Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op   voornaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

familienaam  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  voorna(a)m(en)  familienaam info
Maria Zaad Willem Jansen Wolfs ende M.Z., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jan Bartels, deszelfs neeff, 30 okt 1790; ondertrouw HRL; Willem Jansen Wolfs en M.Z., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 14 nov 1790 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Abraham Baukes Zaagmans zie ook: Abraham Baukes; geb 1792 HRL, huwt met Trijntje Sikkes vd Woude op 24 nov 1822 Franeker, timmerman, wonende te Almenum, zv Bauke Abrahams en Maaike Dirks; BS Franeker huw 1822
Jantje Baukes Zaagmans geb 1791 HRL, ovl 22 jun 1847 Franeker, huwt met Fedde Symons Houstra, naaister, wonende te Franeker, dv Bauke Abrahams Z, en Maaike Dirks Zijlstra; BS Franeker ovl 1847
Gosse Zaagsma huwt met Trijntje Roelofs, kinderen: Roelof, geb 15 aug 1790 Koudum, IJtje Z, geb 1 nov 1793 Koudum; BS ovl 1860; 1864 overlijdens
Ytje Zaagsma geb 1 nov 1793 Koudum, ovl 24 dec 1864 HRL, huwt met Sipke Duif, Chr. Afges ovl wijk F-133, dv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-156; oud 46 jaar, geb Koudum en wonende te HRL. 1839, wijk F-133; VT1839
Roelof Zaagsma geb 15 aug 1790 Koudum, ovl 3 sep 1860 HRL, huwt met Jetske Riemersma, N.H., timmerknecht, Vst 2 apr 1855 uit Koudum, N.H., zv Gosse Z, en Trijntje Roelofs; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-189
Pieter Johannes Zaagstra geb 27 aug 1757 Almenum, ovl 28 mrt 1826 HRL, huwt met Hendrikje Harmens, molenaarsknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; BS ovl 1828; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Tjitske Zaagstra huwt met Klaas Hendriks Alkema, wonende te HRL 1847; BS ovl 1847; oud 30 jaar, geb Idsegahuizen en wonende te HRL. 1839, wijk D-113; VT1839
Mayke Zaakes ovl 16 okt 1805 HRL, oud 72 jaar
Zaal Christiaan Bormeester, Corporaal in ''t 1e Bataillon van generaal Casenbrood onder de compagnie van van capt. Z., in guarnisoen te Utrecht, en Vrouwkje Sijbrandts, van HRL, laatst geproclameert 23 feb 1777 HRL, en nu eerst getrouwt 8 mrt 1778 HRL, omdat de bruydegom nu eerst zijn paspoort heeft gekregen, en verder geen verlov om te trouwen konde obtineren
Ida Jacobs Zaal zie ook: Zwaal; huwt met Hendrik(us) Strooband op 10 mei 1807 Leeuwarden, komt van Leeuwarden, laatste afk. 3 mei 1807; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1858; Henricus Stroband van HRL, en IJ.J. Zaal van Leeuwarden, zijnde de aangaave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, 18 apr 1807; ondertrouw HRL; oud 57 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-072; VT1839; kind: Henricus Jacobus Stroband, geb 12 okt 1811, ged 10 nov 1811 Grote Kerk HRL
Maria E Zaalberg oud 40 jaar, geb Leiden en wonende te HRL. 1839, wijk E-027; VT1839
Jacob Zaccharias zie: Carlson
Antje Zacharias zie: Wijngaarden
Hendrik Zacharias Frans Alberts ende Teuke Dirks, beide van HRL, koomende weegens de bruid H.Z. desselvs steevader, 20 apr 1743; ondertrouw N.H. HRL
Hiltje Zacharias zie: Wijngaarden
Jan Zacharias J. Sacharias ende Romkjen Dirks, beide van HRL, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid Jan Jansen desselvs oom; huw.aang. HRL 1738; huwt met Beitske Jans, beyde van HRL, sijn geproclameert 3, 10 en 17 sep 1741 en doe ook getrouwt; J.Z. ende Beitske Jans, beide van HRL, koomende wegens de bruit Doede Dirks, 2 sep 1741; ondertrouw N.H. HRL; kind: Johannes Jans, ged 11 nov 1755 Grote Kerk HRL; kind: Sijtske Jans, ged 26 apr 1750 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Jans, ged 3 mrt 1748 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 15 dec 1743 Grote Kerk HRL; kind: Etje Jans, ged 2 sep 1742 Grote Kerk HRL
Jogchum Zacharias zie: Hoffius
Judichje Zacharias ovl 1 apr 1808 Franeker, huwt met Tjeerd Johannes; BS huw 1820, ovl 1857
Jurjen Zacharias zie: Wijngaarden
Kaatje Zacharias geb 15 nov 1805 HRL, ged 3 dec 1805 HRL, dv Zacharias Engelbertus en Trijntje Douwes; dopen Grote Kerk HRL 1805
Pieke Zacharias P.Z. ende Breghtie Pijtters beyde van HRL, sijnde de aengeevinge gedaan door R.J. de Swart met vertooninge van schriftelijke last, 18 Nov 1747; huwt met Bregtje Pijtters, beyde van HRL, geproclameerd den 19-26 Novemb en den 3 desemb 1747 en doen getrouwt; huwt met Antie Simkes, beide van HRL, geproclameert den 23-29 en getrout den 6 apr 1755; Wiebe Fongers ende Froukjen Ruirds, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd P.Z., 13 dec 1749; Geeft UEd:Achtb:met schuldige eerbiedt te kennen Tjerk Tjerks Swijnstra, doodgraaver en Roggemeeter binnen deese Stad, dat hij supplnt wel genegen soude sijn ''t voornoemd Roggemeetersplaats te transporteren op eenen P.Z., maer nademael sulx niet kan geschieden als met Consent van UEd:Achtb: Soo versoekt de supplnt seer onderdaniglijk UEd:Achtbaarheden gelieven de Persoon van P.Z. in sijn plaats als gesw: roggemeeter aan te stellen Q.F. Etc:was vert: Cornelis Dronrijp. ; In margine Stonde; de Magistraat accordeerende het versoek nomineert mits deesen den meede supplnt P.Z. tot meede roggemeeter binnen deese Stad op lasten, pligten profijten en gehoorsaemheden daar toe staende mits doende den Eed van Getrouwigheit, Act:den 23 aug 1741 was get:J. Agema, Ter Ordtie van de magistr. (get:), M. van Idsinga. ; Lager Stonde; Op heeden den 23 aug 1741 heeft P.Z. den Eed van Getrouwigheit gepresteerd Coram preside Agema. In kennisse van mij secrts en was vert: M. van Idsinga. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Sierk Zacheus zie: Vellinga
Marijke Cornelis van Zahen geb 1797 Wervershoof, huwt met Bart de Vries op 25 okt 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 10 en 17 okt 1819 HRL, wonende te HRL. 1822, dv Cornelis Alderts, (gk), en Geertje Jans Waayers, (gk); BS huw 1819, ovl 1822
Symontje Zakeles huwt met Gaitse Rinses, kind: Teetske Gaitses, ged 26 jul 1746 Grote Kerk HRL, man is: Gaatse R.
Tidtje Zaker begraven Groot Kerkhof, regel 31, nr. 52, begraven 21 feb 1797; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Aaltje Zakes ged 11 dec 1764 Grote Kerk HRL, dv Zake Zipkes en Zijdske Luitjes; geb 1763 HRL, ovl 15 mrt 1836 HRL, huwt met Johannes Adam Gerkes, dv Sake Sipkes en Sijtske Luitjes; BS huw 1814, ovl 1836, ovl 1862; Johannes Tjerks, (?!), Corporaal in de Comp. van capt. Cau ende A.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Jelle Agema goede bekende, 27 aug 1791; ondertrouw HRL; Johannes Gerkes, Corporaal in de compagnie van capitein Cau, en A.S., beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 11 sep 1791 HRL, en zijn getrouwd den 13 daaraanvolgende
Antie Zakes geb 14 okt 1756 Grote Kerk HRL, dv Zake Teves en Janke Cornelis
Gaele Pieters Zandbergen geb 1786 Eernewoude, ovl 11 jan 1835 HRL, huwt met Doetje Wopkes vd Stel op 22 nov 1818 HRL, huw.afk. 27 sep en 4 okt 1818, wonende te HRL, huw getuige bij W. M?ller en S.W. vd Stel, schippersknecht, schoonbroeder bruid. 1819, zv Pieter Wiebes Z, en Hinke Jans; BS huw 1818, huw 1819, ovl 1835, ovl 1847
Jacob van Zandbergen geb 1798 Joure, ovl 5 dec 1879 HRL, 1e huwt met Harmke Sakes, 2e huwt met Klaaske Lautenbach, zv Michiel vZ, en Helena ... ; BS ovl 1879
Lijsbeth Zandbergen Louwrens Nack en L.Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 1 oct 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Michiel van Zandbergen huwt met Helena ... , kind: Jacob vZ, geb 1798 Joure; BS ovl 1879
Pieter Wiebes Zandbergen huwt met Hinke Jans, wonende te Eernewoude, turfwerker, kind: Gaele Pieters Z, geb 1786 Eernewoude; BS huw 1818, ovl 1835
Wibbigje van Zandbergen geb 26 mrt 1797 Sneek, huwt met Cornelis Buwalda, Vst 21 mei 1856 uit Nieuwland, A 20 apr 1858 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk C-138, wijk A-050
Henri Zandstra geb 17 jan 1789 HRL, inschrijfnummer 4371, 123 ste regiment infanterie Chateau de Vincennes, Fr
Hiltje Zandstra huwt met Oepke Monsma; BS ovl 1860
Hinke Zandstra geb 1768 Dokkum, ovl 29 okt 1846 HRL, huwt met Johan Hendrik Heiner, turfmeetster in 1835, dv Lammert Z, en ... ; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1805, BS huw 1826, ovl 1835, ovl 1846; oud 76 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, wijk H-126; VT1839
Lammert Zandstra hm ... , kind: Hinke Z, geb 1768 Dokkum; BS ovl 1846
Jacob Philippus van der Zandt zie ook: van der Sande; In Naam der Hoge Overheid! de Regtbank ter Eerster instantie residerende te Leeuwarden heeft het navolgend vonnis gegeeven Tusschen Anna Elizabeth Antoni Berting, Eischersche bij exploiet van den 1sten apr 1815 behoorlijk daartoe gequalificeerd door de Regtbank van Eerster instantie te Leeuwarden bij vonnis van den 21 mrt 1815, wonende te HRL en domicilium hebbende ten huize van Mr. Sjoerd Jacobus van Overveld, Advocaat, hebbende in deezen tot Procureur Mr. Nicolaas van Giffen, beide te Leeuwarden, Contra: J. Ph. v. d. Z., haeren man, verweerder. de Eischersche Concludeerde ten einde het huwelijk tusschen haar en haaren man worden gedissolveerd, en zij dierhalven geauthoriseerd om Zich ten dien einde voor den officier van den Burgerlijken Stand van haare woonplaats te vervoegen, en haren man te doen dagvaarden, ten einde Eindelijk dezelve mogt worden gecondemneerd in de kosten. de verweerder Concludeerd tot niet ontvangbaarheid. de Eischersche zeide tot adstructie van hare conclusie dat het door eene gehoudene getuigen haar genoegzaam Consteerde, Zo als ook uit de bewijzen verders overlegd, dat zij zodanig door haren man mishandeld was, dat zij het recht had ingevolge art. 231 van den Code Napoleon echtscheiding te vorderen. de verweerder ontkende zulks. Wat de daadzaken aangaat, is de vraag ? is de Eischersche gestadig door haren man mishandeld ? Het punt in richten is: kan de Eischersche om deeze reedenen echtscheiding vorderen ? Is de actie volgens de wetten geinstitueerd en behandeld ? de heer Wielandt doet rapport in deze zaak. de fungerende officier concludeert, ten einde het huwelijk tusschen partijen zal worden ontbonden, en de Eischersche geauthoriseerd om zich voor den officier van den burgerlijken Stand van Partijen woonplaats te vervoegen, ten einde de Echtscheiding worde uitgesproken, en voorts ten einde de Regtbank den verweerdert Condemneren in de kosten. de Regtbank voorn. gehoord de Conclusie van de Eischersche in cas van Echtscheiding genomen. Gelet op het geen door haar tot adstructie dier eisch, en ter ontbinding van haar huwelijk met den verweerder is bijgebragt. Mede gelet op het geen van de kant des verweerders daar tegen is aangevoerd. Gezien het vonnis door de Correctionele kamer dezer Regtbank in dato 11 mrt 1815 tegen den verweerder gewezen, waarbij dezelve uit hoofde dat hij op onderscheidene tijden Zijne huisvrouw heeft mishandeld en geslagen, tot eene gevangen zetting voor een maand en een boete van acht guldens is veroordeeld. Voorts gelet op de bewijzen door Partijen op de teregtzitting van 18 mei ll. bijgebragt ter voldoening aan het Interlocutoir vonnis van 25 apr bevorens. Overwegende dat door de Eischersche genoegzaam is bewezen dat de verweerder Zich meer dan eenmaal aan het Slaan en mishandelen van haar heeft schuldig gemaakt. Overwegende voorts dat deze mishandelingen van dien aard Zijn, dat dezelve de verdere Zamenleving voor Partijen ondraaglijk maken, en ingevolge art. 231 van het burgerlijk wetboek eenen genoegzamen grond tot Echtscheiding opleveren. Gehoord het rapport van den Heer regter Wielandt als Commissaris in deezen. Gehoord de Conclusie van den fungerende officier Eekma door hem Schriftelijk overgegeeven, en Zijnde overeenkomstig dit vonnis. Gelet op art. 258 van gemelde burgerlijk wetboek. Regt doende ter eerster instantie Concludeert den verweerder te gehengen en te gedogen dat het huwelijk tusschen Hem dn de Eischersche bestaande dadelijk werde ontbonden, auctoriseert dien ten gevolge de Eischersche omme zich te vervoegen voor den Officier van den Burgerlijken Stand der Stad HRL ten einde de voorschreeven ontbinding te doen uitspreken. en comdemneert den verweerder in de kosten over deeze procedure gevallen. Aldus gedaan te Leeuwarden den zesden jun een duizend agthonderd vijftien; Op heden den vierden okt des Jaars Een Duizend agthondert en vijftien, heb ik ondergetekende deurwaarder bij het Vredegeregt van het kanton HRL, aldaar woonagtig in wijk G-026, ten verzoeke van A.E.A.B., Fruitverkoopster te HRL behoorlijk door de Regtbank geauctoriseerd, om tegen hare man te ageren, domicilie hebbende ten haaren huize, geinsinueerd aan J. Ph. v. d. S. haar man, een vonnis tusschen hen geveld op den Zesden jun ll. door den Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden, geregestreerd op de expeditie voor vijf guldens en Elf Stuivers bij den ontvanger H:Beekkerk bij welk vonnis genoemde v. d. Z. geregtelijk van haar requirante is gescheiden, welker termijn van appel reeds op den Zesden sep ll. is verstreken. en heb ik diensvolgens, genoemde J. Ph. v. d. S. gedagvaard om te Compareeren, voor Burgemeesteren van HRL op het Stadshuis aldaar op donderdag den twaalfden okt eerstkomende des middags om twaalf uur, ten einde de Echtscheiding in genoemde vonnis tusschen hen gecondemneerd te horen uitspreken-denzelven insinuerende dat Zowel bij Zijn afwezigheid als tegenwoordigheid de uitspraak voortgang zal hebben. en heb ik Exploiet dezes doende tevens Copij gelaten, Zo als ook van voornoemde vonnis daar de gedaagde niet te HRL aanwezig was ten huize van den Heer K. Blok Burgemeester aldaar, die het origineel heeft geviseerd. Bote L:Tuininga, deurwaarder
Jan van Zandvoort geb 1771 Liempde, huwt met Geeske vd Meulen op 20 jan 1814 HRL, matroos huw.afk. 19 en 26 dec 1813, wonende te HRL, huw.get. bij B. vd Meulen en M. van Gorkum, schoonbroeder bruidegom, 1818, deszelfs oponthoud onbekend in 1839, zv Adriaan Josephs vZ, (gk), en Anna Maria Lagerie van Heile, (gk); BS huw 1814, huw 1818, ovl 1830
Jan Jansen Zanstra Harke Sjoukes ende Tuentie ... ., beide van HRL, huw.aang. 5mrt17 35 HRL, Comende voor de bruid J.J.Z. ; huw.aang. HRL 1735
Minne Jans Zanstra ovl voor 1844, huwt met Tietje Dirks Hoekstra; BS huw 1843
Harmen van Zanten H. vZ. van de Helder en Alagonda van Dam van HRL, zijnde de aangave geschied onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 26 sep 1807; ondertrouw HRL
Gerrit Zantman huwt met Geertje ... , kind: Stijntje Gerrits, geb 1776 HRL; BS ovl 1854
Styntje Gerrits Zantman geb 1776 HRL, ovl 3 mei 1854 HRL, huwt met Bauke Jans Blom, Rooms Katholiek, doet ovl aang van Gerrit Sijtses (mogelijk haar vdr), in 1811, dv Gerrit Z, en Geertje ... ; BS ovl 1811; 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk H-016
Doetje S Zapma oud 32 jaar, geb Kollum en wonende te HRL. 1839, wijk H-092; VT1839
Anna Zarksijn zie ook: Sarkseen; ovl 4 nov 1791 HRL, oud 38 jaar
Maria Gerbrandusdr Zas geb 1599 Utrecht, ovl 12 mei 1637 HRL, huwt met Johannes Hobbes Ansta, belijdenis Utrecht, begraven Utrecht, dv Gerbrandus Claeszen Sasse/van Vianen, (gk), en deliana Jacobsdr. van Schadyck, (gk); gesl. Walsweer
Jantje Arends Zeba geb 28 mei 1760 Ameland, ovl 26 jun 1820 HRL, huwt met Jane Wybrens Bakker; BS ovl 1820; 1826 overlijdens
Jeltie R Zeba oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Jisseltje Rinzes Zeba zie ook: Jisseltje Rinses; geb 12 jul 1793 HRL, Vst 14 dec 1858 uit Bolsward, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-161
Maaike Rinses Zeba zie ook: Mayke Rinses; geb 1791 HRL, ovl 15 mrt 1815 HRL, huwt met Antoon Jacobs Tange op 19 mrt 1812 HRL, 1e afk. 2 feb 1812, 2e afk. 9 feb 1812, beide om 12.00 uur voor het gemeentehuis, dv Rinse Sijbrens Z, en Bregtje Igles (eyles); BS huw 1812, ovl 1815
Rinse Sybrants Zeba zie ook: Rinse Sijbrens; geb 1760 Ferwerd, ovl 13 okt 1837 HRL, huwt met Bregtje eyles, kinderen: Maaike Rinses Z, geb 1791 HRL, Klaas Rinses, geb 27 jun 1800 HRL, trekschipper in 1837, koopt een huis in 1799, wonende te HRL. 1812 N.H., huw.get. bij A.S. de Vries en S.J. Nieuwhof 1815, zv Sijbren Nannes en Maaike Ottes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1812, huw 1815, ovl 1837, ovl 1848,; eigenaar en gebruiker van wijk C-158, schipper; medegebruiker P. Lensius wed., 1814. (GAH204); R. Sijbes Z. eigenaar van perceel nr. 560, arbeider, woobplaats HRL, legger nr. 824, huis en erf, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Age Willems van der Zee geb 1794 Workum, huwt met Hitje Johannes de Buhr op 10 okt 1819 HRL, huw.afk. 26 sep en 3 okt 1819, koffijhuisbediende, wonende te HRL, zv Willem Annes en Janke Ages; BS huw 1819
Akke Douwes van der Zee ovl 22 jun 1824 Pietersbierum, huwt met Rinse Jans Harkema, dv Douwe Arjens vdZ, en Okje Gerbens; BS huw 1832, ovl 1851
Akke Ynses van der Zee zie ook: Akke IJnses; geb 17 dec 1797 HRL, ovl 19 jun 1858 HRL, huwt met Jan Hillers op 17 mei 1818 HRL, huw.afk. 3 en 10 mei 1818, naaister in 1858, N.H., dv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Germens; BS huw 1818, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-159, wijk D-161, wijk G-127, supp wijk G-402; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-022; VT1839
Aldert Harmens van der Zee geb 1775 Hindeloopen, ovl 23 feb 1832 HRL, 1e huwt met Baukje/Baye Johannes Visser, 2e huwt met Maartje Sierks de Boer op 12 jan 1823 HRL, huw.afk. 15 en 22 dec 1822, wonende te HRL, wafelbakker in 1832, huw.get. bij H.J. Beekman en R.H. van Minnema/Beens, korendrager, wonende te HRL. 1812 id bij B. Visser en A.G. Overmeer, schoonbroeder bruidegom, 1820, kinderen: Johannes, geb 1810 HRL, Geertruida vdZ, geb 1805 HRL, Harmen vdZ, geb 1807 Minnertsga, Ida Allerts, geb 19 okt 1811 HRL, Anna Alderts vdZ, geb 1804 HRL, Johanna vdZ, geb 1805 HRL, zv Harmen Alerts en Anna Nolles; BS geb 1811, huw 1812, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 18321836 huwelijken, ovl 1838, ovl 1849, ovl 1879
Aldert van der Zee geb 1796 HRL, ovl 9 dec 1839 HRL, gepensioneerd militair, huw.get. bij J. Schoot en M.P. vd Zee, neef bruid. 1832, id. bij J.P. Strak en R.T. van Reenen, timmerman, 1836, zv Geert Harmens vdZ, en Geertruida Harmens Vrelink; BS huw 1832, huw 1836, ovl 1839, ovl 1856
Alida Johanna van der Zee geb 1807 Dronrijp, huwt met Johannes Martinus Groenewoud op 8 mei 1836 Franeker, wonende te Franeker, dv Johannes Heeres vdZ, en Anna Maria Krayenhage; BS Franeker huw 1836
Anna Alderts van der Zee geb 1804 HRL, ovl 1 nov 1822 HRL, huwt met Anthonij Hendriks Knipper op 22 jul 1821 HRL, huw.afk. 8 en 15 jul 1821, dv Aldert Harmens (vdZ), en Baukje Johannes Visser; BS huw 1821, ovl 1822
Anna Arnoldus van der Zee geb 1799 HRL, ovl 24 mrt 1841 HRL, huwt met Christoffel Hoogmolen op 23 mei 1816 HRL, huw.afk. 12 en 19 mei 1816, dv Arnoldus Harmens vdZ en Riemke Hendriks van Minnema; BS huw 1816, ovl 1841, ovl 1844; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; VT1839; Ik Ondergetekende Riemke Hendriks Weduwe Arnoldus Harmens van der Zee, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren aan mijnen dochter A.A. v. d. Z. bij mijnen Wijlen Man in Echte Verwekt, om Zich in het huwelijk te begeven met Christoffel Homolen zv Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, beide wonende te HRL. harlingen den 7 mei 1816; Wij Ondergetekenden Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, Echtelieden kooplieden te HRL, verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Christoffel Homolen, om Zich in het huwelijk te begeven met A.A. v. d. Z. dv Arnoldus Harmens van der Zee en R.H., mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816
Anna Jans van der Zee geb 1796 HRL, ovl 7 jul 1830 HRL, huwt met Johannes Huisman op 6okt18 14 HRL, huw.afk. 25 sep en 2 okt 1814, arbeidster, dv Jan Harmens en Harmina Lourens Nak; BS huw 1814, ovl 1830
Anne Jans van der Zee ovl voor 1834, huwt met Doetje (Douwtje) Gerbens, kind: Jan Annes vdZ, geb 1791 Makkum; BS ovl 1833
Anske Steffens van der Zee huwt met Rigtje Harings, kinderen: Steffentje, geb 1792 Makkum, Steffen Aukes vdZ, geb 1796 Makkum; BS ovl 1835; 1853 overlijdens
Antje Jacobs van der Zee geb 1751 Gaast, ovl 14 dec 1826 HRL, huwt met Cornelis vd Burg; BS ovl 1826
Antje Klases van der Zee geb 1811 Pietersbierum, huwt met Evert Hendriks Voordewind op 15 okt 1841 HRL, dienstmaagd, wonende te HRL, ook wonende te HRL. 1865, dv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1841, ovl 1865
Arnoldus Harmens van der Zee ovl voor 1817, huwt met Riemke Hendriks van Minnema op 9 mrt 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 9 mrt 1794, kind: Anna Arnoldus v. d. Z., geb 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS huw 1816, ovl 1841; Wij Ondergetekenden Harmen Homolen en Grietje Andries Schermer, Echtelieden kooplieden te HRL, verklaren bij desen te Consenteeren aan onsen Zoon Christoffel Homolen, om Zich in het huwelijk te begeven met Anna Arnoldus van der Zee, dv A.H. v. d. Z. en Riemke Hendriks, mede woonachtig te HRL. HRL den 7 mei 1816
Bart Feddes van der Zee geb 1765 Makkum, ovl 1 jun 1824 HRL, huwt met Hiltje Lucas Feenstra, huw getuige bij F. Buisman en A. Volkheimer, koopman, 1813, id. bij L.L. Buisman en B. Teves, 1816, wonende te Noorderhaven 1811, kinderen: Fedde Barts vdZ, geb 1798 ... , Lucas Barts vdZ, geb 1794 ... ; BS ovl 1811; 1813 huwelijken, huw 1816, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk C-184, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-208; gebruiker Tjalke Koster wed., gealimenteerd, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-208, pakhuis, 1814. (GAH204)
Bente Z. van der Zee ovl na 1791 en voor 1818, huwt met Lijsbert G. Piekinga; BS ovl 1817; B. vdZ. en Elisabeth Piekinga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 16 sep 1787 HRL, en zijn getrouwd ten zelf den dage; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 6:15:0 ter zaake reparatie aan koperwerk, 19 dec 1792, quit. no. 46 (GAH1124)
Catharina Jans van der Zee geb 1799 HRL, ovl 27 okt 1829 HRL, huwt met Age Bos op 23 okt 1828 HRL, huw.afk. 12 en 19 okt 1828, dv Jan Harmens vdZ, en Mijntje Lourens Nak; BS huw 1828, ovl 1829
Cornelis Klases van der Zee geb 30 jun 1804 Wijnaldum, ovl 9 jul 1860 HRL, 1e huwt met Maartje de Reus op 12 mei 1836 HRL, wonende te HRL, sergeant 1 ste afdeling Vriese schutterij, 2e huwt met Grietje Meyer, (gk), op 18 jun 1840 HRL, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825, winkelier en werkmen en brugwipper in 1860, zv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1836, huw 1840, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-175, wijk D-060, 130, supp wijk H-282, lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825; oud 35 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Dieuwke van der Zee oud 44 jaar, geb delfzijl en wonende te HRL. 1839, wijk G-075; VT1839
Dirk Jorrits van der Zee huwt met Dieuwke Jacobs, kind: Grietje Dirks vdZ, geb 1767 Makkum; BS ovl 1833
Douwe Arjens van der Zee ovl voor 1833, huwt met Okje Gerbens, kind: Akke Douwes vdZ, geb ... ; BS huw 1832
Douwe Harmens van der Zee geb 1767 Witmarsum, ovl 30 nov 1839 HRL, huwt met Simon Klazes vd Zee, dv Harmen Willems en Janke Harmens; BS ovl 1839
Douwe Herres van der Zee huwt met Trijntje ... , kind: Herre Douwes vdZ, geb 1778 Sloten; BS ovl 1840
Douwe Jans van der Zee ovl voor 1863, huwt met Trijntje Tjeerds de Boer, kind: Jan Douwes vdZ geb 1788 HRL; BS ovl 1862
Douwe van der Zee geb 1799 Workum, huwt met Antje Doekeles Vinje op 17 dec 1820 HRL, huw afk. 3 en 10 dec 1820, huistimmermansknecht, wonende te HRL, zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1820
Elisabeth Luitjes van der Zee geb 1776 Hindeloopen/Bakhuizen, ovl 25 apr 1829 HRL, 1e huwt met Gerben Klazes Wielinga, 2e huwt met Jarig Jans Dijkstra op 25 jan 1816 HRL, huw.afk. 7 en 14 jan 1816 HRL. en 14 en 21 jan 1816 Workum, wonende te HRL. 1812, ovl wijk E-093, dv Luitje Stoffels en Anke Aukes; BS ovl 1812; 1816 huwelijken, ovl 1829, ovl 1858
Fedde Barts van der Zee geb 1798 ... , ovl 18 mrt 1816 HRL, zv Bart Feddes vdZ, en Hiltje Feenstra; BS ovl 1816
Freerk Harings van der Zee geb 1795 ... , huw.get. bij H.J. vd Zee en E.J. Kuipers, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL, neef bruidegom; BS huw 1818
Froukje van der Zee geb 25 mrt 1802 Workum, ovl 23 mei 1865 HRL, huwt met Jan Roodbeen op 5 nov 1857 HRL, dienstbode in 1851, N.H., ovl wijk E-176, dv Jan Tjibles vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1857, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-251; oud 37 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; VT1839
Frouwkje Jans van der Zee huwt met Johannes vd Werf; BS ovl 1852
Gabe Rintjes van der Zee ovl 28 jan 1821 Makkum, huwt met Dieuwke Piebes Glas, in leven beurtschipper, kind: Luitje Gabes vdZ, geb 1803 Makkum, zv Rintje Dooyes en Aukje Martens; BS ovl 1821; 1827 huwelijken
Geert Harmens van der Zee huwt met Geertruida Harmens Vrelink op 2 nov 1794 HRL, komt van HRL, laatste 2 nov 1794, kinderen: Harmen, geb 19 nov 1806 HRL, Albertus Gerrits vdZ, geb 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, BS ovl 1839, ovl 1856
Geertruida van der Zee geb 1805 HRL, ovl 7 mrt 1838 HRL, ongehuwd, dv Aldert vdZ, en Baukje Visser; BS ovl 1838
Geertruida van der Zee ovl voor 1863, huwt met Feike de Boer; BS ovl 1862
Grietje Dirks van der Zee geb 1767 Makkum, ovl 26 sep 1833 HRL, huwt met Tjerk Heins de Groot, dv Dirk Jorrits vdZ, en Dieuwke Jacobs; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808, BS ovl 1833, ovl 1836
Grietje van der Zee huwt met Johannes Jacobus Loensma; BS ovl 1815
Grietje van der Zee oud 33 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-033; VT1839
Haye Geerts van der Zee geb 1786 Makkum, ovl 21 dec 1845 HRL, 1e huwt met Maria Jans Haarsma op 1 feb 1816 HRL, huw.afk. 21 en 28 jan 1816, 2e huwt met Aukje Sijbrens Molenaar op 4 mei 1823 HRL, huw.afk. 20 en 27 apr 1823, wonende te HRL, huw.get. bij K.L. Gonggrijp en A. Gros, kastelein, wonende te HRL, 1817, id. bij J. de Wit en L.A. de Wilde, 1819, zv Geert Jansen en Pietje Hayes; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1816, huw 1817, huw 1819, ovl 1822, huw 1823, ovl 1845, ovl 1860; oud 52 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, tapper, wijk E-220; VT1839; H.G. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1079 te HRL, kasteleyn, woonplaats HRL, legger nr. 825, huis, 54 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45)
Halbe Wopkes van der Zee huwt met Fronika Pingere, werkman en wonende te Leeuwarden; BS huw 1838
Haring Jans van der Zee geb 1796 Heeg/Workum, ovl 6 dec 1859 HRL, huwt met Eva Jans Kuipers op 31 mei 1818 HRL, huw.afk. 10 en 17 mei 1818, scheepstimmerman, N.H., zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske Rommerts; BS huw 1818, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk E-207, wijk F-078, 170, 251, wijk I-009; oud 43 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk D-088; VT1839; H.J. v. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1604 te HRL, scheepstimmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 826, huis en erf, 108 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 52)
Harke van der Zee ovl 14 mrt 1787 HRL, oud 18 jaar
Harmen Alderts van der Zee geb 1807 Minnertsga, ovl 27 jul 1879 HRL, 1e huwt met Maria Hermanus Bloemer op 14 nov 1833 HRL, in dienst bij de 10de afdeling Infanterie, wonende te HRL, 2e huwt met Maria Vaas op 27 feb 1862 HRL, schoenmaker, Rooms Katholiek, zv Aldert Harmens en Baudina Visser; BS huw 1833, huw 1862, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk G-108; oud 32 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-129; VT1839
Harmen Harings van der Zee geb 1808 Heeg, ovl 11 sep 1859 HRL, 1e huwt met Antje Douwes Kerkhoven op 20 mrt 1834 HRL, wonende te Almenum, thans dienende bij de 8 ste afdeling infanterie, 2e huwt met Sjieuwke Sipkes Spoelstra op 4 feb 1841 te HRL, 3e huwt met Dirkje Zegeling, (gk), scheepstimmerman in 1859, N.H., huw.get. bij T. Termos (gk), en A.M.H. Bambach. (gk), 1843, zv Haring Tjibbes en Antje Freriks; BS huw 1834, huw 1841, huw 1843, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-270, 325, wijk G-330; oud 32 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, keetknecht, wijk G-224; VT 1839
Harmen van der Zee geb 1796 Workum, niet meer gevonden vanaf 1860; bev.reg. HRL 1851 E207
Harmen van der Zee geb 19 nov 1806 HRL, ovl 21 dec 1856 HRL, ongehuwd, werkman, Rooms Katholiek, zv Geert vdZ, en Geertruida Harmens; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk H-251; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-190; VT1839
Hendrik van der Zee oud 28 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk E-100 VT1839
Hendrikje Dirks van der Zee geb 18 mei 1768 Makkum, ovl 19 feb 1821 HRL, huwt met Eeltje Lemmes de Vries; BS ovl 1821; 1839 overlijdens
Hendrikje Roelofs van der Zee geb 1759 HRL, ovl 28 jan 1826 HRL, huwt met Sjoerd Jans vd Weide, binnenmoeder ih Diaconiehuis der Geref. Gemeente; BS ovl 1826, ovl 1834, ovl 1859
Herre Douwes van der Zee geb 1778 Sloten, ovl 16 jan 1840 HRL, 1e huwt met Hiltje ... , 2e huwt met Helena Odolphi, varenspersoon, zv Douwe Herres vdZ, en Trijntje ... ; BS ovl 1840; oud 62 jaar, geb Slooten en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839
Ida Alderts van der Zee geb 1811 HRL, huwt met Gerrit Sijtses Wesling, (gk), op 19 nov 1840 HRL; dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1840; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-107; VT1839
Ybeltje Feddes van der Zee geb 1763 Makkum, ovl 23 feb 1839 HRL, huwt met Leendert Jans Buisman, dv Fedde Gooytjes en Hinke Siebrens; BS ovl 1813; 1816 huwelijken, ovl 1839
Ynse Roelofs van der Zee geb 1769 IJlst, ovl 14 jul 1838 HRL, huwt met Baukje Gerbens, kinderen: Akke, geb 17 dec 1797 HRL, Roelof IJnses, geb 27 mei 1803 HRL, N.H., scheepstimmerman, zv Roelof IJnses en Akke Gerrits; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1838, ovl 1858
Jaitje van der Zee huwt met Rigtje de Boer, kind: Jetske Jaitjes vdZ, geb 1773 Workum; BS ovl 1858
Jan Annes van der Zee geb 1791 Makkum/Franeker, ovl 5 aug 1833 HRL, huwt met Trijntje IJpes vd Werf op 11 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, huw.get. bij H.R. Westveld en D.H. Norbruis, behuwd neef bruid. 1815, scheepstimmermansknecht 1833, zv Anne Jans vdZ, en Doetje Gerbens; BS huw 1815, ovl 1833; Ik Ondergetekende Douwtje Gerbens wed. Anne Jans van der Zee, woonagtig te Franeker verklaar bij deesen te consenteeren aan mijnen zoon J.A. v. d. Z., scheepstimmermansknegt te HRL, om zich in het Huwelijk te begeven met Trijntje IJpes van der Werf dogter van IJpe van der werf en Hendrina Norbruis, meede aldaar, mogende alsoo lijden dat deselve door de Heer Burgemeester van HRL in ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 24 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acte van Geboorte en een van overlijden benevens ouderlijk Consent behoren tot de Huwelijks acte van J.A. v. d. Z. en Trijntje IJpes van der Werf dato 11 May 1815 op Fol. 28 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerklijken Staat der Gemeente HRL
Jan Ekes van der Zee J.E. v. d. Z., 27 jaar, vrijgezel, woonende te Kimswerd in 1815, is verzogt een Acte van Notoriet? te passeren ten behoeve van het huwelijk van Sipke Gerrits Poelstra, weever, woonende te Kimswerd in 1815
Jan Harmens van der Zee ovl 22 mrt 1808 Leeuwarden, huwt met Nientje Lourens Nak, in leven korendrager, kinderen: Riemke vdZ, geb 1800 HRL, Catharina Jans vdZ, geb 1799 HRL, Anna Jans vdZ, geb 1796 HRL, Maria Paulina vdZ, geb 1803 HRL, zv Harmen Ales en Anna Nolles; BS ovl 1811; huw 1823, ovl 1829, ovl 1830, huw 1832, ovl 1838, ovl 1864
Jan Roelofs van der Zee geb 1756 HRL, ovl 3 okt 1826 HRL, huwt met Hinke Aukes Andringa, kinderen: Trijntje Jans vdZ, geb 1794 HRL, Roelof Jans vdZ, geb 1797 HRL, koopman in 1826, huw.get. bij A.H. de Groot en W.J. van der Laan, turfverkoper, 1817, id. bij J.J. Dijk en H. vd Laan, 1818; BS huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1831, ovl 1832, ovl 1844; gebruiker wijk C-103, pakhuis; eigenaar is Jan Zuidersma, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-158, sjouwer, 1814. (GAH204); erven J.R. v. d. Z. eigenaars van perceel nr. 149 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 827, huis, 57 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Jan Tjebbes van der Zee geb 1759 ... , ovl 26 jan 1826 HRL, huwt met Jetske Rommerts, scheepstimmerman, kinderen: Haring Jans vdZ, geb 1796 Heeg, Froukje vdZ, geb 25 mrt 1802 Workum, Rommert vdZ, geb 1789 Heeg, Meindert vdZ, geb 24 jun 1796 Heeg, Douwe vdZ, geb 1799 Workum, vlgs ovkakte 6 kinderen BS huw 1820, ovl 1826, ovl 1859, ovl 1865, ovl 1875, ovl 1876
Jan van der Zee geb 25 apr 1807 Franeker, ovl 1 mrt 1873 HRL, 1e huwt met Martha Jans de Reus op 21 mei 1835 HRL, dienende bij de afdeling Friese Schutterij, wonende te HRL, 2e huwt met Hieke de Boer, (gk), op 21 nov 1844 HRL, N.H., wieldraaiersknecht in 1839, wieldraaier in 1851, zv Getje Johannes (Tigchelaar); BS huw 1835, ovl 1839, huw 1844, ovl 1873, bev.reg. Ha18 51 wijk E-261; oud 32 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wieldraayersknecht, wijk D-082; VT1839
Jetske Jaitjes van der Zee geb 1773 Workum, ovl 9 feb 1858 HRL, N.H., 1e huwt met Johannes Stephanus Muller, 2e huwt met Willem de Vries, Vst 20 feb 1855 uit Oenkerk, A 23 dec 1856 Dokkum, dv Jaitje vdZ, en Rigtje de Boer; BS ovl 1858; 1886 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-005, wijk G-020
Jetske van der Zee huwt met Jan Roodbeen, wonende te HRL 1883; BS ovl 1883
Jikke van der Zee oud 63 jaar, geb Berlikum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Johanna van der Zee geb 20 dec 1805 HRL, huwt met Hendricus N. Vulsma op 14 jan 1836 HRL, Rooms Katholiek, A 14 dec 1858 Gorinchem, dv Aldert Harmens vdZ, en Baukje Johannes Visser; BS huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk G-244, 362, wijk I-021, supp wijk G-462a; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-118; VT1839
Johannes Alderts van der Zee geb 1810 HRL, ovl 5 jun 1849 Dordrecht in den Augustijnekamp, huwt met Geertruida Blommers op 22 jan 1835 HRL, thans behorende tot de Mobiele Vriese Schutterij, wafelbakker, huw.get. bij A. Bloemers en G. Jans, 1837, id. bij D.J. Dijkstra en M.A. vd Zee, (2x gk), zv Aldert Harmus vdZ, en Baye Visser; BS huw 1835, huw 1837, huw 1842, ovl 1849; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wafelbakker, wijk A-125; VT1839
Johannes Heeres van der Zee ovl voor 1837, huwt met Anna Maria Krayenhagen, kind: Alida Johanna vdZ, geb 1807 Dronrijp; BS Franeker huw 1836
Klaas Cornelis van der Zee ovl aug 1811 Wijnaldum, huwt met Jieke Douwes, kinderen: Cornelis, geb 30 jun 1804 Wijnaldum, Klaaske vdZ, geb 1811 Pietersbierum, Antje Klases vdZ, geb 1811 Pietersbierum, in leven landbouwer; BS huw 1836, huw 1839, huw 1841, ovl 1860
Klaas S. van der Zee oud 36 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk I-020; VT1839
Klaas Simkes van der Zee geb 1758 Makkum, ovl 18 nov 1820 HRL, huwt met Sjoukje Sjoerds, timmerman in 1820, kind: Trijntje vdZ, geb 15 mrt 1791 Makkum; BS geb en ovl 1820, huw 1826, ovl 1871
Klaaske van der Zee geb 1811 Pietersbierum, huwt met Pieter Willems de Wilde op 2 mei 1839 HRL, verkoopster, wonende te HRL, dv Klaas Cornelis vdZ, en Jieke Douwes; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk H-075; VT1839
Lammert Lammerts van der Zee geb 1800 Herbayum, ovl voor 1843, huwt met Catharina Joostens Houtsma op 29 nov 1827 HRL, huw.afk. 18 en 25 nov 1827 HRL, wonende te HRL, boerearbeider, zv Akke Lammerts; BS huw 1827, huw 1842
Lucas Barts van der Zee geb 1794 ... , zv Bart Feddes vdZ, en Hiltje L. Feenstra; BS ovl 1811
Luitje Gabes van der Zee geb 1803 Makkum, huwt met Janke Herres Feenstra op 15 feb 1827 HRL, huw afk. 4 en 11 feb 1827 HRL, varensgezel, wonende te HRL, zv Gabe Rintjes vdZ, en Dieuwke Piebes Glas; BS huw 1827
Maria Paulina van der Zee geb 1803 HRL, ovl 28 nov 1864 HRL, huwt met Johannes Schoot op 18 okt 1832 HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk G-126, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Nak; BS huw 1832, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-128, 132; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-120; VT1839
Maria van der Zee geb 1791 Heeg, ovl 12 okt 1847 Leeuwarden; BS ovl 1847; oud 47 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839
Meindert Jans van der Zee geb 24 jun 1796 Heeg, ovl 18 apr 1876 HRL, huwt met Janna Doekeles Vinje op 22 jul 1830 HRL, wonende te HRL, scheeptsimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij F.J. Franckema en J.H. vd Zee, (gk), oom bruid. 1841, zv Jan Tjebbes vdZ, en Jetske (Rommerts); BS huw 1830, huw 1841, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk I-008; oud 46 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk I-012; VT1839
Michiel Jacobs van der Zee geb 1741 ... , ovl 31 mei 1814 HRL, huwt met Jantje Jans Oosterhout, in zijn huis ovl Trijntje Oosterhouf, koopt een huis in 1798, ovl wijk A-110, huw.get. bij B.M. Bos en R.J. Proosterbeek, schipper, oom bruidegom, wonende te HRL. 1812, wonende te op de Zoutsloot in 1811; BS ovl 1811; 1812 huwelijken, ovl 1814,
Minke Tjerks van der Zee zie ook: Minke Tjerks; geb 21 feb 1809 HRL, ovl 25 dec 1886 HRL, huwt met Harmen Sjoerds Dijkstra op 15 jan 1829 HRL, huw.afk. 28 dec 1828 en 4 jan 1829, dienstmeid N.H., dv Tjerk Saskers vdZ, en Baukje Vogelzang; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1829, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-003; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-004; VT1839
Minke van der Zee ovl voor 1864, huwt met Johannes Palstra; BS ovl 1863
Mintje Sikkes van der Zee geb 1764 Makkum, ovl 24 jul 1841 HRL, huwt met Hendericus Kleemans, getuige bij geboorte aangifte van Anna Barteles in 1811, dv Sikke vdZ, en Pierkje ... ; BS geb 1811, ovl 1841; oud 75 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk F-204; VT1839; geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL, (bejaard), dv Sikke van der Zee en Pierkje Sasses, in leven echtelieden te Makkum
Pietje Jelmers van der Zee huwt met Johannes Johannes de Jong, wonende te Makkum; BS huw 1836
Riemke Jans van der Zee geb 1800 HRL, ovl 8 aug 1838 HRL, huwt met Geert Lammerts Pekelaar op 19 okt 1823 HRL, huw.afk. 7 en 14 sep HRL. en 28 sep en 5 okt 1823 Veendam, tapperse, dv Jan Harmens vdZ, en Mientje Louwrens Nak; BS huw 1823, ovl 1838
Rienke Geerts van der Zee geb 1776 Makkum, . ovl 22 feb 1816 HRL; BS ovl 1816
Roelof Ynses van der Zee geb 27 mei 1803 HRL, ged 11 jun 1803, N.H., huwt met Pietje Sjierks Koestra op 27 apr 1826 HRL, huw.afk. 16 en 23 apr 1826, touwslager, zv IJnse Roelofs vdZ, en Baukje Gerbens; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826
Roelof Jans van der Zee geb 1797 HRL, ovl 2 mei 1831 Leiden, ongehuwd, zv Jan Roelofs vdZ en Hinke Aukes; BS ovl 1831
Rommert Jans van der Zee geb 1789 Heeg, ovl 10 apr 1875 HRL, huwt met Tjietske Dirks Trompetter op 5 jun 1820 HRL, huw.afk. 21 en 28 mei 1820, wonende te HRL, scheepstimmerman in 1851, N.H., huw.get. bij F.J. Franckema en J.H. vd Zee, (gk), oom bruid. 1841, zv Jan vdZ, en Jetske (Rommerts); BS huw 1820, ovl 1840, huw 1841, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk I-009, 10; oud 50 jaar, geb Heeg en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerbaas, wijk I-013; VT1839
Sasker Oeges van der Zee ovl voor 1815; wed. S.O. vdZ. eigenaar en gebruiker van wijk F-230, 1814. (GAH204)
Sytse Drieses van der Zee ovl voor 1785; zie ook: Sijtse Drieses; zie ook: Dries Jansen en zoon; huwt met Eelkje Bentes IJzenbeek, ijzerwarenhandelaar 1802; BS ovl 1828; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 32:15:0 voor geleverde gereedschappen voor de ambachtsjongens ih Weeshuis, kwit. no. 13, 11 nov 1773. (GAH1104); id. 37-8 :0, kwit. no. 12, 5 dec 1775. (GAH1106); id. f. 47:7:0 kwit. no. 18, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 80:16:0, ord. no. 29, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 10:9:0 tdv de schoenmakerswinkel, kwit. no. 14, 11 nov 1773. (GAH1104); id. f. 14:19:0, kwit. no. 12, 19 nov 1774. (GAH1105); id. f. 21:2:0, kwit. no. 14, 19 nov 1774. (GAH1105); id. f. 11:13:0, kwit. no. 3, 26 jun 1776. (GAH1107); id. f. 14:15:0, kwit. no. 1, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 19:12:0, ord. no. 3, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 20:18:0 voor geleverde spijkers en banden aan het Weeshuis, kwit. no. 7, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 30:11:0, kwit. no. 27, 17 nov 1774. (GAH1105); id. f. 52:0:0, ord. no. 16, 24 nov 1778. (GAH1109); id. f. 44:18:0 wegens geleverde spijkers, kwit. no. 14, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 58:4:0 wegens ijzerkramerswaren, gereedschappen etc, kwit no. 37, 26 nov 1782. (GAH1113); id. f. 83:1:0, kwit. no. 39, 25 nov 1783. (GAH1114); id. f. 2:8:0 wegens dito aan de Bank van Lening, kwit. no. 1, 9 nov 1773. (GAH1104); id. f. 4:10:0, kwit. no. 2, 16 nov 1774. (GAH1105); id. f. 4:18:0, kwit. no. 7, 2 dec 1775. (GAH1106); id. f. 5:12:0 voor ijserwerk, kwit. no. 4, 5 nov 1776. (GAH1107); id. f. 2:13:0, kwit. no. 4, 11 nov 1777. (GAH1108); id. f. 6:1:0, kwit. no. 7, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 12:17:12 wegens ijserwerk tot gebruik vd vijever, kwit. no. 25 17 nov 1774. (GAH1105); id. f. 11:6:0 wegens geleverde spenael naelden tbv het Weeshuis, 5 dec 1775, kwit. no. 13. (GAH1106); id. f. 18:5:0 voor geleverde pluggen en spiaal etc, ord. no. 4, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 77:15:0 voor ijserwerk en gereedschappen tdv het Weeshuis, kwit. no. 12, 5nov17 76. (GAH1107); id. f. 40:15:0 voor geleverd ijserwerk, kwit. no. 19, 15 nov 1777. (GAH1108); id. f. 39:7:0 voor ijzerwerk en spijkers, kwit. no. 42, 24 nov 1781. (GAH1112); id. f. 36:17:0, ord. no. 30. (GAH1110); id. f. 73:19:0 voor geleverde spijkers, gereedschappen voor de jongens, en schoenmakerswinkel, kwit. no. 20, 27 nov 1780. (GAH1111); wed. S.D. vd Zee eigenaar en gebruiker van wijk A-026, rentenierse, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 51:15:0 voor geleverde gereedschappen tdv de jongens die op hantwerken gaen, ord. no. 17, 25 nov 1778. (GAH1109); id. f. 22:3:0 voor geleeverde spijkers tot ''t nieuw gemaakt stek aan ''t Bolwerk, ord. no. 31, 30 nov 1779. (GAH1110); id. f. 1:4:0 voor geleeverde spijkers aan de Bank van Leening, ord. no. 7 30 nov 1779. (GAH1110); wed. ontv f. 65:6:0 voor geleverde ijzerkramerswinkelwaaren, ord. no 42, 30 nov 1784. (GAH1115); id. f. 134:19:0 wegens geleverde kooper en ijserwaren, quit. no. 5, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 77:1:0 terzaake geleverde ijzerwerk, quit. no. 49, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 7:13:0, quit. no 1, 5 dec 1785. (GAH1118); id. f. 61:6:0, quit. no. 3, 6 dec 1787. (GAH1120); id. f. 68:11:0 wegens geleverde ijzerkramerswinkelwaaren, quit. no. 58, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 3:3:0 terzaake geleverd ijserwerk tdv de Bank van Leening, quit. no. 2, 28 dec 1787. (GAH1120); id. f. 1:10:0 terzaake geleverde spijkers, quit. no. 9, 25 nov 1788. (GAH1120); weduwe woont in 7e quartier, links: f. 0:3:0, rechts:. -6:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; weduwe woont in 7e quartier, huisno. 27, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. woont in 1e quartier, huisno. 27, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 7e quartier: f. 250:0:0 (GAH650)
Sytske Sippes van der Zee geb 1805 Pietersbierum, ovl 30 mrt 1870 HRL, ongehuwd, N.H., Vst 20 mei 1854 uit Almenum, dv Sippe vdZ, en Lijsbeth K. Post; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275
Sytske van der Zee oud 28 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-071; VT1839
Sikke van der Zee huwt met Pierkje ... , kind: Mintje Sikkes vdZ, geb 1764 Makkum; BS ovl 1841; kind: Mintje Sikkes van der Zee, geb 20 okt 1764, ged 21 apr 1797 Grote Kerk HRL, (bejaard), dv Sikke van der Zee en Pierkje Sasses, in leven echtelieden te Makkum
Simon Klazes van der Zee ovl voor 1840, huwt met Douwtje Harmens vd Zee; BS ovl 1839
Sippe Willems van der Zee huwt met Liesbeth (Elisabeth) Klazes, kinderen: Sijtske Sippes vdZ, geb 1805 Pietersbierum, Tjitske Sippes vdZ, geb 1803 Pietersbierum; BS ovl 1854; 1870 overlijdens
Sjoukje Klazes van der Zee geb 1759 huis ter Heide onder Bergum, ovl 19 jan 1827 HRL, huwt met Klaas Hemkes; BS ovl 1827
Steffen Anskes van der Zee geb 1796 Makkum, ovl 14 mei 1835 HRL, ongehuwd, schoenmakersbaas, zv Anske Steffens vdZ, en Rigtje Harings; BS ovl 1835
Steffentje van der Zee geb 1792 Makkum, ovl 28 jul 1853 HRL, Rooms Katholiek, huwt met Frederik Langenhorst, (gk), dv Steffen vdZ, en Rigtje Harings; BS ovl 1853; bev.reg. HRL 1851 wijk G-039; oud 47 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk G-048; VT1839
Teuntje van der Zee ovl voor 1859, huwt met Eelke Eelkema; BS ovl 1858; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-107; VT1839
Tjerk Saskers van der Zee geb 1787 HRL, ovl 3 jul 1836 op zee, extract aan boord van het Nederlandsche schip ''Mary en Hillegonda'' onder bevel van den kapitein Dirk Arij de Jong op 4?51'' N.B. en 105?42'' O.L. van Greenwich is overleden, huwt met baukje Vogelzang, kind: Minke Tjerks, geb 21 feb 1809 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1837, ovl 1886; gebruiker wijk B-081, varensgesel; eigenaar is Sasker Oeges erven, 1814 (GAH204)
Tjitske Sippes van der Zee geb 3 aug 1801 Pietersbierum, N.H., Vst 4 nov 1854 uit Almenum, dv Sippe Willems vdZ, en Lijsbeth K. Post, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk D-177, wijk G-275
Tjitske van der Zee geb 1810 Bolsward, ovl 11 dec 1848 HRL, 1e Klaas van Smeden, 2e huwt met Heere Wiebrens Buma, (gk), op 21 jul 1844 HRL, wonende te HRL, bakkerse, dv Wybrand Hessels vdZ, en Sjoukje Gerbens Bekius; BS huw 1844, ovl 1848; oud 29 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk H-029; VT1839
Trijntje Jans van der Zee geb 1794 HRL, ovl 14 feb 1844 HRL, huwt met Jannes Witting op 2 apr 1819 HRL, huw.afk. 31 jan en 7 feb 1819, dv Jan Roelofs vdZ, en Hinke Aukes Andringa; BS huw 1819, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk D-076; VT1839
Trijntje Jelles van der Zee geb 1 aug 1769 Woudsend, ovl 28 sep 1823 HRL, huwt met Pieter Piebes de Jong; BS ovl 1823; 1858 overlijdens
Trijntje Klazes van der Zee geb 15 mrt 1791 Makkum, ovl 19 mei 1871 HRL, huwt met Ritske Eeltjes vd Vorm op 19 jan 1826 HRL, huw.afk. 8 en 15 jan 1826, Rooms Katholiek, dv Klaas Simkes vdZ, en Sjoukje Sjoerds; BS huw 1826, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk E-124, 173, wijk G-148, wijk H-038; oud 48 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-240; VT1839
Wybrand Hessels van der Zee huwt met Sjoukje Gerbens Bekius, wonende te Parrega 1844, kind: Tjitske, geb 1810 Bolsward; BS huw 1844, ovl 1848
Dirk van der Zeef huwt met Anna Geertruida Krop, wonende te Leeuwarden, kind: Edzardina vdZ, geb 1796 Leeuwarden; BS huw 1820
Edzardina van der Zeef geb 1796 Leeuwarden, huwt met Sipke Overberg op 21 mei 1820 HRL, huwelijksafkondigingen 23 en 30 apr 1820 HRL. en Leeuwarden, dienstmeid. wonende te leeuwarden, wonende te HRL. 1827, dv Dirk vdZ, en Anna Geertruida Krop; BS huw 1820, ovl 1827
Natz Zeefhouder N.Z., Corporaal onder de comp. van capt. Paats en Marijke Jans, beide van HRL, zijnde wegens de bruid geweest deszelfs neef Harmen Hendriks, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; N.Z., Corporaal in de compagnie van Kapitein Paats, en Marijke Jansen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad en zijn getrouwd op den 9 nov 1788 HRL
Douwe B Zeefsma begraven Klein Kerkhof, regel 20, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; D. Bonnes Z. en Trijntje Lammerts Burgers, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Regina Zeefsma B:Koelmans als Curator over R.Z., op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 100:0:0 (GAH650)
Zeegers rentmeester van het Weeshuis ontvangt van de weesvoogden f. 123:14:0 bij hen geincasseerd van den Directeur van het Fonds der oude Arme zeelieden te HRL, weegens de afrekening van de weesjongen Pieter Pieters, Matroos op de ''Admiraal T.H. de Vries'', gecommandeert bij capt. Z., 10 feb 1801. (GAH1133)
Theunis Zeegers Dirk van Veen ende Mettie Theunis, beyde van HRL, komende weegens de bruyd desselfs vaeder T.Z., 31 dec 1746; Willem Beernts ende Janke Theunis, beyde van HRL, koomende weegens de bruyd desselfs vaeder T.Z., 14 Sep 1748; Z.T., huwt met Aeltje Gerrits, kind: Janke Zeegers, ged 27 jan 1750 Grote Kerk HRL
Louisa Sophia Zeelhorst geb 23 mrt 1811 HRL, dv Wessel Z, en Sophia Beets; BS geb 1811
Wessel Zeelhorst huwt met Sophia Beets, kind: Louisa Sophia Z, geb 23 mrt 1811 HRL; BS geb 1811
Catje F Zeeman weesvoogden bet f. 500:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de procureur Rienstra ontvangen, in vermindering der ervenis van wijl: C.Z., 8 sep 1791. (GAH1123); ovl 3 jun 1791 HRL, oud 74 jaar; begraven Groot Kerkhof, regel 18, nr. 3; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; weesvoogden betalen f. 316:14:6 aan de rentmeester van het Weeshuis zijnde het restantie der ervenis van Wijl:C.M., 2 jan 1792 (GAH1124)
Frans Zeeman huwt met Martha Jacobs Kuiper; zie aldaar; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 10:10:0 voor een 1/2 anker wijn bij verscheidene comparitien ih Weeshuys gebruykt, kwit. no. 16 7 nov 1780. (GAH1111); id. f. 580:0:0 terzaake geleverd linnen, quit. no. 8, 21 jun 1786. (GAH1118); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Joost Fransen Zeeman zie ook: Joost Fransen; gewezen merktmeester 1740-1766; remonstreert Ued Agtbaerheden met schuldige eerbied Pieter Scheltema ''s Geregtsbode deser stede Uwd Agtbh:gans onderdanige dienaer hoe dat hij supplt:om bijsondere redenen seer genegen soude wesen sijn voors:functie te transporteren op de persoon van Joost Fransen een jongman alhier ter stede daer toe allesins bequaem edog naedemael dit transport sonder Ued Agtbaerhedens permissie en toestemminge niet kan geschieden, soo ist dat de suppliant beneffens de gedte Joost Fransen sig mits desen aen Ued Agtbaerh: adresseren met ootmoedig versoek dat Ued Agtbh:dese overdragte gelieven te accorderen en vervolgens de meergemelde Joost Fransen als ordinaris bode van dese stad in plaetse van den suppliant gelieven te nomineren en aen te stellen, op lasten, pligten, profijten en emolumenten daer toe staende quo facto etc:requisitus (was get) J.H. Tuininga. ; In margine stonde; de Magistraet accorderende het versoek eligeert mits desen de persoon van Joost Fransen Zeeman tot mede ''s Geregtsbode binnen de stad, op lasten, pligten, profijten en gehoorsaemheden daer toe staende en aenbehorende mits doende den eed in handen van de presid. burgmr deses stads omme sig getrouwelijk in dese bedieninge te gedraegen, actum den 11 Augusti 1734 (get) C. Gvan Sloten. Ter ordtie van de Magistr. M. van Idsinga; Nog Stonde; Op Heden den 11 Augusti 1734 heeft Joost Fransen Zeman den eed van getrouwigheit in handen van de presid. burgmr gepresteert. In kennis van mij secrets (get) M. van Idsinga. (Aanstellingen Boek HRL 1731-1759); Dreyer weegens IJbeltje Andries ongehuwde jonge dogter binnen HRL; cum curatore gesterkt, verklaert soodanige aengegeeven huwelijxgebooden als Simon Willems en Aukjen Joosten hier bovenstaande hebben gedaan, te spieren uit klagte van trouwbeloften als andersins, versoekende datchet Ed:geregte de aangegeeven huwelijxproclamatiengelieven te doen spieren. Actum den 14Dec17 48; Zijnde Simon Willems hier toe per Boode Z. in persoon gedenimlieerd volgens mondelinge last opud (?) acte gegeeven. ''t Vervolg in ''t Weesboek (?) van dato als boven, 30 nov 1748; Dreyer wegens Johanna Wintzelyn meerderjarige ongehude jonge dogter wonende in ''s Gravengae, verklaerende sodanige huwelijksproclamatien als op den 1e dezes maents door Johannes Gloor met Sijke de Graaff hier boven gedagt zijn aengevers te spieren versoekende aen t Ed:geregte dat de aengegeeven huwelijksproclamatien geen voortgang mogen hebben aengezien deese Johannes Gloor schriftelijke trouwbeloften en verdere vleeslijke comvarsaties met haar Johanna Wintzelyn heeft gehat sijnde om deeze spieringe te sien doen Johannes Gloor per boode Z. in Perzoon gedenimlieerd. de Reklamant Johannes Gloor alhier ter secretarie present met proc. Tuininga protesteert met expres dato hem voorenstaande verspieringe van zijn huwelijksgebooden sullen zijn en blyven onschadelijk eensdeels om dato het voorgeven van de verspierdering Johanna Wintzelyn louter leugentaal is behelsende anderdeels dat deser denusiatie hier boven gemeld ten eenenmael onwettig is. Als zijnde op een ... (rest tekst niet aanwezig), 10 Feb 1749; Claas Swerus ende Aeltje Dirks, beyde van HRL, komende voor de bruid en bruydegom de fiscael Dreyer en Boode Z., D.P. over ''t gerechte geproclameerd, 25 Oct 1749; getuige bij het borgstellen van burgemeester Joost Adema en Beatrix de Haas-Agema ten behoeve van Age de Haas als Executeur op 4 mei 1750; zie verder bij Agde Haas. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); Jan Ellerts ende Sijtske Pijtters, beide van HRL, koomende voor de Bruit de Bode J.Z., en vertoonde de Bruidegom een verklaringe van sijn vaders consent in deesen, 22 apr 1741; ondertrouw N.H. HRL; Jan Harmens Gonggrijp ende Trijntie Pieters beide van HRL, komende voor de bruid de Geregtsbode J.Z. desselvs neef, 10 feb 1742 fiches ondertrouw N.H. HRL; weduwe op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 4:2:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805
Marijke Bonnes Zeeman Johannes Welrum, soldaat onder het 1e bataillon van het regiment van Lieutnt generaal Graave van Rechteren, onder de compagnie van Lt. Collonel de Jongius, te guarnisoen in Leeuwarden, en M.B.Z., van HRL, laatst geproclameerd op dato dezes 31 jul 1774 HRL, en getrouwd na vertoonde adtestatie van Leeuwarden, getekend 24 jul 1774, H. Mentes, Eccles. Leov., en T. van Kooten, Coster
Pieter Zeeman Zie ook Pieter Ages; huwt met Maayke IJedes, kind: Sipke Z, geb 1773 HRL; BS huw 1815
Sipke Zeeman Zie ook: Sipke Pieters; geb 1773 HRL, ovl 28 jun 1851 HRL, huwt met Antje Cornelis, ook huwt met Antje Lodewijks Groen op 2 feb 1815 HRL, huw.afk. 22 en 29 jan 1815, N.H., zeeman en wonende te HRL, 1824, huw.get. bij J.J. van Glinstra en S. Bouwman, 1815, zv Pieter Ages Z, en Maayke IJedes; BS huw 1815, ovl 1824, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-137; VT1839; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en twee van overlijden behooren tot de Huwelijksacte van S. Pieters Z. en Antje Lodewijks Groen dato 2 feb 1815 op Fol. 8 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officer van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Steven K Zeeman gebruiker wijk A-184, varensgesel; eigenaar is Jan D. van Weerd, 1814. (GAH204)
Zeen zie ook: Zein
Auke Bouwes Zeen eigenaar van wijk G-327; gebruiker Harmen B. de Vries, panbakkersknegt 1814. (GAH204)
Bouke Aukes Zeen geb 29 okt 1800 HRL, ovl 8 mei 1868 HRL, huwt met Boukjen Scheltes de Vries op 1 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, winkelknecht, N.H., korendrager in 1842, ovl wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk H-241
Bouwe Hendriks Zeen zie ook: Bouwe Hendriks; geb 18 jan 1802 HRL, ged 2 feb 1802 HRL, N.H., ovl 16 jul 1833 HRL, huwt met Aaltje Gerrits op 27 jul 1826 HRL, huw.afk. 9 en 16 jul 1826, sjouwerman, zv Hendrik Bouwes Z, en Fetje IJedes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1833, ovl 1858
Hendrik Bouwes Zeen ovl 8 sep 1807 HRL, huwt met Tetje Iedes, kinderen: Fokeltje Hendriks Z geb 1805 HRL, Bouwe Hendriks Z, geb 1802 HRL, Anne Hendriks, geb mrt 1811 ... , Sjoerd Hendriks, geb 24 dec 1799 HRL, in leven metselaarsknecht, N.H., zv Bouwe Aukes Z, en (Aafke Tjeerds); dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, 1805, BS ovl 1811, huw 1826, huw 1830, ovl 1833, ovl 1835
Jan Aukes Zeen geb 6 mei 1803 HRL, ged 29 mei 1803, huwt met Jeltje Regts Onrust op 16 mrt 1823 HRL, huw.afk. 16 en 23 feb 1823, metzelaarsknecht, N.H., zv Auke Bouwes en Dieuwke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk B-155, wijk D-005, wijk H-104
Tjeerd Douwes Zeen geb 1762 ... , ovl 29 mei 1817 HRL; BS ovl 1817
Cornelis van der Zeep geboortig van Leeuwarden, tot burger dezer stede aangenomen, en heeft de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. burg. Schaaff, en de geregtigheid betaalt f. 10:10:0 aan de GR, op 1 jun 1785. (burgerboek)
Anske Ypes Zeestra vroedsman, huwt met Antje Hendriks; heeft twee zoons: Ipe Anskes en Willem Anskes Zeestra; zie aldaar
Ipe Anskes Zeestra geb HRL 1677, zv: Anske Ypes Zeestra
Willem Anskes Zeestra geb HRL 1661, zv: Anske Ypes Zeestra
Jan Jacobs Zeeven geb 1808 Nieuwe Pekela, huwt met Grietje Rost op 2 jun 1831 HRL, wonende te te HRL, varensgezel, zv Jacob Hindriks Z, (gk), en Hinderkien Jans, (gk); BS huw 1831; oud 32 jaar, geb Winschoten(!) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-203; VT1839
Jantje Oeges Zegel huwt met Barend Martens; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810
Aaltje Zegeling Hendrik Hendriks en A.Z., beide van HRL, en laatst geproclameert 24 oct 1773 HRL, en toen getrouwt
Gerrit Zegeling geb 1792 HRL, ovl 29 dec 1852 HRL, huwt met Frouwkje Oepkes Zijlstra op 17 mrt 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1822, werkman, N.H., zv Jacob Z en Dirkje Jans; BS huw 1822, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk H-100, 117; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-117; VT1839; geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL, zv Jacob Zegeling en Dirkje Jans
Jacob Harmens Zegeling ged 13 dec 1763 Grote Kerk HRL, zv Harmen Zegeling en Grietje Jacobs; ovl 19 nov 1806 op de Zuiderzee nabij Amsterdam, huwt met Durkje Jans, kinderen: Jan Z, geb 1795 HRL, Gerrit Z, geb 1792 HRL; BS geb 1822, ovl 1830, ovl 1852, ovl 1864; wed. J.Z. gebruiker wijk H-122, gealimenteerd; eigenaar is Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); J.Z. en Marijke Hendriks, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 4 jul 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: Harmen Jakobs Zegeling, geb 15 sep 1784, ged 26 okt 1784 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jakobs Zegeling, geb 26 feb 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL; DTB N.H. HRL l; kind: Gerrit Jacobs Zegeling, geb 3 jul 1792, ged 15 jul 1792 Grote Kerk HRL; kind: Marijke Jakobs Zegeling, geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1696 Grote Kerk HRL
Jan Harmens Zegeling ged 23 7ber(sep)1766 Grote Kerk HRL, zv Harmen Zegeling en Grietje Jacobs
Jan Jacobs Zegeling geb 1795 HRL, ovl 1 apr 1864 HRL, huwt met Maaike Merkelbach op 22 sep 1814 HRL, werkman, huw.afk. 11 en 18 sep 1814, wonende te Zwolle 1864, ovl wijk H-224, zv Jacob Z, en Dirkje Jans; BS huw 1814, ovl 1864; geb 1791 HRL, inschrijfnummer 5134, 124 ste regiment infanterie; Chateau de Vincennes, Fr; geb 26 feb 1791, ged 5 apr 1791 Grote Kerk HRL, zv Jakob Zegeling en Dirkje Jans
Marijke Jakobs Zegeling geb 8 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL, dv Jakob Zegeling en Dirkje Jans
Johanna van der Zegen geb Utrecht ... , huwt met Klaas de Vries op 26 jul 1795 HRL, laatste afk 5 jul 1795 Cillershoek, met wettig vertoonde attestatie; huw Grote Kerk HRL 1795
debora Jans Zegers geb 28 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL, dv Jan Barent Zegers en Aletta Johanna Lemke
Jan Barend Zegers J.B.Z., Capitein Luitenant ter Zee bij ''t Ed. Mogend Collegie ter Admiraliteit in Friesland ende mejuffer Aletta Johanna Lemke, beide van HRL, zijnde de aangevinge gedaan door proc. IJpe Feddema onder Productie van genoegzame Procuratie, met een gebod in de week, 28 feb 1793; ondertrouw HRL; J.B.Z. en Aletta Johanna Lemke, beyde van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 10 mrt 1793 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; kind: debora Jans Zegers, geb 28 apr 1794, ged 27 may 1794 Grote Kerk HRL
Janke Zegers zie ook: J. Siegers; huwt met Meinert Monzes, kind: Monze Meinerts, geb 16 jun 1776, ged 9 jul 1776 Grote Kerk HRL
Jan Jans Zeilmaaker ende Tjijtske Rinses, beide Van HRL, huw.aang. 30 nov 1737 HRL, komende Voor de bruid desselvs Swager Watse Haanstra; huw aang. HRL 1737; huwt met Tjitske Rinses, kind: Lambert Jans Zeilmaaker, ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL; kind: Jan Jans Zeilmaker, ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL; kind: Antje Jans Zeilmaker, ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL; J. Jansen Zeilmaaker ende Trijntie Wytses, beyde van HRL, huw aang. 7 nov 1733 HRL, Comende voor de Bruyd desselfs broeder, (geen naam vermeld); huw.aang. Gerecht HRL 1733
Lambert Jans Zeilmaaker ged 30 jan 1746 Grote Kerk HRL, zv Jan Jans Zeilmaaker en Tjitske Rinses
Aafke Eeltjes Zeilmaker zie ook: Aafke Eeltjes; geb 21 mei 1810 HRL, ovl 22 dec 1843 HRL, huwt met Wietze Baukes Fopma op 18 mei 1837 HRL, dienstmaagd, dv Eeltje Abes Z, en Antje Siebes; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1837, ovl 1843; oud 29 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-150; VT1839
Age A Zeilmaker oud 42 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk D-006; VT1839
Age Annes Zeilmaker geb 1799/1809 HRL, N.H., ovl 18 feb 1850 HRL, huwt met Thomaske Sakes de Vries, zv Anne Dirks en Helena ... ; BS ovl 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk G-293
Age Klases Zeilmaker ovl voor 1830, huwt met Leentje Gerbens, kinderen: Gerben Ages Z, geb 1757 HRL, Janke Ages Z, geb 2 mrt 1765 HRL, Anne Ages Z, geb 1765 ... ; BS ovl 1822; 1829 huwelijken, ovl 1834
Age Klazes Zeilmaker huwt met Aaltje Bosman op 6 dec 1807 Dronrijp, komt van HRL, laatste afk. 29 nov 1807; huw Grote Kerk HRL 1807; A.C.Z. van HRL. en Aaltje Bosman van de Rijp, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 21 nov 1807; ondertrouw HRL
Andries Johannes Zeilmaker zeildoekleverancier 1762, levert touw, zeildoek etc. 1758-1766;
Antje Jans Zeilmaker ged 1 jan 1741 Grote Kerk HRL, dv Jan Zeilmaker en Tjitske Rinses
Berendje Ages Zeilmaker geb 1793 HRL, huwt met Harmen Gerard Zijlstra op 9 nov 1817 HRL, huw.afk. 26 okt en 2 nov 1817, dv Klaas Ages Z, en Janke Berends; BS huw 1817
Botje(= Elisabeth) Zeilmaker geb 1 jul 1799 HRL, huwt met Jan vd Wijk, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-122, 132, 146, 152, wijk G-253
Corneliske Poppes Zeilmaker ovl ovl 10 feb 1727 HRL, old 65 jaeren
Dirk Annes Zeilmaker geb 1797 Sneek, ovl 2 dec 1857 HRL, 1e huwt met Doetje van Lint op 21 mei 1820 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1820 HRL. en Franeker, verversknecht, wonende te HRL, 2e huwt met Leentje Klaases de Vries op 10 nov 1822 HRL, huw.afk. 27 okt en 3 nov 1822, wonende te HRL, trekschipper in 1851, Nederlands Hervormd huw.get. bij S.T. de Jong en A.Y. van Lint, 1819, zv Anne Ages Z, en Oedske Dirks; BS huw 1819, huw 1820, huw 1822, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-074, supp wijk D-195; oud 41 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, besteller, wijk D-068; VT1839; D.A.Z. eigenaar van de percelen nrs. 161-163 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, resp, huis, huis, en huis en erf, resp. 48, 24 en 42 m2, klaasse onbebouwd resp. 1, 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21, 9 en 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); id. van perceel nr. 747 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 830, huis, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)
Douwe J Zeilmaker oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-175; VT1839
Douwe Jans Zeilmaker geb 1802 HRL, ovl 27 aug 1847 HRL, 1e huwt met Marritje Klazes Visser, oom huwt met Huitje Bruinsma, ook huwt met Corneliske Ledeboer op 12 jun 1828 HRL, huw.afk. 1en 8 jun 1828, zeilmaker in 1847, huw.get. bij A. Harmens en D. Lambsma Tuinhout, 1826, zv Jan Douwes Z, en Theodora Lemke/Eelkje Bleeker; BS huw 1826, huw 1828, ovl 1842, ovl 1847, ovl 1880; oud 37 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk A-018; VT1839; D.J.Z. eigenaar van percelen nrs. 318-321 te HRLn, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 831, resp. pakhuis, huis, pakhuis en erf, huis en erf, resp. 77, 50, 85 en 182 m2, klasse onbebouwd alle 1, belastbaar inkomen resp. 20, 21, 26 en 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 35)
Elisabeth Hendriks Zeilmaker geb 1799 HRL, ovl 14 mei 1867 HRL, huwt met Broer Baukes Kramer op 31 jan 1833 HRL, ovl wijk H-224, dv Hendrik Hendriks Z, en Antje (Cornelis Frank); BS huw 1833, ovl 1844, ovl 1867; oud 40 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-086; VT1839
Gerben Ages Zeilmaker geb 1757 HRL, ovl 8 sep 1834 HRL, huwt met Hijlkje Harmens, ook huwt met IJnskje Pieters Nieuw op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 30 apr en 7 mei 1815, zeilmakersknecht in 1825, wonende te wijk E-164 in 1812, huw.get. bij M.H. van Dijk en J.J. Wijngaarden, 1815, id. bij B.J. Groen en R.A. Mol neef bruidegom, 1816, id. bij L.J. Dijkstra en H.J. Wijngaarden, steevdr bruid. 1817, id. bij W.L. Westerbaan en G.P. Plas, 1818, zv Age Klases Z, en Leentje Gerbens; BS ovl 1812; 1815 huwelijken, huw 1816, huw 1817, huw 1818, ovl 1825, ovl 1834; lijst ingezetenen 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (GAH650); G.A.Z., zeilemakersknegt, wonende te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Bernardus Berend Koopman, varendsgezel, wonende te HRL
Germen Zeilmaker geb 8 sep 1806 Sneek, ovl 15 nov 1890 HRL, huwt met Aafke Ruiter, (gk), op 23 aug 1832 HRL, wonende te HRL, werkman, zv Anne Ages Z, en Oetske Dirks Mesdag; BS huw 1832, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk D-148; oud 32 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk F-183; VT1839
Hendrik Abels Zeilmaker weesvoogden bet f. 15:6:0 aan de rentmeester van het Weeshuis wegens verdiend loon van Anne Wiltjes bij H.A.Z., 11 mei 1782. (GAH1113)
Hendrik Hendriks Zeilmaker geb 1787 HRL, ovl voor 1866, huwt met Sijtske Gerrits de Groot op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 14 en 21 mei 1815, werkman, zv Hendrik Hendriks Z, en Antje Kornelis Frank; BS huw 1815, ovl 1865; Wij, Burgemeesteren der Stad HRL, attesren mits dezen, ingevolge bij ons ingekomnen informatie, dat H.H.Z., van beroep Bleekersknegt, geb te HRL, wonende te HRL, is onvermogend tot het betalen dier bewijzen en schrifturen, welke gerequireerd worden bij het aangaan van zijn voorgenomen huwelijk. HRL, den 25 apr 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en een Certificaat van onvermogen behoren tot de Huwelijks acte van H.H.Z. en Sijtske Gerrijts de Groot dato 25 mei 1815 op Fol. 37 van het Register. In kennisse van mij Presd. Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Hendrik Hendriks Zeilmaker ovl 9 mrt 1808 HRL, huwt met Antje Kornelis Frank, werkman, kinderen: Elisabeth Z, geb 1799 HRL, Hendrik Hendriks Z, geb 1787 HRL; BS huw 1815, huw 1833, ovl 1835, ovl 1867
Jaapje/Japke W Zeilmaker geb 1768 Terschelling, ovl 3 mrt 1853 HRL, huwt met Nicolaas Pieters Schenkius, dv Willem Hendrik Z, en Maaike ... ; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1853; oud 71 jaar, (vnm: Jaapje), geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; kind: Nicolaas Jacobus Schenkius, geb 10 sep 1810, ged 7 okt 1810 Grote Kerk HRL
Jan Jans Zeilmaker ged 11 nov 1742 Grote Kerk HRL, zv Jan Zeilmaker en Tjetske Rinses
Janke Ages Zeilmaker zie ook: Janke Ages; geb 2 mrt 1765 HRL, ovl 14 apr 1822 HRL, ongehuwd, dv Age Klaases (Z), en ... ; BS ovl 1822
Janna Jans Zeilmaker ged 1 sep 1767 Grote Kerk HRL, dv wijlen Jan Janzen Zeilmaker en Harmentje Gerrijts
Jantje Zeilmaker geb 1788 HRL, ovl 17 mei 1855 HRL, huwt met Minne Wiersma op 29 dec 1814 HRL, tapperse, dv Klaas Z, en Janke Berends; BS huw 1814, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-004; oud 50 jaar, (geslnm: Zeylmaker), geb en wonende te HRL. 1839, tapperse wijk A-005; VT1839
Jetske Ages Zeilmaker geb 10 feb 1754 HRL, ovl 12 dec 1835 HRL, huwt met Jan Metzlar; BS geb en ovl 1835, regattdv1826-93; Jan Frans Hendrik Metzlaren J.A.Z., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door proc. Stephanij onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod in de week, 5 mrt 1807; ondertrouw HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, 1805, 1806. (GAH650)
Johanna Klazen Zeilmaker geb 1785 HRL, ovl 18 apr 1833 HRL, huwt met Jan Hendriks Leyenaar op 22 aug 1811 HRL, ondertrouw 7 aug 1811, 1e afk. zondag 11 aug 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 18 aug 1811, dv Klaas Ages Z, en Janke Berends; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1833
Keimpe Jansen Zeilmaker ovl voor 1800; erven verkopen een huis 1799; K.J.Z. ende Grytie Gerbens, beyde van HRL, sijnde de aengevinge gedaen bij procuratie door Dr. Tjallingii, deese over ''t gereghte proclameeren, 31 Mrt 1747; woont in 1e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 36:0:0 (GAH650)
Klaas Ages Zeilmaker ovl voor 1834 HRL, huwt met Janke Berends, wonende te HRL. 1811, schipper te HRL. 1817, kinderen: Jantje, geb 1788 HRL, Johanna Klazes Z, geb 1785 HRL, Berendje Ages Z, geb 1793 HRL; BS huwafk. 1811, huw 1817, huw 1833, ovl 1855; geb 12 okt 1748 HRL, ovl 16 jan 1820 HRL, huwt met Klaaske Tjeerds Posthuma op 29 mei 1808 HRL, schipper in 1820, huw.get. bij Gerben Ages Zeilmaker en IJ.P. Nieuw, broeder bruidegom, 1815, vlgs ovlakte gehuwd met kinderen, zv Age Klazes Z, en Leentje Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1815, ovl 1820, ovl 1827; eigenaar en gebruiker van wijk E-066, schipper, 1814. (GAH204); K.A.Z. en Klaaske Postmus, beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 may 1808; ondertrouw HRL
Klaaske Jans Zeilmaker ged 22 apr 1766 Grote Kerk HRL, dv Jan Zeilmaker en Harmentje Gerrijts; ovl 13 okt 1806 HRL, huwt met Hendrik Georgius Helmer; BS huw 1819, huw 1821, ovl 1831; Hendrik Jurjens Helmer ende C.J.Z., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd de grootvader Gerrijt Alberts, 16 apr 1791; ondertrouw HRL; Hendrik Jurjens Helmer en K.J. Zeilemaaker, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 1 may 1791 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Leentje Annes Zeilmaker geb 16 mei 1792 HRL, ovl 28 feb 1871 HRL, 1e huwt met Bernardus Barend Koopmans op 19 okt 1815 HRL, huw.afk. 24 sep en 1 okt 1815, 2e huwt met Wigle Klases de Vries op 16 apr 1829 HRL, huw.afk. 29 mrt en 5 apr 1829, 3e huwt met Barend Otte op 3 jan 1839 HRL, dv Anne Ages Z, en Oedske Dirks (Mesdag); BS huw 1815, ovl 1826, huw 1829, ovl 1834, huw 1839, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk B-142
Leentje Klaases Zeilmaker huwt met Siibren Klaases de Haan op 27 sep 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808
Melchior Zeilmaker geb 2 mrt 1805 HRL, ged 7 apr 1805 HRL, N.H., 0ovl 18 dec 1862 HRL, huwt met Sjoeke vd Woude op 25 jun 1829 HRL, huw.afk. 7 en 14 jun Dokkum en HRL, zeilmakersknecht in 1851, ovl wijk F-224, zv Eeltje Abes Z, en Truike Johannes; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1829, ovl 1862, bev.reg. Ha18 51 wijk F-291; oud 34 jaar, (geslnm: Zeylemaker), geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-214; VT1839
Mintje Ages Zeilmaker ovl voor 1852, huwt met Berend Johannes Wielinga, wonende te Franeker 1817, dv Age Gerbens Z, en Leentje Gerbens; BS huw 1815, ovl 1838, BS Franeker huw 1817, ovl 1852
Obbe Zeilmaker begraven Groot Kerkhof, regel 9, nr. 7, 2e Telling; Reg. begrafenissen Grote KerkHRL
Sybe Eeltjes Zeilmaker geb 6 feb 1807 HRL, ged 22 feb 1807 HRL, ovl 11 jan 1856 HRL, 1e huwt met Eelkje Jans op 9 aug 1832 HRL, 2e huwt met Uilkje Gijsberts Voss? op 15 mei 1834 HRL, 3e huwt met Antje Jans vd Molen op 17 sep 1840 HRL, N.H., zeilmaker in 1856, zv Eeltje Abes Z, en Antje Sijbes; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1838, huw 1840, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk G-104, 171; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-209; VT1839
Sytske Douwes Zeilmaker geb 12 mei 1745 HRL, ovl 1 apr 1825 HRL, huwt met Pieter Tjallingii, verkoopt een huis in 1799; BS ovl 1825; ; ontvangt als weduwe en medevoogdes van de rentmeester van het Weeshuis f. 50:0:0 ter nader verantwoordinge, 21 dec 1807, quit. no. 39 (GAH1139); id. 22 dec 1807, quit. no. 65 (GAH1139); id. 27 sep 1808, quit. no. 59 (GAH1140); id. 15 nov 1808, quit. no. 65 (GAH1140); id. 13 jul 1809, quit. no. 30 (GAH1141)
Willem Hendrik Zeilmaker huwt met Maaike ... , kind: Jaapje/Japje, geb 1768 Terschelling; BS ovl 1853
Reinder Jansen Zeilmaker/Zeilemaker ovl voor 1802, huurt pondematen land voor de lijnbaan 1801-1811 ; weesvoogden bet f. 100:0:0 aan de rentmeester wegens verdiende loon van Cornelis Martens en Rimmert Hiddes op de lijnbaan van R.J.Z., 17 aug 1784. (GAH1115); id. f. 90:0:0, 21 jun 1785. (GAH1117); id. f. 55:0:0 zijnde het verdiende loon van Cornelis Martens gewerkt hebbende op de baan van R.J.Z., 13 jun 1786. (GAH1119); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 13:0:0 terzaake geleverde veer quit. no. 23, 28 apr 1786. (GAH1118); ontvangt van de weesvoogden een Landschaps Obligatie, leggende op toonder deezes, groot 300 Cgld, quoterende met no. 227, van Resolutie 29 feb 1672, waarop de intrest 17 aug 1786 versch, ''t laatst bet is, dus her eerste jaar ten voordeele van ''t Weeshuis den 17 aug 1787 versch. aan ''t Weeshuis gelegateerd door R.J.Z., 24 jul 1787. (GAH1119)
Andrigje Eelkes Zeilstra geb 1776 Heerenveen, ovl 26 feb 1831 HRL, huwt met Jan Cornelis Wagenaar op 11 nov 1798 HRL, dv Eelke Everts Z, en Antje ... ; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1831, ovl 1856
Dirk Watzes Zeilstra zie D.W. de Groot
Eelke Everts Zeilstra huwt met Antje ... , kind: Andrigje Eelkes Z, geb 1776 Heerenveen; BS huw 1831
Geertje Zeilstra oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-307; VT1839
Yke J Zeilstra oud 68 jaar, geb Molkwerum en wonende te HRL. 1839, wijk F-182; VT1839
Oepke Minnes Zeilstra woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; Woensdag den 5 Sept. 1798. de Raad der Gemeente Extra ordinair vergadert zijnde, wierde voorts O.M.Z. wegens de Slordige Waarneeminge van zijne Post, als Lantaarnopsteeker en wel Speciaal, dat op gepasseerde maandag avond in de krijte waar hij de Lantaarns opsteeken moet, geen een Lantaarn Was aangestooken gevonden, Zeer ernstig gecorrigeerd, met Serieuse bedreiging dat in Cas hij weder in deezen kwam te manqueeren als dan defacto te zullen werden gecasseerd. (GAH44); Donderdag den 23 nov 1797. Het Gerechte Extra ordinaires Vergadert zijnde, wierd eindelijk in plaats van Theunis Bos, aangesteld tot Lantaarnopsteeker den Burger O.M.Z., en heeft ten dien einde de Eed van getrouwheid afgelegt. (GAH43)
Wilhelmina Aleida Zeilstra IJpe Feddema en W.A.Z., de eerste van HRL, de laatste van Sneek en laatst geproclameerd en getrouwd op dato dezes 26 jun 1774 HRL, met adtestatie van Sneek, getekend N. Olthof, v. d. m. ; kind: Rombartus Ypes Feddema, geb 27 dec 1779, ged 25 jan 1780 Grote Kerk HRL
Zein zie ook: Zeen
Aafke Baukes Zein zie ook: Aafke Aukes; geb 1795 HRL, ovl 25 dec 1872 HRL, 1e huwt met Marten Schaafsma op 2 apr 1818 HRL, huw.afk. 15 en 22 mrt 1818, 2e huwt met Martinus Lieuwma op 17 nov 1831 HRL, N.H., dv Auke Bouwes Z, en Bieuwke Lieuwma; BS geb 1818, ovl 1829, huw 1831, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-148, wijk H-138; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-078; VT1839
Auke Bouwes Zein geb 1770 HRL, ovl 22 jun 1826 HRL, huwt met Bieuwkje Jans Lieuwma, N.H., metzelaarsknecht, kinderen: Bauke Aukes Z, geb 1801 HRL, Aafke Aukes Z, geb 1795 HRL, Jan Aukes, geb 6 mei 1803 HRL, Bouwe Aukes, geb 30 okt 1800 HRL, zv Bouwe Aukes Z, en Aafke Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1803, BS geb 1811, ovl 1826, huw 1831, ovl 1868, ovl 1872
Bouwe Aukes Zein oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk H-138; VT1839; B.A.Z. eigenaar van perceel nr. 212 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 212, huis, 55 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33); B.A.Z. eigenaar van perceel nr. 924 te HRL, sjouwerman, woonplaats HRL, legger nr. 832, huis, 63 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42)
Bouwe Aukes Zein ovl /begraven 19 aug 1794 HRL, huwt met Aafke Tjeerds, arbeider en wonende te HRL; 1774, kinderen: Hendrikje Bouwes Z, geb 1771 HRL, Hendrik Bouwes Z, geb ... , Auke Bouwes Z, geb 1770 HRL, Geertje Bouwes, geb 1781 ... ; BS huw 1830, huw 1831, huw 1835, ovl 1837; bij ovl 66 jaar; ovl 19 aug 1794 HRL, begraven Groot Kerkhof, regel 35, nr. 6; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Fokeltje Hendriks Zein geb 1805 HRL, ovl 7 dec 1835 HRL, huwt met Gerben Annes Bosma op 13 mei 1830 HRL, dienstmeid. dv Hendrik Bouwes Z, en Tetje Iedes; BS huw 1830, ovl 1835
Hendrikje Bouwes Zein geb 1771 HRL, ovl 3 jun 1837 HRL, huwt met Jan Simons van Hoek, getuige bij geboorte aangifte van levenloos kv Jacob de Bruin, dv Bouwe Z, en Aafke Tjeerds; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1836, ovl 1837
Jan A Zein oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-327; VT1839
Jan Zein geb 1800 HRL, huwt met Jeltje Regts
Hitje Zeinstra huwt met Oepke Monsma; BS ovl 1848
Jan Willems Zeinstra geb 1792 Franeker, ovl voor 1870, huwt met Luurtke Harmens Beuker op 9 jun 1816 Franeker, arbeider en wonende te Franeker 1816, zv Willem Jans Z, en Foekje Jans; BS ovl 1869; BS Franeker huw 1816
Willem Jans Zeinstra huwt met Foekje Jans, arbeider en wonende te Franeker kind: Jan Willems Z, geb 1792 Franeker; BS Franeker huw 1816
Aukje Johannes van Zeist geb 6 nov 1787, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL, dv Johannes van Zeist en Akke Rintjes
Catharina Johanna van Zeist van Alkmaar, huwt met Jan Claasen, van HRL, geproclameerd de 19-26 sep en de 10 okt en getrout met attestasie de 24 ditto 1762; kind: Johannis Jans, ged 11 sep 1763 Grote Kerk HRL, moeder als Katrijna Johannes v. Z. ; weesvoogden bet f. 42:11:6 aan de rentmeester van het Weeshuis uyt de nalatenschap van Jenne Jans van Glinstra en C.J. vZ., zijnde geweest de vader en steemoeder van Wouter Jennes van Glinstra in ''t Weeshuis behorende, 19 apr 1785. (GAH1116)
Claas Durks van Zeist ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL, zv Durk Johannes van Zeist en Auckje Claases; ged , samen met Janneke Dirks van Zeist, 8 okt 1765 Grote Kerk HRL, zv Dirk Johannes van Zeist en Aukjen Klaazes
Dirk J. van Zeist oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk G-274; VT1839
Dirk Johannes van Zeist geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL, zv Johannes Dirks van Zeist en Akke Rintjes
Dirk Johannes van Zeist huwt met Aukje Clases, beide van HRL, geproclameert den 28 Septem:en de 5 en getrout den 12 okt 1755; kind: Wytske Durks van Zeist, ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL; kind: Claas Durks van Zeist, ged 19 mrt 1761 Grote Kerk HRL; kind: Janneke Durcks van Zeist, ged 22 jun 1762 Grote Kerk HRL; kinderen: Klaas en Janneke Dirks van Zeist, beiden ged 8 okt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Wytse Dirks van Zeist, ged 15 mei 1770 GroteKerk HRL
Dirk van Zeist begraven Groot Kerkhof, regel 28, nr. 45; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Dirk van Zeist weduwe D. v. Z. eigenaresse van percelen nrs. 1780 en 1781 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 833, resp. huis, plaisiertuin en erf, resp. 32 en 510 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 54)
Horatius van Zeist Harmen Willems ende Antje Jans, beyde van HRL, komende wegens de bruyd H. vZ., 30 Jul 1746; huwt met Hiske Rijkeles, hebben in ieder geval 2 kinderen: Antje Horatius en Rijkele Horatius; zie aldaar; (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759)
Janneke Durcks van Zeist ged 22 jun 1763 Grote Kerk HRL, dv Durck Johannes van Zeist en Auckje Clases; ged , samen met Klaas Dirks van Zeist, 9 okt 1765 Grote Kerk HRL, dv Dirk Johannes van Zeist en Aukjen Klaazes
Johannes Dirks van Zeist huwt met Akke Rintjes, kind: Dirk Johannes van Zeist, geb 7 may 1782, ged 28 mai 1782 Grote Kerk HRL; ind: Aukje Johannes van Zeist, geb 6nov187, ged 27 nov 1787 Grote Kerk HRL
Johannes van Zeist ovl 1752 HRL; in zijn plaats aangesteld als torenblazer op 17 mei 1752 Jan Hendrik Siekman; zie aldaar. (Aanstellingen Stad HRL 1731-1759); huwt met Antje Wybrens, beyde van HRL, sijn geproclameert den 28-30 jul en den 4 aug 1743 en doen ook getrouwt; Johannis Clasen ende Trijntie Freerks, beide van HRL, huw.aang. 23 aug 1738 HRL, koomende voor de Bruit J. v. Z. ; huw.aang. HRL 1738; Hendrik Duman ende Knierke Orks van deinum, beide van HRL, huw aang. 29 nov 1738 HRL, komende voor de bruidegom J. v. Seist ende Andrijs Jelmersma voor de bruid vertonende attestatie van deselve en Consent van des bruids vader; huw.aang. HRL 1738; Salomon Hoytes van HRL, ende Aeltje Fockes van Bolsward, huw.aang. 22 jan 1735 HRL, komende wegens de bruid J. v. Z. ; huw aang. Gerecht HRL 1735
Klaas Johannes van Zeist Voor ons Mr. Jacob Hanekuyk Openbaar notaris residerende te HRL Canton HRL, Arrondissement Leeuwarden Provintie Vriesland in presentie van de na te meldene Getuigen is gecompareerd: Mejuffrouw Uilkje Tevis Bakker Weduwe wijlen den Heer Bouwe Cornelis Schiere, Zeilmaker en koopman, wonende in deeze Stad, dewelke verklaarde door deeze te consenteren, dat hare Dogter Mejufrouw Maayke Bouwes Schiere meerderjarig en wonende in deze Stad, een Huwelijk aangaat met den Heer Willem Schroeder, mr Zilversmid. wonende te Leeuwarden, mits observerende de formaliteiten op dat Stuk bij het thans nog vigerend Civil Wetboek bepaald. Gedaan en gepasseerd te HRL ten woonstede van de Comparante in tegenwoordigheid van K.J. v. Z., Werkman op de Turfhaven en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker, in de Grote Kerkstraat, beiden wonende in deze Stad, als verzogte Getuigen; den Negentienden feb Achtienhonderd en Zeventien. en heeft de Comparante benevens de gemelde Getuigen en ons Notaris, na gedane voorlezing, de tegenwoordige Acte van Brevet getekend, die na gedane Registratie aan Mejuffrouw Maayke Bouwes Schiere zal worden ter hand gesteld
van Zeist zie ook: van Seist
Wytse Dirks van Zeist ged 15 mei 1770 Grote Kerk HRL, zv Dirk Johannes van Zeist en Aukjen Claases
Wytske Durks van Zeist ged 24 jul 1759 Grote Kerk HRL, dv Durk Johannes van Zeist en Auckje Klaases
Romke Tjietses Zeldenrijk geb 5 mei 1804 HRL, ged 20 mei 1804 HRL, ovl 24 dec 1847 Leeuwarden, huwt met Antje Willems Blom op 14 jul 1826 HRL, huw.afk. 2 en 9 jul 1826, schipper te HRL, zv Tjietse Romkes Z, en Doedie Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; VT1839
Tjietse Romkes Zeldenrijk geb 1772 ... , huwt met Dorothea hendriks Prins/Doedie Gerrits op 30 okt 1803 HRL, huw.get. bij F.J. Park en IJ.E. vd Woude, schipper, wonende te te HRL, 1817, kind: Romke Z, geb 5 mei 1804 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1817, huw 1826, ovl 1848, ovl 1850; gebruiker wijk F-152, schipper; eigenaar en medegebruiker is Haye Jacobs Terpstra, 1814. (GAH204); T.R.Z. eigenaar van de percelen nrs. 157 en 158 te HRL, schipper, woonplaats HRL, legger nr. 834, resp. huis en erf, en huis en erf, resp. 30 en 85 m2, klasse onbebouwd resp. 1 en 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 15 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Lammert Zelders huwt met Taatje Riemshoorn, kind: Willem Lammerts Zelders, ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL; kind: Riems Lammerts Selders, ged 24 jun 1766 Grote Kerk HRL
Willem Lammerts Zelders ged 5 mrt 1765 Grote Kerk HRL, zv Lammert Zelders en Taatje Riemshoorn
Adam Zelle huwt met Minke Boukje van Slooten, kind: Herman Otto Z, geb 1810 Leeuwarden; BS ovl 1894
Anna Louisa Zelle ovl voor 1829, huwt met Fokke Heidkamp; BS Franeker huw 1828
Herman Otto Zelle geb 1810 Leeuwarden, ovl 10 jan 1894 HRL, huwt met Maria Anna Sibilla Schlicht, zv Adam Z, en Minke Boukje van Slooten; BS ovl 1894
Otto Zelle ovl 10 apr 1806 Leeuwarden, huwt met Huberdina Servaes, kind: Zwaantje Otto Z, geb ...; BS huw 1821
Zwaantje Ottos Zelle ovl 11 aug 1797 HRL, huwt met Louwrens Klazes Koster op 15 apr 1797 HRL, dv Otto Z, en Huberdina Servaes; huw Grote Kerk HRL 1797, BS huw 1821, ovl 1825; kind: Zwaantje Laurens Koster, geb 1 aug 1797, ged 20 aug 1797 Grote Kerk HRL; begraven Groot Kerkhof, regel 6, nr. 41, als Z. Zelles; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Sjoerdtje Zendst huwt met Douwe Simons, kind: Jan Douwes, geb 25 mei 1772, ged 11 jun 1772 Grote Kerk HRL; kind: Sentje Douwes, ged 30 okt 1770 Grote Kerk HRL
Jeltje Zents huwt met Abram Boomgaarden, kind: Anna Abrams Boomgaarden, ged 5 dec 1752 grote Kerk HRL
Magdalena Zeper ovl voor 1867, huwt met Ludolph Reinier Wentholt; BS ovl 1870
Tietje Tjerks van ''t Zet ovl voor 1841, huwt met Wybe Pieters Schoninga; BS huw 1840
Jantje Johannes Zettelaar geb 1800 Leeuwarden, ovl 23 apr 1826 HRL, huwt met Bart Herkes vd mei op 16 mrt 1826 HRL, huw.afk. 5 en 12 mrt 1826, dv Johannes Z, en Trijntje Willems van Vals; BS huw 1826, overlijdens
Johannes Zettelaar zie ook: J. Settelaar; ovl 10 jun 1806 ... , huwt met Trijntje Willems van Vals, matroos in 1806, kind: Jantje Johannes Z, geb 1800 Leeuwarden; BS huw 1826, overlijdens
Gerrit Gerrits Zeverijn G.G.Z. en Antje Klaases de Haan, hebben de laatste afkondiging gehad den 25 aug 1793 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar de Lemmer, en aldaar 1 sep 1793 getrouwt
Lambertus Zeverijn geb 28 apr 1803 Workum, huwt met Emma Meuwenboer, (gk), werkman; bev.reg. Ha18 51 wijk A-214
Lambertus Zeverijn huwt met Grietje Beil; BS ovl 1853
Wytske Zevers geb 1798 HRL, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk D-077, 141, wijk G-316
Eeltje Abels Zeylemaker geb 1773 HRL, ovl 10 mrt 1824 HRL, huwt met Antje Sijbes op 18 mei 1806 HRL, ook huwt met Truike Johannes, kinderen: Sijbe Eeltjes Z, geb 1807 HRL, Melkert Eeltjes, geb 2 mrt 1805 HRL, Aafke Eeltjes, geb 21 mei 1810 HRL, Abe Eeltjes, geb 1 jun 1803 HRL, Johannes Eeltjes, geb 1 jan 1801 HRL, Abe Eeltjes, geb 22 jul 1799 HRL, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp 1814, id. bij H. vd Vorm en M. Ponstein, 1814, id. bij G.B. Komst en H.G. Leeksma 1813, id. bij J.B. Smits en R. Valderpoort 1815, zeilmaker in 1824; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1805, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1814, huw 1815, ovl 1824, ovl 1843, ovl 1856, ovl 1862; eigenaar en gebruiker van wijk A-123, zeylmakersknegt, 1814. (GAH204)
Johannes Zeylemaker ovl voor 1768; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis17-8:0 wegens een mamiexing (?) voor het Weeshuis gemaakt en geleverd, kwit. no. 7, 15 okt 1765. (GAH1095); id. f. 5:16:0 wegens het maken en repareren van koperwerk, kwit. no. 16, 11 nov 1766. (GAH1096); id. f. 48:2:0 aan de wed, kwit. no. 6, 20 nov 1767. (GAH1097)
Anne Ages Zeylmaker geb 1765 ... , ovl 12 feb 1816 HRL, huwt met Oedske Dirks Mesdag, kinderen: Dirk Annes Z, geb 1797 Sneek, Leentje Annes Z, geb 16 mei 1792 HRL, Germen Z, geb 8 sep 1806 Sneek, in leven metselaarsknecht, zv Age Klases Z, en Leentje Germens; BS ovl 1816; 1829 huwelijken, ovl 1857, ovl 1871, ovl 1890; gebruiker wijk A-223, metzelknegt; eigenaar is Tjeerd Kabbeljauw wed. 1814. (GAH204)
Ate Gerrits Zeylmaker geb 28 feb 1754 HRL, ovl 31 mrt 1818 HRL, huwt met Sijbrigje Goverts op 12 feb 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1818, ovl 1848; gebruiker wijk E-162, zeylmakersknegt; eigenaar is S. Schuurmans, 1814 (GAH204)
Jan Douwes Zeylmaker ovl 24 sep 1804 HRL, huwt met Theodora Lemke, koopman in 1804, huurt land o. a. in Geitjesstek 1799-1811, kind: Douwe Jans Z, geb 1802 HRL; BS huw 1828, ovl 1847; zie ook: Jan Douwes; wed. J.D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk A-034, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-035, zeylmakersche, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-047; gebruiker P. Minnema, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-084, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-085; gebruiker Haaye Wiegers Brouwer, stuurman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-086, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk I-004, lijnbaan; gebruiker Klaas R. Kuiper, lijndraayer, 1814 (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 8:8:0 terzaake geleverd zout, quit. no. 54, 30 nov 1786. (GAH1118); id. f. 10:10:0, quit. no. 49, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 16:16:0, quit. no. 59, 25 nov 1788. (GAH1120); id. f. 32:0:0, quit no. 8, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 6:0:0, quit. no. 56, 2 nov 1790. (GAH1122); id. f. 15:6:0 wegens geleverde zout en zeildoeken schorldoeken, 16 dec 1791, quit. no. 55. (GAH1123); Stadsrentmeester ontvangt vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs een summa van f. 2500:0:0 in de 2e tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, J.D.Z. en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 wegens 1 jaar rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 15, tegen 5%, Januar 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); ovl 24 sep 1804 HRL, oud 57 jaar; heeft een zeiljagt van 30 voet, belasting: f. 6:0:0, may 1795, may 1796, may 1797, may 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802, may 1803, may 1804. (GAH650); woont in 1e quartier, huisno. 35, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 1e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 1e quartier: f. 150:0:0 (GAH650); weesvoogden betalen f. 65:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ter zake verdiende loon van Eeltje Abes als zeilmakersknegt bij J.D.Z., 24 nov 1795 (GAH1127); weduwe J.Z. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 1:19:0 ter Saeke geleverd touw, 7 mrt 1810, quit. no. 5 (GAH1142); id. f. 75:13:0 ter Saeke geleverde kleedbare stoffen, 31 dec 1810, quit. no. 20 (GAH1142); id. f. 152:19:0, 31 dec 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. f. 33:11:0 ter zaeke geleverde Sakkelt, 26 feb 1807, quit. no. 26 (GAH1139); J.D.Z. ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 132:15:0 ter zaake geleverde Linnens, 7 jul 1801, quit. no. 15 (GAH1133); weduwe ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 84:11:0 ter Saeke geleverde Linnens, 9 jan 1808, quit. no. 7 (GAH1140); id. f. 74:7:0, 22 dec 1808, quit. no. 30 (GAH1140); id. f. 16:10:0 ter Zaeke kleedbare waeren, 5 jul 1808, quit. no. 23 (GAH1140); id. f. 16:10:0, 30 dec 1809, quit. no. 39 (GAH1141); Maandag den 1 apr 1799. deRaad ordinaris vergadert Zijnde, wierde voorts goedgevonden, oop betuigenis van eenige leden, van den voorgaanden Gerechte, Schoon het zelve Contract niet geboekt Was, egter dat hetzelve alzoo Was geslooten, en overeengekomen, aan J.D.Z., ordonnantie te Verleenen, op deszelfs ingediende Rekening van Huur van de Lijnbaan buiten de Haaven Poort, Zedert den 13 apr 1795 tot den 13 apr 1799 gerekent, bij de Stad gebruikt tot een Spinderij tegens f. 4:0:0 pr maand, dus voor 4 Jaaren f. 192:0:0 (GAH44)
Alida Zeylstra huwt met IJpe Feddema, kind: Eit IJpes Feddema, geb 14 jan 1775, ged 14 feb 1775 Grote Kerk HRL; kind: Dieuke Ypes Feddema, geb 7 aug 1781, ged 2 sep 1781 Grote Kerk HRL, moeder als: Wilhelmina A. Seilstra
Claes van Zeyst en Anna Chatarina Nijkerk, beyde van HRL, huw.aang. 3 sep 1735 HRL, komende voor de bruid Gerlof Annes, deeselfs Stiffvader; huw.aang. HRL 1735
Andries van Ziegen ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:0:0 voor 1 dosijn besaanen in dec 1771 tdv het Weeshuis geleverd, kwit. no. 1, 7 jan 1772. (GAH1103) id. f. 9:0:0 wegens geleverde basaenen, (onder hfdstuk schoenen en leer), kwit. no. 2, 16 mei 1775. (GAH1106); ovl 23 jan 1794 HRL, oud 63 jaar
Daniel Ziekman zie ook: J.D. Ziekman; ovl voor 1812, huwt met Dirkje Brens, N.H., kinderen: Hielkje, geb 1791 HRL, Maria Z, geb 1790 HRL, Johannes S(iegman), geb 9 aug 1800 HRL, in huwelijksakte van 1815 voornaam ''Johan Daniel''; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1811wafk, ovl 1853; wed. D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk B-039, vroedvrouw; medegebruiker Gerrit Rinses de Vries, militaire dienst, 1814. (GAH204); Johan D.Z. ende Dirkjen Brens, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd Wytze Dirks, desselfs schoonbroeder, 31 okt 1789; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johan Daniel Ziekman Zie ook: Daniel Ziekman; J.D.Z. en Dirkje Brens, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 15 nov 1789 HRL, en zijn getrouwd den 24 daar aan volgende; kind: Hijlkje Johans Ziekman, geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend Agt honderd tien den twintigste jan is Overleden J.D.Z. in den ouderdom van Seven en veertig Jaren. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 20 feb 1815
Lodewijk Jans Ziekman ged 12 feb 1760 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Ziekman en Maria Pereboom
Elisabeth Johannes Ziekmans huwt met IJpe Symons de Groot; BS ovl 1832; 1844 overlijdens
Hielkje Johans Ziekmans geb 1791 HRL, ovl 13 feb 1853 HRL, huwt met Jacobus Harmens Smits op 30 mrt 1815 HRL, huw.afk. 26 feb en 5 mrt 1815, dv Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huw 1815, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-090; geb 27 aug 1791, ged 6 sep 1791 Grote Kerk HRL, dv Johan Dani?l Ziekman en Dirkje Brens; Ik Ondergetekende Dirkje Brens Weduwe Johan Daniels Ziekmans, wonende te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren en toe te staan aan mijnen dochter H. Daniels Z., bij mijn Wijlen Man in Echte Verwekt om Zich in het huwelijk te begeven met Jacobus Harmens Smith, Matroos wonende te HRL, mogende alzoo lijden dat dezelve door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der proclamatien in de Huwelijke Staat te worden beveestigd. HRL den 22 feb 1815
Maria Ziekmans geb 1790 HRL, huwt met Willem Jager op 27 jun 1811 HRL, 1e afk. zondag 9 jun 1811 voor het Huis der Gemeente, ondertrouw 5 jun 1811, 2e afk 16 jun 1811, dv Johan Daniel Z, en Dirkje Brens; BS huwafk. 1811, huwelijken
Jan Pieter Zielstra geb 10 jan 1783 HRL, inschrijfnummer 664, 125 ste regiment infanterie, gesneuveld Berezina 27 nov 1812; Chateau de Vincennes, Fr
Teunis Zietses zie: Beidschat
Pier Zietzes Op heden den Zestiende der maand jul Een duisend achthondert en Zestien, Compareerden voor ons Schout der gemeente Lemmer Geert Jacobs van Dijk, oud vijfenveertig Jaar Commissaris der veeren, en Albert Vultens Beekerk, oud vijfenveertig Jaar Mr Bakker ingezetenen dezer Gemeente, en bij ons als geloofwaardige personen bekend, Welke Verklaarden Zeer Wel te Weten dat de Ouders van P.Z. voor Lange Jaren Zijn overleden; Waar om zij Comparanten also daartoe verzogt zijnde, dese Verklaring met ons hebben Vertekend te Lemmer ten dage en Jare als boven; Geextraheerd uit het doopboek van den Hervormde Gemeente in de Lemmer, cum annex; Geboren den derden der Maand Maart, en Gedoopt den zevende dieszelfde Maand in het Jaar Een duisend zeven hondert vierentachtig, Zegge: (1784) Een kv Zietze Piers en Aukje Ferwerda, dehalve genaamd: Pier
Anskien Zijbes huwt met Pieter Jans, kind: Zijbe Pieters, ged 21 aug 1759 Grote Kerk HRL; kind: Wytske Pieters, ged 21 jul 1763 Westerkerk HRL; kind: Jan Pieters, ged 16 mrt 1756 Grote Kerk HRL
Jacob Zijbes huwt met Aaltie Douwes, kind: Zijbe Jacobs, ged 26 okt 1756 Grote Kerk HRL
Grietie Zijbrens ged 23 mrt 1755 Westerkerk HRL, dv Zijbren Freerks en Gadske Hiddes
Ybbeltje Zijbrens ged 23 sep 1762 Westerkerk HRL, dv Zijbren Cornelis en Katrijna Wetterou
Janke Zijbrens ged 20 sep 1768 Grote Kerk HRL, dv Zijbren Jogchems en Trijntie Sipkes; Jan Everts ende J.S., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Sijbren Jochums, deszelfs vader, 5 nov 1791; ondertrouw HRL; kind: Evert Jans, geb 2 apr 1792, ged 22 apr 1792 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Jans, geb 19 jan 1795, ged 10 feb 1795 Grote Kerk HRL; huwt met Jan Everts; dopen Grote Kerk HRL 1807
Lolkjen Zijbrens huwt met Pieter Freerks, kind: Freerk Pieters, ged 5 jan 1755 Westerkerk HRL; kind: Freek Pijtters, ged 17 dec 1747 Westerkerk HRL; kind: Baukjen Pieters, ged 20 okt 1743 Westerkerk HRL; kind: Freerk Pieters, ged 23 may 1741 Grote Kerk HRL
Antie Zijdses ged 20 nov 1757 Grote Kerk HRL, dv Zijdse Melles en Antie Johannes
Grytje Zijdses ovl 3 jun 1727 HRL, old 60 jaeren
Richte Zijdses huwt met Tjite Bennes, kind: Antie Tjites, ged 27 jul 1758 Westerkerk HRL
Harmen Zijdzes huwt met Fokie Wijdzes, kind: Wytze Harmens, ged 2 okt 1759 Grote Kerk HRL
Jan Daniel Jans Zijkman ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL, zv Jan Hendrik Zijkman en Maria Pereboom
Jan Hendrik Zijkman huwt met Maria Pereboom, kind: Jan Daniel Jans Zijkman, ged 12 feb 1765 Grote Kerk HRL
Catje Klaases van der Zijl Jan Pieter Borman van HRL, en C.K. vdZ. van Zweins, laatst geproclameert op dato deezes 19 mei 1776 HRL, en vervolgens met astestatie vertrokken naarZweins, om aldaar in den echten Staat te worden bevestigd; kind: Christiaan Jans Borman, geb 14 nov 1780, ged 19 dec 1780 Grote Kerk HRL, moeder als: Katharina K. vdZ.
Aaltje Zijlstra ovl 4 feb 1788 HRL, oud 49 jaar
Aart Cornelis Zijlstra geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL, zv Kornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1790 HRL, ovl 28 jun 1814 HRL; wijk E-083, zv Cornelis Aarts Z, en Foekje Cornelis; BS ovl 1814
Abraham Folkerts Zijlstra geb 1794 Sexbierum, ovl 11 sep 1855 HRL, huwt met Hendrikje Klazes Overberg, tuinier, N.H., zv Folkert Z, en Pietje Hendriks; BS geb en ovl 1855, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk I-007; oud 45 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, tuinier, wijk I-011; VT1839
Age Watzes Zijlstra zie ook: Age Watzes; geb 1733 ... , ovl 31 jul 1817 HRL, huwt met Eelkje Jacobus, kinderen: Jacob Ages Z, geb 1767 HRL, Rein Ages Z, geb 1768 HRL, Rinske Z, geb 1779 HRL; BS huw 1817, ovl 1827, ovl 1847, ovl 1858; gebruiker wijk G-181; eigenaar is Johannes Jacobus Kerkhoven, 1814. (GAH204)
Akke Zijlstra huwt met Douwe Zijlstra; BS ovl 1848
Akke Zijlstra huwt met Jouke Bolton Schuil, wonende te HRL 1842; BS ovl 1842
Akke Zijlstra ovl voor 1888, huwt met Broer Tjitse Schuil; BS ovl 1887
Antje Cornelis Zijlstra geb 1781 ... , huwt met Nicolaas de Vries op 21 jul 1806 voor het gerecht te HRL, getuige bij geboorte aangifte van Gesina Hendrika Zijlstra in 1811, in de doopakten van Johannes en Margaretha (25 sep 1810) is de naam ''Aukje Cornelis''; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1810, BS geb 1811; Nicolaas de Vries, Luitenant bij het Corps Koningklijke Marine van Vlieland, en A.C.Z. van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 jul 1806; ondertrouw HRL; kind: Jetske Nicolaas de Vries, geb 26 jan 1809, ged 19 feb 1809 Grote Kerk HRL, moeder als: Akke d. V. ; kind: Margareta Jeannete de Vries, geb 25 sep 1810, ged 11 okt 1810 Grote Kerk HRL, moeder als: Auckjen C.Z.
Auckjen C Zijlstra zie: Antje Cornelis Zijlstra
Bouwkje Zijlstra huwt met Egbert Sjierks; dopen Grote Kerk HRL 1811; kind: Aafke Egberts, geb 19 mrt 1811, ged 21 apr 1811 Grote Kerk HRL
Broer Adama Zijlstra geb 7 nov 1806 HRL, ged 2 dec 1806 HRL, ovl 29 dec 1819 HRL, zv Dirk Z, en Dirkje Adema; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1819
Catharina Zijlstra geb 1788 HRL, ovl 13 feb 1858 Franeker, huwt met Sibrand Scheltes Wybenga op 10 jul 1803 Franeker voor het gerecht, wonende te Franeker 1825 dv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1830, BS Franeker huw 1825, ovl 1858
Christina Zijlstra geb 10 aug 1811 HRL, dv Hendrik P.Z., en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 10 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Hendrik P. Zijlstra en Anna Maria Jurjens
Cornelis Aarts Zijlstra geb 1782 ??, ovl 14 nov 1811 HRL, huwt met Foekje Cornelis, wonende te bij de Havenpoort in 1811, kind: Aart Cornelis Z, geb 1790 HRL; in de ovl akte staat als leeftijd bij overlijden: 29 jaar, maar dat is zeer waarschijnlijk niet juist; BS ovl 1811, ovl 1814; heeft een huisbediende, extraord. belasting: f. 1:0:0, mei 1802, mei18 03, agste quartier, huisnr. 31. (GAH650); lijst ingezetenen 8e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 14:8:0 (GAH650)
Cornelis Cornelissen Zijlstra ovl voor 1812, huwt met IJnskje Posthuma op 22 jun 1807 HRL, komt van HRL, levert tabak in 1810, kinderen: Johannes, geb 23 mrt 1810 HRL, Sicco Z, geb 9 dec 1811 HRL, Cornelis, geb 10 apr 1808 HRL; huw Grote Kerk HRL 1807, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS geb 1811; wed. C.C.Z. eigenaar en gebruiker van wijk C-005, winkeliersche, 1814. (GAH204); C.C.Z. en IJnskje J. Posthuma, beide van HRL, zijnde aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 6 jun 1807; ondertrouw HRL; begraven Klein Kerkhof, regel 13, nr. 15; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL; kind: Johannes Cornelis Zijlstra, geb 23 mrt 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 25:12:0 ter Saeke geleverde Azijn, 31 dec 1810, quit. no. 41 (GAH1142); id. f. 22:0:0, 6jul18 08, quit. no. 50 (GAH1140); id. f. 5:10:0, 29 dec 1808, quit. no. 76 (GAH1140); id. f. 4:6:0 voor geleverde Winkelwaeren, 30 dec 1809, quit. no. 79 (GAH1141)
Cornelis Dirks Zijlstra geb 1804 HRL, ovl 20 feb 1829 HRL, ongehuwd, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adema; BS ovl 1829
Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester in 1774, ontvanger der doodkistgelden in 1782, medevoogd in 1791; geb 1750 HRL, ovl 30 mei 1825 HRL, huwt met Jetske Aarts, oud-schepen, gekwalificeerde kollekteur der Kon. Ned. Loterij in 1825, solliciteur bij de marine, ontvangt interesse 1800, 1811, kinderen: Dirk Cornelis Z, geb 1776 HRL, Helle Alagonda Z, geb 1795 HRL, Sijtske Z, geb 1790 ... , Hans W.C. Z, geb 1785 ... , Akke/Aukje Z, geb 1781 ... , Catharina Z, geb ... ., Catharina Z. geb 1788 HRL, zv Dirk Cornelis Z, en Aukjen Sijtzes; BS huwafk. en huw 1811, huw 1823, ovl 1825, ovl 1837, ovl 1844, BS Franeker ovl 1858; kind: Dirk Kornelis Zijlstra, geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL; kind: Aart Kornelis Zijlstra, geb 6 apr 1783, ged 4 may 1783 Grote Kerk HRL; kind: Hans Willem Cornelis Zijlstra, geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL; kind: Maria Johanna Harmanna Zijlstra, geb 5 apr 1787, ged 1may17 87 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Cornelis Zijlstra, geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Ibella Alagonda Zijlstra, geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL; betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 171:6:0 wegens last- en moddergeld over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 156:16:0 over 1774, 6 jan 1775 (GAH1106); id. f. 151:19:8 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 206:13:8, over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 190:2:8 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 135:15:0 over 1780, 15 jan 1781. (GAH1112); id. over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 147:9:0 over 1782, 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 195:7:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. over 1778, 12 jan 1779. (GAH1110); id. f. 206:2:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 172:3:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 183:9:8 door hem gecolledteerd van primo jan. tot ultimo dec 1785, bedraagende 1/2 stv van ''t last, over 7339 lasten, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 149:12:8 voor 5983 lasten, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 151:18:8 voor 6077 last, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 132:11:8 voor 5303 last, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 115:9:8 voor 4619 last, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 143:3:8 voor 5727 last f. 1/2 stv, 18 jan 1791. (GAH1123); id. het moddergeld van primo January tot ultimo dec 1791, bij zijn ed. ten voordeele van het Weeshuis gecollecteerd, a 1/2 st pr last over 5942 lasten: f. 148:11:0, alsmede het geene bij zijn ed. in die tijd ten voordeele van het Weeshuis wegens het ophoopt schepel is ontfangen: f. 71:16:0, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 212:17:0 (GAH1124); id. f. 144:3:0 aan moddergeld over 5766 lasten, en f. 45:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 182:11:0, 21 jan 1793 (GAH1125); id. f. 127:10:0 aan moddergeld over 5100 lasten, en f. 48:18:0 aan opgehoopt schepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert f. 168:18:0, 25 feb 1794 (GAH1126); id. f. 145:0:8 aan moddergeld voor 5801 lasten, en f. 70:10:0 aan opgehoopte scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: 208:0 8; 5 feb 1795 (GAH1127); id. f. 68:11:8 voor 2743 lasten, en f. 59:5:0 voor opgehoopt scheepel, af: voor de administratie: f. 7:10:0, resteert: f. 120:6:8, 25 jan 1796 (GAH1128); id. van primo jan 1796 tot jun 1796 voor 1200 lasten: f. 30:0:0, en over dezelfde periode opgehoopt scheepel: f. 12:3:0, af: voor een half jaar administratie: f. 3:15:0, resteert: f. 38:8:0, 12 jul 1796 (GAH1128); id. f. 116:1:0 wegens ''t ophoopt schepel over 1773, 3 jan 1774. (GAH1105); id. f. 76:1:0 over 1774, 6 jan 1775. (GAH1106); id. f. 52:6:0 over 1775, 6 jan 1776. (GAH1107); id. f. 36:18:0 over 1776, 25 jan 1777. (GAH1108); id. f. 48:12:0 over 1779, 11 jan 1780. (GAH1111); id. f. 36:12:0 over 1780, 15 jan 1781. (B1 111); id. f. 18:3:0 over 1781, 23 jan 1782. (GAH1113); id. f. 11:8:0 over 1782 14 jan 1783. (GAH1114); id. f. 49:2:0 over 1777, 28 jan 1778. (GAH1109); id. 31- 16:0 over 1778. (GAH1110); id. f. 30:6:0, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 9:0:0, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 52:0:0, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 12:10:0, 1feb17 87. (GAH1119); id. f. 47:8:0, 25 jan 1788. (GAH1120); id. f. 57:12:0, 27 jan 1789. (GAH1121); id. f. 39:0:0, 21 jan 1790. (GAH1122); id. f. 41:19:0, 18 jan 1791. (GAH1123); eigenaar en gebruiker van wijk E-049, collecteur, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-139; gebruiker Hendr. Simons de Groot wed., vischvrouw, 1814. (GAH204); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 27:14:0 wegens 3 doodskisten, kwit. no. 29, 23 nov 1774. (GAH1105); id. f. 21:10:0 voor geleverde doodkisten, kwit. no. 4, 17 dec 1777. (GAH1108); id. f. 63:0:0 voor geleverde doodkisten in 1779 en 1780, kwit. no. 4, 22 jan 1782. (GAH1113)id. 57-5 -8 in 1781 en 1782, kwit. no. 6, 7 jan 1783. (GAH1114); id. f. 13:15:0, ord. no. 6, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 19:13:0, ord. no. 6, 25 jan 1785. (GAH1116); id. f. 29:7:0, quit. no. 3, 1 feb 1787. (GAH1119); id. f. 11:3:0, quit. no. 17, 12 jan 1790. (GAH1122); id. f. 8:4:12, quit. no. 1. (GAH1123); id. f. 8:4:12, voor 1 doodkist, 31 jan 1792, quit. no. 5 (GAH1124); id. f. 19:7:0 ter zaake geleverde doodkisten, 6 may 1794, quit. no. 7 (GAH1126); id. f. 8:5:0, ter zake een doodkist voor Romke Lanting, 12 jan 1796, quit. no. 5 (GAH1128); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis, samen met W. Heerma, f. 150:1:0 als curatoren over Alida Bierma wegens geleverd carsaai, ord. no. 2, 2 mrt 1784. (GAH1115); id. f. 5:13:12 wegens geleverd kisthout, quit. no. 1, 26 jan 1786. (GAH1118); id. f. 22:0:0, quit. no. 2, 22 jan 1788. (GAH1120); Bij examinatie van de Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te sijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cglshetwelk 65 gld sijn moet; welke teveel in ontvang gebragte 10 gld den rendant bij deezen word gequalificeerd om in sijn volgende Reekening voor uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevonden hebbende, hebben wij deezen onderteekend in den Weeshuize binnen HRL, 3 feb 1789. Was getekend: C.D.Z., G. Andreae, S. Rienstra, IJ. Hoornstra, H. Stapert. (GAH1120); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, gerekent en geslooten in de vergadering van de Magistraat, en gecomitteerde Vroedschappen op den Raadhuize binnen HRL den 22 dec 1789. In kennisse des rendants hand, benevens de subscriptie van de Heeren Rendeerden, de Magistraat, en Gecomitteerde Vroedschappen, zampt voogden van den Weeshuize, beneffens den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, Sjoerd T. Schrik, T.S. Stephanij, Albert W. Bakker, Sybout Hoornstra, (?) Wassenaar, R.W. Meintz, H.R. Binksma, J. Frank, Klaas Heins, J.D. Toussaint, C.D.Z., J. Albarda, A.J. Conradi. (GAH1121); Stadsrentmeester ontvangt vd burgmr K. Lanting als administrateur vd correspondentiebeurs een summa van f. 2500:0:0 in de 2e tontine voor meergem. beurs genegotieerd op de lijven van Frans Tjallingii, P. Lanting, Jan Douwes Zeilmaker en Cornelis D. Zijlstra in de tweede, en ten lijve van Jan Westra id derde classe, 1sten July 1774. (GAH1060); Stadsrentmeester bet f. 25:0:0 rente van f. 500:0:0, 2e tontine, 2e classe, no. 13, tegen 5%, Januar. 1775. (GAH1060); id. January 1777. (GAH1060); id. Januar. 1778. (GAH1060); C.Z. en Jetske Aarts, deze hebben een Huwelijks voorstelling in de week gehad met consent van den Agtbaaren Magistraat, en getrouwt den 8 mei 1774 HRL; heeft 1 hond, belasting:2:0:0, may 1805, may 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 31, heeft 1 huisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1802, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 120:0:0 (GAH650); C.D.Z. als curator over de boedel van capt. Steffers, zal zich adresseren aan ''t Provinciaal bestuur, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier (GAH650); woont in 6e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 31:3:0 ter zaake verschooten penningen aan Jan Douwes, varende op ''s Lands cotter ''de Snelheid'', 30 aug 1792, quit. no. 6 (GAH1124); afsluiting weesboek: Dus geblijkt dat bij den Rendant meerder uitgegeeven dan ontfangen is eene summa van f. 478:16:14. en daar en tegen dat van de gecollecteerde duiten, volgens de staat ag-ter deze Rekening te zien, aan Billion onder den Rendantis berustende tien Ponden. Welke bovenstaande summa den Rendant word gequalificeerd, in zijne volgende Rekening voor uitgaaff te mogen brengen. Aldus gedaan, gerekend, en geslooten, in de vergadering van de Magistraat, en de gecommitteerde Vroedschappen, op den Raadhuize binnen HRL den 19 January 1793. In Kennisse des Rendants, en Rendeerdens handen, en de subscriptie van den secretaris. Was getekend: IJpe Feddema, H. de Waart, J. Frank, A. IJpeij, Teunis Norbruis, H. Radsma, C.D.Z., E.F. Harkenroth, Simon Frieseman, Albert W. Bakker, S. Hoornstra, Menno Vink, A. Mockema, A.J. Conradi, J. Albarda, Jan van der Veen (GAH1124); afsluiting Weesboek: Voorenstaande Rekening opgenomen zijnde, is volkomen wel bevonden, zijnde deeze opnemingge geschied bij het Gemeente Bestuur, ter presentie van de Weesvoogden op den Raadhuize binnen HRL den 8 Januar. 1808, zullende het voordelig Slot in de volgende Rekening voor ontvang worden gebragt. Was getekend: Minno Vellinga, C.D.Z., IJ. Rodenhuis, H. Peaux, Jan Willem Douwes, L.C. van Goch, A.J. Conradi (GAH1139)
Cornelis Zijlstra geb 10 apr 1808 HRL, ged 3 mei 1808 HRL, N.H., ovl 26 aug 1862 HRL, huwt met Djoke Folkerts Bijlsma, ovl wijk B-050, bolloper in 1862, zv Cornelissen Z, en Inskje Johannes Postma; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1862 bev.reg. HRL 1851 wijk B-059, supp wijk A-293
Dirk Cornelis Zijlstra geb 4 mei 1775, ged 23 mei 1775 Grote Kerk HRL, zv Kornelis D. Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1776 HRL, ovl 2 apr 1844 HRL, 1e huwt met Dirkje Adema op 10 apr 1803 Koudum, 2e huwt met Sjoerdtje Eekma, kinderen: Pieter Adema, geb 5 mei 1810 HRL, Broer Z, geb 7 nov 1806 HRL, Siedske Z, geb 2 nov 1805 HRL, geslnm Pieter wijkt af van die vd vdr, huw.get. bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, oom bruid. 1838, id. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij M. Blok en G. Tjallingii, oom vd bruid. 1818, id. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, zeehandelaar en burgemeester, broeder bruid. 1823, zeehandelaar en lid van ged Staten van Friesland 1829, zv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; huw Grote Kerk HRL 1803, dopen Grote Kerk HRL 1806, 1810, BS huw 1811, huw 1818, huw 1823, ovl 1825, ovl 1829, huw 1838, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk C-151, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-033, kantoor, 1814. (GAH204); id. van wijk E-034, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-184; gebruiker Jacob S. dekker, pakhuisknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-185; gebruikers Jan Ales Wobma, stalknegt, en Roelof A. de Vries vrouw, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk E-034; VT1839; heeft een kotter lang 30 voet, belasting: f. 6:0:0, 1800. (GAH650); heeft een chais(fargon) met 1 paard, belasting: f. 3:0:0, 1801, 1802 (GAH650); id. belasting: f. 7:11:11, may 1803. (GAH650); id. belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 143, heeft 1 huisbediende, belasting f. 1:0:0, may 1802. (GAH650); id. woont in 8e quartier, huisno. 111, heeft 1 huhisbediende, belasting: f. 1:0:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); kind: Pieter Adema Zijlstra, geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 192:14:0 ter zaake geleeverde Booter, 7 jul 1801, quit. no. 3 (GAH1133); id. samen met Fontein, f. 38:11:0, 31 dec 1805, quit. no. 1 (GAH1138); id. met Fontein, f. 43:14:0 voor 1/4 Ton booter, 17 may 1806, quit. no. 6 (GAH1138); id. met Fontein ter Saeke 1/4 Ton boter, 22 nov 1806, quit. no. 8 (GAH1138); id. met Fontein, f. 40:1:0, primo jan 1807, quit. no. 2 (GAH1139); id. met Fontein, f. 66:8:0 voor geleverde Booter, 8 jul 1807, quit. no. 5 (GAH1139); id. met Fontein, f. 36:19:0, 23 mrt 1808, quit. no. 3 (GAH1140); id. met Fontein, ter Saeke geleverde Boter en kaas, 11 jul 1808, quit. no. 5 (GAH1140); id. met Fontein, 29 dec 1808, quit. no. 6 (GAH1140); id. met Fontein, f. 24:9:0 ter Saeke geleverde Booter, 16 sep 1809, quit. no. 3 (GAH1141); D.C.Z. eigenaar van percelen nrs. 577 en 578 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. pakhuis, pakhuis en erf, resp. 108 en 150 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 56 en 42. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1108-1116 te HRL, zeehandelaar, woonplaats HRL, legger nr. 847, resp. huis en erf, huis en erf, plaisiertuin, tuinhuis, wagenhuis, stal, huis, huis, huis, resp. 260, 380, 690, 92, 50, 48, 42, 42 en 56 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 180, 210, nihil, 15, 15, 21, 21, 21 en 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1249 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 847, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van perceel nr. 457 Sexbierum sectie A, burgemeester, woonplaats HRL, legger nr. 372, weiland, 12780 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 108)
Dirk Cornelis Zijlstra na buiten, ovl 16 mrt 1789 HRL, oud 78 jaar; ovl voor 1829, huwt met Aukjen Zijtses, kinderen: Cornelis Dirks Z, geb 1750 HRL, Maartje Dirks Z, geb ... ; BS ovl 1825; 1828 huwelijken; weduwe woont in 5e quartier, links:. -1-8, rechts:. -3:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Dirk Hanses Zijlstra huwt met Jantje Hanzes, timmerman te Franeker, kind: Maaike Dirks Z, geb ... ; BS Franeker huw 1822
Dirk Zijlstra oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-236; VT1839
Douwe Zijlstra huwt met Akke Zijlstra, kind: Janke, geb 1778 Franeker; BS ovl 1848
Eelkje Hendriks Zijlstra geb 25 dec 1800 HRL, ovl 29 mrt 1826 HRL, huwt met Rintje Gerrits Baantjer op 5 mei 1825 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1825, man is touwslager, ged 11 jan 1801 HRL, dv Hendrik Z, en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1825, ovl 1826, ovl 1846
Elisabeth Zijlstra geb 1769/71 Molkwerum, ovl 27 dec 1855 HRL, huwt met Jan Schaap, N.H., dv Jacob Jans Z, en Antje Feddes Tadema; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk H-209; E.J.Z., huisvrouw van Egle Saskers Schaap, zonder beroep, wonende te HRL, verklaart door dezen de zuivere waarheid te zijn dat Cornelis Koning, Hereknegt, woonagtig te Amsterdam, aldaar is ovl in de maand May Zeventienhonderd vier en negentig, zonder den preciesen dag te kunnen bepalen, en vervolgens aldaar begraven, (welke Cornelis Koning vader is geweest van Cornelia Wilhelmina Koning, thans woonagtig te HRL). Gevende voor redenen van wetenschap, de beide eerste Comparanten, dat zij toenmaals te Amsterdam woonagtig waren, en gezien hebben dat het lijk van Cornelis Koning in de Lijkkoets is gezet. Gedaan en gepasseerd te HRL ten kantore van ons Notaris in tegenwoordigheid van Sipke Sjoukes Hiemstra, Werkman op de Turfhaven, en Cornelis Piers van der Hoefe, Slotmaker in de Grote Kerkstraat
Feike Pieters Zijlstra hm ... , kind: Sijbeda, geb 1788 Makkum; BS ovl 1847
Foekje Cornelis Zijlstra Kornelis Aarts en F.C.Z., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 21 mrt ten zelfden dage alhier getrouwd
Folkert Sjoerds Zijlstra ovl voor 1845, huwt met Pietje Hendriks, kinderen: Abraham Folkerts, geb 1794 Sexbierum, Hiske Z, geb 1791 Midlum; BS huw 1844, ovl 1855, ovl 1871
Frouwkje Oepkes Zijlstra geb 1786 HRL, ovl 6 sep 1839 HRL, huwt met Gerrit Jacobus Zegeling op 17 mrt 1822 HRL, huw.afk. 3 en 10 mrt 1822, dv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1839, ovl 1852
Geert Zijlstra geboortig van Munnikezijl, het burgerrecht verleend en heeft de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. van Slooten, en de jura voldaan tot summa van f. 10:10:0 aan de GR, op 19 nov 1788. (burgerboek); Pier Johannes ende Jetske Annes, beide van HRL, sijnde wegens de bruid gecompareerd G.Z., goede bekende, 12 apr 1788; ondertrouw HRL
Geertje Zijlstra geb 6 sep 1801 HRL, ged 20 sep 1801, N.H., ovl 16 jan 1880 HRL, huwt met Gerrit Eden op 31 aug 1822 HRL, huw.afk. 21 en 28 jul 1822, dv Poppe Z, en Froukje (Murks); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk B-095, wijk G-321, wijk H-050, supp wijk B-218
Geertje Zijlstra huwt met Sijtze Zijlstra; BS ovl 1840
Gosina Hendrika Hanses Zijlstra geb 15 sep 1811 HRL, dv Hans Willem Cornelis Z, en Beerta Hendrika Winter; dopen Grote Kerk HRL 1811; geb 15 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL, dv Hans Willem Cornelis Zijlstra en Beerta Hendrika Winter
Greult Reins Zijlstra ovl voor 1862, huwt met Grietje Roels Wagenaar, kind: Jeltje Greults Z geb 1708 Drachten; BS ovl 1861
Grietje Rinnerts Zijlstra geb 1787 HRL, ovl 24 aug 1825 HRL, huwt met Job Jielles Adema op 5 mei 1814 HRL, huw.afk. 24 apr en 1 mei 1814, dv Rinnert Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1814, ovl 1825
Hans Willem Cornelis Zijlstra geb 11 feb 1785, ged 8 mrt 1785 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts; geb 1785 ... , ovl 15 jun 1827 Gieten, huwt met Beerta Hendrika Winter op 10 jan 1811 Zuidhorn, laatste procl. 6 jan 1811, komt van HRL, huw.get. bij W.M. Reinbach en S. Zijlstra, 1811, id. bij G.J. Loncq en H.A. Zijlstra, gemeente-ontvanger, broeder bruid. 1823, kind: Gosina Hendrika, geb 15 sep 1811 HRL, zv Cornelis Dirks Z, en ... ; hu Grote Kerk HRL 1811, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1811, huw 1823, huw 1838; levert bier in 1810; eigenaar en gebruiker van wijk E-216, brouwerij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-217 en wijk E-218, tapperij, 1814. (GAH204); H.W.C.Z. van HRL. en Beerta Hinderika Winter van Zuidhorn, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 22 Wintermaand 1810; ondertrouw HRL; kind: Gosina Hendrika Hanses Zijlstra, geb 15 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL; onbetaalde ordonnantie van het Weeshuis van H.Z., (dag. behoeften), 31 dec 1810: 56-4. (GAH1142); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 28:10:0 voor geleverd Bier, 30 dec 1809, quit. no. 66 (GAH1141); H.W.C.Z., koopman te HRL, is verzogt een Acte van Bekendheid van Geboorte af te leggen ten behoeve van het huwelijk van Foekje Heslinga, waaraf Ouders zijn Dirk Breso Heslinga en Trijntje van der Meulen, dat zij is geb aan de Huinjedijk onder den dorpe Nieuwland, den twee en twintigsten sep des Jaars Zeventienhonderd vijf en tachtig
Harmen Gerard Zijlstra geb 1793 Harkstede, huwt met Berendje Ages Zeilmaker op 9 nov 1817 HRL; huw.afk. 26 okt en 2 nov 1817, wonende te HRL, varensgezel, zv Gerard Eebels Z, (gk), en Trijntje Lammerts, (gk); BS huw 1817
Hella Alagonda Zijlstra geb 1795 HRL, ovl 22 mrt 1837 HRL, huwt met Gozewijn Jan Loncq op 29 mei 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823 HRL, dv Cornelis Dirks Z, en Jetske Aarts; BS huw 1823, ovl 1837
Hendrik Pieters Zijlstra huwt met Anna Maria Jurjens op 21 mei 1797 HRL, gortmolenaarsknecht, wonende te onder Almenum 1826, N.H., kinderen: Christina, geb 10 aug 1811 HRL, Eelkje Hendriks Z, geb 25 dec 1800 HRL, Jurjen Z, geb 20 aug 1805 HRL, Pieter Hendriks, geb 11 mei 1799 HRL, Pieter Hendriks, geb 2 jun 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1801, 1803, 1805, 1811, BS ovl 1826; kind: Christina Hendriks Zijlstra, geb 10 aug 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL
Hendrik Pieters Zijlstra ovl voor 1837, huwt met Aaltje Dirks Mulder; BS ovl 1836
Hendrik Zijlstra geb 1791 ... , huw.get. bij H. Cordel en J. Hendriks, wonende te HRL; BS huw 1814
Hilbrand Jans Zijlstra H.J.Z. van Leeuwarden en Aafke Arjens Wassenaar, van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 5 may 1782 HRL, en zijn met attestatie vertrokken naar Leeuwarden en aldaar getrouwd op den 12 may 1782, volgens ingebragt getuigenis
Hiske Zijlstra geb 1 aug 1789 Midlum, ovl 4 jan 1871 HRL, 1e huwt met Simon Herrema, 2e huwt met Job Adema, wonende te HRL. 1843, dv Folkert Sjoerds en Pijtje Hendriks; BS ovl 1843; 1871 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-248, wijk F-228, wijk H-108
Hitje Poppes Zijlstra geb 10 mrt 1804 HRL, ged 25 mrt 1804 HRL, N.H., ovl 14 mrt 1875 HRL, huwt met Marten Jans vd mei op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 17 en 24 jun 1827, dv Poppe Sietses Z, en Froukje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1827, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, 220, wijk D-178, wijk F-157; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-237; VT1839
Ibella Alagonda Zijlstra geb 2 may 1794, ged 1 jun 1794 Grote Kerk HRL, dv Cornelis D. Zijlstra en Jetske Aarts
Iemkje Jacobs Zijlstra geb 1776 Molkwerum, ovl 11 feb 1856 HRL, huwt met Willem Pieters Nauta, dv Jacob Jans Z, en Anna Zondervan; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk A-068
Ietje Zijlstra geb 1809 Rinsumageest, huwt met Klaas Martens Pekelsma, (gk), op 21 mrt 1839 HRL, dv Pieter Douwes en Fogeltje Hendriks; BS huw 1839
Yemkje Jacobs Zijlstra geb 1776 ... , huwt met Willem Pieters Nauta op 11 mei 1800 HRL, komt van Molkwerum, getuige bij geboorte aangifte van Anna M. Boekholt in 1811, dv Jacob Jans en An Taedes; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS geb 1811, huw 1815, huw 1830
Ynskje Zijlstra huwt met Gerrit de Vries; BS ovl 1851
Ytje Zijlstra huwt met Marten Hielkema; BS ovl 1879
Jacob Ages Zijlstra geb 1767 HRL, ovl 11 jul 1847 HRL, 1e huwt met Wybrigje Everts op 8 dec 1793 HRL, laatste afk. 8 dec 1793, 2e huwt met Klaaske Coenraads Zwertel op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, varensgezel, wonende te HRL. 1847, kind: Jourke Jacobus Z, geb 8 jul 1799 HRL, zv Age Watzes Z, en Eelkje Jacobs; huw Grote Kerk HRL 1793, BS huw 1826, ovl 1827 1847 overlijdens, ovl 1863; oud 72 jaar, (vnm: Jacobus A. ), geb en wonende te HRL. 1839, binnenvader stadsweeshuis, wijk H-224; VT1839; J.A.Z. eigenaar van perceel nr. 114 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 849, huis, 24 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32)
Jacob Jans Zijlstra huwt met Ank Geerts Zondervan, kinderen: Jieke Jacobs, geb 1770/71 Molkwerum, Iemkje Jacobs, geb 1776 Molkwerum; BS ovl 1853; 1856 overlijdens
Jacob Jans Zijlstra huwt met Antje Taedes Tadema, kinderen: Elisabeth, geb 1769/71 Molkwerum, IJk/Sietske/Jieke van Beemen, geb 1769 Molkwerum; bsha18 15 hu, ovl 1855
Jan Reins Zijlstra geb 31 mei 1809 HRL, ovl 2 feb 1815 HRL, zv Rein Ages en Antje Jans; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1815
Janke Dirks Zijlstra huwt met Beernt Feikes Ronner op 6 jun 1808 Dokkum, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1808; Berent Feykes Ronner van Dockum en J.D.Z. van HRL, zijnde de aangave geschied door de Boode Jan de Boer onder Productie van genoegzaam bewijs, 7 may 1808; ondertrouw HRL
Janke Siebrens Zijlstra huwt met Jan Miedema; BS ovl 1852
Janke Zijlstra zie ook: Janneke Zijlstra; geb 1778 Franeker, ovl 16 sep 1848 HRL, huwt met Klaas Blok op 16 dec 1802 HRL; voor het gerecht, dv Douwe Z, en Akke Zijlstra; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1811, BS ovl 1848, ovl 1850; oud 62 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-046; VT1839; kind: Johanna Elizabeth Klaases Blok, geb 14 dec 1811, ged 21 jan 1812 Grote Kerk HRL; huwt met Klaas Blok; dopen Grote Kerk HRL 1810; kind: Hendrik Schaaf Blok, geb 28 feb 1810, ged 1 may 1810 Grote Kerk HRL, vader als: Klaas Blok
Janneke Zijlstra zie: Janke Zijlstra
Japke Zijlstra geb 1810 Sexbierum, huwt met Jan Teyes Tolsma op 20 jun 1839 HRL, wonende te HRL, dv Sieds Annes Z, en Rinske Ates Hofstra; BS huw 1839; oud 29 jaar, geb Sexbierum en wonende te HRL. 1839, wijk E-143; VT1839
Jelle Pieters Zijlstra geb 3 jun 1777 Wijnaldum, boer, wonende te Minnertsga/Sexbierum 1825; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Jeltie Zijlstra oud 30 jaar, geb Rinsumageest en wonende te HRL. 1839, wijk C-158; VT1839
Jeltje Greults Zijlstra geb 1807 Drachten, ovl 23 nov 1861 HRL. in een vaartuig liggende in het Noordijs, huwt met Oege Wiebes Veenstra, wonende te Drachten, dv Greult Reins Z, en Grietje Roels Wagenaar; BS ovl 1861
Jochem Sybrens Zijlstra Di. den 30e jul 1799. Is navolgende Missive afgezonden aan het departementaal Bestuur van de Eems. de Raad der gemeente van de Stad HRL, Aan het departementaal Bestuur van de Eems. Burgers ! Waare het dat wij UWL den 25e deezer informeerden dat wij UWL aanschrijvinge van den 22e jul defacto na den ontvangst door afleezing en Missive aan de Ingezeetenen hebben bekend gemaakt met vrindelijke dog teffens ernstige uitnoodiging aan ieder welke des vaderlands te willen laaten Employeeren, Zoo Kunnen wij UWL tans melden, dat er zig een Persoon bij ons heeft aangeboden, zijnde eenen J.S.Z. oud 23 jaaren en hier ter plaatse woonagtig en voor het uiterlijk aanzien wel geschikt, wij neemen dus de vrijheid. van UWL te verzoeken ons te willen melden waar wij deeze persoon en zoo er zig meer mogen opdoen, verder moeten bescheiden wij hebben deeze persoon verzogt, en in acht gegeeven van zijn vlijt te doen om meerder bereid willigen op te spooren en dezelve bij ons aan te brengen. Heil en broederschap! P. Wellinga en IJ. Feddema. (GAH45); Saturdag den 3 Aug. 1799. de Raad der Gemeente Extraords:vergadert zijnde, wierde geleezen eene ontvangen Missive van het departementaal Bestuur van de Eems, zijnde van deezen inhoud: Gelijkheid. Vrijheid ! Het departementaal Bestuur van de Eems Aan de Raad der Gemeente van HRL. Burgers ! Ter beantwoording van Ul:Missive in dato 30e jul l. l. dient deeze om Ul:aan te schrijven, om de persoon van J.J.Z., welke zich vrijwillig als drijver der Artillerie paarden heeft aan- geboden, op de voet in onze Circulaire van den 22 daar te vooren ten spoedigsten te engageren en in dienst te nemen, ten einde op de eerste Requisitie gereed te Zijn, terwijl Wij Ul: teffens verzoeken, om met het onderzoek voort te gaan of er nog meer personen gevonden worden, Welke Zich daar toe willen laaten employeren, en van de Zodanige ons kennis te geven. Heil en Broederschap. J.L. Huber en C. van der Let. D:P: Wij verzoeken dat Gijl:de perzoon boven vermeld doet vertrekken, Zodanig dat dezelve zich hier maandagavond aanstaande aan ''t Landshuis bevindt, om aldaar nadere orders te ontvangen. (GAH45)
Johannes Cornelis Zijlstra geb 23 mrt 1810 HRL, huwt met Aaltje Doedes Postema, ook huwt met Aukje Faber (gk), op 29 apr 1841 HRL, strandmeester in 1839, zv Cornelis Z, en IJnskje Posthuma; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1839, huw 1841; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, strandmeester, wijk I-003; VT1839; geb 23 mrt 1810, ged 17 apr 1810 Grote Kerk HRL, zv Cornelis Zijlstra en Inskje J. Posthumus
Johannes Rinnerts Zijlstra geb 1793 HRL, ovl 25 apr 1844 HRL, huwt met Sjouwkje Oenes vd Ploeg op 24 nov 1822 Harel, huw.afk. 3 en 10 nov 1822 HRL. en Leeuwarden, blokmaker in 1844, huw.get. bij L. Drijvis en E.H. Gortmaker, 1814, id. bij H.B. vd Veer en T.S. Kingma, 1816, id. bij C.M. Tuimelaar en H.K. Kuipers, 1819, id. bij J.R. Tuin en S.R. Zijlstra, broeder bruid. 1819, zv Rimmert Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1814, huw 1816, huw 1819, huw 1822, ovl 1838, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-105; VT1839
Jourke Jacobus Zijlstra geb 8 jul 1799 HRL, ovl 22 mrt 1863 HRL, N.H., huwt met Rijckert Klaassen Frey, wonende te HRL. 1835, ovl wijk F-176, dv Jacob Ages Z, en Wybrigje Everts; BS ovl 1835; 1863 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk F-219
Jurjen Zijlstra geb 20 aug 1805 HRL, ged 3 sep 1805 HRL, wonende te onder Almenum vlgs doopreg, zv Hendrik P.Z., en Anna Maria Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1805
Maartje Dirks Zijlstra ovl 4 sep 1826 Almenum, huwt met Sijbren Pieters Molenaar, verkoopt huis en grutterij en stal 1797, wonende te HRL. 1811, dv Dirk Cornelis Z, en Aukje Sijtses; BS huw 1819, huw 1823, huw 1828, ovl 1852, ovl 1860, BS Barradeel huwafk. 1811; Jakob Jetzes en M.D.Z., beide van HRL, en laatst geproclameert op dato deezes 28 jul 1776 HRL, en toen getrouwt; hu Grote Kerk ha; Sijbren Pieters en M.D.Z., beide van HRL, zijn, na hunne laatste afkondiging gehad te hebben, den 9 may 1779 HRL, ten zelfden dage alhier getrouwd; kind: Dirk Sybrens, geb 15 mrt 1780, ged 4 apr 1780 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Sibrens Molenaar, geb 10 mrt 1787, ged 1 apr 1787 Grote Kerk HRL; kind: Grietje Sibrens Molenaar, geb 15 mrt 1788, ged 6 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Aukje Sibrens Molenaar, geb 3 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL; kind: Sytske Sybrens Molenaar, geb 7 okt 1790, ged 31 okt 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jetske Sijbrens Molenaar, geb 10 dec 1791, ged 3 jan 1792 Grote Kerk HRL; kind: IJefke Sijbrens Molenaar, geb 14 apr 1793, ged 5 may 1793 Grote Kerk HRL; kind: Auke Sijbrens Molenaar, geb 1 jan 1795, ged 27 jan 1795 Grote Kerk HRL
Maria Johanna Harmanna Zijlstra geb 5 apr 1787, ged 1 may 1787 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Zijlstra en Jetske Aarts
Marichjen Zijlstra geb 1776 Heerenveen, ovl 15 nov 1840 HRL, huwt met Dirk Nieuwbuur, dv Marten Z, en Geeske Wiebes; huw Grote Kerk HRL 1802, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1811, BS ovl 1840; oud 65 jaar, geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, wijk E-115; VT1839; kind: Jacobus Martinus Dirks Nieubuur, geb 10 sep 1811, ged 13 okt 1811 Grote Kerk HRL
Marten Zijlstra huwt met Geeske Wiebes, kind: Marichjen Z, geb 1776 Heerenveen; BS ovl 1840
Martje Eelkes Zijlstra ovl voor 1863, huwt met Reinder Bijlsma; BS ovl 1862
Murk Poppes Zijlstra zie ook: Murk Poppes; geb 1796 HRL, huwt met Grietje Atses op 4 apr 1819 HRL, huw.afk. 21 en 28 mrt 1819, varensgezel, zv Poppe Z, en Frouwkje Murks; BS huw 1819, ovl 1850
Nutte Piebes Zijlstra geb 11 mrt 1798 HRL, arbeider, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Pieter Adama Zijlstra geb 5 mei 1810 HRL, ovl 16 dec 1863 HRL, huwt met Leonora Johanna Banga, (gk), op 14 jul 1836 Franeker, advokaat in 1836, huw.get. bij G.J. Loncq en F.J. van Assen, (gk), 1840, id. bij Y. Rodenhuis, (gk), en D. Adema Zijlstra, (gk), oom bruidegom, 1838, burgemeester in 1851, Commandeur vd Orde van den Eikenkroon en Binnen- en Buitenloods Commissionair 1863, ovl wijk E-033 en 34, zv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1838, huw 1840, ovl 1863, BS Franeker huw 1836 bev.reg. HRL 1851 wijk E-038; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, commissionair, wijk A-021; VT1839; P. Adema Z., geb 5 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL, zv Dirk Cornelis Zijlstra en Dirkje Adama
Pieter Eeltjes Zijlstra begraven 14 nov 1800 Makkum, huwt met Aafke Gerrits, kind: Tjeerd Pieters Z, geb 1799 Idsegahuizen, zv Eeltje Sietses en Engeltje Pieters; BS huw 1828, ovl 1853
Pieter Pieters Zijlstra Lieuwe Gerlofs van Almenum ende Aafke Arjens van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd P.P.Z., deszelfs neef, 8 may 1790; ondertrouw HRL
Pietje Zijlstra huwt met Jan Hofstra; BS ovl 1860
Poppe Sietses Zijlstra geb 1762 Anjum, ovl 28 dec 1840 HRL, huwt met Frouwkje Murks, kinderen: Sibbeltje Poppes, geb 25 mei 1810 HRL, Tjalke Poppes, geb 9 apr 1807 HRL, Sijtse Poppes Z, geb 1799 HRL, Hitje Poppes, geb 10 mrt 1804 HRL, Geertje, geb 6 sep 1801 HRL, Murk Poppes, geb 1796 HRL, huw getuige bij J.J. Wewer en A. Pieters, scheepstimmermansknecht, wonende te HRL. 1813, id. bij S.D. de Wit en W.B. Kroes, varensgezel, 1815, id. bij J. Nieuwenhuis en S.J. vd Bos, oom bruid. 1815, N.H., id. bij B.J. Kroese en G. Postma, 1816, werkman in 1835, zv Sijtze Z, en Geertje Zijlstra; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1804, 1807, 1810, BS huw 1813, huw 1815, huw 1816 1819 huwelijken, ovl 1835, ovl 1840, ovl 1841, ovl 1880; gebruiker wijk G-267, varensgezel; eigenaar is Uilke Siebes Visser, 1814. (GAH204); oud 77 jaar, geb Anjum en wonende te HRL. 1839, wijk G-172; VT1839; de President Burgemeester der Stad HRL, certificeert hier meede, op het getuigenis van Frans IJken en P.Z., werklieden ter deezer Steede woonagtig, dat Sierd de Wit en Wikje Bernardus meede aldaar, zich met elkander in het Huwelijk zullende begeven, onvermogend zijn tot bekostiging van gezegelde Stukken, welke bij het opneemen in ondertrouw vereischt worden, heb ik deeze ter voldoening van het Besluit van Z.M. van den 9 mrt ll. No. 13, afgegeven om te strekken naar behoren. HRL den 18 apr 1815
Regina Ludovina Maria Zijlstra ovl voor 1830, huwt met Ignatius Hubert; BS huw 1829
Rein Ages Zijlstra zie ook: Rein Ages; geb 1768 HRL, ovl 5 nov 1827 HRL, huwt met Antje Jans Tiemsma op 31 mrt 1799 HRL, komt van HRL, kind: Jan Reins, geb 31 mei 1809 HRL, huw getuige bij J.L. de Boer en G.J. Zweitzer, groenteverkoper, 1813, id. bij P.A. Akkringa en R.A. Zijlstra, varensgezel, broeder bruid. 1817, id. bij M.P. Zijlstra en G. Atses, 1819, zv Age Watzes Z, en Eelkje Jacobus; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1813, huw 1817, huw 1819, ovl 1827, ovl 1837; eigenaar en gebruiker van wijk E-229, varensgesel, 1814. (GAH204); weduwe R.A.Z. eigenaresse van perceel nr. 1051 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 848, huis en erf, 88 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 44)
Rimmert Johannes Zijlstra geb 1761 Workum, ovl 4 mei 1834 HRL, huwt met Antje Robijns, kinderen: Johannes Z, geb 1793 HRL, Sijbrigje Rinnerts Z, geb 1791 HRL, Robijn Rimmerts Z, geb 1789 HRL, Hiske Rinnerts Z, geb 1 aug 1789 HRL, blokmakersbaas 1834, zv Johannes Pieters en Siebrigje ... ; BS ovl 1825, ovl 1834, ovl 1841, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-109, blokmaker, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden R.J.Z., Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan onzen Zoon Robijn Rimmerts Zijlstra, mede alhier woonachtig, Om zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug, van beroep dienstbaar, en mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; R.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1440 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 850, huis, 110 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); id. van perceel nr. 1443 te HRL, blokmaker, woonplaats HRL, legger nr. 850, huis en erf, 141 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 49); I
Rinske Zijlstra mogelijk dezelfde als hierboven vermeld; geb 1779 HRL, ovl 8 mrt 1858 HRL, huwt met Pieter Akkringa op 28 dec 1817 HRL, huw.afk. 14 en 21 dec 1817, N.H., dv Age Watses en Eelkje Jacobs; BS huw 1817, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-253, wijk C-109, wijk H-210, 217
Rinze Oepkes Zijlstra geb 1790/91 HRL, ovl 24 feb 1850 HRL, huwt met Oentje Thomas Oosterhof op 15 dec 1822 HRL, huw.afk. 1 en 8 dec 1822, werkman in 1850, N.H., zv Oepke Minnes en Eva Rinses; BS huw 1822, ovl 1849, ovl 1850, bev.reg. Ha18 51 wijk F-144
Robijn Rimmerts Zijlstra geb 1789 HRL, ovl 6 mei 1841 HRL, huwt met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug op 25 mei 1815 HRL, huw.afk. 7 en 14 mei 1815, huw.get. bij J.K. Torenbeek en T.L. Visser, blokmakersknecht, 1813, id. bij J.R. Tuin en S.R. Zijlstra, broeder bruid. 1819, id. bij J.C. Metzler en F.J. Leyenaar, zv Rimmert Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1813, huw 1815, huw 1819, huw 1833, ovl 1841; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, blokmaker, wijk F-108; VT1839; Wij Ondergetekenden Rimmert Johannes Zijlstra, Mr. Blokmaker en Antie Robijns Echtelieden te HRL, Verklare bij desen te Consenteeren aan onzen Zoon R.R.Z., mede alhier woonachtig, Om zich in het huwelijk te begeven met Wendeltje Rimmerts Hogenbrug, van beroep dienstbaar, en mede woonachtig te HRL. Mogende alzoo Lijden dat deselven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen, Om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 3 May 1815; deze bewijzen bestaande in twee acten van Geboorte en ouderlijk consent behoren tot de Huwelijks acte van R.R.Z. en Wendeltje Rimmerts Hogenbrug dato 25 May 1815 op Fol. 35 van het Register. In kennisse van mij Presd Burgemeester Officier van den Burgerlijken Staat der Gemeente HRL
Sibbeltje Poppes Zijlstra zie ook: Sibbeltje Poppes; geb 25 mei 1810 HRL, ovl 6 jun 1836 HRL, ongehuwd, dv Poppe Sietses en Frouwkje Murks; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1836
Sicco Zijlstra geb 9 dec 1811 HRL, zv Cornelis Z, en IJnskje Johann(es) Posthuma BS geb 1811
Sieds Annes Zijlstra ovl voor 1840, huwt met Rinske Ates Hofstra, kind: Japke Z, geb 1810 Sexbierum; BS huw 1839
Siedske Zijlstra geb 2 nov 1805 HRL, ged 3 nov 1805 HRL, ovl 8 jan 1825 HRL, ongehuwd dv Dirk Cornelis Z, en Dirkje Adama; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1825
Sybeda Zijlstra geb 1788 Makkum, ovl 17 feb 1847 HRL, huwt met Sjoerd Poppes Tigchelaar dv Feike Pieters Z, en ... ; BS ovl 1847; oud 50 jaar, (vnm: Sijserda), geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk D-142; VT1839
Sybrigje Rinnerts Zijlstra geb 1791 HRL, ovl 23 jun 1844 HRL, huwt met Jacob de Boer op 21 feb 1819 HRL, huw.afk. 17 en 24 jan 1819 HRL, 7 en 14 feb 1819 te Veendam, dv Rinnert Johannes Z, en Antje Robijns; BS huw 1819, ovl 1844; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-109; VT1839
Sytse Poppes Zijlstra zie ook: Syts Poppes; geb 1799 HRL, ovl 26 feb 1841 HRL, 1e huwt met Janke Davids Ras op 27 mei 1821 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1821, gleibakkersknecht, 2e huwt met Fokje Fransen Postuma op 15 dec 1831 HRL, werkman in 1841, huw.get. bij M.G. Sibersma en A.C. Ras, zv Poppe Sijtses Z, en Vroukje Murks; BS huw 1821, huw 1831, ovl 1841; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-082; VT1839; S.P.Z. eigenaar van perceel nr. 191 te HRL, gleibakkersknegt, woonplaats HRL, legger nr. 851, huis, 42 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 33)
Sytske Cornelis Zijlstra geb 1790 HRL, ovl 20 okt 1857 Franeker, huwt met Willem Maurits Reinbach op 18 aug 1811 HRL, ondertrouw 31 jul 1811, 1e afk. zondag 31 jul 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 11 aug 1811, dv Cornelis Z, en Jetske Aarts; BS huwafk. en huw 1811, bsfrFR1857 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk C-020, 204; geb 20 mrt 1790, ged 13 apr 1790 Grote Kerk HRL, dv Cornelis Dirks Zijlstra en Jetske Aarts
Sytske Zijlstra van HRL, geb 1744 ..., ovl 17 apr 1816 HRL, huwt met Jan Cornelis vd Meulen, van Almenum, geproclameert de 31 okt en de 7 en getrout de 14 nov 1762; DTB N.H. HRL. 1762, BS ovl 1816
Sytze Zijlstra huwt met Geertje Zijlstra, kind: Poppe Sijtses Z, geb 1762 Anjum; BS huw 1840
Sipke Andries Zijlstra ovl voor 1835, huwt met Jantje Dirks Koelstra, kind: Trijntje Sipkes Z, geb ... ; BS huw 1834
Tjeerd Pieters Zijlstra geb 1799 Idsegahuisen, ovl 7 feb 1853 HRL, 1e huwt met Geertje Johannes Houstra, 2e huwt met Wilhelmina Bandsma op 25 sep 1828 HRL, huw.afk. 31 aug en 7 sep 1828, pannebakkersknecht, N.H., huw.get. bij H.J. de Rooy en E.L. Visser, 1839, zv Pieter Eeltjes Z, en Aafke Gerrits; BS huw 1828, huw 1839, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk G-195; oud 39 jaar, geb Makkum(!) en wonende te HRL. 1839, panbakkersknecht, wijk B-050; VT1839
Trijntje Jans Zijlstra geb 1772 ... , huwt met Marten Jacobs Betran, getuige bij geboorte aangifte van Mattijs Johannes in 1811; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811; kind: Eeke Martens Betzau, geb 11 may 1810, ged 27 may 1810 Grote Kerk HRL
Trijntje Sipkes Zijlstra ovl 25 okt 1833 Midlum, huwt met Andries Wybes Hondema, wonende te Midlum, N.H., dv Sipke Andries Z, en Jantje Dirks Koelstra; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1831, huw 1834, ovl 1852
Watse Ages Zijlstra ovl 1801 Dantzig, huwt met Trijntje Durks de Groot, N.H., varensgezel in 1801, kinderen: Dirk Watzes Zeilstra/de Groot, geb 17 jun 1800 HRL, Age Watses, geb 29 aug 1802 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1802, BS huw 1827, ovl 1839, ovl 1844
Willem Olivier Zijlstra Nieuwland, Sectie D, 1832: W.O.Z. te HRL, eigenaar van percelen nrs. 301, 302, 304 en 305, legger nr. 237, Weiland, grootte resp. 450, 1150, 31680 en 14350 m2, klasse onbebouwd alle 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832); Nieuwland, Sectie D, 1832: W.O.Z. te HRL, eigenaar van perceel nr. 323, legger nr. 237, Weiland, grootte 30370 m2, klasse onbebouwd 2; (bron: Kad. Atlas Wymbritseradeel Noord, 1832)
Trijntje Ypes Zijperda ovl 1 aug 1794 HRL, oud 33 jaar
Soukje Zijphof oud 93 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL 1839; wijk D-064; VT1839
Anne Zijtses ende Hijlkjen Jacobs, beide van HRL, huw.aang. 31 may 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs Oom Geert Gerrits; huw.aang. HRL 1738; huwt met Hijlkjen Jacobs, kind: Jacob Annes, ged 18 nov 1742 Grote Kerk HRL
Cornelis Zijtses zie: Riemersma
Gepke Zijtses ovl 31 mrt 1727 HRL, old 60 jaeren
Jan Zijtses Maandag den 13 jan 1800. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, wierde wijders den Burger J.Z., zv den Poortier Zijtse Gerrijts, aangesteld, tot mede ordinaris Turfdraager, in Plaatze van Gerrijt Jans, welke voor eenige tijd overleeden is, en is dezelve daadelijk door de Praesident P:Wellinga onder Eede genoomen. (GAH45)
Jan Zijtses ovl 20 mrt 1804 HRL, oud 26 jaar
Rienkje Zijtses Evert Jans, kind: Zijtse Everts, ged 16 jan 1748 Grote Kerk HRL; kind: Aeltje Everts, ged 17 apr 1742 Grote Kerk HRL
Trijntie Zijtses ged 1 nov 1757 Grote Kerk HRL, zv Zijtse Hessels en Martie Pieters; ged 28 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Sijtze Hessels en Martje Pieters
Catharina Zimmer huwt met Hendrik Zimmer; BS ovl 1839
Hendrik Zimmer huwt met Catharina Zimmer, kind: Sijtske Hendriks, geb 1772 Leeuwarden BS ovl 1839
Freerk Hendriks Zinger F.H.Z. van de Gorredijk en Hinke Harrijts Ploegsma van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 14 jun 1806; ondertrouw HRL
Sophia Zinkelaar geb 1795 prov, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-123, wijk D-013, wijk G-361
Klaas Zinnes ged 29 jan 1760 Grote Kerk HRL, zv Zinne Heeres en Elske Klaasen
Hendrik Zipkes ged 27 feb 1759 Grote Kerk HRL, zv Zipke Hendriks en Jetske Bartels
Sytse Zipkes ged 30 dec 1755 Grote Kerk HRL, dv Zipke Zijzes en Antie Aukes
Zytske Zipkes S.S. van Wijnaam en de Jan Jacobs van Almenum, huw.aang. 29 mrt 1738 HRL, komende voor de bruid desselvs vader Sipke Cornelis; huw.aang. HRL 1738; huwt met Jan Jacobs, kind: Hiske Jans, ged 12 aug 1756 Westerkerk
Annette Zipron ovl voor 1862, huwt met Philips Steioef; BS ovl 1861
Aaltje Bouwes Zoete geb 1789 HRL, ovl 27 jan 1854 HRL, huwt met Bartel Jelles Agema op 4 okt 1811 HRL, ondertrouw 11 sep 1811, 1e huwelijksafkondigingen 15 sep 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 22 sep 1811, winkelierse in 1854, dv Bouwe Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk G-018; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-030; VT1839
Bouwe Jacobs Zoete ovl 10 apr 1816 overboord gevallen in de Zuiderzee, huwt met Akke Cor-nelis Eilander, kinderen: Aaltje Bouwes, geb 1789 HRL, Cornelis, geb 1787 HRL, Rinske Bouwes Z, geb 18 dec 1790 HRL, (vdr in ovlakte als Bauke), Jacob Bouwes, geb ... , zv Jacob Klasen en Rinske Jans, heeft een broer Klaas Jacobs en een zuster Metje Jacobs; BS huw 1811wafk, ovl 1815, huw 1816, huw 1823, huw 1832, ovl 1854, ovl 1859, ovl 1864
Claas Jacobs Zoete geb 1745 HRL, ovl 28 nov 1825 HRL, huwt met Tjitske ... , laatst huwt met Reinofke Jans Reidmaker op 9 okt 1808 HRL, huw.get. bij G.T. vd Veen en A.J. Reidmaker, schipper, wonende te HRL, behuwd broeder bruid. 1816, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, oom bruid. schuitschipper, 1816, doet overlijdensaangifte van Metje Jacobs, (zijn zuster) in 1811, transporteert militairen 1809, kind: IJske Klazes Z, geb 1781 HRL; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1811, huw 1816, ovl 1825, ovl 1844; eigenaar en gebruiker van wijk F-177, schipper; medegebruiker Sijbrand Reidmaker, 1814. (GAH204)
Cornelis Bouwes Zoete geb 1787 HRL, ovl 30 sep 1859 HRL, huwt met Aukje Tjepkes Blok op 23 dec 1810 HRL, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, 1811, id. bij R.T. Bruinsma en R. Bouwes, broder bruid. winkelier, 1816, id. bij J. Jaspers en A. Agema, (2x gk), trekveerschipper, 1838, zv Bouwe Cornelis Z, en Akke Cornelis Eilander; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1816, huw 1838, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-088, wijk H-195, supp wijk G-402; eigenaar van wijk D-030; gebruiker Nolke vd Veer, trekschipper, 1814. (GAH204); id. van wijk G-249; gebruiker Lolke S. Zwaal, timmerwinkel, 1814. (GAH204); oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. trekveerschipper, wijk C-117; VT1839
Heilkje Jacobs Zoete zie ook: Hielkje Jacobs; geb 20 sep 1809 HRL, ged 8 okt 1809 HRL, ovl 15 aug 1868 HRL; wijk C-046, huwt met Willem Wybes Schoonhoven op 22 nov 1832 HRL, dienstmeid dv Jacob Bouwes Z, en Aaltje Nuttes Visser; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-147; oud 30 jaar, (vnm: Hijke), geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; VT1839
Yske/Eislige Klazes Zoete GE(GAH1781) HRL, ovl 8 sep 1844 HRL, huwt met Arnoldus Hayes Zwart, dv Klaas Z, en Tjitske ... ; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1844
Ytje Jacobs Zoete geb 23 dec 1811 HRL, huwt met Bauke Doekes de Jong, (gk), op 14 mei 1840 HRL, dienstmaagd, dv Jacob Klases Z, en Hinke Jans Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1840
Jacob B Zoete vrouw J.B.Z. gebruiker wijk G-138; medegebruiker Jan Hendriks; eigenaar is Hendr. Tobbe, 1814. (GAH204)
Jacob Klaases Zoete geb 1779 ... , ovl 10 dec 1815 HRL, huwt met Hinke Jans Dreyer op 18 mei 1806 HRL, zeilmakersknecht in 1815, huw.get. bij B. Agema en A.B. Zoete, wonende te HRL, neef bruid. 1811, kinderen: Metje Jacobs, geb 18 nov 1809 HRL, Klaas Jacobs, geb 5 jul 1807 HRL, IJtje Jacobs, geb 23 dec 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS huw 1811, ovl 1815, ovl 1858
Klaas Jacobs Zoete geb 5 jul 1807 HRL, ged 5 jul 1807 HRL, matroos, ovl 21 okt 1825 den Helder, gevaren op het schip ''Willem de Eerste'' en met hetselve is gestrand, zv Jacob Klaases en Hinke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1825
Metje Jacobs Zoete zie ook: Metje Jacobs; geb 18 nov 1809 HRL, huwt met Dirk Monsma op 14 mei 1835 HRL, dienstbaar dv Jacob Klases Z, en Hinke Jans Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1835; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-204; VT1839
Rinske Bouwes Zoete geb 18 dec 1790 HRL, ovl 14 dec 1864 HRL, 1e huwt met Rijkle Tjerks Bruinsma op 15 feb 1816 HRL, huw.afk. 28 jan en 4 feb 1816, winkelierse, 2e huwt met Sjoerd Ates van Veen op 9 feb 1823 HRL, huw.afk. 12 en 19 jan 1823 HRL. en Smallingerland, ook winkelierse 1864, ovl wijk C-102, dv Bauke Jacobs Z, en Akke Cornelis Eilander; BS huw 1816, huw 1823, ovl 1848, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk C-107; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-102; VT1839
Christjaan Zoeter zie ook: C. Soeter; huwt met Lena Claases, kind: Jacob Christjaans Zoeter, ged 29 jan 1764 Grote Kerk HRL
Jacob Christjaans Zoeter ged 29 jan 1764 Grote Kerk HRL, zv Christjaan Zoeter en Lena Claases
Rudolph Zoeter Donderdag den 15 mrt 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, wierde nog aan den Burger R.Z., woonagtig te Montfort ten behoeve van deszelfs Huisvrouw geaccordeert navolgende acte van Indemniteit. ?Het Gerechte der Stad HRL Certificeert mitz deezen, dat den Burger R.Z., aan ons heeft te kennen gegeven, zich met ter woon neder gezet te hebben te Montfort, in ''t voormalig Stift van Utrecht, ons uit dien hoofde Versoekende in cas zijne Huisvrouw Rixtje Jans Trompetter geboortig van deeze plaatze, in armoede mogte koomen te Vervallen, wij Borge wilden Spreeken voor haare Aliementatie aan welk versoek, wij Wel hebben Willen defereeren zo Verklaaren wij bij deezen, voor ons, en onse Successeren in officio ten behoeve van een ieder die zulks mag aangaan, ons in qlt:als Stadsbestieders, te Stellen tot Borge voor bovengedagte Rixtje Jans Trompetter, ingevalle dezelve in Armoede mag koomen te Vervallen, dat wij voor alle aliementatie instaan alles onder Verband onzer in Qlts:goederen en Submissie naar Regten. Datum onder onzen Stads Zegil aan de Causas, beneffens de Vertekening van den Praesident en 1 ste gesw:Clercq onzer Gerechte Actum op den Raadhuize binnen HRL den 15 mrt 1798. (GAH43)
Jan Zoltman J.Z. en Aaltje Gerrits, beide van HRL, laatst geproclameert op gisteren 7 apr 1776 HRL, zijnde geweest eerste Paaschdag; en getrouwt 8 apr 1776; J.Z. en Janke Bonnes, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 20 aug 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Ane Oepkes Zomer geb 5 jan 1804 HRL, ovl 1 jul 1813 HRL; wijk G-186, ged 24 jan 1801 HRL, zv Oepke Z, en Klaaske Jans; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1812
Antje Zomer geb 1768/70 Parrega, ovl 21 aug 1848 HRL, huwt met Harmen Bouwes de Vries, doet overlijdensaangifte van Trijntje Harings in 1811, dv Augustinus Z, en Trijntje ... ; BS ovl 1811; 1848 overlijdens; Harmen Bouwes ende Anna Z., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareert Hendrik Markus, goede bekende, 8 may 1790; ondertrouw HRL; oud 71 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk F-170; VT1839
Auke Zomer oud 47 jaar, geb Finkum en wonende te HRL. 1839, aardewerker, wijk C-112 VT1839
Augustinus Zomers huwt met Trijntje ... , kind: Antje, geb 1768 Parrega; BS ovl 1848; geboortig van Amsterdam, voor burger aangenomen en heeft de eed van getrouwe inwoning afgelegd in handen van vice-pres. B. van der Meulen, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 19 jan 1778. (burgerboek)
Johanna Theresia Zomers huwt met Jan Kuen, kind: Elisabeta Theresia Jans Kuen, ged 26 may 1749 Grote Kerk HRL
Ank Geerts Zondervan huwt met Jacob Jans Zijlstra; BS ovl 1853; 1856 overlijdens
Christiaan Zondervan geb 1801 HRL, ovl 19 jul 1880 HRL, N.H., huwt met Margaretha Catharina de Groot op 8 okt 1827 HRL, huw.afk. 23 en 30 sep 1827 HRL, scheerder in 1827, zv Willem Z, en Louisa Soldan; BS huw 1827, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk G-168
Geertje Zondervan huwt met Eeltje Doedes Nauta; BS ovl 1855
Grietje Dirks Zondervan huwt met Elias Hendriks de Wit, wonende te HRL 1820; BS huw 1820, ovl 1855
Grietje Zondervan huwt met Hendrik Kuiper; BS ovl 1856
Hessel Sietses Zondervan zie ook: Hessel Sijtses; geb 1768 HRL, ovl 10 mrt 1835 HRL, 1e huwt met Antje Wessels, 2e huwt met Jildouw de Vries op 24 jan 1833 HRL, doet overlijdensaangifte van IJde Bakker in 1811, zv Sijtze Hessels en Martje Pijtters; BS ovl 1811; huw 1833, ovl 1835, ovl 1843; eigenaar en gebruiker van wijk F-148, trekschipper, 1814. (GAH204); H.S.Z. eigenaar van perceel nr. 1333 te HRL, trekschipper, woonplaats HRL, legger nr. 835, huis, 48 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)
Japke Meinderts Zondervan geb 1757 Midlum, ovl 7 apr 1841 HRL, 1e huwt met Ids Houttuin, 2e huwt met Servaes van Beemen op 1 mei 1803 HRL; huw Grote Kerk HRL 1803, BS ovl 1841; oud 83 jaar, (vnm: Jacobje), geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk F-084; VT1839
Marijke/Maria Willems Zondervan geb 1789 Enkhuizen, ovl 18 dec 1830 HRL, huwt met Jappe Ruurds van Veer op 17 sep 1809 HRL, komt van HRL, dv Willem Z, (gk), en Maria Jans (gk); huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1830; Jappe Ruurds en Maria W.Z., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 2 Herfstmaand 1809; ondertrouw HRL; kind: Ruurd Jappes, geb 30 jul 1810, ged 19 aug 1810 Grote Kerk HRL; kind: Willem Jappes, geb 14 feb 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL, moeder als: Metje W.Z.
Thomaske Jolkes Zondervan ovl voor 1837, huwt met Job Piers Reversma; BS Franeker huw 1836
Willem Zondervan geb 1762 Slidregt, ovl 26 okt 1827 HRL, huwt met Louisa Soldan op 19 aug 1810 HRL, komt van HRL, kind: Christiaan Z, geb 1801 HRL, huurt pondematen greidland 1810, huw.get. bij B.R. Kroes en A.B. de Boer, kastelein, wonende te HRL, 1816, schipper in 1827; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1816, ovl 1827, ovl 1880; geboortig van Enkhuizen, het burgerregt geaccordeert van deze stad en heeft ten dien einde de eed van getrouwheid gepresteerd in handen van pres. Djurre Hendriks, en de jura betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 16 nov 1797. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk C-152, kastelein, 1814. (GAH204); W.Z. en Louisa Zultan (ook: Soldan), beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 4 Oogst maand 1810; ondertrouw HRL; weduwe W.Z. eigenaresse van perceel nr. 576 te HRL, schipperse, woonplaats HRL, legger nr. 836, huis en erf, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38)
Hendrik Zonsveld geb 1787 Amsterdam, huwt met Geertje Berends van Beemen op 17 jun 1816 HRL, huw.afk. 2 en 9 jun 1816, varensgezel, zv Jan Z, (gk), en Jacoba Elisabeth Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba Elisabet Smit op den twintigste sep des Jaars 1700 Zes en tachtig is gedoopt. Amsterdam den 25 mei 1800Zestien; Voor mij Jan Frelich, openbaar Notaris, in de Residentie en Arrondissement van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen. Compareerden Jan Zonsveld, kistenmaker, en Jacoba Elisabet Smit Echtelieden, en Zij Jacoba Elisabet Smit zelve ten deesen met haare Voornoemde man geassisteerd en hiertoe door hem geauthoriseerd, Woonende binne deese Stad, in de Oud Neertwijnen N? 16, en Zijnde ouders van H.Z., Schippersknegt, oud bijna dertig Jaaren, Woonende te HRL, Arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland. en Verklaarden Zij Comparanten bij deesen aan gemelde hunne Zoon, uitdrukkelijk hunne toestemming te Verleenen, om met Geertje van Beeme, meerderjaarig, Zonder beroep, Woonende te HRL Voornoemd, Een Wettig huwelijk aan te gaan, Welk huwelijk tusschen hun met Volkomen genoegen Van hun Comparanten is beraamd en besloten. Zijnde de Comparanten derhalven allezinds te Vreden daar mede, dat hunne gemelde Zoon, de Vereischte afkondigingen en de dadelijke Voltrekking van de gemelde Verbintenis, Volgens de Voorschriften der Wet bekomen. Gepasseerd in Amsterdam Voornoemd, ten Comptoire van mij Notaris, in Praesentie Van Hendrik Steuven en Hendrik Schooneveld, beiden Woonende binnen deese Stad, als getuigen, die deese, Welke in brevet Word uitgegeven, nevens den Comparant, als declareerende de twede Comparante niet te kunnen Schrijven noch tekenen, met mij Notaris, na gedane Voorlesing, hebben ondertekend den zeven en twintigsten May Agttienhonderd en Zestien
Jan Zonsveld Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv J.Z. en Jacoba Elisabet Smit op den twintigste sep des Jaars 1700 Zes en tachtig is gedoopt. Amsterdam den 25 mei 1800Zestien; Voor mij Jan Frelich, openbaar Notaris, in de Residentie en Arrondissement van Amsterdam, en in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen. Compareerden J.Z., kistenmaker, en Jacoba Elisabet Smit Echtelieden, en Zij Jacoba Elisabet Smit zelve ten deesen met haare Voornoemde man geassisteerd en hiertoe door hem geauthoriseerd, Woonende binne deese Stad, in de Oud Neertwijnen N? 16, en Zijnde ouders van Hendrik Zonsveld, Schippersknegt, oud bijna dertig Jaaren, Woonende te HRL, Arrondissement Leeuwarden, provincie Vriesland. en Verklaarden Zij Comparanten bij deesen aan gemelde hunne Zoon, uitdrukkelijk hunne toestemming te Verleenen, om met Geertje van Beeme, meerderjaarig, Zonder beroep, Woonende te HRL Voornoemd, Een Wettig huwelijk aan te gaan, Welk huwelijk tusschen hun met Volkomen genoegen Van hun Comparanten is beraamd en besloten. Zijnde de Comparanten derhalven allezinds te Vreden daar mede, dat hunne gemelde Zoon, de Vereischte afkondigingen en de dadelijke Voltrekking van de gemelde Verbintenis, Volgens de Voorschriften der Wet bekomen. Gepasseerd in Amsterdam Voornoemd, ten Comptoire van mij Notaris, in Praesentie Van Hendrik Steuven en Hendrik Schooneveld, beiden Woonende binnen deese Stad, als getuigen, die deese, Welke in brevet Word uitgegeven, nevens den Comparant, als declareerende de twede Comparante niet te kunnen Schrijven noch tekenen, met mij Notaris, na gedane Voorlesing, hebben ondertekend den zeven en twintigsten May Agttienhonderd en Zestien
Ynke Baukes Zoutdrager huwt met Aaltje Hendriks, kind: Tjietske IJnkes Zoutdrager, geb 30 jan 1812, ged 14 feb 1812 Grote Kerk HRL
Tjietske Ynkes Zoutdrager geb 30 jan 1812, ged 11 feb 1812 Grote Kerk HRL, zv IJnke Baukes Zoutdrager en Aaltje Hendriks
Catharina Zoutmaat oud 61 jaar, geb Enkhuizen en wonende te HRL. 1839, wijk F-016 en wijk F-017; VT 1839
Jan Zoutman J.Z. van HRL, en Rinske Andries van Lollum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 8 may 1785 HRL, en zijn getrouwd den 16 daaraanvolgende
Sietske Zuderma/Suydema geb 10 nov 1807 HRL, ged 29 nov 1807 HRL, ovl 15 sep 1827 HRL, naaister, ongehuwd, dv Jan Tjerks S, en IJtje Ruurds; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1827
Rinske Hendriks Zuidema geb 1810 Wier, huwt met Hendrik Roorda, Vst 28 feb 1854 uit Wonseradeel, A 12 mei 1854 Franeker, Nederlands Hervormd; bev.reg. HRL 1851 wijk H-200
Jan Tjerks Zuiderma geb 1760 Augustinusga, ovl 23 feb 1839 HRL, 1e huwt met IJtje Ruurds op 1 dec 1805 HRL, 2e huwt met Reinouwke Lieuwes, N.H., koopt een huis en levert cement 1801, huw.get. bij A.B. Wielinga en E.R. deventer, wonende te HRL, 1814, id. bij P. van Noorden en E.L. Tuininga, neef bruid. 1822 kinderen: Rein, geb 1800 HRL, Sietske, geb 10 nov 1807 HRL, Tjerk, geb 1799 HRL, Rein S, geb 19 aug 1803 HRL, Sietse, geb 14 jul 1802 HRL, Lieuwe Jans Z, geb 1794 HRL, zv Tjerk Abrahams en Sijtske Jans; huw Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1803, 1807, BS huw 1814, huw 1822, huw 1823, ovl 1832, ovl 1839, ovl 1842, ovl 1849; geboortig van Kortwolda, tot burger dezer stede aangenomen en heeft ten dien einde de eed van getrouwigheid gepresteerd in handen van pres. burg. Frieseman, en de geregtigheid betaald aan de f. 10:10:0 aan de GR, op 28 feb 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk C-103; gebruiker Jan Roelofs vd Zee; medegebruiker Anth. Bakker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk C-104; gebruiker Sipke S. Sleeper, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-106; gebruiker H. Klatter, paardedoctor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-126, kalkkoper, 1814. (GAH204)
Rein Zuiderma geb 19 aug 1803 HRL, ged 28 aug 1893, N.H., ovl 4 jul 1849 HRL, huwt met Doekje Roodtje op 19 mrt 1835 HRL, werkman, huw.get. bij E. Wiersma, (gk) en P.S. Dijkstra, (gk), 1840, zv Jan Tjerks Z, en Reinouwke Lieuwes dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1835, huw 1840, ovl 1849
Lieuwe Jans Zuiderman geb 1794 HRL, 1e huwt met Dutje Freerks Smitzel op 25 mei 1823 HRL, huw.afk. 11 en 18 mei 1823, 2e huwt met Lijsabeth Jacobus Kleers op5 jul 1827 HRL, huw.afk. 24 jun en 1 jul 1827 HRL, meester wagenmaker, zv Jan Tjerks Z, en Reinouwke Lieuwes; BS huw 1823, ovl 1826, huw 1827
Agenes Zuildens zie: Agnes Swildens
Roelof Zuithof ovl 4 feb 1791 HRL, oud 47 jaar
Willem van Zulekom Gerrit Isa?c Panneboeter, capitein onder ''t Regiment van Collonel de Schepper van HRL, ende Mejuffer Wobina Gerarda Wildrik van deventer, zijnde de aangaave gedaan door Adjudant v. Z. onder Productie van behoorlijk bewijs, met een gebod in de week, 24 jan 1789; ondertrouw HRL; Maandag den 19 mrt 1798. Het Gerechte ordinaris Vergadert zijnde, Verscheen in ''s Gerechts Vergadering den Burger W. v. Z., Welken alhier in den Jaare 1786, 1787, en 1788 in Guarnisoen gelegen had, Verzoekende Certificatie van zijne gehouden Conduite in dien tijd, waar op beslooten Wierd navolgende bekendmaking aan de Burgers en Ingezetenen te doen. Alzoo W. v. Z., geweezen Adjudant, onder het tweede Battaillon van het voormalig Regiment van den Generaal Majoor de Schepper, in die qualiteit in den Jaare 1786, 1787 en 1788 alhier in guarnisoen geleegen heeft en van ons heeft begeert een Certicicaat van zijne gehouden Conduite in dien tijd, Zoo verzoeken wij alle Burgeren en Ingezetenen welke iets tegen het gehouwen gedrag van gedagte Persoon mogten hebben in te brengen; daar van aan ons opgaave te doen, binnen den tijd van Agt daagen Peremptoir. Actum HRL den 19 mrt 1798. Welke bekendmaaking van de Puye van den Raadhuise is afgeleezen en ter gewoonen plaatze geaffigeert. (GAH3)
Zultan zie: Soldan
Katharina Hendriks Zundag Meindert Bernardus en K.H.Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 jun 1780 HRL, en zijn ten zelfden dage getrouwd
Hessel Zuringar doctor, ovl 10 jun 1727 HRL, old 50 jaeren
Pieter Karel Zuyderhoudt geb 1801 Amsterdam, huwt met Sybilla Coenraads Bakker op 11 nov 1827 HRL, huw.afk. 28 okt en 4 nov 1827 HRL, wonende te HRL, zeilmaker, huw.get. bij M.H. Merkelbach en A.C. Bakker, behuwd broeder bruid. wonende te HRL; 1828, id. bij P. Bakker en A.J. vd Heide, aangetrouwde broeder bruidegom, 1828, zv Carolus Leonardus Z, (gk), en Margaretha de Wit, (gk), vader concherge aan het Hoofdkantoor der stedelijke accijnsen en belastingen te Amsterdam, moeder wonende te Amsterdam 1827; BS huw 1827, huw 1828, ovl 1833
Suzanna van Zuyen Klaas Jansen Vrijburg en S. vZ., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 11 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Mejuffrouw van der Zwaag eigenaar van wijk F-072; gebruiker Bauke Kramer, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk E-073; gebruiker Jan Jansen Bakker, sjouwer, 1814. (GAH204)
Sweitse van der Zwaag geb 1800 Drachten, huwt met Hieke Terpstra, zeeman; bev.reg. HRL 1851 wijk B-005
Annigje Hendriks Zwaal ovl 19 okt 1818 HRL, huwt met Gerrit Klaases Burghout op 25 mei 1795 HRL, laatste afk. 24 mei 1795, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1805, BS ovl 1812, huw 1823; kind: Klaas Gerrits Burgholt, geb 17 jul 1797, ged 6 aug 1797 Grote Kerk HRL
Cornelis Feykes Zwaal zie ook: Cornelis Feikes; ovl 5 apr 1813 aan boord Z.M. schip ''Doggersbank'', matroos, N.H., huwt met Janke Martens Blok, kinderen: Dirk Cornelis, geb 10 feb 1809 HRL; Feike Z, geb 1796 HRL, Marten Cornelis, geb 25 jul 1801 HRL, zv Feike Cornelis en Marijke Pieters; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1809, BS geb 1811, huw 1819, ovl 1827, huw 1835; wed. C.F.Z. gebruiker wijk A-108; eigenaar is S.G. Hingst, 1814. (GAH204)
Dirk Cornelis Zwaal geb 10 feb 1809 HRL, N.H., zv Cornelis Feikes Z, en Janke Martens Blok; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1827
Feike Zwaal geb 1796 HRL, 1e huwt met Tietje Gerrits Hof op 6 jun 1819 HRL, huwelijksafkondigingen 16 en 23 mei 1819, touwslagersknecht, 2e huwt met Aukje Hendriks vd Molen, (gk), op 26 nov 1835 HRL, keerknecht, zv Cornelis Feikes Z, en Janke Martens (Blok); BS huw 1819, ovl 1834, huw 1835
Geertje Hendriks Zwaal geb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813
Hendrik Hendriks Zwaal geb 1798 HRL, ovl 24 aug 1832 HRL, huwt met Jeltje Davids Venema op 3 sep 1820 HRL, huw.afk. 20 en 27 aug 1820, zv Hendrik Hendriks Z, en Meisje Vink; BS huw 1820, ovl 1832, ovl 1835; geb 8 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, zv Hendrik Hendriks Zwaal en Meintje Vink
Hendrik Hendriks Zwaal ovl 30 mei 1801 HRL, huwt met Meisje Haantjes Vink op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, N.H., koopt een huis in 1799, kinderen: Hendrik Hendriks Z, geb 1798 HRL, Geertje Hendriks Z, geb 7 sep 1801 HRL, Hinke Hendriks, geb 1795 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1811, ovl 1813, huw 1820, ovl 1829, ovl 1832; op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 4e quartier: f. 3:12:0 (GAH650); kind: Anthonij Hendriks Swaal, geb 10 jan 1796, ged 26 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Hendrik Hendriks Zwaal, geb 8 jan 1798, ged 28 jan 1798 Grote Kerk HRL, moeder als Meintje V.
Hendrik L Zwaal ovl voor 1815; erven H.L.Z. eigenaar van wijk G-053; gebruiker Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204)
Jan Lolkes Zwaal geb 10 feb 1810 HRL, ovl 1 mrt 1863 HRL, huwt met Aaltje Molenaar, zeekapitein in 1851, huw.get. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, ovl wijk F-222, zv Lolke Sibrands Z, en Jantje Willems Molenaar; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1836, ovl 1863, bev.reg. HRL 1851 wijk F-287; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk F-222; VT1839
Jurjen Folkerts Zwaal geb 1795 Terschelling, ovl 22 mrt 1852 HRL, huwt met Janke Ottes van Marle, loots en wonende te HRL. 1842, zv Folkert Z, en dedde Lubbes Meinderts; BS huw 1842, bev.reg. HRL 1851 wijk F-128
Lolke Siebrens Zwaal zie ook: Lolke Sijbrens; geb 26 jul 1774 HRL, ovl 4 feb 1849 HRL, huwt met Jantje Willems Molenaar, kinderen: Jan Lolkes, geb 10 feb 1810 HRL, Sijbrand Z, geb 1800 HRL, Willem Lolkes Z, geb 1801 HRL, Schelte Z, geb 27 jan 1804 HRL, huw.get. bij K.D. Molenaar en S.E. de Boer, 1811, id. bij B.J. van Dijk en T.B. Bakker, timmerman, 1815, id. bij H.S. Zondervan en J.D. de Vries, vader ih Geref. Weeshuis, neef bruidegom, 1833, koopt een huis in 1801, zv Sijbrand Lolkes en Tjitske Scheltes; dopen Grote Kerk HRL 1774, 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1833, ovl 1844, ovl 1849, ovl 1856, ovl 1872, ovl 1874; eigenaar en gebruiker van wijk F-222, timmerman, 1814. (GAH204); gebruiker wijk G-249; eigenaar is Cornelis B. Zoete, 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-223; VT1839; L.S.Z. eigenaar van perceel nr. 98 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis, 32 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 32); id. van perceel nr. 1195 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis en erf, 186 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); id. van perceel nr. 1377 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 838, huis en erf, 80 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832. bl. 49)
Maria Zwaal Joost Koen, commandeur ter zee, in dienst van ''t Ed:Mog:Collegie ter Admiraliteit in Friesland en schipper bij de E:geoctrooyeerde O:Indische Compagnie, presidiaale Kamer Amsterdam, ende de Juffer M.Z., beide van HRL, hebbende met consent van den Agtb:Magistraat een voorstelling in de week gehad, en laatst geproclameert op dato dezes 27 jun 1773 HRL, en toen getrouwt
Marten Cornelis Zwaal geb 15 jun 1802 HRL, boereknecht, wonende te Minnertsga/Sexbierum; lijst ingezetenen Minnertsga/Sexbierum 1825
Schelte Lolkes Zwaal geb 27 jan 1804 HRL, ovl 8 nov 1874 HRL, 1e huwt met Trijntje Wopkes vd Stel op 30 mei 1827 HRL, huw.afk. 13 en 20 mei 1827, 2e huwt met Antje N. IJlstra op 21 dec 1854 HRL, stadsarchitekt in 1874, N.H., huw.get. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, timmerman, broeder bruidegom, 1825, id. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, timmerbaas, broeder bruidegom, 1836, zv Lolke Sijbrens Z, en Jantje Molenaar; BS huw 1825, huw 1827, huw 1836, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk B-049, wijk C-066, wijk H-236; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk B-040; VT1839
Sybrand Zwaal geb 1800 HRL, ovl 18 feb 1856 HRL, 1e huwt met Antje Gijsberts de Boer op 13 okt 1822 HRL, huw.afk. 22 en 29 sep 1822, 2e huwt met Pietje Gijsberts de Boerop 1 jun 1837 HRL, 3e huwt met Catharina Godthelp, (gk), A 14 mei 1852 Leeuwarden, timmerman, huw.get. bij W.L. Zwaal en J. Vettevogel, broeder bruidegom, 1825, id. bij B. de Vries en S.H. Kuipers 1836, id. bij W.L. Zwaal en H.J. van Slooten, broeder bruidegom, 1836, zv Lolke Sijbrens en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; S.L.Z. eigenaar van de percelen nrs. 395 en 396 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 839, resp. pakhuis, en huis en erf, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36)
Trijntje Zwaal ov. voor 1835 Workum, huwt met Sijtse Dirks; BS huw 1834
Willem Lolkes Zwaal geb 29 okt 1801 HRL, ovl 10 dec 1872 HRL, 1e huwt met Jacomijntje Vettevogel op 10 feb 1825 HRL, huw.afk. 30 jan en 6 geb 1825, 2e huwt met Hiltje van Slooten op 15 dec 1836 HRL, stadsbode in 1872, huw.get. bij J.L. van Loon en F.A. vd Werf, (2x gk), id. bij A.T. de Vries en B.T. Anema, 1842, id. bij J.J. Wielinga en W.S. Faber, (2x gk), 1842, id. bij W. Steenwijk en C.E. Clemens, (2x gk), 1842, zv Lolke Sijbrens Z, en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1825, ovl 1835, huw 1836, huw 1841, huw 1842, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk F-089, bev.reg. HRL 1860-80; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk E-083; VT1839; W.L.Z. eigenaar van perceel nr. 1471 te HRL, timmerman, woonplaats HRL, legger nr. 841, huis en erf, 56 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 50)
Catharina Jacoba de Zwaan geb 10 okt 1810 HRL, dv Jacobus Dz, en Elisabeth Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1810; geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL, dv Jacobus de Zwaan en Elisabeth Hessels
Hessel de Zwaan geb 9 apr 1807 HRL, ged 28 apr 1807 HRL, zv Jacob Frans dZ, en Elizabeth Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1807
Jacobus de Zwaan geb 12 jun 1802 HRL, N.H., ged 6 jul 1802 HRL, N.H., zv Jacobus dZ, en Elisabeth Hessels; dopen Grote Kerk HRL 1802
Jacobus Frans de Zwaan geb 1779 Haarlem, 1e huwt met Elisabeth Hessels op 22 okt 1805 HRL, 2e huwt met Griejte Willems op 26 nov 1820 HRL, huw.afk. 12 en 19 nov 1820 wonende te HRL, huw.get. bij H. Zeilmaker en S.G. de Groot, wonende te HRL, 1815, id. bij J.J. Kanonrijder en H.G. Klamstra, turfdrager, 1816, id. bij F.A. Tuinhout en N.J. Schoonbergen, 1831, id. bij J.A. Bakker en S.E. Schaap, 1834, kinderen: Catharina J, geb 10 okt 1810 HRL, Hessel, geb 9 apr 1807 HRL, Susanna dZ, geb 1810 HRL, Jacobus dZ, geb 12 jun 1802 HRL, zv Frans dZ, (gk), en Susanna van Guli, (gk); hu Grote Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); J. dZ. en Lijsbet Hessels, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd IJsbrand Wytzes, goede bekende, 28 sep 1805; ondertrouw HRL; oud 58 jaar, geb Haarlem en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk E-197 VT1839; kind: Catrina Jacoba de Zwaan, geb 13 okt 1810, ged 21 okt 1810 Grote Kerk HRL; J.F. d. Z., Schoenmakersknegt, wonende te HRL in 1815, is verzogt te passeren een Acte van bekendheid ten behoeve van het huwelijk van Sijdske Gerrijts de Groot; J. d. Z. eigenaar van perceel nr. 1287 te HRL, turfdrager, woonplaats HRL, legger nr. 840, huis en erf, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Johannes Zwaan geb 1783 ... , huw.get. bij H. van Dijk, (gk), en W. Notting, (gk); BS huw 1838
Susanna de Zwaan geb 1810 HRL, ovl 25 feb 1814 HRL; wijk B-009, zv Jacobus dZ, en ... BS ovl 1814
Dirk van der Zwaart huwt met Klaasje van Wieringen, kind: Harmanus van der Zwaart, geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL
Harmanus van der Zwaart geb 6 apr 1773, ged 20 apr 1773 Grote Kerk HRL, zv Dirk van der Zwaart en Klaasje van Wieringen
Antje Jans Zwanenburg geb 5 apr 1806 HRL, ovl 26 feb 1883 HRL, huwt met Coenraad Boterweg op 12 dec 1833 HRL, dv Janb Thomas Z, en Aukje de Vries; BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk A-114, wijk B-116; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-027; VT1839
Ybeltje Thomas Zwanenburg geb 1771 IJlst, ovl 10 aug 1843 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feytses; BS ovl 1843; oud 68 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk F-008; VT1839
Yzaak Thomas Zwanenburg geb 1765 IJlst, ovl 9 jan 1830 HRL, huwt met Aafke Jans Hagersma; BS ovl 1830, ovl 1838
Isaak T Zwanenburg eigenaar en gebruiker van wijk E-104, timmerknegt, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 4:4:0 (GAH650)
Jan Thomas Zwanenburg zie ook Isaac Thomas; geb 2 apr 1761 IJlst, ovl 5 okt 1819 HRL, huwt met Aukje Sjerps de Vries op 7 jun 1801 HRL, kinderen: Tjerk Z, geb 5 jan 1810 HRL, Thomas Z, geb 11 jan 1804 HRL, Aukje Z, geb 5 apr 1806 HRL, Sjerp Z, geb 13 mrt 1802 HRL, scheepstimmerbaas in 1819, N.H., huw.get. bij F. Bleeker en A.H. van Gelder, wonende te HRL. 1815, doet overlijdensaangifte van Hanso H. Gonggrijp, meester scheepstimmerman, en van Grietje Jans, beide 1811; huw Grote Kerk HRL 1801, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS ovl 1811, huw 1815, ovl 1819, ovl 1850, ovl 1873, ovl 1875, ovl 1883; eigenaar van wijk A-122; gebruiker Sjoerd vd Vorm, ketellapper, 1814. (GAH204); id. van wijk E-179; gebruiker Teunis D. van Laan, boekverkoper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-214, werf, 1814. (GAH204); id. van wijk H-215; gebruiker Hendr. J. de Vries, timmerknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-216, timmerbaas, 1814. (GAH204); id. van wijk H-218, timmerschuur, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 6:0:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 12:0:0 (GAH650); wed. J.W. en mede E., eigenaren van perceel nr. 1, scheepstimmermansche, woonplaats HRL, legger nr. 843, HRL Sectie A, klasse onbebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr 2, legger nr. 843, schuur, 78 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL 1832, bl. 31); id. van perceel nr. 275 te HRL, (scheepstimmerman), woonplaats HRL, legger nr. 843, huis, 87 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 1122 te HRL, (scheepstimmerman), woonplaats HRL, legger nr. 843, huis en erf, 60 m2, klsse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van percelen nrs. 1994-1999 te HRL, scheepstimmersche, woonplaats HRL, legger nr. 843, resp. schuur, huis, huis, pakhuis of bergplaats, scheepstimmerwerf, schuur, resp. 112, 48, 90, 32, 1550 en 102 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 100, 27, 45, 8, 100 en 100. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 57)
Reinskjen Tomas Zwanenburg geb 1 apr 1752 Sneek, ovl 20 feb 1824 HRL, huwt met Frederikus Martinus de Ruiter; BS ovl 1824; 1834 overlijdens
S(T)Yntje Thomas Zwanenburg geb 1754 IJlst, ovl 12 mei 1826 HRL, ongehuwd, dv Thomas Jans en Antje Feitzes Zwanenburg; BS ovl 1826; gebruiker wijk F-018; eigenaar is H. Gonggrijp erven, 1814. (GAH204); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 12:0:0; in hetzelfde boek vermeld met: f. 6:0:0 (GAH650)
Sjerp Jans Zwanenburg geb 13 mrt 1802 HRL, ged 4 apr 1802, N.H., ovl 3 okt 1890 HRL, huwt met Baukje Sjoerds Wiarda op 12 nov 1826 HRL, huw.afk. 29 okt en 5 nov 1826, scheepstimmerman, zv Jan Thomas Z, en Aukje de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-214; VT1839
Thomas Jans Zwanenburg geb 11 jan 1804 HRL, ovl 21 jan 1875 HRL, 1e huwt met Trijntje Alta op 4 jun 1827 HRL, huw.afk. 20 en 27 mei 1827 HRL, 2e huwt met Julia Johannes Johanna Pietersen op 3 mei 1861 HRL, scheepstimmerman in 1851, Nederlands Hervormd , zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1827, huw 1861, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-203; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk F-068; VT1839; T.J.Z. eigenaar van perceel nr. 1920 te HRL, scheepstimmerman, woonplaats HRL, legger nr. 842, huis en erf, 182 m2, klasse on-bebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 56)
Tjerk Zwanenburg geb 5 jan 1810 HRL, ovl 11 mrt 1873 HRL, huwt met Teetske Tuininga, (gk), op 4 jun 1838 HRL, koek- en banketbakker, schutter 8 ste afdeling mobiele NH-schutterij, broodbakker en winkelier in 1851, N.H., zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, wijk E-003 VT1839
Abbe Jans Zwart geb 1770 Westerschelling, ovl 4 sep 1837 HRL, huwt met Albert Heyns Sluik, zv Jan Z, wn Anke Harmens; BS huw 1827, ovl 1837, ovl 1851
Akke Jochems Zwart huwt met Johannes Jans Born op 23 nov 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799
Akke Pieters Zwart geb 1770 HRL, ovl 17 dec 1838 HRL, 1e huwt met Sikke Dirks Bleeker, 2e huwt met Haring Jans Tichelaar, wonende te aan de Cingel, dv Pieter Z, en Tjetske Hendriks Voets; BS huw 1826, ovl 1838
Arnoldus Hayes Zwart ovl 24 sep 1812 Enkhuizen, huwt met Eiskje/IJske Klaases Zoete, kinderen: Metje Arnoldus, geb 24 feb 1808 HRL, Martje Arnoldus Z, geb 1805 HRL, Klaas Arnoldus, geb 23 mei 1811 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1805, 1808, BS geb 1811, huw 1827, ovl 1844
Baukje Simons Zwart geb 1772 Hindeloopen, ovl 29 sep 1831 HRL, ongehuwd, dv Simon Jurjens Z, en Froukje Dirks (Jurjens); BS ovl 1831
Bregtje Simons Zwart geb 1782 Hindeloopen, ovl 11 jul 1837 HRL, 1e huwt met Sjoerd Sjoukes op 6 mrt 1803 Hindeloopen, komt van Hindeloopen, 2e huwt met Douwe Barts vd Werf op 10 sep 1809 HRL, dv Simon Z, en Froukje Jurjens; huw Grote Kerk HRL 1803, 1809, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1837
Cornelis Jacobs Zwart geb 1772 HRL, ovl 12 mei 1841 HRL, huwt met Elisabeth Anthonij Overzee op 8 mei 1796 HRL, koster in 1841, huw.get. bij J.A. Overzee en J.A. Nijhof, stoelmaker, 1816, id. bij W. Faber en P. Kleemans, 1819, id. bij H. van Vliet en E. Nijhof, oom bruidegom, koster N.H. gemeente, 1823, doet overlijdensaangifte van Lucas Feddes in 1811, zv Jacob Sjoukes en Tijtje Kornelis; huw Grote Kerk HRL 1796, BS ovl 1811, huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1841, ovl 1852; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koster, wijk C-183; VT1839; C.J.Z. eigenaar van perceel nr. 509 te HRL, wieldraayer, woonplaats HRL, legger nr. 844, huis, 120 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 1724 te HRL, wieldraayer, woonplaats HRL, legger nr. 844, huis en erf, 90 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. en HRL. 1832, bl. 53)
dedtje de Zwart Paulus Aukema van HRL, en D. dZ. van Menaldum, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 7 oct 1781 HRL, en zijn, op vertoond getuigschrift van Menaldum, ten zelfden dage getrouwd
detje Wierds de Zwart geb 1798 St. Annaparochie, huwt met Pieter Jacobs Kerkhoven op 29 dec 1815 HRL, huw.afk. 17 en 24 dec 1815 HRL, dv Wierd dZ, en Doetje Jans BS huw 1815
Fokje Zwart huwt met Jan Hofstra; BS ovl 1860
Froukje Ruurds Zwart geb 14 jan 1802 HRL, ged 7 feb 1802, huwt met Albert Grijpsma op 2 okt 1828 HRL, huw.afk. 14 en 21 sep 1828, N.H., woonde later (? 1835) in Enkhuizen, dv Ruurd Pieters Z, en Lisbeth Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1828, ovl 1835
Froukje Zwart geb 1812 HRL, huwt met Pieter Callenborn op 21 nov 1839 HRL, naaister, dv Janke Simons Z; BS huw 1839; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-165; VT1839
Gerke Siebes Zwart geb 14 nov 1809 HRL, N.H., huwt met Antje Izaks van Asperen op 24 mrt 1831 HRL, slepersknecht, Vst nov 1850 uit Heerenveen, A 26 nov 1856 Workum, zv Sijbe Teunis Z, en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206
Grietje Zwart huwt met Jouke Hendriks Olinjus, kind: Philippus Johannes Joukes Olinjus, geb 14 may 1791, ged 7 jun 1791 Grote Kerk HRL
Hendrik Zwart huwt met Grietje Pieters Westerbaan; BS huw 1819, ovl 1878; kind: Janke Hendriks Zwart, geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Grietje Pieters, die (volgens opgave) staat te trouwen aan H.Z., zoldaat, in guarnisoen alhier
Jan Jans Zwart geb 25 okt 1804 HRL, ged 13 nov 1804, huwt met Klaaske Minks Stolte op 14 mei 1829 HRL, huw.afk. 26 apr en 3 mei 1829 HRL. en Franeker, molenaarsknecht, zijn vader wordt id huwelijksakte niet genoemd, zv Jan Hendriks en Janke Simons; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1829
Jan Zwart huwt met Aafke Hendriks, kind: Lieske Jans Z, geb 1790 HRL; BS ovl 1836; kind: Lyske Jans Zwarts, geb 3 mrt 1790, ged 1 apr 1790 Grote Kerk HRL, vader als: J. Zwarts
Jan Zwart huwt met Anke Harmens, kind: Albertje Jans Z, geb 1770 Westerschelling; BS ovl 1837
Janke Hendriks Zwart geb 17 feb 1799 HRL, ovl 6 nov 1878 HRL, huwt met Douwe Bron op 14 feb 1819 HRL, huw.afk. 20 en 27 dec 1818, N.H., dv Grietje Westerbaan; BS huw 1819, ovl 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk H-068; geb in onegt 14 feb 1797, ged 28 feb 1797 Grote Kerk HRL, zijnde de moeder Grietje Pieters, die (volgens opgave) staat te trouwen aan Hendrik Zwart, zoldaat, alhier in guarnisoen
Janke Simons Zwart geb 1779 HRL, ovl 8 jan 1848 HRL, ongehuwd, kinderen: Jan Jans Z, geb 25 okt 1804 HRL, Froukje Z, geb 1812 HRL, dv Simon Z, en Frouwkje Jurjens; BS huw 1829, huw 1839, ovl 1848; oud 61 jaar, geb Hindeloopen(!) en wonende te HRL. 1839, werkster, wijk H-187; VT1839
Jeltje Jillings Zwart huwt met Jan Klases; BS ovl 1838
Jeltje/Jantje Simons Zwart zie ook: Jeltje Simons; geb 1771 Hindeloopen, ovl 14 feb 1839 HRL, huwt met Sijtse Cornelis Beidschat, dv Simon Z, en Froukje Jurjens; dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS ovl 1839, ovl 1840
Jetske Pieters Zwart geb 1767 HRL, ovl 24 nov 1852 HRL, ongehuwd, gealimenteerde 1852, Rooms Katholiek, dv Pieter Z, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk H-001; oud 73 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-008; VT1839
Jilling Jans Zwart geb 1802 Gerkesklooster, ovl 20 jan 1838 HRL, huwt met Anke Sietses van Hettinga op 17 jun 1830 HRL, varensgezel, zv Jan Klases en Jeltje Jillings Zwart; BS huw 1830, ovl 1838, ovl 1849
Klaas Zwart Erven weduwe K.Z. eigenaars van perceel nr. 1240 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 845, huis, 49 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47)
Klaaske Pieters Zwart huwt met Pieter Tjeerds Jorna; BS ovl 1872
Lavina Willems Zwart huwt met Jacobus Martinus Dorenbos, wonende te Oldeboorn; BS huw 1826
Lieske Jans Zwart geb 1790 HRL, ovl 14 sep 1836 HRL, ongehuwd, dv Jan Z, en Aafke Hendriks; BS ovl 1836
Martje Arnoldus Zwart geb 20 mrt 1805 HRL, ged 9 apr 1805 HRL, N.H., ovl 13 feb 1844 HRL, huwt met Taeke Jans Tigchelaar op 28 jun 1827 HRL, huw.afk. 10 en 17 jun 1827 HRL. en Minnertsga, dv Arnoldus Hayes Z, en Eiskje Klazes Zoete dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1844
Martje Zwart geb 1759 Texel, ovl 21 jan 1831 HRL, huwt met Simon Vaartjes, dv Hertje Z, (gk), en ... ; BS ovl 1831
Piebe Jarigs Zwart geb 1775 HRL, ovl 30 dec 1836 HRL, huwt met Marike Paulus Glandorp op 3 jan 1808 HRL, zv Jarig Piebes en Janke Jarigs; huw Grote Kerk HRL 1808, BS ovl 1836
Pieter Ruurds Zwart zie ook: Pieter Ruurds; geb 10 dec 1800 HRL, ovl 4 mrt 1830 HRL, huwt met Teetske Simons Hoornstra op 18 okt 1827 HRL, huw.afk. 7 en 14 okt 1827 HRL, panbakkersknecht in 1830, N.H., ged 4 jan 1801 HRL, zv Ruurd Pieters Z, en Lijsbert Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1827, ovl 1830
Pieter Zwart hm ... , kind: Jetske Pieters, geb 1767 HRL; BS ovl 1852
Pieter Zwart huwt met Tjetske Hendriks Voets, kind: Akke Pieters Z, geb 1770 HRL; BS ovl 1838
Reinder Arjens Zwart geb 1745 HRL, ovl 1 aug 1824 HRL, huwt met Marijke Pieters, huw.get. bij J.H. de Vries en J.T. Gerkes, 1814, in leven beurtschipper; BS huw 1814, ovl 1822, ovl 1824
Rinske de Zwart huwt met Daniel Keets, kind: Dirk Daniel Keets, geb 8 apr 1795, ged 3may 1795 Grote Kerk HRL
Ruurd Pieters Zwart ovl 29 okt 1823 ... , huwt met Elisabeth Ruurds van Dijk, wonende te HRL. 1811, N.H., kinderen: Johannes Ruurds, geb 18 jun 1810 HRL, Elizabeth Ruurds, geb 29 sep 1807 HRL, Pieter Ruurds Z, geb 1802 HRL, Ruurd Ruurds Z, geb 29 aug 1805 HRL, Froukje Z, geb 14 jan 1802 HRL, Pieter Ruurds Z, geb 10 dec 1800 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, 1805, 1807, 1810, BS ovl 1811, huw 1825, ovl 1830
Ruurd Ruurds Zwart geb 29 aug 1805 HRL, ged 15 sep 1805 HRL, zv Ruurd Pieters Z, en Lijsbeth Ruurds van Dijk; dopen Grote Kerk HRL 1805
Sake Jacobs Zwart geb 26 feb 1743 HRL, ovl 29 mrt 1819 HRL, huwt met Fetje Bakker op 1 apr 1810 HRL, komt van HRL, winkelier in 1819, huw.get. bij M.H. Tigchelaar en M.J. Godthelp 1814; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1819, ovl 1848; wed. S.J.Z. eigenaresse van perceel nr. 522 te HRL, winkelierse, woonplaats HRL, legger nr. 846, huis en erf, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 36. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37)
Sibbeltje Willems Zwart geb 1748 ... , ovl 9 feb 1814 HRL, huwt met Michiel Pieters Driso, ovl wijk A-049; BS ovl 1814; 1829 overlijdens
Sybe Teunis Zwart zie ook: Sijbe Teunis; geb 1764 Kuikhorne, ovl 13 jul 1824 HRL, huwt met Hendrikje Johannes Belstra, herbergier en wonende te HRL. 1818, wonende te HRL. 1817, voerman in 1824, kinderen: Wybe Sijbes Z, geb 1805 HRL, Teunes Sijbes Z, geb 12 mrt 1798 Beetgum, Gerke Sijbes Z, geb 14 nov 1809 HRL, Taetske Siebes, geb 1796 Beetgum, Tjietske Siebes, geb 26 aug 1793 Engelum; dopen Grote Kerk HRL 1804, 1805, 1809, BS huw 1817, ovl 1823, ovl 1824, ovl 1834, ovl 1839, BS Franeker huw 1818
Sytske Pieters Zwart ovl 6 okt 1830 Sneek, huwt met Frederik IJpes Boomsma, wonende te Sneek 1829; BS huw 1829, huw 1836, ovl 1860
Simon Jurjens Zwart huwt met Frouwkje Jurjens/Dirks, kinderen: Janke, geb 1779 HRL, Trijntje, geb 1774 Hindeloopen, Jeltje Simons Z, geb 1771 Hindeloopen, Bregtje Simons Z, geb 1782 Hindeloopen, Baukje Simons Z, geb 1772 Hindeloopen; BS ovl 1831; 1837 overlijdens, ovl 1839, ovl 1847, ovl 1848
Teunes Sybes Zwart geb 12 mrt 1798 Beetgum, ovl 6 jan 1823 HRL, kurassier bij de 3de afdeeling, ged 14 feb 1804 HRL, zv Sijbe Teunes Z, en Hendrikje Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS ovl 1823
Trijntje Simons Zwart geb 1774 Hindeloopen, ovl 9 jan 1847 HRL, huwt met Roelof Roelofs Posthuma op 30 nov 1799 HRL, dv Simon Z, en Frouwkje Jurjens; hu Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 65 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, hovenierse, wijk G-243; VT1839
Trijntje Zwart geb 1772 ... , getuige bij geboorte aangifte van Frederika; BS geb 1811
Wierd de Zwart ovl voor 1816, huwt met Doetje Jans, kind: detje Wierds dZ, geb 1798 St Anna; BS huw 1815
Wybe Clasen Zwart geb 1779 ... , ovl 14 sep 1811 HRL, huwt met Antje Berends de Vries, wonende te op de Noorderhaven in 1811; BS ovl 1811; 1830 overlijdens
Wybe Sybes Zwart geb 13 dec 1804 HRL, ovl 27 feb 1839 HRL, huwt met Antje Folkerts Gerbranda op 7 mrt 1833 HRL, thans in dienst bij de mobiele Vriese Schutterij, werkman in 1839, ged 15 jan 1805, zv Sijbe Teunes Z, en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1833, ovl 1839
Jetske Zwart/Swart geb 1808 HRL, ovl 14 dec 1845 HRL, huwt met Gerrit Bijlsma, dv Sjouke Z en Hiltje Bekker; BS ovl 1845; 1859 overlijdens; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-120
Innigje Zwarteveen huwt met Age de Oude; BS ovl 1837
Gerrit Johannes Zwartjes geb 1807 HRL, ovl 28 sep 1831 militair hospitaal te Willemstad, fuselier bij het reserve Bataillon der 18de afdeeling Infanterie, in garnisoen te Willemstad, zv Johannes Z, en Trientje Steffens; BS ovl 1831
Johannes Zwartjes huwt met Trientje Steffens op 24 dec 1797 HRL, kind: Gerrit Johannes Z geb 1807 HRL; huw Grote Kerk HRL 1797, BS ovl 1831
Hendrik Johans Zwarts geb 4 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL, zv Johan Zwarts en Aake Hendriks
Jacob Zwarts woont in 8e quartier, rechts:. -5:0; Rijtuigenreg. 1795-1805
Johan Zwarts huwt met Aake Hendriks, kind: Hendrik Johans Zwarts, geb 4 sep 1788, ged 23 sep 1788 Grote Kerk HRL
Tanneke Jacobs Zwarts huwt met Jan Dames op 8 sep 1806 HRL; huw Grote Kerk HRL 1806, dopen Grote Kerk HRL 1805; Jan Damen en Tammeke Z., beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 16 aug 1806; ondertrouw HRL
Antoinette ten Zweege geb 1795 HRL, huwt met Poppe Minnes Houttuin op 12 sep 1816 HRL, huw afk. 1 en 8 sep 1816, A 6 nov 1854 Sneek, Vst 23 okt 1854 uit Sneek, N.H., huishoudster, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816, bev.reg. HRL 1851 wijk B-032, 169, wijk C-182, wijk E-067, supp wijk H-275; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen minderjarigen zoon Poppe Minnes Houttuin Grossier in sterke dranken alhier om zich in het Huwelijk te begeven met A. t. Z. meerderjarige dogter van Willem ten Zweege en Trijntje Gelinde in leven Echtelieden ter gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Pres. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 30 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 9 mei is geb Antonette dogter van Willem ten Zweege en Trijntje Gelinde. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816
Elisabeth ter Zweege geb 5 aug 1801 HRL, ged 23 aug 1801, N.H., dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; dopen Grote Kerk HRL 1801
Jakobus ten Zweege In het Jaar een duizend acht honderd en veertien den achtsten dag der maand aug des voormiddags ten tien Uren is te Makkum wijk C-222 ovl Willem Jakobus ten Zweege, oud zes en veertig Jaaren van beroep Postrijder, geb te Amsterdam en wonende te Makkum, zv J. t. Z. en Trijntje ?. ?de Eerste ovl en de laatste nog in leven en wonende te Amsterdam Echtgenoot van Attje Piers van Piersen. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816
Trientje Willems ter Zweege geb 1798 HRL, huwt met Jan Dirks Buisman op 25 apr 1816 HRL, huw.afk. 14 en 21 apr 1816, dv Willem tZ, en Trijntje Gelinde; BS huw 1816; geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL, dv Willem ten Zweege en Trientje Gelinde; Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe Copius ten Zwegen wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consenteeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter T. t. Z., oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen Willem ter Zwegen en Trijntje Jans Gelinde in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend. Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; Ik Ondergetekende Botje Jans Dijkstra huisvrouw van Dirk Buisman, woonachtig te HRL, Verklare bij dezen te Consenteeren en toetestaan aan mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende, om Zich in het huwelijk te begeven met T.W. t. Z., jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen Om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 9 apr 1816; Ik Ondergetekende Dirk Buisman, Woonachtig te HRL, Verklare bij deezen te Consenteeren en toetestaan aan Mijnen Zoon Jan Dirks Buisman, kantoorbediende te HRL, Om Zich in het huwelijk te begeven met T.W. t. S., jonge dochter te HRL, mogende Alzoo lijden dat dezelven door den Heer President Burgemeester dezer Stad in Ondertrouw worden Opgenomen om na afloop der bij de Wet Vereischt wordende proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 2 apr 1816; In het Jaar Een duizend Seven honderd seven en negentig den Vijftien apr is Geboren Trientje dv Willem ter Zweege en Trijntje Gelinde. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 10 sep 1814
Willem ter Zweege ovl voor 1817, huwt met Trijntje Gelinde op 9 jun 1794 HRL, komt van Franeker, laatste afk. 1 jun 1794, met vertoonde attestatie, N.H., kinderen: Elisabeth tZ, geb 5 aug 1801 HRL, Trientje Willems tZ, geb 1796 HRL, Antoinette tZ, geb 1796 HRL; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1816; kind: Trientje Willems ten Zweege, geb 15 apr 1797, ged 2 may 1797 Grote Kerk HRL; Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe Copius ten Zwegen wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consenteeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter Trijntje ten Zwegen, oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen W. t. Z. en Trijntje Jans Gelinde in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend. Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; In het Jaar een duizend acht honderd en veertien den achtsten dag der maand aug des voormiddags ten tien Uren is te Makkum wijk C-222 ovl W. Jakobus t. Z. oud zes en veertig Jaaren van beroep Postrijder, geb te Amsterdam en wonende te Makkum, zv Jakobus ten Zweege en Trijntje ?. ?de Eerste ovl en de laatste nog in leven en wonende te Amsterdam Echtgenoot van Attje Piers van Piersen. Afgegeven te Makkum den 8 apr 1816; In het Jaar Een duizend Seven honderd seven en negentig den Vijftien apr is Geboren Trientje dv W. t. Z. en Trijntje Gelinde. Afgegeven op de Raadhuize binnen HRL den 10 Sept: 1814; Wij Ondergetekenden Minne Poppes Houttuin en Antje Jans Buisman Echtelieden te HRL, verklaaren bij dezen te consenteren en toe te staan aan onzen minderjarigen zoon Poppe Minnes Houttuin Grossier in sterke dranken alhier om zich in het Huwelijk te begeven met Antoinette ten Zweege meerderjarige dogter van W. t. Z. en Trijntje Gelinde in leven Echtelieden ter gemelde Steede, mogende alzoo lijden dat dezelve door de Heer Pres. Burgemeester deezer Stad in ondertrouw worden opgenomen, de afkondigingen plaats hebben om na afloop derzelve in den Huwelijken staat te worden bevestigd. HRL den 30 aug 1816; In het Jaar Een Duizend Sevenhondert vijf en negentig den 9 mei is geb Antonette dogter van W. t. Z. en Trijntje Gelinde. Afgegeven op den Raadhuize binnen HRL den 29 aug 1816
Louw van der Zweep huwt met Janke de Boer, kind: Taekele vdZ, geb 1802 Leeuwarden; BS ovl 1872
Taekele van der Zweep geb 1802 Leeuwarden, ovl 25 nov 1872 HRL, huwt met Tjitske Andela, zv Louw vdZ, en Janke de Boer; BS ovl 1872
Copius ten Zwegen Op den Zesden apr des jaars agttien honderd zestien Compareerde voor mij Adam Houtkoper Openbaar notaris resideerende te Amsterdam Trijntje Spoor weduwe C. t. Z. wonende binnen deeze stad, in de Blomstraat boven no. 1. dewelke verklaarde te Consenteeren, en volkoomen genoegen te neemen in het huwelijk t welk haare kleindogter Trijntje ter Zwegen, oud 19 Jaaren (zijnde een dogter van wijlen Willem ter Zwegen en Trijntje Jans Gelinde in der tijd echtelieden) voornemens is aan te gaan met den Persoon van Jan Dirks Buysman, kantoorbediende, oud 20 Jaaren, beiden woonachtig te HRL, en aldaar gedomicilieerd, verzoekende derhalven dat aan hun de bij de wet gerequireerde Huwelijksche Proclamatien worden verleend. Gedaan en Gepasseerd te Amsterdam voornoemd, ten kantoore van mij notaris, des voormiddags in presentie van Casper Speelmeyer, buitenaffaires, Fredrik Engelking, mede buitenaffaires, beiden wonende alhier, als getuigen, die deze acte (welke in brevet zal worden uitgegeven) naa gedaane voorlezing nevens de Comparante en mij notaris hebben getekend; Extract uit het Reg. van de eylands Kerk is geëtraheerd, dat C. t. Z. op den dertienden jan des Jaars 1700zesentachtig is begraven. Amsterdam den 8 apr 1816
Frans Zweitser ovl 22 okt 1793 HRL, oud 40 jaar
Gepke Zweitser geb 1792 HRL, olv. 18 jan 1831 HRL, huwt met Jna Lijkles de Boer op 1 jul 1813 HRL, huw.afk. 13 en 20 jun 1813, hoedjemaakster in 1831, dv Jan Z, en Geertruida Alberts Puisma; BS huw 1813, ovl 1831, ovl 1856
Jan Zweitser ovl voor 1814, huwt met Geertruida Alberts Puisma, kind: Gepke Z, geb 1792 HRL, in leven kleermaker te HRL; BS huw 1813, ovl 1831; begraven Groot Kerkhof, regel 36, nr. 60; Reg. begrafenissen Grote Kerk HRL
Maria Zweitser geb 1787 HRL, ovl 28 feb 1824 HRL, huwt met Johannes Daum op 30 apr 1809 HRL; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1824
Johannes Sikkes Zwendels geb 15 jun 1788, ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL, zv Sikke Zwendels en Ermke Johannes
Sikke Zwendels huwt met Ermke Johannes, kind: Johannes Sikkes Zwendels, geb 15 jun 1788 ged 29 jul 1788 Grote Kerk HRL
Marij Zweris zie: Oldendorp
Coenraad Zwertel ovl 1 jul 1783 Leeuwarden, huwt met Elisabeth Visser, kind: Klaas Coenraads Z, geb 1776 Leeuwarden, in ovlakte schoonzoon J.A. Zijlstra als ''Zwervel''; BS huw 1826, ovl 1847
Klaaske Coenraads Zwertel geb 1776 Leeuwarden, ovl 28 apr 1847 HRL, 1e huwt met Johannis Jans Ulberg, 2e huwt met Jacob Ages Zijlstra op 7 sep 1826 HRL, huw.afk. 27 aug en 3 sep 1826, wonende te HRL, werkvrouw, dv Coenraad Z, en Elisabeth Visser; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, huw 1826, ovl 1847; kind: Akke Johannes Ulberg, geb 1 sep 1809, ged 17 sep 1809 Grote Kerk HRL; kind: Elisabeth Johannes Ulberg, geb 4 mrt 1812, ged 15 mrt 1812 Grote Kerk HRL
Eeke Gerrits Zwerus geb 1784 HRL, ovl 25 aug 1848 HRL, huwt met Paulus Keyzer, dv Gerrit Z, en Anna Iking; BS ovl 1848
Gerrit Zwerus huwt met Anna Iking, kind: Eeke Gerrits Z, geb 1784 HRL; BS ovl 1848; G.S. en Antje Franssen, beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 18 may 1783 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Willem Zwerus geb 14 nov 1776, ged 3 dec 1776 Grote Kerk HRL, zv Zwerus Willems en Eelkjen Piers
Grietje Pieters Zwerver ovl voor 1884, huwt met Reinder Steenstra; BS ovl 1883
Antje Johannes Zwink geb 1772 Franeker, ovl 20 dec 1849 HRL, huwt met Joseph de Vrij, dv Johannes Z, en Antje Tigchelaar; BS ovl 1846; 1849 overlijdens; oud 67 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-227; VT1839
Johannes Zwink huwt met Antje Tigchelaar, kind: Antje, geb 1772 Franeker; BS ovl 1849
Klaas Thijsen Zwolsma huwt met Akke Pieters Dijkstra op 5 apr 1807 HRL, komt van HRL; huw Grote Kerk HRL 1807
Maaike Zwolsma ovl voor 1841, huwt met Sijtze Sakes Wyma; BS ovl 1840; Sijtse Sakes Wyma en M. Freerks Z., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 10 nov 1782 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage
Geertje Thijsen Zwolstra geb 28 mrt 1786 Franeker, ovl 19 jul 1865 HRL, huwt met Meile Hansen vd Molen op 25 nov 1810 HRL, komt van HRL, N.H., ovl wijk G-187, dv Thijs Z, en Symentje ... (Riens); huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-191; oud 53 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk G-187; VT1839
Jeltje Thijses Zwolstra geb 1779 HRL, ovl 22 jan 1843 HRL, huwt met Jan Beernts Baantjer, dv Tijs Z, en Simontje Riens; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS geb 1811, ovl 1843, ovl 1845
Tijs Zwolstra huwt met Simontje Riens, kinderen: Jeltje Thijses Z, geb 1779 HRL, Getje Z, geb 28 mrt 1786 Franeker; BS ovl 1843; 1865 overlijdens
Lieuwe Zyppama geboortig van Dockum, dog van Amsterdam inkomende, heeft het burgerrecht deser stede gewonnen, nae dat belooft hadde, sich als een eerlijck burger te comporteren, betalende de gerechtigheid daertoe staende f. 10:10:0 aan de GR, en dat in handen van burgs Asperen en Hillebrants als Commissarissen, bij handtastinge, op 26 mrt 1688. (burgerboek)