Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Roelof Luitjes van Dijk huwt met Jetske Cornelis Vorst, wonende te Leeuwarden 1828, verkoopt een huis in 1798, kinderen: Luitje, geb 1783 HRL, Antje Roelofs vD, geb 1781 HRL, Roelofje vD, geb 1787 HRL; BS ovl 1826; 1828 huwelijken, ovl 1848, ovl 1854; eigenaar van wijk D-136; gebruiker Jan Tabes Klaver, gleybakkersknegt, Carel Kloppenburg, wewer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-247, bakker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-168; gebruiker Sijtse van Dijk, pruikmaker, 1814. (GAH204); id. van wijk F-171; gebruiker Jacob Vettevogel, zilversmid. 1814. (GAH204); id. van wijk G-130, tuin, 1814. (GAH204); Franke Minnes ende Mettje Oebles Cuipers, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd R. v. D., goede bekende, 2 okt 1790; ondertrouw HRL; R.L. vD. en Jetske Kornelis, beide van HRL, en laatst geproclameerd op dato dezes, zijnde 6 jun 1773 HRL, en toen getrouwd; bezit een zeiljagt van 23/21 1/2 voet, belasting: f. 2:0:0, 2 mei 1795, mei 1796, mei 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802. (GAH650); id. f. 2:3:6-, 1803 (GAH650); id. f. 2:4:0, 1804, 1805. (GAH650); woont in 5e quartier, links: f. 0:2:0, rechts:. -4:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 5e quartier: f. 16:16:0 (GAH650); kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 15 dec 1774, ged 3 jan 1775 Grote Kerk HRL; kind: Luytje Roelofs van Dijk, geb 11 jan 1776, ged 13 feb 1776 Grote Kerk HRL; kind: Kornelis Roelofs van Dijk, geb 17 may 1778, ged 31 mai 1778 Grote Kerk HRL; kind: Antje Roelofs van Dijk, geb 28 aug 1781, ged 11 sep 1781 Grote Kerk HRL; kind: Luitje Roelofs van Dijk, geb 27 jul 1783, ged 17 aug 1783 Grote Kerk HRL; kind: Roelofke Roelofs van Dijk, geb 17 jan 1788, ged 10 feb 1788 Grote Kerk HRL; kind: Martje Roelofs van Dijk, geb 25 apr 1790, ged 11 may 1790 Grote Kerk HRL; Sipke Willems Houtmans en R. v. D., beide mr. bakkers alhier, als gelastigden van de gezamenlijke meester bakkers, dienen een verzoek in, gericht aan de commissie tot de administratie der financien, inhoudende beklag over de lage zetting van het roggenbrood, en verzoeken de zetting in overeenstemming te brengen naar de prijs van de rogge, ma. 3 aug 1801 (GAH47); IJ. Rodenhuis, als commissaris over het voormalige bakkersgilde, krijgt verzoek de bakkers mee te delen dat de prijs van het roggenbrood, wegende 11 ponden, wordt vastgesteld op 15 stuivers, 8 sep 1801 (GAH47); L. Albada en M. Bos, commissarissen, gesterkt met IJ. Rodenhuis en R. v. D., keurmeesters van het voormalige bakkersgilde, hebben gekontroleerd bij mr. bakker Abe Hilwerda en 27 halfbroden gevonden, welke op verre na niet hun gewicht kunnen houden. Hilwerda wordt ontboden, de broden geconfisceerd en hij beboet met f. 6:0:0 do. 8 apr 1802 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 5e kwartier, no. 40, 1 mrt 1804; aangesteld als keurmeester bij de bakkers: Claas Jans en R. v. D., aangesteld en be?digd als permanente keurmeesters bij de bakkers, 30 jul 1804 (GAH50); bij de president P. Wellinga is door een klager een half roggebrood gebracht niet houdende het verplichte gewicht. Wellinga is met L. Albada, mede raadslid. alsmede de 2de commissaris van het bakkersgilde, de burger R. v. D., (aangezien de 1 ste commissaris IJ. Rodenhuis afwezig was), naar het huis van Thomas Baukes geweest. Hebben brood gewogen en 23 halfbroden te licht bevonden. Naar aanleiding hiervan zal broodweging plaatsvinden bij alle bakkers. Wellinga en Albada, geassisteert door de commissaris R. v. D., hebben diezelfde dag alles nagewogen en welbevonden behalve bij Bauke Thomas, die 5 halfbroden had die te licht bevonden werden. Thomas Baukes en Bauke Thomas worden voor deze keer gelibereerd van de boete, doch de broden worden geconfisceerd, vr. 20 mrt 1801 (GAH47); ontvangt van het gemeentebestuur wegens het logeren van militairen op 22 okt 1803: f. 1:14:0; verkoopt een huis aan Bernardus van Taken voor 215 Caroliguldens oip 22 sep 1798; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 147:19:0 ter saeke In 2 maanden geleverd brood, 1 jun 1810, quit. no. 17 (GAH1142); Maandag den 23 decemner 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, Wierde Verder geleeZen, eene missive van de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormaalig Gewest Friesland Zijnde van deeZen inhoud; Gelijkheid. Vrijheid. Broederschap. de Commissie tot de Administratie der Financien in het voormalig Gewest Friesland, Aan: de Raad der Gemeente van HRL. Mede Burgers !! Ingevolge Besluit van den Agent van Financien in dato den 9 deZer hebben Wij goedgevonden Ulieden bij deZen aan te schrijven; 1. Om, uit hoofde van de Publicatie van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek van den 4 dec 1799, aangaande een Collecte, ten behoeve der, door de Jongste Rampen des oorlogs, nooddruftig gewordene IngeZetenen, in Ulieder Bedrijve, aan te stellen voor elk Dorp of Stad ??n of meer Persoonen, Zoals Gijlieden naar de Volkrijkheid derZelve het meest geschikt Zult oordeelen, Welke deZe inZameling Zullen moeten Verrichten ter liefde van hunne ongelukkig gewordene Landgenooten en Zonder des Wegens eenige beloning te genieten; 2. de nodige Zorge te dragen, dat de aldus ingeZamelde Penningen ten spoedigsten, immers binnen vier dagen bij Ulieden Worden geincasseerd, ten einde deZelve na Zulks onverwijld binnen agt dagen en uiterlijk op den 31 dec aanstaande worden overgebragt ten comptoire der Lijfrenttien; Alles tegen ontvangst van eene behoorlijke Quitantie. Leeuwarden den 19 dec 1799 Het Vijfde Jaar der Bataafsche Vrijheid; Waar over gedelibereerd Zijnde, is beslooten om aan het HeilZaam oogmerk in deZelve missive Vervat, alsmede om aan de Publicatie van het uitvoerend Bewind, van den 4 deeZer, Exact te voldoen, de navolgende Burgers, en IngeZetenen, te VerZoeken van Zich met den Werkelijken Last, en het doen deeZer Collecte te Willen Chargeren, als in het : 1 ste Quartier: Watze Ruitinga x Claas Oosterbaan; 2de Quartier: H. van Schouwenburg x Corn:Lautenbach; 3e Quartier: Frans van Esta x Andries de Haas; 4de Quartier: Jacob Oosterbaan x Jac:G: de Vries; 5de Quartier: R. v. D. x Heerke Wiglinghuizen; 6de Quartier: Hendrik Smith x Ocke van der Stok; 7de Quartier: Pieter Huidekoper x Lieuwe Douwes, en 8 ste Quartier: Tjeerd Hiddema x Eltje de Jong, alle Welke Burgers, Zulks ter Liefde van hunnen even Mensch, gaarne hebben Willen aanneemen, is verder beslooten, op Morgen bij Notificatie, aan de IngeZetenen deeZer Plaats Kennisse te geeven. (GAH45); Vrijdag den 27 dec 1799. de Raad der Gemeente ordinaris Vergadert Zijnde, stelde vast dat gecollecteerd was in het 5de Quartier: f. 18:6:6, en te Zaamen f. 394:16:2, dog bij nadere Examinatie bevonden te Zijn f. 394:13:12. (GAH45); Extract uit het Reg. der Geborenen. In het Jaar Een duizend Seven honderd Agt en tachtig den Seventiende jan is Geboren Roelofke dv R. v. D. en Jetske Cornelis. Afgegeven te HRL den 13 jun 1815; Dingsdag den 16 okt 1798, middags drie Uur; de Burgers Pieter Coulbout en Paulus Wellinga, Cum Secretario gesterkt, ingevolde de Commissie op hun gedecerneerd, op het Huis der Gemeente, bijeen gekoomen zijnde, zijn na voorafgegaane aanzegging, uit de respective Gildens en Corporatien binnen deeze plaats de navolgende bewindvoerende Persoonen derzelve voor gedagte Commissarien gecompareerd, als uit het gilde der Silversmeeden: Tamme de Wit, Ouderman; IJsersmeeden: Rein Faber, Ouderman, Jan Gerrijts en Pieter Rinzes, vinders; Chirurgijns: Andries Cup, assessor; Huistimmerlieden: Pieter Minnes, Ouderman, Jan Heeres en Symon Haantjes, vinders; Scheepstimmerlieden: Hartman Sijbrens, Ouderman, Claas Doedes en Harmen Mulder, vinders; Metzelaars: Johannes van Beemen, ouderman, Jelle Jurjens en Johannes Leyenaar, vinders; Backers: IJpe Roodenhuis en R. v. D., beide Ouderlieden; Schoenmaakers: Gosling Piekinga, ouderman, Hoyte Feites, vinder; Kleermaakers: Pieter Willems, Ouderman, H. Wiglinghuizen en J. v. d. Vleugel, vinders; Vleeschhouwers: Meinte Jaager, vinder; Schuitschippers: Baarend Visser, Ouderman, Rinze Sijbrens en Tijs Stoef, vinders; Groot of Wijdschippers: Sijbout Hoornstra, ouderman, Michiel Jacobs, Jan Porten en Leendert Buisman, officiers. deeze laatste bewindvoerende Persoonen, zijn ontbooden ontbooden te werden, in zoo verre hunne Societeit of Corporatie, als een gild zoude kunnen werden geconsidereerd. Huis en Hoff Roma beschouwd als een Corporatie: Hier van zijn de Bewindhebberen niet gecompareerd maar hebben in Steede van dien aan den Commissie uit den Raad navolgende Lijst en declaratie ingezonden; de naamen van Bewindhebberen van het Huis en Hoff Roma binnen de Stad HRL zijn als volgt: Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma, Jacob Roorda, Michiel van Wetzens, Jelle Wildschut, benevens Pieter Hanekuik als Penningmeester, die van oordeel zijn in deezen dat zij geenzints met de gilden kunnen worden egaal gesteld, maar dat zij in der daad de directie en Administratie hebben van eene bijzondere Societeit, welke geenzints kan worden beklemd onder de beheering van eenig publicq Bestuur veel min dat dezelve in dien zin, als de gilden, of andere Corporatien, of publicq gezag geadmitteerd of waargesteld, aan het zelve zoude weezen gesubmitteerd; Aan welke gecompareerde bewindvoerende Persoonen na dat hen eerst de Publicatievan den 5 okt L:L:in zo verre dezelve tot hun relatie had voor den Secretaris was voorgeleezen, en ge?xpliceerd, door de Commissie uit den Raad is aangezegd, dat den Raad derzelver Gildens Corporatien etc. bij deeze kwaame te ontbinden, en na deeze gedaane declaratie voor ontbonden hield, en dat zij als bewindvoerende Persoonen derzelve, )behoudens egter hunne Verantwoordelijkheid omtrent derzelver gehouden directie en Administratie), in die qualiteit, niet meer zouden werden erkend maar ten Spoedigsten door den Raad, daartoe te benoemene Provisioneele Commissarien zouden werden Vervangen. (GAH44)