Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Aaltje Taans wv Wiltje Ages; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 wegens huir van 5 pondematen greidland, belast met f. 1:18:8, thans gebruikt door A.T., 23 jan 1762. (GAH1092)
Bauke Hielkes Taber gebruiker van wijk G-173, vader; medegebruiker Rigtje Jacobs Steensma, moeder; eigenaar is Geref. Diaconie, Diaconiehuis, 1814. (GAH204)
Aakke Tabes begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anneus Lourens Tabes ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL, Voor de Eerstmaal in de Silveren bekken, zv Borgm:Lourens Tabes en Wijle Juffrouw Annatje Murray; ovl voor 1803, verkoopt huis, tuin, stalling en wagenhuis 1799- 1802; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 15:12:14 voor geleverde zoetemelk, quit. no. 34, 1 jun 1790. (GAH1122); id. f. 10:7:0, quit. no. 40, 3aug179 0. (GAH1122); id. f. 10:5:14 voor geleverde melk, quit. no. 44, 5 okt 1790. (GAH1122); id. f. 16:12:2, quit. no. 1, 7 dec 1790. (GAH1123); id. f. 19:14:10, quit. no. 11, 1 feb 1791. (GAH1123); Stadsrentmeester ontv 3 x 1000. :0 - uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. Novemb. 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. A.L.T., 1 jan 1775. (GAH1060); ontvangt van de Stadsrentmeester 2 x f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 1e classe, nos. 15 en 16, tegen 3%, met f. 3:0:8 accressement, may 1774. (GAH1060); id. 2 x f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); Stadsrentmeester betaalt aan de curatoren over A.L.T. 3 x f. 30:0:0 over 3 x 1. f. 000:0:0 kapitaal losrenten, versch. 1. Janyary 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); A.T. ende Juffrouw Gerrytje Stuienbergh, beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door proc. B. Tuininga op vertoonde Procuratie van den Bruidegom en Bruids vaders met een gebod in de week, 30 may 1788; ondertrouw HRL; A.T. en Mejuffrouw Gerritje Stuenberg, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jun 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Tzummarum en aldaar volgens ingekomen verklaaring getrouwd ten zelfden dage; heeft een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795. (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Folkert Tabes ged 5 aug 1760 Grote Kerk HRL, zv Tabe Folkerts en Lijsbeth IJpes
Grietje Tabes geb 1755 nabij Dokkum, ovl 19 jan 1822 HRL, wonende te te HRL, huwt met Lieuwe Sipkes Blom dv Tabe Tietes en Aafke ... ; BS ovl 1822; 1827 overlijdens, ovl 1859; kind: Gerben Lieuwes, geb 29 mei 1800 HRL; zie verder bij Gerben Lieuwes Blom
Harmen Tabes Johan Martin Haun, Soldaat onder de comp. van capt. Dolleman ende Neeltie Simons, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., desselfs oom, 30 may 1789; ondertrouw HRL
Hendrik Tabes zie: de Windt
Jan Tabes ged 18 nov 1759 Westerkerk HRL, zv Tabe Jans en Trijntie Jans
Jan Tabes geb 17 may 1783, ged 22 jun 1783 Grote Kerk HRL, (staat ook vermeld als ged op 29 jun 1783), zv Tabe Jans en Tryntje Klaasses; zie: Klaver; J.T. en Johannes IJedes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Tabe Jans, geb 11 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL
Jan Tabes J.T. ende Trijntje Hotses (!), beyde van HRL, koomende weegens de bruid Pijtter Bokkes, 11 Jan 1749; huwt met Trijntje Hoites, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 Janrij 1749 en doen ook getrouwt, kind: Tabe Jans Klaver, geb 1753 ... ; DTB N.H. HRL. 1749, BS ovl 1812; kind: Hotse Jans, ged 20 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Tabe Jans, ged 3 feb 1750 Grote Kerk HRL
Jan Tabes huwt met Oecke Lammerts, beide van HRL, geproclameert den 30 Octo:en de 7 en 14 en getrout den 16 nov 1756
Jan Tabes huwt met Aukie Hanses, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 18 mei 1760; kind: Hans Jans, ged 10 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jans, ged 11 okt 1763 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Jans, ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL
Janke Tabes ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL, dv Tabe Folkerts en Lijsbeth IJpes
Klaaske Tabes geb 23 dec 1780, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL, dv Tabe Jans en Trijntje Klaasses
Leentje Tabes zie ook: Magdaleentje Tabes; Magdaleentje T. ende Pieter Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 14 mrt (vermeld is: feb) 1739 HRL, komende voor de bruid Machiel Rienks; huw.aang. HRL 1739; huwt met Pieter Hendriks, kind: Aeltje Pieters, ged 14 sep 1745 Grote Kerk HRL; kind: Taebe Pieters, ged 13 jun 1741 Grote Kerk HRL
Lourens Tabes burgemeester in 1762; regeerende Burgemeester te HRL, en gecommitteerde Staat ten Landsdage, huwt met juffer Annatje van Murray, tot Arum, geproclameert de 608 en getrout de 13 sep met attestasie 1761; kind: Anneus Lourens Tabes, ged 7 nov 1762 Grote Kerk HRL, Voor de Eerstmaal in de Silveren bekken, de moeder ovl ; burgemeester 1745-1766; president-voogd H. Videlius bet f. 100:0:0 tot een geschenk vd burg. L.T. omdat de weeskinderen met zijn huisvrouw ter begrafenis zijn gegaan, 16 nov 1762. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 wegens geleverde pannen aan het Weeshuis en aan het huis ''De Bank van Lening'', kwit. no. 13, 19 nov 1765. (GAH1095); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, L.T., Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis spruitende uit een gifte van wijlen old-burgemeester L.T. aan het Weeshuis door de burg. Sijds Schaaf als curator van gedagte boedel aan de voogden overhandigt, 14 sep 1772. (GAH1103); Stadsrentmeester bet 2 x f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van 500:0 -, 1e tontine, 1e classe, nos. 15 en 16, tegen 3%, met f. 3:0:8 accressement, may 1776. (GAH1060); Pyter Harnts ende Aukjen Seerps, beide van HRL, komende wegens de bruid de burgemr. L.T., vertonende genoegsame schriftelijke last in deesen, 15 May 1751; ovl 29 mrt 1773, 70 jaar, huwt met Annatie van Murray, Westerkerk; vd Gaast begraaflijst; L. Jansen T. van Mackum ende Grietje Jarigs Weyma van HRL, huw aang. 20 aug 1735 HRL, komende wegens de bruyd de Vroedsman Louwrens Clinkhamer; huw.aang. HRL 1735
Magdaleentje Tabes zie ook: Leentje Tabes; huwt met Pijtter Hendriks, kind: Hendrik Pijtters, ged 23 may 1747 Grote Kerk HRL
Marijke Tabes huwt met Michiel Rients, kind: Rients Michiels, ged 23 nov 1749 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Michiels, ged 12 feb 1747 Grote Kerk HRL, vader als M. Riens; kind: Janneke Michiels, ged 2 jul 1743 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks; kind: Fetje Michiels, ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, vader als M. Rienks
Trijntje Tabes zie: Klaver
Ytje Tabes Luitje Pieters Klein en Y.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 mey 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Berber Taconis ovl voor 1844, huwt met Siebe Tuymelaar; BS huw 1843
.... Tadema ovl voor 1809, korfmaker in 1808
Anne Jelles Tadema geb 1754 HRL, ovl 25 mrt 1837 HRL, huwt met Antje Willems Houtsma, apothecar en huw.get. bij D.J. Jellema en A.D. Houtsma, oom bruid. 1812 koopt een huis in 1798-1802, zv Jelle T, en ... ; BS huw 1812, ovl 1822 1837 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk C-066, apothecar, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:14:0 terzaake geleverde medicijnen, quit. no. 68, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 2:14:0, quit. no. 65, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 100:17:0, quit. no. 65, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 20:0:0, 19 dec 1792, quit. no. 47 (GAH1124); id. 74=18:0, 30 nov 1793, quit; no. 34 (GAH1125); id. f. 46:2:0, 8 mrt 1796, quit. no. 11 (GAH1128); id. f. 25:18:0 31 dec 1805, quit. no. 11 (GAH1138); id. f. 64:12:0, 7 feb 1809, quit. no. 14 (GAH1141); A.J.T. en Anna Willems, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 7e quartier, huisno. 12, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Antje Feikes Tadema geb 6 mei 1802 HRL, ged 25 mei 1802, N.H., ovl voor aug 1808 HRL, dv Feike Dirks T, en Houwkje Roelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1808
Antje Feikes Tadema geb 27 jul 1808 HRL, 14 aug 1808 HRL, N.H., ovl 18 jul 1836 HRL, huwt met Dirk Jans vd mei op 7 jan 1836 HRL, koopvrouw, dv Feike Dirks T, en Houwkje Roelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1836, overlijdens
A. W Tadema eigenaar van wijk G-057; gebruiker Susanna Andries, winkeliersche, 1814 (GAH204); id. van wijk H-144; gebruiker Willem J. Steenbergen, tichelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-145; gebruiker Johannes Garde vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk H-146; gebruiker Paulus H. Houtsma, sjouwer, 1814. (GAH204)
Dirk Tadema geb 30 mei 1803 HRL, ged 19 jun 1803, N.H., zv Willem Dirks T, en Trijntje Folkerts Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1803
Dirk Feikes Tadema geb 31 dec 1805 HRL, ged 12 jan 1806 HRL, N.H., ovl 22 sep 1854 HRL, huwt met Tjietske Jacobs de Vries op 27 feb 1834 HRL, thans dienende bij de 8 ste afdeling Infanterie, pakhuisknecht in 1854, werkman in 1854, zv Feike Dirks T, en Houkje Toelofs Hamstra; dopen Grote Kerk HRL 1806 BS huw 1834, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk F-302; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-229; VT1839
Dirk Jans Tadema geb 1738 ... , ovl 17 apr 1814 HRL, huwt met Metje Willems, werkman, ovl wijk H-016, kinderen: Marijke Dirks T, geb 1773 HRL, IJmkje Dirks T, geb 1779 HRL, Jelle T, geb 1785 HRL, Sijbrigje Dirks T, geb 1770 HRL, Willem Dirks T, geb 1774 HRL, Feike Dirks T, geb 1782 HRL; BS ovl 1814; 1827 overlijdens, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1847
Dirkje Tadema ovl 8 sep 1789 HRL, oud 63 jaar
Evert Edsgers Tadema geb 1754 HRL, ovl 16 nov 1826 HRL, huwt met Hendrikje Johannes van Kampen, huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, oom bruidegom, huw 1813, id. bij A.Y. Molenaar en IJ.H. Besling, 1814, korfmaker in 1826; BS huw 1812, huw 1813, huw 1814, ovl 1826, ovl 1830; gebruiker van wijk C-119, korfmaker; eigenaar is Klaas L. Koster, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:2:0 terzaake het repareren en leveren van korven, quit. no. 69, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 7:11:0 voor het maaken en verstellen van korven, quit. no. 46, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 4:4:0 voor ''t maaken van korven, quit. no. 63, 30 nov 1790. (GAH1122); rentmeester van het Weeshuis bet f. 3:13:6 aan Frans Arjens als curator over de boedel van E.T., wegens maaken van korven, quit. no. 34, 23 aug 1791. (GAH1123); E.E.T. en Hendrikje Johannes van Campen, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonbroeder Rein Berends, 2 jan 1790; ondertrouw HRL; E.E.T. en Hendrikje Johannes van Kampen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 jan 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johannes Everts Tadema, geb 2 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL
Feyke Dirks Tadema geb 27 nov 1781, ged 8 jan 1782 Grote Kerk HRL, zv Dirk Jansz en Metje Willems; geb 1782 HRL, ovl 5 okt 1827 HRL, 1e huwt met Houwkje Roelofs Hamstra op 28 feb 1802 HRL, 2e huwt met Antje Brouwer op 10 nov 1816 HRL, huw afk. 27 okt en 3 nov 1816, huw.get. bij A.G. Krijl en F.M. Panbakker, huw 1812, id. bij F.H. Koestra en T.S. de Haan, neef bruidegom, 1816, id. bij J.H. de Jong en Y.D. Tadema, broeder bruid. 1814, id. bij G. ten Berg en E.M. Hes, 1819, huistimmerman in 1827, kinderen: Antje Feikes, geb 27 jul 1808 HRL, Metje, geb 10 sep 1810 HRL, Dirk Feikes geb 31 dec 1805 HRL, Antje Feikes T, geb 6 mei 1802 HRL, Roelof Feikes, geb 10 jul 1803 HRL, neemt tussen 1808 en 1811 de naam ''Tadema'' aan, zv Dirk Jans T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1806, 1808, 1810, BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, huw 1819, ovl 1827, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1854; eigenaar en gebruiker van wijk B-096, timmerknegt, 1814. (GAH204); kind: Metje Feikes Tadema, geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL
Gerrit Tadema geboortig van Dockum, voor borger aangenomen nae dat alvoorens de borgereed hadde gepresteerd in handen van pres. burg. H. Schaaf, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1744. (burgerboek)
Gryttie Reinders Tadema huwt met Sijbe Wigkles de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1760; kind: Grietje Sijbes de Vries, ged 7 jul 1761 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Harmanus Tadema geb 27 apr 1810 HRL, zv Sjuk Dirks T, en Fentje Hendriks Koopmans dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Sjirk Dirks Tadema en Fentje Harmens Koopman
Haye Tadema geb 1758, doet overlijdensaangifte van Paul Pietersen, (gk) in 1811, is in dienst als luitenant bij de K.K. Majesteits kanonneerboot no. 6; BS ovl 1811
Janneke Carst Tadema geb 1798 HRL, ovl 10 jul 1851 HRL, huwt met Fredrik Wiersma op 27 nov 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1828, dienstmeid. N.H., dv Carst Edsgers T, en Trijntje Stephanij; BS huw 1828, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-180; VT1839
Jelle Tadema hm ... , kind: Anne Jelles T, geb 1754 HRL; BS ovl 1837
Jelle Dirks Tadema geb 1785 HRL, ovl 5 jan 1846 HRL, huwt met Eelkjen Hayes van Vliet op 10 sep 1809 HRL, N.H., huw.get. bij F.D. Tadema en A.J. Brouwer, broeder bruidegom, 1816, in leven hovenier, kind: Tetje Jelles T, geb 17 mei 1810 HRL, zv Dirk T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1846; gebruiker van wijk G-127, werkman; eigenaar is Johannes Frielders, 1814. (GAH204); J.D.T. en Eelkje Haayes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmaand 1809; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-266; VT1839
Jeltje Jacobs Tadema ovl 26 sep 1807 Makkum, huwt met Freerk Ulbes Smit; BS huw 1819, ovl 1826, ovl 1868
Johannes Everts Tadema geb 1790 ... , huw.get. bij B. van Kampen en V. de Vries, korfmakersknecht, neef bruidegom, zv Evert T, en Hendrikje J. van Kampen; BS huw 1812; geb 2 sep 1790, ged 21 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Evert Edsgers Tadema en Hendrikje Johannes van Kampen
Carst Edsgers Tadema geb 1755 ... , ovl 30 mei 1811 HRL, huwt met Trijntje Annes Stephanij, N.H., in leven koorndrager, wonende te op de Laanen in 1811, kinderen: Janneke Carst, geb 1798 HRL, Tjitske Karsten T, geb 16 dec 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, huw 1823, huw 1828, ovl 1851, ovl 1869
Lijsbeth Reinders Tadema huwt met Douwe Wytses Vettevogel, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 jul 1765; kind: Reinder Douwes Vettevogel, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Maartje Tadema ovl 9 apr 1793 HRL, oud 77 jaar
Maartje Everts Tadema van HRL, huwt met Jan Juriens Brugman, van Leeuwarden, geproclameerd de 12 -19 en getrout met attestasie de 26 sep 1762
Marijke Dirks Tadema geb 1773 HRL, ovl 28 mrt 1847 HRL, huwt met Sake Baukes Dijkstra op 29 mei 1803 HRL, N.H., getuige bij geboorte aangifte van Inskje Jans Groen in 1811, dv Dirk T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-120; VT1839
Metje Feikes Tadema geb 10 sep 1810 HRL, ovl 22 mrt 1821 HRL, dv Feike Dirks T, en Houkje Roelofs; BS ovl 1821; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-022; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 30 sep 1810 Grote Kerk HRL, dv Feike Dirks Tadema en Houkje Roelofs
Pietje Willems Tadema geb 15 mei 1805 HRL, ged 2 jul 1805 HRL, ovl 2 okt 1815 HRL, dv Willem Dirks T, en (Trijntje F. Nauta); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1815
Sjierk Dirks Tadema geb 1782 HRL, ovl 2 apr 1826 aan boord van het Pinkschip ''Nederland'' van HRL, tweede timmerman, huwt met Fentje Harmens Koopman kind: Harmanus T, geb 27 apr 1810 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1826; kind: Harmanus Sjerks Tadema, geb 27 apr 1810, ged 6 may 1810 Grote Kerk HRL
Sybrigje Dirks Tadema geb 1770 HRL, ovl 20 aug 1835 HRL, huwt met Bartle Klaases Wagenaar, dv Dirk Feikes T, en Mettje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1835; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en S.D.T., Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Klases Wagenaar, om Zich in het huwelijk te begeven met Jaob Sjoerds de Groot zv Sjoerd de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815
Tetje Jelles Tadema zie ook: Tetje Jelles; geb 17 mei 1810 HRL, huwt met Folkert Jans Koudenburg op 9 jul 1832 HRL; dv Jelle Durks T, en Eelkje Hayes van Vliet; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1832
Tjamke Tadema oud 34 jaar, geb Menaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-039; VT1839
Tjietske Karsten Tadema geb 16 dec 1801 HRL, ged 22 dec 1801 HRL, N.H., ovl 13 dec 1869 HRL, huwt met Pieter Ates de Boer op 21 sep 1823 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep 1823, naaister, dv Karst Andeles en Trijntje Annes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT1839
Tjietske Willems Tadema geb 2 okt 1810 HRL, ovl 22 mei 1821 HRL, dv Willem Dirks T, en Trijntje Folkerts; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821
Willem Dirks Tadema geb 1774 HRL, ovl 8 nov 1828 HRL, huwt met Trientje Folkerts Nauta op 16 jan 1803 HRL, hovenier in 1828, huw.get. bij G.P. Burghout en T.C. Bolman, 1813, id. bij H.H. Bandsma en G.H. de Haas, 1813, id. bij F.D. Tadema en A.J. Brouwer, broeder bruidegom, 1816, kinderen: Metje Willems, geb 13 jul 1807 HRL, Tjietske Willems, geb 2 okt 1810 HRL, Pietje Willems T, geb 1805 ... , Dirk T, geb 30 mei 1803 HRL, zv Dirk Jans T, en Metje Willems; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, ovl 1815, huw 1816, ovl 1828, ovl 1847; gebruiker wijk E-150, hovenier; eigenaar is S. Schaaff wed. erven, 1814. (GAH204)
Yemkje Dirks Tadema oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-086; VT1839
Ymkje Tadema huwt met Harmanus ... , kind: Grietje Harmanus de Haas, geb 23 dec 1793 HRL; BS ovl 1878
Ymkje Dirks Tadema geb 1779 HRL, ovl 4 mei 1847 HRL, huwt met Johannes Hartmans op 10 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, dv Dirk T, en Metje Willems; BS ovl 1814, ovl 1833, ovl 1847
Harmen Tades zie: Hilwerda
Sybren Tades zie:de Jong
Aaltje Taedes zie ook: A. Teekes; huwt met Roelof Jans, kind: Jan Roelofs, ged 4 okt 1768 Grote Kerk HRL
An Taedes huwt met Jacob Jans; BS huw 1815; Extract uit het Doopboek te Molkweren, van de Hervormde Gemeente. den derden feb 1771 is ged een kind, van Vader Jakob Jans & Moeder A. Teedes & is genaamd IJk. Voor extract conform. Koudum den dertienden dec 1814. de Schout van de Gemeente Koudum
Antje Taedes ovl 1 jul 1811 Franeker, huwt met Simon Jacobs Hoornstra; BS huw 1827
Dirkje Taedes huwt met Jan IJsaks, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756 in de Westerkerk; kind: Izak Jans, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Taede Jans, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Isabella Taedes zie: Dijkstra
Jan Taedes zie: Dijkstra
Jan Taedes huwt met Baukjen Jans, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout de 30 mei 1757; kind: Jan Jans, ged 14 mrt 1758 Grote Kerk HRL, de vader overleden
Maatje Taedes Maartie T. ende Jan jansen, beide van HRL, huw.aang. 30 apr 1735 HRL; komende voor de bruid Nanning Willems, desselfs oom; huw aang. HRL 1735; Gerrit Gerrits en Maartje T., beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs oom Nanning Willems, 9 May 1744; huwt met Gerrit Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameert 10, 17 en 25 May 1744 en doe ook getrouwt
Reinder Taedes zie: Tolsma
Taede Taedes zilversmid; Mr. waarschijnlijk tussen 1582 en 1584. (Gildeboek: merken der Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Tetje Taedes ontvangt interesse 1800-1809; Stadsrentmeester bet f. 22:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, no. 10, 3e classe, 4 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, May 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060)
Willemke Taedes ovl voor 1804, huwt met Dirk Wybes van Vliet op 20 jun 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802; ovl 12 mrt 1804 HRL, oud 36 jaar
Ybeltje Taedes zie: Dijkstra
Jakle Taedses houtzager 1753-1763
Tjerk Taedses T.T. van HRL, en Antje Jans van Midlum, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 25 apr 1773 HRL, en zijn hier op dato dezes 2 mei 1773 getrouwt, na gegevene adtestatie van Midlum, 29 apr 1773 getekent Agg. Haitsma, Eccles. doctor v. d. m. te Midlum en P.L. Galama, schooldr mede aldaar
Tjepke Taedses houtzager 1753-1763
Idske Taekeles zie: Dijkstra
Klaas Taekeles geb 26 okt 1793, ged 5 nov 1793 Grote Kerk HRL, zv Taekele Klaases en Sjeuke Jans
Pietje Taekeles zie: Hobma
Rijkje Taekeles zie: Lambsma
Sibren Taekeles S.T. van Almenum en Pietje Fransen van HRL, hebben hunne laatste afkondiging den 3 oct 1784 HRL, en zijn getrouwd op den 10 daar aanvolgende
Tietje Taekeles zie: Andringa
Tjebbe Taekeles zie: Hanenburg
Gosse Taekes Taekema ovl 21 dec 1821 Menaldum, huwt met Aukje Wybes Looyenga, in leven arbeider te Menaldum, kinderen: Grietje T, geb 22 apr 1802 Menaldum Tjamke Gosses T, geb 12 mei 1804 Menaldum, zv Tjamke Dirks en ... ; BS huw 1831, ovl 1873, ovl 1887
Grietje Taekema geb 22 apr 1802 Menaldum, ovl 27 nov 1873 HRL, huwt met Jacob Wijga (gk), N.H., dv Gosse T, en Aukje Looyenga; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-184, wijk E-196
Maatje Taekema oud 36 jaar, geb Longerhouw en wonende te HRL. 1839, wijk F-187; VT1839
Taeke Dirks Taekema ovl voor 1848, huwt met Sjouwkje Tjallings Kuipers, kind: Martsen T, geb 18 aug 1803 Longerhouw; BS ovl 1847; 1873 overlijdens
Aagje Taekes zie: Stephanij
Aaltje Taekes zie: Hanja
Anne Taekes ged 18 nov 1740 Westerkerk HRL, zv Taeke Stephanus en Trijntje Annes
Antje Taekes zie: Buisman, Klaver
Antje Taekes Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat A.T., van beroep werkster, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 20 Sept. 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den Vierde nov is Geboren Antie dv Taekle Klases en Sjoeke Jans. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 sep 1815
Antje Taekes begraven 10 nov 1802 HRL, huwt met Bauke Thomas Bakker; BS huw 1815, huw 1823, huw 1829, ovl 1846; kind: Taeke Baukes, (later: Bakker), geb 4 jun 1772, ged 25 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Baukes, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL; kind: Meinouw Baukes, ged 17 mrt 1768 Westerkerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 8 mrt 1770 Westerkerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en seventig den Agtste mrt is Geboren Thomas, zv Bauke Thomas en A.T.
Antie Taekes huwt met Jan Bartels, beide van HRL, geproclameert den 25 apr en de 2 en getrout den 9 mei 1756; kind: Aeltje Jans, ged 9 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 11 mrt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Jans, ged 20 okt 1761 Grote Kerk HRL
Baukje Taekes geb 1788 ... , ovl 31 jan 1816 HRL, huwt met Dirk Rintjes Bakker op 21 mei 1812 HRL, dienstmaagd, huw.afk. 10 en 17 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, dv Taeke Halbes Kuipers en Baukje Fransen; BS huw 1812, ovl 1816, ovl 1841; geb 23 jun 1787, ged 3 jul 1787 Grote Kerk HRL, dv Taeke Halbes en Baukje Fransen; In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Sestien den Een en dertigste jan is Overleden B.T. huisvrouw van Dirk Rintjes Bakker. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 1e mei 1816
Berber Taekes van Huins, huwt met Beernd Jans, van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 mei en getrout met attestasie de 24 jun 1764 in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL
Betje Taekes zie: Plantinga
Doetje Taekes geb 1759 ... , ovl 30 mrt 1813 HRL, huwt met Rein Floris, ovl wijk G-176; BS ovl 1813
Elske Taekes Jakob Dirks en E.T., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Janke Jakobs, geb 29 dec 1781, ged 25 jan 1782 Grote Kerk HRL
Fetje Taekes geb 1748 ... , huwt met Hijlke Jarigs, doet overlijdensaangifte van Wybren Martens; BS ovl 1811
Fetje Taekes Rinse Theunis en F.T., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Fimke Taekes zie: Buisman
Foekje Taekes huwt met Wijger Jarigs, kind: Grietje Wijgers, ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL; kind: Taeke Wijgers, ged 19 aug 1742 Grote Kerk HRL; Foekien T. ende Wieger Jarigs, beyde Van HRL, huw.aang. 31 okt 1733 HRL, Comende Voor de bruid Geert Gerrijts; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Fokje Taekes zie: van Dokkum, Steensma
Fokje Taekes Wybe van Dokkum en F.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 sep 1784 en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL, vader als: W. Wytses v. D. ; kind: Taeke Wybes, geb 12 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grotre Kerk HRL; kind: Evertje Wybes, geb 5 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; vader als Wybe Wytses; kind: Jan Wiebes, geb 9 aug 1792, ged 28 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Ruurd Wiebes, geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, vader als Wiebe Wytses; kind: Mettje Wybes, geb 7 feb 1798, ged 25 feb 1798 Grote Kerk HRL
Volkert Taekes zie: Buisman
Gatske Taekes Harmen Jurjens van HRL, ende G.T. van Wommels, koomende weegens de bruid Hendrik Hendriks met vertooninge van schriftelijke last, 13 Sep 1749; van Wommels, huwt met Harmen Jurjens, van HRL, geproclameerd 7, 14 en 21 Septemb 1749 en den 28 dito getrouwt; worden ook vermeld in de R.K. kerk te Sneek
Geertje Taekes zie ook: Grietje Taekes; huwt met Robijn ... , kind: Antje Robijns, geb 1757 HRL; BS ovl 1828
Gerrit Taekes zie: Tol
Gerritje Taekes zie: van der Tol
Gosse Taekes zie: Taekema
Grietje Taekes zie: Rijpstra
Grytie Taekes ende Jelte Douwes, beide van HRL, huw.aang. 5 jul 1738 HRL, koomende voor de Bruit desselvs Swager Wijger Jarigs; huw.aang. HRL 1738
Grietie Taekes zie ook: Geertje Teekes; huwt met Robijn Harmens, beide van HRL, geproclameert den 4-11 en getrout den 19 apr 1756 in de Westerkerk; kind: Antje Robijns, ged 19 sep 1758 Grote Kerk HRL
Halbe Taekes zie: Kuipers
Halbe Taekes huwt met Stijntje Teunis, kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL
Haring Taekes huwt met Vrouwkje Cornelis, kind: Taeke Harings, ged 3 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harings, ged 1 jul 1762 Westerkerk HRL; kind: Joannes Harings, ged 4 feb 1766 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Harings, ged 11 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjietske Haringhs, ged 11 jul 1752 Grote Kerk HRL; kind: Tijtje Haringhs, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Hendrik Taekes zie: Poort
Hylke Taekes zie: Buisman
Hinke Taekes zie: Stephanij
Holst Taekes zie: Kuipers
Homme Taekes zie ook: Poort; geb 16 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Jacob Taekes zie: Tolman
Jan Taekes zie: Feenstra, 3x, Nijboer, Panbakker, Tigchelaar, Tolman
Jan Taekes en Marijke Gijliams, beyde van dese Stad, huw.aang. 22 sep 1736 HRL; komende Voor de bruyd Pijter Jansen; huw.aang. HRL 1736
Jan Taekes ged 5 mrt 1771 Grote Kerk HRL, zv Taeke Jacobs en Hiltje Jans
Jan Taekes ged 25 jun 1750 Westerkerk HRL, samen met Sikke Taekes, zv Taeke Sikkes en Janke Jans
Jan Taekes ged 31 okt 1751 Westerkerk HRL, zv Taeke Stephanus en Trijntje Annes
Jan Taekes geb 26 dec 1797, ged 7 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Taeke Klaases en Sjieuwke Jans
Jan Taekes geb 28 nov 1780, ged 24 dec 1780 Grote Kerk HRL, zv Taeke Jans en Anna Geelings
Jan Taekes huwt met Attje Abes, schipper, kind: Taeke Jans (vd Veer), geb 24 mei 1784 Makkum; BS huwafk. 1811, huwelijken
Janneke Taekes ende Carel Langep?, beide van HRL, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, koo-mende voor de Bruit Jan de Reus, mr. chirurgijn; huw.aang. HRL 1739
Jeltje Taekes zie: Posthuma
Jetske Taekes zie ook: Poort; geb 16 sep 1787, ged 7 okt 1787 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes; geb 13 dec 1788, ged 11 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes; ovl 1 okt 1793 HRL, oud 5 jaar; geb 18 jun 1794, ged 8 jul 1794 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Johannes Taekes van HRL, ende Dirkjen Dirks van Drijlst, huw.aang. 6 okt 1736 HRL, komende weegens de bruyd Louw Taekes vertonende attestatie dat de geboden tot Drijlst wettig aangegeeven waeren; huw.aang. Hrl. 1736
Johannes Taekes in proces tegen de gemeente in 1742
Josina Taekes en Tjepke Taekes, tweelingen, geb 28 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL, kinderen van Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Klaas Taekes zie: Kuipers
Claas Taekes van HRL, ende eytje Clases van Amsterdam, huw.aang. 10 jan 1739 HRL, Comparerende voor deselve des Bruidegoms vader Taeke Jelles exhiberende een attestatie dat de Huwelijksgeboden tot Amsterdam waren aangeschreven; huw.aang. HRL 1738
Claas Taekes Marten Eewerts ende Lijsbert Claeses, beyde van HRL, koomende wegens de bruid C.T. desselfs vaeder, 29 Mrt 1749
Lutske Taekes ovl 13 mei 1730, 43 jaar, huisvrouw van Hendrik C. Wassenaar, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Macheltje Taekes zie: Stephanij
Marten Taekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 90:15:0 voor huur van 5 1/2 pondematen zijnde bouwland onder Berlicum gelegen, no. 6, 1780. (GAH1111); id. over 1781. (GAH1112); id. over 1782. (GAH1113); id. over 1779. (GAH1110); id. over 1784. (GAH1115)
Martsen Taekes zie: Takema
Marijke Taekes ovl 7 jan 1780 ... , huwt met Berend Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1759; DTB N.H. HRL. 1759, BS huw 1813, huw 1819, ovl 1830, ovl 1843
Minne Taekes zie: Buisman
Nies Taekes zie: Radsma
Oetske Taekes huwt met Hijke Pieters, indertijd echtelieden te Marssum, kind: Taeke Oedses, geb 1756 ... ; BS huwafk. 1811
Petrus Taekes huwt met Baukje Jans, kind: Gertje Petrus, geb 7 jul 1778, ged 21 jul 1778 Grote Kerk HRL
Pieter Taekes zie: de Boer, Buisman
Pieter Taekes ovl voor 1814, huwt met Tjitske Ates, kind: Taeke Pieters Meppelaar, geb 1787 HRL; BS huw 1813; kind: Klaaske Pieters, geb 20 aug 1782, ged 17 sep 1782 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Ages; kind: Taeke Pieters, geb 20 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Pieters, geb 16 apr 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL
Reinder Taekes R.T. ende Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid Wybe Teekes, 15 Aug 1744; huwt met Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 aug 1744 en doen ook getrouwt; kind: Elske Reinders, ged 1 apr 1751 Westerkerk HRL; kind: Antje Reinders, ged 5 sep 1748 Westerkerk HRL; kind: Seike Reinders, ged 20 may 1745 Westerkerk HRL
Rinske Taekes zie: van der Tol
Rintje Taekes zie ook: Kuipers; geb 8 sep 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL, zv Taeke Halbes en Stijntje Rintjes; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en negentig den Agtste sep is Geboren Rintje, zv Taeke Halbes en Stijntje Rintjes. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 10 okt 1815
Ruurd Taekes huwt met wijlen Trijntie Romkes, kind: Trijntie Ruurds, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Ruirdt Taekes huwt met Trijntie Romkes, kind: Voske Ruirdts, ged 25 jan 1757 Grote Kerk HRL
Sybrant Taekes transporteert kanonnen in 1761
Sybren Taekes geboortig van Sexbierum, heeft het burgerschap deser stede gewonnen, betalende tot dien einde f. 10:10:0 aan de GR, op 25 jul 1728; (burgerboek)
Sybren Taekes van Almenum, huwt met Baukje Hilbrands, van Sexbierum, geproclameerd de 30 apr en de 7-15 en getrout met attestasie de 21 mei 1758
Sikke Taekes ged 25 jun 1750 Westerkerk HRL, samen met Jan Taekes, zv Taeke Sikkes en Janke Jans
Sipke Taekes huwt met Baukje Dirks, kind: Jan Sipkes Hofstra, geb 1780 Kimswerd; BS ovl 1836
Sipke Taekes geb 1775 ... , huwgwet bij R.T. Voorman en A.K. Oosterhout, wonende te onder Almenum; BS huw 1815
Sipke Taekes geb 26 dec 1810 HRL, zv Taeke Sipkes en Pietje Cornelis Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 26 dec 1810, ged 17 feb 1811 Grote Kerk HRL, zv Taeke Sipkes en Pietje Cornelis Beitschat
Sjouke Taekes zie: de Boer
Stephanus Taekes huwt met Aagie Bretton, kind: Taeke Stephanus, ged 17 okt 1756 Westerkerk; kind: Jan Stephanus, ged 13 aug 1758 Westerkerk, moeder als A. Jans; kind: Jan Stephanus, ged 5 apr 1761 Westerkerk HRL, moeder als A.J. Breton
Taetske Taekes geb 18 feb 1791, ged 22 mrt 1791 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Teuntje Taekes zie: Kuiper
Tjeerd Taekes ende Eke Lieuwes, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd Claes Joosten, desselfs swager; huw.aang. HRL 1736
Tjepke Taekes en Josina Taekes, tweelingen, geb 28 mrt 1793, ged 16 apr 1793 Grote Kerk HRL, kinderen van Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Trijntje Taekes zie: Poort
Tryntje Taekes geb 5 jun 1784, ged 22 jun 1784 Grote Kerk HRL, dv Taeke Hendriks en Leentje Hommes
Trijntje Taekes ontvangt alimentatie 1804
Tijs Taekes ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Taeke Tijssen en Aaltje Cornelis
Wybe Taekes van Pingium ende Joukjen Heins van Almenum, huw.aang. 28 feb 1739 HRL, komende voor de bruid Jorke Jorkes; huw.aang. HRL 1739
Wybe Taekes en Antie Tjerks, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Sikke IJmkes, desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Wybe Taekes huwt met Volkouw Sikkes, beyde van Almenum, sijn geproclameert den 18 -25 nov en den 2 desember 1742 den 11 dito getrouwt; huw reg. N.H. HRL; W.T. ende Fookouw Sickes, beide van Almenum, koomende weegens de bruid Claes Fransen, 17 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL
Wikje Taekes zie: Greydanus
Willemke Taekes ged 6 may 1749 Grote Kerk HRL, dv Taeke Johannis en Trijntje Wybes
Attje Taekles zie: Oostra
Dieuwke Taekles huwt met Andries Kleisma; BS ovl 1837
Sybren Taekles huwt met Beitske Jans, kind: Getje Sybrens, geb 16 mrt 1779, ged 27 apr 1779 Grote Kerk HRL
Sierk Taekles zie: Tolsma
Jacob Taekles ged 29 aug 1769 Grote Kerk HRL, zv Taekle Jacobs en Hitie Jans
Lijsbeth Taetses geb 24 jul 1804 HRL, ged 14 aug 1804 HRL, ovl voor mei 1809 HRL, dv Taetse Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1804
Martsen Takema geb 18 aug 1803 Longerhouw, ovl 19 mei 1873 HRL, huwt met Simme Obbes vd Meer, winkelierse in 1851, Rooms Katholiek, wonende te HRL. 1846, db Taeke T, en Sjoukje Kuiper; BS ovl 1846; 1873 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-238
Tjamke Gosses Takema geb 12 mei 1804 Menaldum, ovl 26 nov 1887 HRL, huwt met Klaas Douwes de Vries op 27 jan 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. N.H., dv Gosse Taekes T, en Aukje Wybes Looyenga; BS huw 1831, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk H-077
Bernardus van Taken ovl voor 1863, huwt met Vogeltje Jans Poet, afwezig, ovl 1827, koopt/verkoopt een huis 1798-1802, kind: Johanna Engeltje T, geb 19 nov 1797 HRL; BS huw 1827, ovl 1862
Johanna Engeltje van Taken geb 19 nov 1797 HRL, ovl 26 jul 1862 HRL, huwt met Jan Willems vd Meer op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827 HRL, dienstmeid. tappese in 1862, winkelierse in 1851, N.H., ovl wijk F-239, dv Bernardus vT, en Vogeltje Jans Poet; BS huw 1827, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 F- 311; geb en wonende te HRL. 1839, (geslnm: van Takelen), wijk C-155; VT1839
Roelof Takes van St. Anna Parochie en Aefke Meinerts van HRL, huw.aang. 27 aug 1735 HRL, vertonende Jacob Dirks Schriftelijke attestatie tot onderling Consent; huw.aang. HRL 1735
Gerryt Jans Talk ged , samen met Maike Jans Talk, 18 jul 1765 Westerkerk HRL, zv Jan Gerrijt Talk en Antie Theunis
Jan Gerryt Talk huwt met Antie Theunis, kinderen: Gerrijt en Maike Jans Talk, beiden ged 18 jul 1765 Westerkerk HRL
Maike Jans Talk ged , samen met Gerrijt Jans Talk, 18 jul 1765 Westerkerk HRL, dv Jan Gerrijt Talk en Antie Theunis
Aafke Sibrands Talma ged 12 okt 1762 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Talma en Elske Schaaf ontvangt interesse 1800-1811; ontvangt van de Stadsrentmeester f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 1e classe, no. 9, tegen 3%, met f. 3:0:8 accressement, may 1774. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 15:17:8, may 1778. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 30:0:0 aan de curatoren over Geertje en A.T. wegens 1. f. 000:0:0 kapitaal losrenten, 1. January 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Seerp Gratama, Advocaat voor den Hove van Friesland, van Franeker, en A.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn onder vertoond getuigenis alhier getrouwd ten zelfden dage; kind: Sibrand Seerps Gratama, geb 20 may 1784, ged 15 jun 1784 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Seerps Gratama, geb 14 dec 1786, ged 9 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Seerps Gratama, geb 31 dec 1788, ged 10 feb 1789 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Seerps Gratama, geb 26 nov 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hendrik Seerps Gratama, geb 5 jul 1792, ged 24 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Searps Gratama, geb 29 mrt 1794, ged 29 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Elso Seerps Gratama, geb 15 aug 1795, ged 22 sep 1795 Grote Kerk HRL; kind: Elsje Seerps Gratama, geb 13 nov 1796, ged 13 dec 1796 Grote Kerk HRL
Geertje Sibrands Talma ook wel: Grietje Talma; geb 10 dec 1760, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL, dv Sibrand Talma en Elsie Schaaf; geb 10 dec 1761 HRL, ovl 31 jan 1839 HRL, huwt met Johan Daniel Toussaint, ontvangt interesse 1800-1811, dv Sijbrand T, en Elsje Schaaf; BS ovl 1839; ovl 1845, regattdv1826-93; kind: Elsje Toussaint, geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Toussaint, geb 9 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Sibrand Johans Toussaint, geb 7 aug 1787, ged 28 aug 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans Toussaint, geb 16 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Stadsrentmeester bet f. 15:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 1e classe, no. 12, tegen 3%, met accressement f. 3:0:8, May17 76. (GAH1060); id. f. 15:13:0, may 1777. (GAH1060); id. may 1778. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 30:0:0 aan de curatoren over G. en Aafke T. wegens 1. f. 000:0:0 kapitaal losrenten, 1. January 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Johan Daniel Toussaint en G.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 21 jul 1782 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Geertje Talma is nog maar in haar derde levensjaar als haar vader, de distillateur Sijbrand Talma, overlijdt. Haar moeder, de burgemeestersdochter Elsje Schaaf, hertrouwde de 1e mei 1768 met de distillateur-wijnhandelaar Jan Hannema. Dit huwelijk duurt maar kort, Elsje Schaaf overlijdt 25 nov van hetzelfde jaar. Geertje Talma erft dan op 8-jarige leeftijd twee woningen aan de Voorstraat en een complex gebouwen in de St. Christoffelsteeg. de panden aan de Voorstraat worden in de 18 eeuwse belastingcohieren omschreven als de nummers 1 en 2 in het 6e kwartier, de respectievelijke tegenwoordige nummers 60 en 58. de gebouwen in de St. Christoffelsteeg bestaan uit een jeneverstokerij, een wijnpakhuis en een stal met wagenhuis. Grootvader Hendrik Talma neemt de voogdijschap over de jonge Geertje op zich en Jan Hannema houdt de stokerij en handel gaande tot Geertje''s huwelijk met Johan Dani?l II. Vanaf deze tijd lijken de zaken minder goed te gaan. Johan Toussaint heeft waarschijnlijk niet de nodige handelsgeest of beschikt niet over voldoende vakmanschap want in de negentiger jaren worden woningen en bedrijf van de hand gedaan. Jan Hannema, distillateur en koopman van huis uit, kan de druk der tijden echter wel doorstaan en koopt op 12 nov 1794 de stokerij met de bijgebouwen en het woonhuis ten oosten van de St. Christoffelsteeg voor ''twaalf duisend goud guldens in klinkende munte sonder lands obligatien''. de betalingsvoorwaarde zal gesteld zijn met het ook op de politieke toestand, het jaar 1794 was de vooravond van de revolutie. Het pand op de hoek Voorstraat-Simon Stijlstraat werd 12 nov 1792 al verkocht aan lt. kolonel ter zee Dooi-tze Hingst. Waarschijnlijk had wel schrijversbloed, want dat we nu weten hoe de omwenteling in HRL z''n beslag kreeg, is zijn verdienste. Van hem is het handschrift van het verslag van ''Februaridagen 1795''. Open blijft de vraag nog wiens beeltenis het geboortehuis van Geertje Talma draagt. de dakkapel is versierd met een houtsnijwerk, voorstellende het omkranste profiel van een jongeman waarvan wel eens is verondersteld dat het de beeltenis van Simon Stijl zou zijn. Blijkens de belastingkohieren heeft Stijl hier echter niet gewoond. Mogelijk heeft Elsje Schaaf het kunststuk laten maken ter nagedachtenis en posthuum eerbewijs aan haar jonggestorven echtgenoot Sijbrandt Talma; bron: HRL. Crt
Hendrik Talma grootvader van Geertje Talma; zie aldaar; neemt de voogdij op zich over de jonge Geertje Talma, zijn kleindochter; Harl. Crt
Sybrand Talma coopman; huwt met Elsje Schaaf, beide van HRL, geproclameert de 18-20 en getrout de 25 jun 1758, kind: Grietje/Geertje T, geb 1761 HRL; DTB N.H. HRL. 1758, BS ovl 1839; kind: Geertie Sibrands Talma, ged 13 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Sibrands Talma, ged 12 okt 1762 Grote Kerk HRL; president-voogd A. Noordga bet f. 275:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake gelegateerd door de coopman S.T. wegens met gaan vd kinders ter begravenis, 26 apr 1763. (GAH1093); ovl 10 mrt 1763, Coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Sjoerd Talma coopman, ovl voor 1763; in proces tegen de gemeente 1740-1755; erven wijlen S.T. bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis tot een gift aan het Weeshuis gedaan voor dat de weeskinderen hebben meegegaan, 10 aug 1762. (GAH1092); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:16:0 weegens maalloon van rogge en mout door hem tbv ''t Weeshuys gemaale, ord. no. 8, 9 mei 1730. (GAH1060); ovl 20 mei 1762, 62 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Geertie Clases Winsma; zie aldaar
Maria Frederica Talman huwt met Albertus Westerwijk, kind: Jakobus Albertus Westerwijk, geb 22 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL
Didert J Talsma oud 42 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, koetsier, wijk B-022; VT1839
Jan Talsma oud 28 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839
Ymkje Talsma huwt met Johannes van Santen op 29 apr 1810 IJlst, komt van IJlst; huw Grote Kerk HRL 1810; Johannes van Santen van HRL. en IJ. Ulbes T. van IJlst, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Johan Jacob Tam geb 10 feb 1810 HRL, zv Johannes Petrus T, en Alma van Vliet; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 10 feb 1810, ged 6 mrt 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Petrus Tam en Anna van Vliet
Johannes Petrus Tam huwt met Alma/Anna van Vliet op 2 mei 1809, komt van HRL, kinderen: Johan Jacob, geb 10 feb 1810 HRL, Maartje Anna T, geb 4 dec 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, ovl 1812; J.P.T. en Anna van Vliet, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Grasmaand 1809; kind: Johan Jacob, geb 10 feb 1810, ged 6 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Maartje Anna Tam geb 4 dec 1811 HRL, ovl 10 aug 1812 HRL; wijk F-076, dv Johannes Petrus T, en Anna van Vliet; BS geb 1811, ovl 1812
Andries Tamboer huwt met Grietje Visser, kind: Klaas T, geb 1805 Oosterbierum; BS ovl 1880
Klaas Tamboer geb 1805 Oosterbierum, ovl 18 mrt 1880 HRL, huwt met Maria Pietersen, zv Andries T, en Grietje Visser; BS ovl 1880
Sijke Andries Tamboer geb 1797 Oosterbierum, Vst 26 mei 1860 uit Almenum, A 18 mrt 1863 Almenum, arbeider, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk I-016, bev.reg. HRL 1860-80; (GAH650)
Tamboeser woont in 4e quartier, huisno. 29, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802. (GAH650)
Dieuke Tamboeser Jan van Altena van HRL, ende D.T. van Leeuwarden, sijnde aengegeeven door R.J. de Swart bij procuratie, 23 dec 1747
Harmanus Tamboeser geb 24 dec 1774 HRL, ovl 13 apr 1821 HRL, huwt met Aagje Piekes Stephanus/Taekes Stephanij, trekveerschipper in 1821, huw.get. bij H.R. Snijder en T. Oolgaard 1811, gezworen klerk 1801-1803, kinderen: Marcelis, geb 23 jan 1810 HRL, Sietske, geb 22 dec 1806 HRL, Jan, geb 7 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, Stephanus Hermanus T, geb 1804 HRL, Taeke T, geb 1803 HRL, Marcelis T, geb 1 jul 1805 HRL; dopen Grote Kerk HRLrlingen 1805, 1807, 1810, BS huw 1811, ovl 1821, ovl 1829, ovl 1840, ovl 1854; gebruiker van wijk F-162, commies; medegebruiker Jan Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); Bauke Freerks en Trijntje Foppes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., goede bekende, 10 nov 1804; ondertrouw HRL; woont in 6e quartier, huisno. 41, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Marcelis Harmanus Tamboeser, geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: A. Teekes S. ; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H.T., gesw:Clercq (GAH1128); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, H.T., Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:3:0 ter Saeke S. jacobi Schatt:voor t huis van IJpe Hessels, 23 jan 1806, quit. no 1 (GAH1138); HRL, Donderdag den 15 Augt 1799, ''s avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich Vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot, dog met goedkeuringe van de meesten dan vermits hun Officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Concocatie vrij onstuimig was toegegaan, Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799. Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manchap, of Gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M.T., dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven, Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van osn vertrokken Was, heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken zijn 2 absent gebleeven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot egter met goedkeuringe van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde de anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog met Zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Willen onderwerpen; Zie hier Burgers, de Waare gesteldheid van het gepasseerde ; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt dan van Vrijwilligers heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet, Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en neemen de Vrijheid UWL; te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Wijders geleeZen, een Request van den Burger H.T. Geswooren Clercq ter Secretarije, tenderende VerZoek, uit hoofde der menigvuldige Werkzaamheden, VerKnogt aan desZelfs Post, hetgeen den Suppliant geheel buiten Staat Stelde eenig ander bedrijf ter maintien van Zijn bestaan daar bij te Konnen Waarneemen, van eene vermeerdering van Tractement te moogen hebben tot f. 200:0:0 . Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten het verZoek ten Ppaalen, vooralsnog in deliberatie te houden, en den Spuupliant Provisioneel, voor desZelfs buiten gewoone Werkzaamheden, te honnoreren, met eene summa van eenhondert CarGuldens, ten Welken einde, eene ordonnantie op den Secretaris Feddema, aan hem Zal Werden gesuppedieert. (GAH45); Donderdag den 24 May 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevondenhet afschrift, van eene missiveden 22 deezer aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermacht in het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de Commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWL Van berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies, eene Lijst aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Conformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain H.T. tot Corporaaql de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wijbrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp:Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaats van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama. Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa in plaats van den overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld, den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. En tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zee spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede ver -blijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar de Batt:Vrijheid. (GAH44); Maandag den 10 dec 1798; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Compareerden na voorafgegane Citatie van den fiscus, ter vergadering de Burgers Pieter Willems, Coopman en H.T. Clercq ter Secretarije dewelke na aangehoorde Confessie en na gedaane verzoek van moderatie voor rigeur van Justitie, ter zaake met elkander geperpetreerde Vegterijen, in of omtrent de Herberg Roma op den 3de deezer ieder zijn geboet voor vijf Goud Guldens boven de Costen van de Citatie. (GAH44)
Jan Tamboeser mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geboortig van Leeuwarden, voor borger aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Steensma, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 18 nov 1771. (burgerboek); gebruiker van wijk F-162; medegebruiker H. Tamboeser; eigenaar is T. Stephany erven, 1814. (GAH204); afsluiting weesboeken: aldus gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde Vroedschap ter presentie vd Weesvoogden d. 3 Febr. 1779. In kennisse de hand vd rendant, benevens de vertekening van welgem. vergadering en voogden, mitsgaders de subscriptie van mij secr. Was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J.T., Sjoerd T. Schrik, J.D. Toussaint, Sierk Laquaart, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, S. Bosscha, Klaas Heins, Joost Gonggrijp, Hein Mollema, ter ordtie vd Magistraat, A.J. Conradi. (GAH1109); afsluiting boek stichting nieuwe kerk: uitgave bedraagt 75733 -1:0, ontvang bedraagt f. 58883:2:4, zoodat de meerdere uitgave bedraagt f. 16849:18:11, welke de rendant in de ordonaris grote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen HRL. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitzgaders de subscriptie vd gezworen clercq den 5. Januar. 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, Bosscha, J.T., Joost Gonggrijp, F. vd Brugh. (GAH1060); woont in 5e quartier, huisno. 8, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803. (in 1803 vermeld met voorletter: M; ) may 1805; (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 168:0:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 180:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene Somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, Paulus Wellinga, J.T., D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, S. Wyma, H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128); Dingsdag den 19 sep 1797; Het Geregte Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burger J.T. als Praesident van de Commissie van binnenlandsche Correspondentie alhier, in ''s Geregts Vergadering geproduceert eene missive van de Commissie van binnenlandsche Correspondentie uit het Provinciaal Bestuur van Friesland, Waar bij eene Quintie Jansen de Huisvrouw van Floris Fransen, welke door eerstgemelde Committ? wegens gepleegde brutale uitdrukkingen, en gebezigde Expressien aan de Publicque Straat, gearresteerd was, ter Straf aan het Gerecht gerenvoyeerd; Waarover gedelibereerd zijnde wierd goedgevonden om voorz:Quintie Jansen zo uit hoofde der begaane malversatie bovengedagt, als dat zij zich geduurig in de Sterke drank te buiten gaat, met eene detentie voor drie etmaal te water en te brood in de Pekelkuip te Straffen, en is deeze Condemnatie haar in ''s Geregts Vergadering aangezegd. (GAH43); Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, wierden nog aan den Procureur Tuininga ten zijnen koste geaccordeert, drie Extracten uit het Exes. boek, als meede een uit het Resolutieboek deezer Steede, mogelijk in Suppositie van hem, dat de eerstgemelde Zoude kunnen dienen ten nadeele van den Burger J.T., en ''t laatstgenoemde ten beswaare van de 1e Clercq Feddema. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door de Burgers Pettinga en J.T., ter Vergadering uitgebragt navolgende Rapport; Aan het Gerechte der Stad HRL. Burgers ! de ondergetekenden Ulieder meede Leeden, /door den mond van den Praesident den 11 deezer, naamens deeze Vergadering Verzogt zijnde, om ons te vervoegen bij den Burger J.R. Fungeerende in qualiteit, als Boelgoedsontfanger, ten einde nauwkeuriglijk te onderzoeken, de Staat en Toestand van gedagte Comptoir, en of daar uit niet weder konden worden gerestitueerd, de aan vermelde Comptoir uit Stads Casse Verschotene gelden/deelen Ulieden het navolgende mede voor Rapport: dat door ons zeer nauwkeuriglijk onderzogt zijn, de Boeken van het vermelde Comptoir, en bevonden dezelve in de juiste ordre: naar Examinatie gebleek het ons ten duidelijksten, dat op het voorige Jaar, tot 1 nov In het Burger Maandboek op onderscheidene Persoonen (grootendeels Houtkoopers, en veel al bekend voor Valide Lieden) eene Praetentie is van f. 6245, - en 14 daagens Boek f. 809, -, zijnde dus te Zaamen f. 7054, -; Daar en tegen is op gedagte Sum geen schuld, als zijnde de Houtveilingen(waar uit grootendeels deeze praetentien zijn voortgekoomen) voldaan wat betreft het 14 daagens boek, hier van is het overgenoeg bekend, dat zulke penningen dadelijk naar dat de goederen verkogt zijn, aan hun wien goederen hebben laaten verkoopen, worden uitgeteld, zijnde het daar en tegen zeeker, dat veelen wien in het 14d: Boelhuis koopen zeer zelden binnen drie maanden betaalden; Dat de Houtkopers niet op de tijd de gelden hebben bezorgd, is ten deele toe te schrijven, omdat Zijlieden doorgaans (om de reisen te Vermijden) van de eene Veiling tot den andere) hiermede Wagten: en in de gepasseerde Herfst zeer laat in de tijd (zoo als men verwagt had)geene houtveilingen zijn gehouden, ook kunnen zij Lieden met Recht de Gelden tegen ''s Procento (volgens Boelarticulen)(naar de Ses Weeken binnen welke anders moeten betaalen)de tijd van 6 maanden te laaten Staan zonder dat, (ten zij invalide Persoonen zijnde) kunnen worden aangesprooken, Een gedeelte der penningen kunnen in de eerstkoomende Maand feb worden ingevordert, dog de grootste helft is niet voor de Maand apr ontvangbaar: Wat het Boel Comptoir Zedert den 1 Noveembr betreffe, wij zullen niet ontkennen, dat er Zedert dien tijd nog al aanmerkelijke Verkoopingen zijn gehouden dan bestaan (behalven een Klein Burger boelgoed waar van al mede onder korting door de Verkoopers de gelden zijn ontvangen en de 14d:boelgoeden, welke als vooren is gezegd, dadelijk worden voldaan)uit goederen van alhier in Avazie Zijnde Scheepen, welke gelden mede door de Verkoopers ter goedmaking van kosten, spoedig worden ingevordert, Zijnde de bijkas en van tijd tot tijd door het Comptoir ingebeurd wordende gelden nauwelijks toereikende; -wij erkennen tevens wel(en zulks brengen wij U Lieden met een groot genoegen onder het oog, dat de Stuiver gelden nog al eene aanmerkelijke Sum uitmaaken, als zijnde zulks in den voorigen Jaare geweest, Zoo van Particulieren, Hout- en 14dg:Boelgoederen eene Summa van drie Duizend Zeven hondert en tien Guldens, tien Stuivers, dan zulks is niet toereikende geweest, om het Capitaal van f. 7054 :0:0, hetgeen het Comptoir had kunnen bij Cas hebben, indien allens Rigtig Was voldaan, te kunnen Stoppen, Uit al het vooren gemelde, Zal het/:onses inziens/UWL genoeg geblijken, dat het verschot, Zo uit Stads Cas als van Twee particulieren tegen maandgeld ontfangen Zeer noodzakelijk was, en voor als nog door ht Comptoir aan het Stads Comptoir niet kan wroden gerestitueerd, ten zij men(zoo als wij UWLieden voorstellen, behoudens beter weeten)voor het Boelgoedscomptoir onder Guarantie van de stad, bij Particulieren, voor Twee a drie maanden tegen behoorlijk maandgeld, tragte te bekoomen, eene Summa van drie duisent gulden; Hiermede Vermeenen Wij aan Ulieder intentie te hebben voldaan, en noemen ons naar toebede van Heil Ulieder Medeburgers G:Pettinga, J:Tamboeser; Waarover gedelibereerd, en gedagte Burgers voor hun gedaan Rapport bedankt zijnde, goedgevonden wierd, dezelve Commissie te authoriseeren, zoals geauthoriseerd worden bij deeze om voor de tijd van drie maanden, ten behoeve der Stad, een Summa van drie duizend Guldens te negotieeren. Wordende de Verdere Schikking als mede de bepaaling der Intrest hieromtrent aan gedagte Commissie, overgelaaten. (GAH43); Donderdag den 18 Jannr 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, bij resumtie gedelibereerd zijnde, op een uitgebragt rapport door de Burgers J.T. & D:Hendriks over de instandhouding der groote mastkraan staande aan de Zuiderhaaven nevens de Ossemarkt binnen de Stad HRL, beneffens een daar bijgevoegde Instructie voor de kraanbaas, is na rijpe deliberatie goedgevonden zig met ''t opgemelde rapport en Instructie te Conformeren, en dies volgens te arresteeren dat gemelde kraan met uitsluitinge van andere daar toe konnende gepractiseerd worden de Instrumenten zal ge?mployeerd worden agtervolgens zodanige articulen hier na volgende; Ten Eerste: Dat de priviligie ofte Octroy bij voorige Publicatie aan de groote Mast kraan (Staande aan de Zuiderhaaven nevens de Ossemarkt binnen deese Stad)Verleend, en nu andersins ge?xpireerd zijnde, bij deezen op nieuw Verleend word, voor de tijd van 25 Jaaren, inte gaan bij het arresteeren deses; Ten Tweeden: Dat ingevolge dies, aan elk en een ijder verboden word geduurende dien tijd Sonder Speciaal Consent van den Gerechte om eene dergelijke Machine ''t zij groot ofte klein aan of in de beide haavens dezer Stad op te rigten, te plaatzen ofte houden, gelijk ook meede verbooden word, zoo als verbooden word bij deesen, dat geduurende voors:Termijn van Jaaren geene hogenaamde Instrumenten ''t zij Ligter, Mast, bok of wat ook verder tot ligten of mast uit en inzetten zoude konnen gepractiseerd worden, in deze Stad, aan te leggen of te houden om daar meede iets dergelijks te Exerceeren ofte doen Exerceeren; Tertio: En daar dus de groote mast kraan alleen gepreviligeerd is, om tot uit en insetting van masten, Sampt Ligten van Steenen en Vaaten etc. ge?mployeerd te worden, zoo heeft het Gerechte goedgevonden te Statueeren en vast te Stellen navolgende taux: Als van ??n mast van 23 Palm f. 23:0 -; - 22 Palm - 22:0 -; - 21 Palm - 21:0 -; - 20 Palm - 20:0 -; - 19 Palm - 19:0 -; - 18 Palm - 17:0 -; - 17 Palm - 15:0 -; - 16 Palm - 12:0 -; Een voermansmast of diergelijke - 3:0 -; Voor een Smal of Schuiteschip - f. 4:0:0, Zijnde in alle gevallen het uitzetten der oude masten daar onder begreepen, Edog wanneer de masten met Staggen en Wand worden ingezet zal er nog boven het gemelde kraangeld betaald worden als van mast van 23 Palm f. 5:0 -; - 22 Palm - f. 4:10:0 - 21 Palm - 4:0 -; - 20 Palm - f. 3:10:0 - 19 Palm - 3:0 -; - 18 Palm - f. 2:10:0 - 17 Palm - f. 2:5:0 van 16 tot 12 Palmen - 2:0 -; 4. Dat Wijders van alle Pakken vaaten of steenen weegende beneeden de: 2000 lb zal betaald worden: f. 3:0 -; van 2000 tot 3000 lb - f. 3:10:0 van 3000 tot 4000 lb - 4:0 -; van 4000 tot 5000 lb - f. 4:10:0 van 5000 tot 6000 lb - 5:0 -; van 6000 tot 7000 lb - f. 5:10:0 van 7000 tot 8000 lb - 6:0 -; van 8000 tot 9000 lb - f. 6:10:0 van 9000 tot 10.000 lb - 7:0 -; En verders na rato-Dog zo de kraanbaas (met overleg blijkens zijn Instructie)goedvond hier over accoord aan te gaan om in eenen aan te neemen zal zo iets aan hem gedemandeert zijn en blijven tot nader order; 5. Dat de kraanmeester alleenlijk met behulp van Scheepsvolk of Sjouwers de Lijns zullen moeten inscheeren, dog de Sjouwers loonen die vereischt worden tot het werkelijk uit en inzetten van een mast, Sampt Steenen vaten of pakken zullen door de Schippers aan de kraanbaas worden gerestitueerd boven het kraangeld; 6. Dat geen Scheepstimmerman zal vermoogen geduurende voorgemelde getal van Jaaren door middel van een Bok of ander Instrument, een mast in een Schip (behalven een Lands Oorlogsschip) te zetten of te helpen zetten ten zij de helft van het kraangeld zoals hier booven bepaald is, aan de Eigenaars der kraan worde voldaan, waar voor zodanige gildebroeders zullen responsabel zijn en daar en boven Verbeuren ieder Ses CarGuldens ten voordeele der gemeene Stads armen; 7. Dat de mast na behooren in ''t Schip gezet zijnde, de Schipper niet langer onder de kraan zal moogen blijven leggen, maar zoo spoedig als doenlijk is, meteen plaats maaken; 8. Dat van alle Besaans agtermasten van Coffen betaald zal worden drie gulden, van Smakken van 50 tot Sestig Last f. 2:0:0 boven de 60 Last f. 2:10:0 blijvende de Schippers in dit geval vrij of zij de kraan willen gebruiken, of niet; Aldus gedaan, geresolveerd en gearresteerd den 17 jan 1798; Instructie voor de Kraanbaas van de Groote Mast kraan, Staande bij de Ossemarkt binnen de Stad HRL; Art. 1. de Kraanbaas zal gehouden weezen, om ten allen tijden praesent bij de kraan of althans bij der hand te zijn, ten einde elk en ijeder die de dienst van den kraan begeerd, terstond ten dienste te staan en op de Spoedigste wijze te Expedie?ren; Art. 2. dezelve zal verpligt zijn goede en getrouwe toezigt te houden, op de goederen en Instrumenten, die bij de kraan behooren niet alleen, maar ook eene Juiste en Specificque Inventaris houden van alle die goedren, op welke Inventaris hij de van tijd tot tijd aangeschafte goederen accuraat zal boeken, en verantwoording van de Versleetene doen, die ten voordeele van de Eigenaars moeten verkogt worden; Art. 3. de kraanbaas zal gehouden zijn wanneer hij oordeeld, dat eenige Merkelijke reparatie aan de kraan Was-Bloks ofte Jijns moeten geschieden, in deezen met overleg van den Stads bouwmeester te werk te gaan en verpligt zijn, de materialen bloks of Touwwerk bij of van dezulke in te koopen, waar zij dezelve tot de modiegste prijzen kunnen bekoomen, zullen geene der Eijgenaars eenige materiaalen aan de kraan Wal of Jijns, mogen Leeveren om zoveel moogelijk alle quade Verdenkingen werden voorgekoomen; Art. 4. de kraanbaas zal verpligt zijn, hem in het invorderen van kraangeld Stipt te gedraagen na de taux in de Praevilegie of Octroybrief de dato den 17 jan 1798 vermeld, en indien hij zig hier in mogte te buiten gaan, zal dezelve na exigentie van zaake gecorrigeerd worden. Egter, zal het hem vrij staan omtrent het in en uitzetten van Steenen Vaaten of pakken, een accoord over het geheel met de Schippers of Capiteins na billijkheid te maaken; Art. 5. de kraanbaas zal van den Ontfang der Verdiende kraangelden behoorlijke aantekening houden, en daar te booven van tijd tot tijd zo dikwerf den kraan gebruikt word aangaave aan den Stads Bouwmeester doen en dezelve in natura opgeeven, wat werk er verrigt en wat geld daar aan verdiend is, dat als dan door de Bouwmeester Exact zal geboekt wordne; Art. 6. Dat de kraanbaas boven de daggelden die hem van die geene die de kraan gebruikt, alles in de gem:Octrooybrief breeder gededuceerd moet betaald worden, nog zal genieten van het Verdienst of kraangelden ''s Jaarlijks van ijder f. 100:0:0 Guldens Tien procento; Art. 7. Eindelijk zal de kraanbaas gehouden zijn, Jaarlijksche Rekening bewijs, en Reliqua van zijn ontfang en uitgaaf aan de houder der Stads Correspondentiebeurs, in praesentie van Commissarien het het Geregte in Qlt:als Eijgenaars derhalve kraan te doen, bij welke rekening den Bouwmeester als Contra Boekhouder tegenwoordig zal zijn; Art. 8. Dat de aanstelling van de kraanbaas alsmede zijn Instructie Slegts provisioneel zal zijn reserveerende het Gerechte aan zig, om na tijds omstandigheid of bevinding van zaken over het een en ander te beschikken; Aldus gedaan en gearresteerd op den Raadhuize binnen HRL op dato Ut supra. (GAH43); Maandag den 22 jan 1798; Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog uit aanmerking dat hier ter Steede voornaamentlijk ontstaande uit hoofde der menigte van binnengragten, geduuriglijk Menschen op eene zeer ongelukkige wijze in het Waater omkoomen, goedgevonden om eene Commissie te benoemen ter fine om zo mooglijk middelen uit te vinden waar door Zodanige ongelukkigen Welke in het water koomen te vallen, daadelijk hulp en reddinge zoude kunnen werden toegebragt, alles op Rapport aan het Gerechte, en is deeze Commissie gedecerneerd op de Burgers G:Pettinga en J.T. (GAH43); Donderdag den 15 feb 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burger J:T. in ''s Gerechts Vergadering geprodeceert, een Rekening van de bij boelgoed Verkogte goederen van de Bildplaats benevens de gelden ter Zumma van f. 12:12:0 daar voor geobtineerd. (GAH43); Donderdag den 15 feb 1798; Het Gerechte Ordrs:Vergadert zijnde, Wierde nog aan de Burger J: T. en Pettinga door het Gerechte een Schuldbrief gepasseerd van een duizend en vijfhondert CarGuldens, voor de tijd van drie maanden, tegens een maandelijksche Intrest van 8 Stuivers pr Cto ende zulks wel uit hoofde, dat gedagte Burgers, op haar eigen naam eene gelijke Summa tegens dezelfde Intrest hedden genegotieerd van de notaris Sijbe Visser, ten fine om voor de stad te werden ge?mployeerd, ingevolge Authorisatie de dato den 18 Janrij 1798 op haar Verleend. (GAH43); Donderdag den 1 mrt 1798; Het gerechte der Stad HRL ordinaris Vergadert zijnde, wierde door de Burgers G:Pettinga en J.T. ter Vergadering uitgebragt navolgend Rapport, in Scriptis; Rapport aan het Gerechte der Stad HRL; Burgers ! de ondergetekenden, gecommitteerd, om te examineeren het Request, door de Burger A.J. Conradi, ontfanger van het Verhoogde Last en Veilgeld ter deezer Steede Resideerende behelzende Verzoek dat Eensdeels (om aangevoerde redenen) mag gelibereerd worden van de Jaarlijksche uitkeering aan de Correspondentie aan de f. 180:0:0 :en anderdeels dat aan hem mag gerestitueerd worden de f. 180:0:0 : welke door den zelven wegens de rekening van het voorige Jaar aan de Correspondentiebeurs heeft uitgekeerd:-brengen ter deezer Vergadering het navolgende voor Rapport en Praeadvies:- Dat van gedagte Post, door den Lande word gegeven f. 300:0:0 : voor de Administratie, Waar van aan P:v:d:Straaten als Ontfanger voor deeze Stad word voldaan f. 80:0:0 : dat den Burger A:J. Conradi ontfanger Generaal voor dit gewest is:-Dat de zelve ''s jaarlijks met alle de onderscheidene ontvang van Friesland moet afrekenen:- dat denzelven vervolgens de gelden aan het gener:Comptoir in ''s Haage ten sijnen noed, en pericule moet doen bezorgen voor welke bezorging, en ter hoeding van porten, Papier, en boeken, word voldaan 56 guldens: welke Sum onzes inziens Slegts Toereikende zal zijn, indien het genoeg is, om te voldoen; - Dat vervolgens overblijven voor de geheele Administratie de Summa van f. 40:0:0 : hebbende Zinds den jaare 1794 de uitkeering aan de Correspondentiebeurs Zijn aanvang genoomen, en wel om redenen dat den old Secretaris M:van Idsinga(aan wien door A:J:Conradi) een aanmerkelijke Sum ''s jaars wierd uitgeteld, was overleeden, en ten dien tijde in de volle voordeelen van het boelgoeds Comptoir kwaame; wij erkennen Burgers, dat f. 40:0:0 geene bezolding is, voor Zulk eene administratie, voor al niet, naardien den ontvanger ontbloot is van die voordeelen Welke dezelve voormaals genoot, weshalven wij Concludeeren dat het Eerste voorstel namelijk de bevrijding van de uitkeering Aan de Correspondentiebeurs behoorde te worden geaccordeerd, dog omtrent het tweede versoek namelijk om Restitutie van f. 180:0:0 welke in den voorigen Jaare zijn uitgekeerd, behoorde te worden geweezen van de hand, en wel om redenen dat den Ontfanger Conradi in dat Jaar nog groote voordeelen uit het Boelgoeds ontfang heeft genooten: En dat hier van aan den ontfanger Conradi, bij Extract Resolutie kennisse zal worden gegeven, dit voor Rapport van Uwe Heilwenzende Medeburgeren; Waarover gedelibereert, en de Commissarien voor hun uitgebragt rapport bedankt zijnde, wierde beslooten, zich met het zelve Rapport te Conformeeren en dies volgens het Request van den Burger Conradi met het navolgende Appoinctement uit te geeven: ?Het Gerechte Libereerd den Suppliant ingevolge het 1 ste Poinct van deszelfs Versoek van de jaarlijksche uitkeeringe van de f. 180:0 - te beginnen met het Jaar primo 1798 verscheenen, Werdende het tweede poinct geweezen van de hand. (GAH43)
S Tamboeser mogelijk dezelfde als Marcelis T, huwt met J. Lieuwma; afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekene en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerden handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, IJ. Rodenhuis, B. Fontein, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S.T., Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra. (GAH1123); afsluiting weesboek: Dus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeveven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant, in zijn volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekent en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis, Menno Vink, E.F. Harkenroth, S.T., Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaff, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. de Waart, Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126)
Grietje Seles Tamboezer geb 1747 ... , ovl 22 sep 1806 Bolsward, huwt met Jan Johannes Teyens. won Bolsward 1806; ovl-boek Bolsw. 1806
Harmanus Marcelis Tamboezer geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL, zv Marcelis Tamboezer en Jacomina Lieuwma
Hoite Tamboezer geb 11 okt 1800 HRL, ged 11 nov 1800, N.H., zv Marcelis T, en Jacomina Lieuwma; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jan Tamboezer mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; koopman in koffie en thee 1799-1801
Jan Tamboezer geb 7 sep 1799 HRL, ged 29 sep 1799 HRL, ovl 16 dec 1854 HRL, 1e huwt met Berber Wiebes Feenstra op 31 jul 1834 HRL, 2e huwt met Jetske Sweering op 5 okt 1837 HRL, 3e huwt met Rinske vd Berg op 22 jun 1854 HRL, werkman in 1854, N.H., huw.get. bij J. Geelof en IJ. Leensma 1837, zv Her-manus T, en Aagje Taekes Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1834, ovl 1836, huw 1837, ovl 1852, huw 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-265, wijk F-215, wijk G-263; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-175; VT1839
Janna Tamboezer geb 30 mrt 1805 HRL, ged 21 apr 1805 HRL, dv Marcelis T, en Jacomina Lieuwma; dopen Grote Kerk HRL 1805
Marcelis Johannes Tamboezer Donderdag den 24 may 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog goedgevonden het afschrift van eene missive, den 22 deezer aan de Commissie ter algemeene Directie der Gewapende Burgermagtin het voormaalig gewest Friesland afgezonden, alhier te plaatzen; Vrijheid Gelijkheid. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan de commissie ter algemeene directie der Gewapende Burgermagt der voormaalige Provincie van Friesland. Burgers ! de Raad der Gemeente deezer Stad gechargeerd met de Zaaken, Specteerende de gewapende Burgermagt alhier, in zoo verre die door de plaatselijke bestuuren moeten Waargenoomen worden, dient UWLVan berigt op de missive van UL de dato den 2 mrt Jongstleeden en zend agtervolgens dies eene Lijst van aangestelde Corporaals, die alle de Verklaaringe in Corformiteit van het 4 Cap 2 Art:van het plan van organisatie Vernieuwd hebben, als: 1798 jan 17 onder de 2de Comp:van den Capitain Marselis Tamboeser is in Conformiteit van het Reglement tot Corporaal gestemd den Burger H:Haitsma in plaats van de gedimitteerde Corporaal Jacobus Potting; Feb:17 onder de Jager Comp:Capitain H.T. tot Corporaal de Burger IJsaack de Jong in plaats van de tot Sergeant geavanceerde Corporaal Hendrik Everts; Janrij 24 onder de 1 ste Comp:van den Captn Pieter Willems tot Corporaal den Burger Tjalling Wybrens, in plaats van de tot Stads Adsistent aangestelde Corporaal Gerardus van Kempen; mrt 12 Onder de 3de Comp:Capitain Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Tjepke Gratama in plaats van den tot Sergeant Majoor geavanceerde Corporaal Jan IJsenbeek; apr 29 onder de 3de Comp: Captn Hendk Westra tot Corporaal gestemd den Burger Luitje Postma, in plaast van de tot Captn d?Armes geavanceerde Corporaal Dirk Lijcklama; Als Lid in de Raad van Administratie is volgens Reglement door de Sergeants gestemd op den 24 Feb den Burger Gosling Akkringa, in plaats van de overleeden Sergeant Majoor Taeke Stephanij. Als Secretaris bij de Raad is den 14 jul (a p) aangesteld den Burger Evert Roorda met rang van 1 ste Luitenant. en tot Adjudant bij het Battaillon den Burger Menno Vellinga, voor welke laatstgemelde twee Burgers ten spoedigsten de nodige brevetten verzogt worden. NB gelieve zoo spoedig mogelijk is, ons wat voorraad van gedrukte Certificaten te bezorgen voor gewaapende burgers, terwijl wij volstrekt geen een meer hebben. Waar mede verblijven na toebede van Heil. HRL den 22 May 1798 Het vierde jaar der Batt:Vrijheid. (GAH44); mogelijk dezelfde als S. (Seles = Marcelis) Tamboeser; ovl 22 dec 1806 Harl/22 dec 1811 HRL, huwt met Jacomina Lieuwma op 29 okt 1797 HRL, koopman, N.H., kinderen: Janna T, geb 30 mrt 1805 HRL, Margarita T, geb 20 apr 1803 HRL, Hoite T, geb 11 okt 1800 HRL; hu Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1805, bsha181ge, huw 1813, huw 1826, ovl 1846; heeft een beugelchais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1796. (GAH650); kind: Harmanus Marcelis Tamboezer, geb 23 may 1798, ged 17 jun 1798 Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1804. (GAH650); Groningen, 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelast wordende om ten spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor de draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen, welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de Inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in Uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven, en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste Vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors:de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap (was get:) C: C:Emmerij; Verzoeke het Antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden; Waarover gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Johannes Albarda tot Med. Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn, zijnde het Antwoord van deezen inhoud: de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij; Mede Burger! Ter voldoeninge aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op de Burgers: Dr. Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr Johannes Albarda tot Med:Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt:Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: Henricus Westra, M.T., Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waar op gecom-pareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T. en Gosling Ackeringa als zijnde Doctor H. Westra en Jacobus Germans, buiten de Stad, en is door gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie, deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T. en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commsissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits Doctor H. Westra zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleef weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren, zoo als de Medecina Doctor Johannes Alberda en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en Lichaams gebreeken van Ingezeetenen, welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen werden, hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma. den 22 jul 1799. de raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bstuur van de Eems. Burgers. Na dat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser, UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij defacto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zoude Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers Henricus Westra en J: Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:T., M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger Westra op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij deeze, ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is, dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, het geen ten gevolge heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appointement, dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen daar wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproefd om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten staat gesteldbehalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeijelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen, dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welke verdere spoedige verzending wij aan UWL:zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid. niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven, Marten Bos, IJpe Feddema (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden in Conformiteijt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H. Westra, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, M.T., Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen op dezelve Commissie op zig te neemen of anderzints hun voor de gevolgen van dien, verantwoordelijk te Stellen, bij welke geleegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerstgenoemde Doctor Henricus Westra en Minno Vellinga sulks volstandig blijvende weigeren zijn daar voor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijders zijn de Medicinae Doctor Johannes Albada, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgens dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); Ma. den 29 jul 1799. de raad de gemeente ordrs vergadert zijnde, zijn de Burgers Jacobus Germans, Claas Oosterbaan, Gosling Ackeringa, M.T., Dirk Lyklama ? Nyholt en Johannes Rinsma, als den Raad zullende assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening beneffens de Medicinae Doctor Johannes Albarda en de Chirurgijn Andries Cup, op ''t huis der gemeente geconvoceerd ten einde om gezamentlijk te bepaalen wanneer met het werk der registratie een aanvang zal werden gemaakt, en op welke tijden de Doctor x Chirurgijn zullen vaceeren ter examinatie van de ziekten, of ligchaamsgebreeken van zoodanige Burgers en Ingezeetenen welke zouden vermeenen daar door van de Burgerbewapening verschoont te kunnen worden bij welke zaamenkomst is geresolveerd dat de Medicinae Doctor Albarda en de Chirurgijn Cup, tot hunne werkzaamheeden op ''t huis der gemeente zullen vaceeren op woensdag den 31 jul 1799 voor de Ingezeetenen uit het 1e, 2e, 3e en 4e quartier en op donderdag den 1e aug voor die uit het 5e, 6e, 7e en 8e quartier en buitenbuurt S''voordemiddags van 10 tot 12, en S nademiddags van 2 tot 5 uuren, en ten fine deeze Commissie die tot de Registratie altoos kan vooruitwerken als meede omdat de oproepings billetten ook niet wel eerder kunnen gereed zijn, en omgebragt moeten, dat de registratie tot de Burgerbewapening een begin zal neemen op Donderdag den 1sten aug 1799, en daar toe zal werden gevaceerd Donderdag en Vrijdag den 1sten en 2 den Augustus, S''voordemiddags te beginnen te neegen Uuren en S nademiddags te twee uuren te weeten op Donderdag den 1 Aug voordemiddags 1e en 2e quartier, nademiddags 3e en 4e quartier, Vrijdag den 2 Aug S'' voordemiddags 5e en 6e quartier, S''nademiddags 7e en 8e quartier en buitenbuurt. en zal zulks door de navolgende Notificatie aan de Burgers, en Ingezeetenen werden bekent gemaakt. (deze tekst is niet opgenomen). (GAH45); Do. den 15 Augs 1799 ''s nademiddags; de Raad extra ordinaris vergadert Zijnde, op verzoek, van den Burger W:Meurs, meede Lid van het departementaal Bestuur van de Eems, verscheen denzelven Burger ter Vergadering bij Zich hebbende den Burger Haaye Beekkerk Luitnt:Coll:van de gewapende Burgermacht te Leeuwarden, Zijnde mede ter deezer Vergadering Verzogt en gecompareerd den Burger M.T. bij absentie van Dr. H:Westra Commandant van de Gewapende Burgermacht ter deezer Plaatze de Vergadering dus bij een Zijnde, Wierde door den Burger W: Meurs overgegeeven navolgende Missive: zie hiervoor bij W: Meurs. (GAH45); Welke voorgelezen Zijnde, verzogte den Burger W:Meurs, dat den Commandant T., de Gewapende Burgermacht, ten Spoedigsten Wilde doen oproepen, om te beproeven, Wie Zich vrijwillig Zoude aanbieden, en Zoo mogelijk dit getal te brengen, tot een darde van de geheele Gewapende Burgermacht, en dezelve op morgen te doen uittrekken, om Provisioneel te Cantonneren op Roptazijl, tot dat zij aldaar nader order van den Coll:Quaita Zouden ontvangen aan wien de Commanderende Officier van de uitgetrokkene gewapende Burgers, defacto van deszelfs aankomst op Roptazijl, moest Kennisse geeven, alsmede van de Sterkte van deszelfs Corps, Waar op gedagte aanzienlijke Commissie Weder Vertrok; Wijders Wierde bij den Raad, en Commandant T. goedgevonden om de Gewapende Burgermacht Comp:voor Comp:van deezen avond op het huis der Gemeente op te roepen, ten fine om zonder verwijl, aan voorenstaande aanschrijvinge te voldoen, en om dit Werk meerder Kragt en aandrang bij te Zetten, wierde beslooten dat de Burgers Pettinga en Albada als Commissarissen uit den Raad, den Commandant T., bij de Convacatie der Gewapende Burgermacht Zullen assisteren. (GAH45); ''S avonds Tien uuren; de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Wierde door de Commissie tot de oproeping der Gewapende Burgermacht, gerapporteerd, dat Zich van de Comp:Jaagers, de Capt Harmanus Tamboezer, Luitnt Henricus Strooband beneffens nog 17, Zoo onderofficiers als Jaagers, Zich vrijwillig hadden aangeboden, en dat 6 Zich Vrijwillig het Lot hadden onderworpen; Dat van de Comp:Artilleristen, Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 12 door het Lot, dog met goedkeuringe van de meesten dan vermits hun Officier Hendrik Vettevogel Zich excuseerde, Waaren de anderen ook te rug getreeden; Dat van de 1 ste Comp:Fuseliers Zich twee vrijwillig hadden aangeboden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:3 vrijwillig, en door het Lot dog met Zeer veel moeite 9 Waaren aangelot; Van de 3de Comp:hadden 7 Zich vrijwillig aangeboden, en 2 door het Lot onderworpen; Die van de 4de Comp:hadden alles ten Sterksten geweigerd, en Wilden Zich nog vrijwillig, nog door het Lot onderwerpen; Dat voorts onder eenige Compagnien de Convocatie vrij onstuimig was toegegaan, Waarop beslooten wierd, hier van op morgen per missive, aan het departementaal Bestuur van de Eems Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 16 Augt 1799. Nadat den Capt Harmanus Tamboezer met Zijn onderhebbende Manchap, of Gewapende Burgers uitgetrokken Was, melde den Commandant M.T., dat hij de aangelotte gewapende Burgers niet mede had doen uittrekken omdat dezelve niet als vrijwillig kunnen Werden geconsidereert, en de aanschrijvingsmissive, niet dan alleen vrijwilligers vorderde ook rapporteerde de Adjudant Vellinga, dat er twee van de Jaagers Waaren absent gebleeven, Waar op de volgende missive aan het departementaal Bestuur van de Eems is gesonden: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Mede Burgers! Nadat UWL:Commissaris op gisteren van ons vertrokken Was, heeft den Commandant der Gewapende Burgermacht alhier, de Gewapende Burgers Comp:voor Comp:doen oproepen en om dit Werk een meerder aandrang te geeven heeft een Commissaris uit ons midden, bij convocatie geassisteert, dan tot ons Leedweezen moeten wij UWL:betuigen, dat die Zaamenkomst bij Zommige Compagnien vrij onstuimig is toegegaan; Van de Comp:Jaagers zijn 19 Vrijwilligers, 6 Welken Zig door het Lot egter vrijwillig hebben onderworpen, dog bij het uittrekken zijn 2 absent gebleeven; Van de Comp:Artilleristen, hebben twee Zich vrijwillig aangebooden, en 12 door het Lot egter met goedkeuringe van de meesten, dan vermits hun Officier Zich excuseerde Zijnde de anderen ook te rug getreeden; Van de 1 ste Comp:Fusiliers, hebben twee Zig vrijwillig aangebooden, en 7 Zich het Lot onderworpen; Van de 2de Comp:hebben drie Zich vrijwillig aangebooden, en 9 door het Lot, dog met Zeer veel moeite onderworpen; Van de 3de Comp:hebben 7 Zich vrijwillig aangebooden, en 2 door het Lot; de 4de Comp:heeft alles ten Sterksten geweigerd en heeft Zich nog vrijwillig, nog door het Lot Willen onderwerpen; Zie hier Burgers, de Waare gesteldheid van het gepasseerde ; Daar de aanschrijvingsmissive niet spreekt dan van Vrijwilligers heeft de Commandant der Gewapende Burgermacht, gehaesiteert de aangelotte mede te doen uittrekken, de Wijl Zulks mogelijk veele Protestatien Zoude hebben ontmoet, Wij Zenden UWL: hier nevens eene Lijst van de Manschappen, die van deeze morgen uitgetrokken Zijn, en neemen de Vrijheid UWL; te vraagen, hoe den Commandant, Zich ten regarde der anderen Zal hebben te gedraagen het geen Wij Solliciteren, dat UWL:ons met den brenger deezes gelieven te melden. Heil en Broederschap. HRL den 16 Augt 1799, 5de J:D:B:V., P.J. Coulbout en IJ. Feddema (GAH45); Maandag den 18 nov 1799, ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, alles inziende en overwegende, oordeelt dat eene daadelijke voorzieninge hierin noodZaakelijk is, en heeft uit dien hoofde na rijpe deliberatie, goedgevonden, en geconcludeert, op fundament van het 2de Articul, des 9 hoofd deels, van het Reglement, voor de Gewapende Burgermacht van den 7 May 1799 van den Burger M.T., als Capitain der Gewapende Burgermacht alhier, te requireren, Zo als gerequireerd Word bij deezen een Wagt van ses man en een onderofficier, Welken ''S nagts, invoegen Zulks, tot dus verre bij de rust bewaarende Burgers heeft Plaats gehat, de Burgerwacht Zullen moeten betrekken en Waarneemen, Waar van door den Raad aan het Uitvoerend Bewind Kennisse Zal Werden gegeeven, om Wijders overeenkomstig het 3de Art. van gedagte 9de Hoofdeel te Werden gehandelt. en Zal Extract deezes aan den Burger M.T. Werden afgegeeven, om hem te dienen voor ordre en berigt. (GAH45); Ma. den 25 Novembr 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde aan het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek overeenkomstig het geresolveerde van den 17 deezer afgezonden de volgende missive; de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan Het Uitveorend Bewind der Bataafsche Republiek. Burgers ! Daar er binnen onze Stad Zedert ondenkelijke tijden herwaards altoos een Burger Wagt bestaan heeft, hebben Wij ter gelegenheid dat de Gewapende Burgermacht alhier ter plaatze georganiseerd, en tot een Legaal Corps geformeerd is, op fundament van het 2e Articul, des 9 Hoofdeels, van het Reglement voor dezelve, van deszelfs Capitein M.T., een Wagt van Ses man, met een ander officier gerequireerd, Zoo als UWL:uit bijgaande Extract, uit onze Notulen, nader Zal geblijken, waar in de redenen ons daar toe moveert hebbende Zijn vermeld en Waar toe wij Kortheidshalven de Vrijhied neemen UWL:reverentelijk te renvoijeren, bovendien Konnen Wij nog avanceren, dat het bestaan van eene Zoodanige Wacht hoogstnoodZakelijk is, in onverhoopte gevallen van brand, en daarom is het dat Wij UWL:Zeer eerbiediglijk verZoeken, om de noodige Authorisatie, in deezen van UWL:te mogen inwagten, verder Zullen Wij Zoodraa er een Raad van Aadministratie bij de Gewapende Burgermacht alhier, (Welke vooralsnog niet bestaat), in werking is gebragt, tot observantie van het 3e Articul van voorzeide Hoofddeel, een Reglement gemeenschappelijk met den zelven Raad, vervaardigen, en aan UWL:ter approbatie of alteratie voordraagen. HRL den 25 Novembr 1799, Ao. 5. (GAH45); Maandag den 30 okt 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierden ij plaatze van de afgaande Weesdiaconen Tamme de Witt, Rein Vettevogel en Barend Martens, wederom door den Gerechte tot Weesdiaconen benoemd en aangesteld, de Burgers M. Johannes T., Johannes Rinsma, en Pieter Postma met besluit, om op Woensdag avond de afgaande voor haare goede gedaane diensten te bedanken, en de nieuw aangestelde, in hunne Posten te bevestigen, en dezelve gezamentlijk, op de tot hier toe gebruikelijke wijze te defroijeren. (GAH43)
Marcelis Harmanus Tamboezer geb 1 jul 1805 HRL, ovl voor 1811, ged 21 jul 1805 HRL, zv Harmanus Piekes T/en Aagje Stephani; dopen Grote Kerk HRL 1805; geb 23 jan 1810 HRL, zv Harmanus T, en Aagje Piekes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 23 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, zv Harmanus Tamboeser en Aagje Teekes Stephanij
Margarita Marcelis Tamboezer geb 20 apr 1803 HRL, ged 1 mei 1803, N.H., huwt met Freerk Jacobs de Bruin op 25 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826 HRL. en Leeuwarden, dv Marcelis T, en Jacomina Lieuwma; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826; oud 36 jaar, (vnm: Magreta), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-029; VT1839
Sietske Tamboezer geb 22 dec 1806 HRL, ged 1 jan 1807 HRL, N.H., ovl 20 aug 1883 HRL, N.H., naaister, dv Harmanus T, en Aagje L. Stephanij; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-093, supp wijk G-390; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-100; VT1839
Stephanus Hermanus Tamboezer geb 1804 HRL, ovl 26 nov 1839 Simpang, Ned. Indi?, extract uit het sterfreg. der Residentie Soerabaja van den jare 1839 waaruit geblijkt dat s. H. Tamboezer, oud 36 jaar, geb te HRL in Vriesland, in leven matroos der derde klasse aan boord van Zijner Majestei fregat ''de Maas'' te reede van Soerabaja, laatst gewoond hebbende te HRL in Vriesland, op den 26 der maand nov 1839 des namiddags ten half vier ure, in het militair hospitaal te Simpang is overleden, zv Hermanus T. en Aagje Stephanij; BS ovl 1840
Taeke Tamboezer geb 15 sep 1802 HRL, ged 3 okt 1802, N.H., ovl 10 feb 1829 HRL, ongehuwd, bakkersknecht, zv Harmanus T, en Aafje Stephany; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1829
Hein Tammen geb 1776 ... , ovl 26 sep 1818 HRL, schoolmeester geweest te Dortmeyer en Worpen (??), thans sjouwer; BS ovl 1818
Willem Tammen zie W.T. Altingh; TAMMES, ANNA
Willem Tammen zie: Altingh
Antje Tammes Nicolaas Jelgersma van HRL. ende A.T. van Wijnaldum, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema op vertoonde Procuratie met een gebod in de week, 20 okt 1792; ondertrouw HRL; Nicolaas Jelgersma van HRL, en A.T. van Wijnaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage, volgens vertoonde attestatie; Nicolaas Jelgersma van HRL en A.T. van Wijnaldum Zijn d. 14, 21 en 29 Octbr aan deze gemeente voorgesteld en met attestatie naar HRL Vertrokken, waar Zij volgens te rug ontvangen attestatie d. 28 Oct:in den Huwelijken Staat Zijn bevestigd. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Aukje Tammes huwt met Philippus Adema; BS ovl 1873
Catharina Tammes zie: Stuil
Frederik Tammes zie: de Wit
Geertje Tammes zie: de Wit
Geertruy Tammes ovl 6 jul 1792 HRL, oud 43 jaar; huwt met Jan Hansen Bouman, kind: Tamme Jans Bouman, geb 3 jan 1787, ged 28 jan 1787 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Jans Bouwman, geb 2 feb 1789, ged 31 mrt 1789 Grote Kerk HRL
Grietje Tammes zie: Stuil; (2x)
Grietje Simons Tammes ovl 22 okt 1817 in zee, huwt met Jan Douwes; BS huw 1828, huw 1833, ovl 1862
Harmen Tammes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 208:17:0 voor 251/4 Schouw turf en Werkloon, 13 okt 1809, quit. no. 4 (GAH1141)
Jacobus Tammes zie: Stuil
Jan Tammes zie: Leenborg
Karel Tammes zie: Stuil
Klaas Tammes zie: de Wit
Neysje Tammes geb 1750 ... , ovl 5 jun 1815 HRL, huwt met Bauke Jans Komst; BS ovl 1815; 1824 overlijdens; kind: Jan Baukes, geb 19 jun 1773, ged 13 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tonko Baukes, geb 24 jun 1775, ged 18 jul 1775 Grote Kerk HRL; moeder als Niesje T. ; kind: Lokje Baukes, geb 18 mei 1777, ged 10 jun 1777 Grote Kerk HRL, moeder als: Neisje Tonko; kind: Remke Baukes, geb 22 feb 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Baukes, geb 8 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Gerardus Baukes, geb 24 apr 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL, moeder als Nijsje T.
Pietje Tammes geb 1745 Franeker, ovl 7 jun 1823 HRL, ongehuwd; BS ovl 1823; gebruiker van wijk H-022; eigenaar is C.W. Bakker, 1814. (GAH204)
Feikje Minnes Tamminga zie ook F.M. Tuininga; huwt met Jelte Harmens Radsma; BS ovl 1844; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 45:0:0 (GAH650)
Gerryt Tamper G.T., Soldaat in de comp. van Major van Till ende Elisabeth Meyer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Burgehroff, sergeant onder voon. comp, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; G.T., Soldaat in de comp. van Major van Till en Elizabeth Meyer beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4jul17 90 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Hendriks Tamsma geb 1788 HRL, ovl 9 jul 1855 HRL, 1e huwt met Dirk Michielsen Smit op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Douwe Nachtegaal op 6jun18 24 HRL, huw.afk. 24 en 30 mei 1824, N.H., dv Hendrik Arjens T, en Ekke Cornelis Bruinsveld; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1820, huw 1824, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-209, 211, wijk E-175, wijk H-153, 191; derk Michiels en A.H.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-130; VT1839; kind: Johanna Dirks, geb 2 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL; moeder als A.H. Tamma
Arjen Hendriks Tamsma geb 1792 HRL, ovl 3 jan 1852 HRL, huwt met Akke de Boer op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1819, zeeman, zv Hendrik Arjens T, en Ekje Cornelis Bruinsveld; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-212; VT1839
Hendrik Arjens Tamsma zie ook: Hendrik Arjens; geb 1745 ... , ovl 23 nov 1811 HRL, huwt met Ekke Cornelis Bruinsveld, ovl bij de Havensbrug, kastelein in 1803, kinderen: Antje Hendriks, geb 1788 HRL, Trijntje, geb 1784 HRL, Arjen, geb 1792/93 HRL; BS ovl 1811, huw 1820, ovl 1849, ovl 1852, 1855; gebruiker van wijk A-216; eigenaar is Reinder Swart, 1814. (GAH204); Eltje Pieters de Jong ende Anna Steinfort, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.A.T., goede bekende, 17may17 94; ondertrouw HRL; H.A.T. en Eekje Kornelis Bruinsveld, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 apr 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Trijntje Hendriks Tamsma geb 1784 HRL, ovl 26 nov 1849 HRL, huwt met Teeke Jans vd Veer op 2 mei 1811 HRL, 1e huw.afk. zondag 21 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 28 apr 1811, ondertrouw 17 apr 1811, dv Hendrik T, en Elske Cornelis Bruinveld; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811wafk, hu, ovl 1849; kind: Ekke Taekes, geb 3 jul 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL
Feikje Hendriks Tamstra geb 12 nov 1786 Almenum, ovl 25 jan 1821 HRL, huwt met Jan Jacobs Klunder op 27 mei 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1821, ovl 1830
Antoon Jacobs Tange geb 1783 Nieuwpoort, huwt met Maaike Rinses Zeba op 19 mrt 1812 HRL, 1e afk. 2 feb 1812 om 12.00 uur, 2e afk. 9 feb 1812 om 12.00 uur voor het gemeentehuis, schipper, wonende te HRL. 1812, zv Pieter T, (gk), en Jacoba Caroen, (gk); BS huw 1812, ovl 1815
Fredericus Tangerman vroedsman in 1775-1777, 1780, 1783, ovl voor 1785; loodgieter in 1766; huwt met Trijntie Sipkes IJsbrandi, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 dec 1765; kind: Sipke Tangerman, geb 1 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL; kind: Willem Fredriks Tangerman, ged 5 apr 1767 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Fredericus Tangerman, ged 18 dec 1768 Grote Kerk HRL; kind: Sipke Fredericus Tangerman, ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL; ook huwt met Neeltje Bontekoe; geboortig van Groningen, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Osinga, en de geregtigheid vandien betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 apr 1765. (burgerboek); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 24:7:0 tersaeke geleverde 194 pond lood tot de plaets te Sottrum, kwit. no. 2, 1768. (GAH1099); id. f. 2:8:0 wegens repareren van loden pompen, kwit. no. 3, 5 nov 1771 (GAH1102); id. f. 14:0:0 wegens geleverd lood en arbeidsloon aan de Bank van Lening, kwit. no. 3, 7 nov 1771. (GAH1102); id. f. 2:2:8, kwit. no. 8, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 26:9:0, aan het Weeshuis, kwit. no. 8, 1773. (GAH1103); id. f. 35:11:0, kwit. no. 10, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 5:17:0, kwit. no. 22, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 17:14:0, kwit. no. 27, 27 nov 1790. (GAH1111); id. f. 6:12:0, kwit. no. 43, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:12:0, kwit. no. 4, 7 jan 1783. (GAH1114); id. 3- 18:0, kwit. no. 26, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 30:9:0 aan de wed. F.T., ord. no. 39, 30 nov 1784. (GAH1115); voogden bet f. 40:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaer loon door Marten Symons bi F.T. verdiend, 1773. (GAH1104); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:18:0 wegens loodgieten aan het Weeshuis, kwit. no. 2, 3 jan 1775. (GAH1106); ontvangt van de Stadsrentmeester, samen met S. Feima, f. 2933:10:0 terzake aangenomen ley- en loodwerk aan de nieuwe kerk, ord. no. 1, 1 aug 1774. (GAH1060); ontv van dito f. 112:7:0 voor geleverd lood, leidekken enz, ord. no. 40, 16 aug 1775. (GAH1060); id. f. 85:6:0, ord. no. 79, 30 sep 1776. (GAH1060); id. f. 2:10:0, ord. no. 119, 25 mrt 1778. (GAH1060); id. f. 105:1:0, ord. no. 120, 21 dec 1778. (GAH1060); id. f. 1:0:0 wegens arbeidsloon, ord. no. 109, 5 nov 1777. (GAH1060); F.T., mede-vroedschap deezer Stad en Neeltje Bontekoe, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; zijn vrouw T.S. IJsbrandi doet op 21 nov 1766 belijdenisse des Geloofs, wonende te in de St Jacobs Straat
Gertje Fredericus Tangerman ged 18 dec 1768 Grote Kerk HRL, dv Fredericus Tangerman en Trijntie Sipkes IJsbrandi
Sipke Fredericus Tangerman ged 13 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Fredericus Tangerman en Trijntje IJsbrandi; huwt met Lucia Jurks, kind: Trijntje T, geb 1809 Leeuwarden; BS ovl 1870; geb 1 nov 1774, ged 4 dec 1774 Grote Kerk HRL, zv Fredericus Tangerman en Trijntje Sipkes IJsbrandi
Trijntje Tangerman geb 1809 Leeuwardn, ovl 15 mrt 1870 HRL, huwt met Rudolph Wilhelm Frederik Staett, dv Sipke T, en Lucia Jurks; BS ovl 1870
Willem Fredriks Tangerman ged 5 apr 1767 Grote Kerk HRL, zv Fredrik Tangerman en Trijntie Sipkes Isebrandi; ovl voor 1821, huwt met Aukje van Benthem op 1 feb 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1848; W.T. ende Grietje Lourens Strik, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne Pieters, goede bekende, 11 feb 1792; ondertrouw HRL; W.T. en Grietje Lourens Strak, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0; in hetzelfde boek ook vermeld met: f. 3:17:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 52:10:0 wegens geleverd lood, 19 dec 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 5:17:0, 30 nov 1793, quit. no. 1 (GAH1125); rentmeester van het weeshuis ontvangt f. 25:0:0 van de Weesvoogden ter zaake verdiende loon van Coenraad Oeges als smidsknegt bij W.T., 8 may 1793 (GAH1125)
Simkje Hettes Tangsma ovl 18 apr 1809 HRL, huwt met Ruurd Johannes Brouwer; BS huw 1819, huw 1821 1856 overlijdens
Dirk Pieters Tanja ovl voor 1837, hm ... , kind: Sijtske Dirks T, geb ... ; BS huw 1836
Sytske Dirks Tanja obl. 26 feb 1827 Winsum, huwt met Hilbrand Gerbens van Loon, dv Dirk Pieters T, en ... ; BS ovl 1831; 1836 huwelijken
Frans Tassel Zie ook: F. Dassel; geb 1790 Amersfoort, huwt met Aaltje Alberts op 9 mrt 1815 HRL, werkman huw.afk. 19 en 26 feb 1815, wonende te HRL. 1840, schipper in 1844, zv Pieter Petrus T, en Lina Roelofs, (gk); BS huw 1815, huw 1840, huw 1844; oud 49 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk I-022; VT1839
Janke Pieters Tassel geb 1793 den Bosch, ovl 24 nov 1821 onder Almenum, huwt met Anthonius Harmens Beuker op 28 aug 1814 Franeker, dienstmaagd en wonende te Franeker 1814, dv Pieter T, en Elisabeth van Loon; BS huw 1838, BS Franeker huw 1814
Pieter Petrus Tassel zie ook: P.P. Dassel; geb 1756 ... , ovl 28 jan 1816 HRL, huwt met Stijntje Hendriks, huwt met Lina Roelofs, (gk), huwt met Elisabeth van Loon (mogelijk dezelfde als Lina Roelofs ??), huw.get. bij B.H. Klaver en T.S. vd Brug, werkman te HRL. 1813, huw.get. bij H.A. vd Molen en S.G. Hof, winkelier, 1814, id. bij J.C. Homberg en T. Steffens 1815, kind: Frans T, geb 1790 Amersfoort; BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1816, ovl 1826, BS Franeker huw 1814; gebruiker van wijk H-084, uitdrager; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Geertje Teeddes ovl jun 1727 HRL. als Kerke Arme
Jan Teedes geeximeerde perzonen welke dagelijks hunne Rijdtuigen ter bevordering van hun bestaan verhuiren: 1 overdekte wagen en 2 chaisen, 1803. (GAH650)
Jan Teedes begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martjen Teedes ovl 7 okt 1727 HRL, old 78 jaer
Sipkje Teedes ovl 31 aug 1813 Sneek, huwt met Eeltje Hanses Rispens; BS huw 1829, ovl 1850
Teede Teedes Sondag den 11 Augt 1799. de raad der Gemeente extra ordinaris vergadert zijnde, wierde geleezen, eene missive van het departementaal Bestuur van de Eems zijnde van den navolgende Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers! Daar wij door de Commandant en Chef van ''s Lands vloot Storij zijn verzocht ten spoedigsten de nodige orders te stellen, dat de buitentonnen in de zogenaamde Vriesche en Amelander Gaten Werden Wechgenoomen, hebben Wij besloten den tonneboyer T.T. te gelasten om de buitentonnen onder zijn directie Staande, ten spoedigsten te doen Wegnemen, en voorts Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschied bij deezen, om de armekamer binnen Ulieden Stad, aan Welke de Zorg voor de tonnen in het Amelander Gat is gedemandeerd te gelasten om de buitentonnen in dat Zeegat ten spoedigsten te doen Wegnemen. Heil en Broederschap, Leeuwarden 8e Augt 1799, 5e j:v:B;V. (GAH45)
Teede Teedes (ook Teed Teedses; zie aldaar); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Schelte Jans als timmermansknegt bij T.T. verdiend, 18 jun 1779. (GAH1110); huwt met Maartje Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 27 apr en de 4 en getrout de 11 mei 1766 in de Westerkerk; ovl 23 mrt 1794 HRL, oud 69 jaar
Tjeerd Teedes Bauke Freerks ende Aukjen Tjeerds, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T.T., deszelfs vader, 12 nov 1791; ondertrouw HRL
Ybeltje Teedes ovl 12 aug 1814 Makkum, huwt met Pieter Tijssen de Moed, dv Teede Jaspers en Oetske Melis; BS huw 1829, ovl 1836
Hindrik Teedis woont in 3e quartier, links:niets, rechts:nuets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abraham Teedses ovl voor 1786; zie ook: A.T. Bleeker; erven huren land buiten Franekerpoort 1800-1801; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 voor ''t bleekloon voor ''t Weeshuys, kwit. no. 7, 24 mei 1780. (GAH1111); id. over 1781, kwit. no. 5, 12 mei 1781. (GAH1112); id. kwit. no. 2, 7 mei 1782. (GAH1113); id. over 1783 kwit. no. 3, 27 mei 1783. (GAH1114); id. over 1778, ord. no. 3, 5 mej 1778. (B1 109); id. over 1779, ord. no. 3, 4 mei 1779. (GAH1110); id. ord. no. 14, van 1783 tot 1784, 18 mei 1784. (GAH1115); id. aan de wed., quit. no. 2, 23may17 85. (GAH1117); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 5/8 parten in de bleek buyten de Franeker Poort alhier: f. 93:15:0, af aan Re?el: f. 17:1:4, resteert f. 76:13:12, no. 27, over 1782. (GAH1113); id. over 1783. (GAH1114); id. 1784. (GAH1115); wed. bet f. 76:13:0 na korting van het Re?el, 23 may 1785. (GAH1117); ontv van dito f. 26:5:0 tersaeke een half jaar schink volgens acoort aan hem gegeven, ord. no. , 23 jun 1778. (GAH1109); A.T. van HRL. en Aaltje Wytzes van Almenum, getrouwd na voorgaande proclamatien op drie agter eenvolgende dagen, waarvan de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 18 dec 1774, ged 15 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Abrahams, geb 26 dec 1776, ged 11 feb 1777 Grote Kerk HRL; kind: Riemke Abrahams, geb 4 feb 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL; A.T. en Ytje Jakobs, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 mey 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Taeke Teedses TEEDE (in 1774, 1777, 1781). (zie ook: Teede Teedes); geboortig van Makkum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft ordinaires borgereed gepresteerd in handen van burg. V. vd Brug, op 16 jan 1760. (burgerboek); weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis sijnde de verdiende loon van Schelte Jans als timmermansknegt, bi T.T., 12 mej 1775. (GAH1106); id. f. 30:0:0, 7 jun 1777. (GAH1108); id. f. 120:0:0 (gedurende 4 jaren ?), 15 jun 1781. (GAH1112); id. f. 67:10:0 door Willem Willems op ''t tiggelwerk van P.T. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108)
Hiltje Teekeles huwt met Bauke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jetske van Teeken huwt met Pieter Ginter, beyde van HRL, geproclameerd den 24 sep en den 1-8 okt 1752 en ook getrouwdt
Aaltje Teekes huwt met Roelof Jans, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mrt 1767; kind: Taeke Roelofs, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Albert Teekes geb 15 feb 1807, ged 1/3 mrt 1807 HRL. Grote Kerk, zv Teeke Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1807
Anje Teekes op belijdenisse ged 3 aug 1753 Grote Kerk HRL, Egte Vrou op de Rinnertspijp
Antje Teekes geb 29 sep 1772, ged 20 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Teeke Hillebrands en Wimke Pieters; ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Teeke Hilbrands en Wimkje Pijtters
Antje Teekes begraven Groot Kerkhof, regel 33, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Teekes ovl 12 aug 1803 HRL, oud 37 jaar; ovl 28 dec 1787 HRL, oud 61 jaar
Antje Teekes Johannes Wilhelmus Joseph van Knoop en A.T., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid Feyke Willems, 31 May 1749; huwt met Johannis Wilhelmus Knoop, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 jun 1749 en doe ook getrouwdt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Taeke Josephs Knoop, ged 19 apr 1750 Westerkerk HRL, vader als Joseph K.
Antje Teekes Albert Dirks ende A.T., beide van HRL, komende wegenes de bruid Lieuwe Hiddes desselvs oom, 30 Oct 1751; huwt met Albert Dirkx, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 en ook getrouwdt; kind: Dirkje Alberts, ged 26 dec 1760 Grote Kerk HRL; kind: Dirkje Alberts, ged 10 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Alberts, ged 24 aug 1755 Grote Kerk HRL; kind: Hessel Alberts, ged 13 jun 1752 Grote Kerk HRL; kind: Teekjen Alberts, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Apolonia Teekes zie: de Duif
Arrijen Teekes huwt met Aafke Jans Swart, kind: Janne Arrijens, geb 7 jul 1772, ged 21 jul 1772 Grote Kerk HRL
Baukje Teekes ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, dv Teeke Sikkes en Janke Jans
Cornelis Teekes huwt met Janke Martens; BS geb 1811
Dirk Teekes ovl 23 apr 1787 HRL, oud 38 jaar
Ekke Teekes geb 3 jul 1811 HRL, dv Teeke Jans en Trijntje Hendriks Tamsma; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 3 jul 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Taeke Jans en Trijntje Hendriks Tamsma
Fetje Teekes huwt met Harmen Hendriks, kind: Harmentje Harmens, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teecke Harmens, ged 28 mrt 1741 Grote Kerk HRL; Fettie T. ende Harmen Hendriks, beide van Hier, huw.aang. 12 jun 1734 HRL, Comende voor de bruid Taeke Hennes, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Foeckjen Teekes ged 16 dec 1742 Westerkerk HRL, dv Taeke Stephanus en Trijntje Annes
Fokje Teekes geb 2 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL, dv Teeke Wybes en Grietje Sijbrandts van Pel
Fopke Teekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 18:11:0 voor 5 pondematen greidland, no. 4, 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1098); huwt met Claaske Alles, kind: Doede Fopkes, ged 8 apr 1748 Grote Kerk HRL
Froukje Teekes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 weegens 1 jaar kostgeld van ''t weeskindt Trintje Reyners, ord. no. 3, 18 jul 1730. (GAH1060)
Froukje Teekes huwt met Joost Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 10, 17 en 24 okt 1745 doen ook getrouwt
Geertje Teekes zie: Kuipers
Gryttje Teekes transporteert haar funktie als turfmeetster op 16 mei 1759 over op Tjietske Jansz; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hilbrand Teekes ged 3 okt 1769 Grote Kerk HRL, zv Teeke Hendriks en Wimke Pijtters
Jan Teekes weesvoogden betalen f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zaake verdiende loon van J.T. als blokmakersknegt bij Tjepke Saakes, 14 may 1793 (GAH1125); id. f. 35:0:0, (geen baas vermeld), 24 may 1796 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 ter zaake zijne nog resteerende Penningen van Uitzetting, 9 dec 1801, quit. no. 7 (GAH1133)
Jan Teekes mogelijk ook: Jan Feikes/Foekes; huwt met Dieuke Lolkes, kind: Hitje Jans, geb 27 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL
Jan Teekes J.T. vrouw woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Teekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 wegens huir van 5 pondematen land, dienende tot een kooltjerij en gelegen onder Belkum 17 mrt 1763. (GAH1093); id. samen met Teeke Jans, no. D., 1764. (GAH1094); id. over 1765. (B109 5); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097)
Jan Teekes gebruiker van wijk E-087; eigenaar is Claas Heins erven, 1814. (GAH204)
Janke Teekes begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 62; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Japke Teekes heeft een zuster Trintje Teekes; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 40:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verkogt silverwerk, door de wed. van Albert Speelman nagelaten, ten profijte van Trintje en Janke T., wordende in ''t Weeshuys gealimenteert, 16 may 1730. (GAH1060)
Jetske Teekes ovl 20 aug 1791 HRL, oud 57 jaar
Johannis Teekes ende Antie Cobis, beyde van HRL, huw.aang. 7 may 1734 HRL, Comende voor de bruid Meindert Cobis, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Johannis Teekes ged 10 aug 1745 Grote Kerk HRL, zv Teeke Johannis en Trijntje Wybes
Claas Teekes geboortig van Bosum, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. W. Buma en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op jul 1760. (burgerboek)
Lijsbeth Teekes geb 16 mrt 1774, ged 12 apr 1774 Grote Kerk HRL, dv Teeke Jakobs en Hitje Jans; geb 26 dec 1775, ged 23 jan 1776 Grote Kerk HRL, dv Teeke Jakobs en Hitje Jans
Louw Teekes huwt met Elske Janz, kind: Leentje Louws, ged 16 apr 1743 Grote Kerk HRL; Hendrik Harmens ende Aeffke Johannes, beide van HRL, komende weegens de bruid L.T., desselvs neef, 28 Sep 1743; Willem Pieters ende Rinske Jacobus, beyde van HRL, komende weegens de bruid L.T., 7 Aug 1751; Gooitzen Jacobs en Ytje Sjoukes, beide van HRL, huw.aang. 1okt17 35 HRL, komende voor de bruyd L.T. ; huw.aang. HRL 1735; Johannes Taekes van HRL, ende Dirkjen Dirks van Drijlst, huw aang. 6 okt 1736 HRL, komende weegens de bruyd L.T. vertonende attestatie dat de geboden tot Drijlst wettig aangegeeven waeren; huw.aang. HRL 1736
Pieter Teekes P.T. van Almenum ende Reinouw Reins van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder Rein Tjebbes, 20May 1747; P.T. van Almenum ende Dieuke Matthijssen van Sexbierum, komende weegens de bruyd Pijtter Sierks deselvs curator, 16 Oct 1745, fiche gemeente HRL; van Almenum, huwt met Dieuke Mathijssen, van Sexbierum, geproclameerd 17, 24 en 31 okt 1745 en ook getrouwt
Pytie Teekes huwt met Jan Clasen, beide van HRL, geproclameert den 20-27 Febr en getrout de 6 mrt 1757; P.T. wed. Jan Claasen, woond zo ik meen bij Tjebbe Alles, (opmerking samensteller boek), Buitenbuurt: f. 24:0:0, jaar ? (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 24:0:0 (GAH650); kind: Sjoerdtie Jans, ged 16 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Ruurd Teekes weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Ruurd Teekes ovl 3 jul 1790 HRL, oud 26 jaar
Ruurd Teekes R.T. ende Joukjen Rintjes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Haring Rintjes, desselfs broeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; R.T. en Joukjen Rintjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Rintje Ruurds, geb 4 mrt 1790, ged 30 mrt 1790 Grote Kerk HRL
Ruurd Teekes R.T. van Almenum ende Knierke Annes van HRL, koomende weegens de bruyd desselvs vaeder Anne Jans, 13 dec 1749; van Almenum, huwt met Knierke Annes, van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 desemb 1749 en doen ook getrouwdt
Sybren Teekes S.T. van Midlum ende Trijntje Christiaans van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Minne P. Houttuin, goede bekende, 18 sep 1790; ondertrouw HRL; S.T. van Midlum en Trijntje Christiaans van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 oct 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 10 daaraanvolgende
Sjeuke Teekes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 terzake akkoord wegens haar uitzetting gemaakt met de voogden, kwit. no. 5, 26 jul 1763. (GAH1093)
Swaantie Teekes ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, dv Taeke Tiessen en Aaltie Cornelis
Tyapke Teekes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 9:5:8 wegens landhuir, 13 mei 1763 (GAH1093)
Trintje Teekes heeft een zuster Janke Teekes; medeweesvoogd hopman Buma bet f. 40:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens verkogt silverwerk, door de wed. van Albert Speelman nagelaten, ten profijte van Trintje en Janke T., wordende in ''t Weeshuys gealimenteert, 16 may 1730. (GAH1060)
Wybe Teekes W.T. van HRL, ende Claaske Jelles van Franequer, koomende weegens de bruid desselfs broeder Eelke Jelles, 23 May 1744; van HRL, huwt met Claeske Jelles, van Franequer, geproclameerd den 24-31 May en den 7 jun en getrouwt de 9 dito 1744; Reinder Teekes ende Sipkjen Cornelis, beyde van HRL, koomende weegens de bruid W.T., 15 Aug 1744
Wybe Teekes Marten Jansen en Maeike Reyners, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs neev W.T., 22 Feb 1744
Yttje Teekes Hans Meynderts ende IJ.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Teeke Ruirds des selvs vaeder, 18 Nov 1747; huwt met Hans Meinnerts, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 desb 1747 getrouwt de 10 dito; kind: Meindert Hanses, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL; kinderen: Taeke Hansen en Pietje Hansen, beiden ged 5 feb 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Hansen, ged 24 sep 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Ietje T.
Karel Willem Teeko De Weledel Gestrenge Heer K.W.T., Onder Luitenant onder ''t Corps Artilleristen, guarnisoen houdende op Oostmahorn, van Breda, en mejuffer Sjoukjen Schellingwouw van HRL, hebben hunne laatst afkondiging gehad den 27 may 1781 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Gerryt Teektor G.T., Corporaal onder ''t eerste Bataillon van Generaal Majoor van Geissau van HRL, ende Johanna de Bloy van Arnhem, 25 okt 1794; ondertrouw HRL
Cornelia Hendriks Teemans geb 1802 Harl/11 okt 1798 Leeuwarden, 1e huwt met Bouwe Simons Piebenga, 2e huwt met Adam Tjeerds op 12 aug 1841 HRL, koorndragerse in 1851 N.H., dv Hendrik T, en Juliana Kel; BS ovl 1833; 1841 huwelijken, bev.reg. HRL 1851 wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377, VT 1839; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839
Hendrik Teemans ovl voor 1842, huwt met Juliana Willems Kel, wonende te HRL. 1820, kind: Cornelia Hendriks T, geb 1802 HRL; BS geb 1811, ovl 1820, huw 1841; gebruiker van wijk G-308, sjouwer; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Johannes Teer oud 54 jaar, geb Frankfurt, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839
Tjeerdt Tjeerdtzen Teerdijk T.T.T. en Aafke Hendriks Coenders, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 1 dec 1772 HRL, en toen getrouwt
Jan Teerink J.T. ende Tjitske Heremyt, beide van HRL, komende wegens de bruid Albert Pyters, desselvs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Tjietske Heremijt, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 aug en den 5 sep 1751 den 7 dito getrouwdt
Gerrit Teerling woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adriana Teetses zie: Wijngaarden
Albert Teetses geb 14 jun 1800 HRL, ged 29 jun 1800, N.H., ovl voor 1803, zv Teetse Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1800
Albert Teetses geb 25 okt 1802 HRL, ged 7 nov 1802, zv Teetse Alberts (de Wilde), en Eelkje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1802
Elizabeth Teetses geb 6 nov 1810, ged 3 dec 1810 Grote Kerk HRL, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen
Lijsbert Teetses geb 20 apr 1809 HRL, ovl voor 1811, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 6 nov 1810 HRL, ovl 28 okt 1811 HRL, wonende te in de Wortelstraat, Nederlands Hervormd dv Taedze Alberts en Eelkje Tjamkes Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811; geb 20 apr 1809, ged 14 may 1809 Grote Kerk HRL, dv Teetse Alberts en Eelkje Blombergen
Merkje Teeuvis huwt met Ruurd Wijgers; dopen Grote Kerk HRL 1804
Toon Teevens huwt met Hanna Schimmels, kind: Harmijntje Toons, ged 5 jan 1751 Grote kerk HRL
Hendrik Teewes H.T. en Trijntje Dirks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Lijsbeth Teisling huwt met Harmen Arents, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1770
Haite Teites huwt met Lijsbeth Roorbach op 7 mei 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797
J. K Teitsma ontvanger-generaal te Leeuwarden 1801-1811
Trijntje Sybrens Teitsma huwt met Marten Douwes Hellinga, wonende te Birdaard; BS huw 1833
Durk Taekes Tekema D.T.T. eigenaar van perceel nr. 1313 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 664, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Anna Tekening begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rients Tekes ovl voor 1769, huwt met Sipkia Cornelis; zie aldaar
Geert Lieuwes Telenga geb 1778 Franeker, ovl 24 mrt 1847 Franeker, huwt met Neeltje Everts Riewald, wonende te Franeker, kind: Grietje Geerts T, (gk), geb 1814 Franeker, huwt met H.R. Riewald, zv Lieuwe Geerts en Berber Epkes; BS Franeker huw 1839
Gerrit Telgman huwt met Grietje Hankes op 15 jun 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 15 jun 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; G.T. ende Grietje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Freerk IJnken, deszelfs swager, 31 May 1794; ondertrouw HRL; G.T. en Grietje Hankes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 15 jun 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage
Anna Margareta Tellen Hendrik Simering van HRL, en A.M.T. van Oldenzaal, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 sep 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Oldenzaal en aldaar getrouwd den 1 oct 1785, volgens ingekomen getuigenis
Ymkje Andries Teller ovl voor 1815, huwt met Berend Feddes de Jong; BS Franeker huw 1814
Sina Telling begraven Groot Kerkhof, regel 7, nr. 8, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Anna Gertruy Telsemeyer geb 1810 HRL, huwt met Johan Henrich Hermann Rolving op 10 apr 1834 HRL, dv Gerhard T, en Anna Maria Alida Harmens Arends; BS geb en huw 1834
Gerhard Telsemeyer zie ook: Felsemeyer; huwt met Anna Maria Alida Harmens Arends, koopman te HRL. 1837, wonende te HRL. 1814 wijk E-002, kinderen: Hermanus Gerhardus T, geb 8 okt 1810 HRL, Anna Gertruy T, geb 1810 HRL; BS geb 1811, ovl 1814, huw 1834, ovl 1837; Gerardus Tilsemeyer eigenaar van perceel nr. 735 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, pakhuis of stal, 94 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); Gerhardus Telsemeyer eigenaar van percelen nrs. 997-1000 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, resp. blaauwververij, plaisiertuin, pakhuis, huis, resp. 119, 290, 35 en 172 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen resp. 36, nihil, 26 en 150. (bron: Kad. Atl. Barr. en. dl. en HRL. 1832, bl. 43); Gerardus T. eigenaar van perceel nr. 1570 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 665, katoenfabriek en erf, 114 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 50. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Hermanus Gerhardus Telsemeyer geb 8 okt 1811 HRL, ovl 1okt814 wijk E-002, zv Gerhard T, en Anna Maria H. Arends; BS geb 1811, ovl 1814; wonende wijk E-002; eigenaar is H. Wennekes, 1814. (GAH204)
J. G Telsemeyer J.G.T. en Maria Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 may 1807; ondertrouw HRL
Johannes Telsemeyer oud 34 jaar, geb Hoorn en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk G-061; VT1839
Gesina Barbara Telting ovl voor 1847, huwt met Petrus deketh op 4 mei 1794 Midlum, laatste afk. 4 mei 1794 HRL, vertrokken met attestatie, en te Midlum gehuwd, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1846; Petrus deketh Jur. Utr. Dr. en Commissaris ter Recherche op den Abt, van HRL, en G.B.T. van Franeker, zijnde de aangave gedaan door dr. Gratama op vertoonde Procuratie, met een gebod in de week, 25 apr 1794; ondertrouw HRL; Petrus deketh, J.V. Dr. en Commissaris ter recherche op den Abt, van HRL, en G.B.T. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad 4 may 1794 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en te Midlum getrouwd; kind: Albartus Petrus deketh, geb 4 okt 1796, ged 22 nov 1796 Grote Kerk HRL
Gerryt Teltman maandag, 10 jun 1799: nog wierde den Burger Bernaruds Engberts aangesteld tot mede ordinaris Turfdraager(in plaatze van G.T., welke zig ge?ngageerd heeft als Canonnier in Militaire dienst), en heeft ten dien einde den Eed van getrouwe Waarneeminge gepresteert in handen van den Burger Pettinga als President van den Raad (GAH45)
Gerrit Johannes van Temmen zie ook: van Themmen; geb 1776 Leeuwarden, ovl 26 mrt 1851 HRL, 1e huwt met Grietje Jans de Groot op 2 jul 1809 Kimswerd, komt van Leeuwarden, 2e huwt met Angenietje Reinders Kronenburg op 4 nov 1810 HRL, komt van HRL, ondertrouw 7 Wijnmaand 1810, meester kleermaker in 1811, huw.get. bij P.P. de Bruin en A.R. Kronenburg, 1811, schoonbroeder bruid. kind: Sophia, geb 28 jul 1811 HRL, geslnm in huw.reg. ''van Tausnedeure'', zv Johannes Gerrits en Akke Jeltes; huw Grote Kerk HRL 1809, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw en geb 1811, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; G. vT. van Leeuwarden ende Grietje Jans de Groot van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Zomermaand 1809; ondertrouw HRL; G.J. vT. en Angnietje Reinders Kronenburg, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 20 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 63 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kleermaker en brievenbesteller, wijk F-077; VT1839; kind: Sophia Gerrits van Temmender, geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; G. v. T. eigenaar van perceel nr. 1187 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 666, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Sophia van Temmen geb 28 jul 1811 HRL, ovl 1 jun 1862 HRL, huwt met Adam Albada, ovl wijk D-097, dv Gerrit vT, en Angenietje Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-022; VT1839; geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit van Tem-mender en Angenietje Kronenburg
Johannis Temming J.T. van Franequer ende Janke Harmens van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Harmen Hijlkes van deese Stadt, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Aachje Fransen Tempelaer ovl 20 dec 1667, 31 jaar, wedu van Jan Jans Agricola, + 3 kinderen, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Magdalene Tempelaer ovl 20 apr 1727 HRL, old 70 jaeren
Aagjen Templaar Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Frans Templaar Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Templaar ovl 14 mrt 1666, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gesina Catharina Tenckink ontvangt lijfrente 1756-1765
Hendrik Tenckink ovl 22 feb 1755, 56 jaar, Equipage-meester Admiraliteit, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; equipagemeester 1742; Bonnefaes van der Haar van HRL, ende Juffrouw Catharina Johanna Greevenstein van Leeuwarden, zijnde aangegeeven door de heer Beyma, Secretaris van de Admiraliteit ende de heer T., Equipagemeester, 27 jan 1747
Jacobus Arnoldus Tenckink huwt met Saakje Fokkens op 28 mei 1786 St. Anna, komt van Leeuwarden, apothecar; bron onbekend
Johanna Rebecca Tenckink ontvangt lijfrente 1756-1765
Jan Hendriks Tengers huwt met Berber Heins, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 May en den 5 May 1743 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; J.H.T. ende Berber Heins, beide van HRL, komende weegens de bruid desselvs vader Hein Wyberens, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Anthony Tengnakel huwt met Antje Intes Hiemstra op 14 feb 1808 HRL, komt van HRL, kinderen: Jakob, geb 15 nov 1808 HRL, Trijntje, geb 28 apr 1807 HRL, Hendrica T, geb 10 mrt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1870; A.T. en Antje IJntes, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 jan 1808; ondertrouw HRL
Jakob Tengnakel geb 15 nov 1808 HRL, ged 29 nov 1808 HRL, N.H., zv Anthonij T, en Antje Intes Hiemstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Tenhart zie: Dinhart
Altje Gerryts Tenlaarhuys ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL, dv Gerrijt Tenlaarhuys en Gerrijtie Cleizes
Gerryt Tenlaarhuys huwt met Gerrijtie Cleizes, kind: Aeltje Gerrijts Tenlaarhuys, ged 4 mei 1762 Grote Kerk HRL
Sara Tennoth huwt met Tjeerd van der Form, kind: Tetje Tjeerds van der Form, ged 24 okt 1769 Grote kerk HRL
Hendrik Wilkes Terbaal geb 1753 ... , ovl 12 apr 1813 HRL, huwt met Marijke Bruins Westerhof, ovl wijk E-109, kind: Janneke Hendriks T, geb 1789 HRL; BS ovl 1813
Janneke Hendriks Terbaal geb 1789 HRL, ovl 2 jun 1813 HRL; wijk E-109, dv Hendrik Willekes T, en ... ; BS ovl 1813
Anthony Roelofs Terdeus zie ook A.R. ter deus; A.R. tD. ende Maria Elisabeth Lourense, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Piter Lourens, deszelfs vader, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Hendrik Johannes Terdeus geb 1802 HRL, ovl 17 aug 1837 HRL, huwt met Hendrika de Haan op 8okt18 29 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1829, baardscheerder, kastelein in 1837, huw.get. bij J. vd Velde en S. Reitsma, aangehuwde broeder vd bruidegom 1835, zv Johannes Roelofs T, en Marijke Hendriks; BS huw 1829, huw 1835, ovl 1837
Hendrik Roelofs Terdeus geb 1769 HRL, ovl 10 apr 1836 HRL, huwt met Trijntje Gerrits Vinnekes, huw.get. bij A.R. Terdeus en S. Anneas, broeder bruidegom, 1812, id. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek 1811, id. bij J.D. Bongaards en T.O. Hoekstra 1818, id. bij J. Schoot en M.P. vd Zee 1832, kind: Roelof Hendriks T, geb 1805 ... , doet overlijdensaangifte van Rommert Sijtses in 181 en is dan wever, wonende te HRL. 1823, zv Roelof T, en Marijke Luiters; BS huw 1811, huw 1812, ovl 1817, huw 1818, ovl 1823, huw 1832, ovl 1836; H.R. tD. ende Agnietje Heins, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd desselfs steevader Christoffel Jans Croeger 26 jan 1805; ondertrouw HRL; H.R. tD. en Trijntje Gerrits, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 16 jul 1808; ondertrouw HRL; H.T. eigenaar van perceel nr. 827 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 667, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Ida Terdeus geb 17 dec 1810 HRL, ovl 7 sep 1878 HRL, huwt met Jogchum Joannes Huizinga op 18 apr 1833 HRL, dienstbaar, Rooms Katholiek, dv Johannes Roelofs T, en maria (Marijke) Hendriks; BS huw 1833, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk F-269; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-212; VT1839
Johannes Roelofs Terdeus geb 1771 HRL, ovl 12 jun 1832 HRL, huwt met Maria Hendriks, kinderen: Maria T, geb 1800 HRL, Ida T, geb 17 dec 1810 HRL, Trijntje T, geb 1808 ... , turfdrager 1832, huw.get. bij H. Boekhout en A.G. Overbeek, wever, 1811, id. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen 1831, zv Roelof T, en Maria Luiters; BS huw 1811, ovl 1816, huw 1831, ovl 1832, ovl 1834, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1878; J.R.T. eigenaar van perceel nr. 848 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 668, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Lijsbeth Roelofs Terdeus zie ook: Terdeus; geb 1778 ... , ovl voor 1819, huwt met Arnoldus Pieters Bisschop, dv Roelof T, en Marijke Luiters; BS ovl 1817; 1818 huwelijken, ovl 1839; Nolles Pieters Bisschop en Lijsbert R. tD., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 aug 1807; ondertrouw HRL
Maria Terdeus geb 1800 HRL, ovl 1 sep 1834 HRL, huwt met Johannes vd Velde op 10 aug 1823 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1823, naaister, dv Johannes Roelofs T, en Maria Hendriks; BS huw 1823, ovl 1834
Roelof Terdeus huwt met Marijke Kuiters/Leuters, kinderen: Hendrik Roelofs T, geb 1770 HRL, Teunis Roelofs T, geb 1776 HRL, Lijsbeth Roelofst, geb 1778 ... ; BS ovl 1817; 1828 overlijdens, ovl 1832, ovl 1836
Roelof Hendriks Terdeus zie ook: ter deus; R.H. tD en Dieuwke Jansen Leyenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de schoonzoon Evert Jansen Lindeboom, 3 jan 1789; ondertrouw HRL; Seyne Vink, Sergeant onder de comp. van capt. Panneboeter ende Sietske Jurres, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd T. tD., desselfs schoondogter (?), 30 may 1789; ondertrouw HRL; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Roelof Hendriks Terdeus geb 1805 ... , ovl 13 dec 1817 HRL, zv Hendrik T, en Trijntie ... ; BS ovl 1817
Teunis Roelofs Terdeus geb 1777 HRL, ovl 5 okt 1828 HRL, huwt met Sijbrigje Annes Bos op 27 mei 1812 HRL, weversknecht, huw.afk. 17 en 24 mei 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, zv Roelof T, en Marijke Leuters; BS huw 1812, ovl 1828, huw 1830, ovl 1837, ovl 1848; T.R.T. eigenaar van perceel nr. 1814 te HRL, wever, woonplaats HRL, legger nr. 669, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Trijntje Terdeus geb 1808 ... , ovl 5 nov 1816 HRL, dv Johannes Roelofs T, en Marijke Hendriks (Roen); BS ovl 1816
Gerrit Terheyden G.T. eigenaar van perceel nr. 996 te HRL, schoenmaker, woonplaats HRL, legger nr. 671, huis en erf, 133 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Hendrik H Terheyden eigenaar van perceel nr. 590 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 670, huis en erf, 260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120, (bron. Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 38)
Jan Termaat huwt met Baafje Bruining, soldaat id Compagnie vd luitenant-kolonel van Till van Hulst, met attestatie vertrokken, laatste afk. 7 jul 1793; huw Grote Kerk HRL 1794; J.T., soldaat in de compagnie van Lt. Colonel vT., van Hulst, en Baafke Bruining van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Johanna Elizabeth Termeer geb 28 okt 1787, ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Willem Termeer en Regina Scheer
Willem Termeer huwt met Regina Scheer, kind: Johanna Elizabeth Termeer, geb 28 okt 1787 ged 30 okt 1787 Grote Kerk HRL
Joseph Termeulen huwt met Elisabeth Lolles Brouwer, kind: Wiebe, geb 1810 HRL; BS geb en ovl 1827, ovl 1859
Wiebe Termeulen geb 1810 HRL, ovl 31 okt 1859 HRL, huwt met Baukje Graafsma, (gk), werkman, Rooms Katholiek, zv Joseph T, en Elisabeth Lolles Brouwer; BS ovl 1827, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839
Harmen Johannes Termos H.J.T. eigenaar van perceel nr. 1567 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, legger nr. 672, huis en erf, 68 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Ane Terpstra huwt met Antje Bruinsma, kind: Gerbrigje T, geb 1808 Dongjum; BS ovl 1876
Antje Geeles Terpstra geb 1790 HRL, ovl 18 jul 1829 HRL, huwt met Albert Roelofs vd Berg op 30 apr 1829 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1829, werkster, dv Geele Klases T, en Jieskjen Pieters Tulpke; BS huw 1829, overlijdens
Baukje Terpstra oud 72 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-056; VT1839
Dirk Pieters Terpstra geb 1801 HRL, ovl 22 jan 1837 HRL, ongehuwd, kleermaker, zv Pieter T, en Trijntje Jelles; BS ovl 1837; D.P.T. eigenaar van perceel nr. 806 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, schuur, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 26. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 41); id. van perceel nr. 1208 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, huis, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1719 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 673, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53)
Elisabeth Terpstra huwt met Dirk Reins Akkerboom, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Elisabeth Terpstra huwt met Johann Ahrend Bolte, wonende te HRL 1874; BS ovl 1874
Fettje Willems Terpstra zie T. Kaper (uitgebr. ); huwt met Meindert Wopkes Astra, wonende te HRL 1840; BS ovl 1840
Geele Klases Terpstra huwt met J/Tieskjen Pieters Tulpke, kind: Antje Geeles T, geb 1790 HRL; BS ovl 1829; gebruiker van wijk F-130, gealimenteerd; medegebruikers Simon Galjard zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., Annaatje Pietje, naaister; eigenaar is S.S. Teyema, 1814. (GAH204)
Gepke Pieters Terpstra geb 1787 ... , huwt met Cornelis Jacobs Ferwerda op 27 dec 1811 HRL, ondertrouw 11 dec 1811, 1e afk. zondag 15 dec 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 dec 1811, dv Pieter Dirks T, en Siebrig Pieters BS huw 1811wafk, huwelijken
Gerben Hillebrands Terpstra ovl 14 jan 1815 Leeuwarden, huwt met Lolkje Joosten, kalkbrandersknecht te Leeuwarden 1828, kind: Joseph Gerbens T, geb 1787 Franeker; BS huw 1828, ovl 1829
Gerbrigje Terpstra geb 1808 Dongjum, ovl 15 jul 1876 HRL, huwt met Paulus Tolsma, dv Ane T, en Antje Bruinsma; BS ovl 1876
Haye Jacobs Terpstra geb jan 1734 Sexbierum, ovl 25 nov 1819 HRL, huwt met Sjoerdtje Baukes, verkoopt een huis in 1802; BS ovl 1819; ; eigenaar en gebruiker van wijk F-152; medegebruiker Tjietze R. Zeldenrijk, schipper, 1814. (GAH204)
Hieke/Yda Terpstra geb 12 sep 1800 Lemmer/Drachten, ovl 10 aug 1883 HRL, huwt met Sweitse vd Zwaag, dv Henne vdZ (Zwaag ?), en Christina Jochems Affringa; BS ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-005
Hielke Terpstra ovl voor 1884, huwt met Akke Uiterdijk; BS ovl 1883
Hinne Lammerts Terpstra huwt met Christina Jochems Affringa, schipper, wonende te Drachten 1847, kind: Hieke T, geb 12 sep 1800 Lemmer/Drachten; BS ovl 1847; 1883 overlijdens
Inskien Ruirds Terpstra I.R.T. huwt met Dr. Allardus Scheltinga; zie verder: Jacob Fransen Roorda. (Gen. Jaarb. 1984); TERPSTRA, JANKE
Jielt Terpstra geb 19 feb 1803 HRL, ovl 4 jan 1858 HRL, huwt met Pietje Volkerts, A mei 1852 Groningen, kleermaker, N.H., zv Pieter T, en Trientje Jielts; BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk H-092, 108, supp wijk D-193
Johannes Terpstra huwt met Rinske Balling, kind: IJnskje, geb 1766 Dokkum; BS ovl 1847
Joseph Gerbens Terpstra geb 1787 Franeker, ovl 5 sep 1829 Menaldumadeel, huwt met Jetske Pieters Faber op 31 dec 1828 HRL, huw.afk. 24 en 31 aug 1828, wonende te HRL, tichelaar, kleivoerder in 1829, zv Gerben Hillebrands T, en Lolkje Joosten; BS huw 1828, ovl 1829
Jouke Luitzen Terpstra geb 1780 Menaldum, ovl 30 mrt 1829 HRL, huwt met Akke Sjoerds van Loon, schatter van ''t slachtvee in 1829; BS ovl 1829; 1860 overlijdens
Klaas Geeles Terpstra geb 1793 HRL, ovl 7 mrt 1821 Leeuwarden, sjouwer; BS ovl 1821
Pieter Terpstra eigenaar en gebruiker van wijk G-132, 1814. (GAH204)
Pieter Dirks Terpstra P.D.T., Winkelier, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Atze Sipkes de Vries
Pieter Dirks Terpstra huwt met Trientje Jielts/Jelles, kinderen: Jielt, geb 19 feb 1803 HRL, Dirk Pieters T, geb 1801 HRL; BS ovl 1837; 1858 overlijdens; P.D.T. ende Trijntje Jielts, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Berends, goede bekende, 14 apr 1792; ondertrouw HRL
Pieter Dirks Terpstra geb 12 apr 1747 Marssum, ovl 22 aug 1820 HRL, huwt met Siebrig Pieters, gepensioneerde, kind: Gepke Pieters T, geb 1787 ... ; BS huw 1811w. afk, ovl 1820
Rein Terpstra steenleverancier 1752
Remelia Terpstra ovl voor 1817, huwt met Petrus Simeon Noyon; BS ovl 1846; BS Franeker huw 1816
Tetje/Tietje Tjallings Terpstra geb 1782 Minnertsga, ovl 21 mrt 1830 HRL, huwt met Bauke Paulus Wiersma, dv Tjalling Wybes en Corneliske Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807 1808, BS ovl 1830, ovl 1838, ovl 1847, ovl 1851
Tjietske Dirks/Jans Terpstra geb 1766 Schraard, ovl 18 nov 1830 HRL, huwt met Gerbrandus/Brand Johannes Hoekstra; BS ovl 1813; 1830 overlijdens, ovl 1847
Trijntje Lieuwes Terpstra zie ook: Trijntje Lieuwes; geb 1764 Achlum, ovl 8 jan 1841 HRL, huwt met Rienk Dirks, dv Lieuwe Douwes en Jetske Kat; BS ovl 1841; 1846 overlijdens; oud 76 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Willem Terpstra conrector 1800-1802
Ynskje Terpstra geb 1766 Dokkum, ovl 20 feb 1847 HRL, huwt met Freerk Jans Hoekstra, dv Johannes T, en Rinske Balling; BS ovl 1847; 1859 overlijdens
Tarquinius Johannes Terpstra Noyon geb 31 okt 1792 Sneek, ovl 2 jun 1846 HRL, huwt met Baudina Elisabeth Stinstra op 20 okt 1816 Franeker, wonende te HRL. 1816, mediceine doctor, huw.get. bij S. Stinstra en A. Fontein, schoonbroeder bruidegom en wonende te HRL. 1821, zv Petrus Simeon Noyon en Remelia Terpstra; BS huw 1821, ovl 1846, BS Franeker huw 1816, regattdv1826-93; J.T.N. en mede-eigenaren bezitters van perceel nr. 123 Sexbierum Sectie B, medeceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 9380 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. en HRL. 1832, bl. 116); id. van perceel nr. 159 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 7380 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van percelen nrs. 168-172 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. weidland, bouwland, bouwland, bouwland, weidland, resp. 13140, 15810, 15930 en 16590 m2, klasse onbebouwd resp. 5, 4, 3, 2, 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van perceel nr. 176 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, moestuin, 3460 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van percelen nrs. 181 en 182 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. bouwland, bouwland, resp. 11800 en 15330 m2, klasse onbebouwd resp. 1, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 117); id. van perceel nr. 322 Sexbierum Sectie B, mediceine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 27260 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 119); F.T.N. en mede-eigenaars bezitters van perceel nr. 36 Sexbierum Sectie C, med. doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, bouwland, 16530 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); F.T.N. en mede-eigenaars bezitters van percelen nrs. 53-55 Sexbierum Sectie C, medecine doctor, woonplaats HRL, legger nr. 244, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 10680, 18150 en 15020 m2, klasse onbebouwd resp. 4, 3, en 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124)
Christina Hendrina Tersoek zie ook: C.H. de Jong; huwt met Albert Bruining, kind: Jacob Alberts Bruining, ged 8 mei 1757 Grote Kerk, en Mevrou Atsma Peet van t selve te willen zijn; kind: Christiaan Hendriks Alberts Bruining, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL
Bernardus Jans Terwalen ook als: ter Weele; huwt met Catharina Bartling op 23 jul 1793 HRL, laatste afk. 19 mei 1793 komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 179; B.J.T. en Catharina Bartling, beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 19 may 1793 HRL, en zijn getrouwd op den 23jul
Adam Terwocht/Tervocht geb 1782 Baambrugge, ovl 27 dec 1825 HRL, huwt met Elisabeth Tjeerds Bakker op 17 mei 1807 HRL, komt van Amsterdam, schoolmeester in 1825, vlgs ovlakte geen kinderen; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1825, ovl 1853; eigenaar van wijk A-240; gebruiker Frans Anthonij Posthuma, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-101, school, 1814. (GAH204); id. van wijk E-115, schoolonderwijzer, 1814. (GAH204); A.T. en Elisabeth T. Bakker, beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder productie van genoegzaam bewijs, 1 may 1807; ondertrouw HRL
Frederik Tesner hm ... , kind: Otto Frederik T, geb mei 1806 ... , wonende te bij de Zuiderpoort; bsha181ov
Frederik Tesner huwt met Louisa Catharina Frederika Tiedge; zie aldaar
Otto Frederik Tesner geb mei 1806 ... , ovl 11 okt 1811 HRL, wonende te bij de Zuiderpoort, zv Frederik T, en ... ; BS ovl 1811
Sjuke Tessen ovl 8 aug 1727 HRL, old 70 jaeren
Jan Fredrik Tessener J.F.T. ende Dorothea Louisa Frederica Tietge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Otto Tietge, deszelfs vader 18 aug 1804; ondertrouw HRL
Elisabeth Elleen Tetrode geb 8 jul 1811 HRL, dv Pieter T, en Elisabeth Holden; dopen Grote Kerk HRL 1811; E. Ellen, geb 8 jul 1811, ged 4 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tetrode en Elisabeth Holden
Hendrina Tetrode Den Weledel Gestrenge Heere Franciscus Ludorius Hubertus Kamps Luitenent in dienst van deezen Staat, onder ''t Regiment van de Collonel de Schepper, ende Mejuffer H.T., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door doct:Gratama, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; den Weledel Gestrenge Heere Franciscus Ludorius Hubertus Kamps Luitenent in dienst van deezen Staat, onder ''t Regiment van de Collonel de Schepper, en Mejuffer H.T., hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en hebben daarvan attestatie verzocht en bekomen om voor ''t Ed. Gerecht deezer Stad in den Egt bevestigd te worden, gelijk ten zelfden dage geschied is, volgens ingekomen verklaaring
P Tetrode heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1802. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 40, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 330:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 50:0:0 aan de meede-weesvoogdes weduwe P.T. ter nader verantwoording, 2 may 1810, quit. no. 13 (GAH1142); id. 29 may 1810, quit. no. 16 (GAH1142)
P Tetrode ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 139:1:0 ter zake betaalde Kleeding te delfzijl, 23 jun 1795, quit. no. 9 (GAH1127)
Petronella Maria Tetrode geb 1757 Amsterdam, ovl 28 okt 1834 HRL, huwt met Wybe Jacobs Hanekuyk, dv Pieter T, en Wytske Hiddema; BS ovl 1834; 1852 overlijdens
Pieter Tetrode mogelijk dezelfde als P.T., medevoogd; zie verderop; huwt met Elisabeth Holden, kind: Elisabeth Elleen, geb 8 jul 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Elisabeth Ellen Tetrode, geb 8 jul 1811, ged 4 aug 1811 Grote Kerk HRL
Pieter Tetrode medevoogd in 1775-1776, 1779, 1780-1784, ovl voor 1815; ovl voor 1812, huwt met Aurelia Gratama, zoutbrander 1803-1811, kind: Simon Pieters T, geb 1786 HRL; BS ovl 1812; 1818 overlijdens; van Amsterdam, huwt met Aurelia Gratema, van HRL, geproclameert de 4-6 en getrout de 11 feb 1770 met Attestasie; kind: Wytske Tetterode, geb 12 okt 1773, ged 9 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 16 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Pieters Tetrode, geb 4 dec 1780, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Simon Pieters Tetrode, geb 17 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Pieters Tetterode, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-024, koopman; eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Eyse Faeber bi de heer T. op de loierj verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); id. f. 65:12:0 door Willem Willems op het tiggelwerk van de heer P.T. verdiend, 28 jul 1778. (GAH1109); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 wegens verschoten penningen van het booren van kleiland, kwit. no. 7, 23 aug 1774. (GAH1105); id. f. 105:0:0 voor geleverde steen en kalk, kwit. no. 32, 28 nov 1774. (GAH1105); id. f. 52:8:0, kwit. no. 14, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 21:15:0 wegens geleverde steen, kwit. no. 24, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 6:15:0 wegens geleverde steen en leem, kwit. no. 46, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 128:3:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 4, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 104:16:0, kwit. no. 3, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 84:3:0 wegens geleverd schoenleer, kwit. no. 28, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 40:9:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 21, 27 nov 1781. (GAH1112); id. f. 166:14:0, kwit. no. 21, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 142:5:0, kwit. no. 18, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 83:17:0, ord. no. 1, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 115:1:0, quit. no. 27, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 110:11:0, quit. no. 13, 3 jan 1786. (GAH1118); id. f. 55:0:0 quit. no. 2, 18 jan 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 66:9:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Wilhelmus Willems bj P.T. op ''t tigchelwerk, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 17:15:0 wegens 2 koehuiden aan P.T. verkogt, 23 nov 1776. (GAH1107); id. f. 32:10:4 voor 4 slagthuyden, 28 nov 1780. (GAH1111); id. 31-10 :0 in zijn looierij geleverd, 28 nov 1781. (GAH1112); id. f. 29:5:0, 1782. (GAH1113); id. f. 105:16:0 wegens het vetten en leveren van leer, kwit. no. 2, 26 jun 1776. (GAH1107); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Albert Jans op de lojerj van P.T. verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 44:0:0 wegens 2 jaren huur van Tjerk Rutgers wed. en door dezelfde rentmeester f. 15:15:0 aan Pieter Kuyper voor het trilpad na Weeshuys kleilanden, kwit. no. 47, 27 nov 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek:aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie van de voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris. E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, F. Acronius, C. Aardenburg, Jarig Ruitinga, Klaas Poort, P.T., Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, Klaas Heins, H. de Waart, Jarig Westra, A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannenburg (GAH1112); id. aldus etc, 28 decemb. 1782. E.F. Harkenroth, B. vd Meulen, H.W. van Plettenberg, Sijds Schaaff, L.W. Steensma, Albert W. Bakker, Sjoerd T. Schrik, S. Rienstra, Jaane van Slooten, J.H. Olinjus, S. Hoornstra, F. Acronius, C. Aardenburg, A. Mockema, Hein Mollema, P.T., ter ordonn. A.J. Conradi. (GAH1113); weesvoogden bet f. 205:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van verdiend loon van 4 jongens op de scheepstimmerwerf van dhr P.T., 15 jun 1782. (GAH1113); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 207:16:0 wegens geleverde 50 1/2 lopen rogge, kwit. no. 4, 29 jan 1782. (GAH1113); id. f. 36:3:0 voor verschoten geld van geleverde hop, kwit. no. 7, 30 apr 1782. (GAH1113); wed. P.T. gebruiker van wijk G-087; eigenaar en medegebruiker Cornelis A. Jonker, koper, 1814. (GAH204); P.T. ontv. vd rentmeester van het Weeshuis f. 221:3:0 voor geleverd leer ord. no. 1, 25 nov 1778. (GAH1109); weesvoogden bet f. 51:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde verdiend loon van Minne Hendriks bij T. op de timmerwerf verdiend, 4 mei 1779. (GAH1110); weesvoogden bet f. 160:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor loon van vier jongens zijnde Ane Sjerps, Pieter Doekes, Anthonij Simons en Douwe Martens, op de lijnbaan van P.T. & Comp., 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 180:0:0 zijnde het verdiende loon van 3 jongens hebbende gewerkt op de lijnbaan van P.T. & Co., 28 sep 1785. (GAH1117); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:5:0 voor geleverde kalk, ord no. 48, 3 dec 1784. (GAH1115); ovl 18 nov 1803 HRL, oud 53 jaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:0:0 ter Saeke geleverd zout in 1800, 1 feb 1807, quit. no. 17 (GAH1138); AAN: de Raad der Gemeente van HRL. Mede-Burgers ! Daar wij gelast zijn onderzoek te moeten doen naar de fournissementen van de Commissarissen tot onderzoek naar den rigtigen opbrengst van de 8% van de Inkomsten in de Heffing op de Inkomsten en de voorbetaaling, op de bezittingen ingevolge den Wet, door het Uitvoerend Bewind den 30 nov 1798 gepubliceerd, zoo hebben wij ten einde daar in staat gesteld te worden nodig geoordeeld van UWL:te requireeren aan ons onverwijld in te zenden, het quotisatie Billet van de Commsissaris P.T. onder UWL:ressort woonagtig, Leeuwarden 21 may 1799, 5e jaar der Bat; Vrijheid; Waarover gedelibereerd zijnde, is beslooten, daar aan te voldoen, vr. 24 may 1799 (GAH54); Nog wierde goedgevonden ter voldoeninge aan de aanschrijvinge van de Commissie tot den Financien van den 21 May L.L. aan dezelve Commissie over te zenden het quotisatie Billet van P.T. met bijvoeging van de navolgende missive: Burgers. Wij hebben hier neevens zeer gedienstig de Eer tot UL in te zenden het quotisatie billet van den Burger P.T. Waar meede Verblijven naar Toebede van Heil, en aanbod van Broederschap. UWL:Medeburgers de Raad der gemeente voornd:(was get:) P:J:Coulbout, Ter Ordtie van den Raad (get:) Harms Tamboezer, HRL, 29 may 1799 (GAH45); Woensdag den 11 sep 1799. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Gelijkheid. Vrijheid. Burgers! Penetrerende de noodzakelijkheid dat in deze tijdsomstandigheid werde gezorgd, dat Zoolange gene Schepen uit Holland aankomen om het hout het Welk van delfzijl naar Ulieder Stad Word aangevoerd af te halen, die aanvoering ophoude, hebben Wij besloten Ulieden bij deezen aan te schrijven en te gelasten om de nodige orders te Stellen dat de houtvlotten Welke Zich in de Trekvaart tusschen HRL en Franeker onder Ulieder Ressort bevinden, bij provisie en tot nader order verblijven, op die plaats alwaar dezelve thans Zijn liggende of agter elkander worden geplaatst en Wel Zodanig aan de landkant van gmelde vaart, dat de passage van Scheepen daardoor niet Worde belemmerd, terwijl Wij Ulieden bij deezen ten ernstigsten aanmanen om Zo dra door het aankomen van Schepen uit Holland als anderzints eenige ontruiming van hout in Ulieder Stad plaats heeft, ons daar van dadelijk Kennis te geven. Leeuwarden, den 9 sep 1799, 5de Jr der B:V:; Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevondenden Burger P.T., als Correspondent van de Cooplieden uit Holland voor Welks rekening ''t Hout van delfzijl alhier word door gevoerd, op ''t Huis der Gemeente te Verzoeken, en dezelve den inhoud van Gedagte missive voor te houden, met Last, om daar aan te voldoen. (GAH45); Ontvangt van het gemeentebestuur, samen met Fontein, wegens geleverd touwwerk pik enz. honderd ses Cargls, 8 st. 8 penn, ord. 31 dec 1806. (GAH486)
Pieter Pieters Tetrode geb 16 mrt 1778, ged 14 apr 1778 Grote Kerk HRL, zv Pieter Tetrode en Aurelia Gratama; geb 4 dec 1780, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Pieter Tetrode en Aurelia Gratama
Simon Pieters Tetrode geb 1786 HRL, ovl 28 nov 1812 HRL; wijk E-024, zv Pieter T, en Eurelia Gratama; BS ovl 1812; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:5:0 ter Saeke Geleverd Zout, 20 feb 1810, quit. no. 4 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 ter Zaeke geleverd zout, 26 feb 1807, quit. no. 329 (GAH1139); geb 17 nov 1786, ged 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Pietet Tetrode en Aurelia Gratama
Pieter Tetrode Junior mogelijk dezelfde als P.T., medevoogd; zie verderop; huwt met Wytske Hiddema, kind: Petronella Maria T, geb 1757 Amsterdam; BS ovl 1834; P.T.J. van Amsterdam ende Wytske Hiddema van HRL, vertoonende aen ''t Geregte door een attestatie van Bruidegom en Bruids vaders dat gemelde huwelijx gebooden bij haar geaccordeerd zijn met een gebod in de week, 22 feb 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hendrina Pieters Tetterode ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tetterode en Aurelia Gratama
Wytske Tetterode geb 12 okt 1773, ged 9 nov 1773 Grote Kerk HRL, dv Pieter Tetterode en Aurelia Gratama
Age Teunes Obbe Lucas ende Jacobkje Ages, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.T., de vader, 28 apr 1792; ondertrouw HRL
Albert Teunes president-voogd A. Wybenga bet f. 86:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis van Klaas Folkerts voor loon van A.T., metselaarsknegt, in 1 jaar verdiend, 17 mei 1763. (GAH1093); Claas Folkerts bet f. 70:0:0 aan dito wegens verdiend loon van A.T., 19 mei 1764. (GAH1094)
Albert Teunes ovl voor 1842, huwt met Cornelia Sijbouts Hunia op 9 nov 1806 HRL, komt van HRL, kinderen: Sijke Alberts, geb 6 nov 1810 HRL, Elisabeth Alberts, geb 12 sep 1807 HRL, geslnm in 1841: vd Veen; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1841; A.T. en Cornelia Sijbouts, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan onder Productie van genoegzaam bewijs, 25 okt 1806; ondertrouw HRL; kind: Sijke Alberts, geb 6 nov 1810, ged 20 nov 1810 Grote Kerk HRL
Antje Teunes geb 1752 ... , ovl 16 mrt 1811 HRL, huwt met Tjerk Oude, wonende te in een huis agter de Lombard; BS ovl 1811
Arjen Teunes zie: Blok
Bonne Teunes huwt met Etie Hendriks; rentmeester van het Weeshuis bet f. 5:0:0 aan de Diaconie der Gereformeerde Gemeente alhier wegens alimentaesje voor twe kinders met quad seer besmet, nagelaten door B.T. en Etie Hendriks, kwit. no. 2 6 mrt 1770. (GAH1101); huwt met Ettie Hendriks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 21-28 aug en den 4 sep 1740 en getrouwt den 27 sep 1740; B.T. ende Etje Hendriks beide van HRL, koomende voor de Bruit Berent Berends, bontwever, 20 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Hendrik Bonnes, ged 26 apr 1757 Grote Kerk HRL, moeder als Ettje Hendriks; kind: Baukje Bonnes, ged 16 jun 1754 Westerkerk HRL; kind: Theunis Bonnes, ged 20 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marike Bonnes, ged 5 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bonnes, ged 22 jan 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerrit Bonnes, ged 23 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Ackke Bonnes, ged 25 sep 1742 Grote Kerk HRL
Evert Teunes huwt met Mayke Alles, komt van Grouw, laatste afk. 23 nov 1794 en met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; E.T. van Grouw en Mayke Alles van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Alle Bientjes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL; E.T. van Grouw en Mayke Alles van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 nov 1799 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Grietje Teunes Gerrijt Gerrijts ende G.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Gortmers, deszelfs broeder (?), 1okt17 91; ondertrouw HRL; Gerrit Gerrits en G.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 16 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Teunes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 157:9:0 voor 24 schouw en 29 korven turf, het schouw f. 6:7:8, kwit. no. 2, 16 mrt 1765. (GAH1095); id. f. 137:10:0 wegens 21 schouw en 23 korven Leekster turf, het schouw f. 6:7:8, kwit. no. 3, 17 apr 1765. (GAH1095); id. f. 109:10:0 wegens 21 schouw en 15 korven turf, het schouw f. 5:2:8, kwit. no. 4, 26 okt 1765. (GAH1095); id. f. 50:5:0 wegens 11 schouw en 7 korven Leekster turf, het schouw f. 4 1/2 gld, kwit. no. 5, 23 nov 1765. (GAH1095); id. f. 159:0:0 voor 24 schouw Leekster turf ih Weeshuis geleverd tegen f. 5:12:8 ''t schouw, alsmede aan de turfdragers voor dragen en meten, kwit. no. 1, 11 mrt 1766. (GAH1096); id. f. 139:15:0 wegens geleverde 23 schouw en 2 korven Leekster turf f. 5 1/16 gld het schouw, waaronder gerekend het meten en dragen, kwit. no. 2, 10 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 108:18:0 wegens 211/4 schouw Leekster turf f. 4 1/8 gld, waar onder meten en dragen, kwit. no. 4, 16 nov 1767. (GAH1097); id. f. 113:8:0 wegens geleverde en ih Weeshuis opgeslagen 20 schouw en 25 korven turf, alsmede voor meten en dragen, 1 apr 1768 (GAH1098); id. f. 92:9:0 wegens 18 1/2 schouw turf f. 4 gld per schouw, alsmede voor werkloon, kwit. no. 1, 9 mrt 1770. (GAH1101); id. f. 67:19:0 voor 12 schouw en 30 korven turf, alsmede voor werkloon, kwit. no. 2, 25 mei 1770. (GAH1101); id. f. 128:1:0 voor 19 schou en 21 korven turf , alsmede voor loon, kwit. no. 1, 12 apr 1771. (GAH1102); id. f. 118:15:0 wegens 19 schou turf f. 51/4 gld per schou, alsmede voor werkloon, kwit. no. 4, 5 okt 1772. (GAH1103); id. f. 108:7:12 wegens 18 schou en 34 korven turf, alsmede voor werkloon, kwit. no. 6, 26 okt 1772. (GAH1103); id. f. 97:10:0 wegens 16 schou en 5 korven turf, alsmede voor werkloon, kwit. no. 2, 16 mrt 1773. (GAH1104); id. f. 90:0:0 wegens 18 schou Lexter turf f. 4 gld per schou, alsmede voor werkloon, kwit. no. 4, 16 apr 1773. (GAH1104); id.; f. 89:2:0 voor 15 1/2 schou turf en werkloon, kwit. no. 1, 14 mrt 1775. (GAH1106); id. f. 47:5:0 voor geleverde turf en werkloon, ord. no. 5, 13 apr 1778. (GAH1109); id. f. 43:19:8, ord. no. 3, 1 mrt 1779. (GAH1110)
Jan Teunes J.T. van Sneek ende Aukjen Johannes van HRL, zijnde de aangaaff gedaan door Tjerk Pieters onder Productie van behoorlijke Procuratie, 2 may 1789; ondertrouw HRL
Metje Teunes zie ook: Klaver; huwt met Geert Willems van Vals, kind: Aagtje Geerts van Vals, geb 30 apr 1795, ged 17 may 1795 Grote Kerk HRL
Reinouw Teunes huwt met Arnoldus IJdes, beide van HRL, sijn geproclameert den 26 nov en den f. 3:10:0Desember 1741 en doe ook getrouwt; huw reg. N.H. HRL; Arnoldus IJedes ende R.T., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Dirk Jeppes, 25 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Ede Nollis, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL. vader als Nollis Edes
Remmert Teunes voogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Gerrit Wiegers in 2 jaren bij R.T. als scheepstimmermansjonge verdiend, 16 mei 1767. (GAH1097); huwt met Antje Gerrits, beyde van HRL, sijn geproclameerd 8, 10 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt; kind: Theunis Rimmerts, ged 10 sep 1747 Grote Kerk HRL, vader als Rimmert T.
Sybe Teunes zie ook: Zwart; huwt met Hendrikje Johannis, kind: Gerke Sijbes, geb 14 nov 1809, ged 12 dec 1809 Grote Kerk HRL
Trijntje Teunes ovl voor 1828 HRL, huwt met Klaas Klases de Beer; BS huw 1827; kind: Teunis Klaases, geb 17 jul 1773, ged 28 sep 1773 Grote Kerk HRL
Trijntje Teunes geb 1751 ... , huwt met Hijlke Klaases, doet overlijdensaangifte van Sjouwkje Feyes in 1811; BS ovl 1811; Hijlke Klaassen en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1779 HRL, en zijn den 24., zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd
Willem Teunes zie: Houtsma
Wouter Teunes ovl voor 1815; huwt met Trijntje Minnes, beide van HRL, geproclameerd de 31 jul en de 7 en getrout de 14 aug 1763 in de Westerkerk, kind: Teunis Wouters, geb 1770 HRL; DTB N.H. HRL. 1763, BS ovl 1819; Wytse Johannes bet f. 34:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzake 1 jaar loon door W.T. bij hem verdiend als metselaarsknegt, 15 mei 1762. (GAH1092); wed. W.T. gebruiker van wijk H-089, gealimenteerd, 1814. (GAH204); kind: Marijke Wouters, geb 5 mei 1774, ged 23 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Albert Wouters, geb 5 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Wouters, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL; kind: Minne Wouters, ged 12 nov 1769 Westerkerk HRL; kind: Teunis Wouters, ged 28 apr 1772 Grote Kerk HRL
Yede Teunes huwt met Elske Pieters, kind: Marij IJedes, geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL
Aaltje Teunis zie: Beva
Aeltje Teunis huwt met Willem Ages, kind: Jane Willems, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL
Aaltje Teunis begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 14; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Teunis Daniel Poulus ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Louwrens Claesen des bruids swager, 28 Jun 1749; huwt met Daniel Paulus, kind: Hendrik Daniels, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL 1756; kind: Paulus Daniels, ged 9 mei 1758 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Daniels, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Poulis Daniels, ged 8 jul 1753 Grote Kerk HRL, moeder als A. Tuinnes; kind: Teunis Daniels, ged 5 jul 1750 Grote Kerk HRL
Akke Teunis zie: Donia
Arriaantje Teunis geb 28 mei 1774, ged 12 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Teunis Andries en Neeltje Pieters
Aukje Teunis zie: de Vries
Beitske Teunis huwt met Simon Jans, kind: Diuwke Simons, ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 16; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Berend Teunis zie: Beidschat
Cornelis Teunis zie: Beidsschat, Reus
Corneelis Teunis ged 14 dec 1751 Grote Kerk HRL, zv Teunis Jansen en Antje Jans
Cornelis Teunis woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dieuwke Teunis ovl 13 nov 1799 HRL; BS huw 1823, ovl 1861
Dieuwke Teunis Pieter van Arum ende D.T., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:H. Westra als daar toe door den Bruidegom en bruid gelastigd zijnde, met een gebod in de week, 15 aug 1788; ondertrouw HRL; Pieter van Arum ende D.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 aug 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum om daar in den Egt bevestigd te worden, gelijk volgens ingekomen verklaaring aldaar ten zelfden dage is geschied
Dooitze Teunis verkoopt een koestalling en wagenhuis in 1799; ovl 27 sep 1803 HRL, van buiten; D.T. en Aaltje Jans, beide van Almenum, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, alhier getrouwd op den 9 mrt 1779; woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Douwe Teunis zie: de Vries
Douwe Teunis geb 29 jan 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Teunis Reinders en Grietje Jelles
Douwe Teunis ovl voor 14 mei 1809 ... , zou op 14 mei 1809 te HRL. trouwen met Akke Jans van Midlum, wonende te Almenum 1809; huw Grote Kerk HRL 1809; Douwe Teunes van Almenum en Akke Jans van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 29 Grasmaand 1809; ondertrouw HRL
Eelkje Teunis zie: Koster
Eelkje Teunis van Almenum, huwt met Harmen Tobias van IJenum, in Groningerland, geproclam de f. 11:18:25 en getrout met attestasie de 1 sep 1765; huw reg. N.H. HRL
Fokke Teunis en Marijke Johannis, beide van HRL, huw.aang. 1 okt 1735 HRL, wegens de bruyd Fokke Johannis; huw.aang. HRL 1735
Geertje Teunis geb 17 dec 1791, ged 10 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Teunis Reins en Grietje Jelles
Geertie Teunis Remonstreren met schuldige Eerbied de gesamentlisce diakenen der gereformeerde gemeente binnen HRL, als alimentators van Jettie Alberts ordinaris turfmeetster alhier ter Stede, dat de origle supplnte vermits haare swascheit en hoge ouderdom zeer genegen is haar turfmeetsters bedieninge over te draagen aan G.T. meerderjarige vrijster binnen deze Stad, zijnde een vrouwsperzoon daar toe bequaam en die zulks mede is verlangende dog zulken transport niet kunnende geschieden zonder consent van UEd:zeer onderdanig verzoekende consent en approbatie in deze overdragte en dat alzoo gemelde G.T. door UEd:Agtb:tot mede ordinaris turfmeetster dezer Steede mag worden benoemt en aangestelt op lasten pligten profijten en gehoorzaamheden daar toe staande onder praesentatie om den Eed daartoe staande in handen van UEd:Agtb:te praesteren quo facto etc (:get:) H:Pesma. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t verzoek nomineert en eligeert mits deezen de mede supplnte G.T. tot mede ordrs turfmeetster binnen deze Stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den eed van getrouwigheit en alvoorens in de armebusch betalende de som van twintig car:gls Actum den 15 nov 1747 (was get:) en (:onder Stonde) Simon Hiddema, ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; de twintig car:gls:zijn door G.T. in de armebusch betaald en heeft dezelve voorts den Eed van getrouwigheit hares dienstes in handen van de Hr. praesid:Burgemr. S. Hiddema gepresteert Actum den 17 nov 1747, In kennisse van mij abs:sec:R:D. Swart gesw: Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); haar functie als turfmeetster wordt op 30 jul 1753 overgenomen door haar zuster Mayke Teunis; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Geertje Teunis zie: Geertje Oosterhout; zie: Gertje Oosterhout; huwt met Koop Jans Oosterhout; BS huw 1815; Koop Jans en G.T., beide van Almenum, laatst geproclameert op dato dezes 26 dec 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Jan Koops Oosterhout, geb 24 apr 1774, ged 17 mei 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Koops Oosterholt, geb 29 mrt 1776, ged 19 apr 1776 Grote Kerk HRL; kind: Akke Koops Oosterhout, geb 27 okt 1780, ged 5 dec 1780 Grote Kerk HRL; kind: Teunes Coops Oosterholt, geb 25 okt 1781, ged 20 nov 1781 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Koops Oosterhout, geb 18 dec 1784, ged 18 jan 1785 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd tachtig den Seven en twintig okt is Geboren Akke dv Coop Oosterhout & G.T. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 21 mrt 1815
Georg, W Teunis zie: Oosterhout
Gerke Teunis huurt tollen aan Koetille 1808-1811
Gerrit Teunis van HRL, en Reinouke Wybes van Makkum, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Wybe Tjeerds, desselfs vaeder; huw aang. HRL 1736
Gertje Teunis zie: Oosterhout; zie ook: Geertje Oosterhout
Getje Teunis huwt met Koop Oosterhout, kind: Akke Koops Oosterhout, geb 24 dec 1778, ged 19 jan 1779 Grote Kerk HRL
Grietje Teunis zie: Beva
Hans Teunis zie: Bijl
Hans Teunis ovl voor 1741; huwt met Claeske Fransen; zie aldaar
Hans Teunis H.T. en Beitske Kornelis, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Teunis geb 6 jun 1805 HRL, ged 25 jun 1805 HRL, zv Teunis Cornelis en Maartje Hendriks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Hendrik Teunis van Almenum, huwt met Tjaltie Andries, van HRL, geproclameerd de f. 11:18:25 Feberwari en getrout de 19 aug 1759
Jacob Teunis ovl 21 dec 1807 HRL, huwt met Baartje Pieters, kinderen: Klaaske Jacobs Ringers, geb 1795 HRL, Pieter Ringers, geb 1792 Franeker, Doetje Jacobs, geb 1790 HRL; BS huw 1822, ovl 1831, ovl 1837, ovl 1864; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Tetje Jakobs, geb 22 feb 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Jakobs, geb 10 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Jacobs, geb 1 apr 1792, ged 24 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Klaaske Jakobs, geb 29 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL
Jan Teunis huwt met Sijtske Rutgers, kind: Teunis Jans, ged 21 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Teunis J.T. van Franeker en Antje Obbes van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1775 HRL, en met adtestatie vertrokken naar Franeker om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, gelijk geschied is volgens adtestatie van daar, getek:29 mei 1776 G. Abbring, v. d. m., J. van Nul, Coster; kind: Teunis Jans, geb 1 jan 1779, ged 28 feb 1779 Grote Kerk HRL
Jan Teunis Marijke Sickes, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 dec 1760; kind: Janneke Jans, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL
Jantje Teunis zie: Koster
Jantje Teunis geb 29 may 1788, ged 15 jul 1788 Grote Kerk HRL, dv Teunis Ages en Martje Jansen
Jeltje Teunis zie: Gijlen
Yetske Teunis Wybe Jans en Y.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 28 feb 1773 HRL, en toen getrouwt
Jogchumke Teunis ovl 15 feb 1760 ... , ontvangt lijfrente 1756-1760; Pijtter Hendriks ende J.T., beyde van HRL, komende weegens de bruid Jan Wybrens, 5 Feb 1746; huwt met Pijtter Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 Februar 1746 en doen ook getrouwt; kind: Grietje Pijtters, ged 2 may 1747 Grote Kerk HRL
Johanna Teunis geb 1750 ... , ovl 4 feb 1818 HRL, huwt met Jan Philippus Elzinga; BS ovl 1818; Jan Filippus van Franeker en J.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 may 1784 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd ten zelfden dage; kind: Teunis Jans, geb 27 nov 1786, ged 17 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Anne Jans, geb 23 jan 1790, ged 2 mrt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Saake Jans, geb 7 mrt 1792, ged 25 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 26 aug 1794, ged 9 sep 1794 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en negentig den Ses & twintig aug is Geboren Trijntje, dv Jan Philippus en J.T. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 14 mrt 1816
Keunskjen Teunis huwt met Jan Aukes, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 jul 1752 en doen ook getrouwdt; ovl 12 jun 1790 HRL, oud 64 jaar; huwt met Douwe Heeres, kind: Sjoukie Douwes, ged 17 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Aucke Jans, ged 7 mei 1754 Westerkerk HRL
Klaas Teunis zie: Straatsma
Leendert Teunis van Noordeinde in Noordhollant, huwt met Aafke Johannis, van HRL, geproclameerd de f. 16:23:30 dec 1770 en getrout sonder Attestatie de 12 mrt 1771 met Premissie van de president A. Osinga; huw reg. N.H. HRL
Lijsbeth Teunis ontvangt lijfrente 1755-1765
Lourens Teunis zie: Koster
Mayke Teunis Maeike T., huwt met Pijtter Zijdses, kinderen: Klaas en Tenis Pijtters, beiden ged 17 okt 1747 Grote Kerk HRL; Mayke Tuenis en Pieter Sijtses, beyde van HRL, huw.aang. 16 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Dirk Jeppes, desselfs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1734; Geeft met schuldige eerbied te kennen M.T. wed:w:Pyter Sydses binnen deze Stad, dat haar Suster Geertje Teunis Turfmeetster alhier een geruime tijd aan een bysondere quaal heeft gesukkeld en deze bedieninge niet kunnen Waarnemen en volgens Drn en Chirurgijns Verklaringe haar vorige kragten ogenschynlyk niet weder zal bekomen, om die reden deze functie heeft afgestaan aan haar Suster deze Supplnte:met ootmoedig versoek Van UEd:Achtb:approbatie en aanstellinge van M.T. tot Turfmeetster in haar Suster Geertje Teunis plaatse op ''t Reglement daar af zynde, welx doende (get:) C:Sivarda. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnte:M.T. tot mede ordinaris turfmeetster binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid en betalende in de Armbusch de Soma van twintig Car:gls:, Actum den 30 jul 1753 (was getekd:) Wopco Buma (onderstonde) Ter ordtie Van de magistr en was gescribeerd M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; M.T. heeft den Eed van getrouwigheid als turfmeeter gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr:Buma, en in de Armbusch betaald twintig Cargls, Actum den 30 jul 1753, In kennissevan my Secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); TEUNIS, MARIJKE
Pietje Teunis zie: Koster
Rimmert Teunis zie: Mellema
Rinse Teunis weduwe woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Rinske Teunis begraven Klein Kerkhof, regel 7, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinksie Teunis huwt met Douwe Heeres, beide van HRL, geproclameerd de 30 nov de 7 en getrout de 14 dec 1760
Rinske Teunis zie: Koster
Rinske Teunis ovl 23 jan 1794 HRL, oud 43 jaar; H
Saape Teunis S.T. ende Catharina Lodewijx, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Cornelis Hendrix sijnde een aengetroude neev van deselve, 29 May 1745; huwt met Catrina Lodewijks, beyde van HRL, geproclameerd den 30 May en den 7-13 jun 1745 en doen ook getrouwt
Segert Teunis huwt met Aeltje Gerrits, kind: Catharina Segerts, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL
Siebe Teunis ovl voor 1842, huwt met Tietje Tjeerds, kind: Sietske Overzet, geb 1800 Hardegarijp; BS ovl 1841
Sybren Teunis zie: Reitsma
Sybren Teunis ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL, zv Teunis Jillerts en Gertie Sijbrands
Sytske Teunis zie: Houtsma, Stellingwerf
Sjoerdje Teunis huwt met Bauke Rinnerts de Beer, kind: Hijtske Baukes de Beer, geb 5 okt 1788, ged 28 okt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Rindert Baukes de Beer, geb 14 okt 1794, ged 18 nov 1794 Grote Kerk HRL
Styntje Teunis huwt met Taeke Halbes, kind: Geertje Taekes, geb 6 aug 1793, ged 27 aug 1793 Grote Kerk HRL
Tetje Teunis ovl voor 1829, huwt met Klaas Flips Stolte; BS huw 1828, overlijdens
Teuntje Teunis ovl 21 nov 1791 HRL, huwt met Rintje Klazes, beide van HRL, geproclameert den 24 novem:en de 1 en getrout den 8 dec 1754; huw reg. N.H. HRL. 1754, BS huw 1820, ovl 1832; kind: Rinske Rintjes, ged 5 okt 1755 Westerkerk HRL
Trijntje Teunis zie: ten Cate
Trijntje Teunis ovl 15 mrt 1793 HRL, oud 62 jaar
Trijntje Teunis geb 1747 ... , ovl 15 mrt 1793 HRL, (huwelijksakte), /19 apr 1816 HRL, huwt met Johannes Alberts vd Veer; BS ovl 1816; 1827 overlijdens, ovl 1829; Johannes Alberts van HRL, en T.T. van Bolswaart, laatst geproclameert op dato dezes 28 dec 1777 HRL, en 3 jan 1778 te Bolsward getrouwd volgens van daar ontfangen adtestatie 4 feb 1778 get: J.A. Kesler, v. d. m. en H. van Gorkum, Coster; kind: Aukje Johannes, geb 15 jan 1779, ged 16 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Saapje Johannes, geb 5 dec 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL
Uilke Teunis zie ook: de Vries; geb 15 okt 17902 Leeuwarden, ged 13 nov 1792 Grote Kerk HRL, ouders te Eernewoude
Wikje Teunis geb 2 apr 1783, ged 29 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Teunis Douwes en Baukje Uilkes; geb 23 may 1795, ged 2 jun 1795 Grote Kerk HRL, dv Teunis Douwes en Baukje Uilkes
Willem Teunis geb 23 sep 1787, ged 16 okt 1787 Grote Kerk HRL, zv Teunis Willems en Akke Jans van der Meulen
Willem Teunis geb 21 may 1783, ged 3 jun 1783 Grote Kerk HRL, zv Teunis Willems en Minke Harkes
Willemke Teunis remonstreert met alle eerbied W.T. huisvrouw van Jacob Johannes, alhier tot HRL wonagtig, dat door het absenteren van Cornelis Cuperus het ytigen van maten en gewigten is vacant geworden en de supplt. seer genegensynde voorschreven functie te hebben en ''t selve getrouwelijk te bedienen dog dewyle sulke sonder Ued. Agtb. goede gunst en gratie niet vermag te geschieden. Soo addresseert deselve haar gedienstelijk aan Ued. Agtbaarheden met ootmoedig versoek haar Agtb. gelieven van de goedtheit te wesen omme de supplte. met het functie van het ytigen van maten en gewigten deser Stad te begunstigen en van de stellen en plaatse van voors. Cornelis Cuperus op sodanigen lasten, pligten, profyten, en emolumenten, daar toe staande, quo facto etc., was getekend, H. Wiarda; ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van W.T. tot ytiger van de maten en gewigten binnen dese Stad op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daartoe staande mits doende den eed van getrouwigheit in handen van de pres. burg. deses Stad, actum den 2 May 1731, was vertekend, Junius Munter. Ter ordtie van de Magistraat, was vert. M. van Idsinga; In Lager Stonde; Op heden den 2e May 1731 heeft de perzv W.T. den eed van getrouwigheit gepresteert in handen van de pres. burg. Munter. In kennisse van my secr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Jacob Johannis, kind: Christina Jacoba Jacobs, ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL
Ymkje Teunis zie ook: Houtsma; geb 7 dec 1792, ged 15 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv T.W. Douwes en Aukje Jans van der Meulen
Ymkje Teunis ovl 2 apr 1790 HRL, huwt met Willem Douwes; BS huw 1824; ovl 26 mrt 1790, 69 jaar, huisvrouw van Willem Douwes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; bij ovl 69 jaar
Geeske Jans Teuteling geb 1778 HRL, ovl 19 mrt 1828 HRL, ongehuwd, werkster, dv Jan T, en Kaatje Barteling; BS ovl 1828
Jan Bassa Teuteling huwt met Kaatje Barteling, kind: Geeske Jans T, geb 1778 HRL; BS ovl 1828; huwt met Hendrikje Jans, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 Febrij en getrout de 1 mrt 1767; Jan Teutling en Catharina Bartling, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 23mei1j773 HRL, en toen getrouwt
Arend Balzal Teutling A.B.T. en Anna Dirks van HRL, hebben de laatste afkondiging den 26 sep 1790 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage
Hendrik Teutling Jacob Cornelis ende Anskje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.T., deszelfs oom, 5 nov 1791; ondertrouw HRL
Baukje Teves geb 1795 HRL, huwt met Leendert Leenderts Buisman op 25 jul 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 jul 1816, wonende te HRL, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; BS huw 1816; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-066; VT1839; Ik ondergetekende Antje Jans van der mei huisvrouw van Cornelis Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter B.T. zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met B.T. meerderjarige dogter van Cornelis Teeuwis buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 28 dec is geb Baukje dogter van Cornelis Tewis en Antje Jans van der Mey. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 jul 1816
Jan Cornelis Teves geb 1796 Akkrum, ovl 14 feb 1833 op zee, extract: ontvangen een copie van een acte van overlijden, ingezonden door de waterschout van Rotterdam, waaruit blijkt dat Jan Cornelis Teves, zijnde geweest gezagvoerder van en gekommandeert hebbende het Nederlandsche Fregatschip ''de Maas van Rotterdam'', in de Zuid Atlantische Ocean, oosterlengte van Greenwich, binnen scheepsboord op voornoemd fregatschip is overleden, huwt met Maaike van Slooten op 6 nov 1817 HRL, huwafk, 26 okt en 2 nov 1817, varensgezel en wonende te HRL, zv Cornelis T, en Antje vd Mey; BS huw 1817, ovl 1833
Maike J Teves oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-014; VT1839
Zake Teves huwt met Janke Cornelis, kind: Antie Zakes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL
Antje Tevis geb 1759 Akkrum, ovl, 8 dec 1832 HRL, huwt met Andries de Haas; BS geb en ovl 1832, ovl 1843; kind: Christoffel Andries, geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL
Metje Tevis zie: Spoelstra
Uilkje Tevis zie: Bakker
Wijpkje Cornelis Tevis geb 28 dec 1799 HRL, ovl 27 jan 1837 Rotterdam, huwt met Eilert Bargmann op 11 mrt 1823 HRL, huw.afk. 9 en 16 feb HRL. en 23 feb en 2 mrt Elsfleth, N.H., ged 19 jan 1800, dv Cornelis T, en Antje Jans vd Mey; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1838
Cornelis Tewes ovl voor 1847, huwt met Antje Jans vd mei op 7 sep 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 7 sep 1794, N.H., schipper en wonende te HRL. 1817, kinderen: Teevis Cornelis, geb 4 mei 1804 HRL, Johanna Cornelis, geb 21 aug 1801 HRL, Wijpkje Cornelis, geb 28 dec 1799 HRL, Baukje Cornelis, geb 1795 HRL, Jan Cornelis T, geb 1796 Akkrum; huw Grote Kerk HRL 1794 dopen Grote Kerk 1801, 1804, BS ovl 1812, huw 1816, huw 1817, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk A-132, schipper, 1814. (GAH204); C. Teeuwis ende Antje Jans van der Mey, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Scheltes van der Mey, 23 aug 1794; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Baukje Kornelis, geb 28 dec 1794, ged 8 feb 1795 Grote Kerk HRL; C.J. Teves eigenaar van perceel nr. 503 te HRL, koopvaardij kapitein, woonplaats HRL, legger nr. 674, huis en erf, 230 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); Ik ondergetekende Antje Jans van der Mey, huisvrouw van C. Teeuwis buitenschipper te HRL, verklaare bij dezen te consenteeren en toe te staan aan mijnen meerderjarige dogter Baukje Teeuwis zonder beroep om zich in het Huwelijk te begeeven met Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman meederjarige zv Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden meede aldaar, moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschiede om na afloop derzelven in den Huwelijken Staat te worden bevestigd, geschiedende dat Consent door mij alleen uit hoofde mijner man door Zeevaart absent is, en in de onmogelijkheid is deszelfs wil te verklaren. HRL den 12 jul 1816; Wij ondergeschreven Leendert Jans Buisman Beurtschipper van HRL op Amsterdam en v. v. en IJbeltje Feddes Echtelieden te HRL, verklaren bij dezen te consenteeren en toe te staan aan onzen meerderjarige zoon Leendert Leenderts Buisman van beroep Zeeman, om zich in het Huwelijk te begeven met Baukje Teeuwis meerderjarige dogter van C.T. buitenschipper en Antje Jans van der mei Echtelieden meede aldaar moogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen geschieden om na afloop in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 12 jul 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vier en negentig den 28 dec is geb Baukje dogter van C.T. en Antje Jans van der Mey. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 13 jul 1816
Geertje Tewes begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 49; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Bauke Gerbens Graauid en en G.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Harmen Tewes ovl voor 1830, huwt met Teekje Ennes op 6 mrt 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1829; H. Teewis ende Teekjen Ennes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries de Haas, goede bekende, 20 feb 1796; ondertrouw HRL
Klaaske Tewes huwt met Gerrit Willems Kok; BS ovl 1831
Johannes van Texel geb 1803 Joure, ovl 24 dec 1853 HRL, 1e huwt met Wapke Jeltes Dijkstra op 13 okt 1836 HRL, wonende te HRL, schutter 1 ste Bataillon 1 ste afdeling Mob. Vriese Schutterij, 2e huwt met Albertje Jans Fokkema, koperslager, N.H., zv Rinse Feikes vT, en Janke Johannes; BS huw 1836, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-164, wijk B-052, wijk E-116; oud 37 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk G-084; VT1839
Rinse Feikes van Texel ovl 4 jan 1809 Joure, huwt met Janke Johannes, schippersknecht te Joure, kind: Johannes, geb 1803 Joure; BS huw 1836, ovl 1853
Teyema Dokkum, sectie A, 1832; T., bakker te HRL, eigenaar van percelen nrs. 246 en 247, legger nr. 317, Huisen en Erfen, grootte resp. 132 m2 en 56 m2, klasse onbebouwd resp. 163 en 133; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. )
Isaac Teyema geb 12 sep 1800 HRL, ged 5 okt 1800, N.H., wonende te Franeker, schoolonderwijzer, zv Sjoerd T, (Suffridus in doopakte), en Martha Isaacs Bootsma; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS Franeker ovl 1831
Sjoerd/Suffridus Sietses Teyema geb 1776 Langezwaag, 1e huwt met Martha Isaacs Bootsma, 2e huwt met Jantje Jurjens Geuker op 27 okt 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt HRL. en 13 en 20 okt 1822 Barradeel, schoolonderwijzer, wonende te HRL, voorzanger Westerkerk en schoolmeester Weeshuis 1801-1810, kind: Isaac T, geb 12 sep 1800 HRL, zv Sietse Popkes en Stijntje Sjoerds; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1822, BS Franeker ovl 1831; het burgerregt van dese stad geaccordeerd en heeft ten dien einde de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. D. Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1796. (burgerboek); eigenaar van wijk C-068; gebruikers Joeke Mulder, varensgesel, Teunes Bosch, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-069; medegebruiker Johannes Berndes, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-130; gebruikers Simon Galjard, zilversmidsknegt, Gerrijt Oudeboon wed., gealimenteerd, Johannes Vogel wed., Annaatje Pietje, naaister, Geele K. Terpstra, gealimenteerd, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 14:8:0 ter Saeke onderwijs in ''t singen, 17 apr 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 20:0:0, 14 jul 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. 7 mrt 1809, quit. no. 5 (GAH1141); Maandag, 10 jun 1799: Nog wierde door den Burger S.S.T., Schoolmeester in het Stads Weeshuis alhier eene memorie aan den raad overgegeven, inhoudende deszelfs beswaaren omtrent het niet ontvangen van zijn Tractement en eenige voorstellen desweegens bij hem gedaan wordende, welke memorie is gesteld in handen van den Burger Pettinga en den Secretaris Feddema om den Raad daar op te dienen van deszelfs Consideratien. (GAH45); Dingsdag den 10 dec 1799 ?S voordemiddags. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde verders geleeZen, een Request van den Burger S.S.T., Schoolmeester in het Stadsweeshuis alhier, tenderende beklag, dat door dien de Kerk van den Staat gescheiden Was, den Suppliant desZelfs Emolumenten, als voormaalige Coster in de Westerkerk had verlooren, en daar door een gedeelte van Zijn bestaan miste het Welke hij Suppliant Vermeende, op fundament der Publicatie dedato den 16 nov 1799 door het uitvoerend Bewind gearresteerd, van den Raad te mogen reclameren; Waarover gedelibereerd, en deZelve Publicatie in overweging genoomen Zijnde, is geconcludeert, in het verZoek van den Suppliant te moeten difficulteren, uit hoofde gedagte Publicatie van geene Emolumenten gewaagt, maar alleen de betaalinge het Vaste Tractament bepaald, het geen aan den Suppliants ten vollen Word voldaan, en is Conform dit besluit goedgevonden, hetZelve Request met navolgende Appointement uittegeeven. ?Den Raad overwoogende hebbende, de Publicatie in deezen geitereerd, difficulteert om aan het verZoek van den Suppliant te voldoen, vermits gedagte Publicatie niet gewaagt van Emolumenten, en het Vaste Tractament, aan den Suppliant Voldaan word??. (GAH45); S.S.T. eigenaar van de percelen nrs. 651, 654 en 655 te HRL, onderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 675, resp. huis, huis en erf, en huis en erf, resp. 20, 120 en 112 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 27 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39); Bij den Raad der Gemeente in overweeging genoomen zijnde, dat bij de Algemene beginzelen der Staatsregeling Art 21 bepaald word, dat elk kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud, van zijnen eerdienst, deszelfs bedienaaren en Gestigten, en bij de Aditoneele Articulen tot de acte van Staatsregeling Art:1 maar alleen bepaald word: de Gemeenten der voormaals Heerschende Kerk blijven geduurende de eerstkomende drie Jaaren, na de aanneeming der Staatsregeling de gewoone Tractementen van derzelver Leeraaren etc bij wijze van Pensioen uit ''s Lands Cas genieten, en aldaar van geene verdere Kerkbedienden gesprooken word behalven dat die penningen ook niet daadelijk aan de Leeraaren, maar aan de Gemeenten bekeeren vind den Raad der Gemeente geene vrijheid van eenige der dienaaren van de voormaals Heerschenden kerk meer uit Stads Casse te Salariseeren, als agtende den Raad zich door bovengedagte 21 Art:van alle de Kerkelijke Bedienaaren ontslaagen te zijn, wijl de wille des volks de hoogste wet uitmaakt, uit Consideratie van welke alles, den Raad na rijpe deliberatie heeft goedgevonden op huiden voor zich op het Huis der Gemeente te ontbieden: IJpe Feddema, organist in de Nieuwe Kerk alhier, Hendrik Vettevogel, voorzanger, Servaas van Beemen, Coster, hoewel dezelve geen vast Tractament geniet, Christoffel Klein, en Adolf Pas, Puistertreeders, Rommert Claasen Blauw, deurwagter, S:S:T., Coster, en voorzanger in de Wester Kerk, daar deeze post met die van Schoolmeester in het Stads Weeshuis gecombineerd is, zal hier over eene nadere Schikking moeten werden gemaakt, Johannes Hartmans deurwagter van de Wester Kerk en dezelve uit hunne respective posten Stads Wegen te ontslaan, zoo als den Raad dezelve houd voor ontslaagen bij deezen, met betuiginge teffens dat dit ontslag hun tot geene de minste flettisure zal verstrekken; en zal Extract deezes, aan de Kerkenraad van de Herformde Gemeente werden ter Hand gesteld, met verzoek, zulks de Gemeente te Communiceeren, omme dezelve te dienen voor berigt. Aldus geresolveerd op dato ut supra. (GAH44); Maandag den 27 Augti 1798; de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde door den Burger S:S:T., Schoolmeester in het Stads Weeshuis alhier, noopens zijn ontslag als Coster en voorzanger in de Wester Kerk, welke laatstgemelde Posten, voorheen met die van Schoolmeester in ''t Weeshuis gecombineerd Waaren ingediend eene memorie of adres, dan voor en aleer gedagte Stuk ter deliberatie en finaale Conclusie gebragt zoude werden, wierd bij den Raad goedgevonden, eene Commissie te benoemen, om hetzelve te Examineeren en den Raad te dienen van dezelver Consideratien, en Praeadvijs in dezen en zijn tot gedagte Commissie benoemd de Burgers Coulbout en Pettinga. (GAH44)
Jan Johannes Teyens huwt met Grietje Seles Tamboezer, wonende te Bolsward 1806; ovl boek Bolsw. 1806
Albert Teyes zie: van der Ploeg; (2x)
Amarinske Teyes ontvangt lijfrente 1765; Sjoerd Andries ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan van der Plaats, 1 May 1751; huwt met Sjoerd Andries, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 May 1751 en doen ook getrouwdt
Jan Teyes zie: Tolsma
Jan Teyes Donderdag den 20 Sept 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, is Arent Huisjemaker in zijne post als Koornmeeter gesuspendeert den tijd van twee Weeken, ter zaake dezelve zoo geen Slingsche handelwijs dan althans eene groote agterloosheid had begaan, in het meeten van een partij Boekweit onlangs bij Tjebbe van der Meulen van J.T. uit de Dragten ontvangen en is den koorndraager Jielles Sijdses, Welken bij die Occagie het schepel bediend had mede voor dezelfde tijd, de bedieninge daar van ontzegt, en verders den Captn der Koornwerkers zeer ernstig gecorrigeerd omdat hij den Raad van dit geval geen kennisse gegeeven had. (GAH44)
Jan Teyes schipper op de Dragten; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 133:0:0 voor geleverde boter, kwit. no. 5, 12 sep 1780. (GAH1111)
Jan Teyes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 34:15:4 wegens geleverde linnen, quit. no. 17, 15 jul 1788. (GAH1120)
Jeltje Teyes vroedvrouw 1801-1803
Jeltje Teyes ovl 24 jan 1803 HRL, oud 58 jaar
Jeltje Teyes van HRL, huwt met Gooitjen Aanes, van Molquern, geproclameerd de 22-29 nov en de 6 en getrout met attestasie de 20 dec 1761 in de Westerkerk; lijst ingezetenen 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (GAH650)
Lammert Teyes L.T. en Sydske Dirks Sandstra, beide van HRL, komende wegens de bruid Abbe Jansen desselvs goedbekende, 21 Aug 1751; huwt met Sijdtske Dirkz Sandstra, beyde van HRL, geproclameerd den 22-29 Augusti en den 5 Septemb 1751 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Remonstreert met schuldige eerbiedigheit L.T. ge?digde Turfdrager binnen deese Stad, dat den suplnt wel genegen was omme sijn amploy over te transporteren op eenen Pieter Joosten sijnde een jongman daartoe seer bequaam, die sulx ook van harten is begeerende dies volgens den suplnt c: vermits sonder consent en gratie van UEd:Agtbaerheden niet vermag te geschieden, hem koomt addresseeren aan de tafel van ''t Ed:Geregte, met ootmoedig versoek, ten einde haar Ed: Agtbaarheden in plaatse van den suplnt gedagte Pieter Joosten wederom tot ge?digde turfdrager binnen HRL gelieven aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheden, daartoe staande en aanbehorende, quo facto etc, (was get. ), H. Wiaerda. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek ten requeste gedaan eligeert mits desen de persoon van Pieter Joosten tot meede ordrs Turfdrager binnen dese Stadt in plaatse van L.T., op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eedt van getrouwigheit, Actum den 24 nov 1738, (was get), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr. ab:sec: P. Reidema. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum in handen van de presid. Burgemr. Jelgersma. Actum den 24 nov 1738. In Kennisse van mij gesw:clercq P. Reidema. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jarig Jacobs ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, koomende voor de Bruit L.T. coopman binnen deese Stadt, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL
Riemke Teyes ged 23 apr 1745 Grote Kerk HRL. op Belijdenis des Geloofs, jonge Doghter bij Blauwe Trappen
Rinze Teyes ovl voor 1835, huwt met Tjietske Ulbes, kind: IJtske Rinzes Dijkstra, geb 1774 Warrega; BS ovl 1834; 1835 huwelijken
Sikke Teyes voogden bet f. 18:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon door S.T. van 12 dec 1762 tot dato mei 1765 bij Wytse Vettevogel verdiend, 2 apr 1765. (GAH1095); id. f. 30:0:0 als wolkammersjonge in 2 jaar verdiend, 14 apr 1767. (GAH1097); id. f. 11:15:0 bi Foppe Stevens verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 12:10:0, 14 mei 1769. (GAH1100); id. f. 25:0:0 in 2 jaer verdiend, 1771. (GAH1102); ntvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:0:0 ter saeke een restant van sijn uitsetting als sijnde in apr 1772 na zee gegaen, kwit. no. 1, 14 dec 1773. (GAH1105)
Sjoukje Teyes huwt met Simon Jans, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769 in de Westerkerk
Watse Teyes zie: Hilarius
Yeme Thallings in proces tegen de gemeente in 1746; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:12:0 weegens maalloon van rogge door hem tbv ''t Weeshuys gemaalen, ord. no. 13, 7 nov 1730. (GAH1060); Wessel Keimpes ende Geertie Peiman beide van HRL, koomende weegens de bruid Y.T. en vertoonde deselve een attestatie van consent van ''s bruids vader, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Maria van Theeken ovl 9 may 1803 HRL, oud 65 jaar
Elisabeth Theemans huwt met Harmen Visser, wonende te HRL 1821; BS Franeker ovl 1821; Harmen Visser en R. Harmens Teemans, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 van Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL
Hendrica Theemans huwt met Johannes Doksma, wonende te HRL 1882; BS ovl 1882
van Themmen zie ook: VAN TEMMEN
Gerrit van Themmen zie ook: van Temmen; eigenaar en gebruiker van wijk E-077, kleermaker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-063, 1814. (GAH204); id. van wijk E-084, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-044; gebruiker Willem D. Jager, 1814. (GAH204)
Jelle van Themmen geboortig van Bergum, het burgerrecht geaccordeert, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van drost H.J. Westra, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 13 feb 1804. (burgerboek)
Antje Theodori zie: Binsonides
Johannes Theodorus Berend Berends ende Neeltje Theodorus, beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder J.T. en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader Theodorus Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Neeltje Theodorus Berend Berends ende N.T., beide van HRL, koomende voor de bruit desselfs broeder Johannes Theodorus en vertoonde schriftelijk consent van des bruits vader Theodorus Bensonides, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Christina Theodorus zie: Petzlar
Geertruy Theodorus zie: Kennis
Johannes Theodorus zie: Petzlar
Klaas Theodorus zie: Voogd
Neeltje Theodorus huwt met Beernt Beernts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 okt en 4-12 nov 1742 ook getrouwt
Regnerus Theodorus zie: de Cock
Rommert Theodorus zie: Koolker
Yke Theodorus zie: IJkema
Antje Theunes Jan Sijbrands van HRL, ende A.T. van Amsterdam, zijnde aangegeeven door Jan Gerrits, bontweever, met notariele attestatie van de bruid en bruydegom, en met mondeling consent van des bruydegoms moeder, 21 Nov 1744; gemeente HRL
Aaltje Theunis Potte Jans en A.T., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 29 mrt 1778 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Sloterdijk om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt, gelijk met attestatie van den 12 apr 1778 getoond hebben daar geschiedt te zijn
Aeltje Theunis Andries Tjeerds Sanstra ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom Jan Hendriks, mr. brouwer, fiche gemeente HRL; huwt met Andrijs Tjeerds Sanstra, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; kind: Trijntje Andrijs, ged 2fb1745 Grote Kerk HRL
Albert Theunis ged 7 okt 1742 Grote Kerk HRL, zv Theunis Wouters en Marike Alberts
Antie Theunis huwt met Jan Gerrijt Talk, kinderen: Gerrijt en Maike Jans Talk, beiden ged 18 jul 1765 Westerkerk HRL
Arjen Theunis huwt met Daniel Poulus, beyde van HRL, geproclameerd den 29 jun en de 6-13 jul 1749
Arriens Theunis huwt met Geertie Sipkes op 07 feb 1697 HRL; heeft een zoon Arjen Teunis; zie aldaar
Berend Theunis B.T. van Bolswaard en Pietje Pieters van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 26 oct 1777 HRL, en vervolgens naar Bolswaard om aldaar in den echten staat te wroden bevestigt
Kornelis Theunis huwt met Riemke Sjoerds, kind: Grietje Kornelis, geb 18 jan 1781, ged 6 feb 1781 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Kornelis, geb 27 mrt 1783, ged 15 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Saakje Cornelis, geb 8 mrt 1788, ged 23 mrt 1788 Grote Kerk HRL; kind: Roelof Cornelis, geb 14 jan 1794, ged 28 jan 1794 Grote Kerk HRL; Saturdag den 21 jul 1798; den raad der Gemeente Extra ordinaris vergadert zijnde, wierde door den Fiscus aangediend dat eenen Nicolaas Plutschouw voor eenige daagen het kv C.T., Scheepstimmerman alhier met veel gevaar uit het Water had gered; Waarop beslooten wierde gedagte Jongkman voor deeze Loffelijke en Couragieuse daad, met eene Praemie van een Silver lepel (te betaalen uit de Correspondentiebeurs) te Vereeren. (GAH44)
Eelkjen Theunis Lourens Claesen ende E.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs swager Andries Sandstra, 23 Apr 1746; huwt met Louwrens Claases, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 24 apr en den 1-8 May 1746 en den 15 dito getrouwt; kind: Maartie Lourens, ged 23 mrt 1756 HRL; doopregisters N.H. HRL; kind: Sijbe Lourens, ged 22 sep 1757 Westerkerk HRL; kind: Sijbe Louwerens, ged 7 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Zijbe Lourens, ged 9 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Jacob Louwerens, ged 20 jun 1765 Grote Kerk HRL; kind: Theunis Louwerens, ged 27 okt 1754 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Louwrens, ged 5 dec 1752 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Louwerens, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Louwrens, ged 18 jul 1747 Grote Kerk HRL
Elsk Theunis huwt met Louwerens Claases, kind: Fokeltje Louwerens, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL
Femmetje Theunis ged 25 aug 1767 Grote Kerk HRL, dv Theunis Anthoni en Hiltje Pieters
Fokeltje Theunis zie: Koster
Geertje Theunis Evert Strootman en G.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Simons, deszelfs schoonbroeder, 3 apr 1790; ondertrouw HRL
Gerhardus Theunis ovl voor 1813, huwt met Sjoukje Karels Bouwman op 5 okt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800
Grietje Theunis ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL, dv Theunis Wouters en Marike Alberts
Grietje Theunis ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL, dv Theunis Wouters en Antje Stoffels
Grietje Theunis ovl 10 dec 1804 HRL, oud 41 jaar
Hendrik Theunis zie: Norbruis
Hendrikc Theunis geboortig van Huysduinen, doch jongst gewoond hebbende tot Alkmaar, heeft op heden het borgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij belooft heeft de behoorlijke eed in handen van burg Jan Dircksen Cuyck als Commissaris, betalende de gerechtigheid daartoe aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 4 mrt 1685. (burgerboek)
Hylkjen Theunis Sikke Ennes de Vries ende H.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Theunis Sijbrands, 1 Nov 1749; huwt met Sikke Ennes de Vries, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Novemb 1749 en doen ook getrouwdt
Jan Theunis ged 24 mrt 1744 Grote Kerk HRL, zv Theunis Janzen en Antje Janzen
Jan Theunis huwt met Grietje Harmens, kind: Joanna Jans, ged 27 mrt 1749 Westerkerk HRL
Janke Theunis Willem Beernts ende J.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Theunis Zeegers, 14 Sep 1748; huwt met Willem Beernts, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 sep 1748 en doen ook getrouwt
Jelle Theunis zie: Tigchelaar
Jetske Theunis zie: Norbruis, Reitsma
Jetske Theunis ged 11 nov 1749 Grote Kerk HRL, dv Theunis Jillerts en Gertje Sijbrens
Jilst Theunis ged 29 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Theunis Jilts en Geertje Sijbrandts
Lykeltje Theunis ovl 10 dec 1804 HRL, oud 45 jaar
Marike Theunis Jan Gerrits ende M.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs aangehuwde neev Beernt Jansen, 25 Apr 1744; huwt met Jan Gerrits, beide van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en den 3-10 May 1744 en doen getrouwt
Meynert Theunis schuitemaker, burger te Dokkum op 27 sep 1625, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Mettje Theunis Dirk van Veen ende M.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd desselfs vaeder Theunis Zeegers, 31 dec 1746; Barent de Leeuw, soldaat, ende M.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fokkes desselfs oom, 8 Mrt 1749; huwt met Baarent de Leeuw, beyde van HRL, geproclameerd 7, 16 en 23 mrt 1749 en den 31 dito getrouwt; huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 23 mei 1763; kind: Iebeltie Barents, ged 3 mei 1757 Grote Kerk HRL, vader als B. Lammerts; kind: Fokje Barents, ged 8 apr 1753 Grote Kerk HRL, vader als B. Lammerts
Reid Theunis zie: Klaver
Rinse Theunis geboortig van Dokkum, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. E. Harkenroth, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 21 feb 1780. (burgerboek)
Rinse Theunis ovl 3 jun 1793 HRL, oud 50 jaar
Rinse Theunis R.T. en Fetje Taekes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 13 mrt 1774 HRL, en toen getrouwt
Rinske Theunis Harmen Elders van HRL, en R.T. van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 27 oct 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Meye Harmens, geb 14 jun 1779, ged 6 jul 1779 Grote Kerk HRL; vader als: H. Eilderts; kind: Antje Harmens, geb 31 mrt 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL, vader als: H. Eilerts
Rinske Theunis Klaas Simons en R.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Aafke Klaases, geb 24 may 1790, ged 13 jun 1790 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Sijpkje Theunis geb 22 mrt 1800 Stroobos, ged 8 apr 1800 HRL, huwt met Oebele van Vliet op 30 mei 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, wonende te HRL, N.H., dv Theunis Douwes en Baukje Uilkes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824
Teetse Theunis ged 9 okt 1746 Grote Kerk HRL, zv Theunis Jansen en Antje Janzen
Thomas Theunis zie: van der Werf
Zeeger Theunis Z.T. ende Aeltje Gerrits, beide van HRL, koomende weegens de bruyd Oene Fockkes, 26 Oct 1748; huwt met Aeltje Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd den 27 okt en den 4-11 nov 1748 en doen ook getrouwt; kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Paulus van Thielen (in doopreg: van Tile); huwt met Antje Heeres, N.H., kind: Willem Jan vT, geb 5 jun 1801 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801; eigenaar van wijk H-141; gebruiker Haring Rintjes wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, huisno. 179, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 22:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -3:0 (GAH650); Woensdag den 11 sep 1799. Gelijkheid. Vrijheid. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Daar wij door de Agent der Marine Zijn aangeschreeven, om aan de Engelsche Krijgsgevangenen, Welke naar herwaarts Zijn getransporteerd, op de voet Zoo als Zulks te HRL heeft plaatsgehad, het nodige levensonderhoud te verschaffen, en Wij dus daar omtrent dienen te worden ge?lucideerd hebben Wij nodig geoordeeld Ulieden aan te Schrijven, gelijk geschiedt bij deezen, om deswegens van de Geweldige Provoost der Marine te HRL, de nodige informatien in te Winnen en Wel Speciaal hoeveel daar voor van den Lande per man daags Wordt Goedgedaan, en dezelve aan ons te zenden. Heil en Broederschap. Leeuwarden, den 9 sep 1799, 5e Jr der B:V:. Waarover gedelibereerd Zijnde, is goedgevonden, den Burger P:v. T., als Provoost bij de Marine, op ''t Huis der Gemeente te Verzoeken, om van dezelve, de verlangde Informatie in te Winnen, dan dezelve op eene Reise na delfzijl Zijnde in den Raad bij geene andere, deeze Informatie Kunnende bekoomen, is daar van pr:missive aan het departementaal Bestuur Kennisse gegeeven, om Zoo dra Thielen Geretourneerd is, hen aan te beantwoorden. (GAH45); Sondag den 15 SeptembR 1799. de Raad der Gemeente van HRL, Aan Het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Wij hebben hier nevens Zeer gedienstig de Eer UWL:te Communiceren, dat Wij agtervolgens UWL:aanschrijvinge van den 5 deezer thans een Veertig tal Burgers tot den Plaatzelijken dienst, tot maintien, en bewaaringe der rust en Veiligheid gewapende hebbende, Welke rede hunne officiers bij meerderheid van Stemmen hebben verkooren, Wij geeven hier van pr:missive mede aan den Collonel Emmerij Kennis, de gewaldige Provoost bij de marine den Burger P. v. T. heeden van Zijne reise geretourneert Zijnde, hebben Wijk hem defacto, de verlangde Informatie noopens de handelwijs, omtrent de Engelsche Krijgsgevangenen, en de Kostgelden, Welke hij daar voor geniet afgevraagt, dien Wij hier nevens aan UWL inzenden Daar de chirurgijn Maj?r Claas Meinerts, alhier van deeze nademiddag van de Helder arriveerde, hebben wij Vermeend van hem, ende Schipper die hem overgebragt heeft de positien, onder Eede te moeten inwinnen, en aan UWL:over te zenden, ten einde om UWL:van den toedragt der Zaaken, aldaar te Informeren, op morgen Zal den Schipper met eene missive van Meinerts Zich bij UWL vervoegen, ter bekoming van een Pas, voor Zijn retour. Verders Kunnen Wij UWL:rapporteren, dat de Engelsche Schepen, Waar van Wij UWL:gemeld hebben, thans uit ons gezigt Verwijdert Zijn, volgens de Cours moeten Zij naar ''t Vlie Zijn gestevend. (GAH45); Maandag den 1 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde aan de Burger P. v. T. Luitenant Gewedige bij de Marine op deszelfs verzoek tot een Werfhuis geaccordeert het Huis van Bauke Jans (alias) Brugman. (GAH44)
Anna Appolonia Thierry huwt met Josias Eckhardt, kind: Leonard Fran?ois Josias Eckhardt, geb 28 feb 1782, ged 5 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Getje Thijs zie: Zwolstra
Jan Thijs zie: Westra
Claas Thijsen rentmeester van het Weeshuis ontvangt f. 44:16:0 van de weesvoogden wegens 13 Maanden Loon van C.T. werkende als zeilemakersknegt bij Bouwe Schiere, 30 nov 1801 (GAH1133); id. f. 6:7:0 wegens 1 maand gagie van C.T. in dienst bij Pier Hessels, 30 nov 1801 (GAH1133)
Pietje Thijsen zie ook: Stoef; Pijttie T., ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL, dv Tijs Johannes en Antje Klaases, (later: Houtkoper)
Rinske Thijsen zie: Bruinsma
Jan Thijsens huwt met Trientje Jans op 28 apr 1799 HRL, met attestatie vertrokken, N.H., kind: Rinske Jans, geb 15 mrt 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800
Jetske Thijsens zie: Stoef
Trijntje Thijsens zie: Langendijk
Aukje Thijses ged 19 mrt 1741 Grote Kerk HRL, dv Thijs Nannes en Lupke Sipkes
Dirk Thijses geboortig uit de Meyerij bij den Bos, doch nu jongst gewoond hebbende tot Franequer, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat belooft heeft zich als een eerlijk mansburger te zullen comporteren, betalende de gerechtigheid daar toe staende f. 10:10:0, na getrouwe eed aan handen van burg. Menelaus Hillebrants, op 4 jul 1688. (burgerboek)
Engbert Thijses zie: Nieuw
Jeltje Thijses zie: Zwolstra
Lipkje Thijses zie: Houtsma
Daniel Thijssen zie: Kussendrager
Geertje Thijssen Meilen Hansen en G.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 Slagtmaand 1810;
Gepke Thijssen ovl voor 1813, huwt met Rommert Klases Overdijk, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812; ovl 14 aug 1804 HRL, oud ...; kind: Getje Rommerts, geb 1 mrt 1787, ged 3 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Rommerts, geb 3 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Thijs Rommerts Overdijk, geb 16 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Berber Rommerts, geb 19 nov 1792, ged 9 dec 1792 Grote Kerk HRL
Hendrik Thijssen H.T. en Johanna Rinkes, beyde van HRL, komende wegens de bruyd Romke Jans, mr. kleermaeker, 11 Feb 1747; huwt met Johanna Rinkes, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 Februa 1747 en doen ook getrouwt; kind: IJede Hendriks, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, moeder als Johanneske R. ; kind: Jacob Hendriks, ged 8 nov 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkjen Hendriks, ged 16 dec 1755 Grote Kerk HRL; kinderen; Rinke en Tijs Hendriks, beiden ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Hendriks, ged 29 dec 1767 Grote Kerk HRL
Hendrik Thijssen H.T. en Wendeltje Jacobs, beyde van HRL, komende wegens de bruid desselfs swaeger Harke Gales, 7 dec 1743; huwt met Wendeltje Jacobs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 8 en 15-22 desember 1743 en getrouwdt den 7 jan 1744
Jantje Thijssen oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-093; VT1839
Lykle Thijssen zie ook: Bruinsma; huwt met Aaltje Laases, kind: Eelkje Liekles, geb 11 aug 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL
Pieter Thijssen ovl voor 1815; wed. P.T. gebruiker van wijk A-205, gealimenteerd; eigenaar is Marten Dirks wed., 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650)
Pieter Thijssen Jacob Smit en Trijntje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.T., goede bekende, 1 may 1790; ondertrouw HRL
Pieter Thijssen ovl voor 1817, huwt met Aaltie Gerrits, verkoopt een huis en woonkamer 1799-1801; BS ovl 1818; ; kind: Tys Pieters, geb 10 jul 1783, ged 27 jul 1783 Grote Kerk HRL
Sjerp Thijssen weesvoogden bet f. 120:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 3/5 parten id nalatenschap van S.T. aan ''t Weeshuys comperende, 4 jan 1780. (GAH1111)
Oebele Thijssens zie: Platje, van Vliet
Sytse Thijsses geb 20 nov 1772, ged 13 dec 1772 Grote Kerk HRL, zv Thijs Johannis en Antje Klaasses
Sipke Thijsses ged 11 feb 1744 Grote Kerk HRL, zv Thijs Nannings en Lupkjen Sipkes
Dieuwke Eelkes van Tholen geb 1808 St. Jacob, ovl 27 dec 1888 HRL, huwt met Johannes Fekkes dekker dv Eelke Pieters vT, en Antje Arjens Steensma; BS ovl 1888
Eelke Pieters van Tholen huwt met Antje Arjens Steensma, kind: Dieuwke Eelkes vT, geb 1808 St. Jacob; BS ovl 1888
Aafke Thomas zie: Smit, Stoef
Aafke Thomas begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aafke Thomas zie ook: Stoef; Rinze Harmanus en A.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 Slagtmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Hermanus Rinses Smit, geb 1 dec 1810, ged 23 dec 1810 Grote Kerk HRL
Aafke Thomas geb 1731 ... , ovl 26 mrt 1816 HRL, huwt met Leendert Johannes Stuff; BS ovl 1816, ovl 1834; huwt met Leendert Johannis, beyde van HRL, geproclameerd 14, 21 en 28 May 1752 en den 9 jul getrouwdt; huwt met Leenert Joannes, kind: Joannes Leenerts, ged 20 okt 1757 Westerkerk; kind: Feikjen Leenderts, ged 29 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Thomas Leenderts, ged 6 dec 1764 Westerkerk HRL; kind: Freerk Leenerts, ged 24 aug 1769 Westerkerk HRL
Aaltje Thomas zie: Gonggrijp
Abe Thomas zie: van Slooten
Age Thomas zie: Vallinga
Akke Thomas zie: van der Werf
Akke Thomas huwt met Hendrik Harms; BS ovl 1842
Albert Thomas zie: Boonstra; A.T. en Trijntje Cornelis Vorst, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 Oogstmnd 1809; ondertrouw HRL; kind: Tomas Alberts, geb 6 jan 1810, ged 23 jan 1810 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Alberts, geb 14 mrt 1811, ged 31 mrt 1811 Grote Kerk HRL
Alert Thomas zie: Smith
Antje Thomas zie: Gonggrijp, Smit
Antje Thomas Harmen Dirks van HRL, ende A.T. van Dronrijp, en vertoonde de bruydegom een attestatie dat de geboden tot Dronrijp wettig aangegeeven waeren, 14 Sep 1743; van Dronrijp, huwt met Harmen Durks, van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 sep 1743 en doen ook getrouwt
Auke Thomas zie: Coppieters
Bauke Thomas zie: Bijlsma
Bauke Thomas zie ook: Bakker; kind: Trijntie Baukes, ged 10 sep 1761 Westerkerk HRL; huwt met Antie Taekes, kind: Taeke Baukes, geb 4 jun 1772, ged 25 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 25 aug 1765 Westerkerk HRL; kind: Meinouw Baukes, ged 17 mrt 1768 Westerkerk HRL; kind: Thomas Baukes, ged 8 mrt 1770 Westerkerk HRL; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd en seventig den Agtste mrt is Geboren Thomas, zv B.T. en Antie Teekes
Bauke Thomas woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. :0 -8; (GAH650)
Bauke Thomas zie ook: Bakker; Johannes Rinsma ende Meinou van Boon, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.T., deszelfs vader, 12 may 1792; ondertrouw HRL
Bauke Thomas geboortig van Oudeboorn, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Presteert borgereed in handen van pres. burg. S. Altena, op 8 okt 1760. (burgerboek)
Baukje Thomas zie: Dijkstra
Baukje Thomas ovl 1808 Driesum, huwt met Sijbe Gerbens; BS huw 1827, ovl 1835
Bente Thomas zie: IJsenbeek
Beernt Thomas ged 2 jun 1746 Westerkerk HRL, zv Thomas Jansen en IJttje Beernts
Binne Thomas Atse Watses ende Grietje Binnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder B.T. en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van zijn moeder, 25 Jul 1750
Botje Thomas ovl 1801 ... , huwt met Karst Thomas, in leven echtelieden te Heerenveen BS huw 1819
Bregtie Thomas Arend Jansen ende Foktie Caspers, beide van HRL, koomende de Bruidegom gesterkt met zijn vader Jan Arents, en wegens de Bruit Ritske Oenes, vertoonende geblijk van des bruits moeder B.T., 30 jan 1740; ondertrouw N.H. HRL
Buwe Thomas houthandelaar 17e eeuw; (Harl. houthandelaren 17e en 18e eeuw/vd Gaast/W.F. Broos)
Coenraad Thomas zie: Smith
Cornelis Thomas en Durkjen Geerts, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader Geert Dirks; huw.aang. HRL 1737; ovl voor 1747, huwt met Dirkjen Geerts; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Durkjen Geerts, kind: Geert Cornelis, ged 3 dec 1743 Grote Kerk HRL
Dieuwke Thomas zie: Dijkstra
Dirk Thomas zie: Westerhuis
Dirk Thomas rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 352:12:2 aan de Weesvoogden van Hindeloopen ter zake alimentatie van D.T., 15 mrt 1796, quit. no. 6 (GAH1128)
Dirk Thomas huwt met Wiepkje Jans, wonende te Bolsward, kind: Jantje Dirks vd Veer, geb 1792 Bolsward; BS huw 1823
Doedtje Thomas huwt met Foppe Bouwes, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3-10 en getrout de 17 jun 1770; begraven Groot Kerkhof, regel 10, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Doeke Thomas geboortig van Bolsward, is voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Hoornstra, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 18 feb 1784. (burgerboek)
Dooitje Thomas zie: Koolker
Douwe Thomas D.T. ende Lamkien Pijters, beide van HRL, huw.aang. 15 may 1734 HRL; Comende voor de bruid Johannes Lodewijks, desselfs halfsuster; huw.aang. Gereht HRL 1734; huwt met Lamkjen Pieters, kind: Thomas Douwes, ged 15 apr 1743 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Douwes, ged 26 may 1740 Grote Kerk HRL
Douwe Thomas D.T. van Arum ende Aafke Bernardus van HRL, zijnde de bruid zelven gecompareerd, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; D.T. van Arum en Aafke Bernardus van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Arum en aldaar getrouwd op den 28 ste volgens vertoonde attestatie
Eeke Thomas begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 16; Reg. Begr. Hr. Krk. HRL
Elisabeth Thomas Liesbeth T. en Geert Gerrijts (later: Westerbaan), beide van HRL, geproclameerd de 18-25Mey en getrout de 1 jun 1766; huwt met Geert Westerbaan; BS ovl 1834; kind: Gerrijt Geerts, ged 14 jul 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T. ; kind: Akke Geerts, ged 15 aug 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T. ; kind: Dina Geerts, ged 7 jan 1772 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsbeth T.
Fokke Thomas zie: Steenstra
Fokke Thomas Varensgezel te Vlieland; zie verder bij Trijntje Pieters. (GAH43)
Geertje Thomas zie: Creemer
Geertje Thomas huwt met Bote Sijbrens; BS ovl 1858
Gerrit Thomas zie: Engelsma
Gerryt Thomas van Collum, huwt met Trijntie IJpes, van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout met attestasie de 18 dec 1763
Getje Thomas zie: Dijkstra
Gosse Thomas zie: Dijkstra
Grietje Thomas zie: Wiegersma
Grietje Thomas ovl voor 1832, huwt met Jacobus Eppinga; BS huw 1831; kind: Thomas Jacobus Eppinga, ged 15 nov 1765 Grote Kerk HRL
Gijke Thomas Douwe Arjens van St Anna parochie ende ende Grijtie Clases van HRL, komende voor de Bruid G.T., wever tot HRL, 28 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Thomas zie: Eisma, Westerhuis
Hendrik Thomas turfarbeider 1741; Geeft met Eerbied UEd:Agtbh:te kennen Roelof Jansen opsigter der Turfkorven binnen HRL, dat hij supplnt wel geneegen is deese bedieningh te transporteeren op H.T. turfdrager alhier dewelke suls insgelijks begeert; maar aangesien dit niet als met UEd:Agtbh:gunst en toestemming kan geschieden, soo versoeken de supplnten beyde UEd:Agtbh:gelieven H.T. in plaats van Roelof Jansen tot opsigter van de Turfkorven alhier aan te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aenbehoorende Quo facto /:was vert:/ dit merk heeft Roelof X Jansen selfs geset, B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen de meede supplnt H.T. tot opsigter van de turfkorven op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheyd. Actum den 17 mrt 1745 (was get:) D.J. Vosma, Ter ordtie van de Magistr: M. van Idsinga; (Onder Stonde); Op heeden den 17 mrt 1745 heeft H.T. den Eed gepresteerd in handen van de Hr. Burgemr. W. Jelgersma /:onder stonde:/ In kennisse van mij secrts:/:was verteekent:/ M. van Idsinga met haelen. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtbh:te kennen H.T. turfdrager te HRL dat hij gaarne geneegen is deese sijn bedieninge te transporteeren op des selvs zoon Kornelis Hendriks sijnde een jongman daar toe bequaem en begeertigh, maar sulx van geen effect kunnende zijn, sonder dat de supplntn haer in UEd:Agtbh: gunst bevinden, in hoope dies addresseeren sij haar aan de tafel van UEd:Agtbh:Ootmoedig versoekende UEd:Agtbh:gelieven Kornelis Hendrix in plaats van H.T. tot meede ordrs turfdrager alhier aan te stellen op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehoorende quo facto:(get:) B. Dreyer. ; In margine stonde; de Magistr:Accordeerende in ''t versoek ten reqte gedaan, nomineert en eligeert mits deesen den meede supplnt Cornelis Hendrix tot ordrs turfdrager in plaats van h. T. op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, mits doende alvorens den Eed van getrouwigheyt. Actum den 24 mrt 1745 (get:) Hendr. Schaaf Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R. de Swart gesw:klercq; (onder Stonde); Op heeden den 24 mrt 1745 heeft Cornelis Hendrix den Eed van getrouwigheyt als ordrs Turfdrager gepresteerd in handen van de Hr. Presid. Burgemr. H. Schaaf actum uts:In kennisse van mij(get:) abs:sec:R. de Swart 1745 gesw clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Hendrik Thomas Pieter Geerts en Fokeltje Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder H.T., 29 Oct 1745
Hielke Thomas zie: van Slooten
Hylkie Thomas huwt met Doeke Heeres, beide van HRL, geproclameert den 22-29 mei en getrout den 5 jun 1757 in de Westerkerk; kind: Feike Doekes, geb 24 dec 1772, ged 19 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Doekes, ged 7 sep 1758 Westerkerk; kind: Feikie Doekes, ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL; kind: Heere Doekes, ged 28 apr 1763 Westerkerk HRL; kind: Thomas Doekes, ged 5 feb 1765 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Doekes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL
Hiltje Thomas zie: Kuipers
Hinke Thomas zie: Boonstra
Hoeitje Thomas ged 24 dec 1747 Westerkerk HRL, dv Thomas Feikes en Feikjen Hoites
Huitje Thomas ook als: Hoytje T. ; geb 1741 HRL, ovl 26 aug 1827 HRL, huwt met Boldewijn de Wit; BS ovl 1827; Boldewijn de Witt en Hoytje T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Leendert Johannes, 4 dec 1790; ondertrouw HRL; Boldewijn de Witt en Hoytje T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 dec 1790 HRL en zijn getrouwd op den 21 daaraanvolgende
Isak Thomas huwt met Aafke Jans, wonende te HRL. 1802 en 1811, koopt 1/4 van een timmerwerf; BS ovl 1811;
Isaac Thomas heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Yzak Thomas op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Jaane Thomas zie: van Slooten
Jakob Thomas huwt met Tetje Ruurds, kind: Ruurd Jakobs, geb 12 okt 1787, ged 6 nov 1787 Grote kerk HRL
Jacob Thomas rentmeester van het Weeshuis betaalt aan de armvoogden f. 11:14:0 ter zaake verschooten penningen wegens Alimentatie aan ''t kv wijl: J.T., 19 jun 1792, quit. no. 17 (GAH1124); hij ovl 4 apr 1788 HRL, oud 29 jaar
Jacob Thomas huwt met Baukje Sipkes, kinderen: Thomas Jacobs Bijlsma, geb 1765 Koudum, Okke Bijlsma, geb 1772 Koudum; BS ovl 1826; 1846 overlijdens
Jacoba/Japikje Thomas zie: Romein
Japikje/Jacoba Thomas zie: Romein
Jan Thomas zie: Zwanenburg
Jan Thomas heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Janke Thomas zie: IJzenbeek
Johannes Thomas zie: Smidt
Karst Thomas zie ook: van der Meulen; geb 9 jul 1795, ged 4 aug 1795 Grote Kerk HRL, zv Thomas Karsten en Rinske Simons
Karst Thomas ovl 1789 ... , huwt met Botje Thomas, kind: Thomas Karstes vd Meulen, geb ... , varensgezel en in leven echtelieden te Heerenveen; BS geb en huw 1819
Klaaske Thomas ovl 1 may 1794 HRL, oud 65 jaar
Klaaske Thomas huwt met Ruird Jans Builard, beide van HRL, geproclameerd de 30 okt en de 6 en getrout de 13 nov 1768
Leentie Thomas huwt met Beernd Hendriks, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 apr 1754 in de Westerkerk
Lijsbeth Thomas zie bij: Elisabeth Thomas
Lijsbeth Thomas huwt met Anne Paulus, kind: Paulus Annes, geb 19 feb 1776, ged 19 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Lieuwkje Thomas zie: van Slooten
Lieukien Thomas huwt met Jan van Slooten, kind: Jane Janes van Slooten, ged 4 jan 1756 Westerkerk HRL
Luurtke Thomas ovl voor 1815, huwt met Aukje Ages, kind: Johannes Luurtzes Tichelaar, geb 1777 Spannum; BS Franeker huw 1814
Mayke Thomas zie: Bijlsma, van Slooten
Martinus Thomas zie: van Slooten
Marijke Thomas ged 22 aug 1745 Grote Kerk HRL, dv Thomas Jans en Aeltje Hendriks
Marijke Thomas Jan Groos, soldaat in de compagnie van kapitein Evers, en M.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Marijke Thomas Tiete Foekes van Midlum en M.T. van Almenum, laatst geproclameert op dato deezes 1 dec 1776 HRL, en ten zelven dage getrouwd na vertoonde adtestatie van Midlum primo dec getekend Agg. Haitsma, v. d. m. Midlum, en P.L. Galama, Schooldr aldaar
Minke Thomas zie: de Haan
Monte Thomas zie: van Slooten
Montes Thomas heeft een dochter Lieuwkje Thomas Wiarda; zie aldaar
Oentje Thomas zie: Oosterhof
Petronella Thomas zie: Smith
Petrus Thomas zie: Smith
Piebe Thomas zie: Wiarda
Pieter Thomas van Ter Schelling ende Geertje Jans van HRL, huw.aang. 23 mrt 1737 HRL, komende wegens de bruid Nanning Willems; huw.aang. HRL 1737
Pieter Thomas ged 7 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Thomas IJsbrands en Trijntje Pieters
Reinder Thomas zie: Bijlsma, Voerman
Reiner Thomas Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1767 den 17e Mei heeft Thomas Reines Arbeider aan de Zeedijk onder Pietersbierum, Woonagtig Zijn Zoontje laten dopen en genaamd Zijnde Reiner. Afgegeven den Seventiende mrt Een duizend agt hondert Vijftien
Reinder Thomas huwt met Janke Botes, kind: Thomas Reinders, geb 11 feb 1797, ged 5mrt17 97 Grote Kerk HRL
Reinder Thomas gebruiker van wijk B-101, boerearbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer 1814. (GAH204)
Reinskjen Thomas zie: Zwanenburg
Roelof Thomas van Dokkum, huwt met Dieuwke IJemes, van HRL, geproclameerd de 1 de 8-15 en getrout met attestasie de 22 Janewari 1764 in de Westerkerk kind: Sijke Roelofs, geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Roelofs, ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Roelofs, ged 21 sep 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jeme Roelofs, ged 5 mei 1771 Westerkerk HRL
Sibbeltje Thomas ovl 9 jan 1809 onder Barradeel, huwt met Gerlof IJsaaks van Asperen op 28 aug 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1834, ovl 1838
Sybren Thomas zie: Gonggrijp, van der Ploeg
Sikke Thomas zie: van Laan; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:2:0 wegens geleverde naaigarens, linten en andere winkelwaren tdv het Weeshuis, kwit. no. 14, 11 nov 1766. (GAH1096)
Sint Thomas zie: Smith
Sjieuwke Thomas zie: van der Werf
Styntje Thomas zie: Wiersma
Sweerd Thomas Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: ontvangen 28 okt 1667 van de huisvrouw van S.T. ten causa huyr van''t halve huys in de catterugh f. 21:16:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984/Jac; Wobma
Sijntje Thomas zie: Zwanenburg
Teunis Thomas zie: van der Werf
Theuntje Thomas wv Rintje Klases, ovl 21 nov 1791 HRL, oud 61 jaar
Tietje Thomas zie: Dijkstra
Tjebbes Thomas weesvoogden bet f. 24:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge T.T. bij Haye Gerkes met wolkammen had verdient, 8 mrt 1730. (GAH1060)
Tjeerdje Thomas zie: van Slooten
Tjietske Thomas zie: van der Meer
Trijntje Thomas zie: Koolker, IJzenbeek
Walle Thomas zie: Bosga
Watze Thomas zie: Camphuis
Willem Thomas ende Janke Clases, beide van HRL, huw.aang. 24 jan 1739 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Stoffel Sakes; huw.aang. HRL 1739
Willem Thomas huwt met Tjamke Claases, kind: Aukje Willems, ged 6 sep 1750 Grote Kerk HRL; kind: Claaske Willems, ged 8 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Willems, ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Willems, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Willems, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL
Willem Thomas W.T. en Wendeltje Rimmerts, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 22 nov 1772 HRL, en toen getrouwt
Willem Thomas Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen Jacob Tjebbes turfdrager en burger alhier, dat hij suppliant om moverende reedenen wel genegen is zijn voorsr bedieninge over te dragen op de persoon van W.T. varendsgesel meede alhier, en tot het waernemen dezer bedieninge bequaem. en alsoo UEd:Achtb:toestemminge in deesen wort vereischt, soo versoekt de suppliant onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van W.T. in zijn plaats tot meede turfdrager aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staende, quo facto etc, Requisitus (was getekent), R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de meede suppliant W.T. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1739, (was getekent), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr: M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum den 21 sep 1739 in kennisse van mij secrts (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen W.T., ordris turfdrager, dat hij supplnt wel genegen was dito bedieninge te transporteren op eenen Eeltje Tjallings daer toe zeer wel bequaem; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplnten met Eerbied UEd:Agtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulx Eeltje Tjallings in plaets van W.T. tot ordris turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc, (was get) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd en eligeert mits desen de mede supplnt Eeltje Tjallings tot ordris turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 dec 1740 (was get:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 dec 1740 heeft Eeltje Tjallings den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Agema. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); TOMAS, WILLEM
Willemke Thomas zie: Romein
Ybeltje Thomas zie: Zwanenburg
Isebrand Thomas ged 15 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Thoas Isebrands en Trijntie Pieters
IJsbrand Thomas zie: Bakker; IJ.T. ende Trijntje Sikkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerdMeint Jacobs, goede bekende, 2 may 1789; ondertrouw HRL; IJ.T. en Trijntje Sikkes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Thomas IJsbrands, geb 3 jan 1790, ged 24 jan 1790 Grote Kerk HRL
Yzaak Thomas zie: Zwanenburg
Jacob Thomaszoon zie: Bijlsma
Johannes de Thomeze/Thomere huwt met Tjietske Hessels op 21 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Ferdinand Thone levert illuminatieglazen 1808
Jacoba Thoons geb 8 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., zv Thoon Jacobs, en Wopkje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808
Thomas Thoors geboortig van Flissingen in Zeeland, het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij alvorens de behoorlijcke burgereed bij manuale stipulatie in handen van burg. Symen Cornelis had gepresteerd, betalende meteen de gerechtigheid daer toe staande f. 10:10:0 aan de GR, op 16 sep 1696. (burgerboek)
Nils Thornberg Donderdag den 7 decembr 1797; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verzogte in ''s Gerechts Vergadering binnen te Staan, de Burger van der Veen, beneevens de Captn Sederholm van het Sweeds Galjas Schip thans hier leggende; Geevende aan het Gerechte te kennen, dat deszelfs Scheepsvolk Zig zeer onhandelbaar wegens zijn persoon als Captn gedroeg, en voornamentlijk een Matroos N.T., welke Zig niet ontzag om hem bij de borst te vatten, en verdere dreigementen te doen, Verzoekende nu aan het Gerechte, dat dezelve zijn Scheepsvolk voor haar geliefde te doen Compareeren, en de zelve te vermanen, en recommandeeren, Zig behoorlijk na de wil van hun Captn te gedraagen, en Verzoekende dat die eene Matroos eenige dagen in Verzekering mogt worden genoomen alles op Zijne kosten; Waar over gedelibereerd Zijnde is Conform dies beslooten, Zijnde voors:Scheepsvolk voor den Gerechte gecompareerd Zijnde door den Burger Repko in het Sweeds ''s Gerechts intentie aan het volk bekend gemaakt en gerecommandeert, voortaan de ordres van de Captn te agtervolgen, -Zijnde de Matroos N.T. gecondemneerd twee daagen op Water en brood in de Pekelkuip. (GAH43)
Petrenella Thurissen huwt met F.H. Garemijn, kind: Berendina Garemijn, geb 29 dec 1792, ged 30 dec 1792 Grote Kerk HRL
Romke Tiaards schipper op HRL, burger te Dokkum op 23 dec 1641, geb te Franeker (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Ulbe Tiaards mr, burger te Dokkum op 28 dec 1639, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Sirck Tiaerdts huwt met Hero Adema; GJ1988
Douwe Tialles Andrijs Simons van Midlum, ende Sjoukien Douwes van onder Almenum, huw.aang. 10 apr 1734 HRL, Comende voor de bruid D.T., desselfs vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Janke Tiallings ende Douwe Gabbes, beide van HRL, huw.aang. 1 mrt 1738 HRL, komende voor de Bruit desselvs Steevader Doede ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1738
Mayke Tiallings en Feyke Hendriks, beyde Van HRL, huw.aang. 12 sep 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Tialling Willems, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Abel Tibalt ovl Beetgum ... , huwt met Antje Hendriks, kind: Jetske Ables T, geb ...; BS huw 1826
Aukjen Tibbes huwt met Johannes Gosses; zie aldaar
Tetje Tibbes ovl voor 1828, huwt met Sijbren Tjeerds; BS huw 1827
Johannis Tiboel Otte Hettes Bonk van HRL, ende Janke Pijtters Sopingius van Leeuwarden, huw.aang. 15 nov 1738 HRL, koomende voor de Bruit Tialling Harmens Sopingius desselvs Neef met een Attestatie van haar Curator J.T. ; huw.aang. HRL 1738
Hiltje Jans Ticgelaar geb 27 apr 1809 HRL, huwt met Watse Bartles de Graaf op 29 aug 1833 HRL; N.H., dv Jan Taekes T, en Dieuwke Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833
Abraham Rients Tichelaar huwt met Maike Hendriks Plekker, wonende te Midlum, tichelknecht, kind: Rients Abrahams T, geb 1803 HRL; BS Franeker ovl 1821
Akke Geerts Tichelaar geb 1788 HRL, ovl 7 mrt 1831 Franeker, huwt met Johannes Jans Draaisma, wonende te Franeker, dv Geert Durks en Geertje Hendriks; BS Franeker ovl 1831
Alle Berends Tichelaar ontvangt interesse 1800-1805; Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, no. 7, tegen 51/4%, January 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060)
Cornelis Tichelaar ovl voor 1849, huwt met Fokeltje Simons, kinderen: Fokje Cornelis T, geb 1779 HRL, Eeltje Cornelis T, geb 1787 onder Barradeel; BS ovl 1832, BS Franeker ovl 1848
Douwe Gerrits Tichelaar ovl voor 1822, huwt met Dieuwke Bernardus, kind: Tjietske Douwes T, geb 1797 HRL; BS Franeker huw 1821
Eeltje Cornelis Tichelaar zie ook: Eeltje Cornelis; geb 1787 onder Barradeel, ovl 4 dec 1832 HRL, huwt met Feikje Tjamkes Blombergen op 14 mei 1809 HRL, komt van Makkum, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, kuiper, wonende te HRL. 1815, id. bij G.T. vd Veen en A.J. Reidmaker 1816, kind: Cornelis Eeltjes, geb 11 jun 1810 HRL, zv Cornelis T, en Fokeltje Simons; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel nr. 136 te HRL, kuiper, woonplaats HRL, legger nr. 679, huis, 50 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Epke Louws Tichelaar geb 1800 Franeker, ovl 14 feb 1825 HRL, ongehuwd, werkman, zv Louw T, en ... ; BS ovl 1825
Fokje Cornelis Tichelaar geb 1779 HRL, ovl 15 jun 1848 Franeker, huwt met Meinte Meintes Postma, wonende te Franeker, dv Cornelis T, en Fokeltje Simons; BS Franeker ovl 1848
Gerben Hayes Tichelaar geb 23 sep 1797 HRL, ged 25 mei 1800, N.H., ovl 6 apr 1855 HRL, huwt met Pietje IJebs vd Werf op 13 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, werkman, N.H., zv Haaye Gerbens en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1819, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-168; VT1839
Gerrit Jans Tichelaar gebruiker wijk F-042, landmiliair; medegebruiker Age Wassenaar vrouw; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204)
Grietje Pieters Tichelaar oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-209; VT1839; geb 11 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Pieter Rientses Tichelaar en Metje Jans de Jong
Haring Jans Tichelaar geb 1772 onder Almenum, ovl 1 mei 1826 HRL, huwt met Akke Pieters Zwart huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, bleeker, wonende te HRL. 1815, id. bij J.U. Voets en H.D. Bloemer 1816, id. bij J.A. Stork en T. Karels, oom bruid. 821, id. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, bleeker, wonende te HRL. 1820, koemelker in 1826; BS huw 1815, huw 1816, huw 1820, huw 1821, huw 1826, ovl 1838; gebruiker van wijk I-006, bleeker; eigenaar is Sikke D. Bleeker erven, 1814. (GAH204)
Heert Meintes Tichelaar zie ook: Heert Meints; geb 1763 HRL, ovl 4 mei 1829 HRL, huwt met Grietje Jans Born, huw.get. bij J.J. Jager en G.R. van Dijk, werkman in 1829, kinderen: Hendrikus, geb 1802 HRL, Meinte, geb 1791 HRL, zv Meinte Heerts Bleeker en Elisabeth ... ; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS geb 1811, huw 1814, ovl 1829 1854 overlijdens; gebruiker van wijk G-126, tichelknegt; eigenaar is C. Jonker, 1814. (GAH204)
Helena Tichelaar geb 1807 Tzum, huwt met Hendrik Alkema, A 9 mrt 1860 Arum, N.H., Vst 16 mei 1854 uit Almenum; bev.reg. HRL 1851 wijk G-207, wijk I-020
Hendrikje Tichelaar oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Hille Pieters Tichelaar geb 1762 Franeker, ovl 20 jul 1827 HRL, huwt met Geertje Johannes Faber huw.get. bij P.T. van Vliet en E.J. Velthuis, oom bruidegom, wonende te te Midlum, 1817, id. bij N. Klok en L.J. Schuur 1817, in 1827 pannebakkersknecht; BS ovl 1817; 1827 overlijdens
Jan Gerrits Tichelaar geb 1779 Bolsward, ovl 22 feb 1832 HRL, huwt met Anna van Rooyen op 28 okt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1832
Jan J Tichelaar oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-101; VT1839
Jan Johannes Tichelaar geb 1775 ... , huw.get. bij A.L. vd Pijp en G.J. Tigchelaar, wonende te Franeker, broeder bruid. zv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816
Jantje Johannes Tichelaar huwt met Jan Westra, wonende te HRL 1835; BS ovl 1835
Jeltje Durks Tichelaar geb 1808 HRL, 1e huwt met Johan Hendrik Praffer, 2e huwt met Fokkert Johannes Draaisma, (gk), op 19 mrt 1837 Franeker, wonende te Franeker, dv Durk Geerts en Tjaltje Gerrits; BS Franeker huw 1837
Johannes Luutzes Tichelaar geb 1777 Spannum, ovl voor 1840, hm Japke Ybeles Radsma op 3 jul 1814 Franeker, tichelknecht, wonende te Franeker, zv Luurtse Thomas en Aukje Ages; BS huw 1839, BS Franeker huw 1814
Joukje Tichelaar oud 38 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-254; VT1839
Klaas Wybrens Tichelaar hm ... , kind; Berber Klazes Hoekstra, geb ... , arbeider te Almenum 1749; gesl. Walsweer
Louw Tichelaar hm ... , kind: Epke Louws T, geb 1800 Franeker; BS ovl 1825
Pieter Rientses Tichelaar ovl 5 dec 1826 Bolsward, huwt met Mette Jans de Jong op 26 nov 1809 Achlum, komt van Achlum, tichelknecht te Bolsward in 1826; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1833, huw 1838; gebruiker van wijk I-013, tichelknegt; eigenaar is Simon H. de Groot erven, 1814. (GAH204); kind: Grietje Pieters Tichelaar, geb 11 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Pieter Ynzes Tichelaar ovl voor 1838, huwt met Maaike Jans, wonende te Franeker 1814, kinderen: Yetske Pieters T, geb 1789 Midlum, Jan Pieters T, geb 1796 HRL; bsfr 1814 huwelijken, ovl 1837
Rients Abrahams Tichelaar geb 1803 HRL, ovl 9 apr 1821 Franeker, boereknecht, wonende te Franeker, zv Abraham Rients T, en Maike Hendriks Plekker; BS Franeker ovl 1821
Rinse D Tichelaar gebruiker van wijk D-104, sjouwer; medegebruiker Harm. Nijssing wed., gealimenteerd; eigenaar is Doekle Vinia, 1814. (GAH204)
Sjouke Gerrits Tichelaar zie ook: Sjouke Gerrijts; geb 1785 Makkum, ovl 20 jun 1816 HRL, huwt met Hendrikje Leenderts op 11 mei 1815 HRL, werkman, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, wonende te HRL, tichelaar in 1816, zv Gerrit Jans en Geertje Betzes; BS huw 1815, ovl 1816; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijksacte van S.G.T. en Hendrikje Leenderts dato 11 May 1815 op Fol. 27 van het Register. In kennisse van mj Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente te HRL
Tetje Hessels Tichelaar geb 1801 Midlum, ovl 25 jun 1857 HRL, 1e huwt met Elias vd Form op 22 sep 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 sep 1822 HRL. en Franeker, wonende te Midlum, 2e huwt met Cornelis Leyen, 9gk), dv Hessel Hessels en Maike Rintses; BS huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-071
Tjietske Douwes Tichelaar geb 1797 HRL, huwt met Wybe Wytzes Vlietstra op 24 jun 1821 Franeker; arbeidster, wonende te Franeker, dv Douwe Gerrits T, en Dieuwke Bernardus; BS Franeker huw 1821
Yetske Pieters Tichelaar geb 1789 Midlum, huwt met Eeltje Reinders de Groot op 16 jan 1814 Franeker, wonende te Franeker, dv Pieter Ynzes T, en Maaike Jans; BS Franeker huw 1814
Aaltje Tiddes huwt met Johannes van Beemen, kind: Neeltje Johannes van Beemen, ged 30 mrt 1745 Westerkerk HRL
Klaas Tiddes huwt met Albertina Antonij, kind: Aaltje Klaases, geb 16 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL
Martje Tiddes ovl 31 dec 1793 HRL, oud 33 jaar; huwt met Willem Lammerts, kind: Jacobus Willems, geb 30 okt 1791, ged 15 nov 1791 Grote Kerk HRL
Gosse Tiebbes van Wijnaem en Tijtie Tijtes van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Sierk Tiebbes, desselfs neef; huw aang. Gerecht HRL 1733
Sierk Tiebbes Gosse Tiebbes van Wijnaem en Tijtie Tijtes van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd S.T., desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Frans Tiedeman F.T., soldaet ende Froukjen Micchiels, beyde tot HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris Pesma met vertooninge van genoegsaeme schriftelijk consent van capt. Du Chesnoy, 4 Jul 1750; huwt met IJbeltje Andries, beyde van HRL, geproclameerd 5, 12 en 19 jul 1750 en doen ook getrouwd
Jan Tiedes J.T., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Pieter Tiedes zie: Tolsma
Tyttie Tiedes huwt met Dirk Jeltes, beide van HRL, geproclameert de 8-15 en getrout de 23 mei 1768; kind: Jelte Dirks, ged 21 apr 1771 Westerkerk HRL
Friedrich Carl Wilhelm Tiedge geb 1800 HRL, ovl 22 mei 1837 HRL, 1e huwt met Folkertje Jans Blankert op 16 dec 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 dec 1821, 2e huwt met Hiltje Hendriks Dijkstra op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 21 en 28 okt 1827 HRL, blokmaker in 1837, zv Otto Hendrik Martin T, en Marija Theodora Elisabeth Sieberts; BS huw 1821, ovl 1826, huw 1827, ovl 1837
Johanna Tiedge oud 51 jaar, geb Halverstat en wonende te HRL. 1839, wijk H-178; VT1839
Otto Heinrich Gustaaf Tiedge geb 1792 HRL, huwt met Grietje Daniels Keets op 18 apr 1811 HRL, matroos, 1e afk. zondag 7 apr 1811 voor het huis der gemeente, 2e afk. 14 apr 1811, ondertrouw 3 apr 1811, kind: Hendrik Martin T, geb 25 mei 1811 HRL, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Maria Dorothea E. Siebertsen; BS geb 1811, huwafk, hu, ovl 1812
Otto Hendrik Martin Tiedge geboortig uit Duitschland, het burgerrecht van dese stad geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Tetrode, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 20 jul 1795. (burgerboek); wed. O.T. eigenaar en gebruiker van wijk H-178, winkeliersche, 1814. (GAH204); ovl 23 aug 1811 HRL, huwt met Marija Theodora Elisabeth Lieberten, kinderen: Fredrik Otto H.M. T, geb 1800 HRL, Louisa Catharina Frederika T, geb 1786 Rodersdorf, Otto Heinrich Gustaaf T, geb 1792 HRL, bij 1e huw.afk. vnm: O.H. Gustaf, bij 2e afk. O.H. Martien, wonende te op de Zuiderhaven 1811, huw.afk. in 1811, doet overlijdensaangifte van Jacob Sas in 1811, gepensioneerd hofmeester in 1811, hofmeester op de ''Pallas'' in 1783; lidm. reg. Luth. Kerk HRL 1783, BS huw 1811wafk, huw 1821, ovl 1835, ovl 1837; Jan Fredrik Tessener ende Dorothea Louisa Frederica Tietge, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd O. T, deszelfs vader 18 aug 181804; ondertrouw HRL
Jochum Tieerds geboortig van Feendam, voor burger deser stede aangenomen, nadat hij de burgereed in handen van burg. Hania afgelegt, en de gerechtigheid daartoe staande betaald tot f. 10:10:0, op 8 jul 1737. (burgerboek)
Keimpe Tieerds Anskien Tieerds ende Foppe Ages, beide van HRL, huw.aang. 4sep17 34 HRL, Comende voor de bruid K.T., desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1734
Keimpe Tieerds IJtsen Claeses van Terhorne ende Antje Herres van HRL, koomende weegens de bruid K.T. en heeft des bruids vaeder van te vooren aen ''t geregte verklaer:gedaen van sijn consent in deesen, met een gebod in de Week, 15 Aug 1750
Claes Tieerds ende Lijsbert Haytses, beyde van HRL, huw.aang. 31 jan 1733 HRL, Comende voor de bruyd Cornelis Ulbes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Wiert Tieerds Tierk Joostes van Almenum ende Trijntie Simons meede aldaar, huw aang. 30 aug 1738 HRL, komende voor de Bruit W.T. vertoonende de Bruidegom Attestatie van de bruits vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1738
Marijke Tiel ovl 9 feb 1790 HRL, oud 55 jaar
Lammert Tieleman zie: de Buhr
Marten Tieleman geb 22 sep 1804 HRL, ged 16 okt 1804 HRL, zv Jacobus T, en Judikje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804
Jacob Tielemans ovl voor 1833, huwt met Joukje/Judikje Jans, kind: Marten T, geb 22 sep 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1832
Cornelis Lodewijk van Tielen geb.03 mei 1790 HRL, inschrijfnummer 2182, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Symontje Tielle ovl 26 mrt 1805 HRL, oud 71 jaar?
Jan Sanders Tiels geb 31 okt 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL, zv Sander Tiels en Marijke Meinerts
Sander Tiels huwt met Marijke Meinerts, kind: Jan Sanders Tiels, geb 31 okt 1796, ged 29 nov 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sanders Tiels, geb 16 okt 1798, ged 30 okt 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Maria Meinderts
Geeske Tiemons gebruiker van wijk D-088; eigenaar is Sikke IJsenbeek, 1814. (GAH24); geb 1754 ... , ovl 10 apr 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817
Antje Jans Tiemsma geb 1776 HRL, ovl 27 apr 1837 HRL, huwt met Rein Ages Zijlstra op 31 mrt 1799 HRL, dv Jan Johannes en Trijntje Jans; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837
Jantje A Tiemsma woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links:1-8:0, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Antje Reinders Tiemstra geb 1766 Pingjum, ovl 19 jan 1833 HRL, huwt met Thomas Bijlsma, dv Reinder T, en Maaike Feddes; BS ovl 1833
Aarnd Jansen Tiemstra geb 1779 Dokkum, ovl jun 1849 Dordrecht in een kraam, huwt met Catharina Minnema/Trijntje Jans Mennema, wafelbakker te HRL., wonende te HRL; 1840, kind: Janke J, geb 1797 Workum; BS huw 1839, huw 1840, ovl 1849, ovl 1870
Reinder Tiemstra huwt met Maaike Feddes, kind: Antje Reinders T, geb 1766 Pingjum; BS huw 1833
Pieter Jans van Tienen hm ... , kind: Tjerk Pieters vT, geb 1754 Workum; BS ovl 1812
Tjerk Pieters van Tienen geb 1754 Workum, ovl 12 aug 1812 HRL, huwt met Sjoukje Ruurds, scheepstimmerman in 1812, ovl wijk F-066, wonende te op de Schritzen 1811, zv Pieter Jans vT, en ... ; BS ovl 1811; 1812 overlijdens, ovl 1813
Trijntje Tjerks van Tienen geb 4 okt 1803 HRL, ged 1 nov 1803 HRL, ovl 24 jun 1811 HRL, wonende te op de Schritzen, dv Tjerk vT, en (Sjoukje Jetzes), namen vd moeder in 1811 ''Sjoukje Ruurds''; BS ovl 1811
Jantje Tiensma Nicolaas Botz, drogist van HRL, ende J.T. van Franeker, zijnde de aangeevinge gedaan door notaris Visser op vertoonde Procuratie 10 mrt 1792; ondertrouw HRL; Nicolaas Bolt van HRL, en J.T. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 mrt 1792 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 1 apr 1792 HRL
Jetske Tiensma huwt met Johannes Kok; BS ovl 1874
Arjen Tiepkes Albert Hannes=(Johannes) van de Lemmer en Sickien Arjens van HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs vader A.T. ; huw.aang. HRL 1737
Rinse Tiepkes ende Trijntie Hotses, beyde van HRL, huw.aang. 10 jul 1734 HRL, Comende voor de bruid de hopman Duinja; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Sake Tiepkes mesmaker, van Franeker, voor burger aangenomen voor so veel ''t setten der kraam aanbelangt zonder wijders, belovende de Magistraat, alhier te gehoorsamen en betalende de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 19 okt 1698. (burgerboek)
Wopke Tiepkes ged 4 aug 1740 Grote Kerk HRL. op Sijn Belijdenis des Geloofs; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 20:0:0 wegens weefloon van Claas Everts tot 12 mei verdiend, 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 24:12:0 aan en wegens dito als weversknegt van 12 mei 1764 tot dato 1765, 18 mei 1765. (GAH1095); id. f. 40:0:0, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 46:0:0 aan dito wegens lonen van IJke Pieters als spoelder & Sjoerd Jans Husaar als wever bij W.T. in 1 jaar verdient, 16 mei 1767. (GAH1097); id. f. 19:0:0 voor 1 jaer verdiend spoelloon van IJfke Baukes bi Sjoerd Jans Huslaer en 3 maenden bi W.T., 25 jun 1768. (GAH1099)
Willem Tiercks huwt met Aeltie Foppes; zie aldaar
Ymck Tiercks ovl voor 1692, gehuwd met Jan Gijsberts; zie aldaar; bron: Geneal. Jaarboekje stamboom Pieter Nieuwland; TJERKS, IJMKJE
Jan Tiercx geboortig van Franequer, heeft het borgerregt gewonnen, en bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 15 jun 1722. (burgerboek)
Simon Tierens geb 1788 ... , huw.get. bij J. van Borcharen en D. Sandt van Nooten, neef bruidegom, wonende te HRL; BS huw 1816
Jacob Tierks ende Feikien Feikes, beide van HRL, huw.aang. 11 sep 1734 HRL, Comende voor de bruid Jan Hulscamp; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Joost Tierks Wiert Tieerds van Oostermeer ende Riemkien Joosten van Almenum, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid J.T., desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Lieuwe Tierks en Janneke Jans Scheltema, beide van HRL, huw.aang. 4 may 1737 HRL; komende voor de Bruit desselvs Broeder, (geen naam vermeld); huw.aang. HRL 1737
Akke Tiesema ovl voor 1845, huwt met Coenraad Visser, wonende te Sneek 1839 en 1844; BS huw 1839, huw 1844, overlijdens
Douwtje Gerkes Tiesema geb 23 aug 1804 Almenum, ovl 15 jan 1847 HRL, huwt met Hein Klazes vd Molen, ged 9 sep 1804 HRL, dv Gerke Hendriks T, en Gatske IJ. Visser; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1836, ovl 1847; oud 35 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-308; VT1839
Gerke Hendriks Tiesema geb 1772 Workum, ovl 1 sep 1843 HRL, huwt met Gatske IJ. Visser op 29 aug 1802 HRL, werkman in 1843, N.H., huw.get. bij J. Reyersen en A. IJ. Visser, wonende te HRL. 1812, behuwd broeder bruid. kinderen: Hendrik Gerkes, geb 1 apr 1809 HRL, Douwtje Gerkes T, geb 23 aug 1804 Almenum, IJege T, geb 3 jan 1803 HRL, zv Hendrik T, en Martje Gerkes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1804, 1809, BS huw 1812, ovl 1843, ovl 1856; gebruiker van wijk C-101, sjouwer; eigenaar is P.S. Hannema wed., 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk G-311; VT1839; G. Tiesema, 56 jaren, sjouwerman, geloofwaardig, wonende te te HRL. 1828, vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Dirk Arjens Boonstra; zie aldaar verder
Hendrik Gerkes Tiesema zie ook: Hendrik Gerkes; geb 1 apr 1809 HRL, ovl 20 aug 1842 HRL, 1e huwt met Rinske Everts Postumus op 17 nov 1831 HRL, 2e huwt met Marijke Postma, (gk), op 10 jun 1841 HRL, N.H., koperslager in 1842, zv Gerke Hendriks T, en Gatske IJeges Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, huw 1841, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslager, wijk B-024; VT1839
Hendrik Tijsen Tiesema ovl voor 1836 Workum, huwt met Martje Gerkes, kinderen: Gerke Hendriks T, geb 1772 Workum, Geiske Hendriks T, geb 1775 Workum; BS ovl 1827; 1835 huwelijken, ovl 1843
Maartje Tiesema huwt met Sijbe Klases Bijlsma, wonende te HRL 1864; BS ovl 1864
Yege Tiesema geb 3 jan 1803 HRL, ged 18 jan 1803, N.H., zv Gerke Hendriks T, en Gatske IJeges Visser; dopen Grote Kerk HRL 1803
Willem Tiesius geb 1762 Leyen, ovl 23 jun 1826 HRL, ongehuwd, schoenlapper; BS huw 1826
Tettje Jacobs Tiesma geboortig van Franequer, door haar het burgerrecht deser stede gewonnen, en de gerechtigheid van dien betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 17 mei 1702. (burgerboek)
Sije Tiessen van Almenum, het burgerrecht dezer stde verleend en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Meintz en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 11 mei 1791. (burgerboek)
Antie Tietes ged 17 may 1753 Westerkerk HRL, dv Tiete Scheltes en Hijlkje Zijtses
Dieuwke Tietes zie: Staak
Edsger Tietes ovl voor 1770; voogden bet f. 28:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar huur vd kamer agter de Bank van Lening door E.T. wed. bewoond, 22 mei 1769. (GAH1100); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); E.T. ende Grietje Everts, koomende weegens de bruid desselfs oom Beert Brouwer, 9 May 1744; huwt met Grijtje Everts, beyde van HRL, sijn geproclameerd 10, 17 en 25 May 1744 doen ook getrouwt; kind: Catharina Edsges, ged 21 okt 1755 Grote Kerk HRL, moeder is G. Everts; kind: Tiete Edsgerds, ged 30 mrt 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Tjietske Pijters, beide van HRL, geproclameert den 6-13 en getrout den 20 jun 1756; kind: Jan Edsgers, ged 4 dec 1764 Grote Kerk HRL, moeder als Tjitzke P. ; kind: Evert Edgers, ged 25 jul 1747 Grote Kerk HRL; sijn ouders van een Zoontie te doopen genaamt: Pieter Edsgers, ged 27 sep 1757 Grote Kerk HRL; kind: Karst Edsgers, ged 20 feb 1759 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Edsgers, ged 19 mei 1763 Westerkerk HRL; kind: Grietje Edsges, ged 3 apr 1766 Westerkerk HRL; kind: Evert Edsges, ged 4 jan 1752 Grote Kerk HRL
Elske Tietes geb 1755 ... , ovl 31 aug 1827 HRL, huwt met Jacob Dirks Lootsma; BS geb en ovl 1826, ovl 1827, huw 1834
Jan Tietes ovl 31 dec 1800 HRL, huwt met Aukje Tymens, kind: Tymen Jans vd Hout, geb ...; BS huw 1822; huwt met Aukie Tymens, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 mei en getrout de 1 jun 1760; begraven Groot Kerkhof, regel 39, nr. 76; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Karel Tietes zie verder bij Jetske Pieters weduwe K.T. ; zie ook: K. Tjietses
Reinder Tietes zie: de Jong
Rigtje Tietes ovl voor 1836 te Makkum, huwt met Wate Johannes; BS huw 1835
Schelte Tietes en Swaantie Tietes, beiden ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL, kinderen van Tiete Scheltes en Hijlkien Zijtses
Sytske Tietes geb 1759 ... , ovl 4 aug 1826 HRL, huwt met Gerrit Allerts Krijl; BS geb en ovl 1826, ovl 1854
Susanna Tietes ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL, dv Tiete Janzen en Aeltje Thomas
Tabe Tietes huwt met Aafke ... , kind: Grietje Tabes, geb 1755 nabij Dokkum; BS ovl 1822
Tjeerd Tietes ovl voor 1835, huwt met Doutje Gerrits, kind: Aukje Tjeerds, geb ... ; BS huw 1834
Trijntje Tietes ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL, dv Tiete Jans en Aeltie Thomas
Trijntje Tietes huwt met Sieds Roelofs, kind: Styntje Siedses, geb 30 sep 1788, ged 14 okt 1788 Grote Kerk HRL
Trijntje Tietes ovl voor 1845, huwt met Jacob Lous; BS huw 1844
Uilke Tietes Jan Jansen Vawet ende Antie Feikes, beide van HRL, huw.aang. 16 okt 1734 HRL, komende voor de bruid U.T., desselfs Oom; huw aang. Gerecht HRL 1734
Ymkje Tietes huwt met Johannes Jakobs, kind: Jakob Johannes, geb 7 may 1785, ged 31 may 1785 Grote Kerk HRL
Ynchke Tietes huwt met Jan Iedes Nijdam, wonende te Bolsward; BS huw 1844
Dorothea Louisa Frederica Tietge Jan Fredrik Tessener ende D.L.F.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Otto Tietge, deszelfs vader 18 aug 181804; ondertrouw HRL
Hendrik Martin Tietge geb 25 mei 1811 HRL, ovl 27 apr 1812 HRL; wijk E-152, zv Otto Heinrich Gustaaf T, en Grietje Daniels Keets; BS geb 1811, ovl 1812
Louisa Catharina Frederika Tietgen geb 1786 Rodersdorf, Dld, ovl 30 mei 1835 HRL, huwt met Frederik Tesner, dv Otto H.M.T., en Maria T.E. Siebertsen; BS ovl 1835; L.T. eigenaresse van perceel nr. 1964 te HRL, winkeliersche, woonplaats HRL, legger nr. 678, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Wilhelmina Tietses zie: de Haan
Tjitske Tiettes zie: Wiersma
D Tiezema Aeble Oebles van de Dragten en Grietje Pieters van HRL, laatst geproclameert 14 nov 1773 HRL, en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van de Dragten, 15 nov 1773, getekendt H. Bruinings, v. d. m. ibidem, en D.T., coster aldaar; Jan Saagmans van Leeuwarden en Albertje Hendriks van HRL, laatst geproclameert op dato dezes12 may 1777 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Leeuwarden om aldaar in den echten staat te worden bevestigd, of elders zijnde zulx geschied in de Dragten, 25 may 1777 volgens adtestatie van daar getek:Petrus Steenwijk, v. d. m. te Zuwoude, op dien dag nomine classis Leeuwarden aldaar fungerende en D.T., coster aldaar
Antje Tigchelaar huwt met Johannes Zwink; BS ovl 1849
Antje Gerbens Tigchelaar geb 1791 HRL, ovl 30 jan 1839 HRL, huwt met Gerrit Jans de Jong op 15 mei 1815 Franeker, dv Gerben Simons T, en Akke Sijbrands; BS geb en ovl 1839, ovl 1857, BS Franeker huw 1815
Cornelis Eeltjes Tigchelaar geb 11 jun 1810 HRL, ovl 4 apr 1881 HRL, huwt met Johanna Galjard, (gk), op 14 aug 1834 HRL, kuiper, N.H., pakhuisknecht in 1851, zv Eeltje Cornelis T, en Feikje Blombergen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1834, ovl 1881, bev.reg. HRL 1851 wijk E-150; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk E-121; VT1839
Douwe Tigchelaar geb 1803 Welsrijp, ovl 28 mrt 1880 HRL, huwt met Pietje de Jong, zv Murk T, en Gatske de Jong; BS ovl 1880
Douwe Hendriks Tigchelaar geb 15 mei 1807 Almenum, ovl 2 jul 1866 HRL, N.H., huwt met Aaltje Pereboom, (gk), op 6 mei 1841 HRL, werkman in 1851, ovl wijk B-077, ged 7jun18 07 HRL, zv Hendrik Sipkes T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-036, wijk D-080, 100, 151, wijk G-165, supp wijk B-205, supp wijk B-214
Feikje Tigchelaar geb 1807 Midlum, huwt met Sjoerd Andries Schaafsma, (gk), op 8 dec 1842 HRL, wonende te HRL, dv Abraham Rientses en Johanna Cornelis; BS geb en huw 1842
Fokeltje Sjoerds Tigchelaar ovl voor 1838, huwt met IJme Sjoerds Baarda; BS huw 1837
Geertje Tigchelaar geb 1779 HRL, ovl 2 dec 1855 HRL, huwt met Arend van der Pijp op 17 nov 1816 HRL, huw.afk. 3 en 10 nov 1816 HRL. en Franeker, wonende te Franeker, dv Johannes Jans T, en Aukje Klases; BS huw 1816, ovl 1855, bev.reg. Ha18 51 wijk A-156, wijk D-086; oud 61 jaar, (vnm: Geertruida), geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-082; VT1839
Geertje Tigchelaar geb 1797 Zweins, ovl 19 mei 1873 HRL, huwt met Jan de Vries, dv Murk T, en Gatske de Jong; BS ovl 1873
Gerben Simons Tigchelaar huwt met Akke Sijbrands, wonende te Franeker in 1815 en is schipper, kind: Antje Gerbens T, geb 1791 HRL; BS ovl 1839; BS Franeker huw 1815
Gerrit Tjerks Tigchelaar geb 1793 Harl/Midlum, ovl 23 apr 1858 HRL, huwt met Johanna Lodewijks Hoekveld, zv Tjerk Robijns en Tietske Klases; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-229; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL., wijk A-229; VT1839
Haaye Gerbens Tigchelaar ovl voor 10 nov 1802 HRL, huwt met IJetske Reins, in leven slachter, Nederlands Hervormd kinderen: Haye T, geb 1802 HRL, Gerben Hayes, geb 23 sep 1797 HRL, Tjetje Hayes, geb 11 aug 1800 Harl/Almenum, Pietje Hayes T, geb 1794 HRL, Tjettje Hayes T, geb 1 jul 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800 1802, BS huw 1819, huw 1823, huw 1830, ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, ovl 1857
Haye Hayes Tigchelaar geb 12 aug 1802 HRL, ged 29 aug 1802, N.H., ovl 20 sep 1854 HRL, 1e huwt met Hiske Aukes Vogelzang op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828 boerearbeider, 2e huwt met Johanna Watses Nauta op 23 jun 1836 HRL, werkman in 1854, zv Haaye Gerbens en IJetske Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, huw 1836, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-178; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-144; VT1839; H.H.T. eigenaar van perceel nr. 1244 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 676, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Hendrik Jelles Tigchelaar huwt met Klaaske Douwes Bleeker op 22 mei 1808 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 15 mei 1808, kind: Jelle Hendriks, geb 31 dec 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859
Hendrikus Johannes Tigchelaar geb 13 nov 1802 HRL, ged 28 nov 1802 HRL, N.H., ovl 31 aug 1854 HRL, huwt met Jentie/Jenne Hanses Scheer, zv Heert Meinderts T, en Grietje Jans Born; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-151, wijk D-051, 165, wijk G-271, wijk H-210
Iemkje Tigchelaar geb 1791 Midlum, ovl 29 jun 1858 HRL, huwt met Johannes Douwes de Vries dv Jelle T, en ... ; BS ovl 1858
Itske Reins Tigchelaar geb 1771 Almenum, ovl 1 dec 1850 HRL, 1e huwt met Haaye Gerbens Tichelaar, 2e huwt met Gerrit Sijbrens op 7 aug 1808 HRL, komt van HRL, N.H., huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1839, ovl 1850, ovl 1854, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 66 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; VT1839
Jan Cornelis Tigchelaar ovl voor 1867, huwt met Rinske Gerrits, visser te Midlum in 1827, kinderen: Tjitske Jans T, geb 16 okt 1802 Midlum, Stijntje T, geb 1806 Midlum; BS huw 1827, ovl 1866, ovl 1871
Jan Pieters Tigchelaar ovl voor 1839, huwt met Wytske Walles vd Werf; BS huw 1838
Jan Pieters Tigchelaar geb 1796 HRL, ovl 14 apr 1837 Franeker, huwt met Elisabeth Hessels Dries, tichelknecht en wonende te Franeker 1837, zv Pieter Ynses T, en maaike Jans; BS huw 1839, BS Franeker ovl 1837
Jan Siegers Tigchelaar geb 25 dec 1802 HRL, ovl 19 apr 1866 HRL, huwt met Tietje Arnoldus de Wilde op 24 mei 1832 HRL, thans dienende bij de Mob. Schutterij, gekantonneerd tot Boxtel, werkman in 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087
Jan Taekes Tigchelaar (OOK: JAN FOEKES); ovl 11 mei 1812 Almenum, huwt met Dieuwke Lolkes, in leven arbeider, N.H., kinderen: Johanna Jans, geb 1 mrt 1807 HRL, Hiltje Jans, geb 27 apr 1809 HRL, Hitje Jans, geb 15 mrt 1805 HRL, Taeke Jans, geb 11 apr 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1805, 1807, 1809, BS huw 1827
Jelle Tigchelaar hm ... , kind: Iemkje, geb 1791 Midlum; BS ovl 1858
Jelle Hendriks Tigchelaar geb 31 dec 1809 Almenum, ovl 21 jun 1859 HRL, huwt met Antje Fokkes Palstra, (gk), koopman, N.H., zv Hendrik Jelles T, en Klaaske Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-211
Jelle Theunis Tigchelaar geb 31 dec 1794 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; geb 31 dec 1794, ged 17 feb 1795 Grote Kerk HRL, zv Teunis Reins en Grietje Jelles; dopen Grote Kerk HRL
Johannes Tigchelaar huwt met Aukje Klases, kind: Geertje, geb 1779 HRL; BS ovl 1855
Klaas Tjerks Tigchelaar geb 27 apr 1787 Midlum, schoenmakersknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Maike Rintzes Tigchelaar geb 1773 ... , ovl 13 apr 1829 HRL, huwt met Hessel Hessels; BS ovl 1829; 1857 overlijdens
Meinte Heerts Tigchelaar geb 1791 HRL, ovl 26 sep 1854 HRL, huwt met Metje Johannes Godthelp op 10 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814, timmerman, N.H., zv Heert Meintes T, en Grietje Jans; BS huw 1814, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-023; oud 48 jaar, (vnm: Meindert), geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk E-018; VT1839; M.H.T. eigenaar van perceel nr. 1080 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 680, huis en erf, 123 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 666 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 325, weiland, 14160 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Murk Tigchelaar huwt met Gatske de Jong, kinderen: Geertje T, geb 1797 Zweins, Douwe T, geb 1803 Welsrijp; BS ovl 1873; 1880 overlijdens
Pietje Hayes Tigchelaar zie ook: Pietje Hayes; geb 1794 HRL, ovl 24 aug 1839 HRL, 1e huwt met Doeke Baukes de Jong op 10 nov 1814 HRL, huw.afk. 30 okt en 6 nov 1814 HRL. en Almenum, dienstbaar, 2e huwt met Marten Feddes Hofstra op 17 okt 1833 HRL, arbeidster dv Haye Germens T, en Itske Reins (Tigchelaar); BS huw 1814, huw 1833, ovl 1839
Sieger Tigchelaar ovl voor 1867, huwt met Meindertje Sleeper, kind: Jan T, geb 25 dec 1802 HRL; BS ovl 1866
Sjoerd Poppes Tigchelaar ovl voor 1848, huwt met Sijbeda Zijlstra; BS ovl 1848
Styntje Jans Tigchelaar geb 14 mrt 1805 Midlum, N.H., ovl 16 apr 1871 HRL, huwt met Lodewijk Jacobs Scheffer op 16 aug 1827 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1827 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Jan Cornelis T, en Rinske (Gerrits); BS geb 1827, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-038, wijk G-077, 353, wijk H-101, supp wijk G-409, bev.reg. Ha18 60/80; oud 34 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-324; VT1839
Taeke Jans Tigchelaar geb 11 apr 1802 HRL, huwt met Martje Arnoldus Zwart op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te Almenum, timmerman, N.H., wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, ged 25 apr 1802 Har, zv Jan Taekes T, en Dieuwke Lolkes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1844, bev r HRL 1851 wijk B-152, wijk F-298, wijk H-092, wijk I-006, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjetje Hayes Tigchelaar geb 1 jul 1799 HRL, ged 25 mei 1800 HRL, ovl 26 dec 1857 HRL, 1e huwt met Gerrit Schukking op 24 aug 1823 HRL, huw.afk. 10 en 17 aug 1823, N.H., 2e huwt met Pieter Schenkius op 11 nov 1830 HRL, huishoudster, dv Haye Gerbens T, en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, huw 1830, ovl 1854, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-163, wijk F-139
Tjitske Jans Tigchelaar geb 16 okt 1802 Midlum, ovl 9 apr 1866 HRL, huwt met Jan A. Hondema, Vst 13 mei 1862 uit Almenum, ovl wijk D-143, dv Jan T, en Rinske Gerrits; BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-146
Ynse Pieters Tigchelaar zie ook: IJnse Pieters; geb 6 dec 1791 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pier Jelles Tiggelaar zie ook: Pier Jelles; geb 6 dec 1787 Almenum, ovl voor 1844, huwt met Akke Lases de Haan op 22 apr 1810 HRL, komt van Almenum, wonende te Minnertsga/Sexbierum en is dan tichelknecht, huw.get. bij P. vd Sluis en E. Broodkorf, tichelbaas, wonende te onder Midlum 1817, kind: Laas Piers, geb 18 aug 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1817, huw 1843, lijst ingez. Minn ga/Sexb. 1825; Pier Jeltes T. van Almenum en Akke Laases de Haan van Midlum, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL
Hendrijk Tijbout huwt met Corneelia Elijsabeth van Woudenberg, kind: Hendrik Corneelis Tijbout, ged 3 apr 1740 Grote Kerk HRL
Hendrik Corneelis Tijbout ged 3 apr 1740 Grote Kerk HRL, zv Hendrijk Tijbout en Corneelia Elijsabeth van Woudenberg
Halbe Tijes obl. boor 1812, huwt met Wytske Ates, indertijd echtelieden te Minnertsga, kind: Klaaske Halbes, geb 1783 Minnertsga; BS Barradeel huwafk. 1811
Maria Tijleman geb 1787 ... , ovl 5 mei 1817 HRL, huwt met Hessel Obbes; dopen Grote Kerk HRL 181, BS ovl 1817; kind: Jacobus Hessels, geb 11 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Metje Tijles ged 7 jan 1749 Grote Kerk HRL, dv Tijle Haeyes en Marchanna Philippa
Elisabeth Tijlmans ovl 4 jul 1792 HRL, oud 40 jaar
Yes Tijpkes huwt met Hendrik Aesges, kind: Goeykjen Hendriks, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL
Berber Tijs zie: Stoef
Elizabeth Cornelia Tijs huwt met Johannes Cruits, kind: Johannes Johannes Cruits, geb 29 okt 1793 Grote Kerk HRL
Geiske Hendriks Tijsema geb 1775 Workum, ovl 13 mrt 1827 HRL, huwt met Jan Hotses de Reus op 16 jun 1799 HRL, komt van Workum, dv Hendrik Tijsen T, en Martje Gerkes; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1827, huw 1835, ovl 1839
Hendrik Tijsema ovl voor 1838, huwt met Gerbentje Gerbens Kingma; BS ovl 1837
Barentie Tijsen en Pijter Bartels, beyde van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Jansen van Wet (?); huw.aang. HRL 1735
Hendrik Tijsen zie: Tiesema
Hendrik Tijsen ovl voor 1814, huwt met Marijke Wymers Bakker; BS ovl 1813
Jan Tijsen ende Trijntie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Roelof Janssen, desselfs schoonbroeder; huw.aang. HRL 1735; Harmen Jansen ende Maartie Gerrijts, beide van HRL, huw.aang. 25 may 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs swager J.T. ; huw.aang. HRL 1737
Aaltje Tijssen ovl voor 1855, huwt met Klaas Hilles Oosterbaan; BS huw 1834
Albert Tijssen huwt met Fetje Pieters, kind: Pieter Alberts Dijkstra, geb 1765 Witmarsum; BS huw 1815; Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Burgwerd. 1756 den 29 Fabruari is ged Pieter Alberts zv A.T. en Tettie Pieters Echtelieden te Burgwerd aan de Trekweg de vader tegenwoordig dit kind is geb den 25 februari. Gegeven te Witmarsum den 14 okt 1815
Andries Tijssen begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 30; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Tijssen Sjierk Pieters en A.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 apr 1786 HRL, en zijn getrouwd den 4 dier maand
Arent Tijssen huwt met Aaltie Harmens, beide van HRL, geproclameert den 26 Janni: en de 2 Feber:en getrout den 9 Feberwari 1755; huwt met Marijke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761
Arjaantie Tijssen ende Hendrik Beerents, beyde van hier, huw.aang. 1 may 1734 HRL, Comende wegens de Bruyd Eeke Jans, desselfs dienstmaagd; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aukje Tijssen zie ook: van Vliet; geb 5 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, dv Thijs Pieters en Eelkje Oebeles
Aukje Tijssen ovl 5 nov 1792 HRL, oud 45 jaar; huwt met Hoite Feites, kind: Feite Hoites, geb 17 sep 1783, ged 7 okt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Feyte Hoytes, geb 26 feb 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL
eymbert Tijssen Ik Ondergetekende Cornelis van der Vorm, Scheepscapitein, woonachtig te HRL, Verklare hier mede dat E.T. in den Jare Een duizend Agt honderd en Seven bij mij heeft Gevaren, en dat dezelve in de Maand sep van dat Jaar is Verdronken met het Overzeilen van de Sloep en in Dortmouth is begraven, . HRL den 24 apr 1815
Elizabeth Tijssen ovl voor vele jaren te Sneek, huwt met Wybe Tuinhout, echtelieden te Sneek; BS huw 1826
Engbert Tijssen ovl voor 1815; wed. E.T. eigenaar en gebruiker van wijk D-152, naaister, 1814. (GAH204)
Gapke Tijssen huwt met Hibbe Gabbes, beide van HRL, geproclameerd de 25 Jannewari en de 1 en getrout de 8 Febrij 1767
Gatske Tijssen huwt met Albert Jacobs, kind: Rinske Alberts, ged 8 may 1742 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Alberts, ged 26 apr 1740 Grote Kerk HRL; op belijdenisse ged 3 aug 1753 Grote Kerk HRL, Egte vrou op de Brouwers-Gragt
Harmanus Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:16:0 voor geleverde turf, alsmede voor werkloon, kwit. no. 3, 27 okt 1777. (GAH1108); id. f. 60:5:0, ord. no. 2, 6 dec 1777. (GAH1109)
Hendrik Tijssen Teunis Sioukes en Rinske Willems, beide van HRL, huw.aang. 24 nov 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Neeff H.T. ; huw aang. HRL 1736
Hendrik Tijssen huwt met Janke Franssen, kind: Frans Hendriks, geb 10 dec 1774, ged 29 dec 1774 Grote Kerk HRL
Hendrik Tijssen Jan Steevens Crol van Almenum ende Janke Jelles van Pietersbierum, koomende weegens de bruid H.T. desselfs swaeger, 25Jul17 50
Hendrik Tijssen Sjoerd Gijsberts ende Engeltje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.T. en vertoonde de bruidegom consent in geschrift van sijn vaeder, 12 Sep 1750
Hinke Tijssen Wessel Gerrits ende H.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd des selfs oom Cornelis van Velsen, 10 Aug 1748; huwt met Wessel Gerrits, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 25 August 1748 en den 1 Septemb getrouwt
Jacob Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met Hendrik Daniels, f. 84:7:0 voor 1/4 schouw Pekel turf f. 6 1/2 glds, ih Weeshuis geleverd, gelijk voor meten en dragen, kwit. no. 3, 29 jun 1764. (GAH1094)
Jan Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 63:18:0 voor geleeverd doek tdv ''t Weeshuis, ord. no. 12, 16 nov 1779. (GAH1110)
Janke Tijssen zie: Kussendrager
Jeltje Tijssen Claas Jansen ende J.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs vaeder Thijs Ulbes, 15 Feb 1749; huwt met Klaas Jans, beyde van HRL, geproclameerd den 16-23 Februar 1749 en den 2 mrt en doen ook getrouwt
Jeltje Tijssen huwt met Jan Beernds, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk
Klaas Tijssen zie: Bruinsma, Zwolsma
Klaas Tijssen ged 20 aug 1761 Westerkerk HRL, zv Tijs Johannes en Antie Klaassen; ged 30 nov 1762 Grote Kerk HRL, zv Tijs Johannes en Antie Klaasses
Lucas Tijssen van Amsterdam heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 28 mrt 1715. (burgerboek); op 11 sep 1719 heeft dese sijn borgerregt weder opgegeven. (burgerboek)
Maayke Tijssen ovl 25 jul 1791 HRL, oud 57 jaar
Michiel Tijssen M.T. en Lijsbert Ybeles, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 aug 1784 HRL, en zijn getrouwd den 17 daaraanvolgende
Michiel Tijssen huwt met Trijntje Louwerens, beyde van HRL, sijn geproclameerd 1, 8 en 15 jun 1749 doen ook getrouwt in de Westerkerk; huwt met Trijntie Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 27 okt en de 3 en getrout de 10 nov 1765; kind: Catrina Machiels, ged 16 jun 1767 Grote Kerk HRL, vader als Machiel T., moeder niet genoemd
Minne Tijssen huwt met Grietje Jarigs op 21 aug 1680; zie aldaar
Niesje Tijssen zie: van Waveren
Pieter Tijssen zie: de Moed, van Vliet
Pieter Tijssen van HRL, huwt met Sijdske Johannes, van Almenum, geproclameert de 12 en 19 en getrout de 26 nov 1758 in de Westerkerk
Roelof Tijssen Tijs Roelofs ende Aafke Cornelis, beide van HRL, koomende voor de Bruit Rein Cornelis desselfs Broeder, en vertoonde de Bruidegom een rotale(?) van ''t consent van desselfs vader R.T., 6 feb 1740; ondertrouw N.H. HRL
Romke Tijssen ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL, zv Tijs Saakes en Grijttie Tjebbes
Saapke Tijssen huwt met Hendrik Jetzes, kinderen: Rinske, oud 2 jaar en 44 Weeken, en Tijs Hendriks, oud 48 Weeken, beiden ged 21 jan 1766 Grote Kerk HRL
Sybe Tijssen ovl 30 nov 1792 HRL, oud 55 jaar
Sytske Tijssen zie: Stoef
Symon Tijssen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 20:13:4 voor 3 schouw en 6 korven turf met arbeidsloon, 14 sep 1794, quit. no. 2 (GAH1126); id. f. 151:7:0, voor 19 schouw en 34 korven turf met arbeidsloon, 16 okt 1794, quit. no. 3 (GAH1126); id. f. 7:8:0 voor 1 schouw turff met arbeidsloon, 26 mrt 1795, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 152:11:0, van 20 schouw turff met arbeidsloon, 9 apr 1795 (GAH1127); id. f. 148:15:8 van 171/4 schouw Turff met arbeidsloon, 24 sep 1795, quit. no. 5 (GAH1127)
Sjerp Tijssen zie: Ringnalda
Teeke Tijssen van de Peekel, huwt met Aaltje Cornelis, van HRL, geproclameert den 20-27 apr en de 4 mei en getrouwt den 11 aug 1755 met attestasie; kind: Swaantie Taekes, ged 16 dec 1760 Grote Kerk HRL, vader als T. Tiessen; kind: Tijs Taekes, ged 13 jan 1756 Grote Kerk HRL
Tijmen Tijssen Salomon Hoytes ende Trijntje Tijssen, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder T.T., 3 Feb 1748; Vertoon UEd:Achtb:met onderdanig Respect Geert Rinses meede ordrs koorndrager deeser Stede, als dat de supplnt wel geneegen zoude weesen om sijne bedieninge als koorndrager deeser Steede op de persoon van T.T. burger binnen deese Stadt te transporteren e over te dragen en alsoo sulx niet kan geschiedenals met consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de voorn. T.T. dat UEd:Achtb:hem believen aen te stellen tot meede ordrs koorndrager deeser Steede en dat op lasten, pligten en profijten en gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc:Requisitus, (was geteekent) P. Marnstra. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het transport ten requeste gemeld eligeert en nomineert mits deesen de meede supplnt T.T. tot meede ordrs koorndrager deeser steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 26 jun 1741. (was get:) J. Donker, Ter Ordtie van de magistr. M. van Idsinga; (Onder Stonde); den 26 jun 1741 heeft T.T. den Eed van getrouwigheid in handen van de Heer Presid. Burgemr. Donker gepresteerd. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL); draagt zijn graendraegers bedieninge over op Warner Hendriks op 15 feb 1751; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Trijntie Tijssen van HRL, en Frans Pieters meede aldaar, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder T.T. ; huw.aang. HRL 1737
Tyttie Tijssen huwt met Sicke Baukes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Trijntie Tijssen van HRL, en Frans Pieters meede aldaar, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselvs Broeder Tymen Tijssen; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Tijssen Albert Piers van Almenum ende T.T. van Kimswert, komende wegens de bruyd desselvs vaeder Tijs Sijtses, 8 Apr 1747; van Kimswerd, huwt met Albert Piers, van Almenum, geproclameerd 3, 9 en 16 apr 1747 en den 23 dito getrouwt; kind: Meinsje Alberts, ged 28 jan 1748 Grote Kerk HRL
Trijntje Tijssen Salomon Hoytes ende T.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selvs broeder Tymen Tijssen, 3 Feb 1748; huwt met Salomon Hoytes, beyde van HRL, geproclameerd 4, 11 en 18 Febru 1748 en 20 getrouwt
Tijs Tijssen begraven Groot Kerkhof regel 23, nr. 26, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; T.T. van HRL, en Sjoukje Jans Kramer van Leeuwarden, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geschied is den 5 apr 1778 HRL, in den H. Staat bevestigd op den 5 may 1778 na daar toe attestatie van Leeuwarden vertoond te hebben; Donderdag den 12 okt 1797; Het geregte ordrs vergadert zijnde, wierden nog tot de Commissie om eens Exact na te gaan wat en welke diensten T.T. aan de Stad Praesteert, benoemd de Burgers Tamboezer en Pettinga, om van hunne bevindingen aan den Gerechte Rapport te doen, ten fine om zulks gehoord zijnde, daar omtrent wijders te disponeeren zoo als met Stadsbelangen ''t meest overeen zal koomen. (GAH43); Maandag den 16 Octobr 1797; Het Gerechte ordinaris vergadert zijnde, wierde door de Burgers Tamboezer en Pettinga, ingevolge de Commissie Donderdag den 12 deezer op hun gedecerneerd aan het Gerechte gerapporteerd dat de zaak van den Stads Arbeider T.T. van dien aard hadden bevonden, dat zij noodig oordeelden, dat daaromtrent eenige praecautien moesten werden gebruikt en in ''t werk gesteld: waar op beslooten wierd, dat aan dezelve Stadsweegen geene hoegenaamde arbeidsloonen zullen worden betaald dan alleen voor die tijd, dat hij door den bouwmeester zelve zal zijn aangesteld; - en dat wanneer hij voor den Majoor in Stads dienst is, als dan gehouden zal zijn, daar van een briefje in te leeveren om bij het Gerechte te werden ge?xami-neerd, om daarop na bevindinge te disponeeren. (GAH43); Donderdag den 23 nov 1797; Is T.T. Lantaarnvulder na behoorlijk onderzoek, op Vehemente Suspicie, dat dezelve de olije hem aanvertrouwd ter vulling van de Lampen, bij hem niet ge?mployeerd word, tot dat einde, waar toe ze word gegeven, en eigentlijk behoord te worden gebruikt, van zijne Post gedemitteerd, het welk hem in ''s Geregts Vergadering is aangezegt, bij welke gelegenheid hij ook voor zijne andere Post als kalkmeeter heeft bedankt, het welk bij het Geregte is geaccepteerd, wordende dus die post ook vacant gehouden. (GAH43); Donderdag den 22 feb 1798; Het gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde in plaatze van T.T., aangesteld tot kalkrooder, den Burger Jan Nak en heeft dezelve na alvoorens de Verklaaring van den 11 mrt 1796 Vertekend te hebben ten einde Staande Vergadering, den Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Yede Tijssen zie ook: IJde Tjessen; huwt met Lijsbeth Jans, beide van HRL, geproclameert den 17-24 en getrout den 31 mrt 1754; kind: Jan IJedes, ged 20 jul 1756 Grote Kerk HRL; kind: Tijs IJdes, ged 10 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Yde IJdes, ged 9 jun 1761 Grote Kerk HRL
Gijsbert Tijssens huwt met Sjouwkjen Sijtses, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 okt en getrouwt den 1 nov 1740; G.T. ende Sioukjen Sijtses, beide van HRL, koomende voor de bruit Pijtter Sijtses desselfs broeder, 15 okt 1740; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Berber Willems, beide van HRL, geproclameerd den 30 Octob:en 6 en 13 en getrout de 15 nov 1757
Hendirk Tijssens ovl 3 apr 1728 HRL, old 79 jaer
Jifke Tijssens ovl 4 feb 1815 Hardegarijp, huwt met Andries Gjalts Warman; BS huw 1834
Johannes Tijssens zie ook: Stoef; ged 27 nov 1764 Grote Kerk HRL, zv Tijs Johannes en Antje Klazes
Roelof Tijssens ovl 20 apr 1728 HRL, old 34 jaer
Acke Tijsses ged , samen met Durk Tijsses, 26 sep 1747 Grote Kerk HRL, dv Tijs Nannings en Lukpjen Sipkes
Bauwkje Tijsses ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Tijs Sakes en Grijtie Tjebbes
Berber Tijsses ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL, dv Tijs Johannes en Antie Klaases
Durk Tijsses ged , samen met Acke Tijsses, 26 sep 1747 Grote Kerk HRL, zv Tijs Nannings en Lupkjen Sipkes
Gies Tijsses geb 16 jan 1781, ged 11 feb 1781 Grote Kerk HRL, zv Tijs Gieses en Rigtje Wouters
Jeltje Tijsses geb 11 nov 1778, ged 1 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Tijs Klaasses en Simentje Reins
Jetske Tijsses ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Tijs Johannes en Antje Claases
Marcus Tijsses zie: Hasewindus
Pieter Tijsses geb 15 nov 1792, ged 27 nov 1792 Grote Kerk HRL, zv Tijs Pieters en Eelkje Oebeles
Rintje Tijsses ged 31 jul 1740 Grote Kerk HRL, zv Tijs Sjerps en Gertje Rintjes
Sydske Tijsses geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Tijs Johannes en Antje Klaases Houtkoper
Sjoukje Tijsses zie: Kussendrager
Teunis Tijsses zie: Straatsma
Trijntie Tijsses ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL, dv Tijs Sakes en Grietje Tjebbes
Berber Tijtes huwt met Willem Johannes, kind: Johannes Willems, ged 18 okt 1740 Grote Kerk HRL
Dirk Tijtes huwt met Sijtske Wybes, beide van HRL, zijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 mei 1739 en doe ook getrouwt; D.T. ende Sijtske Wybes, beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Broeder Ate Wybes, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Jetske Dirks, ged 14 jul 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tijte Durks, ged 1 aug 1747 Grote Kerk HRL; kind: Tiete Durks, ged 15 nov 1740 Grote Kerk HRL; Wybren Sijbrens ende Berber Tijttes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder D.T., 18 Nov 1747
Klaas Tijtes op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 30 jul 1762 Grote Kerk HRL, Egte man op de Zuiderhaaven; geb 1731 ... , ovl 17 okt 1811 HRL, huwt met ... , wonende te in het Diaconijhuis; bsha181ov; IJsbrand IJedes ende Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.T., goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; Claas Hendriks en Jieskje Jans, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd C.T., goede bekende, 15 jun 1805; ondertrouw HRL; huwt met Lijsbeth Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 30 Septem:de 7 en getrout de 14 okt 1759; kind: Janke Klaases, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL, vader als K. Tijttes; kind: Tijtte Claases, ged 10 sep 1765 Grote Kerk HRL; kind: Oene Klaases, geb 12 apr 1773, ged 4 mei 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Klaases, geb 16 mrt 1778, ged 7 apr 1778 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases, ged 24 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Sikke Klaases, ged 23 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In he Jaar Een Duizend Seven honderd drie en Seventig den Twaalfde apr is Geboren Oene zv K.T. en Lijsbeth Lieuwes. Afgegeven op den Raadhuize binnen harlingen den 13 nov 1815
Pietje Tijtes ovl 11 jan 1805 HRL, oud 68 jaar
Rinske Tijtes huwt met Johannes Munnix, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 May 1743 en ook getrouwt; Johannes Munnix ende R.T., beide van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsm:Gonggrijp desselvs broodheer, 11 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Swaantje Tijtes zie: Bouwsma; en Schelte Tietes, beiden ged 27 jul 1756 Grote Kerk HRL, kinderen van Tiete Scheltes en Hijlkien Zijtses
Tytie Tijtes Gosse Tiebbes van Wijnaem en T.T. van HRL, huw.aang. 2 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd Sierk Tiebbes, desselfs neef; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Grietje Tijtses huwt met Johannes Hartmans, kind: Stientje Johannes, geb 10 jul 1797, ged 23 jul 1797 Grote Kerk HRL; kind: Tietse Johannes, geb 13 dec 1783, ged 20 jan 1784 Grote Kerk HRL
Baukje Tijttes huwt met Gerrijt Jans, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 en getrout de 26 dec 1770
Berber Tijttes Wybren Sijbrens ende B.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd des selfs broeder Dirk Tijttes, 18 Nov 1747; huwt met Wybren Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en de 3 Dsem 1747 en de 8 getrouwt
Hendrik Tijttes huwt met Rinske Jacobs, beide van HRL, geproclameert de 4-11 en getrout de 18 nov 1759
Hendrik Tijttes huwt met Mettje Egberts, beide van HRL, geproclameerd de 14-21 en getrout de 28 okt 1764; kind: Beerntje Hendriks, ged 2 apr 1765 Grote Kerk HRL
Jan Tijttes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 terzake kamerhuir op de Schritsen, gaat af voor lantaarngeld . -14:0, resteert f. 14:6:0, 6 sep 1762. (GAH1092); id. f. 15:0:0 voor huir vd agter benedenkamer, 12 mei 1764. (GAH1094); id. 12 mei 1765. (GAH1095); id. 12 mei 1766. (GAH1096); id. mei 1767. (GAH1097) id. f. 7:10:0 nov 1767 versch., 1768. (GAH1099)
Rigtie Tijttes huwt met Harmen Jansen Breukers, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 May 1768
Hendrik Tijzen huwt met Johanna Jans, kind: IJde Hendriks Mooyman, geb 1761 HRL; BS huw 1831
Akke B Tikkel oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-167; VT1839
Beernt Tikkel geb 1766 Hecj, Munsterland, Dld, ovl 19 mei 1812 HRL, huwt met Jeltje Jans en huwt met Klaara Hendriks Vastes/Vaster, kinderen: Akke Beernts, geb 4 sep 1806 HRL, Jan T, geb 25dec181 HRL, Pieter T, geb 17 aug 1801 HRL, N.H., weversbaas in 1811, ovl wijk D-126, zv Pieter T, (gk), en Trijntje ... ; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1843; Teunes Cornelis Beidschat ende Martje Hendriks Huising, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.T., goede bekende, 12 may 1804; ondertrouw HRL; B.T. ende Clara Hendriks, beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 26 Louwmaand 1811; ondertrouw HRL; Berend Pieters Tickel en Jeltje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 sep 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Trijntje Berends Tikkels, geb 17 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan Beerents Tikkels, geb 28 apr 1796, ged 15 jun 1796 Grote Kerk HRL; Sondag den 13 May 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaires Vergadert zijnde, verscheen Wijders in de Vergadering den Burger Hendrik Donker, dewelke Verklaarde in ''t geheel geene Last, nog ordre aan de Procr:B:Tuininga gegeven te hebben, om op zijn Comparants naam Request te praesenteeren om B. Tikken Cum uxore Pericule Petentis uit deszelfs huis te zetten. (GAH44); Maandan den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, wierde in nadere deliberatie genoomen het gepasseerde met den Gerechtsbode Dirk Schiere noopens het Psseeren van een Relaas omtrent eene voorgewende gedaane Opzegging aan eenen Berend Pieters (in de Publijcque Registers bekend op de naam van B. Tikken) in zijne bedieninge als Gerechtsbode gesurcheerd, ter tijd en wijle hier nader onderzoek zal weezen gedaan. (GAH43); Vrijdag den 12 Janrij ''s Avonds 1798; Het Gerechte der Stad HRL Extra ordinaires Vergadert zijnde, en in nadere overweeging genoomen hebbende het voorgevallene met den Gerechts Bode Dirk Schiere noopens het passeeren van een Relaas, op eene gedaane Interdictie of opzegging aan den Burger Beernd Pieters, of B.T. mr bontweever alhier, Welken hij gerelateerd had, aan de Buurt gedaan te hebben, daar hij volgens zijne eigen Confessie de Principaale Persoon of Interdiceerde niet had kunnen vinden of opspeuren, in welk gerelateerde, dus eene volstrekte tegenstrijdigheid plaats heeft, wijl het eene zekere Waarheid is, dat wanneer den Exploiteur Schiere, de Buuren van de Interdiceerde gevonden of ontdekt had, hij ook zeeker wiste waar de principale Interdiceerde woonde behalven dat hij Regtens, aan de Buurt, in ''t geheel geen Exploict doen mog voor dat hem gebleeken was dat hetzelve aan de Principale Interdiceerde nog in persoon nog aan de domum kon werden verrigt; Welk alles bij het Gerechte, in aanmerking genoomen Zijnde, heeft hetzelve (Zonder eenige verdere beswaarende omstandigheeden hier bij in Consideratie te neemen) dit verrigte van voorn:gedagte Gerechtsbode Schiere, niet anders konnen beschouwen, dan uit eene onvergeeflijke Sorgloosheid. en onbedagtzaamheid. hervoort gekoomen te zijn, en hunne goede Burgers en Ingezetenen niet gaarne aan dergelijke Losbandige en roekeloose handelwijzen ge?xponeerd willende hebben alzo de gedaane relaasen, van eenen Exploicteur voor Heilig moeten werden gehouden, en volkoomen geloof moet verdienen, heeft na rijpe deliberatie goedgevonden en voorstaan, Zoo als zij goedvind en verstaat bij deezen om den Boode Dirk Schiere noopens voorn. gedagte pligtversuim, Zampt passeeren eener Relaas niet naar Waarheid gesteld, van Zijne post, als gerechts Boode ter deezer Steede te demitteeren en deporteeren, Zoals hij gedemitteerd en gedeporteerd word bij deezen, en zal dit ''s Gerechts besluit aan hem in deszelfs Vergadering werden voorgeleezen; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL den 12 jan 1798; Nog wierde geleezen eene Missive van de Raaden van Justitie ''s Hoffs van Friesland zijnde van den volgenden Inhoud; Burgers ! Na examinatie van UWL missive en de daar bijgevoegde Informatien etc. ten beswaare van Dirk Schiere hebben wij goedgevonden Ul te rescribeeren dat wij deeze Zaak hebben beschouwd van dien aard te zijn dat wij daaromtrent niet hebben te disponeeren maar dezelve aan Ul billijke Uitoeffening van zodanige Correctie overlaaten als GijL in goede Justitie en order verstaan Zult te behooren, wij zenden hier neevens het Interdictie Zedul ingevolge versoek te rug, en verblijven na Ul in Godes bescherminge te hebben aanbevoolen. Leeuwarden den 11 Janrij 1798. (GAH43)
Jan Tikkel geb 25 dec 1811 HRL, huwt met Helena Meyers vd Berg op 1 dec 1836 HRL, zadelmakersknecht, fuselier 8 ste afdeling infanterie, zv Beernt Sondan deg 13 May 1798; T, en Klara Vaster; BS geb 1811, BS huw 1836; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk D-054; VT1839
Pieter Tikkel geb 17 aug 1801 HRL, ged 1 sep 1801, N.H., zv Berend T, en Jeltje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jan Beerents Tikkels geb 28 apr 1796, ged 15 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Beerent Tikkels en Jeltje Jans
Trijntje Berends Tikkels geb 17 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Berend Tikkels en Jeltje Jans
Beernd Tikken zie: Beernt Tikkel
Willem Jan van Tile geb 5 jun 1801 HRL, ged 30 jun 1801, N.H., zv Paulus vT, en Aaltje Heeres; dopen Grote Kerk HRL 1801
van Till ook wel: van Thijl; Gerrijt Tamper, Soldaat in de comp. van Major vT. ende Elisabeth Meyer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Andries Burgerhoff, sergeant onder voon. comp, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; Gerrit Tamper, Soldaat in de comp. van Major vT. en Elizabeth Meyer beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; hu Grote Kerk ha; Hendrik ter Horst, Soldaat onder de comp. van Major vT. ende Grietje Edsgers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Edsgers, deszelfs broeder, 11 jun 1791; ondertrouw HRL; Hendrik ter Horst, Soldaat onder de comp. van Major vT. ende Grietje Edsgers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 jun 1791 HRL, en zijn getrouwd den 28 daaraanvolgende; Dirk Jan Lot, Soldaat onder de comp. van major vT. ende Petronella Wittigk, beide van HRL, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder de sergeant Wittigk, 6 okt 1792; ondertrouw HRL; Dirk Jan Lot, Soldaat onder de comp. van major vT. en Petronella Wittigk, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 oct 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Gerrijt Jans Beerntsen, Soldaat in de comp. van Major van Thijl, van HRL, ende Alida Kamphuys van Zutphen, zijnde de gebodens aangegeeven door sergeant Pieter Wittig, met een gebod in de week, 24 nov 1792; ondertrouw HRL; Gerrijt Jans Beerntsen, Corporaal in de comp. van Major v. Thijl, van HRL, en Alida Kamphuys van Zutphen, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 dec 1792 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; Herman Jacobs, Soldaat in de comp. van Lt. Collonel vT. ende Dirkjen Jansen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de sergeant Witting, 16 feb 1793; ondertrouw HRL; Harmen Jacobs, soldaat in de comp. van Lt. Collonel vT. en Dirkjen Jansen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 mrt 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha; Hendrik Hendriksen, Corporaal onder comp. van Collonel vT. van Nymegen ende Doekjen Roosen van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJpe Feddema, op vertoonde last, met een gebod in de week, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Hendriksen, Corporaal onder comp. van Collonel vT. van Nymegen ende Doekjen Roosen van HRL, Jan ter Maats, soldaat in de comp. van Lt. Collonel vT. van Hulst, ende Baafje Bruining van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. T.S. Stephanij, 22 jun 1793; ondertrouw HRL; Jan Termaat, soldaat in de compagnie van Lt. Colonel vT., van Hulst, en Baafke Bruining van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 7 jul 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; hu Grote Kerk ha
Lieske Jacobs Tilma ovl na 1831, huwt met Engele/Igle Saskes Schaap, wonende te HRL 1832; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1832, ovl 1873
Dirk Tilsma geb 1799 ... , ovl 13 mrt 1854 Oosterend; bev.reg. HRL 1851 wijk D-040
Antje Tilstra huwt met Jan Miedema; BS ovl 1847
Cornelia Tilstra ovl voor 1866, huwt met Symen Steenstra; BS ovl 1865
Fetje Tilstra oud 32 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk A-021; VT1839
Gerrit Tilstra huwt met Trijntje ... , kind: Rinske Gerrits T, geb 1789 Dongjum; BS ovl 1842
Herke Durks Tilstra huwt met Rinske Baukes, kind: Trijntje Herkes T, geb 1768 Minnertsga; BS ovl 1837
Rinske Gerrits Tilstra geb 1789 Dongjum, ovl 17 jun 1842 HRL, huwt met Sikke Dirks Nieuwenhuis wonende te HRL. 1834 en 1842, dv Gerrit T, en Trijntje ... ; BS huw 1834, ovl 1842
Trijntje Herkes Tilstra geb 1768 Minnertsga, ovl 19 mrt 1837 HRL, huwt met Sijbren Hoedtje, zv Herke Durks T, en Rinske Baukes; BS ovl 1837
Wijpkjen Wiebes Tilstra geb 1768 Wons, ovl 28 aug 1829 Kimswerd, huwt met Lieuwe Rintjes Bangma, dv Wiebe Martens en Lijsbeth Wiebes; BS ovl 1829
Martinus Times zie: Weersma
Anne Jans Timmer geb.01 okt 1791 HRL, inschrijfnummer 5326, 125 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Antje Douwes Timmer geb 7 jun 1811 HRL, huwt met Jacob Alberts de Boer op 26 jul 1834 HRL, (gk), dv Douwe Jans T, en Rinske Halma; BS geb 1811, huw 1834
Antje Jans Timmer geb 1796 HRL, ovl 5 aug 1838 HRL, huwt met Elle Wessels IJlstra op 18 nov 1827 HRL, huw.afk. 4 en 11 nov 1827 HRL, dienstmeid. dv Jan Karels T, en Antje Douwes Siderius; BS huw 1827, ovl 1838
Douwe Jansen Timmer geb 1784 HRL, ovl 12 aug 1835 HRL, huwt met Rinske Halma, scheepstimmermansknecht, kind: Antje, geb 7 jun 1811 HRL, zv Jan Karels T, en Antje Douwes Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1834, ovl 1835; eigenaar en gebruiker van wijk H-220, timmerknegt, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden D.J.V., Scheepstimmerman, en Gerrit Keizer, Werkman, beide wonende te HRL, Verklare bij desen dat aan ons ten vollen bekend is dat Jan Swartjes, is Overleden in de maand feb 1814 in ''t hospitaal te Gorkum, geevende voor Wetenschap dat wij met gemelde Jan Swartjes onder een en deselfde Compagnie, onder het eerste Battaljon jagers te Gorkum hebben gediend en dus deszelfs Afsterven ons ten vollen bekend is. HRL den 14 mrt 1815; D.J.T. eigenaar van perceel nr. 2007 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 681, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Jan Karels Timmer geb 26 sep 1807 HRL, ged 11 okt 1807 HRL, N.H., ovl 13 jan 1876 HRL, 1e huwt met Teetske Pieters Reidsma op 4 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829, kantoorbediende, wonende te HRL, 2e huwt met Grietje Reitsma, (gk), kantoorbediende in 1851, zv Carel Jans (Timmer), en Geertje Wiegers dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1829, ovl 1845, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk C-093; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk C-081; VT 1839
Jan Carels Timmer geb 9 apr 1756 Dokkum, ovl 22 dec 1821 HRL, huwt met Antje Douwes Siderius, turfdrager in 1821, kinderen: Tetje Jans T, geb 1786 HRL, Antje Jans T, geb 1796 HRL, Lammert T, geb 1789 Arum, Douwe Jansen T, geb 1784 HRL; BS geb 1811, ovl 1821, ovl 1835, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1845; eigenaar en gebruiker van wijk H-129, turfdrager, 1814. (GAH204)
Johannes Jans Timmer leidekker 1801-1810
Carel Jans Timmer geb 1788 Dokkum, ovl 6 dec 1838 HRL, huwt met Geertje Wiegers op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, wonende te aan het Noordijs in 1838, scheepstimmerman in 1811, huw.get. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, winkelier, oom bruid. 1813, id. bij A. Stuur en P.W. vd Stel, 1816, id. bij G.P. Zandbergen en D.W. vd Stel, oom bruid. 1818, id. bij W. M?ller en S.W. vd Stel, oom bruid. 1819, kinderen: Jan Carels, geb 26 sep 1807 HRL, levenloos kind in 1811, zv Jan Karels en Lipkje Pieters; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1813, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1838, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-088, scheepstimmerman, 1814. (GAH204); C.J.T. eigenaar van percelen nrs. 1465 en 1466 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 682, resp. schuur, huis en erf, resp. 138 en 156 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 26 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50); id. van perceel nr. 1468 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 682, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Lammert Jans Timmer geb 1789 Arum, ovl 24 jul 1837 HRL, 1e huwt met Geertje Kuipers op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, wonende te HRL, 2e huwt met Dieuwke Harmens Kamsma op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 3e huwt met Geeske IJdes Mooyman op 21 mei 1829 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1829 4e huwt met Feikje Pieters vd Tol op 9 jul 1835 HRL, schrijnwerker in 1837, zv Jan Karels T, en Antje Siderius; BS huw 1820, huw 1822, ovl 1826, huw 1829, ovl 1834, huw 1835, ovl 1837, ovl 1845; L. Timmer eigenaar van perceel nr. 308, schreinwerker, woonplaats HRL, legger nr. 683, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Lodewijk Jans Timmer geb 1795 HRL, ovl 23 aug 1854 HRL, huwt met Antje Hendriks Steenstra op 11 apr 1824 Franeker, huw.get. bij L.J. Timmer en G. Kuipers, wieldraayer, broeder bruidegom, wonende te HRL. 1820, zv Jan Karels T, en Antje Siderius; BS huw 1820, BS Franeker huw 1824, ovl 1845
Styntje Timmer Uit het Reg. der gedoopte kinderen bij de Hervoremde Gemeente binnen de Stad Hoorn is geëtraheerd, dat Barent waarvan als Vader te Boek Staat Roelof Lammerts en als Moeder S.T., op den Vijftiende feb des jaars zeventien honderd negen en tagtig is gedoopt. de Burgemeester der Stad Hoorn den 27 ste jun 1800 Zestien
Tetje Jans Timmer geb 1786 HRL, ovl 26 sep 1845 HRL, huwt met Hendrik Pieters Moorman/ Mooyman op 21 okt 1810 HRL, komt van HRL, dv Jan Karels T, en Antje Douwes Siderius; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1845, ovl 1846
Angenietje Timmerman oud 64 jaar, geb Brunssum en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; A. Timmermans eigenaresse van perceel nr. 1487 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 684, huis en erf, 124 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Antje C Timmerman begraven Groot Kerkhof regel 37, nr. 13; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Cornelis Jenties Timmerman huwt met Auckjen Everts Oosterbaan in 1723 ... ; DG-Oosterbaan, schema V
Giel Lieuwes Timmerman geb 1807 Vlieland, ovl 5 mrt 1843 HRL, huwt met Alida Hendriks Klein op 24 apr 1834 HRL, wonende te Vlieland, buitenvaarder, zeeman in 1843, zv Lieuwe T, en Souwtje Gieles Gorter; BS huw 1834, ovl 1843; oud 33 jaar, geb Vreeland (!) en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-068; VT1839
Hendrik Timmerman H.T., soldaet ende Catharina Keurs, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid de chergiant Everwijn, 28 Feb 1750; huwt met Catrina Leurs, beyde van HRL, geproclameerd 1, 8 en 15 mrt 1750 en ook getrouwdt
Jetje Timmerman oud 28 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, dienstmaagd, wijk G-001 VT1839
Johannes Timmerman Saturdag den 3 feb 1798; Het Gerechte Extra ordinaris Vergadert zijnde wierde voorts eenen J.T., geboortig van de Stad Munster, Welke zich vertoonde Stom en doof te zijn, met deszelfs huisvrouw en kinderen de stad uitgebannen, met verbod van daar in niet weder te koomen ofte anderzints dadelijk te zullen werden geapprehendeerd. (GAH43)
Johannis Jacobus Timmerman zie ook: Johannes Jacobs; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 178:4:0 voor arbeidsloon van timmeren tdv het Weeshuys, kwit. no. 27, 25 nov 1783. (GAH1114)
Lieuwe Piers Timmerman ovl na 1833 en voor 1844, huwt met Souwtje Gieles Gorter, loots te Vlieland, kinderen: Giel Lieuwes T, geb 1807 Vlieland, Ietje T, geb 1811 Vlieland; BS huw 1834, ovl 1843, ovl 1873
Louis Timmerman ovl 16 may 1805 HRL, oud 26 jaar
Toon Timmerman ovl 18 nov 1727 HRL, old 50 jaer
Ietje Timmerman geb 1811 Vlieland, ovl 25 sep 1873 HRL, 1e huwt met Janus vd Wijk, (gk), op 11 apr 1844 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Bonne Witteveen op 18 jan 1866 HRL, wonende te HRL. 1871, dv Lieuwe T, en Soutje de Gorter; BS huw 1844, huw 1866, ovl 1871, ovl 1873
Grietje Timmermans huwt met Gerardus Rinkes, koopt een huis in 1802; BS ovl 1852
Margaretha Timmermans geb 1759 Bronzen, ovl 22 mei 1826 HRL, huwt met Gerardus Rinkes, man was koopman; BS ovl 1826; 1858 overlijdens
Maria Agnes Timmermans geb 1776 Bronsum, ovl 4 jun 1845 HRL, ongehuwd, db Jacobus T, (gk), en Helena Kramers, (gk); BS ovl 1845
Hendrik Timons T.H. ende Dirkje Stevens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1786 HRL, en ten zelfden dage getrouwd
Teede Timons geboortig van Workum, voor borger aangenomen, hebbende de borger eed gepresteerd in handen van pres. burg. H. Brouwer, en de geregtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 5 sep 1761. (burger boek)
Hendrik Ting zie ook H. Bruining; huwt met Sijbrigje Louise van Lon, kinderen: Jan Marcus, geb 24 okt 1807 HRL, Siebrigje Louisa Agatha, geb 26 jul 1805 HRL, wonende te onder Almenum vlgs doopreg; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1807
Jan Marcus Ting geb 24 okt 1807 HRL, ged 17 nov 1807 HRL, zv Hendrik T, en Sijbrigje Louisa van Lon; dopen Grote Kerk HRL 1807
Siebrigje Louisa Agatha Ting geb 26 jul 1805 HRL, ged 8 sep 1805 HRL, wonende te onder Almenum vlgs doopreg, dv Hendrik T, en Siebrigje Louisa van Lon; dopen Grote Kerk HRL 1805
Antje Jans Tinga geb 1798 Bergumerdam, ovl 31 mei 1848 HRL, huwt met Johannes Louer, dv Jan T, en ... ; BS ovl 1848
Jan J Tinga repareert landszijltje 1805
Jans Tinga hm ... , kind: Antje Jans T, geb 1798 Bergumerdam; BS ovl 1848
Anna Tinger oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-094; VT1839
Grietje Tinges geb 1746 HRL, ovl 17 okt 1824 HRL, huwt met Jan Bertels; BS ovl 1824
Hendrica Tingnagel geb 10 mrt 1804 HRL, obl. 25 jul 1870 HRL, naaister, ChrAfgesch, N.H., dv Antoon T, en Antje Hiemstra; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; VT1839
Trijntje Tingnagel geb 28 apr 1807 HRL, dv Toon T, en Antje IJnses, ouders in 1807 niet gehuwd; dopen Grote Kerk HRL 1807
Tingnagel zie bij Tengnagel
Jan Rinderts Tinje geb 24 okt 1787 HRL, inschrijfnummer 5080, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Appellonia Hessels Tinsma huwt met Douwe Douwes, beyde van HRL, sijn geproclameert 5, 12 en 19 May 1743 en doen ook getrouwt; Douwe Douwes ende A.H.T., beide van HRL, koomende weegens de bruid Hessel Hayes desselvs vader, 4 may 1743; ondertrouw N.H. HRL
Tjeerd Durks Tipstra T.D.T. eigenaar van perceel nr. 799 te HRL, koorndrager, woonplaats HRL, legger nr. 685, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41)
Gerben Tites ovl HRL. voor 1834, huwt met Lieske Lieuwes, kind: Nankje Germens, geb 1771 ... ; BS huw 1833
Klaas Tites K.T. en Antje Pieters, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 aug 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Aeltje Tjaarda Salomon Stapert ende A.T., beide van HRL, compareerde tot ''t aengeeven van deeser huwelijksgeboden de fiscael Dreyer, als van bruidegom en bruid daer toe speciael bij procuratie ver- sogt, geblijkende uit deselve dat des bruidegoms moeder tot dit huwelijk consent heeft verleend, 21 Sep 1743; huwt met Salomon Stapert, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 sep en den 6 okt en getrouwt den 8 dito 1743; huw reg. N.H. HRL; Tjeerd Radsma ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs oom R.H. Brouwer, 1 Nov 1749
Lolkjen Tjaardema huwt met Thomas Engelsma; BS ovl 1872
Harmanus Tjaards zie: Buining
Pieter Binnerts Tjaardstra huwt met Hinke Jacobs vd Helm, wonende te Makkum; BS huw 1839
Dieuwer Tjaarts ovl 27 jun 1638, huisvrouw van Hilbrant Dirx Hilbrants, Grote Kerk vdGaast begraaflijst
Antje Tjabring zie: Kramer
Antje Tjadde kind: Sjoerdtje, geb 1801 HRL; BS ovl 1871
Sjoerdtje Tjadde S. Sjaarda
Antje Tjalkes zie: Koster
Antje Tjalkes huwt met Jan Nieuwhof; dopen Grote Kerk HRL 1804; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vier en Seventig den dertiende aug is Geboren Sjoukje dv Jan Nieuwhof en A.T. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 16 mei 1815
Gerlof Tjalkes zie: van Veen
Jan Tjalkes turfleverancier 1758
Jan Tjalkes geb 16 jun 1788, ged 29 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Tjalke Jans en Lyske (=Elisabeth) Sjierks; geb 1 feb 1796, ged 23 feb 1796 Grote Kerk HRL, zv Tjalke Jans en Lijske Sjierks
Jantje Tjalkes geb 3 apr 1791, ged 19 apr 1791 Grote Kerk HRL, dv Tjalke Jans en Lijske Sjierks
Lutske Tjalkes zie ook: L. Tjallings; huwt met Hendrik Gerrijts, beide van HRL, geproclameert de 11-18 en getrout de 25 jun 1758 in de Westerkerk; kind: Sijke Hendriks, ged 6 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Sijke Hendriks, ged 23 aug 1763 Grote Kerk HRL
Marijke Tjalkes zie ook: Koster; geb 19 apr 1793, ged 7 may 1793 Grote Kerk HRL, dv Tjalke Jans en Lijsbet Sierks
Neeltje Tjalkes zie: Koster
Sibbeltje Tjalkes ovl 17 nov 1807 ... , huwt met Murk Alberts, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 okt 1757; DTB N.H. HRL. 1757, bs ha826hu, ovl 1835; kind: Eelkie Murks, ged 7 nov 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sijke Murcks, ged 18 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Murcks, ged 13 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Albert Murks, ged 19 mei 1766 Grote Kerk HRL; kind: Vrouwkje Murcks, ged 10 apr 1770 Grote Kerk HRL
Sjierkje Tjalkes geb 16 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, dv Tjalke Jans en Lijsbeth Sjierks
Wipkjen Tjalkes Extract uit het Aantekenings boek der Doopsgezinden in deze Gemeente Makkum. Wipkjen Tjalkes Geboren den 10 aug 1785. In het Jaar een duizend zeven honderd vijf en tachtig den tienden dag der maand aug is geb W.T. Ouders Tjalke Matthijsen en Joukje Gerlofs. Afgegeven te Makkum den 19 sep 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van geboorte en dito van overlijden behoren tot de Huwelijks acte van Hans IJ. v. Rees en W.T. dato 5 Oct. 1815 op Fol. 58 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Wybkje Tjalkes zie: van der Veen
Tjaltje Tjalles huwt met Hendrik Woecker, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 apr 1752 en doen ook getrouwdt
Geertje Tjallingdr Steffen Mijnnaar, soldaet, ende G.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid haer broeder Wijger Tjallings, 19 Apr 1749; huwt met Steffen Mijnaart, soldaat, beyde van HRL, geproclameerd den 20-27 apr en den 4 May 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk
Petrus Jakobus Tjallingi geb 23 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingi en Philippina Spannenburg
Frans Jacobus Esta van Tjallingii zie ook: F. Tjallingii van Esta; Certificaat Nationale Militie: geb 21 jan 1797 Leeuwarden, kantoorbediende, zv Jacobus Tjallinge en Philippina Spannenburg, wonende te Leeuwarden, binnen de gemeente van Leeuwarden voor de Nat. Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij de Loting van 1817 is ten deel gevallen het Nummer 65 hetwelk, tot heden, niet opgeroepen zijnde hem tot geenen dienst heeft verpligt. Geregistreerd No. 1640; Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk, Openbaar Notaris, residerende te HRL, Kanton HRL, Arrondissement Leeuwarden, Provincie Vriesland, in presentie van de na te melden Getuigen zijn gecompareerd de Heer Petrus Greydanus, Rector der Latijsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga zonder beroep, zijne Huisvrouw, welke door hare gedagten man tot het passeren en teekenen der tegenwoordige Akte wordt geauthoriseerd, Echtelieden, wonende binnen deze Stad. dewelke verklaarden daarin toe te stemmen, dat hunne Meerderjarige Dochter Mejuffrouw Ida Greydanus, zonder beroep alhier, een huwelijk aangaat met den heer Frans van Esta Tjallingii, Fabrikant ter dezer Stede, met observantie der formaliteiten op het Artikel des huwelijks vastgesteld. Waarvan Akte. Gedaan en gepasseerd te HRL ten huize van de Comparanten in tegenwoordigheid van Nicolaas Pieter Schenkius, Boelgoedshouder, en Sake Baukes Dijkstra, Zoutziedersknecht, beiden wonende in deze Stad, daartoe bevoegd en verzochte Getuigen den 24 July 1828, en hebben de Comparanten benevens de Getuigen en ons Notaris, na voorlezing de akte vertekend; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats, openbaar notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen Huwelijk tusschen hunnen Zoon F. v. E.T. Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; Ried, Sectie C, 1832: F. v. E.T., Steenkooper te HRL, eigenaar van perceen nr. 737a, legger nr. 227, Opvaart als Weiland, grootte 870 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 738, legger nr. 227, Weidland, grootte 6700 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 744, legger nr. 227, Opvaart als Weiland, grootte 1630 m2, klasse onbebouwd 3; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 745, legger nr. 227, Tigchelwerk en Erf, grootte 7530 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 320; (bron Franekeradeel 1832); id. van perceel nr. 745a, legger nr. 227, Koepel, grootte 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832); id. van percelen nrs. 746, 746a, 747, 748 en 748a, legger nr. 227, Huizen en Erven, grootte resp. 115 m2, 30 m2, 132 m2, 200 m2 en 20 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 15, 15, 45 en 15; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)
Pieter Feytama Tjallingii geb 1792 HRL, ovl 12dec127 HRL, huwt met Catharina Fontein, medicinae doctor in 1827, huw.get. bij S.S. Hingst en E.J. Fontein, schoonbroeder bruid 1823, zv Frans FT, en Catharina Feytama; BS geb 1823, ovl 1827, ovl 1840
Aafke Tjallingii geb 1751 ... , ovl 9 dec 1811 HRL, huwt met Jan Fontein, wonende te bij de Franeker Pijp, dv Tjalling T, en Grietje Fransen; BS ovl 1811; 1823 huwelijken, ovl 1841; geb 16 apr 1751, ovl 9 dec 1811, 60 jaar, huwt met Jan Fontein, wonende bij de Franekerpijp, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Elisabeth Tjallingii geb 18 jan 1797 HRL, ovl 31 aug 1818 HRL, dv Frans T, en Catharina Feytama; BS ovl 1818
Frans Tjallingii heeft een overdekte Waegen, belasting: f. 12:0:0, 2 maiy 1795, may17 96, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803; (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 170, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier, op Lyfrenthe aan den Lande te fourneren: f. 800:0:0 (GAH650); ovl 22 okt 1810 ... , huwt met Catharina Feytama, kinderen: Sijbrand, geb 1783 HRL, Pieter Feytama T, geb 1792 HRL, Elisabeth T, geb 19 jan 1797 HRL, Tjalling T, geb 29 jan 1790 HRL, Grietje T, geb 8 jun 1794 HRL; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1827, ovl 1857; wed. eigenaar van wijk B-001; gebruiker Sijbren Tjallingii, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-007, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-134 en wijk C-135, pakhuizen, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-007, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-008; gebruiker Evert Groenia wed. ; medegebruikers Age Ferwerda, stalknegt, Anske V. Stallinga, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-014, 1814. (GAH204); id. van wijk D-015, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk D-034, gleybakkerij, 1814. (GAH204); id. van wijk D-037, houtschuur, 1814. (GAH204); id. van wijk G-220, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-224, zoutkeet ''de Hoorn''; gebruiker Claas D. Molenaar, keetknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-225, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-328, zoutpakhuis, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester ontv f. 2500:0:0 vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs ter zake 5 actien id tweede tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van F.T., P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker, en Cornelis D. Zijlstra id tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1 jul 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 12, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Jan1778. (GAH1060); id. f. 22:13:8, 1e tontine, 3e classe, no. 15, tegen 4%, may 1776. (GAH1060); id. f. 23:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060); Nijkerk, Sectie B, 1832; weduwe Feytama Tjallingii te HRL, eigenaresse van perceel nr. 625, legger nr. 370, Bouwland, grootte 19650 m2, klasse onbebouwd 1/2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 640, 641, 646 en 647, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 19960 m2, 9940 m2, 7440 m2 en 13840 m2, klasse onbebouwd alle: 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 642, legger nr. 370, Gracht als Bouwland, grootte 1100 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 643, legger nr. 370, Boomgaard, grootte 1420 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 644, legger nr. 370, Huis en Erf, grootte 750 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 645, legger nr. 370, Weiland, grootte 2680 m2, klasse 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 650, 653, 654 en 655, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 14640 m2, 23590 m2, 11620 m2 en 12120 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3, 2, 2, en 2; (bron: Kad. Atlas Oostl. dl. ); id. van percelen nrs. 651 en 652, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 16200 m2 en 12760 m2, klasse onbebouwd beide 2; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 657 en 659, legger nr. 370, Bouwlanden, grootte resp. 7810 m2 en 19190 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 658 en 660, legger nr. 370, Weilanden, grootte resp. 11220 m2 en 28130 m2, klasse onbebouwd resp. 2/3 en 2/3, (67, 33); (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); In het jaar Een Duizend Agt honderd en Tien den Twintigste okt is Overleden F.T. in den ouderdom van drie en sestig Jaar. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv F.T. en Catharina Feytama. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Geertruida Tjallingii geb 19 nov 1752 HRL, ovl 26 mrt 1819 HRL, huwt met Frans (Fokkes) van Esta Tjallingii; BS ovl 1819; 1825 overlijdens; ovl 22 mrt 1819, 66 jaar, huisvrouw van Frans Fokkes van Esta, sterfhuis wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vdGaast begraafplaats
Grietje Tjallingii geb 8 jun 1794 HRL, ovl 18 feb 1824 HRL, huwt met Minne Blok op 9apr18 18 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1818, vlgs ovlakte 1 kind, dv Frans T, en Catharina Feytama; BS huw 1818, ovl 1824, ovl 1827
Jacobus Tjallingii ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 38:8:0 voor geleverd hout tdv ''t Weeshuis, ord. no. 47, 3 dec 1784. (GAH1115); id. f. 25:11:0, quit. no. 18, 24 feb 1786. (GAH1118); id. f. 72:10:0, quit. no. 13, 1 feb 1787. (GAH1119); huwt met Philippina Spannenburg, wonende te Leeuwarden 1820 en 1828, kind: Frans van Esta T, geb 21 jan 1797 Leeuwarden; BS huw 1820, huw 1828, ovl 1874; J.T. en Philippina Spannenburg, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Petrus Jakobus Tjallingi, geb 23 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jakobus Tjallingy, geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, vader als J. Tjallingy; kind: Laas Jakobus Tjallingii, geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: Frans Jacobus Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden, No. 618 van het Register; zie verder bij Frans Tjallingii; Op heden den 21sten jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats, Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natemelden getuigen de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg, Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii, Koopman en Mejuffrouw Ida Greydanus meerderjarige dochter zonder beroep dv den WelEdelen heer Petrus Greydanus Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL, van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Registratie en brevet zal worden afgegeven; Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig, welke deze benevens der Comparanten en ons Notaris hebben vertekend
Jacobus Tjallingii zie: Metta (Aletta) Ferwerda; Doctor J.T. ende Aletta Ferwerda, beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van weedersijdse trouwbeloften, en behelsende een versoek dat de huwelijx geboden over de kerk met een gebod in de week geproclameerd mogten worden, 18 aug 1742; ondertrouw N.H. HRL; ovl 19 mrt 1781, 70 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Woensdag 9 apr 1749 Compareerde op den Raadhuyse binnen HRL Dr. J.T. meede zoutzieder binnen deese Stad voor hem en als gelastigde van de andere Zoutsieders, Versoekende dat Sijtze Andries op hunne nominatie als ordrs Zoutdraeger mogte Worden bevestigd en onder Eede genoomen:Waer op de Magistraat sig de voorsr. persoon heeft laeten Welgevallen en is dezelve vervolgens door de Hr. Presid:Burgemr A:Roosen ge?digd beloovende sijn ampt soo neffens de Zoutsieders als iemand anders in alle getrouwigheid en opregtheid te bedienen en Waer te neemen. Actum uts:In kennisse van mij secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Rein Sibeda ende Johanna Maria Toussaint, beide van HRL, koomende beide voor de Bruidegom en Bruit Dr. J.T. vertoonende Procuratie over attestatie van des Bruits vader met een gebot in de week, 25 jul 1739; ondertrouw N.H. HRL
Laas Jakobus Tjallingii geb 23 aug 1791, ged 13 sep 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingii en Philippina Spannenburg
Martha Tjallingii geb 28 nov 1811 HRL, huwt met Hermanus van Schouwenburg op 26 aug 1830 HRL, dv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS geb 1811, huw 1830, ovl 1850; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-053; VT1839
Pieter Tjallingii geb 1746 HRL, ovl 6 jun 1814 HRL, huwt met Sijtske Douwes Zeilmaker, ovl wijk A-018; BS ovl 1814; 1825 overlijdens; wed. P.T. eigenaar en gebruiker van wijk A-017 en wijk A-018, pakhuizen, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk A-072; gebruiker Taeke W. van Dockum, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-073; gebruiker P. Fontein & zn, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-178; gebruiker T. Tjallingii, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 15, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts: f. 0:15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier, op Lyfrenthe: f. 500:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 137:6:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 18 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van P.T., (kleding), 31 dec 1810: f. 44:10:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 35:5:0 ter Saeke kleedbaere waeren, 31 dec 1806, quit. no. 5 (GAH1138); id. f. 74:6:0, 17 may 1806, quit. no. 11 (GAH1141); id. f. 36:17:0 ter Saeke geleverde Broekstreepen, primo jan 1807, quit. no. 1 (GAH1139); id. f. 36:10:0 ter Saeke kleedwaeren, 14 jul 1807, quit. no. 14 (GAH1139); id. f. 107:8:0 27 jan 1808, quit. no. 11 (GAH1140); id. f. 42:6:0 ter Saeke geleverde broekstreep, 5 jul 1808, quit. no. 24 (GAH1140); id. f. 40:19:0 ter Saeke kleedbare waaren, 22 dec 1808, quit. no. 29 (GAH1140); id. f. 45:5:0 ter Saeke geleverde Broekstreep, 7 sep 1809, quit. no. 14 (GAH1141)
Pieter Tjallingii geb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839
Pieter Feytama Tjallingii geb 3 jan 1792 HRL, huwt met Catharina Fontein op 18 nov 1819 HRL, huw afk. 7 en 14 nov 1819, med. doctor, huw.get. bij J. van Borcharen en D. Dandt van Nooten, medicinae doctor, wonende te HRL, 1816, id. bij T. Tjallingii en E.P. Hannema, broeder bruidegom, 1816, id. bij J. Hanekuyk en E.J. Hannema, neef bruidegom, 1823, zv Frans T, en Catharina Feytama; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823; weduwe P.F.T. eigenaresse van percelen nrs. 1129-1131 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 687, resp. huis en tuin, huis en tuin, stal, resp. 420, 610 en 71 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 60, 210 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Pietje Fransen Tjallingii geb 2 feb 1765 Makkum, ovl 11 mrt 1821 HRL, huwt met Hendrik Oswald, vlgs ovlakte kinderen nalatende; BS ovl 1821; 1855 overlijdens; Hendrik Oswald en G.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 aug 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Johan Coenraad Hendriks Oswald, geb 17 okt 1787, ged 13 nov 1787 Grote kerk HRL; kind: Siebertje Hendriks Oswald, geb 3 jan 1790, ged 26 jan 1790 Grote Kerk HRL; kind: Frans Hendriks Oswald, geb 7 mrt 1792, ged 27 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJbeltje Hendriks Oswald, geb 17 jul 1796, ged 2 aug 1796 Grote Kerk HRL
Sybrand Tjallingii geb 20 feb 1783 HRL, ovl 20 dec 1857 HRL, huwt met Rijkje Fontein op 24 mei 1807 Sexbierum, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, 1814, id. bij M. Blok en G. Tjallingii, broeder bruid. 1818, id. bij F. Fontein Jz en I. Hannema, 1819, id. bij P. Huidekoper en R. Fontein, oom bruid. 1836, plateelbakker in 1843, zeehandelaar en fabrikant in 1851, kinderen: Pieter, geb 30 aug 1810 HRL, Martha T, geb 28 nov 1811 HRL, zv Frans T, en Catharina Feytama; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1818, huw 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. van HRL. en Rijkje Fontein van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door advocaat Jacob Hanekuik onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar en fabrikant, wijk D-014; VT1839; S.T., Fabrikant, van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te te HRL. in 1828, vermeld als getuige in een akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus; zie verder aldaar; S.T. eigenaar van perceel nr. 464 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, pakhuis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 697 en 700 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, resp. huis en erf, en schuur, resp. 95 en 156 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 9 en 26; (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 717, 719-721 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, resp. huis en erf, huis, plateelfabriek, huis en erf, resp. 400, 63, 220 en 240 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150, 15, 160 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); S.T. en mede-eigenaars van percelen nrs. 925 en 926 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 689, resp. pakhuis of zoutbergplaats, pakhuis of zoutbergplaats, resp. 128 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 933 en 945 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 689, resp. zoutkeet, pakhuis of zoutbergplaats en erf, resp. 290 en 67 2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
T Tjallingii gebruiker van wijk C-178; eigenaar is wed. P. Tjallingii, 1814. (GAH204)
Tietje Tjallingii huwt met Lammert Heins, wonende te Amsterdam 1827; BS ovl 1827
Tjalling Pietersz Tjallingii ovl 27 nov 1782 HRL, huwt met Grietje Fransen, kind; Aafke T, geb 1751 ...; BS huw 1823; ovl 26 nov 1782, 70 jaar, Koopman, huwt met Grietje Fransen, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; Hessel van Toutenburgh, Secretaris der Stad Workum en Juffer Catharina van Allema van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door Dr. T. met vertooninge van procuratie, met versoek van een gebot in de Week, 31 Mrt 1747; Keimpe Jansen Zeylmaeker ende Grijtie Gerbens, beyde van HRL; sijnde de aengevinge gedaen bij procuratie door Dr. T., deesen over ''t gereghte proclameeren, 31 Mrt 1747; Jacob Baukes ende Trijntje IJsbrands, beyde van HRL, aangegeeven door Dr. T. met schriftelijk consent van des bruids vaeder IJsbrand Velten, 14 dec 1748; Johannes Spannenburgh ende Maira Toussaint, beyde van HRL, sijnde de aengevinge bij procuratie door Dr. Tjallingii, 24May 1749; Folkert Baerents van Baelen van HRL, ende Acke Minnes van Sneecq sijnde de aengeevinge gedaen door de apothecarius T.T. met vertoninge van schriftelijk consent van weedersijdse ouders, 13 Mrt 1751; Claas Folkerts ende IJebeltje Pyters, beide van HRL, aangegeven door Dr. T., met vertoninge van genoegsame last in desen, 20Nov17 51; Op heden den vijf en Twintigste apr Een duizend acht honderd zestien Compareerden voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provincie Vriesland, de Heeren Simon Lambsma Ontvanger der Directe belastingen van de Gemeente Minnertsga woonachtig ten genoemden dorpe, Pieter Fontein Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Sexbierum woonachtig onder genoemden dorpe, Johannes Lambertuas Huber Vrederechter van het Canton Dronrijp, en aldaar woonachtig, Wybo Tuinhout Griffier bij het Vredegerecht van het Canton Sneek, en aldaar woonachtig, Pieter Sannes Rentenier wonende te deinum, Jan Huidekoper koopman en T.T.P. zonder beroep, beide wonende te HRL, alle geloofwaardig, en van Competenten ouderdom, Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Akte van bekendheid te passeren ten behoeve van Mejffrouw Bauwkje Maria Dibbetz, Zonder beroep wonende ter dezer Stede HRL, waar af ouders zijn geweest de Heer Reinier de Klerk Dibbetz en Mevrouw Helena Charlotte van Rossum in der tijd Egtelieden gewoond hebbende te Sint Omer; Aan welk verzoek zij mits dezen voldoende verklaren te weten dat Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz voornoemd geb is te Duinkerken den vierden mei Een duizend Zeven honderd een en negentig en dus den vollen Ouderdom van vier en twintig Jaren heeft bereikt, gevende zij voor redenen van Wetenschap, dat zij gemelde Mejuffrouw Bauwkje Maria Dibbetz van der Jeugd af aan hebben gekend, en een speciale omgang met dezelve, en haar wijlen Ouderes hebben gehad, waar door Zij Zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden; en hebben de Heeren Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van bekendheid vertekend
Tjalling Tjallingii T.T. eigenaar van perceel nr. 523 te HRL, inspekteur, woonplaats Sneek, legger nr. 690, huis en erf, 154 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Franszoon, Tjalling Tjallingii geb 29 jan 1790 HRL, ovl 5 jul 1821 HRL, huwt met Elizabeth Pieters Hannema op 21 jun 1816 HRL, huw.afk. 9 en 16 jun 1816, huw.get. bij M. Blok en G. Tjallingii, broeder bruid. 1818, id. bij F. Fontein Jz en I. Hannema, neef bruidegom, 1819, koopman in 1821, zv Frans T., en Catharina Feytama; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1821, ovl 1825; Ik Ondergetekende Catharina Feytama weduwe Frans Tjallingii, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren in het voorgenomen Huwelijk van mijnen Zoon T.T. met Mejuffrouw Elisabeth Hannema dv Pieter Hannema en Janke Hijlkes Dreyer, en mede woonachtig te HRL. HRL den 5 jun 1816; In het Jaar Een Duizend Seven honderd negentig den negen & twintig jan is Geboren Tjalling zv Frans Tjallingii en Catharina Feytama. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 jun 1816
Tjalling Pzn Tjallingii geb 1784 ... , huwt met Elizabeth Tuinhout, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, behuwd broeder bruid. koopman, wonende te HRL. 1814, id. bij S. Spree en B.M. Dibbets, 1816, rentmeester 1811; BS geb 1811, huw 1814, huw 1816; woont in 8e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
T Tjallingii Pieters ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 57:5:0 voor geleverd doek, ord. no. 9, 19 jul 1779. (GAH1110); ontv van het Weeshuis f. 15:4:0 terzake sout door hem in het Weeshuis geleverd, 29 nov 1757, kwit. no. 24. (GAH1086); id. f. 57:5:0 wegens geleverd doek tbv het Weeshuis, kwit. no. 9, 19 jul 1779. (GAH1110)
Frans Tjallingii van Esta zie ook: F. van Esta Tjallingii; geb 21 jan 1797 Leeuwarden, ovl 10 dec 1874 HRL, 1e huwt met Catharina Aleida van Enschut op 21 jan 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 jan HRL. en 9 en 16 jan 1820 Leeuwarden, wonende te HRL, 2e huwt met Ida Greydanus op 7 aug 1828 HRL, huw.afk. 27 jul en 3 aug 1828, fabrikant in 1851, huw getuige bij D.J. Zeilmaker en C. Ledeboer, 1828, id. bij W. Gronemeyer en J. Popta, 1829, id. bij S. Pottinga en P.R. van Enschut, 1830, id. bij M. Goslings en A. Greidanus, aangehuwde broeder bruid. 1835, zv Jacobus T., en Philippina Spannenburg; BS ovl 1819; 1820 huwelijken, ovl 1826, huw 1828, huw 1829, huw 1830, huw 1835, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; gebruikers Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, Jan H. Gleybach, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-017, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk H-018, wagenhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-056; gebruiker Jan B. Vredenburg, schoenmakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk H-057, panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-058; gebruiker Sietze M. Panbakker, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-059, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-060; gebruiker Thijs P. van Vliet, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-061; panwerk, 1814. (GAH204); id. van wijk H-062, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-076; gebruiker Bauke van Oosten, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-077; gebruiker Cornelis A. Harenst (??), timmerknegt, 1814 (GAH204); id. van wijk H-078, wagenhuis, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-081, schuur ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-082; gebruiker Evert H. Koetzier, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-083; gebruiker Auke IJpes vd Molen, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-084; gebruiker Pieter Tassel, uitdrager, 1814. (GAH204); geb 11 jan 1790, ged 2 feb 1790 Grote Kerk HRL, zv Jakobus Tjallingy en Filippina Spannenburg; F.J. Tjallinge, ged 10 feb 1790 Leeuwarden in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Leeuwarden, zv Jacobus Tjallinge en Philippina Spannenburg; F.J. v. E.T. eigenaar van perceel nr. 1720 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, huis en erf, 380 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 180. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1858-1862 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. schuur, huis, huis en erf, huis en erf, huis, resp. 36, 40, 45, 54 en 36 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6, 15, 9, 9 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55); id. van percelen nrs. 1865-1881 te HRL, fabrikeur, woonplaats HRL, legger nr. 686, resp. huis, schuur, huis, panwerk en erf, schuur, erf, tuin en huisje, huis, huis, huis, pakhuis of bergplaats huis, huis, panwerk en erf, huis, pakhuis en tuintje, plaisiertuintje, resp. 48, 45, 40, 1130, 112, 112, 310, 20, 20, 16, 25, 42, 36, 1060, 35, 230 en 147 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15, 6, 15, 260, 20, nihil, 9, 9, 9, 9, 6, 15, 15, 240, 15, 14 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Aafke Tjallings zie: Tjallingii
Aafke Tjallings en Jurjen Jansen, beide van HRL, huw.aang. 13 apr 1737 HRL, Coram Preside Munter, komende voor de Bruit desselvs vader Tialling Hijlkes; huw.aang. HRL 1737; huwt met Jurjen Jansen, kind: Pieter Jurjens, ged 11 jan 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jurjens, ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Juriaens, ged 17 nov 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Jurjens, ged 29 mrt 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Jurjens, ged 30 apr 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jurjens, ged 16 may 1741 Grote Kerk HRL
Aafke Tjallings zie ook: Braammeyer; Gerrijt Harmanus van Franeker en A.T. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 apr 1806; ondertrouw HRL
Aaltje Tjallings zie: Eilander
Aeltje Tjallings huwt met Fedde Minnes, kind: Tjalling Feddes, ged 7 feb 1741 Grote Kerk HRL
Aaltje Tjallings huwt met Tjalling Dirks op 29 mei 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Abraham Tjallings zie: Hofman
Abraham Tjallings ovl 12 sep 1794 HRL, oud 66 jaar; begraven Groot Kerkhof regel 29, nr. 18; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Abraham Tjallings Nicolaas Webber ende Aafke Abrahams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.T., deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL
Abraham Tjallings weesvoogden bet f. 20:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verdiende loon van IJnte Rintjes als schoenmakersgezel bij A.T., 17 may 1791. (GAH1123)
Abraham Tjallings huwt met Francina Alberts, beyde van HRL, geproklameerd den 13 Mij en den 20 dito en den 27 dito 1753 en den 3 jun getrouwt; kind: Aefke Abrahams, ged 22 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Abrahams, ged 24 jan 1764 Grote Kerk HRL
Abraham Tjallings huwt met Mayke Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 okt en getrout de 4 nov 1764; kind: Annaatje Abrahams, ged 8 feb 1767 Grote Kerk HRL
Age Tjallings huwt met Antje ... , kind: Jeltje Ages, geb 1765 Dronrijp; BS ovl 1843
Antje Tjallings zie: Moutmaker
Antje Tjallings huwt met Roelof Geerts, kind: Nantje Roelofs, geb 29 nov 1773, ged 23 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Roelofs, geb 1 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL
Antje Tjallings huwt met Luitje Hendriks Steerenberg op 12 aug 1798 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1798
Antje Tjallings geb 26 feb 1779 Franeker, ovl 7 jan 1820 HRL, huwt met Tjalling vd Muur; BS ovl 1820
Attia Tjallings huwt met Jan Aukes Bakker; BS ovl 1831
Barend Tjallings zie ook: Schaafsma; Barent T., geb 8 aug 1791, ged 30 aug 1791 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Poppes en Rinkje Barends
Botje Tjallings huwt met Jetse Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 Novemb en 5 desemb 1751 en doen getrouwdt
Catharina Tjallings Dirk Jansen, corporael militair ende C.T., beyde van HRL, 20 Jun 1750; kind: Trijntie Dirks, ged 12 okt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks, ged 17 sep 1758 Grote Kerk HRL; kind: Hiltie Dirks, ged 29 jul 1753 Grote Kerk HRL
Catharina Tjallings geb 1794 HRL, huwt met Hendrik Jans Heynes op 8 sep 1822 HRL, huwelijksafkondigingen 25 aug en 1 sep 1822, naaister, dv Tjalling Wybrens en Grietje Willems van Kempen; BS huw 1822
Dieuwke Tjallings geb 1804 Pietersbierum, ovl 6 jul 1869 HRL, huwt met Feie de Boer, dv Tjalling Tjallings en Hendrikje Lieuwes; BS ovl 1869
Dirk Tjallings ovl 23 apr 1778 HRL, huwt met Catharina Lopingius, kind: Tjalling vd Muur, geb 1775 HRL; BS huw 1820, ovl 1848
Eeltje Tjallings Geeft met Eerbied UEd:Agtb:te kennen Willem Thomas, ordris turfdrager, dat hij supplnt wel genegen was dito bedieninge te transporteren op eenen E.T. daer toe zeer wel bequaem; en dewijl sodanigen overdragt niet vermag te geschieden sonder consent en gratie van UEd:Achtb:, soo versoeken de supplnten met Eerbied UEd:Agtb:gelieven dese overdragt gunstelijk te accordeeren en over sulx E.T. in plaets van Willem Thomas tot ordris turfdrager aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende q:f:etc, (was get) B. Dreyer. ; In margine Stonde; de Magistraet accordeerende het versoek nomineerd en eligeert mits desen de mede supplnt E.T. tot ordris turfdrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daertoe staende mits doende alvorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 21 dec 1740 (was get:) J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get), M. van Idsinga. ; Onder stonde; Op heeden den 21 dec 1740 heeft E.T. den Eed van getrouwigheid gepresteerd coram praeside Agema. In kennisse van mij secrts: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731- 1759); Remonstreeren met Eerbied E.T. burger en meede ordrs turfdraeger, en Marten Gerrits vrijgesel beide alhier wonagtig; dat de eerstgemelde zeer gaerne zijn turfdraegers ampt op de laetstgenoemde zoude willen transporteeren, maer dewijl zulx niet dan met UEd:Achtb:gunst kan geschieden; zoo addresseeren sij haer beide aen UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende dat UEd:Achtbh:Marten Gerrits in plaets van E.T. tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad gelieven aen te stellen op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:F:etc:Requisitus (was get), B. Dreyer; (In Margine Stonde); de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineerd mits deesen Marten Gerrits in plaets van E.T. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad, op lasten pligten profijten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheit. Actum den 25 feb 1743 (was get:), J. Agema Ter Ordtie van de magistr abs:sec:B. Dreyer; (onder Stonde); Op heeden den 25 feb 1743 heeft Marten Gerrits den Eed van getrouwigheid als turfdraeger in handen van de Hr. presideerende Burgem. Agema afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerk geteekend B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); E.T. ende Jeltje Jans, beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van des bruids vader, 10 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Trijntje Eeltjes, ged 3 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Eeltjes, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL; Anderijs Gerrijts Akker ende Hiske Arjens, beide van HRL, koomende voor de Bruit E.T., 28 jan 1741; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth Tjallings geb 1748 HRL, ovl 14 sep 1830 HRL, huwt met Johannes Leggenaar; BS ovl 1830; Johan Georg Leechner, soldaat onder ''t Regiment van Generaal Major van Sommerlate, in de Compagnie van Luitenant-Collonel Visscher, van Groningen, en E.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL; kind: Michiel Johannes Lickener, geb 24 sep 1779, ged 5 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Johannes Lechner, geb 11 aug 1782, ged 27 aug 1782 Grote Kerk HRL
Fedde Tjallings zie: Schaafsma
Fetje Tjallings ovl 18 aug 1727 HRL, oud 70 jaeren
Fetje Tjallings huwt met Bouwe Paulus op 1 jun 1800 HRL, komt van Minnertsga; huw Grote Kerk HRL 1800
Fettje Tjallings huwt met Jeltje Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 11, 18 en 25 okt 1739 en doe ook getrouwt
Gadse Tjallings huwt met Gooikjen Oenes, beide van HRL, geproclameert den 24 F:en de 3 en getrout den 10 mrt 1754
Gerrit Tjallings Pijter Matthijssen ende Sjoukjen Clases, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broodheer G.T., 21 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Goortje Tjallings zie: Schaafsma
Grietje Tjallings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:6:0 wegens 4 weken naailoon, 22 dec 1761. (GAH1092); 28 jan 1762; 24feb; 23mrt; 27apr; 25mei; 22jun; 27 jul; 24aug; 21sep; 26okt; 23nov; (GAH1093) 1763: 4jan, kwit. no. 2; 29jan, kwit. no. 5; 22feb, kwit. no. 8; 22mrt, kwit. no. 12; 26apr, kwit. no. 16; 31mei, kwit. no. 18; 28jun, kwit. no. 21; 23aug, kwit. no. 25; 26jul, kwit. no. 28; 27sep, kwit. no. 32; 24 okt kwit. no. 36; (GAH1094) 1764: 13 dec 1763, kwit. no. 3; 20 dec 1763, kwit. no. 4; 24 jan 1764, kwit. no. 8; 28feb, kwit. no. 11; 27mrt, kwit. no. 15; 1mei, kwit. no. 19 29 mei, kwit. no. 21; 26jun, kwit. no. 24; 24jul, kwit. no. 27; 28aug, kwit. no. 30; 25sep, kwit. no. 34; 23okt, kwit. no. 38; 27nov, kwit. no. 41; id. f. 91:6:0 als wollenaaister van 8 jan 1765 tot 29 okt 1765, en dus in 11 maanden, de maand gerekend f. 8:6:0, kwit. no. 4, 5 nov 1765. (GAH1095); id. f. 8:6:0, kwit. no. 7, 26 nov 1765. (GAH1095); id. f. 99:12:0 van 24 dec 1765 tot 25 nov 1766, kwit. no. 2, 1766. (GAH1096); id. van 23 dec 1766 tot 24 nov 1767, kwit. no. 2, 1767. (GAH1097); id. f. 49:16:0 van 22 dec 1767 tot 24 mei 1768, kwit. no. 2, 1768. (GAH1098); id. van 22 mei tot 24 nov 1768, kwit. no. 2, 1768. (GAH1099); id. f. 99:12:0 van 24 dec 1768 tot 24 nov 1769, kwit. no. 2, 21 dec 1769. (GAH1100); id. van 24 dec 1769 tot nov 1770, kwit. no. 2, 1770. (GAH1101); id. f. 24:18:0 van 24 dec 1770 tot 12 feb 1771, kwit. no. 2, 1771. (GAH1102)
Hein Tjallings geb 1809 Makkum, ovl 30 nov 1823 HRL, zv Tjalling Heins en Antje Sietses; BS ovl 1823
Hendrik Tjallings geb 11 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Hendriks en Trijntje IJeps
Hendrik Tjallings ovl 11 okt 1790 HRL, oud 54 jaar
Hendrik Tjallings H.T. en Foekjen Hayes, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Trijntje Hendriks, geb 24 jul 1775, ged 15 aug 1775 Grote Kerk HRL
Hijckjen Tjallings ovl 17 jan 1727 HRL, out 59 jaren
Jaaye Tjallings huwt met Grietje Klases, kind: Tjalling Jaayes, ged 8 mei 1759 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Jajes, ged 13 aug 1765 Grote Kerk HRL
Jacob Tjallings ende Trijntie Jacobs, beide van HRL, komende voor de bruid Tjeerd Jurjens, desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735; huwt met Trijntje Jacobs, kind: Janke Jacobs, ged 15 feb 1752 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jacobs, ged 17 aug 1745 Grote Kerk HRL; kind: Teuntje Jacobs, ged 30 apr 1742 Westerkerk HRL
Jacob Tjallings timmerman 1744-1753; Tymen Jacobs en Hendrina van Beemen, beyde van HRL, koomende weegens de bruid en bruydegom J.T., mr. timmerman, met procuratie, 21 Aug 1745
Jan Tjallings turfleverancier 1759
Jaeye Tjallings huwt met Grietie Claeses Danser, beide van HRL, geproclameert den 17-24 Feber:en getrout den 3 mrt 1754; kind: Tjalling Jajes, ged 6 jul 1755 Grote Kerk HRL
Jelle Tjallings geb 31 jul 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Poppes en Rinkje Barends
Jetske Tjallings begraven Groot Kerkhof, regel 12, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Lieuwkje Tjallings zie: Wyma
Lutske Tjallings zie ook: L. Tjalkes; Hendrik Gerrits, kind: Gerrit Hendriks, ged 12 aug 1760 Grote Kerk HRL
Maike Tjallings ged 13 nov 1763 Grote Kerk HRL, dv Tjalling Feddes en Oeke Gerrijts
Marten Tjallings ovl voor 1751, huwt met Swaantje Fokkes; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1750); TJALLINGS, MARTJE
Meindert Tjallings zie: Hibma
Paulus Tjallings huwt met Jacoba Johannessen, kind: Tjalling Tuinstra, geb 1774 Midlum; BS ovl 1841
Paulus Tjallings geb 16 aug 1804 HRL, ged 4 sep 1804 HRL, zv Tjalling Paulus en Grietje Popkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Pieke Tjallings P.T. ende Meyke Sijbrens, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Rein Sjoukes, 5 Sep 1744; huwt met Meike Sijbrens, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 sep 1744 en doen ook getrouwt; huwt met Antie Joosten, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 jun 1763
Poppe Tjallings Zie ook: Schaafsma; Extract uit het register der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf & Sestig den Veertiende mei is Gedoopt Tjalling, zv P.T. & Fetje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 23 jan 1816
Poppe Tjallings geb 2 jan 1794, ged 26 jan 1794 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Poppes en Rinkje Barends
Poppe Tjallings van Mackum, huwt met Fettje Dirks, van HRL, geproclameert de 19-27 mrt en de 2 en getrout met attestasie de 9 apr 1758 in de Westerkerk; kind: Tjalling Poppes, ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Durk Poppes, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Poppes, ged 14 mei 1765 Grote Kerk HRL; kind: Antie Poppes, ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL
Ruurdje Tjallings zie: Vijversma
Saapke Tjallings ovl Almenum ... , huwt met Jacob Oepkes, in leven echtelieden te Almenum; BS huw 1827
Sytske Tjallings S.T. Tjallinga ende Allert Geerts, beide Van HRL, huw.aang. 19 okt 1737 HRL, komende Voor de bruid IJke Goverts (Potkast); huw.aang. HRL 1737; huwt met Allert Geerts, kind: Geert Allerts, ged 13 sep 1746 Grote Kerk HRL; kind: Tjalling Allerts, ged 28 jan 1744 Grote Kerk HRL; kind: Geert Allerts, ged 11 may 1741 Westerkerk HRL
Sjouwkje Tjallings zie: Kuipers
Taaike Tjallings zie ook: Tjaltje Tjallings; huwt met Andries Willems, kind: Willemke Andries, geb 17 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Andries, geb 6 may 1789, ged 19 may 1789 Grote Kerk HRL
Tetje Tjallings zie: Terpstra
Tyte Tjallings geb 25 sep 1800 HRL, ged 12 okt 1800, N.H., zv Tjalling Popkes en Rinskje Barends; dopen Grote Kerk HRL 1800
Tietje Tjallings zie: Wyma
Tjalkje Tjallings zie ook: Tjaltje Tjallings; huwt met Andries Willems, kind: Willem Andries, geb 5 jun 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL
Tjalling Tjallings ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL, zv Tjalling Tjallings en Trijntje Hendriks
Tjalling Tjallings en Trijntie Hendriks, beyde van HRL, huw.aang. 9 jun 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Hendriks, desselfs broeder; huw aang. HRL 1736; huwt met Trijntje Hendriks, kind: Tjalling Tjallings, ged 29 may 1742 Grote Kerk HRL
Tjalling Tjallings geboortig van Backeveen, is voor burger aangenomen, nae dat hij de burgereed in handen van pres. burg. Brouwer had gepresteerd, en de gerechtigheit betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 1 dec 1734. (burgerboek)
Tjalling Tjallings huwt met Klaaske Dirks, kind: Tjaltje Tjallings, geb 12 nov 1763 ... ; dopen Grote Kerk HRL 1805
Tjalling Tjallings ovl voor 1818, huwt met Janke Wiebrens; BS ovl 1817
Tjalling Tjallings huwt met Bregtie Ulbes, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 nov 1768 in de Westerkerk; kind: Trijntie Tjallings, ged 12 sep 1769 Grote Kerk HRL
Tjaltje Tjallings zie ook: Tjalke Tjallings; geb 12 nov 1763 ... , ged 24 jan 1805 HRL; op belijdenisse des geloofs, dv Tjalling Tjallings en Klaaske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1805; zie ook: Taaike Tjallings; Andries Willems en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Trijntje Tjallings zie: Huizinga
Trijntie Tjallings ged 12 sep 1769 Grote Kerk HRL, dv Tjalling Tjallings en Bregtie Ulbes
Trijntje Tjallings Hendrik Willems Velthuis ende T.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas L. Coster, deszelfs voogd en oom, 5 may 1792; ondertrouw HRL; Hendrik Willems Velthuis en T.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 may 1792 HRL, en sijn getrouwd op den 28 daar aan volgende
Trientje Tjallings huwt met Jan de Boer; BS ovl 1873
Trijntje Tjallings huwt met Geert Epkema; BS ovl 1834
Uylke Tjallings huwt met Trijntie Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 mei 1759
Wyger Tjallings Steffen Mijnnaar, soldaet, ende Geertje Tjallings, beyde van HRL, koomende weegens de bruid haer broeder W.T., 19 Apr 1749
Yfke Tjallings geb 23 jul 1784, ged 8 aug 1784 Grote Kerk HRL, dv Tjalling Jurjens en Fetje Pieters
Anne Tjamkes huwt met Trijntje Sjerks, kind: Jeltje Annes Cnossen, geb 1751 Jutrijp; GJ 1969, bl. 78
Antje Tjamkes zie: Blombergen
Eelkje Tjamkes zie: Blombergen
Feikje Tjamkes zie: Blombergen
Harmkje Tjamkes zie: Erasmus
Geyske Tjammes Casper Hendriks ende G.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Jan Gerrits met vertooninge van ''s moeders schriftelijk consent, 16 Nov 1748
Aeltje Tjarda TJARDA 1749, TJARDI, AALTJE MARTENS, 1819, 1835; ovl 5 apr 1798 ... , huwt met Tjeerd Radsma, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 nov 1749 en doen ook getrouwt in de Westerkerk DTB N.H. HRL. 1749, BS huw 1819, ovl 1835; kind: Marten Tjeerds Ratsma, ged 3 dec 1761 Westerkerk HRL, moeder als Aaltje M.T. ; kind: Harmen Tjeerds Ratsma, ged 8 dec 1750 Grote Kerk HRL, vader als T. Jacobs R., moeder als Aeltje M. Tjarda
H Tjardus H.T. eigenaar van percelen nrs. 524-529 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 327, resp. tuin, huis, huis, huis, water als bouwland, houtmolen en erf, resp. 1280, 80, 48, 56, 1200 en 2380 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, 1, 1, 1, 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil, 21, 15, 21, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109)
Petronella Tjardus zie: Greydanus
Gerhard Coenraad Tjassens huwt met Christina Alida Heslink op 12 jan 1800 HRL, kapitein ih 3de Bataillon der 6de halve Brigade, met attestatie vertrokken naar elders; huw Grote Kerk HRL 1800
Aefke Tjebbes ged 19 jun 1740 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Aefke Tjebbes huwt met Romke Lantingh, kind: Tjebbe Romkes Lantingh, ged 16 may 1747 Grote Kerk HRL
Aafke Tjebbes Joseph Hendriks de Wit en A.T., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 5 jun 1774 HRL, en toen getrouwt
Aeltje Tjebbes van Bolswaart, huwt met Beerend Pelster, van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout met attestasie de 30 dec 1764
Aaltje Tjebbes huwt met Jan jansen Sanners, beide van HRL, geproclameerd de 17-24 en getrout de 31 jul 1768
Anna Tjebbes huwt met Hendrik Sluik; BS ovl 1851
Bart Tjebbes zie: Walstra
Cornelis Tjebbes huwt met Antie Pijtters, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jul 1759
Dieuwke Tjebbes ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Dieuwke Tjebbes ovl 30 mrt 1789 HRL, oud 66 jaar; huwt met Bauke Jielts, kind: Martien Baukes, ged 22 feb 1757 Grote Kerk HRL; kind: Martje Baukes, ged 27 jan 1761 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Baukes, ged 13 okt 1754 Grote Kerk HRL
Doettje Tjebbes huwt met Jan Jansen, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766
Douwe Tjebbes D.T. van Workum ende Trijntje Lolkes van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Fonger Jans, goede bekende, met een gebod in de week, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; D.T. van Workum ende Trijntje Lolkes van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Workum en aldaar getrouwd den 11 daaraanvolgende, volgens ingekomen verklaaring
Douwe Tjebbes huwt met Antie Claeses, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 nov 1767 in de Westerkerk; kind: Doetje Douwes, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL
Eelk Tjebbes ontvangt interesse 1800-181; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 13, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Dieuwke Tjebbes huwt met Bauke Jillis, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt
Douwe Tjebbes huwt met Antie Claases, kind: Klaas Douwes, ged 24 jul 1770 Grote Kerk HRL
Frans Tjebbes ged 18 mrt 1766 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Klaasen en Geeltje Fransen
Gerrit Tjebbes ged 28 may 1747 Westerkerk HRL, zv Tjebbe Gerrits en Trijntje Wybrens
Gosse Tjebbes huwt met Trijntie Scheltes, beide van HRL, geproclameert den 2-9 en getrout den 16 mei 1756; Ate Johannes de Fries van Franequer ende Doutjen Tijtes Commandeur van HRL, koomende weegens de bruid desselfs swager G.T., 3 feb 1742; ondertrouw N.H. HRL
Gosse Tjebbes huwt met Wikjen Pijters, beide van HRL, geproclameert den 8-15 en getrout de 22 Janewari 1758 in de Westerkerk
Gryttie Tjebbes huwt met Tijs Saakes, kind: Romke Tijssen, ged 1 okt 1767 Westerkerk HRL; kind: Bauwkje Tijsses, ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Tijsses, ged 3 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Grietje Tjebbes huwt met Cornelis Peisel; BS ovl 1842
Hylkie Tjebbes huwt met Ruird Remkes, beide van HRL, geproclameert de 29 Octob:en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Jaapjen Tjebbes Tjalling Douwes en J.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied op dato dezes 28 mrt 1773 HRL, en toen getrouwt
Jacob Tjebbes Jan Poppes en Sijtske Sjoerds, beyde van HRL, huw.aang. 1 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J.T., desselfs Oom; huw.aang. HRL 1736
Jacob Tjebbes Geeft UEd:Achtb:Eerbiediglijk te kennen J.T. turfdrager en burger alhier, dat hij suppliant om moverende reedenen wel genegen is zijn voorsr bedieninge over te dragen op de persoon van Willem Tomas varendsgesel meede alhier, en tot het waernemen dezer bedieninge bequaem. en alsoo UEd:Achtb:toestemminge in deesen wort vereischt, soo versoekt de suppliant onderdaniglijk dat UEd:Achtb:in dit transport gelieven te accordeeren, en de persoon van Willem Thomas in zijn plaats tot meede turfdrager aen te stellen, op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden, mitsgaders den Eed van getrouwigheit daer toe staende, quo facto etc, Requisitus (was getekent), R.B. Lanting. ; In margine Stonde; de Magistraet gehoord het versoek eligeert mits deesen de meede suppliant Willem Thomas tot meede ordrs turfdrager binnen deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daer toe staende, mits doende den Eed van getrouwigheit Actum den 21 sep 1739, (was getekent), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. ; Onder stonde; Praestitit Jus Jurandum den 21 sep 1739 in kennisse van mij secrts (getekent), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Tjebbes zie: van der Zee
Jan Tjebbes zie ook: de Groot; Tjebbe Jans, geb 10 okt 1799 HRL, ged 5 nov 1799 HRL, zv Jan Tjebbes en Hiske Klazes; dopen Grote Kerk HRL 1799
Jan Tjebbes J.T. van HRL, en Jetske Rommerts van Almenum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 oct 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jarig Tjebbes zie: deinum
Johanna Tjebbes zie: Nieuwhoff
Johannes Tjebbes zie: van der Meulen
Johannes Tjebbes weduwe woont in 4e quartier, huisno. 22, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803. (GAH650)
Johannes Tjebbes weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes Tjebbes geboortig van Arum, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, na gedane belofte om zich als een eerlijck burger te comporteren, betalende de gerechtigheid daartoe staande f. 10:10:0 aan de GR, en dat in handen van burg. Menelaus Hillebrants als Commissaris, op 9 jul 1688. (burgerboek); Arum, Floreencohier 1700: J. Tiebbes tot HRL c. s. eigenaar van Losse Landen nr. (L33), grootte 7 p. m., floreen f. 2:10:8, Ysbrand Jelles gebruiker, ferskaat: de Slachte Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Nrd)
Johannes Tjebbes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:10:0 weegens gort en meel door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 9, 25 jul 1730. (GAH1060)
Johannes Tjebbes van HRL, huwt met Loedske Rinties, van St. Jacobi Parochie, geproclameerd den 5-7 en 12 en getrout met attestasie den 28 Xber (= december) 1756; kind: Tjebbe Johannes, ged 13 dec 1757 Grote Kerk HRL
Jouke Tjebbes ovl 12 feb 1728 HRL, oud 60 jaer
Joukje Tjebbes zie: Hanenburg
Claas Tjebbes ontvangt interesse 1800-181; Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 12, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. jan 1778. (GAH1060)
Laas Tjebbes zie: Spannenburg; (2x)
Leentje Tjebbes ovl 29 mei 1727 HRL, old 34 jaren
Lykle/Nicolaas Tjebbes zie ook: de Vries; huwt met Jetske Ales, kind: Tjebbe Liekles, geb 22 feb 1795, ged 17 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Lykle Tjebbes weesvoogden bet f. 70:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van L.T., 23 may 1786. (GAH1118); id. f. 40:0:0, 14 jul 1787 (GAH1119)
Nantje Tjebbes huwt met Pieter Hendriks op 26 okt 1806 HRL, komt van Terschelling; huw Grote Kerk HRL 1806
Nicolaas/Lykle Tjebbes zie: de Vries
Oeke Tjebbes huwt met Doede Boersma; BS ovl 1843
Pyter Tjebbes ovl 7 mrt 1764 ... , huwt met Albertje Jans, wonende te Terschelling 1745, ontvangt lijfrente 1740-1764
Rein Tjebbes Pieter Teekes van Almenum ende Reinouw Reins van Midlum, vertoonende de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder Teeke Willems, en kwam weegens de bruid desselfs vaeder R.T., 20 May 1747
Richtje Tjebbes huwt met Fedde Christoffels, kind: Tjebbe Feddes, geb 1 sep 1792, ged 16 sep 1792 Grote Kerk HRL
Syberen Tjebbes ged 14 nov 1743 Westerkerk HRL, zv Tjebbe Gerrits en Trijntje Wyberens
Sierk Tjebbes huwt met Lolkjen Sjoerds, kind: Teeke Sierks, ged 4 mrt 1745 Westerkerk HRL; kind: Tjebbe Sjerks, ged 30 aug 1742 Westerkerk HRL; kind: Janke Sjerks, ged 9 mrt 1741 Westerkerk HRL; S. Tiebbes ende Lolkien Sioerds, beyde van HRL, Extraordinaris huw.aang. 19 mrt 1733 HRL, vertonende de bruydegom schriftelijk Consent van des bruyds vader Sioerd Clasen Schrik; huw aang. Gerecht HRL 1733
Sierkjen Tjebbes huwt met Wybe Jansen, beyde van HRL, sijn geproclemeert 7, 14 en 21 aug 1740 en den 23 dito getrouwt; Wybe Jansen ende S.T., beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs swager Alle Symons, 6 aug 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Antje Wybes, ged 13 dec 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Sjerkjen T.
Sytske Tjebbes zie ook: de Groot; huwt met Bouwe Pieters, kind: Arriaantje Bouwes, geb 7 jun 1798, ged 26 jun 1798 Grote Kerk HRL
Sjoerd Tjebbes IJde Tjeerds en de Tjepkjen Sjoerd, beide van HRL, komende wegens de bruydt desselfs vader S.T., 12 dec 1744
Sjoerd Tjebbes Hendrik Sijbrens ende Marijke Sjoerds, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Sjoerd Tjebbes, 11 Oct 1749; Claas Jansen van Stavoren ende IJmkjen Pieters van HRL, koomende weegens de bruid desselfs oom S.T. en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn vaeder in deesen, 12 dec 1750
Sjoukie Tjebbes huwt met Jan Hendrik Rusthuys, beide van HRL, geproclameerd de 31 mei en de 7 en getrout de 14 jun 1761
Sije Tjebbes ged 16 okt 1749 Westerkerk HRL, zv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Thomas Tjebbes zie: Hoekstra
Teeke Tjebbes geb 5 aug 1775, ged 29 aug 1775 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Klaasses en Geeltje Fransen; Taeke Tjebbes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjebbe Claasses en Geeltje Fransen
Tietje Tjebbes huwt met Gerrit Pieters vd Veen, arbeidster en wonende te Franeker; BS Franeker huw 1834
Trijntje Tjebbes zie: Boersma
Trijntje Tjebbes geb 29 mrt 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Tjebbe Klaases en Geeltje Franszen
Trijntje Tjebbes huwt met Jou Sikkes; dopen Grote Kerk HRL 1804
Wybrand Tjebbes huwt met Antie Regts, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 7 sep (= september) 1765; kind: Lupkjen Wybrens, geb 18 feb 1775, ged 7 mrt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Wybrands, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Willemke Tjebbes zie: deinum
Willemke Tjebbes ged 18 may 1747 Westerkerk HRL, dv Tjebbe Douwes en Doetje Willems
Aafke Tjeerds zie: Vink
Aafke Tjeerds huwt met Bouwe Alberts, kind: Meindert Bouwes, ged 25 mrt 1766 Grote Kerk HRL
Aafke Tjeerds ovl HRL. voor 1836, huwt met Bouwe Aukes Zein; BS huw 1835, ovl 1837; huwt met Bouwe Aukes, beide van HRL, geproclameerd de 15-22 en getrout de 29 jun 1760; kind: Auke Bouwes, ged 14 apr 1761 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerdt Bouwes, ged 14 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Bouwes, geb 6 jul 1774, ged 19 jul 1774 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Bouwes, geb 9 mrt 1776, ged 26 mrt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Jantje Bouwes, geb 6 nov 1780, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Janke Bouwes, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Auke Bouwes, ged 24 okt 1769 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Bouwes, ged 10 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Aaltje Tjeerds zie: Wiersma
Aaltje Tjeerds ged 19 Jannewari 1768 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Annes en Pijtie Klaases
Aaltje Tjeerds huwt met Djoert Wopkes, kind: Pietje Djoerts, geb 28 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL
Adam Tjeerds zie: Stoker
Anne Tjeerds is te rest gebleven 6 jaaren grondpagt van huys te Sottrum daar hij op woont en dat van de jaaren op may 1725 tot en met 1730, 1730. (GAH1060)
Anskjen Tjeerds van HRL, huwt met Heere Hoites, van Ernewoude, sijn geproclameert 1, 8 en 15 jan 1741 en getrouwt den 22 dito; Heerre Hoites van Ernewoude ende A.T. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Tjeerd Pijtters, mr. sleefmaker alhier, 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL; Anskien Tieerds ende Foppe Ages, beide van HRL, huw.aang. 4sep17 34 HRL, Comende voor de bruid Keimpe Tieerds, desselfs broeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Tjeerds zie: de Boer
Antje Tjeerds ged 22 feb 1746 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Ates en Trijntje Jans
Antje Tjeerds Lieuwe Jakobs en A.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd den 1 nov 1785; kind: Tjeerd Lieuwes, geb 17 jul 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Antje Tjeerds huwt met Sake Jans vd Werf; BS ovl 1840
Antje Tjeerds huwt met Cornelis Martens; BS ovl 1836; kind: Marten Cornelis, geb 9 dec 1772, ged 26 dec 1772 Grote Kerk HRL; kinderen: Sara Margaretha Cornelis, en Johanna Henrica Cornelis, beiden ged 6 dec 1757 Grote Kerk HRL; kind: Frans Cornelis, ged 11 mei 1760 Grote Kerk HRL; kind: Margarita Cornelis, ged 25 jan 1763 Grote Kerk HRL; kind: Durk Cornelis, ged 8 apr 1756 Westerkerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 3 apr 1752 Grote Kerk HRL; kind: Marten Cornelis, ged 5 aug 1749 Grote Kerk HRL; kind: Sjouwkje Cornelis, ged 10 nov 1767 Grote Kerk HRL; kind: Sjoukje Cornelis, ged 18 jul 1769 Grote Kerk HRL
Antje Tjeerds van Pietersbierum, huwt met Pieter Sjoerds, van Sexbierum, op drie aan een volgende sondagen geproclameert waar van de laaste is geweest den 30 apr en zijn getrout tot HRL, met attestasie de 14 mei 1769; kind: Rigtje Pieters, geb 18 jul 1772, ged 2 aug 1772 Grote Kerk HRL; kind: Richtje Pieters, geb 30 okt 1773, ged 2 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Agnietje Pijters, ged 1 apr 1770 Grote Kerk HRL
Antie Tjeerds Cornelis Eskes van Swol ende A.T. van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door notaris Pesma, 28 Jun 1749
Arjen Tjeerds ged 12 jun 1757 Westerkerk, zv Tjeerd Tjeerds en Grietie Arjens; Arien T., ged 14 okt 1760 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Tjeerds en Grietie Ariens
Ate Tjeerds ovl voor mei 1735; huwt met Antie Sijbes; zie aldaar
Ate Tjeerds ged , samen met Jan Tjeerds, 17 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Ates en Trijntje Jans; president-voogd A. Wybenga bet f. 16:3:10 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Douwe Wopkes, spoelder bij Hendrik Hansen en A.T. met gleibakken bij coopman S. Feytama, 10 mei 1763. (GAH1093); voogden bet f. 67:19:8 aan dito als loon van Meinert Luitjens en A.T. bij Sijbrand Feytama verdiend tot 12 mei 1764, 15 mei 1764. (GAH1094); id. f. 95:13:4, 18 mei 1765. (GAH1095); voogden bet f. 32:12:8 aan dito voor loon door A.T. bij Sijbrand Feytama van mei 1765 tot dato 1766 verdiend als gleibakkersknegt, 13 mei 1766. (GAH1096)
Aukje Tjeerds ovl 17 jan 1803 HRL, huwt met Bauke Freeks de Boer, dv Tjeerd Tietes, en Doutje Gerrits; BS huw 1834; Bauke Freerks ende A.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Teedes, deszelfs vader, 12 nov 1791; ondertrouw HRL; bij ovl 36 jaar oud; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 37; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Antje Baukes, geb 30 may 1792, ged 17 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Bauwkes, geb 8 okt 1793, ged 22 okt 1793 Grote Kerk HRL; kind: Freerk Baukes, geb 20 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk HRL; kind: Lijkele Baukes, geb 27 aug 1797, ged 12 sep 1797 Grote Kerk HRL
Baukje Tjeerds zie: Kerkhoven
Baukje Tjeerds geb 1738 ... , ovl 11 apr 1812 HRL, huwt met Gerrijt Kuiper, ovl wijk D-062; BS ovl 1812
Baukje Tjeerds van Bolsward, huwt met Jan Arents, van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 sep 1764 met attestasie; huwret. N.H. HRL
Berber Tjeerds zie: Swart
Berber Tjeerds huwt met Jakob Beerends, kind: Beerend Jakobs, geb 25 aug 1778, gedoopt6 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs, geb 18 okt 1781, ged 23 okt 1781 Grote Kerk HRL
Berber Tjeerds ovl voor 1822, huwt met Wybe Lieuwes Vlietstra; BS Franeker huw 1821
Bregtje Tjeerds huwt met Schelte Klases de Haan; BS huw 1816; Op heden den Vijf en twintigste feb Een duizend Agt honderd en Sestien Compareerde voor ons President Burgemeester Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente van HRL Johanna Suicherin weduwe Hette Koetstra, dewelke Verklaarde Genoegen te nemen in het Voorgenomen huwelijk tusschen haar Zoon Frans Hettes Koetstra bij haar wijlen Man in echte Verwekt, met Trijntje Scheltes de Haan, dv Schelte Klases en B.T., van beroep dienstbaar, alle wonende te HRL; Ik ondergetekende B.T. woonachtig te Makkum, wed. van Schelte Klazes de Haan, verklare door dezen genoegen te nemen en volkomen toe te staan dat mijnen dochter Trijntje Scheltes de Haan, een wettig huwelijk aanga met Frans Hettes Koestra woonachtig te HRL. Waarvan deze Strekken om te dienen na behoren. Makkum den 1 mrt 1816; Extract uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum aangelegt Ao 1772. Schelte Klases en B.T. egtelieden hebben op heden den 4de jul 1790, alhier hun kind, geb te Workum den 21 jun 1790 laten dopen met de naam Trijntje. de President Burgemeester der Stad Workum
Bregtje Tjeerds Op heeden den 28 mrt 1789 compareerde ter secretarye de proc. Bartle Tuininga wegens B.T., laatste wed. van Gerben Hendriks te HRL, en verklaarde te spieren de huwelijksproclamatien van Cornelis Harings, mr wolkammer alhier, aangegeven met Hinke Huites op den 25 mrt 1789. Gedaagde en de nuntieerde vermits de gedagte aan den imp. door trouwbeloften verbonden is om welke spieringe te zien doen is gedaagde in persoon gedenumtieerd is per bode Poort volgens vertoond Relaas. Doct. Hanekuik wegens Cornelis Harings, gedaagde en denunt. protesteerde de nullitata en onschadelijkheid van vorenstaande spieringe door B.T. wed. Gerben Hendriks per procuratorem Tuininga gedaan en verklaart sig daar tegens te opponeren met versoek van Libel, Borge voor plichtskosten, procuratie en verdere qualificatie in regten nodig bij gebreke dies zal den gedagde Exceptie stellen. Tuininga wegens de imp. dient bij monde van Libel, 28 mrt 1789; ondertrouw HRL; ovl 5 jan 1803 HRL, oud 60 jaar; Gerben Hendriks en B.T., beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Tjeerd Gerbens, geb 4 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; huwt met Pieter Jans, kind: Jan Pieters, ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Pieters, ged 6 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Broor Tjeerds Broer Tjerds en Sibbeltie Minses, beyde van HRL, huw.aang. 25 jun 1735 HRL, Comende voor de bruid Hans Warners, desselfs schoonvaeder; huw.aang. HRL 1735; remonstreert met ootmoed Hendrik Lases, kalkkrooder woonagtig alhier ter steede, hoe dat hij genegen soude sijn, sijne bedieninge te transporteren op B.T., mede alhier, derhalven is het dat de supplt. beneffens gedagte B.T. sig mits deeesen aan Ued. Achtb: addresseeren met ootmoet versoekende dat U Achtb:in de overdragte gelieven te accordeeren en de voorgenoemde B.T. tot ordris kalkkrooder in plaats van de supplt. te nomineren en aan te stellen, op lasten, plichten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande, quo facto etc. was get: S.S. Huysinga, 1733, met haalen; ; In margine stonde; de Magistraat der Stad HRL accordeerende het versoek ten requeste gemelt, eligeert mits desen de persoon van Broer T. tot kalkkrooder binnen dese Stad op lasten, plichten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande en aanbehorende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr. deses Stads, actum den 17 Augusti 1733, was get:D.J. Vosma, M. van Idsinga; Nog Stonde, in Margine; Op heden den 22 Augusti 1733 heeft B.T. den eed van getrouwigheyt in handen van de presid. burgmr. Vosma gepresteert. In kennisse van mij secrts:was get. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1750; in zijn plaats als kalkkrooder aangesteld Allert Joekes op 19 aug 1750, en Piebe Jacobs als rogdrager op 24 aug 1750 (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Carellina Tjeerds ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Tjeerds en Lucretia Carels Neumans
Catharina Tjeerds zie: Siderius
Cornelia Tjeerds zie: Hiddema
Cornelis Tjeerds zie: Acronius, Brouwer
Corneelis Tjeerds ged 11 dec 1742 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Joukes en Antje Corneelis
Corneelis Tjeerds ged 9 aug 1746 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Corneelis en Pijttje Jacobs
Cornelis Tjeerds eigenaar, nomine uxoris, tot HRL voor een vierde part, (E), Secretaris Rodenhuis Erven, (E), voor een vierde part, Jan Gerbens(E), nomine uxoris voor een vierde part, en Meynske Sybrens, voor een vierde part, meyer is Jan Jurjens, betreft plaats no. 6 te Goutum in 1728. (Cohieren der Stemmen 1728)
dettje Tjeerds Claas Odolphi van HRL. ende D.T. van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjeerd Douwes, deszelfs vader, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; Klaas Odolphi van HRL. en D.T. van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 may 1790 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Dirk Tjeerds zie: Jobstra, Jorritsma
Durk Tjeerds D.T. van Lutkewierum ende Sijtske Tjerks van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Rienk Rjerks, 4 Sep 1745; van Lutkewierum, huwt met Sijtske Tjerks, van Almenum, geproclameerd 5, 12 en 19 Septemb: 1745 en getrouwt den 25 dito; kind: Lolke Dirks, ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL
Dooitse Tjeerds zie: Stooker
Doitse Tjeerds Monse Meynderts ende Hijke Tjeerds, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder D.T., 15 Feb 1749
Douwe Tjeerds zie: Dijkstra, van der Schaaf
Douwe Tjeerds D.T. van Almenum en Aaltje Sjoerdts van Minnertsga, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Sjoerd Douwes, geb 5 nov 1788, ged 23 nov 1788 Grote Kerk HRL; kind: Botje Douwes, geb 27 may 1790, geb 15 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Douwes, geb 14 sep 1792, ged 23 okt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Wietske Douwes, geb 27 dec 1793, ged 14 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Douwes, geb 5 jan 1795, ged 1 feb 1795 Grote Kerk HRL; kind: Wytze Douwes, geb 6 jan 1797, ged 21 feb 1797 Grote Kerk HRL
Douwe Tjeerds verkoopt een huis in 1801
Elisabeth Tjeerds (L); zie: Bakker, Banga, Buma
Elisabeth Tjeerds zie ook: van der Woude; Rein Dirks Ackerboom en E.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Dirk Reins, geb 29 aug 1811, ged 15 sep 1811 Grote Kerk HRL
Elisabeth Tjeerds N.H., kind: Harmen, geb 24 nov 1802 HRL, in onegt geboren, als vader opgegeven Bauke vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1802
Engeltje Tjeerds zie: Smit; Fredrik Graphorn en E.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 apr 1807; ondertrouw HRL
Enne Tjeerds bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 14:0:0 weegens 1 jaar huyr van 2 pondematen lant, leggende onder Midlum, 1 jun 1730. (GAH1060)
Fedde Tjeerds zie: Posthumus
Fokeltje Tjeerds huwt met Andrijs Ripperts, beyde van HRL, geproclameert de f. 5:12:19 Maay 1743 en doen ook getrouwt; Andrijs Ripperts ende F.T., beide van HRL, vertoonende de bruidegom attestatie van ''s bruids moeder tot consent in deesen, 4 mei 1743; ondertrouw N.H. HRL; kind: Gertje Andrijs, ged 7 jul 1744 Grote Kerk HRL
Fokke Tjeerds zie: van Esta
Fokke Tjeerds houthandelaar tot 1767, doopbel. 5 feb 1735; (Harl. houthandelaren 17e rn 18e eeuw, vdGaast/W.F. Broos)
Foppe Tjeerds De woningen Voorstraat 10, 12, en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven (RA Lwd, recht. arch. Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125; T8, 151 en R28, 57). Voorstraat 12: Jan Dolfijn 1597, F.T. 1634 en Jan Foppes 1685. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984; TJEERDS, FRANS
Freerk Tjeerds Den 2 aug 1741 heeft de magistraet aen Tjerk Swijnstra gepermitteerd om tot rogstorter te substitueren F.T., dewelke daer op den Eed van getrouwigheid heeft afgelegt. In kennisse van ons ondergs. presid:Burgemr. en Secrts uts. (Was geteekent), J. Agema en M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreerd met eerbied F.T. alhier woonagtig, hoe door ''t overlijden van Albert Seerps de bedieninge van een havenwagt is vacant geworden, waer meede den supplnt gaern soude sien dat meede begunstigd wierde, addresseerende sig ten dien einde aen UEd:Achtb:ootmoedig versoekende dat den supplnt F.T. in plaets van den overleedene Albert Seerps tot havenwagt binnen deese Stadt mag worden aengesteld op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:Requisitus (was get:), B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord ''t versoek accordeerende ''t zelve eligeert en nomineerd mits deesen F.T. in plaets van de overleedene Albert Seerps tot havenwagt binnen deese Stadt, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daertoe staende en aenbehoorende mits doende alvoorens den Eed van getrouwigheid. Actum den 29 okt 1742 (was get) Hendrik Schaeef Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer; (Onder Stonde); Op heeden den 29 okt 1742 heeft F.T. den Eed van getrouwigheid als havenwagt binnen deese Stadt gepresteerd in handen van de Hr. presid. Burgemr. Schaef. In kennisse van mij gesw:klerck abs: sec:B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL); TJEERDS, FROUWKJE
Geertje Tjeerds ovl voor 1731; haar functie van klokluiderse en kamerbodinne wordt overgenomen door Foekje Munter; zie verder aldaar
Geertje Tjeerds ovl 17 mrt 1804 HRL, oud 56 jaar
Geertje Tjeerds Jan Hendriks Nieuwhof van Amsterdam, en G.T. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5apr18 06; ondertrouw HRL
Geertje Tjeerds huwt met Heere Rintjes; BS ovl 1812
Gerben Tjeerds geb 30 okt 1787, ged 2 dec 1787 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Douwes en Sijtske Rinses
Gerben Tjeerds zie ook: de Vries; gebruiker van wijk D-148, varensgesel; eigenaar is Rinse van Bergum erven, 1814. (GAH204); huwt met Stijntje Harmens, kind: Wytske Gerbens, geb 5 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL
Gerrit Tjeerds zie: Conter, van der Tol
Gerrit Tjeerds Geextraheerd uit de Registers der gedoopten van den dorpe Zurich; 1796 den 25 jul is een Kind geb tot Zurich waar van vader is Tjeerd Gerrijts en moeder Beitske Jelgers Echtelieden tot Zurich en den 12 nov 1796 is het kind ged met de naam Gerrit de moeder getuige. Tot Witmarsun den feb 1816
Gerryt Tjeerds van Pietersbierum ende Trijntie Gerrijts van HRL, koomende wegens de bruyd Claes Doedes, 23 Apr 1746
Gerritje Tjeerds zie: van der Ley
Getje Tjeerds zie: Faber
Grietje Tjeerds zie: Kerkhoven, de Vries
Grietje Tjeerds ged 4 dec 1749 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Jouwkes en Antje Corneelis
Grietje Tjeerds ged 4 mrt 1766 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Annes en Pietje Claases
Grietje Tjeerds zie ook: Spanjer; Albert Janes ende G.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Durks, deszelfs broeder, 1 okt 1791; ondertrouw HRL
Grietie Tjeerds ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 tot een uitsetting voor haer in plaets van kleding, vermits si de vereiste ouderdom bekomen hebbende, kwit. no. 2, 14 jan 1772. (GAH1103)
Grietje Tjeerds huwt met Jan Hendriks Nieuwhof op 20 apr 1806 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1806
Gryttie Tjeerds Grietje T., ged 30 may 1746 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Seerps en Tietje Jelkes; huwt met Johannes Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 dec 1770; kind: Antje Johannes, geb 22 jul 1780, ged 4 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sjerp Johannes, geb 17 dec 1782, ged 29 dec 1782 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Johannes, geb 16 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL
Heere Tjeerds zie: Schols
Hidde Tjeerds zie: Faber
Hielkje Tjeerds ovl 1798 HRL, hm ... ., echtelieden te HRL. indertijd; BS huw 1819; huwt met Lieuwe Dirks, beyde van HRL, sijn geproclameert den 14-28 okt en de 4 nov 1742 en doe getrout; Lieuwe Dirks ende H.T., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs vader Tjeerd Doytses, en vertoonde de bruidegom een verklaringe van sijn moeder tot consent in deesen, 20 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Monze Meinderts, kind: Auke Monzes, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Lieuwes, ged 7 dec 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Hijke T.
Hinke Tjeerds zie: van Driesen
Hinke Tjeerds ged 19 feb 1741 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Serps en Fetje Jelles (ook: Tietje Jelkes)
Hiskje Tjeerds huwt met Jan Willems; BS ovl 1840; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert dat de Huwelijks afkondigingen tusschen: Elle Robijns Blanksma oud vijfentwintig Jaren, Zoutbrandersknegt wonende te HRL Meerderjarigen zv Robijn Andries Blanksma en van Renske Johannes, en: Tjitske Jans, oud Negen en twintig Jaren wonende te Achlum Meerderjarige dv Jan Willems en H.T., voor de hoofddeur van ons huis der gemeente hebben plaats gehad op den dertigste apr en zevende mei zijnde twee Onderscheiden Zondagen deses Jaars achtien hondert en vijftien Telkens des Middags ten twaalf uren, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Almenum den 10 mei 1815; Extract uit het Reg. van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Sexbierum. 1786 den 28 mrt 1786 is geb eene dogter van Jan Willems en Hiske T. Egtelieden te Wijnaldum, die den 7e May is ged en genaamd Tjitske. Afgegeven te Sexbierum den twaalfden apr 1815
Intje Tjeerds huwt met Pijtie Wybrens, kind: Jenne Intjes, ged 28 jun 1770 Westerkerk HRL
Jacob Tjeerds zie: Spanjer, Vellinga
Jacob Tjeerds weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van J.T. bij IJege Visser, mr ijzersmid. 16 mrt 1785. (GAH1116); id. f. 50:0:0 zijnde het verdiende loon van J.T., 23 may 1786 (GAH1118); id. f. 55:0:0, 14 jul 1787. (GAH1119); id. f. 75:0:0, 11 jun 1788. (GAH1120); ij examinatie van de reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te sijn begaan met de post van J.T. te stellen op f. 75:0:0, hetwelk f. 65:0:0 sijn moet; welke te veel in ontvang gebragte 10 gld den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijn volgende reekening voor uitgaav te stellen. Verder de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL, den 3 feb 1789. Was getekend: G. Andreae, S. Rienstra, IJ. Hoornstra, H. Stapert, D. Zijlstra. (GAH1120); Wegene een erreur in de rekening van anno 1788, door in het capittel kinderverdiensten, de post van J.T. te stellen op f. 75:0:0 daar dezelve f. 65:0:0 zijn moeste, vide de aantekening der voogden agter ''t slot der rekening: f. 10:0:0, 1789. (GAH1120)
Jaje Tjeerds huwt met Luitje Pieters Klein, wonende te HRL; BS Franeker huw 1812
Jan Tjeerds ged , samen met Ate Tjeerds, 17 sep 1752 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Ates en Trijntje Jans
Jan Tjeerds Sijbren Gerrits van Almenum ende Lijsbeth Jansen van HRL, komende voor de bruid J.T., 16 jul 1740; ondertrouw N.H. HRL
Jan Tjeerds huwt met Antje Paulus Flint, schoorsteenveger 1740, kinderen: Tjeerd Jans, geb 9 apr 1750 HRL, Baukje Jans, geb 1765 HRL; BS ovl 1812; 1820 overlijdens
Jan Tjeerds J.T. en Idske Jacobs, beyde van HRL, koomende voor de bruid desselfs broeder Ruird Jacobs, 18 dec 1745; huwt met IJdtske Jacobs, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 desember 1745 en de 2 Janua 1746 en doen ook getrouwt
Jan Tjeerds van HRL, huwt met Antie Allerts, van Almenum, geproclameert den 9-16 en getrout de 23 mei 1756; kind: Tjeerds Jans, ged 5 mrt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Sjouke Jans, ged 25 nov 1759 Grote Kerk HRL; kind: Allert Jans, ged 1 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Simontje Jans, ged 26 dec 1762 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Jans, ged 27 jan 1765 Grote Kerk HRL
Janke Tjeerds ovl 21 mrt 1727 HRL, old 64 jaeren
Janke Tjeerds huwt met Arjen Tjepkes, beide van HRL, geproclameert de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759
Janke Tjeerds huwt met Arent Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 aug 1762
Jantje Tjeerds huwt met Ulbe Jacobs; BS ovl 1859
Japke Tjeerds geb 1786 Wijnaldum, ovl 20 feb 1831 HRL, huwt met Rintje Jans Dijk op 2 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1831; Rintje Jans Dijk en J.T., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 okt 1806; ondertrouw HRL
Jelle Tjeerds zie: Vijverstra
Jeltje Tjeerds zie: Andringa, Wijnsma
Jeltje Tjeerds ged 20 mrt 1770 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Annes en Pijttie Klaases
Jeltje Tjeerds huwt met Cornelis Jans de Groot, kind: Lijsbeth Cornelis de Groot, geb 1 may 1792, ged 22 may 1792 Grote Kerk HRL; kind: Pietje Cornelis de Groot, geb 30 may 1794, ged 17 jun 1794 Grote Kerk HRL
Jeltie Tjeerds Rienk Alefs van Collum ende J.T. van HRL, komende voor de bruid Jan Hendriks Pot, 30 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL
Jentje Tjeerds huwt met Pijttie Wybrens, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 mrt 1767 in de Westerkerk; kind: Luitske Jentjes, ged 15 dec 1767 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Jentjes, ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Jetske Tjeerds zie: Kooistra, Spanjer
Jetske Tjeerds ged 23 mei 1769 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Pieters en Leentje Sijbouds
Jouke Tjeerds ged 30 mrt 1745 Westerkerk HRL, zv Tjeerd Joukes en Antje Cornelis; ged 24 aug 1741 Westerkerk HRL, zv Tjeerd Joukes en Antje Corneelis
Joukjen Tjeerds ovl 28 aug 1793 HRL, oud 86 jaar
Judikje Tjeerds zie: Draaisma; Marten Feykes en Judic T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Sijbrens, goede bekende, 30 nov 1805; ondertrouw HRL
Keimpe Tjeerds zie: Dijkstra
Claes Tjeerds ovl voor 1730; hm Trijntje Sijbes; zie verder aldaar
Claes Tjeerds van Makkum en Sjoukjen Heres van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Here IJemes desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1735
Klaes Tjeerds ovl 7 jul 1727 HRL, old 40 jaeren
Klaaske Tjeerds zie: Posthuma
Leentje Tjeerds zie: Hiddema
Lijsbeth Tjeerds ged 19 mrt 1769 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Claases en Aafke Fransen
Lijske Tjeerds Hendrik Barteles van HRL, en L.T. van Franeker, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 15 mrt 1806; ondertrouw HRL; huwt met Hendrik Barts, kind: Tjeerd Hendriks, geb 2 feb 1810, ged 25 feb 1810 Grote Kerk HRL; kind: Bart Hendriks, geb 13 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL
Loltje Tjeerds zie ook: de Vries; Lolkje Tjeerds, geb 29 jul 1796, ged 30 aug 1796 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Piebes en Lolkje Sapes
Lucresia Tjeerds ovl 31 mrt 1790 HRL, oud 16 jaar; geb 15 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Tjeerds en Aafke Hendriks
Ludzert Tjeerds zie: Fokkens
Maayke Tjeerds huwt met Bastiaan van Campen, kind: Johannes Bastiaans van Campen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL
Maike Tjeerds ged 3 okt 1745 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Ouwes en Trijntje Bokkes
Margrietha Tjeerds zie: Suringar
Marten Tjeerds zie: Radsma
Marijke Tjeerds ovl 25 sep 1789 HRL, oud 73 jaar
Marijke Tjeerds Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, no. 2, tegen 51/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. Jan17 77. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); Donderdag den 2 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts beslooten, in de ordinaire Leeuwarder, als meede in de Leeuwarder Bataafsche Couranten het volgende te doen plaatzen: de Raad der Gemeente van de Stad HRL, doet bij deezen aan de belanghebbende te weeten: dat er op Donderdag den 9 jan 1800 ''s voordemiddags te 12 uuren Praecies, op ''t Huis der Gemeente gelot Zal worden, over het halve accressement Weegens het aandeel van M.T., in de Tontine der genegotieerde gelden, tot opbouw der Nieuwe Kerk aldaar, waar van de Intressen op primo jan verscheenen zijn, zijnde No. 2 in de 3e Classe. (GAH45)
Marijke Tjeerds huwt met Jan Harmens, beide van HRL, geproclameerd de f. 17:24:31 mrt en de 1 apr 1771 getrout
Matthijs Tjeerds zie: Ouendag
Meinsje Tjeerds ged 12 apr 1753 Westerkerk HRL, dv Tjeerd Joukes en Antje Cornelid
Meinte Tjeerds zie: Kooistra
Nanning Tjeerds zie: Staalstra
Nutte Tjeerds zie: Visser
Piebe Tjeerds ged 26 feb 1743 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Poulus en Hendrikjen Piebes
Piebe Tjeerds P.T. en Aagje Rutgers, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Piebo Tjeerds ovl 14 feb 1789 HRL, oud 48 jaar
Piebe Tjeerds huwt met Tjutje Dirks, kind: Tjeerd Piebes de Vries, geb 1774 HRL; BS ovl 1837
Piebe Tjeerds huwt met Sjoerdtje Lieuwes, beide van HRL, geproclameerd de 26 mei en de 2 jun en getrout de 9 dito 1765; kind: Tjeerd Piebes, ged 4 nov 1766 Grote Kerk HRL
Pybe Tjeerds huwt met Sijdske Fredriks, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 dec 1771 en getrout de 5 Jannewari 1772
Pieter Tjeerds zie: Faber, Hiddema, 2x Jorna, de Ring
Pieter Tjeerds heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650)
Pieter Tjeerds ontvangt lijfrente 1746-1765
Pietje Tjeerds zie ook: Stoker; geb 11 apr 1796, ged 3 may 1796 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Reins en Lijske Adams
Pietje Tjeerds Tjalling Poppes en P.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pietje Tjeerds ovl 28 sep 1789 HRL, oud 32 jaar
Pietje Tjeerds geb 1745 op ''t Heerenveen, ovl 2 mei 1823 HRL, huwt met Klaas Folkerts Feersma; BS ovl 1823
Poppe Tjeerds schoorsteenveger 1740
Reyn Tjeerds turfarbeider 1762-1766; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 21:7:0 wegens dragen en meten van 21 schouw en 15 korven turf, kwit. no. 4, 26 okt 1765. (GAH1095); Geeft UEd. Achtbh:met onderdaniglyk respect te kennen Jan de Boer borger en mede gesworen Turfdrager dezer Stede, hoe dat hy wel genegen zoude zijn, Syn voornoemde functie Van ''t turfdragen over te dragen op de persoon van R.T. zyn mede burger maar sulks niet kunnende geschieden als met consent en approbatie Van UEd Achtbh:, So addresseert den Supplnt:hem by dezen aan UEd Agtb:met ootmoedig Versoek dat het UEd Achtb. gunstig gelieven mogte in de Versogte overdragte te consenteren, en vervolgens den voornden R.T. in Syn Suppliants plaatze, tot gesworen turfdrager te nomineren en aan te stellen, op lasten, pligten en profijten daar toe Staande, het welke dezelve R. T
Rein Tjeerds geb 8 mrt 1801 HRL, ged 31 mrt 1801, N.H., zv Tjeerd Reins en Lijske Adams (Prikkenaar); dopen Grote Kerk HRL 1801
Rein Tjeerds huwt met Tjietske Reidses, beyde van HRL, geproklameerd den 28 jan en den 4 feb en den 11 dito 1753 en doen ook getrouwdt; kind: Tjeerd Reins, ged 15 dec 1754 Grote Kerk HRL
Rein Tjeerds huwt met Geertie Regts, beide van HRL, geproclameerd den 29 may de 5 en getrout de 12 jun 1757; kind: Tjeerd Reins, ged 3 Janewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Simontje Reins, ged 8 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Lupkie Reins, ged 26 apr 1761 Grote Kerk Hark, moeder als Gertje R.
Reynouw Tjeerds van HRL, en Pieter Jelles van Makkum, huw.aang. 7 jan 1736 HRL, komende voor de bruyd Isbrand Fransen, desselfs neeff; huw aang. HRL 1736
Rients Tjeerds woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rients Tjeerds huwt met Janke Johannes, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mei 1759; kind: Tjeerdt Rients, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: Bens Rients, ged 19 apr 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje Rients, ged 26 nov 1765 Grote Kerk HRL
Rients Tjeerds Melle Lijkles ende Hijke Piers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.T., goede bekende, 4 jan 1794; ondertrouw HRL
Rigtje Tjeerds zie: Spanjaar; Pieter Dirks ende R.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jetze Lenz, goede bekende, 24 nov 1787; ondertrouw HRL; Pieter Dirks en Rixtje T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 dec 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Leentje Pieters, geb 5 nov 1791, ged 27 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Pieters, geb 2 jun 1793, ged 23 jun 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Pieters, geb 14 okt 1795, ged 27 okt 1795 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie & Negentig den Tweede jun is Geboren Dirk, zv Pieter Dirks en R.T. Afgegeven op den raadhuize binnen HRL den 20 mrt 1816; In Ondergetekende R.T. weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Dirk Pieters Wijngaarden bij mijnen Wijlen Man in echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jantje Meiles Faber weduwe Jan Groen, mede wonende te HRL. en heb ik deze met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL den 20 mrt 1816
Rinske Tjeerds zie: Stoker
Roelof Tjeerds zie: Nolles
Servaes Tjeerds zie: van Beemen
Sybren Tjeerds zie: Anema
Sybren Tjeerds ovl voor 1828, huwt met Tetje Tibbes, kind: Botje Sijbrens, geb ... ; BS huw 1827
Sybrigje Tjeerds zie: Stoker
Sytske Tjeerds zie: Smid. Stoker
Sytske Tjeerds geb 9 feb 1793, ged 19 mrt 1793 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Reins en Lijske Adams
Sytske Tjeerds huwt met Dirk Jacobs, kind: Jan Dirks, ged 8 nov 1764 HRL; in de Westerkerk; doopregisters N.H. HRL 1764
Symentje Tjeerds Tjeerd Doytzes en S.T. zijn wijf, met attestatie vertrokken na HRL den 17 aug 1732. (lidm. boek Pietersbierum 14 feb 1724, inventarisnummer 105)
Simontje Tjeerds geb 15 may 1798, ged 5 jun 1798 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Reins en Lijske Adams
Sipke Tjeerds ovl voor 1824, huwt met Jildouw Douwes, kinderen: Douwe Sipkes Kamminga, geb 1786 Franeker, Jeltje Sipkes, geb 1770 ... ; BS huw 1833, BS Franeker huw 1823
Sytze Tjeerds komt voor onder de naam Sytzie Tiartsz met plaatsaanduiding ST (Staveren) en jaartal (15)95. Op het gildeplaatje van Bolsward komt de naam Sitse Tiaerdts met hetzelfde teken voor. Hoogstwaarschijnlijk is S ... T ... Sytzie Tiartsz. (Gildeboek:merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Siverd Tjeerds balsteenleverancier 1752
Sjerp Tjeerds zie: de Vries
Sjoerd Tjeerds zie: Jorritsma, Koster
Sjoerdtie Tjeerds en Claes Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Bartel Willems; huw.aang. HRL 1736
Sjoerdtje Tjeerds zie ook: de Vries; geb 23 mrt 1792, ged 17 apr 1792 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Piebes en Lolkje Sapes
Sjouke Tjeerds Jacob Geerts van HRL, en S.T. mede aldaer, huw.aang. 10 dec 1735 HRL; komende voor de bruid Seerp Wildschut, desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735
Sije Tjeerds huwt met Antje Jacobs, kind: Janke Sijes, geb 1767 Huizum; BS ovl 1833
Tytje Tjeerds zie: Faber
Tietje Tjeerds huwt met Siebe Teunis, wonende te Rijperkerk 1841; BS ovl 1841
Tjeerd Tjeerds huwt met Lucretia Carels Neumans, kind: Carellina Tjeerd, ged 8 mrt 1768 Grote Kerk HRL
Tjeerd Tjeerds ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL, zv Tjeerd Tjeerds en Grietje Arriens; ged 29 jan 1755 Westerkerk HRL, zv Tjeerd Tjeerdts en Grietie Arjens
Tjeerd Tjeerds huwt met Grietie Arjens, kind: Arjen Tjeerds, ged 12 jun 1757 Westerkerk won. bij de Suiderpoort, vrouw ged 27 jan 1758; zie G. Arjens; kind: Tjeerd Tjeerds, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Arien Tjeerds, ged 14 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Tjeerds, ged 29 jan 1755 Westerkerk HRL
Tjeerd Tjeerds huwt met Aafke Hendriks, kind: Lukretia Tjeerds, geb 15 jan 1774, ged 25 jan 1774 Grote Kerk HRL
Tjerk Tjeerds Mr. waarschijnlijk tussen 1593 en 1595 als Tierck Tierdts. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Tjietske Tjeerds zie: Faber
Trijntje Tjeerds zie: de Boer, Hiddema
Trijntje Tjeerds ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Ates en Trijntje Jans
Trijntje Tjeerds huwt met Douwe Jans, kind: Jan Douwes, geb 3 jan 1783, ged 19 jan 1783 Grote Kerk HRL; kind: Gautje Douwes, geb 21 jan 1784, ged 24 feb 1784 Grote Kerk HRL; kind: Aaltje Douwes, geb 13 dec 1788, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL
Trijntje Tjeerds geb 23 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, dv Tjeerd Bouwes en Reinsje Jobs
Trijntje Tjeerds Michiel Velthuis en T.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 jan 1785 HRL, en zijn den 4 daaraanvolgende getrouwd
Trijntje Tjeerds Cornelis Jans en T.T., beide van HRL, laatst geproclameerd 16 jan 1774 HRL, en toen getrouwt
Trijntje Tjeerds ovl 30 apr 1790 HRL, oud 35 jaar
Trijntje Tjeerds ovl voor vele jaren, huwt met Pieter Hiddes; BS huw 1835
Untje Tjeerds zie: Dubbelinga
Wybe Tjeerds Gerrit Teunis van HRL, en Reinouke Wybes van Makkum, huw.aang. 3 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd W.T., desselfs vaeder; huw.aang. HRL 1736
Wiebren Tjeerds zie: Buma
Wierd Tjeerds Ruird Pijters ende Rinske Nannings, beide HRL, komende wegens de bruid W.T., desselvs steevader, 5 Oct 1743
Willem Tjeerds huwt met Antie Pijters, beide van HRL, geproclameerd de f. 9:16:23 aug en getrout de 4 okt 1761
Yebe Tjeerds Claas Oving en IJttje Beerns van der Meulen, beide van HRL, huw aang. 27 okt 1736 HRL; Coram Preside Hania, komende door de bruid IJ.T. vertonende Consent van ''s bruids moeder; huw.aang. HRL 1736
Ybeltje Tjeerds zie: van Leer
Yde Tjeerds IJ.T. en de Tjepkjen Sjoerd, (!!), beide van HRL, komende wegens de bruydt desselfs vader Sjoerd Tjebbes, 12 dec 1744; kind: Nieske Iedes, ged 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, moeder als Sjepkje S. ; kind: Tjeerdt IJpes, ged 4 feb 1749 Grote Kerk HRL, vader als IJpe T. ; kind: Trijntje IJdes, ged 7 nov 1745 Grote Kerk HRL; huwt met Geertje Pieters, (!!), beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 desember 1744 en doen ook getrouwt; in de ondertrouwaangifte wordt zij aangeduid als T.S., en in het huw.reg. staat zijn vermeld als G.P. ; kind: Trijntje IJdes, ged 14 sep 1751 Grote Kerk HRL, moeder als Sipkjen S. ; Geeven UEd:Achtb:met schuldige eerbied te kennen Wouter Hessels meede ordris turfdrager en IJ.T., panbacker alhier, dat de eerste wel genegen was dese sijn bediening te transporteren op de laastgenoemde, en dewyl hier toe UEd:Agtb:consent wert vereischt, soo versoeken de supplntn:dat IJ.T. in de plaats van Wouter Hessels tot mede ordris turfdrager alhier mag werden aangesteld, op pligten en voordelen daar toe staande, quo facto etc:(was getekend)S:Rienstra. ; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en stelt mits desen de mede supplnt IJ.T. tot mede ordinaris turfdrager binnen dese Stad, op lasten, pligten, profyten en gehoorsaamheden daar toe staande, mits doende den Eed van getrouwigheyd, en betalende tot een geschenk in de armbusch de soma van twintig cargls:Actum den 13 okt 1751. (was getekend) Lourens Tabes, (onder stonde) ter ordtie van de magistr. (get:) M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 13ok1751 heeft Y.T. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Tabes, en de twintig gls:in armbusch gesteld, In kennisse van my secretaris (get:) M:V:Idsinga. (Aanstelklingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 23 sep 1754 over op Albert Clazen; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Ytje Tjeerds geb 1755 Gaast, ovl 13 okt 1835 HRL, huwt met Broer Jans vd Plaats, dv Tjeerd Klases en Jantje Jans; BS ovl 1835; 1839 overlijdens
Aeltje Tjeerdts huwt met Sjoerd Annes, kind: Aukje Sjoerds, ged 28 nov 1752 Grote Kerk HRL
Andrys Tjeerdts zie ook: A.T. Sanstra; huwt met Aaltje Teunis, kind: Trijntje Andrijs, 2 feb 1745 Grote Kerk HRL
Aukjen Tjeerdts Sjoerd Annes ende A.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Jacob Cornelis, 28 Oct 1747; huwt met Sjoerd Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 29 octob en den 5-12 Novemb 1747 en den 19 getrouwt; kind: Anne Sjoerds, ged 22 nov 1757 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Sjoerds, ged 29 aug 1751 Grote Kerk HRL; Geeft UEd:Achtbh:met behoorlyke eerbied te kennen, Grijtje Stoffels ordris turfmeetster binnen deze Stad, dat het haar Suppliante Van grote dienst ende nuttigheid zoude zyn deze haar bedieninge door een Subst te laten waarnemen, aangezien de Suppliante voor weinig Weeken Sig ten houwelyk begeven heeft met enen Gerlof Builaart, die om haar kost te winnen de backerije begonnen is te exerceren, ''t gene haar(voornaamstlyk in den eersten op slag)Seer veel bezigheid en de handen vol werks geeft, en egter niet gaarne zoude zien dat yemend enige reden van klagte hadde in te brengen; Addresseert haar ten dien fine tot UEd:Achtbh:gelieven A.T. huisvrouw van Sjoerd Annes Varendspersoon te qualificeren, om deze bedieninge als Subst provisioneel waar te nemen, waartoe gedagte A.T. by dezen mede op ''t eerbiedigsten Versoek doet, onder presentatie om den Eed Van getrouwigheid daar toe Staande te presteren, quo facto etc:(getekd) S:Rienstra. ; In margine stonde; de magistraat accorderende het Versoek, Stelt mits dezen provisioneel tot Subst Turfmeetster de mede Suppliante A.T., mits doende den Eed van getrouwigheid; Actum den 28 okt 1754, (was getekd:) Age D. Hogeboom, onderstonde, Ter ordtie van de magistr M: V:Idsinga. ; Lager Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Hogeboom den 28 okt 1754, In kennisse Van my Secretaris, M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Remonstreert met Verschuldigde eerbied Grijttje Stoffels Ordris turfmeetster binnen deeze Stad, dat zij in plaatse van deze bedieninge bij weege van Substitutie te laten Waarneemen door eenen A.T. huisvrouw van Sjoerd Annes Varendsgezel, wel geneegen was dezelve geheel af te staan en te resigneren in faveur van gedagte gesubstitueerde A.T., dewelke uit noodsakelijkheid deezer Verdienste hier na van herten is Verlangende. Verzoeken beide ten dien einde Seer gedienstig Verzoekende, dat UEd:Achtb:in plaatze van de Eerstgenoemde Suppliante tot ordris Turfmeetster deser Steede gelieven te qualificeren en aan te Stellen, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande. q:f:(was Get:) S:Rienstra; (In Margine Stonde); de Magistraat accorderende het Versoek nomineert en Stelt mits deesen de mede Supplnte A.T. tot meede ordris turfmeetster deeser Steede op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaamheeden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betaelende in de armbusch de Soma van Vijftien Cargls. Actum den 16 jul 1759 (was Get:) J:D:Toussaint/onder Stonde/Ter ordtie van de Magistr:M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); TJEERDS, BAUKE
Baukjen Tjeerdts Gerrit Pieters en B.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 21 feb 1773 HRL, en toen getrouwt; kind: Pieter Gerrits, geb 8 mrt 1774, ged 22 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gerrits, geb 29 sep 1778, ged 20 okt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Gerrits, geb 12 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Gerrits, geb 27 dec 1781, ged 15 jan 1782 Grote Kerk HRL
Durk Tjeerdts Dirk Tieerds en Antie Clases, beide van HRL, huw.aang. 2 mrt 1737 HRL, Coram Praesid:Brouwer, komende voor de Bruit desselvs Broeder Johannis Clasen; Huysinga Wegens Pier Wouters als geauthoriseerde Curator over D.T. Verklaart vorenstaande Huwelijks geboden van deselve D.T. als Bruidegom met Antje Clases als bruid ter andere Sijde op den 2 mrt 1737 bij den Ed:Geregte alhier tot HRL. aangegeven, te spieren om reedenen Vermits gemelde bruidegom geen ''t minste Consent daar toe van Sijn Curator heeft gehadt off heeft kunnen Vertonen Versocht derhalven Seer instantelijk dat ''t Ed:geregte de Huwelijksgeboden in Statu gelieven te houden; huw.aang. HRL 1737; huwt met Antje Klaases, kind: Tjeerdt Durks, ged 27 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Beitske Dirks, ged 15 okt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Durks, ged 22 nov 1740 Grote Kerk HRL
Dooitse Tjeerdts Doytse Tieerds ende Minke Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 14 feb 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit Pieter Joukes, opsigter; huw.aang. HRL 1739; huwt met Minke Tjeerdts, kind: Symentje Dooitses, ged 20 jul 1751 Westerkerk HRL; kinderen: Simontje en Tjertie Doeitses, beiden ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, vader als Doeitse T.
Hijke Tjeerdts Monse Meynderts ende H.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselvs broeder Doitse Tjeerds, 15 Feb 1749; huwt met Monse Meinderts, beyde van HRL, geproclameerdt den 16-23 Februa en den 2 mrt 1749 en doen ook getrouwt; kind: Simontje Monzes, ged 5 jan 1762 Grote Kerk HRL; kind: Tjeerd Monzes, ged 23 mrt 1755 Grote Kerk HRL; kind: Meinerdt Monses, ged 2 dec 1749 Grote Kerk HRL, moeder als Hijlkje T.
Jacob Tjeerdts huwt met Tjeerdtje Douwes, beyde van HRL, geproclameerd 7, 14 en 22 May 1747 en doen ook getrouwt
Jan Tjeerdts huwt met Symontje Symons, kind: Corneelis Jans, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Janke Tjeerdts huwt met Matthijs Fransen, beyde van HRL, geproclameerd den 29 okt en den 5-12 nov 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Trijntie Mathijs, ged 24 feb 1756 Grote Kerk HRL; kind: Frans Matthijsen, ged 10 nov 1754 Grote Kerk HRL
Lubkjen Tjeerdts en Pieter Clasen, beyde van HRL, huw.aang. 1 nov 1738 HRL, komende Wegens de bruid Gerrit Cristiaans Kooltjer; huw.aang. HRL 1738; huwt met Pijtter Claasen, kind: Klaas Pijtters, ged 26 may 1748 Westerkerk HRL; kind: Sijtske Pieters, ged 28 jul 1744 Grote Kerk HRL
Lutske Tjeerdts huwt met Jan Jurjens, kind: Janke Jans, ged 19 nov 1747 Grote Kerk HRL
Minke Tjeerdts Doytse Tieerds ende M. Tieerds, beide van HRL, huw.aang. 14 feb 1739 HRL, Commissaris Burgemr. Hania, koomende voor de Bruit Pieter Joukes, opsigter; huw.aang. HRL 1739; huwt met Dooitse Tjeerdts, kind: Symentje Dooitses, ged 20 jul 1751 Westerkerk HRL; kinderen: Simontje en Tjertie Doeitses, beiden ged 28 sep 1745 Grote Kerk HRL, vader als Doeitse T.
Rein Tjeerdts R.T. en Auckje Meinderts, beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 9 oct 1774 HRL, en toen getrouwt
Sjoukje Tjeerdts huwt met Abe Lenses, kind: Lens Abes, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Abes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL; kind: Truy Abels, ged 17 may 1740 Grote Kerk HRL, vader als Abel L.
Trijntje Tjeerdts ged 26 Januarius 1740 Grote Kerk HRL, dv Tjeerdt Jouwkes en Antje Corneelis
Wiert Tjeerdts huwt met Riemke Joosten; zie aldaar; W.T. van Oostermeer ende Riemkien Joosten van Almenum, huw.aang. 30 Jannuarijus 1734 HRL, Comende voor de bruid Joost Tierks, desselfs vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Tjepie Tjeerts huwt met IJde Sjoerts, kind: Trijntie IJdes, ged 5 apr 1753 Westerkerk HRL
Albert Tjepkes geb 12 may 1785, ged 7 jun 1785 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Alberts en Atje Gerbens
Arjen Tjepkes Cornelis Persoon ende Claaske Carsten, beide van HRL, huw.aang. 25 okt 1738 HRL, komende voor de bruid A.T. desselvs Swager; huw.aang. HRL 1738
Arjen Tjepkes A.T. en Akke Tobias, beyde van HRL, koomende wegens de bruid Sipke Arjens, veerschipper, 29 Aug 1744; huwt met Akke Tobias, beyde van HRL, geproclameerd den 30 aug en den 6-13 sep 1744 en doen ook getrouwt
Arjen Tjepkes huwt met Janke Tjeerds, beide van HRL, geproclameert de 19-26 aug en getrout de 2 sep 1759
Aukje Tjepkes zie: Blok
Auckjen Tjepkes geb 28 mei 1774, ged 14 jun 1774 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Zaakes en Dieuke Scheltes
Daniel Tjepkes zie: Laanstra
Dieuwke Tjepkes huwt met Jan Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 13-15 en getrout de 20 sep 1767; ovl 4 jul 1792 HRL, oud 44 jaar; begraven Groot Kerkhof regel 31, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk Tjepkes zie: Schaap
Douwe Tjepkes zie: Blok, van der Meer
Douwe Tjepkes D.T. en Antje Sapes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Feikes, goede bekende, 6 feb 1790; ondertrouw HRL; D.T. en Antje Saapes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 21 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 9 daaraanvolgende
Eeke Tjepkes zie: Gratama
Gabe Tjepkes geb 12 okt 1782, ged 5 nov 1782 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Gabes en Lysbeth Dirks
Grietje Tjepkes geb 21 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL, dv Tjepke Gabes en Lysbeth Durks; huwt met Jan Barends, kind: Tjepke Jans, geb 28 okt 1809, ged 28 nov 1809 Grote Kerk HRL
Grietje Tjepkes geb 1782 HRL, ovl 15 sep 1828 HRL, huwt met Jan Baerends Amelander; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1828
Heerke Tjepkes geboortig van Tzummarum tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning gepresteerd in handen van pres. burg. Oosterhout en de daartoe staande jura bet f. 10:10:0 op wo. 21 mei 1788. (burgerboek)
Hendrik Tjepkes zie: Laanstra, Roosma
Hiltje Tjepkes ovl 1770 Nes, Ameland, huwt met Paulus Hendriks; BS huw 1819
Jan Tjepkes geb 13 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Gabes en Lysbet Daniels; dopen Grote Kerk HRL
Jan Tjepkes van de Draghten ende Wytske Fockes van HRL, komende weegens de bruid Heere Wybes, 24 Apr 1745
Janke Tjepkes ovl voor 1820, huwt met Evert Jans; BS Franeker ovl 1829; Tevert Jansen van Almenum en J.T. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 23 jan 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Janneke Tjepkes zie: Blok; Bartel Jacobs Coster ende J. Tjipkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Schelte Tjipkes Blok, deszelfs broeder, 12 may 1804; ondertrouw HRL; kind: Jacob Bartles, geb 13 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL
Marijke Tjepkes zie: Laanstra
Marijke Tjepkes Jan Engberts Kok van HRL, en M.T. van Bolsward, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 nov 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Marijke Tjepkes zie ook: Blok; ged 8 feb 1767 Westerkerk HRL, dv Tjepke Zakes en Dieuke Scheltes; Ane Hendriks van Almenum en M.T. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjepke Sakes, deszelfs vader, 8 nov 1794; ondertrouw HRL
Marijke Tjepkes Hendrik Beernds en M.T., beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Martinus Clijver, desselfs swager, 13 sep 1788; ondertrouw HRL; Hendrik Berends en M.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 28 sep 1788
Marijke Tjepkes huwt met Saeke Folkerts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 25 jun en de 2-9 jul 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Saake Fookerts ende M.T. beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder Tjepke Lijkles en vertoonde de bruydegom schriftelijk consent van sijn vaeder Folkert Sakes, 24 jun 1741; ondertrouw N.H. HRL
Pieter Tjepkes zie: Hoogstra
Pieter Tjepkes van Almenum, het burgerrecht dezer stede geaccordeert en heeft de eed van getrouwheid gepresteert in handen van pres. burg. Strooband en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 5 aug 1789. (burgerboek)
Pieter Tjepkes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 396:12:0 terzaake geleverde 8 varkens, quit. no. 1, 11 okt 1785. (GAH1117); id. f. 272:15:0 terzaake geleverde 2000 pond spek, quit. no. 2, 23 okt 1789. (GAH1121)
Pieter Tjepkes ovl voor 1812, huwt met Hinke Jans, kind: Baukje Pieters, geb 1786 ... ; BS huw 1811wafk, BS Franeker huw 1811
Reintje Tjepkes huwt met Aletta Meinderts, kind: Tjepke Reintjes, geb 5 aug 1780, ged 22 aug 1780 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Riemke Tjepkes huwt met Jan Klazes Hobbema; BS ovl 1836
Rinske Tjepkes zie: Gratama
Rintje Tjepkes zie: deventer
Rintje Tjepkes huwt met Alette Meinerts, kind: Antje Rintjes, geb 7 apr 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL
Rintje Tjepkes weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rintje Tjepkes R.T. en Sierdtje Gerrits, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 16 may 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Rintje Tjepkes Pieter Assenbelt ende Lijsbert Cornelis, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R.T., deszelfs oom, 26 apt 1788; ondertrouw HRL
Sake Tjepkes zie: Blok
Saake Tjepkes ged 26 apr 1772 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Saakes en Dieuke Scheltes
Salke Tjepkes huwt met Antje Piers, kind: Jetske Salkes, geb 1785/92 Pingjum; BS ovl 1857
Sjeuke Tjepkes Sjiuwke T., op belijdenisse des Geloofs ged 5 aug 1763 Grote Kerk HRL, Egte vrou aen de Breede Plaats; huwt met Jan Joukes, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 May 1741 en doe ook getrouwt; Jan Joukes ende S.T., beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs vader Tjepke Lijkeles en vertoonde de Bruidegom een attestatie van sijn vader tot consent in deesen, 6 mei 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjepke Jans, ged 16 okt 1756 Westerkerk; kind: Trijntje Jans, ged 15 apr 1745 Westerkerk HRL
Sjoerd Tjepkes geb 27 okt 1776, ged 19 nov 1776 Grote Kerk HRL, zv Tjepke Zaakes en Dieuke Scheltes
Sjoerd Tjepkes op belijdenisse des Geloofs Aangenomen en Gedoopt 15 apr 1763 Grote Kerk HRL, wonende te bij de Kettings Brug; huwt met Hiske Nanings, beide van HRL, geproclameert den 7-14 en getrout den 21 apr 1754 in de Westerkerk; kind: Tjepke Sjoerds, ged 9 jun 1763 Westerkerk HRL
Sjoukjen Tjepkes van HRL, en Fokke Jans van Bolswart, huw.aang. 21 apr 1736 HRL, komende voor de bruid Pieter Cornelis; huw.aang. HRL 1736
Tjerk Tjepkes Gerrijt Douwes van Almenum ende Trijntje Simons van Bolsward, sijnde wegens de bruid gecompareerd T.T., goede bekende, 10may 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof regel 16. nr. 7; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntje Tjepkes zie ook: Blok; ged 25 mrt 1770 Westerkerk HRL, dv Tjepke Sakes en Dieuwke Scheltes; huwt met Iede Bakker, kind: Elizabeth Iedes Bakker, geb 29 mrt 1797, ged 25 apr 1797 Grote Kerk HRL; kind: Duuwke Iedes Bakker, geb 10 aug 1798, ged 2 sep 1798 Grote Kerk HRL
Yeds Tjepkes Hendrik Edsgers Jellema van onder Almenum, ende IJeds Tjepkes van Marsum, huw.aang. 3 dec 1734 HRL, vertonende de bruidegom schriftelijk Consent van desselfs beide Olderen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Tjercks zie: de Vries
Hidde Tjercks zie: de Vries
Lieuwe Tjercks geboortig van Dockum, heeft op dato het burgerrecht deser stede gewonnen, doende de belofte daertoe staende, onder jae en neen, omdat hij Minnonijt was, om dese stad houw en getrouw te zijn, ende betalende tot dien einde de gerechtigheid daartoe staende f. 10:10:0 aan de GR, ende dat aen burg. Jan Dirxen Kuyck, actum 8 aug 1684. (burgerboek)
Tjerck Tjercks zie: de Vries; TJERKS, TJIETSE
Joukjen Tjerd huwt met Leendert Lujtjens, kind: Tjeerd Leenderts, ged 7 aug 1742 Grote Kerk HRL
Jan Tjerds ged 13 sep 1740 Grote Kerk HRL, zv Tjerd Jans en Pietje Jans
Sjeuke Tjerdts huwt met Jacob Geerts, kind: Tjerdt Jacobs, ged 3 sep 1741 Grote Kerk HRL
Aaltje Tjerks Pieter Dirks en A.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 11 nov 1781 HRL; kind: Dirk Pieters, geb 10 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL
Akke Tjerks zie: de Groot
Andries Tjerks huwt met Antie Harmens, kind: Tjerk Andries, ged 6 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Tjerk Andries, ged 13 jul 1749 Westerkerk HRL
Andrys Tjerks mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:2:0 weegens 70 stooven door hem tbv ''t Weeshuys geleevert, ord. no. 18, 31 okt 1730. (GAH1060)
Andries Tjerks mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Janke Pieters, kind: Susanna Andriessen, geb, 1746 HRL; BS huw 1824
Andrys Tjerks A.T. ende Janke Harmens, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs steevaeder Reiner Pieters, en adsisteerde hier bij de bruidegoms vaeder Tjerk Andrijs, 20 Mrt 1745; huwt met Janke Harmens, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 mrt en de 4 apr 1745 doe ook getrouwt in de Westerkerk; huw.reg. N.H. HRL; kind: Sussanna Andrijs, ged 16 okt 1746 Westerkerk HRL
Anke Tjerks zie: Otma
Anne Tjerks zie: de Vries
Antie Tjerks Wybe Taekes en A.T., beyde van HRL, huw.aang. 27 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Sikke IJmkes, desselfs Oom; huw; aang. HRL 1736
Antje Tjerks ged 19 sep 1769 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Rutgers en Meynskje Jacobs
Antje Tjerks huwt met Hans Jetses, kind: Jetse Hanses, ged 31 jan 1741 Grote Kerk HRL
Antje Tjerks begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 1; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 5, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Antje Tjerks rentmeester van het Weeshuis bet f. 26:0:0 aan Claas Pieters voor de inwoning en kost vd weesmeid A.T. bij accoord voor 1 jaar, kwit. no. 15, 6 nov 1781. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 terzaake eene uitzetting uit het Weeshuis in plaats van kleding, quit. no. 19, 15 jul 1788. (GAH1120)
Antje Tjerks ged 13 jul 1766 Westerkerk HRL, dv Tjerk Jansen en Antie Klaassen; ovl 22 jun 1802 HRL, huwt met Pieter Klazes Metzelaar; BS huw 1812, huw 1819, ovl 1828, ovl 1845; Pieter Clasen ende A.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Cornelis Tromp, deszelfs oom, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Pieter Klaassen en A.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Antje Pieters, geb 9 okt 1791, ged 6 nov 1791 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Pieters, geb 4 dec 1793, ged 29 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Pieters, geb 14 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL
Antje Tjerks huwt met Douwe Jans; BS ovl 1822
Auke Tjerks zilversmid; Mr. reeds in 1631; Aucke Tyercks wordt 26 okt 1631 ''burger ende goudsmit binnen HRL'' genoemd. (cons. boek HRL R.A. N 1). Hij tekende niet meer de akte van 21 aug 1648 in het gildeboek, ovl voor 1648. (Gildeboek: merken van Friese goud- en zilversmeden, 1974)
Bauke Tjerks ged 4 jun 1770 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sjoerds en Sijtske Baukes
Baukje Tjerks ovl 8 sep 1749 ... , ontvangt lijfrente 1740-1749; bij ovl 73 1/2 jaar, huisvrouw van Willem Pytters Mouter, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Bouwe Tjerks geboortig van Schiermonnikoog, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft eed van getrouwigheid afgelegd in handen van pres. burg. Harkenroth, op 8 jul 1778. (burgerboek)
Bregtjen Tjerks zie ook: Bregtje Jans; Jan Lammerts Trompetter ende B.T., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Meester Harmanus van der Geest, bode van de Admiraliteit, 30 apr 1740; ondertrouw N.H. HRL
Corneelis Tjerks en Antie Gerrijts, beyde van HRL, huw.aang. 25 aug 1736 HRL, komende voor de bruyd Jan Jansen, desselfs Neeff; huw.aang. HRL 1736; huwt met Antje Gerrits, kind: Janke Corneelis, ged 11 jul 1747 Grote Kerk HRL; kind: Gerritje Corneelis, ged 8 mrt 1746 Grote Kerk HRL
Cornelis Tjerks huwt met Marike Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd 11, 18 en 24 jun 1752 en den 27 dito getrouwdt; Fedde Lieuwes en Marijke Gerrits, beyde van HRL, komende wegens de bruid C.T. sijnde de swager van deselve, 12 Jun 1745
Dieuwke Tjerks zie: de Groot
Dieuwke Tjerks ovl 2 jan 1727 HRL, oud 76 jaren
Dieuwke Tjerks huwt met Hendrik Tol; BS ovl 1869
Dieuke Tjerks huwt met Pieter Joris, beyde van HRL, sijn geproclameert 6, 14 en 20 May 1742 en doe ook getrout; Pijtter Joris ende D.T., beide van HRL, koomende voor de bruid de Burgemr. C. Veersma desselvs broodheer, 5 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Dirk Tjerks zie: de Groot
Doutje Tjerks zie: Haitsma
Douwe Tjerks zie: Dijkstra
Douwe Tjerks Brevet. Voor Mr. Rudolf de Sitter en Jan Fredemann Vi?tor Openbare notarissen residerende te Winschoten in de provincie Groningen is gecompareerd Hinderkij Bartelds, weduwe van D.T., zonder beroep, woonagtig te Oude Pekel A bij ons Notarissen wel bekend, dewelke verklaarde bij deze tegenwoordige acte, hare toestemming te geven tot het huwelijk hetwelk haar minderjarige Zoon Dirk Douwes de Jonge, van beroep Zeeman, woonagtig in de Oude Pekel A voornemens is in te gaan met Maria Coenraad Nicolaas Gebhardt, zonder beroep, bij hare moeder te HRL woonagtig, zijnde eene dogter van wijlen Coenraad Nicolaas Gebhardt, dien ten gevolge gemelde hare Zoon bij dezen autoriserende om voorschreven huwelijk in te gaan bij den officier van de burgerlijke stand te HRL; evenals of zij zelve daarbij tegenwoordig ware: Waarvan Acte aan de Comparante voorgelezen. Aldus gedaan te Winschoten op heden den derden feb dezes jaarsachttienhonderd zeventien; Extract uit het overlijdings Reg. in de Gemeente Oude PekelA (Provincie Groningen). Op vrijdag den eenendertigsten jan achttienhonderd en twaalf des morgens te tien uren is in het schip genaamd de Noordstar leggende bij de Nieuwe Staten Zijl ovl D.T. oud vierenveertig Jaren, Schipper van beroep, hebbende Zijn domicilie in de Oude Pekela. Oude Pekel Aden 2 apr 1817; Extract uit het doopboek der Hervormden in de Gemeente Oude PekelA. (Provincie Groningen). 1797 den 15 okt D.T. &Hindrikje Bartels Ehel. een zoon gedoopt, geb den 14 oct 1797 genaamd derk. Oude PekelA den 1 apr 1817
Ebbe Tjerks ovl 25 aug 1727 HRL, old 40 jaeren
Eelkje Tjerks Murk Jetzes van Almenum en E.T. van Kimswerdt, zijnde de laatste proclamatie geschiedt den 16 den mei 1773 HRL, en deze personen op dato dezes bij ons getrouwd, na vertoonde adtestatie van Kimswerdt van 21mey, getekend G. Horreus, v. d. m., en A. Kruger, schoolmr.
Engele Tjerks ovl voor 1812, huwt met Jay Foppes, indertijd echtelieden te Hindeloopen, kind: Sietse Engels (de Boer), geb 24 dec 1779 Warns; BS huw en huwafk. 1811; weduwe woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Gerlof Tjerks ovl voor 1812, huwt met Aaltje Piers, in leven koemelker onder Almenum, kind: Pier Gerlofs, geb 1779 Wijnaldum; BS Barradeel huwafk. 1811; kind: Akke Gerlofs, geb 28 dec 1781, ged 10 feb 1782 Grote Kerk HRL
Gerrit Tjerks zie: Tigchelaar
Grietje Tjerks zie: Feenstra
Grietie Tjerks ged 19 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Jans en Antie Klaasses
Grietje Tjerks huwt met Pieter Baukes; BS ovl 1838; kind: Tjerk Pieters, geb 6 mrt 1782, ged 9 apr 1782 Grote Kerk HRL; kind: Bauke Pieters, geb 15 apr 1790, ged 27 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Halbe Pieters, geb 6 nov 1795, ged 16 feb 1796 Grote Kerk harl
Harke Tjerks geb 10 feb 1781, ged 6 mrt 1781 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuwke Harkes; geb 1 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuke Harkes
Harmen Tjerks huwt met Annickje Boelens, kind: Tjerk Harmens, ged 17 sep 1748 Grote Kerk HRL
Hauke Tjerks turfleverancier 1747
Heiltje Tjerks huwt met Wybren Gerbens op 5 jun 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804
Hein Tjerks ovl voor 1837, huwt met IJke Tjerks, kinderen: Sijke Heins de Groot, geb 1769 Hindeloopen, Tjerk Heins dG, geb 4 mei 1762 Hindeloopen; BS ovl 1835, huw 1836
Hendrik Tjerks geboortig van Spijkeroog heeft het burgerregt van dese stad gewonnen, hebbende de borgereed afgelegd in handen van vice pres. burg. Sj. Schrik, en de gerechtigheid daartoe staande betaalt aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 11 jul 1736. (burgerboek)
Hessel Tjerks geboortig van de Dragten voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd als doopgezind bij pres. Bosscha en betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de GR, op 9 dec 1754. (burgerboek)
Hiske Tjerks Dirk Hendriks en H.T., beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Trijntje Durks, geb 18 nov 1774, ged 10 jan 1775 Grote Kerk HRL
Jacob Tjerks zie: Alta
Jacob Tjerks Schelte Alberts ende Richtstie Paulus, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd J.T. ; huw.aang. HRL 1736
Jacob Tjerks ged 22 nov 1768 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antie Reins
Jacob Tjerks Compareerde op den Raadhuise binnen HRL Harmanus Portier Coopman en zoutsieder ten voorsr. Steede voor hem en als gelastigde van de Verdere zoutsieders aldaar, Versoekende dat Jan Jansen de Boer en J.T. tot meede ordinaris zoutdraegers /:die daer toe door hun waeren genomineert:/door Haar Achtbaerh:mogten Worden beVestigt en ten dien einde onder Eede gebragt:Waer op de magistraet geresolveert hebbende heeft sigh de persoonen van Jan Jansen de Boer en J.T. laeten welgevallen; en hebbende deselve daer op behoorlijken Eed in handen van de Hr. Presid: Burgemr H:Schaef gepresteerd 2 dec 1748. Actum uts:In kennisse van mij abs:sec:R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jacob Tjerks ende Tjeerdtje Douwes, beyde onder HRL, koomende weegens de bruyd Schelte Alberts des bruids Broodheer, 6 May 1747; kind: Antje Jacobs, ged 21 jan 1748 Grote Kerk HRL, moeder als Tjertje D.
Jan Tjerks zie: Roorda, de Vries, 2x Zuiderma(n)
Jan Tjerks ged 22 okt 1771 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Oenes en Antje Klaases
Jan Tjerks ged 21 nov 1769 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jansen en Antie Klaases
Jan Tjerks geb 23 aug 1798, ged 11 sep 1798 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jans en Dieuke Hendriks
Jan Tjerks huwt met Rijnhofke Luewes, kind: Lieuwe Jans, geb 25 mrt 1794, ged 13 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Jans, geb 15 okt 1798, ged 4 nov 1798 Grote Kerk HRL
Jan Tjerks koopt een huis in 1800
Jeltie Tjerks geb 5 jan 1776 HRL, ovl 10 dec 1818 HRL, ongehuwd; BS ovl 1818; geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Pieters en Dieuke Harkes
Ientie Tjerks Douwe Alles van Almenum ende I.T. van HRL, koomende voor de Bruit desselfs Curator Dirk Rients, kalkbrander onder Almenum, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; kind: Alle Douwes, ged 14 mrt 1741 Grote Kerk HRL
Jetske Tjerks zie: Dijkstra
Jetske/Sytske Tjerks zie: Faber
Jetske Tjerks huwt met Binne Feikes op 6 nov 1803 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1803
Johannes Tjerks ovl voor 1832, huwt met Pietje Jacobs, kind: Dirk Johannes Alta, geb . ; BS huw 1831
Klaas Tjerks zie: Kuipers, Tigchelaar
Claes Tjerks van HRL, en Tettie Harmens van Almenum, huw.aang. 7 may 1735 HRL, Comende voor de bruid Jan Dirks, desselfs broodheer; huw aang. HRL 1735
Klaas Tjerks geb 5 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jans en Antje Klaases; Claas T., ged 29 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Jans en Antje Claases
Klaaske Tjerks zie: Bouma
Klaaske Tjerks geb 1772 Pingjum, 1e huwt met Geert W. van Vals op 17 jan 1802 HRL, 2e huwt met Ruurd Lieuwes op 7 dec 1815 HRL, huw.afk. 26 nov en 3 dec 1815, won HRL, doet overlijdensaangifte van Haring Rintjes, dv Tjerk Pieters en Jantje IJpes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1811, huw 1815; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie, dat K.T. wed. Geert van Vals, van beroep naayster, geb te Pingjum, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van haar voorgenomen huwelijk. HRL, den 10 nov 1815; Op heden den eenentwintigste nov Een duizend achthonderd vijftien, Compareerde voor ons Vrederechter van het Canton HRL, Provintie Vriesland, op den Raadhuize binnen deze Stad in het Locaal van onze gewone Teregtzittingen, Johannes Postma, hoveniersknecht, Willem Jans Steenbergen, werkman, Klaas IJedes Bloemsma, arbeider, Klaas Sijes Overbrug, timmerknecht, Bartele Klok horologiemaker, en Ernst Alberts Martsma, scheepstimmerknecht, alle wonende te HRL, geloofwaardig en van Competenten ouderdom; Welke aan ons hebben te kennen gegeven dat zij verzogt zijn een Acte van Bekendheid te passeren, ten behoeve van K.T., Naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Tjerk Pieters en Jantje IJpes, gewoond hebbende te Franeker; Welk verzoek zij mids dezen voldoende verklaren te weten dat genoemde K.T. is geb te Pingjum den Tiende mrt Een duizend zevenhonderd twee en Zeventig, dat dezelve geen Acte van Geboorte of Doop kan produceren, door dien deselve van Doopsgezinde afkomst zijnde, bij hare geboorte niet is gedoopt, en het houden van Geboorte Registers bij die Godsdienstige gezindheid geen plaats had, en bij de voormalige Regering alhier geheel niet pleeg te geschieden; Gevende de Comparanten redenen van wetenschap dat zij deze K.T. niet alleen van der Jeugd af aan hebben gekend, maar bovendien eene Speciale omgang het deselve hebben, waardoor zij zich van den inhoud dezes ten volsten overtuigd houden. en hebben de Comparanten na gedane voorlezing de tegenwoordige Acte van Bekendheid met ons en onzen Griffier getekend, na dat ons alvorens uit een Certificaat door den Heere President Burgemeester dezer Stad, in dato den Tiende dezer maand November, ten gevolge van het Besluit van Zijne Majesteit in dato den negende mrt jongstleden Nummero dertien, afgegeven, volkomen is gebleken, dat deze K.T. onvermogend is om eenige kosten van gezegelde Stukken, welke bij het opnemen in ondertrouw vereischt worden, te kunnen betalen, op dato in het hoofd dezes vermeld
Lieuwe Tjerks zie: Adema
Lieuwe Tjerks Exhibeert met eerbied Dirk Christiaans Aschkarreman dezer Steede dat hij Supplnt:gaarne deze functie Zag getransporteerd op de perzv L.T. slagersknegt hier ter Stede, de welke de approbatie dezer overdragte op Zijn persoon eerbiedig van UEd: Achtbh:te gemoete Ziet; voorts dat dezelve in plaatze van Dirk Christiaans mag worden aangesteld tot Aschkarreman binnen deze Stad, op Lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staende. requisitus Dirk Kristiaens S:Rienstra. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits desen de meede Suppliant L.T. tot meede Stads Aschkarreman op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daar toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 11 apr 1753/get: /Lourens Tabes/onder:/Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga; /Lager Stonde/; Jusjurandum praestitit coram preaside Tabes den 11 apr 1753 In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Lieuwe Tjerks Heerre Jelles ende Lijsbet Haitses beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs buirman L.T., 31 dec 1740; ondertrouw N.H. HRL
Lieuwe Tjerks huwt met Sijtske Johannes, beyde van HRL, sijn geproclemeert den 21 okt en den 1-8 nov 1739 en doe ook getrouwt; huw.reg. N.H. HRL; L.T. ende Sijtske Johannes beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs broeder Hans Johannes, 24 okt 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Froukje Liewes, ged 18 may 1751 Grote Kerk HRL; kinderen: Johannis en Trijntje Lieuwes, beiden ged 22 jul 1749 Grote Kerk HRL; kind: Antje Lieuwes, ged 29 sep 1744 Grote Kerk HRL, moeder als Cijtske J. ; kind: Sjoertje Lieuwes, ged 15 aug 1741 Grote Kerk HRL
Maaike Tjerks zie: de Ring
Marten Tjerks zie: Osinga
Minke Tjerks zie ook: van der Zee; geb 21 feb 1809, ged 12 mrt 1809 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Saskers en Baukje Vogelzang
Neeltje Tjerks huwt met Wybren Gerbens, kind: Tjerk Wybrens, geb 25 nov 1809, gedoopt9 jan 1810 Grote Kerk HRL
Pier Tjerks huwt met Simkie Jacobs, kind: Jetske Piers, ged 11 mrt 1758 Grote Kerk HRL
Pier Tjerks P.T. onder Almenum en Machteltje Scheltes van HRL, komende wegens de bruyd desselfs broeder Tijte Scheltes, 14 Nov 1744; van Almenum, huwt met Maghteltje Scheltes, van HRL, sijn geproclameerd 15, 22 en 29 nov 1744 en doen ook getrouwt in de Westerkerk; Taetse Abrahams ende Riemke Tjerks, beyde van Almenum, komende weegens de bruid P.T. desselfs broeder, 12 Sep 1744; P. Tierx onder Almenum ende Geertie Dirks van HRL, huw.aang. 3may 1738 HRL, koomende voor de Bruit Eeltie Dirks; huw.aang. HRL 1738
Pieter Tjerks zie: Faber, Feenstra, Roerda
Pieter Tjerks geb 21 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Jacoba Pieters
Pieter Tjerks geb 17 jan 1778, ged 3 feb 1778 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Dieuke Harkes
Pieter Tjerks geb 18 aug 1804 HRL, ged 4 sep 1804 HRL, ovl voor 1805, zv Tjerk Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804; geb 21 dec 1807 HRL, ged 10 jan 1808 HRL, ??n van een tweeling, ovl voor 1808, N.H., zv Tjerk Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1808; geb 6 mrt 1810 HRL, ovl voor 1811, zv Sjerp Pieters en Tjitske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 9 jun 1811, ged 21 jul 1811 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Pieters en Tjietske Jans, hier liggende met hun schip
Rein Tjerks zie: de Groot, (2x) Otma
Rein Tjerks ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins; ged 17 dec 1765 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antie Reins; ged 10 dec 1771 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins
Reinouke Tjerks ovl 20 jan 1789 HRL, oud 48 jaar
Riemke Tjerks Taetse Abrahams ende R.T., beyde van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Pier Tjerks, 12 Sep 1744; huwt met Taetse Abrahams, beyde van Almenum, sijn geproclameerd 15, 20 en 27 sep 1744 en doen ook getrouwt
Rienk Tjerks Dirk Tjeerds van Lutkewierum ende Sijtske Tjerks van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder R. T, 4 Sep 1745
Rients Tjerks R.T. ende Acke Douwes, beyde onder Almenum, koomende wegens de bruyd Jan Heyns, 30 Apr 1746; huwt met Akke Douwes, beyde van Almenum, sij zijn geproclameerd 1, 8 en 15 May 1746 en doen ook getrouwt
Rinske Tjerks geb 2 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Sipkes en Pietje Jans
Roelof Tjerks Remonstreert UEd:Agtbh:met verschuldigde Eerbiedt, Lammert Jansen ordinaris Sackedraeger binnen deese Stadt, dat hij vermits sijner ouderdom en swakheyt seer geneegen is Sijn Sackedraegers bedieninge over te draegen aan R.T. turfdraeger alhier ter Steede, een man daer toe bequaam, en die sulks meede van harten is verlangende; dog sulken transport niet kunnende geschieden buiten consent van UEd:Agtbh:; So sijn die beyde supplnten: daerom beyde te raeden geworden haer hier over aan UEd:Agtbh: te addresseeren. Onderdanig versoekende consent en approbatie in deese overdragte, en dat alsoo gemelde R.T. door UEd:Agtbh: tot meede ordinaris graendraeger binnen deese Stadt mag worden benoemt en aangestelt, op lasten, pligten profijten en gehoorsaamheeden daer toe staende, onder presentatie den nehoorlijken Eed daer toe vereyscht werden, in handen van UEd:Agtbh:te presteren quo facto etc::/onder stonde/was get:/H Pesma. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineerd en steld mits deesen de meede supplnt R.T. tot sakkedraeger van deese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheeden daar toe staande mits doende den Eed van getrouwigheid en betaelende tot een gratificatie in de armebusch de somm van twintig Cargls Actum den 10 Mrt 1751(:get: J:D:Toussaint Ter Ordtie van de magistr abs:sec:/:get:/R J de Swart gesw:Clercq. ; Lager Stonde; den 10 Mrt 1751 heeft R.T. den Eed van getrouwigheyd gepresteerd in handen van de Hr. Presid:Burgemr. Toussaint, en tot een geschenk in de armebusch twintig car:gls:In kennisse van mij secrts:abs:sec:(:was get:) R:J:de Swart gesw:Clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); turfarbeider 1751-1754; R.T. ende Grijtie Heeres, beyde van HRL, komende weegens de bruid des selvs broeder IJpe Heeres, 11 dec 1745; huwt met Grijtje Heeres, beyde van HRL, geproclameerd 12, 19 en 26 desemb 1745 en doe ook getrouwt; huwt met IJnskje Jielts, beide van HRL, geproclameerd de 11-17 en getrout de 24 mei 1761; Remonstreert met schuldige Eerbied Lieuwe Willems meede ordinaris turfdraeger binnen deese Stad, dat hij seer geneegen is sijn turfdraegersbedieninge over te draegen aen R.T. Jongman alhier ter Steede, sijnde een persoon daer toe bequaam, en die sulks meede is verlangende; dog vermits sulken transport niet kan geschieden sonden consent van UEd:Agtbh:, soo hebben de supplnten hun te raede gevonden sig hier over tot UEd:Agtbh:te addresseeren, met Ootmoedig versoek UEd:Agtbh:gelieven deese overdragte te approbeeren, en dat alsoo gemelde R.T. door UEd: Agtbh:tot meede ordinaris turfdraeger deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld, op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende, onder presentatie om den Eed daer toe Staende in handen van UEd:Agtbh:te presteren, quo facto etc (was get) H. Pesma Pr. 1745 P:; (in margine Stonde); de Magistr:accordeerende het versoek nomineert de meede supplnt R.T. tot meede ordrs turfdraeger binnen deese Stad op lasten, pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheyt Actum den 6 oct 1745 (was get:) Pier Bretton Ter ordtie van de magistr:abs:sec:R.J. de Swart 10:1745 b:gesw:clercq; (onder Stonde); Op heeden den 6 oct 1745 heeft R.T. den eed van getrouwigheit als ordrs turfdraeger in handen van de Hr. Burgemr. Wopco Buma gepresteerd, (onder stonde). In kennisse van mij abs:sec:R.J. de Swart 17 6/10 45 gesw clercq. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als turfdrager op 12 mei 1756 over op Jan Martens Blom; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731 -1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 7 sep 1758 over op zijn zwager Freerk Pyters; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Rutger Tjerks huwt met Antje Wouters, kind: Pijtter Rutgers, ged 9 jan 1748 Grote Kerk HRL
Rutger Tjerks rentmeester van het Weeshuis bet f. 26:0:0 aan Antje Pieters voor een jaarlijksche gifte aan haar toegestaan tot onderhoud van R.T. ord. no. 27, 23 nov 1784. (GAH1115)
Rutger Tjerks huwt met Antje Wouters, kind: Tjerk Rutgers, ged 20 aug 1743 Grote Kerk HRL; huwt met Janke Pieters, beide van HRL, geproclameert den 15-22 en getrout den 30 sep 1753
Rijkle Tjerks zie: Bruinsma
Sybe Tjerks huurt stadsland 1800-1807; Cornelis Markes ende Trijntje Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.T., goede bekende, 5 dec 1789; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, huisno. 73, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 38:0:0, de huur van 5 Pondematen Vergraeven Bouwland, af: de floreenschatting: f. 21:18:0, resteert: f. 16:2:0, nos. 13 en 14, 14 jul 1793 (GAH1125); id. 5jul17 94 (GAH1126); id. alsmede de 3 Pondematen Bouwland, 1 jul 1795 (GAH1127)
Sybe Tjerks van Almenum, huwt met Tjietske Alberts, van HRL, geproclameerd de 27 dec 1767 en de 3 Janewari en de 10 en getrout de 12 Jannewari 1768
Sybout Tjerks van Almenum, huwt met Rixtje Ruirds, van de Noorderdragten, geproclameerd de 11-18 en getrout met attestasie de 25 dec 1768; huw.reg. N.H. HRL; kind: Tjitske Sijbouts, geb 16 jan 1773, ged 2 mrt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Tjerk Sijbouts, ged 9 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL
Sybren Tjerks zie: Plat
Sybrigje Tjerks geb 28 nov 1802 HRL, ged 28 nov 1802, N.H., dv Tjerk Sijbouts en Jeltje Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1803
Sytske Tjerks huwt met Jan Jacobs, kind: Lijsbet Jans, ged 22 sep 1743 Grote Kerk HRL
Sytske Tjerks 1 zie ook: Faber; geb 16 dec 1788, ged 6 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Wybes en Dieuwke Harkes
Sytske Tjerks Jan Jacobs en S.T., beyde van onder Almenum, huw.aang. 3 dec 1735 HRL, komende voor de bruid Tjerk Pijters, desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735; Dirk Tjeerds van Lutkewierum ende S.T. van Almenum, komende weegens de bruid desselfs broeder Rienk Tjerks, 4 Sep 1745; van Almenum, huwt met Durk Tjeerds, van Lutkewierum, geproclameerd 5, 12 en 19 Septemb: 1745 en getrouwt den 25 dito; kind: Lolke Dirks, ged 19 jul 1746 Grote Kerk HRL
Simkjen Tjerks huwt met Sjouke Hendriks op 25 mei 1795 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 24 mei 1795, met vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795; Sjouke Hendriks van Workum, ende S.T. van Almenum, zijnde wegens de bruid gecompareerd Tjerk Sjerks, deszelfs vader, 9 may 1795; ondertrouw HRL
Simon Tjerks zie van der Burg
Simon Tjerks huwt met Merkje Jans, kind: Trijntje Simons, geb 9 mei 1771, ged 5aug18 10 Grote Kerk op de belijdenis van haar geloof op 3 aug 1810
Simon Tjerks woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Simon Tjerks Benjamin Willems ende Trijntje Simons, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader S.T., 4 jun 1791; ondertrouw HRL
Sipke Tjerks zie ook: Draaisma; huwt met Catharina Beerends, kind: Antje Sipkes, geb 4 mrt 1797, ged 26 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Sipke Tjerks geb 25 jan 1775, ged 21 feb 1775 Grote Kerk HRL, zv Tjerk Sipkes en Antje Reins
Sjoerd Tjerks vrouw van S.T. woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerd Tjerks zie: van Reenen; S.T. ende Reinouke Allards, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs broeder Hendrik Allards, 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Tjerk Sjoerds, geb 10 aug 1789, ged 1 sep 1789 Grote Kerk HRL
Tetske (?) Tjerks en IJke Symens, beide van HRL, huw.aang. 22 dec 1736 HRL, komende voor de Bruit desselvs Oud Oom Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1736
Teetske Tjerks ovl voor 1834 Leeuwarden, huwt met Gerben Wybrens
Teuntje Tjerks zie: Feenstra
Tietje Tjerks zie: van ''t Zet
Tytje Tjerks Teede Gooytjes ende T.T., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Allards, goede bekende, 14 jul 1792; ondertrouw HRL; Taede Gooytjes en T.T., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 jul 1792 HRL, en zijn getrouwd den 5aug17 92
Tytje Tjerks geb 3 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, dv Tjerk Sjoerds en Sijtske Baukes
Tijetje Tjerks Jan Arjens ende T.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs Broodheer Joris Aarts, 7 dec 1748; kind: Tjerk Jans, ged 9 jun 1750 Grote Kerk HRL
Tjaltje Tjerks huwt met Haring Germens; BS ovl 1853
Tjepkjen Tjerks zie: Tjepkjen Sierks
Trijntje Tjerks zie: van Tienen
Trijntje Tjerks huwt met Tymen Pijtters, kind: Pieter Tymens, ged 7 mrt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Sjoertje Tymens, ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL
Trijntje Tjerks woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Trijntje Tjerks ovl 29 dec 1789 HRL, oud 68 jaar
Trijntje Tjerks geb 9 jun 1805 HRL, ged 9 jun 1805 HRL, dv Tjerk Heins en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1805
Trijntje Tjerks geb 2 mei 1807 HRL, ged 12 mei 1807 HRL, dv Tjerk Halbes en Stijntje Rintjes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Trijntje Tjerks huwt met Dirk Cornelis, beyde van HRL, sijn geproclameert 28 okt den 5-12 nov 1742 doe ook getrouwt; Dirk Cornelis ende T.T., beide van HRL, koomende voor de bruid Douwe Gosses haar neef en vertoonde verclaringe van des bruits Curatoren tot consent in deesen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Tjerks huwt met Jan Arjens, beyde van HRL, geproclameerd 8, 22 en 29 desemb 1748 en den 7 jan 1749 getrouwt
Trijntje Tjerks Lodewijk Bakker, chergiant ende T.T., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Jan de Reus, 1 Feb 1749; huwt met Lodewijk Bakker, beyde van HRL, geproclameerd 2, 9 en 16 Febu 1749 en ook getrouwt; kind: Barbara Lodewijks Bakker, ged 6 aug 1752 Grote Kerk HRL; kind: Idske Lodewijks Bakker, ged 14 jan 1751 Westerkerk HRL; kind: Albertus Jurjens Bakker, ged 19 jun 1749 Westerkerk HRL, vader als Jurjen L.B.
Trijntie Tjerks huwt met Douwe Jansz, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 mei 1765; kind: Trijntie Douwes, ged 5 aug 1766 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Trijntie Tjerks huwt met Jelger Hessels, beide van HRL, geproclameerd de 25 aug en de 1-8 en getrout de 10 7 ber (+ september) 1771
Willemke Tjerks geb 1747 HRL, ovl 5 feb 1827 HRL, huwt met Folkert Jans Oltman; BS ovl 1827
Yke Tjerks ovl voor 1837, huwt met Hein Tjerks; BS ovl 1835; 1836 huwelijken
Yke Tjerks huwt met Gatze Cornelis IJntema; BS ovl 1846
Ynskie Tjerks huwt met Jan Hendriks, beide van HRL, geproclameert 11, 18 en 25 mei 1755 en getrout den 25 mei 1756; huwt met Willem van de Putte, beide van HRL, geproclameerd de f. 10:17:24 en getrout de 26 nov 1771; begraven Groot Kerkhof, regel 37, nr. 89; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Yentje Tjerks van HRL, huwt met Douwe Alles, van Almenum, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; kind: Trijntje Douwes, ged 3 mrt 1750 Grote Kerk HRL
Ytje Tjerks geb 1756 HRL, ovl 20 sep 1834 Franeker, huwt met Gatze Harmens, wonende te Franeker, dv Tjerk ..., en ...; BS Franeker ovl 1834; Gosse Harmens van Kimswerd en Y.T. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 may 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken, en te Kimswerd getrouwd den 21 may 1786, volgens ingekomen verklaaring; kind: Jeltje Gosses, geb 28 jan 1787, ged 20 mrt 1787 Grote Kerk HRL
Grietje Tjertzes geb 9 nov 1752 Westerkerk HRL, dv Tjertze Jeltes en Stijntje Foppes
Gryttie Lieuwes Tjesma huwt met Claas Wigles de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 28-30 Ap: en getrout de 5 mei 1765; kind: Grietje Klaases de Vries, ged 7 dec 1766 Grote Kerk HRL; kind: Lieuwe Klaases de Vries, ged 25 jul 1769 Grote Kerk HRL
Lieuwe Hiddes Tjesma vroedsman in 1762-1768, 1774; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 42:10:0 wegens huir van 8 pondematen greidland gelegen aan de zuidoostkant van HRL, belast met 3 florenen, 25 jan 1762. (GAH1092); id. no. 5, 16 mrt 1763. (GAH1093); id. over 1764. (GAH1094); id. over 1765. (GAH1095); id. over 1766. (GAH1096); id. over 1767, 1768. (GAH1099); id. f. 21:5:0, nov 1767 verhuurd, 1768. (GAH1099); id. f. 42:10:0 over 1768, 1769. (GAH1100); id. over 1770. (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 177 3. (GAH1104); id. over 1774. (GAH1105); ontv van dito f. 94:5:0 wegens het leveren en slagten van een vette koe, 26 nov 1762. (GAH1092); betaalt aan dito f. 40:0:0 wegens huir van 11 1/2 pondematen land gelegen onder Berlicum, wordende gebruikt door Dirk Andringa, 17 mrt 1763. (GAH1093); ontv van dito f. 55:0:0 strekkende tot betaling wegens een accoort waer voor bovengemelde desisteerd vd in huur hebbende 8 pondematen land, kwit. no. 3, 26 apr 1774. (GAH1105)
Mayke Yges Tjesma van Oosterbierum, en Lieuwe Hiddes van HRL, huw.aang. 23 jun 1736 HRL, zijn door de bruidegom aangegeeven vertonende attestatie dat tot Oosterbierumdeselve reeds waeren aangegeeven en geproclameert; huw.aang. HRL 1736
Paulus Tjesma medicinae doctor, van Franequer gekomen, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat hij alvorens verklaart heeft sich als een eerlijck burger te comporteren en de burgers lasten te dragen, betalende ten dien einde de gerechtigheid daer toe staende aan de f. 10:10:0, op 23 sep 1691. (burgerboek)
Trijntje Tjesma ovl 25 feb 1788 HRL, oud 37 jaar
Yde Tjessen zie ook: IJede Tijssen; huwt met Lijsbeth Jans, kind: Trijntie IJdes, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL
Louwrens Tjesses geboortig van der Bild, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae gedane belofte om sich alleszins als een eerlijck burger te sullen comporteren, bevestigende sulx door manuale stipulatie in handen van burg. Lourens Asperen als Commissaris, betalende de gerechtigheid daertoe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 8 jan 1690. (burgerboek)
Pietje Tjetses ged 30 may 1741 Grote Kerk HRL, dv Tjetse Freerks en Trijntje Hiddes
Rinske Tjetts kind: Maria Elisabeth, geb 19 jan 1810 HRL, in onegt geb de vader van het kind is opgegeven als Cornelis Vink; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Maria Elisabetha, geb 19 jan 1810, in onegt geboren, moeder Rinske Tjedt, voor vader opgegeven Cornelis Vink, ged 13 feb 1810 Grote Kerk HRL
Haring Tjibbes ovl 28 aug 1822 Heeg, huwt met Antje Freerks, kind: Harmen vd Zee, geb 1808 Heeg, scheepstimmerman in 1822, zv Tjebbe Jans en IJtje Harings; BS huw 1834, ovl 1859
Lutske Tjibbes zie: van der Meulen
Marretje Tjibbes Pieter Hendriks van HRL. en M.T. van Terschelling, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 11 okt 1806; ondertrouw HRL
Claas Tjiedses Johannes Gerrijts van Langweer ende Beerntje Clases van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.T., deszelfs vader, 19 jan 1793; ondertrouw HRL
Jantje Tjiepkes huwt met Douwe Piebes Pooch; BS ovl 1822; kind: Dieuke Douwes, geb 24 nov 1790, ged 4 jan 1791 Grote Kerk HRL; 1779 den dertienden aug een duizend zeven honderd negen en zeventig, is te Oudemirdum gebooren Piebe, zv Douwe Piebes en J.T. de Schout der Gemeente Balk, den vier en twintigsten apr duizend acht honderd en zestien
Christina Tjietses zie: de Boer
Jelke Tjietses zie ook: de Jong; ged 29 sep 1757 Westerkerk, zv Tjitze Jelkes en Stijntie Foppes; huwt met Peternella Dodenhuizen, kind: Frederik Jelkes, geb 27 jul 1791, ged 16 aug 1791 Grote Kerk HRL
Jelke Tjietses J.T. ende Petronella Dodenhuisen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Christoffel Schreuder, deszelfs oom, 8may 1790; ondertrouw HRL
Jielles Tjietses huwt met Fokkje Jents, beide van Almenum, geproclameerd de 22-29 apr en de 6 en getrout de 27 mei 1764; kind: Wytske Jilles, ged 9 dec 1764 Grote Kerk HRL
Karel Tjietses Ook als: Karel Tietes; ovl voor 1839, huwt met Jetske Pieters, kind: Tjietske Karels, geb 1794 HRL, onwettige dv Jetske Pieters; BS huw 1821, ovl 1838
Pietje Tjietses ovl 4 mrt 1791 Medemblik, huwt met Geert Harmens, dv Tjietse de Haan en Pleuntje Barteles; BS huw 1834, ovl 1850
Rinske Tjietses ovl voor 1836 ... , huwt met Adam Prikkenaar; BS ovl 1830; 1835 huwelijken
Sytske Tjietses Pier Micchiels van Almenum en S.T. van Wirdum, komende wegens de bruid Douwe Jans, huysman onder Almenum, 28 Mrt 1744
Trijntje Tjietses ovl HRL. voor 1834, huwt met Johannes Caspers; BS huw 1833
Gosse Tjietzes zie: de Haan
Jelke Tjietzes huwt met Lijsbeth Johannes op 25 mei 1806 HRL, huurt buitenkant Bolwerk 1807-1811, koopt een huis 1799; huw Grote Kerk HRL 1806; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 terzaake geleverde schootsvellen, quit. no. 9, 2 feb 1790. (GAH1122); id. f. 52:10:0 voor geleverd leer en schootsvellen, quit. no. 20, 12 okt 1790. (GAH1122); id. f. 135:6:0 voor geleverd leer, quit. no. 15, 13 jul 1790. (GAH1122); id. f. 103:6:12, quit. no. 11, 15 mrt 1791. (GAH1123); id. f. 185:17:12, quit. no. 18, 25 okt 1791. (GAH1123); id. f. 176:12:0, na aftrek der huiden, 3 jul 1792, quit. no. 10 (GAH1124); id. f. 187:16:0 ter zaake geleverd leer, 14 aug 1792, quit. no. 12 (GAH1124); id. f. 211:11:0, 6 okt 1794, quit. no. 12 (GAH1126); id. f. 90:0:0, 24 dec 1794, quit. no. 13 (GAH1126); id. f. 53:4:0, 7 jul 1795, quit no. 10 (GAH1127); J.T. en Liesbert Johannes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 10 may 1806; ondertrouw HRL; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 97, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, 1 may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Kornelis Tjipkes huwt met Aaltje Hendriks, kind: Lijsbeth Kornelis, geb 28 jul 1775, ged 27 aug 1775 Grote Kerk HRL; kind: Pier Cornelis, geb 19 apr 1791, ged 8 may 1791 Grote Kerk HRL; kind: Pier Cornelis, geb 29 dec 1792, ged 13 jan 1793 Grote Kerk HRL, moeder als Atje R.
Marijke Tjipkes kind: Grietje, geb 1 apr 1809 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Grietje, geb 1 apr 1809, ged 30 mei 1809 Grote Kerk HRL
Schelte Tjipkes zie: Blok; S. Tjepkes, ged 18 sep 1768 Westerkerk HRL, zv Tjepke Zakes en Dieuwke Scheltes; S.T. en Trijntje Jans Buisman, beide van HRL, zijnde de aangeevinge gedaan door proc. IJ. Feddema onder Productie van genoegzaam geblijk, 8 may 1793; ondertrouw HRL; S.T. en Trijntje Jans Buisman, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 8e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1:0 (GAH650)
Sipke Tjipkes zie: Blok
Durk Tjisses zie: Wiersma
Former Tjisses ovl voor 1817, huwt met Wijpkje Foppes, kind: Tjisse Former, geb 1789 Tzummarum; BS Franeker huw 1816
Reintje Tjisses zie: Leystra
Esger Tjites huwt met Tjitske Pieters, kind: Theuntje Esgers, ged 6 mei 1760 Grote Kerk HRL
Antie Tjites ged 27 jul 1758 Westerkerk, dv Tjite Bennes en Richte Zijdeses
Broer Tjitses zie: Schuil
Dirk Tjitses ovl 15 jan 1799 Bolsward, huwt met Rijnskje Foppes, kind: Saske Dirks, geb 1793 Bolsward; BS huw 1820, ovl 1868
Rientie Tjitses huwt met Rijnia Joosten Gongerijp, kind: Baukje Rijnias Gongerijp, ged 26 jul 1761 Grote Kerk HRL
Gerrit Tjitzes zie: Plantinga
Grietje Tjitzes begraven Groot Kerkhof, regel 24, nr. 24; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Tjitzes zie: Faber, de Haan, (2x)
Jan Tjitzes huwt met Hieke Keimpes, kind: Trijntje Jans, geb 10 jan 1808 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1808
Lijsbeth Tjitzes begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Pietje Tjitzes Jan Hendrik Heideman en P.T., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 7 jun 1772 HRL, en toen getrouwt, zijnde 2de Pinxterdag
Romke Tjitzes zie: Zeldenrijk
Zytske Tjitzes ged 31 jan 1762 Westerkerk HRL, dv Tjitze Jelkers en Stijntie Foppes
Trijntje Tjitzes huwt met Sippe Hendriks; BS ovl 1829
Aukje Tjommes zie: Stam
Durkje Tjommes huwt met Jelle Broersma; BS ovl 1852
Feite Tjommes huwt met Zitske Jacobs, kind: Atje Feites, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Gerben Tjommes zie: Eekma Stam
Jan Tjommes zie: Pals
Claas Tjommes bet aan de rentmeester van het Weeshuis f. 63:0:0 terzake huir van 5 pondematen greidland gelegen tot Oosterwierum, belast met 1 floreen en door C.T. gebruikt, no. C., 15 mei 1762. (GAH1092); id. over 1766 (GAH1096); id. over 1767. (GAH1097); id. over 1768. (GAH1099); id. over 1769 (GAH1101); id. over 1771. (GAH1102); id. over 1772. (GAH1103); id. over 1778 (GAH1109); rendant brengt (pro memoria) voor rest 2 jaren huir van 5 pondematen greidland tot Oosterbierum door C.T. gebruikt, f. 126:0:0, petri 1763 en 1764 versch, gemeld op het capittel van ontvang der landhuiren met letter C, 1764. (GAH1094); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 189:0:0 terzake huir van pondematen greydland gelegen onder Oosterbierum, Martini 1763 en 1764 verschenen, en 1765 zullende verschijnen, no. C, 1765. (GAH1095)
Mientje Tjommes zie: Pals
Tietje Tjommes zie: Pals
Dirk Johannes Tjomsma geb 1754 ... , ovl 22 apr 1816 HRL, huwt met Antje Sikkes, kind: Johannes, geb 1795 Sondel; BS ovl 1816; 1852 overlijdens; gebruiker van wijk H-088, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Johannes Tjomsma geb 1795 Sondel, ovl 7 feb 1852 HRL, huwt met Idske Roosma op 5 jul 1818 HRL, huw.afk. 21 en 28 jun 1818, wonende te HRL, schoenlapper en schoenmaker in 1852, huw getuige bij G.A. Coster, (gk), en L.J. Brouwer, (gk), 1837, id. bij K.S. Gorter en G. p. Brouwer, 1837, zv Dirk Johannes T, en Antje Sikkes; BS huw 1818, huw 1837, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168, wijk H-082; oud 46 jaar, geb Sondel en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-089; VT1839
Antje Tjpkes ged 27 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Tjpke Piers en Lijsbert Cornelis
Symen Tjurris huwt met Janke Willems, zie aldaar
Hendrik Tobbe TOBBE (1814), TOBE (1817,1819); geb 1761 ... , ovl 25 mei 1817 Heerenveen in het schip, huwt met Antje Gosses, koopt een plak grond in 1801, wafelbakker in 1817 en won HRL, kinderen: Catharina Hendriks T, geb 1791 HRL, Henricus T, geb 1798 HRL; sch. 1817 huwelijken, ovl 1819; eigenaar van wijk G-138; gebruikers Jan Hendriks en Jacob B. Zoete vrouw, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-189 en wijk H-190, ledig, 1814. (GAH204); woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Aaltje Tobe begraven Groot Kerkhof, regel 19, nr. 12; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Catharina Hendriks Tobe geb 1791 HRL, ovl 12 sep 1819 Leeuwarden in een schip liggende in de gracht, wafelbakster, dv Hendrik T, en Antje Gosses; BS ovl 1819
Henricus Tobe geb 1798 HRL, huwt met Anna vd Kallen op 7 dec 1817 HRL, huw.afk. 9 en 16 nov HRL. en 28 sep en 5 okt 1817 Groningen, sjouwerman, zv Hendrik T, en Antje Gosses; BS huw 1817
Akke Tobias Arjen Tjepkes en A.T., beyde van HRL, koomende wegens de bruid Sipke Arjens, veerschipper, 29 Aug 1744; huwt met Arjen Tjepkes, beyde van HRL, geproclameerd den 30 aug en den 6-13 sep 1744 en doen ook getrouwt
Barend Tobias hout- en balsteenleverancier 1751
Cornelis Tobias huwt met Geertje Claeses, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 Jannewari 1769; kind: Maayke Kornelis, geb 7 sep 1774, ged 27 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Kornelis, geb 13 aug 1778, ged 8 sep 1778 Grote Kerk HRL, moeder als: Getje Klaasses; kind: Tobias Cornelis, ged 11 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Cornelis, ged 29 jan 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Getje C.
Elizabeth Tobias geb 1785 HRL, ovl 5 dec 1825 HRL, ongehuwd, dv Tobias Jans en Feikje Andries; BS ovl 1825
Grietje Tobias begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Harmen Tobias van IJenum, in Groningerland, huwt met Eelkje Teunis, van Almenum, geproclam de f. 11:18:25 en getrout met attestasie de 1 sep 1765; huw reg. N.H. HRL
Jan Tobias begraven Groot Kerkhof, regel 40, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Tobias ovl voor 1802, namens gelastigde wordt huis en herberg verkocht in 1801; geboortig van de Kuinder, en heeft de eed van getrouwe inwoning afgelegt in handen van pres. burg. K. Lanting en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de GR, op 10 dec 1777. (burgerboek); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Vrijdag den 1 sep 1797; Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen; Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Symon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, J.T. f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43)
Jan Tobias van HRL, huwt met Grijttje Andries, van Workum, geproclameerd de 16-23 Febrij en de 1 en getrout met Attestasie den 8 mrt 1772; huw.reg. N.H. HRL
Jantje Tobias zie: Benjamins
Klaas Jans Tobias ovl voor 1802, huwt met Riemke Hayes; Maandag den 16 dec 1799. de Raad ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerde ter Vergadering Claas T. varendsgeZel alhier: dewelke door den fiscus geciteerd Was om boete, en breuken tot 15 Goud-guldens, ter Zaake deZelve Zijn huisvrouw geslaagen en mishandelt had: en is deZelve na gedaane Confessie, en bij-gebragte Redenen van eenige verschooning, geboet Van Vijf Goud-guldens boven de Kosten, aan den Fiscus. (GAH45)
J. A Toclaar Hendrik Colle, Corporaal in ''t Battaillon van baron de Nostitz, Collonel Commandant het Regiment van generaal major Acronius onder de compagnie van capt. V. van Altena, thans in guarnisoen te deventer, van Lille, en Akke Johannes, van HRL, laatst geproclameert 25 jul 1773 HRL, en op dato dezes alhier getrouwd na vertoonde adtestatie van Lille, 8 aug 1773, getekend J.A.T., v. d. m.
Sioerd Toenis komt van HRL, wederom burger van Dokkum op 16 mei 1676. (burgerboek Dokkum 1574 - 1798)
Hendrik Toeter ovl voor 1892, huwt met Albertje vd Heide; BS ovl 1891
Cornelis Cornelis Tof C.C.T. en Marijke Gerrits Felt, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben den 7 mrt 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd
Dieuwke Tol geb 1800 Dokkum, ovl 11 dec 1869 HRL, huwt met Wybe Neisingh, (gk), DG, dv Hendrik T, en Dieuwke Tjerks; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk G-323
Gerrit Taekes Tol geb 1804 Achlum, ovl 26 nov 1866 HRL, huwt met Johanna Gerrits Ferwerda (gk), op 16 nov 1837 HRL, arbeider in 1851, N.H., ovl wijk H-224, komt abus. ook voor als ''Tolsma'', zv Taeke Gerrits T, en Geertje Rinses Bootsma; BS huw 1837, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 VT1839
Gerrit Tjeerds Tol Ried, Sectie C, 1832: G.T.T., Landbouwer te HRL, eigenaar van perceel nr. 899, Weiland, grootte 26570 m2, klasse onbebouwd 4; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1832)
Hendrik Tol huwt met Dieuwke Tjerks, kind: Dieuwke T, geb 1800 Dokkum; BS ovl 1869
Feikje Jans van der Tol ovl voor 1844, huwt met Bonne Gosses IJlstra, wonende te Almenum 1842; BS ovl 1842, huw 1843
Feikje Pieters van der Tol geb 1792 Kimswerd, ovl 26 feb 1845 HRL, 1e huwt met Jan Stolstra/Stalstra, 2e huwt met Lammert Jans Timmer op 9 jul 1835 HRL, wonende te HRL, dv Pieter Jans vdT, en Grietje Jans; BS ovl 1833; 1835 huwelijken, ovl 1845; oud 45 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-174; VT1839
Gerrit Sipkes van der Tol geb 1810 Herbayum, ovl voor 1877, huwt met Jantje Berends Brameyer op 19 sep 1833 HRL, boereknecht, wonende te onder Midlum, zv Sipke Gerrits vdT, en Klaaske Martens Rinia; BS huw 1833, ovl 1876; oud 31 jaar (!), geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT 1839; (VAN DER) TOL, GERRIT TJEERDS
Gerritje Taekes van der Tol geb 23 sep 1801 Achlum, ovl 10 feb 1870 HRL, huwt met Jacob IJdes Hettema op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, dienstmeid. dv Tako Gerrits vdT, en Getje Rinzes Bootsma; BS huw 1831, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-053; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk D-048; VT1839
Hieke Keimpes van der Tol zie ook: Hijke Keimpes; geb 1782 Arum, ovl 21 mrt 1833 HRL, huwt met Jan Alles Wobma, dv Keimpe vdT, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1833, ovl 1856
Jan Harmens van der Tol geb 4 nov 1787 Midlum, melktapper, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jan Jansen van der Tol huwt met Wapke Sints op 5 okt 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806
Keimpe van der Tol hm ... , kind: Hiske/Hieke Keimpes vdT, geb 1782 Arum; BS ovl 1833
Pieter Jans van der Tol ovl dec 1802 Wonseradeel, huwt met Grietje Jans, werkman, kind: Feikje Pieters vdT, geb 1792 Kimswerd; BS huw 1835, ovl 1845
Rinske Taekes van der Tol geb 1800 Almenum, ovl 25 mei 1846 HRL, huwt met Rein Everts Strandstra, dv Taeke vdT, en Geeske Gerrits/Rinses Bootsma; BS ovl 1842; 1846 overlijdens; oud 38 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk A-095; VT1839
Sipke Gerrits van der Tol huwt met Klaaske Martens Rinia, boer te Midlum, kind: Gerrit Sipkes vdT, geb 1810 Herbayum; BS huw 1833
Taeke Gerrits van der Tol ovl 15 apr 1820 Midlum, huwt met Geeske Rinses Bootsma, kinderen: Rinske vdT, geb 1800 Almenum, Gerrit vdT, geb 1804 Achlum, Gerritje vdT, geb 23 sep 1801 Achlum; BS huw 1831, ovl 1846, ovl 1866, ovl 1870
Tjeerd Gerrits van der Tol Wij Schout Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Almenum Certificeren bij dezen dat de Huwelijks Proclamatien van Gerrit Tjeerds van der Tol, oud negenentwintig Jaren, Geboren te Zurich wonende te HRL Onlangs te Almenum Meerderjarige zv T.G. v. d. T. en van Beitske Jelgers, en: Antje Dirks Bleker, oud Vijfentwintig Jaren Geboren en woonachtig te HRL Meerderjarige dv Dirk Bleker en van Feykje Scheltes, - op de twee jongstverlopen Zondagen, telkens des middags ten twaalf uren voor de Hoofddeur van ons Huis der gemeente hebben plaats gehad, zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Afgegeven te Almenum den 26 ste feb 1800Sestien
Ype Harmens van der Tol IJ.H. v. d. T., 30 jaren, boerearbeider, wonende te Kimswerd, is verzogt een Acte van Notoriet? op te maaken ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra, wever, wonende te Kimswerd
Jan Hendriks Tollenaar J.H.T., zoutziedersknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Elisabeth Pieters Tollinga geb 1773 Leeuwarden, ovl 6 mrt 1854 HRL, huwt met Rimmert Ruurds Noordhuis op 18 sep 1796 HRL, komt van HRL, N.H., dv Pieter T, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1808, BS ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk E-018; oud 66 jaar, geb Schenkeschans (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-012; VT1839
Elisabeth Sybes Tollinga geb 1753 Dokkum, ovl 6 sep 1826 HRL, 1e huwt met Klaas Aukes de Haan op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1815, wonende te HRL, 2e huwt met Johannes Petrus Mulder, getuige bij geboorte aangifte van Ecco Vrieseman in 1811, dv Sijbe Botes T, en Rinske Rintjes; BS geb 1811, huw 1815, ovl 1826, ovl 1828
Kaatje Pieters Tollinga geb 1771 ... , ovl 4 nov 1813 HRL, huwt met Aike Intes Nijhof, ovl wijk H-026; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1813, ovl 1858
Lijsbeth Tollinga Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is Gedoopt Lijsbeth dv Siebe Pieters Tollinga en van Riemke Rintjes, dewelke te Dockum Geboren is den twintigste jun Een Duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behooren tot de Huwelijks acte van Johannes Petrus Muller en L.S.T. dato 19 okt 1815 op Fol. 2 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Pieter Tollinga hm ... , kind: Elisabeth Pieters, geb 1773 Leeuwarden; BS ovl 1854
Pietje Sybes Tollinga Albert Pieters Steenstra en P.S.T., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 14 may 1780 HRL, en zijn den 15 naastvolgende, zijnde tweede Pinksterdag, getrouwd; huw Grote Kerk HRL
Siebe Pieters Tollinga Extract uit het Reg. der Gedoopten. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Vijf en tachtig den Seventiende nov is Gedoopt Lijsbeth dv S.P.T. en van Riemke Rintjes, dewelke te Dockum Geboren is den twintigste jun Een Duizend Seven honderd drie en Vijftig. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 4 okt 1815
Sybe Botes Tollinga huwt met Rinske Rintjes, kind: Elisabeth Sijbes T, geb 1753 Dokkum; BS huw 1815
Jacob Teekes Tolman slatter in 1765
Hendrik Tolner en Aagtje Sijtses, beyde tot HRL, huw.aang. 19 jan 1737 HRL, komende voor de Bruit desselbs Neeff Gerrijt Jacobs; huw.aang. HRL 1737
Aafke Sijes Tolsma A.S.T., arbeidster, wonende te HRL, verklaart ten behoeve van het huwelijk van Dirk Sieds de Jong, door een acte van Bekendheid. dat Dirk Sierds de Jong, geb is in de maand jul des jaars een duizend zevenhonderd een en negentig. Dat dezelve van Doopsgezinde afkomst zijnde alzoo geen doopcedul kan vertoonen, noch eenige acte van geboorte, vermits hij niet in het geboorteregister is aangetekend
Akke Tolsma geb 1794 Oosterend, ovl 1 mrt 1851 HRL, N.H., huwt met Cornelis Bernardus Proosterbeek, wonende te HRL. 1844, dv Jetze Hartmans T, en Feikje Diedriks; BS huw 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk F-205; oud 44 jaar, geb Oosterend en wonende te HRL. 1839, wijk D-123; VT1839
Anna Tolsma geb 1808 Wijnaldum, ovl 30 mrt 1885 HRL, ongehuwd, dv Jacobus T, en Aafke Hollander; BS ovl 1885
Anna Tolsma geb 27 nov 1807 Wijnaldum, ovl 10 feb 1860 HRL, winkelierse, dv Jacobus T, en Baukje vd Werf; bev.reg. HRL 1851 wijk D-058
Anna Baukes Tolsma geb 1810 onder Barradeel, ovl 11 nov 1835 HRL, ongehuwd, dv Bauke Pieters T, en Antje Sakes Saaksma; BS ovl 1835
Antie Lammerts Tolsma geb 1794 HRL, ovl 8 jan 1814 HRL; wijk I-021, dv Lammert Dirks T, en ...; BS ovl 1814
Antie Pieters Tolsma en Tomas Lammerts, beyde van HRL, huw.aang. 31 dec 1735 HRL, komende voor de bruid ... (niet ingevuld); huw.aang. HRL 1735
Auke Aukes Tolsma huwt met Sijtske Jans Cuperus, kind: Trijntje Aukes T, geb 1762 Marssum; BS ovl 1826
Bauke Pieters Tolsma ovl voor 1829, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1828
Bauke Pieters Tolsma geb 2 feb 1769 Midlum, ovl na 1823, huwt met Antje Sakes Saaksma, kinderen: Janke Baukes, geb 13 feb 1796 Midlum, Jakle Baukes, geb 5 aug 1811 HRL, Aaltje Baukes, geb 22 dec 1805 HRL, Hendrikje Baukes, geb 22 dec 1805 HRL, Jieke T, geb 1799 Leeuwarden, Anna Baukes T, geb 1810 onder Barradeel, Sake Baukes T, geb 1804 Barradeel, Pieter Baukes T, geb 1801 Leeuwarden, huw.get. bij P. van Vals en J.F. Schaeffer, houtmolenaarsknecht, wonende te onder Almenum, oomb bruidegom, 1821, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Pieter Sijbrands en Angenietje Plekker; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1811, BS huw 1821, huw 1822, huw 1824, huw 1825, huw 1828, ovl 1831, ovl 1835, ovl 1846, lijst ingez. Minnga/ Sexb. 1825
Berber L Tolsma ovl 10 jun 1791 HRL, oud 5 jaar
Berber Lammerts Tolsma geb 1796 HRL, ovl 29 jan 1879 HRL, huwt met Tjeerd Dirks Jorritsma op 31 aug 1826 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1826, winkelierse in 1851, Rooms Katholiek, dv Lambertus Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS huw 1826, ovl 1879 bev.reg. HRL 1851 wijk G-014
Dirk Tolsma huwt met Tjietske Pieters, kind: Tietje Dirks T, geb 1782 Franeker; BS ovl 1839
Dirk Johannes Tolsma geb 8 mrt 1794 Almenum, huwt met Eva Bloemers, heereknecht in 1845, boereknecht en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; BS ovl 1845; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Dirk Lammerts Tolsma geb 1791 onder HRL, huwt met Martje Johannes Bootsma op 1 feb 1818 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1818 HRL. en Franeker, boereknecht, huw getuige bij L.G.C. Leers en S. Dirks, neef bruid. 1820, zv Lammert Dirks T, en Jantje Hilles (Meyer); BS huw 1818, huw 1820
Dominikus Tolsma geb 1797 ... , huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, boerezoon, wonende te Almenum; BS huw 1818
Franciscus Johannes Tolsma geb 12 jul 1799 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Grietje Tolsma oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-190; VT1839
Hein Cints Tolsma ovl 22 nov 1812 Midlum, huwt met Grietje Jacobs Postma, in leven arbeider, kinderen: Sent Heins T, geb 1806 HRL, Jacob Heins T, geb 1804 Wijnaldum; BS huw 1816, huw 1833, ovl 1845, ovl 1849
Hilarius Tolsma geb 29 sep 1801 HRL, ovl 3 jun 1820 HRL, zv Lammert Dirks T, en Jantje Hilles Meyer; BS ovl 1820
Hiske Sints Tolsma zie ook: Hiske Sents; geb 1766 Wommels, ovl 14 jan 1827 HRL, huwt met Jan Haayes Brouwer, winkelierse in 1827, N.H., man was varensgezel; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1827, ovl 1834, ovl 1841
Jacob Heins Tolsma geb 1804 Wijnaldum, ovl 17 dec 1845 HRL, huwt met Wikje Bernardus Kroes op 9 mei 1833 HRL, wonende te HRL, panbakkersknecht, thans dienende bij de mobiele Vriese schutterij, zv Hein Sints T, en Grietje Posthuma; BS huw 1833, ovl 1845; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-200; VT1839
Jacobus Dirks Tolsma geb 1769 Boer, ovl 17 jun 1852 HRL, 1e huwt met Aafke Hollander, 2e huwt met Baukje Oebles vd Meer, huw.get. bij D.L. Tolsma en M.J. Bootsma, boer onder Wijnaldum, 1818, id. bij J.G.C. Leers en S. Dirks, 1820, kinderen: Johannes T, geb 19 nov 1805 Wijnaldum, Anna T, geb 1808 Wijnaldum, zv Dirk Jakkeles en Antje Lammerts; BS huw 1818, huw 1820, ovl 1852, ovl 1877, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk D-058
Jacobus Johannes Tolsma geb 17 jan 1802 Almenum, huwt met Tecla Sikkes Bleeker op 1 mei 1826 HRL, huw.afk. 23 en 30 apr 1826 HRL. en Minnertsga, wonende te Almenum, landbouwer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Johannes Dirks T, en Hiske Doedes de Boer; BS huw 1826, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jan Teyes Tolsma geb 1812 Minnertsga, huwt met Japke Zijlstra op 20 jun 1839 HRL, ar- beider, wonende te HRL, laatst Barradeel, zv Teye Jans T, en Eke Nolles; BS huw 1839
Janke Baukes Tolsma geb 13 feb 1796 Midlum, ovl 6 feb 1864 HRL, huwt met Geert Luidinga op 7 apr 1822 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1822, ovl wijk G-173, N.H., dv Bauke Pieters en Antje Sakes; BS huw 1822, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-193, wijk G-057, wijk H-167, 234, supp wijk G-437; oud 45 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-015; VT1839
Jeltje Klazes Tolsma huwt met Ebe Rinkes Bakker; BS ovl 1860
Jettie B Tolsma oud 42 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-202; VT1839
Jetze Hartmans Tolsma huwt met Feikje Diedriks, kind: Akke, geb 1794 Oosterend; BS ovl 1851
Johannes Dirks Tolsma ovl 6 jul 1816 Almenum, huwt met Hiske Doedes de Boer, kind: Paulus T, geb 1804 Almenum, in leven boer te Almenum, koopt 6 p. m. bouwland aan de Oude Dijk 1802-1811; BS ovl 1878;
Johannes Jacobus Tolsma geb 19 nov 1805 Wijnaldum, ovl 10 dec 1877 HRL, 1e huwt met Cornelia de Jong, 2e huwt met Catharina Schoenmaker, (gk), Rooms Katholiek, winkelier in 1851, verver en wonende te Minnertsga/Sexbierum, zv Jacobus T, en Aafke Hollander; BS ovl 1877; bev.reg. HRL 1851 wijk F-029, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Tolsma hm ... , kind: Pietje T, geb 1795 Witmarsum; BS ovl 1870
Lammert Dirks Tolsma geb 1759 Franeker, ovl 20 sep 1826 HRL, huwt met Jantje Hilles Meyer, melktapper in 1826, huw.get. bij J.G.C. Leers en S. Dirks, wonende te HRL, 1820, huurder Kerkpoortsbleek, 1801-1811, kinderen: Hilarius T, geb 29 sep 1801 HRL, Antie Lammerts T, geb 1794 HRL, Petrus T, geb 1806 HRL, Berber T, geb 1796 HRL, Dirk Lammerts T, geb 1791 onder HRL, zv Dirk Jakkeles en Antje Lammerts de Haan; BS ovl 1814; 1818 huwelijken, huw 1820, ovl 1826, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk I-021, koemelker, 1814. (GAH204); L.D.T. en Jantje Hilles, beide van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 mrt 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; erven L.D.T. eigenaars van percelen nrs. 2088-2290 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 692, resp. pad of reedje als erf, weiland, weiland, resp. 420, 5260 en 5280 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58); id. van perceel nr. 2095 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 692, huis en erf, 1290 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 58)
Paulus Johannes Tolsma geb 30 aug 1804 Almenum, ovl 29 dec 1878 HRL, huwt met Gerbrigje Terpstra boereknecht te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Johannes T, en Hiske de Boer; BS ovl 1878; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Petrus Tolsma geb 1806 HRL, ovl 24 jan 1814 HRL; wijk I-021, zv Lammert Dirks T, en ... ; BS ovl 1814
Pieter Baukes Tolsma geb 1 feb 1801 Midlum, huwt met Teuntje Taekes Kuiper op 2 jun 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei HRL. en 15 en 22 mei 1825 Franekeradeel, wonende te onder Midlum, houtzaagmolenaaksknecht, zv Bauke Pieters T, en Antje Sakes Saaksma; BS huw 1825, ovl 1826, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Tiedes Tolsma huwt met Lijsbeth Cornelis Meyer, arbeider, wonende te Slappeterp, kind: Pietje Pieters T, geb 1812 Dronrijp, (gk); BS huw 1835
Pietje Tolsma geb 25 dec 1808 St. Jacob, ovl 30 jun 1870 HRL, huwt met Pieter Poelstra, (gk), op 11 okt 1855 HRL, N.H., dv Reinder T, en Sjoerdje Noordbeek; BS huw 1855, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk E-065, wijk G-001; oud 30 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk E-058; VT1839
Pietje Tolsma geb 7 jan 1795 Witmarsum, ovl 20 mrt 1870 HRL, huwt met Monse Cornelis Monsma, naaister in 1851, N.H., dv Klaas T, en ... ; BS ovl 1848, ovl 1870; bev.reg. 1851 wijk G-119, bev.reg. HRL 1860-80
Reinder Taedes Tolsma geb 1775 St. Jacob, ovl 18 mrt 1824 HRL, huwt met Sjoerdtje Sjierks Noordbeek, moutmaker in 1824, huw.get. bij T.N. de Vries en S.J. Steenbergen, wonende te HRL. 1816, kinderen: Sierk Reinders T, geb 1801 St. Jacob, Pietje T, geb 25 dec 1808 St. Jacob, Taede T, geb 13 feb 1800 St. Jacob; BS huw 1816, ovl 1824, ovl 1834, ovl 1846, ovl 1870, ovl 1877
Rintje Folkerts Tolsma zie ook: Rintje Folkerts; geb 2 apr 1775 Midlum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Saekele Tolsma ovl voor 1876, huwt met Aafke de Groot; BS ovl 1875
Sake Baukes Tolsma geb 1804 Barradeel, ovl 29 apr 1831 HRL, huwt met Berber Davids Nijkamp op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, wonende te HRL, winkelier in 1831, zv Bauke Pieters T, en Antje Sakes; BS huw 1828, ovl 1831, ovl 1848; S.T. eigenaar van perceel nr. 1539 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 693, huis en erf, 138 m2, klasse onbe-bouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 51)
Sent Heins Tolsma geb 1806 HRL, ovl 1 dec 1845 HRL, ongehuwd, zv Hein T, en Grietje Postma; BS ovl 1845; oud 33 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk A-191; VT1839
Sibbeltje Dirks Tolsma Johannes Oebles van der Werf van HRL, en S.D.T. van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes, en deze personen ook bij ons getrouwt op dato dezes 24 dec 1772, na overgebragte adtestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P. Alma, Eccles. in Ried en Boer, en Bauke Dirks, Coster
Sierk Reinders Tolsma geb 1801 St. Jacob, ovl 17 dec 1834 HRL, ongehuwd, zv Reinder Taekes T, en Sjoerdtje Sjierks (Noordbeek); BS ovl 1834
Sierk Taekles Tolsma geb 8 mei 1705 Midlum, ovl 1 okt 1774 ... , 1e huwt met Jetske Arjens op 18 sep 1729 Midlum, 2e huwt met Christina Hanekuik, levert rol- en slierpalen op Koetille in 1755, koopman te HRL, eigenerf o. a. te Tzum, (1728 eigen stem 33 ged ), zv Taekele Sierks T, (gk), en Yttie Johanes Crommedijck, (gk); GJ ...
Taede Reinders Tolsma geb 13 feb 1800 St. Jacob, huwt met Tjietske de Vries op 29 feb 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, wonende te HRL, pakhuisknecht, zoutknecht en zoutweger in 1851, N.H., zv Reinder Taedes T, en Sjoerdje Noordbeek BS huw 1824, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk B-073, 118, wijk G-019, wijk I-014; oud 39 jaar, geb St. Jacob en wonende te HRL. 1839, moutersknecht, wijk I-019; VT1839
Teekle S Tolsma (TEEKE in 1785); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:16:0 voor geleverde kaas, kwit. no. 1, 22 jan 1783. (GAH1114); id. f. 66:5:0 wegens geleverde 1060 pond kaas, ord. no. 7, 26 okt 1784. (GAH1115); id. f. 71:18:0, ord. no. 2, 11 jan 1785. (GAH1116); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis voor 2 pondematen bouwland onder Midlum 5 jaaren landhuur f. 6 gld ''s jaars: f. 30:0:0, mitsgaders ??n jaar landhuur f. 10:0:0, tesamen f. 40:0:0, no. 19, 1784. (GAH1115); irk Fellinga bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis de huur van 2 pondematen bouwland onder Midlum, bij T.T. in gebruik, no. 19, 30 nov 1785. (GAH1117)
Teye Jans Tolsma ovl voor 1840, huwt met Eke Nolles, kind: Jan Teyes T, geb 1812 Minnertsga; BS huw 1839
Tietje Dirks Tolsma geb 1782 Franeker, ovl 8 mei 1839 HRL, ongehuwd, dienstmeid. dv Dirk T, en Tjietske Pieters; BS ovl 1839
Tjamkje Rinses Tolsma huwt met Jan Pieters van Dijk, wonende te Makkum 1838; BS huw 1838, ovl 1857
Trijntje Aukes Tolsma geb 1762 Marssum, ovl 30 nov 1826 HRL, huwt met Hendrik Arjens Osinga, dv Auke Aukes T, en Sijtske Jans Cuperus; BS ovl 1826; 1834 overlijdens
Ytske Baukes Tolsma geb 1799 Leeuwarden, ovl 4 sep 1846 HRL, huwt met Sjierk Jacobs Noordbeek op 23 mei 1824 HRL, huw.afk. 9 en 16 mei 1824, wonende te HRL, dv Bauke Pieters T, en Antje Sakes; BS huw 1824, ovl 1846
Yttje Tolsma huwt met Dirk Vellinga; BS ovl 1852
Akke Tolstra oud 55 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-010; VT1839
Aeltje Tomas ovl 29 jan 1728 HRL, old 38 jaer
Aaltje Tomas Tijte Jansen, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 19 en 26 nov 1741 en doe ook getrouwt; Tijte Jansen ende A.T., beide van HRL, komende voor de bruid Stoffel Cristiaens, desselvs neef, 4 nov 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Susanna Tietes, ged 20 okt 1744 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Tietes, ged 26 mrt 1743 Grote Kerk HRL
Antje Tomas huwt met IJve Heeres, kind: Jetske IJves, ged 17 jun 1749 Grote Kerk HRL; kind: Heere IJmes, ged 22 jan 1743 Grote Kerk HRL, vader als IJme H.
Antie Tomas huwt met Albertus de Haas, kind: Tomas Albertus de Haas, ged 5 sep 1762 Grote Kerk HRL
Antje Tomas ovl 18 jan 1727 HRL, old 30 jaeren
Hendrik Tomas Jan Hendriks ende Jetske Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader H.T. ; huw aang. HRL 1738
Hendrik Tomas huwt met Clara Cornelis; zie aldaar
Hendrik Tomas Johannis Jans ende Claaske Jacobs beide van HRL, koomende voor de bruit H.T. desselfs oom, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL; Jan Ruirds en Grittje Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 24 may 1738 HRL, koomende voor de bruyd desselvs Oom H.T. ; huw.aang. HRL 1738
Claaske Tomas zie: Wijngaarden
Pieter Tomas huwt met Erbrigje Pieters, kind: Pietje Pieters, ged 1 aug 1752 Grote Kerk HRL
Trijntje Tomas huwt met Tymen Pieters, beyde van HRL, sijn geproclameert 15, 22 en 29 May 1740 en doe ook getrouwt; Tymon Pijtters ende T.T., beide van HRL, koomende voor de Bruit Tjebbe Johannis, gortmaker alhier, 14 may 1740; ondertrouw N.H. HRL
IJsbrand Tomas ende Trijntie Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 20 jun 1733 HRL, Comende Voor de bruyd Haye Annes; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Evert Johan Jacobs de Tombe geb 1800 Utrecht, huwt met Johanna Elisabeth Blok op 30 mei 1839 HRL, direkteur der posterijen, wonende te HRL, zv Jan Fran?ois dT, (gk), en Susanna Maria Elisabeth Wentholt, (gk); BS huw 1839; oud 40 jaar, geb Utrecht en wonende te HRL. 1839, direkteur der posterijen, wijk E-044; VT1839
Maria Berber Tonbel huwt met Lenert Pfeil, kind: Anna Magdalena Lenerts Pfeil, ged 11 aug 1754 Grote Kerk HRL
Baukje Tonkes zie: Komst
Nysje Tonkes zie: Niesje Tammes; huwt met Bauke Jansen, kind: Tonke Baukes, geb 8 okt 1782, ged 29 okt 1782 Grote Kerk HRL
Rimke Tonkes zie: Komst
Neisje Tonko zie: Niesje Tammes
Wobbel Toomes huisvrouw van Aucke Douwes, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Toon zie: Tingnagel
Harmijntje Toons ged 5 jan 1751 Grote Kerk HRL, dv Toon Teevens en Hanna Schimmels
Cornelis van Toorn van HRL, ende Ientje Pieters van Meppel, huw.aang. 28 dec 1737 HRL; komende voor hun beiden de vroedtsman Age Hogeboom, vertonende Certificatie dat de Huwelijksgeboden tot Meppel bij de E Kerkenraad reede waren aangetekent; huw.aang. HRL 1737
Samuel van Toorn huwt met Vogeltje Swerus (Ahasverus), op 28 okt 1798 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798
Jan/Johannis Carolis Top geb 3 aug 1777 Amsterdam, ovl 19 mrt 1820 HRL, huwt met Doedtje Regts Onrust op 20 sep 1818 HRL, huw.afk. 6 en 13 sep 1818, wonende te HRL, winkelier, huw.get. bij S.E. de Wit en D.H. de Weerd, koopman, 1818, zv David T, (gk), en Johanna C. Linterman, (gk); BS huw 1818, ovl 1820, ovl 1829; gebruiker van wijk E-171, sjouwer; eigenaar en medegebruiker is Berend Groen, schoenmaker, 1814. (GAH204)
Christoffel Tor huwt met Pietje van Wageningen, kind: Grietje T, geb 1788 HRL; BS ovl 1850
Grietje Tor geb 1788 HRL, ovl 25 dec 1850 HRL, huwt met Wybe Faber, turfmeetster, N.H., dv Christoffel T, en Pietje van Wageningen; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk H-126; oud 47 jaar, geb Amersfoort (!) en wonende te HRL. 1839, turfstanster, wijk H-109; VT1839
Barbera Toremans huwt met Frans Erich; BS ovl 1878
Foppe Klases Torenbeek geb 19 jul 1772 HRL, ged 16 aug 1772 Grote Kerk HRL; ovl 29 mrt 1833 HRL, huwt met Hiltje Johannes Visser op 3 apr 1803 HRL, ook huwt met Rinske Paulus de Vries, huw.get. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser, 1813, id. bij B.T. Schaafsma en T.H. IJsenbeek 1816, timmermansknecht 1833, kinderen: Paulus Foppes T. geb 21 aug 1799 HRL, ged 8 sep 1799 HRL, Antje Foppes, geb 23 mei 1804 HRL, zv Klaas T. en Eeke Hobbes; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847, ovl 1887; gebruiker van wijk D-085, timmerman; eigenaar is Jan L. vd Veen, 1814. (GAH204)
Jacob Klaas Torenbeek geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1825 HRL, huwt met Trijntje Lubberts Visser op 13 mei 1813 HRL, boekbindersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, neef bruidegom, 1818, id. bij D.S. Visser en E.J. vd Linde, 1820, zv Klaas Foppes T, en Hemkje Jacobs; BS huw 1813, huw 1818, huw 1820, ovl 1825, ovl 1842; gebruiker van wijk E-096, boekbinder; eigenaar en medegebruiker is Claas Foppes Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204)
Claas Foppes Torenbeek geb 1747 Franeker, ovl 8 feb 1830 HRL, met Eeke Hobbes en Hemkje Jacobs; doet overlijdensaangifte van Grietje Feddes in 1811, kinderen: Foppe Klases T, geb 1773 HRL, Jacob Klases T, geb 1792 HRL; BS ovl 1811, huw 1813, huw 1830, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-096, timmerman; medegebruiker Jacob K. Torenbeek, boekbinder, 1814. (GAH204); K.F.T., scheepstimmerman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL; K.F.T. eigenaar van perceel nr. 1210 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 694, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46)
Paulus Foppes Torenbeek geb 21 aug 1799 HRL, ovl 14 apr 1887 HRL, 1e huwt met Hendrikje Geerts de Groot op 29 jun 1826 HRL, huw.afk. 18 en 25 jun 1826, ook huwt met Akke Molenaar, (gk), schoenmaker in 1851, N.H., zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; VT1839
Halver Torsten zie: Torstensen
Halver Torstensen geb 1803 Ererig, kerspel Horang, Noorwegen, huwt met Hikke Abrams de Haas op 30 aug 1832 HRL, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL, zv Torsten Halversen, (gk), en Sille Marie S?rens, (gk), vader landbouwer, wonende te Ererig 1832, moeder ovl 18 dec 1806 Ererig; BS huw 1832
Hendrik Totelink huwt met Antie Durks, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 nov 1766
Johanna Mattijsen van Tour ged 20 feb 1749 Westerkerk HRL, dv Mattijs van Tour en Lena Genderen
Mattijs van Tour huwt met Lena Genderen, kind: Johanna Mattijsen van Tour, ged 20 feb 1749 Westerkerk HRL
Toussaint Ee, Sectie B, 1832: weduwe T. te HRL, eigenaresse van percelen nrs. 300, 303A, 315 en 316, legger nr. 400, Bouwlanden, grootte resp. 30830 m2, 16240 m2, 21470 m2 en 13250 m2, klasse onbebouwd resp. 3, ?, 3 en 3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van percelen nrs. 313 en 314, legger nr. 400, Weilanden, grootte resp. 15180 m2 en 20740 m2, klasse onbebouwd resp. 3 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. l. ); id. van percelen nrs. 336, 340, 341, 342 en 343, legger nr. 400, Weilanden, grootte resp. 16420 m2, 1820 m2, 18590 m2, 14920 m2 en 16690, klasse onbebouwd resp. 2, 2, 2, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 337, legger nr. 400, Laan of Singel als Weiland, grootte 470 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Oostl. dl. ); id. van perceel nr. 338, legger nr. 400, Boomgaard, grootte 3030 m2, klasse onbebouwd 1; (bron: Kad. Atlas Oostdl. dl. ); id. van perceel nr. 339, legger nr. 400, Huis en Erf, grootte 2970 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36; (bron: Kad. Atlas Oostd; dl. ); id. van percelen nrs. 345, 347, 348 en 349, legger nr. 400, Bouwlanden, grootte resp. 14100 m2, 26220 m2, 15140 m2 en 22240 m2, klasse on-bebouwd resp. 3, 1/2, 2 en 2/3; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. ); id. van perceel nr. 355, legger nr. 400, Bouwland, grootte 27480 m2, klasse onbebouwd ?; (bron: Kad. Atlas Oostd. dl. )
Anna Toussaint ged 14 jul 1748 Westerkerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje Ollema; ovl voor 1818, huwt met Folkert vd Plaats, ontvangt interesse 1800- 1804; sch. 1817 huwelijken, ovl 1873; Stadsrentmeester bet f. 22:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, no. 13, 3e classe, 4 1/2%, may 1777. (GAH1060); id. f. 23:3:0, May 1777. (GAH1060); id. f. 23:7:8, may 1778. (GAH1060); ovl 27 nov 1803, 55 jaar, huisvrouw van Volkert van der Plaats, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 2 dec 1803 HRL, oud 55 jaar; kind: Jan Dani?l van der Plaats, geb 25 jun 1780, ged 1 aug 1780 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Folkerts van der Plaats, geb 28 feb 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL; kind: Meyle Folkerts van der Plaats, geb 21 mrt 1787, ged 8may 1787 Grote Kerk HRL; kind: Jan Volkerts van der Plaats, geb 22 dec 1790, ged 25 jan 1791 Grote Kerk HRL
Anna Maria Toussaint ged 27 sep 1768 Grote Kerk HRL, dv Meyle Toussaint en Attia Haitsma; huwt met Jan Caspers Evers op 7 mei 1797 HRL, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1797; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 200:0:0 (GAH650)
Attia Meiles Toussaint ged 29 apr 1770 Grote Kerk HRL, dv Meile Toussaint en Wijllen Attia Haitsma
B Toussaint doctor, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803-1804
Catharina Meiles Toussaint geb 23 mei 1775, ged 13 jun 1775 Grote Kerk HRL, dv Meile Toussaint en Hijlkjen Ballings
D Toussaint ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met H. Stomp, f. 32:5:0 voor geleverde basaenen en afval, ord. no. 2, 25 nov 1778. (GAH1109)
Elsje Toussaint geb 1783 HRL, ovl 6 apr 1845 HRL, ongehuwd, dv Johan Daniel T, en Grietje Talma; BS ovl 1845; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839; geb 8 mrt 1783, ged 20 apr 1783 Grote Kerk HRL, dv Johan Daniel Toussaint en Geertje Talma
Geertruida Toussaint Haye Beekkerk van Leeuwarden en G.T. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 oct 1785 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Rijperkerk en aldaar getrouwd op den 16 oct 1785 volgens ingekomen getuigenis
Geertruida Toussaint geb 4 jun 1786 HRL, ovl 20 nov 1867 HRL; wijk E-036, ongehuwd, N.H., dv Johan Daniel T, en Geertje Talma; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk E-040, 310, supp wijk B-210; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-021; VT1839
Grietje Johans Toussaint ged 17 sep 1752 Grote Kerk HRL, dv old-Burgemeester Johan Daniel Toussaint en Geertje Ollema; geb 17 sep 1752, ovl 10 jan 1764, 11 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Hendrik Toussaint geb 9 apr 1785, ged 10 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Johan Dani?l Toussaint en Geertje Talma
Hendrik Toussaint apothecar, huwt met Cornelia Roquette; Harl. Crt
J. D Toussaint id. huisno. 18, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650)
Jean Philippe Toussaint De geschiedenis van de Toussaint gaat terug tot 1685 als J.P. zich met zijn gezin als vervolgde Hugenoot uit Frankrijk, in ons land vestigt, eerst als regimentsmuzikant en later in Franeker waar hij een aanstelling krijgt als dansmeester voor de studenten aan de Franeker Hogeschool en daarbij als organist van de Martinikerk. J.P. ''s zoon, Johan Dani?l is net zo begaafd als zijn vader. Hij wordt in 1739 benoemd als organist van de Harlinger Grote Kerk. In dezelfde kerk trouwt Johan Dani