Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Johannes Jacob Wälter zie ook: Welter; geb 7 okt 1764 ... , huwt met Johanna Smit, ook huwt met Janke Sijes op 4 mrt 1810 HRL, komt van HRL, wonende te HRL. 1833, gepensioneerd sergeant, kind: Sophia W, geb 1773 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1833, ovl 1842, regatt dv1826-93
Elizabeth Frederique van der Waal huwt met Jan Luder; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804; kind: Helegonda Elizabeth Jans Luder, geb 4 mrt 1797, ged 11 apr 1797 Grote Kerk HRL
Trijntje Waanders begraven 11 jul 1795 HRL, huwt met Jan Hendriks Volbring; BS huw 1828, ovl 1849; zie ook: Catharina Gerrijts
Petrus de Waar ovl voor 1824, huwt met Wietske vd Meer; BS ovl 1823
Catharina Hermanus de Waard ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL, dv Hermanus de Waart en Foekje Jongma; geb HRL., huwt met Jean Fran?ois Battaard op 30 apr 1797 HRL, met attestatie vertrokken; mil. huw HRL. Geref. Gem; kind: Carel Jans Battard, geb 23 dec 1797, ged 24 dec 1797 Grote Kerk HRL
Kornelia Pieters de Waard geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, dv Pieter de Waard en Maria Roets
Elisabeth de Waard huwt met Barend Wijga; BS ovl 1837
Feyke de Waard huwt met Hendrijk Pesma, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en ook getrouwt; hendrik Pesma ende F. dW., beide van HRL, exhibernede P:Reidema een attestatie van de moeder van de bruit, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Izabella de Waard oud 47 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-165; VT1839
Johanna Johannis de Waard ged 12 may 1746 Westerkerk HRL, dv Johannis Pijtters de Waard en Ake Wymers
Johannis Pytters de Waard huwt met Ake Wymers, kind: Johanna Johannis de Waard, ged 12 may 1746 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Johannes de Waart, ged 16 aug 1740 Grote Kerk HRL; moeder als A. Wijnes
Maria de Waard ovl voor 1845, huwt met Jurjen Harmanus IJskamp op 21 okt 1810 HRL, komt van Almenum; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1844; Jan van der Geest van Almenum en M. dW., van HRL, 19 jun 1790; ondertrouw HRL; Jurjen H. IJskamp en M. dW., beide van Almenum, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; Jan van der Geest van Almenum en M. dW. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 jul 1790 HRL, en zijn getrouwd den 11 daaraan volgende; kind: Hendericus Jans van der Geest, geb 16 apr 1794, ged 13may17 94 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans van der Geest, geb 22 may 1797, ged 13 jun 1797 Grote Kerk HRL
Jurjen Piebes Waardenburg geb 7 mei 1799 Franeker, ovl 13 okt 1862 HRL, 1e huwt met Catharina Louisa Conradi, 2e huwt met Clara Antoinette Bemp, schoenmaker, N.H., Vst 4 aug 1854 uit Franeker, ovl wijk G-128, huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, zonder beroep, wonende te Franeker, broeder bruid. 1835, zv Piebe W., en Aaltje (Tuininga); BS huw 1835, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk F-281, wijk G-135, 159, 163, wijk H-089, 110
Peter August Gottlieb Waardenburg geb 1798 Lingen, huwt met Janna Sophia Harmens op 21 jul 1825 HRL, huw.afk. 10 en 17 jul 1825, wonende te HRL, conrector en praeceptor der Latijnse Scholen, zv Hendrik W, (gk), en Maria Elizabeth Christina Frederica Johanna Starosky, (gk), vader was professor en rector scholarum te Lingen, ovl Haarlem 23 aug 1812, moeder wonende te Leiden 1825; BS huw 1825
Pybe Waardenburg ovl Franeker voor 1804, huwt met Aaltje Tuininga, stadsdienaar, kinderen: Trijntje, geb 1796 Franeker, Jurjen Piebes W, geb 7 mei 1799 Franeker; BS huw 1835, ovl 1849, ovl 1862; WAARDENBURG, PIETER
Pieter Pybes Waardenburg geb 1795 ... , huw.get. bij H.W. Koster en T. Waardenburg, stadsdienaar en wonende te Franeker, broeder bruid. zv Piebe W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835
Trijntje Waardenburg geb 1796 Franeker, ovl 16 sep 1849 HRL, huwt met Hilbrand Wybes Koster op 9 jul 1835 HRL, dienstmeid. wonende te laatst te Zweins, thans te HRL; dv Pijbe W, en Aaltje Tuininga; BS huw 1835, ovl 1849; oud 44 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk D-074; VT1839
Willem van Waardenburgh van Amsterdam, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij alvorens in handen van burg. Theodorus Stantius als Commissaris belooft sich als een eerlijk en getrouw burger te sullen gedragen, en alle lasten te sullen dragen, ende heeft ook de geregtigheid daartoe staende betaelt tot f. 10:10:0 aan de GR, op 18 mrt 1696. (burgerboek)
Pieter de Waardt geboortig van Elbervelt, heeft het burgerrecht gewonnen en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 10 apr 1713. (burgerboek)
Pieter de Waardt P. dW., Soldaat onder de comp. van capt. Panneboeter van HRL, ende Martha Roets/Roels van Leeuwarden, sijnde wegens de bruid gecompareerd Christiaan Rief, goede bekende, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; P. dW., soldaat in de compagnie van Kapitein Panneboeter, van HRL, en Martha Raets van Leeuwarden, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 dec 1788 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Kornelia Pieters de Waard, geb 27 sep 1789, ged 13 okt 1789 Grote Kerk HRL, moeder als: M. Roets
Harmen(Us) de Waart huwt met Foekje Jongma, beide van HRL, geproclameerd de 14-16 en getrout de 21 feb 1762; kind: Catharina Hermanus de Waart, ged 9 dec 1766 Grote Kerk HRL; geb 1736 HRL, ovl 14 okt 1812 HRL; wijk E-035, heeft geabandonneerde boedel 1798; BS ovl 1812; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:6:0 voor geleverde tee, kwit. no. 21, 29 nov 1774. (GAH1105); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd Weesvoogden. In kennisse der zelver handen, benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie vd secretaris d. 10 Januar. 1784; E.F. Harkenroth, Jaane van Slooten, J.D. Toussaint, Sijds Schaaff, A. Binkzma, H. d. W., Sjoerd T. Schrik, Sijbout Hoornstra, L.W. Steensma, J.H. Olinjus, Albert W. Bakker, Klaas Poort, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1114); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, Simon Frieseman, T.S. Stephanij, P. Stroband, Douwe W. Vettevogel, Y. Rodenhuis, J.H. Olinjus, A.J. Conradi, E.F. Harkenroth, Menno Vink, Sybout Hoornstra, Sybren P. Molenaar, H. dW., J. Albarda, Jan vd Veen, 29 dec 1790. (GAH1122); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. dW., Teunis Norbruis, B. Fontein H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P. Andreae, IJ. Hoornstra, 21 jan 1792. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is een summa van f. 295:9:6. en daarentegens van de gecollecteerde Duiten, tien a twaalff Ponden Billion, onder den Rendant blijven berusten. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 25 January 1794. In kennisse van des Rendants, en Rendeerden handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. d. W., Frank, J.H. Olinjus, Jetse Lentz, Menno Vink, Pierre Peaux, S. Wyma, van Plettenberg, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Jan Oosterhout, A. Mockema, J. Albarda, Jan van der Veen. (GAH1125); H. dW., old burgemeester en Gecommitteerde Staat ter Landsdag en Hendrina Winia, beide van HRL, met een gebod in de week, 18 sep 1789; ondertrouw HRL; afsluiting weesboek: Aldus geblijkt, dat er bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is een summa van f. 56:6:12. Welke den Rendant in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de Vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 30 January 1795. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, J.H. Olinjus, IJ. Rodenhuis Menno Vink, E.F. Harkenroth, S. Tamboezer, Tjepke Gratama, Hendrik W. Blok, Albert W. Bakker, Sijds Schaaf, Dirk Fontein, Teunis Norbruis, H. d. W., Rein H. Faber, A.J. Conradi. (GAH1126); Tamme de Witt ende Trijntje Hoogland, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de burgemeester dW., met een gebod in de week, 8 feb 1794; ondertrouw HRL; H. dW. en Jeltje Stapert, beide van HRL, deze hebben eene proclamatie in de week gehad, en zijn laatst voorgesteld en getrouwt op dato dezes 10 apr 1774 HRL; H. dW., Lid in de Vroedschap en Regeerend Raadsman te HRL, en Aagje Bretton, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 feb 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; H. dW., oud-burgemeester en Gecommitteerde Staat ten Landsdage, en Hendrina Winia, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 27 sep 1789 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -5:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en dara en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat agter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendant is berustende, tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. d. W., J. Frank, IJpey, H. Radsma, Teunis Norbruis, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A.J. Conradi, Jan van der Veen (GAH1124); Donderdag den 8 nov 1798. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het Intermediaire Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland, Aan: den raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Wij Zouden UL:hier neevens het Request van den Burger H. d. W., met Last om ons te berigten Welke redenen UWL hebben bewoogen, om den Suppliant op gronden van de Publicatie van den 5 okt deezes Jaars te verbieden om zijn Ambagt als Kleermaaker te Exerceeren. Welk berigt, wij van UWLieden binnen vier daagen na receptie deezes inwagten. Waar over gedelibereerd zijnde, is den Secretaris Feddema gelast, op voorz:missive, een antwoord, ter approbatie van den Raad te ontwerpen, om op morgen afgezonden te worden. (GAH44); Vrijdag den 9 nov 1798. Is na voorafgegaane approbatie van den Raad navolgende missive ter Secretarije ge?xpedieert. de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: Het Intermediair Administratif Bestuur van het voormalig Gewest Friesland. Burgers ! Omme te dienen van berigt, op UWL:missive van den 6 deezer, bij ons den 7 den daar aan volgende ontvangen, hebben wij hier neevens zeer reverentelijk de Eer, van te zeggen, dat wij niet konnende veinsen van UWL:(met dien Eerbied die wij aan UWL:Collegie verschuldigt zijn), te kennen te moeten geeven, dat wij ons niet Imagineeren konnen op welk Fundament gijL:het Request, in Uwe missive vervat van ons vordert wijl de Publicatie van het uitvoerend Bewind van den 5 okt L.L. bij de 5de afdeeling met rond woorden dicteert: ?Dat ieder Burger, welke hangende de deliberatien van het vertegenwoordigend Licghaam over het 53 Articul der Burgerlijke en Staatkundige Grondregels, voor de Staatsregeling geplaatst zoude begeeren een Trafiek op te rigten, of een bedrijf aan te vangen, op zodanige plaatzen alwaar zulks uit hoofde der als nog vigeerende Placaten en ordonnantien, nie geoorloofd is, zig daaromtrent met brieven van voorschrijving van het Administratif Bestuur van het voormaalig Gewest, in het welk hij Zoodanige Trafiek of Bedrijf wil oprigten, of aanvangen, zal moeten vervoegen bij het vertegenwoordigend Ligchaam, ten einde op zulk een verzoek zodanig te disponeeren, als ingevolge de Staatsregeling en overeenkomstig de goede orde, zal bevonden worden te behooren.? Bij de 3de afdeeling, dicteert dezelve Publicatie:?Dat de Provisioneele Commissarien onder toeverzigt van de Municipaliteiten zullen waaken en zorgen, dat hangende de deliberatien van het vertegenwoordigend Ligchaam over de belangrijke zaak der Gilden, de Placaten, ordonnantien, en keuren, voor zoo verre zij haare betrekking hebben tot de Politie ter Vermijding van alle wanorde etc. stiptelijk worden nagekoomen etc?, niemand zal dunkt ons kunnen ontkennen, dat ambachten bedrijven zijn, wij zouden dit gestatueerde, in dat opzigt dus Interpreteeren. Dat het vertegenwoordigend Ligchaam wel voorziende, dat door het abrogeeren der Gilden, wanneer er geen behoorlijke Praecautien genoomen wierden, dikwels onkundige breeke beenen van Ambachtslieden zich zouden opdoen als Meester, welk niet dan tot nadeel der Burgerlijke Maatschappij, en krenking der goede Politie, zouden werken om zulks te Prevenieren wilze hebben dat ieder zich daar omtrent behoorlijk addresseert voor dat hij een bedrijf aanvangt. Dat de Gilde ordonnantien, en Reglementen ter weeringe van alle wanorders, nog moetn blijven vigeeren, word onze oordeels, door de bijlaage Sub A bevestigd. Hier in wordt maar alleen meldinge gemaakt, van twee Scheepslaadingen Balken, die hier Stonden doorgevoerd te worden naar Holland, dus Sluit dit in, dat zulks in ''t geheel geen relatie heeft, tot eenige andere vragten, er word wel gesprooken van de Beurtschippers op Amsterdam, dog hier door moet werden Verstaan, het Wijdschippers Gilde, wijl het een bekende waarheid is, dat ieder zijne goederen bij scheepslaadingen van hier naar Holland mag vervoeren, Zodanig hij verkiest, zonder dat hij daar in de Beurtschippers, als Beurtschippers, behoort te erkennen, maar wel als Gilde Broeders van het Wijdschippers Gilde. Verder is hier uit af te leiden, dat wanneer het Vertegenwoordigend Lichaam van oordeel was, dat de Gilde Wetten zouden zijn vernietigd, en ieder daar omtrent nadat het hem Convenabel was, zoude moogen handelen, dan waare het onnodig dergelijke verzoeken, te Accordeeren. Het is op dit Sustenue, en deeze gronden, dat wij niet alleen H. d. W., maar nog meer andere Ambachtslieden uit hoofde der nog vigeerende Ordonnantien hebben verbooden te werken, voor dat zij zig ingevolge voorzeide Publicatie, behoorlijk zouden hebben geadresseert. H. d. W. erkent zelve voormaals afstand van den Gilde gedaan te hebben, en schijnt ook van gedagten te zijn, dat hij zich addresseeren moet anders waare het overtollig dat hij briewen van voorschrijvinge van UWL:verzogte dat aan hem ter bevorderinge zijner bestaan gepermitteerd wierd, van in middelentijde te moogen voort werken, zoude ons aangenaam zijn, wijl wij geenzints hier mede ten deel hebben gehad, om die man, of iemand anders van hun tijdelijk bestaan te frustreren, maar alleen om na ons inziende Wetten te doen Mainteneeren. en fin zo deeze uitlegging na ons kortzigtig oog gedaan niet juist mag zijn, dan Solliciteeren wij daaromtrent door UWL naauwkeurigen en meerder kundiger oordeel, te moogen werden voorgeligt, wij zullen ons alleszints aan UWL billijke orders, submitteeren. HRL den 9 Nov. 1798. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende.; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moij, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden H. d. W., Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haaijes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Trijntje Johannes de Waart ged 16 aug 1740 Grote Kerk HRL, dv Johannis de Waart en Acke Wijners; di Grote Kerk ha
Maeike Thomas Waaterbeek ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL, dv Thomas Waaterbeek en Tetje Corneelis
Jan Waatses burger te Dokkum op 12 dec 1632, komt van HRL; (burgerboek Dokkum 1574-1798)
Ale Wabes huwt met Klaaske Pieters op 18 dec 1808 Makkum, wonende te Makkum 1808, laatste afk. 11 dec 1808; huw Grote Kerk HRL 1808; A.W. van Mackum en Klaaske Pieters van Almenum, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 26 nov 1808; ondertrouw HRL
Imkje Wabes zie: Westra
Jan Wabes zie: de Boer
Maai Wabes ovl 13 nov 1801 Makkum, huwt met Hendrik Klik; BS huw 1823
Maria Wabes huwt met Dirk Heins, beide van Almenum, geproclameert 8, 15 en 22 en getrout den 24 Feberwari 1756; ovl 14 feb 1803 HRL, oud 86 jaar; kind: Bauke Dirks, ged 2 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Bauckje Dirks, ged 12 jun 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Maartje W. ; kind: Wabe Dirks, ged 23 mrt 1761 Grote Kerk HRL, moeder als Marij W.
Pieter Wachter huwt met Pietje Anes de Lang, tuinman en wonende te Wolvega; BS huw 1844
Tounis Jans van Waddenwarden T.J. vW. van HRL, en Anna Bolts van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1784 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Gepke Volkerts Wadman G.V.W. eigenaar van percelen nrs. 1378 en 1379 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 758, resp. huis en erf, huis, resp. 123 en 80 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomnen bebouwd resp. 9 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Aafke Harings Wagenaar geb 1799 HRL, ovl 29 nov 1825 HRL, huwt met Foppe Asmus Tuinhout op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 6 en 13 mei 1821, man was turfdrager, dv Haring Heins en Liesbeth Meiles; BS huw 1821, ovl 1825, ovl 1847
Aeltje Johannes Wagenaar ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wagenaar en Geertie Jans
Albert Wagenaar huwt met Janna Monsma; BS ovl 1860
Albert Martinus Wagenaar huwt met Pietje Wybes, meester zilversmid te Sneek in 1812, kind: Wybe W, geb 1791 Sneek; BS huw 1812, ovl 1828
B Wagenaar begraven Groot Kerkhof, regel 16, nr. 16, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Bartle Clases Wagenaar geb 5 dec 1758 HRL, ovl 16 jul 1820 HRL, huwt met Sijbrigje Dirks Tadema, N.H., stalknecht, kinderen: Metje Bartles W, geb 11 mrt 1794 HRL, Minke Bartles W, geb 1793 HRL, Willem Barteles W, geb 1811 HRL, Dirk, geb, . 1806 HRL, Klaas Barteles, geb 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS huw 1812, ovl 1820, ovl 1835, huw 1839; gebruiker wijk H-016, stalknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Bartles Wagenaar, dv B.K.W. en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden B.K.W., Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Bartles Wagenaar, om Zich in het huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv Sjoerd de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 10 nov 1815
Benske Rintjes Wagenaar geb 1762 HRL, ovl 17 apr 1830 HRL, huwt met Gerrit Hendriks Baantjer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1830, ovl 1846
Cornelis Jans Wagenaar geb 1799 HRL, ovl 8 jul 1856 HRL, huwt met Rinkje Andries de Vries op 26 jul 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 jul 1818, huistimmerman in 1856, DG, huw.get. bij J.P. Strak en R.T. van Reenen, 1836, id. bij E.J. Wagenaar en M. Rimkema, broeder bruidegom, 1840, zv Jan W, en Andrigje Eelkes; BS huw 1818, huw 1836, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk F-044; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-152; VT1839; C.W. eigenaar van perceel nr. 1322 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 759, huis, 36 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Dirk Barteles Wagenaar geb 18 jun 1806 HRL, ged 1 jul 1806 HRL, ovl 1 jan 1835 HRL, huwt met Tetje Anes de Boer op 20 sep 1827 HRL, huw.afk. 9 en 16 sep 1827 HRL, timmermansknecht, behorende tot de mobiele Vriesche Schutterij, zv Bartele Klaases en Sijbrigje Dirks (Tadema); dopen Grote Kerk HRL 1806, huw 1827, ovl 1835, ovl 1837
Eelke Jans Wagenaar geb 9 sep 1802 HRL, ovl 28 dec 1887 HRL, 1e huwt met Riemke Petrus vd Werf op 18 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, 2e huwt met Margjen Rimkema op 13 feb 1840 HRL, ook huwt met Froukje Broersma, huw.get. bij J.H. van Drooge en A.L. Rimkema, aangehuwde broeder bruid. (2x gk) 1842, huisschilder in 1851, DG, zv Jan Cornelis W, en Andrijge Eelkes Zeilstra; BS huw 1823, ovl 1839, huw 1840, huw 1842, ovl 1844, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk F-106; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, verver en glasemaker, wijk F-100; VT1839; E.J.W. eigenaar van percelen nrs. 1543 en 1454 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 760, resp. pakhuis, huis, resp. 36 en 35 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 20 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 50)
Elisabeth Wagenaar ovl voor 1885, huwt met Sijtse Sijtsma; BS ovl 1884
Elisabeth Wagenaar geb 1762 Lemmer, ovl 15 apr 1826 HRL, huwt met Jan Pol; BS ovl 1826
Evert Gerrits Wagenaar ovl voor 1833, hm ... , kind: Homme Everts W, geb ... ; BS huw 1832
Fedde Minnes Wagenaar zie ook: Fedde Minnes; koetsier, schoonmaker straten en goten Stadhuis 1740-1741, koetsier 1742-1747
Fetje Dirks Wagenaar ovl voor 1835 HRL, huwt met Poppe Tjallings Schaafs; aBS ovl 1833, huw 1834
Folkert Johannes Wagenaar ged 5 mei 1761 Westerkerk HRL, zv Johannes Wagenaar en Geertie Jans
Geeske Klazes Wagenaar ovl 15 jan 1786 ... , huwt met Ruurd vd Geest; BS huw 1819, ovl 1830; kind: Tjeerd Ruurds van der Geest, geb 18 okt 1779, ged 7 dec 1779 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Ruurds van der Geest, geb 1 apr 1781, ged 24 apr 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jeigje Ruurds van der Geest, geb 16 jun 1783, ged 8 jul 1783 Grote Kerk HRL
Grietje Jans Wagenaar geb 21 nov 1811 HRL, dv Jans Jansen W, en Fokeltje Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1811, bsge1811ge; geb 21 nov 1811, ged 8 dec 1811 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen Wagenaar en Fokeltje Cornelis
Grietje Roels Wagenaar ovl voor 1862, huwt met Greult Reins Zijlstra; BS ovl 1861
Haring Heins Wagenaar ovl 7 dec 1807 HRL, huwt met Lijske Meiles, kinderen: IJsbrand, geb 30 apr 1795 HRL, Hendrik Harings, geb 6 apr 1804 HRL, Meile W, geb 1788 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1820, ovl 1859, ovl 1871
Hein Wagenaar huwt met Hiske ... , kind: IJtje Heins, geb 1750 ... ; BS ovl 1812
Hendrikus Claases Wagenaar ovl 8 jul 1789 HRL, oud 26 jaar
Homme Everts Wagenaar ovl 8 dec 1827 Berlikum, huwt met Dorothea Kaspers Dormans, in leven voerman, kind: Martha Hommes W, geb 1808 Beetgum; BS huw 1832
Hubert Jans Wagenaar geb 1749 HRL, ovl 9 sep 1827 HRL, huwt met Antje Pieters, huw.get. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, koopman, 1813, id. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaf, houtkoper, 1814, id. bij A. Stuur en P.W. vd Stel, 1816 id bij C.J. Wagenaar en R.A. de Vries, oom bruidegom 1818, koopt diverse huizen 1800-1801, houthandelaar 1805-1809; BS huw 1813, huw 1814, huw 1816, huw 1818, ovl 1827; eigenaar van wijk E-190; gebruiker Hend. Rink, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-054, houtstek, 1814. (GAH204); id. van wijk F-071, koopman; medegebruiker Jan Wagenaar, 1814. (GAH204); id. van wijk H-064, tuin, 1814. (GAH204)
Hubert Jans Wagenaar geb 29 aug 1809 HRL, ovl 28 dec 1892 HRL, huwt met Anna Catharina Lijn op 29 apr 1836 HRL, schutter 1 ste Bataillon der 1 ste afdeling Vriese Schutterij, huw.get. bij E.J. Wagenaar en M. Rimkema, kantoorbediende, 1840, zv Jan Cornelis W, en Andrigje Eelkes Zijlstra; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk A-083; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kantoorbediende, wijk F-159; VT1839
Jacob Jans Wagenaar ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Jacobs Wagenaar en Sijdske Wijgers
Jan Wagenaar woont in 5e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Jan Cornelis Wagenaar geb 1780 HRL, ovl 5 nov 1839 HRL, 1e huwt met Andrigje Eelkes Zeilstra op 11 nov 1798 HRL, 2e huwt met Maaike Ottes Kamp op 23 aug 1832 HRL, houtvlotter in 1839, kinderen: Cornelis Jans W, geb 1799 HRL, Eelke Jans W, geb 9 sep 1802 HRL, Hubert Jans W, geb 29 aug 1809 HRL, zv Cornelis Jans en Antje Sakes de Ruiter; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1831, huw 1832, ovl 1839, ovl 1856, ovl 1887, ovl 1892; gebruiker wijk F-071; eigenaar en medegebruiker is Hubert Wagenaar, koopman, 1814. (GAH204)
Jan Jacobs Wagenaar zie ook: J.J. Weegenaar; huwt met Sijdske Wijgers, kind: Jacob Jans Wagenaar, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL
Jan Jansen Wagenaar geb 1777 HRL, ovl 16 aug 1828 HRL, huwt met Fokeltje Cornelis Riemsma op 30 dec 1810 HRL, werkman in 1828, kinderen: Grietje, geb 21 nov 1811 HRL, Aukje W, geb 1824 HRL, (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ged 8 dec 1811 Grote Kerk HRL
Jan Scheltes Wagenaar geb 1804 Marrum, huwt met Tietje Reins vd Meulen op 21 mei 1826 Franeker, koperslager en wonende te Warrega, zv Schelte Jans W, en Neeltje Hessels Hommema; BS Franeker huw 1826
Janna Johannis Wagenaar ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL, dv Johannis Jacobs Wagenaar en Geertje Jans
Johanna Rintjes Wagenaar zie ook: Johanna Rintjes; geb 1771 HRL, ovl 22 dec 1838 HRL, huwt met Johannis Hendriks Nielsen op 14 mei 1797 HRL, wonende te in de Ooievaarsteeg in 1811, N.H., dv Rintje W, en Pietje Harings; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1809, 1811 BS ovl 1838
Johannis Jacob Johannis Wagenaar ged 14 nov 1748 Westerkerk HRL, zv Johannis Wagenaar en Geertje Jans
Johannes Jacobs Wagenaar huwt met Geertie Jans, kind: Lijsbeth Johannes, ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL; kind: Folkert Johannes Wagenaar, ged 5 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Aeltje Johannes Wagenaar, ged 14 mrt 1756 Grote Kerk HRL; kind: Janna Johannis Wagenaar, ged 9 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbet Johannis Wagenaar, ged 16 jun 1750 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje J. ; kind: Johannis Jacob Johannis Wagenaar, ged 14 nov 1748 Westerkerk HRL
Joukje Rinks Wagenaar ovl 9 sep 1813 Amsterdam, huwt met Feye Jans Pronker, in leven echtelieden Terschelling, dv Rink W, en Trijntje Jacobsz; BS huw 1829
Joukje Rintjes Wagenaar geb 1763 HRL, ovl 27 sep 1846 HRL, 1e huwt met Pieter Hendriks Nielsen op 29 jul 1798 HRL, 2e huwt met Ruurd Steensma, doet overlijdensaangifte van Joukje Rintjes Steensma in 1811, kamerbodinne 1801-1811, dv Rintje W, en Pietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1811, ovl 1837, ovl 1846; oud 78 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-131; VT1839; J.R. gehuwd met Pieter Hendriks, aangesteld in plaats van A.P. tot kamerbodinne op lasten, plichten, profijten, gehoorzaamheden en instructie. Eed van getrouwheid afgelegd in handen van president L. Albada, ma. 27 apr 1801. (GAH47)
Lijsbeth Johannes Wagenaar ged 20 aug 1758 Grote Kerk HRL, dv Johannes Wagenaar en Geertie Jans; Lijsbet J.W., ged 16 jun 1750 Grote Kerk HRL, dv Johannis Wagenaar en Hertje Jans
Lieuwe Rientzes Wagenaar geb 26 feb 1802 HRL, ged 14 mrt 1802, N.H., ovl 23 feb 1827 HRL, metselaarsknecht, ongehuwd, zv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1827
Martha Hommes Wagenaar geb 1808 Beetgum, ovl voor 1860, huwt met Hilbrand Posthuma op 12 jul 1832 HRL, arbeidster, wonende te HRL, dv Homme Everts W, en Dorothea Kaspers Dormans; BS huw 1832, ovl 1859
Marijke Christoffels Wagenaar huwt met Wopke Hilverson, wonende te Workum 1824; BS huw 1824, ovl 1856
Meile Wagenaar geb 28 jan 1788 HRL, ovl 17 feb 1871 HRL, huwt met Johanna Cornelis de Jong, ook huwt met Leentje Hendriks Meise op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, huw.get. bij IJ. Wagenaar en T.K. Haagstra, broeder bruidegom, 1820, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, broeder bruid 1821, id. bij IJ. Wagenaar en J.S. vd Berg, broeder bruidegom, 1823, wever in 1820, blaauwverver in 1851, N.H., zv Haring Heins W, en Liesbeth Meiles; BS huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1870, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-320, wijk H-093, 106, supp wijk G-389, bev.reg. HRL 1860-80
Metje Bartles Wagenaar zie ook: Metje Bartles; geb 11 mrt 1794 HRL, ovl 3 mrt 1873 HRL, jm Jacob de Groot op 6 dec 1815 HRL, naaister, huw.afk. 12 en 19 nov 1815, N.H., dv Bartle W, en Sijbrigje Dirks Tadema; BS huw 1815, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-077; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-082; VT1839; Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met M.B.W., dv Bartle Klases Wagenaaren Sijbrigje Dirks, wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemeester deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter M.B.W., om Zich in het huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv Sjoerd de Groot en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 10 nov 1815
Minke Bartles Wagenaar zie ook: Minke Bartels; geb 1793 HRL, huwt met Symon Martens vd mei op 3 dec 1812 HRL, naaister, huw.afk. 8 en 15 nov 1812 HRL. voor de hoofddeur van het gemeentehuis, wonende te Amsterdam 1837, dv Bartle Klases W, en Sijbrigje Dirks Tadema; BS huw 1812, huw 1837
Rients Rintjes Wagenaar geb 1777 HRL, ovl 29 apr 1848 HRL, 1e huwt met Sipkje Lieuwes op 13 mei 1798 HRL, 2e huwt met Aukje Rinsma op 21 mei 1809 HRL, 3e huwt met Tjerkje Brandij op 16 nov 1843 HRL, panbakker in 1848, huw.get. bij G.A. de Vries en H. Lieuwes, behuwd broeder bruid 1814, id. bij E.J. Schoon bergen en J. van Keulen, wolkammer 1835, doet overlijdensaangifte van Klaas Vettevogel in 1811, kinderen: Rintje Rients, geb 22 nov 1806 HRL, Lieuwe Rientzes W, geb 1802 HRL, Rintje Rients W, geb 1808 HRL, Sijke Rientses W, geb 30 sep 1804 HRL, zv Rintje Harings, en Pietje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1798, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1814, ovl 1824, ovl 1827, huw 1835, huw 1843, ovl 1848; eigenaar en gebruiker wijk B-076, werkman, 1814. (GAH204); oud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wolkammersknecht, wijk B-076; VT1839; R.R.W. eigenaar van perceel nr. 211 te HRL, pannebakker, woonplaats HRL, legger nr. 761, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Rink Wagenaar ovl voor 1830, huwt met Trijntje Jacobsz, kind: Joukje Rinks W, geb ...; BS huw 1829
Rintje Wagenaar ovl voor 1844, huwt met Pietje Johannes, kinderen: Joukje Rintjes W, geb 1763 HRL, Johanna Rintjes W, geb 1771 HRL; BS ovl 1838; 1843 hu, ovl 1846
Rintje Harings Wagenaar geb 18 okt 1808 HRL, ged 6 nov 1808 HRL, N.H., ovl 3 feb 1858 Ha, huwt met Hinke Doringa, houtzaagmolenaar, Vst 1 mrt 1856 uit Sexbierum, zv Haring Rintjes en Hiske Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-083, 84
Rintje Rients Wagenaar geb 27 jan 1808 HRL, ged 14 feb 1808 HRL, ovl 3 jan 1824, zv Rients Rinses en Sipkje Leuwes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1824
Schelte Jans Wagenaar geb 1772 Marrum, ovl 15 jul 1826 HRL, huwt met Aaltje Minnes/Foekema/ Postma, ook huwt met Neeltje Hessels Hommema, schipper en wonende te HRL. 1826, kind: Jan Scheltes W, geb 1804 Marrum, zv Jan Scheltes en Geertje ... ; BS ovl 1826; 1846 overlijdens, BS Franeker huw 1826
Sijke Rientses Wagenaar geb 30 sep 1804 HRL, ged 14 okt 1804 HRL, ovl 12 mei 1813 wijk B-076, dv Rients Rintjes W, en Sipkje Lieuwes; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1813
Trijntje Wybes Wagenaar geb 1779 Donkerbroek, ovl 4 sep 1852 HRL; aan boord van een schip huwt met Johannes Sietzes Hoogeveen, wonende te Oldeberkoop 1852, dv Wybe W, en Sjouwkje ... ; BS ovl 1852
Wybe Wagenaar geb 1791 Sneek, ovl 19 mrt 1828 HRL, 1e huwt met Jantje Uiltjes Eikhout op 13 aug 1812 HRL, bakkersknecht, huw.afk. 2 en 9 aug 1812 HRL. en Sneek, wonende te HRL, 2e huwt met Reindertje Sijtses Mulder op 2 jun 1814 HRL, huw afk. 15 en 22 mei 1814, wonende te HRL, huw.get. bij P. Mulder en E. Meyer, behuwd broeder bruid. 1816, zv Albert Martinus W, en Pietje Wybes; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1828, ovl 1837; W.W., bakkersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Apollonia Hendriks Balksma, dienstmaagd, wonende te harlingen
Wybe Wagenaar huwt met Sjoukje ... , kind: Trijntje Wybes W, geb 1779 Donkerbroek; BS huw 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-117, bakker, 1814. (GAH204)
Willem Barteles Wagenaar geb 16 jun 1811 HRL, huwt met Geiske Fokkema op 20 jun 1839 HRL, timmerknecht, zv Bartle Klaases W, en Sijbrigje Dirks Tadema; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmermansknecht, wijk F-126; VT1839
IJsbrand Harings Wagenaar zie ook: IJsbrand Harings; geb 30 apr 1795 HRL, ovl 10 feb 1859 HRL, 1e huwt met Tietje Klaases Haagstra op 11 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28mei, wonende te HRL, 2e huwt met Jieskje vd Berg op 11 mei 1823 HRL, huw.afk. 27 apr en 4 mei 1823, N.H., huw.get. bij J. Schotanus en J.D. van Vliet, turfdrager, 1819, id. bij M. Wagenaar en L.H. Meise, broeder bruidegom, 1820, id. bij F. Tuinhout en A.H. Wagenaar, turfdrager, broeder bruid. 1821, zeepzieder en morgenwekker in 1851, zv Haring Heins W, en Lijske Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van perceel nr. 990 te HRL, zeepziedersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43); id. van perceel nr. 1755 te HRL, zeepziekersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 762, huis, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Petronella van Wageningen geb 1768 Amersfoort, ovl 12 mrt 1845 HRL, huwt met Johannes Postma en met Christoph Dun/Tor; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1819, ovl 1850, ovl 1851; oud 73 jaar, geb Amersfoort en wonende te HRL. 1839, wijk H-109; VT1839; kind: Dirk Johannes Postma, geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL
Dirk Bouwes Wagenmaaker woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Lieuwe Wagenmaker weesvoogden bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiende loon van Claas Johannis tot den 28 may 1784 bij L.W., 8 mrt 1785. (GAH1116)
Sjoerd Karsten Wagenmaker S.K.W. van Stavoren ende Magdaleentje Harmens Gonggrijp van HRL, vertoonende Sijbe Jielts die voor bruidegom en bruid competeerde attestatie tot ''t aengeven deser huwelijxgebooden met verdere verklaeringe des bruids moeder met de comparant gest: in dit huwelijk acoordeert, 25 Jan 1744; van Stavoren, huwt met Magdallentje Harmens Gonggrijp, van Garl, sijn geproclameert den 26 jan en den 2-9 feb 1744 en getrout de 16 dito
Anna Jans Wagens zie: A.J. Walig
P Wagens Anne Kornelis van Sixbierum en Antje Hettes van HRL, met consent van den president Burgemeester, laatst geproclameert op vrijdag namiddag , zijnde 18 nov 1774 HRL, en vervolgens met adtestatie van hier naar Sixbierum vertrokken en aldaar getrouwd op 20 nov 1774, volgens van daar ontfangen getuygschrift, getekend P.W., predikant en H. Broos, Koster aldaar; Simon Eilards van Almenum en Trijntje Jarigs van Sixbierum, laatst geproclameert op dato deezes 12 mrt 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken naar Sixbierum, om aldaar in den echten staat te worden bevestigdt en daar getrouwd 19 mrt 1775 volgens terugontvangen adtestatie van 22 mrt 1775, getekt P.W., predikant te Sixbierumen H. Broos, Schooldienaar; hu Grote Kerk ha
Nikolaas Wagenveld N.W. en Saapke Sibrands de Vries, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 22 jan 1786 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Adam ter Wagt zie A. Tervogt
Casper Mourits Waks geboortig van ''t Loo in Gelderland, is voor burger deser stede aangenomen nae dat hij de behoorlijke burgereed afgelegd had in handen van pres. burg. de Boer, en de geregtigheid vandien betaeld tot f. 10:10:0 aan de GR, op 4 dec 1741. (burgerboek)
Aede Jans Waks geb 4 jan 1782, ged 5 feb 1782 Grote Kerk HRL, zv Jan Waks en Tetje Gosses
Aaltje Klases van der Wal ovl voor 1840, huwt met Rijkele de Jong; BS ovl 1839
Antje van der Wal oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-056; VT1839
Berend Harings van der Wal geb 1804 HRL, ovl 3 feb 1859 HRL, huwt met IJtje IJmes de Jong op 18 mei 1826 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1826, metselaar, zv Haring Jelles vdW, en Trijntje Overberg; BS huw 1826, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-094; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-106; VT1839; B.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 249 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 763, huis en erf, 115 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34)
Durk Gerlofs van der Wal ovl voor 1839, huwt met Trijntje Jans, kinderen: Tjaltje Durks vdW, geb 1802 Franeker, Elisabeth Dirks, geb 1804 Franeker; BS ovl 1838; bs fr1838 huwelijken
Doeke Klases van der Wal geb 1811 Franeker, huwt met Johanna Johannes (Frederiks) op 15 nov 1835 Franeker, wolkammersknecht en wonende te Franeker, zv Klaas Aukes vdW, en Marijke Doekes Hendriksen; BS Franeker huw 1835
Elisabeth van der Wal oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-125; VT1839
Geert Jurjens van der Wal geb 1796 HRL, ovl 29 nov 1860 HRL, huwt met Sjoukje Noordkamp, ook huwt met Tjerkje Brandes op 26 mei 1859 HRL, ook huwt met Tetske Gerbranda, ook huwt met Fokeltje Theunis Koster op 9 jun 1822 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1822, huw.get. bij L. Koster en J.M. Bos, schoonbroeder bruid 1820, is in 1842 voogd over Teunis Koster, DG, zv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts; BS huw 1820, huw 1822, huw 1842, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-251, wijk G-257, wijk H-090, 129; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk G-255; VT1839
Gooitske van der Wal ovl voor 1866, huwt met Jaitze Kuipers; BS ovl 1865
Grietje van der Wal geb 2 sep 1801 HRL, turfmeetster; bev.reg. HRL 1851 wijk B-161
Halbe van der Wal huwt met Hotske ... , kind: Jeltje vdW, geb 6 mei 1796 Harl/Welsrijp; BS huw 1872
Haring Jelles van der Wal geb 23 mrt 1770 HRL, ovl 11 jan 1819 HRL, huwt met Trijntje Barends Overberg op 20 mrt 1796 HRL, komt van HRL, meester metselaar in 1819, kinderen: Barend, geb 1804 HRL, Jelle Harings, geb 1796 HRL, Tietje Harings vdW, geb 1798 HRL, Jan Harings, geb feb 1811 ... , Lijsbet Harings vdW, geb 1800 HRL, zv Jelle Jurjens vdW, en Elisabeth Harings; huw Grote Kerk HRL 1796, BS geb 1811, ovl 1819, 18126 huwelijken, huw 1836, ovl 1837, ovl 1850, ovl 1859; gebruiker wijk A-092, metzelknegt; medegebruiker Lupkje Jans; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204); H.J. v. d. W., Metzelaarsknecht, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Wilhelmina van der Linde, Naaister, wonende te HRL
Hendrik van der Wal geboortig van Osnabrug, is voor burger deser stede aangenomen nae dat hij de behoorlijke burgereed in handen vd pres. burg. had gepresteerd, actum 9 apr 1731, bet f. 10:10:0 aan de GR. (burgerboek)
Jan van der Wal huwt met Grietje vd Ploeg, kind: Joukje Jans vdW, geb 1766 HRL; BS ovl 1847
Jan Jansen van der Wal ovl 28 jan 1826 deinum, huwt met Antje Wopkes vd Hoek, kind: Jetske vdW, geb 1802 deinum, in leven meester bakker, zv Jan Meinderts vdW, en Gerritje Jans; BS huw 1826, ovl 1871
Jan Meinderts van der Wal ovl 17 dec 1788 Tzummarum, huwt met Gerritje Jans, kind: Jan Jansen vdW, geb ... , in leven arbeider te Tzummarum; BS huw 1826
Jelle Harings van der Wal geb 1796 HRL, ovl 24 jul 1850 HRL, huwt met Anna Rintjes deventer op 31 mei 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, meester metselaar, huw.get. bij H.T. de Groot en H. van Beemen, 1820, id. bij L. Koster en J.M. Bos, neef bruid 1820, zv Haring vdW, en Trijntje Barends Overberg BS huw 1819, huw 1820, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk B-015; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsbaas, wijk B-012; VT1839; J.H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 451, metselaar, woonplaats HRL, legger nr. 765, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Jelle Jurjens van der Wal geb 1744 ... , ovl 7 dec 1816 HRL, huwt met Elisabeth Harings, kinderen: Jurjen Jelles vdW, geb 1766 HRL, Haring Jelles vdW, geb 23 mrt 1770 HRL, huw.get. bij G.S. Rodenhuis en S.D. Wetzen, wonende te HRL. 1813, koopt en huis en brouwerij in 1801, meester metselaar; BS geb 1813, ovl 1816, huw 1819, ovl 1833, ovl 1840; eigenaar van wijk B-110; gebruiker Hessel A. Wallinga, kuipersknegt, 1814. (GAH204); gebruiker wijk D-018, metzelaar; eigenaar is Jelle Wildschut, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-053, pakhuis, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-232, winkelier; eigenaar is Sijbren de Groot erven, 1814. (GAH204)
Jelle Jurjens van der Wal geb 1791 ... , ovl voor 1842, huwt met Jantje Barends Bos op 6 mei 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij S.J. de Groot en E.M. Pool, 1813; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, huw 1840, ovl 1841
Jeltje van der Wal geb 6 mei 1796 Harl/Welsrijp/Tzummarum, ovl 6 dec 1872 HRL, huwt met Sijbren Gebel, N.H., Herst. EvL, dv Halbe vdW, en Hotske ... ; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1851 wijk F-195, bev.reg. HRL 1860-80; oud 47 jaar, geb Tzummarum en wonende te HRL. 1839, wijk F-164; VT1839
Jetske Jans van der Wal geb 8 mei 1802 deinum, ovl 15 apr 1871 HRL, huwt met Klaas Klases Wassenaar op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., haar man was horlogemaker, dv Jan Jansen vdW, en Antje Wopkes vd Hoek; BS ovl 1826; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 39 jaar, geb deinum en wonende te HRL. 1839, wijk F-194; VT1839
Johanna van der Wal huwt met IJeme Martinus de Vries, wonende te Leeuwarden; BS huw 1832
Joukje Jans van der Wal geb 1766 HRL, ovl 30 sep 1847 HRL, huwt met Rients Walings, dv Jan vdW, en Grietje vd Ploeg; BS ovl 1847
Jurjen Jelles van der Wal geb 1766 HRL, ovl 26 apr 1840 HRL, huwt met Serina Roelofs van Wijk, ook huwt met Jeltje Geerts Brouwer, koopt een huis in 1801, meester timmerman in 1827, huw.get. bij J.H. vd Wal en A.R. deventer, oom bruidegom, 1819, id. bij L. Koster en J.M. Bos, schoonvader bruid. 1820, kinderen: Trijntje Jurjens, geb 1809 HRL, Geert vdW, geb 1796 HRL, Wybe vdW, geb 1804 HRL, zv Jelle Jurjens en Elisabeth Harings; bs ha18 11ov, huw 1819, huw 1820, ovl 1827, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1851, ovl 1860; eigenaar en gebuiker wijk B-004, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk B-005, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-106; VT1839; J.J. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 468, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 764, schuur, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Klaas Aukes van der Wal ovl voor 1836, huwt met Marijke Doekes Hendriksen, kind: Doeke Klases vdW, geb 1811 Franeker; BS Franeker huw 1834
Luitje Nannes van der Wal ovl voor 1865, huwt met Margaretha Schot; BS ovl 1864
Lijsbet Harings van der Wal geb 1800 HRL, huwt met Pieter Klases Visser op 29 dec 1836 HRL, winkelierse, dv Haring Jelles vdW, en Trijntje Barends Overberg; BS huw 1836
Lijsbet Jurjens van der Wal geb 1799 HRL, ovl 2 aug 1839 HRL, huwt met Albert Hendriks Hildes op 24 okt 1833 HRL, dienstmeid. dv Jurjen Jelles vdW, en Jeltje Geerts Brouwer; BS huw 1833, ovl 1839, ovl 1844
Nanne Pieters van der Wal N.P. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1624 te HRL, koopman, woonplaats St. Anna Parochie, legger nr. 766, huis, 119 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Tietje Harings van der Wal geb 1798 HRL, ovl 15 okt 1837 HRL, huwt met Freerk Baukes de Boer op 29 mei 1834 HRL, dv Haring Jelles vdW, en Trijntje Berends (Overberg); BS huw 1834, ovl 1837
Tjaltje Durks van der Wal geb 1802 Franeker, ovl 20 sep 1838 HRL, huwt met Dirk Uilkes de Vrij, dv Durk Gerlofs vdW, en Trijntje Jans; BS ovl 1838
Trijntje Jurjens van der Wal geb 1809 HRL, ovl 4 mrt 1851 HRL, ongehuwd, DG, dv Jurjen vdW, en Serina van Wijk; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk E-225; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-012; VT1839
Wybe van der Wal geb 1804 HRL, ovl 6 mei 1827 HRL, timmermansknecht, ongehuwd, zv Jurjen vdW, en Jeltje Geerts Brouwer; BS ovl 1827
Ymkje Jans van der Wal geb 1756 ... , ovl 12 aug 1814 HRL, huwt met Hendrik Symens de Groot, ovl wijk E-139; BS ovl 1814; 1815 huwelijken, ovl 1833
Gerhard Walbrich Vermeld in het weesrekeningboek van Barend Hiddes de Vries van 3 dec 1679: 22 apr 1668 van de Heere G.W. ontvangen generaal van de provincie van Frieslandt voor een jaer interest van 20.000 gulden: f. 1000:0:0. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984
Grietje Walburg ovl 23 jun 1828 ... , huwt met Dirk Arjens de Jong; BS huw 1831
Sophia Maria Waldorp geb 17 apr 1814 den Briel, huwt met Everhardus Wilhelmus Petersen, wonende te HRL 1872; BS ovl 1872; bev.reg. HRL 1860-80
Anna Maria Walen Anno domini 1757 den 20 November, is ged Jacobus, wettige zv Gasparius Hombert en Catharina Hofman, peter/doopheffer Jacobus Pas en Anna Maria Walen. Voor Extract Conform de 2de Burgemeester gedelegeert tot den Eersten Staat
Ymk Wales huwt met Okke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807
Niels Walgreen geb 1778 B?dstof, prov. Christianstadt, Zweden, ovl 23 apr 1818 HRL; huwt met Geertje Wyma op 9 mrt 1815 HRL, matroos, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1815, wonende te HRL, huw.get. bij H.W. Ebeling en A.T. Blombergen, zv Niels W, (gk), en Hedewik Belgreen, (gk); BS huw 1815, huw 1838, ovl 1865; deze acte van Geboorte behoort bij de Huwelijksacte van N.W. en Getje Sijtses Wyma dato 9 mrt 1815 op Fol. 11 van het Register, ontbrekende egter de acte van Geboorte van gemelde Walgreen welke bij de aangifte van ondertrouw wel is vertoond en overgegeven, dog in het ongereede is geraakt, en men volstrekt niet in staat is, uit hoofde dese man in Zweden is geb hetzelve te kunnen bezorge. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; N.W., varendspersoon, verklaarde dat zekere Klaas Klasen, gehuwd met Anna Francina Blombergen, op Zijne reise naar de Oost, toen het schip waarop hij voer, nog niet lang buiten gaats was, uit de mast gevallen en alsoo is verongelukt
Pieter L Walgreen oud 63 jaar, geb Zweden en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk H-178; VT 1839; P.W. eigenaar van perceel nr. 1963 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 767, huis, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Anna Jans Walig huwt met Cornelis Bouwes Schiere; BS ovl 1826; 1829 overlijdens; Cornelis Bouwes Schiere van HRL. ende A.J.W. (in de ondertrouwakte: Wagens), van de Helder, komende de Bruidegom met een pro-curatie voorschrevenen van de Helder, gepresteert door de Bruit tendeerende ten einde als nu is geschiet, 4 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tettje Waling huwt met Harmen Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 okt 1766; kind: Albert Harmens, geb 6 jul 1774, ged 5 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Fetje Harmens, geb 30 jul 1781, ged 21 aug 1781 Grote Kerk HRL; kind: Jan Harmens, ged 26 may 1767 Grote Kerk HRL; kind: Marieke Harmens, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL; kind: Waling Harmens, ged 21 jan 1772 Grote Kerk HRL
Antje Walings zie: Faber; Hendrik Hendriks Vulsma ende A.W. Faber, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Walings, deszelfs broeder, 17 may 1794; ondertrouw HRL; kind: Christina Hendriks Fulsma, geb 12 apr 1795, ged 14 apr 1795 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Antje Walings huwt met Cornelis Hendriks Blom, wonende te HRL 1826; BS ovl 1826; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 tot een uitzettinge uit het Weeshuis, in plaatze van kleding, quit. no. 9, 27 may 1788. (B112 0)
Antje Rienks Walings geb 5 dec 1806 HRL, ovl 15 sep 1870 HRL, huwt met Siebolt Mulder op 19 mei 1842 HRL, DG, dv Rients W, en Joukje vd Wal; BS huw 1842, ovl 1844 1870 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-086, wijk C-135, wijk F-273
Doutje Walings geb 10 okt 1794 Wier, ovl 30 jul 1873 HRL, huwt met Gorrit de Boer, werkster, N.H., dv Jan W, en Klaasje Arjens; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; VT1839
Elbert(!) Walings en Jan Adolphs Ulenbroek, beyde van HRL, huw.aang. 31 mrt 1736 HRL; komende Voor de bruyd Doris Bensonides; huw.aang. HRL 1736
Vrouwkje Walings ged 4 sep 1759 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans en wijlen Vrouwkje Jans
Gertje Walings geb 24 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL, dv Waling Rechts en Antje Rients
Hiltje Walings zie ook: Faber; ged 23 mei 1763 Grote Kerk HRL, dv Waling Jans en Trijntie Minnes
Jan Walings zie: Faber
Jan Walings ged 22 mrt 1768 Grote Kerk HRL, zv Waling Jans en Trijntie Minnes
Jan Walings geb 11 jan 1774, ged 8 mrt 1774 Grote Kerk HRL, zv Waling Rechts en Antje Rients
Jan Walings woont in 5e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Walings ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 tot een uitzettinge uit het Weeshuis, in plaatze van kleding, quit. no. 10, 27 may 1788. (GAH1120)
Jan Walings huwt met Klaasje Arjens, kind: Doutje W, geb 10 okt 1794 Wier; BS ovl 1873
Jeltie Walings oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-327; VT1839
Lysbet Walings geb 1 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL, dv Waling Jarigs en Tjitske Aarts
Lijsbeth Walings ged 9 jan 1770 Grote Kerk HRL, dv Waling Regts en Antie Rients; Claas Wybes IJntema ende L.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Waling Regts, deszelfs vader, 28 jan 1792; ondertrouw HRL; Klaas Wybes IJntema en L.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 12 feb 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Wybe Klaases, geb 25 nov 1792, ged 23 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Antje Klaases, geb 1 apr 1794, ged 21 apr 1794 Grote Kerk HRL; kind: Waaling Klaases, geb 16 jul 1795, ged 9 aug 1795 Grote Kerk HRL
Lubkje Walings geb 1769 HRL, ovl 21 jan 1829 HRL, ongehuwd, dv Waling Regts en Antje Rientzes; BS ovl 1829; Lupkie W., ged 10 mrt 1767 Grote Kerk HRL, dv Waling Rexs en Antie Rienks
Lupkjen Walings huwt met Regt Simons, kind: Jan Regts, ged 7 sep 1745 Grote Kerk HRL
Regts Walings zie: Onrust; R.W. ende Henderica van Lint, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest Hendrik van Lint, de vader, 3 may 1788; ondertrouw HRL; R.W. en Hendrika van Lint, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 may 1788 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraan volgende; kind: Antje Rigts, geb 21 feb 1789, ged 15 mrt 1789 Grote Kerk HRL; kind: Doetje Regts, geb 31 may 1790, ged 20 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Waling Regts, geb 12 apr 1792, ged 29 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Waling Richts, geb 8 nov 1793, ged 1 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Antje Regts, geb 23 sep 1797, ged 8 okt 1797 Grote Kerk HRL
Rients Walings ged 16 jul 1765 Grote Kerk HRL, zv Waling Rechts en Antje Rients geb 1763 HRL, ovl 14 feb 1832 HRL, huwt met Joukje Jans vd Wal, kinderen: Antje Rients W, geb 5 dec 1806 HRL, Grietje Onrust, geb 1803 HRL; BS ovl 1832; 1847 overlijdens, ovl 1870, ovl 1879; R.W. ende Joukjen Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Jan Jurjens, 11 may 1793; ondertrouw HRL; R.W. en Joukje Jans, beyde van HRL, en hebben de laatste afkondiging gehad den 26 may 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Tetje Walings zie: Faber
Trijntje Walings zie: Faber
Hendrik Walkenhorst oud 61 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, Luthers predikant, wijk E-219; VT1839
Aaltje Walkes zie: Dortman; ged 25 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, dv Walke Harmanus en Neeltje Eelkes; Lammert Dreves ende A.W., beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door Walke Minnes, de vader van de bruid. op vertoond bewijs, 16 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Walke Lamberts, geb 24 feb 1811, ged 19 mrt 1811 Grote Kerk HRL; kind: Dreves Lammerts, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL
Eelke Walkes ged 26 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv Walke Hermanus en Neeltje Eelkes; huwt met Jaapje Pieters op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 3 nov 1793; huw Grote Kerk HRL 1793; E.W. ende Jaapje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jacobs, 19 okt 1793; ondertrouw HRL; ovl 22 aug 1794 HRL, oud 25 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 84; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Eelkes, geb 9 mrt 1794, ged 30 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Hendrikje Walkes zie: Dortman
Hendrikje Walkes ged 11 mrt 1759 Westerkerk HRL, dv Walke Hermanus en Neeltie Eelkes
Hinke Walkes ged 29 sep 1765 Grote Kerk HRL, dv Walke Harmanus en Neeltje Eelkjes
Tjetje Walkes huwt met Jan Eelkes Kronenburg; BS ovl 1846
Grietje Wallen ovl 5 may 1787 HRL, oud 16 jaar
Johannes Waller huwt met Janneke Johannes, beide van HRL, geproclameerd de f. 6:13:20 Jan:en getrout de 12 Febrij 1771
Sophia Johannes Waller geb 1773 HRL, ovl 14 jan 1842 HRL, huwt met Jacobus Johannes Kerkhoven op 15 jun 1800 HRL, dv Johannes W, en Johanna Smit; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1842; oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-122; VT1839; Jetze Jelles Boomsma als Curator over S.W., op op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Waller Jacobus Kerkhoven, geb 19 apr 1809, ged 9 may 1809 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Jacobus Kerkhoven, geb 26 feb 1812, ged 22 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Bauke Walles zie: Bergsma
Bauke Walles geb 22 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL, zv Walle Walles en Martje Joosten
Ente Walles Sijtse Sakes ende Grietje Entes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd E.W., desselfs vader, 6 jun 1789; ondertrouw HRL
Hijke Walles zie ook: Hettema; huwt met Geert Rinnerts de Beer, kind: Ymkje Geert de Beer, geb 9 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Rinnerts Geert de Beer, geb 18 nov 1787, ged 11 dec 1787 Grote Kerk HRL; kind: Walle Geerts, geb 6 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sjoerd Geerts, geb 15 feb 1797, ged 7 mrt 1797 Grote Kerk HRL
Hylke Walles geb 21 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Walle Walles en Martje Joosten
Jan Walles zie: Oppedijk
Jan Walles J.W. en Engeltje Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 15 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd op den 29 jun 1783
Joost Walles zie: Bergsma; J.W. en Trijntje Harkes Pottinga, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 may 1806; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); kind: Walle Joosten, geb 13 dec 1810, ged 23 dec 1810 Grote Kerk HRL
Joukje Walles huwt met Sijbren Djurres Radelaar op 17 mei 1807 HRL, komt van HRL, wonende te Wommels 1835; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS huw 1835; Sijbren Djurres en J.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Martje Sijbrens Radelaar, geb 7 apr 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL; geb 19 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL, dv Walle Walles en Martjen Joostes
Rinske Walles zie: Bootsma
Rinske Walles geb 1778 Workum, ovl 19 okt 1812 HRL, huwt met Jan Jansen, ovl wijk B-039 dv Walle Walles en Martje Joostens; BS ovl 1812
Rinskje Walles huwt met Pieter Jans op 14 jan 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; Pieter Jans en R.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 30 Wintermaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Maretje Pieters, geb 9 dec 1810, ged 16 dec 1810 Grote Kerk HRL
Teetske Walles zie: Visser
Trijntje Walles zie: Bergsma; (2x)
Walle Walles huwt met Martje Joosten, kind: Bauke Walles, geb 22 dec 1783, ged 30 dec 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jouk Walles, geb 19 nov 1786, ged 3 dec 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hylke Walles, geb 21 jul 1790, ged 3 aug 1790 Grote Kerk HRL
Walle Walles zie: Bergsma; W.W. van HRL. en Lijsbeth Sijbes van Workum, zijnde de aangaave gedaan door de respectieve vaders van de Bruidegom en bruid. 31 okt 1795; onderte. HRL
Walle Walles Jacob Fransen van Enkhuizen ende Bottje Willems van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd W.W., deszelfs neeff, 28 may 1789
Walle Walles ovl voor 1815; wed. W.W. gebruiker wijk G-062, gealimenteerd; medegebruikers Johannes Velthuis, turfdrager, Klaas Gonggrijp; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Wytske Walles zie: van der Werf
Hendrika Hessels Wallinga zie ook: Henderika Hessels; geb 1798 HRL, ovl 3 apr 1826 HRL, huwt met Dirk Martens de Groot op 29 jun 1823 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1823, dv Hessel Abes W, en IJtje Hessels; BS huw 1823, ovl 1826
Hessel Abes Wallinga geb 7 sep 1766 Hallum, ovl 16 nov 1820 HRL, huwt met IJtje Hessels op 20 nov 1796 HRL, kinderen: Tetje Hessels W, geb 1800 HRL, Hendrika Hessels W, geb 1798 HRL, huw.get. bij J.J. Agema en G.R. Zijlstra, wonende te HRL. 1814, id. bij G. Bouritius en G.J. Bos, 1817, id. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, wonende te HRL. 1812, id. bij J. Hillers en A. vd Zee, 1818, deurwachter Grote Kerk 1801-1809, kuipersknecht in 1820, zijn vrouw was schoolvrouw; huw Grote Kerk HRL 1796, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, huw 1818, ovl 1820, ovl 1826, ovl 1849; gebruiker wijk B-110, kuipersknegt; eigenaar is Jelle J. vd Wal, 1814. (GAH204)
Tetje Hessels Wallinga geb 1800 HRL, ovl 30 jun 1849 HRL, 1e huwt met Jan Douwes Bekius op 31 mei 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, 2e huwt met Jan Arnoldus Wijnalda op 13 dec 1838 HRL, naaister, dv Hessel Abes W, en IJtje Hessels; BS huw 1827, huw 1838, ovl 1849, ovl 1850; oud 39 jaar, (vnm: Fetje), geb en wonende te HRL. 1839, naaivrouw, wijk D-138; VT1839
Catharina Hillegonde Walregt geb 1793 Groningen, huwt met Engelbert Pol op 26 aug 1821 HRL, huw.afk. 5 en 12 aug 1821, naaister, wonende te HRL, ook in 1831, dv Johannes Gerrits W, (gk), en Tekela Harmens, (gk); BS huw 1821, ovl 1831
Walrich Jelle Hayes ende Grijtie Lieuwes, beide van HRL, komende weegens de bruid de notaris W. desselvs broodheer, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Willem van Wals huwt met Jantje Gerrits, kind: Ype Willems van Wals, geb 30 sep 1780, ged 8 okt 1780 Grote Kerk HRL
Ype Willems van Wals geb 30 sep 1780, ged 8 okt 1780 Grote Kerk HRL, zv Willem van Wals en Jantje Gerrits
Anske Walstra zie: Wielstra
Bart Tjebbes Walstra geb 1771 ... , ovl 9 mrt 1811 HRL, huwt met Sjouwkje Luitjes Faber, wonende te te den Helder 1811, kind: Luitje W, geb 1794 Leeuwarden; BS ovl 1811; 1814 huwelijken, ovl 1842; Bartle T.W. ende Sjieuwkje Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Luitje Pieters, deszelfs vader, 20 aug 1791; ondertrouw HRL; Bartel T.W. en Sjieuwke Luitjes, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Grietje Walstra zie G. Wapstra
Jieke Heines Walstra ovl 4 mrt 1816 Sneek, huwt met Okke Klazes de Jong; BS huw 1825
Luitje Walstra geb 1794 Leeuwarden, ovl 1 feb 1842 HRL, huwt met Jetske Dirks de Vries op 10 mrt 1814 HRL, koekbakkersknecht en wonende te HRL, huw.afk. 20 en 27 feb 1814, zv Bart W, en Sjouwkje Luitjes Faber; BS huw 1814, ovl 1842; gebruiker wijk G-055, koekebakkersknegt; medegebruiker Dirk Feykes de Boer, schoenmaker; eigenaar is Adam Reinius, 1814. (GAH204)
Gerrit Walta huwt met Hiltje Harmanus Broos, kind: Pietje Gerrits W, geb 1797 Sexbierum; BS ovl 1831
Hermanna Gerrits Walta ovl voor 1857, huwt met Michiel Akkringa; BS Franeker ovl 1856
Ocke Sybolts Walta ovl voor 1840, huwt met Tiete Hijlkes Tromp; BS huw 1839
Pietje Gerrits Walta geb 1797 Sexbierum, ovl 1 apr 1831 HRL, huwt met Minne Baukes van Smeden, dv Gerrit W, en Hiltje Harmanus Broos; BS ovl 1831
Moritz Walter huwt met Carolina de Haas, kind: Regina W, geb 6 apr 1793 HRL; BS geb en huw 1815; Johan Mauritz W., ende Carolina de Haas, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Christoffel de Haas, 15 jan 1791; ondertrouw HRL; Johan Maurits W. en Carolina de Haas, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jan 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den 15 jun is Geboren Regina dv Johan Morits W. & Carolina de Haas. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815
Regina Walter geb 6 apr 1793 HRL, ovl 3 mei 1823 HRL, huwt met Pieter Alberts de Jong op 4 mei 1815 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1815, dv Moritz W, en Carolina de Haas; BS huw 1815, ovl 1823, ovl 1827; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Een en negentig den 15 jun is Geboren Regina dv Johan Morits Walter & Carolina de Haas. Afgegeven Op den Raadhuize binnen HRL den 10 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, behoren tot de Huwelijks acte van Pieter Alberts en R.W. dato 4 jun 1815 op Fol. 23 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Cornelis Walters zie: Bouwmans
Pietje Waltes huwt met Jacob Sprottinga; BS ovl 1812; Jacob Sipkes ende P.W., beyde van HRL, komende de bruydegom met sijn vader die verklaerde daer inne te consenteren en heeft des bruids vader aan de Presid:Burgemr. (W. Jelgersma), verklaeringe gedaan dat daer inne meede consent hadden gegeven, 15 May 1745; huwt met Jacob Sipkes, beyde van HRL, geproclameerd 16, 23 en 30 May 1745 en getrouwt den 4 September
Tyttie Waltes huwt met Geert Jansen Kievijt, beide van HRL, geproclameerd de 30 sep de 7 en getrout de 14 okt 1764
Wytske Waltes huwt met Gerrijt Gerrijts de Jong, beide van HRL, geproclameerd de 4-10 en getrout de 17 jun 1759
Aukje Waltje geb 12 okt 1808 Kollum, ovl 26 nov 1875 HRL, huwt met Taeke Bakker, N.H., dv Pieter W, en Fokeltje ... ; BS ovl 1875; bev.reg. HRL 1851 wijk E-169
Pieter Waltje huwt met Fokeltje ... , kind: Aukje W, geb 12 okt 1808 Kollum; BS ovl 1875
Catharina Wanders huwt met Harmen Harmens; BS ovl 1848
Hendrik Wanders begraven Groot Kerkhof, regel 48, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sikke Wanders ovl voor 1827, huwt met Harmenke Johannes Overmeyer/van Vliet, kind: Griejte Sikkes, geb 10 mrt 1790 HRL; BS ovl 1821; 1826 overlijdens
Trijntje Wanders begraven Groot Kerkhof, regel 45, nr. 10; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Christiaan Wandrup van HRL, huwt met Anna Elisabeth Jurgens, van Amsterdam, geproclameerd de f. 9:16:23 aug 1761 en getrout met attestasie de 10 sep in de Westerkerk
Hendrik Wannemakers ovl 31 mrt 1790 HRL, oud 42 jaar
Styntje Gerrits Wannemakers zie S.G. Zantman
Grietje Wapstra huwt met Fokke de Jong; BS ovl 1843
Mathijs Warden zie ook: Wirten; M.W. en Catharina dekker, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd den 25 daaraanvolgende
Anna Ware zie ook: Bar?; Hendrik Winter en A.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd op den 13 daar aan volgende
Pieter Warents zie: van der Sluis
Freerk Dirks Waringa geb 29 mei 1807 Oldeboorn, huwt met Cornelia Heeringa, (gk), commies, N.H., Vst 29 mrt 1854 uit Workum, A 3 dec 1856 Sneek met gezin; bev.reg. Ha18 51 wijk A-139, wijk G-005, 245
Catharina de Warm oud 61 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk D-083; VT1839
Elisabeth de Warm oud 55 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, kinderschoolhouderse, wijk D-083; VT1839
Andries Gjalts Warman ovl 4 okt 1825 Hardegarijp, huwt met Jifke Tijssens, timmerbaas, kind: Antje Andries W, geb 1812 Hardegarijp, huwt met J.W. Gorter, (gk); BS huw 1834
Arriaantje Warnars Pieter Klaases en A.W., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 29 nov 1772 HRL, en toen getrouwt
Pietie Warnars huwt met Gerrijt Hendriks, kind: Grietje Gerrijts, ged 20 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Warner Gerrijts, ged 1 okt 1765 grote Kerk HRL; kind: Hendrik Gerrijts, ged 8 sep 1767 Grote Kerk HRL
Pietje Warnars Mathijs Jurriens en P.W., beide van HRL, laatst geproclameert 14 aug 1774 HRL, en toen getrouwt
Beernd Warnders mr cuiper in 1779, ovl voor 1782; wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:10:0 wegens het maken en kuypen van vaten, tobben etc, kwit. no. 2, 16 jan 1781. (GAH1112); id. f. 22:8:0 voor geleverd vatwerk en kuyperloon, kwit. no. 30, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 16:8:0 wegens kuiploon van vaeten, ord. no. 16 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 43:5:0 voor geleeverd nieuw vaatwerk en cuipersloon aan het Weeshuis, ord. no. 14, 25 nov 1779. (GAH1110); rentmeester van het Weeshuis bet f. 4:14:0 aan Hendrik van der Mei als boedelredder van wijlen de wed. B.W. wegens geleverde hoepen en arbeidsloon van kuypen, kwit. no. 6, 12 mrt 1782. (GAH1113); weesvoogden bet f. 10:17:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Johannes Treedan als kuypersknegt bij B.W. verdiend, 18 jun 1779. (GAH1110); Barend Warnars en Marijke Jans, beide van HRL, getrouwt na voorgaande proclamatien op drie agtereenvolgende Sondagen, waar van de laatste is geweest 17 mei 1772 HRL; kind: Waender Berends, geb 26 jul 1773, ged 17 aug 1773 Grote Kerk HRL
Engeltje Warnders huwt met Pieter Hansz, beide van HRL, geproclameerd de 12-19 en getrout de 26 jun 1768; ovl 1 jun 1790 HRL, oud 42 jaar
Harmen Warnders H. Wanders, huwt met Martje Harmens, kind: Martjen Harmens, ged 11 jun 1741 Westerkerk HRL; huwt met Cathrijna Huberts, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 okt 1752 en doen ook getrouwdt; Jan Fopkes ende Catharina Jans, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd H.W., 27 Aug 1746; Lens Gerrijts ende Antie Harmens, beyde van HRL, huw.aang. 13 nov 1734 HRL, komende voor de bruid H.W., desselfs swager; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hendrik Warnders ijtigmeter 1801; H.W. ende Wytske Gerrits, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Gerke Gerrijts, deszelfs vader, 5 may 1792; ondertrouw HRL; woont in 3e quartier, links:. - 1/2:0, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Vrijdag den 1 sep 1797. Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen. Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als Johannes Oebeles van der Werf f. 200:0:0, Symon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, H.W. f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43)
Lammert Warnders turfleverancier 1753
Minne Warnders ged 21 nov 1747 Grote Kerk HRL, zv Warner Jacobs en Neeltje Minnes; M.W. en Leida Jakobs, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 27 dec 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Neeltje Minnes, geb 3 dec 1773, ged 21 dec 1773 Grote Kerk HRL, moeder als: Lija J.
Pieter Warnders zie: Huizenga
Pieter Warnders Jan Hendrik Volbrink ende Catharina Gerrijts, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd P.W., desselfs broeder, 6 sep 1788; ondertrouw HRL; P.W. en Akke Sijbrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pietje Warnders zie ook P. Vredenburg; geb mei 1738 HRL, ovl 7 aug 1818 HRL, huwt met Walke Hermanus Dortman op 21 aug 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1818; huwt met Gerrijt Hendriks, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 31 mei 1762 in de Westerkerk
Pietje Warnders IJke Ennes Wijga en P.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Reinskje Warnders huwt met Hendrik Geerts, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 jun 1765; ovl 13 sep 1787 HRL, oud 52 jaar; kind: Trijntje Hendriks, geb 31 aug 1774, ged 25 sep 1774 Grote Kerk HRL, moeder als: Rinske Warnars; kind: Kornelis Hendriks, geb 3 mei 1777, ged 1 jun 1777 Grote Kerk HRL; kind: Geert hendriks, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Arriaantje Hendriks, ged 25 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Warner Hendriks, ged 15 okt 1769 Grote Kerk HRL, moeder als Rinske W.
Sicco Warnders zie ook: Harmke Johannes; Sickke Warners, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, zv Warner(Wander) Sickkes en Trijntie eyzes; Wopke Bartels en Neeltje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd S.W., goede bekende, 17 dec 1791; ondertrouw HRL; ovl 19 mrt 1793 HRL, oud 36 jaar; huwt met Harmke Johannes, kind: Grietje Sikkes, geb 19 may 1791, ged 5 jun 1791 Grote Kerk HRL
Sipke Warnders S.W. en Harmke Johannes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 19 may 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Sikkes, geb 15 jun 1783, ged 1 jul 1783 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Sikkes, geb 17 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, moeder als: H. Jans
W Warnders gebruiker wijk F-018; medegebruiker A. Schouten, pastor; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204)
Grietje Warners ged 1 nov 1740 Grote Kerk HRL, dv Warner Jacobs en Neeltje Minnes
Hans Warners Broer Tjerds en Sibbeltie Minses, beyde van HRL, Comende voor de bruid Hans Warners, desselfs schoonvaeder; huw.aang. HRL 1735; huwt met Marijke Geerts, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 desember en doe ook getrouwt 1741; H.W. ende Marijke Geerts beide van HRL, komende voor de bruid Hendrik Everts, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Hendrik Everts ende Yttie Hanses beide van HRL, komende voor de bruid H.W., desselvs vader, 2 dec 1741; ondertrouw N.H. HRL; Anthonij Harmens, militaire soldaet, ende Odilia Gerrits, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs steevaeder H.W., en vertoonde de bruidegom schriftelijk consent van sijn capt. R. Suur, 4 Jul 1750; ovl na 1753, want op 20 mrt 1754 wordt zijn vrouw Marijke Geerts uitdraagster; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Elias Jansen ende Lijsbeth Hanses, beide van HRL, huw.aang. 9 aug 1738 HRL, koomende voor de bruit H.W. desselvs vader; huw aang. HRL 1738
Hendrik Warners Frans Adriaans ende Aeltje Hendriks, beyde van HRL, komende weegens de bruid desselfs vaeder H.W., 23 May 1744; Sijbe Hanses en IJttje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder H.W., en compareerde beneffens de bruydegom desselfs vaeder Hans Wopkes, 11 Mrt 1747; Arent Harmens ende Hiltje Hendriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder H.W., 25 Jan 1749; Jacobus Roelants ende Aeltie Hendriks, beide van HRL, huw.aang. 28 aug 1734 HRL, Comende voor de bruid H.W., desselfs Vader; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Hiltje Warners Den 29 jul 1687 Sijn met Attestatie tot ons gekomen H.W. dienstmaegt van Capitain de Vries van HRL. (lidm. boek Sexb. 1619-1776, inventarisnummer 108, fiche 1)
Jacob Warners ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL, zv Warner Jacobs en Neeltje Minnes
Lammert Warners Het lidmatenboek van de NH-kerk van HRL uit 1675 vermeldt ons dat ''Auke Hotses, bootgesel, in de Lambert Warnerssteeg'' woont. Wie was nu L.W. ? Blijkens het proclamatieboek van HRL van 1597 woonde hij toen de de Groote Breedeplaats ''in een seekere huisinghe naest Sipke Sierksz en Griet Agges''. de woningen werden in die tijd nog niet genummerd en kadastraal ook niet omschreven. Men volstond ermee met in de koopakten de straat of steeg van de woning met de naastliggers te vermelden. Zo kocht bv. op 23 dec 1599 ''Gerryt Seerpsz, een seeckere huisinghe staende bij de kerck naast de moor bij de peerdestall''. L.W. was gehuwd met Lijsbeth Jans Olivier. 20 jan 1621 werd door hen de koop geproclameerd van een ''seeckere huisinghe staende en de gelegen binnen deser stede in de nieuwe Kerckstraet''. In 1623, 1624 en 1626 koopt Lambert weer huizen in de Nieuwe Kerckstraet. In de acten wordt hij burger hopman genoemd, kapitein bij de stadswacht dus. Op 18 okt 1628 laat het echtpaar weer de koop proclameren van een ''seeckere huisinghe cum annexis staende binnen deser stede aen het Franecker diept met ten westen de Nieuwe Kerckstraet, ten suyden de proclamant ten oosten Boucke Symens weduwe en ten noorden de gemeente straet en het diept''. Aan de hand van de omschrijving kunnen we vaststellen dat dit op de plaats was waar nu bakkerij en winkelpand Franekereind 18 staat. de proclamatie van de koop van een huis was destijds verplicht. de koop werd eerst definitief wanneer deze driemaal op het raadhuis en in de kerk was afgeroepen. (geproclameerd), zonder dat er bezwaar tegen gemaakt werd. Familieleden en naastliggers hadden nl. het recht op eerste koop, het zg. niaarsrecht. Tegen de voorgenomen aankopen door Lammert vond geen ''stuiting'' plaats en in 1628 kon hij met de bouw van zoutketen beginnen. Vanaf die tijd wordt hij dan ook ''soltsieder'' in de diverse akten genoemd. Uit de zg. consignatieboeken blijkt dat de zouthandel goed floreerde; door heel Friesland en zelfs Noord-Holland werd zout geleverd. Uit 1633 weten we ''L.W., soltsieder en burger hopman, als personele crediteur van wijlen Rijnerd Wilkes bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en Rinnert Oedses als commissaris over de voorseide Rijnerds desolutie boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens ende sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Wanneer L.W. zijn testament laat opmaken op 9 jul 1639 door T. Faber, notaris publukis, zijn zijn vrouw en enigste (?) dochter niet meer in leven. Hier volgen enige gedeelten uit het tastemant. ''Soo besteecke ick, testator, de stadswesen offe het weeshuys alsmede de huyssittende armen beyder deser stede, elx vijfticg carolus guldens'' en verder ''maecke ick tot erfgenamen mijn wijlen docgter Lijsbeths kinderen met name Warner, Andries en Aeltje bij wijlen Jan Hotses in ecgte getoghen''. Lammerts kleinkinderen zijn dus wezen. Verder worden in het testament bedacht: ''mijn suster Maycke Warners, ecgte wijff van Sent Huibertsz en mijn wijlen broeders Pieter Warners kinderen''. de juiste sterfdatum van L.W. is niet bekend, maar 8 mrt 1656 wordt ''ontscheydinge gemaekt van de gleden, goederen ende obligatien van wijlen L.W. ''. Zijn nalatenschap is beschreven op 22 bladzijden en we kunnen dus wel stellen dat hij een vermogend man is geweest. Bron: Harlinger Courant 13 nov 1981/J. Wobma
Lijsbet Warners ged 10 okt 1747 Grote Kerk HRL, dv Warner Sikkes en Tetje Folkerts
Maycke Warners zuster van Lammert Warners en huwt met Sent Huibertsz; zie verder het verhaal bij Lammert Warners
Pieter Warners broer van Lammert Warners; zie het verhaal aldaar
Tjietse Warntjes zie: Jonkhof
Anna Warré weduwe Roerick, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Namkje Warrega geb 21 aug 1803 HRL, ged 6 sep 1803, N.H., dv Pieter W, en Niesje Warrega; dopen Grote Kerk HRL 1803
Niesje Warrega huwt met Pieter Warrega, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1803
Pieter Warrega huwt met Niesje Warrega, N.H., kind: Namkje W, geb 21 aug 1803 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803
Jieke A Warstra oud 32 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-108; VT1839
Bauke Wartena huwt met Jantje Metz, kind: Grietje W. geb 11 sep 1801 Ameland; BS ovl 1873
Grietje Wartena geb 11 sep 1801 Ameland, ovl 11 mei 1873 HRL, huwt met Sjoerd vd Meer, dv Bauke W, en Jantje Mets; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-071, 126
Jacob van Wartena huwt met Frouwkje W. de Jong op 11 sep 1809 Wartena, komt van HRL, laatste afk. 3 sep 1809 en met attestatie vertrokken naar Wartena, aldaar gehuwd vlgs vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1809
Berber Jans Waslander geb 19 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL, dv Jan Waslander en Janke Panhuis
Etje Waslander huwt met Johannes Hofman; BS ovl 1837
Hiltje Jans Waslander geb 13 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Waslander en Janke Bernardus
Jan Waslander huwt met Janke Panhuis, kind: Berber Jans Waslander, geb 19 apr 1788, ged 22 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans Waslander, geb 13 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, moeder als J. Bernardus
Gepke Wasmand ovl 13 jan 1791 HRL, oud 42 jaar
Daniel Wassem geb 1764 ... , huwt met Tjallingkje Dirks (vd Muur), op 13 mei 1798 HRL, doet overlijdensaangifte van Jacob Frank in 1811 en wonende te Agter de Bank van Leening, N.H., kinderen: Dirk, geb 23 nov 1808 HRL, Catharina, geb 8 mrt 1806 HRL, Johannes Daniels, geb 5 aug 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, 1808, BS ovl 1811; gebruiker wijk D-139, gegagimenteerd; eigenaar is Jan C. Rootje wed., 1814. (GAH204)
Johannes Daniels Wassem geb 5 aug 1802 HRL, ged als Johannes Daniels op 22 aug 1802 HRL en de vader is dan Daniel Watses, ovl 3 sep 1822 HRL, ongehuwd, N.H., gleibakkersknecht, zv Daniel W, en Tjallinkje Dirks vd Muur; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1822
(?) Wassenaar afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den raadhuize binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptien, van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecommitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, Jan Oosterhout, T.S. Stephanij, Sybout Hoornstra, Albert W. Bakker, (?) W., R.W. Meintz, H.R. Binksma, Klaas Heins, J. Frank, J.D. Toussaint, D. Zijlstra, J. Albarda, A.J. Conradi. (GAH1121); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is, eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P. Wellinga, P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, W., C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); rentmeester ontvangt van de Weesvoogden f. 31:15:0 ter Zaake verkogt Lijnzaad Ingekomen van Barend Visser en zoon en ?. Wassenaar, primo jan 1806 (GAH1138)
Aefke Wassenaar Focco Heidekamp beroepen leeraar in de gemeente te Metslawier en Nieuwier en A.W. van HRL, sijnde aangegeven door des bruids vader de presid:Burgem:Wassenaar, met een gebod in de week, 10 Jul1751; van HRL, huwt met Focco Heidekamp, Beroopen Leeraar in de Gemeente te Metslawier en Nieuwier, geproclameerd 11, 13 en 18 jul 1751 en doen ook getrouwdt
Aafke Arjens Wassenaar Hilbrand Jans Zijlstra van Leeuwarden en A.A.W. van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden, en aldaar getrouwd op den 12 may 1782 volgens ingebragt getuigenis
Aake Harmens Wassenaar geb 1738 ... , ovl 7 mrt 1814 HRL, huwt met Rinia Joosten Gonggrijp, beide van HRL, geproclameerd de 27 mei en de 3 en getrout de 10 jun 1764, ovl wijk D-131; DTB N.H. HRL. 1764, BS ovl 1814, ovl 1846; kind: Harmen Gonggrijp, geb 27 okt 1772, ged 20 nov 1772 Grote Kerk HRL, kind: Joost Rijnjas Gongrijp, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, vader als Rijnja G. ; kind: Sijtske Rijnjas Gongrijp, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL; kind: Harmen Rinjas Gongrijp, ged 18 jul 1771 Grote Kerk HRL
Aagje Hendriks Wassenaar ovl 1770 deinum, huwt met Fokke Engbertus Heidkamp; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1824
Age Beernts Wassenaar zie ook Baron; geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL, zv Beert Wassenaar en Oeke Ages; geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Beert Wassenaar en Ocke Ages; huwt met Adriana Anthony (Riddersteen) op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL, kinderen: Oeke, geb 14 feb 1808 HRL, Pietje, geb 29 jan 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, od Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS huw 1841, ovl 1846; vrouw A.W. gebruiker wijk F-042; medegebruiker Gerrit Jans Tichelaar, landmilitair; eigenaar is L. Spannenburg erven, 1814. (GAH204); A.B.W. en Ariaantje Anthonij, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Pietje Aages Wassenaar, geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Adriaantje A.
Akke Hessels Wassenaar ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, dv Hessel Harmens Wassenaar en Zijtske Pijters Nauta
Anna Wassenaar Adam Bontekoe en A.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 2 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Antje Arjens Wassenaar huwt met Jogchem Bastiaans Bikker, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 apr 1768 in de Westerkerk
Antje Arjens Wassenaar huwt met Harmen eylerts, beide van HRL, geproclameerd den 26 Novemb:en de 3 en getrout de 10 dec 1769 in de Westerkerk
Antje Aukes Wassenaar ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL, dv Auke Harmens Wassenaar en Magteltje Scheltes; huwt met Thomas Coppieters, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799; Thomas Coppieter en A.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 mrt 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Magteltje Thomas Coppieters, geb 8 may 1790, ged 1 jun 1790 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Thomas Coppieters, geb 21 mrt 1792, ged 3 apr 1792 Grote Kerk HRL
Antje Poppes Wassenaar Gosling Eises Faber van Mackum ende A.P.W. van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harke Jurjens, de oom, 25 apr 1789; ondertrouw HRL; Gosling Eises Faber, van Makkum en A.P.W. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 may 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken en volgens verklaaring getrouwd te Makkum den 24 may 1789
Antie Romkes Wassenaar A.R.W. en Claas Jansen Wideman, beide van HRL, geproclameerd de 11- 18-25Mey en getrout de 8 jun 1766
Antje Romkes Wassenaar huwt met Pieter Jeltes op 17 jul 1796 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Arjen Wassenaar A. Beerts W. van Franequer en Cristina Huidekoper van HRL, huw aang. 26 jul 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Vosma, koomende voor de Bruit en Bruidegom de Rentemr. Lanting; huw.aang. HRL 1738; huwt met Christina Hudekoper, kind: Hijlkje Arjens Wassenaar, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL; huwt met Lijsbeth Johannes, beide van HRL, geproclameert de 21-28 mei en de 4 en getrout de 20 jun 1758; kind: Neeltje Ariens Wassenaar, ged 28 okt 1760 Grote Kerk HRL; kind: Dirk Arjens Wassenaar, ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, moeder als Stijntje H. ; kind: Dirk Arjens Wassenaar, ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL; kind: Beert Arjens Wassenaar, ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, moeder als Stijntje Fransen H.
Arjen Beerts Wassenaar geb 3 nov 1773 HRL, ged 21 nov 1773 Greote Kerk HRL, ovl 10 jun 1822 Franeker, huwt met Yetske Hendriks, stadsdienaar en wonende te Franeker, zv Beerd Arjens W, en Oeke Ages; DTB N.H. HRL , BS Franeker ovl 1822
Arjen Frederikus Wassenaar geb 27 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL, zv Frederikus Wassenaar en Fetje Jakobs Ruitenschilt
Auke Harmens Wassenaar cementleverancier 1754-1766; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:16:0 wegens geleverde kalk, schuurzand etc, kwit. no. 16, 6 nov 1764. (GAH1094); id. f. 55:8:0, kwit. no. 17, 25 nov 1768. (GAH1099); id. f. 127:8:0 wegens geleverde kalk en steen kwit. no. 1, 21 dec 1773. (GAH1105); id. f. 149:17:0 wegens geleverde kalk en sand, kwit. no. 1, 13 dec 1774. (GAH1106); id. f. 24:19:0 wegens geleverd schuersand etc, kwit. no. 5, 11 mej 1776. (GAH1107); id. f. 11:14:0 wegens geleverde kalk en sand, kwit. no. 12, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 57:12:0, kwit. no. 9, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 9:2:0, kwit. no. , 11 nov 1777. (GAH1108) id. f. 33:3:0, kwit. no. 11, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 114:2:0 wegens geleverde steen en kalk en verdere materialen, kwit. no. 8, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 61:6:8 wegens kalk, zand en steen in en aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 15, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 45:11:0, kwit. no. 3, 7 nov 1769. (GAH1100); id. f. 43:11:0, kwit. no. 14, 16 nov 1770. (GAH1101); id. f. 50:10:0, kwit. no. 10, 8 nov 1771. (GAH1102); id. f. 56:13:0, kwit. no. 21, 1772. (GAH1103); id. f. 58:7:0 voor kalk en sement, 2 dec 1775, kwit. no. 18. (GAH1106); id. f. 20:11:0 voor kalk, zement en sand ord. no. 19, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 12:7:0 wegens geleverd zand en steenbik tot gebruik van het Weeshuis, ord. no. 5, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 56:12:0 voor geleeverde kalk, steen etc. tot gebruik van het Weeshuis, ord. no. 13, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 35:8:0 wegens levering van steen, kalk en cement tot het huis ''De Bank van Lening'', kwit. no. 3, 12 nov 1765. (GAH1095); id. 34-7 :0 voor geleverde kalk en sement, kwit. no. 1, 13 dec 1774. (GAH1106); id. f. 3:4:0, kwit. no. 9, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 9:8:0, kwit. no. 3, 5nov17 76. (GAH1107); id. f. 3:1:0, kwit. no. 2, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 1:6:0 voor kalk en sement, ord. no. 3, 23 nov 1778. (GAH1109); id. f. 6:18:0, ord. no. 2, 25 nov 1779. (GAH1110); id. f. 22:1:0 wegens geleverd rood, en Brussels zand, en kalk en steen, kwit. no. 18, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 69:12:0 wegens geleverde kalk tot de vijever, kwit. no. 19, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 23:6:0 wegens geleverd cement tot de vijever, kwit. no. 20, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 7:6:0 wegens geleverd sand etc, ord. no. 19, 25 nov 1778. (GAH1109); ontvangt van de Stadsrentmeester f. 70:18:0 wegens geleverde kalk, cement en steen tdv de nieuwe kerk, ord. no. 121, 21 dec 1778. (GAH1060); id. f. 36:4:0, ord. no. 122, 21 dec 1778. (GAH1060); id. f. 6:16:0, ord. no. 123, 21 dec 1778. (GAH1060); A.H.W. onder Almenum ende Antje Hendriks tot HRL, weesende de aengeevinge gedaen door de gesw:clercq R. de Swart met vertooninge van schriftelijke last van de bruidegom en desselfs moeders consent in deesen en verklaeringe van mondeling last van de bruid. 2 Nov 1748; A.H.W. van Almenum, huwt met Antje Hendriks, van HRL, geproclameerd 3, 10 en 17 nov 1748 en doen ook getrouwt; A.H.W. van Almenum ende Machteltje Scheltes van HRL, aangegeven door Ruird J. de Swart met vertoninge van genoegsame schriftelijke last in deesen, 30 Oct 1751; A.H.W. van Almenum, huwt met Machteltje Scheltes, van HRL, geproclameerd den 31 okt en 7-14 Novemb 1751 getrouwdt; kind: Antje Aukes Wassenaar, ged 29 jun 1756 Grote Kerk HRL; kind: Cijtske Aukes Wassenaar, ged 10 may 1753 Westerkerk HRL; kind: Harmen Aukes Wassenaar, ged 12 mrt 1750 Westerkerk HRL
B Wassenaar Johan Willem Gebel ende Christina Wassenaar, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B.W., de vader, 16 may 1789; ondertrouw HRL
Beert Arjens Wassenaar ged 30 aug 1740 Grote Kerk HRL, zv Arjen Beerts Wassenaar en Stijntje Fransen Hujdekooper; huwt met Oeke Ages, kind: Arrijen Beerts Wassenaar, geb 3 nov 1773, ged 21 nov 1773 Grote Kerk HRL; kind: Hijlkje Beerts Wassenaar, geb 27 jan 1778, ged 18 feb 1778 Grote Kerk HRL, Bedendag; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 9 feb 1780, ged 7 mrt 1780 Grote Kerk HRL; kind: Age Beerts Wassenaar, geb 22 feb 1783, ged 9 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Christjna Beerts Wassenaar, ged 6 sep 1767 Westerkerk HRL, moeder als Uke A. ; kind: Trijntie Berents Wassenaar, ged 31 dec 1769 Westerkerk HRL; moeder als Uke A. ; kind: Fijtje Beernts Wassenaar, ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL
Beert Ulbes Wassenaar Burgerboek der Stadt HRL, aangelegt met den 14 Aprilis 1683, sijnde als Commissarissen over het winnen van ''t burgerregt de heren burgemeesters B.U.W. en Rinnert Arents Wijnsma, en secretaris Theodorus Stantius. (titelblad burgerboek); huwt met Froukjen Willems Sloterdijck, zie aldaar; zijn vrouw ovl 23 apr 1728 HRL, old 72 jaer
Christina Wassenaar Johan Willem Gebel ende C.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd B. Wassenaar, de vader, 16 may 1789; ondertrouw HRL; Johan Willem Gebel en C.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 31 may 1789 HRL, en zijn den 7 jun 1789 getrouwd
Cornelis Wassenaar Het Geregte Ordrs:vergadert zijnde, wierde nog den Burger Johannes Lingenhouwer aangesteld tot oppasser van de beide Vuurlantaarns in plaatze van Jielles Joh?s Adema, en C.W. Weder aangesteld tot Lantaarnopsteeker in plaatze van J.L., en zijn dezelve beide tot Maandag den 4 decembr 1797. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, zijn op den Raadhuize ontbooden en gecompareerd de navolgende ordinaires Havenwagten, aan welken geordonneert is, om van deezen avond om negen uur huneerste Wagt te beginnen, en ''s morgens tot den dag rond te gaan: Meye Harmens, Berend Hiddes, Tjalke Coster, Cornelis de Boer, Gerrijt Harkes, Pieter Jurjens, Symon Geit, Jan Spitske, C.W., Johannes van Belkum, Jacob Alberts, Ids Gosses, Joh?s Velthuis, Johs Hartmans, Nicolaas van Brigade. en zijn aan dezelve voorgeleezen het 21, 22, 23 en 24 articul, uit de Havenmeesters instructie, als tot derzelver Posten Relatie hebbende, waar op zij alle aangenoomen hebben, daar na hun post en pligt getrouwelijk te zullen waarneemen, zijnde ten dien fine de nieuw aangestelde be?digten hebben de Continueerende, bij hunnen voormaligen gedaanen Eed gepersisteerd. (GAH43)
Christjna Beerts Wassenaar ged 6 sep 1767 Westerkerk HRL, dv Beert Wassenaar en Uke Ages
Cornelis Jans Wassenaar aangesteld als ratelwachten op grond van het nieuwe reglement: Harmen Dirks, Ids Gosses, Claas Pieters de Jong, Beernd Nieuwhuis Pieter Jans, C.J.W., Hessel Andries, Jan Jacobs, 5 dec 1803 (GAH49)
Cornelis Michiels Wassenaar ged 25 jan 1771 Grote Kerk HRL. op belijdenisse des Geloofs, Jong man; ovl voor 1820, huwt met Simkje Willems (moet zijn: S. Sijbrens); BS huw 1819; C. Michiels W. en Simkje Sijbrens (!), beide van HRL, en laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Geertje Kornelis Wassenaar, geb 12 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 4:16:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dieuwke Dirks Wassenaar ovl voor 1818, huwt met Harke Jurjens vd Stok; BS huw 1817, ovl 1834; ovl 3 nov 1789 HRL, oud 46 jaar, huisvrouw van Harke J. vd Stok
Dieuwke Romkes Wassenaar huwt met Jan Cornelis Backer, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 Febrij 1768
Dirk Wassenaar huwt met Antje Jelles, kind: Maaike Dirks W, geb 1739 HRL; BS ovl 1826
Dirk Arjens Wassenaar ged 8 jun 1745 Grote Kerk HRL, zv Arjen Wassenaar en Stijntje Hujdekooper; ged 18 sep 1742 Grote Kerk HRL, zv Arjen Wassenaar en Stijntje Huydekooper
Eke Wassenaar kind: Fertje Christiaans Valkenburg, geb in onegt 22 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL, zijnde de opgegeeven vader Christiaan Valkenburg
Fytje Beernts Wassenaar ged 18 Febrij 1772 Grote Kerk HRL, dv Beernt Wassenaar en Oeke Ages
Frederikus Wassenaar huwt met Fetje Jakobs Ruitenschilt, kind: Arjen Frederikus Wassenaar, geb 27 jun 1787, ged 17 jul 1787 Grote Kerk HRL
Geertje Kornelis Wassenaar geb 12 apr 1777, ged 29 apr 1777 Grote Kerk HRL, dv Kornelis Michiels Wassenaar en Simkje Sijbrens
Geertje Dirks Wassenaar huwt met Hidde Dirks de Vries; BS ovl 1846
Gerben Sipkes Wassenaar koster Grote Kerk 1755-1764; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 49:3:0 voor geleverd neteldoek en langes, kwit. no. 6, 10 apr 1764. (GAH1094); id. f. 25:4:0 wegens levering van 21 ellen neteldoek f. 24 stuivers, kwit. no. 3, 18 feb 1766. (GAH106); huwt met Baatie Dirks Agema, beide van HRL, geproclameert 22, 24 en 29 aug 1756 en getrout den 5 sep 1756
Grietje Jacobs Wassenaar geb 18 mei 1759 HRL, ovl 15 aug 1819 HRL, huwt met Gosse Douwes, vlgs ovl akte wednr met kinderen; BS huw 1816, ovl 1819, ovl 1830; Ik Ondergetekende G.J.W. weduwe Gosse Douwes, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon Douwe Gosses van der Werff bij mijnen wijlen Man in echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Jans Elsinga, mede woonachtig te HRL. en heb ik deze met Mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 12 mrt 1816
Harmen Aukes Wassenaar ged 12 mrt 1750 Westerkerk HRL, zv Auke Harmens Wassenaar en Antje Hendriks
Harmen Hessels Wassenaar zie ook: Harmen Hessels; H.H.W. van Almenum en Emke Jakobs van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 oct 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Sijke Harmens Wassenaar, geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL
Harmen Migchiels Wassenaar huwt met Trijntie Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768; kind: Michiel Harmens Wassenaar, geb 30 sep 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL; kind: Michiel Harmens Wassenaar, ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL
Hendrik A Wassenaar gebruiker wijk B-133, arbeider; eigenaar is Henricus Schut, 1814. (GAH204)
Hendrik Cornelis Wassenaar ovl 16 feb 1769, 81 jaar, Old-Burgemeester, huwt met Lutske Taekes, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; burgemeester 1749-1759; Focco Heidekamp beroepen leeraar in de gemeente te Metslawier en Nieuwier en Aafke Wassenaar van HRL, sijnde aangegeven door des bruids vader de presid:Burgem:W., met een gebod in de week, 10 Jul 1751
Hessel Harmens Wassenaar van Almenum, huwt met Aukje Jacobs van der Ley, van HRL, geproclameert den 16 sep 18 en getrout den 23 dito 1753; huwt met Sijtske Pijters, beide van Almenum, geproclameerd den 16-23 en getrout den 30 aug 1767 in de Westerkerk; kinderen: Jacob Hessels Wassenaar, geb 20 mrt 1759, en Zijtske Hessels Wassenaar, ged 2 mrt 1762, beiden ged 18 apr 1762 Westerkerk HRL; kind: Akke Hessels Wassenaar, ged 15 nov 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Zijtske P. Nauta
Hessel Wytzes Wassenaar ovl 1729, Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst
Hijke Arjens Wassenaar ovl 19 aug 1789 HRL, oud 40 jaar; Jan Abrahams en H.A.W., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geweest op dato dezes 30 aug 1772 HRL, en toen getrouwt
Hieke Berends Wassenaar geb 27 jan 1778, ged 18 feb 1778 Grote Kerk HRL, Bedendag, voornaam als: Hijlkje, dv Beert Wassenaar en Oekke Ages; huwt met Christiaan Valkenburg op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Hylkje Arjens Wassenaar ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Arjen Wassenaar en Christina Hudekoper
Hylkjen Jacobs Wassenaar geb 18 dec 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv jacob Wassenaar en Swaantje Tietes Bouwsma
Jacob Wassenaar notaris 1799-1803; Arjen Douwes ende Bentsche Rients, beide van HRL, zijnde de aangaave deezer huwelijksche geboden gedaan door proc. J.W. onder Productie van genoegzame bewijzen, 22 may 1790; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, huisno. 19, heeft 2 huisbedienden, belasting f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); J.W. als Administrator over de goederen van Schelte Wybenga, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 25:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0, jaar ? (lijst namen ingezetenen; (GAH650)
Jacob Wassenaar huwt met Johanna Dorothea Kruse op 14 jul 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Jacob Kornelis Wassenaar huwt met Swaantje Tietes Bouwsma, wonende te Amsterdam 1811, kind: Tiete, geb 1783 te HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1857, vdGaast begraaflijst; J.K.W. en Zwaantje Tietes Bouwsma, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 jan 1783 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Tiete Jakobs Wassenaar, geb 23 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL; kind: Willemke Jakobs Wassenaar, geb 21 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL; kind: Hylkjen Jacobs Wassenaar, geb 18 dec 1791, ged 15 jan 1792 Grote Kerk HRL
Jacob H Wassenaar geboortig van Leeuwarden, tot burger deser stede aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. J. van Slooten en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 20 jan 1785. (burgerboek)
Jacob Hessels Wassenaar geb 20 mrt 1759, ged 18 apr 1762 Grote Kerk HRL, zv Hessel Wassenaar en Aukjen Jacobs
Jacob Jurres Wassenaar geb 1769 HRL, ovl 26 nov 1814 HRL, huwt met Antje Jolles Bakker, meester verver en huw.get. bij K.J. Wassenaar en S.J. de Boer, broeder bruidegom 1812, glazemaker 1806-1811; BS huw 1812, ovl 1814, ovl 1846
Job Wassenaar geb 3 apr 1802 Tzummarum/St. Jacob, huwt met Eelkje Postma, werkman, na 1880 niet meer gevonden, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk B-066, wijk D-051, wijk G-271
Joukje Everts Wassenaar ovl voor 1813, huwt met Jurre Jacobs Wassenaar; BS huw 1812, ovl 1832
Joukje Klazes Wassenaar geb 18 dec 1804 HRL, ged 6 jan 1805, N.H., 1e huwt met Ernst Harms op 4jan18 27 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1826, naaister, 2e huwt met Dirk Martens de Groot op 7 jun 1832 HRL, wonende te HRL. 1829, dv Klaas Jurres W., en Sjoukje Klases; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1829, huw 1832
Jurre Jacobs Wassenaar ovl voor 1813, huwt met Joukje Everts Wassenaar, kind: Klaas Jurres W, geb 1773 HRL; BS huw 1812, ovl 1832
Claas Jurres Wassenaar zie ook: Klaas Jurres; geb 1773 HRL, ovl 19 dec 1832 HRL, 1e huwt met Sjoukje Klazes op 31 jul 1796 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Sijke Jarigs de Boer op 23 apr 1812 HRL, afk. 12 en 19 apr 1812 om 12.00 uur voor het Gemeentehuis kinderen: Joukje Klases W, geb 16 dec 1804 HRL, Klaas Klases W, geb 24 jun 1801 HRL, meester verver en glasemaker 1832, zv Jurre Jacobs W, en Joukje Everts Wassenaar; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1812, ovl 1832, ovl 1842, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk F-125, verwer, 1814. (GAH204); K.J.W. eigenaar van perceel nr. 1392 te HRL, verwer, woonplaats HRL, legger nr. 768, huis en erf, 72 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Klaas Klazes Wassenaar geb 24 jun 1801 HRL, ovl 2 apr 1877 HRL, 1e huwt met Josina Hanekamp op 1 feb 1824 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1825, 2e huwt met Jetske vd Wal op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, horlogiemaker in 1851, N.H., ged 12 jul 1801, zv Klaas Jurres W, en Sjoukje (Klases); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1826, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk F-244; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogemaker, wijk F-194; VT1839; K.K.W. eigenaar van perceel nr. 1318 te HRL, uurwerkmaker, woonplaats HRL, legger nr. 769, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Klaaske Aukes Wassenaar zie K.A. Bosstein
Liefke Wytzes Wassenaar geb 15 dec 1643, ovl 14apr17. ., 55 jaar, huisvrouw van Thomas Huiberts Wijngaarden, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Lieuwe Harmens Wassenaar L.H.W. van Amsterdam en Aagje Hendriks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 24 dec 1780 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Amsterdam
Lutsen O Wassenaar geb 1790 Oosterwierum, ovl 10 apr 1843 HRL, huwt met Helena Outhuis, koopman, zv Obbe Lutsen en Maaike ... ; BS ovl 1843; oud 50 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk A-110; VT1839
Luutske Wassenaar geb 1784 Kimswerd, Vst 4 apr 1854 uit Almenum, A 21 jun 1856 Kimswerd, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-027, wijk G-081
Maaike Dirks Wassenaar geb 1739 HRL, ovl 24 okt 1826 HRL, ongehuwd, dv Dirk W, en Antje Jelles; BS ovl 1826
Michael Wassenaar ovl 12 jan 1710, 48 jaar, Theol. Cand., Grote Kerk; vdGaast begraaf-lijst
Migchiel Wassenaar Remonstreren met alle onderdanigheid Pijter Harrijts ordris Ratelwagt en M.W. beide binnen deze Stad dat de eerstgemelde wel genegen was Zijn bedieninge te transporteren op de laastgenoemde, die tot ''t Zelve van herten is inclinerende; versoeken derhalven Seer eerbiedig dat UEd Achtbh. M.W. in plaatse van Pijter Harrijts gelieven aan te Stellen tot ordris Ratelwagt binnen deze Stad, op lasten pligten, profijten en gehoorsaamheeden daar toe Staande q:f:etc:get:S:Rienstra; In Margine Stonde; de Magistraat accorderende het verzoek eligeert en Stelt mits dezen de mede Suppliant M.W. tot mede ordris Ratelwagt binnen deze Stad op lasten, profijten pligten en gehoorsaamheeden daar toe Staande; mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 19 jan 1756. get:Hendk Schaaff Ter ordtie van de magistr S Rienstra abs:sec:; Laeger Stonde; Jusjurandum praestitit coram Praeside Schaaff den 19 jan 1756. / onder Stonde/In kennisse van mij Gesw:clercq/get:/S Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Migchiel Wassenaar ontvangt van de Stadsrentmeester f. 102:15:0 wegens verdiend verfloon, ord. no. 62, 1 May 1776. (GAH1060)
Migchiel Harmens Wassenaar van HRL, huwt met Geertje Corneelis Rood, van Almenum, sijn geproclameert de 14 en den 28 apr en den 5 May 1743 en getrouwt den 12 dito; M.H.W. van HRL. ende Geertie Cornelis Rood van Almenum, koomende weegens de bruid Cornelis Claeses Rood, olislager, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL; huwt met Sijke Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 12-19 en getrout den 26 jun 1757; huwt met Freerkje Dirks, beide van HRL, geproclameerd de 24 nov en de 1 en getrout de 8 dec 1771
Michiel Harmens Wassenaar geb 30 sep 1773, ged 19 okt 1773 Grote Kerk HRL, zv Harmen Michiels Wassenaar en Trijntje Jakobs; ged 21 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Harmen Michiels Wassenaar en Trijntie Jacobs
Michiel Wytses Wassenaar van HRL, ende Hanke Jans van Franequer, 12 Nov 1746
Neeltie Ariens Wassenaar ged 28 okt 1760 Grote Kerk HRL, dv Arien Wassenaar en Lijsbeth Johannes
Oeke Wassenaar geb 14 feb 1808 HRL, ged 28 feb 1808 HRL, N.H., zv Age B.W., en Adriana Antonius; dopen Grote Kerk HRL 1808
Pietje Wassenaar geb 29 jan 1810 HRL, ovl 5 apr 1856 HRL, ongehuwd, N.H., dv Age Beernts W, en Adriaantje Anthonij Riddersteen; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje Antonij
S Wassenaar eigenaar van wijk A-023, ledig pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk C-160, pakhuis; gebruiker D. Oolgaard, 1814. (GAH204)
Sytske Wassenaar ged 10 may 1753 Westerkerk HRL, dv Auke Harmens Wassenaar en Magteltje Scheltes; huwt met Taeke Stephani; BS ovl 1857; Taeke Stephani en S.W., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 16 mrt 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; kind: Aagje Teekes Stephani, geb 30 nov 1778, ged 15 dec 1778 Grote Kerk HRL; kind: Machteltje Taekes Stephani, geb 14 sep 1781, ged 9 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Hinke Taekes Stephani, geb 2 jan 1783, (!), ged 13 jan 1784 Grote Kerk HRL
Zytske Hessels Wassenaar geb 2 mrt 1762, ged 18 apr 1762 Grote Kerk HRL, dv Hessel Wassenaar en Aukjen Jacobs
Sijke Harmens Wassenaar geb 24 sep 1790, ged 22 okt 1790 Grote Kerk HRL, dv Harmen Wassenaar en Imke Jakobs
Tiete Jakobs Wassenaar geb 23 okt 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Jakob Kornelis Wassenaar en Zwaantje Tietes Bouwsma; geb 1783 HRL, ovl 16 mrt 1857 HRL, huwt met Sjoerdtje Hoitinga Lijcklama ? Nijeholt, N.H., huw.get. bij S. Popta en G.H. Mulder, schout vd gemeente Almenum, 1816, id. bij G.H. Andraea en W. Popta, werkman onder Midlum, 1819, koopman te Midlum 1811, 1e huw.afk. zondag 5 may 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 12 May 1811, ondertrouw 1 May 1811, laatst wonende te Amsterdam, thans te HRL. 1842, zv Jacob W, en Swaantje Bouwsma; BS huwafk. 1811, huw 1816, huw 1819, huw 1842 1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk G-089
Trijntie Berents Wassenaar ged 31 dec 1769 Westerkerk HRL, dv Berent Wassenaar en Uke Ages
Trijntje Harmens Wassenaar Reyn IJdes ende T.H.W., beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door R.J. de Swart met vertooninge van des bruids moeders schriftelijk consent, 25 Oct 1749; huwt met Reyn IJdes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 okt en den 2-9 Novemb 1749 en den 16 dito getrouwt; kind: IJde Reins, ged 7 jul 1757 Westerkerk HRL
Wytze Machiels Wassenaar ovl 1674, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willemke Jakobs Wassenaar geb 21 jan 1787, ged 20 feb 1787 Grote Kerk HRL, dv Jakob Wassenaar en Swaantje Tietes Bouwsma
C. G. grave van Wassenaar Trickel heeft kennis gegeven, dat hy met leedweezen altoos gezien hebbende, dat het schoon gedenkstuk, wel eer ter gedagtenis van den Spaanschen stedehouder Casper Robles eerste stigter deezer dyken op den dyk by HRL geplaatst en alom bekend onder naam van de Steene Man, nu ruim een halve eeuw vernielt was geweest zonder ooit hersteld te worden, op zig genomen hadde om het zelfde, volmaakt na de eigenste teekening van het oude, wederom te laaten oprigten, en zulks ook in het voorleden najaar had doen voleinden, en dat hy het zelve aan de beide contributien aanbood. (L.C. 1777)
Romke Wytses Wassenaer en Janke Jans Bot, beide van HRL, huw.aang. 14 may 1735 HRL, komende voor de bruid Wybe Feddes, bakker, desselfs oom; huw aang. HRL 1735; Hans Reinders ende Rinske Wybes, beide van HRL, huw.aang. 11 okt 1738 HRL, komende voor de bruid R.W. ; huw.aang. HRL 1738
Titia Wassenaer Willem van Clas van HRL, en T.W. van Franeker, laatst geproclameert op dato dezes 30 apr 1775 HRL, en vervolgens met adtestatie vertrokken om te Franeker in den echten staat te worden bevestigt
Frans Martinus Wassing F.M.W. en Hendrikje Jans, beide van HRL, zijn na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 28 feb 1779, ten zelfden dage alhier getrouwd
Knierke Waster ovl 10 feb 1727 HRL, old 74 jaeren
Rigtje Gerlofs Water geb 1805 HRL, ovl 10 dec 1830 HRL, naaister, ongehuwd, dv Gerlof Wates en Grietje Willems Steenbergen; BS ovl 1830
Christiaan Thomas Waterbeek ged 23 jan 1748 grote Kerk HRL, zv Thomas Waterbeek en Tetje Corneelis
Corneelis Tomas Waterbeek ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL, zv Tomas Waterbeek en Tetje Corneelis
Thomas Waterbeek huwt met Tetje Corneelis, kind: Christiaan Thomas Waterbeek, geb 23 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Maeike Thomas Waaterbeek, ged 9 feb 1745 Grote Kerk HRL; kind: Corneelis Tomas Waterbeek, ged 26 jan 1742 Grote Kerk HRL
Pieter Ockes Waterbuik huwt met Lijsbeth Dirks Danser, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 23 mei 1763 in de Westerkerk
Gerrit Waterhaalder ovl voor 1740; zie bij: Jetske Oostveen
Harmen Jurjens Waterhaalder op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 3:0:0 (GAH650)
Pieter Symons Waterman huwt met Neeltje Wopkes, beyde van HRL, sijn geproclameert 12, 14 en 19 jun 1740 en getrouwt den 19 Februa 1741; huw.reg. N.H. HRL; P.S.W. ende Neeltie Wopkes, beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom IJke Goverts Potkast als daar toe bij missive gelast en wegens de Bruit desselvs oom Otte Aukes, 11 jun 1740; ondertrouw N.H. HRL
Simon Pieters Waterman van HRL, huwt met Hinke Johannes, van Mackum, geproclameert de 12-16 en getrout met attestasiede 19 feb 1764 in de Westerkerk
Gerlof/Gelles Wates ook bekend als: Gerlof Ates; huwt met Grietje Willems Steenbergen, afwezig of ovl in 1835, kind: Grietje Gerlofs W, geb 13 feb 1808 HRL, Rigtje Gelles W, geb 1805 HRL, zv Wate Johannes en Rigtje Tietes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1830, huw 1835, ovl 1888
Grietje Gerlofs Wates geb 13 feb 1808 HRL, ovl 6 apr 1888 HRL, huwt met Jan Brink, (gk), op 12 nov 1835 HRL, ged 6 mrt 1808 HRL, N.H., later RK, dv Gerlof Wates en Grietje Willems (Steenbergen); dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 G0342, wijk H-045
Tjamkjen Wates zie: Reidsma
Age Watses zie: Zijlstra
Age Watses huwt met Eelkie Jacobus, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 aug en de 4 en getrout de 11 sep 1763; kind: Watze Ages, ged 20 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Jacobus Ages, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Rein Ages, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Age Watses geb 29 aug 1802 HRL, ged 19 sep 1802, N.H., zv Watse Ages en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802
Antje Watses ged 19 nov 1743 Grote Kerk HRL, dv Watse Jentjes en Antje Jacobs
Asse Watses Atse W. ende Grietje Binnes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selfs vaeder Binne Thomas, en vertoonde de bruidegom schriftleyk consent van zijn moeder, 25 Jul 1750; huwt met Grietje Binnes, beyde van HRL, geproclameerd den 26 jul en den 2-9 aug en den 27 sep getrouwdt; kind: Grietje Asses, ged 21 mrt 1751 Westerkerk HRL, de moeder obit
Bartele Watses zie: de Graaf; B.W. en Meindertje Jans, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 may 1807; ondertrouw HRL; kind: Watse Bartles, geb 13 jan 1809, ged 31 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Simon Bartles, geb 8 sep 1810, ged 25 sep 1810 Grote Kerk HRL
Bartle Watses gebruiker wijk B-084, gealimenteerd; eigenaar is Harmen B. de Vries, 1814. (GAH204)
Bauke Watses zie: Wieringa
Beitske D Watses zie: Ruitinga
Bregtje Watses huwt met Pieter Pieters op 2 aug 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807; Pieter Pieters van Almenum en B.W. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 18 jul 1807; ondertrouw HRL
Cornelis Watses geboortig van Dronrijp, voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd in handen van burg. Aardenburg, en de gerechtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 15 mei 1771. (burgerboek); van Dronrijp, huwt met Trijntje Jans, van Almenum, geproclameerd de 28 Septem:de 5 en getrout met attestasie de 12 okt 1760; kind: Antje Cornelis, ged 28 apr 1761 Grote Kerk HRL
Elisabeth Watses zie ook: Nauta; geb 30 okt 1796, ged 13 nov 1796 Grote Kerk HRL, dv Watse Eeltjes en Lutske Sikkes
Frouwkje Watses huwt met Jacob Halbes; dopen Grote Kerk HRL 1810, 1811; kind: Doetje Jacobs, geb 7 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; kind: Aafke Jacobs, geb 25 nov 1811, ged 3 dec 1811 Grote Kerk HRL
Geertje Watses geb 4 may 1794, ged 18 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Watse Eeltjes en Lutske Sikkes
Geertje Watses ovl 29 sep 1799 ... , huwt met Eeltje Doedes Nauta, beide van HRL, geproclameerd de f. 14:21:28 nov 1762 en getrout de 27 mrt 1763; DTB N.H. HRL. 1763, BS huw 1819, ovl 1853; begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 42; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Johanneske Eeltjes, ged 8 dec 1765 Grote Kerk HRL; kind: Doede Eeltjes, ged 27 okt 1767 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje W. ; kind: Watze Eeltjes, ged 11 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL, moeder als Gertje W.
Getje Watses zie: Nauta
Grytje Watses ged 24 may 1742 Westerkerk HRL, dv Watse Pieters en Johanniske Hoites
Hylkie Watses huwt met Freerk Stoffels, kind: Trijntie Freerks, ged 2 jun 1757 Westerkerk HRL; huwt met Jan Rienks, beide van HRL, geproclameert de f. 9:16:23 en getrout de 25 mrt 1760; kind: Stoffel Fredriks, ged 26 okt 1752 Westerkerk HRL
Hiske Watses ged 22 jul 1745 Westerkerk HRL, en hernoemd Johanniske Watses, dv Watse Pieters en Johanneske Hoites
Jan Watses zie: Koeland
Jan Watses van Makkum ende Lijsbert Sipkes van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door de bruidegom met vertoninge van schriftelijke verklaeringe dat de huwelijx proclamatien op den 13 Jan 1751 tot Mackum meede wettigh waeren aengegeeven, 15 Jan 1751
Janna Watses zie: Hilarius
Jantje Watses zie ook: Bakker; geb 3 sep 1791, ged 27 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Watse Pieters en Tietje Oeges
Jantje Watses ovl nov 1797 ... , huwt met Pieter Watses Bakker; BS huw 1819
Jeltie Watses van HRL, huwt met Douwe Hijlkes, van Anjum, geproclameerd de 15-22 en getrout met attestasie de 29 dito jan 1764 in de Westerkerk
Jentje Watses ovl 19 mrt 1728 HRL, old. 50 jaer
Johanna Watses zie: Nauta
Johannes Watses zie: Huitinga
Johanniske Watses zie bij: Hiske Watses
Claas Watses huwt met Joukie Willems, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 nov 1760 in de Westerkerk
Klaske Watses geb 1792 HRL, huwt met Johannes Harmens Bandsma op 28 jun 1818 HRL, huw.afk. 14 en 21 jun 1818, dienstmeid. dv Watse Arjens en Fimke Jans; BS huw 1818
Maatje Watses ged 6 feb 1746 Westerkerk HRL, dv Watse Wybrandts en Trijntje Rinses
Magdalena Watses zie: Hilarius
Maria Watses zie: Hilarius
Michiel Watses geb 28 jul 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Watse Sibrands en Klaasje Roelofs
Pier Watses ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 173:18:8 terzaake geleverde boter, quit. no. 7, 19 okt 1785. (GAH1117)
Pieter Watses zie: Bakker
Rein Watses geb 14 mrt 1798, ged 3 apr 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Ages en Trijntje Durks
Rients Watses zie: Abma
Sikke Watses zie: Nauta
Sipkje Watses zie: Nauta
Sjoerd Watses huwt met Aukje Davids, kinderen: Wybrig Sjoerds, geb 2 jan 1804 HRL, David Sjoerds, geb 30 nov 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1807
Styntje Watses huwt met Pieter Durks, kind: Imke Pieters, ged 25 aug 1757 Westerkerk HRL; kind: Watze Pieters, ged 16 jul 1761 Westerkerk HRL; rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 104:0:0 aan Trijntje Jans, Stijntje Pieters en S.W., linnennaaysters in ''t Weeshuis, op 13 Ordonnantien, ter zake 52 Weeken dagloon a f. 2:0:0 pr week, 1792, quit. nos. 1 tot 13 (GAH1124); id. 1793 (GAH1125); id. alleen, f. 104:0:0, 1794 (GAH1126); id. f. 124:0:0, 1795, quit. no. 1-14 (GAH1127); id. f. 168:0:0, op 28 dec 1795, 26 jan 1796, 23feb, 22mrt, 19apr, 24 may, 14jun, 12jul, 9aug, 1sep, 4okt, 1nov, 29nov, 26dec (GAH1128)
Styntie Watses huwt met Pieter Dirks, beide van HRL, geproclameert den 24 novem: en de 2 en de 9 dec 1753 getrout in de Westerkerk; begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Teye Watses zie: Hilarius
Trijntje Watses zie: Hilarius
Age Watzes woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Age Watzes huwt met IJtje Jacobus, kind: Frans Ages, geb 26 mei 1772, ged 23 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Ages, geb 27 may 1781, ged 26 jun 1781 Grote Kerk HRL
Anthony Watzes zie: Huitenga
Barend Watzes huwt met Fetje Lammerts, kind: Lammert van Gelderen, geb 1768 HRL; BS ovl 1831
Dirk Watzes zie: de Groot
Eeltje Watzes zie ook: Nauta; geb 11 okt 1798, ged 28 okt 1798 Grote Kerk HRL, zv Watse Eeltjes en Sutske(!) Sikkes
Pietje Watzes begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Rinske Watzes ovl 26 jan 1803 HRL, oud 72 jaar
Teetske Watzes huwt met Klaas Popma; BS ovl 1830
Tyttie Watzes huwt met Claas Ruirds, beide van HRL, geproclameert den 9-16 en getrout den 23 nov 1755
Wytske Watzes ovl rond 1808 Terband, huwt met Sipke Watzes vd Werf; BS huw 1821, huw 1828, ovl 1844; huwt met Sipke Ages, kind: Watse Sipkes, geb 21 jan 1797, ged 7 feb 1797 Grote Kerk HRL
Ynte Watzes ovl 31 mrt 1794 HRL, oud 73 jaar
Ypeus Watzes zie: Ruitinga
Niesje Tijssen van Waveren geb 1778 Leeuwarden, ovl 24 dec 1826 HRL, huwt met Louwrens Adams Lentz op 10 mei 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1826
Folkert Wax huwt met Inne Jans Salverda/Hendrikje Jans, kinderen: Maria W, geb 1772 HRL, Janke Folkerts W, geb 4 jun 1784 HRL, Klaaske W, geb 1773 HRL; BS ovl 1822; 1844 overlijdens, ovl 1859; kind: Jurjen Folkerts Waks, ged 13 nov 1768 Westerkerk HRL, moeder als Enne Jans
Janke Folkerts Wax geb 4 jun 1784/86 HRL, ovl 10 feb 1822 HRL, huwt met Harmen Arjens de Vries op 27 mei 1810 HRL, doet overlijdensaangifte van Geertrui Norel Vettevogel in 1811, dv Folkert W, en Enna Jans (Salverda); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1822, ovl 1827
Jurjen Folkerts Wax ged 13 nov 1768 Westerkerk HRL, zv Folkert Jans Waks en Enne Jans huwt met Aaltje Jans op 13 apr 1794 HRL, op ''s lands kotter van oorlog ''De Snelheid'', komt van HRL, gehuwd vlgs vertoonde attestatie, getekend door J. Huys en J.W.C. Heynemans, laatste afk. 13 apr 1794; huw Grote Kerk HRL 1794; J.F.W. ende Aaltje Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas de Beer, goede bekende, 1 apr 1794; ondertrouw HRL; J.F.W. en Aaltje Jans, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 13 apr 1794 HRL, en zijn ten zelven dage getrouwt op ''s Lands Kotter van Oorlog ''de Snelheid'', volgens vertoonde attestatie, welke getekend was J. Huys en J.W.C. Heynemans
Jurrijen Jans Wax geb 29 aug 1773, ged 21 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Jan Wax en detje Gosses
Kasper Jans Wax geb 23 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL, zv Jan Wax en dedtje Gosses; geb 10 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL, zv Jan Wax en detje Gosses
Klaaske Wax geb 18 jan 1774 HRL, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL, ovl 27 okt 1859 HRL, N.H., ongehuwd, dv Folkert W, en Hendrikje Jans; DTB N.H. HRL, BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-239, supp wijk G-437; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-241; VT1839
Maria Folkerts Wax ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL, dv Folkert Jansen Wax en Enne Jans geb 1772 HRL, ovl 26 feb 1844 HRL, 1e huwt met Evert Wybes, 2e huwt met Jacob Barteles Noorman op 3 mrt 1811 HRL, dv Folkert W, en Inne Jans Salverda; huw Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1844; Jacob Bartels en Marijke (!) Folkerts W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 2 Sprokkelmaand 1811; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Wybkje Wax geb 29 okt 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Jan Wax en detje Gosses; Wilhelmina Wax huwt met Fran?ois Marie No?l Jussetin de Boisseant op 23 jul 1797 HRL; komt van Almenum, met attestatie vertrokken; huwelijke Grote Kerk HRL 1797; kind: Trecia Jussetin de Boisreant, geb 13 dec 1796, ged 3 jan 1797 Grote Kerk HRL, vader als Franciscus Maria Natalis J. de Boisreant; de 23 jul 1797 zijn na vertoonde attestatie van HRL alhier in den Huwelijken Staat bevestigd Francois Marie Noel Jussetin de Boisseant en Wilhelmina W. (inventarisnummer 114, Nederlands Hervormd Wijnaldum, huw 1617-1810)
Jan Wax(z) ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 36:0:0 wegens 10 lopen rog, kwit. no. 13, 20 sep 1763. (GAH1093); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend: K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albrt Osinga, F. Acronius, J.W., Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, A. Wybenga, Evert Wiarda, secr. S. Rienstra. (GAH1097); J.W. van Hindelopene ende Maertje Folkerts van HRL, koomende wegens de bruid desselfs vaeder Folkert Claeses, 14 Sep 1743; J.W. van Hindeloopen, huwt met Marijke Folkerts, van HRL, zijn geproclameert f. 15:22:29 sep 1743 en getrouwt den 6 oktober; huw.reg. N.H. HRL; kind: Folkert Jans Waxz, ged 14 jul 1746 Westerkerk HRL, ovl 11 sep 1793 HRL, oud 77 jaar; J.W., mede-Vroedschap en dedtje Gosses, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt 2 mei 1773 HRL, en deze perzoonen op dato dezes 4 mei 1773 ten huyze van den bruydegom, door het Ed. Achtbaae Gerecht dezer Stad, getrouwt; kind: Jurrijen Jans Wax, geb 29 aug 1773, ged 21 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Wybkje Jans Wax, geb 29 okt 1774, ged 22 nov 1774 Grote Kerk HRL; kind: Aede Jans Waks, geb 4 jan 1782, ged 5 feb 1782 Grote Kerk HRL; moeder als: Tetje G. ; kind: Kasper Jans Wax, geb 23 feb 1783, ged 18 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Kasper Jans Wax, geb 10 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk rha; weduwe woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Folkert Jansen Waxz ged 14 jul 1746 Westerkerk HRL, zv Jan Waxz en Maritje Folkerts; huwt met Enne Jans, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 14 apr 1765; kind: Klaaske Folkerts Waks, geb 18 jan 1774, ged 22 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Maria Folkerts Wax, ged 7 apr 1771 Westerkerk HRL
Anna Wayer huwt met Harmanus W.H. van Lahen; BS ovl 1813
Douwe Wayer huwt met Antje ... , kind: Gepke Douwes W, geb 1773 Weidum; BS ovl 1840
Gepke Douwes Wayer geb 1773 deinum, ovl 25 dec 1840 HRL, ongehuwd, dv Douwe W, en Antje ... ; BS ovl 1840
Catrina Lykles Webber zie ook: Catrina Lijkles; huwt met Willem Sijbes de Boer op 11 sep 1808 HRL, komt van HRL, wonende te HRL 1839; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1839, ovl 1844; W.S. en Anna Catharina W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL
Francina Nicolaas Webber geb 8 jun 1802 HRL, ged 27 jun 1802, N.H., huwt met Jan Aegles Schaap op 11 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, dv Nicolaas W, en Aafke Abrahams; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1825, bev.reg. HRL 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; VT1839
Frederik Webber ovl voor 1811, huwt met Christina Louise Soldan op 11 mrt 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Nicolaas Webber geb 1751 Hessen en Kassel, ovl 20 okt 1828 HRL, huwt met Aafke Abrahams op 16 feb 1794 HRL, laatste afk. 16 feb 1794, komt van HRL, ook huwt met Sijntje Jelles, huw.get. bij J.P. Hardiville, (gk), en G.R. Hogenbrug wonende te HRL. 1813, id. bij J.R. vd Woude en A.S. Krol, 1813, schoenmaker in 1828, bruggeman in 1825, N.H., kinderen: Francina W, geb 8 jun 1802 HRL, Wytske W, geb 18 mrt 1786 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, huw 1825, ovl 1828, ovl 1835, ovl 1860; gebruiker wijk B-049, schoenmaker; eigenaar is Gerrit Rinses Ongeboer, 1814. (GAH204); N.W. ende Aafke Abrahams, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Abraham Tjallings, deszelfs vader, 1 feb 1794; ondertrouw HRL; N.W. en Aafke Abrahams, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 16 feb 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Johannes Niklaas Weber, geb 13 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL, vader als: N. Weber, moeder is: Stijntje Jelles; Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden N.W., Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Wytske Liekles Webber (= NICOLAAS); geb 18 mrt 1786 HRL, ovl 10 jan 1860 HRL, 1e huwt met Frederik Nicolaas de Boer, ook huwt met Tjerk Lijkles op 11 sep 1808 HRL, ook huwt met Simon de Groot op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1828, N.H., dv Nicolaas W, en Sijntje Jltes; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk E-301, supp wijk H-265; Freerk Lijkles en W.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 27 aug 1808; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-100; VT1839
Johannes Niklaas Weber geb 13 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL, zn Niklaas Weber en Stijntje Jelles
Marharetha Weber oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk C-167; VT1839
James Webster geboortig van Philadelphia, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 30 aug 1804 (burgerboek)
Wilhelmina Weddeloper geb 1802 Amsterdam, huwt met Hans Wybrandus van Straten op 4 aug 1822 HRL, huw.afk. 14 en 21 jul HRL. en 21 en 28 jul 1822 Leeuwarden, schoolhouderse, wonende te HRL, dv Harmanus W. (gk), en Elisabeth Tuineveld, (gk); ouders wonende te Leeuwarden 1822 en geven toestemming; BS huw 1822; oud 38 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, onderwijzeres, wijk E-203; VT1839
Carel Wedel geb 1737 ... , ovl 12 feb 1813 HRL, oud-chercher, ovl wijk G-325; BS ovl 1813
Cornelia Wedemeyer huwt met Albartus Holsinger, kind: Lena Elizabet Holsinger, geb 16 feb 1794, ged 18 feb 1794 Grote Kerk HRL
Johannes Weder van Mastricht, het burgerregt van deze stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Djurre Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 16 jun 1796. (burgerboek)
Assweerus Johannis Wederspan ged 20 aug 1748 Grote Kerk HRL, zv Johannis Wederspan en Ettje Lammerts
Johannis Wederspan huwt met Ettje Lammerts, kind: Assweerus Johannis Wederspan, ged 20 aug 1748 Grote Kerk HRL
Jacobus Weeber geb 1791 ... , huw.get. bij P.T. Schaafsma en P. de Boer, gruttersknecht, wonende te HRL; BS huw 1821
Gerritje van Weedel huwt met Christoffel Gunning, kind: Janneke Christoffels Gunning, ged 2 feb 1751 Grote Kerk HRL
Jan Jacobs Weegenaar zie ook: J.J. Wagenaar; huwt met Sijdske Wiegers, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 sep 1759 in de Westerkerk
Jean van Weelderen geb.07 okt 1785 HRL, inschrijfnummer 5650, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr; geb 07 okt 1785 HRL, inschrijfnummer 920, 126 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr
Bernardus Jans ter Weele zie: Terwalen
Bernardus ter Weelt B. tW. ende Catharina Bartling, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Wybe Hendriks, goede bekende, 4 may 1793; ondertrouw HRL
Weene Lwd, klokslag, Floreencohier 1700 nr. 189, grootte 4 pm, floreen f. 2:0:0, Ruierdtie en W. tot HRL eigenaars, Willem Lieuwes gebruiker; (bron: Kad. Atlas Lwd. 1832/1700/1580)
Aaltje Pieters van Weenen geb 1808 HRL, ovl 27 aug 1841 Franeker, ongehuwd, wonende te HRL. 1841, dv Pieter vW, en Grietje ... ; BS ovl 1841; BS Franeker ovl 1841
Dirk van Weenen huwt met Marike Atses op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810
Pieter van Weenen huwt met Grietje ... , kind: Aaltje Pieters vW, geb 1808 HRL, houtzaagmolenaarsknecht, wonende te Heerenveen 1841 met echtegnote; BS ovl 1841; BS Franeker ovl 1841; P. vW. en Marijke Atzes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 28 Hooymaand 1810; ondertrouw HRL
Antje Hiddes de Weerd geb 1793 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk H-081, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks; BS ovl 1812
Arnoldus Pieters de Weerd geb 1786 HRL, ovl 18 dec 1826 HRL, huwt met Antje Jans Hoekstra op 23 feb 1806 HRL, pannebakkersknecht in 1826, kindd: Pieter Arnoldus vW, geb 27 jul 1811 HRL, zv Pieter Dirks en IJmkje Beniers; huw Grote Kerk HRL1806, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1820, ovl 1824, ovl 1826
D.J. van Weerd begraven Groot Kerkhof, regel 25, nr. 28; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk de Weerd geb 1798 HRL, ovl 15 aug 1823 HRL; in de nabijheid der stad in zee dood gevonden, militair, zv Hidde dW, en Tietje Dirks; BS ovl 1823
Dirk Pieters van Weerd geb 1799 ... , ovl 7 apr 1815 HRL, zv Pieter vW, en IJmkje Bekius; BS ovl 1815
Doetje Hiddes de Weerd zie ook: Doedtje Hiddes; geb 1795 HRL, ovl voor 1847, huwt met Sijtse Elias de Wit op 15 nov 1818 HRL, huw.afk. 11 en 18 okt 1818, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks de Boer; BS huw 1818, ovl 1846
Harmanus van der Weerd zie ook: Manus Jansen; H. v. d. W. en Lijsbeth Rimmerts, van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschied 5 jul 1772 HRL, en toen getrouwt; H. d. W., Cofschipper, wonende in de Pekel A, oud acht en dertig Jaren, is verzocht een overlijden te bevestigen van Klaas Doedes ten behoeve van het huwelijk van Gesina Harmens Mulder
Hendrik Pieters van Weerd geb 1793 HRL, ovl 25 jun 1824 Franeker, huwt met Grietje dekker op 22 aug 1816 HRL, huw.afk. 11 en 18 aug 1816, panbakkersknecht, wonende te Franeker 1824, zv Pieter Dirks en IJmkje Beniers/Manier; BS huw 1816 1842 overlijdens, BS Franeker ovl 1824; Ik ondergetekende IJmkje Beniers weduwe Pieter Dirks te HRL, verklaare bij dezen te consenteren en toe te staan aan mijnen meerderjarige zoon H.P. v. W. panbakkersknegt aldaar om zich in het huwelijk te begeven met Grietje dekker meerderjarige dogter van Frans Johannes en Catharina dekker ten gemelde Stede, mogende alzoo lijden dat dezelve in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der afkondigingen in de Huwelijken staat te worden bevestigt. HRL den 7 aug 1816; Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, panbakkersknegten en Hendrik Marcus de Vries, Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat Pieter Dirks van Weerd vader van H.P. v. W. in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Hidde Sippes de Weerd geb 1762 HRL, ovl 1 nov 1827 HRL, huwt met Tietje Dirks de Boer, panbakker in 1818, kinderen: Sipke Hiddes dW, geb 1803 HRL, Dirk dW geb 1798 HRL, Jan Hiddes dW, geb 1806 HRL, Antje Hiddes dW, geb 1793 HRL, Simon Hiddes dW, geb 24 aug 1807 HRL, Doetje Hiddes dW, geb 1795 HRL, Pietje Hiddes dW., geb 1 mei 1799 HRL, geb Pietje Hiddes dW, geb 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, 1807, BS ovl 1811, ovl 1812, huw 1818, ovl 1823, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 18371862 overlijdens; gebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; medegebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)
Hille de Weerd oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Jan Dirks van Weerd geb 10 jul 1751 HRL, hm ... , vlgs ovlakte wednr zonder kinderen; BS ovl 1820; eigenaar en gebruiker van wijk A-057, schoenmaker; medegebruikers Uldrik Hilbrands, kleine negotie, Hendrik Douwes wed., werkster, Akke Doekes, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-184; gebruiker Steven K. Zeeman, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-156; gebruiker Geertje Annes, 1814. (GAH204); id. van wijk B-157; gebruiker Anne Martens Tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk B-158; gebruiker Anne Hendriks, 1814. (GAH204); id. van wijk B-159; gebruiker Brand Johannes, arbeider, 1814. (GAH204)
Jan Hiddes de Weerd geb 10 feb 1805 HRL, ged 24 feb 1805 HRL, ovl 8 sep 1823 HRL, panbakkersknecht, N.H., zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1823
Jan Jansen van der Weerd J.J. vdW. en Grietje Michiels, beide van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 17 jul 1774 HRL, en toen getrouwt; kind: Jantje Jans van der Weert, geb 9 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL
Klaaske Dirks van Weerd geb 1749 HRL, ovl 23 feb 1828 HRL, huwt met Hendrik Douwes Faber; BS ovl 1828, ovl 1853
Loltje Durks van Weerd huwt met Hilbrand Ulriks, kind: Durk Hilbrands, geb 26 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Arnoldus van Weerd zie ook: Pieter Arnoldus; geb 27 jul 1811, ovl 31 dec 1823 HRL, zv Arnoldus Pieters vW, en Antje Jans Hoekstra; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1824
Pieter Dirks van Weerd Wij ondergetekenden Simon Huites Piebinga, en Johannes de Jong, panbakkersknegten en Hendrik Marcus de Vries, Gleybakkersknegt alle te HRL woonagtig verklaaren bij dezen dat ons zeer wel bekent is, dat P.D. v. W. vader van Hendrik Pieters van Weerd in ''t jaar 1800 en wel speciaal in de maand okt (te Lachuvier)is overleden, van ons verzogt zijnde hebben dezelve afgegeven en vertekend om te strekken naar behoren. HRL den 10 aug 1816
Pieter Jans van Weerd ovl voor 1817, huwt met IJmkje Beniers, kinderen: Dirk Pieters vW, geb 1799 ... , Arnoldus Pieters vW, geb 1786 HRL, Hendrik Pieters vW, geb 1793 HRL; BS geb 1811, ovl 1815, huw 1816, ovl 1826
Pietje Hiddes de Weerd geb 1804 HRL, ovl 5 apr 1837 HRL, huwt met Anne Jans Jorna op 15 nov 1832 HRL, dv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks de Boer; BS huw 1832, ovl 1837
Pietje Sipkes de Weerd geb 1772 HRL, ovl 14 dec 1829 HRL, huwt met Jan H. van Royen, dv Sipke Hiddes dW, en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1808, BS ovl 1829, ovl 1839
Simon Hiddes de Weerd geb 30 aug 1807 HRL, ged 13 sep 1807 HRL, ovl 23 mei 1862 HRL, 1e huwt met Akke Donia op 26 feb 1835 HRL, dienende bij de Vriese Artillerie Schutterij, 2e huwt met Sjoukje Broersma, (gk), op 20 jan 1858 HRL, werkman 1851, N.H., ovl wijk H-073, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Durks (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1835, huw 1858, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk E-249, wijk H-054, 65
Sipke Hiddes de Weerd ovl HRL. voor 1834, huwt met Antje Jans, kind: Pietje Sipkes dW, geb 1772 HRL; BS ovl 1829; 1833 huwelijken
Sipke Hiddes de Weerd geb 2 jul 1802 HRL, ged 13 jul 1802 HRL, ovl 30 apr 1836 HRL, 1e huwt met Geertruy Christina Hankes op 30 aug 1827 HRL, huw.afk. 19 en 26 aug 1827, 2e huwt met Geertje Hankes op 30 apr 1835 HRL, N.H., panbakkerknecht, zv Hidde Sipkes dW, en Tietje Dirks de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, huw 1835, ovl 1836
Johannes van Weerden eigenaar en gebruiker van wijk C-196, koopman, 1814. (GAH204)
Elisabet Pieters Weerds geb 5 jul 1781, ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL, dv Pieter Gerrits Weerds en Hendrina Jakobs
Pieter Gerrits Weerds huwt met Hendrina Jakobs, kind: Elisabeth Pieters Weerds, geb 5 jul 1781 ged 8 jul 1781 Grote Kerk HRL
Sikke Weerds van HRL, ende Anna Buinga tot Sexbierum, sijnde de aangeevinge gedaan door proc. Pesma, 25 Oct 1749
Catharina Weerdts geb 1 dec 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., Vst 26 mrt 1853 uit Leeuwarden, A 25 aug 1853 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk E-079
Frans Weering geb 1789 HRL, ovl 14 feb 1812 Antwerpen in het Hospitaal, matroos in rijksdienst; BS ovl 1812
Martinus Times Weersma huwt met Janke Tuinstra, werkman te HRL 1832; BS ovl 1832
Jan van der Weert huwt met Trijntie Fransen, beide van HRL, geproclameerd de 4-11 en getrout de 19 mei 1766; huwt met Wendeltje Rimmerts, beidevan HRL, geproclameerd de 30 Ap:en de 7 en getrout de 14 mei 1769
Jantje Jans van der Weert geb 9 okt 1778, ged 3 nov 1778 Grote Kerk HRL, dv Jan Jansen van der Weert en Grietje Michiels
Grietje A Weesel ovl 9 feb 1790 HRL, oud 45 jaar; inventr. nr. 320
Pieter Weesen ovl 29 okt 1818 HRL, huwt met Gesina Harmens, kinderen: Johannes Pieters W, geb 1804 HRL, Gezina Pieters W, geb 1798 HRL, Cornelia Pieters W, geb 1796 HRL, Wilhelmina Pieters W, geb 1791 HRL, in leven wever; BS huw 1820, huw 1821, huw 1828, ovl 1835, ovl 1836, ovl 1855; gebruiker wijk D-036, wewer; medegebruiker Berend Nijhuis; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); Harmen Johannes Visser en Catharina Pieters Weezen, beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs vader P.W., 8 feb 1806; ondertrouw HRL; P.W. en Gezina Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad 25 jul 1784 HRL, en ten zelfden dage getrouwd; woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (lijst namen ingezetenen, vermeld met naam: Weeser; (GAH650
Louwerens Weesenter huwt met Aaltje Roeding, beide van HRL, geproclameerd de 23-29 mei en getrout de 5 jun 1763
Jelle Niklaas Weever geb 14 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL, zv Niklaas Weever en Stijntje Jelles
Nikolaas Weever N.W. en Stijntje Jelles Potma, beide van HRL, en laatst geproclameert 13 deezer (oct1775) HRL, en toen getrouwt; kind: Wytske Niklaas Wever, geb 18 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL; kind: Anna Katharina Wever, geb 1 dec 1787, ged 18 dec 1787 Grote kerk Hrl; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jelle Niklaas Weever, geb 14 jul 1789, ged 28 jul 1789 Grote Kerk HRL
Pieter Weever P.W. en Gezina Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 25 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Jacob Jacobus Weewer ovl voor 1814, huwt met Akke Hendriks, kind: Jacobus Jacobs W, geb 1790 HRL; BS huw 1813, ovl 1839
Pieter Jans Weewer geb 1797 ... , huw.get. bij H. Heeres en A.B. Borgers, panbakkersknecht, schoonbroer bruid. wonende te HRL; BS huw 1820
Truike Jacobs Weewer geb 1732 ... , ovl 19 nov 1811 HRL, huwt met Harmanus Harmens van Royen wonende te bij de Waschbleek; BS ovl 1811; 1822 huwelijken
Catharina Pieters Weezen Harmen Johannes Visser en C.P.W., beide van HRL, zijnde weegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Pieter Weezen, 8 feb 1806; ondertrouw HRL
Cornelia Pieters Weezen geb 1796 HRL, ovl 24 jun 1836 HRL, huwt met Johannes Harmanus Knoop op 11 mei 1826 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1826, dienstmeid. dv Pieter W en Gezina Harmens; BS huw 1826, ovl 1836, ovl 1862
Gezina Pieters Weezen geb 1798 HRL, ovl 22 jun 1836 HRL, huwt met Joannes Harmens Kok op 12 mrt 1820 HRL, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1820, dv Pieter W, en Gezina Hendriks; BS huw 1820, ovl 1836, ovl 1839
Johannes Pieters Weezen geb 1804 HRL, ovl 3 nov 1855 HRL, huwt met Antje Gerbens Wielinga op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, boendermakersknecht, zv Pieter W, en Gezina Harmens; BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154 oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; VT1839
Wilhelmina Pieters Weezen geb 1791 HRL, ovl 24 nov 1835 HRL, huwt met Hille Berends Braams op 14 okt 1821 HRL, huw.afk. 30 sep en 7 okt 1821, dv Pieter W, en Gezina Harmens; BS huw 1821, ovl 1835, ovl 1849
Anna C Wegber oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-184; VT1839
Elisabeth Weghuis geb 1782 HRL, ovl 13 okt 1837 HRL, huwt met Anthonius Harmens Beuker op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823 HRL. en 18 en 25 mei 1823 Almenum, weverse, dv Harmen Jans W, en Trijntje Burgers; BS huw 1823, ovl 1827, ovl 1847
Harmen Hendriks/Jans Weghuis ovl 2 apr 1799 HRL, huwt met Trijntje Berends Burgers, wever, kinderen: Hendrik, geb 1781 HRL, Severinus W, geb 1777 HRL, Elisabeth W, geb 1782 HRL; BS huw 1823, huw 1827, huw 1828, ovl 1837, ovl 1846, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 51; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; Harmen J.W. en Trijntje Berends Burgers, beide van HRL, laatst geproclameert 22 mei 1774 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Hendrik Weghuis mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; gebruiker wijk G-107, sjouwer, gealimenteerd; medegebruikers Haaye Cl. van Vliet, timmerknegt, Berber Jacobs; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)
Hendrik Harmens Weghuis mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1781 HRL, ovl 28 jan 1848 HRL, 1e huwt met Clara Spijting, 2e huwt met Susanna de Boer op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, wever, 3e huwt met Grietje Karels Kloppenburg op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, wever, oom vd bruidegom, 1821, id. bij J.H. Kok en A. Knoop, 1837, id. bij J.H. Knoop en G.U. Visser, (gk), 1837, zv Harmen Jans/Hendriks W, en Trijntje Berends Burgers; BS huw 1821, huw 1823, huw 1827, huw 1837, ovl 1848; H.W. en Clara Hendriks Plijting (ook wel: Spijting), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Severinus Weghuis geb 1777 HRL, ovl 2 dec 1846 HRL, 1e huwt met Fenne Harmens, 2e huwt met Janke Johannes vd Velde op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, wever, om bruidegom, 1821, id. bij J. vd Velde en S. Reitsma, steegvdr bruidegom, 1835, id. bij H. vd Zee en T.J. Tigchelaar, (2x gk), 1838, zv Harmen W, en Trijntje Berends Burgers; BS huw 1821, huw 1828, huw 1835, huw 1838, ovl 1846, ovl 1853; gebruiker wijk G-320, oliekoekbakker; eigenaar is G. Andreae wed., 1814 (GAH204); Suffrinus W. en Fenna Harmens, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 24 jan 1807; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, (vnm: Suffridus), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader rooms armhuis, wijk H-039; VT1839
Remmer Yedes Weidama geb 1796 HRL, ovl 22 apr 1833 HRL, huwt met Klaaske Jacobs Ringers op 17 feb 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 feb 1822, briefbesteller in 1833, zv IJede W, en Taliena Folkerts; BS huw 1822, ovl 1833, ovl 1837; geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL, zv IJde Weidema en Talina Folkerts
Bauke van der Weide geb 29 mrt 1808 HRL, ged 15 apr 1808 HRL, N.H., ovl 17 jun 1831 in het Groot Rijks Hospitaal te Utrecht, fuselier bij de 2de Compagnie van het reserve Bataillon der 8 ste afdeling Infanterie, zv Ids vdW, en Douke Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1808
Baukje van der Weide geb 3 nov 1802 HRL, ged 14 nov 1802, N.H., dv Ids Hendriks vdW, en Doutje Jelles (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1802
Beitske Idses van der Weide geb 1798 HRL, ovl 21 dec 1835 Franeker, huwt met Jan Dirks Jorritsma op 28 mei 1826 Franeker, wonende te Franeker 1826, dv Ids Hendriks vdW, en Houkje Jans; vsfr1826 huwelijken, ovl 1835
Cornelis van der Weide geb 14 mei 1794 HRL, ovl 29 mei 1859 HRL, ongehuwd, werkman, jun 1852 tijdelijk in de Colonien, N.H., zv Wieger Cornelis en Jerske Innes BS ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk B-183, 47, wijk G-282; nr. 1074, geb 14 mei 1793, Hervormd, aangekomen 9 mei 1852 van Leeuwarden, ontslagen 2 mei 1856, domicilie van onderhoud is HRL; (Friese bedelaars in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-170; VT1839; wed. C.W. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 146, woonplaats HRL legger nr. 783, huis, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Eva Sjoerds van der Weide geb 1798 HRL, ovl 15 dec 1888 HRL, ongehuwd, N.H., dv Sjoerd Jans vdW, en Hendrikje Roelofs vd Zee; BS ovl 1888; bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-155; VT1839; geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd van der Weide en Hendrikje Roelofs
Geertruy van der Weide geb 9 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 22 nov 1864 Franeker, huwt met Sijbren Lieuwes Roukema op 18 nov 1827 Franeker, dienstmeid. wonende te HRL. 1827, bolloopster en wonende te Franeker 1864, dv Ids Hendriks vdW en Doutje Jelles (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS Franeker huw 1827, ovl 1864
Inne Wiegers van der Weide zie ook: Inne Wiegers; geb 1797 HRL, ovl 6 apr 1860 HRL, huwt met Jarigje Pieters Luidinga op 20 okt 1822 HRL, huw.afk. 6 en 13 okt 1822, touwslagersknecht, N.H., huw getuige bij G.H. Tichelaar en P.Y. vd Werf, 1819, zv Wieger Cornelis en Jetske Innes; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk G-306; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-128; VT1839
Jan Dirks van der Weide huwt met Richtje Nannes, kind: Pietje Jans vdW, geb 1792 St. Jacob; BS ovl 1857
Jan Sjoerds van der Weide geb 1795 HRL, ovl 30 mrt 1859 HRL, 1e huwt met Zwaantje Lourens Koster op 20 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821 HRL. en Leeuwarden 2e huwt met Trijntje Bolman op 24 jan 1828 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1828 koekbakker in 1851, meester banketbakker 1821, N.H., opperwijkmeester 1859, zv Sjoerd Jans vdW, en Hendrika Roelofs vd Zee; BS geb 1821, huw 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-180, 242; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk F-155; VT1839; geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Jans van der Weyde en Hendrikje Roelofs; oud 47 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; J.S. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1314 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 773, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48); id. van perceel nr. 1447 te HRL, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 773, pakhuis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van percelen nrs. 264 en 265 Sexbierum sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, beide weiland, resp. 4400 en 10690 m2, klasse onbebouwd: beide 3/4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 505 en 506 Sexbierum sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, resp. weiland, weiland, resp. 14050 en 10650 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. eigenaar van perceel nr. 594 te Sexbierum Sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, weiland, 25900 m2, klasse onbebouwd 2/3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 661 te Sexbierum Sectie A, koekbakker, woonplaats HRL, legger nr. 353, weiland, 24000 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Jelles Idses van der Weide geb 28 jan 1801 HRL, ged 12 feb 1804 HRL, N.H., ovl 9 sep 1830 HRL, ongehuwd, katoenspinner, zv Ids Hendriks vdW, en Doutje Jelles Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1830
Johannes Idses van der Weide geb 30 jul 1792 Sneek, ovl 25 jan 1874 HRL, huwt met Grietje Jans Brink op 29 dec 1822 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, wonende te HRL, werkman, zv Ytse Hendriks vdW, en Haukje Jans; BS huw 1822, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-174
Minke van der Weide geb 1771 ... , huwt met Jacobus de Rooy, getuige bij geboorte aangifte van Helena Jans in 1811; BS geb 1811
Neeltje van der Weide geb 1737 ... , ovl 7 aug 1811 HRL, huwt met Nicolaas de Hol, ovl op de Lanen bij haar zoon; BS ovl 1811
Pietje Jans van der Weide geb 1792 St. Jacob, ovl 23 dec 1857 HRL, huwt met Wybe Bruins Monsma, dv Jan Dirks vdW, en Richtje Nannes; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109
Sjoerd van der Weide geb 1 aug 1810 HRL, ovl 5 jun 1888 HRL, wever, huwt met Dirkje Broersma, op 24 sep 1835 HRL, N.H., zv Ids Hendriks vdW, en Doutje Jelles(Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1835, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk C-167, wijk H-066, 82, 101, 107, 110; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-168; VT1839; geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Ids Hendriks van der Weide en Doutje Jelles
Sjoerd Jans van der Weide geb 1762 Kimswerd, ovl 19 aug 1834 HRL, huwt met Hendrikje Roelofs vd Zee, kinderen: Jan vdW, geb 1795 HRL, Eva vdW, geb 1798 HRL, huw getuige bij F.J. de Vries en T. Leiker, wonende te HRL, 1815, id. bij J. Witting en T.J. vd Zee, oom bruid. meester bakker, 1819, binnenvader ih Diaconijhuis 1834, koopt huis en bakkerij in 1800; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1834, ovl 1859, ovl 1888; geboortig van Kimswerd, het burgerrecht geaccordeert, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Binksma, en de daartoe staande jura betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 7 mei 1788. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk C-086, bakker, 1814. (GAH204); S.J. vdW. en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de broeder Jan Roelofs, 2 nov 1788; ondertrouw HRL; Jan Roelofs ende Henke Aukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest S. vdW., goede bekende, 15 jun 1790; ondertrouw HRL; S.J. vdWeyde en Hendrikje Roelofs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 16 nov 1788; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Jan Sjoerds van der Weyde, geb 1 dec 1791, ged 1 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds van der Weide, geb 20 okt 1795, ged 8 nov 1795 Grote Kerk HRL; kind: Eva Sjoerds van der Weide, geb 13 sep 1798, ged 7 okt 1798 Grote Kerk HRL; S. v. d. W., Meester Bakker, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Elle Robijns Blanksma
Sjoerd Wygers van der Weide geb 14 apr 1808 HRL, ged 1 mei 1808, N.H., ovl 11 okt 1859 HRL, huwt met Sijtske Klases Draaisma op 20 dec 1827 HRL, huw.afk. 9 en 16 dec 1827 HRL, baardscheerder, jan 1856 gedetineerd, werkman in 1859, tijdelijk voor 3 jaren te Hoorn als gevangene, zv Wieger Cornelis vdW en Jetske Innes; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1827, ovl 1859, bev.reg. Ha18 51 wijk A-163, wijk G-182, 296; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, matroos, wijk G-291; VT1839
Tjetje van der Weide oud 47 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; VT1839
Trijntje van der Weide huwt met Pieter Pronk; BS ovl 1847; oud 50 jaar, geb Krimpen aan den Lek en wonende te HRL. 1839, wijk C-103; VT1839
Anna Margaretha Weidema geb 1777 ... , ovl 2 aug 1817 HRL, ongehuwd, kind: Jan Leer, geb 8 mrt 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1817
Broer Reinders Weidema zie ook: Broer Reinders; geb 11 feb 1794 Almenum, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Eetske Reinders Weidema ovl 25 jan 1837 Midlum, huwt met Sipke Andries Hondema; BS huw 1838
Fedde Ruurds Weidema ovl 8 feb 1814 Exmorra, huwt met Lolkje Annes Heistra, in leven werkman, kind: Jeltje W, geb 16 dec 1809 Lemmer/Exmorra; BS huw 1832, ovl 1873
Grietje Klases Weidema ovl 20 sep 1799 HRL, huwt met Dirk Jans vd Werf; BS huw 1819, huw 1822, ovl 1848
Hessel Weidema ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:10:0 ter Saeke 1/3 gedeelte van t huis in d karmenstraat tot Slot van Reekening lopende tot Ultimo apr 1806, 23 sep 1806, quit. no. 5 (GAH1138)
Jan Weidema geb 18 sep 1807 HRL, ovl voor 1811, ged 4 okt 1807 HRL, zv Cornelis Jans W, en Janke Sijbes Rijpstra; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jan Cornelis Weidema geb 6 mei 1810 HRL, ovl 6 okt 1813 HRL; wijk G-164, zv Cornelis W, en Janke Sijbes (Rijpstra); dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1813
Jan Hessels Weidema J.H.W. en Maartje Kornelis Koster, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 4 dec 1774 HRL, en toen getrouwt
Jeltje Feddes Weidema geb 16 dec 1809 Exmorra, ovl 21 dec 1873 HRL, huwt met Jan Jans vd Woude op 17 mei 1832 HRL, dienstmeid. wonende te HRL, N.H., dv Fedde Ruurds W, en Lolkje Annes Heistra; BS huw 1832, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk E-262, wijk F-349; oud 29 jaar, geb Exmorra en wonende te HRL. 1839, wijk E-228; VT1839
Claas S Weidema begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weduwe woont in 1e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Manus Weidema begraven Groot Kerkhof, regel 11, nr. 20; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Martha Weidema huwt met Johannes Molenbergh; BS ovl 1854
Minkje Hendriks Weiga geb 12 mrt 1782, ged 24 mrt 1782 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Innes Weiga, (Wijga), en Grietje Karels
Iarig Soerd Weima ovl 29 apr 1731, 69 jaar, Burgemeester-koopman, huwt met Antje Sierks Hilaarda, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; hm ... ., ovl voor 1761, levert steen, kalk en panne 1746-1760
Pieter Weina gebruiker wijk F-098, gealimenteerd; medegebruikers Engeltje Douwes, gealimenteerd, Jan Liekles de Boer wed., gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)
Maria Elisabeth Weinbrenner ovl voor 1883, huwt met Johannes Schuil; BS ovl 1882
Anna Margaretha Weits huwt met Ryk van Mekeren, kind: Harmen Ryks van Mekeren, geb 4 nov 1783, ged 11 nov 1783 Grote Kerk HRL
Janna Weitzels huwt met Johannes Caspers op 28 dec 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800; Sibrand Hilkes en Janke W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 12 sep 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Pietje Klaasen Wekker zie ook P.K. Westher; geb 3 jun 1788 Ameland, ovl 22 jan 1821, huwt met Jan Dirks Bakker op 1 apr 1810 HRL, komt van Ameland; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1821, ovl 1833
H Welboren gebruiker wijk C-022, bakker; eigenaar is Johannes Hanekamp, 1814. (GAH204)
Lambertus Johannes Weldring huwt met Trijntje Jans Kroontje, wonende te Ruinen; BS huw 1841
Klaas Johannes Welles geb 1804 Langezwaag, ovl 20 mrt 1895 HRL. in het Stadsarmhuis, huwt met Aaltje de Jong; BS ovl 1895
Henderika Michielia Welling geb 15 jun 1797, ged 20 jun 1797 Grote Kerk HRL, dv Jan Welling en Geysbarta van Borg
Jan Welling huwt met Geysbarta van Borg, kind: Henderika Michielia Welling, geb 15 jun 1797, ged 20 jun 1797 Grote Kerk HRL
Jannetje Welling geb 1768 Alkmaar, ovl 25 sep 1825 HRL, huwt met Jan Walings Faber, dv Jan W. (gk), en Johanna van Hut, (gk); BS ovl 1825; kind: Waling Jans Faber, geb 8 sep 1793, ged 22 sep 1793 Grote Kerk HRL
Anna Wellinga huwt met Jacob Martens de Boer op 19 jul 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS geb 1811
Evert Wellinga geb 1787 Bolsward, ovl 10 jun 1853 HRL, huwt met Jantje Jurjens Geuken op 5 jun 1808 HRL, komt van HRL, kind: Rigtje, geb 7 okt 1810 HRL, koperslager in 1853, huw.get. bij S.R. Mooy en D.W. vd Stel, 1813, levert koperwerk 1811, zv Paulus W, en Rigtje Dijkstra; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1813, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; gebruiker wijk A-175, koperslager; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); E.P.W. van HRL. en Jantje J. Geuker van Almenum, zijnde de aangave geschied door proc. Smith onder Productie van genoegzaam bewijs, 21 may 1808; ondertrouw HRL; kind: Richtje Everts Wellinga, geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL
Frouwkje Paulus Wellinga geb 1791 Bolsward, ovl 10 feb 1853 HRL, huwt met Paulus Antonius Boone op 29 apr 1810 HRL, komt van HRL, N.H., dv Paulus W, en Sijtske Jans Faber; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1823, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124; Paulus Boone en F.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 48 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk E-105; VT1839
Paulus Wellinga ovl voor 1811, huwt met Rigtje Dijkstra en huwt met Sijtske Jans Faber, burgemeester 1800-1810, kinderen: Evert, geb 1787 Bolsward, Froukje Paulus W, geb 1791 Bolsward; BS ovl 1823; 1853 overlijdens; van Bolsward, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 7 apr 1796. (burgerboek); wed. W. gebruiker wijk E-156; medegebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, 1814. (GAH204); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 12:0:0 (GAH650); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontfangen dan uitgegeeven is eene somma van f. 630:7:0, welke dezelve in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gereekend en geslooten in ''s Gerechts Vergadering op den Raadhuize binnen HRL den 17 mrt 1797. In kennisse des Rendants en Rendeerdens handen en de verteekening der 2de gesw:Clercq ter secretarije. Was getekend: IJpe Feddema rendant, G. Pettinga, P.J. Coulbout, Lamb. Albada, W. Vettevogel, Hendrik W. Blok, P.W., J. Tamboezer, D. Hendriks, Paulus G. de Boer, Marten Bos, Simon Wyma, H. Tamboezer, gesw:Clercq (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 98:1:0 ter zaake geleverd kooperwerk, 19 may 1801, quit. no. 10 (GAH1133); id. Reparatie van koperwerk, 18 jan 1809, quit. no. 10 (GAH1141); afsluiting Weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder ontvangen dan uitgegeeven is eene summa van f. 511:16:10 welke dezelve in zijne volgende Rekening voor ontvang zal moeten brengen. Aldus gedaan gerekend en geslooten, in ''s Raads Vergadering op ''t Huis der Gemeente binnen HRL. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de vertekening der gesw: Clercq ter Secretarije, 31 dec 1801. Was getekend: IJpe Feddema, L. Albada, Marten Bos, P.W., P.J. Coulbout, G. Pettinga, Paulus G. de Boer, Harm:Tamboezer, Wassenaar, C. Mollema, T. van Benthem, C. Blok, L.C. van Goch (GAH1133); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:13:0 voor gereedschappen etc., 30 dec 1809, quit. no. 86 (GAH1141); Donderdag den 11 jul 1799 ''s avonds. Compareerden voor Commissarien L. Albada en P.W. op ''t Huis der Gemeente de gezamentlijke geintresseerden of Contribuanten, tot het diephouden der Zoutsloot bij de Keeten van Hijlke Hanekuyk welke eene uitdieping of Leyking vereischte, en is bij dezelve geintresseerden unanim beslooten, om dezelve Sloot, voor dit maal te laaten uitslotten, zijnde voor dit maal de bezorging, en schikkingen overgelaaten aan de ordinaris gecommitteerden tot ''t Leyken van ''t zelfde diept. (GAH45); So. den 11 Augs 1799. Communiceerde de Praesident (den Burger P.W. ) aan den Raad, dat hij reeds voorlopig aan de Commissaris tot de Tonnagie, uit de Voogden der Stads algemene armen, den Burger Wijger Harmens, Kennisse van deeze aanschrijving had gegeeven, Waarop beslooten Wierd, den Burger Wijger Harmens op het Huis der Gemeente te verzoeken, en dezelve nogmaal te gelasten, de Buiten Tonnen in het Amelander Gat, ten spoedigsten te doen Wegneemen, Welke Burger gecomfuveerd Zijnde, betuigde dat daar op door hem rede ordre gesteld was. (GAH45); Dingsdag den 10 sep 1799. de Raad der Gemeente extra=ordrs vergadert Zijnde, hebben ter vergadering binnen gestaan, de Burgers H:Westra en Sicco IJsenbeek, als Gecommitteerden uit het Collegie van Brandmeesteren, te Kennen geevende, dat er onder de Gewapende Burgermacht, Zich over de 40 Perzoonen bevonden, Welke uit hoofde van haare Posten en bedieningen, in Cas van onverhoopte brand, bij de spuiten moesten assisteren en dus, of hunne Schutterlijke dienst of de Brandspuiten moesten verlaaten, waar uit in beide gevallen, in de tegenwoordige tijdsomstandigheden, de grootste Confusie Zoude Konnen ontstaan, Proponerende gedagte gecommitteerden, uit dien hoofde of de Raad niet Zoude Konnen goedvinden, voor eenige tijd en tot Wederopzeggen toe, een genoegzaam getal Particuliere Burgers (geene Schutterlijke dienstdoende) aan te Stellen, om in allen gevalle, bij de Brandspuiten te assisteren, Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit Consideratie der aangevoerde redenen, Conform het voorstel geconcludeert, en Zijn de Burgers Albeda x P.W. in Commissie gesteld om Zulks te effectueren, met Wijdere Last om de Burgeren Welke Zich, tot voorz:diensten Willen laaten employeren, op de volgende Conditien aan te neemen: Pmo: dat dezelve Zullen gelibereerd Zijn van de betaalingen van ''t Wagtgeld; Sdo: dat dezelve wanneer de Brandspuiten gevisiteerd worden, voor deeze moeite Zullen genieten Ses Stuivers, en Wanneer Zij bij de Spuiten, in Cas van onverhoopte brand assisteren, daar voor billijk Zullen worden beloond, na ordinair gebruik Ttio: dat dezelve onder de orders, en gehoorzaamheid. van de Brandmeesteren Zullen moeten Staan, en dat aan ieder van hun een Penning Zal werden gegeeven op dat Zij mogen Weeten, bij Welke Spuit elk van haar bescheiden is. (GAH45); Maandag den 23 Septembr 1799. ''s avonds. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde voorts beslooten, tot de Zaaken betrekkelijk het invorderen van Requisiten, van Rijdtuigen, en Schepen etc, en daar voor noodige Recus, en verder al wat relatie, tot de Zaaken van oorlog heeft, eene Commissie te benoemen, Welke bij meerderheid van Stemmen is gederneert, op de Burgers P.J. Coulbout en P.W. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde geleezen eene Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen Inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. Het departementaal Bestuur van de Eems, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ingevolge eener aanschrijvinge van den Agent van oorlog deezer Republiek, ter voldoening an een besluit van het Uitvoerend Bewind dienst deeze Ulieden aan te schrijven, en te gelasten, omme die Burgers, welke ingevolge decreet van het vertegenwoordigend Lichaam van den 2 den sep LL. ter bewaaringe van de Inwendige rust en order binnen Ulieder Gemeente zijn gewaapend, tot Temporaire Corpsen geformeerd, en in werking gebragt op eene honorobale wijze te licentieeren, en verder derzelver betoonden ijver te bedanken; -terwijl wij Ulieden tevens kennis geeven, dat wij die Burgers welke zich in onderscheidene Gemeenten van dit departement tot het waarneemen van deezen dienst onwillig hebben betoond, aan voornoemde Bewind volgens deszelfs Last hebben opgegeeven dog dat door hetzelve is beslooten, om de deliberatie daar omtrent uit hoofde van de bovengemelde licentiatie te houden voor vervallen; -wordende Gijlieden bij deezen verder gelast, om de noodige orders te stellen, dat de Geweeren en verdere Wapenrustingen ''s Lands eigendom zijnde, en gebruikt zijn geworden door de bovengemelde Burger Corpsen, of de zodanige welke reeds door de Constitutioneele organisatie zijn ontbonden, en niet weeder in activen dienst gesteld, door die Burgers aan Ulieden werden opgebragt, en dezelve bij provisie en tot nadere aanschrijving onder Ulieden berustende te houden. Leeuwarden den 27 dec 1799 Het vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd zijnde, is beslooten, eene Commissie uit den Raad te benoemen, welke alle de Burgers, die tot bewaaringe der Inwendige Rust, binnen deeze plaats gediend hebben, en tot tijdelijke Corpsen geinformeerd zijn geweest, voor zich op ''t Huis der Gemeente te verzoeken, om dezelve op de hororabelste wijze te Licentieeren, en voor haare betoonde ijver te bedanken. Welke Commissie is gedecerneerd, op de Burgers M. Bos, P. Coulbout en P.W. - en is wijders beslooten ten regarde der Wapenrustinge, in zoo verre dien een Lands eigendom moogen zijn, aan gedagte aanschrijvinge Conform te voldoen. (GAH45); Maandag den 6 jan 1800. de Raad der Gemeente ordrs vergadert zijnde, wierde verder beslooten, om enee Commissie te benoemen ten fine om met de voogden der Stads Algemeene Armen te Confereren, om zich op den eigenlijken toestand hunner Administratie en Situatie van zaaken, naauwkeurig te onderrigten, alles op Rapport aan den Raad, welke Commissie is gedecernaard op de Burgers M. Bos, P.W. en den Secretaris IJ. Feddema. (GAH45); Voor verdere afhandeling: zie bij Marten Bos; (GAH45); Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger Jan Zijtses, zv den Poortier Zijtse Gerrijts, aangesteld, tot mede ordinaris Turfdraager, in Plaatze van Gerrijt Jans, welke voor eenige tijd overleeden is, en is dezelve daadelijk door de Praesident P:W. onder Eede genoomen. (GAH45); Dingsdag den 10 apr 1798. Nadat het Gerechte, door de Commissaris belast met het werk der Reorganisatie (den Burger J:G:Kramer) ontbonden van hunnen Eed, ontslaagen en uit een gegaan was, wierden derzelveeenigen tijd daar na, door welgedagten Commissaris verzogt den Raadzaal weder binnen te treeden, na zulks geschied zijnde, Communiceerde den Commissaris in gepaste Termen aan hun te weeten de Burgers Paulus de Boer, Lambert Albada, Marten Bos, P.W., Djurre Hendriks, Pieter Coulbout en Gerbrandus Pettinga, dat zij Leeden van het voormalig ge?xisteert hebbende Gerechte thans door hem Commissaris wierden aangesteld, om de Publicque Zaaken deezer Stad, als Raaden der Gemeente te Administreeren, tot zo lange daar in ''t zij door het uitvoerend Bewind, ''t zij door eene In te voerene Constitutie, of op eene andere wettige wijze zoude zijn voorzien op Instructie hier onder Staande zijnde den 1 ste Clercq Feddema mede binnen verzogt, en aan dezelve door den Commissaris gelast zijne funtie Provisioneel te blijven waarneemen. (Instructie niet overgenomen). Waar op bij de Nieuw aangestelde Raad der Gemeente de verklaaring agter Art. 2 (:De Leden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen in handen van de door het Administratif benoemde Commissaris afleggen en ondertekenen, de navolgende Verklaaring: ?Ik verklaare, te hebben een onveranderlijke afkeer, tegen het Stadhouderschap, de Aristocratie, de Regeeringloosheid en het Foederalisme?)in de Instructie vermeld wierde vertekent, en vervolgens de belofte agter Art. 14 (:De Leeden van de Raaden der Gemeente en derzelver Ministers zullen bij het aanvaarden hunner Bedieningen, in handen van den Commissaris afleggen de navolgende Belofte:?Ik belove op mijn Burgertrouw dat ik mij met alle vermoogens naar den inhoud dezer Instructie Stiptelijk zal gedraagen?) volgende in handen van den Commissaris afgelegd, voorts wierde in Conformiteit van Art. 3 (:De Raaden der Gemeente zullen dadelijk uit hun midden benmoemen een Praesident in tegenwoordigheid van opgemelde Commissaris, en zullen zij al meede hunnen Secretaris benoemen, onder approbatie deezer Vergadering) in tegenwoordigheid van den Commissaris bij beslooten briefjes overgegaan tot het benoemen van een Praesident, welke briefjes door den Commissaris geopend zijnde wierd bevonden dat het Preaesidium bij Pluraliteit van Stemmen was gedecerneert, op den Burger Paulus de Boer. Eindelijk wierde door den welgemelden Commissaris door afleezinge en affixie eener bekendmaking aan de Burgeren en Ingezetenen dezer plaats kennisse gegeven, dat voorzeide Burgers Paulus de Boer, Lambt. Albada, Marten Bos, P.W., Djurre Hendriks, Pieter Coulbout, en Gerbrandus Pettinga, door hem tot Raaden der Gemeente van deeze Stad Waaren aangesteld, met Last en in naame van het Administratif Bestuur van het voormalig gewest Friesland, om dezelve persoonen in hunne respective Qualiteiten daar voor te erkennen en te respecteeren. (GAH44); Vrijdag den 13 apr 1798. de Raad extra ordinaris vergadert zijnde, wierde na deliberatie goedgevonden, ende zulks wel uit Consideratie, dat ieder der Leeden van de Raad voormaals het Gerechte uitgemaakt hebbende, in zijnen wijk of verdeelinge der Stad ten opzigte der Polijcije het best bekend is, dat die verdeelinge of Commissien zullen verblijven zoo als dezelve op den 2 may 1796 en vervolgens bepaald zijn, namentlijk het Noordoosten der Stad, P:W. welken telkens wanneer hij eenige Commissie heeft, zijnen Successor in ''t Praesidium bij zig zal moogen assumeeren. Ten Noordwesten: G; Pettinga & P:J:Coulbout, Ten Zuidoosten: L:Albada & M:Bos, Ten Zuidwesten: D:Hendriks & L:Albada, van ''t Stadshuis: G:Pettinga & L:Albada, tot de Zaaken van de Zeewerken: D: Hendriks, P:de Boer en L:Albada, tot de Zaaken van de Stads Lantaarns: D:Hendriks en L:Albada, tot de Zaaken van de Trekweg, en binnen weegen: M:Bos en G:Pettinga; tot de Gildens: Pettinga & Coulbout, Grootschippers, Smalschippers, en Bakkers; P.W. onder de bepaalinge als boven, Chirurgijns, Huistimmerlieden en Metzelaars; D:Hendriks & P:de Boer: Kleermakers, Schoenmakers & Scheepstimmerlieden; M:Bos & L:Albada: Zilversmeeden, Ijzersmeeden en Vleeschouwers. (GAH44); den Raad Extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde na aangehoorde bedenkingenvan den Secretaris Feddema op de Publicatie, relatijv de gilden van den 5 okt L:L:dezelven Publicatie in andere en Serieuse overweeging genoomen, en bij den Raad na rijpe deliberatie beslooten, eene Commissie uit hun midden te benoemen, om Cum Secretario gesterkt, van deezen nademiddag te drie uur, de Bewindvoerende persoonen van de bestaan hebbende gilden en Corporatien binnen deeze Stad, aan te zeggen, dat de Raad dezelve gildens en Corporatien kwaame te ontbinden, en na deeze declaratie voor ontbonden hield, en dat de bewindvoerende Persoonen van dezelve onder de verpligtinge bij voorn:gedagte Publicatie gestatueerd, in deeze Qualt: niet meer zouden werden erkend, en verders dezelve bewindvoerende Persoonen, ten dien fine, op het Huis der Gemeente doen Convoceeren Welke Commissie bij pluraliteit van Stemmen, is gedecerneert, op de Burgers Pieter Coulbout en P.W. (GAH44); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en P.W., Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijt en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten, Coop-man, en Broer IJemes Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P: Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden. Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd. de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is. Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren. Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren. Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798. En zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P:W. gesterkt met den secretaris Feddema. (GAH44); Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur. de Commissarien P:J:Coulbout en P:W. Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten: de Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wijbes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:W., P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); Donderdag den 29 nov 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts door den Burgers P:J:Coulbout en P:W. Cum Secretario gesterkt , aan de Vergadering gerapporteerd, het voorgevallene omtrent hunne gehouden bezoigne met de Advocaat Harkenroth, en ''t geen noopens dien door hun was verrigt, hier vooren geinsereerd. Waar over gedelibereerd zijnde, is na goedkeuringe en volkoomen approbatie, van het verrigte der Commissarien goedgevonden en geresolveerd, alles ten opzigte van de Advocaat Harkenroth, zoo ten regarde van de Provisioneele bewaaringe van zijn Perzoon, als de Sequestratie zijnes boedels, in die Staat te houden, zoo als het door welgedagte Commissarien gebragt was, voorts de opgemaakte Staat des Boedels, aan de Raaden van Justitie van het voormalig Gewest Friesland, beneffens eene ampele Missive en alle Stukken, wat in deezen ter materie en voorligtinge dienen kan in te zenden, ten fine om zoo mooglijk arme Weduwen, en ouderlooze Weezen recht te doen verschaffen. NB. de Missive is geregistreerd in het ordinaire Copiaboek. (GAH44); Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & W., Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende. (GAH44); Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en W., Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wijbes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, ?. Weyer, Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëxhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Pieter Wellinga Maandag den 7 jan 1799. de Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde goedgevonden, om aan de respective vrouwen van de Militairen Jan Swarts, P.W., en Jan Ham, Soldaaten van de 1 ste Comp:zampt Gerardus Gerrijts van de 2de Comp:en Harmen Evertshuizen Tambour van de 3de Comp:van het 3de Battaillon der 4de halve brigade thans te Groningen in Guarnisoen leggende, ieder toegelegt, Twee CarGuldens, ten einde om hunne reize van hier, na ''t Guarnosoen hunner mannen, te kunnen Vervorderen. (GAH44)
Rigtje Wellinga geb 7 okt 1810 HRL, dv Evert W., en Jantje Jurjens, na 1880 niet meer gevonden; dopen Grote Kerk HRL 1810, bev.reg. HRL 1851 wijk C-079; geb 7 okt 1810, ged 28 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Evert Wellinga en Jantje Jurjens
Johannes Welrun J.W., soldaat onder het 1e Bataillon van het regiment van Lieutnt generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, in guarnisoen te Leeuwarden, en Marijke Bonnes Zeemans, van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwt na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774 H. Mentes, Eccles. Leov., en T. v. Kooten, Coster
Marijke Wels ovl 28 okt 1818 Bolsward, huwt met Jan Oebeles Faber; BS huw 1826
Johan Jacob Welte zie ook: W?lter; J.J.W. en Janke Sijes, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 17 Sprokkelmaand 1810; ondertrouw HRL; J.J. Welter eigenaar van perceel nr. 862 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 775, huis en erf, 168 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Gryttie Weltes/Wilts Sijbe Izacs, beide van HRL, geproclameerd de 23-31 mei en de 6 en getrout de 13 jun 1762 in de Westerkerk
Tjitske Weltjes ovl voor 1845, huwt met Jan Ourens Post; BS huw 1844
Janke Willems Weltruis huwt met IJsbrand Willems Brouwer; BS ovl 1831; 1852 overlijdens; ovl/begr. 29 jun 1791 HRL, oud 31 jaar
Frans Klaasen Wender geb 1748/50 HRL, ovl 18 apr 1812 HRL, huwt met Sara Jelles op 30 jun 1805 HRL, doet overlijdensaangifte van Hans Paulus in 1811 en is dan wever, zv Klaas Fransen en ... ; huw Grote Kerk HRL 1805, BS geb 1811, ovl 1812
Aaltje Wennekers geb 1760 HRL, ovl 30 jun 1829 HRL, huwt met Siebe Visser; BS ovl 1829
Geertruida Arends Wennekes geb 1797 HRL, ovl 6 jul 1833 HRL, huwt met Bernardus Leemkoel op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, dv Harmen Arends en Geertruida Luising; BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1844
Harm Wennekes (GAH204)//WIJNEKES, HARMEN(burgerboek); zie ook: Winnekers; geb 1759 ... , ovl 18 sep 1815 HRL, huwt met Geertruida Luising, kind: Geertruida Arends W, geb 1797 HRL, koopman in 1815. huw.get. bij J. Prins en P.F. de Graaf, 1811, id. bij J.J. Panbakker en A.H. Kamp wonende te HRL 1813; BS huw 1811, huw 1813, ovl 1815, ovl 1826; geboortig uit Munsterland het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 okt 1795. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk D-022, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk D-027, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-028; gebruiker H.F. Schoonhoff, 1814. (GAH204); id. van wijk E-002; gebruiker G. Telsemeyer, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-252, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-253, spinderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-254, verwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk F-055, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-113; gebruiker Anth. Huisman wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-120, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-123; gebruiker Sijbren Lieuwes, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-124; gebruikers Gerardus van Kempen wed., Rommert Postma, wieldraayersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-125, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk G-322; gebruiker Berent Hankes, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-005; gebruiker Harm. Gortmers, wewer, 1814. (GAH204); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.W., (kleding), 31 dec 1810: f. 87:13:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 64:1:0 ter Saeke geleeverde kleedbaare waeren, 9 aug 1809, quit. no. 3 (GAH1141); id. f. 25:0:0 30 dec 1809, quit. no. 29 (GAH1141)
Jan Dirks Wennekes van HRL, huwt met Grijttie Sieses, van Longerhouw, geproclameerd de 17-24 en getrout met attestasie de 31 mei 1761
Hendrik Wenneks erven weduwe H.W. eigenaars van perceel nr. 741 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, huis en erf, 148 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832 bl. 40); id. van perceel nr. 877 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, huis, 66 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 1691 en 1692 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, resp. pakhuis of bergplaats en erf, huis en erf, resp. 96 en 78 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1696 en 1697 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, resp. huis of werkplaats en erf, huis en erf, resp. 30 en 42 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 6 en 9. (bron: Kad, . Atl. Barr. dl. en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1699 en 1701 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, resp. 60 en 45 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van perceel nr. 1831 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 776, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 55)
Rinske Wenning geb 1808 Woudsend, ovl 17 mei 1900 HRL, 1e huwt met Hendrik Brandma, 2e huwt met Andries vd Sluis, dv Johannes Gerrits en Grietje Jans; BS ovl 1900
Janna Margaretha Wens huwt met Henricus Westink, kind: Lucia Westink, geb 12 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL
Maartje Lammerts Wenselaar huwt met Andries Ruytenbag, kind: Andries Andries Ruytenbag, geb 17 okt 1792, ged 20 nov 1792 Grote Kerk HRL
Levina Magdalena Wensemius Geeft met Eerbied te kennen L.M.W. wed:van w:de vroedsm:Jan Sipkes Buma binnen deze Stad, dat door versterf van Wybrigje Simons Brouwer een Stoelsetters bedieninge in de groote Kerk hier ter Steede is vacant geworden, waarmede de Supplnte:Seer gaarne Soude Zijn gebenificeerd, versoekende oversulks Seer gedienstig dat UEd:Achtbh:haar Supplnte in plaatze van de overledene gelieven aan te Stellen tot Stoelsetster in de groote kerk deser Steede, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende q:f:etc:get S:Rienstra; In Margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnte L.M.W. tot meede Stoelbewaerster in de groote kerk op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheeden daer toe Staende mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 16 jun 1753 was get:/Harms Siccama/onderstonde/Ter ordtie van de Magistr M:V:Idsinga; Laeger Stonde; op Heeden den 17 jun 1753 heeft L.M.W. den Eed van getrouwigheid als Stoelbewaerster gepresteerd in handen van de Hr Presid: Burgemr Siccama In kennisse van mij Secretaris M:V:Idsinga (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
... . Wentholt huurt binnenkant Bolwerk 1804-1810
J. C Wentholt levert wrak 1808
Jacobus Wentholt geb 11 sep 1798 Franeker, ovl 16 apr 1870 HRL, huwt met Alida Maria van Giffen, ontvanger der Rijksbelastingen, Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk A-023
Ludolph Reinier Wentholt ovl voor 1867, huwt met Magdalena Zeper, kind: Jacobus W, geb 11 sep 1798 Franeker, koopt wind- en rogmolen en weitmolen, wonende te Franeker 1802 BS ovl 1870; gebruiker wijk B-003, percepteur (= preceptor ?); medegebruiker Douwe H. Reidsma, timmerknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 17:0:0 ter Saeke maalloonen, 19 apr 1810, quit. no. 10 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:18:8 ter Saeke Maalloon voor 1805 en 1806, 30 mrt 1808, quit. no. 34 (GAH1140)
Akke Thomas van der Werf geb 1795 Joure, ovl 23 sep 1842 HRL, 1e huwt met Ferdinand de Wit op 25 jan 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 jan 1824, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Johannes Schuur op 12 mei 1831 HRL, wonende te HRL, dv Thomas Theunis vdW, en Feikjen Hendriks Reekes; BS huw 1824, huw 1831, ovl 1842, ovl 1843
Albert van der Werf ovl voor 1867, hm ... , kind: Getje vdW, geb 4 jun 1796 Workum; BS ovl 1866
Anna van der Werf geb 1787 HRL, ovl 12 okt 1814 HRL, huwt met Johan Georg Coenraad Leers ovl wijk E-010; BS ovl 1814; 1834 overlijdens; Georg Coenraad Leers en A. Johannes vdW., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 3 Lentemaand 1810; ondertrouw HRL
Anna van der Werf ovl 19 okt 1800 HRL, huwt met Jan vd Werf; BS huw 1822; ovl 19 okt 1803 HRL, oud 64 jaar, huisvrouw van Jan vd Werf
Anna Maria van der Werf geb 1767 HRL, ovl 13 mei 1813 HRL, huwt met Frans Boekhout, ovl wijk D-100, dv Jan Willems vdW, en Catharina Bartling; BS ovl 1813; 1832 huw 1839 overlijdens
Anna Sabina Jans van der Werf geb 1756 Driesum, ovl 31 jul 1834 HRL, 1e huwt met Sijbren Sijtses, 2e huwt met Klaas Wierds, zv Jan Barts en Maaike ... ; BS ovl 1834
Anne Barts van der Werf geb 24 nov 1789 HRL, ovl 12 mei 1848 HRL, 1e huwt met Pietje Klazes de Vries op 15 sep 1811 Franeker, wonende te HRL, 2e huwt met Froukje Allards van Leeuwen op 14 mei 1826 Franeker, wonende te Franeker, schipper, 3e huwt met Geertje Sierks Dijkstra op 17 jul 1834 HRL, scheepstimmerman in 1848, huw.get. bij G.M. de Wilde en H. Hendriks, 1814, id. bij Z.A. Vogelzang en A.E. de Bruin, 1818, zv Bart Jans vdW, en Foekje Jans van Mantgum; BS huw 1814, huw 1818, huw 1834, ovl 1848, BS Franeker huw 1811, huw 1826; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-056; VT1839; A.B. v. d. W., scheepstimmerman, woonachtig te Franeker in 1828, wordt vermeld in een akte van bekendheid ten behoeve van Uilke Teunis de Vries en Geertje Klazes de Vries; zie aldaar verder
Anne Rinkes van der Werf huwt met Gautjen Sijbrens vd Werf, buitenvaarder, wonende te Workum, kind: Sijbren Annes vdW, geb 1798 Workum; BS huw 1832
Anskje Melis van der Werf geb 1789 Dokkum, ovl 8 dec 1857 HRL, huwt met Douwe de Boer, DG, wonende te HRL; 1838, dv Melis vdW, en Janke Freerks; BS huw 1838, ovl 1857, bev.reg. Ha18 51 wijk D-179, wijk E-050; oud 50 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-163; VT1839
Antje van der Werf geb 1768 Texel, ovl 6 feb 1838 HRL, huwt met Aaike Entes Niehof, dv Meyer vdW, (gk), en Antje ... ; BS ovl 1838
Antje Johannes van der Werf huwt met Jochem Roelofs vd Woude; BS ovl 1822
Arjen van der Werf huwt met Aukje Johannes, kind: Johannes Arjens vdW, geb 1771 Leeuwarden; BS ovl 1838
Aukje van der Werf oud 44 jaar, gedb. Joure en wonende te HRL. 1839, wijk G-178; VT1839
Bart Jans van der Werf ovl 16 bloeimaand 1810 HRL, huwt met Foekje Jans van Mantgum, kinderen: Anne Barts vdW, geb 24 nov 1789 HRL, Douwe Barts vdW, geb 1775 Makkumin leven scheepstimmerman; BS ovl 1833; 1834 huwelijken, ovl 1848 BS Franeker huw 1811
Bauke Foekes van der Werf geb 1796 Makkum, ovl 11 nov 1838 HRL; des morgens ten zeven ure aan het strand der zee alhier is gevonden en dat deze persoon alzoo is overleden, huwt met Dievertje Poppes Meinsma, beurtschipper, zv Foeke Baukes en Aukje Gabes vd Zee; BS ovl 1838
Baukje Sipkes van der Werf ovl 27 jul 1784 IJlst, huwt met Piebe Thomas Wiarda; BS huw 1826
Carolina Frederika van der Werf geb 9 mrt 1803 HRL, ged 29 mrt 1803, N.H., huwt met Claas Gerrits Severein op 11 mrt 1824 HRL, huw.afk. 15 en 22 feb 1824, dv IJpe Jans vdW, en Hendrika Hendriks Norbruis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1824
Dirk Jans van der Werf ovl 10 okt 1802 HRL, huwt met Grietje Klases Weidema, broodbakker, kind: Jan, geb 1792 Leeuwarden, zv Jan vdW, en Anna vd Werf; BS huw 1819, huw 1822, huw 1828, ovl 1848; begraven Groot Kerkhof, regel 53, nr. 38; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Doede Klazes van der Werf ovl 16 mrt 1795 Veenwouden, huwt met Stijntje de Beer, kinderen: Rinnert vdW, geb 1788 Irnsum, huwt met Pietje Doedes, geb ... ; BS huw 1824, ovl 1836
Doekle Andries van der Werf D.A. vdW. en Hinke Jakobs Sprot, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad op den 16 may 1779 HRL, en zijn alhier ten zelfden dage getrouwd
Douwe Barts van der Werf geb 1775 Makkum, ovl 20 sep 1833 HRL, huwt met Antje Klaases en huwt met Bregtje Simons Zwart, N.H., kinderen: Foekje Douwes, geb 5 feb 1809 HRL, Foekje vdW, geb 4 jan 1810 HRL, Klaas Douwes, geb 19 mrt 1802 HRL, scheepstimmermansknecht 1833, huw.get. bij H. Douwma en H. Koestra, timmerbaas, wonende te HRL, 1818, zv Bart Jans vdW, en Foekje Jans van Mantgum; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1809, BS huw 1818, ovl 1833, ovl 1837, ovl 1872; gebruiker wijk I-012, timmerschuur; eigenaar is Simon H. de Groot erven 1814. (GAH204); id. van wijk I-014, timmerbaas; eigenaar is Simon H. de Groot erven, 1814 (GAH204); D.B. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1986 te HRL, scheepstimmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 777, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Douwe Gosses van der Werf geb 1792 HRL, ovl 28 aug 1830 HRL, huwt met Trijntje Jans Elzinga op 28 mrt 1816 HRL, huw.afk. 17 en 24 mrt 1816, huw.get. bij J. Tjomsma en I. Roosma, 1818, id. bij M.J. Mensonides en A.J. vd Veer, neef bruid 1819, verversknegt 1830, zv Gosse Douwes en Grietje Jacobs Wassenaar; BS huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1830; Ik Ondergetekende Grietje Jacobs Wassenaar, weduwe Gosse Douwes, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Zoon D.G. v. d. W. bij mijnen wijlen Man in echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Trijntje Jans Elsinga, mede woonachtig te HRL; en heb ik deze met Mijne Gewone handtekening Vertekend. HRL den 12 mrt 1816
Elisabeth Pieters van der Werf geb 1760 Bolsward, ovl 8 okt 1838 HRL, huwt met Ruurd Steffens Drayer, visvrouw in 1838, dv Pieter vdW, en IJbeltje Douwes; BS ovl 1838; 1847 overlijdens
Foekje Douwes van der Werf geb 4 jan 1810 HRL, ovl 30 okt 1872 HRL, huwt met Rinnert Klases Pan, (gk), op 18 mei 1843 HRL, N.H., dv Douwe Barts vdW, en Bregtje Simons Zwart; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1843, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-084; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk F-085; VT1839
Foekje Hendriks van der Werf geb 15 jan 1807 HRL, ged 3 feb 1807 HRL, N.H., ovl 4 jan 1855 HRL, huwt met Roelof Roelofs Postma op 19 jun 1828 HRL, huw.afk. 8 en 15 jun 1828, dv Hendrik Bartels vdW, en Elisabeth Tjeerds Draisma; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1828, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-243; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-242; VT1839
Gautjen Sybrens van der Werf ovl 16 jul 1801 Workum, huwt met Anne Rinkes vd Werf; BS huw 1832
Geertje van der Werf oud 43 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-151; VT1839
Geertje Jetses van der Werf huwt met Taekele Michiels Andringa, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1825
Geeske Gosses van der Werf geb 1785 ... , ovl 11 jun 1821 Franeker, dienstmaagd, wonende te Franeker, dv Gosse Douwes en Grietje Jacobs Wassenaar; BS Franeker ovl 1821
Gerrit van der Werf hm ... kind: Hiltje vdW, geb 1798 Joure; BS ovl 1869
Gerrit Barts van der Werf geb 1784 HRL, ovl 15 feb 1856 HRL, huwt met Rigtje Jacobs de Vrij op 3 okt 1803 HRL, wonende te Heerenveen 1856, zv Bart Gerrits en Froukje Jans van Mantgum; huw Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1856
Getje van der Werf geb 4 jun 1796 Workum, ovl 18 nov 1866 HRL, huwt met Gerben Velthuis, Nederlands Hervormd ovl wijk E-157, dv Albert vdW. en ... ; BS ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk E-182
Grietje Harings van der Werf ovl voor 1835 te HRL, huwt met Beernd Harmens Siderius; BS huw 1834; kind: Henderina Siderius, geb 8 dec 1772, ged 31 jan 1773 Grote Kerk HRL; kind: Haring Beerends Siderius, geb 17 aug 1774, ged 6 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Petrus Berents Siderius, geb 20 feb 1777, ged 18 mrt 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hermannus Berents, ged 28 apr 1767 Grote Kerk HRL, vader als B. Hermannus; kind: Hiltje Beernds Siderius, ged 9 okt 1770 Grote Kerk HRL
Grietje Jans van der Werf geb 1771 HRL, ovl 23 mrt 1835 HRL, huwt met Johannes Fok, doet overlijdensaangifte van Thomas Alberts in 1811, dv Jan vdW, en Anna Bartelings; BS ovl 1811, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1841
Grietje Yzaaks van der Werf geb 1753 Dokkum, ovl 11 mrt 1830 HRL, huwt met Willem Jans Steenbergen BS ovl 1830, ovl 1837
Hendrik Bartels van der Werf geb 1782 ... , ovl 26 jan 1818 HRL, huwt met Lijske/Lijsbeth Tjeerds Draaisma op 30 mrt 1806 HRL, kinderen: Foekje Hendriks, geb 15 jan 1807 HRL, Tjeerd Hendriks, geb 2 feb 1810 HRL, huw.get. bij S.M. vd mei en M.B. Wagenaar, wonende te HRL. 1812, id. bij A.J. Tange en M.R. Zeba, meester scheepstimmerman, wonende te HRL. 1812, id. bij W.L. IJlstra en A. Jans, 1814, id. bij G.M. de Vries en H. Hendriks, scheepstimmerbaas 1814; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1818, ovl 1855, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk A-135, scheepstimmerbaas, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-239; gebruiker Daniel vd Pol, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Hendrikje Ypes van der Werf geb 14 jul 1794 HRL, ovl 2 jul 1872 HRL, huwt met Klaas Martens Panbakker op 13 feb 1834 HRL, N.H., dv IJpe Jans vdW, en (Hendrikje Norbruis); BS huw 1834, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk D-145, wijk H-066, 83, 97; oud 45 jaar, (vnm: Hendrika), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-115; VT 1839; geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks Norbruis
Hiltje van der Werf geb 1798 Joure, ovl 31 jan 1869 HRL, huwt met Tjerk Posthumus, dv Gerrit vdW, en Antje ... ; BS ovl 1869
Jan van der Werf ovl 4 apr 1799 HRL, huwt met Anna vd Werf, kind: Dirk Jans vdW, geb ... ; BS huw 1822; begraven Groot kerkhof, regel 44, nr. 27; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan van der Werf Johannes Fok ende Margreta van der Werf, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vdW., de vader, 26 may 1792; ondertrouw HRL
Jan Dirks van der Werf geb 1792 Leeuwarden, ovl 27 jan 1848 HRL, 1e huwt met Anna Alders, 2e huwt met Angenietje Sijbrens Bruinsma, 3e huwt met Anna Cornelis van Laan op 31 jan 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 jan 1828, wonende te HRL, koekbakkersknecht, zv Dirk Jans vdW, en Grietje Klases Weidema; BS huw 1822, ovl 1826, huw 1828, ovl 1848; oud 46 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, koekebakkersknecht wijk G-105; VT1839
Jan Sakes van der Werf geb 1792 Dokkum, ovl 8 nov 1840 HRL, huwt met Antje Weyers Visser, zich thans tijdelijk ophoudende te HRL, scheepstimmerknecht, zv Sake Jans vdW, en Antje Tjeerds; BS geb 1840
Jan Willems van der Werf ovl voor 1833, huwt met Anna Dirks Bartelings, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 jan 1765, kind: Grietje Jans vdW, geb 1771 HRL; DTB N.H. HRL. 1765, BS huw 1832, ovl 1835
Jan Ypes van der Werf geb 21 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL, zv IJpe Jans van der Werf en Hendrika Norbruys
Janna Uilkes van der Werf geb 1775 Makkum, ovl 31 jan 1841 HRL, ongehuwd, dv Ulke Siebes vdW en Zaakjen Simons Post; BS ovl 1841
Jelle van der Werf huwt met Lijsbeth Westerbaan, kind: Marij Jelles vdW, geb 1797 Bolsward; BS ovl 1815
Jetske van der Werf geb 11 feb 1800 HRL, ged 4 mrt 1800, N.H., dv IJpe Jans vdW, en Hendrika Hendriks Norbruis; dopen Grote Kerk HRL 1800
Joeke van der Werf oud 42 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk F-103; VT1839
Johannes van der Werf geboortig van Dronrijp, het burgerrecht dezer stad geaccordeert en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger G. Pettinga als Commissaris, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 30 okt 1800. (burgerboek)
Johannes van der Werf huwt met Frouwkje Jans vd Zee, kind: Klaas Johannes, geb 1783 Oostermeer; BS ovl 1852
Johannes van der Werf ovl na 1810, huwt met ... kind: Regina vdW, geb 1776 ... , wonende te Brouwersgracht; BS ovl 1811
Johannes Aebles van der Werf (mogelijk Oebles ?); koopt/verkoopt een huis 1800-1801
Johannes Arjens van der Werf geb 1771 Leeuwarden, ovl 12 jan 1838 HRL, huwt met Wietske Doedes Boersma op 18 okt 1795 HRL, komt van Almenum, laatste afk. 18 okt 1795, koopman in 1838, molenaar onder Almenum in 1808, kind: Oeke, geb 13 jul 1798 HRL, zv Arjen vdW, en Aukje Johannes; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1819, ovl 1838, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk A-052, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-091, wagenhuis, 1814. (GAH204); J.A. vdW. van Almenum ende Wytske Doedes Boersma van Sneek, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door de proc. Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 3 okt 1795; ondertrouw HRL; zie ook: Sjieuwke Aukes; J.A. v. d. W. van Dronrijp, ende Sjieuwke Aukes Molenaar van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de burgem:H.R. Binksma als Curator voor dezelve, 8 okt 1791; ondertrouw HRL; kind: IJtje Johannes van der Werf, geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Sjuwe Johannes van der Werf, geb 24 jan 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL; J.A. v. d. W. van Dronrijp en Sjieuwke Aukes Molenaar van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad op den 23 oct 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie; heeft een chais met een paard, belasting: f. 3:0:0, 1801. (GAH650); id. belasting: f. 3:5:0, may 1803. (GAH650); id. belasting:3-6:0, may 1804, may 1805; (GAH650); id. een chais met 2 paarden, belasting: f. 7:0:0, may 1802; (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 203, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 100:0:0 ter Saeke geleverde gort, 31 dec 1810, quit. no. 37 (GAH1142); onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J. v. d. W., (dag. behoeften), 31 dec 1810: f. 120:0:0 (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 78:12:0 ter Zaeke geleverde pelde garst, 31 dec 1805, quit. no. 4 (GAH1138); id. f. 126:0:0, 29 may 1806, quit. no. 43 (GAH1138); id. f. 100:0:0, 9 okt 1806, quit. no. 64 (GAH1138); id. f. 50:0:0 ter Zaeke 4 lopen peldeg:, 31 dec 1806, quit. no. 78 (GAH1138); id. f. 120:0:0 ter Sake geleverde gepelde garst, 10 jul 1807, quit. no. 47 (GAH1139); id. f. 96:0:0, 8 dec 1807, quit. no. 62 (GAH1139); id. f. 93:0:0 ter Saeke 8 Lopen peldegarst, 13 jul 1808, quit. no. 54 (GAH1140); id. f. 84:0:0, 29 dec 1808, quit. no. 79 (GAH1140); id. f. 82:0:0 ter Saeke geleverde Gordt, 28 aug 1809, quit. no. 41 (GAH1141); id. f. 60:0:0, 30 dec 1809 quit. no. 77 (GAH1141); kind: Oeke Johannes van der Werf, geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL; Brand legt molen in de as. HARLINGEN: Het was in den nacht van den 4 en 5 dezer, wanneer men in minder dan twee uuren tyds, een allerschoonst fabriek met deszelfs huizinge en gelegenheid. door den brand, tot op den grond in de assche verteerd zag. Men zag eene pelmolen, aan de Bolswardervaart niet alleen, tot eene ruïne, maar tot eene geheel niet herschapen. de moolen behoorde aan den koopman Johannes Arj. van der Werff, die by het afbranden derzelver zyne herfst reize deed, en zich op het Heerenveen bevond. Niemand heeft tot nog de oorzaak van den brand kunnen ontdekken, daar het huisgezin van den meesters knegt nog in diepe rust lag. (nov. 1808, L.C. ); eigenaar van perceel nr. 252 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 778, wagenhuis, stal en erf, 152 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); erven Abraham Frederiks de Ruiter eigenaars van percelen nrs. 561-563 te Sexbierum sectie A, (het gebouw aan J.A. v. d. W. ), woonplaats HRL, legger nr. 282, resp. huis en erf, tuin, pelmolen, resp. 290, 550 en 144 m2, klasse onbebouwd: 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27, nihil, en 400. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 110); J.A. v. d. W. eigenaar van percelen nrs. 681 en 682 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 354, resp. weiland, weiland, resp. 21290 en 23060 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111)
Johannes Dirks van der Werf geb 1793 Leeuwarden, huwt met Sjouwkje Willems Bonnema op 4 jul 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 jun 1819, koekbakkersknecht, wonende te HRL, ook in 1821, zv Dirk vdW, en Grietje Klases (Weidema); BS huw 1819, ovl 1821
Johannes Oebeles van der Werf zie ook: Johannes Oebles; geb 1742 HRL, ovl 4 okt 1813 HRL, havenmeester 1800-1811, ovl wijk F-140; BS ovl 1813; ; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met J.D. Toussaint, f. 23:6:0 voor geleverd hout tdv het Weeshuis, kwit. no. 21, 8 nov 1774. (GAH1105); id. f. 39:18:0, kwit. no. 24, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 114:17:0 wegens geleverd leer, kwit. no. 11, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 29:0:0 voor geleverd hout, kwit. no. 44, 30 nov 1782. (GAH1113); id. f. 111:17:0, quit. no. 34, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 6:1:0, quit. no. 58, 2 nov 1790. (GAH1122); id. f. 36:13:0 tdv de Bank van Leening, quit. no. 7, 20 may 1788. (GAH1120); id. f. 130:14:0, met J.D. Toussaint, voor geleverde houtwaren aan het Wees huys en de plaats te Sottrum, kwit. no. 41, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 143:11:0 met J.D. Toussaint, voor geleeverd hout aan ''t nieuw gemaakt stek aan het Bolwerk, ord. no. 27, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 158:17:0 voor geleverd hout aan het Weeshuis, ord. no. 4, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 131:4:0, ord. no. 3, 11 jan 1785. (GAH1116); id. f. 68:16:0, 24 dec 1794, quit. no. 44 (GAH1126); id. f. 52:16:0, 5 dec 1795, quit. no. 44 (GAH1127); id. f. 30:10:0 wegens geleverd hout aan de Bank van Leening, ord. no. 1, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 52:8:0, ord. no. 1, 11 jan 1785. (GAH1116); Eise Fredriks ende Johanna Gosses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs neef J.O. vdW., 30 okt 1790; ondertrouw HRL; J.O. vdW. van HRL. en Sibbeltje Dirks Tolsma van den dorpe Boer, zijnde de laatste proclamatie mede geschiedt op dato dezes 24 jan 1773 HRL, en deze personen ook bij ons getrouwt, na overgebragte adtestatie van Boer, getekent 18 jan 1773 door P. Alma, Ecclesiast in Ried en Boer, en Bauke Dirks, Coster; hu Grote Kerk ha; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 36:0:0 (GAH650); woont Buitenbuurt, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis, als Haavenmeester fungeerende, het Provenu van het opgehoopt Scheepel weegens aangebragte zout anno 1799: f. 15:3:0, idem wegens moddergeld anno 1799: f. 15:9:0, tesamen: f. 30:12:0, 14 mrt 1801 (GAH1133); id. het Provenu van het moddergeld over het jaar 1800 bedraagende van 4297 2/3 Lasten f. 1/2 Stuiver per Last: f. 107:8:8, ut supra weegens het opgehoopt Scheepel van 2181/4 hondert en 18 zakken zout in ''t Jaar 1800 alhier aangevoerd, f. 12 Stuivers per hondert: f. 131:0:0, tesamen: f. 238:8:8, 18 nov 1801 (GAH1133); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis als Ontvanger van d. Stads Armekamer ter Saeke 3238 lasten moddergeld a 1/2 stuiver, beloopt: f. 80:19:0, 93 7/8 honderd zout a 12 stuivers per 100: f. 56:6:8, AF: voor sijn ed. presidium: f. 7:10:0, resteert: 129- 15-8, 9 jan 1807 (GAH1138); id. in qualiteit als Ontfanger ter Saeke 1972 lasten Moddergeld per last 1/2 stuiver: f. 49:6:0, 76 hondert zout ''t hondert 12 stuivers: f. 45:12:0, AF: provisie voor J.O. v. d. W. : f. 7:10:0, resteert: f. 87:8:0, 31 dec 1807 (GAH1139); id. f. 15:12:0 ter Saeke voor d. Maanden nov en dec 2600 zout a 12 stuivers per hondert, 7 jan 1808 (GAH1140); id. voor ''t jaar 1807 486 last moddergeld p. last 1/2 stuiver: f. 12:3:0, voor ''t jaar 1809 753 last: f. 18:16:8, 93 1/2 hondert zout 12 stuivers: f. 56:2:0, AF: voor sijn administratie: f. 7:10:0 resteert: f. 79:11:8 (GAH1141); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 ter zaeke een doodkist, 26 feb 1807, quit. no. 28 (GAH1139); id. f. 8:19:0, 7 jan 1808, quit. no. 1 (GAH1140); maandag, 10 jun 1799: wijders wierde goedgevonden en in nadere overweeging genoomen, den Requeste van den Burger Johannes Oebeles van der Werff, Havenmeester alhier, zijnde van deezen inhoud. Aan de Raad der Gemeente te HRL: Geeft Eerbieding te kennen J.O. v. d. W. Havenmeester alhier ter Steede, dat de supplnt:zig in den gepasseerden Jaare ter Tafel van UWL:heeft geadresseert wegens het beswaar op desselfs post gelegt van Jaarlijks Twee hondert CarGuldens uit te keeren, toen ter tijd van een hondert CarGuldens is gelibereert blijkens nevens gaande Request en UWL appoinetement Sub A. daar nu bijkans het jaar wederom verloopen is, en den Supplnt:als dan weder Tweehondert Cargulden zoude moeten uitkeeren, vind den Supplnt:zig bij deezen tot UWL:te wenden zoo als ook geappoineteerd hebben, zich nader over dit susject te addresseeren bij den Raad, met betuiging dat het dit zoo nabij verloopen jaar niets verberd maar wel verergerd is, zo dat met opregtheid kan verklaaren in zijn geheel heeft opgebragt eene summa van f. 410:0:0 waar van de supplnt:moet uitkeeren f. 200:0:0 aan de Armen, f. 40:0:0, aan den brugman, f. 20:0:0 welke kosten er op loopen bij de Rekeningen aan de voogden te doen volgens Costumier gebruik; hierbij koomt nog gelijk UWL:insgelijk bekend is, hoe de scheepstimmerwerf bij de Marine niet alleen in een kwijnende Situatie thans is maar ook te dugten geheel zal ophouden den Supplnt:daar door een groot gedeelte Jaarlijks vast inkoomen Notoir verliezen moet. Weshalve de Supp:Zig bij deezen tot UWL:wend met zeer gedienstig Verzoek, dat UWL:het geheele beswaar van Tweehondert guldens Jaarlijksche uitkeering aan de armen geheellijk gelieven op te heffen, in het vervolg als zijnde den Suppliant al te beswaarlijk blijvende in zijn geheel volgens ommestaande uitkeering en Verdienst nu maar over, eene summa van Eenhondert en vijftig CarGuldens, (Was get) T:S:Stephanij (GAH45); Waar over gehoord zijnde het Rapport van de Burgers Albada en de Boer tendeerende dat zij ingevolge de Commissie op hun gedecerneerd de beswaren van den Suppliant na behoorlijk onderzoek in dier voegen bevonden hadden zoals dezelve ten Requeste worden opgegeeven en gededuceert en zijn na gedaane omvraage de advijsen dus uitgebragt. Coulbout en Wellinga: Accordeert des Suppliants verzoek, en libereerd dezelve dus van de uitkeeringe van 200 ''s jaars voor altoos; Bos: Libereerd den Suppliant voor zoo lang als de zeevaart, zoo slegt is als thans; Albada: Libereerd den Suppliant voor dit verscheenen Jaar van de uitkeeringe van de f. 200:0:0 omdat de post vervolgens beswaard blijft met eene uitkeeringe van f. 100:0:0 ''s jaars; de Boer: Conform Coulbout & Wellinga; Pettinga: Libereerd den Suppliant voor dit jaar van de uitkeeringe van f. 200:0:0 en dat hij zich in ''t vervolg Jaarlijks daar over in Cas van verder beswaar bij Requeste addresseert. de Conclusie dus overeenkomstig het verzoek gevallen zijnde is gedagte Request met navolgende Appoinetement uitgegeeven. den Raad accordeert des Suppliants verzoek en ontheft dezelve dus van het beswaar, van Tweehondert CarGuldens Jaarlijksche uitkeeringen ten deezen Requeste gedagt. (GAH45); Donderdag den 3 okt 1799. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, Wierde gedelibereerd over een missive van het departementaal Bestuur van de Eems van 1 okt 1799, is besloo-ten, om alle Schepen, Welke de masten Kunnen Strijken, en in deeze Haaven Zijn leggende, het Zij dezelve gelaaden Zijn of niet, Zonder eenig Verwijl naar binnen de Sluis te doen haalen, en Zoodaanige Schepen, Waar van de Masten niet konnen gestrooken Worden tusschen de Vismarktsen Raadhuisbruggen te doen plaatsen, in dier voegen dezelve gewoonlijk in Winterlaag leggen ten einde om dezelve Zoveel mogelijk (althans in de eerste Plaats) tegens eenen onverhooften aanval des Viands, te beveiligen, en Zal van dit besluit Zonder eenige de minste Vertraging, door den Haavenmeester J:O:v. d. W., aan de eigenaars, en Schippers van de Schepen, Werden Kennisse gegeeven, ten Welken einde hem Extract deezes Zal Werden Gesuppediteert, tot Zijn ordre en naricht. (GAH45); Donderdag den 21 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde nog geleezen, een berigt van den Commandant Pacque, zijnde van deezen inhoud. HRL den 20 jun 1798. Het vierde Jaar der Bataafsche Vrijheid. den Lieut:Collonel Pacque Commandeerende het Guarnisoen te HRL, Aan den Raad der Gemeente van de Stad HRL. deeze middag zijn hier eenige Convardije Scheepen Uitgevaaren, die met Conon in het uitvaaren der haaven hebben geschooten, en daar zulks in de tegenwoordige tijds Omstandigheeden niet wiert gedult te worden; is het versoek aan UL om den geenen van wiens departement het is, om dit in het vervolg voor te koomen, daar mede te willen Charcheeren van te Zorgen, dat in het uitvaaren der Haaven en onder het bereik van het Canon deezer Vesting, het aan geen schipper gepermitteert is van te moogen Schieten Zonder voorkennis van den Commandant van het Guarnisoen, die voor alle oproerigheeden en beweeginge die der Plaats hebben moet Verantwoorden. Heil en Broederschap. (Get:) J:A:Pacque, Lt Coll: Waar over gedelibereerd zijnde is beslooten den Haavenmeester v. d. W. te gelasten, om Wanneer er Scheepen uit de Haaven Vertrekken, Welken met eenig geschut, of draaybasten (?) gemonteert zijn, de Schippers of bevelhebbers derzelve telkens te Waarschouwen en te Verbieden om bij het uitzeilen der Haaven, nog onder het bereik van het Canon der Stads Vesten, in het geheel niet te Schieten. (GAH44); Dingsdag den 24 jul 1798. de Raad der Gemeente extra ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog geleezen een Request van de Haavenmeester J.O. v. d. W., tendeerende klagten over de sobere en geringe Inkomsten van deszelfs post, als mede verzoek dat hij uyt dien hoofde van de enorme uitkeeringe waar mede zijn post beswaard is, mogte werden gelibereerd, ofte althans eenigzints Verligt, Waar over gedelibereerd zijnde, wierd goedgevonden daar op te Appoincteeren. de raad der Gemeente Requireerd van den Suppliant eene opgaave, zoo na mooglijk van de Inkomsten van deszelfs post, ten einde de Raad, daaruit de gegrondheid van des Suppliants klagten kan beoordeelen. (GAH44); Donderdag den 9 aug 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Wierde bij herhaalinge geleezen den Requeste van J.O. v. d. W. Haavenmeester alhier, zijnde van navolgende Inhoud. Van de Raad der Gemeente HRL. Geeft met een behoorlijke eerbied te kennen, J.O. v. d. W. Havenmeester alhier ter Steede, dat de Supplnt:nu reesds twee Jaaren dien post heeft waargenoomen en zoveel bij hemzelven bekend is, goed en tot genoegen, de Suppliant hadde gehoopt dat dezelve na de opgaave en gezegdens daar van wegens inkomen zoude hebben beantwoord, dan vind zig grootelijks daar in te Leur gesteld, zoo als UWL met de Supplnt:klaarlijk beseffen kunt. dewijl alles afhanglijk is, van de Zeevaart, Welke thans dodelijk kwijnende en als met rassche schreeden geheel te niete loopt, de supplnt:heeft in den beginne f. 725:0:0 als ene gift aan den Armen gegeeven, en boven dien, nog beswaard om Jaarlijks f. 200:0:0 uit te keeren, het welk nu twee Jaaren heeft geduurd, te zaamen f. 1125:0:0 uitmaakt zonder intrest te rekenen. de Supplnt vind zig Verpligt UL het zuivcer inkoomen van alles wat den Supplnt:door het bekoomen van gem:post, daar aan, en toedienende is, in gem:twee Jaaren heeft opgebragt, onder het oog te brengen, van den 16 jun 1796 tot 1797, als havenmeester f. 375:0:0, van 1797 tot 1798 ut supra f. 330:0:0, bruggeld van 1796 tot 1797 f. 90:0:0, van 1797 tot 1798 f. 45:0:0, subtotaal f. 840:0:0 Als ontfanger der Armekamer van de Settings Tongelden in 1796 voor 1/2 Jaar: f. 40:0:0, Tractament f. 20:0:0, in 1797 van de Tongelden: f. 67:19:0, Tractament f. 40:0:0 Van deeze gelden gaan dan wederom af ieder jaar een Tractament van eene Maaltijd van de Voogden, en een quart anker wijn Wegens de Stads moddergelden en haven Wagten Tractament Jaarlijks f. 30:0:0 is in 2 Jaar: f. 60:0:0; subtotaal f. 227:19:0, tezaamen f. 1067:19:0 Makende alzoo te zaamen in gem:twee Jaaren geheelijk uit Circa Elfhondert Carolij guldens, Zo dat wanneer UL:de tegenwoordige Situatie van tijdsomstandigheeden in aanmerking neemt, des Supplnts post, wat al te sterk beswaard is, Weshalven de Supplnt:zig tot UWL Wend met zeer instantelijk Verzoek dat gem:Jaarlijksche uitkeering van f. 200:0:0 (zoo niet geheel) ten minsten voor een gedeelte overeenkomstig de tegenwoordige tijd moge werden Verligt, tot zolange de Zeevaart, zo hoopen weder in eene florisante staat mag zijn. Waar over gedelibereerd zijnde, is uit Consideratie van de geringe Inkomsten van des Suppliants post, in Vergelijking der uitkeeringe waar mede dezelve ten voordeele der Stads algemeene Armekamer beswaard is, goedgevonden, en Verstaan, dezelve voor het Jaar jun 1798 Verscheenen:te libereeren, met eene uitkeeringe van een hondert CarGuldens, Werdende Wijders aan den Suppliant de Vrijheid gelaten, zig in ''t toekoomende over dit Susjet, weder aan den Raad te konnen adresseeren en is ingevolge dit besluit, voorzeide Request, met navolgende Appoinctement uitgegeeven: den raad der Gemeente in aanmerking genoomen hebbende, het gering inkoomen van den Suppliant heeft uit Consideratie van dien goedgevonden, den Suppliant voor het Jaar jun 1798 Verscheenen te libereeren, met een hondert CarGuldens, laatende den Suppliant verders de vrijheid om zig in ''t toekoomende nader over dit Susjet aan den Raad te addresseeren. (GAH44); Donderdag den 4 apr 1799. de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde nog geleezen, een Requeste van de Havenmeester J.O. v. d. W. :waarin dezelve Zich beklaagde, uithoofde der Geringe Inkomsten, van gedagte Zijne Post, met te veel uitkeringe beswaard te Zijn, Welk Request is gesteld in handen van de Praesident, en Sequens van den Raad, de Burgers de Boer en Albada om de gefundeertheid van des Suppliants Klagten te onderzoeken, en daarvan den Raad te Rapporteren. (GAH44); Vrijdag den 1 sep 1797. Het Gerechte Extra Ordinair vergadert zijnde, wierde voorts goedgevonden, pro memoria te Insereeren, de navolgende Lijst van de Stads amptenaaren, Welke Subject zijn uitkeeringe te doen. Lijst van Amptenaaren die aan de Stads Armekamer moeten Contribueeren als J.O. v. d. W. f. 200:0:0, Sijmon Zalverda f. 30:0:0, Dirk Lijcklama f. 30:0:0, Coert Duman f. 25:0:0, Jan Tobias f. 15:0:0, Hendrik Warnders f. 20:0:0 en Hendrik Vettevogel voor dit jaar f. 39:9:0 te Saamen f. 359:9:0 (GAH43); Donderdag den 30 nov 1797. Het Geregte ordinaris Vergadert zijnde, wierde wijders goedgevonden, en geconcludeert, dat de Haaven, of Ratelwagten, op aanstaande maandag den 4 dec 1797 zullen beginnen rond te gaan, om hunne ordinaire Wagten te doen, en zal hier van aan de Haavenmeester v. d. W., kennis worden gegeeven, om maandag voordemiddag te elf uur, met alle de Haavenwagten, op den Raadhuize te Compareeren en voorts, zulks volgens ordinair gebruik bij Tromslag te doen bekend maaken. (GAH43)
Johannes Ypes van der Werf geb 10 mei 1806 HRL, ged 10 jun 1806 HRL, ovl 17 aug 1811 HRL, zv IJpe vdW, en Hendrika Hendriks Norbruis; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1811
Klaas Johannes van der Werf geb 1783 Oostermeer, ovl 12 okt 1852 HRL, huwt met Klara Uilkes vd Vorm scheepstimmerman in 1852, N.H., zv Johannes vdW, en Frouwkje Jans vd Zee; bev.reg. HRL 1851 wijk F-280; oud 55 jaar, geb Oostermeer en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-218; VT1839
Margreta van der Werf Johannes Fok ende M. vdW., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan van der Werf, de vader, 26 may 1792; ondertrouw HRL; Johannes Fok en M. vdW., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 jun 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Maria Sakes van der Werf geb 8 mrt 1790 Dokkum, ovl 16 feb 1821 HRL, huwt met Arjen Rienks Bouritius; BS ovl 1821
Marijke Ypes van der Werf geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks Norbruis
Melis van der Werf huwt met Janke Freerks, kind: Anskje, geb 1789 Dokkum; BS ovl 1857
Nicolaas Sybrens van der Werf huwt met Hotske Bastiaans Visser, ovl of afwezig; BS huw 1840
Oeble van der Werf zie ook: Oeble Johannes; rentmeester van het Weeshuis bet f. 56:9:0 aan J.D. Toussaint en O. vdW. wegens geleverd hout, kwit. no. 15, 20 nov 1773. (GAH1104)
Oeble Gosses van der Werf O.G. vdW. en Antje Sjoukes Bota, beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 29 aug 1773 HRL, en toen getrouwt
Oeke Johannes van der Werf geb 13 jul 1798 HRL, huwt met Simon Wiarda op 17 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 jun 1819, A 8 sep 1853 Amsterdam, Vst 5 jun 1855 uit Amsterdam, N.H., bierbrouwerse, dv Johannes Arjens vdW, en Wietske Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv Johannes Ariens van der Werf en Wietske Doedes Boersma
Petrus Harings van der Werf ovl 23 okt 1793 Sneek, huwt met Liskje Betzes, kind: Riemke Petrus vdW, geb 1791 Sneek; BS huw 1823, ovl 1839
Pier van der Werf ovl voor 1884, huwt met IJmkje de Cock; BS ovl 1883
Pier Jans van der Werf geb 1754 Workum, ovl 11 sep 1817 Leeuwarden in het tugthuis, wonende te HRL. 1817, scheepstimmerman; BS ovl 1817
Pieter van der Werf huwt met IJbeltje Douwes, kind: Elisabeth Pieters vdW, geb 1760 Bolsward; BS ovl 1838
Pieter Abes van der Werf huwt met Gerlandtje Arjens Faber, landman en wonende te Boxum, kind: Pietje Pieters vdW, geb 1801 Wommels; BS Franeker huw 1822
Pietje van der Werf geb 1798 HRL, ovl 19 aug 1852 HRL, huwt met Gerben Tigchelaar op 13 jun 1819 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1819, dienstmeid. dv IJeb Bernardus en Setske Aukes; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-168; VT1839
Pietje Pieters van der Werf geb 1801 Wommels, huwt met Dirk Feddes Rinkema op 26 mei 1822 Franeker, wonende te Franeker, dv Pieter Abes vdW, en Gerlandtje Arjens Faber; BS Franeker huw 1822
Regina van der Werf geb 1776 ... , ovl 26 sep 1811 HRL, huwt met Lolle Sikkes, ovl op de Brouwersgracht in het huis van haar vader, dv Johannes vdW, en ... ; BS ovl 1811; Lolle Sikkes van Bolsward en R. vdW. van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL
Riemke Abrahams van der Werf geb 30 nov 1771 Stavoren, ovl 20 apr 1824 HRL, huwt met Klaas Pieters Faber; BS geb 1824
Riemke Petrus van der Werf geb 1791 Sneek, ovl 1 nov 1839 HRL, huwt met Eelke Jans Wagenaar op 19 mei 1823 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1823, dienstmeid. wonende te HRL, dv Petrus Harings vdW, en Liskje Betzes; BS huw 1823, ovl 1839
Ruurd van der Werf oud 48 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-114; VT1839
Sake Jans van der Werf huwt met Antje Tjeerds, kind: Jan Sakes vdW, geb 1792 Dokkum; BS ovl 1840
Sybren Annes van der Werf geb 1798 Workum, ovl voor 1856, 1e huwt met Marij Sweris Oldendorp, 2e huwt met Etje Menses Bakker op 29 nov 1832 HRL, zeekapitein, wonende te HRL, zv Anne Rinkes vdW, en Gautjen Sijbrens vd Werf; BS huw 1832, ovl 1855; S.A. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1363 te HRL, varensgezel, woonplaats HRL, legger nr. 779, huis en erf, 112 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Sikke Douwes van der Werf van HRL, huwt met Akke Alberts, van Franeker, geproclameerd de 18-25 aug en de 1 en getrout met Attestasie de 8 7 ber (= september) 1771
Sipke Ages van der Werf zie ook: Sipke Ages; ovl rond 1808, Terband, huwt met Wytske Watzes, kind: Watze Sipkes vdW geb 1798 HRL, in leven scheepstimmerknecht; BS huw 1821, huw 1828, ovl 1844
Sjuwe Johannes van der Werf geb 24 jan 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Johannes Arjens van der Werf en Sjuwke Aukes Molenaar
Sjieuwke Thomas van der Werf geb 1798 Joure, ovl 20 jun 1846 HRL, huwt met Sjoerd Hendriks Muller, dv Thomas Teunis vdW, en Feikje Hendriks Reekes; BS ovl 1846
Sjoerdje Rinses van der Werf huwt met Rinse Dirks Jager; BS ovl 1854
Sjoukje van der Werf geb 1789 prov, DG, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, supp wijk E-317
Styntje van der Werf geb 1803, N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk F-323
Teetske Jans van der Werf huwt met Sikke Jansen, werkster, wonende te Leeuwarden; BS huw 1838
Teunis Thomas van der Werf ovl 16 mei 1823 Haskerland, huwt met Akke Heeres, kind: Thomas Theunis vdW, geb ... ; BS huw 1831
Thomas Theunis van der Werf ovl 15 feb 1813 Joure, huwt met Feikjen Hendriks Reekes, in leven uurwerkmaker, kinderen: Akke Thomas vdW, geb 1795 Joure, Sjieuwke Thomas vdW, geb 1798 Joure, zv Teunis Thomas vdW, en Akke Heeres, vader ovl 16 mei 1823 Haskerland, moeder ovl geen gegevens bekend; BS huw 1824, huw 1831, ovl 1842, ovl 1846
Trijntje Barts van der Werf geb 1779 HRL, ovl 25 apr 1834 HRL, 1e huwt met Herke vd mei op 13 jul 1800 HRL, 2e huwt met Wopke Rimkes Kleinvogel op 28 jun 1807 HRL, N.H., dv Bart Jans vdW, en Foekje Jans van Mantgum; huw Grote Kerk HRL 1800, 1807 dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1834, ovl 1850
Trijntje Sjoerds van der Werf huwt met Allert Pieters Hogema; BS ovl 1864
Trijntje Uilkes van der Werf zie ook: Trijntje Ulkes; geb 1762 Makkum, ovl 16 nov 1840 HRL, huwt met Johannes Jans Panbakker; BS ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855; oud 76 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839
Trijntje Ipes van der Werf geb 1790 HRL, ovl 10 dec 1870 HRL, huwt met Jan Annes vd Zee op 11 mei 1815, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, N.H., arbeidster en wonende te HRL. 1833, dv IJpe vdW, en Hendrina Norbruis; BS huw 1815, ovl 1833, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk H-096, 104; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-119; VT1839; geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL, dv IJpe Jans van der Werf en Hendrina Hendriks Norbruis; Ik Ondergemelden Douwtje Gerbens wed. Anna Jans van der Zee, woonagtig te Franeker verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Jan Annes van der Zee scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met T. IJpes v. d. W. dogter van IJpe van der Werf en Hendrina Norbruis meede aldaar, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Eerste jan is Geboren Trijntje dv IJpe van der Werff en Hendrina Norbruis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en een van overlijden benevens ouderlijk Consent behoren tot de Huwelijks acte van Jan Annes van der Zee en T. IJ. v. d. W. dato 11 May 1815 op Fol. 28 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Uilke Siebes van der Werf huwt met Zaakjen Simons Post, kind: Janna Ulkes vdW, geb 1775 Makkum; BS ovl 1841
Watze Sipkes van der Werf geb 1798 HRL, ovl 10 jan 1844 HRL, 1e huwt met IJebeltje Ruurds Brouwer op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, leerlooiersknecht, 2e huwt met Sijtske Benjamins Brandij op 15 mei 1828 HRL, huw afk. 27 apr en 4 mei 1828, turfdrager in 1844, leerlooyersknecht in 1825, huw.get. bij H. vd Woude en H.U. Strikwerda, 1835, id. bij R.R. Visser en A. Overdijk, 1836, zv Sipke Ages vdW, en Wytske Watzes; BS huw 1821, ovl 1825, huw 1828, huw 1835, huw 1836, ovl 1844, ovl 1857; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, leerlooiersknecht, wijk H-004; VT1839
Wytske Walles van der Werf ovl voor 1839, huwt met Jan Pieters Tigchelaar; BS huw 1838
Ymkje Ypes van der Werf geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL, dv IJpe van der Werf en Hendrina Noorbruis
Ype Jans van der Werf geb 1757 ... , ovl 14 mei 1816 Heerenveen, huwt met Hendrika Hendriks Norbruis, kuipersknecht in 1812 en. wonende te in de Scheerstraat, N.H., kinderen: Johanna vdW, geb 10 mei 1806 HRL, Trijntje IJpes vdW, geb 1790 HRL, Hendrikje vdW, geb 14 jul 1794 HRL, Carolina Frederika vdW, geb 9 mrt 1803 HRL, Jetske vdW, geb 11 feb 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, 1806, BS ovl 1812, huw 1824, ovl 1870, ovl 1872; gebruiker wijk D-038, kuipersknegt; eigenaar is S. Wyma erven, 1814. (GAH204); woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar : (lijst namen ingezetenen; (GAH650); kind: Marijke IJpes van der Werf, geb 13 may 1787, ged 5 jun 1787 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje IJpes van der Werf, geb 1 jan 1789, ged 20 jan 1789 Grote Kerk HRL; kind: Jan IJpes van der Werf, geb 21 feb 1792, ged 6 mrt 1792 Grote Kerk HRL; kind: Hendrikje IJpes van der Werf, geb 11 jun 1794, ged 24 jun 1794 Grote Kerk HRL; kind: IJmkje IJpes van der Werf, geb 20 aug 1797, ged 5 sep 1797 Grote Kerk HRL; Ik Ondergemelden Douwtje Gerbens wed. Anna Jans van der Zee, woonagtig te Franeker verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon Jan Annes van der Zee scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf dogter van IJ. v. d. W. en Hendrina Norbruis meede aldaar, mogende alzoo lijden dat deselve door den Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd negen en tachtig den Eerste jan is Geboren Trijntje dv IJ. v. d. Werff en Hendrina Norbruis. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 24 apr 1815
Ytje Johannes van der Werf geb 19 aug 1792, ged 18 sep 1792 Grote Kerk HRL, dv Johannes Arjens van der Werf en Sjoeke Aukes Molenaar
Jacob Abrahams van der Werff ovl 1 mei 1801 Stavoren, huwt met Lieuwkje de Vrij, chirurgijn, kind: Sjuwke Jacobs vdW, geb 1800 Stavoren; BS huw 1835
Jan van der Werff Dirk Albert, Ruiter onder ''t Esquadron van Ritmeester Asbeek van Leeuwarden ende Baukjen Sijbrens van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd J. vdW., goede bekende, 27 nov 1790; ondertrouw HRL
Marij Jelles van der Werff geb 1797 Bolsward, ovl 22 mei 1815 HRL, dv Jelle vdW, en Lijsbeth Westerbaan; BS ovl 1815
Marijke van der Werff huwt met Johannes Jacobs van Akkeren, wonende te St. Odolphisteeg; BS ovl 1811
Rinnert Doedes van der Werff geb 1788 Irnsum, ovl 19 jul 1836 HRL, huwt met Sipkje Balk/Balkstra op 2 dec 1810 HRL, komt van HRL, schippersknecht in 1836, huw.get. bij T. Sjoerds en B. Wopkes, neef bruidegom, 1811, id. bij D.H. Reidsma en A. IJ. de Jong, wonende te HRL, logementhoudersknecht 1811, id. bij C.J. Ferwerda en G.P. Terpstra, 1811, id. bij G.S. Groenewoud en A.H. Balkstra, behuwd broeder bruid. 1815, zv Doede Klazes vdW, en Stijntje de Beer; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, ovl 1836, ovl 1848 gebruiker wijk G-258, varensgesel; eigenaar is D. Fontein, 1814. (GAH204); R.D. vdW. en Sipkje Hendriks Balk, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; R. v. d. W., stuurman, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van huwelijk van Cornelia Wilhelmina Koning, werkster, wonende te HRL. (Huwelijkse Bijlagen HRL. 1816, fiche 1|)
Sjuwke Jacobs van der Werff geb 1800 Stavoren, huwt met Djurre Sijbrens Radelaar op 2 apr 1835 HRL; wonende te HRL, dv Jacob Abrahams vdW, en Lieuwkje de Vrij; BS huw 1835
Matthijs van de Werken geb 1803 Werkendam, huwt met Hiltje Dirks de Vries op 3 apr 1828 HRL, huw.afk. 10 en 17 mrt Werkendam en 17 en 24 mrt 1828 HRL, wonende te Werkendam, arbeider, zv Hermanus vdW, (gk), en Margreta Damen, (gk); BS huw 1828
W. H Werkhoven gebruiker wijk H-237, commies; eigenaar is A. vd Oever, 1814. (GAH204)
Allert Douwes Werkman ovl voor 1849, huwt met Tjitske Gerbens Faber; BS ovl 1848; gebruiker wijk G-259, metzelknegt; eigenaar is Hans P. Goverts, 1814. (GAH204)
Jan Harm Werkman eigenaar en gebruiker van wijk D-095, wewer, 1814. (GAH204)
Tietje Werkman geb 1807 HRL, N.H., Vst 23 apr 1855 uit Pietersbierum, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 supp wijk G-402
Hendrik Werna ovl voor 1812, huwt met Maria Christiaans, wonende te HRL. 1811, vrouw eerst genoemd ''Maria Hendriks, later Maria Christiaans'', man zou voor 1812 zijn ovl bij 1e overlijdensaangifte door zijn vrouw, bij 2e overlijdensaangifte door haar zou hij in leven zijn; BS ovl 1811
Adriaantje Berends Wernderls geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL, dv Berend Werndels en Helena Laurens
Berend Wernderls huwt met Helena Laurens, kind: Adriaantje Berends Wernderls, geb 3 dec 1778, ged 29 dec 1778 Grote Kerk HRL
J. A Werndlij gebruiker wijk A-053, rentenier; medegebruikers Jacob Pas, grafmaker, en Fredrik Koning, blaauwverwersknegt; eigenaar en medegebruiker is Joh. Bensonides wed., 1814. (GAH204)
Ankje Werner geb 10 mei 1807 HRL, ged 26 mei 1807 HRL, dv Pieter W, en Nieske Reintjes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Frans Werner oud 42 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-132; VT1839
Hendrik Werner ovl 27 feb 1810 HRL, huwt met Tetje Sakes Kleisma, kinderen: Jan Bernard W, geb 1798, Johan Frans W, geb 1794 Dokkum; BS huw 1822, huw 1823, ovl 1847, ovl 1850; wed. H.W. gebruiker wijk F-122; medegebruikers Klaas Reinders Pan, varensgesel, Pieter Burghout wed. ; eigenaar en medegebruiker is Simon Mooy, varensgesel, 1814. (GAH204)
Jan Bernard Werner geb 1798 Dokkum, ovl 19 aug 1847 HRL, huwt met Antje Sjierks de Boer op 2 nov 1823 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1823, wonende te HRL, panbakker in 1847, zv Hendrik W, en Tietje Sakes Kleefsma; BS huw 1823, ovl 1847; oud 42 jaar, (vnm: Johannes), geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk B-144; VT1839
Jan Pieter Werner zie ook: Pieter Werner; geb 1769 ... , ovl 6 dec 1817 HRL, huwt met Nieske Rintjes Bakker op 4 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 4 okt 1795, kinderen: Marijke geb 22 okt 1809 HRL, Ankje, geb 10 mei 1807 HRL, Lodewijk, geb 1796 HRL, Lamkje, geb 6 dec 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807 1809, BS ovl 1817, huw 1821, ovl 1853; J.P.W. Nieske Rintjes Backer, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbe Douwes, goede bekende, 19 sep 1795; ondertrouw HRL
Johan Frans Werner geb 1794 Dokkum, ovl 27 dec 1850 HRL, huwt met IJmkje Dries vd Broek op 31 mrt 1822 HRL, huw.afk. 17 en 24 mrt 1822, wonende te HRL, schoenmaker in 1850, zv Hendrik W, en Tetje Sakes Kleisma; BS huw 1822, ovl 1850, bev r HRL 1851 wijk B-045
Lodewijk Pieters Werner geb 1796 HRL, ovl 26 nov 1853 HRL, huwt met Hijlkje Heeres op 19 aug 1821 HRL, huw.afk. 29 jul en 5 aug 1821, arbeider in 1853, zv Pieter W, en Nieskje Rintjes Bakker; BS huw 1821, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-148; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; VT1839; geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Pieter Wernar en Nieske Rintjes Bakker
Marijke Werner geb 22 okt 1809 HRL, huwt met Hermanus Ho(og)molen (gk), op 13 jul 1837 HRL, kasteleinse, dv Pieter W, en Nieske Rintjes Bakker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-170; VT1839; geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Pieter Werner en Nieske Rintjes
Pieter Werner zie ook: Jan P. Werner; huwt met Nieske Rintjes, kind: Marike Pieters Werner, geb 22 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, vader ook als: Jan P.W. ; kind: Lodewijk Pieters Wernar, geb 2 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, moeder als N.R. Bakker; P.J., Sjouwerman, wonende te HRL in 1815, is is verzogt een Akte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Teunis Bos
Lamkje Werners geb 6 dec 1805 HRL, ged 2 feb 1806 HRL, dv Pieter W, en Nieske Rintjes (Bakker); dopen Grote Kerk HRL 1806
Johannes Petrus Wernink geb 1783 ... , ovl 5 dec 1814 HRL; wijk F-052, predikant bij de Ned. Hervormde gemeente te HRL; BS ovl 1814; gebruiker wijk F-052, Hervormd Leeraar; eigenaar is Sipke Houtsma, 1814 (GAH204)
Elisabeth Wernshoven ovl 4 aug 1790 HRL, oud 44 jaar
Catharina van der Werp ovl voor 1821, huwt met Schelte Douwes vd Woude; BS huw 1820; kind: Douwe Scheltes vd Woude, geb 20 sep 1777, ged 7 okt 1777 Grote Kerk HRL, bovenstaande gaping (10jun/23 sep 1777) is veroorzaakt door het verven van de Nieuwe Kerk, zijnde daarin dientijd geen dienst gedaan
Attje Werps Oeds Gijsberts ende A.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Heyn Wytses, 23 Nov 1748; huwt met Oedts Gijsbet, beyde van HRL, geproclam den 24 Novemb en den 1-8 desemb 1748 ook getrouwt; kind: Gijsbert Iedes, ged 20 mrt 1753 Grote Kerk HRL, vader als Iede G. ; Remonstreeren met Eerbied Rinske Douwes burgerse en meede ordrs turfmeetster, en A.W. jongedogter, in deesen met haer vaeder Werp Heins gesterkt alle binnen deese Stadt woonagtig, dat de eerstgemelde wel geneegen was haer turfmeetstersbedieninge op gedagte A.W. met UEd:Achtb:consent te transporteeren. derhalven versoeken zij beide UEd:Achtb:gelieven deese overdragt te accordeeren en A.W. in plaets van Rinske Douwes tot meede ordrs turfmeetster aen te stellen op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc: Requisitus (was get) B. Dreyer. ; In margine stonde; de magistraet gehoord het versoek accordeerende het selve eligeert en nomineerd mits deesen A.W. in plaets van Rinske Douwes tot meede ordrs turfmeetster binnen deese Stadt op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 20 aug 1742 (was get), Andrijs Pytters de Boer Ter Ordtie van de magistr:abs:sec:B. Dreyer. ; Onder stonde; Op heeden den 20 aug 1742 heeft A.W. den Eed van getrouwigheid in handen van de Hr. presid. Burgemr. de Boer afgelegt. In kennisse van mij gesw:klerck B. Dreyer. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert haar funktie als turfmeetster op 22 jan 1753 over op Hijlkjen Heeres; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Trijntje Werps huwt met Stittert Adams Bontekoe, kind: Adam Stitterts Bontekoe, ged 23 apr 1747 Grote Kerk HRL; kind: Neeltje Stitterts, ged 11 feb 1742 Grote Kerk HRL, vader als S.A. ; kind: Neeltje Stitterts, ged 18 sep 1740 Grote Kerk HRL, vader als S.A.
Trijntje Pyters Wervinga huwt met Feike Sijbrands Kamsma, geproclameerd de 28 Febrij:en de 7 en getrout de 14 mrt 1762; kind: Sijbrand Feikes Kamsma, ged 4 jan 1763 Grote Kerk HRL, de moeder ovl
Cristiaan Wesling zie ook: Beslingen Blessum; C.W. van Leeuwarden ende Hiske Clases van Almenum, koomende voor de Bruit IJede Reinalda, en vertoonde de Bruidegom twee attestatien tot geblijk van sijn en des Bruits vader consent in deesen, 29 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Gryttie Wesling huwt met Dirk Bruins, beide van HRL, geproclameerd de 23-30 7 Ber (= september) en getrout de 7 okt 1764; ovl 1 feb 1791 HRL, oud 43 jaar; Johannes Hendriks en G. Wesseling, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 jul 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Jan Wesling ovl 10 feb 1790 HRL, oud 24 jaar
Theunis Wesling huwt met Chatarijna Leusing, beyde van HRL, sijn geproclameert den 22-29 May en den 6 jun 1740 en doe ook getrouwt; T.W. ende Catharina Leusingh beide van HRL, komende voor de Bruit desselfs swager Beernt Burgerts, 21 may 1740; ondertrouw N.H. HRL; Harmen Gerrijts ende Grijtie Lieuwes, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd T.W. desselfs Broodheer, 30 Jan 1745; Albert Gerrits ende Geertruid Beernts, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd T.W., 29 Oct 1746; foche gemeente HRL
Willem Wesling ovl 25 apr 1789 HRL, oud 64 jaar
Catharina Wesman oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-061; VT1839
Nicolaas Reinhout Wesman huwt met ... (geen namen vermeld in huwelijksakte kerk), op 21 feb 1802 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802
Bernardus Wesseling geb 1796 Franeker, ovl 1 okt 1831 Garnisoenshospitaal Nymegen, schutter id 1 ste Compagnie van het 2de Bataillon der 2de afdeeling Groninger schutterij, zv Rinze Bernardus W, en Siekje Hendriks; BS ovl 1831
Jan Sytses Wesseling geb 1809 HRL, ovl 14 apr 1835 Nymegen ih Garnizoenshospitaal, soldaat id 1 ste Compagnie 2de Bataillon der 8 ste afdeling infanterie, zv Sijtse Bernardus W, en Sijtske Hendriks; BS ovl 1835
Sijke Wesseling oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839
Sytse Bernardus Wesseling geb 1772 Franeker, ovl 1 dec 1826 HRL; wijk H-143, scheepstimmermansknegt, huwt met Sijtske Hendriks, aangevers Brand Johannes Hoekstra, 53 jaar, boere-arbeider en Pieter Schellingwouw, 54 jaar, schoenlapper, beiden wonende te HRL; BS ovl 1826; kinderen: Jan Sijtses W, geb 1809 HRL, Bernardus W, geb 1796 Franeker, scheepstimmermansknecht; BS ovl 1826; 1831 overlijdens, ovl 1835, ovl 1839; gebruiker wijk H-221, timmerknegt; eigenaar is P. Huidecoper, 1814. (GAH204)
Harmen Jansen Wesselink huwt met Marijke Gerrijts Huiselman, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 Febrij en getrout de 4 mrt 1764; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Pieter Wesselius huwt met Geeske Meinderts Hatting op 16 mei 1796 HRL, sergeant id Compagnie Grenadiers van het 3de Bataillon der 4de halve Brigade, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1796
Riekele Wesselius ovl voor 1815; wed. R.W. gebruiker wijk D-075, herbergiersche; eigenaar is P. Gelinde, 1814. (GAH204)
W Wesselius begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Wybe Wessels ovl 6 sep 1804 HRL, oud 25 jaar
Antje Wessels mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:6:0 terzaake geleverde stof tot kledinge, quit. no. 21, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 72:1:0, quit. no. 31 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 64:0:0 terzaake geleverde keurslijven, quit. no. 1, 15 dec 1789. (GAH1122); id. f. 35:4:0, quit. no. 8, 4 jan 1791. (GAH1123); id. f. 44:0:0 27 dec 1791, quit. no. 5 (GAH1124)
Antje Wessels ged 3 jun 1749 Grote Kerk HRL, dv Wessel Keimpes en Roelofke Agema; ged 18 jul 1758 Grote Kerk HRL, dv Wessel Keimpes en Roelofke Aagema; geb 1758 HRL, ovl 26 jun 1830 HRL, huwt met Hessel Sijtses Zondervan, man was trekschipper; BS ovl 1830; 1835 overlijdens; Hessel Sijbrens en A.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, deszelfs neef, 24 dec 1791; ondertrouw HRL; Hessel Sijtses en A.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jan 1792 HRL, en zijn getrouwd den 10 daar aan volgende
Dirk Wessels ged 15 nov 1746 Grote Kerk HRL, zv Wessel Keimpes en Roelofke Agema
Durk Wessels geb 23 sep 1791, ged 11 okt 1791 Grote Kerk HRL, zv Wessel Lolkes en Pietje Durks
Dirk Wessels huwt met Maeyke Jongma, beide van HRL, geproclameerd de 8-10 en getrout de 15 Jannewari 1769, kind: IJtske Dirks Agema, geb 1772 Franeker; DTB N.H. HRL. 1769, BS ovl 1851; kind: Roelofke Dirks, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Ekke Wessels zie: IJlstra
Elske Wessels huwt met Lolke Hennings, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito mei 1759; DTB N.H. HRL. 1759, BS huw 1814; kind: Willemke Lolkes, ged 26 mei 1760 Grote Kerk HRL, vader als L. Hennes; kind: Wessel Lolkes, ged 21 feb 1762 Grote Kerk HRL
Elske Wessels huwt met Jan Pijters, beide van HRL, geproclameert den 20 May 26 dito en de derde 3 jun 1753 en getrout den 18 September; huw.reg. N.H. HRL
Elsie Wessels huwt met IJsbrand Feenstra, wonende te Franeker; BS ovl 1861
Geertje Wessels huwt met Jan Jijlts, beyde van HRL, sijn geproclameert den 23-30 aug en den 6 sep 1739 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Jan Jijlts ende G.W., beide van HRL, komende voor de bruid desselvs swager Jan Bierma, 22 aug 1739; ondertrouw N.H. HRL; kind: Wessel Jans, ged 6 aug 1745 Grote Kerk HRL, vader als J. Jilles, moeder als Gertje W. ; kind: Jilt Jans, ged 1 may 1742 Grote Kerk HRL, vader als J. Jilts
Gerrit Wessels geboortig van HRL, voor borger aangenomen , hebbende de borgereed gepresteerd in handen van pres. burg. Jelgersma en de gerechtigheid van dien betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 10 feb 1768 (burgerboek)
Hendrika Wessels ovl HRL. voor 1834, huwt met Age Jans Hofman; BS huw 1833, overlijdens; ovl 13 nov 1790 HRL, oud 37 jaar, wed. van Age Hofman
Joost Wessels ged 5 jan 1755 Grote Kerk HRL, zv Wessel Keimpes en Roelifke Dirks
Keimpe Wessels ged 3 jul 1753 Grote Kerk HRL, zv Wessel Keimpes en Roelofke Agema
Claeske Wessels huwt met Sijtse Andrijs, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28 jan en 4-11 feb 1742 en doe ook getrouwt; Sijtse Andrijs en C.W., beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder Sjoerd Wessels, 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geertje Sijtses, ged 31 aug 1745 Grote Kerk HRL
Lolke Wessels zie ook: IJlstra; geb 3 jun 1788, ged 15 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den derde jun is Geboren Lolke zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 mei 1815
Louisa S Wessels zie: Zeelhorst
Machiel Wessels zie ook: IJlstra; geb 1 jul 1797, ged 16 jul 1797 Grote Kerk HRL, zv Wessel Lolkes en Pietje Dirks
Mense Wessels zie: Bakker
Metje Wessels zie: Cuperus
Sjoerd Wessels huwt met Janke Uiltjes, kind: Grietje Sjoerds, ged 15 okt 1744 Westerkerk HRL; kind: Wessel Sjoerds, ged 13 nov 1740 Westerkerk HRL, moeder als Janneke Ulckes; Sijtse Andrijs en Claaske Wessels, beyde van HRL, koomende wegens de bruid desselfs broeder S.W., 27 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sioerdtie Wessels van HRL, en Doytse van der Mat van Workum, huw.aang. 20 jul 1737 HRL, komende voor de Bruit Jan Bierma, en vertoonde meede Attestatie van des Bruidegoms vader tot approbatie; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Wessels zie: Heerns
Trijntje Wessels huwt met Wessel Robartus Cuperus; BS ovl 1859; Klaas Reinders Kronenburg en T.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 30 apr 1808; ondertrouw HRL
Agatha Johannes Westendorp geb 1793 Balk, ovl 17 jul 1834 Leeuwarden, 1e huwt met Bernardus Strekker, 2e huwt met Jacob vd Linden, dv Johannes W, en Cornelia Bokkes Blom; BS ovl 1836
Alida Westendorp geb 10 apr 1752 HRL, ovl 30 dec 1824 HRL, ongehuwd, dv Allard W, en debora van Diest; BS ovl 1824
Allardus Westendorp ovl voor 1815; huwt met Debora van Diest, kinderen: Maria W, geb 1745 HRL, Alida W, geb 10 apr 1752 HRL; BS ovl 1824; 1830 overlijdens; geboortig van Steenwijk, voor burger binnen dese stad aangenomen nae dat alvorens de behoorlijke burgereed in handen van pres. burg. Veersma had afgelegd, en de gerechtigheid van dien betaeld tot f. 10:10:0 aan de GR, op 20 aug 1742. (burgerboek); wed. A.W. eigenaar en gebruiker wijk C-031, banketbakster; medegebruiker Popkje Wiersma, zilverkashoudster, 1814. (GAH204); wed. eigenaar van wijk E-035; gebruiker Johannes Hanekamp, broekmaker, 1814. (GAH204); ovl 8 dec 1790 HRL, oud 73 jaar; weduwe heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); weduwe woont in 6e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 7:4:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Geesje Westendorp van Steenwijk, en Dirk Besling van HRL, huw.aang. 14 jul 1736 HRL, komende voor de bruyd Harmen Dank; huw.aang. HRL 1736
Henderina Westendorp ovl voor 1818, huwt met Jan Gerrits de Boer; BS huw 1817, ovl 1844
Johanna Westendorp huwt met Pieter Roussen, beide van HRL, geproclameerd de 5-12 en getrout de 19 okt 1766; ovl 24 feb 1794 HRL, oud 70 jaar
Johannes Westendorp huwt met Cornelia Bokkes Blom, kind: Agatha Johannes W, geb 1793 Balk; BS ovl 1836
Maria Westendorp geb 1745 HRL, ovl 14 jul 1830 HRL, ongehuwd, dv Allardus W, en debora van Diest; BS ovl 1824; 1830 overlijdens
Susanna Westendorp ovl 16 may 1803 HRL, oud 48 jaar
Dirk Jeltes Wester zie Dirk Jeltes; voogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Doede Wiegers bi D.J.W., wieldraiier, in 2 jaer verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099)
Gosling Piekes Wester schoenmaker; zie ook: Gosling Piekes; weesvoogden bet f. 30:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door Jan Jansen bi G.P.W. verdiend, 12 mei 1775. (GAH1106)
Aagjen Gerrits Westerbaan ovl 6 sep 1830 Sneek, huwt met Jetse Lijkles Bakker; BS huw 1834, ovl 1845
Akke Geerts Westerbaan geb 1766 HRL, ovl 24 okt 1834 HRL, huwt met Anthonij Jans de Boer, ook huwt met ... Westerbaan, verkoopt een huis in 1801, N.H., dv Geert W, en Elisabeth Thomas; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1808, BS ovl 1834, ovl 1852
Alida Westerbaan Lieuwe Sieverds de Bruyn van HRL, ende A.W. van Workum, zijnde aangegeeven door notaris Reidema, 12 Sep 1744; van Workum, huwt met Lieuwe Sieverds de Bruin, van HRL, sijn geproclameerd 13, 20 en 27 sep 1744 en doen ook getrouwt
Anna Gerrits Westerbaan geb 1760 ... , huwt met Johannes Lauer op 8 sep 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 6 sep 1795, getuige bij geboorte aangifte van Johannes Daum in 1811 huw Grote Kerk HRL 1795, BS geb 1811; Johannes Louwers ende A.G.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Hendrik Merkelbach, goede bekende, 22 aug 1795; ondertrouw HRL; huwt met Arnoldus Griepe, kind: Dina Arnoldus Griepe, geb 8 jun 1789, ged 21 jun 1789 Grote Kerk HRL; Extract uit de Doop Registers van de Nederduitsche hervormde gemeente binnen Maastricht berustende ter Secretarij dezer Stad; 1792 den 1 febr:Elisabeth geb:den 30 jan , dogter van Arnoldus Grieper en A.G.W. Getuige was Hermanus Rutten. Maastricht, den 5 aug 1816
Aukjen Geerts Westerbaan Anthonij Jans de Boer ende A.G.W., beide van HRL, zijnde de aangaave der huwelijksche Proclamatien gedaan door proc. Feddema, met een gebod in de week, 13 mrt 1792; ondertrouw HRL; Antonij Jans de Boer en A.G.W., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Dieuwke Westerbaan geb 10 jan 1762 Bolsward, dv Geurt Jans W, en ... ; doreg Nederlands Hervormd Bolsward 1762
Dirk Wybrens Westerbaan geb 22 sep 1805 HRL, ged 13 okt 1805 HRL, zv Wybren Luitjes (W), en Wikje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1805
Dirkje Wybrens Westerbaan geb 1 jun 1811 HRL, ovl 9 jul 1890 HRL, huwt met Sijbe Weydema, (gk), op 29 mrt 1840 HRL, werkster, dv Wybrandus Luitjes en Wikje Dirks Wijngaarden; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840, ovl 1890; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-183; VT1839
Foekje Geerts Westerbaan geb 1758 HRL, ovl 28 aug 1822 Franeker, huwt met Walle Thomas Bosga, won Franeker, dv Geert W, en Regina ... ; bshafr1822 overlijdens
Geert Westerbaan zie ook: Geert Gerrijts; ovl voor 1823, huwt met Elisabeth Thomas, ook huwt met Regina ... ., kinderen: Akke Geerts W, geb 1766 HRL, Foekje Geerts W, geb 1758 HRL; BS ovl 1834, BS Franeker ovl 1822
Geurt Jans Westerbaan hm ... , kinderen: Jan W, geb 14 mei 1760 Bolsward, Jacob W, geb 14 mei 1760 Bolsward, Dieuwke W, ged 10 jan 1762 Bolsward; doopregisters Bolsward 1760, 1762
Grietje Pieters Westerbaan huwt met Hendrik Zwart, (?), kind: Janke Zwart, geb 17 feb 1799 HRL, onecht kind; BS huw 1819, ovl 1878
Jacob Westerbaan geb 14 mei 1760 Bolsward, ged 18 mei 1760 Bolsward, zv Geurt Jans W, en ... ; doreg Nederlands Hervormd Bolsward 1760
Jan Westerbaan geb 14 mei 1760 Bolsward, ged 18 mei 1760 Bolsward, zv Geurt Jans W, en ... ; doreg Nederlands Hervormd Bolsward 1760
Jan A Westerbaan oud 50 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk E-182; VT1839
Janke W Westerbaan oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839
Liesbeth Piers Westerbaan geb 1772 ... , ovl 17 sep 1815 HRL, huwt met Hinne Wybrens de Boer; BS huw 1815
Lijsbeth Westerbaan huwt met Jelle vd Werff; BS ovl 1815
Luitje Wiebrens Westerbaan geb 10 jun 1744 HRL, ovl 11 aug 1821 HRL, huwt met Janke Harmens, kind: Wybren Luitjes W, geb 1768 HRL, huw.get. bij P. Weyer en J.J. Brevink, wonende te HRL 1819; BS huw 1818, huw 1819, ovl 1821
Sipke Piers Westerbaan ovl voor 1844, huwt met Dirkje Hessels de Boer; BS huw 1843
Wiebren Luitjes Westerbaan zie ook: Wybrandus Luitjes; geb 1768 HRL, ovl 4 apr 1828 HRL, 1e huwt met Wikje Dirks Wijngaarden op 4 jun 1797 HRL, 2e huwt met Grietje Pieters Plas op 9 aug 1818 HRL, huw.afk. 26 jul en 2 aug 1818, sjouwerman in 1811, huw.get. bij T.P. Schaafsma en A.C. van Hymert, 1816, id. bij D. Bron en J. Zwart, 1819, kinderen: Dirk Wybrands, geb 29 jun 1799 HRL, Janke, geb 29 aug 1808 HRL, Dirkje, geb 1 jun 1811 HRL, Dirk W, geb 22 sep 1805 HRL, Luitje Wybrens, geb 4 mei 1804 HRL, zv Luitje Wybrens W, en Janke Harmens; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1805, 1808, 1811, BS geb 1811, huw 1816, huw 1818, huw 1819, ovl 1828, ovl 1834; gebruiker wijk H-105, brouwersknegt; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier mede op het getuigenis van Wybren L.W. en Cornelis van der Form, werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sjouke Gerrijts en Hendrikje Leenderts meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeeven, onvermogend zijn, tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening aan het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13 afgegeeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Haantje Oedses Westerhoek geb 1801 Hitzum, ovl 26 dec 1848 HRL, huwt met Jantje Dijkstra, werkman, zv Oeds W, en Hiske Pieters; BS ovl 1848; oud 37 jaar, geb Hitzum en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; VT1839
Oeds Westerhoek huwt met Hiske Pieters, kind: Haantje Oedses W, geb 1801 Hitzum; BS ovl 1848
Anna Westerhof oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-117; VT1839
Anthony Bruins Westerhof geb 28 feb 1756 HRL, ovl 20 sep 1818 HRL, huwt met Marijke Louwrens Nak, kinderen: Bruin Anthoons W, geb 16 sep 1783 HRL, Louwrens W, geb 9 jan 1795 HRL, Elisabeth W, geb 20 aug 1787 HRL, huw.get. bij A.R. Terdeus en S. Annes, winkelier, 1812, id. bij H.J. ter Mos en M.J. van Kempen, 1812, koopt een huis in 1799-1804; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, huw 1815, ovl 1818, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1883; eigenaar van wijk E-109; gebruiker Bruin Westerhof, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk G-279, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-280, weefwinkel, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-042; gebruiker Berent Jans Bettels, wewer, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, mei 1806. (GAH650); woont in 3e quartier, links: f. 0:):1/2, rechts: f. 0:1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en Maria Nak. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 okt 1815; A.B.W., wever, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aake Knipper, naaister, wonende te HRL, wiens ouders zijn geweest Antoon Knipper en Antje Hendriks in leven gewoond hebbende ter dezer Stede
Bruin Anthoons Westerhof geb 16 sep 1783 HRL, ovl 4 nov 1821 HRL, huwt met Anna Jans Frederiks, kind: levenloos kind geb 18 nov 1811 HRL, wever in 1821, winkelier in 1811, huw.get. bij J. de Leeuw en M. Harmens, 1812, id. bij J. de Goede, (gk), en G. Huisman, 1813, id. bij J.P. Mulder en E.S. Tollinga, 1815, id. bij S. Poelstra en E. Westerhof, broeder bruid. 1815, zv Anthonij Bruins W, en Marijke Louwrens Nak; BS geb 1811, huw 1812, huw 1813, huw 1815, ovl 1821, ovl 1846; gebruiker wijk E-109, wewer; eigenaar is Anth. B. Westerhof, 1814. (GAH204); B.A.W. en Anna Jans Fredriks, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; ondertrouw HRL
Elisabeth Anthoons Westerhof geb 20 aug 1787 HRL, ovl 3 jun 1824 HRL, huwt met Sipke Gerrits Spoelstra op 16 nov 1815 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1815 HRL, en 5 en 12 nov 1815 Kimswerd, naaister, dv Anthoon Bruins W, en Maria Nak; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1849; Wij Schout der Gemeente Arum testeseren mits dezen dat den Huwelijksgeboden van Sipke Gerrits Poelstra, oud dertig jaren, van beroep wever, geb en wonende te Kimswerd, zv Gerrit Jans en Sjoukje Sipkes, en E.A.W., oud agt en twintig jaren, van beroep naaister, Geboren en wonende te HRL, dv Anthoon Bruin Westerhof, en Maria Nak, op den eersten en tweeden Zondag der tegenwoordige Maand nov dezes jaars Agttienhonderd vijftien telkens des middags ten twaalf uuren voor de hoofddeur van ons huis der Gemeente Zijn geproclameerd, Zonder dat er in gemelde tijds verloop eenigen verhinderingen hoe ook genaamd ter onzer kennisse aangaande dit huwelijk is gebragt. Aldus gecertificeerd te Pingjum den 15de nov 1815; Extract uit de Minuten berustende ter Griffie der Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te Sneek. Op heden den negen en twintigste apr des jaars een Duizend Agt honderd en vijftien, compareerde voor ons J. Albarda, Vrederegter van het Canton Bolsward, Arrondissement Sneek, Provincie Vries-land, geadsisteerd met onzen Griffier ter plaatse onzer gewone Zitting op den Raadhuize binnen Bolsward, Sipke Gerrits Poelstra, van bedrijf weever, woonagtig te Kimswerd, dewelke ons te kennen gaf voornemens te Zijn in ''t huwelijk te Zullen treden met Lijsbert Antoons W., van bedrijf naaister, wonende te HRL, en ons derhalven verzogt een Acte van Notorieté op te maaken, uit hoofde hij niet in de mooglijkheid was Zijnen ouderdom anders te kunnen bewijzen. en ten voorschreven einde hij comparant ons verzogt de verklaring van zeven getuigen dewelke hij had medegebragt, te willen afneemen met namen: Arjen Arjens de Graaf, van beroep boer, oud twee en zeventig jaren, woonagtig te Bolsward, Bouwe Sipkes Sipkema, oud zes en zestig jaren, zonder bedrijf, woonagtig te Bolsward, Jan Westra, oud negen en veertig jaren, van beroep logementshouder, woonagtig te Bolsward, Simon Jarichs Adema, oud veertig jaren, van beroep boer, wonende te Kimswerd, Meye Dooitzes Velsen, oud drie en dertig jaaren, vrijgezel, wonende te Kimswerd, IJpe Harmens van der Tol, oud dertig jaren, van bedrijf boerenarbeider, wonende te Kimswerd, Jan Ekes van der Zee, oud zeven en twintig jaren, vrijgezel, woonende te Kimswerd, dewelke ons eenparig verklaarden zeer wel te kennen Sipke Gerrits Poelstra, van bedrijf weever, woonachtig te Kimswerd, en dat hij in den jaare een Duizend Zeven honderd en vijf en tachtig te Kimswerd is geb en wel bepaaldelijk den tweeden jan van het gemelde jaar. Dat voorschrevene Sipke Gerrits Poelstra is de zv wijlen Gerrit Jans, in den jaare een Duizend Agt honderd en een te Kimswerd ovl en van Sjoukje Sipkes, wonende te Kimswerd in der tijd Echtelieden bij getuigen allen bekend gevende redenen van wetenschap dat Zij getuigen allen met hun in der tijd eene gemeenzame verkering hebben gehad en zij deswegens zig zeer wel kunnen herinneren de geboorte van Sipke Gerrits Poelstra voornoemd. Dat wijders de reden waarom Sipke Gerrits Poelstra geene Geboorte Acte kan vertoonen hier in bestaat dat er van deszelfs Geboorte geene Aantekening in het Doopboek der Catholieken van de Gemeente de Comparant is behoorende was geschied. Waarvan en van al het bovenstaande wij deze Acte hebben opgemaakt welke de comparanten met ons en onzen Griffier hebben getekend. Uitgezondert Bouwe Sipkes Sipkema welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven. Voor uitgifte conform, C. de Kok, Griffier; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Seven en Tachtig den Een en twintig aug is Geboren Elisabeth, dv Anthoon Westerhoff en Maria Nak. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 okt 1815
Grietje Westerhof oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-149; VT1839
Louwrens Westerhof geb 9 jan 1795 HRL, ovl 19 apr 1883 HRL, huwt met Maria Schoot op 1 mei 1851 (?), ook huwt met Grietje P. Kann? op 11 mei 1854 HRL, ook huwt met Marijke Beerends Bettels op 9 dec 1821 HRL, huw.afk. 25 nov en 2 dec 1821 Leeuwarden en HRL, spinbaas in 1851, huw.get. bij J. Spoelstra en E.P. Kann?, 1818, id. bij J.H. Kok en A. Knoop, 1837, id. bij J.H. Knoop en G.U. Visser, (gk), 1837, zv Antoon W, en Maria Nak; BS huw 1818, huw 1821, huw 1837, ovl 1848, huw 1854, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk H-144; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, opziener der spinfabriek, wijk H-153; VT1839
Marike Westerhof huwt met Harmen Jansen Bramer, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 apr 1741 en doe ook getrouwt; Harmen Jansen Bramers ende Maria(!) W., beide van HRL, koomende voor de Bruit Harmen Harmens, mr. wever, 15 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL
Marijke Bruins Westerhof geb 1759 HRL, ovl 3 mei 1813 HRL, huwt met Hendrik Willekes Terbaal, ovl wijk E-107; BS ovl 1813; Hendrik ter Boogen en M.B.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd den 10 feb 1782 HRL
Willem Westerhof medeweesvoogd in 1730; medeweesvoogd W.W. bet f. 11:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjonge Sijbren Christiaans bij Folkert Claasen met metselen had verdient, 23 feb 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 15:0:0 weegens dat de weesjonge Dirk Hessels bij Simon Fockes met cooperslaan had verdient, 28 feb 1730. (GAH106); id. W.W. bet f. 40:0:0 weegens dat de weesjonge Sijbren Joghens met schoenmaken bij J. Cocq in 1 jaar verdient had, 25 apr 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 49:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens dat de weesjongens Johannis Annes en Jelle Pijters met gleybakken bij Glinda in 1 jaar hadden verdiend, 25 apr 1730. (GAH1060); W.W. overhandigt aan de rentmeester van het Weeshuis een Lands obligatie ten laste deser Proventie in capitaal 500 gld met no. 5649 van Resolutie 10 aug 1714, verschint 10 aug 1735, herkomende van wijlen de wed. van de olde burgermr Hijlaarda, die deselve aan ''t Stats weeshuys had gelegateerd. Dit pro memoria, 8 mrt 1730. (GAH1060); id. W.W. bet f. 45:7:0 aan de rentmeester van het Weeshuis weegens de nalatingschap van de boedel van Gerlantie Keimpes, koomende also hier ten profijte van ''t Weeshuys, 8 mrt 1730. (GAH1060); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 272:16:0 weegens wollen en linnen winkelwaaren door hem tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 8, 3 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 183:3:0 weegens laaken en gecolaert linnen tdv ''t Weeshuys, ord. no. 9, 3 mrt 1730. (GAH1060); id. f. 46:14:0 weegens gaarn en lint etc, ord. no. 19, 30 may 1730. (GAH1060)
Barend Adriaans Westerhout ovl voor 1841, huwt met Hendrikje Pieters, (gk); BS huw 1840
Dirk Westerhuis geb 11 aug 1811 HRL, zv Thomas W, en Idske Dirks (Agema); dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 11 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, zv Tomas Westerhuis en Itske Dirks
Hendrik Thomas Westerhuis geb 4 jun 1802 HRL, ged 27 jun 1802, N.H., ovl 23 apr 1852 HRL, 1e huwt met Geeske Wijngaarden op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, 2e huwt met Elisabeth Bakker op 16 feb 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 feb 1826, boenderman, zv Thomas W, en Itske Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1823 1826 huwelijken, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-104; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, boendermaker, wijk E-005; VT1839
Thomas Westerhuis geb 1770 Jorwerd, ovl 22 jul 1842 HRL, huwt met IJtske Dirks Agema op 12 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 12 jul 1795, kinderen: Hendrik, geb 1802 HRL, Dirk, geb 11 aug 1811 HRL, koopman in 1811, koopt een huis 1798, levert kaarsen en brandewijn 1805-1810, zv Hendrik Harms en Akke Thomas; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1842, ovl 1851, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-003, koopman, 1814. (GAH204); T.W. ende Idske Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema, 27 jun 1795; ondertrouw HRL; oud 69 jaar, geb Bozum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; woont in 5e quartier, huisno. 3, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 6:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Dirk Tomas Westerhuis, geb 11 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL; T.W. eigenaar van perceel nr. 309 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 782, huis en erf, 96 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Anna Westerkamp huwt met Klaas Baukes de Beer; BS ovl 1831
Johannes H Westers oud 28 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kapelaan; wijk F-018; VT1839
Anna Westerveld geb 1788 HRL, ovl 5 jan 1847 HRL, huwt met Gerrit de Mol op 28 okt 1821 HRL, huw.afk. 14 en 21 okt 1821, dv Fredrik Jans W, en Janke Jans Koster; BS huw 1821, ovl 1847
Fredrik Jans Westerveld ovl 3 jan 1806 HRL, huwt met Janke Jans Koster, kinderen: Jantje Fredriks W, geb 1799 HRL, Anna W, geb 1788 HRL; BS huw 1820, ovl 1852; erven wed. F.J.W. eigenaars van perceel nr. 534 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 780, huis, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Jantje Fredriks Westerveld zie ook: Jantje Freerks; geb 1799 HRL, ovl 2 feb 1852 HRL, huwt met Johan Christiaan Harting op 9 apr 1820 HRL, huw.afk. 26 mrt en 2 apr 1820, tapster in 1852, dv Fredrik Jans W, en Janke Jans Koster; BS huw 1820, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk C-176
Albertus Westerwijk huwt met Maria Frederica Talman, kind: Jakobus Albertus Westerwijk, geb 22 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote akerk HRL
Grietje Jakobs Westerwijk geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL, dv Jakob Johannes Westerwijk en Tjitske Jakobs
Jakob Jakobs Westerwijk geb 19 aug 1773, ged 5 sep 1773 Grote Kerk HRL, zv Jakob Johannis Westerwijk en Tjitske Jakobs
Jacob Johannes Westerwijk huwt met Tjietske Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 28 jul en de 4 en getrout de 11 Augus 1771, kind: Klaaske Jacobs W, geb 1771 HRL; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1830; kind: Klaaske, geb 15 jun 1772, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Jakob Jakobs Westerwijk, geb 19 aug 1773, ged 5 sep 1773 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Jakobs Westerwijk, geb 9 nov 1774, ged 29 nov 1774 Grote Kerk HRL
Jakobus Albertus Westerwijk Westerwijk geb 22 sep 1794, ged 23 sep 1794 Grote Kerk HRL, zv Albertus Westerwijk en Maria Frederica Talman
Johannes Westerwijk voogden bet f. 6:15:8 aan de rentmeester van het Weeshuis door Dirk en Harmen Piekes van 24 nov 1764 tot 12 mei 1765 bij Jacob Jeremias en J.W. verdiend, 18 mei 1765. (GAH1095); ontv van dito f. 11:9:8 voor het maken en repareren van het vaatwerk tdv het Weeshuis, kwit. no. 2-, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 11:5:0, kwit no. 6, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 15:1:0, kwit. no. 10, 10 nov 1768. (GAH1099); id. f. 12:2:12 wegens het maken en verkuipen van tobben en vaten, kwit. no. 14, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 23:6:0, kwit. no. 13, 10 nov 1769. (GAH1100); voogden bet f. 10:0:0 aan dito door Dirk Pieters als kuipersjongen in de tijd van 1 jaar bij J.W. verdiend, 17 mei 1766. (GAH1096); id. f. 15:0:0 (nu als Dirk Piekes), 3 mrt 1767. (GAH1097); id. f. 32:0:0, mei 1769. (GAH1100)
Klaaske Jacobs Westerwijk geb 15 jun 1772 HRL, ged 30 jun 1772 Grote Kerk HRL, ovl 2 nov 1830 HRL, huwt met Dirk Feikes de Boer op 27 mei 1798 HRL, dv Jacob Johannes W, en Tjietske ... ; DTB N.H. HRL , huw Grote Kerk HRL 1798, dopen Grote Kerk HRL; 1799, 1808, 1811, BS ovl 1830; kind: IJtje Dirks de Boer, geb 21 mei 1811, ged 16 jun 1811 Grote Kerk HRL
Pietje Klases Westher zie ook P.K. Wekker; huwt met Jan Dirks op 1 apr 1810 HRL, komt van Ameland; huw Grote Kerk HRL 1810
Henricus Westink huwt met Janna Margaretha Wens, kind: Lucia Westink, geb 12 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL
Lucia Westink geb 12 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL, dv Henricus Westink en Janna Margaretha Wens
Westra ovl voor 1731; wed. ontv f. 243:17:0 vd rentmeester van het Weeshuis weegens 9 stucken carsay en eenige ponden naygaarn door haer tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 26, 26 jul 1730. (GAH1060); id. f. 64:0:0 weegens winkelwaaren tbv ''t Weeshuys gelevert, ord. no. 39, 28 nov 1730. (GAH1060)
Age Klazes Westra ovl voor 1834, huwt met Sjuwkje Paulus, kind: Lijsbeth Ages W, geb 1803 Kimswerd; BS ovl 1833
Anna Westra geb 1789 HRL, huwt met Jan Albarda op 4 mei 1819 HRL, huw.afk. 18 en 25 apr 1819, dv Hendrik W, en Hiltje Schaaff; BS huw 1819; geb 27 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Hendrik Westra en Hiltje Schaaff
Antje Westra huwt met Rembertus de Cock; BS ovl 1883
Beatrix Westra en Harmanus Gongrijp, beide van HRL, huw.aang. 14 jan 1735 HRL, komende voor de bruid Jarigh Westra, desselfs broeder; huw aang. Gerecht HRL 1735; huwt met vroetsman Harmanus Gongrijp, kind: Foekje Harmanus Gongrijp, ged 6 apr 1744 Grote Kerk HRL; kind: Maatje Harmens Gongrijp, ged 20 dec 1740 Westerkerk HRL
Beernt Beernts Westra van HRL, huwt met Trijntje Heerkes Smeedinga, van Leeuwarden, sijn geproclameert 15, 22 en 29 okt 1741 en getrouwt den 5 nov 1741; B.B.W. van HRL. ende Trijntje Heerkes Smedinga van Leeuwarden, vertoonende de bruydegom een attestatie dat de huwelijkx geboden op dne 7 deeses tot Leeuwarden waeren ingewilligd, 14 okt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Bregtje Sikkes Westra geb 3 apr 1749 Achlum, ovl 3 okt 1819 HRL, huwt met Johannes Fransen Posthuma, koopt een huis in 1801; BS ovl 1819; 1846 overlijdens, ovl 1847; wv Johannes Fransen Posthumus, geboortig van Achlum, ''t burgerregt van deze stad geaccordeert, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burger P.J. Coulbout als Commissaris, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 15 jun 1801. (burgerboek)
Bregtje Tjeerds Westra huwt met Pieter Jansen van der Meulen, geproclameerd de 24-31 mei en getrout de 7 jun 1767 in de Westerkerk
Catharina Westra geb 22 jul 1794 HRL, ovl 22 dec 1819 HRL, huwt met Meile vd Plaats op 29 jul 1817 HRL, huw.afk. 13 en 20 jul 1817, dv Hendrik Jans W, en Eva Fontein; BS huw 1817, ovl 1819; ovl 23 dec 1819, 25 jaar, huisvrouw van Melle vd Plaats, sterfhuis wijk C-062/Voorstraat 67, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Henricus Jans Westra ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL, zv Jan Westra en Dieuwke Pesma; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde Compareerde ter Secretarij de Burger H.W., Advokaat, naamens ende van weegens den majoor Catwinkel alhier in Guarnisoen leggende dewelke door den Fiscus geciteerd was, om boete en breuken tot Tien Goud Guldens Cum expensis over en ter zaake dezelve een Jongeling Jan Ackerman genaamd eenige rotting slaagen gegeeven had. Dan na gehoorde defensie, dat voorzeide Jongeling door tegens den verdagvaarde, met opzet aan te loopen te zijn en dezelve Insolent bejegent te hebben, is den verdagvaarde gelibereerd van de boete, dog gecondemneert in de kosten van de Citatie, do. 30may 1799 (GAH45); geb 1766 HRL, ovl 11 sep 1831 HRL, huwt met Eva Dirks Fontein en huwt met Hiltje Schaaff, kinderen: Jeannetta W, geb 1796 HRL, Petronella Jacoba W, geb 7 aug 1811 HRL, Catharina W, geb 22 jul 1794 HRL, Anna W, geb 1789 HRL, huw.get. bij J.M. Daum, (gk), en S.R. Nauta, 1813, drost en brandmeester1800-1810, advokaat 1799-1802, burgemeester van en wonende te te Assen 1831, direkteur van ''s Rijks Belastingen id provincie Drenthe, vrederechter ih kanton HRL 1811, zv Jan Jarigs W, en Dieuwke Pestma; BS geb 1811, huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1831, ovl 1834, ovl 1856; eigenaar en gebruiker wijk A-040, vrederegter, 1814. (GAH204); id. van wijk A-041, kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-042; gebruikers Jacob Smith, schrijnwerker, Jarig Westra, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk A-062; gebruikers H. Grimijzer, huisknegt, IJmke IJpes wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk A-087, stal en wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-121; gebruiker Johannes Numan, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-176, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-008, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk I-009, zoutkeet ''''t Schaap''; gebruiker Elle Robijns Blanksma, keetknegt, 1814. (GAH204); Mr. Henrikus W., advokaat voor den Hove van Friesland, van Franeker, en Hiltje Schaaf, van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 9 sep 1787 HRL, en zijn, op vertoonde attestatie, getrouwd ten zelfden dage; heeft een overdekte waegen, belasting: f. 12:0:0, may 1795, may 1796, may 1797, may 1804; (GAH650); id. belasting:13-4:0, may 1805; (GAH650); id. heeft een Koetswaagen, belasting: f. 20:0:0, may 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 21:13:6, may 1803; (GAH650; heeft ook een kotter, lang 30 voet, belasting: f. 6:0:0, 1801, may 1802. (GAH650); id. belasting: f. 6:10:0, may 1803. (GAH650); is, belasting: f. 6:12:0; may 1804, may 1805. (GAH650); id. heeft 2 paarden om meerder voor een overdekte wagen te rijden, nadere aangaaf, belasting:11:0:0, may 1804. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 107, heeft 4 huisbedienden, belasting: f. 5:10:0, may 1803, may 1804. (GAH650); id. heeft 2 huisbedienden belasting: f. 2:10:0, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links:. -13:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 525:0:0 (GAH650); kind: Anna Hendriks Westra, geb 27 mrt 1789, ged 5 may 1789 Grote Kerk HRL, moeder is H. Schaaff; den 2 jul 1799. Ingevolge het 3de Art:mijner Instructie bij het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek gearresteerd den 22 may 1799 gelast wordende om ten spoedigsten aan het uitvoerend Bewind voor te draagen zodanige kundige, en ter goeder Naam en Faam Staande Perzoonen welke het best geschikt zullen zijn tot Gecommitteerden, om gecombineerd met UL:de inschrijvinge volgens de door den Agent van oorlog geformeerde Lijsten, te verrigten en niet genoegzaam van dusdaanige Persoonen in uw Gemeente Bestuur zijnde onderrigt, zo dient deezen om UL:aan te Schrijven en te verzoeken om naa ontfang deezes zonder de minste vertraaging op Uwe Verantwoordelijkheid aan mij op te geeven, Zes Perzoonen onder UWL:Gemeente Bestuur, welke volgens het geallegueerde Artikel de vereischten hebben, ten einde ik in Staat gesteld worde, om daar uit de benodigde Persoonen ter UWL:adsistentie aan ''t uitvoerend Bewind ter approbatie te kunnen voordraagen, en GijL:om de registratie volgens het 3de Hoofdeel van ''t Reglement voors de gewapende Burgermacht zonder Vertraaging te beginnen waar van na goedkeuring derzelver aan UL:terstond zal worden kennis gegeven terwijl ik teffens ook verwagt, een opgaave van een Doctor en Chirurgijn onder UWL ressort wonagtig. Heil en Broederschap (was get:) C: C:Emmerij. Verzoeke het antwoord ten Spoedigsten te bezorgen onder Couvert aan de Secretaris van ''t departementaal Bestuur M:Salverda te Leeuwarden. Waarover gedelibereerd zijnde is beslooten, deeze aanschrijvinge de facto te beantwoorden, en ten dien fine aan den voorzeiden Collonel de volgende Ses Perzoonen op te geeven, namentlijk de Burgers: Doctor H.J.W., Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Doctor Jo-hannes Albarda tot Med. Doctor, en Andries Cup tot Chirurgijn, zijnde het Antwoord van deezen inhoud: de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan de Collonel der Bataafsche gewapende Burgermacht in het departement van den Eems, C.C. Emmerij:Mede Burger! Ter voldoening aan Uwe Aanschrijvinge van den 2en deezer, geeven wij tot de daar bij bedoelde eindens aan Uw op de Burgers: Doctor H.W., Marcelus Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Dr. Johannes Albarda tot Med. Doctor en Andries Cup tot Chirurgijn. HRL den 4 jul 1799 het 5e Jaar der Batt. Vrijheid. (GAH45); Sa. 20 jul 1799. Lijst der Persoonen welke gecommitteerd zijn tot het werk der inschrijving van de gewapende Burgermacht ter adsistentie van het gemeente bestuur te HRL: H.W., Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans, Gosling Ackeringa, Menno Vellinga en Claas Oosterbaan. Waar op beslooten is dezelve gecommitteerden onverwijld op ''t huis der gemeente te versoeken waarop gecompareerd zijn de Burgers Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Doctor Henricus Westra en Jacobus Germans buiten de Stad, en is door de gecompareerden op ''s Raads na vriendelijke indringende Instantie deeze Commissie, op die voorwaarde geaccepteert, als dezelve bij Doctor H. Westra en Jacobus Germans ook wierd aangenoomen. (GAH45); So. 21 jul 1799. de Raad der gemeente extra ordinaris vergaderd zijnde, wierde den Burger Doctor H.W., als zijnde J:Germans nog niet geretourneert, op ''t huis der Gemeente versogt en gecompareert zijnde gecommuniceerd dat hij meede gecommitteerd was, om den Raad met en beneffens de overige benoemde gecommitteerden te Assisteeren bij de registratie tot de Burgerbewapening met versoek sich daartoe te willen aanlaaten dan welke Vriendelijke Instantie hier toe gedaan wierd bleef hij zulks volstandig weygeren. (GAH45); Ma. 22 jul 1799. Voorts compareerden, na voorafgegaan versoek in de Vergadering van den Raad, de Burgers H.W., Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer en Gosling Ackeringa, als zijnde Jacobus Germans nog niet in de Stad, aan dewelke door den Raad nogmaals versogt wierd van de Commissie om bij de Registratie tot de Burgerbewapening, den Raad te willen assisteeren tog op zig te neemen, en hun dien Burgerplicht te willen laaten welgevallen dan vermits doctor H.W. zulks op de herhaalde verzoeken van den Raad bleeg weigeren hebben de overige gecommitteerden vermeend zich dan ook te kunnen excuseeren zoals de medecina Doctor Johannes Albarda, en de Chirurgijn Andries Cup de Commissie tot de examinatie van de ziektens en lichaams gebreeken van Ingezeetenen welke zouden vermeenen uit dien hoofde van de Burgerbewapening verschoont te konnen blijven werden hebben van de hand geweesen is bij den Raad beslooten hier van door navolgende missive aan het departementaal bestuur van de Eems Kennis te geeven. (GAH45); Ma 22 jul 1799. de Raad der Gemeente van de Stad HRL Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers. Nadat wij jongstleeden Saturdag den 20e deeser UWL Missive met de Stukken betrekkelijk de Registratie tot de Burgerbewapening ontvangen hadden, hebben wij de facto de gecommitteerden welke ons tot dat belangrijk werk zouden Assisteeren doen Convoceeren twee van dezelve te weeten de Burgers H.W. en J:Germans waaren op dien tijd niet in de Stad, de overigen namentlijk de Burgers M:Tamboezer, M:Vellinga, G:Ackeringa en C:Oosterbaan naamen op onze vriendelijke dog te gelijk dringende Instantie deeze Commissie eenigzints voorwaardelijk op zich de Burger W. op gisteren zich in de Stad bevindende (als zijnde Geermans nog niet gearriveert) hebben wij dezelve ook dadelijk versogt niets minder verwagtende terwijl hij Majoor van de gewapende Burgermacht is dat zulks bij hem zouden werden geweigerd dan tot ons grievend hartzeer hebben wij zulks egter moeten ondervinden, dat hetgeen ten gevolge gehad heeft, dat alle de verdere gecommitteerden zig hebben geexcuseerd zelf tot de Doctor en Chirurgijn incluis en zulks met appointement dat zoo een van de benoemden zich daar van konde onttrekken zij alleen dan ook eene gelijke aanspraak daar op hadden en zulks konden doen wat vriendelijke tusschenspraak wij ook hebben beproeft om hun te permaveeren van deeze Commissie op zig te neemen, heeft zulks alles niet mogen helpen dus hoe gaarne wij dit werk bevordelijk wilden zijn, vinden wij ons door deeze weigering daar toe buiten Staat gesteld behalven dat het ons bezwaarlijk toeschijnt ingevalle deeze benoemde Persoonen door geene vriendelijke Intercessie van hoogermacht te overreeden zijn, of daar toe kunnen werden geconstringeerd, anderen tot dit moeyelijk werk te zullen vinden, of kunnen Persuadeeren wij hebben ons verpligt gevonden, UWL hier van ten spoedigsten Kennisse te geeven, ten einde UWL mogten zijn geinformeerd, van die reedenen welke vertraging aan het werk der registratie, bij ons toebrengen dit zelfde doen wij in de bijgevoegde Missive aan den Collonel Emmerij, welks verdere spoedige verzending mij aan UWL zeer gedienstig Solliciteeren in de Suppositie, dat UWL ons deeze vrijpostigheid niets ten Kwaadsten zullen duiden. Waar meede na toewensching van heil en aanbod van Broederschap verblijven. Marten Bos, IJpe Feddema. (GAH45); So. den 28e jul 1799. Gedelibereerd zijnde over de brief van den Collonel der gewapende Burgermacht, wierde goedgevonden en Conformiteyt der aanschrijvinge de Burgers Doctor H.W., Menno Vellinga, Claas Oosterbaan, Marcelis Tamboezer, Jacobus Germans en Gosling Ackeringa, op ''t huis der gemeente te verzoeken, en dezelve nog maal voor te houden, en ten ernstigsten aan te maanen of anderzints hun voor de gevolgen van dien, verantwoordelijk te stellen, bij welke geleegenheid de vier laatstgemelde Burgers dezelve Commissie hebben geaccepteert en de twee eerst genoemde Doctor H.W. en Minno Vellinga zulks volstandig blij-vende weigeren zijn daarvoor genomineerd de Burgers Dirk Lycklama à Nyholt en Johannes Rinsma, welke ook zulks aangenoomen hebben, wijderszijn de Medicinae Doctor Johannes Albada, en de Chirurgijn Andries Cup, ook de nova versogt dien dezelve Commissie insgelijks ook op zig hebben genoomen, involgens dat met het werk der Registratie tot de Burgerbewapening dus voortgang kan werden gemaakt. (GAH45); de Raad der Gemeente van de Stad HRL, Aan: de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland, Burgers: daar het oppertoeverzicht, over de gewapende Burgermacht, in dit voormaalig Gewest aan UWL:is opgedraagen, vermenen wij ons aan UWL:te moeten Adresseren, ter obtineringe den noodige Brevets, voor de Burgers Doeke Siersma en Claas Oosterbaan, Welke eerstgemelde in ''t laatst van de maand nov 1798, is aangesteld tot Capt in Plaatze van den Capt H:W. Welke tot Majoor bevordert is, ende laatstgenoemde Claas Oosterbaan, tot Luitenant, in Plaatze van den tot Capt bevorderden Luitnt D:Siersma, Wij solliciteren zeer reverentelijk UWL:Intercessie, dat aan gedagte Burgers Spoedig hunne Brevets mogen worden toegevoegd Waarmede ons een sensibel genoegen zal gescheiden. Heil en Broederschap, HRL 5 aug 1799, 5de J:D:B:V., P. Wellinga en IJ. Feddema; (GAH45); So. den 11 Augs 1799. Voorts Verzogte den Burger H:W. ter vergadering binnen te Staan de Welke Zulks geredelijk geaccordeert Wierd, Communiceerde dezelve den raad, dat hij zich in Qualt:als Majoor van de gewapende Burgermacht alhier, geaddresseert had aan het departementaal Bestuur van de Eems, ten fine om eenige domagement voor de dienst doende schutters te mogen erlangen, ontrent Welk Suspect gedagte Bestuur hem gerenvoyeerd had, tot de Raad der Gemeente van deeze Plaats, dat hij uit dien hoofde, tot het zelfde einde, zich thans bij den Raad Adresseerde. Waar over gedelibereerd Zijnde, Wierde goedgevonden, den Burger W. te kennen te geeven, dat den Raad difficulteerde, om in dit voorstel te accorderen alzoo Zij vermeende geene vrijheid te hebben, daar toe iets uit Stads Cassa aftegeeven, vermits door de Burger Contributiegeld betaald Wierd, waar uit Zoodanige dienstdoende Schutters, naar het oordeel van den Raad behoorden betaald te Worden; egter dat den Raad Wel op zich wilde neemen, om hier over nogmaals aan het departementaal Bestuur te schrijven. (GAH45); Ha. den 12 Augs 1799, 5de J:d:B:V
Hessel Wytses Westra geb dec 1791 Almenum, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Hitje Westra geb 1811 Kimswerd, ovl 6 mei 1884 HRL, huwt met Johannes Brunia, dv Jan W, en Hittje Jans; BS ovl 1884
Imkje Wabes Westra ovl 28 mrt 1829 ... , huwt met Okke Jacobs Bijlsma, wonende te Almenum in 1828; BS huw 1828, huw 1832, ovl 1846
Jacob Jorkes Westra geb 14 jan 1791 Hichtum, ged 23 jan 1791 Hichtum, zv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; bron onbekend
Jan Westra J.W., 49 jaren, logementhouder, wonende te Bolsward, is verzogt een Acte van Notorieté op te maaken ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra, wever, wonende te Kimswerd
Jan Westra geb 1803 ... , huw.get. bij J. Hofstede en D. Fontein, advokaat, neef bruid. wonende te Assen; BS huw 1825
Jan Westra huwt met Hitje Jans, kinderen: Lijsbert W, geb 29 mrt 1791 Kimswerd, Hitje W, geb 1811 Kimswerd; BS ovl 1867; 1884 overlijdens
Jan Westra geb 1796 Raard, ovl 15 jun 1835 HRL, huwt met Jantje Johannes Tichelaar voerman, zv Thijs W, en Marijke Haitzes; BS ovl 1835
Jan Westra hopman in 1773-1775; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 voor geleverde olij, kwit. no. 8, 7 jun 1763. (GAH1093); betaalt aan dito f. 20:14:0 voor 3 koejehuiden wegende tesamen 207 pond f. 2 stuivers ''t pond, 19 nov 1773. (GAH1104); ontv van dito f. 92:10:0 wegens geleverd leer aan het Weeshuis, kwit. no. 2, 19 nov 1773. (GAH1104); id. f. 147:8:0, kwit. no. 1, 21 feb 1775. (GAH1106); Stadsrentmeester ontv. vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs f. 2500:0:0 ter zake vijf actien in de tweede tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker, en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van J.E. in de derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 26:5:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 3e classe, no. 15, tegen 51/4%, January 1775. (GAH1060); id. f. 27:13:8, 1e tontine, 4e classe, no. 2, tegen 5 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. f. 27:13:8, 1e tontine, 4e classe. no. 16, tegen 5 1/2%, may 1776. (GAH1060)
Jan Jarigs Westra geb 16 mrt 1738, ovl 20 jun 1775, 37 jaar, Borger hopman en coopman, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; huwt met Dieuwke Pes(t)ma, beide van HRL, geproclameerd de 10-12 en getrout de 17 okt 1762, kinderen: Jarig Jans W, geb 1769 HRL; Hendrik Jans W, geb 1766 HRL; DTB N.H. HRL. 1762, BS ovl 1831, ovl 1841; kind: Trijntie Jans Westra, ged 4 sep 1763 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Jans Westra, ged 15 apr 1766 Grote Kerk HRL; kind: Jarig Jans Westra, ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL; wed ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 18:15:2 zijnde de opbreng van twe koehuiden bi haer verkogt, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 6:11:0 tersaeke geleverd leer, kwit. no. 3, 2 dec 1775. (GAH1106); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens een precent vd wed. J.W. voor ''t begraeven gaen van de weeskinders met wijlen haer vaeder Hendrik Pesma, 20 feb 1776. (GAH1107)
Jan Jorkes Westra geb 28 nov 1792 Hichtum, ged 16 dec 1792 Hichtum, huw.get. bij K.T. Dijkstra en R.J. Westra, boerenknecht onder Almenum, broeder vd bruid. zv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817
Jarig Westra vroedsman in 1762-1781, burgemeester in 1784; huwt met Trijntje Kampen, kind: Maartje Jarichs Westera, ged 15may17 40 Grote Kerk HRL; J.W. ende Trijntie Jans Campen, beyde van HRL, huw.aang. 5 dec 1733 HRL, Comende Jacob van Beetsel, Capitain geweldige van ''t Collegie ter Admiraliteit in Friesland, en vertoonde schriftelijke Procuratie tot blijk van approbatie van der selver Ouderen, in Dato den 3 dec 1733; huw.aang. Gerecht HRL 1733; kleermaker 1752-1763; grootvader van Jan Bretton; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 43:7:0 wegens geleverde lakens, 9 nov 1762. (GAH1092); id. f. 14:14:0 wegens geleverde winkelwaren, kwit. no. 14, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 792:15:0, kwit. no. 12, 24 nov 1767. (GAH1097); id. f. 555:3:0, kwit. no. 27, 27 nov 1780. (GAH1111); id. f. 422:6:0, kwit. no. 17, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 587:17:0 wegens wollen winkelwaren, kwit. no. 12, 12 nov 1765. (GAH1095); id. f. 8:4:0 wegens geleverde munnikenpij, kwit. no. 3, 13 dec 1763. (GAH1094); id. f. 760:11:0 wegens geleverde lakens, bayen, linnens etc, kwit. no. 27, 27 nov 1764. (GAH1094); id. f. 442:14:0, (zonder lakens), kwit. no. 2, 25 mei 1770. (GAH1101); id. f. 754:5:0 wegens geleverde carsayen, bayen lakens etc. van nov 1772 tot nov 1773, kwit. no. 6, 7 jun 1774. (GAH1105); id. f. 534:3:0 wegens geleverde zaayen en baayen etc, kwit. no. 15, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 504:0:0 wegens geleverde bajjen en carsayen, kwit. no. 3, 4 jun 1776. (GAH1107); id. wegens geleverde sajjen, baj en linnens, kwit. no. 9, 3 jun 1777. (GAH1108); id. f. 506:10:0 wegens sajjen etc, kwit. no. 17, 18 nov 1777. (GAH1108); id. f. 691:5:0 voor geleverde karsaaien, baaien, calaminken etc, kwit. no. 4, 22 feb 1780. (GAH1111); id. f. 823:11:0 wegens levering van karsaiien, dregettendoek etc, kwit. no. 2, 25 apr 1769. (GAH1100); id. f. 1183:0:0 wegens geleverde karsaiien en andere winkelwaren, kwit. no. 15, 28 nov 1770. (GAH1101); id. f. 637:15:0, kwit. no. 17, 26 nov 1771. (GAH1102); id. f. 513:9:0, kwit. no. 19, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 508:1:0 wegens geleeverde zay, bay en linnen, ord. no. 1, 22 dec 1778. (GAH1110); id. f. 657:2:0 wegens geleverde wollens en linnens, kwit. no. 1, 2 feb 1773. (GAH1104); id. f. 215:14:0 wegens geleverde kleding, kwit. no. 2, 21 feb 1775. (GAH1106); id. f. 473:17:0 voot geleverde kleedbare waaren, ord. no. 5, 6 apr 1784. (GAH1115); id. f. 540:17:0 voor geleverde stoffen tot kleedinge, quit. no. 4, 14 jul 1785. (GAH1117); id. f. 1082:16:0, quit. no. 6, 15 feb 1786. (GAH1118); id. f. 432:9:0, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 250:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis voor een legaat van wijlen Jan Breton aan ''t Weeshuys besproken en door desselfs grootvader de vroedsman J.W. ter hand gesteld, 23 feb 1780. (GAH1111); afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en geslooten in de vergadering der Magistraat, gezwooren gemeente en gecommitteerde vroedschappen, ter praesentie vd voogden van het Weeshuis op den Raadhuize binnen HRL den 19 decemb. 1781. In kennisse derzelver handen benevens de vertekening vd rendant, en de subscriptie van mij secretaris; E.F. Harkenroth, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, F. Acronius, C. Aardenburg, Jacob Ruitinga, Klaas Poort, Pieter Tetrode, Sijbout Hoornstra, Sijds Schaaff, J.H. Olinjus, H. de Waart, Klaas Heins, J.W., A.J. Conradi, Hein Mollema, Joh. Spannen burg. (GAH1112); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 2:11:0 terzaake geleverde dakpannen, quit. no. 12, 1 feb 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 150:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde eene gifte vd erfgenaamen van wijl: de old burg. J.W., 12 feb 1788. (GAH1120); erven J.W. ontv f. 950:7:0 vd rentmeester van het Weeshuis terzaake geleverde kleedbaare winkelwaaren, quit. no. 11, 30 may 1788. (GAH1120); id. f. 418:15:0, quit. no. 14, 25 jun 1788. (GAH1120); id. f. 13:9:0 wegens geleverde lint en koorde, quit. no. 15, 25 jun 1788. (GAH1120); ovl 18 dec 1787, 75 jaar, Meede-Raad en Old-Burgemeester, Westerkerk; vdGaast begraaflijst; ovl 27 dec 1787 HRL, oud 75 jaar; Anno 1787 den 18 dec is binnen deze stad van harlingen ovl J.W. in leven mede Raad & oud burgemeester te HRL, in den ouderdom van 75 jaren 7 maanden 23 dagen. & is den 27 dito alhier begraven; (Wester Kerk)(GAH3212); Alsoo ''t de Achtb:magistraat der steede HRL gelieft heeft mij Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar binnen deese stad te qualificeren bij appt. hier ommestaande tot de administratie van ''t verhoogde last en veylgeld, soo is ''t dat ik bij deesen aanneeme en belove de penn:bij mij uyt dien hoofde sullende worden ontfangen getrouwelijk over te leeveren en te betaalen alwaar deselve volgens mijn instructie behooren onder verband van mijn allemijne geen exempte goederen met submissie van dezelve beneevens mijn persoon den Hove van Friesland ter eerster instantie:waer voor tot meerder verseekeringe wij Jan Bretton en J.W. beyde burgers en kooplieden tot HRL on stellen tot Waerborgen aanneemende voor alle kwaede administratie en Wanbetalinge in te staan en sulx als eigen schuld te voldoen renouncieerende de benificien van divisie en discussie daar aff onderrigt onder verband van onse goederen en submissie als booven. In Kennisse onse handen hier onder gesteld, Actum den 29 nov 1737, Harmanus Gonggrijp, Jan Bretton, J.W., M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad harlingen 1731-1759); zie ook Sybren Gonggrijp; Beatrix Westra en Harmanus Gongrijp, beide van HRL, huw.aang. 14 jan 1735 HRL, komende voor de bruid J.W., desselfs broeder; fi-ches huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jarig Jans Westra ged 21 Febrij 1769 Grote Kerk HRL, zv jan Westra en Dieuwke Pesma; geb 1769 HRL, ovl 29 jan 1841 HRL, huw.get. bij M. vd Plaats en C. Westra, oom bruid. 1817, id. bij J. Albarda en A. Westra, oom bruid. 1819, id. bij G. Pettinga en J. Westra, oom bruid. 1822, id. bij J. Hofstede en D. Fontein, oom, 1825, medicinaal doctor in 1841, zv Jan W, en Dieuwke Pesma; BS huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1825, ovl 1841; gebruiker wijk A-042, med. doctor; medegebruiker Jacob Smith, schrijnwerker; eigenaar is H.J. Westra, 1814. (GAH204); oud 70 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, medicinaal doctor, wijk A-042; VT1839
Jeannette Westra geb 1796 HRL, ovl 11 jul 1834 HRL, huwt met Gerardus Pettinga op 29 aug 1822 HRL, huw.afk. 18 en 25 aug 1822, dv Henricus W, en Eva Fontein; BS huw 1822, ovl 1834
Jorke Klazes Westra geb 25 jul 1762 Kimswerd, ovl 1804 Zurich, huwt met Houkje Jacobs Bonnema op 20 mei 1787 Burgwerd, kinderen: Oepke Jorkes W, geb 1800 Kimswerd, Klaas Jorkes, geb 10 feb 1788 Burgwerd, Riemke, geb 4 nov 1789 Hichtum, Jacob, geb 14 jan 1791 Hichtum, Jan, geb 28 nov 1792 te Hichtum, Riemke Jorkes W, geb 1794 Kimswerd, ged op belijdenis 22 nov 1789 Hichtum, bij huw kwam hij van Kimswerd, zv Klaas Tjallings en Lijsbet Douwes; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1829, ovl 1848, ovl 1870
Klaas Jorkes Westra geb 10 feb 1788 Burgwerd, ovl 24 mrt 1870 HRL, huwt met Jeltje IJpes, ged 24 feb 1788 Burgwerd, vlgs ovlakte is de moeder Houkje Brands, boerearbeider onder Almenum en huw.get. bij K.T. Dijkstra en R.J. Westra, broeder bruid. 1817, cementmolenaar en wonende te onder Almenum in 1841, N.H., zv Jorke W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1841, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-092, wijk G-269, 325
L. J Westra Jacob Sijbrens van Wijnaklum en IJttje Scheltes van HRL, hebben hunne laatste proclamatie gehad op dato deezes 20 jun 1773 HRL, en zijn bij ons getrouwt na vertoonde adtestatie van Wijnaldum, getekend L.J.W., v. d. m., en G. Beek, schoolmeester
Lijsbert Westra geb 29 mrt 1791 Kimswerd, ovl 26 jan 1867 HRL, N.H., huwt met Pieter Feyes Schaafsma, ovl wijk A-152, wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Lijsbeth Ages Westra geb 1803 Kimswerd, ovl 15 nov 1833 HRL, huwt met Kornelis Kornelis de Vries, dv Age Klazes W, en Sjuwkje Paulus; BS ovl 1833
Maartje Westra M. Westera, ged 15 may 1740 Grote Kerk HRL, dv Jarich Westera en Trijntje Kampen; huwt met Joost Bretton, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 okt 1764; kind: Jan Joostes Britton, ged 10 dec 1765 Grote Kerk HRL
Oepke Jorkes Westra geb 1800 Kimswerd, ovl 26 mei 1848 HRL, werkman, ongehuwd, zv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS ovl 1848
Petronella Jacoba Westra geb 7 aug 1811 HRL, dv Hendrik Jans W, en Eva Fontein; BS geb 1811
Riemke Jorkes Westra geb 4 nov 1789 Hichtum, ged 15 nov 1789 Hichtum, ovl 21 jul 1792 Hichtum, dv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; bron onbekend
Riemke Jorkes Westra geb 1794 Kimswerd, ovl 1 jun 1829 HRL, 1e huwt met Keimpe Dijkstra op 2 nov 1817 HRL, huw.afk. 5 en 12 okt 1817, dienstmeid. wonende te HRL, 2e huwt met Bauke Walles Bergsma op 15 apr 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 apr 1821, wonende te HRL, koemelkerse in 1821, dv Jorke Klazes W, en Houkje Jacobs Bonnema; BS huw 1817, huw 1821, ovl 1829, ovl 1853
Riemkje Westra oud 37 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; VT1839
Sikke Wytzes Westra S.W.W. eigenaar van perceel nr. 517 te HRL, leerlooyer, woon-plaats Achlum, legger nr. 781, huis en erf, 105 m2, klasse ongebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Sjoerdtje Sikkes Westra huwt met Evert Jansen Wijnalda, beide tot Franeker, geproclameerd de 27 nov en de 4 en de laaste de 11 dec 1757 en getrout met attestasie den 18 dito tot HRL. ; DTB N.H. HRL. 1757, BS ovl 1834
Thijs Westra huwt met Marijke Haitzes, wonende te Leeuwarden 1835 aan de Schrans, kind: Jan W, geb 1796 Raard; BS ovl 1835
Trijntje Westra ovl 17 okt 1791, 28 jaar, huisvrouw van Tjepke Gratama, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 25 okt 1791 HRL, oud 28 jaar; Tjepke Gratama en T.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 18 jun 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jan Tjepkes Gratama, geb 12 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Rinske Tjepkes Gratama, geb 6 dec 1788, ged 13 jan 1789 Grote Kerk HRL
Trijntje Westra ovl 3 nov 1727 HRL, old 56 jaer
Trijntie Jans Westra ged 4 sep 1763 Grote Kerk HRL, zv Jan Westra en Dieuwke Pesma
Hendrik Rotgers Westveld geb 1790 Veendam, ovl 3 mei 1837 HRL, huwt met Dirkje Hendriks Norbruis op 18 okt 1815 HRL, huw.afk. 13 en 20 aug HRL. en 6 en 13 aug 1815 Veendam, wonende te Veendam, werkman in 1837, zv Rotger Hendriks W, (gk), en Marchien Fredriks, (gk); BS huw 1815, ovl 1837, ovl 1847; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en van overlijden een ouderlijk consent en certificaat van Huwelijks afkondiging in een ander Gemeente behoren tot de Huwelijks acte van H.P. Wesveld en Dirkje Hendriks Norbruis dato 18 okt 1815 op Fol. 1 van het Register. In kennisse van ons Presd. Burgemeester Officier van den Burgerklijken Staat der Gemeente HRL; de Schout der Gemeente Veendam Kwartier Winschoten Procincie Groningen Certificeerd door dezen dat de Huwelijks Proclamatien van H.R. Wesveld Zeeman van beroep, wonende te Veendam, en van derkjen Noorbruis dienstmeid van beroep wonende te HRL, in deze Gemeente behoorlijk naar de wet zijn afgelopen de Eerste op Zondag 6 aug 1815 en de tweede op Zopndag den 14 (!) daar aanvolgende Zonder dat er eenige oppositie tegen de voltrekking van het voorgenomen Huwelijk van gemelde personen bij den Zelven is ingekomen. Veendam dan 16 aug 1815; Ik ondergetekende Rotger H. Wesveld, woonende op de Omlander Wijk (onder Veendam) Vader van H.R. Wesveld, verklare dat gezien hebbende de begeerte van mijnen Zoon om zich in het Huwelijk te begeven, ik verklare tot dat Huwelijk volkomen mijnen toestemming te geven, en dus niets heb tegen dezen keus van mijnen Zoon in te brengen, en dus heb ik hem dezen blijk gegeven om te strekken naar behoren. Actum Omlander Wijk (onder Veendam) den 3 jul 1815
Maria Westwijk ovl voor 1866, huwt met Meine vd Vaart; BS ovl 1865
Rotger H Wesveld Ik ondergetekende R.H. Wesveld, woonende op de Omlander Wijk (onder Veendam) Vader van Hendrik Rotgers Wesveld, verklare dat gezien hebbende de begeerte van mijnen Zoon om zich in het Huwelijk te begeven, ik verklare tot dat Huwelijk volkomen mijnen toestemming te geven, en dus niets heb tegen dezen keus van mijnen Zoon in te brengen, en dus heb ik hem dezen blijk gegeven om te strekken naar behoren. Actum Omlander Wijk (onder Veendam) den 3 jul 1815
Jan Jansen van Wet Jan Bartels en Barentie Tijsen, beyde van HRL, huw.aang. 2 jul 1735 HRL, Comende voor de bruid J.J. v. W. ; huw.aang. HRL 1735; Jacob van der Steven ende Hinke Fockes, beide van HRL, huw.aang. 29 jan 1735 HRL, Comende voor deselve J.J. v. W. ; huw.aang. Gerecht HRL 1735
Jan Dirks Wetsen geb 2 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL, zv Dirk Wetsen en Hiske Jans; geb 21 dec 1787, ged 8 jan 1788 Grote Kerk HRL, zv Dirk Wetsen en Hiske Jans
Roelof Jacobus Wetsen R.J. Wetzens ende Agnietje Andries, beyde van HRL, zijnde aangegeeven door proc. Pesma met verklaeringe van de bruidegom en bruid. 20 Nov 1745; huwt met Agnietje Andrijs, beyde van HRL, geproclameerd den 21-28 nov en den 5 desemb 1745 en getrouwt de 28 dito
Sytske Dirks Wetsen geb 10 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL, dv Dirk Wetsen en Hiske Jans
Anna Catharina Wetterau huwt met Sijbren Cornelis, beide van HRL, geproclameert de 18-25 mrt en de 1 en getrout de 29 apr 1759; kind: Cornelis Sijbrens, ged 27 apr 1760 Grote Kerk HRL; kind: IJbbeltje Zijbrens, ged 23 sep 1762 Westerkerk HRL, moeder als Katrijna W.
Simon Wetterau huwt met Geertie Reidses, beide van HRL, geproclameert 12, 19 en 26 en getrout den 28 Xber (= december) 1756
Eke Kaspers Wetterauw huwt met Auke Harmens Tuinstra, wonende te Franeker; BS Franeker huw 1817
H Wetzen mogelijk dezelfde als Johannes van Wetzen; woont in 1e quartier, huisno. 107, heeft 4 huisbedienden, belasting: f. 5:10:0, may 1802 (GAH650)
Sijke Wetzen oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-105; VT1839
Sytske Dirks Wetzen zie ook S.D. Witsing; ovl 24 feb 1803 HRL, oud 66 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 21, nr. 8; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 5e quartier, huisno. 71, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); S. vW. wegens de nalaatschap van de weduwe Toutenburg, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Cornelis Dirks Wetzens ovl 22 jun 1792 HRL, oud 18 jaar; geb 26 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntje Rients; ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntie Rients
Cornelis Jacobus Wetzens ovl 1778 HRL, huwt met Trijntje Gerrits; kind: Durk Cornelis W, geb ... BS huw 1824; geeft Ued Agtbaerh:met schuldige eerbiedigheit te kennen Karst Fokkes borger en mede gesw:turfdrager deser stede, hoe dat hij om moverende redenen, wel genegen soude sijn sijn voorn:functie van ''t turfdragen over te dragen op de persoon van C.J.W. sijn mede borger, een man tot ''t waernemen der functie genoegsaem capabel. Edog sulks niet kunnende geschieden als met consent en approbatie van Ued Agtbh: Soo adresseert de supplt:hem bij desen aen Ued Agtbh: met ootmoedig versoek dat het Ued Agtbh: gunstiglijk gelieven magh in de voorseide overdragte te consenteren en vervolgens de voors. C.J.W. in sijn supplts:plaetse tot gesworen turfdrager te nomineren en aen te stellen, op lasten, pligten en profijten daer toe staende het welk deselve C.J.W. mede seer ootmoedig versoekt quo facto, etc:reguisitus (was get) J.H. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van C.J.W. tot mede ordris turfdrager van dese stad op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr. deses stads Actum den 16 Augusti 1734 (get) C.G. van Sloten. Ter ordtie van de Magistraet M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heden den 16 Auagusti 1734 heeft C.J.W. den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr van Sloten gepresteert. In kennisse van mij secrets (get) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Durk Cornelis Wetzens zie ook Witsing; ovl voor 1814, huwt met Hiske Jans, kind: Sijtske Dirks W, geb 1787 HRL; BS huw 1813, ovl 1853; Gerrijt Hartman, Corporaal onder de comp. van Lt. Collonel van Burmania, ende Sijtske Jacobs, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd D.W., desselfs oom, 9 aug 1788; ondertrouw HRL; D. Kornelis W. en Hiske Jans, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 29 aug 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; ovl 1789 HRL, huwt met Trijntje Rients, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout de 22 jul 1764, kinderen: Trijntje Durks W, geb 1765 HRL, Rienk Dirks W, geb 1768 HRL, zv Cornelis Jacobus W, en Trijntje Gerrits; DTB N.H. HRL. 1764, BS huw 1824, ovl 1838; kind: Cornelis Dirks Wetsen, geb 26 nov 1773, ged 7 dec 1773 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks Wetsen, geb 2 okt 1779, ged 26 okt 1779 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Dirks Wetsen, geb 10 apr 1785, ged 3 may 1785 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks Wetsen, geb 21 dec 1787, ged 8 jan 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Dirks Wetsen, ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL, moeder is T. Rients; kind: Rients Dirks Wetsen, ged 3 jan 1769 Grote Kerk HRL, moeder is Trijntie Rients; kind: Cornelis Dirks Wetsen, ged 8 jan 1771 Grote Kerk HRL; ovl 17 sep 1789 HRL, oud 51 jaar; weduwe woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johannes van Wetzens mogelijk dezelfde als H. Wetzen; sekretaris 5-deels-dijken 1741-1746
Michiel van Wetzens koopt een kamer en lootske in 1800; heeft een kierebock met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, may 1795, may 1796, may 1797; (nu vermeld als: H. Wetsen); (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 37, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 400:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:6:0, rechts:. -12:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, M. v. W., Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en geëxpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Rienk Dirks Wetzens Rients D. Wetsen, ged 3 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Wetsen en Trijntie Rients; geb 1768 HRL, ovl 9 dec 1826 HRL, huwt met Petronella de Leeuw op 22 aug 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 aug 1824, schoenmaker, zv Dirk Cornelis W, en Trijntje Rients; BS huw 1824, ovl 1826
Rinske Wetzens ovl 11 jul 1720, 22 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Trijntje Durks Wetzens ged 27 mei 1766 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks Wetsen en Trijntie Rients; geb 1765 HRL, ovl 1 feb 1838 HRL, ongehuwd, dv Durk W, en Trijntje Rients; BS ovl 1838
van Wevelinkhoven Mathijs van Raay, soldaat in de compagnie van Kapitein vW., in ''t Regiment van Generaal Majoor van Nostitz, en Sijtske Markus Rooseboom, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jun 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anna Katharina Wever geb 1 dec 1787, ged 18 dec 1787 Grote Kerk HRL, dv Nicolaas Wever en Stijntje Jelles
Engeltje Wever ovl voor 1874, huwt met Harmen Dijkstra; BS ovl 1873
Harmen Wever huwt met Grietje Doosjes, kind: Jetze, geb 1798 Midlum; BS ovl 1856
Jan Reinders Wever geb 1799 Wildervank, huwt met Romkje Hendriks de Wind op 5 mei 1842 HRL, werkman, wonende te HRL, zv Reinder Jans, (gk), en Regina Klasens, (gk), ouders beiden ovl; BS huw 1842; oud 41 jaar, geb Veendam (!) en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-152; VT1839
Jan Pieters Wever geb 15 mrt 1794 HRL, ovl 19 jan 1860 HRL, 1e huwt met Catharina Berends Bongers op 29 okt 1820 HRL, huw.afk. 15 en 22 okt 1820, 2e huwt met Hiltje vd Steeg op 5 nov 1840 HRL, wever in 1859 te HRL, Rooms Katholiek, N.H., zv Pieter Jans W, en Trijntje Jans; BS huw 1820, ovl 1822, huw 1840, ovl 1859, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk H-002, 72
Jetze Harmens Wever geb 21 jun 1798 Midlum, ovl 6 mei 1856 HRL, huwt met Geertje Doksma, werkman, Rooms Katholiek, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 1829 HRL, zv Harmen W, en Grietje Doosjes; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-074, 118, 165, wijk H-130, supp wijk G-378, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 41 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-267; VT1839
Sara Jacobs Wever geb 1755 HRL, ovl 25 aug 1835 HRL, huwt met Frans Robijns; BS ovl 1835
Wilhelmus Wever uyt Suiksersandt ende Aeltie Jetses van HRL, ondertrouw 14 mrt 1733 HRL, Comende Voor de Bruidt Claas Hanties, en bekende volmondige Last van haar bruyd te hebben ontfangen. (fiche huw.aang. 1733 HRL. )
Wytske Niklaas Wever geb 18 feb 1778, ged 10 mrt 1778 Grote Kerk HRL, dv Niklaas Wever en Stijntje Jelles
Berend Hendriks Wewer gebruiker wijk B-085; eigenaar is Jan Groen, 1814. (GAH204)
Jacobus Jacobs Wewer geb 1790 HRL, ovl 4 jul 1839 HRL, huwt met Antje Pieters (de Boer), op 13 mei 1813 HRL, gruttersknecht, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, huw.get. bij A.S. Aspel en A. Dirks, werkman, 1817, zv Jacob Jacobus W, en Akke Hendriks; BS huw 1813, huw 1817, ovl 1839, ovl 1850; gebruiker wijk G-103, gruttersknegt; eigenaar is Gosse A. Schipper, 1814. (GAH204)
Pieter Jans Wewer geb 1769 HRL, ovl 4 dec 1818 HRL, huwt met Antje Harmens op 31 aug 1815 HRL, weversknecht, huw.afk. 13 en 20 aug 1815, kind: Jan Pieters W, geb 15 mrt 1794 HRL, zv Jan Pieters en Geeske Fransen; BS huw 1815 1818 overlijdens, ovl 1860; gebruiker wijk G-153, turfdrager, gealimenteerd; eigenaar is Roomsche Gemeente, 1814. (GAH204); deeze bewijzen bestaande in twee acten van bekendheid twee van overlijden en twee certificaten van onvermogen behoren tot de huwelijksacte van P.J. Weever en Antje Harmens dato 31 aug 1815 op Fol. 55 van het Register. In kennisse van onze Presd. Burgemeester Officeir van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesteren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomen informatie dat P.J. Weever, van beroep weversknecht, geb te HRL en wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 20 jul 1815; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd en Twaalf den Twintigste aug is Overleden T.J., huisvrouw van P.J. Weewer. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 8 aug 1815
Wilt Sjoerds de Wey geb 1793 ... , huw.get. bij H. IJ. van Rees en W.T. vd Veen, bakkersknecht, wonende te HRL; BS huw 1815
Dirk Hansen van der Wey geb 1777 Tzum, ovl 29 okt 1841 HRL, 1e huwt met Geertje ... , 2e huwt met Elisabeth Pieters vd Post op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL, huw.get. bij L.M. vd Veer en E.S. de Groot, rogmolenaar, neef bruidegom, 1812, id. bij K.J. Krakau en F.S. de Vries, 1820, molenaar in 1811, kind: Magdalena vdW, geb 6 jul 1811 HRL, zv Hans vdW, en Magdalena ... ; hu Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, ovl 1841, ovl 1846; eigenaar van wijk A-202, eigenaar en gebruiker wijk A-203, id. van wijk B-165 en wijk B-166, rogmolenaar, id. van wijk B-172 (is de Noordermolen), 1814; (B-204); D.H. vdW. en Elisabeth Pieters van der Post, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Wijnmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 62 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839; kind: Magdalena Dirks van der Wey, geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL; D. v. d. Wei eigenaar van perceel nr. 430 te HRL, molenaarsknegt, woonplaats HRL, legger nr. 742, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Elisabeth Klases van der Wey geb 1774 Tzum, ovl 9 feb 1814 HRL; wijk B-172, dienstbaar; BS ovl 1814
Hans van der Wey huwt met Magdalena ... , kind: Dirk vdW, geb 1777 Tzum; BS ovl 1841
Hendrikje Hanses van der Wey huwt met Johannes Innes Wijga op 1 feb 1801 Franeker, komt van Franeker huw Grote Kerk HRL 1801
Leentje van der Wey oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-040; VT1839
Magdalena van der Wey geb 6 jul 1811 HRL, huwt met Klaas Lieman op 28 jan 1836 HRL, dv Dirk Hanses vdW, en Elisabeth vd Post; BS geb 1811, huw 1836; geb 6 jul 1811, ged 28 jul 1811 Grote Kerk HRL, dv Dirk Hanses van der Wey en Elizabeth Pieters van der Post
Minke Innes van der Wey geb 1768 Midlum, ovl 6 nov 1828 HRL, huwt met Jacobus de Rooy op 1 dec 1801 HRL, man is turfdrager; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1828
Catharina van der Weyde huwt met Pieter Struiks, koopvrouw te Leeuwarden; BS huw 1830
Eede van der Weyde geb 1799 ... , ovl 11 jun 1817 HRL, zv Ids vdW, en ...; BS ovl 1817
Hendrik van der Weyde geb 1786 HRL, ovl 3 sep 1852 HRL, N.H., huwt met Pietje Sjoerds Rodenhuis op 8 aug 1811 HRL, ondertrouw 24 jul 1811, 1e afk. zondag 28 jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 4 aug 1811, huw.get. bij K.S. Ro denhuis en A.A. Koopmans, schoonbroeder bruidegom, 1818, id. bij J.P. Strak en R.T. van Reenen, 1836, huistimmerman 1852, zv Ids vdW, en Houkje Jans; BS huw 1811wafk, hu, huw 1818, huw 1836, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk F-286; gebruiker wijk A-105, timmerknegt; eigenaar en medegebruiker Siebe Paulus de Boer, wolkammer, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-221; VT1839; H. v. d. W. eigenaar van perceel nr. 1376 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 774, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Ids Hendriks van der Weyde geb 1758 ... , ovl 1 aug 1816 HRL, huwt met Doutje Jelles Bakker op 21 okt 1800 HRL, ook huwt met Houkje Jans, kinderen: Sjoerd, geb 1 aug 1810 HRL, Bauke, geb 29 mrt 1808 HRL, Jelle Idses vdW, geb 28 jan 1804 HRL, Baukje vdW, geb 3 nov 1802 HRL, Geertruy vdW, geb 9 sep 1801 HRL, Hendrik vdW, geb 1786 HRL, Johannes Idses vdW, geb 30 jul 1792 Sneek, Eede vdW, geb 1799 ... , Beitske Idses vdW, geb 1798 HRL, huistimmermansknecht in 1816, N.H., was eerst vd Roomse Religie; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1804, 1808, 1810, BS ovl 1816, ovl 1817, huw 1822, ovl 1830, ovl 1831, ovl 1852, ovl 1855, ovl 1874, BS Franeker huw 1826; eigenaar en gebruiker van wijk G-169, timmerknegt, 1814. (GAH204); I.H. vdW. en Haukje Jans van Dijk, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 may 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Sjoerd Idses van der Weide, geb 1 sep 1810, ged 11 sep 1810 Grote Kerk HRL; weduwe I.H. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 1635 te HRL, turfmeetster, woonplaats HRL, legger nr. 784, huis en erf, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel HRL. 1832, bl. 52)
Wieger Cornelis van der Weyde zie ook: Wijger Cornelis; geb 1769 HRL, ovl 15 jul 1826 HRL, huwt met Jetske Innes op 11 okt 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 11 okt 1795, wever in 1826, doet overlijdensaangifte van Mink Hilles in 1811, huw.get. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, kinderen: Sjoerd, geb 1808 HRL, Sjoerd Wijgers geb 14 apr 1808 HRL, Cornelis vdW, geb 14 mei 1794 HRL, Inne vdW, geb 1797 HRL, Klaas Wiegers, geb 24 dec 1802 HRL, zv Cornelis Wygers en IJttje Klases; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1811, BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1826, huw 1827, ovl 1859, ovl 1860, eigenaar en gebruiker van wijk A-170, wewer, 1814. (GAH204)
Antje Weydema geb 15 sep 1790 Leeuwarden, ovl 8 jun 1822 HRL, ongehuwd, dv IJede W en Talina Folkerts; BS ovl 1822
Cornelis Jans Weydema geb 1782 HRL, ovl 22 jan 1831 HRL, huwt met Janke Sijbes Rijpstra op 19 mei 1805 HRL, komt van Joure, kinderen: Jan, geb 18 sep 1807 HRL; Jan Cornelis W, geb 6 mei 1810 HRL, commies bij de stedelijke belastingen 1831, huw.get. bij S. Sleeper en A. Mossel, turfdrager, 1820, zv Jan Hessels en Maartje Cornelis; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1820, ovl 1831, huw 1844; gebruiker wijk B-135, turfdrager; eigenaar is Tjalling vd Muur, 1814. (GAH204); C.J.W. van de Joure en Janke Sijbe Rijpma van HRL, zijnde de aangave gedaan door Jelle Agema, goede bekende, 4 may 1805; ondertrouw HRL
Yede Weydema ovl 1 apr 1809 HRL, huwt met Taliena Folkerts, kinderen: Remmer IJedes W, geb 1796 HRL, Antje W, geb 15 sep 1790 Leeuwarden; BS huw 1822, ovl 1833; wed. IJ.W. gebruiker wijk B-070, kleine negotie; eigenaar is Pieter Folkerts, 1814. (GAH204); opsigter, woont in 2e quartier, links: f. 0:0:8, rechts: f. 0:1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Talina Folkerts, kind: Remmer IJdes, geb 27 nov 1794, ged 30 dec 1794 Grote Kerk HRL
Lijsbeth Weydenaers ovl 16 jan 1728 HRL, old 81 jaer
JurriËN Frederick Weydner geb Arnhem ... , huwt met Jenneken Philips Staetsen op 7 mei 1637 Arnhem, bakker te Arnhem in het huis ''De Meermin'' ad Turfstraat, omstreeks 1664 burger van HRL, zv Georg W, (gk), en dericksen Jansen, (gk); gen. Dokter
Gepke D Weye oud 62 jaar, geb Jelsummen wonende te HRL 1839; wijk H-112; VT1839
Geertje Weyer huwt met Cornelis Alders; BS ovl 1848
Heike Jacobs Weyer geb 1791 HRL, ovl 19 okt 1824 HRL, huwt met Jacob Jansen Post op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 4 en 11 apr HRL. en 11 en 18 apr 1824 Leeuwarden dv Jacob W, en Symontje Monses; BS huw 1824, overlijdens; geb en ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, dv Jacob Weyer en Symontje Monses
Jacob Weyer Wybe Hendriks ende Antje Jielees, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gcompareerd J.W., goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL
Johan Jacob Weyer ovl 27 jun 1809 HRL, huwt met Simontje Monses, kinderen: Monse Jacobs W geb 1802 HRL, Philip W, geb 1795 HRL, Heike Jacobs W, geb 1791 HRL, in leven meester schoenmaker; BS huw 1819, huw 1824, huw 1827, ovl 1834, ovl 1858; J.J.W. ende Simontje Monses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Dirk Lieuwes, deszelfs broeder (?), 3 nov 1787; ondertrouw HRL; kind: Hyke Jacobs Weyer, geb en ged 24 jan 1792 Grote Kerk HRL, vader als Jacob W. ; Donderdag den 17 jan 1799. de Raad der Gemeente ordrs. vergadert zijnde, wierde op aanklagte van eenige Commissarien over de Gilden, tendeerende dat zommige Persoonen niet zouden voldoen, aan de waare Intentie der Publicatien van den 5 okt en 24 dec 1798, relatijv de gilden bij het Uitvoerend Bewind genoomen, als vermeenende gedagte Commissarien, dat ieder die een Ambacht of Kostwinninge zoude willen aanvangen welke voormaals bij Uitsluitinge geëxerceerd was, en waaromtrent keuren en ordonnantien voorhanden waaren, dezelve keuren en ordonnantien als nog zouden moeten werden geobserveerd, tot lange bij het Vertegenworodigend Ligchaam des Bataafschen volks desweegens ander zoude zijn voorzien: Waar over gedelibereerd, en voorzeide Publicatien nagezien zijnde is goedgevonden en geresolveerd om de Commissarien over de Zaaken de gilden Concerneerende benoemd, de Burgers Coulbout & Wellinga, Cum Secretario gesterkt, te verzoeken, en te qualificeeren, zooals dezelve gequalificeerd worden bij deezen, om de over de gelden gestelde Commissarien, welke zouden vermeenen, dat omtrent hunne gildens, wanorder of misbruiken plaats hadden, voor zich op het Huis der Gemeente te roepen en dezelve daar over te Verstaan, gelijk meede alle zodanige Persoonen, welke gedagte gilde Commissarien als fraudateurs zouden moogen aanklaagen, en aan dezelve voor te houden, dat den Raad van oordeel was dat voor als nog aan de gildewetten moest worden voldaan, als Sustineerende den Raad, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland waaren bekragtigd ordonnantien, en keuren voorhanden waaren, tot de goede orde Politie betrekking hebbende; Vrijdag den 18 jan 1799. de Commissarien Coulbout en Wellinga, Cum Secretario gesterkt, op het Huis der gemeente bijeengekoomen zijnde, zijn voor dezelve na voorafgegaan verzoek gecompareerd, weegsn het Slaagersgilde als Commissaris Meinte Jaager, en als Beklaagden Willem Pieters Hoogstra, Casper Dinhart en Pieter Stier, deeze laatste beiden zijn absent gebleeven; Weegens het Huistimmermansgilde als Commissaris Pieter Minnes, en als Beklaagden Age Heeres, Sijbren Hoedtje, Adam Moy, Hendrik Faber, Pieter Hendriks en Anthonij delgrosso en Popke Wybes; Wegens het Kleermakersgilde als Commissaris Pieter Willems en als Beklaagden Harmanus de Waardt, Lourens Lentz, Joseph Bergman, IJzaac Levij, deeze vier hadden zich reede aan het Wetgevend Ligchaam geaddresseert, en Gerstmeyer en Stoel; Wegens het Schoenmakersgilde als Commissaris Gosling Piekinga, en als Beklaagden Nicolaas Webber, Claas Haayes, Hendrik Jans, Jan Steenbrink, J.J.W., Pieter Keizer, Jan Gonggrijp, Jan Lutkenhuizen, Dirk Feikes, Jan Nak, IJpe Jelles, Folkert Reins, Leendert Jans, Frederik?., Adam Caspers; Wegens het Scheepstimmermansgilde als Commissaris Hartman Sijbrens, en als Beklaagde Tjebbe Alles. Alle Welke Commissarien, van elk gild, afzonderlijk met deszelfs beklaagden binnen gestaan hebbende, en Pro en Contra gehoord zijnde, en elk der beklaagden vermeenende, dat zij uit hoofde der Vernietiging van de gilden bij de Saatsregeling bepaald, thans volkoomen vrijheid hadden om te moogen werken, zonder in eenig gild aangenoomen te zijn, is aan dezelve de Publicatie van het Uitvoerend Bewind de dato den 24 dec 1798 voorgehouden, uit kragte van welks, den Raad Sustineerde, dat van de hier Plaats hebbende gilden, welke alle door de voormaalige Staaten van Friesland, waaren bekragtigd ordonnantien en keuren voor handen Waaren, tot de goede Politie betrekking hebbende op welk fundament, dan alle Beklaagden, door de Commissarien uit den Raad, zijn geëhorteerd, om zich van alle overtreeding omtrent ieder der respective gilden te onthouden, voor dat zij aan den inhoud van gedagte Publicatie zouden hebben voldaan, en de Commissarien gelast, hier op toezigt te houden, en van de overtreedingen, den Raad kennisse te geeven. (GAH44)
Monse Jacobs Weyer geb 1802 HRL, ovl 5 feb 1858 HRL, 1e huwt met Sibrigje Sipkes Altena op 24 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827 HRL, kleermakersknecht, 2e huwt met Hinke Christoffels Posthuma op 21 sep 1837 HRL, pakhuisknecht, Rooms Katholiek, turfdrager in 1858, zv Jacob W, en Simontje Monses; BS huw 1827, huw 1837, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-308, wijk H-042; oud 37 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk G-301; VT1839
Philip Weyer geb 1795 HRL, ovl 30 mei 1834 HRL, 1e huwt met Jetske Jans Brevink op 3 jan 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1818, 2e huwt met Hinke Christoffels Postma op 5 jan 1832 HRL, schoenmakersknecht en verklaarde onder ede de namen der grootouders en hun laatste woonplaats niet te weten, koster in 1834, zv Jacob W, en Simontje Monzes; BS huw 1819, ovl 1831, huw 1832, ovl 1834
Antje Weyers zie: Visser
Jetske Weyland geboortig van Sneek, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. A. de Haas en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 18 aug 1779. (burgerboek)
Sipke Weyland hoedenleverancier 1752-1759; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:0:0 voor geleverde hoeden, kwit. no. 15, 18 okt 1763. (GAH1093); id. f. 18:0:0 voor geleverde 12 hoeden tot uitzetting voor jongens, kwit. no. 26, 20 nov 1764. (GAH1094); geboortig van Sneek, is voor borger deser stede aangenomen, hebbende de borgereed gepresteerd en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 6 sep 1752. (burgerboek)
Maria Weyma geb 18 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL, zv Simon Weyma en Sibbeltje Johannis
Aagje Weymers oud 30 jaar, geb St Jacob en wonende te HRL. 1839, wijk H-120; VT1839
Johannes H Weytingh oud 41 jaar, geb Zaltbommel en wonende te HRL. 1839, rector der Latijnse School, wijk F-011; VT1839
Hille Pieters Weyzenbach ovl na 1819/voor 1865, huwt met Grietje Johannes, wonende te HRL. 1820, kind: Jouwkje W, geb aug 1801 Aalzum; BS huw 1820, ovl 1864
Jouwkje Weyzenbach geb aug 1801 Aalzum, N.H., ovl 2 feb 1864 HRL, huwt met Cornelis Aukes van Houten op 22 okt 1820 HRL, huw.afk. 8 en 15 okt 1820, wonende te HRL, ovl wijk G-255, dv Hille Pieters W, en Grietje Johannes; BS huw 1820, ovl 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-207, wijk G-258, 317, supp wijk G-385
Horatius Wiaerda fiscaal 1740-1743; ondertekent vele verzoeken om aanstellingen vanaf 1731-1734; zie boek: Aanstellingen Stad HRL 1731-1759; Pijter eyberts van HRL, ende Geertie Jansonius van Leeuwarden, huw.aang. 30 may 1733 HRL, Comende voor de bruyd de fiscaal W., als Vertonende schriftelijk Consent van desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1733; Schelte Cornelis van Almenum voor welke ter Secretarie Compareerde de Fiscael H:W. en verklaerde van deselve volle last ontvangen te hebben om de Huwelijks geboden van deselve alhier aen te geeven met eenen Jouwerke Rienks van Wijnaem voor Welke Compareerde Filippus Sas, distelatuer binnen dese Stad; huw aang. Gerecht HRL 1734
A Wiarda rentmeester betaalt aan de mede-voogd Minne Klases Blok f. 1030:8:11 terzake 10/23 aandeel vd restante coopsom, aan de cessionaris A.W. betaald wegens de 2 plaatsen onder Witmarsum, 6 apr 1762. (GAH1092)
Anna Margaretha Wiarda geb 1791 HRL, ovl 12 feb 1870 Franeker, huwt met Tjeerd Lantinga Wieringa op 8 aug 1822 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1822, wonende te Franeker in 1870, dv Sjoerd Everts W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1822, BS Franeker ovl 1870
Baukje Sjoerds Wiarda geb 15 okt 1803 HRL, ged 6 nov 1803 HRL, N.H., ovl 2 mei 1875 HRL, huwt met Sjerp Jans Zwanenburg op 12 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, dv Sjoerd Piebes W, en Anna Pieters (Nauta); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; VT1839
Beatrix Everts Wiarda ovl 4 sep 1760, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL, dv Evert Wiarda en Elizabeth Simons de Haas
Elisabeth Simons Wiarda geb 18 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL, dv Simon Wiarda en Sytske Harmens; geb 1786 HRL, ovl 6 dec 1858 HRL, huwt met Geert Willems Bos, N.H., dv Simon W, en Sijtske Harmens; BS huw 1844, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-139, wijk H-097
Elisabeth Sjoerds Wiarda geb 1789 HRL, ovl 15 okt 1828 HRL, huwt met Rintje Steensma op 2dec18 10 HRL, dv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1828, ovl 1837, regattdv1826-93; Rintje Ruurds Steensma en E.S.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 17 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; geb 18 jun 1789, ged 12 jul 1789 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heins
Evert Montes Wiarda president-voogd in 1764; E.W. ende Lijsbert Simons de Haas, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen door presid:burgemr. J. Agama, vertoonende schriftelijke verklaeringe van de bruidegom en sijnde de volle oom van de bruid. met een gebod in de Week, 25 Apr 1750; ovl 4 apr 1779 HRL, huwt met Elisabeth Simons de Haas, beyde van HRL, geproclameerd den 26-28 apr en den 3 May 1750 en doe ook getrouwdt, kind: Sjoerd Everts W, geb 17 jun 1763 ... ; DTB N.H. HRL. 1750, BS huw 1824; kind: Tomas Everts Wiarda, ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Simon Everts Wiarda, ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL; kind: Sjoerd Everts Wiarda, ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL; kind: Govert Everts Wiarda, ged 29 jun 1766 Grote Kerk HRL; kind: Beatrix Everts Wiarda, ged 2 nov 1755 Westerkerk HRL; kind: Itske Everts Wiarda, ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL; kind: Thomas Everdts Wiarda, ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL; afsluiting weesboek: aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gesworen gemeente en Gecommitteerde vroedschap, benevens de voogden van het Weeshuis. In kennisse derselver handen, met die vd rendant, en de subscriptie van mij secr. Pieter de Bruin dd 2 dec 1767. Was getekend, K. Lanting, J.D. Toussaint, B. Jelgersma, Albert Osinga, F. Acronius, Jan Wax, Lammert Hauckema, J. Olivier, Jane van Slooten, Lourens Tabes, Hendr. Brouwer, H. Videlius, Ands. Wybenga, E.W., secr. S. Rienstra. (GAH1097); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 34:8:0 wegens verdiend loon van Hendrik Gerrijts, blauwverversknegt bij Jelle Stijl, 27 mrt 1764. (GAH1094); rentmeester van het Weeshuis bet f. 6:4:0 aan de medevoogd Evert Wiarda wegens verschot aan medicinalia tdv de weeskinderen, van mevrouw van Reimershuisen te Vollenhove ontboden, en gebruikt, kwit. no. 23, 19 nov 1765. (1095); id. f. 9:0:0 wegens geleverde tee, kwit. no. 20, 12 nov 1776. (GAH1107); id. f. 19:10:0 voor geleverde tee tdv de wasmeiden, kwit. no. 11, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 12:0:0, ord. no. 22, 25 nov 1778. (GAH1109); geb Staveren 25 aug 1715, zv Thomas Montes Wiarda en Itske Everts Corff, tr. 1. 1747 Broertje vd Meulen, 2. 1750 Elisabeth de Haas; mr. Bolsward 12 apr 1747, mr. HRL 1767 (als gildebroeder aangenomen), ovl 13 mrt 1776. Dhr K.A. Citroen deelt mede, dat E.W. van Staveren op 31 mrt 1740 zilversmid-poorter te Amsterdam werd, en blijkens het kohier Pres. Quot. in 1742 op de Kolk woonde, wijk 19, nr. 1811. Reeds voor 1745 oefent E.W. het goudsmidsbedrijf uit ten plattelande (Staveren?) in Friesland. Zijn werk brengt hij ter keuring in Bolsward o. a. 3 a- vondmaalsbekers van 1745, eigendom van de Doopsgezinde Gemeente van Staveren. Hij legt tegenover het Bolswarder gilde op 12 apr 1747 zijn meesterproef af. Na 1747 komt zijn naam echter niet meer in het gildeboek voor. Van 1747 tot 1767 verschijnt de naam E.W. herhaaldelijk in de Harlinger keurloonboekjes, in het gildeboek blijft zijn naam echter ontbreken (ook in de akte van 19 dec 1757, die door alle gildebroeders wordt ondertekend, met uitzondering van twee, die uitdrukkelijk met name als absent worden aangegeven). Eerst vanaf jan 1767 schijnt hij zich definitief in HRL gevestigd te hebben. In het rekeningboekje staat dan deze aantekening: ''Op huiden den 23 jan. 1767 ... tot meede gildebroeder opgenomen de meester Silversmid Evert Wiarda, die deswegen aen de gilde heeft voldaen exempt de jura voor Politsimeesteren.'' deze laatsten hebben n. l. niet te compareren, omdat hij reeds een wettige proef had afgelefd te Bolsward. Kort daarop wordt hij Harlinger keurmeester en neemt aan alle andere werkzaamheden van het gilde deel. Hij werd in apr 1773 eigenaar van een perceel in de Voorstraat N.Z. tussen Raadhuis- en Vismarktpijpen. (deze bruggen zijn verdwenen met de Voorstraatgracht); Voet vermeldde in zijn Harlinger meesterslijstje twee zilversmeden met de naam Evert Wiarda. In wezen is het maar één persoon. Het meesterteken dat W. in 1745 gebruikte bij de avondmaalsbekers, waar zojuist sprake van was, bevatte twee hoofdletters: EW. Werk: 3 avondmaalsbekers gedat 1745 (keur Bolsward)/jl. K (1745)/Doopsgez. gemeente staveren, Cat. Z.T. 1927. 194. Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij voornamelijk lepels en vorken vervaardigde, en in geringere mate brandewijnskommen en trekpotten. (Gildeboek 1767-1775)
Evert Simons Wiarda geb 14 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL, zv Simon Wiarda en Sijtske Harmens
Evert Sjoerds Wiarda geb 6 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heins; ovl 9 sep 1803 HRL, oud 19 jaar
Evert Thomas Wiarda E.T.W. van Stavoren ende Broertje Alefs van der Meulen van HRL; sijnde de aengevinge gedaan door proc. R. Lanting met vertooninge van genoegsaeme procuratie, met versoek van een gebod in de Week, 23 dec 1746; van Stavoren, huwt met Broertje Alefs van der Meulen, van HRL, sijn geproclameerd den 26-29 desemb 1746 en den 5 januar 1747 en doen ook getrouwt; kind: Idtsk Everds Wiarda, ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL
Gerlofke Wierdts Wiarda van Bolsward, huwt met Barent Alefs van der Meulen, van HRL, geproclameerd den 19-26 nov en den 3 desember 1752 en doen ook getrouwdt; kind: Grietje Barends van der Meulen, ged 24 aug 1756 Grote Kerk HRL; kind: Alef Barends van der Meulen, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Mintje Barends van der Meulen, ged 11 mei 1762 Grote Kerk HRL, vader is Coopman; kind: Jacomina Barends van der Meulen, ged 18 aug 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wierd Barends van der Meulen, ged 17 dec 1754 Grote Kerk HRL
Govert Everts Wiarda ged 29 jun 1766 Grote Kerk HRL, zv Evert Wiarda en Elisabeth S. de Haas
Ids Wiarda geb 30 nov 1795 HRL, ovl 17 aug 1862 HRL, huwt met Agatha Schijf op 16 apr 1820 HRL, huw.afk. 2 en 9 apr 1820, cargadoor, N.H., ovl wijk H-177 zeehandelaar in 1862, zv Sjoerd W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1820, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk H-172; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk H-177; VT1839; geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd E. Wiarda en Judith Catharina Heins; I.W. en mede-eigenaars, bezitters van percelen nrs. 788-790 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, resp. huis, zoutkeet, en zoutkeet, resp. 20, 320 en 330 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9, 150 en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 807 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis of bergplaats, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 41); id. van perceel nr. 1102 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, huis en erf, 156 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1450 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 184 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 70. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1959 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 786, pakhuis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56); id. van percelen nrs. 1961 en 1962 te HRL, makelaar, woonplaats HRL, legger nr. 785, resp. plaiziertuin, huis, resp. 330 en 220 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. nihil en 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Iedske Wiarda geb 8 aug 1802 HRL, ged 29 aug 1802 HRL, N.H., dv Sjoerd E.W., en Judith Catharijna Heins; dopen Grote Kerk HRL 1802
Idtsk Everds Wiarda ged 7 nov 1747 Grote Kerk HRL, dv Everd Wiarda en Broertje van der Meulen
Itske Everts Wiarda ged 15 jul 1753 Westerkerk HRL, dv Evert Wiarda en Lijsbert de Haas; huwt met Simon Vrieseman; BS ovl 1813; Simon Frieseman en I.W., beide van HRL, zijn, na dat ze voor de derde maal afgekondigd waren, op den 30 aug 1778 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Berber Simons Friesema, geb 27 jun 1781, ged 17 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 5 nov 1784, ged 30 nov 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Frieseman, geb 28 sep 1787, ged 23 okt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Ekko Simons Frieseman, geb 7 feb 1796, ged 1 mrt 1796 Grote Kerk HRL; geb 19 jun 1753 HRL, ovl 16 okt 1820 HRL, huwt met Sjoerd Piebes Wiarda op 19 nov 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1820; Sjoers P. Wiarda en I.E.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1808; weduwe Frieseman ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde behoeften ten dienste van ''t Nederduitse Schoolbestuur op ''t Stadhuis, 1806: 6 Caroliguldens en 15 stuivers; id. wegens geleverde winkelwaren ten dienste van de Schoolopzieners, 9 mrt 1807: f. 7:9:0; id. over 1808, ord. 8 feb 1808: f. 4:12:8; id. wegens geleverde winkelwaren van thee, suiker enz., 6 jul 1807: f. 5:4:8; (geen boeknr. vermeld); Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albartus Rasschen, en I.W. huisvrouw van de Koopman Sjoerd P. Wiarda, beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde), is ovl in de Maand aug 1700 negen en Sestig. Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarant als dogter van de Overledenen, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 29 mei 1815
J. P Wiarda onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van J.P.W. (kleding), 31 dec 1810: f. 32:10:0 (GAH1142)
Jan Sjoerds Wiarda geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Everts Wiarda en Judit Catharina Heins
Joukje Sjoerds Wiarda geb 18 dec 1794 HRL, ovl 20 mrt 1861 HRL, 1e huwt met Piebe Pieters de Jong op 26 mei 1822 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1822, 2e huwt met Albert Stuur op 1 nov 1832 HRL, winkelierse, N.H., ovl wijk F-143, dv Sjoerd Piebes W, en Anna (Pieters) Nauta; BS huw 1822, ovl 1827, huw 1832, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk F-167; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-143; VT1839; geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Wiarda en Anna Pieters
Klaas Wiarda geb 1787 HRL, ovl 16 jan 1833 HRL, 1e huwt met Maria Catharina Meyer, 2e huwt met Maria Prior, schilder en glasemaker, zv Sjoerd Everts W, en Judith Catharina Heins; BS ovl 1833
Leeuwkje Wiarda huwt met Jaane Jans van Slooten; BS ovl 1832; Lieuwkje Thomas Wiarda, geb 22 sep 1721, ovl 27 okt 1770, 49 jaar, dv Thomas Montes, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; Jane Janes van Slooten van HRL. ende L. Thomas W. van Stavoren, komende de procr. Hendrik Pesma, 24 nov 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Tjeertie Janes van Sloten, ged 16 jul 1758 Westerkerk; kind: Aafie Janes van Sloten, ged 9 dec 1759 Westerkerk HRL; kind: Thomas Janes van Sloten, ged 11 mei 1761 Westerkerk HRL; kind: Itske Janes van Slooten, ged 27 sep 1753 Westerkerk HRL
Lijske Wiarda oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-065; VT1839
M Wiarda woont in 6e quartier, huisno. 159, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803. (GAH650)
Mintje Abels Wiarda ovl voor 1836, huwt met Ayzo Lycklama à Nijeholt, leefde in 1811; BS huw en huwafk. 1811, ovl 1829, huw 1835
Monte Wiarda op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 300:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:1-2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; huwt met Aukjen van der Brug, beide van HRL, geproclameerd de 10-12 en getrout de 17 aug 1760; kind: Thomas Montes Wiarda, ged 18 jun 1761 Westerkerk HRL; kind: Tomas Montes Wiarda, ged 7 apr 1763 Westerkerk HRL, vader is Commis
Monte Wiarda ovl 20 aug 1803 HRL, oud 77 jaar; ovl 17 okt 1803 HRL, oud 78 jaar
Monte Sjoerds Wiarda geb 23 feb 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heyns
Piebe Sjoerds Wiarda geb 1792 HRL, huwt met Eelkje IJkes IJkema op 28 nov 1819 HRL, huw.afk. 14 en 21 nov 1819, gescheiden op 27 sep 1824 HRL, militair onder de Koloniale Troepen, daarvoor winkelier te HRL, huw.get. bij P.P. de Jong en J. Wiarda, koopman, broeder bruid. 1822, zv Sjoerd Piebes W, en Anna Pieters (Nauta); BS huw 1819, huw 1822, huw 1824; geb 15 jul 1792, ged 3 aug 1792 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Piebes Wiarda en Anna Pieters
Piebe Thomas Wiarda ovl 10 jan 1776 IJlst, huwt met Baukje Sipkes vd Werf, kind: Sjoerd Piebes W, geb 1761 IJlst, in leven sekretaris van IJlst; BS huw 1826
Pieter Sjoerds Wiarda geb 29 sep 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL, zv Sjoerd Pieters Wiarda en Anna Pieters
S Wiarda rentmeester van het Weeshuis betaalt f. 8:8:0 aan de meede-weesvoogd S.W. ter Saeke meerder Uitgaef als ontvang in ''t presidium, 7 mrt 1810, quit. no. 6 (GAH1142); id. f. 171:10:0, 13 dec 1810, quit. no. 34 (GAH1142); id. f. 17:19:0, 10 may 1809, quit. no. 26 (GAH1141)
Sytske Sjoerds Wiarda geb 1797 HRL, huwt met Jacob Prior op 4 apr 1824 HRL, huw.afk. 14 en 21 mrt 1824 HRL en Amsterdam, dv Sjoerd Everts W, en Judith Catharina Heins; BS huw 1824; geb 14 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Sjoerd Everts Wiarda en Judith Catharina Heins
Simon Wiarda geb 30 apr 1799 HRL, ged 21 mei 1799 HRL, ovl 19 nov 1848 HRL, huwt met Oeke vd Werf op 17 jun 1819 HRL, huw.afk. 6 en 13 jun 1819, kantoorbediende, huw.get. bij J.F. Posthuma en T. Wyma, (2x gk), aangehuwde neef bruid. scheepsmakelaar cargadoor in 1848, zv Sjoerd Piebes W, en Judith Catharina Heins; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, huw 1842, ovl 1848; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, cargadoor, wijk A-052; VT1839
Sjoerd Everts Wiarda ged 3 jul 1763 Grote Kerk HRL, zv Evert Wiarda en Lijsbeth de Haas; geb 17 jun 1763 ... , ovl 20 sep 1823 HRL, huwt met Judith Catharina Heins, cargadoor in 1823, N.H., kinderen: Simon, geb 30 apr 1799 HRL, Klaas W, geb 1787 HRL, Elisabeth W, geb 1789 HRL, Ids W, geb 30 nov 1795 HRL, Iedske W, geb 8 aug 1802 HRL, Sijtske W, geb 1797 HRL, Anna Margaretha W, geb 1791 HRL, zv Evert Montes W, en Elisabeth Simons de Haas; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, BS huw 1822, ovl 1823, huw 1824, ovl 1828, ovl 1833, ovl 1848, ovl 1862; kind: Evert Sjoerds Wiarda, geb 6 feb 1785, ged 6 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Monte Sjoerds Wiarda, geb 23 feb 1787, ged 25 mrt 1787 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Sjoerds Wiarda, geb 18 jun 1789, ged 12 jul 1789 Grote Kerk HRL; kind: Ids Sjoerds Wiarda, geb 30 nov 1795, ged 25 dec 1795 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Sjoerds Wiarda, geb 14 nov 1796, ged 18 dec 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds Wiarda, geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. (GAH204); S.W., Makelaar en coopmansboode, en Judith Catharina Heins, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 2 nov 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 6e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sjoerd Piebes Wiarda geb 1761 IJlst, ovl 20 jan 1826 HRL, huwt met Anna Pieters Nauta, ook huwt met Itske Everts Wiarda op 19 nov 1809 HRL, komt van HRL, kinderen: Trijntje, geb 6 dec 1806 HRL, Joukje W, geb 18 dec 1794 HRL, Baukje W, geb 15 okt 1803 HRL, Willem W, geb 15 apr 1801 HRL, Piebe W, geb 1792 HRL, koopman te HRL; in 1826, huw.get. bij J.H. Baron en G.M. Jansen, 1813, id. bij J.A. Oostendorp en G.P. de Bruin, 1818, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta, oom bruid. 1820, koopt/verkoopt een huis 1800-1802, zv Piebe Thomas W, en Baukje Sipkes vd Werf; huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1803, 1807, BS huw 1813, huw 1818, huw 1819, huw 1820, huw 1826, ovl 1861; geboortig van IJlst, tot burger deser stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaf en de jura betaald met f. 10:10:0 aan de GR, op 17 jun 1790. (burgerboek); eigenaar en gebruiker wijk A-103, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk A-104; gebruiker Hendrik J. Bron, wijnstekersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-047, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-149; gebruiker D. Kortlang wed., winkeliersche, 1814. (GAH204); id. van wijk E-050; gebruiker H. Leyenaar, metzelaar, 1815. (GAH204); id. van wijk E-116; gebruiker Jan Huidecoper, koopman, 1814. (GAH204); S.P.W. ende Anna Pieters van der Meulen (!), beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de vader Pieter Jeltes van der Meulen, met een gebod in de week en zondag tweemaal te Proclameren, ten einde de bruid en bruidegom, sondagnamiddag in den eersten Staat konnen worden bevestigd, 6 sep 1791; ondertrouw HRL; S.P.W. en Itske E. Wiarda, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 28 Wijnmaand 1808; S.P.W. en Anna Pieters van der Meulen, (!), beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806; (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 232, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 132:0:0 (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 5:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Piebe Sjoerds Wiarda, geb 15 jul 1792, ged 3 aug 1792 Grote Kerk HRL; kind: Joukje Sjoerds Wiarda, geb 18 dec 1793, ged 26 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Sjoerds Wiarda, geb 29 sep 1795, ged 18 okt 1795 Grote Kerk HRL; Wij Ondergetekenden Sijtske Jelgersma huisvrouw van Albartus Rasschen, en Itske Wiarda huisvrouw van de Koopman S.P.W., beide wonende te HRL, Verklaren bij dezen dat aan ons Volkomen bekend is dat Bernardus Jelgersma, Medicinae Doctor te HRL, aldaar is Overleden in de maand apr 1700 drie en tachtig, en deszelfs huisvrouw Catharina Jorna (Grootouders van Gerbrandus Jelgersma Aan Vaders Zijde), is ovl in de Maand aug 1700 negen en Sestig. Gevende voor redenen van Wetenschap dat de Eerstgemelde declarant als dogter van de Overledenen, en laatstgemelde als Gebuur dit afsterven Volkomen bekend is. HRL den 29 mei 1815
Tomas Everts Wiarda ged 8 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Evert Wiarda en Lijsbeth Simons de Haas; Thomas Everdts W., ged 8 sep 1750 Grote Kerk HRL, zv Everdt Wiarda en Lijsbeth de Haas
Thomas Montes Wiarda ged 18 jun 1761 Westerkerk HRL, zv Monte Wiarda en Auckje van der Brugh; ged 7 apr 1763 Westerkerk HRL, dv de Commis Monte Wiarda en Auckje van der Brugh
Thomas Montes Wiarda huwt met Itske Everts Corff; heeft een zoon: Evert Wiarda; zie aldaar
Tjietske Wiarda huwt met Hidde de Vries; BS ovl 1848
Trijntje Wiarda geb 6 dec 1806 HRL, ged 4 jan 1807 HRL, huwt met Tjeerd Eernstman op 18 mei 1830 HRL, dv Sjoerd Piebes W, en Anna Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1830
Willem Wiarda geb 16 dec 1800 Almenum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Willem Wiarda geb 15 apr 1801 HRL, ged 5 mei 1801, N.H., zv Sjoerd W, en Anna Pieters Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1801
C. van Wicheren ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:11:0 ter bekoming van Nieuwe Coupons bij 2 nationaale Schuldbrieven, 28 okt 1807 (GAH1139)
Hendrik van Wicheren geb 1788 Leeuwarden, ovl 27 jul 1848 aan boord van de stoomboot ''Friso'' gedurende de overtogt van Amsterdam naar HRL, even buiten Amsterdam, controleur van waarborg van goud- en zilverwerken, zv Pieter vW, en ... ; BS ovl 1848
Pieter van Wicheren hm ... ., kind: Hendrik, geb 1788 Leeuwarden; BS ovl 1848
Catharina Wichers oud 36 jaar, geb Groningen en wonende te HRL. 1839, wijk C-044; VT1839
Johan Coenraad Wick huwt met Jeltje Harmens, beide van HRL, geproclameert 7, 14 en 21 en getrout den 30 aug 1757
Elisabeth Wicken Andries Sneider, soldaat in de compagnie van Capitein Evers, van HRL, en E.W. van Maastricht, hebben de laatste afkondiging gehad den 24 dec 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Anna Catharina Widders mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; geb 1776 ... , huwt met Carel van Bree, getuige bij geboorte aangifte van Johannes B. Wiese; BS geb 1811, ovl 1859
Claas Jans Wideman C.J.W. en Antie Romkes Wassenaar, beide van HRL, geproclameerd de 11 -18-25Mey en getrout de 8 jun 1766
Alexander Widenburgh Heeg, Floreencohier 1700: A.W., generale ontv. vant Collegie ter Admiraliteit tot HRL, eigenaar van plaats nr. (129), grootte 2 p. m., floreen f. 0:17:0, ferskaat: in een schar, OUD SYBELANDT, de Wymerts W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbrldl. 1700); secretaris der stad HRL, geboortig van Goutum (?), heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat belooft sich alleszins als een bequaem burger te sullen gedragen, betalende de geregtigheit daer toe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 9 apr 1688. (burgerboek); ovl 22 mei 1718, 64 jaar, Gew. Raetsheer-Ontv. Gen., Grote Kerk; vd Gaast begraaflijst; IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (100), grootte 7 p. m., floreen f. 1:21:0, gebruiker Claas Jans, ferskaat: in de Hooge Nessenhem, de Gau Z. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Zuid. 1700); IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (101), grootte 13 p. m., floreen f. 4:0:0, gebruiker Seekle Symens tot Ylst, ferskaat: op de hoeck van de Horne off Winslootswal, de Horne O., de Winsloot N. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Zuid. 1700); IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (102), grootte 4 p. m., floreen f. 1:0:0, gebruiker Willem Alberts tot Ylst, ferskaat: in de Lange vywe schar, de arme 4 p. m. W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbr. dk. Zuid. 1700); IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (103), grootte 3 p. m., floreen f. 1:0:0, gebruiker Tamme Tammerius tot Ylst, ferskaat: int Lange vyweschar, de Ylster pastorye 5 p. m. Z., de Wymerts W. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel , Zuid. 1700); IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (104), grootte 11 p. m., floreen f. 2:21:0, gebruiker Sytse Jelles in Oosthem, ferskaat: op de Winslootswal, de Wymerts W., de Winsloot N. ; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel , Zuid. 1700); IJlst, Floreencohier 1700: A.W. nom. ux. tot HRL, eigenaar van plaats nr. (105), grootte 3 p. m., floreen f. 0:7:0, gebruiker Dirk Tiallings, ferskaat: op de Wymertswal in Riuerd Sipkes schar, de Wymerts W. ; (Kad. Atlas Wymbritseradeel , Zuid. 1700); Nijland, Floreencohier 1700: eigenaar van plaats nr. (30), grootte 43 p. m., floreen f. 24:21:0, ferskaat: sate landts; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1700); Peins, Floreencohier 1700: A. v. W. eigenaar van plaats nr. (7), floreen f. 8:0:0, 29 pm, Yb Clasen gebruiker; (bron: Kad. Atlas Franekeradeel 1700); Pingjum, Floreencohier 1700: hr. W. eigenaar van plaats nr. (56), grootte 4 p. m., floreen f. 1:14:0, FC1708: <111>; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); id. van plaats nr. (247), grootte 52 p. m., floreen f. 15:20:4, gebruiker Marten Heins, FC1708: <110>; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Pingjum, Floreencohier, 1708: A.W. eigenaar van plaats nr. (110), grootte 52, 5 p. m., floreen f. 16:3:4, gebruiker Marten Heins, ferskaat: een saate; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Arum, Floreencohier 1700: hr. W. nom. ux. en Baukie Oldaans, elx 1/2, eigenaars van plaats nr. (57), grootte 103 p. m., floreen f. 30:0:0, gebruiker Murk Ages, ferskaat: 101, 5 pm, 1, 5 pm aengecochte land; de Heerevaart O. en N., de Heerewegh Z. ; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord); Witmarsum, Floreencohier 1700: W. eigenaar van plaats nr. (110), grootte 7 p. m., floreen f. 3:0:0, gebruiker Murk Ages, ferskaat: verdold land by Hansma tille; (bron: Kad. Atlas Wonseradeel Noord)
Anna Wider mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1782 ... , ovl 23 nov 1813 HRL, wonende te HRL, ovl wijk C-158; BS ovl 1813
J Wider ovl voor 1815; wed. J.W. gebruiker wijk C-025; medegebruikers Anth. B. de Vries, kleermaker, Jacob Harkes wed., P. Vuust wed., Joseph ter Meulen, varensgesel; eigenaar is wed. T. Kabbeljauw, 1814. (GAH204)
Meinskjen Widmers president-voogd H. Videlius betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 5:0:0 wegens een legaat door M.W. bij testament aan Ytje Pieters gemaakt, 27 dec 1763. (GAH1093)
Vrouwke Widmus huwt met Johannes Koopmans; BS ovl 1885
Aafke Wiebenga h, m Oeds Jacobs Odolphi; BS ovl 1859
Elizabeth Wiebenga huwt met Tjepke Gratama; BS ovl 1870
Wiebe Obbes Wiebenga zie: W.O. Wybenga
Rienk Wiebes Geëtraheerd uit het Aantekeningsboek van Overledene van den Jare 1814. In het Jaar Een duizend Achttienhondert veertien den Elfden dag der maand jul zijn voor ons President Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat dezer Gemeente van Workum departement Vriesland, Canton Hindeloopen, gecompareerd Theunis Gerrits Hobma, oud 62 Jaren, Turfdrager en Lammert Thomas van Spanjen, oud 30 Jaren huisnagtsknegt, beiden geburen aldaar, welke ons verklaard hebben dat Rienk Wiebes Valk, oud vijf en vijftig Jaren Acht maanden, toen van bedrijf winkelier, gewoond hebbende te Workum, geb te Dragten, zv W.F. en Sjoerdtje Rienks, beiden overleden, Echtgenoot van Antje Klases, op den Tienden dezer maand jul des nademiddags ten vijf uuren in het Huis genoteerd Wijk G, No. 66 is overleden; en hebben de declaranten deeze Acte, nadat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend. Workum, 15 jun 1817
Aafke Wiebes zie: de Jong, Kroon, Tuinhout
Akke Wiebes zie: van der Schel
Acke Wiebes huwt met Paulus Jans de Wilde op 9 jun 1805 HRL; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807; Paulus Aans de Wilde ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Evelings, goede bekende, 25 may 1805; ondertrouw HRL
Andries Wiebes ovl voor 1815; wed. A.W. eigenaar en gebruiker van wijk A-003, winkeliersche, 1814. (GAH204)
Antje Wiebes geb 10 jul 1741 Makkum, ovl 15 dec 1818 HRL, huwt met Hendrik Hieltjes; BS ovl 1818
Antje Wiebes ovl voor 1819, huwt met Johannes Harmens Bootsma; BS huw 1818
Auke Wiebes zie: Molenaar
Auke Wiebes geb 24 jun 1784 HRL, inschrijfnummer 1124, 126 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Berber Wiebes zie ook: Feenstra; geb 21 jan 1809, ged 5 feb 1809 Grote Kerk HRL, dv Wybe Jochums en Berentje Aukes
Dirk Wiebes woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Wiebes ovl 4 jul 1787 HRL, oud 28 jaar
Eva Wiebes zie: Meelman; Pieter van Klaveren en E.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 apr 1808; ondertrouw HRL
Evertje Wiebes zie ook: van Dokkum; geb 5 mrt 1789, ged 24 mrt 1789 Grote Kerk HRL, dv Wybe Wytses en Fokje Taekes
Geeske Wiebes huwt met Marten Zijlstra; BS ovl 1840
Goris Wiebes zie: Faber; (2x)
Haantje Wiebes zie ook: de Vries; geb 4 dec 1797, ged 19 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Wiebe Douwes en Jane Haantjes
Haring Wiebes huwt met Aafke Jans, kind: Elisabeth Harings, geb 1743 HRL; BS ovl 1833
Hendrich Wiebes 1779, den 17 apr wurde von Wiebe Gerds aus Boeckzetel, aus seinen Ehefrau Tietje Hendrichs geb und am 18. getauft und wurde Hendrich genannt. Hatshusen, im departement Oostvriesland am 12 apr 1810
Hiltje Wiebes zie: Faber
Jan Wiebes zie: van Dokkum, Postma
Jan Wiebes geb 9 aug 1792, ged 28 aug 1792 Grote Kerk HRL, zv Wiebe Wietses en Fokje Taekes
Jan Wiebes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 56:3:0 ter Saeke 4 Schouw 17 korven Turf en arbeidsloon, 29 may 1806, quit. no. 3 (GAH1138)
Jan Wiebes huwt met Tjietske Pieters, kind: Jarig Jans Dijkstra, geb 1768 Makkum; BS huw 1816; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen J.W. en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets P., en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van Gerben Wielinga, gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Extract uit het Doopboek der Roomsch Catholijken in deze Gemeente. Geboren te Makkum Jarig Jans den 23 okt 1768. In het jaar een duizend zevenhonderd acht en zeventig de drie en twintigsten dag der maand okt is geb een zoontje waarvan de vader is J.W. en moeder Tjitske Pieters, en is bij den doop genaamd Jarig. Afgegeven te Makkum den 2 jan 1816
Janke Wiebes zie: Janke Jans
Janke Wiebes huwt met Durk Pieters, kind: Jan Durks, ged 13 aug 1744 Westerkerk HRL; kind: Marten Durks, ged 30 okt 1740 Westerkerk HRL
Jelle Wiebes huwt met Anke ... , kind: Harmen Kroon, geb 1785/91 Kimswerd; BS ovl 1857
Jetske Wiebes zie: Lolcama
Jetske Wiebes geb 11 jun 1800 HRL, ged 29 jun 1800, N.H., dv Wiebe Wytses en Fokje Taekes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jochem Wiebes geb 15 aug 1810 HRL, zv Wiebe Jochems en Beerentje Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 15 aug 1810, ged 2 sep 1810 Grote Kerk HRL, zv Wybe Jochums en Beerntje Aukes
Johanna Wiebes komt ook voor in stamboom ''Greveling'', huwt met Wolter vd Veen; BS ovl 1854
Klaas Wiebes zie: Brandsma, Dreyer, IJntema
Claas Wiebes ovl voor 1815; wed. C.W. eigenaar en gebruiker wijk A-164, gealimenteerd, 1814. (GAH204)
Lieutske Wiebes zie: Postma
Lijsbeth Wiebes huwt met Wiebe Martens; BS ovl 1829
Meine Wiebes zie: Pekema
Obbe Wiebes zie: Wybenga
Oege Wiebes zie: Veenstra
Pieter Wiebes zie: Zandbergen
Pieter Wiebes geb 1793 Surhuisterveen/Zuidhorn, ovl 7 jun 1851 HRL, huwt met Jantje Jans de Jong op 19 dec 1838 HRL, schipper, wonende te HRL, werkman in 1849, zv Wiebe Pieters en IJmkje Wobbes; BS huw 1838, ovl 1849, ovl 1851
Reinder Wiebes huwt met Fijke Broers, kind: Broer Reinders, geb 11 feb 1794, ged 2 mrt 1794 Grote Kerk HRL
Rienk Wiebes ovl voor 1818, huwt met Anke Cornelis, kind: Cornelis Rienks Valk, geb 1792 Workum; BS huw 1817; Wij Ondergetekenden Jacobus de Bruin en Janke Claasen Oosterbaan Echtelieden Herbergiers te HRL verklaaren bij deezen te concenteeren en toe te staan aan onzen minderjarigen dogter Hiltje Jacobus de Bruin om zich in het Huwelijk te begeeven met Cornelis Rients Valk, varendsgezel, meede aldaar, zv R.W. en Acke Cornelis de vader overleeden, moogende alzoo lijden dat dezelven door den Officier van de Burgelijke Staat allen in ondertrouw worden opgenoomen de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 jan 1817; Geëtraheerd uit het Doopboek der Herformde Gemeente te Workum. R.W. en Anke Cornelis, egtelieden hebben op heeden den 14 okt 1791 alhier hun kind geb te Workum den 5 okt 1791 laten dopen met de naam Cornelis. Afgegeven den 4 feb 1817
Rinze Wiebes zie: Koster
Rinske Wiebes huwt met Johannes Meyer, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802
Ruurd Wiebes zie ook: van Dokkum; geb 19 dec 1794, ged 6 jan 1795 Grote Kerk HRL, zv Wiebe Wytses en Fokje Taekes
Tekeltje Wiebes ovl 18 apr 1803 HRL, oud 46 jaar
Wied Wiebes huwt met Grietje Sakes, kind: Sake Wiersma, geb 1751 Idsegahuizen; BS huw 1829
Wijpkjen Wiebes zie: Tilstra
Wilke Wiebes huwt met Antje Andries, beide van HRL, geproclameerd de 27 Jannewari en de 3 en getrout de 10 feb 1765
Wipkje Wiebes zie ook: Kwest; Wij Ondergetekenden Popke Minnes Wiersma (=Minnema), Schipper, en Frans Kiewiet, Bode van ''t Schuitschippersgild, beide wonende te HRL, Verklaren hier mede dat aan hun ten vollen bekend is dat Wijpkje Wybes huisvrouw van Bonne Jans van Dijk ter dezer Stede is Overleden in den Maand apr 1804, Zonder de juiste dag te bepalen, gevende voor redenen van Wetenschap dat de eerstgemelde uit hoofde van Familiebetrekking en de tweede als Vriend bij deszelfs begravenis Zijn tegenwoordig Geweest. Afgegeven den 23 mei 1815
Wobbe Wiebes ovl voor 1843, huwt met Durkjen Jans, kind: Wobbe Wiebes de Jong, geb 1811 Woudsend; BS huw 1842
Wobbe Wiebes geb 1796 Surhuisterveen, huwt met Klaaske Sipkes Bijlsma op 21 nov 1839 HRL, turfschipper, wonende te HRL, huw.get. bij L.W. Pieksma, (gk), en J. Johannes, (gk), wonende te HRL, schipper, 1838, zv Wybe Pieters en IJmkje Wobbes; BS huw 1838, huw 1839
Ymkje Wiebes geb 9 nov 1800 Bergumerdam, ovl voor 1804, ged 16 dec 1800, N.H., dv Wybe Pieters en IJmkje Wobbes; dopen Grote Kerk HRL 1800
Wiebe Wiebinga oud 47 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, wagenmaker, wijk C-106; VT1839
Janke Wiebrens geb 1750 ... , ovl 2 aug 1817 HRL, huwt met Tjalling Tjallings; BS ovl 1817
Jouke Wiebrens zie: Hoekstra
Luitje Wiebrens zie: Westerbaan; Luytien Wybrens, huwt met Janke Hartmans, kind: IJefke Luytiens, ged 13 jun 1769 Grote Kerk HRL; pacht grond voor zijn lijnbaan 1800-1810; Age Sijbrens ende IJefke Luitjes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd L.W., de vader, 27 apr 1793; ondertrouw HRL; kind: Claartje Luitjens, ged 13 nov 1770 Grote Kerk HRL; kind: Wybren Luitjens, ged 8 mrt 1772 Grote Kerk HRL
Minke Wiebrens huwt met Pieter Alberts Dijkstra; BS ovl 1822; ovl 27 dec 1792 HRL, oud 40 jaar; Pieter Alberts en M.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 dec 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Ruurtje Pieters, geb 15 mrt 1785, ged 10 apr 1785 grote Kerk HRL; kind: Joukje Pieters, geb 26 may 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL; kind: Wybrig Pieters, geb 7 okt 1790, ged 26 okt 1790 Grote Kerk HRL
Trijntje Wiebrens ovl 10 mrt 1781 HRL, huwt met Berend Jans; BS huw 1822
Catharina Wieder oud 64 jaar, geb Maastricht en wonende te HRL. 1839, wijk B-094; VT1839
Douwe Wieds zie: Steenstra, Vettevogel
Aaltje Wieger zie: Mossel
Folkert Wieger F.W. van HRL, en Rinske Lolkes van Menaldum, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 apr 1786 HRL, en zijn met attestatie vertrokken; kind: Lolke Folkerts, geb 9 jan 1794, ged 21 jan 1794 Grote Kerk HRL; kind: Mayke Folkerts, geb 9 mrt 1795, ged 31 mrt 1795 Grote Kerk HRL; Maandag den 6 aug 1798. de Raad ordinaris Vergadert zijnde, is den Burger Pieter Doekes welke volgens deszelfs eigen Confessie Zijne Buurman F.W., een stoot op de Borst gegeeven had, daar over ernstig gecorrigeerd, en voor dees keer gelibereerd van boete, mdog verweezen in de kosten van de Citatie. (GAH44); Maandag den 13 aug 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde de Huisvrouw van F.W. ter zaake dezelve haare Buurvrouw, een Slag aan het Hoofd gegeven had, daar over ernstig gecorrigeerd, en voor dees keer gelibereerd van de boete, omdat haar buurvrouw, volgens ingewonnen berigt van den fiscus, aanleiding tot die twist gegeeven had, zijnde zij verder verweezen in de kosten van de Citatie. (GAH44)
Antje Wiegers huwt met Pieter Rommerts, kind: Rommert Pieters, ged 1 dec 1771 Grote Kerk HRL
Cornelis Wiegers zie: Harmens, van der Weide
Kornelis Wiegers geb 18 may 1796, ged 25 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Wieger Kornelis en Jetske Innes
Doede Wiegers ged 9 nov 1751 Grote Kerk HRL, zv Wieger Jarighs en Foekjen Fokkes; Johannes Spannenburg als gecommitteerde weesvoogd id boedel van wijlen Wieger Jarigs betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis 10- 12:0 terzake aandeel van D.W. id nalatenschap van wijlen zijn vader Wieger Jarigs, 24 aug 1762. (GAH1092); Jelte Douwes betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 voor verdiend loon van D.W., 19 mei 1764. (GAH1094); voogden bet f. 2:16:6 aan dito voor inbreng van D.W., herkomstig uit de nalatenschap van Jarig Wijgers, in Indië overleden, 23 apr 1765. (GAH1095); voogden bet f. 40:0:0 aan dito als loon door D.W. bij Jelle Douwes en zoon in 2 jaren verdiend, 13 mei 1766. (GAH1096); id. f. 60:0:0 in 2 jaer verdiend bij Dirk Jeltes Wester, wieldraiier, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 75:0:0 in 1 jaer verdiend bij Dirk Jeltes (niet met geslnm Wester), wieldraier, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 42:0:0, mei 1771. (GAH1102); id. f. 54:7:0, 14 mei 1772. (GAH1103)
Doedtje Wiegers huwt met Jan Jansen, kind: Wieger Jans, ged 23 7ber(=sept) 1770 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Jans, ged 29 okt 1771 grote Kerk HRL
Doettje Wiegers ovl 2 nov 1788 HRL, oud 57 jaar; huwt met Jan Jansen, kind: Jan Jans, ged 17 jul 1768 Grote Kerk HRL
Doetje Wiegers weduwe van der Meulen op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 7:0:0 (GAH650)
Froukje Wiegers geb 1729 ... , ovl 8 feb 1812 HRL, huwt met Haaye Jans Brouwer, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus: 1756, ovl wijk C-188, dv Wieger Bakker en Neeltje IJedes; DTB N.H. HRL. 1756, BS ovl 1812, ovl 1834; kind: Jan Hajes, ged 5 sep 1758 Westerkerk; kind: Neeltje Haies, ged 25 nov 1759 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 11 nov 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Bonne Hayes, geb 7 jan 1774, ged 28 jan 1774 Grote Kerk HRL; kind: Wieger Hayes, ged 18 aug 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jan Hajes, ged 30 okt 1763 Westerkerk HRL; kind: Stijntie Hajes, ged 10 nov 1765 Westerkerk HRL; kind: Neeltje Hayes, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Geertje Wiegers geb 1776 Dokkum, ovl 16 aug 1853 HRL, huwt met Karel Jans Timmer op 16 nov 1806 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1853, bev.reg. Ha18 51 wijk C-094; Karel Jans en G.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 1 nov 1806; ondertrouw HRL
Geesje Wiegers zie: Steenstra
Geeske Wiegers ged 31 aug 1749 Westerkerk HRL, dv Wijger Alberts en Trijntje Harings; huwt met Klaas Klaassen, kind: Klaas Klaases, geb 12 feb 1781, ged 13 mrt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Tryntje Klaases, geb 21 feb 1782, ged 19 mrt 1782 Grote Kerk HRL; kind: Tetje Klaases de Jong, geb 13 mrt 1784, ged 6 apr 1784 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 tot een uitsetting in plaets van kleren aen haer toegelegt, kwit. no. 5, 13 aug 1771. (GAH1102)
Gerryt Wiegers ged 8 dec 1748 Grote Kerk HRL, zv Wiger Corneelis en Pitje Gerrits; voogden bet f. 10:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van G.W. bij Thomas Feykes als varenspersoon verdiend, 18 dec 1764. (GAH1095); id. f. 40:0:0 aan dito door G.W. in 2 jaar bij Remmert Teunis als scheepstimmermansjonge verdient, 16 mei 1767. (GAH1097)
Grietie Wiegers ged 1 jun 1756 Westerkerk HRL, dv Wieger Allerts en Trijntie harings
Haring Wiegers ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 23:1:12 ter zake arbeidsloon van turf, 26 okt 1793, quit. no. 4 (GAH1125)
Haring Wiegers woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Haring Wiegers begraven Groot Kerkhof, regel 29, nr. 31; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haring Wiegers ged 6 nov 1746 Westerkerk HRL, zv Wijger Alberts en Trijntje Harings; H.W. en Antje Pieters, beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op dato dezes 13 sep 1772 HRL, en toen getrouwt; kind: Wieger Harings, geb 27 jul 1776, ged 27 aug 1776 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Harings, geb 31 dec 1778, ged 17 jan 1779 Grote Kerk HRL
Haaye Wiegers zie: Brouwer
Hendrikje Wiegers zie: Mossel
Hiltje Wiegers zie: Kortrijk
Inne Wiegers zie ook: van der Weide; geb 17 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Wieger Cornelis en Jetske Innes
Jan Wiegers zie: van der Wijk
Jantje Wiegers vrouw van H. Husselman, ovl 14 mrt 1803 HRL, oud 48 jaar; huwt met Hendrik Huisselman, kind: Wieger Hendriks Huisselman, geb 18 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hendrica Hendriks Huiselman, geb 12 mrt 1793, ged 7 apr 1793 Grote Kerk HRL; kind: Wieger Hendriks Husselman, geb 25 mrt 1796, ged 10 apr 1796 Grote Kerk HRL
Jarig Wiegers geboortig van Minnertsga, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, doende een burgereed in handen van pres. burg. Hatsma, en betalende de geregtigheit daar toe staende aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 3 aug 1698. (burgerboek)
Jarig Wiegers ovl in Indië; voogden bet f. 2:16:6 aan de rentmeester van het Weeshuis voor inbreng van Doede Wijgers, herkomstig uit de nalatenschap van J.W., in Indië overleden, 23 apr 1765. (GAH1095)
Johantje Wiegers ged 10 jun 1755 Grote Kerk HRL, dv Wieger Frederikz en Wijllen Johantje (Johanna) Sjoerds
Joukje Wiegers zie: Rijpma
Joukje Wiegers Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd twee en negentig den Seven en twintig jul is Geboren Pietje dv Wopke Djoerds en J.W. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 14 nov 1815
Klaas Wiegers geb 24 dec 1802 HRL, ged 9 jan 1803, N.H., zv Wieger Cornelis en Jetske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Leentje Wiegers ovl 20 jan 1790 HRL, oud 18 jaar
Lolkje Wiegers huwt met Fokke Hoites Lieuwma op 17 dec 1797 HRL, komt van Leeuwarden; huw Grote Kerk HRL 1797
Maike Wiegers huwt met Sjouke Martens, kind: Aurelia Sjoukes, ged 7 aug 1757 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Sjoukes, ged 23 jan 1759 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjoukes Ferwerda, ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Aurelia Sjoukes, ged 28 mei 1754 Westerkerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 2 may 1752 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Sjouwkes, ged 31 jan 1751 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjoukes, ged 18 jan 1750 Grote Kerk HRL; kind: Tjallingh Sjouwkes, ged 20 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 1 okt 1747 Grote Kerk HRL; kind: Marten Sjouwkes, ged 27 mrt 1746 Grote Kerk HRL, moeder als Marike W. ; kind: Wytske Sjouwkes, ged 18 feb 1745 Westerkerk HRL; kind: Trijntje Sjouwkes, ged 10 dec 1743 Grote Kerk HRL, moeder als M. Wijges; kind: Wytske Sjouwkes, ged 15 nov 1742 Westerkerk HRL
Marten Wiegers geboortig van Collum, bij de Magistraat voor burger deser stede aangenomen, nadat hij de burgereed in handen van pres. Stantius had gepresteerd en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de GR, op 3 mei 1698. (burgerboek)
Riemke Wiegers Jacob van Slooten en R.W., beide van HRL, zijnde de huwelijksche geboden aangegeeven door notaris van Dalsen onder Productie van behoorlijke Procuratie, 19 feb 1790; ondertrouw HRL
Setske Wiegers ged 16 okt 1746 Grote Kerk HRL, dv Wijger Corneelis en Pijttie Gerrits; huwt met Johannes Willems, kind: Willem Johannes, geb 28 jan 1783, ged 16 feb 1783 Grote Kerk HRL
Sydske Wiegers huwt met Jan Jacobs Weegenaar, beide van HRL, geproclameerd de 16-23 en getrout de 30 sep 1759 in de Westerkerk; kind: Jacob Jans Wagenaar, ged 11 jan 1763 Grote Kerk HRL, vader als J.J. Wagenaar; kind: Sijtske Jans, ged 10 jan 1765 Westerkerk HRL, de moeder overleden, vdr als J.J.
Sipke Wiegers S.W. ende Antje Sijtses, beide van HRL, komende wegens de bruid Hendrik jarigs desselfs swager, 14 Aug 1751; huwt met Antje Sijtses, beyde van HRL, geproclameerd 15, 22 en 29 aug 1751 en doen ook getrouwdt
Sipke Wiegers ovl 30 nov 1788 HRL, oud 23 jaar
Sjouwkje Wiegers mogelijk is de 1e voorletter vd voornaam onjuist; begraven Groot Kerkhof, regel 10, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Trijntje Wiegers ovl 14 jun 1791 HRL, oud 63 jaar
Wieger Wiegers ovl 28 jun 1808 Workum, huwt met Swaantje Wobbes Visser, kind: Wobbe Wiegers de Boer, geb 1806 HRL, in leven werkman te Workum; BS geb 1831, ovl 1858
Wobbe Wiegers zie: de Boer
Iede Wiegers ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL, zv Wieger Gerlofs en Neeltje Iedes
Yege Wiegers Remonstreert met eerbied Cornelis Brouwer Captn van de gezamentlyke Turfmeters zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat hy wel genegen was, deze functien te transporteren op Pieter Yeges Coopman alhier, welke Sulx met eerbied te gemoete ziet:Versoekende laastgemelde om deze bedieningen door Syn Vader Y.W. te mogen laten Waarnemen, dewelke presenteert den Eed van getrouwigheid hier toe te presteren; q:f:etc: (get:) C:Brouwer, S:Rienstra; (in margine Stonde); de magistraat accorderende het versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:Pyter Yeges tot capitein van de Turfmeters, zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch de Soma van hondert Cargls:, zullende deze bedieninge door Y.W. worden waargenomen, die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 apr 1753 (get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 4 apr 1753 hebben Cornelis Brouwer en Pieter Yges in de armbusch betaald de hondert Cargls:hier vorengemeld; en heeft vervolgens Y.W. den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Tabes. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 10 sep 1756 geen substituit capitein van de turfmeters en ytiger turf en appelkorven; in zijn plaats aangesteld Pyter Alberts; zie aldaar en bij Pyter Yeges. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Grietje Tomas Wiegersma huwt met Bouwe Feddes Poort op 13 jun 1802 Franeker, komt van Franeker; huw Grote Kerk HRL 1802
Aaltje Sikkes van der Wiel geb 1810 Leeuwarden, ovl 20 mrt 1836 HRL, ongehuwd, dv Sikke Martens en Aaltje Paulus; BS ovl 1836
Dieuwke Sikkes van der Wiel geb 1807 Leeuwarden, huwt met Bote Jans Conter op 1 jul 1841 HRL, wonende te HRL, dv Sikke Martens en Antje Paulus; BS huw 1841
Anna Thomas Wieland Stadsrentmeester bet 2 x f. 28:15:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 4e classe, nos. 5 en 6, tegen 5 3/4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. jan 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); id. 5 x f. 30:3:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 5e classe, nos. 12 tm 16, tegen 6%, may 1776. (GAH1060); id. 4 x f. 30:13:0, nos. 12 tm 15, (no. 16 op naam van Jeltje Jelles Stapert), may 1777 (GAH1060); id. 4 x f. 30:17:8, may 1778. (GAH1060)
Dina Wielandt huwt met Cornelis van Riel; dopen Grote Kerk HRL 1804
Auke Meinderts Wieldraaier doet onderhoud aan publieke werken 1811
Gerben Andries Wieldraier zie ook: Gerben Andries; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:16:0 tersake gemaakte en geleverde stoelen, kwit. no. 29, 25 nov 1783. (GAH1114)
Johannes Wieleman huwt met Catharina Pieters, kind: Pieter Johannes Wieleman, geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL
Pieter Johannes Wieleman geb 13 jan 1798, ged 6 feb 1798 Grote Kerk HRL, zv Johannes Wieleman en Catharina Pieters
Alle Hendriks van Wielen geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Alles van Wielen en Antje Lolkes
Hendrik van Wielen Donderdag den 9 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde uit Consideratie, dat dezelve vrouwen, door het opligten en vertrek van hunne Mans, om onder de Bataafsche Armee, ondergestooken te worden, thans van hun bestaan beroofd waaren, goedgevonden uit Commisseratie aan de vrouw van H. v. W., Roelof Roelofs en IJpe Jelgersma, bij Provisie uit de Correspondentie Beurs te accordeeren ieder dartig Stuivers ''s weeks, en den Burger Pettinga te qualificeeren zulks aan gedagte vrouwen uit te reiken. (GAH45)
Hendrik Alles van Wielen huwt met Antje Lolkes, kind: Alle Hendriks van Wielen, geb 13 dec 1797, ged 31 dec 1797 Grote Kerk HRL
Hendrik Klazes van Wielen geb 1779 ... , ovl 30 okt 1811 HRL, huwt met Maria Henderica Homberg op 19 jan 1800 HRL, uurwerkmaker, N.H., ovl bij zijn vader op de Kleine Breedeplaats, kinderen: Klaas vW, geb 31 dec 1804 HRL, Sjoukje vW, geb 27 jun 1801 HRL, zv Klaas Hendriks vW, en Aukje Heremiet; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, BS ovl 1811, ovl 1829, huw 1830, ovl 1872; wed. H. vW. gebruiker wijk C-075, kleine negotie; eigenaar is Klaas H. van Wielen, 1814. (GAH204); ervan Wed. H.K. v. W. eigenaars van perceel nr. 11 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 787, huis, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 676 en 677 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 787, resp. huis en erf, en huis en erf, resp. 57 en 86 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Claas Hendriks van Wielen geb 1744 ... , ovl 18 feb 1816 HRL, huwt met Houkje Heremiet, kind: Hendrik Klazes vW, geb 1779 ... , wonende te op de Kleine Breedeplaats 1811, doet overlijdensaangifte van Minke Heins in 1811; BS ovl 1811; 1816 overlijdens, huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); id. van wijk C-090; gebruiker Bauke Bernardus, boerearbeider, 1814. (GAH204) eigenaar en gebruiker van wijk E-127, horlogiemaker, 1814. (GAH204)
Klaas van Wielen geb 31 dec 1804 HRL, ged 15 jan 1805 HRL, N.H., ovl 12 okt 1872 HRL, 1e huwt met Martje Joostes Bergsma op 14 okt 1830 HRL, verversknecht, 2e huwt met Trijntje Vettevogel op 22 okt 1835 HRL, huw.get. bij A.J. Dijkstra en A.S. Frank, koopman, 1839, zv Hendrik Klazes (vW), en Maria Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1830, huw 1835, huw 1839, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-241; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelier, wijk C-076; VT1839
Sjoukje van Wielen geb 27 jun 1801 HRL, ged 12 jul 1801 HRL, N.H., ovl 19 apr 1872 HRL, 1e huwt met Simon Olpherts Duiker op 22 feb 1824 HRL, huw.afk. 8 en 15 feb 1824, 2e huwt met William Samuels Muggeridje, 3e huwt met John Hall op 25 nov 1836 HRL, winkelierse in sterke dranken in 1872, dv Hendrik Klases vW, en Maria Homberg; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk C-033, 166, supp wijk E-327
Age Beerends Wielinga geb 1789 HRL, ovl 11 aug 1828 HRL, huwt met Elisabeth Rintjes deventer op 17 nov 1814 HRL, matroos, huw.afk. 6 en 13 nov 1814, huw.get. bij B.B. Koopmans en L.A. Zeilmaker, 1815, id. bij D. Dublinga en G.H. Pekelaar, 1817, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, 1817, id. bij J.H. vd Wal en A.R. deventer, schoonbroeder bruid. 1819, stoeldraaier in 1828, zv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker; BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, huw 1819, ovl 1828, ovl 1835; weduwe A.B.W. eigenaresse van perceel nr. 619 te HRL, wieldraaister, woonplaats HRL, legger nr. 778, huis en erf, 97 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 39)
Antje Gerbens Wielinga geb 14 nov 1804 HRL, ovl 26 sep 1892 HRL, huwt met Johannes Wezen op 1 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, dv Gerben Klases W, en Liesbet Luitjes vd Zee; BS ovl 1812; 1828 huwelijken, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk B-154; A.G.W. huisvrouw van Joh. Pieters Weezen, eigenaresse van perceel nr. 60 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 771, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31)
Berend Johannes Wielinga zie ook: Berend Johannes; geb 1761 ... , ovl 17 jul 1815 HRL, huwt met Mintje Ages Zeilmaker, kinderen: Age Beerends W, geb 1789 HRL, Geertje Berends W, geb 1791 HRL, Sijtze Berends W, geb 1796 HRL, Johannes Berends W, geb 1786 HRL, Leentje Berends W, geb 1787 HRL, meester wieldraaier in 1815, huw.get. bij J.H. Leyenaar en J.K. Zeilmaker 1811, id. bij M.H. Wiersma en J. Zeilmaker, oom bruid. won HRL. 1814, id. bij G.A. Zeilmaker en IJ.P. Nieuw, wonende te HRL 1815; BS huw 1811, huw 1814, huw en ovl 1815, ovl 1828, BS Franeker huw 1812, huw 1817, huw 1818, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-125, wieldraayer, 1814. (GAH204); B.J.W., wieldrayer, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van ht huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te harlingen
Cornelis Jans Wielinga geb 1806 prov, huwt met Maaike Sipkes vd Sluis, kuiper, N.H., A 12 nov 1852 Makkum, wonende te mei 1852 in een vaartuig; BS ovl 1849; bev.reg. HRL 1851 wijk H-188; oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk H-191; VT1839
Geertje Berends Wielinga geb 1791 HRL, ovl 24 jul 1865 Franeker, huwt met Kasper Aukes Tuinstra op 14 sep 1817 Franeker, wonende te Franeker, dv Berend Johannes W, en Mintje Ages (Zeilmaker); BS Franeker huw 1817, ovl 1865
Gerben Klases Wielinga geb 1778 ... , ovl 6 feb 1812 HRL, huwt met Liesbet Luitjes vd Zee, sjouwerman no ovl wijk E-093, kinderen: Klaas W, geb ... ., Anna W, geb 14 nov 1804 HRL, zv Klaas Hessels en Trijntje Gerbens; BS ovl 1812; 1816 huwelijken, ovl 1892; de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij dezen dat de trouwbeloften tusschen Jarig Jans Dijkstra, oud zeven en veertig Jaren, van bedrijf Varensgezel, wonende te Workum, meerderjarige zv wijlen Jan Wiebes en Tjietske Pieters, weduwnaar van Iets Pieters, en: Lijsbert Luitjens, oud dertig Jaren, zonder bedrijf, wonende te HRL, meerderjarige dv Luitje Stoffels en van Anke Aukes, weduwe van G.W., gedurende de twee agtereenvolgende Zondagen en welke laatste maal op den derden Zondag der maand jan deezes Jaars is geproclameerd geworden, zonder dat ons eenige verhindering tegen dezelve is voorgekomen. Workum den 24 jan 1800 vijftien !; Extract uit het register der Overledenen. In het Jaar Een Duizend Agt honderd & Twaalf den Sesde feb is Overleden G. Klases W. in den Ouderdom van Vier en dertig Jaar. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 5 jan 1816
Gerrit Wielinga huwt met Pierkje ... , kind: Minke Gerrits W, geb 1794 Makkum; BS ovl 1838
Gerrit Lammerts Wielinga geb 1781 HRL, ovl 14 mei 1834 HRL, huwt met Tietje Roelofs Visser op 12 mei 1805 HRL, huw.get. bij R.B. Brouwer en E. Brouwer, werkman, en neef bruidegom, 1814, id. bij B.H. de Vries en R.J. Scheer, halfbroeder bruidegom, 1811, kinderen: Lammert Gerrits, geb 21 jan 1808 HRL, Evertje Gerrits, geb 24 jan 1809 HRL, Lammert Gerrits, geb 31 mei 1811 HRL, Roelof Gerrits, geb 21 mrt 1806 HRL, bolleloper in 1811, zv Lammert Berends W, en Evertje Gerrits Brouwer; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, 1809, 1811, BS geb 1811, hu, huw 1814, ovl 1834; gebruiker wijk H-023, sjouwer; eigenaar en medegebruiker Roelof Feenstra, tuinhuis, 1814. (GAH204); bezit 1 hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805. (GAH650); Waarvan deze Acte. Gedaan en gepasseerd binnen HRL voorschreven ten kantore van mij notaris den vier en twintigste mrt agttienhonderd vijftien, in het bijzijn van Evert Brink en G.L.W., zonder beroep, wonende ter dezer Stede als getuigen die met den Comparanten Niels Walgreen en Eeltje Watzes Nauta, en mij Notaris, na voorlezing deze minute en Brevet hebben getekend
Jan Cornelis Wielinga huwt met Eelkje Antonides Hellingwerf, kuiper en wonende te Makkum; BS geb en huw 1842
Johannes Berends Wielinga geb 1786 Franeker, ovl 17 aug 1853 Franeker, huwt met Claaske Botes op 25 okt 1807 HRL, komt van HRL, ook huwt met Rinkje Arjens Tromp op 27 apr 1812 Franeker, korfmaker, wonende te Franeker 1812, huw.get. bij A.G. Wielinga en E.R. deventer, stoeldraayer, broeder bruidegom, wonende te Franeker, 1814, zv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker; huw Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1814, BS Franeker huw 1812, ovl 1853
Klaas Wielinga leefde in 1812, zv Gerben Klases W, en Liesbet Luitjes; BS ovl 1812
Lammert Berends Wielinga huwt met Evertje Gerrits Brouwer, kind: Gerrit Lammerts W, geb 1781 te HRL; BS ovl 1834
Lammert Gerrits Wielinga geb 31 mei 1811 HRL, ovl 26 jun 1834 HRL, ongehuwd, N.H., zv Gerrit Lammerts W, en Tietje Roelofs Visser; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1834
Leentje Berends Wielinga zie ook: Leentje Berends; geb 1787 HRL, ovl 31 jan 1857 Franeker, huwt met Harmen Aukes Tuinstra op 23 mei 1824 Franeker, dienstmeid. wonende te Franeker, dv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker; BS Franeker huw 1824, 1857vo
Minke Gerrits Wielinga geb 1794 Makkum, ovl 11 mei 1838 HRL, huwt met Hubert Aukes IJbema, werkster, dv Gerrit W, en Pierkje ... ; BS ovl 1838
Oene Andries Wielinga Op heden den Zeventienden sep des Jaars Duizend achthondert en elf, des morgens ten elf uren, Compareerden voor mij Jelle Banga Maire van Franeker, departement Vriesland, Arrondissement Leeuwarden, waarnemende de functien van Officier van den Burgerlijken Stand op het Huis der Gemeente binnen Franeker, Sied Durks, oud een en dertig Jaar, Arbeider, en O.A.W., oud veertig Jaren, Graandrager, beide te Franeker woonachtig, en verklaarde de eerste Comparant dat Trijntje Jans, Zijne wettige huisvrouw oud ruim acht en twintig Jaren, Zijnde eene Buurvrouw van de tweede Comparant op den elfden dezer Maand ''s morgens één uur is ovl in hare Woning Wijk Eerste West No. 49, binnen Franeker. Overeenkomstig welke verklaring ik heb opgemaakt deze Akte, welke de eerste Comparant door een kruisje als niet kunnende schrijven en de Tweede met Zijn naamtekening hebben ondertekend na voorafgedane voorlezinge. Franeker apr 1815
Roelof Gerrits Wielinga geb 21 mrt 1806 HRL, ged 13 apr 1806 HRL, ovl 29 dec 1830 Harderwijk fuselier bij de 1 ste divisie van het algemeen depot der Landmagt nr 33 in garnisoen te Harderwijk, ovl in huis no. 611 Garnisoens Infermerie, zv Gerrit Lammerts en Tietje Roelofs; dopen Grote Kerk HRL 1806
Ruurdtje B Wielinga ovl 13 jul 1789 HRL, oud 70 jaar
Sytze Berends Wielinga zie ook: Sietse Berends; geb 1796 HRL, ovl 21 mei 1852 Franeker, 1e huwt met Sijtske Pieters Postma op 17 mei 1818 Franeker, 2e huwt met Fokeltje Sjoerds Posthumus op 12 mei 1822 Franeker, wieldraaiersknegt Franeker 1818, schipper te Franeker 1822, zv Berend Johannes W, en Mintje Ages Zeilmaker BS Franeker huw 1818, huw 1822, ovl 1852
Fetje Jans Wielinga (Huw. Akte 1821) geb 1790 HRL, ovl 18 jul 1848 HRL, huwt met Albert Hilverda op 15 jul 1821 HRL, huw.afk. 1 en 8 jul 1821, dv Jan Anes Scheer(zijn ovl akte) en Evertje Gerrits; BS huw 1821, ovl 1848
Trijntje IJsbrands Wielsma geb 1786 HRL, ovl 4 mrt 1850 HRL, N.H., huwt met Inne Wijga op 21 mei 1809 HRL, dv IJsbrand W, en Getje Johannes Overmeyer; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk E-274; Enne Wijga en T. IJ.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloeimaand 1809; ondertrouw HRL; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-240; VT1839; kind: IJsbrand Ennes Wijga, geb 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Wijlsma
Wytse IJsbrands Wielsma zie ook: Wytse Ysbrands, geb 1784; geb 1797 HRL, ovl 26 sep 1814 HRL, ovl wijk G-122, zv IJsbrand Wytses W, en Geertje Johannes (Overmeyer); BS ovl 1814; 1824 huwelijken
Wietske IJsbrands Wielsma geb 1792/4 HRL, ovl 18 sep 1874 HRL, huwt met Johannes Harmens Siderius, op 5 sep 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1824, groenteverkoper, visvrouw en winkelierse in 1851, N.H., wonende te HRL. 1839, dv IJsbrand Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk G-196
IJsbrand Wietses Wielsma geb 20 mrt 1742 HRL, ovl 25 dec 1818 HRL, huwt met Getje Johannes Overmeyer, doet overlijdensaangifte van Antje Hiddes Kerkhoven in 1811, koopt een huis in 1802, kinderen: Wytse IJsbrands W, geb 1797 HRL, Wietske IJsbrands W, geb 1792 HRL, Trijntje IJsbrands W, geb 1786 HRL; BS ovl 1811; 1814 overlijdens, ovl 1818, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1874,; gebruiker wijk G-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Anske Wielstra Zie ook: Anske Jarigs; in bevreg. HRL 1851, wijk H-095, 101: Walstra; geb 1789 Stavoren, ovl 10 jan 1859 HRL, huwt met Durk Molenaar op 15 jun 1815 HRL, huw.afk. 4 en 11 jun 1815, wonende te HRL, N.H., zaknaaister 1851, zv Jarig Eilerts W, en Akke Johannes; BS huw 1815, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-095, 101, supp wijk G-402; oud 50 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk G-317; VT1839
Jarig Eilerts Wielstra huwt met Akke Johannes, kind: Anske, geb 1789 Stavoren; BS huw 1815, ovl 1859
Aagje Wiemers zie: Bouritius
Albert Wiemers zie: Bakker
Jacobus Wiemers zie: Nooitgedagt
Sybren Wiemers zie ook: Hollander; huwt met Jantje Ages, kind: Wiemer Sijbrens, ged 10 may 1767 Westerkerk HRL; kind: Age Sijbrens, ged 29 jun 1769 Westerkerk HRL
Beitske Wiepkes geb 1744 ... , huwt met Jacob Pieters, getuige bij geb aang van Eva Onsman; BS geb 1811
Christina Marks Wierda huwt met Wiebe Wolters vd Veen; BS ovl 1854
detje Wierds zie: de Zwart
Gelske Wierds zie: Wiets
Klaas Wierds zie: van der Berg; Dominicus Cornelis ende Jantje Sijtses, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd C.W., deszelfs steevader, 7 dec 1805; ondertrouw HRL
Fokje Wierdsma ovl 25 nov 1790 HRL, oud 64 jaar
Abelius Wierdsma eigenaar van wijk G-059; gebruiker Casper Smith, kantoorbediende, 1814. (GAH204); id. van wijk G-078; gebruiker G. Groenewoud, bakkersknegt, 1814. (GAH204); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, may 1806. (GAH650); woont in 4e quartier, huisno. 147, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); A.W. op Lyfrenthe vertoond een hondert Gulden, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier, op ''t Lyf van Doetje Jacobs waar af moeder is geweest Ytje Johannes: f. 100:0:0 (GAH650); woont in 4e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Fokje Wierdsma begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Popkjen Wierdsma van Makkum, het burgerrecht van deze stad geaccordeerd en heeft ten dien fine de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van burg. pres. Tetrode, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 30 jul 1795. (burgerboek); gebruiker wijk C-031, zilverkashoudster; eigenaar en medegebruiker is Allardus Westendorp wed., 1814. (GAH204)
Sake Wierdsma eigenaar van wijk H-186; gebruiker Gerrit de Mol, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-202, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-205, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk H-206, kastelein, 1814. (GAH204)
Tzietze Wierdsma ontvangt van de Stadsrentmeester resterende interesse vd eerste tontine, may 1774 verschenen, 1e classe, no. 2, tegen 3%, met accressement f. 3:0:8, over f. 500:0:0 kapitaal: f. 15:3:8. (GAH1060); id. may 1776. (GAH1060); id. f. 15:13:0, (accressement . -13:0 ), may 1777. (GAH1060); id. 15-17 -8, (accressement f. 17:0:8), may 1778. (GAH1060)
Anna Wieringa oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-149; VT1839
Bauke Watses Wieringa huwt met Sijtske Klases Rienstra, kind: Sjoukje Baukes W, geb 1790 Lutkewierum; BS ovl 1847
Claas Wieringa Vrijdag den 13 Sept 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Compareerde ter vergadering eenen C.W., Welken ook in de gepasseerde Nagt, door de Burger Wacht gearresteert Was, en boven begaane Brutaliteiten, in ''t Werfhuis ''De Hoop'', Zich tegens de Militaire Wagt verzet had, en is dezelve na gedaane Confessie op Zijne betuiging van beschonken geweest te Zijn, en verzoek van verzagtinge van Straf, mede bij Moderatie gecondemneert, in eene boete van drie Goud Guldens, boven de Kosten aan den fiscus. (GAH45)
Klaas Wieringa geb 1803 prov, huwt met Saakje Eelkema, timmerman, A 15 jun 1853 Arum; bev r HRL 1851 wijk B-152
Sjoukje Baukes Wieringa geb 1790 Lutkewierum, ovl 30 nov 1847 Almenum, 1e huwt met Jacob Oedses Odolphij, 2e huwt met Fokke Annes van Gunst, dv Bauke Watses W, en Sijtske Klases Rienstra; BS ovl 1847
Tjeerd Lantinga Wieringa geb 1789 Winsum, Gr, ovl voor 1871, huwt met Anna Margaretha Wiarda op 8 aug 1822 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1822, meester bakker, wonende te HRL, zv Gerrit W, (gk), en Dieuwke Tjeerds Lantinga, vader ovl 21 apr 1806 Winsum, Gr, moeder ovl 13 jul 1813 Winsum, Gr, grtouders v-zijde vlgs akte van bekenheid ovl Appingedam, grtvdr m-zijde ovl te Menkeweer, prov. Groningen 2 sep 1808, grtmdr m-zijde ovl 2 nov 1803 onder den Dam, prov. Groningen; BS huw 1822, BS Franeker ovl 1870
Klaasje van Wieringen huwt met Dirk van der Zwaart, kind: Harmanus van der Zwaart, geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Christina Wierman huwt met Warnar van Duyschot, kind: Jan Warnars van Duyschot, ged 19 nov 1747 Grote Kerk HRL
A Wiersma Sjoerd Sippes ende Lijsbert Baukes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.W., goede bekende, 10 may 1794; ondertrouw HRL
Aaltje Wiersma ovl voor 1864, huwt met Jan de Vries; BS ovl 1863
Aaltje Tjeerds Wiersma ovl 24 dec 1810 HRL, huwt met Djoerd Wopkes; BS huw 1822, ovl 1836
Abelus Wiersma huwt met Doettje Jacobs, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 mrt 1768; kind: Jakob Wiersma, geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL; kind: Simon Abelus Wiersma, ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL
Allert Poulus Wiersma ovl 20 jan 1827 Almenum, huwt met IJnskje Jacobs op 21 jun 1801 HRL, ook huwt met Doetje Cornelis, N.H., en huwt met Geertje Durks Jubstra op 8 mei 1796 HRL, komt van Almenum, melktapper in 1827, kinderen: Harmina Allerts W, geb 16 okt 1805 onder Almenum, Tjaltje Allerts W, geb 24 sep 1803 HRL, Jacob Allerts, geb 30 apr 1802 Almenum, Tietje Allerts W, geb 1794 Almenum, Paulus Allerts, geb 11 dec 1799 HRL, zv Paulus Allerts en Grietje Klases; huw Grote Kerk HRL 1796, 1801, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1803, 1805, BS huw 1815, huw 1827, overlijdens; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijks afkondigingen van: Fekke Ofkes Poelstra, Scheepstimmerman, Oud twintig Jaren, geb en wonagtig te Midlum, Minderjarige zv Ofke Fekkes Poelstra in leven, en van Maartje Klases overleden, en: Tietje Allerts Wiersma, Dienstbaar oud een en twintig Jaren, geb te HRL wonende te HRL, Meerderjarige dv A.P.W. Huisman onder Almenum, en van Doetje Kornelis, overleden. Op twee Onder Scheiden Zondagen als op den Sesentwintigste Maart, en twee apr deses Jaars duisend acht hondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalf uren, Voor ons Huis der gemeente te Almenum hebben plaats gehad, Zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 5 apr 1815; Ik, Ondergetekende Ofke Fekkes Poelstra woonachtig Onder Almenum, Mr. Scheepstimmerman aldaar, Verklare hier mede te Concenteeren en toe te staan Aan mijnen Zoon Fekke Ofkes Poelstra bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, en mede woonachtig Onder Almenum, Om Zich in het huwelijk te begeven met Tietje Allerts Wiersma, woonachtig te HRL, dv A.P.W. en van Doetje Cornelis. Mogende alsoo Gaarne lijde dat dezelve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 mrt 1815; Ik Ondergetekende A.P.W., Huisman Onder Almenum, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter Tietje Allerts Wiersma, woonachtig te HRL, Om Zich in het Huwelijk te begeven met Fekke Ofkes Poelstra, woonachtig onder Almenum, van beroep Scheepstimmerman, zv Ofke Fekkes Poelstra en van Maartje Klasen, de moeder Overleden. Mogende alsoo Gaarne lijde dat deselven door de Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 20 mrt 1815
Antje Poulus Wiersma geb 1771 onder Almenum, ovl 4 dec 1827 HRL, huwt met Klaas Roodtje, melktapperse; BS ovl 1827
Atze Klazes Wiersma ovl voor 1847, huwt met Corneliske Gatzes IJntema; BS ovl 1846
Bauke Paulus Wiersma geb 1769 Almenum, ovl 18 jun 1832 HRL, huwt met Tetje/Tietje Tjallings Terpstra, kinderen: Paulus Baukes W, geb 26 mrt 1801 Almenum, Jacob Baukes W, geb 14 mrt 1807 HRL, Eelke Baukes W, geb 10 sep 1808 HRL, Tietje Baukes W, geb 1811 Almenum, Corneliske Baukes, geb 15 mei 1805 HRL, huw.get. bij P.O. Poelstra en T.A. Wiersma, oom vd bruid. wonende te Almenum, 1815, boer in 1832, zv Paulus Alberts W, en Tietje Baukes; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1807, 1808, BS huw 1815, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1840, ovl 1847, ovl 1851; B.P.W. eigenaar van perceel nr. 615 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, weiland, 16220 m2, klasse onbebhouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 631 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, bouwland, 11710 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van percelen nrs. 690 en 691 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, resp. weiland, weiland, resp. 12560 en 15360 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 743 te Sexbierum Sectie A, landbouwer, woonplaats HRL, legger nr. 357, weiland, 18010 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113)
Cecilia Wiersma oud 45 jaar, geb Galamadammen en wonende te HRL. 1839, wijk F-038; VT1839
Dieuwke Hielkes Wiersma zie ook: Dieuke Hijlkes; geb 1 apr 1795 HRL, ovl 28 mrt 1871 HRL, huwt met Gerben Meyer op 13 jul 1815 HRL, huw.afk. 18 en 25 jan 1815, N.H., dv Hielke W, en IJtje Fredriks; BS huw 1815, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-202; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-172; VT1839; Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met D.H.W. dv Hielke Minnes Wiersma en IJtje Freriks de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende Hielke Minnes Wiersma, Koopman, wonend te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen dochter D.H.W., bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee ouderlijke consenten behooren tot de Huwelijks acte van Gerben Meyer en D.H.W. dato 13 jul 1815 op Fol. 51 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Dieuwke Sakes Wiersma geb 26 nov 1787 Koudum, ovl 27 jan 1824 HRL, ongehuwd, dv Saake W, en Stijntje Tietes de Boer; BS ovl 1824
Dirk Wiersma huwt met Trijntje Jolkes, kind: Popkje W, geb 1750 Wijtgaard; BS ovl 1823
Dirk Wiersma geb 1798 Pietersbierum, ovl 5 feb 1871 HRL, huwt met Geertje de Jong, zv Vormer W, en Wiepkje Dirks; BS ovl 1871
Durk Tjisses Wiersma geb 21 jan 1768 Wijnaldum, huwt met Trijntje Jans Wiersma, kinderen: Jan W, geb 12 dec 1793 Wijnaldum, Tjisse Durks W, geb 1803 Wijnaldum, Romkje, geb 1799 Wijnaldum, wonende te Wijnaldum 1839 en 1849, arbeider te Minnertsga/Sexbierum 1825; BS huw 1839, ovl 1849, ovl 1851, ovl 1874, lidm. 1825
Doudtje Sjoerds Wiersma geb 24 okt 1764 Schraard, ovl 2 dec 1819 HRL, huwt met Meindert Sietzes; BS ovl 1819
Douwe Wiersma geb 31 dec 1802 HRL, ged 23 jan 1803, ovl 18 aug 1879 HRL, ongehuwd, N.H., lijnbaansknecht, zv Hijlke W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-212; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-104; VT1839
Eelke Baukes Wiersma geb 10 sep 1808 HRL, ovl 11 mei 1838 Almenum, ged 9 okt 1808, N.H., zv Bauke Paulus en Tetje Tjallings; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1838
Elisabeth Wiersma huwt met Pieter Taekes de Boer, wonende te Witmarsum 1874; BS ovl 1874
Elisabeth Hylkes Wiersma geb 15 mrt 1805 HRL, ged 7 apr 1805 HRL, ovl 23 feb 1874 HRL, huwt met Simon Klases Kuipers op 14 mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Hijlke Minnes (W), en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1835, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-138; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-142; VT1839
Fredrik Wiersma geb 1 aug 1798 HRL, ovl 2 jan 1882 HRL, huwt met Janneke Carst Tadema op 27 nov 1828 HRL, huw.afk. 16 en 23 nov 1828, schoenmaker, N.H., zv Hielke Minnes W, en IJetje Frederiks; BS huw 1828, ovl 1882, bev.reg. HRL 1851 wijk B-128, wijk H-119; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-180; VT1839
Grietje Wiersma Ik Ondertegekende G.W., woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815
Harmina Allerts Wiersma geb 1805 onder Almenum, ovl 8 dec 1827 HRL, huwt met Klaas Jans Reitsma op 22 feb 1827 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1827 HRL, dv Allert Poulus W, en IJnskje Jacobs; BS huw 1827, overlijdens
Hessel Jansen Wiersma ovl 3 dec 1707, 51 jaar, Wijdschipper, Westerkerk; vdGaast begraaflijst
Hielke Minnes Wiersma zie ook: Hijlke Minnes; geb 10 jun 1755 Metslawier, ovl 25 jul 1820 HRL, huwt met Lijsbeth/Elisabeth Douwes op 14 sep 1800 HRL, ook huwt met IJtje Frederiks, kinderen: Hijlkje Hijlkes, geb 8 mrt 1810 HRL, Jantje Hijlkes, geb 19 feb 1807 HRL, Trijntje Hijlkes W, geb 8 mei 1801 HRL, Elizabeth Hijlkes, geb 15 mrt 1805 HRL, Douwe W, geb 31 dec 1802 HRL, Dieuwke W, geb 1 apr 1795 HRL, Fredrik W, geb 1 aug 1798 HRL, Minne Hielkes W, geb 23 aug 1792 HRL, N.H., huw.get. bij J. van Straten en G.M. Bleeker, koopman, wonende te HRL 1812; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1807, 1810, BS huw 1812, huw 1814, ovl 1820, ovl 1847, ovl 1871, ovl 1879, ovl 1882; eigenaar en gebruiker van wijk D-016, uitdrager, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-156; gebruikers Johannes Daum, kleermaker, S. Utberg, Luth. predikant, wed. Wellinga, 1814. (GAH204); id. van wijk E-157; gebruikers Jan Groote wed., winkeliersche, Paulus Keyzer wewer, Anth. de Boer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-302; gebruiker Gerrit G. Kleyhuis, wewer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-303; gebruiker Berend Berends wed., 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Hendrik Meyer, Mr. Timmerman, en Anna Germens, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Geermen Meyer van beroep Timmerman, en mede alhier woonachtig, om Zich in het Huwelijk te begeven met Dieuke Hielkes Wiersma dv H.M.W. en IJtje Freriks de laatstgemelde Overleden. HRL 13 jun 1815; Ik Ondergetekende H.M.W., Koopman, wonend te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Mijnen Minderjarigen dochter Dieuke Hielkes Wiersma, bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, Om Zich in het huwelijk te begeven met Geermen Hendriks Meyer, mede alhier woonachtig, zv Hendrik Meyer en Anna Germens, Echtelieden aldaar. HRL 13 jun 1815
Hinke Klases Wiersma geb 1762 ... , ovl 20 aug 1814 HRL, huwt met Dirk Schiere, ovl wijk B-054; BS ovl 1814
Jakob Wiersma geb 5 jun 1772, ged 14 jul 1772 Grote Kerk HRL, zv Abelus Wiersma en Doedtje Jakobs
Jacob Allerts Wiersma geb 23 mei 1802 Almenum, ged 23 mei 1802 HRL, ovl 30 jan 1885 HRL, N.H., 1e huwt met Henderina Jacobs Steensma op 18 aug 1831 HRL, wonende te HRL, 2e huwt met Trijntje Sierks Vellinga, (gk), landbouwer in 1851, melktapper in 1848 te HRL, huw.get. bij R.R. Visser en A. Overdijk in 1836, zv Allert Paulus W, en IJnskie Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1831, huw 1836, ovl 1848, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk G-307; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk G-300; VT1839; J.A.W. eigenaar van percelen nrs. 1751 en 1752 te HRL, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 789, resp. huis en schuur, huis en erf, resp. 82 en 60 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 21. (bron: Kad. At. Barrl. dl. en HRL. 1832, bl. 54); id. van percelen nrs. 687 en 688 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 359, resp. weiland, weiland, resp. 15990 en 17230 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 746 te Sexbierum Sectie A, melktapper, woonplaats HRL, legger nr. 359, weiland, 18460 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113)
Jakob Baukes Wiersma geb 14 mrt 1807 HRL, ged 12 apr 1807 HRL, ovl 22 jun 1851 HRL, N.H., huwt met Baukje Thomas Dijkstra, melktapper, zv Bauke Paulus W, geb Tetje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk A-133; oud 32 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-134 VT1839
Jan Dirks Wiersma geb 12 dec 1793 Wijnaldum, ovl 21 nov 1874 HRL, huwt met Lena Verschoor, (gk), slager in 1851, wonende te HRL. 1837, Chr. Afgesch, zv Dirk W, en Trijntje Jans Wiersma; BS huw 1837, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk E-206; oud 46 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, spekslager, wijk E-175; VT1839
Jantje Hylkes Wiersma geb 19 feb 1807 HRL, ged 8 mrt 1807, ovl 12 jan 1845 HRL, ongehuwd, dv Hijlke Minnes en Lijsbeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1845; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-161; VT1839
Jiskje Wiersma geb 1803 prov, huwt met Klaas Feitsma, N.H., A 11 nov 1853 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk F-174, wijk G-127
Johannes Wiersma geb 18 dec 1793 Koudum, ovl 26 nov 1820 HRL, ongehuwd, zv Sake W, en Stijntje Tietes de Boer; BS ovl 1820
Klaas Wiersma huwt met Baukje ... , kind: Trijntje Klazes W, geb 1769 Parrega; BS ovl 1846
Klaas Douwes Wiersma Ik Ondertegekende Grietje Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en Minke Klases Wiersma, beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden man K.D.W., om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Wij Ondergetekenden Georg Johan Keil, Mr. Kleermaker en Albert Bolman, Koopman, beide te HRL, Verklare bij desen dat Ons volkomen bekend is dat K.D.W. in de maand mrt des Jaar 1792 te Wier is Overledenn. en hebben wij dese met onse Gewone Handtekening Vertekend. HRL 13 jun 1815
Klaas Hendriks Wiersma geb 1779 HRL, ovl 5 aug 1836 HRL, huwt met Jiskjen Jans Koeland op 8 aug 1833 HRL, metselaarsknecht, huw.get. bij J. Metselaar en D.J. Baantjer, 1819, zv Hendrik Klaases en Rinske Doekes; BS huw 1819, huw 1833, ovl 1836
Maria Wiersma geb 1791 Galaladammen, ovl 22 mrt 1842 HRL, ongehuwd, dv Saake W, en Christina de Boer; BS ovl 1842
Marijke Wiersma oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-039; VT1839
Minke Klases Wiersma Ik Ondertegekende Grietje Wiersma, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen Kleinzoon Klaas Dirks Schiere zv Dirk Schiere en M.K.W., beide Ouders Overleden blijkens Acten daar af Zijnde, Zoo als ook van de Grootouders aan Vaders Zijde, en van mijn Overleden man Klaas Douwes Wiersma, om Zich in het huwelijk te begeven met Sietje Nicolaas Schenkius dv Nicolaas Schenkius en Trijntje Douwes, wonende te HRL. HRL den 13 jun 1815; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd en Veertien den twintigste aug is Overleden M.K.W. weduwe van Dirk Schiere. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; deeze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, vijf van overlijden en een consent behoren tot de Huwelijks acte van Klaas Dirks Schiere en Sietje Nicolaas Schenkius (en NIET zoals vermeld met: Minke Klases Wiersma !), dato 29 jun 1815 op Fol. 49 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Minne Hielkes Wiersma zie ook: Minne Hielkes; geb 23 aug 1792 HRL, ovl 28 okt 1820 HRL, huwt met Jantje Zeilmaker op 29 dec 1814 HRL, werkman, huw.afk. 18 en 25 dec 1814, huw.get. bij G. Meyer en D. Wiersma, pakhuisknecht, 1815, id. bij H.G. Zijlstra en B.A. Zeilmaker, schoonbroeder bruid. 1817, zv Hielke Minnes en IJtje Fredriks; BS huw 1814, huw 1815, huw 1817, ovl 1820, ovl 1855
Neeltje Wiersma huwt met Jacob Kuipers; BS ovl 1827
Paulus Alberts Wiersma huwt met Tietje Baukes, kind: Bauke Paulus W, geb 1769 Almenum; BS ovl 1832
Paulus Alberts Wiersma geb 11 dec 1799 Almenum, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Paulus Baukes Wiersma geb 26 mrt 1801 Almenum, ged 5 mei 1801 HRL, ovl 2 sep 1847 HRL, huwt met Janke Lieuwes van Loon op 12 mei 1836 HRL, werkman, N.H., zv Bauke Paulus en Tietje Tjallings Terpstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1836, ovl 1847
Pieter Wiersma oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk A-083; VT1839
Popkje Wiersma geb 1750 Wijtgaard, ovl 24 jul 1823 HRL, ongehuwd, dv Dirk W, en Trijntje Jolkes; BS ovl 1823; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 3:0:0 (GAH650); woont in 7e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rinke Hielkes Wiersma geb 23 jun 1793 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Romkje Wiersma geb 1799 Wijnaldum, ovl 16 okt 1851 HRL, huwt met Folkert Jans, N.H., dv Dirk W, en Trijntje de Boer; BS ovl 1851; bev.reg. HRL 1851 wijk H-071; oud 40 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-177; VT1839
Sake Wiersma erven S.W. eigenaars van perceel nr. 643 te Sexbierum Sectie A, kastelein, woonplaats HRL, legger nr. 362, bouwland, 11850 m2, klasse onbebouwd: 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 813 te Sexbierum Sectie A, kastelein, woonplaats HRL, legger nr. 362, weiland, 9810 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 114)
Simon Abelus Wiersma ged 6 nov 1770 Grote Kerk HRL, zv Abelus Wiersma en Doetje Jacobs
Styntje Thomas Wiersma huwt met Wijger IJsbrands Galema; BS ovl 1833
Tietje Allerts Wiersma zie ook: Tietje Allerts; geb 1794 Almenum, huwt met Fekke Ofkes Poelstra op 5 apr 1815 HRL, huw afk. 26 mrt en 2 apr 1815, wonende te HRL, dv Allert Poulus W, en Doetje Cornelis; BS huw 1815; de Schout van de Gemeente Almenum Certificeert mits desen dat de Huwelijks afkondigingen van: Fekke Ofkes Poelstra, Scheepstimmerman, Oud twintig Jaren, geb en wonagtig te Midlum, Minderjarige zv Ofke Fekkes Poelstra in leven, en van Maartje Klases overleden, en: T. Allerts W., Dienstbaar oud een en twintig Jaren, geb te HRL wonende te HRL, Meerderjarige dv Allert Paulus Wiersma Huisman onder Almenum, en van Doetje Kornelis, overleden. Op twee Onder Scheiden Zondagen als op den Sesentwintigste Maart, en twee apr deses Jaars duisend acht hondert en vijftien telkens des voordemiddags ten twaalf uren, Voor ons Huis der gemeente te Almenum hebben plaats gehad, Zonder dat daar tegen eenig protest of Spiering is gedaan. Gegeven te Almenum den 5 apr 1815; Ik, Ondergetekende Ofke Fekkes Poelstra woonachtig Onder Almenum, Mr. Scheepstimmerman aldaar, Verklare hier mede te Concenteeren en toe te staan Aan mijnen Zoon Fekke Ofkes Poelstra bij mijnen Wijlen Vrouw in Echte Verwekt, en mede woonachtig Onder Almenum, Om Zich in het huwelijk te begeven met T.A.W., woonachtig te HRL, dv Allert Paulus Wiersma en van Doetje Cornelis; Mogende alsoo Gaarne lijde dat dezelve door de Heer President Burgemeester der Stad HRL in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 20 mrt 1815; Ik Ondergetekende Allert Paulus Wiersma, Huisman Onder Almenum, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter T.A.W., woonachtig te HRL, Om Zich in het Huwelijk te begeven met Fekke Ofkes Poelstra, woonachtig onder Almenum, van beroep Scheepstimmerman, zv Ofke Fekkes Poelstra en van Maartje Klasen, de moeder Overleden. Mogende alsoo Gaarne lijde dat deselven door de Heer Presd. Burgemeester der Stad HRL, in ondertrouw worden Opgenomen, om na afloop der proclamatien in de Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL 20 mrt 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte, twee ouderlijke consentenen een certificaat van afkondiging van de huwelijksacte van Fekke Ofkes Poelstra en T.A.W., dato 5 apr 1815 op Fol. 18 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Tietje Baukes Wiersma geb 1811 Almenum, ovl 30 okt 1840 HRL, huwt met Dirk Sijbrens Schoonstra, dv Bauke Paulus W, en Tetje Tjallings Terpstra; BS ovl 1840; oud 28 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk I-001; VT1839
Tietje Wiersma huwt met Rigtje ... , kind: Tjitske Tiettes W, geb 1783 Exmorra; BS ovl 1848
Tjaltje Allerts Wiersma geb 24 sep 1803 HRL, huwt met Gerben Jacobs Faber op 11 jun 1829 HRL, huw.afk. 24 en 31 mei 1829 HRL. en Minnertsga, N.H., ged 16 okt 1803, dv Allert Paulus W, en IJmkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1829
Tjisse Durks Wiersma geb 22 mrt 1803 Wijnaldum, ovl 29 okt 1849 HRL, 1e huwt met Baukje Jans, 2e huwt met Tjettje Douwes Jellema op 11 mrt 1830 HRL, boerearbeider, 3e huwt met Maike Everts Laverman op 6 jun 1839 HRL, wonende te HRL, boekverkoper in 1849, arbeider en wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, zv Durk Tjisses W, en Trijntje Jans; BS huw 1830, huw 1839, ovl 1849, lims 1825
Tjietske Wiersma oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk D-140; VT1839
Tjitske Tiettes Wiersma geb 1783 Exmorra, ovl 22 jul 1848 HRL, huwt met Anne Lieuwes Kingma, dv Tietse W, en Rigtje ...; BS ovl 1848, ovl 1849
Trijntje Hylkes Wiersma geb 8 mei 1801 HRL, ged 21 mei 1801, ovl 7 apr 1847 HRL, N.H., dv Hijlke Minnes W, en Elisabeth Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1847; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Trijntje Klases Wiersma geb 1769 Parrega, ovl 26 mei 1846 HRL, huwt met Hans Rost, dv Klaas W, en Baukje ... ; BS ovl 1846; 1856 overlijdens; oud 68 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk F-203; VT1839
Vormer Wiersma huwt met Wiepkje Dirks, kind: Dirk W, geb 1798 Pietersbierum; BS ovl 1871
Ytje Wiersma ovl voor 1836 Witmarsum, huwt met Simon Joukes; BS huw 1835
Hiltje Jans Wierstra geb 1800 Franeker, ovl 23 jan 1864 HRL, huwt met Jan Jacobs vd Boom op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 25 mei en 1 jun 1823, dienstmeid. wonende te HRL, ovl wijk H-184, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Jan Doedes W, en Sietske Hilles Hilstra; BS huw 1823, ovl 1838, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-073, wijk F-189, wijk G-127; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; VT1839
Jan Doedes Wierstra ovl 23 mei 1809 Franeker, huwt met Sietske Hilles Hilstra, kind: Hiltje W, geb 1800 Franeker; BS huw 1823, ovl 1864
Geertruida Wierts geb 1810 Leeuwarden, huwt met Auke Rodenhuis, (gk), N.H., na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk G-353
Jacob Wierts ende Gritie Harmens Sopingius, beide van HRL, huw.aang. 18 okt 1738 HRL, Commissaris Burgemr. Britton, koomende voor de Bruit desselvs Swager Jan Joosten; huw.aang. HRL 1738; J. Wierds van HRL, ende Trijntie Wytses van Texel, huw.aang. 8 aug 1733 HRL, Comende voor de bruid Lodewijk Gerrits, vertonende Attestatie; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Klaas Wierts geboortig van Bergum, het burgerrecht dezer stad geaccordeert, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen vd drost H.J. Westra, en de jura betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 29 dec 1803. (burgerboek)
Jan Wiese huwt met Claasje Mulder, N.H., kind: Jan W, geb 21 feb 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800
Jan Wiese geb 21 feb 1800 HRL, ged 23 feb 1800, N.H., zv Jan W, en Claasje Mulder; dopen Grote Kerk HRL 1800
Johan Carel Wiese huwt met Adriana Johanna vd Stad, werkman, kind: Johannes Bernardus W, geb 22 dec 1811 HRL; BS geb 1811
Johanna Adriana Wiese geb 10 dec 1811 HRL, dv Maria Catharina W; BS geb 1811
Johannes Barnardus Wiese geb 22 dec 1811 HRL, zv Johan Carel W, en Adriana Johanna vd Stad BS geb 1811
Maria Catharina Wiese kind: Johanna Adriana W, geb 10 dec 1811 HRL; BS geb 1811
Catharina Wietringa huwt met Johannes de Schiffart; BS ovl 1812
Cecilia Saakes Wiets geb 18 apr 1799 Koudum/Bakhuizen, ovl 16 jun 1867 HRL, huwt met Uilke Johannes Pannebakker op 28 mei 1820 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1820, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk G-118, dv Sake W, en Stientje Tietes de Boer; BS huw 1820, ovl 1838, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk H-008, wijk I-011
Gelske Wiets geb 1778 Dronrijp, ovl 1 dec 1841 HRL, huwt met Tjalling Tuinstra, dv Wierd W, en ... ; BS ovl 1841; oud 60 jaar, (vnm: Gerritje), geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk B-078; VT1839
Sake Sakes Wiets geb 1751 Idsegahuizen, ovl 18 dec 1829 HRL, huwt met Christina/Stijntje Tietes de Boer, kinderen: Maria W, geb 1791 Galamadammen, Dieuwke Sakes W, geb 26 nov 1787 Koudum, Johannes W, geb 18 dec 1793 Koudum, Cecilia Saakes W, geb 18 apr 1799 Bakhuizen, kastelein in 1829, huw.get. bij F.J. Repko en C.J. Beuker, 1816, id. bij H.G. Klatter en D. Bennes, wonende te HRL. 1816, zv Wied Wiebes en Grietje Sakes BS huw 1816, huw 1820, ovl 1824, ovl 1829, ovl 1838, ovl 1842, ovl 1867
Wierd Wiets hm ... , kind: Gelske W, geb 1778 Dronrijp; BS ovl 1841
IJsbrand Wietses huwt met Geertje Johannes Overmeyer, kind: Wietse IJsbrands, geb 1 mrt 1798, ged 13 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Aafke Wietses zie: de Kok
Aaltje Wietses zie: de Kok
Bonne Wietses zie: Witteveen
Ekke Wietses ovl 9 jan 1809 Franeker, huwt met Hillebrand Hendriks; BS huw 1829, ovl 1844 1845 overlijdens
Epke Wietses (ook als: Gepke); zie: Holthoff
Pietje Wietses zie ook: Postma; huwt met Bauke Fransen Fopma, kind: Wytse Baukes Fopma, geb 21 dec 1809 ged 7 jan 1810 Grote Kerk HRL; geb 21 sep 1783, ged 14 okt 1783 Grote Kerk HRL, dv Wytse Andries en Antje Christiaans
IJsbrand Wietses zie: Wielsma
Jelte Pieters Wietsierts geb 17 jan 1787 HRL, inschrijfnummer 4423, 124 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Geeltje Lolkes Wietsma huwt met Hendrikus van Gorkum, wonende te Rauwerd 1818; BS huw 1818, ovl 1838
IJsbrand Wietzes eigenaar van wijk G-131 en wijk G-132, ru?nes, 1814. (GAH204)
Hans Ulrick Wif huwt met Catarina Bloemhof, beide van HRL, geproclameert de 29 okt en de 5 en getrout de 12 nov 1758
Akke Wigchers ovl voor 1865, huwt met Jacob vd Helm; BS ovl 1864
Margaretha Jacobs Wigchers huwt met Evert Pijters, beide van HRL, geproclameerd de 18-25 aug en getrout de 1 7 ber (= september) 1771
Freerk Wigers ged 12 apr 1751 Grote Kerk HRL, zv Wiger Cornelis en Pietje Gerrits
Gerben Wiggeles G.W. ende Lijsbert Feddriks, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs neef Theunis Rimmerts, 7 dec 1748; huwt met Elisabeth Fedderiks, beyde van HRL, geproclameerd 8, 15 en 22 desemb 1749 en doen ook getrouwt, kind: Wilhelmina Gerbens, geb 1757 HRL; DTB N.H. HRL. 1748, BS ovl 1829; kind: Willemina Catharina Gerbens, ged 20 mrt 1759 Grote Kerk HRL
Ruurdje Herkes Wiggelhuisen geb 1765 HRL, ovl 18 mrt 1832 Franeker, huwt met Jan Klases Plantinga, ook huwt met Hessel Aarts op 1 mei 1803 IJlst, komt van HRL, wonende te Franeker 1832, dv Herke Johannes W, en Hieke Piers; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1862, BS Franeker ovl 1832
Johannes Wiggelinkhuysen huwt met Doetje Jans Postma, beide van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 18 May 1739 en doe ook getrouwt; J.W. ende Doedie Jans Postma, beide van HRL, koomende voor de Bruit de Commijs Klein alhier, 2 may 1739; ondertrouw N.H. HRL
Annigje Wiggers geb 9 nov 1790, ged 14 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Wigger Hayes en Annigje Roelofs
Wiggers weesvoogden betalen f. 23:8:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake een maand gagie voor Romke Borman, vaarende voor jonge bij capt. W. onder korting van 12 stuivers voor ''t maandcedul, 24may 1796 (GAH1128)
Grietje Wiggers geb 1735 ... , ovl 28 jul 1811 HRL, wonende te op de Laanen; BS ovl 1811
Heitje Wiggers huwt met Hidde Harda; BS ovl 1879
Helena Wiggers geb 1743 ... , ovl 1 mei 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; gebruiker van wijk E-137; eigenaar is Jan Galama, 1814. (GAH204)
Trijntje Wiggers begraven Groot Kerkhof, regel 26, nr. 29; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Barend Wiggerts geboortig van Hindeloopen, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. J.D. Toussaint, en de gerechtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op ma. 5 mei 1783. (burgerboek)
Lieuwe Alkes Wiggerts ovl voor 1812, huwt met Geertje Jacobs Houtkoper op 24 okt 1802 HRL, komt van Hindeloopen; huw Grote Kerk HRL 1802
Sjoerd Wiggles zie: Gorter
Louisa Wigglinghuizen ovl 22 jul 1791 HRL, oud 18 jaar
Johan Jurgen Wight Jacob Briel ende Johanna Maria Lisebet Wight, beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Johan Jurgen Wight, 5 Jul 1749
Johanna Maria Elisabeth Wight Jacob Briel ende J.M.L.W., beyde tot HRL, koomende weegens de bruid desselfs vaeder Johan Jurgen Wight, 5 Jul 1749; huwt met Jacob Briel, beyde van HRL, geproclameerd 6, 13 en 20 jul 1749 en doe ook getrouwdt; kind: Jacob Jacobs Bril, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL, vader als J. Bril, moeder als M.E. Wigting
Jan Jansen Wighuis huwt met Lijsbet Hendriks, beyde van HRL, geproclameerd den 17-24 Septemb den 1 okt getrouwt 1747; van HRL, huwt met Doetje Jans Bergsma, van Wijnaldum, geproclameert den 7-14 en getrout met attestasie van Wijnaldum den 21 apr 1754 in de Westerkerk
Jan Jansen Wighuys en Lijsbert Hendriks, beyde van HRL, koomende wegens de bruyd Jan Blom desselfs neef, 16 Sep 1747; Meye Saakes ende Antie Klaeses, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd J. Wiglenhuisen, 6 Jan 1748; J.W. van HRL. ende Ruirtje Broers van Bolswart, koomende voor de Bruit desselfs vader Broer Herkes, 25 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; van HRL, huwt met Ruirdtie Broers, van Bolswart, sijn geproclameert den 26 mrt en den 2-9 apr 1741 doe ook getrouwt; kind: Antje Jans Wiglinghuysen, ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, vader als Jan W.
Antje Wiglenhuisen ovl voor 1820, huwt met Tjalling Harmens Vijversma; BS Franeker huw 1819
Antje Wiglenhuizen geb 1780 Berlikum, ovl 7 mrt 1855 HRL, huwt met Cornelis Jans vd Veer op 21 apr 1801 HRL, N.H., dv Herke W, en Hieke Piers; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk F-155, wijk H-170; kind: Jan Cornelis van der Feer, geb 26 jan 1810, ged 18 feb 1811 Grote Kerk HRL
Arnoldus Wiglenhuizen Arnoldus Johannis Wiggelinghuysen, ged 6 feb 1742 Grote Kerk HRL, zv Johannis Wiggelinghuysen en Ruurtje Broers; ovl 7 wintermaand 1809 Bolsward, zv Johannes W, en ...; ovlboek Bolsward 1809; huwt met Vroukjen van der Meer, beide van HRL, geproclameerd de 8-15 en getrout den 22 nov 1767 in de Westerkerk; kind: Jan Arnoldus Wiglinghuysen, geb 11 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL; kind: Ruirtje Arnoldus Wiglinkhuisen, ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL, moeder als Froukie Jans; Herke Wiglinghuisen ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door desselfs broeder A.W., 10 may 1788; ondertrouw HRL; Berend Hendriks van Beemen en Hendrikje Cornelis Beitschat, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.W., goede bekende, 24 apr 1790; ondertrouw HRL; Johannes Wiglinghuizen ende Hijke Alefs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.W., deszelfs oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; Daniel Joseph Gautier en Tjietske Cornelis van Beemen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd ''s Geregtsbode A.W., 2 feb 1793; ondertrouw HRL; Andries Ox, Grenadier onder de 4e halve brigade 3e Battaillon in Guarnisoen te HRL, van HRL, ende Catharina Hazelaar van Leeuwarden, zijnde wegens de bruid gecompareerd A.W., goede bekende, 26 dec 1795; ondertrouw HRL; woont in 7e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Arnoldus Johannes Wiglenhuizen geb 10 aug 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Johannes Wiglenhuizen en Hyke Ales
Heerke Johannes Wiglenhuizen Herke J. Wiglinghuysen, ged 9 jun 1743 Grote Kerk HRL, zv Johannis Wiglinghuysen en Ruurdtje Broers; ovl voor 1833, huwt met Hieke Piers en Aaltje Gerrits, kinderen: Annette/Antje, geb 1780 Berlikum, Klaaske Heerkes W, geb 12 okt 1788 HRL, Ruurdje Herkes W, geb 1765 HRL; BS huwafk. 1811, ovl 1855, bs fr 1832 overlijdens; H.W. ende Aaltje Gerrijts, beide van HRL, sijnde de aangave gedaan door desselfs broeder A. Wiglinghuisen, 10 may 1788; ondertrouw HRL; H. Wiggelenhuizen en Aaltje Gerrits, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 may 1788 en zijn getrouwd den 27 daar aan volgende; woont in 5e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Klaaske Heerkes Wiggelinghuizen, geb 12 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, moeder is: A. Gerrits; Maandag den 23 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud. Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !!Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ul. bij deZen aan te schrijven. 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene ingeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten, ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten. 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien. Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind , van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het: 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3de Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: Roelof van Dijk x H.W. ; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 5de Quartier: f. 18:6:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H.W. en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Johannes Wiglenhuizen hm ... , kind: Arnoldus, geb ... ; ovlboek Bolsward 1809
Johannes Wiglenhuizen J.W. ende Hijke Alefs, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Arnoldus Wiglinghuizen, deszelfs oom, 8 may 1790; ondertrouw HRL; J.W. en Hijke Alefs, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 23 may 1790 HRL, en zijn getrouwd den 24 daaraan volgende; kind: Arnoldus Wiglenhuizen, geb 10 aug 1790, ged 31 aug 1790 Grote Kerk HRL, moeder als H. Ales
Klaaske Heerkes Wiglenhuizen geb 12 okt 1788 HRL, ovl 4 jan 1820 HRL, huwt met Jan Wiebes van Dokkum op 14 nov 1811 HRL, ondertrouw 30 okt 1811, 1e huw.afk. zondag 3nov18 11 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 10 nov 1811, dv Herke Johannes W, en Aaltje Gerrits; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1820, ovl 1834; geb 12 okt 1788, ged 4 nov 1788 Grote Kerk HRL, dv Heerke Wiggelinghuizen en Aaltje Gerrits
Antje Wigles ovl 23 apr 1728 HRL, old 77 jaer
Jelte Wigles huwt met Trijntje Stevens, beide van HRL, geproclameert den 24-31 mrt en getrout den 7 apr 1754, kind: Antje Jelles Raap, geb 1763 ... ; DTB N.H. HRL. 1754, BS ovl 1812; kind: Hiltje Jeltes, ged 5 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Antie Jeltes, ged 8 jun 1762 Grote Kerk HRL; kind: Wigle Jeltes, ged 7 okt 1755 Grote Kerk HRL
Klaas Wigles zie: de Vries; komt van Hindeloopen; huw Grote Kerk HRL 1802
Neeltje Wigles Arjen Geerds van Wester Schellingh ende N.W. van HRL, koomende weegens de bruid Jacob Joosten, 3 May 1749; van HRL, huwt met Arjen Geerts, van Westerschelling, geproclameerd 4, 11 en 18 May 1749 en doen ook getrouwdt in de Westerkerk; huw reg. N.H. HRL
Rinnert Wigles R.W. van Bolswart ende Dirkjen Cristoffels van HRL, koomende de Bruidegom met een verklaringe van des Bruits vader tot consent in deesen, 27 okt 1742; ondertrouw N.H. HRL
Sibbeltje Wigles huwt met Taeke Wytses, beide van HRL, geproclameert de 25 Feber: de 4-11 en getrout de 18 mrt 1759 in de Westerkerk
Trijntje Wigles zie: Gorter
Wikje Wigles ovl Bolsward voor 1834, huwt met Jan Lolkes de Boer; BS huw 1833
Antje Jans Wiglinghuysen ged 12 aug 1745 Westerkerk HRL, dv Jan Wiglinghuysen en Ruirtje Broers
Jan Arnoldus Wiglinghuysen geb 11 jul 1773, ged 22 jul 1773 Grote Kerk HRL, zv Arnoldus Wiglinghuysen en Frouwkjen van der Meer
Johannis Wiglinghuysen huwt met Ruurdtje Broers, kind: Herke Johannis Wiglinghuysen, ged 9 jun 1743 Grote Kerk HRL; kind: Arnoldus Johannis Wiggelinghuysen, ged 6 feb 1742 Grote Kerk HRL
Ruirtje Arnoldus Wiglinkhuisen ged 8 dec 1768 Westerkerk HRL, dv Arnoldus Wiglinkhuisen en Froukie Jans
Botto Wiglius zie: Schultetus Aenee
Simon Everts Wijarda ged 13 apr 1760 Westerkerk HRL, zv Evert Wiarda en Lijsbeth de Haas; ovl 23/25 may 1791 HRL, oud 31 jaar; huwt met Sijtske Harmens, kind: Elisabeth, geb 1786 HRL; BS ovl 1858; S.W. en Sijtske Harmens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Elisabeth Simons Wiarda, geb 18 okt 1784, ged 31 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Evert Simons Wiarda, geb 14 may 1788, ged 3 jun 1788 Grote Kerk HRL; weduwe woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Hans Hendrik van Wijckel Metzlar zie bij: H.H. Metzlar
Klaas Wijdberg ovl voor 1812, huwt met Trijntje Rintjes; BS ovl 1811
Harmanus Wijdelius zie ook: Harmanus Videlius; H.W. en Anna Braam, de eerste van Sneek en de tweede van HRL, koomende voor de Bruidegom en Bruit de Burgemr. Munter, swager van de bruit, 23 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Elisabeth Amadea Catharina Sophia van Wijdenbrug ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL, dv Grijpman en Raad Fiscaal Ernst Willem van Wijdenbrug en Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg
Jacob Ernstes van Wijdenbrug ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, zv Grijpman en Raad Fiskaal Ernst Willem van Wijdenbrug en Louisa van Assenburg
S. van Wijdenbrug ovl 16 apr 1721, 28 jaar, Ontv. Gen. Admir., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Ernst Willem van Wijdenbrugh Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh (!), de bruidegom te Coudum en de bruid te HRL, sijnde aengegeeven door E.W.W. wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer Rengers, met een gebod in de week, 4 Jun 1751; Mr. E.W. vW. van HRL, en Jongvrouwe Louisa Elizabeth Spengler Murdel, van Hasselt, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 apr 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Hasselt, en volgens ingebragte verklaaring aldaar getrouwd den 12 apr 1787; kind: Pieter Beerndts van Wijdenbrug, ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Amadea Catharina Sophia van Wijdenbrug, ged 5 okt 1766 Grote Kerk HRL; huwt met Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg, kind: Henrietta Lorisa van Wijdenbrugh, ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Ernstes van Wijdenbrug, ged 21 Jannewari 1770 Grote Kerk HRL, vader is Grijpman en Raad Fiskaal
Henriette Lorisa van Wijdenbrugh ged 3 feb 1761 Grote Kerk HRL, dv Ernst Willem van Wijdenbrugh en Lorisa Wijdenbrugh Gebooren Assenburg
Pieter Beerends van Wijdenbrugh woont in 4e quartier, links: f. 0:4:0, rechts:. -8:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ged 17 jan 1758 Grote Kerk HRL, zv Ernst Willem van Wijdenbrug en Mevrouw Lorise Assenborgh
Wijdenburg heeft een huis bij het Bolwerk 1763
Margareta van Wijdenburgh Johan Willem van der Haar en Juffrouw Margaretha van Wijdenbrugh (!), de bruidegom te Coudum en de bruid te HRL, sijnde aengegeeven door Ernst Willem van Wijdenbrugh wegens de bruid en wegens de bruidegom de heer Rengers, met een gebod in de week, 4 Jun 1751; van HRL, huwt met Johan Willem van der Haer, van Coudum, sij zijn geproclameerd 6, 8 en 13 jun 1751 en doen ook getrouwdt; huw.reg. N.H. HRL
Johanna Wijder huwt met Bernardus Agterberg op 26 mei 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799; WIJGA, ANTJE
Fokie Wijdzes huwt met Harmen Zijdzes, kind: Wytze Harmens, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL
Albert Wijegers A. Wijgers, ged 13 dec 1744 Westerkerk HRL, zv Wijger Alberts en Trijntje Harings; A. Wiegers, ged 4 nov 1753 Westerkerk HRL, zv Wieger Alberts en Trijntje Harings; voogden bet f. 26:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens 1 jaar loon van A.W. bi Jan Sijbrens verdiend, 25 jun 1768. (GAH1099); id. f. 50:0:0 als schoenmakersknegt bij Jan Sijbrens, 22 mei 1770. (GAH1101); id. f. 58:0:0 bi Durk Lautenbag als schoenmakersknegt, 14 mei 1772. (GAH1103); id. f. 21:13:0 in 7 maenden verdiend, mei 1773. (GAH1104)
Haring Wijegers mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 40:0:0 met weedersijds genoegen geheel in gelde in plaets van klederen hem door de voogden toegelegt, kwit. no. 3, 27 sep 1768. (GAH1099)
Beerend Jakobs Wijga geb 1796 HRL, ovl 26 okt 1837 HRL, huwt met Elisabeth de Waard, zv Jacob IJkes W, en Hiltje Siderius; BS ovl 1837; geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL, zv Jakob IJkes Wijga en Hiltje Beerends Siderius
Baukje Wijga geb 1811 HRL, ovl 28 feb 1814 HRL; wijk E-180, dv Enne W, en Metje Harmens; BS ovl 1814
Cornelis Ennes Wijga molenaar in 1783; zie ook: Cornelis Ennes; huwt met Tjietske Claeses Backer, beide van HRL, geproclameerd de 12-14 en getrout de 19 mrt 1769; kind: Claas Cornelis Wiga, ged 24 mrt 1771 Westerkerk HRL; ovl 28 nov 1791 ... , huwt met Aafke Pieters Hoekstra en huwt met Tjitske Klasen Bakker, zij (T.K. Bakker) huurt grasland aan het Bolwerk en Singel 1800-1801, kind: Klaas Cornelis W, geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL; BS huw 1821, huw 1843,; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:5:0 voor 1/4 jaar maalloon tot 25 jan aan het Weeshuis verdiend, kwit. no. 2, 27 mrt 1781. (GAH1112); id. f. 7:7:8 voor maalloon van graan tot 30 apr incluis, kwit. no. 3, 8 mei 1781. (GAH1112); id. f. 6:1:8 van 1 mei tot St. Jacob, kwit. no. 4, 21 aug 1781. (GAH1112); id. f. 8:8:0 voor 1/4 jaar maalloon van rogge en mout, kwit. no. 13, 3 dec 1782. (GAH1113); id. f. 10:7:8 van nov 1782 tot feb 1783, kwit. no. 5, 11 feb 1783. (GAH1114); id. f. 10:5:0, voor 1/4 jaar maalloon, kwit. no. 10, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 10:7:8 1/4 jaar van mei 1783 tot St. Jacob, kwit. no. 12, 3 sep 1783. (GAH1114); id. f. 11:5:0 voor maalloon, ord. no. 1, 23 dec 1783. (GAH1115); id. f. 12:0:0 voor maalloon van Allerheiligen tot Ligtmis, ord. no. 4, 10 feb 1784. (GAH1115); id. f. 14:4:0 voor een 1/4 jaar maalloon, quit. no. 11, 12 sep 1786. (GAH1118); id. f. 9:17:0 terzaake maalloon, quit. no. 13, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 12:6:0, quit. no. 5, 8 mrt 1787. (GAH119); id. f. 10:17:8, quit. no. 9, 16 may 1787. (GAH1119); id. f. 8:17:0, quit. no. 11, 28 aug 1787. (GAH1119); id. f. 11:0:0, quit. no. 14, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 9:15:0, quit. no. 4, 18 mrt 1788. (GAH1120); id. f. 11:10:0, quit. no. 6, 31 may 1788. (GAH1120); id. f. 9:2:0, quit. no. 9, 12 aug 1788 (GAH1120); id. f. 9:5:0 tot 27 nov 1788, quit. no. 1, 9 dec 1788. (GAH1121); id. f. 8:12:0 tot 27 jan 1789, quit. no. 4, 17 mrt 1789. (GAH1121); id. f. 8:8:0 terzaake maalloon, quit. no. 6, 19 may 1789. (GAH1121); id. f. 7:10:0, quit. no. 9, 8 sep 1789. (GAH1121); id. f. 8:3:4 tot primo nov, quit. no. 12, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 8:0:0 wegens verdiend maalloon, quit. no. 3, 2 mrt 1790. (GAH1122); id. f. 10:0:0, quit. no. 5, 4 may 1790. (GAH1122); id. f. 6:1:0, quit. no. 7, 31 aug 1790. (GAH1122); id. f. 7:13:0, quit. no. 11, 30 nov 1790. (GAH1122); id. f. 8:2:8 voor 1/4 jaar maalloon, quit. no. 3, 8 feb 1791. (GAH1123); id. f. 6:14:0 voor een 1/2 jaar maalloon, quit. no. 6, 25 may 1791. (GAH1123); id. f. 6:5:0 wegens maalloon van may tot St Jacob, 16 aug 1791. (GAH1123); id. de wed. f. 7:9:0, ter zaake maalloon, 16 dec 1791, quit. no. 1 (GAH1124); id. f. 10:0:0, 13 mrt 1792, quit. no. 3 (GAH1124); id. f. 8:2:0, 24 may 1792, quit. no. 6 (GAH1124); id. f. 7:17:0, 30 aug 1792, quit. no. 8 (GAH1124); id. f. 7:3:8, 13 nov 1792, quit. no. 9 (GAH1124); id. f. 5:6:8, ter zaake maalloon, 10 dec 1793, quit. no. 1 (GAH1126); id. f. 7:14:8, 11 mrt 1794, quit. no. 5 (GAH1126); id. f. 6:16:0, 17 jun 1794, quit. no 9 (GAH1126); id. f. 5:15:0, 16 sep 1794, quit. no. 11 (GAH1126); id. f. 5:12:0, 9 dec 1794, quit. no. 1 (GAH1127); id. f. 6:14:8 ter zake 1/4 jaar maalloon, 3 dec 1795, quit. no. 14 (GAH1127); id. f. 6:9:0 ter zaake verdiende maalloon, 15 mrt 1796, quit. no. 5 (GAH1128); id. f. 6:7:0 ter zake 1/4 jaar maalloon, 28 jun 1796, quit. no. 9 (GAH1128); id. f. 5:8:8 terzake maalloon, 27 sep 1796, quit. no. 11 (GAH1128); id. f. 8:17:0, 5 mrt 1793, quit. no. 3 (GAH1125); id. f. 7:1:8 een 1/4 jaar maalloon, 4 jun 1793, quit. no. 6 (GAH1125); id. f. 5:8:8 ter zaake verdiend maalloon, 10 sep 1793, quit. no. 10 (GAH1125); ovl 28 nov 1791 HRL, oud 50 jaar; weduwe op lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 procento, geen jaartal vermeld, waarschijnlijk tussen 1796-1805; (GAH650); weduwe woont in 4e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen. (GAH650); weduwe C.E.W. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:16:0 ter zaake verdiende maalloon, 1 okt 1801, quit. no. 5 (GAH1133); id. f. 7:13:0, 1 okt 1801, quit. no. 6 (GAH1133); Sondag den 15 Septembr 1799. de Raad der Gemeente extra ordinaris vergadert Zijnde, Zijn de Paarden van de Molenaars Anne Saapes, IJke Ennes en de Wede C. E:W., beneffens het Paard van Romke Sijbes in requisitie gesteld, ten fine om in gevalle den Commandant goedvind eenig Canon te verplaatzen, tot het verrijden van ''t Zelve te werden geëmployeerd, en Zullen de Eigenaars dier Paarden verpligt Zijn, de Zelve altoos in de stad, en gereed te houden. (GAH45); Sondag den 29 Septembr 1799. de Raad der Gemeente Extra=ordrs Vergadert Zijnde, Wierde de Wede C.E.W., Wiens Paard in requisitie gesteld Was, en thans bij haar geweigert Wierd, ten dienste van den Lande aftegeeven, daar over ernstig onderhouden, met recommandatie, om het Zelve altoos gereed te hebben Wanneer het Zelve gevordert Wierd. (GAH45)
Cornelis Klaases Wijga geb 23 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL, zv Klaas Kornelis Wijga en IJmkje Jacobs Reidsma; geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL, zv Klaas Cornelis Wijga en IJmkje Jacobs Reitsma
Enne Cornelis Wijga geb 1759 ... , molenaarsknecht en huw.get. bij K.H. Wijga en T. Meelman, neef bruidegom, wonende te HRL, 1812, id. bij J.D. Jager en G.K. Wijga neef bruid. 1814; BS huw 1812, huw 1814
Enne Ennes Wijga huwt met Symontje Jans, kind: Minke, geb 1790 Midsland, Terschelling; BS ovl 1857
Enne Ykes Wijga huwt met Bregtje Jelles, huurt binnenkant Bolwerk 1804-1806, N.H., koopt stalling 1799, kind: Klaas Ennes, geb 8 apr 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800; kind: Jelte Ennes Wijga, geb 4 jun 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL, moeder als B. Jeltes; kind: IJke Ennes Wijga, geb 25 jun 1790, ged 10 aug 1790 Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Enne Wijga ENNE (1814), INNE, (1867); geb 15 mrt 1786 HRL, ovl 13 mrt 1867 HRL, huwt met Trijntje Wielsma/Wielenga op 21 mei 1809 HRL, kleermaker in 1851, N.H., ovl wijk E-240, meester kleermaker 1812 en wonende te Kleine Kerkstraat, (aangever), zv Hendrik W, en Grietje ... ; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk E-274; eigenaar en gebruiker van wijk E-240, kleermaker, 1814. (GAH204); vrouw E.W. gebruiker wijk H-032; eigenaar is Keimpe T. Dijkstra, 1814. (GAH204); E.W. en Trijntje IJsbrands Wielsma, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 Bloei maand 1809; ondertrouw HRL; kind: IJsbrand Ennes Wijga, geb 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: T. Wijlsma; E.H.W. eigenaar van perceel nr. 1013 te HRL, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 808, huis en erf, 47 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Fedde Innes Wijga geb 1804 Makkum, ovl 12 jul 1842 HRL, huwt met Grietje Wybes Schoonhoven op 6 mrt 1828 HRL, huw.afk. 24 feb en 2 mrt 1828, broodbakker in 1842, zv Inne W, en Attje Pieters Bos; BS huw 1828, ovl 1842; F.W. eigenaar van perceel nr. 992 te HRL, bakker, woonplaats HRL, legger nr. 810, huis en erf, 151 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)
Froukje Wijga geb 23 nov 1808 HRL, N.H., ged 11 dec 1808 HRL, ovl voor 1812, dv Ruurd Innes W, en Metje Tevis Spoelstra; dopen Grote Kerk HRL 1808
Frouwkjen Ruurds Wijga geb 21 aug 1811 HRL, dv Ruurd Innes W, en Metje Tevis Spoelstra; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 21 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Innes Wijga en Metje Tevus Spoelstra
Geertje Klazes Wijga geb 1797 HRL, huwt met Jelte Dirks Jager op 12 mei 1814 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, slagerse te HRL. 1844, wonende te HRL. 1829 en 1838, dv Klaas IJkes W, en Jetske Douwes Ridder; BS huw 1814, ovl 1829, huw 1838, huw 1844; geb 22 nov 1796, ged 6 dec 1796 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJkes Wijga en Jetske Douwes Ridder
Grietje Jacobs Wijga geb 7 feb 1800 HRL, ged 2 mrt 1800, ovl 23 dec 1836 HRL, 1e huwt met Klaas de Beer op 14 mrt 1824 HRL, huw.afk. 29 feb en 7 mrt 1824, 2e huwt met Rinke Barends Oorthuis op 31 jul 1834 HRL, N.H., dv Jacob IJkes W, en Hiltje Berends Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1824, huw 1834, ovl 1836
Hendrik Ennes Wijga ovl voor 1813, huwt met Grietje Carels, kinderen: Inne W, geb 15 mrt 1786 HRL, Karel W, geb 1791 HRL; BS huw 1812, ovl 1867; kind: Minkje Hendriks Weiga, geb 12 mrt 1782, ged 24 mrt 1782 Grote Kerk HRL
Inne Ykes Wijga huwt met Janke Jetses de Beer op 12 jul 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801
Inne Innes Wijga huwt met Vroukje Ruurds, kind: Inne Innes W, geb 1779 Terschelling; BS ovl 1839
Inne Innes Wijga geb 1779 Terschelling, ovl 21 mrt 1839 HRL, huwt met Atje Pieters Bos, kinderen: Pieter W, geb 1799 Sneek, Fedde Innes W, geb 1804 Makkum, Inne Innes W, geb 1802 Sneek, Baukje W, geb 1811 HRL, korenmolenaar in 1839, huw.get. bij J. IJ. Wijga en A.A.M. van Bachum, rogmolenaar, 1812, id. bij K.H. Wijga en T. Meelman, neef bruidegom wonende te HRL. 1812, id. bij J. Bijlsma en R.J. de Graaff, 1814, id. bij R. Douwes en C.W. Koning, neef bruidegom, 1816, zv Inne Innes en Vroukje Ruurds; BS huw 1812, huw 1814, huw 1816, ovl 1824, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1852, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk H-188, rogmolenaar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-199, Zuidermolen, 1814. (GAH204); I.I.W. eigenaar van percelen nrs. 1972 en 1973 te HRL, rogmo-lenaar, woonplaats HRL, legger nr. 809, resp. korenmolen, huis en tuin, resp. 30 en 260 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Inne Innes Wijga geb 1802 Sneek, ov. . 11 mrt 1824 van de Grote Marseils Raa op de Straat Davids van het barkschip ''Spitsbergen'' in zee gestort en verdronken, matroos, zv Inne Innes W, en Attje Pieters Bos; BS huw 1824
Jacob Ykes Wijga zie ook: Jacobus IJkes; geb 1768 HRL, ovl 27 jul 1830 HRL, 1e huwt met Hiltje Berends Siderius op 31 mei 1795 HRL, laatste afk. 31 mei 1795, 2e huwt met Aukje Arends Maria van Bachum op 30 apr 1812 HRL, huw.afk. 19 en 26 apr 1812 voor de hoofddeur van het gemeentehuis, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, 1817, koornmolenaar in 1830, koopt 4 woningen in 1801, N.H., huurt binnenkant Bolwerk 1804-1810, rogmolenaar en huw.get. bij P. Brouwns, (gk), en A.M. Maasen, (gk), wonende te HRL. 1812, id. bij J.D. Jager en G.K. Wijga, oom bruid. 1814, pacht grond aan de Stadswal bij de Bargeburen, koopt helft van een rog- en windmolen 1799-1800, kinderen: Barend W, geb 1796 HRL, Grietje Jacobs W, geb 1800 HRL, Sibbeltje Jacobs W, geb 1798 HRL, IJke W, geb 14 feb 1803 HRL, zv IJke Ennes W, en Sibbeltje Klazes Schieringa; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1812, huw 1814, huw 1817, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1836, ovl 1837 1839 overlijdens, ; gebruiker wijk A-145, rogmolenaar; eigenaar is Reinder J. Park erven, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-245, ledig plek grond, 1814. (GAH204); id. van wijk A-246; gebruikers Pieter Hendriks, sjouwer, Pieter Schellingwouw, schoenmakersknegt, Rinke Hendriks wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker Bildtpoortsmolen, 1814. (GAH204); J. IJ. Wiega ende Hiltje Berends Siderius, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Douwe Douwes, deszelfs schoonbroeder, 16 may 1795; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Beerend Jakobs Wijga, geb 10 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL; J.W., Rogmolenaar, wonende te HRL in 1815, is verzogt geworden een acte van bekendhbeid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters Schellingwou en Janke Nieuwhof; Wed. J. IJ.W. en mede E., eigenaars van perceel nr. 5 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, molen, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 150. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 8-10 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis en erf, huis, huis, resp. 76, 25 en 20 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 21 en 22 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, resp. stal of pakhuis, huis en erf, legger nr. 811, resp. 45 en 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 9 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van percelen nrs. 27 en 28 te HRL, molenaarse, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, en huis en erf, resp. 20 en 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 124 te HRL, molenaarsche, woonplaats HRL, legger nr. 811, huis, 104 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); J. IJ.W., molenaar, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Aaltje Jans Finkeles, dienstmaagd, wonende te HRL
Jelte Ennes Wijga geb 4 jun 1787, ged 17 jun 1787 Grote Kerk HRL, zv Enne Ykes Wijga en Bregtje Jeltes
Jeltje Klazes Wijga geb 4 nov 1793 HRL, ovl 15 mrt 1823 HRL, ongehuwd, dv Klaas IJkes W, en Jetske Douwes; BS ovl 1823; geb 21 nov 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL, dv Klaas IJkes Wijga en Jetske Douwes
Johannes Innes Wijga huwt met Hendrikje Hanses vd Wey op 1 feb 1801 Franeker; huw Grote Kerk HRL 1801
Karel Hendriks Wijga geb 1791 HRL, ovl voor 1849, huwt met Trijntje Meelman op 17 dec 1812 HRL, kleermakersknecht, huw.afk. 6 en 13 dec 1812 HRL; voor de hoofddeur van het gemeentehuis, zv Hendrik Ennes en Grietje Carels; BS huw 1812, ovl 1848
Claas Ennes Wijga op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 8:2:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; in hetzelfde boek ook vermeld met alleen rechts:. -1-8; (GAH650)
Klaas Cornelis Wijga geb 5 jan 1773, ged 24 jan 1773 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Innes en Tjitzke Klaases; Claas C. Wiga, ged 24 mrt 1771 Westerkerk HRL, zv Cornelis Ennes Wiga en Tjitzke Claases; ovl 20 jun 1802 HRL, huwt met IJmkje Jacobs Reidsma op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, kind: Antje W, geb 6 mei 1800 HRL; zv Kornelis Ennes W, en Tjietske Klases; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1821; C.C.W. ende IJmkje Jacobs Reidsma, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs vader Jacob Sijbrens Reidsma, 2 may 1795; ondertrouw HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 23 apr 1796, ged 10 may 1796 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Klaases Wijga, geb 10 okt 1797, ged 29 okt 1797 Grote Kerk HRL
Klaas Ykes Wijga ovl voor 1815, huwt met Jetske Douwes, kinderen: Jeltje Klazes W, geb 4 nov 1793 HRL, Geertje Klazes W, geb 1797 HRL; BS huw 1814, ovl 1823; K. IJ.W. van HRL, en Jetske Douwes van Almenum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1786 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: IJke Klaases Wijga, geb 21 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jeltje Klaases Wijga, geb 21 nov 1793, ged 3 dec 1793 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Klaases Wijga, geb 22 nov 1796, ged 6 dec 1796 Grote Kerk HRL, moeder als J.D. Ridder; Maandag den 11 decembr 1797; Het Gerechte Ordinaires Vergadert zijnde, is den Burger K. IJ.W., uit Consideratie van zijnen Swakken en Sukkelende toestand, gedispenseert van zijne post als Bekkenist. (GAH43)
Klaaske Ykes Wijga begraven Groot Kerkhof, regel 42, nr. 50; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 33; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Minke Wijga geb 1790 Midsland, Terschelling, ovl 29 okt 1857 HRL, ongehuwd, N.H., dv Enne Ennes W, geb Symontje Jans; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk G-168; oud 49 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk E-136; VT1839
Pieter Wijga geb 1799 Sneek, ovl 26 mei 1859 HRL, huwt met Froukje Sijtzes Beidschat op 22 mei 1825 HRL, huw.afk. 8 en 15 mei 1825, molenaarsknecht, DG, huw getuige bij P. Callenborn en F. Zwart, molenaar, 1839, zv Enne Ennes W, en Atje Pieters Bos; BS huw 1825, huw 1839, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk H-184
Ruurd Innes Wijga huwt met Metje Tevis Spoelstra op 4 dec 1803 HRL, kinderen: Froukje, geb 23 nov 1808 HRL, Frouwkjen, geb 21 aug 1811 HRL, Inne Ruurds, geb 3 feb 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, 1811; kind: Froukje Ruurds Wijga, geb 21 aug 1811, ged 8 sep 1811 Grote Kerk HRL
Sibbeltje Jaocbs Wijga geb 1798 HRL, ovl 19 apr 1834 HRL, huwt met Rinke Barends Oorthuis op 22 dec 1822 HRL, huw.afk. 8 en 15 dec 1822, dv Jacob IJkes W, en Hiltje Berends Siderius; BS huw 1822, ovl 1834
Wikje Dirks Wijga huwt met Wybrand Luitjes, kind: Janke Wybrands, geb 26 feb 1798, ged 18 mrt 1798 Grote Kerk HRL
Yke Wijga geb 14 feb 1803 HRL, ged 15 mrt 1803, N.H., zv Jacob IJkes W, en Hiltje Berends Siderius; dopen Grote Kerk HRL 1803
Yke Ennes Wijga geb 25 jun 1790, ged 10 aug 1790 Grote Kerk HRL, zv Enne IJkes Wijga en Brechtje Jelles
Yke Ennes Wijga ovl voor 1801 HRL, huwt met Sibbeltje Klazes Schieringa, kind: Jacob IJkes W, geb 1768 HRL, heeft boedel nagelaten in 1800; BS geb en ovl 1830, huw 1834; IJ.E.W. en Pietje Warnders, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 nov 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; lijst van de aangaaff der 83 1/3 Penning of 1 1/5 procento, woont in 2e quartier, geen jaartal vermeld; wrsch tussen 1795-1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Yke Klaases Wijga geb 21 aug 1790, ged 7 sep 1790 Grote Kerk HRL, zv Klaas IJkes Wijga en Jetske Douwes
IJsbrand Ennes Wijga 22 feb 1812, ged 8 mrt 1812 Grote Kerk HRL, dv Enne Wijga en Trijntje Wijlsma
Aaltje Wijgers ovl 29 jun 1804 HRL, oud 36 jaar
Anneus Wijgers zie: Harmens
Antie Wijgers zie: Faber
Cornelis Wijgers huwt met IJttie Claasses, kind: Wijger Cornelis, ged 4 apr 1769 Grote Kerk HRL
Folkert Wijgers woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Folkert Wijgers woont in 7e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1804, may 1805. (GAH650)
Freerk Wijgers zie: Mockema
Gaele Wijgers zie: Galema
Gerlof Wijgers ende Hijlkjen Sjoukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid des selvs oom de vroedsman Jan Overzee, 15 Mrt 1749
Grietje Wijgers zie: Otten
Grietje Wijgers ged 22 dec 1744 Grote Kerk HRL, dv Wijger Jarigs en Foekje Taekes
Grietje Wijgers oud 65 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-082; VT1839
Haring Wijgers mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; huwt met Grietje Ruths op 28 feb 1796 HRL, komt van HRL, verkoopt diverse huizen in 1808; huw Grote Kerk HRL 1796; H.W. en Grietje Rutgers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rutger Wouters, deszelfs neeff, 13 feb 1796; ondertrouw HRL
Harmanus Wijgers zie: Harmens
Hein Wijgers zie: Harmens
Jacob Wijgers ged 27 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv Wijger Cornelis en Pietje Gerrijts
Ruurd Wijgers huwt met Merkje Teeuwis, kind: Matheus Ruurds, geb 5 okt 1804 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1804
Sjoerd Wijgers zie: van der Weide
Taeke Wijgers ged 19 aug 1742 Grote Kerk HRL, zv Wijger Jarigs en Foekje Taekes
Trijntje Wijgers ged 3 okt 1751 Westerkerk HRL, dv Wijger Alberts en Trijntje Harings
Wytske Wijgers huwt met Jan Sieverts, beide van HRL, geproclameerd de 7-14 en getrout de 21 mei 1769
Aafke van Wijk geb 10 jan 1809 HRL, ovl 30 dec 1815 HRL, N.H., dv Jan R. vW, en Pietje Willems; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1815; geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan Roelofs van Wijk en Pietje Willems
Barend R. van Wijk oud 52 jaar, geb Pekel A en wonende te HRL. 1839, scheepskapitein, wijk H-158; VT1839
Eelkje Jans van der Wijk geb 1801 Leeuwarden, ovl 9 dec 1852 Dronrijp, huwt met Christiaan Symons Schuurmans op 15 jun 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1826, wonende te HRL, schipperse, dv Jan Wiegers vdW, en Antje Jans Dragster; BS huw 1826, ovl 1852
Geert van Wijk huwt met Baafje Bruining op 6 mrt 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803
Jan van der Wijk huwt met Gretje Hendriks, kind: Jantje Jans vdW, geb 1797 Slooten; BS huw 1839
Jan Jansen van der Wijk geb 1804 Leeuwarden, ovl 13 jun 1861 HRL, 1e huwt met Gerritje Fokkes Molenaar op 29 nov 1835 Franeker, 2e huwt met Elizabeth (= Botje) Zeilmaker, werkman in 1861, ovl wijk D-148, N.H., schippersknecht HRL. 1835, zv Jan vdW, en Atje Jelles; BS ovl 1847; 1861 overlijdens, BS Franeker huw 1835, bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 152, wijk G-253; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-226; VT1839
Jan Roelofs van Wijk geb 1780 HRL, ovl 13 mei 1851 HRL, huwt met Pietje Willems Jagersma/ Jager op 27 mei 1804 HRL, kinderen: Aafke, geb 10 jan 1809 HRL, Willem, geb 31 dec 1811 HRL, Roelof Jans vW, geb 1805 HRL, huw.get. bij F. Tassel en A. Alberts, gleibakker, 1815, id. bij A.S. Appel en A. Dirks, 1817, id. bij Y.H. Huitema en A.J. Dijkstra, (2x), 1842, klokluider en wachtmeester 1851, zv Roelof Jans vW, en ... ; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1817, huw 1842, ovl 1844, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk D-055; gebruiker wijk F-097, sjouwer; medegebruikers Sijbren Jobs wed., gealimenteerd, Jan Hendr. Keyser, sjouwer; eigenaar is A.J. Conradi, 1814. (GAH204); J.R. vW. ende Pietje Willems, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Willem Hoogstra, deszelfs neef, 12 may 1804; ondertrouw HRL; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stads wachtmeester, wijk D-050; VT1839; kind: Aafke Jans van Wijk, geb 10 jan 1809, ged 29 jan 1809 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jans van Wijk, geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL; J.R. v. W. eigenaars van percelen nrs. 443 en 444, wagtmeester, woonplaats HRL, legger nr. 812, resp. huis en erf, en huis, resp. 96 en 66 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dl, . en HRL. 1832, bl. 36)
Jan Wiegers/Wybes van der Wijk ovl voor 1836, huwt met Antje Jans Dragster en huwt met Atje Jelles, kinderen: Jan Jansen vdW, geb 1808 Leeuwarden, Eelkje Jans vdW, geb 10 feb 1800, wonende te in hun schip in 1826; BS huw 1826, ovl 1861, BS Franeker huw 1835
Jantje Jans van der Wijk geb 1797 Slooten, ovl 23 jun 1839 HRL, huwt met Frans Hendriks Ringsma, dv Jan vdW, en Gretje Hendriks; BS ovl 1839; 1847 overlijdens
Pieter van Wijk ovl 18 sep 1727 op Zee, oud 59 jaer
Roelof van Wijk huwt met Trijntje Markes, kind: Serina Roelofs vW, geb 1776 HRL; BS huw 1833
Roelof Jans van Wijk geb 10 jul 1805 HRL, ovl 16 sep 1844 HRL, huwt met Hiltje Jans Dijkstra op 15 mei 1828 HRL, huw.afk. 4 en 11 mei 1818, horlogiemaker, ged 28 jul 1805 HRL, zv Jan Roelofs vW, en Pietje Willems Jagersma; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1828, ovl 1844, ovl 1851; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, horlogiemaker, wijk F-172; VT1839
Roelof Jans van Wijk hm ... , kind: Jan Roelofs, geb 1780 HRL; BS ovl 1851
Serina Roelofs van Wijk geb 1776 HRL, ovl 11 nov 1833 HRL, huwt met Jurjen Jelles vd Wal, doet overlijdensaangifte van Siebe Willems 1811, dv Roelof vW, en Trijntje Markes BS ovl 1811, ovl 1833, ovl 1851
Simon Oenes van der Wijk zie ook: Simon Oenes; ovl voor 1801, huwt met Metje Jacobs, in leven kleermaker; BS ovl 1811; ; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Wybe Jans van der Wijk geb 1796 Haulerwijk, huwt met Wiepkje Adams Loye, (gk), op 20 sep 1855 HRL, schipper te Donkerbroek, zv Jan Wybes en Otje Jans; BS huw 1855
Willem Jans van Wijk geb 31 dec 1811 HRL, ovl 30 jul 1814 HRL; wijk F-097, zv Jan Roelofs vW, en Pietje Jager; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1814; geb 10 dec 1811, ged 12 jan 1812 Grote Kerk HRL, zv Jan Roelofs van Wijk en Pietje Jager
Janna Wijkel geb 27 jan 1795 Weidum, ovl 18 jul 1863 HRL, 1e huwt met Daniel Jans vd Pol op 12 aug 1810 HRL, komt van HRL, 2e huwt met Pieter Jonas Marinus op 7 jan 1830 HRL, 3e huwt met Wytze Wybes van Dokkum op 17 nov 1836 HRL, N.H., ovl wijk G-173, A 3 jun 1862 Amsterdam, dv Sijbrand Jans W en Aafke IJlstra; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1826, huw 1830, ovl 1831, huw 1836 1844 overlijdens, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 169, wijk F-171, 335; oud 44 jaar, geb Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-147; VT1839
Meindert Sybrens Wijkel geb 1800 Achlum, ovl 13 aug 1858 HRL, huwt met Engeltje Willems Unia (in huwelijksakte Bins), op 15 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei HRL. en 25 mei en 1 jun 1823 Barradeel, wonende te HRL, N.H., kleermaker in 1858, zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; Meine Wyckel eigenaar van perceel nr. 463, kleermaker, woonplaats HRL, legger nr. 807, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atl. Barrl. dl en HRL. 1832, bl. 36)
Rigtje Sybrands Wijkel geb 23 jun 1797 Weidum, ovl 27 apr 1863 HRL, huwt met Reinder Steeksma op 3 jun 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei HRL. en 20 en 27 mei 1821 Barradeel, wonende te Almenum, N.H., ovl wijk E-145, dv Sijbrand W, en Aafke IJlstra; BS huw 1821, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk E-179, wijk F-179, wijk H-250, wijk I-015, 16; oud 42 jaar, Weidum en wonende te HRL. 1839, wijk F-153; VT1839
Sybren Jans Wijkel ovl 11 mrt 1804 Grettingabuurt onder dorp Almenum, huwt met Aafke Gerkes IJlstra, kinderen: Meindert, geb 1800 Almenum, Rigtje W, geb 23 jun 1797 Weidum, Janna W, geb 27 jan 1795 Weidum, Sijbren Posthumus, geb 9 jun 1804 HRL, in leven meester-bakker op Grettingabuurt, in leven ijzersmid onder Almenum; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1821, huw 1830, huw 1836, ovl 1858, ovl 1863
Susanna Wijkerhout huwt met Andries Lieuwes, kind: Lieuwe Andries, geb 16 mrt 1782, ged 5 mai 1782 Grote Kerk HRL
Wijkkel ovl voor 1815; waarschijnlijk Siebren Jans W. ; wed. W. gebruiker wijk F-149; eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bandsma, winkelier, 1814. (GAH204)
Klaas Jansen de Wijlde huwt met Mayke Claases, beyde van HRL, sijn geproclameert den 26 apr en de 3-10 Maayus, getrouwt den 18 dito 1739; C.J. dW. ende Mayke Clases beide van HRL, koomende voor de Bruit Job Jansen, mr. timmerman, 25 apr 1739; ondertrouw N.H. HRL
Trijntje Wijlsma zie: Wielsma
Baukje Obbes Wijnalda geb 1793 HRL, ovl 6 nov 1826 HRL, ongehuwd, dv Obbe Everts W, en Antje Gosses; BS ovl 1826
Kornelis Sikkes Wijnalda geb 7 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, zv Sikke Everts Wijnalda en Leentje Kornelis Beitschat, vader als Benne S.E.W.
Evert Wijnalda woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Evert Jansen Wijnalda huwt met Sjoerdtje Sikkes Westra, beide tot Franeker, geproclameerd de 27 nov en de 4 en de laaste de 11 dec 1757 en getrout met attestasie den 18 dito tot HRL, kind: Sikke Everts W, geb 1760 HRL; DTB N.H. HRL. 1757, BS ovl 1834
Evert Obbes Wijnalda geb 11 mrt 1785 HRL, timmerman, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Evert Sikkes Wijnalda geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL, zv Sikke Everts Wijnalda en Leentje Cornelis Beidschat
Geertje Sikkes Wijnalda geb 1792 HRL, ovl 12 sep 1858 HRL, huwt met Brand Jans Hoffinga op 19 mei 1825 HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1825, dv Sikke Everts W, en Leentje Beidschat; BS huw 1825, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-061; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-052; VT1839
Gertje Sikkes Wijnalda geb 30 aug 1792, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, dv Sikke Everts Wijnalda en Leentje Kornelis Beitschat, vader als Benne S.E.W.
Jan Arnoldus Wijnalda geb 24 okt 1806 HRL, ged 4 nov 1806 HRL, N.H., 1e huwt met Cornelia Pieters Bleeker op 29 nov 1827 HRL, huwqafk. 18 en 25 nov 1828, 2e huwt met Tetje Hessels Wallinga op 13 dec 1838 HRL, steenhouwer in 1851, zv Thomas Arnoldus W, en Baukje Dirks Postuma; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, huw 1838, ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk D-137; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, steenhouder, wijk D-138; VT1839
Jan Obbes Wijnalda geb 22 aug 1798 HRL, timmerknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jelle Laases Wijnalda zie ook: Jelle Wijnholt; geb 1792 HRL, huwt met Aaltje Pieters Binksma op 25 mei 1815 HRL, huw afk. 14 en 21 mei 1815, werkman, huw.get. bij IJ. Holmans en J.T. Koster, wonende te HRL, zv Laas W, en Gerritje Jelles Kneipstra; BS huw 1815; Wij Ondergetekenden Laas Wijnalda en Gerrijtje Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Meerderjarigen Zoon J.W. mede woonachtig alhier, om zich in het huwekijk te begeven met Aaltje Pieters Binksma, geb te Leeuwarden wonende te HRL mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presidt Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Harlignen den 10 May 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van J.W. en Aaltje Pieters Binksma dato 25 Mei 1815 op Fol. 36 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Laas Wijnalda huwt met Sjoukje Pieters, kind: Laas, geb 1767 Franeker; BS ovl 1836; geboortig van Franeker, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwheid gepresteert in handen van pres. burg. van Slooten en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op wo. 8jul17 83. (burgerboek)
Laas Laases Wijnalda zie ook: Laas Laases; zie ook: Laas Wijnholt; geb 1767 Franeker, ovl 20 nov 1836 HRL, huwt met Gerritje Jelles Kneipstra, N.H., kinderen: Sierk Laases, geb 1801 HRL, Laas W, geb 11 feb 1788 HRL, Jelle Laases W, geb 1792 HRL, zv Laas W, en Sjoukje Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1815, ovl 1836, ovl 1855, ovl 1860; gebruiker wijk F-214, kleermaker; eigenaar en medegebruiker Pieter Lourens, groenteverkoper, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden L.W. en Gerrijtje Jelles, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan onsen Meerderjarigen Zoon Jelle Wijnalda mede woonachtig alhier, om zich in het huwekijk te begeven met Aaltje Pieters Binksma, geb te Leeuwarden wonende te HRL mogende alzoo lijden dat dezelven door den Heer Presidt Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. Harlignen den 10 May 1815
Laas Wijnalda L.W. en Anna Maria Vogel, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 apr 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; kind: Geeske Laases Wynalda, geb 28 jun 1781, ged 10 jul 1781 Grote Kerk HRL; kind: Anna Maria Laases Winalda, geb 13 may 1783, ged 27 may 1783 Grote Kerk HRL
Laas Laases Wijnalda geb 11 feb 1788 HRL, ovl 12 jul 1860 HRL, huwt met Tetje Dirks Akkerboom op 9 dec 1810 HRL, ondertrouw 24 Slachtsmaand 1810, timmerman in 1860, N.H., huw.get. bij H. vd Weide en P. Rodenhuis, wonende te HRL. 1811, id. bij C.E. Akkerboom en M.D. Bakker, behuwd neef bruidegom 1814, id. bij J.L. Wijnalda en A.P. Binksma, broeder bruidegom, 1815, id. bij H.E. vd Burg en E.B. Posthuma, 1818, zv Laas W, en Gerritje Kneipstra; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1814, huw 1815, huw 1818, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-065; gebruiker wijk F-110, timmerknegt; medegebruikers Johannes Hoffius wed., winkeliersche, Salomon G. van Messel, koopman, Wopke Barteles wed., gealimenteerd; eigenaar is P. Oolgaard erven, 1814. (GAH204); L.W. en Tettje Dirks Akkerboom, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 24 Slagtmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-072; VT1839; kind: Sjoukje Laases Wijnalda, geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL; L.L.W. eigenaar van percelen nrs. 1489 en 1490 te HRL, timmermansknegt, woonplaats HRL, legger nr. 815, resp. huis, huis en erf, resp. 36 en 90 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49)
Marike Sjierks Wijnalda geb 2 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, dv Sierk Wynanda en Aukje Hobbes; geb 1777/82 HRL, ovl 10 jul 1829 HRL, huwt met Christiaan Pieters Riem doet overlijdensaangifte van Trijntje Oeges in 1811, id. van Rienk Willems, wonende te in de 12 Nieuwe Woningen in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1808, BS ovl 1811, ovl 1829, ovl 1835, ovl 1887
Obbe Everts Wijnalda geb 1758 ... , ovl 14 jun 1814 HRL, huwt met Antje Gosses, ovl wijk E-205, kind: Baukje Obbes W, geb 1793 HRL; BS ovl 1814; 1826 overlijdens; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 16:10:0 voor 33 bakten brood voor ''t Weeshuys, kwit. no. 7, 13 mei 1783. (GAH1114); id. f. 34:10:0 als mr bakker verdiende loon van 10 mei 1783 tot 6 jan 1784, ord. no. 3, 6 jan 1784. (GAH1115); id. f. 21:0:0 voor 42 bakten brood, ord. no. 11, 8 jun 1784. (GAH1115); id. f. 32:10:0 voor 65 bakten brood van 1 jun 1784 tot 4 jan 1785, ord. no. 3, 4 jan 1785. (GAH1116); id. f. 22:10:0 voor 45 bakten brood van 4 jan tot 7 jun 1785, quit. no. 2, 10 jun 1785. (GAH1117); id. f. 21:10:0 voor bakloon, quit. no. 3, 4 okt 1785. (GAH1117); id. f. 23:10:0 voor 47 bakten brood, quit. no. 4, 17 jan 1786. (GAH1118); id. f. 21:0:0 voor 42 bakten brood, quit. no. 8, 9 may 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0 voor 44 bakten brood, quit. no. 12, 26 sep 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0 terzaake bak-loon voor 44 bakten brood, quit. no. 3, 6 feb 1787. (GAH1119); id. f. 20:0:0 voor 40 bakten brood, quit. no. 8, 1 may 1787. (GAH1119); id. f. 15:10:0 wegens 31 bakten brood, quit. no. 10, 22 may 1787. (GAH1119); gebruiker wijk E-205, korenmeter; medegebruiker Jan van Vals, schoenmaker; eigenaar en medegebruiker is Sipke Schoonbergen, slatter 1814. (GAH204); O.E.W. en Antje Goslings Akkringa, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 31 dec 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Do. den 5 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Compareerden ter Vergadering met desZelfs Zoons, de Burgers Hans Claasen, Jan van Straten, O.W. en Gerrijt Oudeboon, Welke door den fiscus geciteerd Waaren, over gepleegde Baldadigheden aan ''t huis van den Burger Jacob Strelitz alhier, en Zijn deZelve daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie Zich daar van in ''t Vervolg te onthouden. (GAH45)
Sierk Laases Wijnalda geb 19 nov 1801 HRL, ovl 23 jul 1855 HRL, 1e huwt met Cornelisje Klazes Mannik op 8 jul 1821 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1821, 2e huwt met Tjeske Lieuwes de Jong op 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL; timmermanknecht in 1851, timmerman in 1855, N.H., ged 16 feb 1802, zv Laas W, en Gerritje Jelles; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1821, huw 1827, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk C-108, wijk G-285, 292; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk F-229; VT1839
Sierk Sierks Wijnalda S.S.W. van HRL, en Houkje Hobbes van Winsum, zijn na driemaalige proclamatievan welke de laatste geweest is den 9 aug 1778 HRL, en alhier getrouwd den 16 dier maand op vertoonde attestatie van Winsum; kind: Maria Sierks Wynalda, geb 2 jul 1779, ged 27 jul 1779 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje H. ; kind: Tryntje Sjierks Wynalda, geb 14 jul 1781, ged 7 aug 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Aukje H.
Sikke Everts Wijnalda geb 1760 HRL, ovl 27 feb 1834 HRL, huwt met Leentje Cornelis Beidschat koopman in 1834, N.H., huw.get. bij A.L. Krijl en G.J. Houtkoper, 1811, id. bij H. van Beemen en T. van Arum, oom bruidegom, 1813, id. bij R. Beidschat en T.Y. de Groot, oom bruidegom, 1814, id. bij C.S. Beidschat en G.O. Overdijk, oom bruidegom, 1818, kinderen: Geertje, geb 1792 HRL, Sjoerdtje, geb 1799 HRL, zv Evert W, en Sjoerdtje Sikkes Westra; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1811, huw 1813, huw 1814, huw 1818, ovl 1834, ovl 1858, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-116, koopman, 1814. (GAH204); S.W. ende Leentje Cornelis Beitschat, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd desselfs broeder Jan Cornelis Beitschat, 11 apr 1789; ondertrouw HRL; bakker, woont in 1e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 18:0:0, ook vermeld in 2e quartier met hetzelfde bedrag; (GAH650); kind: Evert Sikkes Wijnalda, geb 17 feb 1794, ged 4 mrt 1794 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Sikkes Wijnalda, geb 7 okt 1796, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, vader als Benne S.E.W. ; kind: Gertje Sikkes Wijnalda, geb 30 aug 1792, ged 23 okt 1796 Grote Kerk HRL, vader als Benne S.E.W. ; Donderdag den 26 apr 1798. den Raad ordinaris vergadert zijnde, wierde nog beslooten, om de collecteurs op Maandag den 30 apr 1798 op ''t huis der Gemeente te ontbieden, om dezelve te doen Continueeren, en de acten Vertekenen zijnde omtrent de Collecten van ''t Passagiegeld, en de Specien van de evene quartieren, gedisponeerd op den Burger S.W. (GAH44); Maandag den 30 apr 1798. de Raad der Gemeente van de Stad HRL ordrs vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten heeft goedgevonden en geresolveerd, gelijk goedvind en geresolveerd word bij deezen in de eerste plaats te inheereeren, ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de uitkeering der Collecteurs genoomen voorts aan te stellen tot Collecteurs van may 1798 tot may (geen jaartal vermeld): Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, Frans Leemkoel van ''t Beestiaal Lands en Stads Weegen, Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen, Petrus Janson van de Lands Waag, Cornelis Folkersma van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder, Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de vijf Specien, S.W. van het Passagiegeld als mede van ''t Klein Zegil en van de vijf Specien van ''t 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7de, 8 ste quartier en Buitenbuurt, de Secretarije de 40 ste en 56 ste penning, beneffens de belasting op de Rijtuigen, alles onder Expresse Conditie en bepaalingedat dezelve zullen moeten Borge stellen tot volkoomen Contentement, van de Raad der Gemeente; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf, en Brandhout, de Waag, zullen moeten doen, den Eed, volgens ''t Formulier, staande in ''s Lands Lijst. Dat de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen en ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren: Johannes Rinsma f. 100:0:0, S.W. f. 80:0:0, Frans Leemkoel f. 30:0:0, S.W. als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0:0, dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal, Lands en Stads Weegen, de Summa van f. 200:0:0, dat Evert Akkringa zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen f. 130:0:0, dat Cornelis Folkersma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat, en Stads daalder de Summa van f. 140:0:0, dat deeze drie laatstgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen ter dispositie van de Raad der Gemeente uit te keeren. (GAH44); S.E.W. eigenaar van perceel nr. 33 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, pakhuis, 36 m2 klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 14. (bron: kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); S.E.W. en mede E., eigenaars van perceel nr. 34 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 817, erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: niet vermeld. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. eigenaar van perceel nr. 159 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, huis, 70 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 166 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 816, huis en erf, 304 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); Maandag den 30 apr 1799; de Raad ordinaris vergadert zijnde, zijnde gedelibereerd over de dispositie der Lands en Stads Collecten, heeft dezelve goedgegevonden, en geresolveerd, gelijk goedgevonden, en geresolveerd word bij deezen, in de eerste plaats te inhaereren ''s Magistraats Resolutie van den 23 nov 1747 over ''t Employ van de Uitkeeringe der Collecteurs genoomen, voorts aan te Stellen tot Collecteurs: Jan de Boer van ''t Zout, Coffij Thee Havenspecien en Zoete waaren, van May 1799 tot May 1802; Jan de Boer van de Laakenen en Tabak van May 1799 tot May 1802; Tamme de Witt van de zoete wijnen Brandewijn en bieren van May 1799 tot May 1802. en tot Collecteurs voor een Jaar van may 1799 tot May 1800: Jacob Oosterbaan van ''t Gemaal Lands en Stads weegen; Frans Leemkool van ''t Bestiaal Lands en Stads weegen; Evert Ackringa van de Turf en Brandhout Lands en Stads Weegen; Petrus Janson van de Lands Waag; Cornelis Folkertsma van de Oude Stads wijnen, verkleinde Wijnmaat, en Stads Daalder; Aan de Secretarije van 40 en 56 Penning, alsmeede de Belasting op de Rijdtuigen; Johannes Rinsma tot Collecteur Generaal van de Vijf Specien; S.W. van ''t Passagiegeld, van de Vijf Specien het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quart:en Buitenbuurt, als meede van het Klein Zegel. Alles onder Expresse Conditie, en bepaalinge, dat dezelve zullen moeten Borge stellen, tot volkoomen Contentement van der Raad; Dat ook de Collecteurs van ''t Gemaal, Beestiaal, Turf en Brandhout, de Waag, Zout, zoete Waaren etc. Lakenen en Tabak wijnen etc zullen moeten doen den Eed volgens ''t Formulier Staande in ''s Lands Lijst; Dat Jan de Boer voor de Bedieninge der Collecten van ''t Zout, Coffij Thee, Haavenspecien uit ''s Lands Tractementen zal genieten eene Summa van Vijfhondert en dartig CarGuldens; Dat dezelve zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Laakenen en Tabak eene Summa van drie hondert, en dartig CarGuldens; Dat Tamme de Witt, als Collecteur van de Zoete wijnen, Brandewijn en Bieren, zal genieten eene Summa van Eenhondert en veertig CarGuldens; Dat Jan de Boer daar en tegens volgens ordre van den Raad, ten dien einde bepaald ieder Jaar zal moeten uitkeeren als Collecteur van ''t Zout, Coffij, Thee etc f. 100:0:0, van de Laakenen en Tabak etc. f. 60:0:0, T. d. W. als Collecteur van de Wijnen etc f. 25:0:0; Dat ook de volgende Collecteurs zullen verpligt zijn te betaalen, en ter dispositie van den Raad uit te keeren: Johannes Rinsma, als Collecteur Generaal van de Vijf Specien f. 100:0:0, S.W. als Collecteur van de 8 quartieren en de Buitenbuurt f. 80-:0, Frans Leemkool als Collecteur van ''t Beestiaal f. 20:0:0, Sikke Wijnalda als Collecteur van ''t Passagiegeld f. 10:0 -; Dat Jacob Oosterbaan zal genieten voor de bedieninge der Collecten van ''t Gemaal Lands en Stads weegen de Summa van f. 200:0:0; Dat Evert Ackringa, zal genieten voor de bedieninge der Collecten, van de Turf en Brandhout, Lands en Stads weegen f. 130:0 -; Dat Cornelis Folkertsma zal genieten voor de bedieninge der Collecten van de Oude Stads Wijnen, Verkleinde Wijnmaat en Stadsdaalder de Summa f. 140:0:0; Dat deeze drie laatgemelde Collecteurs verpligt zullen zijn, alle de overige Collectpenningen, ter dispositie van den Raad uittekeeren. (GAH44)
Sjoerdtje Wijnalda geb 3 dec 1799 HRL, ovl 13 jun 1859 HRL, ged 22 dec 1799 HRL, huwt met Nutte Hoedemaker op 8 sep 1831 HRL, N.H., dv Sikke W, en Leentje Beidschat; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk A-029; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-116; VT1839
Sjoukje Laases Wijnalda geb 18 jan 1812, ged 9 feb 1812 Grote Kerk HRL, dv Laas Wijnalda en Tetje Dirks
Thomas Arnoldus Wijnalda ovl voor 1839, huwt met Baukje Dirks Postuma, N.H., kind: Jan, geb 1806 HRL, onbekend of afwezig in 1827; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, huw 1838, ovl 1850
Tjalling Feddes Wijnalda van Bolsward, huwt met Oecke Gerrijts van der Meulen, van Almenum, geproclameerd de 12-18 en getrout de 25 apr 1762 met attestasie; houtleverancier 1765-1766
Minke Wijnanda huwt met Marten Steensma; BS ovl 1822
Dirk Hendriks Wijnands D.H.W. van Sneek en Aukje Dirks van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 9 may 1779 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Jacob Wijnands geb 1774 ... , doet overlijdensaangifte van Fettie Gonggrijp, kustkanonnier; BS ovl 1811
Johanna Wijnands zie: Hoekers
Johannes Wijnands ovl voor 1813, huwt met Agnietje Kramer, kin: Maria W, geb 1796 ... ; BS huw 1812
Lourens Wijnands zie: Hoekers
Margaretha Wijnands zie: Hoekers
Maria Wijnands geb 1796 ... , huwt met Sake Johannes de Ruiter op 9 apr 1812 HRL, leefde in 1841, dienstmaagd te Leeuwarden 1812, 1e afk. Leeuwarden zondag 22 mrt 1812, 2e afk. Leeuwarden29 mrt 1812, 1e afk. HRL. 29 mrt 1812 2e afk. HRL. 4 apr 1812, dv Johannes W, en Agnietje Kramer; BS geb 1812, ovl 1841
Neeltje Wijnands zie; Hoekers
Nicolaas Wijnands zie: Hoekers
Johannes Wijnandus zie: van Assen
Willem Lodewijk baron van Wijnbergen Baron W.L. vW., Vaandrig in ''t Regiment van Generaal Major van Brakel, van HRL, en de Jonghvrouwe Everdina Kleinhof, van Kulenburg, hebben de laatste afkondiging gehad den 6 mrt 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Wijnckes zie: Wennekes en Winnekers, Harmen
Jan Durks Wijngaard begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 101; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; geb 1767 ... , ovl 12 feb 1817 HRL, huwt met IJnskje Pieters de Boer, huw getuige bij J.B. Vredenburg en H. Gerrits, behuwd broeder bruid. 1811, meester kleermaker in 1817; BS huw 1811, huw 1815, huw 1817, ovl 1834; gebruiker wijk F-211, kleermaker; medegebruikers Aaltje Sakes, naaivrouw, Albert Bruining; eigenaar is Harmen Homeulen, 1814. (GAH204); J.D.W. ende IJnskje Pieters, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Pieter Geerts, desselfs vader, 24 may 1788; ondertrouw HRL; J.D.W. en IJmkjen Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 jun 1788 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jenne Jans Wijngaard, geb 25 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje Jans Wijngaard, geb 25 jan 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend seven honderd negen en tachtig den Vijf en twintig apr is Geboren Jenne dv J.D.W. en IJnskje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mei 1815
Wybrand Sjoerds Wijngaard huwt met Trijntie Rienstra, beide van HRL, geproclameerd de 2-4 en getrout de 9 dec 1759; kind: Wybrand Wybrands Wijngaard, ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, de vader ovl, moeder als T. Bokkes R.
Wybrand Wybrands Wijngaard ged 11 nov 1760 Grote Kerk HRL, zv wijlen Wybrand Sjoerds Wijngaard en Trijntie Bokkes Rienstra
Aafke Klazes Wijngaarden Aefke K.W., ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wijngaarden en Pleuntje Annes; huwt met Klaas Dirks Kingma; BS ovl 1828; kinderen: Klaas en Dirk Klaases Kingma, tweelingen, geb 28 apr 1788, ged 10 jun 1788 Grote Kerk HRL
Aaltje Fokkes Wijngaarden geb 1779 HRL, ovl 1 nov 1846 HRL, 1e huwt met Klaas Dirks Molenaar op 9 aug 1795 HRL, laatste afk. 9 aug 1795, komt van HRL, 2e huwt met Harmen Johannes Smidt op 10 sep 1809 HRL, 3e huwt met Elle Robijns Blanksma op 20 aug 1829 HRL, huw.afk. 9 en 16 aug 1829, N.H., dv Fokke Martens W, en Geeske Pieters; huw Grote Kerk HRL 1795, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1829, ovl 1846, ovl 1847; oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, melktapperse, wijk D-002; VT1839; A.F.W. huisvr. van Elle Robijn Blanksma eigenaresse van perceel nr. 769 te HRL, legger nr. 61, huis en erf, 35 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 1325 en 1326 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 61, resp. huis en erf, huis, resp45 en 78 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 36. (bron: Kad. Atl. Barr. dlen HRL. 1832, bl. 48)
Abraham Baukes Wijngaarden vroedsman in 1765, 1777; huwt met Baukje Oenes, kind: ged 2 feb 1745 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 7:9:8 terzake geleverde koorde en knopen, kwit. no. 1, 23 apr 1765. (GAH1095); id. f. 2:0:0 wegens verdiende parsloon en en ''t leveren van knopen kwit. no. 1, 7 jan 1777. (GAH1108); Stadsrentmeester ontv uit hoofde eener negotiatie ter verdere volbouwinge der nieuwe kerk op losrenten bij de Regeering deezer Stad gearresteerd volgens Resolutie van d. 28. nov 1774 tegen 3 percent waar van het eerste jaar zal verschenen zijn d. 1sten Januar. 1776, een summa van 15000 Caroliguldens, welke penningen belegd en gefourneerd zijn door o. a. A.W. : 1. f. 500:0:0, 1jan17 75. (GAH1060); ovl voor 1812, erven ontvangen lijfrente 1766, ontvangt interesse 1801-1811; Stadsrentmeester bet f. 45:0:0 interesse van 3% rente van f. 1500:0:0 als losrente, 1. Jan. 1777. (GAH1060); id. 1. Jan. 1778. (GAH1060); Ritske Oenes ende IJmkjen Jans, beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaen weegens de bruid door A.W. vertoonende schriftelijke last in deesen daer toe, 31 oct 1750; Johannes Klok ende Neeltje Abrahams Wijngaarden, beide van HRL; komende wegens de bruyd desselfs vader A.W., 30 Oct 1751; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:5:0, rechts:. -10:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Adigerus Wijngaarden A.W. van deese Stadt ende Catharina Wijngaarden van Franequer, koomende weegens de bruid Jelle Roelofs, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Adriana Wijngaarden geb 1811 Witmarsum, ovl 17 apr 1867 HRL, huwt met Doeke Meinderts Brouwer, ovl wijk H-113, dv Teetse W, en Hinke ... ; BS ovl 1849; 1867 overlijdens
Age Wijngaarden oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, kastelein, wijk C-152; VT1839
Anna Wijngaarden geb 1762 Leeuwarden, ovl 8 jan 1847 HRL, huwt met Petrus Josephs Coulbout; BS ovl 1847; Pieter Josefs Coulbout en A.W., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 87 jaar(!), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onsen Zoon Johannes W. Bonnema Om Zich in het huwelijk te begeven met Elisabeth Coulbout, dv Petrus Coulbout en A.W., alle wonende te HRL. HRL 27 jun 1815; Wij Ondergetekenden Petrus Coulbout Mr. Kleermaker, en A.W., Echtelieden te HRL, Verklaren hier mede te Consenteeren en toe te staan aan Onse dochter Elisabeth Coulbout, mede alhier woonachtig, Om Zich in het huwelijk te begeven met Johannes Willems Bonnema, Schipper van HRL op Dockum, zv Willem Lieuwes Bonnema & Trijntje Jans, wonende te HRL. HRL den 27 jun 1815; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vier en negentig der Sevende mei is Geboren Elisabeth Coulbout dv Pieter Coulbout en A.W. Afgegeven te HRL den 27 jun 1815
Anne Klaases Wijngaarden ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wijngaarden en Pleuntje Annes
Antje Dirks Wijngaarden geb 1767 HRL, ovl 9 jan 1841 HRL, huwt met Douwe Cornelis de Roos op 24 mei 1801 HRL, dv Dirk W, en Jenne ... ; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1841; oud 74 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-061; VT1839
Antje Zacharias Wijngaarden geb 19 nov 1791 Pietersbierum, ovl 27 aug 1864 HRL, huwt met Pieter Klazes Visser, wonende te HRL. 1838, ovl wijk B-137, dv Zacharias W, en Aukje Wijngaarden; BS ovl 1838; 1864 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-147
Antony G Wijngaarden Jacob Jansen ende Janke Gerbens, beide van HRL, koomende voor de Bruit A.G.W. met een gebot in de week, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL; Augustinus Mokkema ende Dina Antoni Wijngaerden, beyde van HRL; huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Antoni Gerardi W., desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Aukje van Wijngaarden geb 8 aug 1803 HRL, ged 21 aug 1803 HRL, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803
Aukje Wijngaarden ovl voor 1865, huwt met Zacharias Wijngaarden; BS ovl 1864
Bauke Jansen Wijngaarden geb 1706, zv Jan Iedes Wijngaarden en Wijpkjen Pieters, tr. 1. 1729 Antie Dirks, 2. Antie Theodori Binsonides, leerl. van Willem Anskes Zeestra; mr. 23 jul 1729, begraven 16 jul 1749 Amsterdam, burger van Amsterdam 3 mei 1735. Volgens Voet was zijn merk in de Amsterdammer tijd B W (cursief). Uit het keurloonboekje blijkt, dat hij vorken, lepels, theeketeltjes, trekpotten, brandewijnskommen, kandelaars, komfoortjes, tabaksdozen en zoutvaatjes vervaardigde. (Gildeboek 1718-1733)
Baukje Klazes Wijngaarden ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL, dv Claas Wijngaarden en Pleuntje Annes; geb 1753 HRL, ovl 6 nov 1825 HRL, huwt met Hartman Sijbrens Joustra, dv Klaas IJedes W, en Pleuntje Annes; BS ovl 1824; 1825 overlijdens; Hartman Sibrens en B.K.W., beide van HRL, zijn na op den 20 dec 1778 HRL; hunne laatste afkondiging gehad te hebben, alhier getrouwd op den 27 derzelfder maand
Catharina Wijngaarden Adigerus Wijngaarden van deese Stadt ende C.W. van Franequer, koomende weegens de bruid Jelle Roelofs, 19 aug 1741; ondertrouw N.H. HRL
Cornelis Wijngaarden ovl 3 apr 1708, 67 jaar, Old burgemeester, huwt met Sijbrechtje Nijkerk, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Dieuwke Scheltes Wijngaarden geb 1739 ... , ovl 12 dec 1815 HRL, huwt met Tjepke Sakes Blok, verkoopt pakhuis 1801; BS ovl 1815; 1839 overlijdens, ovl 1850
Dirk Wijngaarden huwt met Jenne ... , kind: Antje Dirks W, geb 1767 HRL; BS ovl 1841
Dirk Pieters Wijngaarden geb 1735 ... , ovl 27 nov 1811 HRL, huwt met Marijke Melles, wonende te op ''t Groot Kerkhof in 1811, meester wever 1798; BS ovl 1811; 1821 overlijdens, sch lett-m; wed. D.P.W. gebruiker wijk H-125, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Dirk Pieters Wijngaarden geb 1794 HRL, ovl 21 jan 1867 HRL, huwt met Jantje Meiles Faber op 4 apr 1816 HRL, huw.afk. 24 en 31 mrt 1816, wever, wonende te HRL. 1847, N.H., huw.get. bij B.J. Groen en R.A. Mol, wever, schoonbroeder bruidegom, 1816, turfdrager in 1847, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Faber; BS huw 1816, ovl 1847, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-157, 402; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-161; VT1839; In Ondergetekende Rigtje Tjeerds weduwe Pieter Dirks Wijngaarden, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon D.P.W. bij mijnen Wijlen Man in echte Verwekt, om zich in het huwelijk te begeven met Jantje Meiles Faber weduwe Jan Groen, mede wonende te HRL. en heb ik deze met mijn Gewone handtekening Vertekend. HRL den 20 mrt 1816
Fokke Martens Wijngaarden geb 1753 HRL, ovl 9 jan 1825 HRL, huwt met Geeske Pieters, kind: Aaltje Fokkes W, geb 1779 HRL, meester metselaar in 1799; BS ovl 1825; huw 1829, ovl 1846; eigenaar en gebruiker van wijk G-050, metzelknegt; medegebruiker Grietje Cornelis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-170; gebruiker Tjerk Heins de Groot, timmerknegt, 1814. (GAH204)
Geeske Martens Wijngaarden geb 23 sep 1800 HRL, ged 7 okt 1800 HRL, N.H., ovl 9 aug 1825 HRL, huwt met Hendrik Westerhuis op 26 okt 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1823, man was meester boendermaker, dv Marten Folkerts W, en IJbeltje (Johannes) Pakedet; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1823, ovl 1825, ovl 1852
Grietje Wijngaarden geb 8 mrt 1810 HRL, huwt met Tiete Jacobs de Jong op 8 dec 1844 HRL, dv Inne W, en Trijntje IJsbrands; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844; geb 8 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL, dv Inne Wijngaarden en Trijntje IJsbrandst
Grietje Wijngaarden ovl voor 1818, huwt met Hendrik Gros; BS huw 1817, ovl 1826
Grytje Anthoni Wijngaarden huwt met Arent Jans Molenaar, beyde van HRL, geproklameert den May 20 en den 27 dito en den 3 jun getrouwt
Helena Jacobus Wijngaarden huwt met Gerrijt Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 26 mei 1760 in de Westerkerk
Hendrikjen Lieuwes Wijngaarden huwt met Benier Johannes Schuttingius, beyde van HRL, sijn geproclameert den 19-26 mrt en de 3 apr 1741 en doe ook getrouwt in de Westerkerk; Benier Johannes Schutterius ende H.L.W., beide van HRL, koomende voor de Bruit desselfs oom Leendert Luitjens Roorda, 17 mrt 1741; ondertrouw N.H. HRL
Hylkje Sybes Wijngaarden geb 1784 HRL, ovl 19 mei 1852 HRL, huwt met Johannes Pottinga, dv Sijbe Jelles W, en Trijntje Groendijk; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-023; Johannes Pottinga em H.S.W., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 19 mrt 1808; ondertrouw HRL; oud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-006; VT1839
Hiltje Wijngaarden geb 1788 Wijnaldum, ovl 7 okt 1860 HRL, huwt met Goris Piekes Piekinga, dv Zacharias W, en Aukje Wijngaarden; BS ovl 1860; 1864 overlijdens
Hiltje Jans Wijngaarden geb 1795 HRL, ovl 11 jan 1818 HRL, huwt met Lolke J. Dijkstra op 2nov18 17 HRL, huw.afk. 19 en 26 okt 1817, naaister, dv Jan Dirks W, en IJnskje Pieters de Boer; BS huw 1817, ovl 1818; geb 25 jan 1795, ged 22 feb 1795 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks Wijngaard en IJnskje Pieters
Hubert Thomas Wijngaarden ovl 1720, 51 jaar, Capt. op ''t Iagt, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Inne Wijngaarden huwt met Trijntje IJsbrands, kind: Grietje, geb 8 mrt 1810 HRL, kleermaker en wonende te HRL 1844; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1844; kind: Grietje Innes Wijngaarden, geb 8 mrt 1810, ged 20 mrt 1810 Grote Kerk HRL
Jan Wijngaarden geb 7 sep 1806 HRL, ged 23 sep 1806 HRL, zv Jan vW, en Grietje Jans dopen Grote Kerk HRL 1806
Jan van Wijngaarden ovl voor 1837, huwt met Grietje Jans Sandt, kinderen: Marijke, geb 21 okt 1809 HRL, Jan, geb 7 sep 1806 HRL, Aukje vW, geb 8 aug 1803 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1809, BS ovl 1836; kind: Marike Jans van Wijngaarden, geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL
Jan Wijngaarden vroedsman; huwt met Aukjen Lanting, beyde van HRL, geproclameerd den 26-28 Novemb en den 3 desember 1752 en doen ook getrouwdt; Evert Poulus Bewa ende Trijntje Abrahams Stikkersma, beyde van HRL, koomende weegens de bruid de vroedsm:J.W. des selves neef, 14 Jan 1747
Jan Wijngaarden huwt met Marijke Christiaans, beide van HRL, geproclameerd de 19-26 okt en de 2 en getrout de 16 Novemb: 1766 in de Westerkerk; kind: Jan Jans Wijngaarden, ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL
Jan Jans Wijngaarden ged 9 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, zv Jan Wijngaarden en Marijke Christjaans
Jan Martens Wijngaarden geb 1747 ... , ovl 10 jul 1815 HRL, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1815; eigenaar en gebruiker wijk F-226, gaarntweerender, 1814. (GAH204)
Jan Ydes Wijngaarden ende Baukjen Rippers, beyde van HRL, komende weegens de bruid de vroedsm:Abraham Alema, 2 May 1744
Jan Iedes Wijngaarden huwt met Wijpkjen Pieters; heeft een zoon: Bauke Jansen Wijngaarden; zie aldaar
Jan Pieters Wijngaarden geb 1797 HRL, ovl 5 mrt 1871 HRL, huwt met Anna Harmens Klumpert op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, N.H., wever, huw.get. bij H. Verhoeven en M. Hillebrands 1829, id. bij T. Koster en G.C. Akkerboom, (2x gk), 1842, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Spanjaar/Faber; BS huw 1825, huw 1829, ovl 1836, huw 1842, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk G-338; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-329; VT1839; J. Pijbes W. eigenaar van perceel nr. 868 te HRL, weversknegt, woonplaats HRL, legger nr. 818, huis en erf, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Jan Wybrens Wijngaarden ontvanger Stadsarmekamer 1740-1743; Geeft UEd:Achtbh:met behoorlijke eerbied te kennen Bernardus Dreyer, procr fiscael binnen HRL dat hij supplnt diverse maelen uyt de mond van J.W.W., kleermaeker binnen deese Stad, heeft hooren verhaelen dat sijn dimissie als ontfanger van de doodkistgelden van UEd:Achtbh:heeft versogt, welke functie op aenstaende frijdag den 1 nov 1743 koomt te expireeren, en deese bedieninge als dan van ontfanger is ontbloot:met ''t welke de suplnt wel wenscht dat hij mogt worden vereerd; Adresseerende hem derhalven aen de tafel van UEd:Achtbh:ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven hem supplnt tot ontfanger van de doodkistgelden van deese Stad aen te stellen, op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende en aenbehoorende q:f:etc:(was get), B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende het versoek nomineert en eligeert mits deesen tot ontfanger van de doodkistgelden de supplnt Beernt D. op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende den Eed van getrouwigheid. Actum den 30 okt 1743 (was get:), D.J. Vosma, Ter ordtie van de magistr, M. van Idsinga; (laeger Stonde); Jus jurandum preastitit den 30 okt 1743. In kennisse van mij secrts:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); dezelve naeder gecontinueerd den 17 feb 1747; vide Resol. boek; Geeft met behoorlijke Eerbied UEd:AchtbH:te kennen J.W.W.0ntfanger van deese gemeene Stad armegelden alhier, dat hij supplnt die bedieninge veele jaeren heeft waergenoomen, dog nu wel wenschte dat UEd:Achtbh:hem van deselve gelieven te ontheffen, adresseert hem derhalven aen de tafel van UEd:Achtbh:Ootmoedig versoekende UEd:Achtbh:gelieven den supplnt van de ontfangst van deese gemeene Stads Arme Gelden, met ''t daertoe en aenbehoorende, ''t geene met t eynde van deese jaere 1743 expireerde, te ontslaen, en verders te permitteeren een behoorlijke tijd tot t opmaeken van zijn rekening, om alsoo verantwoording van ontfang en uitgaeve te doen q:f:etc:(was get:), Jan Wybrens Requisitus, B. Dreyer; (in margine Stonde); de Magistraet accordeerende des supplnts versoek, ontslaet denselven met de expiratie van dit jaer, van den ontfangst der gemeene Stads armekaemer des doende behoorlijke Reeke bewijs en reliqua van zijn administratie waer toe bepaeld wordt de dag van den jan 1744. Actum den 18 dec 1743 (was get:), Wiltetus Jelgersma, Ter ordtie van de magistr. M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); zie ook: Jan Wybrens
Jan Ydes Wijngaarden huwt met Baukjen Ripperts, beyde van HRL, sijn geproclameerd 3, 10 en 17 May 1744 en doen ook getrouwt; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 58:10:0 tot restitutie van verschoten gelden wegens ''t proces winnen van Assuerus Willems aan Commissarien en het gilde betaald tot vervulling van zijn uitzetting, kwit. no. 2, 14 mei 1765. (GAH1095); ende Baukjen Rippers, beyde van HRL, komende weegens de bruid de vroedsm:Abraham Alema, 2 May 1744
Jan Iedes Wijngaarden huwt met Wijpkjen Pieters; heeft een zoon: Bauke Jansen Wijngaarden; zie aldaar
Janke Gerbrands Wijngaarden ovl 9 jan 1809 HRL, huwt met Simon Miedema; BS huw 1820, ovl 1829, huw 1830; kind: Aucke Simons Miedema, geb 9 jan 1775, ged 31 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Jouke Simons Miedema, geb 19 jan 1777, ged 16 feb 1777 Grote Kerk HRL
Janke Klaases Wijngaarden ged 10 feb 1760 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wijngaarden en Pleuntie Annes
Jeltje Abrahams Wijngaarden ged 2 feb 1745 Grote Kerk HRL, dv Abraham Baukes Wijngaarden en Baukje Oenes
Jenne Jans Wijngaarden geb 1788 HRL, ovl 21 apr 1834 HRL, huwt met Marten van Dijk op 18 mei 1815 HRL, dienstbaar, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, winkelierse in 1834, dv Jan Dirks W, en IJnskje Pieters de Boer; BS huw 1815, ovl 1834; geb 25 apr 1789, ged 17 may 1789 Grote Kerk HRL, dv Jan Dirks Wijngaard en IJnskje Pieters; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend seven honderd negen en tachtig den Vijf en twintig apr is Geboren Jenne dv Jan Dirks Wingaarden en IJnskje Pieters. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 3 mei 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een van overlijden behoren tot de Huwelijksacte van Martinus Heeres van Dijk en J.J.W. dato 218 mei 1815 op Fol. 31 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Johanna Wijngaarden Johannes Doorenbosch van Franeker ende J.W. van HRL, zijnde de aangave gedaan door Hartman Sijbrens onder productie van behoorlijke Procuratie, 2 may 1789; ondertrouw HRL; Johannes Dorenbosch van Franeker en J.W. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 17 may 1789 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd ten zelfden dage
Johanna Klaases Wijngaarden ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL, dv Klaas Wijngaarden en Pleuntje Annes
Johanna Philippus Wijngaarden huwt met Jurjen Sijbrens Hoedtje, wonende te Franeker; BS Franeker ovl 1857
Jurjen Zacharias Wijngaarden geb 24 feb 1785 Wijnaldum, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Klaas Yedes Wijngaarden K. IJ.W. ende Pleuntje Annes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs oom Jocchum Cornelis met vertoninge van schriftelijk consent van des bruids vader, 27 Apr 1748; huwt met Pleuntje Annes, beyde van HRL, geproclameerd den 28 apr en den 5-12 May 1748 en de 19 getrouwt in de Westerkerk, kind: Baukje Klazes W, geb 1753 HRL; DTB N.H. HRL. 1748, BS ovl 1825; kind: Anne Klaases Wijngaarden, ged 3 okt 1758 Grote Kerk HRL; kind: Janke Klaases Wijngaarden, ged 10 feb 1760 Grote Kerk HRL; kind: IJde Claases Wijngaarden, ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL; kind: Baukje Claases Wijngaarden, ged 23 okt 1753 Grote Kerk HRL; kind: Aefke Klaases Wijngaarden, ged 6 apr 1751 Grote Kerk HRL; kind: Johanna Klaases Wijngaarden, ged 18 feb 1749 Grote Kerk HRL
Claaske Tomas Wijngaarden huwt met Livius Henrici Prigge op 19 aug 1714 St. Anna, komt van HRL; bron onbekend
Leentje Pieters Wijngaarden geb 24 okt 1801 HRL, ged 17 nov 1801 HRL, N.H., ovl 4 nov 1835 HRL, huwt met Arjen IJemes de Groot op 17 mrt 1825 HRL, huw.afk. 6 en 13 mrt 1825, naaister, dv Pieter Durks W, en Rigtje Tjeerds Spanjer; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1835, ovl 1841
Livius Wijngaarden L.W. en Welmoed Kornelis Koen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 22 jul 1781 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 11 mrt 1799; de Raad ordinaris vergadert Zijnde, wierde den Burger Willem Dirks aangesteld tot mede ordinaris turfdraager, in plaatze van L.W., Welke ovl is. (GAH44)
Marten Wijngaarden huwt met Trijntje Germens, kind: Wilhelmina Martens W, geb 1750 HRL; BS ovl 1837
Marten Folkerts Wijngaarden zie ook: Marten Fokkes; geb 5 nov 1776 HRL, ovl 13 jun 1821 HRL, huwt met Iebeltje Johannes Pakedet op 5 jan 1800 HRL, verkoopt een huis in 1799, N.H., blikslager in 1821, kind: Geeske Martens W, geb 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS ovl 1821, ovl 1825, ovl 1828
Marijke Wijngaarden ovl 14 may 1804 HRL, oud 68 jaar
Marijke Jans Wijngaarden geb 21 okt 1809 HRL, ovl 16 mei 1866 HRL, huwt met Rein Gerbranda, Vst 27 okt 1855 uit Witmarsum, A 30 jun 1859 Midlum, Vst 31 okt 1859 uit Midlum, werkster in 1851, N.H., dv Jan vW, en Grietje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-102, wijk H-093, 119; geb 23 okt 1809, ged 12 nov 1809 Grote Kerk HRL, dv Jan van Wijngaarden en Grietje Jans; den 28 aug 1842 is den Gemeente voorgestelt, als met attestatie van lidmaatschap tot haar, overgekomen M.J.W. van Arum, en weder vertrokken met attestatie den 12 nov daaraanvolgende naar HRL. (NH-lidmaten Tzummarum)
Neeltje Wijngaarden huwt met Jan Pieters Spannenburgh op 19 feb 1671 Jac. Parochie, komt van St. Anna; bron onbekend
Neeltje Abrahams Wijngaarden Johannes Klok ende N.A.W., beide van HRL, komende wegens de bruyd desselfs vader Abraham Wijngaarden, 30 Oct 1751; huwt met Johannis Klok, beyde van HRL, geproclameerd den 31 okt 1751 en 7-14 Novemb ook getrouwdt; kind: Janke Johannes Klok, ged 3 apr 1753 Grote Kerk HRL
Pieter Durks Wijngaarden ovl 6 mrt 1808 HRL, huwt met Rigtje Tjeerds Spanjaar/Faber, kinderen: Tjeerd W, geb 1795 HRL, Leentje Pieters W, geb 1801 HRL, Dirk Pieters W, geb 1794 HRL, Jan Pieters W, geb 1797 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1824, huw 1825, ovl 1835, ovl 1846, ovl 1867, ovl 1871
Rigtsjen Dirks Wijngaarden huwt met Albert Beerents Cuyter, beyde van HRL, sijn geproclameert den 13-2027 mrt en getrouwt de 3 apr 1740 in de Westerkerk Albert Beernts Cuyters ende R.D.W. beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader Dirk Clasen Wijngaerden, 12 mrt 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Sybe Jelles Wijngaarden huwt met Trijntje Groendijk, kind: Hijlkje Sijbes W, geb 1784 HRL; BS ovl 1852
Sjoerd Wybrens Wijngaarden levert zeildoek 1743-1749; Symon Sjoerds ende Ant Willems, beyde van HRL, koomende wegens de bruid des selfs curator S.W.W., 13 May 1747 fiche gemeente HRL
Sjutje Wijngaarden geb 1800 prov, huwt met Bernardus Witteboer, Rooms Katholiek, A 7 jun 1856 Midlum; bev.reg. HRL 1851 wijk E-214, wijk H-007
Teetse Wijngaarden huwt met Hinke ... , kind: Adriana W, geb 1811 Witmarsum; BS ovl 1867
Tjeerd Wijngaarden geb 1795 HRL, ovl 30 sep 1846 HRL, huwt met Aukje Pollema op 25 apr 1824 HRL, huw.afk. 11 en 18 apr 1824, weversknecht, turfdrager in 1846, zv Pieter Dirks W, en Rigtje Tjeerds Spanjaar; BS huw 1824, ovl 1846; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-110; VT1839
Wikje Dirks Wijngaarden geb 1768 ... , ovl 8 sep 1815 HRL, huwt met Wybren Luitjes Westerbaan op 4 jun 1797 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1808, 1811, BS ovl 1815, ovl 1828; kind: Dirkje Wybrandus, geb 1 jun 1811, ged 23 jun 1811 Grote Kerk HRL
Wilhelmina Wijngaarden geb 1750 HRL, ovl 7 mrt 1837 HRL, huwt met Simon Paulus Terberg/vd Berg/ter Berg, dv Marten W, en Trijntje Germens; BS ovl 1819, ovl 1837, ovl 1872
Willem Wijngaarden ged 24 jan 1677, ovl ..., Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Willem Feikes Wijngaarden ovl voor 1825, huwt met Trijntje Gerrits Hanekroot; BS ovl 1824; W.F.W. van HRL, en Trijntje Gerrits van Franeker, hebben de laatste afkondiging gehad den 19 aug 1787 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Yde Claases Wijngaarden ged 21 jan 1755 Grote Kerk HRL, zv Claas Wijngaarden en Pleuntje Annes
Zacharias Wijngaarden huwt met Aukje Wijngaarden, kinderen: Hiltje, geb 1788 Wijnaldum, Antje Zacharias W, geb 19 nov 1791 Pietersbierum; BS ovl 1860; 1864 overlijdens
.... Wijngaerden vaanderik in 1770; voogden bet f. 10:1:8 aan de rentmeester van het Weeshuis tersaeke loon van Hendrik en Baukie Bonnes bi vaanderik W. verdiend, 19 feb 1771 (GAH1102)
Dina Antoni Wijngaerden Augustinus Mokkema ende D.A.W., beyde van HRL, huw.aang. 13 mrt 1734 HRL, Comende voor de bruid Antoni Gerardi Wijngaerden, desselfs Vaeder; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Dirk Clasen Wijngaerden Albert Beernts Cuyters ende Rigtjen Dirks Wijngaarden, beide van HRL, koomende voor de bruid desselvs vader D.C.W., 12 mrt 1740 fiches ondertrouw N.H. HRL
Eelckjen Corn Wijngaerden ovl 27 okt 1718, 58 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Gerryt Jansen Wijngaerden en IJmkien Douwes Prins, beide van HRL, huw.aang. 9 Aprillis 1735 HRL, Comende voor de bruid de Coopman de Bruin; huw.aang. HRL 1735
Thomas Wijngaerden ovl 12 jun 1712, 68 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jelle Wijnholt zie ook: Jelle Wijnalda; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zevenhonderd twee en negentig den gentienden jan is ged een kind genaamd Jelle zv Laas Wijnholt en Gerrijtje Jelles, hier geb den een en dertigsten dec een duizend Zevenhonderd een en negentig. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 2 Mei 1815
Laas Wijnholt zie ook: Laas Wijnalda; Geëtraheerd uit het Doopboek van de Gereformeerde Gemeente te Sneek. In het jaar Een duizend Zevenhonderd twee en negentig den gentienden jan is ged een kind genaamd Jelle zv L.W. en Gerrijtje Jelles, hier geb den een en dertigsten dec een duizend Zevenhonderd een en negentig. Afgegeven aan de Secretarije van de Stad Sneek den 2 Mei 1815
Baukje Wijnhouts Letfring Dirk Cornelis en B.W.L., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, op den 6 sep 1778, alhier getrouwd op den 22 dec 1778
Alegonda Wijnia huwt met Johannes Damen; BS ovl 1828; kind: Joan Adam Dahmen, ged 6 jan 1760 Westerkerk HRL, zv Johannes Dahmen en Aldegunda Wijnia; kind: Anna Christina Johannes Dahmen, ged 18 mrt 1762 Westerkerk HRL, moeder als A. Winja; kind: Rein Annes Joannes Dames, ged 21 mrt 1765 Westerkerk HRL, vader als Joannes Dames; kind: Willemijntie Johannes Dames, ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL
Dirk Wijnia kalkleverancier 1751-1752; Theunis Wouters ende Pijttie Lieuwes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd de vroedsman D.W., 5 Jul 1749
Grietje Wijnia ovl 24 herfstmaand 1810 Dokkum, huwt met Jan Lolco Suiderbaan, in leven echtelieden te Dokkum, dv Hendrik Melis W, en Maaike Hendriks vd Mey; BS huw 1826
Hendrik Melis Wijnia ovl ca 50 jaar geleden Nes, Ameland, (gerekend vanaf 1826), kind: Grietje W, geb ... ; BS huw 1826
Hendrina Wijnia huwt met Harmanus de Waard, verkoopt een huis 1801
Sjoerd Wijnia ovl voor 1785; zie ook Sjoerd Winia; huwt met Elsabeth Gerrits de Vries; BS ovl 1814; wed. S.W. ontv f. 82:9:0 vd rentmeester van het Weeshuis voor garen, lint, haaken en ogen, ord. no. 25, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 48:18:0 voor geleverde kleedbare winkelwaaren, quit. no. 13, 23 nov 1785. (GAH1117); id. f. 93:7:0 wegens geleverd lint etc, quit. no. 13, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 62:8:0 voor geleverd lint en gaarns, quit. no. 3, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 27:3:0, quit. no. 29, 2 dec 1788. (GAH1120); id. f. 37:7:0 voor geleverde kleedbare winkelwaaren, quit. no. 4, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 12:5:12 voor geleverd bratlind, quit. no. 6, 4 jan 1791. (GAH1123); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 150:0:0 (GAH650)
Trijntje Jans Wijnia geb 1740 HRL, ovl 22 mrt 1813 HRL, huwt met Sijds Schaaf, beide van HRL, geproclameerd de 21-23 en getrout de 28 dito okt 1759, ovl wijk E-046, ontvangt interesse 1800-1811; DTB N.H. HRL. 1759, BS ovl 1813; Stadsrentmeester bet 2 x f. 27:13:8 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 1e tontine, 4e classe, nos. 14 en 15, tegen 5 1/2%, may 1776. (GAH1060); id. 2 x f. 28:3:0, may 1777. (GAH1060); id. f. 28:7:8, may 1778. (GAH1060)
Hylke Wijnsdorp Nanninga Stadsrentmeester bet f. 20:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 1e classe, no. 5, tegen 4%, Januar. 1775. (GAH1060); id. 1. jan 1777. (GAH1060); id. 1. Januar. 1778. (GAH1060)
Grietje Wijnsma zuster van Jeltje Wijnsma; Jan Meyer van Sneek ende G.W. van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema, onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Jan Meyer van Sneek en G.W. van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage op vertoonde attestatie
Gryttje Clasis Wijnsma huwt met Sikke Rein Menalda op 25 aug 1726 St. Anna, komt van HRL; bron onbekend; Geertie Clases Winsma, geb 17 jul 1704, ovl 24 mei 1738, 30 jaar, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Jeltje Tjeerds Wijnsma zuster van Grietje Wijnsma; geb 1770 HRL, ovl 14 jun 1824 HRL, huwt met Cornelis Jans de Groot, dv Tjeerd W, en Pietje Klases; BS huw 1824, ovl 1826; Cornelis de Groot ende J.W., beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Kornelis de Groot en J.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Grietje Kornelis de Groot, geb 20 sep 1795, ged 6 okt 1795 Grote Kerk HRL
Rinnert Arents Wijnsma Burgerboeck der Stadt HRL, aangelegt met den 14 Aprilis 1683, sijnde als Commissarissen over het winnen van ''t burgerregt de heren burgemeesters Beert Ulbes Wassenaar en R.A.W., en secretaris Theodorus Stantius. (titelblad burgerboek)
Styntje Wijnsma huwt met Johannes Ferverda, beyde van HRL, sijn geproclameert den f. 18:20:0en 27(?) sep 1740 (laatste dtum ook niet bekend in Tresoar), en doe ook getrouwt; (huw. datum is niet ingevuld); Johannis Ferwerda ende S.W. beide van HRL, koomende wegens de Bruidegom en Bruit Dr. Jacobus Tjallingii als daar toe schriftelijk gelast: met een gebod in de week, 17 sep 1740; ondertrouw N.H. HRL
Tjeerd Annes Wijnsma ovl 8 okt 1800 HRL, huwt met Pietje Klases, kind: Jeltje Tjeerds W, geb 1770 HRL; BS huw 1824; Willem Nijentjank ende Sjoukje Sijbes Straatstra, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd T.A.W., desselfs oom, 13 dec 1788; ondertrouw HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 8, nr. 5; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; woont in 2e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 10:16:0 (GAH650)
Auke Wijnstra huwt met Roelofke de Vries, beide van HRL, geproclameerd de 15-17 en getrout de 22 mrt 1767; kind: Wigle Aukes Wijnstra, geb 29 jul 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Aukes Wijnstra, ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Trijntje Aukes Wijnstra ged 4 mrt 1770 Grote Kerk HRL, dv Auke Wijnstra en Roelofke de Vries; ged 31 mei 1768 Grote Kerk HRL, dv Auke Wijnstra en Roelofke de Vries; ovl 10 jul 1800 HRL, huwt met Jan Jansen Hiddema op 5 jul 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 5 jul 1795; huw Grote Kerk HRL 1795, BS huw 1826, ovl 1840; Jan Jansen Hiddema ende T.A.W., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jacobus van Beetzal, deszelfs neef, 20 jun 1795
Wigle Aukes Wijnstra geb 29 jul 1774, ged 16 aug 1774 Grote Kerk HRL, zv Auke Wijnstra en Roelofke de Vries
Pieter Wijntjes zie: van Assen
Jacob Ulrichs Wijpf ged 7 mrt 1769 Grote Kerk HRL, zv Ulrich Wijpf en Cathrina Bloemhof
Abe Wijpkes huwt met Jans Wybinga, zie aldaar
Akke Wijpkes ovl 25 mrt 1791 HRL, oud 52 jaar; huwt met Evert Oepkes, kind: Susanna Everts, geb 1 mei 1773, ged 18mey 1773 Grote Kerk HRL; kind: Oepke Everts, geb 29 sep 1775, ged 17 okt 1775 Grote Kerk HRL; kind: Wijpkje Everts, geb 21 dec 1776, ged 7 jan 1777 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 2 mei 1769 Grote Kerk HRL; kind: Gertje Everts, ged 19 jul 1770 Westerkerk HRL
Jan Wijpkes huwt met Zijtske Gerbens, kind: Idtske Jans, ged 14 jul 1763 Westerkerk HRL; kind: Wybke Jans, ged 12 apr 1768 Grote Kerk HRL, moeder als Z. Germens; kind: Gettje Jans, ged 10 mei 1770 Westerkerk HRL
Jetse Wijpkes ged 8 dec 1740 Westerkerk HRL, zv Wijpke Jans en IJetske Jetses
Tietje Wijpkes zie: Mulder
Johannes Wijpkes van Mackum, huwt met Grijttie Jans, van HRL, geproclameerd de 19-26 aug en getrout met attestasie de 2 sep 1759
Lijsbeth Wijpkes huwt met Rochus Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762 in de Westerkerk
Abraham Laurens Wijs geb 12 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL, zv Laurens Theodorus Wijs en Tjeertje Janes van Slooten
Laurens Theodorus Wijs L.T.W. ende Tjeerdtje Janes van Slooten, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door doct:E.F. Harkenroth op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid. met een gebod in de week, 18 mrt 1790; ondertrouw HRL; L.T.W. en Tjeerdtje Janes van Sloten, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 mrt 1790 HRL en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Abraham Laurens Wijs, geb 12 dec 1790, ged 21 dec 1790 Grote Kerk HRL
Douwe Wijtema ovl voor 1824, huwt met Jetske Draaisma, kind: Samuel W, geb 1773 Franeker; BS Franeker huw 1823
Samuel Wijtema geb 1773 Franeker, ovl 13 jan 1825 Franeker, 1e huwt met Trijntje Romas, 2e huwt met Bergitta Meill op 21 sep 1823 Franeker, koopman en wonende te Franeker, zv Douwe W, en Jetske Draaisma; BS ovl 1823; 1859 overlijdens, BS Franeker huw 1823
Hendrik Hanses Wik ged 9 jun 1765 Grote Kerk HRL, zv Hans Ulrick Wik en Anna Catharina Blomhof
Engelbertus Joannes Antonius Wilbing geb 1788 Vreeden, Dld, huwt met Catharina Sijbrens Bruinsma op 17 jul 1825 Franeker, wever, wonende te Franeker, zv Gerard Henricus W, (gk), en Maria Francisca Engsing, (gk); BS Franeker huw 1825
Antje Geerts de Wilda ovl 15 apr 1791 HRL, oud 49 jaar
Gerryt Wilda weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis strekkende tot voldoeninge van ''t accoort met de heer Harmanus Wilda ? Amsterdam opzigtelijk de weesjonge G.W., voor 1 jaar inwooninge in ''t Weeshuis, nadat zijn tijd ge?xpireerd was, 29 apr 1789. (GAH1121)
Harmen de Wilda ovl 15 apr 1792 HRL, oud 68 jaar
Harmanus Wilda ? Amsterdam in 1788; weesvoogden bet f. 50:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de heer H.W. ? Amsterdam betaald voor 1 jaar inwooninge in ''t Weeshuis van Minne Harmens, nadat zijn tijd ge?xpireerd was, 25 jan 1788. (GAH1120); id. strekkende tot voldoeninge van ''t accoort met de heer H.W. ? Amsterdam opzigtelijk de weesjonge Gerrijt Wilda, voor 1 jaar inwooninge in ''t Weeshuis, nadat zijn tijd ge?xpireerd was, 29 apr 1789. (GAH1121)
Harmen H. de Wilda Johannes Sjoerds en Trijntje Dirks, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd H.H. dW., deszelfs neef, 17 dec 1791; ondertrouw HRL
Harmen Hessels Wilda huwt met Wijpkje Ulbes Menalda, beyde van HRL, geproclameerd den 27 mrt en 3-11 apr 1746 en getrouwt
Harmen Minnes Wilda H.H.W. en Wijpkjen Ulbes Menalda, beyde van HRL, zijnde aangegeeven aan de burgemr. Jelgersma. 26 Mrt 1746; huwt met Sijke Gerrijts, beide van HRL, geproclameerd de 18-26 dec 1763 en getrout de 1 Jannewari 1764; kind: Hijlkje Harmens Wilda, geb 17 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL; H.M.W. Vrijgesel op belijdenis des Geloofs aangenomen op mei 1762; met Attestatie vertrokken na HRL, Allerheiligen 1763. (inventarisnummer 115 NH-lidmaten Wijnaldum 1617-1850)
Hylkje Harmens Wilda geb 17 sep 1772, ged 6 okt 1772 Grote Kerk HRL, dv Harmen Minnes Wilda en Sijke Gerrits
Hylkjen Minnes Wilda ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL, dv Minne Wilda en Hijlkjen Haeyes
Isaac Abrahams Wilda geb 1798 Zuidbroek, huwt met Froukje Salomons van Messel op 12 apr 1827 HRL, huwafk, 1 en 8 mrt 1827 HRL, wonende te HRL, inlandse kramer, vleeshouwer te HRL. 1837, zv Abraham Izaak W, (gk), en Gouda Meyer Levy, (gk), vader koopman te Zuidbroek en aldaar ov. . 1806, moeder wonende te Joure 1827; BS huw 1827, ovl 1837; oud 43 jaar, geb Zuidbroek en wonende te HRL. 1839, vleeshouwer, wijk G-230; VT1839
Jan Arjens de Wilda van hier, en Emilia Winsemius van Leeuwaerden, huw.aang. 1 okt 1734 HRL, Vertonende schriftelijk Consent van de bruid per missive; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Jan Poppes de Wilda huwt met Sijtske Gerbens, beyde van HRL, sijn geproclameert 16, 23 en 30 sep 1742 en doe ook getrouwt; J.P. de W. en Sijtske Gerbens, beide van HRL, koomende weegens de bruid Claes Claesen desselfs neef, 15 sep 1742; ondertrouw N.H. HRL
Minne Wilda huwt met Hijlkjen Haeyes, kind: Hijlkjen Minnes Wilda, ged 26 jul 1740 Grote Kerk HRL
Ytje Hessels Wilda zie ook: IJtje Hessels; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 41:6:0 wegens stopgaren, bos- en smallinten aan het Weeshuis geleverd, kwit. no. 10, 17 nov 1767. (GAH1097); id. f. 32:14:0, kwit. no. 5, 8 nov 1768. (GAH1099); id. f. 35:3:0, kwit. no. 6, 6 nov 1770. (GAH1101); id. f. 32:1:0, kwit. no. 18, 1772. (GAH1103); id. f. 41:14:0, kwit no. 18, 1773. (GAH1104); id. f. 5:10:0 wegens geleverd garen en lint, kwit no. 11, 16 nov 1774. (GAH1105)
Aeble de Wilde geb 18 jan 1808 HRL, ged 7 feb 1808, N.H., ovl 21 feb 1813 HRL; wijk B-051, zv Sijbe Alberts dW, en Sjoukje Eebles; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1813
Albert Egberts de Wilde ovl 25 mei 1797 HRL, huwt met Antje Sijbes, in leven schipper, kinderen: Hendrik Alberts dW, geb 1790 HRL, Egbert Alberts dW, geb 1773 te HRL, Ale Alberts dW, geb 1792 HRL, Albert Sijbes; BS huw 1824, ovl 1825, huw 1832, ovl 1853
Ale Alberts de Wilde zie ook: Ale Alberts; geb 1792 HRL, ovl 30 nov 1853 HRL, huwt met Antje Pieters Bruining op 14 jun 1832 HRL, korenmeter en korendrager in 1853, N.H., zv Albert Egberts en Antje Sijbes; BS huw 1832, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; VT1839
Alida de Wilde huwt met Jan van Randwijk op 25 dec 1808 HRL, komt van Amsterdam; huw Grote Kerk HRL 1808; Jan van Randwijk van HRL, en A. dW. van Amsterdam, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 17 dec 1808; ondertrouw HRL
Antje Egberts de Wilde zie ook: Antje Egberts; geb 1797 HRL, ovl 16 apr 1862 HRL, 1e huwt met Douwe Everts de Boer op 15 dec 1825 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 edec 1825, dienstmeid. 2e huwt met Johannes Fielbach op 8 mei 1828 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1828, wonende te te HRL. 1826, ovl wijk G-205, dv Egbert Alberts dW, en Maaike Jeltes Visser; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-017, wijk G-216; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-129; VT1839
Arnoldus Pieters de Wilde geb 1766 Gaastmeer, ovl 10 jan 1825 HRL, huwt met Jeltje Feddes, in leven werkman, kinderen: Jetske, geb 1792 HRL, Tietje (=Fetje) dW, geb 5 dec 1802 HRL, Lijsbeth Arnoldus dW, geb 1798 HRL; BS geb 1819, ovl 1825, huw 1832, ovl 1854, ovl 1868; gebruiker wijk G-271, sjouwer; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. (GAH204)
Egbert Alberts de Wilde zie ook: Egbert Alberts; geb 1773 HRL, ovl 6 dec 1818 HRL, huwt met Maaike Jeltes Visser op 13 nov 1796 HRL, komt van HRL, zoutwerker in 1818, N.H., huw.get. bij H.P. Riem en S.F. Bakker, zoutwerker, 1813, id. bij P.J. van Arum en T.J. de Vries, 1813, kinderen: Pietje Egberts dW, geb 1799 HRL, Antje Egberts dW, geb 1797 HRL, Jelte dW, geb 1811 HRL, Jeltje Egberts, geb 1 sep 1802 HRL, vlgs ovlakte 5 kinderen, zv Albert Egberts en Antje Sijbes; huw Grote Kerk HRL 1796, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1813, ovl 1818, huw 1824, ovl 1827, ovl 1862, ovl 1871; gebruiker wijk D-096, zoutmeter; eigenaar is Dirk Boterwech, 1814. (GAH204)
Frederik Willems de Wilde geb 20 dec 1799 Sexbierum, ovl 21 dec 1865 HRL, 1e huwt met Marijke vd Vorm, 2e huwt met Pietje vd Vorm op 6 jul 1837 HRL, visserman, wonende te HRL, 3e huwt met Wietske Blaauw op 10 dec 1857 HRL, werkman in 1851, N.H., ovl wijk F-130, huw.get. bij H.B. Braams en W.P. Weezen, leiker, 1821, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1821, huw 1837, huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-336; oud 40 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, visserman, wijk G-325; VT1839
Gerrit Meinderts de Wilde geb 1768 IJlst, huwt met Hijke Hendriks op 8 dec 1814 HRL, huw.afk. 27 nov en 4 dec 1814, wonende te HRL, weduwnaar, zv Meindert Gerrijts en Jettje Minnes; BS huw 1814; gebruiker wijk D-140, scheepstimmerknegt; eigenaar is Haaye Klases, 1814. (GAH204)
Grietje de Wilde geb 1805 Amsterdam, ovl 11 sep 1838 HRL, huwt met IJbele Jans Repko, dv Klaas dW, (gk), en Aagje Raven, (gk); BS ovl 1838
Harmen Minnes de Wilde ovl voor 1780; weesvoogden bet . -15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde ''t geene bij slot van rekening door de president Diaken voor de inbreng vd kinderen van wijlen H.M. dW. is betaald, 4 mei 1779. (GAH1110)
Hendrik Alberts de Wilde geb 1790 HRL, ovl 11 jul 1825 Garnisoensziekenzaal Groningen, sappeur id 6de Compagnie van het 1 ste Bataillon der 8 ste afdeeling infanterie, zv Albert dW, en Antje Sijbes; BS ovl 1825
Hessel H. de Wilde rentmeester van het Weeshuis bet f. 42:0:0 aan IJede Hoornstra voor gekogte klederen van H.H. dW., quit. no. 17, 20 jul 1790. (GAH1122)
Hylkje de Wilde huwt met Bouwe Spoelstra; BS ovl 1870
Jan Paulus de Wilde geb 15 jun 1807 HRL, ged 28 jun 1807 HRL, zv Paulus Jans vW, en Ak- ke Wiebes; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jelte Eiberts de Wilde zie ook: Jelte Eyberts; geb 5 jan 1811 HRL, ovl 2 dec 1871 HRL, 1e huwt met Wiepkje vd mei op 19 feb 1835 HRL, 2e huwt met Rinske Tadema, (gk), op 23 mei 1861 HRL, N.H., kuiper te HRL. 1858, zv Egbert Alberts dW, en Maaike (Visser); dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1835, ovl 1858, huw 1861, ovl 1871, bev.reg. HRL 1860-80; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk F-121; VT1839
Jetske Annoldus de Wilde zie ook: Jetske Arnoldus; geb 1792 HRL, ovl 7 jan 1854 HRL, ongehuwd, N.H., dv Arnoldus dW, en Jeltje Feddes; BS ovl 1854; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-224; VT1839
Jurjen Jans de Wilde gebruiker wijk G-114, gealimenteerd; eigenaar is Doede vd Veer wed., 1814. (GAH204)
Lijsbert Arnoldus de Wilde zie ook: Lijsbeth Arnoldus; geb 1798 HRL, ovl 16 jul 1824 HRL, huwt met Johannes de Wit op 12 dec 1819 HRL, huw.afk. 28 nov en 5 dec 1819, dv Arnoldus Pieters dW, en Jeltje Feddes; BS huw 1819, ovl 1824, ovl 1848
Maria Catharina de Wilde huwt met Johannes Wilhelmus Kempers, wonende te HRL. op de Groote Breedeplaats; BS ovl 1811
Minne de Wilde gebruiker wijk H-101, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204)
Minne de Wilde weesvoogden bet f. 9:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het verdiende loon van M. dW., 14 jul 1787. (GAH1119)
Paulus Jans de Wilde huwt met Acke Wiebes op 9 jun 1805 HRL, kind: Jan Paulus dW, geb 15 jun 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807; P.J. dW. ende Akke Wybes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harmen Evelings, goede bekende, 25 may 1805; ondertrouw HRL
Pieter de Wilde geb 1804 Pietersbierum, ovl 23 okt 1857 HRL, huwt met Klaaske vd Zee op 2 mei 1839 HRL, wonende te HRL, werkman in 1857, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1839, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-167; oud 34 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Pietje Egberts de Wilde geb 1799 HRL, ovl 25 okt 1827 HRL, huwt met Simon jacobs vd Meer op 6 jun 1824 HRL, huw.afk. 16 en 23 mei 1824, dienstmeid. dv Egbert Alberts en Maaike Jeltes; BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1848
Rinse Willems de Wilde geb 29 jan 1805 HRL, ovl 8 feb 1883 HRL, huw op 5 jun 1834 HRL; met Geertje Hendriks Drijfhout, werkman, dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, zv Willem Pieters dW, en Corneliske Feddriks; BS huw 1834, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk B-013; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk I-023; VT1839
Sybe Alberts de Wilde ovl voor 1812, huwt met Sjoukje Eebles op 16 mei 1802 HRL, komt van HRL, N.H., kinderen: Aeble Sijbes, geb 18 jan 1806 HRL, Albert Siebes, geb 21 feb 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1803, 1808, BS geb 1811, ovl 1813
Taedse Alberts de Wilde zie ook: Teetse Alberts; huwt met Eelkje Tjamkes Blombergen op 25 aug 1799 HRL, N.H., wonende te in de Wortelstraat in 1811, kinderen: Lijsbert, geb 20 apr 1809 HRL, Elisabeth Tjietses, geb 6 nov 1810 HRL, Albert, geb 15 feb 1807 HRL, Lijsbeth Taetses, geb 24 jul 1804 HRL, Albert Taetses, geb 25 okt 1802 HRL, Albert Taetses, geb 14 jun 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1804, 1807, 1809, 1810, BS ovl 1811, ovl 1829; eigenaar en gebruiker van wijk B-079, varensgesel, 1814. (GAH204)
Tietje Arnoldus de Wilde geb 5 dec 18902 HRL, ovl 26 dec 1868 HRL, huwt met Jan Siegers Tigchelaar op 24 mei 1832 HRL, ovl wijk B-079, dv Arnoldus dW, en Jeltje (Feddes); BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk B-087
Willem Pieters de Wilde geb 1760 onder Almenum, ovl 25 nov 1828 HRL, huwt met Corneliske Feddriks, kinderen: Pieter, geb 1804 Pietersbierum, Frederik dW, geb 20 dec 1799 Sexbierum, Rinse dW, geb 29 jan 1805 HRL, werkman 1828, huw.get. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, oom bruid. leiker, wonende te HRL 1819; huw Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, ovl 1865, ovl 1883; gebruiker wijk A-222, sjouwer; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven 1814. (GAH204)
Anne Klaases Wildeboer A.K.W. en IJttje Pieters, beide van HRL, zijnde laatst geproclameert 4 nov 1770 (!) HRL, dog wegens absentie van den bruydegom eerst op heden getrouwt
Charlotta Johannetta Yda Wildeman geb 24 aug 1774, ged 8 sep 1774 Grote Kerk HRL, dv Gijsbertus Wildeman en Eleonora Philippina Helena Eckhardt
Gijsbertus Wildeman predikant, woont in 4e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; woont in 8e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; wordt dus 2x vermeld; huwt met Eleonora Philippina Helena Eckhardt, kind: Charlotta Johannetta IJda Wildeman, geb 24 aug 1774, ged 8 sep 1774 Grote Kerk HRL; kind: Jan Erents Gijsbertus Wildeman, ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jan Erents Gijsbertus Wildeman ged 2 okt 1770 Grote Kerk HRL, zv Gijsbertus Wildeman en Eleonora Philippina Helena Eckhardt
Akke Wildervank geb 1807 Heerenveen, ovl 14 okt 1859 HRL, huwt met Sijbren Ages Vlieger dv Roelf Willems W, en ... ; BS ovl 1859
Roelf Willems Wildervank huwt met Akke ... , kind: Akke, geb 1807 Heerenveen; BS ovl 1859
Wobina Gerarda Wildrik den Weledel Gestrengen Heere Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, ende Mejuffer W.G.W. van deventer, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant van Zulekom, onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; den Weledel Gestrengen Heere Gerrit Isa?c Panneboeter, Capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, en Mejuffer W.G.W., van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad den den 1 feb 1789 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Sjoerd Wilds geb 1744 ... , ovl 13 okt 1813 HRL, huwt met Riemke Martens Busk, ovl wijk G-173; BS ovl 1812; 1813 overlijdens
Dirk Seerps Wildschut Rein Anes Swael van HRL, ende Eeke Wildschut van Amsterdam, sijnde deese aengevinge weegens de bruydegom gedaen door R. Jans de Swart en weegens de bruyd door haar neef Dirk Seerps Wildschut, met vertoninge van schriftelijke lastgeevinge van de bruydegom tot deese aengeevinge, 8 Apr 1747
Dirk Wildschut ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 30:0:0 wegens een gekogte kaggel, kwit. no. 7, 4 mrt 1777. (GAH1108); ovl 12 jan 1790, huwt met Elisabeth Braak, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst; ovl 21 jan 1790 HRL, oud 68 jaar
Eke Wildschut zie ook Aaltje en Elis. Wybinga; ovl voor 1801, huwt met Andries Wybenga; BS Franeker ovl 1824; Rein Anes Swael van HRL, ende E.W. van Amsterdam, sijnde deese aengevinge weegens de bruydegom gedaen door R. Jans de Swart en weegens de bruyd door haar neef Dirk Seerps Wildschut, met vertoninge van schriftelijke lastgeevinge van de bruydegom tot deese aengeevinge, 8 Apr 1747; ovl 28 jun 1792 HRL, oud 75 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 20, nr. 19; Reg. begrafenissen Grote Kerk Harl; Auke Ottes ende Lijsbert Gerrits beide van HRL, koomende weegens de bruid E.W. desselvs broodheer, 12 may 1742; ondertrouw N.H. HRL
Hendrik Wildschut geb 7 sep 1802 Sneek, kuiper, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075
Hendrinna Wildschut huwt met Jarig Gelinde; zie aldaar
Jelle Wildschut wed. J.W. eigenaar van wijk B-020; gebruiker Daniel Stram, stalknegt, 1814. (GAH204); geb 1740 ... , ovl 28 jun 1814 HRL, huwt met Baudina Stinstra, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803-1805, koopman in 1814, ovl wijk D-017; BS ovl 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-018; gebruiker Jelle J. vd Wal, metzelaar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-033, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-043; gebruiker Simon Tjerks van der Burg, hovenier 1814. (GAH204); id. van wijk H-044, tuin & zomerhuis; medegebruiker Douwe Martens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-070, pakhuis, 1814. (GAH204); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 15:0:0 voor 2 1/2 loopen lijnzaad wegens ''t ophoopt schepel, 31 okt 1787. (GAH1119); weesvoogden bet f. 56:19:0 aan de rentmeester van het Weeshuis terzaake verkogte lijn en koolzaad, zampt armegeld, van de landinge van J.W. door Jan Claasen Nap aangebragt, 12 okt 1789. (GAH1121); heeft een Koetswaegen, belasting: f. 20:0:0, may 1795. (GAH650); id. heeft een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, may 1796, may 1797 may 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802; (GAH650); id. belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); id. belasting:3-6:0, may 1804. (GAH650); id. heeft 1 overdekte wagen met 2 paarden, belasting: f. 13:4:0, may 1805; (GAH650); woont in 2e quartier, huisno. 173, heeft 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 2e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 2184:10:0 (GAH650); id. in qualiteit voor Tjebbe Kuiper weduwe: f. 15:10:0 (GAH650); weesvoogden betalen f. 101:10:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake 14 1/2 loopen verkogte lijnzaad aan de coopman J.W. 1 sep 1796 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 107:9:0 voor geleverde oli, 26 feb 1807, quit. no. 21 (GAH1139); id. f. 24:0:0 ter sake geleverde Raapoli, 6 jan 1808, quit. no. 12 (GAH1140); id. f. 27:0:0, 30 jun 1808, quit. no. 45 (GAH1140); id. f. 40:0:0 ter Saeke geleverde olij, 19 jan 1809 quit. no. 11 (GAH1141); id. ter Saeke geleverde 1/2 Aam olij, 6 sep 1809, quit. no. 47 (GAH1141); Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur. de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en Roelof van Dijk, beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden. de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, J.W., benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd. Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)
Seerp Wildschut Jacob Geerts van HRL, en Sjouke(!) Tjeerds mede aldaer, huw.aang. 10 dec 1735 HRL, komende voor de bruid S.W., desselfs broodheer; huw.aang. HRL 1735
Symon Wildschut ovl 8 okt 1789 HRL, oud 56 jaar
Hendrik Wildts geb 1802 Sneek, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk E-075
Johan Hendrik Wilhelm J.H.W. en Janke Gerbens, beide van HRL, geproclameerd de 29 jun de 6 en getrout de 13 jul 1766 in de Westerkerk
Gotlieb Wilhelm zie: Stuerwald
Jurrien Wilhelm mr slotmaker, geboortig uit Oostvriesland heeft het burgerrecht gewonnen, en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 12 jun 1719. (burgerboek)
Fokke Wilhelmi ovl 8 apr 1788 HRL, oud 60 jaar
Hendrik Wilhelmi woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Jan Wilhelmi huwt met Dirkje Lammerts op 10 nov 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk 10 nov 1793, soldaat ih regiment Oranje-Stad en Lande, met attestatie vertrokken; huw Grote Kerk HRL 1793; J.W., soldaat onder ''t Regiment van Oranje Stad in Lande, van HRL, ende Dirkje Lammerts van deventer, zijnde de aangevinge gedaan door proc. Stephanij, met een gebod in de week, 2 nov 1793; ondertrouw HRL; J.W., soldaat in ''t Regiment Oranje Stad en Lande, van HRL, en D.L. van deventer, hebben de laatste afkondiging gehad 10 nov 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Johanna Hendrika Wilhelmi geb 3 jul 1788 Leeuwarden, ovl 2 apr 1822 HRL, 1e huwt met Johannes Sinnema, 2e huwt met Wiebe Wybes Wiebinga op 23 sep 1821 HRL, huw.afk. 2 en 9 sep 1821, dv Joseph W, en Hendrika Pieters; BS huw 1821, ovl 1822
Aafke Wilhelmij geb 1788 Leeuwarden, ovl 4 feb 1828 HRL, huwt met Johannes Gorter op 27 sep 1807 HRL, komt van Leeuwarden, laatste afk. 20 sep 1807, herbergierse in 1828, dv Joseph W, en Hendrikje Pieters vd Linde; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1828; Johannes Klaases Gorter van HRL. en A.W. van Leeuwarden, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 5 sep 1807; ondertrouw HRL
Joseph Wilhelmij ovl 22 nov 1817 Leeuwarden, huwt met Hendrikje Pieters vd Linde, kinderen: Aafke W, geb 1788 Leeuwarden, Johanna Hendrika W, geb 3jul17 88 te Leeuwarden; BS huw 1821, ovl 1828
Willem Wilhelmus huwt met Claaske Aukes; BS geb 1811; kind: Hiltje Willems, geb 14 feb 1787, ged 13 mrt 1787 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, links: f. 0:1:0, rechts:. -2:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Christina Wilhelmus Jonas Enstrum en C.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 dec 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Wilhelmus Johan Georg Hendriks, Sergeant onder de comp. van Collonel J. de Schepper, ende Sijke Aukes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd W.W., desselfs swager, 20 sep 1788; ondertrouw HRL; W.W. en Klaaske Aukes Bostein, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 6 jun 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Johanna Wilhem begraven Klein Kerkhof, regel 15, nr. 23; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Jan Staats Wilken J.S. Wilkingh en Yttie Baukes, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd Dirk Roelofs, 25 Feb 1747; huwt met IJttje Baukes, beyde van HRL, sijn geproclameerd den 26 feb en den 5-12 mrt 1747 en doen ook getrouwt
Barbera Wilkens Willem Stickel van HRL, en B.W. van Groningen, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Groningen en aldaar getrouwd den 11 jun 1782 volgens ingebragt getuigenis
Catharina Simons Wilkens geb 1798 HRL, ovl 22 okt 1832 HRL, huwt met Jan van Loon op 13 mei 1821 HRL, huw.afk. 29 apr en 6 mei 1821, dienstmeid. hoedtjemaker, vlgs huw akte onecht kv S.U. Wip, dv Simon W, en Stijntje Uldriks Wip; BS huw 1821, ovl 1832
Eelke Wilkes E.W. en Jaapje Pieters, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 3 nov 1793 HRL, en zijn getrouwd 10 dito
Hendrik Wilkes zie: Terbaal
Hendrik Wilkes woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Rijnerd Wilkes Uit 1633 weten we ''Lammert Warners, soltsieder en burger hopman als personele crediteur van wijlen R.W. bekenne midis deesen ontvangen te hebben uyt handen van Burgemeester Jelle Jaspers Bennema en Rinnert Oedses als commissaris over de voorseide R. desolutie boel de summa van drie ende veerticg caroli guldens ende sestien stuivers, dat in volle betaeling van de ses tonnen solt''. Zie verder het verhaal bij Lammert Warners. Bron: HRL. Crt van 13 nov 1981/J. Wobma
Riemke Wilkes geb 1775 ... , ovl 1 jan 1816 HRL, huwt met Bauke Folkerts vd Vorm, doet overlijdensaangifte van Sjouwkje Klaases in 1811, heet vlgs ovlakte Riemke Wiltjes; BS ovl 1811; 1815 overlijdens, ovl 1832
Simon Wilkes huwt met Christina Ulrichs Wip op 6 dec 1801 HRL; huw Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1821, ovl 1832
Aan Sytzes Willekes geb 1785 HRL, ovl 1 mei 1847 HRL, 1e huwt met Antje Jacobs Amerant, 2e huwt met Klara Hermanus Nak op 1 mrt 1827 HRL, huwelijksafkondigingen 11 en 18 feb 1827 HRL. en Minnertsga, wonende te onder Almenum, 3e huwt met Akke J. Roodtje op 1 jul 1841 HRL, huw.get. bij P.T. Faber en M.J. Lammerts 1832, wonende te te Minnertsga/Sexbierum 1825, A 12 mei 1827 HRL, zv Zijtse Gerrits W, en Lutske Jans Beuker; BS huw 1827, huw 1832, huw 1841, ovl 1847, ovl 1850 lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 54 jaar, (vnm: Ane S. ), geb en wonende te HRL. 1839, balkvlotter, wijk H-036; VT1839; Anna Z.W. eigenaar van perceel nr. 1817 te HRL, visscher, woonplaats HRL, legger nr. 790, huis en erf, 100 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Anna Hendriks Willekes ovl voor 1864, huwt met Jacobus Martens Ringnalda, wonende te Sneek 1830; BS huw 1830, ovl 1863
Antje Willekes huwt met Berend Helmer, wonende te HRL 1836; BS ovl 1836
Antje Willekes huwt met Willem de Keizer; BS geb 1811; Willem de Keizer en A.W., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 8 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL
Gerrit Sytzes Willekes geb 1775 HRL, ovl 2 mei 1837 HRL, huwt met Pietje Pieters Strauw, metzelaarsknecht 1826, huw.get. bij A.J. Olivier en S.C. de Vries 1816 vlgs ovlakte vrouw en 3 kinderen, zv Zijtse Gerrits W, en Luutske Jans Beuker; BS huw 1816, ovl 1826, ovl 1837; gebruiker wijk G-283, visscher; eigenaar is Sijtze G. Willekes, 1814. (GAH204)
Gijsbert Sytzes Willekes geb 1781 HRL, ovl 18 apr 1825 HRL, huwt met Tjietske Lolles Posthuma, kind: Zijtse Gijsberts, geb 8 aug 1811 HRL, visser in 1825, huurt visserij Franekertrekvaart 1809-1811; BS geb 1811, ovl 1825,; eigenaar van wijk G-090; gebruiker Jacobus Fluks, gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-037, visscher; medegebruiker Jan Douwes Buurstra, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe G. Wilkes eigenaresse van perceel nr. 1712 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 791, huis, 30 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 53); id. van percelen nrs. 1815 en 1816 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 791, resp. huis, huis en erf, resp. 77 en 131 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 27 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Hendrik Jans Willekes ovl voor 1812, huwt met Neeltje Berends, kind: Grietje Hendriks, geb 1795 HRL; BS ovl 1811; 1831 overlijdens; Bernardus Nijhuis van HRL. ende Antje Johan van Franeker, zijnde wegens de bruid gecompareerd H. Wilkes, goede bekende, 17 nov 1787; ondertrouw HRL; woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Sytze Gerrits Willekes eigenaar van wijk G-281; gebruiker Johannes Jekel wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-282; gebruiker Albert Jacobs wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk G-283; gebruiker Gerrit S. Willekes, visscher, 1814. (GAH204); gebruiker wijk H-053, poortier; eigenaar is Stad, 1814. (GAH204); geb 1755 HRL, ovl 24 aug 1826 HRL, huwt met Lutske Jans Beuker, ook huwt met Aaltje Petrink, poortier in 1826, ook visser geweest, kinderen: Aan Sijtzes W, geb 1785 HRL, Gerrit Sijtzes W, geb 1775 HRL; BS ovl 1826, huw 1827, ovl 1837, ovl 1847; Z.G.W., visscher, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Grietje Berends, werkster, wonende te HRL
Hade. Willemed ovl 22 dec 1631, 64 jaar, huisvrou van Dirck Willems Keth, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Aafke Willems zie: Brink
Aafke Willems Den 7 Febr. 1739 zijn tot de Gemeente toegedaen A.W. met adtestatie van HRL; toegevoegd is: afgegaan. (lidm. boek Sexb. 1619-1776 inventarisnummer 108, fiche 1)
Aefke Willems ende Frans Goitiens, beide van HRL, huw.aang. 2 apr 1735 HRL, Komende voor de bruid Coene Willems, desselfs broeder; huw.aang. HRL 1735
Aefke Willems en Johannes Pijters, beyde van HRL, huw.aang. 17 sep 1735 HRL, Comende Voor de bruyd Willem Hayes desselfs Vaeder; huw aang. HRL 1735; huwt met Johannes Pieters, kind: Willem Johannes, ged 10 jan 1741 Grote Kerk HRL
Aefke Willems ged 19 jan 1745 Grote Kerk HRL, dv Willem Thomas en Tjamke Claases; ged 4 sep 1742 Grote Kerk HRL, dv Willem Thomas en Tjamke Claases
Aaltje Willems zie: Blaauw, van der Meer
Aeltje Willems (mogelijk dezelfde als Albertje Willems; zie aldaar); Remonstreert met verschuldigde Eerbied Rixtje Hanses wed. wijlen Willem Borger meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad, en soo veel nodig met de Diakenen der Gereformeerde Gemeente alhier ter steede gesterkt, van wien sij teegenwoordig wort gealimenteerd, en in die qlt:dat sij supplnte (vermits haer swakheit:) seer geneegen is haer turfmeetstersbedieninge over te draegen aen eenen Albertje Willems bejaerde vryster meede alhier tot HRL wonagtig; sijnde een vrouwspersoon daer toe bequaem en die sulks ook is verlangende, edog kunnende sulken transport niet geschieden sonder sonsent van UEd:Achtbh soo sijn deese supplnten beide te rade geworden hun hier over aen UEd:Achtbh:te addresseeren met onderdanig versoek dat UEd: Achtbh: deese overdragte gelieven te approbeeren, en dat alsoo gemelde Albertje Willems door UEd:Achtbh:tot meede ordinaris turfmeetster deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe aenbehoorende onder presentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd:Achtbh:te presenteeren quo facto etc:(was getee kend), H. Pesma. ; In margine stonde; de Magistraet gehoord het versoek nihil Actum den 25 mrt 1744 (was get:) And. Pijtters de Boer, Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet naeder gedelibereerd hebbende over het versoek ten Request gemeld accordeert mits deesen het versogte transport en nomineert diesvolgende de meede supplnte Albertje Willems tot ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd in handen van de presid:Burgemr. Actum den 15 apr 1744; (laeger Stonde); Ingevolge de permissie door de Magistraet aen Albertje Willems verleend heeft A.W. den Eed van Getrouwigheyd in handen van de Hr. Burgemr. Schaef afgelegt om dit turfmeetsters plaets als substituit waer te neemen. Actum den 18 apr 1744. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); op 5 mei 1756 wordt haar funktie als substituit turfmeetster verlengd; zie bij Elske Gabbes. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Aeltje Willems Hendrik Poulus ende A.W., beide van HRL, komende wegens de bruid Yke Goverts, 31 Aug 1743; huwt met Hendrik Paulus, beyde van HRL, sijn geproclameert 1, 8 en 15 sep 1743 en doen ook getrouwt
Aeltje Willems Gerrijt Jaspers ende A.W., beyde van HRL, koomende wegens de bruyd haar neef Yke Symons, 16 Apr 1746
Aeltje Willems Jan Jetses ende A.W., beyde van HRL, koomende weegens de bruid Hendrik Alberts, 12 Sep 1750; huwt met Jan Jetses, beyde van HRL, geproclameerd 13, 20 en 27 Septemb 1750 en doen ook getrouwdt
Aaltie Willems huwt met Haye Gerrijts, beide van HRL, geproclameert den 25 jul en de 1 en getrout de 8 Augus 1756
Aeltje Willems zie ook: Antje Willems, huwt met Sjoerd Jans; huwt met Sjoerd Jansen, beide van HRL, geproclameerd de 31 okt en de 8 en getrout de 15 nov 1761; kind: Aaltje Sjoerds, ged 2 nov 1762 Grote Kerk HRL; kind: Jan Sjoerds, ged 18 okt 1768 Grote Kerk HRL
Aetje Willems huwt met Teunis Poulus, beyde van HRL, sijn geproclameert den 12 mrt en den 23-25 jul 1741 en doe ook getrouwt
Abraham Willems zie: Brons, (2x) Brouwer
Abraham Willems ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 4:0:0 ter saeke geleverd bier, 31 dec 1805, quit. no. 16 (GAH1138); id. f. 28:10:0 ter Saeke geleverde 7 1/2 ton bier, 19 may 1806, quit. no. 38 (GAH1138); id. f. 35:10:0 voor geleverd bier, 23 feb 1807, quit. no. 18 (GAH1139); id. f. 52:10:0, 6 jan 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. f. 13:2:0, 30 dec 1809, quit. no. 70 (GAH1141)
Abraham Willems geb 16 sep 1809, ged 8 okt 1809 Grote Kerk HRL, zv Willem Abrahams en Atje Freriks
Abraham Willems woont in 4e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1805. (GAH650)
Abraham Willems woont in 3e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Abraham Willems A.W. van Midlum en Antje Heeres van HRL, zijn, na hunne derde afkondiging gehad te hebben, op den 25 oct 1778 HRL, ten zelfden dage getrouwd op vertoond getuigenis van Midlum; hu Grote Kerk ha; kind: Pieter Abrahams, geb 20 jul 1779, ged 3 aug 1779 Grote Kerk HRL; kind: Antje Abrahams, geb 27 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Heere Abrahams, geb 15 feb 1784, ged 2 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Geertje Abrahams, geb 25 may 1788, ged 8 jun 1788 Grote Kerk HRL
Age Willems zie: van der Zee
Akke Willems zie: Schaafsma
Akke Willems geb 1737 Kimswerd, ovl 16 feb 1832 HRL, huwt met Hendrik Klases Koestra BS ovl 1832, ovl 1844; kind: Hette Hendriks, geb 22 jan 1774, ged 10 feb 1774 Grote Kerk HRL; kind: Hette Hendriks, geb 22 apr 1777, ged 6 mei 1777 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks, geb 11 apr 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Sierk Hendriks, ged 12 nov 1771 Grote Kerk HRL
Albert Willems Remonstreert met Schuldige Eerbied Watse Jentjes Vrijgesel even buiten dese Stad woonende dat door t overlijden van W Gerrijt Stoffels in Leeven gesw. Rogmr. alhier die bedieninge is Comen te vaceeren, en alsoo den Supplnt Sig daer mede Zeer gaerne Sag begunstigd So addresseert hij Sig mits desen aen Ued Achtb Seer demoedig Versoek ende Ued Achtb gelieven die goetheit te hebben van Gem Watse Jentjes tot mede gesw. Rogmr te nomineeren edog also hij Sig voor tegenwoordig niet in Staet Bevint om voors. functie te bedienen Soo Versoekt den Supplnt dat t in meddelen tijde mag werden waergenomen door A.W. burger binnen dese Stad dewelke Sulx ins Gelijx van herten is begeerende alles op Lasten pligten profijten en Gehoorsaemheden daer toe staende quo facto etc reqtus Vertekend MV Idsinga. ; In margine Stonde; de Magistr. Accordeerende het Versoek ten requeste gedaen elegeert mits desen de persoon van Watse Jentjes tot mede ordrs Gesw: Rogmr. deser Stede op Lasten pligten profijten en gehoorsaemheden daer toe staende mits dat die bedieninge worde Waergenomen door A.W. ten requeste Gemelt dewelke den eed van getrouwigheit Sal hebben te doen in handen van de heer presid. Burgemeester Veersma actum den 6 jul 1729 vert Cornelis Veersma Ter ordtie van de magistr abs sec. MV Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 6 jul 1729 heeft A.W. den eed van Getrouwigheit Gepasseert in handen van de hr. praesid. Br. Veersma actum uts In kennisse van mij MV Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1729); ovl in 1730; in zijn plaats aangesteld Watse Jentjes; zie verder aldaar
Albert Willems geb 28 mrt 1779, ged 20 apr 1779 Grote Kerk HRL, zv Willem Douwes en Rinske Alberts Noordga
Albert Willems zie: de Vrugt; A.W. en Marijke Michiels, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 Grasmaand 1810
Albertina Willems Albertina (in 1768), Albertina Amelia (1820, 1836); geb 3 jan 1740 Leeuwarden, ovl 22 sep 1820 HRL, huwt met Jan Lourens vd Veer, beide van HRL, geproclameerd de 22-29 mei en getrout de 5 jun 1768 in de Westerkerk; vlgs BS HRL; ovl 1836 ook ''Albertina Cornelis''; DTB N.H. HRL. 1768, BS ovl 1820, ovl 1836; kind: Cornelis Jans, geb 5 jun 1773, ged 20 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Laurens Jans, ged 26 nov 1769 Westerkerk HRL
Albertje Willems (mogelijk dezelfde als Aeltje Willems); Remonstreert met verschuldigde Eerbied Rixtje Hanses wed. wijlen Willem Borger meede ordinaris turfmeetster binnen deese Stad, en soo veel nodig met de Diakenen der Gereformeerde Gemeente alhier ter steede gesterkt, van wien sij teegenwoordig wort gealimenteerd, en in die qlt:dat sij supplnte (vermits haer swakheit:) seer geneegen is haer turfmeetstersbedieninge over te draegen aen eenen A.W. bejaerde vryster meede alhier tot HRL wonagtig; sijnde een vrouwspersoon daer toe bequaem en die sulks ook is verlangende, edog kunnende sulken transport niet geschieden sonder sonsent van UEd:Achtbh:soo sijn deese supplnten beide te rade geworden hun hier over aen UEd:Achtbh:te addresseeren met onderdanig versoek dat UEd: Achtbh: deese overdragte gelieven te approbeeren, en dat alsoo gemelde A.W. door UEd:Achtbh:tot meede ordinaris turfmeetster deeser Steede mag werden benoemt en aengesteld op lasten, pligten, profijtten en gehoorsaemheeden daer toe aenbehoorende onder presentatie om den Eed daer toe staende in handen van UEd:Achtbh:te presenteeren quo facto etc:(was geteekend), H. Pesma. ; In margine stonde; de Magistraet gehoord het versoek nihil Actum den 25 mrt 1744 (was get:) And. Pijtters de Boer, Ter ordtie van de magistr: M. van Idsinga; (onder Stonde); de Magistraet naeder gedelibereerd hebbende over het versoek ten Request gemeld accordeert mits deesen het versogte transport en nomineert diesvolgende de meede supplnte A.W. tot ordrs turfmeetster binnen deese Stad op lasten pligten profijtten en gehoorsaemheeden daer toe staende mits doende alvoorens den Eed van Getrouwigheyd in handen van de presid:Burgemr. Actum den 15 apr 1744; (laeger Stonde); Ingevolge de permissie door de Magistraet aen A.W. verleend heeft Aeltie Willems den Eed van Getrouwigheyd in handen van de Hr. Burgemr. Schaef afgelegt om dit turfmeetsters plaets als substituit waer te neemen. Actum den 18 apr 1744. In kennisse van mij secrts (was get:), M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1756; in haar plaats aangesteld Elske Gabbes als turfmeetster en Aaltje Willems als substituit turfmeetster; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Andries Willems ged 30 jan 1749 Grote Kerk HRL, samen met Aeltje Corneelis en Trijntje Hendriks, allen uit het Burger Weeshuis
Andries Willems zie ook: Anne Willems; huwt met Tjaltje Baukes, kind: Baukje Andries, ged 28 okt 1763 Grote Kerk HRL
Andries Willems huwt met IJfke IJsbrands, kind: IJsbrands Andries, geb 1 may 1795, 12 may 1795 Grote Kerk HRL
Anderys Willems op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); woont in 4 quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Andries Willems A.W. en Tjaltje Tjallings, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 dec 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Willemke Andries, geb 17 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL, moeder als: Taaike T. ; kind: Willemke Andries, geb 6 may 1789, ged 19 may 1789 Grote Kerk HRL; kind: Willem Andries, geb 5 jun 1791, ged 19 jun 1791 Grote Kerk HRL
Andries Willems heier 1751-1757
Andries Willems huwt met Janke Cornelis op 28 okt 1810 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1810; A.W. en Jantje Cornelis, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 13 Wymaand 1810; ondertrouw HRL
Anna C Willems zie: Lijn, Nauta; van Vals
Anna Willems Anne Jelles Tadema en A.W., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 26 aug 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anna Willems Gerrit Sipkes IJsbrandi en A.W., beide van HRL, zijnde de laatste proclamatie geschiedt op 10 jan 1773 HRL, en zijn deze personen vervolgens met Kerkelijk getuygenis vertrokken naar Oosterlittens, alwaar de zelve zijn getrouwt den 17 jan 1773, volgens adtestatie van daar aan ons teruggebragt, en getekent Oosterlittens 18 jan 1773 door Henricus Grevenstein, v.d.m. ibidem
Anna Willems geb 8 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1803, ovl voor 1806, N.H., dv Willem Pieters en IJemkje Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1803
Anna Fransisius Willems Johannes Bel, soldaet, en de A.F.W., beyde tot HRL, koomende weegens de bruyd de chergiant Oorbel met vertooninge van schriftelijk consent van de capt. Woldringh in deesen, 11Jul17 50; huwt met Johannis Bel, beyde tot HRL, geproclameerd 12, 19 en 21 jul 1750 en doen ook getrouwdt
Anne Willems zie: van der Meulen; huwt met Catharina Francina Riga
Anne Willems rentmeester van het Weeshuis ontvangt van d. wed. A.W. en de Erven van Symon Joukes te Witmaarsum f. 568:16:6 ter Zaeke 10/23 gedeelte van een jaer Huur penn:van de massale plaatsen te Witmaarsum verscheenen petri en may 1806, 4 jun 1806 (GAH1138); id. f. 364:15:0, 10 jun 1857 (GAH1139); id. f. 352:6:8, 8 jun 1808 (GAH1140)
Anne Willems Remonstreert UEdle Agtb met Verschuldigde Eerbied A.W. Vrijgesel in ''t Stads Weeshuis alhier dat door ''t overlijden van Claas Wopkes een sakkedraegers bedieninge is Vacant geworden. Waar mede de supplnt:hem gaerne sagh vereerd adresserende ten dien einde sig aan de Tafel van UEdld Agtb:gedienstig Versoekende UEdle Agtb:gelieven den supplnt A.W. aantestellen tot mede ordrs Korendrager binnen dese Stad in plaats van de overledene Claas Wopkes op daar toestaande pligten en profijten daar toe staande q:f:etc:(was get:) R:J:De Swart gesw: Clercq. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''s versoek eligeert mits deesen de supplnt A.W. tot mede ordrs Korendrager binnen dese Stad op lasten pligten profijten en gehoorsaamheden daar toe staande mits doende den Eed van Getrouwigheit Actum den 22 may 1748 (:was vertek:) Lourens Tabes (:onder stonde:) Ter ordtie van de Magistr:(get:) M V Idsinga. ; Onder stonde; Jusjurandum praestitit coram praeside Tabes den 25 may 1748 In kennisse van mij secrts M V Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); transporteert zijn funktie als korendrager op 5 jun 1752 over op Jan Janzen de Wit; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Geeft UEd Achtb:met Schuldige eerbied te kennen A.W. dat door ''t overlijden van Eeke Sjoerds een turfdragersplaatse is koomen te vaceeren, waar mede den Suppliant hem gaarne Zoude Sien begunstigd; versoekende dieshalven UEd:Agtb:gelieven hem Supplnt:aan te Stellen tot ordris turfdrager binnen deze Stad, op lasten en voordelen daer toe Staende, quo facto etc: get:S:Rienstra; In margine Stonde; de Magistraat accorderende het versoek nomineert en Stelt mits deesen de Supplnt A.W. tot meede ordris turfdraeger deeser Steede op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheeden daer toe Staende, mits doende den Eed van getrouwigheid Actum den 14 jun 1752 /get:/Hendk Wassenaar/onderstonde/Ter ordtie van de magistr M:V:Idsinga; Laager Stonde; Jusjurandum praestitit coram praeside Wassenaer den 14 jun 1752. In kennisse van mij gesw:clercq abs:sec:S:Rienstra. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); ovl in 1755; in zijn plaats aangesteld op 24 mrt 1755 Jan Jarigs; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Anne Willems ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 26:0:0 terzaake geleverde orten, quit. no. 23, 1 apr 1788. (GAH1120); wed. f. 119:1:0, ter zaake geleverde rogge, 24 feb 1795, quit. no. 4 (GAH1127); id. f. 162:4:0 ter zaake geleverde booter, 9 nov 1796, quit. no. 2 (GAH1128); id. f. 374:16:0, 19 may 1801 quit. no. 2 (GAH1133)
Anne Willems zie ook: Andries Willems; huwt met Tjaltje Baukes, beyde van HRL, geproclameerd den 18-25 jun en den 2 jul 1752 en doen ook getrouwdt
Anske Willems zie: Lijn
Antje Willems zie: Blom, 2x Groen, Houtsma
Antie Willems ende Lodewijk Adams, beyde van HRL, huw.aang. 17 jul 1734 HRL, comende voor de bruid Harmen Jansen; huw.aang. Gerecht HRL 1734
Antje Willems huwt met Simon Sjoerdts, kind: Rimkje Simons, ged 10 okt 1752 Grote Kerk HRL; kind: Willem Simons, ge