Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Taedes Dijkstra geb 1777 HRL, ovl 7 apr 1823 HRL, huwt met Wilhelmina Tietses de Haan, kind: Houkje D, geb 17 apr 1799 HRL, huw.get. bij G.J. vd Velde en IJ. Addens, voerman, 1818, id. bij J. de Groot en A. vdHoek, pikeur, 1820, doet overlijdensaangifte van Gosse T. de Haan in 1811, stallinghouder*; BS ovl 1811, huw 1818, huw 1820, ovl 1823, huw 1829, ovl 1875*; gebruiker van wijk A-083, stal en wagenhuis, stalknegt; eigenaar en gebruiker is S. Popta, 1814. (GAH204); ontvangt van het gemeentebestuur wegens stalling van paarden, en logies aan diverse personen, ord. 11 feb 1801: f. 28:13:0; id. wegens logies, ord. 11 feb 1801: f. 7:7:0; id. wegens gedaan rijden ten dienste van de stad, ord. 16 mrt 1801: f. 20:5:0; had met 2 paarden en wagen gereden op de Stadswal. Na confessie dat zulks tegen zijn wil en intentie gebeurd is, omdat hij de macht over de paarden was kwijtgeraakt, ma. 21 sep 1801 (GAH47); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 4de kwartier, no. 69, 28 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; Voorts verzochten ter Vergadering binnen te staan zoo als hun gereedelijk geaccordeert wierd, de Burgers Taede Jans Dijkstra, Sjoerd de Vries, IJege Visser, Jan Kiel, J.T.D., en Claas Gorter alle herbergiers alhier, dewelke aan de Raad Proponeerden, of dezelve niet zouden kunnen goedvinden, op het voorbeeld van verscheiden andere Steeden in dit voormaalig gewest Friesland, om op zodanige tijd in de aanstaande zoomer; als de Raad daar toe de geschiktste zoude oordeelen, Stadsweege een Zilver Sweep te laaten verharddraaven zullende veele Ingezeetenen, op dien dag na het oordeel der Comparanten, daar van (bij de tegenwoordige neringloozelijden) aanmerkelijke voordeelen genieten, welk voorstel is gehouden in deliberatie, ma. 27 may 1799 (GAH45)