Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Hendrik Fredriks Duman geb 1775 HRL, ovl 20 mei 1842 in eene ongenummerde Watermolen onder Achlum dood is gevonden, 2e huwt met Eelkje Eelkes vd Post op 4 feb 1810 HRL, 1e huwt met Jantje Johannes op 19 mei 1799 HRL, huw.get. bij C. Speelziek en I.F. Hes, helbadier, 1815, id. bij W.R. de Boer en A.Y. de Groot, commis wagter 1819, koopt huis in 1800, knecht in een suikerraffinaderij, kinderen: Eelke, geb 17 feb 1811 HRL, Japikje, geb 15 apr 1807 HRL, Akke, geb 4 jan 1806 HRL, Johannes, geb 1803 HRL, Johannes, geb 29 feb 1804 HRL, Anna, geb 3 jul 1802 HRL, Frederik Hendriks, geb 8 nov 1799 HRL, ged 24 nov 1799 HRL; is een neef van Abel Bolhuis, zv Fredrik D, en Antje Ruurds Parkement; huw Grote Kerk HRL 1799, 1810, dopen Grote Kerk HRL 1802, 1804, 1806, 1807, ovl 1811, lidm boek Luth. Krk, BS ovl 1811, huw 1815, huw 1819, ovl 1842, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk F-186, turfdrager, 1814. (GAH204); H.F.D. en Eelkje Eelkes van der Post, beide van HRL, zijnde de aangaave geschied onder Productie van genoegzaam bewijs, 13 Louwmaand 1810; ondertrouw HRL; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, rijkscommies, wijk F-077; VT1839; kind: Eelke Hendriks Duman, geb 17 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL; vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 67, 29 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; geb 20 mei 1775, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden te HRL 1826-1893; 19 apr 1841, no. 80: 267 Caroliguldens; id. 1 jul 1841, no. 91; id. 1 okt 1841, no. 106; id. 3 jan 1842. no. 2; id. 1 apr 1842, no. 78; vrijgesteld van betaling van wachtgeld; behoort tot ''s Lands brandspuit, 13 jun 1803 (GAH49); koopt op 11 okt 1800 van W.J. Hanekuyk een huis voor 550 Caroliguldens (geen boeknr. vermeld); H.D., Helbardier, wonende te HRL in 1815, is verzogt een Acte van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van IJda Fredriks Hes