Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Petrus Greydanus geb 1769 Bolsward, ovl 17 dec 1829 HRL, huwt met Catharina Vellinga op 25 mei 1794 HRL, komt van HRL, laatste afk. 25 mei 1794, conrector der Latijnse scholen, huw.get. bij D. Beth en G. Mollema, wonende te HRL, 1819, id. bij P.A.G. Waardenburg en A.S. Harmens, ambtgenoot bruidegom, 1825, koopt een huis en tuin in 1798, rector der Latijnse Scholen 1800-1811, kinderen: Anna, geb 2 mei 1806 HRL, Dirk G, geb 1797 HRL, Ida G, geb 23 dec 1801 HRL, Janna G, geb 22 okt 1799 HRL; zv Johannes G, en Johanna de Gavere; huw Grote Kerk HRL 1794, dopen Grote Kerk HRL 1806 BS huw 1819, huw 1825, huw 1828, ovl 1829, huw 1836, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk E-063, rector, 1814. (GAH204); P.G., Conrector der Latijnsche Schoolen ende Catharina Vellinga beide van HRL, zijnde de aangaave gedaan door advokaat Hanekuik onder Productie van genoegzaam bewijs met een gebod in de week, 16 may 1794; ondertrouw HRL; P.G., conrector der Latijnsche Schoolen en Catharina Vellinga, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad 25 may 1794 HRL, en zijn getrouwt ten zelven dage; kind: Joanna Greidanus, geb 22 okt 1799 HRL, ovl 5 nov 1799 HRL, dv Petrus Greidanus en Catharina Vellinga; dopen Grote Kerk HRL 1799; heeft een huisbediende, 8e quartier, huisno. 65, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1803, 1804. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 8e quartier: f. 110:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, links: . -5:0, rechts:. -10:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts: . -5:0 (GAH650); college van scholarchen doet voorstel van 3 personen om een nieuwe scholarch te benoemen in plaats van wijlen old-burgemeester Sijds Schaaf, alsmede een nominatie van 2 personen tot verkiezing van een conrector tevens praeceptor in plaats van de tot rector benoemde P.G. Kandidaten voor conrector zijn Willem Terpstra, student te deventer, zv rector J. Terpstra te deventer, wiens naam nog steeds alhier een zegening is; en Daniel Heins, student te Groningen. Kandidaten ontlopen elkaar niet veel. W. Terpstra eenstemmig benoemd tot conrector en praeceptor tegen een honorarium van f. 575:0:0, ma. 12 mei 1800 (GAH46); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 68; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); ontvangt van het gemeentebestuur tractement als rector der Latijnse Scholen, 31 Lentemaand 1809: f. 175:0:0; id. 30 Zomermaand 1809; id. 30 Herfstmaand 1809; id. 31 Wintermaand 1809; id. 31 Lentemaand 1810; id. 30 Zomermaand 1810; id. id. 30 Herfstmaand 1810; id. 31 Wintermaand 1810; id. 31 mrt 1811; id. 30 jun 1811; id. 11 nov 1811: f. 50:0:0; id. 2/12 deel van het tractement van jan. en fev 1812, 5 mrt 1812: fr 140,- ; 6/12 deel mrt tm aug 1812, 9 sep 1812: fr 420,- ; id. 2/12 deel, sep en okt 1812, 1 nov 1812: fr 140,- ; id. 2/12 deel, nov en dec 1812, 4 jan 1812: fr 140,- ; id. 3/12 deel, jan tm mrt 1813, 1 apr 1813: f. 100:0:0 of fr 210,- ; id. 3/12 deel, apr tm jun 1813, 9 jul 1813: f. 100:0:0 of fr 210,- ; id. tot het waarnemen der funktie van conrector der Latijnse Scholen over 1811, 19 dec 1811: f. 287:10:0; id. supplement van het geaccordeerde tractement bij het budget van 1812 als rector der Latijnse Scholen tevens waarnemend de post als conrector van gemelde scholen over 1812, 26 aug 1813: fr 1207 en 50 cents; op vrijdag 15 jul 1803 examens der Latijnse scholen en zaterdag 16 jul 1803 examens der Franse scholen, nadat rector G. zich hiertoe had aangemeld, 27 jun 1803 (GAH49); vaststelling schoolreglement op verzoek van de rector G. en conrector Terpstra, samengesteld door praeses Dorhout, scriba deketh en ficcus A.J. Conradi, ma. 18 mei 1801 (GAH47); gemraad deelt mee aan de opziener der scholen in het tweede Schooldistrict dat de bekwame meesters zijn: P.G., rector, Willem Terpstra, conrector, Wytze Feddema, Duitse meester en in het Stadsweeshuis S.S. Teyema, wo. 16 sep 1801 (GAH47); rectoraat der Latijnse scholen door het overlijden van de kundige rector IJnze Bottinga vacant geworden. Moet vervangen worden door een bekwaam persoon teneinde de Latijnse scholen in luister en bloei te houden en de jeugd alhier in de Latijnse en Griekse taal te kunnen bekwamen. Conrector P.G. wordt benoemd in zijn plaats wegens zijn kundigheden en goede kwaliteiten, tot de waarneming van het vacante rectoraat gegeven en gezien de billijkheid en altijd betoonde ijver. Jaartractement 700 Car glds. Zolang hij conrectorschap waarneemt behoudt hij tevens het daaraan verbonden tractement, wo. 9 apr 1800 (GAH46); ontvangt als rector scholarum en preceptor 1/4 jaar tractement, 1 apr 1800: f. 175:0:0; id. 1 nov 1800; id. 1 feb 1801; id. 1 mei 1801, totaal f. 700:0:0; id. 1/4 jaar, 1 aug 1801: f. 175:0:0; id. 1 nov 1801; id. 1 feb 1802; id. 1 mei 1802, total: f. 700:0:0; id. 11/4 jaar tractement, 1803: f. 875:0:0; id. 1/4 jaar, 1 aug 1802: 175 Caroliguldens; id. 1 jaar op de kwartalen feb, mei, aug en nov 1804: f. 700:0:0; id. over 1805 tm 1807; id. over 1808L 700 Caroliguldens, met de 2 maanden van 1807: f. 116:13:5, tesamen f. 816:13:5; id. over 1809 en 1810: 700 Caroliguldens; id. over 1811, op 3 ordonnantien: 400 Caroliguldens; id. een half jaar tractement die functie van conrector waarnemend, 1811: f. 287:10:0; id. als conrector 1/2 jaar tractement vanaf 1 aug 1800: f. 143:15:0; huwt met Trijntje Vellinga, echtelieden te HRL, koopt van Harmen Radsma, kooman, en Jacob Wassenaar, notaris te HRL, als geauthoriseerde curatoren over de geabandonneerde boedel van Harmanus de Waart, een huis en tuin voor 2600 Caroliguldens op 17 nov 1798; (geen boeknr. vermeld); kind: Johannes Petrus Greidanus, geb 22 aug 1795, ged 8 sep 1795 Grote Kerk HRL; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, residerende te Leeuwarden Provincie Vriesland in tegenwoordigheid van natenoemen getuigen: de Heer Jacob Tjallingii zonder beroep en Mejuffrouw Philippina Spannenburg Echtelieden te Leeuwarden zijnde de vrouw in dezen geadsisteerd door gemelde haar man en speciaal geauthoriseerd. dewelke bij dezen verklaarden te consenteren in het voorgenomen huwelijk tusschen hunnen Zoon Frans van Esta Tjallingii Koopman en Mejuffrouw Ida Gredijdanus meerderjarige dochter zonder beroep, dv den WelEdelen heer P.G. Rector der Latijnsche Scholen en Mejuffrouw Catharina Vellinga Echtelieden, alle wonende te HRL van welke declaratie de Comparanten Acte hebben verzogt, waartoe deze is opgemaakt die na Regisatratie en brevet zal worden afgegeven. Aldus gedaan en gepasseerd te Leeuwarden na duidelijke voorlezing in tegenwoordigheid van Jelle Annes Nijelooi deurwaarder bij de Regtbank en Hendrik Broersma Geemployeerde ten kantore der Zegelhouder beide te Leeuwarden woonagtig welke deze benevens de Comparanten en ons Notaris hebben vertekend; kind: Ida Geydanus, geb 23 dec 1801 HRL; zie verder aldaar; P.G. geeft via notaris Jacob Hanekuyk huw toestemming voor het huwelijk van zijn dochter Ida Greydanus met Frans van Esta Tjallingii; zie verder bij Ida Greydanus; erven P.G. eigenaars van perceel nr. 1182 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 246, huis en tuin, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 120. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 46); Maandag den 8 ste jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, verscheenen wijders in ''s Gerechts Vergadering, na daar toe vooraf verzocht te zijn de Burgers Bottinga, en G., Rector en Conrector der Latijnsche Schoolen alhier, aan wien voorgehouden wierd, dat noopens de van hun afgevorderde praestatie der Burger Verklaaringe van den 11 mrt 1796, de bij hun daar op Verzogte, en aan haar geaccordeerde tijd van beraad ge?xpireerd was, en dat aan hun bij deezen, alsnog wierd afgevraagd, of zij genegen waaren, gedagte Verklaaringe af te leggen en te Verteekenen:dan zulks verstandig en met die bedaardheid en bescheidenheid welken het Caracter van een Eerlijk en Weldenkend Mensch kenschetst, blijvende weigeren, zijn zij van hunne posten voor vervallen Verklaard, met Verzoek teffens van in de Waarneeminge derzelve tot nadere order te willen Conti-nueeren, het geen bij haar met alle beleefdheid en onderwerpinge wierd geaccepteert; Verders wierde bij den Gerechte beslooten, de vacatures deezer posten, door advertentien, in de Haarlemsche, Leeuwarder en Friesche Couranten te doen Publicq maaken, ten einde om ieder, welke tot derzelver bedieninge of een van beiden geneegen is, en voor genoegzaame Preuves doet blijken de vereischte bekwamheid te hebben, in de Occagie te Stellen, zich daar over aan het gerechte of het Collegie van Scholarchen alhier te kunnen adresseren; - voorts wierde goedgevonden, dit gepasseerde als meede ''s Gerechts besluit hier op genoomen, door Extract deezes, aan welgedagte Collegie van Scholarchen te Communiceeren met vriendelijk Verzoek omtrent deeze zo zeer belangrijke zaak ter opspooringe van geschikte voorwerpen, met den Gerechte te willen mede werke; Aldus gedecreteerd op den Raadhuize binnen HRL dato Ut Supra. (GAH43)