Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt opvoorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Hannema van Franeker, huwt met Elske Schaaf, van HRL, geproclameerd de 24-26 apr en getrout met attestasie den 1 mei 1768; geb 1747 HRL, ovl 7 jul 1825 HRL, ontvangt interesse 1801-1811, zv Sjoerd H, en Elizabeth Scheltema; BS ovl 1825; ; voogden bet f. 200:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis door de heer burgemeester Hendrik Schaaf aan ''t Weeshuis gedoneerd ter sake dat de Weeskinderen de begraafvenisse op de 2 nov 1768 hadden bigewoont van Elske Schaaf laetst huisvrou van J.H., 14 dec 1768. (GAH1100); ontvangt van de rentmeester van het Weeshuis f. 29:17:0 ter moutloon van garst quit. no. 15, 27 nov 1787. (GAH1119); id. f. 28:0:0, quit. no. 13, 2 dec 1788. (B1 120); id. f. 14:0:0, quit. no. 13, 1 dec 1789. (GAH1121); id. f. 14:7:0, quit. no. 7 8 jul 1791. (GAH1123); id. f. 27:13:0, quit. no. 11, 16 dec 1791. (GAH1123); id. 31 -1:0, 11 dec 1792, quit. no. 12 (GAH1124); id. f. 14:17:0, 21 jun 1794, quit. no 4 (GAH1126); id. f. 24:10:0, 6 jan 1795, quit. no. 14 (GAH1126); id. f. 15:7:8, 24 may 1796, quit. no. 7 (GAH1128); id. f. 85:12:0 wegens het maken en leveren van mout, ord. no. 9, 3 jun 1783. (GAH1114); id. f. 115:12:0 wegens geleverde 34 lopen mout, ord. no 6, 4 sep 1781. (GAH1112); eigenaar van wijk B-003, gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, kastelein, 1814. (GAH204); id. van wijk E-020, gebruiker is Freerk Hoekstra, Doopsgez. Leraar, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-021, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-212, gebruiker is Andries W. van der Meer, stokersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk E-213, stalling, 1814. (GAH204); id. van wijk E-214, branderij, 1814. (GAH204); id. van wijk E-215, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk G-145, gebruiker is Christ. Doekes Postma, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk G-198, gebruikers zijn Geert J. Brouwer, moutersknegt, en Simon H. Piebinga, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-211, mouterij, 1814. (GAH204); Stadsrentmeester betaalt resterende interesse vd eerste tontine, 3e classe, 4 1/2%, verschenen may 1776: f. 22:13:8. (GAH1060); id. verschenen may 1777: f. 23:3:0 (GAH1060); id. verschenen may 1778: f. 23:7:8. (GAH1060); distillateur-wijnhandelaar 1768; Harl. Crt; bezit een overdekte waagen, belasting: f. 12:0:0, 2 may 1795, 1796, may 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, may 1802; (GAH650); belasting: f. 13:0:0, may 1803. (GAH650); belasting: f. 13:4:0, may 1804, may 1805. (GAH650); heeft 1 hond, belasting: f. 2:0:0, 1 jan 1805, 1 jan 1806. (GAH650); woont in 6e quartier, huisno. 4, heeft 3 huisbedienden, belasting: f. 4:0:0, 1 may 1802. (GAH650); id. 2 huisbedienden, belasting: f. 2:10:0, may 1803, may 1804, may 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 1200:0:0 (GAH650); id. f. 4:16:0; (B6 50); id. f. 1400:0:0 (GAH650); heeft een dienstmeid: Marijke Nolles; zie aldaar; (GAH650); Jan, Pieter en Jacobus Hannema als geauthoriseerde Administratoren over de goederen van deszelfs broeder Johannes Hannema, woonagtig te Oosterlittens, op lijst van Vierentwintig Stuivers voor den 12 sep 1796, 6e quartier: f. 218:0:0 (GAH650); woont in 6e quartier, links:1-2:0, rechts:1-16:0; Rijtuigenreg. 1795-1805; erven J.H. eigenaars van percelen nrs. 1302 en 1303 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 266, resp. huis, huis en erf, resp. 48 en 52 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 21 en 15. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 48)