Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Fontein en zoon; eigenaar en gebruiker van wijk A-015, kantoor; inwonend Gerard Meyer, houtsteksknegt, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk A-073, pakhuis, eigenaar is P. Tjallingii wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-074, houtstek, 1814. (GAH204); heeft een huisbediende, 2e quartier, huisnr. 160, belasting: f. 1:0:0 mei 1803, 1804, 1805. (GAH650); ontvangt van het gemeentebestuur wegens geleverd hout, 21 okt 1812: fr 727 en 75 cents; id. ten dienste van de Publieke Werken, 1 mei 1813: fr 116 en 66 cents; id. 1 jul 1813: fr 64 en 26 cents; id. samen met P. Tetrode, wegens geleverd touwwerk, 1804: f. 19:19:4; id. over 1803, ord. 12 mrt 1804: f. 7:0:0; id. ord. 27 mei 1805: f. 27:4:0; id. 31 dec 1805: f. 39:11:4; id. 31 dec 1807: f. 103:2:0; id. 31 Wintermaand 1810: f. 18:4:8; id. 31 dec 1811: f. 15:15:0; id. over 1803, 12 mrt 1805: 33 Caroliguldens; id. 25 nov 1805: 1279 Caroliguldens; id. over 1806: f. 120:19:0; id. 27 okt 1806: f. 302:8:4; id. 1810, ord. Wintermaand1810: f. 119:9:0; id. over 1808 ten dienste van de Zeewerken, ord. 31 dec 1808: 217:0 8; (geen boeknr. vermeld); de bouwmeester wordt gelast de ruischerne, welke geplaatst is achter de stal van het door Jac. Oosterbaan bewoonde huis, en behoort aan P.F., binnen 24 uur te verwijderen op poene van f. 3:0:0 deze maatregel is allernoodzakelijkst uit hoofde van de ''ligte laaje vlam'' en schier ''onuitblusbare brand'', waarin gemelde mesthoop, waarboven op een menigte stro was samengebracht gisteren is bevonden tot zichtbaar gevaar van de nabijstaande huizen, houtstekken en erven. Verontreiniging geldt ook voor de steenhopen en leikersspecie, 14 mei 1804 (GAH50)