Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.voorna(a)m(en)  familienaam info
Gajus Andree med. doctor 1801, medevoogd in 1790-1791, ovl voor 1815; ovl voor 7 feb 1801, huwt met Catharina Gratama, (zie aldaar); ontvangt van het gemeentebestuur wegens leverantie van tigchelsteen, 19 jun 1792: f. 57:6:8; id. wegens geleverd wrak, 5 jan 1785: 64 Caroliguldens; id. wegens geleverde keizel, 30 apr 1793, 9 Caroliguldens; id. wegens geleverde steen 23 feb 1774: f. 155:4:8; geboortig van Blija, betaalt de gerechtigheid van 10-10. aan de gemeenteraad en verkrijgt het burgerrecht. Legt eed in handen van burg. Acronius af op 3 okt 1768. (burgerboek); wed. G.A., rentenierse; gebruikster van wijk A-056 in 1814, eigenaar: W. Ruitinga. (GAH204); G.A. erven eigenaar van wijk D-031; gebruiker D. Nieubuur, med. doctor, 1814. (GAH204); id. van wijk G-319, met tuin; medegebruiker is Johannes Gorter, 1814. (GAH204); id. van wijk G-320; gebruiker is Severinus Weghuis, oliekoekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-321; medegebruiker is Johannes H. Nielsen, wewer, 1814. (GAH204); ontvangt van de rendant f. 32:0:10 wegens geleverde steen voor de nieuwe kerk, ord. no. 114, 5 nov 1777. (GAH1060); afsluiting weesboek: Bij examinatie van voorenstaande Reekening hebben de weesvoogden bevonden in het capittel der Kinderverdiensten door den rendant een abuis te zijn begaan met de post van Jacob Tjeerds te stellen op 75 Cgld, hetwelk 65 Clds zijn moet; welke teveel in ontvang gebragt 10 Gld den rendant bij deeze word gequalificeerd om in zijn volgende Reekening voot uitgaav te stellen. Verders de reekening wel bevindende, hebben wij deezen onderteekend in den Weehuize binnen HRL d. 3 feb 1789. Was Getekend:G.A., IJ. Hoornstra, H. Stapert, S. Rienstra, D. Zijlstra, 3 feb 1789. (GAH1120); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:15:0 terzaake geleverde steen, quit. no. 3, 17 dec 1788. (GAH1121); id. f. 25:12:0, quit. no. 11, 28 dec 1789. (GAH1122); id. f. 7:3:0, quit. no. 4, 31 dec 1790. (GAH1122); id. f. 4:5:0, quit. no. 5, 16 dec 1791. (GAH1123); id. f. 50:6:0 voor betaalde booter, quit. no. 3; id. f. 44:0:8, quit. no. 4; id. f. 53:5:0, quit. no. 5, alles 14 jul 1790; id. f. 50:10:0, quit. no. 6, 28 sep 1790, en f. 93:6:0, 19 nov 1790, quit. no. 7. (alles GAH1122); id. f. 58:4:0 voor 6 gekogte kyntjes boter, quit. no. 3, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 71:10:0 terzaake gekogte 8/8 ton boter tdv ''t Weeshuis, quit. no. 4, 31 may 1791. (GAH1123); id. f. 79:15:0 voor 8 kyntjes gekogte boter, quit. no. 5, 21 sep 1791. (GAH1123); id. f. 112:17:0 voor gekogte 9 kyntjes boter, quit. no. 7, 30 nov 1791. (GAH1123); betaalt aan de rentmeester van het Weeshuis f. 198:3:0 zijnde de erfportie Antje Aising, van deszelfs wijl:grootvader Albert Aising te Ronalde, (Rolde ?), in ''t Landschp Drenth aanbe?rfd, 15 mrt 1791. (GAH1123); ontv van dito f. 20:18:0 voor geleverde pennen, quit. no. 57, 16 dec 1791. (GAH1123); afsluiting weesboek: Aldus gedaan, etc. Was getekend: IJpe Feddema, R.W. Meintz, E.F. Harkenroth, H. de Waart, Teunis Norbruis, H.R. Binksma, S. Frieseman, Y. Rodenhuis, B. Fontein, D. IJpey, Jan Oosterhout, S. Tamboeser, Klaas Heins, Jan vd Veen, P.A., IJ. Hoornsta, 21 jan 1792. (GAH1123); Medicine Docter, huwt met Mejuffer Catharina Gratama, beide van HRL, geproclameerd de 9-12 en getrout de 16 Febrij 1772; kind: Dani?l Harmannus Andrea, geb 6 nov 1772, ged 22 nov 1772 Grote Kerk HRL; kind: Tjepke Gajus Andreae, geb 28 sep 1776, ged 15 okt 1776 Grote Kerk HRL; kind: Teetske Gajus Andreae, geb 1 nov 1779, ged 16 nov 1779 Grote Kerk HRL; kind: Johannes Gajus Andreae, geb 4 sep 1781, ged 2 okt 1781 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Gajus Andreae, geb 13 sep 1782, ged 15 okt 1782 Grote Kerk HRL; bezit een overdekte waegen, belasting f. 12:0:0, 2 mei 1795, 16 jul 1796 16 jun 1797; 1798, (maar is doorgehaald); wel vermeld op 15 jun 1798. (GAH650); lijst ingezetenen 2e quartier, links: f. 0:8:0, rechts:. -15:0; jaar ? (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, op lijfrente: f. 300:0:0 (GAH650); ontvangt van de rentmeester van het Stadsweeshuis f. 21:0:0 ter zaake geleverde steen, 19 dec 1792, quit. no. 34 (GAH1124); id. f. 71:8:0, 30 nov 1793, quit. no. 27 (GAH1125); Donderdag den 14 feb 1799; de Raad der Gemeente ordinaris vergadert Zijnde, wierde geleezen een Request door het Collegie van Scholarchen alhier, aan den Raad ingediend, inhoudende eene nominatie ter vervullinge der Vacature, door het overlijden van Doctor G.A. in leven mede Scholarch opengevallen: Werdende ten dien einde door het Collegie van Scholarchen voorgedraagen, Doctoren P:Couperus, W:J:Haanekuik, en C:M: Blok, met verzoek dat den Raad daaruit eene spoedige Electie geliefde te doen; Waar over gedelibereerd Zijnde, is uit de ingediende nominatie, met unanieme Stemmen tot mede Scholarch geeligeerd, en aangesteld Doctr W:J:Haanekuik, Zoo als dezelve daar toe aangesteld word bij deezen, met wijder besluit dat hiervan bij Wijze van Appoinctement op den Requeste, aan het Collegie van Scholarchen zal werden Kennisse gegeeven, en dat aan den nieuw aangestelden Scholarch Extract deezes zal werden gesuppediteert, tot deszelfs Informatie. (GAH44)