Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Luitjes Faber geb 1773 HRL, ovl 10 okt 1841 HRL, huwt met Maria Johanna Falon, koopman in 1841, kind: Trijntje Jans F, geb 1799 HRL, huw.get. bij L.B. Walstra en J.D. de Vries, koekbakker, oom bruidegom 1814, id. bij P.L. Faber en R.R. de Vries, broeder bruidegom 1816, id. bij T. Hilarius en J.W. Nauta 1820, koopt een huis in 1802, zv Luytje Pieters en Trijntje Jans Lagemeer; BS huw 1814, huw 1816, huw 1820, ovl 1836, ovl 1841, ovl 1857; eigenaar en gebruiker van wijk C-054, koekebakker, medegebruiker Johannes Hofman, koekbakkersknegt, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met A. van Eeken, van wijk E-031, gebruiker Luitje P. Faber, zonder bedrijf, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-183, gebruiker is Ruurd Steffens wed., visvrouw, 1814. (GAH204); oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk E-031; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, huisnr. 84, belasting: f. 1:0:0, mei 1803, 1804. (GAH650); koopt van Tietje Arjens weduwe Sikke van Laan voor de ene helft en Bentsche Rientses weduwe Arjen Douwes voor de andere helft en alzo tesamen voor het geheel, in die qualiteit, een huis voor 2150 Caroliguldens op 10 jul 1802; weesdiacoon, vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 7e kwartier, no. 84, bij hem inwonend Lourens Braaksma, 20 jaar, ongehuwd, 1 mrt 1804; in plaats van de afgaande Weesdiaconen Jacob Smith, J.L.F. en Fokke Lieuwma zijn benoemd Jan van der Vleugel, Harmannus Addens en Watse Hilarius, do. 30 okt 1800 (GAH46); J.L.F. eigenaar van perceel nr. 595 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis en erf, 145 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 60. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832 bl. 38); id. van perceel nr. 598 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis en erf, 150 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 90. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 38); id. van percelen nrs. 1105 en 1106 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, resp. pakhuis of bergplaats, huis en tuin, resp. 40 en 610 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 14 en 90. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); id. van perceel nr. 1126 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 205, huis, 45 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 45); Maandag den 29 okt 1798. de Raad der Gemeente ordinaris vergadert zijnde, Zijn in plaatze van de afgaande Weesdiaconen Evert Akkringa, L:van Goch, en M:Ouwendag, wederom tot Weesdiaconen aangesteld Fokke Lieuwma, J.L.F., en Jacob Smith en zijn de afge gaane onder faveur van het gewoone defroyement, voor haare gedane dienst bedankt en de nieuw aangestelde daar in bevestigd. (GAH44)