Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Japke Ybeles zie: Radsma; Jepke IJbles, geb 6 sep 1793, ged 1 okt 1793 Grote Kerk HRL, dv IJble Roelofs en Antje Jans
Albert Ybs geboortig van Wijnaldum, betaalt de gerechtigheid f. 10:10:0 aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Heeft behoorlijke borgereed in handen van pres. burg. Roosen afgelegt op 19 mei 1749. (burgerboek)
Baukje Ydes mogelijk dezelfde als hieronder vermeld; huwt met Anne Dirks Ypey; zie aldaar
Dirkjen Ydes huwt met Corneelis Geerts, beyde van HRL, sijn geproclameert 7, 14 en 21 jan 1742 doe ook getrouwt; Cornelis Geerts ende D. IJ., beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder IJde IJdes, 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL; kind: Geert Cornelis, ged 7 apr 1748 Grote Kerk HRL; kind: Claara Corneelis, ged 30 may 1744 Grote Kerk HRL; remonstreert Ued. Agtbh:met behoorlijke eerbiedigheit Sytske Sakes wed:w: Yde Geerts burgerse en ordinaris turfmeetster binnen dese stad, hoe dat sij supplte:rede tot enen hooge olderdom is gekoomen, ook diermaeten met overgrote swakheden aen haer ledematen door Gods hand is besogt, waer door se nu niet magtig is, om dit turfmeten langer nae behoren te kunnen waernemen, alwaeromme sij wel genegen soude sijn dit voors:turfmeten, ten profijte en tot subsistentie van haer arm en behoeftig huisgesin op haer dogter D.Y. over te draegen, hebbende reeds den olderdom van 17 f. 18 jaeren bereikt, en over sulks daer toe de vereiste bequaemheit nar alle apparentie deelagtig, en dewelke sulks bij desen mede seer gedienstelijk is versoekende, edog alsoo dese overdragte geenszins sal konnen of mogen geschieden sonder speciaal consent en admissie van Ued Agtb:soo addresseert den supplte:sig door desen aen Ued Agtbh:demoedelijk supplieerende ten einde deselve goede geliefte moge sijn in desen versogte overdragte te consenteren en alsoo den voorn:D.Y. in plaetse van opgedagte haer moeder te promoveren, alles op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden, daer toe staende waer op dan Ued Agtbh:favorable dispositie, en appoindement afwagtende wuo facto etc:requisitus S. Huisinga. ; In margine stonde; de Magistraat accorderende ''t versoek ten requeste gemeld, eligeert mits desen de persoon van D.Y. tot mede ordris turfmeter binnen HRL op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende, mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads actum den 24 Maert 1734. (Was get) D. Vosma. Ter ordtie van de Magistraat M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 24 May 1734 heeft D.Y. den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr Vosma gepresteert. In kennisse van mnij secrets:(was get) M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Cope naeder appointment staende op ''t request op neevens geregistreerde request. de Magistraat accordeert en permitteert mits desen aan D.Y. om tot het waernemen van haer bedieninge als turfmeetster te employeren Janneke Cornelis welke den eed van getrouwigheid heeft gepresteerd in handen van de presid. burgmr Buma, actum den 18 apr 1746 was geteekend Wopco Buma Ter ordtie van de Magistr:M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Gosse Ydes ovl voor 1731; was corendrager alhier; in zijn plaats: Tymon Jacobs, 19 feb 1731; zie T.J. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Jan Ydes De woningen Voorstraat 10, 12 en 14 met de eigenaars in de 17e eeuw, volgens opgave van de koopbrieven: (RA Lwd, recht. arch., Har T1, 127v; T7, 175; T9, 26; T8, 29; T3, 125, T8, 151 en R28, 57). Voorstraat 14: R.Y. 1633, Anneke Ripperts 1642, Claas Freerx Braam 1648, Pietje Jacobs Braam huwt met Dirkc Sickes 1682. Zie verder bij Tjerk Hiddes de Vries. Bron: Harlinger Courant 9 mrt 1984
Jan Ydes zie: Nijdam, Wijngaarden, IJpey
Pierkjen Ydes Arjen Teunis Blok van HRL. ende P.Y. van Mackum:geblijkende door een attestatie dat deese gebooden tot Mackum meede aengegeven zijn, 27 dec 1742; ondertrouw N.H. HRL
Trijntie Yebes huwt met Sierk Pijters, beide van HRL, geproclameert de 18-25 nov en getrout de 2 dec 1759
Folkert Yebles Tjerk IJkes van Wons en Antie Jans van HRL., huw.aang. 18 jul 1735 HRL, komende voor de bruid F. IJ., desselfs neeff; huw.aang. HRL 1735
Pietje Yebs zie: van der Werf
Trijntje Yebs Tjalling Hendriks van HRL, en T.Y. van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 may 1790 HRL, en zijn op vertoonde attestatie getrouwd den 24 daaraan volgende
Aafke Yedes huwt met Jogchem Sijbrens, beide van HRL, geproclameerd de 9-16 en getrout de 23 7 ber (= september) 1764; kind: Marijke Jochems, geb 23 mei 1773, ged 10 jun 1773 Grote Kerk HRL; kind: Sijbren Jochems, geb 13 nov 1775, ged 12 dec 1775 Grote Kerk HRL; kind: Sibren Jogchems, ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: IJde Jochems, ged 17 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Aafke Yedes van HRL, huwt met Jacob Reins, van Arum, geproclameert 23-30 apr de 7-15 en getrout de 21 mei 1758 met attestasie
Aafke Yedes zie: Keizer
Albertje Yedes begraven Klein Kerkhof, regel 22, nr. 4; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Andries Yedes A. IJ. ende Uilkje Hemkes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de oom Dirk Tjerks, 15 jun 1793; ondertrouw HRL; A. IJ. en Uilkje Hemkes, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 30 jun 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Anna Yedes zie: Bakker
Antje Yedes Harmanus Anthonij en A. IJ., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 apr 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Antje Yedes zie: Weydema
Baukje Yedes mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1757 ... , ovl 28 dec 1811 ih Diaconijhuis der Herformde Gemeente; BS ovl 1811
Beitske Yedes huwt met Jan Cornelis, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 mei 1761; op belijdenisse des Geloofs Gedoopt 16 apr 1762 Grote Kerk HRL, Egte Vrou in de Droogstraat; kind: IJde Jans, ged 16 jul 1771 Grote Kerk HRL, moeder als Baitske IJ.
Feykjen Yedes en Hidde Sipkes, beyde van HRL, huw.aang. 13 may 1736 HRL, komende voor de bruyd Hans IJ... (onleesbaar); huw.aang. HRL 1736
Fetje Yedes zie ook Fetje Pieters; geb 1765/73 ... , ovl 14 jul 1827 HRL, huwt met Hendrik Bouwes Zein, doet overlijdensaangifte van Hieke Ruurds in 1811, turfmeetster te HRL 1826; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811, huw 1826, ovl 1827, ovl 1835; kind: Ide Hendriks, geb 5 aug 1796, ged 16 aug 1796 Grote Kerk HRL
Floris Yedes ged 6 jan 1756 Grote Kerk HRL, zv IJde Floris en Aukje Geerts; F. IJ. en Foekje Hayes, beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 25 apr 1779 ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Aukje Floris, geb 23 nov 1780, ged 10 dec 1780 Grote Kerk HRL; moeder als: Fokje H.
Floris Yedes metselaar 1753-1755
Gepke Yedes ovl voor 1844, huwt met Andries Jans Postma; BS huw 1843
Gerben Yedes slatter in 1756
Yede Yedes Hendrik Hansen Copsma ende Marijke Joosten Popta, beyde van HRL, koomende wegens de bruit desselfs swaeger IJ. IJ., 4Feb17 47; Cornelis Geerts ende Dirkjen IJdes, beyde van HRL, koomende weegens de bruid desselfs broeder IJ. IJ., 6 jan 1742; ondertrouw N.H. HRL
IJsbrand Yedes huwt met Pietje Jans op 8 dec 1793 HRL, komt van HRL, laatste afk. 8 dec 1793, kind: IJede IJsbrands, geb 24 apr 1801 HRL, Nederlands Hervormd; huw Grote Kerk HRL 1793 dopen Grote Kerk HRL 1801; IJ. IJ. ende Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Claas Tijtes, goede bekende, 23 nov 1793; ondertrouw HRL; IJ. IJ. en Pietje Jans van Keulen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 8 dec 1793 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Jan IJsbrands, geb 5 nov 1794, ged 16 nov 1794 Grote Kerk HRL; kind: Iede IJsbrands, geb 23 feb 1796, ged 6 mrt 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hiltje IJsbrands, geb 25 jul 1798, ged 5 aug 1798 Grote Kerk HRL
Imke Yedes huwt met Tjeerd Annes Bootsma, beide van HRL, geproclameerd de 10-17 en getrout de 24 May 1767 in de Westerkerk
Jacob Yedes Jan Sjoerds en IJtie Jacobs, beyde van HRL, huw.aang. 8 sep 1736 HRL, komende voor de bruyd J. IJ., desselfs vaeder; huw aang. HRL 1736
Jacob Yedes verkoopt huis en houtschuur, wonende te Stiens 1799
Jacob Yedes Willem Hessels van HRL, ende Hijke Douwes, (niet vermeld van waar), huw.aang. 28 feb 1733 HRL, Comende voor de bruyd J. IJ., desselffs oom; huw.aang. Gerecht HRL 1733
Jacob Yedes zie: Hettema
Jan Yedes ged 20 jul 1756 Grote Kerk HRL, zv IJede Tijssen en Lijsbeth Jans
Janke Yedes zie ook: de Groot; en Neeltje IJedes, tweelingen, geb 11 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Johanna Yedes zie: Mooyman; Jan Tabes en J. IJ., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 15 nov 1806; ondertrouw HRL; kind: Tabe Jans, geb 11 may 1809, ged 22 may 1809 Grote Kerk HRL
Jurjen Yedes geb 3 jan 1802 HRL, ged 2 feb 1802, N.H., zv IJede Jurjens en Rinske Willems; dopen Grote Kerk HRL 1802
Klaas Yedes zie: Bloemsma, Wijngaarden
Maayke Yedes ovl 29 aug 1803 HRL, oud 69 jaar; huwt met Pieter Zeeman, poortierse Noorderhoofd 1801-1803; BS huw 1815; Wijders wierde Sipke Pieters, zv M. IJ., Poortierse van ''t Noorderke, bij moderatie geboet voor Twee Goudguldens boven de kosten van de Citatie, over en ter zaake hij een Matroos die mt hem op ''t Schip werkte geslaagen en mishandeld had. HRL, 4 jul 1799. (GAH54); Mandag den 11 jun 1798. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert zijnde, wierde voorts een matroos, Sipke genaamd, (zijnde de zv M. IJ. Poortierse van ''t Noorderke) Welke door den Fiscus geciteerd was, over Baldadigheeden op gisteren avond aan de Publique Straat gepleegd, dezelve bij deeze gelegenheid zig zeer Brutaal tegens den Raad gedraagende is daar over ernstig gecorrigeerd, met recommandatie zig in ''t Vervolg Van dergelijke malversatien te onthouden. (GAH44); huwt met Pieter Aages, beide van HRL, geproclameerd de 28-29 mrt en de 5 en getrout de 12 apr 1761; kind: Age Pijters, ged 9 mrt 1762 Grote Kerk HRL; kind: Ide Pieters, ged 10 jan 1764 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Vijf en Seventig den dertigsten jan is Geboren Sipke zv Pieter Ages en M. IJ. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 17 jan 1815
Marij Yedes geb 29 nov 1782, ged 22 dec 1782 Grote Kerk HRL, dv IJede Teunis en Elske Pieters
Marike Yedes zie: Bakker
Neeltje Yedes huwt met Wieger Bakker; BS ovl 1812; N. Iedes, huwt met Wieger Gerlofs, kind: Iede Wiegers, ged 24 jan 1741 Grote Kerk HRL
Neeltje Yedes zie ook: de Groot; en Janke IJedes, tweelingen, geb 11 jan 1798, ged 20 feb 1798 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Pieter Yedes geb 24 jun 1792, ged 8 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv IJede Pieters en Geertje Steffens
Reinder Yedes zie: de Groot, de Ruiter
Remmer Yedes zie: Weidema
Rigtje Yedes Steven Damast en R. IJ., beide van HRL, zijn, na driemaalige proclamatie, waarvan de laatste geweest is op den 3 mei 1778 HRL, en den zelfden dag in den huw Staat bevesigd
Rinske Yedes huwt met Beernt Hendr. Suiters, beide van HRL, geproclameerd de 6-13 en getrout de 20 dito 1759
Rinske Yedes ovl 2 jul 1701, huisvrouw van Pieter Henricx, Grote Kerk; vdGaast begraaflijst
Rixtje Yedes van HRL, huwt met Meinte Andries, van Kimswert, geproclameerd de 6-13 en getrout met attestasie de 20 mei 1759
Romke Yedes bolwerkmaaier 1752
Ruurd Yedes geb 9 jun 1805 HRL, ged 23 jun 1805 HRL, zv IJede Pieters en Geertje Steffens; dopen Grote Kerk HRL 1805
Sake Yedes zie ook: Saake IJttes; S. IJ. ende Janneke Cornelis, beide Van HRL, huw.aang. 21 dec 1737 HRL, komende Voor de bruid desselvs Vader Cornelis Cornelis; huw.aang. HRL 1737; huwt met Janneke Cornelis, kind: Grietie Sakes, ged 27 jan 1759 Grote Kerk HRL; huwt met Geertje Jenties, beide van HRL, geproclameerd de 11-18 en getrout de 20 aug 1765; kind: Trijntie Sakes, ged 22 sep 1754 Westerkerk HRL; kind: Sijtse Sakes, ged 22 okt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Saakes, ged 12 jul 1746 Grote Kerk HRL; kind: Zijdse Sakes, ged 3 aug 1744 Grote Kerk HRL; kind: Cornelis Sakes, ged 28 may 1741 Grote Kerk HRL
Taedske Yedes huwt met Pieter Reinders, beide van HRL, geproclameert de 12-19 en getrout de 26 dito nov 1758
Tettje Yedes Hendrik Bouwes ende T. IJ., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Johannes Elias, goede bekende, 20 apr 1793; ondertrouw HRL; Hendrik Bouwes en T. IJ., beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 5 may 1793 HRL, en getrouwd ten zelfden dage; kind: Bouwe Hendriks, geb 8 dec 1793, ged 25 dec 1793 Grote Kerk HRL; dopen Grote Kerk HRL
Trijnjte Yedes ovl 16 feb 1803 HRL, oud 50 jaar; huwt met Sijbren Ulbes, beide van HRL, geproclameerd de 21-28 jul en getrout de 4 aug 1771; DTB N.H. HRL. 1771, BS ovl 1843; kind: Grietje Sijbrens, geb 24 sep 1772, ged 29 sep 1772 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Sijbrens, geb 21 apr 1776, ged 7 mei 1776 Grote Kerk HRL; kind: Ulbe Sibrens, geb 18 feb 1788, ged 8 apr 1788 Grote Kerk HRL
Wybkje Yedes huwt met Wybe Annes Steensma; BS ovl 1833
Wytske Yedes geb 2 aug 1792, ged 19 aug 1792 Grote Kerk HRL, dv IJede Jurjens en Rinske Willems
Willemke Yedes geb 5 sep 1805 HRL, ovl 12 sep 1811 HRL, ged 24 sep 1805 HRL, wonende te op de Zoutsloot 1811, dv IJede Jurjens en Rinske Willems; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1811
Wintje Yedes ovl voor 1815, huwt met Petrus Rozinga; BS huw 1814
Abe Yedes geb 11 sep 1781, ged 25 sep 1781 Grote Kerk HRL, zv Yede Abes en Feikje Goverts; geb 2 jan 1783, ged 21 jan 1783 Grote Kerk HRL, zv Yde Abes en Feikje Goverts
Bauke Yedes zie ook: Bauke Jijlts; B. Y, ende Baukjen Douwes, beide van HRL, koomende voor de bruit Jan Bruins, 5 nov 1740; ondertrouw N.H. HRL
Berend Yedes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 163:4:0 voor geleverde 8 stukken linnen, quit. no. 11, 20 apr 1790. (GAH1122); id. f. 84:3:0 wegens geleverd doek, quit. no. 19, 14 sep 1790. (GAH1122)
(Ook: Eedes), Tjeerd Yedes/Eedes mogelijk dezelfde als Tjeerdt IJpes; ovl voor 1832, huwt met Grietje Louwrens vd Veer; BS ovl 1831; Tjaard IJ. en Grietje Louwrens, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 apr 1779 HRL, en zijn ten zelfden dage alhier getrouwd; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 3:12:0 (GAH650)
Baukie Yefwes ged 1 okt 1754 Grote Kerk HRL, dv IJefwe Doekeles en Janneke Willems
Antje Yeges geb 3 okt 1782, ged 20 okt 1782 Grote Kerk HRL, dv IJege Fokkes en Doutje Abes
Antje Yeges zie: Visser
Gatske Yeges zie: Visser
Hartman Yeges huwt met Jetske Dirks, beide van HRL, geproclameert de 28 dec 1760 en de 4 en getrout de 11 Janewari 1761; kind: Ockke Hartmans, ged 3 Jannewari 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: IJge Hartmans, ged 16 feb 1762 Grote Kerk HRL
Hesseltie Yeges huwt met Dirk Annes, beide van HRL, geproclameerd de 2-9 en getrout de 16 mei 1762
Jan Yeges transporteert militairen 1809
Rinske Yeges Klaas Pieters en R. IJ., beide van HRL, laatst geproclameert op dato dezes 14 dec 1777 HRL, en toen getrouwt
Pieter Yeges Remonstreert met eerbied Cornelis Brouwer Captn van de gezamentlyke Turfmeters zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, dat hy wel genegen was, deze functien te transporteren op P.Y., Coopman alhier, welke Sulx met eerbied te gemoete ziet:Versoekende laastgemelde om deze bedieningen door Syn Vader Yege Wiegers te mogen laten waarnemen, dewelke presenteert den Eed van getrouwigheid hier toe te presteren; q:f: etc:(get:)C:Brouwer S:Rienstra; (in margine Stonde); de magistraat accorderende het versoek, nomineert en Stelt mits dezen de mede Supplnt:P.Y. tot Capitein van de Turfmeters, zampt Ytiger der turf en appelkorven binnen deze Stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaamheden daar toe Staande, mits doende den Eed van getrouwigheid. en betalende tot een geschenk in de Armbusch de Soma van hondert Cargls:, zullende deze bedieninge door IJge Wiegers worden waargenomen, die daar toe den Eed van getrouwigheid zal hebben te doen. Actum den 4 apr 1753 (get:) Lourens Tabes, Ter ordtie van de magistr:M:V:Idsinga. ; Lager Stonde; Op Heden den 4 apr 1753 hebben Cornelis Brouwer en P.Y. in de Armbusch betaald de hondert Cargls:hier vorengemeld; en heeft vervolgens Yge Wiegers den Eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van de Hr Presid:Burgemr Tabes. In kennisse van my Secretaris M:V:Idsinga, (Aanstellingen Stad HRL 1731-17 59); huwt met Hinke Klazes, kind: IJge Pieters, ged 15 jun 1755 Westerkerk HRL; kind: Antje Pieters, ged 8 apr 1753 Westerkerk HRL
Claas Yekes ged 26 jun 1763 Grote Kerk HRL, zv IJeke Ennes en Sibbeltje Clases
Johannes Yekes ged 30 apr 1769 Grote Kerk HRL, zv IJeke Ennes en Sibbeltje Claases
Lutske Yekes huwt met Claas Pieters Vriemoet, beide van HRL, geproclameert 5, 12 en 19 en getrout den 21 Janewari 1755; kind: Titske Klaases, ged 22 mrt 1757 Grote Kerk HRL; kind: Trijntie Claases, ged 2 sep 1755 Grote Kerk HRL
Antje Yemes zie: Baarda, de Groot
Arjen Yemes zie: de Groot
Aukje Yemes huwt met Frans Cornelis, beide van HRL, geproclameert den 5-12 en getrout den 19 mei 1754 in de Westerkerk
Barend Yemes zie: de Groot
Broer Yemes ovl Makkum, huwt met Sijbrigje Hijltjes, kind: Ieme Broers, geb ... ; BS huw 1821
Broer Yemes zie ook: van der Plaats; eigenaar en gebruiker van wijk E-006, schipper, 1814. (204); id. van wijk E-007, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-289; VT1839; woont in 2e quartier, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0 may 1804, may 1805. (GAH650); B. Jemes, ged 6 jun 1771 Grote Kerk HRL, zv Ieme Broers en Sjoukje Hanses; B. IJ. eigenaar van perceel nr. 1005 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 820, huis en erven, 250 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44); Woensdag den 28 Novembr. 1798. de raad der Gemeente extraordinaris Vergadert zijnde, op verzoek van de Burgers Jacob van Slooten Coopman, en B. IJ. Varendsgezel alhier, de eerstgemelde weegens zijne Huisvrouw, en de laatstgenoemde prose Erfgenaamen of vrugttrekkers der nalatenschap van wln:haare oude Moeye Maria Lex, in deeze Vergadering gecompareerd zijnde om te kennen geevende dat zij met den Procr:Generaal van dit voormalig Gewest, hadden geconsuleert, over de Singuliere Conduite der Administratoren over de Boedel van wln:haare oude Moeye voornd:de Advocaaten H:P:Stambke, en E:F:Harkenroth, waar van de eerstgemelde zich rede geabsenteerd had-Dat de Procr:Generaal hun Comparanten had aangeraaden, dat zij zich bij de Raad der Gemeente moesten vervoegen, en van dezelve te verzoeken om daadelijk bij de Advocaat Harkenroth onderzoek van zaaken te doen, en de boedel van den absenten Advocaat Stambke, in Sequestratie te neemen, Verders met de boedel van Harkenroth na bevindinge van zaaken te handelen zoo als zij met een eigenhandig briefje van de Procr:Generaal bevestigden. Over Welk verzoek geldelibereerd zijnde, is geconcludeert ende boedel van den absenten Advocaat Stambke daadelijk in Sequestratie genoomen, en na dat de Advocaat Harkenroth eerst bij monde gehoord was tegens dezelve in deezer voegen gedisponeerd. de Raad der Gemeente van de Stad HRL geinformeerd zijnde, dat de Advocaat Henrij Phijlip Stambke, mede Administrator over de nagelaaten boedel van wijl:Maria Lex zich op een zinguliere Wijze van hier geabsenteert heeft behalven dat daar bij Zaaken voorkoomende welke de absentie van de Advocaat Stambke ten hoogten Suspect maaken, en den Raad gantsch onkundig zijnde, Welke effecten en gelden van de nagelaten boedel van wijl:Maria Lex onder de Advocaat Stambke berustende zijn, oordeelt den Raad ex officio Verpligt te zijn om voor het belang van onmondige Weezen te moeten waaken, en dus ten nauwkeurigsten Inquisitie te moeten doen, hoe en omtrent he met de Importante nagelaaten Boedel van Wln:meergem Maria Lex geleegen is. Daarom is het dat den Raad ex officio den mede Administrator Dr E:F:Harkenroth ter deezer Steede Woonagtig gelast, en ordonneert om van deeze nademiddag te drie uur Precijs, met alle de Stukken, effecten, en wat tot voorz:boedel relatie heeft, voor Commissarien Cum Secretario gesterkt, op het huis der Gemeente te Compareeren, en van alles dien aangaande oplossing, en verantwoording te doen, ten einde den Raad mag weeten hoe en omtrent het met meergemelde Boedel geleegen is, en wat onder den geabsenteerde Advocaat Stambke is berustende, om daar van den Hove van het voormalig Gewest Friesland te informeeren. Verder is bij den Raad beslooten, dat zoo wanneer de Advocaat Harkenroth in voorz:Qualt:hier aan niet Exact voldoet, zij tegens hem zal disponeeren, Zodanig zij ter mainctien der Justitie en tot Conservatie der onmondigen goederen zal oordeelen te behooren. Aldus gedecreteerd op het Huis der Gemeente den 28 nov 1798. en zijn eindelijk tot de Commissie waar voor de Advocaat Harkenroth zig zoude hebben te Verantwoorden, benoemd de Praesident en Sequens van den Raad, de Burgers P:J:Coulbout, em P: Wellinga gesterkt met den secretaris Feddema; Woensdag den 28 nov 1798 ''s nademiddags drie uur. de Commissarien P:J:Coulbout en P:Wellinga Cum secretario gesterkt op ''t Huis der Gemeente bij eengekoomen zijnde, is voor dezelve gecompareerd de Advocaat Harkenroth, Welke aan gedagte commissarien van alle de Stukken en effecten tot de boedel van wln:Maria Lex volgens zijne opgaaff behoorende Visie had gegeeven en na hij beleeden had dat er geene meerder effecten bij den boedel waaren, als meede dat den absenten Advocaat Stambke geene effecten dien boedel aangaande, onder zich had berustende maar dezelve alle, aan hem Harkenroth had gesuppedieert, is de Staat des boedels door voorzeide Commissarien Cum secretario gesterkt in deezer voegen opgemaakt. (GAH44); Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten:De Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd Hiltje IJemes van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd B. IJ. van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44)
Dieuwke Yemes van HRL, huwt met Roelof Thomas, van Dockum, geproclameerd de 1 de 8-15 en getrout met attestasie de 22 Janewari 1764 in de Westerkerk; kind: Sijke Roelofs, geb 12 feb 1774, ged 13 mrt 1774 Grote Kerk HRL; kind: Eelkje Roelofs, ged 3 dec 1767 Westerkerk HRL; kind: Sijke Roelofs, ged 21 sep 1769 Westerkerk HRL; kind: Jeme Roelofs, ged 5 mei 1771 Westerkerk HRL, moeder als D. Jemes
Elizabeth Yemes geb 5 jul 1806 HRL, ged 20 jul 1806 HRL, dv IJeme Sjoukes en Leena Jans; dopen Grote Kerk HRL 1806
Feikje Yemes begraven Groot Kerkhof, regel 32, nr. 36; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Haye Yemes ovl voor 1813, huwt met Aaltje Jans; BS ovl 1812
Here Yemes Claes Tjeerds van Makkum en Sjoukjen Heres van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid H. IJ., desselfs Vaeder; huw.aang. HRL 1735
Hiltje Yemes Zo na Moogelijk naauwkeurige Berekening over den tegenwoordige Staat der Nagelaaten boedel van WijL:Maria Lex weduwe Jacob Willems in leeven Uidraagster te HRL. Volgens bijgaande Authenticque Copia Staat, en Inventaris waar van de Origineele ter Secretarie berustende is, heeft de Boedel van Wijl:Maria Lex bij haar overlijden gerendeert, en Waar van het Collateraale Successie regt, aan den Lande betaald is, eene Somma van f. 84297:7:10 Om de waare Staat des boedels te vinden, moet van deeze nalaatenschap afgetrokken worden: Het betaalde Collaterale Successie Regt f. 2107:8:12, de Lijfrenthe brieven welke Wel op het Inventaris voor Profijtelijk gebragt zijn, dog van de voordeelige Staat des boedels moeten werden gededuceert, om dat dezelve aan de Erfgenaamen op wiens Lijven ze geconstitueerd Waaren, zijn gelegateerd, bedraagende te zaamen: f. 3321:18:0; de Vastigheeden, of immobile Effecten, welke na het Re?el uitgerekend te zaamen uitmaaken: f. 1873:15:0; dus rest voor de Mobile Effecten f. 76. f. 994:5:14. de Mobile Effecten bedragen volgens Pag 1: f. 76994:5:15; de Boedel Bedraagt thans volgens bijgaande Korte Staat, eene Summa van: f. 56401:10:4, Dus Manqueert er aan Capitaal de Summa van f. 20592:15:10. de Erflatersche Maria Lex is blijkens ''t Inventaris overleeden den 24 jul 1791 en de Intressen van ''t Importante Capitaal, zijn tot haar Versterfdag berekend, Zoo als uit ''t zelve Inventaris Consteert. Dus moet hier vandaan de Intrest van dit verbaazende Capitaal aan de f. 76994:5:14 berekend worden. Men zal de Stelling maaken van den 24 jul 1791 tot den 24 jul 1798, is Seven Jaaren en de Intrest tot de Modique Prijs van Drie Procento berekenen (hoewel er Capitaalen onder zijn, die hooger Renthe doen) maakt voor een Jaar eene Summa van f. 2309:16:6, Dus voor Seven jaar f. 16168:12:10. Men mag veilig Stellen dat de ImmobileEffecten bestaande (zoo als uit het Inventaris geblijkt) in drie huizen, Jaarlijks na deductie der Lasten en het onderhoud zuiver anbrengen f. 150:0:0, Is voor Seven Jaar f. 1050:0:0, Maakt eene Summa van f. 17218:12:10. de Uitgaaven, welke Jaarlijks uit de Revenuen gedaan zijn, of moeten worden, bestaan in de volgende Posten:De Erflaatersche hadde aan haare beide nagelaaten Susters, Hiltje en Trijntje Lex, gelegateerd, een Inkoomen van vier CarGuldens ''s Weeks ieder; Verder hadde zij aan de Kinds kinderen van haare Susters, Wanneer dezelve den 26 ste Jaarige Ouderdom, geadempleerd hadden, gelegateerd, ieder deszelfs Contingent van de Revenuen, Jaarlijks, met dien Verstande dat de Portien voor de kinds kinderen Welke de 26 Jaaren, nog niet bereikten moest Staan blijven, en het Capitaal accresseeren. Zij hadde aan die persoon, Welke haar boedel Zoude koomen te Administreeren voor het Eerste en laatste Jaar der Administratie besprooken Jaarlijks f. 60:0:0 en voor alle de tusschen Jaaren f. 30:0:0 zonder dat deselve iets verder, in uitgaave mogt brengen. Eene der Susters Hiltje Lex heeft geleefd tot den 12 may 1792, dus de f. 4:0:0 ''s weeks genooten voor den tijd van 42 1/2 Week is: f. 170:0:0 Trijntje Lex leeft nog, en heeft dus tot den 24 jul 1798 genooten, voor Seven Jaaren de Summa van f. 1456:0:0 Vier der Kinds kinderen van de Zusters der Erflaatersche hebben de Jaaren bereikt van hun Contingent der Jaarlijksche Revenuen te konnen trekken, deeze heeft men zonder ooit eenige Rekening te doen Jaarlijks met f. 100:0:0 afgezouten. Een daar van genaamd Sijbrigje IJemes, heeft van den beginne af getrokken, dus tot den 24 jul 1798 f. 700:0:0 Een ander genaamd H. IJ. van 1794 tot 1798: f. 400:0:0 Een derde genaamd Riemke Wybes ut supra: f. 400:0:0 Een vierde genaamd Broer IJemes van 1797 af: f. 100:0:0 Dit zijn de Uitgaaven, en buiten dezelve konnen er geene van eenige Consideratie zijn: f. 3226:0:0 Dan heeft eene der Legetarissen ons verhaald, en Verder konnen wij hier niet voor instaan, dat hij geinformeerd Was, dat er Salvo Caleula f. 3000:0:0 met het verbouwen van een Huis (Zoo als hij het noemde) Verspild was, onder welke verbouwing onder anderen meer dan voor hondert guldens aan jenever aan de Werklieden, Zou Verschonken zijn deeze Summa zullen Wij hier eens bij voegen. Dus rendeeren de uitgaaven: f. 6226:0:0 Slot van Rekening. Manqueert aan Capitaal: f. 20. f. 592:15:10 en aan Intrest: f. 17. f. 218:12:10, Dus aan Capitaal en Intrest: f. 37. f. 811:8:4. Hier van moet gededuceert worden de uitgaaf van: f. 6226:0:0; Dus manqueert er aan Capitaal en Intrest: f. 31. f. 585:8:4. Een en dartig Duizend Vijfhondert vijf en Tagtig CarGuldens Agt Stuivers en Vier penningen, waar van de meede Administrator Dr. E:F:Harkenroth, in ''t geheel geen Verantwoording weet te doen als alleen dat hij Zegt f. 2200:0:0 bij Cas te hebben, dog wat Staat op dit Zeggen te maaken is, zal de uitkomst bevestigen. Als men nu nog eens in Consideratie nam, dat de Administratoren over het 1 ste Jaar na deductie der Uitgaaven van de Revenuen overhielden om het niet te ruim te neemen f. 1600:0:0 en Zulks ten voordeele der Boedel hadden uitgezet, zoo als hun pligt was, en men zoo van Jaar tot Jaar eens voortrekende, zou het deficit nog merkelijk grooter Worden. Aldus opgemaakt bij ons ondergetekende Commissarien uit, en Secretaris van de Raad der Gemeente van de Stad HRL den 29 Novembr 1798. PS. hier van moet nog afgetrokken worden het Tractament van de Administratoren aan de f. 240:0:0 Welk gecommitteerd was. Was get: P:Wellinga, P:J:Coulbout, IJpe Feddema. de voorzeide Commissarien gesterkt als vooren na genoomen Visie der effecten tot den meergemelden Boedel van Wln:Maria Lex behoorende en na aangehoorde Confessie van de Advocaat Harkenroth, het Verbaazende deficit Welke bij den boedel, zoo aan Capitaal, als Intrest mankeerde gebleeken zijnde, is bij dezelve beslooten om alle de effecten Relatijv voorz:Boedel, in tegenwoordigheid van de Advocaat Harkenroth, in een kisje te Sluiten en hetzelve kisje met het Stads Zegil, beneffens dat van de Advocaat Harkenroth, te doen verzegelen, zoo als dadelijk ter uitvoer wierd gebragt. -Voorts wierde in deeze netelige zaak bij voorz:Commissarien geresolveerd en bewerkstelligd om den Advocaat Harkenroth Provisioneel in zijn eigen huis te doen bewaaren, en in verzekering te houden, als mede om deszelfs eigen boedel in Sequestratie te neemen tot dat de Commissie Rapport van het gebezoigneerde, aan den raad zoude hebben gedaan ten fine den Raad, in deezen wijder zoude kunnen disponeeren, zodanig zij in goede Justitie zoude verstaan te behooren. (GAH44); ged 2 Febrij 1768 Grote Kerk HRL, dv Iemme Broers en Sjoukien Hansen
Yebeltie Yemes huwt met Claas Pieters, beide van HRL, geproclameert den 14-21 en getrout de 28 Jannewari 1759; kind: Sijke Claases, ged 7 okt 1764 HRL; doopregisters N.H. HRL 1764; kind: Grietje Claases, ged 23 aug 1761 Grote Kerk HRL
Yttje Yemes ovl 11 sep 1794 HRL, oud 5 jaar
Jacob Yemes Sipke Arjens ende Grietje Claasen, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest J. IJ., de oom, 26 apr 1788; ondertrouw HRL
Jacob Yemes zie: de Groot, Dijkstra
Jan Yemes van HRL, huwt met Lijsbeth Cornelis, van Almenum, geproclameert den 14-21 en getrout den 28 aug 1757 in de Westerkerk; kind: Marijke Jans, geb 9 nov 1772, ged 29 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Yme Jans, ged 21 okt 1759 Grote Kerk HRL, moeder als Lijsabeth C. ; kind: Cornelis Jans, ged 2 nov 1760 Grote Kerk HRL, vader mog. ook als J. Tymes; kind: Marijke Jans, ged 21 Febrij 1768 Grote Kerk HRL; kind: Corneles Jans, ged 24 sep 1769 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Jans, ged 1 7ber(=sept) 1771 Grote Kerk HRL
Jan Yemes woont in 5e quartier, huisno. 200, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1803, may 1804. (GAH650); id. nu weduwe, may 1805; (GAH650)
Jan Yemes zie ook: de Groot; Jan Sweerus, scheepstimmerbaas van HRL, ende Alida Charlotta Pennij van Leeuwarden, zijnde de aangeevinge geschied door proc IJpe Feddema als gesubstitueerde van J. IJ., scheepstimmerbaas te HRL, bij notari?le Procuratie, in dato den 13 jun 1788 voor notaris Jan Nieuwenhuis gepasseerd door den Bruidegom en Bruid. tot deeze aangaave speciaal belast en gequalificeerd met magt van substitutie, 20 jun 1788; ondertrouw HRL
Johannes Yemes zie: Alkama, Postma
Lieuke Yemes zie ook: L. IJ. de Groot; huwt met Sjouke Jans, beide van HRL, geproclameerd de 1-8 en getrout de 15 jun 1760 in de Westerkerk; ovl 19 dec 1791 HRL, oud 57 jaar; invnet. nr. 320; kind: Doetie Sjoukes, ged 18 jan 1761 Westerkerk HRL; kind: Sijke Sjoukes, ged 20 mrt 1763 Westerkerk HRL, moeder als Ljeuke IJ. ; kind: Jan Sjouwkes, ged 16 dec 1764 Westerkerk HRL, moeder als Lieuwkje IJmes; kind: IJmkie Sjouwkes, ged 21 dec 1766 Westerkerk HRL; kind: Elisabet Sjoukes, ged 24 Jannewari 1769 Grote Kerk HRL
Mayke Yemes huwt met Bastiaan van Campen, beide van HRL, geproclameerd de f. 15:22:29 mrt 1767 en getrout den 7 April; kind: Bastiaan Bastiaans van Campen, geb 6 nov 1776, ged 10 dec 1777 Grote Kerk HRL; kind: Frederikus Bastiaans van Campen, geb 4 mrt 1784, ged 23 mrt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Bastjaans van Campen, ged 6 okt 1767 Grote Kerk HRL; kind: Fredericus Bastjaans van Campen, ged 28 Febrij 1769 Grote Kerk HRL
Maria Yemes zie: de Groot
Martinus Yemes zie: de Vries
Poppe Yemes geb 1735 ... , ovl 11 nov 1811 HRL, kind: IJeme, geb ... , ovl in het huis van zijn zoon IJeme de Groot op ''t Kerkhof; BS ovl 1811
Sijke Yemes zie: de Groot
Sjoerd Yemes zie: de Groot, (2x)
Sjouwke Yemes ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 60:0:0 ter zaake de gewoone uitzetting, 7 apr 1801, quit. no. 4 (GAH1133)
Thamer Yemes zie: de Vries; geb 16 jan 1785, ged 1 feb 1785 Grote Kerk HRL, dv Yeme Jurjens en Aaltje Jans; dopen Grote Kerk HRL
Tietje Yemes zie: de Groot
Trijntie Yemes en Alle Symens, beide van HRL, huw.aang. 17 aug 1737 HRL, komende voor de Bruit Age Jacobs; huw.aang. HRL 1737
Trijntje Yemes Claas Freerks ende T. IJ., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Joris Pieters, goede bekende, 14 may 1791; ondertrouw HRL; Klaas Freerks en T. IJ., beide van HRL, hebben de laatste afkon-diging gehad den 29 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Wiebe Yemes zie: de Jong
Wybe Yemes ovl 2 sep 1794 HRL, oud 32 jaar
Ale Yemes ook wel: Aane Iebes; huwt met Annigje Jans, kind: Jakob Jans Reigenbach, geb 23 jan 1779, ged 9 feb 1779 Grote Kerk HRL; kind: Thomas Aanes, geb 5 mrt 1782, ged 26 mrt 1782 Grote Kerk HRL, vader als Aane Iebes
Lolle Yemkes zie: van der Meulen
Trijntje Yepes huwt met Pieter Hendriks op 28 sep 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1803
Yede Yepey mogelijk dezelfde als Yde Annes Ypey; huwt met Aafke Altena op 3 aug 1806 HRL, komt van Lier, kind: Jan Sieds geb 30 mrt 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1809; kind: Jan Sieds IJdes IJpey, geb 31 mrt 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL
Jan Sieds Yepey geb 30 mrt 1809 HRL, zv IJede IJ, en Aafke Altena; dopen Grote Kerk HRL 1809; geb 31 mrt 1809, ged 23 apr 1809 Grote Kerk HRL, zv IJpe IJpey en Aafke Altena
Hendrik Yepij ovl 2 jul 1793 HRL, oud 17 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 14, nr. 21; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Klaas Yeppes huwt met Antje Simons, kind: Trijntie Klaases, ged 6 mrt 1770 Grote Kerk HRL
Aafke Yeps geb 17 sep 1800 HRL, ged 30 sep 1800, N.H., dv IJep Bernardus en Setske Aukes (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1800
Bernardus Yeps geb 18 aug 1802 HRL, ged 31 aug 1802, ovl voor 1805, N.H., zv Yep Bernardus en Grietje Sjerps; dopen Grote Kerk HRL 1802; geb 9 aug 1797, ged 22 aug 1797, dv IJeb Bernardus en Tetske Aukes
Bernardus Yeps geb 28 jan 1804 HRL, ged 12 feb 1804 HRL, zv Ijep Bernardus en Setske Aukes (Dijkstra); dopen Grote Kerk HRL 1804
Geiske Yeps Willem Alberts van Almenum en G. IJ. van Pietersbierum, zijnde wegens de bruid vertoond een attestatie gepasseerd door de dorpregter Ulrik H. Lourens, 23 apr 1791; ondertrouw HRL
Gerrit Yeps geb 19 mrt 1787, ged 15 apr 1787 Grote Kerk HRL, zv IJep Steffens en Grietje Klaasses; geb 21 nov 1788, ged 21 dec 1788 Grote Kerk HRL, zv Iep Steffens en Grietje Claasses
Grietje Yeps geb 12 feb 1792, ged 4 mrt 1792 Grote Kerk HRL, dv IJep Steffens en Grietje Klaases; geb 24 apr 1794, ged 11 may 1794 Grote Kerk HRL, dv IJep Steffens en Grietje Klaases
Grietje Yeps geb 30 feb 1794 Bolsward, ovl 14 nov 1821 HRL, huwt met Jan Jacobs vd Boom op 17 jun 1821 HRL, huw.afk. 27 mei en 3 jun 1821, dienstmeid. won HRL, dv IJep Bernardus en Setske Aukes (Dijkstra); BS huw 1821, overlijdens
Maria Yeps geb 11 apr 1798, ged 6 may 1798 Grote Kerk HRL, dv IJepe Steffens en Grietje Klaases
Marten Yeps geb 16 mrt 1806 HRL, ged 3 apr 1806 HRL, zv IJep Bernardus en Setske Aukes; dopen Grote Kerk HRL 1806
Trijntje Yeps geb 1789 ... , ovl 13 okt 1813 HRL; wijk H-140; BS ovl 1813
Trijntje Yeps geb 25 jan 1790, ged 21 feb 1790 Grote Kerk HRL, dv IJep Steffens en Grietje Klaasses
Trijntje Yeps Tjalling Hendriks van HRL. en T. IJ. van Pietersbierum, 8 may 1790; kind: Hendrik Tjallings, geb 11 mrt 1791, ged 3 apr 1791 Grote Kerk HRL
Geeske Yeps Willem Alberts van Almenum en G.Y. van Pietersbierum, hebben de laatste afkondiging gehad den 8 may 1791 HRL, en zijn met attestatie vertrokken
Klaas Yeps geb 8 mrt 1782, ged 1 apr 1782 Grote Kerk HRL, zv Yep Steffens en Grietje Klaasses; geb 15 okt 1783, ged 9 nov 1783 Grote Kerk HRL, zv Yep Steffens en Grietje Klaasses
Steffen Yeps geb 25 mrt 1780, ged 25 apr 1780 Grote Kerk HRL, zv Yep Steffens en Grietje Klaasses
Dirk Tjeerds Yepstra zie D.T. Jobstra
Tjeerd Dirks Yepstra zie T.D. Jobstra
Cornelis Yes huwt met Idske Pieters, kind: Imke Cornelis, ged 10 jul 1759 Grote Kerk HRL
Cornelis Yes Saturdag den 29 jan 1752: de Magistraat Extraordris vergaderd Zijnde, en bij resumptie gedelibereerd hebbende op hunne Resolutie van den 26 deeses heeft om te suppleren het getal van de ordinaris Ratelwagten deeser Steede goedgevonden daer toe aan te Stellen gelijk aangesteld worden mits deesen de volgende personen Johannes Micchels, Jan Rienks, Marten Everts, Pieter Harings, Claas Pieters, Hilbrand Ruirds en C. IJ., op Lasten, pligten en profijten, Zampt instructie daer van naeder gemaeckt Zullende worden en Welke dienst in getrouwigheid en eerlijk waer te neemen hebben dezelve alle den Eed gepresteerd in handen van de Hr praesiderende Burgemr Hogeboom. Actum ter Vergaderinge op dato uts. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759). huwt met Idske Pieters, kind: Pieter Cornelis, ged 20 apr 1755 Westerkerk HRL; kind: Antje Cornelis, ged 24 okt 1752 Grote Kerk HRL
Anskje Yetses Geert Gorrits en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 17 sep 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd; Jetse Johannes Akkerman en A.J., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 aug 1782 HRL, en zijn getrouwd den 8 daaraanvolgende
Janke Yetses Schelte Sipkes en J.Y., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 oct 1785 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Ane Yeves huwt met Annigje Johannes, kind: Johannes Anes, geb 4 dec 1776, ged 17 dec 1776 Grote Kerk HRL
Ane Yeves huwt met Antie Wybes, kind: Ane Anes, ged 24 mrt 1767 Grote Kerk HRL, de vader ovl
Ane Yeves woont in 4e quartier, links:niets, rechts:niets; jaar ? (ijst namen ingezetenen; (GAH650); A.Y. en Antie Jans Reigenbach, beide van HRL, geproclameerd de 13-20 en getrout de 27 jul 1766; kind: Stijntje Anes, geb 1 aug 1773, ged 13 aug 1773 Grote Kerk HRL; kind: IJve Aans, ged 28 apr 1768 Westerkerk HRL, vader als Aan IJ., moeder als A.J. Reichenbach; kind: Stijntie Anes, ged 13 Febrij 1770 Grote Kerk HRL, vader als J. Iwes
Antje Yeves huwt met Gerrit de Jong op 20 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1804
Geeske Yeves zie: Jetske Ewes; huwt met Jan Brink
Jetske Yeves ovl 12 dec 1791 HRL, huwt met Jan Brink, juiste naam zou zijn Jetske Lieuwes, doch ovl onder de naam Jetske IJeves; BS huw 1824
Jetske Yeves ovl 12 dec 1791 HRL, oud 42 jaar, wed. van Jan B ... ; Jan Jakobs Brink en J. IJ., beide van HRL, laatst geproclameert op dato deezes 25 jul 1773 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha
Maayke Yeves huwt met Bastiaan van Campen, kind: Jetske Bastiaans van Campen, geb 19 nov 1773, ged 14 dec 1773 Grote Kerk HRL
Thomas Yeves huwt met Jacomina Martens, beide van HRL, geproclameerd de 26 okt en de 2 en getrout de 9 nov 1760
Maike Yeves huwt met Bastiaan van Kampen, kind: Frederikus Bastiaans van Kampen, geb 10 feb 1871, ged 27 feb 1781 Grote Kerk HRL
Gatske Yges geb 3 may 1781, ged 20 may 1781 Grote Kerk HRL, dv Yge Fokkes en Doutje Abes
Bregtje Ygles huwt met Rinse Sijbrens, kind: Ygle Rinses, geb 13 okt 1788, ged 26 okt 1788 Grote Kerk HRL, (mdr ook als: B. eyles); kind: Mayke Rinses, geb 30 jan 1791, geb 15 feb 1791 Grote Kerk HRL; huwt met Rinse Sijbrens, kind: Jisseltje Rinses, geb 12 jul 1793, ged 30 jul 1793 Grote Kerk HRL; kind: Jan Rinses, geb 21 mrt 1796, ged 5 apr 1796 Grote Kerk HRL
Imme Ykes zie: Wijga
Wytse Ymes huwt met Tryntje Hendriks, kind: Yme Wytses, geb 26 mrt 1791, ged 24 apr 1791 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Wytses, geb 28 jan 1793, ged 19 feb 1793 Grote Kerk HRL
Jacob Ymkes geboortig van der Schelling heeft het burgerrecht deser stede gewonnen uit approbatie vd Magistraat, hebbende in plaats van een eed behoorlijke belofte bij manuale stipulatie aan handen vd pres. burg. Huidekooper gedaan en de gerechtigheid bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 14 mei 1698. (burgerboek)
Dieuwke Ynses zie: Haitsma
Antje Yntes huwt met Salomon Josephs Remack op 14 feb 1808 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1804; A.Y. wordt bij de ondertrouw aangeduid als: Lijsbert Jochems; zie aldaar
Pieter Ynzes zie ook: Tichelaar; huwt met Mayke Jans, kind: IJnse Pieters, geb 22 nov 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jan Pieters, geb 26 jan 1795, ged 1 mrt 1795 Grote Kerk HRL
Jeppe Ypes geb 24 jan 1785, ged 13 feb 1785 Grote Kerk HRL, zv Ype Jeppes en Grietje Hendriks van Lint
Johannes Ypes geboortig van Franequer, voor borger aangenomen nadat hij de borgereed afgelegd had in handen van pres. burg. de Boer, en de gerechtigheid van dien bet f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 11 dec 1741. (burgerboek)
Sytske Ypes geb 11 may 1778, ged 2 jun 1778 Grote Kerk HRL, dv Ype Fokkes en Jouke Jans
Aiso Ypey koopt een huis in 1802; geboortig van Dragten, het burgerrecht dezer stede verleend, en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. de Waard, en de gerechtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 25 apr 1793. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk A-159, sjouwer, 1814. (GAH204); woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Anne Dirks Ypey geb Drachten, zv Dirk Anne Y. en Grietje Hayes, tr. 1769 Baukje Ydes te Heerenveen; burger 6 jun 1785, mr. 2 aug 1785; begraven 19 mrt 1804, was vroedsman vanaf 1789. Hij oefende het zilversmidsbedrijf uit in Drachten, Heerenveen en Makkum, waarna hij zich in 1785 in HRL vestigde; Leeuw. Crt. 19 jul 1783: ''Een Zilversmids Knegt en Kappen en Drieven verstaande, of een Draadwerks Knoopmaaker, genegen zijnde te werken, voor een goede Dag Huur, vervoege zig ten spoedigsten by Anna D. Ypey Meester Goud en Zilversmid te Makkum''. Sinds 1788 bewoonde hij de ''voortreffelijke coopmanshuizinge het Engelsche laken op de Botermarkt'' te HRL. (hyp. boek HRL. R.A. V 55). Werk: geboortelepel gedat 1793/jl. L (1788)/P.C. ; tafelzilver/jl. L(1788) /P.C. (Gildeboek 1785-1798); geboortig van de Dragten, tot burger dezer stad aangenomen en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaff, en de geregtigheid betaald tot f. 10:10:0 aan de GR, op 6 jun 1785. (burgerboek); weesvoogden bet f. 8:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde de boete van A. IJ. gevallen bij deszelfs gedaane proef als mr silversmid. 9 aug 1785. (GAH1117); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergaadering van de Magistraat en gecommiteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 21 jan 1792. In kennisse des rendants en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, A.D. IJ., B. Fontein, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Jan vd Veen, Klaas Heins, P. Andreae, IJ. Hoornstra. (GAH1123); ovl 19 mrt 1804 HRL, oud 58 jaar; woont in 5e quartier, huisno. 28, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 36:0:0 (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat ag-ter deze Rekening te zien, aan billion onder den Rendant is berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten in de vergaderingvan de Magistraat, en gecommitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, A. IJ., Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D. Zijlstra, E.F. Harkenroth, Albert W. Bakker, Simon Frieseman, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124)
Anne Ypey huwt met Baukje Ydes; ouders van Dirk Annes Y. en Yde Annes Y; zie aldaar
Dirk Annes Ypey huwt met Magdalena Jacobs Reinalda, N.H., zilversmid 1801-1803, koopt een huis in 1802, kinderen: IJdo IJ, geb 6 mei 1803 HRL, Anneus, geb 21 mrt 1802 HRL, Geertje IJ, geb 8 jul 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1803; geb Heerenveen 1771, zv Anne Dirks Y. en Baukje Ydes, tr. 1791 Magdalena Reinalda; mr. 28 okt 1794; L. van 16 sep 1805; hij werd toen beroepen als predikant te Oosterleek Nederlands Hervormd; werk: geboortelepel gedat 1793/jl. c (1797)/P.C. (Gildeboek 1794-1798); D. IJ. en Magdalena Reynalda, beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door proc. Stephany onder Productie van behoorlijk bewijs, 4 mrt 1791; ondertrouw HRL; D. IJ. en Magdalena Reinalda, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 20 mrt 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Jacob Dirks IJpey, geb 6 jul 1796, ged 27 jul 1796 Grote Kerk HRL; kind: Anneus Dirks IJpey, geb 10 feb 1798, ged 4 mrt 1798 Grote Kerk HRL; woont in 3e quartier, huisno. 211, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 3e quartier, links:. -1 1/2:0, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; Maandag den 2 apr 1798. Het gerechte der Stad HRL ordrs Vergadert zijnde, stonden wijders in ''s Gerechts Vergadering binnen de Burger Cornelis Jonker en D. IJ., klaagende dat den Burger Jan Willem Nagel weigerachtig Was, om zijne boete als Bekkenist te betaalen, waar op goedgevonden wierd den Burger J:W:Nagel hier over te Verstaan. (GAH43)
Yde Annes Ypey mogelijk dezelfde als IJede IJepey; zilversmid te HRL, geb Heerenveen 30 sep 1773, zv Anne Y. en Baukje Ydes, leerl. 12 jul 1793; mr. ingeschreven ih Reg. Keurkamer HRL 18 aug 1807; leerling komt niet voor in het Franse Stamboek 1812; werk: geboortelepel met gdat. 1808/z. v. m. /P.C. (Gildeboek 1793)
Philip Ysaaks van de Hoogduitse Joodse natie, geboortig van Amsterdam, is voor burger deser stede aangenomen hebbende de behoorlijke eed volgens formulier Coram pres. Vosma gepresteerd en betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 22 jun 1739. (burgerboek)
Jacobs Ysacs geboortig van Steenwijk, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten, en de jura voldaan tot summa van f. 10:10:0 aan de GR, 19 nov 1788. (burgerboek)
Jan Ysaks president-voogd Andrijs Wybenga bet f. 55:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens loon van Hidde Sjoerds en Hendriks Daniels als wevers bij J.Y. in 1 jaar verdiend, 4 jun 1763. (GAH1093); voogden bet f. 58:4:0 aan en wegens dito, 7 aug 1764. (GAH1094); huwt met Dirkje Taedes, beide van HRL, geproclameert den 16-23 en getrout den 30 mei 1756 in de Westerkerk; huwt met Durkie Taedes, kind: Izak Jans, ged 19 dec 1758 Grote Kerk HRL; kind: Taede Jans, ged 20 dec 1763 Grote Kerk HRL
Willem Ysbrands geb 17 apr 1785, ged 29 may 1785 Grote Kerk HRL, zv Ysbrand Willems en Janke Willems
Joannes Ysbrandts geboortig van Ter Herne, heeft op heden het burgerrecht deser stede gewonnen, nadat hij belooft zich alleszins als een eerlijk burger te comporteren, en dat in handen van pres. burg. Menelaus Hillebrants als Commissaris, betalende de gerechtigheid daartoe, f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 6 dec 1688. (burgerboek)
Bente Thomas Ysenbeek ovl waarschijnlijk voor 1785; huwt met Janke Jansen Builart, kinderen: Claas IJ, geb 1752 HRL, Baukje IJ, geb 1760 HRL, Sikko IJ, geb 1756 HRL, levert bier 1751- 1765; BS ovl 1830; 1831 huwelijken, ovl 1835; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 11:7:0 terzake 36 lop (=lopen) garst gemout, 10 aug 1762. (GAH1092); id. f. 25:0:0 voor geleverde pannen en estrikken, kwit. no. 16, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 7:18:0, kwit. no. 8, 30 mai 1780. (GAH1111); id. f. 34:8:0, kwit. no. 41, 30 nov 1782. (GAH1113); wed. ontv f. 10:1:0, samen met Claas IJzenbeek, voor geleverde estrikken en pannen, en Johannis Spannenburg wegens geleverde steentjes, ord. no. 3, 24 feb 1784. (GAH1115)
Abraham Ysrael geboortig van ''s Hage, heeft het burgerregt binnen deze stad gewonnen, nar dat getrouwigheit aan pres. burg. Crijtenburg belooft, en de geregtigheit daer toe staende betaald had tot f. 10:10:0 aan de GR, op 1 aug 1735. (burgerboek)
Riemke Ytes huwt met Klaas Kingma; BS ovl 1838
Jan Yts zie: Feddema
Anskie Ytsens ged 24 sep 1754 Grote Kerk HRL; dv IJtsen Claasses en Antie Heeres
Grietje Yttes huwt met Eilert Klases Smit; BS huw 1815; Gemeente Makkum. Extract uit het doopboek der herformden in de Gemeente Makkum. Gebooren Sjoukjen Eilerts den 21 jan 1773. In het Jaar een duizend zeven hondert drie en zeventig, den een en twintigste dag der Maand jan is geb een dochtertie waarvan Vader is Eilert Klazes en moeder G. IJ. en is bij den doop genaamd Sjoukjen. Afgegeven te Makkum den 14 apr 1815
Saake Yttes zie ook: Saake IJedes; huwt met Janneke Cornelis, kind: Hubert Saakes, ged 16 nov 1751 Grote Kerk HRL
Foekjen Yttiens huwt met Frans Jansen, kind: Jan Fransen, ged 2 okt 1740 Westerkerk HRL