Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Albert van Eeken geb 1775 Blokzijl, ovl 9 mei 1844 HRL, huwt met Grietje Johannes Oswald op 25 mei 1800 HRL, huw.get. bij A. Houtingh, (gk), en A.P. Metzelaar, wonende te HRL. 1812, id. bij T. Repko en IJ. Oswald, oom bruidegom, 1817, koopman in 1844, mattenverkoper 1810, kinderen: Jacoba/Japikje vE, geb 1801 HRL, Johanna vE, geb 5 sep 1802 HRL, zv Evert vE, en Jacoba Hollander; huw Grote Kerk HRL 1800, dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1812, huw 1817, ovl 1844, ovl 1850; eigenaar van wijk A-109; gebruiker is Jacob van Eeken, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); id. van wijk E-103; gebruiker J.C. Fokkens, commies; 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Schelte vd Hoeven, van wijk E-207; gebruiker is Tjepke Gabes, boerenarbeider, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-160; gebruiker Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-130; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, mei 1803, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverde matten ten dienste van de Franse Commandant, 1810, ord. 31 Wintermaand 1810: f. 24:18:0; id. wegens geleverde huisraden, 31 Wintermaand 1810: f. 24:16:0; (geen boeknr. vermeld); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 93, 32 jaar, gehuwd, 1 mrt 1804; A. v. E. eigenaar van perceel nr. 256 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 40 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 1. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 261 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis en erf, 189 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 8. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); id. van perceel nr. 541 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, pakhuis en erf, 76 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 34. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van perceel nr. 589 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van perceel nr. 1297 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 196, huis, 25 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 9. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 47); id. van percelen nrs. 223 en 224 Sexbierum sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, bouwland, resp. 11650 en 11130 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 105); id. van percelen nrs. 554 en 555 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, resp. weiland, weiland, resp. 7980 en 16370 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atl. Barr. dl en HRL. 1832, bl. 110); id. van perceel nr. 651 te Sexbierum Sectie A, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 15690 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 111); id. van perceel nr. 97 Sexbierum Sectie E, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 87, weiland, 20290 m2, klasse onbebouwd 4, belstbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 148); A. v. E., koopman, oud tweeenveertig Jaren, wonende te HRL, verklaart op Verzoeke van Jan Alberts Knol, koopman, woonachtig te HRL, er van overtuigd te zijn, dat Grietje Symons Stammes, in de maand okt 1816 in zee is verdronken. (huwelijkse bijlagen HRL. 1817, fiche 2)