Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Sjoerd Jacobs de Groot geb 11 mrt 1766 HRL, ovl 23 okt 1818 HRL, huwt met Aaltje Pieters Kerkhoven, schoenmaker in 1828, N.H., kinderen: Jacob Sjoerds, geb 1791/ 92 HRL, Geeltje Sjoerds dG, geb 1798 HRL, Aafke dG, geb 10 dec 1803 HRL, IJpe dG, geb 30 nov 1792 HRL, Pieter Sjoerds dG, geb 1793 HRL, Arjen Sjoerds, geb 12 nov 1799 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1799, 1804, BS huw 1818, ovl 1847, ovl 1850, ovl 1869; kind: Pieter Sjoerds de Groot, geb 2 apr 1790, ged 20 apr 1790 Grote Kerk HRL; kind: Jacob Sjoerds de Groot, geb 4 sep 1791, ged 20 sep 1791 Grote Kerk HRL; kind: IJpe Sjoerds de Groot, geb 30 nov 1792, ged 25 dec 1792 Grote Kerk HRL; kind: Annius Sjoerds de Groot, geb 11 aug 1794, ged 16 sep 1794 Grote Kerk HRL; kind: Geeltje Sjoerds de Groot, geb 7 jul 1797, ged 25 jul 1797 Grote Kerk HRL; vrouw S. dG. gebruiker van wijk F-084, tapster, medegebruikers Bote Postma, sjouwer, Robijn Claasen wed., gealimenteerd, Jouke P. Broersma, sjouwer, eigenaar is Jacob Willems wed. erven, 1814. (GAH204); S.J. dG. ende Aaltje Pieters, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd deszelfs oom Johannes Jacobs, 16 aug 1788; ondertrouw HRL; Jan Sijbes ende Trijntje Arjens, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd D. dG., goede bekende, 29 mrt 1794; ondertrouw HRL; S.J. dG. en Aaltje Pieters Kerkhoven, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 7 sep 1788 HRL, en zijn getrouwd op den 14 daaraanvolgende; woont in 8e quartier, links:. :0 -8, rechts:. -1:0; jaar ? (lijst namen ingezetenen; ook vermeld met rechts:. :0 -8; (GAH650); vermeld in nieuw plan der burgerbewapening, 8e kwartier, no. 171; 1 mrt 1804; (geen boeknr. vermeld); Wij Ondergetekenden S. d. G., Schoenmaker te HRL, en Aaltje Pieters Kerkhoven Echtelieden te HRL, Verklaren bij desen te Consenteeren en toe te staan aan onsen Zoon Jacob Sjoerds de Groot om Zich in het huwelijk te begeven met Metje Klases Wagenaar, dv Bartle Klases Wagenaar en Sijbrigje Dirks, wonende te HRL, Mogende alsoo lijden dat deselven door den Heer Presid. Burgemewster deser Stad in Ondertrouw worden opgenomen om na afloop der Proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Wij Ondergetekenden Bartle Klases Wagenaar, Stalknegt, en Sijbrigje Dirks Tadema, Echtelieden te HRL, Verklare hier mede te Consenteeren aan onsen dochter Metje Bartles Wagenaar, om Zich in ''t huwelijk te begeven met Jacob Sjoerds de Groot, zv S. dG. en Aaltje Pieters Kerkhoven; mogende alzoo lijden dat deselven door den Heer Pt. Burgemeester in Ondertrouw worden opgenomen, om na afloop der proclamatien in den Huwelijken Staat te worden bevestigd. HRL den 10 nov 1815; Extract uit het register der Geborenen. In het Jaar Een Duizend Seven honderd Een en Negentig den Vierde sep is Geboren Jacob, zv S.J. d. G. en Aaltje Pieters Kerkhoven. Afgegeven op den Raaduize binnen HRL den 11 nov 1815