Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Joost Rinia Gonggrijp J. Rijnja Gongrijp, ged 26 jul 1768 Grote Kerk HRL, zv Rijnja Gongrijp en Ake Harmens Wassenaargeb 1766 HRL, ovl 29 okt 1846 HRL, huwt met Barbara Smith/Berber Coenraads/Deborah Smit, opzichter over de begraafplaats in 1846, schoolmeester in 1839, kinderen: Harmen, geb 29 sep 1804 HRL, Albert, geb 6 apr 1807 HRL, IJede, geb 6 mei 1810 HRL, Sietske G, geb 25 jun 1799 HRL, Hendrik G, geb 1802 HRL, Coenraad G, geb 1797 ... , Petronella G., geb 29 sep 1804 HRL, zv Rinia Joosten G, en Aafke Wassenaar; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, 1807, 1810, BS ovl 1816, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1850; kind: IJede Joostes Gongrijp, geb 6 may 1810, ged 11 jun 1810 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Joostes Gongrijp, geb 22 apr 1795, ged 10 may 1795 Grote Kerk HRL; kind: Coenraad Joostes Gongrijp, geb 18 sep 1796, ged 2 okt 1796 Grote Kerk HRL, moeder als Berber Smid; J.G. en Berber Smith, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 4 mrt 1792 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; de rendants geheele ontvang was f. 8024:18:4 en de uitgaav f. 7442:3:14, zoodat geblijkt, meerder ontfangen dan uitgegeven te zijn f. 582:14:6, welke de rendant in zijn volgende rekening voor ontfang zal moeten brengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten op den Raadhuize binnen HRL, in kennisse de hand van den rendant benevens de vertekening van de Heeren daartoe gecommitteerd, mitsgaders de voogden van ''t Weeshuis, en de subscriptie van mij secr. den 2 dec 1772, Alb. de Haas. Was getekend: K. Lanting, Lammert Hauckema, Jane van Slooten, H.W. van Plettenberg, B. vd Meulen, A. Osinga, F. Acronius, B. Jelgersma, Syds Schaaff, J.G., A. Wijngaarden, Sjoerd T. Schrik, Hein Mollema, Sierk Laquaart en A.J. Conradi. (GAH1103); eigenaar en gebruiker van wijk D-052, schoolhouder, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-131, gebruiker is Rinia Gonggrijp, vischkeurmeester, 1814. (GAH204); afrekening nieuwe kerk: uitgave bedraagt f. 75733:1:0, de ontvang f. 58883:2:4, zoo dat de meerdere uitgave bedraagt f. 16849:18:12, welke de rendant in de ordinarisgrote Stadsrekening voor uitgave zal moeten overbrengen. Aldus gedaan, gerekend en gesloten id vergadering vd Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap op den Raadhuize binnen harlingen. In kennisse des rendants hand, benevens de vertekening van welged vergadering, mitzgaders de subscriptie bvd gezworen clercq den 5. Januar. 1779. Was getekend: A.J. Conradi, J.D. Toussaint, J. van Slooten, L.W. Steensma, E.F. Harkenroth, Syds Schaaff, C. Aardenburg, F. Acronius, H.W. van Plettenberg, S. Bosscha, J. Tamboeser, J.G., F. vd Brugh. (GAH1060); afsluiting weesboek: de meerdere ontvang bedraagt f. 558:1:10, welke de rendant in zijne volgende rekening voor ontvang zal moeten stellen. Aldus gedaan, gerekend en geslooten id vergadering der Magistraat, gezworen gemeente en gecommitteerde Vroedschap ter presentie vd voogden d. 3. Febr. 1779. Was getekend: A. de Haas, J. van Slooten, E.F. Harkenroth, Sijbout Hoornstra, F. Acronius, J. Tamboeser, Sjoerd T. Schrik, Sierk Laquaart, J.D. Toussaint, L.W. Steensma, Sijds Schaaff, Bosscha, Klaas Heins, J.G. Hein Mollema, A.J. Conradi. (GAH1060); J.G. ende Berber Smith, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Lammert Albada, goede bekende, 18 feb 1792; ondertrouw HRL; woont in 2e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 2e quartier: f. 3:4:0 (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 2e kwartier, no. 150, 35 jaar, gehuwd 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); substituut sekretaris bij de maire; Johannes Alberda benoemd tot Drost van Bolsward en Wonseradeel. Op de nominatie voor een nieuwe scholaris voorgedragen: J.G., H.J. Westra, Drost van HRL en Barradeel, en Jan van der Veen, koopman, 5 sep 1803 (GAH49); Hans IJbeles van Rees aangesteld tot bekkenist in het 2e kwartier voor de maanden okt t/m dec., op voordracht van J.G., 15 sep 1803 (GAH49); J.R.G. eigenaar van perceel nr. 446, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 245, huis en erf, 101 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 36); id. van perceel nr. 775 te HRL, schoolonderwijzer, woonplaats HRL, legger nr. 245, huis en erf, 60 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 21. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40)