Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jacob Wybes Hanekuik geb 2 sep 1781 HRL, ovl 30 dec 1851 HRL, huwt met Elisabeth Jacobus Hannema op 2 jun 1823 HRL, huw.afk. 18 en 25 mei 1823, huw.get. bij J. van Borcharen en D. Sandt van Nooten, 1816, id. bij D. Beth en G. Mollema, neef bruid 1819, notaris in 1851, zv Wybe Jacobs H, en Petronella Maria Tetrode, DG; BS huw 1816, huw 1819, huw 1823, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk G-016, regattdev1826/93; Op 7 aug 1814 verscheen in de Leeuwarder Courant het bericht: Mr. J.H., notaris, zal op woensdag 31 aug 1814 bij de definitieve toewijzing, des middags ten twee uren precies, in het natemelden logement, publiek, presenteren en verkopen: zeker uitmuntend en zeer beklant logement, kolfbaan en zeer sposieus Erf, Het Huis en Hof ROMA genaamd, staande in de Romastraat, binnen HRL, thans in huring bij de weduwe A. Bolhuis, tot den 12e Mei 1816, en alsdan vrij te aanvaarden. Waarop geboden is de zeer geringe som van f. 2055. Bron: Harlinger Courant 11 nov 1983/S. Wobma; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, notaris, wijk G-027; VT1839; ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 9:3:0 als gelastigde van Aaltie Jans uit het weeshuis gegaan may 1806 afgegeeven een Holl. Friesche obligatie no. 89 Resolutie 14 okt 1702 versch. den 1 nov groot aen Capitaal 1000 Rentende 2% aen Aaltie Jans gelegateerd door de heer Voorda te Leiden overleeden, bij deese obligatie 5 1/2 m. Intres uitgeheerd, 17 may 1807 (GAH1139); J.W.H. eigenaar van percelen nrs. 462 en 463 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, resp. 21100 en 22590 m2, klasse onbebouwd: beide 2, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van percelen nrs. 465-467 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. weiland, weiland, weiland, resp. 14830, 10140 en 10600 m2, klasse onbebouwd: alle 2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 503 te Sexbierum sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 21940 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 109); id. van perceel nr. 791 te Sexbierum Sectie A, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, weiland, 18560 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 113); J. Wybes H. eigenaar van percelen nrs. 34 en 35 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 17370 en 21120 m2, klasse onbebouwd: beide 4, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 123); id. van percelen nrs. 41 en 42 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, resp. 10680 en 16630 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 45-47 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, weidland, resp. 21210, 13180 en 12220 m2, klasse onbebouwd: alle 4, belatbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van percelen nrs. 60, 63, en 65 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, bouwland, bouwland, resp. 24350, 4610 en 23500 m2, klasse onbebouwd resp. 3/4 (67, 33), 3, en 2/3 (33, 67), belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 124); id. van perceel nr. 190 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr; id. van percelen nrs. 194-206, 206A, 207-209 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. 10 x bouwland, tuin, huis en schuur en erf, weidland, water of gracht, boomgaard, en 2 x bouwland, resp. 21510, 16100, 17540, 18300, 12840, 14300, 15780, 17420, 13060, 12920, 980, 2820, 5300, 350, 1970, 12900 en 17720 m2, klasse onbebouwd. resp. 1, 1, 1/2, 7 x 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 205: 54. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 242-244 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 19170, 13920 en 18810 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 1, en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 249 en 250 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, bouwland, resp. 10750 en 9800 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 126); id. van percelen nrs. 257-268, 268A, en 269-272 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, resp. bouwland, moestuin, laan of reed als bouwland, huis, boomgaard, moestuin, 2 x bouwland, 3 x weidland, Cingel als bouwland, gragt voor vermaak, huis en erf, plaisiertuin, boomgaard, bouwland, resp. 10940, 5330, 440, 174, 6640, 4510, 19460, 2960, 15990, 15230, 17210, 2550, 2070, 2380, 1480, 6260 en 15280 m2, klasse onbebouwd resp. 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 4 x 1, 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil, behalve nr. 260: 21, en nr. 269: 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 275 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 32300 m2, klasse onbebouwd: 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 127); id. van perceel nr. 589 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 7310 m2, klasse onbebouwd 3, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van perceel nr. 596 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 13170 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 598-600 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 6490, 12100 en 12490 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 2, en 1/2, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 131); id. van percelen nrs. 707 en 708 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x weidland, resp. 9650 en 19390 m2, klasse onbebouwd: beide 5, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 132); id. van percelen nrs. 623 en 624 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 8020 en 10800 m2, klasse onbebouwd: beide 3, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 632 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 11460 m2, klasse onbebouwd 2, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel een HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 634-636 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 3 x bouwland, resp. 7390, 7840 en 8540 m2, klasse onbebouwd resp. 2, 3, en 3, belastbaar inkomen bebouwd: alle nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van percelen nrs. 640 en 641 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, 2 x bouwland, resp. 12390 en 21180 m2, klasse onbebouwd resp. 2 en 1, belastbaar inkomen bebouwd: beide nihil. (Bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134); id. van perceel nr. 686 Sexbierum Sectie C, notaris, woonplaats HRL, legger nr. 130, bouwland, 35960 m2, klasse onbebouwd 4, belastbaar inkomen bebouwd: nihil. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 134)