouwe Cornelis S, geb 1750 ... ; BS ovl 1826; 1829 huwelijken, b; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:3:0 wegens geleverde seildoeken broeken, kwit. no. 12, 16 nov 1774. (GAH1105); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 24:14:0 wegens geleverd zeildoek, ord. no. 47, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 24:16:0, ord. no. 67, 20 May 1776. (GAH1060) id. f. 5:4:0 wegens een geleverd nieuw zeildoekskleed, ord. no. 68, 20 May 1776. (GAH1060); C.BS van HRL. ende Anna Jans Wagens(!) van de Helder, koomende de Bruidegom met een procuratie voorschrevenen van de Helder gepresteert door de Bruit tendeerende ten einde als nu is geschiedt, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde zeilen tdv de kerk, 28 feb 1774: f. 19:11:0; id. wegens het verstellen van de brandspuiten, 6 jan 1777: f. 4:0:8; id. wegens reparatie aan de brandspuiten 8 jan 1771: f. 73:9:0; id. wegens gedane leverantie tdv de Stad, 5 nov 1777: f. 23:17:0; id. tdv de Zeewerken, 21 dec 1778: f. 23:2:0 en f. 48:12:0; id. 26 dec 1779: f. 23:6:0; id. 11 dec 1780: f. 20:16:0; id. wegens gedane reparatie tdv de Stad, 7 jan 1782: f. 6:9:4; id. wegens geleverd zeildoek tdv de Stad, 21 jun 1784: f. 40:2:0; id. tdv de Zeewerken, 19 dec 1781: f. 28:16:2; id. 10 dec 1783: f. 10:6:0; (geen boeknrs. vermeld)
Cornelis D Schiere onderzoek door secretaris Conradi naar de oorsprong van f. 5:0:0 welke jaarlijks zijn betaald onder ''Wallen'' voor eenplek grond bij de Kleine Kerk, gebruikt tot taanderij, eerst door C.D.S., en vervolgens door zijn zoon B. Schiere, de tegenwoordige gebruiker. Verzoekt ontheven te worden van betaling, vermits de grond niet verder benodigd is, 24 jan 1803 (GAH49); op 27 jan 1803 bericht Conradi dat de overeenkomst slechts bestaat uit huur en verhuur, opgericht in 1761 voor f. 8:0:0, in 1775 voor f. 14:0:0 en in 1776 voor f. 5:0:0 . B. Schiere wordt vrijgesteld, te meer daar de schutting waar mee die grond omheind is, is geruineerd en genoegzaam geamoveerd 24 jan 1803 (GAH49)
Cornelis J Schiere ovl 23 jul 1793 HRL, oud 14 jaar; begraven Klein Kerkhof, regel 10, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Schiere huwt met Antje Gerlofs, kind: Simon, geb 1790 HRL; BS ovl 1859
D Schiere ipv Pieter Feytama en D.S., zijn in het 2e kwartier benoemd Minne Radsma en Wigle de Vries als bekkenisten, 5 apr 1804 (GAH50)
Dirk Andrys Schiere ende Sjoukie Douwes, beide van HRL, huw.aang. 24 dec 1734 HRL, Comende voor de bruid Arjen Fransen, desselfs schoonbroeder; huw.reg. Gerecht HRL 1734
Dirk Schiere ovl voor 1812, huwt met Hinke Klases Wiersma, kind: Klaas Dirks S, geb 1793 ... , koopt tuin in 1797; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, huw 1815; D.S. en Hinke Klaassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Andries Dirks Schiere, geb 3 mrt 1790, ged 23 mrt 1790 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Grietje Dirks Schiere, geb 19 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Klaas Dirks Schiere, geb 19 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; kind: Henderikus Dirks Schiere, geb 21 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL; kind: Margarieta Dirks Schiere, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Minke K. ; wed. D.S. eigenaar en gebruiker van wijk B-043; medegebruiker Willem Abrahams Brons, schipper, 1814. (GAH204); D.S. ende Minke (!) Claasen, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Douwes, desselfs vader, 24 okt 1789; ondertrouw HRL; ovl 7 dec 1803 HRL, oud 38 jaar; D.S. van HRL. en Anna Veenstra van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs schoonbroeder Jan Daam op 5 mei 1787 en gehuwd 20 mei 1787 HRL; met Anna Feenstra, (bij huw); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 75, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); gerechtsbode, ontvangt van het gemeentebestuur wegens wasloon van lakens, 18 apr 1796: 20 Caroliguldens; id. tdv militairen, 23 jun 1796: f. 26:8:6; id. 7 sep 1796: f. 16:1:0; id. voor het overbrengen van crim. informatie aan de Raden van Justitie, 14 jul 1796: f. 7:10:0; id. 10 sep 1796: f. 16:1:0; id. 2 missiven, 26 sep 1796: f. 11:5:0; id. 22 dec 1796: f. 11:5:0; (geen boeknrs. vermeld); Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv D.S. en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend agt honderd en drie den Sevende dec is Overleden D.S. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den negentiende mei is Geboren Klaas, zv D.S. en Minke Klases. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Maandan den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde in nadere deliberatie genoomen het gepasseerde met den Gerechtsbode D.S. noopens het Psseeren van een Relaas omtrent eene voorgewende gedaane Opzegging aan eenen Berend Pieters (in de Publijcque Registers bekend op de naam van Beernd Tikken) in zijne bedieninge als Gerechtsbode gesurcheerd, ter tijd en wijle hier nader onderzoek zal weezen gedaan. (GAH43); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL Extra ordinaires Vergadert zijnde, en in nadere overweeging genoomen hebbende het voorgevallene met den Gerechts Bode D.S. noopens het passeeren van een Relaas, op eene gedaane Interdictie of opzegging aan den Burger Beernd Pieters, of Beernd Tikken mr bontweever alhier, Welken hij gerelateerd had, aan de Buurt gedaan te hebben, daar hij volgens zijne eigen Confessie de Principaale Persoon of Interdiceerde niet had kunnen vinden of opspeuren, in welk gerelateerde, dus eene volstrekte tegenstrijdigheid plaats heeft, wijl het eene zekere Waarheid is, dat wanneer den Exploiteur S., de Buuren van de Interdiceerde gevonden of ontdekt had, hij ook zeeker wiste waar de principale Interdiceerde woonde behalven dat hij Regtens, aan de Buurt, in ''t geheel geen Exploict doen mog voor dat hem gebleeken was dat hetzelve aan de Principale Interdiceerde nog in persoon nog aan de domum kon werden verrigt; Welk alles bij het Gerechte, in aanmerking genoomen Zijnde, heeft hetzelve (Zonder eenige verdere beswaarende omstandigheeden hier bij in Consideratie te neemen) dit verrigte van voorn:gedagte Gerechtsbode S., niet anders konnen beschouwen, dan uit eene onvergeeflijke Sorgloosheid. en onbedagtzaamheid. hervoort gekoomen te zijn, en hunne goede Burgers en Ingezetenen niet gaarne aan dergelijke Losbandige en roekeloose handelwijzen ge?xponeerd willende hebben alzo de gedaane relaasen, van eenen Exploicteur voor Heilig moeten werden gehouden, en volkoomen geloof moet verdienen, heeft na rijpe deliberatie goedgevonden en voorstaan, Zoo als zij goedvind en verstaat bij deezen om den Boode D.S. noopens voorn. gedagte pligtversuim, Zampt passeeren eener Relaas niet naar Waarheid gesteld, van Zijne post, als gerechts Boode ter deezer Steede te demitteeren en deporteeren, Zoals hij gedemitteerd en gedeporteerd word bij deezen, en zal dit ''s Gerechts besluit aan hem in deszelfs Vergadering werden voorgeleezen; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL den 12 jan 1798; Nog wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den volgenden Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL missive en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van D.S. hebben wij goedgevonden Ul te rescribeeren dat wij deeze Zaak hebben beschouwd van dien aard te zijn dat wij daaromtrent niet hebben te disponeeren maar dezelve aan Ul billijke Uitoeffening van zodanige Correctie overlaaten als GijL in goede Justitie en order verstaan Zult te behooren, wij zenden hier neevens het Interdictie Zedul ingevolge versoek te rug, en verblijven na Ul in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 11 Janrij 1798. (GAH43); Maandag den 15 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts overgegaan tot het benoemen van een Gerechts Boode in plaatze van D.S. welke van die post gedimitteerd was, -Waar bij goedgevonden wierd, dat de Gerechtsleeden bij beslooten briefjes zouden Stemmen Welk door den President en 1 ste gesw:Clercq zouden werden geopend, waar in geprosedeerd zijnde, wierde bevonden, dat de burgers Jan Hendriks, en Hidde Eeltjes ieder met drie Stemmen waaren genomineerd, de Stemmen dus tusschen gedagte Persoonen Stekende, wierde wijders beslooten om dezelve, om de post te doen looten het welk ge?ffectueerd zijnde, is het lot gevallen op den Burger Jan Hendriks, Welke agtervolgens dies tot Gerechts bode is aangesteld. (GAH43); Maandag den 26 feb 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Wierde nog geleezen een ontfangen missive van het Intermediair Administratif bestuur in Friesland, zijnde van de navolgende Inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap; Het Intermediair Administratif Bestuur in Friesland, Aan Het Gerechte van HRL. Medeburgers ! Er heeft zig aan onze Vergadering geaddresseerd eene D:S., geweezen Stads Bode, dog door U gedemitteerd, weegens het passeeren van een verkeerd Relaas, hoe zeer wij erkennen, dat er veel geleegen ligt aan het passeeren van een goed Relaas en het de pligt is van een Exploteur om naauwkeurig Zorge te draagen, dat hij hier in geen fout begaat, en dat eene begaane fout niet met oogluiking van het Gerechte word door de vingeren gezien maar ernstig gecorrigeerd, Zoo kunnen wij aan den anderen kant niet ontfeinsen, dat de Straffe hem opgelegd door de demissie ons al te Streng voorkomt te meer daar het zijn eerste abuis is, en hij gaarne Schuldbelijdenisse wil doen; Wij proponeeren U dus, of Gij niet zoud kunnen goedvinden, de gedecreteerde dimissie Weeder in te trekken, mits den Suppliant Schuld bekentenisse doet, en dat ingevalle eene zoortgelijke abuize wederom mogt begaan, terstond finaal Staat gedemitteerd te worden; Hier op Uwe rescriptie Verwachtende blijven wij, Leeuwarden den 22 Febr. 1798, 4de Jaar der Bat:Vrijheid; Waar over gedelibereerd zijnde, Wierde goedgevonden aan de 1 ste Clercq te demandeeren om daar op een rescriptie, of berigt te ontwerpen. (GAH43); Maandag den 5 mrt 1798; Het gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde mede nog goedgevonden om de navolgende missive in de Senden aan het Intermediair Administratif bestuur van Friesland; Het Gerechte der Stad HRL, Aan Het Intermediair Administratif bestuur in Friesland; Medeburgers ! In minzaame rescriptie op UWL missive van den 22 Passato is dienende dat wij onze Verwondering voor UWL niet kunnen Verbergen dat gij zonder ons gehoort te hebben, alleen op Credit van iemand die ons door zijn inactiviteit in de onaangenaame noodzakelijkheid gebragt heeft van hem aan zijne post te moeten dimitteeren onze daaden beoordeelt, als UWL te Streng voorkoomende, wij konnen niet ontveinsen, van UWLieder onbewimpeld te zeggen, dat wij zulks van UWL aanzienlijke Vergadering niet Veragt hadden, en nog Veel minderdurven denken of immer zullen Verwagten dat gij Uw met onze huishoudelijke zaaken dien wij niet dan als Puur Domestijcq beschouwen en ook gelooven dat ze bij iemand niet anders kan beoordeelt worden zult meleren; Wij zullen ons in deezen voornamelijk tot twee Poincten bepaalen; Het eerste Poinct is dit ? GijL gelieft uw te Expliceeren dog door UWL gedimitteerd, wegens het Passeeren van een verkeerd Relaas, zo dit waarheid was, en hij of door onkunde, of onoplettendheid in der daad een verkeerd Relaas had gepasseerd, zouden wij het met UWL eens zijn, dat de Straf van hem te dimitteeren te hard was, dan dit niet zoo zijnde, Vermits het Relaas niet verkeerd, maar volstrekt Valsch en niet naar waarheid gesteld was, Zoo als ons uit alle ingewonnen Informatien gebleeken is, hebben wij niet kunnen goedvinden om onze goede Ingezetenen aan dergelijke Practijcquen te Exponeeren dan gelieven UWLieden nog te zeggen dit is het tweede poinct te meer dat dit zijn eerste abuis is, hoe kan het Intermediair bestuur, dog bij moogelijkheid weeten dat dit het eerste abuis zoude zijn, van den geweezen bode S., wij betuigen UWL, en verwagten ook, zoo veel Credit te zullen hebben van geloofd te worden dat hij door zijne losse, en onattente handelwijs dagelijk abuisen beging, Waar over wij hem iterative maalen onderhouden, en ook bij Zommige tijden ernstig gecorrigeerd hebben; Dit een en ander vermeenen wij ons reedenen genoeg gegeeven te hebben, tot sijne dimissie, waar bij wij Persisteeren, -hadden geweezen Bode S. zoo draa hij bemerkte dat hij manqueerde zich tot ons gewend en zijne Zaak openhartig en opregt te kennen gegeeven in plaatze derzelve met Leugen en Valscheid te bedekken dan zouden wij niet nagelaten hebben om zo mooglijk door onze tusschenkomst den beledigde Parthij te bevredigen; In Vertrouwen (wanneer wij geconsidereert kunnen worden in deezen verantwoordinge Subject te zijn) dat dit genoeg zal weezen tot UWL elucidatie Verblijven wij. HRL den 5 mrt 1798. (GAH43)
Freerk Schiere ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:10:0 terzake katoenen garens in het Weeshuis geleverd, 14 dec 1735, kwit. no. 4 (GAH1066); id. f. 32:7:0 terzake linnen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 28 okt 1737, kwit. no. 28 (GAH1067); id. wegens levering van 2 stukken doek tbv het Weeshuis geleverd, 25 mrt 1738, kwit. no. 12: f. 57:8:0 (GAH1068)
Gerlof Schiere geb 1783 ... , huw.get. bij W.H. Schreuder en M.B. Schiere, steenbakker, neef bruid. wonende te HRL, id. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, fabrikant, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1817; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 152, 22 jaar, ongehuywd, inwonend bij Jan Schiere, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Grietje Cornelis Schiere geb 1748 HRL, ovl 1 nov 1826 HRL, ongehuwd, dv Cornelis Bouwes S en Anna Jans Walig; BS ovl 1826
Grietje Dirks Schiere geb 19 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Dirk Schiere en Minke Claases
Gryttie Simons Schiere huwt met Dirk Alberts Sandstra, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 nov 1759 in de Westerkerk; Fredrik Sibolts Ferdinand en G.S.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1785 HRL, en zijn getrouwd den 22 daaraanvolgende
Henderikus Dirks Schiere geb 21 nov 1794, ged 9 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv Dirk Schiere en Hinke Klaases
Hielkje Jans Schiere ovl 2 mei 1806, 19 jaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Jan Cornelis Schiere geb 1746 HRL, ovl 1 jun 1829 HRL, huwt met Anna Gerlofs Bakker, steenleverancier 1801-1811, verhuurt de spinzolder 1801-1807, koopman in 1829, zv Cornelis Bouwes en Anna Jans Walig; BS ovl 1829; ; eigenaar van wijk A-067; gebruiker Bastiaan Hoek, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-164, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-173; gebruiker IJede Pieters wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk E-090; gebruiker Sietse S. Wyma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-105; gebruikers Marten H. van Dijk, wijnwerker, Engbert Jans wed., Jacobus Beuker, turfdrager, Berend Eelkes, Jan Douwes, 1814. (GAH204); id. van wijk F-124; gebruiker C. vd Burg wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-157, tuin & pakhuis, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 600:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; stadsspinnerij verdwijnt uit het gebouw van de koopman J.S., alwaar het sedert 20 okt 1795 is gevestigd, omdat de gebouwen moeten strekken tot Casernen of Baraquen, 27 dec 1802 (GAH49); verkoopt, samen met Tjepke Gratama, als geauthoriseerde curatoren over de gerepudieerde boedel van wijlen Hoite Pieters, in die qualiteit, een huis en woning aan Heere Enninga, voor 1200 Car glds op 25 sep 1802; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde schutzeilen tdv de Stad, 10 okt 1785: 14 Caroliguldens en 3 stuivers; id. wegens leveranties tdv de Stad, 19 jun 1786: f. 2:1:8; (geen boeknrs. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 152, bij hem inwonend Gerlof Schiere, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van hout, 19 jun 1792: f. 11:18:10; id. wegens geleverd zijlwerk, 20 jun 1793: f. 24:19:4; id. leverantie van touw tdv de Zeewerken, 28 dec 1785: f. 40:13:0; id. 30 dec 1786: f. 65:3:12; id. wegens geleverde steen, 31 Wintermaand 1810: f. 291:16:8; id. 30 dec 1811: f. 21:0:0; id. wegens huur van de spinzolder, 31 Wintermaand 1810: f. 60:4:8; id. wegens huur van een pakhuis, 31 Wintermaand 1809: f. 60:3:8; (geen boeknrs. vermeld)
Jan P Schiere ovl 28 aug 1792 HRL, oud 29 jaar
Klaas Dirks Schiere geb 1793 ... , huwt met Sietje Schenkius op 29 jun 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1815, bakkersknecht, wonende te HRL. 1817, dv Dirk S, en Hinke Klases Wiersma; BS huw 1815, ovl 1816; geb 19 may 1793, ged 11 jun 1793 Grote Kerk HRL, zv Dirk Schiere en Minke Klaasen; Ik Ondertegekende Geertje Wiersma weduwe Klaas Douwes Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon K.D.S. zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden Man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd drie en negentig den negentiende mei is Geboren Klaas, zv Dirk Schiere en Minke Klases. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een consent behoren tot de Huwelijks acte van K.D.S. en Sietje Nicolaas Schenkius (en niet van Minke Klases Wiersma) dato 29 jun 1815 op Fol. 49 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Maartje Simons Schiere geb 1739 HRL, ovl 12 apr 1824 HRL, huwt met Albert Floris, weduwe verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1824; 1838 overlijdens
Maike Bouwes Schiere geb 1788 HRL, huwt met Willem Hendrik Schreuder op 17 mrt 1817 HRL, huw.afk. 2 en 9 mrt 1817 HRL. en Leeuwarden, dv Bouwe Cornelis S, en Uilkje Bakker; BS huw 1817; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw M.BS meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald; Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien; en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Provintie Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Leeuwarden, certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: Willem Hendrik Schreuder, weduwnaar van Remkje Bredee, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Goud- en Zilver Smid. geb en wonende te Leeuwarden, meerderjarigen zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud negen en twintig Jaren, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier op Zondagen den tweeden, en negenden mrt dezes Jaars zullen geschieden en van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen mede moeten geschieden te HRL als hebbende de bruid in die gemeente hare woonplaats, en daar van alhier Legaal bewijs worden ingebragt. Leeuwarden den 25 feb 1817; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Hendrik Willem Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en M.B.S., oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Sevenhondert Ses en tagtig den 29 May is geb Maayke dogter van Bouwe Cornelis Schiere en Uilkje Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 feb 1817; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, twee van overlijden, twee van aangifte na afloop der Geboden te Leeuwarden en een Huwelijksconsent van Willem H. Schreuder en Maike B. Schiere dato 17 mrt 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Margarieta Dirks Schiere geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv Dirk Schiere en Minke Klaases
Sytske Andries Schiere weesvoogden betalen f. 50:8:10 door Johannes Andringa en Ageus Ennema als curatooren over S.A.S. aan ''t Weeshuis ge?xtradeert, 10 nov 1795 (GAH1127)
Simon Jans Schiere S.J.S. eigenaar van perceel nr. 109 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis, 28 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 135 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 44 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 152 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); S.J.S. eigenaar van perceel nr. 359 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); id. van percelen nrs. 530 en 531 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, 2 huizen, beiden 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 547 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, pakhuis, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 551 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 199 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd , 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 554 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 547 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, pakhuis, 105 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 551 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 199 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 554 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 804 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 1165 en 1165a te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis, huis, resp. 252 en 48 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1168 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, huis en erf, 35 m5, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, . bl. 46); id. van percelen nrs. 1196 en 1198 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis en erf, pakhuis, resp. 56 en 21 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nrs. 1222-1224 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. huis, huis, huis, resp. 18, 36 en 48 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 21 en en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van percelen nr. 1915 en 1916 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 604, resp. pakhuis, tuinhuis en tuin, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 3. (bron: Kad. Atlas Barradeel enharl. 1832, bl. 56)
Simon Schiere geb 1790 HRL, ovl 13 sep 1859 HRL, huwt met Foekje Schouwenburg op 8 jun 1817 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1817, koopman in 1859, huw.get. bij C. Schaafsma en C. Kuipers, kantoorbediende, 1814, id. bij W.H. Schreuder en M.B. Schiere, neef bruid. 1817, id. bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg, schoonbroeder bruid. 1823, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1814, huw 1817, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL, koopman, wijk C-162; VT1839; S. Jans(!) S., geb 22 feb 1790, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 1827, nr. 81; 1829, nr. 103, grootboeknr. 1728, deel 2: 56 Caroliguldens; 1830, nr. 41; 17 feb 1831, nr. 57; 7 feb 1832, nr. 11; 5 feb 1833, nr. 10; 14 jan 1834, nr. 12; 10 jan 1835, nr. 5; 13 jan 1836, nr. 5; 19 jan 1837, nr. 3; 22 jan 1838, nr. 15; 24 jan 1839, nr. 39; 20 jan 1840, nr. 37; 24 jan 1841, nr. 20; 12 feb 1842, nr. 66; 31 jan 1843, nr. 61; 10 feb 1844, nr. 66; (geen boeknrs. vermeld)
Sjouke Schiere geb 1793 ... , huw.get. bij S. Schiere en F. Schouwenburg, meester grutter, wonende te Drachten, broeder bruidegom, zv Cornelis S, en Antje Gerlofs; BS huw 1817
Sophia Bouwes Schiere ged 26 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Bouwe Schiere en Pietje Collinga
Trijntje Bouwes Schiere geb 27 mrt 1793 HRL, huwt met Johannes Hendrik Gram op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 2 en 9 aug 1829 HRL. en Alkmaar, dv Bouwe Cornelis S, en Uilkje Tevis Bakker; BS huw 1829, regattdv1826-93; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden HRL 1826-1893; 1827, nrs. 114 en 115; 1828, nr. 58, grootboeknr 5883, deel 7: 16 Caroliguldens; 1829, nr. 65; (geen boeknrs. vermeld)
Maria Elizabeth Schieren Georg Berends, Soldaat in de compie van Majoor Breidenbach en M.E.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 jul 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Sibbeltje Klazes Schieringa zie ook: Sibbeltje Clases; ovl voor 1835 HRL, huwt met IJke Ennes Wijga; BS ovl 1830; 1834 huwelijken
Anna Schiers geb 1802 HRL, ovl 18 sep 1829 HRL, dienstmeid. ongehuwd, dv Johannes S, en Antje Kerkhoven; BS ovl 1829
Hans Jurriaan Schierts ook JOHANNES/HANS GEORGE, geboortig uit Bohemen, voor burger aangenomen, hebbende de eed gepresteerd in handen van pres. burg. B. vd Meulen, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 24 jun 1772. (burgerboek); (Johannes), ovl voor 1803, huwt met Antje Hibbes Kerkhoven, weduwe levert snuiters in 1802, kind: Anna S, geb 1802 HRL; BS ovl 1811; 1829 overlijdens; Hans George Schierts ende Antje Hibbes Kerkhoven, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 may 1791; ondertrouw HRL; ovl 15 mrt 1803 HRL, oud 61 jaar als Hannes J. Schierdst; H. George S. en Antje Hebbes Kerkhoven, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, huisno. 21, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 33:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 21, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Dieuwke de Schiffart geb 1725 ... , ovl 2 mrt 1812 HRL, huwt met Jan Albarda, ovl wijk C-155, dv Johannes dS, en Catharina Wietringa; BS ovl 1812; 1841 overlijdens
Johannes de Schiffart huwt met Catharina Wietringa, kind: Dieuwke dS, geb 1725 ... ; BS ovl 1812
Anna Schijf geb 1794 Amsterdam, huwt met Ids Wiarda op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, wonende te HRL, dv Jan S, (gk), en Neeltje Lind, (gk); BS geb en huw 1820; oud 46 jaar, (vnm: Agatha), geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-177; VT1839
.... Schik sekretaris, ontvangt van het gemeentebestuur voor het overbrengen van de halve slataarde over de Trekweg, 21 jun 1733: f. 1659:9:10 (GAH283)
Matthijs Schild ovl voor 1831, huwt met Johanna ... ., kind: Thecla S, geb 1770 HRL; bsfr 1830 overlijdens; Tijs Jansen S, huwt met Antie Wybrens, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout den 26 jul 1767
Thecla Schild geb 1770 HRL, ovl 13 aug 1830 Franeker, huwt met Martinus vd Kallen, wafelbakster, wonende te Groningen, doch thans met de kermis alhier, dv Matthijs S, en Johanna ... ; BS Franeker ovl 1830
Antje Johannes Schillings geb 1781 HRL, huwt met Jan Jans Tuininga op 15 apr 1813 HRL, dienstbaar, wonende te Dronrijp 1813, huw.afk. 28 mrt en 4 apr 1813 HRL. en maire Sexbierum, dv Johannes Adams S, en Clara Vincent; BS huw 1813; geb 17 mrt 1781, ged 20 mrt 1781 Grote Kerk HRL, dv Johannes Adams Schillings en Clara Vireent
Johannes Adams Schillings huwt met Clara Vireent, kind: Antje Johannes Schillings, geb 17 mrt 1781 ged 20 mrt 1781 Grote Kerk HRL; ovl voor 1814, huwt met Clara Vincent, in leven echtelieden te HRL, kind: Antie, geb 1781 HRL; BS huw 1813
Yme Schilsma ovl voor 1857, huwt met Sipkje Wytzes; BS ovl 1856
Douwe Jans Schilstra huwt met IJmkje Reins Strandstra, kind: Tjitske Douwes S, geb 1796 Pingjum; BS ovl 1853
Tjitske Douwes Schilstra geb 1796 Pingjum, ovl 23 feb 1853 HRL, huwt met Thomas Ages Dijkstra, Nederlands Hervormd dv Douwe Jans S, en IJmkje Reins Strandstra; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk A-093, 248, wijk D-164, wijk G-264
Hemke Pieters Schimmelpenning geb 1800 HRL, ovl 13 sep 1826 HRL, huwt met Trijntje Hendriks de Vries op 11 aug 1822 HRL, huw.afk. 28 jul en 4 aug 1822, huw.get. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, 1819, id. bij J.H. de Vries en M.H. vd Berg, 1820, korendrager in 1826, zv Pieter Hendriks S, en Uilkje Hemkes (Hoffinga); BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1826; geb 12 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Piet Hendriks Schimmelpenning en Uilkje Hemkes
Hendrik Piets Schimmelpenning geb 1797 HRL, ovl 1 jan 1833 HRL, huwt met Johanna Oosterhof op 1dec18 16 HRL, huw.afk. 17 en 24 nov 1816, keetknecht in 1833, huw.get. bij G.H. Tichelaar en P.Y. vd Werf, zv Petrus Hendriks S, en Uilkje Hemkes Hoffinga; BS huw 1816, huw 1819, ovl 1833, ovl 1843; geb 6 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Piet Hendriks Schimmelpenning en Uilkje Hemkes
Pieter Hendriks Schimmelpenning houtleverancier in 1753
Pieter Hendriks Schimmelpenning ovl 25 dec 1808 Hellevoetsluis in het hospitaal, huwt met Uilkje Hemkes Hoffinga, kinderen: Sjierk Pieters S, geb 7 sep 1803 HRL, Hendrik Pieters S, geb 1797 HRL, Hemke Pieters S, geb 1800 HRL, bootsman op ''s konings flotille ''Maze en Zeeland'', Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1816, huw 1822, huw 1825, ovl 1826, ovl 1833, ovl 1835, ovl 1836; wed. P.S. gebruiker van wijk D-006; medegebruikers Baukje Dirks, Harmanus Anth. Riedelstein, wed. Kroeger; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); P.H.S. ende Uilkjen Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruidegom gecompareerd Hendrik Christiaans, en wegens de bruid Willem Johannes, met genoegzaam bewijs, 14 nov 1795; ondertrouw HRL; kind: Hendrik Piets Schimmelpenning, geb 6 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hemke Piets Schimmelpenning, geb 12 okt 17098, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL
Sjierk Pieters Schimmelpenning geb 7 sep 1803 HRL, ged 27 sep 1803, N.H., ovl 10 feb 1835 HRL, huwt met Johanna dekker op 17 nov 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 nov 1825, turfdrager in 1835, zv Pieter Hendriks S, en Uilkje Hemkes Hoffinga; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1846
Hanna Schimmels huwt met Toon Teevens, kind: Harmijntje Toons, ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL
Bernardus Schinck BS ende Trijntie Beerns beide van HRL, koomende voor de Bruit Jan Harmens, mr. bontwever, en vertoonde een attestatie van des bruidegoms vaders consent, 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Maria Schipbergen huwt met Jan van Dalen, kind: Abraham Jans van Dalen, ged 23 Febrij Grote Kerk HRL
Douwe Eeltjes Schiphof ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde bomen, 31 Wintermaand 1809: f. 67:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Dieuwke Jans Schipper geb 1768 Kimswerd, ovl 15 jun 1838 HRL, huwt met Age Sijbrens Hollander dv Jan S, en Sjoukje Hilbrands; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1835m1838 overlijdens, ovl 1854
Gosse Abes Schipper geb 1774 Pingjum, ovl 9 apr 1852 HRL, huwt met Geertje Scheltes op 31 jul 1808 HRL, komt van HRL, zaakwaarnemer in 1852, houtvlotter in 1851, N.H., huw.get. bij J.S. Molenaar en T. Luidinga, schoonbroeder bruidegom, 1817, kind: Grietje, geb 31 mrt 1811 HRL, zv Abe Gosses en Bent Olpherts; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, ovl 1852 bev.reg. HRL 1851 wijk G-106; eigenaar en gebruiker van wijk G-102, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-103; gebruiker Jacobus Wewer, gruttersknegt, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, houtvlotter, wijk G-102; VT1839; G.A.S. eigenaar van percelen nrs. 1281, 1283 en 1284 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 20, 25 en 40 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); G. Ates S. eigenaar van perceel nr. 1345 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1442 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis en erf, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1655 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, huis en erf, 143 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52); id. van percelen nrs. 1671-1675 te HRL, balkvlotter, woonplaats HRL, legger nr. 605, resp. huis, huis, huis en erf, huis en erf, huis, resp. 45, 24, 28, 45 en 24 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 9, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52/53); Vijf deelen Zeedijken Binnendijks Contributie eigenaar van perceel nr. 604 te Sexbierum Sectie A, (het gebouw aan G.A.S. ), (koopman te HRL), legger nr. 350, huis en erf, 690 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); G.A.S. eigenaar van perceel nr. 709 te Sexbierum Sectie A, woonplaats HRL, legger nr. 290, weiland, 8430 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Grietje Gosses Schipper geb 31 mrt 1811 HRL, huwt met Dirk Paulus Monsma op 5 jul 1832 HRL, dv Gosse Abes S, en Geertje Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1832, ovl 1842; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-009; VT1839
Hendrikje Wolters Schipper huwt met Hendrik Gerardus Leemans, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 nov en getrout de 3 dec 1769; kind: Kornelia Leemans, geb 4 okt 1772, ged 12 nov 1772 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Wouters S. ; kind: Keunigje Hendriks Lemans, geb 8 okt 1775, ged 7 nov 1775 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Hendriks Lemans, ged 3 apr 1770 Grote kerk HRL
Jan Schipper huwt met Sjoukje Hilbrands, kind: Dieuwke S, geb 1768 Kimswerd; BS ovl 1838
Rimmer Jacobs Schipper huwt met Anke ... , kind: Trijntje, geb 1784 Kimswerd; BS ovl 1856
Trijntje Schipper geb 1784 Kimswerd, ovl 10 jun 1856 HRL, huwt met Harmen Kroon, N.H., dv Rimmer Jacobs S, en Anke ... ; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk B-191, wijk A-104 wijk E-0267
Hendrik Arend Gjalt Schippers geb 1811 Leeuwarden, ovl 19 dec 1879 HRL, huwt met IJmkje Aarts, zv Jacobus W. S, en Froukje Hendriks; BS ovl 1879; ; SCHIPPERS, JACOBUS WILHELMUS
Meyer L Schippers oud 38 jaar, geb Steenvelde en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-184; VT1839
Hendrik Schirmer huwt met Janke Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 apr 1752 en doen ook getrouwt
Johanna Philippina Schleiermacher zie: Scheuermacher; geb 1790 Wildungen, vorstendom Waldeck, huwt met Douwe Minnes Minnema op 30 apr 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1829 HRL, wonende te HRL, dv Christiaan Lodewijk S, en Catharina Elisabeth Winter, vader in leven slager te Wilungen, aldaar ovl 23 jan 1827, moeder wonende te HRL 1829; BS huw 1829, ovl 1849
Maria Anna Sibilla Schlicht huwt met Herman Otto Zelle, wonende te HRL 1894; BS ovl 1894
Jeremias Schmid huwt met Charlotte van dellessen op 16 mrt 1794 HRL, sergeant ih garnizoen te HRL, na 3 wettelijke huw afkondigingen te Zutphen en Arnhem, alhier gehuwd met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1794; J.S., Sergeant, in guarnisoen te HRL, en Charlotta van dellessen van Arnhem, zijn, na 3 wettige huwelijksafkondigingen, zoo te Zutphen, als te Arnhem, alhier getrouwt 16 mrt 1794, met vertoonde attestatien
Barbara Coenraads Schmidt ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Coenraad Schmidt en Petronella Tulp
Hendrik Coenraads Schmidt geb 25 nov 1775, ged 19 dec 1775 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Schmidt en Petronella Alderts
Isaac Coenraads Schmidt ged 24 may 1767 Grote Kerk HRL, zv Coenraad Schmidt en Petronella Alderts
Johannes Petrus Schmidt huwt met Mary Piers Visser, commies bij rijksmiddelen, wonende te HRL, kind: Wilhelmina S, geb 1816 Workum, (gk); BS huw 1837; oud 65 jaar, geb Herborn en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd ambtenaar, wijk A-204; VT1839; Johann Peter S., geb 5 jul 1774, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 9 apr 1839, nr. 85: 314 Caroliguldens; 29 jun 1839, nr. 93; 31 dec 1839, nr. 114; 1 jul 1840, nr. 84; 31 dec 1840, nr. 110; 3 jul 1841, nr. 93; 1 jul 1842, nr. 88; 2 jan 1843, nr. 5; 30 jun 1843, nr. 94; 2 jan 1844, nr. 4; 1 jul 1844, nr. 85; 3 jan 1845, nr; 4; 1 jul 1845, nr. 24; 2 jan 1846, nr. 6; 13 jul 1846, nr. 24; 31 dec 1841, nr. 113; (geen boeknr. vermeld)
Anna Lambertus Schmidts geb 1795 Bolsward, ovl 29 jan 1835 HRL, huwt met Jacobus Kerkhoven op 9 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug HRL. en Bolsward, wonende te Bolsward, dv Hubertus S, en Geertje Bernardus Kerkveld; BS huw 1821, ovl 1835, ovl 1838
J. A Schmit ontv van het gemeentebestuur voor het overbrengen der Raadsbestelling, 24 dec 1792: f. 42:10:0; staatsbode, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het herwaards overbrengen der missive van Raadsbestelling, zullende ingaan 1 jan 1789, 27 dec 1788: 41 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld)
Hans Georg Schmits zie ook: H.G. Schierts; verkoopt een huis aan Claas Hendriks, staande aan de Appelmarkt voor 1200 Caroliguldens op 1 mei 1802; (geen boeknr. vermeld)
Johan Bernard Schmitz geb 19 mrt 1808 Vreeden, Pruissen, Dld, ovl 21 dec 1869 HRL, huwt met Johanna Vink, boerearbeider, Vst 10 jun 1864 uit Witmarsum, Rooms Katholiek, zv Gerhard S, (gk), en Gertrud Treneger, (gk); BS ovl 1869; bev.reg. HRL; 1860-80
Pieter Schmutz statebode in 1748, ontvangt van het gemeentebestuur expeditiegeld aan de secretarie van Zijne Hoogheid en voor het overbrengen van de missive der Raadsbestelling, 30 dec 1748: f. 42:10:0; id. over 1749, 31 dec 1749: f. 42:10:0; (geen boeknr. vermeld)
Jan Phil Schneider gebruiker wijk D-099, schoenmakersknegt; medegebruiker Pieter H. Hoffinga, sjouwer; eigenaar is Siebren S. Hoedje, 1814. (GAH204)
Schochard Doris Lukassen, Grenadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Hendrica Sera van Hoxbergen, sijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant S., goede bekende, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; Arend Brink, Granadier onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania ende Hendrica Fes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd S., 11 apr 1789; ondertrouw HRL
Gerben Roelofs Schoef zilversmid; mr. in 1596. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Wessel Schoehuis begraven Groot Kerkhof, regel 46, nr. 11; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Claas Schoenmaker ovl voor 1804, huwt met Geeske Wiegers; zie aldaar
Frederik Johannis Schoenmaker predikant te Dingslaken, ontvangt van het gemeentebestuur tot weder opbouwing van de afgebrande kerk binnen zijn dorp, 8 aug 1729: f. 15:0:0 (GAH283)
Harmen Schoenmaker van HRL, huwt met Wobbeltje Ockes, van Almenum, geproclameerd de 29 okt en getrout de 12 nov 1769
Jan Hendrik Schoenmaker gebruiker van wijk F-219, sjouwer; medegebruikers Johannes R. van Kampen, varensgesel, Karst Edsgers wed., Henning Lolkes wed. ; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204)
Johannes Jans Schoenmaker geb 13 sep 1794 Franeker, ovl 24 jan 1864 HRL, huwt met Catharina Harmens Schuur op 6 feb 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 jan 1820 HRL, vleeshouwer in 1864, A 7 feb 1853 Franeker, Vst 29 aug 1853 uit Franeker, Rooms Katholiek, ovl wijk D-150, slagersknecht in 1853, zv Jan S, en Leentje Hilarius; BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-215, wijk F-027, wijk G-109, wijk D-157, wijk F-240, wijk H-001, 2, 36, 39, 215, supp wijk D-189, supp wijk E-312; oud 45 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk E-057; VT1839; J.J.S. eigenaar van perceel nr. 1589 te HRL, vleeschhouwer, woonplaats HRL, legger nr. 606, huis en erf, 117 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51); id. van perceel nr. 1718 te HRL, vleeschhouwr, woonplaats HRL, legger nr. 606, huis en erf, 98 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Maria Schoenmaker geb 28 mrt 1784 Franeker, ovl 13 jan 1865 HRL, ongehuwd, ovl wijk H-001, Rooms Katholiek, gealimenteerde, dv Jan S, en Leentje Hilarius; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-148; VT1839
Teye Jans Schoenmaker geb 1807 HRL, ovl 16 aug 1839 HRL. aan het strand onder judisdictie dezer stad verdronken is gevonden, werkman, huwt met Johanna Coulbout op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, slagersknecht zv Johan Hendriks S, en Magdalena Hilarius; BS huw 1829, ovl 1839
Antoon Schoenman kermiswachter; als extraord. wachten aangesteld tijdens de kermis: Wouter Burgerhoff, A.S., Jan Harmens, Pieter Doekes, Hendrik Mulder en Gerrit Hartman, 29 sep 1803 (GAH49); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 91, 43 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Antje Yedes Schoenstra Ruurd Hessels Feersma en A. IJ.S., beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door notaris van Dalsen op vertoonde procuratie, 10 may 1788; ondertrouw HRL; Ruurd Hessels Herema en A. IJ.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Jans Schoffelmeer Certificaat van huwelijks afkondiging. de Schout van de Gemeente Sappemeer, Certificeerd hiermede, dat op zondag den negentienden en zesentwintigsten nov Eenduizend achthonderd en vijftien telkens des middags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van het huis der Gemeente alhier, is gepucliceerd de huwelijks belofte tusschen J.J.S. oud vijfentwintig Jaren, Varensgezel van beroep, wonende te Sappemeer, meerderjarige zv wijlen J.J.S., en van Doutje Reins, en Janna Olpherts Duinker, oud twee en twintig Jaren, zonder beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv Olphert Simons Duinker en Sijtske Freerks waarvan meede behoorlijk affictie heeft plaats gehad, zonder dat daartegen, of tegen het voorgenomen Huwelijk tusschen gemelde persoonen eenige Oppositie bij mij is ingebragt of bekend gemaakt. Actum Sappemeer den tweeden dec 1815; Extract uit het Reg. van Overledenen in de Gemeente Sappemeer. In het jaar Een duizend acht honderd en dertien den Achtsten Mei, des morgens om negen uur, zijn voor mij Maire, Officier van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Sappemeer, Arrondissement Groningen, departement van de Wester-Eems, gecompareerd: Harm Berends Lukje, oud zeven en veertig jaren, landbouwer van beroep, wonende te Sappemeer, en Evert Geerts Bullinga, oud zevenenveertig Jaren, schoenmaker van Beroep, wonende te Sappemeer, beide nabuuren van na te noemen Overledene. Verklarende dat op vrijdag den zevenden van de Maand Mei, des Jaars achtien honderd en dertien, in het Huis getekend No. 7 Lett:E, te Sappemeer, binnen deze Gemeente ovl is J.J.S., oud Eenen zestig Jaren, Praamschipper van beroep, wonende te Sappemeer, zijnde Man van Doetje Reinders te Sappemeer woonachtig, waarop deposanten deze Acte met mij geteekend hebben naa dat hun dezelve is voorgelezen. Sappemeer den 6 nov 1815
Johannes Schoffelmeer geb 1790 Sappemeer, huwt met Jantje Olpherts Duiker op 6 dec 1815 HRL, huw.afk. 19 en 26 nov 1815 HRL. en Sappemeer, afwezig in 1829, zv Jacob Jans S, en Doutje Jans; BS huw 1815, ovl 1829; Certificaat van huwelijks afkondiging. de Schout van de Gemeente Sappemeer, Certificeerd hiermede, dat op zondag den negentienden en zesentwintigsten nov Eenduizend achthonderd en vijftien telkens des middags ten twaalf uuren, voor de hoofddeur van het huis der Gemeente alhier, is gepucliceerd de huwelijks belofte tusschen J.J.S. oud vijfentwintig Jaren, Varensgezel van beroep, wonende te Sappemeer, meerderjarige zv wijlen Jacob Jans Schoffelmeer, en van Doutje Reins, en Janna Olpherts Duinker, oud twee en twintig Jaren, zonder beroep, wonende te HRL, meerderjarige dv Olphert Simons Duinker en Sijtske Freerks waarvan meede behoorlijk affictie heeft plaats gehad, zonder dat daartegen, of tegen het voorgenomen Huwelijk tusschen gemelde persoonen eenige Oppositie bij mij is ingebragt of bekend gemaakt. Actum Sappemeer den tweeden dec 1815; Ik Ondergetekende Sijtske Freerks huisvrouw van Olphert Symons Duinker, Verklare bij desen (bij absentie van mijn Man die door Zeevarend te Zijn niet in staat is Zijn wil te Verklaren) te Consenteeren en toe te staan aan onsen dochter Janna Olpherts Duinker om Zich in ''t huwelijk te begeven met J.J.S., van beroep varensgezel, zv Jacob Jans Schoffelmeer en Doutje Reins; Mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Prsid. Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de wet Vereischt wordende proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. en hebben wij dese met mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL 13 nov 1815; Ik ondergetekende Doetje Reinders, Schippersche van beroep, wonende te Sappemeer, Verklare bij dezen volkomen genoegen te nemen in het huwelijk voorgenomen tusschen mijn Zoon J.J.S., bij mij inwonende, en Jantje Holfers, woonachtig te HRL, dv Holvert Simons en Sijtske Freerks, Eh. te HRL; Weshalven ik den Officier van den Burgelijken Stand versoeke, om zonder daartoe tegenwoordig te zijn, en buiten mijn verdere toestemming het huwelijk tusschen gemelde Jonge Lieden te voltrekken. fgegeven te Sappemerer den 6de nov 1815
Adriaan Schoft De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw volgens opgave van de koopbrieven: har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 R28, 57. Voorstraat 10, links van de Drie Romersteeg: A.S. 1598, Jan van der Horst 1631, Dionisius Pontanus 1645 en Baltis Caspar Sterck, stadschirurgijn in 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; SCHOKKER, CASPER JOHANNES
Cornelis Schokker geb 1800 St Jansga, ovl 21 apr 1849 HRL. aan boord van een schip liggende in de haven dezer stad, 1e huwt met Margie Gerrits Mink, 2e huwt met Minke Hendriks Stint, zeeman te Lemmer, zv Hendrik Cornelis S, en IJbeltje Jans Haga; BS ovl 1849
Geert Schokker huwt met ... , kind: Johannes Geerts S, geb 1777 Oudehaske; BS ovl 1843
Hendrik Cornelis Schokker huwt met IJbeltje Jans Haga, kind: Cornelis, geb 1800 St. Jansga; BS ovl 1849
Johannes Geerts Schokker geb 1774/77 Oudehaske, ovl 30 apr 1843 HRL, huwt met Roelofke Caspars, kind: Casper Johannes S, geb 1807 Leeuwarden, turfschipper in 1843, huw.get. bij J.M. vd Veen en B.J. Kuipers, wonende te Nijehaske, varensgezel, 1818, zv Geert S, en ...; BS huw 1818, ovl 1843, ovl 1857, ovl 1859; oud 66 jaar, geb Oudehaske en wonende te HRL. 1839, turfschipper, wijk E-205; VT1839
Antoni Lodewijks Scholier huwt met Sjoukje Jans, schoenmaker, wonende te Makkum; BS huw 1842; A.L.S. en IJfke Otses, beide van HRL, en laatst geoproclameert 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Alida Johannes Scholijntjes zie ook: A.J. Schuttingius; huwt met Haye Gerkes Feenstra; BS ovl 1826
Eelkjen Heeres Schols geb 1795 Ameland, huwt met Jan Hoites Stuut op 2 mei 1819 HRL, huw.afk. 28 feb en 6 mrt HRL. en 7 en 14 mrt 1819 Veendam, wonende te HRL, dienstmeid. dv Heere Tjeerds S, en Grietje Poulus; BS huw 1819
Heere Tjeerds Schols ovl 8 jun 1805 Nes, Ameland, huwt met Grietje Poulus, kind: Eelkjen Heeres S, geb 1795 Ameland, zv Tjeerd Heeres S, en Eelkje Jans; BS huw 1819
Tjeerd Heeres Schols ovl 1782 Nes, Ameland, huwt met Eelkje Jans, kind: Heere Tjeerds S, geb ...; BS geb 1819
F. A Scholte levert illuminatieglazen 1808
Geertruida Scholte oud 31 jaar, geb Grieth (?) en wonende te HRL. 1839, wijk G-060; VT1839
Geesje Jans Scholte en Jan van Bergel, beide van HRL, huw.afk. 19 jul 1737 HRL, Coram Preside Hania, komende voor de bruit de Comijn Klein; huw aang. HRL 1737
George Jansen Scholte G.J.S. ende Grietje Jansen van Swyten, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Douwes, deszelfs neef, 12 jul 1788; ondertrouw HRL; Gerrit J.S. en Grietje Jans van Swyten, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 jul 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antonius Scholtens geb 1805 Bolsward, huwt met Gaatske Hielkes Overmeer op 23 sep 1830 te HRL, wafelbakker, wonende te HRL, zv Jan S, en Trijntje Jans; BS huw 1830
Barend Scholtens BS en Lutske Arends, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 mrt 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 18 die maand
Jacoba Willems Scholtens geb 1797 Groningen, huwt met Anne Adams Dinhart op 12 okt 1826 HRL, huw afk. 1 en 8 okt 1826, wonende te HRL, dv Willem Christiaan S, (gk), en Anna Marieke Kram, (gk); BS huw 1826
Jan Anthoons Scholtens ovl voor 1848, huwt met Catharina Minnema; BS ovl 1847
Jan Scholtens ovl 1 nov 1807 Bolsward, huwt met Trijntje Jans, in leven timmerman te Bolsward, kind: Antnoius S, geb 1805 Bolsward; BS huw 1830
Jan Barend Scholtz zie ook: J.B. Schultz; eigenaar van wijk D-100; gebruikers Rinse H. Smit, varensgesel, en Jan Dirks de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204)
Akke Schommelaar begraven an noordkant vd kerk tot Makkum, 20 nov 1803 Makkum, kind Rigtje Piers S, geb 1786 Makkum; begraafreg. kerkhof Makkum, BS huw 1821
Rigtje Piers Schommelaar begraven aan de noordkant vd kerk tot Makkum, 28 aug 1811 Makkum, kind Lieuwe Nicolaas van Dijk, geb 1786 Makkum, in huwelijksakte alleen bekend met de naam ''Rigt'', begraven onder de naam ''Schommelaar'' dv Akke S; begraafboek kerkhof Makkum, BS huw 1821, ovl 1838
Jan Pieters Schone J.P.S., sjouwerman, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van het huwelijk van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL
Gryttie Jans Schonebeek Zie ook: Grietje Schoonebeek; huwt met Jarig Jacobs van der Ley, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 apr 1761
Jan Schonenbeek ovl 26 jan 1789 HRL, oud 75 jaar; old-vaandrig in 1732, chirurgijn in 1732, ontvangt van het gemeentebestuur voor geleverde medicijnen op ordres en ten laste van de Stad, 20 jun 1731: f. 57:9:0 (GAH283); id. wegens visites en geleverde medicamenten aan Antje Lammerts, 19 mrt 1732: f. 6:3:0 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan dr. Visser vacatien over de visitatie van een dood kv ene Antje Lammerts sampt aan B. Lanting en J.S., als chirurgijns, 1 apr 1732: f. 16:10:0 (GAH283); id. met chirurgijn Krijtenburg en dr. Visser, wegens een visitatie aan een vrouwspersoon met name Baukjen Simons, 8 jun 1735: f. 10:16:0 (GAH283); chirurgijn in 1744, ontvangt van het gemeentebestuur wegens het cureren van een beenbreuk van Pieter Brouwer gedurende dat hij niet onder alimentatie van de Armekamer is geweest, 25 sep 1741: 10 Caroliguldens; id. gedane dienst in het cureren van de vrouw van Pieter Plas, 16 mrt 1744: 8 Caroliguldens; (geen boeknrs. vermeld); Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen Aefke Huyberts huisvrouw van J.S. Mr Chirurgijn en borger faendrik binnen HRL. in desen met de Selve gesterkt keurmeestersche vant Spek en vlees alhier ter Stad dat Sij Supplnte om moverende redenen wel Genegen Soude Sijn om dito functie te Transporteren en over te dragen op haer Soon Jan Jansen Schonebeek en dat Vermits minderjarigheit van ged haer Soon voors. Functie in middelen tijde mogte worden bediend bij haer man J.S. voors. Edog t Eene nog andere niet kan geschieden als met Consent en approbatie van Ued Achtb alwaer omme de Suppliante Seetr ootmoedig Versoekt Ued Achtb gelieven niet alleen in de versogte overdragte maer ook in de Substitutie ten requeste gemeld te accordeeren en haer Zoon Jan Schonebeek voor keurmr vant Spek en vlees in haer Suppliantes plaetse aen te Stellen, en haer man geduurende de minderjarigheit van haer Zoon tot Substituut vant Selve Functie ofte ander Sints Soo Lange Ued Achtb het Selve Verstaen Sullen alles op Lasten pligten en profijten daer toe Staende quo facto etc reqtus vert J M Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende in ''t transport ten Requeste Versogt Eligeert de persoon van Jan Jansen Schonebeek tot merk en keurmr vant vlees en Spek alhier ter Stede van tijd tot wordende gebragt om verkogt te worden alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden Sampt Instructie tot voors. bedieninge Specteerende met verder Consent dat gemelte functie geduurende de minderjarigheyt van Genoemde Jan Jansen door des Selvs Vader J.S. worde bediend en waergenomen Mits doende den eed daer toe Staende actum den 21 aug 1729 vert J V Crijtenburg ter ordtie van de Magistraet Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 21 aug 1729 heeft J.S. den eed als gesubstitueerde keurmr ten requeste breder vermeld gedaen in handen Van de Hr. praesiderende Br. Crijtenburg In kennisse van Mij Secr. vert. Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Geertruida Martens Schonenberg geb 1753 HRL, ovl 29 aug 1825 HRL, huwt met Jaco(us) van Germen en huwt met Johannes Visser, vlgs ovlakte 5 kinderen; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1849, ovl 1851; Johannes Harmens Visser en G. Matthijssen S., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Mathijs Schonenberg huwt met IJebeltie Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
H Schonenburg ovl voor 1815; wed. H.S. eigenaar en gebruiker van wijk A-043, koopmansche, 1814. (GAH204); Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleezen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, angaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Vetrrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen 4 dagen bij Ulieden worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenten; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het Heilzaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers en Ingezetenen, te Verzoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren als in het: 1e Quartier: Watze Ruitinga x Xlaas Oosterbaan, 2de Quartier: H. v. S. x Corn:Lautenbach, 3de Quartier: Frans van Esta en Andries de Haas, 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G:de Vries, 5e Quartier: Roelof van Dijk x Heerke Wiglinghuizen, 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok, 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de Ingezetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat ik het 2de Quertier gecollecteerd werd: f. 51:6:14, en te Zaamen: f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn: f. 394:13:12. (GAH45)
Jan Sipkes Schonenburg zie ook: J.S. Schoonbergen; beboet met 2 x 24 Gglds boven de kosten wegens gepleegde brutaliteiten in de nacht tussen maandag en dinsdag op de straat, aan huizen en aan de ratelwacht. degenen, die bekend hebben, 3 Gglds boven de kosten, en de toegebrachte schade aan partikulieren. de halsstarrig ontkennenden geactioneerd ordinario modo. Brutaliteiten gepleegd door Timen Jans, Everardus Meintz, J.S.S., Philip (knecht bij P. Huidekoper), Jan M. van der Mey, Jan Blom, Siebe Al-berts, Gerrit Hankes, Albert Theunis, Philip Jans en ... Plantinga do. 29 dec 1803 (GAH49)
Sipke Schonenburg zie ook: S. Schoonbergen; Harke van der Stok, Ritske Kronenburg, Abraham Willems, Jan Gerrits en S.S. hebben verzuimd aangifte te doen van de koop van vastigheden en te betalen de 40 ste penning. Krijgen 1 maand de tijd om alsnog te betalen. Ontvanger H. Tamboezer moet zaak reguleren, 8 dec 1803 (GAH49)
Maria Elisabeth Schoning gemeentebestuur betaalt aan Jan Lindeboom wegens gedane uitschotten aan M.E.S., 14 feb 1787: 14 Caroliguldens en 14 stuivers; (geen boeknr. vermeld)
Wybe Pieters Schoninga huwt met Tietje Tjerks van ''t Zet, wonende te Makkum; BS huw 1840
Hendrik Schoofs huwt met Trijntje Coyerts op 24 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Jan Pieter Schoon geb 1773 ... , huw.get. bij F.R. Eerenbeef en T.J. Siedses, werkman, wonende te HRL, id. bij W. Brandij en M. Polstein, balkvlotter; BS huw 1817 gebruiker van wijk A-225, varensgesel; eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb Voorburg en wonende te HRL. 1839, wijk F-162; VT1839
Engele Jans Schoonbergen geb 29 okt 1808 HRL, ged 14 nov 1808 HRL, N.H., huwt met Janna van Keulen, (gk), op 16 jul 1835 HRL, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, turfdrager in 1856, tapper in 1851, zv Jan Sipkes S, en Eelkje Engeles de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; VT1839
Jaay Jans Schoonbergen zie ook: Jaay Jans; geb 13 feb 1811 HRL, ovl 9 jul 1849 HRL, huwt met Johannes Johannes Nielsen op 4 jun 1835 HRL, arbeidster, dv Jan Sipkes S, en Eelkje de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1849
Jan Sipkes Schoonbergen zie ook: J.S. Schonenburg; geb 1781 ... , ovl 11 dec 1817 HRL, huwt met Eeltje Engeles de Boer op 14 apr 1805 HRL, huw.get. bij S.W. Hollander en G.K. Molenaar, wafelbakker, wonende te HRL. 1815, kinderen: Engele Jans, geb 29 okt 1808 HRL, Jaay Jans, geb 13 feb 1811 HRL, Neeltje, geb 13 jul 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1811, BS huw 1815, ovl 1817, ovl 1849, ovl 1856; gebruiker van wijk G-324, wafelbakker; medegebruiker Sape Jacobs Hilverda, varensgesel; eigenaar is Rein Miedema, 1814. (GAH204); J.S.S. en Eelkje Engels de Boer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Jacobs, deszelfs schoonbroeder, 30 mrt 1805; ondertrouw HRL
Neeltje Jans Schoonbergen geb 11 jul 1807 HRL, ged 29 jul 1806, ovl 12 apr 1887 HRL, huwt met Klaas de Jong, (gk), ook huwt met Foppe Asmus Tuinhout op 24 mrt 1831 HRL, N.H., dv Jan Sipkes (S), en Eelkje Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; VT1839
Sipke Jans Schoonbergen zie ook: S. Schonenburg; ovl voor 1835 en na 1813, huwt met Neeltje Martens dekker; BS ovl 1834; eigenaar en gebruiker wijk E-205, slatter; medegebruikers Obbe Wijnalda, koornmeter, Jan van Vals, schoenmaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-206; gebruiker Henrik Erik, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-293; gebruiker Barent Meyers Meter, metzelknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); de raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering S.J.S., dewelke door den fiscus geciteerd Was, om boete en breuken, over en ter Zaake dezelve, den zv Johannes Visscher, een slag aan het hooft gegeeven had, en is dezelve na aangehoorde Confessie en betuiging dat dezelve Jonge hem Zeer gesard en geplaagd had, gelibereerd van de Boete, dog gecondemneert in de Kosten van de Citatie. HRL den 4 nov 1799. (GAH45)
Borgert Borgerts Schoone geboortig van Warsinxveen in Oostvriesland, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, dat hij zich alhier met er woon sisteere, en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. brg. Backer, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 13 feb 1795. (burgerboek)
Goikje Jacobs Schoone ged 6 mei 1755 Grote Kerk HRL, dv Jacob Willems Schoone en Trijntie Attema
Jacob Willems Schoone huwt met Trijntie Attema, kind: Goikje Jacobs Schoone, ged 6 mei 1755 Grote Kerk HRL
Roelof Schoone R.S. ende Sijtske Sannes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs zoon Jan Jansen de Vries, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; ovl 30 jun 1789 HRL, oud 75 jaar; R.S. en Sijtske Sanders, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Simkje Jans Schoone huwt met Jielt Reins, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 24 jun 1770; kind: Jan Jieldts, geb 20 sep 1775, ged 3 okt 1775 Grote Kerk HRL
Grietje Schoonebeek huwt met Jarig vd Ley; BS ovl 1843
Jan Jansen Schoonebeek en Holkjen Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 15 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Jacob Arents, desselfs oom; huw.aang. HRL 1736; Geeft Ued Achtb met Schuldige eerbiedigheit te kennen Aefke Huyberts huisvrouw van Jan Schonebeek Mr Chirurgijn en borger faendrik binnen HRL. in desen met de Selve gesterkt keurmeestersche vant Spek en vlees alhier ter Stad dat Sij Supplnte om moverende redenen wel Genegen Soude Sijn om dito functie te Transporteren en over te dragen op haer Soon J.J.S. en dat Vermits minderjarigheit van ged haer Soon voors. Functie in middelen tijde mogte worden bediend bij haer man Jan Schonebeek voors. Edog t Eene nog andere niet kan geschieden als met Consent en approbatie van Ued Achtb alwaer omme de Suppliante Seetr ootmoedig Versoekt Ued Achtb gelieven niet alleen in de versogte overdragte maer ook in de Substitutie ten requeste gemeld te accordeeren en haer Zoon J.S. voor keurmr vant Spek en vlees in haer Suppliantes plaetse aen te Stellen, en haer man geduurende de minderjarigheit van haer Zoon tot Substituut vant Selve Functie ofte ander Sints Soo Lange Ued Achtb het Selve Verstaen Sullen alles op Lasten pligten en profijten daer toe Staende quo facto etc reqtus vert J M Tuininga. ; In margine stonde; de Magistr accordeerende in ''t transport ten Requeste Versogt Eligeert de persoon van J.J.S. tot merk en keurmr vant vlees en Spek alhier ter Stede van tijd tot wordende gebragt om verkogt te worden alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden Sampt Instructie tot voors. bedieninge Specteerende met verder Consent dat gemelte functie geduurende de minderjarigheyt van Genoemde J.J. door des Selvs Vader Jan Schonebeek worde bediend en waergenomen Mits doende den eed daer toe Staende actum den 21 aug 1729 vert J V Crijtenburg ter ordtie van de Magistraet Arnold van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 21 aug 1729 heeft Jan Schonebeek den eed als gesubstitueerde keurmr ten requeste breder vermeld gedaen in handen Van de Hr. praesiderende Br. Crijtenburg In kennisse van Mij Secr. vert. Arnold van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Anna Harmanus Schoonhoff geb 15 mei 1811 HRL, ovl 7 okt 1885 HRL, huwt met Christiaan Hendrik Bouman op 31 jan 1833 HRL, dienstmeid. dv Hermanus F.S., en Teetske Sjoerds Langjus; bsha181ge, huw 1833, ovl 1843, ovl 1885; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-085; VT1839
Bernhard Schoonhoff huwt met Anna Margaretha Plake, kind: Hermanus Fredericus S, geb 1769 Ibbbeburen; BS ovl 1837
Hermanus Fredericus Schoonhoff geb 1769 Ibbeburen, Dld, ovl 6 feb 1837 HRL, huwt met Teetske Sjoerds Langjus, koopman in 1811, kind: Anna S, geb 15 mei 1811 HRL, zv Bernhard S, en Anna Margaretha Plake; BS geb 1811, ovl 1837, ovl 1849; gebruiker van wijk D-028; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204); H.F.S. en Taedske Sjoerds Langijs, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmnd 1809; ondertrouw HRL; burger in Bolsward, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 61, 34 jaar, ongehuwd, inwonend bij A. detelmeyer, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Leentje Schoonhout oud 31 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk C-172; VT1839
Eelke Schoonhoven geb 16 jan 1806 HRL, ged 2 feb 1806 HRL, zv Wybe Eelkes en Rigtje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1806
Grietje Wybes Schoonhoven geb 12 aug 1804 HRL, ovl 19 mrt 1888 HRL, 1e huwt met Fedde Innes Wijga op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 24 feb en 2 mrt 1828, 2e huwt met Pieter Wijga, (gk), N.H., ged 28 aug 1804, dv Wybe Eedes S, en Rigtje Willems Meyer; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1828, ovl 1842, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk E-281; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-247; VT1839
Hendrik Jacobs Schoonhoven geb 4 nov 1811 HRL, ovl 26 okt 1843 HRL, huwt met Akke Dirks Molenaar, (gk), op 5 jan 1837 HRL, spinner in 1843, zv Jacob Jelles S, en Aaltje Rinses de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1837, huw 1843; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, katoenspinner, wijk H-118; VT 1839
Jacob Jelles Schoonhoven geb 1784 HRL, ovl 24 mei 1825 HRL, huwt met Aaltje Rinses de Vries op 9 sep 1804 HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, 1815, id. bij J.C. Top en D.R. Onrust, schoenmaker, 1818, kinderen:Hendrikje Jacobs, geb 27 feb 1809 HRL, Hendrik Jacobs, geb 4 nov 1811 HRL, Jelle Jacobs S, geb 12 feb 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, huw 1815, huw 1818, ovl 1819, ovl 1825, ovl 1843; gebruiker wijk H-041, schoenmakersknegt; eigenaar is Jan Dijkstra, 1814 (GAH204); J.J.S., Schoenmakersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot
Jelle Jacobs Schoonhoven geb 12 feb 1806 HRL, ovl 5 mrt 1819 HRL, zv Jacob Jelles S, en Aaltje Rinses de Vries; BS ovl 1819
Jetske Schoonhoven ovl voor 1883, huwt met Johannes Groen; BS ovl 1882
Joukje Schoonhoven huwt met Fokke de Haan; BS ovl 1870
Wiebe Eelkes Schoonhoven zie ook: Wybe Eelkes; geb 18 okt 1771 Akkrum, ovl 21 aug 1821 HRL, huwt met Rigtje Willems Meyer(ook wel: Bijlsma) op 13 jul 1800 HRL, in de Westerkerk, kinderen: Willem, geb 29 dec 1808 HRL, Eelke, geb 16 jan 1806 HRL, Grietje Wybes, geb 12 aug 1804 HRL, schuitschipper 1821, huw.get. bij R.S. Runia en E.J. Koen, trekveerschipper, wonende te HRL. 1813, id. bij A.S. Foekens en S.J. Altena, 1814, transporteert militairen 1803; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS huw 1813, huw 1814 1821 overlijdens, ovl 1846, ovl 1865, ovl 1888; eigenaar en gebruiker wijk E-204, trekschipper, 1814. (GAH204); kind: Willem Wybes Schoonhoven, geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; wed. W.E.S. eigenaresse van perceel nr. 31 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 211. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 824 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van percelen nrs. 1294-1296 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, resp. 45, 45 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 45, 45 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1298 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1744 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 607, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Willem Wybes Schoonhoven geb 29 dec 1808 HRL, ged 1 jan 1809 HRL, ovl 8 mrt 1865 HRL, huwt met Hielkje Jacobs Zoete op 22 nov 1832 HRL, schipper, ovl wijk A-151, zv Wybe S, en Rigtje Willems Bijlsma (ook wel: Meyer); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1832, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schuitschipper, wijk C-181; VT1839; geb 29 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL, zv Wybe Schoonhoven en Rigtje Willems
Dirk Sybrens Schoonstra huwt met Tietje Baukes Wiersma, werkman; BS ovl 1840
Anna Johanna Schoot geb 7 jan 1787 HRL, ovl 24 mei 1818 HRL, huwt met Bart Klazes/Nicolaas Bambach; BS ovl 1812; 1818 overlijdens, ovl 1836; Bartholomeus Nicoaas Bambag en A.M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jun 1808; ondertrouw HRL
Elisabeth Schoot geb 1793 ... , huwt met Pieter Dormans, doet overlijdensaangifte van Hemke Jacobs; BS ovl 1811
Johanna Elisabeth Schoot Pieter Dorremans en J.E.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 9 Zomermaand 1810; ondertrouw HRL
Johannes Wilhelmus Schoot ovl 31 aug 1819 HRL, huwt met Helena Hamers/Kramers, kinderen: Pieter S geb 1806 ... , Johannes S, geb 20 apr 1810 HRL, in leven schoenmaker te HRL; BS ovl 1812; 1832 huwelijken, ovl 1844, ovl 1881; gebruiker van wijk F-127, schoenmaker; eigenaar en medegebruiker is Willem Schoot, (vdr van J.W.S. ?), gegagimenteerd, 1814. (GAH204)
Johannes Schoot geb 1770 ... , huwt met Anna van Erp, kind: Maria, geb 1793 HRL, huw.get. bij P.J. Marinus en S.C. Bouwman, muzikant, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1852; gebruiker van wijk A-217, gegagimenteerd; eigenaar en medegebruiker is Joh. Adema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, getrouwden 18-40 jaar, 18-45 jaar, 6e kwartier, no. 139, 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Johannes Schoot geb 20 apr 1810 HRL, ovl 7 dec 1881 HRL, 1e huwt met Maria Paulina vd Zee op 18 okt 1832 HRL, winkelier, 2e huwt met Anna Steenstra op 23 feb 1865 HRL, koster in 1851, Rooms Katholiek, bode bij het armbestuur in 1881, zv Johannes Wilhelmus S, en Helena Hamers/Kramers; BS huw 1832, huw 1865, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; VT1839
Johannes Schoot heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Maria Schoot geb 1793 HRL, ovl 16 nov 1852 HRL, 1e huwt met Coenraad Slym, 2e huwt met Louwrens Westerhof op 1 mei 1851 HRL; (?), dv Johannes S, en Anna van Erp; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk D-095, wijk G-347, wijk H-144; Coenraad Slym en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 Herfstmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 47 jaar, geb deventer (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-023; VT1839
Pieter Schoot geb 1806 ... , ovl 15 jan 1812 HRL; wijk H-030, zv Johannes S, en Leentje Hamers; BS ovl 1812
Willem Schoot eigenaar en gebruiker van wijk F-127, gegagimenteerd; medegebruiker Johannes W. Schoot, (zv W.S. ?), schoenmaker, 1814. (GAH204)
Cristiaan Olpherts van Schooten IJge Symons ende Sijtske Andrijs, beyde van HRL, huw.aang. 6 nov 1734 HRL, komende wegens de bruyd Gerrit Jacobs, mr. Smid; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Govert Reiners, koemelker alhier ter stede als Last hebbende van C.O. v. S., tot Belkum, en verklaart te spieren de Huwelijks geboden van IJge Symons en Sijtske Andrijs hier bovengemelt om reden vermits deselve Sijtske Andrijs onder curatele van den dorpe Belkum behoort en onder dadelijke alimentatie is derhalven sonder Consent van deselve niet vermag te trouwen, actum uts 6 nov 1734; huw.aang. Gerecht HRL 1734; den 10 nov 1734 Consent van de voogden van den Dorpe Belkum tot approbatie van bovengen. Huwelijk Consent getoond sijnde is daer mede dese Spiering wederom afgedaan; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Marytje Schoreveldt huwt met Reinier de Groot, kind: Marijtje Reiniers de Groot, ged 3 aug 1751 Grote Kerk HRL; (VAN DER SCHORS), WIJTSKE
Margaretha Schot geb 1795 Leith, GB, ovl 3 okt 1864 HRL, huwt met Luitjen Nannes vd Wal, ovl wijk F-059, dv Alexander S, (gk), en Clara ... , (gk); BS ovl 1864
Auke Jacobus Schotanus geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Schotanus en Grietje Freriks; geb 24 nov 1795, ged 8 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freeriks
Berend Feites Schotanus ovl voor 1845, huwt met Trijntje Meinderts; BS huw 1844
Feitze Schotanus geb 13 nov 1803 Angjewierum/Heerenveen, ovl 27 okt 1879 HRL, huwt met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; VT1839
Frerik Jakobus Schotanus geb 6 mrt 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freriks; geb 15 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freriks
Jacob Schotanus betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0, 1 jaar huur van ''t huis naast de bank van Leening, 12 mei 1795 (GAH1127); id. 16 may 1796 (GAH1128)
Jacob Schotanus woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jacobus Jacobus Schotanus geb 1798 HRL, ovl 10 dec 1843 HRL, huwt met Jantje Dirks van Vliet op 16 mei 1819 HRL, huw.afk. 2 en 9 mei 1819, verversknecht, stedelijk commies in 1843, huw.get. bij W.P. Faber en A.B. Formeling, 1819, id. bij S. de Boer en M. Smidt, 1840, zv Jacobus S, en Grietje Freerks Dijkstra; BS huw 1819, huw 1840, ovl 1843; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kommies, wijk C-001; VT1839; geb 16 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Schotanus en Grietje Freerks; geb 2 apr 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Jacobus Schotanus en Grietje Freerks; J.S. eigenaar van perceel nr. 660 te HRL, tapper, woonplaats HRL, legger nr. 608, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Jacobus Schotanus begraven Groot Kerkhof regel 35, nr. 75; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 15, nr. 14; Reg. Begr. Kr. Krk. HRL
Jacobus Schotanus ovl 10aug/19 okt 1797 HRL, huwt met Grietje Freerks Dijkstra, in leven meester kuiper, kinderen: Jantje, geb 1787 HRL, Jacobus S, geb 1798 HRL; BS ovl 1811; 1819 huwelijken, ovl 1843, ovl 1850; wed. J.S. gebruiker van wijk B-163, tuin en zomerhuis; eigenaar is Simon Wyma erven, 1814. (GAH204); kind: Frerik Jakobus Schotanus, geb 6 mrt 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Jakobus Schotanus, geb 7 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL; kind: Frerik Jakobus Schotanus, geb 15 may 1791, ged 29 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jacobus Schotanus, geb 11 jan 1793, ged 29 jan 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jakobus Jakobus Schotanus, geb 16 aug 1794, ged 31 aug 1794 Grote Kerk HRL; kind: Auke Jakobus Schotanus, geb 24 nov 1795, ged 8 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Jacobus Schotanus, geb 2 apr 1798, ged 15 apr 1798 Grote Kerk HRL
Jacobus Schotanus ovl 27 aug 1793 HRL, oud 7 jaar
Jantje Jacobus Schotanus geb 1787 HRL, ovl 22 sep 1850 HRL, 1e huwt met Lammert Albada op 23 jun 1814 HRL, huw.afk. 12 en 19 jun 1814, 2e huwt met Jan Hendriks de Boer op 23 jul 1928 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1829, dv Jacobus S, en Grietje Dijkstra; BS huw 1814, huw 1829, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-152; geb 7 aug 1788, ged 24 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Jakobus Schotanus en Grietje Freriks
Jantje Jans Schotanus ovl voor 1845, huwt met Pieter Freerks van Getzen; BS huw 1844, ovl 1860
Sjoerd Schotanus huwt met Paulina Pau, kind: Feitze S, geb 13 nov 1803 Angjewierum/Heerenveen; BS ovl 1879
Wijnand Schotel ovl voor 1865, huwt met Lieske de Vries; BS ovl 1864
Barbara Fredriks Schotsman huwt met Jan Hoogland, kind: Fredrik Jans Hoogland, ged 21 jan 1744 Grote Kerk HRL
Freerk Schotsman hopman in 1730; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis . -15:0 weegens de leverantie van dit nieuw schrijfboek, sonder ord., 6 dec 1730. (GAH1060); id. f. 24:16:0 weegens schrijfgereedschappen en schoolboeken door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 22, 24 nov 1730. (GAH1060); huwt met Trijntje Dirks; vdGaast begraaflijst; weesvoogd, betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis: f. 45:10:0 terzake spinloon verdiend van Jacob Lakeman, 22 sep 1734 (GAH1064); id. f. 40:0:0 door de weesjongen Robijn Johannes bij Beern Alberts met weven verdiend, 3 aug 1734 (GAH1064); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 653:12:14 terzake de magistraat tot HRL had geprocedeerd volgens de resolutie van Ed. Moog., dat deze gelden voormaals onder de Roomse Kerk gehoren zouden komen voor de helft ten voordele van het Stadsweeshuis binnen HRL, 18 aug 1734 (GAH1064); pro memoria: betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis een Lands obligatie ten laste der provincie in kapitaal 256 gulden, met no. 383, van Resolutie de 19 jul 1704, de interesse zullende verschijnen 21 jul 1735 (GAH1064); id. een recipis gepasseerd van Jan Wybrens Wijngaard, ontvanger van de Stadshuiszittende Armen in HRL wegens een obligatie ten laste van Grietie Jelles wed. van Hibbe Yaebes, groot in kapitaal 227 gulden, waar aan het Stadsweeshuis de helft competeerd, de interesse tegen 3 1/2% verschijnt 6 mei 1735, 18 aug 1735 (GAH164); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 339:4:0 terzake het derde en laatste termijn van het huis ''De Oude Pinas'' genaamd, van Dirk Hugens gekocht en betaald het Weeshuis voor 2/3 deel in eigendom geweest hebbende, 24 aug 1734 (GAH1064); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 205:16:0 terzake 8 witte stukken carsayen door hem tbv het Weeshuis geleverd, 7 sep 1734, kwit. no. 32 (GAH1064); id. f. 1:10:0 wegens het maken en leveren van dit nieuwe schrijfboek, zonder ordonn., 7 dec 1733 (GAH1064); id. f. 1:0:0, 5 dec 1738 (GAH1068) en 1069); id. 5 dec 1739 (GAH1070); id. 5 dec 1741 (GAH1072); betaalt aan de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 50:0:0 door de weesjongen Jacob Tjallings in 1 jaar verdiend bij Hendrik Jans met timmerwerk, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 10:0:0 door de weesjongen Ofte Teunis in . . jaar bij Hendrik Jans met timmerwerk verdiend 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 28:0:0 door de weesjongen Matheus Romkes in 1 jaar verdiend bij Gelinda met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 55:0:0 door de weesjongen Jelle Pieters in 1 jaar verdiend bij Gelinda met gleibakken, 26 mei 1735 (GAH1065); id. f. 49:5:4 die hem waren behandigd van de diaconen der gereformeerde kerken alhier, die zij abusievelijk uit het sterfhuis van Hijlkje Meynerts, wiens nagelaten dochter in het Weeshuis gealimenteerd wordt, 14 jun 1735 (GAH1065); id. f. 129:11:4 terzake de 2 laatste termijnen van de verkochte huizinge in de Karremansstraat, komende van de kinderen Janke Jans en Hendrik Minnes, wordende in het Weeshuis gealimenteerd, 12 jul 1735 (GAH1065); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 9:2:0 restitu-tie door hem gedaan aan de boedel van Otte Jurriens wegens nog openstaande schulden, 12 jan 1734, kwit. no. 3 (GAH1064); id. wegens de inkoop van klomphout tbv het Weeshuis, 28 mei 1734, kwit. no. 15 (GAH1064); id. terzake boeken en papier tbv het Weeshuis geleverd, 9 nov 1734, kwit. no. 40: f. 19:15:0 (GAH1064); id. 18 nov 1738, kwit. no. 19: f. 14:11:0 (GAH1068); id. 30 okt 1742, kwit. no. 20: f. 12:19:0 (GAH1072); betaalt door de old-hopman S. f. 7:5:0 terzake verschot door hem gedaan tot inkoop van klomphouten, 28 jun 1735, kwit. no. 30 (GAH1065); ontvangen van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 1:2:0 terzake het maken en leveren van dit nieuwe schrijfboek, zonder ordonn., 4 dec 1735 (GAH1065); id. 2 dec 1736: f. 1:4:0 (GAH1067); id. zonder ordonn. 5 dec 1735: f. 1:4:0 (GAH1066); id. 5 dec 1741, zonder ordonn. : f. 1:0:0 (GAH1071) id. wegens levering van schrijf-school- en vraagboeken tbv het Weeshuis geleverd, 22 nov 1735, kwit. no. 45 (GAH1065); id. 19 nov 1737, kwit. no. 30: f. 12:18:0 (GAH1067); id. f. 12:18:0 terzake enige cathechisatieboekjes tbv het Weeshuis geleverd, 24 apr 1736, kwit. no. 12 (GAH1066); id. f. 22:12:0 wegens schoolboeken, pennen en papier tbv het Weeshuis geleverd, 17 nov 1739, kwit. no. 29 (GAH1069); id. 22 nov 1740, kwit. no. 32: f. 10:16:0 (GAH1070); id. alsmede leyen tbv het Weeshuis 21 nov 1741, kwit. no. 20: f. 10:16:0 (GAH1070); old-hopman in 1732, ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde schriefboeken, papier, pennen, inkt etc. tdv de Stad, ord. 20 aug 1749: f. 145:2:0 (GAH427); id. 14 mei 1730: f. 74:8:0 (GAH283); id. 16 mei 1731: 109-19 :0 (GAH283); id. 13 jul 1733: f. 192:0:0 (GAH283); id. 2 jun 1734: f. 135:5:0, (B2 83); id. 9 aug 1735: f. 230:4:4 (GAH283); id. 10 jul 1737: f. 113:19:8 (GAH283); id. 10 jul 1738: f. 89:12:0 (GAH283); id. 22 jul 1739: f. 216:11:0 (GAH283); id. tdv de sekretarie, 10 jul 1732: f. 115:7:0 (GAH283); id. alsmede aan de rentmeester en bouwmeester, 24 jul 1736: f. 81:2:8 (GAH283); gemeentebestuur betaalt aan de erven van F.S. wegens leverantie van boeken, papier etc. tdv de Stad, ord. 16 apr 1750: f. 22:14:0 (GAH427); id. beloning voor het logeren en oppassen der classicale predikanten de predikdienst door het vertrek van ds. Siccama vacant geworden hebben waargenomen, 2 jul 1732: f. 50:0:0 (GAH283); hopman in 1740, vanaf apr 1750: erven S. ontvangen van het gemeentebestuur wegens leverantie van boeken, papier, pennen sampt drukken van de Latijnse Schoolwetten, 27 jun 1740: f. 127:11:0; id. levering van boeken, papier, pennen etc. aan de Stad, 18 jul 1741: 101 Cargld en 18 stuivers; id. sep 1743: f. 122:16:0; id. 4 dec 1745: f. 114:4:0; id. 18 jul 1746: f. 110:17:8; id. 12 jul 1747: f. 108:10:4; id. 19 sep 1748: f. 122:13:0 id. 20 aug 1749: f. 145:2:8; id. 16 apr 1750: 22 Caroliguldens en 14 stuivers; id. wegens geleverd papier, pennen en inkt aan de secretarie, de rentmeester en de bouwmeester, 6 jul 1742: f. 136:13:8; id. voor het drukken van enige dingen en geleverd papier, pennen etc. : 16 jul 1744: 135 Caroliguldens en 4 stuivers; (geen boeknrs. vermeld)
Tetje Schouman oud 48 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Sjoerd Schoumans ovl voor 1859, huwt met Tetje Schuitinga; BS ovl 1858
Regina Schoun Willem dermeer, soldaat in de compagnie van capitein Panneboeter, van HRL, en R.S. van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 jun 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 jul 1787
A Schouten ook als: J.A. Schouten; zie aldaar; gebruiker van wijk F-018, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente; medegebruiker W. Warnders, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, huisno. 39, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4e kwartier, no. 39, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Catharina Schouten huwt met Jan Limburg op 1 mrt 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Jan Limburg en C.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 feb 1807; ondertrouw HRL
Grietje Schouten Pyter Heins ende G.S., beide van HRL, komende wegens de bruid Pier Eelkes, mr. backer, met vertoninge van schriftelijke last van des bruids moeder, 4 dec 1751; huwt met Pieter Heins, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 desember 1751 en doe ook getrouwdt; kind: Klaas Pieters, ged 1 mei 1757 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, ged 12 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anna Pieters, ged 15 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aleida Pieters, ged 6 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Claas Pieters, ged 5 aug 1753 Grote Kerk HRL; kinderen: Aleida en Anna Pieters, beiden ged 25 jul 1752 Grote Kerk HRL
J. A Schouten ook als: A. Schouten; zie aldaar; woont in 4e quartier, huisno. 39, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, 1 may 1802. (GAH650)
Sytske Dirks Schouwburg Arend Ferf van Leeuwarden en S.D.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 oct 1783 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd ten zelfden dage
Foekje Schouwenburg geb 15 mrt 1793 HRL, ovl 25 feb 1859 HRL, huwt met Simon Schiere op 8 jun 1817, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1817, dv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1817, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-159, regattdv1826-93; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-162; VT1839; staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893: 1827, nr. 82; 1828, nr. 53, grootboeknr. 5786 deel 7: 16 Caroliguldens; 1829, nr. 98; 1830, nr. 47; 23 feb 1831, nr. 83; 27 feb 1832, nr. 65; 6 mrt 1833, nr. 71; 11 feb 1834, nr. 63; 17 feb 1835, nr. 57; 13 jan 1836, nr. 34; 19 jan 1837, nr. 24; 3 apr 1838, nr. 86; 25 jan 1839, nr. 41; 20 jan 1840, nr. 35; 24 jan 1841, nr. 25; 12 feb 1842, nr. 61; 31 jan 1843, nr. 56 10 feb 1844, nr. 61; (geen boeknr. vermeld)
Hendricus van Schouwenburg banquier in 1787-1791; Zie ook: H. van Schonenburg; ovl 12 mei 1813 HRL, huwt met Anna Menalda, kinderen: Jacob Kuiper, geb 1797 HRL, Foekje S, geb 1793 HRL, Hermanus, geb 1802 HRL, Maria vS, geb 4 feb 1803 HRL, Margaretha vS, geb 1800 HRL, Poppe Menalda geb 1806 ... , in leven bankhouder, huurt de Bank van Lening 1810-1811, zv Hermanus vS, en Magrita Lingelmans; BS huw 1817, huw 1823, huw 1834, ovl 1850, ovl 1859, ovl 1872; bij ovl 52 jaar, sterfhuis wijk A-042/Noorderhaven 75, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; geboortig van Nymegen, geaccordeert het burgerrecht en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 9 jul 1787. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6000:0:0 terzaake gerede verschootene penningen blijkens de obligatie daar af door hem a dato deezes gepasseerd, 15 jun 1787. (GAH1119); id. f. 3000:0:0, 19 jul 1787. (GAH1119); id. f. 2000:0:0, 14 sep 1787. (GAH1119); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 425:0:0 terzaake 1 jaar huur van de Bank van Leening, 14 may 1788. (GAH1120); id. 13 may 1789. (GAH1121); id. 12 may 1790. (GAH1122); id. 17 may 1791. (GAH1123); id. f. 500:0:0, 15 may 1792 (GAH1124); id. 22 may 1793 (GAH1125); id. 12 may 1794 (GAH1126); id. 19 mei 1795 (GAH1127); id. 14 nov 1796 (GAH1128); id. f. 180:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 6. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 20 jul 1791. (GAH1123); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 90:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 3. f. 000:0:0, 23 jul 1788. (GAH1120); id. 22 jul 1789. (GAH1121); id. 21 jul 1790. (GAH1122); id. 27 jul 1792 (GAH1124); id. 24 jul 1793 (GAH1125); id. 23 jul 1794 (GAH1126); id. 21 jul 1795 (GAH1127); id. 10 aug 1796 (GAH1128); id. f. 60:0:0 terzaake 1 jaar intrest f. 3% van f. 2. f. 000:0:0, 15 sep 1788. (GAH1120); id. 14 sep 1789. (GAH1121); id. 20 sep 1790. (GAH1122); id. 14 sep 1792 (GAH1124); id. 18 sep 1793 (GAH1125); id. 15 sep 1795 (GAH1127); id. 14 sep 1796 (GAH1128); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 192, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, 1 may 1802; (GAH650); id. huisno. 110, may 1803, may 1804, may18 05. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar (lijst namen ingezetenen; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe: f. 200:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 165:0:0 (GAH650); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter Saeke Een Jaar Huur van de bank van Leening, verscheenen den 13 mrt 1810, 19 may 1810 (GAH1142); id. 16 may 1808 (GAH1140); op last van de burgemeester C. Blok en Wethouders Uitgeheerd(?) Aen de Stads Rentemeester A.J. Conradi Eene Summ van f. 400:0:0 ter Saeke Huurpenn. van de bank van Leening Welke door H.S. date den 29 may 1810 aen den Rendant voor t Stadsweeshuis was voldaen Wort hier weeder voor Uitgaef gesteld, 31 dec 1810 (GAH1142); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 500:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 verscheenen, 9may 1801 (GAH1133); id. f. 390:0:0 wegens 1 Jaar huur van de Bank van Leening may 1801 Ingegaan, hetgeen hij in avance betaalen moest, 21 aug 1801 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 9 maanden Intrest van f. 4000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 15 mrt 1801, dus f. 90:0:0, alsmede 101/4 maand Intressen van f. 2000:0:0 f. 3% van den 15 jun 1800 tot 21ap11801: f. 51:5:0, tesamen: f. 141:5:0 (GAH1133); id. Intressen van f. 3000:0:0, verschenen den 10 jul 1801 als voor: 10 Maanden 3%: f. 765:0:0, en 2 maand 4%: f. 20:0:0, tesamen: f. 95:0:0 (GAH1133); id. Intrest van f. 2000:0:0, versch. den 14sep: 8 maand f. 3%: f. 40:0:0, en 4 maand f. 4%: f. 26:13:4, tesamen: f. 66:12:4 (GAH1133); id. f. 4000:0:0 in vermindering der obligatie groot f. 6000:0:0 van dato den 15 jun 1787, 7 apr 1801 (GAH1133); id. f. 2000:0:0, zijnde het restant van bovengedagte obligatie van den 15 jun 1787, 9 may 1801 (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:5:0 ter zaake geleverde steen, 19 may 1801, quit. no. 25 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 400:0:0 ter zaeke een Jaar huur v. d. bank van Leening verscheenen may 1806, 17may 1806 (GAH1138); id. versch. 12 may 1807, 20 may 1807 (GAH1139); id. 15may 1809 (GAH1141); Maandag, 10 jun 1799: de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde na voorafgegaane Citatie van den Fiscus ter Vergadering den Burger H. v. S. bankhouder alhier, waar over den Fiscus zich beklaagde dat dezelve op Twee Horlogien, geld beleend had waar van den aanklaager hem Bankhouder door een Briefje geinformeerd had, dat gestoolen Waaren, met ordre om dezelve aan te houden, en is den Beklaagde, na zich ge?xcuseert te hebben dat die Horologien ten minsten wel een half jaar na de Waarschouwing in de Bank gebragt waaren, en Zulks hem dus door langkheid van tijd was doorgesloopen, voor dees keer, met eene ernstige recommandatie van in ''t vervolg zodanige orders van den Fiscus nauwkeurig te observeeren, van verdere Straf vrijgekend (GAH45); Ried, Sectie C, 1832: wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 211, legger nr. 206, Bouwland, grootte 16830 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 946 en 948, legger nr. 206, Huizen en Erven, grootte resp. 300 m2 en 132 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 36 en 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 947, legger nr. 206, Steenoven en Erf, grootte 6620 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Kad. Atlas Franekeradeel 1832); wed. H. v. S. eigenaresse van perceel nr. 353 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 610, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35); ontvangt van het gemeentebestuur(geen reden vermeld) op 19 sep 1796: 14 Caroliguldens; id. wegens levering van steen tdv de Zeewerken, 31 Wintermaand 1810: f. 78:19:0; (geen boeknrs. vermeld)
Henricus van Schouwenburg overzicht goud- en zilversmeden, en casthouders: Fokke Lieuwma, kasthouder, werkmeester in goud en zilver, fungeert 2 jaar, merkteken ''F.L. '', en werkt met alle naalden in goud en zilver; Anne IJpei, kasthouder, werkmeester in zilver, fungeert 20 jaar, merkteken ''kroontje boven, en eronder letter Y'', werkt met alle naalden in zilver; Dirk IJpey, kasthouder, werkmeester in zilver, fungeert 6 jaar, merkteken ''DY'', werkt met alle naalden in zilver; Tamme de Wit, kasthouder, werkmeester in goud en zilver, fungeert 6 jaar, merkteken ''verstrengelde TdW'', werkt met alle naalden in goud en zilver; Jacob Vettevogel, kasthouder, werkmeester in goud en zilver, fungeert 4 jaar, merkteken ''vogeltje'', werkt met alle naalden in goud en zilver; Pieke Piekinga, kasthouder, werkmeester in goud en zilver, begint, merkteken ''PP'', werkt met alle naalden in goud en zilver; H. v. S., kasthouder, is geen werkmeester, fungeert derhalve niet, geen merkteken en werkt niet met alle naalden; Popkje Wierdsma, kasthouder, is geen werkmeester, fungeert derhalve niet, heeft geen merkteken en werkt niet met alle naalden, ma. 4 aug 1800 (GAH46); tabellen van fabrikeurs: H. v. S. namens de steenbakkers; za. 11 okt 1800 (GAH46); H. v. S. aangesteld tot supernummeraire bekkenist in het 1e kwartier, 24 okt 1803 (GAH49)
Hermanus van Schouwenburg geb 1802 HRL, ovl 26 jan 1850 HRL, huwt met Martha Tjallingii op 26 aug 1830 HRL, zeehandelaar in 1850, zv Hendrikus vS, en Anna Menalda BS huw 1830, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk A-045; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-053; VT1839
Hermanus van Schouwenburg ovl voor 1835 Nymegen, huwt met Magrita Lingelmans, kind: Hendrik vS geb ...; BS huw 1834
Jacob Kuiper van Schouwenburg geb 1797 HRL, 1e huwt met Emilia Menalda, 2e huwt met Alida Hesselink, huw getuige bij A.P.H. Kuipers en M. van Schouwenburg, steenfabrikant, broeder bruid. 1823, id. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, broeder bruid. 1830, zv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823, huw 1830, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-040; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk A-043; VT1839; Ried, Sectie C, 1832: Jacobus v. W., Koopman te HRL, eigenaar perceel nr. 955, legger nr. 207, Huis, grootte 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 956, legger nr. 207, Kalkovens, grootte 580 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel 956a, legger nr. 207, Huisje, grootte 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel 957, legger nr. 207, Kalkhuis, grootte 280 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27; (bron: Kad. Atlas Fran. dl 1832)
M Schouwenburg vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 1e kwartier, no. 110, 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld)
Margaretha van Schouwenburg geb 1800 HRL, huwt met Aart Petrus Henricus Kuipers op 28 aug 1823 te HRL, huw.afk. 17 en 24 aug 1823, dv Hendrik vS, en Anna Menalda; BS huw 1823
Maria van Schouwenburg geb 4 feb 1803 HRL, ovl 6 nov 1872 HRL, huwt met Petrus Ens op 13 nov 1834 HRL, DG, dv Hendrik(ud) vS, en Anna Menalda; BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk E-029; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-020; VT1839
Poppe Menalda van Schouwenburg geb 1806 ... , huw.get. bij H. van Schouwenburg en M. Tjallingii, broeder bruid. apothecar, wonende te Haarlem, zv Hendrikus vS, en Anna Menalda; BS huw 1830
Pietje Pieters Schouwerwou geb 10 apr 1746 Franeker, ovl 29 mei 1819 HRL, 1e huwt met Daam Jarigs Winselaar op 15 apr 1776 St. Anna, komt van HRL, 2e huwt met Johannes Haantjes op 28 apr 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 apr 1795, verkoopt diverse huizen 1799-1801; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1819
Saakje Pieters Schouwerwou zie ook: Saakje Pieters; ovl 31 okt 1809 HRL, huwt met Christoffel Klein; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1822, ovl 1845; Christoffel Fokkes Klein van HRL. ende S.P.S. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Lolkes, 4 may 1793; ondertrouw HRL; Christoffrel Fokkes Klein van HRL, en S.P.S. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 20ste, met vertoonde attestatie; hu Grote Kerk ha; kind: Fokke Christoffels Klein, geb 25 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL
Attje Schrader ookt als: Attje Schrale; huwt met vroetsman Simon Blom, kind: Fokje Simons Blom, ged 10 nov 1750 Grote Kerk HRL
Johannes Schrader begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Berber Berends Schrage geb 1738 Franeker, ovl 6 feb 1829 HRL, huwt met Heert Jans de Vries; BS ovl 1829
Gerardus Schrage geb 1810 HRL, ovl 26 aug 1840 HRL, ongehuwd, koopman, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS ovl 1840; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-112; VT1839
Hermanus Schrage geb 9 jun 1799 Bolsward, ovl 25ja1872 HRL, huwt met Anna Catharina Hanekamp op 5 jun 1828 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1828, wonende te HRL, huw getuige bij S. Schoonhof en J.C. Schrage, broeder bruid. 1842, id. bij H. vd Woude en H.U. Strikwerda, 1835, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS huw 1828, huw 1835, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-069 oud 40 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk A-069; VT1839
Jacobus Schrage geb 12 sep 1801 Bolsward, ovl 25 jul 1873 HRL, huwt met Elisabeth van Klaveren, (gk), op 6 nov 1834 HRL, Rooms Katholiek, winkelier in 1873, zv Melchior S, en Maria J. Joosten; BS huw 1834, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-012, wijk C-063, wijk D-079, 88, 105; oud 38 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-058; VT 1839
Johannes Rudolphus Schrage geb 12 okt 1807 HRL, ovl 25 okt 1878 HRL, 1e huwt met Anna Catharina Margaretha Jansen op 19 jun 1834 HRL, Rooms Katholiek, 2e huwt met Anna Langenhorst, (gk), schoenmaker in 1851, huw.get. bij S. Schoonhof en J.C. Schrage broeder bruid. 1842, zv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1834, huw 1842, ovl 1844, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk E-059; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersbaas, wijk C-010; VT1839
Melchior Schrage geb 1772 Kalkwijk, huwt met Maria Josepha Joosten, wonende te HRL. 1834, winkelier in 1840, huw.get. bij M. Overmeer en H. Dijkstra, 1820, koopman in 1817, levert winkelwaren in 1810, kinderen: Gerardus S, geb 1810 HRL, Melchior S, geb 1811 ... , Petrus S, geb 21 jul 1811 HRL, Hermanus S, geb 9 jun 1799 HRL, Jacobus S, 1801 Bolsward, Johannes S, geb 12 okt 1807 HRL, Susanna S, geb 15 sep 1804 Bolsward, BS geb 1811, ovl 1817, huw 1820, huw 1834, ovl 1840, huw 1842, ovl 1872, ovl 1873, ovl 1878, ovl 1882, VT1839; eigenaar en gebruiker van wijk E-106, agterhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-112, boendermaker, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb Kalkwijk en wonende te HRL. 1839, orgelmaker, wijk E-112; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 ter saeke geleverde kleedbare stoffen, 7 dec 1810, quit. no. 9 (GAH1142); id. f. 112:7:0, 9 jan 1808, quit. no. 8 (GAH1140); id. f. 20:1:0, 5 jul 1808 (GAH1140); id. f. 42:16:0, 29 dec 1808, quit. no. 34 (GAH1140); id. f. 11:12:0, 9 aug 1809, quit. no. 10 (GAH1141); id. f. 20:5:0, 30 dec 1809, quit. no. 36 (GAH1141); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van M.S., (kleding), 31 dec 1810: f. 29:10:0 (GAH1142); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde winkelwaren tlv het Weeshuis en Armekamer, 1810: fr 70 en 56 cts; (geen boeknr. vermeld)
Melchior Schrage geb 1811 ... , ovl 18 okt 1817 HRL, zv Melchior S, en(Maria J. Joosten); BS ovl 1817
Petrus Schrage geb 21 jul 1811 HRL, zv Melchior S, en Maria Josepha Joosten; BS geb 1811
Susanna Margareta Schrage geb 15 sep 1804 Bolswrad, ovl 11 okt 1882 HRL, huwt met Martinus Hovenier op 4 mei 1837 HRL, dv Melchior S, en Maria Joosten; BS huw 1837, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-127; oud 37 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk G-185; VT1839
Attje Schrale ook als: A. Schrader; huwt met Symen Blom, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en getrout den 7 May; Symon Blom ende A.S., beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom en Bruit Dr. Jacobus Tjallingii, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. H; harl; kind: Haeye Simons Blom, ged 20 nov 1746 Grote Kerk HRL, vader is vroetsman
Anna Pieternella Schreuder geb 6 mrt 1784, ged 7 mrt 1784 Grote Kerk HRL, dv Christoffel Casper Schreuder en Maria Christiaans Borman
Antje Jans Schreuder geb 1748/51 Leeuwarden, ovl 24 sep 1825 HRL, huwt met Hiltje Diks eykhout, get. bij geboorte aangifte van Antje Jager in 1811; BS geb 1811, ovl 1825 1827 overlijdens
Catharina Schreuder geb 1793 Leeuwarden, ovl 7 apr 1844 HRL, ongehuwd, dv Jurjen Arends S, en Dina de Vries; BS ovl 1844; oud 45 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk E-041; VT1839
Christoffel Schreuder Jelke Tjietzes ende Petronella Dodenhuizen, beide van HRL, zijn de wegens de bruid gecompareerd C.S., deszelfs oom, 8may17 90; ondertrouw HRL; C.S. en Maria Borman, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Anna Pieternella Scheuder, geb 6 mrt 1784, ged 7 mrt 1784 Grote Kerk HRL, vader als: C. Casper S. en moeder als: M. Christiaans B. ; woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Willem Schreuder ovl voor 1818, huwt met Maria Elizabeth van deventer, kind: Willem Hendriks S., geb 1780 Leeuwarden; BS huw 1817; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: Willem Hendrik Schreuder, oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv H.W.S., overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817; Wij Ondergetekenden Burgers en Ingezetenen binnen Leeuwarden, verklaaren door deezen dat H.W.S., in leven Koffijschenker, woonagtig geweest op de Gragtswal, onder deeze Stadt, in de maand aug Seventienhondert drie en tagtig is ovl en binnen deeze Stat begraven. Leeuwarden den 3 mrt 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den vier den dag der maand sep des Jaars Een duizend Zeven honderd en tachtig is alhier geb Willem waar van Vader is Hendrik Willem Schreuder en moeder Maria Elisabeth van deventer. Afgegeven op den vijfentwintigten feb Een duizend acht honderd en zeventien
Jurjen Arends Schreuder huwt met Dina de Vries, kind: Catharina S, geb 1793 Leeuwarden; BS ovl 1844
Willem Hendrik Schreuder zie ook: W. Schroeder; geb 1780 Leeuwarden, 1e huwt met Romkje Bred??, 2e huw met Maayke Bouwes Schiere op 17 mrt 1817 HRL, huw afk. 2 en 9 mrt 1817 HRL. en Leeuwarden, goud- en zilversmid. wonende te te Leeuwarden, zv Hendrik Willem S, en Maria Elizabeth van deventer BS huw 1817; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand der Stad Leeuwarden. Op den vier den dag der maand sep des Jaars Een duizend Zeven honderd en tachtig is alhier geb Willem waar van Vader is Hendrik Willem Schreuder en moeder Maria Elisabeth van deventer. Afgegeven op den vijfentwintigten feb Een duizend acht honderd en zeventien; deeze papieren bestaande in twee acten van geboorte, twee van overlijden, twee van aangifte na afloop der Geboden te Leeuwarden en een Huwelijksconsent van W.H.S. en Maike B. Schiere dato 17 mrt 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Nicolaus Paulus Schrijnhout N.P.S. ende Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Carel martel, goede bekende, 3 may 1788; ondertrouw HRL; N.P.S. en Grietje Jeltes van der Gragt, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Paulus Nikolaas Schrijnhout, geb 10 apr 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL
Paulus Nikolaas Schrijnhout geb 10 apr 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Nikolaas Paulus Schrijnhout en Gertje Jeltes
Grietje Schrijver zie ook G. Jans de Vries; ovl voor 1840, huwt met Jacobus Dirks Alta; BS huw 1835, ovl 1839
Jeltje Willems Schrijver van Franeker, huwt met Pier Hendriks Olinius, van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout met attestasie de 21 dec 1766; kind: Hein Piers Olinjus, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL
Johannes Harmanus Schrijver geb 1788 Oosterwijk, huwt met IJmkje Aukes op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 26 mei en 2 jun 1822, werkman, wonende te HRL, zv Gerhardus S, (gk), en Anna Maria Bortting, (gk), vader ovl 17 apr 1809 Oosterwijk, moeder toestemming gevende vanuit Oosterwijk; BS huw 1822; oud 57 jaar, geb Oostenrijk ! en wonende te HRL. 1839, boerearbeider, wijk A-141; VT1839
Wilhelmina Schrijver Dirk Alberts, soldaat onder de compagnie van capitein Evers, en W.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha
Lolkjen Sjoerds Schrik huwt met Zierk van der Lei, kind: Klaas Zierks van der Lei, ged 21 okt 1756 Westerkerk; kind: Metje Sierks van der Ley, ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL; kind: Metje Sjerks van der Ley, ged 7 aug 1749 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks van der Lei, ged 15 dec 1746 Westerkerk HRL
Maria Schrik hm ... , verkoopt een huis in 1801
Metje Sieuwerts Schrik Mettje S.S., ged 15 okt 1758 Westerkerk HRL, dv Sieuwert (=Sjoerd) Taekes Schrik en Hinke Klaases IJsenbeek; huwt met Johannes Spree; BS huw 1816; ovl 16 feb 1804 HRL, oud 44 jaar; Johannes Spree, Luitenant bij de Infanterij van den Staat, en Mejuffer Mettje S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sjoerd Johannes Spree, geb 11 apr 1787, ged 20 may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Henrikus Johannes Spree, geb 26 mrt 1789, ged 10 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Anna Johannes Spree, geb 14 sep 1790, ged 17 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: David Johannes Spree, geb 3 mrt 1792, ged 17 jun 1792 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johannes Spree, geb 7 okt 1794, ged 24 mrt 1795 Grote Kerk HRL; In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Negentig den Elfde apr is Geboren Sjoerd zv Johannes H. Spree en M.S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1 mei 1816
S. C Schrik burgemeester in 1735; neemt eed af van o. a. Ype Heeres en Lodewijk Gerrijts; zie aldaar; Pieter Gelinde en Trintie Schrik, beide van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, komende voor de bruid de Burgemr. Schrik, desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735; Sierk Tiebbes ende Lolkien Sioerds, beyde van HRL, huw.aang. Extraordinaris 19 mrt 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van des bruyds vader Sioerd Clasen Schrik; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Sjoerd Taekes Schrik burgemeester 1773, medevoogd 1773-1776, 1778, 1783-1786, ovl voor 1791; zie ook Maria Schrik en Hinke C. IJsenbeek; erven ontvangen interesse 1802-1804; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:10:0 wegens verschoten penningen voor 3 riem schrijfpapier, kwit. no. 1, 22 dec 1772. (B110 4); id. f. 133:12:0 wegens geleverde bonte doeken en wijtlings catoen kwit. no. 24, 20 nov 1773. (GAH1104); afsluiting weesboek: aldus gerekend en gesloten op den raadhuize binnen HRL voor de Magistraat, gezworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap op 1 dec 1773. In kennisse hunner handen, benevens die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. A. de Haas. Was getekend: H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, F. Acronius, S. Blom, Hein Mollema, C. Couperus B. vd Meulen, Jane van Slooten, F. Kamsma, Sijbout Hoornstra, S.T.S. Sierk Laquaart, A.J. Conradi. (GAH1104); id. aldus etc, 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, Sijds Schaaf L.W. Steensma, Albert W. Bakker, S.T.S., S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, Pieter Tetrode, ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); id. aldus etc., 10 Januar. 1784. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, Jaane van Slooten, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. de Waart, S.T.S., Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Klaas Poort, Albert W. Bakker, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); id. 3 feb 1779; was getekend A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, S.T.S., Sierk Laquaart J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, AJ. Conradi. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 148:6:0 voor geleverde katoenen en broeks streep, kwit. no. 18, 22 nov 1774. (GAH1105); id. f. 264:18:0 alsmede bonten, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 73:2:0 terzake geleverde jurk en broek streept, kwit. no. 12, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 125:11:0 wegens geleverde bonten, kwit. no. 16, 2 dec 1775. (GAH1106) id. f. 81:13:0, kwit. no. 17, 19 nov 1776. (GAH1107); id. f. 144:1:0, kwit. no. 16, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 174:13:0, kwit. no. 11, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 49:1:0 voor doeken en bont, kwit. no. 23, 25 nov 1783. (GAH1114); id. 232 -11:0, ord. no. 18, 25 nov 1779. (GAH1110); rentmeester van het weeshuis ontv f. 6:0:0 vd weesvoogden door Willem Willems als weversknegt bij S.T.S. verdiend, 14 apr 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 276:4:0 voor geleverde bonten en rokkens, ord. no. 16, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 104:6:0 voor geleverde bonten en doeken, ord. no. 18, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 390:14:0 voor geleverde catoen en doeken, quit. no. 14, 29 nov 1785. (GAH1117); id. f. 132:17:0 voor geleverde bont en broekstreept, quit. no. 21, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 368:15:0 voor geleverde bonten, quit. no. 19, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 280:9:0 terzaake geleverde bonten en catoenen, quit. no. 33, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 160:0:0 terzaake geleverde doeken, catoenen en bonten, quit. no. 13, 8 jun 1790. (GAH1122); id. f. 167:18:0 aan de wed. S.S., quit. no. 4, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 149:17:0, quit. no. 20, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 85:9:0, wegens geleverde bonten en jurkstreept, quit. no. 21, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 78:8:0, 27 dec 1791, quit. no. 7 (GAH1124); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, S.T.S., Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sijbout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Conradi, 22 dec 1789. (GAH1121); huwt met Hinke Clases IJsenbeek, beide van HRL, geproclameerd de 4-6 en getrout de 11 dec 1757; kind: Mettje Sieuwerts Schrik, ged 15 okt 1758 Westerkerk HRL, vader als Sieuwert Taekes S. ; ovl 23 jul 1800, 68 jaar, Reg. Burgemeester, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 7 okt 1790 HRL, oud 58 jaar; weduwe heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, may 1797; (GAH650); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 1452:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -13:0 (GAH650)
Susanna Siverts Schrik van HRL, ende Oepke Ewerts van Bolswart, huw.aang. 3 may 1738 HRL; koomende voor de Bruidegem en Bruit P:Reidema vertonende de Attestatien van hun beider vaders respc:; huw.aang. HRL 1738
Trijntie Schrik en Pieter Gelinde, beide van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, komende voor de bruid de Burgemr. Schrik, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Johannes Schroeder huwt met Baukje Sjoerds op 20 jul 1794 HRL, komt van HRL, canonnier onder Compagnie scheepsartilleristen van kpt van Peed, laatste afk. 20 jul 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; J.S., Cannonnier onder de comp. Scheepsartilleristen onder capt. van Peer, ende Baukje Sjoerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tomas Coppieters, goede bekende, 5 jul 1794; ondertrouw HRL
Willem Schroeder zie ook: W.H. Schreuder; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer W.S., mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald; Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van Klaas Johannes van Zeist, Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien; en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld; Provintie Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, gemeente Leeuwarden. Wij Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Leeuwarden, certificeeren bij dezen dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: W. Hendrik S., weduwnaar van Remkje Bredee, oud Zeven en dertig jaren, van beroep Goud- en Zilver Smid. geb en wonende te Leeuwarden, meerderjarigen zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud negen en twintig Jaren, zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier op Zondagen den tweeden, en negenden mrt dezes Jaars zullen geschieden en van welk voorgenomen Huwelijk de afkondigingen mede moeten geschieden te HRL als hebbende de bruid in die gemeente hare woonplaats, en daar van alhier Legaal bewijs worden ingebragt. Leeuwarden den 25 feb 1817; Wij Burgemeester Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Leeuwarden certificeren bij dezen, dat de Huwelijksch Proclamatien tusschen: W. Hendrik S., oud 37 Jaren, van beroep mr Goud- en Zilversmid. geb en woonachtig te Leeuwarden, meerderjarige zv Hendrik Willem Schreuder, overleden, en van Maria Elisabeth van deventer, Zonder beroep, woonachtig te Leeuwarden, en Maayke Bouwes Schiere, oud 29 Jaren, Zonder beroep, geb en woonachtig te HRL, meerderjarige dv Bouwe Cornelis Schiere, overleden, en van Uilkje Bakker, van beroep Koopvrouw, woonachtig te HRL, alhier behoorlijk Zijn afgekondigd, op Zondagen den tweden en negenden mrt des Jaars een duizend acht honderd Zeventien, Zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen. Leeuwarden den 12 mrt 1817
Johannes Henricus Schuhmacher geb 1765 Irmgarteichen, Nassau, Dl, ovl 4 jan 1836 HRL, 1e huwt met Magdalena Hilarius, (gk), 2e huwt met Aaltje Boomgaard op 30 jun 1831 HRL; wonende te HRL, pluggensnijder, ook in 1829 te HRL, kinderen: Johannes Jans S, geb 13 sep 1799 Franeker, Maria S, geb 28 mrt 1784 Franeker, Teye Jans S, geb 1807 HRL, zv Joannes S, gk), en Maria Elisabeth (gk), vader in leven boer, en mdr, beiden ovl en gewoond hebbende Irmgarteichen; BS huw 1829, huw 1831, ovl 1836, ovl 1839, ovl 1863, ovl 1865, ovl 1867
Johan Paulus Schuiber huurt een kamer in 1753
Broer Tjitse Schuil geb 1806 Leeuwarden, ovl 25 mei 1887 HRL, huwt met Akke Zijlstra, zv Petrus S, en Anke Johannes Feenstra; BS ovl 1887
Haite Schuil H.S. eigenaar van perceel nr. 214 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 611, huis, 58 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Johannes Schuil geb 1800 Leeuwarden, ovl 5 nov 1882 HRL, huwt met Maria Elisabeth Weinbrenner, zv Petrus S, en Anke Johannes Feenstra; BS ovl 1882
Jouke Bolton Schuil geb 1811 Leeuwarden, ovl 9 okt 1842 HRL, huwt met Akke Zijlstra, muziekmeester, zv Petrus S, en Anke Feenstra; BS ovl 1842
Petrus Schuil huwt met Anke Johannes Feenstra, goud- en zilversmid te Leeuwarden, kinderen: Jouke Bolton S, geb 1811 Leeuwarden, Johannes S, geb 1800 Leeuwarden, Broer Tjitse S, geb 1806 Leeuwarden; BS ovl 1842; 1882 overlijdens, ovl 1883
Sybren Schuil geb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839
Uilke Schuil hm ... , kind: Sijbren S, geb 5 jan 1788 Sneek; BS ovl 1860
Jean Pierre Theodoor Schuit geb 1792 d''Aire depart. St. Omer du pas de Calais, 1e huwt met Berber Ferf op 1 dec 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 nov HRL. en 17 en 24 nov 1822 Vlagtwedde, wonende te Boertange, 2e huwt met Catharina Ferf op 24 mrt 1831 HRL, wonende te HRL, varensgezel in 1826, zv Simon S, (gk, en Regina van Hoevenaar, (gk); BS huw 1822, ovl 1826, huw 1831
Johan Schuit huwt met Catharina Johannes Oolgaard op 18 mei 1800 HRL, komt van Medemblik; huw Grote Kerk HRL 1800
Johannes Sybrens Schuit schipper, geboortig van ''t Heerenveen, het burgerrecht dezes stede verleend, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Vink en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 3 mrt 1790. (burgerboek)
Maaike Obbes van der Schuit geb 1777 Heeg, ovl 7 jan 1850 HRL, huwt met Hilbrand Ferwerda, winkelierse in 1850, N.H., dv Obbe vdS. en ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 F- 40; oud 63 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Obbe van der Schuit hm ... , kind: Maaike Obbes vdS, geb 1777 Heeg; BS ovl 1850
Pieter Pieters Schuit geb 13 okt 1797, ged 5 nov 1797 Grote Kerk HRL, zv Pieter Schuit en Rinske Hoornstra
Pieter R Schuit ovl voor 1803, huwt met Rinske Hoornstra op 4 dec 1796 HRL, wonende te Medemblik, koopt een huis in 1801; huw Grote Kerk HRL 1796; Sijbe Froukes en Tjietske Annes, beide van Almenum, zijnde de aangave gedaan door den Executeur P.R.S. onder productie van genoegzaam bewijs, 27 mrt 1805; ondertrouw HRL; landsbaas, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 18:0:0; wordt in hetzelfde boek ook aangeduid als: J. Schuit; (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:, -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Pieter Pieters Schuit, geb 13 okt 1797, ged 5 nov 1797 Grote Kerk HRL; Saturdag den 4 aug 1798; de Raad extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Praesident Marten Bos, ter Vergadering voorgesteld, dat de Equipagiemeester de Roock aan hem hadde gecommuniceerd, den Inhoud eener Missive bij dezelve van den Commissaris Directeur van ''s Lands Marine, resideerende te Amsterdam, (den Burger G:J:Jacobson), ontvangen tendeerende dat den Scheepstimmerman P.S. door de Municipaliteit van HRL genoodzaakt wierde, boven zijne Contributie, nog Wagtgelden te betaalen, met Verzoek aan den Equipagiemeester om de Municipaliteit in het vrindelijke onder het oog te willen brengen, Dat de voor:P:S. in zijne Qlt:als Scheepstimmerman twee brandspuiten onder deszelfs directie had, waar van hij in tijd van nood eene zoo wel, tot welzijn van de Stad, als van ''s Lands gebouwen zou gebruiken, en dat het met de post niet bestaanbaar was, dat hij (P.S. ) de gewoone Burgelijke Wagten en Togten, Waarnaame, en Verdere reedenen en motiven daar bij vermeld, over Welk voorstel gedelibereerd zijnde, wierde bij den Raad goedgevonden en geconcludeert, omtrent dit Susjet bij hunne voorige genoomen besluiten, te persisteeren, en dat zulks door de Commissarien, over de Wagtgelden, aan de Equipagiemeester de Roock zal Werden gecommuniceerd, met alle mogelijke Elucidatie teffens Welke de redenen en motiven geweest zijn, waarom den Raad de Scheepstimmerman P:Schuit op Wagtgeld gesteld heeft, en tot de betaalinge dies door gepaste middelen van Rechten, wil Constringeeren. (GAH44)
Trijntie Schuit oud 32 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk E-104; VT1839
Syds E Schuiteboer ovl 16 jan 1787 HRL, oud 77 jaar
Johanna Schuitema geb 1808 Dokkum, ovl 30 mrt 1831 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Johannes S. en ... ; BS ovl 1831
Johannes Schuitema hm ... , kind: Johanna S, geb 1808 Dokkum; BS ovl 1831
Sjoerd Schuitema oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-175; VT1839
Adriaantje Schuitemaker geb 1812 Midwoud, ovl voor 1880, huwt met IJme Willems Lijn op 27 okt 1842 HRL, dv Jacob S, (gk), en Maartje Meereboer, (gk), vader onderwijzer te Workum, moeder ovl voor 1843; BS huw 1842, ovl 1879
Bartele Schuitinga huwt met Hiltje Harmens, kind: Sjoerd Barteles S, geb 1789 Dokkum; BS huw 1842
Sjoerd Barteles Schuitinga geb 1789 Dokkum, ovl 20 jul 1842 HRL, huwt met Tetje Harmens Schoumans, scheepstimmermansknecht, zv Bartele S, en Hiltje Harmens; BS ovl 1842, ovl 1858
Tetje Harmens Schuitinga geb 26 apr 1792 Lemmer, ovl 10 mrt 1858 HRL, huwt met Sjoerd Barteles Schouwmans, N.H., dv Harmen Michielsen en Antje Doekes; BS ovl 1842; 1858 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk E-117, supp wijk H-265
Aafke Ypes Schuitmaker geb 20 okt 1806 Franeker, ovl 27 jun 1862 HRL, 1e huwt met Sijbren Tjerks Plat, 2e huwt met Cornelis Beidschat op 31 aug 1837 HRL, wonende te HRL, ovl wijk D-152, dv IJpe Lieuwkes S, en Sijke Pieters; BS ovl 1834; 1837 hu, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-159; oud 31 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-154; VT1839
Ype Lieuwkes Schuitmaker ovl 2 mrt 1828 Franeker, huwt met Sijke Pieters, scheepstimmerman, kinderen: Jetske, geb 1798 Franeker, Aafke IJpes S, geb 20 okt 1806 Franeker, Sijtske S, geb 14 jan 1803 Franeker; BS huw 1837, ovl 1860, ovl 1862, ovl 1875
Jetske Schuitmaker geb 1798 Franeker, ovl 1 jun 1860 HRL, 1e huwt met Klaas Dijkstra, 2e huwt met Herre de Vries, wonende te Tzummarum 1860, dv IJpe S, en Sijke Pieters; BS ovl 1860, ovl 1862
Klaske Ypes Schuitmaker ovl voor 1838, huwt met Koop Jans van Dijk; BS Franeker huw 1837
Sytske Ypes Schuitmaker geb 14 jan 1803 Franeker, ovl 13 jul 1875 HRL, huwt met Willem Mulder, Vst 28 apr 1860 uit Almenum, N.H., dv IJpe S, en Sijke (Pieters); BS geb en ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 supp wijk D-188
Gerrit Schukking geb 1793 Groningen, ovl voor 1858, huwt met Tjetje Hayes Tigchelaar op 24 aug 1823 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1823, varensgezel, wonende te HRL, zv Berend Jelles S, (gk), en Aukje Jans Smit, (gk), vader ovl Groningen 20 nov 1811, moeder ovl Groningen 28 jun 1819 onder de naam Antje Jans Smit, (de naam zou zijn: Outje Jans); BS huw 1823, ovl 1857
Hendrik Schulenbergen huwt met Wytske Beernts, kind: Petronella Hendriks Schulenbergen, ged 19 aug 1760 Grote Kerk HRL
Petronella Hendriks Schulenbergen ged 19 aug 1760 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Schulenbergen en Wytske Beernts
Johan P Schuler ovl 26 okt 1792 HRL, oud 71 jaar
Grietje Schullingius huwt met Olphert Eeverts, kind: Baukjen Olpherts, ged 2 nov 1751 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Olpherts, ged 28 apr 1750 Grote Kerk HRL, moeder als G. Schuttinius; kind: Everts Olpherts, ged 23 jul 1743 Grote Kerk HRL, moeder als G. Schullinius
Angnietje Schulp geb 1783 prov, huwt met Eeltje Riemersma, A 12 mei 1851 Midlum; bev.reg. Ha18 51 wijk B-177, wijk D-051
Schulse Pijtter Daniels ende Mayke IJkes beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de conrector S. desselfs Broodheer, 4 Jan 1749
Frederik Schulte ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:0:0 wegens geleverde 30 el dopjes, kwit. no. 8, 19 apr 1764. (GAH1094)
Acke Schulten geboortig van Oostvriesland, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Strooband, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 9 sep 1789. (burgerboek)
Harmanus Augustinus Schultens van Groningen geboortig, voor borger dezer stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. L. Tabes en de gerechtigheid betaald van dien tot f. 10:10:0, op 6 mei 1761. (burgerboek)
Former Johannes Schultetus huwt met Antje Sjoerds Tuinstra, kind: Johannes Former S, geb 1782 Waaxens; BS ovl 1838
Johannes Former Schultetus geb 1782 Waaxens, ovl 2 mei 1838 HRL, verdronken in de Bolswardervaart, koopman en wonende te Tzum 1838, zv Former Johannes S, en Antje Sjoerds Tuinstra; BS ovl 1838
Botto Wiglius Schultetus Aenee huwt met Maartje Gosses de Boer, chirurgijn, wonende te St. Jacob; BS huw 1839
C Schultz doctor en advokaat, huurt tolhek Ritzumazijl 1803
Christina Schultz ovl 8 jun 1823 Franeker, huwt met Harmen Stedehouwer; BS huw 1835, ovl 1856
Jan Barend Schultz zie ook: J.B. Scholtz; eigenaar en gebruiker van wijk G-084, varensgesel, 1814. (GAH204); J.BS ende Anna Joris de Haan, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Johannes, de schoonbroeder, 29 dec 1792; ondertrouw HRL; J.BS en Anna Jores de Haan, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 13 jan 1793 HRL, en zijn getrouwd den 20; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Bernardus Schultz mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Anna Joris de Haan, wonende te HRL 1822; BS ovl 1822
Johannes Bernardus Schultze geb 1803 Leeuwarden, huwt met Maaike Doekes Siersema op 7 nov 1833 HRL; notaris en sekretaris op Ameland en wonende te aldaar, zv Johannes Bernardus S, en Sjoukje Dirks; BS huw 1833
Johannes Bernardus Schultze mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Sjoukje Dirks, in leven commies ter surveillance, kind: Johannes Barnerdus S, geb 1803 Leeuwarden
Pytter Albertsen Schulz geboortig van de Koogh, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij alvorens de behoorlijke eed aan handen van pres. burg. Wybe Sjoerd Wiltschut heeft gedaan, en de gerechtigheid van dien had betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 17 aug 1685. (burgerboek )
Fredrik Samuel Schuman geb 1788 Suriname, huwt met Antje Hendriks Helmer op 15 sep 1814 HRL, huw.afk. 4 en 11 sep 1814, winkelknecht, huw.get. bij L.R. Dirks en H.F. Jagersma, 1818, id. bij L. Nak en M.H. Helmer, schoonbroeder bruid 1819, zv Cornelis van Kn?ffel, (gk); BS huw 1814, huw 1818, huw 1819; erven F.S. eigenaars van perceel nr. 1543 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 612, huis en tuintje, 490 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Harmanus Schuman geb 1794 Naarden, huwt met Anna Margaretha Trip op 6 jan 1825 HRL, huw afk. 19 en 26 dec 1824 HRL, huisknecht en wonende te HRL, zv Anthoon S, (gk), en Petronella Soerman, (gk), vader ovl Almenum 25 aug 1813, moeder ovl Muiden 27 jul 1795; BS huw 1825; gebruiker van wijk G-068, winkelknegt; eigenaar en medegebruiker is Hend. Helmer, drogist, 1814. (GAH204)
J Schummelketel Lodewijk Hoekteld, Soldaat onder de comp. van capt. S. ende Engeltje Douwes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rinze Gerrijts, goede bekende, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Lodewijk Hoekveld, soldaat in de compagnie van kapitein S., en Engeltje Douwes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn getrouwd den 1 jun 1789; Sa. den 31 Augt 1799. (GR); Voorts Wierde op Propositie van de Majoor S., als Commandant van het Guarnisoen alhier, goedgevonden om de Stads Gragt, van al het hout en de schepen daar in leggen, te ontledigen, en Zulks aan de Eigenaars van ''t Zelve te doen aanzeggen en in gevalle het Hout al op geene andere geschikte Plaatzen Kan werden geborgen aldan daar omtrent de volgende beschikking te maaken, dat het aan de Kant van ''t Bolwerk word gelegt in de lengte en niet meer dan twee Vlotten in de Brete. (GAH45); Ma. den 2 Sept 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde voorts beslooten, op verzoek van de Majoor S., Commandant van het Guarnisoen alhier, de Spinzolder bij het Armehuis te approprieren tot een Hospitaal, ter fine om gereed te Zijn, ingevalle alhier gequesten mogten Weren aangebragt. (GAH45); Maandag den 23 Septembr 1799. ''s Avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Compereerde ter Vergadering, den Majoor S. Commandant van het Guarnisoen alhier te Kenne geevende, dat door het aanhoudend detacheren van Manschappen, van desselfs onder hebbende Guarnisoen, na Stavoren, Slooten, en elders, hetzelve Zoodaanig Verswakt Was, dat hij Zich niet meer in Staat bevond, de Wagten en Postenbehoorlijk te Konnen bezetten, Proponerenden des noods Requirerende, van den Raad dat een genoegzaam aantal Gewapende Burgers van deeze Plaats ter Zijner Dispositie tot den Guarnisoens dienst mogten werden ge?mployeerd, den Raad hiervan de noodzaakelijkheid penetrerende heeft uit Consideratie van dien na rijpe deliberatie goedgevonden en geconcludeert aan het Geproponeerde of gerequireerde, van gemelden braaven Commandant te Voldoen, en Wijders beslooten, den Burger Menno Vellinga als Commandant van de Gewapende Burgers alhier daadelijk voor Zich op ''t huis der Gemeente te ontbieden, Zoo als dezelve gecompareerd Zijnde, aan hem is verzogt, van Zijnde onderhebbende Gewapende Burgers, door alle gepaste middelen te Willen Permoveren om Provisioneel den Guarnisoensdienst waar te neemen, het geen bij hem geredelijk Wierd geaccepteert. (GAH45); Sondag den 10 nov 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde in overweeging genoomen, dat den Maj?r J:S., nu eenen geruimen tijd het Guarnisoen alhier gecommandeert hebbende, en thans met het Zelve Stond uit te Marcheren, uit Consideratie van deszelfs alleZints brave Conduite, beslooten aan denzelven Commandant navolgende loffelijk Testamonia te Suppediteren ''De Raad der Gemeente van de Stad harlingen, doet Kond, ende Certificeert mits deezen dat den Burger J:S. Maj?r bij het 2de Bataillon der 4de halve Brigade geduurende den tijd Zijner aanwezigheidheit ter plaatze, en dat hij het Commando over het Guarnisoen van deeze Stad heeft gehad, Zoo ter bewaaringe der rust, en goede orde, van binnen, als ter aanwendinge van alle gepaste middelen, tot afweeringe van bedreigd geweld van buiten, Zijn uiterste devoir heeft gedaan, en eene onvermoeyde Vlijt en IJver betoond''. Dat denzelven Commandant Insgelijks onder Zijne onderhebbende manschappen eene uitmuntende Discipline heeft gehouden, in dier voege, dat den Raad de Waarheid geen hulde Zou doen, Wanneer Zij niet de Loffelijke Conduite van dien braaven Commandantin de hoogste graad laudeerde. Ten blijke van ''s Raads Contentement over deszelfs geheel gehouden Conduite heeft den Raad beslooten deeze Loffelijke Testamonia aan denzelven Commandant te Suppediteeren, onder hunne Stads groot Zegel, ende Subscriptie van den Praesident ern Secretaris. Actum op ''t Huis der Gemeente binnen HRL den 10 nov 1799. (GAH45)
Pieter Jans Schuring ovl voor 1848, huwt met Anna Dorothea Kolm; BS Franeker ovl 1847
Henricus Schut eigenaar en gebruiker van wijk A-167, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-132; gebruiker Jan Gerrits wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk B-133; gebruiker Hendrik A. Wassenaar, arbeider, 1814. (GAH204); H.S. eigenaar van perceel nr. 153 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 613, huis en erf, 85 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); Hendrik S., Meester Linnenwever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Hiltje Harmanus Schut geb 1811 Nieuwe Pekela, ovl 23 apr 1869 HRL, 1e huwt met Berend Andeles Dreyer op 10 jan 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 dec 1827 HRL. en Nieuwe Pekela, wonende te HRL, 2e huwt met met Lodewijk King, (gk), wonende te ook in 1839 te HRL, dv Hermanus S, (gk), en Fenne Harmens Gust; BS huw 1828 1839 overlijdens, ovl 1869; oud 28 jaar, geb Pekel en wonende te HRL. 1839, wijk G-251; VT1839
Yepkje Schut oud 31 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-152; VT1839
Jan Schut ende IJbeltie Hiddes, beyde van HRL, huw.aang. 24 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Hidde Lieuwes, desselfs vader; huw aang. Gerecht HRL 1733
Jan Schut rescribent in 1754
Johannes Hendrikus Schut geb 1778 Vreeden, koninkrijk Pruissen, Dl, ovl 17 mei 1836 HRL, huwt met Ertje Klazes Kamstra op 3 jul 1834 HRL, wonende te HRL, huw.get. bij J.J. Panbakker en A.B. de Vries, wonende te HRL, 1815, id. bij G.J. Rolvink en T.C. Bolleman, wonende te HRL, 1832, zv Lambertus S, (gk), en Anna Breving (gk), vader in leven werkman, ovl Vreeden 17 sep 1790, moeder ovl Vreeden 13 apr 1797; BS geb 1811, hu, huw 1815, huw 1832, huw 1834, ovl 1836, ovl 1862
Jan Schuts herbergier in ''Het Hof van Friesland'' heeft het burgerrecht gewonnen, en bet f. 10:10:0 aan de GR, op 15 jun 1722. (burgerboek)
Loteia Schuts oud 45 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, wijk C-173; VT1839
Aaltje Schutte Arend Brink, Granadier onder de compagnie van Luitenant Collonel Burmania, van HRL, en A.S. van Zwol, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 jul 1787 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 7 daaraanvolgende
Hendrikus Schutte H.S. en Catharina Riet, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Oogstmaand 1810; ondertrouw HRL
Trijntje Roelofs Schutten huwt met Bonne Everts Bonsma, wonende te in ''t Meer bij Heerenveen; BS geb en huw 1827
Jan Arnold Schutterius notarius publicus, geboortig van Heidelbergh, heeft het burgerrecht deser stede HRL gewonnen, nadat hij de behoorlijke eed in forma heeft gepresteerd in handen van burg. Rinnert Arents Wijnsma als Commissaris, betalende de gerechtigheid daar toe staande f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 13 apr 1683. (burgerboek)
Benier Johannes Schuttingius huwt met Hendrikjen Lieuwes Wijngaarden, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 mrt en de 3 apr 1741 en doe ook getrout in de Westerkerk; B.J.S. ende Hendrikjen Lieuwes Wijngaarden, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Leendert Luitjens Roorda, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Lieuwe Baniers Schuttinius, ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als B. Arnold J.S., de moeder als H.L.
Magrieta Johannis Schuttingius huwt met Olphert Everts, kind: Johannis Olpherts, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL
Alida Schuttinius huwt met Haye Gerkes Feenstra, kind: Sjoukje Hayes Feenstra, ged 29 jun 1745 Grote Kerk HRL
Grietje Schuttinius zie bij: G. Schullingius; G. Johanes Schuttingius huwt met Olphert Eeverts, kind: Eevert Olpherts ged 22 jun 1745 Grote Kerk HRL
Lieuwe Baniers Schuttinius ged 3 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Banier Arnold Johanis Schuttinius en Hendrikje Lieuwes
Catharina Harmens Schuur geb 1799 HRL, ovl 3 jul 1848 HRL, huwt met Johannes Jans Schoenmaker op 6 feb 1820 HRL, huw.afk. 23 en 30 jan 1820 HRL, dv Harmen S, en Janke Bisschop; BS huw 1820, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-057; VT1839
Elisabeth Schuur geb 31 jul 1811 HRL, huwt met Wouter Paulus Keyzer, (gk), op 7 mei 1835 HRL, naaister, dv Harmen S, en Johanna Bisschop; BS geb 1811, huw 1835; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-147; VT1839
Gerrit Piebes Schuur geb 6 mei 1803 HRL, ovl 11 apr 1849 HRL, huwt met Hendrica Hendriks Heyner op 23 aug 1827 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1827 HRL, pannebakkersknecht, ged 17 mei 1803, werkman in 1849, N.H., huw.get. bij A. Petzlar en J.M. Sluys, 1835, zv Piebe Jacobs S, en Sjouwkje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1827, huw 1835, ovl 1849
Harmen Schuur ovl 18 jun 1815 in de slag bij Waterloo, huwt met Johanna Bisschop op 16 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 16 nov 1794, wever, koopt een huis in 1798, kinderen: Catharina Harmens S, geb 1799 HRL, Maria, geb 1796 HRL, Johannes, geb 1801 HRL, Elisabeth S, geb 31 jul 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS geb 1811, huw 1816, huw 1820, huw 1835, ovl 1843, ovl 1848, ovl 1859; eigenaar van wijk G-096; gebruikers Jan Wiebes Meelman, metzelknegt, en Rienk Botes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-232, landmilitair, 1814. (GAH204); H.S. ende Johanna Bisschop, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Homeulen, deszelfs curator, 1 nov 1794; ondertrouw HRL; H.S. en Johanna Bisschop, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 nov 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe H.S. eigenaresse van percelen nrs. 912 en 913, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, resp. huis, huis en erf, resp. 30 en 161 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 915 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, huis, 8 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 6. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van perceel nr. 1661 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 614, huis en erf, 179 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Janke Piebes Schuur geb 8 nov 1808 HRL, ovl 21 jun 1842 HRL, huwt met Nicolaas Klok op 10 mei 1827 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1827 HRL, dv Piebe Jacobs S, en Sjoukje Gerrits; BS huw 1827, ovl 1842, ovl 1847; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; VT1839
Johannes Schuur geb 1801 HRL, ovl 20 aug 1843 HRL, 1e huwt met Akke Thomas vd Werf op 12 mei 1831 HRL, 2e hmn Aaltje de Wit op 22 jun 1843 HRL, barbier in 1843, huw.get. bij J. Tamboezer en J. Sweering, 1837, id. bij J. Geelof en IJ. Rinsma, 1837, id. bij J.H. Kok en A. Knoop, 1837, id. bij J.H. Kok en G.U. Visser, (gk), 1837, zv Harmen S, en Joanna Biscop; BS huw 1831, huw 1837, huw 1843, overlijdens; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, baardscheerder, wijk G-178; VT 1839
Lolkje Jacobs Schuur geb 1768/71 HRL, ovl 21 sep 1826 HRL, 1e huwt met Evert Hansen Koetzier, 2e huwt met Nicolaas Klok op 5 okt 1817 HRL, huw.afk. 21 en 28 sep 1817, winkelierse, getuige bij geboorte aangifte van Evert Piebes in 1811, dv Jacob Piebes en Janke Uilkes; BS geb 1811, huw 1817, ovl 1826, ovl 1847
Maria Schuur geb 1796 HRL, ovl 24 sep 1859 HRL, huwt met Jurre Vink op 27 okt 1816 te HRL, huw.afk. 13 en 20 okt 1816, Rooms Katholiek, dv Harmen S, en Johanna Bisschop BS huw 1816, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-366; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-232; VT1839
Piebe Jacobs Schuur zie ook: Piebe Jacobs; geb 1765 HRL, ovl 21 dec 1812 HRL, huwt met Sjoukje Gerrits Hof op 20 jun 1802 HRL, spinder in 1812, ovl wijk H-134, N.H., kinderen: Janke; geb 8 nov 1808 HRL, Evert. geb 29 okt 1811 HRL, Gerrit Piebes S, geb 6 mei 1803 HRL, Janke Piebes S, geb 8 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1808, 1811, BS ovl 1812, ovl 1842, ovl 1849, ovl 1869
Pieter Pieters Schuur geb 1746 ... , huw.get. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, schoenmaker, won HRL; BS huw 1814
Symon Schuur huwt met Saakje Christiaans; BS geb 1811
Arent Schuurman huwt met Jacoba Lucas, kind: Trijntje Arents, ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Anna Arents Schuurmans, ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL
Gerryt Schuurman Pieter Willems ende Claaske Rinzes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom G.S., 3 nov 1792; ondertrouw HRL
Simon Douwes Schuurman geb 1769 HRL, ovl 26 jun 1826 HRL, huwt met Sipkje Christiaans Kingma op 10 jul 1796 HRL, kastelein in 1826, wonende te te HRL. in 1812 in de Vijverstraat wijk F-245 (aangever), kinderen: Christiaan Symons S, geb 10 feb 1800 HRL, Sjoerdtje S, geb 1797 HRL, Anna S, geb 3 mrt 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1812, ovl 1818, huw 1826, ovl 1828, ovl 1847; eigenaar van wijk E-107; gebruikers Klaas Douwes wed., gealimenteerd, Dirk Sijbrens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk E-108; gebruiker Jan Freerks Molenaar, sjouwer, 1814. (GAH204); d van wijk E-162; gebruiker Ate G. Zeylmaker, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk F-236, pakhuis; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-238; gebruiker Geert Feykes de Vries, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-245 en wijk F-246, kastelein, 1814. (GAH204); eduwe S.S. eigenaresse van percelen nrs. 1215-1217 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis, huis en erf, huis, resp. 49, 35 en 42 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1262 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis en erf, 140 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1418 te HRL, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 1424-1426 te harlingen, tappersche, woonplaats HRL, legger nr. 615, resp. huis en erf, huis, plaiziertuin, resp. 166, 54 en 83 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 75, 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Trijntje Arents Schuurman ged 12 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Arent Schuurman en Jacoba Lucas
Anna Arents Schuurmans ged 15 okt 1748 Grote Kerk HRL, dv Arent Schuurmans en Jacoba Lucas
Anna Schuurmans geb 3 mrt 1805 HRL, ged 24 mrt 1805 HRL, ovl 25 jun 1818 HRL, dv Simon S, en Lipkje Christiaans Kingma; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1818
Christiaan Symons Schuurmans geb 10 feb 1800 HRL, ged 25 feb 1800, ovl 23 feb 1847 Oosterwolde, huwt met Eelkje Jans vd Wijk op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1816, varensgezel, zv Simon Douwes S, en Sipkje Christiaans Kingma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1826, ovl 1847, ovl 1852
Jacob Freerks Schuurmans ovl voor 1802, huwt met Hidtje Rodmers Beket; ovl 4 mrt 1793 HRL, oud 75 jaar; J.F.S. van Franeker, en Hitje Rodmers Bekett van HRL, laatst geproclameerd 19 feb 1775 HRL, en op dato dezes 26 feb getrouwd na vertoonde adtestatie van Franeker, en ontvangen 20 feb 1775, getekend S. Abbring, Eccles. Franek:, en Jakob van Nul, Coster ibidem; weduwe woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Janke Schuurmans geb 8 dec 1805 HRL, ged 10 dec 1805 HRL, ovl voor 1809 HRL, dv Piebe (Jacobs S. ), en Sjoukje Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1805
Sjoerdtje Schuurmans geb 1797 HRL, ovl 21 jun 1828 HRL, huwt met Pieter Schenkius op 6jan18 14 HRL, huw.afk. 19 en 26 dec 1813, moeder is kasteleinse, dv Simon S, en Sipkje Kingma; BS huw 1814, ovl 1828, ovl 1854
Heere Schuursma ovl voor 1867, huwt met Popkje Feenstra; BS ovl 1866
Baronesse Juliana Agatha baronesse thoe Schwartenzerg en Hohenlandsberg huwt met Georg Wolfgang Karel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg; BS ovl 1835
Trijntje Jans Schwarts geb 17 sep 1793, ged 8 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv Jan Schwarts en Aafke Hendriks
Jan Schwartz geboortig van Hessen Darmstadt, tot burger dezer stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Tamboeser, en de daartoe staande jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 31 jan 1787. (burgerboek)
Georg Wolfgang Karel Duco baron thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg huwt met Juliana Agatha baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, kind: baronesse Jacoba Paulina tS en H, geb 1806 Beetgum; BS ovl 1835
Jacoba Paulina baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg geb 1806 Beetgum, huwt met meester Jacob Fredrik Bourboom van Sloterdijck, ovl 11 apr 1835 HRL, dv Georg Wolgang Karel Duco baron tS en H, en Juliana Agatha baronesse tS en H; BS ovl 1835
Schwartzenbergh Hendrik Dinkelbergh, soldaat onder de Compie van overste luitenant Burmania onder het Regiment van de Luit. Collonel S. in garnisoen tot HRL, en Mayke Jans van HRL, komende weegens de bruyd Jan ... desselvs vaeder, 5 Apr 1747
Willem Gerrits van Schwighum geb 17 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, zv Gerrit van Schwighum en Marijke Willems
J Scrincrius Gerben Pieters van Dongjum en Eelkje Johannes van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 12 mei 1777 HRL, en ook in den echten Staat bij ons bevestigd, na vertoonde adtestatie van Dongjum, 4 may 1777, getekend J.S., v. d. m. en A. Without, Schooldienaar
Daniel Sebes oud 40 jaar, geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, onderwijzer, wijk C-077; VT1839
Sederholm Donderdag den 7 decembr 1797; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verzogte in ''s Gerechts Vergadering binnen te Staan, de Burger van der Veen, beneevens de Captn S. van het Sweeds Galjas Schip thans hier leggende; Geevende aan het Gerechte te kennen, dat deszelfs Scheepsvolk Zig zeer onhandelbaar wegens zijn persoon als Captn gedroeg, en voornamentlijk een Matroos Nils Thornberg, welke Zig niet ontzag om hem bij de borst te vatten, en verdere dreigementen te doen, Verzoekende nu aan het Gerechte, dat dezelve zijn Scheepsvolk voor haar geliefde te doen Compareeren, en de zelve te vermanen, en recommandeeren, Zig behoorlijk na de wil van hun Captn te gedraagen, en Verzoekende dat die eene Matroos eenige dagen in Verzekering mogt worden genoomen alles op Zijne kosten; Waar over gedelibereerd Zijnde is Conform dies beslooten, Zijnde voors:Scheepsvolk voor den Gerechte gecompareerd Zijnde door den Burger Repko in het Sweeds ''s Gerechts intentie aan het volk bekend gemaakt en gerecommandeert, voortaan de ordres van de Captn te agtervolgen, -Zijnde de Matroos Nils Thornberg gecondemneerd twee daagen op Water en brood in de Pekelkuip. (GAH43)
Jan Seepzieder ovl jun 1727 HRL. als Kerke Arme
Albert Seerps Geeft met schuldige Eerbiedt aen UEd:Achtb:te kennen A.S. burger en Ratelwagter binnen deese Stadt, dat hij supplnt wel genegen is dito functie over te transporteren op de persoon van Tjeerd Jansz Zanstra meede binnen deese Stadt woonagtig. en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:Soo versoeken de supplntn UEd: Achtb:gelieven gemelde Tjeerd Jans Zanstra in plaets van A.S. tot meede Ratelwagter aen te stellen en sulx op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende en aenbehoorende q:f:etc, Requisitus, (was get), B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet accordeerende het versoek eligeert mits deesen de persoon van Tjeerd Jans Zanstra tot meede ordrs Ratelwagt binnen deese Stad op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit Actum den 2 dec 1739, (was get), Bartel Lanting, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum coram praesid. Lanting Actum den 2 dec 1739. In kennisse van mij gesw:clercq, (get), P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreerd met eerbied Freerk Tjeerds alhier woonagtig, hoe door ''t overlijden van A.S. de bedieninge van een havenwagt is vacant geworden, waermeede den supplnt gaern soude sien dat meede begunstigd wierde, addresseeren sig ten dien einde aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat den supplnt Freerk Tjeerds in plaets van den overleedene A.S. tot havenwagt binnen deese Stadt mag worden aengesteld op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get:), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineerd mits deesen Freerk Tjeerds in plaets van de overleedene A.S. tot havenwagt binnen deese Stadt, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daertoe staende en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 29 okt 1742 (was get), Hendrik Schaef Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 29 okt 1742 heeft Freerk Tjeerds den Eed van getrouwigheid als havenwagt binnen deese Stadt gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef. In kennisse van mij gesw:klerk abs:sec:B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Folkert Broers ende Hiltie Jurres, beide van HRL, koomende voor de bruit A.S. desselfs swager, 3 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL
Anne Seerps huwt met Aaltje Gerrits op 31 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 31 mei 1795, wonende te op de Zoutsloot; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aukje Seerps geb 13 jan 1787, ged 30 jan 1787 Grote Kerk HRL, dv Seerp Pieters en Klaaske Lolles
Aukjen Seerps Pyter Harnts ende A.S., beide van HRL, komende wegens de bruid de burgemr. Lourens Tabes, vertonende genoegsame schriftelijke last in deesen, 15 May 1751; huwt met Pieter Harnts, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1751 en den 13 jun getrouwt
Geertie Seerps van Cimswert, ende Sipke Dirks, huw.aang. 19 mrt 1735 HRL, Comende voor de bruid Jacob Tuininga, desselfs oom; huw.aang. HRL 1735
Hans Seerps zie: de Ring
Helena Maria Seerps ovl voor 1836 te Sexbierum, huwt met Harmen Broos; BS huw 1835
Hendrik Seerps weduwe woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Dirkje Pieters, kind: Trijntje Hendriks, geb 20 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hendriks, geb 10 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Hendriks, geb 17 okt 1795, ged 10 nov 1795 Grote Kerk HRL
Hinke Seerps huwt met Evert Jansen Oosterbaan in 1696; DG-Oosterbaan, schema IV
Hoite Seerps zie: H. Sjerps
Hotze Seerps zie: Swerms
Jents Seerps zie ook: Jent Sjerps; huwt met Willem Servaas, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei en getrout de 12 jun 1763; kind: Lieuwe Willems, ged 14 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps; kind: Theodorus Willems, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps
Pieter Seerps geboortig van Dronrijp het borgerrecht deser stad gewonnen hebbende de gewoonlijke borgereed in handen van pres. burg. Sj. Schrik afgelegt en de gerechtigheid daartoe staande betaalt f. 10:10:0, op 16 jul 1736. (burgerboek)
Reinouwke Seerps Teeke Cornelis en R.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 17 daaraanvolgende
Riemer Seerps zie: de Ring
Sybren Seerps huwt met Trijntje Harkes op 30 jul 1809 Dongjum, komt van HRL, met attestatie vertrokken naar Dongjum, laatste afk. 23 jul 1809; hu Grote Kerk HRL 1809; S.S. van HRL. en Trijntje Heerkes (!) van Dongjum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 8 Hooimaand 1809; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjouke Seerps ovl 1 jan 1728 HRL, old 60 jaeren
Tjeerd Seerps pramenmaker in 1755; Jan Folkerts van Franeker ende IJttje Jacobs van HRL, koomende wegens de bruyd T.S., 4 Nov 1747; Abe Jacobs van Witmaersum ende Bregtje Harmens van HRL, koomende weegens de bruid T.S. desselfs oom, 18 Apr 1750; huwt met Tietje Jelkes, kind: Grietje Tjeerds, ged 30 may 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Tjeerds, ged 19 feb 1741 Grote Kerk HRL, moeder als Fetje Jelles
Tjerk Seerps ged 17 jul 1742 Grote Kerk HRL, zv Seerp Hoites en Aukjen Joosten; wed. Hoogland betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 51:0:0 wegens verdiend loon van T.S., 19 mei 1764. (GAH1094)
Gerryt Seerpsz Op 23 dec 1599 kocht G.S. een ''seeckere huisinghe staende bij de kercknaast de moor bij de peerdestall''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Gerrit Harmens Segeling ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL, zv Harmen Segeling en Marijtje Abrahams
Harmen Jakobs Segeling zie aldaar; geb 15 sep 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL, zv Jakob Zegeling en Maryke Hendriks
Harmen Segeling huwt met Grietje Jacobs, kind: Marijke Harmens Segeling, ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Harmens Zegeling, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Harmens Zegeling, ged 13 dec 1763 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens Zegeling, ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL
Harmen Segeling zie ook: Zegeling; huwt met Greytje Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 14 jan en den dito 21 en 28 dito en den 13 Februarius 1753 getrouwdt; ovl 19 nov 1804 HRL, oud 87 jaar; huwt met Marijtje Abrahams, kind: Gerrit Harmens Segeling, ged 6 jun 1752 Grote Kerk HRL
Marijke Harmens Segeling ged 19 jun 1759 Grote Kerk HRL, dv Harmen Segeling en Grietje Jacobs; M.H. Zegeling, ged 26 mei 1761 Grote Kerk HRL, dv Harmen Zegeling en Grietje Jacobs
Jan Segers ende Marijke Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 19 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Dirk Jacobs, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1733
Catharina Segerts ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Segert Teunis en Aeltje Gerrits
Jan Seilmacker huwt met Harmentje Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 7-11 en getrout de 14 apr 1765; kind: Klaaske Jans Zeilmaker, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Janna Jans Zeilmaker, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Cornelia Seinstra geb 1785 ... , A 10 dec 1851 Amsterdam met consent, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-278
Richtje (?) Seintus Hendrik Hendriks en R.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 aug 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Lourens Seirijn oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-214; VT1839
Antje van Seis ovl 25 jan 1788 HRL, oud 60 jaar
Aaltje Johannes van Seist geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Aukje Johannes van Seist geb 7 apr 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Dirks van Seist en Akke Rintjes; Bij gelegenheid van de gemeenschappelijke viering van ''s Heeren dood in deze Gemeente op den 4 aug 1815 is bekend gemaakt, dat met Attestatie van Lidmaatschap tot ons waren overgekomen A.J. v. S. huisvrouw van Jan Hajes de vries van HRL; latere toevoeging bij haar: obiit. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Dirk Johannes van Seist geb 1788 HRL, ovl 2 dec 1846 HRL, 1e huwt met Aaltje Annes, 2e huwt met Fetje Gerrits Olinjus op 27 jun 1824 HRL, hoveniersknecht, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, zv Johannes vS, en Akke Rintjes; BS ovl 1823; 1824 huwelijken, ovl 1828, ovl 1846, ovl 1858; geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Dirk Johannes van Seist Remonstreert met Schuldige eerbied Y.J. vS. ordris Linnenmeetster en Ytiger der Ellens binnen dese Stad; dat zij Suppliante tot bevorderinge Van haar bezondere nut en Voordeel voornemens is zig van hier enigen tijd te begeven nae Holland, indien UEd: Achtb:Seer gratieus konden goedvinden haeren broeder Dirk Johannes van Zeist geduirende des Supplntes:absentie, andersins provisioneel of tot UEd Achtbh:opzeggen in die bedieninge te Substitueren, waar uit voor hem nog eenig voordeel voortvloeit, die hij tot het bestaan van zijn huisgesin ten uitersten nodig heeft, praesenterende zijn persoon mits deesen aan Haar Achtbh: q:f:etc:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek, Substitueert Dirk Johannes van Zeist provisioneel tot Linnenmeter en Ytiger der ellens binnen deze Stad, weegens zijn Suster Y.J. vZ, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 20 dec 1758. (was get:) J:D: Toussaint (onderstonde) Ter ordtie van de Magistr:abs:sec: S:Rienstra; (Lager Stonde); Jusjurandum praestitit coram Praeside Toussaint den 20 dec 1758. In kennisse Van mij gesw:Clercq S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Dirk van Seist Claas Hendriks ende Janke Dirks van Seist, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader D. vS., 11 jul 1789
Janke Dirks van Seist Claas Hendriks ende J. Dirks vS., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Dirk van Seist, 11 jul 1789; ondertrouw HRL; Klaas Hendriks en J.D. vS., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jul 1789 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende
Johannes Durks van Seist ovl 9 sep 1803 HRL, huwt met Akke Rintjes, kind: Dirk Johannes vS, geb 1788 HRL, houtsleper in 1740-1741, kamerbode 1743, trompetter 1747, klokluider 1739-1749; BS huw 1824, ovl 1828, ovl 1846; wed. J. vS. eigenaar en gebruiker van wijk G-270, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk G-274, gealimenteerd, 1814. (GAH204); Anne Jetzes van Almenum ende Henke Hoytes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vS., deszelfs neef, 14 dec 1793; ondertrouw HRL; bij ovl 48 jaar; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Aaltje Johannes van Seist, geb 28 apr 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Johannes van Seist, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Johannes van Seist, geb 7 apr 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Johannes van Seist, geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL
Klaas Johannes van Seist geb 26 jul 1795 HRL, ovl 17 jun 1820 HRL, hm ... , tichelaar, vlgs ovl akte met kinderen; BS ovl 1820; geb 25 jul 1795, ged 11 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Johannes van Seist en Akke Rintjes
Ytie Johannes van Seist Geeft met Eerbied UEd:Achtb:te kennen Y.J. (vS), in deesen met desselves vaeder Johannes van Seist gesterkt, dat zeedert eenige tijd is overleeden desselvs moeder Janneke Hoytes in leeven linnenmeetster en ytigster der Ellens binnen deese Stadt, door welk overlijden gemelde bedieninge is vacant geworden, en den zupplinte zeer gaern daer meede weederom zoude willen begunstigd zijn, addresseeren deselve haer aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat weeder in haer wijlen moeders plaets mag worden aengesteld, en alsoo Y.J. (vS) in plaets van den overleedene Janneke Hoytes tot linnenmeetster en ytigster der Ellens alhier mag worden ge?ligeert op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus B. Dreyer. ; In margine Stonde; de magistraet gehoort t'' versoek eligeert en nomineerd mits deesen Y.J. (vS) tot ordrs Linnenmeetster en ytiger der Ellens binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid:des dat deese bedieninge geduirende de minderjarigheit van deselve Y.J. (vS) bij provisie sal worden waergenomen door desselvs vaeder Johannes van Seist die ten dien einde den behoorlijken Eed zal hebben te doen. Actum den 13 jun 1742 (was getekent) J. Agema. ter Ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); gaat in 1759 enige tijd naar Holland en vraagt of haar broer Dirk Johannes van Seist haar funktie mag waarnemen; zie Dirk J. van Seist. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Maria Elisabeth Sejaume zie ook: M.E. Toussaulm; huwt met Juriaan Brensa, kind: Dirkje Juriaans Brensa, ged 24 okt 1758 Grote Kerk HRL
Wybe Sekeles huwt met Trijntje Gerbens, kind: Gerben Wybes, geb 9 dec 1788, ged 31 mrt 1798 Grote Kerk HRL; kind: Saekele Wybes, geb 15 may 1787, ged 3 jun 1787 Grote Kerk HRL
Cornelia Sekoma Jakob Wybesz van HRL, en C.S. van Medemblik, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ...
Arjen Arjens Selaer Als des Heeren Avondmaal stonden gehouden te worden op den 5 aug 1798 is met Attestatie deezer gemeente toegedaan A.A.S. van HRL in dato den 20 jun 1798, was getekend J:V:Assen. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108, fiche 2)
Anne Sippes Seldenthuis geb 1786 Joure, ovl 1 jun 1829 HRL, huwt met Lamkje Germens vd Meulen, scheepstimmerman, zv Sippe Hendriks en Trijntje Tjitzes; BS ovl 1829, ovl 1838
Riems Lammerts Selders ged 24 jun 1766 grote Kerk HRL, kv Lammert Selders en Taatje Riemshoorn
Weltje Romkes Seldrijk geb 1783 HRL, ovl 6 mrt 1858 HRL, huwt met Age Pieters Postma op 4 dec 1803 HRL, dv Romke Heerkes en Sibrigjen Jakobs; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1858, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk D-062; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-055; VT1839
Grietje Seles zie: Tamboezer
Hartman Selstra oud 38 jaar, geb Balk en wonende te HRL. 1839, wijk F-005; VT1839
Ane Sendts ovl voor 1803, huwt met Grietje Foppes, zie aldaar
Froukje Sentjes zie Antje Sentjes
Antje Sents zie: A. Sints
Dirk Sents geb 2 jul 1783, ged 20 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Sent Jans en Antje Dirks
Hiske Sents ook als: Hiske Sints; Jan Haayes ende H.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Romke van Hettinga, goede bekende, 17 sep 1791; ondertrouw HRL; Jan Hayes en H.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1791 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd kind: Geertje Jans, geb 26 okt 1792, ged 18 nov 1792 Grote Kerk HRL; moeder als H. Sints; kind: Vroukje Jans, geb 2 feb 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Jans, geb 17 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL
Ype Sents ovl 17 feb 1728 HRL, oud 65 jaer
Jan Sents zie: de Boer
Jantje Sents huwt met Dirk Jansen, kind: Sent Dirks, geb 30 nov 1777, ged 11 jan 1778 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Dirks, ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL; kind: Antie Dirks, ged 2 jul 1767 Grote Kerk HRL, moeder als J. Sints; kind: Jan Dirks, ged 25 sep 1768 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL
Johan Sents J.S. van deinum ende Trijntje Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Simons, goede bekende, 30 apr 1791; ondertrouw HRL; J.S. van deinum en Trijntje Willems van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Midlum en aldaar getrouwd ten zelfden dage volgens vertoond getuigenis
Lysbeth Sents geb 18 dec 1784, ged 4 jan 1785 Grote Kerk HRL, dv Sent Jans en Antje Dirks
Marten Sents zie: Plekker
Trijntje Sents geb 29 sep 1788, ged 7 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sent Jans en Antje Dirks
Janneke Sergo geb 1779 ... huwt met Germt vd Linde, getuige bij geboorte aangifte van Tjeerd Gerbens (de Vries), in 1811, id. bij levenloos kv Johanna van Geyt in 1811, wonende te HRL 1839; BS geb 1811, huw 1839
Christiaen Serpentijn geboortig van Hamburg, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed afgelegd in handen van pres. burg. Schaaf, hebbende de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 11 mei 1767. (burgerboek)
Rebekka Serpentijn ovl 6 jan 1789 HRL, oud 53 jaar
Hendrik Serps ovl voor 4 mrt 1733; was korendrager; in zijn plaats aangesteld Pieter Hayes; zie aldaar
Trijntje Serps zie ook: T. Tjerks; huwt met Tymen Pieters, kind: Aafke Tymens, ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL
Geertje Servaas zie: van Beemen
Harmana Servaas zie: van Beemen
Taltje Servaas zie: van Beemen
Tjeerd Servaas zie: van Beemen
Willem Servaas huwt met Jents Seerps, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:23:29 mei en getrout de 12 jun 1763; kind: Sjerp Willems, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, moeder als J. Sjerps; kind: Servaas Willems, ged 9 okt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps; kind: Lieuwe Willems, ged 14 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps; kind: Theodorus Willems, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Jens Sjerps
Frans Servaes zie: van Beemen
Huberdina Servaes ovl 8 jan 1811 Leeuwarden, huwt met Otto Zelle; BS huw 1821
Marijke Servasis ovl 25 sep 1727 HRL, old 50 jaer
Albertie Sesilius oud 66 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-108; VT1839
Andries Hanssen Sessen Saterdus den 22 Septb 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Door ons favorabel gedisponeerd Zijnde op een adres van de Burgers Jan Huidekoper als Koningklijke deensche Vice Consul te HRL Verzoekende dat door ons de nodige order Werde gesteld dat Capitein A.H.S. voerende het deensche Schip ''de vrouw Metta'' genaamd, belaaden met Tabak en Stukgoederen, gedestineerd naar Hoyer in ''t Holsteynsche, en leggende thans in de haven van Ulieder Stad, Zonder verhindering vandaar Konde vertrekken naar de plaats Zijner destinatie, hebben Wij nodig geoordeeld Ulieden daar van Kennis te geven met Last om gemelde Capitein het voortzetten van Zijne Reys niet hinderlijk te Zijn. (GAH45)
Hendrik Sessen Sa. den 17 Augt 1799; Wijders Wierde een deensch Matroos H.S. genaamd, Welke in de gepasseerde nagt om eenige geringe Baldaadigheeden dien hij op Straat gepleegd had, op de Burgerwacht Was gebragt, op Zijne betuiging dat hij te veel Sterke drank gebruikt had, en geen kwaad voorneemen hadde gehat, met verder Verzoek van daar over Verschoont te mogen Werden gelibereerd Van de boete, dog gecondemneerd in de Kosten van Zijne Confinatie. (GAH45)
Akke Sets zie: A. Staats
Jacob Johannes Settelaar geb 27 jul 1790 (!), ged 3 mrt 1793 Grote Kerk HRL, zv Johannes Settelaar en Trijntje van Vals
Jacques Settelaar geb.01 sep 1791 HRL, inschrijfnummer 1276, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Johannes Settelaar zie ook: Zettelaar; J.S. en Trijntje Willems van Vals, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader, 13 jan 1792; ondertrouw HRL; J.S. en Trijntje Willems van Vals, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd den 31 daar aan volgende; kind: Jacob Johannes Settelaar, geb 27 jul 1790 (!), ged 3 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Claas Gerrits Severein geb 1796 Lemmer, huwt met Carolina Frederica vd Werf op 11 mrt 1824 te HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, varensgezel, zv Gerrit Gerrits S, en Antje Klases de Haan; BS huw 1824
Severijn Jordaan Overeem Soldaat onder de Compie van de Capitein S. tot HRL. en Trijntie Leenderts van Leeuwarden geproclameerd de 21-28 Octob:en de 4 en getrout met Attestatie den 23 nov 1770
Severijn opzichter, heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650)
Gerryt Gerryts Severijn zie: G.G. Souverein
Johannes Severijn ovl voor 1815; huwt met Johanna van Asperen, kind: Magnus S, geb 1787 HRL; BS ovl 1852; wed. J.S. gebruiker van wijk H-006, gealimenteerd; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)
Lammert Severijn geb 1802 Workum, ovl 17 okt 1864 HRL, huwt met Emerentiana Nieuwenboer, sjouwerman te Workum, ovl wijk A-215, zv Gerrit S, en Antje de Haan; BS ovl 1864
Magnus Severijn M.S. en Trijntje Hendriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 okt 1807; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, (geslnm: Souverein), geb en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk H-081; VT1839
Gerrit Severin ovl voor 1815; wed. G.S. gebruiker wijk B-143, gealimenteerd; eigenaar is Berend Pol, 1814. (GAH204)
Hendrikje Magnus Severin geb 30 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Magnus Severin en Trijntje Hendriks
Jenne Severin huwt met Johannes Barents, kind: Magnus Johannes, geb 30 nov 1811, ged 15 dec 1811 Grote Kerk HRL
Magnus Severin zie ook: Souverijn; geb 1787 HRL, ovl 20 dec 1852 HRL, huwt met Trijntje Hendriks Hoedtje op 8 nov 1807 HRL, hovenier en tuinier in 1852, HerstEvL, huw.get. bij H.G. vd Veer en M.J. Haarsma, kinderen: Hendrikje S, geb 30 sep 1810 HRL, Johanna S, geb 1811 HRL, zv Johannes S, en Johanna van Asperen; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1852, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-182, wijk D-173, wijk E-250; vrouw M.S. gebruiker wijk F-207; medegebruiker Pietje Hanenburg; eigenaar is Gerben Claasen wed., 1814. (GAH204); kind: Hendrikje Magnus Severin, geb 30 sep 1810, ged 16 okt 1810 Grote Kerk HRL
Grijet Severts ovl 4 jun 1626, huisvrouw van Tjaerd Lousz (Lous), Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Akke Seyes geb 1749 ... , ovl 21 sep 1813, huwt met Rommert Wiebes Faber, ovl wijk E-086, zie ook Aukje Feyes; bsha113ov, huw 1823
Antje Seyes huwt met Marten Dirks, kind: Geertje Martens, geb 24 mrt 1794, ged 20 apr 1794 Grote Kerk HRL
Klaes Johannes van Seyst ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks van Seyst en Janneke Hoites
Johannes van Seyst remonstreert Ued. Agtb. met alle ootmoet J. v. S. als dat het ampt van ''t torenblasen van dese Stad door ''t overlyden van desselfs supplts. vaeder vacant is en de supplt. sigh gaerne met voors. ampt sagh begunstight soo keert deselve sig tot haer achtbaerheden ootmoedigh versoekende, dat haer Aghbh. hem supplt. met voors. ampt gelieve te begunstigen, op sodanife profyten en onderdanigheden, sampt lasten, als haer achtbhe verstaen sullen te behoren versoekende hier op een gunstig appt. van haer Aghtbh:quo facto etc. ; In margine stonde; de Magistraat acoorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van J. v. S. tot ordris. torenblaser van dese Stad op lasten, pligten en gehoorsaamheden daar toe staende op een jaerlyks tractament van 200 Car. gls van XX stuivers ieder te betaelen by quartalen, mits doende den eed in handen van de presid. burg. deses Stads, actum den 10 decemb. 1731, was vertekend, Crijtenburg met halen ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 10en dec 1731 heeft JvS. de eede van getrouwigheyt in handen van de pres. burg. Claes van der Brug gepresteert en afgelegt, me present was vertekend H. Wiaerda. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Janneke Hoytes; zie aldaar en bij Ytie Johannes van Seist; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); kind: Klaes Johannes van Seyst, ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL, vader als J. Dirks v. S. ; J. vS. ende Antie Wybrens beide van HRL, koomende weegens de bruid Urk Freedriks verleend een gebod in de week, 27 jul 1743; ondertrouw N.H. HRL; Johannis van Seist, Torenblaser, ende Janneke Hoytes, Kamerbodinne, beyde van HRL, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd de Bode Jelmersma; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Geertruida Sharis Caspar Nijhuis en G.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getouwd
Aagje Sibbeles huwt met Klaas Klases; BS ovl 1843; kind: Goikjen Klaases, geb 9 apr 1774, ged 31 mei 1774 Grote Kerk HRL
Iek Sibbeles ovl voor 1835, huwt met Rommert Aukes; BS huw 1834
Jochum Sibbeles huwt met Klaasje Johannes op 5 jul 1801 Kimswerd; huw Grote Kerk HRL 1801
Harmen Sibbis ende IJmkje Sijberens, beide van HRL, huw.aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruid Jurjen Karsten desselvs broodheer; huw.aang. HRL 1738
Grietje Sibbles zie: Brouwer
Jetske Sibbles ovl 8 jun 1816 Oudehaske, huwt met Bernardus Spandauw; BS huw 1824
Lammert Siberens huwt met Liesbeth Dirks; zie aldaar
Gabbe Klasen Sibersma huwt met Tietje Minnes, schippersknecht te Schiermonnikoog, kind: Menno Gabbes S, geb 1797 Schierm''oog; BS huw 1821, ovl 1825
Menno Gabbes Sibersma geb 1797 Schiermonnikoog, ovl 21 okt 1825 den Helder en Huisduinen, gevaren op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve is gestrand, huwt met Anna Catharina Rasch op 30 sep 1821 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1821 HRL. en Schierm''oog, wonende te aldaar, varensgezel, matroos en wonende te HRL. 1825, zv Gabbe Klasen S, en Tietje Minnes; BS huw 1821, ovl 1825, huw 1835
Antje Sibes Thomas Hendriks van ''t Hoogezand en A.S. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 oct 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar ''t Hoogezand en aldaar volgens ingekomen getuigenis getrouwd den 31 okt 1784
Elisabeth Sibes Klaas Aukes de Haan van Makkum en E.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaring
Ietje Sibes zie: Krol
Jakob Sibes huwt met Christina Jeltema 20 mei 1787 HRL; kind: Sibe Jakobs, geb 3 okt 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL, moeder als C. Annes J. ; kind: Catharina Jakobs, geb 15 apr 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jeltema, geb 24 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Jetske Sibes huwt met Sijje Jetzes(?), kind: Sijstke Sijjes, geb 19 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL
Marijke Sibes ged 21 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Sibe Hansen en IJtie Hendriks
Sake Sibesma afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gereekent en geslooten in de vergaderinge van de Achtb:Magistr, geswooren Gemeente en Gecommitteerde Vroedschap der stad HRL ter presentie van de voogden van ''t Weeshuys. In kennisse der onderschr. Gecommitteerdens handen beneffens de vertekeningen van den rendant en de subscriptie van mij sectrs:op heeden op den Raadhuyse in HRL den 30 nov 1730. Was getekend: Vincent Heinsius, Ulbo Hania, Cornelis Veersma, Abraham van Alema, Wiltetus Jelgersma, Claas van der Brug, B. Lanting, Sijbout Buma, H. Agema, B. Buma, Junius Munter, H. Swerm, Kuyk (?), S.S., A. van Idsinga. (GAH1060)
Hinke Sibles van Almenum ende Pijter Rienks van Midlum, huw.aang. 3 apr 1734 HRL; Comende voor de bruid Gerrijt Jaccobs; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Trijntje Sibles ovl 8 apr 1728 HRL, old 56 jaer
Grietje Sibolds geb 1785 HRL, ovl 5 okt 1857 HRL, huwt met Joeke Engels Mulder op 22 dec 1805 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-264, wijk C-037, wijk G-185; Juke Engels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbolt Rinkes, deszelfs vader; hier van moet acte van Indemniteit van Veendam voor de Bruidegom bezorgt worden, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; kind: Siebolt Jukes Mulder, geb 24 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Frans Sibolts ged 2 okt 1760 Westerkerk HRL, zv Sibolt Fransen en Janneke Hendriks; F. Sijbolds, ged 15 dec 1763 Westerkerk HRL, zv Sijbold Fransen en Janneke Hendriks
Lysbeth Sibolts huwt met Ekko Frieseman, kind: Anke Ekkos Frieseman, geb 3 feb 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL
Wybrig Sibolts geb 21 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, dv Sibolt Rinkes en Sytje Kornelis
Grietje Sibouts huwt met Hein Blavier, naaister en wonende te HRL 1828; BS huw 1828, ovl 1876; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; VT1839
Hendrik Sibouts ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL, zv Sibout Fransen en Janneke Hendriks
Rinke Sibouts geb 4 mrt 1789, ged 7 apr 1789 Grote Kerk HRL, zv Sibout Rinkes en Sytje Cornelis
Sjoerdje Sibouts huwt met Klaas van Sluis op 13mrt18-3 HRL; in de DG-kerk, komt van Hoorn; huw Grote Kerk HRL 1803
Alle Klazes Sibrandi geb 19 dec 1785 ... , huwt met Martje Jans Hoekstra op 18 mrt 1810 HRL, komt van HRL, koekbakker in 1811, bakkersknecht 1826 te HRL, kind: Klaas Sijbrandi, geb 7 jun 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1826, regattdv1826-93
Klaas Sibrandi geb 7 jun 1811 HRL, zv Klaas S, en Martje Hoekstra; BS geb 1811
Janneke Sibrands zie: Stephani
Pieter Sibrands huwt met Maria vd mei op 7 apr 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805; P.S. van Amsterdam en Maria van der mei van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de gesw:clercq A. Rasschen onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1805; ondertrouw HRL
Watse Sibrands huwt met Klaasje Roelofs, kind: Michiel Watses, geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL
Gerritje Sibrandts Teunes Jillerts ende G.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan de Boer, 2 Sep 1747; huwt met Teunes Jillerts, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 16 Septemb 1747 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Teunis, ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, vader als T. Jillerts; kind: Jitske Theunis, ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje S.
Hendrikje Sibrandts Roelof Roelofs ende H.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselvs oom Jan Beernts, 14 dec 1748; huwt met Roelof Roelofs, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 desemb 1748 en den 5 jan 1749 en den 21 dito getrouwt
Aafke Sibrens begraven Groot Kerkhof regel 17, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Sibrens Andries Gevel en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 feb 1787 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende
Antje Sibrens Eling Idses van HRL, en A.S. van Makkum, hebbe de laatste afkondiging gehad den 1 oct 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Antje Sibrens Meinert Gerlofs en A.S., beide van Pietersbierum, hebben aldaar de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 en zijn alhier op vertoonde attestatie getrouwd den 13 dec 1785
Dirk Sibrens zie ook: D.S. Sleeper; D.S. en Wibrigjen Sytses, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd op den 7 may 1786; Durk Piers ende Grietje Sijbrens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D.S., de broeder, 4 may 1793; ondertrouw HRL; wed. D.S. eigenaar en gebruiker wijk A-207, stal ledig, 1814. (GAH204); kind: Sibren Dirks, geb 27 aug 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sytse Durks, geb 16 feb 1791, ged 1 mrt 1791 Grote Kerk HRL; kind: Sijpke Dirks, geb 24 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk Har, moeder als Sijbrigje S. ; kind: Pietje Dirks, geb 28 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Antje Dirks, geb 2 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hinne Dirks, geb 3 may 1797, ged 21 may 1797 Grote Kerk HRL
Hendrik Sibrens H.S. ende Marijke Sjoerds beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Sjoerd Tjebbes, 11 Oct 1749; huwt met Marike Sjoerdts, beyde van HRL, geproclameerd de f. 12:19:26 okt 1749 en doen ook getrouwt
Hylke Sibrens H.S. van HRL, en Jieskjen Alles van Makkum, hebben hunne laatste afkodiging gehad den 29 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jakob Sibrens geb 6 okt 1783, ged 26 okt 1783 Grote Kerk HRL, zv Sibren Sipkes en Tryntje Jakobs
Jan Sibrens J.D. van Franequer ende Aefke Gerrits onder Almenum, sijnde de aengeevinge geaden door notaris H. Pesma, 19 dec 1750; van Franequer, huwt met Aefke Gerrits, van Almenum, geproclameerd den 20-27 desember 1750 en den 3 jan 1751 en den 5 dito getrouwt
Janke Sibrens ged 26 mrt 1748 Grote Kerk HRL, dv Sibren Jochems en Antje Jans
Jelle Sibrens J.S. en Baukje Jentjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 jan 1787 HRL, en zijn getrouwd den 23 daaraanvolgende; kind: Sybren Jelles, geb 8 feb 1787, ged 27 feb 1787 Grote Kerk HRL
Lammert Sibrens L.S. ende Antje Claeses, beyde te HRL, koomende weegens de bruid Dirk Jacobs desselfs swaeger, 1 Aug 1750; huwt met Antie Claases, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 aug 1750 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Lammerts, ged 11 jul 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijbrand Lammerts, ged 16 mrt 1755 Grote Kerk HRL
Lysbeth Sibrens geb 22 mei 1779, ged 6 jun 1779 Grote Kerk HRL, dv Sibren Sipkes en Trijntje Jakobs
Maartje Sibrens ovl HRL., huwt met Doeke Sipkes; BS huw 1827
Meinouw Sibrens huwt met Louwerens Dirks, beyde tot Mindersga, geproclameerd waarvan de laatste proclamatie is geweest den 26 nov 1752 en met attestasie hier getrouwt; kind: Trijntie Lourens, ged 11 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Maria Lauwerens, ged 20 may 1753 Grote Kerk HRL
Pieter Sibrens geb 10 feb 1790, ged 7 mrt 1790 Grote Kerk HRL, zv Sibren Wybes en Hiltje Pieters
Sitje Sibrens begraven Groot Kerkhof, regel 17, nr. 26; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Ulbe Sibrens geb 18 feb 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL, zv Sibren Ulbes en Trijntje IJdes
Jacob Johans Sibrichwust ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, zv Johan Sibrichwust en Geertruda Marinus
Johan Sibrichwust huwt met Geertruda Marinus, kind: Jacob Johans Sibrichwust, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL
Harmanus Siccama burgemeester in 1763-1767; burgemeester 1751-1761, loodgieter 1740-1766; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 terzake 1 jaar loon door Jelle Goitjens bij hem verdiend, 11 mei 1762. (GAH1092); id. voogden bet f. 70:0:0 aan en wegens dito, 19 mei 1764. (GAH1094); ontv f. 23:11:0 van dito voor geleverd tin, kwit. no. 11, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 24:5:0, alsmede levering van glasen, kwit. no. 17, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 15:13:0, kwit. no. 9, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 15:7:0 voor het leveren en repareren van tinwerk, kwit. no. 13, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 15:18:0 wegens levering van tin en lood, en reparatien aan de pomp, kwit. no. 9, 10 nov 1767. (GAH1097); id. f. 17:12:0 wegens levering van tinnen lepels en kommen, kwit. no 9, 10 nov 1768. (GAH1099); huwt met Antje Scheltes, kind: Schelte Hermanus Sickama, ged 3 okt 1741 Grote Kerk HRL, vader als H. Minardus S.
Ypke Siccama Geeft UEd:achtb:met verschuldigde Eerbiedt te kennen IJ.S. borger alhier, hoe dat door het overlijden van Pijbe Jacobs een graendraegers plaats is koomen te Vaceeren, met welke bedieninge den supplnt seer gaerne Soude Sijn vereert:ten dien einde sig addresseerende aan de Tafel van UEd:achtb:seer gedienstelijk versoekende UEd:achtb:gelieven hem supplnt:/:in plaats van de overleedene Piebe Jacobs:/aan te stellen tot meede ordris graendraeger binnen deese Stad, op Lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staende, quo facto etc:(:onder stonde:)Requisitus(:get:)R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen de supplnt IJ.S. tot meede ordris graandraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 15 Apr 1751. /:get:/Age D:Hoogeboom Ter Ordtie van de magistr (:get:) R:J:de Swart gesw:Clercq; Laager Stonde; Op heeden den 5 apr 1751 heeft IJ.S. den Eed van getrouwigheid als ordris Roggedraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid Burgemr. A Hoogeboom. In Kennisse van mij secrts:Was get:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 15 dec 1751 over op Hendrik Daniels; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Exhibeert met alle eerbied Y.S. meerderjarig Vrijgezel binnen deze Stad, dat voor enige dagen alhier ovl is enen Nolles Yedes, in leven korendrager hier ter Stede, en dieshalven deze bedieninge door dezelve dood vacant geworden; den supplnt:daar Seer gaarne toe inclinerende en dezelve op zyn persoon wel zoude zien gedefereerd, keert zig tot UEd:Achtbh:met ootmoedig Versoek UEd:Achtbh:gelieven hem Supplnt met deze bedieninge te begunstigen en (in plaatze van W:Nolles Yedes) aan te Stellen tot ordris Korendrager binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. Een aangezien het den Supplnt:van groote dienst en nuttigheid zoude zyn deze bedieninge door een Subst te laten Waarnemen, Soo insisteert hy nogmaals zyn gedienstig Versoek, ten einde EUd:Achtbh:daar toe gelieven te qualificeren enen Albert Hendriks, Vrijgezel binnen deze Stad wonagtig, die Zig op ''t eerbiedigste by dezen aan UEd Achtbh:presenteert; quo facto etc:(was get:) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen Y.S. tot mede ordris Roggedrager binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande; nominerende voorts tot Subst Korendrager de mede Supplt: Albert Hendriks, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 14 okt 1754 (was get:) Age D:Hogeboom, (onderstonde), Ter ordtie van de magistr:(get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Albert Hendriks heeft den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr A:Hogeboom. den 14 okt 1754, In kennisse van my Secretaris, M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 29 sep 1755 over op Jacob Jacobs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbeth Siccama huwt met Pierre Peaux, beide van HRL, geproclameerd de 6-8 en getrout de 13 apr 1766; kind: Pieter Peaux, geb 1 jan 1775, ged 3 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Herman Peaux, ged 3 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Elisabeth S. ; kind: Anna Pierres Peaux, ged 6 okt 1768 Westerkerk HRL; kind: Elisabeth Pierres Peaux, ged 4 Jannewari 1770 Westerkerk HRL, moeder als Elisabeth S.
Meynardus M Siccama huwt met Grietje Sijbes de Wit op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:4:0 wegens geleverde luiwagens, kwit. no. 3, 2 apr 1776. (GAH1107); id. f. 6:16:0 alsmede geleverde bussels, kwit. no. 14, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 6:16:0 voor geleverde luiwagens, kwit. no. 1, 30 dec 1776. (GAH1108); id. f. 18:6:0 alsmede boenders, kwit. no. 5, 18 feb 1777. (GAH1108); id. f. 16:10:0, kwit. no. 28, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 23:13:0 voor geleverde bezems en luywagens, kwit. no. 40, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 16:6:0 wegens geleverd boendergoed, kwit. no. 10, 7 mei 1782. (GAH1113); id. f. 8:1:0 voor geleverde luywagens, kwit. no. 27, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 29:7:0, kwit. no. 38, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 7:10:0 wegens geleverd boendergoed, ord. no. 3, 10 mrt 1778. (GAH1109); id. f. 11:5:0, ord. no. 7, 23 mej 1778. (GAH1109); id. f. 16:3:0, ord. no. 1, 22 dec 1778. (GAH1110); id. f. 21:14:0 wegens levering van luiwagens, boenders etc. tdv ''t Weeshuis, ord. no. 12, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 17:1:0 voor luywagens en stoffers, ord. no. 29, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 24:12:0, quit. no. 6, 10 jun 1785. (GAH1117); id. f. 13:4:0 voor geleverde luiwagens, quit. no. 19, 23 nov 1785. (GAH1117); d, f. 16:10:0, quit. no. 40, 1 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:18:0 terzaake geleverd boenderwerk, quit. no. 14, 22 jan 1788. (GAH1120); id. f. 7:7:0, quit. no. 23, 2 mrt 1790. (GAH1122); ovl 12 dec 1803 HRL, oud 50 jaar
Roelofke Siccama huwt met Simon Blom, kind: Roelof Simons Blom, ged 1 jan 1740 Westerkerk HRL
Hansina Sicco zie: Ens
Jacoba Sicco zie: Popta
Martinus Sicco zie: Popta
Petrus Sicco zie: Ens
Pieter Sicco zie: Popta
Wapke Sicco zie: Popta
Elisabeth Johan Hendriks Sichman zie ook: Lijsbeth Siekman; Ype Simons en E.J.H.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 26 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Johans Sichmans geb 19 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Sichmans en Dirkje Brens
Schelte Hermanus Sickama ged 3 okt 1741 Grote Kerk HRL, zv Hermanus Minardus Sickama en Antje Scheltes
Acke Sickes huwt met Johannis Pieters, beide van HRL, geproclameerd de 29 Novemb:en de 6 en getrout de 13 dec 1767
Dirck Sickes huwt met Pietje Jacobs Braam; zie aldaar
Douwe Sickes D.S. tot HRL nom. ux. eigenaars van plaats nr. 40 te Almenum, grootte 2, 5 pondematen, floreen f. 1:7:0, gebruiker Gerrit Roberts, ferskaat: Wynamner vaert Oosten, Schapedyck Westen. (bron: Prekad. Atlas 1700 Barradeel en HRL)
Engeltie Sickes van Jorvert, huwt met Hilbrand Ruirds, van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout met attestasie de 22 aug 1762 in de Westerkerk; kind: Grietje Hilbrands, geb 22 feb 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hillebrands, geb 21 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Hilbrands, ged 29 jul 1766 Grote Kerk HRL; kind: Evert Hilbrands, ged 18 apr 1769 Grote Kerk HRL
Folkouw Sickes Wybe Teekes ende F.S. beide van Almenum, koomende weegens de bruid Claes Fransen, 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Geert Sickes huwt met Sijke Wyberens, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 may 1739 en doe ook getrouwt; G.S. ende Sijke Wyberens, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs Broeder Jan Wyberens, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Griettje Sickes van HRL, huwt met Christiaan Christoffels, van Wierum, geproclameerd de 17 -24 en getrout met attestasie den 31 aug 1766; kind: Sepkie Christjaans, ged 23 jun 1767 Grote Kerk HRL
Ietske Sickes huwt met Lieuwe Lammerts, kind: Antje Lieuwes, ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL
Ymke Sickes en Neeltie Beerns, beide Van HRL, huw.aang. 9 nov 1737 HRL, komende voor de bruid Sijtse Gerrits; huw.aang. HRL 1737
Jan Sickes ende Neeltie Johannis, (van beiden niet vermeld van waar), huw aang. 14 mrt 1737 HRL, komende voor de Bruit Sicke Eelkes, vertonende de Bruidegom de handt van sijn vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Jan Sickes geboortig van Tzummarum, mr brouwer, het burgerregt deser stede gewonnen en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 jul 1697. (burgerboek)
Jan Sickes Geeft UEd:Achtbh:met Schuldige Eerbied te kennen A.C. meede koorendraeger alhier, dat hij wel geneegen soude sijn die bedieninge over te draegen aan J.S. meede binnen deese Stad een persoon daer toe bequaem; soo is der supplnts versoek dat Haer Achtbh:in gemelden transport gelieven te consenteeren, en also J.S. tot meede ordris korendraeger, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, aan te stellen; quo facto etc:get:S:Rienstra; (:In margine Stonde:); de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits deesen tot meede ordinaris koorendraeger deeser Steede de meede supplnt J.S. op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende tot een gratificatie in de armebusch de soma van twintig Car:gls:Actum den 28 jul 1751. (:was get:) Lourens Tabes (onder stonde) Ter ordtie van de magistr:(:get: M:V:Idsinga; (Lager Stonde:); den 28 jul 1751 heeft J.S. den Eed als ordris Rogdraeger gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes; en in de armbusch betaeld twintig Cargls:In kennisse van mij Secretaris M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Sickes was turfdrager, ovl voor 1733; in zijn plaats aangesteld Harryt Eeuwis. (Aanstelling Stad HRL 1731-1759)
Jetske Sickes van HRL, huwt met Hendrik Hijlkes, van Molquern, geproclameerd de 30 dec 1770 en de 6 en getrout met Attestasie de 13 jan 1771 des Avonds
Marijke Sickes huwt met Jan Teunis, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 dec 1760; kind: Janneke Jans, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Minke Sickes van HRL, huwt met Bouwe Jacobs, van Almenum, geproclameerd de 19-26 jul en de 2 en getrout de 9 aug 1761; kind: Jacob Bouwes, ged 21 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Duuwke Bouwes, ged 22 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Bouwes, ged 31 mrt 1767 Grote Kerk HRL
Nolles Sickes huwt met Antje Claases, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 apr 1758 en getrout de 11 Janewari 1761; huwt met Iebeltje IJpes, kind: Marten Nolles, ged 2 nov 1768 Grote Kerk HRL
Rein Sickes zie: Menalda
Styntie Sickes geb 8 jan 1606 ... , ovl 21 feb 1678 ... , huwt met Evert Arjens Oosterbaan op 30 mei 1630 HRL; GJ ... ; geb 8 jan 1606 HRL en overl. aldaar op 21 feb 1678, zij was weduwe van ene Jelle, op 30 mei 1630 huwt met Evert Arjens Oosterbaan; bron: Geneal. Jaarb. stamboom Pieter Nieuwland; SIKKES, TECLA
Wander Sickes huwt met Trijntie Eises, beide van HRL, geproclameert den 25 Augus:en de 1-8 en getrout den 24 sep 1754
Wybe Sickes huwt met Marijke Piebes, beide van Stavoren, getrout met attestasie den 3 aug 1766 te HRL in de Westerkerk
Willem Sickes huwt met Trijntje Heeres, kind: Hiltje Sickes, geb 22 jun 1795, ged 5 jul 1795 Grote Kerk HRL
Albertje Siderius geb 1800 HRL, ovl 15 mrt 1837 HRL, huwt met Hendrik (ook: Hendericus) Addens op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 23 en 30 mei 1824, dv Hermanus S, en Dieuwke Akkerman; BS huw 1824, ovl 1837, ovl 1854
Anna Siderius geb 9 apr 1809 HRL, N.H., dv Pieter Doudes S, en Anna Alida Geis; dopen Grote Kerk HRL 1809; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-157; VT1839; geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Douwes Siderius en Anna Miea Geis
Antje Douwes Siderius geb 1756 ... , ovl 1 feb 1826 HRL, huwt met Jan Karels Timmer, man in leven scheepstimmerman, getuige bij geboorte aangifte van Antje Douwes in 1811, vlgs ovlakte 6 kinderen; BS geb 1811, ovl 1826, ovl 1845; Jan Carels en A.D.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelf-den dage
Been Siderius BEEN (1775), BEERND HARMENS, (1834); ovl voor 1835 HRL, huwt met Grietje Harings vd Werf, kind: Hiltje Berends D, geb ...; BS huw 1834; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 wegens gedaene diensten als schoolmeester bi absentie van A. Stefaenus, kwit. no. 4, 21 feb 1775. (GAH1106); kind: Henderina Siderius, geb 8 dec 1772, ged 31 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Haring Beerends Siderius, geb 17 aug 1774, ged 6 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Berents Siderius, geb 20 feb 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Beernds Siderius, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Beernt Harmens Siderius huwt met Dieuwke Reins, kind: Eelkie Beernts Siderius, ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL
Catharina Siderius geb 19 sep 1810 HRL, dv Tjeerd Douwes S, en Mina Jesan Grindeling dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 19 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Douwes Siderius en Mina Josan Grindeling
Dirk Douwes Siderius ovl voor 1818, huwt met Wietske Ruurds, in leven echtelieden te Workum, kind: Ruurdtje S, geb 1792 Workum; BS huw 1817; D.D.S. van Makkum en Wytske Ruurds van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Makkum en aldaar volgens getuigenis getrouwd den 1 apr 1781; kind: Douwe Dirks Siderius, geb 6 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Katarina Dirks Siderius, geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Durks Siderius, geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL
Dirk Sikkes Siderius D.S.S. ende Doutjen Ulbes, beide van HRL, komende wegens de bruid desselvs vader Ulbe Sjoukes, 11 dec 1751; huwt met Doutjen Ulbes, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desember 1751 en doen ook getrouwt
Doedtje Dirks Siderius Freerk Rinkes en D.D.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 8 mrt 1778 HRL, en toen getrouwt
Douwe D Siderius geb 1790 ... , huw.get. bij J. Lanting en J. Jacobi, wonende te HRL. 1811, id. bij W. IJ. de Jong en E. Meyer; BS huw 1811
Douwe Dirks Siderius geb 6 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL, zv Dirk Douwes Siderius en Wytske Ruurds
Douwe Dirks Siderius huwt met Fettie Jans Backer, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754
Douwe Harmens Siderius huwt met Fettje ... , kinderen: Pieter Douwes S, geb 1774 HRL, IJefke Douwes S, geb 1761 HRL; BS ovl 1843; 1859 overlijdens; huwt met Rinske Jans Kuiper, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759; weesvoogden bet f. 747:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het eerste termijn van het verkogte huys nagelaten door D.H.S. staande op de hoek van de Spekmarkt, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 747:19:0 wegens het tweede termijn coopschat van ''t huys op de Spekmarkt door D.H.S. nagelaten, en f. 747:19:0 wegens het derde termijn, aldus f. 1495:18:0, waaraf strijk en verhooggeld f. 164:0:0, dus zuyver ontvangen f. 1331:18:0, 28 sep 1784. (GAH1115); rentmeester van het Weeshuis bet f. 379:19:8 aan procureur fiscaal S. Wyma tot restitutie van bij de voogden teveel ontvangene gelden uyt de nalatenschap van D.H.S. cum uxore volgens gemaakte scheidinge, ord. no. 3, 8 mrt 1785. (GAH1116)
Douwe Siderius ovl 16 may 1788 HRL, oud 57 jaar
Eelkje Berends Siderius zie ook: Eelkje Berends; ged 30 dec 1759 Grote Kerk HRL, dv Beernt Harmens Siderius en Dieuwke Reins; geb 1760 HRL, ovl 25 jan 1827 HRL, huwt met Pieter Klazes Burghout; BS ovl 1827; Pieter Klaassen Burghout en E.B.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd den 18 daaraanvolgende; kind: Klaas Pieters Burghout, geb 15 apr 1785, (wrschl: mrt), ged 5 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Berend Pieters, geb 12 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL
Elisabeth Pieters Siderius huwt met Hessel Douwes Reidsma; BS huwafk. 1811, ovl 1837
Fetje Durks Siderius geb 23 okt 1788, ged 11 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Durk Siderius en Wytske Ruurds
Grietje Siderius geb 1796 HRL, ovl 12 mrt 1848 HRL, huwt met Jelle Hendriks Kroese op 14 sep 1837, dv Hermanus S, en Dieuwke Akkerman; BS huw 1837, ovl 1848, ovl 1858
Haring Beerends Siderius geb 17 aug 1774, ged 6 sep 1774 Grote Kerk HRL, zv Beerend Siderius en Grietje Harings van der Werf
Haring Siderius geb 25 nov 1794 HRL, ovl 20 dec 1863 HRL, huwt met Jantje Broers vd Plaats op 9 jun 1825 HRL, huw.afk. 29 mei en 5 jun 1825, N.H., werkman in 1839 te HRL, ovl wijk H-224, huw.get. bij A.H. Hillers en F.S. de Boer, turfdrager, 1839, zv Harmen S, en Luutske Akkerboom(= Dieuwke Akkerman); BS huw 1825, huw 1839, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-123; VT1839
Harmen Berends Siderius ovl 7 mei 1801 HRL, huwt met Dieuwke Johannes Akkerman, koffijhuisknegt kinderen: Grietje, geb 1796 HRL, Johannes Harmens S, geb 1793 te HRL, Albertje S, geb 1800 HRL, Haring S, geb 25 nov 1794 HRL; BS huw 1824, huw 1825, ovl 1837, ovl 1839, ovl 1848, ovl 1863; wed. H.S. gebruiker wijk G-248, gealimenteerd; eigenaar is P. Ackerman wed., 1814. (GAH204); H.BS ende Dieuwke Johannes Ackerman, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Hans Ackerman, 2 may 1789; ondertrouw HRL; H.BS en Dieuwke Johannes Akkerman, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Harmanus Siderius, geb 19 sep 1789, ged 27 okt 1789 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Henderina Siderius geb 8 dec 1772, ged 31 jan 1773 Grote Kerk HRL, dv Berent Siderius en Grietje Harings van der Werf
Hiltje Berends Siderius H. Beernds S., ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL, dv Beernd Harmens Siderius en Grietje Harings van der Werf; ovl 17 dec 1808 HRL, huwt met Jacob IJkes Wijga op 31 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 31 mei 1795, dv Beernd Harmens S, en Grietje Harings vd Werf; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1834, ovl 1837; Jacob IJkes Wiega ende H.B.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Douwes, deszelfs schoonbroeder, 16may 1795; ondertrouw HRL; kind: Beerend Jakobs Wijga, geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; kind: Sibbeltje Jacobs Wijga, geb 25 nov 1797, ged 17 dec 1797 Grote Kerk HRL
Yefke Douwes Siderius geb 1761 HRL, ovl 11 nov 1843 HRL, huwt met Marten Jans vd Mey, zv Douwe S, en Fetje ... ; BS ovl 1843; 1858 overlijdens; Marten Jans van der mei en IJ.D.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 5 dec 1784; kind: Fetje Martens van der Mey, geb 19 jun 1795, ged 7 jul 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkjen Martens van der Mey, geb 25 dec 1797, ged 21 jan 1798 Grote Kerk HRL; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-195; VT1839
Yttje Dirks Siderius huwt met Hendrik Laases Spannenburgh, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 okt en den5 Novemb 1752 en ook getrouwt; kind: Dirck Hendriks Spannenburg, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Iefke Hendriks Spannenburg, ged 16 okt 1759 Grote Kerk HRL; kind: Laas Hendriks Spannenburg, ged 10 aug 1762 Grote Kerk HRL, de moeder ovl ; kind: Doetje Hendriks Spannenburg, ged 15 okt 1754 Grote Kerk HRL
Johannes Harmens Siderius geb 1793 HRL, ovl 6 jan 1839 HRL, huwt met Wietske IJsbrands Wielsma op 5 sep 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1824, wever in 1839, zv Harmen Douwes S, en Dieuwke Akkerman; BS huw 1824, ovl 1839; geb 19 sep 1789, ged 27 okt 1789 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Beerends Siderius en Dieuke Johannis Akkerman
Jouke Jans Siderius huwt met Aaltje Ouwes de Boer, kastelein te HRL 1831; BS ovl 1831; J.J.S. eigenaar van percelen nrs. 2046 en 2047 te HRL, kastelein, woonplaats HRL, legger nr. 616, resp. terpetijnstokerij en erf, huis, resp. 550 en 42 m2, klasse onbebouwd beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: resp. 70 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Katarina Dirks Siderius geb 24 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, dv Dirk Douwes Siderius en Wytske Ruurds
Klaaske Berends Siderius geb 1759 HRL, ovl 13 mei 1827 HRL, huwt met Douwe Reidsma; BS ovl 1827; 1855 overlijdens; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven hondert negen en tachtig den Agttiende aug is Geboren Douwe zv Douwe Douwes reidsma en K. Berends S. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Petrus Berents Siderius geb 20 feb 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL, zv Berent Siderius en Grietje Harings van der Werff
Pieter Douwes Siderius geb 1774 HRL, ovl 18 mei 1859 HRL, huwt met Anna Maria Geit op 27 jul 1806 HRL, N.H., huw.get. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, verversknegt, wonende te HRL. 1811, neef bruidegom, kinderen: Anna, geb 9 apr 1809 HRL, Douwe Pieters, geb 22 jan 1807 HRL, zv Douwe S. en Fettje ... ; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-191; gebruiker van wijk E-144, verwersknegt; eigenaar is M. vd Veen, 1814. (GAH204); P.D.S. en Anna Mijka Geis (!), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 12 jul 1806; ondertrouw HRL; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1829, verver en glasemaker, wijk E-157; VT1839; kind: Anna Pieters Siderius, geb 9 apr 1809, ged 30 apr 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Miea Geis; P.D.S. eigenaar van perceel nr. 1242 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 617, huis of werkplaats en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 1258 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 617, huis en erf, 102 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Ruurdtje Siderius geb 1792 Workum, huwt met Jacob Fransen de Vries op 29 jun 1817 HRL, huw.afk. 15 en 22 jun 1817, dv Dirk S, en Wietske Ruurds; BS huw 1817
Tjeerd Douwes Siderius huwt met Mina Jesan Grindeling, kind: Catharina, geb 19 sep 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810; eigenaar van wijk B-118; gebruiker Teunes de Beer, schipper, 1814. (GAH204); kind: Catrina Tjeerds Siderius, geb 19 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Josan G.
Trijntje Dirks Siderius Lolle Heins ende T.D.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid de hopman Thomas Meyer, 9 May 1744; huwt met Lolle Heins, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 en doen ook getrouwt
Jan W Sidonides Geeven met Eerbied UEd:Achtb:te kennen J.W.S. en Hebbeltje Beerns Echtel:als binnen Vaeder en binnen Moeder in ''t gereformeerde Weeshuys alhier dat Sij Supplnten in die qualiteiten bij request zeedert eenige Weeken te kennen hebben gegeeven dat van beide bedieningen Wel wilden weesen ontslagen en van UEd:Achtb reeds haere Dimissien hebben verkreegen, Welkers versoek van de supplnten oorsprongelijk was uyt eenige Confusien haer lieden ontmoet; dog nu merkelijk veranderd en versagt zijnde Soo zouden de supplnten Wel begeeren in deese hunne bedieningen en Continueren; neemen derhalwen de vrijheid haar mits deesen te addresseeren aan de taefel van UEd:agtb:gedienstig versoekende UEd:agtb gelieven de verleende Dimissien weeder ... als binnen Vaeder en binnen Moeder in ''t Gereformeerd Weeshuys alhier te laeten Continueren nae inhoud van de bepaelde Conditien en respve accoord daer van Sijnde quo facto was Verteekend J.W.S., Hebbeltje Beerns, B:Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende der supplnten versoek Continueert dezelve op voorige Conditien zampt lasten en pligten in hun bedieningen van binnen Vaeder en binnen Moeder van ''t Stads Weeshuys Actum den 12 oct 1746 was geteekend And:Pijtters de Boer onder Stonde Ter ordtie van de magistraat en Was geteekd M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Pieter Siebeda geb HRL 1739, zv Rein Siebeda, plateelbakker en vroedsman en Johanna Maria Toussaint, tr. 1761 Tjeerdje Trompetter; leerl. van Sybout Sybouts Buma, mr. 23 jun 1760. In de Lwd. Crt. van 3 nov 1764 komt de volgende advertentie voor:''Pieter Siebeda, Mr. Zilversmid van HRL, praesenteert al zijn gemaakt Zilver en Goudt beneffens de Gereedschappen voor een Civile Prijs te verkopen, dog ook de Gereedschappen alleen; iemand genegen zijnde te kopen adresseeresig aan dezelve. '' Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij lepels en vorken vervaardigde. (Gildeboek 1751- 1764); huwt met Tjeerdtie Trompetter, beide van HRL, geproclameerd de 29 nov en de 1 en getrout de 6 dec 1761
Rein Siebeda huwt met Johanna Maria Toussaint; heeft een zoon: Pieter Siebeda; zie aldaar; R.S. ende Johanna Maria Toussaint beide van HRL, koomende beide voor de Bruidegom en Bruit Dr. Jacobus Tjallingii vertoonende de Procuratie van attestatie van des Bruits vader met een gebot in de week, 25 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Gerrit Siebers geb.01 mei 1786 HRL, inschrijfnummer 1985, 125 ste regiment infanterie gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Feikje Siebersma ovl voor 1858, huwt met Sijbren Jorna; BS ovl 1857
Aaltje Siebes geb 13 feb 1792, ged 11 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv Siebe Jacobs en Adriaantje Hendriks
Aaltje Siebes huwt met Cornelis Gerkes Bakker; BS ovl 1845
Albert Siebes geb 21 feb 1803 HRL, ged 6 mrt 1803, N.H., zv Siebe Alberts en Sjoukje IJbeles; dopen Grote Kerk HRL 1803
Berber Siebes geb 5 nov 1772, ged 24 nov 1772 Grote Kerk HRL, dv Siebe Jans en Berber Jacobs
Dirk Siebes zie: Stalstra
Douwe Siebes Luitjen Pieters Roorda ende IJtske Pieters, beide van HRL, huw aang. 25 okt 1738 HRL, Comsrs:Br. (=burgemr. ) Jelgersma, komende voor de bruid D.S., desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Douwe Siebes zie: Visser
Fokeltje Siebes zie: de Boer
Gosling Siebes zie: Braaksma
Hendrik Siebes geb 1784/91, huw.get. bij C. Beidschat en J. Feddema; BS huw 1811
Hendrik Siebes zie: Kuipers
Ytske Siebes zie: Visser
Jacob Siebes ged 21 dec 1756 Grote Kerk HRL, zv Siebe Jans en Barber Jacobs
Johannes Siebes huwt met Tietske Halbes, N.H., kinderen: Doetje Johannes, geb 16 okt 1799 HRL, ged 5 nov 1799 HRL, Siebe Johannes, geb 23 aug 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801
Liesbet Siebes kinderen: Durkje, geb 19 jun 1807 HRL, Lijsje, geb 14 feb 1803 HRL, moeder niet gehuwd met Andries Roldaat, moeder niet gehuwd met Klaas Pieters, is wel opgegeven als vdr, maar naam is doorgehaald in doopreg; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1807
Lolle Siebes huwt met Fokje Pieters, in leeven echtelieden te Dronrijp, kind: Martje Lolles, geb 19 jul 1756, ged 25 jan 1798 Grote Kerk HRL
Lurie Siebes geb 15 nov 1764 HRL, inschrijfnummer 1047, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Pietje Siebes geb 1747 ... , ovl 19 apr 1814 HRL, huwt met Albert Pieters Steenstra, ovl wijk G-173; BS ovl 1812; 1814 overlijdens
Rinske Siebes ovl voor 1838, huwt met Hendrik Gerrits de Haan; BS huw 1837, overlijdens
Romke Siebes huwt met Rinske Pieters; BS ovl 1824; gebruiker van wijk A-098, sjouwer, gealimenteerd; medegebruiker Fredrik Fielbach, sjouwer; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); R.S. en Rinske Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 dec 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybe Romkes, geb 27 apr 1784, ged 18 may 1784 Grote Kerk HRL; kind: Japke Romkes, geb 2 jan 1787, ged 13 feb 1787 Grote Kerk HRL; Sondag den 15 sep 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Zijn de paarden van de Molenaars Anne Saapes, IJke Ennes, en de Wed. Cornelis E. Wijga, beneffens het Paard van R.S. in Requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen tot het verrijden van ''t Zelve te werden ge?mployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden Verpligt Zijn, de Zelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45)
Siebe Siebes huwt met Helena Odolphi op 8 mrt 1796 HRL, komt van Schraard; huw Grote Kerk HRL 1796; S.S. van Schraard en de Helena Odolphi van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Pieters, deszelfs neef, 30 jan 1796; ondertrouw HRL
Sietske Siebes zie: Overzet
Sjieuwke Siebes zie: Bijlstra
Susanna Siebes geb 25 sep 1784, ged 17 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Siebe Reins en Grietje Piers
Tjietske Siebes zie: Swart
Trijntje Siebes ovl 3 may 1787 HRL, oud 42 jaar
Uilke Siebes zie: de Vrij
Ulke Siebes zie: van der Werf
Willem Siebes zie: de Boer; W.S. en Anna Catharina Webber, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL
Wybe Siebes huwt met Minke Fokkes, kind: Hette Wybes, geb 14 sep 1778, ged 22 sep 1778 Grote Kerk HRL
Oebe O Siebesma oud 29 jaar, geb Dongjum en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Dirk Friso Siebinga geb 1759 ... , huw.get. bij W. van Boekeren en R. Posthuma, oom bruidegom, predikant der Herv. Gemeente te Oudega; BS huw 1812
Jeltje Siebolts J. Sibouts op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 15 nov 1765 Grote Kerk HRL, Egte Vrou op de Suyder Haven; ovl 11 apr 1782, huwt met Joeke Bierma, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mei 1763; DTB N.H. HRL. 1763, BS huw 1819; kind: Grietje Joekes Bierma, geb 12 feb 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Joekes Bierma, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerdtje Joekes Bierma, ged 26 apr 1768 Grote Kerk HRL, moeder als J. Sijbouts; kind: Klaaske Joekes Bierma, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Otte Siebolts ovl voor 1819, huwt met Maayke Johannes, kind: Trijntje Ottes Hoekstra, geb 10 mei 1788 Westhem; BS huw 1818
Remke Siebolts zie: Hunia
Wouter Siebolts huwt met Cornelia Sleegers op 12 aug 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Hendrina Siebouts zie ook: van Dam; geb 29 jul 1798, ged 19 aug 1798 Grote Kerk HRL, dv Siebout Alberts en Lieuwkje Claases
Baukje Siebrens gebruiker van wijk G-201, broodverkoopster, 1814. (204)
Hinke Siebrens ovl Makkum ... , huwt met Fedde Gooytjes; BS huw 1827, ovl 1839
Janke Siebrens zie: Zijlstra
Klaas Siebrens zie: Buwalda, Draaisma, de Haan
Murk Siebrens zie: de Vries
Trijntje Siebrens geb 1757 HRL, ovl 8 feb 1830 HRL, huwt met Thomas Leenderts Stoef, getuige bij geboorte aangifte van Petronella Jacoba Westra, wonende te HRL 1811; BS geb 1811, huw 1826, ovl 1830; kind: Aafke Thomas Stoef, geb 2 okt 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL
Albert Sieds gebruiker van wijk F-048, varensgesel; eigenaar is C.C. vd Straaten, 1814. (GAH204)
Antje Sieds ovl 19 nov 1787 HRL, oud 47 jaar
Dirk Sieds zie: de Jong
Haye Sieds zie: van der Vliet
Japke Sieds zie: Zijlstra
Johannes Sieds zie: Barts, Hoog, 2x Hoogeveen
Leuwkje Sieds ovl 18 jul 1787 HRL, oud 35 jaar. DTB320; Lieuke Zijtses, ged 2 jul 1754 Westerkerk HRL, zv Zijtse Lieukes en Tjaltie Klases
Minke Sieds zie: de Wit
Rinske Sieds zie: de Wit
Ulbe Sieds zie: de Jong
Rienkje Siedses zie: Hogenhuis
Styntje Siedses geb 30 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL, dv Sieds Roelofs en Trijntje Tietes
Tjeerd Siedses ovl voor 1821, huwt met Trijntje Eeltjes, kind: Engeltje Tjeerds Smit, geb 10 mei 1787 Wijnaldum, zijn ouders ovl voor 1821; BS huw 1820
Willem Siedses huwt met Leentje Gerrits, kind: Gerrit Willems, geb 28 jun 1787, ged 15 jul 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Willems, geb 2 sep 1790, ged 26 sep 1790 Grote Kerk HRL
Froukje Siedzes huwt met Johannes Alles Haanstra, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1813
Jan Jans Jr Siedzes huwt met Wietske Boodzes in 1791 Drachten, kinderen: Trijntje Jans S, geb 1797 Rottevalle, Baukje Jans dJ, geb 1808 Rottevalle, kapitein en ovl of afwezig 1832, zv Jan Jans S. sr, en Baukje Jans; BS huw 1817, huw 1832; Ik ondergetekende Jan Jans Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon J.J.S. Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien; Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd
Jan Jans Sr Siedzes ovl voor 1833, huwt met Baukje Jans in 1760 Rottevalle, kind: Jan Jans S. jr, geb ... Rottevalle; BS huw 1832, R''valle troch ... 297/209; Ik ondergetekende J.J.S., rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds Trijntje Jans Siedzes, dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien; Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Wij grietman van Smallingerland Certificeeren bij dezen dat de handteekeningen van J.J.S. en Baukje Jans, echtelieden Renteniers wonende in de Rottevalle, Zijnde de Grootouders van Trijntje Jans Siedzes dienstmaagd wonende te HRL, in ons praesentie zijn geschied. Opeinde den 16 dec 1816
Trijntje Jans Siedzes Zie ok: Trijntje jans; geb 1797 Rottevalle, huwt met Frans Reins Eerenbeef 9 feb 1817 HRL, huw afk. 25 jan en 2 feb 1817, dienstmeid. wonende te HRL, gescheiden 17 jan 1828 HRL, N.H., wonende te Hellevoetsluis 1837, dv Jan Jans en Wietske Boodzes BS huw 1817, huw 1828, ovl 1837; Ik ondergetekende Jan Jans Siedzes, rentenier, wonende in de Rottevalle, verklare bij desen te permitteeren en toe te staan aan mijn kindkinds T.J.S., dienstmaagd, wonende te HRL, dv mijn Zoon Jan Jans Siedzes Schipper en Wietske Boodzes beide thans afwezig en met hun Schip vertrokken buiten dit Koningrijk, om haar in den Huwelijken Staat te begeeven met Frans Eerenbeef pottebakkersknecht wonende te HRL waar af deze om te mogen Strekken naar behooren. Gegeven te Rottevalle den eenendertigsten der Maand okt eenduizend achthonderd en zestien; Toegevoegd aan deze toestemming: Bovenstaande toestemming aan Trijntje Jans Siedzes wordt insgelijks door mij ondergetekende huisvrouw van daar in gemelde Jan Siedzes en grootmoeder van genoemde Trijntje Siedzes aan haar gegeven. Rottevalle den 16 dec 1816. Alleen met een merk vermits zij verklaarde geen schrijven te hebben geleerd; Wij grietman van Smallingerland Certificeeren bij dezen dat de handteekeningen van Jan Jans Siedzes en Baukje Jans, echtelieden Renteniers wonende in de Rottevalle, Zijnde de Grootouders van T.J.S. dienstmaagd wonende te HRL, in ons praesentie zijn geschied. Opeinde den 16 dec 1816; deeze papieren bestaande in twee acte van geboorte en een huwelijks Consent behoren tot de Huwelijksacte van Frans Reins Eerenbeef en T.J.S. dato 4 feb 1817. de President Burgemeester der Stad HRL
Foekel Sieerps huwt met (waarschijnlijk ) Jetse Jacobs Roorda; zie aldaar
Andries van Siegen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis wegens vetten van leer, kwit. no 1, 13 dec 1768. (GAH1100); begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); id. weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); weduwe woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 4:16:0 (GAH650)
Gezina Siegers ovl voor 1865, huwt met Helmer Jans; BS ovl 1864
Jan Siegers zie: Tigchelaar
Anna Maria Siegfried huwt met Johannes Andriessen; BS geb 1811; Johanns Julius Andriesen en M.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 Wijnmnd 1810; ondertrouw HRL
Antje Siegman geb 19 jul 1810 Joure, ovl 27 nov 1900 HRL. in het Stadsarmhuis, huwt met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; VT1839
Johannes Daniel Siegmans ovl voor 1812, hm ... , torenwachter en stadstorenblazer 1808, kind: Antje S, geb 19 jul 1810 Joure; BS ovl 1900; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); huwt met Dirkje Brens, kind: Maria Johans Sichmans, geb 19 jan 1790, ged 23 feb 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Johans Siekman, geb 19 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johans Siekmans, geb 10 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL
Johannes Siegmans geb 9 aug 1800 HRL, ged 26 aug 1800, N.H., zv Daniel S, en Dirkje Brens dopen Grote Kerk HRL 1800; geb 19 okt 1793, ged 29 okt 1793 Grote Kerk HRL, zv Johan Daniel Siekman en Dirkje Brens; ovl voor 1864, huwt met Rinske Pool; BS ovl 1863
Arnold Jans Siekman ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Siekman en Maria Peereboom
Catharina Jans Siekman ged 1 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendrik Siekman en Maria Peereboom
Jan Hendriks Siekman huwt met Marijke Peereboom, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 Novemb 1752 en 14 dito getrouwt; kind: Lijsbeth Jans Siekman, ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Marieke P. ; kind: Catharina Jans Siekman, ged 1 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lodewijk Jans Ziekman, ged 12 freb 1760 Grote Kerk HRL; kind: Daniel Jans Sijkman, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL; kind: Arnold Jans Siekman, ged 5 nov 1754 Grote Kerk HRL; kind: Hermanus Jans Sikman, ged 1 nov 1753 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Agtbh:met verschuldigde eerbied te kennen J.H.S. dat door ''t overlijden van Johannes van Zeist de bedieninge als Stads torenblazer is komen te vaceren, waer meede den Suppliant hem gaarne Zoude Sien begunstigd; Addresseert Sig ten dien einde tot UEd Agtbh:, ootmoedig versoekende UEd:Agtb:gelieven hem Suppliant aan te Stellen tot Torenblaeser binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daer toe Staende quo facto etc:get:S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits desen de Supplnt:J.H.S. tot Toorenblaeser van deese Stad, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staende mits doende den Eed om Sig getrouwelijk in deesen bedieninge te kwijten Actum den 17 may 1752. (was get:/Hendrk Wassenaer/onderstonde/Ter ordtie van de Magistr:(get:)M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Wassenaer den 17 may 1752 In kennisse van mij Secretaris M:v:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lijsbeth Jans Siekman zie ook: E.J.H. Sichman; ged 15 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Jan Hendriks Siekman en Marieke Peereboom; huwt met IJpe Simons, kind: Trijntje IJpes, geb 16 apr 1792, ged 6 may 1792 Grote Kerk HRL
Elisabeth Johans Siekmans geb 10 mrt 1796, ged 12 apr 1796 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Siekmans en Dirkjen Brens; fioches dopen Grote Kerk HRL
Hylkje Siekmans oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-102; VT1839; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met H.D.S., dv Daniel Siekman en Dirkje Brens, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb 1815
Douwe Sients zie: van der Ploeg
Tjalke Siepkes T.S. van Pietersbierum en Elisabeth Janssen de Groot van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 mei 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Pietersbierum en aldaar getrouwd volgens ingekomen getuigschrift den 29 aug 1784
Peerck Siercks ovl 18 jan 1663, huisvrou van Pijtter Wybrants, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Albert Sierds A.S. en Wiepkje Vogelzang, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL
Anne Sierds ovl voor 1815; eigenaar en gebruiker van wijk D-051; medegebruiker is Sipke Fokkes, uitdrager, 1814. (GAH204)
Grietje Sierds zie: van den Berg
Jeltje Sierds ovl voor 1835, huwt met Gerrit Sijbrens; BS Franeker huw 1834
Minke Sierds huwt met Dirk Klases; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente der Stad Franeker. In het Jaar Een duizend Zeven hondert en een en tachtig den tienden dag der Maand jan is ged een kind met name Sierd geb te Franeker op het Vliet den tiende dec zeventien hondert en tachtig, waarvan Vader en moeder Zijn Durk Klases en M.S. Franeker den 24 apr 1815
Sikke Sierds ovl voor 1838, huwt met Aaltje Roels, kind: Gelske Sikkes Busman, geb ...; BS huw 1837
Ulbe Sierds geb 15 may 1790, ged 31 may 1790 Grote Kerk HRL, zv Sierd Sjoukes en Fokje Ulbes
Aafke Sierks van Arum, huwt met Age Harkes, van Almenum, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 30 jun 1765 met attestasie
Akke Sierks ovl 21 okt 1787 HRL, oud 62 jaar
Andries Sierks ovl 29 apr 1728 HRL, old 58 jaer; inventr. nr. 320
Ane Sierks zie: de Boer
Antie Sierks huwt met Dirk Lodewijks, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 nov 1766 en getrout de 14 dec 1766
Antie Sierks huwt met Pieter Jans, beide van HRL, geproclameerd de 28 mei en de 4-11 en getrout de 18 jun 1769; kind: Sierk Pieters, geb 25 okt 1772, ged 10 nov 1772 Grote Kerk HRL
Antje Sierks huwt met Dirk Lodewijks, kind: Dirk Dirks, ged 15 sep 1767 Grote Kerk HRL, dr vader ovl
Atje Sierks Atie Zierks, ged 23 okt 1756 Westerkerk; geb 1756 HRL, ovl 11 aug 1822 Franeker, huwt met Zacharias Roelofs Vellinga, wonende te Franeker, dv Sierk Piers en Antje Dirks; BS Franeker ovl 1822; Zacheus Roelofs en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1784 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende
Bote Sierks van Almenum en Dieuke Cornelis insgelijks van Almenum, huw.aang. 2 may 1733 HRL, komende Voor de bruyd Feddrik Allerts, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Cornelis Sierks ged 23 jul 1754 Westerkerk HRL, zv Sierk Cornelis en Trijntie Harmens
Cornelis Sierks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 terzake verdiend loon als brouwersknegt in een 1/2 jaar, kwit. no. 5, 12 apr 1763. (GAH1093)
Dirk Sierks D.S. en Hiltje eyberts, beide van HRL, zijn, na op den 8 nov 1778 HRL, hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 15 dier maand alhier getrouwd
Dirkx Sierks huwt met Grietje Roelofs, kind: Aaltje Dirkx, geb 28 feb 1793, ged 12 mrt 1793 Grote Kerk HRL
Doede Sierks Sjoerd Joukes ende Sjieuke Doedes, beide van HRL, koomende weegens de bruid D.S. desselfs vader, 16 Nov 1743; Albert IJvs ende Sieuke Doedes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder D.S., 30 Jan 1751
Gerritje Sierks huwt met Frans Michiels, kind: Antonij Fransen, ged 4 jul 1741 Grote Kerk HRL
Hebbeltje Sierks huwt met Hemke Gerrijts, kind: Antie Hemkes, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; kind: uylkje Hemkes, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Sibbeltje Sjerks
Hendrik Sierks zie: de Boer
Ype Sierks geb 29 may 1785, ged 21 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Sierk IJpes en Grietje Eilderts
Yttie Sierks huwt met Eeltje Doedes, beide van HRL, geproclameert den 22-29 decem: 1754 en getrout den 5 jan 1755; Geeven met Eerbied UEd:Aghtbh:te kennen Houkjen Willems meede ordrs Turfmeetster en Y.S. minderjaerige jongedogter met des selvs moeder gesterkt dat de Eerste Wel geneegen is deese haar bedieninge te Transporteeren op de gemelde Y.S. versoekende daar toe mits deese UEd:Agtbaarh:consent om Y.S. aan te stellen in plaats van Houkjen Willems tot meede ordrs Turfmeetster binnen deese Stad op daar toe Staande Lasten en Voordeelen; als meede dat Houkjen Willems op haar gedaane Eed van getrouwe administratie deese post magh waarneemen als subst geduirende de minderjaerigheyt van Y.S. Quo Facto /:get:/ Thomas Heddes man van Houkjen Willems tot teeken van sijn goedkeuringh, B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnte Y.S. tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stad op Lasten Pligten Profijtten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende alvorens den Eed van getrouwigheit:zullende deese bedieninge geduirende de minderjaerigheyd van deselve Y.S. worden waargenoomen door Houkjen Willems die in soo verre als subst Turfmeetster wort gecontinueerd, Actum den 20 dec 1745. /:get:/ Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga met haelen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); den 29 okt 1753 heeft de magistraat aan Y.S. op haar Versoek gepermitteerd om selfs haar bedieninge als turfmeetster waar te neemen, hebbende Sy daar toe den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr H:Schaaf, onderstonde, In kennisse Van my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Schuldige eerbied Y.S. ordris turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante van grote dienst Soude sijn om deze hare bedieninge door een Subst te mogen laten waerneemen. Waarom Sij de Vrymoedigheid neemt Sig bij dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren, gedienstig verzoekende UEd:Achtbh:gelieven eenen Eelkjen Sickes wonagtig binnen deze Stad en tot sulx capabel, te qualificeren om deze bedieninge als Subst waar te nemen, die ten dien einde Sig bij dezen mede op ''t eerbiedigst aan UEd:Achtbh:presenteert, quo facto etc:/get:/ S Rienstra; (In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt de mede Supplnte Eelkjen Sikkes tot Subst Turfmeetster binnen deese Stad tot kennelijk weederseggen van Haar Achtbh:en sulks op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 10 apr 1754/was get:/Wopco Buma/onder Stonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Laeger Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Buma den 10 apr 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1756 of eind 1755; in haar plaats als gesworen turfmeetster aangesteld Baukjen Rinnerts en als subsituit turfmeetster Cornelia Daniels; zie beiden aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Sierks Lieuwe Clasen ende Teetske Rienks, beide van HRL, koomende voor de Bruit J.S., turfdrager alhier, vertoonende een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 29 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jantje Sierks geb 5 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL, dv Sierk Hendriks en Trijntje Baukes
Jarig Sierks ook SJERKS, huisman te Sottrum; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 376:3:8 wegens 1 jaar huir, na aftrek van schattingen en gedane reparatie f. 373:7:8, nog 2 goud glds eeuwige rente ten voordele vd plaats, 12 mei 1762. (GAH1092); id. f. 662:12:8 met nog f. 2:16:0 eeuwige rente, strekkende tot voldoening van 1 jaar huir ve sathe lands, dus geheel f. 665:8:8; gaat af: kwit. f. 251:10:8, kwit. voor vaartsl. f. 6:3:14, kwit. voor nood sch. (?)9-18-8, kwit. aan Marten Joukes, blijft zuiver f. 397:5:10, 12 nov 1762. (GAH1092); ontv van dito f. 138:4:0 terzake geleverde orten en zomergarst, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 110:17:8, kwit. no. 20, 25 nov 1766. (GAH1096); id. f. 187:2:0 wegens geleverde boter en kaas, 16 nov 1762. (GAH1092); id. f. 117:15:6, kwit. no. 1, 8 sep 1767. (GAH1097); id. f. 71:15:8 wegens 3 vieren deels boter met haar overwigt geleverd de 29 sep 1773, kwit. no. 1, 17 mei 1774. (GAH1105); id. f. 353:1:0 wegens levering van boter en kaas, orten en garst, 25 mei 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 358:14:0 wegens huir vd plaats te Sottrum door J.S. gebruikt, met 2 goudglds eeuwige rente door hem betaald, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 400:11:4, over 1768, mei 1768. (GAH1099); id. f. 407:5:14 3 mei 1769. (GAH1100); id. f. 378:15:0, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 371:7:8, 4 jun 1771. (GAH1102)id. f. 368:2:0 incl. f. 2:16:0 eeuwige rente, 26 mei 1772. (GAH1103); id. f. 354:6:0, 25 mei 1773. (GAH1104); id. f. 372:13:0 na korting van f. 10:3:0 wegens reparatien, 19 mei 1774. (GAH1105); id. f. 360:4:12 na korting van f. 22:11:4 van enige reparatie, 1775. (GAH1106); id. f. 375:5:0, 2 jul 1776. (GAH1107); id. f. 335:2:8 sijnde de suivere huur vd plaets bi J.S. gebruikt geweest, 17 jun 1777. (GAH1108); ontv van dito f. 86:17:4 in betaling van grauwe en witte orten in 1763 ih Weeshuis geleverd, kwit. no. 3, 19 dec 1763. (GAH1094); id. f. 49:8:012, kwit. no. 2, 21 jun 1768. (GAH1099); id. f. 157:2:8 wegens levering van orten, kwit. no. 17, 31 okt 1764. (GAH1094); id. f. 26:0:0, kwit. no. 13, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 26:5:0 wegens 15 loopen witte erwten f. 51/4 gld ih Weeshuis geleverd, kwit. no. 7, 8 sep 1767. (GAH1097); id. f. 30:0:0 voor 4 loopen grauwe orten, kwit. no. 6 26 mei 1769. (GAH1100); id. f. 160:15:12 wegens geleverde boter en kaas over 1763, kwit. no. 1, 19 dec 1763. (GAH1094); id. f. 206:10:4, kwit. no. 3, 31 okt 1764. (GAH1094); id. f. 169:8:12, kwit. no. 2, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 272:12:0, kwit. no. 2, 25 nov 1766. (GAH1096) betaalt aan dito f. 387:19:14 wegens huir vd plaats te Sottrum bij J.S. in gebruik, nevens 2 goudglds eeuwige rente, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 376:0:4, na deductie der Florenen en reparatien, 8 sep 1767. (B1 097); ontv van dito f. 105:14:0 voor geleverde boter, kwit. no. 1, 21jun176 8. (GAH1099); id. f. 191:6:0 voor geleverde 8 vierendeels boter tdv het Weeshuis, kwit. no. 1, 24 mei 1769. (GAH1100); id. f. 203:16:0 wegens geleverde boter an Weeshuis tot 12 okt laastleden, kwit. no. 2, 24 nov 1769. (GAH1100); id. f. 87:0:0 voor 2/4 en 1/8 ton in jul en okt17 70 geleverd, kwit. no. 2, 17 nov 1770. (GAH1101)id. f. 20:7:0 wegens 1/4 ton boter met sijn overwigt, kwit. no. 1, 12 jun 1771. (GAH1102); id. f. 129:19:0 voor geleverde boter van 7 aug tot 12 nov 1771 ingesloten, kwit. no. 1, 26 mei 1772. (GAH1103); id. f. 148:1:14 wegens 6 vierendeels boter, kwit. no. 2, 25 mei 1773. (GAH1104)
Johannes Sierks J.S. en Jeltje Jans, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 2 mrt 1777 HRL, en toen getrouwd
Johannes Sierks zie: Monsma
Lammert Sierks zie: Ruiter
Lampkjen Sierks Meindert van Hoek ende L.S. beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs broodheer of meester Tjeerd Pijtters, 14 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Maartje Sierks zie: de Boer
Marike Sierks zie: Wijnalda
Pietie Sierks ende Hendrik Ten Vaile, beide van HRL, huw.aang. 27 sep 1738 HRL, koomende voor de Bruit Jan Jansen van Haarlem; huw.aang. HRL 1738
Pietje Sierks Pietie S., ged 17 jan 1760 Westerkerk HRL, dv Sjerik Ruurds en Eke Durks; Pieter Johannes en P.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Eelkje Pieters, geb 13 mrt 1796, ged 22 mrt 1796 Grote Kerk HRL
Pytter Sierks Pijter Teekes van Almenum ende Dieuke Mathijssen van Sexbierum komende wegens de bruyd P.S. desselfs curator, 16 Oct 1745
Sibbeltje Sierks zie ook: Hebbeltje Sierks; huwt met Hemke Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767; kind: Sjierk, geb 16 apr 1772, ged 5 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 13 apr 1774, ged 26 apr 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Hemkes, geb 29 apr 1781, ged 15 may 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 23 nov 1783, ged 16 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Hemkes, geb 21 may 1788, ged 17 jun 1788 Grote Kerk HRL
Sierk Sierks geboortig van Franequer, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 13 mei 1771. (burgerboek)
Sierk Sierks huwt met Aleida Bloeming, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 apr en de 5 en getrout de 9 mei 1771 in de Westerkerk
Sierk Sierks huwt met Jeltje Martens, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk
Sierk Sierks zie: Posthuma; (2x)
Syberen Sierks ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL, zv Sierk Sijberens en Aafke Gerrits
Sybout Sierks huwt met Rinske IJdes, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 12 en 18 apr 1740 en getrout den selfde dito; S.S. ende Rinske Yedes, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Yede Pieters, beurtschipper alhier, met versoek van een gebot in de week, 9 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL; Jan Hendriks ende Janneke Hoornstra beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder S.S., 25 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Sjerk Sijbouts, ged 31 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Sijbouts, ged 5 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Sybout Sierks ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 82:18:0 terzake geleverde kalk, cement en Brussels zand, 2 nov 1762. (GAH1092)
Sybout Sierks zie: Hoornstra
Teeke Sierks ged 4 mrt 1745 Westerkerk HRL, zv Sierk Tjebbes en Lolkjen Sjoerds
Tierk Sierks rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 27:12:0 van de weesvoog-den verdiende Loon van T.S., 19 jun 1810 (GAH1142)
Trijntje Sierks Ruurd Johannes en T.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier ten zelfden dage getrouwd
Sipke Sierksz Blijkens het proclamatieboek van de NH-kerk van HRL uit 1597 woonde Lammert Warners toen op de Groote Breedeplaats ''in seekere huisinghe naest S.S. en Griet Agges''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: HRL. Vrt. dd 13 nov 1891/J. Wobma
Sybolt Sierp van Arum, heeft het burgerrecht gewonnen, doende de belofte in forma en betalende f. 10:10:0 aan de GR, op 11 aug 1706. (burgerboek)
Doeke Jans Siersema ged 14 jan 1770 ... , huwt met Janna Catharina Couperus op 11 mei 1800 Wijnaldum, wonende te Dronrijp 1844, zoutbrander, wonende te HRL. 1826, zonder beroep en wonende te HRL, 1833, kinderen: Johanna S, geb 9 jun 1801 HRL, Jan, geb 24 dec 1805 HRL, Maaike, geb 17 feb 1804 HRL, in huwelijksakte met geslnm ''Piersma''; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1806, BS huw 1826, huw 1833, ovl 1844, regattvd1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-029, zoutbrander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk I-007, zoutkeet ''Cadix''; gebruiker Bouwe Harm. de Vries, keetknegt, 1814. (GAH204); oud 69 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-049; VT1839; woont in 1e quartier, huisno. 30, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); Maandag den 5 aug 1799. de Raad der Gemeente ordrs Vergadert zijnde, wierde voorts op verzoek van de Burgers D. Siersma en Claas Oosterbaan, de eerstgemelde als capt en de laatstgenoemde als Luitnt van de Brevets noopens hunne aanstellingen te mogen erlangen, goedgevonden, daarover navolgende missive af te zenden, aan de Commissie tot de Administratie der Financien in ''t voormaalig Gewest Friesland: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig gewest Friesland, Burgers. Daar het oppertoeverzicht, over de gewapende Burgermacht, in dit voormaalig Gewest, aan UWL:is opgedraagen, vermenen wij ons aan UWL: te moeten adresseren, ter obtineringe der noodige Brevets, voor de Burgers D. Siersma en Claas Oosterbaan, welke eerstgemelde in ''t laatst van de maand nov 1798, is aangesteld tot Capt in Plaatze van den Capt H. Westra Welke tot Majoor bevordert is, en de laatstgenoemde Claas Oosterbaan, tot Luitenant, in Plaatze van den tot Capt bevorderden Luitnt, D:Siersma, Wij solliciteren zeer reverentelijk UWL:Intercessie, dat aan gedagte Burgers Spoedig hunne Brevets mogen worden toegevoegd Waarmede ons een sensibel genoegen zal geschieden. Heil en broederschap, HRL, den 5 aug 1799, 5de J:V:B:V., P. Wellinga en IJ. Feddema (GAH45); Maandag den 19 nov 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Verscheen ter Vergadering van den raad, de Advocaat H:Westra, gekoosen Majoor bij de Gewapende Burgermacht alhier, exhiberende navolgende Memorie; Aan den Raad der Gemeente te harlingen. Medburgers ! Volgens aan mij getoonde Stemlijsten, zijn bij de 3de Comp: Fuseliers, in plaast van de ondergetekende, tot Capitain benoemd de Luitenant bij de zelve Comp:D.S. ; en in desselfs plaatze voor 1 ste Luitenant de Sergeant Claas Oosterbaan, voor welke beide ieder in hunne qlt:de Brevetten verzoeke te doen bezorgen, en van de laatste de Verklaaringe afte vorderen. Daar Artl:9 van Capitel B van het Huishoudelijk Reglement, van de Gewapende Burgermacht dezer Stad; eene dubbelzinnige explicatie Schijnt te dulden; zo neeme vrijheid van Ulieden te verzoeken de wezendlijke zin, en meening der navolgende woorden, van genoemde Art:9 alwaar gezegd word: In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is; zullen de officiers van het Piquet de vrijheid hebben, de Wagt te visiteeren, na hunne goedvinden etc. of deeze woorden na hun goedvinden moeten betekenen dat het geheel vrij staat aan de officiers van het Piquet al of niet te visiteeren, dan of het te kennen geeft, (zo als de ondergetekende Vermeend) Zo dikwijls en op welke tijden; geduurende bezette Wagt, en de tijd van het Piquet ZijL. officiers het goedvinden en hier van per Extract Reslutie de ondergetekende te informeeren. HRL den 19 Nov. 1798; Waarover gedelibereerd zijnde, is goedgevonden aan het eerste verzoek, relatijv de Brevetten daadelijk te defereeren en ten opzigte van het tweede poinct geciteerde Ixde Articul van het III Capittel, van het Huishoudelijk Reglement, voor de Gewapende Burgermagt, deezer Steede aldus te Altezeeren en Interpetreeren ?In tijden wanneer deeze Stad, met Militaire Guarnisoen bezet is, zullen de officiers van het Piquet, geduurende den tijd der bezette Wagt, en van het Piquet gehouden zijn de Wagt te moeten Visiteeren op Zodanige tijden en zoo menigmaal egter als zij noodig zullen oordeelen? blijvende voor het overige, gedagte Articul; in zijn geheel; en zal Extract deezes, aan de Majoor der Gewapende Burgermacht werden gesuppediteert, om hetzelve aan de belanghebbende te Communiceeren. Aldus gearresteert eerst en gedecreteert op dato ut supra. (GAH44); Op Vertoonde Attestatie van HRL getekend H:Metselaar Pred: en S v Beemen Coster zijn alhier in den huw Staat bevestigd op den 11 Mei 1800 D.S. en Janna Catharina Couperus, beide van HRL. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Johanna Siersema geb 9 jun 1801 HRL, ged 7 jul 1801, ovl 14 apr 1844 HRL, huwt met Johann Fredrik Tuinstra op 7 mei 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1826 HRL, N.H., dv Doeke Jans S, en Janna Catharina Couperus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1826, ovl 1844; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-023; VT1839
Frans Dirks Siersma geb 1780 HRL, ovl 28 nov 1816 HRL; BS ovl 1816
Jan Siersma geb 24 dec 1805 HRL, ged 28 jan 1806 HRL, zv Doeke J.S., en Janna Catharina Couperus; dopen Grote Kerk HRL 1806
Maaike Siersma geb 17 feb 1804, ged 27 mrt 1804 HRL, huwt met Johannes Bernardus Schultze op 7 nov 1833 HRL, dv Doeke S, en Jaan Catharina Couperus; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1833
Mr. Augustinnus Siersma Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 20 mrt 1668 Betaelt aen Mr. A. vS. ter saecke ''t genesen van een accident aen het jongste soontje van wijlen lt. admiraal Tjerk Hiddes de Vries f. 10:0:0. Zie ver bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac. Wobma
Rinskje Sierts geb 4 nov 1783, ged 25 nov 1783 Grote Kerk HRL, dv Siert Atses en Baauje Haajes
Anne Sies ovl voor 1827, huwt met Grietje de Jager, vlgs ovlakte vrouw geen kinderen; BS ovl 1826
Antje Sieses zie: Renema
Bokke Sieses huwt met Wytske Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 jun 1752 en doen ook getrouwt
Dirk Sieses zie: Boersma
Gosse Sieses zie: Nijdam
Gryttie Sieses van Longerhouw, huwt met Jan Dirks Wennekes, van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie de 31 mei 1761
Jelle Sieses ovl voor 1827, huwt met Elske Meinderts; BS ovl 1826
Jilles Sieses J.S. en Elske Annes, beide van HRL, zijn, na op den 9 may 1779 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Anne Jilles, geb 23 jul 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL
Sikke Sieses ovl voor 1823, huwt met Trijntje Simons, kind: Trijntje Sikkes vd Woude, geb 1799 Franeker; BS Franeker huw 1822
Gerritje Harmens Siesling geb 1811 Jorwerd, ovl 14 aug 1855 HRL, huwt met Jouwke Hoekstra, dv Harmen S, en Feikje ... ; BS ovl 1855
Harmen Siesling huwt met Feikje ... , kind: Gerritje Harmens S, geb 1811 Jorwerd; BS ovl 1855
Albert Sietses zie: Musschenplukker
Ale Sietses zie: van der Laan
Alle Sietses geb 10 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, zv Sietse Johannes, (later: Hoog), en Aukje Alles, (later: Touwslager); dopen Grote Kerk HRL 1799
Anke Sietses zie: van hettinga
Antje Sietses huwt met Wytse Borduin; BS ovl 1842
Baukje Sietses geb 10 mei 1751 Workum, ovl 8 aug 1821 HRL, huwt met Marten Rimmerts Panbakker, wonende te HRL. 1812, vlgs ovlakte kinderen nalatende, dv Sijtse Minks en Trijntje Zwaal; BS huw 1812, ovl 1821, ovl 1830, huw 1834; kind: Sijtze Martens, (later: Panbakker), geb 10 aug 1772, ged 18 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Berber Martens, geb 28 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; Baukje Sijttjes huwt met Marten Rimmerts, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 20 mei 1771
Baukje Sietses ovl 19 jan 1810 HRL, huwt met Herre Klases Veenstra, dv Sijtse Sijtses en Biene Jansen (vd Werf); BS huw 1824, ovl 1854
Baukje Sietses zie: Beidschat
Cornelis Sietses ovl deinum voor 1836, huwt met Tjetske Ates, kind: Jacob Cornelis, geb ...; BS huw 1835
Cornelis Sietses zie ook: Beidschat; geb 9 mrt 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL, zv Sietse Cornelis en Jeltje Simons
Dieuwke Sietses ovl 25 apr 1812 Workum, huwt met Harmen Cornelis, abus. ingeschreven onder de nm Dieuwke Sietses Haringa; BS huw 1828
Eelkje Sietses ovl Makkum ... , huwt met Engeltje Pieters, kind: Pieter Eeltjes Zijlstra, geb ... ; BS huw 1828
Evert Sietses geb 28 feb 1804 HRL, ged 13 mrt 1804 HRL, ovl voor jul 1805 HRL, zv Sietse Johannes en Aaltje Alles; dopen Grote Kerk HRL 1804
Froukje Sietses zie: Beidschat
Gerben Sietses houthandelaar, wonende te Stavoren 1805
Harrit Sietses geb 22 nov 1807 HRL, ged 15 dec 1807 HRL, zv Sietse Harrits en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Hendrik Sietses zie: vd Laan, Plekker, Roorda, Schaaf
Hendrikje Sietses zie: van Hettinga
Hessel Sietses eigenaar van wijk F-201; gebruiker Carel Mulder, commies, 1814. (GAH204)
Hessel Sietses zie ook: Zondervan; ged 2 jun 1767 Grote Kerk HRL, zv Sijtse Hessels en Martjen Pijtters
Hinne Sietses zie: Hoogstra, Beidschat
Ybeltje Sietses geb 23 feb 1807 HRL, ged 15 mrt 1807 HRL, dv Sietse Cornelis en IJttje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jan Sietses huwt met Sjouwke Harmens op 21 dec 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806; J.S. en Sjieuwke (!) Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 6 dec 1806; ondertrouw HRL
Janke Sietses huwt met Douwe Cornelis, kind: Cornelia Douwes, geb 22 dec 1810, ged 13 jan 1811 Grote Kerk HRL
Janke Sietses zie: Bakker
Jielles Sietses ovl voor 1815; wed. J.S. gebruiker wijk G-109, gealimenteerd; medegebruiker Aagje Gabbes; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204); ovl 17 jul 1804 HRL, oud 40 jaar; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is Arent Huisjemaker in zijne post als Koornmeeter gesuspendeert den tijd van twee Weeken, ter zaake dezelve zoo geen Slingsche handelwijs dan althans eene groote agterloosheid had begaan, in het meeten van een partij Boekweit onlangs bij Tjebbe van der Meulen van Jan Teyes uit de Dragten ontvangen en is den koorndraager J.S., Welken bij die Occagie het schepel bediend had mede voor dezelfde tijd, de bedieninge daar van ontzegt, en verders den Captn der Koornwerkers zeer ernstig gecorrigeerd omdat hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. (GAH44)
Johanna Sietses geb 1809 HRL, huwt met Eeltje Cornelis Akkerboom (gk), op 26 okt 1837 HRL, dv Maria Sietses; BS huw 1837
Johannes Sietses geb 27 jul 1810, ged 12 aug 1810 Grote Kerk HRL, zv Sietse Johannes en Aaltje Alles
Keimpe Sietses zie ook: Keimpema; huwt met Jeltje Haayes, beiden van Eernewoude, hier liggende met hun schip, kind: Martje Keimpes, geb 12 mrt 1809, ged 11 apr 1809 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 75:16:0 ter Saeke geleverde 8 13/20 Schouw turf met d. Arbeidsloonen, 22 nov 1807, quit. no. 5 (GAH1139)
Klaas Sietses geb 7 dec 1802 HRL, N.H., ged 19 dec 1802, zv Sietse Clases en Hitje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Lieuwe Sietses zie ook: Hoog; geb 15 nov 1811, ged 1 dec 1811 Grote Kerk HRL, zv Sietse Johannes en Aaltje Addes
Maaike Sietses huwt met Eeltje Sikkes, kind: Sietske Eeltjes, 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL
Maria Sietses kind: Johanna S, geb 1809 HRL, wonende te Leeuwarden; BS huw 1837
Minnert Sietses huurt grond voor lijnbaan 1807-1810
Poppe Sietses zie: Zijlstra; P.S. ende Froukje Murks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Murk Alberts, de vader, 15 jun 1790; ondertrouw HRL; P.S. en Vroukje Murks, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 jun 1790 HRL, en zijn getrouwd den 27 daaraanvolgende; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sibbeltje Poppes, geb 5 may 1810, ged 20 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Syts Poppes, geb 21 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Poppes, geb 4 jul 1793, ged 16 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Murk Poppes, geb 23 aug 1795, ged 6 sep 1795 Grote Kerk HRL
Rommert Sietses geb 1755 ... , ovl 9 sep 1811 HRL, huwt met Feikje Poppes, wonende te in de Ooievaarsteeg in 1811, kinderen: Sietse Rommerts de Jager, geb 1785 Midlum, Pietje Rommerts dJ, geb 1792 HRL, Hinne Rommerts, geb 1795 ... , Poppe Rommerts dJ, geb 3 mei 1789 HRL, zv Sijtse Hinnes en Pietje Rommerts; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1817, huw 1822, ovl 1826, ovl 1840; R.S. van Midlum en Feikje Poppes van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 may 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); kind: Trijntje Rommerts, geb 30 jul 1787, ged 11 sep 1787 Grote Kerk HRL; kind: Poppe Rommerts, geb 11 dec 1789, ged 9 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Rommerts, geb 16 jul 1792, ged 7 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Rommerts, geb 9 okt 1797, ged 24 okt 1797 Grote Kerk HRL, moeder als F. Popkes
Sietske Sietses geb 13 jul 1807 HRL, ged 26 jul 1807 HRL, dv Sietse Gerrits en Maaike Johannes Adema; dopen Grote Kerk HRL 1807
Simon Sietses zie: Beidschat
Sjoerd Sietses zie: Teyema
Sjoerdtje Sietses geb 9 aug 1807 HRL, ged 23 aug 1807 HRL, dv Sietse Johannes en Aaltje Alles; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tiede Sietses maakt een hooischuur 1754
Trijntje Sietses ovl voor 1865, huwt met Zacheus Vellinga; BS ovl 1864
Willem Sietses ged 3 mei 1805 HRL, ovl 21 jul 1821 HRL, zv Sietse Bernardus en Sietske Jans; BS ovl 1821
Froukje Sietzes ovl 8 nov 1806/1816 HRL, huwt met Goris Wybes Faber; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811wafk, huw 1819, huw 1829, ovl 1859; Goris Wybes van Almenum en V.S. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende; kind: Sytse Goris, geb 19 jan 1789, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Goris, geb 12 sep 1792, ged 30 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Goris, geb 30 jul 1795, ged 18 aug 1795 Grote Kerk HRL
Grietje Sietzes geb 22 feb 1804 HRL, ged 11 mrt 1804 HRL, ovl voor jun 1808 HRL, dv Sietse Martens en Wybkje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jantje Sietzes geb 4 jan 1810 HRL, dv Zietse Cornelis en IJtje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 4 jan 1810, ged 21 jan 1810 Grote Kerk HRL, dv Sietse Cornelis en IJtje Jans
Maaike Sietzes geb 10 mrt 1771 HRL, ovl 14 feb 1820 HRL, huwt met Willem van Loon op 3 sep 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1820, ovl 1857; kind: Jan Willems van Loon, geb 25 sep 1798, ged 21 okt 1798 Grote Kerk HRL
Meindert Sietzes ovl na 1818, huwt met Doudtje Sjoerds Wiersma, touwslager; BS ovl 1819
Anna Sieverda ovl 9 jun 1753, 64 jaar, weduwe van Meile Ollema, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Jan Emanuel Sieverin geb 26 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Johannes Sieverin en Johanna van Arsen
Johannes Sieverin huwt met Johanna van Arsen, kind: Jan Emanuel Sieverin, geb 26 jun 1789, ged 7 jul 1789 Grote Kerk HRL
Anna Jansen Sieverts weesvoogden betalen f. 26:10:10 aan de rentmeester van het Weeshuis ''t weeskind A.J.S., uit de nalaatenschap van haar wijl:ouders aanbestorven, 15 apr 1794 (GAH1126)
Jan Sieverts huwt met Wytske Wijgers, beide van HRL, geproclam; de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Wessel Sieverts van Embden, door de Magistraat tot burger deser stede aangenomen, nadat hij de behoorlijke burgereed aen handen van pres. burg. Sibrandus Boegjes had gepresteerd, en de gerechtigheid daar toe staende betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 14 nov 1700. (burgerboek)
Jan J Sievertsz huwt met Elisabeth Aukes op 10 dec 1797 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Wytske, geb 1799 HRL, Sievart Jans, geb 11 jun 1804 HRL, Auke Jans, geb 16 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1804, BS ovl 1855
Wytske Sievertsz geb 1799 HRL, ovl 30 nov 1855 HRL, ongehuwd, dv Jan S, en Elisabeth Aukes; BS ovl 1855
Johan Ludwig Sigfrid J.L.S. en Aaltje Harmens de Vries, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 dec 1780 HRL, en zijn getrouwd op den 27 feb 1781 HRL; J. Lodewijk S., Constapel Major op ''s Lands oorlogsfregat ''De Eendracht'', en Regina Magdalena Rasch van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 sep 1781 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Sigmeyer huwt met Laas Sanders, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 jun en ge-tout de 3 jul 1768
Aafke Siibrandts ovl 6 sep 1562, huisfrou van Anne Claesz, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Tjietske Sijbbes ovl 5 mrt 1727 HRL, old 27 jaeren
Sybe Sijbe ovl 16 apr 1728 HRL, old 78 jaer
Joannis Philippus Reins Sijbeda ged 31 okt 1741 Grote Kerk HRL, zv vroetsman Rein Sijbeda en Johanna Maria Toussaint
Pieter Sijbeda betaalt orgelmaker de Vries namens de gemeente 1763; Remonstreerd met Schuldige Eerbied Johan Daniel Taussaint orgelist deeser Steede, dat hij om reedenen seer geneegen soude sijn deese bedieninge te Transporteeren op sijn neef P.S. soon van wijlen de Vroedsman R.S. ; Weshalven de supplnt:de Vrijheyt neemt UEd:Achtb:onderdaeniglijk te Versoeken dat deselve gunstighlijk gelieven dit transport te accordeeren, onder deese stipulatie en voorwaerden, dat de supplnt tot sijn Laste sal hebben om deese jongeling, die thans in''t elfde jaer zijns ouderdom is, bequaem te maeken tot deese functie, en dat geduirende de tijt dat deselve beneeden de twintigh jaeren is, de Kerckedienst ten genoegen van UEd:Achtb:door den supplnt:of een ander bequaem persoon worde waergenoomen, tot welke tijt toe de supplnt:alleen Versoekt dat het tractement van drie hondert vijfftigh car:gl:waar op de supplnt aan de vitum is aengesteld sijn loop mooge behouden op de naem van P.S. dogh te betaelen aan den supplnt:en dat naa dien tijd het Tractement werde gereduceerd tot twee Hondert guldens ten voordeele van P.S. voornt:wanneer deselve op den gemelden ouderdom door UEd:Achtb wort bequaem gevonden en deese bedieninge zelve daedelijk sal koomen te aenvaerden het Welke ter sijner tijd maaquerende, laet de supplnt:ten vollen aen de faculteit van UEd:Achtb:om als dan over deese bedieninge te disponeren soo als UEd:Achtb: sullen goedvinden. Dit versoek Edele Achtbaere Heeren vermeent de supplnt:in soo verre te strekken tot voordeel van de Stad dat daar door nae Verloop van groot neegen jaeren het Tractement van den orgelist een hondert en vijftigh gls:seekerlijk wort vermindert, het welke den supplnt:sijn leeven langh is toegesegt; en daarom agt de supplnt:des te meer reeden te hebben om aan UEd:Achtb:deese gratie te Versoeken en een gunstige toestemminge te hoopen, Q:F:etc:/:onder stonde en was geteekent :/Requisitus, R:J:de Swart gesw:Clercq; (:In Margine Stonde:); de Magistraet gehoort het versoek en accordeerende het selve nomineert en stelt mits deesen P.S. tot orgelist van deese stad op lasten, pligten, zampt Conditien en voorwaerden ten requeste gemeld. Actum den 9 feb 1750(was get:) W:van Itsma (onder stonde); Ter ordtie van de magistr:(get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Ter gelegenheit van dit transport heeft de supplnt:in de Vergaedering van de Magistraet in de armbusch gestooken vijff Ducaten ... (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rein Sijbeda Pals Karsten ende Saakjen Gerbens, beyde van HRL, komende weegens de bruidegom desselfs vader en wegens de bruid R.S. des selvs broodheer, 24 Apr 1745; ovl voor 1750, heeft een zoon Pieter, geb 1739, was vroedsman; zie verder bij Pieter Sijbeda; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Eelke Jogchums Hannema ende Grijtie Hiddes Heeremijt beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsman R.S., 23 jun 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Johanna Maria Toussaint, kind: Joannis Philippus Reins Sijbeda, ged 31 okt 1741 Grote Kerk HRL, vader is vroetsman; Douwe Pijtters en Leentie Minnes, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, Coram Preside Schaaff, komende voor de Bruit Raan (= Rein) S. ; huw.aang. HRL 1736
Aebe Oenes Sijbesma huwt met Johanna Dirks Steenstra, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1864
Geertje Sijbolts huwt met Harmen Jans, beide van HRL, geproclameerd de 30 7 ber (= september) en de 7 en getrout de 14 okt 1770
Jacob Sijbolts voogden bet f. 38:4:8 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het overschot der verdiende huur na aftrek der verschotten van Arjen Claases, gevaaren hebbende bij schipper J.S., 2 nov 1779. (GAH1110)
Jouwke Sijbolts zie: Droogsma, Stuurman
Ocke Sijbolts zie: Walta
Leentje Sijbouds huwt met Tjeerd Pieters, kind: Jetske Tjeerds, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL
Aaltje Sijbouts zie: Hunia
Cornelia Sijbouts huwt met Albert Teunes (in huwelijksakte: van Veen), op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, tapperse in 1841 en wonende te HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1841; Allert Teunes en C.S., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Sijke Alberts, geb 6 nov 1810, ged 20 nov 1811 Grote Kerk HRL
Douwe Sijbouts ged 13 sep 1742 Westerkerk HRL, zv Sibout Douwes en Trijntje Hendriks; D.S. en Klaaske Harmens, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 8 nov 1772 HRL, en toen getrouwt
Frans Sijbouts ovl voor 1815; wed. F.S. gebruiker van wijk H-109, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); F.S. en Antje Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 sep 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Sybolt Franses, geb 15 jun 1783, ged 29 jun 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Franses, geb 26 jan 1785, ged 20 feb 1785 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Franses, geb 23 nov 1788, ged 16 dec 1788 Grote Kerk HRL; kind: Sijboud Franses, geb 4 dec 1792, ged 25 nov 1792 Grote Kerk HRL
Frans Sijbouts zie: de Vries
Yde Sijbouts ged 30 jul 1743 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Sjerks en Rinske IJdes
Yde Sijbouts zie: Hoornstra
Jarig Sijbouts ovl 10 sep 1755 ... , wachtmeestersassistent 1755; Geeft UEd:Achtb:met verschuldige eerbiet te kennen Boote Oebles ordrs Wagtmr Adsistent, dat hij supplnt deese bedieninge veele jaeren heeft waergenoomen nu vermits sijn hooge Ouderdom deselve wel gaarne soude willen transporteeren op de persoon van J.S., thans woonagtigh te Arum, dewelke sulx insgelijks is begeerende, maar aengesien sulks sonder UEd:Achtb:consent niet vermagh nogh kan geschieden, soo versoeken de supplntn UEd: Achtb:gelieven gemelde J.S. in plaats van hem Boote Oebles aan te stellen tot meede ordrs Wagtmr Adsistent van deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden met praesentatie van den Eed daar toe staande quo facto etc:/onder stonde en get:/Requisitus R:J:de Swart; de Magistraat accordeerende het versoek ten reqte gedaan nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt J.S. tot meede ordrs Wagtmr Adsistent van deese Stad in plaats van Boote Oebles op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheyt en tot een geschenk in de Armebusch tellende de soma van dartigh car gls: Actum den 10 apr 1747. (get:) Junius Munter /onder stonde:/Ter ordtie van de Magistr:/:get:/abs:sec:R:J:de Swart gesw:clercq; (Lager in margine Stonde); de dartig car gls:sijn door J.S. in de Armebusch betaald en heeft deselve voorts den Eed van getrouwigheyt sijnes dienstes in handen van de Hr Presid:Burgemr Junius Munter gepresteerd Actum den 10 apr 1747. In kennisse van mij gesw:clercq/: get:/abs:sec:R:J:de Swart. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Johannes Sijbouts J.S. van Makkum ende Anske Ydes van HRL, vertoonende Tjalling Sopingius een attestatie waar uit gebleek dat de huwelijx geboden tot Makkum meede aengegeeven waeren, 4 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL
Lijsbeth Sijbouts ged 5 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Sijbout Sierks en Rinske IJdes
Pierkje Sijbouts huwt met Gerrit Sieses Visser; BS ovl 1827
Pietje Sijbouts geb 1750 Lemmer, ovl 28 nov 1822 HRL, huwt met Hendrik Jans Pekelaar; BS ovl 1822, ovl 1845; kind: Geeltje Hendriks, geb 14 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jannigjen Hendriks, geb 28 dec 1789, ged 12 jan 1790 Grote Kerk HRL
S. Z Sijbouts te Leeuwarden, ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter Saeke kleedwaeren, 29 dec 1808, quit. no. 38 (GAH1140)
Simon Sijbouts zie: Jager
Sjerk Sijbouts ged 31 jan 1748 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Sierks en Rinske IJdes
Tjerk Sijbouts ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Sijbout Tjerks en Rikstje Ruurds
Tjerk Sijbouts huwt met Jeltje Hessels, N.H., kind: Sijbrigje Tjerks, geb 28 nov 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Tjitske Sijbouts geb 16 jan 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL, dv Sijbout Tjerks en Rixtje Ruurdts
Waltje Sijbouts zie: Attema
Hendrik Sijbrensma geb 1783 ... , huw.get. bij R.R. Zijlstra en W.R. Hogenbrug, smidsknecht, (waarschijnlijk bij Heere Enninga), wonende te HRL; BS huw 1815
Harmanus Sijbrig huwt met IJnskje Martens, kind: Anna Harmanus, geb 25 jun 1792, ged 26 jun 1792 Grote Kerk HRL
Akke Sijbrings ovl 1798, huwt met Pieter Warnders Huizenga; BS huw 1829, ovl 1884
Jurjen Sijburgh ovl 8 sep 1680, 46 jaar, Wijncooper, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Bocke Sijckes (later: Rienstra); remonstreert met schuldige B.S., mr timmerman tot Sweins present tegenwoordig tot HRL, dat door ''t expireeren der tijt van Pijter Keimpes ''t Stadsbouwmeesters ampt alhier is coomen te vaceeren den suplt. wel genegen soude sijn omme tot voors. amploy aangestelt te worden vertrouwende daar toe de bequaamheyt te sullen hebben, edog dewijle sulx niet is te becoomen dan door gunst en gratie van haar Achtbaarheeden, soo koompt den supplt. sig bij desen aan Ued. Achtb. addresseeren met ootmoedig versoek ten einde Ued. Achtb. gelieven den supplt. gunsttelijck op dese te accordeeren en over sulx in plaats van Pyter Keimpes hem weder tot Bouwmeester deser Steede aan te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande en aenbehorende waar op een goede dispositie is verwagtende, quo facto etc. was vertekend H. Wiaerda, met halen. ; In margine stonde; de Magistraat der Stad HRL accorderende ''s versoek ten requeste gemelt eligeert mits desen den supplt. BS tot bouwmeester deser Steede op soodanige lasten, pligten en gehoorsaamheden met opsigt opde Stads Moddermoolen sampt tractement als bij de voorige bouwmeester is genooten geweest ingevolge de artikelen daar van sijnde, alles voor den tijt van twee naastvolgende jaaren mits doende den eed in handen van pres. burg. deses Stadsm, actum den 13 Augusti 1732, was vertekend Pier Bretton, ter ordtie van de Magistraat was vertekend M. van Idsinga, met haalen; Nog Stonde; Op heeden den 13 Augusti 1732 heeft de nieuw genomineerde bouwmeester BS na voorleesinge van sijn Instructie sampt augmentatie(= toevoeging, vermeerdering; hier dus: aanvulling) daar op in den jaare 1730 gestatueert, den eed van getrouwig- heyt in handen van de presid. burg. P. Bretton gepresteert en afgelegt, actum dato uts, in kennisse van mij secretaris M. van Idsinga; Bocke Sickes Rienstra is aan de vitam aangesteld met verhooging van het tractement tot 300 gl, vide in ''t resolutieboek den 29 May 1734. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreert met schuldige eerbiedigheit Gosse Pijters turfdrager binnen dese stad dat hij in der minne wel genegen was sijn amploy over te draegen, aen BS burger binnen HRL sijnde een persoon daer toe bequaem edog dewijl sulks sonder gratie en consent van Ued:Agtbh:niet vermagh te geschieden soo versoekt den supplt:met eerbied Ued:Agtbh:gelieven gunstelijk in dit versogte transport te accorderen en over sulks de persoon van BS in sijn plaetse aen te stellen op lasten, pligten, profijten, servituten en geregtigheden daer toe staende en aenbehorende quo facto etc:H. Wiaerda; ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versogte transport eligeert mits desen de persoon van BS tot mede gesw:turfdrager binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads Actum den 26 Septemb 1735, get:Tjeerd Brouwer ter ordtie van de Magistr., M. van Idsinga; Op heden den 26en 7 ber 1735 heeft BS den ee van getrouwigheit coram preside Brouwer gepresteert, In kennis van mij secrets, M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreertm et schuldige eerbied BS turfdraeger binnen dese stad dat den supplt:in der minne wel genegen was door swakheitshalven sijn amploy over te transporteren op enen Lodewijk Gerrijts kleermaker ten voors:stede, edogs naedemael sulks niet kan of vermagh te geschieden. Soo versoekt den supplt:met eerbied Ued Agtbh:gelieven gunstelijk in ''h versogte transport te accorderen, en over sulks de persoon van Lodewijk Gerrijts in sijn plaetse tot mede turfdrager binnen dese stad aen te stellen, op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe en aenbehorende quo facto etc:get: H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende ''t versoek eligeert mits desen de persoon van Lodewijk Gerrijts tot mede gesw:turfdrager binnen dese stad, op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden, daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgemr deses stads, Actum den 7 nov 1735; get:S.C. Schrik, ter ord. tie van de Magistr. M. van Idsinga; Op heden den 7 nov 1735 heeft Lodewijk Gerrijts den eed van getrouwigheyt als mede ordris turfdraeger gepresteert corum preside Schrik, get:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aafke Sijes ged 20 jun 1758 Grote Kerk HRL, dv Sije Douwes en Antje Geerts; den 15 mrt 1788 compareerde ter Secretarye dezer Stad HRL de proc. Camsma wegens A.S., ongehuwde meerderjarige dogter alhier, dewelke bij deesen verklaart te spieren de Huwelijksproclamatien van Sierd Sjoukes, Schipper aldaar, aangegeeven den 1 mrt 1788 met Fokjen Ulbes om reden dat gemelde Sierd Sjoukes met A.S. een wettige belofte van trouw heeft aangegaan, om welke spieringe te sijn doen. denuntiatie is geschied aan Fokjen Ulbes wonende ten huise van Sierd Sioukes door den Geregts Bode Wiglinghuisen volgens mondeling relaas acte gegeven bij welke spieringe Sierd Sioukes Self in Persoon is present geweest. den 21 May 1790: Comparerende ter Secretarye der Stad HRL de proc. S. Camsma wegens A.S. verklaart van boven staande spieringe tegen Sierd Sioukes gedaan, te desisteren cum expensis, en wat te ... tijden, dat hij Sierd Sioukes met Fokjen Ukbes in de Huwelijken Staat mag worden bevestigd, om welke desistament te zien doen Sierd Sioukes in persoon is geinsinueert per bode Poort; ondertrouw HRL
Aaltje Sijes huwt met Rienk Johannes Pool, wonende te Drachten; BS huw 1826
Aefke Sijes ende Foppe Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJpe Sijes, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Amelis Sijes geb 18 jun 1791, ged 5 jul 1791 Grote Kerk HRL, zv Sije Ameles en Aaltje Jans
Antje Sijes zie: Noteboom; Marten Durks en A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rein Faber, goede bekende, 25 may 1793; ondertrouw HRL; Marten Dirks en A.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Dirk Martens, geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL
Cytske Sijes ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, dv Sije Douwes en Antje Geerts
Grietje Sijes zie: de Vries
Hartman Sijes Remonstreert met Schuldige eerbiedigheit H.S. burger binnen dese Stad dat door t overlijden van Jan Harmens in Leeven meede ordris Beestevoyer alhier die bedieninge is vacant geworden en alsoo den Supplnt Zig daer meede zeer Gaerne Saege begunstigd Addresseert hij Sig Mits dsen tot Ued Achtb Seer demoedig Versoekende dat het Uwer Ed Achtb goede gelieffte mag Sijn hem Supplnt tot Meede ordris beestevoyer deeser Steede te nomineeren en aen te Stellen op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe en aenbehoorende waer op Supplnt een favorabel Appt van u Ed Achtb Zal afwagten quo facto etc reqtus vert M V Idsinga. ; In margine stonde; de Magistr Accordeerende het versoek ten Requeste Gedaen eligeert Mits desen de persoon van H.S. tot meede ordris beestevoyer deser Steede op Lasten pligten Profijten en gehoorsaemheden daer toe Staende mits doende den eed in Handen van de heer praesid. Br. deses Stads actum den 29 ber (=september) 1729 vert Junius Munter Ter ordtie van de Magistr M V Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden dato uts heeft H.S. den eed van getrouwigheit Gepraesteert in handen van de hr praesid. Burgermr. Munter actum uts In kennisse van mij vert M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729)
Ype Sijes remonstreert met schuldige eerbiedigheit Wybren Hessels meede gesw. turfdrager binnen dese Stad, hoe dat hij om redenen, seer geneegen soude sijn die sijn bedieninge te transporteren en over te dragen op de persoon van IJ.S. burger binnen dese Stad, dewelke daertoe de vereyschte bequaamheeden genoegsaam vermeent te besitten, dogh alsoo dese overdragte onmogelijk kan geschieden sonder gunstige approbatie van Ued. Achtb. Soo sijn die beyde suppltn te rade geworden hun door deesen te addresseeren aan Ued. Achtb. met ootmoedige supplicatie dat dese overdragte door Ued. Achtb. moge worden goedgekeurt, en alsoo de persoon van IJ.S. tot meede gesw. turfdrager deser Steede aangestelt en bevestigt op sodanige lasten, plighten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe en aanbehoren quo facto etc, was vertekent M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits deesen de persoon van IJ.S. tot meede gesw. turfdrager deser Steede op lasten, plighten, profijtten en gehoorsaamheeden daer toe en aanbehorende mits doen den eed van getrouwigheit in handen van presid. burgem. dese Stads, actum 12 mrt 1731, was vertekent Cornelis Veersma, ter ordtie van de Magistraat, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden 14 mrt 1731 heeft IJ.S. den eed van sich getrouwelijk in sijn bedieninge te gedragen, gepresteert in handen van presid. burgem. Veersma, actum 14 mrt 1731, in kennisse van mij secr., was vertek. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); remonstreert met alle schuldige eerbied IJ.S. althans gesworen turfdrager en borger deser stede dat de supplt:wel genegen soude sijn die bedieninge te transporteren op enen Wouter Hes sels mede wonagtig alhier ter stede dewelke sulks mede hertelijk is begerende, dog naedemaal sulks buiten Ued Agtbh: consent en goede gracie niet kan geschieden. Soo adresseeren beide de suppltn:sig bij desen aen Ued Agtbh:ootmoedig versoekende ten einde Uw Agtbh:in dit versogte transport gunstelijk gelieven te accorderen, en over sulks de persoon van Wouter Hessels tot mede gesw:turfdrager aen te stellen op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, quo facto etc: requisitus (get) M. van Idsinga. ; In margine stonde; de Magistrat accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Wouter Hessels tot mede ordinaris turfdrager binnen dese stad op lasten, pligten, profijten, en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses Stads, Actum den 16 Augusti 1734 (get) C.G. van Sloten, ter ordtie van de Magistraet, M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heden den 16 Augusti 1734 heeft Wouter Hessels den eed van getrouwigheit als turfdrager gepresteert in handen van de presid. burgmr van Sloten, Actum uts. In kennis van mij secrets. (get M. van Idsinga). (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Carst Huberts ende Trijntie Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd IJ.S., 2 May 1750; Aefke Sijes ende Foppe Gerrijts, beide van HRL, huw aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid IJ.S., desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Janke Sijes geb 1767 Huizum, ovl 19 jul 1833 HRL, huwt met Johan Jacob Walter op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL, dv Sije Tjeerds en Antje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1833; Johan Jacob Welter (!) en J.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Klaas Sijes geb 12 jun 1752 Marrum, ovl 1 sep 1820 HRL, hm ... ; BS ovl 1820; huwt met Wytske Hinnes, kind: Reinou Klaases, geb 22 sep 1784, ged 19 okt 1784 Grote Kerk HRL
Siebe Sijes zie: Boomstra
Welmoed Sijes ovl voor 1812, huwt met Jelle Gooitjes; BS Barradeel huwafk. 1811; huwt met Jelle Goitjens, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765 in de Westerkerk; kind: Goikje Jelles, geb 14 okt 1772, ged 3 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jelles, geb 13 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Tetske Jelles, ged 26 feb 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Jelles, ged 17 jun 1770 Westerkerk HRL
Janke Sijeukes van HRL, en Sijbout Scheltes van Mackum, huw.aang. 6 dec 1738 HRL, komende voor de bruid Roeloff Jacobus, desselvs Neef; huw aang. HRL 1738
Fredrik Sijfkes F.S. van Winschoten en Hiltje C. Boumans van HRL, zijnde de aangaaf geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL
Janke Sijgers ook als: J. Zegers; zie aldaar; Meindert Monzes en J.S., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes28 aug 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Monze Meinerts, geb 16 jun 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL, moeder als J. Zegers
Melis Sijjes geb 7 feb 1782, ged 12 mrt 1782 Grote kerk HRL, zv Sijje Melis en Trijntje Gerbens
Sytske Sijjes geb 19 sep 1787, ged 9 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Sije Jetzes(?) en Jetske Sibes
.... Sijke zie: IJmke Lolles; geb 20 mei 1810 HRL, vader onbekend, in onegt geboren, aantekening uit doopreg. 1810: ''zijnde haar vaders naam onbekend als in onecht geboren, zijnde haar moeder geweest Sijke''; dv Sijke ... ; dopen Grote Kerk HRL 1810
Antje Sijkes huwt met Jan Hendriks Prins op 28 feb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Daniel Jans Sijkman ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Sijkman en Maria Pereboom; Ik Ondergetekende Harmen Anthonij Smit, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Jacob Harmens Smit, mede alhier woonachtig om Zich in het huwelijk te begeven met Hijlkje Daniels Siekman, dv D.S. en Dirkje Brens, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in den huw Staat te worden bevestigd. HRL den 21 feb 1815
Cornelis Annes Sijlstra huwt met Joukie Elias Grem, beide van HRL, geproclameert de 3-10 en getrout de 17 dec 1758
Pieter Sijlstra geboortig van Leeuwarden, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. J.D. Toussaint, en de jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 11 jun 1760. (burgerboek)
Pyter Sijlstra zie: P. Zijlstra; SIJNES, BERBER
Pytter Sijlstra Gerrit Jacobs van HRL, ende Tjeerdtje Pijtters van Spannum, koomende voor de Bruit desselfs broeder Pijtter Pijtters, en vertoonde een verklaringe van des Bruits vader P.S. te Hennaard 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Sijnes ovl 1772 Oosterbierum, huwt met Rinze Andries; BS huw 1829, ovl 1845
Rein Sijnes zie ook: Bootsma; geb 25 mrt 1798, ged 17 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Sijne Rinses en Tietje Reins
Wybe Sijnes geb 4 jan 1777, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL, zv Sijne Wybes en Trijntje Jans
Wouter Sijnes geboortig van Jolgahuigen, doch ook jongst gewoond hebbende tot Drielst (?), heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij belooft heeft aan handen van burg. Lourens Jacobs Asperen, om zich als een eerlijk burger te zullen comporteren en zich des stads lasten als burger te submitteren, betalende de gerechtigheid daartoe staande aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 4 jul 1690. (burgerboek)
Trijntje Sijnes/Piekes zie Trijntje Piekes
Lijsbert Sijnnes Harmen Lieuwes ende L.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Sijbren Alles, 6 Jun 1750
Sara Sijnolt begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lijsbeth Sijrks ged 31 aug 1758 Westerkerk HRL, dv Sijrk Pijters en Antie Dirks
Pietje Sijsens huwt met Dirk Tjepkes Schaap, wonende te Franeker 1832; BS huw 1832, ovl 1876
Aaltie Sijses geb 1743 HRL, ovl 1 jul 1818 HRL, hm ... , vlgs ovlakte weduwe met kinderen; BS geb 1818
Gerrit Sijses geb 1769 ... , huw.get. bij B.H. de Vries en R.J. Scheer; BS huw 1811
Janke Sijses ovl 5 okt 1789 HRL, oud 79 jaar
Zytske Sijses huwt met Pijtter Gerrits, kind: Trijntje Pijtters, ged 16 aug 1746 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkie Pieters, ged 14 jan 1742 Grote Kerk HRL
Jilles Sijsses ged 16 apr 1759 Grote Kerk HRL, zv Sijs Jilles en Claaske Alberts
Douwe Sijswerda ovl voor 1829, huwt met Befke Alberts, kind: Elisabeth Douwes S, geb . ; BS huw 1828
Elisabeth Douwes Sijswerda ovl 1793 Franeker, huwt met Hermanus Jans Burman, indertijd echtelieden te Franeker, dv Douwe S, en Befke Alberts; BS huw 1828, ovl 1878
Hendrik Sijswerda geb 30 dec 1783 Midlum, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jetske Sijswerda ovl voor 1885, huwt met Haye Pieters Robijn; BS ovl 1884
Trijntje Sijswerda ovl voor 1864, huwt met Wybe Lolcama, wonende te Franeker 1812; BS ovl 1863; bs fr1812 huwelijken
Roelof ten Sijthoff R. tS., Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter ende Antje Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs schoonbroeder Jan Arends Faber, 10 nov 1787; ondertrouw HRL; R. tS., soldaat in de compie van kapitein Panneboeter, en Antje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 27 daaraanvolgende
Aaltje Sytses Sijtsma huwt met Ulbe Jacobs Strikwerda, wonende te Almenum 1835 en 1836; BS huw 1835, huw 1836, ovl 1858
Antje Pieters Sijtsma geb 14 sep 1792 Achlum, ovl 16 apr 1875 HRL, huwt met Lodewijk A. Hoek, N.H., dv Pieter S, en Rinske Hettes; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk G-137, 281, wijk H-003
Ybeltje Sytzes Sijtsma huwt met Jacob Gerrits Haaksma, wonende te Idskenhuizen 1857; BS ovl 1857
Pieter Sijtsma huwt met Jitske ... , kind: Sijtse S, geb 1803 Birdaard; BS ovl 1884
Pieter Sijtsma huwt met Rinske Hettes, kind: Antje Pieters S, geb 14 sep 1792 Achlum; BS ovl 1875
Sytse Sijtsma geb 1803 Birdaard, ovl 30 jun 1884 HRL, huwt met Elisabeth Wagenaar, zv Pieter S, en Jitske ... ; BS ovl 1884
Trijntje Sipkes Sijtsma huwt met Holle Loukes de Jong; BS ovl 1839
Trijntje Sijttes ovl Wonseradeel voor 1836, huwt met Lieuwe Jentjes; BS huw 1835
Antje Sikkema geb 1794 Ried, ovl 23 mei 1859 HRL, huwt met Anne Poelstra, dv Dirk S, en ... ; BS ovl 1859
Antje Sikkema huwt met Reinder Oetsma; BS ovl 1855
Dirk Sikkema hm ... , kind: Antje, geb 1794 Ried; BS ovl 1859
Trijntje Sikkes Sikkema ovl voor 1841, kind: Bontje Geeuwkes de Jong, geb 1811 Heerenwal BS huw 1840
Aafke Sikkes zie: Brouwer
Aaltje Sikkes zie: van der Wiel
Akke Sikkes Jan Berends van Losser en A.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Antie Sikkes huwt met Pieter Johannes, kind: Trijntie Pieters, ged 23 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Pijtters, ged 5 nov 1748 Grote Kerk HRL
Antje Sikkes Dirk Johannes en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 apr 1786 HRL, en zijn getrouwwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Dirks, geb 24 mrt 1787, ged 8 apr 1787 Grote Kerk HRL
Antje Sikkes ged 9 nov 1745 Grote Kerk HRL, dv Sikke Jansen en Sipkjen Dirks
Antje Sikkes Tjeerd Bouwes ende A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Christoffels, des bruids schoonbroeder, 30 mrt 1793; ondertrouw HRL; Tjeerd Bouwes en A.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 apr 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage
Antje Sikkes zie: Blom
Bauke Sikkes geb 11 nov 1778, ged 29 nov 1778 Grote Kerk HRL, zv Sikke Baukes en Lijsbeth Abels
Bonne Sikkes Schout der Gemeente Sexbierum. Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. den 23 mrt 1790 is geb een zv Sikke Bonnes, en IJmkjen Symens Egtel. te Wijnaldum, die den 18 apr 1790 is ged en genoemdt Bonne. Afgegeven apr 1815
Bonne Sikkes zie: van der Beest, van der Geest
Bregtje Sikkes zie: Westra
Claeske Sikkes huwt met Willem Gerrits, kinderen: Gerrit en Sicke Willems, beiden ged 25 apr 1741 Grote Kerk HRL
Dieuke Sikkes ged 11 jun 1748 Westerkerk HRL, dv Sikke Jansen en Sipkjen Dirks
Dieuwke Sikkes zie: van der Wiel
Dirk Sikkes huwt met Doetje Ulbes, kind: Doetje Dirks, ged 19 sep 1752 Grote Kerk HRL
Dirk Sikkes zie: Bok
Eelkje Sikkes huwt met Daniel Goslings, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 dec 1755; begraven Groot Kerkhof, regel 22, nr. 3, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Gosling Daniels, ged 22 sep 1757 Westerkerk; kind: Trijntie Daniels, ged 7 jun 1759 Westerkerk HRL; kind: Gosling Daniels, ged 5 mei 1763 Westerkerk HRL
Eelkjen Sikkes Remonstreert met Schuldige eerbied Yttje Sierks, ordris turfmeetster binnen deze Stad, dat haar Suppliante van grote dienst Soude sijn om deze hare bedieninge door een Subst te mogen laten waerneemen. Waarom Sij de Vrymoedigheid neemt Sig bij dezen aan UEd:Achtbh:te addresseren, gedienstig verzoekende UEd: Achtbh:gelieven eenen E.S. wonagtig binnen deze Stad en tot sulx capabel, te qualificeren om deze bedieninge als Subst waar te nemen, die ten dien einde Sig bij dezen mede op ''t eerbiedigst aan UEd:Achtbh:presenteert, quo facto etc:/get:/ S Rienstra; (In Margine Stonde/; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt de mede Supplnte E.S. tot Subst Turfmeetster binnen deese Stad tot kennelijk weederseggen van Haar Achtbh:en sulks op lasten pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 10 apr 1754/was get:/ Wopco Buma/onder Stonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; (Laeger Stonde/; Jusjurandum praestitit coram Praeside Buma den 10 apr 1754. In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Eeltje Sikkes huwt met Maaike Sietses, kind: 22 dec 1808, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL; E.S. van Midlum en M. Sibrens van HRL hebben hun laatste afkon diging gehad den 29 apr 1804 en zijn getrouwd op den zelfden datum
Eeltje Sikkes zie: de Boer, Bensonides
Elisabeth Sikkes zie: de Groot
Foeke Sikkes ged , samen met Trijntje Sikkes, 21 dec 1749 Westerkerk HRL, zv Sikke Simon en Rinske Foekes
Fokje Sikkes geb 13 nov 1799 HRL, ged 1 dec 1799 HRL, ovl voor 1805 HRL, N.H., dv Sikke Klases en Sjoukje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Fokkje Sikkes geb 20 jul 1804 HRL, ged 29 jul 1804 HRL, dv Sikke Klaases en Sjoukje Hajes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Geertje Sikkes zie: Wijnalda
Gelske Sikkes zie: Busman
Grietje Sikkes geb 10 mrt 1790 HRL, ovl 1 dec 1821 HRL, ongehuwd, dv Sikke Wanders en Harmke van Vliet, (ook wel: Overmeyer); BS ovl 1821
Grietje Sikkes geb 19 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL, dv Sikke Warners en Harmke Johannes
Grietje Sikkes ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL, dv Sikke Janzen en Sipkjen Durks
Grietje Sikkes zie: Battard
Ypkien Sikkes huwt met Hendrik Rients, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 mei 1755; kind: Lijsbeth Hendriks, ged 4 apr 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Hendriks, ged 18 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Abijgael Hendriks, ged 26 jan 1762 Grote Kerk HRL
Jan Sikkes geb 8 okt 1795, ged 25 okt 1795 Grote Kerk HRL, zv Sikke Jans en Janke Klaases
Jan Sikkes ged 16 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Sikke Jansen en Dieuke Joosten
Jan Sikkes huwt met Marijke Johannes Scheer, kind: Akke Doksma, geb 1779 HRL; BS ovl 1854; J.S. van HRL, en Marijke Johannes van Kimswerd, laatst geproclameert op dato deezes 29 dec 1776 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Kimswerd om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd, gelijk geschied is op 5 jan 1777 volgens terugontvangene adtestatie van Kimswert, getekent G. Horreus, Eccles. Kimsw:; kind: Akke Jans, geb 18 dec 1783, ged 22 feb 1784 Grote Kerk HRL
Jan Sikkes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Grietje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 apr en getrout de 2 mei 1762, kind: Jan Jansen dG, geb 1765 HRL; DTB N.H. HRL. 1762, BS ovl 1837; kind: Jan Jans, ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 10 mei 1768 Grote Kerk HRL
Jan Sikkes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; weesvoogden bet f. 23:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde ''t overschot uit de boedel van J.S. door zijn zoon Jan Jansen ingebragt, 27 jul 1779. (GAH1110)
Jan Sikkes zie J.S. van Arum
Jan Sikkes zie: van Arum, de Groot, IJzenbeek
Jelle Sikkes geb 1781 ... , ovl 22 nov 1811 HRL, wonende te over de Kleine Sluis; BS ovl 1811
Jeltje Sikkes huwt met Pieter Cornelis Jansen; BS huw 1816; Extract uit het Doopboek der Hervormde Gemeente van Stavoren. Jantjen dv Pieter Kornelis en J.S. geb te Stavoren op den Veertiende jul 1700 en Negentig is ged den Eersten Augustus. Stavoren den 28 mrt 1816
Jetske Sikkes zie: van Riet; Bonne Haayes Brouwer en J.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 23 apr 1808; ondertrouw HRL
Jietske Sikkes zie: de Boer
Johannes Sikkes zie: Bleeker
Jou Sikkes huwt met Trijntje Tjebbes, kind: Baukje Jous, geb 8 jan 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Keimpe Sikkes zie Keimpe Sietses
Klaas K Sikkes zie ook: de Vries; vermeld als Klaas Klaases de Vries; Klaas Sikkes, geb 2 okt 1797, ged 17 sep 1797 Grote Kerk HRL, zv Sikke Klaases en Sjoukje Haayes
Klaaske Sikkes zie: van der Geest, Miedema
Leentje Sikkes ged 6 apr 1745 Grote Kerk HRL, dv Sikke Jansen en Dieuke Joosten
Leeuwkje Sikkes zie: Bangma
Leonardus Sikkes zie: Popta
Liesbeth Sikkes geb 18 jul 1802 HRL, ged 3 aug 1802, N.H., ovl 6 okt 1815 HRL, dv Sikke Klaases en Joukje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1815
Lolle Sikkes huwt met Regina vd Werff, wonende te HRL; BS ovl 1811; Lolke S. van Bolsward en Regina van der Werf van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Luutske Sikkes zie: van der Laan; Watze Eeltjes en Lutske S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jans, de steevader, 20 jul 1793; ondertrouw HRL; kind: Geertje Watses, geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elizabeth Watses, geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Watses, geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL
Lysbeth Sikkes geb 19 jul 1788, ged 5 aug 1788 Grote Kerk HRL, dv Sikke Jans en Janke Klaassen
Marijke Sikkes weesvoogden bet f. 118:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens gereede gelden bevonden in ''t sterfhuys van M.S. weduwe van wijlen Jacob Heerts, 20 aug 1782. (GAH1113); id. f. 44:10:0 wegens verkogt goud en zilver uyt de boedel van M.S. wed. van wijlen Jacob Heerts, 30 nov 1782. (GAH1113); id. f. 156:6:8 wegens boelgoedspenningen uyt de boedel van M.S. wed. Jacob Heerts, 21 jan 1783. (GAH1114); huwt met Jacob Heerts, beide van HRL, geproclameerd den 25 7 ber (= september) en de 2 en getrout de 9 okt 1768; kind: Sikke Jacobs, geb 16 mei 1772, ged 31 mei 1772 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jakobs, geb 6 nov 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 10 jul 1778, ged 26 jul 1778 Grote Kerk HRL; kind: Heert Jacobs, ged 27 aug 1769 Grote Kerk HRL
Meintje Sikkes Hendericus Clemans, soldaat onder de comp. van capt. Paats ende M.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd des zelfs neef Marten Wybes, 15 nov 1788; ondertrouw HRL; Hendrikus Clemans, soldaat in de compagnie van kapitein Paats, en M.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 nov 1788 HRL, en zijn op den 2 dec daaraan volgende getrouwd; kind: Hendrina Kleman, geb 17 feb 1789, ged 10 mrt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Meindertje S. ; kind: Sikke Henricus Cleeman, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sipkje Henderikus Cleman, geb 21 dec 1795, ged 26 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Pierkje Hendricus Kleman, geb 1 nov 1798, ged 18 nov 1798 Grote Kerk HRL
Mintje Sikkes zie: van der Zee
Murkje Sikkes Pieter Dirks ende M.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Paulus, deszelfs schoonbroeder, 2 jun 1792; ondertrouw HRL; Pieter Dirks en M.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad, de eerste op den 17 jun en de tweede op den 24 daar aan volgende en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; kind: Janke Pieters, geb 22 may 1793, ged 18 jun 1793 Grote Kerk HRL
Outger Sikkes Lieuwe Willems en Sjieuke Beerts, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende wegens de bruid O.S. timmerman Van de Koningbuiren desselvs oom; huw.aang. HRL 1738
Reyn Sikkes ovl 11 nov 1727 HRL, old 56 jaer
Rinske Sikkes Beernt Hendriks ende R.S., beyde van HRL, komende wegens de bruyd Pijtter Gerbens Clamstra, 16 Aug 1749; huwt met Beerent Hendrik Ter Halle, beyde van HRL, geproclameerd 17, 24 en 31 Augusti 1749 doen ook getrouwt; R.S. van Franequer en Douwe Gosses Van dese Stad, huw.aang. 26 okt 1737 HRL, komende voor de bruid Dirk Fekkes; huw.aang. HRL 1737
Saapke Sikkes Sjoerd Douwes ende S.S., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Marten Wybes, desselfs neev, 7 jun 1788; ondertrouw HRL
Sasse Sikkes woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sytske Sikkes Pieter Jans van Almenum en S.S. van Sixbierum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 26 daaraanvolgende
Sjoerd Sikkes hm ... , kind: Rinske Sjoerds, geb 20 feb 1764 Rien; BS ovl 1820
Sjoerdtje Sikkes zie: Westra, Wijnalda
Sjouwkje Sikkes geb 1 nov 1774, ged 20 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Sikke Baukes en Lijsbeth Abels
Sjouwkje Sikkes geb 3 okt 1776 HRL, ovl 27 sep 1820 HRL, 1e huwt met Barre Klazes de Jong op 16 jul 1797 HRL, 2e huwt met Johannes Jans de Jong op 15 dec 1805 HRL, vader ovl 16 feb 1779, moeder ovl 28 jun 1818 = Lijsbert Abels, (geen namen bekend); huw Grote Kerk HRL 1797, 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1820, ovl 1857; Johannes Jans de Jong en S.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Poppe Jansen, deszelfs steevader, 30 nov 1805; ondertrouw HRL; kind: Lieske Johannes de Jong, geb 23 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL; kind: Lijske Johannes de Jong, geb 24 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Barres, geb 4 apr 1798, ged 24 apr 1798 Grote Kerk HRL
Taeke Sikkes T. Siddes (!) van HRL, en Janke Jans van Makkum, huw.aang. 20 aug 1735 HRL, vertonende de bruidegom Schriftelijke attestatie; huw.aang. HRL 1735; huwt met Janke Jans, kinderen: Jan en Sikke Taekes, beiden ged 25 jun 1750 Westerkerk HRL; kind: Baukje Teekes, ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL
Teede Sikkes ovl sep 1793 Workum, huwt met IJtje Sijbrens, indertijd echtelieden te Workum, kind: kind: Sijbren Teedes de Jong, geb 1788 Workum; BS huw 1819
Tetje Sikkes ovl 1810, huwt met Jacob Pieters Poelstra op 15 jun 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853; Jacob Pieters Poelstra en T.S., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder productie van genoegsaam bewijs, 31 may 1806; ondertrouw HRL
Tiete Sikkes zie: de Groot; (2x)
Trijntje Sikkes geb 15 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Sikke Warnders en Harmke Johannes; geb 17 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, dv Sikke Warnders en Harmke Jans
Trijntje Sikkes ged , samen met Foeke Sikkes, 21 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Sikke Simons en Rinske Foekes
Trijntje Sikkes huwt met IJsbrand Thomas, kind: Thomas IJsbrands, geb 3 jan 1790, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje IJsbrands Bakker, geb 2 nov 1793, ged 17 nov 1793 Grote Kerk HRL; kind: Trientje IJsbrands Bakker, geb 12 jul 1797, ged 30 jul 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje Sikkes IJsbrand Thomas ende T.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Meint Jacobs, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; IJsbrand Thomas en T.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Sikkes zie: Poel, Posthuma Bleeker, Sikkema, Stellingwerf, van der Woude
Volkouw Sikkes huwt met Wybe Taekes, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 18-25 nov en den 2 desember 1742 den 11 dito getrouwt; huw.reg. N.H. HRL
Warner Sikkes W.S. en Tettje Folkerts, beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Jansen, gleybakker, 13 Feb 1745; huwt met Tettje Folkerts, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 mrt 1745 en doen ook getrouwt; huwt met Trijntie eyzes, kind: Sickke Warners, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Warners, ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL
Wietske Sikkes geb 28 okt 1742 ... , ovl 30 apr 1818 HRL, huwt met Klaas Baukes; BS ovl 1818; Klaas Baukes en W.S., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 nov 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Wybe Sikkes geb 9 okt 1809, ged 5 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Sikke Wybes en Lolkje Hoites
Willem Sikkes zie: Huisinga
Hermanus Jans Sikman ged 1 nov 1753 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Sikman en Maria Pereboom
Elisabeth Silvius geb 1791 Lutkewierum, ovl 6 jan 1870 HRL, huwt met Simon de Bruin, dv Harmen Kaspers en Elisabeth Kornelis; BS ovl 1870
Dirk Simens geb 22 okt 1790, ged 23 nov 1790 Grote Kerk HRL, zv Simen Hendriks en Dieuke Andeles
Dirk Simens huwt met Doetje Jeskes, kind: Simen Dirks, geb 22 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Eelkje Simens huwt met Johannes Laurens, kind: Aaltje Johannes, geb 18 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL; kind: Simon Johannes Voogt, geb 19 jan 1785, ged 22 feb 1785 Grote Kerk HRL
Fedde Simens huwt met Antje Sijbes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 apr en doen ook getrouwt (jaar ?); kind: Simon Feddes, ged 26 mei 1757 Westerkerk; kind: Simon Feddes, ged 22 mei 1755 Westerkerk HRL; Als het hoogweerdig Avondmaal gehouden wierd den 24 july 1779, waren tot dezen gemeente opgekomen F.S. & Antje Sybes Egtelieden met Attestatie van HRL, getekent door Dominee A:Reen Mentes, in dato den 26 apr 1779. (lidm. boek Sexb. 1776-1850, inventarisnummer 108 fiche 2)
Gerrit Simens huwt met Swaantje Lippes, kind: Simen Gerrits, geb 22 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; kind: Rinse Gerrits, geb 22 jul 1783, ged 5 aug 1783 Grote Kerk HRL; moeder als: S. Philippus; kind: Wendeltje Gerrits, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, moeder als Z. Filippus
Teuntie Simens 52 jaar, huisvrouw van Tierd Sloterdijck, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem Simens Zn Op 15 apr 1643 kochten Burgemeester S.W., Johannes Jans zn, Sipke Dirks zn, en Hoeite Hoeites zn. als ''bewinthebbers offe administrateurs van de schippers ende bootsluydenpenningen, seeckere huysinge ende hovinge met het bleeckvelt samt bomen, cruyden ende plantagie gelegen binnen deser stede in de Botte Apoteker straet daer Romen uithangt''. de koopprijs bedroeg 1500 goudguldens. Zie verder Botte Buwema. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma
Hendrik Simering H.S. van HRL, en Anna Margaretha Tellen van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 sep 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oldenzaal en aldaar getrouwd den 1 oct 1785 HRL, volgens ingekomen getuigenis
Antie Simkes huwt met Piecke Sacharias, beide van HRL, geproclameert den 23-30 en getrout den 6 apr 1755
Klaas Simkes zie: Bootsma, van der Zee
Liskje Simkes zie: Oosterwerf
Tjietske Simkes zie: Oosterwerf
Catharina Hendrika Simmer geb 1788 Leeuwarden, ovl 5 okt 1865 HRL, huwt met George Casper Dijkhout, wonende te deventer, ovl wijk G-145, dv Hendrik S, en Mietje ... ; BS ovl 1865
Hendrik Simmer huwt met Mietje ... , kind: Catharina Hendriks S, geb 1788 Leeuwarden; BS ovl 1865
Jan Simmes zie: van der Woude
Obe Simmes zie: van der Meer
Trijntje Simmes ovl voor vele hjaren te Achlum, (gerekend van 1832), huwt met Jan Meines, in leven wonende te te Achlum; BS huw 1813, huw 1832, ovl 1852
Anthony Simon weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van 4 jongens zijnde Ana Sjerps, Pieter Doekes, A.S., en Douwe Martens op de lijnbaan van P. Tetrode, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 40:10:0 zijnde het verdiende loon van A.S., 5 dec 1786. (GAH1119)
Samuel Simon woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Simonides geboortig van Witmarsum, heeft het burgerrecht gewonnen, en heeft betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 28 okt 1712. (burgerboek)
Aafke Simons zie ook: Piebinga; geb 9 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Simon Hoites en Geertje Bouwes
Aaltie Simons Hessel Sijbrens ende A.S., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jetse Jelles desselfs Broodheer, 2 May 1750; huwt met Hessel Sibrens Hijngst, beyde van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 May 1750 en ook getrouwt
Aaltje Simons huwt met Harmen Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 Janewari en getrout de 4 Feberwari 1759; kind: Lieuwkje Harmens, ged 15 jul 1760 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Harmens, ged 31 mei 1762 Grote Kerk HRL
Aaltje Simons zie ook: Brouwer; geb 9 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Dieuke Andeles
Aeltje Simons huwt met Gabbe Claassen, kind: Sjouwke Gabbes, ged 25 may 1752 Westerkerk HRL
Aleida Simons Douwe Hendriks Faber en A.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes, zijnde 9 mei 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Simon Douwes, geb 16 mei 1775, ged 30 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Douwes, geb 20 sep 1776, ged 1 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Douwes, geb 8 jan 1778, ged 20 jan 1778 Grote Kerk HRL
Alida Simons van Oetgem, (bij ondertrouw van: Otegem), huwt met Pieter van Nuiland, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout den 15 apr 1764 in de Westerkerk
Alle Simons ged 31 may 1767 Westerkerk HRL, zv Simon Hendriks en Trijntie IJpes
Andele Simons geb 15 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Simon Hendriks en Dieuke Andeles
Andries Simons zie: Salverda
Andrys Simons van Midlum, ende Sjoukien Douwes van onder Almenum, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid Douwe Tialles, desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Anna Simons zie: Schuurmans
Anne Simons zie: Jongsma
Anthony Simons zie: Vaartman
Antie Simons ged 12 jul 1759 Westerkerk HRL, dv Simon Martens en Antie Arents
Antje Simons begraven Groot Kerkhof, regel 34, nr. 46; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Simons huwt met Jan Borsteeg, kind: Grietje Borsteeg, geb 3 aug 1773, ged 24 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: Mayke Jans Borsteeg, ged 2 jun 1771 Grote Kerk HRL
Antje Simons huwt met Jan Edsgers, kind: Simon Jans, ged 11 nov 1764 HRL; in de Westerkerk; doopregisters N.H. HRL 1764
Antje Simons huwt met Klaas IJeppes, kind: Trijntie Klaases, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Antje Simons ovl 1794 ... , huwt met Simon Regts, indertijd echtelieden te HRL; BS huw 1819
Arjen Simons zie: Brouwer; A.S. en Riemke Jans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 19 okt 1807; ondertrouw HRL; kind: Arjen Arjens, geb 15 okt 1809, ged 29 okt 1809 Grote Kerk HRL
Aucke Simons ged 18 jan 1752 Grote Kerk HRL, zv Simon Willems en Wijlen Aukjen Joosten
Auke Simons zie: Miedema, Vink
Baukje Simons huwt met Jochem Doedes Elzinga; BS ovl 1830
Baukje Simons zie: Zwart
Berber Simons geb 1804 ... , ovl 23 nov 1811 HRL, wonende te in de Cazerne agter de Nakende Manne, dv Simon Arents, en ... ; BS ovl 1811
Bouwe Simons zie: van Hoek, Piebenga
Bregtje Simons zie: Zwart; Douwe Barts en B.S., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Foekje Douwes, geb 4 jan 1810, ged 28 jan 1810 Grote Kerk HRL
C. P Simons gebruiker van wijk C-159, pakhuis; eigenaar is J. vd Veen, 1814. (GAH204); id. van wijk E-113, koopman; eigenaar is G. Pettinga, 1814. (GAH204)
Catharina Simons zie: Wilkens
Claas Simons C.S. ende Sijke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Heert Rommerts, deszelfs neef, met een gebod in de week, 7 feb 1795; ondertrouw HRL
Claas Simons Evert Strootman en Geertje Theunis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S. deszelfs schoonbroeder, 3 apr 1790
Claas Simons ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, zv Simon Claases en Liskje Gerrits
Claas Simons huwt met Tjietske IJmkes, beide van HRL, geproclameerd de f. 4:10:17 en getrout de 24 apr 1763; kind: Simon Klaases, geb 29 sep 1774, ged 18 okt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Ymke Klaases, geb 19 jul 1778, ged 7 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Klaases, ged 31 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Klaases, ged 19 jan 1772 Grote Kerk HRL
Claas Simons Johan Sents van deinum ende Trijntje Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.S., goede bekende, 30 apr 1791
Claas Simons woont in 1e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 106:0:0 (GAH650)
Cornelis Simons ovl voor 1812, huwt met Jacoba Jans Hellinga op 27 dec 1795 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, BS ovl 1811, huw 1813; C.S. ende J. Jansen, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door de Bruid onder Productie van genoegzaam bewijs, 12 dec 1795; ondertrouw HRL
Dieuwke Simons Jacob Alberts ende D.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Claas de Beer, 8 dec 1792; ondertrouw HRL; Jacob Alberts en D.S., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 dec 1792 HRL, en zijn getrouwd den 19 feb 1793; kind: Sijke Jacobs, geb 28 dec 1792, ged 24 feb 1793 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jakobs, geb 3 okt 1794, ged 28 okt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Albert Jacobs, geb 9 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL;
rn
rnVan Klaske Krottje-Metselaar:rnDieuwke Simons en Jacob Alberts hebben 3 gedoopte kinderen volgens het doopboek van HRL. Als Dieuwke overlijdt staat er in het register van overledenen (1) dat ze 4 kinderen achterlaat. Mijn betovergrootvader Michiel Jacobs Metselaar verklaart in een akte van bekendheid (é é n van de huwelijkse bijlagen) dat ook hij een kind is van bovengenoemd echtpaar. Michiel Jacobs (pas bij de geboorte van zijn eerste kind gebruikt hij de naam Metselaar) trouwt 31 dec 1842 te Franekeradeel met Trijntje Johannes de Vries (2). Volgens het certificaat van de Nat. Militie is hij omstreeks 1825 kolonist te Steenwijkerwold. In het archief van de kolonië n van Weldadigheid in Assen vind ik hem terug onder de naam Michel Jacobs. Hij is door het weeshuis van HRL uitgezonden samen met de Harlinger wezen Cornelis Johannes Oosterhof (geb 8 apr 1805), George Willem Oosterhout (geb 8 okt 1805) en Marijke Pieters Werna (geb 22 okt 1809) . Datum van designatie is 5 okt 1821 . Ze worden ondergebracht in de 3e kolonie, de kolonie Willemsoord op hoeve 87 in een soort huisgezin met als huisverzorgers Cornelis Andries Smith en Barendje Pieters Postma (3) Op 5 jun 1826 worden de jongens weer ontslagen en Marijke komt 1 sept 1826 niet van verlof terug.

rnOok vond ik in het archief de volgende brief van de subcommissie van weldadigheid te HRL, geschreven 1 okt 1821:

rnWij hebben de eer u mits dezen toe te zenden de Stamlijsten der 12 wezen en der vier behoeftige huisgezinnen waarvoor met Weesvoogden deser Stad Kontract is geslooten benevens de verder vereischte Stukken, en zulks ter voldoening aan dese missive van 20 sept j.l. N43/9 met bevoeging dat deselve op de 4 dese de reis naar de kolonie zullen aanneemen. Wij vertrouwen dat de huisverzorgers allezints zullen voldoen aan hunne bestemming en dat de mannen genoegzaame bekwaamheden bezitten om tot het een of ander geemployeert te kunnen worden, waartoe wij deselve wel durven aanbeveelen.

rnPS Behoeftige huisgezinnen hebben geene klederen meerder dan zij dragen.


rn1. Bron: Gemeente HRL Reg. van overledenen 1806-1810 Invnr.: DTB332
rn2. Bron: BS Franekeradeel, huw 1842, nr 40
rn3. Bron: Bevolkingsregister van de Maatschappij van Weldadigheid
rnMichel Jacobs, geb 15 jan 1806; plaats van herkomst: HRL; godsdienst: herv; aangekomen op 07 okt 1821; ingeschreven in Willemsoord als ingedeelde; vertrokken op 05 jun 1826. Bijzonderheden: Aankomst in Kolonie III Willemsoord. Plaatsing: Contract voor Wezen à f. 60,- p.p.p.j. met gratis huisverzorgers; weesvoogden. Ingedeeld bij: huisverzorger C.A. Smith III. Op 05 jun 1826 ontslagen uit Kolonie III (Smith).
rnOp het certificaat van de Nat Militie staat als geboortedatum 15 jun 1806. In de akte van bekendheid staat als geboortedatum vermeld 15 jan 1806.
Dirk Simons zie: de Boer
Diuwke Simons ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, dv Simon Jans en Beitske Teunis
Doutje Simons zie: de Vries
Douwe Simons D.S. en Johanna Geertruid Corteaux, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 jul 1782 HRL, en zijn getrouwd den 14 daaraanvolgende
Douwe Simons ged 14 jan 1772 Grote Kerk HRL, zv Simon Jetses en Trijntie Jans
Douwe Simons ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, zv Simon Meiles en Maayke Douwes
Douwe Simons huwt met Sjoerdtje Zendst, kind: Jan Douwes, geb 25 mei 1772, ged 11 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sint Douwes, geb 26 sep 1777, ged 12 okt 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: S. Sints; kind: Sentje Douwes, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL, moeder als S. Sents
Eeke Simons zie: de Beer
Eeltje Simons zie: de Vries
Ekke Simons zie: Vrieseman
Elisabeth Simons zie: Gallard, de Groot, 2x de Haas, Stijl, Wiarda
Feite Simons huwt met Anna van Rombeek, kind: Catrina Margrieta Feites, ged 25 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Fenne Simons zie: van Geit
Fettje Simons Gerrijt Jansen ende F.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Simon Jetzes, de vader, 18 dec 1790; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 44, nr. 80; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Gerrit Jansen en F.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd den 4 den daaraanvolgende
Fokeltje Simons ovl voor 1849, huwt met Cornelis Tichelaar; BS Franeker ovl 1848; huwt met Kornelis Murks, kind: Simon Kornelis, geb 10 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL; kind: Eeltje Cornelis, geb 15 okt 1787, ged 4 nov 1787 Grote Kerk HRL
Fokeltje Simons zie: Stallinga
Foppe Simons geb 1 may 1789, ged 26 may 1789 Grote Kerk HRL, zv Simon Foppes en Neeltje Andries
Foppe Simons ged 25 nov 1766 Grote Kerk HRL, zv Simon Foppes en Steffentie Jelles
Freerk Simons zie: Boomsma
Gatske Simons zuster van Pieter Simons; weesvoogden bet f. 157:12:2 aan de rentmeester van het Weeshuis de weeskinderen Gatske en Pieter S. van haare wijlen oom Murk Jetzes, in leven koemelker onder Almenum, aanbe?rfd zijnde, de helft van het zuivere provenu van ''t gehouden boelgoed, 29 jan 1788. (GAH1120); id. f. 149:10:0 van deszelfs wijl. :oom Mutk Jetzes aanbe?rfd, zijnde helft de opbreng van de huizing en koemelkerij onder Almenum, na aftrek van het strijk- en verhooggeld, 15 feb 1788. (GAH1120)
Gatze Simons weesvoogden betalen f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van G.S., 14 aug 1792 (GAH1124); id. f. 15:0:0, 8 jul 1793 (GAH1125); id. f. 40:0:0, 19 mei 1795 (GAH1127); id. f. 5:0:0, 1 mrt 1796 (GAH1128)
Geertje Simons zie: Vink
Gerben Simons zie: Tigchelaar
Gerlof Simons G.S. en Atje Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Gerlof Simons van Almenum, huwt met Marijke Lieuwes, van HRL, geproclameerd den 8-15 en getrout de 22 mei 1757; ovl 16 nov 1794 HRL, oud 62 jaar
Gerryt Simons Gerrijt Harmens Morsing ende Johanna Johannes Cam, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd G.S., de schoonbroeder 26 may 1792; ondertrouw HRL
Gerrit Simons ged 19 dec 1752 Grote Kerk HRL, zv Simon Claases en Liskjen Gerrits
Gerrit Simons zie: Jongsma, Oudeboon
Gerritje Simons ged 4 dec 1753 Grote Kerk HRL, dv Simon Willems en detje Doedes; ged 30 apr 1747 Grote Kerk HRL, dv Simon Willems en Grijtje Wybes
Gerritje Simons zie: Smal
Gertje Simons ged 2 okt 1764 HRL, dv Simon Jans en wijlen Gertje Cornelis; doopregisters N.H. HRL 1764
Gooitjen Simons zie: Stinstra
Grietie Simons huwt met Dirk Alberts, kind: Zijtske Dirks, ged 5 okt 1760 Westerkerk HRL
Grietje Simons Egte vrou op de Noorderhaven, ged 15 apr 1768 Grote Kerk HRL; op belijdenisse des Geloofs
Grietje Simons ged 25 apr 1747 Grote Kerk HRL, dv Simon Meiles en Maayke Douwes
Grietje Simons huwt met Evert Ruirds, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout den 31 mei 1767 in de Westerkerk
Grietje Simons huwt met Hendrijk Arjens, kind: Simon Hendrijks, ged 15 dec 1739 Grote Kerk HRL
Grietje Simons Jacob Bartels ende G.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Simon Hendriks, 16 jan 1796; ondertrouw HRL; kind: Grietje Simons, geb 19 mrt 1773, ged 6 apr 1773 Grote Kerk HRL; kind: Symon Jacobs, geb 26 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL
Grietje Simons ovl 18 sep 1794 HRL, oud 56 jaar; ovl 18 feb 1728 HRL, oud 56 jaer
Grietje Simons zie: Brouwer, van Geit, Hammes, Stinstra, Tammes
Haye Simons zilversmid; Mr. in 1582. (Gildeboek: merken der Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Harm Simons ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, zv Simon Jans en Sjouwkien Klaassen
Harmen Simons H.S. en Saakje Pieters, beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waar van de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Pijtje Harmens, geb 24 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL, moeder als S.P. de Groot
Hebbeltje Simons ged 20 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Trijntie IJpes
Hebbeltje Simons zie: de Groot
Heert Simons H.S. en Trijntje Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 nov 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Helena Simons zie: Wyma
Hendrik Simons geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Simon Hendriks en Dieuke Andeles
Hendrik Simons geb 29 jan 1808 HRL, ged 16 feb 1808 HRL, N.H., zv Simon Huites en Grietje Boukes; dopen Grote Kerk HRL 1808
Hendrik Simons geb 30 apr 1775, ged 21 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Simon Hendriks en Rinske Ritskes
Hendrik Simons geb 9 feb 1812, ged 25 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv Simon Arends en Elisabeth Hendriks
Hendrik Simons ged 9 jul 1758 Westerkerk, zv Simon Hendriks en Trijntje Ypes
Hendrik Simons huwt met Marijke Popkes, kind: Simon Hendriks, geb 11 nov 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL
Hendrik Simons huwt met Ymkje Jans, kind: Tryntje Hendriks, geb 19 aug 1782, ged 8 okt 1782 Grote kerk HRL; kind: Jantje Hendriks, geb 24 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, geb 9 feb 1788, ged 4 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendriks, geb 27 nov 1789, ged 22 dec 1789 Grote Kerk HRL; kind: Alle Hendriks, geb 26 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig Seven en twintig nov is Geboren Jan zv H.S. en IJmkje Jans. Afgegeven op den Raadhuize te HRL den 15 feb. 1815
Hendrik Simons woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Simons woont in 7e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hendrik Simons zie ook: de Groot; Lieuwe Meewis ende Sijtske Simons de Groot, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder H.S., 17 aug 1793; ondertrouw HRL
Hiltje Simons geb 19 sep 1787, ged 2 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Dieuke Andeles; geb 3 mrt 1797, ged 21 mrt 1797 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Duuwke Andeles
Hiltje Simons ovl voor 1836 HRL, huwt met Jacob Lieuwes (van Loon), beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 dec 1763; DTB N.H. HRL. 1763, BS huw 1835, overlijdens; kind: Neeltje Jakobs, geb 14 jul 1773, ged 27 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Jakobs, geb 1 feb 1779, ged 21 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jacobs, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Hiltje Simons zie: Brouwer, de Groot, van Loon
Hiske Simons begraven Groot Kerkhof, regel 38, nr. 62; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Hoite Simons geb 15 feb 1802 HRL, ged 23 mei 1802, N.H., zv Simon Huiter Piebinga en Geertje Bouwes; dopen Grote Kerk HRL 1802
Yefke Simons geb 1772 Franeker, ovl 15 jun 1823 HRL, huwt met Gerrit Hankes; BS ovl 1823
Ymkje Simons geb 21 okt 1776, ged 10 nov 1776 Grote Kerk HRL, dv Simon Hendriks en Rinske Ritskes
Ynskie Simons ende Jan Johannes, beide van HRL, huw.aang. 7 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Cornelis Backer; huw.aang. HRL 1739; huwt met Jan Johannis, kind: Simon Jans, ged 14 may 1750 Westerkerk HRL; kinderen: Joannes en Anskje Jans, ged 18 okt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Symon Jans, ged 8 sep 1744 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans, ged 5 Julius 1740 Grote Kerk HRL
Ype Simons ged 18 mrt 1749 Grote Kerk HRL, zv Simon Meiles en Mayke Douwes
Ype Simons ged 22 dec 1739 Grote Kerk HRL, zv Simon Douwes en Hilkjen Claases
Ype Simons zie ook: de Groot; Ipe Simens, ged 16 aug 1761 Westerkerk HRL, zv Symen Hendriks en Trijntie Ippes
Jacob Simons J.S. ende Trijntie Louwrens, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs schoonbroeder Swerus Ruirds, 20 Jun 1750; huwt met Trijntje Louwrens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 jun en den 5 jul 1750 en doen ook getrouwt
Jan Carel Simons woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Simons ged 16 okt 1753 Grote Kerk HRL, zv Simon Jans en Berber Jacobs
Jan Simons huwt met Hiltie Doekeles, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 aug 1756; kind: Sjoukie Jans, ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL
Jan Simons huwt met Jantje Gijsberts, kind: Grietje Jans, geb 15 dec 1787, ged 30 dec 1787 Grote Kerk HRL
Jan Simons J.S. ende Ettje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Hendriks, goede bekende, 5 may 1792; ondertrouw HRL; J.S. en Etje Jans, beide van HRL, getrouwd op den 20 may 1792 HRL
Jan Simons Jan Hendrix ende Trijntie Symons, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder J.S., 12 Nov 1746
Jan Simons meester bakker, in proces tegen de gemeente 1745
Jan Simons ovl 7 apr 1794 HRL, oud 23 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Simons Sijtske Freerks, kind: Jouk Jans, ged 17 jun 1749 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Jans, ged 25 feb 1748 Grote Kerk HRL
Jan/Jean Pierre Simons zie: van Hoek, Schuit
Janke Simons geb 24 aug 1794 HRL, ovl 27 jan 1819 HRL, ongehuwd, dv Simon Hendriks en Antje Hendriks; BS geb 1811, ovl 1819
Janke Simons Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiet te kennen Liesbeth Dirks huisvrouw van Lammert Siberens, varendspersoon alhier, in deesen met desselfs toestemminge, dat de supplnte voormaals tot kalkmeetster binnen deese Stadt aangestelt zijnde, nu wederom om moverende reedenen wel genegen is die bedieninge over te draagen op eenen J.S., meerderjarige vrijster alhier die sulx ook begeert, en vermits deselve geerne soude sien dat de persoon van IJke Simons meerderjarige vrijgesel alhier, die bedieninge voor haar c:naa bekoomen transport:quame waar te neemen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande. Soo versoekt J.S. meede dat UEd:Achtb:genoemde IJ.S. tot substituut kalkmeeter gelieven aan te stellen, waar op een gunstig appt. van UEd:Achtb:wort verwagt, quo facto etc, (was getekent), R.B. Lanting 1739, dit ''+'' is Liesbeth Dirks eigen geset merk volgens verclaringe aan mij bovengescr. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gemelt nomineert mits deesen de persoon van J.S. tot ordrs kalkmeetser binnen deese Stadt, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande, eligerende wijders de persoon van IJke Simons tot subst. kalkmeeter mits doende alvorens den Eedt van getrouwigheit. Actum den 22 apr 1739, (was vertekent), D.D. Kempenaar, Ter ordtie van de magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; IJke Simons praestitit jus jurandum in handen van de Hr. presid Burgemr. D.D. Kempenaar den 22 apr 1739. In Kennisse van mij secrts (was vertekent):M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Rintje Pijtters van Dockum ende J.S. van HRL, koomende weegens de bruyd Willem Simons desselvs broeder, 28 dec 1748; won. Dokkum in 1754, transporteert haar functie van kalkmeetster op 28 aug 1754 over op Saake Jogchums; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Janke Simons Hendrik Luitjens Wolda van Ronouwolda (Ruinerwold ?), uit ''t Lantschap Drenthe, ende J.S. van HRL, aangegeven door de fiscaal Dreyer met vertoninge van genoegsame last in deesen en geblyk dat de huwelyxproclamatien te Groningen waren aangegeven, 4 dec 1751
Janke Simons huwt met Jan Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1804
Janke Simons zie: de Haas, Zwart
Jannigje Simons ovl voor 1817, huwt met Ouwrens Ouwrens Ouwrensma; BS Franeker huw 1816
Jantje Simons huwt met Sietse Beitschat, kind: Teunis Sietses Beitschat, geb 10 feb 1811, ged 17 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Jantje Simons zie: van den Berg
Jelle Simons geb 23 may 1787, ged 26 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Simen Jelles en Grietje Alberts
Jelle Simons huwt met Trijntje Rinderts op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Jeltje Simons zie ook: Zwart; huwt met Sietse Beidschat, kind: Hinne Sietses Beidschat, geb 5 jan 1809 ged 3 feb 1809 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sietses, geb 9 mrt 1794, ged 1 apr 1794 Grote Kerk HRL
Jetske Simons ovl voor 1828, huwt met Jacob Idses de Boer; BS ovl 1827
Jetske Simons zie: van der Let
Jetze Simons weesvoogden betalen f. 16:8:12 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.S., 26 dec 1796 (GAH1128)
Jieskje Simons zie: van den Berg
Jo Simons zie: de Leeuw
Johannes Simons huwt met Antje Jans, kind: Jelte Johannes, geb 29 jan 1783, ged 18 feb 1783 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Johannes, geb 7 jan 1785, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Schelte Johannes, geb 7 jan 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL; fioches dopen Grote Kerk HRL
Johannes Simons zie: Koen
Joris Simons ovl 11 okt 1808 Leeuwarden, huwt met Akke Jans, schipper zonder vaste woonplaats, levert turf 1800, kinderen: Liskje Joris van Sloten geb 1771 Sloten, Jan Joris, geb ... ; BS huw 1829, huw 1831; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 127:19:8 voor leverantie en werkloon van 17 schouw en 22 korven turf, quit. no. 4, 24 may 1786. (GAH1118); id. f. 60:3:8, 4 dec 1795, quit. no. 6 (GAH1127)
Jouke Simons weesvoogden betalen f. 235:11:4 aan de rentmeester van het Weeshuis ter Zaeke 10/23 gedeelte van dit jaar Huur van de plaats in gebruik bij J.S. onder Witmaarsum bij Weege van Voorschot op ''t Jaar 1810 Ingegaan na aftrek van vervpendingslasten(?) a Quitantie, 29 dec 1810 (GAH1142); rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de weduwe Anne Willems en J.S. te Witmaarsum f. 364:15:0 ter Saeke een Jaer Huur voor 10/23 gedeelte van de Massaale plaatsen voorsch. petri may 1807 10 jun 1807 (GAH1139); id. f. 352:6:8, versch. petri may 1808, 8 jun 1808 (GAH1140); id. f. 391:6:2 versch. van petri en may 1809 tot naeder verreekening van t. geene door hem voor deesen gekort bij Weege van Antecepatie betaeld id. 7 jun 1809 (GAH1141)
Keetje Simons zie: van der Voort
Klaas Simons K.S. en Rinske Theunis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha
Klaas Simons zie: Kamminga, Salverda
Knierke Simons Hessel Paulus en K.S., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 15 feb 1778 HRL, en toen getrouwt
Lammert Simons huwt met Antje Claasen, kind: Claaske Lammerts, ged 29 jun 1751 Grote Kerk HRL
Leeuwkje Simons huwt met Heere Gerrits op 1 mei 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796; Heere Geerts (!) ende L.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacob Alberts, deszelfs schoonbroeder, 16 apr 1796; ondertrouw HRL; kind: Simontje Heeres, geb 9 sep 1796, ged 25 sep 1796 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Simons Sipke Sijbrens ende L.S., beyde van HRL, komende wegens de bruidegom desselvs vader Sijbren Sipkes en wegens de bruid Pijter Sjoerds desselfs neef, 3 Apr 1745; huwt met Sipke Sijberens, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 apr 1745 en doen ook getrouwt; kind: Sijbren Sipkes, ged 22 nov 1746 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Sipkes, ged 21 dec 1745 Grote Kerk HRL
Maaike Simons hm ... , ontvangt lijfrente 1731, kind: Trijntje Pieters, geb ...;
Maaike Simons zie ook: de Haan; huwt met Hielke Hendriks, kind: Jantje Hielkes, geb 8 okt 1809, ged 29 okt 1809 Grote Kerk HRL
Maartje Simons huwt met Albert Floris, geb Tjertje Alberts, geb 2 feb 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Floris Alberts, geb 13 aug 1778, ged 30 aug 1778 Grote Kerk HRL; kind: Tjetje Alberts, geb 30 jul 1781, ged 19 aug 1781 Grote kerk HRL; kind: Antje Alberts, ged 25 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Symentje Alberts, ged 30 mei 1769 Grote Kerk HRL
Maartje Simons zie: Schiere
Maeike Simons huwt met Jan Louws, beide van HRL, geproclameert den 26 jun en de 3 en getrout de 10 jul 1757; kind: Louw Jans, ged 18 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Simon Jans, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Mayke S. ; kind: Elsje Jans, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Maike Simons huwt met Douwe Annes, kind: Grietie Douwes, ged 7 feb 1758 Grote Kerk HRL; kind: Anne Douwes, ged 17 jul 1760 Westerkerk HRL; kind: Simon Douwes, ged 8 apr 1762 Westerkerk HRL